Alma_Mater_222-223

Page 36

JAK Z SUKCESEM WDROŻYĆ EFEKTYWNE NAUCZANIE ROZUMOWANIA KLINICZNEGO NA KIERUNKACH MEDYCZNYCH? C

ce lekarskiej to nie techniczne pomyłki, a błędy w myśleniu/rozumowaniu. W jednym z takich badań 80 procent mylnych diagnoz wynikało właśnie z niewłaściwego rozumowania. Chodziło o serię błędów poznawczych, jak brak szerszego spojrzenia czy ignorowanie pewnych informacji, które przeczyły czy wymykały się przyjętemu już sposobowi myślenia. W innym badaniu na sto błędnych diagnoz tylko cztery były skutkiem niedostatecznej wiedzy lekarskiej. W Unii Europejskiej liczbę błędów i zdarzeń niepożądanych w opiece zdrowotnej szacuje się na 8–12 procent hospitalizacji (WHO). Jak zatem zdefiniować rozumowanie kliniczne? To złożony zestaw umiejętności, których przyszli pracownicy sektora ochrony zdrowia – bo przecież nie tylko lekarze – muszą nauczyć się podczas studiów i później nieustannie rozwijać w miejscu pracy. Rozumowanie kliniczne obejmuje zastosowanie wiedzy do zbie-

Lilian Ulhaas

zy istnieje nauka bez rozumowania? Niewątpliwie istnieje wiele definicji rozumowania. Jedna z podstawowych – według encyklopedii PWN – wskazuje, że rozumowanie to proces myślowy, w którym jakieś sądy przyjmuje się jako prawdziwe na podstawie innych, już za prawdziwe uznanych. A jak to jest w medycynie? Autor wydanej w Polsce w 2009 roku książki Jak myśli lekarz, dr Jerome Groopman – znany amerykański hematolog, a także publicysta tygodnika „The New Yorker”, wskazuje na ewolucję nauczania medycyny. Jej początki to obserwowanie przez adeptów medycyny profesjonalistów w swoim fachu, niczym średniowieczni czeladnicy terminujący u mistrza. W jakim punkcie tej ewolucji jesteśmy dziś? Między innymi analizowane są błędy w praktyce lekarskiej. Zastanawiając się nad tym zagadnieniem, eksperci doszli do wniosku, że większość błędów w prakty-

Przedstawiciele uczelni partnerskich oraz główne zadania projektu „DID-ACT”

34

ALMA MATER nr 222–223

rania i integrowania informacji z różnych źródeł w celu ustalenia diagnozy i planu postępowania z pacjentem w procesie podejmowania decyzji. Ze względu na swoją wieloczynnikową naturę i nie w pełni uświadomione składowe rozumowanie kliniczne jest trudne zarówno do nauczenia się, jak i do nauczania. Brak umiejętności rozumowania klinicznego jest główną przyczyną błędów poznawczych w opiece nad pacjentem i zagrożeń dla bezpieczeństwa pacjenta, w tym niepotrzebnego bólu, zbędnego leczenia, a także wdrażania niewłaściwych procedur. Brak umiejętności rozumowania klinicznego może też pociągać za sobą wzrost kosztów opieki zdrowotnej. Pomimo tak dużego znaczenia rozumowania klinicznego zarówno dla profesjonalizmu personelu medycznego, jak i dla zdrowia oraz bezpieczeństwa pacjentów nadal brakuje zorganizowanego i dobrze zdefiniowanego programu nauczania i oceniania rozumowania klinicznego w edukacji medycznej. Takie szkolenie może być pomocne w poprawie bezpieczeństwa pacjentów, może też pomóc obniżyć koszty – a są to dwa priorytety polityki zdrowotnej Unii Europejskiej. Celem projektu „DID-ACT” (Developing, Implementing, and Disseminating Anadaptive Clinical Reasoning Curriculum for health care students and educators, DID-ACT), realizowanego przez grupę pracowników UJ CM we współpracy z kilkoma ośrodkami zagranicznymi w ramach inicjatywy Erasmus+ Sojusze na rzecz wiedzy, jest wypełnienie tej luki. Wyzwaniem projektu jest konceptualizacja, opracowanie, ocena oraz rozpowszechnienie programu nauczania rozumowania klinicznego w edukacji medycznej studentów, a także opracowanie


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook

Articles inside

PÓŁKA NOWOŚCI

8min
pages 104-108

PRZEGLĄD WYDARZEŃ

10min
pages 101-103

Rita Pagacz-Moczarska – POMAGAMY HOSPICJUM ŚW. ŁAZARZA W KRAKOWIE

4min
pages 98-99

Stella Strzemecka, Wojciech Jarczyk – 16 DNI AKCJI PRZECIW PRZEMOCY ZE WZGLĘDU NA PŁEĆ

6min
pages 96-97

Zdzisław Gajda – POMNIK MACIEJA Z MIECHOWA WRÓCIŁ NA UL. KOPERNIKA

1min
page 95

Anna Wojnar – O KORONAWIRUSIE, SMOGU I NIE TYLKO

9min
pages 92-94

I HENRYKA WERESZYCKIEGO

4min
pages 90-91

Rita Pagacz-Moczarska – FOTOGRAFICZNE WYSTAWY NA ŁAMACH „ALMA MATER

2min
page 84

Rita Pagacz-Moczarska – MARIA MODRAKOWSKA – „POLSKA MELIZANDA

16min
pages 78-83

Rita Pagacz-Moczarska – FASCYNUJĄCA PODRÓŻ PO MUZYCZNYM PARYŻU W OKRESIE MIĘDZYWOJENNYM

7min
pages 74-77

Alicja Bielecka-Pieczka AUSCHWITZ NIE SPADŁO Z NIEBA. MŁODZI, NIE BĄDŹCIE OBOJĘTNI

7min
pages 70-73

ZŁOTY SKALPEL” DLA CHIRURGII BARIATRYCZNEJ

4min
pages 68-69

NAGRODA „STUDIÓW ŹRÓDŁOZNAWCZYCH

2min
page 67

SOLIDARNOŚĆ UCZONYCH WOBEC PRZEŚLADOWAŃ

2min
page 66

THE DUNCAN BLACK PRIZE

3min
page 65

LIDERZY MEDYCYNY

1min
page 64

Anna Wojnar – DOKTORAT HONORIS CAUSA DLA PROF. JANA POTEMPY

6min
pages 62-63

Jagna Kazienko, Magdalena Pająk – STUDENT W CZASIE PANDEMII

6min
pages 57-59

Dorota Palik – W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH

4min
pages 60-61

Monika Tatka – NOWA MARKA WYDAWNICZA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

1min
page 56

Aldona Pikul – REKRUTACJA W ROKU PANDEMII

4min
pages 54-55

NA RZECZ ROZWOJU POLSKICH BADAŃ KWANTOWYCH

5min
pages 40-41

Zsolt Bálint, Tomasz W. Pyrcz – UNIKATOWA KOLEKCJA MOTYLI ZAKUPIONA OD IMRE FRIVÁLDSKIEGO

6min
pages 43-45

NA DALSZY ROZWÓJ

7min
pages 51-53

HISTORYCZNA KSIĄŻKA ROKU

2min
page 42

Bartłomiej Gapiński – KONTEKSTY SAMOTNOŚCI

2min
page 38

CZŁOWIEK I SPOŁECZEŃSTWO W OBLICZU NOWYCH TECHNOLOGII

1min
page 39

NA KIERUNKACH MEDYCZNYCH?

5min
pages 36-37

AKTUALNOŚCI Z NARODOWEGO CENTRUM PROMIENIOWANIA SYNCHROTRONOWEGO SOLARIS

4min
pages 34-35

COLLOQUIUM

16min
pages 28-33

ORGANIZACJA KSZTAŁCENIA W SEMESTRZE LETNIM ROKU AKADEMICKIEGO 2020/2

3min
page 23

NOWA NORMALNOŚĆ – NIE BĘDZIE SZYBKIEGO POWROTU DO ŚWIATA SPRZED PANDEMII

11min
pages 24-26

W TROSCE O ZDROWIE KOBIETY

1min
page 27

DLA ZWIEDZAJĄCYCH

1min
page 20

Jarosław Klaś – NORWID W KRAKOWIE

2min
page 22

NAUKOWE ZWIĄZKI Z CHILE MUZEUM UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO PONOWNIE OTWARTE

2min
page 19

VERITATIS SPLENDOR” DLA SZPITALA UNIWERSYTECKIEGO W KRAKOWIE

1min
page 18

PAKIET WOLNOŚCI AKADEMICKIEJ

5min
pages 12-13

PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI PIERWSZEJ RADY UCZELNI UJ

5min
pages 16-17

STANOWISKO SENATU UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO Z DNIA 24 LUTEGO 2021

2min
page 15

W SPRAWIE SZCZEPIEŃ

1min
page 14

MAŁOPOLANIE ROKU 2020

2min
page 11

UNIWERSYTECKI KONCERT NOWOROCZNY

2min
pages 8-10

NA UNIWERSYTECIE JAGIELLOŃSKIM

1min
page 7
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.