Alma_Mater_222-223

Page 16

PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI PIERWSZEJ RADY UCZELNI UJ P

odstawy prawne działania Rady Uczelni Uniwersytetu Jagiellońskiego określają: ustawa z 3 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (zwana dalej Ustawą 2.0) oraz Statut Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kadencja pierwszej Rady Uczelni trwała od dnia powołania przez Senat, to jest od 30 stycznia 2019 do 31 grudnia 2020. Skład siedmioosobowej Rady Uczelni w roku 2020 nie uległ zmianie i na dzień sporządzenia sprawozdania przedstawiał się następująco: przewodniczący – prof. Jacek Purchla, członkowie wybrani spośród wspólnoty Uczelni – prof. Grażyna Stochel, dr hab. Dorota Szumska, profesor UJ, prof. Jerzy Wordliczek, członkowie spoza wspólnoty akademickiej – dr Jakub Górski, dr Zbigniew Inglot oraz przewodnicząca Samorządu Studentów UJ Marcelina Kościołek. Sekretariat Rady prowadzi mgr Lucyna Nycz. W roku 2020 Rada Uczelni odbyła 12 posiedzeń: 16 stycznia, 23 stycznia, 3 marca, 24 marca, 31 marca, 16 czerwca, 29 czerwca, 18 września, 14 października, 19 listopada, 2 grudnia i 22 grudnia (zwołane w trybie nadzwyczajnym). Na posiedzeniach obecni byli albo osobiście, albo zdalnie, za pośrednictwem platformy umożliwiającej taką komunikację, wszyscy członkowie Rady (z wyjątkiem posiedzenia wyjazdowego, które odbyło się 18 września w Modlnicy, oraz posiedzenia 22 grudnia). W roku 2020 Rada podjęła 21 uchwał. Wszystkie zostały przyjęte jednomyślnie w wyniku dążenia, podczas wnikliwej dyskusji, do wypracowania wspólnego stanowiska Rady w każdej będącej przedmiotem obrad kwestii. Z uwagi na rozwój pandemii wirusa SARS-CoV-2 i wynikające z tego faktu restrykcje Rada była zmuszona wdrożyć formułę odbywania niektórych

14

ALMA MATER nr 222–223

spotkań w trybie hybrydowym lub całkowicie zdalnym. Było to możliwie dzięki zaangażowaniu prowadzącej sekretariat Rady Lucyny Nycz i kompetentnej obsłudze posiedzeń Rady ze strony Wojciecha Gruzy z Działu Usług Informatycznych UJ. Zgodnie z przyjętą na pierwszym posiedzeniu Rady Uczelni zasadą transparentności i otwartości informacyjnej działalność Rady jest dokumentowana na utworzonej w tym celu przez Grację Witkowską z Sekcji ds. Portalu Uniwersyteckiego witrynie internetowej https:// rada-uczelni.uj.edu.pl/, gdzie są, między innymi, na bieżąco umieszczane i archiwizowane teksty uchwał oraz protokoły z posiedzeń. Informacje na temat Rady Uczelni ukazywały się także na łamach miesięcznika UJ „Alma Mater”, gdzie zamieszczono również dłuższy wywiad z przewodniczącym prof. Jackiem Purchlą (por. Bez ryzyka nie ma rozwoju. Rozmawiała Rita Pagacz-Moczarska, „Alma Mater” nr 215, luty 2020, s. 21–25). Wykonując swoje ustawowe i statutowe obowiązki w roku 2020, Rada po raz pierwszy uczestniczyła w wyborze rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego, wskazując kandydatów na rektora. W tym celu – wpisując się w kalendarz wyborczy Uniwersytetu – do 31 marca Rada odbyła cztery kolejne posiedzenia. Na posiedzeniu 23 stycznia, w konsultacji z przewodniczącym Uczelnianej Komisji Wyborczej prof. Sławomirem Dudzikiem, wypracowała procedury wynikające z jej kompetencji w zakresie wyboru rektora. Celem tych działań było zapewnienie równego traktowania wszystkich kandydatów poprzez, między innymi, standaryzację formatu i czasu rozmów z kandydatami. Rozwój pandemii wirusa SARS-CoV-2 stanął na przeszkodzie zorganizowania wyborów rektora i Senatu na kadencję

Paweł Kozioł

od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020

2020–2024 w przewidzianym w Statucie UJ terminie. W związku z zaistniałą sytuacją Rada pozytywnie opiniowała zmianę w Statucie polegającą na przesunięciu terminu wyborów najpóźniej do 31 sierpnia 2020. Na posiedzeniu 24 marca – zgodnie z przyjętym wcześniej formatem rozmów z kandydatami na rektora – Rada spotkała się z profesorami Stanisławem Kistrynem i Jackiem Popielem, zapoznając się z ich programami wyborczymi. Na posiedzeniu 31 marca, działając na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 5 Ustawy 2.0 oraz par. 44 pkt 5 Statutu UJ i zgodnie z przyjętym kalendarzem wyborczym, Rada postanowiła wskazać profesorów Stanisława Kistryna i Jacka Popiela jako kandydatów na rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego w wyborach na kadencję 2020–2024. W swojej działalności Rada Uczelni koncentrowała się także na realizacji zadań określonych w Ustawie 2.0 oraz Statucie UJ, do których przystąpić mogła, po raz pierwszy, dopiero w drugim roku swojej kadencji. Do zadań tych należało przede wszystkim monitorowanie gospodarki finansowej UJ, między innymi poprzez zatwierdzenie sprawozdań z wykonania planu rzeczowo-finansowego oraz łącznego sprawozdania finansowego


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook

Articles inside

PÓŁKA NOWOŚCI

8min
pages 104-108

PRZEGLĄD WYDARZEŃ

10min
pages 101-103

Rita Pagacz-Moczarska – POMAGAMY HOSPICJUM ŚW. ŁAZARZA W KRAKOWIE

4min
pages 98-99

Stella Strzemecka, Wojciech Jarczyk – 16 DNI AKCJI PRZECIW PRZEMOCY ZE WZGLĘDU NA PŁEĆ

6min
pages 96-97

Zdzisław Gajda – POMNIK MACIEJA Z MIECHOWA WRÓCIŁ NA UL. KOPERNIKA

1min
page 95

Anna Wojnar – O KORONAWIRUSIE, SMOGU I NIE TYLKO

9min
pages 92-94

I HENRYKA WERESZYCKIEGO

4min
pages 90-91

Rita Pagacz-Moczarska – FOTOGRAFICZNE WYSTAWY NA ŁAMACH „ALMA MATER

2min
page 84

Rita Pagacz-Moczarska – MARIA MODRAKOWSKA – „POLSKA MELIZANDA

16min
pages 78-83

Rita Pagacz-Moczarska – FASCYNUJĄCA PODRÓŻ PO MUZYCZNYM PARYŻU W OKRESIE MIĘDZYWOJENNYM

7min
pages 74-77

Alicja Bielecka-Pieczka AUSCHWITZ NIE SPADŁO Z NIEBA. MŁODZI, NIE BĄDŹCIE OBOJĘTNI

7min
pages 70-73

ZŁOTY SKALPEL” DLA CHIRURGII BARIATRYCZNEJ

4min
pages 68-69

NAGRODA „STUDIÓW ŹRÓDŁOZNAWCZYCH

2min
page 67

SOLIDARNOŚĆ UCZONYCH WOBEC PRZEŚLADOWAŃ

2min
page 66

THE DUNCAN BLACK PRIZE

3min
page 65

LIDERZY MEDYCYNY

1min
page 64

Anna Wojnar – DOKTORAT HONORIS CAUSA DLA PROF. JANA POTEMPY

6min
pages 62-63

Jagna Kazienko, Magdalena Pająk – STUDENT W CZASIE PANDEMII

6min
pages 57-59

Dorota Palik – W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH

4min
pages 60-61

Monika Tatka – NOWA MARKA WYDAWNICZA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

1min
page 56

Aldona Pikul – REKRUTACJA W ROKU PANDEMII

4min
pages 54-55

NA RZECZ ROZWOJU POLSKICH BADAŃ KWANTOWYCH

5min
pages 40-41

Zsolt Bálint, Tomasz W. Pyrcz – UNIKATOWA KOLEKCJA MOTYLI ZAKUPIONA OD IMRE FRIVÁLDSKIEGO

6min
pages 43-45

NA DALSZY ROZWÓJ

7min
pages 51-53

HISTORYCZNA KSIĄŻKA ROKU

2min
page 42

Bartłomiej Gapiński – KONTEKSTY SAMOTNOŚCI

2min
page 38

CZŁOWIEK I SPOŁECZEŃSTWO W OBLICZU NOWYCH TECHNOLOGII

1min
page 39

NA KIERUNKACH MEDYCZNYCH?

5min
pages 36-37

AKTUALNOŚCI Z NARODOWEGO CENTRUM PROMIENIOWANIA SYNCHROTRONOWEGO SOLARIS

4min
pages 34-35

COLLOQUIUM

16min
pages 28-33

ORGANIZACJA KSZTAŁCENIA W SEMESTRZE LETNIM ROKU AKADEMICKIEGO 2020/2

3min
page 23

NOWA NORMALNOŚĆ – NIE BĘDZIE SZYBKIEGO POWROTU DO ŚWIATA SPRZED PANDEMII

11min
pages 24-26

W TROSCE O ZDROWIE KOBIETY

1min
page 27

DLA ZWIEDZAJĄCYCH

1min
page 20

Jarosław Klaś – NORWID W KRAKOWIE

2min
page 22

NAUKOWE ZWIĄZKI Z CHILE MUZEUM UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO PONOWNIE OTWARTE

2min
page 19

VERITATIS SPLENDOR” DLA SZPITALA UNIWERSYTECKIEGO W KRAKOWIE

1min
page 18

PAKIET WOLNOŚCI AKADEMICKIEJ

5min
pages 12-13

PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI PIERWSZEJ RADY UCZELNI UJ

5min
pages 16-17

STANOWISKO SENATU UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO Z DNIA 24 LUTEGO 2021

2min
page 15

W SPRAWIE SZCZEPIEŃ

1min
page 14

MAŁOPOLANIE ROKU 2020

2min
page 11

UNIWERSYTECKI KONCERT NOWOROCZNY

2min
pages 8-10

NA UNIWERSYTECIE JAGIELLOŃSKIM

1min
page 7
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.