Alma_Mater_220-221

Page 12

NOWY SKŁAD RADY UCZELNI O

Spotkanie rektora UJ prof. Jacka Popiela z członkami Rady Uczelni; Collegium Novum, 2 grudnia 2020

dotychczasowym członkom Rady za to, że przez ostatnie dwa lata udowodnili w praktyce, że nowy organ Uczelni jest ważnym

Fot. Adam Koprowski

d 1 stycznia 2021 Rada Uczelni Uniwersytetu Jagiellońskiego będzie działała w nowym składzie. 25 listopada 2020 Senat UJ powołał członków Rady Uczelni na kadencję 2021– 2024. Spośród wspólnoty Uniwersytetu członkami Rady zostali: prof. Zbigniew Madeja, prof. Renata Przybylska oraz prof. Piotr Richter. Spoza Uczelni ponownie wybrano osoby, które zasiadały w Radzie w poprzedniej kadencji: dr. Jakuba Górskiego, dr. Zbigniewa Inglota oraz prof. Jacka Purchlę. Zgodnie z ustawą w skład Rady wchodzi także przewodnicząca Samorządu Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego Marcelina Kościołek. 31 grudnia 2020 pracę w tym gremium zakończą prof. Grażyna Stochel, prof. Dorota Szumska oraz prof. Jerzy Wordliczek. Z nowo wybranymi oraz kończącymi swą kadencję członkami Rady 2 grudnia 2020 w formie wideokonferencji spotkał się rektor UJ prof. Jacek Popiel. Podziękował

Ze względu na pandemię COVID-19 pierwsze zebranie miało formę wideokonferencji

i pomocnym gremium, zapewniającym prawidłowe funkcjonowanie Uniwersytetu. – Było to niełatwe i pionierskie zadanie, które musiało zostać podjęte w rzeczywistości wprowadzonej przez nową ustawę o szkolnictwie wyższym. Zgodnie z zapisami tejże ustawy, nazywanej też konstytucją dla nauki lub Ustawą 2.0, Senat UJ 30 stycznia 2019 powołał na dwuletnią kadencję pierwszą w historii UJ Radę Uczelni – zaznaczył rektor. – Przez następnie cztery lata będą Państwo współdecydować o Uniwersytecie. Bardzo liczymy na Państwa czynny i merytoryczny wkład w działalność Uniwersytetu – powiedział, zwracając się do nowo wybranych członków Rady. O podjęciu dwóch nowych uchwał poinformował rektora i nowych członków Rady dotychczasowy jej przewodniczący prof. Jacek Purchla. Jedna zawiera raport z dwuletniej działalności tego gremium, w drugiej Rada zwraca uwagę na niespójność przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz wskazuje na konieczność podjęcia działań na szczeblu ministerialnym.

RPM

10

ALMA MATER nr 220–221


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.