Alma_Mater_219

Page 130

OD HIDROGRAFII DO HYDROLOGII 50 lat istnienia Zakładu Hydrologii Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ

L

Hydrografii funkcjonuje pod nazwą Zakład Hydrologii. Choć historia hydrologii jako dyscypliny naukowej zinstytucjonalizowanej w postaci zakładu liczy zaledwie (i aż) 50 lat, nie oznacza to, że wcześniej nie powstawały prace związane z obiegiem oraz cechami i właściwościami wody. Wystarczy cofnąć się do początków pierwszej na ziemiach polskich, a drugiej w Europie katedry geografii, utworzonej właśnie na Uniwersytecie Jagiellońskim w 1849 roku. Na kierownika katedry został wówczas mianowany przez Leopolda Thuna – ministra wyznań religijnych i oświecenia publicznego w Austrii, Wincenty Pol, który, przebywając w Wiedniu, przedstawił wizję nowoczesnej geografii uniwersyteckiej. Pol, absolwent Wydziału

Filozoficznego Uniwersytetu Lwowskiego, znany był wcześniej przede wszystkim jako poeta. W dziedzinie geografii był samoukiem, lecz dzięki lekturom, podróżom krajoznawczym i szerokim kontaktom ze światem nauki (między innymi geografami, botanikami), w tym z Alexandrem Humboldtem, miał rozległą wiedzę przyrodniczą, znał doskonale, między innymi, dzieła Karla Rittera. Sam Pol tak pisał w Pamiętnikach (1860) o swoich kontaktach z geografią: Nie piastując żadnego urzędu, nie żyjąc w sferze politycznej, nie czułem się powołany do studiów w tym zawodzie, filozofia, której poświęciłem kilka lat życia, nie dawała mi zadowolenia, do oddania się studium historii i literatury brakowało w ustroni wiejskiej niezbędnych źródeł pomocJoanna Pociask-Karteczka

ata 70. XX wieku były okresem intensywnych przemian strukturalnych i organizacyjnych na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi, w wyniku których w ówczesnym Instytucie Geografii (obecnie Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej) powstało sześć nowych zakładów: Geomorfologii, Klimatologii, Geografii Fizycznej, Geografii Regionalnej, Geografii Ludności, Osadnictwa i Rolnictwa oraz Zakład Hydrografii. Pod względem formalnym zostały one powołane na mocy zarządzenia nr 18 rektora UJ z 24 kwietnia 1970. Funkcję rektora UJ sprawował wówczas prof. Mieczysław Klimaszewski, będący także dyrektorem Instytutu Geografii oraz kierownikiem nowo utworzonego Zakładu Geomorfologii. Od roku 2000 Zakład

Źródło Hydrologów – pomnik przyrody nieożywionej; w dnie widoczne okrągłe formy osadów unoszonych pod ciśnieniem; czerwiec 2009

128

ALMA MATER nr 219


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook

Articles inside

PÓŁKA NOWOŚCI

17min
pages 154-160

Joanna Pociask-Karteczka – OD HIDROGRAFII DO HYDROLOGII

37min
pages 130-147

PRZEGLĄD WYDARZEŃ

12min
pages 150-153

DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW UJ

6min
pages 128-129

PRACOWNICY UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO UHONOROWANI Z OKAZJI ŚWIĘTA EDUKACJI NARODOWEJ

3min
pages 148-149

UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

3min
pages 126-127

JAGIELLOŃSKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU W TRYBIE ZDALNYM

3min
pages 124-125

PRZENIKAJĄCE SIĘ KADRY

1min
pages 121-122

ILUMINACJA – OBRAZOWANIE W KSIĄŻCE

0
page 123

W KRAKOWIE

1min
page 120

Michał Lewicki – BEETHOVEN – WIELKI INSPIRATOR

6min
pages 116-119

LWOWSKICH PUCHACZY

37min
pages 100-113

WYSZUKIWARKA INTERNETOWA „IN MEMORIAM

0
page 115

Jacek Popiel – KSIĘGA PAMIĘCI

2min
page 114

Józef K. Gierowski – TWÓRCA NOWOCZESNEJ PSYCHIATRII SĄDOWEJ W POLSCE

19min
pages 94-99

NAUKOWEGO I SPOŁECZNEGO

12min
pages 87-93

UCZONY, MISTRZ I NAUCZYCIEL

6min
pages 80-82

PROFESOR ADAM STRZAŁKOWSKI

4min
pages 70-71

Antoni Jackowski – WYBITNY GEOGRAF, WSPANIAŁY CZŁOWIEK

7min
pages 72-74

Maria Pawłowska – LUBIŁ POWIEDZIEĆ TO, CO MYŚLI

13min
pages 75-79

Stanisław Kistryn – POŻEGNANIE MISTRZA

4min
pages 68-69

PROFESOR STANISŁAW GRODZISKI

3min
pages 66-67

NAJWYBITNIEJSZYCH HISTORYKÓW PRAWA

3min
pages 64-65

WYKAZ ARESZTOWANYCH PODCZAS AKTION GEGEN UNIVERSITÄTS-PROFESSOREN CZYLI TZW. SONDERAKTION KRAKAU

24min
pages 58-63

PAMIĘTAMY

1min
page 55

NAUKOWCY PRZYSZŁOŚCI

5min
pages 50-51

NA UNIWERSYTECIE JAGIELLOŃSKIM

1min
page 49

Emilia Król – TRZECIA LINIA BADAWCZA W SYNCHROTRONIE GOTOWA DO BADAŃ

3min
pages 52-54

Karol Dzięgielewski – W ŚWIECIE SKARBÓW Z EPOKI BRĄZU

6min
pages 41-43

W POSZUKIWANIU PLANET SWOBODNYCH z dr. Przemysławem Mrozem rozmawia Anna Gawlik

4min
pages 47-48

Kamil Jodłowiec – PIERWSZA EDYCJA NAGRODY IM. FRANKA WILCZKA

4min
pages 44-46

LEKARSKIEGO KRAKOWSKIEGO

6min
pages 38-40

Leszek Sosnowski – „NAUKA NA MIŁOŚĆ”. SŁOWO O ROMANIE INGARDENIE

15min
pages 32-37

WYSTĄPIENIE INAUGURACYJNE 306. REKTORA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO PROF. JACKA POPIELA

7min
pages 16-17

APEL KOLEGIUM REKTORSKIEGO UJ DO WŁADZ RP

3min
page 19

Rita Pagacz-Moczarska – WIEDZA NIE POWINNA MIEĆ BARW POLITYCZNYCH

13min
pages 7-15

NA UNIWERSYTECIE JAGIELLOŃSKIM GOŚCILI

2min
pages 22-24

W ODNOWIONYM COLLEGIUM PADEREVIANUM

4min
pages 25-27

SŁOWO REKTORA UJ PROF. JACKA POPIELA DO WSPÓLNOTY AKADEMICKIEJ

2min
page 18

ks. Tadeusz Panuś – PRAWDA OZNACZA COŚ WIĘCEJ NIŻ WIEDZĘ

9min
pages 28-31
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.