Alma_Mater_217

Page 96

74 WNIOSKI O SYNCHROTRONOWY CZAS BADAWCZY kwietnia 2020 zakończył się piąty nabór wniosków o dostęp do stanowisk pomiarowych Narodowego Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS. Składanie aplikacji wydłużono o tydzień ze względu na wprowadzenie w Polsce stanu epidemii wirusa SARS-CoV-2 i związane z tym utrudnienia. Naukowcy z Polski i zagranicy mogli składać wnioski o przyznanie czasu badawczego na stanowiskach PEEM, XAS, UARPES oraz na kriomikroskopie elektronowym TitanKrios G3i. Ogółem do krakowskiego synchrotronu wpłynęły 74 wnioski (o 20 więcej niż w poprzednim naborze), w tym 29 na stanowiska linii badawczych (XAS – 19, UARPES – 7, PEEM – 3) oraz 45 wniosków na kriomikroskop. Aplikacje przesłali badacze z całej Polski afiliowani w Akademii Górniczo-Hutniczej, Instytucie Biochemii i Biofizyki PAN, Instytucie Fizyki PAN, Instytucie Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN, Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej, Politechnice Częstochowskiej, Politechnice Gdańskiej, Śląskim Uniwersytecie Medycznym, Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytecie Gdańskim, Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersy-

Siedziba Narodowego Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS

94

ALMA MATER nr 217

Fot. Anna Wojnar

8

Obecnie do synchrotronu SOLARIS dołączone są dwie linie badawcze: PEEM/XAS oraz UARPES

tecie Mikołaja Kopernika, Uniwersytecie Rzeszowskim, Uniwersytecie Warszawskim oraz Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Do SOLARIS wpłynęły również wnioski z zagranicy. Planowane eksperymenty przyporządkowane zostały do następujących dziedzin nauki: fizyka i fizyka stosowana, nauka o materiałach, chemia, biologia, nauki o życiu i biotechnologia, inżynieria i technologia. Wszystkie aplikacje zostaną teraz ocenione pod względem technicznym (czy zaplanowane eksperymenty mogą być przeprowadzone przy wykorzystaniu do-

stępnej infrastruktury) oraz pod względem bezpieczeństwa zadeklarowanych próbek. Decydująca będzie ocena merytoryczna na podstawie kryteriów: nowatorski zakres badań, sprecyzowane hipotezy naukowe, jasno określona metodologia i wcześniejsze osiągnięcia naukowe wnioskujących. Ocena zostanie przeprowadzona przez międzynarodową komisję. Pomiary z tego naboru zostaną przeprowadzone w okresie od września 2020 do lutego 2021. Kolejny termin składania wniosków o synchrotronowy czas badawczy to 30 września 2020.

Red.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.