Page 98

P

Juliusz Wolski, archiwum prywatne

rofesor Miłowit Antoni Kuniński – filozof, historyk filozofii, tłumacz filozoficznej literatury anglojęzycznej, nauczyciel akademicki, zmarł w Krakowie 9 czerwca 2018 w wieku 72 lat. Od 1969 roku był pracownikiem naukowym i dydaktycznym Zakładu Historii Filozofii Instytutu Filozofii UJ, a w latach 2008–2012 dyrektorem Instytutu Filozofii UJ. Urodził się 10 września 1946 w Lingen (Ems), mieście położonym na terenach Dolnej Saksonii, skąd wraz z  rodzicami: Ziemowitem Kunińskim, podporucznikiem 14. Pułku Piechoty Ziemi Kujawskiej, niedawnym jeńcem obozów dla oficerów IV A Hohnstein, IV C Colditz, II A Prenzlau i  II E Neubrandenburg, i  Joanną Wellin-Rybicką, sanitariuszką w  Powstaniu Warszawskim, przyjechał w roku 1947 do Krakowa. Ziemowit Kuniński (ur. w 1916, zm. w Warszawie w roku 1981) zajął się po wojnie twórczością literacką (ściślej biorąc: satyryczną i  kabaretową) i  na tej niwie współpracował, między innymi, z Jeremim Przyborą i Jerzym Wasowskim. Joanna Wellin-Rybicka (zm. w Krakowie w  roku 2003) związana była z  Teatrem

Miłowit Kuniński w wieku młodzieńczym; 1966

96

ALMA MATER nr 211

Groteska jako aktorka i reżyserka (już jako Joanna Wolska). Sięgająca korzeniami XV wieku rodzina Kunińskich pieczętowała się (wedle różnych herbarzy i  opracowań) herbami Abdank, Leliwa i Poraj. Miłowit Kuniński był absolwentem II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Joanna i Ziemowit Kunińscy z Miłowitem; 1946 Sobieskiego. W latach 1964–1969 studiował na Uniwersytecie Ja- czącym (w latach 1992–1993) Rady Główgiellońskim filozofię (w roku 1969 obronił nej Szkolnictwa Wyższego, członkiem pracę magisterską Metodologiczne i filozo- Rady Reform ds. Reform Ustrojowych ficzne zagadnienia strukturalizmu Claude’a przy Prezesie Rady Ministrów RP (w laLévi-Straussa, napisaną pod opieką na- tach 1998–1999), Narodowej Rady Rozukową prof. Zbigniewa Kuderowicza), woju oraz Komitetu Nauk Filozoficznych natomiast w latach 1967–1971 socjologię. PAN, oprócz tego wykładowcą Papieskiej Doktoryzował się w roku 1977 (Myślenie Akademii Teologicznej, Wyższej Szkoły modelowe w  socjologii Maxa Webera; Dziennikarstwa w  Warszawie, Wyższej rozprawa napisana pod kierunkiem prof. Szkoły Biznesu National-Louis University Stefana Nowaka), zaś habilitował w roku w Nowym Sączu, Liceum Ogólnokształ2000 na podstawie pracy Wiedza, etyka cącego Zakonu Pijarów oraz Kolegium i polityka w myśli F. A. von Hayeka (Kra- Filozoficzno-Teologicznego Polskiej Proków 1999). wincji Dominikanów w Krakowie. Na początku lat 80. Miłowit Kuniński Żona Profesora, dr Jolanta Kunińska, zaangażował się w  tworzenie legalnych jest byłym wieloletnim pracownikiem struktur NSZZ „Solidarność” na Wydziale naukowym i  dydaktycznym Instytutu Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Filologii Wschodniosłowiańskiej UJ. Jagiellońskiego. Od stycznia 1981 roku Doktorem filozofii jest ich syn, Tomasz był członkiem Komisji Uczelnianej „So- Kuniński, zaś synowa Profesora, Maglidarności”. Aktywnie uczestniczył także dalena Kunińska, jest doktorem historii w  późniejszej, nielegalnej, działalności sztuki. W  roku 2008 przyszła na świat związkowej. Działał ponadto w Krakow- ukochana wnuczka Profesora, Amelia skim Towarzystwie Przemysłowym, zało- Kunińska, kontynuatorka, jak można żonym w roku 1985 przez przedwcześnie oczekiwać, naukowych i  doktorskich zmarłego dr. Mirosława Dzielskiego tradycji rodzinnych. (1941–1989), również pracownika InstyNazwisko Miłowita Kunińskiego jest tutu Filozofii UJ. niewątpliwie znane każdemu, kto głębiej Po roku 1989 był współtwórcą (w roku interesuje się filozofią polityczną, zwłasz1992) i wieloletnim (w latach 2005–2018) cza współczesnym liberalizmem, myślą prezesem krakowskiego Ośrodka Myśli konserwatywną i filozofią wolnego rynku. Politycznej, jak również członkiem kole- Zna nazwisko Profesora oraz jego dorogium redakcyjnego warszawskiego czaso- bek naukowy i  translatorski każdy, kto pisma „Civitas. Studia z filozofii polityki”. sięgnął do polskich przekładów prac auBył także, między innymi, wiceprzewodni- striackiego noblisty, ekonomisty i filozofa

Archiwum prywatne

NIE TYLKO BYŁ FILOZOFEM, ALE I FILOZOFIĄ ŻYŁ

Profile for alma mater

Alma_Mater_211  

Alma Mater 211

Alma_Mater_211  

Alma Mater 211