Page 1

\f>uviN mÄeš B]gh 5 aÍY]yh 1

EýHxug³i 1.

miœunm]xÏu^>i. >]vie^ `Èu mfiEy]Tu[ kUTi >]zti mu<uvN Et]>]et

epy[t m< ~t]Þ[ smic{i>iÄuÎu. k]REmG]vZtm]y Ak]sh `EÏ]L EvfemÜi^uh epy{]N O>uÆi ni^[Äuky]f[. AzsmmuÕm]ek m<evÔh tšh ekÈi ni^[ÄuÎu. pþimx]g>Êieû

ti>m]^kšuyRÊuÎ

EmGgR´nh,

AzsmÊieû

zps]ßiey

B²iÄ]N viP^yt[nh nTÊuky]efÎ[ Et]Îuh. 2. x]D]>fy]yi evšuÏin[ n]^W[ mfiEy]Tu[ kUTi tI>uÎ EdvIB]vdRsnh knÊ Epm]>i k]>fh >]zti O>u mfiÄ[ teÎ k<iÇi>iÄuÎu. Aeš]<iÇ kš>iyueT v>]ßyil, tE^Î[ B]vdRsnÊienÊiy O>u vY¬i m]zth |>iÏuÞ[. a>ikil kišiÄUTu Ep]e^ Et]ÎiÄuÎ O>u ecriy tTieÏÈiyuh. `eßÜi^uh AvsYmuEÞ] `Îriy]n]yi O>u aEßv]xi aEÌHeÊ xmIpic{u. 3. O], OÎumiE^}. |Îe^ dRsnÊin[ vÎt]EÎ. aÐc{iey OÎukUTi kEÞc{[ Ep]k]emÎ[ vic]>ic{[ k]Êi>iÄuv]>uÎu.”


2

4. “a¢N `vieT niÎu[ v>uÎu? `ßu ecy{uÎu?” 5. Azsm>Itiynux>ic{[ aEßv]xikL

a¢enÎ[

zp]ym]yve> xhEb]Dn

`^}]h

ecy{uk

teÎ

|šh

ptiv]f[.

t^murÄ]>]y EýHpURÉm]y

kus^]EnVSfh EkÈEÏ]LÊeÎ A mnuSYeû muKh zpxÎm]yi. 6. “EcRÊE^Î] kuEÇ. kurc{[ exû [ \Þ]Äi viÕ[ |Æeney]eÄ aÆ[ k<iÇu Ep]kuÎu. k<iÇ w]yr]<[c k>un]gÏÔIl vc{] aÐc{ieyÄuric{]dYh EkÈt[. aÎu teÎ w]N dRsnÊin[ v>iEkh ecy[tu. dRsEn]h k<iÇ[ >]zti mTÆ]N bÓ[ kiÈ]et pÔIl kiTÎ] \rÆiyt[. OrÆuáh O>u k]<[c. `ß] atin[ prEyÞt[ kuEÇ? xVp[nEm], xtYEm] `Î[ `niÄriy]N Em^. AE>] `eû |o exû [ epÈi turÄuÎ sb[dh EkÈ[ kÉu turÄuEá]L Ae>y] k]fuÎt[? nÐueT aÐc{i! EdvIB]vÊil kÞ aEt EvSh! aÐc{i epÈIe^Eß] ti>yuk]Î[ Et]Îi. w]N vi>Þ[

En]ÄuÎtu

kÞ[

aÐc{i

ci>ic{u

ek]Þ[

prÇu,

“Em]En,

n^}

càneeÊ^muEÞ]Î[ En]Äiyt]. |til k]fuÎi^}E^}].” aEzth prÇ[ epeÈÎ[ `eÎ OÎ[ En]Äi puWi>ic{Æ[ mrÇu. `niÄ]Efl v^iy viSmh Et]Îi. aÐc{i Ec]dic{t[ ek]TuÄ]N pÕiyi^}E^}] `Î[. |Îe^ w]N teÎyuÞ]Äiy càneeÊ^vuh ek]Þ] vÎt[. EdvIB]vxmyÊ[ atu[ w]N aÐc{iyueT x]>iEye^]eÄ pu>Èi. “Em]nt[ ek]Þu vEÎ]” `Î[ aÐc{i Ec]diEÄh ecy[tu. `niÄ]Efl xEß]Sh ek]Þ[ Eme^]eÄ kuši>uEk]>i. pÔI nTÎet^}]h aÐc{i ariÇ[ teÎ ecy[t]t]Î[ \rÏ]yiE^}. B¬iEy], EýHEm] `ß]Î[ OÎuh pry]N ariyÊi^}, `eû kÉ[ >Þuh nirÇ[ O<ukuk]>uÎu.” 7. muKh nirÇ puWi>iEy]eT ay]L tuTRÎu, “`niÄ[ jIvitÊil kiEÈÞt[ OeÄ kiÈiy Ep]e^. aÐc{iey OÎUTi kÞ[ nmx[k>iEc{c{uh Ep]femÎ[ AEsÞ[.” 8. prÇu tIRÎi^}, aÐ muriyueT purÊ[ b]lÄfiyil |rÆi vÎu. A mux}Ih B¬N vinypURv{h avieTÊeÎ nmx[k>ic{[ `<uEÎÕ[ eekkUÏi. 9. “Em]nitu ve> Ep]yi^}]>uEÎ]? v^}tuh k<iEc{] Em]en?”


3

10. “kuÇukuÈi p>]DInÆšiE^} aÐc{i. atuÆLÄ[ v^}tuh ci^vin[ ek]Þ[ ek]TuÄ]eÞ pÕuEm]. `Î]^uh aÐc{iey OÎUTi k]f]et Ep]k]N mnÓ[ v>]EÊ]Þ[ niÎt]EÎ. kÞEÏ]E< vyr[ nirÇu.” 11. aÐ ci>ic{u. 12. EkLÄuEá]L |S[TmueÞÎ[.

Et]ÎiEyÄ]h

aп[

xRv{xhgp>itY]gikš]y

càneeÊ^ÊiEn]T[ mH]«]ÄLÄ[

zpEtYk OÎiEn]Tuh

AzgH]Bi^]SÆL |^}. nÐueT mnÓin[ \EÊjnh nlk]n]yi avR tÆLÄ[ O]E>] xmyÊ[ O]E>]ÎiEn]T[ |S[T]niS[TmuÔt]yi B]viÄuÎu `Îu m]zth. |ÆenEy]E>] x]Hc>YÆL

xZS[TiÄuÎti^UeT

avR

nÐueT

mnÓil

B¬iyuh

visV]xvuh

všRÊuÎu. nÐeš ^ÑYÊie^ÊiÄ]nuÔ ~fiÏTikš]f[ mH]«]ÄšueT |Ê>h ^I^kL. 13. atY]vsY Ej]^iyuÔtu ek]Þ[ |Î[ DY]nÊin[ kZtYxmyÊ[ ec^}uÎtil niÎ[ |ÎEÊ¿[ O<iv]Äi t>femÎ[ aEpÑic{u ek]Þ[ O>u zbªc]>i aÐyueT aTueÊÊi. 14. “s>i

Em]en.

pEÑ,

AdYh

DY]nmuriyil

ecÎ[

mÕuÔvE>]T[

viv>h

prEÇc{u Ep]fh. avR k]>Yh mnÓi^]Äiyie^}Üil ninÄ[ ac{TÄmie^}Î[ k>uti mÕuÔv>uh \<Ï]N tuTÆuh. nÐešßu ecy[t]^uh at[ mÕuÔvRÄ[ m]tZky]kfh. nI nieû

xEH]d>ÆLÄ[

m]tZk

k]fiEÄÞvnE^}.

AÍY]«ikjIviyueT

O]E>]

zpvZÊiyuh mÕuÔvRÄ[ p]Úm]kfh. s>iy]y ji¡]xuvieû O]E>] kRÐÊinu piÎi^uh A AdRsh k]ffh.” 15. zbªc]>i vinypURv{h aÐyueT zsIc>fÆšil nmx[k>ic{[ viTv]Æi. ek]Êivc{ vizgHh Ep]e^ teû muKÊ[ niRÎiEmSn]yi En]Äi nilÄuÎ A mux}Ih B¬eû Eml k]>ufY>s[mikL ep]<ic{u ek]Þ[ màH]xvdny]yi aÐ muriyiE^Ä[ mTÆi.


4

kRÐÊil Ezpmxhgt 16. \c{ti>iÇ[ >Þu[ mfiy]yEÏ]<]f[ aÐ ariyuÎt[ aÎ[ atuve>yuh psuÄLÄ[ tIÕyuh evÔvuh ek]TuÊiÈie^}Î[. aÐ višiÏic{EÏ]L teÎ psuÄšueT cumt^ vHiÄuÎ zbªc]>iÄ[ k]>Yh mnÓi^]eyÎ[ Et]ÎuÎu. t^ kunic{]f[ v>v[. Ñm]pfpURv{h t]N psuÄLÄ[ tIÕ ek]TuÄ]N mrÎu Ep]yi `Î[ aÐey ariyic{u. aÐyueT sb[dmuyRÎu, “`ß] nIyIÏryuÎt[! |o miÞ]zp]fikLÄ[ tIÕyuh, evÔvuh ek]TuÄ]N mrÎu Ep]eyEÎ]? teÎÊ]N tiÎ]nuh kuTiÄ]nuh nI `EÏ]e<Üi^uh mrÄ]ruEÞ]? nmuÄ[ visÄukEy] d]HiÄukEy] ecy[t]l k<iÄ]En] kuTiÄ]En] v^}tuh Ec]dic{u v]Æ]h. |tuÆLÄ[ atu[ pÕuEm]? `ßu v^iy p]pm] Em]en |t[. x]DkM]R mÕuÔv>ueT Evdn ariEyEÞ? mnuSY>ueTeyÎ^}, `^}] jIvj]^ÆšuETyuh

HZdyvik]>h

avnriy]N

k<iyfh.

mnuSYe>EÏ]e^

xhx]>iÄuÎie^}Î[ vc{[ ave¿]Îuh vik]> vic]>Æšie^}Î[ k>ut>ut[.” 17. “mÕuÔv>ueT kÉilÄUTi k]>YÆL k]f]N k<iyuÎtuh A t^Êil ecÎ[ av>ueT

B]vh

\LeÄ]Ô]N

k<iyuÎtuh

s>iy]y

x]Dkn[

m]zth

^BiÄuÎ

xiÍiy]f[. Em]En, `^}] zp]fikLÄuh visÏuh d]HvumueÞÎ[ ninÄriyiE^}. av¿[ nÐešEÏ]e^, xmyÊin[ tIÕyuh evÔvuh ek]TuÄuÎt[ x]Dny]yi k]ffh. a^}]et “O], |eteÎ ~¯ic{ Ej]^iyE^}, ecy{]ti>iÄ]N pÕÊi^}E^}]’’ `Îu vic]>ic{[ y]zßikm]yiÈ[ ecy{>ut[. psuÄeš nieÎEÏ]e^ kÞ[, avyueT visÏuh d]Hvuh nieûy]efÎ[ kÞ[ avey En]Äfh. |o psuÄši^uh niÎi^uh tuTiÄuÎ jIvn[ vYtY]xmuEÞ]

Em]en?

A

B]vh

\LeÄ]Þ[

ecy{uEá]L

nieû

kRÐh

x]Dny]yiÊI>uh.” 18. pryuÎtiniTyil teÎ aÐ nTÎu ecÎ[ x[EÕ]R muriyie^ c]Äil niÎ[ k]^iÊIÕ v]>ieyTuÊ[ k]Tiyi^iÈ[ |šÄ]N tUTÆi. EpTic{uh mTic{uh piÎ]e^ kUTiy zbªc]>i t]N teÎ tIÕyuh evÔvuh ek]TuÊuek]Ô]emÎ[ vIÞuh vIÞuh prÇu En]Äi.


5

19. “nIyiniey]Îuh pryÞ. aÐyueT v]X^Yh kiÈ]N |vRÄuh ek]tiyuÞ[. k]Ti kuTiÄuEá]L avyuh aÐyueT EýHh nuk>eÈ” 20. tuTRÎuh zbªc]>i p^ zpk]>Êil anunyv]ÄukL prÇuevÜi^uh aÐ aet]Îuh ecvieÄ]Þi^}. psuÄL k]Ti kuTic{u tI>uEv]šh aÐ avey tÈiÊ<uki tE^]TieÄ]Þ[ a>ikilÊeÎ niÎu. aÐyueT Et]šil muKmu>uÐi psuÄL avyueT EýHh zpkTiÏic{u. aÐyueT muKÊ]Ef], psuÄšueT muKÊ]Ef] kUTutl xhtZp[ti tušuáiyi>uÎt[ `Îu[ pry]N zpy]xh. k]Ti ek]TuÊu k<iÇ[ aÐ teÎ eevEÄ]l v^ic{[ `^}] psuÄLÄuh |Èu ek]TuÊu. O>iÄlÄUTi avyueT ATyuh,

enÕiyuh

tE^]TieÄ]TuÊiÈ[

n]^>

mfiEy]eTy]f[

teû

\c{BÑfÊin]yi muriyiE^Ä[ mTÆiyt[. 21. aÐ ecy{uÎ O]E>] zpvZÊiÄuh tnt]ey]>u c]>utyuÞ[. atinu[ k]>fh ~et]>u ecriy kRÐÊi^uh aÐ nir¿uÎ niÓIm Ezpmm]f[. nmuÄ[ s>iy]yi EýHiÄ]nriyi^}. nÐueT zpvZÊiÄu piÎil A EýHEc]dnyi^}.]Êtu ek]Þu teÎ ave¿]Îuh tikvuÕ xoà>Yh eekv>uÎumi^}. kRÐP^eÊÏÕiyuÔ ati>Õ ADi k]>fh nÐueT mnÓ[ cW^m]kuÎuevÎ[ m]ztm^} ecy{uÎ kRÐÊil nmuÄ[ pURÉ ~k]zgt eekv>uÎumi^}. kRÐÊil s>iy]y EzpmxhgtyuÞ]kfemÜil ~k]zgtyuh

niÓV]RËtyuh

kUT]et

k<iyi^}.

avyi^}]et

DY]nmài>Êinu

muÎie^

v>]ßyil

nÐueT

\Ôie^

EýHpuS[ph viT>ukyumi^}.

buÍiyuh HZdyvuh

22. x]yhx³Y.

kurc{u

EpR

kUTi

ni^[ÄuÎu.. evÔÊ]m>eÏ]y[kyil nI^nI>jemÎEp]e^ avRÄ[ mÍYÊil aÐyuh \Þ[.

zbªc]>ikšuh

gZHx[œ]zsmikšuh

`^}]h

Bjn]nàÊil

Akf[Úh

Amù>]yi>iÄuÎu. xV>>]gxuD]x>iÊil EcRÎ^iy]N eváuÎ eekEÊ]TukL Ep]e^ aÐ p]TuÎ v>ikL `^}]v>uh ~Õu p]TuÎumuÞ[..

23. k]m]ÑI v]m]ÑI................


6

24. Bjn

avx]nic{u.

aß>IÑh

DY]nmùm]yi.

a¯h

k<iÇ[

mÄšueT

muKkm^Æšie^ EtN nuk>]N mX>ic{[ prÄuÎ >Þ[ k>ivÞukešEÏ]e^ aÐyueT mi<ikL |ški. O>u zbªc]>i eme^} teû xhsyh avt>iÏic{u. 25. “aEÐ,

|Îuc{¿[

vÎvE>]T[ prÇiE^}

psuvin[

miÞ]ti>iÄ]N.

k]Ti

ek]TuÄuEá]L

xhx]>iÄ]N

aÐ ecy{uÎt[ Ej]^iy^} . k]Tiyi^UeT A

miÞ]zp]fikLÄ[ aÐyueT EýHh pk>uky]efÎuh prÇE^}]. x]D]>fy]yi EýHh v]Äukši^UeTyE^} zpkTiÏiÄuÎt[. aÐ pryuÎt[ EkÈEÏ]L Et]Îi xhx]>h EýHh pk>]N tTÓmuÞ]Äuky]efÎ[. s>iy]Ef]?” 26. “s>iy] Em]En. yœ]RËÊil v]Äuh EýHvuh tÐil b³mueÞÎ[ pry]N zpy]xm]f[. s>iy]y EýHÊil v]ÄukEšyi^}. at[ niÒb[dm]f[. monvuh EýHvuh

tÐi^]f[

aTuÏmuÔt[.

niþ^m]ey]>u

tT]kh

Ep]e^,

nirÇ

EýH]nuBvÊil v]ÄukšueT O]šÆši^}. niþ^m]y mnÓieû c^nm]f[ v]Äuh cißyuem]eÄ.

EýHÊieû

niÒb[dtyum]f[.

xVt®xiÍB]vh

mnÓieû

ci^¿l

niþ^tyuh, `^}]h

atil

niÎuÞ]kuÎ

avieTey]TuÆuÎu..

A

pURÉzps]ßiyi^]f[ yœ]RË EýHh nuk>]N k<iyuÎt[. xtYÊil EýHÊien]>u B]SEy \ÔU. at[ niÒb[dty]f[, niÒb[dt m]ztm]f[. 27. s>iy]y EýHÊieû |>iÏiTh HZdym]f[. HZdyÊie^ |o EýH]nuBUti pk>]N v]Äukši^}. v]ÄukLÄ[ HZdyÊil |Tmi^}. avyueT x[œ]nh buÍiyi^]f[. buÍiÄ[ xhx]>iÄ]nriy]h. `Î]l at[ O>u ETÏ[ riÄ]RQR Ep]e^Ey \ÔU. v]ÄukL evruEt cvc{u tuÏ]En buÍiÄ[ k<ivuÔU. av¿u piÎil vik]>mi^}. k>ufeyeßÎ[ buÍiÄ[ anuBvic{riy]n]vi^}. dyyuh EýHvuem]Îuh buÍiyueT p>iDiyil

v>i^}.

atieû

eekyil

AekyuÔt[

yu¬iy]f[.

EýHeÊyuh

k>ufeyyuem]eÄ yu¬iyu¬h at[ vi^yi>uÊ]N En]Äuh. Em]En, v]ÄukL kUTuEá]L

avieT

EýHh

kuryuky]f[.

EýHiÄuÎ

vY¬i

xd]

DY]nmùenEÏ]e^y]f[. aÊ>h EýHmuÔiTÊ[ cißkL ni^¿uÎu. yœ]RËEzpmi cißiÄuky^}, DY]niÄuky]f[ ecy{uÎt[. teû EýHB]jneÊÄuric{uÔ cißkL


7

m]ztEm ay]šueT mnÓil \ÔU. avieT p^t>h cißkLÄ[ kTÎuv>]niTmi^}. AekyvieTyuÔt[ EzpmieyÄuric{uÔ ciß OÎu m]ztm]f[. OÕvZÑeÊ m]ztm]yi k]T[ `Î[ pry]N pÕ]Ê Ep]e^ OÕ ciß m]ztmuÔEÏ]L mnÓueÞÎ[ teÎ pry]N k<iyi^}.

EzpmieyÏÕi

m]ztmuÔ

A

~k

ciß

HZdyÊieû

A<Æšil

niÎ[

v>uÎt]f[, v]ÄukLÄuh xhx]>Êinuh `ÊiEc{>]n]k]Êzt A<Æšil niÎ[. avieT

visdIk>fÆši^}.

atienÏÕi

kUTute^]Îuh

pry]En

k<iyi^}.

EýHiÄuÎy]L xd] DY]nÊi^]<[Îu[ k<iyuÎu. avieT eedVtmi^}. 28. EýHÊieû ni<^]f[ DY]nh. nÐL tIRÊuh niÒb[d>uh A«niS[Ú>uh AyiÊI>uky]fvieT

ecy{uÎt[.

A«vizs]ßiyil

^yic{i>iÄuÎy]LÄ[

xhx]>iÄ]N teÎ k<iyi^}. at]f[ Adigu>uv]y dÑif]mURÊi xd] monÊil |>iÄuÎt]yi

k]fuÎt[.

¡]nvZÍM]>]y

teû

siSYRÄ[

dÑif]mURÊi

monÊi^UeTy]f[ \pEdsic{t]yi pryuÎt[. gu>uvuh monh. siSY>uh monh. A monÊi^UeT gu>u siSYRÄ[ ¡]En]pEdsh nlkukyuh ecy[tu av>t[ \LeÄ]Þ[ tÊVh x]Ñ]t[Ä>iÄyuh ecy[tu. 29. pEÑ, mnÓi^]Ä]N

|Ä]^Ê]RÄuh

k<ivi^}.

av>tien

EzpmÊieûEy], vik¯emEÎ]

DY]nÊieûEy]

zB]eßEÎ]

OeÄ

monh

višiEc{Äuh.

DY]niyueT monh `eßÎu kUTi avRÄriyi^}. x]D]>fÄ]RÄ[ v]ÄukšueT E^]kh m]ztEm p>icymuÔU. avieT av>riyuÎ EýHvuh v]Äukši^UeTÊeÎ zpkTm]ÄuÎ EýHm]f[. prÇriyiÄ]n]v]Ê t>h EýHmueÞÎvRÄriyi^}. EýHB]jnvum]yi p>ipURÉ e`kYh zp]pic{]l pieÎ avieTß[ v]Äukš]fuÔt[? nÐL avieT zps]ßciÊ>uh

mH]monikšum]yi

m]ruÎu.

|TtTvi^}]Ê

A

DY]n]vx[œeyÊeÎy]f[ xm]DieyÎ[ pryuÎt[.” 30. O>u nimiSh niRÊiy EsSh aÐ tuTRÎu, “monÊil EzpmB]jnvum]yi OÎ]kuÎtin[ sivEûyuh, p]Rv{tIEdviyuETyuh O>u kœyuÞ[.” `ÎiÈ[ aÐ A kœ viv>ic{u tuTÆi.


8

31. “p>msivN BiÑ¿]yi E^]kh mu<uvN cuÕiÊi>iy]N pureÏÈu k<iÇ]l pieÎ p]Rv{tiEdvi eek^]xÊil `Îuh OÕ¿]f[. EdviÄ[ |o vi>Hh axHYm]yi Et]Îi. O>u divxh xhB]SfmEÍY |Ä]>Yh xUciÏic{u ek]Þ[ Edvi sivEn]T[ prÇu,” aÆ[ xd] niRv{ik¯ xm]Diyil ^yic{[ k<iyuÎ Aš]ytu ek]Þ[ aEÆ¿[ EvRp]Tieû

du®Kem]Îuh

kÞie^}Î[

v>]h.

`niÄÆeny^}.

atuek]Þ[

xm]DieyeßÎ[ `niÄu kUTi \pEdsic{u t>fh. aÆeny]y]l `niÄuh vi>Hdu®Kh anuBveÏT]et k<iÄ]m]yi>uÎE^}].” p>msivN EdviEy]T[ pt[m]xnx[œy]yi |>uÎ[ kÉukšTc{[ mnÓien aßRmuKm]Ä]N prÇu. Edvi DY]nmùy]yi. 32. “|EÏ]L `ßu k]fuÎu?” p>msivN Ec]dic{u. 33. “aÆyueT >Uph mEn]EnztÊin[ muáil k]fuÎu.” 34. “A >UpeÊyuh kTÎu Ep]kU. |EÏ]e<ßu k]fuÎu?” 35. “O>u divYzpk]sh” 36. “atienyuh atizkmic{[ En]ÄU. |EÏ]E<]?” 37. >n]dh m]ztm]fiEÏ]L EkLÄuÎt[“ 38. “atinumÏurh Ep]kU. |EÏ]e<ß]fnuBvh?” 39. A Ec]dYÊin[ \Ê>muÞ]yi^}. EdviyueT vY¬itVh teÎ vi^yic{[ mrÇu Ep]yi>uÎu. Edvi sivnum]yi pURÉ e`kYh zp]pic{u k<iÇi>uÎu. avieT Ec]dYh EkLÄ]En] \Ê>h pry]En] A>umuÞ]yi>uÎi^}. mnÓinuh, v]Äinuh, buÍiÄuh ciß¿uh `ÊiEc{>]n]k]Ê t^Êil EzpmÊieû p>mk]S[Úyil teû n]œnum]yuÔ nitYm]y, aEBdYm]y, e`kYh Edvi zp]pic{u k<iÇi>uÎu.” 40. aÐ kœ prÇvx]niÏic{u. kœyueT B]vh \LeÄ]ÞieÈÎvÉh xzsÍh EkÈi>uÎv>uh

xGnmonÊi^]Þi>uÎu.

aÐyueT

v]ÄukL

ave>

E^]kEb]DÊiE^¿[ |rÄieÄ]ÞuvÎu. 41. “|et]eÄ evruh pu>]f kœkšE^}, yœ]RËÊil nTÎvy]Ef] `Î[ Ec]diÄuÎvR kEÞÄ]h. kœy^}, kœyueT piÎie^ tÊVh zgHiÄuÎt]f[ k]>Yh. `^}] k]>YÆšuh evruh buÍi ek]Þu m]zth ariy]N zsmiÄuÎy]šin[ HZdyB]vÆL


9

\LeÄ]Ô]N

k<iyi^}.

DY]nÊiEûyuh

EýHÊiEûyuh

aRËmriy]N

k<iyi^}.

atienÄuriec{]eÄ xhx]>iÄ]N pÕieyÎi>iÄuh. aÆenyuÔ buÍi ek]eÞß] gufh?” 42. aÐ atu prÇEÏ]L O>u zbªc]>iÄ[ ji¡]x aTÄ]N k<iÇi^}. “aEÐ |Îu n]h k]fuÎ xk^tuh mnuSYeû buÍi ek]ÞuÞ]y EnÈÆšE^}. ADunik s]züvuh x]EÜtik vidYyuh |zt kÞ[ vikxic{et]eÄ mnuSYbuÍi OÎu ek]ÞE^}. pieÎ aÐeyß] atu ek]Þ[ zpEy]jnmie^}Î[ pryuÎt[?” 43. “Em]en, aÐ O>u k]>Yh pryuEá]L at[ n^}vÉh zsÍiÄfh” aÐ x]vD]nh

visdIk>ic{u,

“s>iÄ[

mnÓi^]Äi

xhx]>iÄfh.

aÐ HZdyÊieû

zp]D]nYh `TuÊu k]fic{t]f[. a^}]et buÍi \pEy]gmi^}]Êt]efÎ^} prÇt[.” 44. “buÍi OÎinuh ek]Ô]Ê x]Dnem]Îum^}. at[ Evfh, `Î^}, kUTiEy tI>U

t]nuh.

`Î]l

atin[

aRHm]y

x[œ]nmuÞ[.

EvÞ]ÊiTÊ[

\pEy]giÄ]ti>uÎ]l mti. atin[ anvx>Êil amit zp]D]nYh ek]TuÄuÎt]f[ nÐueT p^ zps[nÆLÄuh k]>fh. aÆeny]y]l jIvitÊil xoà>YÊin[ x[œ]nmuÞ]vi^}.

HZdyÊieû

x[œ]nh

buÍi

piTic{TÄuÎt]f[

m]nxik

xhGRSÆLÄuh, ni>]s¿uh OeÄ k]>fm]vuÎt[. HZdyvuh buÍiyuh tÐil jIvitÊil O>u b]^Nx[ Evfh. jIvitÊieû aTix[œ]nh teÎ EýHmE^} Em]en? ~tu >hgemTuÊu En]Äiy]^uh O]E>] v]Äinuh zpvZÊiÄuh piÎie^ s¬iyuh b^vuh zpEc]dnvuh OeÄ EýHm]efÎ[ k]f]h. ~tu turyi^uh `zt \yRÎEt] t]<[ÎEt]

Ay

pfieyTuÄuÎ

mnuSYn]efÜi^uh,

~tu

j]timtviB]gÊil

epÈy]š]efÜi^uh, |tE^} xtYh?” 45. “purEm niÎu[ k]fuÎ O>]LÄ[ Et]ÎiEyÄ]h p>IÑfs]^yil gEvSfh nTÊuÎ

s]zü¡N

HZdyÊienß[

buÍip>m]y

x[œ]nm]fuÔt[? pEÑ,

En]ÄuEá]<riy]h viSyEÊ]T[

Ekv^h

teû

ag]Dm]y

Ej]^iEy]T[ Ezpmh

A

kRÐmE^}.

zpvZÊiyueT

aEÌHÊienzt

kUT]et

ecy{uÎetÎ[.

ARÄuh

A<ÊiE^¿[

EzpmmueÞÎ[.

atin[

avieT

EvÞi

Ep]yi

gEvSf \rÄem]<ic{[


10

kS[TeÏT]N k<iyi^}. E^]keÊ m]Õimric{uevÎ[ nI prÇ `^}] p>IÑfÆLÄuh kÞupiTuÊÆLÄuh piÎil mnuSYn[ av>v>ueT viSyEÊ]T[ \Ô EýHm]f[ zpvRÊic{i>uÎetÎ[ k]f]h. aE^}?” 46. “EýHm]f[ buÍiÄ[ zpk]sh pk>uÎt[. `ztkÞ[ EzpmmuEÞ], atnux>ic{[ buÍi tIÑ[fvuh etšiÇtum]yiÊI>uÎu. nКtien xUÑ[mbuÍi, kURÐbuÍi `eÎ]eÄ

EpR

prÇu

višic{]^uh

atieû

piÎie^]šiÇi>iÄuÎ

s¬i

EýHÊiEût]f[. ci^>it[ ti>ic{riyuÎu, p^>uh ariyuÎi^}, aztEy \ÔU.” 47. aÐ

mÄšueT

muKEÊ¿[

En]Äi.

EkÈi>uÎvRÄ[

kuErey]eÄ

mnÓi^]eyÜi^uh `Eß] ci^ xhsyÆL b]Äini^[ÄuÎu `Î[ av>ueT muKB]vh vY¬m]Äi. aÐ t]N prÇt[ meÕ]>u >Itiyil visdm]Ä]N zsmic{u. 48. “Em]en,

~tu

Ej]^i

ecy{femÜi^uh

~k]zgt

EvEÞ?

^okikEm]

AÍY]«ikEm] zpy]xmuÔEt] a^}]ÊEt], k]yikEm] m]nxikEm] Ay ~tu Ej]^iyuh vijyiÄfemÜil ~k]zgt kUTiEy k<iyU. |E^}. ~k]zgt `Îu prÇ]l mnÓieû niþ^ty^}]et meÕß]f[? ~k]zgtyuÞ]y]l mnÓil \Þ]kuÎ p^t>h ciß]zpv]HÆL aTÆuh. cißkšTÆiy]l mnÓTÆi. mnÓieû A niþ^t¿u k]>fh

EýHm]f[.

teû

p>IÑfviSyEÊ]TuÔ

ABimuKYm]f[

s]zü¡en

kRÐni>tn]ÄuÎt[. atien t]lp>YemEÎ], A«]RËteyEÎ], zptibÍteyEÎ] OeÄ prÇ]^uh aet^}]h EýHÊieû teÎ viviD B]vÆšE^}. Ezpmmi^}]et A«]RËtEy], tIzvm]y aBi^]SEm], t]lp>Yh teÎEy] \Þ]kuEm]? s>iyE^}?” 49. “aEÐ, aÆeny]efÜilÏieÎ buÍiyuh HZdyvuh tÐil `ß] O>u vYtY]xh? >Þuh ~t]Þ[ OÎu teÎyE^}?” 50. “p>mm]y aRËÊil at[ s>i teÎ. `Î]l, a¡tyil k<iyuÎ nmuÄiEÏ]L

av

>Þuh

OeÎÎ[

k]f]N

k<iyi^}.

nКiEÏ]L

A

aeedVt

t^Êie^ÊiyiÈi^}, A ~ktV Eb]Dh nmuÄiEÏ]<i^}. |EÏ]<eÊ |o n]n]tV E^]kÊil, v]Äukšuh AsyÆšuh av tÐil vYtY]xÆšumuÞ[. atu ek]ÞiÆen prEyÞi v>uÎu. A n]n]tV Eb]Dh Ep]y]l pieÎ EýHh, A divY EýHh m]ztEm


11

avEsSiÄU. |o visdIk>fÆšuETyuh v]ÄukšuETyuh `^}]h t]lp>Yh xtYh anuBvem]Îu ek]EÞ ariy]N k<iyU.a^}]et viv>fÆL ek]eÞ]Îuh k<iyi^} `Î[ neÐ Eb]ÍYeÏTuÊuky]f[.” 51. “cißyuh

yu¬iyuh

O>uvnil

muÎiÈu

ni^[ÄuEá]L

ave>

nÐL

buÍijIvieyÎ[ višiÄuÎu. mric{[ EýHvuh k>ufyum]f[ muÎiÈu ni^[ÄuÎetÜil avieT

HZdyh

nmuÄ]vsYh.

vikxic{i>iÄuÎt]yi

evruh

buÍiek]Þ[

n]h

pryuÎu.

>ÞiEûyuh

xßu^nm]f[

prÇt[.

nmuÄ]vsYh

gufmie^}Î]fÐ

viEvkbuÍiy]f[. n^}tuh cIÊyuh ti>ic{riyfemÜil |o viEvk buÍiy]f[ EvÞt[. aEt]eT]Ïh EýHh anuBviÄ]nuh zpkTiÏiÄ]nuh nMyuÔ HZdyvuh nmuÄ[ Evfh. x]D]>fÄ]>nuh x]Dknuh O>uEp]e^ |v >Þuh AvsYm]f[. pEÑ, suÍHZdyvuh viEvkbuÍiyuh EvÞ Ep]e^ vikxic{ve> |Î[ k]f]N kiÈ]N teÎyi^} .’’ 52. “mÄeš, EýHm]f[ nÐueTey]eÄ xHjxVB]vh. xtYÊil nÐueT tnim suÍEýHm]f[.

A

divYEýHm]f[

nКie^^}]h

eectnYh

pk>uÎt[.

atieû

p^viDÊi^uÔ zpk]snm]f[ nÐueT O]E>] zpvZÊiyi^uh kUTi zpkTm]kuÎt[.” 53. “s]zü¡n[ p>imitm]f[.

at[

jIv>]sikEšyuh gEvSfs]^yi^uh

teû

teû

p>IÑfEÊ]T[

viSyÊil

\LeÄ]Ôuv]N

EzpmmuÞ[.

m]zth

OtuÆi

tÄvÉh

p>IÑEf]pk>fÆši^uh

peÑ,

ni^[ÄuÎt^}]et

vikxiÄuÎi^}. m]ztm]yi

A

EýHh `^}]

ay]L

teû

OtuÆiÄUTuÎu.

tniÄ[

cuÕumuÔ yœ]RËjIvitvum]yi ay]LÄ[ b³mi^}. czàni^uh ec]v{yi^uh jIvnuEÞ] `Îriy]n]f[ ay]LÄ[ t]lp>Yh kUTutl. jIvN `Æen ni^niRÊ]emÎtiE^er, at[ nsiÏiÄ]N `eß^}]h afV]yuDÆL \Þ]Ä]emÎ]fy]L cißiÄuÎt[.” 54. “s]x[zt¡N prEÇÄuh ay]L xtYh EtTuky]efÎ[, atin]yi Botik E^]keÊ apzgœic[[{ pÚiÄuky]efÎ[. vx[tuÄešey^}]h kIrimuric{[ avyueT zpvRÊnh pÚiÄuky]fy]L ecy{uÎt[. O>u pUc{ÄuÈi s]x[zt¡n[ kotukmuÔ všRÊujIviy^},

pieÎEy],

Ekv^h

p>IÑf

mZgh

m]ztm]f[.

ay]štieû


12

n]QimiTiÏuh

b}Q[

zpSruh

sV]Ex]¢]xvuem]eÄ

ašÎu

kuric{[

pÚiÄuh.

s]x[ztÊieûyuh xtY]EnVSfÊiEûyuh Ep>il ay]štien kIrimuric[{ \Ôie^ avyvÆL `eß]eÄeyÎ[ En]Äi mnÓi^]Äuh. atin]yi pUc{ m>iEÄÞi v>uÎt[ ay]L k]>Ym]ÄuÎi^}. jIvnuÔ pUc{ÄuÈiey a^} ; atieû mZts>I>eÊy]f[ ay]L EýHiÄuÎt[. jIvni^}]ÊtiEn]TuÔ aÊ>h EýHÊinuh jIvnuÞ]vi^}. jIveû

EtTiEÊTi

jIvenÊeÎ

ariy]eteyÜi^uh

nsiÏiÄuky]f[

s]x[zt¡N ecy{uÎt[. viciztm]yi>iÄuÎu, aE^}!” 55. “jivith EýHm]f[. `^}]Õi^uh A OE> jIveectnYh k]fuÎt]f[ EýHh. czànil jIvnuEÞ] ec]v{yil jIvnuEÞ] `Î^}, czànuh xU>Ynuh ec]v{yuh `^}]em^}]h jIvÓuÕt]yi k]ffh. jIvN |vieTyuh avieTyuh `Î^}, `^}]yiTÊuh \Þ[. jIveectnYh tuTiÄ]Êt]yi zppWÊie^]Îumi^}. atu Ep]e^y]f[ EýHvuh. jIvenvieTyuEÞ]

avieT

EýHmuÞ[,

mric{uh.

jIvenÎuh

EzpmemÎuh

avey]ÎuteÎy]f[. pEÑ, `ztey]eÄ prÇ]^uh x]Ñ]t[Ä]>h ve>

>Þi^}, av

>Þuh OeÎÎ[ \Ô Eb]DmuÞ]vi^}. atu ve> HZdyvuh buÍiyuh tÐi^uÔ BiÎtyuh tuT>uh.” 56. ghBI>m]y ni^[ÄuÎ

Ep]e^.

niÒb[dt. A>uETyuh

aÐyueT |myiškuÎu

v]ÄukLÄ]yi Ep]^umi^}.

zpkZti

aÐyueT

k]Et]RÊu sb[dh

EkÈ[

aÆiÆuniÎ[ vÎukUTiy aEßv]xikšuh si^]zptimkL Ep]e^ mzßmug[Í>]yi EkÈi>iÄuÎu. av>ueT mi<ikL aÐyueT >Up]mZth nuk>uÎtil, vcn]mZth nuk>uÎ kRÉpuTÆEš]T[ mX>iÄuky]Ef] `Î[ Et]Îuh. 57. “s]zü¡N b]HYzpkZtieyy]f[ Aß>zpkZtiEyÄ]Ešer mnÓi^]Ä]N zsmiÄuÎt[. purhE^]kÊil

xmzgteyy^}, zsÍyztyuh

avyvÆešÄuric{riy]n]fy]LÄ[ ek]TuÄuÎ

s]zü¡n[

teû

t]lp>Yh. teÎ

Aß>xÊeyÄuric{[ O>u piTiyumi^}. ay]šueT t^yil v^iy v^iy AsyÆšuÞ[. ay]LÄ[ tIÑ[f buÍiyumuÞ[. `Î]l s]züviSyEÊ]Tu m]ztmuÔ, meÕ^}]ÕiEnyuh purßÔuÎ ay]šueT Ezpmh |TuÆiyt]f[. aÐ pryuÎt[ s>iy]y s]x[zt¡N,


13

s>iy]y

Ezpmiy]yi>iÄfemÎ]f[.

ay]L

`^}]

jIv>]siEyyuh,

jIviteÊÊeÎyuh, EýHiÄuÎvn]kfh.” 58. “A aRËÊil äSikeš s>iy]y s]zü¡e>Î[ pry]h. k]>fh avR jIviteÊ atieû A<Êi^uh p>Ïi^uh pÚic{v>]f[, jIvnuh EýHÊinuh AD]>m]y A A«xÊey ariÇv>]f[. ave> xhb³ic{iTEÊ]šh Em^uh kI<uh muNpi^uh purki^uh `Î^}, `vieTyuh EýHh m]ztEm k]f]nuÔU. p]t]šÊiE^] n>kÊiE^] `Îu EvÞ `vieTyuh avR jIvnuh Ezpmvuh m]zth k]fuÎu, `vieTyuh atieû \´V^zpB m]zth k]fuÎu. atuek]Þ]f[ aÐ ave> yœ]RË s]zü¡e>Î[ višiÄuÎt[. avR xVßh A«]vien p>IÑfs]^y]yi ti>eÇTuÊv>]f[. avR jIvitÊil EBdbuÍi dRsiÄuÎi^}. jIvith avRÄ[ ~kxÊy]f[. jIvEûyuh EzpmÊiEûyuh A aeedVt]nuBUtiyi^]f[ avR xd] k<iyuÎt[.” 59. “äSi

jIviteÊ

ni>xiÄuky^}

mric{[

AnàpURv{{h

AÇu

pulki

atum]yi ^yic{[ OÎ]vuky]f[ ecy{uÎt[. jIvith avRÄ[ O>u xm>m]yi>uÎi^}. Botiks]zü¡N

jIviteÊ

`tiRÊ[

kI<TÄ]N

yt[niÄuEá]L

äSi

jIvitzpv]HÊil teÎÊeÎ xmRÏiÄuky]f[, `viETe¿Îu vc{]l aviET¿[ teÎ O<uÄieÄ]Þu Ep]k]N anuvdiÄuky]f[.” 60. aÐyueT mi<iyifkL niþ^Æš]yi. v]ÄukL |Tri muriÇu. s>I>h |šÄmÕt]yi. sV]xh teÎ ni^c{tu Ep]e^. A B]vxm]Di a¯En>h nIÞuniÎu. anupmk]ßi citruÎ A sY]mvizgHÊin[ mzßpuS[p]¡^ieyvÉh O>u zbªc]>i mzàmDu>m]yi p]Ti. (anupm guf ni^Ey..)

mnÓieû niþ^t 61. aÐ

zkEmf

pURv{]vx[œ

zp]pic{uevÎ[

kÞEÏ]L

vIÞuh

Ec]dYs>Æšuti>uky]yi. “aEÐ, aÐ prÇE^}] ~k]zgty]f[ mnÓieû niþ^t eekv>uÊuÎetÎ[. gEvSfÊinuh p>IÑfÊinum]yi mfiÄUrukšuh ci^EÏ]L divxÆL teÎyuh s]zü¡M]R ~k]zgtEy]eT p>izsmiÄ]ruÞE^}]. aztkÞuÔ


14

~k]zgt

av>ueT

mnÓin[

niþ^t

eekv>uÊuÎiE^}?

atuh

pryuÎ

niþ^tyuh >Þuh OÎ]Ef], aEt] >Þ]Ef]?” 62. “miTuÄN!

Em]en,

>Þuh

mnÓieû

niþ^t

teÎeyÜi^uh

av>ueT

anuBvÆL tÐil v^iy vYtY]xmuÞ[. s]zü¡n[ p>IÑfs]^yil ~k]zgt \Þ]EyÄuh. m]ztm]f[.

at[

ay]šueT

p>IÑfs]^

viSyÊiE^]

viÈuk<iÇ]l

t]N

ay]L

nTÊuÎ kÞupiTuÊÊiE^] pieÎyuh

p<y

mnuSYn]yi.

s]zü¡n]yi `Îtu ek]Þ[ v]xn nsiÄfemÎi^}E^}]. p<y sI^ÆLÄuh v]xnkLÄuh aTimeÏÈ[ ay]L teû mnÓinuh AzgHÆLÄuh anux>ic{[ O]E>]Î[ ecy{uÎu.

aEÏ]L

avReÄ]Îuh

En>EÊ

mnÓien

\Þ]yi>uÎ

AvsYh

Ep]e^

mnÓieû

niþ^t

ciß]>Hitm]Äi

`vieTEÏ]yi?

v¿]N

k<iyi^}.

gEvSfs]^yil kyriy]l |rÆuÎtu ve> at[ ni^niEÎÄ]h; aztEy \ÔU. x]D]>f mnuSYRÄu Ep]^uh ci^EÏ]e<]eeÄ aÊ>h ~k]zgtyuh atil niÎuÔ mnÓieû niþ^tyuh kiÈ]riE^}? s]zü¡eû ~k]zgt x]D]>fÄ]>en aEpÑic{[ kurc{[

kuTutl

\Þ]kuemÎ[

xÐtiÄuÎu.

av>ueT

mnÓin[

kUTutl

xUÑ[mtyuÞ[; A ~k]zgtyuh tMU^muÔ mnÓieû niþ^tyuh zpEtYk anuzgHh teÎ.

`Î]^uh

yzßÆLÄuh

at[

x[œi>m^};

|Tyi^i>iÄuEá]L

vÎuh

Ep]yumi>iÄuÎt]f[.

m]ztm^}]et

eTx[Õ[TYUbinuh

nitYjIvitÊil

ay]LÄt[

anuBviÄ]n]kuÎi^}. ci^EÏ]L jIvitÊil ay]L O>u p>]jym]eyÎuh v>]h.” 63. “mÄeš, mric{[ O>u niÎuÞ]kuÎt]f[.

äSiyueT k]>YÊil niþ^teyÎt[ mEn]n]sÊil

äSiyueT

niþ^]vx[œyi^]f[.

mnÓien

mnÓ[

`EÏ]<uh

~tu

atizkmic{v>]fvR.

p>itx[œitiyi^uh

av>il

aHß

A m>ic{u

k<iÇi>i>iÄuÎu. aHßyi^}]t]vukeyÎ]l AzgHÆšueT piTiyil niÎ[ mu¬i kiÈukeyÎRËh. mric{[ s]zü¡N aHßyueT B]>h cumÄuÎvn]f[. ay]LÄ[ ni>vDi AzgHÆšuÞ[. äSiyueT mnÓ[ O<iÇ p]zth Ep]e^y]f[. aHßyueT B]>mi^}]Êtin]l äSi tikc{uh xVtzßn]yi viH>iÄuÎu. etšiÇ kÉ]Ti Ep]e^, x[PTikh

Ep]e^,

A

mnÓin[

xVßm]y

nirvuh

>Upvumi^}.

nÐL

avRÄ[


15

mnÓuÔtuEp]e^ k]fueÎÜi^t[ kÉ]Tiyie^ zptibihbh Ep]e^y]f[. zptibihbh O>iÄ^uh kÉ]TiyueT xVßm^}E^}]. muNpil \Ôtien aEtpTi zptiP^iÏiÄuk m]ztm]f[

kÉ]TiyueT

DRÐh.

a^}]et

tEût]yi

`etÜi^uh

`TuÄukEy]

\EpÑiÄukEy] a^}.” 64. "niÆL pryuÎ mnÓieû niþ^t kvit >ciÄuEá]<uh B]vn]E^]kÊ[ k<iyuEá]<uh zpkZti Bhgiy]xVdiÄuEá]<uem^}]h O>u kviÄuh kiÈuÎuÞ[. teû višvienÄuric{[ kin]v[ k]fuÎ kZSiÄ]>nuh at[ anuBviÄuÎuÞ[. k]mukN k]mukieyÄuric{u[ mEn]>]jYh k]fuEá]L ay]šuh aEt t^Êi^]f[. pEÑ, |v>ueT A>ueTeyÜi^uh

aHß

nsic{[

k]fuÎuEÞ]?

avR

mnÓin[

aDIn>]f[.

`ÎuteÎy^} at[ av>il kUTut^]efÎ[ k]f]h. av>ueT t^ nirey cißkšuh AsyÆšuh B]vip>ip]Tikšum]f[. tÆšueT t]lÄ]^ik ~k]zgtyil niÎ[ purÊu vÎuk<iÇ]l avR pieÎyuh p<y mnuSY>]yi m]ruky]yi." 65. "m]ztvum^}, s]zü¡nuh mÕuh kRÐÆši^UeT av>ueT aHß všRÊuk kUTiy]f[ ecy{uÎt[. teû viSyeÊÏÕi kUTutl kUTutl viv>ÆL EsK>iÄuEá]L t]N A viSyÊil mÕuÔvE>Ä]L Ekmn]efÎ B]vh ay]L \oÈi \rÏiÄuky]f[. mric{[ O>u äSiÄ[ aÆeney]>u B]vmi^}. t]N OÎum^} `Î B]vm]fvieT. ndiyie^ O>u svs>I>h Ep]e^. jIvitndiyueT O<uÄien]Ê[ nIÆuÎu. gEvSkN viSy¡]nh ek]Þ[

b]HYm]yi

Dnv]n]f[.

mric{[

p>mxÊyum]yuÔ

e`kYmnuBvic{riyuÎ

muniyueT Dnh Aß>ikm]f[. s]zük]>N n]n]tVh k]fuÎiTÊ[ äSi ~ktVh k]fuÎu. s]zü¡N teÎ xZS[TiyueT B]gm]yi k]fuÎu, äSi tÎi^]f[ xmx[t xZS[TiyuemÎ[ ariyuÎu. s]zü¡N teû buÍiyil kfÄukšuh k]>YÆšuh kuÊinir¿uÎu. `Î]l äSiÄ[ ariv[ O>u B]>m]kuÎi^}. muÕÊu kUTi vÕ]Ê pu<ey]<ukuEá]L vIÈinuÔil kuTÆL `^}]h evÔh nirc{u v¿]N vYzgteÏETÞE^}]. ~ktVEb]DÊin[ Ep]rE^¯iÄ]et teÎ `^}] arivinuh aEÌHh x]Ñiy]yi ni^[ÄuÎu. s]zük]>N teû aEnVSfEmK^ cu>uÄic{u>uÄi aetÏÕi kUTutl


16

kUTutl

keÞÊ]N

zsmiÄuÎu.

teû

dRsnEmK^

vikxiÏic{[

vikxiÏic{[

zppWxImkL atizkmiÄuky]f[ äSi ecy{uÎt[.” 66. aÐyueT

mi<ikL

Ak]sÊiE^¿uyRÎu.

ztix³Y

et]<utuni^[ÄuÎu.

m]nv>]si Ek]T]nuEk]Ti vRSÆš]yi nTÊuÎ xtY]EnVSfÊieû |tiH]xh mEn]H>m]ey]>u kIRÊnm]yi aÐyueT cuÞil niÎuyRÎu. cuÕumi>uÎvR A g]nÊin[ anup^}viy]yi...(Ek]T]nuEk]Ti...)

kÉI>uh zp]RËnyuh DY]nm]f[. 67. evÔiy]<[c.

m<Ä]^h

m]riyiÈi^}.

kuTi^il

aÐyueT

dRsnh

nTÎuek]Þi>iÄuÎu. atinieT B¬M]>ueT xhsyÆLÄuh mrupTi ek]TuÄuÎuÞ[. O>]L

Ec]dic{,”aEÐ,

visV]xvuh

\Þ[.

`niÄ[

`eû

AÍY]«ikh

jIvith

|tinu

kurc{[

EvÞi

ariy]h.

aÐyil

xmRÏiÄfemÎ]f[

`niÄ[ AzgHh.

A«Iym]yi kUTutl EnT]N w]enß]f[ ecEy{Þt[?” 68. aÐ ti>iÇ[ k]>ufYpURv{h aEÌHÊieû kÉukšiE^¿[ En]Äi. “Em]en, AdYh A«Iytyil EnÈvuh Ek]Èvuh kfÄukUÈi nIÆ]nuÔ zsmh \EpÑiÄfh. |osV>En]T[ A«]RËm]yi zp]RËiÄU. aviTueÊ DY]niÄU. w]N A«Iym]yi |zt EnTieyÎ[ cißiÄ>ut[. ci^EÏ]L A O>u ciß teÎ všRc{¿[ tTÓm]k]h.” 69. “|osV>En]T[ k>Çu zp]RËiÄU.

aviTueÊ kIRÊiÄU. DY]niÄ]N

prÇtu ek]Þ[ AdYEm p«]xnÊi^i>uÎ[ zp]f]y]mh ecy{]en]Îuh Ep]kE^}. aÐ DY]nemÎ[ prÇt[ ni>ß>m]y, EzpmEÊ]Tu kUTiyuÔ, |osV>x[m>feyy]f[. |osV>en nmuÄ[ ~Õvuh zpiyeÏÈ Aš]yi k>utfh. ae^}Üil xVyh aviTueÊ kuÇ]efÎ[ vic]>iÄfh. ae^}Üil nÐueT a¢n]Ey] aÐy]Ey] vic]>iÄfh. m]t]pit]ÄešEy] k]mukiEyEy] O]RÄuÎ Ep]e^ aviTueÊ x[m>iÄfh. k]mukN `Æeny]f[ k]mukiey O]RÄuÎt[? p«]xnÊi^i>uÎiÈ]Ef]?

nTÄuEá]<uh

|>iÄuEá]<uh kiTÄuEá]<uh `ßin,[ Ej]^iÄiTyil Ep]^uh A ciß |Tmuriy]et ni^ni^[Äuh, |E^}? ay]L `vieTy]efEÎ] `ßu ecy{ueÎEÎ] \Ôt[ O>u


17

zps[nEmy^}.

`vieTyi>uÎ]^uh

`ßu

ecy{uEá]<uh

nÐueT

|S[TmURÊieyÏÕi

atuEp]e^ O]RÐiÄfh.” 70. “aviTueÊ nmueÄ^}]h

nÐueT

zxS[T]vuh

aByx[œ]nm]yi>iÄuÎtuh

>Ñit]vuh

Ayi

aviTuÎ]efÎ[

k]ffh.

cißiÄfh.

OTuvil evruet

buÍiyil vic]>ic{]l Ep]>], HZdyÊil A anuBUti nuk>]N En]Äfh. aviTueÊ x]ÎiÍYvuh, dyyuh, kZpyuh k>ufyuem^}]h HZdyÊi^nuBviÄfh. \ÔuturÎ[ |Æen zp]RËiÄfh,” a^}Ey] zpEB], zxS[T]vuh p>ip]^knuh p>mD]mvum]y Bgv]en, `eÎ aviTueÊ EýHdIph k]Èi nyiÄEf. `eû HZdyh aviTueÊ x]ÎiÍYh ek]Þ[ nir¿Ef. w]N aviTueÊ kuÇ]efÎ[ pryuÎu. `Î]l `niÄt[

ariy]N

k<iyuÎi^}..

a^}Ey]

zp]EfsV>],

aviTueÊ

pUjiEÄÞetÆeneyÎ[ `niÄriyi^}, aviTueÊ >Uph DY]niÄ]N k<ivi^}. w]N s]züÆeš]Îuh pÚic{iÈi^}. `niÄÆyueT mHim vRÉiÄ]N ariyi^}. a^}Ey] k>uf]my], `eÎ `eû A«xV>UpÊiE^¿[ nyiÄEf. at[ aviTuÎu teÎy^}]et mÕ[ A>]f[?” 71. “Em]en, Bgv]enÄuric{[ cißiÄuEá]L, aviTuEÊ]T[ zp]RËiÄuEá]L kÉ[ niryfh.

at]f[

~Õvuh

v^iy

x]Dn.

k>ÇuÔ

zp]RËn

Ep]e^

A

divYEzpmÊieû Anàh nuk>]N pÕiy meÕ]>u x]Dnyumi^}. |osV>en EýHiÄ]N zpEtYkic{[ `eßÜi^uh Ey]gYt EnTfemÎi^}. vidV]En] tÊVcißkEn] m]ztEm Bgv]en

višiÄ]vU,

A>]DiÄ]vU

`eÎ]Îumi^}.

nÐL

HZdyÊil niÎ[ \y>uÎt]efÜil, niþym]yuh at[

`Æen

višic{]^uh,

aviTuÎ[ EkLÄukteÎ

ecy{uh: O>u ek]c{u kuÇ[ visÄUEá]<uh aÐey k]f]nuh t]E^]^iÄeÏT]nuem^}]h `Æen višivc{[ k>yuEÎ] atu Ep]e^ niS[ÄšÜm]yi, meÕ^}]h mrÎ[ Bgv]nu EvÞi k>Çu zp]RËiÄfh. aÆen ecy[t]l aviTuÎ[ vEÎ mtiy]vU. Ae>Üi^uh aÆen zp]RËiÄuÎt[ EkÈuek]Þ[ aTÆiyi>iÄ]nviTuEÊ¿[ k<iyukyi^}. “ 72. “Bgv]en zpItieÏTuÊ]N niS[ÄšÜm]y zp]RËn¿u tu^Yh meÕ]Îumi^}. atin[ v^iy ariv[ EvfemÎi^}. ^ÑYEb]DmueÞÜil, ~tu x]D]>fÄ]>nuh,


18

aÑ>h

pÚic{iÈi^}]Ê

vnv]xiÄu

Ep]^uh

aviTueÊ

kZp¿[

p]ztm]k]N

k<iyuh.tzá]eû xihHÊieû kœ EkÈiÈiE^}?” 73. “|^}. aetßu kœy]f[.?” 74. “Em]N aet]Î[ prÇuek]TuÄ[.” piÎi^i>uÎ O>u zbªc]>iEy]T]yi aÐ prÇu. mÄšueT du®Kh EkLÄ]n]yi m]zth \<iÇuvc{ teû O]E>] nimiSvuh aп[ vi^eÏÈt]f[. zbªc]>i aÐyil niÎ[ EkÈiÈuÔ A kœ pryuv]n]>hBic{u. 75. “sÜ>]c]>Y xV]mikšueT O>u siSYn[ teû |osV>B¬ieyÄuric{[ v^iy aBim]nm]yi>uÎu.

teû

|S[TEdvn]y

n>xihHmURÊiey

DY]nic[{

x]Ñ]t[Ä>iÄuÎtin]yi tIzv tpÓnuS[ÚiÄuv]nEÌHh k]ÈiE^¿[ pureÏÈu. teû kTI>Êin[ xmIph O>u p]rÏurÊi>uÎu ek]Þ[ aEÌHh muretÕ]et kÚinx]Dnkšuh DY]nvuh ecy[tu Ep]Îu. ptiv]yi atu v<i Ep]k]ruÔ O>u EvTN teÎ zsÍiÄuÎu `Î k]>Yem]Îuh aEÌHh ariÇi^}. A EvTn[[ O>u mnuSYN |Æen viciztm]y >Itiyil k]^ukL pifc{[ nivRÎi>uÎ[ \rÆuÎtu kÞEÏ]L všiy kotukh Et]Îi. DY]nemeßÎriy]Ê etÕi^}E^}].

|tieû

vnv]xi k]>fh

kÉTc{i>iÄuÎtien Ec]dic{riyfemÎ[

\rÄemÎ[

vic]>ic{[

vic]>ic{til

divxvuh

tzá]N

\rÄmuf>]N EvÞi ~er En>h ay]L k]Êu nilÄuh. 76. O>u divxh tpxVi DY]nmufRÎEÏ]L EvTN vše> Ad>Ev]eT aEÌHeÊ xmIpic{[

Ec]dic{u.

“`ß]f[

tzá]

|Æen

`EÏ]<uh

|>uÎurÆuÎt[?,

kiTÎurÆiÄUeT?” A k]Èuj]tiÄ]>eû niS[kšÜt kÞ[ ci>ic{u ek]Þ[ aEÌHh \Ê>Emki, “`T] mÞ], w]nurÆukey]Îum^}, `eû |S[TeedveÊ DY]niÄuky]f[.” atu

EkÈ]l

ni>Ñ>n]y

|S[TeedvemÎuh

prÇ]l

A

k]È]šn[

`ß]f[

`ßu

tzá]?”

mnÓi^]k]n]f[! “ninÄ[

“DY]nemÎuh

aet]Îuh

prÇ]l

mnÓi^]kyi^}. w]eneû zpBuvien kiÈ]N višic{[ zp]RËiÄuky]f[.”EvTn[ `ÎiÈuh k]>Yh

vY¬m]yi^}.”tzá]N

Ae>eyÜi^uh

\reÄ

k]f]n]efÜil

višiÄuÎet]Îuh

|viTiÆen kÉTc{[

~N

EkLÄuÎi^}E^}].

|>iÄ]et ti>Ç[ nTÎu

En]ÄEÞ?” |vEn]T[ prÇiÈuh zpEy]jnmie^}Î[ k>uti tpxVi vIÞuh DY]nmùn]yi.


19

77. divxÆL k<iÇu Ep]yi. EvTeû mnÓ[ k>uf]Rzdm]yi. “p]vh tzá]n[ k]Èil ti>ÇunTÄ]N s¬iyi^}]ÇiÈ]yi>iÄuh ae^}Üil v<iyriy]ÇiÈ]yi>iÄuh. AH]>em]Îuh k<iÄ]et `^}uh Et]^um]yi>iÄuÎu.” O>u divxh vIÞuh kÉuturÎ xmyÊ[ EvTN aEÌHeÊ xmIpic{[ prÇu, “tzá], Ae>y]f[ aEnVSiÄuÎt[ `Îu prÇ]l

kÞupiTiÄ]N

~nuh

xH]yiÄ]h.”

tpxViÄ[

A

niS[kšÜen

viSmiÏiÄ]N mnÓuvÎi^}. x]DnEyyuh DY]nEÊyuh kuric{riy]Ê |vEn]eTÆen k]>Yh

prÇu

mnÓi^]Äuh?

xihHeÊy]f[.

pkuti

“aEty[,

xihHvuh

w]N

višiÄuÎt[

pkuti

mnuSYnum]y

divxÆL

m]xÆš]yi.

O>u

zpEtYk

t>h

O>]ešy]f[.

nI

aÆeny]e>yuh kÞiÈuÞ]vi^}. \Ev{]?” 78. |e^}Î[

EvTN

xÐtic{u.

tpxVi

anudinh

em^iÇufÆuÎt^}]et aEÌHh prÇ Ep]e^]>u jIviyuh avieTeyÆuh v>uÎt[ EvTN

kÞi^}.

tniÄ[

En]Äiy]e^ß]f[? k]Èie^vieTEy] pry]n]f[?

k]Èie^

EvTN

tpxViEy]T[

t]mxiÄuÎ

k]>YÆeš^}]h

v<ikeš^}]h

anumti

O>]š]efÎ[

prÇu

ariy]h.

|o

A>]Çu.

vic]>iÄuÎ

mnÓi^]ÄfemÜil

|o vše>

jIviey

ti>Çu

“p]vh,

Bgv]N

p]vÊiEn]eTß[ n]šukL

teÎ

EvÞiv>uh ati^uh EBdh |ven |veû v<iÄ[ viTuÎt]f[.” |Æen vic]>ic{[ tpxVi EvTn[[ anumti nlki vIÞuh teû x]Dnyil mu<uki. 79. EvTN

teû aEnVSfh A>hBic{u.

guHkšuh,

m^kšuh

t]<[v]>Æšuh

v^}iÏTRÏukšuh ep]ßÄ]Tukšuh OeÎ]<iy]et ti>Çu. A v^iy vnÊil O>ucuvT[ mÉuEp]^uh

‘tzá]eû

xihHeÊ’

ti>Ç[

nTÄ]N

b]Äiyie^}Î]yi.

`ÎiÈuh

aEnVSfh niRÊuv]ny]L tuniÇi^}. “|niey]>upEÑ, tzá]N prÇEp]e^ višic{]l m]ztEm v>eÊ]ÔU `Îu v>uEm]?” EvTN cißic{u. aEÏ]L mutl “tzá]eû xihHEm v], v].” `Î[ \reÄ višic{u ek]Þ[ A EvTN a^y]N tuTÆi. Ep]kuÎt[ ay]L ariy]ety]yi,

xmyh

AH]>h k<ic{iÈu teÎ p^ divxÆš]eyÎt[

mrÎu. visÏuh d]Hvumi^}]et >]evEÎ] pke^EÎ] En]Ä]et ax[œim]zts>I>n]yi A EvTN “tzá]eû xihHEm v], v].” `Î[ mzßh Ep]e^ višic{uek]Þ[ nTÄuky]f[.


20

czkv]kÏiTyueT E>]dnh Ep]e^ A HZt[zkành vn]ß>Æšil m]eÕ]^ieÄ]Þu, zpkZti niRÎiEmSy]yi A k]nnpuzteû k]t>n]dÊin[ k]Et]RÊu niÎu. 80. A EvTeû \Ôil OE> O>u >Uph m]zth! mEn]muku>Êil etšiÇu ni^[ÄuÎ A >UpeÊ En>il k]f]nuÔ tIEzv¢ k]ÈutI Ep]e^ teû zp]kZt mnÓie^ v]xn]>fYeÊ cuÈu c]á^]ÄuÎt[ ay]šriÇi^}. meÕ^}] cißkšuem]TuÆi niRv{]t dIph Ep]e^y]y ay]šueT \Ôh. x]Dn]ctuS[TyxáÎn]y \Êm x]Dknu[ dIRGk]^ tpxYyi^UeT m]zth eekv>iÄ]n]kuÎ mEn]n]sh eekv>ic{u k<iÇu. \c{Êi^uÔ višikL zkEmf màm]yi, avx]nh atuh OTuÆi. akvuh purvuh nirÇ mH]monh. A HZdyÊil AšiÄÊuÎ Ezpm]ùijV]^kL BUmf[Q^Êieû ati>ukL EBdic{uyRÎu. Bgv]n[ `ztEn>h B¬eû viši EkLÄ]ti>iÄ]N k<iyuh? Bgv]N viS[fu

vIÞuem]>iÄlÄUTi

zbª]diEdvkešEÏ]^uh

ByBIt>]Äiy

BISfm]y

n>xihH>Uph D>ic{[ EvTeû muÎil AviRBvic{u. 81. avx]nh teû aEnVSfh xP^m]yti^uÔ c]>it]RËYEÊ]eT EvTN n>xihHmURÊiey

xmIpic{u.

O>u

k]ÈuvÔi

ek]Þ[

ekÈi

|nieyÆuh

O]TieÏ]y[Äšyie^}Î[ \rÏ]Äi. xEß]SpURv{h n>xihHeÊ ekÈiv^ic{u ek]Þ[ ay]L tpxViyueT aTuÄe^Êi. aEÌHh aEÏ]<uh kÉTc{[ OE> |>uÏ]f[. “tzá], tzá], kÉu turEÎ. |t] tzá]eû xihHh. ~N kUÈieÄ]Þ[ vÎieÈ]Þ[.” EvTN p^vu>u ku^uÄi višic{[ tpxViey \fRÊi. mi<iturÎ aEÌHh vIÞuh vIÞuh kÉuti>uÐi En]Äi. `eß]>t[Buth! t]niztn]šuh tpÓuecy[tiÈuh mnÓie^Üi^uh etšiy]Ê Bgvd[>Upmit] zptYÑm]yi muÎil ni^[ÄuÎu. O>u všRÊujIvieyEÏ]e^ EvTeû ekÈileÏÈ[. 82. “tzá]N EpTiÄÞ. |t[ OÎuh ecy{i^}. n^} |fÄmuÔt]f[. d], |rÆivÎ[ kyR piTiEc{]šU. tzá]nuEvÞi ek]ÞuvÎt]f[.” 83. EvTeû v]ÄukL EkÈ[ zB]ßenEÏ]e^ aEÌHh p]rÏurÊuniÎ[ kutic{irÆi n>xihHmURÊiyueTyuh EvTEûyuh k]^[Äl vIfu nmx[k>ic{u. ek]c{u kuÈieyEÏ]e^ \reÄ k>Çuek]Þ[ aEÌHh Ñm y]cic{u. EvTn[ OÎuh mnÓi^]yi^}. Bgv]N


21

aEÌHeÊ xm]sVxiÏic{u. “`fIÄU mkEn, viSmiEÄÞ. `eÎÄ]f]N akÊuh purÊuh O>uEp]e^ \<^uÎv>il niÎ[ `nieÄÆen akÎi>iÄ]N k<iyuh? s>iy]y EýHmuÔiTÊ[ aHÜ]>Êin[ a¯h Ep]^uh |Tmi^}. azpk]>h suÍEzpmmuÔiTÊ]f[ w]N kTÎu ec^}uÎtuh nitYvuh vxiÄuÎtuh.” 84. |Æen

prÇuek]Þ[

Bgv]N

EvTeû

si>Óil

eekvc{[

avn[

aEÏ]LÊeÎ xEdY]mu¬i nlki anuzgHic{u. teû B¬n]y tpxViEyyuh |o jMÊilÊeÎ mu¬i kiÈuÎt]efÎ[ xm]sVxiÏic{uek]Þ[ Bgv]N tiE>]D]nh ecy[tu. 85. zbªc]>i kœ prÇu niRÊi. 86. “aEÏ]L

xnY]xiyueT

tpeÓ]eÄ

evruEty]efÎ]Ef]?”

B¬eû

xhsyh. 87. “aÆeny^}. aEÌHÊieû tpÓ[ tniÄ[ EvÞiy]yi>uÎu. `Î]l A EvTeû

zpyt[nic{t[

anYEn]TuÔ

k>uf

ek]Þ]f[.

ay]L

s]züem]Îuh

pÚic{i>uÎi^}. `Î]l p>du®KÊil a^iyuÎ O>u HZdyh ay]LÄ[ \Þ]yi>uÎu. azpk]>h

niS[kšÜm]y

EýHvuh

k>ufyumuÔ

mnÓ]f[

`zt

s]züh

pÚiÄuÎtiEnÄ]šuh DY]nvuh jpvuh ecy{uÎtiEnÄ]šuh Bgv]n[ ~er zpiyeÏÈt[.” 88. “Em]en, \LeÄ]Ô]n]f[.

pryuÎt[

HZdymu>uki

|o

k>Çu

kœyil

niÎ[

`TuEÄÞ

k>Çu[

zp]RËiÄU.

tÊVh

ghg]ndiyil

kušiÄuÎvReÄ^}]h p]pEm]cnh kiÈuemÎ[ pry]riE^}. |osV>en O]RÊ[ O<uÄuÎ kÉunI>]f[ yœ]RË ghg. atu Ep]e^ mnÓien pviztm]ÄuÎ meÕ]>u tIRËvumi^}. DY]nÊiEnÄ]L Evgh at[ neÐ ^ÑYÊie^ÊiÄuh.” 89. aÐ

O]E>]

vYtYx[tm]yiÈ]f[

vY¬iÄuh

\pEdsÆL

avnaeû nlkuÎt[.

Aß>ik

xhx[k]>Êinnux>ic{[

O]E>]>uÊ>uETyuh

A«Iym]RÅh

BiÎm]yi>iÄuh. ci^e> avR tuTRÎu vÎ v<i teÎ nIÆ]N aÐ \pEdsiÄuEá]L mÕu ci^RÄ[ tikc{uh putiey]>u m]RÅh niREÌsic{u `Îu[ v>]h. mUÎ]met]>u kUÈRÄ[ av>ueT x]Dn]zkmÊil ecriy ci^ vYtiy]nÆL niREÌsic{uevÎ[ vEÎÄ]h.


22

aÐey xmIpiÄuÎv>il BU>iB]gh Ep>uh Evd]ßciß¿u EvÞ ciÊsuÍiEy] eev>]gYEm] mumuÑutVEm] EnTiyv>^}. anRHn]y vY¬iÄ[ Evd]ßh \pEdsiÄuÎt[ P^zpdm]kie^}Îu m]ztm^} at[ ci^EÏ]L avR ecy[tu vÎi>uÎ AÍY]«ik x]DnkL \EpÑiÄ]nuh |Ty]Äuh. Evd]ßtÊVÆL mnÓi^]Äi jIvitÊil pkRÊ]N k<iyuÎvR vše> cu>uÄm]efÎ]f[ aÐyueT anuBvh. atuek]Þ[ teÎ

xmIpiÄuÎv>il

kUTutl

EpRÄuh

B¬iyuETyuh,

EzpmÊiEûyuh,

zp]RËnyuETyuh m]RÅm]fÐ niREÌsiÄ]ruÔt[. 90. “Evd]ßh jIvit>Itiy]f[.

xhx]>iÄ]nuÔ Evd]ßh

viSym^}”,

jIviÄ]nuÔt]f[.

aÐ |Î[

pry]ruÞ[, p^>uh

“aet]>u

Evd]ßemÎt[

buÍiÄxRÊ[ m]ztm]efÎ[ D>ic{[ AÍY]«iktyueT xoà>Yvuh s]^Intyuh kšÇ[ kušic{[ aHÜ]>ikš]yi nTÄuky]f[.” 91. p>á>]gt>Itiyil anuS[Úic{[

kS[TeÏETÞ

AxnxiÍiyuh

`Î[

zp]f]y]mvuh

p^EÏ]<uh

D]>fyuem]Îuh

\pEdsiÄuÎt[

EkÈ[

ci^R

enÕicušiEc{Ä]h. aÐ kUTut^]yuh |osV>En]T[ niS[kšÜm]yi k>Ç[ zp]RËiÄ]N Af[ pry]ruÔt[. aÐyueT aTuÊu v>uÎ p^ B¬M]>uh vše> n]L avR x]Dn ecy[tiÈuh AÍY]«ik anuBvÆeš]Îuh \Þ]kuÎie^}Î[ p>]tieÏT]ruÞ[. aÐ atin[ k]>fm]yi pryuÎt[ B¬iyuETyuh EzpmÊiEûyuh kurv]f[. Bgv]En]T[ niS[kšÜEýHmuÞ]k]et AÍY]«ik jIvitÊil anuBUtikL kiÈ]N zpy]xm]f[. ~et]>u

x]Dn]

Ec]diÄuÎv>ueT \pEdsiÄuky]f[

m]RÅÊinuh

aEÏ]<eÊ ecy{uÎt[.

\rc{

aTix[œ]nm]yi>iÄuÎt[

AÍY]«ik B¬nuh

všRc{¿[

siSYnuh

~Õvuh `EÏ]L

Ezpmm]f[.

\citm]yt[ `ß]f[

aÐ ~Õvuh

anuEy]jYm]yetÎ[ s>iy]y gu>uvin[ m]ztEm ariy]N k<iyU. 92. kuTi^ieû jn^i^UeT

x]³YEs]B kTÎuvÎ[ aÐyueT kEp]^Æšil

kuÜumh c]RÊi. A xiàU>]>ufvizgHeÊ niRÎiEmSm]yi En]ÄieÄ]Þi>uÎvR aÐ

`<uEÎÕEÏ]L

m]ztm]f[

xmyh

Ar>y]yi

`Îuh

x³Y¿[

Bjn

tuTEÆÞtueÞÎuh O]RÊtu teÎ. aÐ kš>iv>]ßyiE^¿[ nTÎu. v>]ß nirey


23

B¬jnÆšuh tb^yueT

aEßv]xikšuh t]švuh

tiÆiÄUTiyiÈuÞ[.

\yRÎu.

H]REÐ]fiyÊieû

p>ix>h

mrÎ[

zsutiyuh

Bjn]nàÊil

^yic{u

(Adip>]s¬i..) 93. aÐEy]eT]Ê[

p]TuEá]L

xmyh

kTÎu

Ep]kuÎt[

ariy]N teÎ

k<iyukyi^}. ^H>i pd]RËÆeš^}]h x]D]>fy]yi Eb]Dh mr¿uÎvy]f[. `Î]l B¬i,

Eb]Dh

\fRÊ]N

mEd]MÊn]yvN

xH]yiÄuÎ

OÎien

>Þ]yi

^H>iy]f[

k]fuÎu.

nlkuÎt[.

mdYpic{[

Bgvd[EzpmmÊ>]yv>]keÈ

n]n]tVE^]kÊil ~keectnYh m]zth k]fuÎu. aÐ viviD Edvt]n]mÆL ec]^}i kIRÊnh

p]TuEá]<uh

avey^}]h

nlkuÎ

anuBUti

OÎu

teÎy]f[,

A

n]mÆeš^}]h eceÎ]TuÆuÎ D]mh OÎu teÎy]f[. 94. aÐ |TruÎ k]lvy[pukEš]eT `<uEÎÕ[ nTÎu. xRv{xmRÏfzptIkm]y A>ti

k<iÇu.

a¯mke^

nnÇ

mf^il

kiTÄuky]f[.

~t]nuh

zbªc]>ikšuh g]yztiyuh aTuÊuÞ[. O>u p]yyum]yi vÎ [ g]yzti aÐEy]T[ atil kiTÄ]N

ekWuky]f[.

EkÈ

mÈi^}.

A

nnÇ

pU<i

teÎy]fп[

pÈuemÊeyÎ[ Et]Îuh. aÐ mÉilÄiTÎ[ \>uš]N tuTÆi. |tuteÎ avx>emÎu k>uti g]yzti p]y vi>ic{iÈu. O>u pEÑ, \>uÞumriyuÎtiniTyil aÐ p]yyil kyriÄiTÎu `Îu v>]mE^}]. g]yztiyueT ciß v]yic{riÇieÈÎ Ep]e^ aÐ epeÈÎ[

niþ^y]yi.

v^tueek

muzd]Üitm]yi.

mEÕEt]

B]Syie^ÎvÉh

`eß]eÄEy] avY¬m]yi \c{>ic{u. kÉTc{[ v^tueekyueT cUÞuvi>l Ak]sEÊ¿[ \yRÊi s>I>h m>vic{tu Ep]e^ aÐ ~t]nuh xmyh avieT kiTÎu. zkEmf x]D]>fB]vÊiE^¿[ m]ri. aÐ `<uEÎÕ[ p]yyil |>uÎEÏ]L zbªc]>ikLÄuh g]yztiÄuh xEß]Sm]yi. avR cuÕuh kUTi |>uÏurÏic{u. aÐ \c{¿[ xhx]>ic{t[ EkÈi>uÎ O>u zbªc]>i atienÏÕi kUTutl ariy]N AzgHic{u. 95. “aÐ

\c{ti>iÇ[

O>u

ecruÏÄ]>En]T[

zp]RËn ek]Þum]zth |osV>^]Bh kiÈuEm]?”

prÇtu

Ep]e^

k>ÇuÔ


24

96. “`ß] xhsyh! pEÑ, pURÉHZdyEÊ]eT EvfemÎ[ m]zth. ep]tuEv p^>uh vic]>iÄuÎt[ p«]xnÊi^i>uÎ[ DY]niÄuÎtuh ni>ß>h mzßh jpiÄuÎtuh m]ztm]f[ x]DneyÎ]f[. A«x]Ñ]t[Ä]>Êinuh |osV>x[m>f ni^niRÊ]nuh vše> \pk>iÄuÎ m]RÅÆL teÎy]fveyÎtil >ÞupÑmi^}. x]D]>fy]yi a^Çuti>iyuÎ

mnÓienyuh

s>I>eÊyuh

em>uÄieyTuÄ]N

av

vše>

xH]yiÄukyuh ecy{uh. `Îtu ek]Þ[ av m]ztm]f[ v<ieyÎ[ vic]>iÄ>ut[.” 97. “vZà]vnÊie^

Eg]pikšueTyuh

mI>]b]yiyuETyuh

OeÄ

mÄLÄriyiE^}. av>ueT x]Dneyß]yi>uÎu? ave>Æen kZS[fmyikš]yi? avR mfiÄUrukEš]šh p«]xnÊi^i>uÎ[ DY]nic{t]yieÈ]Îuh pryuÎi^}E^}]. av>uETt[ s>iy]y DY]nh teÎy]yi>uÎu, ~etÜi^uh AxnÊil kÉTc{i>uÎ]yi>uÎie^}Î[ m]zth. Eg]pkEšyuh mI>Eyyuh Ep]e^yuÔ B¬M]N `EÏ]<uh `ßu ecy[t]^uh Bgv]eû

gufgfÆL

x[m>ic{i>uÎu.

av>ueT

\Ôie^EÏ]<uh

A

divY>Uph

višÆiyi>uÎu. av>ueT Et]>]Ê kÉI>il mnÓie^ m]^inYÆeš^}]h k<ukiEÏ]yi, meÕ^}] cißkšuh ax[tmic{u.” 98. “nÐL k>yuEá]L meÕ^}]h mrÄ]N v^} zpyøvuh EvEf]? aEÏ]L nÐL BUtvuh B]viyuh O]RÄ]ri^}. Bgv]nuEvÞi k>yuEá]L aviTueÊ ^I^kši^]f,[ tIRÊuh vRÊm]n nimiSÊi^]f[, nÐL jIviÄuÎt[. nÐueT a¢En] aÐEy] B]>YEy] BRÊ]Ev] mÄEš] ae^}Üil zpiyeÏÈ mÕ]e>Üi^uh m>ic{u Ep]yi `Îi>iÄeÈ. aEt]RÊ[ k>yuEá]L av>ueT k]>Yh O<ic{[ meÕ^}]h nÐL mrÄuÎiE^}. aEÏ]L nÐueT mnÓ[ nirey ave>ÏÕiyuÔ cißkL m]ztm]yi>iÄuh. azt ~k]zgt AdYem]eÄ DY]nÊil kiÈ]N zpy]xm]f[." 99. “nÐL DY]niÄuÎetßin]f[? ~k]zgt¿[ EvÞiyE^}. k>yuEá]L O>u zpy]xvumi^}]et ~k]zgt kiÈuÎiE^}. miœY]k]>YÆLÄu EvÞi k>y]et Bgv]nu EvÞi

k>Ç]l

mI>]b]yiyuh

atilÏ>h mÕuh

v^iy

ecy[tt[.

niÓV]RËm]yiÈ]efÎriy]Em]?

“EH

DY]nh

meÕß]f[?

mI>]b]yi gi>iD]>i,

at]f[

Eg]pikšuh

zp]RËic{i>uÎt[

aviTueÎeÎ

`zt

EýHic{ie^}Üi^uh


25

x]>mi^}, aviTueÊ EýHiÄ]nuÔ avk]sh `niÄ[ niESDiÄ>uEt.” `n]f[. Bgv]nuEvÞi k>Çuk>Ç[ av>ueT jIvith teÎ |TtTvi^}]Ê zp]RËny]yi m]ri. A divYEzpmh aùiy]yi av>ueT v]xnkeš `>ic{[ c]á^]Äi. A aùiyil avR tÆešÊeÎ HviÓ]yi A«xmRÏfh ecy[tu.” 100. “|osV>EzpmÊin[ vi^y]yi nÐL nÐešÊeÎ xmRÏic{]l, nÐL xVyh zp]RËny]yi

m]riy]l,

avieTÏieÎ

vY¬iyi^{},

Bgv]EnyuÔu.

B¬nie^}Üil

Bgv]envieT? avieT >ÞumueÞÎ[ pry]N vy{, Ezpmh m]ztEmyuÔU. zp]RËn ek]Þ[ |o at[Buth xZS[TiÄ]h. kÉI>in[ azt s¬iyuÞ[. DY]nh ek]Þ[ nmuÄ[ kiÈ]vuÎ ~Õvuh v^iy EnÈh `ß]f[? DY]niÄuÎ vx[tuvum]yi e`kYh zp]piÄuky]f[. atuEp]e^ EýHic{[ EýHic{[ EýHm]yiÊI>uky]f[ k>yuÎti^UeT nÐL ecy{uÎt[. atu ek]Þ]fÐ prÇt[ kÉIe>]<uÄiyuÔ zp]RËnEy]šh v^iy DY]nmie^}Î[.” 101. “Bgv]En]T[

EkfEpÑiÄfh.

nÐueT

mnÓi^uÔet^}]h

aviTuEÊ¿[

xmRÏiÄfh. mnÓieû B]>h |rÄi v¿uÎt]f[ zp]RËn. aÆeny]f[ v]xnkL nsiÄuÎt[. `^}]h aviTuÎ]f[, t]N A>ume^}Î[ xd] O]RÄuÎt]f[ zp]RËn. zp]RËnek]Þ]f[ vinyh \Þ]kuÎt[. nÐL aviTueÊ zp]piÄ]N EvÞi tIRÊuh aviTueÊ teÎ kZpyuh Ezpmvuh, k]>ufYvuh m]zth Azsyic[{ nIÆuky]f[. nÐueT aHÜ]>Êin[ avieT O>u x[œ]nvumi^}. HZdyh turÎu višic{[ k>yuEá]L nmuÄ[ vis]^t eekv>uky]f[ ecy{uÎt[. "" `eû Bgv]en, `niÄ[ xVßh s¬iyueÞÎ[ w]N aHÜ>ic{i>uÎu. |EÏ]L mnÓi^]vuÎu, w]enzt niÓ]>n]efÎ[. |o kU>i>uÈil epÈ[ niÓH]yn]yi w]N k>yuÎt[ aviTuÎ[ EkLÄuÎiE^}? `niÄ[ v<i k]ÈiÊ>Ef. `eÎ eek piTic{[ nyiÄEf. w]n]fviTueÊ eek piTiÄuÎetÜil ci^EÏ]L piTi viÈu Ep]eyÎu v>]h, `vieTeyÜi^uh tÈi mriÇu vIefÎu v>]h. aviTuÎ]f[ `eû eek piTiÄuÎetÜil aÆen v>i^}. aviTueÊ kZpyie^}Üil w]n]>um^}. `eÎ >ÑiÄEf..."" `ÎiÆen niS[kšÜm]yi višic{[ Ek<fh. |osV>eû kZp m]ztEm nmueÄÎuh t]Æuh tf^um]yiÈuÔU. atie^}Üil nmuÄ[ OÎuh teÎ EnT]N k<iyi^}. |o Eb]Dh \Þ]kuEá]<]f[ s>iy]y vinyh v>uÎt[. zppW s¬iyueT muÎil


26

nÐueT

niÓ]>tyuh

niÓH]ytyuh

ti>ic{riyuÎt]f[

`šim.

v]xn]Ñyh

xhBviÄ]nuÔ `šuÏ v<iy]ft[. v]xnkšueT `^}]h Ev>[ "w]N' `Îuh "`eû" `ÎumuÔ B]vÊi^]f[. `^}]h aviTuÎ[, aviTuEÊt[ m]zth `Î[ B]vic{]l avieT pieÎ v]xnkLÄ[ vš>]N k<iyi^}. `šim ek]Þ[ |osV>kZp m]ztm^} mÕuÔv>ueT EýHvuh nКiE^Ä[ O<ukieyÊuh.'' 102. aÐ |EÏ]<uh mf^il teÎy]f[ kiTÏ[. avieT kiTÎu ek]Þu teÎ g]yztiEy]T[ `eßÜi^uh kuTiÄ]N ek]Þuv>]N prÇu. g]yzti `<uEÎÕ[ O]Ti. a¯En>h aÐ niþ^y]yi kÉTc{[ kiTÎu. kÉu turÎEÏ]L O>u zbªc]>iyueT xhsyh \yRÎu, “aEÐ, D]>]šh Epe> zpRËiÄuÎv>]yi k]f]ruÞ[. yœ]RË B¬eû zp]RËn mÕuÔv>uETt[ Ep]e^y]Ef]?” 103. aÐ

mrupTi

prÇu

tuTÆiyEÏ]E<¿uh,

purEm

En]ÄuEá]L

A>]Dn]zkmvuh BiÎme^}Î[ Et]Î]h. pEÑ, av>ueT v]ÄukL ep]Ôy]f[. at[ HZdyÊil niÎ[ v>uÎt^}. AzgHx]ÍYÊiEn] Byh ek]EÞ] Af[ p^>uh zp]RËiÄuÎt[.

|osV>En]T[

Av^]tieÏTuÎt]f[

zp]RËny]yi

avR

vic]>iÄuÎt[. tÆLÄ[ |Îet]eÄ Evfh, |ÎyiÎ k]>YÆL EvÞ `ÎiÆen avR Bgv]n[ AvsYÆšueT nIÞ ^ix[Õ[ ek]TuÄuky]f[. “Bgv]en, `niÄt[ t]Ey, `niÄit[

t]Ey,

`niÄiÎtet]Îuh

t>E^}”

`ÎiÆeny]fv>ueT

zp]RËn.

|tuEkÈ]l Bgv]N OÎumriy]Ê ep]Èn]efÎ[ Et]Îuh. nÐL prÇu ek]TuÊiÈu EvEf] xRv{¡n]y aviTuEÊ¿[ |et]eÄ ariy]N? nmueÄß]f[ n^}etÎuh cIÊeyÎuh ariy]Ê Aš]Ef] nÐešyuh E^]keÊyuh xZS[Tic{[ |ztn]šuh >Ñic{t[? nmuÄ[ n^}etß]efÎ[ |os.V>EnÄ]L nÎ]yi tniÄriy]emÎE^} |Æen zp]RËiÄuÎtieû aRËh! `Îu vc{]l nÐL Bgv]enÄ]L Ekmn]efÎ[ x]>h. |tien

zp]RËneyÎ[

a¡]nvum]fit[

viši¿]N

k]fiÄuÎt[.

pÕuEm]? teû

O>iÄ^umi^}. |S[T]niS[TÆL

nÐueT

aHÜ]>vuh

ni>Êiv¿uÎtien

zp]RËny]yi vic]>iÄuky]fvR ecy{uÎt[. xVßh AzgHÆL aÄmiÈ[ višic{u pryuÎt^} zp]RËn.”


27

104. “yœ]RË B¬N zp]RËiÄuEá]L at[ |osV>En]TuÔ A«xmRÏfm]f[. B¬N xVßh jIvith Bgv]nRÏiÄuky]f[. s>iy]y zp]RËneyÎ]l |osVE>¢¿[ pURÉm]yuh kI<[v<Æuky]f[. avieT tniÄ[ |Îtu EvfemÎuÔ nib³nyi^}, AvsYÆšueT pÈikyi^}, Bgv]En]T[ OÎuh aEÆ]È[ niREÌsiÄuÎi^}. yœ]RË B¬n[ Bgv]N teû akÊuh purÊuh O>uEp]e^ vY]pic{, `Æuh nirÇ, `^}]h ariyuÎ, xRv{s¬eectnYm]f[. A Eb]DmuÔtu ek]Þ[ teû b^HIntyuh Bgv]eû dInv]X^Yvuh k]>ufYvuem]eÄy]f[ B¬eû zp]RËnyil nirÇu ni^[ÄuÎt[. aHÜ]>h

tniÄ[

B]>m]efÎriÇ[

A

cumT[

|rÄi

v¿]N

B¬N

Bgv]eû

xH]yÊin]yi Ek<uÎu. ^okikvüuÄEš]TuÔ Ax¬i BvE>]g ^Ñfm]yiÄÞ[ atil niÎ[ teÎ Em]ciÏiÄ]N B¬N zp]RËiÄuÎu. A«]RËm]y, HZdyh turÎuÔ A zp]RËn nÐeš ^ÑYÊie^ÊiÄuÎ DY]nh teÎy]f[. s>iy]y zp]RËnyil B¬N teû |S[T]niS[TÆL ni>Êuky^}, atin[ \rviTm]yi>iÄuÎ aHÜ]>eÊÊeÎ

|^}]t]Ä]N

Bgv]En]T[

aEpÑiÄuky]f[

ecy{uÎt[.

‘k]fuÎet^}]h niN Ek]mš >Upm]yi k]fuv]nuÔ B]gYh’ t>Ef `Î]f[ avR |osV>En]T[ AvsYeÏTuÎt[. teû |S[TmURÊiyum]yiEc{RÎ[ OÎ]yi ^yic{[ nitYm]y x]yUjYmTyuky]f[ B¬eû p>m^ÑYh. 105. “aEÐ, aÐ pry]ruÞE^}], mÕuÔv>il etÕu kÞ]l avRÄ[ EnRv<i k]È]nuh anY>ueT du®KmkÕ]nuh Bgv]En]T[ zp]RËiÄy]f[ EvÞetÎ[. O>]šueT zp]RËn ek]Þ[ meÕ]>]LÄ[ gufh kiÈuEm]?” 106. “`ß] xhsyh? A«]RËtyuh B¬iyuh ~k]zgtyumueÞÜil O>]L meÕ]>]LÄu EvÞi ecy{uÎ suÍxܯh P^iÄuk teÎ ecy{uh. O>]šueT E>]gh m]Õ]En] O>]eš apkTÊil niÎ[ >ÑiÄ]En] av>ueT aBi^]Sh x]DiÏiÄ]En] OeÄ aÆenyuÔ zp]RËn ek]Þ[ x]DiÄuh.” 107. “`Î]l A«x]Ñ]t[Ä]>m]f[ ^ÑYemÜil atin[ EvÞt[ tikc{uh aHÜ]>mi^}]t]yiÊI>uky]f[.

avieT

xVyh

aÍV]nic{]E^

pÕukyuÔU.

‘aÐ

wÆLÄuEvÞi zp]RËic{u ek]Ôuh’ `Îu prÇi>uÎ]l Ep]>. teû duRv]xnkL


28

|^}]t]Ä]N x]DkN teÎ HZdymu>uki zp]RËiÄfh. atin[ kÚin zpyøh ecy{fh. aÆenyuÔ zp]RËn `eßÜi^uh EnT]En] AzgHx]ÍYÊiEn] a^}, mric{[ ^]BnS[T cißkLÄÏurh, AzgHÆLÄÏurh `ÊiÄ]N EvÞiyuÔt]f[. at[ x]Dkn[ teû xVD]mÊie^Ê]nuÔ tIzvm]y piTc{i^]f[. aHÜ]>m]kuÎ muÈEÊ]T[ ep]Èic[[{ purÊu v>]nuÔ kišiÄuÇieû evá^]f[. w]enÎ ciß teÎy]f[ teÎ b³iÄuÎ cÆ^eyÎ[ mnÓi^]Äi atieû ekÈu ep]ÈiÄ]N zsmiÄuky]f[.” 108. x]D]>f |^}]t]Ä]N

jIveû

k<iyukyi^}.

zp]RËn atin[

ek]eÞ]Îuh

avnveû

teÎ

meÕ]>]šueT

aHhEb]Dh

zpyøvuh

xd[gu>uvieû

m]RÅniREÌsvuh AvsYm]f[. mH]«]ÄšueT x]ÎiÍYÊil aHß Evgh nsiÄuh. mEn]n]sh `šuÏÊil zp]piÄ]N pÕuh. xd[gu>uvin[ teû kZp]kT]ÑEm] xܯEm], x[pRsEm] OÎu m]zth ek]Þ[ siSYnil v^iy p>ivRÊnh v>uÊuv]N k<iyuh. EvfemÎu vc{]l avRÄ[ teû siSYEn] B¬En] A«x]Ñ]t[Ä]>h teÎ nlk]h. mH]«]vieû |¢ |osVE>¢yil niÎ[ a^[ph Ep]^uh BiÎm^}. avRÄ[ ax]ÍYm]yi OÎuh teÎyi^}.” 109. “`eßÜi^uh k]>Yx]ÍYÊin[ EvÞi zp]RËiÄuEá]L nÐL mnÓieû |S[T]niS[TÆLÄ[

v<Æuky]f[

ecy{uÎt[.

`Îu

teÎy^},

at[

v]xnkL

vRÍiÏiÄ]nuh |Ty]ÄuÎu. O]E>] putiy AzgHvuh |zàiy]nuBvÆšueT putiy putiy E^]kÆL turÄ]nuÔ t]EÄ]^]f[.neÐ b³iÄuÎ k]m, Ezk]D, md, mX>]dikš]kuÎ cÆ^¿[ putiy kÉikL \Þ]Äuky]f[ O]E>] Asyuh ecy{uÎt[. AzgHh \ÔEÏ]L k]mh, at[ x]Dic{ie^}Üil Ezk]Dh, x]Dic{]l mdh, meÕ]>]LÄ[ kiÈiy]l axUy, kiÈiyt[ nS[Tm]y]l Es]kh, `ÎiÆen O]E>] aBi^]SÊiEûyuh kUeT `^}] duRv]xnkšuh OeÎ]Î]yi `ÊiEc{>uÎu. mric{[ A«x]Ñ]t[Ä]>m]f[ nÐueT ^ÑYemÜil, ciÊsuÍiÄ[ EvÞi m]ztm]f[ nÐL zp]RËiÄuÎetÜil, atu[ v]xnkeš všRÊukyie^}Îu teÎy^} avey zkEmf nsiÏiÄukyuh ecy{uh. A zp]RËn nÐueT jIvit vIÑfh teÎ tikc{uh m]ÕiÊIRÄuh. p<y vY¬itVh m>ic{[ tt[x[œ]nÊ[ putiy O>u vY¬i jniÄuh. vY¬iyi^uÔ |o p>ivRÊnm]f[ O>]šueT


29

B¬i

~tu

t>Êi^uÔt]efÎ[

etšic{uk]fiÄuÎt[.

k]mYB¬i

vc{u

ek]Þ[

zp]RËiÄuÎvRÄ[ AzgHx]ÍYmuÞ]y]^uh av>ueT vY¬itVh m]rukyi^}. av>ueT jIvit vIÑfÊil O>u vYtY]xvuh k]fukyi^}.” 110. “aÐyiÆen

preÇÎu

vc{[

mÄL

mÕuÔv>ueT

nM¿]yi

zp]RËiÄ]ti>iÄ>ut[. nÐEšÄ]L du®KiÄuÎvE>]T[ k>uf Evfh. avRÄuEvÞi Bgv]En]T[

zp]RËiÄfh.

xVßh

AzgHÆL

nirEvÕ]N

EvÞi

m]zth

zp]RËiÄuÎtiEnÄ]L `ztEy] EzsS[Úm]f[ meÕ]>]LÄu EvÞi zp]RËiÄuÎt[! `Î]^uh niÆL niÆšueT ^ÑYh mrÄ>ut[. A«x]Ñ]t[Ä]>Êin[ kuruÄuv<ikši^}. atin[ teÎÊ]N teÎ kS[TeÏTfh. aHÜ]>n]sÊinuh, v]xnkL akÕ]nuh, xVzpyøvuh, gu>uviEn]TuÔ anux>fyuh |osV>kZpyuh AvsYm]f[.” 111. aÐ

amnx[ky]yi.

n]^up]Tuh

knÊ

ku>i>uÈ[.

tvškšuETyuh

cIvITiEûyuh sb[dh nI>vt¿[ m]ÕukUÈiyEt \ÔU. O>u kIRÊnh p]T]N aÐ AhgYh ek]Þ[

xUciÏic{u.

zp]RËneyÄuric{[

prÇt[

\d]H>iÄ]enEÎ]fh

B]vx]zàm]y g]nh \yRÎu. 112. (k>uftN kTmi<i.....)

tYjic{iÈ[ BujiÄuÎt]f[ AÍY]«ikt 113. “aEÐ, p^>uh AÍY]«ikh `eßÎ[ Ec]diÄuEá]L epeÈÎ[ O>uÊ>h ek]TuÄ]N

k<iyuÎi^}.

`Æeny]f[

AÍY]«ikteyÏÕi

O>]LÄ[

visdIk>ic{u

ek]TuEÄÞt[?” 114. “at[ prÇuek]TuÄukEy] vY]KY]niÄukEy] ecy{]N k<iyuÎ OÎ]Ef] Em]en. AÍY]«ikt anuBvmE^}. visdIk>fvuh pÚnvuh OeÄ OTuÆuEá]<]f[ yœ]RË anuBUti kiÈuÎt[. atin[ xVyh O>u O<iÇ p]ztm]yiÊI>uky]f[ EvÞt[. \Ôie^ sb[dEk]^]H^ÆL ni^¿fh. `^}]ÕienÄuric{uh viDiÄ]nuÔ zpvftyuh |^}]t]kfh.

visdIk>fh

EtTukeyÎt[

buÍiyueT

xVB]vm]f[.

avey^}]h

kTemTuÊvEy] mÕ[ AsyÆšil niÎ[ eny[etTuÊÞ]ÄuÎ AsyÆEš] Af[.


30

cu>uÄÊil av cißyueT AvRÊnh teÎy]f[. purEm E^]kÊil niÎ[ n]h xá]dic[{

vc{i>iÄuÎ

viv>fÆeš^}]h

viÈukšÇ[

mnÓ[

niþ^vuh

monvuh

AyiÊI>uEá]<]f[ AÍY]«ik]nuBUtiyudiÄuÎt[.” 115. “aÐ O>u kœ EkÈiÈuÞ[. O>u mH]«]vuÞ]yi>uÎu. aEÌHÊieû Et]šil `EÏ]L

En]Äiy]^uh

kšiEÄ]Ïukšuh

O>u

miÚ]yikšuh

B]¥muÞ]yi>iÄuh. OeÄy]f[.

atu

nirey

ec^}uÎiTeÊ]eÄ

kuÈikLÄuÔ

|et^}]h

kuÈikLÄ[

vit>fh ecy{uÎt]f[ aEÌHÊieû viEn]dh. teû ¡]neÊÏÕi O>u xUcnyuh mÕuÔvRÄ[ aEÌHh nlkiyi>uÎi^}. O>u divxh O>u kUÈh p¥itM]R aEÌHeÊ tTuÊuniRÊi Ec]dic{u, “wÆLÄ[ aÆ[ ¡]niy]efÎriy]h. aÆ[ evruEt aBinyiÄuky]f[. |Æen kšiEÄ]Ïukšuh cumÎ[ nTÄuÎt[ wÆeš pÕiÄ]n]f[. wÆLÄuh

aEÆ¿umiTyil

O>u

mryuÞ]Äi

v¿uky]f[.

dyv]yi

wÆeš

vY]Em]HiÏiÄE^}. AÍY]«ikteyÏÕi `eßÜi^uh prÇu t>U.” 116. |tu EkÈyuTN A mH]«]v[ Et]ši^i>uÎ B]¥h avieTÊeÎyiÈiÈ[ muEÎ]Èu nTÄ]N tuTÆi. mÕuÔvR Ec]dic{u, “aÆ[ `ß]fI ecy{uÎt[? wÆLÄ[ OÎuh mnÓi^]vuÎi^}.” “|t]f[ AÍY]«ikt. nÐueT aHß `EÏ]L EvfemÜi^uh \EpÑiÄ]nuÔ

k<iv[.”,

mH]«]v[

mrupTi

ek]TuÊu.

“`ÎiEÈ]?

aHß

\EpÑic{ieÈßu ecy{fh?” mH]«]v[ ti>ic{u vÎ[ t]<ÊiÈ B]¥h vIÞuh cum^iE^Õi nTÎu. aEÌHh teû zpvZÊi |Æen visdIk>ic{u. “AÍY]«iktyil AdYh EvÞt[ teû

mmtyuh

aHßyuh

xßYjiÄuky]f[.

xV]RËtyuh

axUyyuh

kusuáuem^}]m]f[ nКiEÏ]L cumÎu nTÄuÎ aHÜ]>Êieû B]¥Êi^uÔt[. at[ B]>m]efÎriÇ]E^ |t[ t]<Êu v¿fh, `ÆeneyÜi^uh \EpÑiÄfh, `Î[ Et]ÎukyuÔU. |EÏ]L nКt[ nÐueT t^yueT B]gh Ep]e^ xVßemÎu k>uti ek]Þu nTÄuky]f[. aHÜ]>Êieû B]>h \EpÑic{]E^ nmuÄ[ \y>]n]kU. O>iÄl pURÉm]yi \EpÑiÄ]N k<iÇ]l pieÎ vIÞuh vÎtien `TuÄ]h. aEÏ]L at[ B]>m]yi Et]Îukyi^}. aHß B]>m^}, atin[ teÎ b³iÄ]N k<iyi^} `Î[ \rÏ]kuEá]E<

at[

vIÞuh

`TuÄ]vU

`Îu

m]zth.

\ÔtuEp]e^


31

Et]ÎiÄuÎt]efÜi^uh A aHß yœ]RËm^}. A ayœ]RËm]y aHßek]Þ[ ^I^y]TuÎt[ vše> >xm]f[. at[ kuÈikLÄuÔ kšiÏ]ÈÆL aTÆiy |o B]¥h Ep]e^y]f[. nmuÄuh neÐ xmIpiÄuÎvRÄuh xVyh xZS[Tic{ |o aHß O>uEp]e^ AxVdiÄ]h.” 117. “mÄeš, tYjic{iÈ[ BujiÄuÎt]f[ AÍY]«ikt. AdYh nÐueT B]>Æeš^}]h |rÄi v¿uk. pieÎ E^]kÊinu EvÞi cumT[ vIÞuh Et]šil ~Õuk. aEÏ]<et]>u knm]yi Et]Îukyi^}.. `Îu teÎy^}, E^]kÊieû B]¥h cumÄuÎt[ Anàk>m]yi anuBveÏTukyuh ecy{uh. vyer]<iÇiÈ[ k<iÄuÎ AH]>h Ep]e^. xVßh cumT[ |rÄi v¿]nriy]et E^]kÊieû B]>h kUTi cumÄ]N pureÏÈ]l ku<Çu Ep]kEÊ \ÔU. E^]keÊ Et]šiE^Õ]N O>uÆuh muNp[ atuek]Þ[ ÑIfiÄukyie^}Î[ nmuÄ[ \rÏu Evfh. AdYh E^]kÊieû du®KÆL nÐeš tšRÊuv]N Ep]>uÎt]yi>uÎu. |EÏ]L xRv{d]

vizs]ßiynuBviÄuÎ

mnÓin[

aet]>u

zps[nm]kuÎi^}.

nÐL

`^}]h

ecy[t]^uh mnÓ[ kRÐÊil OÈuÎi^}. E^]kÊien putiey]>u k]<[cÏ]Til n]h k]f]N tuTÆuÎu. xmUHÊil p^ EvSÆšuh B]vÆšuh xVIk>iEÄÞi v>uEá]<uh nÐL

avyum]yi

nmuÄuteÎ

t]d]«YeÏÈ[

x]ÑiB]vÊil

viSmiÄ]niT m]riniÎ[

v>uÎi^}.

vIÑiÄ]N

nÐueT k<iyuÎu.

kRÐÆeš^}]h n^}

nTN

Es]k>hgm]efÜilÄUTi teû aBinyh \Ôil AxVdiÄuÎtuEp]e^ E^]kÊil nÐueT

B]gh

`ß]y]^uh

nmuÄt[

\Ôil

Anàzpdm]yiÊI>uÎu.

kuÈikL

kšiÄuEá]L >]j]vuh mzßiyuh kÔnuh Ep]^Ixuh OeÄ Ayi B]viÄuÎvR O>uEp]e^ kšiyil >xiÄuÎiE^}. avieT xihH]xnÊi^i>iÄuÎt]yi B]viÄuÎ >]j]vieû AnàÊiEnÄ]L `eßÜi^uh kurvuEÞ] siÑiÄeÏÈ[ aTiv]Æi k>yuÎt]yi nTiÄuÎ kÔeû AnàÊin[?” 118. zbªc]>ikšie^]>]L teû xhsyh mrc{u vc{i^}, “aHß \EpÑiÄuk, pieÎ

vIÞuh

ti>iec{TuÄuk,

`ÎiÈuh

aHÜ]>

>Hitn]yi

anuBveÏT]et jIviÄuk, `eÎ^}]h EkÈiÈ[ mnÓi^]Ä]N zpy]xh”

atieû

B]>h


32

119. “aÐ

AdYEm

mnÓi^]Ä]En] visdIk>fh

prÇiE^},

visdm]Ä]En] EtTuky]f[

AÍY]«ik

zpy]xm]efÎ[.

buÍiyueT

anuBUti

`Î]l

sI^h.

`ßu

yu¬ipURv{h

buÍiek]Þ[ k]>YÊi^uh mnÓi^]Ä]N

k<iy]Êet]Îuh xVIk>iÄ]N jnÆL ty{]r^}. yu¬ip>m]y visdIk>fh nlk]N k<iy]Êet]Îumie^}Î]fv>ueT vic]>h. |o zppWvuh atieû anßnigU™tkšuh `^}]h v]ÄukL ek]Þ[ viv>iÄ]vuÎEtyuÔU `Î]f[ p^>uh D>ic{u vc{i>iÄuÎt[. |ÎeÊ xyNxieû xmIpnm]f[ |Æeney]>u D]>f x]D]>fÄ]>ueT mnÓil xZS[Tic{i>iÄuÎt[. Botik s]x[zth b]HYE^]keÊ purEmyuÔ \pk>fÆL ek]Þ[ ašÎuti>ic{[

buÍiyie^]tuÄ]n]f[

zsmiÄuÎt[.

b]EHYzàiyÆLÄ[

viSym^}]Êet]Îuh xyNxieû p>iDiyil v>uÎi^}.” 120. “atuek]eÞßupÕi? mnuSYeû visV]xh |Ê>h s]züvIÑfh nsiÏic{u. EýHvuh k>ufyuh OÎuh k]f]N pÕuÎvy^}. av ašÄ]nuh k<iyi^}. v]ÄukL ek]Þ[ pkRÎu ek]TuÄ]nuh k<iyi^}. |tuEp]e^ xyNxieû v>utiÄ[ ni^[Ä]Ê B]vÆš]f[ jIvitÊieû aTix[œ]nh. |o gufÆeš]Îumie^}Üil jIvith teÎ \fÆiEÏ]viE^}!. ni^ni^[ÄuÎt[.

jIveû

xoà>Yvuh

jIvitm]f[

avyueT

mHtVvuh

EýHÊi^uh

vY]KY]nh.

a^}]et

visV]xÊi^um]f[ v]Äukš^}.

EýHh

`eßÎriy]Ê jIvith yzßÊienEÏ]e^, ‘cÊtien]ÄuEm jIvic{i>iÄi^uh’ `Î mÈi^uÔt]yiÊI>uh. svs>I>h cIÇ<ukuÎ Ep]e^ EýHÊieû tuTiÏukL ni^c{]l jIvith cIÇ<uki n]Õh p>Ê]N tuTÆuh. |t[ nÐueT nitY]nuBvm]f[. O]E>] nimiSÊi^uh |o mH]xtYh nÐL kÞriyuÎuÞ[. `ÎiÈuh |et]eÄ etšivuh visdIk>fÆšuh nlkiy]E^ visVxiÄU `Î[ v]si piTiÄuÎve> k]fuEá]L kS[Th Et]ÎuÎu. xtYÊien k]f]N kÉT EvÞ, vc{i>iÄuÎv \o>i m]Õiy]l mti. xtYÊin[ vÄI^iEûyuh x]ÑiyuETyuh xH]yh AvsYmi^}. at[ xVyh zpk]siÄ]N k<ivuÔt]f[, k]f]N nmuÄ[ kÉu EvfemÎ[ m]zth.” 121. aÐ aTuÊ nimiSh ax]D]>f B]vÊi^]yi. v^tu eeky[ ek]Þ[ nnÇ mfl \>uÈi O>u \>ušyuÞ]Äi xVßh enrukyil vc{u. |osVE>¢Ep]e^, mnuSY


33

jIvith

Ep]e^,

aÐyueT

zpvZÊikšuh

vY]KY]nÆLÄÏurm]f[.

A

B]vm]Õh

p^EÏ]<uh x]m]nY buÍiÄ[ du>UHm]f[. |EÏ]L aÐ kÉTc{i>iÄuÎu. s>I>h niþ^h. kurc{u

xmyh

kTÎu

mnuSYpdx[pRsEm¯Ä]Ê GnsY]mnis

Ep]yi. ~Et]

k]REmGvRÉeû

~Et]

BUmikyil

a^okik]nuBUtiyil,

viH>iÄky]efÎ[

x[mZtikšufRÊiyiÈ]v]h,

Et]Îic{u.

eme^}

p]Ti,

(nI^EmGÆEš....) 122. O>u kušiRm<c{]rE^Õ niRvZtiyil `^}]v>uh ^yic{i>iÄuÎu. x]D]>f mnÓukeš

a¯xmyh

ek]Þ[

a^okitt^ÆšiE^¿uyRÊ]N

aÐyueT

amZtniSYàikš]y kIRÊnÆLÄuÔ k<iv[ an]dZsm]f[. A v]Äukšuh v>ikšuh xV>vuh HZdyÊil EzpmmDu nir¿uÎu. xßp[tm]y A«]v[ xhtZp[tm]kuÎu. zpkZtiyueT monh aÐyueT aß>]«]vieû zptiP^nm]efÎ[ Et]Îic{u. A niÒb[dt mzßmug[Í>]yi EkÈi>uÎv>ueT \ÔiE^Äuh pTRÎu kyri. Etr]ál ep]Ti evÔÊie^ m]^inYÆEš]eT]Ïh xVyh aTiyiE^¿TiÇ[ j^h suÍIk>iÄuÎtu Ep]e^ aÐyueT

kIRÊnvuh

zps]ßvum]ÄiÊIRÄuÎu.

mEn]m]^inYÆškÕi aпu

cuÕumi>uÎvR

mnÓien tÆšueT

niRÐ^vuh

Aß>

s]ßiyueT

niRvZtid]ykm]y anuBUtiyil muÆi cißyuh v]Äuh mrÎi>iÄuÎu. 123. aÐ B]vm]Õmi^}et OÎu ti>iÇu kiTÎu. enrukyil niÎ[ mÉu>uš t]e< vIfu. O>u zbªc]>i at[ O>nRGniDi Ep]e^ eekyie^TuÊ[ xUÑic{u. aÐyueT puWi>i

xhsynivZÊiÄuÔ

Ñfm]yi

`TuÊu

ek]Þ[

En>eÊ

t]N

Ec]dic{tinuÊ>h vY¬m]yie^}Î[ O>u zbªc]>i p>]tieÏÈu. 124. “mH]«]vin[ `ßu ek]Þ]f[ aHßyueT B]>h anuBveÏT]ÊetÎ[ aÐ prÇi^}E^}].” 125. aÐyueT kÉukšil kuxZtiyueT tišÄh. AÍY]«ikt viv>iÄ]N pÕuÎ k]>Yme^}Ît[

|ztey]eÄ

prÇiÈuh

|v>ueT

t^yil

kyriyiE^}

`Îu

vic]>ic{]vuEm] aÐyueT mi<iyifkL ci>iÄuÎt[? `Î]l A k]>ufYx]g>Êin[ ati>ukši^}E^}].

ÑmeyÎt[

aп[

n]mm^},

`Îuh

zkiyy]yiEÈ

|>uÎiÈuÔU


34

`eÎ]>iÄlÄUTi

etšiyic{uek]Þ[

teû

mÄLÄ[

ci^

xUcnkL

kuTi

nlk]en]>uÆi. 126. “yu¬iyueT yu¬iek]Þ[

xVB]vh

ariy]N

avx]niÄ]Ê

pÕ]Êt]f[

xhsyÆš]efÎÐ

AÍY]«ikteyÎ[

prÇiÈuh

prÇiE^}. Em]niEÏ]<uh

atinu teÎyE^} zsmic{uek]Þi>iÄuÎt[. Em]eû buÍi visV]xÊin[ tTÓm]yi ni^[Äuky]f[. at[ O>iÄ^uh pURÉm]y, niS[kšÜm]y, visV]xÊiE^¿[ nyiÄukyi^}. viv>fÊin[

`eßÜi^uh

aRËmuÔiTEÊ

yu¬iÄuh

buÍiÄuh

x[œ]nmuÔU.

viv>iÄ]N pÕi^} `Îu prÇtien visdm]Ä]n]f[ Em]N pryuÎt[. |Ê>h Ec]dYÆšueT P^sUnYt xVyh Eb]ÍYeÏT]ÊiTEÊ]šh av O>iÄ^uh avx]niÄ]N Ep]kuÎi^}. `zt teÎ visdIk>fÆL tÎuek]Þi>uÎ]^uh buÍi vIÞuh vIÞuh putiy

putiy

Ec]dYÆšum]yi

vÎu

ek]Þi>iÄuh.

viv>fÆšuh

etšivukšuem]eÄy]f[ buÍiyueT BÑfh. xhsyÆšuh v]Äukšuh zps[nÆšuh \Ê>Æšuh OeÄ \eÞÜil m]ztEm mnÓinuh buÍiÄuh ni^ni^[Ä]N k<iyukyuÔU. cißkš]f[ mnÓinuh buÍiÄuh AD]>h. b]HYE^]keÊÏÕiyuÔ ni>vDi arivukeš m]zth A^hbm]Äiy]f[ |Î[ nÐueT mnÓ[ zpvRÊic{u ek]Þi>iÄuÎt[. at[ nlk]ti>uÎ]l mnÓieû \pv]xm]yi . atinuEvÞiy]f[ pÞ[ x]DkR xmUHÊil niÎkÎ[ jIvic{t[.” 127. “|o k]>Yh s>iÄ[ mnÓi^]Äiy]l pieÎ nÐL mnÓien \oÈi všRÊuv]N ty{]r]vukyi^}.

E^]kÊil

jIvic{]^uh

^okikcißkLÄ[

mnÓil

|Th

ek]TuÄukyi^}. cißkL |osV>nu Ene> ti>ic{u viTuÎt]f[ B¬i. at]fÐ B¬iÄ[ zp]D]nYh ek]TuÄuÎt[. äSiyueT mnÓil ^okik cißkLÄiTmi^}. avieT aHß¿[ vš>]N EvÞ AH]>h kiÈ]ni^}

sI^h ek]Þ[ |Î[ nÐL y]zßikm]y cißkšueT

AvRÊnÊi^]f[ jIviÄuÎt[. ¡]niyueT cißkL y]zßikm^}. av av>ueT pURÉniyzßfÊi^]f[. ¡]ni HZdyÊi^]f[ ni^ek]ÔuÎt[, nÐL buÍiyi^uh. aHßyueT B>f]Dik]>h buÍiyueT ati>ukLÄkÊ[ OtuÆuÎt]f[, HZdyÊieû t^Êi^i^}. vx[tuÄešyuh vx[tutkešyuh n^}etÎuh cIÊeyÎuh EvÞetÎuh


35

EvÞ]ÊetÎuem]eÄ

EvRti>ic{u

k]fuÎt[

aHß

B>iÄuÎ

buÍiyueT

^Ñfm]f[. ¡]niyuETt[ visV]xh nlkuÎ e`kYÊieû dZS[Tiy]f[. avieT xhsyÆši^}, avieT atiRv>áukši^}, avieT zppWvuh t]nuh EcRÎ pURÉxÊ m]ztEmyuÔU.'' 128. ""nÐueT vY¬iEb]DÊin[ p>iDi k¯iÄuÎt[ aHßy]f[. atu Ep]y]l n]mriyuÎ vY¬itVm^} avieT avEsSiÄuÎt[. avieT suÍEb]Dh m]ztEm \ÔU. atin[

zpEtYk

viEsSfÆL

|^}.

n]m>UpÆL

aHßyueT

s>I>m]f[.

aHß]n]sÊinRËh n]m>UpÆšueT vi^ nS[TeÏTukeyÎ]f[. muzd m]Ç]l pieÎ En]Èin[ v^} vi^yumuEÞ]? nÐueT dZS[Tiyil ¡]niÄuh, Ep>uÞ[ >UpvumuÞ[. `Î]l t]N |tu >Þume^}Î[ aEÌHÊinriy]h. ¡]ni Ak]sh Ep]e^y]f[, k]Õu Ep]e^y]f[. Ak]sh `^}]Õinuh AD]>m]efÜi^uh OÎiEn]Tuh OÈuÎi^}, OÎiEnyuh xVßemÎ[ vic]>iÄuÎi^}, OÎiEnyuh ti>x[k>iÄuÎumi^}. `^}]Êinuh, zppWÊinu mu<uvnuh, |Th nlkiy]^uh vIÞuh EvÞzt x[œ^h Ak]sÊinuÞ[. at[ pieÎyuh anßm]yiÊeÎ avEsSiÄuÎu. xU>YczàM]>uh, nÑztÆšuh m^yuh pu<yuh k]Tuh kT^uh

mnuSYnuh

mZgÆšuh

Ak]sÊi^]f[ ni^ni^[ÄuÎt[. B]vm]Õem]Îumi^}.

`ßu

m>Æšuh

ecTikšuh

`Î^}

`^}]

c>]c>Æšuh

avieTÊeÎ ^yiÄukyuh ecy{uÎU. Ak]sÊin[

vÎ]^uh

Ep]y]^uh

niÎ]^uh

^yic{]^uh

Ak]sh

m^ineÏTuÎi^}, Ak]sÊinet]Îuh B]>m]kuÎi^}. atuek]Þ]f[ ¡]niÄ[[ E^]kh B]>me^}Î[ pryuÎt[. ¡]ni azpk]>h niRE^}pn]yi, niRÐmn]yi, niÓhgn]yi k<iyuÎu. aEÌHÊieû mnÓ[ mH]monÊil, ÑyiÄ]Ê AnàÊil, |šk]Ê s]ßiyil ni^ek]ÔuÎu. k]>fh aEÌHh aHßyueT p>imitikL kTÎu Ep]y Aš]f[. atieny]f[ mnÓi^}]Ê avx[œeyÎ[ pryuÎt[. 129. “aÐ Ever]>u \d]H>fh pry]h. evÔÊilÄUTi O>u B]>muÔ tTi cumÎu ek]Þu Ep]k]N `zt `šuÏm]f[. `zt v^iy x]Dnm]y]^uh evÔÊil atin[ knÄurv[ Et]Îuh. |E^}? aEt x]Dnh k>yil vc{[ cumÄ]N prÇ]l, ci^EÏ]l anÄ]N Ep]^uh k<ieÇÎ[ v>ikyi^}. ax[titVvum]yi OÎ]y Aš]f[ ¡]ni.


36

evÔÊie^ tTiyueT B]>h evÔh vHiÄuÎ Ep]e^ zppWvum]yi pURÉm]yuh OÎ]yi k<iyuÎ ¡]niyueT cumTieû B]>h zpkZtiteÎ vHiÄuky]f[ ecy{uÎt[. nÐL xVyh zpkZtiyil niÎuh |osV>nil niÎuh EvriÈ[ k]fuÎtu ek]Þ]f[ |o cumT[

`TuÄ]N

vey{Î[

prÇ[

xÐtiÄuÎumi^}.

¡]ni

`^}]

k>yuÎt[. B]>vuh

at[

`Eût^},

|rÄiv¿]N

aHÜ]>h

Bgv]Eût]f[

`Îu

OÈ[ kÞ[

aEÌHÊil aRÏic{[ xuKm]yi eekyuh vIsi nTÄuÎu. atuek]Þ[ t]N `eßÜi^uh B]>h `TuÄuÎt]yiEÏ]^uh aEÌHÊin[ Et]ÎuÎi^}. 130. “mH]«]ÄšueT jIvsV]xh EýHm]f[. av>ueT nisV]xh k]>ufYm]f[. EzpmÊiEûyuh kZpyuETyuh mURÊikš]f[ mH]«]ÄL. p>isuÍEýHh b³nm^}, at[ HZdyÊin[ B]>m^}. niS[Ä]mEzpmÊin[ OÎuh O>u B]>m]yi Et]Îukyi^}. Ezpmh mnÓien vis]^m]ÄuÎu. atu[ pURÉtyie^Êiy]l xmx[tvisVvuh pUvuEp]e^ cUTi nTÄ]h. k]>ufYh nirÇ mnÓin[ E^]kÊieû `^}] kS[TÏ]Tukšuh a^[pvuh Evdn Et]Î]et xHiÄ]N k<iyuh. `Î^} ati^]fEÌHÊieû Anàvuh xEß]Svuh. mÇuk]^Ê[

|^ey^}]h

ek]<iÇ]^uh

viT>]N

Ep]kuÎ

putiy tši>ukešyuh

pUÄešyuh knikešyuh \Ôil vHiÄuÎ vZÑh du®KiÄuÎi^}. AH]>h dHiÄ]et kiTÎ]l E>]gm]f[, b^h Et]Îukyi^}, a^[ph k<ic{]^uh Evdnyuh vyrin[ knvuh Et]Îuh. mric{[ n^} dHns¬iyuÔy]LÄ[ AH]>h tZp[tiy]yi k<iÄ]h. atil ni[Î[ Evdny^}

s¬iyuh

\EMSvum]f[

ay]LÄ[

kiÈuÎt[..

dHiÄ]Ê

AH]>h

Ep]e^y]f[ "w]N"`Î B]vh. atuÔiTEÊ]šh jIvith B]>m]f[, E^]kh mu<uvN zps[nh nirÇt]f[. mric{[ ¡]niÄ[ jIvith |osV>zpx]dm]f[. nÐueT jIvit mX>h avRÄ[

kšiyi^uÔ

>ÞueÞÜi^E^} Et]Î]Ê

mX>h

B]>vuh

Ep]e^

Ep]e^

ÑIfvumuÔU.

¡]ni

t]N

>xk>m]f[.

cumeTÎuh

AE>]gYmuÔ

E^]kÊieû

B]>h

O>]LÄ[

cumÈuk]>enÎuh s>I>h

vHiÄuÎu

B]>m]yi

ciß

Ep]^umi^}]ety]f[ k<iyuÎt[. tÎil niÎ[ BiÎm]yi O>u E^]kmuÞ]yiÈu EveÞ at[ cumÄ]N!


37

131. ¡]ni teÎ O>u >UpÊie^]tuÆiy vY¬iy]yiÈ^} k]fuÎt[. anßm]y Ak]sEÊyuh \LeÄ]ÔuÎ HZdym]fviTuEÊt[. 132. Ak]sÊin[ ati>ukši^}. ati>ukL nÐueT xZS[Tiy]f[. kRÐP^m]yi aHß nmuÄu cuÕuh cum>ukL tIRÄuky]f[ ecy{uÎt[. |Î[ nÐueT mnÓ[ D]>]šh murikEš]Tu kUTiy O>u vITu Ep]e^y]f[. vITu[ pfiyuÎtinu muá[ avieT Ak]sh m]ztEm

\Þ]yi>uÎuÔU.

vIT[

\Þ]yiÄ<iÇ]^uh

Ak]sh

|^}]t]kuÎi^}.

`ÎuteÎy^}, vITuh murikšuh ni^ni^[ÄuÎtu teÎ Ak]sÊi^]f[. cuv>ukL tkRÎ]^uh vIT[ nsic{u k<iÇ]^uh Ak]sÊin[ O>u m]Õvuh |^}. atuEp]e^ aHÜ]>m]kuÎ

cum>ukL

|TiÇuvIfuk<iÇ]l

pieÎ

avEsSiÄuÎt[

ati>i^}]Ê suÍEb]Dh m]ztm]f[. at]yi>uÎu `Ä]^vuh nÐueT yœ]RË xV>Uph. 133. Em]En, |Æen kurEc{er viv>ÆL evruet EkÈtu m]zth ek]eÞß]f[ viEsSh? EkÈtnux>ic{[ nIÆi aHßyi^}]Ê A avx[œ xVßh anuBvÊil ek]Þuv>]N En]Äfh. at]f[ k]>Yh.” 134. “AzgHmi^}]Êtuek]Þ]Ef] aEÐ,” AzsmÊil ptiv]yi v>]ruÔ O>u yuv]v[ prÇu, “aÐ |Æeney]eÄ pryuÎt[ EkLÄ]N teÎ `ß[ Anàm]f[. aEÏ]L at[ anuBviÄ]N k<iÇ]E^]? wÆeš]eÄ AÍY]«iktyueT t]<eÊ pTiyil nilÄuÎv>]efÜi^uh p^EÏ]<uh aÐ pryuÎ k]>YÆL EkLÄuEá]L A p>mm]y avx[œyil `Ê]nuÔ s¬m]y AzgHh mnÓil v>]ruÞ[. pEÑ, p^EÏ]<uh

kurc{u

n]šEÊ¿u

m]ztEm

A

eev>]gYvuh

dZ™niþyvuem]eÄ

ni^ni^[Ä]ruÔU. A tIzvt ni^niRÊ]N `ß]fEÐ ecEy{Þt[?” 135. “AÍY]«ik jIvitÊi^uh tuTÄÊil Ev^iEyÕvuh |rÄvuh \Þ]yi>iÄuh. xt[xhgÆL zsviÄuEá]<uh mÕuh eev>]gYh tIzvm]kuh. ^okik vYvH]>Æšil muÆuEá]L at[ màm]kuh. mH]«]ÄEš]T[ kUTutl kUTutl aTuÊ[ |Tp<kuEá]L, xt[xhgÊil kUTutl xmyh ci^v]ÄuEá]L eev>]gYh zkEmf \r¿uh. vim]nh tryil kUTi O]Ti Evgt kUTiÄUTi zkEmf ep]ÆuÎiE^}. atuEp]e^ x]Dknuh ^okik b³h viÈ[ \y>uv]N k<iyuÎ O>u xmyh vÎu Ec>uh. aEÏ]L pieÎ kutic{u


38

c]T]N

m]ztEm

k<iyU.

meÕ]>u

v<iyuh

muÎil

k]fukyi^}.

aÆeney]>u

x]Hc>YÊiE^¿[ x]Dke> ek]eÞÊiÄuky]f[ s>iy]y gu>u ecy{uÎt[. kUTutl kUTutl zpEc]dnh t>uÎ p>IÑfÆL gu>u xZS[TiÄuh. x]Dkeû mnÓieû p]ktynux>ic{[ p>IÑfÊieû k]ÚinYvuh kUTuh. teû |S[T]niS[TÆL m]Õi vc{[ gu>uvieû

|¢]nux>fh

nIÆ]nuÔ

k<iv]f[

siSYeû

p]ktyueT

^Ñfh.

aÆeny]f[ mà]Dik]>ikešEÏ]^uh gu>u eek piTic[[{ ^ÑYÊiE^¿[ nyiÄuÎt[.” 136. yuv]vin[ at[ EkÈEÏ]L xm]D]nm]yi. "aEÐ, `niÄiEÏ]L xEß]Sm]yi. `eÎEÏ]e^ OÎinuh ek]Ô]ÊvRÄuEp]^uh zptIÑ¿[ vkyuÞE^}]. aÐyil ^yic{u

Ec>]nuÔ

piTc{il

\Ôi^uf>uÎ

A

n^}

divxh

v>]n]yi

w]N

k]Êi>iÄuky]f[." 137. “pfieyTuÄ]et evruEt k]Êi>uÎ]l \Þ]kuÎt^} Em]en, eev>]gYvuh |osV>Ezpmvuh OeÄ. xmyh evruEt kšyE^}. \Ô xmyh gu>uvin[ mnÓil kTÎu v>]N |c{ie> |TmuÞ]Ä]N En]ÄU. OÈkÊin[ t^yiT]N kUT]>Êil x[œ^h ek]TuÊ[ avx]nh Aš[ purÊuh OÈkh akÊuh Aytu Ep]e^ O>¯h |Th kiÈiy]l mti, gu>u `Æenyuh akÊu kTÎu pÕuh, siSYeû w]enÎ B]vh purÊum]kuh. pieÎ EvÞet^}]h gu>u ecy[tu ek]Ôuh. siSYeû pURÉ niyzßfh gu>u ~eÕTuÄuh. siSYeû aHß gu>uvin[ BÑfm]kuh. avx]nh siSYnuÔil gu>uvin[ m]ztEm |TmuÞ]kU.

pEÑ,

|et]eÄ

nTÄfemÜil

mH]b^i

v]mnn[

mUÎTi

mÉ[

ek]TuÊtuEp]e^ gu>uvin[ k]^urÏiÄ]N HZdyÊil O>¯h |Th AdYh t>fh.” O>u zbªc]>i k]t>B]vÊil aÐEy]T[ Ec]dic{u, “wÆLeÄ^}]h `Î]f[ aÐey s>iÄ[ ariy]N pÕuÎt[?” 138. aÐ ci>ic{EtyuÔU. a¯h k<iÇ[ mkEn]TuÔ mrupTieyÎ vÉh aÐyueT cuÞil nieÎ]>u kIRÊnh \tiRÎu. 139. (Agm]ßeÏ]>uEš jgMyI....) 140. aÐyueT kIRÊnÊieû kuši>^kEšeÕEÎ]fh k]REmGm]^kL a^iy]N tuTÆi. AdY]m]dYh vxßÊil EtM]v[ mDuep]<iÄuÎ Ep]e^ EnRÊ kfÆš]yi.


39

pieÎ

av

OÎu

EcRÎ[

m<ÊuÔikš]yi.

aÐyuh

mEÕEt]

E^]kÊil

k<iyuÎve>EÏ]e^ cuÕumi>iÄuÎ zbªc]>ikšuh |et]Îuh ariÇ mÈi^}. g]yztiyueT muKÊ[ Evv^]ti pTRÎu. aÐyueT suzsUSyuh AE>]gY>Ñyum]f[ g]yztiyueT x]Dn teÎ. g]yzti eekyil k>utiyi>uÎ kuT nivRÊi aÐ nny]et piTic{u. Ak]sEÊ¿[ AsÜ]ku^y]yi En]Äi. Oe>]Õ nÑzteÏ]Èu Ep]^umi^}. tfuÊ k]Õ[ vIsuÎu.

m< \r¿uÎ ^Ñfm]f[. aп[ anÄmi^}. cuÕumi>iÄuÎv>uh OÎuh

pryuÎi^}. g]yztiyueT Ñm ekÈu. eme^} prÇu En]Äi. 141. “aEÐ, m< kUTuÎu. kš>iyil Ekriyi>iÄ]h. ae^}Üil muriyil Ep]k]h.” 142. aÐ O]E>] m<ÊuÔiyuh AxVdiÄuÎtu Ep]e^ k]feÏÈu. aÐyueT |¢ynux>ic{]f[ m< veÎÊiyetÎ[ Et]Îic{u. m<ÊuÔikšueT t]šh muruki. kT^il niÎ[ s¬iy]yi vIsiy k]Õ[ c>l v]>ieyriyuÎ Oc{Ey]eT ep>um<yum]eyÊi. `^}]v>uh nnÇu kutiRÎu. ARÄuh anÄmi^}. O>]šuh O>Ñ>h pryuÎu kUTiyi^}. g]yzti m]zth pieÎyuh pieÎyuh aÐey `<uEÎ^[Ä]N niRb³ic{u[ ek]Þi>uÎu. avx]nh g]yztiyueT viSmh kÞ[ dy Et]ÎiyieÈÎ vÉh aÐ `<uEÎÕ[ g]yztiEy]eT]Ïh

muriyinTÎu.

zbªc]>ikšuh

aÐe¿]Ïh

`<uEÎÕuevÜi^uh

a^[pEn>h kUTi ek]Êivc{ m>Ï]vkL Ep]e^ aÐ Ep]kuÎtuh En]Äi nnÇu kušic{[ niÎu. tÆL m<yÊ]f[ ni^[ÄuÎetÎuh aÐ muriyiE^Ä[ Ep]yiÄ<ieÇÎuh \Ô

Eb]Dh

av>i^udiÄ]N

~t]nuh

miniÕukešTuÊu.

p>ix>Eb]Dh

vIÞu

kiÈiyEÏ]L `^}]v>uh kš>i v>]ßyiE^¿[ O]TiÄyri. 143. nnÇu virc{u ek]Þ[ zbªc]>ikšie^]>]L prÇu, “`niÄu Et]ÎuÎt[ nÐL m< vÎ]l `fIÕ[ O]TuEm] `Îriy]N aÐyueT O>u p>IÑfm]yi>uÎu aetÎ]f[.” 144.“ARÄriy]h. ci^EÏ]L aÆeny]yi>uÎie^}Îuh v>]h. aÐyueT >ItikL aпu m]ztEm ariyU. ci^EÏ]L aп[ m< nny]N |S[TmuÞ]yiÈ[ avieTÊeÎ kiTÎt]yi>iÄ]h.”


40

145. meÕ]>]L

teû

xhsyh

evšiv]Äi.

“|ÆenyuÔ

avx>Æšil

nÐešß]f[ ecEy{ÞetÎ[ `nieÄ]>u >Upvumi^}. |EÏ]LÊeÎ En]ÄU. g]yzti m]ztEm aÐ muriyiE^Ä[ Ep]kfemÎ[ niRb³ic{uÔU. nК]>uem]>Ñ>vuh miÞiyi^}. nКuh aÐyueT kUeT m<yuh nnÇvieTyi>uÎu. A>ueT mEn]B]vm]f[ s>iy]yt[? g]yztiyuETEt] nÐuETEt]? 146. aTuÊy]šuh A aBizp]yh pÜiÈu. “|tu[ prÇuEkÈEÏ]L `niÄuh kuÕEb]Dh Et]ÎuÎu. m< \r¿uÎtinu muá [ muriyil Ep]k]N nmuÄuh aÐEy]T[ pry]m]yi>uÎu.” 147. En>h ptien]Îu mfiy]yi. >]vie^ aRc{n¿[ `<uEÎ^[Ä]nuÔt]f[. cRc{ `ÆuemÊuÎ ^Ñfh k]fuÎi^}. avx]nh avx>h kiÈuEá]L |Ä]>Yh aÐEy]Tu teÎ Ec]dic{[ tIRÏu k¯iÄ]emÎ[ avR tI>um]nic{u. k]Õuh m<yuh kuryuÎ mÈi^}. avR O]E>]>uÊ>uh kuTi^ukšiE^Ä[ O]Ti. višÄukL afÇu. ku>i>uÈ[ m]zth k]^vRSh zsuti mIÈuÎ x]g>xhgItÊin[ k]Et]RÊ[ kFmi<ic{i>uÎu.


41

aÍY]yh 2

EzpmÊieû B]vmuKÆL 148. piEÕÎu teÎ zbªc]>ikLÄ[ avR k]Êi>uÎ avx>h eekvÎu. tE^Î[ >]zti tÐil vše> cRc{ ecy[tiÈuh tI>um]niÄ]n]k]ti>uÎ zps[nh avR aÐyueT muáil avt>iÏic{u. 149. “aEÐ, |Îe^ >]zti m< vÎEÏ]L g]yzti m]ztEm aÐEy]T[ m<yÊu[ nieÎ<uEÎÕ[

muriyil

wÆLÄuÞ]yi^}.

Ep]k]emÎ[

wÆeš]eÄ

prÇuÔU.

OÎuh

aÆeney]>u

miÞ]ti>uÎt[

ciß

Ep]^uh

etÕ]yiEÏ]eyÎ[

|EÏ]L

Et]ÎuÎu. wÆLÄ[ aÐEy]T[ s>iy]y EýHmi^}]ÇiÈ]Ef]?” 150. aÐ

ci>ic{u.

EýHÄurvuÞ]yieÈ]Îum^}.

“aÆeny^} aÆen

mÄEš.

viSmiÄÞ.

niÆLÄÐEy]T[

niÆšueT

mEn]B]vÊil

eteÕ]Îumi^}. g]yztiÄ[ aÐEy]TuÔ B]vvuh s>iteÎy]f[.” 151. “aetÆen? >Þuh OE> xmyh s>iy]efÎ[ pryuÎt[?” 152. “g]yztiyueT

pUj]vizgHh

aÐyueT

s>I>m]f[.

aÐyueT

EdH>Ñ

En]ÄuÎt]fvšueT x]Dn. \ofi^uh \rÄÊi^uh aet]Îu m]ztm]fvšueT ciß.


42

>Þu[ EpR EýHic{u tuTÆuEá]L p>x[p>h s>I>Êieû k]>YÊil vše> zsÍ k]fiÄuh.

mEÕy]šieû

EdHeÊ]>u

Ep]r^uÞ]y]l

|y]šueT

Em^[

En]vuh.

EzpmiÄuÎy]šuh EzpmiÄeÏTuÎ vY¬iyuh OÎ]yiÊI>uÎtu ve> |o EdHb³vuh mmtyuh

s¬iy]yiÊeÎ

\Þ]kuh.

atu[

ve>

EýHÊil

‘w]N’

`Îuh

‘nI’eyÎumuÔ B]vh ni^ni^[Äuk teÎ ecy{uh. avieT vYtY]xh t]N tniÄu EvÞiy^},

mEÕy]šin[

g]yztiyueT

O]E>]

EvÞiy]f[ jIviÄuÎt[ `Î[ m]zth. `Î]^uh >ÞuÞ[. sV]xvuh

aпu

aÐe¿eßÜi^uh

AvsYmuÞ]kuEm]

EdHxoKYÊi^uÔ

avšueT

zsÍ

EvÞiy]f[. `Î]f[

aÐEy]TuÔ

xVp[nÊilEÏ]^uh cißiÄuÎt[.

B¬iyil

niÎ[

avL

aÐyueT \Þ]yt]f[.

¡]niy]y gu>u xVßh s>I>>Ñyil v^iy zsÍey]Îuh k]fiec{Î[ v>i^}. pEÑ, siSYn[ gu>uvieû EdHsuzsUSyil atYßzsÍ AdYh \Þ]yi>iÄfh. gu>uevÎ vY¬iEy]TuÔ b³m]f[ aven tuTÄÊil meÕ^}] E^]kb³Æšil niÎuh akÎum]r]N

xH]yiÄuÎt[.

gu>uvieû

s>I>EÊ]TuÔ

b³h

b³nm^}

mu¬iyiE^Ä[ nyiÄuÎ b³m]f[. at]f[ siSYen E^]keÊ mrÄ]nuh |osV>en O]RÄ]nuh pÚiÏiÄuÎt[. ‘|osV>enÎuh gu>uevÎuh >Þi^} . ‘niþyiEc{]RÄuEá]L OÎu teÎ’ `Î[ nÐL p]T]riE^} . gu>uvienÄuric{uÔ ni>ß>x[m>f |osV>nil mnÓu[ niRÊuÎtin[ tu^Ym]f[. at[ DY]nh teÎy]f[. gu>uvil siSYeû mnÓ[ ~k]zgm]kuÎtinnux>ic{i>iÄuh

aveû

AÍY]«ik

puE>]gtiyuh.

tuTÄÊil

siSYenÎuh gu>uevÎumuÔ eedVtB]vh avx]nh e`kYEb]Dm]yi m]ruh. at]fÐ prÇt[, g]yzti aÐyueT s]>I>ik]vsYÆešÏÕi ni>ß>h cißiÄuÎt[ avLÄ[ n^}tu teÎy]efÎ[. mÄL, zsIkZS[fN t^Evdn aBinyic{ kœ EkÈiÈiE^}.” 153. “O>u

divxh

n]>dN

zsIkZS[fen

k]f]N

ecÎEÏ]L

Bgv]N

kiTÄyilÄiTÎ[ \>ušuky]f[. n]>dN Aek p>izBmic{[ Ec]dic{u, “`ß] Bgv]en, aEÆ¿[ `ßu pÕi?” 154. “OÎuh pryÞ, `eû n]>dE>. `ß] k]>femÎriyi^}. t^ evÈiÏišRÄuÎ Evdn” n]>dN \Ten eevdYen višiÄ]N tuniÇu. “eevdYen višic{tuek]eÞ]Îuh


43

k]>Ymi^} n]>dE>. |tin[ O>u m>uEÎyuÔU. `eû B¬M]>]>ueTeyÜi^uh a¯h p]dDUši enÕiyi^fiÇ]l

kurec{]>]sV]xm]Eyen.”

Evdn

ek]Þ[

avsn]yi

sb[dmuyRÊ]N k<iy]Ê mÈil Bgv]N prÇu. 155. n]>dN cißic{u, “w]N Bgv]eû v^iy B¬n]f[. pEÑ, `eû p]dÊil niÎ[ ep]TieyTuÊ[ Bgv]eû enÕiyil |TuÎtilÏ>h v^iy p]ph `ß]fuÔt[? atu m]zth cißiÄ]N Ep]^uh vy{. mÕ]>ueTeyÜi^uh pÄl niÎ[ kiÈuEm] `Î[ En]Ä]h.” 156. n]>dN >uk[mifiEyyuh, xtYB]mEyyuh kZS[feû meÕ^}] pøim]e>yuh xmIpic{u.

av>]>uh

|o

mH]p]ph

v^ic{u

v¿]N

ty{]r]yi>uÎi^}.

ztiE^]k

xW]>iy]y n]>dN `^}] äSim]e>yuh tpxVikešyuh ecÎu kÞ[ viv>h ariyic{u. av>uh |Ä]>YÊil tÆšueT niÓH]yt prÇ[ eekm^RÊi. |nieyß]ef]>u v<i? `^}]mriyuÎ Bgv]N teÎ O>u v<i keÞÊeÈ. n]>dN dV]>kyil ti>iec{Êi Bgv]enÄÞ[ viv>h Eb]DiÏic{u. 157. “aÆyueT B¬M]e>ey^}]h kÞu Ec]dic{u. tÆL pUjiÄuÎ Bgv]eû si>Óil xVßh k]^ie^ ep]Ti pu>ÈuÎt[ avRÄ[ p>m xÜTm]f[. p]pByh k]>fh A>uh atin[ ty{]r]kuÎi^}.” 158. “vZà]vnÊie^]Î[

Ep]yi

En]ÄU

n]>dE>;

Eg]pikEš]T[

prÇ]l

ci^EÏ]L avR Ep]hv<i prÇu t>uh.” 159. mHRSim]RÄuh mH]eevdYM]RÄuh k<iy]Êt[ pÚiÏuh tpÓuem]Îumi^}]Ê |o p]lÄ]>i epÉuÆLÄ[ `Æen x]DiÄ]n]f[? `ß]y]^uh Bgv]eû |¢yE^} ! n]>dN vZà]vnÊie^Êi. n]>dN dV]>kyil niÎu[ vÎiÈueÞÎriÇ Eg]pikL `^}] Ej]^iyuh |eÈriÇ[ O]TieyÊi. avRÄ[ Bgv]eû viEsSÆL EkLÄ]N ti>Ä]yi. 160. “OeÄ pry]h. atinu muá[[ O>u k]>Yh. Bgv]N t^Evdnic{[ viSmiÄuky]f[. atin[ m>uÎEnVSic{]f[ w]niEÏ]L |vieT vÎi>iÄuÎt[. B¬M]>ueT k]^ie^ ep]TiyfiÇ]E^ t^Evdn smiÄU `Î]f[ Bgv]N pryuÎt[.” 161. EkÈ p]ti EkLÄ]Ê p]ti, Eg]pikL `^}]v>uh xVßh k]^ie^ ep]Tiyuh cvuÈi niÎ pU<iyuem^}]h tUÊuv]>i c]Äukšil nirc{u nlki.


44

162. “Evgh ek]Þu Ep]yi ek]TuÄU n]>dE>. wÆLÄ[ Bgv]En]T[ a¯emÜi^uh B¬iyueÞÜil |tu ek]Þ[ aviTuEÊ¿[ AsV]xh kiÈeÈ.” 163. ‘p]vÆL, |vR ecy{uÎt[ p]pm]efÎ[ |vRÄ[ ariyi^}]yi>iÄuh. w]N at[ ariÇu vc{u ek]Þ[ pry]ti>iÄuÎt[ s>iy^}.’ n]>dN vic]>ic{u., 164. “niÆL |Æen k]^ie^ ep]Ti Bgv]en afiyic{]l niÆL vI<]N Ep]kuÎt[ EG]>n>kÊi^]yi>iÄuemÎ[ ariy]Em]?” n]>dN Ec]dic{u. 165. “aet]Îuh prÇu ni^[EÄÞ xmym^} |t[. Evgh Bgv]n[ |etÊic{u ek]TuÄU. atu ek]Þ[ |o jMemÎ^} v>uh jMÆši^uh n>kÊil kiTEÄÞi vÎ]^uh wÆLÄ[ xEß]SEmyuÔU. |EÏ]L Bgv]eû t^Evdn m]riÄiÈiy]l mti.” 166. Bgv]eû t^Evdn m]r]N xVyh n>kh v>iÄ]N ty{]r]y Eg]pikšueT B¬i n]>den at[Butx[tb[Dn]Äi. p]dDUši nirc{ c]ÄuekÈukšuh cumÎ[ dV]>kyie^Êiy n]>den v>EvÕt[ puWi>iÄuÎ zsIkZS[fn]f[. t]N v^iy B¬n]efÎ n]>deû aBim]nh |^}]t]Ä]N Bgv]N nTic{ n]Tkm]yi>uÎu t^Evdney^}]emÎ[ n]>dn[ Eb]ÍYm]yi. 167. n]>dE>,

aÆuh

mÕuÔv>uh

tÆLÄ[

vÎu

Ec>]niTyuÔ

p]peÊ

`EÎ]TuÔ B¬iEyÄ]Ešer ByÎu. `Î]l Eg]pikLÄ[ aÆeny]yi>uÎi^}. avRÄ[ `eû

Evdn

m]rukeyÎtu

m]ztEm

cißyuÞ]yuÔU.

avieT

p]pByEm]

atuek]ÞuÞ]k]N Ep]kuÎ n>kEm] OÎuh teÎ zps[nm]yi avRÄ[ Et]Îiyi^}. tÆL n>kÊil vIf]e^ß], x]>mi^}, kZS[feû t^Evdn m]riÄiÈumE^}], atu[ mti. |t]yi>uÎu av>ueT B]vh. `eû ~Õvuh ecriy Evdn Ep]^uh avRÄ[ duÓHm]yi anuBveÏÈu. atinu EvÞi ~Õvuh v^iy du®Kh Ep]^uh xxEß]Sh avR ~eÕTuÄ]N ty{]r]yi. av>ueT EzpmÊil w]enÎuh `EûetÎumuÞ]yi^}, atinu tu^Ym]yi meÕ]Î[ `TuÊu k]fiÄ]ni^}.” 168. “mÄEš, |vieT Bgv]eû xV>UpmriyuÎv>]yi>uÎiÈuh Eg]pikL aviTueÊ s>I>xoKYh niÓ]>m]yi kÞi^}. Bgv]eû ecriy Evdn Ep]^uh avR v^ut]yi kÞu. B¬n[

Bgv]eû

>UpEÊ]T[ |zpk]>em]>u b³muÞ]kuÎt[ ~Õvuh \Êmm]f[.


45

Bgv]eû EdHsuzsUS ecy{uÎti^uh aviTuEÊ¿]vsYm]y ~Õvuh ecriy Exvnvuh vše> zsÍEy]eT ecy{uÎti^uh B¬N x]yUjYh keÞÊuÎu. |o >Up]x¬iyi^]f[ B¬eû ~k]zgt ni^ni^[ÄuÎt[. A >Itiyil at[ vše> n^}t]f[.” 169. zbªc]>ikšueT muKh v]Ti. “aEÐ, aÐ AdYh prÇu, wÆšueT k]<[cÏ]T[ s>iy]efÎ[. atu[Ep]e^ g]yztiyueT vIÑfvuh s>iy]efÎ[. |EÏ]L aÐ pryuÎt[ EkÈiÈ[ g]yzti ecy[ttu teÎy]f[ s>iy]yi>uÎetÎ]f[ Et]ÎuÎt[.” 170. “aÆeny^} aÐ prÇt[,” ave> ti>uÊieÄ]Þ[ aÐ tuTRÎu, “niÆL A xmyh niÆešyuh p>ix>eÊyuh mrÎi>iÄuky]yi>uÎiE^}. aÐyil aztkÞ[ ^yic{i>uÎtu ek]Þ[ m<Ä]R vÎtuh m<epy[ttuem]Îuh niÆšueT zsÍ ti>iÄ]N |Ty]Äiyi^}. |S[TmURÊiyil aÆenyuÔ ~k]zgty]f[ EvÞt[. m<ÊuÔikL EdHÊu vIfEÏ]L EÏ]^uh niÆLÄ[ atienÄuric[{ cißyufRÎi^}. at]f[ s>iy]y

t]d]«YB]vh.

s>I>Eb]Dh

nS[TeÏÈ

A

avx[œy]f[

x]Dkn[

\Þ]yi>iEÄÞt[. aEÏ]L niÆL aÐyuem]ÊuÔ A nimiSÊil pURÉm]yuh jIviÄuky]yi>uÎu. atuek]Þ[ meÕ]Îuh ariÇi^}. `EÏ]<uh aÆenyuÔ B]vh ni^niRÊ]N k<iÇ]l vijyic{u. mric[{ aÐyueT EdHÊil O>u tuÔi evÔh vIfEÏ]L, aÐyueT EdH>Ñ x]Dny]yi `TuÊ g]yztiÄ[ A nnv[ tÈi. at[ avL

ariy]et

Ep]yi>ueÎÜil

at[

avšueT

zsÍÄurv]yi>uEÎen.

t]N

nnyuÎuevÎ[ g]yzti O>iÄ^uh cißic{i^}. mric{[ aÐ nny]et, pnipiTiÄ]et muriÄuÔil Ep]yiÄ]f]N m]ztm]f[ avš]zgHic{t[. p>ix>h mrÎ[ aÐyil ^yic{i>uÎ niÆšueT mEn]B]vvuh, teÎ mrÎ[ aÐyueT s>I>eÊ zsÍic{i>uÎ g]yztiyueT dZS[Tiyuh O>uEp]e^ s>iy]f[.” 171. “Eg]pikšueT EzpmÊin[ tu^Ym]yi meÕ]Îumi^} `Î]fE^}] pryuÎt[. atinRËh g]yztiyueT m]RÅh teÎy]f[ EzsS[ÚemÎE^}.” 172. “Eg]pikL

zsIkZS[fn[

p]dDUši

ek]TuÊyc{

g]yztiyueT

niS[Ú¿ud]H>fm]yi aÐ prÇiE^}. atuEp]e^ zsIkZS[fen En]Äi niÎ[ vi>l


46

tIpiTic{{t[ ariy]et Ep]y Eg]piyueT kœy]f[ niÆšueT B]vh kÞEÏ]L aп[ O]RÐ vÎt[.” 173. aÐyueT muKÊu niÎ[ putiey]>u kœ EkLÄ]nuÔ t]lp>YEÊ]eT zbªc]>ikL aпu cuÕuh OÎukUTi tiÆi ew>uÆiyi>uÎu. 174. “A kœ niÆLÄriy]Em]?” 175. |e^}Î[ mÄeš^}]h t^y]ÈuÎt[ kÞ[ aÐ kœ pry]n]>hBic{u. 176. “peÞ]eÄ

vITukšil

|ÎeÊEÏ]e^

tIeÏÈiyuh

gY]xuem]ÎumuÞ]yi>uÎi^}. a>fi kTÇuh tIÄ^}u>c{uem]eÄ zpy]xeÏÈ]f[ tI kÊiÄuÎt[. atu[ k]>fh vITukšil tI ekT]et xUÑic{i>uÎu. aœv] aTuÏ[ ekÈu Ep]y]l aTuÊ vIÈil Ep]yi tI v]Æiyi>uÎu. aÆen O>u Eg]pknYk vIÈie^ tIyfÇEÏ]L

`Éyil

muÄiy

ti>iyum]yi

aylvIÈiE^EÄ]Tiec{Îu.

x³Y

myÆiyi>uÎu. t]mxic{]l aÐ]yiyÐyueT sk]>h kiÈuh. Evgh višÄil niÎ[ ti>i kÊiÄuEá]<]f[ AE>] pryuÎt[ EkÈt[, ‘at] kÉN v]tilÄl ni^[ÄuÎu’. Eg]pi ti>iÇuEn]ÄiyEÏ]L teû HZdyEc]>nt] mDu>màH]xh tUki ni^[ÄuÎu. avL teÎ mrÎu, p>ix>h mrÎu, xmyh mrÎu. `^}]h mrÎ[ kZS[fgtzp]fy]yi A Eg]pi avieTÊeÎ x[tb[Dy]yi niÎu. ti>i kÊiÄyri teû vi>^ukL ep]Ô]N tuTÆiyt[

avšriÇi^}.

s>I>Eb]Dmi^}]et

kÊiey>iyuÎ

vi>^ukšum]yi

kZS[fenÊeÎ En]Äi ni^[Äuky]fvL. aylvIÈil Ep]y m>umkeš k]f]et ti>eÇÊiy aÐ]yiyÐ k]fuÎt[ ax[œikL ve> tI pTReÎÊiytriy]et kZS[fnil mi<iyurÏic{[ mug[Íy]yi ni^[ÄuÎ Eg]pieyy]f[.” 177. A >hgh En>il keÞÎvÉh aÐyueT mi<ikšil O>u ecrunIRÄfh tišÆi

niÎu.

cuÕumi>uÎvR

A

mH]B]vÊ]l

zpB]vit>]yi

niRÎiEmS>]yi,

niÒb[d>]yi |>uÎu. Eg]pikšueT A annYB¬i tÆLÄueÞEÎ]? aÐyueT v]ÄukL avisVxnIym]yi Et]Îi. 178. “aÐ \d]H>fh prÇt]f[. niÆLÄuh g]yztiÄuh |niyuh vše> dU>h Ep]k]nuÞ[, A p>mB¬iB]vh xHjm]yiÊI>]N..”


47

179. “mÄeš, ariÇuek]Þ[ xV]RËt¿u EvÞi ecy{uÎt]f[ etÕ]kuÎt[. aÐ m<nnyuÎu

`ÎriÇiÈuh,

mTic{iEÈ]

aÐEy]TuÔ

EdSYh

\Ôil

vEc{]

anÆ]ti>iÄuky^}E^}] niÆL ecy[tt[. ae^}Üil aÐey m< nny]N viÈu ek]Þ[ niÆL muriyiE^Ä[ O]Tiyi^}E^}]. aÆeney]eÄ ecy[t]^]f[ niÆšueT AÍY]«ik všRc{¿[

tTÓmuÞ]kuÎt[.

niÆšet]Îuh

ecy[ti^}E^}].

aÐyueT

s>I>h

t]ÆuÎet]eÄ mÄLeÄ^}]h ci^EÏ]L t]Æ]N pÕieyÎ[ v>i^}. aEÏ]L aÐEy]T[ anuv]dh v]ÆiyiÈ[ niÆLÄ[ EvfemÜil m< ek]Ô]et m]ri ni^[Ä]h. aÐ muriyil kyriEÏ]k]N prÇ]^uh mÄL v]si piTic{[ m< nny]et anux>iÄfh. “ 180. mÄL

aÐey

Edviy]yi

xܯiÄ]ruÞ[.

avRÄ[

m<

nnyuÎtuh

evyi^uek]ÔuÎtuem]Îuh aÐey b]DiÄyie^}Î cißy]f[. aÐ `^}]Õinuh atIty]efÎ[

avR

k>utuÎu.

xRv{s¬y]efÎuh

\Þie^}EÎ]

\rÆiyie^}EÎ] vc{[ aп[ O>u ÑIfvumuÞ]vie^}Îuh avRÄ[ \rÏuÞ[. aÐey vÕ]Ê

s¬iyueT

\rviTm]yiÈ]f[

avR

k]fuÎt[.

avRÄ[

p>zbªxV>Upifiy]f[. av>ueT A vIÑfvuh s>iy]yt[ teÎy]f[.” 181. “vYtY]xemß]efÎu vc{]l B¬N Bgv]eû Aß>ikvuh b]HYvum]y xV>UpÊil O>uEp]e^ zsÍiÄuEá]L zbª¡]ni |osV>eû Aß>ik B]vh m]ztEm \LeÄ]ÔuÎuÔU.

g]yztiÄuh

niÆLÄuem]eÄ

aÐeyÎu

vc{]l

jIvn]f[,

xRv{xVm]f[ aEtxmyh jgdIsV>iyum]f[. aпÏurem]Îuh niÆLÄi^}.” 182. “mÄeš,

niÆLÄuh

\t[kf[ÚyueÞÎпriy]h.

g]yztiÄuh

niÆL

aÐyueT

mn®pURv{h

s>I>>Ñyil m<

nnyuÎt[

avgfic{i>uÎte^}Îuh aпriy]h. aEÏ]<eÊ aÐyum]yuÔ t]d]«YB]vh ek]Þ[ niÆL `^}]h mrÎ[ |>uÎu Ep]yi `EÎ \ÔU. g]yztiyueT x]Dny]ytu ek]Þ[ avL aÐyueT Eml m<ÊuÔi vIftriÇt]f[. niÆL >Þu kUÈ>ueT B]vvuh aÐe¿]>uEp]e^yiS[Tm]yi. v^}EÏ]<uem]eÄy]f[

`Î]l

niÆLÄ[

|EÏ]<]

kiÈuÎt[.

atu

teÎ Ep]>.

mrÎuÔ A

B]vh mEn]ni^


48

xVB]vm]yiÊI>fh. aEÏ]E< Eg]pik]B¬ieyeßÎ[ niÆLÄ[ anuBvic{[ ariy]N k<iyU.” 183. tÆL

ariy]et

ecy[tt[

abÍm]yie^}Îuh

atil

aп[

p>iBvmie^}Îuh EkÈ[ zbªc]>ikLÄ[ xEß]Sm]yi. aÐyueT AEdsmnux>ic{[ O>u zbªc]>i kIRÊnh p]T]N A>hBic{u. 184. m]>] yduku^ HZdEysV>]......” 185. \c{ti>iÇ[

mfi

mUÎ]yi.

etÆiNEt]Ïil

\^]Êuky]f[.

|ÆenyuÔ nTÊh ax]D]>fm^}. `Üi^uh |ÎeÊ B]vh a¯h vYtYüm]f[. mnuSYbuÍieÄÊ]n]k]Ê Eb]Dt^Æšie^EÆ] A mnÓ[ vY]p>iÄuky]efÎ[ aEßv]xikLÄ[ Et]Îi. niþ^m]y

nij]nàx]g>Êil a^xgmnh ecy{uÎ

mt[xYeÊEÏ]e^, anYmnx[ky]y aÐyueT s>I>h nIÆieÄ]Þi>uÎu. Ek}]Äieû xUcikL c^iÄ]N mTic{u niÎu. 186. O>u

etÆiNty{ieû

cuvÈil

niÎu.

atinu

mukšil

niÎ[

k]ÄÄUÈÊieû k^ál EkLÄ]h. pkl evšic{Êieû A³YÊil niÓH]yn]y O>u

mUÆey

k]ÄkL

xuvRÉEksiniyum]y

kUÈm]yi

AzkmiÄuky]f[.

mZtYuEdvtyueT

sItšk>ÆL

a³yuh

m]ztm]f[

bDi>yuh

atin[

|ni

~k]zsyemÎ[ Et]Îic{u. 187. aÐ O>u ke^}TuÊ[ k]ÄÄUÈeÊ `riEÇ]TiÄ]N En]Äi. O>u kE^}ru[ ek]eÞ]Îuh tÆšueT |>ey viÈu Ep]k]N av O>uÄm]yi>uÎi^}. aÐ kuEr k^}ukL v]>i k]Äkeš `riy]N tuTÆi. p>]tieÏÈu ek]eÞEÎ]fh p>]jyh xÐtic{[ k]ÄÄUÈh

piNv]Æi.

k]ÄkL

akÎu

m]rieyÜi^uh

O]^mT^il

tniey

piTic{i>iÄ]nuÔ zt]fi Ep]^uh mUÆ¿[ \Þ]yi>uÎi^}. duRb{^m]y cirkTikEš]eT at[ aÐyueT muÎilÊeÎ ni^hptic{u. >¬h v]ReÎ]<uki niþ^m]yiÄiTÎ mUÆyueT xmIpÊ[

|>uÎu.

atnuBviÄuÎ

Evdn

mu<uvN

aÐyueT

muKÊ[

zptiP^iÄuÎt]yi k]feÏÈu. k]>ufYpURv{h atien mTiyie^TuÊ[ tE^]TieÄ]Þ[ aÐ g]yztiey višic{u, “g]yztI, Evgh kurc{[ cUTuevÔvuh tufiyuh ek]Þu v]”


49

188. a¯mke^

niÎi>uÎ

O>u

zbªc]>i

viv>h

D>iÏiÄ]N

g]yztiyueT

a>ikiE^EÄ]Ti. eevk]et teÎ g]yzti tUv]^yuh cUTuevÔvum]eyÊi. aÐyueT mTiÊÈ[ >¬]BiSi¬m]yiÄÞ[ ariy]et g]yzti prÇuEp]yi, “aEÐ, aÐyueT x]>i mu<uvnuh Ec]>Äry]yE^}]!” 189. eekÄuáišil tuTiÄuÎ jIvnil pURÉ zsÍek]TuÊi>uÎ aÐ |tu[ EkÈ[ t^yuyRÊi En]Äi. A nimiS]RÍÊil aÐyueT mi<ikšil nirÇu kÞ go>vh g]yztiÄ[ |Æen O>u

muÎriyiÏu[ nlkuÎuevÎ[ Et]Îic{u. “w]nitieû k]>Yh

|EÏ]e<]Î[ En]ÄeÈ. ninÄuÔt[ Ever vc{iÈuÞ[.” A mi<iyifkšie^ xEàsh v]yic{riÇ g]yztiyueT muKh višri. 190. aÐ vše> zsÍ]pURv{h mUÆyueT murivukL cUTuevÔÊil muÄiÏi<iÇ tUv]^ ek]Þ[ vZÊiy]Ä]N tuTÆi. Ec]>Är pu>Þ tUv]^ O]E>] tvfyuh putiy evÔÊil k<ukieyTuÊu. xVßh mÄeš p>ic>iÄuÎtil O>Ð k]fiÄuÎ EýHvuh k>ut^uh

aÐyueT

suzsUSiÄuÎtiniTyil

O]E>] O>u

c^nÊi^uh v]Ä[

x[pS[Tm]yi>uÎu.

xhx]>iÄ]N

Ep]^uh

A

pÑiey ty{]r]yi^}.

murivukeš^}]h vZÊiy]yEÏ]L aÐ atien \fÆiy tUv]^ ek]Þ[ tuTc{[ |oRÏh akÕi. atu k<iÇ[ ti>iÇ[ nI^uviEn]T[ krc{[ mÇLeÏ]Ti ek]Þu v>]N prÇu. nI^u Evgh aTuÄšyil kTÎu ecÎ[ kTyil niÎ[ v]Æi vc{i>uÎ O>u ep]ti mÇLeÏ]Tiyum]yi `Êi. aп[ EvÞiyi>uÎt[ pc{mÇš>c{t]yi>uÎu. “|t^}, O>u kS[fh mÇešTuÊ[ a>c{u ek]Þu Evgh v].” pc{mÇš>c{t[ `ÊiyEÏ]L aÐ A pÑiyueT

murivukL

O]E>]Î]yi

kÞupiTic{[

mÇL pu>È]N tuTÆi. muKÊ[,

cirkinTiyil, k<uÊil, kÉin>ikil OeÄ mÇL pu>ÈuEá]e<^}]h |fÆiy kišiEp]e^ anÆ]et, cirkTiÄ]et, sb[diÄ]et A mUÆ aÐyueT mTiyil OtuÆiyi>iÄuky]yi>uÎu. EvdneyÄ]Ešer Anàm]f[ A pÑi nuk>uÎetÎ[ Et]Îic{u. mÇLc{]RÊ[ k<iÇEÏ]E<¿uh atieû axV]x[œYem^}]h m]riyt]yi k]feÏÈu. aÐ atien mTiyil ÄiTÊi a¯ xmyh kÉukšTc{[ xm]Diyie^EÎ]fh |>uÎu. kÉu[ turÎ[ O>iÄlÄUTi A pÑiey t<ukieÄ]Þ[ atien b]^uvieû


50

eekyiE^¯ic{u. >]ztiy]kuEv]šh n^}vÉh En]ÄfemÎ[ O]RÐiÏiÄukyuh ecy[tu. avieTyi>uÎu teÎ aÐ eek k<uki tuTc{u. g]yzti eme^} aÐyueT Ec]>Ï]T[ vIf x]>iyiE^Ä[ zsÍ ti>iÄ]N zsmic{u. “aEÐ, x]>i m]ruÎiE^}?” 191. atu[ EkLÄ]ni>uÎieÈEÎ]fh aÐ \Ten g]yztiyueT EnRÄ[ ti>iÇu. 192. “mÄeš,

niÆLeÄ]eÄ

`ß]

mÕuÔ

jIveû

Evdn

k]fuEá]L

mnÓ^iy]Êt[? g]yztiÄ [ avL k<uk]nuÔ vzüÊil kr pu>ÞtienÄuric{]f[ Evv^]ti. a^}]et A p]vh kišiyueT EvdneyÄuric{vLÄ[ O>u cißyumi^}. aÐyueT mÄL |Æen xV]RË>]kuÎt[ k]fuEá]L vše> viSmh Et]ÎuÎu. aÐ x]>i m]Õ]en]Îuh Ep]kuÎi^}. Ec]>Ï]T[ aviTi>uEÎ]eÈ. atu[ k]fuEá]e<]eÄ A p]vh kišiynuBvic{ Evdn O]RÄ]N k<iyumE^}]. A kišiyueT m]zth Evdny^}, `^}] jIvj]^ÆšuETyuh Evdnyuh y]tnyuh at[ O]RÐiÏiÄuh. a<^ileÏÈ[ O>]zsyh k]f]et \<^uÎv>ueT du®Kh A Ec]>Är mnÓil ek]Þuv>uh. ~Õvuh niÓ]>emEÎ] vi^yi^}]ÊetEÎ]

k>utuÎ

jIveû

du®KÊi^uh

anutpiÄ]N

aÐey

at[

xH]yiÄuh. k]>ufYÊieû vi^ aÐey `EÏ]<uh O]RÐiÏic{u ek]Þumi>iÄuh. atvieTyi>uEÎ]eÈ.” 193. g]yztiyueT muKh m}]nm]yi. pþ]Ê]ppURv{h t^kunic{[ anÆ]etyi>uÎ g]yztiyueT mnÓil xmü jIv>]siEy]TumuÔ aÐyueT k]>ufYEm]RÊ[ kÉIR ep]Tiyuky]yi>uÎu. monGnm]RÎ aß>IÑh. avieTÄUTiyi>uÎ O]E>]>uÊ>ueT \Ôi^uh aEt x]zàvik]>h nirÇu niÎu. aÐyueT mi<ikL nirÇu tušuái. ati>Õ A k]>ufYx]g>h nirÇu kviyuÎetßu ek]eÞÎ[ ARÄriy]h? aÐyueT B]vh pk>uÎtinnux>ic{[

zpkZti

teÎ

m]ruÎt]yi

k]f]h.

`ÎuteÎy^},

cuÕumuÔv>i^uh aÐyueT B]vm]Õh atuEp]e^ zptiP^iÄuÎt]y]f[ anuBvh. `^}]v>ueT \Ôi^uh v]Äukš]yi GnIBviÄ]et mUTieÄÈi niÎ Es]k¢viÄ[ aÐyueT sb[dh jIvN pkRÎu.


51

194. “mÕuÔv>ueT

Evdn

\LeÄ]Ô]N

mÄLÄ[

k<iy]Êetß]efÎп[

mnÓi^]kuÎi^}. atu k]fuEá]L aп[ vše> Evdn Et]ÎuÎu. av>ueT x[œ]nÊu niÎuek]Þ[ ave> mnÓi^]Ä]N mÄLÄ[ k<iyfh.” 195. “EýHvuh xZS[Tiyuh

ati^uÔ

k]>ufYvumie^}Üil `^}]

|o

jIvj]^Æšuh

E^]kh

teÎyuEÞ]

k]>ufYh

>Uph

mÄEš.

pUÞt]f[.

|o cuÕuh

En]ÄuEá]L `^}]yiTÊuh xV]RËtyuh mX>vum]fE^}] k]fuÎetÎ[ mÄLÄ[ Et]Î]h. xZS[TiyueT t]š^yh ni^niRÊuÎt[ mH]«]ÄšueT ašvÕ kZpy]f[. av>il niÎ[ tušuáuÎ EýHvuh k>ufyum]f[ mnuSY>]siey t]Æi niRÊuÎt[. k>ufey]Îu ek]Þe^}Üil A«¡]nikš]>uh t]E<¿irÆi v>]N |S[TeÏTÊi^}. A kZp¿[ E^]kh mu<uvN mH]«]ÄEš]eTÎuh kTeÏÈv>]f[. avR `^}]h kTÎu Ep]yv>]f[.

`^}]ÕinumÏurm]fv>ueT

ni^.

av>ueT

x]D]>f

t^Êil

xV>Uph

teÎ

`^}]ÕinumÏurm]f[.” 196. “mH]«]ÄšueT

avx[œ

niÎuh

aztkÞ[

ake^y]efÜil wÆLeÄ]eÄ `eÎÜi^uh A t^Êil `Ê]n]vuEm] aEÐ?” 197. “aÏuremÎu prÇ]l aÆke^eyÎ^} . c^nh ek]Þ]fI E^]kh mÄL |Æen k]fuÎt[. c^nmÕ avx[œeyy]fÐ `^}]ÕinumÏuremÎ[ prÇt[. avieT n]n]tVmi^}. avieT mnÓi^}, cißyi^}, atuek]ÞvieT c^nvumi^}. meÕ]Îi^}]Ê A avx[œyil, ARÄ[ AE>]T[ k]>ufYh Et]Î]n]f[? A>[ Ae> EýHiÄ]n]f[? AE>]eTÜi^uh k>ufEy] EýHEm] Et]ÎfemÜil avieT mnÓ[ \Þ]vfh, ciß Evfh, aÆeney]>u xܯemÜi^uh Evfh. A ciß]>Hitm]y t^Êil niÎ[ O>u pTi t]e< vÎiÈ]f[ mH]«]ÄL |>ušil \<^uÎve> eekpiTic{[ kE>ÕuÎt[. O>u pTieyÎ^},

O]E>]>uÊ>uETyuh

mEn]ni^e¿]Ê[

p^

pTi

avR

|rÆi

v>fh.

avRÄtieû AvsYmi^}, AzgHvumi^}. avR anßtyum]yi OÎ]yv>]f[. `ti>Õ suÍEb]DÊil ni^[ÄuÎ av>I E^]keÊÄuriec{ßin[ cißiÄfh? Ae>y]fvRÄ[ tÎil niÎnY>]yi k]f]nuÔt[? A e`kYÊil vic]>vuh vik]>vuem]Îumi^}. avieT k]>ufYmi^}, k]ÚinYvumi^}. du®KiÄuÎ mnuSY>]siÄ[ Azsym>ušuÎ O>u mnÓ[


52

avR xZS[TiÄuky]f[ ecy{uÎt[. EýHvuh k>ufyuh |<EcRÊ[ O>u mnÓ[ avR eny[etTuÄuky]f[.

av

zpkTm]Ä]nutkuÎ

s>I>vuh

av>ueT

ExV¢ek]Þ[

\Þ]Äiyt]f[. k]>ufYÊieû Et>iE^riy]f[ mH]«]ÄL x]D]>f mnuSYeû Eb]Dt^ÊiE^¿irÆi v>uÎt[. `ßin]f[, ARÄu EvÞiy]fv>I ecy{uÎt[? atu niÆL `EÏ]e<Üi^uh cißic{iÈuEÞ]?” 198. OÎu niRÊi aÐ a¯h |Triy xV>Êil prÇu, “niÆšil A k>ufyuh EýHvuh nir¿]N m]ztm]f[.” 199. aÐ anßtyiE^¿[ kÉu nÈi>uÎu. ~er En>h A niÒb[dtyueT B]>h t]Æ]n]k]et O>u zbªc]>i eme^} xhsymufRÊi, “aÐ pryuÎt[ EkÈiÈ[ aÐyuh A avx[œyil niÎ[ t]e<yirÆi v>]n]zgHic{i>uÎie^}Î[ Et]ÎuÎE^}]. aÎu et]ÈnYm]y[

k]f]N

nTÎuevÎuh

k<iÇie^}Îuh

OeÄ

A

xREv{siEy]T[

anuBveÊÏÕi

^yic{u[ teÎ

AnàvIœiyi^UeT prÇiÈuÞE^}].

pieÎßuek]Þ]f[ wÆšueT t^ÊiE^¿[ aÐ |rÆi vÎt[? aп[ E^]kÊiEn]T[ k]>ufYh \Þ]yetÆeny]f[?” 200.aÐ ci>ic{u ek]Þ[ A Ec]dYÊin[ En>ieÈ]>u mrupTi nlk]et |Æen prÇu tuTÆi, “aÐ zsIbuÍeû O>u kœ EkÈiÈuÔt[ pry]h. aEÌHh x]Ñ]t[Ä]>h EnTiy k]^eÊ k]>Ym]f[.” 201. aÐ pryuÎ kœ EkLÄ]N `^}]v>uh k]tu[ kURÏic{i>uÏ]yi. 202.“vše> kÚinm]y tpÓu ecy[t[ buÍN Eb]ED]dyh EnTi. `Î]l A«]nuBUtiyuÞ]y xhx]>iÄ]nuÔ

EsSh

p^

Ep]^uh

n]šukL

aEÌHh

aEÌHÊinuÞ]yi^}.

moniy]yiÊeÎ

k<iÇu.

p>ipURÉEb]Dvum]yuÔ

e`kYÊil OÎ]yiÊeÎ k<iy]n]yi>uÎu buÍeû Hith. v]ÄukL ek]ÞuEp]^uh A e`kYEb]DÊil Ep]rE^¯iÄ]niTy]Ä]et monh p]^iÄuky]fEÌHh ecy[tt[. `Î]l EdvM]RÄ[ Evv^]tiy]yi. buÍN moniy]yiÊeÎ k<iyuemÎ[ v>uEm]? avR ByeÏÈu.

|Ê>em]>u

Eb]ED]dyh

m]nvc>iztÊilÊeÎ

atYpURv{m]efÎvRÄriy]h. A anuBUti v]Äukšil pkRÎu nlkiyie^}Üil at[


53

xmü

jIv>]siÄuh

mH]

nS[Tm]yi>iÄuh.

atu

ek]Þ[

buÍN

xhx]>ic{u

k]fuv]nv>]zgHic{u. 203.EdvtkL xVRÅÊil niÎ[ |rÆivÎ[ buÍeû muÎil zptYÑeÏÈu. A mH]«]vieû muÎil vfÆi niÎu ek]Þ[ ave>^}]v>uh OÕeÄÈ]yi |o mH]monh avx]niÏiÄ]n]yi

zp]RËiÄ]N

tuTÆi.

“a^}Ey]

pufYniED,

kniv]RÎ[

xhx]>ic{]^uh. aÆyueT |o anuBUti annYvuh atu^Ym]f[. atuek]Þ[ k>uf k]Èiy]^uh! du®KEm]cnh k]Ê[ k<iyuÎ jnEk]Tikeš x[m>ic{]^uh! aÆyueT O>u v]Ä[

avRÄ[

amZttu^Ym]yi>iÄuh.

zpk]s>s[miy]yiÊI>uh.

atvRÄ[

aÆyueT

kU>i>ušil

x]ÎiÍYh

v<i

teÎyuh

k]ÈuÎ avRÄ[

AsV]xd]ykm]yi>iÄuh. aÆyueT em]<ikL avRÄ[ s]ßiy>ušuh. xtY]EnVSikL aÆyueT xH]yÊin]yi k]Êi>iÄuÎu. ave> A«¡]nÊiE^¿[ nyic{]^uh! aÆyueT O>u En]Èh, x[pRsh, v]Ä[, OeÄyuh avRÄ[ jIvxà]ykm]yi>iÄuh. a^}Ey] mH]«N, dyv]yi monh tYjic{]^uh!” 204."AdYem]Îuh buÍN av>ueT zp]RËnkLÄ[ ecvi ek]TuÊi^}. EdvM]R vIÞuh

vIÞuh

zp]RËn

OtuÄ]n]vuÎte^}Î[

tuTRÎEÏ]L

visdIk>iÄ]N

xtY]nuBvh

buÍN

zsmic{u.

v]Äukšil `Î]l

pURÉm]yuh

EdvM]R

viT]N

B]vmi^}]yi>uÎu. 205.“Bvx]g>Êi^]Þ

m]nv>]sieyÄuriEc{]RÄU.

Es]kEm]Htp[t>]y

av>ueT Eml k>uf k]ÈU. `vieTy]fvRÄ[ Azsyh ^BiÄuk? A>]fvRÄ[ aBym>ušuk? `Æieny]fvRÄ[ mn®s]ßi ^BiÄuk? A«¡]nÊin]yi O>iÄl aÆ[

`zt

kÞ[

d]Hic{^Çi>uÎu.

xtY]EnVSikešEy]RÄU.

avRÄ[

nyiÄ]ni^}]et

O>u

vÎ]l

cißiEc{Ä]niTyuÞ[

“w]enzt

atu

m]RÅdIph

pEÑ,

Ep]e^

etšiÄ]n]>uÞ[?

Bù]s>]yi

n]š]yi

d]H]RÊ>]y A>uh

teÎ

En]Äi

avR

yøiÄuÎu?

|ni

pißi>iÇu

pURÉt¿]yi

mÕEnkh

A«x]Ñ]t[Ä]>h `eÎ]>vx[œ teÎ |e^}Îu v>uEm]? aÆeny]efÜil w]nI kS[TeÏTuÎetßin[? |^}]Ê OÎinu EvÞi xmyh p]<]ÄuÎetßin[?” |zpk]>h


54

cißic{[ ni>]s pUÞ[ avR vIÞuh n]n]tVzB]ßiyil teÎ v<utivI<]numiTyuÞ[. |et^}]h

AE^]cic{u

En]ÄU.

aÆyil

zptIÑyRÏic{i>iÄuÎ

v^iey]>u

jnxWyeÊ En]ÄU. avE>]T[ kniv[ k]fiÄU. kZpy]RÎ[ E^]kEÊ]T[ aÆ[ keÞÊiy nitYÆš]y A>YxtYÆL \d[EG]SiÄU. O>u pEÑ, aÆyueT O>u En]ÈEm] v]EÄ] m]zth ek]Þ[ ^ÑYh zp]piEc{Ä]vuÎv>uh \Þ]k]h. O>]ešÜi^uh azpk]>h mu¬n]y]l xmx[tE^]kÊinuh at[ v^iey]>u zptY]sy]yi>iÄuh.” 206.‘zkEmf buÍeû HZdyh k>uf]Rzdm]yi. p>mxtYh atieû pURÉtyil x]Ñ]t[Ä>ic{

EsSh,

akvuh

purvuh

O>uEp]e^

nirÇ

A«tÊVvum]yi

~kIB]vh pUÞ EsSh, tœ]gtN mnuSYE^]kEÊ¿[ |rÆi vÎu.’ 207.“buÍN

Edvt]>]Dnkšie^]Îuh

visVxic{i>uÎi^}}E^}].

pieÎÆeny]f[

EdvM]>ueT zp]RËnyil mnm^iÇ]f[ aviTuÎ[ zpEb]Dnh A>hBic{t[ `Îu pryuÎt[?” 208.‘|o kœyie^ EdvtkšueT zp]RËneyÎt[ |osV>]EnVSikš]y yœ]RË x]Dk>ueT \Ôil niÎurv ep]ÈuÎ Ek<^]f[. m]RÅdRsnh nlk]n]>umi^}]et xd[gu>u^]BÊin]yi a^yuÎ A«]RËtyuÔ xtY]EnVSikšueT EtÆ^ukš]f[. |osV>x]Ñ]t[Ä]>ÊinuÔ

admYm]y

aBiniEvsmuÔ

cu>uÄh

EpR

`Îuh

E^]kÊil \Þ]yi>iÄuh. `Î]l jM]ß>xWitm]y duS[Tv]xnkLeÄtie> OÕ¿[ ep]>uti jyiÄuk avRÄ[ p^EÏ]<uh zpy]xm]yiÊI>uÎu. nMyueT m]RÅÊil aTiyurc{u ni^[Ä]n]zgHiÄuÎ ave> k]^iTr]et eekpiTic{u nyiÄuv]N b]HYgu>u kUTiEy

k<iyU.

k>ufyueT

av>ueT

t>hgÆL

dInE>]dnÆšuh \yRÊuÎu.

zp]RËnkšuh

av>ueT

\Lviši

mH]«]ÄšueT EkÈ]f[

\Ôil

mH]«]ÄL

E^]kEÊ¿irÆi v>uÎt[." 209.“aÐ pryuÎt[ EkÈiÈ[ O>u xhsyh. aÐ prÇE^}], x]Ñ]t[Ä]>h kiÈiyv>il

k>ufyuh

EýHxV>Upikš]yi

m]ruemÎ[.

EýHvum^}]et]Îuh En>EÊ aÐ

avEsSiÄie^}Î[;

pryuÎtu

EkÈu,

avR

p>mtÊVvum]yi


55

OÎ]y]l

pieÎ

avieT

EýHEm],

EýH>]HitYEm],

k]>ufYEm]

k]ÚinYEm]

OÎumie^}Î[. |tu >Þuh p>x[p>vi>uÍm]yi Et]ÎuÎu. aet]Î[ visdm]ÄiÊ>]Em]?” 210. x]Ñ]t[Ä]>h EnTuÎvR ep]tuEv nitYtyum]yi OÎ]yiÊI>uÎu. vše> apURv{h EpR mTÆi v>uÎu. Adiyßmi^}]Ê A AnàxmuzdÊil muÆiy]l k> kyr]N A>[ AzgHiÄuh? A xc{id]nà]vx[œyil niÎ[ n]n]tV E^]kÊil mTÆieyÊfemÜil

~etÜi^uem]>u

xܯm]kuÎ

piTivÔi

Evfh.

aÆen

xܯmiTuÎvR m]ztEm E^]kÊiE^¿[[ mTÆi v>ikyuÔU. A xܯh du®KiÄuÎ m]nv>]siEy]TuÔ k]>ufYEm], niS[k]mEýHEm], niÓV]RË ExvnmEn]B]vEm] OeÄ Ak]h. aÆeny^}, jnÆšueT du®Kvuh x]Dk>ueT Ek<^uh OÎuh zps[nm]yi Et]Î]Ê

vY¬iEb]Dmi^}]Ê

A

avx[œyilÊeÎ

k<iy]n]f[

|¢eyÜil

aÆenyum]k]h, atil etÕ[ pry]ni^}.” 211. “ti>ic{u v>iky]efÜil |o E^]kÊil xugmm]yi zpvRÊiÄ]N EvÞi >Þu E^]kÆEšyuh EvRti>iÄuÎ O>u ti>ÒI^ ExV¢y]l avR xZS[TiÄuÎu. atvRÄ[ `EÏ]L EvfemÜi^uh m]Õ]EnyuÔU. |vieT zpvRÊiÄuEá]L Eb]DpURv{h avR A ti>ÒI^yueT mruB]gEÊ¿[ zsÍ ek]TuÄ]ri^}. aœv] ci^EÏ]e<]eÄ mruB]gEÊ¿[

kTÎuEp]y]^uh

mTÆieyÊ]nuh

avRÄ[

k<iyuh.

aÆen

A«]nuBUtiyil vi^yiÄ]nvRÄ[ O>u cißEy] x[m>fEy] m]zth mti.” 212. “|o E^]kÊil v>]N niþyic{u k<iÇ]l pieÎ ~eÕTuÄuÎ B]gh avR Bhgiy]yi aBinyiÄuÎu. avR xmü m]nv>]siÄuh EvÞi jIviÄuÎu, aEH]>]zth zpyøiÄukyuh ecy{uÎu. E^]kÊi^uÔ `^}] zps[nÆšuh buÍimuÈukšuh avRÄuh En>iETÞi

v>uh.

avRÄuh,

apv]dÆšuh

AE>]pfÆšuh

EkLEÄÞi

v>uh.

b]HYm]yi mÕuÔv>um]yi O>u vYtY]xvuh avRÄ[ |e^}ÜilÄUTi, av>ueT Aß>ik E^]kh tikc{uh vYtYüm]f[. p>m]«]vum]yi e`kYh zp]pic{tin]l E^]kÊieû sb[dEk]^]H^Æeš]Îuh

av>ueT

\Ôil

x[pRsiÄuÎi^}.

zppWÊieû

aÑys¬iEzx]tÓum]yi Aß>ik b³h ni^niRÊuÎtu ek]Þ[ aÑIfm]yi zpyøiÄ]nuh avRÄ[ k<iyuÎu. tÆeš xmIpiÄuÎv>ueT `^}]h \Ôie^ A<muÔ


56

murivukšil av>ueT

s]ßiyueT,

jIvith,

A

xEß]SÊieû

EýHE^pnh

pu>Èi

nirÇu

ni^[ÄuÎ

jIvitÊi^uTnIšh

xm]sVxiÏiÄuÎu. tY]gh,

EýHh,

niÓV]RËt, kniv[ `^}]h teÎ, mÕuÔvRÄuh A avx[œ zp]piÄ]nuÔ ni>ß> zpEc]dnm]yiÊI>uÎu." 213. “k>uf]mURÊikš]yi,

EýHh

\Tl

pUÞv>]yi

E^]Ek]pk]>]RËh

s>I>emTuÊ avRÄ[ `EÏ]L EvfemÜi^uh E^]keÊ tIRÊuh avgfiÄ]nuh aeedVt]nuBUtiyil

vi^InciÊ>]yi

p>m]«mù>]k]nuh

k<iyuh.

aEÏ]<vieT

k>ufyi^}, k>ufyi^}]etyumi^}, EýHmi^}, EýH>]HitYvumi^},. 214. k]>ufYvuh

EýHvuh

zpk]siÏiÄ]nuh

niÓV]RËExvnh

ecy{]nuh

anYRÄ[ m]tZky]k]nuh OeÄ s>I>mi^}]et pÕi^}E^}]. s>I>emTuÊ]l at[ atieû xVB]vh k]fiÄuh. `Î]lÄUTi mH]«]vieû s>I>h mÕuÔv>il niÎ[ p^tu ek]Þuh vYtYüm]f[. |¢]s¬iek]Þ[ s>I>h dIRGk]^h ni^niRÊ]nuh E>]gvimu¬m]Äi v¿]nuh

sIEt]S[fÆL

k<iyuemÎi>uÎiÈuh

xHiÄ]nuh

Eb]DpURv{h

aEÌHÊin[

x]D]>fÄ]>eû

k<iyuh.

atien^}]h

s>I>emÎEp]e^

teû

s>I>eÊyuh atieû zpkZtÊin[ viTuÎti^]f[ av>ueT mHÊVh.” 215. “zsIkZS[fn[ mH]B]>tyuÍÊil muriEvÕiE^}? `zt zp]vsYm]fviTuÎ[ j>]x³En]T[ yuÍh ecy[tt[? ptienÈu zp]vsYh ~ÕumuÈiyiÈ[ avx]nh tzßpURv{h yuÍÄšÊil niS[zpy]xh

niÎ[

piM]ruky]yi>uÎiE^}

j>]x³en

vDiÄ]m]yi>uÎu.

.

EvfemÎueÞÜil

aviTuÎt[

ecy[ti^}.

zsIkZS[fn[ BImenek]Þ[

j>]x³eû kœ k<iÄuky]f[ ecy[tt[.” 216. “Ekv^h evTiÇt[?

O>u

zkiüu

k]È]šnyc{

aEáÕE^}

zsIkZS[fN

zkUsiÄeÏTukyE^}

ecy[tt[?

|HE^]kv]xh avReÄ]eÄ

EvfemÎuÞ]yi>ueÎÜil tÆšueT s>I>n]sÊiE^¿[ nyic{ xhBvgtikešÊeÎ m]Õi mriÄ]m]yi>uÎu. `Î]^vR zpkZtiey atieû gtiÄnux>ic{[ zpvRÊiÄ]N viTuky]f[

ecy[tt[.

jIvitndiyil

tÆešÊeÎ

O<uk]nv>nuvdic{u.

xVßh

xVtVhni^niRÊieÄ]Þu teÎ xhBvgtiey atieû p]Èin[ viTuky]fvR ecy[tt[.


57

avR E^]kÊin]yi tÆešÊeÎ xmRÏic{u. atinRËh mÕ[ x]D]>fÄ]e>EÏ]e^ av>nuBvic{tuem^}]h

viDiy]efEÎ]

m]Õ]n]k]Êt]yi>ueÎEÎ]

a^}.

xܯh

ek]Þu m]zth avRÄ[ `^}] du®KÆšil niÎuh mu¬>]k]m]yi>uÎu. E^]kÊil tÆeš

`tiRÊve>ey^}]h

nsiÏiÄ]m]yi>uÎu. mH]«]ÄL

pEÑ

v>uÎt[.

xVßh avR

x]D]>f

s¬i

ek]Þ[

vÎttin^}.

O>u

E^]kÊin[

mnuSYnnuBviEÄÞi

zpy]xvumi^}]et m]tZk

k]È]n]f[

v>uÎ ~Õvuh

tIzvm]y

y]tnkšuh zps[nÆšuh `^}]h En>iÈu ek]Þu teÎ \yRÎ jIvit]dRsÆšil muruekÏiTic{[

jIviÄ]N

x]ÍYm]efÎvR

nmuÄ[

k]fic{u

t>uÎu.

x]D]>fÄ]e>EÏ]e^ jIvith nyic{]^uh zpkZtiniymÆLÄ[ ave> b³iÄ]n]vi^}. AvsYvuh xàRBvuh OÊifÆuEá]L avR zpkZtiniymÆL \^}hGiec{Îu v>uh. zsI>]mN

xmuzdh

vÕiÄ]en]>uÆiytuh

zsIkZS[fN

ecruvi>^il

Eg]vRÍnmuyRÊiytuem]eÄ O]RÊ]l mti.” 217. a¥kT]HÆeš

teû

ecruvi>^il

|È[

cu<ÕuÎ

viEsVsV>iyueT

mEn]Em]Hn mRÊY]k]>eÊ mug[Í>]yi En]Äiyi>uÎ zbªc]>ikšueT muKÆeš aÐyueT mi<iyifkL xEýHh t<uki nIÆi. zbªc]>i r]vuvieû Ene> En]Äi mzàmDu>m]yi O>u kIRÊnÊieû AdYv>i aÐ mUši. dIpÊil niÎ[ ek]šuÊiy meÕ]>u dIpn]šh Ep]e^ zbª:r]vu zsutimDu>m]yi ~Õu p]Ti... 218. “mUkg]nh p]Ti v>uh...................” 219. “EdHmnÓukL EdHiye^}Î[ aEÐ, `Î]f[ wÆLÄ[ anuBvm]kuÎt[?” g]nniRt[Q>iyueT ^H>iyil niÎufRÎEÏ]L O>u zbªc]>iyueT \ÔilÊÈiy Ec]dYh. 220.“kiÈuh, mÄeš zsmiÄU.” aÐ \rÏu nlki, “mÄeš, A p>m¡]nh eekvÎ]lÄUTiyuh

niÆšil

du®KÆešÄuriEc{]RÄ]et,

k]>ufYB]vh avE>]T[

vÎuek]ÔfemÎi^}.

EýHmudiÄ]et

mnuSY>ueT

~k]«Eb]DÊil

mù>]yiÄ<iy]N k<ieÇÎi>iÄuh; Him]^yÊieû gHntkšie^vieTEy] vi>iÇ t]m>ÏUvu Ep]e^; kTeÎÊ]n]k]Ê k]nnmÍYÊie^ etšinIRÊT]kh Ep]e^,


58

vngHV>Êie^vieTEy] nirey mDu>P^ÆL Eprini^[ÄuÎ vZÑeÊEÏ]e^ ! A t]m>yueT Bhgiyuh xug³vuh A>riyuh? ~etÜi^uh EtnIc{¿[ atil niÎ[ EtN nuk>]En]

pUeá]Ti

AReÄÜi^uh

EsK>iÄ]En]

kušiÄ]En]

k<iyuEm]?

kuTiÄ]En]

A

ep]y[kyie^

k<iyuÎt]Ef]?

kušiRj^h

`ÊieÏT]n]k]Ê

vZÑÊie^ mDu>P^ÆšueT >uci ARÄ[ ariy]n]kuh? niÆL niÆšueT \ú keÞÊieyÎt[ s>i, ^ÑYÊie^ÊieyÎt[ s>i, niÆšueT pURÉte¿]>u kurvumi^}.” 221. “Ene> mric{[, k]>ufYmURÊikš]yv>uÞ[. HZdyh EýHvuh zsÍyuh ek]Þ[ nirc{v>uÞ[.

avR

atYuÎt

pRv{tÆšil

nieÎ]<ukiyirÆi

t]<[v>keš

pc{piTiÏiÄuÎ \rv vÕ]Ê ndikešEÏ]e^y]f[. ptitp]vniy]y ghgeyEÏ]e^, p>m]nàÊieû d]H]RÊ>]y

eek^]xÊil jnÆLÄ[

niÎ[

kuTiÄ]nuh

k]>ufY>s[miEyÕu[ kušiÄ]nuh

\>ukiey]<ukiyirÆi

nIßi

>xiÄ]nuh

avR

avx>em]>uÄuÎu. p]tEy]>eÊ P^vZÑeÊEÏ]e^ mDu>h tušuáuÎ p<ÆL AReÄÎi^}]et avR ek]TuÄuÎu. ÑIfic{[ tšRÎ ~et]>u y]ztÄ]>nuh atieû tf^il

vizsmiÄ]h,

p<ÆL

k<ic{[

visÏuh

d]Hvuh

m]Õ]h.

EÑztÄušÊil

mEn]H>m]ey]>u t]m> vi>iÇu niÎ]e^Æenyi>iÄuh? atieû Bhgiyuh xug³vuh `ztEy] EpRÄ[ Anàh nlkuh. EtNnuk>]nuh pUeá]Ti EsK>iÄ]nuh t]m>¿u cuÕuh kUTuÎ EtnIc{kešEÏ]e^ k>ufyuÔv>ueT cuÞil niÎuti>uÎ EtnUruÎ v]ÄukL AxVdiÄ]N AšukL xd] avRÄu cuÕuh tiÆiÄUTuh. av>ueT jIvith jnÆLÄ]yi AHuti

ecy{eÏÈt]f[.

xRv{zt

vY]p[tm]y

xc{id]nàxV>Upvum]yi

OÎ]yiÊIRÎve>Üi^uh k]>ufYem]Îu ek]Þu m]zth avR E^]kÊin]yi xVyh aTiyr v¿uÎu. `Î]l jnÄUÈÊieû nTuvil xhx]>iÄuEá]<uh vizsmmi^}]et zpvRÊiÄuEá]<uh av>ueT HZdyh monÊil niÎ[ vYtic^iÄi^} .” 222.“DY]nh xVRÉh Ep]e^ mU^YmuÔt]f[. `Î]l aÆenyuÔ mnÓil k]>ufYh kUTiyuÞ]y]E^]? at[ xVRÉÊin[ p>imšh kUTi kiÈuÎtu Ep]e^y]kuh” `Î[ aÐ p^EÏ]<uh pry]ruÔtieû ep]>uL aÐyueT teÎ v]Äukši^UeT cu>uL nivRÊuky]yi>uÎu. Eb]DÊieû |o >Þu t^Æši^uh an]y]xh kyriyirÆ]N


59

k<iyuÎ O>u vY¬iÄ^}]et atixUÑ[mtmm]y tÊVÆL |ztkÞ[ xuvY¬m]yi visdm]Ä]N mÕ]RÄ]f[ k<iyuk? 223.cuÕuh kUTiyi>uÎv>ueT monh O>u zbªc]>iyueT k]t>sb[dÊin[ v<im]ri., “aEÐ , aÐ prÇet]eÄ aÐyueT teÎ anuBvmE^}? |>uÈil v<iyriy]et tÏinTÄuÎ wÆšil k>uf Et]ÎiyiÈ[ aÐ |o mnuSY>Uph `TuÊtE^}? aÐyueT |o tY]gÊin[ pk>h wÆLeÄßu t>]N k<iyuh? wÆLeÄÆenyI EýHvuh k>ufyuh EnT]N k<iyuh? aEÐ...aEÐ.....” zbªc]>iyueT et]Þ |Tri, kÉukL nireÇ]<uki. aÐyueT kTmi<ikšil knivieû nIRÄfh tišÆi. aÐ O>u eek ek]Þ[ A zbªc]>iyueT kÉI>[ tuTc{u. mruk>h ek]Þ[ xVßh ek]c{ukuÇien `Î vÉh

Et]šilÊÈi

AsVxiÏic{u.

zbªc]>i

aÐyueT

Et]šil

t^

c]y[c{u.

aEnk]yi>h du®KÊi>kL nu>yuh ptyum]yi a^iÇi^}]t]y m]tZvÑÓi^mRÎ[[ A EtÆlDVnikšuh EnRÊuEnRÊi^}]ety]yi. O]RÄ]N EvÞi mrÄuk 224.O>u zbªc]>iÄ[ xhsyh. “aEÐ, aÐ prÇu EkLÄ]ruÞE^}], jIvith mrviyi^uh O]RÐyi^um]f[ ni^ni^[ÄuÎetÎ[; O]RÄ]N EvÞi mrÄfemÎ[. `Îu vc{]l |osV>en O]RÄ]N EvÞi E^]keÊ mrÄfemÎ]Ef]? aet^}]vRÄuh x]DiÄuÎ k]>Ym]Ef]?” 225.“Em]en, |osV>en O]RÄ]N teÎy^} , ~tu Ej]^iyi^]efÜi^uh ~k]zgt kiÈfemÜil nÐL meÕ^}]h mrÄfh. pÚiÄ]ni>iÄuEá]L PuT[Eb]L kšieyÄuric{uh, xinimyil kÞ k]>YÆšuh, O]RÊuek]Þi>uÎ]l pÚiÊh nTÄuEm]? y]zßikm]yi v]yn nTÄuÎuÞ]yi>iÄuh. `Î]l mnÓvieTyie^}Üil p]ÚÆL t^yil kyri^}.” 226.“p>IÑfs]^yil ~k]zgm]yi Ej]^i ecy{uÎ s]zü¡N purÊ[ `ßu[ nTÎ]^uh ariyi^} . purh E^]kÊieû m]zth k]>YÆš^}, tniÄu cuÕuh aEt p>IÑfs]^yil BUtÄÉ]TiyilÄUTi

`ßu

nTÄuÎu

ex^}ukeš

`ÎukUTi

ay]L

zsÍiÄÊi^}.

En]ÄieÄ]Þi>iÄuky]efÜil

A


60

BUtÄÉ]TieyÄuric{uEp]^uh A s]zü¡N Eb]Dv]n]yi>iÄi^}. ay]L k]fuÎt[ t]N pÚic{u ek]Þi>iÄuÎ A ecriy ecriy ex^}ukeš m]ztm]yi>iÄuh. |E^}?” 227.“nÐueTey]eÄ

nitYjIvith

teÎ

|o

mrviyi^uh

O]RÐyi^um]f[

ni^ni^[ÄuÎt[. O]E>] nimiSvuh nÐL OÎu mrÄuÎu, meÕ]Î[ O]RÄuÎu. vIÈil O]PIxien mrÄuÎu, O]PIxil vITien mrÄuÎu, kuÈikeš k]fuEá]L B]>Y mryuÎu, B]>YyueT muÎil kuÈikšueT k]>Yh mrÎu Ep]kuÎu... |tiÆen O]E>] nimiSvuh nTÄuÎueÞÜi^uh nÐL atienÄuric{[ Eb]Dv]M]>^}. x]D]>f jIvitÊil O>u k]>Yh

O]RÄfemÜil

meÕ^}]h

mrÄuÎt[

|zt

AvsYm]efÜil

|osV>en

O]RÄuÎtieû k]>Yh pry]nuEÞ]? |osV>en O]RÄfemÜil E^]keÊ mrÄfh. k]>fh

E^]keÊ

k]fuEá]L

Bgv]en

k]f]N

k<iyi^}.

E^]kh

teÎ

|osV>mym]yi k]f]N k<iyuÎ avx[œeyÊiy]l pieÎ zps[nmi^}.” 228.“|osV>en ni>ß>h x[m>iÄukeyÎ]l E^]keÊyuh E^]kvx[tuÄešyuh O]RÄ]etyi>iÄuk `ÎRËh. divxh mu<uvN pklÄin]Äšil mu<uki nКriy]et kTÎu Ep]vuky]f[. Ašukešyuh vx[tuÄešyuh xhBvÆešyuh kuric{uÔ cißkšuh xܯƚuh

mnÓi^UeT

AsyÆšuETyuh

OÎinu

cißkšuETyuh

pirEk

OÎ]yi

>UpÊi^]f[

kTÎu

E^]kh

ep]y[eÄ]Þi>iÄuÎu.

nÐil

ni^ek]ÔuÎt[.

cißyiE^}l E^]kmi^}. |osV>x[m>f¿[ ~Õvuh v^iy tTÓvuh |o cißkš]f[, pklÄin]Äšuh k]>YÆšriy]nuÔ vYzgtyum]f[. x]D]>fy]yi nÐueT cißkLÄ[ O>u aTuÄuh ciÈyumi^}, zkmmi^} . ~Et] cißic{u tuTÆi mEÕti^UeTey]eÄEy] kTÎ[ `vieTEy] ecÎu Ec>uÎu. viEdsÊuÔ mkenÄuric{[ vic]>ic{u tuTÆuh. nÐL avieTEÏ]yi

t]mxiÄuÎt]yi

kin]vu

k]fuh.

pieÎ

A

>]jYeÊÄuric{uh

aviTeÊ k]<[ckešÄuric{uh viEn]dÆešÄuric{uh OeÄ xVp[nh k]f]N tuTÆuh. kurc{u k<iyuEá]L nÐueT ciß tE^Î[ kÞ k]<[cbhg}]vienÄuric{]yi>iÄuh. avieT ku>ÆM]R kUÈil t^kuÊimriyuÎtuh nÐL avy[Ä[ kÏ^Þi ek]TuÊtuh OeÄy]yi>iÄuh pieÎ k]fuÎt[. aTuÊ nimiSh nÐueT viv]HdivxeÊÄuric{[


61

O]ReÊÎu v>]h. |Æeney]eÄy]f[ miÄ ALÄ]>uh cißiÄuÎt[. avR xd] jIviÄuÎt[ av>uETt]y ciß]E^]kÊi^]f[.” 229.“xUÑ[mm]yi zsÍic{[ En]Äiy]l cißkLÄiTyil O>u ecriy viTv[ nmuÄ[ k]f]N k<iyuh. t^n]>i< Ep]e^ EnRÊt]efÜi^uh A viTv[ nmuÄriy]N k<iyuh. |EÏ]L ecy{uÎ Ep]e^ cißkeš atieû Et]Îiy v<iÄ[ viT]ti>uÎ]l |o viTv[ zkEmf kUÈieÄ]Þu v>]nuh k<iyuh. mnÓ[ ~k]zgm]kfemÎu m]zth. O>u viSyÊil tikc{uh

~k]zgm]y

mnÓil

m]ztEm

|tu[

xhBviÄukyuÔU

A

viSyh

|osV>n]kuEá]L nКtien Bgvd[x[m>feyÎ[ pryuÎu. >]menEÎ], kZS[fenEÎ], zkiüuevEÎ] buÍenEÎ] ~tu Ep>iÈ[ EvfemÜi^uh višiÄ]h. aviTueÊ cißyil `^}] pklÄin]Äšuh mrÄeÏTfh. mÕu[ xܯÆL `^}]h mryuEá]<]f[ mnÓ[ O>u cißyil

\rc{u

ni^[ÄuÎt[.

avieT

E^]k

vix[m>fh

vÎu

k<iÇu.

cuÕuh

nTÄuÎet]Îuh nÐL ariy]t]kuÎu. avieT pieÎ Bgv]eû cißey]EÎ \ÔU. A |osV>en

>]menEÎ],

kZS[fenEÎ],

zkiüuevEÎ]

`ßu[

Ep>il

O]RÊ]^uh

vYtY]xmi^}.” 230.“|Æen `^}]h mrÎ[ |osV>en O]RÄuÎtu ek]Þ[ `ß] O>u zpEy]jnh?” O>u zbªc]>iyueT xhsym]f[. “atuek]Þ[ `ßu kiÈ]n]f[?” 231. aÐ ci>ic{u, “Em]N vše>Ä]^m]yi O>u vIT[ v¿]N AzgHiÄuky]efÎ[ vEc{. p^EÏ]<uh atienÄuric{uÔ cißyil `^}]h mrÎ[ nTÄ]riE^} . avx]nh `ztEy]

k]^m]yi

xVp[nh

m]riÊ]mxiÄuEá]L

Em]n[

xEß]Svum]yi>iÄuh

aEÏ]L

|osV>cißyil

k<iyuÎvR

xd]

kÞi>uÎ `ß]

vIT[

pfi

kiÈuÎt[?

anuBviÄuÎt[? nitYtZp[tiyuh

pURÊiy]yi. `eß]>u

atuEp]e^ Anàvuh

atiE^¿[

xhtZp[tiyuh E^]kh

mrÎ[

anuBviÄuÎuÞ[.

vYtY]xh `ß]efÎu vc{]l vIT[ kiÈiytu ek]ÞÔ xEß]Sh kurc{u n]L k<iyuEá]L tI>uh. atieû x[œ]nÊ[ meÕ]>]s v>uh. mric{[ |osV>x[m>fyil kiÈuÎ Anàh s]sVtm]f[. atinvx]nmi^}. atinÏurh Ever]Îuh AsiÄ]numi^}.”


62

232.“mnuSYenßinuEvÞiy]fI

p>Äh

p]yuÎt[?

`ß]

|o

E^]kÊ[

kiÈ]EnÕvuh zpy]xmuÔt[? `^}]v>uh pryuÎetß]? xm]D]nmi^} ; s]ßiyi^}. `ÎE^}? pfÄ]>n]yiÈuh B>f]Dik]>iy]yiÈuh `ß]yiÈuh ARÄuh xm]D]nmi^}. akÊuh

purÊuh

xm]D]nmi^}.

EýHvuemeßÎriy]et

`Æen

jIvith

pURÉm]kfemÜil

x]DiÄuh?

zps[nÆeš^}]h

xm]D]nvuh p>iH>ic{iEÈ]

AzgHÆeš^}]h x]Dic{iEÈ] `eÎÜi^uh xm]D]nh kiÈuemÎ[ vic]>iEÄÞ. mneÓÎu ve>yuEÞ] atuve> zps[nÆšumuÞ[. AzgHÆšumuÞ[. cißkeš]TuÆi n]h mnÓien atizkmic{[ \y>uEá]<]f[ xm]D]nemeßÎriy]N k<iyuÎt[. E^]kh mrÎ[ nÐueT cißyuh mnÓuh |osV>nil ^yiÄuEá]L xhBviÄuÎtt]f[.” 233.“akÊ[ ay]šueT

s]ßiynuBviÄuÎvn[

jIvitÊin[

Aekey]>u

OÎi^uh

t]š^yh

O>iÄ^uh

\Þ]yi>iÄuh.

eTNSN

k]fi^}.

ay]LeÄ]>iÄ^uh

atiy]y Ak]hÑEy] \t[kf[ÚEy] k]fi^}. k<iÇtienÄuriEc{]RÊ[ evruet k>yi^}.

jIvitÊil

aEÏ]<EÏ]L

En>iETÞ

zps[nÆeš

s]ßm]yuh

viEvkbuÍiEy]eTyuh ay]L aBimuKIk>iÄuÎu. atiny]LÄ[ k<iyuÎt[ teû k]<[cÏ]Tieû vY¬t ek]Þ]f[. ayšueT mnÓiEnyuh k]<[cÏ]TiEnyuh mr¿]N an]vsY cißkši^}. mÕuÔve>EÏ]e^ ay]LÄuh jIvitzps[nÆšuÞ[. `Î]l teû \Ôie^ s]ßi nuk>uÎy]L avey En>iTuÎt[ meÕ]>u viDÊi^]efÎu m]zth. ay]šueT mEn]B]vem]Î[ Every]f[. atuek]Þy]L ecy{uÎ O]E>] kRÐÊinuh O>u zpEtYk Bhgiyuh AkRSfvumuÞ]yi>iÄuh. jIvitÊie^ `zt v^iy zps[nÊieû muÎi^uh acW^n]yi ni^[Ä]ny]LÄ[ k<iyuh.” 234.“mÄeš, niÆL A«xV>Upikš]efÎ[ O]RÄ]N zsmiÄU. niÆL |o s>I>m]efÎuh, |osV>nil niÎke^y]efÎuh niÆeš >ÑiÄ]n]>umie^}ÎumuÔ vic]>ÆL mrÄ]nuh En]ÄU. niÆL `Îuh |osV>eû xVßm]f[.”

Ezpmvuh yu¬iyuh


63

235.aÐ prÇu niRÊi. A v]Äukšil niÎ[ zpEc]dnh \LeÄ]ÞieÈÎvÉh zbªc]>i eep p]T]N tuTÆi. aÐyuh mÕuÔv>uh atil pÜuEcRÎu.

236.“H>iyueT k]^il vI<]t]RÄuh....” 237.kIRÊnh avx]nic{EÏ]L O>u zbªc]>i prÇu, “aEÐ, |osV>en ariy]n]efÜi^uh,

A«x]Ñ]t[Ä]>Êin]efÜi^uh

visV]xvuh

Ezpmvuh

A«xmRÏfvuh EvfmE^}], |E^}? `Î]l aet]eÄ k<ái^}]Ê, yu¬iyi^}]Ê k]>YÆš]yiÈ]fE^}] buÍijIvikL kfÄ]ÄuÎt[.” 238.aÐyueT

mrupTiÄ[

t]mxmuÞ]yi^}.

“Em]en,

|ÏryuÎ

buÍijIvikš]e>Üi^uh jIvit]nàemeßÎriÇiÈuEÞ]? kuÈikešEÏ]e^, `^}]h mrÎ[ ep]Èic{i>iÄ]nuh

kišikešEÏ]e^,

a>uvieyEÏ]e^,

AH}]d

g]nh

ep]<iÄ]nuh

k<iyuÎ O>u buÍijIviey Em]n[ k]fic{u t>]Em]? EýHmi^}]Ê jIvith `ßu[ jIvitm]f[?

EýHm]f[

p>x[p>pU>kÆš]f[.

jIviteÊ

|tu

pURÉm]ÄuÎt[.

>ÞumuÔiTÊ[

EýHvuh

A«xmRÏfh

visV]xvuh

vÎuk<iÇu.

pEÑ,

|et^}]h HZdyÊieû B]Sy]f[, buÍiek]Þ[ m]zth ariy]vuÎ gufÆš^}.’’ 239."EýHvuh visV]xvuh xmRÏfvuh OeÄ Ekv^ yu¬iv]diÄ[ \LeÄ]Ô]N zpy]xm]f[. `ßuh visk^nh ecy{ukyuh kfÄukUÈukyuh ecy{uÎ O>]LÄ[ `Æen EýHiÄ]N k<iyuh? EýHÊin[ yu¬iyi^}. atien visk^nh ecy{]N OÄuki^}. at[ anuBvm]f[.

A<muÔ vik]>m]f[.

k]f]nuh

EkLÄ]nuh et]Èriy]nuh

pÕuÎ

x]Dnm^} EýHh. atu[ HZdyh ek]ÞnuBviÄ]nuÔt]f[. EýHh \LeÄ]Ô]nuh pk>]>nuh k<iyuÎ O>u HZdymuÔiTÊu m]ztEm atin[ ni^ni¯uÔU.” 240.“EýHiÄuÎ züI viv]Hh k<iÄuÎ k]>Yh prÇ]l O>u yu¬iv]diyueT zptik>femß]yi>iÄuh? ay]L prEÇÄuh, “ni^[Ä[, ni^[Ä[. w]en]Î]E^]ciÄeÈ. `^}] x]Hc>YÆšuh kfÄie^TuÊ[ En]Äi viv]Hh vijyiÄuEm] |^}Ey] `Î[ \rÏu v>uÊeÈ.

k]>YÆL

cißic{urÏiÄ]et

`eßÜi^uh

ecy{uÎt[

yu¬iy^}.”

viv]HjIvitÊieû jy]pjy x]ÍYtkešÄuric[{ ay]L gEvSfzpb³h teÎ ty{]r]ÄieyÎu v>uh. ati^y]L EýHÊin[ ek]TuÄuÎ x[œ]nemß]yi>iÄuh?


64

“EýHh yu¬iÄu ni>ÄuÎt^}. aÆeney]Îi^} teÎ. at[ evruh B]vn m]ztm]f[. \Ôt]efÜil at[ |zàiyÆešeÄ]Þriy]N pÕfh. atin[ k<iy]Êtu ek]Þ[ EýHemÎt[ x]ܯikh m]ztm]efÎ[ \rÏiÄ]h.” 241. “mÄeš, EýHh xVyh xhBviÄuÎt]f[. `EÏ]L, `Æen, `vieT vc{[ `ztm]zth EýHiÄfemeÎ]Îuh ARÄuh kfÄukUÈi pry]N pÕuÎ k]>YÆš^}. ARÄuh yu¬iBzdm]yi EýHiÄ]nuh k<iyi^}. yu¬iciß EýHzpv]HÊin[ tTÓh xZS[TiÄuk

m]ztEmyuÔU.

OÎ]yiÊI>]nuÔ

at[

aTÄ]n]v]Ê

HZdyh

nirÇu

aBiniEvsEm]

kviyuÎ

AEvsEm]

O>nuBvm]f[.

Aft[.

avieT

vic]>ÊiniTmi^}. yu¬iyueT EmK^¿[ purÊ]ft[. EýHÊien yu¬iyupEy]gic{[ ariy]N

zsmiÄuÎt[

evruety]f[.

kušiRÐyuÔetß]?

ndiey]<ukuÎetßuek]Þ[?

Ak]sh

|šh

k]Õin[

anßm]yi>iÄuÎetß]?

xmuzdÊin]<muÔetßuek]Þ]efÎuh mÕuh Ec]diÄuÎtu Ep]e^y]f[ EýHÊien visdIk>iÄ]N zsmiÄuÎt[. pUvieû mfvuh Bhgiyuh czàikyueT kušiRÐyuh mÕuh buÍiyupEy]gic{[ ašÄ]N tuTÆiy]^vey]Îuh AxVdiÄ]N k<iyi^}. zpkZtiyueT xoà>Ym]xVdiÄ]N yu¬i EvÞ, buÍi EvÞ. ~tu ek]c{u kuÈiÄuh atin[ k<iyuh. atu Ep]e^y]f[ EýHvuh. jIvith anuBvic{riEyÞt]f[, nukE>Þt]f[. a^}]et buÍiyie^]tuÄ]N k<iyuÎt^}. atin[ zsmic{]l nS[TeÏTuÎt[ nmuÄ[ teÎy]f[. kTlÊI>Êi>uÎ[ A anßtyiE^¿[ En]Äuk. ti>m]^kL \yRÎu t]<uÎ t]šÊin[ ecvi

ek]TuÄuk.

aet]>nuBvm]Äi

m]Õuk.

xZS[TieevBvEÊyuh

zxS[T]vieû

mHimEyyuh kuric{[ at[But x[tb[D>]k]N m]ztEm nmuÄ[ k<iyU. aEt xmyh xmuzdeÊ yu¬iek]ÞšÄ]N tuniÇ]E^]? A at[But]nuBvh AH}]dh, kotukh `^}]h nmuÄ[ nS[Tm]kuh.” 242.“yu¬ivic]>h xoà>Y]nuBUti nsiÏiÄuky]f[ ecy{uÎt[. zpkZtiyil xuà>m]yi

k]feÏTuÎet^}]h

buÍi

\pEy]gÊieû

m]nd¥h

vc{[

ašÎ[

nsiÏiÄuÎu. myilÏI^iyuETyuh mW]TiÄu>uviEûyuh \pEy]gh En]Äi avyueT Bhgi ašÄ]N pÕuEm]? yu¬iyil \rc{u niÎu ek]Þ[ kvitEy], g]nEm], ciztEm] OÎuh


65

AxVdiÄ]N k<iyukyi^}. avyueTey^}]h jIvN Ezpmm]f[. k^]xZS[Ti k^]k]>eû HZdyeÊy]f[ xZS[Tiyi^UeT

zptiP^iÏiÄuÎt[. pun>]viS[k>iÄuÎu.

s>iy]y ~Õvuh

k^]k]>N

n^}

g]nh

teÎÊeÎ

EkLÄuEá]L

teû avieT

g]ykni^}, g]nEmyuÔU. kvi a^iÇi^}]ety]kuEá]L Af[ kvit jniÄuÎt[. atuEp]e^ Ezpmi |^}]t]kuÎiTÊ]f[ s>iy]y Ezpmh \Þ]kuÎt[.” 243.“visV]xÊieûyuh

xmRÏfÊieûyuh

kœeyTuÊ]^uh

|tu

teÎ.

EýHvuh visV]xvuh xmRÏfvuem^}]h tÐil b³eÏÈvy]f[, p>x[p>]zsitm]f[. avyi^UeT m]ztm]f[ HZdyh pk>]N k<iyuÎt[. visV]xh `Î]l k]f]Ê, ariy]Ê OÎienÄuric{[ HZdyÊil \rÏ]yi Et]ÎuÎ anuBvm]f[. at[ tikc{uh vY¬iniS[Úm]f[. at[ etšiyiÄ]N k<iyukyi^}. avnvnu teÎ xVyh ariy]En k<iyU. visV]xmuÔvN etšiv]vsYeÏTuÎi^}. vY¬m]yi etšiyiÄ]N k<iyuÎv vüutkš]f[.

avieT

visV]xh

nÑztÆšuem]eÄyueÞÎt[

EvÞ.

visV]xm^}.

BUmiyuh,

xU>Ynuh,

czànuh,

vüuty]f[.

avyueT

aüitVh

s]züIym]yi etšiyiÄ]N k<iyuh. A>uh pry]ri^}, BUmiyueÞÎ[ w]N visVxiÄuÎu `Î[. at[ ariv]f[. arivieû p>iDiÄÏurm]f[ EýHÊieû, visV]xÊieû E^]kh. at[ buÍieÄÊ]N k<iyuÎiTm^}. HZdyh ek]EÞ avey ariy]n]kU.” 244.“s]züh

všRÎiÈuÞ[.

atieû

aEnVSfp>iDiyuh

vikxic{iÈuÞ[.

`Î]^iÎuh mnuSYeû anuBvp>iDiyil eÏÈet^}]h visdIk>iÄ]N m]zth s]züh zp]p[ti

EnTiyiÈi^}.pÞ[

keÞÊiyiÈueÞÎt[

xܯiÄ]N s>i

teÎ.

kUTi

pÕ]ti>uÎ

`Î]l

k]>YÆL

zppW

s]züh

nigU™tkeš^}]h

keÞÊiÄ<iEÇ]? ati^}. |Îuh zppWÊieû nigU™>HxYÆšueT O>u nuruÆu m]ztEm

s]züÊin[

xm]D]nvuh

eekÏiTiyie^]tuÄ]N

EnTieÄ]TuÄ]N

všRÊ]enÜi^uh

s]züÊin[

k<iÇiÈuÔU.

mnuSYn[

s]ßiyuh

mnuSYeû

mnuSYtVh

yu¬icißyueT

P^m]fI

s]züÊin[

k<iÇiÈuEÞ]?

x]DiEc{]?

atumi^}.

x]EÜtik všRc{yuh s]zümuEÎÕÆšuh `Ît[ xÐtiÄuÎu. buÍiyueT mHÊVh etšiyiÄuÎvy]fvey^}]h.

`Î]l

|o

buÍiyueT

atizpx>h

jIvitÊieû


66

gufni^v]>muyRÊiEy]? |e^}Îu m]ztm^}, EýHh, visV]xh, k]>ufYh, xmRÏfh, tuTÆi jIvitÊieû \Ît ^ÑYÆEš]TuÔ xmRÏfeÊyuh at[ |^}]t]Äi. xoà>Y]xV]dneÊ vik^m]Ä]En s]züÊin[ k<iÇiÈuÔU. atieû x[œ]nÊ[ aHß \otivIRÏic{[ nÐueT muEÎ]ÈuÔ gtiÄ[ tTÓmuÞ]Ä]nuh O>u t>Êil s]züm]f[ nimiÊm]yt[.” 245.Ec]dYmuÎyic{

zbªc]>iÄ[

tZp[tiy]yi^}.

“aÐ

pryuÎt[

EkÈiÈ[

s]züvšRc{yueT gufÆL aÐ ahgIk>iÄuÎt]yi Et]ÎuÎi^}E^}]. xmUHÊin[ yu¬iyuh s]züx]EÜtikvidYyuh ek]eÞztm]zth puE>]gti \Þ]yiÈuÞ[. atuh nÐL k]fEÞ?” 246.“Em]en, aÐ s]züÊinuh buÍiÄuemti>^}.” aÐ vY¬m]Äi, “yu¬i an]vsYm]efEÎ] s]züh nmuÄ[ tiM m]ztEm ecy[tiÈuÔuevEÎ] a^} aÐ pryuÎt[. buÍip>m]y aEnVSftV>yuh s]züIy p>IÑfÆšuh m]nv>]siÄu teÎ v^iy EnÈÆL eekv>uÊiyiÈueÞÎt[ ARÄuh niESDiÄ]N k<iyukyi^}. xyNxinuh yu¬iÄuh muNtUÄh nlkuÎtieny^}, av¿u EvÞi mÕu mU^YÆL tIRÊuh

avgfiÄuÎtieny]fÐ

yu¬iciß¿uem]eÄ kurvum]k]N

p]Ti^}.

xc{id]nàxmuzdÊieû aTimkš]yi

aRHm]y jIvith

kuTuhbeÊyuh

xmUHeÊyuh

x[œ]nh Ekv^h

B]gm]f[.

nÐL atien

`tiRÊt[. nlkfh.

y]zßikm]Äuky]f[. y]zßikt

xyNxinuh

atinÏurm]k>ut[.

y]zßikme^}Î[

Eb]DxV>Upm]f[.

|o

jIvitÊil

mÄL

O]RÄfh.

sI^ÆLÄuh

at[

D]>fkLÄuh

nКueT jIviteÊ

b]DiÄuÎu.

atil

m]ztm^},

EýHÊieû

dIph

ek]šuÊ]N nmuÄ[ k<iÇie^}Üil kuTuhbjIvith teÎ |>uši^]<uh. vIT[ n>km]yi m]ruh.” 247.“xmUHÊil nmuÄuÔ pdviyuh x[œ]nvuh vIÈie^ÊuEá]L mrÄ]N nÐL ariÇi>iÄfh. kuTuhbÊil nmuÄ[ meÕ]>u B]vm]f[ EvÞt[. B]>Y¿uh mÄLÄuh xEH]d>ÆLÄuh a¢nÐm]RÄuh muáil s]zü¡eûEy], bixinÓuk]>eûEy], m]Enj>ueTEy]

B]vh

`TuÊieÈßu

k]>Ym]fuÔt[.

nÐueT

s]zü¡]nvuh


67

yu¬icißyuh mÕ[ s]zü¡M]RÄiTyiE^], p>IÑfs]^yiE^] zpEy]jneÏEÈÄ]h. avieT HZdyvik]>ÆLÄ[ v^iy zpx¬iyi^}. arivieû m]Õu>¿uÎ |Tm]ft[. `Î]l vIÈie^ÊuEá]L A arivieû B]>h |rÄi v¿]nuh nÐL ariyfh. buÍiyil E^]kÊu

niÎ[

HZdyÊiE^¿irÆi

niÎ[

purÊirÆi

v>fh.

jIvit

xyNxiEûyuh

p>IÑfÆšuETyuh

y]œ]RËYÆšBimuKIk>iÄ]N

nmuÄ[

k<ivuÞ]kfh.” 248.“vIÈiE^Ä[

v>uEá]L

avieTyuh

OoEdY]gik

B]vvuh

B]>vuh

Epri

nTÄuky]f[ nÐL ecy{uÎetÜil n]h xVyh jIvitÊil niÎk^uky]f[. vIÈil nÐueT pdviÄuh pÚiÊÊinum^} zp]D]nYh. avieT O]PIxie^Î Ep]e^ go>vvuh aDik]>vuh `TuÊ]l jIvith `zt muSiÏn]yiÊI>uh! vIÈie^ÊuEá]L B]>YEy]ET] mÄEš]ET] O>u puWi>iEy], En]ÈEm] Ep]^uh pÜiT]et Ene> teû Ej]^i ecy{]nuÔ muriyiE^Ä[

kyri

ktkTc{]l

avieT

`ßu

kUTuhbjIvitm]f[

\Ôt[.

mÕu

kuTuhb]hgÆLÄ[ mn®zpy]xvuh m]nxik aklc{yumuÞ]Ä]En |Ê>h zpvZÊikL xH]yiÄU. zkEmf av>ueT muKÆši^uh puWi>i viT>]ety]kuh. vIÈie^ÊiyiÈuh t]TiÄ[ eekyuh ek]TuÊ[ teû Ej]^ieyÄuric{u m]zth cißic{u ek]Þi>iÄuÎ gZHn]œN

BRÊ]evÎ

ni^yil,

a¢enÎ

ni^yil

teû

kRÊvYh

niRv{HiÄuÎtil p>]jyeÏTuky]f[ ecy{uÎt[. atumU^h B]>Yyuh mÄšuh OÕeÏTuÎu, avRÄiTyi^uh

eTNSnuh

aklc{yuh

\Þ]kuÎu.

`^}]vRÄuh

kuTuhbjIvith

vi>xvuh tfuÊtum]yi anuBveÏTuÎu.” 249.EýHvuh

zsÍyuh

|^}]etEp]kuÎtu

ek]Þu

m]zth

`zteyzt

kuTuhbÆš]f[ tk>uÎt[? p^ epFmÄšuh aÐEy]T[ vÎ[ pry]ruÞ[, “aÐ], `eû BRÊ]v[ `eÎ En]Äi ci>iÄ]Eryi^}. `EÎ]T[ EýHpURv{h O>u n^} v]Ä[ pry]ri^}. `eû

k]>YÊie^]>u

Ep]kuÎetÆeny]f[?

zsÍyuh

k]fiÄ]ri^}.

viv]Hh

|Æeney]>]šieû

EvRepTuÊiy]E^]

kUeT

k<iÇu

`Î]E^]ciÄuky]f[.

w]enß]f[ ecEy{Þt[?” BRÊ]vien višic{[, “Em]en, |o Em]L pryuÎt[ s>iy]Ef]? Em]n[ |vEš]T[ EýHmiE^}” `Îu Ec]diÄuEá]l A Em]N pryuÎt[, “EýHmuÞEÐ.


68

nirÇ EýHmuÞ[. avešÄUT]et `niÄ[ jIviÄ]N kUTi k<iyi^}” `Î]yi>iÄuh. EýHh k^}inuÔie^ EtN Ep]e^y]k>ut[. višÄu[ ek]šuÊi kuTÊinkÊu vc{]l atu ek]eÞßu zpEy]jnm]f[. t]N EýHiÄeÏTuÎu, zsÍiÄeÏTuÎu `Î Eb]Dh B]>Y¿uÞ]kfh. atuÞ]Ä]N k<iÇie^}Üil ci^EÏ]L aÆenyuÔ x]Hc>YÊil züIkL anYpu>uSM]>ueT purEk Ep]eyÎu v>]h. ae^}Üil ^H>iÄTimeÏeÈÎu v>]h, ci^EÏ]L A«HtY ecy[tuevÎuh v>]h. |tuEp]e^ pryuÎ pu>uSM]>uh D]>]šmuÞ[.

OÊi>i

kuÇuÆšuh

vIÈie^

tÆšueT

OÕeÏT^ienÄuric{uh

avgfneyÏÕiyuh aÐEy]Tu[ vÎ[ p>]ti pry]ruÞ[.” 250.“atuek]Þ[ A>uh s]zü¡n]k>uetEÎ], bixinÓuk]>n]k>uetEÎ] AEf] aÐ pryuÎt[? a^}. niÆL `ßu EvfEm] AyieÄ]ÔU. pEÑ, vITuh et]<i^uh Ever Ever k]f]N k<iyfh. buÍiyuh yu¬iyuh atieû p>m]vDi nÐL \pEy]geÏTuÊfh.

`Î]l,

AvsYeÏTuEá]L

avey

viÈ[

EýHeÊyuh

visV]xeÊyuh pulk]nuh nmuÄu[ k<iv[ Evfh. enÕiyie^ cušivukL EvÞEÏ]L mEn]H>m]ey]>u puWi>iy]yi viTRÊ]N nmuÄ]kfh.” 251. “\Ôil EýHh nirÇu tušuEá]<]f[ puWi>iy]yi muKÊuh, k>ufy]yi HZdyÊi^uh, mDu>muÔ v]Äukš]yi cuÞi^uh zptYÑeÏTuÎt[. t^Ec{]ruh HZdyvuh O>u Ep]e^ vikxiÄuÎtil ku<Ïmi^}. av tÐil xm>xeÏÈ[ Ep]kfh. `EÏ]<uh `vieTyuh yu¬iyuh tRÄvuh m]zth `TuÊ[ zpEy]giÄuÎt]f[ zps[nm]kuÎt[. EýHh zps[nÆL xZS[TiÄuÎie^}Îu teÎy^}, av |^}]t]Ä]N xH]yiÄukyuh ecy{uÎu. s>iy]y EýHemvieTyuEÞ] avieT zps[nÆši^}, Bymi^}, eTNSni^}, EdSYmi^},

axVx[œtyi^}.

mric{[

buÍiyi^uh

cißyi^uh

m]zth

\oÎini^[Äuky]efÜil zps[nÆšuh ku<ÏÆšuh OÎien]Î[ kUTi v>uÎt[ k]f]h. |tiE^tu m]RÅh ti>eÇTuÄ]numuÔ xV]tzßYh mnuSYn[ eedvh nlkiyiÈuÞ[. atinu EvÞ viEvkbuÍiyuh nlkiyiÈuÞ[. aÐ xyNxiEnyuh yu¬iEyyuh tÔiÏryuky^}. mnuSYen OÎ]ÄuÎ EýHEÊyuh visV]xEÊyuh b^i k<ic{uek]Þ[


69

yu¬iÄuh ciß¿uh amitzp]D]nYh nlkuÎ |ÎeÊ zpvft apkTk>m]efÎ[ m]ztEm pryuÎuÔU.” 252.xmyh

x]yhx³YEy]TTuÄuÎu.

|niyuh

xhx]>ic{u

ek]Þi>uÎ]l

zbªc]>ikšueT DY]nh muTÆuh. DY]niÄ]N Ep]kuÎiE^} `Î[ Ec]dic{]l DY]nvizgHh kFmuÎi^i>iÄuEá]L

ake^

m]ri

kÉTc{i>iÄuÎetßienÎtin[

xm]D]nh

nlkfh. aÐ etÆiNEt]Ïil nieÎ<uEÎÕ[ etEÄ práieû ati>iE^¿[ nTÎu. avieT k]y^inÏurh aylÄ]>ueT vüuv]f[. avR aÐyueT B¬>]yi>uÎu. aÐEyÄ]L a¯h zp]yh kUTiy aviTueÊ >Þu epFkuÈikLÄ[ aÐEy]T[ zpEtYk v]X^YmuÞ]yi>uÎu. vRSÆLÄumÏurh aÐey A>uh En]Ä]ni^}]ti>uÎ xmyÊuh |vR aÐey p>ic>iÄ]enÊum]yi>uÎu. aÐey tÆšueT vIÈil kUÈieÄ]Þu Ep]yi kušiÏic{[ AH]>h nlkiyi>uÎu. aÐ v>uÎt[ kÞiÈ[ |o epFkuÈikšuh vIÈie^ mÕ[ ahgÆšuh k]y^>ikiE^¿[ O]TieyÊi. aпuh ave>ÄÞ[ vše> xEß]Sm]yi. |Äe> niÎuek]Þu teÎ aÐ av>ueT kus^mEnVSic{u. k]y^ie^ kuEÇ]šÆL aÐyueT xEàsv]Hke>EÏ]e^ tI>EÊE¿]TiyfÇu. av>ueT mUÊ mkN prÇu, “aEÐ, m<yuh Ev^iEyÕvuh k]>fh mXYh piTiÄ]N Ep]yiÈu teÎ p^ divxÆš]yi. tI>zpEdsÊ[

ep]tuev

pÈifiy]f[.”

“`ßu

kS[Th!

|Æeny]y]l

`ßu

ecy{uh?”aÐyuh av>ueT viSmÊil pÜuEcRÎ[ ek]Þ[ prÇu,”divxh O>u En>h v^}tuh vc{[ k<iÄ]nuÔetÜi^uh kiÈiy]l EvÞi^}]yi>uÎu.” A vIÈuk]>uh aÐyuh tÐi^uÔ xhB]Sfh a¯xmyh kUTi nIÞuniÎu. vITukšil x³Y]dIph etšiÇu tuTÆi. EnRÊ |>uL k]y^inumIet ni<l p>Êi. aylvIÈuk]R xhx]>h mtiy]Äi pißi>iÇu. piÎil eekkL ekÈi aÐyuh etÆiN Et]ÏiE^¿[ ti>iek nTek]Þu. AzsmÊieû etÄupTiÇ]er mU^yie^Êi pTiÇ]rN kT^iE^¿[ \Õu En]Äi aÐ niÎu. k>yil kyÕi vc{ Et]fikeš m]Ti višic{u ek]Þ[ ti>m]^kL eekkL nIÈuÎu. 253.mXYb³nh ek]Þu m]zth jIvith nyiÄuÎ tI>Edsv]xikšueT tI puky]Ê vITukešÄuric{[ O]RÊiÈ]k]h aÐ a¯xmyh aEt ni^ tuTRÎu. zg]mÊieû HZdyÊuTiÏukL EkÈ[ všRÎ aпriy]h ~t]nuh divxh aTuÏic{[


70

kT^il Ep]k]N k<iÇie^}Üil A vITukšie^ avx[œ. kTlÏurÊ[ pÈifiyueT k]šxRÏh O>iÄlÄUTi t^yuyRÊuky]Ef]? aÐyueT mi<ikL ARzdm]yi. 254.x³Y¿uÔ Bjn A>hBiÄuky]yi. aÐ kš>i v>]ßyie^Êi |>uÎu. zsutimDu>m]y |o>TiyuyRÎu., 255.“aÐyE^}, `ûÐyE^}, kÉIR tuT¿uh ep]ÎÐyE^}....” aÐyueT

mi<ikšuh

EkÈi>uÎv>uETyuh

~Õu

p]Tiyv>uETyuh

mnÓuh

nireÇ]<uki. visÄuÎ vyrukešÄuriEc{]RÊ[ du®Kic{iÈ]Ef], av>ueT du®KmkÕ]N p>m]«]viEn]T[ zp]RËic{u ek]Þ]Ef] aEt] akMSm]y Anàb]S[pm]Ef] aÐyueT kFEk]fukšil niÎTRÎu vI<uÎt[? ARÄriy]h? 256.Bjn k<iÇ[ aÐ nI^uvien višic{[ prÇu,”Em]en, kTÏurÊuÔ mÄL pÈifiy]efÎ[ EkÈiÈ[ aп[ v^}]Ê viSmh Et]ÎuÎu. avRÄu EvÞi `eßÜi^uh ecy{]et aп[ xm]D]nmi^}. v^}tuh k<iÄ]En] kiTÎ]l \rÆ]En] aп[ k<iyi^}. n]eš avReÄ^}]h a>iyuh pc{Äriyuh ek]TuÄ]N |vieT niÎuh ~RÏ]T[ ecy{fh.” 257.“aÐyueT |S[Th Ep]e^.” nI^u xÐtic{u. 258.ARÊi>áieyÊi.

ptien]Îu

mfiy]yEt]eT

AzsmÊie^

murikšil

višÄukšfÇu. `Î]l mfi pzßÞTic{iÈuh aÐyueT muriyil `ÊiEn]Ä]N a³k]>Êin[ k<iÇiÈi^}. E^]kemÆumuÔ mÄšueT nIruÎ mnÓukeš av>ueT kÊukšie^ v>ikši^UeT kTÎu Ep]kuÎ aÐyueT kÉukL t<ukiyurÄuky]v]h. m<yueT mu<ÄÊiniTyil k]Et]RÊ]l m]zth EkLÄum]r[ aÐyueT muriyil niÎuh thbu>uvieû EnRÊ n]dh \yRÎu. atieû zsutieÄ]Ê[ aÐyueT mDu>xV>vuh EkLÄum]r]yi.

259.k]^if k]f]enN kÉukš]Hß.....” 260.aÐyueT m<ÊuÔikL

mIÈuÎ

ecviEy]RÊuek]Þ[ \fRÎi>uÎu.

mnÓ^iyiÄuÎ zsuti ~t]nuh

aß>IÑm]ek

n]dh,

`^}]h

gR´iÄuÎ EcReÎ]>uÄuÎ

zbªc]>ikL ~Et]

ti>m]^kšueT

viS]dh

av>ueT tšh

zppWxhgItÊin[

kuTi^ieû

ekÈi

t]šh,

v]tilÄl

ni^[ÄuÎ

zptIti.


71

Ec]ReÎ]^iÄuÎ kuTi^ukšil visÎ[ k>yuÎ kuÇuÆeš xm]sVxiÏiÄ]N av>ueT aÐm]R

p]TuepTuÎuÞ]k]h.

kT^ÐyueT

knivin]yi

av>uh

niÒb[d>]yi

zp]RËiÄuÎuÞ]k]h. O>u pEÑ, av>ueT Evdnyuh monen]á>Æšum]k]h aÐyueT vi>lÊuái^UeT, cuÞi^UeT, jIvN vc{[ EkLÄuÎv>ueT HZdyÆši^uh EcEÄruÎt[. zppWm]t]vieû

A

viS]d>]gh

aÐyueT

ek]c{u

mÄšuh

EkÈupÚiÄuky]f[.

zsvfmnnnidiÍY]xÆL |vieT putiy m]nh eekeÄ]ÔuÎu. Evd]ßtÊVÆL m]ztm^},

EvdniÄuÎ

HZdyÆšueT

vi^]pÆšuh

EkLÄ]N

~k]ß>]vieû

mÍYy]mÆši^uh \fRÎi>iÄuÎ teû mÄeš aÐ p>isI^iÏiÄuky]f[. aÐyueT A siÑfÊin[ k]^EdsÆL atiRv>áiTuÎi^} . `EÎ] tuTÆi avx]nmi^}]et Ezpmxu>Bi^y]y A ¡]nndi avi>]mh O<ukuky]f[. a>iki^fyuÎv>ueTey^}]h a<uÄukEšeÕTuÊu ek]Þ[, aßRd]Hh smiÏic{uek]Þ[.


72

aÍY]yh 3

etšim]nh mnh 261. >]zti

`ztEyer

|>ušuÎuEv]

zpB]th

aztkÞ[

zpEs]Bnm]kuÎu.

|TvÏ]tiyueT k]RkUßl vkÇu m]Õi pURÉEs]BEy]eT zpk]siÄuÎ \SÓieû muKzsI pW]>mf^il timiRÊ[ \^}xiÄuÎ kT^ieû kiT]ÆšueT ARÏuvišikšil etšiÇu kšiÄuÎu.

k]f]h.

AzsmmuÕeÊ

cizts^BÆšueT

nnuÊ

eem^]Wiyi^kšil cirkTikL,

a>ufki>fÆL

ti>ÄiÈ[

prÄuÎ

Ošic{u

kišikšueT

kškUjnÆL, DZtiyil |orN m]ruÎ pc{i^c{]RÊukL, `^}]h azptIÑitm]yi vÎfÇ xU>YEdvn[ xVIk>fem]>uÄ]N evál ek]ÔuÎ Ep]e^ Et]Îic{u. 262.Azsm aEßv]xikL tE^Î[ aÐ prÇtnux>ic{[ tI>v]xikLÄ[ a>iyuh pyruh mÕuh vit>fh ecy{]nuÔ ti>Äi^]f[. `Î]l avRÄu muEá zpkZtIsV>i aÐyueT |¢ niRv{Hic{u k<iÇi>iÄuÎu. p]veÏÈv>ueT pÈifiyil aÐyueT mnm^iÇt]f[ |ztEvgh k]^vRSh |ševyi^in[ v<im]rieÄ]TuÄ]N


73

k]>femÎ[ Et]Îic{u. kT^il vÔmirÄ]N k<iyuÎie^}ÎriÇtil pieÎ aÐ AH]>h k<ic{iÈi^}, evÔh kuTiÄuk kUTi ecy[tiÈi^}. kTE^]>eÊ O]^ÄuTi^ukšil pTRÎu

kÊuÎ

aÐyueT

visÏieû

zp]RËn]g]nh

tI

ekTuÊ]n]vfh

\yRÎt[.

O>u

>]ztiyueT

~k]ßy]mÆši^uh

divxemÜi^uh

avReÄeßÜi^uh

titYvZÊiÄuÔ vk kiÈ]nÐ AzgHic{t[ kT^Ðyuh ecvieÄ]Þi>iÄuÎu. |Î[ m<yie^}Îu

teÎy^},

kT^uh

s]ßm]f[.

m]nh

etšiÇtiE^ereÊšiÇ

muKEÊ]eTy]f[ zg]mv]xikšueT v>v[. 263.\c{ti>iÇEÏ]E<¿uh tI>Ê[ vizsmxuKmnuBvic{i>uÎ vÔÆL OÎu Ep]^uh k]f]nuÞ]yi>uÎi^}. aÎ[ n^} Ek]š[ kiÈieyÎ[ piÎITriy]N k<iÇu. AzsmÊil niÎuÔ xH]yvuh vWiÄ]>ueT zpyøvuh kT^ÐyueT knivuh EcRÎEÏ]L kuEr divxEÊe¿Üi^uh mH]«]ÄšueT

pÈifiÄ[

xܯh

pTiÇ]rN

`Æen

kTE^]>EÊ]T[

xtYm]yiÊI>uÎuevÎ[

viTprEyÞi

vÎu.

kÞriy]N

Azsm

aEßv]xikLeÄ]>vx>h kUTi kiÈuky]yi>uÎu. 264.ptien]Îu mfiEy]eT aÐ dRsnh nlkuÎ kuTi^iE^¿[ vÎu. kUeT vi>lÊuáu piTic{u ek]Þ[ O>u ek]c{u kuÈiyumuÞ[. xß]nB]gYmi^}]ti>uÎ O>u dátikLÄ[ aÐyueT anuzgHh ek]Þ[ kiÈiy A kuÈiÄ[ s¬izpx]edÎ]f[ Ep>iÈi>iÄuÎt[. k<uÊil aven]>u v^iy >uzd]Ñm]^ afiÇi>iÄuÎu. enÕiyil enTuek viBUti v]>iÏUsiyiÈuÞ[. AkÏ]eT kÞ]l O>u v^iy Ey]giyueT mÈi^]fveû v>v[. B¬M]R kotukEÊ]eT aven En]ÄuÎt[ kÞ[ aÐ visdIk>ic{u, “avn[ v^iy

niRb{³h

>uzd]Ñm]^yiTfemÎuh

Bx[mh

pUsfemÎuh.”

kuÈiyueT

AÍY]«ik]BimuKYh kÞiÈ[ aÐyuh xEß]SiÄuÎuevÎ[ Et]Îi. kurc{u divxh AzsmÊil ni^[Ä]nuEÌsic{]f[ s¬izpx]d[ vÎi>iÄuÎt[. 265.aÐ vÎ[ |>uÎu. kÉukL aTc{u. a¯En>ÊinuÔil DY]nmùy]yi. zbªc]>ikL gu>up]dukEü]zth ec]^}]N A>hBic{u. 266.“....................................”


74

267.zkEmf aÐ kÉukL turÎu. dRsnh tuTÆi. zbªc]>ikšueT Bjn tuTRÎuek]Þi>uÎu.

x]Dnyuh viDiyuh 268.enÕiyil O>u v^iy ekÈum]yi xmIpic{ B¬En]T[ aÐ Ak]hÑEy]eT `ßu pÕiyt]efÎ[ aEnVSic{u. “aпriy]Êt]yi nTiÄukyE^} |et]eÄ.” O>u kuxZtic{i>iEy]eT ay]L prÇu, “aÐyueT knivi^}]yi>ueÎÜil w]niÎivieT |>iÄum]yi>uÎi^}.” tuTRÎ[ Ej]^i k<iÇ[ mTÆuÎ v<i tniÄuÞ]y Em]EÈ]R eexÄiL

apkTeÊÄuric{[

ay]L

visdIk>ic{u.

mkn[

xuKmi^}]et

CRÌiyuh

pniyum]yi kiTÄuky]yi>uÎu. atuek]Þ[ `ztyuh Evgh vIÈie^Ê]nuÔ DZtiyil m<yuh gt]gtÊi>Äuh vkv¿]et a¯h kUTutl EvgÊi^]f[ vÞiEy]Tic{i>uÎt[. v]HnÊi>ÄiniTyi^UeT evÈic{[ ti>ic{[ Ep]kuÎ v<i O>u zTÄ[ epeÈÎ[ Em]EÈ]R eexÄišum]yi kUÈimuÈi. |TiyueT AG]tÊil Em]EÈ]R eexÄiL akE^¿[ etric{u vIfu. vÞiyil niÎ[ piTiviÈ[ etric{t[ m]ztEm |EÌHÊin[ O]RÐyuÔU. 269.n]^up]Tuh v]HnÆL cIriÏ]yuky]f[. ~tu nimiSvuh w]nvyie^]Îieû czkÆLÄiTyileÏÈ[ ctÇ>yuemÎ[ Et]Îi.” aEÌHh A xhBvh viv>ic{u ek]Þ[ prÇu, “`^}] s¬iyuemTuÊ[ w]N \reÄ višic{u,”aÐ], >ÑiÄEf.” aTuÊ nimiSh mkeû muKh O]RÐyil vÎu. vIÞuh višic{u, “aÐ], `eû kuÇ[.” w]N kÉukL muruÄiyTc{u. ~tu v]HnÊieû aTiyi^]f[ ecÎ[ vI<ukeyÎ Bym]yi>uÎu mnÓil. `Î]l A>uETEy] mZduv]y k>ÆL `eÎ t]ÆuÎtu Ep]e^ Et]Îi. v]yuvil kUTi etric{u Ep]vuky^}, AE>] `eÎ `TuÊu ek]Þ[ Ak]sÊi^UeT O<ukuky]efÎ[ Et]Îi. kÉu turÎEÏ]L Ae>yuh k]f]nuÞ]yi>uÎi^}. `Î]l aEÏ]<uh

A

etšiyuÎtu

eekkšueT Ep]e^

t]Æ[

Et]Îi.

anuBveÏTuÎuÞ]yi>uÎu.

at[...at[..

aEÐ...aÐyueT

muÎil

O>u

muKm]yi>uÎu...”

muKh A

mnuSYeû niyzßfh viÈu. EtÆieÄ]Þ[ >Þu eekek]Þuh ay]L muKh ep]Êi. kÉI>inuh EtÆ^ukLÄumiTyil ay]L preÇ]Ïic{u, “aEÐ, |o kÉu ek]Þ[


75

aÐey O>u En]Ä[ k]f]N k<iyuemÎ[ vic]>ic{t^}. `eû kuÇien k]f]N k<iyuemÎ[ k>utiyt^}. w]N A apkTÊil m>iec{Üil `eû kuÇ[ A viSmh xHic{[ aDikn]L jIvic{i>iÄuk kUTiyi^}]yi>uÎu. avnuh HZdyh tkRÎ[ m>iEc{en. aEÐ...........aÐyueT...............” 270.azt

teÎ.

pieÎ]>Ñ>h

pry]n]v]et

ay]L

aÐyueT

mTiyil

muKmmRÊi kuÈikešEÏ]e^ k>y]N tuTÆi. aÐ A B¬eû purh tTvi AsVxiÏic{u. enÕiyie^ b]NEQjil vi>E^]Tic{u. “OÎuh pÕiyi^}E^}] Em]en. pieÎßin]fiÆen viSmiÄuÎt[?” aÐ Et]šil tÈi xm]sVxiÏic{u ek]Þ[ prÇu. kÉI>TÆiyEÏ]L ay]L teû viv>fh pURÊiy]Äi. aÐyueT puWi>iÄuÎ muKh kÞEt]eT ay]šueT Eb]Dh mrÇu. pieÎ O]RÐ etšiyuEá]L k]fuÎt[ Er]Q>iki^]yi pu^}ieû purÊ[ vIfu kiTÄuÎt]f[. cuÕuh AšukL kuTi ni¯uÞ[. |et^}]h xhBvic{t[ ~t]nuh exÄûukLÄiTyi^]efÎt]ft[Buth. AšukšueT xhB]SfÊil niÎ[ kÞuek]Þu niÎ avRÄu teÎyuh A apkTÊil niÎ[ t]N atisyk>m]yi >ÑeÏÈt[ visVxiÄ]N zpy]xh Et]ÎuÎuevÎ[ mnÓi^]yi. avR `^}]v>uh kUTi Asupztiyil ek]Þu Ep]k]N tuniÇt]f[. `niÄ[ ku<Ïem]Îuh pÕiyi>uÎi^}. enÕiyie^yuh |Ttu k]lmuÈie^yuh et]^i ep]Èiyi>uÎEt \Ôu. w]N tniey `<uEÎÕu

niÎu.

|Îe^

Ax[pztiyil

Ep]yi

visdm]yi

p>iEs]Dic{u.

O>u

ku<Ïvumie^}Î]f[ EQ]k[TRm]R prÇt[. aÐy]f[ aÎ[ `eû jIvN >Ñic{t[.” 271. vIÞuh nireÇ]<ukuÎ kÉukL tuTc{u ek]TuÊu ek]Þ[ aÐ Ec]dic{u, “kuÇieû Em]enÆenyuÞ[? axuKh m]riEy]?” 272.“OÊi>i kurvuÞEÐ. w]N vIÈie^ÊiyEÏ]E<¿uh pniyueT cUT[ vše> kurÇi>uÎu. |EÏ]L xuKm]yi v>uÎuÞ[. `^}]h aÐyueT anuzgHh.” 273.|tien^}]h dZk[x]Ñiy]yi |>uÎ O>u B¬n[ t]N ci>k]^m]yi ek]Þu nTÎ xhsyh aÐEy]T[ Ec]diÄ]en]>u avx>h kiÈiyt]yiÈ]f[ Et]Îiyt[. “aEÐ, |EÌHh >ÑeÏÈt[ aÐyueT kZp ek]Þ]Ef] aEt] atin[ viDiyuÞ]yiÈ]Ef]?


76

teû kRÐP^h ek]Þ[ apkTÊil niÎ[ >ÑeÏTuky]Ef] \Þ]yt[ aEt] aEÏ]L m>fh xhBviEÄÞt]yi>uEÎ]?” 274.“apkTh

nTEÄÞtu

teÎy]yi>uÎu.”

prÇu,

“A

Em]N

m>iÄ]nuÔt]f[. Em]n[ cIÊ xmym]efÎ[ aÐ m]xÆLÄu muNEp muÎriyiÏ[ ek]TuÊi>uÎu. `eßÜi^uh apkTh xhBviÄuemÎuh aÐ xUciÏic{i>uÎu. `^}]h A p>m]«]viÜ^RÏic{[ k<iyuÎzt jpvuh DY]nvuh nTÊfemÎuh prÇiÈuÞ]yi>uÎu. aÐ prÇtu Ep]e^ey^}]h A Em]N anux>ic{u. A A«]RËm]y anux>fyuh B¬iyuh xmRÏfvum]f[ Em]en |osV>kZp¿[ aRHn]Äiyt[. A kZp OÎuek]Þu m]ztm]f[ Em]N m>fÊil niÎ[ >ÑeÏÈt[. apkTh xhBviÄuk teÎ ecy[tu. at[ A Em]n[ anuBviÄ]nuÔt]yi>uÎu. pEÑ , m>fÊil niÎ[ >ÑeÏÈu. aÆen >ÑeÏÈt[ A Em]eû zpyøh ek]Þ]f[. HZdyh en]ßuÔ zp]RËnyuh jpvuh ek]Þ]f[ |osV>kZp A Em]n[ kiÈiyt[. atu ek]Þ[ O>u vY¬i m]ztm^}, A kuTuhbh teÎ >ÑeÏÈiE^} . mric{[ aÐyueT v]Äukšil visV]xmi^}]ti>ueÎÜil, ae^}Üil visVxiÄuÎuevÎ[ pryukyuh OÎuh zpvZÊiyil ek]Þu v>]ti>iÄukyuh ecy[etÜil

at[

`zt

v^iy

du®KÊin[

|Ty]Äum]yi>uÎu.

A«]RËm]yi

zpyøic{]l m]Õ]N k<iy]Ê viDiey]Îumi^}. viDic{ |osV>N teÎ A viDi m]Õi `<utuh.” 275.aÐ prÇt[ EkÈu ek]Þu niÎ apkTÊileÏÈ vY¬i A v]ÄukL s>i vc{u. “aWum]xÆLÄu muá]f[ w]nÐey AdYm]yi k]f]N vÎt[. aÎu teÎ aÐ muÎriyiÏ[ nlkiyt]f[, kurc{[ m]xEÊ¿[ Em]N vše> xUÑiÄfemÎ[. `eßÜi^uh

apkTh

\Þ]EyÄuemÎuh

xUciÏic{i>uÎu.

`niÄ[

Em]EÈ]ReexÄišueÞÎ[ ariÇEÏ]<uh aÐ prÇu, ‘xUÑiEc{ vÞi O]TiÄ]vU, ptueÄ Ep]y]l mti, dU>y]ztey]Îuh eebÄil Ep]kÞ’ `Î[.” 276.`Î]l Ec]dYkRÊ]v[ aÆen viT]N B]vmi^}]yi>uÎu. “aÐ prÇE^}], aÐyueT niREÌsÆL aÑ>hzpti anux>ic{tu ek]Þ]f[ aEÌHÊin[ |osV>kZp kiÈiytuh apkTÊil niÎ[ >ÑeÏT]niTy]ytuh `Î[. pEÑ, p^EÏ]<uh aÐey


77

k]fuÎtin[ muá[ teÎ p^ Ašukšuh aÐyueT kZp ek]Þ[ at[Butk>m]yi >ÑeÏÈiÈuÔt]yi w]N EkÈiÈuÞE^}]. aÐey kÞumuÈuÎtin[ muáu[ teÎ ci^ B¬M]e>Ey] av>ueT kuTuhb]hgÆešEy] aÐ >Ñic{iÈuÔ p^ anuBvÆšuh w]N En>iÈ[ EkÈiÈuÞ[. ave>ßu x]Dn ecy[tiÈ]f[ avRÄ[ |osV>kZp kiÈiyt[? aÐ avRÄu EvÞ niREÌsem]Îuh nlkiyi>uÎi^}E^}].” 277.aÐ xÐtic{u, “s>iy]f[. ci^RÄ[ aÐey k]fuÎtin[ muáu[ teÎ aÆenyuÔ anuBvÆL \Þ]kuÎt]yi pry]ruÞ[. aÐyum]yi |o jMÊil ~etÜi^uh t>Êil b³eÏT]niTy]yve>^}]h teÎ mu´MÆši^uh aÐEy]eT]Ê[ \Þ]yi>uÎv>]f[. at[ mÄL k]fuÎi^}. |o jMh m]zth, atuh atieû purEm k]fuÎ,

k<iÇk]^h

m]zth,

muNniRÊi

tI>um]niÄ>ut[.

avRÄ[

aÐey

ariyie^}Î[. avR `^}]h aÐEy]Tu kUeTyuÞ]yi>uÎvR teÎy]f[. atu ek]Þ[ avRÄuÞ]y anuBvÆL aÐey k]fuÎtin[ muáuÞ]yt]efÎ[ pryuÎt[ azt s>iy^}. avR muN jMÆšil aÐyum]yi OÎic{uÞ]yi>uÎu `Î[ O]RÄuÎie^}EÎ \Ôu. aÐey k]f]N O]E>]>uÊRÄuh O]E>] xmyh vc{iÈuÞ[. aEÏ]L m]ztm]f[ avRÄ[

aÐey

xmIpiÄ]N

k<iyuk.

aTuÊuÞ]yi>uÎvR

p^>uh

aÐey

k]fuÎtin[ mUá[ ake^yuÔ ci^R aTuÄ]niTy]yt[ atu ek]Þ]f[. `Î]l aÐey xhb³ic{iTEÊ]šh aп[ `^}] mÄšuh `EÏ]<uh kUeTyueÞÎ B]vm]f[. avR

aÐey

xmIpiÄuÎt[

EkÈriÇiÈ]yi>iÄuh

v>uÎt[,

p^ ci^R

xmyÊ]y]e^ß]? EP]EÈ]

ci^R

kÞiÈ]yi>iÄuh,

aÐeyÄuric{[ ae^}Üil

Bjn

EkÈiÈ]yi>iÄuh. ci^R aÐyueT mÕu mÄšil niÎriÇu veÎÎi>iÄuh. |niyuh ci^RÄ[ aÐyum]yi En>il kÞumuÈuEá]L m]ztEm b³Êieû A<h mnÓi^]Ä]N k<iÇuÔU `Î[ v>]h.” 278.“mÄL aÐey kÞumuÈuÎtin[ muá[ `Î[ pryuÎ xmyh aÐyueT dZS[Tiyil

|^}.

`^}]

mÄšuh

`EÎ]

aÐyuETt]yv>]f[.

av>t[

ariÇ]^umie^}Üi^uh avReÄ^}]h aÐyueT xh>Ñfh `EÏ]<uh \Þ]yi>iÄuk teÎ ecy{uh. gu>uvieû v]Änux>ic{[ nIÆuÎtieû `^}] P^vuh |o jMÊilÊeÎ


78

kiÈieÄ]ÔfemÎuEÞ]? mu´MÆšil

ecy[t

|osV>kZp¿[ kRÐÊieû

jnnm>fÆšueT

P^m]yi

|o

jMh

Ev^ieÄÈukši^}. zpEtYkic{[

x]Dn

ecy{]ÊvRÄuh kZp kiÈieyÎu v>]h. avRÄ[ aÐ niREÌsÆL ek]TuÊt[ niÆL k]fuÎi^} `EÎ \ÔU. avRÄ[ EvÞt[ En>EÊ aÐ ek]TuÊiÈuÞ[ atnux>ic{[ nIÆiyvRÄ[ atieû P^h kiÈuÎtiEÏ]<]efÎ[ v>]h. `ß]y]^uh ~tu kRÐÊinuh P^muÞ[. n^} kRmÊin[ n^}P^emÜil cIÊ kRÐÊin[ cIÊP^vuh \Þ[. at[ `ß]yi>iÄuh; `EÏ]L, `Æen, kiÈuh `eÎ]Îuh ariy]N x]D]>fÄ]RÄ[ k<iyi^}. mH]«]ÄL xܯiÄuÎtinnux>ic{]f[ E^]kÊil kRÐP^h ^BiÄuÎt[ a^}]et nÐL

vic]>iÄuÎ

Ep]e^y^}.

avRÄriy]h

ARÄ[,

`ßu[

P^h

`EÏ]L

ek]TuÄfemÎ[. at[ A xmyÊ[ teÎ kiÈuh. AdYßmi^}]Ê jIvitÊieû O>hsh m]zth

kÞuek]Þ[

s>iy]kuh?

nÐL

atuEp]e^

k]>YÆL

mH]«]ÄšueT

vi^yi>uÊ]N

zsmiÄuky]f[.

zpvRÊnÆšueT

purh

aetÆen

m]ztEm

niÆL

k]fuÎuÔU. avR yœ]RËÊil ecy{uÎeteßÎ[ mÕuÔvRÄ[ ariy]N k<iyi^}. avR BUtvuh vRÊm]nvuh B]viyuh ariÇ]f[ O]E>]Î[ ecy{uÎt[. atriy]ÊvR av>ueT zpvRÊnÆešÄuric{[ viDi k¯iÄuÎt[ s>iy^}. O>]LÄ[ aÐ niREÌsÆL nlkiEy], ay]L aÐyueT niREÌsÆL p]^iEc{] `eÎ]eÄ meÕ]>]L `Æen ariyuh? aÆen p]^iÄuÎvRÄ[ P^h niþy]yuh kiÈ]et v>i^}. ae^}Üil at[ aп[ O>u kTh Ep]e^y]yiÊI>uh.” 279.“ci^R x]Dn ecy{]et kZp¿[ aRH>]yt]yi Em]n[ Et]ÎuÎu. avR purem aRc{nyuh jpvuh EH]mvuh OÎuh ecy{uÎuÞ]vi^} EÑztÊil ptiv]yi Ep]kuÎuÞ]vi^}. av>ueT mnÓuh v]Äuh zpvZÊiyum]fve> kZp¿[ aRH>]ÄuÎt[. ci^R purEm zkU>M]>]efÎ[ Et]ÎiEc{Ä]h `Î]l av>ueT \Ôil a^ivuh EýHvuh Ayi>iÄuh. mÕu ci^R purEm EýHh zpkTiÏiÄuh, \ÔiE^] evruÏuh axUyyuh Ayi>iÄuh \Þ]vuk. |osV>N \Ôu[ k]fuÎvn]f[ mnuSYN purvuh. atuek]Þ[ |ÆenyuÔ k]>YÆšil viDi k¯iÄuEá]L nÐL vše> zsÍiÄfh. A<Êil pÚiÄ]et OÎuh tI>um]niÄ>ut[. purh kÞ[ myÆ>ut[. k]>YÆšueT \Ôriy]N


79

k<iyfemÜil atu Ep]e^ xUÑ[mm]y mnÓ[ nÐL \Þ]ÄieyTuÄfh. mnÓin[ niþ^t eekv>uEá]<]f[ A xUÑ[mdZS[Ti kiÈuÎt[. nÐueT mnÓ[ xd] |ški mriyuky]f[.

atin[

zgHfs¬ieyÆenyuÞ]vuh?

mnÓieû

niþ^tyi^]f[

~k]zgt kiÈuÎt[.“ 280.“Em]N |vieT v>uÎ B¬Me>yuh |viTuÔ aEßv]xikEšyuh kÞ[ xhx]>ic{u En]ÄiEÄ. avRÄ[ aÐyum]yuÔ b³emß]efÎ[ aEnVSiÄfh. aÐey `EÏ]<]f[ AdYh kÞt[, `zt n]š]yi AzsmÊil vÎ[ ni^[Ä]N tuTÆiyiÈ[, `eÎ]eÄ ti>Äi En]Äfh. avRÄ[ aÐEy]TuÔ mEn]B]vh ariy]N zsmiÄfh. miÄv>uh prEÇÄuh, ‘w]N |zt]h tIyti |Î vRSÊil aÐey kÞu. w]N `eÈ]át[ pÊu[ ek]^}m]yi aÐyueT kUeT |vieTy]f[.’ `eÎ]eÄ. piÎITvR |tu[ kUTi

EcRÄ]N

En]Äuh.

at]yt[.

‘`Î]^uh

aÐEy]TuÔ

b³h

p^

jMÆš]yiÈuÔtu Ep]e^y]f[ anuBveÏTuÎt[. aÐey kÞEÏ]LÊeÎ `niÄt[ Et]Îi. aÐyuh `eÎ pEÞ¿u pEÞ p>icymuÔtu Ep]e^y]f[ ep>um]riyt[.” 281. “Em]nuh Ep>um]yi

nÐL

~t]ÞÆeney]eÄyE^} b³eÏTuÎu.

Et]ÎiyiÈuÔt[.

avieT]eÄ

`ß],

|Æeney]>u

pURv{

meÕztEy] p>icyh

Et]Î]Êetß]? Ae> p>icyeÏÈ]^uh at[ b³m]yi vikxiÄ]N k]^h `TuÄuh. >Þu EpR tÐil AdYh k]fuEá]L avRÄ[ ap>icittVm]yi>iÄuh Et]Îuk; p>x[p>h ariy]N k<iyi^}. `Î]l aÐyueT mÄLÄ]RÄuh teÎ aÆeney]>u B]vmi^}. aÐ ~Et] ap>icity]efÎ[ avRÄ]RÄuh Et]ÎiyiÈi^}, aÐyueT ep>um]ÕÊi^uh avRÄt[ Et]Î]ri^} . `ß] k]>Yh? xtYÊil aÐ `EÏ]<uh mÄšueT kUeT \Þ]yi>uÎu. mÄšum]yi aп[ O>iÄ^uh EvRp]T[ \Þ]yiEÈyi^}.” 282.“mÄšueT ariyuÎi^}yi>iÄuh.

x[œU^mnÓ[ `Î]l

A

muá[

aÐEy]eT]Ïh

ariv[

mÄšueT

p^

`^}]h

jMÆL

k<iÇt[

\Ôi^uÞ[

anukU^

xàRBÊil at[ zpk]siÄuÎuevÎ[ m]zth.” 283.“|o kZpeyÎ[ prÇE^}]. at[ mH]«]ÄšueT m]zth aDIntyi^uÔt]f[. avRÄt[ A>ueT Eml EvfemÜi^uh `EÏ]L EvfemÜi^uh ec]>iy]h. ek]TuEÄÞ


80

`Îu evc{]l aÆenyum]k]h. atienÄuriec{]Îuh tIRÊu pry]N pÕukyi^}. avieT

nÐueT

kfÄukUÈ^ien]Îuh

O>u

vi^yumi^}.

x]Dney]Îu

ecy[tiÈi^}Êy]šien nimiS]RÍh ek]Þ[ mu¬i nlkiynuzgHiÄ]N avRÄ[ k<iyuh. ci^R aEnkn]L kÚin x]DnynuS[Úic{u k]f]h `Î]l kZp avRÄ[ kiÈiÄ]fi^}. aRHtyuÔ AReÄÜi^uh

x]DkM]RÄ[

kZp

ek]TuÄuÎtuh

kiÈ]et

v>uemÎ^}

ek]TuÄ]ti>iÄuÎtuh

pryuÎt[.

tIRÊuh

kZp

mH]«]ÄšueT

eekyi^i>iÄuÎu `Î]f[. O>]L jIvith mu<uvN `ßinu EvÞi zpyøic{uEv] at[ O>u mH]«]vieû kZp ek]Þ[ niS[zpy]xh kiÈ]EnyuÔU. nÐL nÐueT ecriy buÍi vc{[ ašÎ]e^]Îuh atin[ k]>fh keÞÊ]N pÕukyi^}. O>u vY¬i¿[ kZp kiÈiyt[ `ßuek]Þ]efÎ[ meÕ]>]LÄuh kZtYm]yi pry]N k<iyi^}. ci^EÏ]L atien]>u k]>fvuh \Þ]yie^}Îu teÎ v>]h. xd[gu>u at[ evruet v]>ieÄ]TuÊtum]k]h. `ßu[ vÎ]^uh gu>uvieû p]dh viT]et murueÄÏiTic{[ k>y]nuh zp]RËiÄ]nuh m]ztEm A kZp kiÈ]n]yi nmuÄ[ ecy{]N k<iyuÎt]yiÈuÔU.” 284.dRsn Evšyil |Æen dIRGm]yi xhx]>iÄuk aÐyueT ptiv^}. B¬M]R

aÐey

ep]tiÇu

nilÄuÎu.

av>ueT

du®KkœkLÄ[

ecvi

ek]TuÄ]n]>hBic{u. zbªc]>ikšueT Bjn tuTRÎu. 285.“xhx]>du®Ksmnh ecy{uh ....” 286.aÐyueT vcn]mZth nukRÎ]l ARÄ]f[ tZp[ti v>ik? viDiyueTyuh mnuSYzpyøÊiEûyuh atiRv>áukL vY¬m]ÄiyiÈuh |niyuh kUTutl `eßÜi^uh aÐyil niÎ[ EkLÄ]N AdYh Ec]dYmuÎyic{ B¬N AzgHiÄuÎu `Î[ A muKB]vh vY¬m]Äi. aÐ vIÞuh tuTRÎu. 287.“O>uveû viDi m]Õ]N mH]«]ÄLÄ[ xܯh ek]Þu m]zth k<iyuemÎ[ k]fiÄuÎ O>u kœyuÞ[. O>iTÊ[ v^iy viS[fuB¬>]y dátikL jIvic{i>uÎu. viv]Hh

k<iÇ[

vše>

vRSÆš]yiÈuh

xß]n^b[DiÄ]yi

vše>

vRSh

P^muÞ]yi^}.

O>u

divxh

avR

eedvgtY]

avReÄ]>u kÚin

A

tpþ>Y

zg]mÊi^UeT

xß]nh

\Þ]yi^}.

anuS[Úic{uevÜi^uh kTÎu

Ep]yi>uÎ


81

n]>dmHRSiey v<iy]yi>uÎu.

avR

kÞumuÈ]niTy]yi.

Bgv]en

n]>dR

dRsiÄuEá]L

eevkuf[ÚÊiE^¿[ tÆšueT

du®Kh

Ep]kuÎ kUTi

aviTuEÊ]TufRÊiÄfemÎ[ avR mHRSiEy]TBYRËic{u. `ßu ek]Þ]f[ Bgv]N tÆLÄ[ O>u kuÇiÄ]^[ k]f]nuÔ B]gYh |niyuh t>]Êt[? `Î]fviTuÎ[ atin]yi anuzgHiÄuÎt[ `ÎriÇu v>femÎvR n]>d mHRSiEy]T[ vinypURv{h aBYRËic{u.” 288.“eevkuf[ÚÊie^ÊiyEÏ]L |o dátikšueT k]>Yh pry]N n]>dR mrÎi^}. “avRÄ[ |o jMh kuÈikšuÞ]v]N viDiyi^}” `Î]yi>uÎu Bgv]eû mrupTi. n]>dRÄ[ viSmh Et]Îi. `Æen |o v]RÊ avE>]T[ Ep]yi pryuh? atuek]Þ[ ti>ic{u Ep]kuEá]L atu v<i Ep]EkÞ `Î[ n]>dR tI>um]nic{u.” 289.“vRSÆL k<iÇu Ep]yi. piÎIeT]>iÄl n]>dR vIÞuh A zg]mÊi^UeT kTÎu Ep]k]niTy]yi. A dátikšueT vIÈumuÕÊ[ kuÈikL kšiÄuÎt[ kÞ[ aEÌHh Aþ>YeÏÈu.

atv>ueT

kuÈikš]efÎu

kuTi

ariÇEÏ]L

n]>dRÄ[

kotukmTÄ]n]yi^}. “`Æeny]f[ niÆLÄI kuÈikL \Þ]k]niTy]yt[?” n]>dR ti>Äi. 290.“aviTuÎ[ |o zg]mÊil vÎu Ep]ytil pieÎ meÕ]>u mH]«]v[ |vieT a¯k]^h tÆ]niTy]yi. wÆLÄ[ aEÌHeÊ suzsUSiÄ]nuÔ B]gYh ^Bic{u. wÆšueT p>ic>fh ek]Þ[ xEß]Sic{[ `ß]f]vsYemÎ[ aviTuÎ[ A>]Çu. kuÈikši^}]Ê du®Kh ariyic{EÏ]L ‘niÆLÄ[ mUÎu[ kuÈikL \Þ]keÈ’ `Î[ aEÌHh anuzgHic{u. aEÌHÊieû anuzgH P^m]yi wÆLÄ[ kiÈiy mÄš]fivR.” 291. n]>dRÄ[ |Ä]>Yh Bgv]En]T[ Ec]dic{riy]N DZtiy]yi. aEÌHh Ene> eevkuf[ÚÊiE^¿[ nTek]Þu. ecÎp]ET Bgv]En]T[ p>]tieÏÈu, “aeÆßin]f[ ~t]nuh vRSh muá[ O>u dátikLÄ[ kuÈikšuÞ]kuÎ k]>Yh Ec]dic{EÏ]l avRÄ[ |o jMh kuÈikL \Þ]vie^}Î[ prÇt[? |t] |EÏ]L avRÄ[ OÎ^}, mUÎ[ kuÈikL pirÎi>iÄuÎu. aÆu[ v^iy xtYv]diyefÎ[ pryuÎE^}].”


82

292.n]>dRÄ[ kUTute^eßÜi^uh pry]niT ek]TuÄ]et Bgv]N ci>ic{uek]Þ[ prÇu, “avRÄ[ kuÈikšuÞ]v]N viDiyie^}Î[ m]ztmE^} w]N prÇuÔU. viDi m]Õ]N pÕie^}EÎ]

kuÈikšuÞ]vie^}EÎ]

prEÇ]?

avRÄ[

~etÜi^uh

mH]«]vieû

anuzgHh ^Bic{i>iÄuh. k]>fh avRÄ[ m]ztEm viDi m]Õi `<ut]N k<iyU.” 293.“at]f[ aÐ prÇt[, |osV>n[ nlk]n]v]Ê anuzgHh mH]«]vin[ nlk]N

k<iyuh.

k]f]nuh

EkLÄ]num]k]Ê,

n]m>UpÆši^}]Ê

|osV>en

anuBvEvdYm]ÄuÎt[ mH]«]Äš]f[. |osV>xܯeÊ avR y]œ]RËYm]ÄuÎu. av>i^UeT

jnÆL

|osV>]nuBUtieyeßÎriyuÎu.

|osV>num]yi

pURÉ

e`kYmTÇv>]efÜi^uh avR A AnàD]mh viÈirÆi vÎ[ jnÆšueT t^Êil k<iyuÎt]f[ yœ]RË tY]gh. aÆenyuÔ tY]gikšueT suÍxܯeÊ |osV>N Ep]^uh m]niÄuh. viDikRÊ]v]y Bgv]N teÎyuh B¬p>]DInn]efÎ[ atu ek]Þ]f[ pryuÎt[.” 294.teû Ec]dYÊin[ |Æeney]>u kœyi^UeT aÐ nlkiy visdIk>fh A B¬n[ vše> tZp[tik>m]yt]yi Et]Îic{u. meÕ]>]šieû xhsyh aEÏ]L \yRÎu. 295.“aÐey k]fuÎtin[ muá[ tIRÊuh ni>IsV>v]dikš]yi nTÎi>uÎvR p^>uh aÐey kÞ EsSh v^iy B¬M]>]yi m]riÄ]f]ruÞE^}]? aetÆeny]f[?” 296.“`zt v^iy yu¬iv]diy]y]^uh ni>IsV>v]diy]y]^uh |Îe^}Üil n]eš AÍY]«ikÊieû v<iyil vEÎ mtiy]kU. tÆšueT kRÐgti anux>ic{[ ci^R kuErÄ]^h yu¬iv]dvum]yi nTeÎÎu v>]h. ~etÜi^uem]>u GÈÊil avRÄ[ |osV>visV]xmuÞ]k]niTy]k]ti>iÄi^}. aÐeyÄÞ[ epeÈÎ[ visV]xikš]yi m]ruÎ avisV]xikL p^>uh |o jMÊil m]ztm]f[ |osV>niESDikš]yi nTÄ]niTy]yt[. av>Æeny]yt[ jnic{u všRÎ x]Hc>YÆL ek]Þ]yi>iÄ]h. `Î]l av>ueT \Ôil pURv{ jM]R´itm]y xhx[k]>murÆiÄiTÏuÞ[. x]Hc>Yh kiÈuEá]L at[ \f>uÎu. pURv{jM xhx[k]>m]f[ `EÏ]<uh kUTutl s¬imÊ]yi>iÄuÎt[. tt[k]^h buÍiyil kyriÄUTiy ni>IsV>v]dem^}]h tIÑ[fm]y jIvit]nuBvÆL ek]Þ[ ep]^iyuÎ avx>Êil \Ôie^ AÍY]«ik xhx[k]>h pURv{]Dikh s¬iEy]eT


83

\yRÎuv>uh. at[ yœ]k]^h nTÄ]ti>iÄi^}. O>u mH]«]vien kÞumuÈuEá]E<] ae^}Üil AÍY]«ik anuBUti \šv]kuEá]E<] av>ueT \Ôie^ B¬iB]vh \f>uh. purEm k]fuÎvRÄ[ av>ie^ m]Õh avisVxnIym]yi Et]Îuh. aÆeney]>u m]Õh \Þ]yi `Îu vc{iÈ[ avR |ni Em^il x]Dn anuS[ÚiEÄÞtie^}EÎ] av>ueT v]xney^}]h Ñyiec{EÎ] aRËmi^}. av>uh mÕuÔve>EÏ]e^ gu>uvieû kI<il x]Dn ecy[tu teÎ tÆšueT |o jMÊiE^yuh k<iÇ jMÆšiE^yuh v]xnkL OTuÄfh.

aÐyueT

aTueÊÊieyÎu

vYtY]xmuÞ]yiÈuÔt[

`ß]efÎu

vc{[

vc{]l

av>ueT av>ie^

v]xn]Ñyh ^okik

vÎiÈi^}.

v]xnkEšÄ]L

AÍY]«ik xhx[k]>Êin[ muNtUÄh eekvÎiÈueÞÎu[ m]zth. atuÞ]k]N k]>fh x´n xáRÄm]f[.” 297.“aEÏ]L aÐyueT aTuÊ[ `ÊuÎv>il pURv{xhx[k]>h \Ôv>il m]ztEm m]Õh v>ikyuÔU `Î]Ef] aÐ pryuÎt[?” 298.“mÄEš, aÆen teÎ EvfemÎi^}. mu´Mh O>u AÍY]«ik xhx[k]>vuh |^}]Êv>il Ep]^uh mH]«]ÄLÄ[ av>ueT xܯh ek]Þ[ pURÉm]yuh m]Õh v>uÊ]h. ave> AÍY]«ik jIvikš]Ä]h. mH]«]ÄL vic]>ic{]l nTÄ]Êt]yi `ß]fuÔt[?” 299.aÐ anYmnx[ky]yi. zbªc]>ikšueT kIRÊn]^]ph tuT>uky]f[ 300.“Ek<ueÎN m]nxmÐ]......” 301. BjnyueT

v>ikšil

tušuáiniÎ

k]feÏÈu.

aÐyueT

vi>^ukL

niÒb[dt

vY]pic{u.

zbªc]>ikšueT

B¬i>xÊil

muzd]ÜitÆš]yi. at[Buth

Amùy]yt]yi

s>I>h

niþ^m]yi.

ek]Þ[

viTRÎ

cuÕup]Tuh cuÞukšil

kIRÊn]^]pvuh eme^} OTuÆi. a¯En>h tikÇ niþ^t. piÎIT[ zbªc]>ikL “H>i O]h...H>i O]h....” `Î mzßh jpiÄ]N tuTÆi. B¬M]R ~Õu ec]^}]nuh. aß>IÑh mzßmuK>itm]yi.

H>in]m

^]xYnZÊm]Tuky]Ef]?

nUpu>DVni

mu<Äi

zpkZtIsV>i

xVyh


84

viEvkpURv{m]y kRÐh 302.miœunm]xÊie^]>u

tiÜš]<[c

divxh

>]vie^

kš>iyueT

vTÄuB]gÊ]yuÔ BÑfs]^yil |>iÄuky]f[. >]vi^eÊ kÇi višá]r]yi. “g]yztI, nI ecÎ[ kÇi kuTiÄ]N aW]r[ p}]vi^ priEc{]Þ[ O]Ti v].” aÐyueT v]ÄukL EkÈ g]yztiyueT k]^ukLÄ[ cirku vc{u. eeknirey p}]vi^yum]yi a¯xmyÊinuÔil g]yzti aÐyueT muÎil `ÊiÄ<iÇu. aÐ xEß]SiÄuemÎ[ k>utiy g]yztiÄ[ etÕi. aÐ pry]ruÞ[ pUEß]ÈÄ]>N pUvieû Bhgiy^} AdYh k]fuk, atie^vieTeyÜi^uh ecriey]>u pu<uEv] pUc{iEy] |>uÎ]l at]f[ AdYh ay]šueT

zsÍyileÏTuk.

atu

Ep]e^

gu>u

siSYeû

nUru[

gufÆL

kÞ[

puk<[ÊuÎtiEnÄ]L aveû niÓ]>emÎ[ Et]ÎuÎ O>u etÕieny]yi>iÄuh AdYh cUÞiÄ]fiÄuÎt[. k]>fh O>u pu<uviEnEy] pUc{iEyEy] niÓ]>emÎ[ vic]>ic{[ aEÏ]LÊeÎ `TuÊu kšy]ti>uÎ]l atu[ mti pUvieû Bhgi mu<uvN nsiÏiÄ]N. atu[Ep]e^ ecruetÎ[ vic]>iÄuÎ etÕuh xmyÊ[ ti>uÊeÏT]ti>uÎ]l at[ piÎIT[ v^iy ptnÊin[ v<ietšiÄuh. T]Üil O]ÈyuÔt[ aT¿]et atil evÔh `zt nirc{]^uh aDikEn>h tÆi ni^[Ä]Ê Ep]e^. 303.“nIeyß] |o k]fic{t[? aWu EpRÄ[ kÇikuTiÄ]N EvÞ p}]vi^ ek]Þuv>]nE^} niEÎ]T[ prÇt[? atienßin]f[ pÊu ptinWi^ ep]Èic{uek]Þu vÎi>iÄuÎt[? |t[ azsÍye^}Üil pieÎß]f[? evruet jIven nsiÏiÄuÎt[ p]pm]f[.

at]f[

nIyI

ecy[tt[.

viEvkmi^}]et

ecy{uÎ

zpvZÊieyy]f[

aDRÐemÎ[ pryuÎt[. aÐyueT kUeT |ztyuh vRSh niÎiÈ[ |t]Ef] nI pÚic{t[? a¯emÜi^uh EýHvuh k>ufyumuÔ Ae>Üi^uh |Æeney]>u etÕ[ ecy{uEm]? |o |^kLÄuh

jIvnueÞÎ[

O]RÄ]N

k<iy]Êtuek]Þ]f[

ninÄtiEn]T[

k>uf

Et]Î]Êt[. k]>ufYmuÔ mnÓin[ jIvN nsiÏiÄ]N k<iyi^}. k>ufyie^}Îu vc{]l mÕuÔv>ueT k]>YÊil ninÄ[ O>u zsÍyumie^}ÎRËh. gu>uvil s>iy]y visV]xvuh


85

B¬iyumuÞ]yi>ueÎÜil

nI

|Æeney]>zsÍ

k]fiÄi^}]yi>uÎu.

jIvN

xRv{

c>]c>Êi^uh nirÇu ni^[ÄuÎt]efÎ visV]xÊil niÎ]f[ k>uf \Þ]kuÎt[. AvsYÊil kUTutl |^ nuÔiytu teÎ ninÄ[ zsÍyuh visV]xvumie^}Î[ k]fiÄuÎu. viEvkmi^}]Ê zpvZÊiy]yiEÏ]yi niEût[.” 304.aÐ OÎu niRÊi. g]yzti `Eß] pry]N v] turÎu. pEÑ, sb[dh purÊu vÎi^} . aW]r[ |^ kUTutl `TuÊtinizt v<Äupry]nuEÞ]? aW[ |^pri¿uÎt[ etÕe^}Üil pÊ[ |^ nuÔuÎt[ Hihxy]kuEm]? `eÎ]eÄy]yi>iÄ]h g]yzti cißic{iÈuÞ]vuk. atu[ mnÓi^]Äiy mÈil aÐ visdIk>ic{u. 305.“aW[ |^ nuÔuÎt[ etÕe^}Üil pEÊ] ptinEW] nuÔuÎtie^ß]f[ etÕ[

`Î]

g]yztiEm]L

vic]>iÄuÎt[.

OÎ[

DRÐvuh

mEÕt[

aDRÐvum]kuÎetÆeny]efÎ]fvLÄ[ xhsyh.” 306.g]yztiyueT kÉukšil vix[myh viTRÎu. teû cißkL v]yic{riÇ mÈi^]fE^}] aÐ \Ê>h pryuÎt[. |t[ putiy anuBvm^}. |Îuh |Îe^yum^} aÐyil

niÎ[

g]yztiÄ[

|Ê>h

anuBvÆL

\Þ]kuÎt[.

mH]«]ÄšueT

xRv{¡tyuh xRv{s¬iyuh xRv{vY]pitVvuh vIÞuh vIÞuh anuBvp]ÚÆši^UeT vY¬m]ÄeÏÈ]^uh OÏh ni^[ÄuÎvRÄ[ p^EÏ]<uh ave> mnÓi^]Ä]N k<iy]et Ep]kuÎu. xhsyÊieû, avisV]xÊieû k]REmGÆL vIÞuh vIÞuh

av>ueT

cid]k]sÊil \>uÞukUTuÎu. EzpmÊieû, pþ]Ê]pÊieû m<ÊuÔikš]yi av epy[et]<iyuEá]L m]ztEm gu>ukZpyueT divYzpk]sÊin[ siSYeû \LÏU t<uki viTRÊ]n]vukyuÔU. siSYHZdyÊil ae^}Üie^]>u

mH]m]yyueT

niÎ[

s¬i

avRÉnIym]f[,

v]xn]m]^inYÆL

mH]«]vien,

ariyuk

pURÉm]yuh

ax]ÍYh

teÎ.

gti

acißYm]f[.

nIÆ]et aÐ

gu>uvien, pry]ruÞ[,

“pURÉvisV]xh vÎ]l A«x]Ñ]t[Ä]>m]yi” `Î[. 307.“aÐ viEvkmi^}]et ecy{uÎ zpvZÊikešy]f[ aDRÐemÎuh p]pemÎuh višiÄuÎt[. etÕ]f[,

nÐueT p]pm]f[.

azsÍyuh

k>ut^i^}]y[myuh

zppWÊil

`^}]Õinuh

ek]ÞuÞ]kuÎ atiEût]y

nS[Tem]eÄ zpEy]jnmuÞ[.


86

|osV>xZS[Tiyil

tEÔÞt]yi

OÎumi^}.

p>x[p>h

AzsyiÄ]et

OÎinuh

ni^ni^[Ä]n]vi^}. ecTikšuh m>Æšuh BUmiey Azsyic{[ vš>uÎu. pÑimZg]dikL AH]>Êin]yi xxYÆeš AzsyiÄuÎu. mnuSYN xxYÆešyuh mÕ[ jIvikešyuh AzsyiÄuÎu. |Æen E^]kÊie^^}]h p>x[p>h b³eÏÈ[ k<iyuky]f[.” 308.“nmuÄ[ jIviÄ]n]vsYm]yt[ zpkZtiyil nieÎTuÄuÎt[ etÕ^}. k<iÄ]N EvÞi >Þ[ ki<Æ[ EvfemÜil >eÞÉh pi<uetTuÄ]h at[ etÕ^}. `Î]l avieT mUeÎÉemTuÊ]l at[ aDRÐm]f[. at[ viEvkmi^}]y[my]f[.” 309.“`eßÜi^uh evruet p]<]ÄukeyÎ]l at[ Em]S[TiÄuÎtin[ tu^Ym]f[. >Þ[ EvÞiTÊ[ mUeÎTuÊ]l mUÎ]mEÊt[ evruEt kšEyÞi v>iE^}. O>u pEÑ, visÄuÎ aylÄ]>ie^]>uvn[ A ki<Æ[ zpEy]jneÏEÈen. at[ nÐL `TuÊtu v<i ay]LÄ[ kiÈ]niTy]k]et Ep]vuky]f[ ecy[tt[. nÐL at[ k<ic{ie^}Îu teÎy^}, ay]LÄ[ AH]>h niESDiÄukkUTi ecy[tuevÎRËh. at[ ay]šueT AH]>h Em]S[Tic{tin[ tu^Ym]yiE^}. at]f[ an]vsYm]y, azsÍy]y zpvZÊi `ßuh

aDRÐm]efÎÐ

prÇt[.

aWi^

EvÞiTÊ[

pEÊ]

ptinEW]

`TuÄuÎtuh aviEvkm^}]et `ß]f[? b]Äi |^ kšEyÞi v>iE^} . avyueT jIvN evruet nsiÏiec{Îu teÎy^}. meÕ>]LÄ[ av zpEy]jneÏT]etyuh Ep]yiE^}..” 310. “aÐ pryuÎt[ teÎ Bgvd[gItyi^uh Bgv]N pryuÎuÞ[..” O>u zbªc]>i prÇu, “anYReÄ]Îuh ek]TuÄ]et tniÄ[ EvÞti^Dikh xá]dic{u kUÈuÎve> zsIkZS[fN ‘x[EtnN’ `Î]f[ viEsSiÏic{i>iÄuÎt[ at]yt[ kÔenÎRËh.” 311. “ave>y]f[ kÔM]e>Î[ prEyÞt[.” aÐ s>i vc{u, “E^]kÊil `ztEy] EpR atY]vsYk]>YÆL nirEvÕ]N v<iyi^}]et \<^uÎu. aEÏ]L kurc{u EpR m]zth tÆLÄ[ EvÞti^Dikh v^ic{u kUÈuÎtuh at[ A>um]yuh pÜiT]ti>iÄuÎtuh etÕE^}. av>ueT |o zpvZÊi mÕuÔve> Em]S[TiÄ]nuh ek]ÔyTiÄ]nuh Ezp>iÏiÄukyuh ecy{uÎu. aEÏ]L A>]f[ yœ]RË kÔM]R?” 312. aÐ `^}]vRÄuh kÇi višái. aÐ teÎ p}]vi^ kuÊi kuáiš]Äi mÄLÄ[ nlki. mÄL kÇi kuTiÄuÎt[ kÞu ek]Þi>uÎ]lÊeÎ aп[ vyR


87

niryuemÎ[ Et]Îuh. aÐyueT vIÑfÊieû x]mUHYm]nÆL zbªc]>ikšueT ciß¿]H]>m]yi. g]yztiyueT viSmh m]Õ]enEÎ]fh aÐ O>u kœ¿[ tuTÄmiÈu. 313. “O>iÄl O>iTÊ[ O>u mH]«]vien zg]mÊie^ jQ[jiy]yi n]Èuk]R ti>eÇTuÊu.

aEÌHÊieû

aTuÄe^Êiy

AdYeÊ

Ekx[

O>u

Em]SfÄuÕm]yi>uÎu. jQ[jiyueT viDi viciztm]yi>uÎu. v]dieyyuh zptieyyuh O>u Ep]e^ tTv[ siÑ¿[ viDiÄuky]fEÌHh ecy[tt[. |triÇ[ >]j]v[ aEÌHeÊ višic{[ Ec]dYh ecy[tu. “>Þu EpRÄuh OE> Ep]e^ siÑ viDic{t[ s>iy]Ef]? Em]S[TiÄeÏÈy]šien `ßu kuÕÊin]f[ aÆ[ siÑic{t[?” mH]«]v[ mrupTi nlki, “tniÄ[ EvÞti^Dikh xVÊ[ xá]dic{u kUÈi `Îtu teÎy]fy]šueT kuÕh. at[ xVyh D]RÐik k]>YÆLÄ[ viniEy]gic{ie^}Î[ teÎy^}, aÆen n^} k]>YÆLÄ]yi \pEy]giÄ]N k<iyuÎvRÄ[ eekm]r]nuh ay]L kUÈ]Äiyi^}. |osV>N kÉuh k]tuh nlkiyiÈuh tniÄu cuÕuh AH]>vuh vzüvuh kiTÏ]Tvumi^}]et kS[TeÏTuÎve> k]f]N

kUÈ]Äiyie^}Ît]fy]šueT

kuÕh.

xtYh

prÇ]l

A

kÔN

teû

jIvnpH>ic{i^}E^}] `EÎ]RÊ[ ay]L xEß]SiÄuky]f[ EvÞt[.” 314. “OÎu niRÊiy EsSh mH]«]v[ tuTRÎu prÇu, “avR >Þ]LÄuh OE> siÑ nlkiyt[ azt s>iy]yie^}Î[ teÎy]f[ `niÄuh Et]ÎuÎt[. k]>fh kÔen etÕu ecy{]N Ezp>iÏic{tinu kUTi A pfÄ]>en EvÞiyi>uÎu siÑiEÄÞt[. AvsYÄ]RÄ]yi teû Dnh s>iy]yi viniEy]giec{Üil ay]L xmUHÊil O>u kÔen xZS[TiÄi^}]yi>uÎu.” 315. E^]kemÆuh pTRÎu pß^ic{u k<iÇ aDRÐÊieû ek]Tuhk]Tien OÎ]ek kÊiey>iÄ]N

Ep]>uÎ

tIeÏ]>ikL

aÐyueT

v]ÄukL

Av]HiÄuÎuEv]?

putiey]>u n]ešyueT viÊukL mÄšueT mnÓil aÐ p]kuky]Ef]?


88

A<ÊiE^¿[ A<[ÎirÆuk 316. >]vie^ ptien]Îu mfi. aÐ kuTi^il dRsnh nlkieÄ]Þi>iÄuÎu. aÐyueT aTuÊi>iÄ]N kiÈiy avx>h O>u zbªc]>i p]<]Äiyi^}. k<iÇ divxh teÎ Ec]diÄfemÎ[ vic]>ic{i>uÎ k]>Yh avt>iÏiÄ]N aet]>vx>m]yi. 317. “aEÐ, aÐ |Î]š[ prÇE^}] nmuÄ[ k]>YÆL atieû A<Êil k]f]N x]DiÄuÎie^}Î[. nÐL `EÏ]<uh purh m]ztEm k]fuÎuÔU `Î[. `ßiEûyuh \ÔiE^¿]<[ÎirÆ]N xuÑ[mdZS[Tiyuh xUÑ[mm]y mnÓuh AvsYm]efÎuh aÐ prÇi>uÎu. aÐ at[ kurc{u kUTi visdIk>ic{u t>]Em]?” 318. “mnuSYmnÓieû xVB]vh teÎ cW^ty]f[. epNQu^h Ep]e^ at[ OÎil niÎ[ meÕ]ÎiE^¿[ ATieÄ]Þi>iÄuÎu. O>u vüuvil niÎ[ Ever]ÎiE^¿[ ae^}Üil O>u B]vÊil niÎ[ meÕ]ÎiE^¿[. |o ni^¿]Ê c^nm]f[ mnÓieû xVB]vh. a^}]et mneÓÎt[ ~Et] m]Õmi^}]Ê x]Dnm^}. O>iÄl O>]eš EýHiÄuÎ aEt mnÓu teÎ aTuÊ nimiSh ay]ešÊeÎ evruÄukyuh ecy{uÎt[ k]f]h. O>iÄe^]ÎiS[TeÏTuÎu,

aTuÊ

nimiSh

at[

aniS[Tzpdm]yi

m]ruÎu.

>]gEdVSÆLÄiTyil mneÓÎ epNQu^h ATieÄ]Þi>iÄuky]f[. atin[ O>u nimiSh niþ^m]yi>iÄ]N k<iyuÎi^}. |o ni^¿]Ê c^nh k]>fh vüuvieû xÊ, `^}]ÕiEûyum]D]>m]y A m]Õmi^}]Ê yœ]RË tÊVh k]f]N mnÓin[ k<iyuÎi^}. tT]kÊie^ ecriy O]šÆL k]>fh aTiÊÈ[ k]f]N x]DiÄ]ÊtuEp]e^, mnÓil cißkšueT

O]šÆšuÔiTEÊ]šh

vüuÄšueT

y]œ]RËYh

nmuÄriy]N

k<iyi^}.

mUTlmÇ[ k]<[cey mr¿uÎ Ep]e^ mnÓieû c^nh nÐueT \LÄ]<[c¿[ tTÓm]kuÎu. nÐueT

k]<[c

teÎ

vik^m]efÎriy]ety]f[

nÐL

O]E>]ÎiEnyuh

vi^yi>uÊuÎt[. atu k]>fh nÐueT ariv[ `EÏ]<uh apURÉm]yiÈu teÎ |>iÄuÎu.” 319. “`Æeny]fI mnÓil c^nh \Þ]vuÎt[? O]E>] AzgHvuh O]E>] vic]>vuh

vik]>vuh

mnÓ]kuÎ

j^]syÊie^riyuÎ

k^}ukL

Ep]e^y]f[.

aEÏ]<uÞ]kuÎ O]šÆš]f[ cißkL. O]E>] O]švuh \Þ]yiÄ<iÇ]l \TEney]Îuh


89

nsiÄi^}. kušÊieû nTueÄ]>u O]šmuÞ]y]l at[ všRÎ[ tI>h ve> `ÊuÎu. avieTyuh tI>]et tI>Êu tÈi ti>iek nTuviE^¿[ nIÆuÎu. |tiÆen p^ zp]vsYh AvRÊiÄuÎ Ep]e^ O]E>] cißkšuh O>iÄ^uÞ]y]l p^ zp]vsYh mnÓil AvRÊic{]vRÊic{u v>uÎt[ k]f]h. |o O]šÆL k]>fh j^Êie^ zptibihbÆL s>iy]yi k]f]N k<iyuÎi^} `Îu teÎy^} aTiÊÈuh k]f]N k<iy]et Ep]kuÎu. nÐL

vRÊm]n

nimiSÊil

jIviÄuÎtu

teÎyi^}.

vRÊm]n

y]œ]RËYh

k]fuÎumi^}. OÎukil mnÓil axUy, kusuá[, mmt, viEdVSh tuTÆiy vik]>ÆL Ayi>iÄuh

ae^}Üil

|EÏ]<i^}]Ê

`eßÜi^uh

EnT]En]

kiÈ]En]

AzgHm]yi>iÄuh. atume^}Üil mnÓil BUtk]^ cißkL nu<Çu kyruh. xuKh nlkiyvEy], EvdniÏiÄuÎvEy], pþ]Ê]pmušv]ÄuÎvEy], evruÏušv]ÄuÎvEy] Ay

cißkšil

mnÓ[

>miÄuh.

BUtk]^cißkL

viÈ]l

B]vik]^

xVp[nÆL

kTÎuv>uh. OÎukil n]eš v>]N Ep]kuÎt]yi k>utuÎ n^} k]>YÆL ae^}Üil |>uÞ B]vieyÄuric{uÔ Aku^tkL. OÎe^}Üil meÕ]Î[ mnÓil `EÏ]<uh nirÇu ni^[Äuh. atin[ O>iÄ^uh s]ßiyi^}, vizsmmi^}.” 320.“nÐL evÔÊieû mukLÏ>Ï[ m]zth k]fuÎtu ek]Þ[ atieû c^nh k]>fh aTiÊÈuh c^iÄuÎt]yi vic]>iÄuÎu. aTiÊÈ[ niþ^m]f[. atuEp]e^ mnÓie^ cißkL k]>fh atieû aTiyi^uÔ, atin[ AD]>m]y niþ^tVh nÐL k]f]et Ep]vuky]f[ ecy{uÎt[. atriyfemÜil ciß]t>hgÆL OTuÆfh. |ški mriyuÎ

mnÓ^},

atieû

|šÄmi^}]Ê

aTiÊÈ]f[

nÐueT

\ú.

avieT

k]^urc{]lÏieÎ ByÄ]ni^}.” 321. “kušÊieû aTiÊÈ[

k]ffemÜil O]šÆeš]TuÆiy]l m]zth Ep]>,

evÔvuh etšiÇt]yi>iÄfh. atuEp]e^ ciÊsuÍi v>]et a¯En>h cißyi^}]et |>uÎtu

ek]Þu

AÍY]«ikÊil

m]zth x]Dn¿[

mnÓieû |zt

aTiÊÈ[

zp]D]nYh

k]f]N

k<iyi^}.

ek]TuÊi>iÄuÎt[.

gu>u

atin]f[ pryuÎ

>Itiyi^uÔ x]Dnyuh niS[k]m kRÐvuh ek]Þ]f[ mnÓin[ niRÐ^t eekv>uÎt[.


90

aÆen

niRÐ^m]y

mnÓil

cißkL

avx]niÄuEá]L

A«tÊVh

xVyh

etšiyuÎu.” 322.“ O>iÄl mnÓieû niRÐ^tyuh niþ^tyuh eekv>iÄ]N k<iÇ]l nmuÄ[ A«tÊVh m]ztm^}, zppWÊieû y]œ]RËYvuh \Ôil etšiÇu k]f]h. kušÊieû aTiÊÈ[ k]fuEá]L teÎ evÔÊil zptiP^iÄuÎ zpkZtiEyyuh atuEp]e^ nmuÄ[ k]f]N k<iyuÎ Ep]e^. aEÏ]L m]ztEm nÐueT xhsyÆL `Eοum]yi avx]niÄukyuÔU. |tuve> nÐL kÞet^}]h miœYy]yi>ueÎÎ[ aEÏ]L m]ztEm Eb]ÍYm]kU. miœYeyÎu vc{]l m]ÕmuÔt[, m]ruÎt[. ni<^ieû piÎ]e^y]f[

|ztn]šuh

t]n^Çi>uÎetÎ[

ariyuÎt]f[

nÐueT

a¡]neÊÄuric{uÔ ti>ic{riv[. |EÏ]<uh O>u pEÑ nÐL prEÇÄ]h, nÐL a¡]nikš]efÎ[. `Î]l A a¡]neÊÏÕi s>iy]y Eb]Dh nmuÄiEÏ]<i^}. A«tÊVÊil \rc{u niÎuek]Þ[ zppWeÊ atieû s>iy]y >UpÊil k]f]N k<iyuÎt]f[ aÐ A<Êil k]fukeyÎ[ prÇEÏ]L aRËm]Äiyt[.” 323.“s>iy]y Ey]giyueT, ¡]niyueT, kÉukL En]Äiy]^riy]h avyueT zpEtYkt. A En]Èh teÎ tušc{u kyruÎt]f[. `k[x[Er Ep]e^. nÐueT EvSÊiEn] s>I>ÊiEn] mnÓie^ aEÏ]<eÊ vic]>ÊiEn] av>ueT k]<[c¿[ mr xZS[TiÄ]N k<iyi^}. avRÄet^}]h k]f]h OÏh teÎ av xtYme^}Îumriy]h. avR k]fuÎt[ nÐueT ansV>eectnYeÊy]f[, anß xÊeyy]f[. nÐueT aHÜ]>eÊy^} atinumÏurmuÔ A«xV>UpeÊy]fvR k]fuÎt[. avR n]Tkh k]fuEá]L OÏh Evdiyuh

k]f]N

viÈuEp]kuÎv>^}.

atu

ek]Þ[

n]TkeÊ

n]TkemÎ

ti>ic{riEv]eTy]fvR k]fuÎt[ at[ xtYemÎ[ vic]>iÄuÎi^}. Aeš]<iÇ]^uh a>ÆvEsSiÄuemÎvR

k]fuÎu.

>hgEvdiyum]yi

t]nriy]et

t]d]«Yh

zp]piÄ]Êtu ek]Þ[ neÐÄ]L nÎ]yi |o E^]kn]Tkh AxVdiÄ]nuh avRÄ[ k<iyuÎu.” 324.aÐyueT v]ÄukLÄ[ anup^}vieyEÎ]fh zbªc]>ikšueT Bjng]nh \yRÎu EkÈu,


91

325.“mÉ]y[ mryuh mnuSYN |niyuh...” 326.\c{BÑfÊin[ xmym]yi. aÐyueT dRsnh tuT>uÎEtyuÔU.

aHßyueT cumT[ 327.cißyueT

O]šÆšTÆ]Ê

mnÓil

xhsyÆeš]<iyi^}.

`Îi>uÎ]^uh

mH]«]ÄL ave¿^}]h Ñm]pURv{h \Ê>h nlkuÎtu[ av>ueT ašvÕ kZp ek]Þ]f[. aÐyueT Ene> aTuÊ Ec]dYmuy>]N aDikh En>emTuÊi^}. 328.“aEÐ,

prÇu

mnÓTÆuEá]L

m]ztEm

vüuÄšueT

yœ]RË

xV>Upmriy]nuh atu ve> n]h k<iÇt[ a¡tyi^]yi>ueÎÎ[ ti>ic{riy]nuh k<iyU `Î[. a¡tey ariyuk `Îu prÇ]e^ß]f[? ¡]nh vÎ]l a¡]nh Ep]yi `Î^}]et a¡]nh En>iÈ[ ariy]N k<iyuEm]?” 329.“Em]en,

nКil

A>]

pry]Êt[

n]h

|EÏ]L

k<iyuÎt[

a¡tyi^]efÎ[; nmuÄ[ a¡]nh \eÞÎ[?” aÐ ti>ic{[ Ec]dic{u. “v^iy p¥itM]e>ÎBim]niÄuÎv>uh

pryuh

t]N

a¡]niy]efÎ[.

mH]«]ÄšueT

aTuEÊ], EÑztÊiE^] ecÎ]l n]h zp]RËiÄuÎt[ “|osV>], `eû a¡]nh nIÄEf.

`eÎ

nyiÄEf,

aviTueÊ

kZp

ec]>iyEf.......”

`eÎ]eÄyE^}.

|Æeney]eÄ `^}]v>uh pryuÎueÞÎt[ s>i. pEÑ, `zt EpRÄ[ tÆšueT arivi^}]y[meyÏÕi

s>iy]y

Eb]DmuÞ[?

`^}]v>uh

pryuÎt[

EkÈ[

t]nuh

pryuÎuevÎ^}]et ARÄuh a¡]neÊÄuric{[ Eb]DmuÞ]yiÈi^}. Eb]DmuÞ]y]l avieT aHÜ]>mi^}, buÍip>m]yi ci^R mnÓi^]Äiy]^uh av>ueT aHÜ]>h nsic{iÈie^}Üil atinRËh av>t[ s>iÄ[ ariÇiÈie^}Îu teÎy]f[. k]>fh xVyh a¡]nikš]efÎ[ xÐtiÄuÎ miÄv>ueT ep>um]ÕÊi^uh A vinyh nmuÄ[ k]f]N k<iy]ri^}.”


92

330.a¡]nemÎÐ pryuÎt[ y]œ]RËYeÊÄuric{uÔ arivi^}]y[meyy]f[. a^}]et

^okikviSyÆšil

viv>mi^}]ÊtienÄuric{^}.

x]D]>f

AšukL

¡]nemÎ]l pÚnÊi^UeT EnTuÎ ariv]efÎ]fRËm]ÄuÎt[. |ÎeÊ xmUHh s]züvuh

E^]kk]>YÆšumriy]Êve>

EvEd]pniSÊukšriy]Êve>

a¡]nieyÎ[

a¡]nieyÎ[

višiÄuh.

p>iHxiÄuh.

p¥itM]R

ave>

xhb³ic{[

ariv]R´iÄuÎti^UeT Evfh |o a¡]nmkÕ]N. atu ek]Þ[ puükh pÚic{]l `^}]m]yi `Î[ jnÆL vic]>iÄuÎu. v]yiec{eßÜi^uh t^yil kyÕiy]lÏieÎ at[ n]^]Eš]T[ prÇu nTÄ]n]f[ En]ÄuÎt[. pryuk m]ztm^}, pÚiÏiÄ]nuh tuTÆuÎu. zpxhgiÄ]N

A>hBiÄuÎu.

puk<[ÊiÄ]f]n]zgHiÄuÎu. arivuÔv>ueT buÍijIviy]yi

v]Ä]yi xmUHÊil

av>ueT

avRÄ[ mÕuÔvR

p]¥itYeÊ

`ßienÄuric{uh

aBizp]ymuÞ[

ahgIk>iÄfemÎvRÄ[

ahgIk>iÄeÏÈu

k<iÇ]l

anYR at[

niRb{³muÞ[.

aTuÊ

pTi

gu>u

cmyuky]f[. |tuek]eÞ^}]h av>ueT aHÜ]>h OÎien]Î[ všRÎuevÎ^}]et O>u emc{vumuÞ]yiÈie^}Îv>riyuÎi^}. OÎumriy]ti>uÎEÏ]L av>ueT aHÜ]>h aztkÞ[ s¬m]yi>uÎi^}. atinzt B]>muÞ]yi>uÎi^}. aHÜ]>Êieû A eet pi<utu m]Õ]N aÎ[ `šuÏm]yi>uÎu. |Ît[ vNm>m]yi všRÎi>iÄuÎu. atien EvE>]eT nsiÏiÄuk duS[k>m]f[. p]rEp]e^ \rc{u k<iÇ aHÜ]>eÊ tkRÄ]N `šuÏm^}.” 331. “|ÆenyuÔv>uh zp]RËiÄ]ruÞ[. atu kÞ]l avRÄ[ aHÜ]>E^sh Ep]^umie^}Î[ Et]Îuh. pEÑ, av>ueT zp]RËn EzpmÊil niÎuh vinyÊil niÎuh v>uÎt^}.

ByÊil

niÎuÞ]kuÎt]f[.

avR

mEn]H>m]y

pdÆL

ek]Þ[

zp]RËn]g]nÆL >ciEc{Ä]h. tÆšueT a¡]neÊ aÆen BhgiyuÔ v]ÄukL ek]Þ[ Bgv]nu muáil xmRÏiEc{Ä]h. av>uh zp]RËiÄuÎt[ tÆšueT a¡]nh nIÄfemÎuh ¡]nzpk]sh \Ôil etšiÄfemÎum]f[. k]fuÎvR vic]>iEc{Äuh, EH], `eß]>u vinym]f[! `zt p¥iEt]citm]y zpxhgh ecy[t Aš]f[ kÞiE^}, `^}]v>uh

zpshxiÄuEá]<uh

puk<[ÊuEá]<uh

teû

arivi^}]y[meyÏÕi

`zt

`šimEy]eTy]f[ pryuÎt[. |t]f[ mHÊVÊieû ^Ñfh `Î[. `Î]l purEm


93

k]ÈuÎie^}ÜilÄUTi |o p¥itnuh |et^}]h AxVdiÄuky]f[. ay]šueT aHÜ]>h atinnux>ic{[

vš>uky]f[.

ay]L

teû

\Ôil

xEß]SiÄuky]f[,

teû

p]¥itYeÊ m]ztm^}, vinysI^EÊyuh AšukL puk<[ÊuÎu, t]N s>iÄuh O>u mH]«]v]yiÊIRÎi>iÄuÎu `ÎiÆen.” 332.“¡]nikešÎ[

vZœ]

aBim]niÄuÎ

|ve>y]f[

a¡]nikešÎ[

višiEÄÞt[. k]>fh av>ueT a¡]neÊÄuric{u[ avReÄ]>u Eb]Dvumi^}. tÆL ¡]nikL teÎy]efÎ]f[ vic]>h. kuEr ariv[ |EÏ]L teÎ EnTiyiÈuÞ[, |ni kuErÄUTi EnTiy]l O>u pEÑ, pURÉt kiÈuemÎ]fv>ueT D]>f. tÆšueT a¡t xÐtiÄuEá]L |zt m]ztEm avR \EÌsiÄuÎuÔU. a^}]et O>iÄ^uh tÆL puükÊi^UeT EnTiy ariv[ OÎuh teÎ yœ]RË arive^}Î arivvRÄuÞ]kuÎi^}. vidY

AB>fh

Ep]e^

`TuÊfiy]nuh

pÊ]šieû

muáil

zpdRsiÏiÄ]nuh

\Ôt]efÎ[ avR vic]>iÄuÎu. xVRÉc{Æ^yil b³iÄeÏÈvN |o cÆ^keš AB>fm]yi `ÉuÎtu Ep]e^ apkTk>m]fiv>ueT x[œiti. |>uáiEnÄ]L B]>muÞ[ xVRÉÊin[ .at[ tu>uáiÄyumi^}. `Üi^uh atien AB>femÎ[ vic]>ic{[ cumÎu nTÄuÎvN atieû B]>mriyuÎi^}.

t]N atieû b³nÊileÏÈi>iÄy]efÎuh

k]fuÎi^}. kUTutl kUTutl cÆ^eÄÈukšil ku>uÆuEá]LEÏ]^uh cUÞyie^ |> ek]Êi

vi<uÆuÎ

mInienEÏ]e^

|vR

AH}]diÄuky]f[.

aHÜ]>h

B]>m]efÎriyuÎt]friveû tuTÄh. aHÜ]>h cumT]efÎriyuEá]L m]ztEm at[ t]<Êu v¿]N zsmiÄu. at[ b³nm]efÎriÇ]E^ mu¬iÄ]yi O>uvN zpyøiÄU.” 333.“mric{[

miÄv>uETyuh

vic]>h

aHÜ]>h

atYßh

AvsYmuÔ

vüuv]efÎ]f[. aHß xVßh vY¬itVÊieû m]Õu kUÈuÎt]yiÈ]f[ D]>f. at]f[ tÆLÄ[

Ep>uh

ep>umyuh

nlkuÎetÎvR

visVxiÄuÎu.

t]en]ÎuEmy^}

aviTuÎ]ef^}]em^}]emÎ[ pryuÎv>ueT aHßyie^]Îu et]Èu En]Äiy]^riy]h avR atum]yi `zt kÞ[ t]d]«Yh zp]pic{i>iÄuÎuevÎ[. aHßyueT \otivIRÏic{ b^UF

ep]È]en]>u

xUciÄuÊu

mti.

atuve>

Himv]enEÏ]e^

s]ßghBI>n]yi>uÎvN aùipRv{th Ep]e^ ep]ÈieÊriÄuÎtu k]f]h. pieÎ


94

zptiESDÊieû tišc{ ^]v O<uk]N tuTÆuh. `ß]ftin[ k]>fh? t]nuh teû aHßyuh BiÎme^}Î D]>f ek]ÞE^}. tÆšueT a¡teyÄuric{ivRÄ[ `Æen Eb]Dh v>]n]f[? puük¡]nh m]ztmuÔ p¥itn[ A«¡]nh kiÈ]N vše> zpy]xm]f[.” aÐ niESD]«km]yi t^y]ÈieÄ]Þ[ prÇu. pieÎ |tu kUTi kUÈiEc{RÊu,

“av>ueT

aHÜ]>h

t^}iÊkRÄ]N

v^iy

kUTh

ek]Þu

teÎ

aTiEÄÞi v>uh.” 334.aÐyueT

ci>iyil

`^}]v>uh

E^]kÊi^irÆi

zpvRÊiEÄÞv>]f[

ariÇi>iÄfh.

aEt

Ep]e^

tÎil

pÜ]šikš]yi.

aEÏ]L

tuTRÎu,

E^]kÊieû

aHÜ]>h

xVB]vh

t^ep]ÄuEÎ]

“mÄL nÎ]yi

`Îriy]nuh

k<iyfh. atu ek]Þ]fÐ |zt visdm]yi pryuÎt[. nÐueT aHÜ]>h nmuÄu teÎ B]>m]efÎ Et]Îl v>fh. `Î]l m]ztEm at[ \EpÑiÄ]N k<iyU. buÍiyi^uh v]Äukši^uh OtuÆuÎt^} yœ]RË ¡]nemÎriyfh. aEÏ]L m]ztEm xVßh a¡]neÊÄuric{[

arivuÞ]kU;

v]ÄukLÄÏurh

kTÎu

Ep]k]N

Ezp>f

kiÈukyuÔU. aÆieny]f[ nÐueT xUÑ[mbuÍi vikxiÄuÎt[.” 335.“b]HYm]y zpkTnh kÞ[ nÐL vWit>]k>ut[. k]>fh aHÜ]>h vc{u ek]Þ[

zp]RËiÄuÎvR

nitYjIvitÊil

n]h

yœ]RË

p>x[p>h

vinymuÔvE>Ä]L

zpkTiÏiÄuÎti^Dikh

B¬i

EýHh

nTN

k]fiÄuh. x[EÕjil

aBinyic{u k]fiÄ]ruÔtu Ep]e^. `Î]^v>ueT zp]RËnkL HZdyÊil niÎ[ v>uÎvy^}. av¿[ kUTutl cmt[k]>muÞ]yi>iÄ]h, `Î]l AR´vmi^}. av>uh DY]nmùe>EÏ]e^ mfiÄUrukL |>ueÎÎi>iÄuh. aEÏ]<uh mnÓ[ nUruk]>YÆšil cuÕiÊi>iyuky]yi>iÄuh. `Î]l tÆšueT s>iy]y avx[œeyÏÕi avRÄ[ xVyh Eb]Dmie^}Ît]f[ ~Õvuh p>it]pk>h.” 336.aÐ |tu pryuEá]L mUÎu vRSÆLÄ[ muá[ xhBvic{ O>u k]>Yh O]RÐyil v>iky]f[. aÐ AzsmÊieû etÄupTiÇ]Er B]gÊuÔ k]y^ieû k>¿i>iÄuky]yi>uÎu. aviTi>uÎ]l aÎ[ k]yl m]ztm^}, aÏurh a^yTiÄuÎ kT^uh

k]f]N

tTÓmuÞ]yi>uÎi^}.

aпu

cuÕum]yi

kurc{[

zbªc]>ikšuh


95

gZHx[œB¬>uh aÐyueT m]t]pit]Äšuh \Þ]yi>uÎu. Azsmk]>YÆL xhx]>ic{u ek]Þi>iÄuEá]<]f[

mÍYvyx[kn]y,

EvSÊil

m]nYtyuh

Dn]™Ytyuh

EdY]tiÏiÄuÎ O>]L kTÎu vÎt[. aÐey vàic{[ mÕuÔvE>yuh aBiv]dnh ecy[t[ |>uÎ EsSh AgtN t]N vÎ k]>Yh pry]N tuTÆi. 337.“aEÐ, w]N O>u A«Iy]EnVSkn]f[. tIRË]TkenÎu EvfemÜil pry]h. jIvitÊieû aRËmriy]et jIvic{ieÈßu P^h? nÐL `ßin]fI BUmiyil jnic{etÎ[ ariy]et jIviÄuÎtien jIvitemÎ[ pry]N pÕuEm]? s]züÆšuh äSikšuh pryuÎt[ nКueT jEM]EÌsh |osV>x]Ñ]t[Ä]>m]efÎ]f[. jIvitÊil Bgv]N EvÞet^}]h `niÄ[ tÎu. E^]kxuKÆeš^}]h anuBvic{u. avyi^uÔ Ax¬iyuh nsic{u. |niyuÔ xmyh mu<uvN |osV>cißyil mu<ukiÄ<iy]n]f[ `eû \EÌsh.” 338.aEÌHh vše> tÊVciß]p>m]yi xhx]>ic{u ek]Þi>uÎu. teû ariev^}]h mÕuÔv>ueT muáil zpkTiÏiÄ]N \Xukt k]ÈuÎ Ep]e^ Et]Îi. `Îu teÎy^} teû AÍY]«ik]BiniEvsh A«]RËm]efÎ[ Eb]ÍYeÏTuÊ]nuh. aEÌHh tuTRÎu, “w]N zpD]n x]Dny]yi `TuÊi>iÄuÎt[ DY]nm]f[. DY]nÊilÄUTi m]ztEm nmuÄ[ |osV>num]yi s>iy]y b³h x[œ]piÄ]N k<iyU. k]>fh aviTuEÊ¿[ m]ztEm `eÎ ~Õvuh nÎ]yi ariy]N k<iyU, `niÄ[ xVyh ariy]vuÎtil kUTutl nÎ]yiÈ[.” 339.|zpk]>h

kuErEn>h

kUTi

aEÌHh

teû

x]Dn]mRÅÆL

viv>ic{u

ek]Þi>uÎu. mÕuÔvR A pryuÎet^}]h t^ku^uÄi xÐtic{u ek]Þumi>uÎu. t]N pryuÎ k]>YÆšil n^} arivuh anuBvxáÊuh aEÌHÊinueÞÎ[ Et]Îic{u. aÐyuh A xhx]>mztyuh zsÍic{[ EkÈu ek]Þi>uÎu, |T¿ieT puWi>i tUkieÄ]Þu[. teû xudIRGm]y xhx]>h aEÌHh avx]niÏic{tiÆeny]f[, “AzsmÆL `niÄ[ xVßh vITu Ep]e^y]f[. w]N p^yiTÆši^uh Ep]yiÈuÞ[. H], |vieT `eß]>u s]ßiyuh

xm]D]nvum]f[.

`niÄ]zgHmuÞ[.”

kurc{u

divxh

|vieT

t]mxic{[

DY]nh

tuT>]N


96

340.|ztyuh prÇ[ cuÕuh En]Äi `^}]v>uh zsÍiÄuÎuevÎ[ kÞEÏ]L aEÌHh kÉTc{[ pd[m]xnx[œn]yi. DY]nÊi^]Þu. aEÌHÊin[ s^Ym]EkÞ `Îu k>uti t]<[Î xV>Êi^]f[ zbªc]>i nI^u tuTRÎ[ Azsmk]>YÆL aÐyum]yi cRc{ ecy[tt[. a¯xmyÊinkh cRc{ k<iÇu. aÐ Ep]k]en<uEÎÕu. `^}]v>uh aÐey nmx[k>ic{u. AgtN |EÏ]<uh ag]D DY]nÊi^]f[. Ep]kuÎ v<i aÐ aEÌHÊieû si>Óil eekvc{u ecrut]ey]Î[ ku^uÄieÄ]Þ[[ |ztm]zth prÇu, “nIyiEÏ]<uh A EtÄiNtTi

kc{vTm]ÄuÎtienÄuric{[

vic]>iEc{]Þi>iÄuky]Ef]?”

|t[

prÇuek]Þu teÎ aÐ nTÎkÎu k<iÇu. 341. xàRskN ewÈieyfIÕu. aEÌHh Aek višriy Ep]e^ k]feÏÈu. DY]nÊieû s]ßiey]Îum]yi>uÎi^} aEÏ]L A muKÊ[ etšiÇu kÞt[.. mric{[ aEÌHh vše> axVx[œnuh vivsnum]yi Et]Îic{u. etÄuvTÄ[ nTÄuÎtiniTyil p^ zp]vsYh aTuÊuÞ]yi>uÎ zbªc]>iEy]T[ tniÄ[ atY]vsYm]yuh aÐyum]yi ~t]nuh

miniÕ[

xVk]>Ym]yi

xhx]>iÄfemÎEÌHh

AvRÊic{[

aBYRËiÄuÎuÞ]yi>uÎu. Bjn¿[ et]Èu muá]yi aEÌHÊin[ A avx>h kiÈi. aEÌHh O>u tTivY]p]>iy]yi>uÎuevÎ[ piÎITriy]N k<iÇu. vTÄN Ek>šÊie^ O>u zpmuK EtÄ[ vY]p]>iy]y aEÌHh k<iÇ >Þ]<[cy]yi n^} O>u EtÄiN tTi kc{vTmurÏiÄ]N kifÇ[ zsmic{u ek]Þi>iÄuky]yi>uÎu. aEÌHh prÇ vi^¿[ atu[ nlk]N \Tmx[œN ty{]r]yi>uÎi^}. ay]LÄ[ kUTutl vi^ Evfh. aÐ si>Óil eekv¿uEá]L t]N mnÓil tTiÄ[ vi^Epsuky]yi>uÎuevÎ[ aEÌHh turÎ[ xÐtic{u. 342.“aEÐ, Ec]dic{u.

ÑmiÄfh.”

“aÐyueT

pþ]Ê]p

mHÊVh

vivsn]yi

w]N

aEÌHh

EvÞvÉh

aÐEy]T[

m]Ï[

mnÓi^]Äiyi^}.

w]en]>]ÍY]«ik]EnVSkn]efÎuh mÕuh vIá[ pryuEá]e<]eÄÊeÎ aп[ A pryuÎet^}]h xtYme^}Îriy]m]yi>uÎu `eÎniÄiEÏ]L Eb]ÍYm]yi. aÐ `eû aHÜ]>h nsiÏic{u. xVßh A«IyteyÄuric{[ Emni nTiÄ]N w]n]>um^}. aEÐ,


97

`EÎ]Tu teÎ A«]RËt pu^RÊ]N `eÎ xH]yiÄef. aпtin[ k<iyuh. aпu m]ztEm k<iyU.” 343.A vY]p]>i Ep]y EsSh ci^ zbªc]>ikL aEÌHÊieû EvSh ekÈ^ien p>iHxic{u

xhx]>iÄuÎt[

aÐyueT

zsÍyileÏÈu.

ave>

piTikUT]N

eevkiyi^}. aÐyueT v]ÄukLÄ[ n^} mURc{yuÞ]yi>uÎu. 344.“niÆeš]eÄ `ß] v^iy Ey]gYM]>]efÎ]Ef] B]vh? |EÏ]L niÆšueT avx[œ ay]šuETtil niÎ[ vše>ey]Îuh emc{m^}. akÊu nirey AzgHÆšuÔ k]^h A>]y]^uh aveyÄuric{[ cißic{u Ep]kuh.” 345.O]RÐkšueT

E^]kÊu

niÎ[

mTÆieyÊuEá]L

zbªc]>ikšueT

kIRÊn]^]ph tuT>uky]f[.... 346.“EdvI mEHsV>iEy......” 347.aÐ dRsnh nlkuÎ kÈi^il nivRÎ[ niþ^y]yi |>iÄuÎu. ~t]nuh nimiSh

muáu

ve>

dRsnh

nlkieÄ]Þi>uÎt]f[.

B¬M]>ueT

p>iEvdnÆL

EkLÄukyuh ave> AsVxiÏiÄukyuh OÏh aEßv]xikLÄ[ ansV>m]y arivieû kv]Th

turÎu

ek]TuÄukyuh

ecy[t

Aš]f[.

|EÏ]<it]

mÕEt]

E^]kÊil,

nmuÄriy]n]k]Ê ~Et] t^Êil nibiQ vnÊie^ xihHieyEÏ]e^ ~ky]yi vi>]jiÄuÎu. aß>IÑh monGnh. s]ßiyueT kuEÇ]šÆL p>eÎ]<ukuÎu. A divYx]ÎiÍYÊil cißy]kuÎ

DY]nemeßÎriy]Êv>ueT

prvkL

monÊieû

kUÈil

mi<ikL

kUTiyuh

EcEÄruÎu,

kUáiyTyuÎu.

kuTi^in[

purÊ[

etEÆ]^Ê^Ïukšuh k]ylÏ>Ïuh DY]nmùemÎ Ep]e^ niþ^m]yi ni^ek]ÔuÎu.

xRv{x]Ñi 348.ati>ukši^}]Ê Eb]Dm¥^Êil `zt \y>Êil `zt En>h O<uki nTÎ]^uh

mH]«]ÄšueT

mnÓ[

pieÎyuh

pieÎyuh

B¬M]>ueT

mnÓ]kuÎ

siK>Æšil vÎ[ cirek]tuÄuk teÎ ecy{uh. a¯xmyh k<iÇ[ aÐ kÉu turÎu. dRsnh pun>]>hBic{u. |EÏ]<eÊ Ec]dYh \yRÎt[ meÕ]>u zbªc]>iyil niÎum]f[.


98

349.“aÐ

prÇE^}]

mH]«]ÄL

nÐueT

b]HY>Upm^}

k]fuÎt[,

A«xV>Upm]efÎ[. aÆeny]efÜil p^EÏ]<uh avR nÐueT BUtk]^>HxYÆšuh B]viyil \Þ]k]niTyuÔ k]>YÆšuh evšieÏTuÊ]ruÞE^}]. aÐ teÎyuh p^ zp]vsYh aÆen p^tuh wÆEš]T[ prÇiÈumuÞE^}]. aetÆen x]ÍYm]kuh? aÆen

pryfemÜil

wÆšueT

s>I>eÊyuh

mnÓienyuh

avy]yiÊeÎ

kÞ]^E^} k<iyU?” 350.“nÐeš]>]eš k]fuEá]L ay]šueT ni<^ien zsÍiÄ]ruEÞ]? atieû EÑmh

aEnVSiÄ]ruEÞ]?

atuEp]e^

mH]«]ÄL

k]fuÎt[

nÐueT

A«xV>UpeÊy]f[. s>I>eÊy^}, mnÓienEy] aHÜ]>eÊEy] a^}. cu>uÄÊil vY¬iey

a^},

vY]p[t

xhx]>iec{Îi>iÄuh.

eectnYeÊy]fvR

atienß]?

k]fuÎt[.

av>ueT

avR

v]ÄukL

niÆEš]T[ niÆLÄ[

zpEy]jneÏTuemÎueÞÜil avR xhx]>iÄuh. av niÆLÄ[ O>u zpEc]dnm]keÈ `Î[ vic]>ic{[. atuek]Þ[ niÆLÄ[ O>u pEÑ, xtYÊieû O>u nimiSdRsnh kiÈieyÎu v>]h. a^}]ÊpÑh, mH]«]ÄL niÒb[d>]yi>iÄ]r]f[ ptiv[. av>ueT xHj]vx[œ atYg]Dm]y niÒb[dty]f[. mH]«]ÄL xhx]>iÄuEá]L av>^} xhx]>iÄuÎt[,

tÆšueT

s>I>mnÓukL

zpvRÊiÄuÎtin[

avR

x]Ñiy]yi

ni^[ÄuÎuevÎu m]zth. mUÎ[ avx[œyi^uh s>I>mEn]buÍikL zpvRÊiÄuÎet^}]h avR x]ÑiB]vÊil kÞuek]Þi>iÄuky]f[. avR pfieyTuÄuÎi^}, av>ueT s>I>h aÍV]niÄuÎuevÎu m]zth. mH]«]ÄL \rÆuEá]<uh avR k]fuÎt[ tÆšueT s>I>h \rÆuÎt]yiÈ]f[. a^}]et av>ueT Eb]Dh mryuÎi^}. mnÓil n]m>UpÆšie^}Îu m]zth. O<iÇ n]TkEvdi Ep]e^, ciztmi^}]Ê xinim]x[zkIN Ep]e^. av>ueT xV>Uph `Æuh nirÇ nitYx]ÎiÍYm]f[. teûyuh anY>ueTyuh `^}] vZÊikLÄuh avR Ekv^x]Ñiy]f[.” 351. “O>u mH]«]vin[ E>]gh vÎ]l at[ A s>I>Êin[ vÎ E>]gm]yi k]f]N aEÌHÊin[ k<iyuh. A s>I>Êieû Evdn¿[ x]Ñiy]yi ni^[Ä]N k<iyuh, nÐL meÕ]>]L

Evdn

anuBviÄuÎt[

k]fuÎtu

Ep]e^.

mÕuÔvR

puk<[ÊukEy]


99

niàiÄukEy] ecy{uEá]<uh aEÌHh teû s]>I>ik t]d]«Yh viÈ[ m]ri niÎ[ >Þuh O>u Ep]e^

AxVdiÄuky]f[

aBinyic{t[

kÞu[

avm]nic{]^uh

ecy{uÎt[.

>xiÄuÎ

avReÄ]Îumi^}.

A«xV>Upikš]efÎ[

xinimyil

nTenEÏ]e^. niàyuh

t]N O>u Es]k>hgh nÎ]yi

atuek]Þ[

üutiyuh

mH]«]ÄLÄ[

ave>

EdSYeÏÈ]^uh

s>I>xhb³iy]f[.

anuBvEb]ÍYmuÞ[.

tÆL

A«]vienvieT

m]n]Bim]nÆL? 352.viEdVSÊin[ x[pRsiÄ]n]v]Ê \y>Êi^]fv>ueT ni^. avRÄiet^}]h O>u ^I^ Ep]e^ k]f]N k<iyuh. avieT Anàh m]ztEmyuÔU.” 353.“mH]«]ÄLÄ[ n]n]tVE^]kh k]f]N k<iyie^}Î^} |ÏrÇtinRËh. EvfemÎu vc{]l avRÄt[ x]DiÄuh. pEÑ, aÆen xܯic{]E^ \ÔU. nÐueT s>I>eÊ s>I>m]yi k]f]nuh eectnYm]yi k]f]nuh avReÄ]>uEp]e^ k<iyuh. kÉu turÎi>ieÄÊeÎ nÐL muÎil niÎ]^uh k]fÞ `Î vc{]l atinuh avRÄ[

zpy]xmi^}.

nÐueT

B]viyuh

BUtvuem]eÄ

avRÄ[

pry]N

k<iyuÎtie^ß]ft[Buth? n^} EQ]k[TRÄ[ O>u E>]giey kÞ]l ay]LÄ[ |ÎyiÎ axuKÆšuÞ]yi>uÎu, EvÞEp]e^ cikiXic{ie^}Üil at[ |Î E>]gm]yi m]ruh `Îu[

pry]N

k<iyiE^}.?

atuEp]e^

nÐueT

m]ztm^},

m]nv>]siyueT

teÎ

BUtB]vikL avRÄriy]N k<iyuh. anßm]y zppWem]Î]ek O>u ecru kumišEp]e^ mH]«]vieû Eb]Dm¥^Êil OtuÆiyi>iÄuÎu. atuEp]e^ an]dieyÎ[ nmuÄ[ Et]ÎuÎ k]^h av>ueT vRÊm]n nimiSÊil aTÆuÎu. O>u afujIviÄ[ dIRGm]y

O>u

jIvitk]^m]yi

anuBveÏTuÎt[

atien

xUÑ[mdRsiniyi^UeT

ni>IÑiÄuÎ s]zü¡n[ Ekv^h nimiSÆL m]ztm]f[. atuEp]e^ nÐueT jIvith mH]«]ÄLÄ[

\Ôheekyie^

en^}iÄy]f[.

xmuzdÊin[

ti>kL

`ÆenEy]

atuEp]e^y]f[ mH]«]ÄLÄ[ nÐueTey^}]h jIvitÆL. O>u ti>yueT gtiyriyuk xmuzdÊin[ ax]ÍYm]Ef]? nÐueT jIvitÊie^ ztik]^Æši^uÔ xhBvÆšuh ariyuÎve>Üi^uh av>tiEn]T[ b³h v¿uÎi^}. niÓhgn]y EzpÑken Ep]e^ k]fuÎuevÎu m]zth. muá[ prÇ p¥itM]e>EÏ]e^ avR |o ariv[ zpkTiÏiÄ]N


100

OÈuh

t]lp>YeÏTuÎv>^}.

xhx]>vi>¬>]y

avRÄ[

E^]kÊie^ßu

nTÄuÎuevÎtinÏÕi ariy]N tIe> kotukmi^}. avR xd] DY]nÊil mu<uki aÆen k<iyuÎv>]f[.” 354.“DY]nemÎ[ prÇ]l nÐL x]D]>f ariyuÎ aRËemTuÄ>ut[. nÐueT DY]nvuh

mH]«]vieû

avx[œyuh

OÎ]efÎ[

vic]>iÄ>ut[.

nmuÄ[

|EÏ]L

DY]nemeßÎriyuk kUTiyi^}. atiE^eÄÊ]nuÔ zsmm]f[ nÐuETt[. DY]niÄ]N nmuÄ[

|EÏ]L

zpyøh

ecEy{Þ

avx[œy]f[.

DY]nm]kuÎ

evÔÊil

evÔÊie^

mInienEÏ]e^yuh.

avR

xhx]>iÄuÎu,

OeÄ

EdSYeÏTuÎu,

nIß]N

at[

xVB]vm]yiÊIRÎiÈi^}.

pÚiÄuÎve>EÏ]e^y]f[ ci>iÄuÎu,

nÐL.

kšiÄuÎu,

ecy{uEá]<uh

mH]«]ÄL

pfieyTuÄuÎu,

av>ueT

a߮k>fh

xm]Dimùm]yi>iÄuÎu. av>ueT DY]nh |Tmuriy]Êt]f[. avR O>iÄl Ep]^uh A«B]vÊil niÎ[ EvRepTuÎi^}.” 355.“xVßh A«]vil x[œi>m]yi \r¿]N k<iyuÎvn[ xRv{Êi^uh aEt A«eectnYh eekeÄ]Þ[

k]f]N

|o

k<iyuh.

n]TkÊil

s>I>Êi^i>iÄuEá]<uh

avR

`Î]l

O>u

B]gh

EvÞEÏ]L

s>I>vum]yi

aBinyiÄ]nuh

atiEn]ET]ÈuÎi^}.

mÕu

avRÄ[

t]d]«Yh viSmmi^}.

s>I>ÆešEÏ]e^

|o

s>I>eÊyuh k]fuÎu, atieû |zàiyÆL at]t[ viSyÆšil zpvRÊiÄuÎt]yi k]fuÎu. aztEy \ÔU. t]r]vin[ k>yi^uh evÔÊi^uh `Î Ep]e^ avRÄ[ A«Eb]DÊi^uh zppWEb]DÊi^uh m]ri m]riÄ<iyuv]N O>u zpy]xvumi^}. nÐueT ni<l ecšiyil vIf]^uh muÔil ptic{]^uh evÔÊil etšiÇ]^uh m]Çu Ep]eyÎuteÎ vÎ]^uh nКtien `zt m]zth goniÄuh? aztkÞ[ xtYt m]ztEm mH]«]ÄL av>ueT s>I>Êin[ k¯iÄuÎuÔU. tÆšueTyuh zppWÊieûyuh xV>Uph Ekv^h xc{id]nàm]efÎriÇv>]fvR.” 356.“ni<l

yœ]RËme^}Îu

vc{[

zpEy]jnmi^}]Êt]efÎ[

v>uÎi^}.

n^}

evyi^Ê[ O>u vZÑÊf^il ni^[Äuv]N k<iyuÎt[ xuKmE^}. atu Ep]e^


101

xhx]>Êieû cUTil k<iyuÎvRÄ[ mH]«]vieû s]>I>ik x]ÎiÍYh kušiRÐyuh s]ßiyuh nlkuÎu.” 357.aÐ OÎu niRÊi. a¯xmyeÊ niÒb[dt. zp]yh ecÎ O>u B¬N aÐyueT v]ÄukLÄ[ anub³emEÎ]fh prÇu, “aÐ pryuÎtu EkÈEÏ]L `niÄ[ Bgvd[gItyie^ >Þ[ Es}]kÆš]f[ O]RÐ v>uÎt[.” `ÎiÈEÌHh aW]h aÍY]yÊil niÎuÔ `Èuh Oátuh Es}]kÆL ec]^}i aRËh visdm]Äi. 358.“eenvkiWit[ kE>]mIti yuE¬] mEnYt tÊVvid[ psYN sZfVN x[pZsN jizGÎs[nN g¢N xVpN sVxN zp^pN vixZjN gZH[fÎuMiSÎimiSÎpi |zàiy]fizàiy]REËSu vRÊß |ti D]>yN.” 359.“A«niS[Ún]yvN t]eneßÜi^uh kRÐh ecy{uÎt]yi vic]>iÄuÎi^}. k]fuÎtuh EkLÄuÎtuh x[pRsiÄuÎtuh mfÄuÎtuh k<iÄuÎtuh nTÄuÎtuh \rÆuÎtuh sVxiÄuÎtuh k>yuÎtuh vixR´iÄuÎtuh `TuÄuÎtuh |mciÐuÎtuh `^}]h xhBviÄuEá]L |zàiyÆL at]t[ k>fÆšil zpvRÊiÄuÎt]yi m]zth ¡]ni D>iÄuÎu.” 360.aÐ tuTRÎu, “nÐL vIÈil niÎirÆiEÏ]kuÎu, mTÆi v>uÎu, atuEp]e^ A«¡]ni s>I>ÊinuÔiE^] purEÊ] xV¢àh viH>iÄuÎu. n]n]tVE^]kÊil ~ktVEb]DmuÞ]yiÄiÈ]N

n]h

epT]Ï]T[

epTuÎu.

avREÄ],

>Þil

~tu

xVIk>iÄ]nuh O>uEp]e^ k<iyuÎu. `Î]^uh A ~ktVÊil ni^ek]Ô]n]f[ avR t]lp>YeÏTuÎt[. |o zppWÊil avRÄ[ EvÞt]Ey] ecy{]N k<iy]Êt]Ey] OÎuh teÎyi^}.” 361. “

nmuÄiet]eÄ

x]DiÄuEm]

`Î[

mÄLÄ[

Et]Îuh.

zsmic{]l

k<iy]Êetß]? n^} ~k]zgtEy]eT O>u Ej]^i ecy{uEá]L kÉ[ turÎi>uÎ]^uh cuÕuh

nTÄuÎt[

nÐL

ariy]ri^}E^}].

O>u

virkuevÈuk]>eû

O]RÊuEp]kuky]f[. ay]L et>uvieû a>ikil \Ô m>h evÈuky]f[ aEÏ]L O>]L ay]eš xmIpic{[ Ec]dic{u, “|tuv<i |EÏ]e<]>u EG]Sy]zt kTÎu Ep]yE^}] at[


102

~tu B]gEÊ¿]f[ Ep]yetÎ[ pry]Em]?” m>hevÈuk]>N t^yuyRÊi En]ÄiyiÈ[ prÇu, “ÑmiÄfh, w]N |tuv<i O>u EG]Sy]ztyuh kTÎuEp]yt[ kÞi^}.” atuh prÇ[ ay]L vIÞuh teû Ej]^iyiE^Ä[ zsÍ ti>ic{u. O>u x]D]>fÄ]>n]y m>hevÈuk]>n[ kÉuh ecviyuh turÎi>ieÄ muÎi^UeT kTÎuEp]y EG]Sy]zt k]f]ti>iÄ]N k<iyuemÜil Ey]gikLeÄß]ftin[ viSmh?” 362.“mH]«]ÄšueT mnÓ[ niS[pàm]f[. E^]kÊieû bHšÆLÄ[ avieT kTÎu ec^}]N k<iyukyi^}. avRÄ[ EvfemÎuÔEÏ]L E^]kÊien \Ôil kTÊ]h. aÆen E^]kh \Ôil kTÎ]^uh >]gEdVSÆL av>ueT mnÓil kr pu>Èukyi^}. avRÄ[

EvÞt[

m]zth

avR

k]fuÎu,

EkLÄuÎu,.

anuBviÄuÎu.

at[

`vieTyuÔt]y]^uh A>ueT k]>Ym]y]^uh `Îu nTÎEt] nTÄ]nuÔEt] Ay]^uh avRÄ[ ariy]N viSmmi^}. avR E^]kÊi^i>uÎ]^uh E^]kh av>i^i>uÎ]^uh p>x[p>h b³mi^}. Ak]sh vüuÄšil vY]pic{i>iÄuÎu, vx[tuÄL Ak]sÊil ni^ni^[Äukyuh ecy{uÎu. vüuvueÞÜi^uh |e^}Üi^uh Ak]sh m^inm]k]Êtu Ep]e^y]f[ ¡]niyueT mnÓ[.” 363.aÐ atu prÇEÏ]L meÕ]>u Ec]dYmuyRÎu,” `Æeny]f[ O>]LÄ[ EvfemÎ[ Et]ÎuEá]L p>m]«tÊVÊil Ep]k]nuh ti>iey E^]kÊil v>]nuh k<iyuÎt[?” 364.aÐ

mEn]H>m]ey]>u

EvfemÎuÔEÏ]L mH]«]ÄLÄ[

eT^iviSN av>ueT

\pmyi^UeT

atin[

O]F

ecy{ukyuh

mnÓ[

|S[Th

mrupTi

nlki.

O]P]Äukyuh Ep]e^

“nÐL

ecy{uÎEp]e^

zpvRÊiÏiÄ]nuh

zpvRÊiÏiÄ]ti>iÄ]nuh k<iyuh. aß>IÑÊil `ztEy] eT^iviSN p>ip]TikšueT t>hgÆL atuEp]e^

\Þ[.

nmuÄ[

ni>vDi

EvÞt[

E^]kÆL

AvsYmuÔEÏ]L

m]ztmE^}

n]h

k]fuÎuÔU.

anßm]y Eb]Dm¥^Êil ni^ni^[ÄuÎuÞ[.

pURÉ¡]niÄ[ ~tiEn]Tu EvfemÜi^uh mnÓien TYUF ecy{]h. OÎuh EveÞÜil mnÓieû xVic{[ O]P]Ä]h.. mnÓieû pURÉ niyzßfh av>ueT vi>lÊuái^]f[. vY¬imnÓieû m]ztm^}, visVmnÓiEûyuh.”


103

365.“nÐL

E^]keÊyuh

atie^

n]n]

n]m>UpÆEšyuh

yœ]RËemÎ[

vic]>iÄuÎtu ek]Þ]f[ avEy]T[ b³h v>uÎt[. kuÈikL k]RÈUF ciztÆL k]fuEá]L

avyie^

kœ]p]ztÆL

jIvic{i>iÄuÎv>]efÎ[

visVxiÄuÎ

Ep]e^y]fit[. avRÄ[ kuÈikL keÊ<ukyuh xÐ]nÆL ay¿ukyuh mÕuh ecy{uh. mutiRÎvR atu kÞ[ zBmiÄukyi^}. av>uh k]RÈUF cizth kÞ[ >xiec{Îu v>uh. at[ B]vny]efÎEÏ]<uh avRÄriy]h.” 366.“nmuÄ[

O>u

vüu

`EÏ]L

EvfemÜi^uh

`TuÄ]nuh

\EpÑiÄ]nuh

k<iyueÎÜil atinRËh nmuÄtiEn]T[ b³mie^}Î]f[. at[ eekvsmi>iÄuEá]<uh atin[ neÐ b³iÄ]n]vi^}. atuEp]e^y]f[ mH]«]ÄL E^]keÊ k]fuÎt[. av>uh pfvuh xuKEB]gvüuÄšuh x[œ]pnÆšuh eekk]>Yh ecy{ukyuh ek]Þu nTÄukyuh ecy{uÎt]yi kÞ]^uh avRÄtiEn]TuÔ b³h evÔÊie^ v>Ep]e^ m]ztm]f[. avR O>u ti>ÒI^ Ep]e^y]f[. atil ciztÆL etšiyuÎu mryuÎu. ciztÆL vÎ]^uh Ep]y]^uh ti>ÒI^¿[ O>u m]Õvumi^}. ciztÆšum]yi atin[ b³mi^}. ti>ÒI^y^} xinim kÞ[ AxVdiÄuÎt[. xinimyie^ tI ti>ÒI^ey `>iÄuÎi^}, evÔh nn¿uÎi^}. O>u kœ]p]ztEÊ]Tuh atin[ zpEtYk mmtyi^}, evruÏi^}. at[ `^}] c^nÊinuh AD]>m]yi ac^m]yi ni^ek]ÔuÎu. aztm]zth. azpk]>h mH]«]vieû xV>Uph nitYm]y \úy]f[.” 367.“EvdvY]xeû kœ mÄL EkÈi>iÄuh. O>iÄl aEÌHh ymunyueT tI>Ê[ DY]nic{u ek]Þi>iÄuky]yi>uÎu. ~t]nuh Eg]pzüIkL aEÏ]<vieTeyÊi. avRÄ[ ymun kTÄfh pEÑ, evÔeÏ]Äh k]>fh O>u nivZÊiyumi^}. En>h x³Yy]kuÎu. avR vY]xEdven xmIpic{u. eekvsmuÞ]yi>uÎ p]^uh eet>uh evÉyuh pUÄšuh xmRÏic{[ aEÌHEÊ]T[ tÆšueT viSmh \fRÊic{u. DY]nh k<iÇ[ kÉuturÎ vY]xEdvN B¬kš]y Eg]pikšueT \pH]>ÆL xEß]SpURv{h xVIk>ic{u. avR xmRÏic{ BÑfpd]RËÆeš^}]h k<ic{u. ndi kTÄ]N xH]yiÄfemÎ av>ueT zp]RËn

EkÈ[

aEÌHh

prÇu,

“vY]xN

niEtY]pv]xiy]efÜil

ymun

zsIkZS[fB¬kš]y Eg]pikLÄ[ v<iek]TuÄeÈ.” |tu prÇ m]ztyil ymun


104

Eg]pikLÄ[ kTÎu Ep]k]N v<i nlki. aEÏ]LÄUTiyuh AH]>h k<ic{ vY]xEdvN t]N niEtY]pv]xiy]f[ `Î[ prÇ v]Ä[ xtYm]efÎ[ ymun v<im]riyti^UeT k]fic{u t>iky]yi>uÎu. at]yt[ t]N k<iÄuÎu `Î B]vEÊ]eT aEÌHh OÎuh teÎ k<ic{iÈi^}. teû s>I>eÊ mÕEnkh s>I>Æšil OeÎÎvÉh kÞu. atieû zpvRÊnÆL teû kRÐm]yi kfÄ]Äiyi^}. atuEp]e^ teÎ ymunEy]T[ v<i ek]TuÄ]N aEÌHh A¡]piÄuky^} ecy[tt[. avieTyuh aEÌHÊin[ t]N ecy{uÎu, ecy{iÄuÎu `Î B]vh |^}]yi>uÎu.” 368.“Bgv]eû pÊ[ avt]>ÆešÏÕi B]gvtÊil zpD]nm]yi pryuÎuÞ[ pEÑ, x]D]>f jnÆL mXY, kURÐ, v>]H]vt]>Æešey]Îuh aztkÞ[ pUjic{[ k]f]ri^},

mric{[

mnuSY>UpÊi^]f[ A>]DiÄ]nuh s>I>D]>ikš]yi `tiRÊv>ueT

>]mnuh

kZS[fnuh

|osV>en

~Õvuh

xVßemÎ[

`šuÏh

|>uÎEÏ]L xhKY.

`ß]

k<iyuÎt[. ave> k]>fh?

aÆeny^}. kÞ[

`ßu

EýHiÄ]nuh

`Î]l

>]mnuh

A>]Dic{vE>Ä]L mnuSY>UpemTuÊ

ek]eÞÎ]l anux>iÄ]nuh

kZS[fnuh

mÕuh

kUTut^]yi>uÎu |osV>en

OÏh

jIviÄuÎvRÄ[ |osV>n]efÎ[ ti>ic{riy]N azt kÞ[ viSmm]f[.” 369.“mH]«]Äšuh

nКuh

b]HYm]yi

En]ÄuEá]L

OE>

kRÐÆL

ecy{uÎt]yi Et]Î]h. av>uh nÐešEÏ]e^ \ÉuÎu, \rÆuÎu, ci>iÄuÎu, kšiÄuÎu, xhx]>iÄuÎu. aet]eÄ m]ztEm nmuÄ[ k]f]N k<iyU. av>ueT Aß>t^h nÐL ariyuÎi^}. s>I>vZÊikL m]zth vc{u ek]Þ[ ave> arieÇÎ[ nÐL evruet vic]>iÄuky]f[. aEÏ]L xV]B]vikm]yuh av>ueT cißkšuh mnÓuh `^}]h nÐuETtu Ep]e^y]efÎ[ nÐL xܯiÄuÎu. nÐueT B]vnkL av>ueT Eml AE>]piÄuÎu. avey^}]h nÐueT mnÓieû p>imitikš]f[, v]üvm^} `Îriy]N nmuÄ[ k<iyuÎi^}. nmuÄ[ vi>]gemeßÎriyi^}, niÓV]RË EzpmemeßÎriyi^}, aHßyi^}]et kRÐh ecy{]nriyi^}. nÐueT mnÓil >]gEdVSÆšuh, Es]kEm]HÆšuh mmtyuh xV]RËtyuh mÕuh m]ztm]fuÔt[. atu[ ek]Þ[ Ey]giyueT mnÓuh azpk]>h teÎy]yi>iÄ]emÎ[ nКÆ[ xܯiÄuky]f[. kifÕie^ tvš kT^ienÄuric{[ vic]>iÄuÎ Ep]e^. nÐueT


105

v]xnkš]kuÎ kÉTc{i^}i^UeTy]f[ mH]«]Äeš n]h En]ÄuÎt[ atin]l av>ueT yœ]RË tÊVh nmuÄriy]N k<iy]et Ep]kuÎu.” 370.“O>u >]jYÊ[ >Þ[ zpg^[B>]y ciztk]>M]R \Þ]yi>uÎu. av>il A>]f[ EzsS[ÚenÎ[ tRÄm]yi. tRÄh >]j]vieû aTueÊÊi. >]j]v[ avRÄ]yi O>u mX>h ~ReÏTuÊi.

>ÞuEpE>]Tuh

v>¿]n]¡]pic{u. niþ^vum]y

O>u

"s]ßi'

Him]vZtm]y tT]kÊieû

\Ît ciztm]f[

viSyeÊÏÕi

pRv{t

O]E>]

siK>ÆLÄiTyil

OÎ]mN

v>c{t[.

cizth

ag]Dvuh

nI^j^Ï>Ïil

O>u

kuEÇ]šh Ep]^umiškuÎi^}. A cizth O>u En]Ä[ k]fuÎ A>ueT mnÓi^uh zps]ßi anuBveÏT]ti>iÄi^}.” 371. “>Þ]mn]keÈ, kutic{u c]TuÎ O>u evÔc{]ÈÊieû ciztm]f[ v>c{t[. atu k]fuÎvRÄ[ atieû |>ál k]til vÎ^¿uÎuEv] `Îu Et]Îuh. nirey nu>yuh ptyum]yi

p]reÄÈukL

tkReÊriyuÎ

s¬iEy]eT

ptiÄuÎ

A

v^iy

evÔc{]ÈÊin>ikil O>u EnRÊ cuÔiÄáil O>u ek]c{[ kiši s]ßm]yi cirek]tuÄi kÉTc{i>iÄuÎu. ghBI> sb[dEk]^]H^ÆLÄuh c^nÊinuh nTuvil s]ßiyueT tu>ueÊÎ Ep]e^. E^]kÊie^ bHšÆLÄu nTuvil O>u Ey]giyueT avx[œ ~t]Þitu Ep]e^y]f[. mÇumUTiy Him]^yÊil Ep]yi>uÎ[ DY]niÄuk azt viSmmuÔ k]>Ym^}. avieT nÐueT mnÓien vYtic^iÏiÄuÎ OÎuh teÎy^}. `Î]l cß¿u nTuvi^i>uÎuh DY]niÄ]n]f[ n]h pÚiEÄÞt[. kRÐÆL ecy{uEá]<uh mnÓ[ DY]nÊil

niRÊ]n]f[

aBYxiEÄÞt[.

at]f[

zsIkZS[fN

aR´unn[

¡]En]pEdsh nlk]N yuÍÄšh teÎ ti>eÇTuÊt[. purÊu nTÄuÎ yuÍh `ÎEοum]yi avx]niÏiÄ]N OE> O>u v<i akÊu nTÄuÎ yuÍh AdYh avx]niÏiÄuky]f[; A«niS[Ún]vuky]f[” 372.“aEÐ, äSikšuh tpxVikšuh `ztEy] k]^m]yi zsmic{iÈuh A«]vum]yi e`kYh zp]pic{ |o avx[œey v]ÄukL ek]Þ[ s>iÄ[ visdm]Ä]N k<iÇiÈi^}E^}]. >Þi^}]Ê

avx[œ,

|TyilÄTÎu prÇu.

pry]N

pÕuÎ

OÎ^}

`Î]f[

Et]ÎuÎt[.”

O>u

B¬N


106

373.“s>iy]f[ Em]en.” aÐ xÐtic{u, “xtY]nuBvÊieû p>ipURÉtyuh xmzgtyuh v]Äukšil OtuÄ]N O>iÄ^uh pÕukyi^}. HZdyh nirÇu kviyuÎ A anuBvh buÍi ek]Þriy]N k<iyi^}. `ßin[ A«]nuBUtieyÏÕi pryuÎu? x]D]>f nitYjIvit]nuBvÆL Ep]^uh `zt kÞ[ nmuÄ[ v]Äukši^UeT pk>]N k<iyuh? xoà>Yvuh

EýHvuh

HRSvuem]eÄ

`^}]RÄuh

anuBvmuÔt]efÜi^uh

O]E>]>uÊ>ueT anuBvvuh annYm]f[, tnimyuÔt]f[. aet]eÄ `zt v]ÄukL \pEy]gic{[ `Æeney]eÄ prÇ]^uh aEt anuBvh pkRÎu ek]TuÄukyi^}. aEÏ]L pieÎ Ek]Tiyie^]>]L m]ztmriyuÎ xtY]nuBvÊieû k]>Yh pryEf]? atu[ xUciÏiÄ]N m]ztEm k<iyU. atu[ ek]Þ]yi>iÄ]h äSikL tÆšueT anuBvh `ztyuh cu>uÄh v]Äukšil, xUzt>UpÊil, E>KeÏTuÊiyt[.” 374.“mHRSim]R

v]c]^>]yi>uÎi^},

v]chymikš]yi>uÎu.

`ztyuh

kurc{[

v]ÄukL ek]Þ[ `ztyuh kUTutl DVniÏiÄ]nvRÄ[ k<iÇu. xtYÊiE^¿[ vi>l cUÞ]ntu mti. cu>uÄh yœ]RË x]DkM]RÄ[ v<iyriÇu Ep]kuv]nuÔ cUÞu p^kkš]fv. `Î]l D]>]šh p¥iM]>uÞ[ avRÄ[ xtYx]Ñ]t[Ä]>Êi^^} t]lp>Yh xVßh p]¥itY zpkTnÊi^]f[. avR xV]nuBvmi^}]et teÎ äSikšueT xUztv]kYÆL vY]KY]niÄuÎv>]f[. atu ek]Þ[ O]E>]>uÊ>uh O]E>] >Itiyi^]vuh OE> xUzteÊ vY]KY]niÄuÎt[.

OÎ[ meÕ]ÎiEn]T[ OÈuh ep]>uÊeÏeÈÎ[ v>ikyi^}.

äSi xVp[nh k]f]Ê aRËÆL Ep]^uh |o p¥itM]R tÆšueT vY]KY]nÆšil nlkieyÎu

v>uh.

äSi

xVyh

visdIk>ic{u

prÇi>uÎ]lÄUTiyuh

A

visdIk>fÆLÄ[ p¥itM]R av>uETt]y vY]KY]nem<utieyÎi>iÄuh. atuek]Þu kUTiy]k]h äSikL v]ÄukL \pEy]giÄuÎtil |zt ^ub[D[ k]fic{t[.” 375.“nmuÄ[ cuÕuh OÎ[ En]Äiy]l mti. Bgvd[gItyueT teÎ `zteyzt vY]KY]nÆš]fuÔt[? atu Ep]e^ mÕu[ s]zü zgn[œÆLÄumuÞ[. nUÕ]Þukš]yi jnÆL AÍY]«ikteyÏÕi `ßum]zth `<utiÄUÈiyiÈuÞ[? avRÄ[ `<ut]ti>iÄ]N vy{. t^¿uÔil kuÊi nirc{et^}]h `vieTeyÜi^uh zpkTm]ÄEÞ? atu[ ek]ÞvR zpxhgiÄuÎu, `<utuÎu, vY]KY]niÄuÎu, visdIk>iÄuÎu, tRÄiÄuÎu. cu>uÄÊil


107

avR xVyh ciß]Äu<ÏÊi^]efÎu teÎy^}, mÕuÔve>yuh AsyÄu<ÏÊil ek]Þ[ c]TiÄukyuh ecy{uÎu.” 376.aÐ prÇvx]niÏic{ v]ÄukL cuÕuh kUTiyi>uÎv>il ci>iyueT ti>i ek]šuÊi. avx]neÊ B¬nuh aÐyueT mTiÊÈil niÎ[ t^yuyRÊi. aÐ `<uEÎ^[Ä]N B]vmi^}. zbªc]>ikLÄuh mÕu[ aEßv]xikLÄuh dRsnh nlk]nuÔ purÏ]Ti^]f[. O]E>]>uÊRÄuh aÐ kUTutl xmyemTuÊ[, zsÍ ek]TuÊ[, dRsnh nlkuky]f[. aEßv]xikšueT ti>Äuh k<iy]r]yi. zbªc]>ikL avx]neÊ Bjng]nh A^piÄuky]f[. 377.“monGn]mZt s]ßi niEkth.....” 378.xmyh

mÍY]H[nm]yi.

|o

En>mztyuh

aÐyueT

vsYvcÓukL

kRÉpuTÆš]l Ek]>iÄuTic{u ek]Þi>uÎtin]l A>uh visÏuh ÑIfvuh tIe> ariÇ mÈi^}. aÐ `<uEÎÕu ek]Þ[ ~t]nuh zbªc]>ikeš višic{[ B¬M]RÄ[ BÑfh višáieÄ]TuÄ]N niREÌsic{u. 379.“mÄeš, `^}]v>uh zpx]dh v]ÆiEc{c{[ m]ztEm Ep]k]ev]EÔ.” aÐyueT vinyh tušuáuÎ v]ÄukL. aÐ `Eß] ti>yuÎ Ep]e^ cuÕuh En]Äi. pieÎ g]yztiey višic{u prÇu, “mukšil kurc{[ p<h k]ffh. nIytieÆTuÊu ek]Þuv].” g]yzti ~t]nuh p<Æšum]yi `Êi. aÐ atu[ v]Æi muric{[ xVyh O]E>] B¬nuh zpx]dm]yi O]E>] kS[fh v]yil vc{u ek]TuÊu. “`^}]vRÄuh kiÈiEy] mÄeš?” Ae>yuh viÈu Ep]yiÈie^}ÎurÏu v>uÊ]nÐ višic{u Ec]dic{u. A>uh mrupTi prÇi^}. a¯h k<iÇ[ O>u B¬N ptiey prÇu, “`^}]vRÄuh kiÈieyÎ]f[ Et]ÎuÎt[. a^}, |niyuh

zpx]dmueÞÜil

v]Æ]N

xEß]SEmyuÔU.

aÐyueT

eekek]Þ[

`EÏ]<umÆen kiÈÊi^}E^}].” 380.aÐ ci>ic{u ek]Þ[ A B¬eû ecvi piTic{[ ti>uÐi. kuxZtiÄ]>n]y O>u ek]c{u kuÈiey `Î vÉh. O>upEÑ, A B¬N kUTutl AxVdic{i>iÄuk aÐyueT eek

ek]Þ[

kiÈiy,

mÕ]RÄuh

kiÈ]Ê

A

zpx]dm]k]h.

`^}]vE>yuh

t]fuvfÆiy EsSh dRsnh nlkuÎ kuTi^il niÎ[ purÊirÆi. g]yztiEy]eT]Ïh


108

aÐ muriyiE^Ä[ Ep]kuÎt[ En]Äi niÎ EsSh nirÇ tZp[tiEy]eT B¬M]R BÑfs]^yiE^¿u[ nTÎu.


109

aÍY]yh 4

Et]ÈiÏfi 381. eevkuEÎ>h aWu[ mfi. aÐ muriyil niÎuh pTiyirÆi v>uÎu. m< kuEreÒ c]ruÎuÞ[.

piÎ]e^

g]yzti

nivRÊiy

kuTyum]yi

`Êi.

kuTÄI<il

ni^[Ä]nuÔ B]vmi^}. curucuruÄuÔ nTÊh. aÐyueT t^ nny]ti>iÄ]N g]yzti kifÇ[ zsmiÄuÎuÞ[ vijyh kS[Tiy]efÎ[ m]zth. piÎ]e^ O]TiEy]Ti kuTpiTiÄ]N En]ÄuÎ

g]yztiÄu

Ene>

ti>iÇ[

prÇu,

“aп[

kuT

AvsYmi^}.

aÆeney]Îuh aп[ pniEy] j^Ed]SEm] v>ikyi^}. aEt]RÊ[ nI viSmiÄÞ. aÐ |et]eÄ sI^ic{iÈuÔt]f[. nI EvfemÜil nny]et kuT piTiEc{].” 382.aÐ purÊirÆiytu kÞ[ aÆumiÆuh niÎ[ ti>ÄiÈ[ aTuÊu v>uÎ mÄeš En]Äi aÐ vIÞuh prÇu, “mÄeš, niÆL t^ nny]et En]ÄEf. pni piTiÄuh. xUÑiÄEf.”

aÐ pryuÎ `^}]Ä]>YÆšuh `EÏ]<uh mÄL `^}]h aÑ>h zpti

p]^iÄuemÎ[

teÎyuh

zptIÑiÄuÎuÞ]vi^}.

nnÇuh

nny]etyuh

aEßv]xikšil ne^}]>u pÜ[ aTuÄš kTÎ[ kušimurikšueT B]gEÊ¿[ nTÄuÎ aÐyueT piÎ]e^ kUTi. aÐ Ene> nTÎu ecÎ[ kÄUxuh kušimuriyuh O]E>]Î]yi kyri En]Ä]N tuTÆi. tuTRc{y]y m<yuh evÔvuh k]>fh avyueT cum>uh mÕuh EvÞ Ep]e^ k<uki vZÊiy]Ä]n]>uh mineÄÈi>uÎi^}. O>Ñ>h miÞ]et aÐ O>u kušimuriyil kTÎ[ cU^uh O>u et]Èi evÔvuemTuÊ[ aviTh k<uki vZÊiy]Ä]N tuTÆi. atu kÞEÏ]LÊeÎ mÕuÔvR n]^up]Tuh O]Èm]yi. kiÈuÎ et]Èikšuh cU^ukšuemTuÊ[ mÕ[ kušimurikšuh kÄUxukšuh vZÊiy]Ä]N En]Äuk teÎ. k]>Yh AkÏ]eT pßiye^}Î[ `^}]vRÄuh Et]Îi. aÐyueT sk]>h EkLÄuk O>]L


110

m]ztm]vie^}Î[ tIRc{. |o m<yÊ[ aÐ |Æeney]>u k]>YÊinirÆiÏureÏTuemÎ]>u kÞu? 383.cU^uh et]Èiyum]yi AdYeÊy]L aTuÊ kušimuriyil kTÄ]en]>uÆiytuh aÐyueT sb[dh \yRÎu, “EvÞ, EvÞ. |t[ niÆLÄuÔ Ej]^iy^}. niÆšivieT vÎi>iÄuÎt[

~k]ßm]yi>uÎ[

DY]niÄ]nuh

jpiÄ]nuh

s]züh

pÚiÄ]numE^}..

|Ð]ti>i Ev^ey^}]h aÐ ecy[tu ek]Ô]h. aпiÆen Et]ÈiÏfiey]eÄ ecy[t[ n^}

sI^m]f[.

mÄeš]eÄ

n^},

v^iy

kuTuhbÆšil

niÎu[

vÎvR.

niÆL

|tuEp]^uÔ Em]sm]y pfieyTuEÄÞv>^}. DY]niÄukyuh pÚiÄukyuh ecy{uÎtu Ep]e^y^} |t[. niÆL aet]eÄ m]zth ecy[t]l mti. `^}]v>uh kušic{[ vZÊiy]yi eevkuEÎ>eÊ Bjn¿[ O>uÆiyi>iÄukyE^}}. \TuÏu n]ruÎ pfiey]Îuh mÄL ecy{Þ. Ep]yi DY]nic{u ek]ÔU. ~etÜi^uh Ev^ DY]nÊil niÎ[ Every]efÎ[ Et]ÎueÎÜil mÄL at[ ecy{femÎi^}.” 384.aÐyueT v]ÄukLÄ[ nUr[ munyueÞÎ[ Et]Îi. atie^ nià]üuti x[pS[Tm]yi>uÎu. `^}]v>uETyuh muKh višri. `^}]v>uh aviTvieT ühBic{ Ep]e^ niÎu. p^>uh eekyil cU^uh bÄÕuh `TuÊiÈuÞ[ `Î]l A>uh mÕ[ b]Ê[rUmukšil kyr]N eeD>YeÏÈi^}. aÐyueT v]ÄukL \Ôil tr¿uÎvy]yi>uÎu. `^}]v>uh muKh kunic{[ viSÉ>]yi niÎt^}]et A>uh anÆiyi^}. aÐ xVyh teÎ O]E>] kušimuriyuh

kÄUxuh

mUkx]Ñikš]yi siSYgfÆšueT

k<uki

aÆiÆ[ cizth

vZÊiy]Ä]N t^yuh

tuTÆi.

t]<[Êi

Ej]^i

zptimkešEÏ]e^

meÕ]>vx>Êi^]yi>ueÎÜil

kÞu[

ecy{uÎtin[ ni^[ÄuÎ

>xiÄ]N

pÕiy

k]<[cy]kum]yi>uÎu. 385.cuÕuh nTÄuÎtie^]Îuh zsÍ ek]TuÄ]et aÐ teû Ej]^i tuTRÎu. `^}] b]Ê[rUmukšuh k<uki evTiÏ]Äiy EsSh cU^uh et]Èiyuh yœ]x[œ]nÊ[ ek]Þu[ vc{[ aÐ O>Ñ>h pry]et ti>iÇu nTÎu. A>uh anÆiyi^}. `^}]y[EÏ]<uh ni<l Ep]e^ aÐyueT kUeTyuÞ]kuÎ g]yztiyueT p]dÆL Ep]^uh |Êvf OÏEm]TieyÊ]N


111

ByÎu niÎu. m< |niyuh Et]RÎiÈi^}. aÐ AzsmÊieû ati>ie^Êi. avieT m<yÊ[, nnÇ mflÏurÊ[ pÈuemÊÏureÊÎvÉh aÐ kiTÎu k<iÇu. 386.pUm]>i eme^} Epm]>iy]yi m]ruky]f[. k]REmGÆL \>uÞu kUTuÎu. |>uÈ[ aÐey

putÏiÄuv]N

ni^[Äuky]f[.

aÑm

aÐyueT

k]ÈuÎu.

k]^il

vIf[

`^}]v>ueT m]Ïu

mnÓuh

Ec]diÄuv]N

ep]È]N O]E>]

vituái HZdyvuh

eváuky]f[. `Î]l ARÄumtin[ eeD>Yh v>uÎi^}. Ek]>iec{]>iyuÎ m<yil Aek nneÇ]^iÄuEá]<uh av>ueT \Ôil tI pT>uky]f[. 387.aÐyueT Eml m<ÊuÔikL vIfu citruÎt[, an]œeyÎEp]e^ aÐ A mflÏ>Ïil OÕ¿[ kiTÄuÎt[ `zt En>h mÄLÄ[ kÞ[ xHiÄ]n]kuh? ByÊieû, pþ]Ê]pÊieû kTiÇ]fukL ep]Èic{u ek]Þ[ O>]šueT et]Þyil nieÎ]>u E>]dnmuyRÎu, “aÐ]...” `^}]h mrÎ[ O>u zbªc]>i aÐyueT aTuÄE^E¿]Ti. |oey]>u nimiSÊin]yi k]Êu niÎieÈÎvÉh meÕ^}]v>uh ~kxV>Êil ARÊu višic{u, “aÐ]....” aTuÊ nimiSh ave>^}]h aпu cuÕum]yi O]TiÄUTiÄ<iÇu. av>ueT kÉukL EmGÆEš]T[ mX>ic{[ epy{uky]f[. av>ueT et]Þyil v]ÄukL muÈiÊi>iyuky]f[.

O]E>]

E>]mkUpvuh

aÐEy]T[

m]ÏEpÑiÄuky]f[.

pEÑ,

aÐeyvieT? aÐyueT s>I>h m]ztEm avieTyuÔU. mnÓ[ kÉI>inuh k>c{i^inuh x[pRsiÄ]n]k]Ê

mEÕEt]

E^]kÊi^]f[.

tÆšueT

višiÏurÊinÏurm]efÎriy]N cuÕuh kUTiyvRÄ[ a¯ xmyemTuÊu. 388.Bjn¿iTyil xm]Dimùy]kuÎt[

B¬iyueT x]D]>f

p]>mYtyil,

Anà^H>iyil,

k]<[cy]f[.

dRsnEvšyi^uh

mÕuh

ak]>fm]eyEÎ]fh aÐ amnx[ky]kuÎtuh ax]D]>fm^}. `Î]l atien]>u mruvsmuÞ[. ci^EÏ]L mÄL anux>iÄ]Êtil, ae^}Üil av>ueT azsÍ kÞ[, avR

x]Dnyil

vI<[c

v>uÊuEá]L

Evdnic{ieÈÎ

vÉh

aÐyueT

mnÓ[

^okikvYvH]>h viÈu[ Ep]k]ruÞ[. `Îu teÎy^}, aÊ>h xàRBÆšil p^EÏ]<uh nin¿uÎ xmyeÊ]Îuh aÐyueT mnÓ[ mTÆieyÊ]ri^}. aÐey EýHiÄuÎ ARÄuh teÎ atilÏ>h O>u siÑ kiÈ]ni^}. 1979-l O>u divxh aÐ |zpk]>h O>u


112

divxh mu<uvN kš>iyil kyri |>uÎ xhBvh O]RÊu Ep]vuky]f[. aÐyueT >Þ[ |šy xEH]d>M]R tÐil v<ÄiÈt]f[ atin[ nimiÊm]yt[. aÐ `zt teÎ xm]D]niÏiÄ]N zsmic{iÈuh >Þ]šuh OÈuh kUÈ]Ä]N ty{]r]yi^}. aÐyueT xm]sV]x v]ÄukL `>itIyil `É Ek]>iey]<iÄuÎ P^Em ecy[tuÔU. av>ueT v<Äieû Oc{yuh bHšvuh `^}] niyzßfvuh viTuÎuevÎ]yEÏ]L aÐ Ene> kš>iyiE^Ä[ O]TiÄyri. avieT O>u mU^yil |>uÎu. s>I>h niþ^m]yi. kÉim ciÐ]ety]yi. sV]Ex]¢]xÊieû y]et]>u ^Ñfvuh aÐyil k]f]nuÞ]yi>uÎi^}. mfiÄUrukL OeÎ]Î]yi kTÎu Ep]yi. A divxh mu<uvN aÐ aEt |>uÏi>uÎu. 389.|tuh azpk]>muÔ O>u xm]Diy]yi Et]Îiytin]l `^}]v>uh nEÎ ByeÏÈu. ci^R k>y]N tuTÆi, mÕu ci^R zp]RËic{u, ci^ zbªc]>ikL mzßh jpiÄ]N tuTÆi. m< Et]>]et epy{uky]f[. Ak]sh aп[ aBiESkh nTÊuÎ Ep]e^. kuTkL p^tuh |tinkh aпu cuÕuh vÎu ni>Îu k<iÇu. `Î]l k]Õi^uh m<yueT \oÄi^uh av niS[zpEy]jnm]yEt \ÔU. ptinWu miniÕukL yugÆL Ep]e^ |<Çu nIÆi. aпnÄmi^}. O>u ecru c^nh Ep]^umi^}. `^}]vRÄuh p>izBmh OÎien]Î[ vRÍic{u vÎu. `ß]f[ ecEy{Þt[? ARÄuh niþymi^}. |Æen m< nnÇ]l aп[ axuKh piTiÄiE^}? višic{ufRÊ]N p]TuEÞ]? OTuvil `^}]v>uh kUTi aÐey `TuÊ[ muriyil ek]Þu Ep]yi kiTÊ]emÎ[ tI>um]nic{u. `ß]y]^uh |Æen m< ek]ÔiÄ]N vy{. meÕ]>u züIyueT xH]yEÊ]eT g]yzti aÐey muriyiE^Ä[ `TuÊu ek]Þ[ pTikL kyruEá]<uh zbªc]>ikšueT zp]RËnyuh jpvuh tuT>uky]yi>uÎu. 390.muriyie^Êi g]yztiyuh kuÇuEm]šuh EcRÎ[ aÐyueT |orN m]ri. s>I>h tuTc{[ putiy vzüh D>iÏic{u. av>uh mÕu ci^ aEßv]xinikšuh EcRÎ[ aÐyueT s>I>h tTvi cUTu piTiÏiÄ]N zsmic{u ek]Þi>uÎu. t]e< kš>iyil Bjn A>hBic{u. |ÎeÊ Bjn \Ôh en]ßu k>yuÎ Ep]e^ HZdyx[pZÄ]yi O]E>]>uÊRÄuh anuBveÏÈu. ~t]nuh zbªc]>ikL aÐyueT muriyil kTÎu vÎu. avR |niyuh


113

jph niRÊiyiÈi^}.

zbªc]>i

eep B]v]EvsEÊ]eT

zsIsÜ>Bgvt[p]dR >cic{

EdvYp>]D Ñm]pf Eü]ztÊie^ ci^ v>ikL \c{Êil ec]^}i.

391. “Ey]gYM]>uÞu EvEÞ]šmiH tnyM]R ninÄU<i tÎil B]gYh ekEÈ]>u w]nuh jnniyv>ie^]Î]fu xEàHmi^} nIÄi nIeyeÎEyvh niytmitu ninÄiÎu nÎ^} EdvI p]>il duS[puzt>uÞ]h prk tny>il duS[Ty]mÐyuEÞ]?

392.O]>]ÇiEÈ] B¬itN kurvu mTiyivÕ]e^Ey] s¬i ecy[v]N Ep]>]ÇiEÈ] Bvt[ Exvyi^TiyÎu kuÕÆL pÕ]h Bv]ni eexV>h nI teÎEyt]ki^umtukL ep]ruEÄÞEy] E^]kD]ztI p]>il duS[puzt>uÞ]h prk tny>il duS[Ty]mÐyuEÞ]?

393.niN p]dh Exv ecy[ti^}yi jnni jgÍ]ztI w]N n^}Ep]^iÆNpil k]fiÄ evc{i^} HZdymœv] Ep]Îu w]N niÎTiÄ]y[ `N Ep>il EzpmemÎ]ki^umnvDi k]ÈuÎuvE^}] siEv nIyEá]! duS[puzt>uÞ]h prk tny>il duS[Ty]mÐyuEÞ]?

394.`EÎ]Tu tu^Yem]>u p]tkieyÆumi^} niEÎ]Tu tu^Yem]>u p]vni t]numi^} `ÎuÔetN jnniyuÔil nin¿eyÎi^iEÎtuEy]gYmtu ecy{uk Edv EdvI!”

395.O>u

zbªc]>iÄ[

xm]Di

|Æen

nIÞu

Ep]kuÎ

xàRBÆšil

ecEy{ÞeteßÎ[ aÐ mueá]>iÄl niREÌsh nlkiyi>uÎu. atieû visd viv>ÆL evšieÏTuÊiyie^}Üi^uh

|T¿ieT

aÐyueT

p]dÆšueT

evÔyil

eekvc{[


114

En]ÄieÄ]Þ[ A zbªc]>i |zt m]zth xUciÏic{u, “xm]Di a>mfiÄUriE^er nIÞu niÎ]l vše> zsÍiÄfemÎÐ O>iÄl xUciÏic{i>uÎu. x]m]nY Eb]DÊiE^¿[ mTÆieyÊuÎtu ve> nÐL tuTRc{y]yi mzßh jpiÄuEy] kIRÊnh ec]^}ukEy] ecy{fh.” 396.mfiÄUR OÎ]yi, >Þ]yi. ~t]Þ[ ~<> mfiEy]eT aÐyil c^nÊieû ^ÑfÆL kÞu tuTÆi. kuÇuEm]šuh g]yztiyuh aEÏ]<uh s>I>h tTvi cUTu piTiÏiÄ]N En]Äuky]f[. kiTÎ kiTÏilÊeÎ aÐ kÉu tureÎÜi^uh |niyuh kZS[fmfi anÆuÎi^}. t]e< kš>iyil niÎ[ kIRÊnÊieû a^kL aÐyueT k]til vÎ^¿uÎuÞ[. zkEmf aÐyueT Eb]Dh x]D]>f ni^yi^]yi. cuÕuh kUTi niÎvRÄ[ AsV]xm]yi. zbªc]>ikšueT mzßjpvuh niÎu. vi>^ieû c^nh ek]Þ[ `^}]v>uh

purÊu

Ep]k]nÐ

xUciÏic{u.

g]yztiyuh

kuÇuEm]šuh

O<iek

b]ÄiyuÔvR purÊu kTÎu. piÎil v]ti^TÇu. ci^ zbªc]>ikL v]ti^in[ purÊ[

kurc{u

En>h

kUTi

k]Êi>iÄ]n]zgHic{u.

aп[

|niyuh

`eßÜi^uh

AvsYmuÞ]y]E^]? `Î]l aÆeneyeßÜi^uh \eÞÜil g]yztiEy] kuÇuEm]Eš] vÎ[ viv>h pryuemÎuh aÐyueT AzgHÊin[ vi>uÍm]yi avieT ni^[ÄuÎt[ s>iye^}Îuh tI>um]nic{[ `^}]v>uh pTikL |rÆi. 397.m< m]riyi>uÎu. Ak]sh etšiÇu k]feÏÈu. aÐey nn¿]N EvÞi m]zth m< epy[t Ep]e^. ~Et] eedvikm]y |¢]s¬iyueT zpkTnm]yi>uÎu aetÎ[ Et]Îic{u.

Azsm]Eßv]xikeš

pÚiÏiÄuÎ

O]E>]

p]ÚÆLÄuh

>hgEvdiey]>uÄ]N zpkZti xd] k]Êu ni^[ÄuÎ Ep]e^. 398.tuTRÎuÔ

~t]nuh

\pEy]giÄuEá]e<]eÄyuh

|o

divxÆešÜi^uh cuv>ukL

kušimuriyuh

xVßh

eek

kÄUxuh

ek]Þ[

k<uki

vZÊiy]Äiyt]efÎ O]RÐ, tIÑ[fm]y O>u ninv]yi aEßv]xikšueT mnÓil niryum]yi>uÎu.


115

Ezpm]Rzd kRÐÊieû xoà>Yh 399.Ekv^ monÊinizt AG]th ~¯iÄ]n]vuEm]? O>u pEÑ, aÐ v<Äu preÇÜil, t^}ieyÜil kUTi |zt EvdniÄi^}]yi>uÎu. aÎ[ p^RÄuh aÊ]<h k<iÄ]En Et]Îiyi^}. >]zti ep>uá]áienEÏ]e^ |<Çu nIÆi. aÐyueT O>u v]Ä[ EkeÈÜil, aÐey O>u En]Ä[ keÞÜil, \Ôil viÆuÎ Evdn kÉI>]yi A p]dÊie^]<uÄieyÜil, `Üie^zt AsV]xm]Eyen. 400.>]vie^ pÊu mfi k<iÇEÏ]L aÐ višiÄuÎuevÎ[ EkÈ zbªc]>ikL O]E>]>uÊ>]yi aÐyueT muriyie^Êi. zbªc]>ifim]>]y g]yztiyuh kuÇuEm]šuh xomYyuh `ÊiyiÈuÞ[. `^}]v>uemÊieyÎriÇEÏ]L aÐ v]ti^Tc{[ kuÕiyiT]N prÇu. aÐ eek kUÏi. kÉukšTc{u. zp]RËn]B>ity]yi |>uÎu. `^}] kÉukšuh aÐyueT muKÊ]f[. aÐyueT mi<iEÄ]fukšil O>u nIRÄfh ep]TiÇu. >Þ[ kÉunIRÊuÔikL A kEp]^Æeš ARzdm]ÄieÄ]Þ[ O<ukiyirÆi. av aÐyueT mTiÊÈil

vIfu

citruEá]L

cuÕuh

ek]Êivc{

m>Ï]vkešEÏ]e^yi>iÄuÎ

aEßv]xikšueT \Ôi^uh O]RÐyueT ci^}up]zth vIfuTyuÎu. aÐ mi<iciÐi, kÉI>[ tuTc{u. aß>IÑÊil mi<ikšurÏic{[ anßtEy]eTÎvÉh aÐ \Ôie^ vYœ O>u üutiyi^UeT evšiv]Äi. 401. “Evd]ß Evn^i^UeT O>u n]d]ß.......” 402.atie^ O]E>] v>ikši^uh nirÇu niÎ Evdn aß>IÑÊil pTRÎu. Epe>TuÊ[ pry]n]k]Ê `ßiEn] EvÞi evßu>ukuÎ HZdyEÊ]eT zbªc]>ikšuh nirmi<ikL

tuTc{u.

at[

Ekv^h

pþ]Ê]pÊieû

m]zth

kÉunI>^}]yi>uÎu.

B¬iyueTyuh EzpmÊieûyuh aÐEy]TuÔ A<mšÄ]n]k]Ê b³Êieûyuh O>u x[Pu>fh

m]zth.

cißkLÄu

Ep]^uh

kTÎu

ec^}]n>ut]Ê

xV]ß>hgÊie^

zsIEk]vi^il aÐyueT B]Ev]´V^m]y muKkm^em]Îu m]zth.. 403.nI>v tuniÇi^}.

niÒb[dt.

aÐyueT

A>uh DY]nh

|myišÄh

ek]Þu

mÕuÔve>yuh

A

Ep]^uh \Ît

at[

B²iÄ]N

EmK^kšiE^¿[

eekpiTic{uyRÊ]N Ep]Ît]yi>uÎu. cißkeš]TuÆuEá]L Byh aümiÄuÎu. |EÏ]L


116

mnÓ[ kÎimeÉÎ Ep]e^ `ßuh aEtpTi xVIk>iÄ]N x´m]f[. aÐyueT ‘nm®siv]y’ mzßh mu<Æi. ‘siv, siv, siv......’ sivhk>iyueT xVx[ti v]ÄukL. `^}]v>ueT k]tukšuh dÊzsÍm]yi. 404.“aÐ mÄeš EvdniÏiEc{]?” aÐyueT azptIÑitm]y Ec]dYh. aÐ ~Et] v^iy

kuÕh

ecy[t

Ep]e^.

tE^Î[

b]Ê[rUh

k<ukiytuh

m<

nnÇtum]y

xhBveÊÄuric{]f[. 405.“aÐ |Æeney]eÄ viÈuvI<[cyi^}}]et pÚiÏic{]e^ wÆL v^}tuh pÚiÄU. ae^}Üil wÆL >ÑeÏTÊi^}.” O>u zbªc]>i teû mEn]gth evšiv]Äi. 406.“aÐ

niÆeš

EpTieÏTuÊ]N

mn®pURv{h

ecy[tt^}.

atÆen

xhBviec{EÎ \ÔU. aÐ O>u zp]ßiy]f[. ci^EÏ]L `ß] ecy{uÎetÎ[ aпu teÎ ariyi^}.” 407.“wÆL ecy{uÎ etÕukLÄ[ aÐ |Æen s>I>eÊ pIQiÏiÄuÎetßin]? wÆL v^}]et p>izBmic{u.” meÕ]>]L prÇu. 408.“aпt[ Anàh nirÇ nimiSÆš]yi>uÎu,” aÐ mrupTi nlki, “ a^}]et niÆL vic]>iÄuh Ep]e^ `eßÜi^uh kS[Tt anuBviÄuky^} aÐ ecy[tt[. aпic{ie> m< nny]N ek]tiy]yi>uÎu. |EÏ]<E^} |o Azsmmem^}]h vÎt[. atin[ muá[ aÐ p^ divxÆši^uh m<yÊuh evyi^Êuh k<iÇiÈuÞ[. A divxÆeš]eÄ O]RÄuEá]L |eÎ]>u xVp[nh Ep]e^ Et]Îuky]f[.” 409.`EÏ]e<Üi^uh mÄL x]Dnyil \<Ïu k]fiÄuEá]L, ae^}Üil av>ueT zsÍyi^}]y[m k]fuEá]L, aп[ ci^EÏ]L vše> du®Kh Et]Î]ruÞ[. A xmyh mnÓ[ ci^EÏ]L \Lv^iyuh. vY]vH]>ik E^]kh teÎ |^}]Êt]efÎ[ anuBveÏTuh. purEÊ¿[

En]ÄuEá]<E^}

xZS[TiyiE^Ä[

zsÍ

mÕuÔv>ueT

ek]TuÊiÈE^}.

kuÕÆšuh atu

kurvukšuem]eÄ

EveÞÎu

vc{]l

k]fuÎt[.

zps[nmi^}E^}].

aÆeney]>u ciß mnÓil \dic{]l aEÏ]L teÎ mnÓ[ `^}]h viÈ[ \ÔiE^Ä[ ti>iyuh. avieT pieÎ s>I>mi^}, E^]kmi^}, xhBvÆL OÎumi^}. aп[ b]HYdZS[Tiey aßRmuKm]Ä]N ecriey]>u xܯÊieû AvsYEmyuÔU. avieT zpyømi^}.”


117

410. “aÐ s>I>h ni^niRÊuÎt[ mÄLÄuh |o E^]kÊinuh EvÞi m]ztm]f[. at[ mÄL `EÏ]<uh O]RÊi>uÎ]l ek]Ô]h. aп[ s>I>h ni^niRÊuk v^iy zpy]xmuÔ k]>Ym]f[. E^]kEb]DÊil mnÓ[ vc{u ek]Þi>iÄuÎt[ azt `šuÏm^}. `EÏ]L

EvfemÜi^uh

^ÑYEb]Dvum]f[ E^]keÊÆumuÔ

|o

aп[

s>I>h |o

Ayi>ÄfÄin[

vIfuEp]k]h. s>I>h s>iy]y

mÄšueT

ni^niRÊ]N

A«]RËtyuh

Ezp>f

x]DkM]>uETyuh

t>uÎt[.

B¬M]>uETyuh

dInE>]dnÆš]f[ aÐey |o BUmiEy]T[ b³ic{u niRÊuÎt[. atie^}Üil |o s>I>h xhx]>t^Êil ni^ni^[Äi^}. av>ueT viši k]til vÎ^¿uEá]L aп[ AH]>vuh \rÄvuh OÎuh zps[nm]yi Et]Î]ri^}. E^]kÊil ~t[ anukU^Em] zptikU^Em] Ay x]Hc>YeÊyuh atijIviÄ]N aÐ xVyh p>isI^ic{iÈuÞ[. aп[ tniÄu EvÞi E^]keÊEy] DneÊEy] OÎuh teÎ AzsyiEÄÞ AvsYmi^}.” 411. “mÄL |o Azsmh aпu EvÞiy]efÎ[ k]f>ut[. |t[ E^]kÊinu EvÞiyuÔt]f[; niÆLÄuh |vieT v>uÎ mÕ[ `^}] B¬M]RÄuh EvÞiyuÔt]f[. aп[

AzsmÆEš]

x[œ]pnÆEš]

A>hBiÄ]N

OÈuh

t]lp>Ymi^}

.

E^]kÊinupk]>m]kuemÎ[ kÞiÈ]fÐ atinu[ tuniÇt[. |Î[ E^]kÊil aDikvuh xV]RË>]y

mnuSY>]f[.

avRÄiTyil

niÓV]RËm]yi

ExvnmnuS[ÚiÄ]N

t]lp>YmuÔ kurc{[ AšukšuÞ[ avRÄ[ aByÊin]yi O>iTh Evfh. avRÄ[ zpvRÊiÄ]N

anukU^m]y

x]Hc>Yh

kiÈfh.

ate^}Üil

niÓV]RË

EýHÊieûyuh ExvnÊieûyuh xoà>Yh |o BUmuKÊu niÎ[ m]Çu Ep]eyÎu v>uh. mnuSYn[ aÆeney]>u jIvith nyiÄ]nuh x]ÍYm]efÎ[ E^]kh k]ffh. A AdRsÊin[ EvÞi jIvith \<iÇuv¿uÎtieû mHÊVh E^]kÊin[ Eb]ÍYm]kfh. aÆeny]kuEá]L m]ztEm atiE^¿[ kUTutl EpR AkRSiÄeÏTukyuÔu.” 412. “mÄeš, niÆL niÆšueT kRÐÊil tIRÊuh zsÍyuÔv>]yi k]f]n]f[ aÐ AzgHiÄuÎt[. atiEn]T[ niÆLÄ[ Ezpmh v>fh xmRÏfh v>fh. \Ôil EýHh nirÇu kviyuEá]L m]ztEm, \Ôil niÎ[ xV]RËt tIe> O<iyuEá]L m]ztEm niÆšueT O]E>] cißyi^uh v]Äi^uh zpvZÊiyi^uh A Ezpmh tušuáukyuÔU. A


118

pURÉt mÄL zp]pic{iÈie^}Î[ aпriy]ÇiÈ^}. pEÑ, at]yi>iÄfh mÄšueT ^ÑYh. mÄšueT jIvitvuh kRÐvuh EýHm]yiÊI>fh. atE^} EvÞt[? atin[ ni>ß> zpyøh AvsYm]f[; j]zgt AvsYm]f[. atinu EvÞi mÄL ecy{uÎ O]E>] ecriy zpyøh k]fuEá]<uh aÐ \Ôil xEß]SiÄuh. A xÎÍt mÄšil \Þ]y]l mti. atinu pk>h mTiyuh a^xtyuh k]fuEá]L aп[ `Æen viSmh v>]ti>iÄuh?

mÄeš

^ÑYEb]Dh

viT>ut[.

atu[

EnT]nuÔ

zsmÊil \EpÑ

k]fiÄ>ut[. \d]xInty]f[ O>u AÍY]«ik jIviÄ[ v>]vuÎ ~Õvuh v^iy vipÊ[. \d]xInt `Îu vc{]l `^}]ÕiEn]Tuh O>u vi>xt. t]lp>Ymi^}]y[m. jIvith teÎ muSiÏn]yiÈ[ Et]Îuk. OÎienÄuric{u O>u zptIÑyuh |^}]ti>iÄuk. aÆenyuÔ mnuSYN anYRÄu m]ztm^}, avnvn[ teÎyuh O>u B]>m]yiÊI>uky]f[. màt k]>fh xVßh A^xYh viÈuf>]N Ep]^uh ay]L yøiÄuÎi^}. tEÎ]Tu teÎ ay]LÄ[ evruÏuh EdSYvuh Et]Î]N tuTÆuÎu. \Ôie^ EdSYh aTÄ]n]k]et v>uEá]L

ay]L

b³uÄešyuemÎ^},

at[

purÊuh

xmUHeÊy]ek,

k]È]N

eedveÊyuh

tuTÆuÎu. xVßh

xVßÄ]e>yuh

jIviteÊÊeÎyuh

ay]L evruÄuÎu.” 413. “jIvic{i>iÄuÎiTEÊ]šh k]^h nmuÄ[ `eßÜi^uh Ej]^i ecy{]ti>iÄ]N pÕuEm] mÄeš? jIvith |osV>eû vi^eÏÈ v>m]f[. atu[ mu<uvN yzßeÊEÏ]e^ Ej]^ieyTuÊ[ evruEt p]<]yiÊI>]nuÔt^}. nÐL ecy{uÎ kRÐÊil nÐueT EýHh

pk>fh.

aEÏ]e<

at[

jIvitm]kU.

yzßÊin[

nÐEšÄ]L

nÎ]yi

pfieyTuÄ]N pÕum]yi>iÄuh. `Î]l yzßÊin[ ARÄuh O>u zpEc]dnh nlk]N k<iyi^}.

yzßÆšupEy]gic{[

x]DnÆLÄ[

EýHÊieû

\lp]dnh eectnYh

vRÍiÏiÄ]h. k]fukyi^}.

`Î]l atu

av

\Þ]ÄuÎ

Ep]e^

nÐL

EzpmpURv{m^}]et ecy{uÎ zpvZÊiey^}]h Ekv^h y]zßikm]f[. `Îu teÎy^}, xVßh kRÐEÊ]T[ Ezpmmi^}]et `ßuh y]zßikm]yi ecy[tu sI^iÄuÎ mnuSYeû mnÓuh k]^zkEmf evruh O>u yzßm]yiÊI>uÎu. av>ueT mnuSYtVh m>vic{u Ep]kuÎu. mnuSYen mnuSYn]ÄuÎt[ EýHiÄ]nuÔ aveû k<iv]f[. avn[ EýHiÄ]h, EýHh


119

jIvitm]Ä]h, EýHh teÎy]yi m]r]h. |et]Îuh O>u yzßÊin[ k<iyuÎ k]>Ym^}. yzßh `zty]y]^uh yzßh teÎ.” 414.Ek}}]Äil niÎ[ mfin]dmuyRÎU. xmyh >]vie^ pÊ>. aÐ xhx]>iÄuÎt[ OÎu niRÊi. aÐyueT monh Ek}]Äieû sb[dÊiE^¿[ zsÍ ÑfiÄuÎt]yi Et]Îic{u. A n]dh O]E>] vY¬iÄuh muÎriyiÏ[ nlkuÎt]yi Et]Îi, “`niÄ[ niÆLÄ[ EvÞi k]Êuni^[Ä]N k<iyi^}. `niÄ[ mTÆi v>]nuh k<iyi^}. niÆLÄ[ `ßu ecy{femÜi^uh at[ ecy[tu tIRÄ]N |o nimiSem]EÎ \ÔU. n]Eš¿[ nIÈiyiÈ[ k]>Ymi^}. niÆšriÇ]^umie^}Üi^uh niÆL v¿uÎ O]E>] cuvTuh m>fÊiE^¿TuÏic{u ek]Þi>iÄuky]f[. aEt]RÐiÄU... aEt]RÐiÄU....” 415. aÐyueT sb[dh vIÞuh vRÊm]n nimiSÊiE^¿[ mnÓien Anyic{u. aÐ t]N

prÇ

k]>YÆL O>u \d]H>fÊi^UeT visdIk>iÄuky]yi>uÎu, “cizth

v>¿uÎt[ et]<i^]yi xVIk>ic{ aEnkh Epe> nmuÄ[ cuÕuh k]f]h. avR jIvitÊil nUru kfÄin[ ciztÆL v>c{iÈuÞ]yi>iÄuh. pEÑ, miÄvRÄuh azt kÞ[ EpE>] zpsüiEy] pfEm] kiÈi k]f]ri^}. av>ueT ciztÆL aztkÞ[ A>uh puk<[Êi k]f]ri^}. ci^et]eÄ epeÈÎ[ O>]kRSfh Et]ÎiÄuÎvy]y]l kUTi nÐueT mnÓien \ÎmiÏiÄuÎvy]yi>iÄukyi^}. av¿[ A<mi^}. av HZdyÊil ptiyuÎi^}. \d]ÊB]vÆL nКil xZS[TiÄuÎi^}. |Ê>h k^]k]>M]R m>fh ve> cizt>cn nTÊiy]^uh atu ek]Þ[ jnÆšil O>u m]Õh xZS[TiÄ]N k<iyi^}.” 416. “`Î]l aztEyer ciztÆL O>u pEÑ, >cic{iÈi^}]Ê k^]k]>M]R ci^>uÞ]k]h. `Î]l avR v>¿uÎ ~t]nuh ciztÆL ek]Þu teÎ avR E^]kzpsx[ti EnTuÎu. A ciztÆL xVßm]Ä]N AšukL tÐil mX>iÄuÎu. avEy]E>]Îuh

AxV]dken

mEÕEt]

t^ÊiE^¿[

\yRÊ]N

k<ivuÔvy]f[.

\d]H>fm]yi n^} k^]k]>N O>u xmuzdÊieû cizth v>c{]l atieû muÎil ni^[ÄuEá]L nmuÄ[ xmuzdÊieû A<vuh p>Ïuh g]hBI>Yvuh et]Èriy]N k<iyuÎu. kT^ieû anuBvh nКil atuÞ]ÄuÎu. ti>kL tI>Êu vÎfyuÎtuh kTlÄ]Õ[ vIsuÎtuh nÐL anuBviÄuÎ Ep]e^ Et]ÎuÎu. |o vYtY]xh `Æien \Þ]kuÎu?


120

at[ A k^]k]>N teû HZdyh kUTi A k^]xZS[Tiyil pkRÎtu ek]Þ]f[. tIeÏÈiÄUTu Ep]e^yuÔ |TuÆiy O>u muriyil n^} O>u zpkZtidZsYÊieû cizth v¿uEá]L

nÐL

vis]^m]y

Ak]sÊinu

kIe<,

ndikLÄuh

m^kLÄuh

t]<[v]>ÆLÄuh m>ÆLÄuh mÍYÊil ecÎu epÈ zptIti \Þ]kuÎu. zpkZtiyueT xoà>Yem]Î]ek A muriÄuÔil vÎu niryuÎ anuBvh nmuÄ[ kiÈuÎu. avieT ciztvuh ciztk]>numi^}, dZsYh pk>uÎ anuBUti m]ztEmyuÔU.” 417. “at]f[ nÐL ecy{uÎ kRÐemß]y]^uh atil mnÓRÏic{[ ecy{femÎÐ pryuÎt[. atien evruh Ej]^iy]yi k]f>ut[. kRÐÊil t]lp>YmuÞ]y]l, atil nimùn]k]N k<iÇ]l, A kRÐh ecy{uEá]L kiÈuÎ Anàh teÎ atieû ~Õvuh v^iy

zptiP^m]yi>iÄuh.

aÆenyuÔ

kRÐh

`ß]y]^uh

at[

anYRÄ[

zpEc]dnEmkuh; zpEy]jnm]kuh. A kRÐÊin[ et]Èriy]N pÕuÎ eectnYvuh jIvnumuÞ]kuh. zxS[T]v[ teû xZS[TiÄ[ pkRÎu ek]TuÄuÎ A xjIvty]f[ mÕuÔve> atiE^¿[ AkRSiÄuÎt[.” 418. “O>u mH]«]v[ xVßh jIvitÊi^UeT |tu[ teÎy]f[ k]fic{u t>uÎt[. k^]k]>n[ teû k^yiyi^UeT m]ztEm HZdyh pk>]n]kU. nitYjIvitÊil aven]>u p>]jym]k]h. mric{[ mH]«]ÄL avR ecy{uÎ O]E>] kRÐÊi^uh av>ueT pURÉ zsÍ ek]TuÄuÎu. at]fv>ueT mHÊVÊieû ^Ñfh. OÎiEnyuh avR niÓ]>emÎ[ k>uti

tÔuÎi^}.

siSYn[

O>iÄ^^},

pÊu

tvfy^},

nUr^},

Ayi>h

tvf

EvfemÜi^uh avR OE> k]>Yh s>iÄ[ ecEy{ÞetÆeneyÎ[ ÑmEy]eT vIÞuh vIÞuh prÇu ek]TuÄuh, k]fic{u ek]TuÄuh. `ÎiÈuh avN anux>iÄ]En] \LeÄ]Ô]En] B]vmie^}Üil, xVyh aÍV]niÄ]et gu>uvieû zpvZÊikšil k]fuÎ xoà>Yvuh pURÉtyuh teû kRÐÆši^uh tniey \Þ]yieÄ]ÔuemÎ[ k>uti cuÐ]ti>uÎ]l pieÎ gu>uvienßu ecy{]N k<iyuh? teû xmym]kuEá]L gu>u niÒb[dn]yi piNv]Æuh. azt teÎ. mH]«]ÄLÄ[ E^]kÊiEn]T[ EýHmuÞ[, `Î]l

kTÏ]Ti^}.

`^}]ÕiEn]Tuh

avRÄ[ b³muÞ[ pEÑ, OÎiEn]Tuh avR


121

b³it>^}.

avR

xZS[Tiey

zxS[T]vien

ariy]nuÔ

\p]Diy]yi

m]zth

k]fuÎv>]f[.” 419. “mÄeš, aviTuÎ[ nmuÄ[ xVßh A«xV>Uph keÞÊ]N EvÞet^}]h O>uÄiÊÎiÈuÞ[. niS[k]m Ezpmvuh xoà>Yvuh meÕ^}] divY gufÆšuh nКilÊeÎ \Þ[. av xVßh jIvitÊi^UeT zpk]siÏiEÄÞt[ nÐL xVyh ecEy{Þt]f[. atinuh

mTi

k]fic{]E^]?

xmyh

evruet

p]<]ÄE^}.

jIvith

amU^Ym]f[.

mnuSYs>I>h vše> vi^eÏÈt]f[. AE>]gYmuÔEÏ]L m]ztEm anYe> AzsyiÄ]et nmuÄ[ pfieyTuÄ]N k<iyU. A kRÐÊil nКueT HZdyh \Þ]kfh. atien |osV>pUjy]yi

k]ffh.

Bgv]N

nmuÄ[

Dnh

tÎie^}ÜilÊeÎeyß]?

AE>]gYmuÔ s>I>h tÎiE^} ? at[ ek]Þ[ aviTuEÊ¿]yi pURÉ mnEÓ]eT Ej]^ieyTuÄuemÎ[ niþyiÄfh.” 420.“O>iÄl v<iy>iki^i>uÎ[ O>u BiÑÄ]>N y]ciÄuky]yi>uÎu, “aEy{], n^}v>]y v<iEp]ÄE>, |EÆ]È[ En]ÄEf. niÆLÄ[ tÎtu Ep]e^ `nieÄ]Îuh t>]ety]f[

eedvh

EkriÄiTÄ]niTmi^},

xZS[Tic{t[.

w]N

En]Ä]n]>umi^}.

an]œn]f[.

`EÎ]T[

dy

`niÄ[ k]fiÄEf.”

pfmi^}, n^}

AE>]gYmuÞ]yi>uÎiÈuh ay]šiÆen BiÑeyTuÄuÎtu kÞ[ O>u ¡]ni ay]eš xmIpic{[ Ec]dic{u, “xEH]d>], niÆešß]fiÆen eedveÊ p<i pryuÎt[. eedvh EvÞet^}h niÆLÄ[ tÎiÈuÞE^}]?” 421. “`ßu[ tÎu? `niÄ[ |osV>N a¯emÜi^uh xVÊ[ tÎi>ueÎÜil at[ mut^irÄi `eßÜi^uh vY]p]>h ecy[t[ jIviÄ]m]yi>uÎu.” 422.“AkeÈ, w]N ninÄ[ O>u ^Ñh >Up t>]h” ¡]ni prÇu, “nieû >Þu eekyuh `niÄ[ t>]Em]?” 423.“>Þu eekyumi^}]et w]enÆen k<iyuh? OÎ^}, pÊu ^Ñh t>]emÎu prÇ]^uh |o eekkL >Þuh nS[TeÏTuÊ]N `niÄ[ vy{.” 424.“`Î]l tZp[tn]yieÄ]Ô]h.”

EvÞ,

k]^u

>Þuh

AyiEÄ]eÈ.

atu

ek]Þ[

w]N


122

425.“`ß], kurc{[ >Up t>uemÎ[ prÇ]l `eû k]^[ >Þuh muric{[ t>]N m]zth mÞn]f[ w]enÎ[ vic]>iEc{]?” 426.“s>i xuHZEÊ, niÆšueT k]^ukLÄ[ azt vi^yueÞÜil kÉukL >Þuh t>U. atinuh w]N O>u ^Ñh >Up t>]h.” 427.“niÆešeß]>u

mnuSYn]f[?

^Ñh

>Up¿[

Ae>Üi^uh

avnveû

vi^mtiÄ]N pÕ]Ê k]<[c nS[TeÏT]N AzgHiÄuEm]?” 428.“niÆL |EÏ]L prÇtE^}yuÔU, eedvh `eßÜi^uh xVÊ[ tÎi>ueÎÜil at[ mut^irÄi kc{vTh ecy{um]yi>ueÎÎ[. |t], niÆšueT s>I>Êieû O]E>] avyvÊinuh

vi^mtiÄ]n]v]Ê

mU^YmueÞÎ[

niÆL

teÎ

xÐtic{E^}].

`Î]lÏieÎ eedvh tÎ A mutl EvÞ Ep]e^ \pEy]gic{[ jIviÄ]N EvÞ vk EnT]N zsmic{u kUeT? AE>]gYmuÞ]yiÈuh aÍV]niÄ]et v^}v>uETyuh Ene> eeknIÈi `Îuh |Æen AH]>h k<iÄuÎt[ |osV>En]T[ k]ÈuÎ anItiy]f[.” 429.“A>uh pURÉt¿u EvÞi aÍV]niÄ]N ty{]r^}..” kœ¿[ tuTRc{eyEÎ]fh aÐ prÇu, “`^}]vRÄuh s]ßiyuh xm]D]nvuh EýHvuem^}]h `vieT niÎ]y]^uh EvÞi^},

A>il

niÎ]y]^uh

x]>mi^},

vi^ek]TuÄ]et

kiÈfh.

mH]«]Äšil

|Ð]ti>i gufÆL k]fuEá]L avR aEÌHÊinu cuÕuh kuTuÎu. atu Ep]e^ AyiÊI>]N

avR

ek]tiÄuÎu.

xm]D]nvuh

anuBviÄ]N

“wÆLÄ[

k<iÇiÈi^}.

jIvitÊil

aeÆzt

|Ð]ti>i

mH]n]f[!

s]ßiyuh wÆLÄuh

aÆeyEÏ]e^y]kfemÎuÞ[“ `eÎ]eÄ puk<[ÊuÎu. mH]«]v[ atinuÔ v<i prÇu ek]TuÊ]^uh avR O>u cuvT[ v¿]N ty{]r^}. mn®xm]D]nh avRÄ[ cušuvil kiÈfh.” 430.“O>u mH]«]v[ |osV>eû teÎ mURÊ>Upm]f[. aviTueÊ xoà>Y]di gufÆL \Tl pUÞt]f[. atu ek]Þ]fv>iE^¿[ `^}]v>uh AkRSiÄeÏTuÎt[. A AkRSfh

ek]Þ]yi>iÄ]h

AzgHmudiÄuÎt[.

`Î]l

A

avRÄuh Ezpmvuh

aEÌHeÊEÏ]e^y]yiÊI>]nuÔ

k]>ufYvuh

\LeÄ]Ô]N

tÄvÉh

vis]^m]y O>u HZdyh vikxiÏiÄ]N prÇ]l avRÄt[ vy{. kTl mu<uvnuh


123

ciÏiyie^]tuÄi ek]TuÄ]N v]si piTiÄuÎ kuÈieyEÏ]e^y]fvR. tY]gÊieû xmRÏfÊieû v<iey]EÎyuÔU |tu[ EnT]enÎ[ mH]«]v[ prÇ]l avR enÕi cušiÄuh. atien]Îuh mineÄT]N Avi^}. `ßu ek]Þt[ evruet nlkiÄUT]? eedvh |zt vi^eÏÈ s>I>h nmuÄ[ evruet tÎu. meÕ]>u jIviÄuh nlk]Ê viEvkbuÍi tÎu. atu teÎ aviTueÊ ap]> kZpy]f[. `Î]l mnuSYeû atY]zgHh smiEc{]? |^}. avnini A«¡]nh kUTi cuÐ] kiÈfemÎ]f[.” 431. ¡]nh

vi^ek]TuÄ]et kiÈukyi^}.

`Î]^tin[

|zty]f[

vi^eyÎ[

niþyiÄ]N k<iyuEm]? atuh x]ÍYm^}. aEÏ]L nmuÄ[ ecy{]en]EÎyuÔU, nÐueT kRÐÊil HZdyvuh viEvkbuÍiyuh \>uÄiEc{RÄuk. s>I>mEn]buÍikL OÎ]yi aviTuEÊ¿RÏiÄ]ntu m]ztm]f[ \p]yh. kRÐÊiEn]TuÔ EýHh xV]RËtyil niÎuh

\Te^TuÊt]k>ut[.

gu>u

niREÌsiÄuÎ

kRÐh

`ß]y]^uh

siSYntil

pURÉmnEÓ]eT mu<uk]N k<iyfh. avieT teû >]gEdVSÆLÄ[ O>u x[œ]nvumi^}.. xV]RËtyuh >]gEdVSÆšuh nIÆiy mnÓil A«zpk]sh etšiy]N t]mxmi^}. nÐueT

\Ôie^

zpk]siEÄÞt[.

xoà>Yvuh aÆen

Ezpmvuh

m]ztEm

nÐueT

nmuÄvyueT

kRÐÊi^UeT mU^Ekzàm]y

Evfh

AdYh

A«]viE^¿[

|rÆiec{^}]N k<iyU.” 432.aÐ

teû

v^tu

eekyueT

cUÞuvi>l

aß>IÑÊil

cu<Õi

“siv..siv..siv..”eyÎ[ eme^}ÏrÇuek]Þ[ xhB]Sfh niRÊi. A kÉukL aTÇu. aÐ t]<[Î xV>Êil O>u Bjng]nÊieû v>ikL ec]^}]N A>hBic{u. zbªc]>ikL ~Õu p]T]nuh. 433.“mnEm n>jIvitm]kuh......” 434.muÎil czkv]šEÊ]šh p>Îu kiTÄuÎ t>isu ni^Æšil mi<i nÈu ni^[ÄuÎ aÍV]niy]y kRSken aÐyueT muKB]vh O]RÐiÏic{u. O>u zbªc]>iÄ[ teû \Ôil \dic{ xhsyh Ec]diÄ]ti>iÄ]N k<iyum]yi>uÎi^}. “aÐ prÇE^}], siSYM]R

anux>fEÄT[

k]fiÄuEá]L

mH]«]ÄL

E^]kÊil

niÎ[


124

tiE>]BviÄuÎu `Î[. at[ wÆLÄuÔ O>u muÎriyiÏu Ep]e^ Et]Îi. EkÈiÈ[ EpTiy]vuÎu. aÐyuh wÆšueT viEvkmi^}]y[m kÞ]l aÆenteÎ ecy{uEm]?” 435.aÐ ci>ic{u ek]Þ[ A mkeû Et]šilÊÈi AsVxiÏic{u. “aÐ prÇt[ aÐeyÄuric{]efÎ[ vic]>iÄÞ. mH]«]Äšum]yi aÐey mÄšÆen t]>tmYh ecy{uÎetßin]? aÐ aÆeney]Îuh niÆeš v<iyi^iEÈc{[ Ep]k]N Ep]kuÎi^}. aÐ prÇtieû t]lp>Yh mH]«]Äeš niÆšnux>ic{ie^}Üil nS[Th niÆLÄ[ m]ztm]efÎ]yi>uÎu. nS[TeÏT]numi^}.

avReÄß]?

nS[Th

OÎumi^}.

niÆLEÄyuÔU.

avRÄ[

aEÌHÊieû

OÎuh

EnT]numi^},

jIvitÊil

niÎ[

zpvZÊikšil niÎ[, niÆL AxVdic{i>uÎ EýHvuh xoà>Yvuh s]ßiyuem^}]h niÆLÄ[ Em^il kiÈ]ety]kuh. av niÆšueT jIvitÊil niÎu teÎ y]zt pryuÎtin[ tu^YmE^} at[. k]^h eekyilniÎ[ Ep]y]l ti>ic{u kiÈ]Ê Ep]e^y]f[ gu>uvieû x]mIpYvuh. atu[ ek]Þ[ nmuÄ[ AvtuÔEÏ]L gu>u ~lÏiÄuÎ kRÐÆL ~tuh zsÍ]B¬ivisV]xÆEš]eT ecy[tu tIRÄ]N nmuÄ[ k<iyfh. aÆeny]f[ gu>uvieû k]lc{uvTukL pißuTE>Þt[. a^}]et `¯ic{ Ej]^i |EÈc{[ `EÏ]<uh gu>uvieû

kUeT

nTÄuky^}.

gu>uviEn]T[

tIRÊuh

anux>fyuÔvn[

m]ztEm

AÍY]«ik p]tyie^ viG[nÆL mrikTÄ]N k<iyukyuÔU.” 436.“EýHm]f[ mÄeš, nÐueT zpvZÊiÄ[ Bhgi ek]TuÄuÎt[ E^]kÊil O>u zpvZÊiyuh niÓ]>m^}. atil nÐueT Ezpmh `zt kÞ[ k^RÎiÈueÞÎt]f[ atieû mHÊVh niRÉyiÄuÎt[. ati^}]et `zt v^iy kRÐh, `zt nÎ]yi ecy[t]^uh dÑeû y]gh Ep]e^ AyiÊI>uh. dÑn[ `^}] k<ivuh \Þ]yi>uÎu, `Î]l kRÐÊin[ piÎil EýHm^}, viEdVSvuh aHÜ]>vum]fuÞ]yi>uÎt[ atu ek]Þ[ P^h vip>Itm]yi.” 437.“niÆLÄ[ aÐ |Îe^ b]Ê[rUh k<ukiyEÏ]L viSmm]yi. `ß]? at[ Em]sm]y pfiy]efÎ[ vic]>ic{iÈ[ aE^}? aÐ aÆen k]fuÎi^}. AzsmÊil v>uÎ B¬M]e> ExviÄ]nuÔ avx>m]yiÈ]f[ aÐ atien k]fuÎt[. B¬M]e> ExviÄ]N O>u avx>h kiÈuÎtu teÎ v^iy B]gYm]yiÈ]f[ pryuÎt[. A>uh


125

pry]et

mÄLÄ[

ep]tujnÆLÄuÔ

kÄUxuh

mUztÏu>yuem]eÄ

k<uki

vZÊiy]Ä]N \Ô mnÓ[ \Þ]kfh. at[ mÕuÔvE>]TuÔ EýHh ek]Þ[ ecy{uEá]L atin[ O>u pUjyueT P^muÞ[. O>u k^]k]>eû xZS[TieÄÎ Ep]e^ mÄšueT A zpvZÊiÄuh mU^YmuÞ[. aÆen ecy{uEá]L ariy]eÊ]>]nàh mÄLÄ[ anuBviÄ]N k<iyuh. A Anàvuh EýHvuh E^]kh O>u vi^yuh ek]TuÄ]Ê kRÐÊienEÏ]^uh mEn]H>m]Äuh.” 438.E^]kÊin[ mrÄ]n]k]Ê xhB]vnkL nlkiyiÈuÔ A>ueT k]>YemTuÊu En]Äiy]^uh av>ueT zpvZÊiyil tÆšueT ^ÑYEÊ]TuÔ Ezpmh \Þ]yi>uÎu `Î[ nmuÄ[ ariy]N k<iyuh. A O>u mHÊ]y AdRsÊinu EvÞi avR meÕ^}]h tYjic{t]yi k]f]N k<iyuh. a¯emÜi^uh tY]gvuh xmRÏfvuh kUT]et mHÊ]y kRÐÆL

ecy{]N

k<iyi^}.

mnuSYn[

nM

ecy{]nuÔ

zsmÆL

`ztkÞ[

niÓV]RËÆš]kuÎuEv] aztkÞ[ av `Îuh O]RÐiÄeÏTuÎvy]yiÊI>uh.” 439.“nitYjIvitÊil teÎ nmuÄitin[ D]>]šh \d]H>fÆL k]f]N k<iyuh. EýHmyiy]y

O>Ð

v]ÆiÄ<iÄuÎtuh

AH]>h tÐil

vc{u

v^iy

višáuÎtuh, vYtY]xmuÞ[.

EH]È^il aÐyueT

niÎ[ vc{u

p^H]>h višá^il

v]X^YÊieû mDu>h k^RÎiÈuÞ[. at[ n]vinriy]N k<iyi^}. HZdyh ek]Þ[ nuk>]N k<iyuÎt]f[. n]vieû >uci m]zth En]Äi vIÈil EýHiÄuÎvR \Þ]ÄiÊ>uÎ AH]>h k<iÄ]et purem niÎ[ v]ÆiÄ<ic{[ sI^m]ÄuÎvR av>ueT A«]vieû všRc{ mu>TiÏiÄuky]f[. av>ueT s>I>h kÞ]l AE>]gYh Et]ÎiEc{Ä]h `Î]l av>ueT Ectn E>]gh b]Dic{t]f[. atuEp]e^ teÎ nmuÄiÎ[ yzßÆšueT xH]yEÊ]eT kZSi kUTutl ^]Bk>m]Ä]N k<iyuÎuevÎt[ s>iy]f[. `Î]l O>u kRSkN xVßh vy^il aÍV]niÄuEá]L avnnuBviÄuÎ Anàh avN kZSi ecy[tuÞ]ÄuÎvyi^uh zptiP^ic{i>iÄuh. aveû zpvZÊiyil A«]RËtyuÞ[. Ecri^uh ecšiyi^uh |>ueÈ evšueÄ pfieyTuÊ]^uh avn[ muSic{i^i^}, mTuÏi^}. mric{[ aveû cuÞil miÄEÏ]<uh O>u n]TN p]Èieû sI^ueÞÎ[ k]f]h, aveû O]E>] c^nÊi^uh \X]Hvuh xEß]Svuh k]f]h. aveû s>I>vuh mnÓuh O>u Ep]e^


126

AE>]gYvÊ]f[. O>u En>h AH]>h k<ic{ie^}ÜiE^] >]zti \rÄmišc{[ k]v^i>uÎ]E^] avn[ ÑIfmi^}. tniÄu cuÕuh `ßu nTÄuÎu `ÎEnVSiÄ]en]Îuh avn[ xmymi^}. v]c{u

En]Äiy^}

avN

pfieyTuÄuÎt[.

Ñm]pURv{h

aÎÎ[

ecy{]nuÔtil

pURÉm]yuh zsÍek]TuÊ[ avN nIÆuÎu. \<]nuh vit¿]nuh evÔh `Êi¿]nuh ek]y{]nuem^}]h avn[ AnàEmyuÔU. aet]Îuh ecy{uÎtil mTiEy] ecTiEÏ] |^}. at]f[ A«]RËt. teû Ej]^iyil teÎÊeÎ \>uÄiEc{RÄuky]fvieT. eek ek]eÞ]Îu ecy{uÎu, mnÓil meÕEß] AsiÄuÎu, buÍiyil n]šeÊ k]>YÆL AxUztfh ecy{uÎu, `ÎiÆen nmuÄiÎuÔtu Ep]e^yuÔ eev>uÍYmvieTyi^}.” 440.“O>u

x]D]>f

kZSiÄ]>N

teû

pfiyil

k]fiÄuÎ

A«]RËteyÜi^uh AÍY]«ikÊin]yi `Êiyi>iÄuÎ mÄL aÐ ~¯iÄuÎ Ej]^i ecy{uÎtil k]fiÄEÞ? at[ ecruEt] v^uEt] AkeÈ. |e^}Üil pieÎ niÆšuh mÕuÔv>uh tÐil `ß] O>u vYtY]xh? |S[TmuÔ Ej]^i ecy{]N mÄL ty{]r]EyÄuh. `Î]l |S[Tmi^}]Êtu ecy{uEá]<uh aEt t]lp>Yvuh \X]Hvuh A kRÐÊil nmuÄuÞ]kfh. at]f[ x]Dn. avieT aÍV]nemÎ ciß v>uÎi^}. nÐueT O]E>] kRÐÊi^uh EýHh tuTiÄuEá]L av zpy]xmuÔt]yi Et]Îukyi^}. `Îu

teÎy^},

m]nxikvum]y

aÆen `^}]

kUTutl

yøÆšuh

ecy[tu

ecy[t[

|^}]t]kuÎ

O>u

xmyh

divxh

s]>I>ikvuh

`ÊiEc{>uh.

aEÏ]L

pukpiTiÄ]Ê r]ß^ieû kÉ]Tic{i^}u Ep]e^ ecy{uÎ kRÐÊilÄUTi mÄšueT \Ôie^ EýHh E^]kÊil evšic{h p>Êuh.” 441.x]Ñ]t[Ä]>h kiÈiy vY¬iyuh muáu ecy[ti>uÎ kRÐh teÎ ci^EÏ]L tuTRÎu ecy[etÎu v>]h. `Î]l |EÏ]L av¿[ tÐil zpkTm]y vYtY]xh nmuÄnuBveÏTuh. ¡]niyuh mÕuÔve>EÏ]e^ et>uv[ vZÊiy]ÄukEy] p]TÊ[ pfieyTuÄukEy]

OeÄy]vuh

ecy{uÎt[.

`Î]l

aEÌHÊin[

t]N

ecy{uÎ

kRÐÆEš]TuÔ mEn]B]vh OÎ[ Every]f[. nÐL meÕ]>]L Ej]^i ecy{uÎt[ `Æen k]fuÎuEv] atu Ep]e^ ¡]ni teû kRÐÆešyuh x]ÑieyEÏ]e^ k]fuÎu. atuek]ÞvieT muSic{i^i^}, ÑIfmi^}. OÎiEn]Tuh b³mi^}]et O>u kuÇieû mÈil


127

¡]ni `zt kÚinm]y Ej]^iEyyuh evruh ^I^y]yi kÞ[ AnàiÄuÎu. avieT niS[kšÜtyuÞ[. at[ ¡]nÊieû p>ixm]p[tiyil xV]B]vikm]yi etšiyuÎt]f[. a^}]et kuÈiyuETtu Ep]e^ a¡]nÊil niÎ[ \Þ]yt^}. kuÈiyueT niS[kšÜtyil aHÜ]>ÊiEûyuh

xV]RËtyuETyuh

viÊukšurÆiÄiTÏuÞ[.

mH]«]vieû

niS[ÄšÜt mu^}ÏU Ep]e^y]f[. at[ B]viyueT viÊukL \Ôil vHiÄuÎi^}. atieû xug³h A nimiSh AxVdiÄ]nuÔt]f[. mH]«]vieû dZS[Tiyil E^]kÊil O]E>]Îuh kotukmušv]ÄuÎvy]f[. kuyi^ieû p]Èin[ `tiR p]Èu mUš]nuh pu^}iEûyuh pu<uviEûyuh

vRÉBhgikšil

mu<uk]nuh

aáišiÄ^yueT

tišÄvuh

nÑztÆL

kÉuciÐuÎtuh kÞ]xVdiÄ]nuh kuÈie¿Î Ep]e^ mH]«]vinuh k<iyuÎu. avyueT OÎuh putum AvRÊnh ek]Þ[ nsiÄuÎi^}. |osV>xZS[Ti avRÄ[ avx]niÄ]Ê vix[mym]yiÊI>uÎu. EýHÊieû

p>iEvSh

k]>fh

avR

ep]tiÇu

k]fuÎtieney^}]h

ni^[ÄuÎu.

avRÄ[

av>ueT

\Ôie^

`^}]ÕiEûyuh

xÊey

EzpmÊieû kÉi^UeT k]f]N k<iyuÎu.” 442.“mÄeš,

xhx]>h

kurc{Dikm]eyÎ[

Et]ÎuÎu.

\ÔiE^Ä[

En]Ä]N

aÐyueT v]ÄukL mÄeš xH]yiÄfemÎ[ vc{iÈ]f[ |ztyuh prÇt[. mÕu cißey^}]h

m]Õivc{[

mÄL

a¯En>h

DY]niÄU.”

DY]nÊin[

mnÓien

p]km]Ä]enÎvÉh aÐ O>u kIRÊnh p]Ti. 443.“cißkLÄßYh veÎN......” 444.g]nÊieû v>ikL `^}]v>uETyuh \ÔiE^¿]<[ÎirÆi avieT DY]nÊin[ kšem]>uÄi. Ek}]Äieû mfin]dÆL av>ueT k]tukLÄnYm]yi. g]yztiÄ[ m]zth DY]nh kÉTc{i>uÎu ek]ÞuÔt^}. aп[ \c{ BÑfh ty{]r]Äfh. kuÇuEm]šueT xH]yEÊ]eT a¯xmyÊinuÔil aпuÔ Ec]ruh OÎu >Þ[ kriyuh cUET]eT muÎil višáivc{u ek]Þ]f[ g]yzti teû DY]nh avx]niÏic{t[. aÐ Ec]r[ \>uš \>uÈi. mÄeš O]E>]>uÊe> Epe>TuÊ[ višic{u. yugyugh b]HYEb]DmEsSmi^}]et tpÓi^]Þi>iÄuÎ Ey]giv>YM]>ueT EnEzt]t[p^ÆešEÏ]^uh tE^]Ti viTRÊuÎ A mfin]dh EkÈ m]ztyil zbªc]>ikL c]TieyfIÕu. kuÈikešEÏ]e^ aпu cuÕuh


128

tiÄiÄUTi. tm]skL prÇu ci>ic{u ek]Þuh ci>iÏic{u ek]Þuh aÐ avR O]E>]Ê>uETyuh

v]yil

\>uš

\>uÈi

nlki.

kuÈiÊh

|niyuh

m]riyiÈi^}]Ê

zbªc]>ikšie^]>]L >Þ]mtuh |Tyi^UeT \>uš¿]yi v]yuh ep]šiec{Êiyt[ aÐ eekEy]eT

piTic{u.

“EdeÞ,

O>u

kÔN.

avN

aveû

pÜ[

pÕiyiÈ[

piEÎh

vÎi>iÄuky]f[.” niS[kšÜenEÏ]e^ zbªc]>i prÇu, “O>u>uš kUTi mti aEÐ. piEÎh tÎ]^uh O>u>ušyil kUTutl v]Æ]N v>Êi^}.” cuÕuh ci>ikšueT ti>yuyRÎu. p]lnu> Ep]e^ aÐyueT cuÞi^uh puWi>i tÆi niÎu. 445.avx]nm]f[ g]yztiyueT \o<emÊiyt[. aÐ \>uš \>uÈi nIÈi. g]yzti zpx]dh xVIk>iÄ]N v]yuh ep]šic{[ a>ikiE^¿[ nIÆi. epeÈÎÐ \>uš piNv^ic{u. cuÕuh ci>iyueT m]^ÏTÄÆL. nnÇ pTÄÊin[ tI ek]TuÊ Ep]e^ g]yztiyuh ci>ic{u. “|Î], Em]š[ k<iEc{].” aÐ EýHEÊ]eT prÇu ek]Þ[ vIÞuh \>uš nIÈi. zptIÑEy]eT

v]y

mu<uvN

turÎ[

g]yzti

muEÎ]È]Çu.

v]yil

et]Èu

et]Èie^}Î]yEÏ]L aÐ epeÈÎ[ eek piNv^ic{u. vIÞuh ci>iyueT ti>m]^kL n]^u B]gÊu niÎuh vÎ^c{u. g]yzti AdYh višri, pieÎ muKh cuvÎu tuTuÊu. aÐ kuxZtic{i>iEy]eT

g]yztieyÊeÎ

En]Äiyi>iÄuky]f[.

g]yztiyueT

t^

piTic{TuÏic{u ek]Þ[ aÐ \>ušey]Î]ek v]yil ti>ukiÄyÕi. `ÎiÈ[ ekÈiÏiTic{[ >Þu kvišinuh O]E>] EýHmuÊvuh nlki. at[ HZdYm]y O>u k]<[cy]yi>uÎu. aÐyueT muKh avRÉnIym]y O>u EýHdIp[tiy]l zpEs]BiÄuÎ Ep]e^ Et]Îic{u. A kÉukšil

niÎ[

ašvÕ

p^>uETyuh

HZdyh

m]tZv]X^Yh

atu

kÞ[

cu>eÎ]<ukky]yi>uÎu.

ariy]et

piTÇuevÜil

zbªc]>ikL

atinve>

kuÕh

prEyÞti^}. 446.g]yzti aÐyueT ni<^]yi `EÏ]<umuÞ]kuh. `Î]l |Æen v]X^Yh nuk>]N

kiÈuÎ

avx>ÆL

EnTiyi>iÄfemÎ]f[

apURv{m]f[. pryuÎt[.

g]yzti “g]yzti

`^}]h

ek]Þuh

pURÉt

Em]L

>Þ]met]>Ðy]yi

Ä]f]n]fÐ ek]tiÄuÎt[. atu ek]Þ[ avšil O>u niÓ]> etÕu kÞ]^uh aÐ Ep]eÈÎ[

v¿ukyi^}.”

g]yztiÄ[

siÑyueTyuh

siÑfÊiEûyuh

>UpÊi^]f[


129

aDikvuh aÐyueT v]X^Yh nuk>]niTkiÈiyiÈuÔt[. atu ek]Þ[ |tu Ep]e^ vIfukiÈuÎ xVRÅIy nimiSÆL x[m>fyueT ecÏie^ mfimuÊukš]f[. g]yztiÄ[ m]ztm^} mÕ[ zbªc]>ikLÄumet. peÞ]eÄ miÄv]ruh divxvuh aÐ mÄeš xVßh eek ek]Þ[ \oÈum]yi>uÎu. `Î]l aEßv]xikšueT `Éh kUTi. AzsmÊie^ Ej]^iÊi>Ä[ vRÍic{u. xàRsk>ueT v>vuh ~ri. aÆeny]yEÏ]L aÐyueT eekkšil niÎ[ \>uš kiÈukeyÎtuh axu^Bm]yi. aÐyueT ptiv[ muTÄ]en]>u k]>fvuh vÎu Bvic{u. 447.AzsmÊieû AdYk]^ dinÆšil nI^uvuh g]yztiyuh \Éiyuh b]^uvuh m]ztEm

aÐEy]eT]Ïh

>UpeÏÈi>uÎi^}.

t]mxiÄuÎuÞ]yi>uÎuÔU.

mÕuÔ

zbªc]>ikLÄ[

avieT

aeÎ]Îuh

O>u

x[œi>m]yi

Azsmc>Y

t]mxiÄ]nuÔ

x]Hc>YmuÞ]yi>uÎi^}. avR pÚiÊvuh Ej]^iyum]yi k<iÇi>ueÎÜi^uh miÄEÏ]<uh aÐey k]f]En]TieyÊuh. aÆen avR OÕE¿] OÎiEc{] `ÊiEc{RÎ]l ave> \>uš \>uÈi \oÈ]N aп[ v^iy \X]Hm]f[. kUÈÊil OÏmuÔ B¬M]RÄuh aÐyil niÎ[ \>uš kiÈuh. A ptiv[ zbªc]>ikšil p^>uh AzsmÊil x[œi>t]mxm]Äiy EsSvuh aÐ tuTRÎu Ep]Îu. `Î]l zkEmf AzsmÊin[ atiEût]y O>u jIvitzkmh >UpeÏTuÊuk AvsYm]yi vÎu. zbªc]>ikL s]züpÚnh tuTÆi. divxvuh BÑfh k<iÄuÎtin[ muá]yi zsImd[ Bgvd[gItyie^ ptinW]h aÍY]yh p]>]yfh ecy{femÎ[ ciÈ vc{u. atien tuTRÎ[ gItyie^ n]^]h aÍY]yÊie^ 24]meÊ

EB]jnmzßemÎ[

ec]^}iyiEÈ

AH]>h

zpxiÍm]y

k<iÄ]vU

`Î[

“zbª]RÏfh niS[kRS

zbªHviR..” vc{u.

|t[

mzßvuh.

A>hBic{[

aDikh

t]mxiy]et O>u divxh aÐ prÇu, “niÆL |EÏ]<I mzßh jpiÄuÎuÞE^}]. |ni divxvuh aÐ niÆLÄ[ \>ušyu>uÈi t>]N Ep]kuÎi^}. k]>fh |o mzßh evruEt \>uviT]nuÔt^}.

jIvitÊil

pkREÊÞt]f[.

`^}]h

zbªm]efÜil

niÆšuh

zbªm]fE^}]. zbªÊien A>[ \oÈuh?” 448.aÆeny]f[ aRÍvi>]mmiÈt[.

|Îuh

divxvuh

v^}EÏ]<uem]eÄ

mÄeš

xVyh

\oÈuÎ

AzsmmÄLÄuh

ptivin[

B¬M]RÄuh


130

aÐyueTeekyil

niÎ[

\>uš

v]ÆiÄ<iÄ]N

B]gYh

kiÈ]ruÞ[.

aet]>u

xviEsS]nuBUtiy]f[. atieû xV]d[ prÇriyiÄ]N pÕuÎt^}. aÐ nlkuÎt[ evruh Ec]ruh kriyum^}. A zpx]dÊil aÐyueT xܯs¬iyuh EzpmzpdIp[tiyuh v]X^YÊikvuh `^}]h \LEc{RÎi>iÄuÎu. `zt du®KitEnyuh zpx]dv]n]ÄuÎt]f] zpx]dh. atu[ k<iÄuEá]<]f[ gIt]c]>Yeû v]ÄukL `ztkÞ[ anVRËm]efÎ[ nmuÄ[ Eb]ÍYm]vuk; “zpx]Ed xRv{ du®K]n]h H]ni>ExY]pj]yEt....” (zpx]dÊ]l `^}] du®KÆšuh avx]niÄuÎu).


131

aÍY]yh 5 b]E^]Xvh 449.eevkuEÎ>h

n]^>

mfi.

AzsmÊieû

|Êi>iEÏ]Î

muÕÊu

niÎ[

kuÈikšueT A>vh \y>uÎu. cuÕuvÈÊuÔ kuÈikš]f[ kUTut^uh. kUÈÊil B¬M]>ueT kuÇuÆšumuÞ[. p^t>Ä]R, p^ zp]yÄ]R. avRÄu nTuvil aÐyuh. `^}]v>uh EcRÎ[ nnÇ mfl ek]Þ[ aá^muÞ]ÄiÄšiÄuky]f[ EntZtVh vHiÄuÎt[ kUÈÊil v^iy kuÈiy]y aÐ teÎ. pUÄšuh |^kšuh ek]Þ[ aÐ aá^Êieû EmlÄU> Em]Ti piTiÏic{u. pfi pURÊiy]yEÏ]L ‘zptiS[Ú] mEH]Xv’vuh ek]Þ]T]N mrÎi^}.

kZS[feû

O>u

cizth

A

mflEÑztÊinuÔil

x[œ]pic{u.

kuÈikEšÄ]L kUTut^]yi aÐ kšiyil mu<ukiy Ep]e^ k]feÏÈu. kuÈikEš]eT]Ïh aÐyuh ARÏu[ višic{u. zptiS[Ú k<iÇ[ aÐ muái^uh piÎ]e^ mÕu kuÈikšum]yi aá^Êin[ zpdÑifh vc{u. `^}]v>uh EcRÎ[ eekek]ÈiÏ]TieÄ]Þ]f[ zpdÑifh ecy{uÎt[.

450.“Agtn]y[ Agtn]y[ viS[fu EdvN....” 451. aÐyuETyuh

kuÈikšuETyuh

B]vh

kÞ]l

avR

kšiÄuky]efÎ[

Et]Îukyi^}. mric{[ tikÇ B¬iEy]eT \Xvh AEG]SiÄuÎtu Ep]e^ Et]Îuh. ~t]nuh

zpdÑifÆLÄu

EsSh

cuvTuvc{[

nZÊm]T]N

tuTÆi,

kUeT

kuÇnuy]yikšuh. 452.“kZS[f], kZS[f]...>]ED, kZS[f]....” 453.aÐey anuk>ic{[ kuÈikšuh kÉTc{[ B¬iEy]eT nZÊh v¿uky]f[. av>ueT O]E>] cuvTi^uh `^}]h mrÎuÔ \X]HÊimiRÏuÞ[. nZÊh avx]nic{EÏ]L aÐ mÉi^i>uÎ[ DY]niÄ]N tuTÆi. cuÕum]yi kuÈikšuh czmh pTiÇi>uÎ[ kÉukšTc{u. kuÈikšueT mnÓin[ avR ecy{uÎ kRÐÊil vše> Evgh mu<uk]N k<iyuh. et]Èu muáu ve> ARÊu višic{[ kšic{v>]f[. |EÏ]<it] xm]Dix[œe>EÏ]e^ pRv{txm]nh niþ^>]yi |>iÄuÎu. kurc{u En>Êinu EsSh zpx]dh nlk]n]yi aп[ ave>


132

O]E>]>uÊe>y]yi ku^uÄi višic{ufREÊÞi vÎu.

En>EÊ teÎ EÑztÊinu

muÎil O>uÄi vc{i>uÎ miÚ]yi zpx]dm]yi aÐ avRÄ[ nlki. 454.|tien^}]h k]fikš]yi kurc{[ aEßv]xikL a¯mke^ aÆiÆ]yi m]ri ni^[ÄuÎuÞ]yi>uÎu. aÐyueT |o anupmm]y b]^^I^ kÞu ni^[ÄuÎv>il “O>u ek]c{u kuÇieû tnuevniÄueÞÜil `eß]>u B]gYm]Eyen...” `Î[ AsiÄ]Ê O>]ešÜi^uh

\Þ]yi>uEÎ]

`Î[

xhsym]f[.

kuÈikLeÄ]Ïh

Ec>]N

~t]nuh

ci^e>Üi^uh aTuEÊ¿[ nIÆieyÜi^uh aÐyueT AH}]dÊin[ Ep]rE^¯iEÄeÞÎ[ k>uti mÕuÔvR ave>yuh vi^Äi. A piEÔ>á^Êin[ xmIph kUTi niÎ[ tÆšueT x]ÎiÍYh ek]Þu[ aÐEyyuh kuÈikEšyuh p>ix>Eb]DmuÔv>]Äiy]l

kšiyueT

>xc{>Tu muriyuemÎvRÄ[ Et]Îi. atu ek]Þu teÎ A>uh azt aTuEÊ¿[ ec^}]N mutiRÎi^}. 455.kuÈikLÄ[ aÐ tÆEšÄ]L mutiRÎy]š]efÎ O>u B]vvumi^}. aÐyueT xhx]>vuh aÆen teÎ. xVtEv ecrut]y aÐyueT Ak]>h kuÈikLÄiTyil OÎu kUTi ecrut]y Ep]e^ k]feÏÈu. epeÈÎ[ kÞ]l av>ie^]>]še^}Î[ pry]N viSmh. aÐ avE>]T[ tm]skL ep]ÈiÄuÎu, ci>iÄuÎu, viEsSÆL pryuÎu, v<ÄukLÄ[ mÍYx[œh vHiÄuÎu, nuÔuÎu, pic{uÎu, bHšh v¿uÎu. s>iÄuem]>uXvh teÎ. HZdyÊie^ xEß]SÊi>ÊÔl ci>iyueT nu>citriÏ>ÄuÎu. ARÄuh aÐey vieÈfIÄ]N vy{. xmyh cirkTiey]c{ EkLÏiÄ]et kTÎu Ep]yi. 456.ci>iyueT

a^ey]^ikLÄu

mIet

EnRÊ

x]³Y>]gh

Ep]e^ey]>u

Evfun]dÊieû >]gm]Du>i O<ukiÏ>Îu. zbªc]>i zsIkum]rieû HZdyB]vÊin[ pu^}]Üu<l n]dh pk>uky]f[. ~Et] kuTi^il niÎuyRÎ A n]dD]> aß>IÑm]ek Es]k¢viy]yi nirÇu. aÐ kši mtiy]Äi `fIÕu. kuÈikL viT]nuÔ B]vmi^}. avR cuÕuh kUTiyiÈuÞ[. EÑztÊin[ muÎie^ÊiyEÏ]L kUÈÊie^]>u ecriy epFkiT]vieû sb[dh EkLÄ]yi. 457.“aÐc{I, nmuÄinIh aá^h \Þ]ÄiÄšiÄ]h.”


133

458.aÐyueT eekyil piTic{u v^ic{u ek]Þ]f[ vIÞuh vIÞumuÔ |o aBYRËn. A kuÇieû Ene> ti>iÇ[ kviLÊTÆL tE^]TieÄ]Þ[ aÐ prÇu, “|Îizt kšic{tu mti. aп[ nUru kUÈh pfiyuÞ[.” 459. “`ßu n^} >xm]yi>uÎu nÐueT kši.” kuÈi prÇu, “n]ešyuh |tu[ teÎ kšiÄ]Em]?” 460.kuÈiyueT niS[kšÜm]y Ec]dYh EkÈ[ ci>ic{u ek]ÞÐ kuniÇ[ avšueT >Þu kvišinuh muÊh nlki v]X^YEÊ]eT višic{u, “aÐÄuÈI..... aÐÄuÈI...” 461. teû A^ihgnÊil niÎ[ mu¬y]ÄuEá]L aÐ A kuÈiEy]T[ Ec]dic{u, “nI v^ut]kuEá]<uh |o B¬i |tuEp]e^ \Þ]yi>iÄuEm]?” 462.‘\ev{‘Î[ A epFkiT]v[ t^y]Èi. 463.kuÈikLÄiTyil avE>]eT]Ê[

kši¿]nuh

av>ie^]>]š]k]N ci>iÄ]nuh

aп[

aÐyueT

O>u

zp]yvuh

zpy]xvumi^}. x[œ]nvuem]Îuh

tTÓm]kuÎi^}. kuÈikLÄuh aÐ av>ie^]>]š]efEÎ Et]ÎukyuÔU. av>ueT ek]c{u ek]c{u zps[nÆL, aBizp]yÆL, AzgHÆL `^}]Êinuh aÐ ecvi ek]TuÄuh. mÕ[ mutiRÎvR O>iÄ^uh nlk]Ê zsÍ aÐ av>ueT k]>YÊil nlkuh. dRsnÊinve> AdYh kTÎu v>]nnuvdiÄuh p^EÏ]<uh aÐEy]eT]Ïh aTuÊu piTic{i>uÊuh.

kuÈikLÄ[

aÐyueT

x]ÎiÍYh

A«visV]xvuh

xV]tzßYvuh

pk>uÎt]f[. `ßuh pry]h, Ec]diÄ]h. aÐ OÎuh niÓ]>m]yi tÔiÄšyi^}, ariy]Ê k]>Yh Ec]dic{tin[ v<Äu pryi^}. kuÇuÆšueT vY¬itVm]kuÎ puS[ph viT>]N aÐyueT Ezp]X]Hnh b]^]RÄki>fm]yi m]ruÎu. aÐyueT mTiÊÈil av>nuBviÄuÎ

xu>ÑittVvuh

xV]tzßYvuh

p^

kuÈikLÄuh

xVßh

m]t]pit]Äšil niÎu Ep]^uh kiÈ]rie^}Ît]f[ xtYh. atu k]>fh p^ kuÈikšuh aÐey viÈu pi>iÇ[ tÆšueT kuTuhb]hgÆEš]eT]Ê[ ti>ieyEÏ]k]N vixÐtiÄuÎ k]<[c

AzsmÊil

xRv{x]D]>fm]f[.

tuáieyeÄ]Þ[

ke^}TuÏiÄuÎ

Ep]e^

aÐyueT EýHh kTÏ]Tieû B]>h kuÈikešeÄ]Þ[ cumÏiÄuÎi^}. avieT zptIÑyuh mmtyumi^}.

aÐyueT

EýHÊieû

eenRÐ^Yh

~Õvuh

Evgh

ti>ic{riyuÎt[


134

kuÇuÆšueT niS[kšÜHZdyÆš]f[. ~tu[ >]jYÄ]>]keÈ, ~tu B]SÄ]>]keÈ, kuÈikL vše> Evgh aÐyum]yi aTuÄuÎu. aп[ `šuÏÊil av>ueT HZdyÊil |Th

kiÈuÎu.

av>il

ci>x[œ]yiy]y

m]Õh

atizpyøh

kUT]et

teÎ

eekv>uÊuv]nuh aп[ k<iyuÎu. E^]kÊil p>isuÍEýHÊin[ \Ôzt p>ivRÊn s¬i meÕ]Îinuh teÎyie^}Îu pryuÎt[ `zt s>iy]f[!

viEvkbuÍi 464.aÐ kš>iÄu muÎil mf^i^i>iÄuÎu. aEßv]xikL O]E>]>uÊ>]yi ptieyÏtiey

aпu

cuÕuh

vÎuEc>]N

tuTÆi.

aÐyueT

kuTuhbÊileÏÈ

HRSenÎ yuv]v[ aÐey xmIpic{u. HRSn[ O>u k]^in[ xV]DInh kurv]f[. nTÄuEá]L muTßuÞ[. aÐEy]T[ muNk]^Æši^uh B¬i pu^RÊiyi>uÎ Aš]f[ HRSN. vIÈuk]R aÐe¿ti>]yi>uÎEÏ]<uh HRSN aÐey anukU^iÄuky]f[ ecy[tiÈuÔt[. aÐey tm]s k]fic{[ ci>iÏiÄ]N kiÈuÎ avx>ÆL HRSN p]<]Ä]ri^}.

mÕuÔvE>]eT]Ïh

HRSnuh

nmx[k>ic{[

aп>iki^i>uÎu.

aп[

xEß]Sm]yi. HRSn[ mXYb³nEb]Èi^]f[ pfi. mIen]eÄ kiÈuÎuEÞ] `ÎÐ ti>Äi.

m<Ä]^m]ytu

ek]Þ[

ep]tuev

kT^il

Ep]kuÎvRÄ[

viSmh

piTic{

xmym]f[. tI>v]xikšueT kS[TÏ]TienÏÕi a¯En>h avR tÐil xhx]>ic{i>uÎu. 465.“HRSN Em]en, O>u Bjn p]TiEÄ.” aÐ prÇu. p]Èu p]TuEá]L HRSeû xV>m]Du>iy^}, ati^up>i B]vzpkTnÆL k]f]n]f[ kotukh. v^iy B]gvte>]eÄ xhgItÄEc{>i nTÊuÎ Ep]e^ aBinyic{u ek]Þuh AhgYÆL k]fic{u ek]Þum]f[ HRSeû p]È[. aÐ prÇyuTen O>u mTiyuh kUT]et HRSN p]T]N tuTÆi. aÐyueT Ene> eekkL nIÈiyuh ci^EÏ]L xVßh m]ril O>u eek vc{u ek]Þ[ mEÕeeÄ mukšiE^¿uyRÊiyuem]eÄy]f[ p]TuÎt[. ci^EÏ]L kÉTc{uh mÕu ci^EÏ]L muKÊ[

Es]k>xh

ek]ÞuvÎuh

t^}Inm]ÄieÄ]Þ[ HRSN p]Ti; 466.“xuà>i nI v]Ey]..............”

eekkUÏi

et]<utuh

s>I>vuh

mnÓuh

p]Èil


135

467.aÐ

g]nh

nÎ]yi

AxVdic{u.

A

aBinyh

kÞ[

ci^EÏ]L

kuÇuÆešEÏ]e^ ci>ic{u mriÇu. p]Èu k<iÇEÏ]L HRSN vIÞuh aÐey kuáiÈ[ nmx[k>ic{u. aÐ EýHEÊ]eT purÊ[ O>ußu ek]TuÊu. HRSN kšiy]yi O>u vsEÊ¿[ mriÇu vIft[ kUÈc{i>iyufRÊi. aÐyuh atil pÜuEcRÎu. 468.ci>iyueT a^keš]eÈ]tuÆiyEÏ]L O>u zbªc]>iÄ[ xhsyh. AÍY]«ik jIvitÊil |Æen kšiyuh tm]syuh p]TuEÞ]? O]E>] avx>Êi^uh etÕuh s>iyuh viEvcnh ecy[t[ s>i m]zth ecy{]N zsmiÄukyE^} ecEy{Þt[? aEt] `^}]ÕiEnyuh xmbuÍiEy]eT

kÞ[

nIÆuky]Ef]

EvÞt[?

Ec]dYh

aÐyueT

muáil

avt>iÏiÄeÏÈu. 469.“aEÐ, aÐ pry]ruÞE^}] O>u x]DkN pURÉt zp]piÄuEá]L ay]L `^}]Ê>h eedVtÆšuh atizkmic{[ Ep]kuÎuevÎ[. atu[ ve> ay]eš nyic{u ek]Þi>uÎ A«]n]«viEvcnbuÍiyuh ay]L \EpÑiÄuEm]?” 470.aÐyueT muKÊ[ go>vB]vh pkRÎu. “x]Dkn[ vš>]N viEvcn buÍi kUTiEy

k<iyU.”

prÇu,

“AÍY]«ik

m]RÅÊil

tTÓm]kuÎetß[,

xH]yiÄuÎetß[ `Î[ ti>ic{riÇu nIÆiy]l m]ztEm O>uvn[ ^ÑYh EnT]N k<iyU. nitY]nitYviEvkh avn[ `EÏ]<uh \Þ]yi>iÄfh. `Î]l ^ÑYh zp]pic{u k<iÇ]l pieÎ aÆenyuÔ viEvcn buÍi AvsYmi^}. atiEnyuh \EpÑiEÄÞi v>uh. avieT O>u >Itiyi^uh >eÞÎ B]vmi^}. nÐL: zppWvum]yi, atieû xÊyum]yi OÎ]vuky]f[.

nÐL

teÎ

|>uÈuh

evšic{vuh,

>]ztiyuh

pk^uh

jnnvuh

m>fvum]yiÊI>uÎu. avieT nMtiMkšueT ati>ukši^}.” 471. “^šit]xHzxn]mÊil

‘xdxd[>UpD]>ifi,

vidY]vidY]xV>Upifi’

`eÎ]eÄ n]mÆšiE^}? at]yt[ xÊuh axÊuh ¡]nvuh a¡]nvuh `^}]h aÐ teÎeyÎ[. Ekv^eectnYxV>Upifiy]y Edvi teÎ `^}]m]yi>iÄuÎu aEt xmyh `^}]Õinuh aÏurvum]yi>iÄuÎu. Eb]Dh xRv{zt vY]pic{t]efÜil atil niÎ[ BiÎm]yi meÕ]Î[ k]f]N k<iyi^}E^}].”


136

472.“`Îu[ prÇ[ niÆLÄ[ viEvcnh EveÞÎ]Ef]? aÆeny^}. |o prÇt[ aÄe> `Êiyv>ueT k]>Yh. avRÄ[ vÔh cumÎ[ nTEÄÞ AvsYmi^}. evÔÊinu nTuvil \ÔEÏ]L vÔh \EpÑic{]l evÔÊi^]vuh azt teÎ. ¡]niÄ[ `^}]h Eb]DxV>Upm]yi k]f]N k<iyuh. niÆLÄ[ aÆen cißiÄ]En k<iyU. A ariv[

niÆLÄ[ anuBvm]yiÈi^}. v]xnkšuh aHÜ]>vuem]TuÆiy

¡]niyueT mnÓ[ niþ^m]f[, niÒb[dm]f[. avieT c^nmi^}. atuek]ÞvieT >Þi^}. aEÏ]L

viEvcnh

`Æen

x]ÍYm]kuh?

niÆL

aÆeney]Îum]yiÈi^}.

anuBvt^Êil >ÞueÞÎ Eb]Dh ni^ni^[ÄuEv]švuh avyil n^}tuh cIÊyuh, AvsYm]ytuh

an]vsYm]ytuh

ti>ic{riy]N

k<iyfh,

atnux>ic{[

nIÆ]nuh

k<iyfh.” 473.n^}tuh cIÊyuh, etÕuh s>iyuh, EvÞtuh EvÞ]Êtuh `eÎ]eÄ aÐ pryuEá]L aet]eÄ nÐueT t^Êil m]ztEm \ÔuevÎ[ O]RÐiÄfh. s>I>Eb]Dh \ÔiTEÊ]šh avey]eÄ AvsYm]f[. mH]«]ÄL s>I>t]d]«Yh viÈv>]f[. ave> |o niymÆL b³iÄukyi^}. E>]gi m]ztEm pœYh Ac>iEÄÞtuÔU. EQ]k[Truh aÆen ecy[tuek]ÔfemÎ[ niRb{³h piTiÄuÎtil aRËmi^}. pEÑ, ci^EÏ]L E>]giÄ[ m]tZky]k]N EQ]k[Truh pœYh Ac>iec{Îu v>uh. kuÈikLÄ[ axuKÊin[ ep]Tiy>iÄÇiyuÞ]Äi ek]TuÄuEá]L OÏh aÐyuh k<iec{Îu v>uh. `>ivuh pušiyumi^}]Ê AH]>m]f[ kuÈiÄ[ EvÞetÜil ave> atu k<iÏiÄ]N EvÞi aÐm]R xVyh at[ k<ic{u k]fiÄuh. atu Ep]e^ xmUHeÊ \Í>iÄ]N EvÞi mH]«]ÄL

|o

niymÆL

anux>ic{u

k]fiec{Îi>iÄuh.

aEÌHh

av

Ac>ic{ie^}Üil xmUHÊil mÕuÔv>uh aEÌHÊieû zpvZÊikL anuk>iÄ]N tuniyuh. at[ avRÄu teÎ viny]yiÊI>ukyuh ecy{uh. sivN k]škUTh kuTiÄuÎt[ kÞ[ nКuh atin[ O>ueáÈ]E^]? atu[ Ep]e^ |Î[ E^]kÊin[ xd]c]>mU^YÆL AvsYm]f[. n^} xVB]vÆL všRÊ]et, mn®suÍi EnT]et, O>u vY¬iÄ[ vš>]nuh vikxiÄ]nuh k<iyi^}.”


137

474.“kRÐm¥^Êil s>I>mnÓukLÄ[ viEvcnbuÍiyi^}]et zpvRÊiÄ]N Avukyi^}. atuek]Þ[ x]D]>fÄ]>N A«t^Êil ni^ek]ÔuÎ mH]«]vien anuk>iÄ]N v]ÄukL

pureÏTuÎt[

anux>ic{[

avRÄ[

nIÆfh,

n]sÊiEn

zpvZÊikL

|Ty]ÄU. kÞ[

avR mH]«]vieû

atieû

piÎie^

tÊVh

\LeÄ]Ôfh. at^}]et ave> a³m]yi anuk>ic{u zpvRÊiÄ]N tuTÆ>ut[. `^}] bLbuh OE> krû [ ek]Þ]f[ kÊuÎt[ `Îu vc{[ ecriy v]Èieû bLb[ \yRÎ Ev]LÈuÔ ee^nil ek]TuÊ]E^]? bLb[ PYUx]kuh. x]D]>fÄ]>n[ t]Æ]N k<iyuÎ s¬iÄ[ p>iDiyuÞ[. mH]«]vin[ ati^}. s>iy]y x]Dn ek]Þ[ kUTutl kUTutl s¬i eekk]>Yh ecy{uv]N x]D]>fÄ]>nuh k<iyuh. atin[ ymniymÆL AvsYm]f[. gu>u pryuÎtinnux>ic{[ nIEÆÞt]vsYm]f[.” 475.“mÄeš, aÐ evruh evÔvuh tušxiyi^yuh k<ic{[ k<iÇiÈuÞ[. p^ m]xÆL AH]>vuh \rÄvuh tIe>yi^}]et k<ic{u kUÈiyiÈuÞ[. aÐ pc{mInuh, Etyi^eÄ]Êuh kuÏic{i^}uh mÕ<uÄukšuh OeÄ tiÎ xmyvumuÞ[. aEÏ]L aп[ avyie^]Îuh

O>u

EBdvuh

Et]Îiyi^}.

|Ît[

k<iÄfemEÎ]

k<iÄ]N

ek]Ô]Êt]efEÎ] Et]Îiyi^}. suÍ]suÍiyuh |S[T]niS[Tvuh tIe> anuBveÏÈi^}. OÎiEn]Tuh

EýHEm]

evruEÏ]

k]>ufYEm]

knivi^}]y[mEy]

Et]Îiyi^}.

A

aeedVt]nuBvÊil pURÉm]yuh ^yic{ aÐ mTÆiv>]ni¢ic{umi^}. A anßvuh ap]>vum]y vis]^tyil niÎ[ vYvH]>E^]kÊieû p>imitikšiE^Ä[ v>]N A> [ |S[TeÏTuh?” 476.“zbªdZS[Ti x]DiÄukyi^}.

vc{[

Ak]seÊ

k]fuEá]L xhb³ic{[

n^}tuh m^vuh

cIÊyuh

m^>uh

O>u

EvRti>iv[

Ep]e^

teÎyE^}.

~tiEn]eTÜi^uh Ak]sh mmt v¿uÎuEÞ]? ndi Ae>yuh atil kušiÄuÎtil niEÎ]

kuTiÄuÎtil

niEÎ]

vi^Ä]ri^}.

ghg]ndi

pryuÎi^},

‘p]piyuh

kuS[ÚE>]giyuem]Îuh `eÎ m^ineÏTuÊ]N v>Þ. AE>]gYmuÔvR v>eÈ’ `Î[. BiÑuvuh BiÑÄ]>nuh atil kušiÄuÎu. ci^R ci>]tukL kÊiec{]<uÄuÎu, mÕu


138

ci^R

svh

O<uÄi

viTuÎu.

atuek]Þ[

ghgyueT

pviztt¿[

kurev]Îuh

xhBviÄuÎi^}. atu Ep]e^ A«]nuBUtiey kšÜeÏTuÊ]N OÎinum]vi^}.” 477.“\Ôil

niÎuÔ

AEdsm]f[

aÐey

mTÄieÄ]Þu

vÎt[.

ti>ic{u

v>]en]>u xܯmiÈ]l pieÎ s>I>h mÕu s>I>ÆešEÏ]e^ E^]kÊil zpvRÊic{u tuTÆuÎu. aEÏ]L xmUHÊieû niymÆšuh xd]c]>vuh kuerey]eÄ ahgIk>ic{[ ek]TuEÄÞi v>uh cuÕumuÔ `^}]h OÕyTiÄ[ m]Õ]N pÕuÎvy^}. azt EvgÊie^]>u m]Õh jnÆLÄ[ \LÄ]Ô]N k<iyi^}. mH]«]v[ pißuT>uÎ >ItikL v]xnyil niÎuÞ]yt^}. at[ avR mn®pURv{h xmUHeÊ \Í>iÄ]N EvÞi xVIk>iÄuÎt]f[. cuÕumuÔ jnt¿[ \LeÄ]Ô]N k<iyuÎ m]ÕEm mH]«]v[ nTÏil v>uÊU. E>]gh m]rfemÜil m>ueÎ^}]h OÎic{[ O>u EQ]x]yi ek]TuÊ]l pÕuEm]? atinuÔ zkmh avRÄriy]h. aÆeny^}]et tniÄ[ k<iyuemÎtu ek]Þ[ `^}] Ac]>Ym>Y]dkešyuh k]Õil prÊi O>u mH]«]v[ zpvRÊic{u tuTÆiy]l at[ xmUHeÊ \Í>iÄuÎtin[ pk>h jnÆšil a>]jktVh \Þ]Ä]N m]ztEm k]>fm]kU.” 478.“n]m>UpEBdÆeš^}]h kTÎu

Ep]yvRÄ[

mnÓuÞ]ÄuÎvy]f[.

aet]Îuh

zps[nm^}.

mnÓienyuh avR

buÍiEyyuh

s>I>mEn]buÍikL

\pEy]giÄuÎuevÜi^uh avyueT niyzßfÊi^^}. E^]kÊieû xRÈiPiÄÕ[ avR En]ÄuÎi^}. E^]kh nÎ]ÄfemÎ cißey]Îumi^}]et k<iyuÎ ¡]nikšumuÞ[. ave>ßu pryuÎu, ecy{uÎu `eÎ]Îuh pry]n]vukyi^}. `vieTeyÜi^uh kiTÎ[ \rÆiEy] \rÆ]etEy] `eßÜi^uh k<iEc{] k<iÄ]etEy], v^}tuh zpvRÊiEc{] OÎuh ecy{]etEy] avR jIviÄuÎt]yi k]feÏTuh. `Î]l av>ueT anuBvemeßÎ[ E^]kh ariyuÎi^} . avR xd] EBdÆšÕ E^]kÊil k<iyuky]f[. av>il niÎ[ AnàÊieûyuh s]ßiyueTyuh t>hgÆL zppWemÆuh vY]piÄuÎu. av>ueT Ekv^ x]ÎiÍYh teÎ E^]kÊin[ gufk>m]f[ E^]kmt[ ariyuÎie^}ÜilÄUTi. nmuÄ[ av>ueT avx[œeyÄuric{[ \oHiÄ]N Ep]^uh pÕukyi^}. atienÄuriec{ztey]eÄ prÇ]^uh nÐueT etÕiÍ]>fkL kUÈ]N m]ztEm \pk>iÄU. a^}]et nmueÄ]Îuh mnÓi^]vukyi^}.”


139

479.“`Î]l atu Ep]e^ teÎ E^]kÊinuEvÞi xVßh jIvith EH]miÄ]N ty{]r]yi v>uÎ mH]«]ÄšumuÞ[. av>]f[ E^]kvYvH]>Æšil peÜTuÄuÎtuh x]Dke>

x]Ñ]t[Ä]>ÊiE^Ä[

nyiÄuÎtuh

av>ueT

v]Äuh

zpvZÊiyuh

jnÆLÄ[ m]tZky]yi>iÄuh. nitY]nitYviEvkemeßÎ[ nmuÄ[ av>ueT zpvZÊikL kÞ[ mnÓi^]Ä]h. zbªxtYh jgMiœY `Î Eb]DÊil \rc{u niÎu ek]Þ]f[ avR |o E^]kÊil zpvRÊiÄuÎt[. E^]kÊieû niymÆL anux>ic{u ek]Þuh, aEt xmyh

atieû

miœY]tVh

ariÇu

ek]Þ[

ttVÊil

muruekÏiTic{u

ek]Þuh

niS[k]mm]yi kRÐh ecEy{ÞetÆeneyÎ[ avR nmuÄ[ k]fic{u t>uÎu. |o niymÆL

av>nux>iÄuÎt[

jnÆLÄ[,

zpEtYkic{[

x]DkRÄ[

v<ik]È]n]f[.

avRÄ[ s>I>h evruh \p]Diy]efÎnuBvmuÞ[. nmuÄ[ at[ buÍiyi^uÔ ariv]yiEÈ \ÔU. atu ek]Þ[ viEvkEÊ]eTyuÔ kRÐh nÐeš xhb³ic{[ O<ic{u kUT]N pÕuÎt^}. x]DkN O]E>] zpvZÊiyi^uh nitYEmt[ anitYEmt[, ^ÑYzp]p[tiÄ[ xH]yiÄuÎEtt[, atin[ tTÓm]kuÎEtt[ `ÎiÆen vic]>h ecy[tu En]EÄÞt[ atY]vsYm]f[.”

ati>Õ a^ivieû Ak]>h 480.aÐyueT anuBvt^ÆL kUTut^TuÊriy]N Em]Hic{[ O>u zbªc]>i Ec]dic{u,”aÐyuh kurc{u k]^h p>m]«mùy]yi k<iÇi>uÎE^}]. A avx[œ viÈirÆi v>]N aп[ Ezp>f \Þ]yetÆeny]f[?” O>u pEÑ, ~t]nuh divxh muá[ aÐyil niÎu[teÎ EkÈ zsIbuÍeû kœ Ep]e^ meÕ]>u kœ EkLÄ]N A zbªc]>i AzgHic{i>iÄfh. `Î]l aÐyueT mrupTi x>švuh äjuvum]yi>uÎu. 481. k]>ufYemÎ[ mÄL EvfemÜil prÇu ek]ÔU.” aÐ prÇu, “aÐyueT jIvith E^]kÊin[ EvÞiyuÔt]efÎ[ O>u \Lviši kiÈieyEÎ aп[ pry]N k<iyU. at[ O>u putiy cißy]yi>uÎu `Î[ aп[ Et]ÎuÎi^}. du®KiÄuÎve>Äuric{[ O>u k>uf

`Îuh

aÐyil

xhx]>t^ÊiE^¿irÆi vÎu.”

\Þ]yi>uÎu.

A

xܯÊil

piTic{[


140

482.“`eßÜi^uem]>u xܯh vc{u ek]Þu m]ztEm xtYh x]Ñ]t[Ä>ic{ O>]LÄ[ |o E^]kÊil zpvRÊiÄ]N k<iyU. atie^}Üil A xuKdu®KÆši^}]Ê avx[œ viÈ[ A>uh v>ikyi^}. zpEtYk xܯmi^}]etyuh avRÄ[ BUmiyil k<iy]h. `Î]l av>ueT ep>um]Õh E^]kdZS[Tiyil zB]ß]efÎ[ Et]Îuh. k]>fh jnÆL av>v>ueT

arivuh

anuBvvuh

vc{u

ek]Þ]f[

mÕuÔve>

vi^yi>uÊuÎt[.

mH]«]vieû t^h `eßÎriy]et av>tien tÆLÄ[ p>icymuÔ t^h vc{[ vY]KY]niÄuÎu. xtYÊil mnuSYeû `^}] xܯs¬iÄuh purÊ]f[ ave>Î[ E^]kÊin[

ariy]N

k<iyuÎi^}.

Ak]sh

Ep]e^

vY]p[tvuh

niRE^pvum]y

mH]«]Äeš E^]kh AsyÆšueT kišiÄUÈil aT¿]N evrueEt En]Äuky]f[. A AsyÆL

`zt

v^ut]y]^uh

putut]y]^uh

mHÊ]y]^uh

k]>Ymi^}.

O]E>]

mH]«]vieû >Itiyuh meÕ]>u mH]«]viEûtiEn]T[ t]>tmYeÏTuÊ]N pÕuÎt^}. mnuSYRÄiTyil

OE>

ac{il

v]RÊ

D]>]šh

vY¬ikeš

nmuÄ[

k]f]h.

mH]«]ÄLÄiTyil aÆen k]f]N k<iyi^}. av>ueT `^}]h Aß>ik anuBvh OÎ]efÜi^uh avR O]E>]>uÊ>uh atu^Ym]y vY¬itVh \Ôv>]f[.” 483.“n]r]fÊu zB]ßeû kœ mÄL EkÈi>iÄuh. ave>]eÄ avDUtM]>]f[. avR E^]kÊin[ m]tZk k]È]N vÎv>^}. `Îu teÎy^}. avR xVyh aÍV]nic{[ EnTiy AÍY]«ik s¬i xV]RËEm]HÆšum]yi v>uÎvRÄ[ evruet ek]TuÄ]N avRÄ[ OÈuh t]lp>Yvumi^}. O]E>]>uÊ>uh avnveû kREÐP^h anuBvic{u teÎ tI>eÈ,

t]N

x]D]>fÄ]e>

atil avR

|TepTuÎetßin]efÎ]fv>ueT aTuÏiÄ]ri^}.

`eßÜi^uem]eÄ

B]vh.

ax]D]>f

atuek]Þ[ kZtYÆL

k]fic{[ avR xV]RËEm]Hikeš akÕi niRÊuh. avRÄ[ tÆL ecy{uÎet]Îuh O>t[Butm^}. nmuÄ]f[ atisym]yi Et]ÎuÎt[.” 484.“O>iÄl n]r]fÊu zB]ßeû xiÍikešÄuric{[ EkÈ[ O>]L aEÌHÊieû siSYn]k]N piÎ]e^ kUTi. AÍY]«ik ji¡]xey]ÎumuÞ]yi>uÎi^} ay]LÄ[ `ÆeneyÜi^uh kurc{[ xiÍikL EnTi Ep>uh zpsx[tiyuh kiÈfh . aztEy \ÔU. n]r]fÊu zB]ßN Ae>yuh siSY>]Ä]ri^}. atu prÇiÈ[ |y]LÄ[ xÐtm^}.


141

aEÌHh `vieTEÏ]kuEá]<uh |y]šuh piÎ]e^ kUTuh. k]fuÎvE>]eT^}]h t]N aEÌHÊieû siSYn]efÎ[ pryuh. aEÏ]L jnÆL |y]ešyuh bHum]niÄuh. n]r]fÊ[ zB]ßn[ A>uETyuh xlÄ]>Em], Ad>Ev] AvsYmuÞ]yi>uÎi^}. aEÌHh x[œi>m]yi O>iTÊuh tÆukEy] k<iÄuÎti^uh kiTÄuÎti^uh vzüh D>iÄuÎti^uh suÍ]suÍem]Îuh En]ÄukEy] OÎuh ptivi^}. aet^}]h siSYenÎ[ prÇ[ piÎ]e^ kUTiy Ašuh anuk>iÄ]N tuTÆi.” 485.“O>u divxh n]r]fÊ[ zB]ßN nTÎu Ep]kuÎ v<i kÔu ecÊi jIviÄuÎ O>]šueT kuTi^ieû muáie^Êi. meÕ]Îuh nlk]ni^}]et ay]L B¬Y]d>pURv{h aÎ[ EsK>ic{ |šhkÔ[ n]r]fÊ[ zB]ßn[ xmRÏic{u. aEÌHh atil kurec{TuÊ[ kuTic{iÈ[ nTÎu.

piÎ]e^

siSY]RËiyuh

kuTi^ieû

muáie^Êi

prÇu,

“w]N

aEÌHÊieû siSYn]f[. gu>u k<ic{tieû b]Äi zpx]dh `niÄ[ avk]seÏÈt]f[.” atuh prÇ[ ay]L b]ÄiyuÞ]yi>uÎ kÔ[ mu<uvN kuTic{iÈ[ n]r]fÊu zB]ßen pißuTRÎu.

kuEr

dU>emÊiyEÏ]L

O>u

ek]^}eû

A^

kÞu.

avieT

|oyh

\>uÄieÄ]Þi>iÄuky]yi>uÎu. n]r]fÊu zB]ßN Ene> kTÎu ecÎ[ \>ukiy |oyÊil niÎ[ O>u eekÄuáiL Ek]>iÄuTic{u. `ÎiÈu[ prÇu, “`eû siSYN piÎ]e^ v>uÎuÞ[. |o |>iÄuÎ b]Äi avnuÔt]f[. at[ mu<uvN kuTiÏiEc{Äfh.” |tuh prÇ[ aEÌHh nTÊh tuTRÎu. siSYN A^yie^Êi. ek]^}N gu>uvieû niREÌsh

ariyic{u.

\>ukiy

|oyemTuÊ[

nIÈi.

“mu<uvN

kuTiÏiÄfemÎ]f[

aEÌHÊieû k¯n” siSYen piTic{u niRÊieÄ]Þ[ ek]^}N prÇu. A ek]^}eû \>uÄumuS[Tiyil niÎ[ `ÆenEy] >ÑeÏÈ[ ay]L O]Tiy v<iyil |niyuh pu^}[ kišiRÊiÈi^}.” 486.aÐyueT kœyueT >xÊil mu<ukiyi>uÎvR OÎic{[ ep]Èic{i>ic{u. aÐ \X]HEÊ]eT tuTRÎu. 487.“n]r]fÊ[ zB]ßeû Everyuh kœkšuÞ[. x]D]>fy]yi s[ms]nÊi^]f[ aEÌHÊieû k<iÏuh kiTÏuem]eÄ. O>u divxh >]zti aEÌHh cuT^ÊIyil AH]>h p]kh ecy[tu ek]Þi>iÄuky]yi>uÎu. aRÍ>]ztiÄ[ cuT^Bzdk]šiyuh p>iv]>Æš]y


142

BUtEzpt]dikšuh aEÌHÊieû muáil zptYÑeÏÈu. cuT^Ä]šieyÎ[ prÇ]l O>u Edvt]>Upm]f[.

x]D]>fÄ]R

av>ueT

BIk>>Uph

kÞ]lÊeÎ

O]Ti

>ÑeÏTuky]f[ ptiv[. `Î]l n]r]fÊ[ zB]ßn[ O>u ku^uÄvumi^}. |o mnuSYN x[œ^h viT]N B]vmie^}Î[ kÞ[ cuT^Ä]ši aEÌHeÊ xmIpic{[ tÆLÄ[ avieT cuT^nZÊh ecy{femÎuh atin[ mnuSYx]ÎiÍYh tTÓm]efÎuh prÇu. atu ek]Þ[ zB]ßN x[œ^h O<iÇu t>fh. atin[ |EÏ]L xok>Ymie^}Î]yi n]r]fÊ[ zB]ßN. avR tÐil tRÄm]yi. tÆšueT ptiv[ etÕiÄ]N vey{Î]yi k]ši. “niÆLÄ[ niÆšueT ptiv]yuÔ nZÊh m]Õi v¿]N vey{Üil `niÄ[ AH]>h p]kh ecy[t[ k<iÄuÎtuh m]Õ]N vy{. x]D]>f w]N citey>iyuEá]L tIyin[[ Ever virk[ EtTi nTÄ]ri^}. atu[ ek]Þ[ niÆL nZÊh ecy{]N Ever |Th EtTuÎt]f[ n^}t[.” n]r]fÊ[ zB]ßN prÇu.” 488.cuT^Ä]šiyuh kUÈ>uh a^ri višic{uh AzkmiÄ]N B]vic{uem]eÄ zB]ßen ByeÏTuÊi O]TiÄ]N En]Äi. aEÌHh cuÞie^]>u ecruci>iyum]yi tm]s k]fuÎtu Ep]e^ aet^}]h kÞ[ >xiÄuky]f[ ecy[tt[. avx]nh cuT^Ä]ši teÎ p>]jyh xÐtic{u. n]r]fÊ[ zB]ßen xmIpic{[ |Æen prÇu, “aÆyueT |S[Th nTÄeÈ. wÆL

mEÕetÜi^uh

s[ms]nÊiE^¿[

Ep]kuÎu.

`Î]l

wÆeš

ByeÏT]Ê

~etÜi^uh mnuSYen kÞumuÈiy]l `eßÜi^uh v>h nlk]et Ep]k]N p]Tie^}Î]f[ wÆšueT niymh. atu ek]Þ[ aEÆ¿[ `ßu v>h EvfemÜi^uh Ec]dic{u ek]Ôuk.” “`niÄ[ niÆšueT s]pvuh v>vuem]Îuh AvsYmi^}. `eÎ `eû p]Èin[ viÈ]l mti” `Î[ zB]ßN prÇiÈuh avR piM]r]N ty{]r]yi^}. 489.“s>i w]enÎ]f[ m>iÄuk `Î[ pryU.” zB]ßN Ec]dic{u. k]ši kZtYm]y tIyti prÇu. “niÆLÄ[ v>h nlkfemÎ[ niRb{³m]efÜil `eû AyuÓ[ O>u divxh kUÈiÊ>U.” 490.“AyuÓ[ nIÈieÄ]TuÄ]N |osV>n^}]et ARÄuh k<iyi^}. wÆLÄtinuÔ s¬iyi^}. aÆ[ meÕßi^uh v>h AvsYeÏÈu ek]Ôuk.” 491. “s>i AyuÓ[ nIÈ]N k<iyie^}Üil O>u divxh kurc{u tÎ]^uh mti.”


143

492.“m>fxmyh

m]Õ]N

pÕuÎ

k]>Ym^}.

dyv]yi

wÆLÄ[

k<ivuÔ

meÕeßÜi^uh v>h v]Æi wÆeš Ep]k]N anuvdiÄfh.” 493.aEÌHÊin[ v^tuk]^iE^Ä[

avE>]T[

m]ÕiÊ>]N

a^iv[

aEÌHh

Et]Îi.

AvsYeÏÈu.

teû

|Ttu

k]^ie^

cuT^Ä]ši A

v>h

mß[ nlki

anuzgHic{ EsSh mrÇu.” 494.“avDUtM]>ueT

v<ikL

nmuÄ[

mnÓi^]Ä]N

zpy]xm]f[.

av>ueT

ep>um]Õh kÞ]l avRÄ[ zB]ß]efÎ[ Et]Îuh. `Î]l zsÍiÄuÎvRÄ[ avR zB]ßM]>]yi

aBinyiÄuÎt[

mnuSYn[

|EÏ]<uÔ

zB]ßienÏÕi

aven

Eb]Dv]n]Ä]n]efÎ[ Evgh mnÓi^]Ä]h. teû |EÏ]<eÊ avx[œ zB]ßin[ tu^Ym]efÎ]dYh ariÇ]e^ mnuSYN m]r]N ty{]r]kU. |Î[ nÐL pfÊinuh aDik]>Êinuh

Ep>inuh

piÎ]e^

zB]eßTuÊ[

O]Tuky]f[.

at[

evruh

m>Iciky]efÎriy]et A>uh AÍY]«ikÊiE^¿[ ti>iyi^}. zB]eßÎ[ prÇ]l teÎ `ß]? at[ xVßh mnÓieû Eml niyzßfh |^}]ti>iÄuÎtE^}? cißkLÄ[ p>x[p>b³h ecy{uÎtuh

|^}]ti>iÄuÎtE^}? pryuÎtuh

`eßÎ[

viSyxuEK¢ EvÞzt

k]>fh

Eb]Dmi^}]Ê

v]xnynux>ic{[ mnuSYN

xVyh

xuEb]DmuÔvenÎuh mnÓieû Eml pURÉ niyzßfh EnTiy ¡]niey zB]ßenÎuh višiÄuÎu. aEÏ]L ARÄ]f[ yœ]RË zB]ß[?” 495.“mH]«]ÄLÄ[ xVßm]yi OÎuh EnT]ni^}. avR EnETÞt[ EnTiÄ<iÇu. nirkuTh tušuáukyi^} `Îu prÇ Ep]e^y]fv>ueT avx[œ. aœv] aÆen tušuáiy]l E^]kh atien k]>ufYemÎ[ višiÄuÎu. `Î]l tušuáÞ `Îu vc{]E^]? atinuh avRÄ[ viSmmi^}. teû \Ôil teÎ pURÉt keÞÊiyv>]fvR. avRÄ[ Bymi^}, Ak]hÑyi^}, HRSEm] Es]kEm] |^}. cuÕuh `ßu xhBvic{]^uh avR c^iÄuÎi^}. zp]>b[DeÊEÏ]^uh m]Õ]N k<ivueÞÜi^uh atinvR tuniy]ri^}. mric{[ zp]>b[Dh anuBviÄukeyÎt[ O>u viSmmuÔ k]>Ym]yi avR k]fuÎi^}. cuÕuh nTÄuÎ xhBvÆL teÎ `Æen b]DiÄuÎi^}Ey] atu Ep]e^ teû jIvitÊil nTÄuÎ xhBvÆLÄuh t]N evruh x]Ñiy]yi ni^[Äuky]f[. AzgHÊil niÎ]f[


144

mnuSYn[ BymuÞ]kuÎt[. Byh k]>fh avn[ jIvitÊil OÎuh EvÞ Ep]e^ AxVdiÄ]N k<iyuÎi^}. teÎÄuric{[ xd] cißic{u viSmiÄ]En avn[ En>muÔU. mric{[ mH]«]vin[ AzgHÆši^}, OÎienÏÕiyuh Byvumi^}. atin]l jIvitÊie^ ~tu ev^}uvišiyuh, m>fh Ep]^uh puWi>iEy]eT En>iT]N aEÌHÊin[ k<iyuÎu.” 496.“avDUtM]e>

mÄL

m]tZky]Ä>ut[.

av>ueT

v<i

En>EÊ

prÇEp]e^ Every]f[. E^]kÊieû miœY]tVmriÇ avRÄ[ k]>ufYmueÞEÎ] |e^}EÎ]

pry]N

pÕukyi^}.

s>I>mi^}]Ê

vY¬ieyEÏ]e^y]fvR.

avR

xc{id]nàxV>UpikL teÎ. A t^h viÈvR |rÆi v>]ri^}. E^]kmhgšÊin[ EvÞi k]>ufYpURv{h

jnÆšueT

t^ÊiE^¿irÆi

vÎiÈuÔ

mH]«]ÄšuÞ[.

av>]f[

nmueÄÎuh m]tZk k]fic{iÈuÔt[. av>]f[ siSM]e>yuh B¬M]e>yuh teÎ xmIpiÄuÎ

~et]>]ešyuh

xtYÊiE^¿[

O>u

cuveTÜi^uh

v¿]N

`Îuh

Ezp>iÏic{iÈuÔt[.” 497.x³Y]dIpÆL

etšiÇu.

Bjn¿[

xmym]yi.

`^}]vE>]Tuh

Evgh

ty{]r]k]nÐ AvsYeÏÈu. aÐ kš>iyueT v>]ßyil vÎi>uÎu. `Î]l |Î[ aÐ Bjn p]T]nuÔ B]vÊi^^}. A mnÓ[ atividU>tkšie^EÆ] AefÎ[ Et]Îic{u. kš>i v>]ßyil aEßv]xikL vÎu ni>Îu. Bjn A>hBiÄ]N aÐ xUcn nlki. aÐ ki<EÄ]È[ ti>iÇ[ kÉukL anßtyi^urÏic{[ niþ^y]yi |>iÄuÎu. 498.zbªc]>i zsIkum]R t]N aÐyum]yi pi>iÇi>uÎ Evšyie^<utiy O>u kIRÊnh p]T]N A>hBic{u.

499.“A<iÄuÔil.................” 500.Azsmem]Îuh >UpIk>ic{iÈi^}]Ê xmyÊ[ aÐyueT aTuÊ[ ni^[ÄuÎt[ Ep]yiÈ[

aÐey

k]f]N

kiÈuEm]

`Îu

Ep]^uh

xhsyic{i>uÎ

xmyÊ[

A

HZdyEvdn mu<uvN k]c{iÄuriÄiey<utiy v>ikL. zsIkum]R xVyh p]TuEá]L A k<iÇ k]^ÊiE^¿[ mnÓ[ kutriEy]TuÎu.


145

501. A g]nh k<iÇEÏ]L aÐ teÎ p]T]N A>hBic{u. mkeû HZdyh en]ßuÔ višiÄ[ aÐ anup^}vi mIÈuÎ Ep]e^.

502.“nI^]hbuj nyEn aEÐ.....” 503.aÐyueT xVRÅIy n]dh \y>uÎu. x³Y vIRÏTÄi k]Et]RÊu ni^[ÄuÎu. k]y^uh kT^uh kTÎ[ A n]dvIcikL aÆke^, ake^yuÔ aÐyueT mÄeš EtTiEÏ]vuky]f[.


146

aÍY]yh aÍY]yh 6 504.w]yr]<[c. EdvIB]vdRsn divxm]ytu ek]Þ[ n^} ti>Ä[. >]vie^ pÊ> mfiy]yEt \ÔU. aÐ dRsnh nlk]N tuTÆiÄ<iÇu. aTuÊ divxÆšie^]eÄ n^} m<yuÞ]yi>uÎiÈuh B¬jnÊi>Äin[ kurvi^}. O>u pEÑ, av>il ci^e>Üi^uh dRsnh EnTi pkl teÎ mTÆ]N vÎv>]yi>iÄuh. at]yi>iÄ]h aÐ En>EÊ dRsnh A>hBic{t[. 505.aÐyueT

dRsnÊin[

x]ÑYh

vHiÄuÎtu

teÎ

anupmm]ey]>u

anuBvm]f[. aÐ kYU niÎ[ teÎ xmIpiÄuÎ O]E>]E>] vY¬iEyyuh xVIk>iÄuÎu. ci^R

aÐyueT

Et]šil

t^c]y[c{[

ep]ÈiÄ>yuÎu.

ci^R

p>]tikšuETyuh

p>iBvÆšuETyuh Av^]tikšuETyuh B]¥m<iÄuÎu. ci^R Anàh aTÄ vy{]et kÉIR

ep]<iÄuÎu.

ji¡]xuÄšuh

xEß]Sh

aÐyueT

ek]Þ[

mTiyil

ci>iÄuÎv>umuÞ[.

ci^

EtÆiÄ>yuÎt[

k]f]h.

vIf[

AÍY]«ik aÐyueT

kZp]kT]ÑÊin[ nài ci^R puWi>iyi^UeT zpk]siÏiÄuÎu, ci^R v]Äukši^UeT, mÕu ci^R mi<inI>i^UeTyuh. kÉI>in[ `zt B]SkL xhx]>iÄ]N k<iyuh! AdYm]yi v>uÎvR

Ep]^uh

aп[

ap>icit>^}.

`ztEy]

vRSh

muá[

`vieTeyÜi^uh

ti>ÄiniTyil kÞve>ÄUTiyuh aÐ Epe>TuÊ[ višic{[ AsVxiÏiÄuÎu. av>ueT k]>Yh m]ztm^}, kuTuhb]hgÆšueT viEsSÆšuh zpEtYkemTuÊ[ Ec]diÄuÎu. ni>vDi vYtYü zps[nÆLÄ[ OE> xmyh \Ê>h nlk]N k<iyuÎ xUÏR khpYUÈrin[ Ep]^uh aÐEy]T[ mX>iÄ]n]vukyi^}. k>yuÎ ci^E>]eT]Ïh aÐyuh kÉIe>]<uÄuÎt[ k]f]h. aÆen av>ueT HZdyB]>h ^GUk>iÄuÎuevÜil aTuÊ nimiSh k>yuÎ meÕ]>u

vY¬iey

tm]s

prÇu[

ci>iÏiÄuÎ

aÐEyyuh

nmuÄ[

k]f]h.

A«Iyd]Hvum]yi `ÊuÎvRÄ[ aÐ m>uÏc{y]f[. aÐyueT O>u v]Ä[, En]Èh, x[pRsh m]zth mti avRÄ[ t]Æ]yi; tf^]yi. aÐ ~tu x]Hc>YÊi^uh teû OÏmueÞÎ \rEÏ]Tu kUTiy]f[ O]E>] vY¬iyuh a xÎiD]nÊil niÎ[ mTÆuÎt[. `zt ek]Tiy vipÊ]yieÄ]ÔeÈ, aÐyueT aTuÄl niÎ[ AsV]xÊieû O>u ki>femÜi^uh

kiÈ]et

ARÄuh

mTEÆÞi

v>i^}.

atu

ek]Þ]k]h

m<yuh


147

evyi^uem]Îuh vkv¿]et |ztyDikh jnÆL aÐyueT dRsnh EtTieyÊuÎt[. aÐyueT aByHx[tÆšil visVm]ek eekÄuTÎyie^]tuÆuÎ O>u kišiÄuÇ]yi m]ruÎu. A EýEH]S[mšt k]^EdsxImkL \^}hGic{[ pT>uÎu.

kxY DI>...... 506.dRsnh nTÎu ek]Þi>iÄuky]f[. O>u yuv]v[ aÐey xmIpic{[ k<iÇ >Þu vRSm]yi tniÄ[ kÚinm]y k<uÊin[ Evdny]efÎ[ p>]tieÏÈu. >]ztiyuh pk^uh Evdn¿[ kurvi^}. >]zti Evdn v^}]et kUTuÎtu k]>fh s>iÄ[ \rÆ]N Ep]^uh k<iyuÎi^}. atu[ pryuEá]LÄUTiyuh ay]šueT muKh Evdn ek]Þ[ viSmiÄuÎt]yi k]feÏÈu.

aÐyueT

muKÊ[

B]vvYtY]xmi^}.

at[

x]D]>fm^}.

mric{[

O>u

kuxZtic{i>i avieT O]šh evÈuÎiE^} `Î[ xhsyh. EvdniÄuÎvE>]eT]Ïh A Evdn pÜiT]ruÔ aÐ, ave> tE^]Ti AsVxiÏiÄ]ruÔ aÐ, |o yuv]vieû Eml A k]>ufYh ec]>iy]N mTiÄuÎ Ep]e^. aÐ ay]šueT kÉukšiE^¿uÕu En]Äi. zkEmf A muKeÊ puWi>ieÊ^}[ m]Çu. aÐyueT muKh go>vpURÉm]yi. A kÉukL teÎ tušc{u kyruÎ Ep]e^ ay]LÄnuBveÏÈu. ay]L muKh t]<[Êi. aÐyil niÎ[ zptik>fmi^}]et ~t]nuh nimiSh k<iÇu. yuv]v[ |niyuh t^yuyRÊiyiÈi^}. 507.“|EÆ]È[ En]Ä[, nieû n]Tkh kšiÄ]nuÔ |Tm]Ef] |t[?” aÐyueT xV>h kRÄsm]yi>uÎu. A yuv]v[ ewÈi t^yuyRÊi. aÐyueT mi<ikLÄumuÎil ay]L evßu>uki. s>I>m]ek vir ek]ÔuÎu. ay]L niyzßfh viÈ[ ep]ÈiÄ>Çu,” aÐ], ÑmiÄEf, m]Ï]ÄEf, arivi^}]et ecy[tt]Ef. aEÐ `eÎ spiÄE^}. aÐey p>IÑiÄ]N EvÞi k<uÊin[ Evdn aBinyic{t]Ef. aEÐ, ÑmiÄEf, m]Ïu t>Ef...” kÉI>inuh gd[gdÊinumiT¿[ ay]L viÄiviÄi prÇu. ay]šueT EdHm]ek viyRÊu virc{u. 508.aÐyueT kÉukšil kniv[ cu>Îu. aÐ zpiyeÏÈ mken `Î vÉh A yuv]vien v]>iyfc{[ tE^]Ti. “Em]en, Em]en, x]>mi^}, viSmiÄE^}, viSmiÄE^}, aÐ nieÎ spiÄuEm]? siÑiÄuEm]? aп[ aÆeney]Îuh vic]>iÄ]N kUTi pÕi^}.


148

~etÜi^uh aп[ atu[ xVp[nh k]f]N k<iyuÎt]Ef]? s]ßn]k[, xm]D]neÏT[. EpTiÄE^}. nieû etÕ[ nI mnÓi^]ÄiyEÏ]L ÊeÎ aÐ Ñmic{u. etÕ[ ninÄ[ mnÓi^]k]N EvÞi aÐ go>vB]vh `TuÊtE^}. k>y]et, k>y]et.” aÐ ay]eš ekÈiÏiTic{[ kÉI>[ tuTc{u ek]TuÊu. mTiyil kiTÊi purh tE^]Ti AsVxiÏic{u. 509.aÐyil visV]xmi^}]Ê O>u ni>IsV>v]diy]yi>uÎu A yuv]v[. aÐeyÎ evruh zg]mIf yuvtiey n]Èuk]R EcRÎ[ eedvm]Äuky]efÎuh a^}]et aп[ zpEtYk mHÊVem]Îuh |e^}Îum]yi>uÎu ay]šueT vic]>h. aÐyueT purhpUc{[ etšiyiÄ]N xVyh ekÈic{mc{uÞ]Äiy O>u kœyum]yi `Êiyt]fy]L. teû |^}]Ê piT^i Evdn aÐyueT muáil tMytVm]yi avt>iÏiÄuv]n]yi>uÎu ay]šueT \EÌsh.

mÕuÔve>EÏ]e^

teÎyuh

ekÈiÏiTic{[

k<uÊil

tE^]Ti

AsVxiÏiÄuemÎuh aEÏ]L aÐyueT k]pTYh jnÆLÄu muáil evšieÏTuÊ]N k<iyuemÎum]yi>uÎu kfÄukUÈl. aÆen `^}]v>uETyuh muáil vijyx[mitvum]yi t^yuyRÊi |rÆiEÏ]k]emÎ mnEÄ]È ekÈi vÎy]š]f[ kuÇuÆešEÏ]e^ |EÏ]L aÐyueT mTiyilÄiTÎ[ k>yuÎt[. aÐey ek]c{]Ä]N vÎ A yuv]v[ xVyh ek]c{]yi m]ri. 510. p^ zp]vsYh Ñm]pfh ecy[t EsSm]f[ ay]L aÐyueT mTiyil niÎ[ t^yuyRÊiyt[. aÐ ay]eš aTuÊu teÎ piTic{i>uÊi. `Üi^uh t^yuyRÊi mÕuÔve> En]Ä]N mTic{[ ay]L kuniÇi>iÄuky]f[ ecy[tt[. aÐ dRsnh tuTRÎu. zbªc]>ikšueT Bjn tUTRÎu.

511. “aÐ] aÐ] t]Ey........” 512. p]Èieû v>ikL zsÍic{iEÈ] `Îriyi^} A yuv]vieû kÉukL vIÞuh nireÇ]<uki. aÐ ay]eš EýHpURv{h kT]Ñic{u. “eÒ, atÆ[ mrÎu kš Em]en. |Æen n]fEÄT[ vic]>iÄuÎetßin[? eeD>Yh EvEÞ? aÐyueT muáil tÎÊ]N \Þ]Äiy O>u ekÈukœyum]yi kyri v>]N nI eeD>Yh k]fic{E^}]. A tEûTh |EÏ]e<vieTEÏ]yi? etÕ]y]^uh s>iy]y]^uh O>u k]>Yh niþyic{[ |rÆiÏureÏÈ]l


149

`ßu zptib³h vÎ]^uh at[ En>iT]nuÔ cÜUÕh kUTi EvEÞ? O>u kÔn[ t]N ecy{uÎt[ etÕ]efÎriy]emÜi^uh eeD>YpURv{h v>uÎiTÊu vc{[ k]f]emÎ[ vc{[ nIÆuÎiE^}. azteyÜi^uh eeD>Yh ninÄ[ EvEÞ? “ 513. “Em]N aÐyiE^] |osV>niE^] visVxiÄfemÎÐ pryuÎi^}. pEÑ, OÎiEnyuh

EpTiÄ>ut[.

EpTic{iÈ[

|osV>en

visVxiÄuÎv>uÞ[.

at[

s>iy]y

visV]xm^}. |osV>en ariy]N >Þu v<iEy \ÔU. OÎukil avx]nh ve> DI>tEy]eT

ep]>utfh.

ae^}Üil

xVßh

p>imiti

mnÓi^]Äi

pURÉm]yuh

A«xmRÏfh ecy{fh. A«xmRÏfh BI>uÄLÄuÔt^}. at]f[ ~Õvuh v^iy DI>teyÎ[

pryuh.

nÐL

|EÏ]L

eeD>YemÎu

višiÄuÎt[

ByÊieû

mruvseÊy]f[. Byh ek]Þ]f[ O>]L yuÍÊin[ c]TiÏureÏTuÎt[. sztu teÎ kI<[eÏTuÊuEm] `Î Bymie^}Üil yuÍemßin[? anYm]y O>]syh teû AsyeÊ kI<TÄuemÎ EpTiyie^}Üil atien `tiREÄÞ AvsYmi^}E^}]. E^]kÊinu muál DI>t k]ÈuÎvR tÆšueT ByeÊ mrc{u v¿]N zsmiÄuky]f[ ecy{uÎt[. >]ztiyuh pk^uh avRÄ[ `ti>]šieyÄuric{[ cißiÄ]N m]ztEm En>muÔU. ay]eš `Æen nsiÏiÄfh, `Æen kI<TÄfh, ay]L muNkUÈi teÎ AzkmiÄuEm], `Üil aetÆeny]kuh |Æen nUru kUÈh cißkš]f[ \Ôil. atu k]>fh ay]šueT mnÓin[ xVx[œtyi^}. avieT EpTiey]<iÇ xmymi^}..” 514. “>]vfnuh khxnuh duE>Y]Dnnuem]eÄ vI>M]>]yi>uÎu. `Î]l avRÄ[ AReÄÜi^uh

mnÓm]D]nmuÞ]yi>uEÎ]?

|^}.

mnÓm]D]nh

nlk]N

k<iy]Ê

eeD>YeÊ eeD>YemeÎÆen pryuh? >]vfN >]menyuh khxN kZS[fEnyuh duE>Y]DnN p]¥vE>yuh ByÄuÎie^}Î[ vIáTic{i>ueÎÜi^uh avR xVp[nÊil Ep]^uh tÆšueT `ti>]šikeš kÞ[ ByÎi>uÎt]yi pryuÎuÞ[. xuKm]yi OÎ[ \rÆ]N Ep]^uh avRÄ[ k<iÇi>uÎi^}. aEÏ]L \fRÎi>iÄuEá]<eÊ k]>Yh prEyÞE^}]. tÆšueT b^Êil aHÜ>iÄuÎ `^}]vRÄuh teÎ atiEnÄL b^v]n]y `ti>]ši \Þ]EyÄ]emÎ EpTiyumuÞ[. k]>fh aHÜ]>h `Î[ pryuÎtu teÎ O>u p>imiti Eb]Dm]f[. avieT n]n]tVh vÎu k<iÇu. tEÎÄ]L duRb{^e>Î[


150

kfÄ]Äi ci^e> m]Õi niRÊiy]l tIRc{y]yuh Ae>Üi^uh kUTutl b^v]nuh \Þ]EyÄ]h `Î Byh ni<^]yi kUeT \Þ]yi>iÄuh. atu k]>fh avR jIvitÊi^uh m>fÊi^uh s]ßi `eßÎ[ ariyukyi^}.” 515. “|ÎeÊ ni>IsV>v]dikšuh yu¬iv]dikšuh |o ByÊieû ni<^i^]f[ k<iyuÎt[. pÞuh B]>tÊil n]üik>uÞ]yi>uÎu. `Î]l avR |ÎuÔve>EÏ]e^ BI>uÄš]yi>uÎi^}. avR avx]nh ve> tÆšueT m]RÅÊil \rc{u niÎu. O>u zptib³Êinuh

ave>

pißi>iÏiÄ]N

|osV>visV]xikš]yi>uÎi^}.

pEÑ,

k<iÇi^}.

`tiRÏ[

buÍnuh

EpTic{[

xVßh

mH]vI>nuem]eÄ aEnVSfÊil

piM]r]ti>uÎt[ ek]Þ[ av>uh avx]nh xtYh keÞÊuk teÎ ecy[tu. nÐueT äSim]R ~Õvuh v^iy yu¬iv]dikš]yi>uÎu. ave> mnÓi^]Ä]N Ep]^uh |Î[ yu¬iv]dikL `ÎBim]nic{u nTÄuÎvRÄ[ k<iyuÎie^}Ît]f[ xtYh.” 516. “yœ]RË DI>n[ sztuvi^}. aÆeney]>u ciß teÎyi^}. ay]šueT mnÓ[ O>u x]Hc>YÊi^uh a¯vuh ptruÎi^}. E^]kÊinu muáil teû DI>t višhb>h ecEy{Þ AvsYmi^}. >Þ[ k]fuEá]L m]ztEm BymuÔU. t]N p>imitnuh anY>il niÎ[ BiÎnum]efÎ[ vic]>iÄuEá]L m]ztEm EpTiEÄÞ AvsYmuÔU. mric{[ t]N xRv{vY]piy]y A nitYxtYÊieû B]gm]efÎ[ \rc{]l pieÎ Ae> ByeÏTfh? `ßien ByeÏTfh? atieny]f[ xmRÏfh `Î[ pryuÎt[.” 517. “Em]en, E^]kÊil \eÞÎu pry]N nmuÄ[ O>u `ti>]ši m]ztEmyuÔU. at[ nÐueT aHÜ]>m]f[. atien kI<TÄuÎt]f[ s>iy]y DI>t. atien |osV>n[ xmRÏiÄ]N

k<iÇ]l

mnÓil

pieÎ

Bymi^}.

eTNSni^}.

jIvitÊil

~tu

x]Hc>YeÊyuh niþißn]yi En>iT]N k<iyuÎt]f[ DI>t. avieT zptIÑyi^}. atu ek]Þ[ ni>]syumi^}. avieT xhGRSmi^}. atin]l s]ßi Ever aEnVSiEÄÞ AvsYmi^}. jIvB]vh ni^ni^[ÄuÎtu ve> Byh \Þ]kuh. atu Ep]yi A«B]vh vÎ]l `^}] Byvuh aümiÄuÎu. Ae>yuh `ßiEnyuh xV]gth ecy{]N k<iyuÎ mnÓ]f[ xmRÏfh ek]Þ[ nmuÄ[ kiÈuÎt[.”


151

518. “Em]N

aÐyueT

zpvRÊnÆšil

etÕu

k]f>uetÎÐ

pryuÎi^}.

`tiRÄ>uetÎ[ pryuÎi^}. xtYemÎ[ Em]n[ niþymuÔ v<iey muEÎ]Èu nIÆ]h. `Î]l A«visV]xh nS[TeÏTuÊ>ut[. EkEÈ], eeD>Yh O>iÄ^uh eekevTiy>ut[.” 519. aÐyueT v]ÄukL EkÈ[ A yuv]v[ t^yuyRÊi. ay]L OÎuh miÞiyi^}. `Eß] g]™m]yi cißiÄuÎ Ep]e^ k]feÏÈu. cuÕumi>uÎ ci^ B¬M]R ay]eš cUÞi kuÕeÏTuÊuÎ m]ti>i xhx]>iÄuÎt[ aÐyueT zsÍyileÏÈu. 520.“aÆeney]Îuh pry>ut[.” aÐ |TepÈu, “|o Em]eû mnÓien evruet kuÊi En]viÏiÄuÎetßin]? at[ nmuÄ[ Ey]jic{t^}. nÐueT teÎ vi^ kšyuÎ zpvZÊiy]ft[. n^} m]tZky]k]N k<iÇie^}ÜilÄUTi cIÊ m]tZky]k]ti>iÄ]N nÐL vic]>ic{]l k<iyuh. O>]eš an]vsYm]yi kuÕeÏTuÊi xhx]>iÄuÎt[ O>iÄ^uh n^}t^}. |o Em]eû zpvZÊiey vimRsiÄ]N niÆLeÄßu k]>Yh? atu ek]Þ[ niÆLEÄ] |y]LEÄ] `eßÜi^uh gufmuEÞ]? aÐ Em]eû k]<[cÏ]TienÏÕi Em]n[ teÎ visdIk>ic{[ prÇu ek]TuÄuky]yi>uÎu. aet^}]h aEt pTi Ae>Üi^uh ahgIk>iÄfemÎ[ aÐ pryi^}.” 521. “niÆL |o x]Hc>YÊil EdSYeÏÈt[ niÆšueT duRv]xn ep]ÆiyiÈ]f[. at[ mnÓi^]Ä]N k<iyuÎtieny]f[ viEvkemÎ[ pryuÎt[. nÐL O]E>] k]>Yvuh zsÍiÄ]nuh

x]Hc>YÊinnux>ic{[

zptik>iÄ]nuh

ariyfh.

a^}]et

`ßu

EkÈ]^umuTen zptizkiy ecy{]N O>uÆ>ut[. aÆeny]y]l avieT an]vsYm]y kuÕ]E>]pfÆL \Þ]vukyi^}. O>]eš evruEt p<i pryi^}. kuÕeÏTuÊl ek]Þ[ nÐueT mnÓuh cIÊy]kuÎu, EkÈy]LÄuh gufh \Þ]kuÎi^}. aEt xmyh s>iy]y zptik>fÊil niÎ[ nÐL pryuÎ v]ÄukL nÐueT mnÓien duSiÏiÄukyi^}, `Î^}, at[ mEÕy]ši^uh m]ÕmuÞ]Ä]N xH]yiÄukyuh ecy{uh. aÐ pryuÎt[ nÐL zptik>iÄ]N pÚiÄfh a^}]et nÐueT zpvZÊikL zptizkiyy]k>uetÎ]f[.

zptizkiyyuh zptik>fvuh


152

522.A yuv]viEn]T[ EdSYeÏÈ vY¬i aÐEy]T[ Ecdic{u. “aEÐ, zptik>fh `Î[ EkÈiÈuÞ[, aÐ prÇ zptizkiy `ß]efÎ[ mnÓi^]yi^}. zptik>fvuh zptizkiyyuh tÐi^uÔ vYtY]xemß]?” 523.aÐ ci>ic{u, “aÐ v^iy p¥itey]Îum^}. O>u x]Hc>YeÊ En>iT]N >Þu v<iyuÞ[ >Þuh ti>ic{riy]N aÐ >Þu v]Ä[ \pEy]giec{EÎ \ÔU. x]D]>f EpÏrie^]eÄ >]S[zTIy Ent]ÄL zptik>ic{u `Î[ `<utiÄ]f]ruÞ[. at[ avR En>EÊ EnTi vc{ viv>ÆL vc{u ek]Þ[ O]RÐyil niÎuh pryuÎtien \EÌsic{]f[. A aRËÊi^^} aÐ zptik>femÎ[ pryuÎt[. `^}]ÊiEnyuh xV]gth ecy{uÎ, OÎiEn]Tuh OÈi ni^[Ä]Ê mnÓ[ O]E>] nimiSvuh x]Hc>YÆeš En>iTuÎtieny]f[ aÐ zptik>fh `Î[ pryuÎt[. at[ muNkUÈi cißic{urÏic{[ \Ô zpvZÊiy^}. avieT nÐL evruet mnÓieû vZÊikeš ni>IÑiÄuky]f[. `Î]l atieû O<uÄileÏÈu Ep]kuÎi^}. atum]yi b³mi^}]Ê Ep]e^ x]Ñiy]yi niÎ[ k]fuky]f[. k]fuÎu `Î ti>ic{rivuÞ]y]l k]fuÎy]šuh k]feÏTuÎtuh >Þuh OÎ]k]N k<iyie^}Î[ Eb]ÍYm]kuh. nÐL mnEÓ] atieû vZÊiEy] ae^}Î[ xVyh ariy]N k<iyuh. s>iy]y zptik>fh kÉ]Ti Ep]e^yuÔ mnÓil niÎuÞ]kuÎt]f[. nÐL AdYh nÐueT

vik]>vic]>ÆšueT

kÉ]Tiy]kfh.

`Î]l

m]ztEm

piÎIT[

x]Hc>YÆšuETyuh kÉ]Tiy]k]N k<iyU. kÉ]Ti n^}etEÎ] cIÊeyEÎ] viDi k¯iÄ]et `^}]h aEt pTi zptiP^iÏiÄuÎu. `Î]l aEt xmyh avEy]eT]Îuh b³ic{[ ni^[ÄuÎi^}. m^inm]y vüuvieû zptibihbh kÉ]Tiey a<uÄ]ÄuÎi^.}.” 524.“nÐL

xinim

k]fuky]efÎi>iÄeÈ.

atieû

B]gm]f[

nÐešÎ[

vic]>iÄ]ri^}E^}]. nÐL m]ri niÎ[ k]fuÎtu ek]Þ]ft[ AxVdiÄ]N k<iyuÎt[. kœ]p]ztÆšueT xuKvuh, du®Kvuh, xEß]Svuh, xÜTvuh, ci>iyuh EdSYvuem^}]h O>u Ep]e^

kÞ[

Eb]DmuÔtu

>xiÄ]N ek]Þ]f[.

k<iyuÎt[ |tu

nÐL

Ep]e^

A

xhBvÆšueT

jIvitÊie^

B]gme^}Î

xhBvÆEšyuh

\rc{

t]ntieû

B]gme^}Î >Itiyil En]ÄiÄ]f]N k<iÇ]l atuh nmuÄ[ nÎ]yi AxVdiÄ]N k<iyuh. atieny]fÐ zptik>femÎ[ prÇt[. s>iÄuh HZdyh EýHh ek]Þ[


153

tušuáuEá]L, avieT k>uf niryuEá]L m]ztm]f[ O>]LÄ[ pURÉm]y aRËÊil zptik>iÄ]N k<iyuÎt[.” 525.“atiEÏ]L x]D]>fÄ]ReÄ]eÄ x]DiÄuÎt]Ef] aEÐ?” B¬M]>il niÎ[ xhsymufRÎu. 526.“a¯emÜi^uh

zsmic{iÈ]Ef]

|o Ec]diÄuÎt[. |Æen xhsyh vc{u

ek]Þi>iÄuÎvRÄ[ O>iÄ^uh OÎuh x]DiÄukyi^}. Botik jIvitÊil Ep]^uh O>u ^ÑYh EnTfemÎ[ s>iÄ[ AzgHmuÔvN A nimiSh atin]yi zpyøic{u tuTÆuh. Ek]TIsV>n]k]N AzgHiÄuÎvN a¯vuh xmyh kšy]et pfh xá]diÄ]N zsmic{u tuTÆuh. a^}]et A>ueTyuh aBizp]yÊin]yi k]Êu ni^[Äi^}. mÕuÔvR `ßu pryuÎuevÎ[

En]Äini^[Ä]et

ay]L

^ÑYh

EnT]N

kÚinm]yi

yøiÄuh.

aÄ]>YÊil pURÉ zsÍyuh \X]Hvuh \Þ]kuh. \ofuh \rÄvuh atin]yi m]Õiv¿uh. avieT ^ÑYzp]p[tiÄuÔ vYzgty]f[ k]fuÎt[. EQ]k[TEr] `WinIyEr] Ak]N

AzgHiÄuÎ

vidY]RËi

atinu[

EvÞi

kS[TeÏÈ[

pÚiÄuh.

atieû

nUrie^]>hsh zpyøh mÄš]e>Üi^uh AÍY]«ik ^ÑYh EnT]N EvÞi ecy{uÎuEÞ]? atu[ ek]Þu m]ztEm s]ßiyuÔU `Î[ pryuemÜi^uh atiE^¿[ O>u cuvT[ v¿]N prÇ]l nUr[ xhsyÆš]f[; nTÄuÎ k]>Ym]Ef] `Î Ec]dYm]f[. |tu v^iy kS[Tm]f[. `eßÜi^uh tuTÆuÎtinu muá[ teÎ muTÆuÎtin[ tu^Ym]fit[. “ 527.“mnuSYeû buÍi s]züE^]kÊ[ `eß^}]h at[ButÆL xZS[Tic{i>iÄuÎu! |Î[ xyNx[ EnTiyiÈuÔ p^ k]>YÆšuh O>iÄl ARÄuh xVp[nh k]f]N kUTi k<iy]Êvy]f[. p^tuh jnÆL O>u k]^Ê[ ax]ÍYemÎ[ vic]>ic{i>uÎt]f[. mnuSYn[ czànil Ep]k]nuh vIÈil |>uÎ[ Ti.vi.yilÄUTi E^]kÊ[ p^B]gÊuh nTÄuÎ

k]>YÆL

k]f]nuh

EkLÄ]nuh

k<iyuemÎ[

Ae>Üi^uh

vic]>ic{i>uÎt]Ef]? |EÏ]L at]Îuh A>uh at[Butm]yi k]f]ri^}. Ti.vi.yuh khpYUÈruh EP]fum]eÄ xRv{x]D]>fm]yiÈuÞ[. |etÆen x]Dic{u? |et]eÄ nTÄuEm] `Î[ evruet Ec]dic{u ek]Þi>uÎ]l nTÄum]yi>uEÎ]?”


154

528.“|o k<ivieû

x]EÜtik

\d]H>fm]f[.

EnÈÆšuh A

k<iv[

kÞupiTuÊÆšuh s]zÓÊieû

OeÄ

v<iÄ[

mnuSYbuÍiyueT ti>ic{u

viÈEÏ]L

nmuÄiztey]eÄ EnT]n]yi. `Î]l s]zü¡M]R mnuSYbuÍiyueT O>hsh m]ztEm EvÞ Ep]e^ \pEy]giÄuÎuÔU. s>iÄuh mnuSY mnÓieû s¬i ap]>m]f[.” 529.“|o

s¬i

nКil

`^}]v>i^umuÞ[.

atu

ek]Þ[

^ÑYh

EnT]N

dZ™niþyemTuÊ O>]eš xhb³ic{[ ax]ÍYm]yi OÎumi^}. O>u s¬iÄuh ay]eš tTy]N k<iyi^}, O>u x]Hc>YÊinuh ay]eš aTimeÏTuÊ]N k<iyi^}. pEÑ, ay]LÄ[ mnÓieû A<ÆšiE^¿[ kutic{u c]Ti atieû aTiÊÈu ve> eceÎÊ]nuÔ eeD>Yh Evfh. A niþ^Eb]Dt^eÊ x[pRsiÄ]N k<iÇ]l ay]L anßm]y s¬iyueT Ezx]tÓie^ÊiÄ<iÇu. aÐ |Ä]>Yh \rÏu t>]h. `Î]l atinu EvÞiyuÔ zpyøh nUru stm]nvuh A«]RËm]kfh.” 530.E^]kÊil `ztEy] mH]«]ÄL aÐ |o prÇ avx[œ EnTiyi>iÄuÎu. pieÎß] niÆLÄ[ m]zth kiÈukyie^}Î[ pry]N? xhsyh ek]eÞß]f[ zpEy]jnh? zsmiÄU. xhsyvuh mTiyum]f[ nÐueT ~Õvuh v^iy sztuÄL. xhsyh jMn] \Ô gufm^}, nÐL pÚiec{TuÊt]f[. atinu pk>h visVxiÄ]N mÄL pÚiÄfh. visV]xvuh zpyøvuh mÄšueT \Êm xuHZÊuÄš]kfh. `ÎiÈ[ P^muEÞ] `Î[ vÎu[ aÐEy]T[ pryU.” 531. \Ê>Ek>šÊil niÎ[ O>u B¬jnxhGh `Êiyi>iÄuÎu. kUTutl Ep>uh EdvIB¬>]f[. p>ix>h mrÎ[ avR p]TuÎu. aÐey Edviy]yiÄÞ[ ci^EÏ]L aпu Ene> eekkL nIÈiyuh mÕu ci^EÏ]L aÐey vàic{uek]Þuem]eÄy]f[ avR EdvIm]H]«YÊil niÎuÔ Es}]kÆL A^piÄuÎt[.

532.EdvI zppÎ]RÊi HE> zpxId zpxIdm]tR jgEt]¸KiÙxY zpxId viEsVsV>i p]Hi visVh tVmIsV>I EdvI c>]c>xY


155

533.AD]>BUt] jgtüVEmk] mHIxV>UEpf yt® x[œit]xi ap]h xV>Up x[œity] tVeeytd]pY]yEt kZt[x[nmÙq[GYvIE>Y

534.tVh eevS[fvI s¬i>nßvI>Y] visVxYbIjh p>m]xim]y] xEÐ]Hith Edvi xmx[tEmtt[ tVh eev zpxÎ] Buvi mu¬iEHtu®

535.vidY] xmü]üv Edvi EBd]® x[ztiy® xmü] xkÙ] jgt[xu tVeeyky] pU>itmhbeeytt[ Et üuti® üvYp>] pE>]¬i®

536.xhx[kZtEs}]km]efÜilÄUTi atieû xV>vuh ^yvuh A>ueTyuh zsÍ AkRSiÄ]N Ep]>uÎt]yi>uÎu. tÆeš mrÎu p]TieÄ]Þi>iÄuÎ A B¬M]>il aÐyueT

mi<ikL

pURÉczàenEÏ]e^

ptiÇu. višÆi.

A

En]Èh

zpx]dpURÉm]y

k>uf]Rzdm]yi. muKkm^vuh

aÐyueT aÐyueT

muKh cuÞil

tÊiÄšiÄuÎ puWi>iyuh B¬M]>ueT HZdyeÊ \t[Pu^}m]Ä]N Ep]Ît]yi>uÎu. av>ueT kÉukL nireÇ]<uki. kIRÊnh atieû \c{x[œ]yiyi^]yi. EdvIB]v xmyeÊÎ Ep]e^ aÐyueT vi>^ukL muzd]Üitm]yi. s>I>h si^]vizgHh Ep]e^ niþ^m]f[. kÉukL aRÍnimI^itÆš]yi. B¬M]>ueT Bjn ~er B]vx]zàm]yi. kuTi^ieû aß>IÑm]ek B¬iniRB>m]yi. aÐ tikc{uh aßRmuKy]yi k]feÏÈu. kIRÊnÊieû

v>ikeš]TuÆi.

`Üi^uh

A

n]dvIcikL

aÐey

viÈk^]N


156

mTic{ieÈÎvÉh aß>IÑÊil O]šh evÈi ni^[ÄuÎ zptIti. `^}]v>uETyuh muKh EzpEm]´V^h. O>u B¬N niyzßfh viÈ[ k>yuÎu, |T¿ieT \MÊenEÏ]e^ ci>iÄuÎu. kUÈÊil ‘aÐ]... aÐ]’ `ÎiÆen pryuÎumuÞ[. cuÕumuÔv>ueT kÉukL aÐyil trc{i>iÄuky]f[.

aWu

pÊ[

miniÕukL

avieT

nirÇu

niÎ

monÊin[

Ep]rE^¯iÄ]et niÒb[dh kTÎu Ep]yi. aÐ eme^} eme^} kÉu turÎu. v^tu eekyueT cUÞuvi>l aß>IÑÊil vÈÊil cu<ÕieÄ]Þ[ ‘siv....siv...siv..’eyÎ[ ~t]nuh zp]vsYh \>uviÈu. aÐyueT zpkZth p<y pTiy]yi. dRsnh nlkuÎt[ tuT>]n]>hBic{u. 537.|o

avx>Êin]yi

k]Êi>uÎieÈÎ

Ep]e^

zptik>feÊÏÕi

kUTutl vY¬m]ÄfemÎ[ AdYh A zps[nemTuÊiÈ B¬N AvsYeÏÈu. aÐ ÑmEy]eT visdIk>iÄ]n]>hBic{u. 538.“zptik>femß]; aetÆen zpvZÊiyil ek]Þuv>]N k<iyuh |t]f[ Em]nriEyÞt[. aE^}. aп[ `zt visdm]Ä]nuh viSmmi^}. aÐ pryuÎ \Ê>h `zt tZp[tik>m]yi |EÏ]L Et]Îiy]^uh Em]eû Ec]dYÆL avx]niÄukyi^}. mnÓ[ kuEr En>h aTÆiyi>iÄuh. pieÎ meÕ]>u zps[nvum]yi \yiReÊ<uEÎ^[Äuh. ašukLÄ[ tlÄ]^h buÍiyueT ji¡]x smiÏiÄuÎ O>u \Ê>h kiÈiy]l mti. a^}]et zps[neÊ pURÉm]yuh En>iT]nuh xVyh p>iH>iÄ]nuh A>uh O>uÄm^}, aetÆen EvfemÎ[ prÇu ek]TuÄ]n]šueÞÜilÄUTi A v<i nTÄ]n]RÄuh vy{. meÕ]>]L prÇu EkLÄuÎ \Ê>ÆL teÎy]f[ xhsyiÄuÎ, Ec]dYh Ec]diÄuÎ mnÓin[ AH]>m]yiÊI>uÎt[. meÕ]>]L prÇu EkLÄuÎ O>uÊ>h buÍiyueT visÏ[ a¯ En>EÊ¿[ smiÏiEc{Ä]h. OÏh teÎ at[ ciß¿[ putiy AsyÆšuh xhB]vn ecy{uky]f[.

meÕ]>u

Ec]dYÊin[

avieT

viÊu

p]kuÎu.

zkEmf

aet]>u

sI^m]yiÊI>uÎu. mnÓ[ `ßiEnyuh xhsyiÄ]nuh Ec]dYh ecy{]nuh tuTÆuÎu. HZdyÊieû xV>Êin[ nÐL ecvi ek]TuÄ]t]kuÎu. sisuxHjm]y visV]xÊieû \rv nКriy]et vÕuky]f[. HZdyEc]dnkšil visVxiÄ]N nmuÄ[ k<iy]et


157

v>uÎu. EýHvisV]xÆL O<iÇ HZdyh ek]Þ[ zptik>femeßÎriyfemÜil `Æen x]DiÄ]n]f[?” 539.x]D]>fÄ]>Eûyuh mH]«]viEûyuh zpvZÊikL purEm O>u Ep]e^ k]feÏT]h `Î]l mH]«]ÄL O]E>] avx>Êi^uh zptik>iEÄÞetÆeneyÎ[ av>ueT jIvith ek]Þ[ k]fic{u t>iky]f[ ecy{uÎt[. mÕuÔve>EÏ]e^ av>ueT kRÐh zptizpvRÊnm^}. p]þ]tY>]y]^uh po>üY>]y]^uh mH]«]ÄšueT jIvith zptik>fÊieû xjIv m]tZky]f[. zkiüu ku>isiE^ÕeÏÈEÏ]L `ß] ecy[tt[? teÎ pIQiÏic{v>ueT mu¬iÄ]yi zp]RËiÄuky]fuÞ]yt[. avE>]T[ ÑmiÄuky]f[ ecy[tt[.

ku>isil

m>feÊ

muÎil

kÞu[

kiTÄuEá]<uh

|osVE>¢¿[

xVyh

kI<[v<Æ]n]f[ zkiüu tuniÇt[. zptik>fÊieû n^} m]tZky]ft[.” 540.“zptizkiyyuh

zptik>fvuh

tÐi^uÔ

vYtY]xh

nÐLÄ[

mnÓi^]ÄiÊ>uÎ meÕ]>u n^} xàRBh >]m]yfÊi^uÞ[. |šyÐy]y eekEkyi zsI>]men ptin]^uvRSh vnv]xÊinyc{EÏ]L aEÌHh atien puWi>iEy]eTy]f[ xVIk>ic{t[.

aEÌHÊin[

eekEkyiEy]T[

et^}uh

viE>]DmuÞ]yie^}Îu

m]ztm^}

B¬Y]d>pURv{h |šyÐyueT p]dh et]Èu vàiÄ]nuh zsI>]mczàN ty{]r]yi. mric{[ aEt xàRBÊil ^Ñ[mfN eekEkyiey m]ztm^}, zsI>]meû vnv]xÊin[ |Ty]Äiy pit]vienÊeÎyuh pUjnIyn]yi>uÎ

vDiÄ]N

pit]vien

v]ešTuÄuky]f[

aDRÐieyÎuh

epFv]Ä[

ecy{uÎt[. EkÈ[

atuve>

nTÄuÎvenÎuh

aDiEÑpiÄuÎ ^Ñ[mfN aEÌHeÊ piTic{u ekÈi jyi^i^iÈ[ >]jYh zsI>]mn[ nlk]N muti>uÎu. zptik]>buÍi ek]Þuh Ek]ph ek]Þuh viEvkbuÍi nS[TeÏÈ ^Ñ[mfen

EnRv<iÄ[

ek]Þuv>uv]nuh

zsI>]meû

zptik>fEsSiy]f[

xH]ym]yt[.” 541. “>]jYh nS[TeÏÈ[ k]Èil Ep]EkÞi vÎEÏ]L k]fic{ aEt xmciÊt yuÍÄšÊi^uh zsI>]mN k]fiÄuÎuÞ[. >]vfnum]yuÔ yuÍÊil

aviTuÎ[

`ti>]šiyueT kuti>keš `y[tu vi<[Êi, Et>[ tkRÊu, >]vfen ni>]yuDn]Äi. jIvN nS[TeÏTuemÎ ni^yil >]meû azüh enWu pišRÄuÎtuh zptIÑic{[


158

niÓH]yn]yi niÎ >]vfN kU>áukLÄ[ pk>h >]meû s]ßxV>m]f[ EkLÄuÎt[. “>]vf], nIyiEÏ]L ni>]yuDn]f[. `niÄ[ nieÎ niS[zpy]xh vDiÄ]N |EÏ]L x]DiÄuh. `Î]l ni>]yuDnuh niÓH]ynum]y sztuev vDiÄuÎt[ yuÍnItiy^}. atuek]Þ[ nI a>mnyiE^¿[ mTÆi murivukšil m>uÎu pu>Èuk. n]eš pTc{Èyuh AyuDvumfiÇ[ vÎ]l yuÍÄšÊil nmuÄ[ vIÞuh x³iÄ]h.” zsI>]meû mHÊVh En]Äuk. >]vfN teû zpiypøiey anY]ym]yi apH>ic{iÈuh ay]eš yuÍÊil vDiÄ]N kiÈiy avx>h \pEy]giÄ]et DRÐÊil aTiyurc{u niÎ[ anukáEy]eT xhx]>iÄ]N `ztEpRÄ[ k<iyuh? atieny]f[ zptik>femÎ[ pryuÎt[.” 542.“zsIkZS[fnuh nmuÄ[ |tu teÎy]f[ k]fic{u t>uÎt[. EvTeû azüh aEÌHÊieû k]^il trc{EÏ]L aviTuÎ[ zptik>ic{etÆeny]f[? spiÄukEy] EdSYeÏTukEy] OÎuh ecy{]et A EvTn[ puWi>ic{u ek]Þ[ mu¬ipdh nlkuky]f[ Bgv]N ecy[tt[. EvTeû zpvZÊiey ~etÜi^uh >Itiyil kuÕeÏTuÊuÎ O>u xUcn Ep]^uh Bgv]eû zptik>fÊil ni<^ic{i^}. ke^}riyuÎvRÄuh m]v[ m]á<h nlkuÎ Ep]e^.” 543.“`ßuvÎ]^uh

ÑmiÄukyuh

xHiÄukyuh

ecy{uÎtieny]Ef]

zptik>femÎ[ pryuÎt[.?” 544.“evruet Ñmic{tu ek]Þum]zth at[ zptik>fm]vukyi^}. zptik>fÊil zptik]>buÍiEy] evruEÏ] ByEm] OÎuh \Þ]vi^}. p^>uh purEm ÑmiÄuÎtu Ep]e^ k]feÏÈ]^uh

\Ôil

s¬m]y

evruÏ[

\Þ]yi>iÄuh

ae^}Üil

zptik]>buÍi

evc{uek]Þ]yi>iÄuh. nÐEšÄ]L s¬en En>iETÞi v>uÎiTÊ[ A>]y]^uh Ñm k]fiec{Îi>iÄuh.

at[

Ñmy^},

duRb{^tyuh

BI>utVvum]f[.

t^}u

ek]Þ]l

ti>iekeÄ]TuÄ]N k<iy]Êtu ek]Þ[ m]zth EdSYh \Ôi^TÄi ÑmyueT mrvil muKh >ÑiÄuky]fvieT

ecy{uÎt[.

aÍY]pkEûEy]

m]t]pit]ÄšuETEy]

siÑ

~Õuv]ÆuÎ kuÈiÄ[ ÑmyuÞ]yiÈ^} ti>iey ave> aTiÄ]Êt[. avieT EdSYh niÓH]yt ek]Þ[ \Ôi^mRÊuky]f[. at[ aEb]DmnÓil kiTÄuh. `EÏ]e<Üi^uh


159

ae^}Üil mÕ]>ueTeyÜi^uh Ene> A EdSYh ep]ÈieÊriÄuh. avieT zptik>fm^} zptizkiyy]f[ xhBviÄuÎt[.” 545.“O>iTÊ[ O>u mH]«]vuÞ]yi>uÎu. aEÌHh O>iTÊuh x[œi>m]yi tÆ]ri^}. O>iÄl O>u vZÑc{uvÈil vizsmiÄuEá]L aviTuÔ O>u duS[TN aEÌHeÊ O>u vTiek]Þ[ aTic{[ p>iEįic{u. aTiyueT \oÄu ek]Þ[ vTi ay]šueT eeky{il niÎ[ v<uti mH]«]vieû muáil teÎ vIfu. mH]«]v[ \Ten at[ kunieÇTuÊu. aEÌHh teÎ ti>ic{u t^}]N Ep]vuky]efÎ[ ByÎ[ A nIcN O]T]N tuTÆi. mH]«]v[ vTiyum]yi piÎ]e^yuh. |tu kÞ[ zg]mIfR A duS[Ten tTÇu niRÊi. \TEn mH]«]vuh OÏh O]TieyÊi. aEÌHh eekyi^i>uÎ vTi ay]eš ~¯ic{u ek]Þ[ prÇu, “|t[ niÆLÄ[ ti>ic{u t>femÎu m]ztEm `niÄuÞ]yi>uÎuÔU.” |tuh prÇ[

aEÌHh

ti>iek

nTÎu.

pEÑ,

n]Èuk]R

viT]N

B]vmuÞ]yi>uÎi^}.

“|etß]f[?” avR bHšh kUÈi, “|o duS[TN aÆey t^}iytin[ wÆL `^}]v>uh x]Ñikš]f[. |vn[ atin[ tÄ siÑ ek]TuÄ]et aÆ[ evruEt viÈt[ s>iy]yi^}. aÆyueT eekek]Þu teÎ |ven t^}ic{t¿fh. |ni Em^il A>ueT Ene>yuh avnI pfi k]fiÄ>ut[.” mH]«]v[ puWi>ic{u ek]Þ[ prÇu, “w]enßiny]eš aTiÄfh? `niÄTi ek]Þu `Ît[ s>i teÎ. atu ek]Þ[ w]N ti>ic{Tic{u ek]ÔfemÎ[ `ß] niRb{³h? w]N vZÑÊf^il |>uÎ[ vizsmiÄuEá]L A m>Êieû siK>h OTiÇ[ vIf[ `niÄ[ p>iEÄÕ]l w]N vZÑÊien t^}]N muti>uEm]? atuek]Þ[ `niEÄ] vZÑÊiEn] `ß] zpEy]jnh? atu Ep]e^ ay]L `eÎ aTic{u

atienÄuric{[

vüut

w]N

ahgIk>iÄuÎu.

anukáyuÞ]vuky^}]et

ti>ic{Tic{]l ay]LÄ[ ¡]nh \Þ]kuEm]?

aty]šueT

EdSYeÏÈiÈ[

a¡t

ek]Þ]f[.

viEsSmuEÞ]?

w]N

k<iÇ jMh O>u pEÑ, w]ny]eš

t^}iyi>iÄ]h. atieû P^h `niÄiEÏ]L kiÈuÎt]efÎuh v>]h. A aRËÊil ay]š^}, `eû kRÐP^h Af[ `eÎ mRÌic{[ muriEv¯ic{t[. w]niEÏ]L ay]eš aTic{]l

aetniÄ[

kUTutl

kRÐb³h

v>uÊi

v¿ukEy

\ÔU.

w]nivieT


160

vÎi>iÄuÎt[ kRÐp]sÊil niÎ[ purÊu kTÄ]n]f[, a^}]et kUTutl ekÈukL |T]n^}.” |tuh prÇ[ A mH]«]v[ nTÎu mrÇu. 546.“|Æen zptik>fh

pURÉm]yuh

niÓhgn]y

xhBviÄukyuÔU.

at[

O>uvnil

niÎu[

m]ztEm

aHÜ]>em]<iÇy]šieû

s>iy]y

xV]B]vikm]y

mEn]B]vm]f[. av>il niÎ[ zptik>fm^}]etey]Îuh \Þ]vi^}. avieT mEn]n]sh xhBviÄuky]f[. k]>fh mnÓuh aHÜ]>vumuÔiTÊ[ nTÄuÎt[ zptizkiyy]f[, a^}]et avieT zptik>fh \Þ]vi^}. mnÓ[ ae^}Üil cißkL BUtk]^Êieû xZS[Tiy]f[.

at]f[

nÐueT

>]gEdVSÆLÄuh

zptik]>Êinuh

axUy¿uh

m]X>YÊinuem]eÄ |>iÏiTh. n]h muNp[ EnTivc{ D]>fkš]f[ `^}] zps[nÆLÄuh mU^ k]>fh. avyie^}Üil zps[nÆL |e^}Îu teÎ pry]h. aEÏ]L pieÎ nÐil avEsSiÄuÎt[ BUtk]^Êieû aÄoÞil

Anàvuh |o

s]ßiyum]f[.

aÄoÞieny]f[.

nÐL

niEÑph

mnÓieû

xWitkRÐemÎ[ zptizpvRÊnh

vRÍiÏiÄuky]f[

ecy{uÎt[.

višiÄuÎt[ ek]Þ[

|o

mH]«]ÄL

ecy{uÎetß]f[? avR BUtk]^h xÐ]nic{ arivukL m]zth \Ôil xUÑiÄukyuh D]>fkL

tuTc{ukšyukyuh

b³k]>fm^}.

avieT

ecy{uÎu.

aHÜ]>mi^}.

D]>fkšil

niÎ[

vRÊm]nk]^EÊ]T[

mu¬m]y

mnÓ[

zptik>iÄuk

m]zth

ecy{uÎtin]l avR kUTutl v]xnkL xZS[TiÄuÎi^}. mnÓieû zptizpvRÊnh xhBviÄfemÜil atin[ zpm]fzgn[œm]yi `eßÜi^uh kUTiEy k<iyU. BUtk]^ D]>fkL Af[ zptizkiy¿[ zpm]fh. atie^}Üil avieT zptik>fh m]ztEm xhBviÄU.” 547.“A prÇt[ mnÓi^]yi^} aEÐ. BUtk]^Êien zpm]fpux[tkemÎ[ aÐ prÇetßu ek]Þ]f[?” EkÈi>iÄuÎvRÄ[ visdIk>fh Evfh. 548.“BUtk]^h O>u niGÞuv]efEÎ] khpYUÈr]efEÎ] vic]>iÄU.” aÐ prÇu, “nÐL putiy O>u pdÊieû aRËh mnÓi^]Ä]N `ßu ecy{uh? niGÞu mric{u En]Äuh. |E^}. atil `eß^}]h aRËÆL ek]TuÊiÈuEÞ] avyil niÎ[ aEÏ]L AvsYmuÔt[ ti>eÇTuÄuh. atu Ep]e^ khpYUÈriEn]T[ O>u Ec]dYh


161

Ec]dic{]l atil EsK>ic{u vc{iÈuÔ k]>YÆL vc{u ek]Þ[ at[ \Ê>h t>uh atnux>ic{[ nÐL zpvRÊiÄukyuh ecy{uh.” 549.“|tuEp]e^y]f[ mnÓieû zptizkiyyuh xhBviÄuÎt[. \d]H>fm]yi Ae>Üi^uh nÐeš cIÊ preÇÎi>iÄeÈ. \Ten mnÓ[ nÐueT ariEv] anuv]dEm] kUT]et BUtk]^]nuBvÆšueT t]šukL mriÄ]N tuTÆuh. `ÎiÈ[ nÐeš \pEdsiÄuh, “En]ÄU[, |tinu[ muá[ p^ zp]vsYvuh ninÄ[ apm]nh En>iÈiÈuÔtE^}. aEÏ]e<]eÄ nI ti>ic{Tic{iÈuÞE^}]. pieÎ |EÏ]L mTiÄuÎetßin]f[? avn[ |>Èi s¬iy]yi ti>ic{u ek]TuÄ[!” mnÓieû \pEdsh EkÈ m]ztyil nÐL zpvR8:35:20 PMiÄuemÎ[ m]ztm^},

atieû

x[m>fyuh

O]RÐyil

E>KeÏTuÊi

v¿uh.

vIÞuh

x]Hc>YmuÞ]vuEá]L `TuÊupEy]giÄ]N EvÞi.” 550.“|Æen O]E>] nimiSvuh nÐL BUtk]^Êieû piTiyileÏÈ[ y]zßikm]yi zpvRÊiÄuky]f[. ‘kÉin[ kÉ[, p^}in[ p^}[‘ `Î mÈil EdSYeÏTuÎvE>]T[ ti>ic{u EdSYeÏTuÎu, `tiRÄuÎve> ti>iec{tiRÄuÎu. sI^h ek]Þ[ Eb]DpURv{m^}]et nÐL ecy{uÎet^}]h muEá xá]dic{u vc{ D]>fkL OÎukUTi b^eÏTuÊuky]f[ ecy{uÎt[. v]xnkL kUTutl \r¿uky]f[. nÐešEÏ]e^ teÎ n]h En>iTuÎ vY¬iyuh

ay]šueT

ep>um]ruÎt[.

BUtk]^

BUtk]^h

D]>fkLÄTimy]f[.

mZtm]f[.

atu

vRÊm]nk]^m]keÈ

vc{]f[

ay]šuh

jIvnuÔtuh.

m>ic{

yjm]nM]>ueT Ep>il p>x[p>h Ep]>Tic{[ jIvN evTiyuÎ aTimkešEÏ]e^y]f[ nÐueT |EÏ]<eÊ avx[œ. p<myueT ~Tukšil putiy putiy kuriÏukL divxvuh n]h `<utiEc{RÊu ek]Þi>iÄuky]f[. atÆen všRÎu ek]EÞyi>iÄuÎu.” 551. “mH]«]vieû

zptik>fh

|Æen

BUtk]^Êieû

puükÊil

niÎ[

`TuÄuÎt^}. vY¬ikešÄuriEc{] xhBvÆešÄuriEc{] y]et]>u muND]>fyuh avR vc{u pu^RÊuÎi^}. av>ueT BUtk]^Êieû pux[tkÊil O<iÇ t]šukEšyuÔU. Ep]rl vI<]Ê kÉ]Ti Ep]e^ av>ueT mnÓ[ vRÊm]n y]œ]RËYh aEt pTi zptiP^iÏiÄuÎu. atieû aTy]šh OÈ[ avEsSiÏiÄuÎumi^}. av>ueT mÎÓieû s]ßiey tkRÄ]N x]Hc>YÆLÄ[ k<iyi^}. A niþ^tyil O]šÆšuÞ]Ä]N O>u


162

xhBvÊinuh x]ÍYm^}. nÐL niàic{]^uh vàic{]^uh pUv[ atieû xug³h zpx>iÏic{u ek]EÞyi>iÄuÎ Ep]e^y]f[ mH]«]ÄšueT mnÓ[. yœ]RË EýHÊieû p>imšh p>ÊuÎt]f[ av>ueT zptik>fh `^}]h teÎ. EýHÊin[ muriEv¯iÄ]n]k]Ê Ep]e^ zptik>fÊinuh EvdniÏiÄ]nriyi^}.” 552.aÐ |o pryuÎet^}]h aTuÊi>uÎ yu¬iv]diy]y yuv]v[ xzsÍh zsviÄuÎuÞ]yi>uÎu. aÐ |tu prÇu niRÊiyEÏ]L ay]L epeÈÎ[ aÐyueT k]^il vIf[ ekÈiÏiTic{[ k>y]N tuTÆi. aÐ ay]eš piTiec{fIÏic{[ mTiyil kiTÊi vIÞuem]>iÄlÄUTi

t]E^]^ic{u.

aÐyueT

A

m]tZv]X^YÊinu

muÎil

kÉI>TÄ]N ay]L p]TuepTuÎuÞ]yi>uÎu. a¯h k<iÇ[ t^yuyRÊi A yuv]v[ prÇu, “aÐ prÇt[ s>iy]f[. O>u BI>uv]y yu¬iv]diy]yi tuT>uÎtiEnÄ]L DI>n]y

visV]xiy]yi>iÄ]n]efniÄiS[Th.

a¯xmyh

aÐyueT

p]dÊil

|>uÎEÏ]LÊeÎ O>u jIvith ek]Þ[ pÚiÄ]nuÔt[ w]N pÚic{u. aÐyueT EýHvuh k]>ufYvuh nS[TeÏTuÊieÄ]ÞuÔ O>u jIvith `niÄini AE^]ciÄ]N k<iyi^}.” |TruÎ et]Þyil ku>uÆi v]ÄukL purÊuv>]N viSmiÄuÎuÞ]yi>uÎu. “aEÐ, aÐey \EpÑiÄ]N `niÄ[ vy{. `eû jIvith |niyuh evruet p]<]Ä]N w]ni^}.” ay]L muKh ep]Êi kÉIRc{]^ukL mr¿]N zsmic{u. ay]šueT HZdyÊuTiÏukL zbªc]>ikL p]TieÄ]Þi>uÎ BjnyueT v>ikL Av]Hiec{TuÊ Ep]e^ Et]Îic{u.

553.“|niey]>u jMh |vEnek]^] kZS[f]....” 554.zptik>feÊÄuric{[

evruEt

xhx]>iÄuky]yi>uÎie^}Î[

~^}]vRÄuh Eb]ÍYm]yi. atieû azpEmy zpB]vÊin[ aEÏ]<eÊ aÐyueT zpvZÊi teÎ mtiy]y etšiv]yi>uÎu. teÎ apm]niÄ]N vÎ yuv]vien aÐ niàiÄukEy]

`tiRÄukEy]

ecy[ti^}.

`Îu

teÎy^}

ay]LÄ[

ay]šueT

m]RÅÊil \rc{u ni^[Ä]N EvÞ s¬iyuh eeD>Yvuh pk>ukyuh ecy[tu. meÕ]>]L aEt xàRBÊil ecy{]N cißiÄ]Ê >Itiyi^]yi>uÎu aÐyueT zptik>fh. xV]RËx[pRsmiy^]Ê

EýHÊil

niÎušv]y

A

zptik>fh

`tiRÄ]N


163

vÎy]šien A>]Dkn]Äi m]Õi `Îu teÎy^} ay]šueT jIvitÊin[ putiey]>u aRËvuh A<vuh nlkuk kUTi ecy[tu. 555.~tu xàRBÊi^uh yœ]viDi zptik>iÄukeyÎt[ mH]«]ÄLÄ[ tikc{uh xV]B]vikm]efÎtin[ aÐyueT jIvitÊil ni>vDi \d]H>fÆšuÞ[. aÐyueT AdYk]^ zpvRÊnÆL `tiRÏukšueT tIc{Ušyil cueÈTuÊvy]f[. m]t]pit]Äšuh b³uÄšumuLeÏeT bHuBU>iB]gh Ep>uh `tiREc>iyiyi^]yi>uÎ aÄ]^Ê[ aп[ tufy]yi vi>^ie^É]nuÔvR m]ztEm \Þ]yi>uÎuÔU. n]Èuk]>]y Ayi>EÊ]šh yuv]ÄL

xhGTit>]yi

>UpIk>iÄukyuÞ]yi.

O>u

“a³visV]x

cuÕuvÈÊuÔv>uETyuh

niRÐ]R´n

>]S[zTIyÄ]>uETyuh

kÐÕi”

ve>

pißufEy]eT

avR aÐe¿tie> apv]ds>ÆL et]TuÊu. ecy{]Ê kuÕm]E>]pic{[ aÐey arx[Õ[ ecy[t[ jyi^i^iT]N En]Äi. aÐyueT B¬i k]pTYm]efÎ[ etšiyiÄ]N `^}] kutzßÆšuh avR pyÕ]ti>uÎi^}. aÐ et^}uh ku^uÆiyi^}. avE>]T[ `tiRÄ]nuh tuniÇi^}. mric{[ avRÄ[ n^} buÍi ek]TuÄEf `Î[ |osV>En]T[ zp]RËiÄuky]f[

ecy[tt[.

atu

ek]Þu

kUTiy]k]h

zkEmf

k>Çu

`tiRÏukšueT

muney]TieÇÎu m]ztm^}, av>il ci^R aÐyueT \Õ xH]yikš]yi m]rukyuh ecy[tu. aÐyueT O>u xEH]d>iey viv]Hh k<iÄ]nuh pi^[Ä]^Ê[ av>ie^]>]L teÎ ty{]r]yi. 556.k]^czkÊil |niyuh piEÎ]Èu Ep]yi b]^YÊie^Êiy]^uh aÐyueT zptik>fÊin[

m]ÕmuÞ]yi>uÎie^}Î[

gZHEj]^ikeš^}]h

teû

k]f]h.

cum^i^]vukyuh

x[kUL

ecy[tEÏ]L

vidY]BY]xh aÐ

muTÆukyuh

AE>]Tuh

p>iBvh

prÇi^}. t^¿u mIet pfiyuÞ]yi>uÎEÏ]<uh aÐyueT cuÞi^Uriy zp]RËn, “|osV>], `niÄ[ nieû Ej]^i t]...nieû Ev^ ecy{]nuÔ s¬i t]..” `Îu m]ztm]yi>uÎu. ecy{uÎ kRÐem^}]h aÐ |osV>pUjy]yi kÞu. atin]l at[ aÍV]nm]yi Et]Îiyi^}. Ezpmpu>Ó>h `zt Ej]^i ecy[t]^uh atil ÑIfmuÞ]vi^}, tZp[tiyuh v>i^}. `t k]yik]ÍV]nm]vsYmuÔ Ej]^i ecy{uEá]<uh mnÓ[ aviTueÊ p]dÊil vizsmic{i>uÎu. cUT[ kÇievÔh nirc{ p]ztÆL cumÎ[ cumÎ[ aÐyueT


164

\c{iyie^ muTiey^}]h ek]<iÇ xmymuÞ]yiÈuÞ[. kÞ]l t^yil kSÞi b]Dic{ Ep]e^ Et]Îum]yi>uÎu. t^yiE^Õiy p]ztÆšil niÎ[ evÔh tušuái vIf[ aÐyueT vzüh xd] nnÇu m]ztEm k]f]ruÞ]yi>uÎuÔU. |Æeney]eÄy]yiÈuh tniÄ[ `eßÜi^uh viSmmuÔt]yi aÐ B]vic{i^}. aÐyueT m]t]vuh mutiRÎ xEH]d>nuh vše> kRsnÄ]>]yi>uÎu. EcÈeû eekyil niÎ[ sk]>h kiÈ]N v^iy k]>fem]Îuh EvÞ.

aEÏ]e<]eÄ

xVßh

m]t]vieû

aTuÄl

ecÎ[

AsV]xh

EnT]emÎ[

vic]>ic{]^tuh kiÈi^}. E^]kb³ÆšueT aß®x]>sUnYt nÎ]yi mnÓi^]Ä]N tniÄvey]eÄ

\pk>ic{u

`Îu

m]ztm]f[

kÞt[.

`^}]

zptikU^

x]Hc>YÆEš]Tuh `ztyuh HZdyH]>iy]yiÈ]f[ aÐ `Îuh zptik>ic{i>uÎt[. 557.xVßh n]Èie^ O>u etÐ]Tiy]y mnuSYen aÄ]^Ê[ aÐ En>iÈ O>u xhBvh zptik>fÊieû A mEn]H]>itey `TuÊu k]fiÄuÎt]f[. aÐyueT B]vdRsnh tuTÆiy n]L mutl ati^}]t]Ä]N ay]L zvtemTuÊi>uÎu. aÐey etri pry]En] apm]niÄ]En] kiÈuÎ O>vx>vuh ay]L p]<]Äiyi>uÎumi^}. aÐ atien]Îuh ecviek]TuÄukEy] ti>ic{[ `tiRÄ]N O>uÆukEy] ecy[ti^}. `^}]h |osVE>¢eyÎ[ kÞ[ nIÆuÎt]yi>uÎu aÐyueT >Iti. 558.k]^h kuErÄ<iÇu. O>u B¬eû vIÈiE^¿[ Ep]kuÎ v<i zpüut vY¬i Eb]ÈuejÈiyil ni^[ÄuÎtÐ k]f]niTy]yi. ay]šueT s>I>m]ek O>u t>h zvfh b]Dic{i>uÎu.

atil niÎ[ c^vuh Ec]>yuem]^ic{irÆi Aek bIBXm]yi>uÎu A

>Uph. atinuh purEm ay]šueT s>I>h viyRÏuh a<uÄuh ek]Þ[ n]ruÎumuÞ]yi>uÎu. aÐ Ene> nTÎu ecÎ[ ay]šueT xmIpeÊÊi E>]gviv>ÆL ti>Äi. ay]šueT eekkL >Þuh xVßh eekkšie^TuÊ[ zvfÆLÄu Eme^ aÐ eekEy]Tic{u . g]yztiyueT eekyil niÎ[ kurc{[ Bx[mh v]Æi aÐ avyil pu>Èi. ake^ niÎ[ k]fuÎ O>]LÄ[ ay]L aÐyueT aTuÊ B¬n]efÎ[ Et]ÎiÄuÎ viDm]yi>uÎu aÐyueT p>i^]šnÆL. A eek viTuÎtinu muá]yi aÐ kuniÇ[ >Þu eekyuETyuh purÊ[ EýHpURv{h \Ð nlki. zg]mÊie^ ariyeÏTuÎ etÐ]Tiy]yi nTÎi>uÎ A mnuSYeû

kÉukL O>u

pEÑ,

jIvitÊi^]dYm]yiÈ]yi>iÄ]h

nireÇ]<ukiyt[.


165

sisuvienEÏ]e^ EtÆuÎ ay]šueT kÉunIR tuTc{u ek]TuÊiÈ[ aÐ teû v<iÄ[ nTÎu. A xhBvÊinu EsSh ay]L aÐe¿tie> O>Ñ>h miÞiyiÈie^}Îu m]ztm^}, k]^]ß>Êil

aÐyueT

O>u

B¬n]yi

m]rukyuh

ecy[tu.

zptik>fÊieû

p>ivRÊns¬i ~tu t>h Ašukši^uh at[ButÆšušv]Ä]N Ep]>uÎt]efÎ[ aÐ O>iÄl kUTi etšiyiÄuky]yi>uÎu. 559.aÐ pry]ruÞ[, “k]>YÆeš avyueT yœ]RË>UpÊil k]f]N nÐL zsmiÄfh. vüuv]y]^uh vY¬iy]y]^uh atieû xHj xVB]vÊin[ vip>Itm]yi zpvRÊiÄi^}. atriÇ[ ep>um]ruÎt]f[ zptik>fh. aEÏ]L nmuÄ[ mÕuÔvE>]T[, av>ueT kuÕvuh kurvuh |>ieÄÊeÎ, EýHvuh k]>ufYvuh \Þ]kuÎu. av>ueT nM¿]yi |osV>En]T[ zp]RËiÄ]N nmuÄ[ k<iyuÎu. >]zti k>yuÎtuh ci^¿uÎtuh tvšyuETyuh cIvITiEûyuh zpkZtm]f[. aÆen ecy{>uetÎ[ avEy]T[ prÇiÈ[ k]>Ymi^}.

nКvEy]T[

EdSYeÏÈiÈuh

zpEy]jnmi^}..

k]>fh

av

av>ueT

zpkZtÊinnux>ic{[ zpvRÊiÄuÎuevEÎ \ÔU. cIvITieû sb[dh k]>fh ae^}Üil tvšyueT k>c{il EkÈ[ >]zti O>u Ep]š kÉT¿]N pÕiyie^}Î]>uh p>]tieÏT]ri^}. nÐeš^}]h teÎ aÆenyuÔ sb[dÆšvgfic{[ \rÆ]N pÚic{u k<iÇu.” 560.“atuEp]e^ k<iy]Êv>ueT

O>u

ep>um]ÕÆeš

\d]xIn

B]vh

xhb³ic{uh

`ßu

ek]Þ[

nmueÄTuÊu

nmuÄ[

Ey]jiÄ]N

kuT]? nÐL evruet

EdSYeÏÈtu ek]Þ[ av>ueT xVB]vh m]r]N Ep]kuÎi^}. aÆen m]Õ]N k<iyuÎt[ EýHÊin[

m]ztm]f[.

aÄ]>Yh nÐL s>iy]yi mnÓi^]Äiy]l `^}]vE>]Tuh

anuB]vvuh EýHvuh nmuÄ[ Et]Îuh. nÐeš s^YeÏTuÊuÎvE>]T[ Ep]^uh nmuÄ[ kniv[ m]ztEm \Þ]kU. avRÄu EvÞi zp]RËiÄuÎti^UeT nКueT mnÒ]ßi tk>]etyi>iÄuÎu. aÆenyuÔ mnÓil niÎ[ s>iy]y zptik>fÊieû p>imšh xd] p>ÄuÎu.” 561. En>h \c{ ti>iÇu. ti>Ä[ kUTuÎEtyuÔU. aÐ B¬M]>il v]>iec{]>iyuÎ v]X^YÊikvin[ |EÏ]<uh nvyovnm]f[. s>I>m]f[ t]enÎ[ k>utuEá]L m]ztEm


166

tšRc{yuÔU. axhgm]y A«]vien O>u kRÐvuh x[pRsiÄuÎi^}. zbªc]>ikL aEÏ]L p]TieÄ]Þi>uÎ v>ikL A ci>pu>]tn xtYÊieû \d[gItm]yi>uÎu.

562.“mEn] buÍYHhk]> ciÊ]ni ......”

aÍY]yh 7

563.>]vie^yuÔ DY]nh k<iÇEtyuÔU. zbªc]>ikLÄiTyil cUTu piTic{[ cRc{ nTÄuky]f[. viSyh aÐ zptik>feÊÏÕi prÇ k]>YÆL teÎ. O]E>]>uÊ>uh av>v>ueT

buÍiyuh

zsmiÄuky]f[.

yu¬iyuh

`^}]v>uh

vc{

aÐyueT

aBYüvidYR.

v]ÄukL

visk^nh

atuek]ÞuteÎ cRc{¿[

ecy{]N

go>vxVB]vh

eekvÎiÈuÞ[. O>u zbªc]>i teû xhsyh vY¬m]ÄiytiÆeny]f[, “|ÎeÊ xmUHÊil \Ê>v]ditVeÏÈ x[œ]nÊi>uÎ[ Ej]^i ecy{uÎ O>]LÄ[ `EÏ]<uh zptik>fh x]ÍYm]efÎ[ `niÄu[ Et]ÎuÎi^}. p^EÏ]<uh ay]LÄ[ zptizkiy teÎ EvÞiv>uh.

\d]H>fÊiniEÏ]L

O>u

bixinÓ[

EmD]viEy]

\yRÎ

xRÄ]R

\EdY]gx[œEn] `^}] x]Hc>YÆši^uh zptik>fh m]zth ek]Þi>uÎ]l k]>YÆL vijyk>m]yi nTÊieÄ]Þu Ep]k]N k<iyuEm]? aÆeny]y]l káni t]mxiy]et aTc{u

pUEÈÞi

v>uh,

xRÄ]R

k]>YÆeš^}]h

avt]šÊi^]vuh.

aDik]>x[œ]nÊi>iÄuÎ O>]LÄ[ mÕuÔve>eÄ]Þ[ anux>iÏiEÄÞ kRÊvYmuÞ[. avieT EýHvuh k>ufyum^} siÑyuh siÑfvuem]eÄ EvÞi v>uh. avieT zptik>fh m]zth vc{i>uÎ]l |ÎeÊ k]^Ê[ pÕuemÎ[ Et]ÎuÎi^}. aÐ >]mEûyuh kZS[fEûyuh mÕuh \d]H>fh prÇu. avR Ep]^uh ci^ avx>Æšil pk>h vIÈ]N O>ueáÈiÈiE^}?” 564.meÕ]>u Et]ÎuÎt[,

zbªc]>i

atieû

|Îe^

mruvsh

prÇ

vY¬m]Ä]N

k]>YÆL

zsmic{u,

AÍY]«ik

“`niÄu[ jIvikeš


167

\EÌsic{uÔt]efÎ]f[. ^okik AzgHÆL `^}]h evTiÇ[ AÍY]«ikp]tyil muEÎr]N zsmiÄuÎ x]Dkn[ m]ztEm zptik>fh x]ÍYm]kU. k]>fh |o E^]kÊil jIviÄfemÜil aHÜ]>h kuerey]eÄ AvsYm]f[. aHÜ]>muÔiTEÊ]šh k]^h ARÄuh s>iy]y zptik>fh x]ÍYme^}Î[ aÐ teÎ prÇt]fE^}].” 565.“w]N vic]>iÄuÎt[......” aTuÊ zbªc]>i n]Äu všc{i^}, atinu muEá meÕ]>u xV>h \yRÎu EkÈu, “cißic{et]eÄ mti!” 566.`^}]v>uh

ewÈiÊi>iÇ[

En]Äi.

b]lÄfiyil

ni^[ÄuÎu.,

“vic]>Æeš]eÄ mtiy]Ä[[.” aÐ avieT niÎu[ muÕÊu ni^[ÄuÎ zbªc]>ikEš]T]yi prÇu, “niÆL |EÏ]L DY]nmEÆ]È[ k<iÇtE^} \ÔU. atinu muá[ cißiÄ]N A>hBic{u

k<iÇu

aE^}.

DY]nÊieû

Ene>

vip>Itm]f[

ciß.

vic]>Æeš

vim^Ik>iÄuÎt]f[ DY]nh. cißkLÄßYh v>uÎ |Tm]ft[. |viTiEÏ]L xhx]>ic{[ tI>um]niÄ]N k<iy]Êtuh p>isI^ic{u En]EÄÞtum]y k]>YÊienec{]^}i niÆL t^ puk¿uky]f[.” 567.“mÄEš,

niÆL

kšyuÎetÎriy]Em]? vIÑfmuÞ[.

|o

`zt

s¬iy]f[

an]vsYm]y

cißkši^UeT

niÆLÄ[

niÆšuETt]y

aBizp]ymuÞ[,

`ßienÏÕiyuh vIÑfÆšuh

aBizp]yÆšuh

Ep]yi

vic]>h

teÎ

|^}]t]kuÎiTÊ]f[ zptik>fh nTÄuÎt[. |viTiEÏ]L ecy{]N m]zth k<iyuÎ k]>YeÊÏÕi

niÆeš^}]>uh

g]™m]yi

cißiÄuky]f[.

DY]nÊilÄUTi

EnTiy

a¯s¬i kUTi vYRËm]y vic]>ÆLÄ]yi ec^v]Äuky]f[. kS[TeÏÈ[ EnTiy pfh ek]Þ[ kÏ^Þi v]Æi ek]riÄuÎ Ep]e^. `ßu kS[Tm]fit[! Ep]yi \pEy]gmuÔ v^} pfiyuh En]ÄiN!” 568.aÐyueT vdnbihbh muriÄuÔil mrÇu. zbªc]>ikšuh Oc{ EkLÏiÄ]et n]^uv<iÄuh pi>iÇu.

zptik>fh x]mUHYjIvitÊil


168

569.>Þu mfiÄUR xmyh k<iÇiÈuÞ]kfh. muriyueT Ek]fiÏTiyueT cuvÈil aÐ |>iÄuÎu. aпu piÎil g]yztiyuh kuÇuEm]šuh \Þ[. aÐey muriÄ[[ purÊ[ kÞEt]eT zbªc]>ikL tÆšueT kuTi^ukšil niÎ[ purÊu vÎu. `Î]l >]vie^ kiÈiy sk]>h k]>fh A>uh aÐyueT aTuÊ[ Ep]k]N eeD>YeÏÈi^}. En>h evšuÊEÏ]LÊeÎ aÐyil niÎ[ v<Äu EkLEÄÞi vÎtil av>il ci^RÄ[ a¯h viSmh |^}]ti^}. atu ek]Þ[ avR aÆiÆ]yi m]ri aÐey En]Äi ni¯]yi. atu kÞ[ aÐ ave> aTuÊu višic{u. `^}]v>uh O]TieyÊi nmx[k>ic{[ aпu cuÕuh tiÄiÊi>Äiyi>uÎu. aÐ kurc{u xmyh OÎuh miÞiyi^}. muKÊ[ a¯em]>u go>vB]vh. at[ kÞEÏ]L zbªc]>ikLÄu[ AkÏ]eT v^}]y[m Et]Îi. |niyuh aÐyueT eekyil niÎ[ v^}tuh kiÈuEm]? a¯ En>h k<iÇ[ aÐ Ec]dic{u, “`ß]yi>uÎu >]vie^ `^}]v>uh kUTi v^iy cRc{?” 570.aÐyueT s]ßm]y

xV>Êil

v]ÄukL

EdSYÊieû

EkÈEÏ]LÊeÎ

^]w[Cn

Ep]^umuÞ]yi>uÎi^}.

zbªc]>ikLÄ[

AsV]xm]yi.

A

`ÎiÈuh

epeÈÎuÊ>h nlk]N avR mTic{u niÎu. aÐ vIÞuh niRb{³ic{u. “EpTiÄÞ. aп[ niÆEš]T[ EdSYem]Îumi^}. atinu[ m]zth niÆL eteÕ]Îuh ecy[ti^}E^}]. pieÎßin] EpTiÄuÎt[? turÎu pr. `ß]yi>uÎu kUÈh kUTi niÎ[ xhx]>ic{i>uÎt[?” 571. aÐyueT \rÏukUTi kiÈiyEÏ]L av>ie^]>]L eeD>Yh xhB>ic{[ tÆL cRc{ ecy[ti>uÎ

viSyh

avt>iÏic{u.

aÐyueT

muKÊ[

zpx]dh

pTRÎu.

cuÕuh

kUTiyi>iÄuÎ mÄeš EýHpURv{h kT]Ñic{u ek]Þ[ aÐ pry]n]>hBic{u, “niÆL prÇt[ etÕ^}. xmUHÊil jIviÄuÎ O>]LÄ[ aHÜ]>h tIe> EveÞÎu v¿]N zpy]xm]f[. `EÏ]<uh `vieTyuh EýHpURÉm]y v]ÄukL m]ztEm pryU `Îu vc{]l

nTÄi^}.

ci^yiTeÊ]eÄ

kRsnm]yiÊeÎ

p^tuh

prEyÞi

v>uh

zpvRÊiEÄÞi v>uh. ci^e> v<Äu prEyÞi v>uh ci^yiTÊ[ \rc{ ni^p]eTTuEÄÞi v>uh. atuek]Þ[ avRÄ[ zptik>fh x]ÍYme^}Î[ viDiey<ut>ut[. at[ aÐ prÇ Ep]e^

O>u

mEn]B]vm]f[.

\EdY]gx[œnuem]eÄ

zsmic{]l

x]DiÄ]vuÎ

bixinÓ[ k]>Ym]f[.

nTÊuÎvRÄuh

xRÄ]R

jIviteÊÄuric{uÔ


169

suB]p[tipURÉm]y

O>u

k]<[Ï]T]ft[.

zptik>fEsSi

eekv>ic{

mnÓin[

vY¬ikEš]T]keÈ, xhBvÆEš]T]keÈ jIvitEÊ]Tu teÎyuh sztutyi^}.” 572.“nÐueT s]züÊil eev>]gYemÎ[ prÇi>iÄuÎt[ |tienÊeÎy]f[. m^y]šÊil

ci^EÏ]L

eev>]gYemÎ[

EkÈ]l

evruÏ[

`Î[

aRËh

D>iÄuh.

aÆeny^}. >]gh, at]yt[ b³h, |^}]ti>iÄuk `Î[ m]ztm]f[ eev>]gYh ek]Þ[ \EÌsiÄuÎt[. xhBvÆeš m]ri niÎ[ k]fuk, atum]yi t]d]«Yh zp]piÄ]ti>iÄuk `Ît]f[

zptik>fÊil

xhBviÄuÎt[.

x]D]>fy]yi

nÐL

AE>]eTÜi^uh

v<ÄiÈ]l, tRÄmuÞ]y]l, atiEn]T[ ^yic{u Ep]kuÎt]f[ aTiÄTiyuh |TiÄiTiyuh ek]TuÄ]N nÐeš Ezp>iÏiÄuÎt[. EdSYh piTiÄuEá]L avieT nÐL pURÉm]yuh EdSYÊieû

piTiyilÊeÎt]f[.

nÐueT

vY¬itVh

mu<uvN

EdSYvum]yi

OÎ]vuky]f[. a^}]et nÐil EdSYh \diÄuÎtuh vš>uÎtuh vY]piÄuÎtuh nmuÄ[ k]f]N k<iyuÎi^}. n]h avieT Ek]pÊieû mURÊikš]yi m]ruÎu. mH]«]Äšuh ci^EÏ]L

Ek]pic{[

niyzßfÊi^]f[.

k]f]h. avR

pEÑ,

av>ueT

av>ueT

Ek]ph

tikc{uh

vik]>vic]>ÆLeÄ^}]h

av>ueT

k]<[cÄ]>]f[.

kuti>xv]>i ariyuÎvn[ kuti>eyeÄ]Þ[ EvgÊil teû ^ÑYh EnT]h. mric{[ atriy]Ê O>]L kuti>ÏurÊ[ kyriy]l kuti> ay]eš atin[ Et]Îiy v<i ek]Þu

Ep]kuh,

mH]«]ÄL

avx]nh

tÆšueT

apkTÊil

viviDB]vÆeš

c]TiÄukyuh

E^]knM¿]yi

ecy{uh.

atu

EvÞEp]e^

Ep]e^

aÏEÏ]L

\pEy]giÄuky]f[ ecy{uÎt[. mric{[ vik]>]DInn]yiÊI>uÎ x]D]>fÄ]>n[ viEvkh nS[Tm]vuÎu. atveû n]sÊinuh |Ty]ÄuÎu. eev>]gYm]f[, b³mi^}y[my]f[ mHÊuÄšueT ^Ñfh. atu[ek]Þ[ avR x]Hc>YÆEš]T[ zptik>iÄuk m]ztEm ecy{]ruÔU. kRÐvuh atieû P^vum]yuÔ nÐueT b³h k]>fm]f[ atin[ k<iy]Êt[. b³m]f[ aHÜ]>h xZS[TiÄuÎt[. A aHÜ]>h zptik>fÊin[ tTÓm]vukyuh ecy{uÎu. b³ÆEštuh cißkL vRÍiÏiÄuÎu, AzgHÆšueT `Éh kUÈuÎu. mnÓ[ xd] BUtk]^ x[m>fkLÄuh B]vi xVp[nÆLÄumiT¿[ O]Ti nTÄuÎtu ek]Þ[ vRÊm]n nimiSÊie^ y]œ]RËYÆL k]f]N nmuÄ[ kÉi^}]ety]kuÎu.


170

aEÏ]L

muNsI^h

vc{u

ek]Þ[

Eb]DpURv{m^}]et

nÐL

cuÕup]TukEš]T[

zptizpvRÊnÊin[ O>ueáTuÎu. aÆen p<y sI^h OÎu kUTi b^eÏTuÊuÎu. eev>]gYmuÞ]y]^vieT AzgHÆši^}. atu[ ek]Þ[ mnÓil nUr[ nUr[ cißkši^}. aÆenyuÔ

mnÓ[

vRÊm]n

nimiSeÊ atieû putumEy]eT En>iTuÎt]f[

zptik>fh.” 573.“at]f[ mÄEš]TÐ eev>]gYh všRÊ]N pryuÎt[. eev>]gYh vÎ]l zptik>fh xV]B]vikm]yi \Þ]yieÄ]Ôuh. aEÏ]L Ae>eyÜi^uh s]xic{]^uh atinu piÎil evruÏuÞ]vi^}. at[ b³iÄÊi^}. A mEn]B]vEÊ]eT meÕ]>]eš m>Y]d pÚiÏiÄuÎt[ ek]Þ[ zps[nmi^}. at]fÐ prÇt[ zptik>fh ~et]>]LÄuh x]DiÄuÎt]efÎ[. at[ nÐueT m]nxik]vx[œey m]ztm]f[ Azsyic{i>iÄuÎt[, a^}]et p>it®x[œitikešy^}.” 574.“>]mnuh

kZS[fnuh

mÕuh

viEdVSh

vc{u

ek]Þ]f[

sztuÄEš]T[

ep]>utiyetÎ]f[ ci^e>]eÄ k>utuÎt[. at[ s>iy^}. teû zpiypøiey apH>ic{ >]vfEn]T[ >]mn[ EdSYh Et]Îiy]l nmuÄtil at[Butmi^}. atu Ep]e^ jnic{EÏ]L mutl teÎ ek]^}]N `^}] v<ikšuh En]Äiyi>uÎ khxen sztut vc{iÈ]f[ kZS[fN avx]nh ek]ÎetÎuh nmuÄ[ Et]ÎiEyÄ]h. aÆen viDiÄuÎt[ arivueÞÎ[ vic]>iÄuÎ nÐueT arivi^}]y[m ek]Þ[ m]ztm]f[. >]vfeÎÎ vY¬iEy]T[ >]mn[ O>u sztutyumi^}]yi>uÎu. >]vfeû aHßeyy]f[ >]mN `tiRÊt[.. ko>vE>]T[ x³i ecy{]N kZS[fN ty{]r]yi>uÎu. av>ueT aHÜ]>EÊ]T[ x³iecy{]N aviTuÎ[ O>uÄm]yi>uÎi^}. k]>fh aztEml všRÎu muÕiy aHß xmUHÊin[ vin]sk>m]f[. atien nsiÏiEÄÞt[ E^]knM¿]vsYm]f[. >]j]evÎ ni^yil jn>Ñ m]ztm^}, DRÐ>Ñyuh

ecy{]N

>]mN

b]ÍYx[œn]f[.

>]vfeû

aDRÐÊieû

mkuET]d]H>fm]yi>uÎu xIt]pH>fh. sURÏfKey ^Ñ[mfN muriEv¯ic{tin[ p]vh xIt

`ßu[

pi<c{u?

xItey

vWnyi^UeT

apH>ic{

>]vfn[

zptik]>m^}

vIEÈÞiyi>uÎt[, teû k]mpURÊiy]f[. A aDRÐÊin[ aßYh kuriÄ]n]f[ zsI>]mN >]vfEn]T[ yuÍÊien]>uÆiyt[.”


171

575.“mH]«]ÄLÄ[ sztumiztEBdvuh Ek]pt]p]dikšuh OeÄ nTN afiyuÎ EvSh Ep]e^y]f[. atvRÄ[ `EÏ]L EvfemÜi^uh a<ic{u v¿]h. `zt nÎ]yi aBinyiÄuEá]<uh

avR

EvSEÊ]T[

t]d]«Yh

zp]piÄuÎi^}.

E^]kÊil

zpvRÊiÄuEá]L av>uh aHÜ]>muÔtu Ep]e^ k]fiÄ]ruÞ[. `Î]l |o m]yik aHß tÆšil niÎ[ BiÎm]efÎvRÄriy]h.” 576.‘mH]«]Äešyuh av>ueT zpvZÊikešyuh nÐL vi^yi>uÊuEá]L vše> zsÍiEÄÞtuÞ[. av>ueT EvSvuh y]œ]RËYvuh ti>ic{riy]N ~Õvuh aTuÊ[ ep>um]ruÎvRÄu kUTi k<iyukyi^}. purem k]ÈuÎ B]vÊinu piÎil \Ô av>ueT xtYxV>Upmriy]N xßtxHc]>i

xUÑ[m

dZS[Ti

Ayi>uÎiÈuh

AvsYm]f[.

aEÌHÊieû

aR´unn[

mHÊVh

zsIkZS[feû

mnÓi^]Ä]N

k<iÇi^}.

aR´unN p]RËx]>œiyueT viviD EvSÆL m]ztEm kÞuÔU. aviTuÎ[ divYdZS[Ti nlki

anuzgHiÄuÎtu

ve>

aR´unn[

Bgv]eû

xV>UpeÊÏÕi

O>rivuh

|^}]yi>uÎu. ^Ñ[mfN zsI>]mczàeû ni<l Ep]e^ AjIvn]ßh k<iÇ Aš]f[. `ÎiÈuh aviTueÊ pURÉm]yi

mnÓi^]Ä]N xEH]d>n]y ^Ñ[mfn[ k<iÇi^}.

mnuSYEvSÊil |osV>En]TTuÄ]N `zt kÞ[ `šuÏmuEÞ] atiE^er zpy]xm]f[ OÏh jIviÄuÎ mnuSYnie^ |osV>tVh dRsiÄ]N. atin[ mnuSYnie^ divYt dRsiÄ]N k<iyuÎ aßRdZS[Ti vikxiÏic{]l m]ztEm k<iyU. E^]kh k]fuÎ b]HYvY¬itVh av>ueT ni<l m]ztm]f[. avR |zàiyÆEš] mnEÓ] ek]Þriy]N pÕuÎ vY¬itVÆš^}. ave> k]fuk `Îti^up>i anuBviÄuk `Î]f[ prEyÞt[. mH]«]vieû x]ÎiÍYh av]cYm]y anuBvm]f[. Ezpmvuh B¬iyuh xmRÏfvuh ek]Þ[ A anuBvvum]yi OÎ]y^iÇ[ av>ueT aß>hgÊil kTÄuky]f[ ave> ariy]nuÔ ~k v<i. aÆen A Aß> xÊyum]yi ~kIB]vh zp]piÄuEá]L m]ztEm avR E^]kEÊ]T[ `Æen zptik>iÄuk m]zth ecy{uÎu `Î[ nmuÄ[ ariy]N k<iyukyuÔU.” 577.“>]mn[ aEnk]yi>h >]ÑxM]e>yuh >]vfenÊeÎyuh niS[zpy]xh yuÍÊil

nizgHiÄ]N

k<ivuÞ]yi>uÎu.

`ÎiÈuh

aEÌHh

v]n>M]R

mutl


172

aÉ]rÄÉN ve>yuÔv>ueT xHk>fh EtTi. avRÄuh |osV>k]>YÊin]yi zpvRÊiÄ]N avx>h nlki. Hnum]eûyuh xuzgIvEûyuh mÕuh B¬iyuh xmRÏfvuh E^]kÊin[ m]tZky]Ä]N |Ty]Äi. xmuzdh vÕiÄ]N k<ivuÞ]yi>uÎiÈuh mUÎu divxEÊ]šh

v>ufen

zp]RËic{[

zptYÑn]Ä]N

>]mN

tuniÇu.

atin[

P^muÞ]k]et vÎEÏ]L m]ztm]f[ zpšy]ùi xm]nm]y Ek]peÊ aviTuÎ[ višic{u v>uÊiyt[. Ek]ph `Îuh aEÌHÊieû pURÉ aDIntyi^]yi>uÎu `Î[ eekEkyi vnv]xÊiny¿uÎ

Evšyil

zsI>]mczàeû

ep>um]Õh

etšiyiÄuÎuÞ[.

tniÄ[

avk]seÏÈ >]jYh EnT]nuh B>iÄ]nuh `^}] k<ivumuÞ]yi>ieÄ at[ anY]ym]yi niESDic{ eekEkyiEy]T[ O>u p>uS v]Äu Ep]^uh aviTuÎ[ \c{>iÄuÎi^}. `Îu teÎy^},

O>u

kuÕvuh

ecy{]Ê

teÎ

vnv]xÊiny¿uEá]<uh

nmx[Ä>ic{[

|šyÐyueT AsIRv{]dh EnTuÎ >]men nmuÄ[ k]f]h.” 578.“>]vfeû aDRÐeÊ `tiRÊ >]mN `ßu ek]Þ[ eekEkyi ecy[t aDRÐeÊ `tiRÊi^} `Î[ mÄLÄ[ Et]ÎiEyÄ]h. >]m]yfh xUÑ[mm]yi pÚic{]l eekEkyi |ÏryuÎ Ep]e^ duS[T kœ]pztm]yi>uÎie^}Î[ k]f]h. `Îu teÎy^}, tY]gÊieûyuh pøI DRÐÊieûyuh k]>YÊil eekEkyiÄu tu^Yh meÕ]>]eš nmuÄ[ cUÞiÄ]fiÄ]N k<iyi^}. teû aßYk]^mTuÊu `Î[ kÞiÈ]f[ ds>œN ti>ÄiÈ[ >]mn[ aBiESkh niþyic{t[. `Î]l >]mEn]TuÔ mmt ek]Þ[ eekEkyiey viv]Hh ecy{uÎ Evšyil aEÌHh Ekky >]j]vin[ nlkiyi>uÎ O>u v]g[d]nh p]^iÄ]N ty{]r]yi^}.

at]yt[,

eekEkyiÄ[

puztnuÞ]y]l

A

puzten

teû

anß>]vk]siy]Ä]emÎ[ ds>œN eekEkyiyueT pit]vin[ v]Äu ek]TuÊi>uÎu. aBiESk v]RÊ Ekky>]j]vien m]zth ariyiÄ]Êtil niÎ[ A xtYzpti¡ ds>œN mrÎu Ep]yte^}Î[ \oHiÄ]vuÎEtyuÔU. A v]g[d]n ^hGnÊieû p]ph ds>œnil vÎu Ec>]etyi>iÄ]n]f[ eekEkyi B>ten >]j]v]Ä]n]vsYeÏTuÎt[. m]ztm^}

puzt

duKh

ek]Þ[

m>iÄuemÎuÔ

munis]ph

xtYm]yiÊI>femÜil

aßYk]^Ê[ ds>œn[ zp]fenÄ]L zpiyeÏÈ zsI>]mczàn[ m>fEm] tÊu^Ym]y vipEÊ]

xhBviÄfh.

>]men

k]Èi^y¿]N

v>h

Ec]diÄuÎti^UeT

munis]ph


173

xtYm]vukyuh >]meû apmZtYuvinuÔ x]ÍYt O<iv]vukyuh ecy{uh. `Î]l eekEkyiyueT

tY]gh

|et]Îum^}.

ds>œN

|o

v]RÍkYÊi^uh

teû

>Upxokum]>YÊil Ax¬n]efÎ[ eekEkyiÄ[ ariy]h. O>u yœ]RË pøiyueT kTm BRÊ]vieû mnÓ[ |osV>niE^¿[ ti>ic{u viT]N xH]yiÄuk `Ît]f[. a^}]et teû

nsV>m]y

s>I>EÊ]T[

mmt

všRÊi

aEÌHeÊ

jnnm>fczkÊil

tšc{iTuky^}. aßYk]^h pøiey ninc{]f[ ds>œN jIvN evTiyuÎetÜil at[ aEÌHÊieû

punRjMÊin[

k]>fm]kuh.

mric{[

>]men

x[m>ic{u

ek]Þ]f[

m>iÄuÎetÜil niþym]yuh aEÌHh mu¬i zp]piÄukyuh ecy{uh. k]miniyi^uÔ Ax¬i

du®KÊin[

m]ztEm

k]>fm]kU

`Î[

ds>œen

Eb]ÍYeÏTuÊ]N

aEÌHÊieû AtYßikm]y nM m]zth ^ÑYm]Äiyi>uÎ eekEkyi keÞÊiy v<i teû

EýHÊieû

y]g]ùiyil

teÎÊeÎ

AHUti

ecy{uk

`Ît]yi>uÎu.

BRÊ]vieûyuh mkeûyuh xk^ aEy]ÍY]v]xikšueTyuh kuÕ]E>]pfÆL niÒb[dh ~Õu v]ÆieÄ]Þ]y]lÄUTi eekEkyi xuDI>h teû p>mm]y kRÊvYh nirEvÕuk teÎ ecy[tu. xVßh n]vu ek]Þ[ ptiÄ[ tEÎ]TuÔ EýHp]sh eekEkyi muric{u m]Õi. aßYk]^Ê[ ds>œeû mnÓ[ pURÉm]yuh >]mnil m]ztm]yi>uÎu. teÎ ~Õvuh kUTut^]yi

EýHic{,

tniÄuÞ]yi>uÎ eekEkyiyueT

t]N

xihH]xnh niÓV]RËt

jIvenEÏ]e^ |osV>nu ek]Þ]f[

EýHic{,

EvÞi

O<iÇu

zsI>]mczàN

BRÊ]vieû

mnÓil

ek]TuÄ]N

ty{]r]y

A

p]vnp]dÆeš

nmx[k>iÄuÎt[. pøIDRÐh m]ztm^}, teû mkeû xEH]d>EýHvuh tY]gbuÍiyuh E^]kh ariy]N v<iey]>uÄuk v<i O>ÐeyÎ ni^yi^uh tniÄuÔ kTm eekEkyi niRv{Hic{u. zsI>]mnuh B>tnuh tÐi^uÔ A«b³h kuÈiÄ]^h mutE^ kÞriÇi>uÎ eekEkyi EjYS[Úen k]Èi^yc{ EsSh a¢eûEy] jnÆšueTEy] aBIS[Th m]niÄ]et tniÄ[ evruet kiÈiy >]jYh B>iÄ]N vI>nuh DRÐniS[Únum]y B>tN O>iÄ^uh muti>ukyie^}Î[

nÎ]yi

ariÇi>uÎu.

`Î]l

aÆeney]>u

x]Hc>Yh

O>uÄiyti^UeT >]jYxuKÆL tYjic{[ >]meû zptiniDi m]ztm]yi >]jYh B>iÄ]nuh vinyh ek]Þ[ >]mEnÄ]L ysxViy]y B>f]Dik]>iy]k]nuh teû mkn[ eekEkyi


174

avx>muÞ]ÄieÄ]TuÊu. B]>th A Ep>inu teÎ aRHm]yt[ O>u m]tZk] B>f]Dik]>ieyÎ ni^yil B>teû B>fh ek]Þ]f[. atin[ pk>m]yi A mknil niÎ[

eekEkyiÄ[

kiÈiyEt],

HZdyÊil

trc{u

kyruÎ,

O>пuh

O>iÄ^uh

xHiÄ]n]v]Ê, muÔuv]ÄukL! teÎ ku>isiE^ÕiyvRÄ[ m]Ïu ek]TuÄ]N zp]RËic{ zkiüuvien |Îu[ E^]kh A>]DiÄuÎu. p]vh, eekEkyiEyEy], |zt nUÕ]ÞukL k<iÇiÈuh E^]kh mu<uvN niàiÄuk m]ztm]f[ ecy{uÎt[. ariÇu vc{[ niÒb[dm]yi E^]k]pm]nÊieû ku>is[ ci>k]^h cum^iE^ÕieÄ]Þ]f[ eekEkyi teû EýHÊin[ vi^ nlkiyt[. at]f[ zptik>fh. niÓV]RË EýHÊil niEÎ \Þ]kU `ÎÐ prÇt[.” 579.“Byh ek]EÞ] k<ivi^}]y[m ek]EÞ] O>uvN zptikU^ x]Hc>YÆLÄ[ v<ÆuÎt^} zptik>fh. at[ BI>uvieû, duRb{^eû aHihx] zpxhgh Ep]e^y]f[. mric{[ tniÄ[ `tiRÄ]nuh jyiÄ]nuh kI<TÄ]nuh `^}] k<ivukšuh \Þ]yi>ieÄ, niS[k]m

EýHh

ek]EÞ]

Ekv^h

DRÐbuÍi

ek]EÞ]

teû

s¬iÄ[

kTiÇ]fiTuÎt]f[ zptik>fÊil nÐL k]fuÎt[. aS[eeTsV>YÆLÄDipn]y |osV>N mnuSYEvSh `TuÄuEá]L mnuESY]citm]y >Itiyil zptik>iÄuÎt]f[ >]mnil

n]h

k]fuÎt[.

at]f[

atieû

Bhgi.

at]f[

nÐueT

mnÓien

\ÎmiÏiÄuÎt[.” 580.`eßÜi^uh

viSyeÊÏÕi

tuTRc{y]yi

dIRGEn>h

xhx]>ic{u

ek]Þi>iÄuk aÐyueT ptiv^}. xhB]SfÊiEn]eT]Ïh teÎ aÐ B¬M]e> xVIk>iÄ]nuh Azsm zps[nÆL eekk]>Yh ecy{]nuh |T¿ieT n]mtIRËÊil kušic{u kyr]nuh

OeÄ

xHzxp]t[...” EvdÆL

xmyh

`ÎiÆen

vRÉiÄuÎ

keÞÊuÎu. Ayi>h

vi>]T[

‘xHzx

muKÆšuh

pu>uSeû

sIRS]®

kÉukšuh

vZÊikš]ek

pu>uS®

xHzx]Ñ

eekk]^ukšumuÔt]yi

aÐyueT

ek]c{[

züI

s>I>Êi^UeT zpk]sic{u k]fuÎt[ vix[myk>m]f[. 581. B¬>ie^]>]šueT aWu vyÓ]y O>u kuÈi kUÈÊi^uÞ]yi>uÎu. atien cUÞiÄ]fic{u ek]Þ[ O>u zbªc]>i tE^Î[ A kuÈi nÎ]yi Bjng]nh p]TieyÎ[


175

aÐEy]T[ prÇu. aÐ aven ci>ic{u ek]Þ[ kT]Ñic{u. “s>iy]Ef], Em]En?” aÐyueT Ec]dYÊin[ n]fh pu>Þ t^y]È^i^UeT kuÈi \Ê>h nlki. t]<[mEy]eT aEpÑiÄuÎ viDh anunyxV>Êil aÐ avEn]T[ aпu EvÞi O>u p]Èu p]T]Em] `Î]>]Çu. OÈuh mTiÄ]et kuÈi p]T]N tuTÆi.

582.“Evd]hbiEk......” 583.A kuÈi p]TiÄ<iyuÎtu ve>yuh aÐyueT En]Èh avnil niÎišÄiyi^}. a¯En>h aÐ teû Aß>E^]kÊil vizsmiÄuky]efÎ[ Et]Îic{u. kIRÊnh k<iÇEÏ]L aÐ aven aTuÊu višic{u. |>u kvišinuh muÊh nlki. “aÐyueT ep]ÎukuÈN `zt nÎ]yi p]TuÎu!” aÐ aven teû aTuÊu teÎ piTic{i>uÊi. kuÇuEm]Eš]T[ kurc{[ miÚ]yi ek]Þu v>]N prÇu. atil niEÎt]nuh miÚ]yi `TuÊ[ aÐ A xukZtiy]y kuÈiÄ[ nlki. 584.B>f]Dik]>ikLÄuh Em^Dik]>ikLÄuh mÕuh nitYjIvitÊil `Æen zptik>fh x]ÍYm]efÎtinuÔ mrupTi |niyuh vY¬m]yiÈie^}Î[ En>eÊ Ec]dYh Ec]dic{ vY¬i AvRÊic{u. aÐ tuTRÎu, 585.“aÐ

prÇE^}]

ARÄ[

eev>]gYh

\EÞ],

B>iÄuÎy]š]y]^uh

B>iÄeÏTuÎvn]y]^uh mut^]šiy]y]^uh et]<i^]šiy]y]^uh ay]LÄ[ zptik>fh nitYjIvitÊieû B]gm]Ä]vuÎEtyuÔU. at[ av>ueT kRÊvYp]^nÊin[ O>iÄ^uh tTÓm^}. kRÊvYh anus]xiÄuEá]L ay]LÄ[ kRsn ni^p]TukL `TuÄ]h. kI<[jIvnÄ]R a^xM]>]vukEy] kániey vWiÄukEy] ecy{uÎ x]Hc>YÆšil Em^uEdY]gx[œn[ x]Hc>YÊien]ÊuyE>Þi v>uh, avReÄtie> nTpTi `TuEÄÞi v>uh. O>u et]<i^]šiyueT A«]RËtyi^}]y[m Ec]dYh ecy{uÎtinRËh ay]šueT mnuSYtVh

ae^}Üil

ay]šueT

vY¬itVh

Ec]dYh

ecy{uÎu

`Î^}.

k]>fh

Eb]Dt^Êil mut^]šiyuh m]Enj>uh et]<i^]šiyuh tÐil O>u EBdvumi^}. O>u vY¬iEy]T^}, n]h EdSYeÏTuÎt[. A vY¬iyil aEÏ]L \Ô tEm]gufeÊ nÐL >Ej]gufh ek]Þ[ m]Õ]N zsmiÄuky]f[. O>u x]Dken aveû tEm]gufÊil


176

niÎufRÊ]N xÊVgufh ek]Þ[ k<iÇu `Îu v>ikyi^}. avieT >Ej]gufh AvsYm]efÎ[

k]fiÄuÎt]f[

k]šiey

ci^EÏ]L

BIk>>UpÊil

ciztIk>ic{[

k]fuÎt[. k]ši nizgHiÄuÎt[ ~etÜi^uh mnuSYeny^}, axu>eny]f[, at]yt[ nÐie^

t]mxik

kÉu>uÈukyuh

gufÆešy]f[.

vTieyTuTuÊ[

xVßh

kuÈi

pÚiÄ]ti>uÎ]l

aTiÄ]en]>uÆukyuh

ecy{uÎt[

~et]>Ðyuh kuÇiEn]TuÔ

EýHÄurv[ ek]Þ]Ef]? a^}, EýHÄUTutl ek]Þ]f[. O>u Ay aEt x[œ]nÊ[ ci^EÏ]L kuÈiey siÑiec{Î[ v>i^}. atu Ep]e^ nÐL Ae>eyÜi^uh EdSYeÏÈ]^uh at[ A vY¬iEy]TuÔ EýHÊil niÎuÞ]kuÎt]yi>iÄfh. mric{]y]l nmuÄu teÎy]f[ kuTutl Ed]Sh.” 586.“nÐL

EdSYÊieû

aDIntyi^]kuEá]L

nÐueT

mnÓu

nirey

duS[cißkL m]ztm]yi>iÄuh. vY¬iEy]T[ pk>h vIÈ]nuÔ vYzgt ay]Eš]T[ evruÏ[ \Þ]Äuh.

evruÏ[

všRÊuÎti^UeT

nÐL

xVyh

nÐueT

mnÓil

n>kh

xZS[TiÄuky]vuh ecy{uÎt[. EdSYh m]ztm^}, axUy, kusuá[, x[œ]nm]nÆLÄu EvÞiyuÔ atY]zgHh |et^}]h EcRÎ[ nÐueT mnÓien zB]ß]^ym]Äi m]Õuky]f[. duRvik]>ÆL ek]Þ[ AdYh nsiÄuÎt[ nÐueT teÎ mnÓieû s]ßiy]f[. nÐueT \Ôie^ EýHvuh xoà>Yvum]f[ atieû cUETÕ[ Aviy]yiEÏ]kuÎt[. aÆeney]>u mnÓu vc{u ek]Þ[ ~tu B>f]Dik]>iÄ]f[ nÎ]yi zpvRÊiÄ]N k<iyuk? at]f[ mnÓ[ zptizkiy¿[ O>uÆuÎtu ek]ÞuÔ ku<Ïh. avieT viEvkh nsiÄuÎu, A mnÓil ciß]Äu<Ïh m]ztEm \Þ]kU. O>u zpEtYk x]Hc>YeÊ En>iTuÎtil \Þ]kuÎ p>]jyh mÕu kRÐÆešyuh b]DiÄuh. avyuh avt]šÊi^]kuh. at[ A kániyueTy]efÜi^uh

>]jYÊieûy]efÜi^uh

aD®ptnÊin[

|Ty]Äukyuh

ecy{uh.” 587.“etšiÇ buÍiyil niÎu m]ztmE^}, s>iy]y tI>um]nÆšuh zpvZÊiyuh \Þ]kU? `zt zptikU^ x]Hc>YÊi^uh ptr]ti>iÄuÎt]f[ s>iy]y mnÓ]ÎiÍYh. at^}]et cißiÄ]et `TuÊuc]Ti pryukyuh zpvRÊiÄukyuh ecy{uÎ O>]LÄ[ `Æen

teû

Ej]^i

nÎ]yi

ecy{]N

k<iyuh?

aÆenyuÔy]LÄ[

s>iy]y


177

B>f]Dik]>iEy], m]EnjE>], EQ]k[TEr], `WinIyEr] OÎuh Ak]N pÕi^} `Î^}, O>u >hgÊuh Es]BiÄ]nuh k<iyi^}. zptik>iÄ]N pÚic{ie^}Üil jivitÊil vÎu Ec>uÎ avx>ÆL s>iy]yi \pEy]geÏTuÊ]En], jIvit xoB]gYh nuk>]En] O>]LÄuh x]DiÄukyi^}.” 588.“aEÐ, aHÜ]> n]sh v>]et s>iy]y zptik>fh x]ÍYme^}Î[ prÇiÈ[, |EÏ]<t[

`^}]vRÄuh

kUTiEy

k<iyU

`Îu

prÇ]l

`Æen

s>iy]kuh?

\Îtx[œ]nÆšil |>iÄuÎv>il BU>iB]gvuh aHÜ]>eÊ kI<TÄiyv>^}E^}]?” 589.“nIß]nriy]Êtu ek]Þ[ evÔÊi^irÆie^}Î[ prÇi>uÎ]l `eÎÜi^uh nIßl pÚiÄ]N pÕuEm]? x]D]>fÄ]>ueT jIvith `TuÊu En]Äiy]lÄUTi, nÐL ariEÇ] ariy]etEy] p^EÏ]<uh zptik>iÄuÎueÞÎ[ mnÓi^]Ä]h. avieT mnÓ[ pURÉm]yuh s]ßm^} `Ît[ En>]f[. atil zptizpvRÊnvuh kUTi kuerey]eÄ nTÄuÎuÞ[. `Î]^t[ niyzßiÄ]N nmuÄ[ k<iyuÎu. miÄEÏ]<uh zptY]G]tÆL ByÎiÈ]k]h n]mt[ ecy{uÎt[. `Üi^uh niyzßfh xhBviÄuÎu `Ît[ v]üvm]f[. `^}]v>uh

`^}]

x]Hc>YÆši^uh

EdSYh

ek]Þ[

ep]ÈieÊriÄuÎt]yi

nÐL

k]fuÎi^}. k]>fh atu[ ek]Þ[ kUTutl ku<ÏÆL \Þ]kuemÎ[ avRÄriy]h. atu ek]Þ]f[ Ent]ÄM]R zptiEy]gikEš]T[ EýHh k]fiÄuÎtuh, jnÆL avm]nic{[ xhx]>ic{]^uh ci>ic{u ek]Þ[ EkÈu ni^[ÄuÎtuh. mEnj>uh B>f]Dik]>iyuh aÆen ep>um]riy]l

m]ztEm

kániy]y]^uh

,>]jY]Dik]>m]y]^uh

vijyk>m]yi

ni^niRÊieÄ]Þu Ep]k]N k<iyU `Î[ zp]Ey]gik buÍiyuÔ ARÄuh ariy]h.” 590.“niÆšiEÏ]L O>u kániyueT aDik]>x[œ]nÊi>iÄuky]efÎ[ vEc{.. et]<i^]šikL ci^ avk]sÆšuÎyic{u ek]Þ[ xm>h tuTÆ]N Ep]vuky]f[. xm>Ent]v[ niÆeš vÎu kÞ[ av>ueT avk]sv]dÆL \ÎyiÄuÎu. avey^}]h nY]yem^}Îuh x]Dic{u ek]TuÄ]N k<iyuÎte^}Îuh niÆLÄ[ nÎ]yi ariy]h. xm>Ent]vieû ep>um]Õvuh aHÜ]>vuh kÞ]l x]D]>fgtiyil niÆLÄ[ AdYh mnÓil

ep]ßuÎt[

EdSYm]yi>iÄuh.

`Î]^t[

niÆšvieT

zpkTiÏiÄuEm]?

O>iÄ^umi^}. k]>fh niÆLÄriy]h, aEÏ]L EdSYh zpkTiÏic{]l at[ xm>Êin[ ti>i


178

ek]šuÊuemÎ[. et]<i^]šikšueT viE>]Dh xá]diÄuky^}]et atu[ ek]Þ[ O>u gufvumie^}Î[ ariy]vuÎtu ek]Þ[, nÐL aEt n]fyÊil ay]LÄ[ mrupTi ek]TuÄuÎi^}. muá[ |Ê>h xàRBÆšil ep>um]riyiÈuÔtieû evšic{Êil n]h x]Hc>YeÊ vi^yi>uÊuÎu.” 591. “muá[ niÆL |Ê>h x]Hc>YÆšil xm>Ä]>ueT Ene> \Ôil vÎ Ek]ph atu

Ep]e^

zpkTiÏiÄuky]f[

avReÄtie>

kRsn

ecy[tiÈuÔetÎ[

nTpTikL

k>utuk.

`TuÊiÈumuÞ]yi>iÄuh.

`Îu

aÆen

teÎy^} v>uEá]L

et]<i^]šikšuh atu Ep]e^y]yi>iÄuh ti>ic{Tic{iÈuÞ]vuk. O>u pEÑ, avR O>u pTi kUTi

kTÎ[

zpvRÊiec{Îuh

jIvnÄ]e>yuh

xVßh

v>]h.

atu[

kániey

Aek

kuTuhbjIvitÊieû

b]Dic{tuh

mÕu

s]ßieyÊeÎyuh

tkRÄ]n]Ty]Äiytuem]eÄ nÐL |EÏ]<i>uÎ[ AE^]ciÄuEá]L O]RÊu `Î[ v¿U. aet]eÄ AvRÊiÄ]N nКiS[TeÏTuEm]?” 592.“|vieT

muNk]^]nuBvÆšueT

xH]yiÄuky]f[

ecy{uÎt[.

O]RÐ

mueá]eÄ

nmuÄ[

|Ê>h

viEvkh

Evšyil

v>uÊ]N

`ßu

m]zth

zps[nÆš]fuÞ]yiÈuÔt[? káni p^n]L pUÈiyiETÞi vÎu. `ztEy] jIvnÄ]>ueT Ev^yuh

kU^iyuh

nS[Tm]yi.

tniÄu

teÎ

xm>Ä]R

AzkmiÄuemÎ[

ByÎ[

purÊirÆ]N pÕ]ety]yi. kuTuhb]hgÆšueT jIvnu Ene>yuh BISfi mu<Æi. `^}]Õinuh mU^k]>fm]yt[ nÐueT EdSYh niyzßiÄ]N zsmiÄ]Êt]yi>uÎu `Î[ |Îu ti>iÇu En]ÄuEá]L nmuÄ[ k]f]N k<iyuÎu. aEt]RÐ v>uEá]L avieT xVyh nÐueT EdSYh niyzßiÄeÏTuky]f[. \Ôil `zt EdSYmi>uÎ]^uh muKÊ[ v^iey]>u ci>i nÐL v>uÊiÄUÈuÎu. xm>Ä]e>, zpEtYkic{[ Ent]vien, nÐL k]>Ym]yi

xVIk>ic{[

xlÄ>ic{i>uÊuÎu.

c]y

ek]TuÄuÎu.

kus^mEnVSiÄuÎu.

et]<i^]šikšueT zps[nÆešÄuric{[ nКuh vše> xHt]ph k]fic{[ xhx]>iÄuÎu. `Îu

teÎy^},

kániyueT

|EÏ]<eÊ

avx[œ

vRÉic{u

EkLÏic{[

t]N

et]<i^]šikLÄu EvÞi p>m]vDi xH]yÆL ecy{uky]efÎ[ ave> `Æenyuh Eb]ÍYeÏTuÊ]N zsmiÄuÎu. `Æenyuh zps[nh >mYm]yi OÊu tIRÏ]Äuv]N n]h


179

muNeekeyTuÄuÎu. |o >Itiyil zps[nÆL eekk]>Yh ecy{uEá]L P^Êil at[ zptik>fÊin[

tu^Ym]vuky]f[.

vY¬ijIvitÊi^]y]^uh

OoEdY]gik

jIvitÊi^]y]^uh p^EÏ]<uh |o >Itiyil nÐL \Ôi^i>ueÏß]y]^uh purem nM zpdRsiÏiÄ]ruÞ[.

anYE>]T[

k>ufyuh

xH]nuBUtiyuh

k]fiÄ]ruÞ[.

avieT

zptik>fÊieû gufP^h anY>i^uÞ]vukyuh zptizkiyyueT Ed]SP^h nÐil m]ztm]yi OtuÆukyum]f[ ecy{uÎt[. mÕuÔv>ueT B]gÊuniÎuh zptizkiy¿[ nÐL |T ek]TuÄuÎi^}.” 593.“nÐueT xVB]vÊil m]ÕmuÞ]yiÈi^}. m]Õh ep>um]ÕÊil m]ztm]f[. nÐueT aHÜ]>h nsic{iÈi^}. vinyh purÊu m]ztm]f[. EdSYh aEt pTi \Ôi^uÞ[. ati^}]t]Ä]N EvÞi nÐL OÎuh ecy[tiÈi^}. \Ôie^]Î[ vc{[ zpvRÊiÄ]N nmuÄ[ zpEc]dnEmkuÎu. zkEmf at[ O>u sI^m]yi m]ruÎu. ~tu x]Hc>YÊi^uh nÐL E^]kdZS[Tiyil zptik>iÄuÎ Ep]e^ k]feÏTuÎu. akÊ]keÈ vin]sk>m]y vik]>vic]>ÆL aTic{RÊuk m]ztm]f[ nÐL ecy{uÎt[. av \Þ]kuÎtieû k]>fm]>]y]En] av \d[BviÄ]et tTy]En] nmuÄ[ k<iyuÎi^}.” 594.“mÄEš,

AÍY]«ikh

ariy]ÊvRÄu

Ep]^uh

avR

~tu

Ej]^i

ecy{uÎv>]y]^uh EvfemÎueÞÜil |ztyuh ecy{]N k<iyiE^}? nytzß¡teyÎ[ mÄLÄ[ EvfemÜil |tien pry]h. O>]LÄ[ teû kRÐ>hgÊ[ vijyiÄfemÜil nytzß¡t

AvsYm]f[.

mH]B]>tyuÍEvšyil

teû

xus¬m]y

eexnYeÊy]ek ko>vRÄ[ nlki ni>]yuDn]yi p]¥vpÑÊu EcRÎ[ yuÍÊil peÜTuÊ

zsIkZS[fN

nmuÄ[

aDik]>x[œ]nÆši^i>iÄuÎvRÄ[ zptik>fh

tIRc{y]yuh

zptikU^B]vnkL

k]fic{u AzgHvuh

x]ÍYm]f[.

avieTÊeÎ

avR

tÎt[

|o

nytzß¡ty]f[.

dZ™niþyvumueÞÜil tÆšueT

aTiÇukUT]N

\Ôil

|Ê>h

avEsSiÏiÄuÎ

anuvdiÄ>uetÎu

m]zth.

aÆeny]y]l aeteÎÜi^uh O>u v^iy ep]ÈieÊriyi^]yi>iÄuh avx]niÄuk. mnÓie^ cÏuh cvruh aÎÎ[ nIÄ]N pÚiEÄÞt[ ave> xhb³ic{iTEÊ]šh vše> AvsYm]f[. b]HYm]yi A nimiSh zptik>iÄ]nuh Aß>ikm]yi aTiÇukUTuÎ


180

EdSYh, evruÏ[, viEdVSh, zptik]> cißkL tuTÆiyvey^}]h pÎIT[ mnnh ecy[t[ m]Õ]nuh p>isI^iÄuÎtu ek]Þu m]zth nmuÄ[ nÐueT kRÐ>hgÊ[ at[ButÆL xZS[TiÄ]N x]DiÄuh. aÆenyuÔvRÄ[ mÕuÔvR ax]ÍYemÎ[ viEsSiÏiÄuÎ ^ÑYÆL EnT]N k<iyuh. nÐueT \ÔilÊeÎ mHÊ]y O>u \oR´Ezx]tÓ[ nmuÄ[ keÞÊ]n]vuh. ~tu B>f]Dik]>iÄuh, \EdY]gx[œnuh mnÓu vc{]l |o k^ aBYxiec{TuÄ]vuÎEtyuÔU. atin]yi aHÜ]>h nsiÄuÎtuh En]Äi |>iEÄÞ k]>Ymi^}. `Î]^uh mnÓien suÍIk>iÄfemÜil kuereyÜi^uh niRÐmm]y EýHh av>uh všREÊÞt[ AvsYm]f[.” 595.“aÆeny]efÜil

aEÐ,

x]DkN

zptik>iÄuÎtuh

B>f]Dik]>i

zptik>iÄuÎtuh tÐil `ß]f[ vYtY]xmuÔt[? mH]«]ÄLÄ[ jnÆšil v>uÊ]N k<iyuÎ m]Õh `zt mH]n]y O>u B>f]Dik]>iÄuh xZS[TiÄ]N k<iyuÎi^}E^}]?” 596.mÄšueT Ec]dYÊin[ aÐ O>u \d]H>fÊi^UeT \Ê>h nlki, “>Þ[ aylv]xikšueT vIÈu muÕÊ[ `ti>]šikš]E>] >]zti ew>iÇil muÔ[ vitri. OÎ]mN >]vie^ kuer mÉ[ evÈi atinu mIetyiÈ[ zps[nh p>iH>ic{u. >Þ]mN Ñm]pURv{h O]E>]Î]yi

nuÔieÏruÄieyTuÊ[

tIyiÈ[

p>iH>ic{u.

`Î]l

AkuEá]E<]?

m<Ä]^h

nsiÏic{u.

tlÄ]^h OÎ]meû

>Þ]šuh vIÈumuÕh

zps[nh nirey

ew>iÇi^]yi>iÄuh. muá[ EvÞiyi>uÎtieû |>Èi aÍV]nh avey^}]h pi<utu m]Õ]N EvÞi v>ikyuh ecy{uh.” 597.“tuTÄÊil

x]DkM]>uh

ecy{uÎt[

B>f]Dik]>iyueT

nytzß¡t

pißuT>uky]f[. \Ôie^ EdSYvuh aHÜ]>vuh OÎuh purÊu k]fiÄ]et, pÞ[ aÆen zpkTiÏic{EÏ]<uÞ]y BviSYÊukL O]RÊu ek]Þ[, x]Dknuh AdYm]dYh x]Hc>YÆEš]Tuh vY¬ikEš]Tuh zptik>iÄ]N p>isI^iÄfh. pEÑ, O>u zpD]n vYtY]xmuÔt[

x]Dkeû

^ÑYh

mnÓi^uÞ]yiÈuÔ

duS[cißkeš

keÞÊi

nsiÏiÄ^]f[. `Î]l E^]kvYvH]>Êil k<iyuÎve> xhb³ic{iTEÊ]šh avR kUTutl zp]D]nYh k¯iÄuÎt[ tlÄ]^h ~tu viEDnyuh zptix³ikL t>fh ecy{]n]f[.

ew>iÇi^inu

mukšil

mÉuv]>iyiÈ[

nTÄ]N

v<iey]>uÄuÎtu


181

Ep]e^y]fv>ueT zpvZÊi. atieû p>iftP^eÊÄuric{[ avR cißiÄuÎi^}. eevk]>ik cißkL aTic{mRÊuÎtu ek]Þ[ m]zth av nsiÄuÎie^}Î[ avR ariyuÎi^}. av mnÓieû A<ÆšiE^¿[ Ep]vuky]f[. avieTÄiTÎv kišiRÄuÎu. aEb]D mnÓieû |>uÈil avyueT Ev>ukL pT>uÎu. kUTutl s¬iy]R´ic{[ |o aDmv]xnkL t^ep]ÄuEá]L x]D]>fÄ]>N tkRÎu Ep]kuÎu. |o BUteÊ t]N teÎ xZS[Tic{t]efÎ[ aEÏ]L avEn]RÄuÎi^}. AdYh mutl teÎ avn[ mnÓien k<uki vZÊiy]Ä]N zsmic{i>ueÎÜil |Æeney]>vx[œ v>um]yi>uÎi^}.” 598.“x]Dken xhb³ic{[ zptikU^ p>ix[œitikL O]E>]Îuh aveû všRc{¿[ v<iey]>uÄuky]f[ ecy{uÎt[. av kÉ]Ti Ep]e^ avnie^ kuÕvuh kurvuh avnu teÎ k]ÈieÄ]TuÄuÎu. tÎie^ a<uÄukL aÏEÏ]L nIÄuky]f[ aveû zpD]n kRÊvYh. DY]njp]dikL |o O>u ^ÑYEÊ]eT Evfh n]h ecEy{Þt[. a<uÄu piTic{ p]ztÊil

p]e^TuÊ]l

at[

pi>iÇu

Ep]kuÎ

Ep]e^,

mnÓie^

cIÊvik]>vic]>Æeš m]Õ]et zp]RËic{tu ek]EÞ] DY]nic{tu ek]EÞ] atieû mDu>P^h anuBviÄ]N k<iyi^}.” 599.“k]mEzk]D]dikEš]TuÔ x]Dkeû x³iyi^}]Ê xm>h OEÎ] >EÞ] divxh ek]Þ[

avx]niÄuÎt^}.

zptikU^

x]Hc>YÊil

Ek]ph

v>uÎt[

avn[

niyzßiEÄÞi v>uh. ci^EÏ]L niyzßfh viÈu Ep]eyÎu v>]h. aEÏ]L piÎIT[ pþ]Êpic{[ EdSYÊieû mU^k]>fh keÞÊi zp]RËn ek]EÞ] DY]nh ek]EÞ] atien

mnÓil

niÎuh

niEÒSh

tuTc{u

nIÄ]N

avN

zsmiÄfh.

aveû

jIvitÊieû ^ÑYh teÎ mnÓieû |o >Itiyi^uÔ xhEs]Dnm]f[. |Æen zpyøh ni>ß>h tuT>uky]efÜil aveû aHÜ]>vuh atil niÎušv]kuÎ mÕ[ vZÊikšuh zkEmf ÑyiÄuÎt[ ariy]N k<iyuh. A yuÍÊieû aßYGÈÊil gu>ukZp ek]Þ[ aveû aHÜ]>h pURÉm]yuh nsiÄuÎu. avN pURÉt aTyuÎu. avieT mnÓ[ |Îu n]h ariyuÎ >Itiyil |e^}Îu teÎ pry]h. cißkšie^}Üil pieÎ `ßu mnÓ]f[? A avx[œyi^]f[ s>iy]y zptik>fh xhBviÄuÎt[.”


182

600.“mnÓi^} `Îu vÎ]l avieT kRÐEm] atieû zptikRÐEm] \Þ]k]N pÕi^}E^}].” O>u xhsyh \yRÎu vÎu. “aÆeney]>vx[œyi^]Ef] zptik>fh xhBviÄuÎt[?” 601. “p>mm]y aRËÊil avieT kRÊ]evÎ B]vmi^}. atu ek]Þ[ kRÐvuh |^}.

zptizkiy¿uh

|Tmi^}.

\Ôt[

Ekv^

x]Ñi

B]vh

m]ztm]f[.

nÐueT

¡]EnzàiyÆšuh kREÐzàiyÆšuh at]tieû viSyÆšil zpvRÊiÄuÎtin[ nÐL dZk[x]Ñiy]yi

ni^ek]ÔuÎu

ni>IÑiÄuÎt^}]et aHÜ]>Êieû yœ]RËm]y

mnÓ[

piTiyil zptik>fh

`EÎyuÔU.

OÎiEnyuh

niÎuh

pÕi

pURÉm]yuh

x]ÍYm]kuÎt[.

avey

`^}]h

viDiÄuÎi^},

vi^yi>uÊuÎi^}.

mu¬n]kuEá]<]f[

atuve>

evruet

jIvitÊil

zptik>fxVB]vh

nÐL

všRÊieyTuÄ]N \Ô zsmÊi^]f[ `Îu pryfh. kurÇ pÑh, b]HYm]yi `Üi^uh

xmUHEÊ]T[

zptik>iÄ]N

ariÇi>iEÄÞt[

Ae>

xhb³ic{uh

atY]vsYmuÔ k]>Ym]f[.” 602.“x]Dn ek]Þ[ nÐL EnETÞt[ ‘atinÏurem]Îi^}]Ê’ avx[œy]f[. EnTuk, `ÊiEc{>uk `eÎ]eÄ pryuEá]L avieT c^nmuÞ[. c^nmÕ, >Þi^}]Ê biàuvil

ni^yurÏiÄuky]f[

mnuSYjIvitÊieû

p>m

^ÑYh.

tIzvyøvuh

gu>ukZpyuh OÊu Ec>uEá]<]f] at[Buth xhBviÄuÎt[.” 603.|tu

prÇu

niRÊiy

putiyt]yi

>cic{

O>u

Bjng]nh

p]TiEÄLÄ]N AzgHh zpkTiÏic{u. zbªc]>ikL zsuti mIÈ]N A>hBic{u;

604.“k]tiÎu k]t]y[...” 605.k]y^ieû pc{Ï>Ïil ep]Î^ ew]riyuÎ etšievyil. aÐyi>iÄuÎ Ek]fiÏTiyil niÎ[ AzsmÊieû eteÄ atiRÊi niRÉyiÄuÎ k]yl nÎ]yi k]f]h. ~t]nuh muÄuvÄuÈikL mIN piTiÄ]nuÔ zsmÊi^]f[. >Þ[ ecriy kuÈikL k>yil O>u kuTvum]yi k]Êi>iÄuÎu. kUÈÊil mutiRÎvN evÔÊil meÕ]>u mInienEÏ]e^ \ošiyiÈ[ muÆuÎu. k]y^riy]Êzt niÒb[dtEy]eT, `Î]l cTu^m]yi


183

aveû

eekkL

ecšiyil

t]<uÎu.

miÄv]ruh

OEÎ]

>EÞ]

mXYeÊyuh

ek]Þ]yi>iÄuh avN ep]ßuÎt[. evruh eek ek]Þ[ |Æen mIN piTiÄ]N anit>x]D]>fm]y x]mRËYh teÎ Evfh. ep]ßÏTRÏi^uh ep]Êukši^uh Ošic{u kšiÄuÎ v>]^iEnyuh

mÕ[ v^iy mXYÆEšyum]f[ avRÄ[ En]Èh. aÐyueT

k>uf]Rzd mi<ikL a¯En>h ave> tE^]Ti. “ave> En]Ä[,” keÉTuÊu ek]Þ[ aÐ prÇu, “A kuÈikL |EÏ]E< vIÈuk]>Yh En]Ä]N zp]p[t>]yiÄ<iÇu. `Îuh av>iÆen eekek]Þ[ mIN piTiÄ]N v>uÎt[ k]f]h. |Îini |o mIN cßyiE^] mÕ[ ALÄ]REÄ]

ek]Þu

Ep]yi

viÕiÈu

Evfh

vIÈiE^ÄuÔ

a>iyuh

m^Äriyuh

v]EÆÞt[. p]vÆL, |zt ecruzp]yÊil teÎ kuTuhbÊieû \Ê>v]ditVh cumEÄÞi v>uÎE^}].” 606.aÐyueT

v]Äukšil

knivieû

mu^Ï]l

mfÄuÎuÞ]yi>uÎu.

k>yil niÎi>uÎ ek]c{ukuÈikeš aTuEÊ¿[ višic{u. avR a¯h mTic{u mTic{]efÜi^uh eekyil

kuTvum]yi

aÐyueT

muÎie^Êi.

“kuer

mIN

kiÈiy]>uEÎ]?”

t]lp>YEÊ]eT Ec]dic{u ek]Þ[ kuTh v]Æi En]Äi. kuÈikL eek m^RÊi, “|^}Ðc{I, m< k]>fh evÔh EkriÄiTÄuÎtu ek]Þ[ aÉn[ azt mIen]Îuh piTiÄ]N kiÈuÎi^}.” kuTÊinuÔil ~t]nuh p>lmInukL m]zth v]^iÈTiÄuÎu. mUÊ kuÈi |EÏ]<uh evÔÊi^]f[.

O]E>] zp]vsYvuh \yRÎu v>uEá]L eekyil ecšiyuh

Ecruh m]ztEm k]f]nuÔU. vIÞuh mIninu EvÞi A ecši nirÇ evÔÊil avN muÆ]Üu<i |Tuky]yi. aÐ kurc{u En>h atu[ En]Äiyi>uÎ EsSh kuÇuEm]Eš]T[ `Eß] aTÄh prÇu. 607.kuÇuEm]L `fIÕu Ep]yi a¯xmyÊinuÔil O>u p}]x[Õik[ xWi nirey AÏiL, ~ÊÏ<h, mDu>p^H]>ÆL OeÄy]yi mTÆieyÊi. atu[ kUT]et kurc{[ a>iyuh pc{Äriyuh kUTi avRÄ[ ek]TuÄ]N aÐ prÇu. av>ueT vIÈil mUÎu n]^u En>EÊ¿[ AH]>Êin[ atu[ m]zth mtiy]kuh. kuÈikšueT muKh xEß]Sh ek]Þ[ viTRÎu. avR kiÈiyet^}]emTuÊ[ k]y^>ikiE^E¿]Ti. “aÉ], aÉ], En]ÄiEÄ,” av>ueT sb[dÊil AEvsvuh \X]Hvuh tušuáiyi>uÎu, “aÐc{i nmuÄ[ AvsYh


184

Ep]e^ a>iyuh kriyuh tÎiÈuÞ[. b], Ep]k]h, |ni mIen]Îuh piTiÄÞ.” “teÎEy],” avN evÔÊil niÎ[ k>¿u kyri. kZt¡t]pURv{h aÐEy]Tnuv]dh v]Æi mUv>uh av>ueT vIÈiE^EÄ]Ti.

Ezpmvuh k>ufyuh 608.\c{Ey]TTuÊ En>h. aÐ zbªc]>i nI^uvieû kuTi^i^i>uÎ[ m>c{Ini ep]šiÄuÎu. Azsmh >UpeÏTuÎ k]^Ê[ AdYm]yuÞ]Äiy kuTi^]ft[. aÐyuh g]yztiyuh ~t]Þ[ >Þu vRSEÊ]šh ati^]f[ t]mxic{i>uÎt[. aÄ]^Ê[ atieû O>u B]gh teÎ k^vry]yuh, aTuÄšy]yuh mÕuh aÐyuh AdYk]^ zbªc]>ikšuh \pEy]gic{i>uÎu. 609.>]vie^ aÐ aylpÄeÊ B¬>ueT vIÈil niÎ[ mTÆi v>uEá]L eekyil ~t]nuh m>c{IniÄi<ÆumuÞ]yi>uÎu. niS[kšÜy]y O>u ek]c{u kuÈiyueT \X]HzpHRSEÊ]eT at[ `^}]vE>yuh \yRÊiÄ]ÈieÄ]Þ[ aÐ prÇu, “|t[ aÐ av>ueT práil niÎu[ pi<uetTuÊt]f[. aÐ teÎ |t[ |Î[ pu<uÆi mÄLÄ[ `^}]h

t>uÎuÞ[.”

|tuh

prÇ[

cIni

Et]^[[

ep]šiÄ]ni>uÎt]f[.

aÐEy]TTuÊu kUT]N pÕiy avx>h O>u zbªc]>i p]<]Äiyi^}. aÐey xH]yic{u ek]Þ[ kUÈÊil teû xhsyÆšuh A zbªc]>i Ec]diÄ]n]>hBic{u. 610. “aEÐ, k]>ufYvuh EýHvuh tÐil `ß]ef]>u vYtY]xh? E^]kÊil EýHiÄuÎvR OÊi>iEÏ>uÞ[. `Î]l k]>ufYmuÔvR kurv]yiÈ]f[ k]fuÎt[. aetß]?” 611. E^]kÊil zbªc]>iyueT `eÎ^}]v>uh

EýHiÄuÎvR

aBizp]yeÊ prÇu

aDikmueÞÎ[

ti>uÊieÄ]Þ[

nTÄuÎt[

mmteyÏÕiy]f[.

pryuÎt[

prÇu,

“EýHh,

s>iy^}.” EýHh

nÐL nÐueT a¢nÐm]e>,

xEH]d>Æeš, B]>Yey, mÄeš, xuHZÊuÄeš OeÄ EýHiÄuÎu `Îu prÇ]^uh avieT mmt m]ztEmyuÔU. a^}]yi>ueÎÜil teû kuÈikešEÏ]e^ mÕu kuÈikEšyuh EýHiÄ]N nmuÄ [ k<iyfm]yi>uÎu. aÆen k]fuÎuEÞ]? vIÈuk]E>]TuÔ EýHh


185

aylÄ]E>]TuEÞ]? m]t]pit]ÄEš]TuÔ EýHh mÕ[ zp]ym]y ALÄ]e> k]fuEá]L \Þ]kuÎuEÞ]? nÐueT mtÊiEn]T[ nmuÄiS[Th, mÕu mtÆEš]T[ evruÏuh. A>uh xVßh >]jYeÊ EýHiÄuÎ Ep]e^ ayl >]jYeÊ EýHiÄuÎu `Î[ pry]ri^}. |Æen ati>u ekÈi všc{ EýHeÊ EýHemÎ[ pry]N pÕi^}. at[ xV]RËtyil niÎuh >]gEdVSÆšil niÎuh \Þ]kuÎ mmt m]ztm]f[. p>imitm]y mmtey xImyÕ EýHm]Äi m]Õuky]f[ AÍY]«iktyueT \EÌsh. A EýHÊieû p>ipURÉtyi^]f[ k]>ufYÊieû pUv[ vi>iyuÎt[.” 612. “mmtyueT E^]kh |TuÆiyt]f[. atil cu>uÄh EpRÄu m]ztEm |TmuÔU. ae^}Üil ~t]nuh vüuÄLEÄ] AdRsÆLEÄ] avieT x[œ^h kiÈi `Îu v>]h. azt teÎ. av teÎyuh s]sVtm^}. |Î[ n]h EýHiÄuÎuevÎ[ pryuÎve> p^e>yuh n]eš n]h evruÄuÎu. |ÎeÊ sztu n]šeÊ miztm]yi m]ruÎu. mmtyueT E^]kÊil ~ÕÄurc{i^ukšuÞ[. ci^E>]T[ kUTutl aTuÏh mÕu ci^E>]T[ kurc{[ |S[Th `ÎiÆen. kuÎuh ku<iyumuÔ m]RÅm]fetÜi^uh avx]nh ku<iyil vIfukiTÄuÎ anuBvm]f[ zp]Eyf k]fuÎt[.

mmtyueT E^]kÊie^ kuÎukL `Îu pryuÎt[

\d]Êm]y EýHÊieû m^ni>kEš]T[ t]>tmYeÏTuÊiy]l evruh mflÄUnkL m]ztm]f[. p>m]nàÊieû anuBUti pk>]N O>iÄ^uh mmt¿[ k<iyi^}. nКriyuÎ EýHÊil pUÄšuh muÔukšumuÞ[. s>iy]f[. `Î]l atin[ O>iÄ^uh czàenyuh xU>Yenyuh nÑztÆešyuh `ÊiÏiTiÄ]N k<iyi^}. evÔÊie^ kumiš Ep]e^ nsV>m]y nÐueT EýHeÊ ansV>m]y EýHm]Äi m]ÕfemÜil avieT AdYh nÐie^ aHßyuh mmtyuh m>iÄfh.” 613. “’w]N’ \ÔiTÊ]f[ ‘nI’ v>uÎt[. avieT EýHemÎt[ >Þu vY¬ikšil m]ztem]tuÆuky]f[. EdsEýHikšuh xmud]y Ent]Äšuh x]mUHY zpvRÊk>uh OeÄÊeÎ ~t]nuh Epe> kUTutl EýHiÄuÎu `Î vYtY]xEmyuÔU. avieTyuh eedVtmuÞ[ EýHiÄuÎy]šuh EýHB]jnvumuÞ[. >ÞuÔiTÊ[ EýHÊin[ p>imitiyuÞ[. EýHiÄ]N O>u ‘w]ni’e^}Üil EýHiÄeÏTuÎt]yi O>u zpEtYk ‘nI’ yumi^}. avieT avEsSiÄuÎt[ EýHh m]zth. A e`kYEb]DÊil EýHEzx]tÓil nieÎ]<ukuÎ


186

|Tmuriy]Ê zpv]Hh m]ztm]fuÔt[. A O<uÄ[ `EÆ]eÈÎ[ Ec]diÄuÎi^}. at[ ndIzpv]Hh

Ep]e^

xVB]vm]f[.

~tu

`^}]

tTÓÆEšyuh

mrikTÄuÎu.

O<ukukeyÎt[

atin[

O<uk]ti>iÄ]n]vi^}.

zptib³muÞ]y]^uh

ndiyueT ndi

xmuzdeÊÄuric{[ cißiÄuÎi^}. avyueT xhgmh O<uÄieû avx]nh xV]B]vikm]yi xhBviÄuÎt]f[. avieT mUNkUÈi ty{]r]Äiy m]RÅE>Kkši^}. xU>YN zpk]siÄuÎt[ BUmiÄu[[ m]zth EvÞiy^}. A zpk]sED]>fiyil BUmiyuh vÎuepTuÎu `EÎyuÔU. mmt p>]zsyÊil kÊuÎ em<ukuti>i Ep]e^y]f[. atieû zpByil |>uÈil ni^[ÄuÎ ~t]nuh muKÆL m]zth nmuÄ[ k]f]h. atinÏurh `^}]h |>uÈi^]f[. Ae>]eÄ A zpk]sv^yÊil vÎu Ep]kuÎuEv] ave> m]ztEm atin[ tE^]T]N k<iyU. mric{[ divYEýHh xVyh jV^iÄuÎ xU>YenÏ]e^y]f[. at[ `^}]ÕiEnyuh zpk]siÏiÄuÎu. avieT |>uÈ[ k]f]N teÎ x]DiÄukyi^}.’ 614. “atu Ep]e^ >eÞÎet]<iÇ]l avieT nÐueT Ezpmzpk]sh xVyh p>Äuky]yi.

at[

A«xVB]vm]f[.

aHÜ]>vuem]eÄy]fiÎiEÏ]štin[

tTÓm]yi

EBdB]vnyuh

ni^[ÄuÎt[.

av

Byvuh

nsic{]lÏieÎ

avieT EýHh m]ztvEsSiÄuÎu. EýHh jIvitm]yiÊI>uÎu. at[ pk>h `eßÜi^uh zptIÑic{iÈuÔ

k]mYty^}.

ti>iek

EýHh

kiÈeÈ,

kiÈ]ti>iÄeÈ,

nÐueT

EýHzpv]HeÊ at[ O>u t>Êi^uh b]DiÄuÎi^}. A EzpmÊieû ndiyil ARÄu EvfemÜi^uh

muÆiÄušiÄ]h.

E>]giy]keÈ

AE>]gYv]n]keÈ,

yuv]v]keÈ,

vZÍn]keÈ, Af]keÈ, epÉ]keÈ, d>izdn]keÈ, Dnv]n]keÈ Ezpmndi Ae>yuh ni>xiÄuÎi^}.

Ae>Üi^uh

kušiÄeÈ,

kuTiÄeÈ,

muÆukEy]

nIßukEy]

`ßu

EvfemÜi^]keÈ, ae^}Üil kušiÄ]nuh kuTiÄ]nuh vixÐtic{u ek]ÔeÈ, Ezpmndi anuxYUth O<ukuÎu azt teÎ. A Ezpmzpv]Hh O]E>] v]Äi^uh En]Äi^uh zpvZÊiyi^uh kvieÇ]<ukuEá]L atien nÐL k]>ufYemÎ[ višiÄuÎu.” 615. “nÐueT

`^}]

v]Äi^uh

zpvZÊiyi^uh

zp¡yueT

zpk]sh

p>ÄuÎtieny]f[ k]>ufYemÎ[ pryuÎt[. |Î[ nÐueT v]Äuh zpvZÊiyuh OÈumiÄ cißkšuh y]zßikm]f[ atu ek]Þu teÎ avey]Îuh xEctnm]efÎ[ pry]N


187

vy{. eectnYÊieû xmzgm]y AviS[k>feÊ k>ufy]yi n]h pryuÎu. atu[ ek]Þ[ k]>ufYÊin[ Ae>yuh muriEv¯iÄ]N k<iyi^}. k]>fh at[ Eb]D>Upm]f[. Ak]sÊin[ muriÄ]En] muriEv¯iÄ]En] k<iy]Ê Ep]e^ Eb]DÊin[, k>uf¿[, Ae>yuh EvdniÏiÄuv]N k<iyi^}.” 616. “k>uf

anYeû

etÕukuÕÆL

k]fuÎi^}.

mnuSYeû

duRb{^tkšil

k>ufyueT kÉ[ ptiyuÎi^}. k>uf¿[ n^}ve>Îuh ekÈve>Îuh \Ô EBdmriyi^}. atin[

>]jY]tiRÊikšuh

ap>icitm]f[.

mtÊieû

k>uf¿[

Ev^ieÄÈukšuh

aHÜ]>Êien]Ïh

j]tiyueT

k<iy]n]vi^}.

vi^Æukšuh

atu

ek]Þ[

aHÜ]>Êieû xßtikš]y Byvuh, k]mvuh >]gvuem]Îuh k>ufyueT kFevÈÊ[ O>iÄ^uh v>i^}. ÑmiÄukyuh mrÄukyuh ep]ruÄukyum]f[ k>ufyueT xVB]vh. k]>ufYh O>u |Tn]<i Ep]e^y]f[. ati^UeT ARÄuh kTÎu Ep]k]h. `Î]l OÎuh avieT

tÆi

ni^[ÄuÎi^}.

Ezpmh

atieû

p>ipURÉtyil

zpk]siÄuÎt]f[

k]>ufYh.” 617. “atien nmuÄ[ O>u s>iy]y mH]«]vieû ^Ñfm]yi pry]mE^}] aE^}?” 618. “tIRc{y]yuh,” aÐ \Ê>h nlki. “`Î]l at[ ti>ic{riy]nuÔ viEvkh Evfh. mH]«]vil Ezpmvuh k>ufyuh atieû pURÉtyil nmuÄ[ dRsiÄ]emÜi^uh p^EÏ]<uh avR EýHh zpkTiÏiÄuÎt[ siÑfÊi^UeTy]f[. siÑfÊil siSYN a¯h

Evdn

anuBviEÄÞi

k>ufyuÞ]k]emÜilÄUTi cUÞiÄ]fiÄukEy]

;

v>uh,

nÐL

ecy{uEá]L

O>]eš

atin[

OoSDm]yi

s]xiÄuÄEy]

muriEv^[ÄuÎt[

ay]šueT

gu>uvieû

ay]šie^

etÕ[

aHÜ]>Êin]f[.

ay]šueT vY¬itVeÊÏÕiyuÔ D]>fkš]f[ avieT tk>uÎt[. at]RÄuh |S[TmuÔ k]>Ym^}. ecy{uÎt[ etÕ]efÜilÄUTi at[ Ec]dYh ecy{eÏT]En] ti>uÊeÏT]En] A>uh AzgHiÄuÎi^}. atu ek]Þ[ ~tu t>h siÑfÊi^uh kuerey]eÄ Evdn kUT]et pÕi^}. a¢N mken s]xiÄuÎti^uh aÐ mkeš aTÄh pÚiÏiÄuÎti^uh aÍY]pkN vidY]RËiey siÑiÄuÎti^uh OeÄ atuÞ[. ci^EÏ]L |o mkEn] mkEš] vidY]RËiEy] zptiESDic{u `Î[ v>]h. p^EÏ]<uh av>ueT cuÕup]Tu ek]Þ[


188

\Ôil Et]ÎuÎ EdSYh avR aTÄieyÎuh v>]h. avieT anux>ic{]^uh \Ôil ek]TuÜ]Õ]yi>iÄuh. Byh k]>fh `tiRÏ[ purÊ[ k]fiÄ]N vy{. k>iyi^ v]>iyiÈ[ kn^f¿]N zsmiÄuÎ Ep]e^ kuEr zp]vsYh |o amRSvuh du®Kvuh Evdnyuh zptiESDvuem^}]h

avR

\Ôi^TÄ]N

zsmiÄuÎu.

`EÏ]e<Üi^uh

at[

AšiÏT>]ti>iÄi^}. a¢nÐm]E>] aÍY]pkE>] siÑiÄuÎtinu piÎil av>ueT EýHh m]ztm]fuÔetÜilÄUTi atieû p>iftP^h p^EÏ]<uh ep]ÈieÊriyi^]f[ avx]niÄuk. k]>fh siÑfÊieû p]RsVP^m]yuÞ]kuÎ murivukL \fÄ]N avRÄ[ ariyi^}. av>v k]fuÎu kUTiyi^}.” 619. “gu>usiSY b³Êil |o aTic{mRÊeÏÈ amRSemeÎ]>u GTkmi^}. avieT siSYeû mnÓ[ murieÏT]N teÎ |Tyi^}. k]>fh siSYN xVEmDy] gu>uvin[ v<Æi jIviÄ]N O>uÆi vÎy]š]f[. atu ek]Þ[ gu>uvieû siÑfh teû nM¿]efÎ dZ™m]y Eb]Dh siSYnuÞ[. avieT gu>uviEn]T[ xmRÏfmuÔtu ek]Þ[ mnÓil evruÏuh viEdVSvuh aTiÇukUTuv]N avx>mi^}. gu>uvil niÎ[ vÎu Ec>uÎetßuh zpx]dbuÍiEy]eTy]f[ siSYN xVIk>iÄuÎt[. atu k]>fh siÑfh ek]Þ[ aveû mn®zpx]dÊin[ O>u mÆ^uh ~^[ÄuÎi^}. `Î]l siSYen gu>uvieû p>IÑfÆeš

atijIviÄ]N

zp]p[tn]ÄuÎt[

xVßh

viEvkEm]

xmRÏfEm]

m]ztm^}. ati^up>i gu>uvieû teÎ k>ufy]f[. apURÉnuh v]xn]bÍnum]y siSYnil p^EÏ]<uh viEvkeÊ tÈi nIÄi aHÜ]>vuh, Ezk]D]di

kiÜ>M]>uh

t^ep]ÄieyÎ[ v>]h. av k]>fh gu>uvieû siÑ mnÓil A<Êil muriEv¯iec{Îu[ v>]h.

aEÏ]e<]eÄ

piTivÔiy]kuÎt[.

gu>uvieû A

k>uf

knivieû

teÎy]f[

amZtE^pnh

zpD]nm]yuh pu>Èiy]l

siSYn[ \fÆ]Ê

muriEvt]fuÔt[? siSYeû mnÓieû murivukšil nieÎ]^iÄuÎ c^vuh p<uÏum]y EdSYh, Evdn, viS]dh, tuTÆiy zptukU^ B]vnkeš `^}]h gu>uvieû k]>ufYh niEÒSh tuTc{u nIÄuÎu. siSYeû b^HIntkL ariyuÎ Aš]f[ gu>u. atu[ ek]ÞEÌHh aveûyuÔil tnieÄti>]yi EdSYEm] `tiREÏ] \Þ]y]^uh aet^}]h


189

ÑmiÄukyuh mrÄukyuh ecy{uÎu. gu>uvieû k]>ufYpURÉm]y v]X^Yh ni^]vu Ep]e^ Av>fh ecy[t[ t]pztyÆšumkÕi siSYn[ \LÄušiE>kuÎu.” 620.“siSYmnÓin[ sisuxHjm]y eenRÐ^Yvuh, vizs]ßiyum>ušuÎt[ gu>uvieû k]>ufYpIyUSm]f[. aet]Îuek]Þ]f[ siSYn[ gu>uvieû siÑfEÊ]T[ EvÞvÉh zptik>iÄ]n]vuÎt[. teÎ gu>uvieû O>u avyvh Ep]e^ siSYn[ k]f]N k<iyuÎt[ atu[ ek]Þ]f[. tniÄ[[ ~Õvuh n^}etEß] atu m]ztEm gu>uvieû B]gÊuniÎuÞ]vU `Î[ siSYnriy]h. aviTueÊ zpvZÊikL xxUÑ[mh ni>IÑic{[ pÚic{til niÎuh gu>u tIRÊuh

xV]RËmu¬n]efÎ[

xV]RËpURÊiÄu

EvÞi

teÎ

siSYN

mnÓi^]ÄuÎu.

\pk>fm]ÄuÎ

Aš^}

aEÌHÊieû

gu>u

\rÏ[

avnuÞ]kuÎu. A EýHv]>]siyil Aek muÆiÄušiÄuÎ siSYnil t]N gu>uvieû xVßm]efÎ B]vmuÞ[. atu ek]Þ]fvN gu>uvientie> evruÏieû |ÊiLÄÉikL mnÓil vš>]niTek]TuÄ]ti>iÄuÎt[. a^}]et siSYn[ Evdnyuh viSmvuh OÎuh |^}]ÇiÈ^}. avN atieney^}]h atijIvic{u k<iÇiÈi^}. AÍY]«ikh kÊiyueT v]y[Ê^yi^UeT nTÄuÎt]f[. a¯em]ÎiTriy]l muriv[ niþym]f[. gu>uv]kuÎ mH]eevdYeû

kÉukL

siSYeû

O]E>]

cuvTuh

zsÍiÄuÎuÞ[.

gu>u

b^]l

tniÄiS[TmuÔ v<iey siSYen nyiÄuky^} ecy{uÎt[. aÆen nyiÄuÎ O>u Ent]Ev] vY¬iEy] a^} gu>u. aEÌHh Eb]DxV>Upn]f[. siSYeû Eb]DeÊy]f[ gu>uvieû siÑfh p>ivRÊnh ecy{uÎt[. a^}]et aveû xV]tzßYÊin[ aEÌHh kUc{uvi^ÆiTuky^} ecy{uÎt[.” 621. “a¢nÐm]>uh aÍY]pk>uh Ep]E>, gu>uvieû AvsYemß]f[ O>uvn[ m]RÅdRsnh nlk]N `Î[ Ec]diÄuÎvR k]fuh. gu>uvinuÔ k]>ufYh mÕuÔv>il vikxic{iÈi^}.

atu[ek]Þ[

avR

siÑiÄuEá]L

mÄšueTy]efÜi^uh

vidY]RËiyueTy]efÜi^uh \Ôil nTÄuÎ zptizpvRÊnÆL avR k]fuÎi^}. at[ B]viyi^ušv]Ä]vuÎ E>]gsmnÊin[

Ed]Sh

aE^]Ïti

ariyuÎi^}. m>uÎ[

ek]TuÄuÎ

p]RsVP^ÆešÄuric{riy]et Ep]e^y]ft[.

kuÈiyueT

xVtVemeßÎriy]et avR tÆšueT AsyÆL av>il aTiEc{¯iÄ]N zsmiÄuÎu.


190

av>ueT

v]Äuh,

zpvZÊiyuh,

aHÜ]>Êi^uh

kUTÏirÏ]y

mmtyi^uh

niÎ[

v>uÎvy]f[. muLec{TiyueT viÊukL p]kiyiÈ[ pUec{TikL muš¿femÎ[ Asic{]l nTÄuÎt]Ef]?” 622.“aÐ v<Äupryukyuh

mÄeš

aTiÄukyuem]eÄ

v]X^}iÄuÎumuÞE^}]. \fÆukyiE^}?”

siÑiÄuÎ

aEÏ]L

avieT

\Þ]yi>uÎ

k]>Yh

m]ztEm

ecy[t]^uh pryuÎ O>u

pryuÎuÔU.

piÎIT[ av>ueT

gZHx[œB¬n[

wÆL

ci^EÏ]L ave>

mnÓie^

murivukL

ariEyÞt[

at]f[.

aÐyueT eekkL zdutgtiyil atieû zpvZÊi tuTRÎu ek]Þi>uÎu. ep]šic{ m>c{Ini k<uki kS[fÆš]Äi muric{[ aTuÏil v¿]N g]yztiyueT eekyiE^¯ic{ EsSh aÐ tuTRÎu. 623.“s>iy]f[.” aÐ ci>ic{u,“mÄL aÆen ecy{]ruÞ[. p<y aÐm]R pryuh ec]^}uh Ec]ruh ek]TuÄfemÎ[. kuÈikšueT xVB]vmriÇ[ atnux>ic{]f[ ave> nyiÄuÎetÜil a¢nÐm]>ueT EýHpURÉm]y siÑfh v^iy muriÏ]TukL mnÓil \Þ]Äiyie^}Îu

vEÎÄ]h.

mnÓv>riyuÎEtyi^}.

`Î]l

prÇetßuh

miÄv>uh

at^}

anux>iÄ]N

ecy{uÎt[.

EvÞi

kuÈiyueT

xZS[TiÄeÏÈ

O>u

yzßm]yi avR kuÈikeš kfÄ]ÄuÎu. tÆLÄ[ s>ieyÎ[ Et]ÎuÎt[ ave> niRb{³ic{[

anux>iÏic{iÈ[

aEb]DmnÓil

muN

piÎIeTzt

anuBvh

EýHzpkTnÆL

dHiÄ]et

kiTÄuh.

nTÊiy]^uh

aetEÏ]e<Üi^uh

kuÈiyueT tikÈuh.

kUTut^]y]l CRÌiÄuh. atin¢nÐm]e> kuÕh prÇiÈ[ k]>Ymi^}. avRÄriyi^} tÆLÄ[ `^}]h ariy]emÎ aHÜ]>Êil nlkuÎ siÑfh kuÈikšueT mEn]ni^¿[ |fÆuÎt]Ef] `Î[.kuÈikEš]T[ ecy{]N pryuÎ k]>YÆL miÄtuh avR xVyh jIvitÊil pkRÊiÄ]f]ruEÞ]?atumi^}. m]t]pit]ÄšuETyuh gu>ujnÆšuETyuh v]ÄukEšÄ]L jIvitm]f[ kuÈikL kÞ[ pÚiÄuÎt[. a¢nÐm]>ueT v]eÄ]Î[, zpvZÊiey]Î[ `Îu[ kÞ[ vš>uÎ kuÈikšuh \Ôie^]Îu vc{[ pureÊ]Îu k]È]N ecruÏÊiE^ sI^iÄuÎu. av>il mutiRÎv>ueT siÑfÊieû murivufÄ]N piÎIT[ nlkuÎ ^]šn¿[ k<iy]et Ep]kuÎu. `Î]l \Ôi^mRÊuÎ m^invic]>Æšuh


191

Ezk]Dvuh amRSvuh OeÄ `Æen nIÄh ecy{femÎuh atieû AvsYemeßÎuh A>uh kuÈikeš OÈ[ pÚiÏiÄuÎumi^}.” 624.“gu>usiSY b³h tikc{uh vYtYüm]f[. gu>u siSYeû \Ô[ purh Ep]e^ vY¬m]yi k]fuÎu. atin[ aÏEÏ]L \LeÄ]Ô]N k<iyuÎtu m]zth EýHÊi^UeT pkRÎu nlkuÎu. EýHÊieû siÑfvuh k]>ufYÊieû tE^]T^uEmÕ[ vikxiÄuÎ siSYeû HZdypuS[pÊil pu<uevTuÄ]et En]Ä]N xd] gu>u zsÍiÄuh. A mnÓil `vieTy]f[ evruÏinuh viEdVSÊinuh pTRÎu piTiÄ]N |TmuÔt[? k]>ufY>s[miEyÕ[ viTRÎ

siSYeû

HZdypuS[pÊil

pUeá]Ti

Ep]e^

gu>UpEdsh

ptiÄuÎu;

k]^]ß>Êil P^vÊ]kuÎu. v]Äuh, zpvZÊiyuh gu>uvieû jIvitÊil >]gvuh ^yvuh

Ep]e^

|<pi>iÄ]n]v]ÊviDh

OÎu

EcRÎi>iÄuky]f[.

atien

m]tZky]Äiy]f[ siSYnuh xVjIvith >UpeÏTuÊuÎt[. evšic{h v<ik]ÈuÎ Ep]e^ EýHh ek]Þ[ siSYn[ m]RÅdRsnh nlkuÎt^}]et O>u >Itiyi^uh gu>u teû AsyÆL siSYnil aTiEc{¯iÄ]N zsmiÄuÎi^}.” 625.“k]ßx[pRsh

ek]Þ[ |>uá[

k]ßm]kuÎ Ep]e^ gu>u xZS[TiÄuÎ

EýH]ß>IÑh siSYeû xmüvY¬itVeÊyuh p>ivRÊnh ecy{iÄuÎu. siSYen xVyh EýHxV>Upn]Äi m]Õ]N atu[ xH]yiÄuÎu. siSYHZdyÊil Ezpm]ùi jV^ic{u tuTÆiy]l `^}] aDmv]xnkšuh atil `>iÇ[ c]á^]yiÊI>uh. piÎIT] aùiÄ[ |³nm]kuÎt[ mÕu[ cißkš]f[. cißkeš^}]h A cityie^]TuÆiy]l x]Dkeû dH>]k]sh vüusUnYm]yiÊI>uÎu. A HZdyh kviÇ[ niÓV]RË EýHÊieû zpk]sh p>ÄuEá]L E^]kh atien k]>ufYemÎ[ višiÄuÎu. ^ÑYh zp]pic{ x]Dkn[ ti>iek E^]kÊil zpvRÊiÄ]N av^hbh |o k]>ufYm]f[. A k]>ufYh ek]Þ]f[ |>uÈil evšic{h EtTiyu<^uÎ A«]ÄšueT E>]dnÊin[ ecvi ek]TuÄ]N mu¬pu>uSn[ x]DiÄuÎt[. mH]«]vieû jIvitÊil n]h k]fuÎ k]>ufYvuh EýHvuh BiÎm^}; av OE> n]fyÊieû |>u vsÆš]f[.” 626.epeÈÎ[ aÐyueT zsÍ O>u zbªc]>iyueT nirkÉil ptiÇu. “`ß] Em]en?” B]vmùn]yi>uÎi>uÎ zbªc]>i epeÈeÎ]Îuh mrupTi prÇi^}. pk>h teû


192

mnÓieû B]vh O>u Bjnyi^UeT zpk]siÏic{u. A v>ikLÄ[ kÉI>ieû cUTuÞ]yi>uÎu; nirB¬iyueT kušiRÐyuh. 627.“kÉTc{]^uh turÎ]^uemÎk.....” 628.“aEÐ, |>uÈÊ[ tÏiÊTyuÎ wÆeš eekpiTic{u nyiÄ]nÐy^}]et A>]fuÔt[? aÐyueT k>ufyie^}Üil |o Et]fi aÄe>eyÊi^}, A<Æšil t]fu Ep]vukEy \ÔU.” tuTReÎ]Îuh pry]N k<iy]et zbªc]>i ni>uÍkf[Ún]yi. A niS[kšÜ EýHÊišÄh aÐey xEß]SiÏiec{Üi^uh atu[ mrc{u piTic{[ aÐ prÇu, “niÆšueT aÐ k>uf]myiey]Îum^}. aÐ >]Ñxiy]f[. zkU>myiy]f[. xUÑic{i>uEÎ].” cuÕumi>uÎvR aÐyueT BISfieÏTuÊl EkÈ[ ci>ic{u. 629.“pÞuÞ]yi>uÎ äSikL k]>ufYmURÊikš]yi>uÎu. av>ueT mHÊVh viv>iÄ]N v]Äukši^}. av>ueT k]>ufYmi^}]yi>ueÎÜil |o E^]kemEÎ O>u n>km]Eyen. mH]«]ÄšueT tY]gvuh kZpyum]f[ E^]keÊ t]Æi niRÊuÎt[. xV]RËmtikš]y

mnuSYR

ecy[tu

kUÈuÎ

p]pÊieû

|>uÈ[

akÕuÎt[

A

EtEj]dIp[tiy]f[. at]f[ mnuSY>]siyueT t]š^yh ni^niRÊieÄ]Þu Ep]k]N xH]yiÄuÎt[. av>]f[ E^]kÊin[ s>iy]y nMecy{uÎvR. mH]«]ÄšueT kZp tÆeš `tiRÄuÎve>ÄUTi p>ipUtm]ÄuÎt]f[.” aÐ prÇu. 630.“aÐ O>u kœ O]RÄuky]f[. O>iÄl O>u >]j]v[ teû ~kpuzten gu>uku^

vidY]BY]xÊin]yi

EcRÄuv]enÊi.

O>u

mH]«]vieû

gu>uku^xzád]ymnux>ic{[

AzsmÊil

ek]Þu

>]jkum]>n]y]^uh

ecÎ[

kRSkeû

mkn]y]^uh OE> Ep]e^ zbªc>Yh p]^ic{uh AzsmExvkL ecy[tuh gu>uviEn]eT]Ïh k<iÇu ek]Ôfh. aÄ]^Ê[ m]t]pit]Äšum]yi y]et]>u b³vuh pu^RÊ]N p]Ti^}. gu>uku^Êil vc{]f[ EvdEvd]hgÆši^uh s]züÆši^uh zbªc]>i arivu[ EnTuÎt[. tEp]Dnnuh vi¡]nniDiyum]y gu>uvieû pRÉs]^yil zsÍEy]Tuh B¬iEy]Tuh gu>uExvyuh xV]ÍY]yvuh ecy[t[ vxic{[ vidY]BY]xh pURÊiy]Äi gu>uviEn]T[ viT v]ÆuEá]L siSYN yœ]s¬i gu>udÑif xmRÏiÄfemÎt]f[ Ac]>h. aeÎ]eÄ siSYnil niÎ[ AdYm]yuh avx]nm]yuh gu>u xVIk>iÄuÎ OE>


193

O>u xáÊ[ gu>udÑif m]ztm]yi>uÎu. teû kuTuhbeÊyuh siSYgfÆešyuh p>ip]^iÄ]n]vsYm]y Dnh anY]zsyh kUT]et Ac]>YM]RÄ[ kiÈfemÎ[ vc{iÈ]f[ |o

xzád]yh

nTÏi^]Äiyi>uÎt[..

pURÉ¡]nh

EnT]et

O>u

t]N

vY¬iÄuh

eekk]>Yh

EzsS[Ún]y

ecy{uÎ

viSyÊil

Ac]>YenÎ

zpxiÍi

xá]diÄ]En] EvÞzt siSYM]e> EnT]En] x]ÍYm]yi>uÎi^}. tMU^h aÄ]^Ê[ s>iy]y ¡]nm]R´iÄ]et ARÄuh aÍY]pnvZÊi xVIk>iÄ]N `šuÏm]yi>uÎi^}. azpk]>h teÎ pfh ek]EÞ] pdvi ek]EÞ] ku^mHim ek]EÞ], y]et]>]LÄuh vidY

vi^¿u

v]Æuv]nuh

aÎ[

k<iyum]yi>uÎi^}.

arivieûyuh

k<ivieûyuh

k]>YÊie^]<iek siSYM]RÄiTyil y]et]>u EBdvuh \Þ]yi>uÎi^}. atu[ Ep]e^ teÎ gu>udÑif nlkuEá]L O]E>] siSYnuh `ßu nlkuÎu `ÎtiE^er `ßu mEn]B]vEÊ]eT nlkuÎu `Îtin]yi>uÎu zp]D]nYh k¯ic{i>uÎt[.” 631. “`Î]l A«¡]nikšuh A«]>]mM]>um]y apURv{h xd[gu>uÄM]>uÞ[. avRÄ[ xVsiSYnil niÎ[ y]et]>u xáÊuh AvsYmi^}. Ap[tk]mM]>]y aÊ>h mH]gu>uÄM]R gu>udÑify]yi xVIk>iÄuÎt[ siSYnil avEsSiÄuÎ aHß m]ztm]f[. siSYen pURÉm]yuh O<iÇ p]ztm]ÄiÊIRÄuky]f[ av>ueT ^ÑYh. A«xmRÏfpURv{muÔ

niS[k]mkRÐÊ]l

aß>hgÊil gu>u teÎÊeÎ nir¿uÎu.

p>isuÍiy]R´ic{

siSYeû

višÄil niÎ[ ek]šuÊiy pßh Ep]e^

gu>uvil niÎ[ siSYN ¡]n]g[ni ~Õuv]ÆuÎu. siSYeû a¡]nem]Îu m]zth gu>udÑify]yi

xVIk>ic{[

pk>h

teû

HZdyh

pkRÎu

nlkuÎv>]f[

mH]gu>uÄM]R.” 632.“>]j]vuh p>iv]>Æšuh pRÉs]^yie^ÊiyEÏ]L purÊ[ A>uh tÆeš xVIk>iÄ]N vÎu kÞi^}. >]j]vin[ |t[ AdY anuBvm]yi>uÎu. `vieT ec^}uEá]<uh zpjkšil A>]efÜi^uh AEG]SEÊ]eTyuh Ad>Ev]eTyuh O]TivÎ[ xVIk>ic{iÈuÔ anuBvm]f[ >]j]vinuÞ]yiÈuÔt[. atin]l puÊ>iyil k^}u kTic{ Ep]e^ >]j]vin[ Et]Îi. Azsmkv]Th kTÎu ecÎiÈuh Ae>yuh pureÊÆuh kÞi^}. avieTey^}]h ti>Çu nTÎ[ avx]nh O>u m>c{uvÈil DY]nmùn]yi |>iÄuÎ mH]«]vien


194

kÞumuÈi. b]HYvZÊikL y]et]Îin]^uh x[pRsiÄeÏT]et A«]nàxmuzdÊil Amùn]yi |>uÎi>uÎ mH]«]v[ >]j]vieû Agmnh ariÇEtyi^}. aEÌHh xm]Diyil niÎuf>uÎtu ve> >]j]vinvieT k]Êu ni^[EÄÞi vÎu. meÕ]>]LÄu EvÞi k]Êuni^[ÄuÎtuh teû x[œ]nÊin[ Ep]>]y[my]yiÈ]fEÌHh vic]>ic{t[. >]j]vieû \Ôil amRSh tišc{u ep]Æi. `Æenyuh |o aHÜ]>Êin[ tÄ p]Úh |ven pÚiÏiÄfemÎEÌHh mnx] niþyic{u. `Î]l |EÏ]L atin[ nivZÊiyi^}. k]>fh mkeû vidY]BY]xh muTÆuh. v>eÈ at[ k<iyeÈ. `ÎiÈ]k]h.” 633.xm]Diyil nieÎ<uEÎÕ \Ten mH]«]v[ >]j]vien aBiv]dnh ecy[t[ Axnh

nlki

Ad>ic{u.

vinypURv{h

>]j]vieû

AgmEn]EÌsh

A>]Çu.

\Ôi^TÄ]N zsmiÄuÎ Ek]ph >]j]vieû v]Äukšil tušuá]ti>uÎi^}. 634.“niÆL `ß] neÐ apm]niÄuky]Ef]? >]jYh B>iÄuÎ >]j]v[ vÎ]l Ac]>pURv{h xVIk>iÄ]N niÆLÄ[ ariyie^}ÎuEÞ]? atinu k<iyie^}Üil pieÎ n]h vÎtriÇieÈßu Evfh? `vieT |viTuÔ mÕu[ aEßv]xikL? av>ueT dRsn xoB]gYvuh nmuÄ[ ^BiÄukyie^}ÎuEÞ]?” 635.“dyv]yi s]ßn]y]^uh >]jN ! |o gu>uku^Êie^ vidY]RËikLeÄ^}]h av>v>ueT ciÈynux>ic{uÔ \Ê>v]ditVÆšuÞ[. pÚnh, Exv, jph, EH]mh, pUj, xV]ÍY]yh

`ÎiÆen.

aÆEy]TuÔ

atu

an]d>v]yi

ek]Þ]f[

Ae>yuh

etÕiÍ>iÄ>ut[.

purÊ[

k]f]Êt[.

at[

DY]nnimùn]yi>uÎtin]^]f[

aÆ[

`<ueÎÔiyt[ w]N teÎyuh ariy]ti>uÎt[.” >]j]vieû v]Äukšil mrÇi>uÎ p>iH]xh

ariÇiÈuh

xhymnh

viT]et

mH]«]v[

mrupTi

nlki.

>]j]vin[

aEÌHÊieû visdIk>fem]Îuh tZp[tiy]yi^}. `Üi^uh kUTutl OÎuh pry]et teû mkeû B]viEy]RÊ[ tlÄ]^h >]j]v[ aHßE¿Õ muriv[ mrc{u piTic{[ vinyh B]vic{u.

teû

aEÌHÊin[

mkn[ nÎ]yi

|tuEp]e^

EzsS[Úm]y meÕ]>u gu>uku^h

ariy]m]yi>uÎu.

k]>fh

A

^BiÄukyie^}Î[

mH]«]vieû

¡]nh

anYEdsÆšil Ep]^uh zpsüiy]R´ic{i>uÎu. >]j]v[ teû puztenyuh gu>uku^Êil EcRÄfemÎ[ aEpÑic{EÏ]L k]>ufYmURÊiy]y gu>u xÐtic{u. atinu EvÞ


195

vYvx[œkL

ecy[tEsSh

purem

xEß]Sh

nTic{u

ek]Þuh

\Ôil

`>iyuÎ

Ek]p]ùiEy]eTyuh >]j]v[ viTv]Æi. 636.>]jkum]>n]keÈ \Êmn]y O>u siSYn]yi>uÎu. teû vinyh ek]Þuh niS[Ú

ek]Þuh

kÉi^uÉiy]yi gu>uvin[

gu>uB¬i m]ri.

atYßh

ek]Þuh

kum]>N

anux>fsI^vuh zpiyeÏÈvn]Äi

t]mxiy]et

pÚnÊi^uÔ

m]Õi.

pzßÞ[

j]zgtyuh vRSeÊ

`^}]v>uETyuh >]jkum]>en gu>uku^v]xh

k<iÇEÏ]E<¿uh O>u m]tZk] B>f]Dik]>i ariÇi>iEÄÞ `^}] arivuh gu>u >]jkum]>n[ pkRÎu nlkiÄ<iÇi>uÎu. s]züpÚnÊil m]ztm^} szü]BY]xÊi^uh kum]>N adVitIyn]yi m]ri. vidYyuh b^vuh yovnvuh ku^mHimyuh OÊu EcRÎ]l A>uh

mdÊin[

vshvd>]vuky]f[

|et^}]muÞ]yi>uÎiÈuh

>]jkum]>nil

x]D]>f `šim,

kÞu

xmRÏfh,

v>uÎt[.

`Î]l

acW^m]y

gu>uB¬i

tuTÆiy gufÆš]f[ višÆiyi>uÎt[. 637.avx]nh

kum]>N

gu>uku^EÊ]T[

viTv]EÆÞ

divxh

xm]gtm]yi.

gu>uvien EvRpi>iyuÎ k]>YEm]RÊEÏ]LÊeÎ DI>n]y A yuv]vieû mi<ikL xj^Æš]yi. >]jkum]>N gu>uvien vfÆi |Æen aEpÑic{u. 638.“xhpUjY gu>uEdv], E^]kÊil `eßÜi^uh `Eût]yi \eÞÜil at[ aviTuÎ[ tÎt]f[. w]N teÎ `Îuh aviTueÊ d]x]nud]xn]f[. aviTuÎ[ anuvdiÄuemÜil

`Îuh

aviTueÊ

suzsUS

ecy[tu

ek]Þ[

|vieTÊeÎ

k<iy]n]f[ `eû ~Õvuh v^iy AzgHh.” 639.gu>u ci>ic{u, “ O>u eet vZÑm]kfemÜil tf^il niÎuh m]Õi nTfh. atuEp]e^ siÑfh pURÉm]kfemÜil siSYN yœ]k]^h gu>uvil niÎ[ akÎu k<iEyÞtuh

AvsYm]f[.

jIvit]nuBvÆši^UeTy]f[

~et]>uvEûyuh

vidY

p>ipkVm]kuÎt[. atu ek]Þ[, kuEÇ, nI niþißn]yi ek]È]>ÊiE^¿[ mTÆuk. |osV>]nuzgHh xd] ninÄuÞ]yi>iÄeÈ!” 640.>]jkum]>N vinItn]yi nmx[k>ic{[ `<uEÎÕu ek]Þ[ prÇu,


196

641. “aviTuÎ[ `niÄ[ >Þ]h jMh nlkiy pit]v]f[, gRBx[œ sisuvienEÏ]e^ |zt

k]^vuh

k]Êu>Ñic{

m]t]v]f[.

`eû

jIvnuh

xáÊuh

`eÎÎuh

aviTuEÊ¿DInm]f[. `Üi^uh Ac]>zpk]>h aviTuEÊ¿[ `ß]f[ gu>udÑify]yi xmRÏiEÄÞetÎ[ A¡]pic{]^uh!” 642.gu>u

siSYen

EýHpURv{h

tE^]Ti.

vIt>]gn]y

A

mH]«]vieû

kÉukši^uh Anà]zsuÄL ep]TiÇu. 643.“t]N

vitc{

vidYyueT

viÊukL

siSYnil

pUvuh

k]yuh

cUTuÎt[

k]fukeyÎti^up>i O>u dÑifyuh O>u yœ]RË gu>u AzgHiÄuÎi^}. nieû anux>fyuh, vinyvuh, B¬iyuh ek]ÞuteÎ nI `niÄ]vsYm]y gu>udÑif xmRÏic{u k<iÇu. meÕ]Îuh teÎ w]N niÎil niÎ[ k]hÑiÄuÎi^}.” 644.“aviTueÎÎi^RÏic{

visV]xÊien]Ê[

jIviÄ]N

w]N

xRv{d]

j]zgtEy]eT zsmiÄuÎt]f[. ~Îi>uÎ]^uh |sV>nRÏiÄuÎ pUj]xumÆL Ep]e^ `eû HZdyÊieû zptIkm]yi `eßÜi^uh aviTueÊ c>f]>viàÆšil aRÏiÄ]N atiy]y AzgHmuÞ[. aviTueÊ |¢ `eßÎriyiÄukEy EvÞU.” 645.>]jkum]>eû EýHpURÉm]y niRb{³h kÞ[ gu>u prÇu, 646.“nI |EÏ]L pit]vieû xmIpEÊ¿[ mTÆuk. EvÞt]y gu>udÑif yœ]xmyh w]N Ec]dic{u ek]Ô]h. aEÏ]L mTiÄ]et nlkiy]l mti.” 647.“mTiÄukEy]? aviTuÎ[ `EÏ]L `ßu[ teÎ AvsYeÏÈ]^uh xVjIvN pfyh vc{uh |vnt[ nlkuÎt]f[. gu>udÑifyueT k]>Yh pieÎ prEyÞtuEÞ]! aviTuÎ[ k]ÈiÊÎ p]tyi^UeT k]^iTr]et, DRÐcYuti xhBviÄ]et, c>iÄuv]N dyv]yi s¬i nlki AsIRv{dic{]^uh!” 648.“>]jkum]>N

nmx[k>ic{[

viTv]Æi.

gu>uvieû

anuzgH]siÓukEš]eT

ek]È]>Êil mTÆieyÊi. vše> n]šukLÄ[ EsSm]f[ kum]>en kuTuhb]hgÆšuh jnÆšuh k]fuÎt[. `^}]yiTÊuh \Xv^H>i. `Î]l >]j]vieû mnÓil |ztn]šuh afy]et kiTÎi>uÎ zptik]>]ùi atiniT¿uh AšiÄÊi atieû duS[T^ÑYh EnTi. teÎ EvÞtu Ep]e^ Ad>iÄ]ti>uÎ A mH]«]vieû pRÉs]^, kum]>nriy]et


197

cueÈ>ic{u

v>]N

>]j]v[

eexnike>

višic{[

nlki.

eexnik>]keÈ,

gu>uku^m]ek cueÈ>ic{uevÎu teÎy^} gu>uviEnyuh mÕ[ siSYE>yuh mRÌic{[ avs>]Äi k]Èil tÔukyuh ecy[tu. gu>uvuh siSY>uh AH]>vuh, vzüvuh, kiTÏ]Tvumi^}]et k]Èi^^yuky]efÎ

eexnik>ueT

riEÏ]RÈ[

kiÈiyEÏ]L

zkU>n]y

>]j]v[

AnàiÄuky]f[ ecy[tt[. ‘ek]Ô]h, tÄ siÑ teÎ ek]TuÊu. `eÎ aÎ[ apm]nic{ ay]L |EÏ]e<Üi^uh m>Y]d pÚic{u k]fuh’ >]j]v[ k>uti. 649.>]jYB]>h

zp]p[tn]y

mken

~¯ic{[

vizsmjIvith

nyiÄ]N

>]j]v[

AzgHic{u. a¯ divxÆLÄuÔil kum]>n[ >]jY]BiESkh niþyic{u ek]ÞuÔ ariyiÏuÞ]yi. >]jYB>fÊieû \Ê>v]ditVh eekEy^[ÄuÎtinu muá]yi gu>uvieû anuv]dvuh

AsIRv{]dvuh

v]ÆfemÎ[

kum]>N

AzgHic{u.

a¢N

ecy[t

zkU>tey]Îuh mkN ariÇiÈi^}E^}]. kuti>ÏurÊu kyri k]Èie^Êiy kum]>n[ v<i etÕiEy] `Îu[[ xhsyh et]Îi. k]>fh AzsmmuÞ]yi>uÎiTh |EÏ]L Aek k]Tu EkriÄiTÄuÎu.

pRÉs]^yueT

kÊiey>iÇ

avsiS[TÆšuh

n]^up]Tuh

citriÄiTÄuÎt[ k]f]m]yi>uÎu. gu>uvienEy] mÕ[ siSYe>Ey] `vieTyuh k]f]ni^}. avieTey^}]h kuEr En>h et>Çu nTÎ[ avx]nh O>u vZÑc{uvÈil DY]n^Inn]yi |>iÄuÎ gu>uvien kum]>N keÞÊi. aEÌHh kÉu turÄuÎtuh k]Ê[ >]jkum]>N viv>ÆL ariy]nuÔ aÑmEy]eT aEÌHÊieû muáil zpfmic{[ |>uÎu. a¯ xmyh k<iÇ[ gu>u kÉuturÎu. `<uEÎÕ[ xEß]SpURv{h kum]>en A^ihgnh ecy[tu. 650.“zpiyeÏÈ

kum]>],

`ß]f[

|EÏ]L

nIyiviET¿[

v>]N

k]>fh?

mH]>]j]vinuh >]¡iÄuh kus^h teÎyE^}?” 651. “aviTueÊ

kZp

ek]Þ[

`^}]v>uh

xoKYm]yi>iÄuÎu.

nÐueT

pRÉkuTI>ÆLeÄßu xhBvic{u? `eû zpiyeÏÈ xtIRËYe>^}]h `vieT? gu>uEdv] `ß]f[ xhBvic{etÎ[ pryU.”


198

652.“k]ÈutIyileÏÈ[ x]D]>fmE^}.

atu[

nsic{t]f[

Ep]keÈ.

nieû

kuEÇ.

|et]eÄ

epeÈÎuÔ

|o

|o

jIvitÊil

v>vinu

piÎi^uÔ

\EÌsemß]f[?” 653.“a¢N `eÎ >]j]v]yi aBiESkh ecy{]N tI>um]nic{i>iÄuky]f[. A xEß]Sv]RÊ

AdYh

aviTuEÊ]T[

\fRÊiÄ]nuh

aviTueÊ

anuzgHh

EtT]num]yiÈ]f[ w]N AE>]Tuh pry]et OÕ¿[ |rÆiÏureÏÈt[.” 654.“|zt n^} suBv]RÊyum]yi |ztdU>h y]zt ecy[t[ veÎÊiy kum]>en, yEœ]cith xlÄ>iÄ]N k<iy]et Ep]yti^uÔ viSmEmyuÔU. `ß]y]^uh nÎ]yi kum]>]. >]jki>ITh cUTukeyÎt[ B]>ic{ \Ê>v]ditVm]f[. `Î]l nI AR´ic{iÈuÔ vidYyuh vinyvuh at[ puS[p ki>ITm]ÄiÊIRÄeÈ `Î]efeû zp]RËn.” 655.“`eû kUÈuk]e>]eÄ `vieT? avReÄ^}]h |tu EkLÄuEá]L `zt xEß]Sm]kuh! `^}]vRÄuh `ßu xhBvic{u? `ß]fI s[ms]n mUkt¿[ k]>fh? k]ÈutIyileÏÈ[ nsic{uevÜil `ßu ek]Þ]f[ pRÉs]^kL vIÞuh ekÈ]ti>uÎt[? |^}, aviTueÎEß] `Îil nieÎ]šiÄuÎuÞ[. gu>uEdv], xtYh pryU, `ß]f[ xhBvic{t[?

aviTueÊ

EdHm]xk^h

zkU>m]y

mRÌnÊieû

aTy]šÆL

k]fuÎuvE^}]! |osV>]! A>]fI mH]p]ph ecy[tt[? A>]y]^uh s>i aveû aßYh aTuÊu k<iÇu. gu>uEdv], xtYh turÎu pryU. A>]fit[ ecy[tt[?” 656.aEÏ]E<¿uh xhB]Sfh EkÈ[ mÕ[ ci^ xtIRËY>uh avieT `ÊiEc{RÎu. av>il niÎ[ >]j]vieû A¡]nux>fh eexnik>]fI duS[zpvZÊi ecy[tetÎ[ EkÈEÏ]L >]jkum]>N Aek ewÈieÊric{u. xuEb]Dh vÎEÏ]L Ek]pÊ]l p^}[ ew>ic{u

ek]Þ[

kum]>N

\o>iy

v]šum]yi

kuti>ÏurÊ[

c]TiÄyri.

“`eû

gu>uEdvnuEne> |o atizkmh k]Èiy AL pit]v^}, |osV>N teÎy]y]^uh mZtYud¥mnuBviEc{

mtiy]kU.”

`Î[

a^rieÄ]Þ[

kuti>ey

muEÎ]eÈTuÄ]N

tuniÇu. aTuÊ nimiSh gu>u kuti>¿u muáil kyri ni^yurÏic{u. aEÌHh kum]>en xm]D]niÏiÄ]N ecy[t `^}] zsmvuh niS[P^m]yi.


199

657.“ÑmiÄfh

gu>uEdv],

aviTuÎiÄ]>YÊil

`eÎ

tTuÄ>uetÎBYRËiÄuÎu. anItieÄtie> zptik>iÄ]Ê Ñztiyn[ |HE^]kÊi^uh p>E^]kÊi^uh gtiyie^}ÎÆu teÎyE^} pÚiÏic{t[? gu>uvinu Ene>yuÔ atizkmh eekyuh ekÈi En]Äi niÎ siSYenÎ duS[Ep>[ vHiÄ]N w]N s¬n^}. dyv]yi v<i t>U.” 658.“kuEÇ, Ezk]DeÊ Ñm ek]Þuh viEdVSeÊ EýHh ek]Þuh kI<TÄ]N nI s¬n]yiÄ<ieÇÎ]f[ w]N k>utiyi>uÎt[.” 659.“gu>uEdv],

`eû

s>I>Êie^

O]E>]

kfvuh

zptik]>vH[niy]l

kÊijV^iÄuky]f[. aviTueÊ v]ÄukL k]ÈutIyil tUkuÎ EtNtuÔi kfeÄ niS[zpEy]jkm]f[. dyv]yi v<i tÎ]^uh! “ 660.avx]nh nivZÊiyi^}]et gu>u v<iey]<iÇu ek]Þ[ prÇu, 661. w]nit] v<i m]ruÎu. `Î]l Ep]kuÎtinu muá[ v]g[d]nh ecy[ti>uÎ nieû gu>udÑif xmRÏiÄU. |EÏ]LÊeÎ.” 662.>]jkum]>N \TN teÎ kuti>ÏurÊu niÎirÆi vfÆi niÎu ek]Þ[ prÇu, “A¡]pic{]^uh gu>uEdv].” 663.“>]j]vieû etÕin[ nI m]Ïu nlkuk m]ztm]f[ `niÄ]yi nlEkÞ gu>udÑif” 664.>]jkum]>N x[tb[Dn]yi. 665.“Evgm]keÈ ! pryU, ninÄtin[ k<iyuEm]?” 666.>]jkum]>N v]L gu>uvieû p]dÊil xmRÏic{[ x]S[T]hgh nmx[k>ic{u 667.“gu>uEdv],

aviTuÎieÎeû

kÉu

turÎu.

w]N

pURÉm]yuh

aviTuEÊt]yi>iEÄ aviTueÊ |¢e¿ti>]yi zpvRÊiÄ]en]>ueáÈ aviEvkh dyv]yi ep]ruÊ]^uh. aviTueÊ ap]> kZp]vRSh ek]Þu teÎ pit]vieû `^}] kuÕvuh

ÑmiÄeÏÈi>iÄuÎu.

aviTueÊ p]d]>viàÆšil

w]enÎuh

`EûetÎumuÔ

cißeyyuh

w]nit]

xmRÏiÄuÎu. aviTueÊ `šiy d]xn]yi xVßh


200

kRÊvYh yœ]viDi niRv{HiÄ]nuÔ s¬i `Îuh tÎ>ušEf `Î[ vinypURv{h zp]RËiÄuÎu.” 668.gu>u nirkEÉ]eT xVßh siSYen A^ihgnh ecy[tu. 669.“kuEÇ, gu>uvin[ siSYN teÎÊeÎ pURÉm]yuh xmRÏfh ecy{uEá]L pieÎ avieT gu>uvuh siSYnuh `Î[ >Þi^}. avieT pieÎ \ÔetÎu pry]N |osV>N m]zth, A p>m xtYh m]zth. akvuh purvuh nirÇ A p>m]«]v[ `eÎÎuh nieÎ xtYÊieû p]tyi^UeT nyiÄeÈ.” 670.OE>] xhBvvuh muÎil k]fuÎtu Ep]e^ aÐ viv>iÄuÎtu EkÈu ek]Þ[ mzßmug[Í>]yi>uÎ

ci^

zbªc]>ifikšuETyuh

zbªc]>ikšuETyuh

kÉukšuh

nireÇ]<ukuÎuÞ]yi>uÎu. kœyil viv>iÄeÏÈ gu>uvieû k]>ufYÊikvin[ tÆL anunimiSh

x]ÑYh

vHiÄuÎuvE^}]

`Î[

Et]ÎiyiÈ]k]h.

kuEr

En>EÊ¿[

A>uem]Îuh miÞiyi^}. `^}]v>uh DY]nÊie^Î Ep]e^ EkÈ v>ikL ayvirÄi niÒb[d>]yi |>uÎu. m>c{Ini evß mfh aß>IÑÊil pTRÎu. g]yztiyueT sb[dh monÊieû ci^ßinU^ien ep]Èic{u. 671. “aEÐ, kÏ evßu. višáeÈ?” 672.“atiÆ[ ek]Þu v]. nIytil \Ï[ |È]yi>uEÎ]?” 673.g]yzti cuÞu kTic{u. Evgh evÔh v]RÎ kÏyil \Ï[ tšic{išÄi p]ztÊi^]Äi g]yzti aÐyueT muÎil ek]Þu vc{u. Avi prÄuÎuÞ[. “cUT]Ef mÄEš. A>uh v] ep]ÔiÄE^}” aÐ kS[fÆL O]E>]eÎTuÊ[ mÄLÄ[ nlkuEá]L O]RÐiÏic{u. 674.O]RÐyueT k^vryil xUÑiÄ]N ~t]nuh Avi prÄuÎ kÏÄS[fÆšuh aÐEy]eT]ÊuÔ xjIv nimiSÆšuh mutlÄUÈ]yi. 675.>Þu divxh k<iÇu. O>u etšiÇ ap>]H[nh. p^n]š]yi mUTieÄÈiyi>uÎ Ak]sh |Î[ zpx]dic{i>iÄuÎu. eevkuEÎ>h aW>mfiy]yEÏ]L aÐ purÊirÆi. aEßv]xikešyuh AzsmÊil vÎiÈuÔ B¬M]e>yuh kUÈi kTlÏurEÊ¿[ O>u nTÊ. aÐyueT v<iÊ]>yil ep]Îu>uÄi O<ic{u ek]Þ[ aümy xU>YN. ecáÈuTuÊ


201

EmGm]^kL. pþimx]g>Êieû xV]gt]>vh. kTlÄ]Õieû k>ÆLÄ[ aÐyueT aškÆL `zt tE^]TiyiÈuh mtiv>uÎi^}. p^n]L kUTi k]fukyE^}. aÐyueT zsIc>fÆšil evÔi nUpu>mfiyiÄ]N ti>m]^kšueT mX>h. aÐ ti>kLÄ[ p]dh t<uki kZt]RËm]k]N avx>h nlkieÄ]Þ[ kT^ieû vEÄ]šh ecÎu niÎu. |>uvsvuh keÉÊ]Ê dU>EÊ]šh nIÞu kiTÄuÎ evú ti>šuÎ pW]>mflÏ>Ï[, GnsY]mnI^imy]RÎ

xmuzdh,

knk]BEy]^uÎ

pþim]hb>h.

anßtkšueT

ztiEvfIxhgmx³Yyil xRv{x]Ñiy]y aÐyueT ghBI>]k]>h. A EnztÆL ap]>tyueT A<Æšie^vieTEy] Af[. s>I>h eme^} |>u vsEÊ¿uh ATuÎuÞ[. piÎil niÒb[d>]yi `^}]v>uh DY]nÊin]yi |>uÏurÏic{u. `Î]l miÄv>uETyuh kÉ[ aÐyueT Eml \rc{i>iÄuÎu. kÉTc{u DY]niÄ]N |niyuh avx>ÆL kiÈieyÎu v>]h. |o divYnimiSÆL vIÞuem]>iÄl punR´niÄuÎvy^}. 676.czkv]šÊil vÔÆšuh Eb]Èukšuh nIÆuÎt[ k]f]h. kuEr n]š]yi av¿[ |Æeney]>u j^zkIQ¿[ avx>h ^Bic{iÈ[. p^ n]šukLÄ[ EsSh m< Et]RÎu ni^[ÄuÎ |o a¯xmyh p]<]Äuv]N kT^ieû mÄLÄ[ `Æen k<iyuh? aÐyueT kniv[ kT^Ð ~Õu v]Æiy A O>u divxÊinu EsSh vIÞuh |Î]fiÆeney]>u Ek]š[ kiÈuÎt[. `^}]v>uh ti>Äi^]f[. k>yil \fÄ]niÈi>uÎ v^kL `^}]h teÎ azptYÑm]yi>iÄuÎu. ake^ kuErEÏR EcRÎ[ káv^ vIsuÎuÞ[. 677.EmGp]šikšueT k]Õi^iškuÎet]<ic{]l

kxvuk> aÐyueT

mÆiÊuTÆi.

s>I>h

|EÏ]L

evšuÊ

x]>iÊuá[

niþ^m]f[.

x³YyueT

mH]monÊil aÐyuh ^yic{u EcRÎtu Ep]e^. ~Et] O>u aK¥]nuBUtiyil mu<uki, anßtyum]yi x^}piÄuÎ viTRÎ mi<ikšum]yi, aÐ nivRÎu ni^[Äuky]f[. A Em]Hn>Uph k>ši^]v]Hic{u zptiS[Úic{u ek]Þ[ piÎil mÄši>iÄuÎu. xU>YEdvN A mEn]¡>hgEÊ]T[ viTpry]N mTic{[ ni^[Äuky]f[. `Î]l k]^czkÊin[ ti>iy]et vy{. aßic{uvÏ[ |EÏ]L kT^i^uh k>yi^uh O>u Ep]e^ pTRÎu kyruÎu. aÐyueT cuÕuh kuÜum p>iEvSh vY]pic{u. x³Y]Edvi aп[ A>ti \<iyuky]Ef]? xmyh Ar> mfiy]yi. `Æuh mÆiy |>uÈ[ p>Îu. mflÏ>Ïil t^kuÊi mriÇ[


202

kšic{[ >xic{i>uÎ kuÈikšuh ARÏuh višiyuh mtiy]Äi kuTi^ukšiE^¿[ mTÆiÄ<iÇu. O]^EmÇ, O]^kuÊi mrc{ ecrukuTi^ukšil dIpn]šÆL mi<iviTRÊi. a¯En>EÊ¿[ anY]DIneÏÈu

Ep]y

Ak]sÊil

vIÞuh

tÆšueT

ADiptYmurÏic{u

ek]Þ[

m<EmGÆL \>uÞu kUTuÎu. ti>m]^kšueT ni^¿]Ê DVniÄ[ mu<Äh kUTiy zptIti. 678.aпnÄmi^}. A ni¯[ tuTÆiyiÈ[ ~t]Þ[ muÄ]l mfiÄUr]yiÈuÞ]kuh. |Êi>iEÏ]Î kTlwÞukL |EÏ]L niRv{isÜh aпu cuÕuh O]TiÄšiÄuky]f[. x]>iÊ^Ïieû

O]šÆeš]<ic{]l

A

mH]m]tZ>Uph

ti>yTÆiy

kTl

Ep]e^

niþ^m]f[. zbªc]>ikšueT HZdymiTiÏin[ Evgt kUTiÊuTÆi. g]yztiyuh zbªc]>i r]vuvuh aÐyueT xmIpEÊ¿[ kurec{]Î[ aTuÊu. m< `EÏ]L EvfemÜi^uh ep]Èi vI<]h

.

k]Õil

ak^]num]k]et,

tfuÏ[. avR

aÐyueT >Þu

B]vemeßÎriy]et,

Ep>uh

ku<Çu

kUTutl

ni^[Äuky]f[.

aTuÄ]nuh |niyuh

m<

vIfiÈie^}Üil kUTi O>]L aÐyueT t^¿u mIet kuT nivRÊiÏiTic{u k<iÇu. DY]nÊi^i>uÎ miÄv>uh kÉu turÎu. zbªc]>i eepyueT kf[ÚÊil niÎ[ zsIsÜ> Bgvd[p]d>ueT O>u Es}]kh B]vpURÉm]yi \yRÎu. 679.“aEÐ niN mzßEm], niN mHim tTviTuh yzßEm] Eü]ztEm] niNxEÐ]d]HV]nEm], niN üutikœkšEt], DY]nEm] w]nriEÇ]? niN muzd] b³Em] niN kœn x>fiEy] w]nriEÇ] mEHsI niM]RÅÊiÜl niÎ]l du>itmvnkÎu Ep]emÎu w]en]ÎriÇu 680.k]È]šN c]>u pUEßN cTuÙ em]<i ep]<iÄuÎ v]c]Ùn]kuÎuÉ]niÙ}]Êi>Ï]šiyumuTen B>iÄuÎu ÙÑ zpButVh kRÉÊil Edvi mzß]Ñ>mtu tv puÄ]ÙtiN k]>YEmvh vRÉh vREÉY jpiEÄÞtu jnni jgÊ]>fIy]>riÇu? 681. EvÞ] Em]Ñh mEHsI! mm viBvmtuh EvÞ EvÞ] viEvkh EvÞ] evF czàbihbdYutimuKi! xuKEB]gÆL y]et]ÎuemÎ]l ""c¥i! >uzd]fi! d]Ñ]yfi! Bgvti!sRv{]fi! go>I''tiEy]tiÌÉh eekviÈu k]Ùh k<ikil mtiyietÎzt t]N zp]RËith Em.


203

682.A>]Dic{iÙ} nieδnni! viviDm]y]gmh ec]Î Ep]l w]N p]>uSYh pUeÞ]e>N v]ÄukL tv c>ith p]vnh p]TiyiÙ} k]>ufYh EdvieyÎil xpdi Bvti k]ÈuÎuevÎ]ÙuemÎ]l p]>h Es]B]vHh tÎtu tv niÙyil Eg]ztEj yzt teÎ 683.`ßiÎuciztmtiÙIsV>ieyÎiÙNpucißuÎu Ectxi ninÄu kneÄeyÜil `eß]eÄEy] vÙiy kuÕmi>iÄuemÎ]l tN Et]kkeÊey]>u tÔ viTiÙ}yEÙ}]

684.ti>m]^kšueT

gR´nÊinu

mIet

\yRÎ

A

kIRÊnÊieû

n]dvIcikLÄ[ x]yhx³Y ecviEy]RÊu niÎu. kuTi^ukšil niÎ[ ci^R purÊirÆi En]Äi,

`ß]f[

nTÄuÎetÎriy]nuÔ

kotukEÊ]eT.

aÐyueT

|Ð]ti>i

B]vm]ÕÆL vRSÆš]yi k]fuÎ avRÄiet]>u putumy^}. miÄv>uh kuTi^ukšiE^¿[ piNv^iÇu. `Üi^uh ci^R aviTivieT cuÕiÏÕi >hgh vIÑic{[ ni^[ÄuÎuÞ]yi>uÎu. 685.`Üi^uh kIRÊnh EkLEÄÞ k]tukL EkÈu, `EÊÞiTÊ[ `Êi. aÐyueT s>I>Êil c^nÊieû ^]w[Cn. AdYh v^tu eekyueT vi>^ukL |ški. tuTRÎ[ xm]Diyil niÎuf>uEá]L aÐ ci^EÏ]L pureÏTuviÄ]ruÔ zpEtYkem]>u sb[dh

`^}]vRÄuh

AsV]xmfc{u

ek]Þ[

EkLÄ]yi.

zkEmf

b]HYEb]DÊiE^¿[ `Êi. xmyh |EÏ]L ~<u mfi. AzsmÊil \Þ]yi>uÎ ~t]nuh zbªc]>ikL p]TuÎ BjnyueT EnRÊ a^ey]^ikL aÐey vÎ[ et]Èu višic{u. zsutimyiy]y aÐyueT p]dÆL A n]dÊieû \rviTh EtTi nIÆi. aпu piÎ]e^ B¬vZàvuh AzsmÊiE^¿[ nTÎu.

aÍY]yh 8


204

686.mÍY]H[n xmyh. Azsmp>ix>h zps]ßm]f[. aEßv]xikL miÄv>uh `<uÊuh v]ynyuh mÕum]yi av>v>ueT kuTi^ukLÄuÔi^]f[. m^Ey]>zpEdsÊu nieÎÊiy

O>u

mÍYvyx[knum]yi

zbªc]>i

b]^u

kš>i

v>]ßyil

|>uÎ[

kus^zps[nh ecy{uÎu. xhB]Sf mEÍY aEÌHh (tlÄ]^h aEÌHeÊ nmuÄ[ ‘`x[' `Îu višiÄ]h) aÐ teû k]NxR E>]gh EBdeÏTuÊiy kœ viv>ic{u. 687.k<iÇ n]^u[ vRSm]yi `Óin[ kuT^il k]NxR E>]gm]f[. |tiniTyil ecy[tu En]Ä]Ê cikiXyi^}. aE^]Ïti m]ztm^}, AyuREv{dvuh p>IÑic{u k<iÇu. E>]gÊien]>u kurvumi^}. miÄEÏ]<uh atikÚinm]y vyÕil Evdn k]>fh >]zti \rÆ]N k<iy]ri^}. p]veÏÈ vIÈie^ ahgm]yi>ueÎÜi^uh `Óin[ xuHZÊuÄšueTyuh b³uÄšueTyuh \d]>mtikš]y EQ]k[TRm]>ueTyuh xH]yh ek]Þ[ ~Õvuh mikc{ eevdYxH]yh En]ÄiyiÈuh

EnT]N

k<iÇi>uÎu.

P^muÞ]yi^}.

E>]gh

EQ]k[TRm]R

anudinh

av>ueT

p>m]vDi

vSš]vuky]fuÞ]yt[.

zsmic{u

avx]nh

EQ]k[TRm]>uh zptIÑ eek viÈu. |ni zpEtYkic{[ m>ueÎ]Îuh k<ic{iÈ[ k]>Ymie^}Î[ avR viDiey<uti. teû divxÆL `ÉeÏÈu k<iÇuevÎ[ Eb]ÍYm]y `Óin[ AzsyiÄ]N |ni A mH]BiSk[ O>]L m]ztEm \Þ]yi>uÎuÔU. `^}] zptIÑyuh visV]xvuh |osV>ni^RÏic{[ b]ÄiyuÔ xmyh jpvuh zp]RËnyum]yi k<iÄ]N aEÌHh tI>um]nic{u. 688.aÆenyi>ieÄ O>u divxh xEH]d>nuh B]>Yyuem]Ê[ `Ó[ AdYm]yi aÐey k]f]enÊi. EdvIB]vxmyÊ[ aÐ aEÌHÊieû axuK viv>h ti>Äi. teû m]r]E>]gÊieû k]>Yh xUciÏic{u ek]Þ[, ‘|niey^}]h aÐyueT Hith Ep]e^’ `Î[ `Ó[ mrupTi nlki. aÐ kiÞiyie^ tIRËh a¯h xVyh kuTic{iÈ[ b]Äi `Óieû v]yil O<ic{u ek]TuÊu. kurc{[ tIRËh vIÈil ek]Þu Ep]yi divxvuh a¯]¯h kuTiÄuv]nuh aÐ niREÌsic{u. tuTRÎ[ `Óieû teÎ v]Äukšil prÇ]l, “aÎu[ et]È[ `eû Evdn divExn kury]N tuTÆi. mnÓin[ `eßÎi^}]Ê s]ßiyuh xm]D]nvuh. kurc{u[ divxÆL k<iÇEÏ]L Evdn niEÒSh m]ri. >]zti xuKm]yi \rÆ]emÎ]yi. AH]>vuh p<ytu Ep]e^ k<ic{u tuTÆi. k<iÇ O>u vRSm]yi w]N


205

k<iÄuÎ OE> O>u m>uÎ[ aÐ tÎiÈuÔ tIRËm]f[. at[ tI>]r]vuEá]L |vieT v>uh. `EÏ]<uh `eû pUj]muriyil tIRËh xUÑic{u vc{iÈuÞ]kuh. aÐ `nieÄ]>u >Þ]h jMh tÎt]f[. |o putiy jMh aп[ EvÞiyuÔt]kfemÎ]f[ zp]RËn.” 689.`Óieû anuBvh Ep]e^ `ztEy] EpRÄ[ \Þ]yiÈuÞ[. |vieT E>]gviv>h ti>Äiy aÐEy]T[ `Ó[ y]et]Îuh aEÆ]È[ AvsYeÏÈi^}. aviTueÊ |¢ Ep]e^ nTÄeÈ `Î]f[ prÇt[. tniÄ[ ~t]Ef] n^}t[ at[ xVyh ariyuÎtiEnÄ]L nÎ]yi

|osV>nriy]emÎ

Eb]Dh

`ÓinuÞ]yi>uÎu.

EvfemÎ[ Et]ÎuÎ m>uÎ[ kuric{u t>]N EQ]k[TEr]T[

a^}]et

E>]gi

tniÄu[

pryuÎ Ep]e^ “aEÐ,

`niÄtu Evfh, |tu t>fh” `ÎiÆen |osV>n[ niREÌsÆL ek]TuÄuky^} ecy[tt[.

at]f[

yœ]RË

zp]RËn.

avieT

aHÜ]>mi^}.

at[

y]cny^}.

xmRÏfm]f[. |osVE>¢¿[ xugmm]yi O<uk]N aHÜ]>Êieû tTÓh nIÄuÎt]f[ zp]RËn. O]TÄu<l |osV>eû xhgIth nir¿]N teûyuÔil |Tem]>uÄuÎ Ep]e^. `Óieû k]>YÊie^Îu teÎy^}, A>ueT k]>YÊi^uh yœ]RË zp]RËnkL `Îuh P^vÊ]vuk teÎ ecy{uh. 690.aÐ

pry]ruÞ[,

“s>iy]y

zp]RËn

~etÜi^uh

AvsYeÏTuÎEt],

Bgv]nEÆ]È[ niREÌsh nlkuÎEt] OÎum^}. et]Èi^ilÄiTÄuÎ O>u kuÇieû k>c{il

Ep]e^y]ft[.

tniÄ[

EvdnyueÞÎriy]emÎ^}]et

at[

m]EÕÞetÆeneyÎtinriyi^}. atu Ep]e^ B¬nuh pryuÎt[, ‘zpEB] `niÄriyi^}, `ß]efniÄ[ n^}t]vukeyÎuh Ed]Sm]vukeyÎuh. w]en]Îumriy]Ê kuÇ]f[. aviTuEÊ¿[

`^}]mriy]h.

aviTuÎ[

ecy{uÎetß]y]^uh

aetniÄ[

~Õvuh

nÎ]yi>iÄuemÎuh `niÄriy]h. atu ek]Þ[ aviTueÊ |¢ Ep]e^ ecy[t]^uh.’ teû niÓH]yt xVyh ariÇ[ Bgv]eû eekkšil teÎÊeÎ xmRÏiÄuÎt]f[ zp]RËn.” 691. avR xhx]>ic{u ek]Þi>iÄuEá]L teÎ aÐ atu v<i v>uÎt[ k]f]niTy]yi. >Þ]šuh epeÈÎ[ nmx[k>ic{u. `Ó[ aÐyueT aTuEÊE¿]Ti. aÐ


206

EýHpURv{h aEÌHeÊ A^ihgnh ecy[t[ AE>]gYvuh vIÈuk]>YÆšuh ti>Äi. “|EÏ]L `eßÜi^uh zps[nmuEÞ] Em]En?” 692.“aÐ

xd]

kUeTyuÔEÏ]L

`ßu[

zps[nm]f[?”

`Óieû

mrupTiyil

xEß]Sh tušuáuÎuÞ]yi>uÎu.

xmRÏfh 693.`ÓiEn]eT]Ïh aTuÄšyiE^¿]f[. zbªc]>ifikšuh

A

xmyh

xmyÊ[

B¬kšuh

ci^v<ic{

aÐyueT

kurec{]Î[

EsSh

xàRsnh

tIe>

p>izBmiÄ]ti>uÎi^}.

nTÎt[

Ene>

zptIÑiÄ]ti>uÎ azptIÑitm]yEt

`EÏ]<uh aÐyil niÎ[ zptIÑiÄ]vU `Î]fnuBvh. aÐ cuÕuh En]Äi. aÐyueT xUÑ[mdZS[Ti tÆšueT Ej]^iyil `eßÜi^uh Ep]>]y[m cUÞiÄ]fiÄuEm] `Î Byh `^}]vRÄumuÞ[. av>ueT Byh ax[œ]nÊ]ÄieÄ]Þ[ OÎuh pry]et aÐ tryil |>uÎu. m^ÄriyueT kUÈÊil nieÎ]>u piWu evÔ>ieyTuÊ[ krumuer tiÎ]N tuTÆi. A zpx]dh kurc{[ kiÈ]N akEm ek]tic{ O>u B¬yueT Ene> En]Äi O>u kÔÏuWi>iEy]eT aÐ b]Äi vÎ kS[fh avRÄ[ nlki. A züIyueT xEß]Sh kÞ[ cuÕuh kUTi niÎv>ueT mnÓil axUyyueT n]á[ t^ep]ÄuÎuEv] `Îu[ aÐ OšikÉiÈ[ En]Äi. 694.|Ê>h

^I^kL

aÐyueT

ptiv]f[.

zpEtYkic{uh

aEßv]xikL

cuÕumuÔEÏ]L. `^}]v>uETyuh mEn]B]vh vIÑiÄ]N aÐ O>uÄuÎ xàRBÆš]fiv. `vieTeyÜi^uh vi>^ukL

axUyyuETEy]

aEÏ]L

av>ueTey^}]h

av

cuÞil

kusuáiEûEy]

mUET]eT m]ztm^},

pi<utu \Ôi^uh

kškL

t^nIÈiy]l

aÐyueT

kšy]enÊuemÎ[

\rÏ]f[.

puWi>iy]fuÔetÎ[

kÞ[

|Î[ aп[

xEß]Sm]yi. 695.aÐ eekek]Þ[ t]šmiÈ[ p]T]N tuTÆi. “>]ED Eg]vià...........” aTuÄšyil \Þ]yi>uÎve>^}]h

cuÕuh

vÎi>uÏ]yi.

av>uh

kIRÊnÊil

pÜuEcRÎu.

vZà]vnÊil Eg]pikLÄu mEÍY x]Ñ]l zsIkZS[fN teÎ vÎu ni^[ÄuÎ


207

zptIti. p]TuÎtiniTyil aÐ tm]skL pry]nuh ci>iÄ]nuh ci>iÏiÄ]nuh OeÄ avx>ÆL \Þ]ÄuÎuÞ[. tuTRÎ[ meÕ]>u kZS[fg]nh,

696.“`^}]mriyuÎ kÉEn]T[......” 697.epFmÄLÄ[ `ÎumuÔ p>]tiy]f[, `^}]h |eÈriÇ[ aÐEy]eT]Ïh k<iy]enÊiyiÈuh aTuÄšyil ti>eÄ]<iÇ[ aÐey k]f]En] aTuÊi>iÄ]En] tÆLÄ[ O>iÄ^uh xmyh kiÈuÎie^}Ît[. av>ueT HZdymriyuÎ aÐ xVyh aTuÄšyil kTÎu ec^}]rueÞÎ[ m]ztm^}, aÆenyuÔ xàRBÆšil av>ueT O]E>]>uÊ>uETyuh \pEdsÆšuh

zps[nÆšuh

nlk]ruÞ[.

keÞÊi

aTuÄšeyEÎ]

p>iH>iÄ]ruÞ[, a>eÆEÎ]

AÍY]«ikm]y

EBdmi^}]et

ep]<iÄuÎ

aÐyueT jIvitgIEt]pEdsÆL `^}]h B¬iyueT m]Du>YÊil c]^iec{TuÊt]efÎ zpEtYktyumuÞ[. 698.|Îuh aEt p>]ti epFmÄšil niÎuyRÎu EkÈEÏ]L aÐ prÇu, “aTuÄšyil n^} Ej]^iyueÞÎпriy]h. aÐyueT aTuÊiÆen |>iÄuÎtilp>h xEß]Sh mÄLÄie^}Îumriy]h. aпuh niÆL `EÏ]<uh xEß]Sm]yi>iÄfemEÎ \ÔU. pEÑ, mÄšil tY]gbuÍi vÎu k]f]n]f[ aÐ kUTutl AzgHiÄuÎt[. mÄL vIT[ tYjic{u, b³uÄeš \EpÑic{u, Botik xuKÆšuh evTiÇu. s>i teÎ. `Î]l xuKh EvfemÎ AzgHh evTiÇiÈi^}. A Ev>[ \Ôil kiTÎ]l meÕ]>iÄl atil niÎ[ muš ep]Èi v^iy m>h teÎ vIÞuh \Þ]k]h. Ev>[ nsiÄfemÜil mÉu m]ßi atien pureÊTuÄfh. atien evšic{Êil ek]Þu v>fh. atu[ Ep]e^ \Ôie^ v]xnkešÄuric{[ xVyh Eb]DmuÞ]vuky]f[ AdYh EvÞt[. Eb]DÊieû evšic{h tÈiy]l v]xnyueT Ev>[ nsiÄuh. 699.AÍY]«ikteyÎ]l xVßh xuKh anYnu EvÞi evTiyuÎtil Anàh keÞÊuÎt]f[. tY]gh ecy[tiÈ[ P^muÞ]yie^}Î[ p>]ti prÇ]l at[ tY]gm^}. tYjiec{Î[ pryuÎvR p^>uh \Ôil avEy]TuÔ b³h viÈiÈi^}. atu ek]Þ[ avRÄ[ `EÏ]<uh mnÓil xhGRSm]f[. tÆL ecy[tt[ etÕ]yiEÏ]Ey], evruet


208

AyiEÏ]Ey], nS[TÄc{vTm]Ey] `eÎ]eÄyuÔ vic]>m]f[. aetÆen tY]gm]kuh? purEm

\EpÑiÄuÎt^},

\Ôil

b³mi^}]ti>iÄuÎEt

tY]gm]kU.

tuTÄÊil

b]HYm]yi tYjiÄuÎt[ Aß>ikm]yi tYjiÄuÎtien xH]yiÄ]n]kfh. mnÓil b³mie^}Î[

pryukyuh,

`Î]l

b]HYm]yiEÏ]^uh

vüuÄL

tYjiÄ]N

ty{]r]vukyuh ecy[tie^}Üil atuh tY]gm^}. b³mie^}Üil `Æen xuKÆL AxVdiÄ]N pÕuemÎ[ cißiÄ]h. b³mi^}]ÊEÏ]<]f[ `ßuh kUTutl nÎ]yi AxVdiÄ]N k<iyuÎt[. xU>Y]ümyvuh, cEzà]dyvuh kuyi^ieû p]Èuh kTlÄ]Õuh OeÄ nmuÄ[ `^}]vRÄuh AxVdiÄ]N k<iyuÎt[ avieT tEût[, anYEût[ `Î cißyi^}]Êtu ek]ÞE^}? vi>]gm]f[ s>iy]y s]ßiyuh Anàvuh nmuÄ[ t>uÎt[. vüuÄL

vÎ]^uh

Ep]y]^uh

aveyÏÕi

AzgHvuh

zptIÑyuh

vc{u

pu^RÊ]ti>iÄuÎt]f[ tY]gh.” 700.“peÞEÎ] \EpÑic{ k]>YÆešÏriyuÔ cißkšuh cumÎ[ viSmic{[ nTÄuÎ D]>]šh

Epe>

kÞiÈuÞ[.

“aÎ[

w]net^}]h

EveÞÎu

vc{t[

v^iy

abÍm]yiEÏ]yi” `Îu[ vRSÆLÄu EsSvuh pþ]Ê]pEÊ]eT avR `^}]vE>]Tuh prÇu nTÄuÎt[ k]f]h. \EpÑic{uevÎ[ pryuÎet^}]h |EÏ]<uh ay]šueT mnÓi^ueÞÎ]ft[ k]fiÄuÎt[. aÎv \EpÑiÄ]et xVßm]Äi vc{i>ueÎÜil |Îu[ divxÊil nUru vÈh ay]LÄ[ aveyÄuric{[ |Æen O]RÊu du®KiEÄÞi v>i^}]yi>uÎu. b³m]f[

AÍY]«ikt

v>uÊi

\LeÄ]Ô]etyuÔ

vc{i>iÄuÎt[.

tYjic{

vüu

b]HYtY]gh |zt

|vieT

vRSm]yi

kUTutl

k]f]etyuh

anuBviÄ]etyuh |>uÎiÈuh avieT eev>]gYh vÎiÈi^}. aÆenyuÔ mnÓin[ Em]ÑxuKh ariyfemÎ[ vc{]l x]DiÄuÎt]Ef]? vüuvi^]f[, mmtyi^]f[, b³Êi^]f[

xuKmi>iÄuÎetÎ

AzgHÊieû

tIyil

ay]šueT

miœY]D]>f mnÓ[

ay]L

|niyuh

`>iyuky]f[.

atu

\EpÑic{iÈi^}. ek]Þ]f[,

‘kS[Tm]yiEÏ]yi, EvÞ]yi>uÎu, `eß]>u mÞÊ>m]yiEÏ]yi..’ `eÎ]eÄ xd] jpic{u ek]Þ[ ay]L nTÄuÎt[. BUtk]^h m]Õ]nuÔ teû vY]Em]Hh evruety]f[


209

`Îy]L k]fuÎi^}. nS[TeÏÈtienÄuriEc{]RÊi>uÎ[ |EÏ]L eekyil \Ôtu kUTi AxVdiÄ]N k<iyuÎie^}Ît]f[ ay]šueT du>ßh.’ 701. “~et]Îuh

\EpÑiÄuÎt[

xEß]SEÊ]eTy]kfh.

aeteÎÜi^uh

tEût]yi>uÎu `Î O]RÐ kUTi aEt]eT]Ïh kšyfh. w]N kšÇu `Î cißyuh kšyfh. ekÈil niÎ[ mu¬n]y, ae^}Üil B]>h |rÄi vc{ xEß]Sh nmuÄ[ Et]Îfh.

xá]dYem^}]h

B]>m]efÎ

Eb]Dh

vÎ]E^

avEy]TuÔ

b³h

\EpÑiEÄÞt]efÎ ciß v>U; avyueT tY]gÊil Anàh \Þ]kU. mnÓ[ s>iÄuh vizs]ßieyeßÎriyuÎt[ tY]gÊi^uh eev>]gYÊi^um]f[.” 702.“mÄEš, niÆL pryuÎt[, ‘wÆL vIeT^}]h \EpÑic{[ b]Äi jIvith aÐEy]eT]Ê[ k<iy]n]zgHic{[ vÎiÈ[ |vieTyuh vIÈie^ Ep]e^ÊeÎ aTuÄšyil niÎ[ purÊirÆ]N pÕ]et ku<yuky]ef’Î]f[. atieûyRËh A jIvitvuh |o jIvitvuh vYtY]xmie^}Îuh avieTy]yi>uÎu niÆLÄ[ kUTutl xEß]Sm]yi>uÎt[ `ÎumE^}. vITu viÈt[ evruety]yi `Î vic]>mueÞÜil viT]etyi>iÄuky]yi>uÎu n^}t[. vIÈil teÎ k<iyuÎt]f[, vITuh vIÈux]m]nÆšuh \Ôil cumÎu ek]Þ[ AzsmÊil k<iyuÎti^uh EBdh.” 703.“mÄEš,

tY]geÊÄuriec{]>iÄ^uh

EKdh

p]Ti^}.

viÈtu

viÈu.

ex]^}

O<iÇE^}], AvU, AsV]xm]yi, `Îu k]ffh. niÆL |vieT ecy{uÎ kRÐÊil tZp[ti Evfh. k]>fh |t[ A>ueTyuh xV]RËt¿[ EvÞi ecy{uÎt^}. niÆLÄu EvÞiy^}, |vieT v>uÎ B¬jnÆeš ExviÄ]n]f[ niÆL kS[TeÏTuÎt[. B¬M]e> ExviÄ]N avx>h kiÈuÎtu teÎ v^iy B]gYm]f[. atuh av>ueT s>I>Êinuh mnÓinuh s¬i pkRÎ[ ave> |osV>vic]>h ecy{]N xH]yiÄuÎt]f[ avRÄ[ AH]>muÞ]ÄieÄ]TuÄukeyÎ[ prÇ]l. atilÏ>h v^iy xhtZp[ti nlkuÎ k]>Yh `ßuÞ[? AH]>muÞ]ÄuÎv>ueT mEn]B]vm]f[ AH]>Êin[ suÍi nlkuÎ O>u GTkh. mÄL B¬iEy]eT, mzßjpEÊ]eT AH]>h ty{]r]Äiy]l atu[ k<iÄuÎ B¬jnÆLÄ[ atu[ ek]Þ[ A«Iym]y Ep]Sfh kUTi kiÈuh. B¬M]e> ExviÄuÎt[ Bgv]en

ExviÄuÎtiEnÄ]L

`šuÏm]efÎ[

pryuh.

k]>fh

ave>


210

xEß]SiÏiÄ]N v^iy zpy]xmi^}. B¬n[ AnàmuÞ]y]l Bgv]n[ tZp[tiy]yi. atu[ ek]Þ[ aTuÄšEj]^iyuh niÆLÄ[ x]Dn teÎy]f[. 704.O>u zbªc]>ifi Ec]dic{u, “aÐ pry]ruÞE^}] x]DkN O>u nài v]Äu Ep]^uh pk>h zptIÑiÄ]et Evfh kRÐh ecy{]enÎ[. at[ `šuÏm]Ef]? aÆen pryuÎetßu ek]Þ]f[?” 705.“nài v]EÄ] zpshxEy] OÎuh teÎ O>u x]DkN teû Exv¿[ pk>m]yi zptIÑiÄ]N p]Ti^}.” aÐ prÇu, “aÆeny]y]l at[ kU^iEv^y]yiEÏ]kuh. A«suÍi kiÈi^}. Ae>Üi^uh nÐeš O>u Ej]^i ~¯ic{t[ vše> nÎ]yi ecy[tu `Îi>iÄeÈ. atu[ tÎy]L vÎu kÞ[ Ej]^ieyÄuric{[ vše> puk<[Êi pryuk m]ztm^}, teû b³umizt]dikeš višic{[ nÐueT k]>YÑmteyÄuric{[ v]c]^m]yi xhx]>iÄukyuh ecy[tu `Îu[ v¿U. A pW]> v]ÄukL EkÈiÈ[ ci^EÏ]L nÐL vše> vinyh nTic{[ prEÇÄuh, “O], eedveÊ vic]>ic{[ |Æeney]Îuh pryE^}. |Ä]>YÊil `eÎ atinu m]zth puk<[Ê]en]Îumi^}. `^}]h p>m]«]vieû kZp. aviTuÎ[ `^}]h ecy{iÄuÎu. w]N evruem]>u \pk>fh m]zth............... atu[ ek]Þ[ üutiey^}]h aviTuEÊ¿]yi xmRÏiÄU. `^}]Õinuh yœ]RË kRÊ]v[ aviTuÎ[ m]ztm]f[.” |Æeney]eÄ vinyEÊ]eT purEm prÇ]^uh \Ôil nÐL aHÜ>iÄuh. |^}]Ê vinyh nTiÄ^]f[ aHÜ]>Êieû ~Õvuh xUÑ[mm]y zpkTnh. k]>fh E^]kÊin[

muáil

nÐL

`šimyueT

mURÊikš]yi

k]feÏT]n]zgHiÄuÎu.

vinymueÞÎ aHÜ]>m]ft[ `Î[ ci^EÏ]L nÐL xVyh mrÄuÎu. `Î]l purEm niÎ[

EkLÄuÎ

miTuÄn]efÎuh vs]kuÎu.

O]E>]

zpshx]v]Äuh

nКueT

mÕuÔve>EÏ]e^ey]Îum^}

‘|ztyDikh

AšukL

`eÎ

t^¿u[

t]enÎuh

piTiÄuky]f[.

OeÄ

puk<[ÊuÎtil

nÐL

n]h xVyh D>ic{u `eßÜi^uh

k]>Yh

k]f]ti>iÄuEm]? meÕ]>]LÄ[ |o Ej]^i |tu Ep]e^ nÎ]yi ecy{]N k<iy]ÇiÈE^} av>izt kÞ[ zpshxiÄuÎt[? |o k<ivukšueT OÏh vinyh kUTi \Ô x[œitiÄ[ atil

kUTute^ßu

všRÊuky]fvieT.”

Evfh!’

`eÎ]eÄ

vic]>ic{[

nКriy]et

aHÜ]>eÊ


211

706.“atu[ek]Þ]f[ pk>h n^} v]Äu Ep]^uh zptIÑiÄ]et Evfh nÐL kRÐh

ecEy{Þt[

`Î[

pryuÎt[.

Ekv^em]>u

zpshx]v]Äin[

nÐueT

t^¿uÔil kTÎu kUTi nÐL ax]D]>fÄ]>n]f[ `Î ciß jniÏiÄuv]N k<iyuÎu. x]Dkeû ^ÑYh t]N A>um^} `Î B]vh všRÊieÄ]Þu v>iky]f[. `^}]h BgvMym]yiÈ[ k]f]n]f[ ay]L zsmiÄuÎt[. p>itx[œitikL nКil ec^uÊuÎ xV]DInh tuTÄÊil nÐeš vI<[ÊiÄšyuh. |Î[ nÐL anY>ueT n]ÄiN tuáÊ]f[ jIviÄuÎt[. ave>ßu pryuÎu `Îtnux>ic{]f[ nÐL nIÆuÎt[. mÕuÔvR ep]ÄiÏryuEá]L xEß]SiÄuÎu, niàic{]l du®KiÄuÎu. ecy[t Ej]^iÄ[ n^} v]eÄÜi^uh zptIÑic{iÈ[ kiÈiyie^}Üil at[ du®Kh. kiÈiy]E^] at[ aHÜ]>Êin[ všmiTukyuh ecy{uh. >Þ]y]^uh x]Dkn[ atu ek]Þ[ Ed]SEmyuÔU. AÍY]«ik jIvi O>iÄ^uh E^]kÊieû nià¿uh üutiÄuh ecvi ek]TuÄ>ut[.” 707.“ep]Ôy]y n^} v]ÄukL EkÈ[ nÐL sI^ic{u Ep]yi. at[ EkÈie^}Üil nmuÄ[ xuKmi^}. `Eß] O>u kurvu Ep]e^. EkÈ]l ariy]et O>¯h aBim]nh t^ep]Äuh. ‘ek]Ô]h, miTuÄN. ghBI>m]yiÈuÞ[. EkEÈ]!’ |ztyuh EkÈ]l mti, nÐL tryil niÎ[ ep]Æuh. `Eß] mH]k]>Yh ecy[t mÈil ewšiÇu nTÄ]N tuTÆuh. xVßh aHßy]f[ b^UF Ep]e^ |Æen \oti vIRÄuÎt[ `Î[ nÐL k]fuÎi^}.” 708.“EÑztÊiE^] pÔiyiE^] v^}tuh xhB]vn ecy[t]l avieTyuh at[ |osV>nriÇ]l mtieyÎ^}, pÊ[ n]Èuk]>riyfemÎ]f[ nmuÄ[ Em]Hh. xhB]vn xVIk>ic{vR

kZt¡teyÜi^uh

prÇie^}Üil

nmuÄ[

EdSYm]yi.

t]N

v^iy

x]mUHYExvkn]efÎuh mnuSYEýHiy]efÎuh mÕuh mÕuh n]^]L EkLeÄ prÇu EkÈ]E^ `eßÜi^uh Exvnh ecy[ttieû, ae^}Üil xhB]vn ek]TuÊtieû tZp[ti nmuÄ[ \Þ]kU. atien A>uh v^iy k]>Ym]yi `TuÊu kÞie^}Üil ek]TuÊt[ evruet AyiEÏ]yE^}] `eÎ]>u ciß nÐeš a^Èuh.” 709.“O>u EÑztÊieû cumt^ vHic{i>uÎ O>u mH]«]vuÞ]yi>uÎu. aEÌHh teÎÊeÎ |osV>n[ xmRÏic{[ jIvic{i>uÎ, vinyxáÎn]y vY¬iy]yi>uÎu. O>u divxh O>u Ek]TIsV>zpBu EÑzt dRsnÊienÊi. aEÌHh mH]«]vieû muÎil v^iy


212

O>u

xhKY

k]fiÄy]yi

xmRÏic{[

vàic{u.

mH]«]vil

niÎ[

zptik>fem]ÎumuÞ]yi^}. zpBu mH]«]viEn]T[ t]N xmRÏic{i>iÄuÎ tuk mÕ]>uh |tu[ ve> avieT k]fiÄ vc{iÈuÞ]vie^}Îuh O>u Ek]TIsV>en xhb³ic{u Ep]^uh at[ gfYm]y tuky]efÎuh xUciÏic{[ xhx]>iÄ]N tuTÆi. kuer En>h mH]«]v[ A A«zpshx EkÈ[ niÒb[dn]yi |>uÎu. `ÎiÈuh niRÊ]N B]vmie^}Î[ kÞEÏ]L aEÌHh prÇu,

“`ßiniztey]eÄ pryfh? |o xhB]vn¿[ w]N niÆEš]T[

kZt¡t zpkTiÏiÄfemÎ]Ef] niÆL pryuÎt[?” 710. “`ß],

|zt

v^iy

d]nh

nlkiy]l

O>u

nài

v]eÄÜi^uh ti>ic{[

zptIÑiÄuÎtie^ß]f[ etÕ[?” zpBu Ec]dic{u. mH]«]v[ puWi>ic{u ek]Þ[ prÇu, 711. “aÆeny]efÜil |o xhB]vn ti>iec{TuÊu ek]ÔU. |o tuk |osV>nu EvÞi |vieT xVIk>ic{tin[ niÆL `EÎ]T]f[ nài prEyÞt[. |osV>eû Dnh niÆL eekyTÄi vc{i>iÄuÎtieû O>u ecriy B]gh m]zth aviTuEÊ¿[ mTÄieÄ]TuÊu ek]Þ[ amU^Ym]y A kZp EnT]N k<iÇ]l at[ niÆšueT mH]B]gYemÎ[ k>utfh. Bgv]en ExviÄ]N O>vx>h nlkiytin[ aviTuEÊ]T[ niÆL nài zpk]siÏiÄfh. atin[ k<iyukyie^}Üil |o pfh mTÄieÄ]Þu Ep]kuÎt]f[ n^}t[.” 712. ‘mÄEš, |o mEn]B]vEÊ]eT Evfh nÐL E^]kExvnh ecEy{Þt[. nmuÄ[ atinvx>h

tÎtil,

nàiyuÔv>]yi>iÄfh.

s¬iyuh k]>fh

x]mRËYvuh xtYÊil

tÎtil

nmuÄ[

nÐL

Bgv]En]T[

ek]TuÄ]N

xVßm]yi

`ß]fuÔt[? OÎumi^}. `eßÜi^uh |Î[ nÐueT aDIntyi^i>iÄuÎuevÜil at[ aviTueÊ Dnm]f[. atu ek]Þ[ nÐL d]nh ecy{uky^}, nÐeš ~¯ic{ mut^ieû p^is \Tmx[œn[ ti>iek ek]TuÄuk m]ztm]f[ ecy{uÎt[. nÐL |o jIvitvuh xVÊuh Bgv]nil niÎ[ kTh ek]Þt]f[. av ~tu nimiSvuh aviTuEÊ¿[ pURÉm]yuh viÈu ek]TuÄ]N

nÐL

ty{]r]yi>iÄfh.

p^is

m]ztm^},

mut^uh.

nÐueT

s>I>mEn]buÍikeš^}]h E^]kvY]p]>h nTÊ]N EvÞi |osV>N evruEt tÎ mut^]yi k]f]N tuTÆiy]l avieT aHß \Þ]vi^}. `Î^}, nmuÄ[ kiÈiyiÈuÔ `^}]Õinuh EvÞi n]h xRv{d] aviTuEÊ]T[ kZt¡t]B>it>]yi>iÄyuh ecy{uh. |o


213

xU>Ynuh v]yuvuh evÔvuh mÕuh `eßÜi^uh vi^ek]TuÊiÈ]Ef] nmuÄ[ kiÈuÎt[? |o zppWh teÎ aviTuEÊt[; w]nuh aviTuEÊt[ `Î B]vÊil Evfh x]DkN jIviEÄÞt[. ‘w]N’ |^}, ‘nI, nI m]zth’ `Îu k>uti nIÆfh. aviTuEÊ¿riy]h nmueÄEÏ]L visV]xemÎ[

`ß]f]vsYemÎ[ pryuÎt[.

A

atu[

Ec]diÄ]et

visV]xmueÞÜil

`^}]h

kiÈuemÎ EvÞEÏ]L

\rÏieny]f[ `ÊiEc{>uh.

|osV>En]T[ OÎuh AvsYeÏETÞi v>ikyi^}.” 713. “|vieT mÄLÄ[ B¬M]e> ExviÄ]N kiÈiyiÈuÔ avx>h niÆšueT v]xnkšuh zp]>b[Dvuh `ztyuh Evgh nsiÏiÄ]N |osV>N tÎiÈuÔ axu^B v>m]yi k]ffh. BÑfh \Þ]Äi B¬M]RÄ[ višá]N `Îuh k<iyukeyÎt[ niÓ]>k]>Yem]Îum^}. |os>]nuzgHmueÞÜil m]ztEm aÆeney]>u B]gYmuÞ]vU. O>u t>Êil niÆš]fI AzsmÊil vEc{Õvuh B]gYvtikL. `zt B¬M]>ueT AsIRv{]dm]f[

niÆLÄ[

divxvuh

kiÈuÎt[!

`zt

v^iy

Dnv]n]y

gZHx[œn]efÜi^uh |o mH]B]gYmuÞ]kuEm]? niÆL vIÈi^]yi>uÎEÏ]L aW]ru EpRÄ[ divxvuh vc{u višáiyiÈuÞ]yi>iÄuh. a¢nÐm]RÄuh xEH]d>ÆLÄuh ae^}Üil BRÊ]vinuh kuÈikLÄuh EýHpURv{h AH]>muÞ]ÄieÄ]TuÄuk `Ît[ v^iy k]>Ym^}. at[ mmtyil niÎuh xV]RËtyil niÎumuÔ kRÐm]f[. `Î]l aEt Ep]^uÔ EýHEÊ]eTyuh zsÍEy]eTyuh anYRÄu EvÞi BÑfh p]kh ecy{]N k<iÇ]l at]f[ mHÊVh. aÆen ecy{uÎtu ek]Þ[ ciÊsuÍi \Þ]kuh. ^ÑYh EnT]N nmuÄ[ EvÞt[ |o ciÊsuÍiy]f[. kÚinm]y tpÓ]c>ic{[ munikL EnTuÎtuh |o ciÊsuÍiy]f[. at[ |zt an]y]xh EnT]N Bgv]N niÆLÄ[ |vieT xàRBh

O>uÄiyi>iÄuky]f[.

aTuÄšy]efÜi^u,h

et]<uÊ]efÜi^uh,

kÄUx[

k<ukuÎt]efÜi^uh aviTh niÆšueT EÑztm]yi kÞ[ A kRÐh pUjy]Äi m]Õfh. |>upÊin]^u mfiÄUruh |>uÎ[ DY]niÄ]N nmuÄ[ k<iyukyi^}. `Î]l ecy{uÎ Ej]^i `ß]y]^uh at[ x]Dny]Äi m]Õ]N ARÄuh zsmic{]l k<iyuh. nmuÄ[ kiÈiyiÈuÔ Ej]^i ecy{uÎt[ xVyh spic{u ek]Þ]yi>iÄ>ut[. ecy{uÎ kRÐh `ß]y]^uh atil pURÉ mnÓRÏic{[ AnàEÊ]eTyuh \X]HEÊ]eTyuh ecy{fh.


214

A Ej]^i tÎtin[ Bgv]En]T[ nài pryukyuh aviTueÊ |¢ zpk]>h at[ nÎ]yi ecy{]N EvÞ s¬iÄ]yi zp]RËiÄukyuh Evfh. nÐueT mEn]B]vm]f[ kRÐeÊ b³k]>fEm] Em]Ñk]>fEm] AÄi m]ÕuÎt[.” 714. aTuÄšÄ]>YÊil niÎu[ tuTÆi AÍY]«iktyueT \ÎtsZhgÆšiE^¿[ A epFkuÈikeš eekpiTic{u nyic{ aп[ visVgu>uvieû B]vÊil niÎ[ >Þu vyÓ]y O>u sisuvieû B]vÊiE^¿[ m]r]N O>u nimiSh Ep]^uh EvÞi vÎi^}. aTuÄšyil evruh tryil O>u B¬yueT mTiyil si>Óuh meÕ]>]šieû mTiyil p]dÆšuh vc{[ aÐ kiTÏ]yi. aEÏ]L aп[ t]N En>eÊ kTic{ evÔ>iÄ kiÈiEy pÕU.!

“`eû

evÔ>iÄ

piTic{u.

`ßiEy!

`niÄiÏh

Evfh!1”

kuÈikešEÏ]e^

v]si

atiniEÏ]L A evÔ>iÄ `vieT? aÐyueT zpx]dh Ae>Üi^uh k<iÄ]et eekyil vc{u ek]Þi>iÄ]N Ep]kuEÎ]? AE>] meÕ]>u evÔ>iÄ `TuÊ[ nIÈi. “quHuh, |t^}. w]N kTic{tu teÎ `niÄ[ Evfh. `ßiEy A evÔ>iÄ?” s]ÚYÄ]>iy]y kuÇienEÏ]e^ aÐ niRb{³h piTic{u. 715. ^I^]n]Tkn]yik teû >hgmBinyic{u tuTÆiy]l mÕuÔvRÄ[ atil Ec>uk m]ztmE^} v<iyuÔU. O>u gZHx[œB¬ v]siÄ]>]y kuÈikeš anunyiÏiÄuÎ aÐyueT B]gh `TuÊu. ‘|EÆ]Èu En]ÄiEy. |t[ n^} piWuevÔ>iÄyE^}Î[. mEÕt[ EkTu vÎt]>uÎu. |t[ d], OÎ[ kTic{u En]ÄiEÄ, `zt >uciy]yi>iÄueÎÎ[!’ |^}, O>u >Ñyumi^}. aÐ v]sipiTic{[ cifuÆ]N tuTÆi. kÞu ni^[ÄuÎv>ueT cuÞil ci>i, kÉil B¬iyueT etšinI>[. aÐyueT v]si kUTuÎEtyuÔU. kTic{ evÔ>iÄ k<ic{ B¬yueT t^muTi piTic{[ aÐ v^iÄ]N tuTÆi., atu[ ti>iekÊ>femÎ]vsYeÏÈu ek]Þ[! A muTiyie^ piTi viTuh muá[ teÎ aÐyueT B]vh m]ri. aÐ xm]DiyueT ag]DtyiE^¿[ A<[Îu Ep]yiÄ<iÇu. niRÎiEmSÆš]y mi<ikšum]yi `^}]v>uh |o at[But dZsYh En]Äi niÎu. kurc{u k<iÇ[ aÐ `fIÕu. k]^[ ni^Êur¿uÎi^}. AE>]Tuh OÎuh miÞ]et aÐ kš>iyiE^Ä[ nTÎu. \ÔilÄyri ktkTc{u. ~t]eÞ]>u mfiÄUR k<iÇiÈ]f[ aÐ purÊirÆiyt[.


215

716. aÐ ci^ xmyh prÇiÈuÞ[, “mnÓien Botik t^Êil niRÊfemÜil O>u vüuEv], cißEy], AzgHEm] kUTiEy k<iyU. |e^}Üil at[ s>I> t^Êil ni^[Äi^}.

atu[

ek]Þ]f[

ci^EÏ]L

atu

Evfh,

|tu

Evfh

`eÎ]eÄ

pry]ruÔt[.” 717. EvdÆL

‘\Rv{]>ukmiv

b³n]t[

mZEtY]R

muÑIy

m]mZt]t[‘

`Î[

zp]RËiÄuEá]L aп[ |vieT O>u piWuevÔ>i teÎ E^]kEÊ]T[ b³ic{u niRÊuÎ pÈÊieû nU^]yi m]ruÎu.

aÍY]yh 9 718. evÔiy]<[c. >]vie^ pÊu mfiy]yEt \ÔU. AzsmÊi^]ek ti>EÄ]T[ ti>Ä[.

A>uh

O>iTÊ[

aWuminiÕ[

aTÆiyi>iÄuÎt[

k]f]ni^}.

`vieTyuh

vZÊiy]Ä^uh aTic{u v]>^uh tUÊu tuT¿^uem]eÄy]yi bHšmyh. |Î[ AzsmÊil sucIk>fdivxm]efÎ[ Et]ÎuÎu. `^}]Õinuh muÎil aÐyuÞ[, `^}]yiTÊuh OE> xmyh `ÊieÄ]Þ[, `^}] Ej]^iyi^uh O>u eek xH]yic{u ek]Þ[. aÐyueT x]ÎiÍYem]Îum]zth mti `zt ÑIfic{ vY¬iyi^uh eectnYh nir¿]N. |vieT Ae>ßu Ej]^i ecy{uÎu `Ît[ zps[m^}. aÐyueT OÏh niÎ[ O]T k<uk]nuh mÉu cumÄ]nuh

exp[Õik[

T]Ü[

vZÊiy]Ä]nuem]eÄ

ARÄ]y]^uh

`ßuX]HzpHRSm]f[! aÐeyÎ s¬iEzx]tÓ[ aTuÊuÔEÏ]L O]E>]>uÊRÄuh av>v>ueT Ej]^i ~Õvuh Ekmm]ÄfemÎ]f[ En]Èh. niS[k]m kRÐÊieû Anàh anuBvic{riy]N kiÈuÎ axu^B EvškL. 719. aÐyueT

cuÞil

niÎ[

kIRÊnmuy>]N

Edsk]^niymÆeš]Îumi^}.

x>xVtI Edvi avx>h p]RÊ[ vIfyuEmßi aÐyueT ni<l Ep]e^ piÎ]e^ nTÄuky]efÎ[

Et]Îuh.

|vieTyuh

kIRÊn

^H>i

ti>t^}uky]f[.

atil

nIßiÊuTiÄuEá]L `ßu Ej]^i ecy[t]^uh `zt pfieyTuÊ]^uh tšRc{eyvieT? aÐyueT zsutimDu>m]y n]dmuy>uÎu.

720.“at[But c>iEzt......”


216

721. aÐyueT vY]pZtm]f[,

n]vil

k]^ukL

kIRÊnh

nRÊnh

`ÊiEc{>]ÊiTmi^}.

ecy{uÎu,

eekkL

kÉukšileÏT]Ê

pfikšil

k]>YÆšumi^}.

‘xRv{Et] p]fi, xRv{t® si>:’ `Î Ep]e^ aÐ Azsmh nirÇu ni^[ÄuÎu. |EÏ]L virku kIruÎiTÊ[, |EÏ]L mfl cumÄuÎiTÊ[, |EÏ]L cÏucvr[ nIÄh ecy{]N... 722.O>]LÄ[ mu¬i kiÈieyÎu vc{[ E^]kh m]ruÎi^}. purem `^}]h p<y pTi teÎ k]feÏTuh.

pRv{tÆšuh

m>Æšuh

pu<kšuh

kišikšuh

\dy]ümyÆšuh

`^}]h

mueÎEÏ]e^ teÎyuÞ]kuh. E^]kgti anuxYUth tuT>uh. `Î]l A vY¬iyueT Aß> E^]kh Aek m]ruÎu. A vY¬itVh viv>f]tItm]h viDh p>ivRÊnh ecy{eÏTuÎu.

E^]keÊ

kuric{uÔ

k]<[cÏ]Tuh

meÕ]Î]yiÊI>uÎu.

vY¬iyi^uh

aEÌHÊieû zpvZÊiyi^uh azpEmym]y O>u eectnYh tušuáuÎt]yi k]feÏTuÎu. nEv]EMSs]^iy]y Anàh \Ôil niÎuh avi>]mh \rv ep]Èi O<ukuÎ anuBvh. O>u ek]c{u kuÇieû niS[kšÜtEy]eT E^]kÊil O]E>]Îuh at[Buth ek]Þ[ viTRÎ mi<ikEš]eT k]f]N mu¬pu>uSn[ k<iyuÎu. 723.aEnVSf buÍiEy]eT aTueÊÊuÎ ARÄuh aÐyi^uh |o prÇ k]>YÆL x[pS[Tm]yi ni>IÑiÄ]vuÎt]f[. A >UpB]vÆšil OtuÆi ni^[Ä]Ê av]cYm]ey]>u

divYxoà>Yh

aÐyueT

O]E>]

c^nÊi^uh

kRÐÊi^uh

kvieÇ]<ukuÎt[ nmuÄ[ k]f]h. aÐyuh mÕuÔvR ecy{uÎ aEt Ej]^ikL ecy{uÎu. `Î]l avyie^^}]h teÎ EcEt]H>m]y dIp[ti pkRÊ]N aпu k<iyuÎu. EýHp>iEvSmfiyic{[ av¿[ xVkIym]ey]>u c]>utEyk]N aÐyueT eekkLÄ[ m]ztEm k<iyU. O>u ek]c{u kuÇieû niS[kšÜ]H}]dvuh x[œitzp¡eû azpm]dtVvuh B¬yueT d]x]nud]xB]vvuh `^}]h aÐyueT zpvZÊikšil OE> xmyh zptiP^iÄuÎt[ k]f]h. 724.Ej]^iÊi>ÄiniTyi^uh

O>iTEvš.

mflÏurÊi>uÎu.

g]yztiEy]T[

k]ÏiyiT]N prÇu, `^}]vRÄuh zpx]dm]yi ek]TuÄ]N `eßÜi^uh mik[x[cEr], \EÏ>iEy] ek]Þuv>]nuh AvsYeÏÈu. aÐyueT eekyil niÎ[ En>iÈ[ zpx]dh kiÈ]nuÔ avx>ÆL |ÆenyuÔ Ej]^iÄiTyil miÄv]ruh \Þ]k]et |>iÄi^}.


217

ci^EÏ]L aÐ teÎ kT^Ey] mEÕ] vruÊ[ cUET]eT teÎÎumi>iÄuh. A cUTu k]ÏiyueTyuh kT^yueTyuh >uci O>iÄl anuBvic{ ARÄuh jIvitÊil O>iÄ^uh atu[ mrÄ]enšuÏm^}. 725.aÐ

|>u

k>Æšuh

Ak]sÊiE^¿uyRÊi

višic{u,

“EH...sivEn......sivEn....sivEn.....” `ÎiÈ[ mrupTi kiÈ]ÇiÈ[ p>]tieÏTuÎ Ep]e^ cuÕuh ci>iyueT t>hgÆšišÄieÄ]Þ[ `^}]vE>]Tum]yi prÇu, “mUÏi^]N nÐeš eemNQ[ ecy{uÎi^}. aEÆRÄ[ |tie^]Îuh O>u t]lp>Yvumi^}.”

AÍY]«ikty]f[ AÍY]«ikty]f[ yœ]RË xVÊ[. 726.AálÄušÊinu nTuvil nI^Ê]m> vi>iÇ Ep]e^ \^}]xvtiy]yi aÐyuh, cuÕuh mÄšuh. B¬jnÆšueT jIvit zps[nÆšil niÎ[ mu¬y]yi aÐey |Æen

kiÈuk

`šuÏm^}.

|t]f[

aÐEy]T[

`ßu

xhsyvuh

Ec]diÄ]nuÔ

xumuHURÊh. O>u aEßv]xi kiÈiy avx>h p]<]Äiyi^}. 727.“aEÐ, AÍY]«ikteyÏÕi p^ >Itiyil prÇu EkLÄuÎuÞ[. mnÓieû niþ^ty]f[,

cißkL

OTuÆuÎt]f[,

mnÓieû

vis]^ty]f[,

AzgHÆL

tYjiÄuÎt]f[, niS[k]m kRÐm]f[, |Æen p^tum]f[ AÍY]«ikteyÎ[ EkÈiÈuÞ[. `^}]h kUTi EkÈiÈ[ Aek ciß]Äu<ÏmuÞ]kuÎu. AÍY]«ikt `Î]l `eßÎ[ aÐ ^šitm]yi prÇu t>]Em]?” 728.“Em]N prÇet^}]h at]tieû ni^yil s>iy]f[. mnÓ[ niþ^m]kuÎt[ ae^}Üil

niÒb[dm]kuÎt[

AÍY]«iktyueT

^Ñfm]f[.

tY]gh,

at]yt[

aHÜ]>h \EpÑiÄuÎtuh AÍY]«ikt teÎ. `eßÜi^uh \EpÑiÄuÎu `Îu prÇ]l AdYh at[ tEût]kfh. |vieT `EûetÎ[ pry]N pÕuÎt]yi aHÜ]>h m]ztEmyuÔU. b]Äiey^}]h Bgv]Eût]f[. atu ek]Þ[ atu[ viÈ]l mu¬iy]yi. |Æen p^>Itiyil AÍY]«ikteyÏÕi pry]h. p^ zgn[œÆL teÎ >ciÄ]h, ni>vDi

Es}]kÆL

cm¿]h.

atienÏÕi

mDu>t>m]yi

p]T]h,

mfiÄUrukEš]šh

\´V^m]yi zpxhgiÄ]h. `eß]eÄ ecy[t]e^ß], anuBvh v>]ÊiTEÊ]šh |tu


218

ek]eÞ]Îuh

O>u

k]>Yvumi^}.

A«]nuBUtiyueT

Anàvuh

xoà>Yvuh

xVyh

anuBvic{riy]et pryuÎet^}]h evruet. a³N m<vi^}ien vRÉiÄuÎ Ep]e^ m]zth.” 729.“mÄEš, jIvitÊil EnETÞ xVÊ[ AÍY]«ikty]f[. at[ EnTiy]l meÕ^}] xVÊuh vÎ]e^ß[ Ep]y]e^ß[? >øh |Èu vc{i>iÄuÎ mTiÒI^ m]ruÎtu Ep]e^ m]ztEmyuÔU. atuÔvN Dnv]M]>il vc{[ Dnv]n]f[. E^]kÊil `zt Dnh xá]dic{]^uh atiEnÄ]L DnmuÔvR \Þ]yi `Îu v>uh, EnTiyt[ nS[TeÏTuemÎ Byh v>uh, mÕ]e>Üi^uh tEÎÄ]L pfÄ]>n]EyÄuEm] `Î mX>buÍiyuÞ]kuh. A«IyDnh EnTiy]l aet]Îuh EpTiÄÞ. atieû mU^YmriÇvn[ E^]kh mu<uvN tYjiÄ]en]>u zpy]xvumi^}. k]>fh A«]v]f[, |osV>n]f[ yœ]RË DnemÎ[ ay]LÄriy]h. atien Azsyic{]l jIvith AnàpURÉm]Ä]h. jIvit niESDiy^} AÍY]«ikt, jIvitEÊ]TuÔ AE>]gYk>m]y, xmYÄ]y, xmIpnm]f[.” 730.`ÎiÈ[ AÍY]«iktyueT mU^Yh vY¬m]Ä]n]yi aÐ O>u kœ pry]N A>hBic{u.

“O>u

zg]mÊil

p]veÏÈ

O>u

B¬nuÞ]yi>uÎu.

teû

d]>izdYdu®Kh

m]ÕiÊ>]N Bgv]En]Ty]L `Îuh zp]RËiÄuh. O>u divxh Bgv]N xVp[nÊil zptYÑn]yi prÇu, “nieû AzgHh x]DiÄ]N O>u v<iyuÞ[. n]eš >]vie^ zg]mÊieû atiRÊiyil \Ô AlÊryil O>u xnY]xi |>iÏuÞ]kuh. aEÌHÊieû eekyil ~Õvuh amU^Ym]y O>u >ømuÞ[,atu[ Ep]yi Ec]dic{u v]Æiy]l ninÄ[ O>iÄ^uh d]>izdYh \Þ]vukyi^}.” xVp[nh kÞ[ \fRÎ A p]vÊin[ >]zti tuTRÎ[ \rÆ]En k<iÇi^}. `Æenyuh En>h evšuÄ]N EvÞi aÑmEy]eT ay]L k]Êi>uÎu. En>h p>p>] evšuÊEÏ]LÊeÎ ay]L `<uEÎÕ[ zg]m]tiRÊiyiE^Ä[ O]Ti. tniÄu muEá mÕ]e>Üi^uh `Êi atu[ eekÄ^]Äiy]E^]? xVp[nÊil Bgv]N prÇ zpk]>h AlÊryil O>u xnY]xi |>iÄuÎt[ kÞEÏ]L ay]LÄ[ v^iy xEß]Sm]yi. Ac]E>]pc]>Æeš^}]h mrÎ[ xnY]xiey xmIpic{[ ay]L AvsYeÏÈu, “aÆyueT eekyil vše> vi^eÏÈ O>u >ømueÞÎ[ Bgv]N `EÎ]T>ušiec{y[tu. aetniÄ[ t>]Em]?” “>øEm]? ~tu >øh?” `Îu Ec]dic{iÈ[ xnY]xi teû B]¥Êil


219

niÎ[ vše> v^iy O>u vzjÄ^}[ pureÊTuÊu. “|t]Ef] ninÄ[ EvÞt[?” atieû v^iÏvuh zpk]sED]>fiyuh kÞ[ kÉutÔiEÏ]y zg]mIfN prÇu, “aet, aet, |tu teÎ, |tu teÎ.” O>Ñ>h pry]et xnY]xi A vzjh ay]LÄ[ nlki. 731. zg]mIfn[ teû B]gYh visVxiÄ]n]yi^}. vIÞuh vIÞuh ay]L A vzjh ti>ic{uh mric{uh En]Äi. O>u pEÑ, E^]kÊiE^¿uh vc{[ ~Õvuh v^iy >øm]k]h |etÎy]LÄ[ Et]Îi. ay]šueT xEß]Sh viv>iÄ]N vy{. ti>iek vIÈiE^Ä[ ay]L nTÄuky]yi>uÎi^}, teû div]xVp[nÆšueT cirkiE^ri prÄuky]yi>uÎu. 732.`Î]l >]zti \rÆ]N kiTÎEÏ]L ay]L Bgv]N prÇ v]ÄukEš]RÊu. xnY]xiyueT eekyil ~Õvuh amU^Ym]y >ømueÞÎ]f[ aviTuÎ[ a>ušiyt[. |t]yi>uÎu

~Õvuh

amU^Ym]yetÜil

xnY]xi

|zt

niÓ]>m]yi

atien

\EpÑiÄum]yi>uÎi^}. E^]kh vi^¿uv]Æ]N pÕuÎ |o >øh v^iec{riy]N k<iyum]r[ O>u DnEm]? aetß]yi>iÄ]h? ay]LÄ[ aÎuh \rÆ]N k<iÇi^}. piEÕÎ[ >]vie^ teÎ vIÞuh ay]L xnY]xiyueT muÎie^Êi. t]fu vIf[ nmx[k>ic{u. `ÎiÈ[ tniÄ[ tE^Î[ xÐ]nic{ >øh aEÌHÊieû k]^[Äl xmRÏic{u ek]Þ[ vinypURv{h prÇu, “mH]«N, |o vi^eÏÈ niDi |zt niÓ]>m]yi \EpÑiÄ]N k<iyum]r[ aÆyueT eekvsmuÔ amU^Ym]y >øh `niÄ[ nlki anuzgHic{]^uh!” 733.‘xÊien ariÇ]l, mÄEš, avn[ E^]kh xVÊ]yi m]ruÎu. atilÏ>h OÎuh EnT]ni^}. at[ `eÎÜi^uh nS[TeÏTuemEÎ] kuryuemEÎ] \Ô EpTiyuh EvÞ. xhx]>b³muEpÑic{vn[ eev>]gYx]zm]jYÊieû

pieÎ

`ßien

muTicUT]mÎn]f[.

EpTiÄ]n]f[?

E^]keÊÊeÎ

aEÌHh

\EpÑic{vn[

`zt

vi^eÏÈ >øvuh xEß]SpURv{h mFkÈEp]e^ v^iec{riy]N k<iyuh. aEÌHÊieû Aß>ik DnÊintu ek]Þ[ O>u kurvuh v>uÎi^}. nitYtZp[ti nlk]N k<iyuÎt]yi |o Dnem]EÎyuÔU. tniÄ[ xVßemÎ[ pry]en]Îumi^}]ti>iÄuk, aEt xmyh p>ipURÉ xhtZp[tn]yi>iÄuk; |t[ AÍY]«ik jIviÄ[ m]zth k<iyuÎ k]>Ym]f[. E^]kdZS[Tiyil

d>izdn]yi

k]feÏÈ]^uh

A

vY¬i

czkvRÊikšueTyuh

czkvRÊieyEÏ]e^ AnàÊil mu<ukiÄ<iyuÎu. aEÌHh tniÄu cuÕuh xd] v]>i


220

vitruÎ AH}]dh A nirkuTh tušuái vI<uÎ ~t]nuh tuÔikL m]ztm]f[. aS[TmURÊikšuh aviTueÊ d]xM]>]f[. yœ]RË zppW]Din]œN A«¡]ni m]ztm]f[.

mÄEš,

niÆL

E^]kÊieû

aTimkš]EkÞv>^},

yjm]nn]k]N

pirÎv>]f[. E^]kÊieû ecEÜ]l purÊu EtTiy]l kiÈi^}, atu[ akÊ[ ti>Ç[ keÞEÊÞt]f[.” 734.“yœ]RË Dnh EnTiyveû ^Ñfh du®Kx]g>Êil muÆuEá]<uh muKÊ[ m]y]et ni^[ÄuÎ puWi>iy]f[. A zpx]dh xuKÊieû p>Ek]Tiyi^uh a¯vuh kUTuÎi^},

Ek}sÊieû

b]HYvüuÄešEy]

pTuku<iyil

x]Hc>YÆešEy]

ptic{]^uh tIe>

kuryuÎi^}.

A

Azsyic{i>iÄuÎt^}.

xhtZp[ti Anàh

aEÌHÊieû xHjB]vm]f[. |o Anàh vi^ ek]TuÊiEÈ] pfh xá]dic{iEÈ] EnT]N k<iyuÎt^}. E^]kh Dnike>Î[ v]<[ÊuÎvRÄ[ |o Anàh `eßÎriyi^}. atieû mHim¿u muÎil avR p>m d>izd>]f[. |o AnàÊieûyuh s]ßiyueTyuh O>u kfik kiÈ]N EvÞiy]f[ avR yovnk]^h mu<uvN kS[TeÏÈ[ pfh kuÎukUÈiyt[ `ÎiÈ[ Anàh kiÈiyie^}ÎEt] Ep]keÈ, jIvith teÎ p]<]ytieû du®Kh Everyuh. d>izdn[ Anàh `eÎÜi^uh EnT]emÎ zptIÑeyÜi^umuÞ[. E^]kh Dnike>Îu pryuÎvRÄ[

atumi^}.

av>]f[

s]ßiyuh

xm]D]nvuh

EnTuÎtil

tikc{uh

p>]jyeÏÈvR.” 735.“g]yzti Avi prÄuÎ k]Ïiyuh ~Ê¿] \EÏ>iyum]yi `Êi. aÐ O>u BjnyueT v>ikL mUšieÄ]Þ[ zpx]dh `^}]vRÄuh pkRÎu nlki. zbªc]>ikL A g]nh ~Õu p]Ti.

736.b³mi^}, b³uvi^}, xVßme^}]Îuh....”


221

aÍY]yh 10 gu>ukZp 737.AzsmÊieû etÄupTiÇ]Er B]gÊ]yi k]y^iEn]T[ EcRÎ[ ~t]nuh k>iá[ všRÎu ni^[ÄuÎu. atie^]>u t^ pU cUTiyiÈ[ kurc{u divxÆš]yi. |niyuh teÎ eekeÄ]Ô]N aÐ v>]ÊeteßÎu vic]>ic{]k]h A pUvišh eekkL |šhk]Õ[ t<ukuEá]e<]eÄ aÐey m]TivišiÄuÎt[. \c{ ti>iÇ xmyh. aÐ ~t]nuh zbªc]>ikš]^uh aylpÄÊuÔ B¬kš]^uh p>iExvity]yi k]y^>ikeÊÊi aÐ A k>iáiN tÞ[ muriec{TuÊu. kuÈikešEÏ]e^ at[ kTic{Iá]N tuTÆi. jgdIsV>iÄ]yi teÎÊeÎ A«xmRÏfh ecy{]N k<iÇtil O>u pEÑ, A k>iá[ niRvZti aTyuÎuÞ]kuh. 738.k>ieáÎ^}, `ßu x]Dnh aÐ AH>iÄuÎt[. kÞ]^uh nmuÄ[ Et]Îuk aÐ at[ ~Õvuh |S[TeÏTuÎt]yiÈ]f[. azt AxVdic{]fÐ `ßuh k<iÄukyuh kuTiÄukyuh

ecy{uÎt[.

atu

k]fuÎ

B¬M]R

|tu

teÎy]fÐE¿Õvuh

|S[TeÏÈetÎ[ k>uti aEt pd]RËh D]>]šh k>uti v¿uh . ae^}Üil vIÞuh vIÞuh aп[ xmRÏiÄuh. `Î]l O>iÄl v^iy k]>Ym]yi k<ic{t[ pieÎ]>iÄl aÐ keÞÎu B]viec{Îu v>i^}. vIÞuh kUTute^]È[ xVIk>iÄ]rumi^} . 739.O>iÄ^Ð mik[x[cR EvfemÎ]vsYeÏÈu. aÎ[ mik[x[cR v]ÆfemÜil kTÊu kTÎ[ vÔiÄ]vil ve> Ep]yi v>fh. tniÄiÎt[ EvfemÎÐ OÎ[ prÇu EkLÄuÎt[ vše> apURv{m]f[. atuek]Þ[ EkÈyuTN zbªc]>i nI^u teû eekvsh \Þ]yi>uÎ mik[x[cR TiEÎ]Tu kUTi aÐyueT muÎil ek]ÞuvÎ[ vc{u. aÐ TieÎTuÊ[ ximû[ tryil km<[Êi. atil \Þ]yi>uÎ kurc{[ mik[x[cR n]^up]Tuh vIf[ citri. ek]c{u kuÈikešEÏ]e^ aÐ \>uÞu nIÆuÎ kÏ^Þiyuh kT^yuh mÕuh muÈi^i<Ç[ piTikUTi nuÔieÏruÄi akÊ]Äi. AnàpURv{h |o kuÈiÄši kÞu niÎ zbªc]>i nI^uvinuh b]^uvinuh |zt kurc{u m]ztEm aп[ ek]TuÄ]nuÞ]yuÔE^}] `EÎ]RÊ[ kuf[Úith

Et]Î]ti>uÎi^}.

|ni

AvsYeÏTuEá]L

mik[x[cR

EtTi

O]T]niTy]k>uetÎ[ k>uti avR kurEc{er mik[x[cR v]Æi Bzdm]yi xUÑic{u. `Î]l


222

aÐ piÎIT[ vše> n]šukEš]šh O>iÄl Ep]^uh mik[x[cR AvsYeÏÈEtyi^}. |Ê>h |S[T]niS[Tn]TYÆeš

mnÓien

kRÐm¥^Êil

piTic{u

niRÊ]nuÔ

niÓhg^I^kš]yiÈ]fÐ pry]ruÔt[. 740.tmi<[n]Èil nieÎ]>u B¬xhGh `Êiyi>iÄuÎu. av>il p^>uh n^} x]Dk>]f[. aÐ k>iá[ kTic{u cvc{u ek]Þi>iÄuÎtu kÞ[ avR et^}ke^ m]ri vinypURv{h vfÆiniÎu. aÐ a>ikiE^¿[ višic{ p]eT avR O]Ti aTueÊÊi cuÕum]yi |>uÎu. aruptinu Eml zp]ymuÔ O>u mnuSYN aÐyueT ~Õvuh aTuÊ[ x[œ]nh piTiÄ]N b]^ism]h vÉh tiÄiÊi>ÄuÎt[ k]f]m]yi>uÎu. aÐEy]TuÔ B¬i x[œ]nm]nzp]yEBdÆešey^}]h mrviyi^]<[ÊuÎ O>u ^H>iy]f[. aÐ k>iá[ tuÞutuÞ]yi muric{[ avieT kUTiyi>uÎ `^}]vRÄuh vItic{u nlki. aÐyueT eekyil niÎu[ kiÈuÎt[ Ec]ru>ušy]y]^uh k>iáiN tuÞ]y]^uh \EÏ>iÄS[fm]y]^uh aet]eÄ amZtzpx]dm]f[. `zt kiÈiy]^uh kurÇu Ep]yi `Î p>iBvvumi^}, mtiy]yi `eÎ]È[ Et]Î]rumi^}. zpx]dÊi^UeT aÐ pkRÎu nlkuÎt[ `zt pÜu vc{]^uh pURÉt¿[ kurvu v>]Ê aÐyueT HZdym]f[. 741. “aÐ], `ztey]eÄ x]Dn ecy[t]^uh xd[gu>uvieû xH]yh kUT]et pURÉt

kiÈukyie^}Î[

w]N

v]yic{riÇiÈuÞ[.

at[

s>iy]Ef]?”

tmi<[n]Èil

nieÎÊiy O>u B¬n[ xhsyh. 742.“`ß] xhsyh?” aÐ Ec]dic{u. “gu>uvieû siÑfvuh kZpyuh ek]Þu m]ztEm

O>uveû

xUÑ[mv]xnkL

pURÉm]yuh

|^}]t]vukyuÔU.

v]xn]

m]^inYem]<iÇ x]Dkeû mnÓil ¡]nzpk]sh etšiyfemÜi^uh xd[gu>uvieû kZp teÎy]f[ s>fh.” 743.“mnuSYeû

s¬i

p>imitm]f[.

xVßh

k<iv[

m]zth

ek]Þ[

avn[

AÍY]«iktyil aEÆ aÕh ve> eceÎÊ]N zpy]xm]f[. xVzpyøh ek]Þu m]zth kuer dU>h puE>]gmiÄuv]N k<ieÇÎi>iÄuh. `Î]l muEÎ]Èu Ep]kuh Et]ruh v<i kUTutl kUTutl duRGTm]yi anuBveÏTuh. vI<[c¿uÔ x]ÍYtkšuh kUTuh. |>uÈil dig[zBmh b]Dic{venEÏ]e^y]kuh x]Dkeû avx[œ. avieT v<i k]fiÄ]N


223

p>icyxáÎn]y

O>]L

kUTiEy

mtiy]kU.

ati^}]et

xiÍikšuETyuh

anuBUtikšuETyuh dRsnÆšuETyuh A >]vfNEk]Èyil niÎu[ purÊu kTÄ]N `šuÏm^}.” 744.“gu>uvi^}]et xhx]>x]g>h t]Þ]N O>uÆuÎt[ O]TivÔÊil kyri tu<Ey], v<iyriy]N k]ßxUciEy], OÎuh eekyi^i^}]et xmuzdh t>fh ecy{uÎtu Ep]e^y]f[. A«IytyueT p]t vše> |TuÆiyt]efÎ[ pryuh. ati^UeT >Þu EpRÄ[ Et]Eš]T[ Et]L EcRÎ[ nTÄ]N pÕukyi^}. O>]L meÕ]>]LÄ[ t]Æuh tf^um]kuÎt[ ^okik jIvitÊil O>u p>iDi ve> x]DiEc{Äuh AÍY]«iktyil atu[ x]ÍYm^}. O]E>] vY¬iyuh ~k]kiy]yiÊeÎ tniÄ]yuÔ v<iyi^UeT muEÎ]È[ Ep]kfh. avnveû ku>is[ avnvN cumÄfemÎ[ pryuÎt[ atu ek]Þ]f[.” 745.“|>ušTÇ

|o

p]tyil

~k

m]RÅdIph

gu>uvieû

kZpy]f[.

aEÌHEÊ]TuÔ xmRÏfm]f[ a<ivi^}Ê arivieû t]EÄ]l. O>u gu>uvin[ D]>]šh siSYM]>uÞ]k]h O]E>]>uÊ>uETyuh p]t vYtYüm]f[. aet^}]h ariyuÎ Ašinu m]ztEm gu>uv]k]N k<iyU. gu>u siSYn[ v<i prÇu ek]TuÄuky^} ecy{uÎt[. v<i avnvN

nTÄuEá]L

muÎil

xVyh

etšiyuky]f[.

atie^

tTÓÆL

gu>u

etšiÄuÎ dIpÊieû evšic{Êil avn[ k]f]N k<iyuÎu. av mrikTÄ]N EvÞ s¬iyuh zpEc]dnvuh pk>uÎtuh gu>uv]f[. siSYN gu>uvieû p]dÆeš ni<l Ep]e^ pißuTRÎ]l m]zth mti ^ÑYÊie^Ê]N. pEÑ, j]zgt Evfh, zsÍ Evfh. gu>u v<iyie^ kuÞuh ku<iyuh k]ÈiÊ>uh, avyil tÈi vI<]ti>iÄ]N nÐL teÎ mnÓu v¿fh. `zt zp]vsYh vIf]^uh piTiec{fIÏiÄ]N gu>u et]ÈumuÎil teÎ `EÏ]<uh \Þ]yi>iÄuh. at]f[ aviTueÊ k>uf.” 746.“AÍY]«iktyueT

vnÊil

ci^EÏ]L

nmuÄ[

v<i

etÕ]numiTyuÞ[.

aEÏ]<uh s>iy]y v<i k]ÈiÊ>uÎt[ gu>uv]f[. mnx[ atieû tEm]gufh ek]Þ[ muEÎ]È[ Ep]k]N mTi k]fiec{Îi>iÄuh. kUTutl `šuÏm]yi Et]ÎuÎ v<ikL EtTieyÎu

v>uh.

k]^iTruEá]L,

|ni

AÍY]«iktyil O>Ti

muEÎ]È[

kuruÄu

v<ikši^}.

nTÄ]n]vie^}Î[

En>]y

nin¿uEá]L

m]RÅÊil Ezp]X]Hnh


224

pk>uÎtuh AsV]xmf¿uÎtuh gu>uv^}]et mÕ]>]f[? aviTuÎ[ aTiÄTi pk>uÎ A«visV]xvuh, aviTueÊ v]ÄukL nlkuÎ zpEc]dnvuh A k]>ufYpURÉm]y, EýHh tušuáuÎ, kT]Ñh ec]>iyuÎ p]Eœyvumie^}Üil A«IytyueT ~k]ßy]zt tuT>]N A>umuÞ]vi^}. mnÓieû |S[TÊin[ viTuky]efÜil O>iÄ^uh A>uh A tf^i^}]Ê v<iyi^UeT, vizsmmi^}]et, ^ÑYh k]f]et, OÕ¿[ muEÎ]Èu Ep]k]N AzgHiÄi^}.

E^]kxuKÆL

m]TivišiÄuEá]L

nUru[

`ßin]fI

nUru[

zpE^]BnÆšum]yi

kS[TÏ]eT]eÄ

|>uvsÊuh

niÎu[

xHiÄuÎetÎ[

k>uti

piNm]ruÎv>]fDikvuh. at]f[ \pniSÊi^uh mÕuh ~Et] ci^ DI>M]R m]ztEm |o p]t t]ÞiyiÈuÔU `Î[ prÇi>iÄuÎt[.” 747.“vše>

Ek}sic{]l

aHßey

atieû

A«HtY]munáu

ve>

ek]eÞÊiÄ]N x]Dkn[ k<iEÇÄ]h. `Î]l ‘`niÄ[‘ ‘w]N’ `Î p>imiti Eb]DeÊ O>iÄ^uh xVyh \EpÑiÄ]N k<iyi^}. avieT xVzpyøh x]ÍYEmy^}. p>iDiÄ[

aÄe>

ni^[ÄuÎ

gu>u

eek

nIÈi

neÐ

tÎiE^¿[

v^ic{TuÏic{[

OÎ]Äuky]fvieT ecy{uÎt[. vY¬iB]vÊieû muÈEÊ]T[ gu>u ek]ÊieÏ]ÈiÄuEá]E< vY]p[t eectnYÊiE^¿[ siSYn[ cirku vi>iÄ]N k<iyU.” 748.“gu>u eeD>Yh pkRÎ[ kUeTyie^}Üil x]D]>fÄ]RÄ]RÄuh v<i mu<uvN t]Þ]N k<iyukyi^}. aet]Îieû t]Æie^}Üil pkuti v<iÄiEÈc{[ miÄv>uh mTÆuh. E^]kÊieû m]y nÐeš vIÞuh piTikUTuh. `Îu teÎy^}, AÍY]«ik m]RÅh v<ietÕiÄuÎt]efÎ[

E^]kEÊ]T[

višic{u

pryuÎ

k]>YÊil

niÆL

~Õvuh

muái^uÞ]vukyuh ecy{uh. atu[ evruh a³visV]xm]efÎ[ prÇu nTÄuh. A v<i Ep]yi En]Äiy AešÎ ni^¿[ niÆeš visVxiÄuÎ kuErEÏe> AÍY]«iktyil niÎkÕ]nuh ci^EÏ]L k<ieÇÎu v>uh. `^}]Õinuh aTix[œ]n k]>fh niÆLÄ[ AÍY]«ik ^ÑYh EnT]N k<iy]Êti^uÔ vYRËt] Eb]Dvuh ni>]syum]f[.” 749.“yœ]RËÊil gu>u Ae>yuh O>u >Itiyi^uh niRb{³iÄuÎi^}.. gu>u \ßiÊÔuÎu, aÆeney]Îuh

piTic{u

v^iÄuÎu

ariyuk

kUTiyi^}.

`eÎ]eÄ A

prÇ]^uh

k]>ufYD]>yil,

siSYen

xhb³ic{[

Ezpmzpv]HÊileÏÈ[


225

siSYen]<ukiEÏ]vuky]f[. mXYh ndieyeßÎriyie^}Î[ prÇ Ep]e^y]f[ siSYeû avx[œ. t]N ^ÑYÊiE^¿[ nyiÄeÏTuÎt[ ay]LÄ[ ariy]N k<iyuÎi^}. gu>u yœ]xmyh EvÞtu ecy{uv]N kUeTyie^}Üil xVßh v]xnkšueT \ßiÊÔ^i^uh piTic{uv^iyi^uh epÈ[ x]Dkn[ m]RÅzBhsh En>iT]niTyuÞ[.” 750.“tniÄu[ v<ietÕieyÎriÇ]l ti>uÊ]nuÔ zsmemÜi^umuÞ]kuh. `Î]l teû v<i s>iy]efÎ visV]xEÊ]eT etÕ]y v<iey c>iÄuÎve>Ey]? ave> >ÑiÄ]N ARÄuh k<iyi^}. AÍY]«iktyil ~Õvuh apkTh ptiyi>iÄuÎt[ |o O>u etÕiÍ]>f \Þ]kuÎti^]f[. x]DnyueT ci^ GÈÆšil divYzpk]sh keÞÎu v>]h xug³h anuBveÏeÈÎu v>]h. mnÓu teÎ xZS[TiÄuÎ m]y] E^]km]fetÎ[ nКriyuÎi^}.

|zàiyÆeš

AkRSiÄuÎet^}]h

purem

AxVdiÄuÎtiEnÄ]L

nÎ]yi avieT AxVdiÄ]h. nZÊvuh, v]dYvuh, xhgItvuh `^}]h anuBviÄ]h. nÐL ^ÑYÊie^ÊieyÎu teÎ k>ut]N EvÞet^}]h avieT k]fuh. aEt]eT nÐueT zpyøvuh ni^¿uh. nÐL eceÎÊiyi>iÄuÎt[ O>u t>h ztisÜu xVRÅÊi^]efÎ[ meÕ]>]L cUÞiÄ]fiÄ]et `Æenyriy]N k<iyuh? Em]ÑxuKÊieû m>Icik m]ztm]fiÊ>h

anuBvÆL.

avey]Îuh

^ÑYEÊ]TTuÄ]N

O>u

t>Êi^uh

xH]yiÄuÎvy^}. av¿u piÎ]e^ Ep]y]l A«Iy m>fh xuniþitm]f[” 751. “t]N mu¬n]yi `Î]e>Üi^uh xVyh visVxiÄuÎuevÜil at[ ~Õvuh v^iy

b³nm]efÎÐ

mu¬n]k]en]>u

pryuh.

mu¬i

‘w]n’vEsSiÄ]Ê,

visV]xm^}.

meÕ]>]Eš]T[

avx[œy]ft[.

t]N

pry]n]v]Ê, zbªm]efÎuh

A«]v]efÎuh t]ntriÇu k<ieÇÎuh OeÄ xVyh zBmiÄuÎvR at[ p<y aHßyueT putiy >Upm]efÎ[ ti>ic{riyuÎie^}EÎ \ÔU. aHÜ]>h `EÏ]<uh adZsYn]yiÈ]f[ \ÔilÄTÄuÎt[. atu[ nÐL k]fi^}. kÞ]^uh t]N mu¬n]efÎ[ vic]>iÄuÎvN atien p>igfiÄukyi^}.. aHÜ]>ÊinuÔil |Th kiÈiy]l pieÎ p<y sI^Æšuh xVB]vÆšuh kTÎu v>iky]yi. `ßinDikh! t]mxiy]et nÐL E^]kÊieû piTiyi^m>uky]yi.’


226

752.“kuÇuÆEš, niÆLÄ[ |EÏ]L x]Ñ]t[Ä]>Êieû avx[œeyeßÎ[ O>u >Itiyi^uh \oHic{riy]N k<iyukyi^}. xVyh anuBvic{riyuky^}]et atriy]N v<iyumi^}

mu¬pu>uSN

`Æeny]yi>iÄuh

jIviÄuk

`Î[

mnÓi^]Ä]N

AyiÊI>^^}]et meÕ]>u m]RÅvumi^}. |zt m]th \rÏ]yi pry]h, at]yt[, tniÄu[ m]zth

Em]Ñh

kiÈiyt]yi

vic]>iÄukyuh

pryukyuh

ecy{uÎvnt[

kiÈiyiÈi^}.

Em]ÑemÎt[ vic]>iÄ]En] pry]En] k<iyuÎt^}. aÆen vic]>iÄuÎvN v<iyil kuTuÆiyi>iÄuky]f[. xV]tzßYm]f[

AdYh

cißyueT v^yileÏÈu kiTÄuky]f[. cißyil EnETÞt[.

xtYh

atinÏurm]f[.

A

niÎuÔ

aRËÊi^]f[,

xtYÊiE^¿[ niþit v<ikšie^}Î[ pryuÎt[. avieT v<iyuh tufyuh ^ÑYvuh gu>u m]ztm]f[; gu>ukZp OÎu m]ztm]f[.” 753.“ariEyÞt[ k]fukyuh

`^}]h

EkLÄukyuh

Ep]e^ye^}Î[.

|t[

ariÇy]š]f[

ecy{uÎtieûey^}]h

gu>u, \ú

mnÓi^]ÄiÊ>uÎti^UeTy]f[

aEÌHÊinriy]h |Î[

gu>u

nÐL nÐeš

nÐL

vic]>iÄuÎ xtYÊiE^¿[

nyiÄuÎt[. miœY]D]>fkšil ku>uÆiEÏ]k]et kUTutl A<ÆšiE^¿[ Ep]k]N x]Dknil ni>ß> Ezp>f ec^uÊuky]f[ gu>uvieû Ej]^i. xhx]>xmuzdÊie^ dVIpukeš k>y]yi k>uti avieT tÆ]N anuvdiÄ]et gu>u muEÎ]È[ kT^iE^¿[ teÎ \ßi viÈ]l mztEm x]Dkn[ eekv^Y tI>mfy]N k<iyU.” 754.“A«Iyp]tyil

x]Dkeû

všRc{

xV]B]vikm]yi

xhBviÄuÎ

O>u

GÈmuÞ[. at[ tniÄ[ xVyh ariy]N k<iyukyi^}. `Î]l gu>uvin[ k]f]N k<iyuh. zpyømi^}et

puE>]gmiÄuÎ

|o

GÈÊie^ÊiEc{>femÜil

AdYh

kuer

viyReÏ]<uÄiEy mtiy]vU. O>u \pzgHh viEÑpiÄfemÜil atinu piÎil `ztEy] Ep>ueT `zt n]šeÊ zpyøh Evfh! vše> s¬iyuÔ Er]ÄÕupEy]gic{u m]ztEm atien BUmiyueT aß>IÑh kTÊi viT]N k<iyU. `Î]l BUmiyueT AkRSf p>iDiÄ[ purÊ]y]lÏieÎ muEÎ]Èu Ep]k]N aDikh

s¬iey]Îuh EvÞ. atu

Ep]e^ x]Dknuh AdYm]dYh b]HYxH]yvuh vše>yDikh xVzpyøvuh ek]Þu m]ztEm a¯emÜi^uh muEÎ]È[ Ep]k]N pÕU. O>u GÈemÊiy]l zpgti xVEt


227

xhBviÄ]N

tuTÆuÎu.

ariy]n]vukyi^}.

avieT

zpyøh

tÎi^uÞ]kuÎ

azpx¬m]yi

tI>uÎ

m]Õh

x]Dkn[

GÈÊil

tniÄ[

xVyh

puE>]gti

\Þ]kuÎuEÞ] `Î[ x]Dkn[ xhsymuÞ]k]h. `Î]l x]Dken avieT ve> `Êic{

gu>u

avnie^

sUnY]k]sÊie^Êiy niyzßiÄukyuh

puE>]gti

\pzgHeÊ

ecy{uÎ

xxUÑ[mh

ni>IÑic{u

s]zü¡M]R

Ep]e^.

sUnY]k]s

BUmiyil

ek]Þi>iÄuky]f[. |>uÎ[

k]fukyuh

v]HnÊinkÊi>iÄuÎy]LÄ[

t]enEÆ]È]f[ nIÆuÎetÎ[ xVyh ariy]N viSmm]f[. pUeá]Ti vIf pUvuh, vI<]Ê pUvuh k]f]en]>u Ep]e^. `Î]l p>]gfh nTÎtu m]ztEm k]y]yi m]rukyuÔU.

atu[

Ep]e^,

yœ]xmyh

P^vÊ]k]et

gu>uvinriy]h vey{Î[.

siSYnil x]Dken

t]N

tUkiyi>iÄuÎ

xhb³ic{[

|o

kZp

|TEvš

aniþitm]ey]>u k]Êi>iÏ]f[. teû Eb]DpURv{muÔ zsmÆL k<iÇu k<iÇu. |niey]Îuh ecy{]ni^}. zptIÑyumi^} , ni>]syumi^}]et k]Êi>iEÄÞi v>uÎ GÈm]ft[. aEt xmyh gu>u x]Dkeû xVtVvik]xh ^ÑYEÊ¿[ aTuÄuÎt[ kÞ[ AnàiÄuky]f[.

~tu nimiSvuh at[ xhBviÄ]h. `vieT vc{um]k]h. tikc{uh

azptIÑitm]ey]>u k>¿TuÏiÄuÎt[.

muHuRÊÊi^]vuh

A«]nuBUti

gu>ukZpyueT

ep]Èivi>iyuÎt[

k]Õ[

nimiS]RÍh

x]Dken

ek]Þ]f[.

atin[

et]Èumuáu ve>yuh x]Dkn[ kUTi tniÄ[ xhBviÄ]N Ep]kuÎtienÄuric{[ OÎuh ariyuÎuÞ]vi^}.” 755.“kZp, anuBvic{riy]N

kZp,

kZp.

k<iyuÎtu

mÄeš, teÎyuh

atu[kUT]et x]Dkn[

k<iyi^}.

~Õvuh

gu>ukZp

v^iy

purEm

zpEc]dnm]f[.

aviTueÊ v]X^Yh, k>uf]kT]Ñh, zpiytmm]y O>u x[pRsh, |et]Îumi^}]et x]Dkn[ muEÎ]ÈDikh Ep]k]N x]DiÄukyi^}. gu>uvieû O]E>] c^nÊilÄUTiyuh siSYnil kZp O<ukieyÊuky]f[ ecy{uÎt[. mÄeš, A kZp¿u EvÞi xd] zp]RËiÄU.”


228

756.aÐyueT B]vh zp]RËn]B>itm]yi. at[ cuÕumuÔv>iE^¿uh pkRÎu. aÐyueT a>iki^i>iÄ]N AEvsh k]Èiy B¬eû cuÞil niÎ[ m]fiÄv]ck>ueT O>u üuti \yRÎu. 757.“aNpin]^TiyN AviEy]T[ AReeÄ Anàm]y[ ksiß[ \>uk `N p>h a^}]tu |Î>uL tß]y[ y]nitRÄ[ |^h O]Reekm]r[ muáuh piáuh mu<utum]y[ prß muÊEn muTivu |^] mutE^.... 758.(Ey]gYt En]Ä]et, pk>h nlk]N meÕ]Îumi^}]ÊviDh ec]>iÇ kZp ek]Þ[, aTiyeû \T^uh \yi>uh Anàm]yi \>ukiy^iyic{, Adiyßmi^}]et vY]pic{, a<ivÕ xÊy]y zpiyEn...) 759.ti>uÏtikÊie^ v>ikL ec]^}ieÄ]Þ[ aEÌHh aÐyueT p]dÆšil kuáiÈu. kUeT vÎi>uÎ B¬M]>uh zpx]dh v]Æi viTv]Æ]N ty{]r]yi. av>uh aÐey nmx[k>ic{u. aÐ O]E>]>uÊE>yuh zpEtYkh xVIk>ic{[ av>ueT zps[nÆL Ec]dic{riÇ[ AsVxiÏic{u. kUÈÊie^]>]L aÐyueT p]dh et]T]N kuniÇEÏ]L aÐ |>u eekkšuh kUÈiÏiTic{[ ADik]>ik xV>Êil prÇu, “Em]eû gu>uviEn]T[ ecÎ[ Ec]diÄfh, AÍY]«iktey xhb³ic{ p>á>]gt xzád]yÆšuh zgn[œÆšuh v^iec{riy]N k]^m]eyÎueÞÜil pieÎ aEÌHh av En]ÄuÎt[ teÎ `ßienÎ[. aet]eÄ peÞEÎ] äSikL `<utivc{ k]^H>feÏÈ AsyÆšE^}. gu>up>á>ey pißuTE>Þ AvsYmie^}Î[ mÕuÔve> \pEdsiÄuEá]L aEÌHh avieT xVyh gu>uv]yiÊI>ukyE^} `Î[ Ec]diÄfh. vinyh `EÏ]<uh EvfemÎ[ O]RÐiÏiÄfh. p]eÈ<utiy EpÏR ecviEy]T[ EcRÊu vc{]l p]È[ EkLÄukyi^}. ndiyueT cizth kÞ[ ati^irÆi kušiÄ]nuh nIß]num]fEÌHh tuniyuÎt[.” 760.aÐyueT azptIÑitm]y |o xhx]>h EkÈ[ tmi<[n]Èie^ A B¬N at[But x[tb[Dn]yi. epeÈÎ[ ep]ÈiÄ>Çu ek]Þ[ teû k>h zgHic{i>uÎ aÐyueT


229

eekkL aEÌHh muKEÊ]Tfc{u. aÐyueT cuÞil kÔc{i>i. kuEr En>m]yiÈuh mi<inI>BiESkh ni^[ÄuÎie^}Î[ kÞEÏ]L aÐ teÎ A B¬en AsVxiÏiÄ]N tuTÆi.

“aÐ

tm]s

prÇte^}

Em]En,

viSmiÄE^}.

atizt

k]>Ym]yi

`TuÄ]nuEÞ]?” 761. “a^}, a^}, aÐ tm]s prÇt^}.” t^yuyRÊieÄ]Þ[ aEÌHh prÇu, “`ßin]fÐ aÆen pryuÎt[? aÐyueT v]yil niÎu teÎ |tu[ EkÈEÏ]L aÐ pryuÎet]Îuh kšiy^}, k]>Yh teÎeyÎ[ `niÄ[ Eb]ÍYm]yi. aEÌHÊieû aHÜ]>h

m]riyiÈueÞÎ[

Et]ÎuÎi^}.

pryuÎt[

EkÈ]e^Üi^uh

O>u

m]ÕmuÞ]vuemÎ[ teÎy]efeû pURÉvisV]xh.” aÐ nigU™m]ey]>u puWi>iEy]eT at[ EkÈi>uÎu. 762.kœyriy]et zbªc]>ikšie^]>]L

AÈh piÎIT[

k]fuÎve>EÏ]e^

A

B¬en

EtTiÏiTic{[

cuÕumi>uÎi>uÎ

`ß]fÐ

prÇtieû,

ci>ic{tieû, ep]>uešÎ[ ti>Äi. 763.A

tmi<[

B¬n[

O>u

Ac]>YnuÞ[.

aEÌHÊil

niÎ]f[

EvEd]pniSÊuÄeš kuric{[ mnÓi^]Ä]N k<iÇt[. O>uvN Ezs]ztiyn]y]l pieÎ s]zü¡]nÊi^UeT zbªniS[Ún]k]n]vuemÎ ciß]gtiÄ]>n]f[ A Ac]>YN. teÎÄuric{uh teû viSy¡]neÊÄuric{uh aEÌHh xVyh vše> mtiÏuÔ Aš]f[. “DY]njp]di x]Dnkeš]eÄ p<WN ~RÏ]Tukš]f[. Bjnyuh B¬iyuh ek]eÞ]Îuh O>u k]>Yvumi^}. aet]eÄ purßEÔÞ k]^h `EÎ k<iÇu. s>iy]y s]züpÚnh m]zth

mti

p>m¡]nh

AÍY]«ikciß]D]>

EnT]N.

\>uÊi>iÇu

p<myueT

v>fh.”

x[œ]nÊ[

nvInm]ey]>u

`Î]fEÌHÊieû

v]dh.

O>u

xd[gu>uvieûyuh AvsYmi^} xVyhzpk]skm]y A«]vien ariy]enÎ[ aEÌHh visVxiÄuÎu. atu ek]Þ[ teû vidY]RËi Ek>šÊie^ O>u mH]«]vien dRsiÄ]N Ep]kueÎÎ[

EkÈEÏ]L

aEÌHh

ay]eš

višiÏic{u

v>uÊi.

`ÎiÈ[

prÇu,

“Ek>šÊie^ v^iy mH]«]evÎ[ pryeÏTuÎ O>]eš k]f]N nI Ep]kueÎÎ[ EkÈu. avRÄ[ `^}]v>uETyuh BUtvuh B]viyuem^}]h ariy]emÎ]f[ pryuÎt[. w]net]Îuh


230

visVxiÄuÎi^}. avR xRv{¡y]efÜil at[ AdYh etšiyiÄeÈ. tnieÄ^}]h ariy]emÎtinve>]>u aTy]šh t>eÈ. av>Æen ecy[t]l w]nuh ave> ecÎ[ dRsiÄ]h.” 764.aÐyueT aTuÊ[ vše> xmyh |>uÎiÈuh aÐ |Ä]>YÊil O>u xUcn Ep]^uh nlkiyi^}E^}] `Î viSmh mrc{u piTic{]f[ t]N aÐEy]T[ viT ec]^}]N ecÎetÎ[ A tmi<[ B¬N xÐtic{u. tniÄ[ aÐyueT mHÊVeÊÏÕi pURÉ Eb]ÍYh vÎuevÜi^uh at[ teû Ac]>Yen `Æen Eb]ÍYeÏTuÊuh? `ßu etšiv]f[ tniÄEÌHÊin[ nlk]nuÔetÎ[ viSmiÄuEá]<]f[ azptIÑitm]yi aÐyueT n]vil niÎ[ tniÄ[ EvÞiyi>uÎ \Ê>h teÎ kiÈiyt[. aÐyueT kniviyÎ v]ÄukL EkÈ[ x[tb[Dn]yiEÏ]y A B¬N Azsmh viTuEá]<uh azsukfÆL tuT¿uÎuÞ]yi>uÎu. 765.aÐyueT

v]ÄukL

^ÑYEvDiy]yi>uÎuevÎ[

~t]nuh

n]LÄkh

etšiÇu. s]zü¡]nh t^ÄnEmÕiyi>uÎuevÜi^uh A Ac]>Yeû HZdyh |niyuh tIRÊuh m>ic{i>uÎi^}. aÐyueT v]ÄukL mZtx²Ivni Ep]e^ A siK>Æšil tši>ukL viTRÊi. teû vidY]RËikešyuh anuc>M]e>yuh kUÈieÄ]Þ[ tmi<[n]Èil niÎ[

A

Ac]>YN

aÐey

vÎ[

dRsiÄukyuÞ]yi.

teû

Ep>uh

zpsüiyuh

anuy]yivZàvuh A>]Dk>ueT `Évuem]Îuh aÐyueT muÎil si>Ó[ kuáiTuÎtin[ tTÓm]k]N aEÌHh anuvdic{i^}. aÐyueT B¬n]yi ariyeÏTuÎtu teÎy]f[ tniÄ[ kiÈ]vuÎ ~Õvuh v^iy bHumtieyÎEÌHh xVyh ahgIk>iÄuky]yi>uÎu. visVxhgItEmšyil Anà>]gh ep]<iÄ]N 766.aÐ O>u zbªc]>iey višiÏic{u. anux>fEÄTin[ v<Äu prÇu. mutiRÎ zbªc]>ikšie^]>]L ~Et] Ej]^i ecy{]N prÇEÏ]L Avie^}Î[ prÇt]f[ etÕ[. k]>fh `eßÜi^uh prÇiÈ]yi>ueÎÜil EvÞi^}]yi>uÎu. `ß] Ej]^i ecy{]N pÕukyie^}Î[ pryuÎt[ `Îu[ Ec]dic{tin[, “`niÄiEÏ]L xmymi^}. azt teÎ. atin[ Ever visdIk>fem]Îuh t>]niEÏ]L vy{“ `Î >Itiyi^]yi>uÎu A zbªc]>iyueT mrupTi. |o viv>h mUÊ zbªc]>i aÐey ariyic{u. atin]fÐ


231

|EÏ]L višiÏic{i>iÄuÎt[. aÐ v<Äu pryuÎtilÄUTi `EÏ]<uh `eßÜi^uh p]ÚÆL nmuÄu[ pÚiÄ]nuÞ]kuh. aÐ A zbªc]>iyueT etÕ[ cUÞiÄ]fic{u ek]Þ[, ‘ninÄHÜ]>h kurc{[ kUTut^]efÎ [ prÇu. |TEÆri^]yi>uÎ zbªc]>i aEÏ]L ti>ic{[ meÕ]>u Ec]dYemriyuky]f[ ecy[tt[. “w]nHÜ]>iy]efÎriy]emÜilÏieÎ `eÎ |vieT ni^[Ä]N aÐ anuvdic{etßin[?” aÐyueT aTuÊ[ ni^[Ä]N tuTÆiyiÈ[ aDik n]š]yiÈi^}]Êtieû apkVt zbªc]>iyueT v]Äukšil ni<^ic{u. vITu[ viÈu vÎuevÜi^uh teû `TuÊuc]Èvuh tRÄuÊ>h pryuÎ sI^vuh mÕuh vIÈi^uEpÑiÄ]N A yuv]v[ mrÎu `Î]f[ Et]ÎuÎt[. 767.k>ufEy]^uÎetÜi^uh aÐyueT mrupTiyil k]RÄsYmuÞ]yi>uÎu. “zkiüu yUd]xien siSYn]yi kUeTeÄ]Þu nTÎiE^} Em]En? mÕu[ siSYM]e> EýHic{tu Ep]e^ zkiüu yUd]xiEnyuh EýHic{iE^}. OÕu ek]TuÄuÎtiy]š]efÎ[ ariÇu ek]Þu teÎ ay]šueT

k]^[

k<ukiyiE^}?

tniÄ[

v>]ni>iÄuÎ

pIQ]nuBvÆLeÄ^}]h

k]>fÄ]>n]yiÊI>uÎt[ yUd]x]efÎriÇiÈuh zkiüu ay]eš tÔ]Çetß[?” 768.aEÏ]L aÐ azt m]zth prÇu niRÊieyÜi^uh tuTRÎ[ zbªc]>ikšueT mnÓil aÐeyTuÊiÈ zps[nh Ec]dYciH[nm]yiÊeÎ avEsSiÄuÎuevn[ kÞ[ aÐ teÎ atinuÊ>h nlki. 769.“mÄEš,

at[

mH]«]ÄšueT

xVB]vm]f[.

muáuÞ]yi>uÎ

p^

mH]«]ÄšueT k]>Yvuh mÄešTuÊu En]ÄU. tÆeš vWiÄuemEÎ], ek]^}uemEÎ] ariy]vuÎve>EÏ]^uh

avR

aTuÄ]N

anuvdic{i>uÎu,

av>i^uh

kZp

ec]>iÇi>uÎu. mH]«]ÄL av>ueT xHjzpkZti vieÈ]Îuh ecy{]ri^}. tÆL ARÄ]Ef] EýHh pk>uÎt[, ay]šueT Ey]gYtEy], B]viyil ay]ešß]f[ ecy{]N Ep]kuÎetEÎ], zsÍ]viSym^}.

ay]L A>il

aHÜ]>iy]efÎEt]

niÎuh

OÎuh

teÎ,

OÎuh

EýHh

teÎ

Ep]^uh,

mH]«]vin[ avR

ti>iey

zptIÑiÄuÎi^}. mH]«]vieû x]ÎiÍYh mÕuÔv>il p>ivRÊnh xZS[TiÄfemÜil av>uh A kZp \LeÄ]Ô]N tÄvÉh tÆšueT HZdyh turÄfh. a^}]et mH]«]v[

xVyh

Ae>yuh

xVßemEÎ]

anYe>EÎ]

kfÄ]Äi

k]>ufYh


232

ec]>iyuky^} ecy{uÎt[. avR `^}]vRÄuh tÆšueT x]ÎiÍYÊil vš>]nuh vikxiÄ]nuh

avx>em]>uÄuÎuevEÎ

\ÔU.

xmRÏfmuÔvRÄ[,

\LeÄ]Ô]N

ty{]ruÔvRÄ[ atieû gufh kiÈuÎu. a^}]Êve> mH]«]v[ niRb{³iÄuÎi^}. |ni O>uvN

mn®suÍi

EnT]etyuh

aHÜ]>h

tYjiÄ]etyum]f[

A

xÎiDiyi^i>iÄuÎetÜi^uh teû HZdyh a¯En>emÜi^uh turÎ]l azt kÞ[ zpEy]jnh ay]LÄ[ xiÍiÄuh. at[ a^[pEn>EÊ¿]keÈ, kurc{[ divxEÊ¿]keÈ, P^vuh atinnux>ic{i>iÄuh.” 770.O>]L

tniÄ[

mH]«]vieû

EýHvuh

k]>ufYvuem]Îum]vsYmie^}Î[

tI>um]nic{]l at[ niRb{³ic{[ aTiEc{¯iÄ]n]vuÎt]Ef]? aÄ]>YÊil m]zth mH]«]vuh niÓH]yn]f[. xU>Yzpk]sÊil `^}] pUÄšuh vi>iyuÎu. nis]g³i aEÏ]L kUá]n]f[ muti>uÎetÜil atu[ tTy]N BUmiyueT teÎ s¬iEzx]tÓ]y xU>Yn[ k<iyi^}. atu[ Ep]e^ mH]«]v[ O>u nirÇ x]ÎiÍYm]f[. at[ `vieTyuh `EÏ]<uh turÎ HZdyÆLÄ[ ^BiÄukyuh ecy{uh. O>]LÄ[ EveÞÎu vc{]l EvÞ. AvsYÄ]>]y mÕuÔv>iE^¿[ A k>uf O<ukieÄ]Ôuh.” 771. “pURÉm]y

A«xmRÏfh

OÕyTiÄ[

`^}]vRÄuh

\Þ]kuemÎ[

vic]>iÄ>ut[. miÄv>ueT HZdyÊi^uh gu>uvin[ kurec{]>iTh kiÈiyiÈuÞ]vuemÎu m]ztEmyuÔU. |>ušTÇ muriyil O]Èyi^UeT kTeÎÊuÎ xU>Yki>fh kurc{iT m]zth zpk]sh p>ÊuÎ Ep]e^. muriyueT b]Äi B]gÊ[ aEÏ]<uh |>uÈ[ \Þ]vuh. atu[ Ep]e^ aHÜ]>h nirÇ mnÓil ~Et] O>u mU^ gu>uvin[ ek]TuÊiÈueÞEÎ \ÔU. atu mti aven >ÑiÄ]N. v]xny]kuÎ k]Tien `>ic{u c]á^]Ä]N A tIeÏ]>i OÎu m]zth ekT]et xUÑic{]l mti. A Eb]Dh nmuÄuÞ]kfh. a³k]>Êieû s¬i azt kUTut^]f[. ‘w]N v^iy Aš]f[‘ `Î B]vh k]>fh, p^EÏ]<uh mn®x]ÑiyueT

ecruxV>Êin[

nÐL

ecvi

ek]TuÄ]ri^}.

atu[

gu>uvieû

sb[dm]efÎ[ ti>ic{riy]ri^}.’ 772.“mn®x]Ñiey tIe> mrÄuÎt]fpkTh. gu>utVemÎ mUÎÑ>h Ep]y]l `^}]h Ep]yi. HZdyÊieû O>u mU^¿[ zptiS[Úic{ gu>uvieû mURÊiey `EÏ]<umie^}Üil


233

|Te¿Üi^uh OÎ[ En]ÄuÎueÞÎu vÎ]l azt¿[ zptIÑ¿[ vkyuÞ[ ; >Ñ¿[ x]ÍYtyuÞ[. `Î]l aHÜ]>Êint[ xHiÄukyi^}. gu>uvieû EnRÊ xV>h EkLÄuEá]L Ep]^uh teû m>fmfi mu<ÆuÎt]yiÈ]f[ aHÜ]>Êin[ Et]ÎuÎt[. atu[ ek]Þ[ ~tuviDÊi^uh mn®x]ÑiyueT sb[dÊin[ ecvi ek]TuÄ]ti>iÄ]N aHÜ]>h nÐeš Ezp>iÏiÄuh. AdYm]dYh mn®x]ÑiyueT muÎriyiÏ[ nÐL EkÈ]^uh EkÈie^}Î[ nTiÄuh. pieÎÏieÎ tIe> EkLÄ]ety]kuh. gu>u O>iÄ^^}, nUru tvf nmuÄ[ p^ >Itiyi^uh xUcnkL t>]ti>iÄi^}. `Î]l nÐL EkLÄ]N ty{]re^}Üil, gu>uvinu Ene> v]til tIRÊuh ek]ÈiyTc{]l aEÌHemßu ecy{uh? aHÜ]>h etšiÄuÎ v<i vis]^m]f[, AkRSkm]f[. atu[ v<i y]zt ecy{]enšuÏm]f[ . atieû aßYh m>fm]efÜil ÄUTi . mric{[ gu>uvieû v<i kurc{[ Ek}sk>m]f[, ~k]ßm]f[, DI>M]RÄu m]ztmuÔt]f[. |¢]s¬iyuh zpyøvuh kUT]et ARÄuh A p]tyil muEÎr]en]Äi^}.” 773.“O>u Ek]Ešjil pÚiÄuÎ `^}] vidY]RËikLÄuh OE> xi^bÓ]f[. OE> aÍY]pk>]f[ pÚiÏiÄuÎt[. OE> Ec]dYÆLÄ]fvR p>IÑ¿[ \Ê>em<utuÎtuh. `Î]^uh avnveû zpyømnux>ic{[, arivnux>ic{[, O]E>] vidY]RËiÄuh evEv{er m]RÄ]f[ kiÈuk. atu[ Ep]e^y]f[ xRÄ]R \EdY]gh kiÈuÎ k]>YÊi^uh. avx>ÆL OÎ]efÜi^uh av \pEy]geÏTuÊ]nuÔ k<iv[ O]E>]>uÊ>i^uh vYtYüm]f[. atu[ Ep]e^ AÍY]«ikÊi^uh avx>ÆL tu^Ym]efÜi^uh kTÎu v>uÎ `^}]v>uh vijyikš]yieÄ]ÔfemÎi^}. evruh t]lp>Yh m]zth ek]Þ[ v^iy kœyi^}. atin[ tIzvvYœ Evfh. ati^}]et gu>uvien p<i prÇiÈ[ k]>Ymi^}. abÍÊil Ep]^uh gu>uvin[

pi<pÕukeyeÎ]ÎuÞ]vi^}.

niÆLÄ[

p^EÏ]<uh

aÆen

Et]ÎiEyÄ]emÜi^uh. `EÏ]<uh etÕ[ pÕuÎt[ tniÄ]efÎ[ siSYn[ O]RÐ Evfh. |Î[ nÐL zsuti pi<c{ v]EdY]pk>fm]f[. atieû zsuti s>ieÏTuÊ]N Af[ gu>u zsmiÄuÎt[. nКtin[ xÐtiÄuÎi^}. `Îu teÎy^}, |o t]šh pi<c{ jIvit>]gÊil zsutiBhgmueÞÎu[ xÐtiÄ]N Ep]^uh nÐL O>uÄmi^}. |EÏ]L teû jIvith vše> Bhgiy]yi nTÎu Ep]kuÎuÞ[, gu>uvieû eekkTÊe^]Îuh EveÞÎuÔvnil gu>u


234

vic]>ic{]^uh

m]Õh

v>uÊ]N

nS[TeÏÈi>iÄuÎu.

at[

zpy]xm]f[.

nmuÄ[

pun®x[œ]piÄ^]f[

zppWt]švum]yuÔ

gu>u

ecy{uÎt[.

b³h

atin]yi

|o

xhgIEt]pk>fÊil a¯h cu>ÞE^], kái muruÄE^], tÈE^] muÈE^] OeÄ EvÞi v>uh.

atieû

Evdn

n]h

miÞ]et

xHiÄukEy

t>muÔU.

|osV>eû

visVxhgItEmšyil n]h apzsuti \yRÊ]ti>iÄfemÜil, nÐueT |o \pk>fvuh Anà>]gh ep]<iÄfemÜil gu>u tzßikL muruÄ]N n]h anuvdiÄfh.” 774.“aÐ

zp]ßiy]f[;

EvÞiyuÔt]f[,

xÐtic{u.

DRÐÊinu

`Î]l

EvÞiyuÔt]f[.

aÐyueT

zp]ß[

Ae>Üi^uh

xtYÊinu

tÎiS[Tzpk]>h

DRÐÊienti>]yi nIÆukyuh prÇ]l anux>iÄ]ti>iÄukyuh ecy{uky]efÜil avN aÐyil niÎk^uky]f[. aÐ avnil niÎk^uky^}. aÐe¿EÆ]È[ m]r]N k<iyuh? avN xtYÊil niÎuh DRÐÊil niÎuh vYtic^iÄuÎtu v<i aÐyil niÎ[ ak^uÎu. aHÜ]>h ek]Þ[ O>uvn[ aпuh tniÄumiTyil O>u viTv[ xZS[TiÄ]h. aHÜ]>Êil niΚv]kuÎ cißyuh, zpvZÊiyuh O]E>]Îuh A viTv[ v^ut]ÄieÄ]Þi>iÄuh.” 775.“aÐ Ae>yuh zpEtYkm]yi xVIk>iÄukEy] ni>xiÄukEy] ecy{uÎi^}. t]enÎ zpEtYk vY¬itVmuÔEÏ]L m]ztEm xVIk]>vuh ti>x[k]>vuem]eÄyuÔU. aHß

nsiÄuÎEt]eT

O>uvN

|tu[

>ÞinumÏuremÊiEc{>uÎu.

aHß

ni^ni^[ÄuEv]švuh nMtiMkL viEvcic{[ nIÆfh. avieT gu>uviEn]T[ aTuÄ^uh ak^^umuÞ[.

O>u

pURÉty]f[.

at[

nÐešTuÄfh. aÆeny]y]l AÍY]«iktyil

k]>Yh

tIRÊuh

ci^EÏ]L pÕi^}. O>u

dZ™niþyemTuÄfh.

`EÏ]<uh

mnÓi^i>iÄfh.

EvEf],

Et]Îuh aÆen

gufvuh

EveÞÜil

EvÞEy]

EvfemÎ[,

at]yt[

`Îu[ mÕu

vY¬m]y ci^EÏ]L

c]W]TuÎvRÄuÔt^} ecy{ukyi^}.

EvfemÜil

EvÞ

teÎ.

azt

nÐueT

|viTh.

tI>um]nh EveÞÎuh. \rÏi^}]y[m

EvfemÎu

^ÑYÊil

^ÑYh

teÎ

mnÓurc{]l

pieÎyt[ |šk]niT ek]TuÄ>ut[. x]Hc>YÆšueT xV]DIntyileÏÈ[ ^ÑYmi^}]et aÆumiÆuh O<uki nTÄuÎvRÄ[ AÍY]«ik m]RÅh pÕi^}. |osV> x]Ñ]t[Ä]>m]f[


235

niÆšueT

^ÑYemÜil

A

^ÑYEb]Dvuh

atinuÔ

zsmvuh

`EÏ]<uh

\Þ]yi>iÄfh.” 776.“O>u káni B>iÄuÎ Aš]f[ niÆešÜil O]PIxi^i>iÄuEá]L niÆšueT `^}] cißkšuh káni `Æen ^]BÊil nTÊ]h, `Æen et]<il zps[nÆL p>iH>iÄ]h,

`Æen

kániyueT

\lpÎÆLÄ[

vipfi

keÞÊ]h

`eÎ]eÄy]yi>iÄuh. avieTyi>uÎ[ vIÈu k]>Yh m]zth vic]>ic{]E^]? káni ep]šiyuh niÆšueT Ej]^iyuh Ep]kuh. O]PIxil |>iÄuEá]L O]PIx[ k]>YÆšil m]zth zsÍ ek]TuÄfh. vIÈie^Êi avieT Em^uEdY]gx[œeû ni^¿[ vIÈuk]E>]T[ ep>um]riy]E^]? atuh s>iy]vi^}. at[ gZHx[œ DRÐm^}. vIÈil `Æen gZHx[œ DRÐh p]^iÄuÎu, O]PIxil `Æen OoEdY]gik DRÐh niRv{HiÄuÎu, atu[ Ep]e^ zbªc>Y]zsmÊil k<iyfemÜil atieû niymÆL anux>ic{[ teÎ nIÆfh. atin[ ty{]r^}]ÊvRÄ[ |vieT piTic{u ni^[Ä]n]vi^}. A DRÐÊil niÎk^]N tuTÆiy]l at[ AÍY]«ik jIvitÊin[ tTÓÆL xZS[TiÄuh.” 777.“aÐ \Þ]ÄuÎ x]Hc>YÆL O]E>]Îuh niÆšueT A«Iy všRc{¿[ EvÞi m]ztm]f[. aÐ O>]yi>h vÈh ÑmiÄ]nuh xHiÄ]nuh mrÄ]nuh ep]ruÄ]nuh ty{]r]f[. `Î]l aÐyueT eekyil niÎ[ kutri O]T]N m]zth zsmiÄuÎ O>]eš aDik n]L aп[ piTic{u niRÊ]N k<iyi^}. pieÎ aÐey kuÕeÏTuÊiyiÈ[ aRËmi^}.”

BUtk]^h evruh Ezpth 778.aÐ kÈi^il AzsmÊieû etÄuvsÊ]yi |>iÄuÎu. cuÕum]yi n]Èuk]>uh viEdsikšum]y B¬M]>uh. aÐ p^ k]>YÆešÏÕiyuh xhx]>ic{u ek]Þi>iÄuky]f[. O>u p]þ]tY B¬N teû xhsyh aÐEy]TufRÊic{u. 779.“aEÐ, |osV>x]Ñ]t[Ä]>h `^}]vRÄuh x]DiÄuÎt]Ef]? jIvitÊil D]>]šh p]ph ecy[tiÈuÔ wÆLeÄ]eÄ aviTueÊ kZp kiÈuEm]? atu[ vic]>ic{iÈ[ p^>uh AÍY]«iktyiE^¿[ v>]N teÎ mTiÄuÎu.”


236

780.“aÆen vic]>ic{[ viSmiEÄÞ O>u k]>Yvumi^} Em]En,” aÐyueT mrupTiÄ[ t]mxmuÞ]yi^}.

“`ßin]fÆen

niþyd]R™YvumuÞ]y]l

aEÏ]LÊeÎ

xhsyiÄuÎt[? BUtk]^h

eev>]gYvuh

neÐ

xhb³ic{[

azpx¬m]yiÊI>uky]f[. `^}}]h |osV>ni^RÏic{[ nIÆuÎ O>uven b³iÄ]N aveû BUtk]^Êin[ k<iyukyi^}. vRÊm]n nimiSÊil |osV>x]ÎiÍYÊieû ^H>i nukRÎ[ meÕ^}]h mrÎ[ nIÆuÎ aveû mnÓil gtk]^cißkLÄ[ kTÎu v>]N O>iTmi^}. aveû E^]kÊil xoà>Yx]>xRv{xVm]y |osV>eû jgEM]Hn >Uph xd] nirÇu ni^[Äuky]f[.” 781. “aÐ O>u kœ pry]h. atil niÎ[ mnÓi^]Ä]h `zt etÕ[ ecy[ty]LÄuh |osV> kZp `Æen EnT]n]kuemÎ[.” 782.“O>u diÄie^]>u ep>uÜÔnuÞ]yi>uÎu. O>u divxh aÎeÊ Em]Sfh `vieT EvfemÎ[ En]Äi nTÄuEá]L O>iTÊ[ jnÄUÈh kÞu. ecÎu En]ÄiyEÏ]L avieT O>]ši>uÎ[ B]gvt kœ pryuky]f[. kÔN teû jIvitÊi^tu ve> B]gvtemeßÎu

Ep]^uh

EkÈiÈi^}.

`ß]y]^uh

jnÊi>Äil

Ae>eyÜi^uh

Ep]ÄÕTiÄ]emÎ[ k>uti ay]šuh B¬enEÏ]e^ kUÈÊil kUTi. B]gvtk]>N aEÏ]L zsIkZS[feû

b]^>Uph

vRÉiÄuky]yi>uÎu.

A

viv>fh

kÔeû

zsÍey

AkRSic{u. B]gvtk]>N prÇu, “`ÎiÈ[ yEs]d teû kÉi^uÉiy]y kZS[fen kušiÏic{[ mÇÏÈuTuÏic{[ >ø]B>fÆL afiyiÄ]N tuTÆi. knkÄiÆifi, vškL, Em]ti>h `ÎiÆen O]E>]Î]yi c]RÊiÊuTÆi. avyil ptic{ vzjh, pvi<h, m>tkh tuTÆiy amU^Y>øÆL zpB]txU>Yeû >s[mi tÈi miÎiÊišÆi. shKien]Ê k<uÊil muÊum]^kL, ecß]m>m^>uEp]^uÔ |>u p]dÆši^uh |zànI^h ptic{ tškL, k]REmGÊiniTyil pURÉczàenEÏ]e^ Es]BiÄuÎ si>Óil p«>]gzpB ep]<iÄuÎ >øki>ITh, atiEMe^]>u myilÏI^i c]RÊiyiÈuÞ[.eekyil O>iÄ^uh EvRpi>iy]Ê O]TÄu<l. k<uÊil tušxim]^. \ÉiyueT kRÉ]B>fÆšiškuÎtu kÞ]l; A puWi>iyueT Es]Byil tÆL niS[zpB>]yE^}] `Îu[ p>]tieÏTuÎEp]e^ Et]Îuh.”


237

783.“|Æen

afiyiec{]>uÄuÎtiniTyil

A

kuxZtiÄuÈN

yEs]dyueT

eekyil niÎ[ kutric{]Ti O]Ti m>ÆLÄu piÎil Ošic{u. p]vh yEs]d, kZS[fen k]f]et

p>izBmic{[

“kÉ],

kÉ],,,,,,”`ÎiÆen

v]X^YpURv{h

višic{u

ek]Þ[

avieTey^}]h et>Çu nTÄ]n]>hBic{u.” 784.B]gvtk]>N kœ pryuÎt]yi vRÉic{[ vRÉic{[ aÐ xVyh A >hgÆEš]T[ t]d]«Yh zp]pic{u k<iÇu. muÎil ni^[ÄuÎ kÉen piTiÄ]n]yuÎ Ep]e^ aÐ eekkL muEÎ]Èu nIÈi. yEs]dyueT A Ezpm]tiE>kh aÐyueT muKÊ[ tušuái niÎu. EýH]Rzdy]yi aÐyuh višic{u, “kÉ].....kÉ].....” aÐyueT mi<ikL nireÇ]<uki. s>I>h niþ^m]yi. |T¿ieT ci>iÄuÎu, |T¿ieT kÉI>[ v]RÄuÎu. kÉeû b]^^I^ |vieTyit] vIÞum]Tuky]Ef]? `^}]v>uh vZà]vnÊie^ vZÑ^t]dikešEÏ]e^ niRÎiEmS>]yi A >hgh En]Äi niÎu. `EÏ]E<] aÐ kÉI>[ tuTc[{, cuÕuh kœ EkLÄ]N k]tu kURÏic{i>iÄuÎ mÄšueT E^]kEÊ¿[ mTÆi vÎu. 785.“kÔN kZS[feû vRÉn EkÈ[ at[ aÑ>hzpti visVxic{u. ‘~Et] v^iy Ek]TIsV>eû kuÇ]yi>iÄuh |o kZS[fN. aven eekyil kiÈiy]l, A >øÆšuh, AB>fÆšuh m]zth mti |niyuÔ jIvitk]^h mu<uvN xuKm]yi k<iÇu kUT]N. `Æeny]f[ |o kuÇien kÞupiTiÄuk?’ `ÎiÆen cißic{[ cißic{i>uÎ A kÔN B]gvtk]>N pieÎ prÇet]Îuh EkÈtu kUTiyi^}. zpB]Sfh k<iÇ[ mTÆiy B]gvtk]>en

kurc{[

piÎi^]yi

kÔnuh

pißuTRÎu.

vijnm]y

O>u

zpEdseÊÊiyEÏ]L \o>iy kÊiyum]yi kÔN aEÌHÊieû muÎil c]Ti vIfu. kÊimun

aEÌHÊieû

k<uÊi^mRÊieÄ]Þ[

kÔN

A>]Çu,

“`vieTy]fI

vZà]vnh? avieT `vieTy]f[ kZS[fN t]mxiÄuÎt[? Evgh pr. `eûyTuÄl Ev^ey]ÎumirÄÞ. `Æen `vieTec{Î]l A kZS[fen kÞupiTiÄ]emÎ[ |EÏ]L pryfh. ae^}Üil m>iÄ]en]>uÆiEÄ].” 786.“p]vh B]gvt zpB]SkN. aEÌHh Aek ku<Çu. OÎuh pry]N AdYh k<iÇi^}. kÔN vIÞuh BISfi mu<ÄiyEÏ]L aEÌHh viÄi viÄi prÇu, ‘ w]N prÇet]eÄ evruh ekÈukœy]f[. kZS[feneÎ]>]L yœ]RËÊil jIvic{i>iÏi^}.


238

aet]eÄ evruh pu>]f kœkš]f[,” kÔn[ visV]xm]yi^}.. “xtYh pr. `niÄriy]h nI kÔh pryuky]efÎ[. |^}]Ê O>u kZS[fen ninÄ[ |zt kZtYm]yi vRÉiÄ]N `Æen x]Dic{u? aEÏ]L nI En>il kÞiÈueÞÎ[ \rÏ]f[. m>Y]d¿[ \Ô xtYh pr. ae^}Üil jIvEn]eT |viTh viÈ[ nI Ep]vi^}.” 787.“B]gvtk]>N AvuÎzt prÇu En]Äi, atu[ Ekv^em]>u x]ܯik kœy]efÎuh jnÆšueT B]vney \fRÊ]N EvÞi kZS[fen vRÉic{t^}]et t]N O>iÄ^uh kÉuek]Þ[ kÞiÈie^}Îuh OeÄ. kÔnet]Îuh visV]xm]yi^}. |y]L teÎ pÕic{[ kTÎukšy]n]f[ zsmiÄuÎetÎ]fy]LÄ[ Et]Îiyt[. kÔeû aTuÄl xtYh prÇ[ jIvN kšyuÎti^uh n^}t[ kÔh prÇ[ `Æenyuh >ÑeÏTuky]efÎ[ B]gvtk]>N k>uti. ay]eš O<ic{u viT]N EvÞi mnuSYv]xmi^}]Ê O>u ek]Tuh k]Tieû nTuÄ]f[ kZS[fN t]mxiÄuÎetÎ[ aEÌHh prÇu. kÔn[ xEß]Sm]yi. ‘aÆen v<iÄu v]. |ni pr, `vieTy]f[ A k]T[, `Æeny]fvieT `EÊÞt[ `eÎ]eÄ.’ vše>yke^yuÔ O>u k]Èil eceÎEÊÞuÎ v<iey^}]h B]gvtk]>N visdm]yi prÇu ek]TuÊu. `ÆeneyÜi^uh |y]L avieTÆ]nuh Ep]yieÏÈ[ v^} vnYmZgÆLÄuh |>y]y]l t]N >ÑeÏÈE^}], |t]yi>uÎu aEÌHÊieû ciß. B]gvtk]>en jIvEn]eT viTuEá]L |ztyuh kUTi kÔN kUÈiEc{RÊu, ‘nI |EÏ]L ep]y[EÄ]. `Î]l w]N avieT ecÎiÈ[ kZS[fen k]f]et vÎ]l ti>iec{Êi nieû kœ k<iÄuh. O]RÐ vEc{].’ 788.kÔn[ kZS[fen keÞÊ]N DZtiy]yi. B]gvtk]>N prÇ vnÊiE^¿[ aEÏ]LÊeÎ

ay]L

y]zt

ti>ic{u.

\ofumurÄvuh

\EpÑic{[

mUÎu

divxh

tuTRc{y]yi nTÎ[ ay]L A vnÊin>ikie^Êi. |o mUÎu divxvuh >]vuh pk^uh ay]šueT

mnÓil

kZS[feû >Uph

m]ztm]yi>uÎu

nirÇu niÎt[.

`eß^}]h

AB>fÆš]f[! `eß^}]h t>h >øÆš]f[! t]N jIvitÊil kÞiÈu Ep]^umi^}]Ê vi^piTic{

a^Ü]>ÆL.

kUÈÊil

A

myilÏI^ieyÏÕiyuh

O]TÄu<^ienÏÕiyuh

puWi>ieyÏÕiyuh EkÈet]eÄ O]RÐ v>uh. ‘n^} a<kuÔ kuÈi!’ ay]L vic]>iÄuh.


239

|Æen div]xVp[nÊil mu<uki nTÎu nTÎ[ xVßh p]dÆL k^}uh muÔuh ek]Þ[ viÞu kIriyet]Îuh ay]L ariÇi^}. 789.avx]nh B]gvtk]>N \reÄ

vnÊie^Êi.

|vieTeyvieTy]f[

prÇEt]RÊu,’kZS[fen

višic{]l

mti.

kuÈiyE^},

kZS[fen

k]ffemÎueÞÜil

`viTueÞÜi^uh

viši

keÞÊuk?

aveû

EkÈ]l

O]Ti

Ep>ukL v>uh.’

kUÈuk]>uem]Ê[ k]^iEm¿]n]yi kZS[fN `Îuh k]Èie^ÊuemÎ]f[ A B]gvtk]>N prÇt[. ‘mH] kuxZtiy]fvN. epeÈeÎ]Îuh muÎil v>i^}. `vieTeyÜi^uem]eÄ mrÇu

niÎ[

nÐeš

kšiÏiÄuh.’

kÔN

\reÄ

višic{u,

“kZS[f]....kZS[f]....”

vn]ß>Æšil aveû sb[dh m]eÕ]^ieÄ]Þu. `vieT kZS[fN? O>iTÊuh k]f]ni^}. kÔN O]E>] muÄuh mU^yuh ti>Çu. mušÜUÈÊi^uh kuÕiÄ]Èi^uh p>ti. m^mukši^uh vZÑsiK>Æši^uh kyri En]Äi, ake^eyvieTeyÜi^uh aven k]f]nuEÞ]? `vieTeyÜi^uem]>u myilÏI^i tišÆiy]l, tušxiyueT xug³h v]yuvil pTRÎ]l, ecß]m> viTRÎu kÞ]l, x]³Y]k]sÊieû ep]NzpB kÉil epÈ]l A kÔeû HZdyh tuTiÄuh. k]t>n]yi višiÄuh, ‘kZS[f]...kZS[f]..kZS[f].. nIeyvieTy]f[? O]Ti v]’ kZS[fenÄuric{[ EkÈtilÏieÎ ay]LÄ[ AH]>mi^}, O>u Ep]š kÉTc{iÈi^}. vizsmemeßÎriÇiÈi^}. nTÎu tšRÎu ku<Ç[ ay]L vnÊie^vieTEy] vIfu. aEb]D]vx[œyi^uh ay]šueT cuÞukL mzßic{u ek]Þi>uÎu, ‘kZS[f]..kZS[f]..’ 790.piÎIeTEÏ]E<] \f>uEá]L ay]L A>uETEy] mTiyil kiTÄuky]f[. AE>] EýHpURv{h ay]šueT si>Ó[ tE^]TuÎuÞ[. A pUvišh eekkLeÄßu mZdu^ty]f[!

A

x[pRsnh

teÎ

cành

c]RÊuÎ

kušiRÐEy]^uÎt]f[.

kRÉ]nàk>m]y O>u piWuxV>h, “|zt visÎu nTÎu tšRÎtE^}, |t], w]N kurc{[ p]lEc{]r[ ek]Þu vÎiÈuÞ[. |tu[ k<iÄ[‘’ kÔN eme^} kÉu turÎu. t]N A>ueT mTiyi^]f[ kiTÄuÎt[? Ae>y]Ef] t]N |zt n]šuh EtTiy^Çt[, aEt kuÈi! kZS[fN! kZS[fN!! ay]L kÉu ti>uÐi En]Äi. |^}, etÕiyiÈi^}. v]RkUß^il ti>ukiy myilÏI^i, mÇÏÈ[, tušxim]^. poRÉmi>]vie^ nÑztÆL Ep]e^ A s>I>Êieû k]ßiyil >ø]B>fÆšueT tišÄh mÆuÎu. A kÉukšie^ puWi>i;


240

keÉTuÄ]n]k]et k<ic{tuem]Îuh

kÔN

mi<ic{i>uÎu

Ep]yi.

ay]LEÄ]RÐyuÞ]yi^}.

t]N

v]y

turÎtuh

AnàD]>yileÏÈ[

AH]>h

ay]šueT

HZdyh

`EÆ]EÈ] O<uki. kZS[feû puWi>iyil ay]L E^]kh mrÎu. 791. kZS[fN kÔen piTiec{<uEίic{i>uÊi. `ÎiÈ[ teû s>I>Êi^fiÇi>uÎ AB>fÆeš]eÎ]<iy]et a<iec{TuÊ[ ep]tiÇu ekÈi ay]eš ~¯ic{u. “|tu[ EtTiyE^} nI `eÎ višic{izt kS[TeÏÈ[ a^Çu ti>iÇt[. |t], OeÎ]<iy]et `^}]h `TuÊu

ek]Þ[

xEß]Sm]yi

kyruÎuÞ]yi>uÎi^}. ecy{uky]fy]L

pEWzàiyÆL

kZS[fN

ep]y[eÄ]ÔU.” ek]Þ[

Ep]k]enfIÕu.

A

kÔnet]Îuh mug[Í>Uph

aEÏ]<]f[

ecviyil

Akf[Úh kÔn[

p]nh

`ß]f[

xhBviÄuÎetÎtienÏÕi a¯emÜi^uh Eb]DmuÞ]yt[. |TruÎ kf[ÚEÊ]eT avN Ekfu, ‘kuEÇ, `eÎ viÈu Ep]vE^}. `eÎÄUeT nieû vIÈil ek]Þu Ep]Ef. `niÄ[ nieÎ pi>iÇ[ O>u nimiSh k<iy]N vy{. |et]eÄ nI teÎ vc{u ek]ÔU. nieÎ afiyiec{]>uÄ]ne^}Üil |o AB>fÆL ek]eÞßu zpEy]jnm]fuÔt[? `niÄ[ nieÎ mti, nieÎ m]zth mti. Ever]Îuh EvÞ. \ÉI Ep]vE^}. `eÎ evTiÇ[ Ep]vE^}...”

kZS[fN

kÔen

pißi>iÏiÄ]N

En]Äi.

“|o

AB>fÆLÄuh,

>øÆLÄuh EvÞi nI vše> AzgHic{tE^}. `eû a>ikil vÎiÈ[ evruh eekEy]eT nieÎ mTÄi ay¿]N `niÄ[ k<iyi^}. ninÄ[ jIvith mu<uvN xuKm]yi k<iy]N EvÞet^}]h |tu[ ek]Þ[ kiÈuh. nI OÈuh viSmiÄ]et |tuh ek]Þ[ ti>ic{u Ep]kU.” |tuh prÇ[ ep]tieÄÈ[ ay]šueT muÎi^iÈ[ mrÄ]n]k]eÊ]>u p]lÏuWi>i xÐ]nic{[ kZS[fN mrÇu. kÔN `^}]h mrÎ[ k>Çu višic{u, “kZS[f]...kZS[f]...nI `vieT ...nI `vieT...`eÎ \EpÑiÄE^}...`eÎ viÈu Ep]vE^}...” 792.aÐyueT et]Þ |Tri. v]ÄukL v>uÎi^}. aÐ kÈi^il nieÎfIÕu. A B]vh Aek m]ri. muKÊ[ ax]D]>fm]ey]>u divYEtjÓ[ tišÆi. v^tueek ciMuzd piTic{i>iÄuÎu. zpxÎm]y muKÊ[ En>iy puWi>i zpEs]BiÄuÎu. muá[[ aÐyueT kZS[fB]vh kÞiÈuÔvRÄ[ at]f[ O]RÐ vÎt[. `Üi^uh |Î[ atil niÎ[ vYtYüm]yi aniRv{cnIym]ey]>u B]vh aÐyil višÆiÄÞu. aÐyueT s>I>h |>u


241

vsEÊ¿uh

eme^}

aß>IÑeÊ

ATuÎuÞ[.

B¬ix]zàm]Äi.

aÐyil A

niÎ[

\Ît

zpx>iÄuÎ

B]vÊil

mu<uki

divYt>hgÆL zbªc]>ikL

t]šEmšmi^}]et ptiÇ xV>Êil p]T]N tuTÆi 793.“kÉ] nI `eÎ mrÎuEv]...” 794.g]nh ni^c{u. aß>IÑh B]vx]zàh. aÐ zkEmf b]HYEb]DÊiE^¿[ mTÆieyÊi.

`Üi^uh

p]dÆL

|TruÎuÞ[.

kÉ[

\<ruÎu.

s>I>h

aÐyueT

niyzßfÊi^e^}Î[ Et]Îi. kÈi^i^i>iÄ]N aÐey O>u B¬ xH]yic{u. aÐ kurc{u En>h kUTi niÒb[dy]yi tuTRÎu. zbªc]>ikšie^]>]L ‘kœ’eyÎ[ xUciÏic{EÏ]L aÐ t]enß]f[

ecy[tu

ek]Þi>uÎetÎtienÏÕi

Eb]Dvtiy]yi.

xhx]>iÄ]N

mueÎEÏ]e^ O<uÄ[ kiÈuÎi^}. ciÏiyil kTe^]tuÄuÎ Ep]e^ aÐ Ay]xeÏÈ[ teû Eb]Dm¥^h kœ]E^]kEÊ¿[ mTÄieÄ]ÞuvÎu. 795.‘nÐešß]f[ prÇu ek]Þu vÎt[? q], s>i, kÔN kZS[fenEÊTi zB]ßenEÏ]e^ k]Tu mu<uvN O]Ti nTÎu. `vieT k]f]n]f[? “kZS[f], nI `vieT Ošic{i>iÄuÎu? `ß] nI `eû muÎil v>]Êt[? nIyie^}Üil pieÎyI >ø]B>fÆL ek]Þ[

w]enßu

ecy{]n]f[?

kZS[f]...kZS[f]....”

`ÎiÆen

p^tuh

pu^áieÄ]Þuh Ekfu k>Çuh ci^EÏ]L kZS[feû >Uph O]RÊ[ ci>ic{uh, eekyie^ mÇÏÈil ep]tiÇ AB>fÆL \Ð vc{uh ay]L k]Tieû O]E>] muÄuh mU^yuh ti>Çu. \rÄh nS[Tm]yi . kÉukL cuvÎuh, AH]>mi^}]et `^}uh Et]^um]yuh, vzüÆL kIriÏriÇuh, muÔukL ek]Þ[ s>I>h muriEvÕ[ p<ueÊ]^ic{uh ay]L s>iÄuh O>u zp]kZtenEÏ]e^ k]feÏÈu. vn]ß>m]ek ti>ÇiÈuh kÉen k]f]et ay]L

ni>]sn]yi

pureÏÈiTEÊ¿u

teÎ

mTÆi.

mTÆuÎ

v<iyi^uh

k]fuÎvE>]eT^}]h ‘`eû kZS[fen `vieTeyÜi^uh kEÞ], kEÞ]’ `Î[ Ec]dic{u ek]Þ]f[ y]zt. 796.BIk>n]y

A

kÔN

v^}

vnYmZgÊinuh

|>y]yiÄ]fuh

`Î[

xm]D]nic{i>iÄuEá]<]f[ O>u divxh B]gvtk]>N teû vITieû v]ti^il AE>] tÈuÎt[ EkÈt[. v]tilÏ<uti^UeT En]ÄiyEÏ]L ~Et] O>u vikZt >Uph. cuÞukL


242

kZS[f],kZS[f].. `Î[ \>uviTuÎuÞ[. atu[ EkÈEÏ]L B]gvtk]>n[ epeÈÎ[ Aeš O]RÐ vÎu. EpTic{u virc{[ aEÌHÊieû n^} jIvenTuÊu Ep]yi. ‘kZS[fen A k]Èie^]eÄ ti>Ç[ k]f]et |vniEÏ]L zptik]>h vIÈ]N vÎi>iÄuky]f[. `eÎ |Îu[ ek]Î[ ku<ic{u mUTiytu teÎ. piÎi^UeT O]Ti >ÑeÏT]emÎu vc{]^uh v]til kuÊieÏ]šic{[ vIÈuk]e> AdYh |vN vk v>uÊuh. pieÎ `eÎyuh `vieTeyÜi^uh O]Tic{iÈ[ piTic{u ek]^}uh... |osV>], `ß]ef]>u >Ñ?.....” |Æen viSmic{[ ku<yuEá]L kÔeû cuÞukL mzßiÄuÎt[ EkÈu, ‘H]...`eß]>u Ec^]f[ aveû ci>iÄ[. A piWueekkL

ek]ÞuÔ

tE^]Tl

m>ic{]^uh

mrÄ]n]kuÎt]Ef]?

EH..kZS[f]...kZS[f]..” B]gvtk]>n[ ete^}]>u xm]D]nm]yi. ‘|vn[ kZS[feû `Eß] O>u xVp[nEm] mEÕ] \Þ]yiÄ]ffh. ae^}Üil |Æen kÉIe>]e^iÏic{[ nTÄukyi^}E^}]. Bgv]En, B¬vX^], >ÑiÄEf, >ÑiÄEf, \ÉikšueT aÐyueT ekÈut]^i ep]ÈiÄ>uEt..” `ÎiÆen zp]RËic{u ek]Þ[ aEÌHh v]til turÎu. 797.`Î]l k<uÊil kÊimun kyÕuÎtinu pk>h kÔN teû k]^[Äl d¥nmx[k]>h ecy[t[ kiTÄuÎt]f[ B]gvtk]>N kÞt[. visVxiÄ]n]k]et aEÌHh Ec]dic{u, “`ß], `ßu pÕi? `Æen ninÄI m]Õh vÎu?” B¬ip>vsn]yi et]<ueekEy]eT kÔN teû eekyi^uÞ]yi>uÎ ep]tieÄÈ[ B]gvtk]>eû k]^[Äl xmRÏic{u ek]Þ[ prÇu, ‘aviTuÎ[ dyv]yi |t[ xVIk>ic{]^uh. aviTueÎeû gu>uv]f[. aviTueÊ O>u v]Ä[ EkÈEÏ]LÊeÎ `eÎEÏ]e^ey]>u arivi^}]Ê ~<¿uh zsIkZS[fen O>u En]Ä[ k]f]N k<iÇu. Bgv]N teû AB>fÆL `^}]h `niÄu[ tÎu. `niÄini atu ek]Þ[ O>upEy]gvumi^}. dyv]yi aviTuÎit[ xVIk>ic{[ Bgv]en `EÏ]<uh k]f]nuÔ v<ieyeßÎ[ \pEdsic{u tÎ]^uh! `niÄ[ kZS[fen k]f]et jIvic{i>iÄ]N k<iyi^}. `eÎ \EpÑiÄ>ut[. Bgv]en `Æen kiÈuemÎ[ dyv]yi prÇu tÎnuzgHiÄEf.” B]gvtk]>n[ teû k]tukeš visVxiÄ]n]yi^}. ‘nIeyß]fI nieÎEÏ]e^]>u

pryuÎt[?

nI

višic{EÏ]L

piTic{upriÄ]>n[

xVßh

Bgv]N

zsIkZS[fN

AB>fÆL

zptYÑn]yi

\o>iÊeÎEÎ]?

nI

n]evTuÊ]l kÔEm pryU `eÎniÄriy]h. xtYh pr. ~etÜi^uh ek]c{ukuÇuÆeš


243

v^}tiEnyuh ek]Î[ Em]S[Tic{u ek]Þu vÎtE^} |et^}]h. `TuÊu ek]Þu Ep] |et^}]h `eû muÎil niÎ[. `niÄu kUTi niEÎ]eT]Ïh k<um>Êil kyr]N vy{.’ aÆeney]ÎumuÞ]yiÈie^}Î[ kÔN AfyiÈu prÇu. kZS[fen k]f]niTy]ytuh aviTueÊ mTiyil kiTÊiytuh, teÎ tE^]Tiytuh AH]>h k<iÏic{tuh AB>fÆL EveÞÎ[ prÇiÈuh niRb{³ic{[ piTiEc{¯ic{tuh mÕuh aTÄ]n]k]Ê AnàEÊ]eT prÇ kÔN Bgv]N mrÇ k]>Yh prÇEÏ]L ep]ÈiÄ>Çu Ep]yi. kÔeû B]vm]ÕÆL k]fukyuh vRÉn EkLÄukyuh ecy[tEÏ]L B]gvtk]>N xhsyic{[ A ep]tieÄeÈTuÊ<ic{u

En]Äi.

Bgv]eû

AB>fÆeš

x[pRsic{EÏ]LÊeÎ

aEÌHÊieû mnÓil v^iey]>u p>ivRÊnh \Þ]yi. xhsyÊieû ni<l m]Çu. A divY]B>fÆL k]fuk kUTi ecy[tEÏ]L B]gvtk]>N pþ]Ê]p vivsn]yi ep]ÈiÄ>Çu. ek]ÔÄ]>n[

“kZS[f].. kUTiyuh

kZS[f]...

^Bic{

xoB]gYh

w]enß[

mH]p]pm]f[

nIeyniÄ[

ecy[tt[?

niESDic{etßu

|o

ek]Þ]f[?

aviTueÊ dRsn B]gYh `niÄuh kiÈiE^}? kZS[f]..Eg]vià]... Eg]p]^]... nIeyvieT? nIeyvieT?” `ÎiÆen višic{u ek]Þ[ aEÏ]LÊeÎ aEÌHh kÔn[ t]N prÇu ek]TuÊ vnh ^ÑYm]Äi O]T]N tuTÆi. 798.O]Tiyuh, \>uÞu vIfuh, pÈifi kiTÎuh, \rÄmišc{uh y]zt ecy[t[ aEÌHh A vnÊil kÔN prÇ x[œ^eÊÊi. avieT mu<uvN kZS[fen višic{[ zp]RËic{u ek]Þ[ ti>Çu nTÎu. p^ zp]vsYh ÑIfic{[ Eb]D>Hitn]yi ni^h ptic{u. \f>uEá]L

vIÞuh

cuÞil

kZS[fmzßmuti>uky]yi.

`ztey]eÄy]yiÈuh

aEÌHÊin[ Bgv]eû dRsnh ^Bic{Etyi^}. “Bgv]En, w]N k<iÇ muÏtu vRSm]yi nitYvuh aÆyueT mHimkL kIRÊiÄuÎu. |o kÔEn], avN `ztEy] Ep>ueT mutl piTic{u pric{i>iÄuÎu, jIvN teÎ apH>ic{i>iÄuÎu. aviTueÊ n]mh k]til Ep]^uh epT]Ê avnil Et]Îiy kZp aviTueÎEÎ]T[ `ßu[ ek]Þ[ k]fiÄuÎi^}.” tniÄituve> kiÈ]Ê Bgvd[dRsnh Ekv^em]>u kÔnu Ep]^uh kiÈieyÎriÇ]l E^]kh teÎ ati^uh v^iy kÔn]yiÈE^} k]fukyuÔU? |ni ti>ic{u Ep]yieÈßu ecy{]n]f[? A«HtY mztEm m]RÅmuÔU. Aek ni>]sn]yi teû \Ê>Iyh O>u


244

m>eÄ]áil ekÈi atil tUÆi jIvitmvx]niÏiÄuv]N aEÌHh O>uÆi. aEÏ]L O>u as>I>i EkLÄum]r]yi, 799.“nI `niÄ[ ~Õvuh zpiyeÏÈvn]f[. `Î]l nieû aHÜ]>h pURÉm]yuh nsic{iÈi^}. atu ek]Þ[ |EÏ]L nineÄeû dRsnh ^BiÄ]N aRHty]yiÈi^}. ninÄ[ `eû dRsnh kiÈ]Êti^uh aDikh EKdh kÔn[ atu[ kiÈiyti^]f[. A kÔeû Ey]gYteyeßÎ[ ninÄriyEf]? O>iÄl EkÈ m]ztyil w]N Ekv^h k¯ny^}, jIviÄuÎ y]œ]RËYm]efÎ visV]xh avnuÞ]yi. A niS[kšÜm]y visV]xh ek]Þ]fvn[ `eû dRsnh ^Bic{t[. nIy]keÈ |zt vRSvuh B]gvtp>]yfh ecy[tiÈuh

apkTh

vÎEÏ]L

`eÎ

tÔiÏryuky]fuÞ]yt[.

~Et]

xܯ

xZS[Tiy]yiÈ]f[ nI `eÎ kÞt[. |osV>N mnuSYeû B]vn]xßtiye^}Î Eb]Dh ninÄuÞ]yi^}. kÔn]keÈ, `eÎ k]f]N EvÞiyuÔ d]HÊi^uh, t]pÊi^uh avenÊeÎ mrÎu. azt tIzvm]y vY]ku^tEyÄ]L v^iy tpÓi^}. jIvN nS[TeÏTuemÎ]yEÏ]LEÏ]^uh ByÎEÏ]L

nieû

visV]xvuh

aveneû

n]mh

evTiÇu.

evTiÇi^}.

w]nie^}Îu

kUTi

aEt

xmyh

pry]N

nI

mutiRÎu.

BymuÔiTÊ[ `niÄi>iÄ]N k<iyi^}. avieT Ezpmmi^}. avieT xmRÏfmi^}. nI `eû kœkL prÇi>ueÎÜi^uh avey]Îuh xtYm]efÎ[ visVxic{i^}. `eû üutikL p]TieyÜi^uh at[ Ekv^h aD>vY]y]mh m]ztm]yi>uÎu. O>iÄl Ep]^uh `eÎ k]ffemÎ admYm]y AzgHh ninÄuÞ]yi^}. kZtYh pzßÞTiÄuEá]L \ofu višáiyuh, >]zti `ÈumfiyTic{]l aÊ]<h k<ic{uh pÊu mfiÄu teÎ kiTÄ pUkiyuem]eÄy]f[ nI |zt n]šuh `eÎ Bjic{t[. at[ B¬iy^}. suS[km]y aÊ>h B¬i m]ztmuÞ]yiÈu[ Ep]^uh E^]kh nieÎ Ad>ic{u, bHum]nic{u. `Î]l A kÔEn]? `eû

Ep>[

ecviyil

vIf

nimiSh

mutl

|tu

ve>yuh

aveû

mnÓil

s>I>DRÐÆešÄuric{uÔ ciß Ep]^uh kTÎiÈi^}. E^]kh aven `Îuh niàiÄuk m]ztEm \Þ]yuÔU. avn[ w]N m]ztEm O>]zsym]yi \Þ]yi>uÎuÔU. atu ek]ÞvN `eû dRsnh EnTi.”


245

800.“nI EKdiEÄÞ AvsYmi^}. `ßu[ ek]eÞÎ]l nieû v]ÄukL EkÈ]f[ A ek]ÔÄ]>n[ Ep]^uh mn®p>ivRÊnmuÞ]yt[. atu Ep]e^ `ztEy] jnÆeš xtYÊieû p]tyi^UeT nyiÄ]N nieû xt[xhgÆL xH]yic{iÈuÞ[. avyi^UeT `ztEy]

duS[TM]>uh

E^]Ek]pk]>ikš]yi

aDmM]>uh

m]riyiÈuÞ[.

nMyueT

m]RÅÊiE^¿[

m]n]pm]nÆL

evTiÇ[,

ti>iÇiÈuÞ[,

üutiyuh

niàyuh

goniÄ]et nI nieû kRÐh tuTRÎuh ecy{uk. |osV> kœkL anv>th EzpmpURv{h p]Tukyuh zpc>iÏiÄukyuh ecy{uk. aÆen ciÊsuÍi EnTiy]l |o jMÊilÊeÎ nineÄeû

dRsnh

kiÈuÎt]f[.

|EÏ]L

`eû

|o

v]ÄukL

EkÈti^uÔ

xhtZp[tiEy]eT nI vIÈiE^¿[ mTÆuk.” 801. mÄEš, at]fÐ prÇt[, |osV>N niÆšueT pURv{k]^c>izth En]Äiy^} kZp

ec]>iyuÎt[.

k<iÇt[

k<iÇu.

|EÏ]L

mutl

etÕiE^¿[

Ep]k]et,

eev>]gYEÊ]eT, |¢]s¬iEy]eT niÆL zpyøic{]l m]zth mti. kÔenEÎ], ek]ÔÄ]>enEÎ],

p]pieyEÎ],

duS[TenEÎ]

OÎuh

aviTuÎ[

niÆeš

kfÄ]Äukyi^}. Bgv]n[ `^}]v>uh a>um mÄš]f[. `Î]l eev>]gYvuh, Ezpmvuh, tY]gvumuÔ

HZdyÊil

m]ztEm

aviTuEÊ¿[

vxiÄ]n]kU.

avRÄu

m]ztEm

|osV>dRsnh kiÈukyuÔU.

k]>ufYÊieû tUvlx[pRsh 802.B]vdRsn divxme^}ÜilÄUTi xV]tzßYdinÊieû ep]tu avDiy]ky]l B¬jnÆšueT ti>Ä[ kuTut^]f[. eevkuEÎ>h aWumfiEy]TTuÊ[ a¢nuh aÐyuh ptienÈu vyÓ[ zp]ymuÔ mknuh aTÆiy O>u kuTuhbh aÐey dRsiÄ]enÊi. zbªc]>i b]^u k]y^>ikil ni^[ÄuÎtu kÞ ‘ji-‘ `Îu Ep>uÔ A yuv]v[ xEß]SEÊ]eT a>ikiE^¿[ O]TiyfÇu. piÎ]e^ teÎ aveû m]t]pit]Äšuh avieT

`Êi.

`^}]v>uh

AH}]dpURv{h

kus^]EnVSfÆL

nTÊi.

“`eß]>u

mH]t[Butm]fÐ |v>il zpvRÊic{i>iÄuÎt[!” av>ueT A AnàzpHRSh kÞ[ b]^u atisyEÊ]eT vic]>ic{u. “OÎ> vRSh muáiv>ivieT AdYm]yi v>uEá]L |o


246

mUÎu

Epe>yuh

kÞ]l

svÄu<iyil

nieÎfIÕu

veÎÎ[

Et]ÎiÄum]yi>uÎu.

aztm]zth jIveectnYh Ñyic{[ višri evšuÊ[ vÎi>uÎ av>iEÏ]L >¬zpx]dh tuTiÄuÎv>]yi m]riyi>iÄuÎu.” 803.ji-eyÄUT]et

avRÄ[

ej-

O>u

mkN

kUTi

\Þ]yi>uÎu.

>]m^Ñ[mfM]e>EÏ]e^ >Þu s>I>vuh O>]«]vum]yiÈ]f[ A xEH]d>ÆL k<iÇu vÎt[. m]t]pit]ÄLÄuh tÆšueT mÄešÄuric{[ v^iy aBim]nm]yi>uÎu. kUÈÊil mutiRÎvn]y ji- ~tu k]>YÊinuh ej- yueT kUeT \Þ]yi>iÄuh. teû aniyn[ kuxZti kurc{[ kUTut^]efÎ[ ariy]h. atin]l avN ~etÜi^uh ku<ÏÊilec{Î[ c]T]et En]ÄuÎtil ji- `EÏ]<uh zsÍ vc{i>uÎu. avR tÐil O>iÄl Ep]^uh v<Äu kUETÞi vÎiÈi^}. ~tu zps[nmuÞ]y]^uh >Þ]šuh kUTi AE^]cic{[ p>iH>iÄuh. ej- axuKh b]Dic{u kiTÏ]y]l ji- >]zti mu<uvN \rÄmišc{[ kUeT |>iÄuÎuÞ]vuh. `Îu teÎy^}, AH]>m]y]^uh, m>uÎ]y]^uh xmy]xmyh ek]TuÄ]nuh zsÍiÄuh. O>]L AH]>h k<ic{ie^}Üil meÕy]šuh k<iÄi^}. av>ueT A«b³h A>i^uh axUyyufRÊ]N Ep]>uÎt]yi>uÎu. `Î]l viDiviHith ARÄuh ^hGiÄ]N k<iyi^}E^}]. 804.ji-Ä[ ptinWuh ej-¿[ ptimUÎuh vyÓ[ zp]ymuÔ xmyh. avR tÐil kšic{u

ek]Þi>iÄuÎtiniT¿[

epeÈÎ[

ej-

Eb]D>Hitn]yi

ni^h

ptic{u.

Ax[pztiyie^ÊiÄuEá]E<¿uh A kuÈi m>ic{u k<iÇi>uÎu. t^Ec{]ril >¬h kÈipiTic{t]f[

m>fk]>femÎ[

EQ]k[TRm]R

viDiey<uti.

A

kuTuhbh

Aek

Es]k]ku^m]yi. teû kFmuáil vc{uÞ]y zpiyeÏÈ anujeû EvRp]T[ ji-Ä[ t]Æ]vuÎti^Dikm]yi>uÎu. aEÏ]L Eb]DhekÈu vIf ji- p^ divxÆEš]šh atY]xÎ ni^yil vix[mZti b]Dic{[ kiTÎu. aveû jIvnuh apkTÊi^]efÎ[ EQ]k[TRm]R

prÇEÏ]L

A

m]t]pit]ÄšueT

du®Kh

\oHiÄ]vuÎEtyuÔU.

Ax[pztiyie^ atY]xÎ viB]gÊil kiTÊiyi>uÎ ji- p^ divxÆLÄu EsSh kÉutureÎÎu EkÈEÏ]L A m]t]pit]ÄL |osV>n[ nài prÇu. `Î]l zkU>m]y


247

viDi tÆeš |niyuh EvÈy]Tuky]efÎvR aEÏ]L \oHic{Etyi^}. k]>fh jiO>iÄ^uh x]D]>f jIvitÊiE^¿[ mTÆi vÎi^}. 805.ji-ey jIvEn]eT kiÈieyÜi^uh, jIvnuÞ]yi>uÎu `Ît^}]et meÕ]>u eectnY^Ñfvuh

avnil

k]f]nuÞ]yi>uÎi^}.

jIv¢vh

Ep]e^

\rÆiyuh

v^}EÏ]<uh m]zth v^}tuh k<ic{uh O>iÄl Ep]^uh xhx]>iÄEy], ci>iÄukEy] ecy{]etyuh avN k<iÇu kUTi. A >Itiyil ~t]nuh divxh ek]Þu teÎ ax[œim]zt s>I>m]yiÊIRÎtil atisyiÄ]ni^}E^}]. tuTRÎuÔ >Þu vRS xmyh A m]t]pit]ÄL p>IÑiÄ]Ê cikiX]xzád]yÆši^}, k]f]Ê EQ]k[TRm]>i^}. `eß^}]h m>uÎuh mzßv]dvuh ecy[tiÈuh A yuv]v[ p<y ni^yiE^¿[ mTÆi vÎi^}. `ßu ecy[tiÈuh mkN OÎ[ kÉuciÐuk Ep]^uh ecy{]et |>iÄuÎtu kÞ[ `^}] zptIÑyuh nsic{ A a¢nuh aпuh tÆšil ARÄ]f[ AdYh ymE^]kh pUk]nuÔ B]gYmuÞ]vukeyÎ k]>YÊil m]ztEm tRÄmuÞ]yi>uÎuÔU. 806.aÆen

cÊtien]ÄuEm

jIvic{i>iÄi^uemÎ

ni^yil

A

kuTuhbh

divxÆL tÔi nIÄuEá]L O>u divxh A m]t]vin[ O>u xVp[ndRsnmuÞ]yi. evÔ vzüh D>ic{ Ezp]j[jV^m]ey]>u züI>Uph teû mkeû si>Óil tE^]TuÎt[ avR kÞu. BUtk]^Em¯ic{

A<Emriy

murivukeš^}]h

nimiS

m]ztyil

m]y[Ä]N

Ep]>uÎ

mDu>x[mith. k]ßi citruÎ vdn]>viàÊil niÎ[ xug³pURÉm]y, k]>ufYEm]^uÎ, Ezpmh kiniyuÎ xV>h. “Em]En, `eû ep]Îu Em]En, ...`eû Em]niEÆ]È[ En]ÄiEÄ... aÐyE^}

višiÄuÎt[..

Em]ûÐ..”

teû

mknil

avisVxnIym]y

p>ivRÊnh

xhBviÄuÎt]yuh vše> n]L kUTi aveû cuÞil puWi>i viT>uÎt]yuh avR kÞu. teû mkN x]D]>f jIvitÊiE^¿[ mTÆi v>iky]f[. A m]t]vin[ AH}]dh aTÄ]n]yi^}. ci>ic{uh aEt xmyh AnàÄÉIe>]<uÄiyuh ek]Þ[ BRÊ]vieû sb[dh

EkÈ[

avR

xVp[nh

ewÈi

\fRÎu.

at[

evruh

xVp[nm]yi>ueÎÎriÇEÏ]<uÞ]y ni>]s |zteyÎ[ pry]n]vi^}. niyzßfh viÈ[ A m]t]v[ k>Çu Ep]yi. tu^Ydu®Kitn]y gZHn]œN ave> AsVxiÏiÄ]N zsmic{u. ‘`^}]h mrÄU. |osV>en vic]>ic{[ zp]RËic{[ kiTÄU’.tlÄ]^h xVp[nm]efÎ[ k>uti


248

mrÄ]N zsmiec{Üi^uh tuTRÎuÔ divxÆši^uh atu teÎ vIÞuh vIÞuh AvRÊic{u kÞEÏ]L |etßieûEy] xUcny]efÎvRÄ[ Et]Î]ti>uÎi^}. 807.aÄ]^Æšil aÐyueT zpsüi |ÎeÊEÏ]e^ vY]pic{i>uÎi^}. zpüut dátikLÄ[

xVp[nÊil

v<iyi^}]yi>uÎu.

atinuh

>Uph

|Î]>uETt]efÎ[

xREv{sV>iy]y

OÈuh

v<iey]>uÄi.

teÎ O>u

ariy]N

divxh

O>u

b³uvIÈil Ep]yi mTÆuÎ v<i avR eryilEv x[EÕSnil tÆšueT B]gEÊ¿uÔ ezTyiN k]Ê[ |>iÄuky]yi>uÎu. A m]t]vieû xmIpÊ[ tIRÊuh ap>icity]ey]>u züI vÎ[ |>uÎu. muKvu>ey]Îuh kUT]et avR xhx]>ic{u tuTÆi, “`eû mnÓ[ mzßiÄuÎu, aÐeyÄuriec{eßÜi^uh niÆEš]T[ pryfemÎ[.” |tu prÇu ek]Þ[ aÐyueT B¬y]y A züI teû anuBvÆL viv>iÄ]N tuTÆi. aÐeyÏÕiyuÔ viv>fh EkÈ m]ztyil ji-yueT epÕÐyueT mi<ikL xj^Æš]yi. t]N p^n]š]yi xVp[nÊil k]fuÎ aEt aÐeyÄuric{]fivR prÇu v>uÎetÎ[ mnÓi^]Ä]N avRÄ[ En>mDikh EvÞi vÎi^}. 808.avR tÆšueT kuTuhbÊin[ pÕiyi>iÄuÎ du>ßeÊÄuric{[ A B¬Ey]T[ viv>ic{u. k<iÇ >Þu vRSm]yi avR tI tiÎu jIviÄuky]yi>uÎu. aEÏ]<]f[ tuTe>ÊuTe> avRÄ[ aÐyueT xVp[ndRsnmuÞ]k]N tuTÆiyt[. |Æeney]>Ð jIvic{i>iÏuEÞ] `Îu teÎ avRÄriyi^}]yi>uÎu. BRÊ]v[ p^E>]Tuh ti>ÄieyÜi^uh O>u tuáuh kiÈ]et viSmic{i>iÄuky]yi>uÎu. |EÏ]L A B¬yueT viv>fÊil niÎ[ |Et aÐy]f[ tÆšueT xVp[nmURÊieyÎ[ avRÄ[ tikc{uh Eb]ÍYm]yi. aTuÊ divxh teÎ mkEnyuh kUÈi aÐyueT Azsmh pUk]nvRÄ[ DZtiy]yi. ezTyinil y]zt ecy{uEá]<uh `ßu ek]Þ]f[ A ap>icity]y züIÄ[ tÆEš]T[ aÐeyÄuriec{^}]h prÇu

t>]N

Et]ÎiyetÎvR

at[ButeÏTuky]yi>uÎu.

mkN

kUeTyuÞ]yi>ueÎÜil, O>u pEÑ, aveû x[œiti kÞ[ a^iv[ Et]ÎiyiÈ]f] züI aÐeyÄuric{[ xhx]>ic{etÎ[ vic]>iÄ]m]yi>uÎu. `Î]l mken aÐ]yiyueT xh>Ñfyil

viÈ]f[

avR

Ep]Îi>uÎt[.

|osV>kZp

meÕ]Îuh aEtÏÕi avRÄ[ pryuv]nuÞ]yi>uÎi^}.

acißYm]efÎ^}]et


249

809.piEÕÎ[ pu^Rec{ pÊumfiÄu[ avR mUv>uh - B]>Yyuh BRÊ]vuh mknuh AzsmÊil `ÊiEc{RÎu. aÐ kuTi^il dRsnh nlk]N tuTÆiÄ<iÇi>uÎu. AdYm]yi AzsmÊie^Êiy avR kš>iyueT muÎie^ÊiyEÏ]LÊeÎ zbªc]>i b]^u vÎ[ avE>]T[ prÇu, “aÐ niÆeš višiÄuÎu. v>U.” A>u[ prÇriÇu aÐ tÆL

`ÊiyiÈueÞÎ[?

mH]«]ÄšueT

xÎiDiyil

at[ButÆL

nitY]nuBvÆš]kuÎuevÎtieû AdY p]Úh. 810. dRsnÊin[ a>ikie^Êiy A kuTuhbeÊ aÐ v]X^YEÊ]eT xVIk>ic{u. “aÐ mÄeš k]Êi>iÄuky]yi>uÎu. mÄšiÎ[ v>uemÎ[ aÐ vic]>ic{u” aÐ ji-yueT eekpiTic{TuÏic{[ v]X^YmxZfm]yi puWi>i tUkieÄ]Þ[ aveû enrukyil tE^]Ti. mi<i t]<[Êi niÎ avEn]T[ aÐ prÇu, “Em]En..`eû Em]En.. |EÆ]È[ En]Ä[.. aÐyE^}

višiÄuÎt[...”

|tu[

EkÈ[

A

kuÈi

eme^}

t^yuyRÊi

aÐyueT

zpk]spURÉÆš]y kÉukšiE^¿uÕu En]Äi. czàik tÈi AálÏU viT>uÎ Ep]e^ aÐyueT muKeÊ puWi>iyueT zpk]sh aveû cuÞukšil tÈiÊišÆi. >Þu vRSÊinu EsSh AdYm]yi tÆšueT avEsSic{ ~k puztN puWi>itUkuÎtu kÞ[ ji-yueT a¢nuh aÐyuh Ek]>iÊ>ic{u. HZdy]vRj[jkm]y >hgÊin[ x]ÑYh vHic{ A epÕÐ OE> xmyh k>yukyuh ci>iÄukyuh ecy[tu. t]N p^n]L kÞ xVp[ndZsYh

aEtpTi

|vieT

AvRÊiÄeÏTuky]yi>uÎu.

av>ueT

vik]>ÆL

pk>]N v]ÄukšueT ci^}u p]ztÆLÄ[ ek¯i^}]ety]yi. aÐEy]T[ viT v]ÆuEá]L avR p>x[p>h pryuÎuÞ]yi>uÎu, “|EÏ]L mnÓi^]yi |et^}]h aÐ teÎ OÏic{ ^I^]n]Tkm]yi>ueÎÎ[.” 811. ji-yueT avx[œ anudinh emc{eÏÈu vÎu. >Þu m]xÊinuÔil avN p<y zpx>iÏ[ vIeÞTuÊu. A kuTuhbÊil vIÞuem]>iÄlÄUTi zsI kšiy]T]N A>hBic{u. 812. av>um]yi xhx]>ic{i>iÄuÎtiniTyil k<iÇu Ep]y |o xhBvp>á>kL b]^uvieû mnÓi^UeT kTÎu Ep]yi. aEÏ]<]f[ aÐ Ek]fiÏTiyirÆi v>uÎt[ kÞt[. b]^u x]S[T]hgh nmx[k>ic{u. mÕu mUÎu Ep>uh ‘aÐ]... aÐ] ‘ `Îu višic{u


250

ek]Þ[ aÐyueT a>ikiE^E¿]TiyfÇu. ‘a^}], mÄešEÏ]L `Êi?” |rÆuÎ v<iey cuvÈie^ pTiyil |>uÎu ek]ÞÐ viEsSh ti>Äi. av>uh nmx[k>ic{[ aÐyueT a>iki^i>uÎu. aÐ ave> A^ihgnh ecy[t[ t<ukiÊE^]Ti. aÐyueT O]E>] v]Äuh vxßÊie^ mÇiNkfÆL Ep]e^ av>il AnàÊieû pUÄL viTRÊ]N Ep]>uÎt]yi>uÎu. aÐyueT Ezpmh av>ueT HZdyÊil mDuv]yi nirÇu. 813. “|vniEÏ]L nÎ]yi kIRÊnÆeš]eÄ p]Tuh aEÐ.” ji-ey cUÞiÄ]Èi aveû m]t]v[ aÐEy]T[ prÇu. 814. “aEtEy] Em]En. O>u Bjn p]TiEÄ. aÐ EkLÄeÈ.” 815. Ezp]X]Hnh EtTiyieÈEÎ]fh ji- m]t]pit]ÄšueT muKEÊ¿[ En]Äi. avR mUšieÄ]TuÊ v>ikL ji- mDu>t>m]yi p]T]n]>hBic{u. a¢nÐm]>ueT xV>vuh atiEn]T[ EcReÎ]<uki. 816. “a>iki^ueÞÜi^uh.....” 817. “`ÊITuemÎuÔ AsEy]eT w]N nitYvuh k]Êi>iÄuÎu aEÐ...” `Î v>ikšie^ÊiyEÏ]E<¿uh

Ar[

k]f]m]yi>uÎu.

k]>ufYh

kÉunIRc{]^ukL kxvu

O>u

c]RÊiy

Ep]e^

O<ukiyirÆuÎt[

puWi>iEy]eT

av>ueT

O]E>]>uÊ>uETyuh muKh tuTc{u ek]TuÊu. cUTuh tfuÏumuÔ, \Ïuh mDu>vumuÔ azsukfÆL

vIÞuh

vIÞuh

\ti>uky]f[,

aÐyueT

k>p^}vÆeš

ARzdm]ÄieÄ]Þ[. 818. zppWviD]t]vieû, zsImH]>]¡iyueT, g]hBI>Yvuh jMjM]ß>Æšie^ v]X^YniDiy]y, xVßÊil xVßm]y epÕÐyueT, Ep]ÕÐyueT, xImyÕ EýHvuh OÊifÆiy aÐyueT mEn]¡>Uph. A p]d]ßikÊil A Ezpm]RÄ>s[mikšueT ep]Np>]gkfÆL ~Õuv]ÆuÎ O>u ek]c{ukuTuhbh. 819. pþim]hb>h

a>uf]ByfiÇu

ni^[ÄuÎu.

yugyugÆš]yi

xRv{c>]c>ÆLÄuh x]Ñiy]yi višÆuÎ xU>YEdveû kÉ[ kUTiyuh |ornfiÇt[ tuTc{u m]Õ]enEÎ]fh O>u EmGsk^h O<ukieyÊi. anßtyi^UÎiy aÐyueT mi<imunkL czkv]šE>Key kTÎu Ep]vuky]f[. k>Æšil O>u kuTÎ kuši>um]yi


251

O]TieyÊiy

kTlÄ]Õ[

aÐyueT

vzü]W^Êil

muKmmRÊi.

kÉI>ieû

|ornum]y>iki^fÇ A k]Õil pu^>]ni>iÄuÎ dinÆšil teû k]til vÎ^¿]N Ep]kuÎ aEnkh Ep>ueT amRÊiy EtÆl DVnikL aÐ ti>ic{riyuky]yi>uÎu.

AwakenChildren.pdf  

Amma's (Satguru Mata Amritanandamayi Devi) s conversations and early experiences in Malayalam (amma's own language)

AwakenChildren.pdf  

Amma's (Satguru Mata Amritanandamayi Devi) s conversations and early experiences in Malayalam (amma's own language)

Advertisement