Page 1


I ? 3

?

F q

(.)

14

: l

6 B EA 4 z 6i

g


t:

:

B

E

fiEffiffi*gmffi:ta ***iiii =

+aliiaii*i


iiEiiEEFili iigiiiBEig€ iiiiiEEE

sirglg HHHH* ffiiimHaffiEl


5

E c " F E

i*:llililH*t?fi$*fu iaigi E:EBg,taEc,?iE aEEiiiF ii

IcEEa'g iElffigaBAffii?EqE E$iF:?i! * ; { B ! AsrigEeiEi E ! : ; ! ?ic?e i F e? !Eii ::E i iE i xs iil?Eiaeii'iilt:i ?aieas aiiii gE: Eg'91 !1E :Eq :3+E ?Ei +fiFE€r


n*iaffi* ffiffisig

n:

* P-

: t

E

im *s*a*Hffiffiffilffi


ia::i: EE:EB iEiiiAqEi: egEEi fi HiHiEE?iE iiiiEiiii

i aiEiiiitii?nlili Elli*lH ql?i: ;s;4g ;ffi Esi ffi I iffil ii;


ffiffi ffi*ry#

ffi$f


ffiE lffiffiffi:**li:lsfil

a*#1ffiffiffiffiHffigg


ffiruHffi.ffiffi E Ei t t s A :,

il EeEi

99 4 4E d

a*Ee

E

,.

i: ;EF3

;;

E

E

?ErgE9? : E6.cE-ti

;E,E:Ac:

aaztE9d

: E T : : E :

ffffiffi.ffiffi

Ei::s€i *gE=EAq


ESIE;gfE

iiffgiEiiE grEff59 E;fF;jgi isiiffl*llgii*gij#

ii iirilEiii:EriliiiiiiilEi*'ilE


rsEiis3g EEggiggii €gsiriaEEE i*EE€ E

.B

qi

4E

*l*liffiffi i*ea:*rllll*1*


Hffimwffiffiffii

ffi*jffiffi*ffig


ffiffi ffiffi


ffi$ gglH*w wffircw

iiiiii**:rEliff: fiiiiiliiil*rii


l$ffillfil#ffi1*afi*?*,?

g iEsiigiEEitu 3E iigigiEEEEigiigiE


ffi**ffi**

ffiuffiffi**lffffill

!,;fi*htli


g iis:-i;ffs ilililti fiiil:li:j,*

ffi* tHsH*'li*ffil* igafi*Jg


Eigrgi33 fisgi rggiHifiEiiffiiasgg ffiffil*ffi**ffi


E

Xi

g:sEgsigEsssiigiEg lEg isgilg

ffi*fit:fiitlffiE*ffififfig


geigggi ggffiffi siigiigi ligigggeggis

**fisHilgffiiffiegruff


gmg i ffisffi aiigiEig;igiEigigitg ggiggi: Eggg;iglggigiiE aIgiggiiigE


e gsiEs! i riEg EigiiEgEi iggFF Ei:iEEE; :E.:i:i;i A:IgEEE;e

. = . i E E. - ai!

i€5;5 i*E= i ; E 'c; u' ! ; 3


EEfifi*IEEiiiEgiEE ii€iiiEii:iF3

iiiiEiEg EgEigEFiEiI€igIBi


glffi ffiffiffilffis

ffiffiffiffiffiffiffi


{

t,

: i*li::igii :slffii# iiiiliieiiii

H*ffi1ffiffiffiffigffi


isFiiffiffiffi sE*ggsiisEEiiEEgg

ffiffiff


ffiiffiffi

gigâ‚ŹiiffgE iigieisisgffiffiff

ffit


gii;gsi*igilgffi gig€sg€;gEgg;i

l*;*uH*ffiffiffi


3sg*ig;sff iffiggLi:igglsggi #ffi***ffi****

*


gESEifi*siiEiiiii?i i$3 Ee

I

;.

g*ffiffi *ffiffififfiH


giiEiEiiiEiEEisiiiEg

Eisi;i*Elliriiiillliiiiliiliil


ii €EiigE, E€Ei ffi Lg#ffggEi

ii:s:iii*:ili lliili,iiiir*!iriiii*


EEgEiiig€iiiiE iEHE aiEigEE ffifflffiffi**ffiffi


i,ssffl;fffuffi igegisg;ffi

iEfiEfiiiEiEgiuE ii*iiBi


rgtuu;ffit*igii#ffi* gg gglEl ggiggggggiig iiaea


t

I i iri::siti;i:ergffi ;u

lffi-ffiffiglj*


mHm*ffig

jffi

gmgffilffi#ffiffiffiffs


gggllgifiifiiiB i;s ilE ffinm*iigig ggsssggiggigiggiig lgiist iaggggg


Eiiiiilii iiiliiiEi*ii ii*3;si:i;g;

*ffiffiffiffiffinffi*


{

gg

I

;

I E

4

EE

EE

t FE

:

E, 3e B3 e e .q g

Ea;ia,ii ;Fi.rriii;*iiE:E*ii g

eB &

Ii :

I

3

z

e iE:iiii:iiiiiiii:?iigftEiiii 3.

T.n*

gggi#g$g i li'gisffiffiegls lg


e

E3 g3 $ 3

r!

2

Fi I

i E

6

ffi*t-ffii*'*ffig i;l

ffiHffi**ruffit3


wiffia*H

ffiffi*ffffiffi

a' 1 : g 4i; : € ;

EEE

g:

E

R * FE -

ri

i

a

E

x

z

3 €z

I E E

I E

q E 3 "

I EE,i9 v

EF

I

?

aI E

5 ;E9'F

i F 9 EEAE

'E


:

i

{

b

E!

E

t3

E F! l

,

gE ?riBiiiei :Eftiii iE i ie: i F: t BE I 5.2

aF i

c

FI E t a d E ) 3 E

6

e E iEiifilfiH :EiiiEii iE:idiliiii

ffigffi$,ffi


*, ffi##g

ii*giieilgl: isfigaggalgigg

iffiffii


;* ,: ;,ii,i'1;:;,11: i'2'= ;ii;;;l

. F a . P a 2 : t

i

4

:ia, ttZE2 =

*

";ii5;ii;i!;;i i;tiiii:,::;

=: 2 a4:.r-aiE

; ii=,iiii: I

-

i :F:i::.:i

5;5ir::;ii :

:

i

: r: i:::::

.1;;:,::;:

!

:

i : i " i ; : ; i i :i

iiii'ii:l:.;li r ; iiii.l:illii;ii'i

ffiffiffi r 5-


g

ae€

EEE

q;E

ig;gEE;; ij;i F;;qEEiEEEiliiq g d.!

a ?i,'d

F€a E5 :t 2 i F:l E! : :

Y-q

iE _s

iiiiiEii:iiii iiaiEEliEii iiaEHil

ffffils*iiig**iff:-ii


ii*i*fili::ii : tii:*:;::ii gggs;lggig ssffilsgisli*'g


U

i

E€

i E.-: ; 3 4 t ;

: : a C eB

E E . * : i3

? ix lEcr

?uesiieB!?ate? g€EsTf,e EEea*a;ii EE:iE;EE3 ai*eicalffi;$ E Et Cg E

ffi#*ffi1ffi


L

ii: EiEii*is*f ii:E Eaiiisii iiiia:

iigE E*iisiiiiigagsig igsigl isiEi


E.E=HFJ9EA

F

5

E

a

:

E

EF g

I

g

I

F

5

?

,:

'E

e E>A E F etE

I

t

q ; , : a t 96{i i i g EE eE 3 e 5 ; r E i e5E i ,Ea tseE i E aH I6 E 2 c Eg E llc€*i:'5i g E 1 t E E xEie?r1*! 3sa*FEEi3 E6I za a EI E,E 5F

I

t

E

e E 5a 5 E ei i Ea I t x a€ e I 1L a a B P€ €

E': 6 I i5

E E E ffiirEiEE $ t EB F ; i ! ; EE E9E *ffffiffig' $ a v Eg gciF siiag# g

,Ei

;BFEeeEiee:i iEi€e;e€i rFeEa*€ " iilili::i;3il EeA?EEi:Eeii .EiiiiEEii g?cEEEE gag eileffE€g;iE i3€EE aEBiB Ei :::E;E:!.fE g€

*;;!$iaix! EEE BiEE€ uis$6i iEEi$cc; BqEA


E

9 E

z3 EBrEeliE EiEiEEE?i€EBE .E

c I Ec9

3

,

E

'!

7

E

I

E€ E

2

t E ,3 g f l s E . i E + t E5 3 l ! ! 1 8 q 32 I iZ , F 5

.t

EFE'Ea'3€ a

i

E?Eltigg F igEEBEEigiiiE asEiEtce 9E:EE,P; i:elti:iii€Bg e !ffiiEiiEE€# ;ffffi $ffisBi gfilggstiffimi: Efis$:c sffi


F ' E

d T !

a R i:

E

:

9

3

I

Bvt

| :

x?

6 ;

:

eE

6? ?

5 E 3I 9 c.E 5'nE n'R e

.i i 6

5

d

F

aF

:

F

d

E a e6

9

b

9i

I * A HE 9

x9

tEz 5-c s

::

E

i € 3 ,E i

E I ?E I i

.:

?'

E EBE E E E c

c

:

: : EF

e E :I 9

xEi

laffimffi

hffi6


!

*

E

g cI

i

{

t .9 E

2 'd,g

E^ q j

F g

7E I a

gi i !

E,

at

Ai

.B

5

R?; 6 s5

I I g.

g

gi:AEiE s g fl!iitjEiEFiei EEiE::iE 5 *,e,,jgii;EriEii; EEigigF,i c 1E E : ! i + ; F e I gc ieBg!;i+ $ Ci;:siE€EE g FilqgFJfl iei # ff aeEi

gggg g ggEiiigiggi'gggge: Eiliggggagi


iffiitliijiffis*l ffijffiff

ffiffi


;ii:ir


I

d

= =

;

; . ! : : -

-i-= i-.;, ! - : ' : : i =

!

E

! 1 a a

i,

3

A

, 7 : = = . F =\

' = i - ,

E ! , )

7

: i . - - E

: ' i .

L

a t

a

-

l=a1 . -=:;

=',*r 1i#+#

1x

Fz=-1:Eae : : i 1 : , - : ! : l : i = = 2=; j t4 i: : g

z a /

= a ::J

gi*i,#*ffiii

Қажығұмар Шабданұлы Қылмыс романы - 1  

6 B ? I F q : l ?3 ( .) B E = t: : ii ii iE E E ii E ii E E F il i ii g ii iB E ig € ff ii im H a ff iE l s ir g lg H H H H * a E E ii iF ia...