Page 1

LEGE PRIVIND ORGANIZAREA I FUNC IONAREA SISTEMULUI DE S TATE DIN ROMÂNIA

TITLUL I S

TATEA PUBLIC

CAP. 1 DISPOZI II GENERALE CAP. 2 PRINCIPII I DOMENII DE INTERVEN IE ALE S II PUBLICE CAP. 3 AUTORIT ILE SISTEMULUI DE ASISTEN DE S TATE PUBLIC CAP. 4 DISPOZI II PRIVIND OBLIGA IILE PERSOANELOR FIZICE I JURIDICE CAP. 5 UTILIZAREA MASS-MEDIA ÎN INTERESUL S II PUBLICE CAP. 6 INSPEC IA SANITAR I CONTROLUL ÎN S TATEA PUBLIC CAP. 7 DISPOZI II TRANZITORII I FINALE TITLUL II PROGRAMELE NA IONALE DE S CAP. 1 DISPOZI II GENERALE CAP. 2 ATRIBU II ÎN REALIZAREA PROGRAMELOR NA CAP. 3 FINAN AREA PROGRAMELOR NA IONALE DE S CAP. 4 DISPOZI II FINALE

5 6 9 13 14 14 15

TATE 16

IONALE DE S

17

TATE

18

TATE

18

TITLUL III ASISTEN A MEDICAL PRIMAR CAP. 1 DISPOZI II GENERALE CAP. 2 DERULAREA I COORDONAREA ACTIVIT II DE ASISTEN MEDICAL PRIMAR CAP. 3 FINAN AREA ACTIVIT II FURNIZORILOR DE SERVICII DE MEDICINA PRIMAR CAP. 4 ROLUL I OBLIGA IILE ASISTEN CAP. 5 DISPOZI II FINALE

EI MEDICALE PRIMARE ÎN SISTEMUL DE S

18 20 22

23

TATE

25

TITLUL IV ASISTENTA MEDICALA DIN STRUCTURILE AMBULATORII CAP. 1 DISPOZI II GENERALE CAP. 2 Derularea i coordonarea activit ilor din structurile ambulatorii

24 25

1


CAP. 3 Finantarea activitii furnizorilor de servicii medicale de specialitate din ambulatoriile de specialitate, din structurile ambulatorii 27 CAP. 4 Rolul i obliga iile furnizorilor de servicii medicale din structurile ambulatorii în sistemul de s tate 28 TITLUL V SISTEMUL NA IONAL DE ASISTEN DE PRIM AJUTOR CALIFICAT

MEDICAL

CAP. 1 DISPOZI II GENERALE CAP. 2 PRIMUL AJUTOR DE BAZA I PRIMUL AJUTOR CALIFICAT CAP. 3 ASISTENTA MEDICAL DE URGENTA CAP. 4 ASISTENTA DE URGENTA IN CAZ DE ACCIDENTE COLECTIVE, CALAMITA CAP. 5 FINATAREA ASISTENTEI MEDICALE DE URGENTA CAP. 6 DISPOZI II FINALE

DE URGEN

I

29 29 30 31

I I DEZASTRE

32 32

TITLUL VI SPITALELE CAP. 1 DISPOZI II GENERALE CAP. 2 ORGANIZAREA I FUNC IONAREA SPITALELOR CAP. 3 FINAN AREA SPITALELOR CAP. 4 DISPOZI II TRANZITORII I FINALE

33 34 36 37

TITLUL VII MEDICAMENTUL I ASISTENTA FARMACEUTICA A POPULA IEI CAP. 1 MEDICAMENTUL CAP. 2 ASISTENTA FARMACEUTIC CAP. 3 SUPRAVEGHEREA

38 40

A POPULA IEI

41

TITLUL VIII DONAREA I UTILIZAREA ORGANELOR, ESUTURILOR I CELULELOR DE ORIGINE UMAN ÎN SCOP TERAPEUTIC CAP.1 DISPOZI CAP.2

II GENERALE

DONAREA SI TRANSPLANTUL DE ORGANE, ESUTURI

43 CELULE UMANE IN SCOP TERAPEUTIC

39

CAP.3 FINAN AREA ACTIVIT II DE TRANSPLANT SI TRANSFUZIE SANGUINA CAP.4 SANC IUNI CAP. 5 DISPOZI II TRANZITORII I FINALE

40 40 41

2


TITLUL IX PERSONALUL DIN SISTEMUL DE S

TATE

47

TITLUL X R SPUNDEREA CIVIL A PERSONALULUI MEDICAL I A FURNIZORULUI DE PRODUSE I SERVICII MEDICALE I FARMACEUTICE Cap. 1. spunderea civil personalului medical Cap.2. spunderea civil furnizorilor de servicii medicale, materiale sanitare, aparatur dispozitive medicale medicamente Cap.3 Acordul pacientului informat Cap.4 Obligativitatea asigurarii asistentei medicale Cap. 5. Asigurarea obligatorie de spundere civil profesional pentru medici, farmaci ti persoane din domeniul asisten ei medicale Cap.6. Procedura de stabilire cazurilor de spundere civil personalului medical sau furnizorilor de produse servicii medicale, sanitare sau farmaceutice Cap.7 Dispozitii finale

49 50 51 51 alte 52 54 56

TITLUL XI ASIGUR RILE SOCIALE DE SANATATE CAP. 1 DISPOZI II GENERALE CAP.2 CONSTITUIREA I UTILIZAREA FONDULUI

57 NA IONAL UNIC DE ASIGUR RI SOCIALE DE

58

TATE

SEC IUNEA 1 CONSTITUIREA FONDULUI NA IONAL UNIC DE ASIGUR RI SOCIALE DE S TATE SEC IUNEA 2 UTILIZAREA I ADMINISTRAREA FONDULUI NA IONAL UNIC DE ASIGUR RI

58 SOCIALE DE

59

TATE

CAP. 3 ORGANIZAREA SISTEMULUI DE ASIGUR RI SOCIALE DE S TATE SECTIUNEA 1 ROLUL I ATRIBU IILE CNAS SECTIUNEA 2 CONDUCEREA CNAS SECTIUNEA 3 ASIGUR TORII DE S TATE CAP. 4 ASIGURA II SEC IUNEA I PERSOANELE ASIGURATE SEC IUNEA 2 PRINCIPALELE DREPTURI I OBLIGA II ALE ASIGURA ILOR CAP. 5 FURNIZORII DE SERVICII MEDICALE SEC IUNEA 1 FURNIZORII DE SERVICII MEDICALE SEC IUNEA 2 PRINCIPALELE DREPTURI I OBLIGA II ALE FURNIZORILOR DE SERVICII MEDICALE

60 61 62 65 66 67 69 71 71 71

3


SEC IUNEA 3 CONTRACTUL-CADRU SEC IUNEA 4 SERVICII MEDICALE ACORDATE ASIGURA CAP. 6 CONTROLUL CAP. 7 R SPUNDERI I SANC IUNI SEC IUNEA 1: SANC IUNI SEC IUNEA 2: INFRAC IUNI SEC IUNEA 3: CONTRAVEN II CAP. 8 DISPOZI II TRANZITORII I FINALE

71 73

ILOR PE TERITORIUL ALTOR STAT

73 73

75

TITLUL XII CARDUL EUROPEAN I CARDUL NA IONAL DE S TITLUL XIII ASIGUR RILE VOLUNTARE DE S CAP. 1 DISPOZI II GENERALE CAP. 2 CONTRACTUL DE ASIGURARE VOLUNTAR DE S CAP 3 RELA IA FURNIZORILOR DE SERVICII MEDICALE

TATE

76

TATE 77 78

TATE CU ASIGURATORII CE OFER

ASIGUR RI

79

VOLUNTARE DE S TATE CAP. 4: DISPOZI II FINALE I SANC IUNI

TITLUL XIV FINAN AREA UNOR CHELTUIELI DE S

80 TATE

TITLUL XV CALITATEA I INFORMA IILE ÎN SISTEMUL DE S

81 TATE

CAP. 1 DISPOZI II GENERALE CAP. 2 SISTEMUL DE ASIGURARE A CALIT II ÎN SISTEMUL DE S TATE CAP. 3 AGEN IA N IONAL PENTRU CALITATE I INFORMA IE ÎN S TATE (ANCIS) CAP. 4 SISTEMUL INFORMA IONAL CARE ST LA BAZA SISTEMULUI DE ASIGURARE A CALIT

82 83 83 II ÎN

85

TATE

CAP.5 DISPOZI

86

II TRANZITORII I FINALE

TITLUL XIV DISPOZI II TRANZITORII I FINALE ALE LEGII

86

4


TITLUL I TATEA PUBLIC Cap. 1. Dispozi ii generale Art. 1 (1) Sistemul de s tate este reprezentat de ansamblul tuturor structurilor medicale, organiza iilor publice i private, institu iilor i resurselor mandatate s previn , men in , s îmbun easc i s redea s tatea popula iei. (2) Asisten a de s tate public reprezint serviciile de s tate individuale, serviciile de tate adresate popula iei sau anumitor grupuri popula ionale, cât i activit ile menite s influen eze politicile i ac iunile din alte sectoare care se adreseaz determina ilor socioeconomici i de mediu asupra s ii. Art. 2 Obiectul prezentului titlu îl constituie reglementarea domeniului s ii publice pe plan na ional, s tatea public reprezentând un obiectiv de interes social i de securitate na ional , în contextul strategiei globale pentru bun stare i s tate. Art. 3 Asisten a de s tate public este garantat de stat i finan at prin bugetul Ministerului ii, de la bugetul de stat sau din veniturile proprii, bugetele locale, bugetele asigur rilor de tate i din alte surse, dup caz, potrivit legii. Art. 4 Responsabilitatea i coordonarea sistemului de s tate public revine Ministerului S ii i structurilor sale de specialitate, organizate pe criterii de competen e i responsabilit i la nivel na ional i teritorial. Art. 5 Protec ia st rii de s tate constituie o obliga ie a tuturor autorit ilor administra iei publice centrale i locale, precum i a tuturor persoanelor fizice i juridice. Art. 6 (1) În în elesul prezentului titlu, termenii i no iunile folosite au urm toarea semnifica ie: a) tatea public : tiin a prevenirii bolilor, promov rii s ii i prelungirii vie ii prin efortul organizat al întregii societ i; b) Asisten a de s tate public reprezint ansamblul m surilor fundamentale care se adreseaz determinan ilor st rii de s tate, protej rii s ii popula iei i trat rii bolilor cu impact asupra st rii de s tate a popula iei; c) Supravegherea epidemiologic : activitatea de colectare sistematic i continu , analiz , interpretare, evaluare i diseminare a datelor i informa iilor privind starea de s tate a popula iei, bolile transmisibile i netransmisibile, pe baza c rora sunt identificate priorit ile de s tate public i sunt instituite m surile de prevenire i control a bolilor. d) Prevenire i control: aplicarea unor m suri cu valoare predictiv pozitiv , pentru eliminarea i evitarea sau influen area favorabil a unor riscuri i evenimente cu impact negativ asupra st rii de s tate a popula iei. 5


e) Monitorizarea riscurilor: identificarea, evaluarea i estimarea gradului în care expunerea la factorii de risc din mediul natural, de via i de munc i cei rezulta i din stilul de via individual i comunitar influen eaz starea de s tate a popula iei. f) Promovarea s ii: procesul care ofer individului i colectivit ii posibilitatea de a- i controla i îmbun i s tatea sub raport fizic, psihic i social i de a contribui la reducerea inechit ilor în s tate. g) Inspec ia sanitar – exercitarea controlului aplic rii prevederilor legale de s tate public . (2) Însensul prevederilor prezentei legi, prin ministere i institu ii cu re ele sanitare proprii se în eleg eautorit ile i institu iile care au în subordine unit i sanitare, altele decât Ministerul S ii, respectiv Ministerul Ap rii Na ionale, Ministerul Administra iei i Internelor, Ministerul Justi iei, Ministerul Transporturilor i Infrastructurii, Serviciul Român de Informa ii, Serviciul de Informa ii Externe, Serviciul de Telecomunica ii Speciale, Academia Român i autorit ile administra iei publice locale. Cap. 2.Principii i domenii de interven ie ale s

ii publice

Art. 7 Principiile care guverneaz s tatea public sunt: a) responsabilitatea societ ii pentru s tatea public b) focalizarea ac iunilor de prevenire pe grupuri popula ionale vulnerabile c) preocuparea fa de determinan ii st rii de s tate d) abordarea multidisciplinar i intersectorial ; e) parteneriat activ cu popula ia, autorit ile publice centrale i locale, alte institu ii i organiza ii guvernamentale i nonguvernamentale cu activitate în domeniul s ii publice, precum i organisme na ionale i interna ionale cu competen e în s tate public f) decizii bazate pe dovezi tiin ifice g) decizii fundamentate conform principiului precau iei în condi ii specifice h) descentralizarea sistemului de de s tate public i) utilizarea unui sistem informa ional i informatic integrat pentru managementul s ii publice. Art. 8 Modalit ile de implementare a principiilor de s tate public sunt: a) reglementarea în domeniile s ii publice; b) interven iile i activit ile desf urate în cadrul programelor na ionale de s tate public ; c) avizarea/autorizarea/notificarea unit ilor, activit ilor i produselor cu impact asupra ii individuale, a comunit ilor i a popula iei; d) evaluarea impactului asupra s ii comunit ilor i popula iei în rela ie cu programe, strategii i politici de s tate ale tuturor sectoarelor de activitate cu impact asupra determinan ilor st rii de s tate a popula iei e) activitatea de inspec ie sanitar de stat. Art. 9 Func iile principale ale sistemului de s tate public vizeaz : a) dezvoltarea politicilor, strategiilor i programelor pentru asigurarea s ii popula iei; b) monitorizarea i analiza st rii de s tate a popula iei, monitorizarea factorilor de risc cu impact asupra st rii de s tate; 6


c) tatea reproducerii d) tatea mamei i copilului e) supravegherea epidemiologic , prevenirea i controlul bolilor transmisibile i netransmisibile f) managementul activit ilor de prevenire primar prin imunoprofilaxie activ g) prevenirea i controlul epidemiilor i evenimentelor nea teptate în starea de s tate, dup caz, instituirea st rii de alert local , na ional sau transfrontalier h) tatea în rela ie cu mediul i) asigurarea capacit ilor de r spuns la dezastre sau amenin ri la adresa vie ii i s ii popula iei j) promovarea s ii i a unui stil de via s tos k) evaluarea i asigurarea calit ii serviciilor de asisten de s tate public ; l) cercetarea, dezvoltarea i implementarea unor mecanisme eficiente de comunicare pentru schimbarea comportamentelor, de informare, educare i comunicare pentru prevenirea îmboln virilor i promovarea st rii de s tate; m) colaborarea la procesul de înv mânt medical i educa ional pentru integrarea conceptului de prevenire i precau ie specific ; n) asigurarea fluxului informa ional specific na ional i interna ional; o) siguran a alimentului i promovarea politicilor de nutri ie s toas ; p) tatea ocupa ional ; q) integrarea priorit ilor de s tate public în politicile i strategiile sectoriale i în strategiile na ionale de dezvoltare durabil . Art. 10 Principalele direc ii de interven ie în domeniul s ii publice sunt urm toarele: a) Elaborarea, implementarea i realizarea obiectivelor Strategiei Na ionale de S tate Public ; b) Realizarea obiectivelor Strategiei Na ionale de S tate Public prin Programe Na ionale de tate coordonate de Ministerul S ii, precum i prin proiecte i parteneriate, cu implicarea activ a institu iilor publice i private, organiza ii guvernamentale, na ionale i interna ionale, precum i organiza ii neguvernamentale care ac ioneaz în domeniul s ii publice ; c) Asigurarea implement rii, monitoriz rii i evalu rii interven iilor i activit ilor prev zute de Strategia Na ional de S tate Public i de Programele Na ionale de S tate privind prevenirea, supravegherea i controlul bolilor transmisibile i netransmisibile prin: 1. asigurarea imuniz rii popula iei împotriva bolilor infec ioase cu impact major asupra st rii de s tate a popula iei; 2. asigurarea unui sistem eficient de supraveghere, prevenire i control al bolilor transmisibile i netransmisibile; 3. reglementarea normativ pentru prevenirea i combaterea bolilor transmisibile i netransmisibile; 4. programe i interven ii de prevenire i control organizate la nivel na ional i/sau local; 5. controlul epidemiilor i supravegherea bolilor cu pondere semnificativ în popula ie; 6. preg tirea i planificarea pentru urgen ele de s tate public ; 7. organizarea ac iunilor de screening pentru depistarea precoce a bolilor; 8. supravegherea infec iilor nosocomiale i monitorizarea utiliz rii antibioticelor; 9. Coordonarea activit ilor de implementare a prevederilor Regulamentului Sanitar Interna ional la nivel na ional d) Protejarea s ii în rela ie cu mediul înconjur tor prin: 1. monitorizarea i influen area favorabil a factorilor de mediu în rela ie cu s tatea 7


2. evaluarea factorilor de mediu nou identifica i, cu risc pentru starea de s tate 3. definirea standardelor pentru factorii de mediu în rela ie cu starea de s tate 4. reglementarea calit ii principalilor factori de mediu 5. stabilirea i reglementarea normelor de igien comunitar 6. reglementarea circula iei produselor i serviciilor cu impact asupra s ii publice e) Siguran a alimentului i nutri ia popula iei prin: 1. supravegherea i controlul calit ii i siguran ei alimentelor; 2. reglementarea calit ii principalilor factori alimentari 3. elaborarea de reglementari în domeniul siguran ei alimentelor 4. supravegherea st rii de nutri ie a popula iei 5. implementarea de m suri pentru asigurarea unei nutri ii s toase în rândul popula iei f) tatea ocupa ional prin: 1.elaborarea reglement rilor tehnice necesare protec iei s ii în rela ie cu mediul de munc , pentru promovarea s ii la locul de munc precum i normelor specifice de medicina muncii; 2.cercetarea, înregistrarea, declararea bolilor profesionale precum i eviden a bolilor legate de profesie 3. evaluarea riscurilor asupra st rii de s tate a lucr torilor cauzate de expunerea la factorii nocivi prezen i în mediul de munc . g) Colaborarea pe domeniul de competen cu alte ministere i institu ii implicate în activit i cu impact asupra s ii i securit ii în munc a lucr torilor. h) Evaluarea st rii de s tate prin: 1. monitorizarea indicatorilor st rii de s tate conform standardelor na ionale i interna ionale 2. analiza evolu iei morbidit ii i a determinan ilor st rii de s tate 3. evaluarea eficacit ii i eficien ei interven iilor i activit ilor din cadrul programelor na ionale de s tate 4. managementul nevoilor popula iei privind serviciile de s tate public 5. identificarea problemelor i riscurilor de s tate în comunit i i) Promovarea s ii i a unui stil de via s tos i educa ia pentru s tate prin: 1. programe de educa ie pentru s tate în scopul promov rii st rii de s tate, care sa spund problemelor prioritare de s tate public identificate la nivel na ional i local 2. campanii de informare-educare-comunicare adresate popula iei generale, unor grupuri popula ionale la risc sau grupurilor popula ionale vulnerabile 3. implicarea comunit ilor locale în protejarea i promovarea st rii de s tate j) Managementul s ii publice bazat pe: 1. coordonare i ini iativ în formularea i implementarea politicilor de s tate public pe baze tiin ifice; 2. evaluarea calit ii resursei umane i a serviciilor de s tate public la nivelul comunit ilor 3. asigurarea coordon rii i cooper rii intersectoriale i multisectoriale în s tate public i evaluarea periodic a acesteia, în conformitate cu conceptul european “S tate în toate politicile” 4. evaluarea impactului politicilor din alte sectoare asupra st rii de s tate 5. cercetare în managementul s ii publice i a sistemelor de s tate k) Inspec ia sanitar de stat prin:

8


a) verificarea conformit ii cu normele legale în domeniul s ii publice a amplasamentelor, activit ilor, proceselor, serviciilor, produselor, inclusiv produselor de origine uman destinate utiliz rii terapeutice, precum i a factorilor de mediu; b) verificarea respect rii reglement rilor privind starea de s tate a personalului angajat, cuno tin ele, atitudinile i practicile acestuia în raport cu normele igienico-sanitare i domeniul de activitate ; c) depistarea riscurilor pentru s tate i impunerea m surilor de eliminare sau, dup caz, de diminuare a acestora; d) comunicarea datelor despre existen a i dimensiunea riscului identificat persoanelor responsabile cu managementul riscului, consumatorilor i altor poten iali receptori interesa i. Cap. 3. Autorit ile sistemului de s

tate public

Art. 11 (1) În sensul prezentei legi, prin autorit i ale sistemului de s tate public se în elege: a) Ministerul S ii, autoritatea central în domeniul s ii publice, organ de specialitate al administra iei publice centrale, cu personalitate juridic , ordonator principal de credite, în subordinea Guvernului; b) Institutul Na ional de S tate Public , unitate de specialitate în domeniul s ii publice la nivel na ional i regional, cu personalitate juridic , ordonator secundar de credite, în subordinea Ministerului S ii; c) Direc iile de s tate public teritoriale, servicii publice deconcentrate ale Ministerului ii, cu personalitate juridic , ordonator secundar de credite, reprezentând autoritatea de s tate public la nivel administrativ teritorial; d) Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în Microbiologie i Imunologie „Prof. Cantacuzino”, institut de importan strategic în domeniul cercet rii în domeniul microbiologiei i imunologiei, precum i al produc iei na ionale de vaccinuri i seruri, institu ie cu personalitate juridic , aflat în coordonarea Ministerului S ii e) coala Na ional de S tate Public , Management i Perfec ionare în Domeniul Sanitar Bucure ti, institu ie public cu personalitate juridic , finan at integral din venituri proprii, cu sediul în municipiul Bucure ti, Str. Vaselor nr. 31, sectorul 2. f) Institu iile, autorit ile sau agen iile desemnate prin prezenta lege în calitate de autorit i competente pe domenii specifice de activitate; (2) Pentru realizarea obiectivelor specifice de prevenire, supraveghere, monitorizare i control a priorit ilor de s tate public na ionale, institu iile prev zute la alin.(1) literele b,c, d si e, sunt finan ate prin bugetul Ministerului S ii, de la bugetul de stat sau din veniturile proprii. (3) Pentru diagnosticul bolilor transmisibile prioritare, precum i pentru produc ia de vaccinuri i seruri, strict necesare ac iunilor de prevenire a îmboln virilor popula iei prin boli transmisibile, Ministerul S ii asigur finan area necesar , de la bugetul de stat sau din veniturile proprii ale acestuia, pe baz de contract de finan are, încheiat cu INCDMI Cantacuzino. Art. 12 Ministerul S ii are în principal urm toarele atribu ii i responsabilit i: a) elaboreaz politici, strategii i programe de ac iune în domeniul s ii popula iei, în acord cu prioritatile de sanatate publica nationale si internationale; 9


b) coordoneaz i controleaz implementarea politicilor, strategiilor i programelor din domeniul ii popula iei, la nivel na ional, regional i local; c) evalueaz i monitorizeaz starea de s tate a popula iei, ia m suri pentru îmbun irea acesteia i informeaz Guvernul referitor la indicatorii de s tate, tendin ele de evolu ie i despre m surile necesare pentru îmbun irea acestora; d) reglementeaz modul de organizare ifunc ionare a sistemului de s tate; e) monitorizeaz , controleaz i evalueaz activitatea institu iilor sanitare i ia m suri pentru îmbun irea calit ii asisten eimedicale acordate popula iei; f) asigur , în colaborare cu institu iile administra iei publice centrale i locale, resursele umane, materiale i financiare necesare func ion rii institu iilor din sistemul public de s tate; g) colaboreaz cu reprezentan ii autorit ilor administra iei publice centrale i locale, cu cei ai societ ii civile i cu mass-media în scopul educa iei pentru s tate a popula iei i adopt rii unui stil de via s tos; h) stabile te priorit ile na ionale de s tate public i asigur coordonarea i monitorizarea derul rii la nivel na ional a programelor na ionale de s tate, conform actelor normative care reglementeaz modul de organizare, derulare i finan are a programelor na ionale de s tate i) elaboreaz i avizeaz reglement ri în domeniul asisten ei de s tate public j) evalueaz periodic i prezint inform ri periodice Guvernului privind indicatorii st rii de tate a popula iei i realizarea obiectivelor programelor na ionale de s tate k) coordoneaz , implementeaz i monitorizeaz proiectele finan ate din fonduri europene, prin acorduri bilaterale, i alte acorduri interna ionale în domeniul de competen l) coordoneaz din punct de vedere tiin ific i metodologic, prin departamentele de specialitate din cadrul Ministerului S ii, prin structurile de specialitate, aflate în subordinea sau coordonarea acestuia, precum i prin comisiile de specialitate ale Ministerului S ii, sistemul de s tate public m) organizeaz i coordoneaz la nivel na ional activitatea de inspec ie sanitar de stat n) aprob , prin ordin al ministrului, ghidurile i protocoalele de practic medical i de s tate public , cu participarea Comisiilor de specialitate ale ministerului s ii i/sau a institu iilor din subordine, dup caz. o) Ministerul S ii coordoneaz la nivel na ional de implementarea activit ilor care decurg din obliga iile asumate prin Tratatul de aderare a României la Uniunea European i procedurile de implementare a actelor normative comunitare privind domeniul s ii publice. p) propune, elaboreaz i implementeaz m surile de prevenire i combatere a fraudei i corup iei din sistemul public de s tate, în concordan cu documentele strategice na ionale i europene. Art. 13 Alte atribu ii i responsabilit i, organizarea, reorganizarea i func ionarea Ministerului S sunt reglementate prin hot râre a Guvernului i ordine ale ministrului s ii, dup caz.

ii

Art. 14 Direc iile de s tate public teritoriale au, în principal, urm toarele atribu ii i responsabilit i: a) evalueaz i controleaz modul de asigurare a asisten ei medicale profilactice i curative la nivel teritorial; b) organizeaz ac iuni de prevenire a îmboln virilor i de promovare a s ii; c) colecteaz , înregistreaz , evalueaz i transmit date privind s tatea popula iei, utilizând informa iile în scopul identific rii problemelor locale de s tate public ; d) identific i intervin în rezolvarea problemelor de s tate public sau amenin rile la adresa ii popula iei; 10


e) intervin în rezolvarea problemelor de s tate public ap rute în rândul comunit ilor/popula iei sau ale persoanelor apar inând grupurilor defavorizate; f) organizeaz culegerea i prelucrarea informa iilor statistice medicale primite de la furnizorii de servicii de s tate i transmit rapoarte statistice lunare c tre institu iile desemnate în acest scop; g) întocmesc rapoarte privind starea de s tate a popula iei, care sunt înaintate Ministerului ii prin Institutul Na ional de S tate Public precum i partenerilor institu ionali la nivel local, dup caz; h) implementeaz , coordoneaz , monitorizeaz i evalueaz modul de derulare a programelor na ionale de s tate la nivel local, i încheie contracte de furnizare de servicii, în condi iile prev zute în actele normative care regelementeaz modul de derulare i finan are a programelor na ionale de s tate; i) monitorizeaza i coordoneaz activit ile de evaluare a impactului asupra st rii de s tate, a politicilor i programelor din alte sectoare de activitate; j) particip activ la programele de instruire a personalului din serviciile de s tate public ; k) coordoneaz la nivel local implementarea activit ilor care decurg din obliga iile asumate prin Tratatul de aderare a României la Uniunea European i planurile de implementare a actelor comunitare referitoare la domeniul s ii; l) organizeaz i desf oar activitatea de inspec ie sanitar de stat la nivel teritorial. Art. 15 Alte atribu ii i responsabilit i, organizarea, reorganizarea i func ionarea direc iilor de s public teritoriale sunt reglementate prin ordin al ministrului s ii.

tate

Art. 16 Institutul Na ional de S tate Public , în principal, are urm toarele atribu ii i responsabilit i: a) reprezint autoritatea na ional competent în domeniul bolilor transmisibile; b) asigur îndrumarea tehnic i metodologic a sistemului de s tate public , e pe domeniile de competen , stabilite conform legisla iei în vigoare; c) particip la elaborarea strategiilor i politicilor din domeniul de competen ; d) particip la elaborarea de proiecte de acte normative, norme, metodologii i instruc iuni privind domeniile specifice din domeniul s ii publice e) efectueaz expertize i evalu ri, ofer asisten tehnic i realizeaz servicii de s tate public , la solicitarea unor persoane fizice sau juridice; f) supravegheaz starea de s tate a popula iei, bolile transmisibile i netransmisibile, pentru identificarea problemelor de s tate comunitar g) asigur sistemul de supraveghere epidemiologic , precum i de alert precoce i r spuns rapid i particip la schimbul de informa ii în cadrul re elei na ionale i europene de supraveghere epidemiologic în domeniul bolilor transmisibile; h) particip la efectuarea de investiga ii epidemiologice de teren, din proprie ini iativ , la solicitarea Ministerului S ii sau la solicitarea autorit ilor administratiei publice locale; i) elaboreaz metodologia, instrumentele i indicatorii de monitorizare i evaluare a serviciilor i programelor de s tate public , de promovare a s ii i de educa ie pentru s tate, stabilite conform actelor normative care reglementeaz modul de derulare i finan are a programelor na ionale de s tate; j) avizeaz , autorizeaz i notific activit ile i produsele cu impact asupra s ii popula iei, în baza metodologiei i procedurilor aprobate de ministrul s ii; k) particip la procesul de înv mânt medical de baz i de specializare i perfec ionare, în domeniile specifice din cadrul s ii publice; l) desf oar activit i de cercetare-dezvoltare în domeniul s ii publice; 11


m) asigur organizarea i func ionarea unui sistem informa ional i informatic standardizat pentru managementul s ii publice; n) coordoneaz la nivel na ional i teritorial implementarea activit ilor care decurg din obliga iile asumate prin Tratatul de aderare a României la Uniunea European i planurile de implementare a actelor comunitare referitoare la domeniul s ii; o) implementeaz , ca ordonator secundar de credite Programele Na ionale de S tate stabilite prin actele normative care reglementeaz modul de organizare, monitorizare, control i finan are a programelor na ionale de s tate. Art. 17 Alte atribu ii i responsabilit i, organizarea, reorganizarea i func ionarea Institutului Na ional de S tate Public sunt reglementate prin hot râre a guvernului i/sau ordine ale ministrului ii, dup caz. Art. 18. (1) coala Na ional de S tate Public , Management i Perfec ionare în Domeniul Sanitar Bucure ti, denumit în continuare SNSPMPDSB, are în principal, urm toarele atribu ii i responsabilit i: a. SNSPMPDSB reprezint autoritatea na ional în domeniul evalu rii tehnologiilor medicale. b. SNSPMPDSB organizeaz i desf oar cursuri de atestat, cursuri de scurt durat i alte tipuri de cursuri specifice în domeniul managementului sanitar si in alte domenii stabililte prin hotarare de guvern si Ordine ale Ministrului Sanatatii, cu prec dere pentru personalul ce lucreaz în domeniul sanitar, inclusiv în administra ia public sanitar , având dreptul de a elibera certificate de absolvire i diplome, fiind responsabil na ional pentru atestatele de preg tire complementar în managementul serviciilor de s tate, economie sanitar i management financiar i în managementul cabinetului medical i promovarea s ii. c. SNSPMPDSB organizeaz i desf oar cursuri universitare de masterat, în parteneriat cu institu ii de profil na ionale i interna ionale, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. d. SNSPMPDSB este institu ie specializat care asigur formarea i perfec ionarea func ionarilor publici din sistemul sanitar i al asigur rilor de s tate, conform obliga iei prev zute în legisla ia aplicabil func ionarilor publici, fiind abilitat i recunoscut în acest sens. e. Certificatele i diplomele eliberate de SNSPMPDSB sunt recunoscute de Ministerul ii i Ministerul Educa iei, Cercet rii, Tineretului i Sportului i sunt opozabile ter ilor. (2) Organizarea i func ionarea SNSPMPDSB sunt reglementate de Hot rârea Guvernului nr. 1421 din 18 noiembrie 2009 privind înfiin area, organizarea i func ionarea colii Na ionale de S tate Public , Management i Perfec ionare în Domeniul Sanitar Bucure ti, publicat în Monitorul Oficial nr. 848 din 8 decembrie 2009, cu modific rile i complet rile ulterioare. Art. 19. Alte institu ii din sistemul de s tate public : a) institute na ionale de cercetare dezvoltare i alte unit i cu personalitate juridic , care func ioneaz potrivit legii, în coordonarea Ministerului S ii; b) alte institu ii, structuri, servicii cu sau f personalitate juridic , care desf oar activit i în domeniul asisten ei de s tate public la nivel na ional, regional, jude ean sau local, aflate în subordonarea sau coordonarea ministerului s ii, respectiv, în subordonarea sau coordonarea 12


altor ministere sau ale autorit ilor administra iei publice locale, nominalizate prin hot râre a guvernului, la propunerea sau cu avizul Ministerului S ii. Art. 20. (1) Institu iile care desf oar activit i în domeniul asisten ei de s tate public la nivel na ional si teritorial, cu personalitate juridic , aflate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea Ministerului S ii, se înfiin eaz , se reorganizeaz sau se desfiin eaz , la propunerea Ministerului S ii, prin hot râre a guvernului. (2) Direc iile, unit ile i serviciile care desf oar activit i în domeniul asisten ei de s tate public aflate în subordonarea sau coordonarea altor ministere sau ale autorit ilor administra iei publice localese înfiin eaz , se reorganizeaz sau se desfiin eaz , la propunerea autorit ii ierarhice a acestora, cu avizul Ministerului S ii,prin hot râre a guvernului. Cap. 4. Dispozi ii privind obliga iile persoanelor fizice i juridice Art. 21. Orice persoan fizic sau juridic , având calitatea de angajator, este obligat s asigure fondurile i condi iile necesare pentru: a) efectuarea controlului medical periodic, conform normelor de s tate public i securitate în munc ; b) aplicarea m surilor de igien , dezinfec ie, dezinsec ie i deratizare periodic la locul de munc ; c) vaccinarea i profilaxia specific impus de riscurile de la locul de munc . Art. 22. (1)Cet enii români i orice alt persoan aflat pe teritoriul României, precum i unit ile i agen ii economici au obliga ia s respecte m surile de prevenire i combatere a bolilor transmisibile, s respecte întocmai normele de igien i s tate public i s aplice m surile legale în vigoare stabilite privind instituirea condi iilor pentru prevenirea îmboln virilor i pentru promovarea s ii individului i a popula iei. (2) Furnizorii de servicii medicale din sectorul public i privat sunt obliga i s respecte prevederile prezentului titlu. Art. 23. (1) Informa iile privind s tatea popula iei se p streaz la autorit ile de s tate public teritoriale sau na ionale, la autorit ile de s tate public ale ministerelor cu re ea de servicii medicale proprie, precum i la institu iile desemnate specific in acest scop i pot fi folosite în scopul întocmirii rapoartelor statistice nenominalizate, în vederea evalu rii st rii de s tate a popula iei. (2) Folosirea în alte scopuri a informa iilor înregistrate se poate admite numai dac este îndeplinit una dintre urm toarele condi ii: a) exist o dispozi ie legal în acest sens; b) exist acordul persoanei în cauz ; c) datele sunt necesare pentru prevenirea îmboln virii unei persoane sau a comunit ii, dup caz; d) datele sunt necesare pentru efectuarea urm ririi penale, în condi iile legii. (3) strarea confiden ialit ii informa iilor referitoare la persoane este obligatorie pentru to i salaria ii care prin activitatea pe care o desf oar au acces la acestea în mod direct sau indirect. 13


Art. 24 (1) Pentru situa ii speciale, cu impact major asupra s ii publice, se constituie stocul de rezerv al Ministerului S ii, denumit Rezerva pentru situa ii speciale, care cuprinde medicamente, seruri, vaccinuri, dezinfectante, insecticide, dispozitive medicale i alte materiale specifice, iar la nivelul autorit ilor de s tate public teritoriale, rezerva antiepidemic . (2) Normele metodologice de constituire, p strare i utilizare a rezervei pentru situa ii speciale a Ministerului S ii i a rezervei antiepidemice se stabilesc prin ordin al ministrului ii. (3) În cazul în care nu exist situa ii speciale pe perioada de valabilitate a produselor achizi ionate în vederea constituirii Rezervei pentru situa ii speciale a Ministerului S ii, produsele se caseaz i se înregistreaz ca pierdere, cu o marja acceptat de pân la 30% pentru medicamentele de uz uman i produsele biologic active destinate prevenirii bolilor cu transmitere în mas i a infec iilor nosocomiale. (4) Prin excep ie de la prevederile alin.(3), marja de pierdere acceptat pentru produsele achizi ionate pentru situa iile de tip pandemic este de pân la 100%. Art. 25. (1) Pentru servicii de asisten în domeniul s ii publice, efectuate de c tre autorit ile de tate public teritoriale la cererea unor persoane fizice i juridice, se percep tarife potrivit reglement rilor în vigoare. (2) Veniturile proprii ob inute potrivit alin. (1) se folosesc în condi iile legii. Cap. 5. Utilizarea mass-media în interesul s

ii publice

Art. 26 (1) Campaniile na ionale de schimbare a comportamentelor i de informare, educare i comunicare cu privire la teme care privesc s tatea public trebuie s fie avizate de Ministerul S ii, conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului s ii. (2) Societatea Român de Radiodifuziune i Societatea Român de Televiziune sunt obligate ca în cadrul grilelor de programe s rezerve gratuit spa iu de emisie necesar promov rii campaniilor na ionale de schimbare a comportamentelor i de informare, educare i comunicare referitoare la teme care privesc s tatea public . (3) În situa ii speciale, de interes public na ional sau de risc epidemiologic major asupra st rii de s tate a popula iei, toate societ ile de televiziune i radio sunt obligate s preia i s transmit , în mod gratuit, mesajele de avertizare sau informare -educare elaborate de Ministerul S ii. Cap. 6. Inspec ia sanitar de stat Art. 27. (1) Activitatea de inspec ie sanitar de stat se organizeaz pe domenii specifice de activitate coordonat de c tre structura de specialitate din cadrul Ministerului S ii i derulat prin structurile de specialitate din direc iile de s tate public teritoriale, conform competen elor stabilite prin ordin al ministrului s ii.

14


(2) Furnizorii de servicii medicale din sectorul public i privat precum i toate unit ile supuse inspec iei sanitare, conform legisla iei în vigoare din domeniul s ii publice, au obliga ia de a permite accesul persoanelor împuternicite de c tre Ministerul S ii în vederea efectu rii inspec iei. Art. 28 (1) Personalul care exercit activitatea de inspec ie sanitar de stat are calitatea de func ionar public i este împuternicit, de c tre Ministerul S ii, conform competen elor. (2) Activitatea de inspec ie sanitar se organizeaz i se deruleaz conform normelor generale i specifice elaborate i aprobate prin ordin al ministrului s ii , cu respectarea prevederilor legale privind s tatea public . Art. 29. (1) Pentru exercitarea activit ii de inspec ie în s tatea public , personalul împuternicit are drept de: a) acces în orice tip de unit i, la documente, informa ii, conform competen elor; b) recoltare a produselor în vederea analiz rii i evalu rii riscului pentru s tatea public ; c) constatare i sanc ionare a contraven iilor prev zute de legisla ia din domeniul iipublice. d) aplicare de sigilii sau semne distinctive cu valoare de sigiliu. (2) În situa ii de risc pentru s tatea public , personalul împuternicit interzice punerea în consum a produselor, decide retragerea produselor, suspendarea activit ilor, închiderea unit ilor, retragerea sau anularea autoriza iei sanitare de func ionare, a avizului, a notific rilor pentru activit i i produse i dispune orice alte m suri pe care situa ia le impune, conform legii. (3) Concluziile activit ilor de control, abaterile de la normele legale, recomand rile i termenele de remediere a deficien elor, precum i alte m suri legale aplicate se consemneaz în procese-verbale de control, rapoarte de inspec ie, procese-verbale de constatare a contraven iilor, procese verbale de recoltare a probelor, decizii de suspendare a activit ilor, decizii de închidere a unit ilor, dup caz. (4) În exercitarea activit ii, personalul împuternicit asigur p strarea confiden ialit ii datelor, cu excep ia situa iilor care constituie un risc pentru s tatea public , caz în care comunicarea se va face prin reprezentantul legal. Cap. 7. Dispozi ii tranzitorii i finale Art. 30 (1) Strategia na ional de S tate Public va fi elaborat de ministerul s ii în termen de 90 zile de la intrarea în vigoare a prezentului titlu, i va fi aprobat prin hot râre a guvernului. (2) În termen de 90 zile de la intrarea în vigoare a prezentului titlu, ministerul s ii Ministerul S ii va elabora reglement rile legale privind organizarea i func ionarea institu iilor prev zute în prezentul titlu. (3) In 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului titlu se abrog Titlul I din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul s ii, cu modific rile i complet rile ulterioare, publicat în Monitorul oficial al României Nr. 372 din 28 aprilie 2006. Art. 31 Prevederile specifice ale prezentului titlu se aplic sanitare proprii, definite conform prezentei legi.

i de c tre ministerele i institu iile cu re ele 15


TITLUL II PROGRAMELE NA IONALE DE S

TATE

Cap. 1 Dispozi ii Generale Art. 32 (1) Programele Na ionale de S tate reprezint un ansamblu de ac iuni multianuale, organizate în scopul evalu rii, prevenirii, tratamentului i controlului bolilor cu impact major asupra st rii de s tate a popula iei. (2) Programele Na ionale de S tate cuprind programe na ionale de evaluare, profilactice i cu scop curativ. (3) Ministerul S ii asigur elaborarea i coordonarea realiz rii Programelor Nationale de Sanatate. Art. 33 (1) Programele Na ionale de S tate sunt elaborate i derulate în mod distinct sau în comun de catre Ministerul S ii i CNAS, dup caz, i se finan eaz fie de la bugetul de stat i din venituri proprii ale Ministerului S ii, fie din bugetul Fondului na ional unic de asigur ri sociale de s tate (FNUASS) i din transferuri de la bugetul de stat i din venituri proprii prin bugetul Ministerului S ii c tre bugetul Fondului na ional unic de asigur ri sociale de s tate. Programele Na ionale de S tate se aprob prin hot râre a guvernului, la propunerea Ministerului S ii, inclusiv programele preluate, respectiv transferate, de la Ministerul S ii la Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS). (2) Hot rârea Guvernului privind aprobarea Programelor Na ionale de S tate cuprinde obiectivele, structura acestora, precum i orice alte condi ii i termene necesare derul rii programelor. (3) Normele tehnice de realizare a programelor na ionale de s tate se aprob prin ordin al ministrului s ii sau, dup caz, prin ordin comun al ministrului s ii i al pre edintelui CNAS. (4) Ministerul S ii poate re ine la dispozi ia sa, din veniturile proprii, o cot de rezerv calculat din totalul fondurilor aprobate pentru Programele Na ionale de S tate, al c rei nivel i mod de utilizare se stabilesc prin hot rârea guvernului prev zut la alin.(2). (5) Acordarea medicamentelor, materialelor sanitare i dispozitivelor medicale, pentru pacien ii cuprin i în cadrul programelor na ionale de s tate nominalizate prin hot râre a guvernului, se poate realiza inclusiv pe baza de contracte cost-volum i contracte costvolum-rezultat, în condi iile prev zute în hot râre a guvernului privind aprobarea programelor na ionale. Art. 34 (1) Programele Na ionale de S tate se pot derula prin unit i de specialitate, selectate pe baza criteriilor aprobate prin ordin al ministrului s ii. (2) În în elesul prezentei legi, unit ile de specialitate sunt: unit i medicale publice i private, institu ii publice, furnizori de servicii medicale, medicamente i dispozitive medicale autoriza i afla i în rela ie contractual cu asiguratorii de s tate, precum i alte institu ii i organiza ii guvernamentale i neguvernamentale. (3) Unit ile de specialitate prev zute la alin. (2) pot angaja personal pentru derularea programelor na ionale de s tate ca ac iuni multianuale pe toat perioada de derulare a acestora. 16


(4) Pentru realizarea atribu iilor i activit ilor prev zute în cadrul programelor na ionale de tate, unit ile de specialitate prev zute la alin. (2) pot încheia contracte/conven ii civile cu medici, asisten i medicali i alte categorii de personal, dup caz, precum i cu persoane juridice, potrivit dispozi iilor Codului civil i în condi iile stabilite prin Normele tehnice de realizare a programelor na ionale de s tate. (5) Contractele/conven iile civile încheiate în condi iile alin. (4) de c tre unit ile de specialitate stabilite la alin. (2) prev d ac iuni multianuale, sunt de natur civil i se încheie pentru toat perioada de derulare a programelor na ionale de s tate. (6) Sumele necesare pentru derularea contractelor prev zute la alin. (4) sunt cuprinse în fondurile alocate programelor na ionale de s tate. Art. 35 (1) Furnizorii de servicii de sanatate din re eaua autorit ilor administra iei publice locale pot derula programe na ionale de s tate finan ate din urm toarele surse: a) bugetul Fondului na ional unic de asigur ri sociale de s tate, în baza contractelor încheiate cu asiguratorii de s tate; b) bugetul Ministerului S ii, din sumele alocate de la bugetul de stat i din veniturile proprii, în baza contractelor încheiate cu direc iile de s tate public teritoriale,, în condi iile stabilite prin Normele tehnice de realizare a programelor na ionale de s tate. (2) Unit ile medicale din subordinea ministerelor i institu iilor cu re ea de servicii medicale proprie pot derula programe na ionale de s tate finan ate din sursele prev zute la alin. (1) lit. a). Programele Na ionale de S tate finan ate din sursele prev zute la alin. (1) lit. b) pot fi derulate cu condi ia îndeplinirii criteriilor de selec ie stabilite conform prevederilor legale in vigoare Cap. 2 Atribu ii în realizarea programelor na ionale de s tate Art. 36 Ministerul S ii ca autoritate central în domeniul asisten ei de s tate, asigur coordonarea tuturor programelor na ionale de s tate prin îndeplinirea urm toarelor atribu ii: a) aprob domeniile prioritare de ac iune i strategia programelor na ionale de s tate pe termen scurt, mediu i lung; b) propune obiectivele anuale ale programelor na ionale de s tate i ale subprogramelor de s tate, structura programelor na ionale de s tate i a subprogramelor de s tate, necesarul de resurse financiare pentru realizarea programelor na ionale de s tate; c) aprob normele tehnice de implementare a programelor na ionale de s tate, dup caz, împreun cu CNAS; d) propune Guvernului spre aprobare programele na ionale de s tate. Art. 37 CNAS asigur organizarea i monitorizarea programelor na ionale de s tate, aprobate prin hot râre a guvernului, având urm toarele atribu ii: a) implementeaz i deruleaz programele na ionale de s tate, conform strategiei aprobate de Ministerul S ii b) spunde de asigurarea, urm rirea, eviden ierea i controlul fondurilor alocate pentru derularea programelor na ionale de s tate, precum i de monitorizarea, controlul i analiza indicatorilor fizici i de eficien , prin intermediul asiguratorilor de s tate, i raporteaz Ministerului S ii modul de utilizare a sumelor transferate din bugetul Ministerului S ii c) transmite Ministerului S ii, trimestrial, anual i ori de câte ori este nevoie, analiza modului în care au fost derulate programele na ionale de s tate. 17


Cap. 3 Finan area programelor na ionale de s tate Art. 38 (1) Finan area programelor na ionale de s tate se realizeaz de la bugetul de stat, din veniturile proprii ale Ministerului S ii, din bugetul Fondului na ional unic de asigur ri sociale de s tate, din transferuri de la bugetul de stat i din veniturile proprii prin bugetul Ministerului S ii c tre bugetul Fondului na ional unic de asigur ri sociale de s tate, precum i din alte surse, inclusiv din dona ii i sponsoriz ri, în condi iile legii. (2) Sumele alocate programelor na ionale de s tate multianuale sunt aprobate prin legea bugetului de stat în conformitate cu prevederile Legii nr. 500/2002 privind finan ele publice, cu modific rile i complet rile ulterioare. (3) Sumele alocate pentru programele na ionale de s tate, respectiv pentru subprograme, sunt cuprinse în bugetele de venituri i cheltuieli ale unit ilor medicale prin care acestea se deruleaz i se utilizeaz potrivit destina iilor stabilite. (4) Sumele men ionate la alin. (1) vor fi publicate pe site-ul Ministerului S ii împreun cu bugetul de venituri i cheltuieli i execu ia acestuia. Cap. 4 Dispozi ii finale Art. 39 (1)Unit ile care deruleaz programele na ionale de s tate, respectiv subprograme, au obliga ia utiliz rii fondurilor în limita bugetului alocat i potrivit destina iei specificate, cu respectarea dispozi iilor legale, precum i obliga ia gestion rii eficiente a mijloacelor materiale i b ne ti i a organiz rii eviden ei contabile a cheltuielilor pentru fiecare subprogram i pe subdiviziunile clasifica iei bugetare, atât pentru bugetul aprobat, cât i în execu ie. (2) Sumele prev zute la alin.(1) r mase neutilizate la finele anului se restituie bugetului de la care au fost finan ate. Art. 40 Ministerul S ii, respectiv Casa Na ional de Asigur ri de S tate, asigur fondurile pentru finan area programelor na ionale de s tate, respectiv a subprogramelor, pe baza cererilor fundamentate ale ordonatorilor de credite secundari i ter iari, care vor solicita finan area în func ie de realizarea indicatorilor. TITLUL III ASISTEN A MEDICAL PRIMAR Cap. 1 Dispozi ii generale Art. 41 (1) Domeniul asisten ei medicale primare prive te serviciile medicale specifice de prim contact asigurate popula iei (2) În cuprinsul prezentei legi urm torii termeni sunt defini i astfel: a) asisten medical primar – servicii medicale de baza furnizate unei popula ii desemnate, cu asigurarea continuit ii actului medical, indiferent de absen a sau prezen a bolii, cu integrarea aspectelor fizice, psihologice i sociale ale st rii de s tate i cu accent principal pe preven ie, promovarea s ii, îngrijirea afec iunilor acute i cronice, îngrijiri la domiciliu i activit i de îngrijiri medicale la nivelul comunit ii. b) medicina de familie – specialitate care asigur servicii medicale de prim-contact din asistenta medicala primara, în contextul unei rela ii continue cu pacien ii, în prezen a bolii sau în absen a acesteia. c) medicul de familie – medicul specialist în specialitatea medicina de familie; 18


d) cabinetul de medicin de familie – unitatea medicala de interes public care furnizeaz servicii medicale în asisten a medical primar . e) praxisul de medicin de familie – patrimoniul i infrastructura cabinetului de medicina de familie, de afecta iune profesional aflat în proprietatea sau în folosin a medicului, i clientela; f) grup de practic – asocierea a doi sau mai mul i medici de familie titulari de cabinete de medicin de familie, în vederea furniz rii de servicii medicale i/sau a utiliz rii în comun a unor resurse; g) asisten a medical comunitar – ansamblul de activit i i servicii de s tate organizate la nivelul asistentei medicale primare, pentru solu ionarea problemelor medico-sociale in special ale popula iei vulnerabile, în vederea prevenirii îmboln virilor i men inerii st rii de s tate a acesteia în propriul mediu de via . h) echipa de asistenta medicala comunitara – constituita la nivel comunitar din asistent medical comunitar, mediator sanitar, precum i din moa a, asistent social, fizioterapeut i alte profesii, în raport cu necesit ile comunit ii. i) echipa de asisten medical primar multidisciplinar – include cabinetul de medicina de familie i echipa de asistenta medicala comunitara. (3) Aplicarea prevederilor prezentei legi se face în baza urm toarelor principii: a) principiul competen ei profesionale – conform c ruia furnizarea serviciilor de asisten medical primar se face în baza competen elor profesionale dobândite b) principiul echilibrului i al concuren ei – conform c ruia, înfiin area unui cabinet de medicin de familie se va face avându-se în vedere asigurarea serviciilor medicale în primul rând pentru popula ia lipsit de astfel de servicii, pe baza principiilor concuren ei loiale, în cadrul reglementarilor în vigoare; c) principiul stabilit ii i continuit ii serviciilor medicale – conform c ruia trebuie asigurat popula iei asisten a medical neîntrerupt , pe baza integr rii serviciilor oferite între toate nivelurile de asisten medical i medico-social . d) principiul r spunderii personale – conform c ruia, medicul de familie, indiferent de calitatea sa de titular sau angajat al cabinetului medical, este independent din punct de vedere al actului profesional, are drept de decizie i poart întreaga r spundere a actelor sale. Art. 42 (1) Medicul de familie este un specialist care a dobândit specialitatea corespunz toare i care î i desf oar activitatea: a. pe baza unei liste de pacien i; b. ca specialist, f o list de pacien i. (2) Medicul de familie acord îngrijiri persoanelor în contextul familiei i, respectiv, familiilor în cadrul comunit ii, f discriminare; (3) Caracteristicile asisten ei acordate de medicul de familie sunt urm toarele: a) constituie punctul de prim-contact în cadrul sistemului de s tate, oferind acces nediscriminatoriu pacien ilor i ocupându-se de problemele de s tate ale acestora; b) folose te eficient resursele sistemului de s tate, coordonând asisten a medical acordat pacien ilor; c) colaboreaz cu ceilal i furnizori de servicii medicale i sociale i asigur continuitatea îngrijirilor acordate pacien ilor; d) promoveaz s tatea i starea de bine a pacien ilor prin interven ii adecvate i eficiente; e) urm re te rezolvarea problemelor de s tate ale comunit ii, colaborând în acest sens cu autorit ile administratiei publice locale din zona în care î i desf oar activitatea. 19


Cap. 2 Derularea i coordonarea activit ii de asisten

medical primar

Art. 43 (1) Cabinetul de medicin de familie furnizeaz servicii de asisten medical primar , în condi iile stabilite prin ordin al ministrului s ii, c tre urm toarele categorii de pacien ii: - asigura i, înscri i pe lista proprie sau a altor cabinete de medicin de familie - neasigura i. (2) Cabinetul de medicin de familie poate desf ura urm toarele activit i: a) interven ii de prim necesitate în urgen ele medico-chirurgicale; b) activit i de medicin preventiv ; c) activit i medicale curative; d) activit i de îngrijire la domiciliu; e) activit i de îngrijiri paliative; f) activit i medico-sociale; g) alte activit i medicale, în conformitate cu atestatele de studii complementare; h) activit i de înv mânt i de cercetare tiin ific , în cabinetele medicilor acredita i pentru acest scop; i) activit i de suport. (3) Asisten a medical comunitara furnizeaz servicii de ingrijiri comunitare în condi iile stabilite prin ordin al ministrului s ii, (4) Serviciile furnizate de c tre echipa de asistenta medicala comunitara pot fi : a) educarea, informarea, comunicarea pentru s tate; b) promovarea unor atitudini i comportamente favorabile unui stil de via s tos; c) educa ie i ac iuni direc ionate pentru asigurarea unui mediu i stil de via s tos; d) activit i de profilaxie primar , secundar i ter iar ; e) promovarea s ii reproducerii i a planific rii familiale; f) asistenta medicala de urgenta in limita competentelor. (5) Derularea activit ii în asisten a medical primar se realizeaz , de regula, cu o echip de asisten medical primara multidisciplinar . a) Echipele astfel constituite pot deservi colectivit i mai mari, în func ie de specificul zonei. b) Mai multe echipe se pot asocia în re ele de asisten medicala primar prin care se poate asigura continuitatea în acordarea îngrijirilor medicale i în afara orelor de program, in cadrul centrelor de permanenta sau in alte forme organizatorice, în conformitate cu prevederile Contractului- cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate, numit in continuare Contract cadru i a altor prevederi legale aplicabile. c) Re elele de asisten medicala primar vor avea acces cu prioritate la finan area din fondurile publice cu aceasta destina ie. d) Echipa de asisten medical primara multidisciplinar poate prelua atribu ii de asisten medical de la ambulatoriile de specialitate i de la spitale, atributii pentru care pot încheia contracte suplimentare cu asiguratorii de s tate sau cu respectivii furnizori de servicii, în conformitate cu prevederile contractului cadru. e) Echipa de asistenta medicala primara multidicpilinara participa la implementarea programelor na ionale de s tate, in condi iile stabilite prin reglement rile legale in vigoare 20


f) Coordonarea echipei de asistenta medicala primara multidisciplinara se face de c tre direc iile de s tate public i autorit ile administratiei publice locale conform metodologiei elaborate de Ministerul S ii. Art. 44 Forma de organizare a cabinetului de medicin de familie (1) Medicii de familie pot profesa independent, sub forma cabinetelor de medicin de familie, grupa i în grupuri de practic , în asociere sau sub forma unor societ i de asisten medical primar . (2) Societ ile care furnizeaz servicii de asisten medical primar pot fuziona numai cu al i furnizori de servicii medicale (3) Societ ile care furnizeaz servicii de asisten medical primar nu pot fi fi asocia i sau actionari ai producatorilor, distribuitorilor si furnizorilor de medicamente, produse sanitare sau echipamente medicale. (4) Producatorii, distribuitorii si furnizorii de medicamente, produse sanitare sau echipamente medicale nu pot înfiin a, de ine sau administra societati de asisten medical primar . (5) În cadrul societ ilor de asisten medical primar pot de ine calitatea de fondator, asociat sau ac ionar urm toarele persoane: a) medici de familie care furnizeaz servicii în cadrul societ ii; b) autoritati ale administra iei publice locale în a c rei raz administrativ-teritorial î i are sediul ; c) asigur tori de s tate; d) un alt furnizor de servicii medicale (6) Preluarea activit ii unui praxis de medicina de familie existent, de c tre un alt medic de familie sau structura asociativa prev zuta la alin. (1) în condi iile încet rii activit ii medicului titular, se face prin transmiterea patrimoniului de afecta iune profesional de inut tre medicul sau organiza ia care preia praxisul. (7) Noul de in tor va aduce la cuno tin autorit ilor de s tate public teritoriale, asiguratorului de s tate, respectiv pacien ilor, preluarea praxisului cu respectarea metodologiei aprobate. Criteriile i metodologia de preluare se stabilesc prin norme aprobate prin ordin al ministrului s ii. (8) Coordonarea activit ii cabinetelor medicale se exercit de c tre medicul titular sau reprezentantul legal al cabinetului. (9) Cabinetele medicale de medicin de familie i societ ile de asisten medical primar pot înfiin a sedii secundare, sub forma punctelor de lucru. (10) Punctele de lucru secundare se pot înfiin a , cu avizul autoritatilor administratiei publice locale, în localitatea în care î i are sediul cabinetul sau societatea ori într-o localitate limitrof , dac în aceasta nu func ioneaz cabinete de medicin de familie sau dac acestea nu acoper nevoile de asistenta primara în localitatea respectiv . (11) Punctele de lucru sunt administrate de medicul titular, de medicii asocia i sau grupa i, sau de medici de medicin general care nu au înc drept de a fi titulari de cabinet desemna i de reprezentantul legal. (12) Condi iile i metodologia de înfiin are, organizare i func ionare a formelor de organizare a medicinei primare se stabilesc prin norme elaborate de Ministerul S ii i aprobate prin hot râre a guvernului. Art. 45 (1) Serviciile de medicin de familie furnizate de cabinetele medicale sau societatile de asistenta medicala primara sunt centrate pe nevoile popula iei din comunit ile deservite. 21


(2) Autorit ile administratiei publice locale pot sus ine activitatea furnizorilor de servicii de asisten medical primar la nivelul comunit ilor locale din punct de vedere financiar, material i administrativ. (3) Autorit ile administra iei publice locale pot sprijiniri furnizorii de servicii de medicin primara cu dotarea cu aparatur medical i materiale, în scopul cre terii gamei de servicii oferite popula iei deservite. (4) Participarea material a autorit ilor administra iei publice locale const i în punerea la dispozi ia furnizorilor de asistenta medicala primara a spa iilor cu destina ie de sediu corespunz tor prevederilor legale aplicabile (5) Acolo unde necesarul de servicii de asisten medicala primar nu este acoperit, total sau par ial, autorit ile administra iei publice locale pot înfiin a cabinete medicina de familie sau societ i de asistenta medicala primara i contracta servicii de asisten medical primar pentru popula ia de a c ror stare de s tate r spund. Art. 46 (1) Eviden a activit ii medicale derulate la nivelul asisten ei medicale primare se ine în format electronic, conform strategiei informa ionale a Ministerului S ii i a prevederilor contractului cadru, precum i a celorlalte acte normative din domeniu. (2) Aplica iile informatice trebuie s permit integrarea vertical cu asisten a ambulatorie de specialitate i cea spitaliceasc în vederea facilit rii continuit ii îngrijirilor medicale. (3) Colectarea i transmiterea de date referitoare la supravegherea epidemiologic pentru bolile transmisibile i bolile cronice, implementarea programelor nationale de s tate, precum i datele referitoare la utilizarea serviciilor medicale se realizeaz în conformitate cu strategia informa ionala a Ministerului S ii i în conformitate cu prevederile Contractului Cadru. (4) Calitatea serviciilor medicale prestate de c tre furnizorii de asistenta medicala primara se asigur prin aplicarea recomand rilor elaborate de c tre ANCIS. (5) Elaborarea i implementarea ghidurilor de practic medical se realizeaz de c tre ANCIS, în colaborare cu organiza iile profesionale ale profesiilor medicale reglementate i se aprob prin ordin al ministrului s ii. (6) Evaluarea calit ii serviciilor medicale furnizate se va face în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Cap. 3 Finan area activit ii furnizorilor de servicii de medicina primar Art. 47 (1) În sistemul de asigur ri sociale de s tate finan area serviciilor de asistenta medicala primara se realizeaz pe baz de contract între furnizorii de servicii de asistenta medical primara i asiguratorii de s tate conform contractului cadru. (2) Prevederile din contractul cadru privind serviciile medicale de medicin de familie se stabilesc de c tre CNAS i Ministerul S ii pentru îndeplinirea obiectivelor de s tate i vizeaz : a) volumul de servicii contractate b) nivelul finan rii c) mecanismele de plata d) modalit i de asigurare a continuit ii îngrijirii asigura ilor e) mecanisme de colaborare cu celelalte unit i de asisten medical aflate în contract cu asiguratorul f) alte elemente, dup caz.

22


(3) Finan area asisten ei medicale comunitare se face de la bugetul de stat i bugetele locale conform metodologiei elaborate de Ministerul S ii, în 30 de zile de la intrarea în vigoarea prezentei legi, i aprobate prin hot râre de Guvern. Art. 48 (1) Plata furnizorilor de servicii de medicin primara finan i din FNUASS se face în conformitate cu prevederile contractului cadru aprobat prin hot râre a guvernului i pe baza altor reglementari aplicabile (2) Cabinetul de medicin de familie poate realiza venituri i din: a) contracte încheiate cu direc iile de s tate public b) contracte suplimentare încheiate cu asiguratorii de s tate c) contracte încheiate cu autorit ile administra iei publice locale d) contracte încheiate cu ter i, pentru servicii aferente unor competen e suplimentare e) plata direct de la pacien ii, pentru serviciile necontractate cu ter i pl titori, i suportate de c tre ace tia f) coplata aferent unor activit i i servicii medicale g) contracte de cercetare i pentru activitate didactic h) dona ii, sponsoriz ri i) alte surse, conform legii. (3) Sistemul de plat pentru serviciile de asisten medical primar poate cuprinde una sau mai multe din urm toarele forme de plat : a) tarif pe persoana asigurat b) tarif pe serviciu medical c) tarif pe caz rezolvat d) tarif pe episod de boal e) pre de decontare f) buget global g) pre de referin h) plata prin capita ie activ i) plata prin capita ie pasiv j) sum de închiriere k) bonusuri l) salariu m) alte forme prev zute de reglement rile în vigoare Cap. 4 Rolul i obliga iile asisten ei medicale primare în sistemul de s

tate

Art. 49 Obliga iile personalului furnizorilor de servicii de asistenta medicala primara se reglementeaz dup cum urmeaz : a) obliga iile de etic i deontologie profesional – prin actele normative i codurile de deontologie profesional care guverneaz exercitarea profesiilor reglementate; b) obliga iile privind s tatea public – conform reglement rilor legale în vigoare i dispozi iilor autorit ilor de s tate public ; c) obliga iile fa de sistemul asigur rilor sociale de s tate – prin contractul-cadru, normele de aplicare i contractele cu asiguratorii de sanatate; d) obliga iile privind rela iile de munc – prin contractele individuale/colective de munc ale angaja ilor, precum i prin alte prevederi legale speciale; 23


e) obliga iile fa de pacien i – prin îndeplinirea prevederilor specifice din actele normative prev zute la lit. a) i c), precum i din legisla ia privind drepturile pacientului; f) obliga iile privind managementul eviden ei medicale primare i a informa iei medicale gestionate – prin reglement rile legale în vigoare; g) obliga iile privind protec ia mediului i gestionarea de eurilor rezultate din activitatea medical – prin reglement rile legale în vigoare; a) obliga ia de educa ie/formare continu i de dezvoltare profesional a resurselor umane din asisten a medical primar – prin reglement rile legale în vigoare. Cap. 5 Dispozi ii finale Art. 50 În termen de 30 de zile de la publicarea prezentei legi, Ministerul S ii va elabora norme metodologice de aplicare a prezentului titlu, aprobate prin hot râre a guvernului.

TITLUL IV. ASISTENTA MEDICALA DIN STRUCTURILE AMBULATORII Cap 1. Dispozitii generale Art. 51 (1) Obiectul prezentului titlu îl constituie reglementarea domeniului asisten ei medicale din structurile ambulatorii, asigurate prin serviciile specialit ilor clinice, paraclinice i de medicin dentar . (2) În cuprinsul prezentului titlu urm torii termeni sunt defini i astfel: a) asisten medical de specialitate – servicii medicale furnizate de medicii speciali ti în limitele competen ei dobândite prin formarea profesional specific , pentru îngrijirea afec iunilor acute i cronice, preven ia complica iilor i promovarea s ii; b) medic specialist – medicul abilitat s exercite activit ile profesionale specifice unei specialit i medicale cu titlul de specialist dobândit în condi iile legii; c) medic specialist dentist – medicul dentist abilitat s exercite activit ile profesionale specifice unei specialit i medico-dentare cu titlul de specialist dobândit în condi iile legii; d) medic dentist – absolvent al facult ilor de medicin dentar ; e) centrele de s tate multifunc ionale - unit i f personalitate juridic , în structura spitalelor jude ene sau municipale, administrate de comunitatea local i reprezint structuri de prim ajutor i de supraveghere, cu internare de zi; f) cabinete medicale de specialitate/cabinete medico-dentare – cabinete medicale organizate conform reglement rilor legale în vigoare, autorizate i care desf oar o activitate medical într-un anumit domeniu specializat/activitati medico-dentare; g) laboratoare de investigatii si tratament – unit i specializate, acreditate i/sau autorizate, dup caz, conform reglement rilor legale în vigoare i în care se desf oar activit i de investiga ii, prelucrare probe biologice, tratament, precum i alte activit i cu caracter tehnologic, de educare i reeducare a limbajului i a comportamentului psihologic. Art. 52 (1) Asisten a medical din structurile ambulatorii se asigur de c tre medicii de specialitate împreun cu alt personal specializat i autorizat în condi iile legii, i se acord în:

24


a) cabinete medicale organizate conform legisla iei în vigoare privind organizarea i func ionarea cabinetelor medicale, autorizate i/sau acreditate potrivit dispozi iilor legale în vigoare; b) unit i medicale ambulatorii de specialitate, autorizate i/sau acreditate potrivit dispozi iilor legale în vigoare; c) ambulatorii integrate ale spitalelor; d) ambulatorii de specialitate/ambulatorii integrate din structura spitalelor din re eaua ministerelor i institu iilor din domeniul ap rii, ordinii publice, siguran ei na ionale i autorit ii judec tore ti; e) laboratoare de radiologie i imagistic medical , analize medicale, explor ri func ionale, recuperare, medicina fizica si balneologie, endoscopie digestiva, radioterapie, etc. care îndeplinesc standardele de calitate conform reglement rilor în vigoare; f)centre de diagnostic i tratament i centre medicale, unit i cu sau f personalitate juridic , autorizate potrivit dispozi iilor legale în vigoare; g) cabinet medicale din structura spitalului care nu fac parte din ambulatoriul de specialitate/ambulatoriul integrat al spitalului; e) cabinete medicale ambulatorii de specialitate din structura spitalului care nu fac parte din ambulatoriul de specialitate unic al spitalului; f) îngrijiri de specialitate la domiciliu. (2) Servicii medicale de specialitate se acord i în: a) dispensare TBC; b) laboratoare de s tate mintal /centre de sanatate mintala; c) sta ionare de zi cu profil de psihiatrie; d) cabinete de medicin dentar . Cap. 2. Derularea i coordonarea activit ilor din structurile ambulatorii Art. 53 In structurile ambulatorii nominalízate la art. 52, se desf oar urm toarele activit i: a) interven ii de prim necesitate în urgen ele medico-chirurgicale; b) activit i medicale curative; c) activit i de investiga ii i diagnostic; d) activit i de logopedie; e) activit i de psihologie; f) activit i de fizioterapie i recuperare medical ; g) activit i conexe actului medical; h) activit i de asisten medical de specialitate pe baz de competen e acreditate i autorizate de Ministerul S ii. Art. 54 (1) Medicii speciali ti/medicii dentisti pot profesa: a) ca persoan fizic independent în baza certificatului de membru al Colegiului Medicilor din România i a înregistr rii la administra ia financiar în a c rei raz domiciliaz ; b) organiza i sub forma cabinetelor de specialitate individuale, asociate, grupate sau sub forma de societ i civile medicale, cu sau f personalitate juridic . (2) Cabinetele medicale care furnizeaz servicii medicale de specialitate se pot asocia cu al i furnizori de servicii medicale de specialitate. (3) Cabinetele medicale care furnizeaz servicii medicale de specialitate nu pot fi asocia i sau ac ionari ai produc torilor, distribuitorilor i furnizorilor de medicamente, produse sanitare sau echipamente medicale. 25


(4) Produc torii, distribuitorii i furnizorii de medicamente, produse sanitare sau echipamente medicale nu pot înfiin a, de ine sau administra cabinete de servicii medicale de specialitate, indiferent de forma lor de organizare. (5) Preluarea activit ii unui praxis cu activitate medical de specialitate poate fi realizat de tre un medic specialist cu aceeasi specializare, persoan fizic , ori de o unitate sanitar cu profil, în formele de organizare prev zute la alin.(1), prin reprezentantul legal, în care cel pu in un medic este confirmat în specialitatea medical respectiv . (6) Noul de in tor va aduce la cuno tin a autorit ilor de s tate public teritoriale,asiguratorului de s tate, respectiv pacien ilor, preluarea praxisului cu respectarea metodologiei aprobate. Pentru a nu produce perturbãri în activitatea de asistentã medicalã de specialitate, persoana fizicã sau juridicã prevãzutã la alin. (5) va prelua si contractele în derulare care fac parte din patrimoniul de afectatiune profesionalã, precum si contractele care au ca obiect angajatii, pacientii, furnizorii de servicii si utilitãti. (8) Coordonarea activit ii cabinetelor medicale de specialitate/laboratoarelor se exercit de tre medicul titular sau reprezentantul legal al cabinetului/laboratorului. Art. 55 (1) Serviciile medicale de specialitate furnizate de cabinetele medicale de specialitate, indiferent de forma de organizare, sunt centrate pe nevoile popula iei deservite. (2) Autorit ile administratiei publice locale pot sus ine activitatea furnizorilor de servicii medicale de specialitate la nivelul comunit ilor locale din punct de vedere financiar, material i administrativ. (3) Autorit ile administra iei publice locale pot sprijiniri furnizorii de servicii medicale de specialitate cu dotarea cu aparatur medical i materiale, în scopul cre terii gamei de servicii oferite popula iei deservite. (4) Participarea material a autorit ilor administra iei publice locale const i în punerea la dispozi ia furnizorilor de servicii medicale de specialitate a spa iilor cu destina ie de cabinete medicale/laboratoare. Art. 56 (1) Eviden a activit ii medicale derulate la nivelul cabinetelor medicale de specialitate se ine în format electronic, conform strategiei informa ionale a Ministerului S ii i a celorlalte acte normative din domeniu. (2) Aplica iile informatice trebuie s permit integrarea vertical cu asisten a medicala primara i cea spitaliceasc în vederea facilit rii continuit ii îngrijirilor medicale. (3) Colectarea i transmiterea de date referitoare la supravegherea epidemiologic pentru bolile transmisibile i bolile cronice, implementarea programelor nationale de s tate, precum i datele referitoare la furnizarea serviciilor medicale se realizeaz în conformitate cu strategia informa ionala a Ministerului S ii. Art. 57 (1) Calitatea serviciilor medicale furnizate de cabinetele medicale din asistenta medicala de specialitate se asigur prin aplicarea recomand rilor din ghidurile de practica medicala. (2) Elaborarea i implementarea ghidurilor de practic medical se pot realizeaz de c tre organiza iile profesionale ale medicilor specialisti sub coordonarea Agentiei Nationale pentru Calitate si Informatie in Sanatate si aprobate prin ordin de ministru pentru implementare. (3) Evaluarea calitatii activitatii cabinetelor medicale din asistenta medicala de specialitate se face în conformitate cu reglementarile legale in vigoare. Art. 58 26


(1) Laboratoarele de specialitate, organizate, autorizate si acreditate conform reglementarilor legale in vigoare pot furniza servicii de specialitate intr-o forma de organizare independenta sau in cadrul unei forme asociative, grupate sau sub forma de societate medicala civila. (2) Laboratoarele care furnizeaza servicii de specialitate nu pot fi asociati sau actionari ai producatorilor, distribuitorilor si furnizorilor de materiale sanitare, substante si reactivi sau echipamente medicale si tehnologice. (3) Producatorii, distribuitorii si furnizorii de materiale sanitare, substante si reactivi sau echipamente medicale si tehnologice nu pot infiinta, detine sau administra laboratoare de specialitate, indiferent de forma de organizare. (4) Coordonarea activitatii laboratoarelor care furnizeaza servicii de specialitate se exercita de reprezentantul legal al laboratorului. Art. 59 (1) Evidenta activitatii serviciilor de specialitate furnizate de laboratoerele de specialitate se tine in format electronic, conform strategiei informationale a Ministerului Sanatatii si a celorlalte acte normative din domeniu. (2) Aplica iile informatice trebuie s permit integrarea vertical cu asisten a medicala primara ambulatoriile de specialitate i cea spitaliceasc în vederea facilit rii continuit ii îngrijirilor medicale. Art. 60 (1) Calitatea serviciilor furnizate de laboratoarele de specialitate se asigura prin respectarea standardelor calitative elaborate de Ministerul Sanatatii. (2) Evaluarea calitatii activitatii laboratoarelor de specialitate se face in conformitate cu reglementarile legale in vigoare.

Cap 3. Finantarea activitii furnizorilor de servicii medicale de specialitate din ambulatoriile de specialitate, din structurile ambulatorii Art. 61 (1) Plata furnizorilor de servicii medicale de specialitate din structurile ambulatorii se face din Fondul na ional al asigur rilor sociale de s tate se face în conformitate cu prevederile acordului cadru aprobat prin hot râre de Guvern în baza contractelor negociate de furnizori sau reprezentan ii furnizorilor cu asiguratorii de s tate, conform prezentei legi. (2) Prevederile din acordul- cadru privind serviciile medicale din structurile ambulatorii se stabilesc prin negociere de c tre Casa Na ional de Asigur ri de S tate i Ministerul S ii impreuna cu reprezentantii asiguratorilor si cei ai furnizorilor de servicii medicale in asistenta medicala de specialitate, laboratoare si centre medicale multifunctionale pentru îndeplinirea obiectivelor de s tate i vizeaz : a) volumul de servicii contractate; b) nivelul finan rii; c) mecanismele de plata; d) modalit i de asigurare a continuit ii îngrijirii asigura ilor; e) mecanisme de colaborare cu celelalte unit i de asisten medical aflate în contract cu asiguratorul; f) alte elemente, dup caz. (3) Cabinetele medicale de specialitate, prin reprezentantii legali, încheie contracte cu asiguratori de s tate în baza specialit ii ob inute prin ordin al ministrului s ii. 27


(4) De asemenea, pot încheia contracte cu asiguratori de s tate denti tii acredita i si laboratoarele tehnice, organizate conform reglementarilor legale in vigoare. (5) Laboratoarele de investigatii de radiologie i imagistic medical , analize medicale, explor ri func ionale, recuperare, medicina fizica si balneologie, endoscopie digestiva, radioterapie, etc., pentru servicii medicale paraclinice si tratament,, care îndeplinesc criteriile de selec ie conform reglementarilor in vigoare incheie, prin reprezentantii legali, contracte cu asiguratorii de sanatate in baza specialitatii obtinute prin ordin al ministrului sanatatii. Art.62 (1) Plata furnizorilor de servicii medicale din structurile ambulatorii finan ate din Fondul national al asigurarilor sociale de sanatate se face în conformitate cu prevederile contractuluicadruaprobat prin Hot râre de Guvern in baza contractelor negociate si incheiate cu asiguratorii de sanatate, conform prezentei legi. (2) Cabinetule medicale dinstructurile ambulatorii mai pot realiza venituri, dupa caz, si din: a) contracte încheiate cu direc iile de s tate public ; b) contracte încheiate cu asiguratorii de s tate pe asigurari voluntare suplimentare si complementare; c) contracte încheiate cu autorit ile administra iei publice locale; d) contracte incheiate cu cabinetele medicale din asistenta medicala primara; e) contracte încheiate cu ter i, pentru servicii aferente unor competen e suplimentare; f) plata direct de la pacien i, pentru serviciile necontractate cu ter i pl titori, i suportata de ace tia; g) coplata aferent unor activit i i servicii medicale; h) contracte de cercetare i pentru activitate didactic ; i) dona ii, sponsoriz ri; j) alte surse, conform legii. Cap. 4. Rolul i obliga iile furnizorilor de servicii medicale din structurile ambulatorii în sistemul de s tate Art.63 (1) Rolul furnizorilor de servicii medicale din structurile ambulatorii este de a rezolva cazurile medicale intrate in circuitul sistemului asigurarilor de sanatate si realizarea preventiei secundare si tertiare. (2) Obliga iile personalului furnizorilor de servicii din structurile ambulatorii se reglementeaz dup cum urmeaz : a) obliga iile de etic i deontologie profesional – prin actele normative i codurile de deontologie profesional care guverneaz exercitarea profesiilor reglementate; b) obliga iile privind s tatea public – conform reglement rilor legale în vigoare ale Ministerului Sanatatii; c) obliga iile fa de sistemul asigur rilor de s tate –prin respectarea prevederilor contractului-cadru si a Normelor metodologice de aplicare a acordului-cadru;

28


TITLUL V SISTEMUL NA IONAL DE ASISTEN AJUTOR CALIFICAT

MEDICAL

DE URGEN

I DE PRIM

Cap. 1 Dispozi ii generale Art. 64 (1) In sistemul na ional de asisten medical de urgen i de prim ajutor calificat, termenii i no iunile folosite au urm toarea semnifica ie: a) sistemul na ional de asisten medical de urgen i prim ajutor calificat – ansamblul de structuri, for e, mecanisme i rela ii, organizate dup acelea i principii i reguli, care utilizeaz proceduri integrate de management specializat i/sau calificat; b) asisten integrat de urgen – asisten a asigurat de institu iile medicale omologate de tre Ministerului S ii pentru participarea la sistemul na ional de asistenta medicala de urgenta i de prim ajutor calificat, institu ii ale Ministerului Administra iei i Internelor i/sau din structura autorit ilor publice locale, precum i de Serviciul de Telecomunica ii Speciale prin Direc ia pentru apel unic de urgen 1-1-2. Ea include ansamblul de m suri i activit i cu caracter logistic, tehnic i medical, destinate în principal salv rii i p str rii vie ii c) asisten medical de urgen – ansamblul de m suri i activit i cu caracter logistic i medical furnizate în situa iile în care amânarea acestora sau lipsa furniz rii lor pot cauza moartea sau deteriorarea permanent a st rii de s tate a persoanei care necesit îngrijire; d) primul ajutor de baz – efectuarea unor ac iuni salvatoare de via unor persoane care au suferit o accidentare sau îmboln vire acut , de c tre persoane f preg tire medical , utilizarea unor echipamente specifice acestui scop. e) primul ajutor calificat – efectuarea unor ac iuni salvatoare de via unor persoane care au suferit o accidentare sau îmboln vire acut , de c tre personal paramedical care a urmat cursuri speciale de formare i care are în dotare echipamentele specifice acestui scop, func ionând sub form de echipe de prim ajutor într-un cadru institu ionalizat; f) urgen medical – accidentarea sau îmboln virea acut , care necesit acordarea primului ajutor calificat i/sau a asisten ei medicale de urgen , la unul sau mai multe niveluri de competen , dup caz. Ea poate fi urgen medicala cu pericol vital, unde este necesar /sunt necesare una sau mai multe resurse de interven ie în faza prespitaliceasc , continuând îngrijirile într-un spital, sau urgen medicala f pericol vital, unde îngrijirile pot fi efectuate, dup caz, cu sau f utilizarea unor resurse prespitalice ti, la un furnizor de servicii medicale autorizat sau, dup caz, la un spital. g) Personalul paramedical – personalul f preg tire medical , instruit special la diferite niveluri în acordarea primului ajutor calificat, utilizând echipamente specifice, inclusiv defibrilatoarele semiautomate externe, activând în echipe de prima ajutor într-un cadru institu ionalizat. Cap. 2 Primul ajutor de baza i primul ajutor calificat Art. 65 29


(1) Acordarea primului ajutor de baza, fara echipamente specifice, se efectueaz de catre orice persoana instruita in acest sens sau de catre persoane fara instruire prealabila, ac ionând la indica iile personalului specializat din cadrul dispeceratelor medicale de urgenta sau al serviciilor de urgenta prespitaliceasca de tip SMURD i serviciului de ambulanta având ca scop prevenirea complica iilor i salvarea vie ii pana la sosirea unui echipaj de interven ie. (2) Fiecare cetatean are obliga ia sa anun e direct sau sa se asigure ca un caz de urgenta a fost anun at deja, la num rul unic de urgenta 1-1-2, înainte sau concomitent cu acordarea primului ajutor, fiind obligat sa respecte indica iile specializate oferite de personalul dispeceratului de urgenta. (3) Persoanele fara preg tire medicala care acorda primul ajutor de baza in mod voluntar, pe baza indica iilor furnizate de un dispecerat medical sau a unor cuno tin e in domeniul primului ajutor de baza, ac ionând cu buna-credin a i cu inten ia de a salva viata sau tatea unei persoane, nu r spund penal sau civil. (4) Primul ajutor calificat se acorda intr-un cadru institu ionalizat, de echipe aflate sub coordonarea inspectoratelor pentru situa ii de urgenta, in colaborare cu autorit ile administratiei publice locale i structuri ale Ministerului S ii (5) Formarea i certificarea personalului specializat in acordarea primului ajutor calificat se va efectua pe baza unei metodologii stabilite de catre Ministerul S ii i Inspectoratul pentru Situa ii de Urgenta. (6) Salvamontul, Salvamarul, Jandarmeria Montana, Unitatea Speciala de Interven ie in Situa ii de Urgenta din subordinea Inspectoratului General pentru Situa ii de Urgenta i alte institu ii publice similare pot avea personal instruit in primul ajutor calificat, care ac ioneaz in cadrul misiunilor specifice de salvare asigurate de aceste institu ii. (7) Personalul paramedical nu r spunde penal ori civil, dup caz, daca se constata, potrivit legii, îndeplinirea de c tre acesta, cu buna-credin a, a oric rui act in leg tura cu acordarea primului ajutor calificat, cu respectarea competentei acordate, protocoalelor i procedurilor stabilite in condi iile legii. (8) Primul ajutor calificat i asistenta medicala de urgenta se acorda fara nici o discriminare legata de, dar nu limitata la, venituri, sex, vârsta, etnie, religie, cet enie sau apartenen a politica, indiferent daca pacientul are sau nu calitatea de asigurat medical. Cap. 3 Asistenta medical de urgenta Art. 66 (1) Asistenta integrata de urgenta prespitaliceasca include misiunile de salvare terestra,aeriana i navala. (2) Asisten a medical de urgen prespitaliceasc terestra din cadrul sistemului na ional integrat de asisten medical de urgen i de prim ajutor calificat este asigurat de servicii de ambulan omologate de Ministerul S ii, precum i de echipajele integrate ale Serviciilor mobile de urgen , reanimare i descarcerare (SMURD), aflate în structura inspectoratelor pentru situa ii de urgen , a autorit ilor administratiei publice locale i a spitalelor omologate prin ordin al ministrului s ii in acest sens (3) Organizarea i func ionarea serviciilor de ambulanta ce nu se încadreaz in prevederile de la alineatul (2) se aproba de c tre Ministerul S ii. (4) Ministerele i institu iile cu re ele sanitare proprii pot avea in administrarea lor servicii proprii de ambulanta. Modul de organizare a acestora se stabile te prin norme aprobate de 30


tre ministerul sau institu ia in structura c reia func ioneaz serviciul de ambulanta, cu avizul ministerului s ii (5) In spitale pot opera unitati proprii de transport sanitar medicalizat, pentru transportul interclinic al pacien ilor proprii, precum i al nou-n scu ilor afla i in stare critica. Modul de organizare i func ionare a acestor unitati se va stabili prin norme aprobate de catre Ministerul S ii. (6) Echipajele de salvare aeriana i navala func ioneaz conform reglementarilor specifice prev zute de lege. (7) Asistenta de urgenta prespitaliceasca din cadrul sistemului na ional integrat de asisten medical de urgen i de prim ajutor calificat este coordonata de dispeceratele medicale specializate, utilizând infrastructura Sistemului na ional unic pentru apeluri de urgenta, in conformitate cu prevederile legale in vigoare (8) Asistenta medicala de urgenta spitaliceasca din cadrul sistemului na ional integrat de asisten medical de urgen i de prim ajutor calificat este asigurata in unitati i compartimente de primiri urgente din structura spitalelor. Ministerul S ii omologheza periodic UPU i CPU incluse in structura sistemului na ional integrat de asisten medical de urgen i de prim ajutor calificat. (9) Spitalele care nu se încadreaz in prevederile de la alineatul (8), indiferent de forma de organizare a structurilor de urgen (UPU, CPU sau camera de gard ) sau forma de proprietate, au obliga ia de a acorda, in limitele competentelor, asistenta medicala de urgenta pentru pacien ii ce prezint o urgenta medicala, pana la rezolvarea st rii de urgen , sau dup caz, pana la internarea sau transferul acestora în condi ii de siguran la un spital care are competen a de diagnostic i tratament a afec iunilor prezentate de pacien i. (10) Asistenta medicala de urgenta se asigura, gratuit, tuturor pacien ilor indiferent de statutul de asigurat al acestuia. (11) Spitalele din cadrul sistemului de asigur ri sociale de s tate au obliga ia de a accepta transferul pacien ilor afla i in stare critica, daca spitalul sau centrul unde se afla pacientul respectiv nu are resursele umane i/sau materiale necesare acord rii asistentei de urgenta in mod corespunz tor i definitiv i daca transferul este necesar in vederea salv rii vie ii pacientului. Protocoalele de transfer interclinic al pacientului critic se aproba prin ordin al ministrului s ii. (12) Furnizorii de servicii medicale din cadrul sistemului na ional de asistenta medicala de urgenta pot achizi iona echipamente, autospeciale i alte mijloace de interven ie direct, in sistem leasing sau contractând credite având ca sursa de finan are veniturile proprii i/sau bugetul de stat, precum i alte surse prev zute de lege, inclusiv dona ii i sponsoriz ri. (13) Organizarea i func ionarea sistemului na ional de asisten medical urgen i prim ajutor calificat se reglementeaz prin hot râre de guvern la propunerea ministerului s ii în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi. Cap. 4 Asistenta de urgenta in caz de accidente colective, calamita i i dezastre Art. 67 (1) Asistenta de urgenta in cazul accidentelor colective, calamita ilor i dezastrelor va fi coordonata de catre inspectoratele jude ene pentru situa ii de urgenta, respectiv al municipiului Bucure ti, sau direct de catre Inspectoratul General pentru Situa ii de Urgenta conform planurilor na ionale aprobate.

31


(2) In cazul epidemiilor i/sau pandemiilor, coordonarea activit ii de interven ie se face de c tre comitetele jude ene pentru situa ii de urgenta sau de Comitetul pentru Situa ii de urgenta al Ministerului S ii, dup caz, potrivit legii. (3) Pentru situa ii de accidente colective, calamitati sau dezastre, cu urm ri deosebit de grave, se vor întocmi planuri de ac iune comune i cu celelalte institu ii cu atribu ii in domeniu, care vor fi puse in aplicare la solicitarea Inspectoratului General pentru Situa ii de Urgenta. (4) In situa ii de accidente colective, calamitati sau dezastre, cu urm ri deosebit de grave, acordarea asistentei medicale de urgen la nivel spitalicesc se va face i in unit ile spitalice ti apar inând ministerelor i institu iilor cu re ea sanitara proprie. (5) În caz de accident colectiv, calamita i naturale sau dezastre, serviciile de ambulanta i spitalele indiferent de modul de organizare sau proprietate ce nu au contract pentru servicii medicale cu asiguratori din sistemul asigur rilor sociale de s tate au obliga ia de a efectua servicii medicale de urgenta, la solicitarea comitetelor jude ene/al municipiului Bucure ti, respectiv Comitetului pentru Situa ii de Urgenta al Ministerului S ii ori Comitetului Na ional pentru Situa ii de Urgen . Contravaloarea cheltuielilor prestate ca urmare a acestor solicitari va fi decontata, la tarifele din sistemul de asigurari sociale de sanatate, din FNUASS, din bugetul de stat ori din bugetul local, potrivit dispozi iilor legale. Cap. 5 Finatarea asistentei medicale de urgenta Art. 68 (1) Finan area structurilor i serviciilor medicale din cadrul sistemului na ional integrat de asisten medical de urgen i de prim ajutor calificat, inclusiv a UPU i CPU din spitalele omologate de c tre Ministerul S ii se face de la bugetul de stat, bugetul autoritatilor locale i din alte surse in condi iile legii; criteriile si procedura de omologare sunt stabilite prin ordin al Ministrului Sanatatii (2) UPU, CPU din structura spitalelor ce nu se incadreza in prevederile de la alineatul (1) sunt finan ate din veniturile spitalului ob inute din contractul cu asiguratorul de s tate în condi iile legii. Cap. 6 Dispozi ii finale Art. 69 (1) Normele de aplicare a prevederilor prezentului titlu se aproba prin hot râre a guvernului la propunerea ministrului s ii i al ministrului administra iei i internelor, in termen de 30 zile de la intrarea in vigoare a prezentului titlu, i se publica in Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) In scopul apararii dreptului cet enilor la s tate, securitate i viata, precum i in scopul prevenirii i limit rii consecin elor unei calamita i naturale sau ale unui dezastru, personalului din cadrul serviciilor omologate de urgenta spitalice ti i prespitalice ti i se interzice participarea la greve sau la alte ac iuni revendicative menite sa afecteze activitatea prin sc derea capacitatii de interven ie sau a calit ii actului medical, organizate de sindicate sau de alte organiza ii, in timpul programului de lucru, normal sau prelungit. (3) Nerespectarea prevederilor prezentului titlu atrage r spunderea juridica a persoanelor vinovate, in condi iile legii. 32


(4) Legisla ia secundar elaborat în baza Legii nr. 95/2006, cu modific rile i complet rile ulterioare, r mâne în vigoare în m sura în care nu contravine cu prezentul titlu. TITLUL VI SPITALELE Cap. 1 Dispozi ii generale Art. 70 (1) Spitalul este unitatea medical cu paturi, de utilitate public , cu personalitate juridic , ce furnizeaz servicii de s tate. (2) Serviciile acordate de spital pot fi preventive, curative, de recuperare i/sau paleative, precum i alte tipuri de servicii de s tate Art. 71 (1) Organizarea i func ionarea spitalelor este reglementat de dispozi ii legale i se supune controlului Ministerului S ii, iar în spitalele din subordinea ministerelor, institu iilor cu re ea de s tate proprie i autorit ilor administratiei publice locale, controlul este efectuat de Ministerul S ii i de structurile specializate ale acestora. (2) Spitalul poate furniza servicii medicale numai dac func ioneaz în condi iile autoriza iei sanitare de func ionare emisa de c tre Ministerul S ii, în caz contrar, activitatea spitalelor se suspend , potrivit normelor aprobate prin ordin al ministrului s ii. (3) Spitalele pot contracta servicii de asisten medical primar sau ambulatorie, asigurând integrarea verticala a serviciilor de s tate în vederea asigur rii continuit ii în îngrijirea pacien ilor. Art. 72 (1) În spital se pot desf ura i activit i de înv mânt medico-farmaceutic, postliceal, universitar i postuniversitar, precum i activit i de cercetare tiin ific medical , în conformitate cu clasificarea în func ie de competen e stabilit prin ordin al ministrului ii. (2) Colaborarea dintre spitale i institu iile de înv mânt superior medical, respectiv unit ile de înv mânt medical, se desf oar pe baz de contract, încheiat conform metodologiei aprobate prin ordin comun al ministrului s ii i al ministrului educa iei i cercet rii. (3) Cercetarea tiin ific medical , inclusiv studiile clinice se efectueaz exclusiv pe baz de contract de cercetare, încheiat între spital i finan atorul cercet rii. (4) Spitalele au obliga ia s asigure activitatea de educa ie medical continu pentru medici, asisten i medicali i alt personal. Costurile acestor activit i sunt suportate de catre personalul beneficiar. Spitalul poate suporta astfel de costuri, în condi iile prevederii acestora in bugetul de venituri i cheltuieli i a prevederilor codului muncii. (5) Promovarea produselor medico-farmaceutice în spital se face conform metodologiei stabilite prin ordin al ministrului s ii. Art. 73 (1) Spitalul asigur condi ii de investiga ii medicale i tratament medical conform nivelului de competen stabilit pe baza criteriilor aprobate de Ministerul S ii. (2) Spitalul asigur condi ii de cazare, igien , alimenta ie i de prevenire a infec iilor nozocomiale, conform normelor aprobate prin ordin al ministrului s ii. 33


(3) Spitalele care încheie contracte cu asiguratorii de s tate în cadrul sistemului de asigur ri sociale de s tate, indiferent de forma de organizare, sunt obligate s asigure cel pu in 70% din num rul de paturi aprobat in structura cu condi ii de cazare pentru care nu se solicit tarife suplimentare din partea pacien ilor. (4) Spitalul r spunde, în condi iile legii, pentru calitatea actului medical, pentru respectarea condi iilor de cazare, igien , alimenta ie i de prevenire a infec iilor nozocomiale. Art. 74 (1) Ministerul S ii reglementeaz i aplic m suri de cre tere a eficien ei i calit ii serviciilor medicale spitalice ti i de asigurare a accesului echitabil al popula iei la aceste servicii. (2) Ministerul S ii propune, o dat la 3 ani, Planul na ional de paturi din sistemul de asigur ri sociale de s tate care se aprob prin hot râre a Guvernului. Art. 75 (1) Toate spitalele au obliga ia de a acorda primul ajutor i asisten medical de urgen oric rei persoane care se prezint la spital cu o urgen medical , indiferent de statutul de asigurat al acesteia. (2) Spitalul va fi în permanen preg tit pentru asigurarea asisten ei medicale în caz de conflicte armate, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale i alte situa ii de criz reglementate prin hot râre a Guvernului i este obligat s participe cu toate resursele la înl turarea efectelor acestora. (3) Cheltuielile efectuate de spitale, în cazurile prev zute la alin. (2), se ramburseaz de la bugetul de stat, prin bugetele ministerelor, ale institu iilor în re eaua c rora func ioneaz , precum i prin bugetul unit ii administrativ-teritoriale, dup caz, prin hot râre a guvernului, în termen de maximum 30 de zile de la data încet rii cauzei care le-a generat. Cap. 2 Organizarea i func ionarea spitalelor Art. 76 (1) Spitalele pot fi organizate ca institu ii publice, asocia ii, funda ii. sau societ i comerciale. (2) Administratorul spitalului public poate decide schimbarea statutului organizatoric al spitalului într-una din formele de la alin. (1), cu avizul Ministerului S ii. (3) Spitalele de interes na ional, nominalizate ca atare prin hot râre a Guvernului, la propunerea Ministerului S ii, sunt spitalele care raspund unor prioritati clar definite de sanatate publica si de strategie sanitara i a c ror func ionare este esen ial pentru asisten a medical acordat popula iei. (4) Spitalele de interes na ional sunt organizate numai ca institu ii publice sau funda ii de utilitate public , a c ror înfiin are/ reorganizare se aprob prin hot râre a Guvernului, la propunerea Ministerului S ii. (5) Spitalele organizate ca funda ii i asocia ii, în conformitate cu prevederile Ordonan ei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asocia ii i funda ii, publicat în Monitorul Oficial al României nr 39 din 31 ianuaria 2000, cu modific rile i complet rile ulterioare, sunt persoane juridice de drept privat f scop patrimonial. (6) Prin derogare de la prevederile Ordonan ei Guvernului nr. 26/2000, spitalele care sunt reorganizate sub form de asocia ii sau funda ii de c tre autorit i sau institu ii publice dobândesc recunoa terea caracterului de utilitate public de la data înfiin rii i înscrierii în registrul asocia iilor i funda iilor.

34


(7) Spitalele pot fi organizate i ca societ i comerciale, în conformitate cu prevederile Legii 31/1990 privind societ ile comerciale, republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 1066 din 17 noiembrie 2004. (8) Indiferent de forma de organizare a spitalelor, acestea trebuie s respecte integral reglement rile referitoare la acordarea de servicii medicale, precum i pe cele referitoare la clasificarea, autorizarea, omologarea i acreditarea spitalelor si a structurilor din componenta lor. (9) Modalit ile de înfiin are, desfiin are, organizare, reorganizare i conducere a spitalelor se stabilesc prin Norme metodologice la prezenta lege, aprobate prin hot râre de Guvern. (10) În func ie de competen e, spitalele sunt clasificate pe categorii. Criteriile în func ie de care se face clasificarea, precum i încadrarea în fiecare categorie, se aprob prin ordin al ministrului s ii. (11) Pentru asigurarea continuit ii i complementarit ii serviciilor medicale, spitalele încheie acorduri cu al i furnizori de servicii de s tate care s asigure finalizarea cazului medical de la prezentarea in spital pana la vindecare sau ameliorare, în conformitate cu reglement rile în vigoare. (12) Spitalele se pot organiza în re ele de asisten medical în condi iile prev zute în Normele de aplicare ale prezentului Titlu. Art. 77 (1) Autoriza ia sanitar de func ionare se emite în condi iile stabilite prin ordin al ministrului ii i permite spitalului s func ioneze. Dup ob inerea autoriza iei sanitare de func ionare, spitalul intr , la cerere, în procedura de acreditare. (2) Acreditarea garanteaz faptul c spitalele func ioneaz la standardele stabilite potrivit normelor legale, privind acordarea serviciilor medicale, certificând calitatea serviciilor medicale în conformitate cu clasificarea spitalelor, pe categorii de acreditare. (3) Acreditarea se acord pe baza raportului de evaluare efectuat de c tre Agen ia Na ional pentru Calitate i Informa ie în S tate (ANCIS), care are în structura sa Comisia Na ional de Acreditare a Spitalelor. (4) Procedura ini ial de acreditare pentru spitalele care au autoriza ie de func ionare la data intr rii în vigoare a prezentului Titlu nu se poate extinde pe o perioad mai mare de 5 ani începând cu data intr rii în vigoare a prezentei legi. (5) Neob inerea acredit rii în termenul prev zut la alin. (4) conduce la rezilierea contractului din sistemul asigur rilor sociale de s tate al spitalului în cauz . (6) Pentru ob inerea acredit rii se percepe o tax de acreditare, al c rei nivel se aprob prin ordin al ministrului s ii, la propunerea ANCIS. (7) Veniturile încasate din activitatea de acreditare sunt venituri proprii ale ANCIS, care urmeaz a fi utilizate pentru organizarea i func ionarea ANCIS, în condi iile legii. (8) Procedurile, standardele i metodologia de acreditare se elaboreaz de c tre ANCIS i se aprob prin ordin al ministrului s ii. (9) Lista cu spitatele acreditate i categoria acredit rii se public în Monitorul Oficial al României, Partea I. Art. 78 (1) Acreditarea este valabil 5 ani. (2) Înainte de expirarea termenului prev zut la alin. (1), spitalul trebuie s solicite evaluarea în vederea reacredit rii. (3) Reevaluarea unui spital în vederea reacredit rii se poate face i la solicitarea Ministerului ii, a Casei Na ionale de Asigur ri de S tate sau, dup caz, a ministerelor i 35


institu iilor cu re ea de servicii medicale proprie, precum i a asiguratorului de s tate. În acest caz, taxele legate de reevaluare sunt suportate de solicitant. (4) Dac în urma evalu rii se constat c nu mai sunt îndeplinite standardele de acreditare, ANCIS acord un termen pentru conformare sau retrage acreditarea pentru categoria solicitat , conform reglement rilor elaborate de ANCIS i aprobate prin ordin al ministrului ii. Cap. 3 Finan area spitalelor Art. 79 (1) Spitalele organizate ca institu ii publice sunt finan ate integral din venituri proprii i func ioneaz pe principiul autonomiei financiare. Veniturile proprii ale spitalelor publice provin din sumele încasate pentru serviciile medicale, alte presta ii efectuate pe baz de contract, precum i din alte surse, conform legii. (2) Prin autonomie financiar a spitalelor organizate ca institu ii publice se în elege: a) organizarea activit ii spitalului pe baza bugetului de venituri i cheltuieli propriu, aprobat de catre conducerea unit ii i cu acordul ordonatorului de credite ierarhic superior; b) elaborarea bugetului propriu de venituri i cheltuieli pe baza evalu rii veniturilor proprii din anul bugetar respectiv i a repartiz rii cheltuielilor pe baza propunerilor fundamentate ale sec iilor i compartimentelor din structura spitalului. (3) Spitalele organizate ca funda ii i asocia ii func ioneaz în condi iile prev zute de OG 26/2000, cu modific rile i complet rile ulterioare, activitatea lor fiind fara scop patrimonial. (4) Spitalele organizate ca societ i comerciale func ioneaz în condi iile prev zute de Legea 31/1990 privind societ ile comerciale, republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare. (5) Indiferent de forma de organizare, spitalele pot s încheie contracte de furnizare de servicii medicale în sistemul asigur rilor sociale de s tate, cu condi ia respect rii Planului na ional de paturi, elaborat de c tre Ministerul S ii, precum i a condi iilor de contractare stabilite prin Contractul Cadru. (6) In vederea derul rii programelor na ionale de s tate i a desf ur rii unor activit i specifice, spitalele pot încheia contracte specifice de furnizare de servicii medicale cu asiguratorii de s tate, precum i cu direc iile de s tate public teritoriale sau cu alte unit i din din subordinea Ministerului S ii, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. (7) Pentru spitalele organizate ca asocia ii, funda ii sau societ i comerciale care ofer servicii finan ate din FNUASS, grila de salarizare a personalului medical stabilit de reglement rile în vigoare reprezint nivelul minim de salarizare a personalului medical angajat, indiferent de forma de angajare sau contractare a acestuia. (8) Prin derogare de la prevederile din Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitar a personalului pl tit din fonduri publice, personalulul spitalelor organizate ca funda ii, asocia ii sau societati comerciale finan ate din fonduri publice va putea fi remunerat pe baza negocierii veniturilor, cu respectarea prevederilor alin. 7 din cadrul prezentului Articol i a condi iilor specifice prev zute in OG 26/2000, cu modific rile i complet rile ulterioare i respectiv in Legea 31/1990 privind societ ile comerciale, republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare. (9) Indiferent de forma de organizare sau de re eaua în cadrul c ruia func ioneaz , cheltuielile aferente drepturilor de personal stabilite potrivit alin. (8) pentru spitalele aflate în rela ie contractual cu asiguratorii din sistemul de asigur ri sociale de s tate reprezint maximum 70% din sumele decontate de asiguratorii de s tate din Fondul na ional unic de asigur ri sociale de s tate pentru serviciile medicale furnizate, precum i din sumele asigurate din bugetul Ministerului S ii cu aceast destina ie. 36


Art. 80 (1) Spitalele de interes na ional pot primi, în completare fa de veniturile proprii finan are de la bugetul de stat, care va fi utilizat numai pentru destina iile pentru care a fost alocat , în condi iile legii. (2) Indiferent de forma de organizare a spitalelor înfiin ate sau reorganizate de autorit ile administratiei publice locale, acestea particip la finan area unor cheltuieli de administrare i func ionare ale spitalelor din subordine, respectiv cheltuieli pentru bunuri i servicii, investi ii, repara ii capitale, consolidare, extindere i modernizare, dot ri cu echipamente medicale, în limita creditelor bugetare aprobate cu aceast destina ie în bugetele autoritatilor administratiei publice locale. Art. 81 Bugetul de venituri i cheltuieli al spitalului, execu ia bugetar i raportul anual de activitate al acestuia se public pe website-ul fiecarui spital i al autorit ii publice care îl de ine sau este responsabil de activitatea acestuia, dup caz. Art. 82 (1) Controlul asupra activit ii financiare a spitalului organizat ca institu ie public se face, în condi iile legii, de catre Curtea de Conturi, Ministerul S ii, de ministerele i institu iile cu re ea de servicii medicale proprie sau de alte institutii abilitate prin lege. (2) Controlul asupra activit ii financiare a spitalului organizat ca asocia ie, funda ie sau societate comercial se face, în condi iile legii, de c tre organele statutare sau institu iile abilitate. Art. 83 Decontarea contravalorii serviciilor medicale contractate în sistemul asigur rilor sociale de tate se face conform contractului de furnizare de servicii medicale, pe baz de documente justificative, în func ie de realizarea acestora, cu respectarea prevederilor privind condi iile acord rii asisten ei medicale în cadrul sistemului asigur rilor sociale de s tate. Art. 84 (1) Normativele minime de personal prev zute în reglement rile în vigoare reprezint baza minim de încadrare pentru furnizarea serviciilor medicale de catre spitale, indiferent de forma de organizare a acestora. (2) În situa ia în care spitalul organizat ca institu ie public nu are personal propriu angajat suficient, pentru acordarea asisten ei medicale corespunz toare structurii organizatorice aprobate în condi iile legii, poate încheia contracte de prest ri servicii pentru asigurarea acestora. Cap. 4 Dispozi ii tranzitorii i finale Art. 85 (1) Spitalul, indiferent de forma de organizare i de re eaua în cadrul c ruia func ioneaz , are obliga ia s înregistreze, s stocheze, s prelucreze i s transmit informa iile legate de activitatea sa, conform normelor aprobate prin ordin al ministrului s ii. (2) Raport rile se fac c tre Ministerul S ii, serviciile publice deconcentrate cu personalitate juridic ale Ministerului S ii, ANCIS i, dup caz, c tre ministerele i institu iile cu re ea de servicii medicale proprie, pentru constituirea bazei de date, la nivel na ional, în vederea fundament rii deciziilor de politic de s tate, precum i pentru raportarea datelor tre organismele interna ionale. 37


(3) Spitalele au obliga ia sa raporteze c tre CNAS i catre asiguratori toate datele men ionate în contracte, conform metodologiei aprobate de CNAS. (4) Documenta ia primar , ca surs a acestor date, se p streaz securizat i asigurat , sub form de document scris i electronic, constituind arhiva spitalului, conform reglement rilor legale în vigoare. (5) Informa iile prev zute la alin. (1), care constituie secrete de stat i de serviciu, vor fi accesate i gestionate conform standardelor na ionale de protec ie a informa iilor clasificate. Art. 86 (1) Imobilele din domeniul public al statului sau al unor unit i administrativ-teritoriale, aflate în administrarea unor spitale publice, care se reorganizeaz i devin disponibile, precum i aparatura medical din cadrul acestor spitale pot fi, în condi iile legii, închiriate sau concesionate, dup caz, unor persoane fizice sau juridice, în scopul organiz rii i func ion rii unor furnizori de servicii medicale sau pentru alte forme de asisten medical ori social , în condi iile legii. (2) Fac excep ie de la prevederile alin. (1) spa iile destinate desf ur rii activit ii de înv mânt superior medical i farmaceutic uman, a caror destinatie nu poate fi modificata fara avizul Ministerului S ii i al Ministerului Educa iei Cercet rii, Tineretului i Sportului. (3) Sumele ob inute în condi iile legii din închirierea sau concesionarea bunurilor constituie venituri proprii ale spitalului i se utilizeaz pentru cheltuieli curente i de capital, în conformitate cu bugetul de venituri i cheltuieli aprobat. Art. 87 Nerespectarea prevederilor prezentului titlu atrage r spunderea disciplinar , contraven ional , civil sau penal , dup caz, în condi iile legii, a persoanelor vinovate. Art. 88 Prezentul titlu intr în vigoare în termen de 30 zile de la data public rii în Monitorul Oficial al României,. Art. 89 În termen de 90 zile de la data public rii în Monitorul Oficial al României, Ministerul S ii elaboreaz normele metodologice ale prezentului titlu, pe care le va supune aprob rii Guvernului. Art. 90 La data intr rii în vigoare a normelor metodologice prev zute la art.89, se abrog Titlul VII – Spitalele din Legea nr. 95/2006. TITLUL VII MEDICAMENTUL I ASISTENTA FARMACEUTICA A POPULA IEI Cap. 1 Medicamentul Art. 91 Prin medicament se în elege orice substan sau combina ie de substan e prezentat ca având propriet i pentru tratarea sau prevenirea bolilor la om, sau orice substan sau combina ie de 38


substan e care poate fi folosit sau administrat la om, fie pentru restabilirea, corectarea sau modificarea func iilor fiziologice prin exercitarea unei ac iuni farmacologice, imunologice sau metabolice, fie pentru stabilirea unui diagnostic medical. Art. 92 Nici un medicament nu poate fi pus pe pia în România f o autoriza ie de punere pe pia emis de c tre Agen ia Na ional a Medicamentului i a Dispozitivelor Medicale, în conformitate cu prevederile legale, sau f o autoriza ie eliberat de Agen ia European a Medicamentelor prin procedura centralizat . Art. 93 Excep iile de la art. 91 pot ap rea în urm toarele situa ii: (1) Pentru rezolvarea unor nevoi speciale se pot exclude de la aplicarea prevederilor prezentului titlu medicamentele furnizate pentru a r spunde comenzilor nesolicitate, dar f cute cu bun credin , conform specifica iilor unei persoane calificate autorizate, i destinate pacien ilor afla i sub responsabilitatea sa direct . Condi iile de excludere se stabilesc prin ordin al ministrului s ii. (2) Ministerul S ii autorizeaz temporar distribu ia unui medicament neautorizat, în situa ia unei suspiciuni de epidemie sau în cazul unei epidemii confirmate cu agen i patogeni, toxine, precum i în cazul unei suspiciuni de r spândire ori r spândire confirmat de agen i chimici sau radia ii nucleare care ar putea pune în pericol s tatea popula iei ori în alte cazuri de necesitate neacoperite de medicamentele autorizate. Art. 94 La eliberarea autoriza iilor de punere pe pia , Agen ia Na ional a Medicamentului specific clasificarea medicamentelor în: a) medicamente care se elibereaz cu prescrip ie medical ; b) medicamente care se elibereaz f prescrip ie medical (OTC). Art. 95 Agen ia Na ional a Medicamentului i a Dispozitivelor Medicale elaboreaz si actualizeaza anual Nomenclatorul cuprinzând medicamentele autorizate pentru punere pe pia în România, precizând pentru fiecare medicament clasificarea pentru eliberare. Art. 96 Ministerul S ii stabile te, avizeaz i aprob , prin ordin al ministrului s ii, pre urile maximale ale medicamentelor de uz uman cu autoriza ie de punere pe pia în România, cu excep ia medicamentelor care se elibereaz f prescrip ie medicala (OTC). Art. 97 Cu respectarea prevederilor Art. 95, Agen ia Na ional a Medicamentului i a Dispozitivelor Medicale ia toate m surile corespunz toare pentru a se asigura c numai medicamentele pentru care a fost acordat o autoriza ie de punere pe pia conform prevederilor prezentului titlu sunt distribuite pe teritoriul României. Art. 98 Distribu ia angro i depozitarea medicamentelor, precum i distribu ia cu amanuntul se efectueaz numai pentru medicamente care au autoriza ie de punere pe pia i numai de c tre posesorii unei autoriza ii pentru desf urarea activit ii de distribuitor angro sau distribuitor cu amanuntul. 39


Art. 99 Agen ia Na ional a Medicamentului i a Dispozitivelor Medicale ia toate m surile necesare pentru a se asigura c distribu ia angro i cu amanuntul de medicamente se face de c tre posesorii unei autoriza ii pentru desf urarea activit ii de distribuitor angro sau cu amanuntul. Art. 100 Agen ia Na ional a Medicamentului i a Dispozitivelor Medicale ia toate m surile necesare pentru a se asigura c persoanele autorizate s furnizeze medicamente c tre popula ie pot furniza informa iile necesare pentru trasabilitatea c ii de distribu ie a fiec rui medicament. Art. 101 Fabrica ia medicamentelor pe teritoriul României se efectueaz numai de c tre de in torii unei autoriza ii de fabrica ie emisa de Agen ia Na ionala a Medicamentului i a Dispozitivelor Medicale; aceasta autoriza ie este necesar chiar dac medicamentele fabricate sunt destinate exclusiv exportului. Art. 102 Autoriza ia de fabrica ie conform art.101 nu este necesar pentru prepararea, divizarea, schimbarea formei de ambalare sau prezentare atunci când aceste procese sunt efectuate în scopul livr rii cu am nuntul, de c tre farmaci tii din farmacii sau de persoane legal autorizate în România s efectueze astfel de procese. Art. 103 Etichetarea ambalajelor primare i secundare precum i prospectul înso itor al medicamentelor se face conform criteriilor stabilite de lege. Art. 104 Agen ia Na ional a Medicamentului i a Dispozitivelor Medicale interzice publicitatea pentru un medicament care nu are autoriza ie de punere pe pia valabil în România. Publicitatea pentru un medicament trebuie s încurajeze utilizarea ra ional a medicamentului, prin prezentarea lui obiectiv i f a-i exagera propriet ile; publicitatea nu trebuie s fie în el toare. Art. 105 Publicitatea pentru medicament destinat publicului larg se face în condi iile legii. Este interzis pe teritoriul României publicitatea destinat publicului larg pentru medicamentele prescrise, eliberate si compensate in cadrul sistemului asigur rilor sociale de s tate Cap. 2 Asistenta farmaceutic a popula iei Art. 106 Asisten a farmaceutic a popula iei urm re te asigurarea accesului popula iei la medicamente sigure, eficiente i de bun calitate. Pe lâng medicamente, asisten a farmaceutic asigur accesul, potrivit legii, i la alte produse stabilite prin ordin al ministrului s ii, cum ar fi: cosmetice, produse parafarmaceutice, dispozitive i aparatur medical de uz individual i consumabile pentru acestea, suplimente alimentare i alimente cu destina ie special , plante anodine i produse pe baz de plante anodine, produse de puericultur , articole destinate între inerii igienei personale, echipamente, materiale sau produse destinate protec iei ori îmbun irii s ii, produse pentru protec ia împotriva bolilor cu transmitere sexual sau cu 40


ac iune contraceptiv , produse homeopate, produse destinate aromaterapiei, alte produse destinate utiliz rii în unele st ri patologice. Art. 107 Asisten a farmaceutic a popula iei se asigur , în condi iile prezentei legi, prin intermediul urm toarelor unit i farmaceutice: farmacie comunitar , care poate deschide puncte de lucru, denumite oficine, farmacie cu circuit închis i drogherie. Art. 108 Farmacia comunitar , farmacia cu circuit închis i drogheria func ioneaz pe baza autoriza iei de func ionare emise de Ministerul S ii, în condi iile legii. Art. 109 Înfiin area, organizarea i func ionarea, precum i preschimbarea autoriza iilor de func ionare ale farmaciilor comunitare, a farmaciilor cu circuit închis precum i ale drogheriilor se stabilesc prin norme de aplicare a prezentei legi, aprobate prin ordin al ministrului s ii. Art. 110 Distribu ia cu am nuntul a medicamentelor se face numai prin farmacii comunitare, oficine locale de distribu ie i drogherii. Art. 111 Eliberarea medicamentelor în unitatile farmaceutice se face numai cu am nuntul, cu excep ia medicamentelor eliberate prin farmaciile cu circuit închis i a produselor destinate truselor de urgen , impuse prin lege. Art. 112 Modul de distribuire, stocare i eliberare de medicamente de c tre farmaciile comunitare, oficine, farmaciile cu circuit închis i drogherii, se face în condi iile legii i prin norme aprobate de Ministerul S ii. Cap. 3 Supravegherea Art. 113 Pentru a se asigura adoptarea deciziilor de reglementare adecvate i armonizate privind medicamentele autorizate în Uniunea European , având în vedere informa iile privind reac iile adverse ap rute la medicamente în condi ii normale de utilizare, în Agen ia Na ional a Medicamentului i a Dispozitivelor Medicale func ioneaz un sistem de farmacovigilen ; acest sistem trebuie s fie folosit pentru colectarea informa iilor utile în supravegherea medicamentelor, cu referire special la reac iile adverse ap rute la om i pentru evaluarea tiin ific a acestora. Art. 114 Agen ia Na ional a Medicamentului i a Dispozitivelor Medicale ia m surile necesare pentru a se asigura c informa iile adecvate colectate prin acest sistem de farmacovigilen sunt comunicate statelor membre ale Uniunii Europene i Agen iei Europene a Medicamentelor. Acest sistem trebuie s ia în considerare i orice alta informa ie disponibil privind utilizarea gre it i abuzul de medicamente ce poate avea un impact asupra evalu rii riscurilor i beneficiilor. 41


Art. 115 Ministerul S ii ia toate m surile adecvate pentru încurajarea medicilor i profesioni tilor din sistemul de sanatate s raporteze la Agen ia Na ional a Medicamentului i a Dispozitivelor Medicale reac ii adverse suspectate la medicamente. Ministerul S ii poate impune cerin e specifice medicilor, farmaci tilor i altor profesioni ti din domeniul s ii privind raportarea reac iilor adverse grave suspectate sau nea teptate. Art. 116 (1) Agen ia Na ional a Medicamentului i a Dispozitivelor Medicale se asigur c cerin ele legale privind medicamentele sunt respectate, prin inspec ii periodice i, dac este cazul, inspec ii neanun ate; dup caz, Agen ia Na ional a Medicamentului i a Dispozitivelor Medicale cere laboratoarelor proprii de control sau unui laborator certificat/recunoscut de Agen ia Na ional a Medicamentului în acest scop s efectueze teste asupra probelor de medicamente. (2) Agen ia Na ional a Medicamentului i a Dispozitivelor Medicale poate, de asemenea, s efectueze inspec ii neanun ate la locatiile fabrican ilor de substan e active folosite ca materii prime sau la locatiile de in torilor autoriza iei de punere pe pia , ori de câte ori consider c exist motive pentru a suspecta nerespectarea principiilor i ghidurilor de bun practic de fabrica ie men ionate de lege. Art. 117 Inspec ia de autorizare i inspec iile de supraveghere în farmacii comunitare, farmacii cu circuit închis i în drogherii se exercit de catre Ministerul S ii. Controlul privind exercitarea profesiei de farmacist se face de catre Colegiul Farmaci tilor din România, prin filialele teritoriale, în conformitate cu prevederile legii. Art. 118 Contrafacerea sau punerea în circula ie de medicamente f respectarea prevederilor prezentului titlu constituie infrac iune si se sanctioneaza conform prevederilor legale în vigoare. Art. 119 Nerespectarea prevederilor prezentului contraven ional sau penal , dup caz.

titlu

atrage

r spunderea

disciplinar ,

civil ,

Art. 120 surile pentru implementarea prevederilor prezentului titlu sunt justificate prin protec ia ii publice i trebuie s fie propor ionale cu obiectivele acestei protec ii, conform regulilor Tratatului Uniunii Europene, în special cele privind libera circula ie a m rfurilor i concuren a. Art. 121 Dispozi ii finale i tranzitorii (1) La data intr rii în vigoare a prezentului titlu, se abrog orice dispozi ie legal contrar . (2) Legisla ia secundar elaborat în baza Legii nr. 95/2006, cu modific rile i complet rile ulterioare, r mâne în vigoare în m sura în care nu contravine prezentului titlu.

42


TITLUL VIII DONAREA I UTILIZAREA ORGANELOR, ORIGINE UMAN ÎN SCOP TERAPEUTIC

ESUTURILOR

I CELULELOR DE

Cap.1. Dispozi ii generale

Art. 122 (1)Prezentul titlul stabile te cadrul legal privind activitatea de donare i prelevarea de organe, esuturi i celule de origine uman , în scop terapeutic, precum i de transfuzie sanguin , donarea de sânge i componente sanguine de origine uman . (2) Prelevarea i transplantul de organe, esuturi i celule de origine uman se realizeaz numai în scop terapeutic, în condi iile prev zute în prezentul titlu i normele metodologice de aplicare. Art. 123 Autorit ile competente în domeniul transplantului i transfuziei sanguine : (1) Ministerul S ii este autoritatea na ional competent privind reglementarea, organizarea i controlul activit ilor din domeniul transplantului, al transfuziei sanguine, al securit ii sanitare a sângelui i al componentelorsanguineumane. (2) Agen ia Na ional de Transplant este autoritatea competent pentru coordonarea i supravegherea activit ii de transplant precum i pentru implementarea oric ror dispozi ii legale referitoare la activit ile de transplant de organe, esuturi i celule umane pentru utilizare terapeutic . (3) Institutul Na ional de Transfuzie Sanguin este autoritatea competent pentru coordonarea i supravegherea activit ii de recoltare, testare, prelucrare, conservare, distribuire i utilizare terapeutic a sângelui i a componentelor sanguine umane, cercetare tiin ific medical , precum i înv mânt medical de specialitate în domeniul transfuziei sanguine. (4) Registrul Na ional al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice – institu ie responsabil cu procesarea cererilor, din ar sau din str in tate, pentru utilizarea de celule stem hematopoietice de la donatori neînrudi i cu pacien ii, precum i pentru coordonarea colect rii i distribu iei celulelor hematopoetice centrelor de donare, de la donatori neînrudi i. Art. 124 Principiile generale ale activit ii de transplant i transfuzie sanguin sunt: a) Donarea de organe, esuturi i/sau celule de origine uman este voluntar , benevol i neurmat de avantaje de orice natur pentru sine sau pentru ter i cu excep ia serviciilor funerare oferite pentru donatorii deceda i i a drepturilor prev zute pentru donatorii de sânge în Legea nr.282/2005 privind organizarea activit ii de transfuzie sanguin , donarea de sânge i componente sanguine de origine uman , precum i asigurarea calit ii isecurit ii sanitare, învedereautiliz riilorterapeutice, cumodific rile icomplet rileulterioare, publicat în Monitorul Oficial al Românieinr. 915 din 13 octombrie 2005. b) Principiul autosuficien ei în domeniul transfuziei sanguine este un obiectiv na ional i comunitar, prin care se garanteaz disponibilitatea sângelui i a componentelor sanguine de origine uman pentru tratamente medicale. c) Donarea de organe, esuturi i celule de origine uman nu poate face obiectul tranzac iilor comerciale. Înc lcarea principiului don rii voluntare i neremunerate în vederea ob inerii unor câ tiguri financiare sau a unor avantaje pentru sine sau ter i, precum i constrângerea de orice fel a donatorului este interzis i sanc ionat . 43


d) Prelevarea i tranplantul de organe, esuturi i celule de origine uman se realizeaz numai în unit i acreditate de Ministerul S ii, la propunerea Agen iei Na ionale de Transplant, prin ordin al ministrului s ii. e) Tesuturile i celulele de origine uman prelevate pot fi utilizate imediat pentru transplant sau pot fi procesate i depozitate în b ncile de esuturi i celule acreditate de Ministerul S ii, la propunerea Agen iei Na ionale de Transplant, prin ordin al ministrului s ii. f) Activitatea de transfuziesanguin , donarea de sânge i componente sanguine de origine uman este reglementat de Legea nr. 282/2005, cu complet rile i modific rile ulterioare i prin ordine ale Ministrului S ii.

Cap.2 Donarea i transplantul de organe, esuturi i celule umane in scop terapeutic

Art. 125. (1) Prezentul capitol se aplic urm toarelor activit i: a) don rii, test rii, evalu rii, prelev rii, transportului i transplantului de organe umane. b) don rii, test rii, proces rii, conserv rii, stoc rii i distribuirii esuturilor i a celulelor umane, inclusiv celulelor stem hematopoietice din sângele periferic, din cordonul ombilical (sânge) i din m duva hematopoetic , celulelor reproductive (ovule, spermatozoizi) i celulelor stem adulte destinate utiliz rii la om. c) inspec iei sanitare a unit ilor acreditatepentru activitatea de transplantde organe, esuturi i celule de origine uman , utilizate în scop terapeutic. (2) Sunt excluse din domeniul de aplicare a acestui capitol esuturile i celulele utilizate ca grefe autologe ( esuturi prelevate i transplantate aceluia i individ) în cadrul aceleia i interven ii chirurgicale, f ca acestea s fie conservate la o banc . Art. 126 (1) Prelevarea de organe, esuturi i celule de origine uman , în scop terapeutic, se poate efectua în urm toarele condi ii: a) de la donatorul în via , având capacitate de exerci iu deplin , dup ob inerea consim mântului informat, scris, liber, prealabil i expres al acestora. Se interzice prelevarea de organe, esuturi i celule de la persoane lipsite de discern mânt; b) prelevarea de organe, esuturisaucelule de la donatorulviu se va efectuacuavizulcomisiei de avizare a don rii de la donatorulviu, constituit încadrulspitaluluiîncare se efectueaz transplantul, conformmetodologieielaborate de Agen iana ional de Transplant iaprobat prinordin al ministruluis ii; c) de la donatori deceda i, care si-au exprimat în timpul vie ii, op iunea în favoarea don rii, printr-un act notarial de consim mânt pentru prelevare, înregistrat în Registrul na ional al donatorilor de organe, esuturi i celule; d) în lipsa acordului exprimat în timpul vie ii al persoanei decedate, prelevarea de organe, esuturi i/sau celule, se poate realiza numai cu consim mântul scris al cel pu in unuia din membrii majori ai familiei sau al rudelor, în ordinea prev zut la art. 81 din Codul Civil. (2) în sensul prezentul titlu, donatorul decedat se define te astfel : a) donator decedat f activitate cardiac - persoana la care s-a constatat oprirea cardiorespiratorie iresuscitabil i ireversibil , confirmat în spital de 2 medici primari. Confirmarea donatorului decedat f activitate cardiac se face conform protocolului de resuscitare, elaborat de Agen ia Na ional de Transplant 44


b)donator decedat cu activitate cardiac - persoana la care s-a constatat încetarea ireversibil a tuturor func iilor creierului, conform protocolului de declarare a mor ii cerebrale, elaborat de Agen ia Na ional de Transplant. Declararea mor ii cerebrale se face de c tre medici care un fac parte din echipele de coordonare, prelevare, transplant de organe, esuturi i celule de origine uman . Art. 127 Se interzice prelevarea de organe, esuturi i celule de la poten iali donatori minori în via , cu excep ia cazurilor prev zute în prezenta lege. Art. 128 In cazul în care donatorul este minor, prelevarea de celule stem hematopoietice medulare sau periferice se face în urm toarele condi ii: (1) prelevarea de celule stem hematopoietice medulare sau periferice de la minori se poate face numai cu consim mântul minorului dac acesta a împlinit vârsta de 14 ani i cu acordul scris al ocrotitorului legal, respectiv al p rin ilor, tutorelui sau al curatorului. Dac minorul nu a împlinit vârsta de 14 ani, prelevarea se poate face cu acordul ocrotitorului legal; (2) în cazul donatorului care are cel pu in 14 ani, consim mântul acestuia, scris sau verbal, se exprim în fa a Comisiei de avizare a don rii de la donatorul viu din centrul unde se efectueaz transplantul, dup efectuarea obligatorie a unei anchete de c tre autoritatea tutelar competent . (3) Refuzul scris sau verbal al minorului împiedic orice prelevare. Cap.3. Finan area activit ii de transplant i transfuzie sanguin Art. 129 Sursele de finan are a activit ii de transplant sunt urm toarele: (1) Fondul na ional unic de asigur ri sociale de s tate, (2) bugetul Ministerului S ii, atât din bugetul de stat, cât i din venituri proprii; (3) contribu ia personal a pacientului pl tit în mod direct sau printr-un sistem de asigur ri voluntare de s tate; (4) dona ii i sponsoriz ri de la persoane fizice sau juridice, organiza ii neguvernamentale ori alte organisme interesate. Art. 130. Sursele de finan are a activit ii de transfuzie sanguin sunt urm toarele : (1) Activitatea Institutului Na ional de Transfuzie Sanguin este finan at integral din bugetul Ministerulu iS ii, de la bugetul de stat sau din veniturile proprii. (2) Din fondurile aprobate, Institutul Na ional de Transfuzie Sanguin finan eaz activitatea proprie i a centrelor de transfuzie sanguin teritoriale. (3) Veniturile realizate de Institutul Na ional de Transfuzie Sanguin si centrele de transfuzie sanguin teritoriale din efectuarea unor activit i medicale pentru care se percep tarife conform actelor normative în vigoare, constituie venituri proprii i se utilizeaz în condi iile legii. (4) Situa iile financiare de execu ie i bilan urile contabile trimestriale i anuale ale centrelor de transfuzie sanguin teritoriale se raporteaz la Institutul Na ional de Transfuzie Sanguin . (5) Situa iile financiare de execu ie i bilan urile contabile trimestriale i anuale ale Institutului Na ional de Transfuzie Sanguin se raporteaza si sunt aprobate de Ministerul Sanatatii. Cap.4. Sanc iuni 45


Art. 131 Organizarea, efectuarea prelev rii i/sau transplantului de organe, esuturi i/sau celule de origine uman , sânge i/sau componente sanguine umane precum i depozitarea esuturilor i celulelor de origine uman în alte condi ii decât cele prev zute de prezentul titlu, constituie infrac iune i se pedepse te conform legii penale. Art. 132 Prelevarea i/sau transplantul de organe i/sau esuturi i/sau celule de origine uman , sânge i/sau componente sanguine umane f consim mânt dat în condi iile prezentului titlu constituie infrac iune i se pedepse te cu închisoare de la 5 la 7 ani. Art. 133 Fapta persoanei care a dispus sau a efectuat prelevarea atunci când prin aceasta se compromite o autopsie medico-legal , solicitat în condi iile legii, constituie infrac iune i se pedepse te cu închisoare de la 1 la 3 ani. Art. 134 (1) Constituie infrac iune i se pedepse te cu închisoare de la 3 la 5 ani fapta persoanei de a dona organe i/sau esuturi i/sau celule de origine uman , sânge i/sau componente sanguine umaneîn scopul ob inerii de foloase materiale sau de orice alt natur , pentru sine sau pentru altul. (2) Determinarea cu rea-credin sau constrângerea unei persoane s doneze organe i/sau esuturi i/sau celule de origine uman , sânge i/sau componente sanguine umane constituie infrac iune i se pedepse te cu închisoare de la 3 la 10 ani. (3) Publicitatea în folosul unei persoane, în scopul ob inerii de organe i/sau esuturi i/sau celule de origine uman , sânge i/sau componente sanguine umane precum i publicarea sau mediatizarea unor anun uri privind donarea de organe i/sau esuturi i/sau celule umane, sânge i/sau componente sanguine umane în scopul ob inerii unor avantaje materiale sau de alt natur pentru sine, familie ori ter e persoane fizice sau juridice constituie infrac iune i se pedepse te cu închisoare de la 2 la 7 ani. Art. 135 (1) Organizarea i/sau efectuarea prelev rii i/sau transplantului de organe i/sau esuturi i/sau celule de origine uman , sânge i/sau componente sanguine umane în scopul ob inerii unui profit material pentru donator, constituie infrac iune de trafic de organe i/sau esuturi i/sau celule de origine uman , sânge i/sau componente sanguine umane i se pedepse te cu închisoare de la 3 la 10 ani. (2) Cu aceea i pedeaps se sanc ioneaz i cump rarea de organe, esuturi i/sau celule de origine uman , sânge i/sau componente sanguine umane în scopul revânz rii, în vederea ob inerii unui profit. (3) Tentativa se pedepse te conform legisla iei în vigoare. Art. 136 Introducerea sau scoaterea din ar de organe, esuturi si/sau celule de origine uman , precum i sânge i/sau componente sanguine umane f autoriza ie emis de Agen ia Na ional de Transplant în domeniu constituie infrac iune i se pedepse te cu închisoare de la 3 la 10 ani.

46


Cap.5.Dispozi ii tranzitorii i finale Art.137 (1) În termen de 90 zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Ministerul S ii va elabora normele metodologice de aplicare ale prezentului titlu i supuse aprob rii prin hot râre a guvernului. (2) Normele tehnice de aplicare ale prezentului titlu vor transpune inclusiv reglement rile pentru: a) donarea i transplantul de organe: Directiva 2010/53/UE a Parlamentului European i a Consiliului din 7 iulie 2010 privind standardele de calitate i siguran referitoare la organele umane destinate transplantului. (b) donarea i transplantul de celule i esuturi: Directiva 23/2004/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 31 martie 2004 asupra stabilirii standardelor de calitate i siguran asupra don rii, procur rii, test rii, proces rii, conserv rii, depozit rii i distribuirii esuturilor i celulelor umane; (3) Standardele de acreditare referitoare la opera iunile de donare i transplant, inclusiv standardele pentru registrele de donatori i registrele pentru pacien ii trasplanta i, vor fi elaborate de c tre Agen ia Na ional de Transplant, în concordan cu prevederile în vigoare la nivel comunitar i interna ional, i vor fi aprobate prin ordin ale ministrului s ii. Art. 138. (1) Prezentul titlu nu se refer la esuturi i celule care fac obiectul unor cercet ri tiin ifice sau care intr în componen a unor dispozitive medicale/cosmetice, precum i produse terapeutice anexe folosite pentru prepararea grefonului terapeutic. (2) Standardele i normele privind utilizarea plasmei pentru prepararea farmacologic a produselor plasmatice labile se reglementeaz i se aprob prin ordin al ministrului s ii. (3) Prezentul titlu intr în vigoare la 90 de zile de la data public rii în Monitorul Oficial a prezentei legi. (4) La data intr rii în vigoare a prezentului titlu, Titlul VI din Legea nr.95/2006, se abrog .

Titlul IX PERSONALUL DIN SISTEMUL DE S

TATE

Art. 139 (1) Asistenta medicala in sistemul de sanatate se asigura de c tre urm toarele categorii de personal: a) personal cu studii universitare medicale i nemedicale b) personal cu studii medii medicale i nemedicale; c) personal sanitar auxiliar; (2) Profesiile din sistemul de s tate reglementate la nivelul Uniunii Europene sunt cele de medic, farmacist, medic-dentist, asistent medical i moa a i se practica numai de persoanele cu diploma de licenta sau certificate de absolvire a unei institu ii de invatamint de specialitate care sunt autorizate potrivit prevederilor legale in vigoare i in acord cu cerin ele din Codul profesiilor medicale reglementate prezentat in anexa 1 a prezentei Legi. Art. 140 47


(1) Personalul cu studii universitare cuprinde, in afara profesiilor reglementate la nivelul Uniunii Europene i alte categorii precum biologi, chimi ti, psihologi, kinetoterapeu i i alt personal de specialitate cu studii superioare, care lucreaz in domeniul prevenirii, men inerii i imbunatatirii st rii de s tate a popula iei. Atribu iile acestora sunt reglementate prin prevederi legale specifice, iar obliga iile ce le revin in cadrul unitatilor medicale sunt definite prin regulamentele de organizare i func ionare ale unitatilor medicale. (2) Personalul de specialitate cu studii superioare din unit ile medicale are obliga ia sa participe, potrivit preg tirii sale, al turi de profesiile medicale reglementate, la activitatea acordare de asistenta medicala popula iei. Art. 141 (1) Personalul cu studii medii nereglementat în UE este format din laboran i, tehnicieni i alte cadre cu preg tire medie de specialitate. (2) Personalul cu studii medii nereglementat conform alin. (1) î i desfasoara activitatea sub îndrumarea i controlul direct al medicului sau farmacistului. Art. 142 Personalul sanitar auxiliar cuprinde infirmiere, îngrijitori, brancardieri, ambulan ieri, paramedici i alt personal, care include dar nu se limiteaz la: personalul care asigura curatenia i pastrarea igienei unitatilor medicale, preg tirea materialelor i echipamentelor necesare activitatii medicale i de îngrijire, înso irea la nevoie a bolnavilor spitaliza i; îndepline te alte sarcini prev zute de regulamentul de organizare i func ionare a unitatii medicale. Art. 143 Medicii, farmaci tii, întreg personalul din sistemul de s tate r spund, potrivit legii, de calitatea asistentei medicale acordate i au obliga ia sa ac ioneze cu responsabilitate profesionala i la cele mai înalte standarde etice i deontologice, sa aib o atitudine profund umana in întreaga lor activitate, sa- i perfec ioneze continuu preg tirea profesionala. Art. 144 (1) În vederea dezvolt rii celor mai adecvate politici de resurse umane pentru asigurarea st rii de s tate a popula iei se infiinteaza prin hot râre a guvernului Registrul na ional al personalului medical pentru profesiile reglementate care activeaz în sistemul de s tate, denumit in continuare Registrul na ional al personalului medical (2) Scopul Registrului na ional al personalului medical este: a) de a înregistra personalul medical din sistemul de s tate, pentru a asigura protec ia consumatorilor de servicii de s tate, pentru asigurarea furnizarii de servicii medicale numai de c tre persoanele care au calific rile necesare b) de a furniza datele necesare pentru managementul i politicile de resurse umane in tate. (3) Ministerul S ii este autoritatea care de ine, organizeaz i actualizeaz (inclusiv conform cerin elor cu privire la Sistemul de informare al pie ii interne – IMI) Registrul Na ional al personalului medical, pe care îl publica anual, cu respectarea prevederilor legale in vigoare privind protec ia datelor personale (4) Pentru realizarea Registrul Na ional al personalului medical, Ministerul S ii va colabora cu organiza iile profesionale ale personalului din sistemul de s tate, organizatii care sunt obligate sa transmit datele solicitate la procesorul de date autorizat de c tre Ministerul ii. (5) Personalul medical este obligat s transmit informa ii la procesorul de date autorizat, atunci când sunt solicitate. 48


(6) Procesorul autorizat are dreptul s solicite i s verifice informa iile primite de la personale fizice i juridice, în scopul de a ob ine informa ii pentru înscrierea în registru i de a ob ine informa ii de la alte registre, cu respectarea prevederilor legale in vigoare privind protec ia datelor personale (7) Urm toarele sunt informa iile minimale privind personalul medical care trebuie colectate în baza de date protejat a Registrului na ional al personalului medical: a) Date de identificare personal ; b) Informa ii privitoare la calific ri c) Informa ii cu privire la locul de munc ; d) Informa ii privind certificarea i autorizarea e) Alte date, conform reglement rilor în vigoare Art. 145 Dispozitii tranzitorii si finale (1) Prezentul titlu intre in vigoare la 30 de zile de la publicarea prezentei legi in Monitorul Oficial. (2) Primul Registru na ional al personalului medical se publica de c tre Ministerul S ii in anul calendaristic ulterior intr rii in vigoare a prezentului titlu.

TITLUL X SPUNDEREA CIVIL A PERSONALULUI MEDICAL I A FURNIZORULUI DE PRODUSE I SERVICII MEDICALE, SANITARE I FARMACEUTICE Cap. 1.

R spunderea civil a personalului medical

Art. 146 (1) În sensul prezentului titlu, urm torii termeni se definesc astfel: a) personalul medical este medici, medici denti ti, farmaci ti, asisten i medicali generali ti, asisten i medicali / tehnicieni cu alt formare specializat în domeniul îngrijirilor de s tate, moa e, fizioterapeu i, care acord servicii medicale; b) malpraxisul este eroarea profesional s vâr it în exercitarea actului medical sau medicofarmaceutic, generatoare de prejudicii asupra pacientului, implicând r spunderea civil a personalului medical i a furnizorului de produse i servicii medicale, sanitare i farmaceutice. (2) Personalul medical r spunde civil pentru prejudiciile produse din eroare, care includ i neglijen a, impruden a sau cuno tin e medicale insuficiente în exercitarea profesiunii, prin acte individuale în cadrul procedurilor de preven ie, diagnostic sau tratament. (3) Personalul medical r spunde civil i pentru prejudiciile ce decurg din nerespectarea reglement rilor prezentului titlu privind confiden ialitatea, consim mântul informat i obligativitatea acord rii asisten ei medicale. (4) Personalul medical r spunde civil pentru prejudiciile produse în exercitarea profesiei i atunci când î i dep te limitele competen ei, cu excep ia cazurilor de urgen în care nu este disponibil personal medical ce are competen a necesar . (5) R spunderea civil reglementat prin prezenta lege nu înl tur angajarea r spunderii penale, dac fapta care a cauzat prejudiciul constituie infrac iune conform legii. Art. 147 (1) Toate persoanele implicate în actul medical vor r spunde propor ional cu gradul de vinov ie al fiec ruia. 49


(2) Personalul medical nu este r spunz tor pentru daunele i prejudiciile produse în exercitarea profesiunii: a) când acestea se datoreaz condi iilor de lucru, dot rii insuficiente cu echipament de diagnostic i tratament, infec iilor nosocomiale, efectelor adverse, complica iilor i riscurilor în general acceptate ale metodelor de investiga ie i tratament, viciilor ascunse ale materialelor sanitare, echipamentelor i dispozitivelor medicale, substan elor medicale i sanitare folosite; b) când ac ioneaz cu bun -credin în situa ii de urgen , cu respectarea competen ei acordate. Cap. 2. R spunderea civil a furnizorilor de servicii medicale, materiale sanitare, aparatur , dispozitive medicale i medicamente Art. 148 (1) Unit ile sanitare publice sau private, în calitate de furnizori de servicii medicale, r spund civil, potrivit dreptului comun, pentru prejudiciile produse în activitatea de preven ie, diagnostic sau tratament, în situa ia în care acestea sunt consecin a: a) infec iilor nosocomiale, cu excep ia cazului când se dovede te o cauz extern ce nu a putut fi controlat de c tre institu ie; b) defectelor cunoscute ale dispozitivelor i aparaturii medicale folosite în mod abuziv, f a fi reparate; c) folosirii materialelor sanitare, dispozitivelor medicale, substan elor medicamentoase i sanitare, dup expirarea perioadei de garan ie sau a termenului de valabilitate a acestora, dup caz; d) accept rii de echipamente i dispozitive medicale, materiale sanitare, substan e medicamentoase i sanitare de la furnizori, f asigurarea prev zut de lege, precum i subcontractarea de servicii medicale sau nemedicale de la furnizori f asigurare de r spundere civil în domeniul medical. (2) Unit ile prev zute la alin. (1) r spund în condi iile legii civile pentru prejudiciile produse de personalul medical angajat, în solidar cu acesta. Art. 149 Unit ile sanitare publice sau private, furnizoare de servicii medicale, r spund civil i pentru prejudiciile cauzate, în mod direct sau indirect, pacien ilor, generate de nerespectarea reglement rilor interne ale unit ii sanitare. Art. 150 Unit ile sanitare publice sau private, furnizoare de servicii medicale, i produc torii de echipamente i dispozitive medicale, substan e medicamentoase i materiale sanitare r spund potrivit legii civile pentru prejudiciile produse pacien ilor în activitatea de preven ie, diagnostic i tratament, generate în mod direct sau indirect de viciile ascunse ale echipamentelor i dispozitivelor medicale, substan elor medicamentoase i materiale sanitare, în perioada de garan ie/valabilitate, conform legisla iei în vigoare. Art. 151 Prevederile art. 150 se aplic în mod corespunz tor i furnizorilor de servicii medicale sau nemedicale, subcontractate de c tre unit ile sanitare publice sau private furnizoare de servicii medicale, în cazul prejudiciilor aduse pacien ilor în mod direct sau indirect, ca urmare a serviciilor prestate.

50


Art. 152 Furnizorii de utilit i c tre unit ile sanitare publice sau private furnizoare de servicii medicale spund civil pentru prejudiciile cauzate pacien ilor, generate de furnizarea necorespunz toare a utilit ilor.

Art. 153 (1) La cererea oric rei persoane, sau dup caz, a reprezentantului legal al acesteia, care se consider victima unui malpraxis, s vâr it în exercitarea unei activit i de preven ie, diagnostic i tratament, furnizorul de produse i servicii medicale, sanitare i farmaceutice este obligat s informeze asupra circumstan elor i cauzelor producerii prejudiciilor pretinse, în termen de cel mult 15 zile de la data depunerii cererii pentru comunicarea informa iilor. (2) În cazul decesului unei persoane, care ar putea fi urmare a unui act de malpraxis imputabil unei activit i de prevenire, diagnostic i tratament, informa iile prev zute la alin. (1) sunt comunicate la solicitarea succesorilor acesteia. Cap. 3. Acordul pacientului informat Art. 154 (1) Pentru a fi supus la metode de preven ie, diagnostic i tratament, cu poten ial de risc pentru pacient, dup explicarea lor de c tre medic, medic dentist, asistent medical/moa , conform prevederilor alin. (2) i (3), pacientului i se solicit acordul scris. (2) În ob inerea acordului scris al pacientului, medicul, medicul dentist, asistentul medical/moa a sunt datori s prezinte pacientului informa ii la un nivel tiin ific rezonabil pentru puterea de în elegere a acestuia. (3) Informa iile trebuie s con in : diagnosticul, natura i scopul tratamentului, riscurile i consecin ele tratamentului propus, alternativele viabile de tratament, riscurile i consecin ele lor, prognosticul bolii f aplicarea tratamentului. Art. 155 Vârsta legal pentru exprimarea consim mântului informat este de 18 ani. Minorii î i pot exprima consim mântul în absen a p rin ilor sau reprezentantului legal, în urm toarele cazuri: a) situa ii de urgen , când p rin ii sau reprezentantul legal nu pot fi contacta i, iar minorul are discern mântul necesar pentru a în elege situa ia medical în care se afl ; b) situa ii medicale legate de diagnosticul i/sau tratamentul problemelor sexuale i reproductive, la solicitarea expres a minorului în vârst de peste 16 ani. Art. 156 (1) Medicul curant, asistentul medical/moa a r spund atunci când nu ob in consim mântul informat al pacientului sau al reprezentan ilor legali ai acestuia, cu excep ia cazurilor în care pacientul este lipsit de discern mânt, iar reprezentantul legal sau ruda cea mai apropiat nu poate fi contactat, datorit situa iei de urgen . (2) Atunci când reprezentantul legal sau ruda cea mai apropiat nu poate fi contactat, medicul, asistentul medical/moa a pot solicita autorizarea efectu rii actului medical autorit ii tutelare sau pot ac iona f acordul acesteia în situa ii de urgen , când intervalul de timp pân la exprimarea acordului ar pune în pericol, în mod ireversibil, s tatea i via a pacientului. Cap. 4.

Obligativitatea asigur rii asisten ei medicale

Art. 157 51


(1) Medicul, medicul dentist, asistentul medical/moa a au obliga ia de a acorda asisten medical /îngrijiri de s tate unei persoane doar dac au acceptat-o în prealabil ca pacient, criteriile de acceptare urmând a fi stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentului titlu. (2) Medicul, medicul dentist, asistentul medical/moa a nu pot refuza s acorde asisten medical /îngrijiri de s tate pe criterii etnice, religioase i orientare sexual sau pe alte criterii de discriminare interzise prin lege. (3) Medicul, medicul dentist, asistentul medical/moa a au obliga ia de a accepta pacientul în situa ii de urgen , când lipsa asisten ei medicale poate pune în pericol, în mod grav i ireversibil, tatea sau via a pacientului. Art. 158 (1) Atunci când medicul, medicul dentist, asistentul medical/moa a au acceptat pacientul, rela ia poate fi întrerupt : a) odat cu vindecarea bolii; b) de c tre pacient; c) de c tre medic, în urm toarele situa ii: (i) atunci când pacientul este trimis altui medic, furnizând toate datele medicale ob inute, care justific asisten a altui medic cu competen e sporite; (ii) pacientul manifest o atitudine ostil i/sau ireveren ioas fa de medic. (2) Medicul va notifica pacientului, în situa ia prev zut la alin. (1) lit. c) pct. (ii), dorin a termin rii rela iei, înainte cu minimum 5 zile, pentru ca acesta s g seasc o alternativ , doar în sura în care acest fapt nu pune în pericol starea s ii pacientului. Art. 159 (1) Medicul, asistentul medical/moa a, angaja i ai unei institu ii furnizoare de servicii medicale, au obliga ia acord rii asisten ei medicale/îngrijirilor de s tate pacientului care are dreptul de a primi îngrijiri medicale/de s tate în cadrul institu iei, potrivit reglement rilor legale. (2) Medicul poate refuza asigurarea asisten ei medicale în situa iile men ionate la art. 158 alin. (1) lit. c). Art. 160 În acordarea asisten ei medicale/îngrijirilor de s tate, personalul medical are obliga ia aplic rii standardelor terapeutice, stabilite prin ghiduri de practic în specialitatea respectiv , aprobate la nivel na ional, sau, în lipsa acestora, standardelor recunoscute de comunitatea medical a specialit ii respective. Cap. 5. Asigurarea obligatorie de r spundere civil profesional pentru medici, farmaci ti i alte persoane din domeniul asisten ei medicale Art. 161 (1) Personalul medical definit la art. 146 alin. (1) lit. a) care acord asisten medical , în sistemul public i/sau în cel privat, într-o loca ie cu destina ie special pentru asisten medical , precum i atunci când aceasta se acord în afara acestei loca ii, ca urmare a unei cereri exprese din partea persoanei sau a persoanelor care necesit aceast asisten ori a unui ter care solicit aceast asisten pentru o persoan sau mai multe persoane care, din motive independente de voin a lor, nu pot apela ele însele la aceast asisten , va încheia o asigurare de malpraxis pentru cazurile de r spundere civil profesional pentru prejudicii cauzate prin actul medical. (2) O copie dup asigurare va fi prezentat înainte de încheierea contractului de munc , fiind o condi ie obligatorie pentru angajare. 52


Art. 162 Furnizorii de produse i servicii medicale, sanitare sau farmaceutice prev zu i la art. 147 sunt obliga i s încheie o asigurare de r spundere civil pentru prejudiciile produse pacien ilor în activitatea de preven ie, diagnostic i tratament, generate în mod direct sau indirect de viciile ascunse ale echipamentelor i dispozitivelor medicale, substan elor medicamentoase i materiale sanitare, în perioada de garan ie sau valabilitate, conform legisla iei în vigoare. Art. 163 (1) Asigur torul acord desp gubiri pentru prejudiciile de care asigura ii r spund, în baza legii, fa de ter e persoane care se constat c au fost supuse unui act de malpraxis medical, precum i pentru cheltuielile de judecat ale persoanei prejudiciate prin actul medical. (2) Desp gubirile se acord indiferent de locul în care a fost acordat asisten medical . (3) Asigurarea obligatorie face parte din categoria B clasa 13 de asigur ri de r spundere civil i va cuprinde toate tipurile de tratamente medicale ce se efectueaz în specialitatea i competen a profesional a asiguratului i în gama de servicii medicale oferite de unit ile de profil. Art. 164 (1) Desp gubirile se acord pentru sumele pe care asiguratul este obligat s le pl teasc cu titlu de dezd unare i cheltuieli de judecat persoanei sau persoanelor p gubite prin aplicarea unei asisten e medicale neadecvate, care poate avea drept efect inclusiv v marea corporal ori decesul. (2) În caz de deces, desp gubirile se acord succesorilor în drepturi ai pacientului care au solicitat acestea. (3) Desp gubirile se acord i atunci când asisten a medical nu s-a acordat, de i starea persoanei sau persoanelor care au solicitat sau pentru care s-a solicitat asisten a medical impunea aceast interven ie. (4) Desp gubirile vor include i eventualele cheltuieli ocazionate de un proces în care asiguratul este obligat la plata acestora; cheltuielile de judecat sunt incluse în limita r spunderii stabilit prin poli a de asigurare. Art. 165 Desp gubirile se pl tesc i atunci când persoanele v mate sau decedate nu au domiciliul sau re edin a în România, cu excep ia cet enilor din Statele Unite ale Americii, Canada i Australia. Art. 166 (1) În cazul în care pentru acela i asigurat exist mai multe asigur ri valabile, desp gubirea se suport în mod propor ional cu suma asigurat de fiecare asigur tor. (2) Asiguratul are obliga ia de a informa asigur torul despre încheierea unor astfel de asigur ri cu al i asigur tori, atât la încheierea poli iei, cât i pe parcursul execut rii acesteia. Art. 167 (1) Limitele maxime ale desp gubirilor de asigurare se stabilesc prin ordin comun de ministrul ii i pre edintele CNAS, dup consultarea asocia iilor profesionale din domeniul asigur rilor i CMR, CFR, CMDR, OAMMR i OBBC. (2) Nivelul primelor, termenele de plat i celelalte elemente privind acest tip de asigur ri se stabilesc prin negociere între asigura i i asigur tori. Art. 168 53


Desp gubirile se pot stabili pe cale amiabil , în cazurile în care rezult spunderea civil a asiguratului.

cu certitudine

Art. 169 Desp gubirile se pl tesc de c tre asigur tor nemijlocit persoanelor fizice, în m sura în care acestea nu au fost desp gubite de asigurat. Art. 170 Desp gubirile pot fi solicitate i se pl tesc i c tre persoanele care nu au pl tit contribu ia datorat la sistemul public de s tate. Art. 171 (1) Drepturile persoanelor v mate sau decedate prin aplicarea unei asisten e medicale neadecvate se pot exercita împotriva celor implica i direct sau indirect în asisten a medical . (2) Aceste drepturi se pot exercita i împotriva persoanelor juridice care furnizeaz echipamente, instrumental medical i medicamente care sunt folosite în limitele instruc iunilor de folosire sau prescrip iilor în asisten medical calificat , conform obliga iei acestora, asumat prin contractele de furnizare a acestora. Art. 172 (1) Desp gubirile nu se recupereaz de la persoana r spunz toare de producerea pagubei când asisten a medical s-a f cut în interesul p ii v mate sau a decedatului, în lipsa unei investiga ii complete ori a necunoa terii datelor anamnezice ale acestuia, datorit situa iei de urgen , iar partea v mat sau decedatul nu a fost capabil, datorit circumstan elor, s coopereze când i s-a acordat asisten . (2) Recuperarea prejudiciilor de la persoana r spunz toare de producerea pagubei se poate realiza în urm toarele cazuri: a) v marea sau decesul este urmare a înc lc rii inten ionate a standardelor de asisten medical ; b) v marea sau decesul se datoreaz unor vicii ascunse ale echipamentului sau a instrumentarului medical sau a unor efecte secundare necunoscute ale medicamentelor administrate; c) atunci când v marea sau decesul se datoreaz atât persoanei responsabile, cât i unor deficien e administrative de care se face vinovat unitatea medical în care s-a acordat asisten medical sau ca urmare a neacord rii tratamentului adecvat stabilit prin standarde medicale recunoscute sau alte acte normative în vigoare, persoana îndrept it poate s recupereze sumele pl tite drept desp gubiri de la cei vinova i, al ii decât persoana responsabil , propor ional cu partea de vin ce revine acestora; d) asisten a medical a p ii v mate sau a decedatului s-a f cut f consim mântul acestuia, dar în alte împrejur ri decât cele prev zute la alin. (1). Art. 173 Asigura ii sau reprezentan ii acestora sunt obliga i s în tiin eze în scris asigur torul sau, dac este cazul, asigur torii despre existen a unei ac iuni în desp gubire, în termen de 3 zile lucr toare de la data la care au luat la cuno tin despre aceast ac iune. Cap. 6. Procedura de stabilire a cazurilor de r spundere civil a personalului medical sau a furnizorilor de produse i servicii medicale, sanitare sau farmaceutice Art. 174 54


(1) La nivelul structurilor teritoriale ale oraniza iilor profesionale de profil cu rol de reglementare a profesiilor medicale se constituie comisii de monitorizare i competen profesional pentru cazurile de malpraxis, denumite în continuare Comisii. (2) La edin ele Comisiei particip un reprezentant al societ ii de asigur ri la care a fost încheiat poli a de asigurare de c tre personalul medical sau furnizorul de produse i servicii medicale, sanitare sau farmaceutice, în calitate de invitat. (3) Normele metodologice cuprinzând Regulamentul de organizare i func ionare a Comisiei se elaboreaz de c tre oraniza iile profesionale de profil cu rol de reglementare a profesiilor medicale, se aprob prin decizia pre edintelui, cu avizul conform Ministerului S ii i se public în Monitorul Oficial al României, Partea I. Art.175 Comisia are ca atribu ii principale stabilirea existen ei sau inexisten ei unui caz de malpraxis i facilitatea solu ion rii amiabile a conflictelor dintre pacien i i personal medical, furnizorul de produse i servicii medicale, sanitare sau farmaceutice. Art. 176 Comisia poate fi sesizat de: a) persoana sau, dup caz, reprezentantul legal al acesteia, care se consider victima unui act de malpraxis s vâr it în exercitarea unei activit i de preven ie, diagnostic i tratament; b) succesorii persoanei decedate ca urmare a unui act de malpraxis imputabil unei activit i de preven ie, diagnostic i tratament. Art. 177 (1) În cazul în care asiguratorul sau oricare dintre p ile implicate nu este de acord cu decizia Comisiei, o poate contesta la instan a de judecat competent , în termen de 15 zile de la data comunic rii deciziei. (2) Procedura stabilirii cazurilor de malpraxis nu împiedic liberul acces la justi ie potrivit dreptului comun. Art. 178 (1) Întreaga procedur de stabilire a cazurilor de malpraxis, pân în momentul sesiz rii instan ei, este confiden ial . (2) Înc lcarea confiden ialit ii de c tre persoana care a f cut sesizarea duce la pierderea dreptului de a beneficia de procedura de conciliere. (3) Înc lcarea confiden ialit ii de c tre membrii Comisiei sau exper ii desemna i de aceasta atrage sanc iuni profesionale i administrative, conform regulamentelor aprobate. Art. 179 (1) Dac Comisia a re inut c s-a produs un prejudiciu pacien ilor, asigur torul, care garanteaz spunderea civil a personalului medical sau furnizorului de produse i servicii medicale, sanitare sau farmaceutice, transmite victimei prejudiciului sau succesorilor acesteia o ofert pentru desp gubirea integral a prejudiciului suferit, în limita plafonului asigurat prin contractele de asigurare. (2) Oferta prev zut la alin. (1) trebuie s acopere i daunele morale, în cazul producerii i solicit rii acestora. (3) Oferta pentru desp gubirea integral a prejudiciului suferit este transmis de asigur tor în termen de 2 luni de la primirea deciziei Comisiei. Art. 180 55


(1) Dac victima prejudiciului sau succesorii acesteia accept oferta prev zut la art. 179, ace tia încheie în condi iile legii un contract de tranzac ie privind prejudiciile produse, cu personalul medical sau furnizorul de produse i servicii medicale, sanitare sau farmaceutice, în termen de o lun de la data pl ii desp gubirii. (2) O copie a contractului de tranzac ie, prev zut la alin. (1) este transmis Comisiei de c tre personalul medical sau furnizorul de produse i servicii medicale, sanitare sau farmaceutice în termen de o lun de la data încheierii acestuia. Art. 181 Conflictul dintre pacient i personalul medical sau furnizorul de produse i servicii medicale, sanitare sau farmaceutice poate fi supus solu ion rii unui mediator autorizat, în condi iile legii. Cap. 7. Dispozi ii finale Art. 182 Organiza iile profesionale de profil cu rol de reglementare a profesiilor medicale întocmesc i transmit un raport anual detaliat pe care îl prezint Ministerului S ii,în primul trimestru al anului urm tor. Art. 183 Instan a competent s solu ioneze litigiile prev zute în prezenta lege este judec toria în a c rei circumscrip ie teritorial a avut loc actul de malpraxis reclamat. Art. 184 Actele de malpraxis în cadrul activit ii medicale de preven ie, diagnostic i tratament se prescriu în termen de un an de la producerea prejudiciului, cu excep ia faptelor ce reprezint infrac iuni. Art. 185 (1) Omisiunea încheierii asigur rii de malpraxis medical sau asigurarea sub limita legal de tre persoanele fizice i juridice prev zute de prezenta lege constituie abatere disciplinar i se sanc ioneaz cu suspendarea dreptului de practic sau, dup caz, suspendarea autoriza iei de func ionare. (2) Aceast sanc iune nu se aplic dac asiguratul se conformeaz în termen de 30 de zile obliga iei legale. Art. 186 Prevederile prezentului titlu nu se aplic activit ii de cercetare biomedical . Art. 187 Normele metodologice prev zute la art.174 alin.(3) se aprob în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului titlu. Art. 188 La data intr rii în vigoare a normelor metodologice prev zute la art. 187 se abrog TITLUL XV- R spunderea civil a personalului medical i a furnizorului de produse i servicii medicale.

56


TITLUL XI ASIGUR RILE SOCIALE DE SANATATE Cap. 1 Dispozi ii generale Art. 189 (1) Asigur rile sociale de s tate reprezint principalul sistem de finan are a ocrotirii s ii popula iei si care asigura accesul asigura ilor la un pachet de servicii de baz decontat din Fondul na ional unic de asigur ri sociale de s tate, denumit in continuare FNUASS. (2) Obiectivele sistemului de asigur ri sociale de s tate sunt: a) protejarea asigura ilor fa de costurile serviciilor medicale în caz de boal sau accident, precum i fata de costurile serviciilor preventive i de promovare a s ii; b) asigurarea protec iei asigura ilor în mod universal, echitabil i nediscriminatoriu în condi iile utiliz rii eficiente a Fondului na ional unic de asigur ri sociale de s tate. (3) Asigur rile sociale de s tate func ioneaz ca un sistem unitar, pe baza urm toarelor principii: a) solidaritate i subsidiaritate în constituirea i utilizarea Fondului na ional unic de asigur ri sociale de s tate; b) alegerea liber de c tre asigura i a asigur torului i a furnizorilor de servicii medicale, de medicamente i de dispozitive medicale, numi i în continuare FURNIZORI, în condi iile prezentei legi, ale legisla iei secundare aferente i ale contractelor dintre asigurat i asigur tor; c) libera concuren între asigur tori i între furnizorii care încheie contracte cu ace tia; d) autonomie în conducerea i administrarea Fondului na ional unic de asigur ri sociale de tate; e) participarea obligatorie la plata contribu iei de asigur ri sociale de s tate pentru formarea Fondului na ional unic de asigur ri sociale de s tate. f) transparen a activit ii sistemului de asigur ri sociale de s tate; (4) Pot func iona i forme voluntare de asigurare a s ii. Participarea la acestea nu exonereaz de obliga ia de a pl ti contribu ia pentru asigurarea social de s tate. Art. 190 (1) În în elesul prezentei legi, termenii i no iunile folosite au urm toarele semnifica ii: a) serviciile medicale – servicii nominalizate în pachetele de servicii, furnizate de c tre persoanele fizice i juridice, potrivit prezentului titlu; b) furnizorii – persoane fizice sau juridice autorizate de Ministerul S ii pentru a furniza servicii medicale, medicamente i dispozitive medicale i alte servicii de s tate în condi iile legii; c) pachetul de servicii de baz – cuprinde serviciile medicale, serviciile de îngrijire a ii, medicamentele, materialele sanitare, dispozitivele medicale i alte servicii la care au dreptul asigura ii i care se suport din fond, în condi iile stabilite prin legisla ia specifica contractului-cadru; d) asigurator de s tate –asigurator, persoana juridic român autorizat ca societate de asigur ri în conditiile legii s exercite activit ti de asigurare de sanatate, precum si sucursala unei societ ti de asigurare sau a unei societ ti mutuale dintr-un stat membru, care a primit o autorizatie de la autoritatea competent a statului membru de origine i îndepline te condi iile legale necesare pentru a func iona pe teritoriul României; e) asigura i – cet enii români, precum i cet enii str ini i apatrizii care au drept de edere temporar sau au domiciliul în România i fac dovada pl ii contribu iei la Fondul na ional unic de asigur ri sociale de s tate; 57


f) autorizarea – procesul in urma caruia autoritatea in drept emite un certificat care permite unei entitati sa exercite activitatea pe domeniul reglementat reprezint un control al calific rii i al respect rii legisla iei existente în domeniu, efectuat de catre institutiile abilitate pentru toate tipurile de furnizori, necesar pentru a ob ine permisiunea de a furniza servicii medicale în România; g) evaluarea serviciilor medicale – procedur extern de verificare a unui furnizor de servicii medicale cu privire la conformitatea cu standardele prealabil stabilite pentru acordarea serviciilor medicale, conform contractului cadru; h) contractare CNAS - asigur tor de s tate – procesul prin care se reglementeaz rela iile dintre CNAS i asigur torii de s tate, în vederea aloc rii sumelor pentru asigurarea drepturilor pentru asigura ii din cadrul sistemului de asigur ri sociale de s tate i condi iile acord rii serviciilor medicale din pachetul de baz ; i) contractare asigur tor de s tate-furnizor – procesul prin care se reglementeaz rela iile dintre asigur torii de s tate i furnizori, în vederea asigur rii drepturilor pentru asigura i în cadrul sistemului de asigur ri sociale de s tate; j) contract-cadru de asigurare – model al contractului de asigur ri de s tate, care reglementeaz drepturile i obliga iile pe care contractantul asigur rii, asiguratul i asigur torul de s tate le vor avea unul fa de cel lalt în cazul în care vor încheia un contract dup modelul respectiv; k) contractantul asigur rii – persoana fizic sau juridic ce încheie o asigurare de s tate cu un asigur tor de s tate in numele si beneficiul asiguratului; poate fi identic cu asiguratul in cazul persoanelor fizice. l) asigurare social de s tate – asigurare obligatorie încheiat între un asigur tor de tate i contractantul asigur rii în beneficiul persoanei care face obiectul asigur rii obligatorii, cu respectarea prezentei legi i a celorlalte reglement ri aplicabile; m) asigurare voluntar concomitent de s tate – asigurare de s tate încheiat de un asigur tor cu asiguratul pentru care are încheiat i asigurare social de s tate, având acela i statut fiscal de deductibilitate pentru angajat si angajatorca i asigurarea social de tate; incepand cu 1 ianuarie 2012 limita maxima a deductibilitatii este de 300 Euro intr-un an fiscal pentru fiecare asigurat; (2) Defini iile care pot exista în alte legi i care sunt diferite de cele prev zute la alin. (1) nu se aplic în cazul prezentei legi. Cap.2 Constituirea i utilizarea Fondului na ional unic de asigur ri sociale de s

tate

SEC IUNEA 1 Constituirea Fondului na ional unic de asigur ri sociale de s tate Art. 191 1) Fondul na ional unic de asigur ri sociale de s tate, denumit în continuare fondul, este un fond special care se constituie i se utilizeaz potrivit prezentei legi i este gestionat de catre CNAS. 2) Constituirea fondului se face din contribu ia pentru asigur ri sociale de s tate, denumit în continuare contribu ie, suportat dupa caz, de asigura i, de persoanele fizice i juridice care angajeaz personal salariat, din alte surse stabilite prin prezenta lege pentru diferite categorii de persoane asigurate, din subven ii primite de la bugetul de stat, din contribu ia trimestrial datorat de de in torii autoriza iilor de punere pe pia a medicamentelor conform prevederilor legale în vigoare, precum i din alte surse – dona ii, sponsoriz ri, dobânzi, precum i alte venituri, potrivit legii. 58


3) Contribu iile de asigur ri sociale de s tate obligatorii sunt cele prev zute de Codul fiscal i se administreaz de c tre organele fiscale din subordinea Agen iei Na ionale de Administrare Fiscal potrivit Codului de procedur 4) Sursele i modalit ile de plat ale contribu iei pentru categoriile de asigura i prev zu i la alin. (3) lit c) se vor stabili prin hot râre a Guvernului. 5) Colectarea contribu iilor se face de c tre Ministerul Finan elor Publice, prin ANAF, în contul unic deschis pe seama CNAS, în condi iile legii. Ministerul Finan elor Publice informeaz lunar CNAS cu privire la contul curent, i despre: - soldul final al fiec rei luni;- toate muta iile zilnice sau tranzac iile care au avut loc în contul curent in luna respectiva. 6) Ministerul Finan elor Publice nu percepe nici un cost cu privire la administrarea i gestionarea Fondului i stabile te în colaborare cu CNAS regulile cu privire la dobânda ce trebuie pl tit respectiv primit , pentru soldurile contului curent. 7) Ministerul Finan elor Publice deschide lunar în contul CNAS sumele necesare în vederea acoperirii obliga iilor financiare ale CNAS rezultate în urma contractelor încheiate de c tre aceasta cu asigur torii de s tate. 8) Angajatorii transmit lunar sau trimestrial, dup caz, declara ia privind plata contribu iei virate la fond c tre ANAF i c tre CNAS, conform procedurilor stabilite prin hot râre a guvernului. 9) Din sumele colectate în contul fondului potrivit alin. (2), o cot de 1% se constituie în fondul de rezerv al CNAS, o cota de 1% pentru administrarea, func ionarea i cheltuielile de capital ale CNAS i o cot de 5% se utilizeaz de catre CNAS ca fond de echilibrare a riscurilor între asigur torii de s tate. 10) În mod excep ional, în situa ii motivate, pentru acoperirea deficitului bugetului Fondului na ional unic de asigur ri sociale de s tate, dup epuizarea fondului de rezerv veniturile bugetului fondului se completeaz cu sume care se aloc de la bugetul de stat. 11) Fondul de rezerv se constituie în anii în care bugetul Fondului na ional unic de asigur ri sociale de s tate este excedentar, nu prime te sume în completare de la bugetul de stat potrivit alin. (4) i se constituie numai dup acoperirea deficitelor din anii preceden i ale bugetului Fondului na ional unic de asigur ri sociale de s tate. 12) Cota de contribu ie pentru concedii i indemniza ii de asigur ri sociale de s tate, destinat exclusiv finan rii cheltuielilor cu plata acestor drepturi, este de 0,85%, aplicat la fondul de salarii sau, dup caz, la drepturile reprezentând indemniza ie de omaj ori asupra veniturilor supuse impozitului pe venit, i se achit la bugetul Ministerului Muncii, Familiei i Protec iei Sociale în condi iile legii, metodologia stabilindu-se prin hot râre de Guvern 13) Persoanele care realizeaz venituri impozabile au obliga ia pl ii contribu iei de asigur ri sociale de s tate asupra tuturor veniturilor impozabile realizate, a a cum sunt ele definite prin reglement rile legale în vigoare, în cotele stabilite la Capitolul 4 – sec iunea 1 –Persoane asigurate. SEC IUNEA 2 Utilizarea i administrarea Fondului na ional unic de asigur ri sociale de s tate Art. 192 (1) Fondul na ional unic de asigur ri sociale de s tate se repartizeaz de catre CNAS asigur torilor de s tate pe baza unei metodologii i a criteriilor elaborate de CNAS i aprobate prin hot râre a Guvernului. 59


(2) Formula de egalizare a riscurilor ex ante reprezint formula de repartizare a fondurilor care va fi stabilit în condi iile alin. (1) pe baza urm toarelor date minimale: vârsta, sexul asigura ilor, mediul de reziden i profilul de morbiditate al acestora. (3) Sumele colectate în condi iile art.192 alin. (2) se utilizeaz pentru:o cot de 93% se distribuie direct asigur torilor de s tate, conform contractelor încheiate cu CNAS, pentru plata serviciilor medicale inclusiv a celor acordate în baza documentelor interna ionale cu parteneri în domeniul s ii la care România este parte, în condi iile stabilite prin acordul-cadru, de c tre asigur torii de s tate; (4) o cot de 1% se distribuie pentru cheltuielile de administrare, func ionare i de capital ale Casei Na ionale de Asigur ri de S tate; (5) o cota de 6% r mâne în contul CNAS, din care: 1% se utilizeaz pentru constituirea Fondului de rezerv , iar 5% pentru echilibrarea ex post a riscurilor între asiguratorii de tate. (6) Criteriile de alocare a fondului de echilibrare a riscurilor se elaboreaz de c tre CNAS cu consultarea Comisia de Supraveghere a Asigur rilor (CSA) i se aprob prin ordin comun al pre edintelui CNAS i al Ministrului S ii. (7) CNAS nu poate utiliza i aloca direct fonduri pentru: a) investi ii pentru construirea i consolidarea de unit i medicale; b) achizi ionarea de aparatura medicala ; c) finantarea unor m suri profilactice i tratamente instituite obligatoriu prin norme legale, altele decât cele prev zute de prezenta lege. (8) Cheltuielile prev zute la alin. (5) se pot suporta din bugetul propriu al furnizorilor, de la bugetul autoritatilor adinistratiei publcie locale i de la bugetul de stat, precum i din alte surse prev zute de lege. (9) Bugetul fondului se aprob de catre Parlament, la propunerea Guvernului, ca anex la legea bugetului de stat. Art. 193 (1) Sumele r mase neutilizate la nivelul CNAS la sfâr itul fiec rui an se reporteaz în anul urm tor i se utilizeaz pentru destina iile prev zute la art.192 alin. (3) lit.a) . Sumele alocate de la bugetul de stat i din veniturile proprii ale Ministerului S ii pentru realizarea programelor na ionale de s tate cu scop curativ, r mase neutilizate la sfâr itul anului, se vireaz de CNAS în contul bugetuluidin care au provenit. (2) Fondul de rezerv r mas neutilizat la finele anului se reporteaz în anul urm tor cu aceea i destina ie. (3) Utilizarea fondului de rezerv se stabile te prin legile bugetare anuale sau hot râri ale guvernului. (4) Din disponibilit ile fondului de rezerv i din excedentele înregistrate de fond din anii preceden i pot fi constituite depozite la termen la trezoreria statului purt toare de dobând , în condi iile stabilite prin conven ie încheiat între CNAS i Ministerul Finan elor Publice. Cap. 3 Organizarea sistemului de asigur ri sociale de s tate Art. 194 (1) Sistemul de asigur ri sociale de s tate este constituit din Casa Na ional de Asigur ri de tate, denumita în continuare CNAS, asigur torii de s tate în contract cu CNAS, furnizori i asigura i, conform legii.

60


(2) Sistemul de asigurari sociale de sanatate este reglementat si supravegheat de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, denumita in continuare CNAS i de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, denumita in continuare CSA, conform legii SECTIUNEA 1 Rolul i atribu iile CNAS Art. 195 (1) Casa Na ional de Asigur ri de S tate este institu ie public , cu personalitate juridic , aflat sub coordonarea Ministerului S ii, care reglementeaz , supravegheaz i controleaz sistemul de asigur ri sociale de s tate i care are sediul în municipiul Bucure ti, Calea C ra ilor nr. 248, sectorul 3. (2) CNAS asigur func ionarea unitar i coordonata a sistemului de asigur ri sociale de tate din România, pe baza statutului propriu aprobat prin hot râre a Guvernului. Art. 196 1) Atribu iile Casei Na ionale de Asigur ri de S tate sunt urm toarele: a) implementeaz , în domeniul asigur rile sociale de s tate, politicile generale i specifice în domeniul s ii elaborate de catre Ministerul S ii; b) reglementeaz , monitorizeaz i administreaz sistemul de asigur ri sociale de s tate; c) elaboreaz i actualizeaz Registrul unic de eviden a asigura ilor; d) elaboreaz i actualizeaz Registrul unic de eviden a furnizorilor autoriza i i evalua i în sistemul de asigur ri sociale de s tate; e) asigur îndrumarea metodologic a asiguratorilor de s tate i controleaz aplicarea legisla iei în domeniu; f) gestioneaz Fondul na ional unic de asigur ri sociale de s tate; g) asigur organizarea, gestionarea i dezvoltarea sistemului informatic i informa ional unic integrat din sistemul de asigur ri sociale de s tate; h) participa inclusiv financiar la evaluarea tehnologiilor medicale în vederea optimiz rii pachetului de baz de servicii medicale; i) asigur preg tirea i formarea profesional în domeniul asigur rilor sociale de s tate a personalului propriu i a personalului din sistemul de asigur ri sociale de s tate; j) ini iaz , negociaz i încheie cu institu ii similare documente de cooperare interna ional în domeniul s u de activitate; k) îndepline te func ia de organism de leg tur , care asigur comunicarea cu organismele similare din statele care au încheiat cu România documente interna ionale cu prevederi în domeniul s ii; l) prezint un raport anual al activit ii din sistemul de asigur ri sociale de s tate Guvernului, precum i alte rapoarte la solicitarea acestuia; m) negociaz i contracteaz cu institu ii abilitate de lege colectarea i prelucrarea datelor privind unele servicii medicale furnizate asigura ilor, inclusiv decontarea pe caz rezolvat DRG, în vederea contract rii i decont rii acestora de c tre asiguratorii de s tate; n) verific îndeplinirea condi iilor prev zute de reglement rile în vigoare de c tre asiguratorii de s tate i încheie contracte cu cei care îndeplinesc condi ii de eligibilitate i sunt selecta i în baza criteriilor de selec ie elaborate de CNAS i aprobate prin hot râre a Guvernului; o) poate realiza venituri din exploatarea patrimoniului propriu, precum i din alte activit i desf urate potrivit domeniului de competen ; p) aprob metodologia i modalit ile de gestionare i de distribuire ale cardului na ional i european de asigur ri de s tate; 61


q) elaboreaz acordul – cadru aprobat prin hot râre de guvern i normelor sale aplicare aprobate prin ordin al pre edintelui CNAS, cu consultarea organiza iilor patronale i sindicale reprezentative din domeniul medical precum i cu asocia iile reprezentative ale asigura ilor; q) supravegheaz pruden ial activitatea din sistemul asigur rilor de s tate i propune m suri necesare pentru a evita apari ia situa iilor de monopol ; r) supravegheaz , evalueaz periodic i ia masuri pentru a asigura calitatea serviciilor oferite atât de asiguratori cit si de furnizorii de servicii ; s) colectarea datelor i informa iilor primare necesare pentru aducerea la îndeplinire a atribu iilor sale legale, cu asigurarea m surilor de protec ie a datelor care se refer la subiec i individuali - persoane juridice sau fizice - date ob inute direct sau indirect, din surse administrative sau din alte surse ; t) elaboreaz algoritmul de calcul al mecanismului de egalizare a riscului i repartizeaz suma aferent procentului de 91% din bugetul Fondului, c tre asigur torii cu care se afl în contract; u) alte atribu ii prev zute de acte normative în domeniul s ii. (2) Pentru solicitarea de studii, date i inform ri care nu sunt legate de drepturile i obliga iile asiguratului, modul de derulare a rela iei contractuale de furnizare de servicii dintre asigur torii de s tate i furnizori sau asisten pentru angajatori pe domeniul asigur rilor sociale de tate pentru proprii angaja i, CNAS percepe tarife care constituie venituri la fond. Modalitatea de acordare a datelor i de calcul a acestor tarife se stabilesc prin ordin al pre edintelui CNAS, cu avizul consiliului de administra ie al CNAS. SECTIUNEA 2 Conducerea CNAS Art. 197 (1) CNAS este condus de un pre edinte numit de c tre Primul Ministru pentru un mandat de 4 ani. (2) Func ia de pre edinte al CNAS este asimilat celei de ministru delegat Nomenclatorul de func ii al aparatului propriu, condi iile de încadrare pe func ii, de promovare, de salarizare, precum i incompatibilit ile atribu iile fiec rei func ii se stabilesc prin Statutul CNAS aprobat prin hot râre de Guvern. cu respectarea reglement rilor privind func ia public i func ionarii publici i a reglement rilor privind salarizarea personalului din sectorul bugetar. (3) Organele de conducere ale CNAS sunt : a)Consiliul de administra ie, din a c rui componenta fac parte reprezentan i ai Ministerului ii, Ministerului de Finan e Publice, Comisiei de Supraveghere a Asigur rilor, Ministerului Muncii, Familiei i Protec iei Sociale, asigura ilor i ai persoanelor vârstnice, în condi iile stabilite prin Statutul CNAS. b) pre edintele CNAS c) directorul general, numit de pre edintele CNAS. (4) Pre edintele CNAS este i Pre edintele Consiliului de administra ie. (5) Atribu iile Consiliului de administra ie al CNAS sunt stabilite prin statutul propriu aprobat prin hot râre a guvernului. Art. 198 (1) Persoanele care fac parte dintre organele de conducere ale CNAS trebuie s îndeplineasc urm toarele condi ii: a) fie cet eni români i s aib domiciliul pe teritoriul României; 62


(2)

(3) (4)

(5)

(6)

(7)

b) aib calitatea de asigurat; c) nu aib cazier judiciar sau fiscal; Membrii consiliului de administra ie au obliga ia de a depune declara ie de avere i o declara ie de interese cu privire la incompatibilit ile prev zute de lege, în termen de 15 zile de la numirea în Consiliul de administra ie al CNAS. Declara ia de interese va fi actualizat ori de câte ori intervin modific ri. Actualizarea se face în termen de 30 de zile de la data modific rii respective. Declara iile se vor afi a pe pagina de internet (web) proprie a CNAS. Modelul declara iei de interese se aprob prin ordin al pre edintelui CNAS. Pe timpul execut rii mandatului, pre edintele nu poate exercita nici o alt func ie sau demnitate public , cu excep ia func iilor didactice din înv mântul superior. Membrii Consiliului de administra ie al CNAS, pe perioada exercit rii mandatului, nu sunt salaria i ai CNAS, cu excep ia pre edintelui. Membrii Consiliului de administra ie al CNAS nu pot exercita activit i la societ i comerciale sau la alte unit i care se afl în rela ii contractuale cu CNAS sau cu asigur torii de s tate. Constituie conflict de interese de inerea de c tre membrii Consiliului de administra ie al CNAS de p i sociale, ac iuni sau interese la furnizori care stabilesc rela ii contractuale cu asigur torii de s tate, precum i la orice asigur tor de s tate. Aceast dispozi ie se aplic i în cazul în care astfel de p i sociale, ac iuni sau interese sunt de inute de c tre so , so ie, rudele sau afinii pân la gradul al IV-lea inclusiv ai persoanei în cauz . Membrii Consiliului de administra ie al CNAS care, fie personal, fie prin so , so ie, afini sau rude pân la gradul al IV-lea inclusiv, au un interes patrimonial în problema supus dezbaterii consiliului de administra ie nu pot participa la dezbaterile consiliului de administra ie i nici la adoptarea hot rârilor. Prevederile alin.(2)-(6) se aplic i directorului general precum i tuturor persoanelor cu func ie de conducere din cadrul CNAS.

Art. 199 (1) Atribu iile principale ale pre edintelui CNAS sunt urm toarele: a) exercit atribu iile prev zute de lege, în calitate de ordonator principal de credite, pentru gestionarea fondului; b) organizeaz i coordoneaz activitatea de audit i control în sistemul de asigur ri sociale de s tate, potrivit atribu iilor specifice ale CNAS; c) particip ca invitat la edin ele Guvernului în care sunt dezb tute aspecte referitoare la tatea popula iei; d) nume te, sanc ioneaz i elibereaz din func ie personalul CNAS; e) reprezint CNAS în rela iile cu ter ii; f) aprob normele, regulamentele i procedurile administrative specifice îndeplinirii atribu iilor CNAS; g) analizeaz periodic activitatea CNAS i a asiguratorilor de s tate, modul de realizare a obiectivelor i dispune m suri pentru îmbun irea activit ii acestora, conform actelor normative în materie; h) alte atribu ii stabilite prin Statutul CNAS. (2) În exercitarea atribu iilor ce îi revin, precum i pentru punerea în aplicare a hot rârilor consiliului de administra ie, pre edintele CNAS emite ordine care devin executorii dup ce sunt aduse la cuno tin persoanelor interesate. Ordinele cu caracter normativ, emise în aplicarea prezentei legi, se public în Monitorul Oficial al României, Partea I. Art. 200 Consiliul de administra ie al CNAS are urm toarele atribu ii principale: 63


a) aprob planul anual de activitate pentru îndeplinirea prevederilor programului de asigur ri sociale de s tate; b) avizeaz statutul propriu al CNAS, care se aprob prin hot râre a guvernului; c) aprob propriul regulament de organizare i func ionare; d) aprob strategia sistemului de asigur ri sociale de s tate cu privire la utilizarea fondului; e) avizeaz proiectul bugetului fondului; f) avizeaz , în condi iile legii, repartizarea pe asigur tori a bugetului fondului; g) avizeaz utilizarea fondului de rezerv ; h) analizeaz semestrial stadiul derul rii contractelor avizeaz rapoartele de gestiune anuale, prezentate de pre edintele CNAS, contul de încheiere a exerci iului bugetar, precum i raportul anual de activitate; i) aprob , în baza raportului Cur ii de Conturi, bilan ul contabil i desc rcarea gestiunii anului precedent pentru CNAS; j) avizeaz proiectul contractului-cadru i al normelor metodologice de aplicare a acestuia; k) avizeaz lista medicamentelor de care beneficiaz asigura ii cu sau f contribu ie personal ; l) aprob criteriile privind calitatea asisten ei medicale acordate asigura ilor; m) avizeaz organigrama CNAS; n) alte atribu ii acordate prin acte normative în vigoare. Art. 201 Atribu iile principale ale directorului general sunt urm toarele: a) aplic normele de gestiune, regulamentele de organizare i de func ionare i procedurile administrative unitare; b) organizeaz i coordoneaz activitatea de control al execu iei contractelor de furnizare de servicii medicale; c) propune programe de ac iuni de îmbun ire a disciplinei financiare; d) stabile te modalitatea de contractare, cu respectarea contractului-cadru; e) organizeaz împreun cu alte structuri abilitate controale privind respectarea drepturilor asigura ilor i propune m suri în caz de nerespectare a acestora; f) supravegheaz i controleaz organizarea i func ionarea sistemului de asigur ri sociale de s tate i prezint anual rapoarte, pe care le d publicit ii; g) nume te, sanc ioneaz i elibereaz din func ie personalul casei de asigur ri. h) alte atribu ii acordate prin acte normative în vigoare. Art. 202 (1) Personalul CNAS este constituit din func ionari publici i personal contractual, în condi iile legii, i care nu pot desf ura activit i ca angajati sau personal contractual la furnizorii de servicii medicale. (2) Constituie conflict de interese de inerea de c tre personalul CNAS de p i sociale, ac iuni sau interese la furnizori care stabilesc rela ii contractuale cu asigur torii de tate, precum i la orice asigur tor de s tate. Aceast dispozi ie se aplic i în cazul în care astfel de p i sociale, ac iuni sau interese sunt de inute de c tre so , so ie, rudele sau afinii pân la gradul al IV-lea inclusiv ai persoanei în cauz . Art. 203 (1) Asigurarea calit ii serviciilor din pachetul de baz se realizeaz prin : a) reglementarea condi iilor de negociere i încheiere a contractelor între asiguratorii de tate i furnizori; 64


b) implementarea unui sistem informa ional i informatic corespunz tor asigur rii unei eviden e primare la nivel de asigurat privind serviciile medicale; c) controlul respect rii calit ii serviciilor medicale furnizate asigura ilor. (2) Realizarea atribu iilor care revin CNAS, potrivit prezentei legi, este supus controlului Guvernului i Cur ii de Conturi, potrivit dispozi iilor legale în vigoare. SECTIUNEA 3 Asigur torii de s tate Art. 204 (1) Asigur torii de s tate care pot intra în sistemul de asigur ri sociale de s tate au obliga ia îndeplinirii cumulative a urm toarelor condi ii de eligibilitate: a) fie autoriza i de Comisia de Supraveghere a Asigur rilor din România; b) fi încheiat la nivelul grupului national sau international din care fac parte poli e de asigurare de s tate pentru cel pu in un milion de asigura i în anul fiscal anterior intrarii in vigoare a titlului XI din prezenta lege; c) valoarea total a primelor de asigurare subscrise pentru persoanele prev zute la lit.b) s fi fost de cel pu in 250 (doua sute cincizeci) milioane de euro la nivelul grupului national sau international din care fac parte în anul fiscal anterior intrarii in vigoare a titlului XI din prezenta lege; (2) Între CNAS i asigur torii de s tate se încheie contracte de tip civil care reglementeaz condi iile de alocare a sumelor de c tre CNAS i condi iile acord rii serviciilor medicale, medicamentelor i dispozitivelor medicale din pachetul de baz pentru asigurati. Din sumele încasate de la CNAS, asiguratorii de s tate pot re ine pentru plata serviciilor de administrare ale asiguratorului o cot de 2,8%, iar diferen a va fi utilizat pentru plata serviciilor medicale din pachetul de baz pentru persoanele asigurate. Eventualele sume aferente pl ii serviciilor medicale r mase neutilizate la finele anului pot fi utilizate de c tre asiguratorul de s tate în anul curent, cu aceea i destina ie. (3) Asigur torii de s tate încheie contracte de tip civil, dup caz, cu furnizorii de servicii medicale din pachetul de baz i modalitatea de decontare a acestora. Condi iile minime privind modalitatea de acordare a serviciilor medicale, medicamentelor i dispozitivelor medicale din pachetul de baz i modalitatea de decontare a acestora se stabilesc prin Contractul-cadru, care se aprob prin hot râre a Guvernului si normele metodoclogice de aplicare a acestuia. (4) Asigur torii de s tate încheie contracte de tip civil, dup caz cu asigura ii sau cu reprezentan ii legali ai acestora privind condi iile de acordare a pachetului de servicii medicale de baz ; modelul contractului cadru de asigurare intre asiguratorii de sanatate si asigurati sau reprezentantii legali ai acestora se aprob prin ordin al pre edintelui CNAS. Art. 205 Atribu iile i drepturile asigur torilor de s tate sunt urm toarele: (1) încheie în mod nediscriminatoriu contracte de asigur ri sociale de s tate cu asigura ii din sistemul de asigur ri sociale de s tate din România; asiguratorii nu au dreptul sa rezilieze contractele de asigurari sociale de sanatate incheiate cu asiguratii. Încheierea contractelor de asigurari sociale de sanatate se poate face direct sau prin intermediari autoriza i de c tre Comisia de Supraveghere a Asigur rilor, în conformitate cu normele emise în aplicarea legii 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare. (2) Asigur torul de s tate poate stabili de comun acord cu un angajator s ofere avantaje suplimentare legate de pachetul de servicii asigurate i/sau avantaje financiare legate de 65


asigur ri voluntare suplimentare pentru angaja ii proprii, dac angaja ii s i actuali sau fo tii angaja i sau familiile acestora încheie asigurari de s tate în baza unui contract cadru, indicat în acordul respectiv; pentru aceasta este necesar ca angajatorul sa ob in acordul prealabil al angaja ilor pentru care va încheia contractul; avantajul oferit nu poate duce la diminuarea pachetului de servicii stabilit prin Contractul cadru. (3) informeze asigura ii, în mod nediscriminatoriu i corect asupra beneficiilor i serviciilor acordate în cadrul modelului de asigurare de baz oferit, precum i asupra drepturilor i obliga iilor lor; (4) contracteze pentru asigura ii proprii din sistemul de asigur ri sociale de s tate, servicii medicale cu furnizorii selecta i în baza criteriilor de evaluare stabilite de CNAS; (5) negocieze cu furnizorii de servicii medicale volumul i pre ul/tarifele în limita celor maximale stabilite de CNAS, precum i calitatea serviciilor medicale cump rate pentru asigura i, calitate care îndepline te criteriile ANCIS; (6) transmit CNAS si CSA toate informatiile stabilite prin ordine ale Presedintelui CNAS si CSA (7) elaboreze i s publice raportul anual i planul de activitate pentru anul urm tor cu privire la atribu iile ce le revin potrivit prezentei legi; (8) furnizeze gratuit informa ii i asisten în problemele asigur rilor sociale de s tate i ale serviciilor medicale persoanelor asigurate, angajatorilor i furnizorilor de servicii medicale; (9) contracteze i s deconteze serviciile medicale contractate cu furnizorii de servicii medicale în condi iile contractului-cadru; (10) monitorizeze serviciile medicale furnizate cantitativ i valoric, precum i respectarea criteriilor de calitate; (11) asigure, în calitate de institu ii competente, activit ile de aplicare a documentelor interna ionale cu prevederi în domeniul s ii încheiate de România cu alte state, inclusiv cele privind rambursarea cheltuielilor ocazionate de acordarea serviciilor medicale i a altor presta ii catre cetatenii UE, în condi iile respectivelor documente interna ionale; (12) încheie asigurari voluntare concomitente de s tate pentru asigura ii din sistemul de asigur ri sociale de s tate, care sunt deductibile, la determinarea profitului impozabil, începând cu 1 ianuarie 2012, în limita unei sume reprezentând echivalentul în lei a 300 euro într-un an fiscal, pentru fiecare asigurat i nu constituie avantaj de natur salarial a a cum este acesta definit în Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare. Cursul de schimb utilizat pentru determinarea echivalentului în euro este cursul de schimb LEU/EUR comunicat de Banca Na ional a României la data înregistr rii cheltuielilor. (13) poat constitui, pe baz contractual , re ele de furnizori care sa ofere servicii medicale, cu îndeplinirea prevederile legale referitoare la furnizorii de servicii medicale; (14) întreprind i s prevad în contractele cu furnizorii toate masurile necesare care sa asigure un management eficient al pacientului asigurat, pe baza prevederilor acestei legi; (15) utilizeze sistemul informatic unic integrat al CNAS. În situa ia în care se utilizeaz un alt sistem informatic acesta trebuie s fie interconectat cu SIUI i s furnizeze toate datele solicitate într-un format compatibil cu acesta, cu aceea i ritmicitate i periodicitate cu care sunt transmise datele în sistemul de asigur ri de s tate. (16) Alte atributii prevazute de acte normative in domeniul asigurarilor si al sanatatii

Cap. 4 Asigura ii

66


SEC IUNEA I Persoanele asigurate Art. 206 (1) Sunt asigura i, potrivit prezentei legi, to i cet enii români cu domiciliul în ar , precum i cet enii str ini i apatrizii care au solicitat i ob inut prelungirea dreptului de edere temporar sau au domiciliul în România i fac dovada pl ii contribu iei la fond, în condi iile prezentei legi. În aceast calitate, persoana în cauz încheie un contract de asigurare cu un asigur tor de s tate, la alegere, direct sau prin angajator cu acordul asiguratului, în condi iile prezentei legi. (2) to i copiii pân la vârsta de 18 ani, tinerii de la 18 ani pân la vârsta de 26 de ani, dac sunt elevi, inclusiv absolven ii de liceu, pân la începerea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni, ucenici sau studen i i dac nu realizeaz venituri din munc , în condi iile în care unul dintre p rin i este asigurat în sistemul de asigur ri sociale de s tate; (3) persoanele cu handicap care nu realizeaz venituri din munc , pensie sau alte surse, cu excep ia celor ob inute în baza Legii nr. 448/2006 privind protec ia i promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modific rile i complet rile ulterioare; (4) femeile îns rcinate i l uzele, dac nu au nici un venit sau au venituri sub salariul de baz minim brut pe ar garantat în plat . (3) Sunt asigurate persoanele aflate în una dintre urm toarele situa ii, pe durata acesteia, cu plata contribu iei din alte surse, în condi iile prezentei legi: a) so ul, so ia sau p rin ii f venituri proprii, afla i în între inerea unei persoane asigurate;în aceast situa ie persoana care are în între inere o astfel de persoan are obliga ia pl ii contribu iei de 5,5 % calculat la jum tate din salariul de baz minim brut pe ar garantat în plat ; b) se afl în concediu pentru incapacitate temporar de munc , acordat în urma unui accident de munc sau a unei boli profesionale; c) se afl în concediu i indemniza ie pentru cre terea copilului pân la împlinirea vârstei de 2 ani i în cazul copilului cu handicap, pân la împlinirea de c tre copil a vârstei de 3 ani sau se afl în concediu i indemniza ie pentru cre terea copilului cu handicap cu vârsta cuprins între 3 i 7 ani; d) pensionarii cu venituri din pensii mai mici de 740 lei; e) persoanele care beneficiaz de indemniza ie de omaj; f) execut o pedeaps privativ de libertate sau se afl în arest preventiv, precum i cele care se afl în executarea m surilor prev zute la art. 105, 113 i 114 din Codul penal, respectiv cele care se afl în perioada de amânare sau întrerupere a execut rii pedepsei privative de libertate, dac nu au venituri; g) persoanele care fac parte dintr-o familie care are dreptul la ajutor social, potrivit Legii nr. 416/2001, cu modific rile i complet rile ulterioare; h) str inii afla i în centrele de cazare în vederea return rii ori expulz rii, precum i cei care sunt victime ale traficului de persoane, care se afl în timpul procedurilor necesare stabilirii identit ii i sunt caza i în centrele special amenajate potrivit legi; i) persoanele cet eni români, care sunt victime ale traficului de persoane, pentru o perioad de cel mult 12 luni, dac nu au venituri; j) personalul monahal al cultelor recunoscute, aflat în eviden a Secretariatului de Stat pentru Culte, dac nu realizeaz venituri din munc , pensie sau din alte surse. k).tinerii cu vârsta de pân la 26 de ani care provin din sistemul de protec ie a copilului i nu realizeaz venituri din munc sau nu sunt beneficiari de ajutor social acordat în temeiul Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modific rile i complet rile ulterioare. 67


(5) Dovada calit ii de asigurat se realizeaz cu cardul na ional de asigur ri sociale de s tate sau dup caz, cu alte documente care se stabilesc prin ordin al pre edintelui CNAS. (6) Persoanele asigurate din statele cu care România a încheiat documente interna ionale cu prevederi în domeniul s ii beneficiaz de servicii medicale i alte presta ii acordate pe teritoriul României, în condi iile prev zute de respectivele documente interna ionale. (7) Urm toarele categorii de persoane pot încheia asigur ri sociale de s tate: a) membrii misiunilor diplomatice acreditate în România; b) cet enii str ini i apatrizii care se afl temporar în ar , f a solicita viz de lung edere; c) cet enii români cu domiciliul în str in tate care se afl temporar în ar . (8) Pentru persoanele care se asigur facultativ în condi iile alin. (5), contribu ia lunar la fond se calculeaz prin aplicarea cotei de 10,7% la valoarea a dou salarii de baz minime brute pe ar , pentru pachetul de servicii stabilit prin contractul-cadru (9) Persoanele care nu fac dovada calit ii de asigurat beneficiaz de servicii medicale numai în cazul urgen elor medico-chirurgicale i al bolilor cu poten ial endemo-epidemic i cele prev zute în Programul na ional de imuniz ri, monitorizarea evolu iei sarcinii i a l uzei, servicii de planificare familial , în cadrul unui pachet minimal de servicii medicale, stabilit prin contractul cadru, la valoarea tarifelor pentru serviciile de s tate respective prevazute in Contractul Cadru. (10) Nerespectarea obliga iilor de plat a contribu iei de asigur ri sociale de s tate potrivit prevederilor prezentei legi duce la diminuarea pachetului de servicii de baz . Diminuarea pachetului de servicii de baz are loc dup 3 luni de la ultima plat a contribu iei. (11) Asigura ii au dreptul la pachetul de baz de servicii medicale de la data începerii pl ii contribu iei la fond, urmând ca sumele restante s fie recuperate în condi iile legii, inclusiv accesoriile aplicate pentru crean ele bugetare. (12) Datele necesare pentru stabilirea calit ii de asigurat vor fi transmise în mod gratuit CNAS de c tre autorit ile, institu iile publice i alte institu ii, pe baz de protocol. (13) Veniturile asupra c rora se calculeaz contribu ia de asigur ri sociale de s tate sunt veniturile definite în cuprinsul Codului fiscal i sunt reprezentate de urm toarele: a) veniturile din salarii sau asimilate salariilor, precum i orice alte venituri realizate din desf urarea unei activit i dependente; b) veniturile din activit i independente; c) veniturile din agricultur d) veniturile din cedarea folosin ei bunurilor; e) veniturile din investi ii; f) veniturile din premii i din jocuri de noroc; g) veniturile din alte surse, cu excep ia veniturilor din transferul propriet ilor imobiliare, dobânzi; i) veniturile din pensii care dep esc 740 de lei (14) În cazul în care veniturile lunare enumerate la alin. (13) sunt sub nivelul salariului minim brut pe ar garantat în plat , persoanele care le realizeaz au obliga ia pl ii contribu iei calculate la nivelul salariului minim brut pe ar garantat în plat . (15) Persoanele care nu realizeaz venituri de natura celor men ionate la alin. (13) i care nu se încadreaz în categoriile de persoane care beneficiaz de asigurarea de s tate f plata contribu iei, dar care au obliga ia s se asigure, pl tesc contribu ia lunar de asigur ri sociale de tate calculat la nivelul salariului de baz minim brut pe ar garantat în plat . (16) Pentru persoanele prev zute la alin.(3) contribu ia de asigur ri sociale de s tate se suport , dup cum urmeaz : a) de la bugetul de stat pentru persoanele prev zute la lit. c), d), f), g), h), i), j) i k); 68


b) de c tre angajator sau din fondul de asigurare pentru accidente de munc i boli profesionale constituit în condi iile legii, pentru persoanele prev zute la lit. b); c) de c tre bugetul asigur rilor de omaj, pentru persoanele prev zute la lit. e); d) de c tre persoan asigurat în grija c reia se afl persoana prev zut la lit.a). SEC IUNEA 2 Principalele drepturi i obliga ii ale asigura ilor Art. 207 (1) Asigura ii au urm toarele drepturi: a) beneficieze de un pachet de servicii de baz în condi iile prezentei legi, stabilit prin contractul-cadru; b) beneficieze de pachetul de servicii de baz în caz de boal sau de accident, din prima zi de îmboln vire sau de la data accidentului i pân la vindecare, în condi iile stabilite de prezenta lege i contractul-cadru; c) aleag asigur torul de s tate dintre cei cu care CNAS a incheiat contracte, precum i furnizorii de servicii medicale dintre cei cu care asigur torul de s tate ales a încheiat contracte de furnizare de servicii, în condi iile prezentei legi i ale contractului-cadru; d) schimbe asigur torul de s tate la interval de minimum un an de la data incheierii cu acesta a contractului de asigurare sociala de sanatate, cu excep ia situa iilor stabilite prin contractul-cadru; aceasta schimbare se poate face doar in perioada octombrie-noiembrie a fiecarui an calendaristic pentru anul urmator; procedura de schimbare a contractului de asigurare sociala de sanatare va fi stabilita prin norme specifice stabilite prin ordin al Presedintelui CNAS; e) î i schimbe medicul de familie ales în condi iile stabilite în contractul-cadru; f) beneficieze de servicii medicale, medicamente, materiale sanitare i dispozitive medicale cuprinse în pachetul de baz , în condi iile prezentei legi i ale contractuluicadru, în mod nediscriminatoriu; g) li se garanteze confiden ialitatea privind datele cu caracter personal, în special în ceea ce prive te diagnosticul i tratamentul, conform legilor în vigoare; h) fie informa i, de c tre asigur torul de s tate, în mod nediscriminatoriu i corect, asupra beneficiilor i serviciilor acordate în cadrul modelului de asigurare de baz , precum i asupra altor forme de asigurare oferite de asigurator. (2) Obliga iile asigura ilor pentru a putea beneficia de drepturile prev zute la alin.(1) sunt urm toarele: a) opteze pentru un asigur tor de s tate i s achite contribu ia datorat fondului i alte plati, în condi iile stabilite prin contractul-cadru; b) se înscrie pe lista unui medic de familie; c) anun e medicul de familie ori de câte ori apar modific ri în starea lor de s tate; d) se prezinte la controalele profilactice i la cele periodice stabilite prin contractul-cadru i prin contractul cu asiguratorul de s tate; e) anun e în termen de 15 zile medicul de familie i asigur torul de s tate asupra modific rilor datelor de identitate sau a modific rilor referitoare la încadrarea lor într-o anumit categorie de asigura i; f) respecte cu stricte e tratamentul i indica iile medicului; g) aib o conduit civilizat fa de personalul medical; h) prezinte furnizorilor de servicii medicale, cardul na ional sau dup caz, documentele justificative care atest calitatea de asigurat. 69


(3) În cazul în care un asigurat, în baza asigur rii sale sociale de sanatate, apeleaz la serviciile unui alt furnizor decat unul dintre cei cu care asiguratorul sau de sanatate este in relatii contractuale, asiguratul are dreptul la plata de c tre asigur tor a cheltuielilor realizate în leg tur cu serviciile medicale de care beneficiaz conform contractului-cadru, furnizorul putând solicita o plata suplimentara din partea asiguratului, care nu poate însa sa dep easc 5% din valoarea stabilita de CNAS pentru respectivul serviciu. Art. 208 În în elesul prezentei legi termenii de mai jos, au urm toarea semnifica ie: a) coplata - suma care reprezint plata contribu iei b ne ti a asiguratului în temeiul obliga iei prev zute la art. 206 alin.(2) lit.a) pentru a putea beneficia de serviciile medicale din pachetul de servicii de baz , în cadrul sistemului de asigur ri sociale de s tate ; b) tichetul moderator pentru s tate – formular cu regim special al c rui model i modaliate de utilizare se aprob prin ordin al ministrului s ii i al pre edintelui CNAS. Art. 209 Asigur rile voluntare de s condi iile prezentei legi.

tate de tip complementar suport coplata datorat de asigurat în

Art. 210 Suma prev zut drept coplat se calculeaz procentual din valoarea serviciilor medicale prev zute în pachetul de baz , în condi iile acordului cadru. Cuantumul copl ii în procente, precum i valoarea serviciilor medicale sunt stabilite prin acordul cadru. Art.211 Suma prev zut drept coplat se încaseaz suplimentar de c tre furnizorii de servicii medicale, medicamente i dispozitive medicale, fa de cea decontat din Fond de c tre asigur torii de tate. Art.212 Suma perceput drept coplat în cursul unui an nu poate dep i a dou sprezecea parte din valoarea veniturilor nete anuale realizate. Art.213 Documentul justificativ prin care se face dovada copl ii este tichetul moderator pentru s

tate.

Art.214 Sumele încasate din coplat constituie venituri ale furnizorilor i se utilizeaz pentru îmbun irea calit ii serviciilor medicale i pentru achizi ionarea tichetului moderator pentru tate. Art.215 Urm toarele categorii de asigura i sunt scutite de la coplat , dup cum urmeaz : i) copiii pân la vârsta de 18 ani, tinerii de la 18 ani pân la vârsta de 26 de ani, dac sunt elevi, inclusiv absolven ii de liceu, pân la începerea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni, ucenici sau studen i i dac nu realizeaz venituri din munc , j) bolnavii cu afec iuni incluse în programele na ionale de s tate stabilite de Ministerul ii, pentru serviciile medicale aferente bolii de baz respectivei afec iuni, dac nu realizeaz venituri din munc , pensie sau din alte resurse; k) pensionarii cu venituri numai din pensii de pân la 740 lei/lun . 70


Cap. 5 Furnizorii de servicii medicale SEC IUNEA 1 Furnizorii de servicii medicale medicamente i dispozitive medicale Art. 216 Furnizorii de servicii medicale organiza i, autoriza i, evalua i i selecta i conform reglementarilor legale în vigoare, care pot fi în rela ii contractuale cu asigur torii de s tate sunt: a) unit i medicale publice sau private; b) farmacii, distribuitori i produc tori de medicamente i materiale sanitare; c) alte persoane fizice i juridice care furnizeaz servicii medicale. SEC IUNEA 2 Principalele drepturi i obliga ii ale furnizorilor de servicii medicale Art. 217 (1) Furnizorii au urm toarele drepturi: a) încheie contracte cu asigur torii de s tate în condi iile prezentei legi i ale contractului-cadru; b) fie informa i de c tre asigur torul de s tate asupra motivului pentru care nu au fost selecta i pentru încheierea contractului, în termen de 60 de zile de la transmiterea unei oferte; c) sa li se deconteze contravaloarea serviciilor medicale, medicamentelor i dispozitivelor medicale acordate în baza contractelor încheiate cu asigur torii; decontarea serviciilor medicale, medicamentelor i a dispozitivelor medicale aferente lunii decembrie a anului în curs se face în luna ianuarie a anului urm tor; d) încheie contracte de furnizare de servicii cu unul sau mai mul i asigur tori. (2) Furnizorii au urm toarele obliga ii: a) pun la dispozi ia asigur torilor de s tate i CNAS documentele justificative medicale cu privire la tipul serviciilor acordate i calitatea acestora; b) aib o conduit civilizat fa de asigura i; c) utilizeze sistemul informatic i informa ional unic integrat; d) utilizeze documentele i formularele electronice sau pe suport de hârtie utilizate în sistemul de asigur ri sociale de s tate; e) acorde servicii medicale decontate din fond numai la prezentarea cardului na ional sau a altor documente justificative care atest calitatea de asigurat, in conformitate cu prevederile prezentei legi; f) acorde servicii medicale pe baza protocoalelor de îngrijire i a traseelor clinice ale pacientului elaborate în vederea decont rii i agreate cu asiguratorii de s tate cu care au contract. g) încaseze coplata/contribu ia personal de la asigura i în condi iile acordului-cadru. SEC IUNEA 3 Contractul-Cadru Art. 218 (1) Contractul-cadru se elaboreaz de c tre CNAS pentru o perioad de pân la 5 ani i se aprob prin hot râre a Guvernului i reglementeaz , în principal urm toarele: 71


a) modalit ile de acordare a serviciilor medicale, medicamentelor i dispozitivelor medicale; b) condi iile de negociere i contractare între CNAS i asigur tori; c) condi iile de negociere, contractare i decontare între asigur tori i furnizori; d) condi iile de negociere i contractare între i asigur torii i asigura i; e) modalit ile de prescriere, eliberare i decontare a medicamentelor; f) pachetul de servicii medicale de baz ; g) pachetul minim de servicii pentru persoanele care nu fac dovada calit ii de asigurat. (2) In aplicarea contractului cadru se elaboreaz anual norme metodologice de aplicare, aprobate prin ordin al pre edintelui CNAS, avizat de ministrul s ii i ministrul finan elor publice. (3) Modalit ile de plat a furnizorilor de servicii medicale care se detaliaz prin contractulcadru i normele de aplicare ale acestuia pot fi: a) tarif pe persoana asigurat b) tarif pe serviciu medical c) tarif pe caz rezolvat d) tarif pe zi de spitalizare e) prin pre de referin f) prin pre de decontare g) prin buget global h) tarif pe episod de boal i) plata prin capita ie activ j) plata prin capita ie pasiv k) bonusuri l) alte forme prev zute de reglement rile în vigoare (4) Pachetul de servicii medicale de baz acordate cuprinde urm toarele tipuri de servicii: a) servicii medicale profilactice b) servicii medicale de consulta ie i diagnostic c) servicii medicale curative i servicii de recuperare d) servicii paleative e) medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale i alte mijloace terapeutice f) serviciile de urgenta medico-chirurgicale (5) Contractul cadru con ine reglementari privind serviciile medicale acordate asigura ilor români pe teritoriul altor state membre UE sau a altor state cu care România a încheiat documente interna ionale cu prevederi în domeniul s ii. (6) Serviciile care nu sunt cuprinse în pachetul de baz nu se suport din fond. Pentru aceste servicii pot exista forme voluntare de asigur ri de s tate. (7) Lista cu medicamente de care beneficiaz asigura ii cu sau f contribu ie personal se elaboreaz de c tre Ministerul S ii i CNAS, cu consultarea Colegiului Farmaci tilor din România si a asiguratorilor inregistrati la CNAS, i se aprob prin hot râre a guvernului. (8) În list se pot include numai medicamente prev zute în Nomenclatorul cuprinzând medicamentele autorizate pentru punere pe pia în România. (9) Modalitatea de suportare din fond a medicamentelor pentru copiii pân la vârsta de 18 ani, tineri între 18 i pân la 26 de ani, femei gravide i l uze, precum i pentru persoanele prev zute în legi speciale se stabile te prin Acordul cadru.

72


SEC IUNEA 4 Servicii medicale acordate asigura ilor pe teritoriul altor state Art. 219 (1) Persoanele asigurate în sistemul de asigur ri sociale de s tate din România, aflate pe teritoriul statelor cu care România a încheiat documente interna ionale cu prevederi în domeniul s ii, beneficiaz de servicii medicale pe teritoriul acestor state, în condi iile prev zute de respectivele documente interna ionale. (2) Rambursarea cheltuielilor ocazionate de acordarea serviciilor medicale în baza documentelor interna ionale cu prevederi în domeniul s ii la care România este parte este efectuat de asigur torii de s tate conform reglementarilor în vigoare. (3) Pentru efectuarea opera iunilor prev zute la alin. (1) CNAS poate deschide conturi la o institu ie bancar în care asigur torii de s tate vor vira sumele reprezentând cheltuielile ocazionate de acordarea serviciilor medicale i a altor presta ii persoanelor men ionate la alin. (1), în condi iile documentelor interna ionale cu prevederi în domeniul s ii la care România este parte. Metodologia de efectuare a acestor pl i se stabile te prin ordin al pre edintelui CNAS, cu avizul Ministerului Finan elor Publice. Cap. 6 Controlul Art. 220 (1) Asiguratorul de s tate controleaz modul în care furnizorii de servicii medicale respect clauzele contractuale privind serviciile furnizate, furnizorii având obliga ia s permit accesul la eviden ele referitoare la serviciile medicale prestate în derularea contractului. (2) Furnizorii de servicii medicale au obliga ia de a pune la dispozi ia organelor de control ale asiguratorilor de s tate documentele justificative medicale i financiar contabile conform contractului dintre p i. (3) Controlul asupra activitatii asiguratorilor de sanatate este exercitat de catre CSA, potrivit Legii nr.32/2000 privind activitatea de asigurare i supravegherea asigur rilor, cu modific rile i complet rile ulterioare si de c tre CNAS conform atributiilor acesteia si de catre organele abilitate, in conditiile legii. Cap. 7 R spunderi i sanc iuni Art. 221 Înc lcarea prevederilor prezentei legi atrage r spunderea material , civil , contraven ional sau penal , dup caz. SEC IUNEA 1: Sanc iuni Art. 222 Sanc iunile pentru nerespectarea obliga iilor contractuale de c tre furnizorii de servicii medicale, medicamente i dispozitive medicale, cuprinse în contractele încheiate cu asigur torii de tate, se stabilesc prin contractul-cadru, impreuna cu celelalte sanc iuni prev zute de legisla ia în vigoare.

73


SEC IUNEA 2: Infrac iuni Art. 223 Fapta persoanei care dispune utilizarea în alte scopuri sau nevirarea la fond a contribu iei re inute de la asigura i constituie infrac iunea de deturnare de fonduri i se pedepse te conform prevederilor din Codul penal. Art. 224 Completarea declara iei angajatorilor privind obligatiile de plata a contributiilor sociale i evidenta nominala a persoanelor asigurate cu date nereale, având ca efect denaturarea eviden elor privind asigura ii, stadiul de cotizare sau contribu iile fa de fond, constituie infrac iunea de fals intelectual i se pedepse te conform prevederilor din Codul penal. SEC IUNEA 3: Contraven ii Art. 225 Constituie contraven ii urm toarele fapte: a) nedepunerea la termen a declara iei angajatorilor privind obligatiile de plata a contributiilor sociale i evidenta nominala a persoanelor asigurate; b) nedepunerea la termen a declara iei individuale privind obligatiile fata de fond; c) nevirarea contribu iei datorate legii de c tre persoanele fizice i juridice angajatoare; d) refuzul de a pune la dispozi ia organelor de control ale ANAF i ale asigur torilor a documentelor justificative i a actelor de eviden necesare în vederea stabilirii obliga iilor la fond; e) refuzul de a pune la dispozi ia organelor de control ale asigur torilor i ale CNAS a documentelor justificative medicale i financiar contabile, cu privire la tipul serviciilor acordate i calitatea acestora, decontate din fond nerespectarea în orice mod, de catre asiguratorii de sanatate a ordinelor si normelor adoptate de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor in aplicarea prezentei legi, precum si a legislatiei din domeniul asigur rilor i reasigur rilor. Art. 226 Contraven iile prev zute la art. 224 de mai sus se sanc ioneaz dup cum urmeaz : a) cele prev zute la lit. a) i d), cu amend de la 5.000 lei la 10.000 lei; b) cele prev zute la lit. c) i e), cu amend de la 30.000 lei la 50.000 lei. c) cele prev zute la lit. b), cu amend de la 50 lei la 100 lei; d) cele prev zute la lit. f se sanctioneaz conform Legii nr.32/2000 privind activitatea de asigurare ti supraveghere a asigur rilor Art. 227 (1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre organele de control ale ANAF, CSAsi CNAS. (2) Amenzile contraventionale aplicate de catre ANAF si CNAS conform prezentei legi constituie venituri la bugetul de stat Art. 228 Prevederile art. 225 si 226 se completeaz cu dispozi iile Ordonan ei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraven iilor, aprobat cu modific ri i complet ri prin Legea nr. 180/2002, cu modific rile i complet rile ulterioare.

74


Art. 229 (1) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, dup caz, de la data comunic rii acestuia, jum tate din minimul amenzii prev zute la art. 180 de mai sus, agentul constatator f când men iune despre aceast posibilitate în procesul-verbal. (2) Dispozi iile prezentei legi referitoare la obliga iile fa de fond se completeaz cu prevederile Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea i combaterea evaziunii fiscale. Art. 230 În cazul nerespect rii de c tre asigur torii de s tate a obliga iilor prev zute în contractul încheiat cu CNAS se aplic sanc iunile prev zute în contractul cadru de asigurare precum i alte sanc iuni prev zute de legisla ia în vigoare. Cap. 8 Dispozi ii tranzitorii i finale Art. 231 (1) La elaborarea normelor i reglement rilor privind asigur rile sociale de s tate CNAS poate consulta organiza iile profesionale în domeniu. (2) Criteriile de selec ie a asigur torilor de s tate în contract cu CNAS, se aprob prin ordin comun al Pre edintelui CNAS i al Ministrului S ii în termen de 60 zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României. (3) Hot rârea Guvernului care aproba Contractul-cadru se va elabora i cu consultarea asiguratorilor înregistrati la CNAS la momentul elaborarii acesteia. Pan la 30 aprilie 2012, CNAS va elabora contractul-cadru pentru anul 2013, cu consultarea companiilor de asigurari private agreate. (4) Contractul cadru de asigurare se va elabora de CNAS în termen de 30 de zile de la publicarea Contractului Cadru în Monitorul Oficial al României. (5) Asigur torii de s tate autoriza i de CSA i inregistrati la/ agreati de CNAS conform prezentei legi au la dispozi ie 8 luni de la intrarea în vigoare a legii în vederea înscrierii pe propriile liste ale asigura ilor din sistemul de asigur ri sociale de s tate i prezent rii c tre CNAS în vederea contract rii. Dupa incheierea primei perioada de inscriere, orice persoana care intra in sistemul de asigurari sociale de sanatate si va beneficia de prevederile prezentei legi trebuie sa-si aleaga asiguratorul de sanatate in termen de maximum 60 de zile de la data la care devine eligibila calitatea de asigurat asa cum este ea definita titlul XI al prezentei legi; in caz contrar, asiguratorii vor deconta doar serviciile din pachetul minim de servicii medicale asa cum este el definit la art. 217 alin. (7) (6) CSA va emite in termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi precizari privind criteriile pe care trebuie sa le indeplineasca intermediarii înregistra i la sau autoriza i de c tre CSA si care vor dori sa intermedieze incheierea contractelor de asigurare de sanatate, precum si modalitatile si nivelul de plata a comisioanelor aferente asigurarii obligatorii de sanatate. (7) Titlul XI– Asigur rile sociale de s tate, asa cum este el reglementat in prezenta lege, se implementeaz în termen de 10 luni de la data intr rii în vigoare a prezentei legi. Pân la data implement rii prezentului Titlu, func ioneaz sistemul de asigur ri sociale de s tate reglementat de Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul s ii, cu modific rile i complet rile ulterioare. (8) Personalul CNAS i al caselor de asigur ri de s tate din subordine poate fi preluat de catre CNAS in noua forma de organizare i respectiv de catre asigur torii de s tate. (9) Patrimoniul caselor jude ene de asigur ri de s tate va fi preluat de catre CNAS în condi iile stabilite prin statutul propriu aprobat prin Hot râre a Guvernului. 75


(10) Casele de asigurari de sanatate din subordinea CNAS se pot reorganiza ca asiguratori de sanatate autorizati de CSA potrivit prevederilor acestei legi si legislatiei din domeniul asigurarilor in termen de 8 luni de la intrarea in vigoare a prezentului titlu. (11) Hot rârea Guvernului care aproba sursele i modalit ile de plat pentru categoriile de asigura i prev zute în legi speciale se va elabora, aproba si publica in termen de 90 de zile de la publicarea prezentei legi. (12) Hot rârea Guvernului care aproba categoriile de asigura i pentru care plata contribu iei se suport din alte surse, precum i obliga iile pl titorilor de contribu ii se va elabora aproba si publica in termen de 90 de zile de la publicarea prezentei legi. (13) Hot rârea Guvernului care aproba Contractul-cadru se va elabora i cu consultarea asiguratorilor inregistrati la CNAS si se va aproba si publica in termen de 90 de zile de la publicarea prezentei legi. (14) Comisia de Supraveghere a Asigur rilor prin departamentul speial de coordonare a activit tii de asigur ri de s tate, va reglementa si supraveghea solvabilitatea societ tilor de asigurare care vor contracta asigur ri de s tate conform Directivei SII. Prezenta lege se completeaz , în mod corespunz tor, cu legisla ia din domeniul asigur rilor i reasigur rilor si cu Codul Civil. TITLUL XII CARDUL EUROPEAN I CARDUL NA IONAL DE S TATE Art. 232 (1) Asigura ii din sistemul de asigur ri sociale de s tate au dreptul de a beneficia la cerere de cardul european de asigur ri sociale de s tate, denumit în continuare card european. (2) Cardul european confer asiguratului dreptul de a beneficia de asisten a medical necesar în cursul unei ederi temporare într-un stat membru al Uniunii Europene. (3) Costul cardului european de asigur ri de s tate se suport din Fondul na ional unic de asigur ri sociale de s tate. (4) Modalit ile de eliberarea a cardului european precum i drepturile pe care acesta le confer de in torului legal împreuna cu responsabilit ile institu iilor implicate în acest proces se stabilesc prin Hot râre a Guvernului. Art. 233 (1) Cardul na ional de asigur ri sociale de s tate este un card electronic, distinct de cardul european de asigur ri sociale de s tate. (2) Cardul na ional de asigur ri sociale de s tate se emite pentru dovedirea calit ii de asigurat. (3) Cardul na ional asigur ri sociale de s tate poate fi utilizat numai pe teritoriul României. (4) Cardului na ional de asigur ri sociale de s tate, prin componenta sa informatica, este parte integrant a sistemului informatic unic integrat al asigur rilor sociale de s tate. (5) Cheltuielile necesare pentru producerea cardului na ional de asigur ri sociale de s tate se suport atât de CNAS, cât i de asigurat. (6) Asiguratul suport cheltuielile reprezentând contravaloarea cardului na ional de asigur ri sociale de s tate, respectiv a documentului propriu-zis prin care se atest calitatea de asigurat, precum i costurile aferente distribu iei acestuia. (7) Modalit ile de elaborare, implementare i distribuire în România a cardului na ional de asigur ri sociale de s tate, precum i responsabilit ile institu iilor implicate în acest proces se stabilesc prin Hotarare a Guvernului i ordine ale Pre edintelui CNAS. 76


Art. 234 (1) La data intr rii în vigoare a prezentului titlu, se abrog orice dispozi ie legal contrar . (2) Legisla ia secundar elaborat în baza Legii nr. 95/2006, cu modific rile i complet rile ulterioare, r mâne în vigoare în m sura în care nu contravine prezentului titlu. Titlul XIII ASIGUR RILE VOLUNTARE DE S

TATE

Cap. 1 Dispozi ii generale

Art. 235 Asigur rile voluntare de s tate reprezint un sistem facultativ prin care un asigur tor constituie un fond de asigurare, prin contribu ia unui num r de asigura i expu i la producerea riscului de îmboln vire. Art. 236 Asigur ri voluntare concomitente cu asigur rile sociale de s tate reprezint acele asigur ri voluntare oferite de asiguratorii de s tate care intr în sistemul de asigur ri sociale de s tate i sunt în rela ie contractuala cu CNAS conform legii, a a cum sunt definite în titlul XI al prezentei legi. Art. 237 (1) Asigur rile voluntare de s tate pot fi oferite în condi iile legii de urm toarele categorii de asiguratori: a) Asiguratori de s tate în rela ie contractuala cu CNAS b) Asocia iile mutuale care au ca obiect de activitate opera iuni de asigurare a riscului de boal sau accidente i activit i de preven ie i promovarea s ii, în rela ie contractual cu CNAS, pentru pachetul de servicii medicale de baz , membrilor aderen i. Membrii aderen i pot fi persoane asigurate social care au optat pentru un pachet de servicii complementare i suplimentare, a a cum sunt reglementate prin HG. c) Asiguratori autoriza i în condi iile Legii care desf oar activit i ce fac parte din gama asigur rilor facultative conform Legii nr. 136/1995 privind asigur rile i reasigur rile în România, cu modific rile i complet rile ulterioare. (2) Asigur rile voluntare de s tate pot fi, în sensul prezentei legi, asigur ri de tip complementar i suplimentar. a) Asigur rile voluntare de s tate de tip complementar suport total sau par ial plata serviciilor acoperite par ial din pachetul de servicii medicale de baz i/sau copl ile asociate acestora. b) Asigur rile voluntare de s tate de tip suplimentar suport total sau par ial plata pentru orice tip de servicii necuprinse în pachetul de servicii medicale de baz i copl i, op iunea pentru un anumit personal medical, solicitarea unei a doua opinii medicale, condi ii hoteliere superioare, alte servicii medicale specificate în poli a de asigurare. Art. 238 Sunt eligibile pentru serviciile oferite de sistemul de asigur ri voluntare de s tate orice persoane, cet eni români, cet eni str ini sau apatrizi care au dreptul la pachetul de servicii medicale de baz în temeiul asigur rilor sociale de s tate, conform prevederilor legale. 77


Cap. 2 Contractul de asigurare voluntar de s tate Art. 239 În cadrul asigur rilor voluntare de s tate raporturile dintre asigurat i asigur tor, precum i drepturile i obliga iile acestora se stabilesc prin voin a p ilor, sub forma pachetelor de servicii, i sunt men ionate în contractul de asigurare voluntar de s tate. Art. 240 Angajatorii, persoane fizice sau juridice, pot s încheie contracte de asigurare voluntar de tate pentru angaja ii lor, individual sau în grup, acordate ca beneficii adi ionale la drepturile salariale ale acestora, în scopul atragerii i stabiliz rii personalului angajat. Art. 241 Contractul de asigurare voluntar de s tate trebuie s cuprind , pe lâng elementele obligatorii unui contract, i urm toarele elemente: a) lista i volumul de acoperire ale copla ilor pentru asigur ri voluntare de s tate de tip complementar, în conformitate cu pre ul de referin stabilit de Casa Na ional de Asigur ri de S tate; b) lista serviciilor din asigurarea voluntar suplimentar ; c) lista furnizorilor agrea i; d) modalitatea de contactare a acestora, direct sau prin intermediul unui departament de asisten a asigura ilor; e) drepturile i obliga iile p ilor, cu eviden ierea clar a riscului de îmboln vire individual; f) modalit ile de decontare a serviciilor medicale; g) modalit ile de încetare a valabilit ii contractului; h) modalit ile de solu ionare a eventualelor litigii. Art. 242 Asigur torii sunt obliga i ca la încheierea contractului de asigurare voluntar de s tate s ofere asiguratului toate informa iile necesare privind drepturile i obliga iile rezultând din contract, în vederea protej rii intereselor asigura ilor. Art. 243 (1) Asigur torul poate solicita, la ini ierea contractului de asigurare, pe cheltuiala proprie i cu consim mântul pacientului, informa ii privind starea de s tate a asiguratului, precum i efectuarea unui examen medical pentru evaluarea st rii de s tate a solicitantului de c tre un furnizor de servicii medicale desemnat de acesta. (2) Informa iile cuprinse în contractul de asigurare voluntar , precum i informa iile privind starea de s tate a asiguratului au caracter confiden ial i nu pot fi divulgate unor ter i de tre asigur torii care practic asigur ri voluntare de s tate sau persoanele fizice/juridice care, prin natura rela iilor de serviciu, cum ar fi controlor, auditor i alte asemenea func ii, intr în posesia informa iilor în cauz , cu excep ia cazurilor prev zute de lege. (3) Prin contract, asigur torul care practic asigur ri voluntare de s tate de tip suplimentar poate restric iona pentru acest tip de asigurare accesul asiguratului, par ial sau în totalitate, la anumi i furnizori de servicii i poate condi iona utilizarea unor servicii în caz de îmboln vire de efectuarea prealabil a unor controale periodice profilactice sau de utilizarea unor anumi i furnizori agrea i. 78


(4) Asigur torii care ofer asigur ri voluntare de s tate complementare sunt obliga i s achite coplata conform contractului cu asiguratul oric rui furnizor de servicii medicale aflat în rela ie contractual cu asiguratorii de s tate în sistemul asigur rilor sociale de s tate i nu pot restric iona pentru acestea accesul asigura ilor. Cap 3 Rela ia furnizorilor de servicii medicale cu asiguratorii ce ofer asigur ri voluntare de tate Art. 244 (1) To i furnizorii care presteaz servicii medicale pentru asigur rile voluntare de s tate trebuie s fie autoriza i de Ministerul S ii, în baza reglement rilor în vigoare. Pentru prestarea serviciilor care intr sub inciden a asigur rilor de s tate de tip complementar, furnizorii de servicii medicale trebuie s fie în rela ie contractual cu asiguratorii de s tate din sistemul asigur rilor sociale de s tate. (2) Furnizorii de servicii medicale care sunt în rela ie contractual cu cu asiguratorii de s tate din sistemul asigur rilor sociale de s tate, au obliga ia de a accepta coplata de la asigur torii autoriza i de a presta asigur ri voluntare de s tate de tip complementar sau, prin excep ie, de la asigura i, în conformitate cu lista copl ilor i valoarea ce poate fi acoperit prin sistemul asigur rilor voluntare de s tate. (3) Furnizorii de servicii medicale care sunt în rela ie contractual cu asiguratorii de s tate din sistemul asigur rilor sociale de s tate au dreptul de a încheia contracte i cu asigur torii autoriza i de a presta asigur ri voluntare de s tate de tip suplimentar. Art. 245 (1) Furnizorii de servicii medicale sunt obliga i s elibereze documente justificative de decontare (factur , chitan ) pentru serviciile medicale prestate acoperite prin asigur rile voluntare de s tate. (2) În cazul în care nu exist un contract încheiat între asigur tor i furnizorii de servicii medicale, decontarea cheltuielilor se va face pe baza documentelor justificative emise de furnizorul de servicii medicale. (3) Unit ile medicale publice au obliga ia de a respecta, în rela ia cu asigur torii, tarifele maximale privind asigur rile suplimentare de s tate, aprobate prin ordin al ministrului ii. (4) Furnizorii priva i pot stabili, prin negociere, alte tarife decât cele men ionate la alin. (3). Art. 246 Comisia de Supraveghere a Asigur rilor supravegheaz activitatea asigur torilor autoriza i s practice asigur ri voluntare de s tate în conformitate cu prevederile legale. Art. 247 (1) Asiguratorul de sanatate controleaza modul in care furnizorii de servicii medicale respecta clauzele contractuale privind serviciile furnizate, furnizorii avand obligatia sa permita accesul la evidentele referitoare la serviciile medicale prestate in derularea contractului. (2) Întreaga responsabilitate a actului medical r mâne în seama furnizorilor de servicii medicale i farmaceutice. Art. 248 Diferendele survenite între asigur tor i furnizorii de servicii medicale se solu ioneaz pe cale amiabil . În cazul imposibilit ii rezolv rii pe cale amiabil , litigiile se aduc la cuno tin a 79


direc iei de specialitate din cadrul Ministerului S ii i a Comisiei de Supraveghere a Asigur rilor, care vor încerca medierea diferendului. În caz de e ec al medierii, diferendele sunt deduse instan elor judec tore ti legal competente. Art. 249 Plângerile privind calitatea serviciilor medicale formulate direct de c tre asigura i sau prin intermediul asigur torilor autoriza i s practice asigur ri voluntare de s tate se adreseaz Ministerului S ii i sunt notificate Comisiei de Supraveghere a Asigur rilor Cap. 4 Dispozi ii finale i sanc iuni Art. 250 Înfiin area, autorizarea i func ionarea asigur torilor care practic asigur ri voluntare de s tate se desf oar în conformitate cu prevederile legisla iei care reglementeaz activitatea de asigur ri, asigur ri sociale de s tate i asocia ii mutuale din domeniul s ii. Art. 251 (1) Divulgarea cu inten ie a informa iilor privind starea de s tate a asigura ilor de c tre un salariat al asigur torului, f consim mântul asiguratului, constituie infrac iune i se pedepse te cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amend de la 25.000 lei (RON) la 50.000 lei (RON). (2) Dac fapta prev zut la alin. (1) a fost s vâr it din culp , pedeapsa este închisoarea de la o lun la un an sau amend de la 25.000 lei (RON) la 50.000 lei (RON). Art. 252 (1) Înc lcarea prevederilor art. 250 de c tre asigur torii autoriza i s practice asigur ri voluntare de s tate constituie contraven ie i se sanc ioneaz cu amend de la 25.000 lei (RON) la 50.000 lei (RON). (2) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor contraventionale se fac de catre personalul imputernicit al CSA, potrivit Legii 32/2000. Art. 253 Dispozi iile art.252 se completeaz cu prevederile Ordonan ei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraven iilor, aprobat cu modific ri i complet ri prin Legea nr. 180/2002, cu modific rile i complet rile ulterioare. Art. 254 Lista copla ilor i pre ul de referin pentru serviciile din pachetul de servicii medicale de baz acoperite par ial se stabilesc prin Contractul-cadru privind condi iile acord rii asisten ei medicale în cadrul sistemului de asigur ri sociale de s tate. Art. 255 (1) La data intr rii în vigoare a prezentului titlu, se abrog orice dispozi ie legal contrar . (2) Legisla ia secundar elaborat în baza Legii nr. 95/2006, cu modific rile i complet rile ulterioare, r mâne în vigoare în m sura în care nu contravine prezentului titlu.

80


TITLUL XIV FINAN AREA UNOR CHELTUIELI DE S

TATE

Art. 256 În scopul combaterii consumului excesiv de produse din grupa tutunului prelucrat i b uturi alcoolice, altele decât bere i vinuri, precum i pentru finan area cheltuielilor de s tate, se instituie unele contribu ii ce se constituie ca venituri proprii ale Ministerului S ii. Art. 257 Veniturile prev zute la art. 256, gestionate de catre Ministerul S ii, sunt folosite pentru: a) investi ii în infrastructur i dot ri la spitale, conform normelor stabilite prin ordin al ministrului s ii; b) finan area programelor na ionale de s tate c) rezerva Ministerului S ii pentru situa ii speciale; d) finan area structurilor i serviciilor medicale din cadrul Sistemului Na ional Integrat de Asisten Medical de Urgen i Prim Ajutor Calificat. e) transferuri catre bugetul Fondului na ional unic de asigur ri sociale de s tate pentru medicamentele acordate în ambulatoriu pensinarilor în cadrul programului social al Guvernului conform prevederilor HG 186/2009. f) alte destina ii în cadrul sistemului de s tate stabilite prin Hot râre a Guvernului. Art. 258 (1) În aplicarea prevederilor art. 256 si 257 se stabilesc urm toarele m suri: a) persoanele juridice care produc , efectueaz achizi ii intracomunitare sau import produse din grupa tutunului prelucrat contribuie astfel: 1.pentru igarete cu suma de 12 euro/1.000 de igarete; 2.pentru ig ri i ig ri de foi cu suma de 12 euro/1.000 de buc i; 3.pentru tutun de fumat cu suma de 15 euro/kg; b) persoanele juridice care produc, efectueaz achizi ii intracomunitare sau import uturi alcoolice, altele decât bere i vinuri i, produse intermediare, a a cum sunt definite prin Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare, contribuie cu suma de 240 euro/hectolitru alcool pur. c) persoanele juridice care realizeaz încas ri din activit i publicitare la produse din tutun i b uturi alcoolice contribuie cu o cot de 14% din valoarea acestor încas ri, dup deducerea taxei pe valoarea ad ugat . (2) Valoarea în lei a contribu iilor prev zute la alin. (1), stabilit potrivit legii în echivalent euro/unitate de m sur , se determin prin transformarea sumelor exprimate în echivalent euro la cursul de schimb valutar utilizat pentru calculul accizelor, la data exigibilit ii accizelor. Art. 259 (1) Contribu iile prev zute la art. 258 alin.(1) lit.a) i b) se vireaz ,la termenul pentru plata accizelor prev zut în Legea nr.571/2003privind Codul fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare, într-un cont colector, deschis la Trezoreria Statului. (2) Pentru neplata la scaden a contribu iilor se calculeaz i se datoreaz accesorii în condi iile Ordonan ei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal , republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare. 81


(3) Contribu iile prev zute la art. 258 alin. (1) lit. a) i b) încasate în vam la momentul înregistr rii declara iei vamale de import, se vireaz de c tre autoritatea vamal în ziua lucr toare urm toare celei în care au fost încasate contribu iile, într-un cont colector deschis la Trezoreria Statului.. (4) Contribu ia prev zut la art. 258 alin. (1) lit. c) se vireaz într-un cont colector deschis la trezoreria Statului, pân la data de 25 a lunii urm toare prest rii serviciului. (5) Pentru neplata la scaden a contribu iilor se calculeaz i se datoreaz accesorii în condi iile Ordonan ei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal , republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare’’. (6) Contributiile prevazute la art. 258 alin. (1) se administreaza de catre organele fiscale competente din subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare." (7) Contribu iile de la alin. (1) - (4) se transfer de unit ile Trezoreriei Statului la data de 1 i 15 ale fiec rei luni, în contul de venituri proprii al Ministerului S ii Art. 260 (1) Veniturilor i cheltuielilor prev zute la art. 256 si 257 li se aplic prevederile referitoare la bugetele de venituri i cheltuieli ale unor activit i, instituite prin Legea nr. 500/2002 privind finan ele publice, cu modific rile ulterioare. (2) Contribu iile pentru finan area cheltuielilor de s tate r mase la sfâr itul anului se reporteaz în anul urm tor i se utilizeaz cu aceea i destina ie. (3) Disponibilit ile temporare din contribu iile constituite ca venituri proprii ale Ministerului ii se p streaz la trezoreria statului i sunt purt toare de dobând în condi iile stabilite prin conven ia încheiat între Ministerul S ii i Ministerul Finan elor Publice. Art. 261 Utilizarea veniturilor prev zute la art. 256 în alte scopuri decât cele men ionate la art.257 constituie infrac iune de deturnare de fonduri i se pedepse te conform legii. TITLUL XV Calitatea i informa iile în sistemul de s

tate

Cap. 1 Dispozi ii generale Art. 262 (1) Ministerul S ii, ca autoritate central , cu rol de elaborare a politicilor de s tate, reglementare i control, garanteaz calitatea în s tate, asigurând dezvoltarea de standarde bazate pe cele mai bune practici i pe eviden e, sprijinind implementarea de ghiduri de practica, asigurând educa ia medical continu a personalului din sistem, evaluând continuu calitatea i asigurând organizarea i func ionarea unui sistem informa ional adecvat. (2) Ministerul S ii elaboreaz i supune aprob rii Guvernului Strategia Na ional pentru Asigurarea Calit ii în S tate i Strategia Na ional Informatica pentru S tate. (3) Furnizorii de servicii de s tate sunt responsabili de calitatea serviciilor de s tate prestate i de transmiterea de informa ii corecte si complete necesare evalu rii acesteia.

82


Cap. 2 Sistemul de asigurare a calit ii în sistemul de s tate Art. 263 Sistemul de asigurare a calit ii în sistemul de s tate are rolul de a men ine i cre te continuu calitatea serviciilor de s tate i satisfac ia pacientului legat de aceasta, i de a eficientiza cheltuirea fondurilor în sistemul de s tate. Art. 264 Sistemul de asigurare a calit ii în sistemul de s tate asigur dezvoltarea, implementarea i evaluarea calit ii serviciilor de s tate prin culegerea de informa ii legate de calitatea furniz rii serviciilor i prin monitorizarea i cercetarea continu a calit ii serviciilor de s tate. Art. 265 (1)Sistemul de asigurare a calit ii în sistemul de s tate este coordonat de c tre Agen ia Na ional pentru Calitate i Informa ie în S tate denumita în continuare ANCIS i func ioneaz în baza strategiei na ionale pentru asigurarea calit ii serviciilor de s tate i a strategiei na ionale informatice în s tate. (2)In domeniul evaluarii tehnologiilor medicale ANCIS colaboreaza cu Scoala Nationala de Sanatate Publica, Management si Perfectionare in Domeniul Sanitar care reprezinta autoritatea nationala in domeniul evaluarii tehnologiilor medicale, in conformitate cu prevederile articolului 15 al Directivei 2011/24/EU. Cap. 3 Agen ia Na ional pentru Calitate i Informa ie în S tate (ANCIS) Art. 266 (1) ANCIS este institu ie public , cu personalitate juridic ,în coordonarea Ministerului ii, finan at din venituri proprii i subven ii acordate de la bugetul de stat. (2) Conducerea ANCIS este asigurata de c tre Consiliul Director format din exper i desemna i astfel: 2 de c tre Pre edin ia Romaniei, 2 de c tre Ministerul Sanatatii, si cate unul de c tre Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, Colegiul Medicilor din România i Ordinul Asisten ilor Medicali Generali ti, Moa elor i Asisten ilor Medicali din România. (3) Membrii Consiliului Director aleg prin vot un pre edinte cu un mandat de 5 ani; (4) Pre edintele Consiliului Director are i rol de director general i este ordonator de credite pentru ANCIS. Art. 267 (1) ANCIS are in structura Centrul de Standarde, Evaluare i Norme pentru Serviciile de tate i Comisia de Acreditare a Spitalelor. (2) ANCIS poate stabili grupuri de exper i na ionali sau interna ionali care s lucreze pe timp limitat, pe proiecte specifice. Structura ANCIS va fi stabilit de catre Consiliul Director i aprobata prin Ordin al ministrului sanatatii. Art. 268 Scopul activit ii ANCIS consta in: (1) Sprijinirea autoritatilor de sanatate publica în elaborarea deciziilor privind rambursarea din fonduri publice de produse si servicii medicale

83


(2) Promovarea bunelor practici i buna utilizare a serviciilor si produselor medicale, atat în rândul profesioni tilor din domeniul s ii, cat i in randul beneficiarilor serviciilor de tate (3) Evaluarea si îmbun irea calit ii asisten ei medicale în institu iile medicale i de îngrijire, a celor spitalicesti i a cabinetelor medicale (4) Informarea profesioni tilor din domeniul s ii precum i a publicului larg referitor la calitatea serviciilor medicale (5) Colaborarea cu principalii factori implica i în sistemul de s tate din Romania i cu organisme cu atributii similare din str in tate, in vederea indeplinirii obiectivelor sale . Art. 269 Principalele obiecte de activitate ale ANCIS sunt: a) asigurarea condi iilor necesare pentru ca serviciile oferite în sistemul de sanatate s se bazeze pe standarde na ionale i, dup caz, interna ionale agreate atât la nivel clinic cât i la nivel managerial; b) evaluarea modului în care serviciile de s tate sunt administrate i oferite pentru a se asigura c se ob in cele mai bune rezultate cu resursele existente; c) sprijinirea implement rii strategiei na ionale a Ministerului S ii pentru asigurarea calit ii prin culegerea de informa ii, realizarea de studii i activit i de formare a personalului din sistemul de s tate. d) dezvoltarea sistemului de acreditare a institu iilor medicale din Romania, împreun cu Ministerul S ii, CNAS i asocia iile profesionale din domeniu. Art. 270 ANCIS are urm toarele responsabilit i: (1) colectarea, analiza, diseminarea datelor statistice din sistemul de s tate, precum i prelucrarea datelor i transmiterea rezultatelor cu privire la aceste date pentru institu iile publice i furnizorii evalua i; (2) Promovarea i implementarea de programe structurate si integrate de asigurare a calit ii; (3) Evaluarea i raportarea anual asupra unor seturi de indicatori de calitate ai serviciilor medicale, c tre Ministerul S ii, în primul trimestru al anului urm tor; (4) Acreditarea spitalelor din Romania i evaluarea furnizorilor din asisten a medical primar i ambulatorie; (5) Participarea la dezvoltarea i implementarea sistemului informa ional în s tate. (6) Participarea la evaluarea i acreditarea furnizorilor din asisten a medicala primar care deruleaz activit i de educare i formare a reziden ilor in specialitatea medicin de familie. Art. 271 In vederea îndeplinirii responsabilit ilor sale ANCIS are urm toarele atribu ii principale: (1) dezvoltarea, diseminarea i monitorizarea standardelor agreate precum i a ghidurilor/modelelor de bun practic ca i baz pentru dezvoltarea protocoalelor locale de îngrijiri, în colaborare cu asocia iile profesionale din domeniu; (2) dezvoltarea criteriilor privind procesele de acreditare a furnizorilor de servicii de tate; (3) promovarea programul de evaluare a impactului politicilor altor sectoare asupra ii, în conformitate cu metodologia i recomand rile OMS i UE; (4) promovarea i consilierea asupra ini iativelor na ionale în domeniul siguran ei pacientului; 84


(5) dezvoltarea programelor de evaluare a serviciilor de s tate, pe grupuri sau domenii de îngrijiri, pe tipuri de boli sau condi ii, sau pe sectoare de îngrijire; evalu rile pot fi efectuate la nivel na ional, dar i regional i pot fi legate de dezvoltarea standardelor de calitate pentru diferitele servicii i acoperind orice aspect al performan ei, inclusiv aspectele legate de managementul clinic; (6) elaborarea, în vederea inform rii Ministerului S ii de rapoarte privind acreditarea spitalelor i evaluarea cabinetelor medicale, în conformitate cu atribu iile stabilite prin Ordine ale Ministrului S ii; (7) elaborarea i publicarea unui raport na ional de evaluare a performan ei în rela ie cu fiecare domeniu de servicii examinat, în conformitate cu standardele na ionale specificate, care detaliaz în mod clar dac standardele cerute au fost îndeplinite, neîndeplinite sa dep ite i m sura în care serviciile furnizate au condus la o îmbun ire real a st rii de s tate pentru pacient; (8) încurajarea i promovarea dezvolt rii standardelor de calitate. Cap. 4 Sistemul informa ional care st la baza sistemului de asigurare a calit ii în s tate Art. 272 (1) Pentru buna func ionare a sistemului de asigurare a calit ii în s tate se vor asigura: a) accesul rapid la informa ii de calitate privind s tatea, serviciile de s tate i sociale atât pentru publicul larg, pacien i, cât i pentru speciali tii în domeniu, administratori, manageri i factori decizionali; b) utilizarea optima a tehnologiei informa iei i comunic rii în vederea eficientiz rii serviciilor opera ionale i sporirii receptivit ii serviciilor; c) realizarea proceselor decizionale i de planificare pe baza informa iilor disponibile; d) evaluarea impactului exercitat de deciziile investi ionale asupra serviciilor; e) consolidarea rolului informa iilor în îmbun irea s ii, inclusiv din perspectiva stilului de via a s tos, educa iei i instruirii, pentru a asigura exploatarea eficient a cuno tin elor acumulate; f) comunicarea mai rapid i mai eficient între toate sectoarele din domeniul s ii; (2) In vederea aplic rii prevederilor de la alin (1), lit. a)-f), Strategia Na ional Informatic pentru s tate va crea cadrul, iar ANCIS va infiinta structuri pentru culegerea i analiza informa iilor necesare. Art. 273 ANCIS are urm toarele atribu ii principale referitoare la func ionarea sistemului informa ional din s tate: (1) participarea la dezvoltarea informa ional , în conformitate cu Strategia Na ional Informatic în S tate; (2) dezvoltarea de standarde informa ionale, defini ii i dic ionare de date; (3) dezvoltarea i stabilirea de seturi de date minimale; (4) evaluarea i realizarea de recomand ri referitoare la calitatea datelor i informa iilor; (5) promovarea educa iei, form rii i dezvolt rii abilit ilor in domeniul sau de activitate pentru personalul din domeniu; (6) promovarea i participarea la cercetarea i dezvoltarea na ional în domeniul e-health; (7) promovarea de ac iuni comune pentru asigurarea securit ii confiden ialit ii datelor din tate; (8) dezvoltarea de ghiduri referitoare la accesul la informa ia de inut de agen ii din tate;

85


(9) dezvoltarea specifica iilor celor mai adecvate pentru achizi ionarea de tehnologie din domeniul informatic pentru sistemul de s tate, în colaborare cu ceilal i parteneri din sistemul de s tate. Cap. 5 Dispozi ii tranzitorii i finale Art. 274 (1) ANCIS se înfiin eaz prin reorganizarea Comisiei Na ionale de Acreditare a Spitalelor (CoNAS) care se desfiin eaz . (2) ANCIS are sediul în municipiul Bucure ti, Bd. Kiseleff nr.55, vila 9, Sector 1, Bucuresti. Modul de organizare i func ionare se aprob prin hot râre a Guvernului . (3) ANCIS preia patrimoniul CoNAS pe baza protocolului de predare-preluare, stabilit pe baza situatiilor financiare intocmite potrivit art.28 alin.(1) din Legea contabilitatii nr.82/1991 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, iar personalul se preia in conditiile legii (4) Regulamentul de organizare i func ionare, statutul, statul de func ii i structura de personal ale ANCIS se aprob de c tre Consiliul director al ANCIS, cu avizul Ministerului S ii, în termen de 30 de zile de la data intr rii în vigoare a prezentei hot râri. (5) ANCIS administreaz bunuri proprietate public i privat a statului, precum i alte bunuri dobândite în condi iile legii. (6) Bunurile proprietate public aflate în administrarea ANCIS, precum i cele dobândite din fonduri publice se eviden iaz distinct în patrimoniul acesteia. (7) Rezultatele cercet rilor efectuate i finalizate din fonduri publice sau din alte fonduri, concretizate în bunuri de orice fel, inclusiv drepturi de proprietate intelectual , sunt bunuri dobândite cu titlu de proprietate sau în administrare, dup caz, de ANCIS dac prin contracte nu se prevede altfel, i se înregistreaz în eviden a contabil ca active corporale sau necorporale, dup caz, conform reglement rilor legale în vigoare. (8) În exercitarea drepturilor sale, ANCIS de ine i folose te bunurile aflate în patrimoniul u i, dup caz, dispune de acestea, în condi iile legii, în scopul realiz rii obiectelor sale de activitate, i beneficiaz de rezultatele utiliz rii acestora. TITLUL XVI Dispozi ii tranzitorii i finale ale Legii Art. 275 (1) Prezenta lege intr în vigoare în termen de 30 zile de la publicare în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) Prin excep ie de la prevederile alin. (1), prevederile Titlului I ”S tatea Public ”, Titlului VI ”Spitalele”, Titlului VII ”Donarea i utilizarea organelor, esuturilor i celulelor de origine uman în scop terapeutic”, Titlului IX ”Personalul din sistemul de tate”, Titlului X ”R spunderea civil a personalului medical i a furnizorului de produse i servicii medicale i farmaceutice” i Titlului XI „Asigur rile sociale de tate” intr în vigoare la data prev zut de prezenta lege. (3) La data intr rii în vigoare a prezentei legi, se abrog Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul s ii, cu complet rile i modific rile ulterioare, precum i orice alte dispozi ii contrare. 86


(4) Prin excep ie de la prevederile alin. (3), Legea nr. 95/2006 privind reforma În domeniul ii, cu complet rile i modific rile ulterioare, continua s se aplice pân la data intr rii În vigoare a titlurilor prev zute la alin. (2).

87

(www.reformasanatate.ro) Lege Privind Organizarea si Functionarea Sistemului de Sanatate din Romania  

Noul Proiect de Lege a Sanatatii publicat de Ministerul Sanatatii din Romania - Bucuresti, 4 iulie 2012