Page 1

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN VÂLCEA CASA CORPULUI DIDACTIC VÂLCEA

ANUL ȘCOLAR 2013-2014 1 BULETIN INFORMATIV 2013-2014 | CCD VÂLCEA


Colectivul de redacţie: Prof. Ion Gherghinaru – Inspector Școlar General – preşedinte Prof. Liviu Vlădescu – Inspector Școlar General Adjunct – vicepreşedinte Prof. Andra Bică – Director Casa Corpului Didactic – vicepreşedinte Prof. Florentina Cristina Nicula – Director CJRAE Vâlcea - membru Prof. Maria Georgescu - Coordonator CJAP Vâlcea - membru Prof. Doru Dumbrăvescu – Inspector Școlar de Specialitate – membru Prof. Silviu Statie – Inspector Școlar ISJ Vâlcea – membru Prof. Isabella Ioniță – Inspector Școlar ISJ Vâlcea – membru Prof. Iuliana Claudia Bîrzan – Inspector Școlar ISJ Vâlcea – membru Prof. Monica Popa – Inspector Școlar ISJ Vâlcea – membru Prof. Maria Ochescu – Inspector Școlar ISJ Vâlcea – membru Prof. Roxana Călina – Inspector Școlar ISJ Vâlcea – membru Prof. Adrian Calotă – Inspector Școlar ISJ Vâlcea – membru Prof. Gabriela Cocoș – Inspector Școlar ISJ Vâlcea – membru Prof. Gabriela Ionescu – Inspector Școlar ISJ Vâlcea – membru Prof. Maria Ohîi – Inspector Școlar ISJ Vâlcea – membru Prof. Natalia Ștefan – Inspector Școlar ISJ Vâlcea – membru Prof. Eugenia Nicolescu – Inspector Școlar ISJ Vâlcea – membru Prof. Ion Vlăsceanu – Inspector Școlar ISJ Vâlcea – membru Prof. Elena Săraru – Inspector Școlar ISJ Vâlcea – membru Prof. Paul Dumitrescu – Inspector Școlar ISJ Vâlcea – membru Prof. Gheorghe Oprica – Inspector Școlar ISJ Vâlcea -membru Prof. Daniela Ionescu – Inspector Școlar ISJ Vâlcea – membru Prof. Gheorghe Ciucă – Inspector Școlar ISJ Vâlcea – membru Prof. Doinița Apostol – Inspector Școlar ISJ Vâlcea – membru Prof. Dumitru Ciobanu – Prof. metodist CCD Vâlcea – membru Prof. Valeria Șandru – Prof. metodist CCD Vâlcea – membru Prof. Ana Veronica Marin - Badea – Prof. metodist CCD Vâlcea – membru Prof. Lăcrămioara Împăratu – Prof. metodist CCD Vâlcea – membru Prof. Mihaela Cîțu – Prof. metodist CCD Vâlcea – membru Tehnoredactare computerizată: Alexandru Constantin Dăscălete-Burtea – informatician CCD Vâlcea Grafică: Alexandru Constantin Dăscălete-Burtea – informatician CCD Vâlcea Secretariat: Butuceanu Magda – Secretar Contabilitate: Georgeta Oprescu – Contabil Șef - ISJ Vâlcea Varinia Dumitrana – Contabil Șef - CCD Vâlcea ISBN – 10 ISBN – 13

973 – 87975 – 1- 9 978 – 973 – 87975 – 1 – 2

2 BULETIN INFORMATIV 2013-2014 | CCD VÂLCEA


CUPRINS

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII.

ORDIN PRIVIND STRUCTURA ANULUI ŞCOLAR 2013 – 2014 ........................................................ 4 CERCURI PEDAGOGICE ............................................................................................................................. 13 COLECTIVUL DE METODIȘTI AI INSPECTORATULUI ȘCOLAR JUDEȚEAN VÂLCEA ................. 47 CONSILII CONSULTATIVE 2013-2014 ...................................................................................................... 64 ACTIVITĂȚI METODICO – ȘTIINȚIFICE ................................................................................................. 79 OFERTA DE FORMARE A CASEI CORPULUI DIDACTIC VÂLCEA AN ȘCOLAR 2013-2014 .......... 98 LEGISLAȚIE .................................................................................................................................................. 103 REȚEAUA ȘCOLARĂ JUDEȚUL VÂLCEA 2013-2014 ............................................................................ 104

3 BULETIN INFORMATIV 2013-2014 | CCD VÂLCEA


I. ORDIN PRIVIND STRUCTURA ANULUI ŞCOLAR 2013 – 2014 În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 185/2013, privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naționale, În temeiul art. 94, alin.(2), lit. r) din Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, MINISTRUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE emite prezentul ordin: Art.1 (1) Anul şcolar 2013-2014 are 36 de săptămâni de cursuri, însumând 176 de zile lucrătoare. (2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), se stabilesc următoarele: a) pentru clasele terminale din învățământul liceal, anul școlar are 37 de săptămâni din care durata cursurilor este de 33 de săptămâni, 4 săptămâni fiind dedicate desfășurării examenului național de bacalaureat. Cursurile claselor terminale se încheie în data de 30 mai 2014; b) pentru clasa a VIII-a, anul școlar are 36 de săptămâni din care durata cursurilor este de 35 de săptămâni, o săptămână fiind dedicată desfășurării evaluării naționale. Cursurile claselor a VIII-a se încheie în data de 13 iunie 2014; c) pentru clasele din învățământul liceal - filiera tehnologică, cu excepția claselor terminale, durata cursurilor este cea stabilită prin planurile-cadru de învăţământ, în vigoare. d) pentru clasele din învăţământul profesional cu durata de 2 ani, durata cursurilor este cea stabilită prin planurile-cadru de învăţământ în vigoare; e) pentru învăţământul special - clasele a IX-a - a XI-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică, durata cursurilor este de 37 de săptămâni, însumând 181 de zile; f) stagiile de pregătire practică pentru care au optat absolvenții ciclului inferior al liceului, filiera tehnologică, cuprind 720 de ore care se desfășoară în perioada propusă de unitatea de învățământ organizatoare și aprobată de inspectoratul școlar, conform structurii anului școlar, cu respectarea vacanțelor; g) pentru învăţământul postliceal (şcoală postliceală şi şcoală de maiştri), durata cursurilor este cea stabilită prin planurile-cadru de învăţământ, în vigoare. Art.2 Anul şcolar 2013-2014 începe pe data de 1 septembrie 2013, se încheie pe data de 31 august 2014 şi se structurează pe două semestre, după cum urmează: Semestrul I Cursuri – luni, 16 septembrie 2013 – vineri, 20 decembrie 2013

4 BULETIN INFORMATIV 2013-2014 | CCD VÂLCEA


În perioada 2 - 10 noiembrie 2013, clasele din învăţământul primar şi grupele din învăţământul preşcolar sunt în vacanţă. Vacanţa de iarnă – sâmbătă, 21 decembrie 2013 – duminică, 5 ianuarie 2014 Cursuri – luni, 6 ianuarie 2014 – vineri, 31 ianuarie 2014 Vacanţa intersemestrială – sâmbătă, 1 februarie 2014 – duminică, 9 februarie 2014 Semestrul al II-lea Cursuri – luni, 10 februarie 2014 – vineri, 11 aprilie 2014 Vacanţa de primăvară – sâmbătă, 12 aprilie 2014 – marți, 22 aprilie 2014 Cursuri – miercuri, 23 aprilie 2014 – vineri, 20 iunie 2014 Vacanţa de vară – sâmbătă, 21 iunie 2014 – duminică, 14 septembrie 2014 Art.3 (1) În zilele libere prevăzute de lege nu se organizează cursuri. (2) Unitățile de învățământ și inspectoratele școlare vor marca prin manifestări specifice ziua de 5 octombrie – Ziua internațională a educației și ziua de 5 iunie – Ziua învățătorului, conform planificărilor existente la nivelul fiecărei unități de învățământ preuniversitar. Art.4 (1) Săptămâna 7–11 aprilie 2014 din semestrul al doilea este săptămână dedicată activităților extracurriculare și extrașcolare, în cadrul programului numit „Şcoala altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun!”, având un orar specific. (2) Tipurile de activități care se organizează în săptămâna menționată la alin. (1), modalitățile de organizare și responsabilitățile se stabilesc conform anexei, care face parte integrantă din prezentul ordin. Art.5 (1) Tezele din semestrul I al anului şcolar 2013-2014 se susţin, de regulă, până la data de 20 decembrie 2013. (2) Tezele din semestrul al II-lea al anului şcolar 2013-2014 se susţin, de regulă, până la data de 23 mai 2014. Art.6 (1) În situaţii deosebite, bine fundamentate, în funcţie de condiţiile climaterice locale speciale şi de specificul şcolii, inspectoratele şcolare pot aproba, la cererea conducerii unităţilor de învăţământ, modificări ale structurii anului şcolar stabilite prin prezentul ordin. (2) Solicitarea de modificare a structurii anului școlar se face după consultarea consiliului reprezentativ al părinților din unitatea/unitățile de învățământ respectivă/respective. (3) Aprobarea modificării structurii anului şcolar, menţionată la alin. (1), se acordă în condiţiile asigurării unui număr de zile de cursuri cel puțin egal cu cel stabilit la art. 1, precum şi a posibilităţii ca toţi elevii să participe, fără restricţii, la examenele și evaluările naționale: evaluarea națională a absolvenților clasei a VIII-a, examenul de bacalaureat, examenele de certificare a competențelor profesionale, examenele de atestare a competențelor, examenele de absolvire. Art.7 Calendarul examenelor/evaluărilor naţionale, al examenelor de absolvire, respectiv de certificare/atestare a competenţelor profesionale/ a competențelor, precum şi calendarul admiterii în clasa a IX-a se aprobă prin ordine distincte ale ministrului educaţiei naționale. 5 BULETIN INFORMATIV 2013-2014 | CCD VÂLCEA


Art.8 Direcţia Generală Educaţie şi Învățare pe Tot Parcursul Vieții, Direcţia Generală Învăţământ în Limbile Minorităţilor, Direcţia Generală Management, Resurse Umane și Rețea Școlară Națională, inspectoratele şcolare judeţene şi al municipiului Bucureşti, precum şi conducerile unităţilor de învăţământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin. Art.9 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. MINISTRU, Remus PRICOPIE Bucureşti Nr. 3818 Data 03.06.2013 Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 430 din 15.07.2013 4

6 BULETIN INFORMATIV 2013-2014 | CCD VÂLCEA


ANEXA la ordinul MEN nr. 3818/2013 privind structura anului școlar 2013-2014

Programul „Școala altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun!” Prevederi generale 1. Săptămâna 7–11 aprilie 2014 va fi dedicată activităților educative extracurriculare și extrașcolare, în cadrul programului numit „Școala altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun!”. În această săptămână nu se organizează cursuri conform orarului obișnuit al unității de învățământ, iar programul „Școala altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun!” se va desfășura în conformitate cu un orar special. 2. Scopul acestui program este implicarea tuturor copiilor preșcolari/elevilor și a cadrelor didactice în activități care să răspundă intereselor și preocupărilor diverse ale copiilor preșcolari/elevilor, să pună în valoare talentele și capacitățile acestora în diferite domenii, nu neapărat în cele prezente în curriculumul național, și să stimuleze participarea lor la acțiuni variate, în contexte nonformale. 3. În perioada 7–11 aprilie 2014 , Ministerul Educației Naționale organizează, de regulă, etapele naționale ale olimpiadelor școlare pe discipline de învățământ și, după caz, ale concursurilor școlare. 4. În programul „Școala altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun!”, elaborat și organizat de fiecare unitate de învățământ, vor fi incluși toți copiii preșcolari/elevii și toate cadrele didactice care nu participă la etapele naționale ale olimpiadelor și concursurilor școlare. Planificarea și aprobarea programului 5. În vederea elaborării programului de activități, în timpul primului semestru, se vor solicita propuneri elevilor, la orele de dirigenție, și cadrelor didactice, în cadrul şedinţelor comisiilor metodice, părinţilor, în cadrul şedinţelor cu părinţii, precum şi reprezentaţilor autorităţilor administraţiei publice locale/ai comunităţii, în cadrul şedinţelor consiliului de administraţie. 6. După colectarea propunerilor se vor desfășura dezbateri în colectivele de elevi, în consiliul elevilor, în consiliul profesoral și în comitetul reprezentativ al părinților, în vederea adoptării programului agreat de majoritatea elevilor şi a cadrelor didactice. 7. Modalitatea de selecție a activităților propuse se decide la nivelul unităților de învățământ şi presupune implicarea, în egală măsură, a elevilor, a cadrelor didactice, a părinților, astfel încât proiectele și activitățile selectate să corespundă obiectivelor educaţionale specifice comunităţii școlare, fiind un rezultat al opțiunilor acesteia. 8. Tipurile de activități care se organizează în săptămâna menționată, durata acestora, modalitățile de organizare și responsabilitățile se stabilesc în consiliul profesoral și se aprobă de către consiliul de administrație al unității de învățământ, până la data de 14 februarie 2014. 9. Consilierul educativ din unitatea de învățământ centralizează propunerile agreate, în vederea includerii acestora în Calendarul Activităților Educative al unității de învățământ, ca domeniu distinct: programul „Școala altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun!”. 7 BULETIN INFORMATIV 2013-2014 | CCD VÂLCEA


10. Conducerile unităților de învățământ vor asigura popularizarea programului „Școala altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun!”, la nivel local pentru crearea unui impact pozitiv al activităților organizate, atât la nivelul unității de învățământ, cât și la nivelul comunității. 11. Unitățile de învățământ sunt încurajate să permită participarea părinților, a voluntarilor, a reprezentanților mass-mediei și a publicului larg la activitățile care se pretează la acest tip de deschidere spre comunitate. Conținutul și organizarea programului 12. Se recomandă elaborarea unor proiecte la nivelul grupelor de preșcolari/claselor, al grupurilor de clase sau al unității de învățământ, care să urmărească și să permită realizarea unor obiective educaționale prin activități care, în programul normal din perioada cursurilor, nu se pot derula. 13. Proiectele se pot organiza și în consorțiile școlare, în parteneriat cu alte unități de învățământ, cu organizații neguvernamentale, cu palatele și cluburile copiilor, cu cluburile sportive școlare, cu direcțiile de tineret și sport, cu taberele școlare, cu instituții culturale și științifice (institute de cercetări, instituții de învățământ superior etc.), cu poliția, jandarmeria, inspectoratele pentru situații de urgență, cu direcțiile de sănătate publică, agențiile pentru protecția mediului etc. 14. Atât elevii, cât și cadrele didactice vor alege activitățile la care doresc să participe, din lista celor propuse. De asemenea, se va avea în vedere posibilitatea implicării părinților care doresc acest lucru, precum și a altor parteneri. 15. Fiecare activitate la care participă copiii preșcolari/elevii trebuie să fie coordonată de un număr corespunzător de cadre didactice. Indiferent de tipurile de activități organizate, conducerea unității de învățământ și cadrele didactice vor lua toate măsurile pentru asigurarea supravegherii copiilor preșcolari/elevilor și a securității acestora. 16. Tipurile de activități care pot fi organizate în cadrul programului „Școala altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun!”, pot include: - activități culturale; - activități tehnico-științifice; - activități sportive; - activități de educație pentru cetățenie democratică, pentru promovarea valorilor umanitare (inclusiv voluntariat, caritate, implicare activă în societate, responsabilitate socială, relații și comunicare etc.); - activități de educație pentru sănătate și stil de viață sănătos (inclusiv referitoare la dependență de calculator, siguranță pe internet etc.);

8 BULETIN INFORMATIV 2013-2014 | CCD VÂLCEA


- activități de educație ecologică și de protecție a mediului (inclusiv colectare selectivă, economisirea energiei, energie alternativă etc.); - activități de educație rutieră, PSI, educație pentru reacții corecte în situații de urgență etc.; - altele. Aceste activități se vor organiza sub diferite forme, de exemplu: - ateliere de teatru, dans, muzică, arte plastice, educație media și cinematografică; - competiții organizate la nivelul școlii, al grupurilor de școli, al localității sau al județului; - mese rotunde, dezbateri; - activități de voluntariat sau de interes comunitar; - campanii antitutun/antialcool/antipoluare/de prevenire a delincvenței juvenile/de prevenire a traficului de persoane etc.; - proiecte comunitare, de responsabilitate socială; - peer - education; - schimburi de experiență; - vizite de studii; - tabere/școli de creație sau de cercetare; - parteneriate educaționale și tematice la nivel de unități de învățământ, pe plan intern și internațional, pentru dezvoltarea aptitudinilor pentru lucrul în echipă și în proiecte.

Monitorizare și evaluare 17. Activitățile vor fi organizate în fiecare zi lucrătoare a săptămânii menționate, acoperind cel puțin numărul de ore prevăzut în orarul obișnuit al școlii, atât pentru elevi, cât și pentru cadrele didactice. 18. După aprobarea de către consiliul de administrație, programul adoptat devine obligatoriu, atât pentru elevi, cât și pentru cadrele didactice. 19. Elevii au obligația de a participa la activitățile pentru care s-au înscris, absențele fiind înregistrate în catalog la rubrica Purtare. 20. Activitățile aprobate se vor menționa în condica de prezență a cadrelor didactice și vor fi monitorizate de conducerea unității de învățământ. 21. Fiecare unitate de învățământ va elabora instrumente și criterii de evaluare a activităților desfășurate în săptămâna „Școala altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun!”. Elaborarea criteriilor se va realiza printr-o procedură transparentă, prin implicarea elevilor, părinților și 9 BULETIN INFORMATIV 2013-2014 | CCD VÂLCEA


a cadrelor didactice, cu consultarea, după caz, a partenerilor din afara unității de învățământ implicați în program. Instrumentele și criteriile de evaluare vor fi avizate de către consiliul profesoral, aprobate de către consiliul de administrație și anunțate comunității școlare și publicului larg cu cel puțin 3 săptămâni înainte de începerea activităților propriu-zise. 22. Directorul unității de învățământ, consilierul educativ şi șeful comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității vor monitoriza și vor evalua activitățile din cadrul programului „Școala altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun!”, folosind instrumentele și criteriile aprobate. 23. Inspectoratele școlare vor delega reprezentanţi pentru a monitoriza activitățile organizate de către unitățile de învățământ în cadrul programului „Școala altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun!”. 24. După încheierea vacanței de primăvară, în fiecare unitate de învățământ, în cadrul primului consiliu profesoral se va analiza calitatea activităților organizate, rezultatele educaționale ale acestora, precum și modalitățile de ameliorare a planificării și organizării programului „Școala altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun!”. La activitatea de analiză din cadrul consiliului profesoral vor participa şi reprezentanţi ai elevilor şi părinților, care vor prezenta puncte de vedere asupra activităţilor derulate în program. Directorul unității de învățământ va prezenta un raport de monitorizare a calităţii activităţilor planificate. 25. La sfârşitul anului şcolar, inspectoratele școlare vor include în raportul privind starea învățământului un capitol referitor la relevanța și valoarea formativă a tuturor activităților desfășurate în cadrul programului „Școala altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun!”, evidenţiind nivelul interesului manifestat de elevi și cadre didactice față de organizarea şi desfăşurarea acestuia. Valorificarea exemplelor de bună practică 26. În baza instrumentelor și criteriilor de evaluare aprobate, activitățile desfășurate pot fi premiate la nivelul unității de învățământ, cu sprijinul autorităților administrației publice locale, al partenerilor educaționali, din resurse proprii etc. 27. Unitățile de învățământ sunt încurajate să își promoveze cele mai bune activități prin metode variate, care să asigure informarea publicului larg și implicarea unui procent mare de membri ai comunității în evaluarea și stabilirea celor mai valoroase acțiuni: chestionare aplicate elevilor, cadrelor didactice și părinților, un ”jurnal” al săptămânii programului „Școala altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun!” făcut public, prezentarea activităților pe site-ul propriu, pe cel al partenerilor implicați în activități, informări/articole în mass-media locală sau centrală, fotografii, filme, organizarea unui vot direct al elevilor, părinților, cadrelor didactice, organizarea unui vot electronic pentru publicul larg etc. 28. În baza instrumentelor și criteriilor de evaluare aprobate, fiecare unitate de învățământ poate selecţiona o singură activitate din cele desfăşurate, cu care să participe la competiția 10 BULETIN INFORMATIV 2013-2014 | CCD VÂLCEA


celor mai interesante activități desfășurate la nivel județean/al municipiului București în cadrul săptămânii „Școala altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun!”. 29. Pentru a participa la competiţia organizată la nivel județean/al municipiului București, unitatea de învățământ va încărca pe site-ul inspectoratului școlar, la rubrica dedicată competiției din cadrul programului „Școala altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun!”, dosarul activității propuse. 30. La nivel județean/al municipiului București, competiția își propune să selecteze și să promoveze pe site-ul inspectoratului cele mai interesante 10 activități care s-au desfășurat în săptămâna programului „Școala altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun!”, câte una din fiecare din domeniile: - cultural; - artistic; - tehnic; - științific; - sportiv; - cetățenie democratică și responsabilitate socială; - educație pentru sănătate și stil de viață sănătos; - educație ecologică și protecție a mediului; - abilități de viață; - consiliere și orientare. 31. Selecția activităților se va face în baza unor criterii stabilite de inspectoratul școlar printro procedură transparentă, prin implicarea consiliului județean/al municipiului București al elevilor, a organizațiilor reprezentative ale părinților și a consiliului consultativ al cadrelor didactice. Criteriile și modalitatea de evaluare, modalitatea și termenul limită de încărcare a dosarelor activităților vor fi stabilite de fiecare inspectorat și comunicate unităților de învățământ din subordine și publicului larg în timp util, dar nu mai târziu de data de 3 martie 2014. 32. Fiecare inspectorat va stabili, prin decizie a inspectorului școlar general, componența comisiei de evaluare a activităților primite de la unităţile de învăţământ. Comisia va evalua dosarele depuse, în conformitate cu modalitățile și criteriile stabilite la nivelul inspectoratului și comunicate public, și va selecta cel mult câte o activitate pentru fiecare domeniu menționat la pct. 30. 33. Inspectoratele școlare sunt încurajate să promoveze cele mai bune activități ale unităților de învățământ prin metode variate, care să asigure informarea publicului larg și implicarea unui procent mare de membri ai comunității în evaluarea și stabilirea celor mai valoroase 11 BULETIN INFORMATIV 2013-2014 | CCD VÂLCEA


acțiuni: prezentarea activităților pe site-ul propriu, pe cel al partenerilor implicați în activități, informări/articole în mass-media locală sau centrală, fotografii, filme, organizarea unui vot direct al elevilor, părinților, cadrelor didactice, organizarea unui vot electronic pentru publicul larg etc. 34. În baza instrumentelor și criteriilor de evaluare stabilite la nivelul inspectoratelor școlare, activitățile desfășurate pot fi premiate la nivelul județului/al municipiului București, cu sprijinul autorităților administrației publice locale, al partenerilor educaționali, din resurse proprii etc. 35. Cele mai interesante 10 activități desfășurate în cadrul săptămânii „Școala altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun!” stabilite la nivelul fiecărui județ și al municipiului București, conform pct. 30-32, vor participa la competiția organizată la nivel național, de Ministerul Educației Naționale, conform unei proceduri ce va fi transmisă inspectoratelor școlare, până la data de 11 aprilie 2014.

12 BULETIN INFORMATIV 2013-2014 | CCD VÂLCEA


II. a)

CERCURI PEDAGOGICE

Cercurile pedagogice ale directorilor unităților de învățământ

Sem.

Tema

Nivel

Zona

I

1. Implementarea standardelor sistemului de control managerial intern la entitățile publice

Liceal

Jud. Vâlcea

Preprimar

Jud. Vâlcea

Gimnazial

Vâlcea

2. Creșterea eficienței parteneriatelor și protocoalelor în care școala este implicată

II

1. Analiza de nevoi și a factorilor de risc, în elaborarea strategiei de dezvoltare instituțională

Drăgășani Bălcești

Loc de desfășurare Liceul Tehnologic Brâncoveanu Horezu Grădinița cu Program Prelungit Nr.1 Călimănești Școala Gimnazială Nr. 4 Rm. Vâlcea Școala Gimnazială Amărăști

Călimănești Brezoi

Școala Gimnazială Dăești

Horezu Băbeni

Școala Gimnazială Tomșani

Liceal

Jud. Vâlcea

Colegiul Național Gib Mihăescu Drăgășani

Preprimar

Jud. Vâlcea

Gimnazial

Vâlcea

Grădinița cu Program Prelungit Nord 2 Rm. Vâlcea Școala Gimnazială Nr. 5 Rm. Vâlcea

Data

Responsabil

04.12.2013

Dumbrăvescu Dumitru Toma Mirela Directorul unității școlare Vlădescu Liviu Ohâi Mioara Directorul unității școlare

11.12.2013

Vlădescu Liviu Fârtat Mihai Directorul unității școlare Vlădescu Liviu Petcan Lidia Directorul unității școlare Vlădescu Liviu Diaconescu Ilie Directorul unității școlare Dumbrăvescu Dumitru Toma Mirela Directorul unității școlare Dumbrăvescu Dumitru Vătafu Tiberiu Directorul unității școlare

02.04.2014

Vlădescu Liviu Ohâi Mioara Directorul unității școlare 09.04.2014

Vlădescu Liviu Fârtat Mihai Directorul unității școlare

13 BULETIN INFORMATIV 2013-2014 | CCD VÂLCEA


2. Proiectarea managerială în domeniul educației: modalități de corelare a datelor diagnozei cu obiectivele educației

Drăgășani Bălcești

Școala Gimnazială Prundeni

Călimănești Brezoi

Școala Gimnazială Boișoara

Horezu Băbeni

Școala Gimnazială Pietrari

Dumbrăvescu Dumitru Petcan Lidia Directorul unității școlare Vlădescu Liviu Diaconescu Ilie Directorul unității școlare Dumbrăvescu Dumitru Toma Mirela Directorul unității școlare

14 BULETIN INFORMATIV 2013-2014 | CCD VÂLCEA


b)

Cercurile pedagogice pentru consilieri educativi

Semestrul I Data: 22 Noiembrie 2013, ora 9.00 Tema: Consiliul elevilor

Semestrul al II-lea Data: 24 Martie 2014, ora 9.00 Tema: Programul “Școala altfel/Să știi mai multe, să fii mai bun” în învăţământul vâlcean – activităţi şi proiecte

Zona Râmnicu Vâlcea

Drăgășani

Horezu

Sem.

Loc de desfăsurare

Responsabili

I

Colegiul Național de Informatică Matei Basarab Râmnicu Vâlcea

II

Liceul Teoretic Brezoi

I

Liceul Tehnologic „Brătianu„ Drăgășani

II

Colegiul Național „Gib Mihăescu„ Drăgășani

I

Liceul „Constantin Brâncoveanu” Horezu

II

Liceul Preda Buzescu Berbești

Georgescu Mariana Popescu Cristina Sandu Elena Daniela Teofilescu Ady Minodora Vâlceanu Cristian Marinescu Lucian

Cebotari Liliana Pantelimon Felicia Calotă Ionel Adrian

15 BULETIN INFORMATIV 2013-2014 | CCD VÂLCEA


c)

Cercurile pedagogice pentru Palatul și Cluburile Copiilor

Semestrul I Data: 22 noiembrie 2013, ora 9.00 Tema: Modalități de promovare a ofertei extrașcolare la Palatele Copiilor și Cluburile Copiilor din județele Vâlcea și Olt - exemple de bună practică

Semestrul al II-lea Data: 24 martie 2014, ora 9.00 Tema: Metode și tehnici de corelare a activităților formale-nonformale

Zona Palatul și Cluburile Copiilor, jud. Vâlcea

Sem.

Loc de desfăsurare

I

Palatul Copiilor Slatina

II

Clubul Copiilor Horezu

Responsabili Angelescu Florina Pițigoi Ionela

16 BULETIN INFORMATIV 2013-2014 | CCD VÂLCEA


d)

Cercurile pedagogice ale cadrelor didactice din învățământul preprimar

Semestrul I Data: 29 Noiembrie 2013 Tema: „Activităţile de tip outdoor – posibilităţi şi modalităţi de organizare cu preşcolarii”.

Semestrul al II-lea Data: 31 Martie 2014 Tema: ”Educaţia pentru schimbare şi valenţele ei în societatea cunoaşterii”. Puncte de vedere și exemple de bună practică în învățământul preșcolar.

Sem.

Loc de desfăsurare

I

Grădinița cu Program Normal Ocnele Mari

II

Grădiniţa cu Program Normal Păuşeşti Otasau

I

Responsabil cerc

Componența

Roşiu Elena

Grădinița cu Program Prelungit Ostroveni 2 Râmnicu Vâlcea, Grădiniţa „Principesa Maria”, Grădinițele cu Program Normal din localitățile: Ocnele Mari, Stoenești, P. Otăsău.

Grădința cu Program Prelungit “Dumbrava Minunata” Râmnicu Vâlcea Grădiniţa cu Program Normal Stoileşti

Ghiorghita Ioana

Grădința cu Program Prelungit “Dumbrava Minunata” Râmnicu Vâlcea ,Grădința cu Program Prelungit Ostroveni 3 Râmnicu Vâlcea; Grădinițele cu program normal din localitățile: Stoilești și Nicolae Bălcescu

I

Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14

Tudor Valentina

II

Grădiniţa cu Program Normal Dănicei

I

Grădinița cu Program Normal „Toti Sfintii” Râmnicu Vâlcea Grădinița cu Program Normal Roeşti

Grădința cu Program Prelungit Ostroveni 1 Râmnicu Vâlcea;Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14,Grădinița cu Program Normal Nr. 6 Râmnicu Vâlcea,Grădinițele cu program normal din localitățile: Băile Govora,Galicea, Milcoiu, Dănicei. Grădinița cu Program Normal „Micul Print” si „Toti Sfintii” Râmnicu Valcea, Grădinița cu Program Prelungit nr.1/Cozia Râmnicu Vâlcea, Grădinița cu Program Normal Nr. 11 Copăcelu, Grădinița cu Program Normal nr.12 Căzănești, Grădinița cu Program Normal Nr. 5 Râmnicu

II

II

Ana Petcoff

17 BULETIN INFORMATIV 2013-2014 | CCD VÂLCEA


Vâlcea, și grădinițele cu program normal din localitățile Roești și Ionești. I

Grădinița cu Program Prelungit „Happy Kids”

II

Grădiniţa cu Program Normal Vlădeşti

I

Grădinița cu Program Normal Waldorf Râmnicu Vâlcea Grădinița cu Program Prelungit Nord 1 Râmnicu

Mitu Laura

I

Grădinița cu Program Normal Goleşti

Diaconu Maria

II

Grădinița cu Program Normal Sf. I. Antida

I

Grădinița cu Program Normal Francesti

II

Grădinița cu Program Normal Bunesti

I

Grădinița cu Program Normal Glavile

II

Grădinița cu Program Normal Voicesti

I

Grădinița cu Program Normal Nicolae Bălcescu

II

Grădinița cu Program Normal Guşoeni

I

Grădinița cu Program Normal Prundeni

II

Grădinița cu Program Normal Orleşti

I

Grădinița cu Program Normal Berislăveşti

II

Rotomeza Elena

Vasile Floriana

Punga Ramona

Teleşpan Adeluta

Anghel Violeta

Petriceanu Cecilia

Grădinița cu Program Prelungit Traian Râmnicu Vâlcea, Grădinița cu Program Prelungit „Happy Kids” Râmnicu Vâlcea și grădinițele cu program normal din localitățile Cernișoara, Vlădești,si Kasperle Kindergarten (Vladesti), Olănești, P. Măglași. Grădinița cu Program Prelungit Nicolae Bălcescu Râmnicu Vâlcea, Grădinița cu Program Normal Waldorf Râmnicu Vâlcea,Grădinița cu Program Normal Teleki Râmnicu Vâlcea, Grădinița cu Program Prelungit Nord 1 Râmnicu Vâlcea, Grădinița cu Program Normal nr.7 Râmnicu Vâlcea Grădinița cu Program Normal Bărbătești. Grădinița cu Program Prelungit Nord 2 Râmnicu Valcea, Grădinița cu Program Prelungit Piticot Râmnicu Vâlcea, Grădinița cu Program Normal Sf. I. Antida Râmnicu Vâlcea, Grădinița cu Program Normal Goranu- Râmnicu Vâlceași grădinițele cu program normal Golești, Șirineasa, Popești. Grădinița cu Program Normal nr 15 Stolniceni,Grădinița cu Program Normal nr.13 Râureni, Grădinița cu Program Normal Nr. 9 Stupărei, Grădinița cu Program Normal Nr. 8 Colonie, Babeni,și grădinițele cu program normal din localitățile Francesti, Bunești, Pietrari, Mihăești, Budești. Grădinița cu Program Prelungit I. C. Brătianu, Drăgăşani, Grădinițele cu program normal din localitățile: Sutești, Mitrofani, Crețeni, Glăvile, Pesceana, Amărăști, Voicești, Lungești Ștefănești. Grădinița cu Program Prelungit Nr. 1 Drăgăşani , Grădinița cu Program Normal Nicolae Bălcescu Drăgăşani, Grădinița cu Program Normal Nr. 8 Drăgăşani, Grădinițele cu program mormal din localitățile Gușoeni, Mădulari, Șușani, Momotești, Măciuca. Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 Drăgăşani, Grădinița cu Program Normal Tudor Vladimirescu Drăgăşani, Grădinițele cu program normal din localitățile: Drăgoești, Olanu, Prundeni, Orlești, Scundu, Zlătărei, Capu Dealului. Grădinița cu Program Prelungit Călimănești, Grădinițele cu program normal din localitățile

18 BULETIN INFORMATIV 2013-2014 | CCD VÂLCEA


II

Grădinița cu Program Normal Bujoreni

I

Grădinița cu Program Normal Voineasa

II

Grădinița cu Program Normal Boisoara

I

Grădinița cu Program Normal Oteşani

II

Grădinița cu Program Normal Tomşani

I

Grădinița cu Program Normal Berbeşti

II

Grădinița cu Program Normal Sineşti

I

Grădinița cu Program Normal Tetoiu

II

Grădinița cu Program Normal Lădeşti

Jiblea, Dăești, Muereasca, Runcu, Berislăvești, Sălătrucel, Bujoreni. Negoescu Angelica

Grădinițele cu program normal din localitățile: Brezoi, Voineasa, Malaia, Racovița, Perișani, Câineni, Titești, Boisoara.

Popescu Magdalena

Grădinița cu Program Prelungit Nr. 1 Horezu, Grădinițele cu program normal din localitățile: Horezu, Slătioara, Costești, Vaideeni, Tomșani, Măldărești, Oteșani, Stroești,Copaceni.

Iliescu Viorica

Grădinițele cu program normal din localitățile Berbești, Alunu, Livezi, Mateești, Zătreni, Sinești, Grădiștea.

Ghinea Mariana

Grădinițele cu program normal din localitățile Bălcești, Otetelișu, Laloșu, Dejoiu,Tetoiu, Fârtățești, Făurești, Ghioroiu, Roșiile, Lăcusteni, Valea Mare, Stănești, Lăpușata, Lădești.

19 BULETIN INFORMATIV 2013-2014 | CCD VÂLCEA


e)

Cercurile pedagogice ale cadrelor didactice din învățământul primar

Semestrul I Data: 29 noiembrie 2013 Tema: Evaluările Naționale la clasele a II-a și a IV-a în anul școlar 2013/2014 Contexte, ocazii și situații de invățare care favorizează formarea de competențe   

secvențe de învățare referate dezbateri

Semestrul al II-lea Data: 31 martie 2014 Tema: Metode utilizate în predarea integrată   

secvențe de învățare referate dezbateri

1. Cercul Râmnicu Vâlcea Sem.

Loc de desfăsurare

I

Şcoala Gimnazială „Anton Pann” Râmnicu Vâlcea

II

Şcoala Gimnazială Nr. 5 Râmnicu Vâlcea

I

Şcoala Gimnazială „Take Ionescu” Râmnicu Vâlcea

II

Şcoala Gimnazială „I.Gh.Duca” Râmnicu Vâlcea

I

Şcoala Gimnazială Nr.10 Râmnicu Vâlcea

II

Şcoala Gimnazială „Take Ionescu” Râmnicu Vâlcea

I

Șoala Gimnazială „Anton Pann”, Râmnicu Vâlcea

II

Colegiul Naţional de Informatică „Matei Basarab” Râmnicu Vâlcea

I

Şcoala Gimnazială Nr. 5 Râmnicu Vâlcea

Responsabil cerc

Componența

Pîrvulescu Mihaela Marcela Burduază Ana

Clasele pregătitoare din Râmnicu Vâlcea

Crăciun Nicolița Ionescu Lavinia

Clasele I din Râmnicu Vâlcea

Tănăsescu Nicolae Manu Rodica

Clasele a II-a din Râmnicu Vâlcea

Stancă Alina Maiug Elena

Clasele a III-a din Râmnicu Vâlcea

Ionescu Iuliana

Clasele a IV-a din Râmnicu Vâlcea

20 BULETIN INFORMATIV 2013-2014 | CCD VÂLCEA


II

Şcoala Gimnazială Nr.10 Râmnicu Vâlcea

Dumitrescu Florica

2. Cercul Drăgășani Loc de desfăsurare

Responsabil cerc

I

Şcoala Gimnazială Scundu

Stan Elena Văduva Natalia

II

Şcoala Gimnazială Prundeni

Şcoala Gimnazială „Nicolae Bălcescu” Drăgăşani, Şcoala Nr.8 Dragasani, Şcoala Nr.5 Drăgăşani, Prundeni, Scundu, Orleşti

I

Şcoala Gimnazială Lungești

II

Şcoala Gimnazială Teodor Bălășel Ștefănești

Dobrinescu Felicia Croitoru Iuliana

Şcoala Gimnazială „Tudor Vladimirescu” Drăgăşani, Şcoala Nr.3 Drăgăşani, Şcoala Nr.4 Drăgăşani, Lungeşti, Voiceşti, Ştefăneşti

Sem.

Componența

3. Cercul Călimănești Sem.

Loc de desfăsurare

I

Şcoala Gimnazială Sălătrucel

II

Şcoala Primară FedeleșoiuDăești

Responsabil cerc Morăreţu Luminiţa Oprica Elena

Componența Călimăneşti, Dăeşti, Berislăveşti, Sălătrucel

4. Cercul Horezu Sem.

Loc de desfăsurare

I

Şcoala Gimnazială Căpitan Mărășanu –Stroiești

II

Şcoala Gimnazială Slătioara

Responsabil cerc Diaconu Viorica Baluta Valeria

Componența Horezu, Slătioara, Stroeşti, Vaideeni, Tomşani

5. Cercul Băbeni Sem.

Loc de desfăsurare

I

Școala Primară, sat Coșani, comuna Frâncești

II

Şcoala Gimnazială Ionești

Responsabil cerc Drăgușin Ramona Buleteanu Iuliana

Componența Băbeni, Frânceşti, Ioneşti, Şirineasa

21 BULETIN INFORMATIV 2013-2014 | CCD VÂLCEA


6. Cercul Olănești Sem.

Loc de desfăsurare

I

Şcoala Gimnazială Grigore Mihăescu Vlădești

II

Școala Gimnazială Costea Marinoiu Ocnele Mari

Responsabil cerc Ştefanache Diana Dumitrescu Marinela

Componența Olăneşti, Vlădeşti, Păuşeşti-Măglaşi, Ocnele Mari, Ocniţa

7. Cercul Băile Govora Sem.

Loc de desfăsurare

I

Şcoala Gimnazială Dobriceni-Stoenești

II

Școala Gimnazială GovoraSat, comuna Mihăești

Responsabil cerc Petrescu Eriţă Elena Geornoiu Daniela

Componența Buneşti, Băile Govora, Stoeneşti

8. Cercul Brezoi Sem.

Loc de desfăsurare

I

Şcoala Primară Brezoi

II

Școala Gimnazială Malaia

Responsabil cerc Stanescu Gheorghe Fereștean Veronica

Componența Brezoi, Malaia, Voineasa

9. Cercul Cernișoara Sem.

Loc de desfăsurare

I

Şcoala Gimnazială Modoia

II

Şcoala Gimnazială Armășești

Responsabil cerc Nuică Constantin Sasu Vasile

Componența Cernişoara, Măldăreşti, Oteşani, Popeşti

10. Cercul Galicea Sem. I

Loc de desfăsurare Şcoala Gimnazială Olanu

Responsabil cerc Pârvu Maria Monceanu Emil

Componența Drăgoeşti, Galicea, Olanu, Stoileşti

22 BULETIN INFORMATIV 2013-2014 | CCD VÂLCEA


II

Şcoala Gimnazială Drăgoești

11. Cercul Loviștea Sem.

Loc de desfăsurare

I

Şcoala Primară, sat Mlăceni, comuna Perișani

II

Şcoala Primară, sat Balota, comuna Racovița

Responsabil cerc Popescu Iustina Cazacu Iulian

Componența Boişoara, Câineni, Perişani, Racoviţa, Titeşti

12. Cercul Bărbăteși Sem.

Loc de desfăsurare

I

Şcoala Primară Pietrarii de Sus

II

Şcoala Gimnazială Șerbănești-Păușeșeti-Otăsău

Responsabil cerc Veţeleanu Adrian Mandreci Floricica

Componența Bărbăteşti, Costeşti, Păuşeşti-Otăsău, Pietrari

13. Cercul Berbești Sem.

Loc de desfăsurare

I

Școala Gimnazială ColteștiAlunu

II

Şcoala Gimnazială Berbești

Responsabil cerc Teodorescu Felicia Cornea Ion

Componența Alunu, Berbeşti, Mateeşti, Sineşti

14. Cercul Budești Sem.

Loc de desfăsurare

I

Şcoala Primară LiniaBudeşti

II

Şcoala Primară LuncaBujoreni

Responsabil cerc Cireașe Dudulete Nicoleta Lazar Viorica

Componența Budeşti, Bujoreni, Muereasca, Runcu

23 BULETIN INFORMATIV 2013-2014 | CCD VÂLCEA


15. Cercul Bălcești Loc de desfăsurare

Sem. I

Școala Gimnazială BăbeniOltețu

II

Şcoala Gimnazială Otetelișu-Bălcești

Componența

Responsabil cerc

Bălceşti, Ghioroiu, Făureşti, Laloşu

Mihai Mioara Rădulescu Gheorghe

16. Cercul Nicolae Bălcescu Loc de desfăsurare

Sem. I

Şcoala Gimnazială UdreștiDănicei

II

Şcoala Gimnazială PredeștiNicolae Bălcerscu

Componența

Responsabil cerc Dincă Mihail Cazacu Gheorghe

Dănicei, Nicolae Bălcescu, Goleşti, Milcoiu

17. Cercul Fârtățești Loc de desfăsurare

Sem. I

Școala Gimnazială Dozești

II

Şcoala Gimnazială Șușani

Componența

Responsabil cerc

Fârtăţeşti, Măciuca, Mădulari, Stăneşti, Şuşani, Valea Mare

Munteanu Elena Călina Viorel

18. Cercul Copăceni Sem.

Loc de desfăsurare

I

Liceul Teoretic Lădești

II

Şcoala Gimnazială Lăpușata

Componența

Responsabil cerc

Copăceni, Lădeşti, Lăpuşata, Roieşti

Tamplarescu Gheorghe Spânu Petrişor

19. Cercul Glăvile Sem. I

Loc de desfăsurare Şcoala Gimnazială Olteanca- Glăvile

Responsabil cerc

Componența

Truşcă Ion Pană Gabriel Alin

24 BULETIN INFORMATIV 2013-2014 | CCD VÂLCEA


II

Şcoala Gimnazială Mitrofani

Mitrofani, Pesceana, Glăvile, Amărăşti, Creţeni, Suteşti, Guşoieni

20. Cercul Zătreni Sem.

Loc de desfăsurare

I

Școala Gimnazială Zătreni

II

Liceul Teoretic Grădiștea

Responsabil cerc Ionescu Gabriela Herascu Eugenia

Componența Livezi, Grădiştea, Tetoiu, Roşiile, Zătreni

25 BULETIN INFORMATIV 2013-2014 | CCD VÂLCEA


f)

Cercurile pedagogice pe specialități

Limba și literatura română Semestrul I Data: 29 Noiembrie 2013 Tema: 1. Evaluarea sumativă - analiză și dezbatere referitoare la evaluarea sumativă. Prezentarea unor teste model 2. Metode de evaluare (tradiționale și alternative) Semestrul al II-lea Data: 31 martie 2014 Tema: 1. Evaluarea cunoștințelor ca finalitate a actului didactic. 2. Metode și procedee evaluativ-stimulative

Sem.

Loc de desfăsurare

I

Școala Gimnazială „Șerban Vodă Cantacuzino”, Călimănești

II

Colegiul Național de Informatică „Matei Basarab”, Râmnicu Vâlcea

Responsabil cerc Isabella-Elena Ioniță Mariana Pascaru Alina Mihăilescu Coca Zgripcescu Anghel Elena Maria Teodorescu Isabella Elena Ionita Luminița Mănescu Vasilica Mărunțelu Camelia Reicher Cristina Georgescu

Componența toți profesorii de limba și literatura română din județ

toți profesorii de limba și literatura română din județ

26 BULETIN INFORMATIV 2013-2014 | CCD VÂLCEA


Limbi moderne Semestrul I Data: 29 Noiembrie 2013 Tema: Portofoliu – mijloc de evaluare a activitatii didactice Ateliere de lucru: 1. Portofoliu profesorului – un instrument de lucru util. 2. Portofoliu elevului – un instrument de evaluare cointinua

Semestrul al II-lea Data: 31 Martie 2014 Tema: Curriculum diferențiat – un plan de intervenție personalizata asupra elevilor noștri. Ateliere de lucru: 1. Dezvoltarea curriculum-ului diferențiat la clasele neomogene. 2. Dezvoltarea curriculum-ului diferențiat la clasele având in componenta copii cu cerințe educative speciale.

Limba engleză Sem. I II

Loc de desfăsurare Școala Gimnazială Nr.10 Râmnicu Vâlcea Școala Gimnazială Costea Marinoiu Ocnele Mari

I

Liceul Teoretic Băbeni

II

Liceul Teoretic Brezoi

Responsabil cerc Maier Mirela Patrulescu Anemona

Bălaşiu Vanda Radu Ramona

Nivel

Zona

Gimnaziu

Râmnicu Vâlcea

Liceu

I

Școala Gimnazială Costești

Pantelimon Felicia Diaconescu Valeria

II

Școala Gimnaziala Măldărești

Handolescu Anca Cebotari Liliana

Liceu

I

Școala Gimnaziala Prundeni

Giuran Daniela Ionescu Marcela

Gimnaziu

II

Școala Gimnaziala Crețeni

Patru Nadia Aurora Marinescu Ludmila Ortenzia

Gimnaziu

Horezu

Drăgășani

Liceu

27 BULETIN INFORMATIV 2013-2014 | CCD VÂLCEA


Limba franceză Sem.

Loc de desfăsurare

Responsabil cerc

I

Școala Gimnazială Take Ionescu Râmnicu Vâlcea

II

Școala Gimnazială Nr. 4 Râmnicu Vâlcea

I

Colegiul Tehnic Forestier Râmnicu Vâlcea

II

Seminarul Teologic Sfântul Nicolae Râmnicu Vâlcea

I

Școala Gimnaziala Mateesti

Şandru Janina Dinica Mihaela Daciana

II

Școala Gimnaziala Slatioara

Dumitrescu Valeria Merişescu Mariana

I

Școala Gimnaziala Stefănești

Nuta Carmen Georgiana Utma Adela Luiza

II

Școala Gimnaziala Orlești

Glăvan Mariana Zamfir Melania

Petcu Ana Ionescu Monica

Iordache Anca Maria Pausescu Maricica

Nivel

Zona

Gimnaziu

Râmnicu Vâlcea

Liceu

Gimnaziu

Horezu

Liceu Gimnaziu

Drăgășani

Liceu

Limba germană Sem.

Loc de desfăsurare

Responsabil cerc

Nivel

Zona Râmnicu Vâlcea

I

Școala Gimnaziala Nr. 10 Râmnicu Valcea

Bulat Veronica

Gimnaziu

II

Colegiul Național Mircea cel Bătrân Râmnicu Valcea

Brezai Cristina

Liceu

28 BULETIN INFORMATIV 2013-2014 | CCD VÂLCEA


Matematică Semestrul I Data: 29 Noiembrie 2013 Tema: 1. Analiza rezultatelor obținte de elevi la examenele naționale; 2. Acțiuni de selecție a elevilor din clasele a IV-a, a V-a și a VI-a din fiecare școală, în vederea alcătuirii lotului olimpic județean, în perspectiva Olimpiadei Internaționale de matematică din România, 2018; 3. Stabilirea unor acțiuni concrete în vederea alcătuirii Corpului de evaluatori ai județului Vâlcea, la disciplina matematică. Semestrul al II-lea Data: 31 Martie 2014 Tema: 1. Pregătirea examenelor naționale; 2. Prezentarea unor subiecte model pentru examenelor naționale; 3. Nou și tradițional în învățarea matematică. 4. Pregătirea loturilor de elevilor din clasele a IV-a, a V-a și a VII-a selectați din fiecare școală, în vederea alcătuirii lotului olimpic județean, în perspectiva Olimpiadei Internaționale de matematică din România, 2018;

Sem. I

Zona Vâlcea 1

Loc de desfăsurare Colegiul Național "Mircea Cel Bătrân" Râmnicu Vâlcea

Responsabil cerc Gherghinaru Ion Statie Silviu Vladescu Liviu Drăgan Cristina

Componența Şcoala Gimnazială Budești, Şcoala Gimnazială, Sat Udrești, Comuna Dănicei, Şcoala Gimnazială Nr 1 Dragoești, Şcoala Gimnazială Galicea, Şcoala Gimnazială, Sat Popești, Comuna Golești, Şcoala Gimnazială, Sat Magura, Comuna Mihăești, Școala Gimnazială Milcoiu, Şcoala Gimnazială "Costea Marinoiu" Ocnele Mari, Școala Gimnazială "Anton Pann" Râmnicu Vâlcea, Şcoala Gimnazială Colonie Râmnicu Vâlcea, Liceul Tehnologic "General Magheru" Râmnicu Vâlcea, Liceul Tehnologic Oltchim Râmnicu Vâlcea, Liceul Tehnologic "Capitan Nicolae Pleșoianu" Râmnicu Vâlcea, Şcoala Gimnazială Nr 10 Râmnicu Vâlcea, Seminarul Teologic Ortodox "Sf Nicolae" Râmnicu Vâlcea, Colegiul National "Mircea Cel Batrân" Râmnicu Vâlcea,

29 BULETIN INFORMATIV 2013-2014 | CCD VÂLCEA


I

II

Liceul Tehnologic "Ferdinand I" Râmnicu Vâlcea, Şcoala Gimnazială Nr 4 Râmnicu Vâlcea, Colegiul Economic Râmnicu Vâlcea, Şcoala Gimnazială Rotărăști N. Bălcescu, Liceul Tehnologic Băile Govora, Scoala Gimnazială Olanu, Liceul "George Tarnea" Băbeni, Centrul De Educație Incluzivă Băbeni, Şcoala Gimnazială, Sat Valea Mare, Oraș Băbeni, Şcoala Gimnazială Runcu, Şcoala Gimnazială Stoilești, Şcoala Gimnazială Urși,

Liceul Tehnologic Oltchim Râmnicu Vâlcea

II

Vâlcea 2

Liceul ,,Antim Ivireanu" Municipiul Râmnicu Vâlcea Colegiul Energetic Râmnicu Vâlcea

Ciucă Gheorghe Smărăndoiu Ștefan Mazilu Marius Ilie Dumitru

Şcoala Gimnazială Berislăvești, Şcoala Gimnazială Boișoara, Şcoala Gimnazială Gura Văii, Şcoala Gimnazială Câinenii Mari, Şcoala Gimnazială Dăești, Şcoala Gimnazială Malaia, Şcoala Gimnazială Muereasca de Sus, Liceul Tehnologic "Henri Coandă" Râmnicu Vâlcea, Liceul "Antim Ivireanu" Râmnicu Vâlcea, Colegiul Național "Alexandru Lahovari" Râmnicu Vâlcea, Colegiul Național de Informatică "Matei Basarab" Râmnicu Vâlcea, Palatul Copiilor și Elevilor Râmnicu Vâlcea, Liceul de Arte "Victor Giuleanu" Râmnicu Vâlcea, Şcoala Gimnazială "Take Ionescu" Râmnicu Vâlcea, Şcoala Gimnazială Nr. 5, Râmnicu Vâlcea, Şcoala Gimnazială "I. Gh. Duca" Râmnicu Vâlcea, Colegiul Forestier Râmnicu Vâlcea, Colegiul Energetic Râmnicu Vâlcea, Liceul Tehnologic "Justinian Marina" Băile Olănești, Liceul Teoretic Brezoi, Şcoala Gimnazială "Șerban Voda Cantacuzino" Călimănești, Liceul Tehnologic de Turism Călimănești, Şcoala Gimnazială "Achim Popescu" Păușești- Măglași, Şcoala Gimnazială Perisani, Şcoala Gimnazială Copaceni, Şcoala Gimnazială Nr. 1 Salatrucel, Şcoala Gimnazială, Titești, Şcoala Gimnazială "Grigore Mihăescu" Vladești, Şcoala Gimnazială Voineasa.

30 BULETIN INFORMATIV 2013-2014 | CCD VÂLCEA


I

Drăgășani

Colegiul Național ”Gib Mihăescu" Drăgășani Școala Gimnazială ,,Tudor Vladimirescu" Drăgășani

Horezu

Liceul Teoretic Modrescu Ion Grădiștea Moldoveanu Simona Georgeta Liceul Schiteanu Teoretic Lădești Constantin Neagu Alexandru

II

I II

Neferu Ion Marcel Dinu Maria Vieru Gheorghe Oprea Nicolae

Colegiul National "Gib Mihaescu" Drăgășani, Şcoala Gimnazială "Tudor Vladimirescu" Drăgășani, Şcoala Gimnazială "Nicolae Balcescu" Drăgășani, Clubul Copiilor și Elevilor Drăgășani, Liceul Tehnologic ”Brătianu" Drăgășani, Şcoala Gimnazială Amărăști, Şcoala Gimnazială sat Mădulari Comuna Cernișoara, Şcoala Gimnazială Crețeni, Şcoala Gimnazială, Sat Băbeni Oltețu, Comuna Diculești, Şcoala Gimnazială, Sat Rusănești, Comuna Fârtățești, Şcoala Gimnazială Făurești, Şcoala Gimnazială Ghioroiu, Şcoala Gimnazială "Bartolomeu Valeriu Anania" Glăvile, Şcoala Gimnazială Gușoeni, Şcoala Gimnazială Ionești, Şcoala Gimnazială Lacusteni, Şcoala Gimnazială, Sat Mologești, Comuna Laloșu, Şcoala Gimnazială Lungești, Liceul Teoretic Măciuca, Şcoala Gimnazială Mădulari, Şcoala Gimnazială Mitrofani, Liceul Tehnologic "Petrache Poenaru" Bălcești, Şcoala Gimnazială, Comuna Orlești, Şcoala Gimnazială Pesceana, Şcoala Gimnazială Prundeni, Şcoala Gimnazială Scundu, Şcoala Gimnazială Stanești, Şcoala Gimnazială "Teodor Balasel" Ștefănești, Şcoala Gimnazială Șușani, Şcoala Gimnazială, Sat Mazili, Comuna Sutești, Şcoala Gimnazială, Sat Țepești, Comuna Tetoiu, Şcoala Gimnazială, Sat Bătășani, Comuna Valea Mare, Şcoala Gimnazială "Ioan Didicescu" Voicești, Şcoala Gimnazială Zătreni Liceul "Constantin Brancoveanu" Horezu, Clubul Copiilor și Elevilor Horezu, Şcoala Gimnazială Alunu, Şcoala Gimnazială, Sat Bodești, Comuna Bărbătești. Şcoala Gimnazială Bunești, Şcoala Gimnazială, Sat Ulmetu, Comuna Copăceni, Şcoala Gimnazială "Ferigile" Costești, Liceul Tehnologic Special Nr. 1, Sat Bistrița, Comuna Costești, Şcoala

31 BULETIN INFORMATIV 2013-2014 | CCD VÂLCEA


Gimnazială Frăncești, Scoala Gimnazială, Sat Genuneni, Comuna Frâncești, Liceul Teoretic Grădiștea, Liceul Teoretic Lădești, Şcoala Gimnazială Lăpușata, Şcoala Gimnazială, Sat Tina, Comuna Livezi, Şcoala Gimnazială Măldărești, Şcoala Gimnazială Mateesti, Liceul "Preda Buzescu" Berbești, Şcoala Gimnazială, Sat Cârstănești, Comuna Oteșani, Şcoala Gimnazială, Sat Păușești - Otăsău, Comuna Păușești, Şcoala Gimnazială Pietrari, Şcoala Gimnazială, Sat Dăești, Comuna Popești, Şcoala Gimnazială "Ion C Constantinescu" Roești, Şcoala Gimnazială Roșiile, Şcoala Gimnazială Sinești, Şcoala Gimnazială Șirineasa, Şcoala Gimnazială Slătioara, Şcoala Gimnazială Stoenești, Scoala Gimnaziala "Capitan Marasanu", Stroești, Şcoala Gimnazială, Tomşani, Şcoala Gimnazială "Luca Solomon" Vaideeni.

Informatică Semestrul I Data: 29 Noiembrie 2013 Tema: 1. Valorificarea software-ului educațional în procesul de predare-învățareevaluare; 2. Oportunitatea opțională de informatică și TIC; 3. Discuții (teste inițiale, atestat, olimpiade si concursuri);

Semestrul al II-lea Data: 31 Martie 2014 Tema: 1. Servicii de tip cloud; 2. Diseminare curs comenius "ICT as a Tool For Intercultural and Media Education" 3. Examenul de competenţe digitale (Proba D) din cadrul examenului de Bacalaureat 2014 - aspecte organizatorice. 4. Discuții;

32 BULETIN INFORMATIV 2013-2014 | CCD VÂLCEA


Loc de desfăsurare

Sem. I

Colegiul Economic Râmnicu Vâlcea

II

Liceul Tehnologic Brătianu Drăgășani

Responsabil cerc Vărgatu Mihaela Ceaușu Cristina

Biologie Semestrul I Data: 29 Noiembrie 2013 Tema: Evaluarea inițială în vederae asigurării calității lecțiilor de biologie și geografie. Metodologia alcătuirii unui test de evaluare inițială. Prezentarea testelor TIMSS Semestrul al II-lea Data: 31 Martie 2014 Tema: Abordarea transdisciplinară a lecțiilor de biologie și geografie. Informare științifică și metodică

Sem.

Loc de desfăsurare

Responsabil cerc

Zona

I

Colegiul Energetic Râmnicu Vâlcea

Tuică Elena

Râmnicu Vâlcea

II

Colegiul Forestier Râmnicu Vâlcea

I

Liceul Teoretic Măciuca

Preda Gabriela

Drăgăşani

II

Școala Gimnazială Ștefănești

I

Școala Gimnazială Stroiești

Angelescu Rodica

Horezu

II

Școala Gimnazială Mateești

33 BULETIN INFORMATIV 2013-2014 | CCD VÂLCEA


Geografie Semestrul I Data: 29 Noiembrie 2013 Tema: Evaluarea inițială în vederae asigurării calității lecțiilor de biologie și geografie. Metodologia alcătuirii unui test de evaluare inițială. Prezentarea testelor TIMSS Semestrul al II-lea Data: 31 Martie 2014 Tema: Abordarea transdisciplinară a lecțiilor de biologie și geografie. Informare științifică și metodică

Loc de desfăsurare

Responsabil cerc

Zona

I

Școala Gimnazială Perișani

Tamaş Mirela

Râmnicu Vâlcea

II

Colegiul Energetic Râmnicu Vâlcea

I

Liceul Tehnologic Brătianu Drăgășani

Luca Ionuţ

Drăgăşani

II

Școala Gimnazială N. Bălcescu Drăgășani

I

Școala Gimnazială Romani

Giurea Elena

Horezu

II

Școala Gimnazială Alunu

Sem.

34 BULETIN INFORMATIV 2013-2014 | CCD VÂLCEA


Fizică Semestrul I Data: 29 Noiembrie 2013 Tema: 1. Integrarea experimentului de laborator în lecţiile de fizică şi chimie 2. Un învăţământ bazat pe decizii fundamentate – Strategii de valorificare a evaluărilor internaţionale ( TIMSS) privind rezultatele învăţării.

Semestrul al II-lea Data: 31 Martie 2014 Tema: 1. Abordarea transdisciplinară a lecţiilor de fizică şi chimie. 2. Strategii didactice care conduc la creşterea atractivităţii elevilor pentru disciplinele fizică şi chimie.

Sem. I

II

I

Loc de desfăsurare Liceul Tehnologic Henri Coandă Râmnicu Vâlcea – liceu Școala Gimnazială Gura Văii Bujoreni – gimnaziu Liceul Tehnologic Ferdinand I Râmnicu Vâlcea – liceu Şcoala Gimnazială nr. 10 Râmnicu Vâlcea– gimnaziu Colegiul Naţional Gib Mihăescu Drăgăşani– liceu şi gimnaziu

II

Şcoala Gimnazială “Nicolae Bălcescu” Drăgăşani- liceu şi gimnaziu

I

Şcoala Gimnazială Căpitan Mărăşanu Stroeşti – liceu şi gimnaziu

II

Şcoala Gimnazială Alunu - liceu şi gimnaziu

Responsabil cerc

Zona

Raşcu Rodica

Râmnicu Vâlcea

Matei Constantin

Drăgășani

Albăstroiu Ivona

Horezu

35 BULETIN INFORMATIV 2013-2014 | CCD VÂLCEA


Chimie Semestrul I Data: 29 Noiembrie 2013 Tema: 1. Integrarea experimentului de laborator în lecţiile de fizică şi chimie 2. Un învăţământ bazat pe decizii fundamentate – Strategii de valorificare a evaluărilor internaţionale ( TIMSS) privind rezultatele învăţării.

Semestrul al II-lea Data: 31 Martie 2014 Tema: 1. Abordarea transdisciplinară a lecţiilor de fizică şi chimie. 2. Strategii didactice care conduc la creşterea atractivităţii elevilor pentru disciplinele fizică şi chimie.

Sem.

Loc de desfăsurare

Responsabil cerc

I

Liceul Tehnologic Henri Coandă Râmnicu Vâlcea – liceu Școala Gimnazială Gura Văii Bujoreni – gimnaziu

II

Liceul Tehnologic Ferdinand I Râmnicu Vâlcea – liceu Şcoala Gimnazială nr. 10 Râmnicu Vâlcea– gimnaziu Colegiul Naţional Gib Mihăescu Drăgăşani– liceu şi Binişor Dan gimnaziu

I II

Şcoala Gimnazială “Nicolae Bălcescu” Drăgăşaniliceu şi gimnaziu

I

Şcoala Gimnazială Căpitan Mărăşanu Stroeşti – liceu şi gimnaziu

II

Şcoala Gimnazială Alunu - liceu şi gimnaziu

Fârtat Mihai

Leca Ionescu Adriana

Zona Râmnicu Vâlcea

Drăgășani

Horezu

36 BULETIN INFORMATIV 2013-2014 | CCD VÂLCEA


Laboranți fizică - Chimie Semestrul I Data: 29 Noiembrie 2013 Tema: Integrarea experimentului de laborator în lecţiile de fizică şi chimie

Semestrul al II-lea Data: 31 Martie 2014 Tema: Abordarea experimentului de laborator din perspectiva evaluării.

Loc de desfăsurare

Sem.

Responsabil cerc

I

Liceul Antim Ivireanu Râmnicu Vâlcea

II

Liceul George Țărnea Băbeni

Buică Mercedes Speranța

Istorie Semestrul I Data: 29 Noiembrie 2013 Tema: „Strategii didactice activ-participative şi de învăţare prin cooperare utilizate în lecţiile de istorie”. Exemple de bună practică; Dezbatere: ,,Locul şi rolul istoriei în şcoala românescă în contextul reformei în educație” Semestrul al II-lea Data: 31 Martie 2014 Tema: Rolul activităţilor extracurriculare în formarea şi consolidarea competenţelor specifice predării-învățării istoriei Atelier de lucru: Exemple de bună practică privind organizarea activităţilor extracurriculare cu tematică istorică

37 BULETIN INFORMATIV 2013-2014 | CCD VÂLCEA


Sem.

Loc de desfăsurare

I

Liceul Tehnologic „Iustinian Marina” Băile Olăneşti

II

Mănăstirea Cozia. Monumente istorice ale oraşului Călimăneşti

Responsabil cerc Buduleci Daniela

Componența

Zona Râmnicu Vâlcea

Băbeni

Brezoi

I

Şcoala Gimnazială Lungeşti

II

Muzeul Viei şi Vinului Drăgăşani. Monumente istorice ale municipiului Drăgăşani

I

Liceul „Constantin Brâncoveanu” Horezu

II

Şcoala Gimnazială Cernișoara

Dincă Ovidiu

Drăgășani

Bălcești

Ciocan Vetuţa

Horezu

Berbești

Băile Olănești, Băile Govora, Budești, Bujoreni, Bunești, Dăești, Dănicei, Golești, Mihăești, Milcoiu, Muiereasca, Nicolae Bălcescu, Ocnele Mari, Păușești Măglași, Râmnicu Vâlcea, Stoenești, Vlădești Băbeni, Drăgoești, Frâncești, Galicea, Olanu, Scundu, Șirineasa, Stooilești Berislăvești, Boișoara, Brezoi, Călimănești, Câineni, Malaia, Perișani, Racovița, Sălătrucel, Titești, Voineasa Crețeni, Drăgășani, Gușoieni, Ionești, Lungești, Mădulari, Mitrofani, Orlești, Prundeni, Ștefănești, Șușani, Sutești, Voicești Amărăști, Bălcești, Diculești, Fârtățești, Făurești, Ghioroiu, Glăvile, Laloșu, Lăcusteni, Lădești, Măciuca, Pesceana, Roșiile, Stănești, Tetoiu, Valea Mare, Zătreni Bărbătești, Cernișoara, Costești, Horezu, Lăpușata, Măldărești, Oteșani, Păușești-Otăsău, Pietrari, Popești, Roești, Slătioara, Stroiești, Tomșani, Vaideeni Alunu, Berbești, Copăceni, Grădiștea, Livezi, Mateești, Sinești

38 BULETIN INFORMATIV 2013-2014 | CCD VÂLCEA


Științe socio-umane Semestrul I Data: 29 Noiembrie 2013 Tema: Didactica actuală a științelor socio-umane și statutul profesional al cadrului didactic: statut, roluri, competenţe, standarde de formare continuă, evaluare, autoevaluare. Dezbatere: Diseminarea cursurilor de perfecţionare parcurse, oferta CCD Vâlcea pentru anul în curs.

Semestrul al II-lea Data: 31 Martie 2014 Tema: Paradigme ale evaluării. Testele de evaluare finală /sumativă a competenţelor elevilor: cerinţe de elaborare a itemilor, mod de aplicare, analiza şi interpretarea comparativă a rezultatelor; Atelier de lucru: Elaborarea testelor pentru examenul de bacalaureat în vederea simulării la clasă.

Sem.

Loc de desfăsurare

Responsabil cerc

Zona

Componența

I

Colegiul Tehnic Energetic Râmnicu Vâlcea Liceul Tehnologic „Oltchim” Râmnicu Vâlcea

Ionescu Mădălina

Râmnicu Vâlcea

Băile Olănești, Băile Govora, Budești, Bujoreni, Bunești, Dăești, Dănicei, Golești, Mihăești, Milcoiu, Muiereasca, Nicolae Bălcescu, Ocnele Mari, Păușești Măglași, Râmnicu Vâlcea, Stoenești, Vlădești

II

39 BULETIN INFORMATIV 2013-2014 | CCD VÂLCEA


Religie Semestrul I Data: 29 Noiembrie 2013 Tema: Sărbătorile creştine în viaţa şi spiritualitatea romȃnească

Semestrul al II-lea Data: 31 Martie 2014 Tema: Tinerii de astăzi şi provocările secoluluui XXI

Sem.

Loc de desfăsurare

Responsabil cerc

Zona

Liceul Tehnologic de Turism Călimăneşti Școala Gimnazială “Șerban Cantacuzino” Călimăneşti Școala Gimnazială Nr. 4 Râmnicu Vȃlcea

Lăcraru Laura

Rm. Vâlcea

Duţă Aurora

Călimăneşti

I

Școala Gimnazială “Tudor Vladimirescu”

Ana Amza

Drăgăşani

II

Liceul Teoretic Măciuca

I

Liceul “Constantin Brȃncoveanu” Horezu

Georgescu Claudiu Iulian

Horezu

II

Școala Gimnazială Alunu

I

II

40 BULETIN INFORMATIV 2013-2014 | CCD VÂLCEA


Educație muzicală Semestrul I Data: 29 Noiembrie 2013 Tema: ,,Metodologii pedagogice contemporane în domeniul ARTELOR VIZUALE ȘI AUDITIVE’’ Semestrul al II-lea Data: 31 Martie 2014 Tema: ,,Performanțe în MUZICĂ și ARTE PLASTICE’’

Loc de desfăsurare

Sem. I

Muzeul de Arte ,,Casa Simian’’ Râmnicu Vâlcea

II

Liceul de Arte ,,Victor Giuleanu’’ Râmnicu Vâlcea

Responsabil cerc Lazăr Mariana Cristiana

Grad I

Educație plastică Semestrul I Data: 29 Noiembrie 2013 ,,Metodologii pedagogice contemporane în domeniul ARTELOR VIZUALE ȘI AUDITIVE’’ Vizualizarea unui film documentar în domeniul artelor. Tema:

Semestrul al II-lea Data: 31 Martie 2014 Tema: ,,Performanțe în MUZICĂ și ARTE PLASTICE’’

Sem.

Loc de desfăsurare

I

Muzeul de Arte ,,Casa Simian’’ Râmnicu Vâlcea

II

Liceul de Arte ,,Victor Giuleanu’’ Râmnicu Vâlcea

Responsabil cerc Stanciu Corina

Grad I

41 BULETIN INFORMATIV 2013-2014 | CCD VÂLCEA


Învățământ special Semestrul I Data: 29 Noiembrie 2013 Tema: Adaptarea curriculară la particularităţile elevilor cu CES – premiză a reuşitei didactice şcolare.

Semestrul al II-lea Data: 31 Martie 2014 Tema: Tratarea diferențiată și individualizarea predării - învățării - evaluării astfel încât să se asigure progresul școlar al tuturor elevilor.

Loc de desfăsurare

Sem. I

Liceul Tehnologic Special Nr.1 Bistrița

II

CSEI Băbeni

Responsabil cerc Ariton Viorel

42 BULETIN INFORMATIV 2013-2014 | CCD VÂLCEA


Discipline tehnologice Semestrul I Data: 29 Noiembrie 2013 Tema: 1. Planul Local de Acțiune al județului Vâlcea, document strategic folosit în fundanentarea planului de școlarizare; 2. Oferta educațională a unităților IPT, în concordanță cu cerințele pieței muncii; 3. Dezvoltarea capacităţii de cooperare între şcoli şi universităţi, între şcoli şi agenţii economici, între şcoli şi parteneri sociali; 4. Consilierea şi îndrumarea cadrelor didactice în vederea aplicării noilor prevederi metodologice

Semestrul al II-lea Data: 31 Martie 2014 Tema: 1. Realizarea parteneriatelor educaționale cu comunitatea, care să contribuie la îmbogățirea experiențelor de învățare ale elevilor; 2. Verificarea laturii conceptuale a demersului didactic, respectarea curriculumului, a principiilor învăţământului formativ; 3. Organizarea și desfășurarea concursurilor școlare; 4. Monitorizare externă a implementării Planului de Acțiune al Școlii (PAS); 5. Sprijinirea şi îndrumarea cadrelor didactice pentru accesarea programelor internaţionale de formare

Sem.

Loc de desfăsurare

I

Colegiul Forestier Râmnicu Vâlcea

II

Liceul Tehnologic ”General Magheru” Râmnicu Vâlcea

Responsabil cerc Manea Rodica Filip Irinel Băiașu Luminița Stănculescu Dan Rădulescu Relu Ionescu Maria

43 BULETIN INFORMATIV 2013-2014 | CCD VÂLCEA


Bibliotecari Semestrul I Data: 29 Noiembrie 2013 Tema: “Biblioteca şcolară, noi provocări” Semestrul al II-lea Data: 31 Martie 2014 Tema: “Modalităţi de promovare a bibliotecii”

Loc de desfăsurare

Sem. I

Şcoala Gimnazială Nr.13 Râmnicu Vâlcea

II

Grup Şcolar Brătianu Drăgăşani

Responsabil cerc Puranu Georgeta

C.J.R.A.E. – Consilieri școlari Semestrul I Data: 29 Noiembrie 2013 Tema: ,,Bune practici în prevenirea și reducerea absenteismului și abandonului școlar”

Semestrul al II-lea Data: 31 Martie 2014 Tema: ,,Educația centrată pe elev”

Sem.

Loc de desfăsurare

I

Școala Gimnazială Nr. 5 Râmnicu Vâlcea

II

Liceul Tehnologic Oltchim Râmnicu Vâlcea

Responsabil cerc Prof. Florentina Cristina NICULA

44 BULETIN INFORMATIV 2013-2014 | CCD VÂLCEA


Educație fizică și sport Semestrul I Data: 29 Noiembrie 2013 Tema: 1. Corelarea conținutului activității de educație fizică cu actualele programe. 2. Știința comunicării și aportul ei în dezvoltarea creativității elevului. 3. Prezentare lectii în power point: rugby-tag, ciclul gimnazial, lecții deschise învățământ primar,gimnazial și liceal.

 Exemple de bune practici în organizarea și desfășurarea activităților sportive.  Calendarul Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar 2013-2014, etape de sector, județ, zone.  Prezentarea ofertei C.C.D. Vâlcea. Semestrul al II-lea Data: 31 Martie 2014 Tema: 1. Adaptarea conținuturilor programelor școlare la condițiile de lucru specifice unității de învățământ. 2. Activități de timp liber între oferta profesorului și opțiunea elevului în practicarea competițională și/sau necompetițională a disciplinelor sportive. 3. Prezentare power point: lucrările cadrelor didactice care au susținut gradul didactic I în anul școlar 2012-2013.  Exemple de bune practici în organizarea și desfășurarea activităților sportive.  Calendarul Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar 2013 - 2014, participări etape zonale și finale.

Sem.

Loc de desfăsurare

I

Colegiul Național ”Mircea cel Bătrân” Râmnicu Vâlcea

II

Liceul „George Țărnea” Băbeni Colegiul Energetic Râmnicu Vâlcea

I

Colegiul Național ”Mircea cel Bătrân” Râmnicu Vâlcea

II

Școala ”Tudor Vladimirescu”, Drăgășani

Responsabil cerc Pupăză Petre Ignat Elena Mihăescu Constantin Georgescu Mariana Margarit Nicoleta Popescu Angela Bunea Marian Batâr Costel

Zona Râmnicu Vâlcea Băbeni

Drăgășani

45 BULETIN INFORMATIV 2013-2014 | CCD VÂLCEA


I

Colegiul Național ”Mircea cel Bătrân” Râmnicu Vâlcea

II

Grup Scolar ”Preda Buzescu” Berbesti

I

Colegiul Național ”Mircea cel Bătrân” Râmnicu Vâlcea

II

Liceul Teoretic Lădești

I

Colegiul Național ”Mircea cel Bătrân” Râmnicu Vâlcea

II

Școala cu clasele I-VIII ” Șerban Vodă Cantacuzino” Călimănești

Hoanță Dorel Barbut Constantin

Horezu

Vâlceanu Cristian Păunescu Crinel

Bălceşti

Dobrin Ion Mohanu Cristian

Călimănești

46 BULETIN INFORMATIV 2013-2014 | CCD VÂLCEA


COLECTIVUL DE METODIȘTI AI INSPECTORATULUI ȘCOLAR JUDEȚEAN VÂLCEA Numele și prenumele

Unitatea de învățământ

Grad didactic

1.

Almași Maria

I

2.

Ancuţa Giorgiana

Grădinița cu Program Prelungit Dumbrava Minunata, Grădinița cu Program Normal Nr.4 Râmnicu Vâlcea Grădinița cu Program Prelungit Nord 2, Râmnicu Vâlcea

3.

Avram Mariana

Grădinița cu Program Normal Câinenii Mici

I

4.

Boncan Ruxandra

Grădinița cu Program Prelungit Traian, Grădinița cu Program Normal Nr.16

I

5.

Bondoc Luminița

Grădinița cu Program Prelungit Nr. 1, Călimănești

I

6.

Boşonea Georgeta

Grădinița cu Program Prelungit Nr.1 Râmnicu Vâlcea

I

7.

Brenoaia Aurora

I

8.

Comăneci Titina

Grădinița cu Program Prelungit N. Bălcescu, Grădinița cu Program Normal Nr.2, Râmnicu Vâlcea Grădinița cu Program Prelungit Nord 1, Râmnicu Vâlcea

9.

Din Andreea

Grădinița cu Program Prelungit Nord 1, Râmnicu Vâlcea

II

10.

Drăghici Elena Daniela

Grădinița cu Program Normal Creteni , Vâlcea

I

11.

Dragomiroiu Delia

Grădinița cu Program Prelungit Nr1 Râmnicu Vâlcea

I

12.

Dumitrescu Ioana

Grădinița cu Program Prelungit I.C. Brătianu, Drăgășani

I

13.

Florică Emilia

Grădinița cu Program Prelungit Dumbrava Minunata, Râmnicu Vâlcea

I

14.

Fuerescu Natalia

Grădinița cu Program Normal Nr.1, Brezoi

I

15.

Georgescu Monica

Grădinița cu Program Prelungit Nord 2, Râmnicu Vâlcea

I

16.

Ghiţulescu Elena

Grădinița cu Program Normal Sălătrucel

I

17.

Ilie Elena

Grădinița cu Program Prelungit Nr.1, Râmnicu Vâlcea

I

Nr. crt.

Specialitatea

I

I

ÎNVĂȚĂMÂNT PREPRIMAR

III.

47 BULETIN INFORMATIV 2013-2014 | CCD VÂLCEA


Grădinița cu Program Prelungit N. Bălcescu, Grădinița Cu Program Normal Nr.2, Râmnicu Vâlcea Grădinița cu Program Prelungit Nr. 1, Drăgăşani

I

Lungoci Elena

Grădinița cu Program Prelungit Ostroveni 1 Râmnicu Vâlcea

I

21.

Miroiu Maria

Grădinița cu Program Normal.Nr.1, Băbeni

I

22.

Ohîi Maria

Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Vâlcea

I

23.

Pietraru Elena Denisa

Grădinița cu Program Normal Amarasti, Vâlcea

I

24.

Preda Luiza Corina

Grădinița cu Program Prelungit Nr. 1, Drăgășani

I

25.

Stan Oana Elena

Grădinița cu Program Prelungit Nr.14, Râmnicu Vâlcea

I

26.

Surovcek Rodica

Grădinița cu Program Prelungit Nord 2, Râmnicu Vâlcea

I

27.

Tudor Valentina

Grădinița cu Program Prelungit Ostroveni 1

I

28.

Tudor Mădălina

Grădinița cu Program Prelungit Nr. 1, Horezu

I

29.

Anghel Adrian

Școala Gimnazială Sinești

I

30.

Boeangiu Cecilia

Școala Gimnazială Alunu

I

31.

Bucuroiu Daniela Gabriela

Colegiul Național de Informatică „Matei Basarab” Râmnicu Vâlcea

I

32.

Calotă Adrian

Colegiul Național de Informatică „Matei Basarab” Râmnicu Vâlcea

I

33.

Cazacu Iulian

Școala Gimnazială Greblești- Câineni

I

34.

Ceaușoglu Anelice

Școala Gimnazială Nr.4 Râmnicu Vâlcea

I

35.

Codreanu Liana

Școala Gimnazială “Nicolae Bălcescu” Drăgășani

I

36.

Crăciun Nicolița

Școala Gimnazială "Anton Pann" Râmnicu Vâlcea

I

37.

Croitoru Iuliana

Școala Gimnazială “Tudor Vladimirescu” Drăgășani

I

19.

Istocescu Adela Sidonia

20.

I

ÎNVĂȚĂMÂNT PREPRIMAR

Ionescu Mariana

ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR

18.

48 BULETIN INFORMATIV 2013-2014 | CCD VÂLCEA


Cumpănășoiu Lavinia

Liceul “Preda Buzescu” Berbești

I

39.

Dobrete Adina

Colegiul Național de Informatică „Matei Basarab” Râmnicu Vâlcea

I

40.

Dobrinescu Felicia

Școala Gimnazială “Tudor Vladimirescu” Drăgașani

I

41.

Drăghicescu Ionela

Școala Gimnazială "Anton Pann" Râmnicu Vâlcea

I

42.

Dumitrescu Paul

Școala Gimnazială "Take Ionescu" Râmnicu Vâlcea

I

43.

Georgescu Dan

Școala Gimnazială Ulmetu -Copaceni

I

44.

Gheorghe Elena Cristina

Școala Gimnazială “Șerban Vodă Cantacuzino” Călimănesti

I

45.

Gherghinete Monica

Sc. Primară Cioboți-Olanu

I

46.

Iliescu Aurora

Liceul “Preda Buzescu” Berbești

I

47.

Ionescu Dan

Liceul “Preda Buzescu” Berbești

I

48.

Ionescu Lavinia

Colegiul Național de Informatică „Matei Basarab” Râmnicu Vâlcea

I

49.

Limbașanu Georgeta

Colegiul Național de Informatică „Matei Basarab” Râmnicu Vâlcea

I

50.

Mateescu Olimpia

Școala Gimnazială Paușești- Otasau

I

51.

Mihai Mioara

Liceul Tehnologic “Petrache Poenaru”Bălcești

I

52.

Monceanu Emil

Școala Gimnazială Urși-Stoilești

I

53.

Nistor Magdalena

Școala Gimnazială Nr.5 Râmnicu Vâlcea

I

54.

Nuțu Iuliana Maria

Școala Gimnazială Berislăvești

I

55.

Onogea Ioan

Școala Gimnazială Nr.13 Râmnicu Vâlcea

I

56.

Oprica Elena

Școala Gimnazială “Șerban Vodă Cantacuzino” Calimănești

I

57.

Pârvulescu Mihaela

Colegiul Național de Informatică „Matei Basarab” Râmnicu Vâlcea

I

ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR

38.

49 BULETIN INFORMATIV 2013-2014 | CCD VÂLCEA


Petrescu Eriță Gheorghe

Școala Gimnazială Bunești

I

59.

Popa Emill

Școala Gimnazială “Șerban Vodă Cantacuzino” Călimănești

I

60.

Popescu Mirela

Colegiul Național de Informatică „Matei Basarab” Râmnicu Vâlcea

I

61.

Radu Ileana

Școala Gimnazială Nr.13 Râmnicu Vâlcea

I

62.

Răducioiu Emilia

Colegiul Național de Informatică „Matei Basarab” Râmnicu Vâlcea

I

63.

Rotea Anca

Școala Gimnazială “Nicolae Bălcescu” Drăgășani

I

64.

Șandru Valeria

Școala Gimnazială Nr.4 Râmnicu Vâlcea

I

65.

Săraru Elena

Școala Gimnazială "Anton Pann" Râmnicu Vâlcea

I

66.

Savu Nicolița

Școala Gimnazială "Take Ionescu" Râmnicu Vâlcea

I

67.

Șerban Diana Cristina

Colegiul Național de Informatică „Matei Basarab” Râmnicu Vâlcea

I

68.

Smărăndoiu Tamara

Școala Gimnazială Nr.5 Râmnicu Vâlcea

I

69.

Sobolu Nicolae

Școala Gimnazială Pietrari

I

70.

Spiridon Gabriela

Școala Gimnazială “Nicolae Bălcescu” Drăgășani

71.

Stancă Alina

Colegiul Național de Informatică „Matei Basarab” Râmnicu Vâlcea

I

Stănculescu Carmen

Colegiul Național de Informatică „Matei Basarab” Râmnicu Vâlcea

I

72.

Stoenescu Gheorghe

Școala Gimnazială Nr.5 Râmnicu Vâlcea

I

73.

Surovcek Ion

Școala Gimnazială "Take Ionescu" Râmnicu Vâlcea

I

74.

Tănasie Luminita

Liceul Teoretic Măciuca

I

75.

Teodorescu Felicia

Școala Gimnazială Alunu

I

76.

Trușcă Adriana

Școala Gimnaziala Gura- Văii-Bujoreni

I

ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR

58.

50 BULETIN INFORMATIV 2013-2014 | CCD VÂLCEA


Școala Gimnazială „Costea Marinoiu” Ocnele Mari

I

78.

Văduva Natalia

Sc.”Nicolae Bălcescu” Drăgășani

I

79.

Vătafu Mădălina

Școala Gimnazială “Tudor Vladimirescu” Drăgășani

I

80.

Vlad Mirela

Liceul Teoretic Brezoi

I

81.

Achim Ioana

Liceul Tehnologic Oltchim Râmnicu Vâlcea

I

82.

Alexandrescu Cristian

Colegiul Energetic Râmnicu Vâlcea

I

83.

Barbu Amelia

Colegiul Forestier Râmnicu Vâlcea

I

84.

Cocău Jitianu Carmen

Colegiul Național de Informatică „Matei Basarab” Râmnicu Vâlcea

I

85.

Crînguș Corina

Colegiul Economic Râmnicu Vâlcea

I

86.

Drăguț Maria

Școala Gimnazială „Nicolae Bălcescu” Drăgășani

I

87.

Grama Gheorghe

Liceul Tehnologic Oltchim Râmnicu Vâlcea

I

88.

Iagăru Ion

Şcoala Gimnazială Otetelişu-Bălceşti

I

89.

Iliescu Daniela

Liceul „Preda Buzescu” Berbești

I

90.

Ioniță IsabellaElena

Colegiul Național „Alexandru Lahovari”/ I.Ș.J. Vâlcea

I

91.

Istrate Amalia

Colegiul Național „Al. Lahovari” Râmnicu Vâlcea

I

92.

Mărunțelu Vasilica

Colegiul Național „Al. Lahovari” Râmnicu Vâlcea

I

93.

Mihăilescu Alina

Colegiul Național de Informatică „Matei Basarab” Râmnicu Vâlcea

I

94.

Miu Simona

Liceul „Antim Ivireanul” Râmnicu Vâlcea

I

95.

Nica Loredana

Colegiul Național de Informatică „Matei Basarab” Râmnicu Vâlcea

I

96.

Oprea Geanina

Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” Râmnicu Vâlcea

I

ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR

Trușcă Maria

LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNA

77.

51 BULETIN INFORMATIV 2013-2014 | CCD VÂLCEA


Şcoala Gimnazială „Take Ionescu” Râmnicu Vâlcea

I

98.

Popa Daniela

Liceul Tehnologic de Turism Călimănești

I

99.

Popescu Constantin

Colegiul Național „G. Mihăescu” Drăgășani

I

100.

Popescu Elena

Școala Gimnazială „Tudor Vladimirescu” Drăgășani

I

101.

Preda Elena Gabriela

Colegiul Național de Informatică „Matei Basarab” Râmnicu Vâlcea

I

102.

Predescu Maria Antoneta

Liceul „Antim Ivireanul” Râmnicu Vâlcea

I

103.

Soare Florina

Școala Gimnazială „Take Ionescu” Râmnicu Vâlcea

I

104.

Spiridon Elena

Școala Gimnazială „Anton Pann” Râmnicu Vâlcea

I

105.

Tămaș Simona

Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” Râmnicu Vâlcea

I

106.

Teodorescu Maria

Școala Gimnazială Tomșani

I

107.

Trică Gabriela

Colegiul Energetic Râmnicu Vâlcea

I

108.

Vladu Elena

Liceul „Constantin Brâncoveanu” Horezu

I

109.

Zgripcescu Elisaveta

Școala Gimnazială „Șerban Vodă Cantacuzino„ Călimănești

I

110.

Balasiu Vanda Ileana

Colegiul Național Alexandru Lahovari Râmnicu Vâlcea

I

111.

Cebotari Liliana

Liceul Preda Buzescu Berbesti

I

112.

Cojocaru Daniela

Școala Gimnazială Nr. 4 Râmnicu Vâlcea

I

113.

Giuran Daniela

Școala Gimnazială Tudor Vladimirescu Drăgășani

I

114.

Imparatu Lacramioara

Colegiul Național de Informatică Matei Basarab Râmnicu Vâlcea

I

115.

Maier Mirela

Școala Gimnazială Nr. 5 Râmnicu Vâlcea

I

116.

Marinescu Cristian

Colegiul Național Alexandru Lahovari Râmnicu Vâlcea

I

LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNA

Pascaru Mariana

LIMBA ENGLEZĂ

97.

52 BULETIN INFORMATIV 2013-2014 | CCD VÂLCEA


Liceul Teoretic Brezoi

II

118.

Mihai Delia

Liceul Tehnologic Justinian Marina Băile Olanesti

I

119.

Pantelimon Felicia

Școala Gimnazială Vaideeni

I

120.

Popa Monica

Inspectoratul Școlar Județean Valcea

I

121.

Popa Nicoleta

Colegiul Național Gib Mihaescu Drăgășani

I

122.

Popescu Carmen Adriana

Colegiul Național Mircea Cel Batran Râmnicu Vâlcea

DOC

123.

Sacerdoteanu Marina

Școala Gimnazială Tache Ionescu Râmnicu Vâlcea

I

Colegiul Național de Informatică Matei Basarab Râmnicu Vâlcea

I

124. Sardarescu Carmen 125.

Simeanu Iuliana

Colegiul Energetic Râmnicu Vâlcea

II

126.

Stoica Otilia

Liceul Tehnologic Ferdinand I Râmnicu Vâlcea

I

127.

Vlasceanu Diana

Colegiul Național de Informatică Matei Basarab Râmnicu Vâlcea

I

128.

Barbu Marcela

Colegiul Național Mircea cel Bătrân Râmnicu Vâlcea

I

129.

Ciocanau Mariana

Colegiul Economic Râmnicu Vâlcea

I

130.

Ciuperca Mariana

Școala Gimnazială Tache Ionescu Râmnicu Vâlcea

I

Liceul Constantin Brancoveanu Horezu

I

131. Dumitrescu Valeria 132.

Glavan Mariana

Colegiul Național Gib Mihescu Drăgășani

I

133.

Munteanu Lidia

Liceul G. Tarnea Babeni

II

134.

Păuşescu Maria Maricica

Colegiul Economic Râmnicu Vâlcea

II

135.

Paunescu Violeta Alina

Colegiul Național de Informatică Matei Basarab Râmnicu Vâlcea

I

136.

Petcu Ana

Colegiul Național de Informatică Matei Basarab Râmnicu Vâlcea

II

LIMBA ENGLEZĂ

Militaru Maria Magdalena

LIMBA FRANCEZĂ

117.

53 BULETIN INFORMATIV 2013-2014 | CCD VÂLCEA


II

138.

Sandru Janina

Scoala Gimnazială Mateesti

I

139.

Utma Adela Luiza

Colegiul Național Gib Mihaescu Drăgășani

II

140.

Veteleanu Alina

Colegiul Național de Informatică Matei Basarab Râmnicu Vâlcea

I

141.

Olteanu Lorena Stefania

Colegiul Național Mircea cel Batran Râmnicu Vâlcea

I

142.

Brezai Cristina

Colegiul Național de Informatică Matei Basarab Râmnicu Vâlcea

II

143.

Antone Elena Monica

Școala Gimnazială nr. 5 Râmnicu Vâlcea

I

144.

Bălășel Adrian

Colegiul Național ,,Alexandru Lahovari" Râmnicu Vâlcea

I

145.

Bucă Ilie

Școala Gimnazială ,,Teodor Bălășel" Ștefănești

I

146.

Burlan Adrian Eugen

Școala Gimnazială ,,Anton Pann Râmnicu Vâlcea

I

Liceul Teoretic Brezoi

II

147. Burlan-Mitu Olivia Simona 148.

Ciucă Gheorghe

Colegiul Național de Informatică ,,Matei Basarab" Râmnicu Vâlcea

I

149.

Cocoș Gabriela

Colegiul Național de Informatică ,,Matei Basarab" Râmnicu Vâlcea

I

150.

Dicu Ileana Florentina

Liceul Tehnologic ,,Ferdinand I” Râmnicu Vâlcea

I

151.

Dinu Maria

Colegiul Național ,,Gib Mihăescu" Drăgășani

I

152.

Drăgan Elena

Colegiul Național ,,Mircea cel Bătrân” Râmnicu Vâlcea

I

153.

Drăghici Ana Maria

Liceul ,,Constantin Brâncoveanu" Horezu

I

LIMBA FRANCEZĂ

Colegiul Forestier Râmnicu Vâlcea

LIMBA GERMANĂ

Popa Natalia Narcisa

MATEMATICĂ

137.

54 BULETIN INFORMATIV 2013-2014 | CCD VÂLCEA


Drugan Constantin Toma

Colegiul Național ,,Alexandru Lahovari" Râmnicu Vâlcea

I

155.

Gheorghe Constantin

Liceul Teoretic Grădiștea

I

156.

Gherghinaru Ion

Liceul Tehnologic ,,Ferdinand I" Râmnicu Vâlcea

I

157.

Mazilu Marin

Colegiul Național de Informatică ,,Matei Basarab" Râmnicu Vâlcea

I

158.

Mitrache Emil

Școala Gimnazială ,, I. Gh. Duca" Râmnicu Vâlcea

I

159.

Moldoveanu Simona Georgeta

Liceul ,,Preda Buzescu" Berbești

I

160.

Neagu Dumitru

Liceul Tehnologic ,,Oltchim" Râmnicu Vâlcea

I

161.

Necșuliu Ion

Colegiul Forestier Râmnicu Vâlcea

I

162.

Neferu Ion Marcel

Școala Gimnazială ,,Nicolae Bălcescu" Drăgășani

I

163.

Oprea Nicolae

Liceul Tehnologic ,,Petrache Poenaru" Bălcești

I

164.

Pană Cătălin

Colegiul Național ,,Mircea cel Bătrân" Râmnicu Vâlcea

I

165.

Popescu Constantin

Școala Gimnazială ,,Take Ionescu" Râmnicu Vâlcea

I

166.

Statie Silviu

Liceul ,, George Țărnea" Băbeni

I

167.

Tănasie Daniela Valeria

Școala Gimnazială ,,Costea Marinoiu" Ocnele Mari

I

168.

Tomescu Mariana Emilia

Colegiul Economic Râmnicu Vâlcea

I

169. Vlădescu Liviu Ion

Liceul Tehnologic ,,General Magheru" Râmnicu Vâlcea

I

170.

Colegiul Național de Informatică Matei Basarab Râmnicu Vâlcea

I

Aspru Octavian

MATEMATICĂ

154.

INFORMATICĂ

55 BULETIN INFORMATIV 2013-2014 | CCD VÂLCEA


I

172.

Chiru Ramona

Liceul Tehnologic G-Ral Magheru

I

173.

Dumbrăvescu Dumitru

Colegiul Național de Informatică Matei Basarab Râmnicu Vâlcea

I

174.

Fărcășanu Maria Antoanela

Colegiul Național Mircea Cel Bătrân Râmnicu Vâlcea

I

175.

Grecea Violeta Marilena

Colegiul Național de Informatică Matei Basarab Râmnicu Vâlcea

I

176.

Sprus Alina Maria

Colegiul Economic Râmnicu Vâlcea

I

177.

Tricuță Algina

Liceul De Arta Victor Giuleanu

I

178.

Uță Mirela

Colegiul Energetic Râmnicu Vâlcea

I

179.

Apostol Doiniţa

Liceul Tehnologic Ferdinand I RâmnicuValcea

I

180.

Barbu Liliana

Colegiul Forestier Râmnicu Vâlcea

I

181.

Dimoiu Elena Luminiţa

Liceul Tehnologic Preda Buzescu Berbeşti

I

182.

Ionescu Maria Gabriela

Liceul Tehnologic G-Ral Magheru Râmnicu Vâlcea

I

183.

Marin Badea Veronica

CCD Vâlcea

I

184.

Marinescu Lucian

Colegiul Economic Râmnicu Valcea

I

185.

Niţescu Dan

Liceul Tehnologic Oltchim Râmnicu Valcea

I

186.

Niţoiu Ana

Colegiul Național Gib Mihăescu Drăgăşani

I

187.

Stamin Gheorghe

Liceul Tehnologic P. Poenaru Balcesti

I

188.

Turmacu Carmen Ionela

Liceul Antim Ivireanul Râmnicu Vâlcea

I

189.

Ioana Lidia Paula

Colegiul Economic Râmnicu Vâlcea

I

190.

Diaconescu Mariana Olga

Colegiul Național Gib Mihăescu Drăgăşani

I

INFORMATICĂ

Colegiul Național Al. Lahovari Râmnicu Vâlcea

FIZICĂ

Cataragă Ştefania Issabella

CHIMIE

171.

56 BULETIN INFORMATIV 2013-2014 | CCD VÂLCEA


Şcoala Gimnazială Perişani

I

192.

ConstantinescuMiroiu Maria

Liceul C-Tin Brâncoveanu Horezu

I

193.

Dincă Dorina

Şcoala Gimnazială I. Gh. Duca Râmnicu Vâlcea

I

194.

Georgescu Lucia

Liceul Tehnologic Oltchim Râmnicu Vâlcea

I

195.

Gratie Constantin

Colegiul Forestier Râmnicu Vâlcea

I

196.

Marinescu Rodica

Şcoala Gimnazială Şirineasa

I

197.

Mazilu Diana

Liceul Tehnologic “G-Ral Magheru” RâmnicuValcea

I

198.

Ciortea Anca Teodora

Școala Gimnazială Nr. 5 RâmnicuVâlcea

I

199.

Crăciun Mihaela

Colegiul de Informatică Matei Basarab, RâmnicuVâlcea

I

200.

Găman Cristiana Maria

Colegiul de Informatică Matei Basarab, Râmnicu Vâlcea

I

201.

Geică Elena

Colegiul Național Alexandru Lahovari, RâmnicuVâlcea

I

202.

Iacob Constantin

Colegiul Gib Mihăescu Drăgășani

I

203.

Lupu Marinela

Liceul Tehnologic Petrache Poenaru, Bălcești

I

204.

Matei Doina

Liceul Tehnologic Preda Buzescu Berbești

I

205.

Miloiu Maria

Liceul Constantin Brâncoveanu Horezu

I

206.

Murăruș Letiția

Școala Gimnazială Măgura

I

207.

Nicolescu Eugenia

Liceul Tehnologic General Magheru, RâmnicuVâlcea

I

208.

Preda Gabriela

Școala Gimnazială Prundeni

I

209.

Vochițu Carmen

Colegiul Tehnic Energetic

I

210.

Boeangiu Bogdan

Liceul Tehnologic Preda Buzescu Berbești

I

CHIMIE

Catană Constantin

BIOLOGIE

191.

GEOGRAFIE

57 BULETIN INFORMATIV 2013-2014 | CCD VÂLCEA


Școala Gimnazială Tache Ionescu Râmnicu Vâlcea

I

212.

Ghencea Ion

Colegiul Economic Râmnicu-Vâlcea

I

213.

Giurea Elena

Liceul Tehnologic Constantin Brâncoveanu Horezu

I

214.

Ionescu Emilian

Școala Gimnazială Tudor Vladimirescu Drăgăşani

I

215.

Lalu Jani

Colegiul Național Mircea cel Bătrân Râmnicu Vâlcea

I

216.

Manda Mihai

Şcoala Gimnazială Tache Ionescu Râmnicu Vâlcea

I

217.

Pârvulescu Emil

Colegiul de Informatică Matei Basarab, Râmnicu Vâlcea

I

218.

Popescu Cristina

Liceul George Ţarnea Băbeni

I

219.

Trăistaru Gabriela

Liceul Tehnologic General Magheru Râmnicu Vâlcea

I

220.

Uță Traian

Liceul Antim Ivireanu Râmnicu Vâlcea

I

221.

Amzuloiu Nicolae

Liceul „Preda Buzescu” Berbești

I

222.

Buduleci Daniela

Colegiul Naţional de Informatică” Matei Basarab” Râmnicu Vâlcea

I

223.

Ciocan Vetuţa

Liceul „Constantin Brâncoveanu” Horezu

I

224.

Neamţu Aurelia

Şcoala Gimnazială„Take Ionescu” Râmnicu Vâlcea

I

225.

Oane Sorin

Colegiul Naţional „Alexandru Lahovari” Râmnicu Vâlcea

I

226.

Ochescu Maria

Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea

I

227.

Oprica Gheorghe

Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea

I

228.

Pană Tiberiu

Liceul Tehnologic „Oltchim” Râmnicu Vâlcea

I

229.

Sîiulescu Flavius Cătălin

Colegiul Naţional „Mircea cel Bătrân” Râmnicu Vâlcea

II

230.

Ulmeanu Dan Laurențiu

Școala „Tudor Vladimirescu” Drăgășani

I

GEOGRAFIE

Diaconu Iulia

ISTORIE

211.

58 BULETIN INFORMATIV 2013-2014 | CCD VÂLCEA


I

232.

Bică Andra

Casa Corpului Didactic Vâlcea

I

233.

Dumitrescu Simona Maria

Colegiul Național „Gib Mihăescu” Drăgășani

I

234.

Luca Adrian

Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” Râmnicu Vâlcea

I

235.

Oprica Gheorghe

Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea

I

236.

Șinculescu Teodora

Colegiul Forestier Râmnicu Vâlcea

I

237.

Uță Denisa

Liceul Tehnologic de Turism Călimănești

I

238.

Văduva Cătălin

Școala Gimnazială „Take Ionescu” Râmnicu Vâlcea

II

239.

Bărbuț Constantin

Liceul ” Preda Buzescu”, Berbești

I

240.

Bîrzan Iuliana Claudia

IȘJ Vâlcea

I

241.

Bunea Marian

Colegiul Naţional ”Gib Mihăescu” Drăgăşani

I

242.

Croitoru Iustin Adrian

Școala Gimnaziala, Comuna Galicea

I

243.

Dobre Georgeta Daniela

Colegiul Forestier Râmnicu Vâlcea

I

244.

Faităr Cristian

Școala Gimnazială Nr. 5, Râmnicu Vâlcea

I

245.

Hoanță Dorel

Liceul ”Constantin Brâncoveanu”, Horezu

I

246.

Matei Constantin Bogdan

Școala Gimnazială „Anton Pann”, Râmnicu Vâlcea

II

247.

Mărgărit Marius

Colegiul Naţional ”Mircea cel Bătrân”, Râmnicu Vâlcea

I

248.

Onogea Rodica

Clubul Sportiv Școlar, Râmnicu Vâlcea

I

249.

Păunescu Crinel Mugurel

Liceul Teoretic Lădeşti

I

250.

Petcan Lidia

Școala Gimnazială „Tudor Vladimirescu” Drăgășani

I

ȘTIINȚE SOCIO-UMANE

Colegiul Economic Râmnicu Vâlcea

EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT

231. Andreianu Mihaela

59 BULETIN INFORMATIV 2013-2014 | CCD VÂLCEA


252.

Teofilescu Ady Minodora

Liceul Tehnologic Brătianu , Drăgășani

I

253.

Vîlceanu Cristian

Liceul Tehnologic ”Petrache Poenaru”, Bălcești

I

254.

Codreanu Adrian

Școala Gimnazială N. Bălcescu Drăgășani

I

255.

Ghițan Doina

Liceul de Arte ,,Victor Giuleanu’’ Râmnicu Vâlcea

I

256.

Lazăr Mariana Cristiana

Liceul de Arte ,,Victor Giuleanu’’ Râmnicu Vâlcea

I

257.

Stroe Marian Cristinel

Liceul de Arte ,,Victor Giuleanu’’ Râmnicu Vâlcea

I

258.

Vasile Nelu

Liceul de Arte ,,Victor Giuleanu’’ RâmnicuVâlcea

I

259.

Boicescu Traian Ștefan

Liceul de Arte ,,Victor Giuleanu’’ Râmnicu Vâlcea

I

260.

Ștefan Natalia

Liceul de Arte ,,Victor Giuleanu’’ Râmnicu Vâlcea

I

261.

Vieru Elena

Școala Gimnazială Tudor Vladimirescu, Drăgășani

I

262.

Bădoi Ioana

Colegiul Tehnologic Forestier Râmnicu Vâlcea

I

263.

Bitică Cristiana

Liceul Tehnologic „Cpt. Pleșoianu” Râmnicu Vâlcea

I

264.

Chelu Cornel

Liceul Tehnologic „Brătianu”, Mun. Drăgășani

I

265.

Chicioroagă Elena

Școala Gimnazială Nr.4 Râmnicu Vâlcea

I

266.

Ciobanu Dumitru

CCD Vâlcea

I

267.

Cruceru Cati

Liceul Tehnologic „Ferdinand I” Mun. Râmnicu Vâlcea

I

268.

Florica Aurica

Liceul Tehnologic "Ferdinand I" Râmnicu Vâlcea

I

269.

Frunză Dorel

Colegiul Energetic Mun. Râmnicu Vâlcea

I

270.

Georgescu Livia

Colegiul Economic Râmnicu Vâlcea

I

EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT

II

EDUCAȚIE MUZICALĂ

Colegiul Naţional ”Mircea cel Bătrân”, Râmnicu Vâlcea

EDUCAȚIE PLASTICĂ

Predescu Cătălin

DISCIPLINE TEHNICE ȘI TEHNOLOGICE

251.

60 BULETIN INFORMATIV 2013-2014 | CCD VÂLCEA


Colegiul Economic, Mun. Râmnicu Vâlcea

I

272.

Hereşanu Felicia

Liceul Tehnologic „Cpt.Pleșoianu” Râmnicu Vâlcea

I

273.

Lazăr Gheorghe

GSEAS Călimăneşti

I

274.

Lupu Constantin

Liceul Tehnologic „Petrache Poenaru” Bălcești

I

275.

Manea Luminița

Liceul „C-tin Brâncoveanu” Horezu

I

276.

Marica Mariana

Colegiul Tehnologic Energetic Râmnicu Vâlcea

I

277.

Miroiu Carmen

Colegiul Economic Râmnicu Vâlcea

I

278.

Nicolin Carmen

Liceul Tehnologic „Gen.Magheru” Mun. Râmnicu Vâlcea

I

279.

Olteanu Elena

Liceul Tehnologic „Gen.Magheru” Mun. Râmnicu Vâlcea

I

280.

Rădulescu Axenia

Liceul Tehnologic „Oltchim” Râmnicu Vâlcea

I

281.

Rizea Daniel

Liceul Tehnologic „Henri Coandă” Râmnicu Vâlcea

I

282.

Vlăsceanu Ion

Colegiul Tehnologic Energetic Râmnicu Vâlcea

I

283.

Georgescu NadiaMădălina

Liceul ʺPreda Buzescuʺ, Berbeşti

I

284.

Ionescu Daniela

ISJ Vâlcea

I

285.

Lăcraru Laura

Şcoala Gimnazială ʺTake Ionescuʺ, Râmnicu Vâlcea

I

286.

Marinescu Lucian

Colegiul Naţional ʺGib Mihăescuʺ, Drăgăşani

I

287.

Matei Camelia

Colegiul Național de Informatică ʺMatei Basarabʺ, Râmnicu Vâlcea

I

288.

Mircea Simona

Şcoala Gimnazială ʺTudor Vladimirescuʺ Drăgăşani

I

289.

Pr. Georgescu Claudiu

Liceul ʺPreda Buzescuʺ, Berbeşti

I

Seminarul Teologic ʺSf. Nicolaeʺ Râmnicu Vâlcea

I

290. Pr. Mateiescu Petre

DISCIPLINE TEHNICE ȘI TEHNOLOGICE

Goran Nicoleta

RELIGIE

271.

61 BULETIN INFORMATIV 2013-2014 | CCD VÂLCEA


Colegiul Economic, Râmnicu Vâlcea

I+Dr

292.

Pr. Proteasa Nicolae

Seminarul Teologic ʺSf. Nicolaeʺ Râmnicu Vâlcea

I+Dr.

293.

Pr. Rădoi Laurenţiu

Liceul de Arte ʺVictor Giuleanuʺ Râmnicu Vâlcea

I+Dr.

294.

Stroescu Laura

Şcoala Gimnazială nr.10 Râmnicu Vâlcea

I

295.

Cîțu Mihaela

Grădinița cu Program Prelungit Nord 1 Râmnicu Vâlcea

I

296.

Cumpănășoiu Teodor Sorin

Liceul ,,Preda Buzescu” Berbești

I

297.

Georgescu Maria

Școala Gimnazială Nr. 5 Râmnicu Vâlcea

I

298.

Gîrban Simona Elena

Liceul ,,A. Ivireanu” Râmnicu Vâlcea

I

299.

Iordache Mihaela Luminița

Grădinița cu Program Prelungit ,,N. Bălcescu” Râmnicu Vâlcea

I

300.

Lațiu Andreea Iuliana

Centru Județean de Asistență Psihopedagogică Vâlcea

I

301.

Lazăr Mariana

Colegiul Național de Informatică Matei Basarab Râmnicu Valcea

I

302.

Nicula Florentina Cristina

I

303.

Codreanu Liana

Liceul Tehnologic ,,Căpitan N. Pleșoianu” Râmnicu Vâlcea/CJRAE Vâlcea Școala Gimnazială „Nicolae Bălcescu” Drăgășani Seminarul Teologic Râmnicu Vâlcea Școala Gimnazială „Waldorf ” Râmnicu Vâlcea Grădinița cu Program Prelungit nr.1 Râmnicu Vâlcea

I

Liceul Tehnologic „Ferdinand I” – Şcoala Gimnazială nr. 13 Râmnicu Vâlcea Grădinița cu Program Prelungit „Traian” Râmnicu Vâlcea

I

Liceul „Antim Ivireanul” Râmnicu Vâlcea

I

304.

Ivan Natalia

305.

Radu Ileana

306.

Rotomeza Elena

307.

Zatușevschi Luminița

I

I

I

ÎNVĂȚĂMÂNT ALTERNATIV

Drăgănel Constantina

RELIGIE

Pr. Părăuşeanu Cătălin

CONSILIERI ȘCOLARI

291.

62 BULETIN INFORMATIV 2013-2014 | CCD VÂLCEA


Cebotari Liliana

Liceul Preda Buzescu Berbești

I

309.

Chișavu Nicolae

Liceul Tehnologic „H. Coandă„ Râmnicu Vâlcea

II

310.

Dumitru Maria

Colegiul Economic Râmnicu Vâlcea

311. Georgescu Mariana

Școala Gimnazială „I. Gh. Duca„ Râmnicu Vâlcea

312.

Popescu Cristina Ana

Liceul „George Țărnea„ Băbeni

313.

Sandu Elena Daniela

Colegiul Național de Informatică „Matei Basarab„ Râmnicu Vâlcea

I

314.

Teofilescu Ady Minodora

Liceul Tehnologic „Brătianu„ Drăgășani

I

315.

Ungureanu Elena

Școala Gimnazială Nr. 5 Râmnicu Vâlcea

I

I

EDUCAȚIE PERMANENTĂ FORMALĂ ȘI NONFORMALĂ

308.

63 BULETIN INFORMATIV 2013-2014 | CCD VÂLCEA


CONSILII CONSULTATIVE 2013-2014 Unitatea de învățământ

Grad didactic

1.

Burduoază Vasile

Școala Gimnazială Take Ionescu Râmnicu Vâlcea

I

2.

Burlan Adrian Eugen

Școala Gimnazială Anton Pann Râmnicu Vâlcea

I

3.

Cotar Elena

Colegiul Economic Râmnicu Vâlcea

I

4.

Diaconescu Ilie

Liceul Teoretic Brezoi

I

5.

Fîrtat Mihai

Școala Gimnazială Nr.4 Râmnicu Vâlcea

I

6.

Ivănescu Eliana

Liceul Tehnologic P. Poenaru Bălcești

I

7.

Mătăcuță Dumitru

Colegiul Energetic Râmnicu Vâlcea

I

8.

Mihăescu Ceaușescu C-Tin

Școala Gimnazială Nr. 8 Colonie Râmnicu Vâlcea

I

9.

Petcan Lidia

Școala Gimnazială Tudor Vladimirescu

I

10.

Rașcu Valerică

Colegiul Național de Informatică Matei Basarab Râmnicu Vâlcea

I

11.

Sîiulescu Flavius Cătălin

Palatul Copiilor Râmnicu Vâlcea

I

12.

Toma Mirela

Liceul Tehnologic Brâncoveanu Horezu

I

13.

Vătafu Tiberiu

Liceul Tehnologic Brătianu Drăgășani

I

14.

Aniniş Violeta

Grădinița cu Program Prelungit Ostroveni 1 Râmnicu Vâlcea

I

15.

Balasoiu Mariana

Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 Dragasani

I

16.

Baluta Mihaela

Grădinița cu Program Prelungit Nord 1 Râmnicu Vâlcea

I

17.

Bogdan Anisoara

Grădinița cu Program Normal Malaia, Vâlcea

I

18.

Capraru Maria Magdalena

Grădinița cu Program Prelungit Nr.1 Dragasani

I

Specialitatea

MANAGEMENT

Numele și prenumele

Nr. crt.

ÎNVĂȚĂMÂNT PREPRIMAR

IV.

64 BULETIN INFORMATIV 2013-2014 | CCD VÂLCEA


Grădinița cu Program Normal Băbeni, Vâlcea

I

20.

Daneş Mariana

Grădinița cu Program Normal ”Micul Prinţ“ Râmnicu Vâlcea

I

21.

Ispir Iuliana Florentina

Grădinița cu Program Prelungit ”Dumbrava Minunata“

I

22.

Naulea Filofteia

Grădinița cu Program Normal Ursi, Stoilesti

I

23.

Ohîi Maria

CJRAE Vâlcea

I

24.

Oprea Elena

Grădinița cu Program Normal ”Micul Print“ Râmnicu Vâlcea

I

25.

Pătru Georgeta

Grădinița cu Program Normal Băile Govora, Vâlcea

I

26.

Popescu Elena

Grădinița cu Program Prelungit Nord 1 Râmnicu Vâlcea

I

27.

Sălişte Mihaela Ioana

Grădinița cu Program Prelungit Nord 2 Râmnicu Vâlcea

I

28.

Stefanescu Emilia

Grădinița cu Program Normal Muereasca De Jos, Vâlcea

I

29.

Tesuica Laura

Grădinița cu Program Normal.Fișcălia, Ionești

I

30.

Tucan Nicoliţa

Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Râmnicu Vâlcea

I

31.

Vasile Maria

Grădinița cu Program Prelungit Nord 3 Râmnicu Vâlcea

I

32.

Băluță Valeria

Scoala Gimnaziala ”Luca Solomon” Vaideeni

I

33.

Bubu Cristiana

Școala Gimnazială "Anton Pann" Râmnicu Vâlcea

I

34.

Bucuroiu Daniela

Colegiul Național de Informatică ”Matei Basarab” Râmnicu Vâlcea

I

35.

Burduază Ana

Școala Gimnazială Nr.10 Râmnicu Vâlcea

I

36.

Călina Viorel

Sc.Gimnazialâ Fârtățești- Rusănești

I

37.

Crăciun Nicolița

Școala Gimnazială "Anton Pann" Râmnicu Vâlcea

I

38.

Deliu Dumitru

Școala Gimnazială "Take Ionescu" Râmnicu Vâlcea

I

ÎNVĂȚĂMÂNT PREPRIMAR

Ciurea Eliodora

ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR

19.

65 BULETIN INFORMATIV 2013-2014 | CCD VÂLCEA


Diaconu Viorica

Liceul „Constantin Brâncoveanu” Horezu

I

40.

Dobrete Adina

Colegiul Național de Informatică”Matei Basarab”Râmnicu Vâlcea

I

41.

Dumitrescu Florica

Colegiul Național de Informatică "Matei Basarab" Râmnicu Vâlcea

I

42.

Dumitrescu Paul

Școala Gimnazială "Take Ionescu" Râmnicu Vâlcea

I

43.

Fâciu Liliana

Școala Gimnazială Nr.4 Râmnicu Vâlcea

I

44.

Iliescu Ionescu Iuliana

Colegiul Național de Informatică ”Matei Basarab” Râmnicu Vâlcea

I

45.

Ionescu Lavinia

Colegiul Național de Informatică "Matei Basarab" Râmnicu Vâlcea

I

46.

Ioniță Valerica

Școala Gimnazială Nr.4 Râmnicu Vâlcea

I

47.

Mitan Camelia

Școala Gimnazială Nr.5 Râmnicu Vâlcea

I

48.

Mițaru Elena

Școala Gimnazială „Nicolae Bălcescu” Drăgășani

I

49.

Neață Ion

Școala Gimnazială “Șerban Vodă Cantacuzino” Calimănești

I

50.

Niță Mirela

Școala Gimnazială “Șerban Vodă Cantacuzino” Calimănești

I

51.

Nuțu Iuliana

Școala Gimnazială Berislavești

I

52.

Pârvulescu Mihaela

Colegiul Național de Informatică ”Matei Basarab” Râmnicu Vâlcea

I

53.

Popescu Florina

Sc Primară Drăganu- Valea Mare

I

54.

Puican Camelia

Școala Gimnazială "Take Ionescu" Râmnicu Vâlcea

I

55.

Rădulescu Doina

Școala Gimnazială "Take Ionescu" Râmnicu Vâlcea

I

56.

Safta Georgeta

Scoala Gimnazială Gura Văii- Bujoreni

I

57.

Săraru Elena

Școala Gimnazială "Anton Pann" Râmnicu Vâlcea

I

58.

Șandru Valeria

Școala Gimnazială Nr.4 Râmnicu Vâlcea

I

ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR

39.

66 BULETIN INFORMATIV 2013-2014 | CCD VÂLCEA


Colegiul Național de Informatică „Matei Basarab” Râmnicu Vâlcea

I

60.

Tănasie Luminița

Liceul Teoretic Măciuca

I

61.

Tănăsescu Nicolae

Școala Gimnazială "Anton Pann" Râmnicu Vâlcea

I

62.

Vătafu Mădălina

Scoala Gimnaziala ”Tudor Vladimirescu” Drăgășani

I

63.

Vlad Mirela

Liceul Teoretic Brezoi

I

64.

Zgripcea Roxana

Școala Gimnazială “Șerban Vodă Cantacuzino” Calimănești

I

65.

Cîmpeanu Florența

Școala Gimnazială Nr. 10, Râmnicu Vâlcea

II

66.

Diaconescu Cristina

Școala Gimnazială Nr.4 Râmnicu Vâlcea

I

67.

Drăgușin Alina Mihaela

Colegiul Național „G. Mihăescu” Drăgășani

I

68.

Gherghinoiu Mihaela

Liceul Tehnologic „Ferdinand I” Râmnicu Vâlcea

I

69.

Ioniță Isabella Elena

I.Ș.J. Vâlcea

I

70.

Mănescu Luminița

Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” Râmnicu Vâlcea

I

71.

Olariu Mariana Mirela

Liceul Tehnologic de Turism Călimănești

I

72.

Predescu Ion

Colegiul Național “Alexandru Lahovari” Râmnicu Vâlcea

I

73.

Prunescu Georgeta

Colegiul Național „Al. Lahovari” Râmnicu Vâlcea

I

74.

Reicher Camelia

Seminarul Teologic „Sf. Nicolae„ Râmnicu Vâlcea

I

75.

Sfetcu Mirela

Școala Gimnazială „T. Vladimirescu” Drăgășani

I

76.

Stanca Mariana

Colegiul Național de Informatică „Matei Basarab” Râmnicu Vâlcea

I

77.

Udrea Elena

Școala Gimnazială Zătreni

I

78.

Udrescu AnaMaria

Colegiul Energetic Râmnicu Vâlcea

I

ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR

Șerban Diana

LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ

59.

67 BULETIN INFORMATIV 2013-2014 | CCD VÂLCEA


I

80.

Handolescu Anca

Liceul Constantin Brâncoveanu Horezu

II

81.

lriţoiu Irina

Colegiul Național Mircea cel Batran Râmnicu Vâlcea

I

82.

Radu Ramona

Liceul Tehnologic G-ral Magheru Râmnicu Vâlcea

II

83.

Sacerdoţeanu Marina

Şcoala Take Ionescu Râmnicu Vâlcea

I

84.

Simeanu luliana

Colegiul Energetic Râmnicu Vâlcea

II

85.

Stoica Otilia

Grup Școlar Ferdinand 1 Râmnicu Vâlcea

I

86.

Ungureanu Maria

Colegiul Național de Informatică Matei Basarab Râmnicu Vâlcea

I

87.

Barbu Marcela

Colegiul Național Mircea cel Bătrân Râmnicu Vâlcea

I

88.

Ciocănau Mariana

Colegiul Economic Râmnicu Vâlcea

I

89.

Dumitrescu Valeria

Grup Școlar Constantin Brancoveanu Horezu

I

90.

Glăvan Mariana

Colegiul Național Gib Mihaescu Drăgășani

I

91.

Negoiţă Doina

Grup Școlar A. lvireanul Râmnicu Vâlcea

I

92.

Păunescu Violeta

Colegiul Național de Informatică Matei Basarab Râmnicu Vâlcea

I

93.

Veţeleanu Alina Nicoleta

Colegiul Național de Informatică Matei Basarab Râmnicu Vâlcea

I

94.

Brezai Cristina

Colegiul Național de Informatică Matei Basarab Râmnicu Vâlcea

II

95.

Aron Roxana

Colegiul Național ,,Mircea cel Bătrân" Râmnicu Vâlcea

I

96.

Burlan Adrian

Școala Gimnazială ,,Anton Pann", Râmnicu Vâlcea

I

97.

Călinoiu Ion

Liceul Tehnologic Băile Govora

I

LIMBA ENGLEZĂ

Liceul Tehnologic Oltchim Râmnicu Vâlcea

LIMBA FRANCEZĂ

Văcăreanu Elena Cristina

LIMBA GERMANĂ

MATEMATICĂ

79.

68 BULETIN INFORMATIV 2013-2014 | CCD VÂLCEA


Ciucă Gheorghe

Colegiul Național de Informatică ,,Matei Basarab", Râmnicu Vâlcea

I

99.

Dicu Ileana Florentina

Liceul Tehnologic ,,Ferdinand I", Râmnicu Vâlcea

I

100.

Dinu Daniel

Liceul Tehnologic ,,Brătianu', Drăgășani

I

101.

Dobre Dumitru

Colegiul Național de Informatică ,,Matei Basarab" Râmnicu Vâlcea

I

102.

Drăgan Elena

Colegiul Național ,,Mircea cel Bătrân" Râmnicu Vâlcea

I

103.

Giurgiu Marius

Școala Gimnazială ,,Anton Pann" Râmnicu Vâlcea

I

104.

Gorgotă Vasile

Colegiul Național ,,Alexandru Lahovari", Râmnicu Vâlcea

I

105.

Ilie Dumitru

Colegiul de Silvicultura si Protectia Mediului, Râmnicu Vâlcea

I

106.

Mazilu Marin

Colegiul Național de Informatică ,,Matei Basarab", Râmnicu Vâlcea

I

107.

Mitrache Emil

Școala Gimnazială ,,Take Ionescu" Râmnicu Vâlcea

I

108.

Modrescu Ion

Liceul ,,Preda Buzescu" Berbești

I

109.

Rașcu Valerică

Colegiul Național de Informatică ,,Matei Basarab" Râmnicu Vâlcea

I

110.

Saraolu Mariana

Școala Gimnazială ,,Take Ionescu" Râmnicu Vâlcea

I

111.

Smărăndoiu Ștefan

Școala Gimnazială ,,Take Ionescu" Râmnicu Vâlcea

I

112.

Smeureanu Florin Dorian

Colegiul Național ,,Mircea cel Bătrân" Râmnicu Vâlcea

I

113.

Vlădescu Liviu

Liceul Tehnologic ,,General Magheru" Râmnicu Vâlcea

I

114.

Arisanu Ana Maria

Colegiul Național Mircea Cel Bătrân Râmnicu Vâlcea

I

MATEMATICĂ

98.

INFORMATICĂ

69 BULETIN INFORMATIV 2013-2014 | CCD VÂLCEA


Colegiul Tehnologic Forestier Râmnicu Vâlcea

I

116.

Cojanu Cătălin

Liceul Tehnologic Preda Buzescu Berbeşti

I

117.

Cojocaru Nicoleta

Colegiul Național de Informatică Matei Basarab Râmnicu Valcea

I

118.

Dumitrescu Ovidiu

Colegiul Național Mircea Cel Bătrân Râmnicu Vâlcea

I

119.

Fârtățescu Paula

Liceul Antim Ivireanu Râmnicu Vâlcea

I

120.

Hancu Anamaria Magdalena

Colegiul Național Al. Lahovari Râmnicu Vâlcea

I

121.

Ianc Simona

Colegiul Național Al. Lahovari Râmnicu Vâlcea

I

122.

Merlan Doina Narcisa

Colegiul Economic Râmnicu Vâlcea

I

123.

Mlisan Mirela

Colegiul Național Mircea Cel Bătrân Râmnicu Vâlcea

I

124.

Pătru Laurențiu

Colegiul Național Gib Mihăescu Drăgășani

I

125.

Belgun Veronica

Colegiul Energetic Râmnicu Vâlcea

I

126.

Ciocan Simona

Liceul George Ţărnea Băbeni

I

127.

Grama Aurelia

Colegiul Economic Râmnicu Vâlcea

I

128.

Ionescu Gabriela

Colegiul Național de Informatică Matei Basarab Râmnicu Vâlcea

I

129.

Mărăndici Tatiana

Colegiul Național Mircea Cel Bătrân Râmnicu Valcea

I

130.

Marin Badea Laurenţiu

Liceul A. Ivireanul Râmnicu Valcea

I

131.

Ochia (Văduva) Mădălina

Liceul Tehnologic Ferdinand I RâmnicuValcea

I

132.

Petrescu Angela

Liceul Tehnologic Henri Coandă Râmnicu Vâlcea

I

133.

Scîrlea Larisa

Colegiul Național de Informatică Matei Basarab Râmnicu Vâlcea

I

134.

Udrea Anca

Colegiul Național Al. Lahovari Râmnicu Vâlcea

I

INFORMATICĂ

Ciochină Luisa

FIZICĂ

115.

70 BULETIN INFORMATIV 2013-2014 | CCD VÂLCEA


Colegiul Național de Informatică Matei Basarab Râmnicu Valcea

I

136.

Ciurduc Ludmila Lidia

Şcoala Gimnazială Nicolae Bălcescu Drăgăşani

I

137.

Daşoveanu Daniela

Colegiul Tehnologic Forestier Râmnicu Vâlcea

I

138.

Florescu Elena

Şcoala Gimnazială Ocnele Mari

I

139.

Ionescu Maria Gabriela

Liceul Tehnologic G-Ral Magheru Râmnicu Valcea

I

140.

Lupăşteanu Adeluţa

Şcoala Gimnazială Nr. 10 Râmnicu Vâlcea

I

141.

Oprescu Doina

Şcoala Gimnazială Budești

I

142.

Papuzu Cornelia

Liceul Antim Ivireanul Râmnicu Vâlcea

I

143.

Popescu Mihaela

Şcoala Gimnazială Copăceni-Racoviţa

I

144.

Toader Stănescu Elena

Şcoala Gimnazială Perişani

I

145.

Angelescu Rodica

Liceul Tehnic Constantin Brâncoveanu Horezu

I

146.

Anghel Daciana

Colegiul Național Mircea cel Bătrân, Râmnicu Vâlcea

I

147.

Bârzescu Venera

Colegiul Energetic/Forestier Râmnicu Vâlcea

I

148.

Buga Camelia

Colegiul Forestier Râmnicu Vâlcea

I

149.

Cherăscu Magda

Colegiul Național Alexandru Lahovari Râmnicu Vălcea

I

150.

Georgescu Ramona

Colegiul Forestier Râmnicu Vâlcea

I

151.

Mărculescu Tania

Şcoala Gimnazială Tache Ionescu, Râmnicu Vâlcea

I

152.

Nicolescu Eugenia

Liceul Tehnologic General Magheru RâmnicuVâlcea

I

153.

Olaru Nadia

Liceul Tehnologic Ferdinand Râmnicu Vâlcea

I

154.

Tuică Elena

Colegiul Național Alexandru Lahovari Râmnicu Vâlcea

I

CHIMIE

Buican Rodica

BIOLOGIE

135.

71 BULETIN INFORMATIV 2013-2014 | CCD VÂLCEA


Colegiul Forestier Râmnicu Vâlcea

I

156.

Ispas Nicolae

Liceul Tehnologic Justinian Marina Băile Olănești

I

157.

Lalu Mihaela

Liceul Tehnologic Ferdinand I, Râmnicu Vâlcea

I

158.

Mitricună Claudia-Mihaela

Liceul Tehnologic Petrache Poenaru Bălcești

II

159.

Neagu Elena Simona

Liceul Constantin Brâncoveanu, Horezu

I

160.

Preoteasa Elena

Colegiul Tehnic Energetic

I

161.

Ruiu Florin Marius

Școala Gimnazială Frâncești

I

162.

Tudosoiu Daniel

Colegiul Forestier Râmnicu Vâlcea

I

163.

Ciocan Valentin

Liceul „Constantin Brâncoveanu” Horezu

I

164.

Daneș Mircea

Școala Gimnazială „I.G. Duca” Râmnicu Vâlcea

I

165.

Diaconescu Claudiu Ilie

Liceul Teoretic Brezoi

I

166.

Dincă Ovidiu

Școala Gimnazială „Nicolae Bălcescu” Drăgășani

I

167.

Ghimiș Anca

Colegiul Național „Alexandru Lahovari” Râmnicu Vâlcea

II

168.

Neamțu Ion Alexie

Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” Râmnicu -Vâlcea

I

169.

Ochescu Maria

Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea

I

170.

Oprica Gheorghe

Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea

I

Popescu Ion

Colegiul Național de Informatică „Matei Basarab” Râmnicu-Vâlcea

I

171.

Tănase Ovidiu

Colegiul Economic Râmnicu Vâlcea

I

172.

Tudosoiu Daniel

Seminarul Teologic Ortodox „Sf. Nicolae” Râmnicu Vâlcea

II

GEOGRAFIE

Enescu George

ISTORIE

155.

72 BULETIN INFORMATIV 2013-2014 | CCD VÂLCEA


Liceul „Antim Ivireanul” Râmnicu Vâlcea

I

174.

Bică Andra

Casa Corpului Didactic Vâlcea

I

175.

Cârciu Florin

Colegiul Energetic Râmnicu Vâlcea

II

176.

Dusceac Radu

Colegiul Național „Alexandru Lahovari” Râmnicu Vâlcea

I

177.

Ionescu Mădălina

Liceul Tehnologic „Brătianu” Drăgășani

II

178.

Luca Adrian

Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” Râmnicu Vâlcea

I

179.

Oprica Gheorghe

Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea

I

180.

Popescu Daniela

Colegiul Național de Informatică „Matei Basarab” Râmnicu Vâlcea

I

181.

Sorici Constantin

Liceul „Constantin Brâncoveanu” Horezu

I

182.

Batâr Costel

Colegiul Național „Gib Mihăescu” Drăgășani

I

183.

Bîrzan Iuliana Claudia

IȘJ Vâlcea

I

184.

Bugheanu Nicolae

Clubul Sportiv Școlar Râmnicu Vâlcea

I

Dincă Costel

Liceul Tehnologic „Ferdinand I” Râmnicu Vâlcea

I

185.

Dobrin Ion

Liceul Teoretic Brezoi

I

186.

Faităr Cosmin

Școala Gimnazială Nr. 5 Râmnicu Vâlcea

I

187.

Georgescu Mariana

Școala Gimnazială „I. Gh. Duca” Râmnicu Vâlcea

I

188.

Ignat Elena

Colegiul Forestier Râmnicu Vâlcea

I

189.

Manolescu Gheorghe

Colegiul Economic Râmnicu Vâlcea

I

190.

Mărgărit Nicoleta

Colegiul Naţional ”Mircea cel Bătrân” Râmnicu Vâlcea

I

191.

Mihăescu Constantin

Școala Gimnazială Colonie Nuci

I

192.

Moldoveanu Roxana

Colegiul Naţional ”Alexandru Lahovari” Râmnicu Vâlcea

I

ȘTIINȚE SOCIO – UMANE

Bâzâc Augustin

EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT

173.

73 BULETIN INFORMATIV 2013-2014 | CCD VÂLCEA


I

194.

Oprea Ion

Colegiul Național de Informatică „Matei Basarab” Râmnicu Vâlcea

I

195.

Popescu Angela

Colegiul Naţional ”Mircea cel Bătrân” Râmnicu Vâlcea

I

196.

Popescu Emanoil

Liceul ”Henri Coandă” Râmnicu Vâlcea

I

197.

Pupăză Petre

Liceul Tehnologic ”Oltchim” Râmnicu Vâlcea

I

198.

Teleșpan Florea

Școala Gimnazială ”Nicolae Balcescu” Dragasani

I

199.

Trușcă Mihaela

Clubul Sportiv Școlar Râmnicu Vâlcea

I

200.

Ciobotea Valentin

Liceul de Arte ,,Victor Giuleanu’’ Râmnicu Vâlcea

I

201.

Cristea Marius Alexandru

Liceul de Arte ,,Victor Giuleanu’’ Râmnicu Vâlcea

I

202.

Ghițan Doina

Liceul de Arte ,,Victor Giuleanu’’ Râmnicu Vâlcea

I

203.

Oltețeanu Ana Doina

Liceul de Arte ,,Victor Giuleanu’’ Râmnicu Vâlcea

I

204.

Sitaru Eugen

Școala Gimnazială ,,Take Ionescu’’ Râmnicu Vâlcea

I

205.

Stratulat Gelu

Seminarul Teologic ,, Sf. Nicolae‘’ Râmnicu Vâlcea

I

206.

Vasile Nelu

Liceul de Arte ,,Victor Giuleanu’’ Râmnicu Vâlcea

I

207.

Boicescu Traian Ștefan

Liceul De Arte ,,Victor Giuleanu’’ Râmnicu Vâlcea

I

208.

Deaconu Daniela

II

209.

Iosif Ion

Școala ,,Take Ionescu’’, Râmnicu Vâlcea/Școala Gimnazială Nr.5 Râmnicu Vâlcea Liceul Teoretic Brezoi

210.

Ștefan Natalia

Liceul de Arte,,Victor Giuleanu’’ Râmnicu Vâlcea

I

211.

Vieru Elena

Școala ,,Tudor Vladimirescu’’ Drăgășani

I

I

EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT

Școala Gimnazială ”Take Ionescu” Râmnicu Vâlcea

EDUCAȚIE MUZICALĂ

Mugescu Aurora Ionela

EDUCAȚIE PLASTICĂ

193.

74 BULETIN INFORMATIV 2013-2014 | CCD VÂLCEA


Liceul Tehnologic "Ferdinand I" Râmnicu Vâlcea

I

213.

Dincă Dorina

Școala Gimnazială "I. Gh. Duca" Râmnicu Vâlcea

I

214.

Fărcășanu Maria Antonela

Colegiul Național"Mircea cel Bătrân" Râmnicu Vâlcea

I

215.

Papuzu Cornelia

Liceul "Antim Ivireanu" Râmnicu Vâlcea

I

216.

Stănișor Elena

Școala Gimnazială "I. C. Constantinescu", Roiești, Vâlcea

II

217.

Boureci Adrian

Liceul Tehnologic „Cpt.Pleșoianu” Râmnicu Vâlcea

I

218.

Cotar Elena

Colegiul Economic Râmnicu Vâlcea

I

219.

Croitoru Roxana

Liceul de Turism Călimănești

I

220.

Fîrtățescu Paula

Liceul „Antim Ivireanu”, Râmnicu Vâlcea

I

221.

Giubega Dumitru

Liceul Tehnologic Special Nr.1 Bistrița

I

222.

Grigorescu Constantin

Liceul Tehnologic „Henri Coandă” Râmnicu Vâlcea

I

223.

Ioan Maria

Liceul Tehnologic „Iustinian Marina” Băile Olănești

I

224.

Matei Marilena

Colegiul Energetic Râmnicu Vâlcea

I

225.

Niță Mariana

Liceul „George Țărnea”, Băbeni

I

226.

Preda Gabriela

Liceul „Preda Buzescu” Berbești

I

227.

Ruxanda Constantin

Liceul Tehnologic Oltchim Râmnicu Vâlcea

I

228.

Sanfranciscus Cristina

Liceul Tehnologic Băile Govora

I

229.

Sesciorenu Maria

Liceul Tehnologic „Gen.Magheru” Râmnicu Vâlcea

I

230.

Staicu Gabriela

Colegiul Forestier Râmnicu Vâlcea

I

DEZVOLTAREA RESURSEI UMANE ȘI MENTORAT

Apostol Doinița

DISCIPLINE TEHNICE ȘI TEHNOLOGICE

212.

75 BULETIN INFORMATIV 2013-2014 | CCD VÂLCEA


I

232.

Toma Mirela

Liceul „C-tin Brâncoveanu” Horezu

I

233.

Truțoiu Elena

Liceul Tehnologic „Brătianu” Drăgășani

I

234.

Văduva Ștefan

Liceul Tehnologic „Petrache Poenaru” Bălcești

I

235.

Vlăsceanu Ion

ISJ Vâlcea

I

236.

Albinaru Corina

Liceul Tehnologic de Turism, Călimăneşti

II

237.

Dicui Ionica

Școala Gimnazială, Râmnicu Vâlcea Școala Goranu

I

238.

Iliescu Vasilica Nadia

Școala Gimnazială Waldorf, Râmnicu Vâlcea

I

239.

Ionescu Daniela

ISJ Vâlcea

I

240.

Lăcraru Laura

Școala Gimnazială „Take Ionescu”, Râmnicu Vâlcea

I

241.

Matei Camelia

Colegiul Național de Informatică „Matei Basarab” Râmnicu Vâlcea

I

242.

Piloiu Dana

Școala Gimnazială Nr. 9 Râmnicu Vâlcea

I

243.

Popescu Romeo

Colegiul Forestier Râmnicu Vâlcea

I

244.

Pr. Proteasa Nicolae

Seminarul Teologic ”Sf. Nicolae” Râmnicu Vâlcea

I+DR.

245.

Pr. Simion Mihai

Colegiul Tehnic Energetic, Râmnicu Vâlcea

I+DR.

246.

Duman Șendrescu Laura Cristina

Liceul ,,Justinian Marina” Olănești

DEF.

247.

Georgescu Maria

Școala Gimnazială Nr. 5 Râmnicu Vâlcea

I

248.

Gîrban Simona Elena

Liceul ,,Antim Ivireanu” Râmnicu Vâlcea

I

249.

Nichita Ligia

Liceul Tehnologic ,,Henri Coandă” Râmnicu Vâlcea

I

250.

Nicula Florentina Cristina

Liceul Tehnologic ,,Cp-tan N. Pleșoianu” Râmnicu Vâlcea

I

251.

Popa Ovidiu

Școala Gimnazială Nr. 10 Vâlcea

Râmnicu

DISCIPLINE TEHNICE ȘI TEHNOLOGICE

Liceul Tehnologic „Ferdinand I” Râmnicu Vâlcea

RELIGIE

Staicu Lucia

CONSILIERI ȘCOLARI

231.

I

76 BULETIN INFORMATIV 2013-2014 | CCD VÂLCEA


CSEI Băbeni

I

253.

Bivolaru Maria

CSEI Băbeni

I

254.

Diaconescu Mihai

CSEI Bistriţa

I

255.

Giubega Dumitru

CSEI Bistriţa

I

256.

Holcă Iulia

CSEI Băbeni

II

257.

Ionescu Maria Gabriela

Liceul Tehnologic G-Ral Magheru Râmnicu Vâlcea

I

258.

Popa Ovidiu

Şcoala Gimnazială Nr. 10 Râmnicu Vâlcea

I

259.

Sandu Elena Daniela

Colegiul Național de Informatică Matei Basarab Râmnicu Valcea

I

260.

Vlădescu Anca Maria

CSEI Băbeni

I

261.

Bădescu Nicolina

Școala Sanitară Postliceală FEG Vâlcea

I

262.

Cioinică Constantin

Școala Sanitară Postliceală „I. Gh. Duca” Horezu

I

263.

Iliescu Nadia

Școala WALDORF RâmnicuVâlcea

I

264.

Murtaza Marinela

Grădinița cu Program Prelungit Ostroveni 3 Râmnicu Vâlcea

I

265.

Neamțu Monica

Grădinița „Sf. Ioana Antida” Râmnicu Vâlcea

II

266.

Onogea Ion

Școala Gimnazială Nr. 13 Râmnicu Vâlcea

I

267.

Oprica Gheorghe

Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea

I

268.

Popescu Laura

Grădinița „Happy Kids” Râmnicu Vâlcea

II

269.

Tarasescu Gabriela

Școala Sanitară Postliceală „Carol Davila” Râmnicu Vâlcea

I

270.

Calotă Adrian

Isj Valcea

I

271.

Cebotari Liliana

Liceul Preda Buzescu Berbești

I

ÎNVĂȚĂMÂNT SPECIAL

Ariton Viorel

ÎNVĂȚĂMÂNT PARTICULAR ȘI ALTERNATIVE EDUCAȚIONALE

252.

EDUCAȚIE PERMANENTĂ FORMALĂ ȘI NONFORMALĂ

77 BULETIN INFORMATIV 2013-2014 | CCD VÂLCEA


Chima Vasile

Liceul Teoretic Brezoi

II

273.

Chișavu Nicolae

Liceul Henri Coandă Râmnicu Vâlcea

II

274.

Dumitru Maria

Colegiul Economic Râmnicu Vâlcea

I

275.

Georgescu Maria Adriana

Școala Gimnazială I. Gh. Duca Râmnicu Vâlcea

I

276.

Marinescu Lucian

Colegiul Național Gib Mihăescu Drăgășani

277.

Mihai Mădălina

Școala Gimnazială Nr. 4 Râmnicu Vâlcea

I

278.

Păunescu Elena

Clubul Copiilor Horezu

I

279.

Pițigoi Ionela

Clubul Copiilor Drăgășani

II

280.

Popa Natalia Narcisa

Colegiul Forestier Râmnicu Vâlcea

II

281.

Popescu Cristina

Liceul George Țărnea Băbeni

282.

Predescu Antonela

Liceul Antim Ivireanu Râmnicu Vâlcea

I

283.

Reicher Camelia

Seminarul Teologic Sf. Nicolae Râmnicu Vâlcea

I

284.

Sandu Elena Daniela

Colegiul Național de Informatică Matei Basarab Râmnicu Vâlcea

I

285.

Sîiulescu Flavius Cătălin

Palatul Copiilor Râmnicu Vâlcea

I

286.

Teofilescu Ady Minodora

Liceul Tehnologic I. C. Brătianu Drăgășani

I

287.

Trăistaru Gabriela

Liceul Tehnologic General Magheru Râmnicu Vâlcea

I

288.

Văduva Maria

Clubul Copiilor Horezu

I

EDUCAȚIE PERMANENTĂ FORMALĂ ȘI NONFORMALĂ

272.

78 BULETIN INFORMATIV 2013-2014 | CCD VÂLCEA


ACTIVITĂȚI METODICO – ȘTIINȚIFICE

V.

SIMPOZIOANE JUDEȚENE-INTERJUDEȚENE

DENUMIREA ACTIVITĂȚII/DISCIPLINA

ETAPĂ/ PARTICIPANȚI

1.

ECOINVENTATORII SIMPOZION/CONCURS INTERJUDEȚEAN

Ediția a IV-a Cadre didactice

2.

DIALOGURI DESPRE EDUCAȚIE SIMPOZION INTERJUDEȚEAN

Ediția a IV-a Cadre didactice

3.

TRADIȚII LAICE ȘI RELIGIOASE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ROMÂNESC SIMPOZION INTERJUDEȚEAN

Ediția a VIII-a Cadre didactice

4.

DIDACTICA FIZICII ȘI CHIMIEI SIMPOZION INTERJUDEȚEAN

Ediția a V-a Elevi Cadre didactice

5.

DIN TAINELE ȘTIINȚELOR NATURII SIMPOZION/CONCURS INTERJUDEȚEAN

Ediția a VIII-a Elevi Cadre didactice

NR. CRT.

ORGANIZATOR/ LOC DE DESFĂȘURARE CCD Vâlcea Grădinița cu program prelungit Nord 1 Râmnicu Vâlcea C.J.R.A.E. Vâlcea C.J.A.P. Vâlcea

PERIOADA DE DESFĂȘURARE LUNA, ANUL februarie 2014

RESPONSABIL

10 aprilie 2014

CCD Vâlcea Colegiul Național de Informatică „Matei Basarab” Râmnicu Vâlcea CCD Vâlcea Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” Râmnicu Vâlcea ISJ/CCD Vâlcea Școala Gimnazială Nr.5 Râmnicu Vâlcea

13 decembrie 2013

Nicula Florentina Cristina Georgescu Maria Bică Andra Calotă Adrian Calotă Daniela Ionescu Daniela Ionescu Gabriela Papuzu Cornelia Goran Cristina

24 mai 2014

22 februarie 2014

Bică Andra Din Andreea Cîțu Mihaela

Stoenescu Gheorghe Ciortea Anca Celic Constantin Oprea Ion

79 BULETIN INFORMATIV 2013-2014 | CCD VÂLCEA


6.

GRAMATICA-ȘTIINȚA VORBIRII SIMPOZION/CONCURS INTERJUDEȚEAN

Ediția a III-a Cadre didactice

7.

INCLUZIUNE ȘI DIVERSITATE ÎN ȘCOALA ROMÂNEASCĂ DE AZI – practici, abordări metodologice, politici actuale în domeniul educației SIMPOZION INTERJUDEȚEAN ELEVII, INVENTICA ȘI PROTECȚIA MEDIULUI SIMPOZION INTERJUDEȚEAN

Ediția a II-a Cadre didactice

9.

BRÂNCOVEANU-PECETE PE CER SIMPOZION INTERJUDEȚEAN

10.

NUMERUS – SESIUNE DE COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE PENTRU ELEVI ȘI PROFESORI

11.

CRÂMPEIE DE GÂND COLOCVIUCONCURS INTERJUDEȚEAN

Ediția a VI-a Elevi Cadre didactice

12.

MANAGEMENTUL ÎNVĂȚĂRII ȘI DEZVOLTĂRII SIMPOZION INTERJUDEȚEAN

Ediția I Cadre didactice

8.

ISJ/CCD Vâlcea Școala Gimnazială Nr.5/Școala Gimnazială Goranu Râmnicu Vâlcea Școala Gimnazială Nr. 4 Râmnicu Vâlcea Centrul pentru Educație Incluzivă Băbeni

15 februarie 2014

Ioniță Isabella Stoenescu Gheorghe Ungureanu Elena

24 mai 2014

Fârtat Mihai Ariton Viorel Căpățînă Maria Magdalena

Ediția a II-a Cadre didactice

ISJ/CCD Vâlcea Liceul „Constantin Brâncoveanu” Horezu

10 aprilie 2014

Ediția a X-a Elevi Cadre didactice Elevi Cadre didactice

Liceul „Constantin Brâncoveanu” Horezu

Mai 2014

Toma Mirela Vlășceanu Ion Manea Luminița Ciobanu Dumitru Ioniță Isabella Toma Mirela

Colegiul Energetic Liceul Tehnologic „Henri Coandă” Colegiul Național de Informatică „Matei Basarab” ISJ/CCD Vâlcea Colegiul Național de Informatică „Matei Basarab” Colegiul Național „Gib Mihăescu” Drăgășani

14 martie 2014

Diaconescu Carmen Paraschiv Emilia Mihăilescu Alina

14 martie 2014

Ioniță Isabella Mihăilescu Alina

11 aprilie 2014

Nițoiu Ana

80 BULETIN INFORMATIV 2013-2014 | CCD VÂLCEA


MIHAI EMINESCU – O LUME DĂRUITĂ NOUĂ SESIUNE INTERJUDEȚEANĂ DE COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE CERCETARE ȘI NOUTATE SIMPOZION INTERJUDEȚEAN

Ediția a IV-a Elevi Cadre didactice

15.

SFINȚII ORTODOXIEI-MODELE DE URMAT SIMPOZION/CONCURS INTERJUDEȚEAN

Ediția a IV-a Elevi Cadre didactice

16.

SALVAȚI PLANETA ALBASTRĂ SIMPOZION/CONCURS INTERJUDEȚEAN

Ediția a VII-a Elevi Cadre didactice

13.

14.

17.

FII TOLERANT, FII LIBER! SIMPOZION/CONCURS INTERJUDEȚEAN 18. ROLUL DISCIPLINELOR TEHNOLOGICE ÎN FORMAREA ELEVILOR SIMPOZION INTERJUDEȚEAN 19. TRADIȚII ȘI OBICEIURI DE IARNĂ

Ediția a V-a Cadre didactice

Ediția a II-a Elevi Cadre didactice Ediția I Elevi Cadre didactice Ediția I Preșcolari Elevii claselor IVIII Cadre didactice

ISJ/CCD Vâlcea Colegiul Național de Informatică „Matei Basarab” ISJ/CCD Vâlcea Liceul Tehnologic „General Magheru” Arhiepiscopia Râmnicului Grădinița cu program prelungit Traian Râmnicu Vâlcea ISJ Vâlcea Grădinița cu program prelungit Traian Râmnicu Vâlcea Școala Gimnazială Nr.5/Școala Gimnazială Goranu Râmnicu Vâlcea Colegiul Economic Râmnicu Vâlcea

Școala Gimnazială „Șerban Vodă Cantacuzino” Călimănești

15 ianuarie 2014

Ioniță Isabella Mihăilescu Alina

10-11 aprilie 2014

Vlădescu Liviu Stănculescu Dan Sescioreanu Maria Ionescu Daniela Boncan Ruxandra

16 noiembrie 2013

5 iunie 2014

Ohîi Maria Boncan Ruxandra

Octombrie-decembrie 2013

Stoenescu Gheorghe Faităr Cristian

10 aprilie 2014

Cotar Elena Vlășceanu Ion

7 decembrie 2013

Dumitrescu Paul Săraru Elena Ungureanu Ana Niță Mirela Claudia

81 BULETIN INFORMATIV 2013-2014 | CCD VÂLCEA


20.

21.

22.

ÎNVĂȚĂMÂNTUL DE LA SATE ÎNCOTRO? SIMPOZION JUDEȚEAN EXPERIMENTUL REALEXPERIMENTUL VIRTUAL SIMPOZION JUDEȚEAN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ROMÂNESCTRADIȚIONAL ȘI ACTUAL SIMPOZION JUDEȚEAN

Ediția a VII-a Cadre didactice

Școala Gimnazială Bătășani/Valea Mare

22 februarie 2014

Ediția a VI-a Elevii claselor VI-XII Cadre didactice Ediția a V-a Cadre didactice

Liceul „Constantin Brâncoveanu” Horezu

mai 2014

Liceul Economic „Justinian Marina” Băile Olănești

26 aprilie 2014

Matei Liliana Tudor Dumitru Popescu Florentina Ionescu Gabriela Albăstroiu Ivona

Ciucă Gheorghe Dumitrescu Paul Săraru Elena Groșenoiu Norica

82 BULETIN INFORMATIV 2013-2014 | CCD VÂLCEA


CONCURSURI JUDEȚENE-INTERJUDEȚENE

NR. CRT.

DENUMIREA ACTIVITĂȚII/DISCIPLINA

ETAPĂ/ PARTICIPANȚI

1.

NICOLAE PĂUN CONCURS INTERJUDEȚEAN

2.

MATHEMATCA-MODUS VIVENDI CONCURS INTERJUDEȚEAN DE MATEMATICĂ PITAGORA-MEMORIALUL CONSTANTIN SARAOLU CONCURS INTERJUDEȚEAN DE MATEMATICĂ MISTER PI CONCURS INTERJUDEȚEAN DE MATEMATICĂ APLICATĂ PE CALCULATOR

Ediția a XX-a Elevi claselor VXII Ediția a XI-a

3.

4.

ORGANIZATOR/ LOC DE DESFĂȘURARE Colegiul Național „Alexandru Lahovari” Râmnicu Vâlcea Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” Râmnicu Vâlcea Școala Gimnazială „I. GH. Duca” Râmnicu Vâlcea

PERIOADA DE DESFĂȘURARE LUNA, ANUL Decembrie 2013

Mai 2014

Saraolu Mariana Mitrache Emil Gheorghe Radu

Elevii claselor IX-XII

Colegiul Energetic Liceul Tehnologic „Henri Coandă”

14 martie 2014

Mătăcuță Dumitru

Ciucă Gheorghe Dumitrescu Paul Săraru Elena Groșenoiu Norica Onogea Ioan Popescu Pompilia

Ediția a XVII-a Elevii claselor IV-VIII

22 februarie 2014

5.

X-OL CONCURS INTERJUDEȚEAN DE MATEMATICĂ

Ediția a XV-a Elevii claselor IIVIII

Liceul Economic „Justinian Marina” Băile Olănești

26 aprilie 2014

6.

MICUL THALES CONCURS INTERJUDEȚEAN DE MATEMATICĂ DISTRACTIVĂ

Ediția a III-a Elevii claselor IIV

Liceul Tehnologic „FerdinandI” Școala Gimnazială Nr. 13 Râmnicu Vâlcea

10 aprilie 2014

RESPONSABIL

Drugan Constantin Ciucă Gheorghe Smărăndoiu Ștefan Pană Cătălin Drăgan Cristina

83 BULETIN INFORMATIV 2013-2014 | CCD VÂLCEA


MEMORIALUL PREDA FILOFTEIA CONCURS INTERJUDEȚEAN DE MATEMATICĂ MEMORIAL SANDA NICOLIȚĂ CONCURS INTERJUDEȚEAN DE MATEMATICĂ

Ediția a XX-a Elevii claselor IV-XII Ediția a XVII-a Elevii claselor IV-VIII

E-BUSINESS CONCURS INTERJUDEȚEAN DE APLICAȚII ECONOMICE PE CALCULATOR DIN TAINELE ȘTIINȚELOR NATURII CONCURS/SIMPOZION INTERJUDEȚEAN

Ediția a VI-a Elevii claselor IX-XII Ediția a VIII-a Elevi Cadre didactice

SCRIITORI ROMÂNI DIN DIASPORA-VIRGIL IERUNCA CONCURS/COLOCVIU INTERJUDEȚEAN CRÂMPEIE DE GÂND CONCURS/COLOCVIU INTERJUDEȚEAN

13.

ARS POETICA CONCURS INTERJUDEȚEAN

14.

GRAMATICA-ȘTIINȚA VORBIRII CONCURS/SIMPOZION INTERJUDEȚEAN

Ediția a IV-a Cadre didactice Elevii claselor IVIII Ediția a III-a Cadre didactice

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Colegiul Național „Gib Mihăescu” Drăgășani

26 aprilie 2014

Nițoiu Ana Dinu Maria

Primăria Municipiului Drăgășani Școala Gimnazială „Nicolae Bălcescu” Drăgășani Colegiul Economic Râmnicu Vâlcea

9 noiembrie 2013

Ciurduc Ludmila Teleșpan Florea

23 mai 2014

Cotar Elena

ISJ/CCD Vâlcea Școala Gimnazială Nr.5 Râmnicu Vâlcea

22 februarie 2014

Cadre didactice Elevi liceu

Colegiul Național „Alexandru Lahovari” Râmnicu Vâlcea

Mai 2014

Stoenescu Gheorghe Ciortea Anca Celic Constantin Oprea Ion Ioniță Isabella Mărunțelu Vasilica

Ediția a VI-a Elevi Cadre didactice

ISJ/CCD Vâlcea Colegiul Național de Informatică „Matei Basarab” Biblioteca Județeană „Antim Ivireanu” Școlala Gimnazială „Take Ionescu” ISJ/CCD Vâlcea

14 martie 2014

Ioniță Isabella Mihăilescu Alina

30 mai 2014

Miroiu Mihaela

15 februarie 2014

Ioniță Isabella Stoenescu Gheorghe Ungureanu Elena

84 BULETIN INFORMATIV 2013-2014 | CCD VÂLCEA


15.

MĂRȚIȘOR CONCURS INTERJUDEȚEAN DE CREAȚIE LITERAR-ARTISTICĂ

PRIMĂVARA POEȚILOR CONCURS INTERJUDEȚEAN DE POEZIE ÎN LIMBA FRANCEZĂ 17. BUSUIOC DE TOPOLOG CONCURS INTERJUDEȚEAN DE FOLCLOR 16.

18.

19.

SUNT COPIL ȘI AM DREPTURI! CONCURS INTERJUDEȚEAN DE ESEURI ȘI POSTERE MEMORIALUL CONSTANTIN TEOFILESCU

20.

S.O.S MEDIUL NATURAL CONCURS INTERJUDEȚEAN

21.

ECOINVENTATORII CONCURS/SIMPOZION INTERJUDEȚEAN

22.

SFINȚII ORTODOXIEI-MODELE DE URMAT CONCURS/SIMPOZION INTERJUDEȚEAN

Ediția a X-a Elevi Cadre didactice

Elevi Cadre didactice Ediția a II-a Elevi Cadre didactice Ediția a II-a Elevi Cadre didactice Ediția a II-a Elevi Cadre didactice Ediția a VIII-a Elevi Cadre didactice Ediția a IV-a Preșcolari

Ediția a IV-a Elevi Cadre didactice

Școala Gimnazială Nr.5/Școala Gimnazială Goranu Râmnicu Vâlcea Școala Gimanzială Nr. 4 Râmnicu Vâlcea Școala Gimanzială „Anton Pann” Râmnicu Vâlcea Colegiul Național Mircea cel Bătrân Râmnicu Vâlcea Școala Gimnazială Rotărăști

14 martie 2014

Fîrtat Mihai Burlan Adrian

Martie 2014

Predescu Teodora

17 mai 2014

Olteanu Ioana Bologa Cristiana Dinca Mihail Olteanu Ioana Bologa Cristiana Niculescu Lilioara Orza Olimpiu Cristian

Școala Gimnazială Rotărăști

24 februarie 2014

Școala Gimnazială Tudor Vladimirescu Drăgășani

Octombrie 2013

Școala Gimnazială Măgura

iunie 2014

Murăruș Letiția

CCD Vâlcea Grădinița cu program prelungit Nord 1 Râmnicu Vâlcea Arhiepiscopia Râmnicului

februarie 2014

Bică Andra Din Andreea Cîțu Mihaela

16 noiembrie 2013

Ionescu Daniela Boncan Ruxandra

85 BULETIN INFORMATIV 2013-2014 | CCD VÂLCEA


23.

SALVAȚI PLANETA ALBASTRĂ CONCURS/SIMPOZION INTERJUDEȚEAN

Ediția a VII-a Elevi Cadre didactice

24.

MAREA TAINĂ A NAȘTERII DOMNULUI CONCURS INTERJUDEȚEAN VIAȚĂ ȘI SPIRITUALITATE ORTODOXĂ CONCURS INTERJUDEȚEAN SĂ NE CUNOAȘTEM SATUL FESTIVAL/CONCURS DE FOLCLOR REGIONAL

Ediția a V-a Elevi Cadre didactice Elevi Cadre didactice

27.

SPUNE NU VIOLENȚEI CONCURS INTERJUDEȚEAN

28.

FII TOLERANT, FII LIBER! CONCURS/SIMPOZION INTERJUDEȚEAN RELIGIE ȘI SPORT FESTIVAL INTERJUDEȚEAN

25.

26.

29.

30.

CUPA MATEI BASARAB LA BASCHET CONCURS INTERJUDEȚEAN

Grădinița cu program prelungit Traian Râmnicu Vâlcea ISJ Vâlcea Grădinița cu program prelungit Traian Râmnicu Vâlcea Școala Gimnazială Tomșani

5 iunie 2014

Ohîi Maria Boncan Ruxandra

Decembrie 2013

Tudor Liviu Bogdan Tănasie Veronica Cristina Ionescu Daniela

Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea

Decembrie 2013

Ediția a III-a Elevi Cadre didactice

Liceul Teoretic Lădești

31 mai 2014

Ediția a II-a Elevi Cadre didactice Ediția a II-a Elevi Cadre didactice Elevii Seminariilor Teologice Ediția a IX-a Elevi Cadre didactice

Liceul Tehnologic General Magheru

29 martie 2014

Școala Gimnazială Nr.5/Școala Gimnazială Goranu Râmnicu Vâlcea Seminarul Teologic Sf. Nicolae Râmnicu Vâlcea

Octombrie-decembrie 2013

Stoenescu Gheorghe Faităr Cristian

Iunie 2014

Preoteasa Nicolae

Colegiul Național de Informatică Matei Basarab

Neamu Camelia Păunescu Adela Păunescu Crinel Mugurel Negre Roxana Trăistaru Gabriela

Nițulescu Claudia

86 BULETIN INFORMATIV 2013-2014 | CCD VÂLCEA


31.

PREDA BUZESCU CONCURS JUDEȚEAN DE LIMBA ROMÂNĂ

Ediția a IV-a Elevi

Liceul Preda Buzescu Berbești

Iunie 2014

Ioniță Isabella Iliescu Daniela

32.

PREDA BUZESCU CONCURS JUDEȚEAN DE MATEMATICĂ

Elevi

Liceul Preda Buzescu Berbești

10 mai 2014

33.

DAN BARBILIAN CONCURS JUDEȚEAN DE MATEMATICĂ

Ediția a XIV-a Elevii claselor IV-VIII Elevii claselor IIV Cadre didactice Ediția a II-a Elevi

Liceul Constantin Brâncoveanu Horezu

mai 2014

Ciucă Gheorghe Georgescu Claudiu Ștefan Adrian Toma Mirela Constantin Nițu

Școala Gimnazială GuraVăii Bujoreni

24 mai 2014

Safta Georgeta Trușcă Adriana

Școala Gimnazială Perișani

9 noiembrie 2013

Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea Casa Corpului Didactic Vâlcea Liceul Constantin Brâncoveanu Horezu Școala Gimnazială Ionești

29 noiembrie 2013

Buican Constantin Popescu Costel Radu Constantin Oprica Gheorghe

Martie 2014

Cîrstina Daniela

Școala Gimanzială Bunești

Iunie 2014

Cioacă Ion Petrescu Gheorghe

Școala Gimnazială Nr. 10 Râmnicu Vâlcea

7 decembrie 2013

Statie Adriana Rîpă Claudia Pîrvuță Cristina

MULT E DULCE ȘI FRUMOASĂ CONCURS JUDEȚEAN DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMĂNĂ 35. POSADA 1330 CONCURS JUDEȚEAN ISTORICO-GEOGRAFIC 34.

36.

COLOANA MARII UNIRI CONCURS JUDEȚEAN DE ISTORIE

37. MICII MATEMATICIENI CONCURS JUDEȚEAN 38.

MICUL GAUSS CONCURS JUDEȚEAN DE MATEMATICĂ

39. DAN BARBILIAN MATEMATICIAN ȘI POET CONCURS JUDEȚEAN

Ediția a XII-a Elevii claselor a VIII-a

Ediția a VII-a Elevii claselor IIV Ediția a VIII-a Elevii claselor IIV Ediția a IV-a Elevii claselor VVIII

87 BULETIN INFORMATIV 2013-2014 | CCD VÂLCEA


Statie Ileana Pantelimon Cătălina Ediția a VI-a Elevii claselor IVIII Ediția I Elevii claselor IVIII

Școala Gimnazială Nr. 10 Râmnicu Vâlcea

martie 2014

Statie Adriana

Școala Gimnazială Nr. 10 Râmnicu Vâlcea

18 decembrie 2013

ALEGE VIAȚA! CONCURS JUDEȚEAN ANTIDROG

Ediția a XIII-a Elevii claselor IVIII

Școala Gimnazială Nr. 10 Râmnicu Vâlcea

16 noiembrie 2013

MICII ARTIȘTI CONCURS JUDEȚEAN DE MUZICĂ, DANS,TEATRU ȘI CREAȚII PLASTICE ARTA ECO CONCURS LOCAL DE EDUCAȚIE PENTRU MEDIU

Ediția a II-a Elevi din clasele I-VIII

Școala Gimnazială Stoenești Școlala Gimnazială Sălătrucel Școala Gimnazială Nr.4 Râmnicu Vâlcea

Statie Adriana Popa Ovidiu Frunză Gabriela Boieriu Elena Statie Adriana Popa Ovidiu Pintea Lavinia Lazăr Antoaneta Busaga Ion Drăghici Dumitru

40.

SCRIU, DECI EXIST CONCURS JUDEȚEAN

41.

A-NCEPUT DE IERI SĂ CADĂ CONCURS JUDEȚEAN DE CREAȚIE PLASTICĂ

42.

43.

44.

45.

NEPOȚII MARELUI TĂNASE CONCURS DE TEATRU ȘCOLAR

Ediția I Preșcolari Elevii claselor IVIII

Ediția I Preșcolari Elevii claselor IVIII

Școala Gimnazială Șerban Vodă Cantacuzino Călimănești

Aprilie 2014

7 aprilie 2014

Fîrtat Mihai Chicioroagă Elena Zamfir Erika Diaconescu Cristina Ioniță Valerica Capatiana Maria Magdalena Dumitrescu Paul Săraru Elena Ungureanu Ana Niță Mirela Claudia

88 BULETIN INFORMATIV 2013-2014 | CCD VÂLCEA


46.

J`AIME LE FRANCAISE CONCURS JUDEȚEAN DE LIMBA FRANCEZĂ

Ediția a IV-a

47.

CREATIVITY AT WORK! – CONCURS JUDEȚEAN DE LIMBA ENGLEZĂ ȘI LIMBA GREMANĂ

Ediția a IV-a

48.

CUVÂNTUL-IZVOR DE CUNOAȘTERE CONCURS JUDEȚEAN DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ NICĂ PESTE TIMP CONCURS JUDEȚEAN

Ediția a II-a Elevii claselor IVIII

50.

MEMORIALUL NICOLAE VLĂDESCU CONCURS JUDEȚEAN DE MATEMATICĂ

Ediția I Elevii claselor IIVIII

51.

MICII EXPERIMENTATORI CONCURS JUDEȚEAN

52.

MATEMATICIENII ISTEȚI CONCURS JUDEȚEAN

Ediția a IX-a Elevii claselor VI-VII Ediția a XIII-a Elevii claselor IIVIII

53.

ORTODOXIE ŞI SFINŢENIE

49.

Elevii claselor IVIII

ELEVI DIN CLASELE V-XII

Colegiul Național de Informatică Matei Basarab Râmnicu Vâlcea Colegiul Național de Informatică Matei Basarab Râmnicu Vâlcea Colegiul National Mircea cel Bătrân Râmnicu Vâlcea Școala Gimnazială Mădulari, Structura Armășești-Cernișoara

mai 2014

Popa Monica

mai 2014

Popa Monica

29 martie 2014

Ioniță Isabella Dumitrescu Paul Popescu Anicuța

Școala Gimnazială Mădulari, Structura Armășești-Cernișoara Școala Gimnazială Nr. 5 Râmnicu Vâlcea

10 aprilie 2014

Liceul Constantin Brâncoveanu Horezu

mai 2014

Ioniță Isabella Dumitrescu Paul Popescu Anicuța Ciucă Gheorghe Dumitrescu Paul Săraru Elena Stoenescu Gheorghe Aron Roxana Ionescu Gabriela Albăstroiu Ivona

Școala Gimnazială Luca Solomon Vaideeni

17 mai 2014

Inspectoratul Școlar Județean Colegiul Naţional ”Mircea cel Bătrân”, Rm. Vâlcea

Noiembrie 2013

4 aprilie 2014

Ciucă Gheorghe Dumitrescu Paul Săraru Elena Neagu Alexandru Băluță Valeria Daniela Ionescu Laura Lăcraru

89 BULETIN INFORMATIV 2013-2014 | CCD VÂLCEA


54.

SPIRITUALITATE CREŞTINĂ

ELEVI DIN CLASELE V-VI

Seminarul Teologic ” Sf. Nicolae”, Rm. Vâlcea

55.

MICUL CREȘTIN POET

ELEVI DIN CLASELE V-XII

56.

ROMÂNISM ŞI ORTODOXIE

57.

DROGURILE FRÂNG „ARIPILE„

ELEVI DIN CLASELE VVIII ELEVII CLASELOR VXII, ELEVI AI PALATULUI COPIILOR, ONG

Inspectoratul Școlar Anul Școlar 2013-2014 Județean Colegiul Naţional ”Mircea cel Bătrân”, Rm. Vâlcea Şcoala Gimnazială Martie 2014 Galicea PALATUL COPIILOR RÂMNICU VÂLCEA

Decembrie 2013Martie 2014

10 Decembrie 2013

Daniela Ionescu Laura Lăcraru Daniela Ionescu

Chelcea Antonie

Bobeanu Maria Flavius Cătălin Sîiulescu Silvia Turbureanu Gheorghe Gheorghe Durleci Constantin Vețeleanu Eusebiu Nuică Ionuț

90 BULETIN INFORMATIV 2013-2014 | CCD VÂLCEA


SIMPOZIOANE NAȚIONALE

NR. CRT.

DENUMIREA ACTIVITĂȚII/DISCIPLINA

ETAPĂ/ ORGANIZATOR/ PARTICIPANȚI LOC DE DESFĂȘURARE

„INVITAȚIE LA REGÂNDIREA EDUCAȚIEI – dialog profesional pentru optimizarea unor practici educaționale” SIMPOZION NAȚIONAL GÂNDIREA PRODUCĂTOARE ȘI ORIZONTUL DE AȘTEPTARE SIMPOZION NAȚIONAL

Ediția I Cadre didactice

3.

CALCULATORUL ÎN SECOLUL 21 SIMPOZION NAȚIONAL

Ediția a V-a Elevi Cadre didactice

4.

THE CLOCK-TOWER SCHOOL SIMPOZION/CONCURS NAȚIONAL

Ediția a XVII-a Cadre didactice

5.

PROMOVAREA ACTIVITĂȚILOR DE PRACTICĂ PEDAGOGICĂFACTOR DETERMINANT AL ÎNVĂȚĂMÂNTULUI EUROPEAN SIMPOZION NAȚIONAL

Ediția a III-a Cadre didactice

1.

2.

Ediția a II-a Elevi Cadre didactice

Universitatea din Pitești Casa Corpului Didactic Vâlcea/ Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” Râmnicu Vâlcea ISJ/CCD Vâlcea Colegiul Economic Râmnicu Vâlcea

ISJ/CCD Vâlcea Colegiul Național de Informatică Matei Basarab Rm.Vâlcea Școala Gimnazială Take Ionescu Rm.Vâlcea și Asociația Școala cu ceas ISJ/CCD Vâlcea Liceul de Arte Victor Giuleanu Rm.Vâlcea Colegiul Național Mircea cel Bătrân Rm.Vâlcea

PERIOADA DE DESFĂȘURARE LUNA, ANUL Ianuarie 2014

RESPONSABIL

aprilie 2014

Ioniță Isabella Predescu Ion Cotar Elena Simion Andreea Simion Mihaela Dumbrăvescu Dumitru Grecea Violeta

2 noiembrie 2013

Mihaela Neacșu Bică Andra

martie 2014

Prof. Univ. Dr. Vasile Pop

15 martie 2014

Șandru Valeria Bărbuș Liliana Predescu Teodora

91 BULETIN INFORMATIV 2013-2014 | CCD VÂLCEA


6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

NOUVELLE APPROCHE DU FRANCAIS CONTEMPORAIN SIMPOZION NAȚIONAL TEHNICI MATEMATICE-M2 SIMPOZION/CONCURS NAȚIONAL DE MATEMATICĂ SFÂNTUL IOAN GURĂ DE AUR SIMPOZION NAȚIONAL/CONCURS

Ediția a IV-a Cadre didactice

Colegiul Național Mircea cel Bătrân Râmnicu Vâlcea

martie 2014

Predescu Teodora

Ediția a VI-a Cadre didactice

Liceul Tehnologic Oltchim Râmnicu Vâlcea

martie 2014

Ciucă Gheorghe Smeureanu Florin

Ediția a VII-a Elevi Cadre didactice

15 ianuarie 2014

Ioniță Isabella Proteasa Nicolae Reicher Camelia

MARIN SORESCU-SCRIITOR NAȚIONAL ȘI UNIVERSAL COLOCVIU/CONCURS NAȚIONAL EX LIBRIS SIMPOZION/CONCURS NAȚIONAL

Ediția a XV-a Cadre didactice

ISJ/CCD Vâlcea Arhiepiscopia Râmnicului Seminarul Teologic Ortodox Sf. Nicolae Râmnicu Vâlcea Colegiul Național Mircea cel Bătrân Râmnicu Vâlcea

mai 2014

Oprea Geanina Crișan Ileana

Ediția a VII-a Cadre didactice

Colegiul Energetic Râmnicu Vâlcea

martie-aprilie 2014

MISTERELE TERREI, ÎNTRE MIT ȘI REALITATE SESIUNE NAȚIONALĂ DE COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE/CONCURS NATURA, UN CREATOR ISCUSIT SIMPOZION/CONCURS NAȚIONAL

Ediția a V-a Cadre didactice

Liceul Tehnologic FerdinandI Râmnicu Vâlcea

7 aprilie 2014

Ioniță Isabella Alexandrescu Cristian Cîrciu Florin Ochia Mădălina Ochia Florin

Ediția a II-a Elevi Cadre didactice

8 aprilie 2014

Becheru Ramona Gherghinoiu Mihaela

O VIAȚĂ SĂNĂTOASĂ PRINTR-O ALIMENTAȚIE ADECVATĂ SIMPOZION/CONCURS NAȚIONAL

Ediția a III-a Elevi Cadre didactice

Colegiul Forestier Râmnicu Vâlcea Scoala Gimnazială Nr. 13 Râmnicu Vâlcea Liceul Tehnologic Brătianu Drăgășani

aprilie 2014

Vătafu Tiberiu

92 BULETIN INFORMATIV 2013-2014 | CCD VÂLCEA


ARTELE VIZUALE-BAZA GÂNDIRII IMAGINATIVE ȘI CREATIVE SESIUNE NAȚIONALĂ DE COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE INOVAȚII ÎN GRĂDINIȚA MILENIULUI III SIMPOZION NAȚIONAL

Ediția a VIII-a Elevi Cadre didactice

Școala Gimnazială Nr.5/Școala Gimnazială Goranu Râmnicu Vâlcea

29 martie 2014

Ohîi Maria Onogea Mioara

Ediția a VIII-a Cadre didactice

mai 2014

Dumitrescu Ioana Pungă Ramona

16.

VIS DE COPIL SIMPOZION NAȚIONAL

Ediția a VIII-a Cadre didactice

Iunie 2014

17.

ÎMPREUNĂ PENTRU COPIII NOȘTRI SIMPOZION/CONCURS NAȚIONAL

Ediția I Cadre didactice

Primăria Municipiului Drăgășani Grădinița cu program prelungit Brătianu Drăgășani Primăria Orașului Băile Govora Liceul Tehnologic Băile Govora Grădinița cu program prelungit Nord 2 Râmnicu Vâlcea

Gheorghe Pavelescu Camelia Pătru Georgeta Georgescu Monica

18.

TRADIȚII ȘI OBICEIURI ETNOGRAFIE DIN STRĂBUNI SIMPOZION NAȚIONAL

Ediția a V-a Elevi Cadre didactice

Liceul Tehnologic FerdinandI Râmnicu Vâlcea

19.

NONFORMALIS SIMPOZION/CONCURS NAȚIONAL

Ediția a II-a Elevi Cadre didactice

Liceul Tehnologic General Magheru Râmnicu Vâlcea

14.

15.

22 noiembrie 2013 30 ianuarie 2014 15 martie 2014 28 iunie 2014 29 martie 2014

17-22 februarie 2014

Ioniță Isabella Dincă Constantin Gherghinoiu Mihaela Preoteasa Ana Maria Bușuroi Daniela Moscalu Cosmina Stănculescu Dan

93 BULETIN INFORMATIV 2013-2014 | CCD VÂLCEA


CONCURSURI NAȚIONALE

DENUMIREA ACTIVITĂȚII/DISCIPLINA

ETAPĂ/ PARTICIPANȚI

1.

THE CLOCK-TOWER SCHOOL CONCURS/SIMPOZION NAȚIONAL

Ediția a XVII-a Elevi

2.

PANDURII LUI TUDOR CONCURS NAȚIONAL

3.

LA ȘCOALA CU CEAS CONCURS NAȚIONAL INTERDIȘCIPLINAR

4.

TEHNICI MATEMATICE-M2 CONCURS/SIMPOZION NAȚIONAL DE MATEMATICĂ MARIN SORESCU-SCRIITOR NAȚIONAL ȘI UNIVERSAL CONCURS/COLOCVIU NAȚIONAL EX LIBRIS CONCURS/SIMPOZION NAȚIONAL

NR. CRT.

5.

6.

7.

SFÂNTUL IOAN GURĂ DE AUR CONCURS/SIMPOZION NAȚIONAL

ORGANIZATOR/ LOC DE DESFĂȘURARE Școala Gimnazială Take Ionescu Râmnicu Vâlcea și Asociația Școala cu ceas Școala Gimnazială Tudor Vladimirescu Drăgășani

Ediția a XII-a Elevii claselor IV-VIII Școala Gimnazială Take Ediția a XVII-a Ionescu Râmnicu Vâlcea Elevii claselor IIIVIII Ediția a VI-a Liceul Tehnologic Oltchim Elevii claselor Râmnicu Vâlcea IX-XIII Ediția a XV-a Colegiul Național Mircea Elevi cel Bătrân Râmnicu Vâlcea Ediția a VII-a Colegiul Energetic Elevi Râmnicu Vâlcea

Ediția a VII-a Elevii liceu/seminarii teologice

ISJ/CCD Vâlcea Arhiepiscopia Râmnicului

PERIOADA DE DESFĂȘURARE LUNA, ANUL martie 2014

RESPONSABIL

30 noiembrie 2013

Petcan Lidia Vieru Gheorghe

17-19 ianuarie 2014

Ioniță Isabella Dumitrescu Paul Pascaru Mariana

martie 2014

Ciucă Gheorghe Smeureanu Florin

mai 2014

Oprea Geanina Crișan Ileana

martie-aprilie 2014

Ioniță Isabella Alexandrescu Cristian Cîrciu Florin Ioniță Isabella Proteasa Nicolae Reicher Camelia

15 ianuarie 2014

Prof. Univ. Dr. Vasile Pop

94 BULETIN INFORMATIV 2013-2014 | CCD VÂLCEA


8.

NATURA, UN CREATOR ISCUSIT CONCURS/SIMPOZION NAȚIONAL

MISTERELE TERREI, ÎNTRE MIT ȘI REALITATE CONCURS/SESIUNE NAȚIONALĂ DE COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE 10. CODIȚOAIA FESTIVAL NAȚIONAL DE SPOTURI VIDEO 11. FRÂNTURI DE CLIPE CONCURS NAȚIONAL DE FOTOGRAFIE 12. ATELIER DE CREAȚIE CONCURS NAȚIONAL DE ARTĂ PLASTICĂ 9.

APRILIE ÎN STRAI DE SĂRBĂTOARE CONCURS NAȚIONAL DE CREAȚIE PLASTICĂ 14. DIN TAINELE APELOR CONCURS NAȚIONAL DE CREAȚIE PLASTICĂ 13.

Ediția a II-a Elevi Ediția a V-a Elevii claselor IX-XII Ediția a VI-a Elevii claselor IX-XII Ediția a IV-a Elevii claselor IX-XII Ediția a VIII-a Preșcolari Elevii claselor IIV Ediția a VI-a Preșcolari Elevii claselor IIV Ediția a IV-a Preșcolari

Seminarul Teologic Ortodox Sf. Nicolae Râmnicu Vâlcea Colegiul Forestier Râmnicu Vâlcea Scoala Gimnazială Nr. 13 Liceul Tehnologic FerdinandI Râmnicu Vâlcea

8 aprilie 2014

7 aprilie 2014

Becheru Ramona Gherghinoiu Mihaela Ochia Mădălina Ochia Florin

Liceul Antim Ivireanul Râmnicu Vâlcea

18 mai 2014

Marin-Badea Laurențiu

Liceul Antim Ivireanul Râmnicu Vâlcea

6 aprilie 2014

Predescu MariaAntoaneta

Școala Gimnazială Nr. 5/Școala Gimnazială Goranu Râmnicu Vâlcea

29 martie 2014

Ohîi Maria Onogea Mioara

Școala Gimnazială Ionești

26 aprilie 2014

Grădinița cu program prelungit Nord 2 Grădinița cu program prelungit Dumbrava Minunată

21 martie 2014

Cîrstina Daniela Dobrică Manuela Teșuică Laura Glonț Ramona Georgescu Monica Almași Maria

95 BULETIN INFORMATIV 2013-2014 | CCD VÂLCEA


ÎMPREUNĂ PENTRU COPIII NOȘTRI CONCURS/SIMPOZION NAȚIONAL DE CREAȚIE PLASTICĂ 16. SE PLIMBĂ TOAMNA PRIN GRĂDINI FESTIVAL NAȚIONAL 17. EUCLID CONCURS NAȚIONAL DE MATEMATICĂ 18. EUCLID CONCURS NAȚIONAL DE LIMBA ROMÂNĂ

15.

Ediția a I-a Preșcolari

Grădinița cu program prelungit Nord 2

Ediția a IX-a Preșcolari Elevii claselor IIXII

Primăria Băile Govora Liceul Tehnologic Băile Govora Școala Gimnazială Nr. 5 Râmnicu Vâlcea

Elevii claselor IIXII

Școala Gimnazială Take Ionescu Râmnicu Vâlcea

19.

EVALUARE ÎN EDUCAȚIE CONCURS NAȚIONAL DE MATEMATICĂ

Elevii claselor IXII

20.

EVALUARE ÎN EDUCAȚIE CONCURS NAȚIONAL DE LIMBA ROMÂNĂ BestEdu CONCURS NAȚIONAL DE VERIFICARE A CUNOȘTINȚELOR LA MATEMATICĂ BestEdu CONCURS NAȚIONAL DE VERIFICARE A CUNOȘTINȚELOR LA LIMBA ROMÂNĂ BestEdu

Elevii claselor IXII

Școala Gimnazială Nr. 5 Râmnicu Vâlcea Școala Gimnazială Nr. 10 Râmnicu Vâlcea Școala Gimnazială Take Ionescu Râmnicu Vâlcea

Elevii claselor IXII

Școala Gimnazială Anton Pann Râmnicu Vâlcea

Elevii claselor IXII

Școala Gimnazială Anton Pann Râmnicu Vâlcea

Elevii claselor IXII

Școala Gimnazială Anton Pann Râmnicu Vâlcea

21.

22.

23.

22 noiembrie 2013 30 ianuarie 2014 15 martie 2014 28 iunie 2014 noiembrie 2013

23 noiembrie 2013 Februarie 2014 Mai 2014 Iunie 2014 30 noiembrie 2013 Februarie 2014 Mai 2014 Iunie 2014 Octombrie 2013

Georgescu Monica

Gheorghe Pavelescu Camelia Pătru Georgeta Stoenescu Gheorghe Bărăscu Constantin Rădulescu Doina Pascaru Mariana

Dumitrescu Paul Papuzu Constantin Statie Ileana

Octombrie 2013

Savu Nicoleta Pascaru Mariana

27 octombrie2013 22 februarie 2014 10 mai 2014 14 iunie 2014 16 noiembrie 2013 1 martie 2014 17 mai 2014 15 iunie 2014 30 noiembrie 2013 22 martie 2014 24 mai 2014

Burlan Adrian

Burlan Adrian

Burlan Adrian

96 BULETIN INFORMATIV 2013-2014 | CCD VÂLCEA


24.

CONCURS NAȚIONAL DE VERIFICARE A CUNOȘTINȚELOR LA LIMBA ENGLEZĂ ARHIMEDE CONCURS NAȚIONAL DE MATEMATICĂ

21 iunie 2014

Elevii claselor IIXII

Școala Gimnazială „Take Ionescu„ Râmnicu Vâlcea

Etapa I: 23 noiembrie 2013 Etapa a II-a: 1 martie 2014 Etapa a III-a (finala): 10 mai 2014 Festivitatea de premiere: 31 mai sau 1 iunie 2014

Ștefan Smărăndoiu

97 BULETIN INFORMATIV 2013-2014 | CCD VÂLCEA


VI.

OFERTA DE FORMARE A CASEI CORPULUI DIDACTIC VÂLCEA AN ȘCOLAR 2013-2014

I. PROGRAME ACREDITATE FARĂ TAXĂ DENUMIREA CURSULUI

Grup țintă

I.1.

Proiectarea curriculumului centrat pe competenţe (89 ore – 25 credite)

I.2.

Management organizaţional şi de grup (82 ore – 24 credite)

cadre didactice din învăţământul preuniversitar

I.3.

Strategii de învățare activă în educația formală și informală (82 ore – 24 credite)

I.4.

Formare de formatori – Tutori multiregionali (89 ore – 25 credite)

Formatori

Monitorizare

Prof. Apostol Doinița Prof. Coroiu Camelia Prof. Dobrete Adina Prof. Vlăsceanu Diana Prof. Stroescu Laura Prof. Ene Gabriela Prof. Sandu Daniela Prof. Banu Denise Prof. Cumpănășoiu Sorin Prof. Olaru Domnica Prof. Georgescu Mariana Prof. Diaconescu Carmen Prof. Stan Roxana prof. Predișor Daniela Prof. Lazăr Mariana prof. Pascaru Mariana Prof. Popescu Mirela Prof. Daneș Mariana Prof. Savu Nicolița Prof. Nițoi Octaviana Prof. Banu Denise, Prof. Popa Monica Prof. Predișor Daniela Prof. Apostol Doinița

Prof. Șandru Valeria

Prof. Șandru Valeria

Prof. Șandru Valeria

Dir. Bică Andra

II. PROGRAME ACREDITATE CU TAXĂ DENUMIREA CURSULUI II.1 Strategii de prevenire a părăsirii timpurii a școlii pentru copii proveniți din grupurile 98

Taxa

Grup țintă

200 lei cadre didactice din învăţământul preuniversitar

Formatori/ Furnizori

Monitorizare

Prof. Șandru Valeria Prof. Apostol Doinița Prof. Grama Aurelia

Prof. Marin Badea Ana Veronica

BULETIN INFORMATIV 2013-2014 | CCD VÂLCEA


vulnerabile – 15 credite II.2

Management Educational Preuniversitar Performant-on line - 90 credite

1500 lei, eşalonat în 5 rate

8 luni (3 module X 276 ore) UNIVERSITATEA DIN PITESTI INSTITUTTUL DE FORMARE SI PERFORMANTA MUNTENIA CENTRUL DE FORMARE CONTINUA MUNTENIA

Dir. Bică Andra

III. CURSURI AUTORIZATE CNFPA DENUMIREA CURSULUI III.1.

III.2.

III.3.

III.4.

PROGRAM DE FORMARE A FORMATORILOR PROGRAM DE CERTIFICARE A MENTORILOR MANAGEMENTUL PROIECTELOR EUROPENE PROGRAM DE PERFECTIONARE A METODISTILOR

Taxa

Condiții de participare

300 lei

studii superioare

300 lei

studii superioare

300 lei

studii superioare

300 lei

studii superioare

Formatori

Responsabil Prof. Marin - Badea Ana - Veronica

Centrul National de Training EDUEXPE RT

Prof. Marin - Badea Ana - Veronica Prof. Marin - Badea Ana - Veronica Prof. Marin - Badea Ana - Veronica

IV. PROGRAME ÎN CURS DE ACREDITARE DENUMIREA CURSULUI

Consiliere

Abordarea virtuală a metodelor activ-participative – 60 ore IV.1. (15 credite) Formare facilitatori – 60 ore (15 credite) IV.2. Management educaţional – 89 ore (25 credite) IV.3. Educaţia pentru formarea caracterului – 60 ore (15 credite) IV.4.

99

Prof. Șandru Valeria Prof. Ciobanu Dumitru Dir. Bică Andra Prof. Marin - Badea Ana - Veronica

BULETIN INFORMATIV 2013-2014 | CCD VÂLCEA


V. PROGRAME AVIZATE M.E.N. Nr. Denumire program formare Crt. 1. V.1. ABORDAREA VIRTUALĂ A METODELOR MODERNE ACTIVPARTICIPATIVE ÎN PREDAREA LIMBII ŞI LITERATURII ROMÂNE

Grup țintă

Formatori

Monitorizare

cadrele didactice din învăţământul preuniversitar

Prof. Ioniţă Isabella Prof. Călina Roxana Prof. Preda Gabriela Prof. Mihăilescu Alina Prof. Cocău – Jitianu Carmen Prof. Stanca Mariana Prof. Ancuţa Giorgiana Prof. Bondoc Luminiţa Prof. Marin-Badea Ana Veronica Prof. Marin-Badea Laurenţiu Prof. Șandru Valeria

Prof. Șandru Valeria

V.2. CALITATE ŞI CREATIVITATE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREŞCOLAR V.3. COMUNITATEA ONLINE – MEDIU ACTIV DE ÎNVĂŢARE

cadre didactice din învăţământul preşcolar

4.

V.4. CONSILIERE ŞI ORIENTARE ŞCOLARĂ

5.

V.5. CURRICULUM LA DECIZIA ŞCOLII

6.

V.6. DEZBATERE, ORATORIE ŞI RETORICĂ

7.

V.7. DEZVOLTAREA ABILITĂŢILOR SOCIOEMOŢIONALE LA COPIII CU VÂRSTE DE LA 3 LA 7 ANI V.8. DEZVOLTAREA COMPETENŢELOR DE EVALUARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR V.9. DIDACTICA PENTRU

cadre didactice debutante din învăţământul preuniversitar cadre didactice din învăţământul preuniversitar cadre didactice care vor sa predea opţionalul „Dezbatere, oratorie şi retorica” sau să înfiinţeze un cerc de dezbatere, oratorie şi retorica educatoare

2.

3.

8.

9.

100

cadre didactice din învăţământul preuniversitar

Dir. Bică Andra Prof. Oprica Gheorghe Prof. Cioinică Maria Prof. Cioinică Constantin

Prof. Marin – Badea Ana Veronica Prof. Șandru Valeria Prof. Marin – Badea Ana Veronica Prof. Șandru Valeria Prof. Marin - Badea Ana - Veronica

Dir. Bică Andra Prof. Cîţu Mihaela

Prof. Șandru Valeria

cadre didactice debutante din învăţământul primar

Prof. Şandru Valeria Prof. Dumitrescu Paul

Prof. Marin – Badea Ana Veronica

educatoare debutante

Dir. Bică Andra Prof. Diaconeasa Andreea

Prof. Șandru Valeria

BULETIN INFORMATIV 2013-2014 | CCD VÂLCEA


10.

ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREPRIMAR V.10. DIDACTICA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR

învăţători debutanți

Prof. Şandru Valeria Prof. Dumitrescu Paul

Prof. Marin - Badea Ana - Veronica

11.

V.11. DIDACTICA (MATEMATICĂ)

profesori de matematică din învătământul preuniversitar

Prof. Ciucă Gheorghe Prof. Dicu Ileana Florentina

Prof. Ciobanu Dumitru

12.

V.12. DIDACTICA (ŞTIINŢELE NATURII)

Prof. Marin – Badea Ana Veronica Prof. Marin – Badea Laurenţiu

Prof. Ciobanu Dumitru

13.

V.13. EDUCAREA CARACTERULUI

Prof. Ciobanu Dumitru Prof. Şandru Valeria

Prof. Marin - Badea Ana - Veronica

14.

V.14. EDUCAŢIE ANTREPRENORIALĂ

Prof. Şandru Valeria Prof. Calotă Adrian

15.

V.15. EDUCAŢIE INCLUZIVĂ. INTERVENȚIE SPECIALIZATĂ CONFORM DIAGNOSTICULUI (AUTISM, ADHD) V.16. EDUCAŢIA PENTRU DREPTURILE OMULUI

profesori care predau disciplinele din aria curiiculară «Ştiinţele naturii » din învăţământul preuniversitar directori/ directori adjuncţi, cordonatori pentru programe şi proiecte educative, profesori diriginţi, învăţători, educatoare cadre didactice din învăţământul preuniversitar cadre didactice care lucrează cu elevi cu cerinţe educaţionale special, integraţi în şcolile de masă

Prof. Ciobanu Dumitru Prof. Șandru Valeria

cadre didactice din învăţământul preuniversitar

Dir. Bică Andra Prof. Oprica Ion Prof.Ochescu Maria

Prof. Marin - Badea Ana - Veronica

cadre didactice și didactice auxiliare

Prof.Şandru Valeria Prof. Georgescu Alina Prof. Papuzu Cornelia Prof. Aurelia Grama

Prof. Ciobanu Dumitru Prof. Marin - Badea Ana - Veronica

Prof. Şandru Valeria

Prof. Ciobanu Dumitru

16.

17.

18.

19.

101

V.17. EDUCAŢIA PENTRU EGALITATEA DE ŞANSE V.18. EVALUAREA ŞI REGLAREA ACTIVITĂŢII DIDACTICE V.19. FACILITAREA PENTRU PREVENIREA ABANDONULUI ȘCOLAR

profesori din învăţământul preuniversitar cadre didactice și didactice auxiliare

Prof. Buican Rodica Prof. Nițoi Octaviana Prof. Lazăr Mariana

BULETIN INFORMATIV 2013-2014 | CCD VÂLCEA


V.20. INTEGRAREA METODELOR ACTIV PARTICIPATIVE ÎN STUDIUL LIMBII ROMÂNE LA CICLUL PRIMAR V.21. MANAGEMENT ADMINISTRATIV

cadrele didactice din învăţământul primar

Prof. Săraru Elena Prof. Pârvulescu Mihaela Prof. Stanca Alina

Prof. Marin - Badea Ana - Veronica

cadre didactice și didactice auxiliare

Insp. Gen. Gherghinaru Ion Dir. Bică Andra Prof. Şandru Valeria

Prof. Marin - Badea Ana - Veronica

22.

V.22. MANAGEMENT DE PROIECT

cadre didactice și didactice auxiliare

Prof. Marin Insp. Gen. Gherghinaru Ion Dir. - Badea Ana - Veronica Bică Andra Prof. Şandru Valeria

23.

V.23. MANAGEMENTUL CONFLICTELOR

cadre didactice și didactice auxiliare

24.

V.24. MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

cadre didactice de conducere din învăţământul preuniversitar

Prof. Papuzu Cornelia Prof. Grama Aurelia Prof. Nichita Ligia Insp. Gen.adj. Vlădescu Liviu

25.

V.25.MENTORAT ÎN EDUCAȚIE

Prof. Ochia Mădălina

26.

V.26. METODE ALTERNATIVE DE EDUCAŢIE V.27. METODE INTERACTIVE ŞI DE GRUP V.28. PERFECŢIONAREA ACTIVITĂŢII CADRELOR DIDACTICE PRIN E-LEARNING V.29. RESURSE TIC UTILIZATE ÎN ACTIVITATEA DIDACTICA V.30. RESPONSABIL FORMARE CONTINUĂ ŞI PERFECŢIONARE ÎN UNITĂŢILE ŞCOLARE V.31. TEHNICI DE LUCRU ÎN BIBLIOTECĂ

cadre didactice din învăţământul preuniversitar cadre didactice din învăţământul preuniversitar cadre didactice din învăţământul preşcolar cadre didactice din învăţământul preuniversitar cadre didactice din învăţământul preuniversitar

Prof. Bologa Cristina Prof. Tanasie Daniela Dir. Bică Andra Prof. Șandru Valeria Prof. Ciobanu Dumitru Bibliotecar Puranu Georgeta

20.

21.

27.

28.

29.

30.

31.

102

responsabili formare continuă şi perfecţionare din unităţile şcolare bibliotecari şcolari

Prof. Marin - Badea Ana - Veronica Prof. Ciobanu Dumitru

Prof. Statie Silviu

Prof.Sandu Daniela Prof. Laţiu Andreea Prof.Ancuţa Giorgiana Prof. Ohîi Maria Prof. Ochia Florin

Prof. Șandru Valeria Prof. Ciobanu Dumitru Prof. Marin - Badea Ana - Veronica Prof. Șandru Valeria Prof. Șandru Valeria Prof. Marin - Badea Ana - Veronica Prof. Ciobanu Dumitru

BULETIN INFORMATIV 2013-2014 | CCD VÂLCEA


VII. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

LEGISLAȚIE

ADMITERE 2014 EVALUAREA NATIONALA 2014 BACALAUREAT 2014 METODOLOGIE EVALUARE CLASA A II-A METODOLOGIE EVALUARE CLASA A IV-A METODOLOGIE EVALUARE CLASA A VI-A

Notă: Documentele se găsesc pe CD, intr-un folder numit „legislație”.

103

BULETIN INFORMATIV 2013-2014 | CCD VÂLCEA


VIII.

REȚEAUA ȘCOLARĂ

JUDEȚUL VÂLCEA 2013-2014 Nr. crt.

LOCALITATEA

Mediu Urban/Rural

Denumirea unitatii de invatamant cu personalitate juridica - Adresa, Nr. telefon/fax/e-mail/niveluri de invatamant

Alunu

Rural

Scoala Gimnaziala, com. Alunu / 0250868036/ prescolar, primar, gimnazial

Denumirea unitatii de invatamant fara personalitate juridica (arondata)

INVATAMANT DE MASA 1

Scoala Gimnaziala, sat Coltesti, com. Alunu Gradinita cu Program Normal, com. Alunu Gradinita cu Program Normal, sat Igoiu, com. Alunu Gradinita cu Program Normal, sat Coltesti, com. Alunu Gradinita cu Program Normal, sat Rosia, com. Alunu

2

Amarasti

Rural

3

Barbatesti

Rural

Scoala Gimnaziala, com. Amarasti/ 0250764039/ prescolar, primar, gimnazial Scoala Gimnaziala, sat Bodesti, com. Barbatesti/0250864621/prescolar, primar, gimnazial

Gradinita cu Program Normal, com. Amarasti Scoala Gimnaziala, com. Barbatesti

Gradinita cu Program Normal, sat Bodesti, com. Barbatesti Gradinita cu Program Normal, com. Barbatesti 4

Berislavesti

Rural

Scoala Gimnaziala, com. Berislavesti/ 0250753076/ prescolar, primar, gimnazial

Scoala Primara, sat Scaueni, com. Berislavesti Scoala Primara, sat Dangesti, com. Berislavesti Scoala Primara, sat Radacinesti, com. Berislavesti Gradinita cu Program Normal, com. Berislavesti Gradinita cu Program Normal, sat Scaueni, com. Berislavesti Gradinita cu Program Normal, sat Dangesti, com. Berislavesti Gradinita cu Program Normal, sat Radacinesti, com. Berislavesti Gradinita cu Program Normal, sat Robaia, com. Berislavesti

5

Boisoara

Rural

Scoala Gimnaziala, com. Boisoara/ 0250756809/ prescolar, primar, gimnazial

Scoala Primara, sat Bumbuiesti, com. Boisoara Scoala Primara, sat Gaujani, com. Boisoara

104

BULETIN INFORMATIV 2013-2014 | CCD VÂLCEA


Gradinita cu Program Normal, com. Boisoara Gradinita cu Program Normal, sat Bumbuiesti, com. Boisoara Gradinita cu Program Normal, sat Gaujani, com. Boisoara 6

Budesti

Rural

Scoala Gimnaziala, com. Budesti/0250760375/ prescolar, primar, gimnazial

Scoala Primara, sat Barza, com. Budesti

Scoala Primara, sat Linia, com. Budesti Scoala Primara, sat Barsesti, com. Budesti Scoala Primara, sat Bercioiu, com. Budesti Gradinita cu Program Normal, com. Budesti Gradinita cu Program Normal, sat Barza, com. Budesti Gradinita cu Program Normal, sat Linia, com. Budesti Gradinita cu Program Normal, sat Barsesti, com. Budesti Gradinita cu Program Normal, sat Bercioiu, com. Budesti 7

Bujoreni

Rural

Scoala Gimnaziala, sat Gura Vaii, com. Bujoreni/ 0250754138/ prescolar, primar, gimnazial

Scoala Gimnaziala, sat Olteni, com. Bujoreni Scoala Primara, sat Bogdanesti, com. Bujoreni Scoala Primara, sat Lunca, com. Bujoreni Gradinita cu Program Normal, sat GuraVaii, com. Bujoreni Gradinita cu Program Normal, sat Olteni, com. Bujoreni Gradinita cu Program Normal, sat Bogdanesti, com. Bujoreni Gradinita cu Program Normal, sat Lunca, com. Bujoreni

8

Bunesti

Rural

Scoala Gimnaziala, com. Bunesti/ 0250774540/ prescolar, primar, gimnazial

Gradinita cu Program Normal nr. 1, com. Bunesti Gradinita cu Program Normal nr. 2, sat Firesti, com. Bunesti

9

Caineni

Rural

Scoala Gimnaziala, sat Cainenii Mari, com. Caineni/ 0250756005/ prescolar, primar, gimnazial

Scoala Gimnaziala, sat Greblesti, com. Caineni Scoala Primara, sat Cainenii Mici, com. Caineni Gradinita cu Program Normal, sat Cainenii Mari, com. Caineni Gradinita cu Program Normal, sat Greblesti, com. Caineni

105

BULETIN INFORMATIV 2013-2014 | CCD VĂ‚LCEA


Gradinita cu Program Normal, sat Cainenii Mici, com. Caineni 10

Cernisoara

Rural

Scoala Gimnaziala, sat Madulari, com. Cernisoara/ 0250868585/ prescolar, primar, gimnazial

Scoala Gimnaziala, sat Armasesti, com. Cernisoara Scoala Gimnaziala, com. Cernisoara Scoala Gimnaziala, sat Modoia, com. Cernisoara Scoala Primara, sat Obarsia, com. Cernisoara Scoala Primara, sat Grosi, com. Cernisoara Gradinita cu Program Normal, sat Madulari, com. Cernisoara Gradinita cu Program Normal, sat Armasesti, com. Cernisoara Gradinita cu Program Normal, com. Cernisoara Gradinita cu Program Normal, sat Modoia, com. Cernisoara Gradinita cu Program Normal, sat Obarsia, com. Cernisoara Gradinita cu Program Normal, sat Grosi, com. Cernisoara

11

Copaceni

Rural

Scoala Gimnaziala, sat Ulmetu, com. Copaceni/ prescolar, primar, gimnazial

Scoala Gimnaziala, sat Hotarasa, com. Copaceni Scoala Primara, sat Vetelu, com. Copaceni Gradinita cu Program Normal, sat Ulmetu, com. Copaceni Gradinita cu Program Normal, sat Hotarasa, com. Copaceni Gradinita cu Program Normal, sat Vetelu, com. Copaceni

12

Costesti

Rural

Scoala Gimnaziala, sat Ferigile, com. Costesti/ 0250863024/ prescolar, primar, gimnazial

Scoala Primara, sat Bistrita, com. Costesti

Scoala Primara, sat Pietreni, com. Costesti Gradinita cu Program Normal Ferigile, com. Costesti Gradinita cu Program Normal, sat Bistrita, com. Costesti Gradinita cu Program Normal, sat Pietreni, com. Costesti 13

Creteni

Rural

Scoala Gimnaziala, com. Creteni/ 0250831022/ prescolar, primar, gimnazial

Gradinita cu Program Normal, com. Creteni Gradinita cu Program Normal, sat Izvoru, com. Creteni Gradinita cu Program Normal, sat Streminoasa, com. Creteni

106

BULETIN INFORMATIV 2013-2014 | CCD VĂ‚LCEA


14

Daesti

Rural

Scoala Gimnaziala, com. Daesti/ 0250753409/ prescolar, primar, gimnazial

Scoala Primara, sat Fedelesoiu, com. Daesti Scoala Primara, sat Sambotin, com. Daesti Gradinita cu Program Normal, com. Daesti Gradinita cu Program Normal, sat Fedelesoiu, com. Daesti Gradinita cu Program Normal, sat Sambotin, com. Daesti

15

Danicei

Rural

Scoala Gimnaziala, sat Udresti, com. Danicei/ prescolar, primar, gimnazial

Scoala Gimnaziala, sat Launele de Jos, com. Danicei Scoala Primara, sat Ceretu, com. Danicei Gradinita cu Program Normal, sat Udresti, com. Danicei Gradinita cu Program Normal, sat Launele de Jos, com. Danicei Gradinita cu Program Normal, sat Ceretu, com. Danicei

16

Diculesti

Rural

Scoala Gimnaziala, sat Babeni-Oltetu, com. Diculesti/ prescolar, primar, gimnazial

Scoala Primara, com. Diculesti

Gradinita cu Program Normal, sat Babeni-Oltetu, com. Diculesti Gradinita cu Program Normal, com. Diculesti 17

Dragoesti

Rural

Scoala Gimnaziala nr. 1, com. Dragoesti/0250762340/ prescolar, primar, gimnazial

Gradinita cu Program Normal nr. 1, com. Dragoesti Gradinita cu Program Normal, sat Geamana, com. Dragoesti

18

Fartatesti

Rural

Scoala Gimnaziala, sat Rusanesti, com. Fartatesti/ prescolar, primar, gimnazial

Scoala Gimnaziala, sat Dozesti, com. Fartatesti Gradinita cu Program Normal, sat Rusanesti, com. Fartatesti Gradinita cu Program Normal, sat Dozesti, com. Fartatesti Gradinita cu Program Normal, com. Fartatesti

19

Fauresti

Rural

Scoala Gimnaziala, sat Bungetani, com. Fauresti/ prescolar, primar, gimnazial

Gradinita cu Program Normal, com. Fauresti Gradinita cu Program Normal, sat Milesti, com. Fauresti

20

Francesti

Rural

Scoala Gimnaziala, com. Francesti/ 0250762632/ prescolar, primar, gimnazial

Scoala Gimnaziala, sat Dezrobiti, com. Francesti Scoala Primara, sat Surpatele, com. Francesti Gradinita cu Program Normal, sat Surpatele, com. Francesti

107

BULETIN INFORMATIV 2013-2014 | CCD VĂ‚LCEA


Gradinita cu Program Normal, com. Francesti 21

Francesti

Rural

Scoala Gimnaziala, sat Genuneni, com. Francesti/ 0250762627/ prescolar, primar, gimnazial

Scoala Primara, sat Cosani, com. Francesti Gradinita cu Program Normal nr. 1, sat Cosani, com. Francesti Gradinita cu Program Normal nr. 2, sat Cosani, com. Francesti Gradinita cu Program Normal, sat Viisoara, com. Francesti Gradinita cu Program Normal nr. 1, sat Dezrobiti, com. Francesti Gradinita cu Program Normal, sat Genuneni, com. Francesti

22

Galicea

Rural

Scoala Gimnaziala, com. Galicea/ 0250762041/ prescolar, primar, gimnazial

Scoala Gimnaziala, sat Bratia Deal, com. Galicea Scoala Primara, sat Cocoru, com. Galicea Gradinita cu Program Normal, com. Galicea Gradinita cu Program Normal, sat Bratia Deal, com. Galicea Gradinita cu Program Normal sat Cocoru, com. Galicea

23

Ghioroiu

Rural

Scoala Gimnaziala, com. Ghioroiu/ 0250769044/ prescolar, primar, gimnazial

Gradinita cu Program Normal, com. Ghioroiu Gradinita cu Program Normal, sat Poienari, com. Ghioroiu Gradinita cu program normal, sat Stirbesti, com. Ghioroiu

24

Glavile

Rural

Scoala Gimnaziala "Bartolomeu Valeriu Anania", com. Glavile/ prescolar, primar, gimnazial

Scoala Primara "Ă?on Pop", sat Olteanca, com. Glavile Gradinita cu Program Normal "Prichindelul Vesel", com. Glavile Gradinita cu Program Normal "Pinochio", sat Olteanca, com. Glavile

25

Golesti

Rural

Scoala Gimnaziala, sat Popesti, com. Golesti/ 0350421884/ prescolar, primar, gimnazial

Gradinita cu Program Normal, sat Popesti, com. Golesti

26

Gradistea

Rural

Liceul Teoretic, com. Gradistea/ prescolar, primar, gimnazial, liceal

Scoala Gimnaziala, sat Dobricea, com. Gradistea Gradinita cu Program Normal, sat Dobricea, com. Gradistea Gradinita cu Program Normal, sat Tuturu, com. Gradistea Gradinita cu Program Normal, sat Obislavu, com. Gradistea

27

Gusoeni

108

Rural

Scoala Gimnaziala, com. Gusoeni/ 0250764101/ prescolar, primar, gimnazial

Gradinita cu Program Normal, com. Gusoeni

BULETIN INFORMATIV 2013-2014 | CCD VĂ‚LCEA


28

Ionesti

Rural

Scoala Gimnaziala, com. Ionesti/ 0350524224/ prescolar, primar, gimnazial

Scoala Gimnaziala, sat Marcea, com. Ionesti Scoala Primara, sat Fiscalia, com. Ionesti Gradinita cu Program Normal, com. Ionesti Gradinita cu Program Normal, sat Marcea, com. Ionesti Gradinita cu Program Normal, sat Fiscalia, com. Ionesti Gradinita cu Program Normal, sat Fotesti, com. Ionesti

29

Lacusteni

Rural

Scoala Gimnaziala, com. Lacusteni/ prescolar, primar, gimnazial

Scoala Primara, sat Ganesti, com. Lacusteni Gradinita cu Program Normal, com. Lacusteni Gradinita cu Program Normal, sat Ganesti, com. Lacusteni

30

Ladesti

Rural

Liceul Teoretic, com. Ladesti/ 0250764597/ prescolar, primar, gimnazial, liceal

Gradinita cu Program Normal, com. Ladesti Gradinita cu Program Normal, sat Cermegesti, com. Ladesti

31

Lalosu

Rural

Scoala Gimnaziala, sat Mologesti, com. Lalosu/ 0250761091/ prescolar, primar, gimnazial

Scoala Primara, sat Berbesti, com. Lalosu

Scoala Primara, com. Lalosu Gradinita cu Program Normal, sat Mologesti, com. Lalosu Gradinita cu Program Normal, sat Berbesti, com. Lalosu

32

Lapusata

Rural

Scoala Gimnaziala, com. Lapusata /0250868937/ prescolar, primar, gimnazial

Gradinita cu Program Normal, com. Lalosu Scoala Primara, sat Brosteni, com. Lapusata Gradinita cu Program Normal, sat Sarulesti, com. Lapusata Gradinita cu Program Normal, sat Brosteni, com. Lapusata

33

Livezi

Rural

Scoala Gimnaziala, sat Tina, com. Livezi / prescolar, primar, gimnazial

Scoala Gimnaziala, sat Piriienii de Jos, com. Livezi Scoala Primara, sat Plesoiu, com. Livezi Gradinita cu Program Normal, sat Tina, com. Livezi Gradinita cu Program Normal, sat Piriienii de Jos, com. Livezi Gradinita cu Program Normal, sat Plesoiu, com. Livezi

34

Lungesti

109

Rural

Scoala Gimnaziala, com. Lungesti / 0250830525/ prescolar, primar, gimnazial

Scoala Gimnaziala "Profesor Ionete Liviu", sat Fumureni, com. Lungesti

BULETIN INFORMATIV 2013-2014 | CCD VĂ‚LCEA


Scoala Primara, sat Dumbrava, com. Lungesti Scoala Primara, sat Stanesti-Lunca, com. Lungesti Gradinita cu Program Normal, com. Lungesti Gradinita cu Program Normal, sat Fumureni, com. Lungesti Gradinita cu Program Normal, sat Dumbrava, com. Lungesti Gradinita cu Program Normal, sat Stanesti-Lunca, com. Lungesti 35

Maciuca

Rural

Liceul Teoretic, sat Oveselu, com. Maciuca/0250769709/ prescolar, primar, gimnazial, liceal

Scoala Primara, sat Zavoieni, com. Maciuca Gradinita cu Program Normal, sat Oveselu, com. Maciuca Gradinita cu Program Normal, sat Zavoieni, com. Maciuca

36

Madulari

Rural

Scoala Gimnaziala, com. Madulari / 0250764116/ prescolar, primar, gimnazial

Gradinita cu Program Normal, com. Madulari Gradinita cu Program Normal, sat Dimulesti, com. Madulari Gradinita cu Program Normal, sat Bantesti, com. Madulari

37

Malaia

Rural

Scoala Gimnaziala, com. Malaia / 0250866871/ prescolar, primar, gimnazial

Scoala Primara, sat Ciunget, com. Malaia

Gradinita cu Program Normal, com. Malaia Gradinita cu Program Normal, sat Ciunget, com. Malaia Gradinita cu Program Normal, sat Salistea, com. Malaia 38

Maldaresti

Rural

39

Mateesti

Rural

Scoala Gimnaziala, com. Maldaresti / 0250861905/ prescolar, primar, gimnazial Scoala Gimnaziala, com. Mateesti / 0250879744/ prescolar, primar, gimnazial

Gradinita cu Program Normal, com. Maldaresti Scoala Gimnaziala, sat Turcesti, com. Mateesti Gradinita cu Program Normal, com. Mateesti Gradinita cu Program Normal, sat Turcesti, com. Mateesti Gradinita cu Program Normal, sat Greci, com. Mateesti

40

Mihaesti

Rural

Scoala Gimnaziala, sat Magura, com. Mihaesti / 0250768101/ prescolar, primar, gimnazial

Scoala Gimnaziala, sat Buleta, com. Mihaesti Scoala Gimnaziala, sat Govora Sat, com. Mihaesti Gradinita cu Program Normal, com. Mihaesti

110

BULETIN INFORMATIV 2013-2014 | CCD VĂ‚LCEA


Gradinita cu Program Normal, sat Stuparei, com. Mihaesti Gradinita cu Program Normal, sat Magura, com. Mihaesti Gradinita cu Program Normal, sat Buleta, com. Mihaesti Gradinita cu Program Normal, sat Gurisoara, com. Mihaesti Gradinita cu Program Normal, sat Vulpuesti, com. Mihaesti 41

Milcoiu

Rural

Scoala Gimnaziala, com. Milcoiu / 0250760211/ prescolar, primar, gimnazial

Scoala Primara, sat Tepsenari, com. Milcoiu Gradinita cu Program Normal, sat Izbasesti, com. Milcoiu Gradinita cu Program Normal, sat Tepsenari, com. Milcoiu

42

Mitrofani

Rural

Scoala Gimnaziala, com. Mitrofani/ prescolar, primar, gimnazial

Gradinita cu Program Normal, com. Mitrofani

43

Muereasca

Rural

Scoala Gimnaziala, sat Muereasca de Sus, com. Muereasca / 0250755690/ prescolar, primar, gimnazial

Scoala Gimnaziala, com. Muereasca

Gradinita cu Program Normal, sat Muereasca de Sus, com. Muereasca Gradinita cu Program Normal, com. Muereasca Gradinita cu Program Normal, sat Andreesti, com. Muereasca 44

Dragasani

Urban

Colegiul National "Gib Mihaescu", Strada Aleea Scolii nr. 1, mun. Dragasani/0250810680/ liceal

45

Dragasani

Urban

Scoala Gimnaziala "Tudor Vladimirescu", Strada Regele Carol nr. 20, mun. Dragasani/0250811282/prescolar, primar, gimnazial

Scoala Gimnaziala nr. 3, Strada Scolii nr. 10, mun. Dragasani

Gradinita cu Program Normal "Tudor Vladimirescu", Strada Regele Carol nr. 17, mun. Dragasani Gradinita cu Program Normal nr. 4, Strada Scolii nr. 10, mun. Dragasani 46

Dragasani

Urban

Scoala Gimnaziala "Nicolae Balcescu", Strada Nicolita Sanda nr. 34, mun. Dragasani/0250811281/prescolar, primar, gimnazial

Scoala Gimnaziala nr. 8, Strada Tudor Vladimirescu nr. 110, mun. Dragasani

Scoala Gimnaziala nr. 5, Strada Tudor Vladimirescu nr. 666, mun. Dragasani Gradinita cu Program Normal "Nicolae Balcescu", Strada Nicolita Sanda nr. 34, mun. Dragasani Gradinita cu Program Normal nr. 8

111

BULETIN INFORMATIV 2013-2014 | CCD VĂ‚LCEA


Gradinita cu Program Normal nr. 5, mun. Dragasani, Strada Tudor Vladimirescu nr. 110, mun. Dragasani Gradinita cu Program Normal nr. 7, Strada Tudor Vladimirescu nr. 666, mun. Dragasani 47

Dragasani

Urban

Clubul Copiilor, mun. Dragasani

48

Dragasani

Urban

Gradinita cu Program Prelungit nr. 1, Strada Nicolita Sanda nr. 18, mun. Dragasani/ prescolar

49

Dragasani

Urban

50

Dragasani

Urban

Gradinita cu Program Prelungit "I.C.Bratianu", Strada Aleea Trandafirilor nr. 7/0250813445/prescolar Liceul Tehnologic "Bratianu", Strada M. Kogalniceanu nr. 1, mun. Dragasani/0250810260/ liceal, profesional

51

Dragasani

Urban

52

Rm. Valcea

Urban

53

Rm. Valcea

Urban

Centrul Judetean de Resurse si Asistenta Educationala Valcea, Strada Nicolae Balcescu nr. 30, mun. Rm. Valcea/0250737292

54

Rm. Valcea

Urban

Casa Corpului Didactic Valcea, Strada Nicolae Balcescu nr. 30, mun. Rm. Valcea/0350421378

55

Rm. Valcea

Urban

Inspectoratul Scolar Judetean Valcea, Strada Nicolae Balcescu nr. 30, mun. Rm. Valcea/0350431571

56

Rm. Valcea

Urban

Colegiul National "Mircea cel Batran", Strada Carol I nr. 41, mun. Rm. Valcea/0250731666/ primar, gimnazial, liceal

57

Rm. Valcea

Urban

Colegiul National "Alexandru Lahovari", Strada G-ral Praporgescu nr. 19, mun. Rm. Valcea0/350809565/ gimnazial, liceal

58

Rm. Valcea

Urban

Scoala Gimnaziala nr. 13, mun. Rm. Valcea

59

Rm. Valcea

Urban

Liceul Tehnologic "Ferdinand I", mun. Rm. Valcea/0350401693/ primar, gimnazial, liceal, profesional, postliceal Colegiul National de Informatica "Matei Basarab", Strada H. Coanda nr. 21, mun. Rm. Valcea/0350401742/ primar, gimnazial, liceal

60

Rm. Valcea

Urban

Palatul Copiilor, mun. Rm. Valcea/0350804884

Clubul Copiilor, oras Balcesti

Gradinita cu Program Prelungit nr. 2, mun. Dragasani/0250811032/ prescolar Liceul Tehnologic "Henri Coanda", Strada Henri Coanda nr. 23, mun. Rm. Valcea/0350405975/ liceal, profesional, postliceal

Clubul Copiilor, oras Calimanesti

112

BULETIN INFORMATIV 2013-2014 | CCD VĂ‚LCEA


61

Rm. Valcea

Urban

Gradinita cu Program Prelungit "Cozia", mun. Rm. Valcea/ prescolar

62

Rm. Valcea

Urban

Liceul de Arte "Victor Giuleanu", Strada Popa Sapca nr. 7, mun. Rm. Valcea/0250733274/ primar, gimnazial, liceal

63

Rm. Valcea

Urban

Scoala Gimnaziala "Take Ionescu", mun. Rm. Valcea/2050731846/ primar, gimnazial

64

Rm. Valcea

Urban

Scoala Gimnaziala nr. 4, Strada Calea lui Traian nr. 97, mun. Rm. Valcea/0350416709/ prescolar, primar, gimnazial

Gradinita cu Program Normal, sat Cazanesti, mun. Rm. Valcea

Gradinita cu Program Normal, sat Copacelu, mun. Rm. Valcea 65

Rm. Valcea

Urban

Scoala Gimnaziala nr. 5, Strada Tudor Vladimirescu nr. 27, mun. Rm. Valcea/0350414809/ prescolar, primar, gimnazial

Scoala Gimnaziala Goranu, Strada Straubing nr. 39, mun. Rm. Valcea

Gradinita cu Program Normal Goranu, Strada Goranu nr. 20, mun. Rm. Valcea 66

Rm. Valcea

Urban

67

Rm. Valcea

Urban

68

Rm. Valcea

Urban

Gradinita cu Program Prelungit Nord 1, Strada Rapsodiei nr. 9, mun. Rm. Valcea/0350800908/prescolar

Gradinita cu Program Normal nr. 7, Strada Calea lui Traian nr. 178, mun. Rm. Valcea

69

Rm. Valcea

Urban

70

Rm. Valcea

Urban

Gradinita cu Program Prelungit Nord 2, Strada Constantin Brincusi nr. 7, mun. Rm. Valcea/0350806952/ prescolar Gradinita cu Program Normal "Micul Print", Strada General Praporgescu nr. 3, mun. Rm. Valcea/0250733849

Gradinita cu Program Normal "Toti Sfintii", Strada General Praporgescu nr. 9, mun. Rm. Valcea

71

Rm. Valcea

Urban

Gradinita cu Program Normal nr. 6, Strada Marin Sorescu nr. 3A, mun. Rm. Valcea/0350800903/ prescolar

72

Rm. Valcea

Urban

73

Rm. Valcea

Urban

Gradinita cu Program Prelungit nr. 14, mun. Rm. Valcea/ 0350800910/ prescolar Gradinita cu Program Prelungit "Nicolae Balcescu", Strada Nicolae Balcescu nr. 30, mun. Rm. Valcea/0350412522/ prescolar

74

Rm. Valcea

Urban

113

Scoala Gimnaziala "I.Gh. Duca", Strada Marasesti nr. 14, mun. Rm. Valcea/0350414865/ primar, gimnazial Gradinita cu Program Prelungit "Dumbrava Minunata", Strada Calea lui Traian nr. 85, mun. Rm. Valcea/0250723235/ prescolar

Gradinita cu Program Normal "Lizuca", Strada Calea lui Traian nr. 96, mun. Rm. Valcea

Gradinita cu Program Normal nr. 2, Strada Tudor Vladimirescu nr. 27, mun. Rm. Valcea

Colegiul de Silvicultura si Protectia Mediului, Strada Calea lui Traian nr. 195-197, mun. Rm. Valcea/0350432080/ liceal, profesional, postliceal

BULETIN INFORMATIV 2013-2014 | CCD VĂ‚LCEA


75

Rm. Valcea

Urban

76

Rm. Valcea

Urban

77

Rm. Valcea

Urban

78

Rm. Valcea

Urban

79

Rm. Valcea

Urban

80

Rm. Valcea

Urban

81

Rm. Valcea

Urban

82

Rm. Valcea

Urban

Colegiul Economic, Strada Calea lui Traian nr. 9, mun. Rm. Valcea/0350800914/ liceal, profesional Colegiul Energetic, Aleea Prof. Sergiu Purece nr. 10, mun. Rm. Valcea/0350807962/ gimnazial, liceal, profesional, postliceal Scoala Gimnaziala "Anton Pann", Strada Lucian Blaga nr. 3, mun. Rm. Valcea,0350804970/ primar, gimnazial Clubul Sportiv Scolar, Strada Carol I nr. 45 bis, mun. Rm. Valcea/0350809596 Gradinita cu Program Prelungit Ostroveni 1, Strada Aleea Teilor nr. 5, mun. Rm. Valcea/0350414817/ prescolar Gradinita cu Program Prelungit Ostroveni 2, Strada Aleea Zorelelor nr. 2, mun. Rm. Valcea/0350804544/ prescolar Gradinita cu Program Prelungit Ostroveni 3, Strada Ostroveni nr. 2, mun. Rm. Valcea/0350421839/ prescolar Scoala Gimnaziala Colonie, Strada Caporal Hapciu nr. 1, mun. Rm. Valcea/0250737106/ prescolar, primar, gimnazial

Gradinita cu Program Normal nr. 17, Strada Aleea Teilor nr. 5, mun. Rm. Valcea

Gradinita cu Program Normal Colonie, Strada Caporal Hapciu nr. 1, mun. Rm. Valcea Gradinita cu Program Normal Stolniceni,Strada Stolniceni nr. 168, mun. Rm. Valcea

83

Rm. Valcea

Urban

84

Rm. Valcea

Urban

85

Rm. Valcea

Urban

Liceul Tehnologic "Oltchim", Strada Nicolae Balcescu nr. 26, mun. Rm. Valcea/0250733176/ liceal, profesional, postliceal

86

Rm. Valcea

Urban

Liceul "Antim Ivireanu", mun. Rm. Valcea/0350414833/ primar, gimnazial, liceal, postliceal

87

Rm. Valcea

Urban

Liceul Tehnologic "Capitan Nicolae Plesoianu", Strada Gabriel Stoianovici nr. 5, mun. Rm. Valcea/ 0350427831/ prescolar, primar, gimnazial, liceal, profesional, postliceal

114

Gradinita cu Program Prelungit "Traian", Strada Grigore Procopiu nr. 8, mun. Rm. Valcea/0350806950/ prescolar Liceul Tehnologic "General Magheru", Strada Calea lui Traian nr. 43, mun. Rm. Valcea/0350401627/ liceal, profesional, postliceal

Gradinita cu Program Normal nr. 16, Strada Nicolae Titulescu nr. 11, bl. 85 bis

Scoala Gimnaziala "Spiru Haret", Strada Stirbei Voda nr. 111, mun. Rm. Valcea

BULETIN INFORMATIV 2013-2014 | CCD VĂ‚LCEA


Gradinita cu Program Normal nr. 5, Strada Stirbei Voda nr. 113, mun. Rm. Valcea 88

Rm. Valcea

Urban

89

Rm. Valcea

Urban

Scoala Gimnaziala nr. 10, Strada Luceafarului nr. 7, mun. Rm. Valcea/0350809566/ primar, gimnazial Seminarul Teologic Ortodox "Sf. Nicolae", mun. Rm. Valcea/0350802664/ prescolar, primar, gimnazial, liceal

Scoala Gimnaziala "Waldorf", mun. Rm. Valcea

Gradinita cu Program Prelungit "Waldorf", mun. Rm. Valcea 90

Nicolae Balcescu

Rural

Scoala Gimnaziala, sat Rotarasti, comuna Nicolae Balcescu/0250761091/ prescolar, primar, gimnazial

Scoala Gimnaziala, sat Predesti, com. Nicolae Balcescu

Gradinita cu Program Normal, sat Rotarasti, com. Nicolae Balcescu Gradinita cu Program Normal, sat Predesti, com. Nicolae Balcescu 91

Olanu

Rural

Scoala Gimnaziala, comuna Olanu/0250762330/ prescolar, primar, gimnazial

Scoala Primara, sat Cioboti, com. Olanu

Scoala Primara, sat Casa-Veche, com. Olanu Scoala Primara, sat Dragioiu, com. Olanu Gradinita cu Program Normal, sat Cioboti, com. Olanu Gradinita cu Program Normal, sat CasaVeche, com. Olanu Gradinita cu Program Normal, sat Dragioiu, com. Olanu 92

Babeni

Urban

Scoala Gimnaziala, sat Valea Mare, oras Babeni/ prescolar, primar, gimnazial

Scoala Primara, sat Valea Mare, oras Babeni Scoala Gimnaziala, sat Romani, oras Babeni Gradinita cu Program Normal nr. 1, sat Valea Mare, oras Babeni Gradinita cu Program Normal nr. 2, sat Valea Mare, oras Babeni Gradinita cu Program Normal, sat Romani, oras Babeni Gradinita cu Program Normal, sat Tatarani, oras Babeni

93

Babeni

Urban

Liceul "George Tarnea", Strada Dragos Vranceanu nr. 134, oras Babeni/0250765520/ prescolar, primar, gimnazial, liceal

Gradinita cu Program Normal nr. 1, Strada Dragos Vranceanu nr. 210, oras Babeni Gradinita cu Program Normal nr. 2, Strada Dragos Vranceanu nr. 154, oras Babeni

115

BULETIN INFORMATIV 2013-2014 | CCD VĂ‚LCEA


94

95

Baile Govora

Baile Olanesti

Urban

Urban

Liceul Tehnologic, Strada Nuferilor nr. 46, oras Baile Govora/0250770341/ prescolar, primar, gimnazial, liceal

Liceul Tehnologic "Justinian Marina", Strada 1 Decembrie nr. 2, oras Baile Olanesti/0250775518/ prescolar, primar, gimnazial, liceal

Gradinita cu Program Normal, sat Gatejesti, oras Baile Govora

Gradinita cu Program Normal, Strada Horia, Closca si Crisan nr. 10, oras Baile Govora Scoala Gimnaziala "Dumitru Badescu", Strada Tudor Vladimirescu nr. 108, oras Baile Olanesti Scoala Gimnaziala "Ionescu Cheianu", Strada Cheia nr. 80, oras Baile Olanesti Gradinita cu Program Normal, Strada Prof. Gh. Olanescu nr. 40, oras Baile Olanesti Gradinita cu Program Normal, sat Cheia, oras Baile Olanesti Gradinita cu Program Prelungit, Strada Bailor nr. 20, oras Baile Olanesti

96

Balcesti

Urban

Liceul Tehnologic "Petrache Poenaru", Aleea Petrache Poenaru, nr. 5-7, oras Balcesti/0250840353/ prescolar, primar, gimnazial, liceal, profesional

Scoala Gimnaziala, sat Otetelisu, oras Balcesti

Scoala Primara nr. 1, sat Gorunesti, oras Balcesti Scoala Primara, sat Benesti, oras Balcesti Scoala Primara, sat Cirlogani, oras Balcesti Gradinita cu Program Prelungit, oras Balcesti Gradinita cu Program Normal, sat Ulicioiu, oras Balcesti Gradinita cu Program Normal, sat Otetelisu, oras Balcesti Gradinita cu Program Normal, sat Benesti, oras Balcesti Gradinita cu Program Normal, sat Cirlogani, oras Balcesti Gradinita cu Program Normal nr. 1, sat Gorunesti, oras Balcesti Gradinita cu Program Normal nr. 2, sat Gorunesti, oras Balcesti 97

Berbesti

Urban

Liceul "Preda Buzescu", Strada Principala nr. 11, oras Berbesti, 0250869021/ prescolar, primar, gimnazial, liceal, profesional

Scoala Gimnaziala oras Berbesti

Gradinita cu Program Normal nr. 1, oras Berbesti Gradinita cu Program Normal nr. 2, oras Berbesti Gradinita cu Program Normal nr. 3, sat Gangulesti, oras Berbesti

116

BULETIN INFORMATIV 2013-2014 | CCD VĂ‚LCEA


Gradinita cu Program Normal nr. 4, oras Berbesti 98

Brezoi

Urban

Liceul Teoretic, Strada Panduri nr. 27, oras Brezoi/0 250778231/ prescolar, primar, gimnazial, liceal

Scoala Gimnaziala, sat Valea lui Stan, oras Brezoi Scoala Primara nr. 1, Strada Eroilor nr. 57, oras Brezoi Gradinita cu Program Normal nr. 2, Strada Eroilor nr. 57, oras Brezoi Gradinita cu Program Normal, sat Valea lui Stan, oras Brezoi

99

100

Brezoi

Urban

Gradinita cu Program Normal nr. 1, Strada Eroilor nr. 44, oras Brezoi/ 0250778108/ prescolar

Calimanesti

Urban

Scoala Gimnaziala "Serban Voda Cantacuzino", Strada Calea lui Traian nr. 289, oras Calimanesti/ 0250750481/ prescolar, primar, gimnazial

Scoala Gimnaziala, sat Jiblea Veche, oras Calimanesti

Scoala Primara, sat Jiblea Noua, oras Calimanesti Gradinita cu Program Normal, sat Jiblea Veche, oras Calimanesti Gradinita cu Program Normal, sat Jiblea Noua, oras Calimanesti 101

Calimanesti

Urban

Liceul Tehnologic de Turism, Strada Calea lui Traian nr. 278, oras Calimanesti/0250750182/ liceal, profesional

102

Calimanesti

Urban

103

Horezu

Urban

Gradinita cu Program Prelungit nr. 1, Strada Tudor Vladimirescu nr. 28, oras Calimanesti/0250751759/ prescolar Liceul "Constantin Brancoveanu", Strada Al. I. Cuza nr. 1, oras Horezu/ 0250860420/ prescolar, primar, gimnazial, liceal, profesional

Gradinita cu Program Normal nr. 2, Strada Calea lui Traian nr. 278, oras Calimanesti Scoala Gimnaziala, sat Romanii de Jos, oras Horezu

Scoala Primara nr. 2, sat Romanii de Sus, oras Horezu Scoala Primara, sat Ursani, oras Horezu Gradinita cu Program Normal, sat Romanii de Jos, oras Horezu Gradinita cu Program Normal nr. 2, sat Romanii de Sus, oras Horezu Gradinita cu Program Normal, sat Ursani, oras Horezu 104

Horezu

Urban

Clubul Copiilor, oras Horezu

105

Horezu

Urban

Gradinita cu Program Prelungit nr. 1 "Casuta Piticilor", oras Horezu/ prescolar

117

BULETIN INFORMATIV 2013-2014 | CCD VĂ‚LCEA


106

Ocnele Mari

Urban

Scoala Gimnaziala "Costea Marinoiu", Strada Al. I. Cuza nr. 44-46, oras Ocnele Mari/0250772007/ prescolar, primar, gimnazial

Gradinita cu Program Prelungit "Casuta din poveste", Strada 1 Decembrie nr. 1, oras Ocnele Mari Gradinita cu Program Normal "Piticot", Strada Garii nr. 3, oras Ocnele Mari Gradinita cu Program Normal "Micul Print", Strada Lunca nr. 57, oras Ocnele Mari Gradinita cu Program Normal "Scufita Rosie", Strada Scolii nr. 10, oras Ocnele Mari

107

Orlesti

Rural

Scoala Gimnaziala, com. Orlesti/0250763337/ prescolar, primar, gimnazial

Gradinita cu Program Normal, com. Orlesti Gradinita cu Program Normal, sat Silea, com. Orlesti

108

Otesani

Rural

Scoala Gimnaziala, sat Carstanesti, com. Otesani/02250860676/ prescolar, primar, gimnazial

Scoala Gimnaziala, com. Otesani

Gradinita cu Program Normal, sat Carstanesti, com. Otesani

109

Pausesti Otasau

Rural

Scoala Gimnaziala, sat Pausesti Otasau, com. Pausesti/0250774111/ prescolar, primar, gimnazial

Gradinita cu Program Normal, com. Otesani Scoala Gimnaziala, sat Serbanesti, com. Pausesti Scoala Primara, sat Barcanele, com. Pausesti Gradinita cu Program Normal, com. Pausesti Gradinita cu Program Normal, sat Serbanesti, com. Pausesti Gradinita cu Program Normal, sat Barcanele, com. Pausesti

110

Pausesti Maglasi

Rural

Scoala Gimnaziala "Achim Popescu", com. Pausesti Maglasi/0250776425/ prescolar, primar, gimnazial

Scoala Primara, sat Valea Cheii, com. Pausesti Maglasi Gradinita cu Program Normal, com. Pausesti Maglasi Gradinita cu Program Normal, sat Valea Cheii, com. Pausesti Maglasi

111

Perisani

Rural

Scoala Gimnaziala, com. Perisani/0250757279/ prescolar, primar, gimnazial

Scoala Gimnaziala, sat Mlaceni, com. Perisani Scoala Gimnaziala, sat Poiana, com. Perisani Gradinita cu Program Normal, com. Perisani Gradinita cu Program Normal, sat Mlaceni, com. Perisani

118

BULETIN INFORMATIV 2013-2014 | CCD VĂ‚LCEA


Gradinita cu Program Normal, sat Poiana, com. Perisani Gradinita cu Program Normal, sat Spinu, com. Perisani 112

Pesceana

Rural

Scoala Gimnaziala, com. Pesceana/ prescolar, primar, gimnazial

Gradinita cu Program Normal, com. Pesceana

113

Pietrari

Rural

Scoala Gimnaziala, com. Pietrari/ 0250864239/ prescolar, primar, gimnazial

Scoala Primara, sat Pietrarii de Sus, com. Pietrari Gradinita cu Program Normal, com. Pietrari Gradinita cu Program Normal, sat Pietrarii de Sus, com. Pietrari

114

Popesti

Rural

Scoala Gimnaziala, sat Daesti, com. Popesti/ 0250764552/ prescolar, primar, gimnazial

Scoala Gimnaziala, sat Ursi, com. Popesti

Gradinita cu Program Normal, sat Daesti, com. Popesti Gradinita cu Program Normal, sat Ursi, com. Popesti

115

Prundeni

Rural

Scoala Gimnaziala, com. Prundeni/ prescolar, primar, gimnazial

116

Racovita

Rural

Scoala Gimnaziala, sat Copaceni, com. Racovita/ prescolar, primar, gimnazial

Gradinita cu Program Normal, com. Popesti Gradinita cu Program Normal, sat Calina, com. Prundeni Scoala Primara, sat Balota, com. Racovita

Scoala Primara, sat Gruiu Lupului, com. Racovita Gradinita cu Program Normal, sat Copaceni, com. Racovita Gradinita cu Program Normal, sat Balota, com. Racovita Gradinita cu Program Normal, sat Gruiu Lupului, com. Racovita 117

Roesti

Rural

Scoala Gimnaziala "Ion C. Constantinescu", sat Cueni, com. Roesti/ prescolar, primar, gimnazial

Scoala Gimnaziala "Dem Teodorescu", sat Ciocaltei, com. Roesti Scoala Primara "Marin St. Neamu", com. Roesti Gradinita cu Program Normal, sat Cueni, com. Roesti Gradinita cu Program Normal, com. Roesti Gradinita cu Program Normal, sat Ciocaltei, com. Roesti

118

Rosiile

Rural

Scoala Gimnaziala, com. Rosiile/ prescolar, primar, gimnazial

Scoala Primara, sat Romanesti, com. Rosiile Gradinita cu Program Normal, com. Rosiile Gradinita cu Program Normal, sat Romanesti, com. Rosiile

119

BULETIN INFORMATIV 2013-2014 | CCD VĂ‚LCEA


119

Runcu

Rural

120

Salatrucel

Rural

121

Scundu

Rural

Scoala Gimnaziala, com. Runcu/ 0250753430/ prescolar, primar, gimnazial Scoala Gimnaziala nr. 1, com. Salatrucel/ 0250751598/ prescolar, primar, gimnazial Scoala Gimnaziala, com. Scundu/ 0250763321/ prescolar, primar, gimnazial

Gradinita cu Program Normal, com. Runcu Gradinita cu Program Normal, com. Salatrucel Gradinita cu Program Normal, sat Blejani, com. Scundu Gradinita cu Program Normal, sat Crangu, com. Scundu

122

Sinesti

Rural

Scoala Gimnaziala, com. Sinesti/ 0250869192/ prescolar, primar, gimnazial

Scoala Gimnaziala, sat Urzica, com. Sinesti Scoala Primara, sat Popesti, com. Sinesti Gradinita cu Program Normal, com. Sinesti Gradinita cu Program Normal, sat Urzica, com. Sinesti Gradinita cu Program Normal, sat Popesti, com. Sinesti

123

Sirineasa

Rural

Scoala Gimnaziala, com. Sirineasa/ 0250720010/ prescolar, primar, gimnazial

Gradinita cu Program Normal, com. Sirineasa Gradinita cu Program Normal, sat Ciorasti, com. Sirineasa

124

Slatioara

Rural

Scoala Gimnaziala, com. Slatioara/ 0250866355/ prescolar, primar, gimnazial

Scoala Gimnaziala, sat Milostea, com. Slatioara Gradinita cu Program Normal, com. Slatioara Gradinita cu Program Normal, sat Cumpene, com. Slatioara Gradinita cu Program Normal, sat Olari, com. Slatioara Gradinita cu Program Normal, sat Gorunesti, com. Slatioara Gradinita cu Program Normal, sat Milostea, com. Slatioara Gradinita cu Program Normal, sat Rugetu, com. Slatioara

125

Stanesti

Rural

Scoala Gimnaziala, com. Stanesti/ prescolar, primar, gimnazial

Gradinita cu Program Normal, com. Stanesti

126

Stefanesti

Rural

Scoala Gimnaziala "Teodor Balasel", com. Stefanesti/ 0250830404/ prescolar, primar, gimnazial

Scoala Gimnaziala nr. 1, sat Dobrusa, com. Stefanesti Gradinita cu Program Normal, com. Stefanesti Gradinita cu Program Normal nr. 1, sat Dobrusa, com. Stefanesti

127

Stoenesti

Rural

Scoala Gimnaziala, com. Stoenesti/ 0250777515/ prescolar, primar, gimnazial

Scoala Gimnaziala, sat Dobriceni, com. Stoenesti Scoala Primara, sat Piscu Mare, com. Stoenesti

120

BULETIN INFORMATIV 2013-2014 | CCD VĂ‚LCEA


Gradinita cu Program Normal, com. Stoenesti Gradinita cu Program Normal, sat Piscu Mare, com. Stoenesti Gradinita cu Program Normal, sat Dobriceni, com. Stoenesti 128

Stoilesti

Rural

Scoala Gimnaziala, com. Stoilesti/ prescolar, primar, gimnazial

Scoala Gimnaziala, sat Birsoiu, com. Stoilesti Scoala Gimnaziala, sat Izvoru Rece, com. Stoilesti Gradinita cu Program Normal, com. Stoilesti Gradinita cu Program Normal, sat Birsoiu, com. Stoilesti Gradinita cu Program Normal, sat Izvoru Rece, com. Stoilesti

129

Stoilesti

Rural

Scoala Gimnaziala, sat Ursi, com. Stoilesti/ prescolar, primar, gimnazial

Scoala Primara, sat Geamana, com. Stoilesti Gradinita cu Program Normal, sat Ursi, com. Stoilesti Gradinita cu Program Normal, sat Geamana, com. Stoilesti

130

Stroesti

Rural

Scoala Gimnaziala "Capitan Marasanu", com. Stroesti/ 0250866183/ prescolar, primar, gimnazial

Gradinita cu Program Normal, com. Stroesti

Gradinita cu Program Normal, sat Ciresu, com. Stroesti 131

Susani

Rural

Scoala Gimnaziala, com. Susani/ 0250764211/ prescolar, primar, gimnazial

Scoala Gimnaziala, sat Usurei, com. Susani Scoala Primara, sat Susanii de Sus, com. Susani Gradinita cu Program Normal, com. Susani Gradinita cu Program Normal, sat Usurei, com. Susani Gradinita cu Program Normal, sat Susanii de Sus, com. Susani Gradinita cu Program Normal, sat Susanii de Jos, com. Susani Gradinita cu Program Normal, sat Ramesti, com. Susani Gradinita cu Program Normal, sat Stoiculesti, com. Susani

132

Sutesti

Rural

Scoala Gimnaziala, sat Mazili, com. Sutesti/ 0250831023/ prescolar, primar, gimnazial

Gradinita cu Program Normal, sat Mazili, com. Sutesti Gradinita cu Program Normal, sat Verdea, com. Sutesti

133

Tetoiu

121

Rural

Scoala Gimnaziala, sat Tepesti, com. Tetoiu/ 0250867805/ prescolar, primar, gimnazial

Scoala Primara, sat Baroiu, com. Tetoiu

BULETIN INFORMATIV 2013-2014 | CCD VĂ‚LCEA


Scoala Primara, com. Tetoiu Gradinita cu Program Normal, sat Tepesti-Popesti, com. Tetoiu Gradinita cu Program Normal, sat Baroiu, com. Tepesti Gradinita cu Program Normal nr. 1, com. Tetoiu Gradinita cu Program Normal nr. 2, com. Tetoiu Gradinita cu Program Normal, sat Nenciulesti, com. Tetoiu Gradinita cu Program Normal, sat Budele, com. Tetoiu 134

Titesti

Rural

135

Tomsani

Rural

Scoala Gimnaziala, com. Titesti/ 0250756582/ prescolar, primar, gimnazial Scoala Gimnaziala, com. Tomsani/ 0250863590/ prescolar, primar, gimnazial

Gradinita cu Program Normal, com. Titesti Scoala Gimnaziala, sat Folestii de Sus, com. Tomsani Gradinita cu Program Normal, com. Tomsani Gradinita cu Program Normal, sat Bogdanesti, com. Tomsani Gradinita cu Program Normal, sat Folestii de Sus, com. Tomsani

136

Vaideeni

Rural

Scoala Gimnaziala "Luca Solomon", com. Vaideeni/ 0250865772/ prescolar, primar, gimnazial

Scoala Primara, sat Marita, com. Vaideeni Scoala Primara, sat Izvoru Rece, com. Vaideeni Scoala Primara, sat Atarnati, com. Vaideeni Gradinita cu Program Normal, sat Marita, com. Vaideeni Gradinita cu Program Normal, sat Izvoru Rece, com. Vaideeni Gradinita cu Program Normal, sat Atarnati, com. Vaideeni Gradinita cu Program Normal, com. Vaideeni

137

Valea Mare

Rural

Scoala Gimnaziala, sat Batasani, com. Valea Mare/ 0250769581/ prescolar, primar, gimnazial

Scoala Primara, sat Draganu, com. Valea Mare Scoala Primara, com. Valea Mare Gradinita cu Program Normal, sat Delureni, com. Valea Mare Gradinita cu Program Normal, sat Totesti, com. Valea Mare Gradinita cu Program Normal, sat Draganu, com. Valea Mare Gradinita cu Program Normal, sat Batasani, com. Valea Mare

122

BULETIN INFORMATIV 2013-2014 | CCD VĂ‚LCEA


138

Vladesti

Rural

139

Voicesti

Rural

140

Voineasa

Rural

141

Zatreni

Rural

Scoala Gimnaziala "Grigore Mihaescu", com. Vladesti/ 0250776045/ prescolar, primar, gimnazial Scoala Gimnaziala "Ion Didicescu", com. Voicesti/ 0250831512/ prescolar, primar, gimnazial

Gradinita cu Program Prelungit, com. Vladesti

Scoala Gimnaziala, com. Voineasa/ 0250754311/ prescolar, primar, gimnazial Scoala Gimnaziala, com. Zatreni/ 0250867304/ prescolar, primar, gimnazial

Gradinita cu Program Normal, com. Voineasa

Gradinita cu Program Normal, com. Voicesti

Scoala Primara ,sat Sascioara, com. Zatreni Scoala Primara, sat Stanomiru, com. Zatreni Scoala Primara, sat Valea Valeni, com. Zatreni Gradinita cu Program Normal, com. Zatreni Gradinita cu Program Normal, sat Sascioara, com. Zatreni Gradinita cu Program Normal, sat Stanomiru, com. Zatreni Gradinita cu Program Normal, sat Valea Valeni, com. Zatreni

INVATAMANT SPECIAL 1

Babeni

Urban

Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva, Strada Calea lui Traian nr. 128, oras Babeni/ prescolar, primar, gimnazial special

2

Costesti

Rural

Liceul Tehnologic Special nr. 1, sat Bistrita, com. Costesti/0250863361/ liceal, profesional special

INVATAMANT PARTICULAR 1

Rm. Valcea

Urban

Grădinița cu program prelungit HAPPY KIDS, Mun. Rm. Vâlcea, str. Știrbei Vădă, nr 107, tel.074547615, tel./fax. 0350/411960, preșcolar, Fundaţia "Alma Mater"

2

Rm. Valcea

Urban

Grădinița cu program normal TELEKI, Mun. Rm. Vâlcea, str. 1 Mai, nr 14, tel.0751144944, tel./fax. 0350/807797, 0250/711820, preșcolar, Asociaţia „Teleki”

123

BULETIN INFORMATIV 2013-2014 | CCD VÂLCEA


3

Rm. Valcea

Urban

Grădinița cu program normal SFÂNTA IOANA ANTIDA, Mun. Rm. Vâlcea, str. Matei Basarab, nr.A4, tel/fax. 0350/809594, preșcolar, Fundaţia Surorile de Caritate Sf.Ioana Antida

4

Rm. Valcea

Urban

Școala PITICOT ACADEMY, Mun. Rm. Vâlcea, str.Fețeni, nr. 8, tel. 0745608502, tel/fax. 0350/415280, primar, prescolar, Fundația Ramona Dumitrașcu

5

Rm. Valcea

Urban

Şcoala Postliceală FEG, Mun. Rm. Vâlcea, str. Aleea Teilor, nr.1, tel. 0761926788, tel.0250/744138, email: scoala_fegrmvalcea@yahoo.com, postliceal, Fundaţia Ecologică "Green"

6

Rm. Valcea

Urban

Şcoala Sanitară Postliceală CAROL DAVILA, Mun. Rm. Vâlcea, str. N. Stănescu, nr. 1, , tel. 0766373581,tel/fax 0350/800930,e-mail: elatarasescu@yahoo.com, postliceal, Asociaţia Femeilor Piteştene ANA din Piteşti

7

Horezu

Urban

Școala Sanitară Postliceală I GHE. DUCA, Orașul Horezu, Str. Al.I.Cuza nr. 1, Tel./ fax.0350409873, tel.0765004116, e-mail:sanitar_duca@ yahoo.com, postliceal, Asociația „Althea”

124

BULETIN INFORMATIV 2013-2014 | CCD VÂLCEA


ISBN – 10 973 – 87975 – 1- 9 ISBN – 13 978 – 973 – 87975 – 1 – 2

125

BULETIN INFORMATIV 2013-2014 | CCD VÂLCEA

Buletin informativ 2013 2014  
Buletin informativ 2013 2014  

Buletin informativ 2013 2014

Advertisement