Page 1

Πολιτική Ασφαλείας Προσωπικών Δεδομένων 1. Εισαγωγή - Ορισμοί Το κείμενο που ακολουθεί παρουσιάζει τον τρόπο με τον οποίο η εταιρεία ALCO ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ – ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ Α.Ε. επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένων όσων συμμετέχουν σε έρευνες αγοράς και κοινωνικές έρευνες που διενεργεί για λογαριασμό Πελατών της. Με την έννοια προσωπικά δεδομένα, εννοούμε κάθε πληροφορία που αφορά σε ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο (ονοματεπώνυμο, φύλο, ηλικία, τόπος κατοικίας, τηλέφωνο, συνήθειες κατανάλωσης, απόψεις για κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα). Με την έννοια επεξεργασία, εννοούμε τη συλλογή, καταχώρηση, αποθήκευση, χρήση και διαβίβαση των δεδομένων. Παρακαλούμε διαβάστε το κείμενο και μελετείστε προσεκτικά τα δικαιώματα όσων μετέχουν σε κάθε είδους έρευνες. Η Alco συλλέγει προσωπικά δεδομένα αποκλειστικά για σκοπούς έρευνας αγοράς και κοινωνικής έρευνας. 2. Γιατί και πως η Alco συλλέγει προσωπικά δεδομένα Η Alco συλλέγει προσωπικά δεδομένα αποκλειστικά για σκοπούς έρευνας αγοράς και κοινωνικής έρευνας. Δεν ασχολούμεθα με προώθηση προϊόντων / υπηρεσιών, ούτε με τη διαφήμιση τους, συνεπώς ποτέ δεν θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για συναφείς με αυτά τα αντικείμενα σκοπούς. Η συλλογή των προσωπικών δεδομένων γίνεται πάντα με τη δική σας συναίνεση και τη συμμετοχή σας στις έρευνες που πραγματοποιούμε. Ανάλογα με τον τύπο της έρευνας, μπορεί να επικοινωνήσουμε μαζί σας τηλεφωνικώς, ή μέσω διαδικτύου, ή να σας επισκεφτούμε στο σπίτι ή το χώρο εργασίας σας, ή να σας καλέσουμε στα γραφεία μας για μία συζήτηση, ή να σας προσεγγίσουμε σε δημόσιο χώρο.


Η επικοινωνία μας, πάλι ανάλογα με τον τύπο της έρευνας, μπορεί να είναι τυχαία (με αυτόματη παραγωγή τηλεφωνικών αριθμών ή επίσκεψη σε σπίτια), μπορεί να βασίζεται σε λίστα πελατών του πελάτη μας στη συγκεκριμένη έρευνα, ή μπορεί να βασίζεται σε δική μας βάση δεδομένων, που έχει διαμορφωθεί από πρόσωπα που έχουν αποδεχτεί τη συμμετοχή τους σε αυτή για σκοπούς συμμετοχής σε συζητήσεις. 3. Ποια δεδομένα συλλέγει η Alco H εταιρεία μας συλλέγει, κατά περίπτωση (ανάλογα με το αντικείμενο και το είδος της έρευνας που διενεργεί), τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα: - Όνομα και στοιχεία επικοινωνίας - Ηλικία ή/και έτος γεννήσεως - Οικογενειακή κατάσταση - Δεδομένα που αφορούν σε καταναλωτικές τάσεις και συνήθειες - Δεδομένα που αφορούν σε κοινωνικές, πολιτικές ή φιλοσοφικές τάσεις, στάσεις και πεποιθήσεις - Δεδομένα που αφορούν σε ικανοποίηση σας από την παροχή υπηρεσιών - Δεδομένα που σχετίζονται με την υγεία - Βίντεο (σε ποιοτικές έρευνες) 4. Χρόνος Τήρησης των Δεδομένων σε ταυτοποιήσιμη Μορφή Α. Ποσοτικές Έρευνες Η Alco διαχωρίζει τα στοιχεία ταυτότητας κάθε προσώπου που απαντά σε μία έρευνα από το ερωτηματολόγιο αμέσως μετά τη συλλογή των δεδομένων και τα τηρεί στην μορφή αυτή για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μόνο για λόγους ελέγχου της ποιότητας και αυθεντικότητας των δεδομένων και της αξιοπιστίας της έρευνας. Ειδικότερα η εταιρεία ως μέλος του Συλλόγου Εταιρειών Δημοσκόπησης και Έρευνας Αγοράς (ΣΕΔΕΑ - www.sedea.gr ) υπόκειται στον Ποιοτικό Έλεγχο Συλλογής Στοιχείων (ΠΕΣΣ www.sedea.gr/greece/wp-content/uploads/2018/03/KanonismosPESS_Anatheorisi_29-11-2017.pdf) σύμφωνα με τον οποίο οφείλει να ελέγχει, αμέσως μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου, δειγματοληπτικά, τουλάχιστον 15% των συμπληρωμένων ερωτηματολογίων. Οφείλει επίσης να θέτει τα στοιχεία της έρευνες στη διάθεση των Ελεγκτών ΠΕΣΣ προκειμένου να διενεργήσουν τακτικούς και έκτακτους ελέγχους στην εταιρεία με στόχο την πιστοποίησή της. Τα προσωπικά δεδομένα καταστρέφονται σε κάθε περίπτωση τρεις μήνες μετά την ολοκλήρωση


της έρευνας. Μετά το πέρας της προθεσμίας αυτής και την καταστροφή των δεδομένων δεν είναι δυνατή η άσκηση των δικαιωμάτων σας. Σε περίπτωση που τυχόν έχουν διαβιβαστεί, κατόπιν συναινέσεώς σας, δεδομένα σας στον Πελάτη, μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας σε αυτόν και για όσο χρόνο τα τηρεί. Β Ποιοτικές Έρευνες Η Alco τηρεί προσωπικά δεδομένα (στοιχεία ταυτότητας, καταναλωτικές συνήθειες, πολιτικές απόψεις) των προσώπων που συναινούν να συμμετέχουν σε ποιοτικές έρευνες αγοράς για τρία το πολύ έτη. Μετά το πέρας της τριετίας ζητάμε εκ νέου την συναίνεσή σας καθώς και επικαιροποίηση των δεδομένων σας προκειμένου να συνεχίσουμε να τα τηρούμε για τους ίδιους πάντα σκοπούς. 4. Διαβίβαση Δεδομένων σε Τρίτους Η εταιρεία μας κατά κανόνα δεν διαβιβάζει προσωπικά δεδομένα σε τρίτους. Κατ’ εξαίρεση, διαβιβάζονται προσωπικά δεδομένα στον Πελάτη με την δική σας συναίνεση και αφού ενημερωθείτε για το χρόνο που πρόκειται να τηρήσει τα δεδομένα σας σε ταυτοποιήσιμη μορφή καθώς και για τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας με αυτόν Η Εταιρεία δεν διαβιβάζει, επίσης, προσωπικά δεδομένα σας σε τρίτους εντός ή εκτός ΕΕ για σκοπούς επεξεργασίας. Όταν, κατ’ εξαίρεση, η εταιρεία χρησιμοποιεί υπεργολάβους για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, συνάπτει με αυτούς σύμβαση με περιεχόμενο τους πρότυπους συμβατικούς όρους που έχει καταρτίσει η ΕΕ για τον σκοπό αυτό για την πλήρη διασφάλιση των δικαιωμάτων σας 5. Μέτρα Ασφαλείας Έχουμε λάβει τα αναγκαία τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την διασφάλιση του απορρήτου των προσωπικών δεδομένων σας. Ειδικότερα τα σχετικά αρχεία τηρούνται για τον χρόνο που απαιτείται σε κλειδωμένο χώρο, στον οποίο πρόσβαση έχει περιορισμένος αριθμός εργαζομένων, ενώ οι Η/Υ που χρησιμοποιούνται για τη διεξαγωγή και ανάλυση των ερευνών έχουν κωδικό που αλλάξει κάθε 3 μήνες και η πρόσβαση σε αυτούς είναι δυνατή μόνο από το εξουσιοδοτημένο για τη διεξαγωγή και τον έλεγχο κάθε έρευνας προσωπικό, το οποίο έχει ενημερωθεί αναλυτικά για τον Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και έχει δεσμευτεί για την τήρηση των διατάξεων του.


Αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων τηρούνται σε συγκεκριμένους χρόνους και φυλάσσονται σε ασφαλές περιβάλλον. 6. Δικαιώματα υποκειμένων των δεδομένων Για όσο χρόνο η εταιρεία μας τηρεί τα δεδομένα σας σε ταυτοποιήσιμη μορφή έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα: - Δικαίωμα ανάκλησης της συναίνεσής σας. Η ανάκληση θα έχει ισχύ από την υποβολή της και μετά. - Δικαίωμα διόρθωσης των δεδομένων σας. Η διόρθωση θα αφορά κάθε επεξεργασία που τυχόν θα λάβει χώρα μετά την γνωστοποίησή της στην εταιρεία. - Δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων σας. Η διαγραφή θα γίνεται το αργότερο εντός ενός μηνός από την λήψη του σχετικού αιτήματος - Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων σας. Το δικαίωμα αυτό αφορά μόνο τα μέλη ΠΑΝΕΛ των οποίων τα προσωπικά στοιχεία τηρούνται, με την συναίνεσή τους, για σκοπούς ποιοτικής έρευνας αγοράς για τρία το πολύ έτη. - Δικαίωμα καταγγελίας στην εποπτική αρχή σε περίπτωση παραβίασης της ασφάλειας των δεδομένων σας ή μη σύννομής επεξεργασίας τους. H άσκηση των δικαιωμάτων σας γίνεται με την αποστολή σχετικής ενυπόγραφης επιστολής στην εταιρεία μας (ταχυδρομικώς ή με fax ή με e-mail). Η Alco απαντά σε κάθε αίτημα το αργότερο εντός μηνός από τη λήψη του. Στοιχεία Υπευθύνου Προστασία Δεδομένων 7. Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO) είναι η κυρία Μαρία Μειντάνη με στοιχεία επικοινωνίας: τηλέφωνο 210 8812508, email: maria.panagopoulou@alcopolls.gr 8. Επικοινωνία Τα γραφεία της εταιρείας μας βρίσκονται επί της λεωφόρου Πατησίων 141 στον 5ο όροφο. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας είναι 210 8812508, 210 8815947 και η ηλεκτρονική της διεύθυνση info@alcopolls.gr.

Πολιτική προστασίας και ασφαλείας προσωπικών δεδομένων  
Πολιτική προστασίας και ασφαλείας προσωπικών δεδομένων  
Advertisement