Page 1

សារលិខិតប្រតិភូ ប្រុមប្រួសារ

សាឡសា៊ាន

(THA)

ប្រទេសរមពុជា

កិ ច្ចការ # 2

101

សារលិខិតប្រតិភូ ប្កុមប្រួសារ សាឡសា៊ាន ប្រទេសកមពុជា (THA)

«ទ

ើងរឺជាប្កុមប្រួសារ! ប្ររ់ប្កុមប្រួសារ ជាសាលាននជិវ ិត និងទសច្កតីស្សឡាញ់»

រុព្វជិតរុព្វជិតា

សមាជិកសមាជិការ

ទៅកិច្កា ច រទនេះ

ប្កុមប្រួសារសាទឡសា៊ានជាេី

ស្សឡាញ់! សូមេេួលបាននូវទសច្កតីសុខ! «ទ

ង ើ រឺជាប្កុមប្រួសារ! ប្ររ់ប្កុមប្រួសារ ជាសាលាននជិវ ិត និង

ទសច្កតីស្សឡាញ់» ជាសារលិខិតណែនាំប្រចាំឆ្នាំ២០១៧ ណែលទលាក ឪព្ុកអរគមហាអធិការ អាន ទេលទេវននទែស អារេីមី ទ្ញើរមកឲ្យទ

ង។ កនុងនមសមាជិកសមាជិការប្កុមប្រួសារសាទឡសា៊ាន ទ ើងបាន ជួរជុាំគ្ននកាលព្ី១៤/០២/២០១៧ ទៅែុនរូ សេឹ ូក កថ្លា សប្មារ់សិកានិង

លិខិតណែនាំប្រចាំឆ្ន២ ាំ ០១៧

រ ិេះរិត អាំព្ីសារលិខិតណែនាំ តាមរ

ៈការ្តួច្ទ្តើមរាំ និត ននប្កុមរងស្សីសាទឡសា៊ាន និង រេរង្ហាញររស់ទលាក ឪព្ុកសាំណាង អាល់ទររូ រដា ូ ស តូទរស។ ខញាំុសូមសណមតងនូ វការែឹ ងរុ ែែ៍ប្ជាលទប្ៅ ច្ាំទ េះវតតមាន ននសមាជិក សមាជិការ ប្កុមប្រួសារសាទឡសា៊ាន។ ទនេះជាេីសាំគ្នល់យងច្ាស់លាស់ថ្លប្កុមប្រួសារទ ទេើ

ខែៈទនេះជាទព្លទវលា

ើងកាំព្ុងរ ីកច្ទប្មើន។

ណែលប្តូវកាំែត់នូវអតតសញ្ញាែឲ្យកាន់ណតច្ាស់ននប្កុមនីមួ

ច្ាំណែកនូវមាគ្ន៌ាណច្ករ ាំណលក កនុងទរសកកមម និងប្ព្េះអាំទណា ស់។

ទែើមបីរម ួ

ទាន ណែលទលាកឪព្ុករូសបានេេួ លព្ីប្ព្េះជាមាច ូក


សារលិខិតប្រតិភូ ប្កុមប្រួសារ កមពុជា (THA)

សាឡសា៊ាន

ប្រទេស

2

| Issue # 2

នទព្លរទសៀលមានការជួរប្រជុាំទលើកេី១

ននសមាជិកសមាជិការ

តាំណាងឲ្យណ្នកេាំនក់េាំនងសងគមព្ី

ប្កុមប្រួសារ សាទឡស៊ាន នីមួ

ណែលទរៀរច្ាំ

ទដា

ទលាកឪព្ុកប្រធាន

ណ្នកេាំនក់េាំនងសងគម រឺ ឪព្ុកសាំណាង អាល់ទររូ រូ ដាស តូទរស។ទលាឪព្ុក សាំណាង អាល់ទររូ រដា ូ ស តូទរស ជាំនួសមុខឲ្យែុនរូ សកូភនាំទព្ញ។ វាជាទរឿង រ ីក រា ណែលបានទ ើញ តាំណាង នីមួ រ

មកព្ីប្កុម

ៗ ជួរជុាំគ្នន ៈ

ទនេះ

តាម 1ប្រជុាំទលើកេី១ ននសមាជិកសមាជិការ តាំណាងឲ្យណ្នកេាំនក់េាំនងសងគម

ការេាំនក់េាំនងគ្នន ទ

ើងអាច្ព្ប្ងឹង

េាំនក់េាំនងនិងព្ួតនែគ្នន។ ខញាំុសងឃឹមថ្ល និងបានទ ទធវើរច្ចុរបននភាព្ តាមរ

ើញ្លណ្ា ននកិច្ចប្រជុាំទនេះ តាមរ

ៈណ្នកេាំនក់េាំនងសងគម។

នឱកាសននការប្បារព្វព្ិធីរុែយ ទគ្នរព្ទលាកឪព្ុករូសូក ទ

ររ ិទវែសប្មារ់ ការរាំ

ុវជន ណែលមានរញ្ញ ា ប្រឈម និងកា

ក់ឧរករែ៍ទនេះ ទែើមបីជួ

ើងបានទធវើប្ព្េះព្រ

សរបទា ទដា

សប្មួលែល់កុមារ និង

រាំ

ឧរតថមែ ភ ល់រទប្មាងទនេះ តាមរ

ៈកមមវ ិធី ASHA

Missions ទៅNew Rochel និងទលាក Jaime Correa-Montalvo ជាន កិច្ចប្ររ់្ទេះសាទឡសា៊ានររស់ទ សាទឡសា៊ានននទ

ើង។ ទ

ទព្លទវលាប្រករទដា

ទរើកែុ នរូ សូណករ ក

ក់ជទែើ ត រ

ជា

នត និ ង្ាូវជប្មាល។

ុវជនណែលមានរញ្ញ ា ប្រឈម និងកា

េេួលនូវរទប្មាងននកមមសិកា និងការអរ់រ ាំសប្មារ់អនរតររស់ព្ួកទរ។ ទ USAID សប្មារ់ជាំនួ

ៈការផ្លាស់រូរព្ត៌ា ត មាន និង

សរបទា ឲ្យ

ើងសូមណលាងអាំែរអររុែច្ាំទ

និងតាមរ

េះ

ៈការឧរតថមភនន Salesian

ករទប្មាងកមមវ ិធី។ ព្ួកគ្នត់បានទធវើេសសន

ើង ។ ទាាំងទនេះជារេព្ិទសាធន៍ននសាមរគីភាព្ និងជាទច្តនរមមែ៍ប្កុមប្រួសារ

ើងសូមណលាងអាំែរអររុែ្ងណែរច្ាំទ

ភាតរភាព្និ ងខវល់ខ្វវ

េះ Fr. Mark និង Mr.Jaime ណែលបានច្ាំណា

ែូ ច្រងរអូន។

ប្ររ់ប្កុមប្រួសារទាាំងអស់ ទេើរណតរញ្ចរ់ព្ិធីរុែយឱឡារ ិក ននរុ ែយទគ្នរព្សនតរូសូក និង្សព្វ្ា

នូវ

សារលិខិតណែនាំប្រចាំឆ្នាំ២០១៧ ែល់រុរល គ ិករទប្ងៀន និងមិនរទប្ងៀន អនកសម័ប្រច្ិតត និងសិសានុសិសស


សារលិខិតប្រតិភូ ប្កុមប្រួសារ កមពុជា (THA)

សាឡសា៊ាន

ប្រទេស

3

| Issue # 2

និសសិតទាាំងអស់។ការប្បារព្វព្ិធីច្ុងទប្កា

រឺការជួរជុាំននសិសសចស់

សាទឡសា៊ានននទ

ើង

ទៅសាលា

រទច្ចកទេសែុនរូសភន ូក ាំ ទព្ញ កាលព្ីនលៃេី៤ ណខកុមភៈឆ្នាំ២0១៧ ទប្កាមការែឹកនាំ ររស់ប្រធានសមារមន៍សិសស ចស់ែុនរូសកមព ូក ុជា(DBPPAC) រឺទលាកជាម សុវែណ រ ិេធ និ ងជាអនកប្ររ់ប្រងសិសសចស់ែុនរូ សកមព ូក ុជា តាំណាង ឲ្យប្កុមប្រួសារសាទឡសា៊ានរឺ ទលាកឪព្ុក Gerard Ravasco,SDB.។ មានសិសសចស់ប្រមាែ ៣០០នក់ បាន ច្ូលរួម

ទេើ

សមាជិកខាេះ មកទាាំងប្រួសារទេៀត្ង។ ែូទច្នេះព្ុកសូមអទញ្ជើញប្ររ់ៗគ្នន ទធវើឲ្យរស់ទៅទដា

ប្រតិរតតិតាម នូវសារលិខិតណែនាំប្រចាំឆ្នាំ២០១៧ កនុងកិច្ចែាំទែើរការអរ់រ ាំនិ ងកិ ច្ចអភិ បាល កនុងប្កុមប្រួសារនី មួ ៗ។ ច្ូរទ ើងរត់សមាគល់ នូវច្ាំែុច្នីមួ ៗ ណែលទលើកទឡើងទដា ទលាកឪព្ុកអរគមហាអធិការ អាន ទេល ទេវននទែស អារេីមី ទាាំង៦ច្ាំែុច្រឺ៖ ទសច្កតីអត់ធត ម ់ ការ ទច្េះសងកត់ច្ិតត និងការប្រកាន់្ូវកណា ា ត ល

ទមតាតករុណា អាំែរសរា

ណច្ករ ាំណលក និងការ្តល់ការរទប្មើ និងការ្តលែ ់ ាំរូនមនច្ាំទ ទរ និងប្កុមប្រួសារសាទឡសា៊ានរច្ចុរបនន កាា ទ

ល់ច្ិតជា ត រុ ែធម៌ា សាមញ្ាននជិវ ិត តាមរ

េះ ឪព្ុកមាត

ននទសច្កតីស្សឡាញ់ តាមរ

ៈ ការ

ៈការទច្េះ

និងកូនៗ ទែើមបីឲ្យប្កុមប្រួសារររស់ព្ួក

ជាសាលាននជិ វ ិតនិងទសច្កតីស្សឡាញ់។

ើងជូនព្រទលាក

ឪព្ុក រូល ប្បាទសឿត ស៊ាុ៊ុំ ង្ហាំ

ជាអតីតទៅរែៈ

សប្មារ់ការលេះរង់ទព្ល ទវលាទលាកនិងឳវាេ ណែនាំទ្សងៗច្ាំទ

េះTHA

ើងសូម

Province។

សាវរមន៍ ទលាកឪព្ុកទៅរ ែៈលមីររស់ទ ឪព្ុក

ង ើ

ទលាក

ហា ូ នរូសូក ទេព្ផ្ល

រាត់ ព្ីេីសាន់ ណែលទលាក ប្ព្មេេួលទធវើជាទៅរែៈ

ជាលមីទលើកេី ២ ទែើមបីែឹកនាំ ្តល់នូវការរទប្មើ និងមាន ប្ព្េមវ ិហារធម៌ាច្ាំទ

េះTHA Province និងប្រតិភូទាាំងអស់។

កនុងទព្លឆ្រ់ៗទនេះ។ ទ ើងនឹងលកនលទព្លទវលា កនុងណខខ្វងមុខ សប្មារ់ការប្រជុាំ ទែើមបីទរៀររ នូវ Delegation និងព្ទប្ងៀង ODP ររស់ទ ើង និងរទងកើតរទប្មាងទម PDO ណែលនិងមានការប្រជុាំរម ួ រវាងប្កុមប្រឹកា SDB និងប្កុមប្រឹកា FMA ។ ទ

ើងនឹងទធវើការទសនើសុាំការអនុញ្ញាតព្ីប្កសួង សប្មារ់ការទរើកថ្លនក់ទព្ល

សាលាែុនរូសូទាាំ ក ងអស់ ទែើ មបីបានលវ ិកា្គត់្គង់កិច្ចែាំទែើរការការង្ហរ។

រ់ នន


សារលិខិតប្រតិភូ ប្កុមប្រួសារ កមពុជា (THA)

សាឡសា៊ាន

ប្រទេស

| Issue # 2

សូមប្ព្េះនងមារ ី ទៅលួរែ៏ជាអមាចស់ ណែលទ

ើងរ ាំឭក កនុងណខទនេះសណមតងប្ព្េះកា ប្ព្េះនង ច្ាំទ េះនងណរ៊ារណា ណែត ស៊ាូរ៊ាីរស ូ កនុងប្ព្េះនមននប្ព្េះជាមាចស់ ទេើ ែឹកនាំ និងរង្ហាញកូននូវអវីៗណែលប្តូវ ្តល់នូវការរទប្មើច្ាំទ េះ កុមារ និង ទដា

ុវជនប្កីប្ក ប្ព្មទាាំងប្កុមប្រួសារររស់ព្ួកទរកនុងប្រទេសកមពុជា។

ទសាមេះអស់ព្ីែួងច្ិតត

ទលាកឪព្ុករណូ អល សូតូ.SDB ប្រធានអងគការមូលនិ ធិែុនរូ សូកមព ក ុជា

4


សារលិខិតប្រតិភូ ប្កុមប្រួសារ កមពុជា (THA)

សាឡសា៊ាន

ប្រទេស

5

| Issue # 2

ែុនរូសូេឹ ក កថ្លា – ១៤ណខមករាឆ្នាំ២០១៧ – អភិរូជាប្កុមប្រួសារសា ទឡសា៊ានកមពុជា។

ែុនរូសូេឹ ក កថ្លា – ១៤ណខមករាឆ្នាំ២០១៧ – ការជួរប្រជុាំ ប្កុម

ប្រួសារសាទឡសា៊ានកមពុជា រ ិេះរិតនូវសារលិខិតណែនាំប្រចាំឆ្នាំ ២០១៧«ទ

ើងរឺជាប្កុមប្រួសារ!»

ែុនរូសូភន ក ាំទព្ញ – ១ណខកុមភៈឆ្នាំ២០១៧ - ទលាកឪព្ុ លឆ្លឡទឡស

ែុនរូសូណករ ក – ៣ណខកុមភៈឆ្នាំ២០១៧ - ការប្បារព្វព្ិធីរុែយ ទគ្នរព្

ែុនរូសូណករ ក –៣១ណខមករាឆ្នាំ២០១៧ –

ែុនរូសូណករ ក – ៣១ណខមករាឆ្នាំ២០១៧ – ទលាកអាន ជាសិសស

កាំព្ងរង្ហាញសាលាសាំរារ់ទលាកឪព្ុកមាក (Salesian Missions).

ទលាកអាន ទៅជទែើត រ សាំណាងជាមួ

ុវជនព្ិការទប្រើ ទៅអីរុញ

នតទប្រើសាកលបង ទ

ើងទលាកឪព្ុ ក

ទលាកឪព្ុកមាក ប្រធានរទប្មាង អនតរជាតិ និង

ទលាកឪព្ុករូ សូទៅណករ។ ក

ចស់ែុនរូ សូកកាត់ណខសរូ ទរើកឲ្យទប្រើប្បាស់ជា្ាូវការ។រទប្មាងទនេះ ជួ

ែល់សិសសណែលមានរញ្ញ ា កា

សមបទា ណែលជួ

ទដា


សារលិខិតប្រតិភូ ប្កុមប្រួសារ កមពុជា (THA)

សាឡសា៊ាន

ប្រទេស

| Issue # 2

ទលាកតាហាអីទមរទប្មាងអនតរជាតិ ជួរទលាកឪព្ុកសាំណាង ជា ន

6

កសាលាទរច្ចកទេសែុ នរូសូណករព្ិ ក ភារាអាំព្ិរប្ម

ង។

ែុនរូសូកមព ក ុ ជា

ែុ នរូ សភន ាំ ទព្ញ។ ូក ាំទព្ញ – ៤ណខកុ មភៈឆ្នាំ២០១៧ - ប្រជុាំ សិសសចស់ែុនរូ សទៅភន ូក

ឡាព្ី សាណា (េី ប្កុងរម ូ ) –១៤ណខមករាឆ្នាំ២០១៧– ទលាកឪព្ុក ហានរូ សូក ទេព្ផ្លរាត់ ព្ីេីសាន់ ជាទលាកឪព្ុកទៅរែៈសាទឡ សា៊ានលមី ប្រចាំនល ឡាវ កមពុជា ជួ រជាមួ

ទលាកឪព្ុកអរគមហា

អធិ ការ អាន ទេលទេវននទែស អារេីមី ទៅេីប្កុងរូម។

តាណកវ – ១០ណខមករាឆ្នាំ២០១៧ – ទកមងប្រុសរូរាជាមួ យ

ណែលជាសមាជិកមូលនិ ធិកុមារែុ នរូ សូកុ ក មារ។

គ្នត់ បានច្ូ លសាលទរៀនទប្

េះទ

ើងរឺជាប្កុមប្រួសារ!

Khmer 11 feb 2017 cambodia salesian delegation circular 02 tha  
Khmer 11 feb 2017 cambodia salesian delegation circular 02 tha  
Advertisement