Page 1


..

УкРаіна

tête-à-tête

Від Лук’янівської до Контрактової Площі Стежками легенд From Lukyanivs’ka to Kontraktova Ploshcha On the trope of legends

Київ | Kyiv

2012


ББК 821.161.2–4 (082.1) У 53

Україна тет-а-тет: У 53

Від Лук’янівської до Конт­рак­тової Площі. Стежками ле­ генд: Путівник = From Lukyanivs’ka to Kontraktova Plosh­ cha. On the trope of legends: Guide / Ukraine tête-à-tête / Аліна Михайлова (пер. з. укр, предм. й іменн.). – Київ: AlaMix Studio, 2012. – 96 с.— Текст парал. укр., англ. ISBN 978-966-543-057-7 (серія) ISBN 978-966-543-119-0 Новий путівник із серії «Україна тет-а-тет» розкриває чита­ чу таємниці «Київської Швейцарії» кінця ХІХ сто­ ліття. Колоритна Лук’янівка, мальовнича Щекавиця, метушливий Поділ захоплять вас відомими історичними пам’ятками, що залишили відбиток у світовій історії: Лук’янівський тюремний замок, Мала Опера і пов’язані із Верхнім містом легенди про Віщого Олега, Кия, Щека, Хорива та сестру їхню Либідь... A new guide from the «Ukraine tête-à-tête» series reveals to reader the secrets «Kiev Switzerland» of the end of the XIX century. Colorful Luk’yanivka, picturesque Shchekavytsya, fussy Podil are capture you by well-known historical landmarks that have affected in world history: Lukianivs’ka Castle Prison, Small Opera and related to the Upper City legends about the Prophetic Oleg, Kyi, Schek, Khoryv and their sister Lybid... ББК 821.161.2–4 (082.1)

ISBN 978-966-543-057-7 (серія) ISBN 966-603-312-7

© Михайлова Аліна, 2012


Україна. Київ | Ukraine. Kyiv Маршрут №17 Route №17

Від | From станці  ї метро Лук’янівська Lukyanivs’ka subway stop

До | To станці  ї метро Контрактова Площа Kontraktova Ploshcha subway stop

Довжина маршруту | Length 6 кілометри kilometres

Час | Time 2 години hours


Лук’янівкА

10

Lu­kya­nivka

Лук’янівська площа

12 12 14 16 17 18 19 20 22 23

Lu­kya­nivs’ka square

Станція метро Лук’янівська Лук’янівська в’язниця Дім Трамвайника (Мала Опера) Кінотеатр «Київська Русь» ДАХК «Артем» Вулиця Глибочицька Татарка Посольство Азербайджану Церкви Лук’янівки

6

Subway Stop Lu­kya­nivs’ka Lu­kya­nivs’ka Prison Trammer house (Small Opera) Cinema «Kievan Rus» SJSHC «Artem» Hlybochyts’ka Street Tatarka Embassy of the Azerbaijan Republic Churches at Lukyanivka


щекавиця

28

schekavytsya

Лук’янівський масив

Lukyanivs’kyi House Unit

Панорама Києва

33 34 35 38 39 24

поділ

45

podil

додатки

54

appendix

Представництва іноземних посольств

54

Foreign embassies

Свято-Макарівська церква Київський некрополь Мечеть Ар-Рахма» Вулиця Олегівська

Іменний покажчик

Kyiv Necropolis Ar-Rakhma, Mosqu Olehivs’ka Street Kyiv Psnorama

at Lukyanivka, Tatarka and Podil

на Лук’янівці, Татарці, Подолі Предметний покажчик

St.Makar Church

57 61

Subject index Name index

7


Лук’янівкаLukyanivka


1. Лук’янівська площа

3. Лук’янівський ринок

Lukyanivs’ka square

Lukyanivs’kyi market

2. Станція метро Лук’янівська Subway Stop Lu­kya­nivs’ka

4. Пам’ятник щасливим чобіткам Lucky Boots Monument 5. Лук’янівська в’язниця Lu­kya­nivs’ka Prison 6. Дім Трамвайника (Мала Опера) Trammer house (Small Opera) 7. Кінотеатр «Київська Русь» Cinema «Kievan Rus» 8. ДАХК «Артем» SJSHC «Artem» 9. Вулиця Глибочицька Hlybochyts’ka Street 10. Посольство Об’єднаного Королівства Великої Бри­танії та Північної Ірландії Embassy of the UK of Great Britain and Northern Ireland 11. Татарка Tatarka 12. Посольство Азербайджану Embassy of the Azerbaijan Republic

9


Лук’янівка – місцевість у північній території історичної частини Києва, яка нині належить до Шевченківського району міста. Простягається від вулиці Дегтярівської до вулиці Багговутівської (біля вулиці Кмитів Яр) та доходить до Бабиного Яру. Є кілька версій походження назви «Лук’янівка», але ймовірніше, що топонім походить від влас­ ника земель, який посідав чільне місце у владній верхівці – цехмістра ремісничого цеху Лук’яна Олек­сандровича, що жив тут у XVII столітті. Спершу місцевість була заселена переважно бідними людьми: переселенцями із затопленої Дніпром Оболоні, рибалками, вислуженими сол­ датами, колишньої челяді. У 1863 році на цьому місці губернська влада вирішила побудувати ве­ лику в’язницю на 550 осіб. Довгий час Лук’янівка вважалася кримінальним районом, а сама назва асоціювалася лише із в’язницею (на кшталт мо­ сковських «Таганки» і «Бутирки»). Мапа MAP

Luk’yanivka – locality in the northern territory of the historical part of Kyiv, which now belongs to the Shevchenkivs’kyi district. It extends from Dehtyarivs’ka Street to Bahovutivs’ka Street (near the Kmytiv Yar Street) and reachs to Babii Yar. There are several versions of the origin of the name «Luk’yanivka» but more likely that the toponym comes from the land owner, who occupied a prominent place in power-holding structures – craft shop tsehmistr Lukyan Alexandrovich, who lived here in the XVII century. At the beginning, the area was mostly populated by poor people: immigrants from the Obolon drowned by Dnieper, fishermen, qualified soldiers, former servants. In 1863 provincial government decided to build here a large prison for 550 people. For a long time Lukyanivka was considered to be a criminal area, and the name itself was associated with the prison (like Moscow «Taganka» and «Butyrka»).

10


Згодом імідж району почав змінюватися у по­ зитивному напрямі. Тривалий пе­ ріод часу він носив романтичну назву «Київ­сь­ка Швей­царія». Щоб помилуватися чудовими лі­­ со­ вими схила­ ми, справжнім гірським серпанти­ ном і низин­ ними струмками, сюди приїздила на відпочинок інтелігенція: відомі пись­менники, ху­­дожники, вчені, філософи, лікарі, біологи й музиканти. Особливістю Лук’янівки була і залишається її ко­н­т­­раст­ність. Склад­но уявити, що у XI  столітті тут спів­існували іудейські квартали й резиденція Ярос­лава Мудрого, у ХІХ – духовна семінарія і горілчаний завод, нині ж тут пліч-о-пліч стоять столітні хатинки, щойно збудовані елітні офісні центри і відбудовані храми.

Пам’ятники та меморіальні дошки

Пам’ятник І. П. Котляревському (у сквері на розі вул. Ме­­льникова та Герцена) | Kotlyarevsky Monument (inthe

park at the corner of Melnykova Street and Hertsen Street).

Важливі установи

Школа інформаційних технологій № 61 (Мельникова, 39) |

Subsequently, the image of the area began to change in a positive direction. For a long time had a romantic name «Kyiv Switzerland». To enjoy the beautiful forest hills, a real mountain serpentine and low-lying streams, intellectuals arrived here on vacation: famous writers, artists, scientists, philosophers, doctors, bio­lo­ gists and musicians. Feature of Lukyanivka have been and is its contrast. Difficult to imagine that in the XI century Jewish quarters and the residence of Prince Yaroslav the Wise coexisted here, in the ХІХ Theological Seminary and alcoholic plant, now ages-old houses are here side-by-side with newly built luxury office centers and restored temples.

Monuments and memorials

Пам’ятний знак велосипедистам, що загинули на дорогах (Мельникова, 2-А) | Cyclists who died on roads memorial (Melnykova Street, 2-A)

Main institutions

Науковий центр радіаційної медицини АМН України

School of Informational Technologies № 61 (Melnykova, 39)

(Мельникова, 53) | Research Center of Radiation Medicine

Видавництво «Веселка» (Мельникова, 63) | Publishing

AMS of Ukraine (Melnykova, 53).

house «Veselka» (Melnykova, 63)

Київський міський центр роботи з жінками (Мельни-

Державний архів Київської області (Мельникова, 38) |

кова, 20) | Kyiv City Center of Women (Melnykova, 20).

State Archive of Kiev Region (Melnykova, 38).

Перший київський медичний коледж (Мельникова, 14) |

Інститут журналістики та Інститут міжнародних від­

First Kyiv Medical College (Melnykova, 14).

но­ син Київського національного університету імені

Національна телекомпанія України та Музей телеба-

Тараса Шев­­ченка (Мельникова, 36/1) | Institute of Jour­

чення (Мельникова, 42) | National Television Company

nalism and the Institute of International Relations of Taras

of Ukraine and the Museum of Television (Melnykova

Shevchenko National University of Kyiv (Melnykova, 36/1)

Street, 42).

11

Лук’янівська площа і станція метро Лук’янівська Lukyanivs’ka square and subway stop


. ук’янівська square and subway . stop ukyanivs’ka

ЛL

площа і станція метро

Лук’янівська площа з’явилася на мапі Києва у ХІХ столітті і свою сучасну назву отримала у 1969 році. Це культурний, фінансовий і потуж­ ний транспортний вузол Лук’янівки. Площа роз­ ташована між вулицями Артема, Дмитрівською, Дегтярівською,

Білоруською

і

Мельникова.

Головними транспортними артеріями є вули­ ця Мельникова і станція метро Лук’янівська. Через

рік

після

відкриття

станції

сусідом

станції метро став перший український філіал всесвітньовідомої мережі фаст-фудів МакДо­ нальдс. Станція метро на Лук’янівській площі була відкрита 30 грудня 1996 року на місці старо­ го кварталу, який був знесений для транспор­ тних потреб киян. Конструкція станції тринефна пілонна, глибокого закладення. У майбутньому станція стане частиною пересадочного ком­ плексу Подільсько-Вигурівської лінії. Для цього у торці станції буде збудований ескалаторний нахил до станції Глибочицька. Лук’янівка LUKYANIVKA

Lukyanivs’ka Square appeared on the map of Kyiv in the ХІХ century and received its present name in 1969. It is the cultural, financial and powerful transportation hub of Lukyanivka. The area located between the streets: Artema Dymytrivs’ka, Dehtyarivs’ka, Bilorus’ka and Mel’nykova. The main transport arteries are Melnikova Street and subway stop Lukyanivs’ka. A year after Stop opening the first Ukrainian branch of McDonalds, the world famous fast food network became neighbor of subway stop. Subway Stop on Lukyanovka area was ope­ned December 30, 1996 in place of the old quarter, which was demolished for the transportation needs of Kiev. The design of the stop three naves pilonna, deep foundation. In the future stop will become part of the interchange comp­ lex Podolski-Vygurivskoy line. For this end stop will be built to the stop escalator slope Glybochytska.

12


На перетині одного із найважливіших транс­ порт­­них вузлів Києва розташований Лу­к’я­нівсь­кий ринок. Його історія досить прихована, але точ­ но відомо, що ринок на своїй території існує більше 125-ти років. Складно порахувати, скільки

ре­

конструкцій він пережив. З кожним періодом роз­ витку Києва кількість населення зростала, Лу­ к’я­ нів­сь­ка територія із провінційної перетворилася на одну із центральних частин міста, площа ринку пос­ тупово стискалася новими вулицями і забудовами. Територія ринку зменшилася порівняно із по­ передніми століттями у кілька разів. Але для про­ давців стіни - не перешкода. Вони все одно знахо­ дять місце поряд із ринком для того, щоб постачати киянам свіжі овочі, фрукти, молочні продукти. Вели­ ка кількість продавців продовжує спадкову династію, тут торгували їхні прадіди, діди, батьки… Стосунки продавець-покупець налагоджувалися тут протягом століть. І незважаючи на те, що періодично навколо ринку відкриваються крамнички і великі торгівельні цетри, він не втрачає своєї популярності.

At the intersection of one of the most important transport hubs of Kyiv is Lukyanivs’kyi Market. His story is quite hidden, but it is known that the Market is situated on its territory over 125-years. Difficult to imagine how many renovations he had experienced. Population grew on each period of development of Kyiv, Lukyanivs’ka Square from provincial became one of the central parts of the city, the area of the ​​ market gradually decreased by new streets and buildings. The territory of the market decreased comparing with earlier centuries in several times. But for sellers walls are not a hindrance. They still find a place near the market to supply Kyivans with fresh vegetables, fruits, dairy products. Most of the sellers keep hereditary dynasty, traded here their great-grandparents, grandparents, parents… Seller-buyer relationships adjusted here for centuries. And despite the fact that from time to time opened around the market shops and large Shopping Molls, it does not lose its popularity.

Щасливі черевички Lucky Boots Біля одного із страхових центрів, що розташова-

Near one of the insurance centers located in Lukyanivka

ний на Лук’янівці (вулиця Білоруська, 3), встановле-

(Belarus’ka Street, 3), a monument is placed in the form

ний пам’ятник у вигляді величезних черевиків 92-го

of huge shoes of 92 size. Each shoe is 70 cm long and

розміру. Кожен черевик має 70 см у довжину і важить

90 kg weigh.

90 кг. Пам’ятник встановили 11 березня 2011 року.

Monument set up at March 11, 2011. Although the

І хоч пам’ятник зовсім молодий, Києвом вже пошири-

monument very young, Kyiv has spread rumors that shoes

лися чутки, ніби черевики – щасливі. Кожен, хто взує

are happy. Anyone who put them on or rub against its laces

їх, або потреться об шнурки, отримає порцію вдачі.

will receive a portion of luck.

13

Лук’янівська в’язниця Lukyanivs’ka PRISON


Л

. ук’янівська prison . ukyanivs’ka в’язниця

L

Лук’янівська в’язниця – це культова споруда, яка привертає до себе увагу вже більше ніж півтори сотні років. «Лук’янівський тюремний замок» (перша офіційна назва) був збудований у 18591862-х роках за проектом архітектора Михайла Іконнікова. Розрахований він був на 550 осіб, мав три поверхи і виглядав неприступною фортецею. Поступово в’язниця збільшувалася і у ХХ столітті був зведений триповерховий жіночий комплекс. Заклад вважався зразковим: за бажанням в’язні могли надіслати друзям чи родичам листівку із зображенням свого тимчасового «дому», при в’язниці була збудована церква Cвятого Іова, а у 1864-му році за сприяння Євсея Цуккерма­ на свої двері відчинила єврейська каплиця. До арештантів було дуже ліберальне ставлення - їхні камери не зачинялися, вони могли вільно ходити один до одного у гості, читати і відвідувати лекції співкамерників. Але це тривало недовго: у серпні 1902 року одинадцять агентів газети «Іскра» на чолі з відомим революціонером Миколою Баума­ ном здійснили зухвалу втечу із в’язниці. Відтоді тюремний режим став жорстоким, поклавши край такому вільному відбуванню покарань.

Лук’янівська площа і станція метро Лук’янівська Lukyanivs’ka square and subway stop

Lukyanivs’ka Prison - a cult building that attracts attention more than hundred years. «Lukyanivs’ka Prison Castle» (the first official name) was built in 1859-1862 by Myk­ hai­ lo Ikonnikov architect. It was counted on 550 persons, had three floors and looked imp­reg­ nable fortress. The prison gradually increased and in XX century three-storeyed Female Complex was built. The institution was considered to be exemplary: optionally inmates could send to their friends or relatives a postcard depicting a temporary «home», St. Jiov Church under the prison, and in 1864, with the assistance of Yevsey Zuckerman, the Jewish chapel opened its doors. Prisoners had very liberal attitude - their cells were not locked, they could easily visit each other, read and attend lectures of inmates. But it did not last long: in August 1902 eleven agents of «Iskra» newspaper, headed by well-known revolutionary Mykola Bauman, made a daring escape from prison. Since then the prison regime became brutal, putting scotching such a free serving of sentences.

14


Особливий інтерес до в’язниці порушений не лише через його архітектурну цінність. На початку ХХ століття численність арештантів сягала близько тисячі. Окрім вбивць, ґвалтівників та грабіжників тут сиділи і відомі історичні особистості, які відбували покарання у політичній частині замку. Список політичних в’язнів дуже довгий – мають у ньому місце і опозиціонери усіх поколінь, члени повалених урядів, жертви царських і радянський репресій. Територія в’язниці значно розширилася за часів більшовицької влади і у наші дні вона носить назву «Слідчий ізолятор №13».

Particular interest to the prison disturbed not only with its architectural value. In the early XX century prisoners number reached about a thousand. In addition to murderers, rapists and robbers also stayed here famous historical figures who served a sentence in the political part of the castle. List of political prisoners is very long. There are in the list oppositionists of all generations, members of overthrown governments, victims of tsarist and Soviet repressions. The prison territory has expanded since the Bolshevik power and these days it is called «Pretrial Prison №13».

Відомі в’язні Famous Prisoners Бауман Микола, більшовик | Nikolay Bauman,

Параджанов Сергій, видатний кінорежисер |

an Old Bolshevik.

Sergei Parajanov, famous film director.

Йосиф Сліпий, первоієрарх Української Греко-

Тимошенко Юлія, лідер БЮТ, депутат та

Католицької Церкви | Josyf Slipyj, a VI Cardinal

прем’єр-міністр України 2005, 2007-2010 років |

of Ukrainian Greek Catholic Church.

Yulia Tymoshenko, political activist, former Prime

Каховська Ірина, організаторка замаху на гене­

Minister of Ukraine in 2005, 2007-2010.

ра-фельдмаршала Германа фон Ейхгорна | Irina

Луценко Юрій, народний депутат та міністр

Ka­khovska, an organizer of General von Eichhorn

внутрішніх справ України

assassination.

former Ukrainian Minister of Internal Affairs.

Кибальчич

Микола,

винахідник

першого

у

| Yuriy Lutsenko, a

Дзержинський Фелікс, радянський ре­во­лю­ціо­

світі реактивного літального апарату | Nikolai

нер | Felix Dzerzhinsky, the pride of the KGB agency.

Kibalchich, a rocket pioneer, Russian revolutionary.

Винниченко

Луначарський Анатолій, радянський письмен­

менник, прем’єр-міністр Української Народної

ник, політик-більшовик | Anatoly Lunacharsky, a

Республіки | Volodymyr Vynnychenko, a Prime

Soviet People’s Commissar.

Minister of Ukraine in Ukrainian People’s Republic.

15

Володимир,

український

Дім трамвайника (Мала Опера) TRAMMER HOUSE (SMALL OPERA)

пись­


Т

дім (Мала Опера)

рамвайника Дім трамвайника (у минулому Лук’янівський

народний дім) – оригінальна будова у русько­ му стилі, зведена у 1902 році архітектором Ми­ хайлом Арти­новим. Призначена вона була для боротьби бід­­них верств населення із «зеленим змієм». У при­міщенні дому були нічний приту­ лок, кімната для чаювання, бібліотека, навчальні майстерні, прос­торий зал для лекцій і театраль­ них постанов. У 1910 році у залі дому, що роз­ рахований на 600 осіб, був розміщений перший у Києві кінематограф. При радянській владі народний дім лік­ ві­ ду­ ва­ ли, розмістивши у приміщенні клуб, а згодом – дім культури Лук’янівського трам­ вайного депо (власне депо існувало у 18922005 роках, нині від нього залишилася лише ко­ лишня електростанція). У наші дні відбувається реконструкція дому на Малий оперний театр. Лук’янівська в’язниця Lukyanivs’ka PRISON

Trammer

house (Small Opera)

The Trammer House (in the past Lukyaniv­ s’kyi Narodnyi Dim) - the original Rus-style structure, built in 1902 by Mykhailo Artynov architect. It was intended for poor strata struggles with «demon drink». There are in the building of the house a night shelter, tea room, library, training workshops, a spacious hall for lectures and theater performances. In 1910, the hall of the house, that was counted on 600 people, first cinematograph in Kiev was put up. In the coarse of the Soviet rule Narodnyi Dim was eliminated with placing there a club, and then – house of culture of Lukyanivs’kyi tram depot (depot actually existed in 1892-2005, at present it is remained only the former power station). Nowadays, there is reconstruction of the house to Small Opera House.

16


«Київська Русь» (вул.Артема, 93) – найбільший комунальний

кінотеатр

України,

збудований

на місці кінотеатру «Комунар» архітекторами В.Гаєнчуком та Н.Босенко. Відкриття відбулося у 1982 році і було присвячене святкуванню 1500-річчя Києва. Оздоблений кінотеатр полірованим марму­ ром, гранітом, керамікою, алюмінієм тощо. Перед головним входом у будівлю розміщений фонтан із басейном. Нині фонтан не функціонує: це місце вподобали молоді скейтери, велосипе­

КР

кінотеатр

иївська усь

K

. cinema ievan us’

R

дисти, паркурники. Зараз працює дві зали: Велика і Мала. Вели­ ка Зала (або «За­ла djuice», Червона Зала), роз­ рахована на 1192 місць, відома найбільшим в Україні екраном – 26х11 метрів. Мала Зала (Бла­ китна), розрахована на 176 місць. З 2010 року у Ве­ ликій

залі

кінотеатру

демонструються

фільми у форматі 3D. На території кінотеатру встановлено атракціони, серед яких кабінка для показу фільмів у форматі 5D.

«Kievan Rus’» (Artema, 93) - the largest municipal theater of Ukraine, built on site of the cinema «Komunar» by V. Hayenchuk and M.Bosenko architects. The opening took place in 1982 and was devoted to celebrating 1500 an­ niversary of Kyiv. Cinema is equipped with polished marble, granite, ceramics, aluminum, etc. In front of the main entrance of the building the fountain pool is located. The fountain currently is not

17

functioning. This is a favored place of young skaters, cyclists, parkourists. At present two halls are open: Big (Red or «Djuice hall», designed for 1,192 seats, known by the largest screen in Ukraine - 26x11 meters) and Small (Blue Hall, for 176 seats). Since 2010, the cinema Big Hall shows 3D films. In the cinema hall 5D attraction operates. ДАХК «Артем» SJSHC «Artem»


Артем

державна акціонерна холдингова компанія

Artem

state joint stock holding company

У 1892 році акціонером Колб-Селецьким був заснований машинобудівний завод (у 1896 році за керівництва Ольшанського функціонував під назвою «Дніпровський машинобудівний завод»). У 1922 році йому присвоїли ім’я керівника ро­ бочого руху Ф.А.Сергєєва, який мав партійний псевдонім Артем. Під час Першої та Другої світових воєн підприємство виконувало воєнні замовлення, після чого було двічі відбудовано. Маючи основне представництво у Києві, завод вкладає ресурси і у свої філіали, що розташовані у про­вінційних регіонах України. Нині національна акціонерна холдингова компанія «Артем» - одне із провідних підприємств машинобудівної галузі, яка виготовляє продукцію для України та світу.

In 1892, engineering plant was founded by Kolb-Selets’kyi shareholder (in 1896 under the Ol’shans’kyi leadership was called «Dniprovskyi Machine Building Plant»). In 1922 it received the name of the head of the labor movement F.A.Serhiyev, whose party pseudonym was Artem. During the First and Second World Wars the company carried out military orders, and then it was rebuilt twice. With its main office in Kyiv, the plant does invest resources in its branches located in provincial regions of Ukraine. Currently, the national joint-stock holding company «Artem» – one of the leading enterprises of machine building industry, which meets the products for Ukraine and the world.

Продукція заводу | Company Products На території «Артема» виготовляються авіаційні ра-

Manufactured at «Artem» plant are Air-to-Air missiles,

кети класу «повітря-повітря», протитанкові керовані

anti-tank laser-guided missiles, airborne launchers, aircraft

ракети, авіаційні пускові прилади, електродвигуни, апа-

electric motors, electromechanical drives and actuators,

ратура автоматичного контролю і підготовки до застосу-

electromagnetic contactors: TKD; TKS; KM, KP, control

вання всіх авійційних керованих засобів ураження тощо.

devices, universal ammunition/round counters etc.

Кінотеатр «Київська Русь» CINEMA «KIEVAN RUS»

18


ГH

вулиця

либочицька street lybochyts’ka

Складно уявити, що на місці сучасної вулиці Глибочицької за часів Київської Русі протікала суд­ ноплавна річка, яка живилася численними дже­релами, що збігали з гір. І хоч нині на місці водой­мища транспортна артерія, джерела все ж збереглися і спокійно протікають в колекторах. Сама вулиця була відома ще з кінця XVIII століття, але розбудовуватися почала лише у 1906 році. Історія Глибочицької знає кілька глобальних ре­­кон­­ ст­рукцій: провінція - житловий масив «останньо­го ступеня»– промисловий район. Нині замість ко­­лишніх підприємств, що постачали продукцією на весь Ра­ дянський Союз («Електроприлад», фаб­ри­ка ігра­шок «Побєда», «Київський дріжджовий ком­бі­нат» тощо…), будується «Місто майбутнього» у стилі хай-тек.

19

Difficult to imagine that at the place of present-day Hlubochyts’ka Street in the coarse of Kievan Rus na­vi­ gable river flowed, which was nourished by nu­me­rous sources flowing down from the mountains. Al­though now the transport artery is in place of water body, sources still remain and proceed calmly in re­ser­ voirs. The street itself has been known since the end of XVIII century, but it started rebuild only in 1906. Hlubochyts’ka history knows several global reconstructions: province – housing estate «last degree» – Industrial District. Now instead of the previous companies that supplied with products all the Soviet Union («electrical appliance» Toy Factory «Pobeda», «Kyiv Yeast Plant», etc…), the «City of the Future» in high-tech style is built. Татарка TATARKA


Tatarka Татарка Від вулиці Глибочицької простягається вниз звивиста дорога до Татарки – району із бага­ тою та непростою історією. Серед хмарочосів й елітних котеджів у районі гори Юрковиці досі залишилися одиничні квартали зі старовинними дво- і одноповерховими забудовами (вік деяких з них сягає ста років). Назва «Татарка» з’явилася у ХІХ столітті. Тоді у цій незабудованій частині Лук’янівки осели­ лися сім’ї татар із Поволжя, які втікали від го­ лоду на батьківщині. Спершу з’явилася вулиця Татарська, потім ця місцевість наповнилася «рідними» до неї назвами вулиць: Печенігівська, Половецька. Увагу громадськості ця місцевість привернула у 1911-1913 роках. Тоді на вулиці з колишньою назвою Верхня Юрковська жила сім’я відомого радянського вченого-енциклопедиста й одного із підкорювачів Антарктики Отто Шмідта (зго­ дом вулиця була названа у його честь). Саме тут відбувалися події, на яких базувалася «справа Бейліса» стосовно неправдивого звинувачення єврея Менделя Бейліса у ритуальному вбивстві християнського хлопчика. Відомий письмен­ ник Володимир Короленко у своєму нарисі «На Вулиця Глибочицька HLyBOCHYTS’KA STREET

From the Hlubochyts’ka Street a winding road stretchs down to the Tatarka - district of rich and complicated history. Among the skyscrapers and luxury cottages near Yurkovitsya Mountain isolated quarters still remained with old twoand single-storey houses (age some of them reaches a hundred years). The name «Tatarka» appeared in the XIX century. Then families of Volga Tatars, fleding from hunger at home, settled in the undeveloped part of Lukyanivka. At first Tatars’ka Street appeared, then this place filled with its «native» street names: Pechenihivs’ka, Polovets’ka. The public attention was attracted by this area in 1911-1913 years. Then family of famous Soviet scientist encyclopedic and one of the conquerors of the Antarctic, Otto Schmidt (later the street was named in his honor), lived on the street with the then Verhnya Yurkivska name. Here the events occur, which were based on the «Beilis case» on false charge of Jew Mendel Beilis in ritual murder of christian boy. The famous writer Volodymyr Korolenko in his essay «On Lukyanivka» depicted the situation in which Beilis and other case figures lived.

20


Лук’янівці» зобразив обстановку, у якій жив Бейліс та інші фігуранти справи. Протягом 60 — 80-х років ХХ століття май­ же всю стару забудову, що складалася пере­ важно з одноповерхових будинків, знесено. Зараз же місцевість активно забудовується

Within 60-80th years of the XX century almost all the old building, which consisted mostly of single-storey houses, was demolished. Now the area is actively built up with both rise buildings and cottages, which have nice overlooks of the Dnipro River.

і багатоповерхівками, і котеджами, із яких відкривається чудовий вид на Дніпро.

21

Дім трамвайника (Мала Опера) TRAMMER HOUSE (SMALL OPERA)


Посольство Азербайджану вул. Глибочицька, 24

Embassy of the Azerbaijan Republic Hlybochytska St., 24

Посольство Азербайджану в Києві — офіційне дип­ло­

Azerbaijan Republic Embassy in Kiev - the official diplomatic

матич­не представництво в Україні, яке відповідає за роз-

mission in Ukraine, which is responsible for developing and

виток та підтримання відносин між обома країнами. Нині

maintaining relations between the two countries. Currently,

територія посольства реконструюється. Найближчим ча-

the embassy area is under reconstruction. Soon a park in

сом тут з’явиться парк у східному стилі, названий на честь

the eastern style will appear here, named after the current

президента Азербайджану Гейдара Алієва. Парк буде оз-

President of Azerbaijan Heydar Aliyev. Park will be equiped

доблений трояндами і магноліями, а його родзинкою буде

with roses and magnolias, and its appeal will be in 10-tiered

10-ярусний водограй, що впадатиме у штучне озеро.

fountain that will fall into an artificial lake.

Татарка TATARKA

22


Церкви Лук’янівки Свято-Іоанівський храмовий корпус. Квітучий провулок за ТЦ «Променада». St. Ioanivskyi Temple Building. Kvituchyi Provulok behind the «Promenada» Mall. Церква Св. Миколи «Пам’яті жертв Чорнобиля». Вулиця Нагірна (Татарка). St. Mykola, Memory of the Victims of Chernobyl’ Church. Nahirna Street (Tatarka).

Churches at Lukyanivka Києво-Лук’янівська Федорівська церква, побудована у 1871-1874 у руському стилі. У 1930-х роках церкву зруйнували. Орвучська, 7. Kiev Lukyanivs’ka Fedorivs’ka, Church, built in 18711874 in Rus’ style. In 1930 the church was destroyed. Orvuchska Street, 7. Нині на перетині вулиць Герцена і Мельникова стоїть пам’ятник Іванові Котляревському. У ХІХ ст. на цьому місці стояла каплиця, зведена у пам’ять про аварію, що сталася біля станції Борки у жовтні 1888 року. Тоді сім’я російського монарха дивом залишилася живою, не отримавши сер­йозних поранень. Після цього сотні таких капличок були зведені по всій імперії. In nowadays, at the crossroads of Hertsena and Mel’nykova Streets you can see the monument of Ivan Kot­lya­revs’kyi. In the XIX century at this place was a chapel built in honor of the accident at the station Borki in Oc­to­ber 1888, then the family of the monarch miraculously re­mained alive without receiving serious injuries. In that case throughout all the empire hundreds of chapels were erected. Свято-Покровський монастир. Бехтеревський провулок, 15. Проїзд від станцій метро «Лук’янівська», «Май­дан Не­залежності» – тролейбуси № 16, 18 до зупинки «Бех­те­ рів­сь­кий провулок». Від станції метро «Контрактова площа» – трамваєм № 14, 18 до зупинки «Вулиця Соляна». St. Pokrovs’kyi Monastry. Bekhterivs’kyi Provulok, 15. Ride from the subway stops «Lukyanivs’ka», «Maydan Nezalezhnosti» by trol­ ley­buses №16, 18 to «Bekhterivs’kyi Provulok» From the subway stop «Kontraktova Ploscha» - tramways №14, 18 to «Solyana Street»

23

Сервіс service


Готелі Готель «НІка-СервІс». Вул. Олександра Довженка, 16. Тел.: (044) 456-33-67, (044) 241-92-00. Готель «Камелот». Вул. Мельникова, 4. Тел.:

Hotels Hotel «Nicka-Service». Alexander Dovzhenko Street, 16. Tel.: (044) 456-33-67, (044) 241-92-00. Hotel «Camelot». Mel’nikova Street, 4. Tel.: (044)

(044) 455-94-67, 455-94-68. Сайт: www.kamelot.in.ua.

455-94-67,

E-mail: kamelot@kamelot.in.ua. Чотиризірковий го­тель

E-mail: kamelot@kamelot.in.ua. Four-star hotel near

пропонує своїм гостям 11 комфортабельних номерів,

historical centre of Kyiv offers for its visitors eleven really

оснащених міні-баром, телефоном, те­ ле­ ві­ зором і

comfortable rooms, equipped with mini-bar, telephone, TV

ваннами-джакузі.

and jacuzzi.

455-94-68.

Website:

www.kamelot.in.ua.

Міні-готель «Лук’янівський». Вул. Бі­ло­ру­сь­

Mini-hotel «Lukyanivs’kyi». Belarus’ka Street, 3,

ка, 3, 3-й поверх. Тел.: (044) 483-94-97, (050) 381-71-23.

3rd floor. Tel.: (044) 483-94-97, (050) 381-71-23. Web­

Сайт: www.superhotel.kiev.ua. E-mail: superhotel@ukr.net.

site: www.superhotel.kiev.ua. E-mail: superhotel@ukr.net.

Готель розташований у 100 метрах від станції метро й

Hotel is Located in 100 meters from the subway stop «Lukya­

знаходиться поблизу історичного центру Києва. 33 но-

niv­s’ka» and is near the historical center of Kyiv. 33 rooms

мери від економ-класу до класу люкс оснащені ліжками

from economy to luxury are equipped with beds with

з ортопедичними матрацами, кондиціонерами, 32’ LCD

orthopedic mattresses, air conditioning, 32’ LCD TV,

телевізорами, DVD плейерами.

DVD players.

Ресторани, фаст-фуд Restaurants, Fast Food Ресторан-караоке «Лучано». Вул. Дег­тя­рів­

Restaurant-karaoke «Luciano». Deh­tya­riv­s’­

сь­ка, 33В. Тел.: (044) 220-12-41. Європейська кухня та

ka st., 33c. Tel.: (044) 220-12-41. European cuisine and a

про­фе­сійна караоке-система найвищого класу.

professional karaoke system of the highest class.

Макдональдс. Вул. Мельникова, 3. Тел.: (044)

McDonalds. Mel’nikova st., 3. Tel.: (044) 230-27-

230-27-44. Всесвітньовідома мережа фаст-фудів готує

44. The world-known fast food network offers delicious

смачні сніданки всього лише за 3 хвилини.

breakfasts in just 3 minutes.

Ресторан «Блінофф». Вул. Мельникова, 83. Тел.: (044) 537-27-30. Найсмачніші млинці з wi-fi саме тут. Церкви Лук’янівки Churches at lukyanivka

Restaurant «Blinoff». Mel’nikova st., 83. Tel.: (044) 537-27-30. Most delicious pancakes with wi-fi just here.

24


Шопінг. Розваги. Мистецтво ТОРГІВЕЛЬНИЙ центр «променада». Вул. Овручська, 18. Тел.: (044) 455-89-55.

Shopping. Entertainment. Art Shopping center «Promenada». Ovruchs’ka st., 18. Tel.: (044) 455-89-55

ТОРГІВЕЛЬНИЙ центр «Квадрат на Лук’я­нів­ ці». Вул. Білоруська, 2. Тел.: (044) 4618048.

Shopping center «Square at Lukyanivka». Belarus’ka st., 2. Tel.: (044) 4618048

Торговий дім «Аксіома-Техно». Вул. Дег­тя­ рівська, 33-Б. Тел.: (044) 332-30-41, (050) 414-40-70. Цирк «Кобзов». Cтанція метро «Лук`янівська». Вул. Дегт­я­рівсь­ка, 7а.

Trading House «Axioma-Techno». Deh­tya­ rivs’ka st., 33b. Tel.: (044) 332-30-41, (050) 414-40-70 Circus «Kobzov». «Lukyanivs’ka» Subway Stop, Deh­ tya­rivs’ka st., 7a.

Крамниці

Магазин «ПІРО-СИНТЕЗ». Вул. Глібова, 4/10Б.

Shops

Shop «PYRO-SYNTHESIS». Glebov st., 4/10B. Tel.:

Тел.: (044) 228-57-57 (цілодобова доставка). Фейєрверки,

(044) 228-57-57 (round the clock delivery). Fireworks,

піротехніка, мортири, ракети, повітряні ліхтарики,

pyrotechnics, mortars, rockets, air torches, Roman candles

римські свічки і багато всього іншого.

and much more.

Магазин «Буржуй». Вул. Коперника, 16А. Тел.: (044) 536-17-91 Супермаркет «Сільпо». Вул. Білоруська, 2. Тел./факс.(044) 585-79-47 Супермаркет «Сільпо». Вул. Дорогожицька, 2. Тел.: (044) 593-03-18

Supermarket «Silpo». Belarus’ka st., 2. Tel./Fax. +38 (044) 585-79-47 Supermarket «Silpo». Dorogozhyts’ka st., 2. Tel.: (044) 593-03-18

Центри обслуговування Центр обслуговування абонентів «Київ­ стар». Вул. Мельникова, 1. Телефон: (044) 483-80-84 Туристичне агенство «УспехТур». Вул. Якіра, 13, офіс 303. Тел.: (044) 503-30-21

25

Shop «Bourgeois». Kopernyka st., 16A. Tel.: (044) 536-17-91

Service Centers Customer Service Center «Kyivstar». Mel’ni­ kova st., 1. Tel.: (044) 483-80-84 Travel agency «UspehTUR». Yakira st., 13, office 303. Tel.: (044) 503-30-21 Щекавиця schekavytsya


1. Вулиця Лук’янівська Lukyanivs’ka Street 2. Стінка із графіті Subway Stop Lu­kya­nivs’ka 3. Макарівська церква St. Makar Church 4. Лук’янівський житловий масив Lukyanivs’kyi House Unit 5. Мечеть Ар-Рахма Ar-Rakhma, Mosque 6. Київський некрополь Kyiv Necropolis 7. Вулиця Олегівська Olehivs’ka Street 9. Панорама Києва Kyiv Panorama

26


Щекавиця Schekavytsya


Гора Щекавиця – це живописна місцевість між Татаркою і Подолом, що славиться ба­ гатою історією та чудовими краєвидами на Дніпро і лівий берег Києва. Як свідчать легенди, саме тут зароджувався Київ. Най­ популярніша версія походження назви – від князя Щека, який зі своїми братами Києм, Хоривом та сестрою Либідь оселився на київських схилах. Після монголо-татарської навали, що ста­ лася 1240‑го ро­ку, спустошену гору засе­ли­ли землероби: на пласких частинах гори виро­щу­ вали хліб, а на схилах – виноград. У 1619-тому та 1845-тому роках були дві хви­лі заселення гори, обидві пов’язані з затоп­лен­ням Подолу Дніпром. Сьогодні таке рішення здається див­ ним, адже ще до 912‑го року (коли ймовір­но помер князь Олег) Ще­ка­ви­ця була відома як «Місто Мертвих» (або Київський Некрополь),

Shchekavytsya Mountain - a picturesque area between Tatar and Podol, famous by its rich history and amazing views of the Dnieper River and Kyiv left bank. According to the legend, here Kyiv did emerge. The most popular version of the origin of the name - from Schek Prince, who with his brothers Kyi, Khoryv and Lybid sister settled in Kiev hills. After the Mongol invasion, which occurred in 1240, farmers settled the devastated mountain: on flat parts of the mountain crops were grown, and on slopes - grapes. In 1619 and 1845, there were two waves of settlement of the mountain, both linked to Podol flooding by Dnieper. Nowadays, this decision seems strange, because even before the 912 (when Prince Oleg probably died) Shchekavytsya was known as the «The City of the Dead» (or Kyiv Necropolis), on which in the early XX century Orthodox,

І Дніпро, і кручі... The Dnieper’s plunging shore Як відомо, на Щекавиці планувалося похован­ ня Тараса Шевченка, адже навіть зараз (незва­ жаючи на щільну забудову гори) звідти «видно і Дніпро, і кручі». As its known, on Shchekavytsya Taras Shev­chen­ ko burial was planned, because even now (despite the dense mountain building) «The Dnieper’s plunging shore» are seen from here. Мапа map

28


на якому до початку ХХ століття мирно співіснували православний, старообрядницький, католицький, іудейський і магоме­тан­сь­кий цвинтарі. Вважається, що гора несе особливо сильну енергетику. Тут шукали натхнення ві­до­мі митці, відмолювали гріхи церковнослужителі, шукали творчих імпульсів і прості містяни. Щекавиця досі залишається улюб­ леним місцем відпочинку киян. У 1980-х роках усі старі забудови були знесені, а на їхньому місці збудований житловий комплекс «Лук’янівський». При цьому, більшість старих ву­ лиць і провулків була знесена чи перепланована (серед них вулиці Чмелів Яр, провулки Укісний, Лук’янівський, Перехресний). Нині на південному схилі Щекавиці роз­бу­до­вує­ ть­ся «Місто Майбутнього» у стилі хай-тек. Один із хмарочосів «Міракс-Плаза» має стати найвищою будівлею в Україні: 46 поверхів із загальною висо­ тою близько192 м.

Old Believers, Catholic, Jewish and Islamic cemetery peacefully existed. It is believed that the mountain has especially strong energy. Here famous artists searched for inspiration, clergymen prayed for forgiveness their sins, and city dwellers were seeking creative impulses. Shchekavytsya still remains a favorite holiday destination of Kyivans. In the 1980s, all the old buildings were demolished and at their place residential complex «Lukyanivka» was built. Meanwhile, most of the old streets and alleys were demolished or replanned (including Chmeliv Yar Street, Ukysnyi, Lukyanivs’kyi, Perekhrestnyi lanes). Today, on the Shchekavytsya southern slope «Future City» in the high-tech style is built up. One of skyscraper «Mirax-Plaza» should become the tallest building in Ukraine: 46 floors with a total height of about 192m.

Важливі установи | Main institutions ЖЕК Татарка № 1007 КП Шевченківського району; Спор-

мов) (Лук’янівська, 46) | Spiritual Directorate of Muslims of

тивний клуб «Сучасник» (Лук’янівська, 5) | Housing office

Ukraine, Irshad, a specialized school (in-depth study of Arabic and

«Tatarka» №1007 of Shevchenkivs’kyi District; Sports Club

English) (Lukyanivs’ka, 46).

«Sychasnyk» (Lukyanivs’ka, 5)

Департамент ДАї МВС (Лук’янівська, 62) | Department

Церква Адвентистів сьомого дня (Лук’янівська, 9б) |

of Traffic Police (Lukyanivs’ka, 62).

Church of Seventh-Day Adventists (Lukyanivs’ka, 9B).

Державна інспекція Шевченківського району (Оле­гів­

Дитячий садок № 28 (Лук’янівська, 13) | Daycare

сь­ка, 32б) | State Roads Inspection of Shev­chen­kiv­s’kyi

(childrengarden) № 28 (Lukyanivs’ka, 13).

District (Olehivs’ka, 32B).

Духовне управління мусульман України; Іршад, спе­ціа­лі­­зо­­ва­

ВАТ Радіо і Телебачення (Олегівська, 34б) | JSC Radio and

на школа (з поглибленим вивченням арабської та англійської

Television (Olehivs’ka, 34B).

29

Легенди про засновників Києва LegendS of the Kyiv founders


Легенда про засновників Києва Кия, Щека, Хорива та сестру їхню Либідь Як вже було сказано, за однією із легенд, Щекавиця названа у честь князя Щека. Нестор Літописець у «Повісті временних літ» зазначає: «І було троє братів: ім’я одного було Кий, другого – Щек і третього – Хорив, а сестра їхня – Либідь. Сидів Кий на горі, що нині зветься Боричивим узвозом, а Щек сидів на горі, що нині зветься Щековицею, а Хорив на третій горі, що названа в чеcть його Хоревицею. І звели вони місто у честь старшого свого брата, і дали йому назву Київ». За однією із версій, не Щекавиця була названа у честь одного з братів, а навпаки: Нестор Літописець дав Щекові ім’я відповідно до місця його князювання.

Легенда про віщого Олега Друга легенда також описана у «Повісті Временних Літ». Вона розповідає про князя Олега (часто можна зустріти альтернативні топоніми Щекавиці: «Олегова гора», «Олегівка» тощо). За леген­ дою, волхви віщували Олегу смерть від його улюбленого коня. Олег наказав коня годувати, але до нього не підпускати. За п’ять років, після походу на греків, Олег дізнався, що кінь помер. Посміявшися з волхвів («…брехня все те, що придрікли волхви: помер мій кінь, а я лишився жити.»), князь прийшов до костей свого коня: «Так вот где таилась погибель моя! // Мне смертию кость угрожала! // Из мертвой главы гробовая змия, // Шипя, между тем выползала; // Как черная лента, вкруг ног обвилась, // И вскрикнул внезапно ужаленный князь» (О.Пушкін, «Пісня про віщого Олега»). Закінчуєтсья історія тим, що від укусу Олег захворів і згодом помер. «Оплакували його всі люди плачем великим. І понесли його, і поховали на горі, що Щекавицею зветься. І спочив він на горі, що славу має могилою Олеговою».

Щекавиця Schekavytsya

30


Legend of the founders of Kyiv Kyi, Schek, Khoryv and their sister Lybid As already mentioned, in one of the legends Shchekavytsya was named in honor of Schek Prince. Nestor Litopysets’ in the «Tale of Bygone Years» provides: «There were three brothers: one had the name of Kyi, the second - Schek and third - Horeb, and their sister - Lybid. Kyi sat on a mountain, which is now is called Borychiv Uzviz, and Schek sat on the hill, which now is called Shchekavytsya and Horeb - on the third hill, which is named in his honor Horevytsya. And they erected the city in honor of the elder brother, and gave it the name of Kyiv». According to one version, Shchekavytsya hadn’t been named in honor of one of the brothers, and on the contrary: Nestor Litopysets’ gave Schek name according to the place of his reign.

Legend of Prophetic Oleg The second legend is also described in the «Tale of Bygone Years» and it talks about Prince Oleg (you can often find an alternative toponyms of Shchekavytsya «Oleg’s Mountain», «Olegivka» etc.). According to the legend, the magi heralded death of Oleg from his loved horse. Oleg commanded to feed the horse, but keep it away from him. Five years after campaign against Greeks, Oleg learned that the horse died. Chuckling on the magi («... it is a lie that Magi told: my horse is dead, and I was left to live.»), the prince came to the bones of his horse: «Did really wiseman suppose I’ll die // Because of the heap of old bones?!” // …A serpent crawled out of skull from inside // With hissing that everyone knows; // Like funeral ribbon, twined round his leg, // And made him the victim of sudden attack.» (A.Pushkin, «Song of Prophetic Oleg»). Story ends with because of the bite Oleg falled in ill and subsequently died. «Wept for his people all sore. All they took him and buried on the mountain that is called Shchekavytsya. There are still five, that glory is the grave of Oleg».

31

Лук’янівський Lukyanivs’kyi House Unit


Л L масив

ук’янівський housing unit ukyanivs’kyi

Лук’янівський масив – один із найживописніших

жит­ лових масивів Києва, що розміщується на південній та західній частині гори Щекавиці.

Тут мешкали ремісники, татари, жителі Подолу, які тікали від затоплень. На татарському ринку «Шу­ рум-Бурум», що існував до 1940-го року, можна

було придбати продукцію, виготовлену місцевими жи­телями: шкіряні вироби, випічку, східні солодощі. У 80-х роках ХХ століття архітектором Людми­ лою Кравцовою був створений проект забудови Щекавиці художніми майстернями. Велику части­ ну мешканців навіть було відселено, старі будівлі знесено, утім проект так і не був втілений у життя. У 1984 році на Щекавиці починається розбу­

дова нового житлового масиву, у зв’язку з чим усі старі вулиці було переплановано або лік­ві­ довано. Незважаючи на щільну забудову, тут знайшлося місце для невеликіих садків, клумб, дитячих майданчиків.

Lukyanivs’kyi housing unit is the one of the most picturesque residential areas in Kyiv, which is located on the southern and western parts of Mountain Shchekavyt­sya. Long time, there lived artisans, Tatars, hem residents who fled flooding. In Tatar market «Shurum-Burum» that existed to the 1940 year, citizens buyed the products of local provinces: pastries, oriental sweets, leather goods. In the 80-th years of the XX century architect Lyud­ mila Kravtsova was created the project development: the art workshops at Shche­ kavytsya. Most of the residents were even evacuated, old buildings demolished, ho­we­ver the project was never implemented in practice. In 1984 at Shchekavytsya to started to build a new housing unit and therefore all the old street was replanned or eliminated. Despite the tight construction, there is enough space for small gardens, flower beds and children’s playgrounds.

Лук’янівські графіті Graffiti at Lukyanivka У червні 2004 року у підніжжі Щекавиці, на вулиці

In June 2004, at the foot of Mountain Shchekavytsya,

Лук’янівській, відбувся Вуличний фестиваль графіті.

outside Lukyanivs’ka Street was the first festival of graffiti.

Перші графіті належали групі «Пся Крев» (художники

The first graffiti belonged to the group «Psia Krew» (artists

Lodek, Kiot, Jura Maraudeur, Homer). Відтоді сіра стінка

Lodek, Kiot, Jura Maraudeur, Homer). Since than, the

стала яскравим символом масиву, до неї стягується

big gray wall is a bright symbol of the housing unit and

київська молодь для вивчення, фотографування та

Mountain, all young people of Kyiv is charged here to learn

створення нових стріт-артів.

photography and fresh street art tendentions.

33

Свято-Макарівська церква St.Makar church


СМ

церква

SM

church

вято- t. акаr акарівська

Історія церкви бере початок з кінця ХІХ століття:

К.Терлецький запланував на території свого прихо­

ду збудувати церковну школу в честь Св.Макарія. Для будівництва довелося зрізати маківку гори

Юрковиці, дерев’яний кістяк був перенесений з

храму Святого Дмитра Ростовського. Власне ос­ вячення черкви відбулося 30 листопада 1897 року. За радянської влади було вкрадено куполи, роз­ стрі­ляно настоятеля, а у 1938 церкву перетворено на шорний цех. Богослужіння відновили у 1942 році. Нині це єдині вціліла дерев’яна церква у Києві.

The history of church dates back to late XIX century: K.Terlets’kyi planned in his ward to build church school in honor St. Makar. For the construction was cutted the tip of Yurkovitsa Moun­ tain, wooden skeleton was moved from the church of St. Dmitri of Rostov. Actually, the dedication of church was held on November 30, 1897. During the Soviet regime was stolen canopy, shoted the prior, and in 1938 church converted to a saddlery shop. Worship resumed in 1942. Now it only survived a wooden church in Kiev.


Некрополь KyivNecropolis Київський

На Щекавиці по вулиці Пог­рі­ба­ль­ній (нині Оле­

гівсь­ка) з 1772 року починаються масові похован­ ня. Тут мирно співіснували цвинтарі кількох ві­рос­

по­ відань, а за десять років був зведений храм Усіх Святих. Деякий час цвинтар був централь­

ним, тут були поховані видатні діячі культури та науки. Після реконструкції Щекавиці більшу ча­ стину цвинтаря було знесено, а на цьому місці збудовано житловий масив. Останнім часом підтримується

лише

мусульманська

час­ ти­ на

цвинтаря (до нього примикає мечеть Ар-Архма).

35

On Shchekavytsya Mountain, at Pohribal’na Street (now Olehivs’ka) in 1772 was starting the mass graves. In this place lived in harmony cemetery of several denominations, for ten years was built church of All Saints. For a time it was central cemetery, there were buried prominent figures of culture and science. After reconstruction most of the cemetery was demolished, at this place was built housing unit. Recently, supported only Muslim part of the cemetery (it is adjacent the mosque Ar-Arhma).

Християнські свята у 2012 році Christian Holidays in 2012


Православні Свята у 2012 році Orthodox Church Holidays in 2012 СІЧЕНЬ

January

Передсвято Різдва Христового

2

Forefeast Christmas

Святий вечір

6

Christmas Eve

РІЗДВО ІСУСА ХРИСТА

7

Nativity of Jesus Christ

Собор Пресвятої Богородиці

8

Domnica the Righteous of Constantinople

Хрещенський Святвечір

18

Eve of Theophany.

ХРЕЩЕННЯ ІСУСА ХРИСТА

19

BAPTISM OF JESUS ​​CHRIST

Собор Предтечі і Хрестителя Іоана

20

Synaxis of the Holy Glo­rio­us Prophet and Baptist John

Великомучениці Тетяни

25

Martyr Tatiana the Deaconess

ЛЮТИЙ

February

КВІТЕНЬ

april

Передсвято Благовіщення Пресвятої Богородиці

6

Forefeast of the Annunciation

БЛАГОВІЩЕННЯ ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ

7

THE ANNUNCIATION TO THE MOST-HOLY THEOTOKOS

Вербна неділя. Вхід Господній у Єрусалим

16

Passion Week. Entry of the Lord in Jerusalem

Великий понеділок Страсна седмиця

17

Great Monday Holy Week

Чистий четвер Спомин Тайної Вечері

20

Maundy Thursday Re­mem­ be­ring the Last Supper

Страсна п’ятниця. Спомин Страстей Го­ спода Ісуса Христа

21

Great and Holy Friday. Remembering the Passion of the Lord Jesus Christ

ВЕЛИКДЕНЬ

23

EASTER, PASCHA

Седмиця 34-а після П’ятдесятниці

6

34 Week of the Prodigal Son. Fast Free

Світлий понеділок. Великодній тиждень

24

Bright Monday. Pascha week

Собор свтт. Василія Ве­ ликого, Григорія Богосло­ ва та Іоана Златоустого

12

Synaxis of the ETHC Basil the Great, Gregory the Theolo gian and John Chrysostom

Антипасха. Неділя друга після Пасхи

30

Antipascha. Second Sunday after Pascha

СТРІТЕННЯ ІСУСА ХРИСТА

15

Presentation of Jesus Christ

Седмиця сирна (масляна)

27

Maslyana (Sedmytsya).

БЕРЕЗЕНЬ

march

Неділя сиропусна. Прощена неділя

5

Sunday Cheesefare. Forgiveness Sunday

Початок Великого посту

6

Beginning of Great Fast

Хрестопоклонна Неділя

26

Cross Sunday

Київський Некрополь Kyiv Necropolis

ТРАВЕНЬ

may

Радониця. Проводи Поминання померлих

2

Ancestral Tuesday — “Provody”

Віддання свята Пасхи

31

Leavetaking of Pascha

ЧЕРВЕНЬ

june

ВОЗНЕСІННЯ ГОСПОДНЄ

1

ASCENSION OF THE LORD

День Святої Трійці. П’ятдесятниця

11

PENTECOST–Trinity Sunday

ДЕНЬ СВЯТОГО ДУХА

12

Feast day of the Holy Spirit

36


Неділя 1-ша Всіх святих

18

1st Sunday of All Saints

Неділя 2-га Всіх свя­ тих землі Української

25

2nd Sunday of All Saints of Rus’-Ukraine

ЛИПЕНЬ

july

Різдво Іоана Предтечі

7

Nativity of John the Baptist

Першоверховних ап. Петра і Павла

12

The Holy, Glorious Apostles, Peter and Paul

СЕРПЕНЬ

august

Свято Всемилостиво­ го Спаса та Пресвятої Богородиці. Семи мчч. Макавеєвих. Початок Успенського посту. День хрещення України-Руси

14

Преображення Господнє

19

THE HOLY TRANS­FI­ GURATION OF Jesus

Успіння Пресвятої Богородиці

28

THE DORMITION OF HOLY VIRGIN MARY

ВЕРЕСЕНЬ

Precious Holy Saviour and the Blessed Virgin. Seven Martyrs. Makaveyevyh. The beginning of the Assumption Fast. Day of the Baptism of UkraineRus

september

Віддання свята Успіння Пресвятої Богородиці

5

THE DORMITION OF THE THEOTOKOS of VIRGIN MARY.

Сікновення глави пророка Іоана

11

Uncovering of the Relics of Ven. Job

Церковне новоліття

14

Ecclesiastical New Year

Різдво Пресвятої Богородиці

21

THE NATIVITY OF THE HOLY VIRGIN MARY

37

Воздвиження чесного Хреста Господнього

27

ЖОВТЕНЬ

THE EXALTATION OF THE LIFE-GIVING CROSS OF THE Jesus

october

Собор преподоб­ них отців КиєвоПечерської лаври, в Ближніх печерах спочилих

11

Synaxis of the Ven. Fathers of the Kyivan Caves Mon astery, whose relics are in the Near Caves

ПОКРОВА ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ

14

The Pokrova of the Virgin Mary

Апостола Фоми

19

Holy Apostle Thomas

ЛИСТОПАД

november

Димитрівська по­ минальна субота. Казанської ікони Божої Матері

4

St. Demetrius Soul Saturday. Kazan Icon of the Most Holy Theotokos

Преподобного Несто­ ра Літописця

9

Martyr Nestor of Thessalonica

Заговини на Різдвяний піст

27

Christmas Eve of the Apostles Fast

Початок Різдвяного посту

28

Beginning of nativity fast (Advent)

ГРУДЕНЬ

december

Введення в Храм Пресвятої Богородиці

4

The entry of the Holy Theo­tokos into the temple.

Святителя Миколая

19

St. Nicholas

Мечеть Ар-Рахма Mosque Ar-Rakhma


ахма АAр-Рr-R акhma мечеть

mosqu

Перша київська мечеть Ар-Рахма (у перекладі

«Милосердя») будувалася більше ста років. Ще у 1897 році була вчинена перша спроба будівництва мечеті, але мусульманській громаді вдалося відкрити лише молитвенний дім на Подолі, по вулиці Мирній (вулиця була ліквідована на по­ чатку ХХ століття). Це був дерев’яний дім у два поверхи, молитовний зал знаходився на другому поверсі будинку і займав три квартири. У 1992 році під час проведення першого з’їзду мусульман України було закладено пер­ ший камінь у фундамент мечеті. У 1998 році на території нинішньої мечеті було збудовано тим­ часове молитовне приміщення. У 2001 році під час святкових молитов взяло участь більше двох тисяч вірян, після чого було прийнято рішення розширити приміщення. У листопаді 2011 року мечеть була відкрита для трьох тисяч мусульман. Були збудовані мо­ли­товний зал, мінарет висотою 27 метрів, ад­мі­ніс­тративний корпус, медресе (учбовий заклад, що виконує функ­ції середньої школи та му­сульманської ду­хов­ ної семінарії), ісламську бібліотеку.

Християнські свята у 2012 році Christian Holidays in 2012

First Mosque in Kyiv Ar-Rakhma (translated as «Mercy») was built over a hundred years. Back in 1897, was made the first attempt to build a mosque, but the Muslim community could only open spiritual house at the Podil, on hte Myrna Street (the street was eliminated in the early XX century). It was a wooden house on two floors with the prayer hall that was located on the second floor and held for three apartments. In 1992, during the first congress of Muslims of Ukraine was laid the foundation stone of the mosque. In 1998, on the territory of present mosque was built temporary prayer room. In  2001, during the holiday prayers were attended by more than two thousand muslims, and then was decided to expand the space. In November 2011 the mosque was open for three thousand Muslims. Were built the prayer hall, minaret height of 27 meters, administrative building, madrasa (educational institution that serves high school and Muslim seminary) and Islamic library.

38


вулиця олегівська і радіовишка, новобудови

Олегівська вулиця

Olehivs’ka street

Вулиця Олегівська – тихий київський закуток, у якому співіснують старі забудови кінця ХІХ- по­ чатку ХХ року та шикарні новітні котеджі. У дав­

нину на схилі гори від Олегівської відходила

ву­ лиця Мирна, яка нині забудована приватни­ ми будівлями (вулиця проглядається на фо­то­г­ рафіях кінця ХХ століття).

Кілька століть поспіль вулиця примикала до центрального цвинтаря й носила назву Пог­рі­ба­ ль­на. Згодом, її перейменували на честь князя Олега, який за легендою похований на Щекавиці.

39

Olehivska Street is a quiet nook in Kyiv, where old buildings of the late XIX and early XX xenturies are coexist with modern ultranew cottages. In the old days on the hillside from Olehivs’ka betrayed the Myrna Street, which is currently built private buildings (you can see the street at the photos of the late XX century). Several centuries the street adjacent to the Central Cemetery and was called Pohribal’na. Subsequently, it was renamed in honor of Prince Oleg, who according to legend was buried at Shchekavytsya. Панорама Києва Kyiv Panorama


Панорама Києва Окрім безлічі історичних пам’яток, якими

від вулиці Олегівської, 42, праворуч і у сторо­

наділена Щекавиця, гора відома багатою при­

ну гаражів; а найкоротший (але найкрутіший)

родою (тут збереглося багато рідкісних рослин

шлях – від станції метро «Тараса Шевченка», від

і тварин) та найширшою панорамою Києва у

двору на вулиці Нижньоюрковської, 3

270 градусів. Звідси відкривається незабутній

У пошуках натхнення тут блукали Паустовсь­

вид на житлові масиви Виноградар, Оболонь,

кий, Булгаков, Врубель. Гора і справді має

Троєщину, Березняки і, власне, Поділ.

магічні властивості. За численними свідченнями,

Підходи до гори знайти досить складно – вони

вона згладжує неврози, негативні емоцій, жи­

сховані за старими гаражами й зеленими насад­

вить енергетику людини, позбавляючи від тяж­

женнями. Є три найвідоміші входи на відкриті

ких хвороб. Тому протягом всього року бага­

частини гори: від вулиці Лук’янівської (між до­

то людей приходять сюди, щоб відпочити від

мами 46 та 64) біля мусульманського цвинтаря;

буденності, зайнятися медитаціями.

Олегівська вулиця Olehivs’ka Street

40


k yiv panorama

In addition to many historical attractions that endowed Shchekavytsya, mountain known because of rich nature (there remain many rare plants and animals) and the broadest view of Kyiv in 270 degrees. It offers an unforgettable view to the housing units Vynohradar, Obolon’, Troyeschyna, Bereznyaky and, actually, Podil. Roads to the mountain is difficult to find they are hidden behind the old garages and green areas. There are three entrances to the most famous open parts of the mountain: from the street Lukyanivs’ka (between houses 46

41

and 64) near the Muslim cemetery, from the street Olehivs’ka, 42, and in the right side of the garages, and short (but toughest) way - from the subway stop «Tarasa Shevchenka», from the yard outside Nuzhnyojurkivs’ka Street, 3 In searches of inspiration here wandering Paus­ tov­s’kyi, Bulhakov, Vrubel’. The mountain really has magical properties. By many accounts, its eliminates the neuroses, the negative emotions feeding the power of man, saving from serious diseases. Therefore, throughout the year many people come here to relax from everyday life and to meditate. Сервіс service


Готелі

Hotels

Готель «Хостел на Татарці». Вул. Лук’я­нівсь­

Hotel «hostel at tatarka». Lukyanivs’ka Stret,

ка, 77. Хостел – ідеальне і недороге місце розташуван-

77. Hostel – the perfect and inexpensive location for the

ня для індивідуальних гостей і груп, які приїжджають

individual guests and groups who come to the Kyiv, the

в прекрасну столицю України Київ.

beautiful capital of Ukraine.

Готель «Хостел Київ» . вул. Артема 52-А, кор-

hotel «hostel kyiv». Artema Street, 52-А,

пус 2, адміністратор кім. 813. Найкраще місце для го-

building 2, room administrator. 813. The best place for

стей столиці: неймовірні види з вікна, сервіс найвищо-

guests: the incredible views from the window, the highest

го рівня. Чотиризірковий готель у центрі міста виконає

level of service. Four-star hotel in the city center will fulfill

усі ваші найнесподіваніші забаганки.

all your most unexpected whims.

Готель “Арт-Готель”. Вул. Сім’ї Хохлових, 1.

hotel “Аrt-hotel”. Simyi Khokhlovykh Street, 1.

Тел.: +38 (044) 593-73-77. Кількість кімнат у нашому

Теl.: +38 (044) 593-73-77. Number of rooms in our hotel -

готелі – 17. Мінімальна ціна номера – 370. Арт-готель

17. The minimum price of any room - 370. Art hotel is

бізнес класу в Києві, 10 хв. від ст. метро Лук’янівка.

the business hotel in Kiev: there are 10 min. from subway

Арт-готель має 17 номерів від Економ до Люкс класу.

stop Luk’yanivka. Art Hotel has 17 rooms from economy

Усі номери АРТ-отеля обладнані кондиціонерами. У 10

to luxury class. All rooms in ART-hotel are air conditio­

хвилинах ходьби знаходиться Київський зоопарк, парк

ning. In 10 minutes walk from the Kyiv zoo, a park named

імені Пушкіна.

after Alexander Pushkin.

Ресторани, фаст-фуд Restaurants, Fast Food Ресторан турецької кухні «Мармарис».

Ресторан турецької кухні «Мармарис».

Вул. Глибочицька, 40. Тел. (044) 586-42-33. Ку­ то­ чок

Hlubochyts’ka Street, 40. Tel. (044) 586-42-33. The Solar

сонячної Туреччини на Подолі, в якому Ви змо­жете по-

corner of Turkey at the Podil in Kyiv, Ukraine, where you

куштувати найкращі страви турецької, азер­байд­жан­

can taste the best dishes of the Turkish, Azeri and European

сь­кої та європейської кухні.

cuisine.

Ресторан «Суші. Домашня кухня». Вул.

Restaurant

«Sushi.

Home

Kitchen».

Глибочицька, 20. Тел.: (044) 586-42-56. Смачні суші та

Hlubochyts’ka Street, 20. Tel.: (044) 586-42-56. Delicious

страви домашньої кухні зі смачнішим у Києві пивом.

sushi and home cooking with delicious beer in Kiev.

Панорама Києва Kyiv Panorama

42


Шопінг. Розваги. Мистецтво Федерація

перукарського

мистецтва.

Пров. Косогірний, 4. Тел.: (044) 417-42-20.

Shopping. Fun. Art Hairdressing Mastering Federation. Ko­so­ hirnyi Provulok, 4. Tel.: (044) 417-42-20.

музей сучасного мистецтва україни.

Museum of Contemporary Art of Ukraine.

Вул. Глибочицька, 17. Графік роботи: з 11.00 до 19.00 щод-

Hlubochyts’ka Street, 17. Open: from 11.00 to 19.00 every

ня, крім понеділка. Вартість квитків: для студентів 5 грн,

day except Monday. Tickets: 5 UAH for students, free

безкоштовний вхід для дітей до 16 років і пенсіонерів.,

admission for children under 16 and pensioners., Employees

працівників музеїв і галерей. Екскурсії для дорослих 50

of museums and galleries. Tours for adults 50 USD, 35 USD

грн, для студентів 35 грн, для школярів 25 грн. Лекційні

for students, for students 25 USD. Lecture services 20 USD.

послуги 20 грн. Фотографування (без спалаху) 30 грн.

Photography (without flash) 30 USD.

Крамниці

Магазин побутової техніки та елек­т­ро­ ніки «Ельдорадо». вул. Глибочицька, 44.

Виномаркет «Поляна». Вул. Глибочицька, 44. Тел.: (044) 425-91-32.

Shops

Shop of the home appliances and elec­t­ro­ nics «Eldorado». Hlubochyts’ka Street, 44. Vynomarket «Polyana». Hlubochyts’ka Street, 44. Tel.: (044) 425-91-32.

Гіпермаркет «ФоксМарт». Вул. Глибочицька, 53. Тел.: (044) 251-70-00. Магазин «Подорожник» ПП «Автопрофі». Вул. Глибочицька, 53. Тел.: (044) 417-26-35. Магазин «ЭКСТРЕМ СТАЙЛ». Вл.Глубочицька, 53. Тел.: (044) 251-71-11. Сайт: www.extremstyle.ua.

Центри обслуговування Центральний офіс мережі салонів краси

Hypermarket «FoksMart.» Hlubochyts’ka Street, 53. Tel.: (044) 251-70-00. Shop «Plantain» PE «Autoprofi.» Hlubochyts’ka Street, 53. Tel.: (044) 417-26-35 Shop «Extreme STYLE.» Hlubochyts’ka Street, 53. Tel.: (044) 251-71-11. Website: www.extremstyle.ua

Service Centers

Central office network of beauty sa­

«Londa» фірма «Крокус». Пров. Косогірний, 4, офіс

lons «Londa» Company «Crocus.» Ko­so­hirnyi

22. Тел.: (044) 417-42-20

Pro­vulok, 4, office 22. Tel.: (044) 417-42-20

ДП «Формула безпеки». Вул. Глибочицька, 53

43

SE «Formula bezpeky.» Hlubochyts’ka Street, 53 Поділ Podil


Поділ Podil


Поділ – один із найдавніших районів Києва, що простягається вздовж Дніпра і Київської гавані, гір Старокиївської, Замкової, Щекавиці, Юрковиці від вулиці Заводської до Пішохідного мосту. На­ зва походить від старослов’янського «подол», що означає «низина, низинна місцевість». З давніх-давен територію населяли ремісники та річковики. До перепланування місцевості у 1811 році тут перева­ жали звивисті вузькі ву­ лички, згодом вони були замінені прямими вули­ цями, за винятком вулиць Боричів Тік, Покровської, Притисько-Микільської. Вулиці Верхній та Ниж­­­ ній Вал, що йдуть па­ ра­ле­­льно

Подільському

бу­­ль­­вару, були продов­ же­н­ням річки Глибочиці. У середині 1830-х років заб­­руд­нене річище річки було розчищене, ви­ рів­ няне та засаджена дере­ вами, утворивши буль­ вар (чи, як тоді казали, Бу­львар на канаві). Утім, з часом канава забруд­ нювалася

все

більше

від промислових цехів, псуючи

повітря

усьому

Подолові, тому у 1871-

45

Podil – one of the oldest districts of Kyiv, which extends along the Dnieper and Kiev’s harbor (Havan’), mountains Starokyivs’ka, Zam­ kova, Shchekavytsya, Yurkovytsya from the Zavods’ka Street to the Pishohilnyi bridge. The name comes from the old «Podol», meaning «lowland, low-lying area.» Since ancient times the territory inhabited by artisans and river workers. Before the redevelopment of this territory in 1811 here dominated the winding narrow streets. After, they were replaced by straight streets except Borychiv Tik Street, Pokrovs’ka Street, Prytys’ko- Mykyts’ka Street. Verkhniy Val Street and Nyzhniy Val Street, which are parallel to the Podil Boulevard, were a continuation of the river Hlubochytsya. In the mid 1830’s, the pollution of the river channel was cleared, aligned, here were planted trees, creating a boulevard (or, as people were called this place – «The Ditch Boulevard»). Probably another reason for the name of that boulevard once was a place of city brothels. However, eventually ditch comming very durty from the industrial plants, spoiling the air around the hole Podil, a lot of people died because of it. So, in the 1871-1875 years it was decided to hide the river in the underground pipe. Since 1913 municipal authorities of Kyiv wrote to St. Petersburg with requests to influence the situation. But it was closed only in the Soviet time, when in the 1970s near the Zhytnyi Rynok market were Житній Ринок Zhytniy Market


1875 роках було прийнято рішення сховати її у підземну трубу. Згодом, коли її відкопали, ви­ явилось, що Глибочиця «пішла вниз» і зникла із колектора. У наш час частина Подільського буль­ вару, що межує з Житнім ринком, перетворена на стихійний ринок, на якому мешканці сусідніх сіл продають свіжі овочі, фрукти, молочні та м’ясні продукти. Поділ podil

the major construction work and had dug a Hlubochyts’ka ditch .When river was dug up, it appears that that a river «went down» and disappeared from the collector. In our time the Podil boulevard that borders from rye market turned into a spontaneous market, which sell fresh vegetables, fruits, dairy and meat products inhabitants of neighboring villages.

46


Житній ринок є найдавнішим діючим київ­ сь­ ким ринком. Його історія починається ще з часів Київської Русі, коли річка Глибочиця ще не була замкнена у колектор і розділяла ринок на дві частини. Тут влаштовувались ярмарки, масові святкування із карнавальною ходою до гори Щекавиці. Двічі на рік влаштовувалася ярмарка, на яку з’їжджалися і міські, і провінційні торговці з-під Києва. У ХІІ столітті навколо ринкової площі були побудовані церкви, серед тих, що зберегли­ ся, церква Богородиці Пирогощі (сучасна на­ зва – Києво-Подільський Успенський собор). XV століття – період розквіту ринку, коли він був основним торгівельним центром Києва (це най­ ближчий ринок до Дніпра і гавані). Ринок був розтягнутий на весь квартал із центром на місці нинішньої автостанції Поділ. Лише у 1980 році було відкрито будівлю Жит­ нього ринку, під дахом якої було об’єднано всі торгівельні точки. На той час це був най­ бі­ льший європейський ринок: він вміщував 1250 торгівельних місць і додатково 600 місць за межами будівлі. На першому поверсі донині продають м’ясо, овочі, квіти, спеції; на дру­ гому – будматеріали, товари для дому, навіть сукні для наречених. Біля ринку, частково на Подільському бульварі та у добудованому кри­ тому павільоні реалізують овочі, фрукти, това­ ри для господарства. Довгий час зі сторони автостанції розміщувалися ремонтні майстерні, що були знесені на початку ХХІ століття.

47

Zhitnyi Rynok market is the oldest current market in Kyiv. Its history dating back to Kievan Rus’, when the river Hlubochytsya has not yet been closed in the collector and market was divided into two parts. Here, were the fairs, mass celebrations of the carnival procession to Shchekavytsya Mountain. Twice a year arranged the Fair, which gathered municipal, provincial and traders from the Kyiv provinces. In XIX around the market square were build the churches. Among those who survived, the Church of Bohorodyrsya Pyrogoscha (modern name – Kyiv-Podil’s’kyi Uspens’kyi Cathedral). XV century is the heyday of the market when he was the main marketing center of Kyiv (it was the nearest market to the Dnieper River and Kyiv Havan’ Harbor). Market was extended to the entire block with the center in place of the current bus station Podil. Only in 1980 was opened the building of Zhytniy Rynik under the roof of which was merged all the outlets. At that time it was the biggest European market: there were 1250 tra­ ding seats and an additional 600 seats out­side the building. At the first floor still selling the meat, vegetables, flowers, spices, on the second – building materials, household products, even dresses for brides. Near the market,partly in Podil Boulevard and unbuilded indoor market are selling the vegetables, fruits, manufactured goods A long time near the bus station were located the repair shops that were demolished at the beginning of the XXI century. Воздвиженка Vozdvyzhenka


Вулиця Воздвиженська (як і власне Воздви­ женський масив) була місцевістю, де мешка­ ли і працювали ремісники: гончарі, кожум’яки, дегтярі тощо, від них і походять назви суміжних місцевостей. Розписаний давніми візерунками посуд, чудові ювелірні вироби, застібки, замки був відомий давній Київ. Вулицею Воздвиженською можна було швид­ ко дістатися Житнього ринку від Андріївського узвозу. У 1748 році на Воздвиженці був зве­ дений дерев’яний храм, який згорів під час великої пожежі. Згодом на цій території почало­ ся будівництво церкви Воздвиження Хреста Го­ споднього, від якої походить назва і Воздвижен­ ки, і одноіменної вулиці. У Хрестовоздвиженській церкві, що знаходиться на початку Воздвижен­ ки, у 1891 році хрестили Михаїла Булгакова. Протягом багатьох століть тут жили і працю­ вали ремісники, доки на початку ХІХ століття не сталася велика пожежа 1811 року знищи­ ла всі старовинні за­ будови Подолу. На диво, більшість будівель Воздвиженки вціліли, але це не врятувало ремісників від занепаду: у деяких ремісничих професіях зникла потреба, старі будинки почали руйнуватися, тому у 70-роках звідти почалося відселення мешканців у нові райони на Лівому березі. З роками на місце ремісників прийшли багаті купці, які жили у дво-триповерхових будинках. За часів радянської влади цей район намага­ лися ліквідувати, але велика частина будинків вціліла і стоїть досі, чекаючи на реконструкцію. Житній Ринок Zhytniy Market

Street Vozdvyzhens’ka (and actually Vozd­ vy­ zhen­ s’kyi housing unit) was the terrain where living and working craftsmen: potters, leathermen, tarmen etc., from them come the names of adjacent areas. Ancient Kyiv was known by old patterns painted glassware, beautiful jewelry, buckles and locks. By the Vozdvyzhens’ka Street citizens could easily get to the Zhytniy Rynok market from Andriyivs’kyi Uzviz. In 1748, at Vozdvyzhenka was built a wooden church, which burned during the Great Fire of Podil. Later, in the area began to construct the Church of Holy Cross, the names of housing unit and the Vozdvyzhens’ka Street were commemorating this church. In the Cross Church, located at the beginning of Vozdvyzhenka, in 1891, baptized famous russian writer Michael Bulgakov. For centuries, artisans lived here until the early XIX century when there was a big fire of 1811, which destroyed all the old buildings of Podil. Miracally, the most of the Vozdvyzhenka buildings were survived, but that fact did not save the artisans of the decline: in some craft occupations no longer needed, old buildings crumbling, so in 70 years there has begun evacuation of residents in new areas on the Left Bank of Kyiv. Over the years the place of artisans came rich merchants who lived in a two-threestorey houses. During the Soviet regime was the at­tempt to eliminate this area, but most

48


Кожна будівля сучасної Воздвиженки зведена за ексклюзивним проектом і разом усі будин­ ки утворюють казковий ансамбль, девіз яко­ го: «Відновимо еліту». І справді, ніщо, окрім назв вулиць, не нагадує про ремісницькі часи: масив схожий на чарівне місто у голандському стилі із різнобарвними будиночками, грайливи­ ми гострими баштами, елітними магазинами, невеликими затишними кафе і мистецькими галереями.

49

of the houses survived and is still waiting for reconstruction. Every building of modern Vozdvyzhenka built on an exclusive project and with all the buildings form the fabulous ensemble, whose motto is «Restore the Kyiv Elite». Indeed, nothing but street names are not recalled handicraft times: array similar to the enchanting city in the Dutch style with colorful, playful sharp towers, boutiques, small cafes and art galleries. Андріївський узвіз Andriivs’kyi Uzviz


50


Від Подолу до Верхнього міста ведуть декілька узвозів. Найпопулярніший - Андріївський, до яко­ го можна дістатися Воздвиженською вулицею. Андріївський узвіз з давніх-давен залишається улюбленим місцем киян для прогулянок. Свою назву він отримав від Андріївської церкви, що розташована у верхній частині вулиці. За свідченнями деяких істориків, узвіз був проритий у пагорбовій перемичці між горами – Воздихаль­ ницею і Замковою, на яких стояв палац. Також із записок мандрівників відомо, що раніше спуск був вузьким, нерівним і дуже незручним. Сучасний Андріївський узвіз – вулиця-музей, мистецький центр Києва. На ній жили і творили відомі митці та вчені. Тут часто влаштовують­ ся народні гуляння, художні виставки, мистецькі фес­тивалі, постійно відкриті двері художніх майс­ те­рень і дають концерти вуличні музиканти і влаш­ товуються театральні постановки просто неба. Спускається Андріївський узвіз до Конт­ рак­ тової Площі – ще одного важливого історичного і культурного центра Києва. Серед численних пам’яток архітектури: старий корпус КиєвоМо­ гилянської

академії,

пам`ятник

філософу

Григорію Сковороді, Покровська церква у стилі українського бароко, будинок золотих справ майстра Стрельбицького, дзвіниця церкви Ми­ коли Доброго, Гостиний двір і безліч інших. Детальніше ознайомитися із Подолом ви може­ те у книжці «Маршрут №5. Контрактова Площа – Площа Тараса Шевченка. Поділ на долоні», яка є продовженням серії «Україна тет-а-тет».

51

From the top of the Podil leaded a few slopes. Most popular is Andriyivs’kyi uzviz at which you van go through the Vozdvyzhens’ka Street. Andriyivs’kyi uzviz from the ancient times, remains the favorite places for citizens to exercise. The name he received from St. Andrew’s Church, located at the top of the street. According to some historians, the uzviz was dug in hills bridge between two mountains – Vozdykhalnytsya and Zamkova, which was a palace. Also, known that long time ago the uzviz was narrow, uneven and very uncomfortable. Modern Andriyivs’kyi uzviz is the street-muse­ um and art center of Kyiv. On this street lived and created well-known artists and scientists. It often arranged festivities, art exhibitions, art festivals, here always open the doors of art workshops and the street musicians giving the concerts and theater performances are held outdoors. Andriyivs’kyi uzviz going down to the Kontraktova Ploshcha – another important his­ to­rical and cultural center of Kyiv. Among the many monuments are Old Kyiv-Mohylyans’ka Academy, monument of philosopher Hryhoriy Skovoroda, Pokrovs’ka Church in the Uk­ rai­ nian Baroque style, the house goldsmith Strelbyts’kyi, bell of the Church of St. Mykola Dobryi, Gostinnyi yard and many others. Learn more about Podil in the book «The route №5. Kontraktova Ploshcha – Taras Shevchenko Square. The whole Podil behind you» from the guid series «Ukraine tête-à-tête». Сервіс service


Готелі Готель

Воздвиженский.

Hotels

Бутік-Готель-

Hotel Vozdvizhensky. Boutique hotel-

сад «ПодІл». Вул. Воздвиженська, 60. Готель у

garden «podil». Vozdvyzhens’ka Street, 60. Hotel

Києві функціонує з 1997 року і завдяки праці команди

in Kiev functioning since 1997 and by the work team of

професіональних менеджерів зарекомендував себе як

professional managers proved to be a business class luxe-

готель бізнес-класу із трьома зірками +. Це найкращий

hotel with three stars plus. This is the best place for leisure

готель для відпочинку і бізнесу, ідеальне місце для

and making business trips and deals, the perfect place for

туриста-космополіта.

tourist-cosmopolitan.

Готель Богдан Хмельницкий. Станція сетро

Bogdan Khmelnitsky Hotel. Sybway station

Поштова Площа, причал №5. Кожна каюта - кімната

Poshtova Plosha, moorage № 5. Every cabin of hotel is

готелю, яка оснащена зручними ліжками, санвузлом,

the room hotel, which is equipped with comfortable beds,

душем, ТВ, кімнати оформлені у домашньому стилі із

bathroom, shower, TV, rooms are decorated in the style of

натуральних матеріалів. До послуг відвідувачів бар і

your home with natural materials. It offers visitors a bar and

ресторан.

restaurant.

Готель ДнІпровский. Станція метро Пошто-

Hotel DnIprovskyy. Sybway station Poshtova

ва Площа, причал №2. Готель знаходиться на воді.

Plosha, moorage 2. The hotel is on the water. Captain

Капітан-клуб «Дніпровський» пришвартований до

Club «Dnipro» is moored to the bank of the Dnieper. The

берега Дніпра. Давня річка наділяє готель чарівним

ancient river gives the hotel a charming calm, quiet, smooth

спокоєм, тишею, плавністю атмосфери.

atmosphere.

Ресторани, фаст-фуд Restaurants, Fast Food Ірландський паб «Belfast». пл. Контрактова, 4. Тел.: (044) 425-60-00, (044) 425-25-31. Львівська майстерня шоколаду. Ан­дрії­всь­ кий Узвіз 2Б. Тел. (044) 425-03-20, моб. (063) 278-74-74 Кав’ярня «Каффове зерно». вул. Межигірська, 39/20. Тел.: (044) 428-87-78 Панорама Києва Kyiv Panorama

rish pub «Belfast». Kontraktova Plosha, 4. Tel.: (044) 425-60-00, (044) 425-25-31. Lviv workshop of chocolate. Andriyivs’kyi Uzviz, 2B. Tel. (044) 425-03-20, cell. (063) 278-74-74 Cafe «Kaffove grain». Mezhihirs’ka Street, 39/20. Tel.: (044) 428-87-78.

52


Шопінг. Розваги. Мистецтво Галерея «Триптих». Узвіз Андріївський, 34. Тел.: (044) 279-07-59, (044) 279-83-85.

Shopping. Fun. Art Gallery «Triptych». Andriyivs’kyi Uzviz, 34. Tel.: (044) 279-07-59, (044) 279-83-85 .

Галерея «Я Галерея». Вул. Волоська, 55/57. Тел.: (044) 537-33-51.

Gallery «Me Gallery». Volos’ka Street, 55/57. Tel.: (044) 537-33-51.

Виставка-продаж «Епоха». Узвіз Андріїв­сь­ кий, 34. Тел.: (044) 228-39-55

Exhibition and sale of «Epoch». Andri­yiv­s’kyi Uzviz, 34. Tel.: (044) 228-39-55.

Аптека-музей. Вул. Притисько-Микільська, 7. Тел.: (044) 425-24-37.

Museum

of

Pharmacy.

Prytys’ko-Mykil’s’ka

Street, 7. Tel.: (044) 425-24-37.

Галерея «36». Узвіз Андріївський, 36. Тел.: (044) 228-29-85.

Gallery «36». Andriyivs’kyi Uzviz, 36. Tel.: (044) 22829-85.

Крамниці

Магазин Суконь Sister’s. Станція метро Кон-

Shops

dresses Shop «Sister’s». Subway Stop Kontraktova

трактова Площа, вул.Межигірська 12. Тел.: (044) 545-

Ploshka, Mezhirs’ka Street, 12. Tel.: (044) 545-65-22.

65-22. Саме туди з усіх усюд доставлялись найякісніші

This is the place where from everywhere delivered the

товари на продаж. Тому не дивно, що й Сістерз

highest quality products for sale. It is not surprising that shop

розташовується саме на Подолі, щоб продовжувати таку

«Sister’s» located exactly at the hem to continue this glorious

славетну традицію цього району.

tradition of the area.

Супермаркет «Сільпо». вул. Сагайдачного, 41. модний Магазин одягу «Sela». Вул. Нижній Вал, 33. Тел.: (044) 416-04-42.

Центри обслуговування СТО «Авто-Коннект». вул. Новокостянтинівська, 8. Тел.: (044) 237-32-76. ДП «Формула безпеки». Вул. Глибочицька, 53.

53

Supermarket «Silpo». Sahaydachnogo Street, 41. clothes fashion Shop «Sela». Nyzhniy Val Street, 33. Tel.: (044) 416-04-42.

Service Centers Workshop «Auto-Connect». Novokos­tyan­ty­ nivs’ka Street, 8. Tel.: (044) 237-32-76. SE «Formula security». Hlubochyts’ka, 53. Поділ Podil


Іноземні посольства на Лук’янівці, Татарці та Подолі

Foreign embassies at Lukyanivka, Tatarka and Podil

Лук’янівка

Lukyanivka

Посольство Республіки Вірменія

Embassy of the Republic of Armenia

Консульський відділ: 01901, м.Київ, вул.Артема, 51/50.

Consulate section: Artem St., 51/50, Kyiv, 01901

Тел.: 486-49-96; armenia@desp.kiev.ua.

Call: +38 (044) 486-49-96; armenia@desp.kiev.ua.

Посольство Республіки Азербайджан

Embassy of the Republic of Azerbaijan

04050, м. Київ, вул. Глибочицька, 24.

Hlybochyzka St., 24, Kyiv 04050, Ukraine;

Тел.: +38 (044) 484-69-40;

Call: +38 (044) 484-69-40;

embassy@azembass.kiev.ua; www.azembass.kiev.ua.

embassy@azembass.kiev.ua; www.azembass.kiev.ua.

Консульство: Call: +38 (044) 484-69-31.

Consulate section: Call: +38 (044) 484-69-31.

Посольство Республіки Хорватія

Embassy of the Republic of Croatia

04053, г. Киев, ул. Артема, 51/50.

Artema St., 51/50, Kyiv 04053, Ukraine.

Тел.: 486-56-62, 484-69-43.

Call: +38 (044) 486-56-62, 484-69-43.

croemb.ukraine@mvpei.hr; http://ua.mvp.hr.

croemb.ukraine@mvpei.hr; http://ua.mvp.hr.

Посольство Республіки Грузія

Embassy of the Republic of Georgia

04119, м. Київ, вул. Мельникова, 83д, секція 4.

Melnikov St., 83D, section 4, Kyiv 04119, Ukraine.

Тел.: 451-43-53, 451-43-56; gruzll@i.kiev.ua.

Call: +38 (044) 451-43-53; gruzll@i.kiev.ua.

Консульський відділ: Тел.: 451-43-57.

Consulate section: Call: +38 (044) 451-43-57.

Посольство Об’єднаного Королівства Великої

Embassy of the UK of Great Britain and North.Ireland

Бри­танії та Північної Ірландії. Консульський від­діл:

Consulate section: Glybochinska St., 4, Kyiv 04050,

04050, м. Київ, вул. Глибочицька, 4. Тел.: 494-34-00.

Ukraine. Call: +38 (044) 494-34-00.

Посольство Республіки Ісландія

Embassy of the Republic of Iceland

04119, м. Київ, вул. Якіра, 8.

Yakir St., 8, Kyiv 04119, Ukraine.

Тел.: 568-59-62, 568-59-63.

Call: +38 (044) 568-59-62, 568-59-63.

Посольство Республіки Казахстан

Embassy of the Republic of Kazakhstan

04050, м. Київ, вул. Мельникова, 26.

Melnykov St., 26, Kyiv 04050, Ukraine.

Тел.: 489-18-58б; admin@kazemb.kiev.ua.

Call: +38 (044) 489-18-58; admin@kazemb.kiev.ua.

54


Посольство Республіки Киргизстан

Embassy of the Kirghiz Republic

01901, м. Київ, вул. Артема, 51/50.

Artema St., 51/50, Kyiv 01901, Ukraine.

Тел.: 482-08-89;

Call: +38 (044) 482-08-89;

embassy.kg.kiev@silvercom.net.

embassy.kg.kiev@silvercom.net.

Посольство Республіки Сирія

Embassy of Syrian Arab Republic

03050, м. Київ, вул. Білоруська, 5, 2 поверх.

Biloruska Str., 5, floor 2, Kiev 03050, Ukraine.

Тел.: 489-55-51; syrian-emb@ukr.net.

Call: +38 (044) 489-55-51; syrian-emb@ukr.net.

Посольство Сполучених Штатів Америки

Embassy of the United States of America

Консульський відділ: 04050, м. Київ, вул. Пимоненка, 6.

Consular section: Pymonenka St., 6, Kyiv 04050, Ukraine.

Тел.: 490-44-22.

Call: +38 (044) 490-44-22.

Апостольська Нунціатура (Посольство Ватикану)

Embassy of the Vatican (the Holy See)

01901, м. Київ, вул. Тургенівська, 40.

Turhenevska St., 40, Kyiv 01901, Ukraine.

Тел.: 482-35-57; nuntius@visti.com.

Call: +38 (044) 482-35-57; nuntius@visti.com.

Центр інформації й документації НАТО

NATO Information and Documentation Center

м. Київ, вул. Мельникова, 36/1.

Melnykova St., 36/1, Kyiv, Ukraine.

Тел.: 482-06-16; nidc@ukrpack.net;

Call: +38 (044) 482-06-16; nidc@ukrpack.net;

www.nato.int/structur/oip/nidc/nidc-ukr.htm.

www.nato.int/structur/oip/nidc/nidc-ukr.htm.

татарка

tatarka

Посольство Республіки Індонезія

Embassy of the Republic of Indonesia

04107, м. Київ, вул. Нагірна, 27-В.

Nagirnaya St., 27-B, Kyiv 04107, Ukraine.

Тел.: 206-54-46; kbri@indo.ru.kiev.ua.

Call: +38 (044) 206-54-46; kbri@indo.ru.kiev.ua.

Посольство Нової Зеландії

Embassy of New Zealand

Канцлерство: м. Київ, вул. Багговутівська, 6.

Chancellery in Kiev: Baggoutovska St., Kyiv 04107,

Тел.: 537-74-44.

Ukraine. Call: +38 (044) 537-74-44. поділ

podil

Посольство Об’єднаного Королівства Великої

Embassy of the UK of Great Britain and North.Ireland

Британії та Північної Ірландії.

Desiatynna St., 9, Kyiv 01025, Ukraine.

01025, м. Київ, вул. Десятинна, 9. Тел.: 490-36-60.

Call: +38 (044) 490-36-60.

55


Посольство Республіки Болівія

Embassy of the Republic of Bolivia

04071, м. Київ, вул. Хорива, 45/24.

Khoryva St., 45/24, Kyiv 04071, Ukraine

Тел.: 417-42-91;

Call: +38 (044) 417-42-91;

conboliv@ukr.net.

conboliv@ukr.net

Посольство Сербії та Чорногорії

Embassy of the Serbia and Montenegro

м. Київ, вул. Волоська, 4.

Voloshskaya St., 4, Kiev, Ukraine

Тел.: 425-60-60; ambars@adamant.net.

Call: +38 (044) 425-60-60; ambars@adamant.net

Посольство Королівства Нідерланди

Embassy of the Kingdom of the Netherlands

01901, м. Київ, вул. Контрактова, 7.

Kontraktova St., 7, Kyiv 01901, Ukraine

Тел.: 490-82-00; kie@minbuza.nl.

Call: +38 (044) 490-82-00; kie@minbuza.nl

Консульський відділ: Тел.: 490-82-13.

Consulate section: Call: +38 (044) 490-82-13

Посольство Перу

Embassy of Peru

Консульський відділ: 04070, м. Київ, вул. Набереж­

Honorary Consulate: Naberezhno - Khreschatynska St.,

но-Хрещатицька, 25.

25, Kyiv 04070, Ukraine.

Тел.: 425-24-20

Call: +38 (044) 425-24-20

Посольство Сербії

Embassy of Serbia

04070, м. Київ, вул. Волоська, 4

Voloshska St., 4, Kyiv 04070, Ukraine

Тел.: 425-60-60; ambars@adamant.net

Call: +38 (044) 425-60-60; ambars@adamant.net

Посольство Королівства Іспанія

Embassy of Kingdom of Spain

01901, м. Київ, вул. Хорива, 46.

Khoriva St., 46, Kyiv 01901, Ukraine

Тел.: 492-73-20.

Call: +38 (044) 492-73-20.

Концульство: Тел.: 537-62-74

Consular section: Call: +38 (044) 537-62-74

Візовий відділ: Тел.: 492-73-26

Visa section: Call: +38 (044) 492-73-26

Бухгалтерія: Тел.: 494-29-42

Commercial section: Call: +38 (044) 494-29-42

kiev@mcx.es; embespua@mail.mae.es

kiev@mcx.es; embespua@mail.mae.es

Міжнародна Фінансова Корпорація

International Finance Corporation

м. Київ, вул. Спаська, 30-А.

Spas’ka St., 30-A, Kyiv, Ukraine.

Тел.: 490-64-00, 490-64-20.

Call: +38 (044) 490-64-00, 490-64-20.

www.ifc.org/ifcext/eca.nsf/Content/UkraineHome.

www.ifc.org/ifcext/eca.nsf/Content/UkraineHome.

56


Предметний покажчик Адвентистів сьомого дня, церква 29

Дегтярівська вулиця 10, 12

Азербайджану посольство в Києві 22

Державна акціонерна холдингова компанія «Ар­

Андріївська церва 51

тем» 18

Андріївський узвіз 48, 51

Дім трамвайника 16

Ар-Рахма, мечеть 35, 38

Дмитрівська вулиця 12

Артема, вулиця 12

Дніпро, річка 10, 20, 28, 45, 47

Бабин Яр 10

Дніпровський машинобудівний завод - див. Дер­

Баговутівська, вулиця 10

жавна акціонерна холдингова компанія «Артем»

Березняки, масив 40

Духовне управління мусульман України 29

Білоруська, вулиця 12, 13

Електроприлад, завод 19

Богородиці Пирогощі, церква – див. Києво-По­діль­

Житній Ринок 46-48

сь­кий Успенський собор

Заводська вулиця 45

Боричів Тік, вулиця 45

Замкова гора 45, 51

Боричів узвіз 30

Іршад 29

Бутирка 10

Квітучий провулок 23

Верхній Вал, вулиця 45

Києво-Лук’янівська Федорівська церква 23

Верхня Юрківська вулиця – див. Отто Шмідта, вулиця

Києво-Могилянська академія 51

Веселка, видавництво 11

Києво-Подільський Успенський собор 47

Виноградар, масив 40

Київ 10, 18, 28, 30, 33-34, 40, 47-48, 51

Воздвиженка, масив 48-49

Київська гавань 45, 47

Воздвиження Хреста Господнього, церква 48

Київська Русь 19

Воздвиженська, вулиця 48-51

Київська Русь, кінотеатр 17

Воздихальниця, гора 51

Київська Швейцарія 11

Герцена вулиця 11, 20, 23

Київський дріжджовий комбінат 19

Глибочиця, річка 45-47

Київський некрополь – див. Щекавицький цвинтар

Глибочицька, вулиця 19-20

Кмитів Яр вулиця 10

Глибочицька, станція метро 12

Комунар, кінотеатр – див. Київська Русь, кінотеатр

Гостинний двір 51

Контрактова Площа 51

ДАЇ МВС, департамент 29

Лук’янівка 10-13, 20-21

57


Лук’янівська в’язниця 11, 13-14

Подільський бульвар 45-47

Лук’янівська площа 12

Подільсько-Вигурівська лінія метро 12

Лук’янівська станція метро 12

Покровська церква 51

Лук’янівська, вулиця 29, 33, 40

Покровський монастир 23

Лук’янівський масив 29, 33

Половецька вулиця 20

Лук’янівський провулок 29

Притисько-Микитська, вулиця 45

Лук’янівський ринок 13

Променада, торговий центр 23

Лук’янівський тюремний замок – див. Лук’янівська в’язниця

Пся Крев 33

МакДональдс, мережа фаст-фудів 12

Радіо і телебачення, ВАТ 29

Мала Опера, Малий Оперний Театр – див. Дім

Святого Дмитра Рокосовського, храм 34

Трамвайника

Святого Іова, Церква 14

Мельникова вулиця 11, 12, 23

Святого Миколи «Пам’яті жертв Чорнобиля», церква 23

Мирна, вулиця 38-39

Свято-Іоанівський храмовий корпус 23

Міракс-Плаза 29

Свято-Макаріївська, церква 34

Місто мертвих – див. Щекавицький цвинтар

Слідчий ізолятор №13 – див. Лук’янівська в’язниця

Нижній Вал, вулиця 45

Старокиївська гора 45

Нижньоюрківська, вулиця 40

Сучасник, спортивний клуб 29

Оболонь, масив 10, 40

Тараса Шевченка, станція метро 40

Овручська, вулиця 23

Татарка 20-21, 23, 28-29

Олегівка, Олегова гора – див. Щекавиця, гора

Татарська вулиця 20

Олегівська, вулиця 35, 39-40

Укісний провулок 29

Олегова гора – див. Щекавиця, гора

Усіх Святих, храм 35

Отто Шмідта, вулиця 20

Фестиваль графіті 33

Перехресний провулок 29

Хоревиця, гора 30

Печенігівська вулиця 20

Хрестовоздвиженська церква – див. Воздвиження

Пісня про Віщого Олега 30

Хреста Господнього, церква

Пішохідний міст 45

Чмелів Яр, вулиця 29

Побєда, фабрика 19

Шевченківський район 10, 29

Повість Временних Літ 30

Шурум-Бурум, ринок 33

Погрібальна, вулиця – див. Олегівська, вулиця

Щекавиця, гора 28-30, 33, 35, 39-40, 45, 47

Поділ 28, 33, 38, 40, 45, 47-48, 51

Щекавицький цинтар 28-29, 35

Поділ, автостанція 47

Юрковиця, гора 20, 34, 45

58


Subject index Ansriyivs’ka, Church 51

Irshad 29

Ansriyivs’kyi Uzviz 48, 51

Khrestovozdvyzhens’ka Church - see. Vozdvyzhennya

Ar-Rakhma, Mosque 35, 38

Khresta Hospodnyoho, Church

Artema Street, 12

Kiev Havan’, Harbor 45, 47

Azerbaijan Republic Embassy in Kiev 22

Kiev Lukyanivs’ka Fedorivs’ka, Church 23

Babii Yar 10

Kiev Switzerland 11

Bahovutivs’ka Street 10

Kievan Rus, Cinema 17

Belarus’ka, Street 12, 13

Kievan Rus’ 19

Berezniaky, House Unit 40

Kiev-Mohylans’ka Academy 51

Bohorodytsi Pypohoschi , Church - see. Kiev-Podil’s’ky

Kiev-Podols’ky Uspens’kyi Cathedral 47

Uspens’kyi Cathedral

Kmytiv Yar Street 10

Borychiv Tik Street, 45

Komunar, Cinema - see. Kievan Rus’, Cinema

Borychiv Uzviz 30

Kontraktova Ploscha, Square 51

Butyrka 10

Kvituchyi Provylok 23

Chmeliv Yar, Street, 29

Kyiv 10, 18, 28, 30, 33-34, 40, 47-48, 51

City of the Dead - see. Schekavitskyi Cemetery

Kyiv Necropolis - see. Schekavyts’kyi Cemetery

Dehtyarivs’ka, Street 10, 12

Kyiv Yeast Plant 19

Demytrivs’ka Street 12

Lukyanivka 10-13, 20-21

Dnieper, River 10, 20, 28, 45, 47

Lukyanivs’ka Ploscha, Square12

Dniprovskyi Machine Building Plant - see. State joint

Lukyanivs’ka Prison 11, 13-14

stock holding company «Artem»

Lukyanivs’ka Street, 29, 33, 40

Elektroprylad, Plant 19

Lukyanivs’ka Subway Stop 12

Graffiti Festival 33

Lukyanivs’ka Prison Castle - see. Lukyanivs’ka Prison

Hertsena, Street 11, 20, 23

Lukyanivs’kyi Provulok, Lane 29

Hlubochitsya, River 45-47

Lukyanivs’kyi Rynok, Market 13

Hlubochyts’ka, Street 19-20

Lukyanivs’kyi, House Unit 29, 33

Hlubochyts’ka subway stop 12

McDonalds, fast food network 12

Horevytsya, Mountain 30

Mel’nikova Street 11, 12, 23

Hostynnyi Dvir 51

Mirax-Plaza 29

59


Myrna Street, 38-39

Shurum-Burum, Market 33

Nyzhniy Val Street 45

Song of Prophetic Oleg 30

Nyzhnyoyurkivska Street 40

Spiritual Directorate of Muslims of Ukraine 29

Obolon’, House Unit 10, 40

St. Dmitri Rokosovs’kyi, Temple 34

Oleg’s Mountain - see. Shchekavytsya, Mountain

St. Ioanivs’kyi Temple building 23

Olegivka, Oleg’s Mountain - see. Shchekavytsya,

St. Jiov, Church 14

Mountain

St. Makar, church 34

Olehivs’ka, Street 35, 39-40

St. Mykola, Memory of the Victims of Chernobyl’

Otto Schmidta, Street,20

Church 23

Ovruchs’ka Street 23

Starokyivska Hora, Mountain 45

Pechenihivs’ka Street 20

State joint stock holding company «Artem» 18

Perekhrestnyi Provulok, Lane 29

Sychasnyk, Sports Club 29

Pishohidnyi Mist, Bridge 45

Tale of Bygone Years 30

Pobyeda, Factory 19

Taras Shevchenko, Subway Stop 40

Podil 28, 33, 38, 40, 45, 47-48, 51

Tatarka 20-21, 23, 28-29

Podil Boulevard 45-47

Tatars’ka, Street 20

Podil, Bus Station 47

Traffic Police, Department of the Interior 29

Podil-Vyhurivs’ka, Subway Line 12

Trammer House 16

Pohribal’na Street - see. Olehivs’ka Street

Ukisnyi Perevulok, Lane 29

Pokrovs’ka, Church 51

Usih Svyatyh, Temple 35

Pokrovs’kyi Manasrty 23

Verhnya Yurkivska street - see. Otto Schmidta Street

Polovets’ka, Street 20

Verkhniy Val Street 45

Pre-trial Prison №13 - see. Lukyanovs’ka Prison

Veselka, Publishing House11

Promenade Mall 23

Vozdvizhens’ka Street 48-51

Prykyts’ko-Mykyts’ka Street 45

Vozdvyzhenka, House Unit 48-49

Psia Krew 33

Vozdvyzhennya Khresta Hospodnyoho, Church 48

Radio and Television, Inc. 29

Vozdyhalnytsya, Mountain 51

Schekavitskyi Cemetery 28-29, 35

Vynohradar, House Unit 40

Seventh-Day Adventists, Church 29

Yurkovitsya, Mountain 20, 34, 45

Shchekavytsya, Mountain 28-30, 33, 35, 39-40, 45, 47

Zamkova Hora, Mountain 45, 51

Shevchenkivs’kyi, District 10, 29

Zavods’ka Street 45

Small Opera, Small Opera House – see. Trammer House

Zhytniy Rynok, Market 46-48

60


іменний покажчик Алієв, Гейдар 22

Либідь, сестра засновників 28, 30

Артинов, Михайло 16

Лук’ян Олександрович 10

Бауман, Микола 14-15

Луначарський, Анатолій 15

Бейліс, Мендель 20

Луценко, Юрій 15

Босенко, Микола 17

Нестор Літописець 30

Булгаков, Михайло 40, 48

Олег, князь 28, 30, 39

Винниченко, Володимир 15

Ольшанський, Станіслав 18

Врубель, Михайло 40

Параджанов, Срегій 15

Гаєнчук, В. 17

Паустовський, Костянтин 40

Дзержинський, Фелікс 15

Пушкін, Олександр 30

Добрий, Микола 51

Сергєєв, Ф.А. 18

Завод Артем – 18

Сковорода, Григорій 51

Йосиф Сліпий 15

Стрільбицький, Іван 51

Іконіков,Михайло 14

Терлецький, Кирило 34

Каховська, Ірина 15

Тимошенко, Юлія 15

Кибальчич, Микола 15

Хорив, князь 28, 30

Кий, князь 28, 30

Цукерман, Євсей 14

Колб-Селецький, 18

Шевченко, Тарас 28

Короленко, Володимир 20

Шмідт, Отто 20

Котляревський, Іван 11, 23

Щек, князь 28, 30

Кравцова, Людмила 33

Ярослав Мудрий 11


name index Aliyev, Heydar 22

Lutsenko Yuriy 15

Artynov, Mykhailo 16

Lybid, Sister of Founders of Kyiv 28, 30

Bauman, Mykola 14-15

Nestor Litopysets’ (the Chronicler) 30

Beilis, Mendel 20

Ol’shans’kyi, Stanislav 18

Bosenko, Mykola 17

Oleg, Prince 28, 30, 39

Bulgakov, Mykhailo 40, 48

Paradzanov, Serhiy15

Dobryi, Mykola 51 Dzerzhins’ky, Felix 15 Hayenchuk, V. 17 Ikonnikov, Mykhailo 14 Iosyph Slipyi15 Kahovs’ka, Iryna 15 Kibalchich, Mykola 15 Khoryv, Prince 28, 30 Kolb-Selets’kyi 18

Paustovs’ky, Kostantyn 40 Pushkin, Alexander 30 Schek, Prince 28, 30 Schmidt, Otto 20 Serheyev, F.A. 18 Shevchenko, Taras 28 Skovoroda, Hruhorii 51 Strilbytskyi Ivan 51

Korolenko, Volodymyr 20

Terlets’ky, Kyrylo 34

Kotlyarevsky, Ivan 11, 23

Tymoshenko, Yulia 15

Kravtsova, Ludmila 33

Vinnichenko, Volodymyr 15

Kyi, Prince 28, 30

Vrubel, Mykhailo 40

Lukyan Alexandrovich. 10

Yaroslav Mydryi (the Wise) 11

Lunachars’ky, Anatolyi 15

Zuckerman, Yevsey 14


На фото: Щекавиця Гора відома багатою природою та найширшою па­ норамою Києва у 270 градусів. Звідси відк­ ри­ ваєть­ ся незабутній вид на житлові масиви Виног­ ра­ дар, Обо­ лонь, Троєщину, Березняки і, власне, Поділ. У пошуках натхнення тут блукали Паустовський, Булгаков, Врубель. Гора відома багатою природою та найширшою па­ норамою Києва у 270 градусів. Звідси відк­ ри­ ваєть­ ся незабутній вид на житлові масиви Виног­ ра­ дар, Обо­ лонь, Троєщину, Березняки і, власне, Поділ. У пошуках натхнення тут блукали Паустовський, Булгаков, Врубель.

Україна тет-а-тет :: Ukraine tête-à-tête Україна тет-а-тет :: Ukraine tête-à-tête

On the Photo: Schekavytsya

Uкrаine

tête-à-tête

Travel guide AlaMix Studio 04107, Kyiv, Ukraine, p/b Kyiv-78 Control number 1287 of 20.04.2012 Tel./Fax: +38 (044) 417 86 55 www.al-mix.org.ua; alamix@i.ua Signed to print 27.04.2012. CN №158. Format 70x90/16. Offset Paper. Font «PragmaticaKMM». Cond. print. sheets. 6.


УкРаiна ..

tête-à-tête

Туристичний путівник AlaMix Studio 04107, Україна, Київ, а/с Київ-78 Реєстраційне свідоцтво ДК №1287 від 20.04.2012 Тел./факс: +38 (044) 417 86 55 www.al-mix.org.ua; alamix@i.ua Підписано до друку 27.04.2012. Зам. №158. Формат 70х90/16. Друк офсетний. Гарнітура «PragmaticaKMM». Ум. друк. арк. 6.


Ukraine tête-à-tête  

"Ukraine tête-à-tête" - дипломна робота, туристичний путівник із маршрутом від ст.м.Лук'янівська до ст.м.Контрактова Площа

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you