Issuu on Google+


Par aadecuar s eadi s t i nt osus osdecor at i vosuor nament al es ,l osbandgo TheSi gnss epr es ent anenTRESt al l as :S,M 贸L( l aSespar al l aver os , col gant esopendi ent es ;l aM yLpar adecor aci 贸n) ,de5,1 2y22cm de di 谩met r or es pect i vament e.


Lacol ecci ónBandgot hes i gnscr ecedí aadí a. Reci ent ement es ehaañadi dounnuevof or mat o máspequeño,de5cm dedi ámet r o,ques e adapt apar as uus oenf or madependi ent es , col gant es ,br ochesol l aver os .


Laot r af uent edei ns pi r aci óns onl asper s onas i nt er es adasenadqui r i runs i gnt odaví as i nr eal i zar . Si nol vi darques et r at adedi s eñosúni cos ,bas t acon poner s eencont act oconBandgopar as ol i ci t arun s í mbol ocompl et ament eper s onal i zado.


Laspi ezasdel acol ecci ónbandgoTheSi gnss epuedenadqui r i r di r ect ament eenl aexpos i ci ónper manent edebandgo,eneles paci opr i vado dear t eydi s eñoLaCas adelAr co,deVej erdel aFr ont er a,ot ambi éns e puedenencar garpar as uenví oporcor r eoos er vi ci odemens aj er í a* .

* Lacompr as eef ect úaport r ans f er enci abancar i at r asl acual ,unavezconf i r mada,s epr oceder á alenví oporelmedi oel egi doporelcompr ador .Loscos t esdeenvi ocor r er ánent odocas opor cuent adelcompr ador .


Par aobt enermási nf or maci ón,es peci f i carl aadqui s i ci óndeunapi ezao det al l arl ascondi ci onesdelenví o,l af or madecont act opuedes ermedi ant e cor r eoel ect r óni coal adi r ecci ónbandgodeco@gmai l . com ol l amada t el ef óni caal6951 69061 .Bandgo The Signs invierno/winter 2011