Page 1


Par aadecuar s eadi s t i nt osus osdecor at i vosuor nament al es ,l osbandgo TheSi gnss epr es ent anenTRESt al l as :S,M 贸L( l aSespar al l aver os , col gant esopendi ent es ;l aM yLpar adecor aci 贸n) ,de5,1 2y22cm de di 谩met r or es pect i vament e.


Lacol ecci ónBandgot hes i gnscr ecedí aadí a. Reci ent ement es ehaañadi dounnuevof or mat o máspequeño,de5cm dedi ámet r o,ques e adapt apar as uus oenf or madependi ent es , col gant es ,br ochesol l aver os .


Laot r af uent edei ns pi r aci óns onl asper s onas i nt er es adasenadqui r i runs i gnt odaví as i nr eal i zar . Si nol vi darques et r at adedi s eñosúni cos ,bas t acon poner s eencont act oconBandgopar as ol i ci t arun s í mbol ocompl et ament eper s onal i zado.


Laspi ezasdel acol ecci ónbandgoTheSi gnss epuedenadqui r i r di r ect ament eenl aexpos i ci ónper manent edebandgo,eneles paci opr i vado dear t eydi s eñoLaCas adelAr co,deVej erdel aFr ont er a,ot ambi éns e puedenencar garpar as uenví oporcor r eoos er vi ci odemens aj er í a* .

* Lacompr as eef ect úaport r ans f er enci abancar i at r asl acual ,unavezconf i r mada,s epr oceder á alenví oporelmedi oel egi doporelcompr ador .Loscos t esdeenvi ocor r er ánent odocas opor cuent adelcompr ador .


Par aobt enermási nf or maci ón,es peci f i carl aadqui s i ci óndeunapi ezao det al l arl ascondi ci onesdelenví o,l af or madecont act opuedes ermedi ant e cor r eoel ect r óni coal adi r ecci ónbandgodeco@gmai l . com ol l amada t el ef óni caal6951 69061 .


Bandgo The Signs invierno/winter 2011  

Revista/Catálogo de la Exposición de presentación de la colección Bandgo The Signs, de la artista Blanca Gortari, para el espacio privado de...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you