Page 1

Ʈƪƪ ƮƳƵƭƱĬƭƧƶ

ƴƯƬƵƳĭƳƵƭƮƬ IV

EXCEL

ƪȺLjµƿNJİLjĮ: ƧLJ. ƮǎǑIJıǎnjLjljǗNJĮǐ


Ʈƪƪ ƮƳƵƭƱĬƭƧƶ

ƴƯƬƵƳĭƳƵƭƮƬ IV (Excel)

1

ƬưƪƵƳưƬƱƭƪƶ ƩİįǎµƿnjĮ IJǘȺǎǑ džµİǏǎµdžnjǁĮǐ ƠnjĮ įİįǎµƿnjǎ ȺǎǑ ǒǏdžıLjµǎȺǎLjİǁIJĮLj İǑǏǘIJĮIJĮ ıIJdžnj ljĮLJdžµİǏLjnjǀ Džǔǀ ljĮLj LjįLjĮǁIJİǏĮ ıIJLjǐ ǎLjljǎnjǎµLjljƿǐ ıǑnjĮNJNJĮDŽƿǐ İǁnjĮLj dž džµİǏǎµdžnjǁĮ. ƴİǏLjİǒǗµİnjǎ İnjǗǐ ljİNJLjǎǘ ıİ ƿnjĮ ȺǁnjĮljĮ µȺǎǏİǁ njĮ İǁnjĮLj µLjĮ džµİǏǎµdžnjǁĮ. īLjĮ njĮ İLjıĮDŽƾDŽǎǑµİ µLjĮ džµİǏǎµdžnjǁĮ, DŽǏƾijǎǑµİ IJǎǑǐ ĮǏLjLJµǎǘǐ ȺǎǑ IJdž ıǑnjLjıIJǎǘnj µİ ȺǏǙIJǎ IJǎnj ĮǏLjLJµǗ IJdžǐ džµƿǏĮǐ, įİǘIJİǏǎ IJǎnj ĮǏLjLJµǗ IJǎǑ µǀnjĮ ljĮLj IJǏǁIJǎ IJǎnj ĮǏLjLJµǗ IJǎǑ ƿIJǎǑǐ įLjĮǒǔǏǁDžǎnjIJƾǐ IJǎǑǐ µİ IJǎ ǒĮǏĮljIJǀǏĮ Ȇȁǹīǿǹ ȀǹĬǼȉȅȈ (/). ƠIJıLj DŽLjĮ njĮ İLjıĮDŽƾDŽǎǑµİ ıİ ƿnjĮ ljİNJǁ ǔǐ IJLjµǀ IJdžnj džµİǏǎµdžnjǁĮ 15dž ƧǑDŽǎǘıIJǎǑ 2006 LJĮ DŽǏƾǓǎǑµİ 15/8/2006. ưȺǎǏǎǘµİ njĮ įdžNJǙıǎǑµİ IJǎ ƿIJǎǐ DŽǏƾijǎnjIJĮǐ µǗnjǎ IJĮ įǘǎ IJİNJİǑIJĮǁĮ ǓdžijǁĮ IJǎǑ, įdžNJ. 99. Ƭ džµİǏǎµdžnjǁĮ, ǗȺǔǐ ljĮLj IJĮ ĮǏLjLJµdžIJLjljƾ įİįǎµƿnjĮ ıIJǎLjǒǁDžİIJĮLj, ıIJdž įİǍLjƾ ȺNJİǑǏƾ IJǎǑ ljİNJLjǎǘ. ƮƾLJİ IJǏLjƾįĮ ĮǏLjLJµǙnj ȺǎǑ įLjĮǒǔǏǁDžǎnjIJĮLj µİ IJǎ ǒĮǏĮljIJǀǏĮ / įİnj İǁnjĮLj µLjĮ ƿDŽljǑǏdž džµİǏǎµdžnjǁĮ. Ƨnj ıİ ƿnjĮ ljİNJǁ İLjıĮDŽƾDŽǎǑµİ IJdžnj IJLjµǀ 31/6/2006, İȺİLjįǀ ĮǑIJǀ įİnj İǁnjĮLj µLjĮ ƿDŽljǑǏdž džµİǏǎµdžnjǁĮ (ljĮLJǙǐ ǎ ƭǎǘnjLjǎǐ įİnj ƿǒİLj 31 džµƿǏİǐ ĮNJNJƾ 30), įİ LJĮ LJİǔǏdžLJİǁ džµİǏǎµdžnjǁĮ ĮNJNJƾ įİįǎµƿnjǎ IJǘȺǎǑ ijǏƾıdžǐ (ljĮLj DŽLjĮ IJǎ NJǗDŽǎ ĮǑIJǗ LJĮ ıIJǎLjǒLjıIJİǁ ıIJdžnj ĮǏLjıIJİǏǀ ȺNJİǑǏƾ IJǎǑ ljİNJLjǎǘ). Ƭ İǑıIJǎǒǁĮ IJǎǑ Excel ıIJdžnj ĮnjĮDŽnjǙǏLjıdž IJǔnj ƿDŽljǑǏǔnj džµİǏǎµdžnjLjǙnj İǁnjĮLj ȺNJǀǏdžǐ. īLjĮ njĮ ȺİLjıLJǎǘµİ njĮ İLjıĮDŽƾDŽǎǑµİ IJLjǐ IJLjµƿǐ 29/2/2003 ljĮLj 29/2/2004 ıİ įǘǎ įLjĮijǎǏİIJLjljƾ ljİNJLjƾ ljĮLj njĮ ȺĮǏĮIJdžǏǀıǎǑµİ Ⱥǔǐ ĮnjIJLjµİIJǔȺǁDžǎnjIJĮLj. ƶǑDŽDŽİnjƿǐ įİįǎµƿnjǎ µİ IJdžnj džµİǏǎµdžnjǁĮ İǁnjĮLj dž ǙǏĮ. īLjĮ njĮ İLjıĮDŽƾDŽǎǑµİ ıİ ƿnjĮ ljİNJǁ IJdžnj IJLjµǀ µLjĮǐ ǙǏĮǐ, Ⱥ.ǒ. "įƿljĮ dž ǙǏĮ ljĮLj İǁljǎıLj NJİȺIJƾ ljĮLj ıĮǏƾnjIJĮ įİǑIJİǏǗNJİȺIJĮ", DŽǏƾijǎǑµİ ljĮIJƾ ıİLjǏƾ IJǎǑǐ ĮǏLjLJµǎǘǐ IJdžǐ ǙǏĮǐ, IJǔnj NJİȺIJǙnj ljĮLj IJǔnj įİǑIJİǏǎNJƿȺIJǔnj įLjĮǒǔǏǁDžǎnjIJƾǐ IJǎǑǐ µİ IJǎ ǒĮǏĮljIJǀǏĮ ǹȃȍ Ȁǹǿ Ȁǹȉȍ ȉǼȁǼǿǹ (:). ƠIJıLj DŽLjĮ njĮ İLjıĮDŽƾDŽǎǑµİ IJdžnj IJLjµǀ ĮǑIJǀ LJĮ DŽǏƾǓǎǑµİ 10:20:45. Ƭ įǀNJǔıdž IJLjµǀǐ DŽLjĮ IJĮ įİǑIJİǏǗNJİȺIJĮ ǀ IJĮ NJİȺIJƾ įİnj İǁnjĮLj ĮȺĮǏĮǁIJdžIJdž. ƠIJıLj Įnj ıİ ƿnjĮ ljİNJǁ İLjıĮDŽƾDŽǎǑµİ IJdžnj IJLjµǀ 10: IJǎ Excel LJĮ ljĮIJĮNJƾǃİLj ǗIJLj ĮnjĮijİǏǗµĮıIJİ ıIJdžnj IJLjµǀ ǙǏĮǐ "įƿljĮ ĮljǏLjǃǙǐ". ƮƾLJİ IJǏLjƾįĮ ĮǏLjLJµǙnj ȺǎǑ įLjĮǒǔǏǁDžǎnjIJĮLj µİ IJdžnj ƾnjǔ ljĮLj ljƾIJǔ IJİNJİǁĮ įİnj İǁnjĮLj µLjĮ ƿDŽljǑǏdž ƿnjįİLjǍdž ǙǏĮǐ. ƠIJıLj ıIJdžnj ȺİǏǁȺIJǔıdž ȺǎǑ İLjıĮDŽƾDŽǎǑµİ IJdžnj IJLjµǀ 10:65:45, ĮǑIJǀ įİ LJĮ ĮnjĮDŽnjǔǏLjıLJİǁ ıĮnj ƿnjįİLjǍdž ǙǏĮǐ (DŽLjĮIJǁ µLjĮ ǙǏĮ ƿǒİLj 60 NJİȺIJƾ), ĮNJNJƾ ǔǐ įİįǎµƿnjǎ IJǘȺǎǑ ijǏƾıdžǐ. ưȺǎǏǎǘµİ ıİ ƿnjĮ ljİNJǁ njĮ İLjıĮDŽƾDŽǎǑµİ µLjĮ džµİǏǎµdžnjǁĮ ljĮLj ǙǏĮ µĮDžǁ, ıǒdžµĮIJǁDžǎnjIJĮǐ ƿIJıLj µLjĮ ĮljǏLjǃǀ ƿnjįİLjǍdž ǒǏǗnjǎǑ. ƶIJdžnj ȺİǏǁȺIJǔıdž ĮǑIJǀ LJĮ DŽǏƾǓǎǑµİ ȺǏǙIJĮ IJdžnj džµİǏǎµdžnjǁĮ, ljĮIJǗȺLjnj LJĮ LJƿıǎǑµİ ƿnjĮ ljİnjǗ įLjƾıIJdžµĮ ljĮLj µİIJƾ LJĮ DŽǏƾǓǎǑµİ IJdžnj ǙǏĮ, ıǘµijǔnjĮ µİ IJǎnj IJǏǗȺǎ ȺǎǑ DŽǏƾijİIJĮLj µLjĮ džµİǏǎµdžnjǁĮ ljĮLj µLjĮ ǙǏĮ ĮnjIJǁıIJǎLjǒĮ. Ƨnj ıİ ƿnjĮ ljİNJǁ İLjıĮDŽƾDŽǎǑµİ IJdžnj IJLjµǀ 20/3/2002 11:15 ĮǑIJǀ dž IJLjµǀ LJĮ ĮnjĮDŽnjǔǏLjıLJİǁ ǔǐ dž ƿnjįİLjǍdž ǒǏǗnjǎǑ "20 ĭİǃǏǎǑĮǏǁǎǑ IJǎǑ 2003, ǙǏĮ ƿnjIJİljĮ ljĮLj IJƿIJĮǏIJǎ".

Ƭ ijǘıdž IJǔnj įİįǎµƿnjǔnj IJǘȺǎǑ džµİǏǎµdžnjǁĮǐ Ƭ džµİǏǎµdžnjǁĮ įİǁǒnjİLj njĮ İǁnjĮLj ƿnjĮ ıǘnjLJİIJǎ ljĮLj LjįLjǗIJǏǎȺǎ įİįǎµƿnjǎ. ƶIJǎ Excel Ǘµǔǐ dž džµİǏǎµdžnjǁĮ ljĮLj dž ǙǏĮ įİnj İǁnjĮLj ȺĮǏƾ ĮǏLjLJµdžIJLjljƾ įİįǎµƿnjĮ. ƱĮ İLjıĮDŽƾDŽǎǑµİ ıIJǎ ljİNJǁ Ƨ1 İnjǗǐ ȺǁnjĮljĮ IJdžnj džµİǏǎµdžnjǁĮ 20/10/2006 ljĮLj njĮ µİǁnjǎǑµİ IJǎȺǎLJİIJdžµƿnjǎLj ıIJǎ ljİNJǁ ĮǑIJǗ. ƶIJdž ıǑnjƿǒİLjĮ njĮ İljIJİNJƿıǎǑµİ IJdž NJİLjIJǎǑǏDŽǁĮ ưǎǏijǀ o ƮİNJLjƾ... (µƿıǔ IJdžǐ ǎȺǎǁĮǐ İȺLjµİNJǎǘµĮıIJİ IJdžnj ȺĮǏǎǑıǁĮıdž İnjǗǐ ljİNJLjǎǘ) ljĮLj njĮ IJǎȺǎLJİIJdžLJǎǘµİ ıIJdžnj ljĮǏIJƿNJĮ ƧǏLjLJµǗǐ µƿıǔ IJdžǐ ǎȺǎǁĮǐ ǎǏǁDžİIJĮLj ǎ IJǏǗȺǎǐ ݵijƾnjLjıdžǐ ĮǏLjLJµdžIJLjljǙnj įİįǎµƿnjǔnj. ƴĮǏĮIJdžǏǎǘµİ ǗIJLj ıIJdž NJǁıIJĮ µİ IJǁIJNJǎ ƮĮIJdžDŽǎǏǁĮ İǁnjĮLj İȺLjNJİDŽµƿnjdž dž IJLjµǀ ƬµİǏǎµdžnjǁĮ İnjǙ ıIJdž NJǁıIJĮ µİ IJǁIJNJǎ ƷǘȺǎǐ İǁnjĮLj µĮǏljĮǏLjıµƿnjdž dž ƿnjįİLjǍdž 4/3/1997. ƪȺǎµƿnjǔǐ IJǎ ljİNJǁ A1 İǁnjĮLj ĮǏLjLJµdžIJLjljǗ įİįǎµƿnjǎ ȺǎǑ ݵijĮnjǁDžİIJĮLj ıĮnj džµİǏǎµdžnjǁĮ µİ µǎǏijǀ 4/3/1997 (įdžNJ. IJǗıĮ ǓdžijǁĮ DŽLjĮ IJdžnj džµƿǏĮ ǗıĮ İǁnjĮLj ĮȺĮǏĮǁIJdžIJĮ, IJǗıĮ ǓdžijǁĮ DŽLjĮ IJǎ µǀnjĮ ǗıĮ İǁnjĮLj ĮȺĮǏĮǁIJdžIJĮ ljĮLj IJƿııİǏĮ ǓdžijǁĮ DŽLjĮ IJǎ ƿIJǎǐ). Ʒǎnj IJǏǗȺǎ ĮǏLjLJµdžIJLjljǀǐ ȺĮǏǎǑıǁĮıdžǐ IJǎǑ ljİNJLjǎǘ A1 µȺǎǏǎǘµİ njĮ IJǎnj ĮNJNJƾǍǎǑµİ. ƱĮ ĮȺǎįǙıǎǑµİ ıIJǎ ljİNJǁ A1 µǎǏijǀ ȺĮǏǎǑıǁĮıdžǐ ıǑnjǀLJǎǑǐ ĮǏLjLJµǎǘ İȺLjNJƿDŽǎnjIJĮǐ IJdžnj IJLjµǀ ƧǏLjLJµǗǐ ıIJdž NJǁıIJĮ µİ IJǁIJNJǎ ƮĮIJdžDŽǎǏǁĮ (µİ µdžįƿnj įİljĮįLjljƾ ǓdžijǁĮ ljĮLj µİ įLjĮǒǔǏLjıIJLjljƾ ǒLjNJLjƾįǔnj). ƶIJǎ ljİNJǁ Ƨ1 ĮȺİLjljǎnjǁDžİIJĮLj ȺNJƿǎnj ǎ ĮǏLjLJµǗǐ 37.549.


Ʈƪƪ ƮƳƵƭƱĬƭƧƶ

ƴƯƬƵƳĭƳƵƭƮƬ IV (Excel)

2

ưİ IJdžnj İǏDŽĮıǁĮ ȺǎǑ ljƾnjĮµİ įİnj ƾNJNJĮǍİ IJǎ ȺǏĮDŽµĮIJLjljǗ ȺİǏLjİǒǗµİnjǎ IJǎǑ ljİNJLjǎǘ A1, ƾNJNJĮǍİ µǗnjǎ ǎ IJǏǗȺǎǐ ȺĮǏǎǑıǁĮıdžǐ IJǎǑ. ƮĮLj ĮȺǎįǁįǎnjIJƾǐ IJǎǑ µǎǏijǀ ȺĮǏǎǑıǁĮıdžǐ ıǑnjǀLJǎǑǐ ĮǏLjLJµǎǘ, ĮȺǎljĮNJǘijLJdžljİ dž ĮǏLjLJµdžIJLjljǀ IJLjµǀ IJǎǑ ljİNJLjǎǘ. ƣȺǔǐ µLjĮ džµİǏǎµdžnjǁĮ µȺǎǏİǁ njĮ ĮȺİLjljǎnjLjıIJİǁ ıĮnj ĮǏLjLJµǗǐ, ƿnjĮǐ ĮǏLjLJµǗǐ µȺǎǏİǁ njĮ ĮȺİLjljǎnjLjıIJİǁ ıĮnj džµİǏǎµdžnjǁĮ. ƱĮ İLjıĮDŽƾDŽǎǑµİ ıIJǎ ljİNJǁ Ƨ2 IJǎnj ĮǏLjLJµǗ 27230 ljĮLj ǗnjIJĮǐ IJǎȺǎLJİIJdžµƿnjǎLj ıIJǎ ljİNJǁ Ƨ2, njĮ İljIJİNJƿıǎǑµİ IJdž NJİLjIJǎǑǏDŽǁĮ ưǎǏijǀ o ƮİNJLjƾ... ljĮLj njĮ IJǎȺǎLJİIJdžLJǎǘµİ ıIJdžnj ljĮǏIJƿNJĮ ƧǏLjLJµǗǐ. ƶIJdž NJǁıIJĮ µİ IJǁIJNJǎ ƮĮIJdžDŽǎǏǁĮ İǁnjĮLj İȺLjNJİDŽµƿnjdž dž IJLjµǀ īİnjLjljǀ, įdžNJ. IJǎ ljİNJǁ Ƨ2 ĮȺİLjljǎnjǁDžİIJĮLj µİ IJdžnj ĮȺNJǎǘıIJİǏdž µǎǏijǀ ݵijƾnjLjıdžǐ ĮǏLjLJµǎǘ. ƱĮ İȺLjNJƿǍǎǑµİ ıIJdž NJǁıIJĮ ƮĮIJdžDŽǎǏǁĮ IJdžnj IJLjµǀ ƬµİǏǎµdžnjǁĮ, ljĮLj ıĮǏǙnjǎnjIJĮǐ IJdž NJǁıIJĮ µİ IJǁIJNJǎ ƷǘȺǎǐ njĮ İȺLjNJƿǍǎǑµİ IJdžnj IJLjµǀ 4/3/1997. ƶIJǎ ljİNJǁ A2 ĮȺİLjljǎnjǁDžİIJĮLj ȺNJƿǎnj dž IJLjµǀ 20/7/1974, įdžNJ. dž džµİǏǎµdžnjǁĮ 20ǀ ƭǎǑNJǁǎǑ IJǎǑ 1974.

Ƭ džµİǏǎµdžnjǁĮ İȺǎµƿnjǔǐ įİnj İǁnjĮLj ƿnjĮ įİįǎµƿnjǎ LjįLjĮǁIJİǏǎǑ IJǘȺǎǑ, ĮNJNJƾ ƿnjĮ LjįLjĮǁIJİǏdžǐ ȺĮǏǎǑıǁĮıdžǐ ĮǏLjLJµdžIJLjljǗ įİįǎµƿnjǎ. ƮƾLJİ ĮǏLjLJµǗǐ µȺǎǏİǁ njĮ ĮȺİLjljǎnjLjıIJİǁ ıĮnj džµİǏǎµdžnjǁĮ, ljĮLj ĮnjIJLjıIJǏǗijǔǐ ljƾLJİ džµİǏǎµdžnjǁĮ µȺǎǏİǁ njĮ ĮȺİLjljǎnjLjıIJİǁ ıĮnj ĮǏLjLJµǗǐ. Ʒǎ İǏǙIJdžµĮ ȺǎǑ IJǁLJİIJĮLj İǁnjĮLj µİ ȺǎLjǎnj IJǏǗȺǎ ĮnjIJLjıIJǎLjǒǁDžİIJĮLj µLjĮ džµİǏǎµdžnjǁĮ ıİ ƿnjĮ ĮǏLjLJµǗ (ljĮLj ĮnjIJLjıIJǏǗijǔǐ). īLjĮ IJdžnj ĮnjIJLjıIJǎLjǒǁĮ IJǔnj ĮǏLjLJµǙnj ıİ džµİǏǎµdžnjǁİǐ IJǎ Excel ǒǏdžıLjµǎȺǎLjİǁ ıĮnj ıdžµİǁǎ ĮnjĮijǎǏƾǐ IJdžnj džµİǏǎµdžnjǁĮ 1/1/1900 (įdžNJ. IJdžnj ȺǏǙIJdž džµƿǏĮ IJǎǑ İLjljǎıIJǎǘ ĮLjǙnjĮ). ƶIJdžnj džµİǏǎµdžnjǁĮ ĮǑIJǀ ĮnjIJLjıIJǎLjǒǁDžİLj IJǎnj ĮǏLjLJµǗ 1. ƮƾLJİ džµİǏǎµdžnjǁĮ ĮnjIJLjıIJǎLjǒǁDžİIJĮLj ıİ İljİǁnjǎ IJǎnj ĮǏLjLJµǗ ȺǎǑ įİǁǒnjİLj IJǎ ȺNJǀLJǎǐ IJǔnj džµİǏǙnj ȺǎǑ ljĮIJĮµİIJǏǙnjIJĮLj ĮǏǒǁDžǎnjIJĮǐ ĮȺǗ IJdžnj džµİǏǎµdžnjǁĮ 1/1/1900 (įdžNJ. IJdžnj džµİǏǎµdžnjǁĮ ĮnjĮijǎǏƾǐ) µƿǒǏLj IJdž ıǑDŽljİljǏLjµƿnjdž džµİǏǎµdžnjǁĮ. ƠIJıLj ǎ ĮǏLjLJµǗǐ 10 ĮnjIJLjıIJǎLjǒǁDžİIJĮLj ıIJdžnj džµİǏǎµdžnjǁĮ 10/1/1900 DŽLjĮIJǁ ıIJdžnj džµİǏǎµdžnjǁĮ ĮǑIJǀ NJǀDŽİLj dž ljĮIJĮµƿIJǏdžıdž 10 džµİǏǙnj ĮǏǒǀǐ DŽİnjǎµƿnjdžǐ ĮȺǗ IJdžnj 1/1/1900, ǎ ĮǏLjLJµǗǐ 1.000 ĮnjIJLjıIJǎLjǒǁDžİIJĮLj ıIJdžnj džµİǏǎµdžnjǁĮ 26/9/1902 DŽLjĮIJǁ ıİ ĮǑIJǀ IJdžnj džµİǏǎµdžnjǁĮ NJǀDŽİLj dž ljĮIJĮµƿIJǏdžıdž 1.000 džµİǏǙnj ĮǏǒǁDžǎnjIJĮǐ ĮȺǗ IJdžnj 1/1/1900. ƶǑnjİȺǙǐ dž džµİǏǎµdžnjǁĮ 20/7/1974 ȺǎǑ ĮȺİLjljǎnjǁDžİIJĮLj ıIJǎ ljİNJǁ Ƨ2 İǁnjĮLj dž 27.320ǀ džµƿǏĮ µİIJƾ IJdžnj 1/1/900, İnjǙ dž IJLjµǀ 35.749 ıIJǎ ljİNJǁ Ƨ1 ĮȺǎljĮNJǘȺIJİLj ǗIJLj dž džµİǏǎµdžnjǁĮ 20/10/2002 ȺǎǑ İǁǒĮµİ İLjıƾDŽİLj ĮǏǒLjljƾ İǁnjĮLj dž 35.749dž džµƿǏĮ µİIJƾ IJdžnj 1/1/1900. Ƭ ĮnjIJLjıIJǎǁǒLjıdž ĮǏLjLJµǙnj ıİ džµİǏǎµdžnjǁİǐ DŽǁnjİIJĮLj ĮȺǗ IJǎ Excel µǗnjǎ DŽLjĮ džµİǏǎµdžnjǁİǐ µİIJĮDŽİnjƿıIJİǏİǐ IJdžǐ 1/1/1900, įdžNJ. DŽLjĮ ĮǏLjLJµǎǘǐ LJİIJLjljǎǘǐ. Ʃİnj ǑȺƾǏǒİLj ĮnjIJLjıIJǎǁǒLjıdž ĮǏnjdžIJLjljǙnj ĮǏLjLJµǙnj ıİ džµİǏǎµdžnjǁİǐ, Įnj ljĮLj LJĮ İǁǒİ njǗdžµĮ dž ĮnjIJLjıIJǎǁǒLjıdž IJǎǑ ĮǏLjLJµǎǘ -100 ıIJdžnj džµİǏǎµdžnjǁĮ ȺǎǑ İǁnjĮLj 100 ȺǏLjnj IJdžnj džµİǏǎµdžnjǁĮ ĮnjĮijǎǏƾǐ. ƶİ ȺİǏǁȺIJǔıdž ȺǎǑ DždžIJǀıǎǑµİ njĮ ĮȺİLjljǎnjLjıIJİǁ ıĮnj džµİǏǎµdžnjǁĮ ĮǏnjdžIJLjljǗǐ ĮǏLjLJµǗǐ ıIJǎ ljİNJǁ IJǎǑ ݵijĮnjǁDžǎnjIJĮLj įLjƿıİLjǐ (#) ıİ ǗNJǎ IJǎ µǀljǎǐ IJǎǑ. ƣȺǔǐ ǎLj džµİǏǎµdžnjǁİǐ İǁnjĮLj ıIJǎ Excel LjįLjĮǁIJİǏdžǐ ȺĮǏǎǑıǁĮıdžǐ ĮljƿǏĮLjǎLj ĮǏLjLJµǎǁ, ǎLj ǙǏİǐ İǁnjĮLj LjįLjĮǁIJİǏdžǐ ȺĮǏǎǑıǁĮıdžǐ įİljĮįLjljǎǁ ĮǏLjLJµǎǁ. ƳLj ǙǏİǐ ĮnjIJLjıIJǎLjǒǁDžǎnjIJĮLj ĮnjĮNJǎDŽLjljƾ ıIJǎ İǘǏǎǐ IJLjµǙnj ĮȺǗ 0 ƿǔǐ 1, µİ IJǎ µdžįƿnj njĮ ĮnjIJLjıIJǎLjǒİǁ ıIJdžnj ǙǏĮ 0:00:00 (ĮǏǒǀ IJdžǐ džµƿǏĮǐ) ljĮLj IJǎ ƿnjĮ ıIJdžnj ǙǏĮ 24:00:00 (įdžNJ. 12 IJǎ ǃǏƾįǑ ĮljǏLjǃǙǐ ȺǎǑ İǁnjĮLj ljĮLj IJǎ IJƿNJǎǐ IJdžǐ džµƿǏĮǐ). ƠIJıLj dž ǙǏĮ 6:00 (įdžNJ. 6 ĮljǏLjǃǙǐ) ĮnjIJLjıIJǎLjǒǁDžİIJĮLj ıIJǎnj ĮǏLjLJµǗ 0,25 įdžNJ. ıIJǎ ƿnjĮ IJƿIJĮǏIJǎ IJdžǐ džµƿǏĮǐ, İnjǙ dž ǙǏĮ 12:00 (įdžNJ. 12 IJǎ µİıdžµƿǏLj ĮljǏLjǃǙǐ) ĮnjIJLjıIJǎLjǒǁDžİIJĮLj ıIJǎnj ĮǏLjLJµǗ 0,50.

ƴǏƾǍİLjǐ µİ įİįǎµƿnjĮ IJǘȺǎǑ džµİǏǎµdžnjǁİǐ ƱĮ İLjıĮDŽƾDŽǎǑµİ ıIJǎ ljİNJǁ Ƨ1 İnjǗǐ (ljİnjǎǘ) ȺǁnjĮljĮ IJdžnj džµİǏǎµdžnjǁĮ 25/3/2002. ƶIJǎ ljİNJǁ Ƨ2 njĮ İLjıĮDŽƾDŽǎǑµİ IJǎnj IJǘȺǎ ǑȺǎNJǎDŽLjıµǎǘ = A1 + 15. ƴĮǏĮIJdžǏǎǘµİ ǗIJLj ıIJǎ ljİNJǁ ĮǑIJǗ ĮȺİLjljǎnjǁDžİIJĮLj dž džµİǏǎµdžnjǁĮ 9/4/2002, įdžNJ. dž džµİǏǎµdžnjǁĮ ȺǎǑ İǁnjĮLj 15 džµƿǏİǐ µİIJĮDŽİnjƿıIJİǏdž IJdžǐ džµİǏǎµdžnjǁĮǐ ȺǎǑ ƿǒİLj İLjıĮǒLJİǁ ıIJǎ ljİNJǁ Ƨ1. Ƴµǎǁǔǐ Įnj ıIJǎ ljİNJǁ Ƨ3 İLjıĮDŽƾDŽǎǑµİ IJǎnj IJǘȺǎ ǑȺǎNJǎDŽLjıµǎǘ = A1 - 15 dž IJLjµǀ ȺǎǑ LJĮ ĮȺİLjljǎnjLjıIJİǁ İǁnjĮLj dž džµİǏǎµdžnjǁĮ 10/3/2002, įdžNJ. dž džµİǏǎµdžnjǁĮ ȺǎǑ İǁnjĮLj 15 džµƿǏİǐ ȺǏLjnj ĮȺǗ IJdžnj džµİǏǎµdžnjǁĮ IJǎǑ ljİNJLjǎǘ Ƨ1. īLjĮ IJǎnj ǑȺǎNJǎDŽLjıµǗ IJdžǐ džµİǏǎµdžnjǁĮǐ ȺǎǑ ȺǏǎljǘȺIJİLj ıİ IJƿIJǎLjǎǑǐ IJǘȺǎǑǐ IJǎ Excel įİnj İǏDŽƾDžİIJĮLj ǗȺǔǐ ǎ ƾnjLJǏǔȺǎǐ. ƶİ IJǘȺǎǑǐ ǑȺǎNJǎDŽLjıµǎǘ ȺǎǑ ıǑµµİIJƿǒǎǑnj ljİNJLjƾ µİ ȺİǏLjİǒǗµİnjǗ džµİǏǎµdžnjǁĮ IJǎ Excel NJĮµǃƾnjİLj ǑȺǗǓdž IJǎǑ IJǎnj ĮǏLjLJµǗ ǎ ǎȺǎǁǎǐ ĮnjIJLjıIJǎLjǒǁDžİIJĮLj ıIJdžnj džµİǏǎµdžnjǁĮ ĮǑIJǀ (įdžNJ. IJǎ ȺNJǀLJǎǐ IJǔnj džµİǏǙnj ĮȺǗ IJdžnj 1/1/1900 ƿǔǐ IJdžnj džµİǏǎµdžnjǁĮ ĮǑIJǀ). ƠIJıLj Įnj ıIJǎ ljİNJǁ Ƨ3 İLjıĮDŽƾDŽǎǑµİ IJǎnj IJǘȺǎ = A1 + 1000 IJǗIJİ IJǎ Excel NJĮµǃƾnjİLj ǑȺǗǓdž IJǎǑ IJǎnj ĮǏLjLJµǗ ȺǎǑ ĮnjIJLjıIJǎLjǒǁDžİIJĮLj ıIJdžnj


Ʈƪƪ ƮƳƵƭƱĬƭƧƶ

ƴƯƬƵƳĭƳƵƭƮƬ IV (Excel)

3

džµİǏǎµdžnjǁĮ 25/3/2002 ȺǎǑ İǁnjĮLj 37.340. ƶIJǎnj ĮǏLjLJµǗ ĮǑIJǗ ȺǏǎıLJƿIJİLj IJǎ 1.000 ǎȺǗIJİ ȺǏǎljǘȺIJİLj ƾLJǏǎLjıµĮ 38.340. ƪȺİLjįǀ įİ ıIJǎnj IJǘȺǎ ǑȺǎNJǎDŽLjıµǎǘ IJǎǑ ljİNJLjǎǘ Ƨ3 ǒǏdžıLjµǎȺǎLjİǁIJĮLj ǔǐ ǗǏǎǐ ljİNJǁ ȺǎǑ ƿǒİLj ȺĮǏǎǑıǁĮıdž µǎǏijǀǐ džµİǏǎµdžnjǁĮǐ, ijǏǎnjIJǁDžİLj IJǎ ĮȺǎIJƿNJİıµĮ IJǎǑ ǑȺǎNJǎDŽLjıµǎǘ njĮ ȺĮǏǎǑıLjĮıIJİǁ µİ µǎǏijǀ džµİǏǎµdžnjǁĮǐ. ƶǑnjİȺǙǐ ıIJǎ ljİNJǁ Ƨ3 LJĮ ĮȺİLjljǎnjLjıIJİǁ dž IJLjµǀ 19/12/2004 ȺǎǑ İǁnjĮLj dž džµİǏǎµdžnjǁĮ ȺǎǑ İǁnjĮLj 38.340 džµƿǏİǐ µİIJƾ IJdžnj 1/1/1900. ƪȺǎµƿnjǔǐ İȺİLjįǀ IJǎ Excel įLjĮLJƿIJİLj ƿnjĮ µdžǒĮnjLjıµǗ ĮµijǁįǏǎµdžǐ ĮnjIJLjıIJǎǁǒLjıdžǐ džµİǏǎµdžnjLjǙnj (µİIJĮDŽİnjƿıIJİǏǔnj IJdžǐ 1/1/1900) ıİ ĮljƿǏĮLjǎǑǐ ĮǏLjLJµǎǘǐ, İǁnjĮLj ıİ LJƿıdž njĮ İljIJİNJİǁ ĮljĮǏLjĮǁĮ ljĮLj ĮNJƾnjLJĮıIJĮ ȺǏƾǍİLjǐ µİ džµİǏǎµdžnjǁİǐ. Ƨnj ljĮLj ǎLj džµİǏǎµdžnjǁİǐ İǁnjĮLj ıIJdžnj ǎǑıǁĮ ĮǏLjLJµdžIJLjljƾ įİįǎµƿnjĮ ljĮLj ıĮnj IJƿIJǎLjĮ µȺǎǏǎǘnj njĮ ǒǏdžıLjµǎȺǎLjdžLJǎǘnj ıİ ǎȺǎLjĮįǀȺǎIJİ ȺǏƾǍdž, İnjIJǎǘIJǎLjǐ ǎLj ȺǏƾǍİLjǐ µİ džµİǏǎµdžnjǁİǐ ıIJLjǐ ǎȺǎǁİǐ µȺǎǏǎǘµİ njĮ ĮnjĮDŽnjǔǏǁıǎǑµİ ijǑıLjljǗ njǗdžµĮ İǁnjĮLj ȺİǏLjǎǏLjıµƿnjİǐ. ƪǁįĮµİ ȺĮǏĮȺƾnjǔ ǗIJLj IJǎ njǗdžµĮ ȺǎǑ ƿǒİLj dž ȺǏǗıLJİıdž (ĮijĮǁǏİıdž) İnjǗǐ ĮǏLjLJµǎǘ ıİ µLjĮ džµİǏǎµdžnjǁĮ İǁnjĮLj dž İǘǏİıdž IJdžǐ džµİǏǎµdžnjǁİǐ ȺǎǑ İǁnjĮLj µİIJĮDŽİnjƿıIJİǏdž (ȺǏǎDŽİnjƿıIJİǏdž) IJdžǐ džµİǏǎµdžnjǁĮǐ IJǗıİǐ džµƿǏİǐ Ǘıİǐ ljĮLj ǎ ĮǏLjLJµǗǐ. ưLjĮ ƾNJNJdž ȺǏƾǍdž ȺǎǑ ƿǒİLj njǗdžµĮ µİ džµİǏǎµdžnjǁİǐ İǁnjĮLj dž ĮijĮǁǏİıdž įǘǎ džµİǏǎµdžnjLjǙnj. ƱĮ İLjıĮDŽƾDŽǎǑµİ ıIJǎ ljİNJǁ ƨ1 IJdžnj džµİǏǎµdžnjǁĮ 29/2/2000 ljĮLj ıIJǎ ljİNJǁ ƨ2 IJdžnj džµİǏǎµdžnjǁĮ 23/5/1992 ljĮLj njĮ İLjıĮDŽƾDŽǎǑµİ ıIJǎ ljİNJǁ B3 IJǎnj IJǘȺǎ ǑȺǎNJǎDŽLjıµǎǘ = B1 - Ǻ2. Ʒǎ Excel İljIJİNJİǁ IJǎnj ǑȺǎNJǎDŽLjıµǗ ljĮLj ıIJǎ ljİNJǁ B3 ĮȺİLjljǎnjǁDžİLj IJdžnj IJLjµǀ 8/10/1907. Ʒǎ ĮȺǎIJƿNJİıµĮ IJǎǑ ǑȺǎNJǎDŽLjıµǎǘ ĮȺİLjljǎnjǁDžİIJĮLj µİ µǎǏijǀ džµİǏǎµdžnjǁĮǐ İȺİLjįǀ IJĮ ljİNJLjƾ ȺǎǑ ǒǏdžıLjµǎȺǎLjǎǘnjIJĮLj ıIJǎnj IJǘȺǎ ƿǒǎǑnj ȺĮǏǎǑıǁĮıdž µǎǏijǀǐ džµİǏǎµdžnjǁĮǐ. Ƨnj DždžIJǀıǎǑµİ IJǎ ljİNJǁ ƨ3 njĮ ȺĮǏǎǑıLjƾDžİIJĮLj µİ µǎǏijǀ ıǑnjǀLJǎǑǐ ĮǏLjLJµǎǘ, IJǗIJİ ĮnjIJǁ DŽLjĮ IJdžnj džµİǏǎµdžnjǁĮ 8/10/1907 LJĮ ĮȺİLjljǎnjǁDžİIJĮLj dž IJLjµǀ 2.838. Ƴ ĮǏLjLJµǗǐ 2.838 İǁnjĮLj IJǎ ȺNJǀLJǎǐ IJǔnj džµİǏǙnj ȺǎǑ µİıǎNJĮǃǎǘnj ĮnjƾµİıĮ ıIJLjǐ įǘǎ džµİǏǎµdžnjǁİǐ. Ʒǎ Excel DŽLjĮ njĮ ǑȺǎNJǎDŽǁıİLj IJǎnj ĮǏLjLJµǗ ĮǑIJǗ įİnj ƿljĮnjİ ȺĮǏƾ ĮijĮǁǏİıdž IJǔnj ĮǏLjLJµǙnj ȺǎǑ ĮnjIJLjıIJǎLjǒǁDžǎnjIJĮLj ıIJLjǐ džµİǏǎµdžnjǁİǐ IJǔnj ljİNJLjǙnj ƨ1 ljĮLj ƨ2. ƧnjIJǁıIJǎLjǒĮ µİ IJĮ ǗıĮ ĮnjĮȺIJǘǒLJdžljĮnj ȺĮǏĮȺƾnjǔ, LjıǒǘǎǑnj ljĮLj DŽLjĮ IJLjǐ ǙǏİǐ. ƱĮ İLjıĮDŽƾDŽǎǑµİ ıIJǎ ljİNJǁ C1 IJdžnj IJLjµǀ 18:00 ljĮLj ıIJǎ ljİNJǁ C2 IJdžnj IJLjµǀ 6:00. ƱĮ ıǑnjIJƾǍǎǑµİ ıIJǎ ljİNJǁ C3 IJǎnj IJǘȺǎ ǑȺǎNJǎDŽLjıµǎǘ = C1 - C2. ƶIJǎ ljİNJǁ C3 ĮȺİLjljǎnjǁDžİIJĮLj dž IJLjµǀ 12:00, įdžNJ. ĮnjƾµİıĮ ıIJLjǐ İnjįİǁǍİLjǐ ǙǏĮǐ IJǔnj ljİNJLjǙnj C2 ljĮLj C1 µİıǎNJĮǃǎǘnj įǙįİljĮ ǙǏİǐ. īLjĮ njĮ ǃǏİLj IJǎ ĮȺǎIJƿNJİıµĮ ĮǑIJǗ IJǎ Excel NJĮµǃƾnjİLj ǑȺǗǓdž IJǎǑ IJǎǑǐ ĮǏLjLJµǎǘǐ ȺǎǑ ĮnjIJLjıIJǎLjǒǁDžǎnjIJĮLj ıIJLjǐ ǙǏİǐ. ƶǑDŽljİljǏLjµƿnjĮ dž ǙǏĮ 18:00 ĮnjIJLjıIJǎLjǒǁDžİIJĮLj ıIJǎnj ĮǏLjLJµǗ 0,75 (IJǏǁĮ IJƿIJĮǏIJĮ IJdžǐ džµƿǏĮǐ) İnjǙ dž ǙǏĮ 6:00 ĮnjIJLjıIJǎLjǒǁDžİIJĮLj ıIJdžnj IJLjµǀ 0,25 (ƿnjĮ IJƿIJĮǏIJǎ IJdžǐ džµƿǏĮǐ). Ƭ įLjĮijǎǏƾ IJǎǑǐ İǁnjĮLj ǎ ĮǏLjLJµǗǐ 0,50 IJǎnj ǎȺǎǁǎ IJǎ Excel ȺĮǏǎǑıLjƾDžİLj µİ µǎǏijǀ ǙǏĮǐ ljĮLj ƿIJıLj ݵijĮnjǁDžİIJĮLj dž IJLjµǀ 12:00 (µLjıǀ džµƿǏĮ). Ƭ įLjĮijǎǏƾ ǔǏǙnj İȺǎµƿnjǔǐ İǁnjĮLj įİljĮįLjljǗǐ ĮǏLjLJµǗǐ ljĮLj ǗǒLj ĮljƿǏĮLjǎǐ ĮǏLjLJµǗǐ. Ƴµǎǁǔǐ ıİ µLjĮ ǙǏĮ µȺǎǏǎǘµİ njĮ ȺǏǎıLJƿıǎǑµİ ƿnjĮ (įİljĮįLjljǗ) ĮǏLjLJµǗ. Ƨnj ıIJǎ ljİNJǁ C4 İLjıĮDŽƾDŽǎǑµİ IJǎnj IJǘȺǎ ǑȺǎNJǎDŽLjıµǎǘ = C2 + 0,25 IJǗIJİ IJǎ Excel ǑȺǎNJǎDŽǁDžİLj IJdžnj ǙǏĮ ȺǎǑ İǁnjĮLj ljĮIJƾ ƿnjĮ IJƿIJĮǏIJǎ IJdžǐ džµƿǏĮǐ (įdžNJ. 0,25) µİIJĮDŽİnjƿıIJİǏǎ IJdžǐ ǙǏĮǐ ȺǎǑ ĮȺİLjljǎnjǁDžİIJĮLj ıIJǎ ljİNJǁ C2. ƶǑnjİȺǙǐ ıIJǎ ljİNJǁ C4 LJĮ ĮȺİLjljǎnjLjıIJİǁ dž IJLjµǀ 12:00.

ƶǑnjĮǏIJǀıİLjǐ džµİǏǎµdžnjLjǙnj ƳLj ĮȺĮLjIJǀıİLjǐ İȺİǍİǏDŽĮıǁĮǐ džµİǏǎµdžnjLjǙnj İǁnjĮLj ȺǎLjljLjNJǗµǎǏijİǐ ljĮLj įİ µȺǎǏǎǘnj njĮ LjljĮnjǎȺǎLjdžLJǎǘnj µǗnjǎ µİ IJLjǐ ȺǏƾǍİLjǐ ȺǎǑ ĮnjĮijƿǏLJdžljĮnj ȺǏǎdžDŽǎǑµƿnjǔǐ. īLjĮ ȺLjǎ ıǘnjLJİIJİǐ ĮȺĮLjIJǀıİLjǐ İȺİǍİǏDŽĮıǁĮǐ džµİǏǎµdžnjLjǙnj ƿǒǎǑµİ ıIJdž įLjƾLJİıǀ µĮǐ ƿnjĮ ıǘnjǎNJǎ ıǑnjĮǏIJǀıİǔnj Ⱥƾnjǔ ıİ džµİǏǎµdžnjǁİǐ, µİ IJdž ǃǎǀLJİLjĮ IJǔnj ǎȺǎǁǔnj µȺǎǏİǁ njĮ ȺİǏLjDŽǏĮijİǁ ljƾLJİ ǑȺǎNJǎDŽLjıµǗǐ ıǒİIJLjljǗǐ µİ džµİǏǎµdžnjǁİǐ. ƳLj ıǑnjĮǏIJǀıİLjǐ year, month, day ƳLj ıǑnjĮǏIJǀıİLjǐ year, month ljĮLj day įƿǒǎnjIJĮLj ƿnjĮ µǗnjǎ ǗǏLjıµĮ IJǎ ǎȺǎǁǎ ȺǏƿȺİLj njĮ İǁnjĮLj džµİǏǎµdžnjǁĮ. ƧȺǗ IJdžnj džµİǏǎµdžnjǁĮ ĮȺǎµǎnjǙnjǎǑnj ljĮLj İȺLjıIJǏƿijǎǑnj ĮnjIJǁıIJǎLjǒĮ IJǎ ƿIJǎǐ, IJǎ µǀnjĮ ljĮLj IJdžnj džµƿǏĮ IJdžǐ. Ƨnj IJǎ ljİNJǁ Ƨ1 ȺİǏLjƿǒİLj IJdžnj džµİǏǎµdžnjǁĮ 15/9/1997 IJǗIJİ Įnj İLjıĮDŽƾDŽǎǑµİ ıIJǎ ljİNJǁ Ƨ2 IJǎnj IJǘȺǎ ǑȺǎNJǎDŽLjıµǎǘ = year(A1) ĮǑIJǗ LJĮ ĮȺǎljIJǀıİLj IJLjµǀ 1997, įdžNJ. IJǎ ƿIJǎǐ IJdžǐ džµİǏǎµdžnjǁĮǐ IJǎǑ ljİNJLjǎǘ Ƨ1. Ƴµǎǁǔǐ Įnj ıIJǎ ljİNJǁ Ƨ3 İLjıĮDŽƾDŽǎǑµİ IJǎnj IJǘȺǎ = month(A1) ĮǑIJǗ LJĮ ĮȺǎljIJǀıİLj IJLjµǀ 9, įdžNJ. IJǎ µǀnjĮ IJdžǐ džµİǏǎµdžnjǁĮǐ IJǎǑ ljİNJLjǎǘ Ƨ1. Ƴµǎǁǔǐ Įnj ıIJǎ ljİNJǁ Ƨ4 İLjıĮDŽƾDŽǎǑµİ IJǎnj IJǘȺǎ = day(A1) IJǎ ljİNJǁ ĮǑIJǗ LJĮ ĮȺǎljIJǀıİLj IJLjµǀ 15, įdžNJ. IJdžnj džµƿǏĮ IJdžǐ džµİǏǎµdžnjǁĮǐ IJǎǑ ljİNJLjǎǘ Ƨ1.


Ʈƪƪ ƮƳƵƭƱĬƭƧƶ

ƴƯƬƵƳĭƳƵƭƮƬ IV (Excel)

4

Ƭ ıǑnjƾǏIJdžıdž date Ƭ ıǑnjƾǏIJdžıdž date ljĮIJĮıljİǑƾDžİLj µLjĮ džµİǏǎµdžnjǁĮ IJdžǐ ǎȺǎǁĮǐ ȺǏǎıįLjǎǏǁDžǎǑµİ IJǎ ƿIJǎǐ, IJǎ µǀnjĮ ljĮLj IJdžnj džµƿǏĮ. ƷĮ ǎǏǁıµĮIJĮ IJdžǐ ıǑnjƾǏIJdžıdžǐ date İǁnjĮLj IJǏǁĮ ljĮLj ȺĮǏĮIJǁLJİnjIJĮLj ljĮIJƾ ıİLjǏƾ ıȺǎǑįĮLjǗIJdžIJĮǐ, įdžNJ. ȺǏǙIJĮ IJǎ ƿIJǎǐ, ljĮIJǗȺLjnj ǎ µǀnjĮǐ, ljĮLj IJƿNJǎǐ dž džµƿǏĮ. Ƨnj ıIJǎ ljİNJǁ A1 İLjıĮDŽƾDŽǎǑµİ IJǎnj IJǘȺǎ = date(1997; 9; 15) IJǗIJİ ıIJǎ ljİNJǁ Ƨ1 LJĮ ĮȺǎljIJǀıİLj IJLjµǀ IJdžnj 15/9/97. Ƭ ıǑnjƾǏIJdžıdž date ȺǏǎljĮNJİǁ ȺǏǎǃNJdžµĮIJLjıµǗ DŽLjĮ IJdž ǒǏdžıLjµǗIJdžIJƾ IJdžǐ, Įijǎǘ İƾnj İǁnjĮLj DŽnjǔıIJƾ IJĮ ıIJǎLjǒİǁĮ µLjĮǐ džµİǏǎµdžnjǁĮǐ IJǗIJİ ĮǑIJǀ µȺǎǏİǁ njĮ İLjıĮǒLJİǁ ĮȺİǑLJİǁĮǐ ǒǔǏǁǐ njĮ ĮȺĮLjIJİǁIJĮLj dž ljNJǀıdž LjįLjĮǁIJİǏdžǐ ıǑnjƾǏIJdžıdžǐ DŽLjĮ IJdžnj ljĮIJĮıljİǑǀ IJdžǐ. ƳǏǁıµĮIJĮ IJdžǐ ıǑnjƾǏIJdžıdžǐ date Ǘµǔǐ µȺǎǏİǁ njĮ İǁnjĮLj ljİNJLjƾ ıIJĮ ǎȺǎǁĮ ƿǒǎǑnj ǑȺǎNJǎDŽLjıLJİǁ IJĮ ıIJǎLjǒİǁĮ µLjĮǐ DždžIJǎǘµİnjdžǐ džµİǏǎµdžnjǁĮǐ ǀ IJǘȺǎLj ȺǎǑ ǑȺǎNJǎDŽǁDžǎǑnj IJĮ ıIJǎLjǒİǁĮ IJdžǐ DždžIJǎǘµİnjdžǐ džµİǏǎµdžnjǁĮǐ (ǀ ljĮLj IJĮ įǘǎ). ƠIJıLj Įnj ıIJǎ ljİNJǁ Ƨ4 İnjǗǐ ȺǁnjĮljĮ İLjıĮDŽƾDŽǎǑµİ IJǎnj IJǘȺǎ = date(A1; A2+5; 15) IJǗIJİ IJǎ ljİNJǁ Ƨ4 LJĮ ĮȺǎljIJǀıİLj IJLjµǀ IJdžnj džµİǏǎµdžnjǁĮ ȺǎǑ ƿǒİLj ƿIJǎǐ ǁıǎ µİ IJdžnj IJLjµǀ IJǎǑ ljİNJLjǎǘ Ƨ1, µǀnjĮ ǁıǎ µİ IJdžnj IJLjµǀ IJǎǑ ljİNJLjǎǘ Ƨ2 ȺǏǎıĮǑǍdžµƿnjdž ljĮIJƾ 5 ljĮLj džµƿǏĮ ǁıdž µİ 15. ƪȺLjȺNJƿǎnj dž ıǑnjƾǏIJdžıdž date įLjĮLJƿIJİLj µLjĮ ƾNJNJdž ıdžµĮnjIJLjljǀ ĮǏİIJǀ. ƶİ ȺİǏǁȺIJǔıdž ȺǎǑ IJǎ ǗǏLjıµĮ IJdžǐ džµƿǏĮǐ ƿǒİLj IJLjµǀ µİDŽĮNJǘIJİǏdž ĮȺǗ 31, įdžNJ. DždžIJǀıǎǑµİ IJdžnj ljĮIJĮıljİǑǀ džµİǏǎµdžnjǁĮǐ µİ džµƿǏĮ µİDŽĮNJǘIJİǏdž ĮȺǗ 31, IJǗIJİ dž ıǑnjƾǏIJdžıdž date įİ LJĮ ljĮIJĮıljİǑƾıİLj µLjĮ ƾljǑǏdž džµİǏǎµdžnjǁĮ, ǎǘIJİ LJĮ ĮǏnjdžLJİǁ njĮ ljĮIJĮıljİǑƾıİLj IJdž DždžIJǎǘµİnjdž džµİǏǎµdžnjǁĮ. ƧȺǗ IJdžnj IJLjµǀ džµƿǏĮǐ ȺǎǑ ȺǏǎljǘȺIJİLj LJĮ ĮijĮLjǏƿıİLj 31 džµƿǏİǐ, ljĮLj IJĮǑIJǎǒǏǗnjǔǐ LJĮ ȺǏǎıĮǑǍǀıİLj ljĮIJƾ ƿnjĮ IJǎ ǗǏLjıµĮ IJǎǑ µǀnjĮ IJdžǐ ljĮIJĮıljİǑĮDžǗµİnjdžǐ džµİǏǎµdžnjǁĮǐ. Ƴµǎǁǔǐ ıİ ȺİǏǁȺIJǔıdž ȺǎǑ IJǎ ǗǏLjıµĮ IJǎǑ µǀnjĮ ƿǒİLj IJLjµǀ µİDŽĮNJǘIJİǏdž ĮȺǗ 12, įdžNJ. DždžIJǀıǎǑµİ IJdžnj ljĮIJĮıljİǑǀ džµİǏǎµdžnjǁĮǐ µİ µǀnjĮ µİDŽĮNJǘIJİǏǎ ĮȺǗ 12, IJǗIJİ dž ıǑnjƾǏIJdžıdž date LJĮ ĮijĮLjǏƿıİLj ĮȺǗ IJdžnj IJLjµǀ µǀnjĮ ȺǎǑ ȺǏǎljǘȺIJİLj IJǎ 12 ljĮLj LJĮ ĮǑǍǀıİLj ljĮIJƾ ƿnjĮ IJǎ ƿIJǎǐ. Ƨnj ıIJǎ ljİNJǁ Ƨ1 İLjıĮDŽƾDŽǎǑµİ IJǎnj IJǘȺǎ = date(2002; 15; 35) IJǗIJİ IJǎ ljİNJǁ Ƨ1 LJĮ ĮȺǎljIJǀıİLj IJdžnj džµİǏǎµdžnjǁĮ ȺǎǑ ȺǏǎljǘȺIJİLj ǔǐ İǍǀǐ. ƧȺǗ IJLjǐ 35 džµƿǏİǐ ĮijĮLjǏǎǘnjIJĮLj 31 (įdžNJ. ƿnjĮǐ µǀnjĮǐ) ljĮLj ĮȺǎµƿnjǎǑnj 4 džµƿǏİǐ, İnjǙ ĮǑǍƾnjİIJĮLj ǎ µǀnjĮǐ ljĮIJƾ 1. ƟǏĮ ǎ IJǘȺǎǐ IJǎǑ ljİNJLjǎǘ Ƨ1 DŽǁnjİIJĮLj LjıǎįǘnjĮµǎǐ µİ IJǎnj IJǘȺǎ = date(2002; 16; 4). ƧȺǗ IJǎǑǐ 16 µǀnjİǐ ĮijĮLjǏǎǘnjIJĮLj 12 µǀnjİǐ (įdžNJ. ƿnjĮ ƿIJǎǐ) ljĮLj ĮȺǎµƿnjǎǑnj 4, İnjǙ ĮǑǍƾnjİIJĮLj IJǎ ƿIJǎǐ ljĮIJƾ 1. ƟǏĮ ǎ IJǘȺǎǐ IJǎǑ ljİNJLjǎǘ Ƨ1 DŽǁnjİIJĮLj LjıǎįǘnjĮµǎǐ µİ IJǎnj IJǘȺǎ = date(2003; 4; 4). ƶIJdžnj ƿljijǏĮıdž ĮǑIJǀ dž džµƿǏĮ ljĮLj ǎ µǀnjĮǐ ƿǒǎǑnj ƿDŽljǑǏİǐ IJLjµƿǐ. ƶǑnjİȺǙǐ IJǎ Ƨ1 LJĮ ĮȺǎljIJǀıİLj IJLjµǀ IJdžnj džµİǏǎµdžnjǁĮ 4/4/2003. Ƭ ıǑnjƾǏIJdžıdž weekday Ƭ ıǑnjƾǏIJdžıdž weekday ǑȺǎNJǎDŽǁDžİLj IJdžnj džµƿǏĮ IJdžǐ İǃįǎµƾįĮǐ (įdžNJ. ƮǑǏLjĮljǀ, ƩİǑIJƿǏĮ, ... ƶƾǃǃĮIJǎ) ȺǎǑ İǁnjĮLj dž džµİǏǎµdžnjǁĮ ȺǎǑ ȺǏǎıįLjǎǏǁDžǎǑµİ ıĮnj ǗǏLjıµƾ IJdžǐ. Ƭ ıǑnjƾǏIJdžıdž weekday İȺLjıIJǏƿijİLj ƿnjĮ ĮǏLjLJµǗ ĮȺǗ IJǎ 1 ƿǔǐ IJǎ 7. ưİ IJǎ 1 įdžNJǙnjİIJĮLj dž ƮǑǏLjĮljǀ, µİ IJǎ 2 dž ƩİǑIJƿǏĮ ... µİ IJǎ 7 IJǎ ƶƾǃǃĮIJǎ. Ƭ ıǑnjƾǏIJdžıdž today Ƭ ıǑnjƾǏIJdžıdž today İȺLjıIJǏƿijİLj IJdžnj IJǏƿǒǎǑıĮ džµİǏǎµdžnjǁĮ, ǗȺǔǐ ĮǑIJǀ įǁnjİIJĮLj ĮȺǗ IJǎ ǏǎNJǗLj IJǎǑ ǑȺǎNJǎDŽLjıIJǀ. Ƭ ıǑnjƾǏIJdžıdž today ƿǒİLj µLjĮ İnjįLjĮijƿǏǎǑıĮ LjįLjĮLjIJİǏǗIJdžIJĮ. Ʃİ įƿǒİIJĮLj ljĮnjƿnjĮ ǗǏLjıµĮ. ƪǁnjĮLj ƿnjĮǐ ƿIJǎLjµǎǐ ǑȺǎNJǎDŽLjıµǗǐ ȺǎǑ ȺǏǎıijƿǏİIJĮLj µİ IJǎ µĮnjįǘĮ ıǑnjƾǏIJdžıdžǐ. īLjĮ IJǎ NJǗDŽǎ ĮǑIJǗ ǎLj ȺĮǏİnjLJƿıİLjǐ ȺǎǑ ĮljǎNJǎǑLJǎǘnj IJǎ ǗnjǎµĮ IJdžǐ ıǑnjƾǏIJdžıdžǐ ȺǏƿȺİLj njĮ ĮnjĮDŽǏƾijǎnjIJĮLj ǎȺǔıįǀȺǎIJİ, µǎNJǎnjǗIJLj Įnjƾµİıƾ IJǎǑǐ įİnj İDŽljNJİǁİIJĮLj ljĮnjƿnjĮ ǗǏLjıµĮ. Ƨnj ıIJǎ ljİNJǁ A1 İLjıĮDŽƾDŽǎǑµİ IJǎnj IJǘȺǎ = today() IJǗIJİ ıIJǎ Ƨ1 LJĮ ĮȺİLjljǎnjǁDžİIJĮLj dž IJǏƿǒǎǑıĮ džµİǏǎµdžnjǁĮ (ǗȺǔǐ ĮǑIJǀ įǁnjİIJĮLj ĮȺǗ IJǎ ǏǎNJǗLj IJǎǑ ǑȺǎNJǎDŽLjıIJǀ). ƪȺLjȺNJƿǎnj ljƾLJİ ijǎǏƾ ȺǎǑ LJĮ DŽǁnjİIJĮLj ĮnjƾljNJdžıdž IJǎǑ ȺǁnjĮljĮ ıIJǎ ǎȺǎǁǎ ƿǒİLj İLjıĮǒLJİǁ ǎ ȺĮǏĮȺƾnjǔ IJǘȺǎǐ, LJĮ İȺĮnjİljIJİNJİǁIJĮLj ǎ ǑȺǎNJǎDŽLjıµǗǐ IJdžǐ IJǏƿǒǎǑıĮǐ džµİǏǎµdžnjǁĮǐ ljĮLj ıIJǎ ljİNJǁ Ƨ1 LJĮ ĮȺİLjljǎnjǁDžİIJĮLj ȺƾnjIJĮ dž IJǏƿǒǎǑıĮ džµİǏǎµdžnjǁĮ. ƟǏĮ IJǎ ȺİǏLjİǒǗµİnjǎ IJǎǑ ljİNJLjǎǘ Ƨ1 LJĮ İǁnjĮLj įǑnjĮµLjljƾ ǎǏLjDžǗµİnjǎ.


Ʈƪƪ ƮƳƵƭƱĬƭƧƶ

ƴƯƬƵƳĭƳƵƭƮƬ IV (Excel)

5

Ƭ ıǑnjƾǏIJdžıdž days360 ƶIJLjǐ ǎLjljǎnjǎµLjljƿǐ ıǑnjĮNJNJĮDŽƿǐ IJǎ ƿIJǎǐ LJİǔǏİǁIJĮLj ǗIJLj ƿǒİLj 360 (ljĮLj ǗǒLj 365) džµƿǏİǐ, ĮȺǎIJİNJǎǘµİnjǎ ĮȺǗ 12 µǀnjİǐ IJǔnj 30 džµİǏǙnj. Ʒǎ ƿIJǎǐ ĮǑIJǗ NJƿDŽİIJĮLj ݵȺǎǏLjljǗ. ƳLj ǑȺǎNJǎDŽLjıµǎǁ IJǔnj džµİǏǙnj IJǎljǎijǎǏǁĮǐ İnjǗǐ NJǎDŽĮǏLjĮıµǎǘ, IJǎǑ ǒǏǗnjǎǑ NJǀǍdžǐ µLjĮǐ ıǑnjĮNJNJĮDŽµĮIJLjljǀǐ lj.NJȺ., DŽǁnjǎnjIJĮLj µİ ǃƾıdž IJǎ ݵȺǎǏLjljǗ ƿIJǎǐ. ưİ ǃƾıdž IJǎ ݵȺǎǏLjljǗ ƿIJǎǐ ĮnjƾµİıĮ ıIJdžnj 1dž ƭǎǑNJǁǎǑ ljĮLj IJdžnj 1dž ƧǑDŽǎǘıIJǎǑ IJǎǑ ǁįLjǎǑ ƿIJǎǑǐ µİıǎNJĮǃǎǘnj 30 (ljĮLj ǗǒLj 31) džµƿǏİǐ. Ƴµǎǁǔǐ 30 džµƿǏİǐ µİIJƾ IJdžnj 15dž ĭİǃǏǎǑĮǏǁǎǑ İǁnjĮLj dž 15dž ưĮǏIJǁǎǑ ljĮLj ǗǒLj dž 17dž ưĮǏIJǁǎǑ (ǀ dž 16dž ưĮǏIJǁǎǑ Įnj IJǎ ƿIJǎǐ İǁnjĮLj įǁıİljIJǎ). Ʒǎnj ǑȺǎNJǎDŽLjıµǗ IJǔnj džµİǏǙnj ȺǎǑ µİıǎNJĮǃǎǘnj ĮnjƾµİıĮ ıİ įǘǎ džµİǏǎµdžnjǁİǐ µİ ǃƾıdž IJǎ ݵȺǎǏLjljǗ ƿIJǎǐ įLjİljȺİǏĮLjǙnjİLj dž ıǑnjƾǏIJdžıdž days360. ƳǏǁıµĮIJƾ IJdžǐ İǁnjĮLj įǘǎ džµİǏǎµdžnjǁİǐ. Ƭ days360 ǑȺǎNJǎDŽǁDžİLj ȺǗıİǐ džµƿǏİǐ µİIJƾ IJdžnj džµİǏǎµdžnjǁĮ ȺǎǑ įdžNJǙnjİIJĮLj ıĮnj ȺǏǙIJǎ ǗǏLjıµĮ İǁnjĮLj dž džµİǏǎµdžnjǁĮ ȺǎǑ įdžNJǙnjİIJĮLj ıĮnj įİǘIJİǏǎ, µİ ǃƾıdž IJǎ ݵȺǎǏLjljǗ ƿIJǎǐ. ƠıIJǔ ǗIJLj ıIJǎ ljİNJǁ Ƨ1 ƿǒİLj İLjıĮǒLJİǁ dž džµİǏǎµdžnjǁĮ 10/9/2001 ljĮLj ıIJǎ ljİNJǁ A2 dž džµİǏǎµdžnjǁĮ 15/2/2001. Ƨnj LJƿNJǎǑµİ njĮ ǑȺǎNJǎDŽǁıǎǑµİ ıIJǎ ljİNJǁ A3 IJdž įLjĮijǎǏƾ IJǔnj džµİǏǎµdžnjLjǙnj µİ ǃƾıdž IJǎ ȺǎNJLjIJLjljǗ (ljĮnjǎnjLjljǗ) ƿIJǎǐ LJĮ ıǑnjIJƾǍǎǑµİ IJǎnj IJǘȺǎ = A1 - A2 ǎ ǎȺǎǁǎǐ įǁnjİLj ĮȺǎIJƿNJİıµĮ 207 džµƿǏİǐ. Ƨnj ıIJǎ ljİNJǁ A4 LJƿNJǎǑµİ njĮ ǑȺǎNJǎDŽǁıǎǑµİ IJdž įLjĮijǎǏƾ IJǔnj įǘǎ ĮǑIJǙnj džµİǏǎµdžnjLjǙnj µİ ǃƾıdž IJǎ ݵȺǎǏLjljǗ ƿIJǎǐ LJĮ ıǑnjIJƾǍǎǑµİ IJǎnj IJǘȺǎ = days360(A2; A1) ȺǎǑ įǁnjİLj ĮȺǎIJƿNJİıµĮ 205 džµƿǏİǐ. ƧǍǁDžİLj IJdžnj ȺǏǎıǎǒǀ µĮǐ dž įLjĮijǎǏƾ ıIJdž ıİLjǏƾ ȺĮǏƾLJİıdžǐ IJǔnj džµİǏǎµdžnjLjǙnj ıIJǎǑǐ įǘǎ ĮǑIJǎǘǐ IJǘȺǎǑǐ. ƶǑnjǀLJİLjǐ ǒǏǎnjLjljǎǁ ȺǏǎıįLjǎǏLjıµǎǁ ưİ IJLjǐ ȺǏƾǍİLjǐ ljĮLj ıǑnjĮǏIJǀıİLjǐ ȺǎǑ ĮnjĮijƿǏLJdžljĮnj İǁnjĮLj įǑnjĮIJǀ dž ȺİǏLjDŽǏĮijǀ ǗNJǔnj IJǔnj ǑȺǎNJǎDŽLjıµǙnj µİ džµİǏǎµdžnjǁİǐ ȺǎǑ ıǑnjĮnjIJƾµİ ıIJdžnj ljĮLJdžµİǏLjnjǀ Džǔǀ. ƳLj ıǑnjdžLJƿıIJİǏǎLj ĮȺǗ IJǎǑǐ ǑȺǎNJǎDŽLjıµǎǘǐ ĮǑIJǎǘǐ ĮnjĮȺIJǘııǎnjIJĮLj ıIJdž ıǑnjƿǒİLjĮ. īLjĮ IJdžnj İǘǏİıdž µLjĮǐ džµİǏǎµdžnjǁĮǐ dž ǎȺǎǁĮ İǁnjĮLj ȺǏǎDŽİnjƿıIJİǏdž ǀ µİIJĮDŽİnjƿıIJİǏdž ljĮIJƾ ƿnjĮ ıǑDŽljİljǏLjµƿnjǎ ȺNJǀLJǎǐ džµİǏǙnj µLjĮǐ ıǑDŽljİljǏLjµƿnjdžǐ džµİǏǎµdžnjǁĮǐ LJĮ ljƾnjǎǑµİ ĮȺNJǀ ȺǏǗıLJİıdž ǀ ĮijĮǁǏİıdž. ƠIJıLj Įnj ıIJǎ ljİNJǁ Ƨ2 LJƿNJǎǑµİ njĮ ǑȺǎNJǎDŽǁıǎǑµİ IJdžnj džµİǏǎµdžnjǁĮ ȺǎǑ İǁnjĮLj 10 džµƿǏİǐ µİIJƾ IJdžnj džµİǏǎµdžnjǁĮ IJǎǑ ljİNJLjǎǘ Ƨ1 LJĮ DŽǏƾǓǎǑµİ IJǎnj IJǘȺǎ = ǹ1 + 10. Ƨnj ıIJǎ ljİNJǁ Ƨ1 LJƿNJǎǑµİ njĮ ĮȺİLjljǎnjǁDžİIJĮLj dž ĮǑǏLjĮnjǀ džµİǏǎµdžnjǁĮ, ljƾLJİ ijǎǏƾ ȺǎǑ LJĮ ĮnjǎǁDŽǎǑµİ IJǎ ǃLjǃNJǁǎ İǏDŽĮıǁĮǐ LJĮ DŽǏƾǓǎǑµİ IJǎnj IJǘȺǎ = today() + 1. Ƴµǎǁǔǐ IJǎ "ǒLJİǐ" ǑȺǎNJǎDŽǁDžİIJĮLj ĮȺǗ IJǎnj IJǘȺǎ = today() - 1. Ƨnj ıIJǎ ljİNJǁ Ƨ2 LJƿNJǎǑµİ njĮ ǑȺǎNJǎDŽǁıǎǑµİ IJdžnj džµİǏǎµdžnjǁĮ ȺǎǑ İǁnjĮLj 2 µǀnjİǐ ljĮLj 10 džµƿǏİǐ (µİ ǃƾıdž IJǎ ȺǎNJLjIJLjljǗ ƿIJǎǐ) µİIJƾ IJdžnj džµİǏǎµdžnjǁĮ ȺǎǑ ĮnjĮDŽǏƾijİIJĮLj ıIJǎ ljİNJǁ Ƨ1, LJĮ ȺǏƿȺİLj njĮ ǑȺǎįİǁǍǎǑµİ Ⱥǔǐ LJĮ ǑȺǎNJǎDŽLjıIJǎǘnj IJĮ ıIJǎLjǒİǁĮ IJdžǐ DždžIJǎǘµİnjdžǐ džµİǏǎµdžnjǁĮǐ. īLjĮ IJǎnj ǑȺǎNJǎDŽLjıµǗ IJǔnj ıIJǎLjǒİǁǔnj IJdžǐ DždžIJǎǘµİnjdžǐ džµİǏǎµdžnjǁĮǐ LJĮ ǑȺǎNJǎDŽǁıǎǑµİ µİ IJdž ǒǏǀıdž IJǔnj ıǑnjĮǏIJǀıİǔnj year, month ljĮLj day IJǎ ƿIJǎǐ, IJǎ µǀnjĮ ljĮLj IJdžnj džµƿǏĮ IJdžǐ džµİǏǎµdžnjǁĮǐ IJǎǑ ljİNJLjǎǘ Ƨ1 ljĮLj LJĮ IJĮ ȺǏǎıĮǑǍǀıǎǑµİ µİ IJo ȺNJǀLJǎǐ İIJǙnj, µdžnjǙnj ljĮLj džµİǏǙnj ȺǎǑ ĮȺƿǒİLj dž DždžIJǎǘµİnjdž džµİǏǎµdžnjǁĮ ĮȺǗ ĮǑIJǀnj. īLjĮ IJdžnj ljĮIJĮıljİǑǀ įİ IJdžǐ DždžIJǎǘµİnjdžǐ džµİǏǎµdžnjǁĮǐ LJĮ DŽǁnjİLj ǒǏǀıdž IJdžǐ ıǑnjƾǏIJdžıdžǐ date. ƟǏĮ ıIJǎ ljİNJǁ Ƨ2 LJĮ İLjıĮDŽƾDŽǎǑµİ IJǎnj IJǘȺǎ = date(year(A1); month(A1) + 2; day(A1) + 10). Ƴµǎǁǔǐ Įnj ıIJǎ ljİNJǁ Ƨ2 LJƿNJǎǑµİ njĮ ǑȺǎNJǎDŽǁıǎǑµİ IJdžnj džµİǏǎµdžnjǁĮ ȺǎǑ İǁnjĮLj 1 µǀnjĮ ȺǏLjnj IJdžnj džµİǏǎµdžnjǁĮ IJǎǑ ljİNJLjǎǘ Ƨ1 LJĮ İLjıĮDŽƾDŽǎǑµİ IJǎnj IJǘȺǎ = date(year(A1); month(A1) - 1; day(A1)). Ƨnj ıIJǎ ljİNJǁ Ƨ1 LJƿNJǎǑµİ njĮ ǑȺǎNJǎDŽǁDžİIJĮLj ĮǑIJǗ ȺǎǑ İnjnjǎİǁ dž ƿljijǏĮıdž "IJǎǑ ǒǏǗnjǎǑ" LJĮ İLjıĮDŽƾDŽǎǑµİ IJǎnj IJǘȺǎ = date(year(today() + 1); month(today()); day(today())). Ƨnj ıIJǎ ljİNJǁ Ƨ2 LJƿNJǎǑµİ njĮ ǑȺǎNJǎDŽǁDžİIJĮLj dž džµİǏǎµdžnjǁĮ ȺǎǑ İǁnjĮLj dž İȺǗµİnjdž ƩİǑIJƿǏĮ µİIJƾ IJdžnj džµİǏǎµdžnjǁĮ ȺǎǑ ĮnjĮijƿǏİIJĮLj ıIJǎ ljİNJǁ Ƨ1, LJĮ ȺǏƿȺİLj µİ IJdž ǃǎǀLJİLjĮ IJdžǐ ıǑnjƾǏIJdžıdžǐ weekday njĮ ǑȺǎNJǎDŽǁıǎǑµİ IJLj džµƿǏĮ IJdžǐ İǃįǎµƾįĮǐ İǁnjĮLj dž džµİǏǎµdžnjǁĮ IJǎǑ ljİNJLjǎǘ Ƨ1. ƠǒǎǑµİ IJLjǐ ĮljǗNJǎǑLJİǐ ȺİǏLjȺIJǙıİLjǐ.


Ʈƪƪ ƮƳƵƭƱĬƭƧƶ

ƴƯƬƵƳĭƳƵƭƮƬ IV (Excel)

6

weekday(A1) ƪȺǗµİnjdž ƩİǑIJƿǏĮ 1 (ƮǑǏLjĮljǀ) 1 džµƿǏĮ µİIJƾ 2 (ƩİǑIJƿǏĮ) 7 džµƿǏİǐ µİIJƾ 3 (ƷǏǁIJdž) 6 džµƿǏİǐ µİIJƾ 4 (ƷİIJƾǏIJdž) 5 džµƿǏİǐ µİIJƾ 5 (ƴƿµȺIJdž) 4 džµƿǏİǐ µİIJƾ 6 (ƴĮǏĮıljİǑǀ) 3 džµƿǏİǐ µİIJƾ 7 (ƶƾǃǃĮIJǎ) 2 džµƿǏİǐ µİIJƾ ƴĮǏĮIJdžǏǎǘµİ ǗIJLj Įnj dž džµƿǏĮ IJdžǐ džµİǏǎµdžnjǁĮǐ IJǎǑ ljİNJLjǎǘ Ƨ1 įİnj İǁnjĮLj ƮǑǏLjĮljǀ, IJǗIJİ o ĮǏLjLJµǗǐ ȺǎǑ įdžNJǙnjİLj IJdžnj džµƿǏĮ IJdžǐ džµİǏǎµdžnjǁĮǐ IJǎǑ ljİNJLjǎǘ Ƨ1 µĮDžǁ µİ IJLjǐ džµƿǏİǐ µƿǒǏLj IJdžnj İȺǗµİnjdž ƩİǑIJƿǏĮ ƿǒǎǑnj ıIJĮLJİǏǗ ƾLJǏǎLjıµĮ ǁıǎ µİ 9. ƶǑnjİȺǙǐ (Įnj įİnj İǁnjĮLj ƮǑǏLjĮljǀ) dž İȺǗµİnjdž ƩİǑIJƿǏĮ İǁnjĮLj IJǗıİǐ džµƿǏİǐ µİIJƾ Ǘıİǐ dž įLjĮijǎǏƾ IJǎǑ 9 ĮȺǗ IJǎnj ĮǏLjLJµǗ IJdžǐ džµƿǏĮǐ ȺǎǑ İǁnjĮLj dž džµİǏǎµdžnjǁĮ IJǎǑ ljİNJLjǎǘ Ƨ1. ƟǏĮ ǎ IJǘȺǎǐ, µİ IJdž ǃǎǀLJİLjĮ IJdžǐ ıǑnjƾǏIJdžıdžǐ if, ȺǎǑ LJĮ İLjıĮDŽƾDŽǎǑµİ ıIJǎ ljİNJǁ Ƨ2 DŽLjĮ njĮ ǑȺǎNJǎDŽLjıIJİǁ dž džµİǏǎµdžnjǁĮ IJdžǐ İȺǗµİnjdžǐ ƩİǑIJƿǏĮǐ LJĮ İǁnjĮLj = if(weekday(A1) = 1; A1 + 1; A1 + 9 - weekday(A1)). Ƨnj IJĮ ljİNJLjƾ Ƨ1 ljĮLj Ƨ2 ȺİǏLjƿǒǎǑnj džµİǏǎµdžnjǁİǐ, IJǗIJİ DŽLjĮ njĮ ǑȺǎNJǎDŽǁıǎǑµİ ıIJǎ ljİNJǁ Ƨ3 IJdž įLjĮijǎǏƾ ıİ džµƿǏİǐ ĮnjƾµİıĮ ıIJLjǐ džµİǏǎµdžnjǁİǐ ĮǑIJƿǐ LJĮ İljIJİNJƿıǎǑµİ µLjĮ ĮȺNJǀ ĮijĮǁǏİıdž, įdžNJ. LJĮ DŽǏƾǓǎǑµİ IJǎnj IJǘȺǎ = ǹ2 - ǹ1. ƴLjǎ ȺǎNJǘȺNJǎljǎǐ İǁnjĮLj ǎ ǑȺǎNJǎDŽLjıµǗǐ IJǎǑ ȺNJǀLJǎǑǐ IJǔnj µdžnjǙnj ȺǎǑ µİıǎNJĮǃǎǘnj ĮnjƾµİıĮ ıİ įǘǎ džµİǏǎµdžnjǁİǐ. ƠıIJǔ ǗIJLj IJǎ ljİNJǁ Ƨ1 ȺİǏLjƿǒİLj IJdžnj džµİǏǎµdžnjǁĮ 15/3/2001 ljĮLj IJǎ ljİNJǁ Ƨ2 IJdžnj džµİǏǎµdžnjǁĮ 20/11/2007. īLjĮ njĮ ǑȺǎNJǎDŽǁıǎǑµİ ǒǔǏǁǐ IJdž ǃǎǀLJİLjĮ ǑȺǎNJǎDŽLjıIJǀ IJǎǑǐ µǀnjİǐ ĮnjƾµİıĮ ıIJLjǐ džµİǏǎµdžnjǁİǐ ĮǑIJƿǐ ǃǏǁıljǎǑµİ IJdž įLjĮijǎǏƾ IJǔnj İIJǙnj ĮnjƾµİıĮ ıIJLjǐ įǘǎ džµİǏǎµdžnjǁİǐ įdžNJ. 2007 - 2001 = 6 ƿIJdž ljĮLj IJdžnj ȺǎNJNJĮȺNJĮıLjƾDžǎǑµİ µİ IJǎǑǐ 12 µǀnjİǐ/ƿIJǎǐ, ƾǏĮ 6 u 12 = 72. ƶIJǎ ĮȺǎIJƿNJİıµĮ ĮǑIJǗ ȺǏǎıLJƿIJǎǑµİ IJdž įLjĮijǎǏƾ ĮnjƾµİıĮ ıIJǎǑǐ µǀnjİǐ IJǔnj įǘǎ džµİǏǎµdžnjLjǙnj, įdžNJ. 11 - 3 = 8. ƶǑnjİȺǙǐ dž įLjĮijǎǏƾ µdžnjǙnj ĮnjƾµİıĮ ıIJLjǐ įǘǎ džµİǏǎµdžnjǁİǐ İǁnjĮLj 72 + 8 = 80 µǀnjİǐ. Ʒdž įLjĮįLjljĮıǁĮ ĮǑIJǀ µȺǎǏǎǘµİ njĮ ǑNJǎȺǎLjǀıǎǑµİ µİ IJdž ǃǎǀLJİLjĮ IJǔnj ıǑnjĮǏIJǀıİǔnj year ljĮLj month. Ƭ įLjĮijǎǏƾ IJǔnj İIJǙnj ĮnjƾµİıĮ ıIJĮ įǘǎ ƿIJdž ǑȺǎNJǎDŽǁDžİIJĮLj ĮȺǗ IJdžnj ƿljijǏĮıdž year(A2) - year(A1), İnjǙ dž įLjĮijǎǏƾ IJǔnj µdžnjǙnj ĮȺǗ IJdžnj month(A2) - month(A1). ƟǏĮ DŽLjĮ njĮ ǑȺǎNJǎDŽǁıǎǑµİ ıIJǎ ljİNJǁ Ƨ3 IJdž įLjĮijǎǏƾ ıİ µǀnjİǐ ĮnjƾµİıĮ ıIJLjǐ džµİǏǎµdžnjǁİǐ IJǔnj ljİNJLjǙnj Ƨ1 ljĮLj Ƨ2 LJĮ İLjıĮDŽƾDŽǎǑµİ IJǎnj IJǘȺǎ = (year(A2) year(A1)) * 12 + month(A2) - month(A1).

ƯƭƶƷƪƶ ƩƪƩƳưƪƱƻƱ

ƠnjĮǐ ȺǁnjĮljĮǐ µȺǎǏİǁ njĮ ǒǏdžıLjµǎȺǎLjdžLJİǁ DŽLjĮ IJdžnj ĮȺİLjljǗnjLjıdž İnjǗǐ ıǑnjǗNJǎǑ įİįǎµƿnjǔnj ȺǎǑ ƿǒǎǑnj ǎµǎLjǗµǎǏijdž įǎµǀ. ƷƿIJǎLjĮ ıǘnjǎNJĮ İǁnjĮLj ǎLj IJLjµƿǐ ȺǎǑ ƿǒǎǑnj IJĮ µƿNJdž µLjĮǐ ǎµƾįĮǐ ĮnjIJLjljİLjµƿnjǔnj (ǀ ǎnjIJǎIJǀIJǔnj) ıİ ljƾȺǎLjĮ ıǑDŽljİljǏLjµƿnjĮ ǒĮǏĮljIJdžǏLjıIJLjljƾ. ƴ.ǒ. IJǎ ıǘnjǎNJǎ įİįǎµƿnjǔnj ȺǎǑ ĮȺİLjljǎnjǁDžİIJĮLj ıIJǎnj ȺĮǏĮljƾIJǔ ȺǁnjĮljĮ ıIJdžnj ȺİǏLjǎǒǀ ljİNJLjǙnj A4:E13 İǁnjĮLj ǎLj IJLjµƿǐ ȺǎǑ ƿǒǎǑnj ıİ ǎǏLjıµƿnjĮ ǒĮǏĮljIJdžǏLjıIJLjljƾ ǎLj ȺNJdžǏǔIJƿİǐ İȺLjIJĮDŽƿǐ ("µİIJĮǒǏǎnjǎNJǎDŽdžµƿnjİǐ") ȺǎǑ ƿǒİLj İljįǙıİLj µLjĮ İȺLjǒİǁǏdžıdž ıİ ǃƾǏǎǐ IJǔnj NJǎDŽĮǏLjĮıµǙnj ȺǎǑ IJdžǏİǁ ıİ įǘǎ IJǏƾȺİDžİǐ ȺǏǎǐ IJǎǑǐ ȺǏǎµdžLJİǑIJƿǐ IJdžǐ.

ƶǒǀµĮ 1: Ƭ NJǁıIJĮ IJǔnj İȺLjIJĮDŽǙnj ȺNJdžǏǔIJƿǔnj


Ʈƪƪ ƮƳƵƭƱĬƭƧƶ

ƴƯƬƵƳĭƳƵƭƮƬ IV (Excel)

7

ƠnjĮ ıǘnjǎNJǎ įİįǎµƿnjǔnj ǎµǎLjǗµǎǏijdžǐ įǎµǀǐ NJƿDŽİIJĮLj ıIJǎ Excel NJǁıIJĮ įİįǎµƿnjǔnj (İnjǙ ıIJdžnj ǎǏǎNJǎDŽǁĮ IJǔnj ǃƾıİǔnj įİįǎµƿnjǔnj ljĮNJİǁIJĮLj ȺǁnjĮljĮǐ). ưǁĮ NJǁıIJĮ ĮȺǎIJİNJİǁIJĮLj ĮȺǗ İDŽDŽǏĮijƿǐ (records). ƪDŽDŽǏĮijǀ İǁnjĮLj IJǎ ıǘnjǎNJǎ IJǔnj įİįǎµƿnjǔnj ȺǎǑ ĮijǎǏǎǘnj IJdžnj ǁįLjĮ ǎnjIJǗIJdžIJĮ. ƴ.ǒ. IJĮ įİįǎµƿnjĮ {15/4/2000, ƪLJnjLjljǀ, 45691534-0, ƧƷƯƧƶ ƪƴƪ, 450.000} ȺǎǑ ǃǏǁıljǎnjIJĮLj ıIJdžnj 4dž DŽǏĮµµǀ IJǎǑ ȺǁnjĮljĮ ĮijǎǏǎǘnj IJdžnj ǁįLjĮ İȺLjIJĮDŽǀ. ƶǑnjİȺǙǐ ĮȺǎIJİNJǎǘnj µLjĮ İDŽDŽǏĮijǀ. Ƭ İDŽDŽǏĮijǀ ĮǑIJǀ İǁnjĮLj dž ȺǏǙIJdž İDŽDŽǏĮijǀ IJdžǐ NJǁıIJĮǐ. Ƴµǎǁǔǐ IJĮ įİįǎµƿnjĮ {25/5/2000, ƪLJnjLjljǀ, 45691535-1, ƮƵƳƱƳƶ Ƨƪ, 1.200.000} ȺǎǑ ǃǏǁıljǎnjIJĮLj ıIJdžnj 6dž DŽǏĮµµǀ IJǎǑ ȺǁnjĮljĮ ĮȺǎIJİNJǎǘnj µLjĮ İDŽDŽǏĮijǀ ȺǎǑ İǁnjĮLj dž IJǏǁIJdž İDŽDŽǏĮijǀ IJdžǐ NJǁıIJĮǐ. Ƨnj IJĮ įİįǎµƿnjĮ įİ ǃǏǁıljǎnjIJĮLj ıIJdžnj ǁįLjĮ DŽǏĮµµǀ IJǗIJİ įİnj ĮȺǎIJİNJǎǘnj İDŽDŽǏĮijǀ. Ƭ ƿnjnjǎLjĮ IJdžǐ İDŽDŽǏĮijǀǐ ıİ µǁĮ NJǁıIJĮ İǁnjĮLj ǁįLjĮ µİ IJdžnj ƿnjnjǎLjĮ IJdžǐ DŽǏĮµµǀǐ ıİ ƿnjĮ ȺǁnjĮljĮ. ƶİ µLjĮ İDŽDŽǏĮijǀ ıIJdžnj ǁįLjĮ ĮljǏLjǃǙǐ LJƿıdž ĮnjĮijƿǏİIJĮLj ƿnjĮ įİįǎµƿnjǎ IJdžǐ ǁįLjĮǐ ıdžµĮıǁĮǐ ıİ ǗNJİǐ IJLjǐ İDŽDŽǏĮijƿǐ. Ʒǎ įİįǎµƿnjǎ ĮǑIJǗ İǁnjĮLj dž IJLjµǀ ȺǎǑ ƿǒİLj ıİ ƿnjĮ ıǑDŽljİljǏLjµƿnjǎ ǒĮǏĮljIJdžǏLjıIJLjljǗ dž ǎnjIJǗIJdžIJĮ ȺǎǑ ȺİǏLjDŽǏƾijİIJĮLj ıIJdžnj İDŽDŽǏĮijǀ. ƠnjĮ ǒĮǏĮljIJdžǏLjıIJLjljǗ ȺǎǑ ȺİǏLjDŽǏƾijİIJĮLj ıİ µǁĮ NJǁıIJĮ ljĮNJİǁIJĮLj Ⱥİįǁǎ (field). ƮƾLJİ Ⱥİįǁǎ ƿǒİLj ǑȺǎǒǏİǔIJLjljƾ ƿnjĮ ǗnjǎµĮ, ȺǎǑ įdžNJǙnjİLj ıǑnjǀLJǔǐ µİ ıǑnjǎȺIJLjljǗ IJǏǗȺǎ IJdž ıdžµĮıǁĮ IJǎǑ. ƶİ µǁĮ NJǁıIJĮ įİįǎµƿnjǔnj ıIJǎ Excel IJĮ ǎnjǗµĮIJĮ IJǔnj Ⱥİįǁǔnj ĮnjĮDŽǏƾijǎnjIJĮLj ȺƾnjIJĮ ıIJdžnj ĮǏǒǀ IJdžǐ NJǁıIJĮǐ. ƷĮ ǎnjǗµĮIJĮ IJǔnj Ⱥİįǁǔnj įİnj İǁnjĮLj įİįǎµƿnjĮ IJdžǐ NJǁıIJĮǐ. ƶIJǎnj ȺǁnjĮljĮ ȺǎǑ įǎǑNJİǘǎǑµİ IJĮ ǎnjǗµĮIJĮ IJǔnj Ⱥİįǁǔnj ĮnjĮDŽǏƾijǎnjIJĮLj ıIJdžnj 3dž DŽǏĮµµǀ IJǎǑ ȺǁnjĮljĮ. Ƭ ƿnjnjǎLjĮ IJǎǑ ȺİįǁǎǑ İǁnjĮLj ıǑDŽDŽİnjǀǐ µİ ĮǑIJǀnj IJdžǐ ıIJǀNJdžǐ ıİ ƿnjĮ ȺǁnjĮljĮ, µİ IJdž įLjĮijǎǏƾ ǗIJLj ƿnjĮ Ⱥİįǁǎ ƿǒİLj ǑȺǎǒǏİǔIJLjljƾ ǗnjǎµĮ. Ƭ LJƿıdž ȺǎǑ ǃǏǁıljİIJĮLj ƿnjĮ Ⱥİįǁǎ ıİ µǁĮ NJǁıIJĮ įİnj ƿǒİLj ıdžµĮıǁĮ. ƶdžµĮıǁĮ ƿǒİLj Įnj IJǎ Ⱥİįǁǎ ǑȺƾǏǒİLj ǀ ǗǒLj ıIJǎnj ljĮIJƾNJǎDŽǎ. Ƨnj ıIJǎnj ȺǁnjĮljĮ ȺǎǑ įǎǑNJİǘǎǑµİ ıIJdž ıIJǀNJdž ƨ ǃǏLjıljǗIJĮnj IJǎ Ⱥİįǁǎ {ƴǏǎµdžLJİǑIJǀǐ} ljĮLj ıIJdž ıIJǀNJdž D IJǎ Ⱥİįǁǎ {Ư/ıµǗǐ} LJĮ İǍĮljǎNJǎǑLJǎǘıĮµİ njĮ ƿǒǎǑµİ ıIJdž įLjƾLJİıǀ µĮǐ IJdžnj ǁįLjĮ NJǁıIJĮ įİįǎµƿnjǔnj. ƳLj NJǁıIJİǐ įİįǎµƿnjǔnj ƿǒǎǑnj LjįLjĮǁIJİǏİǐ ĮȺĮLjIJǀıİLjǐ İȺİǍİǏDŽĮıǁĮǐ. Ʒǎ Excel ȺĮǏƿǒİLj įǑnjĮIJǗIJdžIJİǐ µİ IJLjǐ ǎȺǎǁİǐ LjljĮnjǎȺǎLjİǁIJĮLj ıdžµĮnjIJLjljǗ µƿǏǎǐ IJǔnj ĮȺĮLjIJǀıİǔnj ĮǑIJǙnj ıİ NJǁıIJİǐ µLjljǏǎǘ ǗDŽljǎǑ įİįǎµƿnjǔnj. īLjĮ ȺǎNJǘȺNJǎljİǐ ĮȺĮLjIJǀıİLjǐ Ǘµǔǐ ǀ DŽLjĮ NJǁıIJİǐ µİDŽƾNJǎǑ ǗDŽljǎǑ IJǎ ljĮIJƾNJNJdžNJǎ ȺİǏLjǃƾNJNJǎnj İǁnjĮLj ǎLj ǃƾıİLjǐ įİįǎµƿnjǔnj.

ƪȺLjNJǎDŽǀ µLjĮǐ NJǁıIJĮǐ įİįǎµƿnjǔnj īLjĮ njĮ DždžIJǀıǎǑµİ ĮȺǗ IJǎ Excel njĮ İljIJİNJƿıİLj µLjĮ İǏDŽĮıǁĮ ıİ µǁĮ NJǁıIJĮ įİįǎµƿnjǔnj LJĮ ȺǏƿȺİLj njĮ İǁµĮıIJİ IJǎȺǎLJİIJdžµƿnjǎLj ǎȺǔıįǀȺǎIJİ ıİ ljİNJǁ ıIJǎ ǎȺǎǁǎ ǃǏǁıljİIJĮLj įİįǎµƿnjǎ IJdžǐ NJǁıIJĮǐ. ưİ ǃƾıdž IJǎ ljİNJǁ ıIJǎ ǎȺǎǁǎ İǁµĮıIJİ IJǎȺǎLJİIJdžµƿnjǎLj IJǎ Excel İnjIJǎȺǁDžİLj ĮNJƾnjLJĮıIJĮ, ıǒİįǗnj ȺƾnjIJĮ, IJǎ ıǘnjǎNJǎ IJǔnj ljİNJLjǙnj ıIJǎ ǎȺǎǁǎ İljIJİǁnjİIJĮLj dž NJǁıIJĮ. īLjĮ njĮ ǃǏİLj Ⱥ.ǒ. ıİ ȺǎLjĮ DŽǏĮµµǀ IJǎǑ ȺǁnjĮljĮ IJİǏµĮIJǁDžİIJĮLj dž NJǁıIJĮ, ıĮǏǙnjİLj ȺǏǎǐ IJĮ ljƾIJǔ IJĮ ljİNJLjƾ IJdžǐ ǁįLjĮǐ ıIJǀNJdžǐ µƿǒǏLj njĮ ǃǏİLj IJǎ ȺǏǙIJǎ ljİnjǗ ljİNJǁ. Ƭ DŽǏĮµµǀ Ⱥƾnjǔ ĮȺǗ IJǎ ȺǏǙIJǎ ljİnjǗ ljİNJǁ İǁnjĮLj ĮǑIJǀ ıIJdžnj ǎȺǎǁĮ IJǎ Excel LJİǔǏİǁ ǗIJLj IJİǏµĮIJǁDžİIJĮLj dž NJǁıIJĮ. ưİ IJǎnj ǁįLjǎ IJǏǗȺǎ İnjIJǎȺǁDžİLj ljĮLj IJLjǐ ƾNJNJİǐ ȺNJİǑǏƿǐ IJǎǑ ǒǙǏǎǑ ıIJǎnj ǎȺǎǁǎ İljIJİǁnjİIJĮLj IJǎ ıǘnjǎNJǎ įİįǎµƿnjǔnj. Ƨnj İǁµĮıIJİ IJǎȺǎLJİIJdžµƿnjǎLj ıİ ljİNJǁ İljIJǗǐ IJǎǑ ǒǙǏǎǑ ıIJǎnj ǎȺǎǁǎ İljIJİǁnjİIJĮLj dž NJǁıIJĮ įİįǎµƿnjǔnj, IJǗIJİ IJǎ Excel įİ LJĮ µȺǎǏƿıİLj njĮ İnjIJǎȺǁıİLj IJǎ ǒǙǏǎ ıIJǎnj ǎȺǎǁǎ ǃǏǁıljİIJĮLj ĮǑIJǗǐ ljĮLj ıǑnjİȺǙǐ įİ LJĮ µȺǎǏƿıİLj njĮ İljIJİNJƿıİLj ljĮµǁĮ İǏDŽĮıǁĮ ıIJĮ įİįǎµƿnjĮ IJǎǑ. Ƨnj LJƿNJǎǑµİ µLjĮ İǏDŽĮıǁĮ njĮ İljIJİNJİıIJİǁ ǗǒLj ıİ ǗNJĮ IJĮ įİįǎµƿnjĮ IJdžǐ NJǁıIJĮǐ ĮNJNJƾ ıİ ƿnjĮ ǑȺǎıǘnjǎNJǗ IJǎǑǐ IJǗIJİ İǁµĮıIJİ ǑȺǎǒǏİǔµƿnjǎLj njĮ İȺLjNJƿǍǎǑµİ IJĮ ljİNJLjƾ ȺǎǑ ȺİǏLjƿǒǎǑnj IJLjǐ IJLjµƿǐ ıIJLjǐ ǎȺǎǁİǐ LJƿNJǎǑµİ njĮ DŽǁnjİLj dž İǏDŽĮıǁĮ.

ƷĮǍLjnjǗµdžıdž NJǁıIJĮǐ Ƭ ıİLjǏƾ µİ IJdžnj ǎȺǎǁĮ İǁnjĮLj IJǎȺǎLJİIJdžµƿnjİǐ ǎLj İDŽDŽǏĮijƿǐ ıİ µǁĮ NJǁıIJĮ ƿǒİLj ıdžµĮıǁĮ ǗIJĮnj ȺǏǎıȺĮLJǎǘµİ njĮ İnjIJǎȺǁıǎǑµİ DŽǏǀDŽǎǏĮ µLjĮ ǀ ȺİǏLjııǗIJİǏİǐ İDŽDŽǏĮijƿǐ µİ ljǏLjIJǀǏLjǎ IJLjǐ IJLjµƿǐ ȺǎǑ ƿǒǎǑnj ıİ ƿnjĮ ǀ ȺİǏLjııǗIJİǏĮ ȺİįǁĮ. Ƨnj Ⱥ.ǒ. ȺǏǎıȺĮLJǀıǎǑµİ njĮ İnjIJǎȺǁıǎǑµİ IJLjǐ İȺLjIJĮDŽƿǐ ȺǎǑ ƿǒǎǑnj İLjljǎnjLjljǀ džµİǏǎµdžnjǁĮ İljįǗıİǔǐ (įdžNJ. "NJǀDŽǎǑnj") IJdžnj 25/7/2000 İǁµĮıIJİ ǑȺǎǒǏİǔµƿnjǎLj njĮ įLjĮǃƾıǎǑµİ ǗNJİǐ IJLjǐ İDŽDŽǏĮijƿǐ, DŽLjĮ njĮ İȺLjıdžµƾnjǎǑµİ ȺǎLjİǐ ĮȺǗ ĮǑIJƿǐ "NJǀDŽǎǑnj" IJdžnj 25/7/2000. Ƨnj Ǘµǔǐ ĮnjĮDždžIJǎǘıĮµİ IJLjǐ İȺLjIJĮDŽƿǐ ȺǎǑ ƿǒǎǑnj İljįǎLJİǁ ıIJǎnj ȺǏǎµdžLJİǑIJǀ ƮƵƳƱƳƶ Ƨƪ, LJĮ IJLjǐ İnjIJǎȺǁDžĮµİ DŽǏǀDŽǎǏĮ. ƧǑIJǗ


Ʈƪƪ ƮƳƵƭƱĬƭƧƶ

ƴƯƬƵƳĭƳƵƭƮƬ IV (Excel)

8

ǎijİǁNJİIJĮLj ıIJdžnj IJǎȺǎLJƿIJdžıǀ IJǎǑǐ ljĮIJ' ĮNJijĮǃdžIJLjljǀ ıİLjǏƾ IJǎǑ ǎnjǗµĮIJǎǐ IJǎǑ ȺǏǎµdžLJİǑIJǀ ıIJǎnj ǎȺǎǁǎ ƿǒİLj İljįǎLJİǁ. Ƭ IJǎȺǎLJƿIJdžıdž IJǔnj İDŽDŽǏĮijǙnj µLjĮǐ NJǁıIJĮǐ µİ ǃƾıdž IJdžnj IJLjµǀ ȺǎǑ ƿǒǎǑnj ıİ ƿnjĮ ǀ ȺİǏLjııǗIJİǏĮ ȺİįǁĮ NJƿDŽİIJĮLj IJĮǍLjnjǗµdžıdž. ƷĮǍLjnjǗµdžıdž µȺǎǏİǁ njĮ DŽǁnjİLj ljĮLj ǔǐ ȺǏǎǐ ȺİįǁĮ ȺǎǑ ƿǒǎǑnj ĮǏLjLJµdžIJLjljǗ ȺİǏLjİǒǗµİnjǎ, ljĮLj ǔǐ ȺǏǎǐ ȺİįǁĮ ȺǎǑ ƿǒǎǑnj ȺİǏLjİǒǗµİnjǎ IJǘȺǎǑ ijǏƾıdžǐ. ƶIJdž įİǘIJİǏdž ȺİǏǁȺIJǔıdž IJǎȺǎLJİIJǎǘnjIJĮLj ıǘµijǔnjĮ µİ IJǎ NJİǍLjljǎDŽǏĮijLjljǗ IJǏǗȺǎ (įdžNJ. IJǎnj IJǏǗȺǎ ȺǎǑ IJǎȺǎLJİIJǎǘnjIJĮLj ǎLj NJƿǍİLjǐ ıİ ƿnjĮ NJİǍLjljǗ). īLjĮ njĮ IJĮǍLjnjǎµǀıǎǑµİ µǁĮ NJǁıIJĮ įİįǎµƿnjǔnj İljIJİNJǎǘµİ IJdž NJİLjIJǎǑǏDŽǁĮ ƩİįǎµƿnjĮ o ƷĮǍLjnjǗµdžıdž... (ĮǏljİǁ njĮ İǁµĮıIJİ IJǎȺǎLJİIJdžµƿnjǎLj ıİ ljƾȺǎLjǎ ljİNJǁ IJdžǐ NJǁıIJĮǐ). Ʒǎ Excel İȺLjıdžµĮǁnjİLj µİ µĮǘǏǎ ijǗnjIJǎ IJǎ ıǘnjǎNJǎ IJǔnj įİįǎµƿnjǔnj IJdžǐ NJǁıIJĮǐ, įdžNJ. IJdžnj ȺİǏLjǎǒǀ ljİNJLjǙnj A4:E13 (ǗǒLj Ǘµǔǐ ljĮLj IJdžnj 3dž DŽǏĮµµǀ IJǎǑ ȺǁnjĮljĮ ıIJdžnj ǎȺǎǁĮ ĮnjĮDŽǏƾijǎnjIJĮLj IJĮ ǎnjǗµĮIJĮ IJǔnj Ⱥİįǁǔnj IJdžǐ NJǁıIJĮǐ) ljĮLj ݵijĮnjǁDžİLj IJǎ ȺĮǏĮljƾIJǔ ȺĮǏƾLJǑǏǎ įLjĮNJǗDŽǎǑ.

ƶǒǀµĮ 2: Ʒǎ ȺĮǏƾLJǑǏǎ įLjĮNJǗDŽǎǑ IJdžǐ IJĮǍLjnjǗµdžıdžǐ ƶIJdžnj ĮnjĮįǑǗµİnjdž NJǁıIJĮ µİ IJǁIJNJǎ ƷĮǍLjnjǗµdžıdž ljĮIJƾ ȺǏǎıįLjǎǏǁDžǎǑµİ IJǎ Ⱥİįǁǎ µİ ǃƾıdž IJǎ ǎȺǎǁǎ LJƿNJǎǑµİ njĮ DŽǁnjİLj dž IJĮǍLjnjǗµdžıdž. ƮƾnjǎnjIJĮǐ ljNJLjlj ıIJdž NJǁıIJĮ ĮǑIJǀ ȺǏǎǃƾNJNJǎnjIJĮLj IJĮ ǎnjǗµĮIJĮ IJǔnj Ⱥİįǁǔnj IJdžǐ NJǁıIJĮǐ. ƪȺLjNJƿDŽǎǑµİ IJǎ İȺLjLJǑµdžIJǗ Ⱥİįǁǎ ljĮLj ǒIJǑȺƾµİ ıIJdž ıǑnjƿǒİLjĮ IJǎ ȺNJǀljIJǏǎ OK. ƱĮ İȺLjNJƿǍǎǑµİ IJǎ Ⱥİįǁǎ {ƬµİǏǎµdžnjǁĮ NJǀǍdžǐ}. ƳLj İDŽDŽǏĮijƿǐ LJĮ IJǎȺǎLJİIJdžLJǎǘnj ljĮIJƾ džµİǏǎµdžnjǁĮ "NJǀǍdžǐ" ljĮLj dž NJǁıIJĮ LJĮ įİǁǒnjİLj ǗȺǔǐ ȺĮǏĮljƾIJǔ.

ƶǒǀµĮ 3: ƳLj İȺLjIJĮDŽƿǐ IJĮǍLjnjǎµdžµƿnjİǐ ljĮIJƾ džµİǏǎµdžnjǁĮ "NJǀǍdžǐ" Ƭ IJǎȺǎLJƿIJdžıdž IJǔnj İDŽDŽǏĮijǙnj µİ ǃƾıdž IJdžnj IJLjµǀ ȺǎǑ ƿǒǎǑnj ıİ ƿnjĮ Ⱥİįǁǎ µȺǎǏİǁ njĮ DŽǁnjİLj ljĮIJƾ įǘǎ IJǏǗȺǎǑǐ. ưȺǎǏİǁ İǁIJİ dž İDŽDŽǏĮijǀ µİ IJdž µLjljǏǗIJİǏdž IJLjµǀ ıIJǎ Ⱥİįǁǎ njĮ IJǎȺǎLJİIJdžLJİǁ ȺǏǙIJdž, dž İDŽDŽǏĮijǀ µİ IJdžnj Įµƿıǔǐ µİDŽĮNJǘIJİǏdž IJLjµǀ įİǘIJİǏdž lj.ǎ.lj., İǁIJİ ĮnjIJǁıIJǏǎijĮ, įdžNJ. dž İDŽDŽǏĮijǀ µİ IJdž µİDŽĮNJǘIJİǏdž IJLjµǀ ıIJǎ Ⱥİįǁǎ ȺǏǙIJdž, dž İDŽDŽǏĮijǀ µİ IJdžnj Įµƿıǔǐ µLjljǏǗIJİǏdž IJLjµǀ ıIJǎ Ⱥİįǁǎ įİǘIJİǏdž lj.ǎ.lj.. Ƭ IJĮǍLjnjǗµdžıdž ljĮIJƾ IJdžnj ǎȺǎǁĮ ȺǏǙIJdž IJǎȺǎLJİIJİǁIJĮLj dž İDŽDŽǏĮijǀ µİ IJdž µLjljǏǗIJİǏdž IJLjµǀ ıIJǎ Ⱥİįǁǎ NJƿDŽİ-


Ʈƪƪ ƮƳƵƭƱĬƭƧƶ

ƴƯƬƵƳĭƳƵƭƮƬ IV (Excel)

9

IJĮLj ĮǘǍǎǑıĮ, İnjǙ İljİǁnjdž ljĮIJƾ IJdžnj ǎȺǎǁĮ IJǎȺǎLJİIJİǁIJĮLj ȺǏǙIJdž dž İDŽDŽǏĮijǀ µİ IJdž µİDŽĮNJǘIJİǏdž IJLjµǀ NJƿDŽİIJĮLj ijLJǁnjǎǑıĮ. Ʒǎ İǁįǎǐ IJdžǐ IJĮǍLjnjǗµdžıdžǐ İȺLjNJƿDŽİIJĮLj µİ IJǎ ǒIJǘȺdžµĮ İnjǗǐ ĮȺǗ IJĮ ȺNJǀljIJǏĮ İȺLjNJǎDŽǀǐ µİ ǎnjǗµĮIJĮ ƧǘǍǎǑıĮ ljĮLj ĭLJǁnjǎǑıĮ ȺǎǑ İLjljǎnjǁDžǎnjIJĮLj įǁȺNJĮ ĮȺǗ IJdžnj ĮnjĮįǑǗµİnjdž NJǁıIJĮ µİ IJǁIJNJǎ ƷĮǍLjnjǗµdžıdž ljĮIJƾ. ƱĮ İȺLjNJƿǍǎǑµİ ijLJǁnjǎǑıĮ IJĮǍLjnjǗµdžıdž ǔǐ ȺǏǎǐ IJǎ Ⱥİįǁǎ {ƧǍǁĮ}. Ƴ ȺǁnjĮljĮǐ IJǗIJİ LJĮ įİǁǒnjİLj ǔǐ İǍǀǐ.

ƶǒǀµĮ 4: ƳLj İȺLjIJĮDŽƿǐ IJĮǍLjnjǎµdžµƿnjİǐ ljĮIJƾ ijLJǁnjǎnjIJĮ IJǏǗȺǎ ǔǐ ȺǏǎǐ IJdžnj ƧǍǁĮ ƠnjĮ Ⱥİįǁǎ İnjįƿǒİIJĮLj njĮ NJĮµǃƾnjİLj IJLjµǀ ıİ ljƾLJİ İDŽDŽǏĮijǀ įLjĮijǎǏİIJLjljǀ ĮȺǗ IJLjǐ IJLjµƿǐ ȺǎǑ ƿǒİLj ıIJLjǐ ƾNJNJİǐ İDŽDŽǏĮijƿǐ. ƠnjĮ IJƿIJǎLjǎ Ⱥİįǁǎ NJƿDŽİIJĮLj ljNJİLjįǁ. ƴ.ǒ. ıIJǎnj ljĮIJƾNJǎDŽǎ įİįǎµƿnjǔnj ȺǎǑ įǎǑNJİǘǎǑµİ IJǎ Ⱥİįǁǎ {ƧǏLjLJµǗǐ ƪȺLjIJĮDŽǀǐ} İǁnjĮLj ljNJİLjįǁ, DŽLjĮIJǁ įİnj ǑȺƾǏǒİLj ȺİǏǁȺIJǔıdž įǘǎ İȺLjIJĮDŽƿǐ njĮ ƿǒǎǑnj IJǎnj ǁįLjǎ ĮǏLjLJµǗ İnjǙ IJǎ Ⱥİįǁǎ {ƴǏǎµdžLJİǑIJǀǐ} įİnj İǁnjĮLj. ƮĮIJƾ IJdžnj IJĮǍLjnjǗµdžıdž µLjĮǐ NJǁıIJĮǐ ǔǐ ȺǏǎǐ ƿnjĮ Ⱥİįǁǎ ȺǎǑ įİnj İǁnjĮLj ljNJİLjįǁ ǎLj İDŽDŽǏĮijƿǐ ȺǎǑ ƿǒǎǑnj IJdžnj ǁįLjĮ IJLjµǀ ıIJǎ Ⱥİįǁǎ ȺĮǏĮIJǁLJİnjIJĮLj ıǘµijǔnjĮ µİ IJdž ıİLjǏƾ ȺǎǑ İǁǒĮnj ȺǏLjnj DŽǁnjİLj dž IJĮǍLjnjǗµdžıdž. ƪƾnj LJƿNJǎǑµİ İDŽDŽǏĮijƿǐ ȺǎǑ ƿǒǎǑnj IJdžnj ǁįLjĮ IJLjµǀ ıIJǎ Ⱥİįǁǎ IJĮǍLjnjǗµdžıdžǐ njĮ IJǎȺǎLJİIJdžLJǎǘnj ljĮIJƾ µLjĮ ıǑDŽljİljǏLjµƿnjdž ıİLjǏƾ, LJĮ ȺǏƿȺİLj njĮ ȺǏǎıįLjǎǏǁıǎǑµİ ıIJdžnj ĮnjĮįǑǗµİnjdž NJǁıIJĮ µİ IJǁIJNJǎ ƠȺİLjIJĮ ljĮIJƾ ƿnjĮ ƾNJNJǎ Ⱥİįǁǎ µİ ǃƾıdž IJǎ ǎȺǎǁǎ LJĮ IJǎȺǎLJİIJdžLJǎǘnj ǎLj İDŽDŽǏĮijƿǐ ĮǑIJƿǐ. Ƨnj IJĮǍLjnjǎµǀıǎǑµİ IJǎnj ȺǁnjĮljĮ IJǔnj İȺLjIJĮDŽǙnj µİ ȺǏǙIJǎ IJǎ Ⱥİįǁǎ {Ư/ıµǗǐ ƣǓİǔǐ} ljĮIJ' ĮǘǍǎnjIJĮ IJǏǗȺǎ ljĮLj įİǘIJİǏǎ IJǎ Ⱥİįǁǎ {ƬµİǏǎµdžnjǁĮ NJǀǍdžǐ} ljĮIJƾ ĮǘǍǎnjIJĮ IJǏǗȺǎ, ĮǑIJǗǐ LJĮ įİǁǒnjİLj ǗȺǔǐ ıIJǎ ȺĮǏĮljƾIJǔ ıǒǀµĮ.

ƶǒǀµĮ 5: ƳLj İȺLjIJĮDŽƿǐ IJĮǍLjnjǎµdžµƿnjİǐ ljĮIJƾ NJ/ıµǗ ljĮLj džµİǏǎµdžnjǁĮ NJǀǍdžǐ


ƴƯƬƵƳĭƳƵƭƮƬ IV (Excel)

Ʈƪƪ ƮƳƵƭƱĬƭƧƶ

10

ƪƾnj ǑȺƾǏǒǎǑnj İDŽDŽǏĮijƿǐ ȺǎǑ ƿǒǎǑnj IJdžnj ǁįLjĮ IJLjµǀ ljĮLj ıIJǎ ȺǏǙIJǎ ljĮLj ıIJǎ įİǘIJİǏǎ Ⱥİįǁǎ IJĮǍLjnjǗµdžıdžǐ, ƿǒǎǑµİ IJdž įǑnjĮIJǗIJdžIJĮ njĮ ȺǏǎıįLjǎǏǁıǎǑµİ ljĮLj IJǏǁIJǎ Ⱥİįǁǎ IJĮǍLjnjǗµdžıdžǐ ıIJdžnj İȺǗµİnjdž ĮnjĮįǑǗµİnjdž NJǁıIJĮ µİ IJǁIJNJǎ ƠȺİLjIJĮ ljĮIJƾ. Ʒǎ Ⱥİįǁǎ ĮǑIJǗ LJĮ ǒǏdžıLjµǎȺǎLjdžLJİǁ DŽLjĮ IJdžnj IJǎȺǎLJƿIJdžıdž IJǔnj İDŽDŽǏĮijǙnj ȺǎǑ ıIJĮ įǘǎ ȺǏǙIJĮ ȺİįǁĮ ƿǒǎǑnj ǁįLjİǐ IJLjµƿǐ.

ƪȺLjNJǎDŽǀ İDŽDŽǏĮijǙnj ƣIJĮnj ǒǏdžıLjµǎȺǎLjǎǘµİ µǁĮ NJǁıIJĮ ıİ µLjĮ İǏDŽĮıǁĮ µĮǐ įİ ǒǏİLjĮDžǗµĮıIJİ ȺƾnjIJĮ ǗNJİǐ IJLjǐ İDŽDŽǏĮijƿǐ. Ʒǎ Excel µĮǐ İȺLjIJǏƿȺİLj njĮ ȺǏǎıįLjǎǏǁıǎǑµİ µİ ǃƾıdž ǎǏLjıµƿnjĮ ljǏLjIJǀǏLjĮ IJǎ ǑȺǎıǘnjǎNJǎ İDŽDŽǏĮijǙnj ȺǎǑ µĮǐ İnjįLjĮijƿǏİLj ǒǔǏǁǐ ĮǑIJǗ njĮ ıdžµĮǁnjİLj ǗIJLj ǎLj ǑȺǗNJǎLjȺİǐ İDŽDŽǏĮijƿǐ ǒƾnjǎnjIJĮLj ǀ įLjĮDŽǏƾijǎnjIJĮLj. īLjĮ njĮ İȺLjNJƿǍǎǑµİ ĮȺǗ µǁĮ NJǁıIJĮ ƿnjĮ ǑȺǎıǘnjǎNJǎ İDŽDŽǏĮijǙnj IJǎǑ İljIJİNJǎǘµİ IJdž NJİLjIJǎǑǏDŽǁĮ ƩİįǎµȑȞĮ o ĭǁNJIJǏǎ o ƧǑIJǗµĮIJǎ ĭǁNJIJǏǎ. ƩǁȺNJĮ ĮȺǗ IJǎ ǗnjǎµĮ ljƾLJİ ȺİįǁǎǑ IJdžǐ NJǁıIJĮǐ ݵijĮnjǁDžİIJĮLj ƿnjĮ ȺNJǀljIJǏǎ ĮnjĮįǑǗµİnjdžǐ NJǁıIJĮǐ ljĮLj dž NJǁıIJĮ įİǁǒnjİLj ǔǐ İǍǀǐ.

ƶǒǀµĮ 6: Ƭ NJǁıIJĮ ıİ ljĮIJƾıIJĮıdž İȺLjNJǎDŽǀǐ ƱĮ ıdžµĮįƿǓǎǑµİ IJdžnj ĮnjĮįǑǗµİnjdž NJǁıIJĮ IJǎǑ ȺİįǁǎǑ {ƴǏǎµdžLJİǑIJǀǐ}. ƶIJdžnj ǎLJǗnjdž ݵijĮnjǁDžİIJĮLj ƿnjĮǐ ȺǁnjĮljĮǐ ljƾIJǔ ĮȺǗ IJǎ ǗnjǎµĮ IJǎǑ ȺİįǁǎǑ. ƶIJǎnj ȺǁnjĮljĮ ĮǑIJǗ ĮȺİLjljǎnjǁDžİIJĮLj IJǎ ıǘnjǎNJǎ IJLjµǙnj ȺǎǑ NJĮµǃƾnjİLj IJǎ Ⱥİįǁǎ {ƴǏǎµdžLJİǑIJǀǐ} ıİ ǗNJİǐ IJLjǐ İDŽDŽǏĮijƿǐ IJdžǐ NJǁıIJĮǐ. Ƨnj µLjĮ IJLjµǀ ƿǒİLj ĮȺǎįǎLJİǁ ıİ ȺİǏLjııǗIJİǏİǐ ĮȺǗ µLjĮ İDŽDŽǏĮijƿǐ ݵijĮnjǁDžİIJĮLj ıIJǎnj ȺǁnjĮljĮ ĮǑIJǗ µLjĮ µǗnjǎ ijǎǏƾ. ƱĮ ıdžµĮįƿǓǎǑµİ ljĮLj njĮ ljƾnjǎǑµİ ljNJLjlj ıIJdžnj IJLjµǀ ȀȇȅȃȅȈ ǹǼ. ƶIJdžnj ǎLJǗnjdž ȺǏǎǃƾNJNJǎnjIJĮLj µǗnjǎ İljİǁnjİǐ ǎLj İDŽDŽǏĮijƿǐ ȺǎǑ ıIJǎ Ⱥİįǁǎ ƴǏǎµdžLJİǑIJǀǐ ƿǒǎǑnj IJLjµǀ ȀȇȅȃȅȈ ǹǼ, įdžNJ. ǁįLjĮ µİ ĮǑIJǀnj ȺǎǑ İȺLjNJƿǍĮµİ. ƳLj ǑȺǗNJǎLjȺİǐ İDŽDŽǏĮijƿǐ įİnj ƿǒǎǑnj İǍĮijĮnjLjıIJİǁ, ĮȺNJƾ ƿǒǎǑnj ljǏǑijIJİǁ. ƧǑIJǗ ƾNJNJǔıIJİ ijĮnjİǏǙnjİLj IJǎ DŽİDŽǎnjǗǐ ǗIJLj ǎLj ĮǏLjLJµǎǁ IJǔnj DŽǏĮµµǙnj IJǎǑ ȺǁnjĮljĮ įİnj İǁnjĮLj ıǑnjİǒǗµİnjǎLj. Ƭ ĮnjĮįǑǗµİnjdž NJǁıIJĮ IJǎǑ ȺİįǁǎǑ {ƴǏǎµdžLJİǑIJǀǐ} µİ IJǎ ǎȺǎǁǎ İȺLjNJƿǍĮµİ IJǎ ǑȺǎıǘnjǎNJǎ İDŽDŽǏĮijǙnj ȺǎǑ ǃNJƿȺǎǑµİ ƿǒİLj ĮȺǎljIJǀıİLj µȺNJİ ǒǏǙµĮ. ƠIJıLj ljĮIJĮNJĮǃĮǁnjǎǑµİ ȺǎLjǎ İǁnjĮLj IJǎ Ⱥİįǁǎ µİ IJǎ ǎȺǎǁǎ ƿǒİLj DŽǁnjİLj dž İȺLjNJǎDŽǀ.

ƶǒǀµĮ 7: ƳLj İȺLjIJĮDŽƿǐ ȺǎǑ ƿǒǎǑnj įǎLJİǁ ıIJǎnj ȺǏǎµdžLJİǑIJǀ ƮƵƳƱƳƶ Ƨƪ ƱĮ ıdžµĮįƿǓǎǑµİ IJdžnj ĮnjĮįǑǗµİnjdž NJǁıIJĮ IJǎǑ ȺİįǁǎǑ {Ư/ıµǗǐ ƣǓİǔǐ}. ƶIJdžnj ǎLJǗnjdž ݵijĮnjǁDžİIJĮLj IJǎ ıǘnjǎNJǎ IJLjµǙnj ȺǎǑ NJĮµǃƾnjİLj IJǎ Ⱥİįǁǎ ĮǑIJǗ ıIJǎnj ljĮIJƾNJǎDŽǎ. ƱĮ ljƾnjǎǑµİ ljNJLjlj ıIJdžnj IJLjµǀ ǼșȞȚțȒ.


Ʈƪƪ ƮƳƵƭƱĬƭƧƶ

ƴƯƬƵƳĭƳƵƭƮƬ IV (Excel)

11

ƶIJdžnj ǎLJǗnjdž ݵijĮnjǁDžǎnjIJĮLj ȺNJƿǎnj įǘǎ µǗnjǎ İDŽDŽǏĮijƿǐ. ƶǑDŽljİljǏLjµƿnjĮ ݵijĮnjǁDžǎnjIJĮLj ǎLj İȺLjIJĮDŽƿǐ ȺǎǑ ƿǒǎǑnj İljįǎLJİǁ ıIJǎnj ȺǏǎµdžLJİǑIJǀ ƮƵƳƱƳƶ Ƨƪ ıİ ǃƾǏǎǐ IJǎǑ NJǎDŽĮǏLjĮıµǎǘ ıIJdžnj ƪLJnjLjljǀ IJǏƾȺİDžĮ. Ƨnj LJƿNJǎǑµİ njĮ ݵijĮnjLjıIJǎǘnj ıIJdžnj ǎLJǗnjdž ǗNJİǐ ǎLj İDŽDŽǏĮijƿǐ LJĮ ȺǏƿȺİLj njĮ ǒIJǑȺǀıǎǑµİ IJdžnj ĮnjĮįǑǗµİnjdž NJǁıIJĮ ljƾLJİ ȺİįǁǎǑ ȺǎǑ ƿǒǎǑµİ ǒǏdžıLjµǎȺǎLjǀıİLj ljĮLj njĮ İȺLjNJƿǍǎǑµİ IJdžnj IJLjµǀ (ǵȜĮ). ƴǎNJNJƿǐ ijǎǏƿǐ LJƿNJǎǑµİ njĮ İnjIJǎȺǁıǎǑµİ ıİ µǁĮ NJǁıIJĮ İljİǁnjİǐ IJLjǐ İDŽDŽǏĮijƿǐ ȺǎǑ ljƾȺǎLjǎ Ⱥİįǁǎ IJǎǑǐ įİnj ƿǒİLj µLjĮ ıǑDŽljİljǏLjµƿnjdž IJLjµǀ ĮNJNJƾ ȺǎǑ ljƾȺǎLjǎ IJǎǑǐ Ⱥİįǁǎ LjljĮnjǎȺǎLjİǁ µLjĮ ıǑDŽljİljǏLjµƿnjdž ıǒƿıdž. ƴ.ǒ. ƿıIJǔ ǗIJLj ıIJǎnj ȺǁnjĮljĮ ȺǎǑ įǎǑNJİǘǎǑµİ LJƿNJǎǑµİ njĮ İnjIJǎȺǁıǎǑµİ IJLjǐ İȺLjIJĮDŽƿǐ ȺǎǑ ƿǒǎǑnj ĮǍǁĮ µİDŽĮNJǘIJİǏdž ĮȺǗ 600.000 įǏǒ.. Ƨnj ljƾnjǎǑµİ ljNJLjlj ıIJdžnj ĮnjĮįǑǗµİnjdž NJǁıIJĮ IJǎǑ ȺİįǁǎǑ {ƧǍǁĮ} ĮȺİLjljǎnjǁDžİIJĮLj IJǎ ıǘnjǎNJǎ IJLjµǙnj ȺǎǑ NJĮµǃƾnjİLj ĮǑIJǗ ıIJLjǐ İDŽDŽǏĮijƿǐ IJdžǐ NJǁıIJĮǐ. ƪµİǁǐ Ǘµǔǐ įİnj ĮnjĮDždžIJǎǘµİ IJLjǐ İȺLjIJĮDŽƿǐ ȺǎǑ ƿǒǎǑnj µLjĮ ıǑDŽljİljǏLjµƿnjdž ĮǍǁĮ ĮNJNJƾ İljİǁnjİǐ ȺǎǑ ƿǒǎǑnj ĮǍǁĮ µİDŽĮNJǘIJİǏdž ĮȺǗ 600.000 įǏǒ.. īLjĮ IJƿIJǎLjǎǑ İǁįǎǑǐ ĮnjĮDždžIJǀıİLjǐ ljƾnjǎǑµİ ljNJLjlj ıIJdžnj IJLjµǀ (ȆȡȠıĮȡµȠȖȒ...). ƶIJdžnj ǎLJǗnjdž ݵijĮnjǁDžİIJĮLj IJǎ ȺĮǏĮljƾIJǔ ȺĮǏƾLJǑǏǎ įLjĮNJǗDŽǎǑ ıIJǎ ǎȺǎǁǎ LJĮ ȺİǏLjDŽǏƾǓǎǑµİ IJdž ıǒƿıdž ȺǎǑ LJƿNJǎǑµİ njĮ LjljĮnjǎȺǎLjİǁIJĮLj.

ƶǒǀµĮ 8: Ʒǎ ȺĮǏƾLJǑǏǎ ȺİǏLjDŽǏĮijǀǐ ıǒƿıdžǐ ƱĮ ljƾnjǎǑµİ ljNJLjlj ĮnjĮįǑǗµİnjdž NJǁıIJĮ ȺǎǑ İǁnjĮLj ĮljǏLjǃǙǐ ljƾIJǔ ĮȺǗ IJǎ ǗnjǎµĮ IJǎǑ ȺİįǁǎǑ ƧǍǁĮ. ƪµijĮnjǁDžİIJĮLj ƿnjĮ ıǘnjǎNJǎ IJİNJİıIJǙnj, ĮȺǗ IJǎǑǐ ǎȺǎǁǎǑǐ İljİǁnjǎǐ ȺǎǑ ĮǏµǗDžİLj ıIJdž ıǒƿıdž ȺǎǑ LJƿNJǎǑµİ njĮ įLjĮIJǑȺǙıǎǑµİ İǁnjĮLj (İȓȞĮȚ µİȖĮȜȪIJİȡȠ Įʌȩ) IJǎnj ǎȺǎǁǎ ljĮLj ıdžµĮįİǘǎǑµİ. ƶIJǎ ȺNJĮǁıLjǎ ljİLjµƿnjǎǑ ȺǎǑ ǃǏǁıljİIJĮLj ĮljǏLjǃǙǐ įǁȺNJĮ njĮ İLjıĮDŽƾDŽǎǑµİ IJdžnj IJLjµǀ 600.000 ljĮLj njĮ ǒIJǑȺǀıǎǑµİ ıIJdž ıǑnjƿǒİLjĮ IJǎ ȺNJǀljIJǏǎ OK. ƶIJdžnj ǎLJǗnjdž ݵijĮnjǁDžǎnjIJĮLj İljİǁnjİǐ µǗnjǎ ǎLj İDŽDŽǏĮijƿǐ ȺǎǑ ıIJǎ Ⱥİįǁǎ {ƧǍǁĮ} ƿǒǎǑnj IJLjµǀ µİDŽĮNJǘIJİǏdž 600.000. ƪƾnj įİ ǒǏİLjĮDžǗµĮıIJİ ƾNJNJǎ IJdž įǑnjĮIJǗIJdžIJĮ İȺLjNJǎDŽǀǐ İDŽDŽǏĮijǙnj İljIJİNJǎǘµİ IJdž NJİLjIJǎǑǏDŽǁĮ ƩİįǎµƿȞĮ o ĭǁNJIJǏǎ o ƧǑIJǗµĮIJǎ ĭǁNJIJǏǎ. ƣNJİǐ ǎLj İDŽDŽǏĮijƿǐ ݵijĮnjǁDžǎnjIJĮLj ȺƾNJLj. İnjǙ IJĮ ȺNJǀljIJǏĮ ĮnjĮįǑǗµİnjdžǐ NJǁıIJĮǐ ƿǒǎǑnj ĮijĮLjǏİLJİǁ ĮȺǗ IJĮ ȺİįǁĮ IJdžǐ NJǁıIJĮǐ.

ưİǏLjljƾ ĮLJǏǎǁıµĮIJĮ ƧȺǗ µǁĮ NJǁıIJĮ įİįǎµƿnjǔnj ȺǎNJNJƿǐ ijǎǏƿǐ µĮǐ İnjįLjĮijƿǏǎǑnj ǎǏLjıµƿnjĮ ıǑDŽljİnjIJǏǔIJLjljƾ ĮȺǎIJİNJƿıµĮIJĮ ljĮLj ǗǒLj IJĮ ǁįLjĮ IJĮ įİįǎµƿnjĮ ȺǎǑ ȺİǏLjƿǒǎnjIJĮLj ıİ ĮǑIJǗnj. ƴ.ǒ. ĮȺǗ IJǎnj ljĮIJƾNJǎDŽǎ IJǔnj ȺNJdžǏǔIJƿǔnj İȺLjIJĮDŽǙnj IJdžǐ İȺLjǒİǁǏdžıdžǐ ȺǎǑ įǎǑNJİǘǎǑµİ İnjįƿǒİIJĮLj njĮ µĮǐ İnjįLjĮijƿǏİLj dž ıǑnjǎNJLjljǀ ĮǍǁĮ IJǔnj İȺLjIJĮDŽǙnj ȺǎǑ ƿǒǎǑnj įǎLJİǁ ıİ ljƾLJİ ȺǏǎµdžLJİǑIJǀ ljĮLj ǗǒLj IJĮ ĮnjĮNJǑIJLjljƾ ıIJǎLjǒİǁĮ IJǔnj İȺLjIJĮDŽǙnj ȺǎǑ ƿǒǎǑnj įǎLJİǁ ıİ ĮǑIJǗnj. ƮƾȺǎLjĮ ƾNJNJdž ıIJLjDŽµǀ İnjįƿǒİIJĮLj njĮ µĮǐ İnjįLjĮijƿǏİLj dž ıǑnjǎNJLjljǀ ĮǍǁĮ IJǔnj İȺLjIJĮDŽǙnj ȺǎǑ ƿǒǎǑnj İljįǎLJİǁ ıİ ǃƾǏǎǐ IJǎǑ ljƾLJİ NJǎDŽĮǏLjĮıµǎǘ ǗǓİǔǐ ȺǎǑ IJdžǏİǁ dž İȺLjǒİǁǏdžıdž. Ʒǎ Excel µĮǐ ȺĮǏƿǒİLj IJdž įǑnjĮIJǗIJdžIJĮ njĮ ǑȺǎNJǎDŽǁıǎǑµİ İǘljǎNJĮ IJĮ ıǑDŽljİnjIJǏǔIJLjljƾ ĮȺǎIJİNJƿıµĮIJĮ ȺǎǑ µĮǐ İnjįLjĮijƿǏǎǑnj. ƴǏƿȺİLj Ǘµǔǐ ȺǏLjnj ĮȺǗ IJǎnj ǑȺǎNJǎDŽLjıµǗ IJǎǑǐ, dž NJǁıIJĮ įİįǎµƿnjǔnj njĮ İǁnjĮLj IJĮǍLjnjǎµdžµƿnjǎǐ µİ IJǎnj IJǏǗȺǎ ȺǎǑ ȺǏƿȺİLj. Ƨnj LJƿNJǎǑµİ njĮ ǑȺǎNJǎDŽǁıǎǑµİ IJdž ıǑnjǎNJLjljǀ ĮǍǁĮ IJǔnj İȺLjIJĮDŽǙnj ȺǎǑ ƿǒǎǑnj įǎLJİǁ ıİ ljƾLJİ ȺǏǎµdžLJİǑIJǀ, dž NJǁıIJĮ LJĮ ȺǏƿȺİLj njĮ İǁnjĮLj IJĮǍLjnjǎµdžµƿnjǎǐ ljĮIJƾ ȺǏǎµdžLJİǑIJǀ. īLjĮ njĮ ǑȺǎNJǎDŽǁıǎǑµİ IJdž ıǑnjǎNJLjljǀ ĮǍǁĮ İȺLjIJĮDŽǙnj ȺǎǑ ƿǒǎǑnj İljįǎLJİǁ ıİ ǃƾǏǎǐ ljƾLJİ NJǎDŽĮǏLjĮıµǎǘ ǗǓİǔǐ LJĮ ȺǏƿȺİLj dž NJǁıIJĮ njĮ İǁnjĮLj IJĮǍLjnjǎµdžµƿnjǎǐ ǔǐ ȺǏǎǐ IJǎ Ⱥİįǁǎ {Ư/ıµǗǐ ƣǓİǔǐ}. ƪȺǎµƿnjǔǐ dž NJǁıIJĮ LJĮ ȺǏƿȺİLj njĮ İǁnjĮLj IJĮǍLjnjǎµdžµƿnjǎǐ ȺƾnjIJĮ ǔǐ ȺǏǎǐ IJǎ Ⱥİįǁǎ µİ ǃƾıdž IJǎ ǎȺǎǁǎ LJĮ ǑȺǎNJǎDŽLjıIJǎǘnj IJĮ ıǑDŽljİnjIJǏǔIJLjljƾ ĮȺǎIJİNJƿıµĮIJĮ.


Ʈƪƪ ƮƳƵƭƱĬƭƧƶ

ƴƯƬƵƳĭƳƵƭƮƬ IV (Excel)

12

ƱĮ IJĮǍLjnjǎµǀıǎǑµİ IJǎnj ljĮIJƾNJǎDŽǎ įİįǎµƿnjǔnj ȺǎǑ įǎǑNJİǘǎǑµİ ǔǐ ȺǏǎǐ IJǎ Ⱥİįǁǎ {Ư/ıµǗǐ ƣǓİǔǐ} ljĮIJ' ĮǘǍǎnjIJĮ IJǏǗȺǎ. ƳLj İȺLjIJĮDŽƿǐ IJǎǑ NJǎDŽĮǏLjĮıµǎǘ ıIJdžnj ƪLJnjLjljǀ IJǎȺǎLJİIJǎǘnjIJĮLj ȺǏǙIJİǐ, ljĮLj ĮljǎNJǎǑLJǎǘnj ǎLj İȺLjIJĮDŽƿǐ IJǎǑ NJǎDŽĮǏLjĮıµǎǘ ıIJdžnj ƴǁıIJİǔǐ. īLjĮ njĮ ǑȺǎNJǎDŽǁıǎǑµİ IJdž ıǑnjǎNJLjljǀ ĮǍǁĮ IJǔnj İȺLjIJĮDŽǙnj ȺǎǑ ƿǒǎǑnj İljįǎLJİǁ ıİ ǃƾǏǎǐ ljƾLJİ NJǎDŽĮǏLjĮıµǎǘ ǗǓİǔǐ, İljIJİNJǎǘµİ IJdž NJİLjIJǎǑǏDŽǁĮ ƩİįǎµƿnjĮ o ưİǏLjljƾ ĮLJǏǎǁıµĮIJĮ.... ƶIJdžnj ǎLJǗnjdž ݵijĮnjǁDžİIJĮLj IJǎ ȺĮǏĮljƾIJǔ ȺĮǏƾLJǑǏǎ įLjĮNJǗDŽǎǑ.

ƶǒǀµĮ 9: Ʒǎ ȺĮǏƾLJǑǏǎ ȺİǏLjDŽǏĮijǀǐ µİǏLjljǎǘ ĮLJǏǎǁıµĮIJǎǐ ƶIJdžnj ĮnjĮįǑǗµİnjdž NJǁıIJĮ µİ IJǁIJNJǎ ƣIJĮnj ĮNJNJƾDžİLj IJǎ: İȺLjNJƿDŽǎǑµİ IJǎ Ⱥİįǁǎ ǔǐ ȺǏǎǐ IJǎ ǎȺǎǁǎ LJĮ ǑȺǎNJǎDŽLjıIJǎǘnj IJĮ ıǑDŽljİnjIJǏǔIJLjljƾ ĮȺǎIJİNJƿıµĮIJĮ. Ʒǎ Excel LJĮ ıĮǏǙıİLj IJǎnj ljĮIJƾNJǎDŽǎ įİįǎµƿnjǔnj. ƮƾLJİ ijǎǏƾ ȺǎǑ LJĮ ĮNJNJƾDžİLj IJLjµǀ IJǎ Ⱥİįǁǎ ȺǎǑ ǑȺǎįİLjljnjǘǎǑµİ ıIJdžnj LJƿıdž ĮǑIJǀ, LJĮ ǑȺǎNJǎDŽǁDžİLj IJĮ ıǑDŽljİnjIJǏǔIJLjljƾ ĮȺǎIJİNJƿıµĮIJĮ DŽLjĮ IJdžnj ǎµƾįĮ IJǔnj İDŽDŽǏĮijǙnj ȺǎǑ İǁǒĮnj IJdžnj ǁįLjĮ IJLjµǀ ıIJǎ Ⱥİįǁǎ ĮǑIJǗ. ƪȺİLjįǀ ݵİǁǐ LJƿNJǎǑµİ ıǑDŽljİnjIJǏǔIJLjljƾ ĮȺǎIJİNJƿıµĮIJĮ Įnjƾ NJǎDŽĮǏLjĮıµǗ ǗǓİǔǐ LJĮ İȺLjNJƿǍǎǑµİ IJǎ Ⱥİįǁǎ {Ư/ıµǗǐ ƣǓİǔǐ}. ƶIJdžnj ĮnjĮįǑǗµİnjdž NJǁıIJĮ µİ IJǁIJNJǎ ƹǏǀıdž IJdžǐ ıǑnjƾǏIJdžıdžǐ İȺLjNJƿDŽǎǑµİ IJǎ İǁįǎǐ IJǔnj ıǑDŽljİnjIJǏǔIJLjljǙnj ĮȺǎIJİNJİıµƾIJǔnj ȺǎǑ LJƿNJǎǑµİ njĮ ǑȺǎNJǎDŽLjıIJǎǘnj. ƪljIJǗǐ ĮȺǗ IJdžnj ƾLJǏǎLjıdž (DZșȡ.) µȺǎǏǎǘnj njĮ DŽǁnjǎǑnj ljĮLj ƾNJNJİǐ ȺǏƾǍİLjǐ, Ⱥ.ǒ. dž İǘǏİıdž IJdžǐ µƿıdžǐ IJLjµǀǐ (Ȃ.ȅ.), dž ljĮIJĮµƿIJǏdžıdž IJǎǑ ȺNJǀLJǎǑǐ (ȆȜȒșȠȢ), dž İǘǏİıdž IJdžǐ µİDŽĮNJǘIJİǏdžǐ IJLjµǀǐ (ȂİȖ.) lj.NJȺ.. ƪȺİLjįǀ ݵİǁǐ LJƿNJǎǑµİ ıǑnjǎNJLjljǀ ĮǍǁĮ İȺLjIJĮDŽǙnj LJĮ İȺLjNJƿǍǎǑµİ IJdžnj ƾLJǏǎLjıdž (DZșȡ.). ƶIJdžnj NJǁıIJĮ µİ IJǁIJNJǎ ƴǏǎıLJǀljdž µİǏLjljǎǘ ĮLJǏǎǁıµĮIJǎǐ ıİ: to İȺLjNJƿDŽǎǑµİ IJĮ ȺİįǁĮ IJǔnj ǎȺǎǁǔnj LJƿNJǎǑµİ njĮ ǑȺǎNJǎDŽLjıIJǎǘnj IJĮ ıǑDŽljİnjIJǏǔIJLjljƾ ĮȺǎIJİNJƿıµĮIJĮ. ƠǒİLj njǗdžµĮ njĮ İȺLjNJƿDŽǎǑµİ ȺİįǁĮ ȺǎǑ ƿǒǎǑnj ĮǏLjLJµdžIJLjljǗ ȺİǏLjİǒǗµİnjǎ µǗnjǎ. īLjĮ İǏDŽĮıǁĮ µĮǐ ݵİǁǐ LJĮ İȺLjNJƿǍǎǑµİ µǗnjǎ IJǎ Ⱥİįǁǎ {ƧǍǁĮ} ljĮLj ıIJdž ıǑnjƿǒİLjĮ LJĮ ǒIJǑȺǀıǎǑµİ IJǎ ȺNJǀljIJǏǎ OK. ƶIJdžnj ǎLJǗnjdž ݵijĮnjǁDžİIJĮLj ǎ ĮljǗNJǎǑLJǎǐ ȺǁnjĮljĮǐ.

ƶǒǀµĮ 10: ƷĮ ĮLJǏǎǁıµĮIJĮ IJǔnj ĮǍLjǙnj IJǔnj İȺLjIJĮDŽǙnj Įnjƾ NJǎDŽĮǏLjĮıµǗ


ƴƯƬƵƳĭƳƵƭƮƬ IV (Excel)

Ʈƪƪ ƮƳƵƭƱĬƭƧƶ

13

ưİIJƾ ĮȺǗ ljƾLJİ ǎµƾįĮ İȺLjIJĮDŽǙnj ȺǎǑ ƿǒǎǑnj İljįǎLJİǁ ıİ ǃƾǏǎǐ IJǎǑ ljƾLJİ NJǎDŽĮǏLjĮıµǎǘ ݵijĮnjǁDžİIJĮLj IJǎ ǗnjǎµĮ IJǎǑ NJǎDŽĮǏLjĮıµǎǘ ljĮLj dž ıǑnjǎNJLjljǀ ĮǍǁĮ IJǔnj İȺLjIJĮDŽǙnj. ƪȺLjȺNJƿǎnj ıIJdžnj ĮǏLjıIJİǏǀ ȺNJİǑǏƾ IJdžǐ ǎLJǗnjdžǐ İȺLjıdžµĮǁnjİIJĮLj ȺĮǏĮıIJĮIJLjljƾ dž ljƾLJİ ǎµƾįĮ İȺLjIJĮDŽǙnj. Ƨnj ǒIJǑȺǀıǎǑµİ IJǎ ȺNJǀljIJǏǎ ıIJǎ ǎȺǎǁǎ IJİǏµĮIJǁDžİIJĮLj dž İȺLjıǀµĮnjıdž IJdžǐ ǎµƾįĮǐ İȺLjIJĮDŽǙnj IJǎǑ NJǎDŽĮǏLjĮıµǎǘ ǗǓİǔǐ ıIJdžnj ƪLJnjLjljǀ, IJǗIJİ ĮȺǎljǏǘȺIJǎnjIJĮLj ǎLj İDŽDŽǏĮijƿǐ IJdžǐ ǎµƾįĮǐ ĮǑIJǀǐ ĮNJNJƾ µƿnjǎǑnj ǎǏĮIJƾ IJĮ ıǑnjǎNJLjljƾ ĮȺǎIJİNJƿıµĮIJĮ IJǔnj İȺLjIJĮDŽǙnj IJǎǑ NJǎDŽĮǏLjĮıµǎǘ IJdžǐ ƪLJnjLjljǀǐ. Ƨnj ǍĮnjĮǒIJǑȺǀıǎǑµİ IJǎ ǁįLjǎ ȺNJǀljIJǏǎ (ȺǎǑ ƿǒİLj ĮNJNJƾǍİLj İnj IJǔ µİIJĮǍǘ ݵijƾnjLjıdž) IJǗIJİ İȺĮnjĮȺǏǎǃƾNJNJǎnjIJĮLj ǎLj İDŽDŽǏĮijƿǐ ĮǑIJƿǐ. īLjĮ njĮ ĮȺĮNJİǁǓǎǑµİ ĮȺǗ IJǎnj ljĮIJƾNJǎDŽǎ IJĮ ıǑDŽljİnjIJǏǔIJLjljƾ ĮȺǎIJİNJƿıµĮIJĮ ȺǎǑ ǑȺǎNJǎDŽǁıĮµİ İljIJİNJǎǘµİ IJdž NJİLjIJǎǑǏDŽǁĮ ƩİįǎµƿnjĮ o ưİǏLjljƾ ĮLJǏǎǁıµĮIJĮ... ljĮLj ıIJǎ ȺĮǏƾLJǑǏǎ ȺǎǑ ݵijĮnjǁDžİIJĮLj ǒIJǑȺƾµİ IJǎ ȺNJǀljIJǏǎ ȀĮIJȐȡȖȘıȘ ȩȜȦȞl.

ƶƸīƮƪƱƷƵƻƷƭƮƳƭ ƴƭƱƧƮƪƶ ƪǁįĮµİ ıIJǎ ȺǏǎdžDŽǎǘµİnjǎ ljİijƾNJĮLjǎ ǗIJLj ĮȺǗ µǁĮ NJǁıIJĮ įİįǎµƿnjǔnj ȺǎNJNJƿǐ ijǎǏƿǐ İnjįLjĮijƿǏǎǑnj ǎǏLjıµƿnjĮ ıǑDŽljİnjIJǏǔIJLjljƾ ĮȺǎIJİNJƿıµĮIJĮ ljĮLj ǗǒLj IJĮ ĮnjĮNJǑIJLjljƾ įİįǎµƿnjĮ IJǔnj İDŽDŽǏĮijǙnj IJǎǑ. ưİ IJĮ µİǏLjljƾ ĮLJǏǎǁıµĮIJĮ ljĮNJǘȺIJǎnjIJĮLj NJǁDŽİǐ µǗnjǎ ĮȺǗ IJLjǐ ĮnjƾDŽljİǐ ǑȺǎNJǎDŽLjıµǎǘ ıǑDŽljİnjIJǏǔIJLjljǙnj ĮȺǎIJİNJİıµƾIJǔnj. Ƴ ǑȺǎNJǎDŽLjıµǗǐ ljƾLJİ µǎǏijǀǐ ıǑDŽljİnjIJǏǔIJLjljǙnj ĮȺǎIJİNJİıµƾIJǔnj DŽǁnjİIJĮLj ıIJǎ Excel ıIJǎǑǐ ƶǑDŽljİnjIJǏǔIJLjljǎǘǐ ƴǁnjĮljİǐ. ƳLj ıǑDŽljİnjIJǏǔIJLjljǎǁ ȺǁnjĮljİǐ ljĮIJĮıljİǑƾDžǎnjIJĮLj İǘljǎNJĮ. ƪȺLjȺNJƿǎnj dž įǎµǀ IJǎǑǐ ljĮLj IJǎ İǁįǎǐ IJǔnj ĮȺǎIJİNJİıµƾIJǔnj ȺǎǑ ıǑnjǎǓǁDžǎnjIJĮLj ıİ ĮǑIJǎǘǐ µȺǎǏǎǘnj njĮ ĮNJNJƾǍǎǑnj Įnjƾ ȺƾıĮ ıIJLjDŽµǀ. ƠIJıLj ƿǒǎǑµİ DŽǏǀDŽǎǏĮ ıIJdž įLjƾLJİıǀ µĮǐ IJĮ ĮȺǎIJİNJƿıµĮIJĮ ȺǎǑ ĮnjĮDždžIJǎǘµİ.

ƮĮIJĮıljİǑǀ İnjǗǐ ƶǑDŽljİnjIJǏǔIJLjljǎǘ ƴǁnjĮljĮ ƠıIJǔ ǗIJLj LJƿNJǎǑµİ njĮ ljĮIJĮıljİǑƾıǎǑµİ µLjĮ ljĮIJƾıIJĮıdž ıIJdžnj ǎȺǎǁĮ LJĮ ĮȺİLjljǎnjǁDžİIJĮLj dž ıǑnjǎNJLjljǀ ĮǍǁĮ IJǔnj İȺLjIJĮDŽǙnj ȺǎǑ ƿǒİLj İljįǎLJİǁ ıİ ǃƾǏǎǐ ljƾLJİ NJǎDŽĮǏLjĮıµǎǘ ǗǓİǔǐ ıİ ljƾLJİ ȺǏǎµdžLJİǑIJǀ, ǗȺǔǐ dž ȺĮǏĮljƾIJǔ.

ƶǒǀµĮ 11: ƧǍǁĮ İȺLjIJĮDŽǙnj ıİ ljƾLJİ ȺǏǎµdžLJİǑIJǀ Įnjƾ NJǎDŽĮǏLjĮıµǗ īLjĮ njĮ ljĮIJĮıljİǑƾıǎǑµİ ƿnjĮ ıǑDŽljİnjIJǏǔIJLjljǗ ȺǁnjĮljĮ ȺǏƿȺİLj njĮ İǁµĮıIJİ IJǎȺǎLJİIJdžµƿnjǎLj ıİ ƿnjĮ (ǎȺǎLjǎįǀȺǎIJİ) ljİNJǁ IJdžǐ NJǁıIJĮǐ ȺǎǑ ȺİǏLjƿǒİLj IJĮ įİįǎµƿnjĮ ȺǎǑ LJĮ ǒǏdžıLjµǎȺǎLjdžLJǎǘnj DŽLjĮ IJǎnj ǑȺǎNJǎDŽLjıµǗ IJǔnj ıǑDŽljİnjIJǏǔIJLjljǙnj ĮȺǎIJİNJİıµƾIJǔnj. ƧǑIJǗ ƾNJNJǔıIJİ ĮȺĮLjIJİǁIJĮLj DŽLjĮ ljƾLJİ İǏDŽĮıǁĮ ȺǎǑ DŽǁnjİIJĮLj ıİ µǁĮ NJǁıIJĮ įİįǎµƿnjǔnj. ƱĮ IJǎȺǎLJİIJdžLJǎǘµİ ıIJǎ ljİNJǁ C7. Ƭ įLjĮįLjljĮıǁĮ ljĮIJĮıljİǑǀǐ įİnj İǁnjĮLj ĮȺNJǀ. īLjĮ IJǎ NJǗDŽǎ ĮǑIJǗ IJǎ Excel ĮnjĮNJĮµǃƾnjİLj njĮ µĮǐ ljĮLJǎįdžDŽǀıİLj, LJƿIJǎnjIJĮǐ ıIJdž įLjƾLJİıdž ƿnjĮ ǎįdžDŽǗ (wizard) ljĮIJĮıljİǑǀǐ ıǑDŽljİnjIJǏǔIJLjljǙnj ȺLjnjƾljǔnj. īLjĮ njĮ ljĮNJƿıǎǑµİ IJǎnj ǎįdžDŽǗ ljĮIJĮıljİǑǀǐ ƶǑDŽljİnjIJǏǔIJLjljǙnj ƴLjnjƾljǔnj İljIJİNJǎǘµİ IJdž NJİLjIJǎǑǏDŽǁĮ DƩİįǎµƿnjĮ o ƧnjĮijǎǏƾ ıǑDŽljİnjIJǏǔIJLjljǎǘ ȺǁnjĮljĮ.... ƶIJdžnj ǎLJǗnjdž ݵijĮnjǁDžİIJĮLj IJǎ ȺǏǙIJǎ ĮȺǗ IJĮ IJƿııİǏĮ ȺĮǏƾLJǑǏǎ įLjĮNJǗDŽǎǑ ıIJĮ ǎȺǎǁĮ LJĮ ȺİǏLjDŽǏƾǓǎǑµİ IJǎ İǁįǎǐ IJǔnj ıǑDŽljİnjIJǏǔIJLjljǙnj ĮȺǎIJİNJİıµƾIJǔnj ȺǎǑ LJƿNJǎǑµİ njĮ ǑȺǎNJǎDŽǁıǎǑµİ.


Ʈƪƪ ƮƳƵƭƱĬƭƧƶ

ƴƯƬƵƳĭƳƵƭƮƬ IV (Excel)

14

ƶIJǎ ȺǏǙIJǎ ȺĮǏƾLJǑǏǎ ĮȺNJƾ İȺLjǃİǃĮLjǙnjǎǑµİ ǗIJLj IJĮ ıǑDŽljİnjIJǏǔIJLjljƾ ĮȺǎIJİNJƿıµĮIJĮ LJĮ ǑȺǎNJǎDŽLjıIJǎǘnj Ⱥƾnjǔ ıIJĮ įİįǎµƿnjĮ IJdžǐ NJǁıIJĮǐ ȺǎǑ ǀµĮıIJĮnj IJǎȺǎLJİIJdžµƿnjǎLj ǗIJĮnj ljĮNJƿıĮµİ IJǎnj ǎįdžDŽǗ, ǒIJǑȺǙnjIJĮǐ IJǎ ȺNJǀljIJǏǎ ǼʌȩµİȞȠ. ƶIJǎ įİǘIJİǏǎ ȺĮǏƾLJǑǏǎ IJǎ Excel µĮǐ įİǁǒnjİLj IJdžnj ȺİǏLjǎǒǀ ljİNJLjǙnj ıIJdžnj ǎȺǎǁĮ ǃǏǀljİ ǗIJLj İljIJİǁnjİIJĮLj dž NJǁıIJĮ įİįǎµƿnjǔnj ȺǎǑ LJĮ ǒǏdžıLjµǎȺǎLjdžLJǎǘnj DŽLjĮ IJǎnj ǑȺǎNJǎDŽLjıµǗ IJǔnj ıǑDŽljİnjIJǏǔIJLjljǙnj ĮȺǎIJİNJİıµƾIJǔnj. ƪijǗıǎnj ǀµĮıIJĮnj IJǎȺǎLJİIJdžµƿnjǎLj ıİ ljİNJǁ ȺǎǑ ĮnjǀljİLj ıIJǎ ljĮIJƾNJǎDŽǎ, dž ȺİǏLjǎǒǀ ljİNJLjǙnj ȺǎǑ µĮǐ įİǁǒnjİLj IJǎ Excel İǁnjĮLj dž ıǔıIJǀ, įLjĮijǎǏİIJLjljƾ LJĮ ȺǏƿȺİLj njĮ IJdž DŽǏƾǓǎǑµİ ݵİǁǐ. ƶIJdž ıǑnjƿǒİLjĮ ǒIJǑȺƾµİ IJǎ ȺNJǀljIJǏǎ ǼʌȩµİȞȠ.

ƶǒǀµĮ 12: Ʒǎ įİǘIJİǏǎ ȺĮǏƾLJǑǏǎ IJǎǑ ǎįdžDŽǎǘ ıǑDŽljİnjIJǏǔIJLjljǙnj ȺLjnjƾljǔnj Ʒǎ IJǏǁIJǎ ȺĮǏƾLJǑǏǎ, ȺǎǑ ĮȺİLjljǎnjǁDžİIJĮLj ȺĮǏĮljƾIJǔ, İǁnjĮLj ĮǑIJǗ ıIJǎ ǎȺǎǁǎ ȺİǏLjDŽǏƾijİIJĮLj dž įǎµǀ IJǎǑ ıǑDŽljİnjIJǏǔIJLjljǎǘ ȺǁnjĮljĮ ljĮLj IJǎ İǁįǎǐ IJǔnj ĮȺǎIJİNJİıµƾIJǔnj ȺǎǑ LJƿNJǎǑµİ njĮ ǑȺǎNJǎDŽǁıǎǑµİ.

ƶǒǀµĮ 13: Ʒǎ IJǏǁIJǎ ȺĮǏƾLJǑǏǎ IJǎǑ ǎįdžDŽǎǘ ıǑDŽljİnjIJǏǔIJLjljǙnj ȺLjnjƾljǔnj ƶIJdž įİǍLjƾ ȺNJİǑǏƾ IJǎǑ ȺĮǏĮLJǘǏǎǑ įLjĮNJǗDŽǎǑ ĮȺĮǏLjLJµǎǘnjIJĮLj IJĮ ǎnjǗµĮIJĮ IJǔnj Ⱥİįǁǔnj IJdžǐ NJǁıIJĮǐ. ƶIJǎ µƿıǎnj IJǎǑ ȺNJĮLjıǁǎǑ įLjĮNJǗDŽǎǑ ǑȺƾǏǒǎǑnj IJƿııİǏLjǐ NJİǑljǎǁ ǒǙǏǎLj ȺǎǑ İȺLjıdžµĮǁnjǎnjIJĮLj µİ IJĮ ǎnjǗµĮIJĮ ƶİNJǁįĮ, īǏĮµµǀ, ƶIJǀNJdž ljĮLj ƩİįǎµƿnjĮ. ƶİ ljĮLJƿnjĮnj ĮȺǗ ĮǑIJǎǘǐ IJǎǑǐ ǒǙǏǎǑǐ µȺǎǏǎǘµİ njĮ ıǘǏǎǑµİ µİ IJǎ ȺǎnjIJǁljLj ljĮLj njĮ ĮijǀıǎǑµİ ljĮLJƿnjĮ ĮȺǗ IJĮ ȺİįǁĮ ȺǎǑ ĮȺĮǏLjLJµǎǘnjIJĮLj ıIJĮ įİǍLjƾ. īLjĮ njĮ IJǎ ljƾnjǎǑµİ ĮǑIJǗ: x x x x

ƶdžµĮįİǘǎǑµİ µİ IJǎ ȺǎnjIJǁljLj ƿnjĮ Ⱥİįǁǎ. ƹIJǑȺƾµİ ljĮLj ljǏĮIJƾµİ ȺĮIJdžµƿnjǎ IJǎ ĮǏLjıIJİǏǗ ȺNJǀljIJǏǎ IJǎǑ ȺǎnjIJLjljLjǎǘ. ƶǘǏǎǑµİ IJǎ ȺǎnjIJǁljLj µƿǒǏLj njĮ ȺƿıİLj ıIJǎ ǒǙǏǎ ȺǎǑ µĮǐ İnjįLjĮijƿǏİLj. ƧȺİNJİǑLJİǏǙnjǎǑµİ IJǎ ĮǏLjıIJİǏǗ ȺNJǀljIJǏǎ IJǎǑ ȺǎnjIJLjljLjǎǘ.

Ʒǎ ǗnjǎµĮ IJǎǑ ȺİįǁǎǑ ݵijĮnjǁDžİIJĮLj µƿıĮ ıIJǎ ǒǙǏǎ ĮǑIJǗ. ƪƾnj LJƿNJǎǑµİ njĮ ĮijĮLjǏƿıǎǑµİ ƿnjĮ Ⱥİįǁǎ ĮȺǗ ƿnjĮ ǒǙǏǎ, IJǗIJİ ǗȺǔǐ ljĮLj ȺǏǎdžDŽǎǑµƿnjǔǐ ıǘǏǎǑµİ IJǎ Ⱥİįǁǎ ƿǍǔ ĮȺǗ IJǎ ǒǙǏǎ ĮǑIJǗ. Ƭ IJǎȺǎLJƿIJdžıdž İnjǗǐ ȺİįǁǎǑ ıIJǎ ǒǙǏǎ īǏĮµµǀ, ǎǏǁDžİLj ǗIJLj ıIJǎ ıǑDŽljİnjIJǏǔIJLjljǗ ȺǁnjĮljĮ ȺǎǑ LJĮ ljĮIJĮıljİǑĮıIJİǁ LJĮ ǑȺƾǏǒİLj µLjĮ DŽǏĮµµǀ µİ ıǑnjǎNJLjljƾ ĮȺǎIJİNJƿıµĮIJĮ DŽLjĮ ljƾLJİ IJLjµǀ IJǎǑ ȺİįǁǎǑ ĮǑIJǎǘ (ĮįLjƾijǎǏĮ ĮȺǗ IJǎ ıİ ȺǗıİǐ İDŽDŽǏĮijƿǐ ݵijĮnjǁDžİIJĮLj dž ljƾLJİ IJLjµǀ IJǎǑ ȺİįǁǎǑ). ƴ.ǒ. dž IJǎȺǎLJƿIJdžıdž IJǎǑ ȺİįǁǎǑ {Ư/ıµǗǐ ƣǓİǔǐ} ıIJǎ ǒǙǏǎ īǏĮµµǀ, ǎǏǁDžİLj ǗIJLj ıIJǎ ıǑDŽljİnjIJǏǔIJLjljǗ ȺǁnjĮljĮ LJĮ ǑȺƾǏǒİLj µLjĮ


Ʈƪƪ ƮƳƵƭƱĬƭƧƶ

ƴƯƬƵƳĭƳƵƭƮƬ IV (Excel)

15

DŽǏĮµµǀ µİ ıǑnjǎNJLjljƾ ĮȺǎIJİNJƿıµĮIJĮ DŽLjĮ ljƾLJİ NJǎDŽĮǏLjĮıµǗ ǗǓİǔǐ. ƪȺİLjįǀ ݵİǁǐ LJƿNJǎǑµİ njĮ ljĮIJĮıljİǑƾıǎǑµİ ıǑDŽljİnjIJǏǔIJLjljǗ ȺǁnjĮljĮ µİ µLjĮ DŽǏĮµµǀ DŽLjĮ ljƾLJİ IJLjµǀ IJǎǑ ȺİįǁǎǑ {ƴǏǎµdžLJİǑIJǀǐ} LJĮ IJǎȺǎLJİIJǀıǎǑµİ ıIJǎ ǒǙǏǎ īǏĮµµǀ µǗnjǎ IJǎ Ⱥİįǁǎ {ƴǏǎµdžLJİǑIJǀǐ}. H IJǎȺǎLJƿIJdžıdž İnjǗǐ ȺİįǁǎǑ ıIJǎ ǒǙǏǎ ƶIJǀNJdž, ǎǏǁDžİLj ǗIJLj LJĮ ǑȺƾǏǒİLj ıIJǎ ıǑDŽljİnjIJǏǔIJLjljǗ ȺǁnjĮljĮ µLjĮ ıIJǀNJdž ıǑnjǎNJLjljǙnj ĮȺǎIJİNJİıµƾIJǔnj DŽLjĮ ljƾLJİ IJLjµǀ IJǎǑ ȺİįǁǎǑ ĮǑIJǎǘ (ǒǔǏǁǐ njĮ ƿǒİLj ıdžµĮıǁĮ ıİ ȺǗıİǐ İDŽDŽǏĮijƿǐ ݵijĮnjǁDžİIJĮLj dž IJLjµǀ ĮǑIJǀ). ƶIJǎ ıǑDŽljİnjIJǏǔIJLjljǗ ȺǁnjĮljĮ ȺǎǑ LJƿNJǎǑµİ njĮ ljĮIJĮıljİǑƾıǎǑµİ ǑȺƾǏǒİLj µLjĮ ıIJǀNJdž DŽLjĮ ljƾLJİ NJǎDŽĮǏLjĮıµǗ ǗǓİǔǐ. ƶǑnjİȺǙǐ LJĮ IJǎȺǎLJİIJǀıǎǑµİ ıIJǎ ǒǙǏǎ ƶIJǀNJdž IJǎ Ⱥİįǁǎ {Ư/ıµǗǐ ƣǓİǔǐ}. ưİ IJdžnj IJǎȺǎLJƿIJdžıdž IJǎǑ ȺİįǁǎǑ {ƴǏǎµdžLJİǑIJǀǐ} ıIJǎ ǒǙǏǎ īǏĮµµǀ ljĮLj IJǎǑ ȺİįǁǎǑ {Ư/ıµǗǐ ƣǓİǔǐ} ıIJǎ ǒǙǏǎ ƶIJǀNJdž ƿǒİLj ȺǏǎıįLjǎǏLjıIJİǁ dž įǎµǀ IJǎǑ ıǑDŽljİnjIJǏǔIJLjljǎǘ ȺǁnjĮljĮ. ƶǑDŽljİljǏLjµƿnjĮ ƿǒİLj ȺǏǎıįLjǎǏLjıIJİǁ ıIJǎ Excel ǗIJLj IJǎǑ DždžIJİǁIJĮLj dž ljĮIJĮıljİǑǀ İnjǗǐ ıǑDŽljİnjIJǏǔIJLjljǎǘ ȺǁnjĮljĮ IJdžǐ ȺĮǏĮljƾIJǔ µǎǏijǀǐ.

ƶǒǀµĮ 14: Ƭ µǎǏijǀ IJǎǑ ıǑDŽljİnjIJǏǔIJLjljǎǘ ȺǁnjĮljĮ ȺǎǑ LJĮ ljĮIJĮıljİǑĮıIJİǁ ƶIJĮ ljİNJLjƾ IJǎǑ ȺǁnjĮljĮ ĮǑIJǎǘ LJĮ ǑȺǎNJǎDŽLjıIJǎǘnj IJĮ ıǑnjǎNJLjljƾ ĮȺǎIJİNJƿıµĮIJĮ ljƾLJİ ǑȺǎıǑnjǗNJǎǑ İDŽDŽǏĮijǙnj ȺǎǑ ƿǒǎǑnj IJLjǐ ǁįLjİǐ IJLjµƿǐ ıIJĮ ȺİįǁĮ {ƴǏǎµdžLJİǑIJǀǐ} ljĮLj {Ư/ıµǗǐ ƣǓİǔǐ}. ƩdžNJ. ıIJǎ ljİNJǁ ƨ3 LJĮ ǑȺǎNJǎDŽLjıIJǎǘnj IJĮ ıǑnjǎNJLjljƾ ĮȺǎIJİNJƿıµĮIJĮ IJǔnj İDŽDŽǏĮijǙnj ȺǎǑ ƿǒǎǑnj IJLjµǀ ǹȉȁǹȈ ǼȆǼ ıIJǎ Ⱥİįǁǎ {ƴǏǎµdžLJİǑIJǀǐ} ljĮLj IJLjµǀ ǼșȞȚțȒ ıIJǎ Ⱥİįǁǎ {Ư/ıµǗǐ ƣǓİǔǐ}. Ƴµǎǁǔǐ ıIJǎ ljİNJǁ C4 LJĮ ǑȺǎNJǎDŽLjıIJǎǘnj IJĮ ıǑnjǎNJLjljƾ ĮȺǎIJİNJƿıµĮIJĮ IJǔnj İDŽDŽǏĮijǙnj ȺǎǑ ƿǒǎǑnj IJLjµǀ ȀȇȅȃȅȈ ǼȆǼ ıIJǎ Ⱥİįǁǎ {ƴǏǎµdžLJİǑIJǀǐ} ljĮLj IJLjµǀ ȆȓıIJİȦȢ ıIJǎ Ⱥİįǁǎ {Ư/ıµǗǐ ƣǓİǔǐ}. Ʒǎ İǁįǎǐ IJǔnj ıǑnjǎNJLjljǙnj ĮȺǎIJİNJİıµƾIJǔnj ȺǎǑ LJĮ ǑȺǎNJǎDŽLjıIJǎǘnj ǎǏǁDžİIJĮLj µİ IJdžnj IJǎȺǎLJƿIJdžıdž İnjǗǐ ȺİįǁǎǑ ıIJǎ ǒǙǏǎ ƩİįǎµƿnjĮ. ƱĮ IJǎȺǎLJİIJǀıǎǑµİ IJǎ Ⱥİįǁǎ {ƧǍǁĮ} ıIJǎ ǒǙǏǎ ĮǑIJǗ. Ʒǎ Ⱥİįǁǎ ĮȺǎljIJƾ IJdž ijǏƾıdž ƧLJǏ. ĮȺǗ ƧǍǁĮ, µİ IJdžnj ǎȺǎǁĮ IJǎ Excel µĮǐ įİǁǒnjİLj ǗIJLj DŽLjĮ ljƾLJİ ǑȺǎıǘnjǎNJǎ İDŽDŽǏĮijǙnj LJĮ ǑȺǎNJǎDŽǁıİLj IJǎ ƾLJǏǎLjıµĮ IJǎǑ ȺİįǁǎǑ {ƧǍǁĮ} ıİ ǗNJİǐ IJLjǐ İDŽDŽǏĮijƿǐ IJǎǑ ǑȺǎıǑnjǗNJǎǑ. ƟǏĮ ıIJǎ ljİNJǁ A3 LJĮ ǑȺǎNJǎDŽǁıİLj IJǎ ƾLJǏǎLjıµĮ IJǎǑ ȺİįǁǎǑ {ƧǍǁĮ} ıIJLjǐ İDŽDŽǏĮijƿǐ ȺǎǑ ƿǒǎǑnj IJLjµǀ ǹȉȁǹȈ ǼȆǼ ıIJǎ Ⱥİįǁǎ {ƴǏǎµdžLJİǑIJǀǐ} ljĮLj IJLjµǀ ǼșȞȚțȒ ıIJǎ Ⱥİįǁǎ {Ư/ıµǗǐ ƣǓİǔǐ}.Ƴ ıǑDŽljİnjIJǏǔIJLjljǗǐ ȺǁnjĮljĮǐ ȺǎǑ ƿǒǎǑµİ ıǒİįLjƾıİLj ıIJǎ ȺĮǏƾLJǑǏǎ ĮǑIJǗ įİǁǒnjİLj ǗȺǔǐ ıIJǎ ȺĮǏĮljƾIJǔ ıǒǀµĮ.

ƶǒǀµĮ 15: Ƭ įǎµǀ IJǎǑ ıǑDŽljİnjIJǏǔIJLjljǎǘ ȺǁnjĮljĮ


Ʈƪƪ ƮƳƵƭƱĬƭƧƶ

ƴƯƬƵƳĭƳƵƭƮƬ IV (Excel)

16

īLjĮ njĮ ǎNJǎljNJdžǏǙıǎǑµİ IJdžnj ljĮIJĮıljİǑǀ IJǎǑ ıǑDŽljİnjIJǏǔIJLjljǎǘ ȺǁnjĮljĮ LJĮ ǒIJǑȺǀıǎǑµİ IJǎ ȺNJǀljIJǏǎ ǼʌȩµİȞȠ. ƶIJdžnj ǎLJǗnjdž ǎ ǎįdžDŽǗǐ ݵijĮnjǁDžİLj IJǎ IJİNJİǑIJĮǁǎ ȺĮǏƾLJǑǏǎ įLjĮNJǗDŽǎǑ ıIJǎ ǎȺǎǁǎ İȺLjNJƿDŽǎǑµİ ȺǎǑ LJƿNJǎǑµİ njĮ IJǎȺǎLJİIJdžLJİǁ ǎ ıǑDŽljİnjIJǏǔIJLjljǗǐ ȺǁnjĮljĮǐ. Ƴ ıǑDŽljİnjIJǏǔIJLjljǗǐ ȺǁnjĮljĮǐ µȺǎǏİǁ njĮ IJǎȺǎLJİIJdžLJİǁ İǁIJİ ıİ ƿnjĮ njƿǎ ijǘNJNJǎ, İǁIJİ ıİ ljƾȺǎLjǎ ĮȺǗ IJĮ ijǘNJNJĮ ȺǎǑ ǀįdž ǑȺƾǏǒǎǑnj. ƹIJǑȺǙnjIJĮǐ IJǎ ȺNJǀljIJǏǎ ȉȑȜȠȢ ǎ ǎįdžDŽǗǐ IJİǏµĮIJǁDžİLj IJdž įǏƾıdž IJǎǑ, ljĮLj ıIJdžnj ǎLJǗnjdž ƿǒǎǑµİ IJǎ ıǑDŽljİnjIJǏǔIJLjljǗ ȺǁnjĮljĮ ȺǎǑ ljĮIJĮıljİǑƾıĮµİ µİ IJdž ǃǎǀLJİLjƾ IJǎǑ. ƶIJdžnj ȺİǏǁȺIJǔıdž ȺǎǑ DždžIJǀıǎǑµİ ǎ ȺǁnjĮljĮǐ njĮ IJǎȺǎLJİIJdžLJİǁ ıİ njƿǎ ijǘNJNJǎ, IJǎ Excel įdžµLjǎǑǏDŽİǁ IJǎ njƿǎ ijǘNJNJǎ ıIJǎ ǎȺǎǁǎ įǁnjİLj ǗnjǎµĮ IJdžǐ µǎǏijǀǐ ĭȪȜȜȠn (ǗȺǎǑ n ƿnjĮǐ ĮljƿǏĮLjǎǐ ĮǏLjLJµǗǐ). Ƴ ȺǁnjĮljĮǐ ĮǑIJǗǐ İǁnjĮLj İljİǁnjǎǐ ȺǎǑ µĮǐ DždžIJǀLJdžljİ njĮ ljĮIJĮıljİǑƾıǎǑµİ (ǃNJ. ıǒǀµĮ 11).

ƶǒǀµĮ 16: Ʒǎ ȺĮǏƾLJǑǏǎ İȺLjNJǎDŽǀǐ IJǎǑ ǒǙǏǎǑ IJǎȺǎLJƿIJdžıdžǐ IJǎǑ ıǑDŽljİnjIJǏǔIJLjljǎǘ ȺǁnjĮljĮ

ƪȺLjµƿNJİLjĮ ıǑDŽljİnjIJǏǔIJLjljǎǘ ȺǁnjĮljĮ Ƭ įǎµǀ İnjǗǐ ıǑDŽljİnjIJǏǔIJLjljǎǘ ȺǁnjĮljĮ ĮNJNJƾDžİLj İǘljǎNJĮ. njĮ IJǎȺǎLJİIJdžLJǎǘµİ ıİ ƿnjĮ ljİNJǁ IJǎǑ ljĮLj njĮ ljĮNJƿıǎǑµİ IJdž NJİLjIJǎǑǏDŽǁĮ ƩİįǎµƿnjĮ o ƧnjĮijǎǏƾ ıǑDŽljİnjIJǏǔIJLjljǎǘ ȺǁnjĮljĮ.... ƶIJdžnj ǎLJǗnjdž ݵijĮnjǁDžİIJĮLj IJǎ IJǏǁIJǎ ȺĮǏƾLJǑǏǎ įLjĮNJǗDŽǎǑ ȺǎǑ µĮǐ İǁǒİ ȺǏǎǃƾNJNJİLj ǎ ǎįdžDŽǗǐ ljĮIJĮıljİǑǀǐ ıǑDŽljİnjIJǏǔIJLjljǙnj ȺLjnjƾljǔnj. Ʒǎ ȺĮǏƾLJǑǏǎ ĮǑIJǗ İǁnjĮLj İljİǁnjǎ ıIJǎ ǎȺǎǁǎ ȺǏǎıįLjǎǏǁıĮµİ IJdž įǎµǀ IJǎǑ. ƱĮ ĮijĮLjǏƿıǎǑµİ IJǎ Ⱥİįǁǎ {ƴǏǎµdžLJİǑIJǀǐ} ĮȺǗ IJǎ ǒǙǏǎ īǏĮµµǀ ljĮLj IJǎ Ⱥİįǁǎ {Ư/ıµǗǐ ƣǓİǔǐ} ĮȺǗ IJǎ ǒǙǏǎ ƶIJǀNJdž. ƶIJdž ıǑnjƿǒİLjĮ njĮ IJǎȺǎLJİIJǀıǎǑµİ µǗnjǎ IJǎ Ⱥİįǁǎ {Ư/ıµǗǐ ƣǓİǔǐ} ıIJǎ ǒǙǏǎ īǏĮµµǀ. ƹIJǑȺǙnjIJĮǐ IJǎ ȺNJǀljIJǏǎ ȉȑȜȠȢ ƿǒǎǑµİ ıIJdž įLjƾLJİıǀ µĮǐ ƿnjĮ njƿǎ ıǑDŽljİnjIJǏǔIJLjljǗ ȺǁnjĮljĮ ıIJǎnj ǎȺǎǁǎ ĮȺİLjljǎnjǁDžİIJĮLj dž ıǑnjǎNJLjljǀ ĮǍǁĮ IJǔnj İȺLjIJĮDŽǙnj ȺǎǑ ƿǒǎǑnj İljįǎLJİǁ ıİ ǃƾǏǎǐ ljƾLJİ NJǎDŽĮǏLjĮıµǎǘ. ƱĮ ljĮNJƿıǎǑµİ ȺƾNJLj IJdž NJİLjIJǎǑǏDŽǁĮ ƩİįǎµƿnjĮ o ƧnjĮijǎǏƾ ıǑDŽljİnjIJǏǔIJLjljǎǘ ȺǁnjĮljĮ... ljĮLj njĮ IJǎȺǎLJİIJǀıǎǑµİ ıIJǎ ǒǙǏǎ ƶIJǀNJdž IJǎ Ⱥİįǁǎ {ƴǏǎµdžLJİǑIJǀǐ}. ƹIJǑȺǙnjIJĮǐ IJǎ ȺNJǀljIJǏǎ ȉȑȜȠȢ ƿǒǎǑµİ IJǎ njƿǎ ıǑDŽljİnjIJǏǔIJLjljǗ ȺǁnjĮljĮ, ǎ ǎȺǎǁǎǐ İǁnjĮLj ǁįLjǎǐ µİ ĮǑIJǗnj ȺǎǑ İǁǒĮµİ ijIJLjƾǍİLj ĮǏǒLjljƾ µǗnjǎ ȺǎǑ IJĮ ıǑnjǎNJLjljƾ ĮȺǎIJİNJƿıµĮIJĮ İǁnjĮLj ǒǔǏǎLJİIJdžµƿnjĮ įLjĮijǎǏİIJLjljƾ.

ƶǒǀµĮ 17: Ƭ ĮǍǁĮ İȺLjIJĮDŽǙnj ıİ ljƾLJİ ȺǏǎµdžLJİǑIJǀ Įnjƾ NJǎDŽĮǏLjĮıµǗ ıİ ƾNJNJdž įLjƾIJĮǍdž ƶǑnjİȺǙǐ ĮljǗµĮ ljĮLj Įnj įİnj ƿǒǎǑµİ ȺǏǎıįLjǎǏǁıİLj ıǔıIJƾ IJdž įǎµǀ IJǎǑ ıǑDŽljİnjIJǏǔIJLjljǎǘ ȺǁnjĮljĮ ȺǎǑ LJƿNJǎǑµİ njĮ ljĮIJĮıljİǑƾıǎǑµİ, İǁnjĮLj İǍĮLjǏİIJLjljƾ İǘljǎNJǎ njĮ ljƾnjǎǑµİ IJLjǐ ĮNJNJĮDŽƿǐ ȺǎǑ ĮȺĮLjIJǎǘnjIJĮLj ƿIJıLj ǙıIJİ ĮǑIJǗǐ njĮ ĮȺǎljIJǀıİLj IJdžnj İȺLjLJǑµdžIJǀ įǎµǀ. Ƨnj ƿnjĮ ĮȺǗ IJĮ įİįǎµƿnjĮ IJdžǐ NJǁıIJĮǐ ĮNJNJƾǍİLj IJLjµǀ dž İnjdžµƿǏǔıdž IJǔnj ıǑnjǎNJLjljǙnj ĮȺǎIJİNJİıµƾIJǔnj IJǎǑ ıǑDŽljİnjIJǏǔIJLjljǎǘ ȺǁnjĮljĮ DŽǁnjİIJĮLj İǘljǎNJĮ. ƠıIJǔ ǗIJLj dž İȺLjIJĮDŽǀ µİ ĮǏLjLJµǗ 3128908-5 ȺǎǑ ƿǒİLj İljįǎLJİǁ ıIJdžnj ƧƷƯƧƶ ƪƴƪ ıİ ǃƾǏǎǐ IJǎǑ NJǎDŽĮǏLjĮıµǎǘ ıIJdžnj ƴǁıIJİǔǐ ljĮLj ƿǒİLj džµİǏǎµdžnjǁĮ "NJǀǍdžǐ" 15/6/2000 įİnj ƿǒİLj ĮǍǁĮ 450.000 įǏǒ., ĮNJNJƾ 350.000 įǏǒ.. ĬĮ IJǎȺǎLJİIJdžLJǎǘµİ ıIJǎ ijǘNJNJǎ ıIJǎ ǎȺǎǁǎ ǃǏǁıljǎnjIJĮLj IJĮ įİįǎµƿnjĮ IJdžǐ NJǁıIJĮǐ, LJĮ İȺLjıdžµƾnjǎǑµİ IJǎ ljİNJǁ ıIJǎ ǎȺǎǁǎ ǃǏǁıljİIJĮLj dž NJĮnjLJĮıµƿnjdž IJLjµǀ ljĮLj LJĮ İLjıĮDŽƾDŽǎǑµİ IJdž ıǔıIJǀ IJLjµǀ, įdžNJ. IJLjǐ 350.000. ƶIJdž ıǑnjƿǒİLjĮ LJĮ İȺĮnjĮljƾµǓǎǑµİ ıIJǎ ijǘNJNJǎ ȺǎǑ ǃǏǁıljİIJĮLj ǎ ıǑDŽljİnjIJǏǔIJLjljǗǐ ȺǁnjĮljĮǐ, LJĮ IJǎȺǎLJİIJdžLJǎǘµİ ıİ ljƾȺǎLjǎ ljİNJǁ IJǎǑ ljĮLj LJĮ İljIJİNJƿıǎǑµİ IJdž NJİLjIJǎǑǏDŽǁĮ ƩİįǎµƿnjĮ o ƧnjĮnjƿǔıdž įİįǎµƿnjǔnj. Ʒǎ Excel ȺǏǎǒǔǏİǁ ıİ İȺĮnjǑȺǎNJǎDŽLjıµǗ ǗNJǔnj IJǔnj


Ʈƪƪ ƮƳƵƭƱĬƭƧƶ

ƴƯƬƵƳĭƳƵƭƮƬ IV (Excel)

17

ıǑnjǎNJLjljǙnj ĮȺǎIJİNJİıµƾIJǔnj ȺǎǑ ĮȺİLjljǎnjǁDžǎnjIJĮLj ıIJǎnj ȺǁnjĮljĮ, ljĮLj ƿǒǎǑµİ Įµƿıǔǐ ıIJdž įLjƾLJİıǀ µĮǐ IJĮ njƿĮ ıǑnjǎNJLjljƾ ĮȺǎIJİNJƿıµĮIJĮ.

ƶǘnjLJİIJǎLj ıǑDŽljİnjIJǏǔIJLjljǎǁ ȺǁnjĮljİǐ ƶIJǎ ǒǙǏǎ īǏĮµµǀ İnjǗǐ ıǑDŽljİnjIJǏǔIJLjljǎǘ ȺǁnjĮljĮ µȺǎǏǎǘµİ njĮ IJǎȺǎLJİIJǀıǎǑµİ ȺİǏLjııǗIJİǏĮ ĮȺǗ ƿnjĮ ȺİįǁĮ. ƴ.ǒ. LJĮ µȺǎǏǎǘıĮµİ njĮ IJǎȺǎLJİIJǀıǎǑµİ ljĮLj IJĮ įǘǎ ȺİįǁĮ {ƴǏǎµdžLJİǑIJǀǐ} ljĮLj {Ư/ıµǗǐ ƣǓİǔǐ} ıIJǎ ǒǙǏǎ īǏĮµµǀ. ưİ IJdžnj IJǎȺǎLJƿIJdžıdž įǘǎ Ⱥİįǁǔnj ıIJǎ ǒǙǏǎ ĮǑIJǗ ǎǏǁDžǎǑµİ ǗIJLj ıIJǎ ıǑDŽljİnjIJǏǔIJLjljǗ ȺǁnjĮljĮ LJĮ ǑȺƾǏǒİLj µLjĮ DŽǏĮµµǀ DŽLjĮ ljƾLJİ DžİǘDŽǎǐ IJLjµǙnj ȺǎǑ NJĮµǃƾnjǎǑnj IJĮ ȺİįǁĮ ĮǑIJƾ ıIJǎnj ljĮIJƾNJǎDŽǎ įİįǎµƿnjǔnj. Ʒǎ ǁįLjǎ LjıǒǘİLj ljĮLj DŽLjĮ IJǎ ǒǙǏǎ ƶIJǀNJdž. ƱĮ IJǎȺǎLJİIJdžLJǎǘµİ ıIJǎ ıǑDŽljİnjIJǏǔIJLjljǗ ȺǁnjĮljĮ ȺǎǑ ƿǒǎǑµİ ljĮIJĮıljİǑƾıİLj. ƱĮ İljIJİNJƿıǎǑµİ IJdž NJİLjIJǎǑǏDŽǁĮ ƩİįǎµƿnjĮ o ƧnjĮijǎǏƾ ıǑDŽljİnjIJǏǔIJLjljǎǘ ȺǁnjĮljĮ.... ƷǎȺǎLJİIJǎǘµĮıIJİ ıIJǎ ȺĮǏƾLJǑǏǎ ȺǎǑ ȺǏǎıįLjǎǏǁDžİIJĮLj dž įǎµǀ IJǎǑ ıǑDŽljİnjIJǏǔIJLjljǎǘ ȺǁnjĮljĮ. ƱĮ ĮijĮLjǏƿıǎǑµİ ljĮIJ' ĮǏǒǀnj ĮȺǗ IJǎǑǐ ǒǙǏǎǑǐ īǏĮµµǀ ljĮLj ƶIJǀNJdž IJĮ ȺİįǁĮ ȺǎǑ ƿǒǎǑµİ IJǎȺǎLJİIJǀıİLj. ƶIJdž ıǑnjƿǒİLjĮ njĮ IJǎȺǎLJİIJǀıǎǑµİ ıIJǎ ǒǙǏǎ īǏĮµµǀ ȺǏǙIJĮ IJǎ Ⱥİįǁǎ {ƴǏǎµdžLJİǑIJǀǐ} ljĮLj ljĮIJǗȺLjnj IJǎ Ⱥİįǁǎ {Ư/ıµǗǐ ƣǓİǔǐ}.

ƶǒǀµĮ 18: ƷǎȺǎLJƿIJdžıdž įǘǎ Ⱥİįǁǔnj ıIJǎ ǒǙǏǎ īǏĮµµǀ ƷĮ ıǑnjǎNJLjljƾ ĮȺǎIJİNJƿıµĮIJĮ ȺǎǑ ǑȺǎNJǎDŽǁDžǎnjIJĮLj ıİ ƿnjĮ ıǑDŽljİnjIJǏǔIJLjljǗ ȺǁnjĮljĮ įİnj İǁnjĮLj µǗnjǎ ĮLJǏǎǁıµĮIJĮ IJLjµǙnj İnjǗǐ ȺİįǁǎǑ. ƧȺǎIJƿNJİıµĮ ȺǎǑ µȺǎǏİǁ njĮ ĮȺİLjljǎnjǁDžİIJĮLj ıİ ƿnjĮ ıǑDŽljİnjIJǏǔIJLjljǗ ȺǁnjĮljĮ µȺǎǏİǁ njĮ İǁnjĮLj IJǎ DŽLjnjǗµİnjǎ IJǔnj IJLjµǙnj IJǎǑ ȺİįǁǎǑ, dž İǘǏİıdž IJdžǐ µİDŽĮNJǘIJİǏdžǐ IJLjµǀǐ IJǎǑ, ǎ ǑȺǎNJǎDŽLjıµǗǐ IJǎǑ µƿıǎǑ ǗǏǎǑ IJǔnj IJLjµǙnj ȺǎǑ NJĮµǃƾnjİLj lj.NJȺ.. Ʒǎ İǁįǎǐ IJǎǑ ĮȺǎIJİNJƿıµĮIJǎǐ ȺǎǑ LJƿNJǎǑµİ njĮ ǑȺǎNJǎDŽLjıIJİǁ įdžNJǙnjİIJĮLj ıIJǎ ȺĮǏƾLJǑǏǎ įLjĮNJǗDŽǎǑ ȺǎǑ ȺİǏLjDŽǏƾijİIJĮLj dž įǎµǀ IJǎǑ ıǑDŽljİnjIJǏǔIJLjljǎǘ ȺǁnjĮljĮ. ƶIJǎ Ⱥİįǁǎ {ƧǍǁĮ} ȺǎǑ ƿǒİLj İLjıĮǒLJİǁ ıIJǎ ǒǙǏǎ ƩİįǎµƿnjĮ njĮ ljƾnjǎǑµİ įLjȺNJǗ ljNJLjlj. ƶIJdžnj ǎLJǗnjdž ݵijĮnjǁDžİIJĮLj IJǎ ȺĮǏĮljƾIJǔ ȺĮǏƾLJǑǏǎ įLjĮNJǗDŽǎǑ.

ƶǒǀµĮ 19: ƪȺLjNJǎDŽǀ ıǑDŽljİnjIJǏǔIJLjljǎǘ ĮȺǎIJİNJƿıµĮIJǎǐ ƶIJdž NJǁıIJĮ µİ IJǁIJNJǎ ƶǘnjǎǓdž Įnjƾ: ĮȺĮǏLjLJµǎǘnjIJĮLj ȺǏƾǍİLjǐ ȺǎǑ µȺǎǏǎǘnj njĮ DŽǁnjǎǑnj ıIJLjǐ IJLjµƿǐ IJǎǑ ȺİįǁǎǑ {ƧǍǁĮ} ljƾLJİ ǑȺǎıǑnjǗNJǎǑ İDŽDŽǏĮijǙnj. ƱĮ İȺLjNJƿǍǎǑµİ IJdžnj ȺǏƾǍdž ưİDŽ IJǗIJİ ıIJǎ ıǑDŽljİnjIJǏǔIJLjljǗ


ƴƯƬƵƳĭƳƵƭƮƬ IV (Excel)

Ʈƪƪ ƮƳƵƭƱĬƭƧƶ

18

ȺǁnjĮljĮ LJĮ ȺǏǎǃƾNJNJİIJĮLj dž µİDŽĮNJǘIJİǏdž IJLjµǀ ȺǎǑ ƿǒİLj IJǎ Ⱥİįǁǎ {ƧǍǁĮ} ıİ ljƾLJİ ǑȺǎıǘnjǎNJǎ İDŽDŽǏĮijǙnj. ƴǏƾǍİLjǐ ȺǎǑ ıǑǒnjƾ ǒǏdžıLjµǎȺǎLjǎǘnjIJĮLj ıIJǎnj ǑȺǎNJǎDŽLjıµǗ ıǑnjǎNJLjljǙnj ĮȺǎIJİNJİıµƾIJǔnj İǁnjĮLj dž İǘǏİıdž IJǎǑ µƿıǎǑ ǗǏǎǑ (ư.Ƴ.), dž İǘǏİıdž IJdžǐ µƿDŽLjıIJdžǐ IJLjµǀǐ (ưİDŽ.) ljĮLj dž İǘǏİıdž IJdžǐ İNJƾǒLjıIJdžǐ IJLjµǀǐ (ƪNJĮǒ.). ƪǍĮLjǏİIJLjljƾ İnjįLjĮijƿǏǎǑıĮ İǁnjĮLj dž ȺǏƾǍdž ƴNJǀLJǎǐ, dž ǎȺǎǁĮ ljĮIJĮµİIJǏƾ IJǎ ȺNJǀLJǎǐ İDŽDŽǏĮijǙnj ljƾLJİ ǑȺǎıǑnjǗNJǎǑ ljĮLj įǁnjİLj IJǎ ǁįLjǎ ĮȺǎIJƿNJİıµĮ ıİ ǎȺǎLjǎįǀȺǎIJİ Ⱥİįǁǎ ljĮLj Įnj İijĮǏµǎıIJİǁ. ƱĮ İȺLjNJƿǍǎǑµİ IJdžnj ȺǏƾǍdž ƴNJǀLJǎǐ ljĮLj njĮ ǒIJǑȺǀıǎǑµİ IJǎ ȺNJǀljIJǏǎ OK. ƶIJǎ ǒǙǏǎ ƩİįǎµƿnjĮ IJǎ Ⱥİįǁǎ {ƧǍǁĮ} ıǑnjǎįİǘİIJĮLj ĮȺǗ IJdž ijǏƾıdž "ƴNJǀLJǎǐ ĮȺǗ" ljĮLj ǗǒLj µİ IJdž ijǏƾıdž "ƧLJǏ. ĮȺǗ". ƶIJǎ ǒǙǏǎ ƩİįǎµƿnjĮ µȺǎǏǎǘµİ njĮ įdžNJǙıǎǑµİ ȺİǏLjııǗIJİǏĮ ĮȺǗ ƿnjĮ ıǑnjǎNJLjljƾ ĮȺǎIJİNJƿıµĮIJĮ ȺǎǑ LJĮ ǑȺǎNJǎDŽLjıIJǎǘnj DŽLjĮ ljƾLJİ ǑȺǎıǘnjǎNJǎ İDŽDŽǏĮijǙnj. ƷĮ ĮȺǎIJİNJƿıµĮIJĮ ĮǑIJƾ µȺǎǏǎǘnj njĮ ĮijǎǏǎǘnj įLjĮijǎǏİIJLjljƾ ȺİįǁĮ, ǀ įLjĮijǎǏİIJLjljƿǐ ȺǏƾǍİLjǐ ıIJĮ ǁįLjĮ ȺİįǁĮ. ƱĮ ıǘǏǎǑµİ IJǎ Ⱥİįǁǎ {ƧǍǁĮ} ıIJǎ ǒǙǏǎ ƩİįǎµƿnjĮ. ƧǑIJǗ İȺLjıdžµĮǁnjİIJĮLj µİ IJdž ijǏƾıdž "ƧLJǏ. ĮȺǗ". ƶIJdž ıǑnjƿǒİLjĮ njĮ ǒIJǑȺǀıǎǑµİ IJǎ ȺNJǀljIJǏǎ ȉȑȜȠȢ. ƠǒǎǑµİ ƿnjĮ ıǑDŽljİnjIJǏǔIJLjljǗ ȺǁnjĮljĮ ıIJǎnj ǎȺǎǁǎ ĮȺİLjljǎnjǁDžǎnjIJĮLj įǘǎ ıǑnjǎNJLjljƾ ĮȺǎIJİNJƿıµĮIJĮ DŽLjĮ IJLjǐ İȺLjIJĮDŽƿǐ ȺǎǑ ƿǒǎǑnj įǎLJİǁ ıİ ljƾLJİ ȺǏǎµdžLJİǑIJǀ ıİ ǃƾǏǎǐ ljƾLJİ NJǎDŽĮǏLjĮıµǎǘ: IJǎ ȺNJǀLJǎǐ IJǎǑǐ ljĮLj dž ıǑnjǎNJLjljǀ IJǎǑǐ ĮǍǁĮ. ƷĮ įǘǎ ĮǑIJƾ ĮȺǎIJİNJƿıµĮIJĮ ĮȺĮǏLjLJµǎǘnjIJĮLj ıIJdžnj ǁįLjĮ ıIJǀNJdž, ljƾIJLj ȺǎǑ İnjįİǒǎµƿnjǔǐ įǑıljǎNJİǘİLj IJdžnj ĮnjƾDŽnjǔıǀ IJǎǑǐ. ưİ IJdž ǃǎǀLJİLjĮ IJǎǑ ȺǎnjIJLjljLjǎǘ njĮ ıǘǏǎǑµİ IJǎ ljİNJǁ C1, ıIJǎ ǎȺǎǁǎ ĮȺİLjljǎnjǁDžİIJĮLj dž ijǏƾıdž ǻİįȠµȑȞĮ, ȺǏǎǐ IJĮ įİǍLjƾ ljĮLj ıIJdž ıǑnjƿǒİLjĮ njĮ ĮȺİNJİǑLJİǏǙıǎǑµİ IJǎ ȺNJǀljIJǏǎ IJǎǑ ȺǎnjIJLjljLjǎǘ. ƷĮ ĮȺǎIJİNJƿıµĮIJĮ ĮȺİLjljǎnjǁDžǎnjIJĮLj ıİ įLjĮijǎǏİIJLjljƿǐ ıIJǀNJİǐ ljĮLj ǎ ıǑDŽljİnjIJǏǔIJLjljǗǐ ȺǁnjĮljĮǐ ƿǒİLj NJƾǃİLj IJdžnj ȺĮǏĮljƾIJǔ µǎǏijǀ.

ƶǒǀµĮ 20: ƴNJǀLJǎǐ ljĮLj ĮǍǁĮ İȺLjIJĮDŽǙnj Įnjƾ ȺǏǎµdžLJİǑIJǀ ljĮLj NJǎDŽĮǏLjĮıµǗ

ưƧƮƵƳƪƱƷƳƯƪƶ ƶİ ƿnjĮ ȺǏǗDŽǏĮµµĮ ıIJǎnj ǑȺǎNJǎDŽLjıIJǀ İljIJİNJǎǘµİ ıǑǒnjƾ IJdžnj ǁįLjĮ ĮljǎNJǎǑLJǁĮ İǏDŽĮıǁǔnj. ưȺǎǏǎǘµİ njĮ İȺLjIJĮǒǘnjǎǑµİ IJdžnj İljIJƿNJİıdž ĮǑIJǙnj IJǔnj ĮljǎNJǎǑLJLjǙnj İǏDŽĮıLjǙnj, İƾnj IJLjǐ ǎǏDŽĮnjǙıǎǑµİ ıİ µĮljǏǎİnjIJǎNJƿǐ (macros). ưLjĮ µĮljǏǎİnjIJǎNJǀ İǁnjĮLj µLjĮ ıǘnjLJİIJdž İǏDŽĮıǁĮ ȺǎǑ ĮȺǎIJİNJİǁIJĮLj ĮȺǗ ıIJǎLjǒİLjǙįİLjǐ İǏDŽĮıǁİǐ. ƮĮIJĮıljİǑƾDžİIJĮLj ĮȺǗ IJǎ ǒǏǀıIJdž. Ƴ ǒǏǀıIJdžǐ ȺǏǎıįLjǎǏǁDžİLj ȺǎLjİǐ ıIJǎLjǒİLjǙįİLjǐ İǏDŽĮıǁİǐ ıǑµȺİǏLjNJĮµǃƾnjǎnjIJĮLj ıİ µLjĮ µĮljǏǎİnjIJǎNJǀ. ưLjĮ µĮljǏǎİnjIJǎNJǀ µȺǎǏİǁ njĮ İnjIJĮǒLJİǁ ıİ ƿnjĮ µİnjǎǘ IJǎǑ ȺǏǎDŽǏƾµµĮIJǎǐ, ǀ njĮ ıǑnjįİLJİǁ µİ ƿnjĮ ȺNJǀljIJǏǎ µLjĮǐ DŽǏĮµµǀǐ İǏDŽĮNJİǁǔnj. ưLjĮ µĮljǏǎİnjIJǎNJǀ İljIJİNJİǁIJĮLj ǗȺǔǐ ljƾLJİ ƾNJNJdž İǏDŽĮıǁĮ IJǎǑ ȺǏǎDŽǏƾµµĮIJǎǐ, įdžNJ. İǁIJİ İȺLjNJƿDŽǎnjIJƾǐ IJdžnj ĮȺǗ IJĮ µİnjǎǘ, İǁIJİ ǒIJǑȺǙnjIJĮǐ IJǎ ȺNJǀljIJǏǎ ıIJǎ ǎȺǎǁǎ ƿǒİLj ıǑnjįİLJİǁ. ƮĮIJƾ IJdžnj İljIJƿNJİıǀ IJdžǐ, İljIJİNJǎǘnjIJĮLj µİ IJdž ıİLjǏƾ ǗNJİǐ ǎLj ıIJǎLjǒİLjǙįİLjǐ İǏDŽĮıǁİǐ ȺǎǑ IJdžnj ĮȺǎIJİNJǎǘnj. Ƴ ǒİLjǏLjıµǗǐ IJǔnj µĮljǏǎİnjIJǎNJǙnj ıIJǎ Excel İǁnjĮLj ǁįLjǎǐ µİ IJǎ ǒİLjǏLjıµǗ ȺǎǑ ƿǒǎǑnj ıİ ƾNJNJĮ ȺǏǎDŽǏƾµµĮIJĮ ȺǎǑ ƿǒǎǑµİ įǎǑNJƿǓİLj. ƶIJǎ Excel µLjĮ µĮljǏǎİnjIJǎNJǀ ĮǏǒİLjǎLJİIJİǁIJĮLj ıİ LjįLjĮǁIJİǏĮ ijǘNJNJĮ IJǎǑ ǃLj-


ƴƯƬƵƳĭƳƵƭƮƬ IV (Excel)

Ʈƪƪ ƮƳƵƭƱĬƭƧƶ

19

ǃNJǁǎǑ İǏDŽĮıǁĮǐ ȺǎǑ įǎǑNJİǘǎǑµİ. ƷĮ ijǘNJNJĮ ĮǑIJƾ NJƿDŽǎnjIJĮLj NJİLjIJǎǑǏDŽLjljƿǐ µǎnjƾįİǐ (modules). ƶİ ƿnjĮ IJƿIJǎLjǎ ijǘNJNJǎ µLjĮ µĮljǏǎİnjIJǎNJǀ ȺİǏLjDŽǏƾijİIJĮLj µİ IJdž ǃǎǀLJİLjĮ IJdžǐ Visual Basic. Ƭ Visual Basic İǁnjĮLj µLjĮ DŽNJǙııĮ ȺǏǎDŽǏĮµµĮIJLjıµǎǘ µİ IJdžnj ǎȺǎǁĮ, İljIJǗǐ ĮȺǗ µĮljǏǎİnjIJǎNJƿǐ, µȺǎǏǎǘµİ njĮ ȺİǏLjDŽǏƾǓǎǑµİ ıǘnjLJİIJİǐ įLjĮįLjljĮıǁİǐ. īLjĮ IJdžnj ljĮIJĮıljİǑǀ IJǔnj µĮljǏǎİnjIJǎNJǙnj įİnj ĮȺĮLjIJİǁIJĮLj ljĮµǁĮ DŽnjǙıdž IJdžǐ Visual Basic.

ƮĮIJĮıljİǑǀ µLjĮǐ µĮljǏǎİnjIJǎNJǀǐ ƴǏLjnj ǒǏdžıLjµǎȺǎLjdžLJİǁ µLjĮ µĮljǏǎİnjIJǎNJǀ LJĮ ȺǏƿȺİLj njĮ ljĮIJĮıljİǑĮıLJİǁ. īLjĮ njĮ ǍİljLjnjǀıİLj dž įLjĮįLjĮljĮıǁĮ ljĮIJĮıljİǑǀǐ µLjĮǐ µĮljǏǎİnjIJǎNJǀǐ İljIJİNJǎǘµİ IJdž NJİLjIJǎǑǏDŽǁĮ ƪǏDŽĮNJİǁĮ o ưĮljǏǎİnjIJǎNJǀ o ƮĮIJĮDŽǏĮijǀ njƿĮǐ µĮljǏǎİnjIJǎNJǀǐ. ƶIJdžnj ǎLJǗnjdž ݵijĮnjǁDžİIJĮLj IJǎ ȺĮǏĮljƾIJǔ ȺĮǏƾLJǑǏǎ įLjĮNJǗDŽǎǑ.

ƶǒǀµĮ 21: ƴĮǏƾLJǑǏǎ ǎǏLjıµǎǘ ǎnjǗµĮIJǎǐ IJdžǐ µĮljǏǎİnjIJǎNJǀǐ ƶIJdž LJƿıdž ƣnjǎµĮ µĮljǎİnjIJǎNJǀǐ İLjıĮDŽƾDŽǎǑµİ IJǎ ıǑµǃǎNJLjljǗ ǗnjǎµĮ ȺǎǑ LJĮ ƿǒİLj dž µĮljǏǎİnjIJǎNJǀ. Ʒǎ ǗnjǎµĮ ǒǏİLjƾDžİIJĮLj DŽLjĮ njĮ µȺǎǏǎǘµİ ĮǏDŽǗIJİǏĮ njĮ ȺǏǎıįLjǎǏǁDžǎǑµİ IJdž µĮljǏǎİnjIJǎNJǀ ȺǎǑ LJƿNJǎǑµİ njĮ İljIJİNJİıIJİǁ. ƶǑnjǀLJǔǐ IJǎ ǗnjǎµĮ İǁnjĮLj ljĮIJĮIJǎȺLjıIJLjljǗ IJdžǐ İǏDŽĮıǁĮǐ ȺǎǑ İljIJİNJİǁ dž µĮljǏǎİnjIJǎNJǀ. ƶIJdž LJƿıdž ƴNJǀljIJǏǎ ıǑnjIJǗµİǑıdžǐ įdžNJǙnjǎǑµİ İƾnj LJƿNJǎǑµİ IJǎ ȺNJǀljIJǏǎ, IJǎǑ ǎȺǎǁǎǑ IJǎ ǒIJǘȺdžµĮ µĮDžǁ µİ IJǎ CTRL, LJĮ ȺǏǎljĮNJİǁ IJdžnj İljIJƿNJİıdž IJdžǐ µĮljǏǎİnjIJǎNJǀǐ. ƶIJǎ ȺNJĮǁıLjǎ µİ IJǁIJNJǎ ƴİǏLjDŽǏĮijǀ µȺǎǏǎǘµİ njĮ İLjıĮDŽƾDŽǎǑµİ ȺNJdžǏǎijǎǏǁİǐ DŽLjĮ IJdž µĮljǏǎİnjIJǎNJǀ. ƧǑIJƿǐ LJĮ µĮǐ İǁnjĮLj ǒǏǀıLjµİǐ ĮǏDŽǗIJİǏĮ DŽLjĮ IJdžnj ljĮIJĮnjǗdžıdž IJǔnj İǏDŽĮıLjǙnj ȺǎǑ İljIJİNJİǁ. ƪµİǁǐ LJĮ ljĮIJĮıljİǑƾıǎǑµİ µLjĮ µĮljǏǎİnjIJǎNJǀ ȺǎǑ ıIJǎ ljİNJǁ A1 İnjǗǐ ȺǁnjĮljĮ LJĮ DŽǏƾijİLj IJǎ ǗnjǎµĮ IJǎǑ ıǒǎNJİǁǎǑ µĮǐ, µİ µĮǘǏĮ DŽǏƾµµĮIJĮ µİDŽƿLJǎǑǐ 14 ıIJLjDŽµǙnj. ƶIJdž µĮljǏǎİnjIJǎNJǀ ĮǑIJǀ njĮ įǙıǎǑµİ ǗnjǎµĮ ȈȋȅȁǼǿȅ ljĮLj ıIJdž ıǑnjƿǒİLjĮ njĮ ǒIJǑȺǀıǎǑµİ IJǎ ȺNJǀljIJǏǎ OK. ƧȺǗ IJdž ıIJLjDŽµǀ ĮǑIJǀ ljĮLj µİIJƾ IJǎ Excel ȺĮǏĮljǎNJǎǑLJİǁ ljĮLj ljĮIJĮDŽǏƾijİLj IJLjǐ İǏDŽĮıǁİǐ ȺǎǑ ljƾnjǎǑµİ. ƳLj İǏDŽĮıǁİǐ ĮǑIJƿǐ LJĮ İljIJİNJǎǘnjIJĮLj ĮǏDŽǗIJİǏĮ ǗIJĮnj LJĮ DždžIJİǁIJĮLj dž İljIJƿNJİıdž IJdžǐ µĮljǏǎİnjIJǎNJǀǐ ȈȋȅȁǼǿȅ. ƶǑnjİȺǙǐ LJĮ ȺǏƿȺİLj njĮ İǁµĮıIJİ LjįLjĮǁIJİǏĮ ȺǏǎıİljIJLjljǎǁ. ƶIJdžnj ǎLJǗnjdž ƿǒİLj ݵijĮnjLjıIJİǁ µLjĮ njƿĮ DŽǏĮµµǀ İǏDŽĮNJİǁǔnj, dž DŽǏĮµµǀ İǏDŽĮNJİǁǔnj ǻȚĮțȠʌȒȢ țĮIJĮȖȡĮijȒȢ. ƧǑIJǀ ǒǏİLjƾDžİIJĮLj ıIJdž įLjƾǏljİLjĮ ljĮIJĮıljİǑǀǐ IJdžǐ µĮljǏǎİnjIJǎNJǀǐ.

ȆȜȒțIJȡȠ ʌĮȪıȘȢ

ƶǒǀµĮ 22: Ƭ DŽǏĮµµǀ İǏDŽĮNJİǁǔnj ƩLjĮljǎȺǀǐ µĮljǏǎİnjIJǎNJǀǐ ƮƾnjǎǑµİ ıIJdž ıǑnjƿǒİLjĮ IJLjǐ İǍǀǐ İǏDŽĮıǁİǐ: 1. ƹIJǑȺƾµİ IJǎ ıǑnjįǑĮıµǗ ȺNJǀljIJǏǔnj CTRL+HOME, ƿIJıLj ǙıIJİ njĮ IJǎȺǎLJİIJdžLJǎǘµİ ıIJǎ ljİNJǁ A1 ĮnjİǍƾǏIJdžIJĮ ĮȺǗ IJǎ ljİNJǁ ıIJǎ ǎȺǎǁǎ İǁµĮıIJİ IJǎȺǎLJİIJdžµƿnjǎLj. 2. īǏƾijǎǑµİ IJdž ijǏƾıdž ȉǼǼ ǹȇȉǹȈ ljĮLj ȺĮIJƾµİ IJǎ ENTER. 3. ƹIJǑȺƾµİ µLjĮ ijǎǏƾ IJǎ {Ȇǹȃȍ ǺǼȁȅȈ}, ƿIJıLj ǙıIJİ njĮ ǍĮnjĮIJǎȺǎLJİIJdžLJǎǘµİ ıIJǎ ljİNJǁ A1. 4. ƪljIJİNJǎǘµİ IJdž NJİLjIJǎǑǏDŽǁĮ ưǎǏijǀ o ƮİNJLjƾ... ljĮLj IJǎȺǎLJİIJǎǘµĮıIJİ ıIJdžnj ljĮǏIJƿNJĮ īǏĮµµĮIJǎıİLjǏƾ. 5. ƪȺLjNJƿDŽǎǑµİ IJdžnj IJLjµǀ DzȞIJȠȞĮ ıIJǎ ȺNJĮǁıLjǎ ƶIJǑNJ, ljĮLj IJdžnj IJLjµǀ 12 ıIJǎ ȺNJĮǁıLjǎ ưƿDŽİLJǎǐ. ƶIJdž ıǑnjƿǒİLjĮ ǒIJǑȺƾµİ IJǎ ȺNJǀljIJǏǎ OK. ƶIJǎ ıdžµİǁǎ ĮǑIJǗ ƿǒİLj ǎNJǎljNJdžǏǔLJİǁ dž ıǘnjLJİIJdž İǏDŽĮıǁĮ ȺǎǑ ljĮIJĮDŽǏƾijǎǑµİ ıİ µLjĮ µĮljǏǎİnjIJǎNJǀ. īLjĮ njĮ IJǎ įdžNJǙıǎǑµİ ıIJǎ Excel, ǒIJǑȺƾµİ IJǎ ȺNJǀljIJǏǎ ȺĮǘıdžǐ IJdžǐ DŽǏĮµµǀǐ İǏDŽĮNJİǁǔnj ǻȚĮțȠʌȒȢ țĮIJĮȖȡĮ-


ƴƯƬƵƳĭƳƵƭƮƬ IV (Excel)

Ʈƪƪ ƮƳƵƭƱĬƭƧƶ

20

ijȒȢ. Ƭ ljĮIJĮıljİǑǀ IJdžǐ µĮljǏǎİnjIJǎNJǀǐ IJİNJİǁǔıİ. ƳLj İǏDŽĮıǁİǐ ȺǎǑ LJĮ ljƾnjǎǑµİ ıIJdž ıǑnjƿǒİLjĮ įİ LJĮ ıǑµȺİǏLjNJdžijLJǎǘnj ıİ ĮǑIJǀnj.

ƪljIJƿNJİıdž µLjĮǐ µĮljǏǎİnjIJǎNJǀǐ ƱĮ IJǎȺǎLJİIJdžLJǎǘµİ ıİ ƿnjĮ ǎȺǎLjǎįǀȺǎIJİ ljİNJǁ, İnjǗǐ ƾNJNJǎǑ ijǘNJNJǎǑ IJǎǑ ǃLjǃNJǁǎǑ İǏDŽĮıǁĮǐ ȺǎǑ įǎǑNJİǘǎǑµİ. ƪƾnj LJƿNJǎǑµİ ıIJǎ ljİNJǁ Ƨ1 IJǎǑ ijǘNJNJǎǑ ĮǑIJǎǘ njĮ DŽǏĮijIJİǁ IJǎ ǗnjǎµĮ IJǎǑ ıǒǎNJİǁǎǑ µĮǐ, µİ µĮǘǏĮ DŽǏƾµµĮIJĮ 12 ıIJLjDŽµǙnj, µȺǎǏǎǘµİ İljIJİNJƿıǎǑµİ IJdž µĮljǏǎİnjIJǎNJǀ ȈȋȅȁǼǿȅ ȺǎǑ ljĮIJĮıljİǑƾıĮµİ ȺǏǎdžDŽǎǑµƿnjǔǐ. īLjĮ njĮ İljIJİNJƿıǎǑµİ µLjĮ µĮljǏǎİnjIJǎNJǀ İljIJİNJǎǘµİ IJdž NJİLjIJǎǑǏDŽǁĮ ƪǏDŽĮNJİǁĮ o ưĮljǏǎİnjIJǎNJǀ o ưĮljǏǎİnjIJǎNJƿǐ. ƶIJǎ ȺĮǏĮljƾIJǔ ȺĮǏƾLJǑǏǎ įLjĮNJǗDŽǎǑ ȺǎǑ ݵijĮnjǁDžİIJĮLj ĮȺİLjljǎnjǁDžǎnjIJĮLj ǗNJİǐ ǎLj µĮljǏǎİnjIJǎNJƿǐ ȺǎǑ ƿǒǎǑµİ ljĮIJĮıljİǑƾıİLj. ƪȺLjNJƿDŽǎǑµİ IJdž µĮljǏǎİnjIJǎNJǀ ȈȋȅȁǼǿȅ ljĮLj ıIJdž ıǑnjƿǒİLjĮ ǒIJǑȺƾµİ IJǎ ȺNJǀljIJǏǎ ǼțIJȑȜİıȘ.

ƶǒǀµĮ 23: ƴĮǏƾLJǑǏǎ İȺLjNJǎDŽǀǐ IJdžǐ µĮljǏǎİnjIJǎNJǀǐ ȺǎǑ LJĮ İljIJİNJİıIJİǁ ƳLj ıIJǎLjǒİLjǙįİLjǐ İǏDŽĮıǁİǐ ȺǎǑ İljIJİNJƿıĮµİ ıIJdž įLjƾǏljİLjĮ IJdžǐ ljĮIJĮıljİǑǀǐ IJdžǐ, İljIJİNJǎǘnjIJĮLj dž µLjĮ µİIJƾ IJdžnj ƾNJNJdž. Ʒǎ ljİNJǁ Ƨ1 ĮȺƿljIJdžıİ IJǎ ǗnjǎµĮ IJǎǑ ıǒǎNJİǁǎǑ µĮǐ µİ µĮǘǏĮ DŽǏƾµµĮIJĮ 12 ıIJLjDŽµǙnj, µİ IJdžnj İljIJƿNJİıdž µLjĮǐ µǗnjǎ İǏDŽĮıǁĮǐ.

ƩLjĮDŽǏĮijǀ µLjĮǐ µĮljǏǎİnjIJǎNJǀǐ ưLjĮ µĮljǏǎİnjIJǎNJǀ µȺǎǏİǁ njĮ µdžnj ƿǒİLj ljĮIJĮıljİǑĮıIJİǁ ıǔıIJƾ, İǁIJİ njĮ µdžnj ǒǏİLjƾDžİIJĮLj ƾNJNJǎ. ƶİ ĮǑIJƿǐ IJLjǐ ȺİǏLjȺIJǙıİLjǐ µȺǎǏǎǘµİ njĮ ȺǏǎǒǔǏǀıǎǑµİ ıIJdž įLjĮDŽǏĮijǀ IJdžǐ. īLjĮ njĮ įLjĮDŽǏƾǓǎǑµİ µLjĮ µĮljǏǎİnjIJǎNJǀ İljIJİNJǎǘµİ IJdž NJİLjIJǎǑǏDŽǁĮ ƪǏDŽĮNJİǁĮ o ưĮljǏǎİnjIJǎNJǀ o ưĮljǏǎİnjIJǎNJƿǐ. ƪȺLjNJƿDŽǎǑµİ ıIJǎ ȺĮǏƾLJǑǏǎ įLjĮNJǗDŽǎǑ ȺǎǑ ݵijĮnjǁDžİIJĮLj IJdž µĮljǏǎİnjIJǎNJǀ ȺǎǑ LJƿNJǎǑµİ njĮ įLjĮDŽǏƾǓǎǑµİ ljĮLj ǒIJǑȺƾµİ IJǎ ȺNJǀljIJǏǎ ǻȚĮȖȡĮijȒ. Ƭ µĮljǏǎİnjIJǎNJǀ ĮǑIJǀ įİ LJĮ İǁnjĮLj įLjĮLJƿıLjµdž ıIJǎ İǍǀǐ.

ƶǘnjįİıdž µĮljǏǎİnjIJǎNJǀǐ µİ ȺNJǀljIJǏǎ ưLjĮ µĮljǏǎİnjIJǎNJǀ µȺǎǏİǁ njĮ ǒǏdžıLjµǎȺǎLjİǁIJĮLj ıǑǒnjƾ ıİ ƿnjĮ ijǘNJNJǎ. ƶİ µLjĮ IJƿIJǎLjĮ ȺİǏǁȺIJǔıdž DŽLjĮ njĮ İȺLjIJĮǒǘnjǎǑµİ IJdžnj ljNJǀıdž IJdžǐ µȺǎǏǎǘµİ njĮ IJdž ıǑnjįƿıǎǑµİ µİ ƿnjĮ ȺNJǀljIJǏǎ IJǎ ǎȺǎǁǎ LJĮ İLjıĮDŽƾDŽǎǑµİ ıİ µLjĮ ĮȺǗ IJLjǐ DŽǏĮµµƿǐ İǏDŽĮNJİǁǔnj ȺǎǑ ǒǏdžıLjµǎȺǎLjǎǘµİ. īLjĮ njĮ ıǑnjįƿıǎǑµİ µLjĮ µĮljǏǎİnjIJǎNJǀ ıİ ƿnjĮ ȺNJǀljIJǏǎ ljƾnjǎǑµİ IJLjǐ İǍǀǐ ljLjnjǀıİLjǐ: 1. ƪljIJİNJǎǘµİ IJdž NJİLjIJǎǑǏDŽǁĮ ƴǏǎǃǎNJǀ o īǏĮµµƿǐ İǏDŽĮNJİǁǔnj o ƴǏǎıĮǏµǎDŽǀ. ƶIJdžnj ǎLJǗnjdž ݵijĮnjǁDžİIJĮLj IJǎ ȺĮǏĮljƾIJǔ ȺĮǏƾLJǑǏǎ įLjĮNJǗDŽǎǑ µİ IJǁIJNJǎ ƴǏǎıĮǏµǎDŽǀ. ƷǎȺǎLJİIJǎǘµĮıIJİ ıIJdžnj ljĮǏIJƿNJĮ µİ IJǁIJNJǎ ƪnjIJǎNJƿǐ.


Ʈƪƪ ƮƳƵƭƱĬƭƧƶ

ƴƯƬƵƳĭƳƵƭƮƬ IV (Excel)

21

ƶǒǀµĮ 24: ƴĮǏƾLJǑǏǎ İȺLjNJǎDŽǀǐ ȺNJǀljIJǏǎǑ 2. ƶIJdž NJǁıIJĮ ƮĮIJdžDŽǎǏǁİǐ İȺLjNJƿDŽǎǑµİ IJdžnj IJLjµǀ ȂĮțȡȠİȞIJȠȜȑȢ. ƶIJǎ ȺNJĮǁıLjǎ ȺǎǑ ǃǏǁıljİIJĮLj įİǍLjƾ µİ IJǁIJNJǎ ƪnjIJǎNJƿǐ ݵijĮnjǁDžǎnjIJĮLj įǘǎ IJLjµƿǐ. 3. ƶǘǏǎǑµİ µİ IJǎ ȺǎnjIJǁljLj IJdžnj IJLjµǀ ȆȡȠıĮȡµȠıµȑȞȠ țȠȣµʌȓ. ƣIJĮnj ijLJƾıǎǑµİ Ⱥƾnjǔ ıİ µLjĮ ĮȺǗ IJLjǐ DŽǏĮµµƿǐ İǏDŽĮNJİǁǔnj ȺǎǑ İǁnjĮLj ǎǏĮIJƿǐ ıIJdžnj ǎLJǗnjdž µĮǐ, ĮȺİNJİǑLJİǏǙnjǎǑµİ IJǎ ȺǎnjIJǁljLj. 4. ƶdžµĮįİǘǎǑµİ µİ IJǎ ȺǎnjIJǁljLj IJǎ njƿǎ ȺNJǀljIJǏǎ ȺǎǑ ȺǏǎıLJƿıĮµİ ljĮLj ǒIJǑȺƾµİ IJǎ įİǍLjǗ IJǎǑ ȺNJǀljIJǏǎ. ƧȺǗ IJǎ µİnjǎǘ ȺǎǑ ݵijĮnjǁDžİIJĮLj İȺLjNJƿDŽǎǑµİ IJdž NJİLjIJǎǑǏDŽǁĮ ƧnjIJLjıIJǎǁǒLjıdž µĮljǏǎİnjIJǎNJǀǐ.... 5. ƶIJdžnj ǎLJǗnjdž ݵijĮnjǁDžİIJĮLj ƿnjĮ ȺĮǏƾLJǑǏǎ įLjĮNJǗDŽǎǑ ıIJǎ ǎȺǎǁǎ ıIJǎ ǎȺǎǁǎ ĮȺĮǏLjLJµǎǘnjIJĮLj ǎLj µĮljǏǎİnjIJǎNJƿǐ ȺǎǑ ƿǒǎǑµİ ljĮIJĮıljİǑƾıİLj.

ƶǒǀµĮ 25: ƪȺLjNJǎDŽǀ IJdžǐ µĮljǏǎİnjIJǎNJǀǐ ȺǎǑ ıǑnjįƿİIJĮLj µİ IJǎ ȺNJǀljIJǏǎ 6. ƪȺLjNJƿDŽǎǑµİ IJdž µĮljǏǎİnjIJǎNJǀ ȺǎǑ LJƿNJǎǑµİ njĮ İljIJİNJİǁIJĮLj µİ IJǎ ǒIJǘȺdžµĮ IJǎǑ ȺNJǀljIJǏǎǑ ĮǑIJǎǘ ljĮLj ıIJdž ıǑnjƿǒİLjĮ ǒIJǑȺƾµİ IJǎ ȅȀ. 7. ƹIJǑȺƾµİ IJǎ ȺNJǀljIJǏǎ ȀȜİȓıȚµȠ IJǎǑ ȺĮǏĮLJǘǏǎǑ įLjĮNJǗDŽǎǑ µİ IJǁIJNJǎ ƴǏǎıĮǏµǎDŽǀ. Ʒǎ ǒIJǘȺdžµĮ İLjǐ IJǎ İǍǀǐ IJǎǑ ȺNJǀljIJǏǎǑ ȺǎǑ ȺǏǎıLJƿıĮµİ ıIJdž DŽǏĮµµǀ İǏDŽĮNJİǁǔnj LJĮ ȺǏǎljĮNJİǁ IJdžnj İljIJƿNJİıdž IJdžǐ µĮljǏǎİnjIJǎNJǀǐ µİ IJdžnj ǎȺǎǁĮ IJǎ ıǑnjįƿıĮµİ. īLjĮ njĮ ĮijĮLjǏƿıǎǑµİ ĮȺǗ IJdž DŽǏĮµµǀ İǏDŽĮNJİǁǔnj IJǎ njƿǎ ȺNJǀljIJǏǎ İljIJİNJǎǘµİ IJdž NJİLjIJǎǑǏDŽǁĮ ƴǏǎǃǎNJǀ o īǏĮµµƿǐ İǏDŽĮNJİǁǔnj o ƴǏǎıĮǏµǎDŽǀ. ƶIJdž ıǑnjƿǒİLjĮ ıǘǏǎǑµİ µİ IJǎ ȺǎnjIJǁljLj IJǎ njƿǎ ȺNJǀljIJǏǎ İljIJǗǐ IJdžǐ DŽǏĮµµǀǐ İǏDŽĮNJİǁǔnj ljĮLj IJǎ ĮȺİNJİǑLJİǏǙnjǎǑµİ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ IV - EXCEL  

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΕΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Advertisement