Page 1

Yritt채j채n Akava


Akavalaisia yrittäjiä on jo 24 000

Akava on Suomen suurimpia yrittäjäjärjestöjä. Lähes puolet akavalaisista yrittäjistä ja ammatinharjoittajista on naisia, eli naisten osuus on suurempi kuin suomalaisessa yrittäjäjoukossa keskimäärin.

Luonteva askel urakehityksessä Akavan yrittäjätutkimusten mukaan akavalaiset yrittäjät ja ammatinharjoittajat työskentelevät pääasiassa yksin. Yrittäjyys on palkkatyön kaltaista, ja yrittäjän toimintaa ohjaa omaan ammattiin liittyvä identiteetti. Yrittäjyys on luonteva askel akavalaisen urakehityksessä tai lisäansioiden hankkimisessa. Yrittäjyys antaa itsenäisemmät mahdollisuudet vaikuttaa omaan työnkuvaan, työtapoihin ja työaikaan.

Yrittäjyys on mahdollisuus Neljä viidestä akavalaisesta yrittäjästä ja ammatinharjoittajasta on aloittanut yrittäjyytensä puhtaalta pöydältä ja perustanut uuden yrityksen. Yli puolet heistä ryhtyy suoraan päätoimisiksi yrittäjiksi. Sivutoimisista yrittäjistä kolmannes ryhtyy myöhemmin päätoimisiksi. Joka kolmas akavalainen yrittäjä työllistää yrityksessään palkattuja työntekijöitä.

Comma
Miksi yrittäjän kannattaa kuulua akavalaiseen liittoon?

Jäsenetuja ja palveluja

Edunvalvontaa

Akavan jäsenjärjestöt tarjoavat oman alansa yrittäjyyteen liittyviä neuvonta- ja lakimiespalveluita. Akavalainen yrittäjä tai ammatinharjoittaja saa liitoltaan samat jäsenedut kuin työsuhteessa oleva jäsen.

Akava huolehtii yhdessä jäsenjärjestöjensä kanssa siitä, että korkeasti koulutettujen yrittäjien ja ammatinharjoittajien näkemykset saavat painoarvoa. Akavalla on kokonaisvastuu akavalaisten yhteisestä ammatinharjoittamisen ja yrittäjyyden edunvalvonnasta.

Työttömyysturvaan liittyvissä asioissa akavalaisia yrittäjiä ja ammatinharjoittajia palvelee Ammatinharjoittajien ja yrittäjien työttömyyskassa AYT (www.ayt.fi). Yrittäjän tulee varmistaa eläketurvansa ottamalla yrittäjän eläkevakuutus, jota koskevaa tietoa on saatavissa muun muassa Työeläke.fi -palvelusta (www.tyoelake.fi).

Koulutusta ja verkostoa Akavalaiset jäsenjärjestöt tarjoavat ammattikuntapohjaista yrittäjäkoulutusta. Lisäksi Akava järjestää liittojensa jäsenille yrittäjätilaisuuksia ja edistää määrätietoisesti akavalaisten yrittäjien ja ammatinharjoittajien yhteistoimintaa, verkostoitumista ja näkyvyyttä.

Akavalaisen yrittäjyyden vahvuutena on monialaisuus. Akava ottaa korkeasti koulutettujen asiat huomioon laajasti, eri alojen näkökulmien ja tarpeiden mukaan. Keskusjärjestö Akavan ja sen jäsenjärjestöjen yhteinen edunvalvonta sekä niiden yhteistyö yrittäjien ja ammatinharjoittajien kanssa luo vankan pohjan akavalaiselle yrittäjäidentiteetille. Keskusjärjestö Akavalla ei ole henkilöjäseniä, vaan he liittyvät johonkin Akavan jäsenjärjestöistä. Perusteena sille, minkä akavalaisen liiton jäsenyyden valitsee, voi olla opiskelu- tai ammattiala, tutkinto tai asemataso.
Eläinlääkäri, konsultti, arkkitehti, kouluttaja...

Akavalainen yrittäjyys on yleisintä sosiaali- ja terveysalalla: kaksi viidestä lääkäristä toimii yrittäjinä. Myös monet eläinlääkärit, psykologit ja terapeutit toimivat yrittäjinä tai yksityisinä ammatinharjoittajina.

Akavalaiset yrittäjät ja ammatinharjoittajat toimialoittain 2010 Maa-, metsä- ja ympäristöala

Kuudesosa akavalaisista yrittäjistä on tekniikan tai luonnontieteen ammattilaisia. He työskentelevät esimerkiksi tutkimukseen ja tuotekehitykseen liittyvissä tehtävissä, insinööri- tai arkkitehtitoimistoissa, konsultteina ja muissa liike-elämän palveluissa. Neljännes akavalaisista yrittäjistä on saanut kaupallisen tai yhteiskuntatieteellisen koulutuksen. He voivat olla osakkaina esimerkiksi asianajo-, laki- tai tilitoimistoissa.

Tekniikka ja luonnontieteet

4% 16%

Eri alojen lääkärit

45%

26%

Lisäksi akavalaisia ammatinharjoittajia ja yrittäjiä toimii muun muassa kääntäjinä, metsänhoitajina, maatilayrittäjinä sekä asiantuntijoina elintarvike- ja ravitsemusalalla ja ympäristöasiantuntijoina. Myös akavalaisten taide- ja kulttuurialan yrittäjien määrä on kasvussa.9%

Muu sosiaali- ja terveysala

Yhteiskunnallinen ja kaupallinen ala


Korkeasti koulutettu yrittäjä on tyytyväinen elämäänsä ja työhönsä Elämä maistuu

Työ innostaa

Noin 90 prosenttia akavalaisista yrittäjistä ilmoittaa elämänsä olevan suurin piirtein sellaista kuin he ovat toivoneet. Reilut 80 prosenttia sanoo saavuttaneensa elämässään kaikki tärkeimmiksi kokemansa asiat. Nais- ja miesyrittäjien välillä ei ole tyytyväisyydessä juurikaan eroa.

Akavalaiset ammatinharjoittajat ja yrittäjät ovat tyytyväisiä työelämäänsä, jopa tyytyväisempiä kuin samojen Akavan jäsenliittojen palkansaajat. Yhdeksän yrittäjää kymmenestä arvioi pitävänsä työstään enemmän kuin ihmiset keskimäärin.

Akavalaisten palkansaajien ja yrittäjien työtyytyväisyys 34%

Olen toistaiseksi tyytyväinen työhöni.

53% 51%

28%

Pidän työstäni enemmän kuin ihmiset keskimäärin.

12% 2% 6% 1%

42% 49%

45%

21% 2% 10% 1%

44%

Palkansaajat

Yrittäjät

Täysin samaa mieltä Melko samaa mieltä

25% 46%

Saan työstäni todellista tyydytystä.

Olen usein kyllästynyt työhöni. 5% 18% 2% 12% 0

20

53%

19% 44%

50%

Melko eri mieltä Täysin eri mieltä

27% 44%

42% 40

3% 9% 1%

60

80

100%

Lähde: Yrittäjyys, työ ja hyvinvointi korkeasti koulutettujen keskuudessa. Selvitys akavalaisten liittojen jäsenistössä 2010.
Akava yrittäjän palveluksessa läpi työuran

Yrittäjyys on yhä useammalle varteenotettava ja kilpailukykyinen vaihtoehto palkkatyölle. Myös sivutoimisuus ja uudenlaiset työnteon muodot ovat yhä yleisempiä. Perinteinen yrittäjyyden ja palkkatyön raja on hämärtymässä.

Syyt akavalaisten yrittäjäksi tai ammatinharjoittajaksi ryhtymiseen

Akavan ydintavoitteena on taata korkeasti koulutetuille työelämässä ja yhteiskunnassa koulutustaan ja osaamistaan vastaava tulotaso, arvostus ja menestyminen – sekä palkansaajina että yrittäjinä. Kaikki korkeasti koulutetut ammatinharjoittajat ja yrittäjät ovat tervetulleita akavalaisiin järjestöihin.

Luonteva askel urakehitykselle

Akavan tavoitteena on, että Suomeen saadaan yhä uusia ja parempia työpaikkoja. Vuodesta 1993 lähtien uusista työpaikoista 72 prosenttia on syntynyt pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. Yrittäjyyden edistäminen edistää myös työllisyyttä.

Tarjoutui mahdollisuus ryhtyä yrittäjäksi

Ei muita keinoja työllistyä tai työsuhde oli päättymässä Tyytymättömyys työhön Havaitsi houkuttelevan liiketoimintamahdollisuuden

Muu

0

10

20

Vastaajien määrä: 1 188 Lähde: Yrittäjyys, työ ja hyvinvointi korkeasti koulutettujen keskuudessa. Selvitys akavalaisten liittojen jäsenistössä 2010.30

40

%


n

Ammatinharjoittajan ja yrittäjän sekä heidän perheenjäsentensä sosiaaliturva on saatava palkansaajan sosiaaliturvan tasolle. Jotta kynnys siirtyä palkkatyöstä yrittäjäksi olisi matalampi, tarvitaan parannuksia yrittäjien työttömyysturvaan, turvaan sairauden varalta sekä työ- ja perhe-elämän yhteensovittamisen mahdollisuuksiin.

n

Yrittäjien ja ammatinharjoittajien verotus on saatava kannustavaksi. Ansiotulojen verotusta tulee edelleen keventää.

n

Tällä hetkellä eri viranomaiset käyttävät erilaisia määritelmiä yrittäjyydestä ja kohtelevat yrittäjiä eri tavoin sen mukaan, mitä lakia ne soveltavat. Lainsäädännössä käytettävää yrittäjä-määritelmää on yhdenmukaistettava.

n

Yrittäjyyskasvatusta on tuettava kaikilla koulutustasoilla. Yliopistoissa ja korkeakouluissa jokaisella opiskelijalla, tutkijalla ja opettajalla pitää olla mahdollisuus osallistua yrittäjäkoulutukseen.

n

Yrittäjäpalvelut on saatava toimimaan yhden luukun palveluperiaatteella kautta Suomen. Kasvuhakuisia yrityksiä tukevaa rahoitus- ja neuvontaverkostoa on selkiytettävä.

Comma

Akavan keskeiset tavoitteet yrittäjyyden edistämiseksi

n Kuntien

ja muun julkisen sektorin on kiinnitettävä huomiota palvelumarkkinoiden toimivuuteen. Julkisen sektorin vastuuta ja roolia palveluiden tilaajana ja tuottajana tulee täsmentää ja saada läpinäkyvämmäksi. Kilpailuttamisen onnistuminen edellyttää, että julkisen sektorin tahot panostavat enemmän resursseja hankintamenettelyihin ja -osaamiseen. 


Menestystä ja turvaa yhdessä Akava on poliittisesti sitoutumaton korkeasti koulutettujen työmarkkinakeskusjärjestö, jossa on yli 30 jäsenliittoa. Niihin on järjestäytynyt yli puoli miljoonaa jäsentä. Lisäksi akavalaisissa liitoissa on satatuhatta opiskelijajäsentä. Jos olet korkeasti koulutettu yrittäjä tai ammatinharjoittaja, löydät liittosi Akavasta. Ota yhteyttä!

Akava Rautatieläisenkatu 6 00520 Helsinki puh. 020 7489 400

Kannen kuvat Comma

Luettelo Akavan jäsenjärjestöistä ja linkit niiden verkkosivuille: www.akava.fi/liitot

Yrittäjän Akava  

Yrittäjän ja ammatinharjoittajan jäsenyys Akavassa, Akavan liittojen yrittäjäjäsenet