Page 1

Vuosikertomus 2012


Sisältö Toimintaympäristön haasteet................................................................. 4 Yhteiskuntavisio.................................................................................... 5 Laadukkaat, vaikuttavat ja kustannustehokkaat julkiset palvelut tuovat pohjan hyvinvoinnille ....................................... 5 Elinkeinopolitiikalla mahdollistetaan osaamisintensiivisten yritysten ja työpaikkojen synty sekä varmistetaan edellytykset yritysten kasvulle ja kansainvälistymiselle............................................... 6 Tutkimus ja korkeakoulutus synnyttävät Suomeen kansainvälisesti kilpailukykyistä osaamista ............................................. 6 Korkeasti koulutetut työllistyvät osaamisensa ja kykyjensä mukaisesti.............................................................................. 7 Työelämävisio........................................................................................ 8 Akavalaiset voivat hyvin työssään ........................................................... 8 Työelämän turvaverkot .......................................................................... 8 Työ ja yksityiselämä ovat tasapainossa ................................................... 9 Korkea koulutus on yksilölle kannattava investointi............................... 9 Osaamisen kehittäminen takaa mielekkään työuran............................... 9 Järjestö- ja mainevisio............................................................................ 9 Akava on vahva ja sisäisesti yhtenäinen keskusjärjestö............................. 9 Akava on merkittävä ja tunnettu yhteiskunnallinen vaikuttaja.............. 10 Talous ja hallinto.................................................................................. 11 Akavan henkilöstö ............................................................................... 12 Liitteet................................................................................................. 13 Hallituksen ja valmisteluelinten kokoonpano..................................... 13 Hallitus................................................................................................ 13 Akavan valiokunnat, neuvottelukunnat ja jaostot ................................ 13 Puheenjohtajisto................................................................................... 13 Työvaliokunta...................................................................................... 14 Järjestötoimikunta................................................................................ 14 Koulutus- ja työvoimapoliittinen toimikunta....................................... 14 Sosiaalipoliittinen toimikunta.............................................................. 14 Työelämän toimikunta......................................................................... 15 Elinkeinopoliittinen toimikunta........................................................... 15 Hallituksen alaiset työryhmät .............................................................. 15 Ammatinharjoittajien ja yrittäjien työryhmä........................................ 15 Eläkepoliittinen työryhmä.................................................................... 15 Kulttuuripoliittisen ohjelman seurantaryhmä....................................... 15 Työttömyysvakuutustyöryhmä............................................................. 16 Akavan opiskelijavaltuuskunta AOVA ................................................. 16 Ansiomerkit ja stipendit...................................................................... 17 Hopeinen ansiomerkki 2012................................................................ 18 Pronssinen ansiomerkki 2012............................................................... 18 Pohjola-stipendi................................................................................... 20 Akavan opiskelijastipendit.................................................................... 20 Akavan antamat lausunnot.................................................................. 21 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 26.3.2013 ja liittokokouksessa 29.5.2013 ISBN 978-952-5628-64-7

3


Toimintaympäristön haasteet Euroopan laajuinen rahoitus- ja lainakriisi vaikutti Akavan toimintaan ja edunvalvontatyöhön vuonna 2012. Suomen talous ei lähtenyt odotusten mukaan kasvuun, vaan maan kauppatase kääntyi negatiiviseksi ensimmäistä kertaa kahteenkymmeneen vuoteen. Työttömyys ei noussut rajusti, vaan se pysyi noin kahdeksan prosentin lukemissa koko vuoden 2012. Teollisuuden rakennemuutos koetteli kuitenkin joitakin paikkakuntia rajusti. Korkeasti koulutettujen työttömyys nousi ennätyslukemiin vuonna 2012. Työmarkkinaosapuolten raamisopimus, joka solmittiin vuonna 2011, toi vakautta ja ennustettavuutta työmarkkinoille. Sopimuksen sisältämästä kolmen päivän koulutusoikeudesta käytiin uusia neuvotteluita vuoden 2012 aikana eikä sopimusta saavutettu ennen kuin maaliskuussa 2013. Koulutusoikeutta koskenut kiista jarrutti monen työelämän kehittämishankkeen etenemistä. Valtioneuvosto kamppaili matalan talouskasvun ja julkisen talouden lisääntyvän velkaantumisen kanssa. Maan hallitus päätti kahtena ensimmäisenä vuotenaan tasapainottaa julkista taloutta yhteensä noin viidellä miljardilla eurolla, johon sisältyi sekä leikkauksia että veronkorotuksia. Akava julkaisi helmikuussa ennen valtioneuvoston kehysriihtä kasvutavoitteensa. Maan hallitus ei kuitenkaan käyttänyt hyväkseen mahdollisuutta tehdä rakenteellisia ja kasvupoliittisia uudistuksia talouskasvun ja työllisyyden vahvistamiseksi. Monet muut rakenneuudistukset, kuten kunta-, sosiaali- ja terveys- sekä ammattikorkeakoulu-uudistus, etenivät verkkaisesti ja lopullisia päätöksiä siirrettiin vuodelle 2013. Akavan edunvalvonta oli aiempaa aktiivisempaa. Sen tueksi luotiin järjestelmällisempiä seurantamenetelmiä ja lisäksi panostettiin mediasuhteisiin. Toiminnan painopisteen muutos kohti aktiivisempaa edunvalvontaa heijastui henkilöstöpolitiikkaan.

4


Yhteiskuntavisio Talouspolitiikka luo edellytyksiä uudelle kasvulle ja uusille työpaikoille sekä kannustaa osaamiseen kehittämiseen. Valtioneuvoston vuoden 2012 kehysriihen päätökset eivät vastanneet Akavan linjauksia, vaikka ratkaisut eivät kuitenkaan olleet Akavan kannalta kohtuuttomia. Päätökset opetus- ja kulttuuriministeriön määrärahojen leikkauksista ja yliopistoindeksin jäädyttämisen jatkamisesta olivat selkeä virhe. Sen sijaan myönteistä oli, että nuorten yhteiskuntakuun toteuttaminen alkoi. Verotuksessa Akavan linja kehysriihen suhteen oli, että mahdolliset veronkorotukset pitää kohdistaa kulutusja haittaveroihin, ei ansiotuloveroihin. Kehysriihessä päätettiin luopua ansiotuloverotuksen inflaatiotarkistuksista vuosina 2013 ja 2014. Toisaalta kulutusverotusta kiristettiin: arvonlisäverokantoja päätettiin korottaa yhdellä prosenttiyksiköllä. Lisäksi otettiin käyttöön määräaikainen ”solidaarisuusveroluokka” yli satatuhatta euroa ansaitseville valtion tuloveroasteikkoon. Kehysriihen kiistanalaisimpia ratkaisuja oli päätös rajoittaa verovapaiden kilometrikorvausten enimmäismääriä. Akava ja muut palkansaajajärjestöt vastustivat päätöstä jyrkästi ja korostivat, että se ei tuo tavoiteltuja verotuloja. Syksyn budjettikäsittelyn aikana Akava korosti, että jatkossa koulutuspolitiikassa on leikkausten sijaan panostettava lisää rahaa osaamiseen, koska koulutus on tärkein investointi tulevaisuuteen kasvun ja työllisyyden edistämiseksi sekä köyhyyden ja syrjäytymisen eh-

käisemiseksi. Akava edellytti, että julkisen tutkimus- ja kehitystoiminnan rahoitus pidetään ennallaan ja että nuorten yhteiskuntatakuu toteutetaan. Akava korosti lisäksi harmaan talouden torjunnan merkitystä. Akava on tyytyväinen, että Suomi jättäytyi rahoitusmarkkinaveroa valmistelevan EU-maiden ryhmän ulkopuolelle. Akavan mielestä Suomeen ei olisi pitänyt myöskään ottaa käyttöön pankkiveroa ennen kuin asiasta olisi saavutettu yhteisymmärrys EU-tasolla. Euroopan unionin tiivistyvän talouskoordinaation vaikutukset heijastuvat myös työllisyys- ja talouspolitiikkaan. Akava on valmistellut kantoja sekä tavannut päättäjiä ja vastuuvirkamiehiä sekä Brysselissä että kotimaassa. EU-asioiden koordinaatiota ja yhteistyötä liittojen kanssa on kehitetty.

Laadukkaat, vaikuttavat ja kustannustehokkaat julkiset palvelut tuovat pohjan hyvinvoinnille Akava seurasi tarkasti hallitusohjelmaan kirjatun kuntauudistuksen etenemistä ja pyrki vaikuttamaan uudistuksen sisältöön monella tasolla. Akavassa valmisteltiin keväällä yksimielinen lausunto kunnallishallinnon rakenne -työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista. Akavan eri toimikunnissa ja hallinnossa käytiin laajaa ja avointa keskustelua sosiaali- ja terveydenhuollon organisoimisen malleista. Akava teetti kuntauudistuskyselyn TNS Gallupilla maaliskuussa. Kyselyn tuloksia hyödynnettiin kuntavaalitavoitteiden laatimisessa ja niitä sisällytettiin Akavaaka-tilastokoosteeseen.

5


Akavassa laadittiin kuntavaalitavoitteet, joita viestittiin ja edistettiin järjestelmällisesti vaikuttamissuunnitelman mukaan sekä Akava-yhteisössä että poliitikkojen, toimittajien ja muiden sidosryhmien keskuudessa. Kuntavaalikampanjoiden valmisteluvaiheessa tavattiin eri puolueiden edustajia ja pyrittiin vaikuttamaan puolueiden kuntavaalitavoitteisiin.

asiantuntija osallistui kansainväliseen ilmastokokoukseen Qatarissa palkansaajajärjestöjen edustajana Suomen valtuuskunnassa. Tavoitteena oli edistää kaikkia maita sitovan uuden ilmastosopimuksen laatimista. Lisäksi toimintavuoden aikana vaikutettiin siihen, että suomalaisen merenkulun toimintaedellytykset voidaan turvata kansainvälisten päästönormien kiristyessä.

Elinkeinopolitiikalla mahdollistetaan osaamisintensiivisten yritysten ja työpaikkojen synty sekä varmistetaan edellytykset yritysten kasvulle ja kansainvälistymiselle

Tutkimus ja korkeakoulutus synnyttävät Suomeen kansainvälisesti kilpailukykyistä osaamista

Elinkeinopolitiikassa Akava piti esillä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan panostusten kasvattamista takaisin neljän prosentin osuuteen bruttokansantuotteesta. Tavoitteen edistämiseksi vaikutettiin siihen, että julkisten tutkimus- ja kehityspanostusten määrää lisättäisiin ja että yksityistä sektoria kannustettaisiin panostamaan voimakkaammin tutkimus- ja kehitystoimintaan. Yritysten t&k-toiminnan tukemiseksi säädettiin t&k-verovähennys. Yrittäjyyden tukemiseksi Akava toimi sen puolesta, että yksityisiä pääomasijoituksia koskeva verovähennys otettiin käyttöön. Lisäksi vaikutettiin julkisten hankintamenettelyjen yksinkertaistamiseen työskentelemällä sen puolesta, että EU:ssa valmisteilla oleva hankintadirektiivi parantaisi yrittäjien toimintaedellytyksiä. Lisäksi vaikutettiin yrittäjien työttömyysturvan kehittämiseen: yrittäjän joutuesstyöttömäksi ei enää vaadita yrityksen lopettamista. Akavan yrittäjätoimintaa tehostettiin käynnistämällä aktiivinen yrittäjätyöryhmätoiminta. Energia- ja ilmastopolitiikassa toimittiin päästöjen vähentämisen edistämiseksi. Akavan elinkeinopolitiikan 6

Akavan koulutus- ja työvoimapoliittinen ohjelma Vanheneeko osaamisesi? julkaistiin keväällä 2012. Asiakirjaan koottiin kaikki koulutuspoliittiset tavoitteet, mutta erityisesti Akava painotti korkeakoulutuksen tuottamia valmiuksia ja työelämävalmiuksia. Koulutuksen laatua kuvaavia mittareita vaadittiin perusteiksi sekä yliopistojen että ammattikorkeakoulujen rahoitukselle. Koulutuksen ja osaamisen laatua korostettiin myös opintotuen uudistamistavoitteissa, jolla tavoitellaan opiskelijoiden täysipainoisempaa opiskelua ja nopeampaa siirtymistä työelämään valmistumisen jälkeen. Lisäksi yhdeksi koulutus- ja työvoimapoliittisen ohjelman kärkiteemoista nostettiin työuran aikainen osaamisen kehittäminen. Akava otti eri yhteyksissä kantaa yliopistoindeksin säilyttämisen puolesta. Yliopistouudistuksen toteutumista käsiteltiin Akavan toimikunnassa ja monissa tilaisuuksissa eri sidosryhmien kanssa. Akava oli aktiivinen vaikuttaja ammattikorkeakouluuudistuksessa. Akava antoi lausunnon ammattikorkeakoululaista ja edisti tavoitteitaan erilaisten tilaisuuksien ja tapahtumien kautta. Painopiste oli rahoitusmallissa ja


Korkeasti koulutetut työllistyvät osaamisensa ja kykyjensä mukaisesti Korkeasti koulutettujen työttömien määrä kääntyi kasvuun vuoden alusta lähtien ja kasvu jatkui koko vuoden. Akava piti ongelmaa esillä eri työryhmissä, joihin asia liittyi sekä tiedotti kehityksestä. Asia näkyi muun muassa tiedotusvälineissä. Julkisen työvoimapalvelulain laajan uudistamistyön yhteydessä Akava edellytti vastavalmistuneiden mukaan ottamista palkkatuen piiriin aiempaa väljemmin ehdoin. Akava oli mukana lain valmistelussa useilta osin alusta alkaen. Työ- ja elinkeinotoimistoverkon uudistuksen yhteydessä Akava toi esille huolensa, että korkeasti koulutettujen palvelukyky tulee turvata resurssien kohdentamisen ja yhteistyön lisäämisen avulla. Akava oli mukana valmistelemassa työvoima- ja yrityspalvelu -neuvottelukuntauudistusta, jotka ovat alueellisesti merkittäviä yhteistyöelimiä. Akava vaikutti loppuvuodesta nimetyssä Työ-, koulutusja elinkeinoasian neuvostossa etenkin ennakointimallien läpinäkyvyyden, ajanmukaisuuden ja tarkkuuden parantamiseksi. Akava toimi myös työvoiman alueellisen liikkuvuuden edistämistä kehittäneessä ryhmässä, joka aloitti työnsä vuoden lopussa ja valmisteli ensimmäiset ehdotuksensa hallituksen puolivälitarkastelua varten. rakenteellisessa kehittämisessä, jota painotettiin ammattikorkeakoulutettujen aseman, koulutuksen laadun sekä opettajien määrän turvaamiseksi. Akava teki yhteistyötä Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvoston Arenen kanssa. Akava vaikutti Opetushallituksen koulutustoimikuntien kehittämiseen toimikuntien ohjausryhmässä ja sen järjestämissä tilaisuuksissa. Vuoden aikana Akava järjesti yhteistyössä Opetusalan Ammattijärjestön kanssa kaksi koulutus- ja keskustelutilaisuutta akavalaisille koulutustoimikuntien jäsenille. Erityisen keskeinen Akavan vaikuttamisen painopiste oli laadullisen ennakointitiedon hyväksikäyttö koulutuksen määrällisessä ennakoinnissa sekä opetussuunnitelmatyössä korkeakouluissa. Akavan oli edustettuna koulutustiliselvitystyön ohjausryhmässä ja Akavan koulutuspoliittinen asiantuntija oli selvitystyön toinen tekijä. Opintovapaalain uudistamistyö on yhä kesken. Akava on edistänyt uudistuksessa omaehtoisen kouluttautumisen mahdollisuuksien parantamista. Akava on edustettuna myös korkeakoulutuksen erikoistumistyöryhmässä.

Nuorten yhteiskuntatakuu -ryhmässä Akava painotti ennaltaehkäisevän työn ja perustoimintojen turvaamisen tärkeyttä suhteessa korjaaviin toimenpiteisiin. Akava edellytti nuorisotakuun kohderyhmään kuuluville korkeasti koulutetuille lisäresursseja asiantuntevan palvelun järjestämiseksi TE-toimistoissa. Akava painotti syrjäytymisen ehkäisyssä koulutuksen järjestäjien perusvoimavarojen turvaamista, opiskelijapaikkojen riittävyyttä ja erilaisia opiskelumahdollisuuksia ammatillisen toisen asteen suorittamiseksi. Akava oli mukana Maahanmuuton tulevaisuus 2020 -strategian valmistelussa, jolla on merkittävä rooli maahanmuuttopolitiikan suuntaamisessa tulevina vuosina. Käytännönläheistä maahanmuuttopolitiikkaa tehdään myös alueellisissa ely-keskusten jaostoissa, joissa Akavalla oli oma edustuksensa. Akava kannusti yhdessä muiden keskusjärjestöjen kanssa kotouttamislain toimeenpanoon.

Akavan kulttuuripoliittisen ohjelman seurantaryhmän työ jatkui toimintavuonna. Vuoden aikana järjestettiin seminaari aiheesta ”Taiteesta terveyttä ja hyvinvointia” yhteistyössä Lääkäriliiton kanssa. Se kokosi noin sata osallistujaa. Lisäksi Akava edisti kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalveluita osana Akavan kuntavaalitavoitteitaan. 7


Työelämävisio Akavalaiset voivat hyvin työssään Toimintavuonna oli käynnissä monia työelämän laadullisen kehittämisen hankkeita muun muassa vuoden 2011 raamisopimuksen vuoksi. Nämä hankkeet ja muut työelämän kehittämishankkeet etenivät kuitenkin varsin tahmeasti konkreettisiksi uudistuksiksi kireän työmarkkinailmapiirin takia. Työurien pidentämiseksi ja eläkkeelle siirtymisen myöhentämiseksi Akava vei aktiivisesti eteenpäin työn psykososiaalisen kuormituksen tunnistamista, ennalta ehkäisyä ja vähentämistä. Sosiaali- ja terveysministeriön alainen työsuojeluvalvonnan kehittäminen ja työaikakuormitusta koskeva lakimuutos työturvallisuuslakiin, jota valmisteltiin Akavan aloitteesta, edistävät akavalaisten työssä jaksamista. Akavalaisten työhyvinvoinnin edellytyksiä vahvistettiin kansallisen työelämän kehittämisstrategian toimenpideehdotuksissa sekä Työterveyslaitoksen vetämässä johtamisen kehittämisverkostossa. Akava käynnisti myös oman esimiesverkoston rakentamisen, joka on tarkoitettu noin 80 000 akavalaisen esimiehen tueksi. Ikääntyvien työntekijöiden työssä jaksamista ja jatkamista varten valmisteltiin työmarkkinajärjestöjen yhteinen ikäohjelmamalli. Siihen sisällytettiin akavalaisille tärkeät ikäjohtaminen ja työaikajoustot. Hyvän työterveyshuollon periaatteista annetun asetuksen uudistamista jatkettiin loppuvuosi. Tavoitteena oli saada asetukseen työhyvinvoinnin ja työkyvyn edistämisen periaatteet entistä selkeämmin osana hyvää työterveyshuoltoa. Vuokratyöntekijöiden asemaa parannettiin muun muassa lisäämällä määräaikaisten työntekijöiden tiedonsaantioikeutta määräaikaisuuden päättymisajankohdasta. Eurooppa-tasolla työmarkkinajärjestöjen sosiaalisessa vuoropuhelussa käytiin neuvottelut työaikadirektiivin tarkistamisesta. Ne eivät johtaneet sopimukseen ja asia palasi komissioon aloitevalmisteluun. EU:n päätöksentekoon vaikutettiin useissa eri hankkeissa. Neuvottelut aloitettiin myös nuorisotyöllisyyden toimintakehyksestä. Edunvalvonnallisia EU-tason vaikuttamiskohteita vuonna 2012 olivat muun muassa ammattipätevyysdirektiivi, ns. Monti-lakkoasetus, budjettikehys vuosille 2014–2020, julkiset hankinnat, tietosuoja-asetus, sukupuolikiintiöt yritysten hallinnossa ja työsuojelustrategia. Akava vaikutti niihin omalla toiminnallaan sekä toiminnallaan Euroopan korkeakoulutettujen neuvottelukunnassa Eurocadresissa, Euroopan palkansaajien keskusjärjestössä ETUC:issa sekä Suomen työntekijäjärjestöjen Brysselin toimistossa FinUnionissa. 8

Työelämän turvaverkot Työmarkkinakeskusjärjestöjen kesken sovittiin maaliskuussa 2012 työelämää ja eläkejärjestelmän kehittämistä koskevista toimenpiteistä ns. työurasopimuksella. Akava arvioi, että työurasopimus nostaa työllisyysastetta ja pidentää työuria sekä auttaa tuntuvasti julkisen talouden tasapainottamisessa. Akavan linjaukset taloudesta ja työstä toteutuivat sopimuksessa hyvin. Sopimuksessa asetettiin työryhmä, joka selvittää vuoden 2013 loppuun mennessä vuoden 2005 eläkeuudistuksen vaikutusta ja lisätoimien tarpeellisuutta. Työeläkejärjestelmän vakavaraisuussääntelyn uudistamistarpeita on selvitetty useammassa työryhmässä, joiden työ jatkuu. Loppuvuodesta aloitettiin työeläkeyhtiöiden hallinnon kehittämistyö, joka on jatkunut vuoden 2013 puolelle. Vuoden 2012 lopulla neuvoteltiin vuoden 2013 eläkemaksusta. Monien vaiheiden jälkeen työnantajat saivat läpi tavoittelemansa tilapäisen maksun alennuksen. Näin ollen työeläkemaksuja ei korotettu vuodelle 2013. Työttömyysturvalainsäädännön uudistamistyötä on jatkettu kolmikantaisesti. Tavoitteena on yksinkertaistaa ja selkeyttää järjestelmää hallitusohjelman mukaisesti. Työurasopimuksessa sovittiin monista järjestelmän keskeisistä elementeistä, kuten työttömyyspäivärahan tasoista ja kestosta. Tämän jälkeen keskusteluja on käyty sovittujen asioiden täytäntöönpanosta ja neuvoteltu vielä jäljellä olevista uudistustarpeista. Syksyllä käynnistettiin ohjelmatyö Akavan terveyspoliittisista linjauksista. Työssä keskeisellä sijalla on terveyden edistäminen, sairauksien ennalta ehkäisy ja terveydenhuollon tuottavuus. Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen ja ammattitautilainsäädännön kokonaisuudistuksen valmistelua jatkettiin kolmikantaisesti. Työ eteni erittäin hitaasti ja jatkuu vielä vuonna 2013. Palkansaajakeskusjärjestöjen yhteistyö valmistelussa sujui hyvin. Akava toimi aktiivisessa yhteistyössä työ- ja elinkeinoministeriön ja oikeusministeriön kanssa yhdenvertaisuuslain uudistamisessa. Tavoitteena oli varmistaa erityisesti, että työmarkkinoiden sopimustoiminnan jatkuvuus turvataan siten, että yhdenvertaisuuden vaatimukset otetaan huomioon. Asian selkeyttämiseksi Akava järjesti muun muassa perusoikeuksia ja työmarkkinoiden sopimusperiaatteita koskevan seminaarin. Yhdenvertaisuuslain valmistelu jatkui alkuvuonna 2013.

Työ ja yksityiselämä ovat tasapainossa Akava piti voimakkaasti esillä joustavien työaikojen käyttöönottoa muun muassa työaikapankkien avulla. Raamisopimuksen perusteella käynnistettiin työaikapankkien sopimusalakohtaisten esteiden selvittäminen ja poistaminen. Työ- ja elinkeinoministeriön alainen työryhmä, joka selvitti työvoiman käyttötapojen tren


kaatui syksyllä työnantajien vastustukseen, mikä johti muidenkin raamisopimuksen hankkeiden jäädyttämiseen. Hankkeet jäivät odottamaan ratkaisun syntymistä. Lopullinen ratkaisu siirtyi vuoden 2013 puolelle.

Yhdessä. Akavan tavoitteet tasa-arvon edistämiseksi työelämässä

Järjestö- ja mainevisio Akava on vahva ja sisäisesti yhtenäinen keskusjärjestö Akavan hallitus myönsi kokeilumielessä puhe- ja läsnäolo-oikeuden kaikille Akavan jäsenjärjestöille hallituksen kokouksiin ja sen alaisten toimikuntien kokouksiin. Selvitys osoitti kokeilun onnistuneeksi, joten hallitus päätti jatkaa käytäntöä vuoden 2012 jälkeenkin. Akavan opiskelijat sai äänivaltaisen jäsenen paikan kaikkiin hallituksen alaisiin toimikuntiin.

dejä, päätti jatkaa työaikapankkien kehittämistä myös kolmikantaisesti lukuisten muiden linjaustensa ohella. Palkansaajajärjestöjen aloitteesta raamisopimukseen kirjattu esitys isän oman vapaan pidennyksestä valmisteltiin sosiaali- ja terveysministeriön alaisuudessa. Eduskunta hyväksyi lakimuutokset, ja ne astuivat voimaan 1.1.2013.

Korkea koulutus on yksilölle kannattava investointi Akavan uudet tasa-arvotavoitteet hyväksyttiin huhtikuussa 2012. Palkkatasa-arvon toteutumista selvitettiin kyselyllä akavalaisille luottamusmiehille keväällä 2012. Esiin tulleiden epäkohtien korjaamiseksi Akava vaikuttaa sosiaali- ja terveysministeriön tasa-arvolain uudistamista selvittävässä työryhmässä, jonka työ jatkuu. Akava osallistui myös aktiivisesti samapalkkaisuusohjelman toimeenpanoon, erityisesti naisten uralla etenemiseen keskittyvässä NaisUrat-hankkeessa.

Osaamisen kehittäminen takaa mielekkään työuran Periaatteellisesti merkittävä työmarkkinasuhteiden toimivuutta ja luottamusta mitannut hanke oli ns. kolmen päivän koulutusoikeusneuvottelu, joka käynnistyi raamisopimuksesta. Tavoitteena oli osaamisen kehittämisen lisääminen vuosittain työpaikoilla. Neuvotteluratkaisun

Akavan hallitus päätti Akavan aluetoiminnan uudistamisesta ja uudistus tuli voimaan vuoden 2013 alusta. Aluevaikuttamisuudistusta valmisteli aluevaikuttamistyöryhmä, jossa oli sekä jäsenliittojen että alueiden edustajia. Akavan aluevaikuttamista toteuttaa jatkossa 15 alueverkostoa eri puolella Suomea. Alueverkostojen vastuullisiksi toimijoiksi tulivat aluejohtoryhmät, jotka nimettiin joulukuussa. Aluejohtoryhmien jäsenten tehtäväalueet määräytyvät lähtökohtaisesti vastuualueiden mukaan, joita ovat koulutuspolitiikka, palvelut, elinkeino- ja koulutuspolitiikka sekä työelämän laatu. Aluetoimikunnat järjestivät toimintavuonna yhteensä viitisenkymmentä aluevaikuttamistilaisuutta. Ne olivat seminaareja, keskustelutilaisuuksia ja muita tapahtumia. Aluetoimikunnat antoivat lausuntonsa Akavan aluevaikuttamisuudistuksesta. Akava-yhteisön yhteistoiminnan periaatteet päivitettiin ja hyväksyttiin syksyn liittokokouksessa. Akava-yhteisön toimijoiden osaamista tuettiin Akavaakatemian ja TJS Opintokeskuksen koulutustarjonnalla sekä Akavan asiantuntijaverkostojen toiminnalla. Akavalaiset ammatit -hakupalvelu, joka on tarkoitettu ennen kaikkea nuorille ja opinto-ohjaajille, valmistui ja se korvasi aiemman Järjestäydy.fi-palvelun. Palvelu vaatii vielä jatkokehitystä. Akava järjesti Akava-yhteisön yhteiset pikkujoulut, joissa oli noin neljäsataa osallistujaa. Akava selvitti mahdollisuuksia ja kiinnostusta rakentaa uusi Akavatalo, joka olisi kerännyt enemmän liittoja saman katon alle. Hanke ei kuitenkaan saanut taakseen riittävää kiinnostusta. Akavatalon peruskorjauksen suunnittelun yhteydessä selvitetään mahdollisuuksia laajennusrakentamiselle. Akavan opiskelijavaltuuskunta vahvisti yhteistyötään jäsenliittojen kanssa. Opiskelijat toteuttivat yhteisen 9


kyselyn liittojen opiskelijatoiminnan käytännöistä. Sen pohjalta tehdään opiskelijatoiminnan suosituksia. Akavan opiskelijatoiminnan ensimmäinen jäsenkysely toteutettiin otantakyselynä. Siinä tiedusteltiin mielipiteitä tulevaisuuden työelämästä ja järjestäytymisestä.

Akava osallistui SuomiAreenaan heinäkuussa mm. järjestämällä paneelikeskustelun sukupolvien välisestä oikeudenmukaisuudesta sekä osallistumalla tapahtumatoriin liittojen yhteisellä teltalla. Lisäksi Akava kutsui vieraaksi sidosryhmiä.

Akavan opiskelijavaltuuskunta AOVA päivitti ohjesääntönsä, vahvisti puheenjohtajistonsa mandaattia sekä toimi vuoden aikana aktiivisempana vaikuttajana. Vuoden aikana päätettiin nimen muutoksesta Akavan opiskelijoiksi. Sidosryhmätoiminnassa kiinnitettiin huomiota etenkin yhteistyöhön poliittisten opiskelija- ja nuorisojärjestöjen kanssa.

Syksyn kunnallisvaalit olivat yksi vaikuttamisen tärkeimmistä painopisteistä. Akavan kuntavaalitavoitteista työstettiin keväällä muun muassa esite ja videokommentit. Viidellä paikkakunnalla järjestettiin Akava-päivä yhteistyössä aluetoimikuntien kanssa. Ohjelmaan kuului muun muassa kuntavaalipaneeleja ja tapaamisia paikallisten toimijoiden ja medioiden sekä akavalaisten kanssa.

Opiskelijavaltuuskunta laati ensimmäisen pidempijänteisen strategian, jossa päävisioksi kiteytyi ”parempi työelämä tulevalle sukupolvelle”. Samalla kirjattiin arvoiksi työelämäpainotteinen opiskelijaedunvalvonta, avoin yhteistyö sekä keskinäinen luottamus tulevaisuuteen kestävillä ratkaisuilla.

Palkansaajakeskusjärjestöjen yhteinen työmarkkinailmastotutkimus tehtiin keväällä.

Opiskelijat panostivat tiedottamiseen mm. sosiaalisen median kautta. Opiskelijoiden verkkosivu-uudistus toteutetaan osana Akavan verkkosivujen uudistusta. Uutiskirjeen julkaisu jäi toteuttamatta. Akava Camp -korkeakoulukiertue toteutettiin syksyllä. Kiertue koostui 33 kiertuepäivästä ja 44 kiertuepisteestä. Siihen osallistui 16 Akavan jäsenjärjestöä sekä yhteistyökumppaneina If vakuutusyhtiö ja Työeläkevakuuttajat TELA. Kiertueen yhteydessä järjestettiin kuusi alueellista Kreisi-iltaa opiskelija- ja nuorisopoliittisille vaikuttajille. Keväällä toteutettiin Akavan työelämäkiertue, jossa oli 24 kiertuepäivää. Teemana oli tasapuolinen työelämä. Kiertueelle osallistui 15 Akavan jäsenjärjestöä.

Akava on merkittävä ja tunnettu yhteiskunnallinen vaikuttaja Akavan strategian 2012–2019 jalkauttamiseksi julkaistiin Akavan strategiaesite, josta on tullut tärkeä Akavan toiminnan ja johtamisen työkalu.

Akavan strategia

10

2012–2019

Medialle järjestettiin vuoden aikana tiedotus- ja taustatilaisuuksia. Lisäksi tavattiin mediaa yksittäisissä tapaamisissa. Palkansaajakeskusjärjestöt järjestivät keväällä toimittajille EU-akatemian Brysselissä ja Akava järjesti syksyllä toimittajille seminaarimatkan Tukholmaan. Akavan viestintä aloitti syksyn 2012 aikana kaksi mittavaa hanketta: verkkosivujen ja visuaalisen ilmeen uudistaminen. Molemmat hankkeet valmistuvat kesään 2013 mennessä. Akavalaisten viestijöiden verkoston ja verkkoviestintäväen verkoston tapaamisia ja vierailuja jatkettiin vuoden aikana. Akavan viestintä pyrki tarjoamaan liitoille vinkkejä ja kiertoartikkeleita viestinnän tueksi. Mediaseurantaa tehtiin viestintäyksikön sekä ulkopuolisten palvelutuottajien voimin. Seurannan perusteella Akavan näkyvyys mediassa lisääntyi aiemmista vuosista. Myös ruotsinkielinen media toi esiin Akavan näkemyksiä sekä laajemminkin työmarkkina-aiheita entistä aktiivisemmin. Akavalainen-lehti ilmestyi totuttuun tapaan viisi kertaa ja uutiskirje kahdeksan kertaa. Akava-yhteisön sisäinen uutiskirje lähetettiin kolme kertaa, mutta se haki vielä muotoaan sisäisen viestinnän kanavana. Ulkoinen uutiskirje julkaistiin kahdeksan kertaa ja sen jakelussa oli noin 8200 vastaanottajaa. Puheenjohtajan lastut -uutiskirje lopetettiin. Akavan verkkopalvelun extranet-osion Akaverkon käyttäjämäärä kasvoi edelleen hiukan ja oli vuoden lopussa yli 900. Akava käytti aiempaa aktiivisemmin Facebook-yhteisösivua ja Twitter-kanavaa. Akavan puheenjohtaja valittiin Pohjolan ammatillisen yhteisjärjestön PAY:n hallituksen puheenjohtajaksi vuodelle 2013. Toimintavuonna valmisteltiin Akavan esityksiä PAY:n toiminnan kehittämiseksi. Tärkeimpiä teemoja ovat pohjoismainen työmarkkinamalli sekä rajaesteiden poistaminen. Kolmikantainen Itämerifoorumi BSLF kokoontui ensimmäistä kertaa. Foorumi keskittyy liikkuvuuteen ja nuorisotyöttömyyteen. Palkansaajien maailman keskusjärjestö ITUC keskittyy uuden strategiansa mukaan työ-


elämän perusoikeuksiin, vähimmäissosiaaliturvaan sekä kunnollisten työpaikkojen edistämiseen. Kansainvälisen työjärjestön ILOn merkitys EU:n palkansaajille kasvoi talouskriisin jatkuessa. Vuosittaisessa työkonferenssissa hyväksyttiin suositus sosiaaliturvan tasosta. Toisaalta ILO:n työkonferenssi kriisiytyi, kun työnantajat kieltäytyivät nostamasta keskusteluun tapauksia järjestäytymisja työtaisteluoikeudesta.

Talous ja hallinto Toimiston organisaatio saatettiin vastaamaan uutta strategiaa helmikuun alussa. Toimiston prosessien kehittämistä jatkettiin taloushallinnon sovellusten osalta. Budjetointiprosessia ja talouden seurantaa tarkennettiin palvelemaan nykyistä organisaatio- ja visiotasoja. Henkilöstöhallinnon sovelluksen kartoitus jatkui vuoden 2012 aikana myös talousvastaavaverkoston avulla. Selvitystä jatketaan vuoden 2013 alkupuolella. Yhteisön talousvastaavien verkoston toimintaa jatketaan ja kehitetään. Vaativuusmatriisiin perustuvaa Akavan palkkajärjestelmää kehitettiin yhteistyössä AJT:n kanssa, kehitystyö jatkuu koko toimistoa koskevan tulospalkkion osalta 2013. Syksyllä aloitettiin henkilökohtaiset valmennukset henkilöstölle.

hytaikainen velka koostuu normaaleista tilinpäätösjaksotuksista. Maksuvalmius on hyvä.

Hallinto Akavan päätösvaltaa käyttää kaksi kertaa vuodessa kokoontuva liittokokous ja toiminnasta vastaa hallitus. Hallitus toteuttaa vastuutaan valitsemansa toimielinelinorganisaation avulla. Täten ohjataan toimintaa kansainvälisellä, kansallisella ja alueellisella tasolla. Kevään varsinaisessa liittokokouksessa, joka pidettiin toukokuun 29. päivänä, käsiteltiin sääntömääräisenä asiana edellisen vuoden tilinpäätös. Kokouksen puheenjohtajana toimi Pekka Liimatainen Uudesta Insinööriliitosta. Syksyn varsinaisessa liittokokouksessa, joka pidettiin marraskuun 28. päivänä, päätettiin vuoden 2013 toiminnan päälinjat ja vahvistettiin talousarvio. Kokouksen puheenjohtajan toimi Tero Ristimäki Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentiasta.

  Akavan henkilöstö Fjäder Sture, puheenjohtaja 25.5.2015 asti Aitta Ulla, asiantuntija 31.12.2012 asti, eläkkeelle

Työsuojelu- ja terveydenhoitosuunnitelmia kehitettiin työsuojelutoimikunnassa ja varhaisen tuen mallin mukainen koulutus toteutettiin yksiköiden johtajille. Syksyllä 2012 toteutettiin työterveyslaitoksen avulla työilmapiirimittaus, jonka tuloksia ja kehityskohteita puretaan edelleen vuonna 2013.

Apter Ted, AOVAn puheenjohtaja 2011 - 2012

Vuoden 2012 aikana täytettiin kolme johtajatasoista tointa, joista yksi vapautui samana vuonna. Yksi toimi vapautui eläköitymisen johdosta ja yksi irtisanoutumisen takia jo vuoden 2011 lopulla. Lisäksi kaksi henkilöä siirtyi eläkkeelle. Vuoden aikana työsuhteen aloitti viisi uutta henkilöä, joista kaksi vuorottelu- tai työvapaan sijaisena ja kaksi korkeakouluharjoittelijaa. Lisäksi vuorotteluvapaalta palasi yksi henkilö. Henkilöstöä koskevat tarkemmat tiedot erillisessä henkilöstökertomuksessa.

Folkersma Liisa, asiantuntija, työvapaalla 16.1.2012 lähtien

Vuoden 2012 tilinpäätös osoittaa tilikauden ylijäämää 297 282,09 euroa. Kaluston ja muiden pitkävaikutteisten menojen poistoja on tehty yhteensä 39 383,40 euroa. Varsinaisen toiminnan kulujäämä alitti budjetin 282 252,24 eurolla. Kulujäämä kasvoi vuoteen 2011 verrattuna 165 191,36 eurolla. Jäsenmaksutuottoja kertyi 5 549 163,47 euroa eli 10 836,49 euroa budjetoitua vähemmän. Kasvua oli edelliseen vuoteen verrattuna 150 312,22 euroa. Sijoitustoiminnan tuotto ylitti budjetoidun 25 866,71 eurolla. Taseen loppusumma kasvoi 428 440,95 eurolla 5 485 695,96 euroon. Akavalla ei ole pitkäaikaista velkaa. Ly-

Arkio Tarja, tiedottaja, asiamies, työvapaa 1.6. - 31.8., 1.9.2012 alkaen asiantuntija Asikainen Sini, toimistovirkailija Fyhrberg Merja, asiantuntija, aluetoiminta

Halonen Ulla, pääkirjanpitäjä Havu Elina, opiskelija – asiamies, määräaikainen 2 v. 31.12.2012 asti Helander Hannamaija, viestintäjohtaja 31.7.2012 asti Hytönen Synnöve, sihteeri, aluetoiminta Ilveskivi Paula, lakimies, vuorotteluvapaalla 31.7.2012 asti Joivio Arja, sihteeri, yhteiskuntapoliittiset asiat Kallinen Helena, sihteeri, työelämäasiat Karjalainen Jenni, vs. asiantuntija, kansainväliset asiat 31.12.2013 asti Katajainen Jussi, talouspäällikkö Kauppinen Risto, johtaja, järjestö/hallinto Kauppila Ville, korkeakouluharjoittelija 2.4.2012 – 30.6.2012 Koev Eugen, pääekonomisti 11


Kokko Kristiina, asiantuntija, amk, 1.2.2012 alkaen Kuusisto Veikka, kampanjasuunnittelija, määräaikainen 31.12.2012 asti Lapilainen Solja, sihteeri, järjestö/hallinto Lehmusoksa Ritva, toimistosihteeri Linden Michael, korkeakouluharjoittelija 22.5.2012 – 21.8.2012

Liitteet Hallituksen ja valmisteluelinten kokoonpano Hallitus Puheenjohtaja Sture Fjäder

Löfgren Maria, johtaja, työelämäasiat

Varapuheenjohtajat Puheenjohtaja Olli Luukkainen Opetusalan Ammattijärjestö

Malm Leena, sihteeri, yhteiskuntapoliittiset asiat 9.7.2012 asti

Toiminnanjohtaja Salla Luomanmäki Akavan Erityisalat

Meklin Jaana, vastaava lakimies

Toiminnanjohtaja Heikki Pälve, Suomen Lääkäriliitto

Luhtalampi Susanna, talousassistentti

Mielityinen Ida, asiantuntija, koulutuspolitiikka Miettinen Joonas, tutkija, vuorotteluvapaasijainen 31.3.2013 asti Mäkinen Arja, puheenjohtajan assistentti, toimistopalveluyksikön esimies Nyman Mats, yhteiskunta-asioiden päällikkö 1.8.2012 alkaen Ollikainen Marjo, viestintäjohtaja 13.8.2012 alkaen Paajonen Tarja, sihteeri, viestintäasiat Parkkola Jaana, tiedottaja, Akavalaisen toimituspäällikkö Penttinen Markus, kansainvälisten asioiden päällikkö Piispanen Pekka, johtaja, yhteiskuntapolitiikka 2.1.2012 alkaen Pätäri Jarmo, lakimies Siikamäki Ritva, verkkotiedottaja Soikkeli Päivi, tutkija, vuorotteluvapaa 16.4.2012 – 31.3.2013 Taulu Heikki, ekonomisti Vuorenkoski Vesa, asiantuntija, elinkeinopolitiikka, kuntatalous/palvelut Vuoden 2012 aikana yhteensä 41 henkeä. 1.1. yhteensä 36 henkeä ja 31.12. 35 henkeä Akavan tilintarkastajat: Pasi Hirvonen KHT, varatilintarkastaja Johanna Winqvist-Ilkka KHT

Toiminnanjohtaja Eeva Rantala Tieteentekijöiden liitto Jäsenet Edunvalvontajohtaja Lotta Savinko varalla toiminnanjohtaja Aija Bärlund Puheenjohtaja Jarmo Hyvärinen varalla toiminnanjohtaja Juha Häkkinen Neuvottelujohtaja Juha Jäske varalla luokanopettaja Petri Kääriäinen Toiminnanjohtaja Heikki Kauppi varalla neuvottelujohtaja Yrjö Taivainen Toiminnanjohtaja Jaakko Kiiski varalla neuvottelujohtaja Jukka Kauppala Neuvottelujohtaja Ismo Kokko varalla johtaja Hannu Saarikangas Erityisluokanopettaja Kari Kinnunen varalla puheenjohtaja Tuula Hirvonen 29.5. saakka puheenjohtaja Seppo Sainio 29.5. alkaen Lehtori Päivi Koppanen varalla lehtori Tuija Salminen Yksikönjohtaja Kati Korhonen-Yrjänheikki varalla yksikönjohtaja Joel Salminen Järjestöjohtaja Petri Lindroos varalla koulutusjohtaja Heljä Misukka Toiminnanjohtaja Salla Luomanmäki varalla edunvalvontapäällikkö Kari Eskola Puheenjohtaja Olli Luukkainen varalla lehtori Anne Lehtinen 29.5. saakka lehtori Arja Laulainen 29.5. alkaen Puheenjohtaja Pertti Porokari järjestöjohtaja Mikko Wikstedt

12


puheenjohtaja Niko Aaltonen varalla toiminnanjohtaja Simo Pöyhönen Toiminnanjohtaja Heikki Pälve varalla varatoiminnanjohtaja Risto Ihalainen Toiminnanjohtaja Eeva Rantala varalla toiminnanjohtaja Jari Lehto Puheenjohtaja Tero Ristimäki varalla puheenjohtaja Anne Liimola Toiminnanjohtaja Jorma Tilander varalla asiamies Teemu Hankamäki Ekonomi Esa Vilhonen varalla KTM Maria Bäck Toiminnanjohtaja Jyrki Wallin varalla puheenjohtaja Tuomo Tikkanen Puhe- ja läsnäolo-oikeus Neuvottelujohtaja Risto Kangas (Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO) Puheenjohtaja Ted Apter (Akavan opiskelijavaltuuskunta AOVA) Puheenjohtaja Keijo Houhala (Tekniikka ja Terveys KTN) Sihteerit: vastaava lakimies Jaana Meklin, johtaja Risto Kauppinen

Akavan valiokunnat, neuvottelukunnat ja jaostot Puheenjohtajisto Puheenjohtaja: puheenjohtaja Sture Fjäder puheenjohtaja Olli Luukkainen toiminnanjohtaja Salla Luomanmäki toiminnanjohtaja Heikki Pälve toiminnanjohtaja Eeva Rantala Sihteeri: johtaja Risto Kauppinen

Työvaliokunta Puheenjohtaja: puheenjohtaja Sture Fjäder Varsinaiset jäsenet: neuvottelujohtaja Juha Jäske, toiminnanjohtaja Heikki Kauppi, puheenjohtaja Olli Luukkainen, toiminnanjohtaja Salla Luomanmäki, puheenjohtaja Pertti Porokari, toiminnanjohtaja Eeva Rantala, puheenjohtaja Tero Ristimäki, edunvalvontajohtaja Lotta Savinko, toiminnanjohtaja Jaakko Kiiski

Yleisvarajäsenet: järjestöjohtaja Petri Lindroos, toiminnanjohtaja Heikki Pälve, toiminnanjohtaja Simo Pöyhönen, toiminnanjohtaja Jorma Tilander, toiminnanjohtaja Jyrki Wallin Puhe- ja läsnäolo-oikeus: Neuvottelujohtaja Risto Kangas (Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO) Puheenjohtaja Ted Apter (Akavan opiskelijavaltuuskunta AOVA) Puheenjohtaja Keijo Houhala (Tekniikka ja Terveys KTN) Sihteerit: vastaava lakimies Jaana Meklin, johtaja Risto Kauppinen

Järjestötoimikunta Puheenjohtaja: toimialapäällikkö Ville-Veikko Rantamaula Varsinaiset jäsenet: järjestöpäällikkö Kari Haapanen 6.11. saakka, pääsihteeri Hannu Sipilä 6.11. alkaen, toiminnanjohtaja Juha Häkkinen, toiminnanjohtaja Pekka Ihalainen, asiamies Ira Laitakari-Svärd, toiminnanjohtaja Mika Leppinen, järjestöjohtaja Petri Lindroos, toimialapäällikkö Ville-Veikko Rantamaula, yksikönjohtaja Joel Salminen, yhteyspäällikkö Janne Seppälä, järjestöasiamies Pekka Silkosuo, järjestöjohtaja Mikko Wikstedt, opiskelija- ja nuorisoasiamies Elina Halkola 7.5. saakka, Juuso Kuusinen 7.5. alkaen (Akavan opiskelijavaltuuskunta AOVA) Varajäsenet: asiamies Raija Pyykkö, yhteyspäällikkö Samuli Myllyharju, asiamies Aki Reininmäki, asiamies Riikka Mykkänen, LL Anu Mustakari, järjestöasiamies Ulla Siimes, kehittämispäällikkö Kimmo Kumlander, asiamies Seppo Järvenpää, järjestöasiantuntija Leena Kemppainen, Pasi Pesonen, asiamies Erik Sartorisio, opiskelija-asiamies Piritta Jokelainen 7.5. saakka, opiskelija- ja nuorisoasiamies Elina Halkola 7.5. alkaen (Akavan opiskelijavaltuuskunta AOVA) Sihteeri: johtaja Risto Kauppinen

Koulutus- ja työvoimapoliittinen toimikunta Puheenjohtaja: koulutusjohtaja Heljä Misukka Varsinaiset jäsenet: varatoiminnanjohtaja Hannu Halila, toiminnanjohtaja Tapio Hankala, viestintäpäällikkö Juhana Harju, yksikönjohtaja Kati Korhonen-Yrjänheikki, kehittämispäällikkö Kimmo Kumlander, 13


kehittämispäällikkö Nina Lahtinen, erityisasiantuntija Hannele Louhiainen, koulutusjohtaja Heljä Misukka, johtaja Hannu Saarikangas, asiamies Eeva Salmenpohja, kehittämispäällikkö Mervi Tolonen, opiskelija-asiamies Anna Pitkäkoski 7.5. saakka, Tiina. Lehto 7.5. alkaen (Akavan opiskelijavaltuuskunta AOVA) Varajäsenet: tutkimuspäällikkö Jukka Vänskä, asiamies Riku Matilainen, toiminnanjohtaja Simo Pöyhönen, asiamies Juhani Nokela, asiamies Johanna Tuovinen, erityisasiantuntija Lauri Kurvonen, erityisasiantuntija Tuovi Manninen, työmarkkina-asiamies Hanna Tanskanen, työmarkkina-asiamies Anu Kaasalainen, koulutuspoliittinen asiamies Minna Nieminen, erityisasiantuntija Marjo Varsa, opiskelija- ja nuorisoasiamies Elina Halkola 7.5. saakka, opiskelijaasiamies Anna Pitkäkoski 7.5. alkaen (Akavan opiskelijavaltuuskunta AOVA) Sihteerit: asiantuntija Ida Mielityinen, ekonomisti Heikki Taulu, asiantuntija Kristiina Kokko

Sosiaalipoliittinen toimikunta Puheenjohtaja: puheenjohtaja Tero Ristimäki Varsinaiset jäsenet: asiamies Anu Aspiala, varatoiminnanjohtaja Risto Ihalainen, asiamies Jaakko Korpisaari, työmarkkinalakimies Kai Kullaa, asiamies Johanna Lähteenmäki 17.9. saakka, asiamies Tuomas Viskari 17.9. alkaen, edunvalvontapäällikkö Jouko Malinen, työmarkkinaasiamies Timo Mäki, toiminnanjohtaja Eija Orpana 6.11. saakka, yhteiskuntapoliittinen asiamies Pirjo Lukkari 6.11. alkaen, puheenjohtaja Tero Ristimäki, yksikönjohtaja Joel Salminen, asiamies Riikka Tella, opiskelijasihteeri Enni Räisänen 7.5. saakka, Tanja Hankia 7.5. alkaen (Akavan opiskelijavaltuuskunta AOVA) Varajäsenet: lakimies Heikki Meskanen, varatoiminnanjohtaja Anja Eerola, lakimies Petri Toiviainen, työmarkkinalakimies Eija Mali, yhteiskunta-asioiden päällikkö Johanna Hämäläinen, työsuhdelakimies Maria Jauhiainen, työelämäasiamies Riina Länsikallio, järjestösihteeri Eva Tilander, kehittämispäällikkö Mervi Tolonen, asiamies Pia Hiltunen, johtava lakimies Esa Schön, Katri Haakana 7.5. saakka, Enni Räisänen 7.5. alkaen (Akavan opiskelijavaltuuskunta AOVA) Sihteerit: asiantuntija Tarja Arkio, lakimies Jaana Meklin, lakimies Paula Ilveskivi

Työelämän toimikunta Puheenjohtaja: neuvottelujohtaja Yrjö Taivainen Varsinaiset jäsenet: johtava lakimies Kati Hallikainen, asiamies Anna Hellén, toimialajohtaja Jari Järvi, edunvalvontajohtaja Markku Kojo, työelämäasiamies Riina Länsikallio, lakimies Heikki Meskanen, työmarkkina-asiamies Erkki Mustonen, neuvottelupäällikkö Nuutti Pursiainen, edunvalvontajohtaja Lotta Savinko 7.5. saakka, asiamies Kosti Hyyppä 7.5. alkaen, neuvottelujohtaja Yrjö Taivainen, edunvalvontayksikön johtaja Taru Turunen, Kari Hankia 7.5. saakka, Tero Rinne 7.5. alkaen (Akavan opiskelijavaltuuskunta AOVA) Varajäsenet: lakimies Jukka Siurua, puheenjohtaja Markku Takala, lakiyksikön johtaja Jan Degerlund, lakimies Laura Lindholm, työmarkkina-asiamies Timo Mäki, toiminnanjohtaja Jaakko Kiiski, työmarkkinalakimies Kai Kullaa, neuvottelupäällikkö Mika Varjonen, asiamies Johanna Hämäläinen, yksikönjohtaja Ralf Forsén, edunvalvonnan päällikkö Kari Eskola, opiskelija-asiamies Matilda Merenmies (Akavan opiskelijavaltuuskunta AOVA) Sihteerit: vastaava lakimies Jaana Meklin, asiantuntija Tarja Arkio, asiantuntija Ulla Aitta

Elinkeinopoliittinen toimikunta Puheenjohtaja: puheenjohtaja Jarmo Hyvärinen Varsinaiset jäsenet: teollisuus- ja koulutuspoliittinen asiamies Heidi Husari, puheenjohtaja Jarmo Hyvärinen, erityisasiantuntija Tuovi Manninen, verksamhetsledare Kristina Moberg, toiminnanjohtaja Eija Orpana, yksikönjohtaja Pekka Pellinen, toiminnanjohtaja Matti Pöyry, työsuhdelakimies Riku Salokannel, lakimies Tuire Torvela, toiminnanjohtaja Jyrki Wallin, ekonomisti Mika Väisänen, Juha Manu 7.5. saakka, Piritta Jokelainen 7.5. alkaen (Akavan opiskelijavaltuuskunta AOVA) Varajäsenet: edunvalvontapäällikkö Jouko Malinen, toiminnanjohtaja Juha Häkkinen, erityisasiantuntija Inkeri Toikka, toiminnanjohtaja Jorma Tilander, järjestöpäällikkö Jukka Sippola, asiamies Martti Kivioja, lakimies Kati Lehtonen, edunvalvontajohtaja Lotta Savinko, asiamies Johanna Tuovinen, puheenjohtaja Mikael Jern, erityisasiantuntija Lauri Kurvonen, Kari Hankia 7.5. saakka, Janne Juujärvi 7.5. alkaen (Akavan opiskelijavaltuuskunta AOVA) Sihteeri: asiantuntija Vesa Vuorenkoski

14


Hallituksen alaiset työryhmät

Työttömyysvakuutustyöryhmä

Ammatinharjoittajien ja yrittäjien työryhmä

Puheenjohtaja: ei ole valittu Sihteeri: Jarmo Pätäri

Puheenjohtaja: Jukka Kokkonen, Myynnin- ja markkinoinnin ammattilaiset SMKJ Sihteeri: Vesa Vuorenkoski, Akava

Jäsenet: Janne Juujärvi, Akavan opiskelijavaltuuskunta AOVA Kai Kullaa, Opetusalan Ammattijärjestö Jaakko Kiiski, Yksityisalojen Esimiehet ja Asiantuntijat YTY Marjaana Maisonlahti, Opettajien työttömyyskassa Aleksei Solovjew, IAET-kassa Niina Suvanto, Uusi Insinööriliitto UIL Jouni Vattulainen, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO

Jäsenet: Timo Alatalo, Agronomiliitto Pia Helander, Suomen Hammaslääkäriliitto Jarmo Hollanti, Tradenomiliitto Merja Isotalo, Akavan Erityisalat Marjut Laurikka-Routti, Suomen Lääkäriliitto Juho Muuraiskangas, Uusi Insinööriliitto UIL Eija Palosaari, Suomen Psykologiliitto Timo Salminen, Suomen Lakimiesliitto Timo Saranpää, Suomen Ekonomiliitto Minna Sjöberg, Suomen Puheterapeuttiliitto Timo Wahlroos, Suomen Eläinlääkäriliitto

Eläkepoliittinen työryhmä Puheenjohtaja: Heikki Kauppi, Tekniikan Akateemisten Liitto TEK Varapuheenjohtaja: Kai Kullaa, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ Sihteeri: Jarmo Pätäri, Akava Jäsenet: Kai Kullaa, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ Ari Kiiras, Uusi Insinööriliitto UIL Markku Kojo, Suomen Lääkäriliitto Jorma Tilander, Suomen Lakimiesliitto Veli-Matti Töyrylä, Suomen Ekonomiliitto SEFE Risto Kangas, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO Jukka Kauppala, Tekniikka ja Terveys KTN Ted Apter, Akavan opiskelijavaltuuskunta AOVA

Kulttuuripoliittisen ohjelman seurantaryhmä Puheenjohtaja: Susanna Tommila, Akavan Erityisalat Sihteeri: Kristiina Kokko, Akava Jäsenet: Maria Bäck, Suomen Ekonomiliitto SEFE Maarit Kaipiainen, Suomen Arkkitehtiliitto SAFA Yrjö Koskinen, Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset SMKJ Hannele Louhelainen, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ

Akavan opiskelijavaltuuskunta AOVA Puheenjohtaja: Ted Apter 1. varapuheenjohtaja: Tiina Lehto, 2. varapuheenjohtaja Tero Rinne Sihteeri: opiskelija-asiamies Elina Havu Agronomiliitto Noora Oikarainen, varalla Merja Määttä Akavan Erityisalat Mika Kesseli, varalla Riina Koivunen Akavan kirkolliset ammattiliitot Antti Rahikainen, Vesa Engström, varalla Anssi Pyykkönen Diakoniatyöntekijöiden Liitto Eeva Louhela, varalla Mari Lehtinen Driftingenjörsförbundet i Finland Kiia Kassila, varalla Mikaela Boijer Kirkon nuorisotyöntekijöiden liitto KNT Laura Aronen, varalla Johanna Kahila Luonnontieteiden akateemisten liitto Anna Mäkipää, varalla Salla Niemonen Metsänhoitajaliitto Laura Kakkonen, varalla Salla Rantanen Opetusalan Ammattijärjestö OAJ Risto-Matti Alanko, Anna-Kaisa Huotari, Anna Pitkäkoski, Julia Petäjä, Markus Ropponen, Petra Junno, Anna Tervo, varalla Mira Salminen, Jenni Moilanen Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia Enni Räisänen, varalla Antti Piispanen Suomen Arkkitehtiliitto Elina Tenho 15


Suomen Ekonomiliitto Tanja Hankia, Janne Lehtonen, Jouni Markkanen, Antti Johansson, Maija Räsänen, Sini Jokinen, varalla Daniel Lahti Suomen Eläinlääkäriliitto Eini Saaranen, varalla Maria Koskinen Suomen Farmasialiitto Antti Kukkonen, varalla Laura Saarelainen Suomen Hammaslääkäriliitto Katja Inhilä, varalla Antti Koskenranta Suomen Lakimiesliitto Matilda Merenmies, varalla Jenna Tirkkonen Suomen Lääkäriliitto Veli-Matti Isoviita, varalla Liisa Tarkkanen Suomen Psykologiliitto Teemu Pauha, Lauri Östman, varalla Lauri Östman, Ville Ritola Suomen Puheterapeuttiliitto Laura Mustonen, Heidi Eloranta, varalla Laura Vikkula, Anniina Saukkolin

Ansiomerkit ja stipendit Hopeinen ansiomerkki Ahopelto Johanna, KT, FT, YTL Suomen Ekonomiliitto SEFE Aikio Marjut, Sosiaalityöntekijä Talentia Alajoki-Nyholm Leena, erikoistoimintaterapeutti Akavan Erityisalat Anttila Ari, DI Tekniikan Akateemisten Liitto TEK Autere Minna, sovitteluohjaaja Talentia Autio Ulla, kauppatieteiden lisensiaatti, lehtori Suomen Ekonomiliitto SEFE Auvinen Timo, insinööri Uusi Insinööriliitto UIL Harmoinen Aimo, ylikemisti Luonnontieteiden Akateemisten Liitto LAL

Suomen Terveydenhoitajaliitto Tuukka Laaksovuori, varalla Anna Järvinen

Heiman Ritva, sosiaalityön johtaja Talentia

Tekniikan Akateemisten Liitto TEK Juuso Kuusisto, Jukka Koivisto, Sampo Saarenpää, Anna Keskinen, varalla Antti Hiekkanen

Helén Maarit, kokoelmapäällikkö Akavan Erityisalat

Terveystieteiden akateemiset johtajat ja asiantuntijat TAJA Eva Tilander, Sami Sundell

Herranen Merja, museonjohtaja Akavan Erityisalat Honkala Katriina, TTM, lehtori Opetusalan Ammattijärjestö OAJ

Tieteentekijöiden liitto Jani Koskela, varalla Mia Weckman

Hukkanen Arja, KTM SEFE, OAJ

Tradenomiliitto Elina Halkola, Jouni Korhonen, Jan Hoffman, Maija Räsänen, varalla Samu Kotilahti

Hukkanen Matti, projekti-insinööri Uusi Insinööriliitto UIL

Upseeriliitto Joonas Heikkeri, varalla Saska Pajunen Uusi Insinööriliitto Janne Juujärvi, Mika-Matti Ojala, Niklas Dahl, Mikko Tuomivirta, varalla Ulla-Maija Pasala Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut Heini Wiik, varalla Piritta Jokelainen Ympäristöasiantuntijoiden keskusliitto Miiro Jääskeläinen, varalla Tuula Pietinen, Kaisa Piirilä

Huovari Marja, tietotuotantopäällikkö Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut Isotalo Merja, FM, kulttuuriyrittäjä Akavan Erityisalat Jern Mikael, MMM, agronomi Agronomiliitto Jusko Tuula, metsänhoitaja Metsänhoitajaliitto Juupaluoma Jarmo, lehtori Opetusalan Ammattijärjestö OAJ Järvinen Tarmo, rakennusinsinööri KTK Tekniikan Asiantuntijat Koskinen Kimmo, DI Tekniikan Akateemisten Liitto TEK

16


Kotirinta Paula, luokanopettaja Opetusalan Ammattijärjestö OAJ

Saarikoski Sirkka, lehtori Opetusalan Ammattijärjestö OAJ

Kuparinen Eero, FT, dosentti Tieteentekijöiden Liitto

Saikkonen Pirjo, FK Luonnontieteiden Akateemisten Liitto LAL

Lahtimo Markus, FK Opetusalan Ammattijärjestö OAJ

Sarparanta-Olander Tiina, erikoislääkäri Suomen Lääkäriliitto

Lampinen Esko, MMM, agronomi Agronomiliitto

Satokangas Auli, KM Opetusalan Ammattijärjestö OAJ

Moilanen Kari, psykologi Suomen Psykologiliitto

Siltanen Pekka, psykologi Suomen Psykologiliitto

Nieminen Raimo, pääluottamusmies Talentia

Stavén Pekka, erikoislääkäri Suomen Lääkäriliitto

Nukari Helena, terveyskeskuslääkäri Suomen Lääkäriliitto

Suvanto Tapio, psykologi päätoiminen pääluottamusmies Suomen Psykologiliitto

Nurmi Jouko, OTK, VTM Suomen Lakimiesliitto Nyberg-Tuominen Sari, lastentarhanopettaja Opetusalan Ammattijärjestö OAJ Paappanen Esa, psykologi Suomen Psykologiliitto Parikka Päivi, MML, agronomi Agronomiliitto Paukkeri Mika, insinööri Uusi Insinööriliitto UIL Pehkonen Lea, psykologi Suomen Psykologiliitto PelkkikangasMarkku, DI Tekniikan Akateemisten Liitto TEK Pelttari Sirpa, EHS-asiantuntija Luonnontieteiden Akateemisten Liitto LAL Pesonen Jorma, lehtori Opetusalan Ammattijärjestö OAJ Pietilä Liisa, erikoislääkäri Suomen Lääkäriliitto Pihlaja Seppo, insinööri Uusi Insinööriliitto Pukkila Jari, rikoskemisti Luonnontieteiden Akateemisten Liitto LAL Päiviö Ritva, psykologi Suomen Psykologiliitto Riekkinen Jyrki, myyntipäällikkö Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset SMKJ Rihto Jorma, kulttuuritoimenjohtaja Akavan Erityisalat Saarela Janne, FM, suunnittelija Luonnontieteiden Akateemisten Liitto LAL

Söderholm Seppo, psykologi Suomen Psykologiliitto Tuohino Anita, ostopäällikkö Akavan Erityisalat Vainio Tapio, ATK-kouluttaja Opetusalan Ammattijärjestö OAJ Valtanen Paavo, opinto-ohjaaja Opetusalan Ammattijärjestö OAJ Virtanen Arto, terveyskeskuslääkäri Suomen Lääkäriliitto Yrjänäinen Kari, siltainsinööri Uusi Insinööriliitto UIL

Pronssinen ansiomerkki hopeisin lehvin Avela Risto, erikoislääkäri Suomen Lääkäriliitto Friman Eino, psykologi Suomen Psykologiliitto Halttunen-Vierimaa Leena, psykologi Suomen Psykologiliitto Heino-Mattila Jaana, psykologi Suomen Psykologiliitto Huhtamäki Antti, johtaja Agronomiliitto Hynninen Tuula, psykologi Suomen Psykologiliitto Ivaska Tero, terveyskeskuslääkäri Suomen Lääkäriliitto Jalava Kaija, psykologi Suomen Psykologiliitto Juntunen Marjo, HLL Suomen Hammaslääkäriliitto 17


Järvinen Reijo, insinööri Uusi Insinööriliitto

Salo Tapio, psykologi Suomen Psykologiliitto

Kangas Eija, insinööri, informaatioteknologia AMK Uusi Insinööriliitto UIL

Salomaa Pekka, psykologi Suomen Psykologiliitto

Kangas Jussi-Pekka, lehtori Opetusalan Ammattijärjestö OAJ

Sepponen Arto, insinööri Uusi Insinööriliitto UIL

Keränen Arto, kemisti Luonnontieteiden Akateemisten Liitto LAL Keski-Säntti Tuula, psykologi Suomen Psykologiliitto

Tahvanainen Pauli, yritysneuvoja KTK Tekniikan Asiantuntijat

Kilpeläinen Sampo, tekniikan insinööri YAMK KTK Tekniikan Asiantuntijat

Talikka Leena-Maija, FM, erityisasiantuntija Akavan Erityisalat

Kylliäinen Sirkku, MMM Agronomiliitto

Turpeinen Aune, sosiaalineuvos Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut

Lehmus Erkki, Majuri evp, koulutuspäällikkö Upseeriliitto

Turtiainen Ann-Marie, filosofian tohtori Terveystieteiden Akateemiset johtajat ja asiantuntijat

Leskinen Antero, terveyskeskuslääkäri Suomen Lääkäriliitto Litja Hannu, psykologi Suomen Psykologiliitto Lusa Jarmo, yhteiskuntatieteiden maisteri Talentia Martikainen Jaana, ETM Agronomiliitto Mikkola Jaakko, psykologi Suomen Psykologiliitto Mäkilä Timo, insinööri Uusi Insinööriliitto UIL Olander Elina, HLL Suomen Hammaslääkäriliitto Paavilainen Kaarina, MMM, agronomi Agronomiliitto Parkatti Tero, erikoistutkija Luonnontieteiden Akateemisten Liitto LAL Pääskylä Esko, herastuomari, FM Akavan Erityisalat Rasimus Jouni, ympäristötarkastaja Akavan Erityisalat Ruonala Anne, osastonjohtaja Akavan Erityisalat Räikkönen Jaakko, työsuojelupäällikkö KTK Tekniikan Asiantuntijat Saarentola Päivi, ETM Agronomiliitto Saarinen Ainokaisa, kehitysjohtaja YTY & Valmentajat

18

Sääskilahti Susanna, tutkija Akavan Erityisalat

Wallin Jyrki, MMM, agronomi Agronomiliitto Wasén Irmeli, erikoistoimintaterapeutti Akavan Erityisalat Valtari Heidi, agronomi Agronomiliitto Vesala Olli, terveyskeskuslääkäri Suomen Lääkäriliitto Viljanen Jussi, kemisti Luonnontieteiden Akateemisten Liitto LAL Åhlman Jouko, HLL Suomen Hammaslääkäriliitto

Pronssinen ansiomerkki Aaltonen Niko, tradenomi, asiakasvastaava Tradenomiliitto TRAL Anttila Seija, psykologi Suomen Psykologiliitto Arpiainen Pekka, toimistopäällikkö, KTM Suomen Ekonomiliitto SEFE Askonen Kari, terveyskeskuslääkäri Suomen Lääkäriliitto Chydenius Esa, psykologi Suomen Psykologiliitto Elo Hannu, HLL Suomen Hammaslääkäriliitto Falkenberg Marianna, amanuenssi Akavan Erityisalat


Federley Sari, terveyskeskuslääkäri Suomen Lääkäriliitto

Koponen Maija, lehtori, opinto-ohjaaja Opetusalan Ammattijärjestö OAJ

Gråsten-Salonen Hanna, vastaava koulukuraattori Talentia

La Mela Eija, terveyskeskuslääkäri Suomen Lääkäriliitto

Grönroos Peter, psykologi Suomen Psykologiliitto

Laine Simo, erikoislääkäri Suomen Lääkäriliitto

Gunell Marianne, tutkija Luonnontieteiden Akateemisten Liitto LAL

Leskinen Kari, myyntipäällikkö Luonnontieteiden Akateemisten Liitto LAL

Gylling Martin, psykologi Suomen Psykologiliitto

Martikainen Reijo, agronomi, MMM Agronomiliitto

Haggren Karoliina, THM, johtava ylihoitaja Terveystieteiden Akateemiset johtajat ja asiantuntijat

Meriniemi Tuomas, tekniikan ylioppilas Tekniikan Akateemisten Liitto TEK

Hernesniemi Riitta, HLL Suomen Hammaslääkäriliitto Herva Anna-Maija, HLL Suomen Hammaslääkäriliitto Hietala Mailis, HLL Suomen Hammaslääkäriliitto Hookana Heli, kauppatieteiden tohtori Suomen Ekonomiliitto SEFE Häkli Liisa, psykologi Suomen Psykologiliitto Hämäläinen Jarmo, metsänhoitaja Metsänhoitajaliitto

Moilanen Rauno, psykologi Suomen Psykologiliitto Moisio Simo, MMM, eMBA Agronomiliitto Niskala Esko, rakennuttajavalvoja KTK Tekniikan Asiantuntijat Ojala Virpi, lehtori Opetusalan Ammattijärjestö OAJ Parikka Outi, agronomi, MMM Agronomiliitto Pikkupeura Jaana, erikoislääkäri Suomen Lääkäriliitto

Hämäläinen Jyrki, suunnittelija Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut

Pirkkalainen Riikka, europarlamentaarikon kotimaan avustaja Luonnontieteiden Akateemisten Liitto LAL

Ihanus Eveliina, tuoteryhmäpäällikkö Luonnontieteiden Akateemisten Liitto LAL

Pohtola Ilkka, Tradenomi, kehityspäällikkö Tradenomiliitto TRAL

Isolehto Heli, museonjohtaja Akavan Erityisalat

Puhakka Jaana, terveyskeskuslääkäri Suomen Lääkäriliitto

Jakosuo Katri, MMT Agronomiliitto

Reponen Kaija, kirjastonhoitaja Akavan Erityisalat

Johansson Rauli, ekonomi Suomen Ekonomiliitto SEFE

Rytky Tiina, tradenomi, tiedottaja Tradenomiliitto TRAL

Järveläinen Jarmo, insinööri Uusi Insinööriliitto UIL

Salminen Janne, insinööri AMK Uusi Insinööriliitto UIL

Kailanto Sanna, erikoistutkija Luonnontieteiden Akateemisten Liitto LAL

Salmio Johanna, terveyskeskuslääkäri Suomen Lääkäriliitto

Kantanen Anne-Mari, erikoislääkäri Suomen Lääkäriliitto

Salovaara Riitta-Leena, MMM Agronomiliitto

Kataja Mirja, psykologi Suomen Psykologiliitto

Sauramäki Jyrki, tuotepäällikkö Uusi Insinööriliitto UIL

Kenttä Eija, erikoistutkija Luonnontieteiden Akateemisten Liitto LAL

Sironen Hannu, palvelukoordinaattori YTY & Valmentajat

Kivelä Annemari, tradenomi, koordinaattori Tradenomiliitto TRAL

Tallila Tuija, erikoislääkäri Suomen Lääkäriliitto 19


Töyräs Timo, osastonjohtaja Akavan Erityisalat Uunila Riitta, HLL Suomen Hammaslääkäriliitto Venäläinen Eero, MMM Agronomiliitto Virkki Virve, psykologi Suomen Psykologiliitto Vuolo Pekka, FM Opetusalan Ammattijärjestö OAJ

Pohjola-stipendi Moisio Johanna, YTM, HuK Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut

Akavan opiskelijastipendit Alanko Risto-Matti, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ Haapsaari Mika, Tradenomiliitto TRAL Hanhela Saara, Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut Hoffman Jan, Tradenomiliitto TRAL Huotari Anna-Kaisa, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ Johansson Antti, Suomen Ekonomiliitto SEFE Lehto-Lundén Tiina, Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia Lehtonen Janne, Suomen Ekonomiliitto SEFE Markkanen Jouni, Suomen Ekonomiliitto SEFE Mäkipää Anna, Luonnontieteiden Akateemisten Liitto LAL Rinne Tero, Uusi Insinööriliitto UIL Tuomivirta Mikko, Uusi Insinööriliitto UIL Vanhoja Olli, Uusi Insinööriliitto UIL

Akavan antamat lausunnot 1.2.2012 Sosiaali- ja terveysministeriö Työeläkejärjestelmäkilpailun toimivuus (PSKJ:n yhteinen lausunto) 13.2.2012 Ulkoasiainministeriö EN; uudistettu Euroopan sosiaalinen peruskirja; Suomen seitsemäs määräaikaisraportti (PSKJ:n yhteinen lausunto) 27.2.2012 Opetus- ja kulttuuriministeriö Komission ehdotus ammattipätevyysdirektiivin muuttamiseksi; lausuntopyyntö 24.2.2012 mennessä 2.3.2012 Valtiovarainministeriö HE laiksi yleisradioverosta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 12.3.2012 Opetus- ja kulttuuriministeriö Tekijänoikeustoimikunnan mietintö – Ratkaisuja digiajan haasteisiin; lausuntopyyntö 12.3.2012 mennessä 30.3.2012 Sosiaali- ja terveysministeriö HE suuronnettomuuksien torjunnasta teollisuudessa tehdyn ILO:n yleissopimuksen hyväksymisestä (PSKJ:n yhteinen lausunto) 3.4.2012 Valtiovarainministeriö Kunnallishallinnon rakenne –työryhmän selvitys sekä kuntauudistukseen liittyvät muut uudistukset 5.4.2012 Työ- ja elinkeinoministeriö HE laeiksi alueiden kehittämisestä annetun lain 27 §:n muuttamisesta ja rakennerahastolain eräiden säännösten kumoamisesta (HE ulkomaalaisten yritysostojen seurannasta) 11.4.2012 Opetus- ja kulttuuriministeriö Ehdotus yliopistoista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta ja opetus- ja kulttuuriministeriön asetukseksi yliopistojen perusrahoituksen kriteereistä 13.4.2012 Ympäristöministeriö Luonnos Suomen luonnon monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön strategiaksi 2012 – 2020; Akava toimittanut Suomen Lääkäriliiton lausunnon ja Suomen Psykologiliiton kannanoton 25.4.2012 Finanssivalvonta Finanssivalvonnan kannanotto koskien työeläkevakuutusyhtiöiden luotettavaa hallintoa 27.4.2012 Sosiaali- ja terveysministeriö Työsuojeluvalvonnan resurssiselvitys 27.4.2012 Valtiovarainministeriö Luonnos HE Eduskunnalle laiksi verotusta koskevasta ennakkopäätösvalituksesta sekä eräistä muista verotusmenettelyä ja muutoksenhakua koskevista muutoksista

20


4.5.2012 Ulkoasiainministeriö Kansainvälinen julkisten hankintojen instrumentti 8.5.2012 Oikeusministeriö Luonnos oikeusministeriön vastaukseksi komission konsultaatioon EU:n yhtiöoikeuden tulevaisuudesta 9.5.2012 Verohallinto Verotuksen oikaisulautakunnan perustamisprojektin loppuraportti 15.5.2012 Tietosuojavaltuutetun toimisto Ohjaus terveydentilatietojen käsittelystä työelämässä 15.5.2012 Liikenne- ja viestintäministeriö HE Eduskunnalle laiksi eräiden radiotaajuuksien huutokaupoista annetun lain muuttamisesta 24.5.2012 Opetus- ja kulttuuriministeriö Oikeustieteellisen alan koulutusvastuu Itä-Suomen yliopistolle (pyyntöä ei ole osoitettu Akavalle) 8.6.2012 Verohallinto Luonnos Verohallinnon ohjeeksi ”Työnantajan tuki yrittäjäksi ryhtyvälle työntekijälle” 18.6.2012 Työ- ja elinkeinoministeriö ILO:lle vuonna 2012 annettavat raportit ratifioitujen yleissopimusten soveltamisesta 20.6.2012 Sosiaali- ja terveysministeriö Luonnos Solvenssi II –direktiivin kansallinen voimaansaattaminen HE laeiksi vakuutusyhtiölain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta (PSKJ:n yhteinen lausunto) 20.6.2012 Sosiaali- ja terveysministeriö Luonnos laiksi ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta ja iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (pyyntöä ei ole osoitettu Akavalle) 20.6.2012 Työ- ja elinkeinoministeriö Arviomuistio kuitinantovelvollisuudesta käteiskaupassa harmaan talouden torjumiseksi 29.6.2012 Työ- ja elinkeinoministeriö Luonnos HE työttömyysturvalain muuttamisesta 29.6.2012 Ympäristöministeriö Ehdotus kestävän kulutuksen ja tuotannon ohjelman uudistamiseksi 1.8.2012 Valtiovarainministeriö Tuloverolain 73 §:n muuttaminen (verosta vapaa kilometrikorvaus) 6.8.2012 Valtiovarainministeriö Tuloverolain 54 d ja 96 a §:n muuttamisesta (eläkevakuutusten ja ps-sopimusten maksujen vähennyskelpoisuus)

10.8.2012 Sosiaali- ja terveysministeriö HE eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta 14.8.2012 Valtiovarainministeriö Indeksiehdon käytön rajoittamisesta annetun lain voimassaoloajan mahdollinen jatkaminen 17.8.2012 Sosiaali- ja terveysministeriö Luonnos valtioneuvoston asetukseksi hyvän työterveyshuoltokäytännön periaatteista, työterveyshuollon sisällöstä sekä ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden koulutuksesta ja siihen liittyvästä muistioluonnoksesta 17.8.2012 Työ- ja elinkeinoministeriö Luonnos HE laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta 28.8.2012 Opetus- ja kulttuuriministeriö Euroopan komission ehdotus direktiiviksi tekijänoikeuksien ja lähioikeuksien kollektiivisesta hallinnoinnista ja musiikkiteosten raja ylittävän verkkokäytön lisensioinnista yhteismarkkinoilla 30.8.2012 Sosiaali- ja terveysministeriö HE laiksi naisten ja miesten välisestä tasaarvosta annetun lain muuttamisesta 31.8.2012 Opetus- ja kulttuuriministeriö Toiminnallista ruotsia – lähtökohtia ruotsin opetuksen kehittämiseksi toisena kotimaisena kielenä 3.9.2012 Opetus- ja kulttuuriministeriö Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen perustaminen 7.9.2012 Oikeusministeriö Vuonna 2010 annetun järkevää sääntelyä koskevan tiedonannon jatkotoimet; sidosryhmien kuuleminen Euroopan unionissa 10.9.2012 Ympäristöministeriö Kansallisen vaarallisia kemikaaleja koskevan ohjelman väliarviointia ja tarkastamista koskeva ehdotus 8.10.2012 Valtiovarainministeriö Aluehallintouudistuksen toimeenpano ja toteutuminen, työryhmän raportti eduskunnalle annettavaa selontekoa varten (PSKJ:n yhteinen lausunto) 10.10.2012 Työ- ja elinkeinoministeriö HE eduskunnalle kilpailulain muuttamiseksi päivittäistavarakaupan osalta 24.10.2012 Opetus- ja kulttuuriministeriö HE laeiksi ammattikorkeakoululain sekä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 26 ja 48 §:n muuttamisesta

8.8.2012 Sosiaali- ja terveysministeriö Vuoden 2014 indeksitarkistuksen aikaistaminen

29.10.2012 Sosiaali- ja terveysministeriö Sosiaalihuollon lainsäädännön uudistamistyöryhmän loppuraportti

8.8.2012 Valtiovarainministeriö HE eduskunnalle laiksi varainsiirtoverolain muuttamiseksi

2.11.2012 Valtiovarainministeriö Luonnos HE eduskunnalle Finanssi21


valvonnasta annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta 13.11.2012 Valtioneuvoston kanslia Tutkimuslaitokset ja rahoitus – ehdotus kokonaisuudistukseksi 19.11.2012 Ulkoasiainministeriö EN; Uudistettu Euroopan sosiaalinen peruskirja, Suomen kahdeksas määräaikaisraportti (PSKJ:n yhteinen lausunto) 20.11.2012 Valtiovarainministeriö Luonnos HE laiksi tutkimus- ja kehittämistoiminnan väliaikaisesta lisävähennyksestä 23.11.2012 Sosiaali- ja terveysministeriö Solmu IV –työryhmän ehdotus ja loppuraportti ”Asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön tarkistamista selvittäneen työryhmän raportti” (PSKJ:n yhteinen lausunto) 4.12.2012 Puolustusministeriö Puolustusvoimauudistukseen liittyvät säädösmuutokset; työryhmän mietintö 4.12.2012 Työ- ja elinkeinoministeriö ILO:lle vuonna 2013 annettavat raportit ratifioimattomista yleissopimuksista, yleissopimus nro 131 (vähimmäispalkkojen määrääminen) ja siihen liittyvä suositus nro 135 (PSKJ:n yhteinen lausunto) 13.12.2012 Ulkoasiainministeriö Suomen pysyvä edustusto Genevessä; suurlähettiläs Päivi Kairamo-Hellan strateginen suunnitelma (PSKJ:n yhteinen lausunto)

22


23


AKAVA Rautatiel채isenkatu 6 00520 Helsinki puh. 020 7489 400 faksi 09 142 595 www.akava.fi 36

24

Akava vuosikertomus 2012  
Akava vuosikertomus 2012  

Akavan toimintakertomus vuodelta 2012, hyväksytty kevätliittokokouksessa 2013