Page 1

EXTRACTE DELS ACODS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 11 DE JUNY, ADAPTAT A LA LLEI ORGÀNICA 15/1999, DE 13 DE DESEMBRE, DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL (LOPD) 1.- APROVAR L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 28 DE MAIG DEL 2014 2.- INFORMACIONS DE LA PRESIDÈNCIA No n’hi ha. 3.- INFORMACIONS DE LES REGIDORIES No n’hi ha. REGIDORIA D’OBRES I SERVEIS VIARIS 4.- APROVAR LA MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS PEL MANTENIMENT D’UNA PART DELS PARCS I JARDINS DEL MUNICIPI DE CUBELLES (ZONA B), AMB L’EMPRESA FUNDACIÓ PRIVADA SANTA TERESA DE EL VENDRELL REGIDORIA D’ESPORTS 5.- APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ EXERCICI 2013 DE L’ENTITAT ESPORTIVA CLUB CICLISTA CUBELLES. REGIDORIA DE CULTURA I SOCIETAT 6.- APROVAR LA JUSTIFICACIÓ I PAGAMENT DE LA SUBVENCIÓ EN L’ÀMBIT DE CULTURA AL GRUP D’ESTUDIS CUBELLENCS AMICS DEL CASTELL PER A L’ANY 2013. REGIDORIA D’URBANISME 7.- APROVAR EL PROJECTE DE L’ESTUDI D’EROSIONABILITAT DEL RIU FOIX AL TERME MUNICIPAL DE CUBELLES. 8.- APROVAR L’ATORGAMENT DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES 8.1.- APROVAR L’ATORGAMENT DE LLICÈNCIA URBANÍSTICA D’OBRA MAJOR AMB EXPEDIENT NÚM. 017/2014. 9.- ALTRES TEMES 9.1.- APROVAR EL CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT DE 19 CADIRES PER ALS TREBALLADORS DE L’AJUNTAMENT DE CUBELLES I MOBILIARI PER DIFERENTS DEPARTAMENTS, AMB L’EMPRESA F. VIDAL S.A.

1


9.2.- APROVAR LES BASES DE LA CONVOCATÒRIA D’AJUTS DE MENJADOR A LES LLARS D’INFANTS MUNICIPALS CORRESPONENTS AL SUPORT AL SERVEI DE MENJADOR DE LES ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS PER A L’ ANY 2014. CURS 2014-2015 9.3.- APROVAR LA PROPOSTA DE PREUS PÚBLICS PER A LA SAMARRETA D’ADULT CHARLIE RIVEL. 9.4.- APROVAR EL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS I DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE HA DE REGIR L’ADJUDICACIÓ MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT I TRAMITACIÓ ORDINÀRIA, DEL CONTRACTE DE SERVEIS PEL MANTENIMENT DELS BACTERIOSTÀTICS, UNITATS SANITÀRIES I CATIFES PER LES DIFERENTS INSTAL·LACIONS I DEPENDÈNCIES MUNICIPALS 9.5.- APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ EXERCICI 2013 DE L’ENTITAT ESPORTIVA CLUB ESPORTIU CUBELLES. 9.6.- APROVAR L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE PRODUCTES DE NETEJA PER LES DIFERENTS INSTAL·LACIONS I DEPENDÈNCIES MUNICIPALS. 9.7.- APROVAR L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE D’OBRES PER A L’EXECUCIÓ DE LES OBRES DEL CENTRE D’INFORMACIÓ I ASSESSORAMENT PER A DONES DE CUBELLES. 9.8.- APROVAR L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE D’EXECUCIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE EXECUTIU D’ESTALVI ENERGÈTIC DE LA INSTAL·LACIÓ D’ENLLUMENAT PÚBLIC ALS BARRIS DE MAS TRADER II, EIXAMPLE, BARDAJÍ I CASC ANTIC DE CUBELLES. 10.- PRECS I PREGUNTES No n’hi ha.

2

Acords JGL 11-06-2014  
Acords JGL 11-06-2014  
Advertisement