Page 1

EDICTE En data 8 de febrer de 2018 s’aprova la resolució de la regidoria de RRHH per la qual es declara la relació definitiva d’aspirants admesos i exclosos a les proves selectives que regiran la creació, mitjançant concurs-oposició, d’una borsa de treball d’arquitecte tècnic com a personal interí de l’Ajuntament de Cubelles que tot seguit es fa públic: “RESOLUCIÓ DE LA REGIDORIA DE RRHH NÚM. 39 / 2018 Atès que per Decret de l’Alcaldia núm. 146/2017, de 9 de juliol, modificat pels decrets d´Alcaldia núm. 315/2015, de 19 d’octubre; 363/2016, de 18 de juliol; 82/2017, de 14 de març; 83/2017, de 15 de març i 181/2017, de 13 d’abril, s’efectuen delegacions específiques d’atribucions de gestió i resolució a favor dels regidors i regidores de les regidories corresponents. Atès que per acord de la Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 10 d’octubre de 2017 es van aprovar les bases que regiran la creació, mitjançant concurs d’una borsa de treball de personal interí en la categoria d’arquitecte tècnic de l’Ajuntament de Cubelles. Atès que les bases íntegres de la convocatòria han estat publicades al “Butlletí Oficial de la Província de Barcelona” de data 31 d’octubre de 2017 CVE-núm. de registre: 022017020351. Atès que l’anunci de la convocatòria ha estat publicat al DOGC núm. 7492 de data 10 de novembre de 2017. Atès que la relació provisional d’admesos i exclosos, la convocatòria a la primera prova i la composició del tribunal han estat publicada al “Butlletí Oficial de la Província de Barcelona” de data 9 de gener de 2018 CVE-núm. de registre: CVE 2018000070. Atès que una esmena a la relació provisional d’admesos i exclosos ha estat publicada en al “Butlletí Oficial de la Província de Barcelona” de data 26 de gener de 2018 CVE-núm. de registre: 2018002352.


Atès que la resolució 25/2018 de data 26 de gener de 2018 fa pública la relació definitiva d’aspirants d’admesos i exclosos al procés selectiu per a la creació d’una borsa de treball d’arquitecte tècnic. Atès que l’aspirant amb DNI 44419701P presenta mitjançant instància 2018/1526 de data 30 de gener de 2018 una esmena a la seva exclusió del procés selectiu en relació a la resolució d’esmenes núm. 10/2018 de data 12 de gener de 2018. Vist allò que diu l’article 55 i ss. del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic. Vist allò que diu l’article 21.1 g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. Atès que dins el període reglamentari han tingut entrada en el registre general d’aquest ajuntament les següents sol·licituds per prendre part en aquest procediment: ID 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

DNI ...0230H ...8013T ...6103V ...8461W ...6099P ...4614Q ...7580T ...8385T ...4917B ...1145D ...9777V ...9701P ...5611V ...0352C

REGISTRE 2017/13840 2017/14624 2017/14333 2017/13948 2017/15185 2017/14317 2017/14293 2017/14306 2017/14510 2017/14370 2017/14206 2017/14829 2017/14442 2017/14496

CATALÀ APTE/A APTE/A APTE/A APTE/A APTE/A APTE/A APTE/A APTE/A APTE/A APTE/A APTE/A APTE/A APTE/A APTE/A

APTE/A Declara poder acreditar coneixements de la llengua catalana nivell C NO APTE/A Declara NO poder acreditar coneixements de la llengua catalana nivell C


HE RESOLT: Primer.- Declarar admeses les persones aspirants següents: ID 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

DNI ...8013T ...6103V ...8461W ...6099P ...4614Q ...7580T ...8385T ...4917B ...1145D ...9777V ...9701P ...5611V ...0352C

REGISTRE 2017/14624 2017/14333 2017/13948 2017/15185 2017/14317 2017/14293 2017/14306 2017/14510 2017/14370 2017/14206 2018/1526 2017/14442 2017/14496

CATALÀ APTE/A APTE/A APTE/A APTE/A APTE/A APTE/A APTE/A APTE/A APTE/A APTE/A APTE/A APTE/A APTE/A

APTE/A Declara poder acreditar coneixements de la llengua catalana nivell C NO APTE/A Declara NO poder acreditar coneixements de la llengua catalana nivell C

Segon.- Exposar la present resolució al e-tauler de la corporació i a la pàgina web municipal www.cubelles.cat”. L’alcaldessa,

En dono fe, La secretària general

CPISR-1 C Rosa Montserrat Fonoll Ventura

Signat digitalment per CPISR-1 C Rosa Montserrat Fonoll Ventura Data: 2018.02.13 14:45:20 +01'00'

Signat electrònicament per :CPISR-1 C Carme López-Feliu i Font Data :2018.02.13 14:23:07 CET

EDICTE DEFINITIU BT ARQUITECTE TECNIC  
EDICTE DEFINITIU BT ARQUITECTE TECNIC  
Advertisement