Page 1

CONCERTACIÓ D’UNA OPERACIÓ DE PRÉSTEC A LLARG TERMINI EN EL MARC DEL PROGRAMA DE CRÈDIT LOCAL DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, PER FINANÇAR INVERSIONS PREVISTES AL PRESSUPOST 2018 En el pressupost format per a l’exercici 2018 es preveuen determinades actuacions d’inversió per un import total de 4.350.824,07€ La Diputació de Barcelona disposa d’un Programa de Crèdit Local (PCL) que té per objectiu reduir els costos financers dels préstecs dels municipis destinats a noves inversions, aquest objectiu s’aconsegueix a través de la negociació conjunta dels préstecs sol·licitats pels diversos Ajuntaments i EMD de la província davant una entitat de crèdit, amb la qual cosa s’obté una línia de préstecs per a inversions a un tipus preferencial, i també subvencionant el tipus d’interès, subvenció que ve determinada pel valor actualitzat del cost financer del préstec que determini la Junta de Govern, que es lliura un mes després de la signatura del préstec i que s’ha de destinar obligatòriament a l’amortització anticipada del préstec. En el pressupost per a l’exercici 2018 es va preveure com a font de finançament de determinades inversions la concertació d’un préstec a llarg termini dins aquest programa del PCL per un total de 2.422.475,68€, i el finançament addicional de 290.625,60€ mitjançant crèdit d’entitat financera. D’acord amb la darrera resolució de la SGPFT de 6/07/18, la previsió del PCL per Cubelles s’ha modificat havent-se incrementat l’import de préstec màxim tramitable per a l’obtenció de subvenció, i que ens indiquen que poden sol·licitar-se pel PCL la totalitat del finançament necessari, essent l’import de la subvenció teòrica màxima tramitable de 91.674,45€ actualment, no obstant els imports són variables en funció de les resolucions de prudència financera i l’import definitiu serà el vigent en el mes d’aprovació per part de la Junta de la Diputació. En data 12 de juliol de 2018 es tramet a la Diputació de Barcelona la sol·licitud de concessió de préstec per l’import total del finançament segons pressupost de 2018 de 2.713.101,28€ i de subvenció del tipus d’interès, en el Programa de crèdit local, adjuntant tota la documentació per a l’anàlisi de l’operació, requerida per aquest programa i per l’entitat financera. Per part del Servei de Programació es proposarà a la Junta de Govern de la Diputació una subvenció per l’import màxim tramitable d’acord amb la Resolució de la SGPFT en el moment de la tramitació, que s’haurà de destinar a l’amortització anticipada de capital, Atès que l’import del préstec a sol·licitar supera el 10% dels recursos de caràcter ordinari prevists en el pressupost 2018 i, en conseqüència, l’òrgan competent per a l’aprovació efectiva de l’operació de crèdit que ara es sol·licita, és el Ple municipal, Vist l’informe favorable de la Intervenció municipal núm. 27/2018, de 13 de juliol. Atès que per Decret de l’Alcaldia núm.146/2015, es va delegar a la Regidoria d’Hisenda, la competència relativa a la preparació dels expedients de crèdits i operacions de tresoreria. Per tot l’exposat,

1


PROPOSO al Ple l’adopció de l’acord següent: Primer.- Aprovar la concertació de l’operació de crèdit a llarg termini amb l’entitat Banco de Sabadell, SA en el marc del Programa de crèdit local de la Diputació de Barcelona, per l’ import de 2.713.101,28€, d’acord amb el finançament previst per a les despeses d’inversió en el pressupost de 2018, supeditada a l’efectiva aprovació per part de l’entitat financera. Les condicions financeres de l’operació del préstec seran les següents: Entitat Financera: Banco de Sabadell, SA Tipus d’interès: Euríbor a 3 mesos + diferencial sota els criteris de prudència financera -11% de dit diferencial en el moment de la concessió del préstec, Termini màxim incloent la carència: 10 anys Termini de carència: 1 any Termini disponibilitat:1 any. S’entén per un any 3 trimestres naturals més fracció de trimestre. En tot cas la primera disponibilitat del préstec coincidirà amb el moment de la seva signatura i serà com a mínim igual a l’import de la subvenció de la Diputació. Sense comissions ni despeses de cap mena Amortització: trimestral en la forma habitual de l’entitat financera (s. francès) Períodes de liquidació d’interessos: trimestrals Segon.-Determinar que, en el cas que finalment no sigui possible l’execució de totes les inversions previstes amb aquest finançament en el pressupost inicial, es sol·liciti mitjançant instància al Servei de Programació, únicament la part de l’endeutament necessari, segons tramitació indicada pel Servei de Programació. Tercer.- Aprovar el model de minuta de préstec tipus entre l’entitat bancària i l’Ajuntament, establert en el Programa de Crèdit Local, s’adjunta en l’annex1. Quart.- Aprovar la signatura del conveni regulador de la subvenció entre l’Ajuntament i la Diputació de Barcelona, segons el redactat tipus que s’adjunta com a annex2 i acceptar l’import de la subvenció a concedir per la Junta de Govern de la Diputació Cinquè.- Determinar que la primera disposició del préstec, serà igual a l’import de la subvenció i es realitzarà amb l’ingrés de la mateixa, i es destinarà en el seu import íntegre, a la reducció del principal del préstec concedit, tal i com s’estableix en les estipulacions del conveni a signar. Sisè.- Facultar a l’Alcaldessa per a la signatura del préstec i del conveni regulador de la subvenció. Setè.- Comunicar l’aprovació i formalització del préstec a l’organisme que té delegada la tutela financera dels ens locals, Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor de la Generalitat de Catalunya i a la Central de Información de Riesgos de EELL del Ministeri d’Hisenda i Funció Pública. El Regidor d’Hisenda Signat digitalment CPISR-1 C per CPISR-1 C Raül Raül Mudarra Mudarra Carmona Data: 2018.07.13 Carmona 14:55:23 +02'00'

2


Informe d’Intervenció 27/2018 Hisenda Local Ajuntament de Cubelles

INFORME DE LA INTERVENCIÓ MUNICIPAL 27/2018 Número: Destinataris: Ple Assumpte: Sol·licitud d’operació de crèdit a llarg termini per a finançar inversions al pressupost 2018 Data inici: 12/07/2018

DOCUMENTACIÓ EXPEDIENT x

x x x

x x x

Decret d’Alcaldia número 417/2018, de 10 de juliol, relatiu a l’aprovació del conveni tipus de la subvenció entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Cubelles per la subvenció amb càrrec al programa de crèdit local per subsidiar el tipus d’interès dels préstecs contractats per al finançament d’inversions. Autorització per sol·licitar l’informe a la CIR per part del Banc de Sabadell. Annex d’inversions del pressupost 2018. Sol·licitud del préstec a través del programa de crèdit local el 12 de juliol de 2018, que inclou informe d’Intervenció sobre les dades econòmiques de pressupostos i liquidacions enviat al Banc Sabadell per tal d’aprovar l’operació de préstec en el marc dels programa de crèdit local de la Diputació de Barcelona (PCL, en el successiu). Càlculs dels ratis pel préstec en tramitació facilitats per la Tresoreria municipal. Esborrany annex per la proposta de préstec i esborrany per la proposta de conveni per subsidiar el tipus d’interès facilitats per la Diputació de Barcelona. Altra documentació relativa a la tramitació del present expedient.

LEGISLACIÓ x x

x

x

Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL, en el successiu). Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic pel que es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (LCSP, en el successiu). Nota informativa sobre el règim de tutela financera dels ens locals per a l’exercici 2018 emesa per la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor, Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, de la Generalitat de Catalunya (nota de tutela, en el successiu). Bases d’Execució de Pressupost vigents (BEP, en el successiu).

Página 1


Informe d’Intervenció 27/2018 Hisenda Local Ajuntament de Cubelles

ANTECEDENTS En el pressupost per a l’exercici 2018 es preveu la concertació d’operacions financeres per un import total de 2.888.101,28€, destinades a finançar les inversions que hi són previstes tal com queda reflectit en l’annex d’inversions del pressupost que s’annexa a aquest informe. Es projecten tres operacions de crèdit, una primera per import de 175.000,00€ a concertar a través del programa de crèdit “Caixa Crèdit” de la Diputació de Barcelona, una segona per import de 2.422.475,68€ a concertar a través del programa de crèdit “Crèdit Local” també de la Diputació de Barcelona, i una tercera per import de 290.625,60€ a concertar directament amb una entitat financera. Pel que fa la primera operació per import de 175.000,00€ que es concerta pel mecanisme de “Caixa Crèdit”, consta aprovació per Decret d’Alcaldia número 424/2018, de 12 de juliol. Pel que fa la segona i la tercera operació finalment des de la Diputació de Barcelona ens han informat que podíem tramitar el muntant total, 2.713.101,28€, a través del programa de crèdit “Crèdit Local” que gaudeix d’unes condicions molt més beneficioses que acudir al crèdit directe amb qualsevol entitat financera. En aquest sentit el present expedient recull el total de les dues operacions abans esmentades, per imports de 2.422.475,68€ i 290.625,60€ que consten per separat en l’annex d’inversions aprovat en el pressupost de 2018.

CONSIDERACIONS D’acord amb l’article 48 del TRLHL totes les entitats locals poden concertar operacions de crèdit, entre elles les de llarg termini. No obstant, hauran d’atendre als principis de prudència financera1, entesa tal com el conjunt de condicions que han de complir les operacions financeres per minimitzar el seu risc i cost. En aquest sentit està previst la tramitació d’un conveni amb la Diputació de Barcelona a mode de subvenció dels interessos del préstec a concertar. D’acord amb l’article 49 es podrà acudir al crèdit públic i privat pel finançament de les seves inversions com és el cas. En aquest sentit es detalla l’operació financera a concertar quines inversions del pressupost 2018 finança: ORG PRO ECO DESCRIPCIÓ INFORMATICA 13 491 62600 EQUIPS PER PROCESSOS D'INFORMACIÓ 13 491 64100 APLICACIONS INFORMATIQUES COMUNICACIÓ 22 491 62514 MATERIAL DE COMUNICACIO PANTALLES INFORMATIVES. EQUIPS PER A PROCESSOS 22 491 62608 D'INFORMACIÓ. 22 491 63301 RENOVACIO TECNICA RADIO CUBELLES 22 491 64004 PATENTS I MARQUES

PPT 2018

PCL

116.000,00 70.000,00

116.000,00 56.000,00

27.417,00

27.417,00

88.000,00

88.000,00

5.000,00 1.000,00

5.000,00 1.000,00

1

Es compleixen els principis de prudència financera i en aquest sentit ho recullen les dades facilitades per la Tresoreria municipal, i a més a més, l’operació es troba dintre del mecanisme “Crèdit Local”. Página 2


Informe d’Intervenció 27/2018 Hisenda Local Ajuntament de Cubelles

ASSEGURANCES I COMPRES 24 920 62502 MOBILIARI I EQUIPS D'OFICINA URBANISME I PLANEJAMENT 30 151 60021 ADQUISICIÓ DE TERRENYS I EXPROPIACIONS 30 1532 61900 OBRES PASSEIG MARÍTIM 30 3321 62234 BIBLIOTECA PLANEJAMENT 32 151 64007 REDACCIÓ DE PROJECTES MEDI AMBIENT 40 1621 62508 CONTENIDORS 40 1722 60937 ADEQUACIO PAISSAT.I AMBIENTAL RIU FOIX 40 1722 61006 ADEQUACIO SOLARS MUNICIPALS 40 1722 61007 ZONES VERDES ESPAI PUBLIC, VIA PÚBLICA I BRIGADA 41 323 62200 EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS 41 334 62200 EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS 41 338 62302 ESCENARIS, CADIRES, CARPES I ALTRES ELEMENTS 41 341 62200 EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS 41 920 62200 EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS 41 933 62200 EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS 41 1532 61900 ARRANJAMENT VIA PUBLICA 41 1532 61922 COMPLIMENT PLA ACCESSIBILITAT VIA PUBLICA 41 1532 62002 SENYALITZACIO DE CARRERS 41 1532 62307 UTILS BRIGADA 41 1532 62311 MOBILIARI URBA 41 1532 62502 ADQUISICIO D'EQUIPAMENTS NAU OBRES I SERVEIS SERVEI MUNICIPAL NETEJA EDIFICIS 44 920 62307 UTILLATGE SERVEI DE NETEJA ESPAI PUBLIC, INFRAESTRUCTURES I SERVEIS AMPLIACIO CAPACITAT ESTACIO BOMBAMENT PPAL 45 160 60901 AIGUES RESIDUALS 45 160 60135 OBRES XARXA PLUVIALS SEGURETAT CIUTADANA 50 132 62300 MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE 50 132 62301 SENYALITZACIO HORITZONTAL I VERTICAL SANITAT 51 164 62211 OBRES CEMENTIRI 51 311 62300 MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE 51 1722 62309 INSTAL·LACIONS PLATGES PATRIMONI LOCAL 62 336 62500 MUSEITZACIÓ SAFAREIGS CULTURA 70 333 62503 MOBILIARI MUSEU 70 334 62502 MOBILIARI I EQUIPS D'OFICINA CSIDE I BIBLIOTECA ENSENYAMENT 71 337 62300 MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE ESPORTS 80 342 62202 MILLORES INSTAL.LACIONS ESPORTIVES 80 342 62510 MOBILIARI I ELEMENTS ESPORTIUS TOTAL

6.000,00

6.000,00

83.013,29 481.782,21 711.936,57

83.013,29 481.782,21 436.936,57

70.000,00

70.000,00

3.000,00 15.000,00 30.000,00 250.000,00

3.000,00 15.000,00 30.000,00 200.000,00

15.000,00 10.000,00 25.240,75 5.000,00 10.000,00 130.000,00 379.759,25 100.000,00 40.000,00 5.300,00 30.000,00 5.000,00

15.000,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00 10.000,00 130.000,00 230.000,00 100.000,00 40.000,00 4.145,96 30.000,00 5.000,00

9.900,00

9.900,00

347.875,00

260.906,25

21.000,00

21.000,00

5.000,00 4.000,00

5.000,00 4.000,00

70.000,00 5.000,00 30.000,00

70.000,00 5.000,00 30.000,00

15.000,00

15.000,00

5.000,00 1.000,00

5.000,00 1.000,00

5.000,00

5.000,00

227.500,00 2.500,00

77.500,00 500,00

3.462.224,07

2.713.101,28

Página 3


Informe d’Intervenció 27/2018 Hisenda Local Ajuntament de Cubelles

El pressupost de l’exercici es troba aprovat definitivament pel Plenari municipal el 3 d’abril de 2018, d’acord amb allò que regula l’article 50 del TRLRHL. D’acord amb allò disposat en l’article 10 de la LCSP queden excloses de l’àmbit d’aplicació de la citada llei aquests contractes. D’acord amb el que disposa l’article 52.2 del TRLHL i el 21 i 22 de la LBRL, correspon la competència per acordar l’operació tramitada en el present expedient al Ple donat que l’acumulat de les operacions de crèdit a llarg termini tramitades en el present exercici excedeix del 10% dels recursos ordinaris: Concepte Pressupost ingressos 2018 Recursos ordinaris 10% recursos ordinaris Operació projectada Acumulat operacions2

Total 20.299.000,00€ 15.562.550,47€ 1.556.255,05€ 2.713.101,28€ 2.888.101,28€

Existeix crèdit adequat i suficient a la bossa de vinculació de capítol 3 al que imputar el pagament d’interessos. No obstant, durant un any, disposem de carència, i únicament es paguen interessos en cas de disposar totalment o parcial del crèdits, operació que es ve efectuant a final d’exercici i que no suposa, per tant, el pagament d’interessos. Així mateix no existeix cap despesa financera en relació a la formalització de l’operació, únicament caldrà preveure a pressupost l’amortització de l’operació en pressupostos futurs atès l’any de carència en aquest programa des de la concessió del préstec. D’acord amb la base 37 de les BEP: “Les despeses que s’hagin de finançar - totalment o parcial - mitjançant subvencions, aportacions d’altres institucions, o operacions de crèdit queden en situació de crèdits no disponibles fins que es formalitzi el compromís per part de les entitats que concedeixen la subvenció o el crèdit.”. En aquest sentit no consten donats d’alta els respectius projectes a SICALWIN extrem que bloqueja l’import del préstec segons les aplicacions pressupostàries que consten introduïdes al programari de comptabilitat a l’inici de 2018 (annex d’inversions pressupost 2018). Les entitats locals, d’acord amb l’article 53.1 del TRLRHL, abans de formalitzar el crèdit amb l’entitat, han de sol·licitar l’autorització preceptiva de l’operació al Departament d’Economia i Finances de la Direcció General de Política Financera de la Generalitat de Catalunya, quan es donen les següents circumstàncies (almenys una), essent en la resta de casos únicament necessari la seva comunicació: 1. L’estalvi net3, calculat d’acord amb l’article 53.1 del TRLHL, fos negatiu.

2 3

2.713.101,28€ + 175.000,00€. D’acord amb les dades de la liquidació del pressupost de l’exercici 2017. Página 4


Informe d’Intervenció 27/2018 Hisenda Local Ajuntament de Cubelles

Concepte + Ingressos corrents liquidats (capítols 1 a 5) - Despeses corrents liquidades (capítols 1 a 5) - Anualitat teòrica total d’amortització Estalvi net Resultat

Total 15.524.564,68€ 13.097.165,79€ 918.951,41€ 1.508.447,48€ Positiu

2. El volum total del capital viu de les operacions de crèdit vigents a curt i a llarg termini4, calculat d’acord amb l’article 53.2 del TRLHL, inclòs el risc dels avals, en relació amb els ingressos corrents liquidats (en termes consolidats) fos superior al 75% (l’article 53.2 del TRLHL estableix el 110%, però resta vigent la limitació recollida a la nota de tutela del 75% pel règim de comunicació i fins al 110% règim d’autorització): Concepte Total deute viu crèdits i avals Ingressos corrents liquidats Rati legal deute viu (deute/ingressos) Resultat

Total 4.752.044,46€ 14.524.564,68€ 30,61% Inferior al 75%

Donat que l’estalvi net és positiu i el rati legal del deute viu és inferior al 75%, l’operació financera objecte de l’informe no s’ha d’autoritzar de forma prèvia si no únicament cal comunicar-la a l’ens de tutela financera. Així mateix i de l’anàlisi de l’estalvi net i el volum total del capital viu efectuat per la Tresoreria municipal un cop incloses les operacions financeres recollides al pressupost de 2018, es segueix constatant que l’estalvi net és positiu i el rati legal del deute viu no supera el 75%5. El 12 de juliol el banc de Sabadell ens confirma formalment (via correu electrònic) que la Diputació de Barcelona els ha fet un avançament informatiu i que properament els trametrà la petició en ferm per l’aprovació del préstec per part del propi banc. Així mateix, la Diputació de Barcelona tramitarà, un cop aprovat pel Banc de Sabadell el préstec, la proposta de la Diputació a la seva Junta de Govern per la subvenció dels interessos del préstec:

4 5

D’acord amb les dades de la liquidació del pressupost de l’exercici 2017. Anàlisi efectuat per la Tresoreria municipal en data 13 de juliol de 2018 Página 5


Informe d’Intervenció 27/2018 Hisenda Local Ajuntament de Cubelles

Concepte Import préstec6 Import préstec subvencionat (interessos)7 Termini Sol·licitud (Banc Sabadell) Tipus d’interès Subvenció interessos8

Especificacions 2.713.101,28€ 2.602.628,14€ 10 anys (1 de carència màxim) 12 de juliol de 2018 Euribor trimestral + 0,632% 91.674,45€

Forma part del present informe, d’acord amb l’article 52.2 del TRLRHL, l’anàlisi de la capacitat de l’entitat local per fer front, en el temps, a les obligacions que es derivin de l’operació financera. En aquest sentit i d’acord amb la nota de tutela analitzem els indicadors de solvència que són segons dita nota són els més importants alhora d’analitzar la capacitat de retorn de les obligacions assumides: 1. Estalvi net positiu: com ja s’ha analitzat en el present informe aquest resulta positiu, per un import de 1.508.447,48€. 2. Romanent de tresoreria per despeses generals positiu: la liquidació del pressupost de l’exercici 2016 va ser aprovada amb un romanent de tresoreria per a despeses generals positiu de 5.966.104,17€. 3. Deute viu no superior a un 110% dels ingressos corrents: com ja s’ha analitzat en el present informe aquest resulta molt inferior, del 30,61%. 4. Període mitjà de pagament global a proveïdors no superior a 30 dies: durant l’exercici de 2018 només s’ha calculat el primer trimestre i la Corporació està dintre del topall estipulat que són 30 dies (23,47 dies). En l’últim trimestre de 2017 també s’hi va donar compliment (24,07 dies). Es dona compliment a tots els indicadors que regula la nota de tutela el que corrobora que la capacitat de retorn del préstec per part de l’Ajuntament és positiva. També analitzarem els indicadors macroeconòmics que recull la nota de tutela aplicats als ens locals de forma individual per la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera (LO 2/2012): a. Objectiu estabilitat pressupostària: es compleix amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària amb una capacitat de finançament de 1.539.698,90€. b. Regla de la despesa: aquest indicador únicament es calcula i tramet a final d’exercici, i la Corporació hi va donar compliment, doncs el límit era de 13.658.332,34€ i la despesa computable va ser de 13.309.576,16€. 6

Import del crèdit sol·licitat d’acord amb les inversions recollides al pressupost de 2018, a excepció del ja tramitat pel mecanisme de “Caixa Crèdit” per import de 175.000,00€ informat el 12 de juliol segons Informe d’Intervenció 26/2018. 7 Màxim subvencionable segons la darrera resolució de prudència financera per número d’habitants i tipus de municipi complint amb tots els criteris elegibilitat. Aquest criteris canvien mensualment. 8 L’import efectivament subvencionat serà el vigent d’acord amb la resolució de prudència financera que hi hagi en el moment d’aprovació de l’operació per la D iputació de Barcelona. Página 6


Informe d’Intervenció 27/2018 Hisenda Local Ajuntament de Cubelles

Altres extrems a tenir en compte són: x x x x x

La Corporació no està subjecte a un pla de sanejament financer. La Corporació no està subjecte a un pla econòmic i financer. La Corporació no està subjecte a un pla d’ajust. Els ingressos corrents es venen recaptant amb normalitat. A més a més, no es preveu cap variació substancial en aquest sentit en el pla mig de 2019 a 2021, aprovat per Decret d’Alcaldia número 149/2018, de 14 de març. Així mateix el citat pla recull pel període 2019 a 2021 la càrrega financera de les operacions que s’estimen concertar entre d’elles l’actual préstec, no observant-se en el temps que els citats indicadors, en aquest cas els macroeconòmics, s’incompleixin, a excepció de la estabilitat pressupostària a 2021.

CONCLUSIONS Informo favorablement sobre les dades que s’han exposat, d’acord amb allò que estableix l’article 52.2 del TRLRHL, amb relació a la formalització de l’operació de crèdit projectada per import de 2.713.101,28€ per finançar les inversions previstes en el pressupost de l’exercici 2018 per mitjà del programa de crèdit “Crèdit Local” de la Diputació de Barcelona, indicada en els antecedents. L’expedient s’haurà d’aprovar supeditat a l’efectiva aprovació per part del Banc de Sabadell pel que fa el crèdit i per part de la Diputació de Barcelona de la subvenció dels interessos. Aquesta és l’opinió del sotasignat, no obstant, la Corporació decidirà allò que estimi més convenient per a la defensa dels seus interessos. Interventor accidental digitalment per CPISR-1 C Noël Signat CPISR-1 C Noël Casals i Ramon 2018.07.13 14:06:09 Casals i Ramon Data: +02'00'

Página 7


ANNEX D'INVERSIONS PRESSUPOST 2018 PROGRAMA D'INVERSIONS EXERCICIS 2018-2021 - INVERSIONS PREVISTES Org

Pro

Eco

10 13 13 22 22 22 22 24 24 30 30 30 30 30 30 30 32 40 40 40 40 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 44 45 45 45 45 50 50 51 51 51 51 62 70 70 71 80 80 80

334 491 491 491 491 491 491 920 xxx 151 1532 1532 1532 3321 336 336 151 1621 1722 1722 1722 323 334 338 341 491 920 920 933 1532 1532 1532 1532 1532 1532 1532 1532 1532 920 160 160 165 165 132 132 164 311 311 1722 336 333 334 337 342 342 342

62502 62600 64100 62514 62608 63301 64004 62502 xxxxx 60021 61906 61907 61900 62234 68100 68200 64007 62508 60937 61006 61007 62200 62200 62302 62200 62299 62200 62236 62200 60999 61900 61922 61999 62002 62307 62311 62399 62502 62307 60901 60135 61925 62321 62300 62301 62211 62300 62399 62309 62500 62503 62502 62300 62202 62299 62510

Descripció MOBILIARI I EQUIPS D'OFICINA EQUIPS PER PROCESSOS D'INFORMACIÓ APLICACIONS INFORMATIQUES MATERIAL DE COMUNICACIO PANTALLES INFORMATIVES. EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ. RENOVACIO TECNICA RADIO CUBELLES PATENTS I MARQUES MOBILIARI I EQUIPS D'OFICINA PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS ADQUISICIÓ DE TERRENYS I EXPROPIACIONS OBRES PLA REUNITZACIO NUCLI ANTIC OBRES REURBANITZACIÓ PASSEIG VILANOVA OBRES PASSEIG MARÍTIM BIBLIOTECA TERRENYS I BENS NATURALS EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS REDACCIÓ DE PROJECTES CONTENIDORS ADEQUACIO PAISSAT.I AMBIENTAL RIU FOIX ADEQUACIO SOLARS MUNICIPALS ZONES VERDES EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS ESCENARIS, CADIRES, CARPES I ALTRES ELEMENTS EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS PROCESOS PARTICIPATIUS - PROJECTE RADIO CUBELLES (CASAL CULTURA) EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS COMPLIMENT PLA ACCESSIBILITAT EDIFICIS EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS PROCESOS PARTICIPATIUS - CARRIL BICI PASSEIG MAR MEDITERRANIA ARRANJAMENT VIA PUBLICA COMPLIMENT PLA ACCESSIBILITAT VIA PUBLICA PROCESOS PARTICIPATIUS - ROTONDA PASSEIG FLUVIAL/AV ONZE DE SETEMBRE SENYALITZACIO DE CARRERS UTILS BRIGADA MOBILIARI URBA PROCESOS PARTICIPATIUS - PISTA DE FUTBOL SANTA MARIA I MAS TRADER ADQUISICIO D'EQUIPAMENTS NAU OBRES I SERVEIS UTILLATGE SERVEI DE NETEJA AMPLIACIO CAPACITAT ESTACIO BOMBAMENT PPAL AIGUES RESIDUALS OBRES XARXA PLUVIALS INVERSIONS EXTRAORDINARIES ENLLUMENAT INVERSIONS ENLLUMENAT MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE SENYALITZACIO HORITZONTAL I VERTICAL OBRES CEMENTIRI MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE PROCESOS PARTICIPATIUS - DESFIBRILADOR MAS TRADER INSTAL·LACIONS PLATGES MUSEITZACIÓ SAFAREIGS MOBILIARI MUSEU MOBILIARI I EQUIPS D'OFICINA CSIDE I BIBLIOTECA MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE MILLORES INSTAL.LACIONS ESPORTIVES PROCESOS PARTICIPATIUS - MILLORES INSTAL.LACIONS ESPORTIVES MOBILIARI I ELEMENTS ESPORTIUS Total per Capítol 6 - Inversions reals

Pressupost 2018

Org 30 30 42 72 72 90

Pro 161 336 135 323 324 439

Eco 76301 76530 78951 78950 78950 78901

Descripció PORTADA D'AIGUES FEDER 2014-2020 CCG ADEQUACIÓ JARDINS CAN TRAVE SUBVENCIONS A ENTITATS NOMINATIVES BEP ENTITATS DIVERSES ENTITATS DIVERSES SOCIETAT RECREATIVA L'ALIANÇA DE CUBELLES Total per Capítol 7 - Transferències de capital

VALOR 2018-2021

15.000,00 116.000,00 70.000,00 27.417,00 88.000,00 5.000,00 1.000,00 6.000,00 83.013,29 0,00 0,00 481.782,21 711.936,57 0,00 450.000,00 70.000,00 3.000,00 15.000,00 30.000,00 250.000,00 15.000,00 10.000,00 25.240,75 5.000,00 25.000,00 10.000,00 0,00 130.000,00 15.000,00 379.759,25 100.000,00 15.000,00 40.000,00 5.300,00 30.000,00 6.100,00 5.000,00 9.900,00 347.875,00 21.000,00 150.000,00 125.000,00 5.000,00 4.000,00 70.000,00 5.000,00 1.300,00 30.000,00 15.000,00 5.000,00 1.000,00 5.000,00 227.500,00 86.200,00 2.500,00 4.350.824,07 Pressupost 2018 60.673,53 211.691,92 4.000,00 7.999,00 1,00 100.000,00 384.365,45 4.735.189,52

Rec.Ordinaris

Rec.Ord.Afec.

Alienació T.

Subvenció ACA

Subvenció DIBA

Subvenció CCG

Prog.C.Crèdit

15.000,00

P. Crèdit L. 0,00 116.000,00 56.000,00 27.417,00 0,00 5.000,00 1.000,00 6.000,00

14.000,00

O Fin. EF

2017

88.000,00

83.013,29

481.782,21 234.310,97

275.000,00 450.000,00

202.625,60

0,00 70.000,00 3.000,00 15.000,00 30.000,00 200.000,00 15.000,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 10.000,00 0,00 130.000,00 0,00 230.000,00 100.000,00 0,00 40.000,00 4.145,96 30.000,00 0,00 5.000,00 9.900,00 260.906,25 21.000,00

50.000,00

20.240,75 25.000,00

0,00 15.000,00 149.759,25 15.000,00 1.154,04 6.100,00

86.968,75 0,00

166.000,00 280.050,88

80.209,41

150.000,00 125.000,00

1.300,00

100.000,00

50.000,00

86.200,00 2.000,00 164.754,04 Rec.Ordinaris

0,00 Rec.Ord.Afec. 60.673,53

920.000,00 Alienació T.

86.968,75 Subvenció ACA

291.000,00 Subvenció DIBA

105.845,96 4.000,00 7.999,00 1,00

0,00 Subvenció CCG 105.845,96

175.000,00 Prog.C.Crèdit

0,00 5.000,00 4.000,00 70.000,00 5.000,00 0,00 30.000,00 15.000,00 5.000,00 1.000,00 5.000,00 77.500,00 0,00 500,00 2.422.475,68 P. Crèdit L. 0,00 0,00

290.625,60 O Fin. EF

2017

0,00

0,00 0,00 100.000,00

117.845,96 282.600,00

60.673,53 60.673,53

0,00 920.000,00

0,00 86.968,75

100.000,00 105.845,96 0,00 0,00 0,00 391.000,00 105.845,96 175.000,00 2.422.475,68 290.625,60 S'afegeix 2017 per inversions plurianuals si bé s'ajusta per quadrar el finançament dels 4 exercicis

2018 15.000,00 116.000,00 70.000,00 27.417,00 88.000,00 5.000,00 1.000,00 6.000,00 0,00 83.013,29

526.260,29

481.782,21 711.936,57 0,00 450.000,00 70.000,00 3.000,00 15.000,00 30.000,00 250.000,00 15.000,00 10.000,00 25.240,75 5.000,00 25.000,00 10.000,00 0,00 130.000,00 15.000,00 379.759,25 100.000,00 15.000,00 40.000,00 5.300,00 30.000,00 6.100,00 5.000,00 9.900,00 347.875,00 21.000,00 150.000,00 125.000,00 5.000,00 4.000,00 70.000,00 5.000,00 1.300,00 30.000,00 15.000,00 5.000,00 1.000,00 5.000,00 227.500,00 86.200,00 2.500,00

2019

2020

2021

TOTAL

5.000,00

5.000,00

5.000,00

150.000,00

150.000,00

150.000,00

260.000,00

315.000,00 600.000,00

855.917,97 2.007.642,08 20.000,00

195.000,00 100.000,00

1.100.000,00

15.000,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00

15.000,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00

15.000,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00

10.000,00 105.010,78 350.000,00

51.265,84 105.010,78 350.000,00

28.734,16 210.782,92

167.362,32 200.000,00

121.000,00 100.000,00

121.000,00 100.000,00

5.000,00 5.000,00 10.000,00

55.000,00 5.000,00 60.000,00

5.000,00 5.000,00 10.000,00

190.000,00 5.000,00 5.000,00

190.000,00 5.000,00 5.000,00

190.000,00 5.000,00 5.000,00

23.500,00

265.000,00

0,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

4.350.824,07 2018 60.673,53 211.691,92 4.000,00 7.999,00 1,00 100.000,00

5.195.558,15 2019 58.880,96 0,00 0,00 7.200,00

2.059.776,62 2020 57.088,39 0,00 0,00 7.200,00

2.888.017,08 2021 55.295,82 0,00 0,00 7.200,00

0,00

0,00

0,00

384.365,45 4.735.189,52

66.080,96 5.261.639,11

64.288,39 2.124.065,01

62.495,82 2.950.512,90

1.043.625,00

15.000,00 131.000,00 70.000,00 27.417,00 88.000,00 5.000,00 1.000,00 6.000,00 450.000,00 83.013,29 575.000,00 600.000,00 1.503.700,18 2.999.629,53 215.000,00 1.650.000,00 70.000,00 3.000,00 15.000,00 30.000,00 250.000,00 60.000,00 40.000,00 40.240,75 20.000,00 25.000,00 100.000,00 420.804,48 830.000,00 15.000,00 789.121,57 500.000,00 15.000,00 105.000,00 20.300,00 110.000,00 6.100,00 5.000,00 9.900,00 1.471.709,41 21.000,00 150.000,00 695.000,00 20.000,00 19.000,00 70.000,00 5.000,00 1.300,00 30.000,00 15.000,00 5.000,00 1.000,00 5.000,00 516.000,00 86.200,00 10.000,00 15.020.436,21 TOTAL 231.938,70 211.691,92 4.000,00 29.599,00 1,00 100.000,00 577.230,62 15.597.666,83 526.260,29 15.071.406,54


PRÉSTEC MERCANTIL AMB AMORTITZACIONS VARIABLE REVISABLE BASANTSE EN L'EURIBOR

PERIÒDIQUES

A

INTERÈS

Núm. D'una banda Banco de Sabadell, S.A., amb domicili social a Alacant, Av. Óscar Esplá, 37, inscrit en el Registre Mercantil d’Alacant, Tom 4070, Foli 1, Full B-156980 amb NIF A08000143, adreça de correu electrònic: info@bancsabadell.com, que a partir d'ara s'anomenarà el Banc, representat suficientment pel o pels apoderats consignats a l'apartat corresponent d'aquest contracte, i, de l'altra, el o els prestataris i el o els Fiadors, amb la intervenció del notari expressament requerit per formalitzar aquest contracte. Les parts es reconeixen entre elles la capacitat legal per contractar i obligar-se i convenen formalitzar aquest contracte de préstec d'acord amb les estipulacions següents: El banc és una entitat de crèdit subjecta a la supervisió del Banc d'Espanya i inscrita al Registre administratiu especial amb el número 0081. La seu del Banc d'Espanya està a Madrid, a l'adreça: carrer Alcalá, 48, 28014 Madrid. L'adreça d'Internet és www.bde.es. Estipulacions particulars Lloc i data de formalització:

Prestatari o prestataris NIF

Nom del prestatari

Adreça Representat per Sr./Sra. Capital

Capital (en lletres)

EUR Nº Compte abonament préstec (IBAN) Interès nominal anual 1r.període

TAEVariable

% Arrodoniment Punts Tipus mínim

------- %

%

Termini del tipus de referència

Trimestral

Broker

Punts

Diferencial Punt/s Tipus màxim

Data primera revisió

------ %

Períodes de carència

Terminis d'amortització

TRIMESTRES

TRIMESTRES

Periodicitat de revisió

TRIMESTRAL Import inicial de les quotes

EUR

Dia de pagament

Final de mes


Comissió d'obertura

Comissió d'estudi

EUR

Comissió cancel·lació anticipada

EUR

%

Comissió per gestió de reclamació de quotes impagades

EUR Import total interessos primer període

EUR (exclosa la fracció inicial)

Import total capital primer període

EUR

Import total pagaments primer període

EUR (exclosa la fracció inicial d'interès)

Fiador o Fiadors Sense Fiadors

Estipulacions generals 1a Objecte del contracte a) El Banc lliura al o als Prestataris la quantitat indicada a l'apartat Capital, en concepte de préstec mercantil a interès variable, que reben de conformitat, mitjançant l'abonament pel Banc d'aquest import al compte designat com Compte abonament préstec, que tenen obert en aquest Banc, i que es destinarà a operacions mercantils. b) El o els Prestataris s'obliguen solidàriament entre ells i amb el o els Fiadors solidaris, si n'hi ha, a reembossar al Banc el capital d'aquest préstec, juntament amb els interessos, les comissions, els impostos i les despeses que es meritin o gravin aquestes operacions fins al seu pagament total, incloent les de caràcter judicial o extrajudicial que es generin 2a Comissions Aquest préstec meritarà una sola vegada a càrrec del o dels Prestataris i a favor del Banc la comissió d'obertura i la comissió d'estudi establertes en els apartats corresponents, que es carregaran en el compte del o dels Prestataris esmentat en l'estipulació primera , en el moment de la formalització del préstec. En cas de demora igual o superior a 5 dies naturals en el pagament de les quotes d'aquest préstec, es meritarà per la reclamació efectivament realitzada de cadascuna de les quotes impagades a càrrec del o dels Prestataris i a favor del Banc, una comissió per gestió de reclamació de quotes impagades, l'import de la qual s'indica en l'apartat corresponent, i que es carregarà en el compte del o dels Prestataris que s'esmenta en el paràgraf anterior. En cas d'amortització anticipada, total o parcial, del préstec, es meritarà la comissió establerta en l'estipulació. d'aquest contracte. El banc queda facultat per cobrar l'oportuna comissió pel lliurament de segona o successives còpies en paper d'aquest contracte al o als prestataris o al o als fiador/s (l'import de la qual se'ls indicarà en el moment de la seva sol·licitud), sense perjudici del dret que els assisteix de poder-les sol·licitar directament al notari autoritzant i anirà a càrrec seu el cost d'expedició d'aquestes o aquestes còpies. 3a Durada i amortitzacions El préstec tindrà una durada i s'amortitzarà d'acord amb el que estableix aquesta estipulació i, als efectes del que preveu aquesta pòlissa, s'entén per període natural el d'un mes natural, un trimestre natural, un semestre natural o un any natural, segons sigui respectivament de mesos, trimestres, semestres o anys, la periodicitat d'amortització establerta en l'apartat de "Períodes d'amortització". 1. Fracció inicial d'interessos Des d'avui fins al penúltim dia de l'actual període natural, el capital prestat meritarà únicament interessos anuals a raó del tipus pactat, pagadors per vençut l'últim dia de l'esmentat període o el dia hàbil anterior si fos festiu. 2. Període de carència El préstec tindrà un període de carència d'amortització de capital establert en l'apartat corresponent, que s'iniciarà l'últim dia del període natural en què s'ha formalitzat la pòlissa, període durant el qual únicament es meritaran interessos anuals a raó del tipus establert d'acord amb l'estipulació sisena. i hauran de ser satisfets l'últim dia de cada període natural vençut al qual corresponguin, o l'anterior si fos festiu. 3. Amortitzacions L'amortització del préstec s'efectuarà pels períodes naturals vençuts successius indicats en l'apartat "Períodes d'amortització", mitjançant el pagament de les quotes detallades també en el


corresponent apartat, que comprenen capital i interessos al tipus que resulti de l'aplicació del que preveu l'estipulació sisena., pagadores l'últim dia de cada període natural, o l'anterior si fos festiu. La primera d'aquestes quotes s'haurà de satisfer l'últim dia del període natural següent al de formalització d'aquesta pòlissa o al de finalització del període de carència, si n'hi hagués. La quota d'amortització periòdica corresponent al tipus d'interès inicial d'aquest préstec és de l'import indicat en l'apartat corresponent i s'adequarà, a l'alça o a la baixa, segons les variacions d'aquest tipus d'interès previstes en l'esmentada estipulació sisena. La fórmula per calcular la quota és la següent: i/p*(1+i/p)p*t Quota d'amortització: N*----------------------(1+i/p)p*t-1 i= interès nominal expressat en tant per u. p= períodes d'amortització en un any. t= nombre d'anys del període d'amortització. N= capital pendent del préstec. 4a Lloc de pagament El pagament dels interessos, les comissions i les amortitzacions establertes en aquesta pòlissa, l'efectuaran el o els Prestataris en les Oficines del Banc de la plaça on es formalitza aquest contracte i autoritzen expressament el Banc per percebre qualsevol import degut, amb càrrec en qualsevol compte, llibreta o dipòsit d'efectiu de què sigui titular qualsevol dels Prestataris en l'esmentat Banc. L'aplicació dels imports percebuts per al pagament del préstec s'efectuarà en l'ordre següent: els interessos de demora, els interessos ordinaris, comissions per reclamació de quota impagada, les despeses i, en darrer lloc, l'amortització del capital. En els apartats corresponents de les estipulacions particulars es fa constar, separadament, la suma total d'interessos i de capital a satisfer, així com la suma total de pagaments que es preveuen en concepte de capital, interessos i comissions, tots ells corresponents al primer període del tipus d'interès. 5a Amortització anticipada Malgrat el sistema d'amortització pactat, el préstec concertat podrà ser objecte d'amortització anticipada si convingués al o als Prestataris. L'amortització anticipada podrà ser total o parcial i s'aplicarà de la manera establerta en l'estipulació anterior. El pagament del principal que resta i els interessos corresponents es podrà realitzar segons convingui al o als Prestataris i es mantindran o bé els terminis previstos en aquest contracte amb la modificació corresponent de les quotes d'amortització, o bé l'import de les quotes vigents en aquell moment amb la corresponent disminució del termini de durada del préstec. Tot això sense perjudici de les modificacions que corresponguin de les quotes que resultin segons les variacions del tipus d'interès previstes en aquest contracte. L'amortització anticipada, ja sigui total o parcial, realitzada pel o pels Prestataris a l'empara del que s'estableix en aquesta estipulació, meritarà a favor del Banc la comissió d'amortització anticipada establerta en l'apartat corresponent, sobre el capital amortitzat, que s'haurà de satisfer en el moment que s'efectuï aquesta amortització anticipada, i s'autoritzarà el Banc perquè la carregui en el compte del o dels Prestataris esmentada en l'estipulació primera. 6a Interessos El capital del préstec meritarà interessos nominals anuals ordinaris des del moment en què es lliurarà, als tipus variables, a l'alça o a la baixa, que es detallen en aquesta estipulació, amb excepció del primer període d'interès, en què es meritaran interessos a un tipus fix. 1. Divisió del termini en períodes d'interès El termini total del préstec es divideix en dos períodes. El primer inclourà des d'avui fins al final del mes natural en què acabi la fracció inicial d'interessos incrementat en un mes, un trimestre, un semestre o un any naturals, depenent de si és, respectivament, mensual, trimestral, semestral o anual el termini de temps indicat a l'apartat Periodicitat de revisió, i el segon inclourà la resta del termini. El segon, a l'efecte de determinar el tipus d'interès aplicable, es subdivideix al seu torn en períodes iguals als terminis previstos a l'apartat Periodicitat de revisió successius d'interès fix, excepte el darrer, que inclourà la fracció del termini corresponent fins al venciment final de la pòlissa.


2. Tipus d'interès del primer període El tipus d'interès nominal anual del primer període serà l'indicat en l'apartat corresponent. Aquest tipus d'interès no té relació amb el que pugui resultar d'aplicar el que s'estableix en l'apartat 3 d'aquesta estipulació. 3. Tipus d'interès dels períodes següents Per a cadascun dels períodes següents, el tipus d'interès nominal anual ordinari que cal aplicar serà el resultant de sumar el diferencial detallat en l'apartat corresponent al tipus de referència ordinari. Per al cas que el tipus de referència ordinari sigui negatiu, es considerarà que el seu valor és igual a "0". Tot això sense perjudici que es pacti un límit a la variació del tipus d'interès aplicable, mínim i/o màxim, cas en què serà aplicable, amb caràcter preferent, el tipus mínim i/o màxim pactats. El concepte de tipus de referència ordinari, a l'efecte d'aquest contracte, té els components següents: a) L'EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) per a dipòsits a termini indicat en l'apartat Termini del tipus de referència, dos dies hàbils anteriors a la data de cada revisió del tipus d'interès publicat l'endemà en qualsevol dels mitjans següents: el diari El País, secció d'Economia, o el diari Expansión, secció Quadres, o bé el comunicat el mateix dia per mitjà de la pàgina EURIBOR01 de la pantalla REUTERS. En cas que tots aquests mitjans deixin de publicar aquestes dades, es prendran de les publicades en qualsevol altre diari, previ avís per part del banc al o als prestataris del canvi de diari. Les dues parts consideren que aquests mitjans recullen amb fidelitat, llevat error manifest, aquesta informació. Amb tot, si per qualsevol causa, en aquests mitjans no es publica o bé és errònia aquesta informació, s'utilitzarà el que consti en qualsevol altra publicació o mitjà de comunicació corresponent a dos dies hàbils anteriors a la data de revisió del tipus o, si no n'hi ha, el que acrediti per certificació d'un banc amb presència en el mercat interbancari o per qualsevol altre mitjà admès en dret. S'entendrà com a data de revisió de cada període d'interès el darrer dia del període immediatament anterior. A l'efecte de l'EURIBOR s'entendran com a dia hàbil tots els dies excepte dissabtes, diumenges i qualsevol altre dia de la setmana que no hi hagi EURIBOR al termini indicat. b) Corretatges corresponents a l'intermediari o broker detallats en l'apartat corresponent i també qualsevol impostos, corretatges, comissions o despeses que en cada moment calgui pagar per obtenir aquests recursos. c) Si és necessari, el tipus d'interès resultant després d'aplicar el que es preveu en els dos subapartats anteriors s'arrodonirà per excés al múltiple més pròxim de la xifra detallada en l'apartat Arrodoniment. S'entén per EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) a l'efecte d'aquest contracte el que calcula i difon la Federació Bancària Europea cada dia, a les 11.00 h del matí, hora de Brussel³les, vàlid per contractar dipòsits en euros al termini indicat en l'apartat Termini del tipus de referència per a pagaments amb valor dos dies hàbils següents i basant-se en dies reals sobre anys de 360 dies. 4. Tipus d'interès substitutius a) Quan hi hagi circumstàncies excepcionals que impossibilitin al banc determinar el tipus d'interès basat en l'EURIBOR que cal aplicar a un determinat període d'interès, o si per qualsevol causa deixa d'existir aquest tipus o es deixa de publicar, es prendrà com a tipus d'interès substitutiu per a aquest període el LIBOR (London InterBank Offered Rate) per a dipòsits en euros al termini indicat en l'apartat Termini del tipus de referència, dos dies hàbils anteriors a la data de cada revisió, i s'hi sumaran els corretatges corresponents a l'intermediari o broker detallats en l'apartat corresponent i també qualssevol impostos, corretatges, comissions o despeses que en cada moment s'hagin de pagar per obtenir aquests recursos. Si és necessari, el tipus d'interès resultant del que s'ha dit ara s'arrodonirà per excés al múltiple més pròxim de la xifra detallada en l'apartat Arrodoniment i es sumarà a aquest tipus el diferencial detallat en l'apartat corresponent. Per al cas que el tipus d'interès substitutiu sigui negatiu, es considerarà que el seu valor és igual a "0". Tot això sense perjudici que es pacti un límit a la variació del tipus d'interès aplicable, mínim i/o màxim, cas en què serà aplicable, amb caràcter preferent, el tipus mínim i/o màxim pactats. S'entendrà per data de revisió de cada període d'interès el darrer dia del període immediatament anterior. La cotització del LIBOR es prendrà del comunicat a través de la pàgina LIBOR01 de la pantalla REUTERS. Les parts consideren que la pantalla REUTERS recull amb fidelitat llevat error manifest aquesta informació. Tanmateix, si per qualsevol causa no es publica o bé aquesta informació és errònia, s'utilitzarà el que consti publicat en qualsevol diari, publicació o mitjà de comunicació en què també es publiqui el LIBOR corresponent als dos dies hàbils anteriors a l'inici del període


d'interès o, si no n'hi ha, el que acrediti per mitjà de certificació expedida per una entitat de crèdit amb presència en el mercat interbancari o per qualsevol altre mitjà admès en dret. A l'efecte del LIBOR s'entendran per dia hàbil tots els dies excepte dissabtes, diumenges i qualsevol dia de la setmana en què no hi hagi LIBOR al termini indicat. S'entén per LIBOR (London Interbank Offered Rate o tipus d'interès del mercat interbancari de Londres) a l'efecte d'aquest contracte el que elabora i difon ICE Benchmark Administration Limited (IBA), o qualsevol altra entitat que s'encarregui de la gestió del tipus esmentat, al voltant de las 11.45 h del matí, hora de Londres, i que reflecteix el tipus ofert per bancs de primera línia en el Mercat Interbancari de Londres al termini indicat a l'apartat Termini del tipus de referència. Aquest tipus és vàlid per a operacions en euros contractades aquell mateix dia i amb valor dos dies hàbils següents. b) Si per qualsevol causa deixa d'existir o es deixa de publicar el tipus d'interès substitutiu descrit en el subapartat anterior, o per qualsevol circumstància no és aplicable aquest tipus, s'aplicarà en aquesta operació per a cada període d'interès, com a tipus d'interès substitutiu de l'anterior, la mitjana dels tipus de referència per a crèdits i préstecs a un any, fixats i publicats a l'empara de la normativa vigent per les entitats creditícies que a continuació es relacionen i arrodonida la magnitud resultant al múltiple superior de la xifra detallada en l'apartat Arrodoniment. Les entitats de referència són Banco de Santander, S.A., Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. i Banco Popular Español, S.A. En cas de fusió o absorció de qualsevol d'aquestes entitats en substitució dels seus tipus d'interès, es prendrà el comunicat al Banc d'Espanya i publicat per la nova entitat que resulti de la fusió, o per l'absorbent si escau. La no-publicació dels tipus referencials esmentats per alguna o algunes de les entitats relacionades n'implicarà l'exclusió del còmput de la mitjana en la data d'aquest. Si s'aplica el tipus d'interès substitutiu descrit en aquest subapartat, el tipus d'interès que s'haurà d'aplicar serà el que resulti d'efectuar el càlcul el dia hàbil anterior al que s'iniciï un nou període d'interès. c) Si per qualsevol causa totes les entitats relacionades en el subapartat anterior deixen de publicar el tipus d'interès de referència per a operacions de crèdit i préstec a un any o per qualsevol circumstància no es poden publicar aquests tipus, les parts contractants s'hauran de posar d'acord sobre el tipus d'interès que cal aplicar mentre duri la situació d'inexistència de tipus d'interès ordinari i substitutius. En cas que no s'arribi a un acord entre les parts, el préstec es considerarà vençut i el o els prestataris disposaran del termini d'un mes per reemborsar l'import de què s'hagi disposat del préstec i la resta d'imports meritats i que es meritin per interessos i comissions. Durant aquest període, el préstec es liquidarà a l'últim tipus d'interès aplicat. 5. Límit a la variació del tipus d'interès. Es convé de manera expressa que sigui el que sigui el que resulti de la revisió del tipus d'interès prevista en aquesta estipulació, el tipus d'interès nominal anual aplicable d'acord amb el que s'hi estableix en cap cas podrà ser superior a l'indicat en l'apartat Tipus màxim ni inferior a l'indicat en l'apartat Tipus mínim de les Estipulacions Particulars. 6. Comunicació a la part deutora dels tipus d'interès La comunicació a la part deutora dels tipus d'interès EURIBOR o LIBOR, del que, amb l'addició del broker, més arrodoniment i més el diferencial corresponent, resultarà el tipus d'interès aplicable durant cada període d'interès, es considerarà efectuada en ser publicada en qualsevol dels mitjans següents: (i) el diari El País, secció Economia, (ii) el diari Expansión, secció Quadres, o (iii) a través de les pàgines EURIBOR01 i LIBOR01 de la pantalla REUTERS respectivament, així com qualsevol altre diari, publicació o mitjà de comunicació. Si el tipus aplicable no és el que consta en els mitjans esmentats perquè no s'hi ha publicat ni en cap altre diari, o per error manifest en la publicació, o l'aplicable és el substitut indicat en el subapartat b) de l'apartat 4) d'aquesta estipulació, aquest tipus es comunicarà a la part deutora per fax, o fentlo saber a través del lloc web o per qualsevol altre mitjà de comunicació que el banc empri en un termini de deu dies hàbils des del començament de cada nou període d'interès. Tot això sense perjudici que el banc ho comuniqui per correu a la part deutora directament al seu domicili, de manera que compleixi així el que és ús del tràfic i pràctica habitual del banc, i la part deutora l'haurà de reclamar al banc si no rep aquesta comunicació en el termini de deu dies hàbils des del començament de cada nou període d'interès. Si la part deutora no fa aquesta comunicació ni cal altra, s'entendrà que aquesta comunicació és a les seves mans. 7. Resolució derivada de la no-acceptació del tipus


Passats quinze dies naturals des de l'inici del període d'interès sense que hi hagi constància de la no-acceptació pel o pels prestataris del tipus d'interès corresponent a aquest nou període, s'entendrà que el o els prestataris han rebut la comunicació i accepten el tipus d'interès aplicable en aquest període. En el supòsit de la no-acceptació, el o els prestataris disposaran del termini d'un mes des de l'inici del període d'interès per reemborsar l'import del principal del préstec de què s'ha disposat i la resta de quantitats pendents. Durant aquest termini, en el cas de no-acceptació perquè ha augmentat el tipus, es liquidarà al tipus anterior (últim aplicat), i en el cas de no-acceptació perquè ha disminuït el tipus i ha resultat inferior al mínim previst en aquest contracte, s'aplicarà aquest mínim. Passat aquest termini sense que el o els prestataris hagin reemborsat el préstec, el banc podrà resoldre definitivament el contracte i reclamar judicialment el capital, els interessos i la resta de responsabilitats accessòries que acrediti. Les parts convenen expressament que l'acreditació d'haver fet en les dates convingudes qualsevol comunicació al banc correspondrà al o als prestataris i amb aquesta finalitat sol·licitaran, quan ho considerin oportú, el justificant de recepció corresponent. 8. Fórmula financera utilitzada per calcular els interessos del préstec Els interessos es calcularan diàriament aplicant, per a cada tipus d'interès, la fórmula següent: Cxdxr ------------- ; en què, 360 x 100 C= El capital pendent d'amortitzar a l'inici del període de liquidació. d= El nombre de dies comercials de què consta el període objecte de liquidació, considerant els anys de 360 dies, els mesos de 30 dies i els períodes inferiors a un mes, restant en 30 els dies transcorreguts del mes. r= El tipus d'interès nominal anual en tant per cent. 9. Taxa anual equivalent variable A efectes informatius, la taxa anual equivalent variable (TAEVariable) és la que figura a l'apartat corresponent i s'ha calculat d'acord amb el que estableix la norma tretzena de la Circular 5/2012, de 27 de juny, del Banc d'Espanya (publicada al BOE núm 161, de 6 de juliol de 2012), i les seves modificacions o per les disposicions en cada moment vigents. Per al càlcul de la TAEVariable es parteix del supòsit que el tipus d'interès i les comissions i despeses fixades es computen al nivell fixat en el moment de la signatura del contracte. Aquesta TAEVariable s'ha calculat sota la hipòtesi que els índexs de referència no varien; per tant aquesta TAEVariable variarà amb les revisions del tipus d'interès. 10. Acreditació dels tipus de referència pantalles REUTERS indicades en què es publiquin els tipus d'interès previstos en aquest contracte o, si no n'hi ha, en qualsevol altre diari, publicació o mitjà de comunicació en què es publiquin aquests tipus, o per mitjà de certificacions expedides pels bancs amb presència en el mercat interbancari, així com per qualsevol altre mitjà admès en dret. Quant al tipus d'interès substitutiu descrit en el subapartat b) de l'apartat 4 d'aquesta estipulació, es podrà acreditar mitjançant certificacions expedides pel Banc d'Espanya, per les entitats bancàries de referència o per qualsevol mitjà admès en dret. Aquestes publicacions o certificacions es podran fer constar per mitjà d'una còpia testimoniada notarialment o també ferles constar en acta notarial instada amb aquesta finalitat. 7a Interessos de demora Les obligacions dineràries del/s prestatari/s que dimanen d'aquest contracte, vençudes i no satisfetes, meritaran des del seu venciment un interès anual de demora al tipus del vint-i-set per cent anual. A aquest efecte, de conformitat amb el que es preveu a l'article 317 del Codi de Comerç, els interessos ordinaris vençuts i no pagats s'entendran capitalitzats.


8a Venciment anticipat No obstant el termini de durada establert, el Banc pot donar per vençut de ple dret el préstec i exigir totes les obligacions de pagament que tinguin contretes el o els prestataris i el o els fiadors en cas que qualsevol d'ells presenti algun dels supòsits següents: a) Si incompleix el pagament dels interessos o deixa de satisfer alguna de les quotes convingudes en aquest contracte. b) Quan incompleixi qualsevol altra de les obligacions contretes per aquest contracte, excepte les accessòries. c) Per al cas que s'insti en contra seu procediment administratiu, judicial o extrajudicial en reclamació de quantitat. d) Si incompleix les obligacions contretes o que contregui enfront del Banc o enfront de tercers, o és presumible una variació en la seva situació econòmica, o per impagament de dos o més efectes canviaris a càrrec seu, o consta un incompliment de les seves obligacions dineràries en prestadors de serveis sobre solvència patrimonial o crèdit, llevat que atorgui les garanties suficients conforme a l'apartat h següent. e) Si mor, o en cas de ser persona jurídica, si varia de manera substancial la naturalesa del seu negoci, cessa en les seves activitats, es transforma, es dissol, es liquida, s'escindeix, se segrega o efectua una aportació no dinerària de tipus d'activitat, es fusiona o és absorbida per una altra entitat, sense autorització prèvia del Banc. f) La hipoteca, l'embargament, la reducció del capital social o la venda del vint per cent o més del seu actiu patrimonial, llevat que atorgui les garanties suficients conforme a l'apartat h següent. g) La prestació d'avals o garanties de qualsevol tipus a favor de tercers o la realització de qualssevol altres actes que de manera directa o indirecta comprometin la seva solvència sense consentiment previ del Banc. h) Si no constitueix mitjançant document públic dins el termini de cinc dies naturals a comptar de la data en què el Banc el requereixi amb aquesta finalitat les garanties reals suficients a satisfacció del Banc en assegurament del capital pendent del préstec més els interessos i les comissions de tres anualitats al tipus pactat amb un deu per cent més de l'import total garantit per cobrir despeses i costes. i) Quan es comprovi falsejament en les dades i els documents aportats que hagin servit de base per a la concessió, la vigència o la continuïtat del préstec. j) En el cas que se sol·liciti o declari la situació de concurs de qualsevol d'ells, pel fet que l'operació de préstec constitueix un contracte unilateral no afectat per l'article 61 de la Llei concursal. k) Quan es doni qualsevol de les causes de venciment anticipat establertes pel Dret, en especial les previstes a l'article 1.129 del Codi civil. Comunicat el venciment d'aquest contracte i requerits de pagament, el o els prestataris estan obligats solidàriament, si són diversos, a cobrir el capital pendent del préstec, més els interessos meritats, en el termini de cinc dies naturals que compten des de la data d'aquesta comunicació. En cas d'incompliment de les obligacions de pagament assumides pel o pels prestataris i/o, si escau, del o dels fiadors, el banc podrà instar la reclamació judicial del deute i iniciar accions per embargar qualssevol béns de la seva propietat, tenint en compte la responsabilitat personal i il·limitada d'aquests i fins al pagament complet del deute reclamat. Així mateix, el banc pot facilitar informació a prestadors de serveis sobre solvència patrimonial i crèdit, en relació amb els incompliments del o dels prestataris relatius al contracte incomplert. 9a Compensacions Es faculta expressament el Banc de manera irrevocable i mentre no hagi quedat totalment cancel·lat el préstec per: a) Aplicar en qualsevol moment al préstec formalitzat amb aquest contracte els saldos creditors que figurin en altres comptes que hi hagi en el Banc a nom de qualsevol dels Prestataris i/o Fiadors, fins on arribin aquests saldos, i pugui utilitzar els que cregui adequats a aquests efectes sense necessitat de dividir el deute entre els diversos obligats, siguin quins siguin la forma i els documents en què estiguin representats, la data dels venciments que el Banc podrà anticipar a aquest efecte i el títol dels seus drets, incloent-hi el de dipòsit. b) Aplicar al préstec formalitzat amb aquest contracte les sumes que pugui percebre per compte del o dels deutors encara que no vagin expressament consignades per al pagament del préstec. c) Procedir en qualsevol moment fins i tot en qualsevol dia posterior al venciment del préstec a la realització i/o venda dels dipòsits constituïts en el Banc d'efectes, actius financers, valors, crèdits de qualsevol mena i qualsevol altre dipòsit o actiu financer de qualsevol naturalesa, ja estiguin representats per títols, drets, anotacions en compte i altres, dipositats o gestionats pel Banc o per qualsevol societat del seu grup, propietat de qualsevol del o dels Prestataris i/o Fiadors, encara


que no estiguin especialment afectes en garantia d'aquest préstec, i el Banc signarà els corresponents rebuts i altres documents necessaris a l'efecte, per a la qual cosa el o els Prestataris i el o els Fiadors del préstec li confereixen mandat exprés mitjançant aquest contracte fins a cobrir, amb les quantitats que s'obtinguin, tot allò que el Banc acrediti per qualsevol concepte en raó del préstec que es contracta, anticipant, si calgués, el termini que tinguessin establert. Les facultats de realització i/o venda previstes en aquest apartat s'estenen expressament a les participacions dels fons d'inversió gestionades per la o les societats gestores del Grup Banc Sabadell de què el o els Prestataris i/o Fiadors siguin titulars actualment o en el futur. Aquest document té el valor legal d'ordre irrevocable de reembossament de participacions, per a la qual cosa el o els Prestataris i el o els Fiadors autoritzen de manera expressa i legal el Banc. El preu de les participacions serà el seu valor liquidatiu, publicat en el Butlletí Oficial de cotització de la Bolsa de Valores de Madrid i fixat d'acord amb el que disposa el Reglament del Fons d'Inversió corresponent i les disposicions que siguin d'aplicació. El mandat conferit en aquest apartat no podrà ser revocat fins a la total cancel·lació de les obligacions de pagament que poguessin derivar-se d'aquest contracte. d) Fins i tot abans del venciment, suspendre la disponibilitat dels comptes del o dels Prestataris, quan consideri que el préstec no està suficientment garantit. 10a Altres obligacions a) Mentre el o els Prestataris i Fiadors no hagin reemborsat al Banc totes les obligacions derivades d'aquesta operació i a par t de l'afecció i garantia general de tots el seus béns presents i futurs, es comprometen en forma expressa a no realitzar cap acte d'alienació o gravamen, ni a dur a terme modificacions o gravàmens en el seu patrimoni o capital que puguin disminuir-ne el valor en relació a la responsabilitat que tenen contreta amb el Banc. b) En el termini màxim de cinc dies naturals comptats des de l'endemà del requeriment que a aquest efecte faci el Banc, el o els prestataris i/o fiadors s'obliguen a atorgar mitjançant el corresponent document públic garantia real sobre béns suficients a satisfacció del Banc, en assegurament del capital pendent del préstec més els interessos i les comissions de tres anualitats al tipus pactat, més un 10% del total de l'import garantit per cobrir despeses i costes. La suma dels tres conceptes ha de servir com a tipus de taxació per al procediment judicial sumari. Els honoraris, les despeses i els impostos reportats per la formalització de la garantia real van a càrrec del o dels prestataris i fiadors. c) El o els Prestataris i Fiadors s'obliguen durant la vigència d'aquest contracte, i en el termini de quinze dies següents a la seva aprovació per part de la Junta General de la Societat, a subministrar al Banc la memòria, el balanç i els comptes de resultats de cada exercici. De la mateixa manera s'obliguen a facilitar al Banc, en qualsevol moment, tota la informació i documentació de caràcter o transcendència econòmica, financera o comptable que el Banc els requereixi. d) El o els qui intervenen en aquest contracte com a Prestataris i/o Fiadors que estiguin casats es comprometen a no modificar el seu actual règim econòmic matrimonial sense deixar expressament salvaguardades les obligacions contretes amb el Banc per raó del contracte i s'estableix que l'incompliment d'aquest pacte no produirà efectes davant del Banc, encara que la modificació s'inscrigui en els Registres Civil i Mercantil. 11a Acció judicial Vençut el préstec perquè ha arribat al final o per qualsevol de les causes previstes en aquest contracte, el Banc en podrà exigir el pagament per via executiva d'acord amb l'article 517 de la Llei d'enjudiciament civil, amb la finalitat de reintegrar-se de l'import acreditat, encara que aquest import excedeixi del límit d'aquest préstec, més els interessos, les comissions, els impostos i les despeses meritats i que es meritin i les costes que s'originin en el procediment. A l'efecte del que es disposa a l'article 572 de la Llei d'enjudiciament civil, es pacta expressament pels contractants que la liquidació per determinar el deute executivament reclamable s'efectuarà pel Banc de la manera convinguda per les parts en aquest contracte, el qual expedirà l'oportuna certificació que reculli el saldo resultant de la liquidació que presenti el compte el dia del tancament. En virtut d'això, n'hi haurà prou per exercir l'acció executiva a presentar el títol executiu a què es fa referència en el número 5 de l'apartat 2 de l'article 517 de la Llei d'enjudiciament civil, l'aportació del certificat, expedit pel Banc, del saldo que resulti a càrrec del o dels prestataris i altra documentació exigida, en cada moment, per la Llei d'enjudiciament civil. En aquest últim certificat farà constar el notari que hi intervingui a requeriment del Banc que la liquidació del deute s'ha practicat de la manera pactada per les parts en aquest contracte, juntament amb la resta de requisits exigits en cada moment per la llei indicada.


La part deutora presta el seu consentiment per tal que el Banc pugui sol·licitar testimonis o còpies autoritzades amb caràcter executiu, cosa que es fa constar en la nota d'expedició d'aquestes còpies. 12a Comunicacions Sens perjudici del que disposa l'apartat 6) de l'estipulació 5a, per a tots els avisos, les comunicacions, les notificacions i els requeriments que calgui adreçar al o als Prestataris i al o als Fiadors, s'indiquen com a domicilis respectius els mateixos que figuren en aquest contracte, o el que haguessin comunicat amb posterioritat al Banc de manera fefaent i del qual haguessin obtingut el corresponent avís de rebuda, i es consideraran vàlides les comunicacions i notificacions adreçades als esmentats domicilis, encara que fossin refusades, no recollides, no hi trobessin els interessats o fossin rebudes per familiars, empleats, veïns o qualsevol altra persona. D'altra banda, si el o els Prestataris i Fiadors canviessin de domicili, aquest hauria de trobar-se necessàriament i en qualsevol cas a Espanya perquè fos considerat vàlid i vinculant pel que fa a aquest contracte. 13a Impostos i despeses Tots els impostos, tributs, corretatges, honoraris, aranzels i despeses, de la naturalesa que siguin, meritats o que es meritin com a conseqüència de la preparació, l'atorgament o el compliment d'aquest contracte, així com els corresponents a l'expedició de còpies del mateix document, inclosos els testimonis o còpies autoritzades amb caràcter executiu, van a càrrec del o dels prestataris i del o dels fiadors, i el Banc queda autoritzat a carregar-los en el o els seus comptes. Totes les despeses que s'originin per la reclamació dels imports acreditats pel Banc en virtut del contracte, van a càrrec del o dels prestataris i del o dels fiadors, i el Banc queda autoritzat a carregar-les en el o els seus comptes. 14a Constitució de garantia i obligació solidària a) El o els Fiadors consignats en l'apartat corresponent garanteixen al Banc el compliment de totes les obligacions assumides pel o pels beneficiaris del préstec en aquest contracte i, en conseqüència, es constitueixen, mentre no quedi reemborsada l'operació, en fiadors solidaris dels Prestataris amb igual caràcter solidari entre ells i amb renúncia expressa als beneficis d'ordre, excussió i divisió i qualssevol altres que amb caràcter general o particular els poguessin correspondre d'acord amb el que disposen els articles 439 i següents del Codi de Comerç i 1144, 1822, 1831, 1837 i concordants del Codi Civil, i a més relleven el Banc de tota notificació per falta de pagament del o dels esmentats beneficiaris del préstec. Aquest fiançament es fa extensiu a qualsevol modificació, renovació o pròrroga de qualsevol mena, tàcita o expressa, que pogués produir-se en les obligacions establertes en aquest contracte i de totes les que siguin objecte de novació o substitució. El Banc no tindrà l'obligació de donar compte al o als Fiadors del resultat i estat d'aquesta operació de préstec; no obstant això, el o els Fiadors podran sol·licitar al Banc, en qualsevol moment, la informació necessària per determinar l'import a què pugen les obligacions garantides. b) El o Els Prestataris s'obliguen solidàriament entre ells i amb el o els Fiadors solidaris a donar compliment a totes i cadascuna de les obligacions derivades d'aquest contracte. c) D'acord amb el que s'estableix a l'apartat 2 de l'article 135 de la Llei concursal, per al cas de declaració de concurs de qualsevol dels Prestataris i/o Fiadors, les parts convenen de manera expressa que, en el cas que el Banc votés favorablement el conveni corresponent, no hi quedarà vinculat pel que fa a la subsistència plena dels seus drets respecte a la resta de Prestataris i/o Fiadors, els quals no podran invocar ni l'aprovació ni els efectes del conveni en perjudici del Banc. 15a Central d'Informació de Riscos (CIR) S'informa el o els prestataris i el o els fiadors que, d'acord amb el que es preveu a la Llei 44/2002, el Banc està legalment obligat a declarar a la CIR del Banc d'Espanya les dades necessàries per identificar les persones físiques o jurídiques amb les quals aquest mantingui, directament o indirectament, riscos de crèdit, i també les característiques de les esmentades persones i riscos, incloent-hi en particular les que n'afectin l'import i la recuperabilitat. Aquesta obligació s'estén als riscos mantinguts a través d'entitats instrumentals integrades als grups consolidables del Banc i als que hagin estat cedits a tercers i dels quals el Banc conserva l'administració. Entre les dades a què es refereix el paràgraf anterior s'inclouen les que reflecteixen una situació d'incompliment, per les esmentades persones, de les seves obligacions respecte al Banc, i també les que posin de manifest una situació en la qual el Banc estigués obligat a dotar una provisió específica en cobertura de risc de crèdit, segons el que preveuen les normes de comptabilitat


d'aplicació al Banc. En cas que es tracti de riscos d'empresaris individuals que actuen en l'exercici de la seva activitat empresarial, cal fer constar aquesta condició en la declaració duta a terme. Així mateix, també s'informa el o els prestataris i el o els fiadors que el Banc pot obtenir informes sobre els seus riscos registrats en la CIR, i que l'autoritzen perquè els pugui cedir a la resta de societats que formin part del grup consolidable al qual pertanyi. La informació així obtinguda té caràcter confidencial i només pot ser usada en relació amb la concessió i gestió de crèdits i també amb la finalitat d'assegurar el compliment efectiu de la normativa sobre concentració de riscos i qualsevol altra que, en l'àmbit de la supervisió cautelar a la qual està sotmès el Banc, li sigui d'aplicació. En relació amb els riscos declarats a la CIR del o dels prestataris i del o dels fiadors, aquests resten informats que poden exercir els drets d'accés, rectificació i cancel·lació segons els termes previstos legalment tot adreçantse al Banc d'Espanya. 16a Cessions El Banc pot cedir o transferir, de manera total o parcial i durant la vigència del contracte, el crèdit ostentat a terceres persones, físiques o jurídiques, tinguin o no aquestes la condició d'entitats de crèdit. Les cessions fetes d'una o diverses vegades es poden referir tant a la totalitat del préstec com a una part alíquota, sempre que no suposi un increment de cost o despeses per al o per als deutors. 17a Dret aplicable Aquest contracte té caràcter mercantil i es regirà en primer terme per les estipulacions que conté i, en allò que aquestes no previnguessin, les parts contractants s'atendran a les disposicions del Codi de Comerç, les lleis especials, els usos i costums mercantils i, si no n'hi hagués, a allò que estableix el Codi Civil. Tenint en compte que el o els prestataris actuen en l'àmbit de la seva activitat professional o empresarial, les parts acorden que no se'ls aplicarà l'Ordre EHA/2899/2011 de 28 d'octubre, de transparència i protecció del client de serveis bancaris, ni la Circular 5/2012, de 27 de juny, del Banc d'Espanya, a entitats de crèdit i proveïdors de serveis de pagament, sobre transparència dels serveis bancaris i responsabilitat en la concessió de préstecs (excepte el que s'estableix en les seves normes tretzena o quinzena), ni els pactes d'aquest contracte derivats de l'esmentada ordre i circular. Si el o els prestataris són pimes, microempreses, petites o mitjanes empreses (d'acord amb la Recomanació 2003/361/CE de la Comissió, de 6 de maig de 2003), o persones físiques que exerceixen activitats econòmiques de manera autònoma (com s'estableix a la Llei 20/2007, d'11 de juliol, de l'Estatut del treball autònom), se'ls informa que, d'acord amb el que s'estableix a la Llei 5/2015, de 27 d'abril, de foment del finançament empresarial, donat cas que el banc tingui la intenció de no prorrogar o extingir el flux de finançament que li estigui concedint, o de disminuir-lo en una quantitat igual o superior al 35 per cent, ho haurà de notificar amb una antelació mínima de tres mesos, per qualsevol mitjà que permeti tenir constància de la recepció, excepte en els supòsits previstos en el punt 4 de l'article 1 de l'esmentada Llei 5/2015. Si aquesta notificació es produeix, i en els deu dies hàbils que compten des de l'endemà de la notificació, tindran dret que el banc els proporcioni, gratuïtament, el document anomenat "Informació financera-Pime" previst a la llei esmentada. Aquest document també el podran sol·licitar en qualsevol moment i de manera incondicionada, si bé en aquest cas el banc els podrà exigir el pagament del preu que tingui establert per a aquest servei i disposa de quinze dies hàbils, que compten des de l'endemà de la sol·licitud, per posar a disposició seva aquesta informació. 18a Formalització Aquest contracte s'ha formalitzat, segons s'expressa anteriorment, amb intervenció del notari, a partir de la primera firma diferent de la del propi banc, a tots els efectes, fins i tot als previstos en els articles 517 i 572 de la Llei d'enjudiciament civil i la resta de altra legislació concordant. En compliment del que s'estableix a la normativa legal vigent, en el moment de la signatura d'aquest contracte se'n lliura un exemplar a cadascuna de les parts contractants, i la mateixa signatura del document serveix de "rebut" per part del prestatari. 19a No-vinculació del contracte a un acord en exclusiva de finançament Les parts fan constar que la concessió d'aquest préstec no es deriva d'un acord en exclusiva de finançament a favor de l'entitat prestadora i que el o els Prestataris han optat lliurement a la formalització d'aquest préstec, sense que hagi existit limitació d'obtenir-lo en altres entitats de crèdit.


20a Compatibilitat amb altres contractes i garanties Aquesta pòlissa és compatible amb la resta de contractes i garanties que el Banc hagi admès o admeti en endavant tant del o dels Prestataris com de terceres persones que els garanteixin, i el Banc podrà exercir, de manera indistinta, alternativa i simultània, els drets derivats d'aquest contracte i els altres que li corresponguin. 21a Utilització de la xarxa d'Oficines del grup El o els Prestataris podran utilitzar la xarxa d'Oficines dels Bancs del grup Banc Sabadell per realitzar amb les societats del grup Banc Sabadell les consultes i operacions que siguin disponibles en cada moment. 22a Règim de protecció de dades de caràcter personal. El o els signants queden informats que tant les dades personals pròpies com les dels representats respectius que es demanen en aquest document, juntament amb aquelles que posteriorment es puguin facilitar i aquelles a què el banc tingui accés a conseqüència de l'execució d'aquest contracte, o que provinguin d'un procés informàtic derivat de les ja registrades, són necessàries per al desenvolupament, el control i el manteniment de la relació contractual i per a la realització i la gestió de les operacions que se'n derivin, per la qual cosa el banc queda autoritzat per tractar-les i registrar-les en els fitxers respectius. Els signants garanteixen la veracitat de les dades que facilitin en cada moment i es comprometen a comunicar puntualment al banc qualsevol variació que tinguin. Altres finalitats. El o els signants autoritzen expressament el banc perquè pugui tractar, i fins i tot mantenir quan s'hagi acabat la vigència d'aquest contracte, les dades personals abans esmentades amb la finalitat d'elaborar o segmentar perfils, fins i tot per mitjà de tècniques automàtiques que utilitzin les dades actuals, històriques i estadístiques, per a la variació de riscos, la confecció i l'anàlisi de noves propostes, i amb la finalitat de remetre comunicacions comercials per qualsevol mitjà, ja sigui fax, telèfon, correu electrònic o mitjà de comunicació equivalent, per a l'oferta, la promoció i la contractació de béns i serveis propis del banc, o de qualsevol altra entitat, relatius al sector financer (banca, assegurances, previsió social, serveis d'inversions) i al no financer (sector immobiliari, gran consum, telecomunicacions, automoció, serveis d'assessorament, formació i oci). El o els signants autoritzen el banc a cedir les dades personals, mitjançant comunicació o interconnexió, a les entitats que pertanyin al grup empresarial del qual el banc formi part en cada moment o a aquelles amb què el banc conclogui acords de col·laboració, que es dediquin als sectors d'activitat esmentats abans, per tractar les dades personals amb les mateixes finalitats exposades anteriorment, fins i tot per remetre informació agrupada dels contractes i les operacions que hagi sol·licitat i/o formalitzat amb qualsevol de les empreses d'aquest grup. Les entitats cessionàries esmentades també podran facilitar al banc les dades personals que constin dels signants en els seus fitxers, amb les mateixes finalitats, inclosa la integració i la remissió agrupada per part del banc de la informació relativa a contractes i operacions. Tractament de dades en cas d'incompliment d'obligacions dineràries. El o els signants queden informats que en cas que no es paguin les obligacions dineràries que es prevegin en el contracte a favor del banc, en el termini previst per a això, les dades relatives a l'impagament podran ser comunicades a fitxers relatius al compliment o incompliment d'obligacions dineràries. En el cas de persones físiques caldrà complir amb aquesta finalitat els requisits previstos en l'article 38 del Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, per mitjà del qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre. Drets de la persona afectada. El o els signants podran, en els termes establerts en la normativa sobre protecció de dades vigent en cada moment, revocar en qualsevol moment l'autorització concedida per al tractament i la cessió de les dades personals i també exercir els drets d'accés, rectificació, oposició i cancel³lació adreçant-se per escrit a la unitat "Drets LOPD" del responsable d'aquestes, que és el banc per mitjà del seu domicili, que és el que consta en aquest contracte, o per mitjà de qualsevol de les seves oficines obertes al públic. Les persones físiques signants d'aquest document que no vulguin que les seves dades personals siguin tractades d'acord amb el que es preveu a l'apartat "Altres finalitats" d'aquesta clàusula, n'hi haurà prou que manifestin la seva negativa indicant el seu nom i cognoms en l'espai previst a continuació:


23a Procediments de reclamació i resolució de conflictes. Si el prestatari volgués fer una queixa o reclamació, podrà adreçarse al Servei d'Atenció al Client (SAC) del Banc, mitjançant les seves oficines o a la seva adreça d'internet, presentant la seva reclamació d'acord amb allò previst al Reglament que també té a la seva disposició als llocs esmentats. Igualment el prestatari podrà adreçar les seves reclamacions al Defensor del Client del Banc, d'acord amb l'esmentat Reglament. Les queixes i reclamacions resoltes pel SAC o pel Defensor, així com les que s'entenguin desestimades (és a dir, les que no finalitzin mitjançant resolució expressa, a excepció d'assentiment, desistiment, transacció o caducitat) podran ser novament presentades davant els serveis de reclamacions del Banc d'Espanya, la Comissió Nacional del Mercat de Valors i la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions, de conformitat amb el Capítol V (protecció dels clients dels serveis financers) de la Llei 44/2002 de Mesures de Reforma del Sistema Financer, això com les normes de desenvolupament, o les que les substitueixin. 24a Condicions generals Es fa constar que aquest contracte incorpora condicions generals predisposades, que han estat conegudes i acceptades per les parts. 25a Explicacions adequades El banc informa el o els prestataris del seu dret a sol·licitar totes les explicacions prèvies necessàries sobre les característiques del producte/servei objecte del contracte i els seus efectes, incloses les conseqüències en cas d'impagament, així com totes les informacions complementàries que necessitin per poder adoptar una decisió informada i poder comparar ofertes similars. Per això el banc informa el o els prestataris que només hauran de signar aquest document en el cas de considerar haver obtingut les explicacions suficients del producte/servei contractat i adequades als seus interessos, necessitats i situació financera.


ÚLTIM FULL DEL PRÉSTEC MERCANTIL AMB AMORTITZACIONS PERIÒDIQUES A INTERÈS VARIABLE REVISABLE BASANTSE EN L'EURIBOR NÚM. NOMBRE TOTAL DE FULLS, JUNTAMENT AMB AQUEST, QUE COMPONEN LA PÒLISSA: .....

Atorgament: les parts declaren expressament a tots els efectes legals i especialment, als previstos a la Llei 7/1998, del 13 d'abril, que estan assabentades de les condicions generals i particulars incorporades i contingudes en el contracte, compreses les d'aquest full, i que n'han rebut una còpia. Els atorgants manifesten que amb una única signatura estampada al final del text contractual presten la seva conformitat i aprovació a la totalitat del contingut del contracte, tal com s'ha redactat fins i tot en relació amb l'idioma, i també totes les condicions generals i particulars, els annexos, les addicions i els documents incorporats que formen part integrant i componen la pòlissa, i per tots els conceptes pels quals hi intervenen d'acord amb el que es preveu a la Llei 36/2006 del 29 de novembre i el Reglament de l'organització i règim del notariat aprovat pel Decret del 2 de juny de 1944 després de la redacció que en va fer el Reial Decret 45/2007, del 19 de gener. Intervenció: Jo, el notari que hi intervé, i havent-me assegurat de la forma reglamentària de la identitat dels atorgants, els quals en el concepte en què intervenen tenen, a judici meu, la capacitat necessària per a aquest atorgament, DONO FE: del fet que el consentiment ha estat prestat lliurement, del fet que l'atorgament s'adequa a la legalitat, de la voluntat degudament informada dels atorgants, i de la seva conformitat i aprovació amb el contingut d'aquesta pòlissa, la qual, amb, si escau, annexos, addicions i documents incorporats inclosos, s'integra pel total de fulls indicat al capdamunt, numerats, només en el seu anvers, correlativament a partir de la unitat, signada pels atorgants i amb el meu signe, firma, rúbrica i segell al full al final del text contractual, i numerats, segellats i rubricats per mi la resta, d'acord amb el que s'estableix a la Llei 36/2006 del 29 de novembre, Decret del 2 de juny de 1944 després de la redacció que en va fer el Reial Decret 45/2007, del 19 de gener i les instruccions del 29 de setembre de 2000 i del 29 de novembre de 2006, ambdues de la Direcció General de Registres i del Notariat. En aquests termes, fets les reserves i els advertiments legals oportuns, i especialment els de caràcter fiscal, les parts atorguen aquesta pòlissa AMB LA MEVA INTERVENCIÓ i en conec el dret d'obtenir-ne una còpia. De tot això i del contingut d'aquesta pòlissa, jo, el notari, en DONO FE. A

, a ...........................

EL O ELS PRESTATARIS

AYUNTAMENT p.p.

BANCO DE SABADELL, S.A. p.p.


ANNEX NÚM. 1 AL PRÉSTEC MERCANTIL AMB AMORTITZACIONS PERIÒDIQUES A INTERÈS VARIABLE REVISABLE BASANTBASANT-SE EN L'EURIBOR NÚM. XXXXXXXXXX PER IMPORT DE ...............DE ...............- EUROS FORMALITZADA ENTRE L’AJUNTAMENT XXXXXXXXXXXXXXX I BANCO DE SABADELL S.A.

ESTIPULACIONS ADDICIONALS: 1ª. 1ª Aquesta operació gaudeix de la corresponent autorització de la Diputació de Barcelona per acollir-se a l’acció concertada del “Programa de Crèdit Local 2016 – 2017 ”, de finançament subsidiat de les operacions financeres inscrites dins de l’esmentat Programa a formalitzar pels Ajuntaments i Entitats Municipals Descentralitzades de l’àmbit territorial de la Diputació de Barcelona. 2ª.2ª La part prestatària declara que té aprovat el pressupost general per a l’exercici de 2017 i que, d’acord amb el que disposa l’article 165.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de marc, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, en relació amb l’article 170.2 d’aquest text refós, consignarà en l’estat de despeses del seu pressupost general, durant tota la vigència d’aquest préstec, les quantitats necessàries per afrontar les obligacions derivades d’aquest contracte. Amb la finalitat de justificar el compliment d’aquesta obligació, la part prestatària ha d’entregar anualment a BANCO DE SABADELL S.A., immediatament després de l’aprovació del pressupost, una certificació, lliurada pel Secretari/a municipal, que acrediti que s’ha practicat la consignació pressupostaria suficient. 3ª.3ª BANCO DE SABADELL S.A. concedeix a la part prestatària un préstec de ............ EUR (EUROS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX). De l’import esmentat, la part prestatària rep en aquest acte la quantitat de ........... EUR, mitjançant l’abonament en el seu compte corrent codi IBAN ES ............................. , BIC BSABESBB, i atorga, per l’import que representa, la carta de pagament mes eficaç. La quantitat restant de xxxx EUR s’entregarà a la part prestatària en un sol o en diversos lliuraments, segons com sol·liciti en l’escrit que ha d’adreçar a BANCO DE SABADELL S.A. L’ingrés es farà en el mateix compte a que s'ha fet referència en el paràgraf anterior. Si un cop transcorregut el període de carència, el qual finalitzarà el xxxxxxxxxx, la part prestatària no ha disposat de la totalitat del capital concedit, BANCO DE SABADELL S.A. haurà d’efectuar l’abonament de tot el capital restant mitjançant un ingrés en el compte corrent assenyalat en aquesta estipulació. La quantitat ingressada quedarà a disposició de la part prestatària. 4ª.4ª.- A fi d’atendre els pagaments derivats d’aquest préstec, la part prestatària domicilia irrevocablement en el seu compte abans esmentat les quantitats que ha de percebre en concepte de participació municipal en els tributs de l’Estat durant tot el període en que aquest préstec no estigui totalment cancel·lat. S’entén que aquesta domiciliació irrevocable de transferències s’efectua amb un fraccionament previ de l’import total a transferir en la proporció que representen les anualitats de les operacions crèdit, de cada entitat de crèdit, en el conjunt de les anualitats de les operacions vigents acollides al sistema de domiciliació. 5ª.5ª En aquest mateix acte la part prestatària faculta a BANCO DE SABADELL S.A.


per tal que pugui efectuar, per compte de la mateixa, les ordres de pagament oportunes per a l'efectiva aplicació del total dels fons obtinguts amb la subvenció d'interessos concedida per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona a l'amortització anticipada del préstec, essent aquesta l'única finalitat possible dels mateixos tal i com s'ha convingut a l'estipulació tercera del Conveni signat amb la citada Corporació. Aquesta facultat es limitarà única, expressa i solament a l'operació de subvenció d'interessos del préstec que es documenta amb aquest contracte. 6ª.6ª.- Així mateix la part prestatària faculta a BANCO DE SABADELL S.A. per tal que en cas d’impagament d’algun dels terminis d’aquest préstec pugui sol·licitar, per compte de la mateixa, la domiciliació en el compte indicat a la Estipulació Addicional 3ª anterior de les subvencions atorgades per la Diputació de Barcelona al seu favor. 7ª.7ª Qualsevol referència feta a la intervenció de Notari en aquest contracte s’ha d’entendre substituïda per la de Secretari /a municipal. I com a testimoni de conformitat amb el contingut d’aquest contracte, les parts que hi concorren, en la respectiva qualitat amb que actuen, ho firmen, per triplicat, amb la intervenció del Secretari de l’Ajuntament en el lloc i dia consignats a l’encapçalament. La part prestatària declara rebre, en aquest acte, de BANCO DE SABADELL S.A. un exemplar d’aquest contracte i un altre de les normes sobre dades de valoració i tarifes de comissions i despeses repercutibles que aquest Banc aplica als seus clients.


ANNEX Nº 2 AL AL PRÉSTEC MERCANTIL AMB AMORTITZACIONS PERIÒDIQUES A INTERÈS VARIABLE REVISABLE BASANTBASANT-SE EN L’EURIBOR Nº xxxxxxxxxxxxx, el qual forma part integrant de la mateixa a tots els efectes ESTIPULACIONS ADDICIONALS: PRIMERA.- Les parts fan constar que, en relació amb la intervenció de la Pòlissa, totes les referències efectuades a la present pòlissa a la figura del Notari es tenen que entendre referides al Secretari de la Corporació Municipal, qui intervé expressament requerit per les parts per a la signatura d’aquesta pòlissa, donant fe de la capacitat i legitimitat d’aquestes, així com de tot allò convingut en aquest contracte. SEGONA.- Es modifiquen les següents Estipulacions generals de la pòlissa de préstec ressenyada a l'encapçalament i de la qual aquest annex passa a formar part integrant a tots els efectes: - Estipulació general “6ª Interessos”, apartat “3. Tipus d’interès dels períodes següents”, paràgraf primer, que passa a quedar redactat de la següent forma: “3. Tipus d’interès dels períodes següents Per a cadascun dels períodes següents, el tipus d’interès nominal anual ordinari que cal aplicar serà el resultant de sumar el diferencial detallat en l’apartat corresponent al tipus de referència ordinari. Per al cas de que la suma del diferencial més el tipus de referència ordinari sigui negativa, es considerarà que el seu valor es igual a zero.” - Estipulació general “6ª Interessos”, apartat “4. Tipus d’interès substitutius”, letra a), primer paràgraf, que passa a quedar redactat de la següent forma: “4. Tipus d'interès substitutius a) Quan hi hagi circumstàncies excepcionals que impossibilitin al banc determinar el tipus d'interès basat en l'EURIBOR que cal aplicar a un determinat període d'interès, o si per qualsevol causa deixa d'existir aquest tipus o es deixa de publicar, es prendrà com a tipus d'interès substitutiu per a aquest període el LIBOR (London InterBank Offered Rate) per a dipòsits en euros al termini indicat en l'apartat Termini del tipus de referència, dos dies hàbils anteriors a la data de cada revisió, i s'hi sumaran els corretatges corresponents a l'intermediari o broker detallats en l'apartat corresponent i també qualssevol impostos, corretatges, comissions o despeses que en cada moment s'hagin de pagar per obtenir aquests recursos. Si és necessari, el tipus d'interès resultant del que s'ha dit ara s'arrodonirà per excés al múltiple més pròxim de la xifra detallada en l'apartat Arrodoniment i es sumarà a aquest tipus el diferencial detallat en l'apartat corresponent. Per al cas que la suma del tipus d'interès substitutiu mes el diferencial sigui negativa, es considerarà que el seu valor és igual a zero. S'entendrà per data de revisió de cada període d'interès el darrer dia del període immediatament anterior.” -

Estipulació general “7ª Interessos de demora” que passa a quedar redactada de la següent manera: “7ª Interessos de demora Les obligacions monetàries del o dels Prestataris provinents d'aquest contracte, vençudes i no satisfetes, meritaran des del seu venciment un interès nominal anual de demora al tipus resultant de sumar dos punts al tipus d’interès nominal anual del préstec.


A aquest efecte, d'acord amb el que preveu l'article 317 del Codi de Comerç, els interessos ordinaris vençuts i no pagats s'entendran capitalitzats.” TERCERA.- Queden plenament vàlids i subsistents els termes i Estipulacions de la Pòlissa de referència i dels annexes que en formen part integrant, en el seu cas, en tot el que no estigui modificat mitjançant aquest annex.


ANNEX Nº 3 AL PRÉSTEC MERCANTIL AMB AMORTITZACIONS PERIÒDIQUES A INTERÈS VARIABLE REVISABLE BASANTBASANT-SE EN L’EURIBOR Nº xxxxxxxxxxxxx, el qual forma part integrant de la mateixa a tots els efectes

Clàusula 1 Els pagaments derivats d'aquest préstec s'han de fer en el compte amb el codi IBAN (24 caràcters), obert a nom de la part prestatària, a l'oficina (núm.) de l’entitat de crèdit Banco Sabadell. A fi d'atendre els pagaments esmentats, la part prestatària domicilia irrevocablement en aquest compte les quantitats que ha de percebre en concepte de participació municipal en els tributs de l'Estat durant tot el període en què aquest préstec no estigui totalment cancel·lat. S'entén que aquesta domiciliació irrevocable de transferències s'efectua amb un fraccionament previ de l'import total a transferir en la proporció que representen les anualitats de les operacions de crèdit, de cada entitat de crèdit, en el conjunt de les anualitats de les operacions vigents acollides al sistema de domiciliació, d'acord amb el conveni entre el Departament d'Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya i l’entitat de crèdit Banco Sabadell relatiu a les operacions de crèdit a concertar amb els ajuntaments de Catalunya amb la clàusula de domiciliació de la participació municipal en els tributs de l'Estat.


Sol·licitud de transferència bancària amb caràcter irrevocable per al pagament de la participació municipal en els tributs de l'Estat a l'ajuntament d'/de (nom de l'ajuntament) En data (data) l'Ajuntament d'/de (nom de l'ajuntament) ha formalitzat un contracte de préstec amb l’entitat de crèdit Banco Sabadell, S.A. amb les característiques següents: Número del contracte: (núm.). Import: (quantitat) euros. Tipus d'interès nominal anual (tipus inicial): (percentatge) %. Data de venciment: (data). A la clàusula 1 de l’Annex 3 del contracte de préstec s'estableix que el pagament dels rebuts derivats del préstec així com qualsevol altra obligació de pagament a càrrec de la part prestatària, derivada del contracte, s'ha d'efectuar en el compte amb el codi IBAN (24 caràcters) obert a nom de la part prestatària en l'entitat de crèdit esmentada. Als efectes d'atendre els pagaments esmentats, la part prestatària domicilia irrevocablement en aquest compte les quantitats que aquesta ha de percebre en concepte de participació municipal en els tributs de l'Estat durant tot el període que aquest préstec no hagi estat totalment cancel·lat. Aquesta domiciliació irrevocable de transferències s'efectua amb el fraccionament previ de l'import total a transferir en la proporció que representen les anualitats de les operacions de crèdit, de cada entitat de crèdit, en el conjunt de les anualitats de les operacions vigents acollides al sistema de domiciliació, d'acord amb el conveni entre el Departament d'Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya i l’entitat de crèdit Banco Sabadell, S.A. relatiu a les operacions de crèdit a concertar amb els ajuntaments de Catalunya amb la clàusula de domiciliació de la participació municipal en els tributs de l'Estat. Compromís d'ordre irrevocable del sol·licitant De conformitat amb el que disposa el conveni esmentat, sol·licito que els pagaments que efectuï la Tresoreria de la Generalitat de Catalunya a favor d'aquest Ajuntament siguin transferits amb caràcter irrevocable al compte financer assenyalat anteriorment. Aquesta domiciliació es mantindrà fins a un altre avís degudament conformat per la referida entitat de crèdit, en què n'autoritzi l'anul·lació. Signatura de l'alcalde/essa

Localitat i data Diligència de conformitat de l'entitat de crèdit S'accepta la present domiciliació en els termes establerts en el conveni entre el Departament d'Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya i l’entitat de crèdit Banco Sabadell, S.A. relatiu a les operacions de crèdit a concertar amb els ajuntaments de Catalunya amb la clàusula de domiciliació de la participació municipal en els tributs de l'Estat. Signatura del/de la representant de l'entitat de crèdit


CONVENI-TIPUS REGULADOR DE LES SUBVENCIONS CONCEDIDES AMB CÀRREC AL PROGRAMA DE CRÈDIT LOCAL DESTINADES A SUBSIDIAR EL TIPUS D'INTERÈS DELS PRÉSTECS CONTRACTATS PELS AJUNTAMENTS I EMD DE LA PROVÍNCIA PER AL FINANÇAMENT D'INVERSIÓ EN OBRES I SERVEIS PÚBLICS ENTITATS QUE INTERVENEN La Diputació de Barcelona, representada per l'Excm. Sr/a. ,president/a de la Diputació de Barcelona, domiciliada a Barcelona, Rambla de Catalunya, núm. 126, assistit per el/la secretàri/a general Sr/a. . L'Ajuntament/Entitat Municipal Descentralitzada de , representat per l'Il·lm/a. Sr/a. , domiciliat a , assistit/da pel secretàri/a de la Corporació Sr/a. . Ambdues parts, en la representació que ostenten i reconeixent-se mútuament capacitat legal per obligar-se. MANIFESTEN Que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de va prendre l'acord d'atorgar a l'Ajuntament/Entitat Municipal Descentralitzada de una subvenció d'import euros per subsidiar el tipus d'interès del préstec de euros acollit al Programa de Crèdit Local, signat per aquesta Corporació i mitjançant conveni, en data . Que l'Ajuntament/Entitat Municipal Descentralitzada de , mitjançant resolució de de data va acceptar la subvenció del Programa de Crèdit Local de la Diputació de Barcelona. A fi de regular i documentar la subvenció del tipus d'interès del préstec esmentat, ambdues parts, en nom i representació de les corporacions respectives, acorden les següents: ESTIPULACIONS PRIMERA. Que la Diputació de Barcelona concedeix a l'Ajuntament/Entitat Municipal Descentralitzada de , i amb càrrec al Programa de Crèdit Local, una subvenció d’import euros per subsidiar el tipus d’interès del préstec d’import euros, destinat íntegrament al finançament d’inversions municipals. Aquest capital té el seu origen en la línia de crèdit oberta per a dotar el Programa de Crèdit Local que el/la té concertada amb la Diputació de Barcelona mitjançant conveni signat amb data .


SEGONA. L’Ajuntament/Entitat Municipal Descentralitzada accepta la subvenció del tipus d’interès del préstec i en dóna conformitat plena, així com a les condicions i normes específiques que la regulen. TERCERA. Aquesta subvenció s’haurà de destinar, de forma obligatòria i en el seu import íntegre, a la reducció del principal del préstec concedit per que s’esmenta a la primera estipulació. QUARTA. L’Ajuntament/Entitat Municipal Descentralitzada beneficiari podrà disposar de la subvenció concedida, als trenta dies hàbils de la signatura del present conveni. CINQUENA. La Diputació de Barcelona podrà, en qualsevol moment, comprovar el compliment de les obligacions i els compromisos contrets per l’ens prestatari. També podrà comprovar l’aplicació efectiva de la subvenció del tipus d’interès del préstec i del propi préstec al finançament de les inversions municipals i, en cas d’incompliment, un cop hagin estat degudament avaluats els aclariments i justificacions aportades per l’Ajuntament/Entitat Municipal Descentralitzada, podrà rescindir aquest conveni i, al mateix temps, iniciar les actuacions necessàries per a l’efectivitat de l’immediat retorn de la totalitat de l’import de la subvenció del tipus d’interès del préstec concedida. SISENA. En tot el que aquest conveni no reguli específicament, s’estarà al que determinen les “Normes reguladores del Programa de Crèdit Local de la Diputació de Barcelona”aprovades per el Ple de la Diputació de Barcelona en sessió de data de 22 de desembre de 2011 i publicades en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, del 01.03.2012. SETENA. La Diputació de Barcelona es reserva la facultat d’interpretar les clàusules d’aquest conveni, com també la de resoldre els dubtes que sorgeixin de la seva aplicació. I perquè així consti i en prova de conformitat, ambdues parts signen el present document per triplicat i a un sol efecte, en el lloc i data indicats. Barcelona, Sg:

Sg:

Diputació de Barcelona

Ajuntament/EMD de

Sg.:

Sg:

Diputació de Barcelona

Ajuntament/EMD de

Dossier Altres Temes Ple 17-07-2018  
Dossier Altres Temes Ple 17-07-2018  
Advertisement