Page 1

Tipus: Comissió Especial de Comptes Número: 1/14 legislatura 2011-2015 Caràcter: ORDINÀRIA

Data: 10 de juny de 2014 Hora: 19:00 hores

CONVOCATÒRIA Us convoco en el dia i hora assenyalats a l’encapçalament, en primera convocatòria, i hora més tard, en segona convocatòria, per tractar els assumptes de l’ordre del dia que figura al peu d’aquest escrit. Segons estableix l’article 46.2 a. de la Llei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Règim Local, us convoco en el dia i hora assenyalats a l’encapçalament, en primera convocatòria, per tractar els assumptes de l’ordre del dia que figura al peu d’aquest escrit. La reunió tindrà lloc a la sala de juntes de l’Ajuntament de Cubelles. La composició de la Comissió Especial de Comptes és la següent: Presidenta: Sra. Mònica Miquel i Serdà Vice-president: Sr. José Manuel Écija Albalate Vocals: ICV-EUA: Narcís Pineda i Oliva PSC-PM: Sra. M. Lluïsa Romero i Tomás CiU: Sra. Noemí Cuadra i Soriano EC-FIC: Sra. Anna M. Martínez i Gallemí UC-REAGRUPAMENT: Sra. Rosa Montserrat Fonoll Ventura PPC: Sr. Luis Alamán Catalán Interventora: Sra. Rosa M. Almirall i Domènech Secretària: Trinidad Hernández Bordallo La Presidència pot convocar o autoritzar l’assistència de regidors no adscrits a la mateixa amb veu però sense vot. En cas de no poder assistir-hi, us prego que em comuniqueu la justificació. Així mateix, us prego que signeu el rebut. ORDRE DEL DIA 1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES DE 9 DE SETEMBRE DE 2013 2. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL DICTAMEN DEL COMPTE GENERAL DE L’EXERCICI 2013 Cubelles, 22 de maig de 2014 L’Alcaldessa Presidenta


Mònica Miquel i Serdà

Comissió Especial de Comptes del 10 de juny de 2014  
Comissió Especial de Comptes del 10 de juny de 2014  
Advertisement