Page 1

Tipuss: Ple Núm mero: 10/13 Legislatura 2011-2015 5 Carà àcter: SESS SIÓ ORDINÀ ÀRIA Data a: 15 d’octub bre de 2013 3 Hora a: 20:00h CON NVOCATÒR RIA Sego ons estable eix l’article 46.2 4 a. de la Llei 7/19 985, de 2 de d abril, Reeguladora de d las Base es del Règim m Local, us s convoco e en el dia i ho ora assenyalats a l’enccapçalamen nt, en prime era convoccatòria, per tractar els assumptes s de l’ordre e del dia quue figura al a peu d’aqu uest escrit. La reunió tindrà lloc a la sala d’exposicion d ns CSIDE ssegons acord de Ple d de data 19 de d maig de 2008. En ca as de no po oder assistirr-hi, us preg go que em comunique c u la justificaació. Així mateix, us prrego que sig gneu el rebut. ORD DRE DEL DIA PROVACIÓ D’ACTES I. AP 1.1.- APROVAC CIÓ, SI S’E ESCAU, DE L’ACTA DEL D PLE DE E LA SESS SIÓ ORDINÀRIA DE 1 17 DE SETE EMBRE DE E 2013 II. PA ART INFOR RMATIVA 2.- IN NFORMACIIONS DE PRESIDÈNC CIA 3.- D DONAR COM MPTE DELS DECRET TS DE L’ALC CALDIA 4.- D DONAR COM MPTE DELS TEMES D DE PERSO ONAL 5.- D DONAR CO OMPTE AL PLE DE L ’APROVAC CIÓ DEFINITIVA DE L’ORDENA ANÇA MUN NICIPAL DE E CREACIÓ Ó I FUNCI ONAMENT T DEL REG GISTRE ELLECTRÒNIC C DE L’AJU UNTAMENT T DE CUBELLES. DONAR COMPTE AL PLE P DE L’A APROVACIÓ Ó DEFINITIVA DEL R REGLAMEN NT DE 6.- D FUNCIONAMEN NT DE LA SEU S ELECT TRÒNICA DE D L’AJUNT TAMENT D DE CUBELLES. DONAR COM MPTE DE L’APROVAC L CIÓ DEL MARC PRES SSUPOSTA ARI 2014-20 016 7.- D OLUTIVA III. PART RESO ALCALDIA/PRE ESIDÈNCIA A 8.- A APROVACIÓ Ó, SI S’ESC CAU, DE L LA REVISIÓ Ó I ACTUA ALITZACIÓ DE LA DIV VISIÓ LS. TERRITORIAL DEL MUNIC CIPI EN SE ECCIONS ELECTORA E GIDORIA D’HISENDA LOCAL L REG


APROVACIÓ, SI S’E ESCAU, DE E LA MOD DIFICACIÓ DE LES ORDENAN NCES 9.- A FISC CALS PER L’EXERCIC L CI 2014 REG GIDORIA D’OBRES I SERVEIS S 10.- APROVAC CIÓ INICIAL L, SI S’ESC CAU, DEL PLA DIRECTOR DE LA XARXA A DE CLAV VEGUERAM M DE CUBE ELLES 11.- APROVAC CIÓ INICIAL L, SI S’ES SCAU, DEL L PLA DIRECTOR DE EL SERVE EI DE SUBMINISTRAM MENT D’AIGUA POTA ABLE DEL TERME T MU UNICIPAL D DE CUBELL LES GIDORIA DE E GOVERN NACIÓ I SEG GURETAT CIUTADAN NA REG CIÓ, SI S’ES SCAU, DEL L PLA DE SEGURETA AT VIÀRIA A DEL MUN NICIPI 12.- APROVAC CUBELLES DE C 13.- A ALTRES TE EMES IV. P PART DE CONTROL 14.- MOCIONS 15.- A ALTRES MOCIONS M 16.- PRECS I PREGUNTES L’ Alccaldessa prresidenta

Mòniica Miquel i Serdà Cube elles, 10 d’octubre de 2013

Ordre del dia del ple del 15 d'octubre de 2013