Page 1

Tipus: JUNTA DE GOVERN LOCAL Número: 14/2013 LEGISLATURA 2011-2015 Caràcter: ORDINÀRIA Convocatòria: PRIMERA Data: 14/08/2013 Hora: 14:00 hores CONVOCATÒRIA Em plau convocar-vos en el dia i hora assenyalats a l’encapçalament, en primera convocatòria i una hora més tard en segona convocatòria, a la sessió de la Junta de Govern Local per a tractar els assumptes que a continuació es relacionen. La sessió es celebrarà a la Casa de la Vila. A partir de la present els expedients d’aquesta queden a la vostra disposició a la Secretaria. En cas de no poder assistir-hi, us prego que em comuniqueu la justificació. Prego signeu el rebut. ORDRE DEL DIA ALCALDIA 1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 24/07/2013 2.- INFORMACIONS DE LA PRESIDÈNCIA 3.- INFORMACIONS DE LES REGIDORIES 4.- DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA 601/2013, DE 29 DE JULIOL, RESPECTE DEL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 261/2013 PROCEDIMENT: RECURS ORDINARI INTERPOSAT DAVANT DEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 10 DE BARCELONA PER *** CONTRA L’ACORD DE L’AJUNTAMENT DE CUBELLES DE 30 D’ABRIL DE 2013 5.- DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA NÚM. 600/2013, DE 29 DE JULIOL, PEL QUAL L’AJUNTAMENT DE CUBELLES COMPAREIX EN EL RECURS D’APEL·LACIÓ INTERPOSAT PER *** CONTRA LA SENTÈNCIA NÚM. 181/2013, DE 19 DE JUNY, RECAIGUDA EN EL PROCEDIMENT ORDINARI: 565/2011-C DAVANT DEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 11 DE BARCELONA REGIDORIA DE CULTURA I SOCIETAT 6.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL CONTRACTE MENOR DE SERVEIS PER LA CONTRACTACIÓ DE L’ESPECTACLE PIROTÈCNIC DEL DIA 14 D’AGOST, AMB MOTIU DE LA FESTA MAJOR, AMB L’EMPRESA PIROTÈCNIA IGUAL, S.A.

1


REGIDORIA DE MEDI AMBIENT I SANITAT 7.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS DE MANTENIMENT INTEGRAL DE LES PLATGES DEL MUNICIPI DE CUBELLES REGIDORIA D’OBRES I SERVEIS VIARIS 8.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL CONTRACTE MENOR DE SERVEIS PER LA CONTRACTACIÓ DE LA REDACCIÓ DEL PROJECTE TÈCNIC EXECUTIU DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC DE VARIS SECTORS DE CUBELLES, AMB L’EMPRESA ESTUDIO INTEGRAL METRO S.L.P. REGIDORIA D’URBANISME 9.- APROVACIÓ, URBANÍSTIQUES

SI

S’ESCAU,

DE

L’ATORGAMENT

DE

LLICÈNCIES

10.- ALTRES TEMES 11.- PRECS I PREGUNTES L’alcaldessa presidenta

Mònica Miquel i Serdà Cubelles, 12 d’agost de 2013

2

Ordre del dia de la Junta de Govern Local del 14 d'agost de 2013  
Ordre del dia de la Junta de Govern Local del 14 d'agost de 2013  
Advertisement