Page 1

Tipus: JUNTA DE GOVERN LOCAL Número: 17/2013 LEGISLATURA 2011-2015 Caràcter: ORDINÀRIA Convocatòria: PRIMERA Data: 25/09/2013 Hora: 14:00 hores CONVOCATÒRIA Em plau convocar-vos en el dia i hora assenyalats a l’encapçalament, en primera convocatòria i una hora més tard en segona convocatòria, a la sessió de la Junta de Govern Local per a tractar els assumptes que a continuació es relacionen. La sessió es celebrarà a la Casa de la Vila. A partir de la present els expedients d’aquesta queden a la vostra disposició a la Secretaria. En cas de no poder assistir-hi, us prego que em comuniqueu la justificació. Prego signeu el rebut. ORDRE DEL DIA ALCALDIA 1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 10/09/2013 2.- INFORMACIONS DE LA PRESIDÈNCIA 3.- INFORMACIONS DE LES REGIDORIES 4.- DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA NÚM. 695/2013 DE DATA 5 DE SETEMBRE, DE L’APROVACIÓ DE L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MENOR DE SERVEIS PER LA CONTRACTACIÓ DE L’ACTUACIÓ DEL GRUP MUSICAL “USERNAME & THE PASSWORDS” PER DIVENDRES 6 DE SETEMBRE AMB MOTIU DE LA FESTA DE LA VEREMA 2013, A FAVOR DE L’EMPRESA D-GIRA S.C.P. 5.- DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA NÚM. 696/2013 DE DATA 5 DE SETEMBRE, DE L’APROVACIÓ DE L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT PEL LLOGUER DE LES CARPES PER LA FESTA DE LA VEREMA DE CUBELLES 2013, A FAVOR DE L’EMPRESA MEDIRFLASH S.L 6.- DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA NÚM. 697/2013 DE DATA 5 DE SETEMBRE, DE L’APROVACIÓ DE L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MENOR DE SERVEIS PER LA CONTRACTACIÓ DE L’ACTUACIÓ MUSICAL DE LA FESTA DE LA VEREMA DE CUBELLES 2013, A FAVOR DE L’EMPRESA MUSICS DE GIRONA SCCL

1


7.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA DELS EXPEDIENTS DE CONTRACTACIÓ REGIDORA D’ ENSENYAMENT 8.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA SUBVENCIÓ A L’ INSTITUT LES VINYES PER A L’ ANY 2013 REGIDORIA D’HISENDA LOCAL 9.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DELS PREUS PÚBLICS PER A DIFERENTS CURSOS QUE REALITZARÀ EL SOLC DURANT L’ANY 2013, PROPOSAT PER LA REGIDORIA DE DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I TURISME 10.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL D’OFICINA I CONSUMIBLES PER A L’AJUNTAMENT DE CUBELLES REGIDORIA D’URBANISME 11.- APROVACIÓ, URBANÍSTIQUES

SI

S’ESCAU,

DE

L’ATORGAMENT

DE

LLICÈNCIES

12.- ALTRES TEMES 13.- PRECS I PREGUNTES L’alcaldessa accidental

M. Lluïsa Romero i Tomàs Cubelles, 23 de setembre de 2013

2

Ordre del dia de la Junta de Govern Local del 25 de setembre de 2013