Page 1

REGLAMENT DEL CEMENTIRI MUNICIPAL I DELS SERVEIS FUNERARIS PERTINENTS 1. ASPECTES GENERALS Article 1r El Cementiri de Cubelles és un bé públic destinat a l'enterrament dels difunts corresponents al municipi (terme municipal). També podran enterrar-hi els que tinguin drets de propietat adquirits, els residents i transeünts del municipi, i els casos de força major. Article 2n Aquest Reglament té per objecte la regularització de les instal·lacions del Cementiri en tots els aspectes. Així mateix tindrà cura de tot el referent a la conducció de cadàvers i les relacions amb les empreses funeràries, d'acord amb Decret 297/97 de 25 de novembre pel qual s'aprova el Reglament de Policia sanitària mortuòria dins de l'àmbit territorial de Catalunya, la Llei 2/97 de 3 d'abril, sobre Serveis funeraris. Article 3r Els enterraments s'efectuaran en els nínxols preparats esprofés pels Serveis de l'Ajuntament o bé en tombes obertes a terra condicionades adequadament o en panteons, construïts pels mateixos interessats, segons normatives tècniques emeses per aquesta Corporació. Article 4t En el Cementiri Municipal s'hi enterraran els cadàvers sense cap mena de discriminació per raça o religió, ni per cap altre motiu segons la Llei 49/1978 de 3 de novembre. Article 5è Els particulars podran adquirir parcel·les del terreny per a edificarhi pel seu compte tombes o panteons d'acord amb les normatives i previ permís municipal. També l'Ajuntament podrà fer-ho destinats a persones determinades que s'hagin distingit pels seus serveis o dedicació al poble de Cubelles, segons el que disposa l'article 34. Article 6è Tots els ciutadans podran visitar el Cementiri segons l'horari que determini l'Ajuntament, que es farà públic per general coneixement. Article 7è Tots els familiars dels difunts i ciutadans en general podran celebrar els ritus funeraris i celebracions que creguin convenients.

Plaça de la vila, 1 – Tel 93 895 03 00 – 08880 CUBELLES www.cubelles.cat


En especial les Esglésies podran celebrar-hi les cerimònies o cultes que creguin convenients per la qual cosa l'Ajuntament donarà sempre totes les facilitats. Concretament el dia de Tots Sants i la Diada de difuns i uns dies abans i després, el Cementiri restarà obert totes les hores del dia. II. ORGANITZACIÓ I ADMINISTRACIÓ Article 8è L'Administració i l'organització del Cementiri anirà a càrrec de la Comissió de Govern de l'Ajuntament a través del funcionari o funcionaris que designi. Article 9è A aquests els correspondrà: a) Lliurar els permisos d'inhumació, exhumació i trasllats dels cadàvers. b) Lliurar la papereta d'enterrament. c) L'adjudicació dels nínxols i dels terrenys per fer-hi sepultures, per la qual cosa es portarà el llibre-registre dels mateixos amb els assentaments corresponents. d) Portar el llibre-registre d'enterraments amb els assentaments corresponents a cadascun d'ells. e) Lliurar els títulos corresponents i anotar-se les transmissions i incidències d'acord amb els Decrets municipals corresponents. f) Qualsevol altra funció relacionada amb els Serveis del Cementiri que no estigui atribuïda expressament a un altre Òrgan municipal. g) Igualment es practicarà en aquest Servei administratiu la liquidació de taxes per tots els serveis o operacions que es trobin recollits en la corresponent Ordenança Fiscal. h) Tenir cura que es construeixin nínxols quan sigui necessari perquè sempre n'hi hagin de disponibles. i) Tenir cura de nombrar un operari perquè s'encarregui de tot el recinte amb les missions principals següents: - Obrir i tancar ell mateix a les hores previstes. - Vigilar el Cementiri i informar de les anomalies que s'observi. - Tenir cura que totes les instal·lacions i construccions del Cementiri es trobin en perfecte estat de neteja i conservació.

Plaça de la vila, 1 – Tel 93 895 03 00 – 08880 CUBELLES www.cubelles.cat


- Atendre amb la deguda diligència les sol·licituds que li puguin dirigir els visitants del recinte. III. DRET FUNERARI 1. En general Article 10è El dret funerari comprèn les concessions i arrendaments de nínxols, sepultures i panteons del Cementiri Municipal. Els drets funeraris seran atorgats i recorreguts per l'Ajuntament amb les prescripcions d'aquest Reglament i amb les normes reguladores de béns i contractació en l'àmbit local. Article 11è Tot dret funerari s'inscriurà en el llibre de registre corresponent i serà acreditat mitjan-çant l'expedició del títol pertinent. Article 12è El dret funerari implica només l'ús de les sepultures, nínxols i panteons del Cementiri, la titularitat dominical dels quals correspon únicament a l'Ajuntament de conformitat amb allò que estableix l'article 1 d'aquest Reglament i la legislació del règim local. Article 13è 1. La concessió del dret funerari s'efectuarà adjudicant el nínxol corresponent o el terreny per a sepultura o panteons per acord de la Comissió de Govern a petició de la part interessada, mitjançant el pagament de la taxa corresponent. 2. La sol·licitud de la part interessada s'entén suplida per la que en representació d'aquesta realitzi l'empresa funerària autoritzada en el terme municipal. Article 14è Les concessions s'acreditaran mitjançant el corresponent títol que serà expedient per l'Administració municipal. En els títols de concessió es faran constar: a) Dades que identifiquin la sepultura. b) Data de l'acord municipal d'adjudicació. c) Nom i cognom del titular. d) Termini de la concessió.

Plaça de la vila, 1 – Tel 93 895 03 00 – 08880 CUBELLES www.cubelles.cat


L'expedició d'un duplicat del títol només podrà ser efectuada en casos justificats de pèrdua i requerirà sotmetre la sol·licitud o instància del titular a informació pública en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de Barcelona, amb despeses al seu càrrec. Article 15è El dret funerari sobre els nínxols es registrarà: a) A nom de persona individual que serà el propi peticionari que hagi actuat directament i mitjançant la representació atribuïda en l'article 10 d'aquest Reglament. b) A nom del cònjuge o parella de fet acreditant la circumstància. Article 16è 1. La presentació del títol que acrediti el dret funerari sobre un nínxol serà requisit imprescindible per efectuar l'obertura. 2. La negativa resistència o falta de presentació injustificada d'un títol per a qualsevol de les operacions que requereixen la seva presentació, amb perjudici de tercers que ostenti dret funerari sobre un nínxol, podrà determinar l'ordre d'obertura d'aquest, dictada per Decret de l'Alcaldia, en virtut d'expedient sumari en que s'acreditin els motius de la seva resolució i l'expedició d'un nou títol si procedeix, i havent d'escoltar als interessats en l'expedient quan les circumstàncies així ho permetin. 2. Concessions Article 17è El dret funerari que es reconeix en aquest Reglament, té caràcter concessional, en atenció a la naturalesa de bé de servei públic que té el Cementiri Municipal. El contingut d'aquest dret consistirà en l'ús dels nínxols per al dipòsit de cadàvers o restes, i s'atorgarà a qui el sol·liciti complint les prescripcions d'aquest Reglament. Article 18è Les concessions es podran atorgar solament a nom d'una sola persona física. Pels drets reconeguts antigament a nom de persones jurídiques, s'estarà a allò que disposen les disposicions transitòries. Article 19è 1. La concessió del dret funerari sobre els nínxols tè caràcter temporal i s'estén per un període de 50 anys a comptar de la data del seu atorgament. Transcorregut aquest període s'extingeix el dret funerari, excepte que s'obtingui una nova concessió.

Plaça de la vila, 1 – Tel 93 895 03 00 – 08880 CUBELLES www.cubelles.cat


2. També s'extingeix el dret funerari sobre els nínxols per declaració en estat de ruïna d'aquest, actuant-se en aquest cas en la forma determinada en l'article 51.5 del Decret 297/97. Article 20è Els concession podran atorgar-se en qualsevol moment, als residents de Cubelles empadronats que portin més de dos anys empadronats en la població que ho sol·licitin, sempre que n'hi hagin de disponibles. En cas de no haver-hi existències o quan la Comissió de Govern ho consideri necessari, per força major, les concessions només es podran atorgar per l'enterrament immediat d'un cadàver o pel trasllat de restes des d'un nínxol adjudicat en règim d'arrendament. Article 21è Els enterraments que successivament es realitzin en un mateix nínxol, alteraran el dret funerari de tal manera que si un cadàver és inhumat quan el termini que manca per a la fia de la concessió és inferior al legalment establert per al trasllat o renovació de cadàvers, l'esmentat termini es prorrogarà excepcionalment per un període de cinc anys de la data de la inhumació. 3. Arrendaments Article 22è Podran arrendar-se els drets funeraris sobre els nínxols, limitades en el temps i reduïdes a un període de cinc anys, prorrogables un màxim d'altres cinc anys, mitjançant el pagament del cànon que a aquest efecte estableix la vigent Ordenança Fiscal. Article 23è Els arrendaments de nínxols s'adjudicaran per un termini de cinc anys i per a un sol cadàver. Es destinaran especialment a aquesta finalitat els nínxols recuperats per reversions a l'Ajuntament i els situats en els llocs més inaccessibles. Article 24è Podrà autoritzar-se l'enterrament d'un segon cadàver en els nínxols de lloguer, transcorreguts dos anys des de la primera inhumació, mitjançant la renovació de l'arrendament per un nou període de cinc anys, que anul·larà l'anterior, encara que mantindrà el dret a conservar en el nínxol el primitiu cadàver. 4. Transmissions Article 25è

Plaça de la vila, 1 – Tel 93 895 03 00 – 08880 CUBELLES www.cubelles.cat


Els terrenys, sepultures, panteons, nínxols i els drets constituïts sobre aquest, es consideren béns fora del comerç. Article 26è 1. La transmissió del dret funerari serà possible per via d'herència o per cessió o títol gratuït, restant prohibida tota la transmissió amb fins lucratius. 2. La transmissió per herència s'acreditarà mitjançant la presentació del títol hereditari per a qui o aquells que pretenguin el reconeixement a la transmissió del dret funerari. 3. Les renúncies i les cessions del dret funerari a favor de persones determinades es realitzaran per escrit davant el funcionari, delegat per la Secretaria municipal i responsable del Servei administratiu del Cementiri, mitjançant comprovació de la personalitat i de l'acceptació del que tenia el dret reconegut. Article 27è L'Ajuntament resultarà adjudicatari de tots els drets de propietat funerari sobre nínxols determinats que s'efectuïn al seu favor de forma expressa o per renúncia del seu titular, o procedeixin d'extincions de concessió per qualsevol causa. Article 28è La condició d'hereu es podrà demostrar mitjançant els següents sistemes: a) En el cas d'hereus testamentaris amb el corresponent testament o escriptura d'inventari. b) En cas de sucessió intestada i amb declaració judicial d'hereus "ab intestato" mitjan-çant la presentació del corresponent acte judicial o escriptura d'inventari. c) En altre cas per la demostració documental del dret a ser hereu per aplicació de les normes de dret civil. Article 29è En els casos d'existència de drets funeraris detentats en comunitat procedents d'herència, no es podran inhumar-se cadàvers de qualsevol del comuners, cònjuges o fills a petició de qualsevol dels interessats i sempre que hagi transcorregut en el període de temps reglamentari des de l'últim enterrament. Article 30è En els casos de drets funeraris acreditats per cònjuges que es trobin separats hi podran inhumar-se els cadàvers o restes de qualsevol dels Plaça de la vila, 1 – Tel 93 895 03 00 – 08880 CUBELLES www.cubelles.cat


cònjuges o dels fills d'ambdós, a petició de qualsevol dels dos cònjuges. 5. Gestió econòmica Article 31è La concessió i tots els serveis que es prestin, així com el despatx de títols i la conservació de nínxols, estaran sotmesos a les taxes regulades per Ordenança Fiscal. Article 32è Restaran exempts de taxes aquells serveis que es prestin a les persones que acreditin una necessitat manifesta. En aquests casos la concessió es regirà pel que diu l'article 21. Article 33è L'Ajuntament podrà acordar concessió del dret funerari sobre un nínxol o una tomba, sense aplicació de taxes quan es tracti de persones que hagin prestat serveis al municipi o derivin d'actes basats en circumstàncies especials segons valoració de la pròpia Corporació per acord de Ple. En aquest supòsit la titularitat del dret no serà transmissible, ni s'autoritzaran en la tomba o nínxols altres inhumacions, ans al contrari serà el propi Ajuntament que tindrà cura dels mateixos. 6. Pèrdua o caducitat de les concessions Article 34è Es declararà la pèrdua o caducitat de la concessió, amb reversió del nínxol o sepultura corresponent a favor de l'Ajuntament, en els següents supòsits: a) Pel transcurs del termini de concessió o pròrroga sense que el seu titular hagi sol·licitat la seva pròrroga, sense necessitat d'acte administratiu formal i concret. b) Per falta de pagament del cànon anyal de conservació durant tres anys consecutius o cinc d'alterns. c) Per renúncia expressa dels titulars. d) Per transcurs de dos anys des de la mort del seu titular sense que els seus hereus hagin sol·licitat la transmissió de la concessió al seu favor. e) Per la declaració d'estat de ruïna dels mateixos.

Plaça de la vila, 1 – Tel 93 895 03 00 – 08880 CUBELLES www.cubelles.cat


Excepte en el supòsit c), la declaració de reversió requerirà sotmetre-la a informació pública, mitjançant anunci al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a un diari de major circulació, tauler d'anuncis de la Corporació i notificació personal al titular o als hereus si es coneix el seu domicili. IV. OOPERACIONS FUNERÀRIES Article 35è Les inhumacions, exhumacions i trasllat s'efectuaran segons les normes del Reglament de Policia sanitària mortuòria de Catalunya de 25 de novembre Decret 297/97. Article 36è Tota inhumació, exhumació o trasllat requerirà l'autorització de l'Autoritat municipal. Article 37è En tota petició d'inhumació caldrà presentar a l'Oficina municipal els següents documenets: a) Títol funerari o sol·licitud de concessió de dret funerari, segons s'escaigui. b) Llicència d'enterrament. c) Autorització judicial, en els casos diferents de la mort natural. d) Pagament dels drets establerts a l'Ordenança Fiscal corresponent. Article 38è En el moment de la presentació d'un títol per efectuar una inhumació, s'identificarà la persona que efectuï la presentació. Si no fos titular, haurà de justificar la seva intervenció i legitimació, a requeriment dels Serveis funeraris municipals. Article 39è En el supòsit que el títol no fos presentat i el cadàver inhumat no fos el del propi titular, es requerirà la conformitat d'aquest i en la seva absència la de qualsevol que tingui dret a succeir-lo. Article 40è A la vista de la documentació presentada s'expedirà el permís d'inhumació i la papereta d'enterrament, la qual haurà de presentar-se a l'Administració.

Plaça de la vila, 1 – Tel 93 895 03 00 – 08880 CUBELLES www.cubelles.cat


Article 41è Cap cadàver serà inhumat abans de les 24 hores següents a la mort. Si per ràpida descomposició o perill de contagi, insuficiència higiènica de l'habitació o qualsevol altra causa similar, tingués lloc la cerimònia de conducció abans de transcórrer aquell termini restarà el cadàver en el Dipòsit del Cementiri fins que procedeixi la seva inhumació. Article 42è 1. Quan hagi de produir-se una inhumació en una sepultura que contingui altres restes, es procedirà en el mateix acte a la reducció d'aquestes, efectuant-se la inhumació del cadàver en el Dipòsit del Cementiri fins que procedeixi la seva inhumació. 2. Quan la reducció de restes s'autoritzi abans de la inhumació, aquesta s'efectuarà en presència dels familiars del mort, si ho desitgen. Article 43è 1. No podrà obrir-se cap sepultura fins que hagin transcorregut 2 anys des de l'última inhumació i en el supòsit de mort per malaltia contagiosa o infecciosa, el termini serà de 5 anys. 2. S'exceptuaran les sepultures que continguin cadàvers embalsamats. Article 44è L'exhumació d'un cadàver o de les restes per a la seva inhumació en un altre Cementiri, precisarà la sol·licitud del titular de la sepultura una vegada transcorreguts els terminis establerts en el Reglament de Policia Sanitària Mortuòria de Catalunya. Si la inhumació s'ha d'efectuar en una altra sepultura del propi Cementiri caldrà la presentació del títol de dret funerari corresponent. Article 45è Els trasllats, exhumacions i reinhumacions de cadàvers o restes dins el Cementiri municipal o fora d'aquest, precisen llicència de la Comissió de Govern, sol·licitada per part interessada, d'acord amb aquest Reglament. V. EMPRESES FUNERÀRIES, OBRES I MANTENIMENT Article 46è En el cas que l'empresa funerària sigui de caràcter privat, la seva instal·lació i funcionament s'efectuarà amb la autorització reglamentària atorgada per l'Ajuntament per mitjà de concurs convocat Plaça de la vila, 1 – Tel 93 895 03 00 – 08880 CUBELLES www.cubelles.cat


a l'efecte, de conformitat amb l'article 17 del Reglament de Serveis de les Corporacions Locals de 17 de juny de 1955. Article 47è Les reformes o ampliacions o nova construcció d'un cementiri, quan arribi el cas, s'efectuarà amb subjecció al que estableixin les normes de planejament, així com als articles corresponents del Reglament de Policia sanitària mortuòria. Article 48è Els projectes tècnics de nínxols de nova construcció s'ajustaran a les especificacions de l'article 48 del Reglament de Policia sanitària mortuòria, i els artístics al que determini la part tècnica de l'Ajuntament. Article 49è El Cementiri Municipal disposarà de les següents instal·lacions i dependències: a) Un nombre de sepultures buides adients al cens de població. b) Crematori destinat a la destrucció de robes i altres materials que no siguin restes humanes, procedents de l'evacuació i neteja de sepultures. c) Magatzem de materials i estris necessaris pels treballs de funcionament, manteniment i conservació. d) Un local destinat a dipòsit de cadàvers. Aquests dipòsits poden ser utilitzats com a sales d'autòpsies quan reuneixin les condicions previstes indicades en l'article 46 del a) del Reglament de Policia sanitària mortuòria. e) Una ossera general destinada a recollir les restes provenint de les exhumacions. f) Instal·lacions d'aigua i serveis higiènics. Article 50è La conservació dels nínxols correspon a l'Ajuntament, que la realitzarà amb personal depenent d'aquest o empresa contractada, corresponent únicament als titulars del dret funerari l'abonament del cànon anual de conservació de nínxols. Per tant, resta prohibida tota classe d'obres o modificacions constructives dels nínxols o del seu aspecte exterior per part dels titulars del dret funerari: Inclús la col·locació de làpides i ornaments anirà a càrrec del personal de l'Ajuntament.

Plaça de la vila, 1 – Tel 93 895 03 00 – 08880 CUBELLES www.cubelles.cat


Correspon també a l'Ajuntament el manteniment i neteja del recinte del Cementiri i les seves instal·lacions i enjardinament. Article 51è Els titulars del dret funerari podran arranjar o decorar els nínxols corresponents, sense envair els nínxols veïns, no permetent-se la col·locació de florers o elements decoratius si no van subjectes o adossats als marcs corresponents, deixant expedit i net l'espai frontal del nínxol o abocant en el lloc assenyalat a l'efecte les flors, fulles i objectes inservibles. Article 52è Els titulars del dret funerari podran determinar la col·locació de làpides, mitjançant sol·licituds que formularan a l'Administració municipal, que els cobrarà el cànon establert i tindrà cura de la col·locació material. Article 53è L'Alcaldia o la Comissió de Govern, amb l'assessorament tècnic que cregui oportú, vetllaran per l'aspecte artístic dels elements decoratius, tants dels panteons com de les tombes i làpides dels nínxols, amb l'objectiu de que no desmereixin o desentonin en l'aspecte general del Cementiri. Article 54è El manteniment en bon estat de les làpides, incumbirà als titulars dels drets funeraris, i l'Administració municipal podrà disposar la retirada de les deteriorades, si el titular no respongués a un previ requeriment. Article 55è Els nínxols que no hi hagi làpida s'hi podrà inscriure les inicials de l'última persona inhumada. Article 56è L'entrada de materials per a obres es farà dins de l'horari d'obertura del cementiri, com igualment els treballs que vulguin realitzar els particulars. Article 57è La conservació i manteniment de les edificacions i instal·lacions generals del Cementiri, aniran a càrrec de l'Ajuntament, que podrà establir la corresponent taxa municipal. Article 58è

Plaça de la vila, 1 – Tel 93 895 03 00 – 08880 CUBELLES www.cubelles.cat


La construcció, conservació i manteniment dels panteons o dels elements accessoris dels nínxols, seran a càrrec dels titulars dels respectius drets funeraris. Article 59è Els titulars dels drets funeraris seran responsables dels danys i desperfectes que com a conseqüència de la seva acció puguin causar a les construccions del Cementiri, així com en els elements accessoris de les sepultures contigües. VI. VIGÈNCIA Article 60è El vigent Reglament entrarà en vigor una vegada aprovat pel Ple de l'Ajuntament amb caràcter definitiu i s'hagi publicat en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA. VII. DISPOSICIONS TRANSITÒRIES Primera 1. Les concessions definitives (anomenades "a perpetuïtat") existents s'entendran atorgades pel termini màxim de les concessions i els contractes de l'Administració Local, que fos vigent en el moment de l'adjudicació, i transcorregut aquest termini, serà d'aplicació el règim previst en aquest Reglament en finalitzar les concessions de sepultures o llurs pròrrogues. 2. Els hereus o les persones subrogades per herència o altre títol que no hagi instat la transmissió al seu favor del dret funerari corresponent en el moment d'entrada en vigor d'aquest Reglament, disposaran de dos anys per efectuar-lo, transcorregut el qual es decretarà la pèrdua del dret funerari, en reversió de la sepultura corresponent a l'Ajuntament. Segona La Comissió de Govern podrà declarar la reversió a favor del municipi dels drets funeraris a què es refereix l'article anterior, en els següents supòsits: a) Pel transcurs de dos anys de la mort del seu titular sense que el seu hereu o hereus hagin sol·licitat una nova concessió al seu favor. b) Pel transcurs de dos anys des de l'entrada en vigor del present Reglament en el supòsit que el titular hagués mort amb anterioritat. c) Pel transcurs de cinquanta anys des de la data de l'última operació mortuòria realitzada o de la data d'atorgament dels drets funeraris en el supòsit que no se n'hagi realitzat cap.

Plaça de la vila, 1 – Tel 93 895 03 00 – 08880 CUBELLES www.cubelles.cat


Tercera 1. Si hi ha entitats sense ànim de lucre que a l'entrada en vigor d'aquest Reglament, tinguin en la seva possessió títols acreditatius de qualsevol dret funerari, podran assolir-ne la seva titularitat, sempre que sigui amb finalitats benèfiques i en demostrin la procedència d'aquella persona. 2. El nombre dels drets funeraris que es podran reconèixer a l'empar d'aquest article no podrà ésser superior a cinc. 3. La sol·licitud, acompanyada dels corresponents documents justificatius, haurà d'ésser formulada en el termini màxim de sis mesos a partir de l'entrada en vigor d'aquest Reglament. Quarta Si per circumstàncies especials, que valorarà la Corporació, fos necessària la inhumació de cadàvers en nombre major a la disponibilitat de nínxols, podrà acordar-se l'ocupació dels nínxols actualment adjudicats a concessionaris del dret funerari, i que es trobin buits, sense perjudici d'adjudicar altres nínxols als anteriors titulars en el bloc que posteriorment es construeixi. VIII. DISPOSICIÓ ADDICIONAL Els casos excepcionals que puguin presentar-se seran resolts per la Comissió de Govern." Contra aquest acte administratiu, que és definitiu en via administrativa, podeu interposar, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció d'aquesta notificació, recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. No obstant això, podreu interposar-ne qualsevol altre si ho considereu convenient. Cubelles, 4 de gener de 1999. L'Alcalde, Joan Vidal i Urpí. El Secretari, Isidre Martí i Sardà. 0299003614

Plaça de la vila, 1 – Tel 93 895 03 00 – 08880 CUBELLES www.cubelles.cat

Reglament cementiri municipal  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you