Page 1

agenda abril 2013 19 d’abril Presentació del llibre “Carrer de Pas” d’Octavi Monsonís

20:15 h Carrer de Pas és una novel•la on es presenta els seus protagonistes com a reflex d’una part de la societat valenciana conservadora i depredadora de la desmemòria dels orígens i de la pèrdua d’identitat. Biblioteca Envic

Els tres barítons e… Mezzo

20:30 h

Espectacle d’òpera amb sentit de l’humor que representen tres barítons acompanyats d’una pianista. Mezzo és un jove enamoradís amb mal d’amors que rep el consell de Don Giovanni i el Dottore, els quals l’ajuden a superar el problema. Finalment amb l’ajuda de Cupido troba el seu amor entre els espectadors. Preu anticipat: 8 €. A Oliva: Llibreria La Fona, Escola de música d’Oliva i en Music Kuston. A Bellreguard: Pastisseria Salva. A Gandía: Ambra Llibres Preu en taquilla al Teatre Olímpia: 10 €. 20:30 h Ruta de tapes Continuem amb la ruta de tapes, com cada divendres a les 20:30 h de la vesprada eixim pels carrers d’Oliva per assaborir la bona cuina que ens ofereixen els professionals d’hosteleria, els amics poden gaudir d’una nit on el vinet i la cerveseta et posen a to per xarrar i dibuixar un somriure.

20-21 d’abril

XVIII Concurs de Tir i Arrossegament Festes Sant Vicent 9:30 h – 18:00 h Aquesta tradició, purament valenciana, té el seu origen en el sistema de transport. El carro era estirat per animals com el cavall o les mules que transportaven els productes agrícoles del camp al mercat. El Tir i Arrossegament té dues modalitats: el Tiraset (arrossegament) és la més senzilla, el cavall arrossega una barqueta de ferro amb la càrrega, similar a les que s’utilitzaven en els camps d’arròs, i el tir amb carro, en pista d’arena. 18.00 h Concert de primavera

20 d’abril

Aquest concert es programa dins del cicle de concerts de primavera que l’Ajuntament d’Oliva té amb la Banda Simfònica de la “Associació Artístic Musical d’Oliva”. Entrada gratuïta. Centre Polivalent.

21 d’abril

08:30 h Dia de la Bici Cada any se celebra el Dia Mundial de la Bicicleta. És un dia per a promocionar aquest ecològic mitjà de transport, amable amb l’ésser humà i amb la natura. D’un temps a ara, està obtenint el reconeixement social merescut.Concentració: Parc de l’Estació. Informació i inscripcions: Casal Jove (Guillem de Castro, 10). Tel.: 96 285 17 35.

XVII “Trobada de Pintors”

09:00 h Un any més, els artistes del pinzell es reuneixen a Oliva per a posar sobre llenç els més bells racons de la ciutat. Les inscripcions poden ferse fins el 19 d’abril, de 9:00 h fins 13:00 h en la Casa Maians, C/ Major, 10 o cridant al telèfon 96 285 0250

+ info:

962855528

oliva.es tourist-oliva.com


agenda abril 2013 19 de abril Presentación del libro “Carrer de Pas” de Octavi Monsonís

20:15 h Carrer de Pas, es una novela donde se presenta a sus protagonistas como reflejo de una parte de la sociedad valenciana conservadora y depredadora de la desmemoria de los orígenes y de la pérdida de identidad.

Els tres barítons e… Mezzo

20:30 h

Espectáculo de ópera con sentido del humor que representan tres barítonos acompañados de una pianista. Mezzo, es un joven enamoradizo con mal de amores que recibe el consejo de Don Giovanni i el Dottore quienes le ayudan a superar el problema. Finalmente con la ayuda de Cupido encuentra su amor entre los espectadores. Precio anticipado: 8 €. En Oliva: Librería La Fona, Escuela de música de Oliva y en Músic Kuston. En Bellreguard: Pastisería Salva. En Gandía: Ambra Llibres Precio en taquilla Teatro Olímpia: 10 €. 20:30 h Ruta de tapas Seguimos con la ruta de tapas, como cada viernes a les 8:30 h de la tarde. Saldremos por las calles de Oliva para saborear las delicias que nos ofrecen los profesionales de la hostelería. Los amigos pueden disfrutar de una noche donde una copita de vino o una cerveza te ponen a tono para charlar y dibujar una sonrisa.

20-21 de abril

XVIII Concurso de Tiro i Arrastre “Festes Sant Vicent”

9:30 h – 18:00 h Esta tradición, puramente valenciana tiene su origen en el sistema de transporte. El carro era tirado por animales como el caballo o las mulas que transportaban los productos agrícolas del campo al mercado. El Tiro y Arrastre tiene dos modalidades: el Tiraset (arrastre), es la más sencilla, el caballo arrastra una barquita de hierro con la carga, similar a las que se utilizaban en los campos de arroz y el tiro con carro, que es en pista de arena.

20 de abril

Concierto de primavera

18.00 h

Este concierto se programa dentro del ciclo de conciertos de primavera que el ayuntamiento de Oliva tiene con la Banda Sinfónica de la “Associació Artístico Musical d’Oliva”. Entrada gratuita. Centre Polivalent.

21 de abril

08:30 h Día de la Bici Cada año se celebra el Día Mundial de la Bicicleta, es un día para promocionar este ecológico medio de transporte, amable con el ser humano y con la naturaleza. De un tiempo a esta parte, está obteniendo el reconocimiento social merecido. Concentración: Parc de l’Estació. Información e inscripciones: Casal Jove (Guillem de Castro, 10). Tel: 96 285 17 35

XVII “Trobada de Pintors”

09:00 h

Un año más, “L’associació Pinzellades” ha organizado el encuentro de los artistas del pincel, que se reúnen en Oliva para poner sobre lienzo los más bellos rincones de la ciudad. Las inscripciones se pueden hacer hasta el 19 de abril, de 9:00 h hasta 13:00 h en la Casa Maians, C/ Major, 10 o llamando al teléfono 96 285 0250

+ info:

962855528

oliva.es tourist-oliva.com


agenda april 2013 19th april

Presentation of the book called “Carrer de Pas” by Octavi Monsonís 20:15 h “Carrer de pas” is a novel where one of its main characters is presented as a reflection of a part of the Valencian conservative and plunderer society from the forgetfulness origins and the loss of identity. Biblioteca Envic

The three baritones e… Mezzo

20:30 h

An opera spectacle with a sense of humour that represents three baritones which are joined with a pianist. Mezzo is a romantic young guy who loved and lost that receives the advice of Don Giovanni i el Dottore, who help him to get over the problem. Finally, with the Cupido’s help, he finds his love among the audience. Early price: 8€. In Oliva: Fona’s library, “Escuela de música de Oliva” and Músic Kuston. In Bellreguard: “Pastisería Salva”. In Gandía: “Ambra Llibres”. Box-office price Teatro Olímpia: 10€ 20:30 h Snacks Tour (Tapas’s Route) Every Friday at 8:30 o’clock we will go out walking down the streets looking for new and delicious tastes offered by professionals within the hospitality sector. You will spend a different and entertaining night with your friends whilst enjoying a wine or a beer which will make you feel comfortable and leave a smile on your face.

20th and 21th april

XVIII “Tiro y Arrastre” Competition in “San Vicente” holidays 9:30 h – 18:00 h This tradition, which is purely Valencian, has its origins in the transport system. Animals such as horses or mules that were carrying the farming products from the land to the market pulled the car. The “Tiro y Arrastre” competition has two cateogies: the “Tiraset (arrastre)” the easiest one, where the horse pulls a small boat made of iron with the load, similar to the ones that were used in the rice fields, but is in a land field. 18.00 h Spring’s Concert

20th april

This concert is organized with the spring concerts that the oliva’s city council has with the “Banda Sinfónica de l’Associació Artítstico musical d’Oliva”. Free entrance.

21st april

Bike’s day

08:30 h

Each year the “Día Mundial de la Bicicleta” is celebrated, is a day to promote this ecological way of transport, kind with the human being and with the nature. Nowadays it is obtaining the social acknowledgment deserved. Crowd: “Parc de l’Estació”. Information and inscriptions: “Casal Jove (Guillem de Castro, 10)”. Telephone number: 96 285 17 35. 09:00 h XVII “Trobada de Pintors” Once again, the brush artists will join in Oliva in order to portray the most beautiful city places. Casa de la Cultura. C/Major, 10.

+ info:

962855528

oliva.es tourist-oliva.com


agenda april 2013

19 april

Das Buch “Carrer de Pas” von Octavi Monsonís Vorstellung 20:15 h Carrer de Pas ist einen Roman wo die Hauptfiguren haben als valencianische konservativ und plündernd Gesellschaft Reflex von die Herkunft Vergesslichkeit vorgestellt sind. Envic Bibliothek.

Die drei Baritone und…Mezzo

20:30 h

Oper Shauspiel mit viel Sinn für Humor, das bei drei Baritone und eine Klavierspielerin spielt ist. Mezzo, ist ein Junge er läst sich leicht hinreiβen aber mit Libeskummer, er einen Rat von Don Giovanni und der Dottore bekommt um die Problemme zu uberwinden. Am Ende, mit Cupido Hilfe, findet er ihren Liebe zwischen die Zuschaurnen. Voraus Preis: 8€ In Oliva: La Fona Buchhandlung, Musik Oliva Schule und Kuston Musik. In Bellreguard: Salva Konditorei. In Gandia: Ambra Bucher Olimpia Theater Theaterkasse Preis: 10€ 20:30 h Tapas Route Dann geht es wie jeder Freitag um 8 Uhr abends weiter mit der TapasRoute. Man kann durch die Straßen Olivas spazieren gehen und die gute Küche des Orts kosten. Freunde können abends eien Wein und ein Bier genieβen und sich dabei gemütlich unterhalten und amüsieren.

20 und 21 april XVIII Wurf und Schleifen San Vicente Festtag Wettbewerb 9:30 h – 18:00 h

Dieses lediglich valencian Tradition, begann als Verkehrsmittel. Die Karre war bei Tiere als Pferde oder Maultiere zieht, die Agrarprodukten von das Land bis der Markt tragen. Wurf und Shleifen haben zwei Formen: el „Tiraset“ (schleifen) ist die einfacher, das Pferd zieht aus einem Eisenboot mit Ladung, ähnlich als waren in den Reis Felder benutzt

20 april

Frühling Konzert

18.00 h

Dieses Koncert steht auf der Frühling Konzert Zyclus in dem Oliva Rathaus Programm mit dem „Associació Artístico Musical d’Oliva“ Sinfonieorchester. Entritt frei. Polyvalent Zentrum. 08:30 h Fahrrad Tag

21 april

Jedes Jahr feiern wir den Fahrrad Welttag, es ist ein Tag für diesen ökologisch Transportmittel werben, angesehen mit der Menschheit und der Natur. Seit einiger Zeit schon, dieses Transportmittel has ein sehr guter Erkennung. Gruppierung: Bahnhofpark. Information und anmeldungen: Casal Jove (Guillem de Castro, 10). Telefonnummer: 96 285 17 35

XVII Malernen Zusammenkunft

09:00 h

Ein weiteres Jahr, treffen die besten Pinsel Kunstlernen in Oiva für die schöner Landschaften drucken. Haus der Kulturen. Hauptstraβe, 10

+ info:

962855528

oliva.es tourist-oliva.com


agenda abril 2013

19 aprile

Presentazione del libro Carrer de Pas, di Octavi Monsonís

20:15 h Carrer de Pas è un romanzo dove si presenta i protagonisti come riflesso di una parte della società valenzana conservatrice e depredatrice della smemoratezza degli origini e della perdita di identità. Biblioteca Envic.

Els tres barítons e… Mezzo

20:30 h

Spettacolo di opera con senso dell’umore che rappresentano tre baritoni accompagnati da una pianista. Mezzo è un giovane facile a innamorarsi, con male di amore, che riceve il consiglio di Don Giovanni e il Dottore, i quali gli aiutano a superare il problema. Alla fine, con l’aiuto di Cupido trova il suo amore tra gli spettatori. Prezzo anticipato: 8 €. A Oliva: Libreria la Fona, Scuola di Musica di Oliva e in Music Kuston. A Bellreguard: Pastisseria Salva. A Gandía: Ambra Llibres Prezzo in biglietteria: teatro Olímpia: 10 €. 20:30 h Itinerario delle “Tapes” (stuzzichini) Continuiamo con l’itinerario delle “tapes” (assaggini per accompagnare gli aperitivi), come ogni venerdì alle 8 della sera. Percorriamo le vie di Oliva scese per assaggiare la buona cucina che ci offrono i professionisti della ristorazione. Gli amici possono godere di una notte dove il vino e la birra e il vino ti fanno entrare in forma per chiacchierare e disegnare un sorriso.

20-21 aprile

XVIII Concorso di Tiro e Trascinamento Feste San Vicenzo 9:30 h – 18:00 h Questa tradizione puramente valenzana ha la sua origine nel sistema di trasporto. Il carro veniva tirato da animali come il cavallo o le mule che trasportavano i prodotti agricoli della campagna al mercato. Il Tiro e Trascinamento ha due modalità: il Tiraset (trascinamento), la più semplice, dove il cavallo striscia una barchetta di ferro con il carico, simile a quelle che si utilizzavano nelle campagne di riso, e il tiro con carro, in pista di sabbia. 18.00 h Concerto di primavera

20 aprile

Questo concerto è programmato dentro del ciclo di concerti di primavera che il Comune di Oliva tiene con la Banda Sinfonica dell’Associazione Artistico-Musicale di Oliva. Ingresso gratuito. Centre Polivalent.

21 aprile

08:30 h Giornata della Bici Ogni anno si celebra il Giorno Mondiale della Bicicletta. È un giorno per promuovere questo ecologico mezzo di trasporto, gentile con l’essere umano e con la natura. Ultimamente sta ottenendo il riconoscimento sociale che merita. Concentrazione: Parc de l’Estació. Informazioni e iscrizioni: Casal Jove (via Guillem de Castro, 10). Tel: 96 285 17 35

XVII “Trobada de Pintors” (Incontro di Pittori)

09:00 h

Ancora un anno, gli artisti del pennello si riuniscono a Oliva per fissare sulla tela i più begli angoli della città. Casa della Cultura. C/ Major, 10.

+ info:

962855528

oliva.es tourist-oliva.com


Nuestro mundo ha sido invadido por un enemigo desconocido llamados “las almas”. Los seres humanos se han convertido en huéspedes de los invasores, que se han apoderado de sus mentes manteniendo el cuerpo intacto. Casi toda la humanidad ha sucumbido a esta invasión. Cuando Melanie (Saoirse Ronan), uno de los pocos humanos «salvajes» que quedan, se ve capturada, está convencida de que ha llegado su fin.

R, un zombi con problemas existenciales, entabla una extraña amistad con la novia de una de sus víctimas. Esta insólita relación provoca una reacción en cadena que cambia su vida, la de otros zombis y probablemente la de todo el planeta. (FILMAFFINITY)

CINE AL TEATRO OLÍMPIA-OLIVA

Calle

DOMINGO 21 DE ABRIL 20:45 h Memorias de un zombi adolescente 00:00 h The Host

Major

SÁBADO 20 DE ABRIL: 20:45 h Memorias de un zombi adolescente 00:00 h The Host


Agenda 19-21 Abril 2013  

oliva.es tourist-oliva.es

Agenda 19-21 Abril 2013  

oliva.es tourist-oliva.es

Advertisement