Seu Electrònica Municipal

Page 1

Seu electrònica municipal Obrim l’Ajuntament 24 hores al dia, 7 dies a la setmana

poblamafumet.cat


Seu electrònica Obrim l’Ajuntament 24 hores al dia, 7 dies a la setmana i te’n donem la clau.


Salutació de l’alcalde Joan Maria Sardà L’alcalde

La principal obligació i funció de l’administració pública és servir i resultar útil a la societat. Aquest objectiu prioritari creix a mesura que l’administració es fa més local, fins arribar als ajuntaments, l’administració més propera al ciutadà i, per tant, aquella que ha d’oferir una major capacitat resolutiva en els tràmits i situacions que afecten els habitants de qualsevol municipi. Avui dia vivim més connectats que mai. L’esclat definitiu d’Internet i de les xarxes socials ens apropen a informacions físicament llunyanes, a familiars i amics amb els quals no podem tenir trobades freqüents, etc. I també, per descomptat, aquestes noves eines han de servir perquè les administracions es comuniquin més i millor amb la societat. D’aquesta nova relació a distància en podem extreure beneficis molt interessants, com són una major fluïdesa en el diàleg i una major comoditat en el tràmit. En aquest sentit, a La Pobla hem creat i activat la nostra pròpia Seu

electrònica. Una oficina virtual de l’Ajuntament que permetrà als pobletans estalviar-se temps, atès que poden evitar-se el desplaçament fins a la Casa de la Vila i, també, evitaran les cues abans de ser atesos. La Seu electrònica permet també una major flexibilitat, ja que les gestions i tràmits deixen d’estar subjectes a l’horari d’obertura de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC). Ara, qualsevol ciutadà pot tramitar allò que necessiti en qualsevol moment. Perquè la Seu electrònica està oberta les 24 hores del dia, tots els dies de l’any. A través d’aquesta guia podreu descobrir tots els detalls i característiques de la Seu electrònica de La Pobla, si bé us convido a visitar-la i a comprovar tots els avantatges que suposa fer ús de la Seu electrònica. Un recurs que arriba per facilitar la vida dels habitants de La Pobla i que ha de permetre una resposta municipal encara més àgil a les qüestions i tràmits dels nostres ciutadans.


Introducció general

L’Ajuntament de La Pobla de Mafumet posa a l’abast dels seus veïns la Seu electrònica, una eina digital destinada a facilitar les gestions i tràmits d’aquests amb l’administració local. La Seu electrònica municipal està disponible al lloc web de l’Ajuntament, www.poblamafumet.cat i, per tant, aporta un valor afegit a l’usuari, atès que no es veu obligat a desplaçar-se a les dependències municipals per poder realitzar el seu tràmit. Per accedir-hi, només cal disposar d’un certificat digital vàlid i admès per la Seu, i tenir un ordinador, tauleta o telèfon amb connexió a Internet, o bé utilitzar els ordinadors de la Biblioteca municipal. A la Seu electrònica de La Pobla hi trobareu l’Ajuntament a la vostra disposició, en qualsevol moment de l’any.


Què és el certificat digital És un sistema de verificació de la identitat de l’usuari, a fi i efecte de permetre-li realitzar diverses gestions i tràmits amb les seus electròniques dels diversos organismes públics, com ara Hisenda, la Seguretat Social o l’Ajuntament de La Pobla de Mafumet, entre altres. Alhora, el certificat digital garanteix la seguretat d’accés i de protecció de dades de l’usuari, ja que ofereix la possibilitat d’identificar l’usuari de manera inequívoca, electrònicament i amb plena validesa jurídica. Existeixen diversos tipus de certificats digitals, si bé el més important per a la majoria d’usuaris és el certificat de persona física. Es tracta, en definitiva, d’una signatura digital que acredita de manera segura la identitat com a persona física. Els sistemes de certificació digital que admet la Seu són els següents: idCat Mòbil: permet fer la majoria dels tràmits amb les administracions catalanes. n

idCat Certificat: necessari si es vol realitzar algun tràmit que requen

reixi certificat, o bé amb les administracions de l’Estat. Certificat digital de l’Estat: tramitat per la FNMT-RCM (Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda), a través del seu departament CERES (CERtificación Española), ofereix els certificats electrònics reconeguts per l’àmplia majoria de les administracions públiques, el certificat AC FNMT Usuaris i el certificat d’AC Representació. n

DNIe i els sistemes de claus concertades de Cl@ve. n

Sistema eID de la Unió Europea, en el cas de ciutadans europeus. n


Com i on pots obtenir el teu certificat digital La sol·licitud de certificat digital de persona física o ciutadà és gratuïta i pot ser tramitada online:

DNIe: https://www.dnielectronico.es/PortalDNIe/

Certificat digital de l’Estat: http://www.cert.fnmt.es/

idCat Certificat: https://www.idcat.cat/idcat/ciutada/menu.do

idCat Mòbil: https://www.idcatmobil.cat/


Com pots fer servir el teu certificat digital Una vegada instal·lat a l’ordinador, el certificat digital permet signar una gran quantitat de documents, tant en PDF com en Word.

A més, també permet la identificació inequívoca a través d’Internet. Això resulta de gran utilitat i totalment segur a l’hora d’accedir a les pròpies dades bancàries, així com en realitzar qualsevol tipus de gestió amb les administracions públiques.


Com accedir a la Seu electrònica des del teu ordinador Segueix aquests senzills passos i accediràs d’una manera ràpida i segura a la Seu electrònica de l’Ajuntament de La Pobla de Mafumet:

Pas 1

Entra al lloc web municipal

Pas 2

Fes clic al requadre de SEU-E I TRÀMITS. Automàticament, s’obrirà una nova pestanya amb el portal de la Seu electrònica.


Recorregut visual per la Seu electrònica Sota la capçalera, trobaràs 4 opcions: Clica l’opció desitjada i s’obrirà un nou menú amb l’opció triada

1 2 3 4

1 Catàleg de tràmits. Secció en la qual s’hi pot trobar la totalitat de tràmits que ofereix la Seu electrònica. 2 Àrea personal de cada usuari*. Recull les dades personals, registres presentats, expedients, bústia de notificacions, etc. 3 Serveis electrònics*. Espai destinat a la gestió per part de la pròpia administració. 4 Tauler d’anuncis. En aquest apartat es pot descarregar els documents -en format pdf- dels anuncis publicats per l’Ajuntament.

(*) Per poder accedir-hi, et demanarà la teva certificació electrònica via certificat digital.


Un cop a dins de la pestanya “Catàleg de tràmits”, podràs cercar aquell que t’interessi. Els tràmits estan ordenats per matèries i, també, hi ha un cercador per paraules clau. De cada tràmit en podràs obtenir informació i descarregar la instància, així com també podràs -amb el certificat electrònic de què disposis- fer-ne la tramitació electrònica.

A l’apartat “Cita prèvia” podràs concertar reunions amb l’OAC, amb els càrrecs públics, amb l’Oficina d’Ocupació i Desenvolupament Local i amb els Serveis econòmics -servei d’assessoria a entitats municipals.


1 2 3 4 5 6

1 Consulta d’expedients*. Apartat on consultar l’estat dels expedients, així com on aportar-hi nova documentació. 2 Bústia electrònica*. Espai de recepció de totes les comunicacions i notificacions administratives. 3 Consulta de registre*. Llistat de tots els registres realitzats en nom de l’usuari. 4 Consulta de factures*. Àrea d’accés al llistat de factures relacionades amb l’ens local. 5 Convocatòries òrgans col·legiats*. Espai reservat per als membres de l’entitat. 6 Portafirmes*. Espai on consultar els documents signats, ja sigui pendents, realitzats o rebutjats. (*) Per poder accedir et demanarà la teva certificació electrònica via certificat digital.


Catàleg de tràmits i serveis que ofereix la Seu electrònica* Govern obert Població i territori Alta, baixa o modificació de dades en el Padró d’habitants n

n

Volant o certificat d’empadronament

Transparència Sol·licitud d’accés a la informació pública pels ciutadans n

Sol·licitud de reunions i entrevistes amb el personal d’aquesta entitat n

* Extracte Consulta el catàleg complet a: https://poblamafumet.eadministracio.cat/


Administració general Secretaria general Sol·licitud de certificat o informe n

n

Instància general

n

Denúncia

Patrimoni Llicència d’ocupació de la via pública n

n

Llicència o baixa de llicència de gual

Reserva d’aparcament per a persones amb discapacitat n

n

Llicència d’ocupació de la via pública per grua

Subvencions Sol·licitud de certificat d’una subvenció concedida n

n

Sol·licitud de bestreta de subvenció nominativa

n

Justificació de subvenció per a entitats jurídiques

n

Sol·licitud de subvenció “xec nadó”

Protecció de dades Exercici dels drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat o oposició en relació amb les dades de caràcter personal n

Formulari de contacte amb el Delegat de Protecció de Dades n

Arxiu Sol·licitud de consulta de fons de l’arxiu n


Competències i serveis Urbanisme i Habitatge Sol·licitud de certificat o informe urbanístic n

n

Llicència urbanística

n

Comunicació urbanística

Medi ambient i Activitats Sol·licitud per a la crema de rostolls n

n

Llicència ambiental

n

Comunicació prèvia activitat

n

Declaració responsable d’activitat

n

Comunicació de canvi de titularitat d’activitat

Proveïment i tractament d’aigües Sol·licitud de llicència de connexió a les xarxes de proveïment o sanejament d’aigües n

Sol·licitud de lectura, verificació o canvi d’ubicació de comptador n

Alta, baixa o canvi de nom en el servei de subministrament d’aigua n

Infraestructura viària Avís d’incidència en la via pública n

Serveis socials Alta en Serveis socials n

Targeta d’aparcament de vehicles per a persones amb discapacitat i mobilitat reduïda n

n

Ajut d’urgència i de promoció educativa


Seguretat ciutadana Sol·licitud de targeta d’armes n

Tràfic i Transport Sol·licitud de tall de la via pública n

n

Sol·licitud de llicència de vehicles especials

Venda ambulant Sol·licitud d’autorització o baixa voluntària per a l’exercici de venda ambulant n

Sanitat Sol·licitud de llicència per a la tinença d’animals potencialment perillosos n

Sol·licitud d’alta, baixa o modificació de dades en el Registre d’animals n

Cementiris Sol·licitud d’autorització d’usos funeraris: nínxols, panteons, columbaris... n

Sol·licitud d’exhumació en nínxols, panteons, columbaris... n

Sol·licitud de canvi de titularitat de dret funerari: nínxols, panteons, columbaris... n


Hisenda pública Liquidació i Gestió tributària Sol·licitud de certificat o informe tributari n

n

Sol·licitud de devolució d’ingressos indeguts

Comunicació del canvi de dades que figuren en el padró fiscal n

n

Domiciliació bancària d’impostos i taxes


Carpeta electrònica personal Accedeix de manera ràpida i segura a totes les teves gestions i tràmits amb l’Ajuntament: comprova si has rebut alguna notificació, consulta els teus expedients, registres i factures, accedeix als documents que hagis signat, etc. La teva carpeta electrònica personal inclou: Bústia electrònica Accés a la bústia electrònica associada a l’usuari, en la qual s’hi reben les comunicacions i notificacions administratives. Consulta d’expedients Mitjançant aquesta secció es pot consultar l’estat dels expedients amb què l’usuari està relacionat en qualitat d’interessat o de tercer. Des d’aquí també es pot aportar nous documents, canviar les dades d’identificació i descarregar els documents emesos i aportats a l’expedient. Consulta de registre: Accés a una llista completa de tots els registres que s’hagin realitzat a nom de l’usuari, en presentar documentació en qualitat de sol·licitant o bé com a representant (entrades).

Consulta de factures: Accés a una llista de totes les factures vinculades a l’usuari, tant les que aquest hagi presentat com aquelles en què hi consti com a proveïdor. Convocatòries d’òrgans col·legiats: Espai reservat als membres que formen part dels diferents òrgans col·legiats de l’entitat per a l’accés a les convocatòries. Portafirmes Accés a un llistat de totes les signatures realitzades per l’usuari a través de la Seu, tant les pendents, com aquelles ja realitzades o rebutjades.


Tauler d’anuncis Espai de consulta de les darreres novetats en forma de documents oficials d’àmbits com Ajudes i subvencions, anuncis, edictes, ocupació pública, ordenances i reglaments, òrgans de govern, pressupost i urbanisme. Es tracta d’un espai complementari o substitutiu del tauler d’anuncis tradicional i ofereix totes les garanties, ja que permet signar i segellar electrònicament els documents.


Preguntes freqüents SEU ELECTRÒNICA Què és la Seu electrònica? La Seu electrònica d’aquest Organisme, és un mitjà a través del qual els ciutadans poden exercir el seu dret d’accés a la informació, als serveis i als tràmits electrònics de la Corporació. Des d’aquesta plataforma, el ciutadà podrà fer tràmits o realitzar consultes sense haver d’assistir presencialment a les oficines municipals. Quins serveis ofereix la Seu electrònica? Per mitjà de la Seu electrònica el ciutadà pot realitzar alguns tràmits com sol·licitar una llicència d’obres, pagar un impost, consultar l’estat de tramitació dels seus expedients o rebre notificacions electròniques. Com puc utilitzar els serveis de la Seu? Heu de disposar d’un certificat electrònic per identificar-vos i accedir a la documentació personal disponible a través de la Seu. Qui pot realitzar tràmits electrònics? La Seu electrònica està dirigida a

tots els ciutadans. L’únic requisit per realitzar tràmits electrònics és que cal tenir un certificat digital admès a la Seu. Què és el certificat digital? És un sistema de verificació de la identitat de l’usuari, a fi i efecte de permetre-li realitzar les gestions i tràmits que permet dur a terme la Seu, i que alhora garanteix la seguretat d’accés i de protecció de dades de l’usuari. Quin certificat digital admet la Seu? Els sistemes de certificació digital que admet la Seu són tres: Certificat Digital i idCAt Mòbil; Certificat Digital, DNIe i els sistemes de claus concertades de Cl@ve; i el sistema eID de la Unió Europea, en el cas de ciutadans europeus.

REGISTRE ELECTRÒNIC Què és el registre electrònic? El registre electrònic és anàleg al registre presencial. Els ciutadans podran presentar documentació a l’Organisme a través d’aquest registre sense haver de


perdre temps en desplaçaments i esperes, amb l’únic requisit d’identificar-se degudament de manera segura mitjançant qualsevol dels certificats digitals admesos. Mitjançant el registre electrònic qualsevol procediment inclòs en el catàleg de tràmits de la Seu electrònica es pot iniciar a través d’Internet. Com funciona el registre electrònic? El ciutadà podrà emplenar la instància de sol·licitud des de la Seu mateixa i adjuntar tots els documents pertinents d’una manera intuïtiva gràcies a un assistent que el guiarà pas a pas. El registre electrònic admet, a més, la presentació de qualsevol altre tipus d’escrit i comunicació, com ara queixes i suggeriments, i permet al ciutadà decidir si vol ser notificat electrònicament o per mitjans tradicionals. Un cop s’ha presentat la instància o document, l’aplicació genera automàticament l’anotació d’entrada en el registre electrònic de l’Organisme. Alhora, des de la Seu el ciutadà pot imprimir o guardar en el seu equip un justificant de recepció que permet acreditar legalment el contingut presentat: dades de l’anotació (número assignat, data i hora), dades relati-

ves a la comprovació de la identitat del sol·licitant i una relació de tots els documents aportats. Els tràmits electrònics, s’han de fer en algun horari establert? No, els tràmits electrònics no tenen cap horari preestablert. Es podran realitzar els tràmits electrònics en qualsevol moment, les 24 hores del dia, els 365 dies de l’any. Es pot fer un tràmit en un dia inhàbil? Sí, es pot fer un tràmit electrònic en un dia inhàbil, però a efectes legals, aquest s’entendrà realitzat a la primera hora del primer dia hàbil següent. Els dies inhàbils són aquells marcats com a festius en el calendari oficial de la Seu.

TRÀMITS ELECTRÒNICS Els tràmits que es realitzen des de la Seu tenen la mateixa validesa que els realitzats de forma presencial? Sí, els tràmits electrònics tenen la mateixa validesa que els realitzats de forma presencial. Com puc iniciar un tràmit electrònic? Des del catàleg de tràmits, o bé des de l’apartat “Tràmits des-


tacats”, un cop hem seleccionat el procediment que volem iniciar, cal accedir a tramitació electrònica i seguir els passos de l’assistent d’accés amb certificat digital. Quan hàgim confirmat les dades de l’interessat, de la sol·licitud i, si s’escau s’hagi adjuntat la documentació necessària, es generarà un justificant de recepció que permetrà acreditar legalment el contingut presentat i les dades de l’anotació del Registre (data i hora oficial de la presentació). Què passa si no sé quin model d’instància he d’utilitzar? Cada procediment del catàleg de tràmits té la seva instància específica, si no sabeu quina instància correspon al tràmit que voleu iniciar, utilitzeu el model d’instància general. Com puc saber l’estat del meu expedient? A través de la carpeta electrònica, a la secció “consultes d’expedients” el ciutadà podrà consultar l’estat dels expedients amb què està relacionat en qualitat d’interessat o de tercer. Des d’aquí també pot aportar nous documents, canviar les seves dades d’identificació i descarregar els documents emesos i aportats a l’expedient.

CARPETA ELECTRÒNICA Què és la carpeta electrònica? És un espai on l’interessat pot relacionar-se amb l’organisme, permetent agilitzar les gestions amb l’Administració. Com es pot accedir a la carpeta electrònica? Els interessats poden accedir a través dels certificats digitals admesos a la Seu.

QUEIXES O SUGGERIMENTS Com puc presentar un suggeriment o una queixa? A través de la tramitació des de la Seu, del procediment de queixes i suggeriments.

VALIDACIÓ DE DOCUMENTS En què consisteix la validació de documents? L’Organisme certifica que tots els documents són autèntics, plenament vàlids i no han patit alteracions. Tots els documents signats electrònicament en l’aplicació incorporen un codi de verificació generat automàticament.


D’aquesta manera, quan s’imprimeix una còpia en paper, el codi de verificació actua com a “localitzador” del document de l’arxiu electrònic de l’Organisme, donant al document en paper la consideració de còpia autèntica amb caràcter general legal. Si un ciutadà o una altra administració reben la còpia en paper, poden verificar l’autenticitat del document de forma molt senzilla. Només cal que accedeixin a la Seu electrònica de l’Organisme en la secció “validar documents” i teclegin el codi d’identificació. En aquell mateix moment podran descarregar la versió original del document en format electrònic i comprovar-ne l’autenticitat.

TAULER D’ANUNCIS Quina funcionalitat té el tauler d’anuncis electrònic? El tauler d’anuncis electrònic permet substituir o complementar la publicació en el tauler d’anuncis tradicional, amb totes les garanties, ja que és possible signar i segellar electrònicament els documents per garantir la data de publicació i la seva

inalterabilitat al llarg del temps. D’aquesta manera s’afavoreix l’accés a la informació, ja que el ciutadà podrà consultar el tauler d’anuncis electrònic des d’Internet, evitant desplaçaments i facilitant la localització de documents d’una manera molt més senzilla i còmoda.

PERFIL DE CONTRACTANT Quina funcionalitat té el perfil de contractant? És un servei que acredita, registra, diposita i posa a disposició del ciutadà mitjançant Internet tota la informació relativa a la contractació administrativa realitzada per l’Organisme, com ara anuncis de licitació, les adjudicacions, els plecs de contractació...

NOTIFICACIÓ ELECTRÒNICA Què és una notificació electrònica? És el sistema que permet l’enviament de comunicacions escrites als interessats per un mitjà electrònic. La notificació electrònica serà vàlida jurídicament a tots els


efectes legals i com a tal, a partir de l’accés al seu contingut, s’iniciarà el còmput dels terminis que legalment s’estableixin. Quan s’entendrà realitzada la notificació electrònica? La notificació s’entendrà practicada quan s’accedeixi al seu contingut. L’interessat disposarà d’un termini de 10 dies naturals des de la posada a disposició de la notificació electrònica per accedir al seu contingut. Quan s’entén rebutjada la notificació electrònica? Si transcorren 10 dies naturals des de la posada a la disposició de la notificació sense que l’interessat hagi accedit al seu contingut, aquesta s’entendrà rebutjada. El rebuig de la notificació tindrà els efectes estipulats en l’article 41.5 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques s’hi entendrà efectuat el tràmit de notificació, seguint-se el procediment. Què és una notificació electrònica per compareixença? Un cop emesa la notificació, els interessats reben de forma automàtica un missatge en el seu correu electrònic personal re-

querint la seva compareixença a la Seu. L’accés a la bústia electrònica és completament segur ja que es fa mitjançant identificació amb qualsevol dels certificats digitals admesos. La consulta de les notificacions electròniques implica la descàrrega d’un justificant de recepció que certifica que la notificació s’ha efectuat.Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.