El gra i la palla 27

Page 1


Carta de l’Alcalde EL FINAL D’UN CICLE?

A

quests dies hem estat acabant aquelles obres que encara ens quedaven pendents i que tenien el finançament consolidat en el pressupost de l’Ajuntament. Si bé implicaven certa valentia perquè no és el mateix tenir partida pressupostària que tenir els diners al calaix, la contraprestació era també molt important: tenir l’antiga Rectoria totalment adequada o deixar-la per més endavant. Haver aconseguit que aquest edifici sigui 100% públic ha estat una fita històrica engegada fa al voltant de 25 anys. Gràcies a la tossuderia dels diferents equips de govern juntament amb la complicitat de tot el poble, finalment ha estat un autèntic plaer per als regidors i personal de l’Ajuntament actual poder acabar el recorregut i posar les instal·lacions al servei públic. Ha estat en dues fases: a la primera es van portar a terme les obres de recuperació de la planta baixa per a la seva transformació en consultori mèdic i també se’n va modificar l’escala. A la segona fase s’ha recuperat la planta pis per a oficines, s’ha instal·lat l’ascensor, el cancell, el balcó, les golfes s’han recuperat per a futura utilització com a arxiu i s’ha fet una sortida d’emergència a la sala de baix, així com diverses modificacions de les diferents instal·lacions (elèctrica, telèfon, dades, etc). Un altre element que esdevindrà al llarg del temps important per al nostre municipi és el Museu, aquesta nau que en el seu moment vam construir aprofitant “els bons temps” i a la que es volia donar diferents prestacions: que servís per a nau magatzem de qualsevol eina o estri que hagués d’ésser endreçat i també que fes de dipòsit del que aleshores dèiem "futur Museu del Camp". La veritat és que respecte al Museu, pensàvem que quan tinguéssim prou elements ja faríem les oportunes gestions per buscar-li una ubicació més accessible. Al parcel·lari del SUD 2 del polígon apareix una parcel·la a tocar la carretera, cedida al municipi en concepte d’equipament del sector industrial nou però el tocar de peus a terra en aquests moments és el que ens ha portat a fer les obres de construcció d’un altell a la nau ja existent de 480 m2 que, afegits al 800 m2 que feia la nau d’origen, juntament amb l’aprofitament del soterrani del Local per a endreçar allò que convingui, faculta la nau del carrer de la Riera per allotjar inicialment els estris del “Museu del Camp i Oficis Tradicionals de Campllong”. Així doncs, podem avançar cap a la museïtzació i habilitar les instal·lacions, no solament per a fer de dipòsit, sinó perquè també puguin ser obertes al públic (sense presses, pot passar un temps). El fet de poder visitar els diferents elements dels que disposa el Museu segurament faria augmentar la quantitat de cessions de peces. En tot cas, les accions que es portin a terme s’hauran de fer al màxim amb els mitjans propis de què es disposi, tampoc no cal descartar l’aterratge d’algun ajut de part de les diferents administracions, que permetin anar fent-hi petites actuacions.

2 El gra i la palla

L’Alcalde, Lluís Freixas

Aquestes dues acions han posat fi al cicle d’obres que més o menys teníem programades. Ara, de les antigues previsions queda pendent el camí de Can Güytó (en principi ajornat fins al 2013). Qualsevol altra actuació que es faci serà fruit de l’aflorament d’algun ajut que en aquest moment encara no tenim consolidat. Canviant de tema, el dissabte dia 5 de maig va tenir lloc l’anual i consolidada reunió de veïns. Un any més, l’equip de govern va tenir l’oportunitat d’exposar el treball fet al llarg de l’últim any i les previsions per al nou any pressupostari als assistents. La reunió es va desenvolupar amb un important dinamisme per part de regidors i veïns, amb moltes preguntes i aportacions que varen fer que la reunió en algunes fases agafés caire de debat, deixant un regust de complicitat molt important. Els assistents a la reunió també varen votar els pressupostos participatius (enguany 15.000 €) i tot seguit vàrem visitar i inaugurar l’ampliació de l’Ajuntament. Un últim apunt per fer menció a la visita del President de la Generalitat al municipi, el qual amb la seva visita ha volgut felicitar i encoratjar el nostre poble i especialment a la gent organitzadora de la Fira Comarcal de Primavera a continuar pel camí del treball i l’esforç que comporta la superació dels reptes del nostre temps. Que tingueu salut i sort,

L’Alcalde: Lluís Freixas i Vilardell


Cop d’ull a les actes municipals ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN DE DATA 12 DE GENER DE 2012 1r. APROVACIÓ DE L’ACTA DE DATA 22 DE DESEMBRE DE 2011 S’acorda l’aprovació de l’esborrany de l’acta de data 22/12/2011 2n. DEPARTAMENT D’AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓ I MEDI NATURAL. SUBVENCIÓ 29A. FIRA COMARCAL DE PRIMAVERA 2011. ACCEPTACIÓ. S’acorda per unanimitat acceptar amb manifestació de l’agraïment corporatiu, la subvenció concedida en base a l’Ordre AAM/211/2011, de 19 d’agost i d’import 2.000 €, per al finançament parcial de les despeses derivades de l’organització de la 29a. Fira Comarcal de Primavera 2011. 3r. APROVACIÓ INICIAL DE LA PROPOSTA DE PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ DEL PLA PARCIAL DEL SECTOR INDUSTRIAL SUD-2, AMPLIACIÓ “LES FERRERIES” DE CAMPLLONG. Els reunits per unanimitat acorden: Primer: DENEGAR l’aprovació inicial del projecte de reparcel·

lació del Sector industrial SUD-2, Ampliació “Les Ferreries” del municipi de Campllong. Segon: Requerir a POLINGESA, la presentació d’un nou pla

d’etapes del projecte d’urbanització de durada 7 anys, d’acord amb l’afectació registral de les finques (art. 155 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme). 4t. CONTRACTE DE SERVEI DE RECOLLIDA I TRANSPORT DE DEIXALLES, RESIDU URBÀ. RENÚNCIA DEL SERVEI Per unanimitat s’acorda: Primer. DENUNCIAR el contracte de serveis amb l’empresa

mercantil FOMENTO DE CONSTRUCCIONES I CONTRATAS, S.A aprovat per sessió de Junta de Govern Local de data 26 d’abril de 2011, manifestant la voluntat de l’Ajuntament de Campllong de procedir a la resolució del contracte de servei de recollida i transport de les deixalles de Residu Urbà amb efectes el dia 26 d’abril de 2012, vigent fins a aquesta data. Aquesta denúncia contractual es realitza dins els termini de preavís legalment establert. 5è. ACM–CONSORCI CATALÀ PEL DESENVOLUPAMENT LOCAL. SOL·LICITUD REVISIÓ IMPORT CONVENI PER LA REDACCIÓ DE LA MEMÒRIA

A PRESENTAR A LA CONVOCATORIA D’AJUTS FEDER VIURE AL POBLE MÉS. En relació al Projecte redactat per l’ACM per la subvenció de FEDER – Viure al Polbe, els reunits per unanimitat acorden: Primer: sol·licitar a l’ACM-Consorci Català pel Desenvolupa-

ment Local una revisió del preu del contracte, per quant es considera que el cost és excessiu pels treballs realitzats. Segon: Fer constar que la petició es formula amb base a que

l’Ajuntament de Campllong i el Consell Comarcal del Gironès, van redactar la memòria, elaborar pressupost, realitzar plànols, buscar informació etc. i que el treball realitzat per la tècnica assessora, es van concretar només en la revisió d’aquests treballs i adaptacions a les bases de la convocatòria. 6è.- DESPATX ORDINARI 6.1. En el present punt de l’ordre del dia el Sr. Alcalde proposa informar als assistents de les següents comunicacions rebudes per tal de que els reunits es donin per assabentats.

ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE DATA 26 DE GENER DE 2012 1r. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DEL DIA 24/11/2011 El reunits acorden per unanimitat l’aprovació de l’esborrany de l’acta de data 22 de desembre de 2011. 2n. QÜESTIONS D’ALCALDIA - PRESIDÈNCIA El Sr. Alcalde proposa als assistents de felicitar els familiars dels infants nascuts en el municipi en els darrers mesos. Els reunits manifesten conformitat i, per unanimitat, acorden d’adreçar la comunicació proposada pel naixement de: GENÍS TRINIDAD DARNA 3r. REGIDORIES. DONAR COMPTE DELS ASSUMPTES I GESTIONS REALITZADES La Sra. Roser Freixas, vol fer constar la bona rebuda que les activitats de Nadal han tingut en aquest 2011, així com la participació dels veïns de Campllong en dites activitats. En el Casal de Nadal que es realitza del 23 de desembre al 5 de gener, hi han assistit 12 infants d’edats diverses, els quals s’ho han passat d’allò més bé realitzant activitats diverses com, arbre i boles de decoració per l’arbre de Nadal, boles de llana de decoració, els típics fanalets per esperar els Reis Màgics, la bomba, el pica-paret, la sabateta, entre altres activitats. El dia 24 de desembre, com és costum, es va celebrar la Mis-

3 El gra i la palla


Cop d’ull a les actes municipals sa del Gall, tot seguit, d’una cantada de nadales i l’escenificació dels pastorets i, no podent faltar-hi la xocolata i la cagada del Tió, tant esperada pels més menuts. Per segon any consecutiu, fer constar la crema-torrons i el concurs de pessebres de Campllong, activitats les quals tenen una molt bona acceptació i s’espera poder millorar. La crema-torrons, va anar molt bé i hi varen participar 13 persones que ja és dir per ésser les diades que són i la matinada que requereix. De la celebració dels pessebres destacar l’entusiasme amb què participen els concursants ja que cada any es realitzen pessebres variats i amb molta originalitat. Dir que tots els participants varen ser obsequiats durant la Quina del 26 de desembre, juntament amb l’obsequi especial als guanyadors. Per acabar, destacar l’èxit i assistència a la Quina de Nadal que es va celebrar els dies 25 i 26 de desembre i 6 de gener, la qual es va poder realitzar a la nova sala polivalent i ampliar l’aforament de públic a 330 persones. I, per acabar, l’acte que tanca amb les festes de Nadal també va anar molt bé, ja que es varen poder repartir caramels i obsequis per tots els nens/es que esperaven els Reis amb molta il·lusió. 4t. MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL NÚM. 20 REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE LA LLAR D’INFANTS. APROVACIÓ INICIAL Els reunits per unanimitat acorden: Primer: Aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança fis-

cal núm. 20 Reguladora de la taxa per la prestació del servei de Llar d’Infants, en el seu article 6t.- Quota tributària, que tot seguit s’indica i que quedarà redactada de la següent manera: 5è. APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT REGULADOR DEL PROCEDIMENT PER PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ DE LA LLAR D’INFANTS DE CAMPLLONG. Els reunits per unanimitat acorden: Primer: Aprovar inicialment el “Reglament regulador del procediment de preinscripcions i matriculacions de la Llar d’Infants de Campllong”. 6è.- COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER L’ALCALDIA DES DE L’ÚLTIMA SESSIÓ PLENÀRIA, DE LA NÚM. 151/2011 A LA 154/2011 i de l’1/2012 AL 3/2012. Conforme indica l’article 42 del Reglament d’Organització i funcionament, es dóna compte de les resolucions d’alcaldia dictades des de l’última sessió: de la núm. 151/2011 A LA 154/2011 i 1/2012 a la 3/2012

4 El gra i la palla

Núm.: 151/2011 Ref.: Atorgament llicència de parcel·lació finca 400 carrer Sant Jordi, 5 Núm.: 152/2011 Ref.: Pagament de les factures emeses per diversos conceptes. Núm.: 153/2011 Ref.: Trasllat informe tècnic al promotor referent a la documentació presentada en relació a la llicència d’obres núm. 18/2010 – reforma parcial del Mas Gelats Núm.: 154/2011 Ref.: Pagament de les factures emeses per diversos conceptes. Núm.: 1/2012 Ref.: Devolució fiança d’afectació de la via pública i altres elements del domini públic. Llicència d’obres exp. 4/2009, execució de tanques per limitar la finca del carrer al c/ Camí vell de Riudellots, 27-29. Núm.: 2/2012 Ref.: Devolució fiança residus de la construcció de la llicència d’obres exp. 6/2004, construcció nau per cuina i annexes Restaurant Can Barris. Núm.: 3/2012 Ref.: Responsabilitat patrimonial – concreció pagament danys ocasionats

ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL JUNTA DE GOVERN DE DATA 9 DE FEBRER DE 2012 1r.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE DATA 12 DE GENER DE 2012 S’acorda l’aprovació de l’esborrany de l’acta de data 12/01/2012 2n. EXPEDIENTS LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES Els reunits acorden per unanimitat: Atorgar i notificar l’interessat la llicència per a l’execució de les obres que seguidament es detallaran i amb els condicionaments i requisits que igualment s’especifiquen a continuació: EXP. NÚM. 01/2012 Promotors: DOMETIC SPAIN, S.L.U. Obres autoritzades: Tancament de la zona de taller i nova escala metàl·lica d’accés entre la planta baixa i les oficines de planta pis.


Cop d’ull a les actes municipals Emplaçament de les obres: Carrer de la Riera, 10 – Polígon Industrial “Les Ferreries”. Liquidació de l’impost sobre construccions, obres i instal·lacions: 276 € 3r. Exp. núm. 33/2010. MODIFICACIÓ LLICÈNCIA OBRES ATORGADA EN DATA 16/12/2010 Primer: Deixar sense efecte els condicionants de l’acord municipal de data 16 de desembre de 2010 d’atorgament de llicència urbanística expedient núm. 33/2010 Exp. núm. 33/2010 Promotors: JOSEP MERA I MATES en representació de l’empresa J&C MERA, S.L. Obres autoritzades: Construcció Nau industrial Emplaçament de les obres: Polígon Industrial Les Ferreries – parcel·la 8 Liquidació de l’impost sobre construccions, obres i instal·lacions: 980 € En relació a la fiança de domini públic: 3.975 € En quant a la gestió de les runes i altres residus originats: fiança d’import 150 € 4t.- SUBVENCIONS DIVERSES. SOL·LICITUDS. 4.1.- DIPUTACIÓ DE GIRONA i CONSELL COMARCAL DEL GIRONÈS. 30a FIRA COMARCAL DE PRIMAVERA. SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ. Els reunits acorden per unanimitat: Primer: Sol·licitar a la Diputació de Girona, a través d’una sol·licitud per a subvencions excloses de concurrència pública, un ajut econòmic a fons perdut, per al finançament parcial de la 30a. edició de la Fira Comarcal de Primavera 2012. Segon: Sol·licitar al Consell Comarcal del Gironès, un ajut econòmic a fons perdut per al finançament parcial de la 30a. edició de la Fira Comarcal de Primavera 2012. 4.2.- DIPUTACIÓ DE GIRONA. SUBVENCIONS A AJUNTAMENTS PER ACTUACIONS EN MATÈRIA FORESTAL 2012. SOL·LICITUD. Els reunits acorden per unanimitat: Primer: Aprovar la memòria valorada “Treballs de desbrossada de marges dels camins públics rurals del municipi de Campllong” redactada per la Sra. Mireia Besalú i Asturio, Tècnica Municipal de l’Ajuntament de Campllong d’import total 4.485,13- IVA inclòs.

Publicar la memòria al BOP per un termini d’exposició al pública de 30 dies durant els quals es podrà examinar i formular-hi les al·legacions pertinents amb el benentès que de no presentar-se’n cap quedarà definitivament aprovada sense necessitat d’ulterior acord. 4.3.- DIPUTACIÓ DE GIRONA: DIFUSIÓ GRATUÏTA DE LA FIRA A MITJANS DE COMUNICACIÓ ESCRITA I RADIOFONICA. Els reunits acorden per unanimitat: Manifestar al Sr. President de la Diputació de Girona, conformitat i acceptació de la proposta al·ludida i sol·licitar la inserció gratuïta d’ anuncis de suport referits a la Fira de Primavera d’aquest municipi que tindrà lloc els dies 14 i 15 d’abril propers; en les condicions detallades en l’escrit al·ludit. 4.4.- DIPUTACIÓ DE GIRONA. FONS DE SUBVENCIONS 2012 Els reunits acorden per unanimitat: Primer: Sol·licitar a la Diputació de Girona la distribució de l’import atorgat del Fons de Subvenció 2012 als següents conceptes: Despeses d’inversió 1: 4.725,1 € al finançament de les obres de portada d’aigua potable al veïnat de Can Dionís. Despeses d’inversió 2: 4.672,80 € adaptació rampes de 3 passos elevats al camí del veïnat de la Bruguera. Despeses d’inversió 3: 10.414,07 € Local social: cortines, tancat magatzem, varis mobiliari. 4.5.- DIPUTACIÓ DE GIRONA. SUBVENCIONS PER A OBRES DE REPARACIÓ MENOR CONSERVACIÓ I DE MANTENIMENT. SOL·LICITUD. Els reunits acorden per unanimitat: Primer: Sol·licitar a la Diputació de Girona un ajut per un import de 9.360,86.- € d’acord amb les bases de la convocatòria exposada per a sufragar parcialment les despeses esmentades en la part expositiva d’import total de 10.400,96 €. 4.6.- DIPUTACIÓ DE GIRONA. SUBVENCIONS A AJUNTAMENTS CONVOCATÒRIA D’AJUTS PER A LA CAMPANYA “DEL PLA A L’ACCIÓ” PER A L’ANY 2012. SOL·LICITUD. Els reunits acorden per unanimitat: Primer: Formalitzar l’adhesió al “Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses” que promou la Diputació de Girona. Segon: Sol·licitar al Consell Comarcal del Gironès pressupost per a la redacció del Pla d’acció d’energia sostenible (PAES), segons els criteris fixats per l’Oficina del Pacte dels Alcaldes i d’acord amb el model proposat per la Diputació de Girona.

5 El gra i la palla


Cop d’ull a les actes municipals Tercer: Sol·licitar a la Diputació de Girona un ajut del 90% del cost de la despeses de la redacció del PAES, d’acord amb les bases esmentades. 5è. OBRES D’AMPLIACIÓ DELS LOCALS SOCIALS 1A. FASE”. APROVACIÓ DE CERTIFICACIÓ NÚM. 8 i 9 Els reunits acorden per unanimitat: Aprovar la despesa de la següent Certificació d’obres:

THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.L.: finalització el dia 31/08/2012 SCHINDLER: finalització a 90 dies de rebre la comunicació de l’acord (maig 2012) Tercer: Iniciar els tràmits i negociacions amb diverses empreses del sector per tal de negociar condicions i millores tant de prestacions com econòmiques del servei, per tal de procedir a una nova contractació.

Projecte: AMPLIACIÓ DELS LOCALS SOCIALS 1A. FASE Pressupost d’adjudicació: 801.868,17 € Tècnic director: Manel Alemany i Masgrau Empresa Contractista: ARCADI PLA, SA Núm. certificació: 8 Import: 97.968,98 € Subvenció Generalitat: 51.786,41 € Subvenció Diputació: 12.217,59 € Ajuntament: 33.964,98 €

7è.- CONVENI DE COL·LABORACIÓ CIENTÍFICA ENTRE LA UNIVERSITAT DE GIRONA I L’AJUNTAMENT DE CAMPLLONG. RENÚNCIA DEL SERVEI Els reunits acorden per unanimitat:

Núm. certificació: 9 Import: Subvenció Generalitat: Subvenció Diputació: Ajuntament:

Segon: NOTIFICAR el present acord a l’interessat, qui en compliment del seu contracte haurà de mantenir la prestació del servei fins a la finalització del contracte, comptant-se aquesta en el termini d’un mes des de la notificació de resolució a l’interessat.

89.943,13 € 47.543,94 € 11.216,70 € 31.182,49 €

6è.- CONTRACTE DE MANTENIMENT DELS APARELLS ELEVADORS INSTAL·LATS ALS EDIFICIS MUNICIPALS. RENÚNCIA DEL SERVEI Els reunits acorden per unanimitat: Primer: Denunciar el contracte de manteniment amb l’empresa THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.L, manifestant la voluntat de l’Ajuntament de Campllong de procedir a la resolució del contracte de manteniment de l’elevador instal·lat a l’edifici situat al Carrer Església número 26 (Local Social) de Campllong. Aquesta denúncia contractual es realitza dins el termini de preavís legalment establert. Primer: DENUNCIAR el contracte de manteniment amb l’empresa SCHINDLER, S.A., manifestant la voluntat de l’Ajuntament de Campllong de procedir a la resolució del contracte de manteniment de l’elevador instal·lat al pavelló esportiu de Campllong. Aquesta denúncia contractual es realitza dins el termini de preavís legalment establert. Segon: NOTIFICAR el present acord als l’interessats, qui en compliment del seu contracte haurà de mantenir la prestació del servei de manteniment fins a la seva finalització, i un cop acordada la resolució del contracte per l’òrgan municipal competent:

6 El gra i la palla

Primer: DENUNCIAR el contracte de col·laboració científic amb la Universitat de Girona, manifestant la voluntat de l’Ajuntament de Campllong de procedir a la resolució del contracte, tant del principal com de la seva addenda. Aquesta denúncia contractual es realitza dins el termini de preavís d’un mes legalment establert en el contracte.

Tercer: Iniciar els tràmits i negociacions amb diverses empreses del sector o amb el Consell Comarcal del Gironès per tal de negociar condicions i millores tant de prestacions com econòmiques del servei, per tal de procedir a una nova contractació. 8è.- SOL·LICITUD AL CONSELL COMARCAL DEL GIRONÈS D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER DIVERSOS TRÀMITS. Els reunits acorden per unanimitat: Primer: Sol·licitar al Consell Comarcal del Gironès, assistència tècnica per als següent treballs: 1. Emissió d’informes referents a projectes d’activitats i realització d’ altres actes derivats de la seva tramitació. 2. Redacció dels plans d’autoprotecció dels edificis municipals que actualment no en disposin. 3. Actualització dels plans de protecció civil. 9è.- APROVACIÓ INICIAL DE LA PROPOSTA DE PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ DEL


Cop d’ull a les actes municipals PLA PARCIAL DEL SECTOR INDUSTRIAL SUD-2, AMPLIACIÓ “LES FERRERIES” DE CAMPLLONG. Els reunits acorden per unanimitat: Primer: Aprovar inicialment el projecte de reparcel·lació del Sector industrial SUD-2, Ampliació “Les Ferreries” del municipi de Campllong. Segon: Inscriure la modificació de la durada de les obres d’urbanització al Pla d’Etapes, que serà de 7 anys (FASE 1 – 1 any, FASE 2 – 4 anys i FASE 3 – 2 anys), al projecte d’urbanització executiu i al Text refós del Pla Parcial urbanístic del SUD-2 Sector industrial núm. 2 ampliació les Ferreries de Campllong. Tercer: Sotmetre aquest Projecte a informació pública durant el termini d’un mes, mitjançant la publicació de l‘anunci corresponent al BOP de Girona i en un dels diaris de premsa periòdica de més divulgació dins l’àmbit municipal. Quart: Citar personalment a tots els interessats als efectes de concedir-los audiència durant el termini d‘un mes. Cinquè: Sol·licitar al Registre de la Propietat l’extensió de la nota al marge de cada finca expressiva de l’afecció al projecte de reparcel·lació. 10è.- DESPATX ORDINARI En el present punt de l’ordre del dia el Sr. Alcalde proposa informar als assistents de les següents comunicacions rebudes per tal de que els reunits es donin per assabentats.

ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE DATA 23 DE FEBRER DE 2012 1r. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DEL DIA 26/01/2012 El reunits acorden per unanimitat l’aprovació de l’esborrany de l’acta de data 22 de desembre de 2011. 2n. QÜESTIONS D’ALCALDIA - PRESIDÈNCIA El Sr. Alcalde dona compta de la reunió mantinguda a Barcelona amb la subdirectora general de Cooperació Local per parlar de la propera convocatòria de subvencions “Viure al Poble” finançats amb fons europeus. En el mateix sentit, el Sr. Alcalde comenta la visita al municipi realitzada pel Delegat del Departament de Cultura de la

Generalitat de Catalunya, Sr. Baulida, per tal d’ensenyar-li les noves sales a utilitzar per actes cultural diversos que disposa el Local Social de Campllong després de la seva ampliació. Per acabar el Sr. Alcalde dona compta de la passada reunió de Consell d’Alcaldes on es va parlar sobretot del projecte Pacte d’Alcaldes. 3r. REGIDORIES. DONAR COMPTE DELS ASSUMPTES I GESTIONS REALITZADES El Sr. Gumbau fa constar que un any més la comparsa de Carnaval de Campllong-Sant Andreu Salou ha assolit èxits a totes les compar-ses que ha assistit Quart, Llagostera, Tossa i Platja d’Aro. El mateix regidor, Sr. Gumbau, comenta que s’ha arreglat la porta d’entrada del cementiri. El regidor Sr. Carrera, informa als assistents de la jornada de portes obertes de les escoles de Cassà pel proper dia 17 de març. La regidora Sr. Roser Freixas, comenta la participació de Campllong en el programa EMERGENT del Consell Comarcal del Gironès, però que cal parlar de les condicions i de les despeses que comporta els concerts que es duen a terme per tal de millorar el seu finançament. 4. APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ CRÈDITS PRESSUPOSTARIS 4/2012. DONAR COMPTE DE L’APROVACIÓ DEFINITIVA Els reunits per unanimitat acorden: Donar-se la corporació per assabentada de que resta elevat a definitiu l’acord d’aprovació inicial adoptat en sessió de 22 de desembre de 2011, de conformitat amb allò disposat per l’article 169.1 del Text refós de la Llei d’Hisendes Locals (RDL 2/2004, de 5 de març). 5.- CARTIPÀS MUNICIPAL. ATRIBUCIÓ DEDICACIÓ PARCIAL ALCALDIA. MODIFICACIÓ Els reunits per unanimitat acorden:

Primer: Establir i reconèixer una dedicació exclusiva (100%) per al càrrec d’Alcalde i amb unes retribucions mensuals de 1.033,23. €, per 12 pagues i amb efectes del dia 1 de gener de 2012. El règim especial establert es desenvoluparà de conformitat amb la normativa esmentada i comporta la modificació de la dedicació parcial a exclusiva en el Règim general de la Seguretat Social, assumint la Corporació el pagament de les quotes empresarials preceptives.

7 El gra i la palla


Cop d’ull a les actes municipals Les retribucions assenyalades seran a càrrec de la partida que oportunament s’habilitarà en el pressupost de l’exercici.

Segon: Sol·licitar del Departament de Governació i Administracions Públiques l’atorgament d’un ajut per import de 1.033,23 €/mes, d’acord amb la quantia determinada per l’Ordre GRI/120/2012, de 30 de gener, per als municipis amb població entre 101 i 500 habitants. 6.- PROGRAMA D’IMPULS DEL PACTE D’ALCALDES I ALCALDESSES A LES COMARQUES GIRONINES. APROVACIÓ DE L’ADHESIÓ. Els reunits per unanimitat acorden:

Primer: Que l’Ajuntament de Campllong fa seus els objectius de la Unió Europea per l’any 2012 i adopta el compromís de reduir les emissions de CO2 en el seu territori en més del 20% per a 2012 mitjançant a la creació de plans d’acció en favor de les fonts d’energia renovables.

Segon: Que l’Ajuntament de Campllong es compromet a ela-

Els reunits per unanimitat acorden:

Primer: Resoldre de mutu acord el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Gironès i l’Ajuntament de Campllong en matèria de Promoció Turística aprovat per sessió plenària de 16 de desembre de 2010. Segon: Aprovar el nou conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Gironès i l’Ajuntament de Campllong en matèria de Promoció Turística, el qual es transcriu tot seguit. 9è.- COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER L’ALCALDIA DES DE L’ÚLTIMA SESSIÓ PLENÀRIA, DE LA NÚM. 4/2012 I 5/2012. Conforme indica l’article 42 del Reglament d’Organització i funcionament, es dóna compte de les resolucions d’alcaldia dictades des de l’última sessió: de la núm. 4/2012 a la 5/2012.

borar un Pla d’Acció d’Energia Sostenible en un termini màxim d’un any des de la data d’Adhesió al Pacte. L’abast del document respondrà a les directrius que s’estableixin per part de la Comissió de Transport i Energia de la Unió Europea i inclourà una estimació de les emissions i una proposta de les accions a seguir per aconseguir els objectius plantejats. Per la realització d’aquestes tasques es comptarà amb el suport de la Diputació de Girona, Coordinadora Territorial del Pactes a les Comarques Gironines.

Núm.: 4/2012

Tercer: Que l’Ajuntament de Campllong es compromet també

10è.- MOCIONS URGENTS

a elaborar un informe bianual per l’avaluació, control i verificació dels objectius, a aconseguir el Dia de l’Energia, a informar de les fites obtingudes en acompliment de Pla d’Acció i a participar (en els termes que consideri oportú) en la Conferència d’Alcaldes i Alcaldesses per l’Energia sostenible a Europa. 7è- CONVENI DE CESSIÓ GRATUÏTA D’UN DESFIBRIL·LADOR A L’AJUNTAMENT DE CAMPLLONG. APROVACIÓ Els reunits per unanimitat acorden:

Primer: Aprovar el conveni de CESSIÓ GRATUÏTA D’UN DESFIBRIL·LADOR A L’AJUNTAMENT DE CAMPLLONG, d’acord amb el text que es detalla tot seguit. 8è- CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL GIRONÈS I L’AJUNTAMENT DE CAMPLLONG EN MATÈRIA DE PROMOCIÓ TURÍSTICA. RESOLUCIÓ PER MUTU ACORD I APROVACIÓ NOU CONVENI.

8 El gra i la palla

Ref.: Concessió llicència urbanística exp. núm. 02/2012 – Pavimentació exterior del cobert emplaçat a la parcel.la 38 del polígon 1 del veïnat de la Bruguera.

Núm.: 05/2012 Ref.: Trasllat informe tècnic al promotor referent a la documentació presentada en relació a la llicència d’obres núm. 03/2012 – reforma parcial del Moixó

10.1. ADHESIÓ AL PROCÉS DE CONTRACTACIÓ CENTRALITZADA DEL SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA ELÈCTRICA. APROVACIÓ Els reunits per unanimitat acorden:

Primer: Aprovar l’adhesió al procés de contractació centralitzada del subministrament d’energia elèctrica segons el model de declaració unilateral aprovat pel Ple del Consell Comarcal del Gironès en sessió ordinària de data 15 de febrer de 2012.

Segon: Facultar el Sr. Alcalde de l’Ajuntament de Campllong per formalitzar els documents que siguin necessaris per executar o desenvolupar el present acord.

Tercer: Comunicar el present acord el Consell Comarcal del Gironès.


Cop d’ull a les actes municipals ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL JUNTA DE GOVERN DE DATA 15 DE MARÇ DE 2012 1r.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE DATA 9 DE FEBRER DE 2012 S’acorda l’aprovació de l’esborrany de l’acta de data 09/02/2012 2n. EXPEDIENTS LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES Els reunits acorden per unanimitat: Atorgar i notificar a l’interessat la llicència per a l’execució de les obres que seguidament es detallaran i amb els condicionaments i requisits que igualment s’especifiquen a continuació: EXP. NÚM. 03/2012 Promotors: MERCEDES FERNANDEZ PLAZA Obres autoritzades: adequació, millora i manteniment de la masia. Emplaçament de les obres: Veïnat de Can Dionís, 1 – Can Moixó.

Liquidació de l’impost sobre construccions, obres i instal·lacions: 116 € 3r.- SUBVENCIONS DIVERSES. SOL·LICITUDS I ALTRES TRÀMITS. Els reunits acorden per unanimitat:

Primer: Sol·licitar de la Diputació de Girona els ajuts i/o subvencions del detall que figura seguidament i amb destinació al finançament parcial de les despeses i actuacions que, igualment, s’hi especifiquen. SUBVENCIONS ALS MUNICIPIS DE MENYS DE 5.000 HABITANTS PER FACILITAR L’ACCÉS A LES NOVES TECNOLOGIES. Concepte: Renovació equips informàtics (Serveis socials, comptabilitat, local social). Pressupost: 3.569,78 € Import de la Subvenció: 3.212,80 € SUBVENCIONS DESTINADES AL FOMENT I LA PRÀCTICA DE L’ESPORT, ADREÇADES ALS AJUNTAMENTS I LES ENTITATS ESPORTIVES. Concepte: Gimnàstica de manteniment gent gran, ioga i altres activitats esportives. Pressupost: 2.000 € Import de la Subvenció: 1.500 €

4t.- CONTRACTE MENOR DE SERVEIS DE JARDINERIA I EL MANTENIMENT DELS ESPAIS VERDS, ZONES D’EQUIPAMENTS I ARBRAT VIARI DEL MUNICIPI DE CAMPLLONG. ADJUDICACIÓ ANUALITAT 2012. Els reunits acorden per unanimitat:

Primer: Portar a terme el servei de jardineria i el manteniment dels espais verds, zones d’equipaments i arbrat viari del municipi de Campllong, mitjançant el procediment del contracte menor, en els termes assenyalats seguidament segons les previsions dels blocs per a cada contractista:

a) Contractista: Sr. Manuel Fuentes i Pumarola Bloc 3. Treballs a realitzar: - Manteniment zona Església, segar, podar, abonar, ajustar programador rec - Manteniment Plaça Església: Segar, podar de formació til· lers i llaurers, neteja sota arbres (escocells), regar (manual amb mànega) manteniment arbres. Mínims: d’abril a Setembre cada 15 dies; d’octubre a març 1 cop al mes. Bloc 4. Treballs a realitzar: - Parc Infantil Can Peu: Poda de pins (treure processionària) tallar i cavar tanca de cupress, abonar i netejar - Parc infantil carrer Sant Jordi: manteniment i neteja vegetal. Mínims: d’abril a Setembre cada 15 dies; d’octubre a març 1 cop al mes.

b) Contractista: VIVERS I JARDINERIA RIERA Bloc 1. Treballs a realitzar: - Segar Passeig Campllong de la rotonda de la C-25 a la rotonda petita - Fer manteniment arbres. - Manteniment parcel·les front carretera C-25 (Davant Can Barris i davant parada bus) - Manteniment rotonda C-25 (segar, desbrossar, abonar i ajustar programador de rec) Mínims: d’abril a Setembre cada 15 dies; d’octubre a març 1 cop al mes. Bloc 2. Treballs a realitzar: - Podar moreres passeig hivern i estiu. - Tractament de la poda. - Manteniment alzina rotonda (2 vegades any). - Manteniment herbes passeig moreres i rotonda alzina.

9 El gra i la palla


Cop d’ull a les actes municipals Bloc 5. Treballs a realitzar: - Manteniment entorn Ajuntament, pista exterior, pavelló i Local Social: segar, manteniment arbres (poda, rec, etc.) neteja fulles. Mínims: d’abril a Setembre cada 15 dies; d’octubre a març 1 cop al mes. Bloc 6. Treballs a realitzar: - Manteniment Cementiri: interior i exterior. 5è.- OBRES D’ADEQUACIÓ DE LA RECTORIA PER A L’AMPLIACIÓ DE LA CASA CONSISTORIAL. APROVACIÓ DE CERTIFICACIÓ NÚM. 1 i 2 Els reunits acorden per unanimitat:

Primer: Aprovar les següents certificacions de l’obra d’ADEQUACIÓ DE LA RECTORIA PER A L’AMPLIACIÓ DE L’ÀREA ADMINISTRATIVA DE LA CASA CONSISTORIAL DE CAMPLLONG:

Núm. certificació: 1 Import: 29.251,69 € Núm. certificació: 2 Import: 33.821,19 € Segon: Fer efectiva la despesa amb càrrec a la partida corresponent del pressupost de la Corporació.

Tercer: Enviar per triplicat i originals tres exemplars de les Certificacions aprovades als Serveis Territorials de Governació i Relacions Institucionals, tal com s’especifica a les bases 11.1 i 11.3 de les d’Execució del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya per al 2011 i d’acord amb la base 11.5 i 17 cal trametre l’acreditació de la col·locació del cartell anunciador de l’obra.

CAT A L’EQUIPAMENT DEL LOCAL SOCIAL DEL MUNICIPI DE CAMPLLONG. Atès que el resultat de la Mesa de contractació va ser considerar vàlida la proposició presentada pel licitador, la societat PASCOL-RODÓ, S.L, i elevar aquesta proposició a l’òrgan de contractació per a l’adjudicació a favor de la mateixa, dins el termini màxim de 15 dies segons allò estipulat a l’article 161 del TRLCSP. Atès que no existeix cap altra licitador ni proposició a la concessió demanial del servei de supermercat-comerç ubicat a l’equipament del Local Social del municipi de Campllong i d’acord allò estipulat a l’article 151 del TRLCSP es considera l’adjudicació deserta. Els reunits acorden per unanimitat:

Primer: Acceptar la renúncia del licitador, l’empresa PASCOL-RODÓ, S.L. Segon: Comunicar a l’empresa PASCOL-RODÓ, S.L l’acceptació de la renúncia.

Tercer: Declarar deserta l’adjudicació de la concessió demanial del servei de supermercat-comerç ubicat a l’equipament del local social del municipi de Campllong, per falta de licitadors. 8è.- AMPA LLAR D’INFANTS DE CAMPLLONG. ATORGAMENT SUBVENCIÓ. Els reunits acorden per unanimitat:

Primer: Atorgar amb la finalitat exposada un donatiu d’import 150 € a l’AMPA de la Llar d’infants de Campllong.

6è.- MODIFICACIÓ DE L’HORARI BASE D’ESCOLARITZACIÓ DE LA CONCESSIÓ DE LA GESTIÓ DEL SERVEI PÚBLIC MUNICIPAL DE LA LLAR D’INFANTS DE CAMPLLONG. Els reunits acorden per unanimitat:

9è.- RATIFICACIÓ ACORDS D’APROVACIÓ DELS ESTATUTS I BASES I ESCRIPTURA DE CONSTITUCIÓ DE LA JUNTA DE COMPENSACIÓ DEL SECTOR INDUSTRIAL SUD-2 AMPLIACIÓ LES FERRERIES. Els reunits acorden per unanimitat:

Primer: Aprovar la modificació en l’horari base d’escolarit-

Primer: RATIFICAR l’acord de data 17 de novembre de 2011

zació, prolongant 30 minuts pel matí i 90 minuts per la tarda, resultant un horari base d’escolarització comprès entre 8:30 a 13:00 i de 15:00 a 18:30 hores, sens perjudici de l’horari de menjador.

d’aprovació definitiva dels estatuts i bases d’actuació del sector industrial SUD-2 ampliació Les Ferreries de Campllong i constitució de la Junta de Compensació, el qual es transcriu tot seguit literalment:

7è.- ACCEPTACIÓ DE LA RENÚNCIA PRESENTADA PEL LICITADOR I DECLARACIÓ DE DESERT DE LA CONCESSIÓ DEMANIAL DEL SERVEI DE SUPERMERCAT- COMERÇ UBI-

10è.- DESPATX ORDINARI

10 El gra i la palla

En el present punt de l’ordre del dia el Sr. Alcalde proposa informar als assistents de les següents comunicacions rebudes per tal de que els reunits es donin per assabentats.


Cop d’ull a les actes municipals ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE DATA 22 DE MARÇ DE 2012 1r.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DEL DIA 23/02/2012

Els reunits acorden per unanimitat l’aprovació de l’esborrany de l’acta de data 23 de febrer de 2012. 2n.- QÜESTIONS D’ALCALDIA - PRESIDÈNCIA

6è.- RATIFICACIÓ DEL DECRET D’ALCALDIA NÚM. 14/2012 DEL DIA 15 DE MARÇ D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE DELEGACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE CAMPLLONG I EL CONSELL COMARCAL DEL GIRONÈS, PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE TRANSPORT I TRACTAMENT DEL REBUIG

Els reunits per unanimitat acorden:

El Sr. Alcalde comenta que el passat dia 16 va assistir al Consell d’Alcaldes en el qual es va informar del Pla extraordinari d’assistència financera local que es planteja en el punt núm. 7 de l’ordre del dia d’aquesta sessió.

Ratificar l’acord pel qual s’aprova el “CONVENI DE DELEGACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE CAMPLLONG I EL CONSELL COMARCAL DEL GIRONÈS, PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE TRANSPORT I TRACTAMENT DEL REBUIG” el qual es transcriu tot seguit:

3r.- REGIDORIES. DONAR COMPTE DELS ASSUMPTES I GESTIONS REALITZADES

7è.- ADHESIÓ AL PLA EXTRAORDINARI D’ASSISTÈNCIA FINANCERA LOCAL

Els regidors donen compte del correu electrònic que ha tramés l’escola La Salle de Cassà de la Selva, en agraïment de que el passat dia 16 de març van utilitzar les instal·lacions esportives de Campllong per una jornada d’esport dels seus alumnes. 4t.- MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 19 . DONAR COMPTE DE L’APROVACIÓ DEFINITIVA

Els reunits per unanimitat acorden: Donar-se la corporació per assabentada de que resta elevat a definitiu l’acord d’aprovació inicial adoptat pel Ple de l’ajuntament en data 22 de desembre de 2011 de modificació de l’ordenança fiscal núm. 19, reguladora del preu públic per a la utilització de les sales i dependències municipals. 5è.- MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DEL CASAL DEL JUBILAT DE CAMPLLONG. DONAR COMPTE DE L’APROVACIÓ DEFINITIVA

Els reunits per unanimitat acorden: Donar-se la corporació per assabentada de que resta elevat a definitiu l’acord d’aprovació inicial adoptat pel Ple de l’ajuntament en data 22 de desembre de 2011 de modificació del reglament del casal del jubilat de Campllong.

Els reunits per unanimitat acorden:

Primer.- Que l’Ajuntament de Campllong s’adhereix al Conveni subscrit entre la Generalitat de Catalunya i les Diputacions Provincials catalanes, publicat al DOGC, amb què s’estableix el Pla d’Assistència Financera Local. Segon.- Que d’acord amb el que es preveu en l’esmentat Conveni, sol·licita a la Diputació de Girona un pagament per import de 26.094,37 euros, per compte dels crèdits que aquest Ajuntament té enfront la Generalitat de Catalunya que es relacionen a la taula 1 (peu de pàgina). Tercer.- Que, en garantia de la devolució de l’import sol· licitat, l’Ajuntament transmet els drets de cobrament dels esmentats crèdits a favor de la Diputació de Girona, de forma que, per quedar alliberada del deute, la Generalitat de Catalunya els haurà de fer efectius directament a aquesta Diputació. Quart.- Que l’Ajuntament destinarà les quantitats obtingudes del Pla Extraordinari d’Assistència Financera Local exclusivament a satisfer despeses de personal de la Corporació i deutes d’aquesta amb contractistes, concessionaris i altres proveïdors. 8è.- ADHESIÓ AL PROTOCOL DE COL.LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT DE CULTURA DE LA GENERALITAT DE

TAULA 1 Nº Doc. Pres

Nº Doc. Fl

C. Gestor

Pos. press

Import brut

Import net

650761676 650762827

1000325197 1000330587

GO03 GO03

D/460000300/7110/0000 D/460000300/7110/0000

23.191,44 2.902,93

23.191,44 2.902,93

11 El gra i la palla


Cop d’ull a les actes municipals CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DE CAMPLLONG PER A LA IMPLEMENTACIÓ DEL “PROGRAMA D’INDICADORS CULTURALS A L’ENTORN MUNICIPAL” (PICEM). Els reunits per unanimitat acorden: Primer.- Que l’Ajuntament de Campllong s’adhereix al PROTOCOL DE COL.LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT DE CULTURA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DE CAMPLLONG PER A LA IMPLEMENTACIÓ DEL “PROGRAMA D’INDICADORS CULTURALS A L’ENTORN MUNICIPAL” (PICEM), 9è.- MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DE GESTIÓ DEL SERVEI PÚBLIC MUNICIPAL DE LA LLAR D’INFANTS DE CAMPLLONG.

Els reunits per unanimitat acorden: PRIMER.- Aprovar la modificació en l’horari base d’escolarització, prolongant 30 minuts pel matí i 90 minuts per la tarda, resultant un horari base d’escolarització comprès entre 8:30 a 13:00 i de 15:00 a 18:30 hores, sens perjudici de l’horari de menjador. 10è.- PRESSUPOST EXERCICI 2012. APROVACIÓ INICIAL.

Format el projecte de pressupost municipal per a l’exercici 2012, acompanyat de la documentació que estableixen els articles 164 a 166, del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i els articles 18 i següents del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril; els reunits per unanimitat ACORDEN: A) Aprovar inicialment el PRESSUPOST GENERAL per a 2012 i les seves BASES D’EXECUCIÓ, anivellat en despeses i ingressos en la quantitat d’un milió quatre-cents vint-i-tres mil vuit-cents vint-i-dos euros amb tres cèntims (1.423.822,03) de conformitat amb el resum que segueix: ESTAT DE DESPESES: Cap.1

Despeses de personal

201.598,76

Cap.2

Despeses corrents en béns i serveis

530.329,54

Cap.3

Despeses financeres

Cap.4

Transferències corrents

89.850,00

Cap.6

Inversions reals

46.974,00

Cap.7

Transferències de capital

Cap.8

Actius financers

Cap.9

Passius financers TOTAL

12 El gra i la palla

7.500,00

475.469,73 0,00 72.100,00 1.423.822,03

ESTAT D’INGRESSOS: Cap. 1

Impostos directes

318.400,00

Cap. 2

Impostos indirectes

50.000,00

Cap. 3

Taxes, preus públics i altres ingressos 276.160,99

Cap. 4

Transferències corrents

214.178,76

Cap. 5

Ingressos patrimonials

42.638,55

Cap. 6

Alienació d’inversions reals

0,00

Cap. 7

Transferències de capital

522.433,73

Cap. 8

Actius financers

0,00

Cap. 9

Passius financers

0,00

TOTAL

1.423.822,03

B) Aprovar la plantilla de personal municipal integrada pels llocs de treball següents: PERSONAL FUNCIONARI: Habilitació Nacional: Secretari - Interventor: número de places: 1; grup A1 Escala Administració General: Auxiliar Administratiu/va: número de places: 1; grup C2 PERSONAL LABORAL: Arquitecte tècnic/a: núm. de places: 1 Assimilable al grup A2 Animador/a socio-cultural: núm. de places: 1 Assimilable al grup C1 Auxiliar administratiu/va: núm. places: 1 Assimilable al grup C2 Operari manteniment: núm. de places: 1 Assimilable al grup APST

C) Aprovar per a l’exercici de l’any 2012 el pressupost de la societat Campllong Iniciatives SA per un import de 18.937,77 € i el de l’Organisme Autònom Museu d’Eines Antigues del Camp i d’Oficis Tradicionals de Campllong per un import de 11.050,00 € així com l’estat de consolidació amb el pressupost municipal, amb un total de 1.453.809,80 € tal i com s’indica a continuació en les següents taules:


Cop d’ull a les actes municipals Pressupost consolidat 2012. Ingressos: CAP.

Entitat local

Campllong ini- M u s e u Total ciatives SAU del camp

Consolidació pressupost

1

318.400,00

2.115,00

0,00

320.515,00

320.515,00

2

50.000,00

0,00

0,00

50.000,00

50.000,00

3

276.160,99

0,00

7.300,00

283.460,99

283.460,99

4

214.178,76

0,00

3.200,00

217.378,76

217.378,76

5

42.638,55

16.822,77

50,00

59.511,32

59.511,32

6

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7

522.433,73

0,00

500,00

522.943,73

522.943,73

8

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total

1.423.822,03

18.937,77

11.050,00 1.453.909,80 1.453.909,80

Pressupost consolidat 2012. Despeses: CAP.

Entitat local

Campllong ini- Museu del Total ciatives SAU camp

Consolidació pressupost

1

201.598,76

0,00

4.000,00

205.598,76

205.598,76

2

530.329,54

16.746,43

6.500,00

563.575,97

563.575,97

3

7.500,00

12,72

50,00

7.562,72

7.562,72

4

89.850,00

0,00

0,00

89.850,00

89.850,00

5

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6

46.974,00

0,00

200,00

47.174,00

47.174,00

7

475.469,73

0,00

300,00

475.769,73

475.769,73

8

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9

72.100,00

2.178,62

0,00

74.278,00

74.278,00

Total

1.423.822,03 18.937,77

11.050,00 1.453.909,80

1.453.909,80

13 El gra i la palla


Cop d’ull a les actes municipals ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL JUNTA DE GOVERN DE DATA 19 D’ABRIL DE 2012 1r.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE DATA 15 DE MARÇ DE 2012 S’acorda l’aprovació de l’esborrany de l’acta de data 15/03/2012 2n.- EXPEDIENTS LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES Els reunits acorden per unanimitat: Atorgar i notificar a l’interessat la llicència per a l’execució de les obres que seguidament es detallaran i amb els condicionaments i requisits que igualment s’especifiquen a continuació: EXP. NÚM. 07/2012 Promotors: XAVIER ALBERTÍ I ORIOL en representació de l’empresa JOAQUIM ALBERTÍ, S.A. (LA SELVA) Obres autoritzades: Obres d’ampliació de l’encaixat i sales blanques a la indústria càrnia La Selva. Emplaçament de les obres: C. Església, 9 (Veïnat Can Pou)

Liquidació de l’impost sobre construccions, obres i instal·lacions: 4.856,76 €. En relació a la garantia per l’afectació de la via pública: fiança per import de 1.200 €. En quant a la gestió de les runes i altres residus originats: fiança de 176,07 €. 3r.- DIPUTACIÓ DE GIRONA. SOL·LICITUD SUBVENCIÓ DEL FONS DE COOPERACIÓ CULTURAL LOCAL CONVOCATORIA ANY 2012. Els reunits acorden per unanimitat:

Primer: Destinar l’import de 2.076,50 € a les activitats que tot seguit s’indicaran i que regularment i de forma estable es realitzen cada any, les quals dinamitzen i apropen la cultura al municipi, fomentant l’interès social i promouen la participació i d’acord amb els Objectius Sectorials de la convocatòria. Catàleg d’arts en viu Escènics: L’Ajuntament de Campllong organitzarà durant la Festa Major alguna actuació o activitat procedent del Catàleg d’arts en viu Escènics (mínim 10% 207,65 €).

Foment de la lectura: Donant continuïtat a les accions

14 El gra i la palla

realitzades els darrers anys, es dotarà la Biblioteca/sala de lectura del Local Social de llibres de lectura actuals, destinats al públic en general i també de llibres concrets destinats al públic infantil i juvenil, així mateix s’adquiriran els anuaris o fascicles nous de les col·leccions iniciades anys anterior. En referència a les subscripcions, es seguiria amb la mateixa línia de les anualitats passades amb revistes i diaris d’interès variat. Dinamització cultural a les biblioteques: Es programaran diverses explicades de contes, taller, cursos, etc. (mínim 10% 207,65 €). Activitats culturals diverses: Aquí hi recollim les activitats realitzades per Nadal, per la Festa Major, programació de sortides/excursions diverses. (mínim 80% - 1.661,20 €). 4t.- DIPUTACIÓ DE GIRONA i CONSELL COMARCAL DEL GIRONÈS. IX CICLE DE MÚSICA DEL PAÍS. MUSICANT 2012. SOL·LICITUD SUBVENCIÓ. Els reunits acorden per unanimitat:

Primer: Sol·licitar a la Diputació de Girona, a través d’una sol·licitud per a subvencions excloses de concurrència pública, un ajut econòmic a fons perdut per l’import de 6.000 € per al finançament parcial de la IX edició del cicle de música del país MUSICANT 2012.

Segon: Sol·licitar al Consell Comarcal del Gironès, un ajut econòmic a fons perdut per l’import de 1.000 € per al finançament parcial de la IX edició del cicle de música del país MUSICANT 2012. 5è.- DEPARTAMENT DE CULTURA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. SOL·LICITUD SUBVENCIÓ CICLE MUSICANT... 2012. Els reunits acorden per unanimitat:

Primer: Sol·licitar al Departament de Cultura i Mitjans de la Comunicació de la Generalitat de Catalunya, una subvenció en l’àmbit de les bases exposades. 6è.- SUBVENCIÓ CREU ROJA. ATORGAMENT SUBVENCIÓ. Els reunits acorden per unanimitat: Atorgar a l’Assemblea Local de la Creu Roja de Llagostera – Cassà una subvenció d’import 850 €, en concepte de col· laboració municipal en les despeses indicades de manteniment del transport sanitari, fent constar expressament que


Cop d’ull a les actes municipals en la quantitat concedida s’han de considerar inclosos els possibles costos derivats dels serveis que es puguin dur a terme en el municipi en Campllong en motiu de la celebració d’actes públics i populars (Fira Comarcal de Primavera, Festa Major, etc.). 7è.- APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE DE REPARCEL.LACIÓ DEL PLA PARCIAL DEL SECTOR INDUSTRIAL SUC-2, AMPLIACIÓ “LES FERRERIES” DE CAMPLLONG. Els reunits acorden per unanimitat:

Primer:

Aprovar definitivament el Projecte de reparcel · lació del Pla Parcial, SUD-2, ampliació "Les Ferreriesa".

Segon: Publicar l’anunci corresponent al BOP de Girona i en el taulell d’anuncis de la Corporació, segons disposa l’article 119 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer.

Tercer: Notificar la resolució als interessats als efectes oportuns. Quart: Expedir una certificació, d’acord amb el que estableix la legislació hipotecària, amb vista a la inscripció del Projecte de Reparcel·lació en el Registre de la Propietat. La certificació serà presentada al Registre una vegada sigui ferma en via administrativa l’aprovació definitiva del projecte. 8è.- PROJECTE D’ARRANJAMENT DEL FERM DE CAMINS PÚBLICS RURALS MITJANÇANT ÀRID RECICLAT DELS RESIDUS DE LA

CONSTRUCCIÓ. MODIFICACIÓ PROJECTE I SOL·LICITUD A L’AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA DEL MANTENIMENT DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA, SUPOSANT UN AJUT DEL 97% DEL TOTAL DEL PRESSUPOST DE LES ACTUACIONS. Els reunits acorden per unanimitat:

Primer: Sol·licitar a l’Agència de Residus de Catalunya que la subvenció atorgada d’import de 23.562,00 € (Exp. Q0407/2011/00068) cobreixi el 97% de l’obra d’acord amb la modificació del projecte inicial redactat pels serveis tècnics municipals “Text refós d’Arranjament del Ferm de camins públics rurals del municipi de Campllong utilitzant àrid reciclat dels residus de la construcció i formació de passos de tubs i passallisos mitjançant formigó reciclat”.

Segon: Fomentar la petició exposada en que esdevé imprescindible poder executar les obres recollides en el Text refós esmentat al paràgraf precedent, per quant els camins rurals siguin transitables i segurs ja que es malmeten molt sovint a causa de la dura meteorologia i atès que són els únics accessos a les zones boscoses i rurals dels serveis de prevenció i extinció d’incendis i les comunicacions secundàries entre veïnats. 9è.- DESPATX ORDINARI En el present punt de l’ordre del dia el Sr. Alcalde proposa informar als assistents de les següents comunicacions rebudes per tal de que els reunits es donin per assabentats.

15 El gra i la palla


La vida del poble

Obres i gestió municipal

ACTUACIONS DIVERSES Durant el primer trimestre d’aquest any 2012 s’han realitzat petites actuacions destinades a millorar els equipaments i instal·lacions del nostre municipi. Concretament, s’ha arranjat la porta d’entrada al cementiri municipal per tal de facilitar-ne l’accés als veïns del poble. Per tal d’anivellar les dues batents de la porta, s’ha reparat l’arc d’obra que conforma l’obertura i també s’ha canviat el sistema d’obertura i tancament de la porta metàl·lica. Concretament, s’hi ha instal·lat un pany i furriac per tal d’eliminar el sistema de tancament amb cadenat que hi havia fins aleshores. S’han instal·lat unes reixes metàl·liques tipus tramex, per a la protecció de l’arqueta d’embornal que es va construir a finals de l’any passat al costat del mur del pati de la llar d’infants. La finalitat de l’obra és garantir l’evacuació de les aigües pluvials que s’acumulen en dies de fortes pluges a l’explanada a continuació del pavelló esportiu i de la llar d’infants. Al consistori municipal s’ha fet la instal·lació d’un vidre laminar fix amb la finalitat de protegir l’obertura que hi ha entre el passadís d’accés a les tres noves sales i el forat d’escala. A més, en compliment del Codi Tècnic de l’Edificació, s’han senyalitzat, mitjançant l’aplicació de vinil, les portes de vidre del consistori, per tal d’evitar que les persones hi xoquin. A la nova sala del Local Social destinada a menjador del restaurant, a casal de jubilats entre altres utilitats, s’han instal·lat cortines enrotllables confeccionades amb teixit de sunlees-screen a la façana vidriada i a les finestres de la sala, de manera que queldin protegits de l’acció del Solar. S’han fet els tràmits que permeten al Local Social disposar de senyal de CANAL+ i de GOL TV a tots els espais: la nova sala, al bar, la sala polivalent i la nova sala polivalent.

Instal·lació de reixes metàl·liques a l’embornal

16 El gra i la palla

Instal·lació de vidre laminar fix al consistori municipal

Instal·lació de cortines enrotllables a la nova sala emplaçada a la planta baixa del Local Social

Arranjament de la porta d’entrada al cementiri municipal

Senyalització de la porta d’entrada al consistori municipal


Obres i gestió municipal

La vida del poble

ADEQUACIÓ DE LA RECTORIA PER A AMPLIACIÓ DE L’ÀREA D’ADMINISTRACIÓ Han finalitzat les obres d’adequació de la Rectoria per a ampliar l’àrea d’administració de la Casa Consistorial de Campllong. Concretament s’ha realitzat l’adequació de la Rectoria per a la disposició de tres noves sales a la planta primera i l’adaptació de les golfes per a arxiu, amb un accés mitjançant una escala de cargol. També s’ha instal·lat un ascensor adaptat a l’entrada de l’edifici, per a suprimir les barreres arquitectòniques, i s’ha creat una nova comunicació entre els costats est i oest de l’edifici. Respecte a l’exterior de l’edifici, a la façana sud s’ha fet un balcó i s’ha refet el tancament de la façana est de la sala més gran de planta baixa. Únicament resten pendents les actuacions que ha de realitzar l’empresa Endesa Distribución Eléctrica, SL per tal d’obtenir una ampliació de potència elèctrica i l’escomesa trifàsica per a poder posar en funcionament l’ascensor instal·lat i d’altres instal·lacions de l’edifici. El proppassat dissabte 5 de maig a la tarda es va realitzar la inauguració d’aquestes obres.

Ascensor i escala de cargol d’accés a les golfes

Adaptació de les golfes per a arxiu

Passadís d’accés a les tres noves sales

Nova sala de reunions

CONSTRUCCIÓ D’UN ALTELL AL MAGATZEM MUNICIPAL Les obres realitzades al magatzem municipal de construcció d’un altell de 438,83 m2 de superfície útil diàfana i d’instal·lació d’una escala metàl·lica d’accés al mateix ja han finalitzat. L’escala d’accés al nou altell construït s’ha adaptat per a permetre compartir ús d’accés amb l’estructura de recreació del molí fariner que es preveu instal·lar en un futur.

17 El gra i la palla


La vida del poble LLAR D’INFANTS DE CAMPLLONG Ja hem acabat el segon trimestre i volem explicar-vos tot el que hem treballat i com de bé que ens ho hem passat! Durant el mes de febrer ens va venir a visitar el rei Carnestoltes i ens va portar una carta amb unes ordres que havíem de complir durant la setmana. Va ser molt divertit!!! Un dia havíem d’anar amb pijama, un altre amb un mitjó de cada color... I per fi va arribar el divendres! Ens vam disfressar de vaques i toros i vam anar fins a la plaça de l’Ajuntament a cantar i ballar. Ens ho vam passar d’allò més bé.

Carnestoltes

Durant el segon trimestre també vam treballar la primavera fent un munt d’activitats: pintant el vidre de la classe amb les mans, decorant l’escola amb flors, papallones, abelles... Els nens i nenes de P2 també vam aprendre un conte molt divertit de l’arribada de la primavera i quan ja el teníem après el vam explicar als mes menuts. Les senyoretes ens van felicitar perquè ho havíem fet molt bé i els més petits van quedar amb la boca oberta! Aquest trimestre, els divendres fem experimentació i ens agrada molt perquè podem tocar, remenar, tastar, olorar... Fins ara hem experimentat amb moltes coses com: pasta, maduixes, papers de diferents textures... Cada divendres és una sorpresa!!

Experimentant...

Conte sobre l’arribada de la primavera

18 El gra i la palla

Aquest any està passant molt ràpid i les senyoretes ens han explicat que hem de preparar una gran festa per al final de curs. Així que encara tenim molta feina per fer! Ja us ho anirem explicant... fins aviat!


La vida del poble LOCAL SOCIAL Després de la quantitat d’emocions fortes que comporten les festes nadalenques, el mes de gener vàrem iniciar el segon trimestre de cursos al local social, com sempre, amb noves propostes que pretenem que siguin interessants. Al mateix mes de gener es va organitzar una nova jornada de donació de sang. A finals de mes varen començar les reunions per a l’organització d’una de les millors comparses de carnaval de la història del poble! Al febrer es va iniciar un curs de Photoshop, d’on segur que en sortiran veritables experts. També es van dur a terme jornades molt interessants: les dues dedicades al reciclatge com es fan cada any, una sobre l’ús del nou desfibril·lador que està instal·lat davant del pavelló municipal d’esports i una xerrada sobre el coaching.

I com ja us podeu imaginar durant el mes de febrer i principis de març amb molta gresca i xerinola la comparsa de Campllong – Sant Andreu Salou amb tots els seus components transformats en hippies va anar a ballar i cantar pels pobles veïns! Al mes de març estàvem un xic cansats, així que no ens vam animar a participar a la marató de cuina que organitzava el Local Social. Però tot i això vam començar el curs d’iniciació a la informàtica (continuació). Amb l’arribada del mes d’abril ens tornem a carregar les piles!!! La Fira és a la cantonada i per un cap de setmana es transforma el paisatge i l’anar i venir dels visitants trenca el silenci habitual del nostre poble. I com que resulta que no en tenim prou amb Fira, a més es va organitzar un recital de Sant Jordi que va anar a càrrec dels Marxants de Paraules, que ens va deixar bocabadats!

Classes de repàs

Classe d’anglès (continuació)

Classe d’anglès (conversa)

Classe d’informàtica per a gent gran

19 El gra i la palla


La vida del poble CASAL DE JUBILATS DE CAMPLLONG Durant aquests mesos de principi d’any, els jubilats de Campllong estàvem un xic espantats pel temps, que si neva, que si fa fred o que si ara el Sol treu el nas! No sabíem pas quina roba posar-nos i estàvem la mar d’enfeinats tenint cura dels néts i les netes que, ara de vacances, ara refredats... I per no refredar-nos també nosaltres i estar tranquils, vam preferir no fer activitats a l’aire lliure i quedar-nos al Local Social on dues noies molt eixerides ens feien cada setmana unes xerrades molt interessants sobre temes com ara la memòria, la percepció, l’orientació, l’acompanyament a la pèrdua etc. Ens posaven diapositives i ens feien fer fins i tot exercicis! Llàstima que quan ens posaven alguna gravació de veu, no l’enteníem gaire bé i és que la nostra oïda ja no és el que era!!! Aquest curset va durar fins al març però no us penseu pas que fins aquell moment no ens vam moure de casa!!! Al febrer la mandra ja va passar i la Sara ens va organitzar una excursió per veure un pessebre on les figueres es movien, tronava, hi havia peixos de veritat a l’estany i del cel en plovia! I com ja us podeu imaginar, després de la visita... un bon tiberi! I com que això de ballar a nosaltres ens agrada molt i arribava el carnaval, hi va haver una colla de jubilats que en el ball quinzenal que fem van venir disfressats de diferents personatges. Fins i tot teníem un Napoleó i Sra!

20 El gra i la palla

Durant el mes de març tampoc no vam descansar, no! Teníem ganes d’una altra, però la que vàrem fer se’ns va fer molt curta per culpa de la pluja!!! Una forta tempesta no ens va deixar visitar el Castell de Sant Ferran amb aquells meravellosos jeeps quan ja érem allà,. Ens en vam haver de tornar cap a casa ben aviat, això si, després d’haver dinat. I ja entrem en el mes d’abril que tots ja estàvem neguitosos per a veure com aniria tot el tema de la Fira. Tots ja teníem les nostres tasques i obligacions organitzades. La Rosa de can Granics, per exemple, va exposar una part de les fantàstiques escultures de ferro forjat que fa al Bar Restaurant Local Social i la Rosa de can Catedral procurava tenir el berenar ben a punt per als tractoristes! Ah! i no ens oblidem de la Maria Guijosa, que fent torrades, ens alimentava a tots! Apa si en teníem de feina. Però també ens havíem de preocupar una mica pel nostre Casal de Jubilats i el dilluns després de la Fira vam fer l’assemblea de socis que, tot i ser molt pocs, vam intentar arribar a un acord per millorar diversos aspectes dels que calia parlar i vam presentar els nostres nous socis així com totes les activitats que vam fer el 2011 passat i les que tenim intenció de fer aquest 2012. Va ser un dia molt gratificant. I no us penseu pas que ja en tenim prou, de gresca! Per aquests següents mesos en volem més! més excursions, més cursos, més balls! Ja ho veureu ja, els jubilats serem els més marxosos!


La vida del poble CARNESTOLTES Els membres de la colla de carnaval de Campllong i Sant Andreu aquest any vam anar disfressats de "hippies". Tots plegats fèiem molta patxoca vestits de tantes coloraines. Anàvem acompanyats amb una carrossa que feia molt de goig, una típica furgoneta "hippie"! Vam participar i repartir pau i amor als carnavals de Platja d’Aro, Tossa, Quart, Llagostera i Campllong. En alguns d’ells vam ser premiats per la nostra simpatia i la gresca i xerinola que feia la nostra comparsa. Des d’aquí agraïm a tota la gent que amb el seu esforç i dedicació fan possible l’organització del carnaval, la confecció de la carrossa, la coreografia... Esperem que l’any que ve hi participi més gent, ja que tots junts ens ho passem molt bé. Anna Bancells Bagudanch

Llagostera

Campllong

Platja d’Aro

A CAMPLLONG PARLEM DE RECOLLIDA SELECTIVA El curs "Parlem de la recollida selectiva" l’han organitzat per vuitè any consecutiu el Consell Comarcal del Gironès i l’Ajuntament de Campllong. 90 veïns i veïnes de Campllong gaudiran d’una bonificació en la taxa d’escombraries. I és que aquest és l’incentiu per

assistir al curs de sensibilització ambiental que han organitzat conjuntament el Consell Comarcal del Gironès i l’Ajuntament de Campllong, una iniciativa que es porta a terme des de fa 8 anys i què és ben acceptada per tothom. Per a aquest curs, que es va fer durant el mes de febrer al local social del poble, es van fixar 2 sessions amb la finalitat que cadascú pogués assistir-hi en l’horari que més li convingués. El curs va començar amb una breu presentació a càrrec de l’Alcalde del municipi, el Sr. Lluís Freixas i Vilardell. Seguidament, un educador del Consell Comarcal va dinamitzar la sessió amb diverses activitats de participació i debat. El curs va finalitzar amb un recull de conclusions fetes pels mateixos assistents. Un dels objectius del curs és fomentar la participació dels ciutadans i ciutadanes. Per això, durant el curs es tracten temes molt propers a la ciutadania, com ara la problemàtica dels residus. Enguany s’ha parlat especialment dels residus, la seva procedència, la tipologia, la composició i el seu impacte ambiental en el medi. S’ha analitzat també la recollida selectiva al municipi i els diversos sistemes de gestió que disposem els

21 El gra i la palla


La vida del poble ciutadans com ara el compostatge, la deixalleria i els sistemes de reciclatge. Mitjançant grups d’aprenentatge cooperatiu hem aconseguit elaborar un conjunt de propostes per abordar la problemàtica ambiental associada a la generació de residus. Ens preocupa especialment l’explotació dels recursos naturals, l’impacte ambiental de l’actual model de consum, la pèrdua d’espais naturals i la contaminació. Tots hi tenim quelcom a dir i a fer. La valoració de la participació del curs és positiva. En

aquest sentit, hem incrementat la participació en nombre de persones i la qualitat de les aportacions. Tothom va participar de forma activa en el debat i va tenir l’oportunitat d’exposar i comentar amb la resta de veïns i veïnes les seves opinions. Les sessions no són una recepta a les problemàtiques ambientals actuals però permeten induir processos de participació, reflexió i presa de consciència col·lectiva sobre el funcionament de la societat i la relació que establim amb el medi.

EL DESFIBRIL·LADOR Fa uns mesos, al costat del pavelló de Campllong, es va instal·lar un desfibril·lador (DEA: mecanisme que transmet una descàrrega elèctrica a una persona que ha caigut inconscient amb una fibril·lació ventricular i per tant, que està a punt de tenir una parada cardíaca). El dijous 23 de febrer passat, en el Local Social, es va organitzar una jornada en relació a l’ús del DEA. Una instructora d’Atenció Sanitària ens va explicar el motiu pel qual es potencien els DEAS avui dia, la importància que tenen i com els podem utilitzar. Després de l’explicació teòrica, ens va fer una mica de pràctiques tot procurant seguir els passos establerts pels casos d’emergència. Per tal que us en feu una idea els que no hi vau assistir, o fer-ne un repàs els altres, són els següents: PROTEGIR: abans d’iniciar qualsevol actuació cal prote-

(Tot i això, si veiem que la persona respira la col·loquem amb la posició lateral de seguretat PLS, tal i com mostra el dibuix de la dreta).

gir-nos a nosaltres mateixos per tal d’evitar nous possibles accidents.

SOCÓRRER: un cop contactem amb el servei d’emergències,

AVISAR: 1. Cal tenir en compte que abans d’avisar hem de comprovar

si la víctima està o no conscient (ja que si està conscient possiblement no serà necessari avisar l’ambulància). Per tal de comprovar la consciència, sacsegem la persona contra el terra i li parlem alt. 2. Si no reacciona cal que demanem ajuda per davant de tot

i comprovem a continuació si respira. Per fer això, hem de tirar-li el cap enrere (maniobra front- mentó) i comprovar si respira sentint l’alè, mirant si el tòrax s’eleva i escoltant la respiració (uns 10 segons). 3. Tan si respira com si no, cal avisar de manera immediata al 112/061 perquè inicien la cadena de supervivència i alerta.

22 El gra i la palla

cal seguir les seves instruccions i, en el cas de que la víctima no respiri, iniciar la reanimació cardio-pulmonar (30 compressions a l’alçada de l’estern i 2 ventilacions voluntàries). Continuem amb aquesta tònica fins que arriben els serveis mèdics o, en el nostre cas, fins que ens arriba el DEA a les mans. Un cop el tinguem, haurem d’obrir-lo i posar les dues plaques en el lloc corresponent (que ja veurem perquè estan adherits a l’embolcall de les plaques). Seguidament el DEA ens comunicarà què és el que hem de fer i si és necessari o no una descàrrega elèctrica. En el cas que la descàrrega sigui necessària, cal tenir en compte que no podem tocar a la víctima en cap moment. Per altra banda el DEA també ens anirà marcant les compressions i ventilacions que cal fer i quan s’han de fer (recordem que les ventilacions no són obligatòries). Esperem l’arribada dels serveis mèdics continuant amb les instruccions que el desfibril· lador ens presenta.


La vida del poble 30 ANYS DE FIRA El president de la Generalitat de Catalunya Artur Mas, visita la fira i en el seu discurs felicita els organitzadors pel seu 30è aniversari.

Més de 27.000 persones vingudes de les nostres comarques i també d’arreu de Catalunya, ha passat al llarg de tot el cap de setmana, pel recinte firal, per gaudir de les mostres, exposicions, activitats i exhibicions que l’organització havia preparat per l’edició d’enguany. La mostra firal, plenament consolidada va acollir aquest any una seixantena d’estands comercials, interiors i exteriors de sectors diversos com la alimentació, serveis, parament de la llar, maquinaria agrícola i industrial, utillatges, vehicles...

La Fira va obrir portes el dissabte a les 10 del matí. A la inauguració van assistir-hi el president del Consell Comarcal del Gironès, Jaume Busquets, el Vicepresident de la Diputació de Girona, Xavier Soy, i el Director dels Serveis Territorials d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya; així com també, els alcaldes dels pobles veïns, i altres autoritats de diferents institucions gironines. Tot seguit van fer una visita institucional al recinte firal.

Els diferents representants de les institucions gironines, van coincidir a destacar l’esforç que suposa organitzar una Fira d’aquetes característiques i van remarcar que seguiran col· laborant amb l’organització per tal que la Fira es pugui celebrar molts anys més. I és que com va dir el Vicepresident de la Diputació de Girona, Xavier Soy, la Fira és el millor exemple per a sortir de la situació actual de Crisi: “l’èxit de la fira es deu a la suma d’esforços de molta gent, i l’esforç és necessari per a sortir d’aquesta situació que estem vivint”. Al matí és van celebrar les jornades tècniques que enguany tractaven el tema “La PAC més enllà del 2012”, van acollir un gran nombre d’assistents del sector agrícola i ramader. 19 parelles van participar al 15è concurs de paletes. Els concursants van haver de construir la peça escollida per aquesta edició, que era una caseta per a gossos, amb un disseny molt original. Els guanyadors van ser la parella formada per Ramon Oliveras i Josep Ribas de Vilobí d’Onyar. El 7è concurs morfològic de burro català va comptar amb la participació de 38 caps de bestiar. En la categoria de cobles el vencedor va ser el bestiar propietat de Espai Guarà de Les Preses. En la categoria de millor Guarà el guanyador va se Sanson II de l’AFRAC de Camós. I en la categoria de millor somera el vencedor va estar la somera “Le tubus” propietat de Lluís Vila de la Vall d’en Bas.

23 El gra i la palla


La vida del poble Pel que fa al 18è trofeu agility, prova puntuable per al campionat d’Espanya de la RSCE, hi van participar un total 61 de gossos en les 6 categories de la prova.

El diumenge al matí, el President de la Generalitat de Catalunya, Artur Mas, va fer una visita oficial a la Fira. Va poder conèixer de primera mà la fira multisectorial, les diverses mostres i exposicions, i va participar en l’entrega de premis del Concurs de vaques de raça frisona. També a la tarda, 106 tractors antics –de 1965 endarrere-, van participar a la ja tradicional tractorada, tot un rècord de participants en una trobada que enguany arribava a la 18a edició. Altres activitats que es van celebrar durant la jornada de dissabte van ser el concurs de maquinistes, on el guanyador va ser Marc Reixach; el segon classificat “Xibita” i el tercer classificat David Cañet.

A la tarda també es va celebrar les proves de manejabilitat i velocitat amb cavalls, on hi van participar un total de 12 genets. En la categoria Menors de 16 anys el guanyador va ser Robert Garcia amb el cavall Goliat, i en la categoria de menors de 16 anys la guanyadora va ser Marta Alonso amb el cavall Aladín. El dissabte també va acollir el ja tradicional concurs de pintura ràpida, amb un total de 26 participants. El guanyador va ser Josep Plaja. També es va fer entrega dels premis del concurs de ratafia. Destacar l’alt nombre de participants al concurs, que van ser 31. El primer premi va ser per a Lluís Garriga, de Riudellots de la Selva; i el segon premi per a Joaquim Carreras de Campllong.

24 El gra i la palla

Durant tota la jornada de diumenge, des de primera hora del matí hi va haver una gran afluència de visitants que van poder gaudir tant de la Fira Multisectorial, com de les diferents activitats organitzades. L’activitat més destacada del dia va ser el 30è concurs morfològic de vaques de raça frisona. Hi van participar un total d’11 explotacions del Gironès, l’alt Empordà, el Baix Empordà, el Ripollès, el Maresme, La Selva, Osona i El Segrià. La vedella campiona va ser THOS MERCHANT RAFAELA de la Ramaderia Can Thos de Tordera. La Brava campiona va ser MARÍ NORMAN ROXET 139 de la


La vida del poble Ramaderia Marí de Sucs, que també es va emportar el títol de Gran Campiona de Vedelles i Braves. La vaca jove campiona va ser MARÍ SHOTTLE ENJA 36, de l’explotació Ramaderia Marí de Sucs. La vaca Gran Campiona va ser MARÍ LOU MARIELLA 54 de la ramaderia Marí, de Sucs, qui també es va endur el guardó de vaca campiona. En la secció infantil hi va haver un total de 18 participants. Altres guardons destacats van ser els següents: -Millor sistema mamari: MARÍ LOU MARIELLA 54 de la ramaderia Marí. -Millor criador i 2on millor criador: SAT Can Pol de Vilarnadal i Ramaderia Marí. -Millor manejador adult: Lluís Pérez (Ramaderia Marí) -Millor manejadora adulta: Anna Charles (Mas la Roca CB) -Millor manejador jove: Carles Pagès (SAT Can Pol)

L’entrega de Premis va comptar amb al presència del President de la Generalitat de Catalunya, qui va fer uns parlaments on va felicitar els organitzadors de la fira pel seu 30è aniversari i va agrair la col·laboració de tots els voluntaris que contribueixen a la celebració d’aquesta Fira. El diumenge al matí també es va celebrar la trobada de cotxes clàssics, amb una 30a de vehicles de més de 25 anys.

El guanyador va ser Juli Bajot amb el seu gos Panxo, de Castelló d’Ares (Maestrat). En segon lloc va quedar classificat Hilari Novillos, amb la seva gossa Shila, de Sant Pedor; i en tercer lloc, Jesús Beneito i la seva gossa Murla, d’Agres (Alacant).

El 14è concurs de munyir a mà Llet Nostra va tenir multitud de participants. Recordem que aquest concurs no es realitza amb animals vius, sinó que són animals de cartró pedra i en el qual s’hi pot apuntar tothom, tant si es tenen nocions de munyir com si no se’n tenen, igualment està obert a nens i grans. Durant el matí de diumenge també es va dur a terme la 9a trobada d’intercanvi de plaques de cava, una exhibició de tallar i fer figures amb troncs i també el concurs social d’”enganxe”. Al migdia es va celebrar també el 7è campionat d’habilitat amb tractors.

Un dels altres concursos que es mantenen des dels inicis de la fira és el 30è concurs de treball monogràfic de ramat amb gos d’atura català, que va comptar amb un nombrós públic curiós per veure treballar el pastor i el gos amb el ramat. Enguany hi van participar 5 pastors vinguts del Maestrat, d’Alacant, Sant Pedor, Navàs i Sant Vicens de Castellet.

Durant tot el dia es va poder gaudir dels tastets de proximitat; una oportunitat per conèixer els productes del nostre territori, a càrrec del Centre de Visitants del Gironès, i on es van fer degustació de compotes de fruita natural, melmelades ecològiques i dolços i galetes artesanals i un taller de piruletes de xocolata.

25 El gra i la palla


La vida del poble Cal destacar per sobre de tot que la Fira de Campllong es consolida com a veritable aparador de l’activitat econòmica i social, però no solament del municipi de Campllong i rodalies, sinó de tota la província, doncs tota la vitalitat econòmica, social i cultural s’ha mostrat a l’espai dedicat, com cada any, a la Fira Comercial i Carpa coberta, en les parades de venda de productes artesans, demostració d’oficis artesanals, exposicions de maquinària agrícola antiga, exposicions de maquinària agrícola i industrial i mercat d’ocasió, amb expositors d’arreu de Catalunya. El diumenge a primera hora de la tarda vam poder gaudir amb l’espectacle dels esports rurals bascos, a càrrec d’Eibarko Euskal Jokoak. Tall amb destral en vertical, amb troncs de més de 3 metres de perímetre i tallant amb una mà; tall amb serra de trepar; aixecament de pedra de diferents formes de fins a 300 kg de pes; tall de fusta amb motoserra i l’”acarreo de txingas” (peses) de 50kg.

També durant la Fira hi va haver diverses activitats fixes, com ara exposicions de pintures, de patchwork, miniatures, de maquetes de concursos de paletes, mostra de bestiar, d’aus de raça, d’oficis artesans, mercat d’ocasió, exposició i concurs de ratafia, etc. aquestes activitats s’ubiquen en diferents edificis municipals com ara les sales d’exposicions de l’Ajuntament de Campllong, el pavelló esportiu i el Local Social.

26 El gra i la palla

La Fira va tancar les seves portes a les 8 del vespre i la darrera activitat que es va dur a terme va ser l’exhibició de treballs de pagès amb maquinària antiga, que incloïa una exhibició de batre i fer un paller tal com es feia abans amb màquina antiga de batre i tractors Lanz.

Amb tot això es dóna per finalitzada la 30a Fira comarcal de Primavera esperant poder retrobar-nos en la propera edició. L’organització celebra la gran afluència de públic i dóna les gràcies a tots els participants i visitants i molt especialment a totes aquelles persones que col·laboren desinteressadament en l’organització de la fira, fent possible que un altre any la Fira Comarcal de Primavera de Campllong hagi estat un gran èxit.


La vida del poble CONSELLS DE SALUT LES CREMADES (1a part) Es defineix com a cremada tota lesió produïda per una excessiva exposició a la calor. Es diferencia d’altres lesions a la pell per la ràpida destrucció del teixit cutani i la pèrdua important de líquid que es pot produir. L’assistència inicial condicionarà el pronòstic i el resultat de l’accidentat que ha sofert la cremada. Per tant, com a primers assistents podem canviar-ne el curs evolutiu si podem actuar sobre l’agent causal, a més, de la cura de la lesió. L’objectiu prioritari és disminuir el temps de contacte entre el pacient i l’agent tèrmic (flames, electricitat, agents químics, sol...). Però mai no oblidarem en primer terme l’autoprotecció (protegir-nos bé per evitar més cremats). És primordial aturar l’acció de la calor sobre els teixits. Per tant, qualsevol mètode de refredament que tinguem a l’abast ens serà útil. Un raig d’aigua és un mètode molt eficaç. Les causes de les cremades poden ser vàries: flama directa (fogueres, cuines, gasos inflamats o bé la roba que es crema), líquids calents (les coneixem per “escaldada”), sòlids ardents (planxa, cuina, forn...), líquids inflamables (alcohol, benzina...), calor radiant (exposició perllongada al sol, a una estufa, a un foc...), radioactivitat (radiacions nuclears: tractaments mèdics, bomba atòmica, accidents nuclears...), càustics (àcids o àlcalis: llexiu, salfumant, sosa, ciments, dissolvents, ...), electricitat... Alguns factors són determinants per la gravetat de la cremada: - Factors depenents de l’agent causal: temps d’exposició, tipus d’agent, temperatura... - Profunditat de la cremada. - Extensió de la superfície corporal cremada. - Localització: algunes zones per raons estètiques o funcionals poden agreujar la cremada (cara, coll, mans peus, genitals, orificis naturals, plecs). - Edat: edats extremes (nadons i ancians). - Lesions traumàtiques associades. - Patologia prèvia (diabetis, malalties broncopulmonars i renals, alcoholisme, sida, ...). - Estat nutricional previ. - Inhalació de gasos a alta temperatura o tòxics: empitjora de manera important el pronòstic.

per un envermelliment de la zona exposada. Habitualment són molestes. - Dèrmica superficial: abans s’anomenava de 2n grau super-

ficial. Afecta la dermis superficial. Apareix flictena/butllofa. Un cop es trenca la flictena l’aspecte de la cremada és rosat. El dolor és intens. - Dèrmica profunda: anteriorment, de 2n grau profund. La

lesió arriba a la capa profunda de la dermis. Aspecte blanquinós i sec. Habitualment són menys doloroses perquè les terminacions nervioses estan afectades. - Subdèrmica o extensió total: abans anomenada de 3r

grau. Afecta la totaliat del gruix de la pell (epidermis, dermis i subdermis o teixit gras). L’aspecte és cèrid-blanc i no hi ha dolor perquè totes les terminacions nervioses de la zona s’han destruït. L’extensió de les cremades també és un indicador de risc o d’urgència vital. Hi ha diferents maneres de valorar-la. La més fàcil és agafar el palmell de la mà (no compten els dits) de la víctima com a referència i se li dóna un valor del 5%. Tantes vegades com ens càpiga la mà a la zona o zones afectades multiplicat per 5 serà el superfície total cremada aproximada (STC). També existeix la “Regla de Wallace” o “dels 9”. Aquesta es caracteritza per repartir el cos en parcel·les de 9% o múltiples (p.ex.: cap i coll 9%, cada extremitat inferior 18%, ...) fins al 100%. Val a dir que les cremades epidèrmiques o de primer grau no computen en la valoració de la superfície total cremada. En la pròxima entrega parlarem de com actuar davant les cremades en general i algunes en particular (p.ex.: cremades per productes químics, amb inhalació de fums...).

Consultori de Campllong

La profunditat de les cremades ens indica quina capa de la pell està afectada. Parlarem de: - Epidèrmica: anteriorment s’anomenava de 1r grau. Afec-

ta la capa més externa de la pell l’epidermis. Es caracteritza

Una butllofa fruit d’una cremada. Foto: Volty (http://www.sxc.hu)

27 El gra i la pallaIssuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.