Page 1

ÀREA DE PROMOCIÓ DE LA CIUTAT BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE SUBVENCIONS PER A ASSOCIACIONS DE BOTIGUERS I COMERCIANTS I D ALTRES ENTITATS LA FINALITAT DE LES QUALS SIGUI LA PROMOCIÓ COMERCIAL PER LA CAMPANYA NADAL 2013

CLÀUSULES

PRIMERA.- Objecte i vigència d aquestes Bases L objecte de les presents Bases és regular i definir les condicions i procediments per sol·licitar, obtenir i justificar les subvencions atorgades per la Regidoria de Promoció de la Ciutat de l Ajuntament de Blanes en l àmbit del comerç. L objectiu de les subvencions és el suport a associacions de botiguers i comerciants així com a d altres entitats la finalitat del les quals sigui la promoció comercial, concretament per accions emmarcades dins la Campanya de Nadal 2013 i que s especifiquen a l Annex nº 1 de les presents bases. Les subvencions a les que es refereixen aquestes bases tenen caràcter voluntari, discrecional i eventual que estableix la Llei 38/2003 de 17 de novembre General de Subvencions, modificada per la Llei 24/2005, de 28 d octubre, per tant, revocables i reduïdes. D altra banda, no generen cap dret per a l obtenció d altres subvencions en anys posteriors i no es poden al·legar com a precedent.

SEGONA.- Aplicació pressupostària La quantitat màxima destinada a aquestes subvencions és de 8.000 l aplicació pressupostària 100 433 48000 del pressupost municipal 2013.

, a càrrec de

TERCERA.- Documentació, obligacions dels beneficiaris i terminis de presentació de les sol·licituds. Documentació: Les sol·licituds es formularan mitjançant instància normalitzada degudament emplenada i signada que s adreçarà a l alcalde, abans del termini establert, adjuntant la documentació que s especifica a continuació: 1) NIF del sol·licitant.

Passeig de Dintre, 29 - 17300 BLANES (Girona) * Tel. (972) 37.93.00 - Telefax (972) 35.06.77 - Correu electrònic: ajuntament@blanes.net

1


2) DNI del representant de l entitat. 3) Instància individualitzada, registrada, on s especifiqui la raó d aquesta, la modalitat, l àmbit o àmbits escollits i la demanda concreta d ajut econòmic. 4) Breu memòria de l activitat on s especifiquin les dades esmentades a criteris d atorgament, així com la distribució de les 168 hores d enllumenat en el període esmentat a l annex. 5) Pressupost de l activitat/activitats, tot indicant les diferents fonts d ingressos previstes. 6) Qüestionari d activitats a la via pública de l Ajuntament. 7) Acreditar estar al corrent de les seves obligacions amb la hisenda municipal, autonòmica i estatal i amb la Tresoreria General de la Seguretat Social. 8) Dades bancàries del peticionari. Obligacions del beneficiari: a) Realitzar l activitat en el termini i en les condicions previstes i justificar-la en el termini de tres mesos des de la data de cobrament. En supòsits excepcionals, justificats i a instància del beneficiari es podrà atorgar un termini superior entre la realització i la justificació de l activitat, que en cap cas, serà superior a sis mesos. b) Estar inscrita en el Registre Municipal d Entitats Ciutadanes; d acord amb les prescripcions contingudes a l article 23 del Reglament de Participació Ciutadana. c) Comprometre s a comunicar qualsevol canvi rellevant que sorgeixi en les activitats previstes amb la suficient antelació per tornar a avaluar els terminis de l acord. El fet de no avisar dels canvis amb temps suficient, podrà ser motiu de retirar l ajut o part d aquest. d) Fer menció especifica de la col·laboració del Ajuntament de Blanes en aquelles activitats subvencionades on es realitzi una presentació en directe de la mateixa. e) Obtenir i liquidar, si s escau, els drets de propietat intel·lectual relatius a l activitat i complir amb la normativa que li pugui afectar a nivell de llicències, patents, etc..) f) Col·laborar amb l Ajuntament en la difusió de les activitats que es desenvolupen a la ciutat fent arribar la informació corresponent.

Passeig de Dintre, 29 - 17300 BLANES (Girona) * Tel. (972) 37.93.00 - Telefax (972) 35.06.77 - Correu electrònic: ajuntament@blanes.net

2


Termini de presentació: El termini de presentació de les sol·licituds s iniciarà l endemà de la publicació de l edicte relatiu a l aprovació de les presents bases i obertura de convocatòria al BOP i finalitzarà el dia 11 de novembre de 2013.

QUARTA.- Òrgans competents i notificació de les subvencions. La Junta de Govern Local serà l òrgan competent per a l atorgament de les subvencions, a proposta de la Comissió Qualificadora. La resolució de la Junta de Govern Local es farà pública i es notificarà individualment a cada entitat, associació o establiment interessat.

CINQUENA.- Convocatòria i composició de la Comissió qualificadora. L alcalde convocarà la Comissió Qualificadora que estarà composada per: President:

L alcalde

Vocals:

La cap de secció del Departament de Promoció Econòmica La tècnica de comerç El Secretari de la Corporació L Interventor de la Corporació

En cas de no poder assistir-hi, tots els membres de la Comissió Qualificadora podran delegar la seva assistència en una altra persona. Un administratiu de l Àrea de Promoció de la Ciutat actuarà de secretari. La Comissió qualificadora serà l encarregada d analitzar les sol·licituds presentades i de formular una proposta de resolució a la Junta de Govern Local, amb informe previ de la Intervenció municipal sobre l existència de crèdit adequat i suficient. SISENA.- Justificació de la subvenció. Per tal de percebre la corresponent subvenció, les entitats o associacions s obligaran a presentar els següents documents: 1.- Memòria de l activitat realitzada, il·lustrada amb fotografies, amb l avaluació dels resultats generals, signada pel representant i acompanyada de documents justificatius. 2.- Factures pagades que corresponguin a l'import total de la despesa consignada a la sol·licitud de subvenció. No s admetran factures emeses amb posterioritat al 31 de desembre de 2013, llevat de despeses de consum elèctric del període de funcionament de l enllumenat. Passeig de Dintre, 29 - 17300 BLANES (Girona) * Tel. (972) 37.93.00 - Telefax (972) 35.06.77 - Correu electrònic: ajuntament@blanes.net

3


3.- Qualsevol altra informació o document que l Ajuntament cregui necessari. L esmentada documentació s haurà de presentar en la Intervenció municipal, en un termini de 90 dies després de finalitzada l activitat.

SETENA.- Pagament de la subvenció. El pagament es realitzarà prèvia justificació, per part del beneficiari, de la realització de l activitat, projecte o objectiu de la subvenció. VUITENA- Altres consideracions.

1. La sol·licitud d ajut no obliga l Ajuntament a concedir-lo, ni dóna dret a l entitat a rebre l. Així mateix, el fet d haver rebut ajut en un exercici no suposa l atorgament forçós d ajuts en exercicis posteriors. 2. L Ajuntament podrà fer totes les comprovacions que li calguin abans i després d atorgar l ajut, així com durant el desenvolupament de l activitat objecte de l ajut i valorarà especialment la certesa de la documentació presentada pel sol·licitant. 3. L Ajuntament podrà anul·lar totalment o parcialment l ajut quan l activitat s aparti notòriament del programa previst. El pagament dels ajuts queda supeditat a que l expedient del sol·licitant estigui complert pel que fa al requeriments d aquesta normativa. 4. Amb la presentació de la sol·licitud, s entendrà implícita l acceptació d aquesta normativa, per la qual cosa l incompliment d algun dels seus punts podrà considerar-se com a causa de revocació de l ajut concedit. 5. Tots aquells aspectes no regulats per les presents Bases Específiques, es regiran per allò que disposa la Llei 38/2003 de 17 de novembre General de Subvencions, i el Decret 179/1995 pel qual s aprova el Reglament d Obres Activitats i Serveis.

Passeig de Dintre, 29 - 17300 BLANES (Girona) * Tel. (972) 37.93.00 - Telefax (972) 35.06.77 - Correu electrònic: ajuntament@blanes.net

4


ANNEX Nº 1 SUBVENCIONS PER ENLLUMENAT I ORNAMENTACIÓ NADALENCA DE CARRERS 1. Objecte Augmentar l atractivitat dels carrers comercials de la vila promovent la d enllumenat i ornamentació nadalenca.

instal·lació

2. Beneficiaris Associacions de botiguers o comerciants i d altres entitats la finalitat de les quals sigui la promoció comercial.

3. Règim jurídic El procediment per a la concessió de les subvencions es tramitarà en concurrència competitiva.

règim

de

4. Quantia de la subvenció Màxim 60 % del cost. L IVA no serà subvencionable. 5. Conceptes subvencionables Adquisició o lloguer d elements d enllumenat o ornamentació nadalenca. Despeses d instal·lació Consum elèctric de l enllumenat nadalenc. 6. Requisits Despesa mínima: 2.000 , IVA exclòs. L enllumenat i l ornamentació objecte de subvenció haurà d estar en funcionament del 29 de novembre de 2013 fins el 5 de gener de 2014 ambdós inclosos. En cas que hi hagi instal·lació elèctrica, aquesta serà efectuada per un instal·lador autoritzat en baixa tensió. Abans de la posada en servei, o el primer dia laborable possible, s'aportarà a la secció d'Activitats de l'Ajuntament còpia del certificat de la instal·lació i la memòria tècnica de disseny o projecte, signats per l'instal·lador autoritzat. El certificat ha de manifestar expressament el compliment de les instruccions ITC-BT-34 (instal·lacions temporals per l'enllumenat festiu dels carrers) i ITC-BT-06 (instal·lació de xarxes aèries). L'instal·lador també serà responsable de la seguretat mecànica de la instal·lació, que serà fixada preferentment a les façanes dels edificis, amb elements de resistència especial i aïllats elèctricament. S'evitarà l'ús de balcons i baranes, excepte quan es justifiqui la seva seguretat mecànica. Està prohibit utilitzar com a suport o fixació Passeig de Dintre, 29 - 17300 BLANES (Girona) * Tel. (972) 37.93.00 - Telefax (972) 35.06.77 - Correu electrònic: ajuntament@blanes.net

5


qualsevol element de l'enllumenat públic i semàfors, excepte autorització expressa dels Serveis Tècnics Municipals. L instal·lador haurà d aportar pòlissa de responsabilitat civil per import de 300.000 Eur, així com el pla de prevenció de Riscos laborals. - Les instal·lacions deixaran lliure, com a mínim, una alçada de 4'8 m sobre nivell de paviment. Abans d'instal·lar, es consultarà a la Policia Local la existència d'algun condicionant que obligui a augmentar aquesta alçada (per exemple, pel recorregut de les carrosses de Reis, etc.). El tall de carrers per la instal·lació serà sol·licitat amb antel·lació a la Policia Local. - El funcionament de la instal·lació complirà la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenament per la protecció del medi nocturn i el Decret 82/2005, de 3 de maig, pel qual s'aprova el reglament de desenvolupament de la Llei esmentada que, entre altres coses, obliga a l ús de sistemes eficients energèticament i poc contaminants llumínicament, posar-la en servei entre l últim divendres de novembre i el 6 de gener i ferla funcionar un màxim de 168 hores en aquest període (és a dir, una mitjana de 4 hores per dia). - Els elements instal·lats s hauran d haver retirat de la via pública abans del 31 de gener.

7. Criteris d atorgament. Es valoraran els criteris següents: a) b) c) d)

Utilització de llums LED Llargada del(s) tram(s) del(s) vial(s) a decorar. Originalitat de la decoració Incorporació de materials reciclats en el cas d ornamentació no lumínica

Passeig de Dintre, 29 - 17300 BLANES (Girona) * Tel. (972) 37.93.00 - Telefax (972) 35.06.77 - Correu electrònic: ajuntament@blanes.net

6

Bases subvencions nadal 2013 v2 23 10 2013 aprov jgl  
Bases subvencions nadal 2013 v2 23 10 2013 aprov jgl  
Advertisement