Page 1

sortim!

| 133 | Abril l 2010 | revista mensual d’informació municipal i ciutadana

+info

visquemterrassa

l’agenda visquem.tv

Què hi ha sota els nostres peus?

La Rambla del segle XXI El servei d’emancipació juvenil Consulta ciutadana a l’abril Taxi a la carta 6 km de túnels de Metro. 190 km de col·lectors. 589 km de tuberies d’aigua. 425 km tuberies de gas. 254 km de línia telefònica

www.visquemterrassa.cat

La Terrassa subterrània


la ciutat

l’editorial

Pere Navarro Alcalde de Terrassa

Ciutadans i ciutadanes amb veu i vot Del 10 al 25 d'abril, tots els terrassencs i terrassenques majors de 16 anys estem cridats a votar en la primera Consulta Ciutadana organitzada per l'Ajuntament. La ciutadania tindrà veu i vot per triar entre els 16 projectes que han estat seleccionats d'entre els centenars que van proposar entitats i persones a títol individual l'any 2009. Terrassa serà així la primera gran ciutat que sotmet a votació ciutadana -un procediment democràtic previst a les lleis- una part molt important de les inversions municipals dels propers anys: en total, projectes per valor de 4 milions d'euros. Aquesta és una experiència democràtica i participativa de primera magnitud, coherent amb l'aposta del govern municipal per innovar i per apropar la gestió municipal a la ciutadania. Terrassa és un referent per a molts ajuntaments en matèria de participació i estem compromesos en avançar per aquesta via conjuntament amb les entitats, les associacions i la ciutadania. La ciutat, com l'Ajuntament, és de totes i tots nosaltres. La Consulta que celebrarem aquest mes d'abril subratlla precisament això i posa en les mans dels ciutadans i ciutadanes la decisió sobre els projectes que puguin ser més interessants o necessaris per millorar la nostra ciutat, per avançar en benestar i qualitat de vida.

Facebook: perenavarro Blog: perenavarro.videoblog Correu: pere.navarro@terrassa.cat Raval de Montserrat, 14. 08221 Terrassa Parla amb l’alcalde: en directe els dijous a les 21 h. RDT canal 45. També a www.terrassadigital.cat

visquemterrassa 133 | Abril 2010

Edita: Ajuntament de Terrassa. Area de Presidència. Servei d'Imatge i Comunicació. Raval de Montserrat, 14. 08221 Terrassa. | Direcció: Joan Rovira | Edició i VisquemTV: Olga Cabús | Redacció: Jordi Garreta (coordinació Sortim!), Josep Manel Martínez, Isabel Marquès, Eduard Martín-Borregón i col·laboradors/es. | Disseny i maquetació: Mar ta Serrán, Marcos A. García | Fotografia: BadiaCasanova, Isabel Marquès, Arxiu Municipal, Ajuntament de Terrassa i col.laboradors/es | Correcció: Montse Fernández | Producció VisquemTV: Marc Riera | Producció i difusió: Isabel Carboné, Pilar Ordoño | Web: Elena Benito | Impressió: Gratesa | Distribució: Andy Repar t | Dipòsit legal: B-16102-82 0 | Tiratge: 80.000 exemplars. Revista gratuïta. de 10 edicions anuals.

2 | abril visquemterrassa

El col·lector del Torrent de Vallparadís ja és una realitat El passat 31 de març van finalitzar les obres com a pas previ per a l'ampliació del parc de Vallparadís que s'iniciarà al maig El nou col·lector recollirà el cabal del que hi ha aigües amunt, a més de noves aportacions de la xarxa urbana, i incorporarà tres sobreeixidors que connectaran amb els tubs de recollida d'aigües residuals. Així, en cas de pluges intenses, el col·lector ho abocarà a la conducció d'aigües residuals i evitarà, així, malmetre les aigües i el medi del torrent. El col·lector consta de tres seccions, dues de laterals de dos metres de diàmetre

per on discorren les aigües residuals i una part central de sis metres de diàmetre destinada a les aigües pluvials. Les obres del col·lector, un dels projectes més importants dels 73 finançats amb el Fons Estatal

El col·lector evitarà malmetre les aigues i el medi del torrent

d'Inversió Local, han tingut un pressupost de més de 4 milions d'euros i han donat feina a 36 persones, 14 de les quals estaven en situació d'atur. Després del col·lector, el parc En total, un cop construït el col·lector, s'han abocat 120.000 metres cúbics de terres per pujar el nivell del terreny uns sis metres i condicionar-lo de cara a l'inici de les obres d'ampliació del parc de Vallparadís fins al barri de Can Jofresa i la carretera de Rubí. Les obres s'iniciaran al mes de maig i conferiran al parc una extensió de més de tres quilòmetres de longitud, de nord a sud de la ciutat, amb una superfície total de 392.000 metres.


la ciutat

Què hi ha sota els nostres peus?

Clavegueram La xarxa de clavegueram actual de la ciutat té una longitud total aproximada de 190 quilòmetres, dels quals uns 47 són de xarxa primària i la resta de xarxa secundària. La topografia de la ciutat ha condicionat enormement la urbanització de Terrassa i, en conseqüència, el traçat de la xarxa de drenatge, que ha seguit l'alineació nord-sud que marcaven els antics torrents. La xarxa primària discorre majoritàriament pel curs d'antigues rieres que travessaven Terrassa de nord a sud: Palau, la Maurina, Can Sala, Vallparadís i les Arenes. Actualment, conserven el caràcter de riera les de Palau i les Arenes. La riera de la Maurina està desviada per la riera de Palau, el col·lector

de la Rambla recull el torrent d'en Sala i l’original torrent de Vallparadís és recollit pel col·lector de Jaume I. La xarxa secundària configura la trama de col·lectors de menys diàmetre, formada fonamentalment per conduccions d'entre 50 i 80 centímetres de diàmetre que recullen les aigües residuals i pluvials i les incorporen a la xarxa primària. Històricament, el sistema de drenatge ha estat unitari (tant les aigües residuals com les pluvials circulen per la mateixa xarxa), però les modificacions i les ampliacions de la xarxa que s'han fet en els últims anys separen aigües residuals i pluvials, de manera que les aigües de pluja no s'introdueixin a la mateixa xarxa que les aigües residuals i,

La Terrassa subterrània

Col·lectors, clavegueram, xarxes d’aigua, gas, telèfon, fibra òpica... per tant, no es puguin barrejar. L'any 1994 es va posar en funcionament l'estació depuradora d'aigües residuals de les Fonts (EDAR), que tracta pràcticament la totalitat de les aigües de la zona urbana de Terrassa. Per conduir les aigües residuals a l'EDAR es van construir els col·lectors generals, al llarg de la riera de les Arenes i de la riera del Palau, als quals es va connectar

tota la xarxa de clavegueram de la ciutat. L'EDAR de les Fonts rep la totalitat dels cabals abocats a la xarxa, tant de les zones residencials, que suposen de mitjana un 76% del total, com de les zones industrials, que aboquen el 24% restant. L'evolució de la xarxa cap a un model de xarxa separativa permetrà que aquesta sigui cada

abril visquemterrassa |3


la ciutat

La Terrassa subterrània

Canalitzacions de gas Fibra òptica 22,5 km Xarxa de col·lectors Canalitzacions d’aigua potable Metro de Terrassa (2 túnels) 6,2 km Canalitzacions telefòniques + Xarxa elèctrica i xarxa de telecomunicacions cop més sostenible, ja que l'EDAR només haurà de tractar les aigües residuals, i les pluvials aniran directament a les rieres. A l'extraradi de Terrassa s'han desenvolupat una sèrie d'urbanitzacions residencials que, a efectes de sanejament, han quedat desconnectades de la xarxa urbana de clavegueram i, per tant, requereixen un tractament específic amb petites depuradores. Aquestes urbanitzacions són, a part d'altres petits nuclis aïllats, les Martines (les Carbonelles i Creu de Conill), Can Gonteres, Can Palet de Vista Alegre, la Font de l'Espardanyera, el Pla del Bon Aire, el Molinot i els Pinetons. Manteniment dels col·lectors Un dels objectius del Servei de Manteniment Urbà és donar resposta ràpida a les incidències registrades als col·lectors de la ciutat que puguin ser causades pel deteriorament per les condicions climatològiques i pel pas del temps. L'any 2009 es va actuar en els col·lectors del Pla de la Font de l'Apotecari i dels carrers d'Iscle Soler, Ègara, Sant Jaume, Pigot i Concepció Arenal. També es va intervenir en la xarxa de clavegueram dels carrers de Provença i Sant Jaume. Inversions en col·lectors i clavegueram dels últims cinc anys En els darrers cinc anys s'ha invertit en la xarxa de sanejament més de 21 milions 283 mil euros amb finançament municipal, del Fons de Cohesió de la Unió Europea, del Fons Estatal per a la Inversió Local, del Pla únic d'Obres i Serveis de Catalunya i del Pla de Barris de la Maurina.

4 | abril visquemterrassa

425 km 190 km 589 km 254 km

Els darrers 5 anys, l’Ajuntament ha invertit més de 21 milions d’euros en clavegueram amb el finançament, entre d’altres, dels Fons de Cohesió de la Unió Europea

Aigua Terrassa compta amb 589 quilòmetres de xarxa de canalització d'aigua potable al seu subsòl. Per aquesta xarxa passen diàriament de mitjana entre 40 i 45 milions de litres d'aigua procedents, aproximadament en un 90%, del riu Llobregat. De la resta, una part és recollida per la xarxa de mines que travessa Terrassa de nord a sud i l'altra prové dels pous en el mateix terme municipal o de compra a altres gestors. El cabal procedent del riu Llobregat és captat a Abrera, on Aigües de Terrassa té una Estació de Tractament d'Aigües Potables.

Longitud de xarxa de gas natural Actualment, Terrassa compta amb 425 quilòmetres de longitud de xarxa de gas al seu subsòl.

Telecomunicacions 22,5 quilòmetres de canalització de telecomunicacions soterrada i l'equivalent en estesa de cable de fibra òptica 45 edificis municipals connectats via fibra òptica 230 arquetes a la via pública


Campus Professional Vallparadís, al servei de la formació L'equipament potencia la qualitat de la formació a la ciutat acollint tota mena de propostes per facilitar l'accés a la feina El Campus Professional Vallparadís va néixer el març de 2007 com una iniciativa de l'Ajuntament impulsada per Foment de Terrassa i el Patronat Municipal d'Educació destinada a contribuir i facilitar el desenvolupament de variades i múltiples ofertes de formació. Té la seu a l'edifici que va acollir l'antic IES Vallparadís, al carrer de

Jeroni Cos Alumne dels cursos d'Energia Fotovoltaica i Energia Tèrmica

Era transportista i a causa de la crisi econòmica em vaig quedar sense feina, així que vaig decidir obrirme a nous camps que estan en alça, com ara el sector de les energies renovables. Estic content amb els cursos perquè m'han donat molts coneixements. La formació ha estat molt completa i hem posat en pràctica tot el que hem après a classe. Gràcies als cursos he començat a col·laborar amb una empresa que es dedica a la instal·lació i a la reparació de plaques solars, aires condicionats, calderes…

Badalona, al barri de Can Jofresa. Disposa de 26 aules, vuit despatxos, sis tallers i un espai de cafeteria que es distribueixen en tres plantes. Formacions de tota mena per trobar feina

El Campus acull actualment diverses propostes formatives, entre les quals, cursos profes-

Joan Francesc Roca Professor d'energies renovables

Als cursos d'energies renovables donem molt de pes a la pràctica, perquè és important que els alumnes puguin sortir d'aquí havent tocat el material i fent muntatges similars als que hauran de fer a l'empresa. Les oportunitats laborals són bones. Tot i que ara la situació s'hagi estancat, en un futur la presència de les energies renovables anirà creixent, perquè hi ha molta sensibilitat envers el medi ambient. El curs t'obre un ventall de possibilitats noves, sobretot en els casos d'alumnes que pateixen crisi en el seu sector.

sionalitzadors de Foment de Terrassa, la seu formativa del Gremi d'Instal·ladors i Electricistes de Terrassa, l'Escola d'Adults Salvador Espriu, la seu formativa de la Fundació Paco Puerto del sindicat Comissions Obreres i els estudis d'Imatge i So adscrits a l'IES Santa Eulàlia. Els estudiants d'aquests cicles formatius disposen d'un plató

Ferran Puertas Director de l'Escola Taller del Campus Professional Vallparadís

L'Escola Taller té l'objectiu de formar joves d'entre 16 i 24 anys en risc d'exclusió social o amb poca formació per poder-se incorporar al mercat laboral. El curs dura dos anys, i a més d'aprendre la teoria i la pràctica que requereix l'ofici, com pot ser el de fuster, pintor o paleta, els alumnes tenen una formació integral ja que compten amb un equip de suport que els ensenyen l'actitud que han de tenir en una feina i com presentar un bon currículum.

inaugurat al 2008, a l'espai que ocupava l'antic gimnàs de l'IES Vallparadís.

+info i Carrer de Badalona, 1 bis

08223 Terrassa 93 784 76 13

Nouraddine Aarass Alumne del curs de Fusteria

Tengo 20 años y estoy estudiando primer curso de carpintería. Aquí en la Escola Taller tenemos la oportunidad de tener profesores que nos dan la teoría y aparte tenemos un taller de carpintería donde ponemos nuestro oficio en práctica. Ahora mismo estamos trabajando en la rehabilitación del antiguo ayuntamiento de Sant Pere. Trabajos como éste te dan mucha formación, porque vas cogiendo experiencia. Me gusta el oficio y creo que, aunque la situación es difícil, podré encontrar trabajo cuando el mercado vuelva a activarse.

abril visquemterrassa |5


la ciutat

Un canvi de format per al Visquem Des d’aquest número, la revista municipal té un nou format, amb una major amplada i superfície de pàgina, que permet potenciar el tractament visual i informatiu dels temes. La guia de propostes d’oci i cultura Sortim!, així com l’Agenda Cultural, mantenen el format anterior, adequat per a la seva consulta fàcil en qualsevol moment. També mantenim aquest format més estret per a nombroses publicacions municipals, de forma coherent amb l’aplicació de criteris d’austeritat i eficiència en la gestió. En molts dels casos, aquestes publicacions, quan s’adrecen a tota la ciutat, es distribueixen conjuntament amb el Visquem, per tal d’economitzar costos de difusió. L’estructura de la revista es manté en tres grans blocs: la ciutat, els ciutadans i ciutadanes i l’ajuntament. Al llarg de 16 pàgines (la meitat que en el format anterior) repassarem cada mes els temes més destacats de l’actualitat municipal, potenciant els testimonis de les persones protagonistes, el rigor informatiu i el tractament gràfic. Per altra banda, al llarg de les properes setmanes introduirem també novetats a la web visquemterrassa.tv, on es podrà trobar informació ampliada dels temes del VisquemTerrassa, documentació complementària, fotografies, enquestes, vídeos… L’objectiu de fons és potenciar progressivament l’ús d’internet per a la comunicació municipal i oferir més continguts als ciutadans i ciutadanes.

Mesures d'accessibilitat en el transport

40 plataformes d'accés a les parades d'autobús i paviment especial per marcar les cruïlles: el paviment té una textura diferenciada que serveix de guia per a les persones invidents.

Rampes d'accés per superar el desnivell entre vorera i calçada a les principals cruïlles de la ciutat.

José Juan Rodríguez Adaptació dels semàfors amb un avís acústic que s'acciona a través d'un comandament.

La flota d'autobusos està adaptada amb rampes d'accés, en alguns casos l’accionament és manual perquè és més segur i s'eviten avaries a les rampes automàtiques. Es preveu que al primer semestre del 2011 el 100% de la flota tingui doble rampa.

El 90% de la flota disposa d'avís acústic i visual per a l'accés als autobusos.

+info Més informació www.visquemterrassa.tv

6 | abril visquemterrassa

El 6% de la flota dels taxis està adaptada.

Membre d'ONCE Terrassa

Hi ha bones intencions; quan vas pel carrer, i si fa falta, la gent t'ajuda. S'han eliminat moltes barreres arquitectòniques com és el cas de les papereres que anteriorment es collaven a les parets i hi topàvem contínuament perquè amb el bastó no podem detectar tot allò que està suspès a l'aire a més de 30 centímetres del terra. D'altra banda, insisteixo molt en què els ciutadans no deixin el cotxe mal aparcat, sobre la vorera o en un pas de vianants. A vegades el conductor es disculpa dient que només ha estat per un minut però pel seu minut jo puc desorientar-me o haver de fer una volta molt més llarga per arribar al lloc de destinació. Des de l'ONCE treballem amb l'Ajuntament per fer campanyes de sensibilització i per millorar l'espai públic amb eines com la incorporació de semàfors acústics i de paviment de diferents textures. Ara cal treballar molt a fons per tenir eines per accedir a la informació a traves de l'ordinador.

Salvador Torres President de Dismifísics

En una sola illa de cases et pots trobar moltes adaptacions, però també molts obstacles per a les persones amb mobilitat reduïda. Trobem cruïlles amb rampa d'accés a la calçada i zones reservades d'aparcament per a nosaltres, però malauradament hi ha rampes que es troben en mal estat o, directament, no n’hi ha. Aquest és el cas de l'entrada a molts habitatges i comerços. Falta més implicació per part de la ciutadania, hem de pensar que totes aquestes adaptacions no només afavoreixen a les persones amb discapacitat sinó a les persones grans, als pares que porten un cotxet…És una necessitat per a tots. D'altra banda, hi ha molts conductors que aparquen a les zones reservades o en cruïlles que, tot i tenir una rampa, no estan pintades de groc o vermell i els conductors no poden ser multats. Des de l'Ajuntament és important que es faci un bon manteniment i es pintin els vorals d'aquests accessos imprescindibles per moure'ns per la ciutat.


la ciutat

Els carrers, més segurs i adaptats per a tothom La ciutat treballa per trencar barreres per a les persones amb discapacitats, tant en l'entorn urbà com en el transport i en l'accés a les noves tecnologies

Dels 200.000 habitants que té Terrassa, aproximadament 11.000 persones pateixen alguna discapacitat, 1.700 de les quals tenen reconeguda una mobilitat reduïda. És per això que la ciutat treballa per a l'adaptació universal dels seus carrers i serveis a través de diferents espais en què es debat de manera participativa amb tots els actors implicats: el Consell Municipal de Benestar Social, la Taula de la Discapacitat i la Taula de Mobilitat. D'aquesta manera, les persones amb discapacitat poden expressar les seves dificultats i treballar en

A Terrassa 1.700 persones tenen reconeguda una mobilitat reduïda

Recomanacions fetes pels col·lectius de discapacitats

Que no s’estacioni sobre la vorera.

Que no es construeixin elements arquitectònics suspesos a l'aire.

xarxa per millorar la seva qualitat de vida. Compromís per eliminar barreres

Ara fa un any, l'Ajuntament va aprovar l'adhesió a la Convenció sobre els drets de les persones amb discapacitat; això suposa un compromís ple de reptes, tant en l’aspecte arquitectònic, ja que progressivament s'estan eliminant barreres físiques que trobem als carrers, com en l’aspecte comunicatiu, per sensibilitzar la ciutadania de les dificultats amb què es troben les persones amb discapacitat i que cadascú hi posi el seu gra de sorra en el dia a dia. Campanya sobre les discapacitats Apropar la vida quotidiana de les persones amb discapacitat al conjunt de la població és un dels objectius de la campanya informativa que es portarà a terme en les properes setmanes, impulsada per l'Ajuntament i les entitats presents a la Taula de les Discapacitats. Les accions previstes suggereixen una reflexió oberta sobre la ciutat com a espai on conviuen persones amb molt diverses necessitats i inquietuds, al mateix temps que reflecteixen les actuacions municipals que es porten a terme en l'àmbit de les discapacitats, en col·laboració amb les entitats.

71 cursos formatius per trobar feina

Que s’eliminin les superfícies que impedeixen lliscar el bastó guia.

Que es mantinguin en bon estat els accessos, tant públics com privats.

Que no s’estacioni a les zones reservades per a discapacitats.

Que no s’estacioni a les cruïlles.

S'han presentat les accions formatives que durà a terme Foment de Terrassa en col·laboració amb el Servei Català d'Ocupació, que aportarà 890.000 euros per portar a terme 71 accions formatives adreçades a 1.278 alumnes. Els cursos, per a persones en situació d'atur i ocupades, es faran a la seu de Foment de Terrassa, al Campus Professional Vallparadís i a l'Escola d'Hostaleria Torre Mossèn Homs. L'objectiu és que la ciutadania pugui formar-se, reciclar-se o reorientar-se cap a nous perfils professionals per tenir més possibilitats d'optar a un nou lloc de treball o promocionar-se. Entre els cursos que es duran a terme trobem els de nous sectors emergents, com les energies renovables o l'atenció sociosanitària a persones dependents. Qualifica't D'altra banda, l'Ajuntament està gestionant un conveni de col·laboració amb el departament d'Educació per tal d'impulsar a la ciutat el programa Qualifica't. Aquest programa es compon de tres accions consistents en oferir formació a col·lectius específics, la validació de la formació impartida per empreses i entitats i dels aprenentatges assolits amb l'experiència laboral o en activitats socials. D'aquesta manera, aquelles persones que hagin fet determinats cursos en instituts de la ciutat o que tinguin experiència demostrable, podran convalidar aquests coneixements com a mòdul d'un cicle formatiu oficial.

abril visquemterrassa |7


la ciutat

Media Lab al Parc Audiovisual: un centre d’innovació pioner a escala internacional

El Ministeri de Ciència i Innovació aposta pel projecte terrassenc i el finançarà amb un crèdit a interès zero L'Ajuntament de Terrassa i el Parc Audiovisual de Catalunya han posat en marxa un projecte pioner al món per testar continguts audiovisuals i preveure'n l’acollida entre el públic. Terrassa Media Lab, nom provisional del projecte, rebrà, per part d'emprenedors o productores, propostes de nous projectes de qualsevol tipus de format multimèdia, com ara sèries o programes. Aleshores, una comissió d'experts de perfil interdisciplinari avaluarà i decidirà si el projecte segueix endavant. També es tindrà en compte l'opinió dels col·lectius concrets als quals vagi destinat el contingut audiovisual. Aleshores, la promoció del producte es gravarà a les instal·lacions del PAC. Els ciutadans i les ciutadanes protagonistes

El tret diferencial d'aquest projecte serà que el producte serà testat per la ciutadania terrassenca. Mitjançant diversos canals, es farà arribar el producte audio-

8 | març visquemterrassa

visual a les associacions de veïns, culturals o d'immigrats. D'aquesta manera, el producte tindrà l'homologació de la marca Terrassa Media Lab. Per fer realitat aquest projecte, l'Ajuntament disposa d'un crèdit de 4,8 milions d'euros atorgat pel Ministeri de Ciència i Innovació, amb condicions preferents i interès

Gran part dels 4,8 milions d'euros es destinaran a duplicar les instal·lacions zero que es va aconseguir mitjançant la presentació d'una memòria de projecte a Acteparq, un programa d'actuacions en parcs científics i tecnològics per al període 2009-2011. El Ministeri va valorar l'experiència i la solvència acreditades pel PAC, i el projecte va ser escollit entre centenars de propostes d'arreu de l'Estat.

Dos nous platós per a cine i tv El prèstec de 4,8 milions d'euros del Ministeri de Ciència i Innovació servirà per duplicar els espais de producció ja existents al Parc. Així, s'incorporaran dos platós de 1.200 i 400 metres quadrats, amb 2.000 metres de serveis auxiliars que inclouen un magatzem i oficines polivalents, i també les instal·lacions tècniques pertinents. En una primera fase es destinarà gran part del pressupost, 3,5 milions d'euros, a infraestructures, mentre que la resta es destinarà a maquinària i equipament tecnològic, i al personal necessari per arrencar el projecte. S'espera que les obres d'aquest nou complex s'enllesteixin durant el primer trimestre del 2011.

Espot de Codordiu

Muntatge de decorats per a la filmació d'un llargmetratge al PAC

Xavi Hernàndez anunciant l'inici de la Copa Confederacions de Sud-àfrica

Sessió de fotografia publicitària del fotògraf José Manuel Ferrater


la ciutat

Nous platós

La nova inversió permet multiplicar per dos les instal·lacions de producció. Objectiu: Atraure més empreses i generar més feina

Aquesta primavera comencen les obres per renovar la façana i la coberta del Parc Audiovisual de Catalunya, que seran finançades al 100% pel govern espanyol

Nokia i Lego: l'innovador model industrial nòrdic Aquest model de laboratori per testar productes, sempre des del punt de vista del disseny centrat en l'usuari, va començar a aplicar-se als països nòrdics i ja té un gran recorregut en empreses com ara la finlandesa Nokia o la danesa Lego. Aquest tipus de laboratoris ja fa anys que existeix al sector industrial. La marca finlandesa de telèfons mòbils Nokia, per exemple, fa provar els seus aparells a gent corrent abans de treure’ls al mercat. Precisament, el model de Nokia ha servit d'inspiració del projecte impulsat pel PAC, tot i que en aquest cas es tracta d’un test de prototipus de telèfons mòbils.

Nova façana per al Parc Audiovisual El Fons Estatal per a l'Ocupació i la Sostenibilitat Local destinarà enguany 4,8 milions d'euros per a la rehabilitació de la façana de l'antic Hospital del Tòrax que acull el Parc Audiovisual de Catalunya. El projecte preveu eliminar la coberta actual de l'hospital, força malmesa, i substituir-la per una altra, i remodelar les façanes de l'edifici. També comprèn la reforma interior d'un seguit de dependències i parts del conjunt: la capella, el claustre i les terrasses, i les connexions amb l'edifici principal. L'objectiu és millorar la imatge i la formalització arquitectònica exterior del PAC per guanyar en seguretat i estabilitat. Es preveu que aquesta actuació faciliti l'atracció de nous membres i usuaris al Parc i contribueixi a enriquir les activitats que s’hi desenvolupen. Sens dubte, un bon referent per al nou Parc Científic i Tecnològic de Terrassa, ja que el PAC n'és la llavor.

abril visquemterrassa |9


la ciutat

Ampliació de l'Escola Bressol Moisès L'Escola Bressol Municipal Moisès, al barri de Sant Llorenç, ha iniciat el curs després de Setmana Santa, un cop s'han enllestit les obres que ha portat a terme l'Ajuntament per ampliar la capacitat de l'escola en 45 places més. D'aquesta manera, l'Escola Bressol Moisès obrirà un nou grup de lactants i tindrà capacitat per a 91 alumnes més, entre el grup de lactants, caminants i maternal. En aquest projecte s'ha invertit més de 878.000 euros per remodelar les instal·lacions existents i millorar la funcionalitat i seguretat de l'escola. Així, l'escola creix en aules, en instal·lacions comunes (sales d'usos múltiples, menjador, dormitori) i en sistemes d'estalvi energètic (calefacció amb caldera de biomassa). Aquest curs hi haurà quatre grups en funcionament i no serà fins al setembre en què s'acabarà d'implementar la resta de grups, en el nou període de preinscripció per al curs 2010-2011. La 9a Mostra d'Ensenyament obrirà més dies Del 13 al 29 d'abril es portarà a terme la 9a Mostra d'Ensenyament de la Casa Baumann. L'ampliació del calendari en dos dies es fa per donar resposta al creixent nombre de visitants, ja que es preveu superar les 1.000 consultes fetes per joves ateses l'anterior edició. La Mostra d'Ensenyament és un espai obert d'assessorament a joves de més de 15 anys sobre el ventall de recursos que hi ha en matèria d'ensenyament, i on poden rebre assessorament personalitzat sobre les diferents opcions formatives, des d'estudis universitaris fins a formació professional. De 9 a 17 h s'atendran grups de centres educatius que tinguin visita concertada, i de 17 a 19 h la Mostra romandrà oberta per a usuaris particulars. Per assistir-hi amb grup, els centres educatius han de concertar visita abans del 16 de març al Punt d'Informació Juvenil a casa.baumann@terrassa.cat. 10 | abril visquemterrassa

La ciutat, en xifres L’Anuari etadístic recull cada any milers de dades sobre Terrassa Tot el que sabem sobre la ciutat de Terrassa es troba a l'Anuari Estadístic que cada any publica Foment de Terrassa. Dades sobre població, treball, economia, cultura, transports, consum, reciclatge, sanitat, pressupostos municipals… Milers de xifres que, any rere any, dibuixen el perfil de Terrassa i ens permeten seguir l'evolució de la nostra ciutat. Acaba de sortir l'edició 2009. Més de 1.000 carrers Terrassa té 1.082 carrers, que sumen 419 quilòmetres. La superfície de les calçades és de 3,1 milions de metres quadrats i la de les voreres, 1,5 milions. Quarta ciutat catalana Amb 214 mil habitants, Terrassa continua el seu creixement, més moderat que en anys anteriors. L'any 2000 tenia 175 mil habitants. L'etapa més espectacular i dramàtica del

creixement de la ciutat va ser a mitjans del segle XX, quan va passar de 45 mil (any 1940) a 138 mil (any 1970). Entre l'any 1910 i el 1940, la ciutat ja havia doblat la seva població, que era d'unes 22 mil persones a la primera dècada del segle passat. D'on venim? Més de 98 mil terrassencs són nascuts a Terrassa i 34 mil a la resta de Catalunya. El tercer lloc del rànquing és Andalusia, amb 29 mil persones, a molta distància de la resta de comunitats. A la ciutat hi ha més de 33 mil persones originàries d'altres països: per nacionalitats, un 1,6% són de països de la Unió Europea; un 1,5%, de l'Equador, i un 8,5%, del Marroc. Els noms de moda Els noms més freqüents que es posen actualment per a nenes són: Maria, Paula, Laia, Lucía, Carla, Anna, Martina, Sara i Júlia.

Per a nens: Eric, Pol, Marc, Iker, Adam, Pau, Àlex, Mohamed i Jan. Cada any neixen uns tres mil nens i nenes.

El PIB terrassenc S'estima que és d'uns 3.550 milions d'euros i que equival al 21% del Vallès Occidental.

Els cognoms Els García lideren els primers (més de cinc mil) i segons cognoms dels terrassencs. En el rànquing els segueixen els Martínez, López, Pérez, Sánchez, Rodríguez, González i Fernández.

Zones verdes Tenim 1,8 milions de metres quadrats de parcs i jardins, amb més de 18 mil arbres als carrers. Les espècies més freqüents: eucaliptus, acàcia, plataner, lledoner, prunera i til·ler.

Desplaçaments per feina De Sabadell i Barcelona provenen la majoria de persones que es desplacen a Terrassa per motius de feina, seguits de residents a Rubí, Viladecavalls, Matadepera i Sant Cugat. Els terrassencs que treballen a fora ho fan a Barcelona en una proporció força més elevada que a Sabadell, Rubí o Viladecavalls. Els barris on hi ha més gent que treballa a altres ciutats són Ca n'Aurell, Centre, Sant Pere Nord i Sant Pere.

Cotxes i bus El 1987 hi havia a Terrassa gairebé 67 mil vehicles. El 2008, la xifra s'havia multiplicat fins a 131 mil automòbils. Pel que fa al transport públic, hem passat de 4,5 milions de viatgers el 1987 a 11,3 milions l'any 2008.

+info Consulta l'Anuari Estadístic 2009, editat per Ajuntament de Terrassa / Foment de Terrassa. A la web www.terrassa.cat pots consultar l'anuari i altres estudis sobre la ciutat


la ciutat

Els estudis universitaris no tenen edat La Universitat de la Gent Gran a Terrassa ofereix una diplomatura per a majors de 55 anys

La UPC i la UNED amb seu a Terrassa, treballant conjuntament amb l'Ajuntament i la Diputació de Barcelona, possibiliten l'edició del Diploma Universitari en "Ciència, Tecnologia i Societat", dins de la Universitat de la Gent Gran de Terrassa. L'acció s'emmarca en el Pla d'actuacions per l'Atenció a la Gent Gran per fer arribar la formació universitària a tots el àmbits de la societat. L'únic requisit per accedir a aquesManel Lis Sotsdelegat del rector per docència de la UPC

És el segon any que oferim aquesta diplomatura enfocada a tocar diverses matèries tant de caire generalista com científic i tecnològic. L'objectiu és donar les claus a l'alumne perquè pugui entendre el món que l'envolta i els canvis que es produeixen, ja que cada vegada els canvis són més ràpids.

ta diplomatura universitària de tres anys és tenir 55 anys o més, no estar en actiu i, evidentment, tenir ganes d'aprendre. Enguany la preinscripció es farà del 14 de juny al 16 de juliol. L'import de la matrícula és de 400 euros el curs complet o de 67 euros per assignatura. Per entendre el món d'avui El curs 2010-2011 es posarà en marxa la totalitat del Diploma,

que en l'actualitat compte amb 78 estudiants, distribuïts en dos cursos (46 a segon i 32 a primer). Així doncs, a finals de curs, sortirà la primera promoció de titulats en "Ciència, Tecnologia i Societat". L'objectiu del projecte no és formar professionals sinó esdevenir un instrument per tal que el col·lectiu de gent gran tingui al seu abast alguns elements que li permetin entendre millor el món de començaments

del segle XXI i familiaritzar-se amb instruments i tècniques que li poden ser d'utilitat per al seu desenvolupament personal.

+info Universitat de la Gent Gran a Terrassa Edifici Campus UPC i Colom, 2 (cantonada av. Jacquard) Planta 1

Tomàs Benages

Guillermo González

Cesca Òdena

Antoni Bullich

64 anys, alumne

70 anys, alumne

66 anys, alumna

58 anys, alumne

Em feia gràcia entrar a la universitat, ja que de jove vaig haver de treballar i no hi vaig poder anar. El que més em va agradar del primer curs va ser l'assignatura de psicologia perquè desconeixia aquesta matèria i l'associava a la psiquiatria. L'he trobada fascinant. També ens han ensenyat a presentar els treballs en ordinador.

Un cop jubilat necessitava fer alguna cosa perquè no estava acostumat a estar parat. Buscava fer alguna assignatura a la universitat i vaig descobrir aquesta diplomatura, amb la sort que vaig poder assistir a una classe dels alumnes de segon curs i em va entusiasmar. No em penedeixo gens d'haver començat.

Em vaig engrescar perquè volia aprendre. M'agrada molt l'assignatura d'economia perquè m'ajuda a entendre moltes coses a través dels exemples que ens explica el professor. També he trobat molt interessant l'assignatura de psicologia. A classe debatem els temes i fem treballs en grup, aprenent també dels altres.

Després de la prejubilació vaig voler aprofitar el temps tornant a l'escola on ja fa anys havia estudiat enginyeria química. La meva dona també s'hi va apuntar i va ser una excusa per fer una activitats junts. El que més m’agrada de la diplomatura són els coneixements que ens ensenyen sobre noves tecnologies i Internet.

abril visquemterrassa |11


ciutadanes & ciutadans treballem als barris

les entitats

D’esquerra a dreta: Juan Roldán, Tamara García i Paco Utrera

Les primeres experiències dels joves amb la seva nova ciutat

Aula d’acollida CEIP Salvador Vinyals

AV Guadalhorce El barri de Guadalhorce està situat al Districte III, a l'est de Can Palet. Té una forma triangular i està delimitat per l'avinguda de Santa Eulàlia, l'avinguda de les Glòries Catalanes i el carrer de Guadalhorce, on es concentra la majoria de bars i comerços, i on hi ha el Casal Cívic. El barri té una intensa activitat social que s'engendra en aquest centre que obre matí i tarda. Aquest espai acull tota mena de cursos, organitza competicions esporJuan Roldán Veí

Hace 35 años que vivo en el barrio, donde hay mucho ambiente , ya que se ha mantenido el comercio y tenemos todo tipo de tiendas y servicios. El barrio ha cambiado mucho, al principio no estaba asfaltado y el parque de Salvador Allende era un barranco. Hace falta organizar mejor el aparcamiento porque no se respetan los vados.

12 | abril visquemterrassa

tives i activitats de cooperació, i alberga l'esplai infantil i juvenil. El nom del barri fa referència al riu andalús Guadalhorce, i als voltants hi ha molts carrers que també tenen noms de rius de la península: Duero, Guadiana, Miño, Xúquer, etc. Els blocs de pisos van ser construïts a principis de la dècada dels setanta per VITASA als antics terrenys agrícoles de la masia de Can Figueres de la Quadra, avui ja desapareguda. Tamara García Veïna

Cada tarda faig de voluntària a l'esplai del barri on una altra monitora i jo organitzem activitats. En total tenim una vintena de nens. Els dimarts també fem reforç escolar i, amb l'Associació de Veïns, preparem la Festa Major, en què fem activitats infantils a la pista poliesportiva. M'agrada el barri perquè és petit i això fa que ens coneguem els veïns.

Ali El Moussaui Marroc

+info Habitants: 1.390 habitants Superfície: 0'03 km2 Dades de l'Anuari Estadístic de Terrassa 2008

Paco Utrera President AV Guadalhorce

Des de l'associació fa temps que demanem un local més gran perquè tenim molta demanda i el centre social ha quedat petit. El nostre barri és molt viu, hi ha molta població jove i un alt percentatge de població immigrant. És per això que des de l'associació vetllem per la participació de tots els col·lectius per ser un barri cohesionat. L'esplai ha tingut un paper molt important a Guadalhorce, ja que s'ajuda i es complementa amb l'associació per tirar endavant els projectes.

Tinc 12 anys i fa un any que visc a Catalunya. Jo he nascut al Rif, que és al Marroc. A vegades em diuen que sóc alt. Tinc molts amics i companys. Al meu país tenia una tortuga i un gat. A casa meva visc amb els pares i el meu germà. Parlo bé el català, i el castellà també. M'agrada dibuixar, però pintar no gaire. Anas Kabab Marroc

Tinc 9 anys i ja

Hafsa Ghanou Marroc

Kaoutar Acherrat

Sóc de Kasar El Kabir, una ciutat del nord del Marroc molt a prop de Larache. Tinc 10 anys, i ja fa un any i mig que visc a Terrassa amb el meu pare, la meva mare, el meu germà d'onze anys i Ia meva germana petita que té vuit anys. M'agrada molt aprendre el català.

Tinc 12 anys i en fa dos que vam marxar del Marroc. Hem viscut un any a Barberà i ja en portem un altre a Terrassa, on visc amb els meus pares i els meus germans. M'agrada molt aquesta ciutat, encara que hi ha costums diferents a les del meu país. Ja sé parlar bastant bé el català.

en fa dos que sóc a Catalunya on visc amb els meus pares i la meva germana. També tinc aquí més família, però els

meus avis són al Marroc. M'agrada molt Terrassa però al país he deixat molts amics i el meu gos.

Marroc

tenim la paraula... noves mirades. Escola de la Llar

Llocs que ens agraden de Terrassa Terrassa té molts llocs on anar, com Vallparadís, que disposa de moltes zones verdes, i és on van moltes famílies amb els fills a pas-

sejar. També es pot anar a la Rambla a fer un tomb o a sopar amb els amics. De tant en tant anem al Club Natació a fer esport, ja sigui al gimnàs, a la piscina o a jugar a futbol. Després també hi ha la "Faktoria d'Arts" on es fan concerts. "L'aleta del tauró", o la plaça de l'Aigua, és on la gent va a celebrar els

títols del Barça, del Reial Madrid o de la selecció espanyola. Hi ha gent que també va al Llac Petit a dinar o a banyar-se. Al Parc Vallès, la gent hi va a passar-s'ho bé, a les discoteques, a la sala recreativa o al minigolf. Al camp de futbol del Terrassa la gent va a animar l’equip, i a Can Jofresa es fan les proves d'atletisme.


l’ajuntament anem de visita!

les entitats

Cada mes, alumnes de diferents escoles de la ciutat visiten l’Ajuntament...

Euroavia Terrassa Euroavia Terrassa és una associació d'estudiants nascuda a l'Escola d'Enginyeria de Terrassa el 2007 amb l'objectiu d'ampliar els estudis d'aeronàutica amb visites a empreses del sector i la creació de projectes en què es posi en pràctica allò que s'aprèn de manera teòrica a les classes. L’entitat forma part d'Euroavia Internacional, amb 30 delegacions més repartides en 17 estats europeus. A Espanya només hi ha dues seus locals, una a Sevilla i l'altra aquí, a Terrassa. Enguany, volen organitzar el Congrés Europeu d’Euroavia que portarà a la ciutat al voltant d’una cinquantena d'estudiants d'arreu del continent. El Con-

Cingle

CEIP Isaac Peral

CEIP Pau Vila

CEIP Pau Vila

CEIP Ramón y Cajal

CEIP Ramón y Cajal

Vedruna

Vedruna

grés està previst que se celebri a finals de setembre. Durant una setmana es farà el balanç anual de l'activitat d'Euroavia i els

Terrassa acull una de les dues seus d’Euroavia a Espanya assistents coneixeran la ciutat i visitaran alguna de les empreses col·laboradores. El suport econòmic de l'administració i de les empreses del sector és un element clau per dur a terme una trobada que, un cop més, situarà Terrassa com a ciutat referent en el desenvolupament de l'enginyeria aeronàutica.

Jordi Barrera President d'Euroavia Terrassa

Actualment a la seu local som 110 estudiants i tenim en marxa diversos projectes que duem a terme a les instal·lacions que ens cedeix la universitat. A Euroavia també organitzem visites com la que vam fer a Airbus i a la nova T1. I el 29 de juny visitarem la base aèria de Saragossa. Euroavia Terrassa Carrer de Colom, 11 - Delegació d'Estudiants Tel. 93 739 81 97 www.euroavia-terrassa.eu

+info Podeu descarregar-vos aquestes imatges des de la web minicipal a www.terrassa.cat/visquem abril visquemterrassa |13


l’opinió dels grups municipals

l’ajuntament 27 regidors/es

Grup Municipal Socialista

Apropar les decisions als ciutadans

Florentina Tena, nova regidora del Partit Popular de Catalunya

Florentina Tena Martín és la nova regidora del Grup Municipal del Partit Popular de Catalunya. En la sessió plenària del mes de març va prendre possessió del seu càrrec aquesta terrassenca nascuda el 1951 a Benquerencia (Badajoz) i militant del PP des del 1984. Florentina Tena va anar al número 5 de les llistes de la candidatura municipal de la seva formació política i s’incorpora a l’Ajuntament en substitució de Francesc Xavier Ballbè, regidor i anterior portaveu d’aquest grup. acte institucional

Medalla de la Ciutat per a Xavi Hernández L’Ajuntament lliura el 8 d’abril la Medalla de la Ciutat al terrassenc i jugador del F.C. Barcelona Xavi Hernández. Xavi va néixer a Terrassa el 1980 i va arribar a la Masia el 1991, quan només tenia onze anys. El 1998, Van Gaal el va posar al primer equip en un partit contra el Mallorca, en el qual va marcar el seu primer gol. Xavi és un dels motors del joc del Barça i destaca pel seu estil de joc vistós i ofensiu, flexible i sempre pendent del treball en equip.

jordi.laboria@ terrassa.cat

Els socialistes apostem per aprofundir els mecanismes de participació dels ciutadans en les institucions democràtiques. Més encara en un ajuntament, l’administració més propera. La Consulta Ciutadana d’aquest mes d’abril n’és un exemple: els majors de 16 anys podran triar lliurement entre 16 projectes d’inversions a diferents punts de la ciutat. I ho faran a través de mecanismes de votació innovadors,

utilitzant les noves tecnologies al servei de la participació i descartant per primera vegada les clàssiques “paperetes”. Estem convençuts que aquesta consulta serà per a tothom una bona escola de democràcia i d’implicació ciutadana i que ens permetrà impulsar actuacions que revertiran en la qualitat de vida i el benestar de les persones i en el progrés de tota la ciutat.

Grup Municipal de Convergència i Unió

Terrassa, a la segona corona tarifària

josep.rull@ terrassa.cat

Els terrassencs paguem més que els nostres veïns de Sabadell per fer el mateix nombre de quilòmetres amb Ferrocarrils de la Generalitat. En concret, per anar a Barcelona paguem gairebé 6 euros més si emprem una T-10 i gairebé 25 euros si optem per una T-Mes. Terrassa pertany a la tercera corona tarifària i Sabadell a la segona. En el seu moment, Renfe va imposar el criteri que les corones s’havien de dibuixar d’acord amb la

línia R-4 de rodalies (i aquí, el trajecte cap a Barcelona des de Terrassa és 8 quilòmetres més llarg). Amb el traspàs de rodalies a la Generalitat, s’hauria d’haver obert el camí per resoldre definitivament aquest greuge sense sentit. Això no obstant, el conseller Nadal ja ha deixat ben clar que no està disposat a modificar aquest sistema tarifari. Terrassa haurà de ser més contundent a l’hora de defensar allò que és just.

Grup Municipal d’Iniciativa per Catalunya-Verds-Esquerra Unida i Alternativa

Polítiques de seguretat

Des de les administracions tenim la responsabilitat de donar resposta a les necessitats i inquietuds de la ciutadania. La seguretat ciutadana és sens dubte un dels temes que també hem d'abordar. Però davant certes inquiemanuel.perez@ tuds i percepcions alarmistes, i fins i tot catasterrassa.cat trofistes, cal explicar que a la nostra ciutat i al nostre país no s'està produint un important increment dels fets delictius i els nivells de seguretat es mantenen en paràmetres comparables als de les societats més avançades. Podem dir que vivim en una societat raonable-

ment segura. El desplegament i modernització dels Mossos d'Esquadra i l'aposta clara des de la conselleria d'Interior per una política de seguretat integral basada en la garantia dels drets i les llibertats de tothom, especialment dels més vulnerables, ens ha situat en les millors condicions per afrontar els problemes de seguretat des de la proximitat. No cal dir que des d'ICV-EUiA fem nostre el compromís de continuar impulsant, des de valors i principis d'esquerres, polítiques públiques de seguretat al servei de tota la ciutadania.

Grup Municipal del Partit Popular de Catalunya

Millora dels mecanismes de participació ciutadana El proper dia 10 d'abril s'inicia el període per participar en la consulta ciutadana prevista en el nou procés de participació ciutadana al pressupost municipal, nou procés de participació que des del nostre Grup Municipal hem valorat en positiu, tot i la seva complexitat i els reptes que suposa, perque, entre altres aspectes, s'ha articulat per tal de facilitar al màxim la participació ciutadana iniciant-se properament la fase final del mateix amb el procés de consulta ciutadana. Entenem, i així ho contemplem al nostre programa, que cal millorar i incrementar els mecanismes de participació ciutadana exis-

tents a Terrassa per tal d'anar assolint un nou marc de relacions entre la ciutadania i l'Ajuntament i el nou procés de participació ciutadana al pressupost municipal d'inversions en seria, i així ho creiem, un bon exemple. Per a nosaltres, el més important és que aquest nou procés s'ha centrat des d'un principi (des de les taules participatives i la comissió ciutadana, fins a la consulta ciutadana) en promoure i facilitar al màxim la participació ciutadana, altra qüestió serà el resultat final que esperem sigui un èxit per tal que es pugui consolidar de cara al futur.

Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya

Consultar per decidir

isaac.albert@ terrassa.cat

Foto: www.fcbarcelona.cat

14 | abril visquemterrassa

Una de les principals funcions de les consultes ciutadanes és conèixer quina és l’opinió de la ciutadania en un tema determinat i dur a terme les accions necessàries per a poder convertir aquesta opinió en realitat. La gran diferència entre les consultes i les eleccions són la concreció dels temes. En les consultes es demana que la ciutadania es posicioni, opti, triï, es faci escoltar sobre un tema concret. I aquest tema és divers, com diverses són les realitats del país i dels seus municipis.

Des de la decisió de com s’inverteixen 4 milions d’euros del pressupost d’inversions fins a quin format de país volem. Des d’ERC apostem per les consultes. Apostem per consultar per conèixer. Per saber quina ciutat construïm en el país que volem. I això vol dir consultar sobre el present i també sobre el futur. Sobre el barri i sobre la nació. Consultar obre oportunitats. I el fet de no preguntar no canvia la resposta. Participar és decidir i nosaltres decidim decidir.


l’ajuntament coneguem els serveis

Manuals d'actuació obligatoris

Des del Centre de Control de Trànsit es coordina l'activació de qualsevol Pla d'Emergència

Nevades Aiguats Incendis forestals Sismes Risc químic Manuals d'actuació recomanats Risc de transport de mercaderies Manuals d'actuació no obligatoris Risc industrial Emergències en el transport públic Risc de fallada elèctrica Emergències en zones de pública concurrència Risc sanitari Fira Modernista Festa Major Emergències durant la celebració d'eleccions

Preparats per fer front a les emergències La ciutat compta amb plans de protecció civil que es posen en marxa quan es presenta una crisi Terrassa compta amb un Pla Bàsic d'Emergència Municipal, aprovat l'any 1994 i revisat periòdicament, ja que, segons la normativa vigent, la ciutat té l'obligació d'elaborar aquest document pel fet de tractar-se d'un municipi de més de 20.000 habitants. Aquest pla permet a més fer una valoració dels riscos concrets que poden afectar la nostra ciutat. Per a cada risc s'ha d'elaborar un ma-

Un cas concret, la nevada del 8 de març El passat 8 de març es va activar a Terrassa el Pla d'Emergència Municipal a través del seu Manual d'Actuació pel risc derivat de nevades. Des de les vuit del matí, aquest Pla es va activar en previsió del risc de nevada que podia afectar la ciutat i que es va acabar produint. L'activació del Pla va comportar l'avís als responsables dels grups d'actuació, als serveis involucrats, la informació a la població o la neteja viària per part dels serveis de manteniment urbà. L'operatiu va comportar reforços i mesu-

res especials a diferents àrees i serveis municipals, sobretot la Policia Municipal i el Servei de Manteniment Urbà. També hi van participar altres serveis com els Serveis Socials, el Patronat Municipal d'Educació i el servei de premsa, Per tal d'assolir un treball conjunt, el Servei de Protecció Civil coordina les actuacions dels grups com a servei aglutinador de totes les informacions. Prèviament a la nevada es va presentar de nou el Manual d'actuació en cas d'emergència en el Consell Municipal de Protecció Civil celebrat el 25 de febrer.

nual d'actuació que reculli els protocols d'actuació ràpida i eficaç, i els adeqüi al risc de què es tracta, com per exemple nevades, aiguats o incendis forestals. A més, l'Ajuntament disposa de manuals d'actuació no obligatoris que responen, per exemple, a casos de risc industrial o sanitari, i d'esdeveniments concrets com ara la Festa Major, la Fira Modernista o la celebració d'eleccions.

Andrés Fernández Coordinador de les Brigades Municipals

Quan ens va arribar l'avís d'emergència vam posarnos en contacte amb les zones més altes de la ciutat, amb els Caus i Can Parellada - Vista Alegre. Es van formar dos equips, formats per una excavadora, 1 camió i 4 treballadors, que treien la neu i tiraven sal a les principals vies d'accés d'aquestes zones. La resta de treballadors van dedicar-se a la neteja dels carrers més afectats per la nevada.

Període de risc d'incendis forestals Des del 15 de març i fins al 15 d'octubre és període de risc d'incendis forestals arreu de Catalunya. Durant el període de risc queda prohibit a tots els terrenys forestals del terme municipal: · Encendre foc per a qualsevol tipus d'activitat independentment de la seva finalitat · Llençar objectes encesos, com llumins o cigarretes mal apagades, ja sigui des de dins del bosc com des de vehicles · Abocar escombraries, runa, restes vegetals i industrials de qualsevol mena que puguin ser causa d'inici o propagació d'un foc · Llençar coets, globus, focs d'artifici o d'altres artefactes que continguin foc Joan Albert Sibis Membre d’ADF

A l’ADF de Terrassa fem treball voluntari de prevenció i vigilància, com la neteja de camins o treure els arbres que van caure durant la nevada. També inspeccionem l'estat de les basses, controlem si hi ha abocadors il·legals i indiquem sobre plànol l'estat dels camins com a document de consulta per als Bombers de Terrassa. En cas d'incendi avisem ràpidament.

abril visquemterrassa |15


Visquem Terrassa número 133  
Visquem Terrassa número 133  

Visquem Terrassa número 133 (abril de 2010)

Advertisement