Page 1

BARÒMETRE DE LA CIUTAT ENQUESTA DELS SERVEIS PÚBLICS A TERRASSA 2018

Servei d’Estudis i Observatori de la Ciutat Treball de camp realitzat per MDK Investigació de Mercats www.terrassa.cat

10/04/2018

Baròmetre de la Ciutat 2018


BARÒMETRE DE LA CIUTAT ENQUESTA DELS SERVEIS PÚBLICS A TERRASSA 2018

És la 1a vegada que l’Ajuntament fa una enquesta d’aquestes característiques, com a eina d’escolta activa amb voluntat de continuïtat Segueix les determinacions de la Llei de Transparència 19/2014 El qüestionari s’ha fet a partir d’un estudi previ de comparança entre altres baròmetres dels municipis de Barcelona, l’Hospitalet del Llobregat, Sant Cugat del Vallès i Rubí. El qüestionari utilitzat serà la base per altres baròmetres d’ajuntaments que formen la xarxa Perfil de Ciutat Aquesta enquesta es realitzarà cada 2 anys www.terrassa.cat

Baròmetre de la Ciutat 2018


OBJECTIU DE L’ESTUDI L’objectiu principal de l’estudi ha estat orientat a una anàlisis quantitativa sobre l’opinió dels terrassencs i terrassenques al voltant de l’evolució de la ciutat i l’actuació pública Enfocat principalment a:

La recollida d'opinió i les percepcions que tenen els residents a partir dels 18 anys en relació al fet de viure a Terrassa, així com respecte els diferents serveis públics i la seva gestió municipal

www.terrassa.cat

Baròmetre de la Ciutat 2018


FITXA TÈCNICA Univers:

Població de 18 i més anys d’edat resident a la ciutat de Terrassa: 172.298 persones l’any 2017. D’aquests el 48,6% són homes (83.766) i el 51,4% són dones (88.532).

Àmbit geogràfic:

Ciutat de Terrassa

Mostra:

1.100 enquestes realitzades

Error de la mostra:

El marge d’error per al conjunt de la mostra és de ± 3,0%, per a un nivell de confiança del 95,5% (2 sigmes) i sota el supòsit de màxima indeterminació (p = q = 50%).

Metodologia:

Entrevista telefònica assistida per ordinador (CATI)

Tipus de mostreig:

Mostreig aleatori estratificat amb una afixació proporcional. Els estrats es formen per l'encreuament dels sis districtes municipals amb el gènere i amb l'edat dels ciutadans (l'edat es divideix en quatre categories: de 18 a 24, de 25 a 44, de 45 a 64 i de 65 anys i més). S'apliquen quotes per a cadascun dels estrats calculades de forma proporcional segons el padró municipal.

Anàlisi de resultats:

Resultats globals segons distribució real per sexe, edat i districte. Els resultats de cada tipologia es presenten amb l’error estadístic del número de enquestes realitzades en cadascuna d’elles.

Treball de camp:

Del 20 de febrer al 19 de març de 2018, executat per l’empresa MDK.

www.terrassa.cat

Baròmetre de la Ciutat 2018


FITXA TÈCNICA (II): CARACTERÍSTIQUES DE LA MOSTRA POBLACIÓ TERRASSA 2017 (>18 ANYS) Àmbit

Districte 1

Districte 2

Districte 3

Districte 4

Districte 5

Districte 6

TERRASSA

www.terrassa.cat

Edat 18-24 25-44 45-64 65> Total 18-24 25-44 45-64 65> Total 18-24 25-44 45-64 65> Total 18-24 25-44 45-64 65> Total 18-24 25-44 45-64 65> Total 18-24 25-44 45-64 65> Total 18-24 25-44 45-64 65> Total

Homes 1.278 4.881 4.631 2.690 13.480 805 3.929 2.499 1.212 8.445 1.170 5.412 4.438 2.238 13.258 1.274 5.738 5.219 2.794 15.025 1.461 6.647 6.104 3.360 17.572 1.492 6.342 5.459 2.693 15.986 7.480 32.949 28.350 14.987 83.766

Dones 1.199 5.130 4.913 3.993 15.235 765 3.460 2.218 1.654 8.097 1.124 5.107 4.237 2.964 13.432 1.218 5.931 5.156 3.879 16.184 1.404 6.717 6.396 4.647 19.164 1.329 6.126 5.343 3.622 16.420 7.039 32.471 28.263 20.759 88.532

Total 2.477 10.011 9.544 6.683 28.715 1.570 7.389 4.717 2.866 16.542 2.294 10.519 8.675 5.202 26.690 2.492 11.669 10.375 6.673 31.209 2.865 13.364 12.500 8.007 36.736 2.821 12.468 10.802 6.315 32.406 14.519 65.420 56.613 35.746 172.298

MOSTRA REAL BAROMÈTRE 2017 Àmbit

Districte 1

Districte 2

Districte 3

Districte 4

Districte 5

Districte 6

TERRASSA

Edat 18-24 25-44 45-64 65> Total 18-24 25-44 45-64 65> Total 18-24 25-44 45-64 65> Total 18-24 25-44 45-64 65> Total 18-24 25-44 45-64 65> Total 18-24 25-44 45-64 65> Total 18-24 25-44 45-64 65> Total

Homes 8 31 30 17 86 5 25 16 8 54 7 35 28 14 84 8 37 33 17 95 10 40 39 23 112 9 37 36 20 102 47 205 182 99 533

Dones 8 33 31 25 97 5 22 14 11 52 4 33 30 19 86 8 38 33 25 104 9 43 41 30 123 8 37 36 24 105 42 206 185 134 567

Total 16 64 61 42 183 10 47 30 19 106 11 68 58 33 170 16 75 66 42 199 19 83 80 53 235 17 74 72 44 207 89 411 367 233 1.100

Baròmetre de la Ciutat 2018


DADES DEMOGRÀFIQUES I DE CLASSIFICACIÓ

www.terrassa.cat

Baròmetre de la Ciutat 2018


DADES DEMOGRÀFIQUES I DE CLASSIFICACIÓ DELS ENTREVISTATS Grups d'edat

Sexe 65 i més 21,2%

Homes 48,5%

Dones 51,5%

De 45 a 64 33,4%

De 18 a 24 8,1%

De 25 a 44 37,3%

Llengua habitual Castellà 41,0%

Altres 0,5%

Català 34,3% Català i Castellà 24,2%

www.terrassa.cat

Baròmetre de la Ciutat 2018


DADES DEMOGRÀFIQUES I DE CLASSIFICACIÓ DELS ENTREVISTATS

Localització per districte Districte 1 Districte 2 Districte 3 Districte 4 Districte 5 Districte 6

16,6 9,6 15,5 18,1 21,4 18,8

www.terrassa.cat

Baròmetre de la Ciutat 2018


DADES DEMOGRÀFIQUES I DE CLASSIFICACIÓ DELS ENTREVISTATS

Resta Espanya 19,9%

Lloc de naixement

Resta Catalunya 21,8%

Temps de residència a Terrassa

Resta UE Resta 1,1% Món 2,5%

Terrassa 54,7%

Entre 11 i 20 anys 12,7%

Fins a 10 anys 4,8%

Tota la vida 55,9%

Més de 20 anys 26,6%

Mitjana ANYS que fa que viu a Terrassa entre aquells residents que no porten tota la vida

33,96 anys

www.terrassa.cat

Baròmetre de la Ciutat 2018


DADES DEMOGRÀFIQUES I DE CLASSIFICACIÓ DELS ENTREVISTATS Entrevistats que es consideren població activa

Situació en relació a l'activitat Jubilat o pensionista 30,0%

61,90%

Aturat 9,5% Tasques Llar 2,2%

Treb. Assalariat 45,3%

Estudiants 5,7%

Aturats sobre el total dels enquestats que es consideren població activa

No contesta 0,3%

15,35%

Treb. Compte propi 7,1%

Pregunta Q3. Actualment, quina és la seva situació laboral? (Espontània)

www.terrassa.cat

Baròmetre de la Ciutat 2018


DADES DEMOGRÀFIQUES I DE CLASSIFICACIÓ DELS ENTREVISTATS Nivell d’estudis dels enquestats

Sense estudis

4,6

Baix

41,5

Mitjà

25,7

Alt

27,9

Primaris

Secundaris generals (Batxillerat, PREU, BUP i C OU)

19,3

Secundaris professionals (C omerç, FP1, FP2, Mòduls)

22,2

Superiors (Grau, Diplomatura, Llicenciatura, Màster, etc.)

NS/NC

32,5

25,7

0,3

Pregunta Z4. Quin és el seu nivell d'estudis acabats? (Llegir opcions de resposta)

www.terrassa.cat

Baròmetre de la Ciutat 2018


RESULTATS

www.terrassa.cat

Baròmetre de la Ciutat 2018


IMATGE DE LA CIUTAT (I) En una escala de 0 a 10, satisfacció de viure a ...

... a Terrassa

... en el barri que viu 32,9% 25,4%

22,2% 16,1%

15,4%

16,4% 14,6%

11,1%

8,4% 2,6% 0,6%

0,2% 0,5%

0

1

2

7,6%

11,8% 4,0%

3,6% 1,5%

0,8% 3

4

5

6

7

8

Niv ell de satisfacció

10

0

1

2

2,2%

3

4

5

6

7

8

9

Niv ell de satisfacció

7,71

www.terrassa.cat

9

0,5%

1,6%

7,33

Baròmetre de la Ciutat 2018

10


IMATGE DE LA CIUTAT (II) En una escala de 0 a 10, identificació amb ...

... la ciutat de Terrassa

... el barri on viu 21,4%

23,6%

24,2%

18,1% 14,8%

15,8% 13,7%

9,8% 10,4%

15,2% 9,0% 6,4% 0,7%

0,1% 1,1%

0

1

2

1,7%

3

2,5%

2,2%

1,9%

3,2%

3,9%

0,3% 4

5

6

7

8

Niv ell de satisfacció

10

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Niv ell de satisfacció

7,79

www.terrassa.cat

9

7,20

Baròmetre de la Ciutat 2018

10


IMATGE DE LA CIUTAT (III) Em podria dir vostè si creu que en el darrer any [àmbit] ha millorat o ha empitjorat? ha empitjorat

Catalunya

Espanya

www.terrassa.cat

21,47%

no ho sap

39,49%

23,02%

52,69%

66,32%

26,57%

52,14%

11,57%

24,26%

11,57% 11,76%

3,37%

Terrassa

32,76%

ha millorat

1,18%

Barri

continua igual

11,48%

10,35%

Baròmetre de la Ciutat 2018


IMATGE DE LA CIUTAT (IV) I de cara al futur, vostè creu que [àmbit] millorarà o empitjorarà? empitjorarà

Catalunya

Espanya

www.terrassa.cat

15,62%

12,69%

64,16%

9,35%

22,81%

74,53%

4,44%

39,36%

no ho sap

0,50%

Terrassa

22,84%

millorarà

0,30%

Barri

continuarà igual

71,72%

7,68%

1,03%

47,46%

5,50%

Baròmetre de la Ciutat 2018


IMATGE DE LA CIUTAT (V) Quin considera que és el problema més greu que en l’actualitat té el barri on viu ? GRANS TEMES

TOP 10: ASPECTES CONCRETS

No ho sap / No contesta: 15,0

www.terrassa.cat

Baròmetre de la Ciutat 2018


IMATGE DE LA CIUTAT (VI) Quin considera que és el problema més greu que en l’actualitat té Terrassa ? GRANS TEMES

TOP 10: ASPECTES CONCRETS

No ho sap / No contesta: 27,6

www.terrassa.cat

Baròmetre de la Ciutat 2018


IMATGE DE LA CIUTAT (VII) Quin considera que és el problema més greu que en l’actualitat té Catalunya ? GRANS TEMES

TOP 10: ASPECTES CONCRETS

No ho sap / No contesta: 14,4

www.terrassa.cat

Baròmetre de la Ciutat 2018


IMATGE DE LA CIUTAT (VIII) Quin considera que és el problema més greu que en l’actualitat té Espanya ? GRANS TEMES

TOP 10: ASPECTES CONCRETS

No ho sap / No contesta: 15,4

www.terrassa.cat

Baròmetre de la Ciutat 2018


IMATGE DE LA CIUTAT (IX) Quin considera que és el problema més greu que en l’actualitat té Europa ? GRANS TEMES

TOP 10: ASPECTES CONCRETS

No ho sap / No contesta: 44,1

www.terrassa.cat

Baròmetre de la Ciutat 2018


IMATGE DE LA CIUTAT (X) Quin considera que és el problema que, personalment, l’afecta més ? GRANS TEMES

TOP 10: ASPECTES CONCRETS

No ho sap / No contesta: 24,1

www.terrassa.cat

Baròmetre de la Ciutat 2018


IMATGE DE LA CIUTAT (XI) En una escala de 0 a 10, com valora l’estat de la ciutat ...

6,89 de mitjana Menys de 5

5,1

27,8

58,1

De 5 a 6

De 7a 8

De 9 a 10

NS

8,6 0,4

El 66,7% valoren per sobre de 7 l’estat de la ciutat

www.terrassa.cat

Baròmetre de la Ciutat 2018


IMATGE DE LA CIUTAT (XII) En una escala de 0 a 10, com valora els següents aspectes a la ciutat ...? Transport públic dins la ciutat Casals i centres cív ics Oferta comercial Entorn natural de la ciutat Subministrament d'aigua Qualitat de v ida Equipaments culturals Oferta cultural i d'oci Seny alització Oferta educativ a Equipaments esportius Parcs, jardins i zones v erdes Enllumenat públic Transport públic a d'altres Seguretat (ciutadana) Participació ciutadana Informació municipal (Ajuntament) Accessibilitat en l'espai públic Atenció/assitència sanitària Transparència en la gestió Soroll Conserv ació d'edificis (façanes) Qualitat de l'aire (contaminació) Recollida d'escombraries Circulació cap a altres municipis Circulació dins la ciutat Civ isme Neteja de carrers Manteniment carrers Oportunitats laborals Aparcament

www.terrassa.cat

7,24 7,15 7,11 7,02 7,01 6,96 6,85 6,84 6,75 6,74 6,69 6,62 6,59 6,55 6,46 6,45 6,41 6,37 6,28 6,21 6,11 6,10 6,03 6,03 6,01 5,52 5,42 5,38 5,24 4,99 4,02

Baròmetre de la Ciutat 2018


IMATGE DE LA CIUTAT (XIII) En una escala de 0 a 10, com valora els següents aspectes a la ciutat ...? Transport públic dins la ciutat Casals i centres cív ics Oferta comercial Entorn natural de la ciutat Subministrament d'aigua Qualitat de v ida Equipaments culturals Oferta cultural i d'oci Seny alització Oferta educativ a Equipaments esportius Parcs, jardins i zones v erdes Enllumenat públic Transport públic a d'altres Seguretat (ciutadana) Participació ciutadana Informació municipal (Ajuntament) Accessibilitat en l'espai públic Atenció/assitència sanitària Transparència en la gestió Soroll Conserv ació d'edificis (façanes) Qualitat de l'aire (contaminació) Recollida d'escombraries Circulació cap a altres municipis Circulació dins la ciutat Civ isme Neteja de carrers Manteniment carrers Oportunitats laborals Aparcament

17,7% 7,9% 4,6% 21,2% 8,3% 21,6% 8,2% 23,3% 10,9% 20,2% 6,0% 25,1% 6,0% 28,2% 8,2% 28,6% 9,5% 30,4% 9,6% 24,3% 9,6% 24,1% 12,7% 28,1% 11,5% 32,4% 11,3% 25,5% 13,2% 30,8% 11,5% 32,3% 14,3% 29,4% 13,2% 33,5% 18,9% 28,6% 13,0% 27,7% 19,1% 33,0% 13,5% 41,9% 16,3% 39,1% 22,2% 31,2% 19,1% 33,7% 26,3% 27,8% 31,5% 32,5% 27,1% 53,0%

www.terrassa.cat

46,4% 45,1%

21,8% 15,7%

13,4% 49,3% 19,8% 50,0% 15,8% 45,6% 21,6% 1,6% 56,3% 11,6% 0,9% 48,5% 11,5% 44,9% 14,3% 4,0% 45,1% 12,9% 44,8% 11,6% 9,8% 44,8% 10,0% 11,6% 45,9% 12,6% 0,8% 44,6% 11,2% 0,3% 32,0% 12,0% 19,2% 44,5% 10,5% 39,1% 9,4% 39,9% 11,7% 41,5% 8,7% 3,1% 38,2% 13,8% 0,5% 33,2% 7,9% 18,2% 36,5% 10,4% 35,8% 5,3% 3,5% 34,3% 6,1% 4,2% 34,2% 12,1% 33,5% 7,5% 40,7% 25,3% 5,5% 38,2% 28,4% 3,7% 1,9% 32,8% 28,8% 6,5%0,4% 38,7% 23,8% 0,3% 4,7% 38,5% 17,0% 15,8% 1,6% 31,9% 9,4% 2,0%3,7%

Baròmetre de la Ciutat 2018


VALORACIÓ DE LA GESTIÓ PÚBLICA En una escala de 0 a 10, com valora la gestió de ....? ... la Generalitat de 16,8% Catalunya

... l’Ajuntament de Terrassa

20,5% 17,0%

11,2%

10,7% 24,8%

7,3%

21,5%

6,9%

18,9%

3,4%

16,7%

2,0%

1,0%

0

1,5%

0

0,5%

1

1,5%

2

2,7%

3

4,1%

3,9%

1

2

5

6

7

8

9

4

5

6

7

Valoració

3,11

8

9

5,26

10

Valoració

15,8%

6,39

12,4%

13,3%

8,7%

8,1% 5,0%

4,9%

2,3%

0

1

2

3

4

5

6

7

8

0,7%

1,1%

9

10

Valoració

www.terrassa.cat

10

... el Govern Espanyol

3,7%

27,6%

4

3

3,1%

Baròmetre de la Ciutat 2018


VALORACIÓ DE L’ESTAT DE L’ECONOMIA Com valoraria l’estat actual de l’economia? molt dolent

dolent

bo

11,48%

21,68%

no ho sap

48,82%

molt bo 0,73%

16,76%

normal

0,55%

65,6%

22,2%

Respecte a la situació econòmica de la seva família, vostè diria que en l’últim any...? ha empitjorat

està igual

33,85%

no ho sap 0,82%

39,42%

ha millorat

25,91%

Respecte a la situació econòmica de la seva família, vostè diria que en el futur ...? Empitjorarà

www.terrassa.cat

millorarà

14,6%

53,3%

ns 8,5%

23,8%

igual

Baròmetre de la Ciutat 2018

Barometre 2018 Presentació de resultats  

Estudi realitzat per el Servei d'Estudis i Observatori de Ciutat de l'Ajuntament de Terrassa.

Barometre 2018 Presentació de resultats  

Estudi realitzat per el Servei d'Estudis i Observatori de Ciutat de l'Ajuntament de Terrassa.

Advertisement