Page 1

16+12+8=32

World’s Largest Punjabi Weekly

Division of 6178235 Canada Inc.

AJIT WEEKL Y LY Corporate Office: 7015-Tranmere Dr. Mississauga, On. L5S 1T7 Canada The Ajit Weekly and people associated with it are not responsible for any claims made by the advertisers and don’t endorse any product or services advertised in the Ajit Weekly. Please consult your lawyer before buying/hiring/contracting through the ads published in the newspaper. The Ajit Weekly is in the business of selling space and claims made by the advertisers are not tested/confirmed by an independent source.

AJIT WEEKLY NEWSPAPER

VOL. 18

No. 897 TORONTO EDITION

23 to 29 Dec., 2010

PH: (905) 671-4761

E-mail :ajitweekly@yahoo.com, Info@ajitweekly.com

ÍzÈ∆ ’Ω ÚæÒ∫Ø «ÚÁ∂Ùª ”⁄ √«Ê Ì≈Â∆ Á±Âÿª 鱧 «⁄Â≈ÚÈ∆

¡Á≈≈ “¡‹∆ Ú∆’Ò∆” ÚæÒØ∫ ¤Ø‡∂ √≈«‘Ϙ≈Á∂ Ï≈Ï≈ ˜Ø≈Ú «√ßÿ, Ï≈Ï≈ Ϋ‘ «√ßÿ ¡Â∂ Ó≈Â≈ ◊π‹ ’Ω ‹∆ Á∆ Ù‘≈Á ”Â∂ ’Ø«‡-’Ø«‡ Íz‰≈Ó

‹¶Ë-¿πµÂ∆ ¡Ó∆’≈ Íø‹≈Ï∆ ¡À√Ø. (È≈Í≈) Á∂ Ú¯Á È∂ ’∂∫Á∆ «ÚÁ∂Ù ≈‹ ÓßÂ∆ ÍzÈ∆ ’Ω È≈Ò ÓπÒ≈’≈ ’∆Â∆ «‹√ «Ú⁄ √ÂÈ≈Ó «√ßÿ ⁄≈‘Ò, Á«ÚßÁ «√ßÿ √±Â, ¡≈. ’∂. ÙÓ≈, √ßÂØ÷ «√ßÿ ¡Â∂ ‹√Í≈Ò «√ßÿ Ó≈È ¡≈«Á Ù≈ÓÒ √ÈÕ Ú¯Á È∂ ÍzÈ∆ ’Ω 鱧 ÍzÚ≈√∆ Ì≈Â∆¡ª ȱ ß Ì≈ ¡≈¿π ‰ Ò¬∆ Ì≈Â∆ Í≈√ÍØ‡ ¡Â∂ Ú∆˜≈ «ÓÒ‰ «Ú⁄ ¡≈ ‘∆¡ª ÓπÙ«’Òª Á∂ √ÏßË «Ú⁄ ‹≈‰’≈∆ «ÁæÂ∆Õ ¿πÈ∑ª È∂ «’‘≈ «’ Ì≈Â∆ Á±Âÿª «Ú⁄ Â≈«¬È≈ ¡«Ë’≈∆¡ª ÚæÒØ∫ Ú∆˜≈ ÒÀ‰ Ò¬∆ ¡≈¿π ‰ Ú≈Ò∂ ¡Íz Ú ≈√∆¡ª È≈Ò Áπ«ÚÚ‘≈ ’∆Â≈ ‹ªÁ≈ ‘ÀÕ ÍzÈ∆ ’Ω È∂ ¿πÈ∑ª 鱧 «’‘≈ «’ «√¡≈√∆ ÍÈ≈‘ ÒÀ‰ Ú≈Ò∂ AH √≈Ò ÂØ∫ ÿæ‡ ¿πÓ Ú≈Ò∂ Ïæ«⁄¡ª 鱧 AE «ÁÈ Á∂ ¡ßÁ Í≈√ÍØ‡ Â∂ Ú∆˜≈ Óπ‘æ¬∆¡≈ ’Ú≈«¬¡≈ ‹≈Ú∂◊≈Õ ¿πÈ∑ª È∂ «’‘≈ «’ ¡«Ë’≈∆¡ª Á∆ ÓÈÓ˜∆ È‘∆∫ ⁄æÒ◊ ∂ ∆Õ

¬∂¡ ’ÀÈ‚ ∂ ≈ Á∆ ¯Ò≈¬∆‡ ¡‡À∫‚∫À ‡ ÓÈÁ∆Í Ù≈‘∆ ȱ߱ ’Ø’È ∂ √Óº◊«Òß◊ Á∂ ÁØÙ «Úº⁄ H √≈Ò ’ÀÁ

«Óº √ ∆√≈◊≈: √Ê≈È’ ‹ßÓÍºÒ ÓÈÁ∆Í Ù≈‘∆ 鱧 «¬ß◊ÒÀ∫‚ Á∆ «¬º’ ¡Á≈Ò È∂ ÏÂ≈È∆¡≈ «Úº⁄ ’Ø’∂È √Óº◊Ò ’È Á∂ «¬º’ Ó≈ÓÒ∂ «Úº⁄ «¬º’ T‚º◊ «Ó¿±ÒU ‘؉ Á∂ ÁØÙ «Úº⁄ H √≈Ò Á∆ √˜≈ √∞‰≈¬∆ ‘À¢ BG √≈Ò≈ Ù≈‘∆ ‹Ø «’ ¬∂¡ ’ÀÈ∂‚≈ È≈Ò «¬º’ ¯Ò≈¬∆‡ ¡‡À∫‚À∫‡

√∆ Â∂ «‹√ Á∆ Â√Ú∆ ÒßÁÈ Í∞«Ò√ È∂ ‹≈∆ ’∆Â∆ Á∂ «Óº√∆√≈◊≈ «‘ßÁ∂ ¿∞√ Á∂ «ÍÂ≈ È∂ ͺ’≈ª 鱧 ◊ºÒÏ≈ ’«Á¡ª «’‘≈ «’ ¿∞√ Á∂ Í«Ú≈ Á∆ «Í¤Ò∂ ’¬∆ √≈Òª ÂØ∫ ¡≈͉∆ Ï∂‡∆ È≈Ò ’ج∆ ÏØÒ⁄≈Ò È‘∆∫ √∆¢ ÓÈÁ∆Í Ù≈‘∆, ‹Ø «’ «¬º’ √≈Ï’≈ ¬∂ ¡  ’À È ∂ ‚ ≈ ¯Ò≈¬∆‡ ¡‡À∫‚À∫‡ ‘À, 鱧 ÒßÁÈ Í∞«Ò√ È∂ ‚º◊ √Óº ◊ Ò ’È √≈«˜Ù ¡Ë∆È «ˆz¯Â≈ ’∆Â≈ √∆ «‹√ «‘ ¿∞√ È∂ «Í¤Ò∂ √≈Ò Ó≈⁄ Ó‘∆È∂ ÂØ∫ ‡Ø∫Ø ‡Ø Í∆¡√È Â∂ ÒßÁÈ ‘∆ÊØ ‘Ú≈¬∆ ¡º«‚¡ª Á«Ó¡≈È ÿ‡Øÿº‡ D Òº÷ ‚≈Ò Á∆ ’Ø’∂È √Óº◊Ò ’ ’∂ «Ò¡ªÁ∆¢ ‹ÁØ∫ ’ºÒ∑ ÓÈÁ∆Í Ù≈‘∆ Á∂ «ÍÂ≈ È≈Ò √ßÍ’ ’È Á∆ ’Ø«ÙÙ ’∆Â∆ ª ¿∞√ 鱧 ¡≈͉∆ Ï∂‡∆ Á∆ √˜≈ Ï≈∂ ’ج∆ ‹≈‰’≈∆ È‘∆∫ √∆¢ T√≈‚∂ Í«Ú≈ Á∆ ¿∞√ È≈Ò «Í¤Ò∂

Íß‹-¤∂ √≈Òª ÂØ∫ ’ج∆ ◊ºÒÏ≈ ȑ∆∫ ‘ج∆,U Á∞÷∆ «ÍÂ≈ È∂ ¡º◊∂ «’‘≈, T¡º‹ ÂØ∫ Â’∆ÏÈ Íß‹ √≈Ò Í«‘Òª ¿∞‘ Ó∂≈ «Óº√∆√≈◊≈ Ú≈Ò≈ ÿ ¤º‚ ◊¬∆ √∆¢U Í ¿∞√ ÂØ∫ Í«‘Òª Ú∆ «٫¡ª «Úº⁄ Â∂z∂Û ⁄ºÒÁ∆ ¡≈ ‘∆ √∆, «ÍÂ≈ ‹«ÂßÁ Ù≈‘∆, ‹Ø «’ «¬º’ Â’È∆ÙÈ Á≈ ’≈ØÏ≈ ’Á≈ ‘À, È∂ «’‘≈¢ ¿∞√ Áº«√¡≈ «’ ¿∞√ Á∆ Ï∂‡∆ È∂ ‘≈Ò∂ B@A@ «Úº⁄ ‘∆ √À∫‡ ¯zª«√√ ˜∂Ú∆¡ √À’∫∂ ‚∆ √’±Ò ÂØ∫ ◊À‹¬ ± Ù ∂ È ’∆Â∆ √∆¢Òß Á È ¬∂ ¡ ÍØ  ‡ Á∆ ‚∆‡À’«‡Ú «¬ß√ÍÀ’‡ √≈≈‘ √‡≈¯

Á≈ ’«‘‰≈ √∆, TÙ≈‘∆ ‘Ú≈¬∆ ‹‘≈˜ Á∂ ’À«ÏÈ ’«¿± Á∆ ÓÀ∫Ï ‘؉ ’≈È ¡≈͉∂ ¡‘∞Á∂ Á≈ ˆÒ «¬√Â∂Ó≈Ò ’ ‘∆ √∆¢U Í∞«Ò√ È∂ «’‘≈ «’ Ù≈‘∆ ¡≈͉∂ «Èº‹∆ √≈Ó≈È «Úº⁄ ‚º◊ Ò∞’Ø ’∂ ÒÀ ¡≈¿∞∫Á∆ √∆ «’¿∞∫«’ «¬º’ ¯Ò≈¬∆‡ ¡‡À∫‚À∫‡ ‘؉ ’≈È ¿∞√ Á∂ √≈Ó≈È Á∆ ⁄À«’ß◊ È‘∆∫ √∆ ‘∞ßÁ∆ Â∂ «¯ ÒßÁÈ Í‘∞ß⁄ ’∂ «¬º’ ‘Ø‡Ò «Úº⁄ ‹≈ ’∂ ¿∞Ê∂ ÏÀ·∂ ¡≈͉∂ √≈Ê∆¡ª Á∂ ‘Ú≈Ò∂ ’ «ÁßÁ∆ √∆ «‹ºÊ∫Ø ¿∞‘ «¬√ 鱧 Ó≈«’‡ «Úº⁄ Ú∂⁄Á∂ √È¢ (Ï≈’∆ √Î≈ AB ”Â∂)

¡‹∆ Ú∆’Ò∆ «Ï¿±Ø ================= ´«Ë¡≈‰≈-√º«Ì¡⁄≈’ √ºÊ Í≥‹≈Ï ÚºÒØ∫ «¬º’ Í≥‹≈Ï∆ ⁄ÀÈÒ Á∂ √«‘ÔØ◊ È≈Ò ’Ú≈«¬¡≈ «◊¡≈ «Ó√ «ÚÙÚ Í≥ ‹ ≈ω B@A@ Á≈ «÷Â≈Ï ’ÀÈ∂‚≈ Á∆ ¡ÙÁ∆Í ’Ω ◊Ø√Ò Á∂ «‘º√∂ ¡≈«¬¡≈Õ Á»‹∂ √Ê≈È ”Â∂ ¡Ó∆’≈ Á∆ ÈÚ∆ ’Ω ‘∆ ‹ÁØ ∫ «’ Â∆‹≈ √Ê≈È Ø Í Û Á∆ ‘Íz∆ ’Ω ‹Ω‘Ò ˘ «Ó«Ò¡≈Õ ⁄≥ ‚ ∆◊Û∑ Ø ‚ ”Â∂ ¡º Ë ∆ ≈ º’ ⁄ºÒ∂ «¬√ «ÚÙÚ Í≥‹≈ω Óπ’≈ÏÒ∂ Á≈ ÈÂ∆‹≈ «¬’ºÒ≈ √» ˘ ‘∆ È‘∆∫ ÏÒ«’ √∆ ˘ Ú∆ «Ë¡≈È «Úº⁄ º÷ ’∂ «Â¡≈ ’∆Â≈

«◊¡≈Õ «È‰≈«¬’ Ó≥ ‚ Ò «Úº ⁄ ¡Á≈’≈≈ «Á«Ú¡≈ ÁºÂ≈, ◊≈«¬’≈ ‚Ω Ò ∆ ◊∞ Ò ∂  ∆¡≈, «¯ÒÓ ’Ò≈’≈ √π Ë ªÙ» ͪ‚∂ , ◊∞  » È≈È’ Á∂ Ú Ô» È ∆Ú«√‡∆ Á∂ «‹√‡≈ «¬≥ Á ‹∆ «√≥ ÿ , ÍÚ≈√∆ Íz Ó Ø ‡  «¬’Ï≈Ò Ó≈‘Ò ¡Â∂ ⁄À È Ò Íz Ó π º ÷ ≈‹∆ ¡ÀÓ.«Ù≥Á∂ Ù≈ÓÒ √ÈÕ Ì≈Ú∂∫ «¬√ Óπ’≈ÏÒ∂ ˘ Úº‚∂ ͺË ”Â∂ ’Ú≈«¬¡≈ «◊¡≈ √∆ Í ÍzÏ≥Ë ¿∞È∂ Úº‚∂ È≈ ‘؉ ’≈È ÁÙ’ ¡≈√ ¡≈√ Óπ  ≈Ï’ Ò∞¯ È≈ ÒÀ √’∂ Â∂ Óπ«‡¡≈ª ¡≈͉∂ ¿∞ÂÙ≈‘ ÓπÂ≈Ï’ ÷πºÒ∑ ’∂ Í∂Ù’≈∆ È≈ Á∂ √’∆¡ªÕ √‡∂‹ ¿∞ÍØ∫ „’∆ È≈ ‘؉ ’≈È ‹ÁØ∫ Óπ«‡¡≈ª √‡∂‹ ”Â∂ ¡≈͉∆

Í∂Ù’≈∆ Ò¬∆ ¡≈¿∞∫Á∆¡ª √È Âª ¿∞‘ Â∂Ò ’≈È «ÂÒ’ ’∂ «‚º◊ ÍÀ∫Á∆¡ª √ÈÕ Í≥‹-¤∂ Óπ«‡¡≈ª È≈Ò ¡«‹‘≈ Ú≈ÍÈ Ï≈¡Á Óπ«‡¡≈ª È∂ ¡≈͉∆ Í∂Ù’≈∆ ‘∆ √≈ÚË≈È∆ È≈Ò ’È∆ Ù∞» ’ «ÁºÂ∆Õ Óπ’≈ÏÒ∂ ˘ ⁄≈ ÍÛ≈Úª «Úº ⁄ Ú≥ « ‚¡≈ ‘Ø « ¬¡≈ √∆Õ Í«‘Ò∂ ÍÛ≈¡ «Úº ⁄ ‚Ø Ò ∆, Á» ‹ ∂ «Úº ⁄ «Ú¡’Â∆◊ È≈⁄, Â∆‹∂ «Úº ⁄ √π ¡ ≈Ò ‹∞ ¡ ≈Ï Â∂ ⁄Ω Ê ≈ ◊∂ Û «Ú¡’Â∆◊ «◊ºË≈ Í∂Ù ’È≈ √∆Õ «¬√ ÓΩ’∂ ‘Ø «÷Â≈Ï ÒÀ‰ Ú≈Ò∆¡ª Óπ«‡¡≈ª «Úº⁄ ‘«Ó≥Á ’Ω ¡ØÛ≈ ˘ «ÓÒ≈ÍÛ∆ Í≥‹≈ω, ÓØ«È’≈ ˘ ÷» Ï √»   Óπ √ ’≈È, ¡ÓÈÁ∆Í ’Ω 

Ì≥Ú≈ ˘ «Óz◊ÈÀ‰∆, ‹È∆Ù ’Ω ˘ ÒßÓ √ÒßÓ∆ ◊∞ºÂ Ú≈Ò∆, «√ÓÈ ’Ω ◊∞  ≈«¬¡≈ ˘ ⁄Ó’Á≈ ⁄ÓÛ∆, Ú«≥Á ’Ω ˘ ÏπºË∆Ó≈È Í≥‹≈ω, ÈÚÈ∆ ’Ω ÚÛÀ⁄ ˘ ◊∞‰Ú≥Â∆ Í≥‹≈ω, ¡ÙÍz∆ ’Ω Óπ‘≈Ò∆ ˘ «ÈÍπ≥È Í≥‹≈ω, ÍÓÍ≈Ò ’Ω Ó≥‚ ¡Ó∆’≈ ˘ √π≥Á Ò≈Û∆, ‘«√ÓÈ ’Ω ˘ ¿∞ÂÓ È≈⁄, ÍÈ∆ ’Ω Í«‡¡≈Ò≈ ˘ √π º ÿ Û «√¡≈‰∆ Â∂ ◊∞  Íz ∆  ’Ω  ¡Ω Ò ÷ ⁄≥ ‚ ∆◊Û∑ ˘ «◊º « Ë¡ª Á∆ ≈‰∆ ¡À Ò ≈«È¡≈ «◊¡≈Õ ‹∂± Óπ«‡¡≈ª ˘ «÷Â≈Ï Á∂‰ Á∆ √Ó √º«Ì¡≈⁄≈’ √ºÊ Á∂ ⁄∂¡ÓÀÈ ‹√Ó∂ «√≥ÿ „º‡ Â∂ ⁄ÀÈÒ Á∂ «Ú≥Á È≈«¬‰È È∂ «ÈÌ≈¬∆Õ

ORENDA DENTAL ¡ÀÓ‹À∫√∆/ÈÚ∂∫ Ó∆˜ª ȱø ‹∆ ¡≈«¬¡≈ ȱø

¡√∆∫ Âπ‘≈‚∆ Â∞‘≈‚∂ ¡Â∂ Â∞‘≈‚∂ Í«Ú≈ Á∂ ÁøÁª Á∆ Á∂÷Ì≈Ò ’Á∂ ‘ª ‹πÏ≈È ÏØÒÁ∂ √≈∆¡ª «¬øÙØÀ∫√ ’øÍÈ∆¡ª È≈Ò ‚∆Ò ’∆Â≈ ‹ªÁ≈ ‘À ‘ª

Also open on Sunday

905-457-0404

‚≈. √ÈÁ∆Í Â∂‹Í≈Ò

284 Orenda Road, West, Unit 15, Brampton, On In Dixie Orenda Plaza

898


2

AJIT WEEKL Y WEEKLY

TOR ONT O SECTION-A, ISSUE # 897 ORONT ONTO

23 to 29 Dec., 2010

AJIT WEEKL Y WEEKLY Division of 6178235 canada inc.

Founder Editor Editor International Editor Astt. Sub-Editor Director B.C. Operation

: : : :

(Dr.) Prof. Darshan Singh Kanwar Bains Syed Asif Shahkar Jatinder Singh Aulakh Harblas Kahlon

STAFF REPORTERS N AVJO T SINGH (NEW YORK,P A) VJOT ORK,PA) DR. SUMEET SINGH (PUNJAB) BAKHSHINDER (PUNJAB) AMRINDER SINGH (WASHINGTON) RAJINDER SIDHU (VIRGINIA) KULDIP SINGH B ADDON (NEW YORK) BADDON HARI S. DHILLON (OHIO) BHUPINDER SINGH (HOLLAND) SARA VJIT CHANDI (T OR ONT O) SARAVJIT (TOR ORONT ONTO)

FINANCIAL ADVISOR Sarabjit Saggu AD VISOR Y BO ARD ADVISOR VISORY BOARD CHAIN SINGH (FRANCE) BALKAR SINGH (FRANCE) RAGHBIR SINGH (FRANCE) PRINCIP AL B ALBIR SINGH (NEW YORK) PRINCIPAL BALBIR PRESS PHOTOGRAPHER SUNDIP BRAR (647-294-4948) California Rep. California Rep. British Columbia Rep. New York Rep.

Jugjit Singh Jai Singh Harbilas kahlon Kuldip Singh Baddon

Advertising 1-888-371-2548, (905) 671-9612 (905) 671-8435, (416) 899-2548 Fax : 905-671-4766 Editorial : (905) 671-4761 Website : www.ajitweekly. com e-mail : Info@ajitweekly.com

MAILING ADDRESS 2-7015 TRANMERE DRIVE MISSISSAUGA ONT. L5S 1T7 CANADA PUBLICA TION MAIL A GREEMENT PUBLICATION

ACCOUNT NUMBER : 4750993, AGGREMENT NO : 40112768

"AJIT, AJIT WEEKLY, and the AJIT logos are trade-marks of Navsun Holdings Ltd. and are used under licence. All rights reserved." The Ajit Weekly and people associated with it are not responsible for any claims made by the advertisers and don’t endorse any product or services advertised in the Ajit Weekly. Please consult your lawyer before buying/hiring/ contracting through the ads published in the newspaper. The Ajit Weekly is in the business of selling space and claims made by the advertisers are not tested/confirmed by an independent source.All psychic’s, soothsayers’ and astrologer’s ads are only for entertainment purposes.

pRym sbMD, pqI-pqnI dy GrylU JgVy, afpxy pRymIpRimkf nUM vfips hfisl krn dI cfh, kfly jfdU nUM qoVnf, iksy nUM vws ivwc krnf, iemIgRysLn smwisafvF dI icMqf dUr krnf, afpxy ipafry nfl jIvn ibqfAux dI cfh, qusIN afpxI koeI vI kMm jF ivEpfr sbMDI smwisaf df mukmMl hwl cfhuMdy ho jF dusLmn nUM vws ivwc kr ky ijwq hfisl krn dy cfhvfn ho qF awj hI sMprk kro:

Black Magic Removal in 24 Hours!

Guaranteed Results in

7 Days!

Call Toda odayy aatt 905-678-8932 Fax: 905-612-0906 Cell: 416-219-7054 e-mail: pundit@punditprithipal.com Website: www.punditprithipal.com

¡√∆∫ Í≥‹≈Ï∆ «‘øÁ∆ ¡Â∂ ¿∞Á» ÏØÒÁ∂ ‘ª

50Cattrick Street Malton ‘ON’

FREE CONSUL TATION! CONSULT

Call for Help today - "I understand your problems"

¡≈˜≈Á∆ ¯≈«ÂÓ≈ 鱧 ¡ºÒ‰ Á∂ ÿ «‘ß«Á¡≈ ’¬∆ Ó‘∆È∂ ‘Ø ◊¬∂ √È¢ «¬‘ ¿∞‘Á∆ «˜ßÁ◊∆ Á≈ ¡‹∆Ï «‘º√≈ √∆¢ ¿∞‘鱧 «˜ßÁ◊∆ «Úº⁄ Í«‘Ò∆ Ú≈ ÓΩ’≈ «Ó«Ò¡≈ √∆ «’ ¿∞‘ ¡≈͉∆ Ó˜∆ È≈ˇ ¡≈͉∆ «˜ßÁ◊∆ ◊∞˜≈ √’∂, ¡≈͉∂ ¯À√Ò∂ ¡≈Í ’ √’∂, ¡≈͉∆ Ó˜∆ È≈ˇ √Ú∂∫ Â∂ ¡≈͉∆ Ó˜∆ È≈ˇ ‹≈◊∂¢ ¡≈˜≈Á∆ «¬º’ «È¡Ó ¬∂ Í ¡≈˜≈Á∆ Ú∆ Ó∞¯Â È‘∆∫ «ÓÒÁ∆¢ «¬‘Á∆ ’∆Ó Á∂‰∆ ÍÀ∫Á∆ ¬∂¢ Í«‘Ò∆ ’∆Ó ‘∞ßÁ∆ ¬∂ ¬∂√ Á∆ ≈÷∆¢ ͱ≈ √Ó≈‹ «¬º’ Â≈ Á∆¡≈ È≈ Ș ¡≈¿∞‰ Ú≈Ò∆¡≈ ˜ß‹∆≈ «Úº⁄ ‹’«Û¡≈ ‘Ø«¬¡≈ ¬∂ «‹‘Á∂ «Úº ⁄ ˜ß ‹ ∆≈ Í≈¿∞ ‰ Ú≈«Ò¡≈ Â∂ ıÀ ˜ß‹∆≈ Í≈¿∞ ‰ ∆¡≈ ¬∆ ‘∞ ß Á ∆¡≈ È∂ Í «‹È∑ ≈ ȱ ß ˜ß ‹ ∆≈ Í≈¬∆¡≈ ‘∞ßÁ∆¡≈ È∂ ¿∞È∑≈ 鱧 Ú∆ ¡≈˜≈Á Ïß Á ∂ È‘∆∫ Í∞ º ‹ Á∂ ¢ ¡≈͉∆¡≈ ˜ß‹∆≈ Ò≈‘ ’∂ «¬È∑≈ ¡≈˜≈Á Ïß«Á¡≈ Ú≈ ◊±ß Ï‰È Á∆ Ê≈ «¬‘ «¬È∑≈ 鱧 ˜ß‹∆≈ Í≈ ’∂ ¡≈͉∂ Ú◊≈ ω≈¿∞‰≈ ⁄≈‘∞ßÁ∂ È∂¢ ¡≈˜≈Á ÏßÁ∂ 鱧 ˆ∞Ò≈Ó Ï‰≈¿∞‰ Ò¬∆ ‘ Ú∂Ò∂ ‘ÓÒ≈ ‘∞ßÁ≈ «‘ßÁ≈ ¬∂¢ ’Á∂ «¬‘ ‘ÓÒ≈Ú Ó˜‘Ï Á∂ ÿØÛ∂ ”Â∂ ⁄Û∑ ’∂ ¡≈¿∞∫Á∂ È∂ ’Á∂ ˜≈ ◊ØÂ, ’Á∂ «¬ıÒ≈’∆¡≈ (ethics) ’Á∂ ’Ò⁄, ’Á∂ √Ó≈‹, ’Á∂ ı≈ÈÁ≈È, ’Á∂ «√¡≈√ Â∂ ’Á∂ ’≈ȱßÈ Á∂ ÿØÛ∂ ”Â∂¢ «¬È∑≈ ˜ß‹∆≈ Í≈¿∞‰ Ú≈«Ò¡≈ Ò¬∆ ¡Ω Â∂ ÿÛ∂ Á∆ Óº¤∆ ¬∂¢ ¿∞‘Á∂ Ò¬∆ ¡≈˜≈Á∆ Á∆ «¬‹≈˜Â Â∂ Úº÷∆ ◊ºÒ «‘ ◊¬∆ ¿∞‘Á∂ Ò¬∆ Â∂ ¡≈˜≈Á∆ Á≈ Â√ºÚ Ú∆ ÓÈ≈‘∆ ¬∂¢ ¿∞‘ Ì≈Ú∂∫ ¡ßÈ∑∆ ¬∂, ’≈‰∆ ¬∂, Òß◊Û∆-Ò±Ò∑∆ ¬∂, ’Øfi∆ ¬∂, √Ø‘‰∆ ¬∂, Ì∞º÷∆ ¬∂, ¿∞‘Á∂ Ò¬∆ «¬º’Ø ¡÷≈‰ ¬∂, TϺ⁄≈ Ó±«Ò¡≈ 屧 Ó∞Û «ÿÛ ‘º‡∆ Ï«‘‰≈ ¬∂∫¢U ¿∞‘Á∂ Ó∞’ºÁ≈ «Úº⁄ ¡≈˜≈Á∆ «Ò÷∆ ¬∆ È‘∆ ‘ج∆¢ ¿∞‘ ‹ßÓÁ∆ ˆ∞Ò≈Ó ¬∂ Â∂ ÓÁ∆ ˆ∞Ò≈Ó ¬∂ ¢ ¡≈͉∆ ¡≈˜≈Á∆ Á∆ ≈÷∆ Ó◊Ø∫ Á±‹∆ Ú≈∆ ¡≈͉∂ ≈‘ Һ̉ Á∆ ¡≈¿∞∫Á∆ ¬∂¢ √≈‚∂ √Ó≈‹ «Úº⁄ ¡Ω ÈÚ∂∫ ≈‘ È‘∆∫ ’º„ √’Á∆¢ ¿∞‘鱧 ’º„∂-’„≈¬∂ ≈‘Ú≈ ”Â∂ Â∞È≈ ÍÀ Á≈ ¬∂ Â∂ «¬È∑≈ ≈‘Ú≈ ”Â∂ Ú∆ ¿∞‘ «¬Ë-¿∞Ë

È‘∆∫ Á∂÷ √’Á∆ √◊Ø∫ ¿∞‘鱧 ÏΩÒÁ≈ Ú≈Ò∂ ÷ØÍ∂ Í≈ ’∂ Â∞È≈ ÍÀ∫Á≈ ¬∂¢ Ì≈Ú∂∫ ¯≈«ÂÓ≈ 鱧 ¬∂√ ¡≈˜≈Á∆ Á≈ √∞¡≈Á ¡≈ «‘≈ √∆ Í È≈ˇ ¬∆ «¬È∑≈ ‘Ó«Ò¡≈ 鱧 ‚º’‰≈ Â∂ ÈÚ∂∫ ≈‘ ’„‰∂ «¬º’ Úı √∆¢ ¡≈˜≈Á∆ Â∂ ¬∂ √ ¡≈˜≈Á∆ ”Â∂ Â≈ÏÛÂØ Û Ë≈«Ú¡≈ ÁΩ≈È ¿∞‘ ‘≈Ò∂ ¡≈͉∆ ÈÚ∆∫ Í«‘⁄≈‰ È‘∆∫ √∆ ω≈ √’∆¢ ¿∞‘ ’Ω‰ ¬∂? ‘∞‰ È≈ Â∂ ¿∞‘ «’√∂ Úº‚∂ ¡Ó∆ «˜Ó∆Á≈ Á≈ «÷‚≈¿∞‰≈ √∆ È≈ √∂Í”Â∂ ’ßÓ ’È Ú≈Ò∆ ’ß‹∆ Â∂ È≈ ¬∆ ÈΩ’≈‰∆ √∆¢ Í ¯ ¿∞‘ ’Ω‰ √∆? ¬∂√ ◊ºÒ Á≈ ¿∞‘鱧 ‘≈Ò∂ Â∆’ ÍÂ≈ È‘∆∫ √∆ Òº◊≈¢ ¯≈«ÂÓ≈ ’Øˇ Ì≈Ú∂∫ ¡≈˜≈Á∆ √∆ Í ¬∂√ 鱧 Ú‰ Ò¬∆ ¿∞‘Á∂ ’Øˇ ’ج∆ Ï‘∞Â∂ ÓΩ’∂ È‘∆∫ √∆ ¡≈¬∂¢ ¿∞‘Á∆ «˜ßÁ◊∆ ¡ºÒ‰ Á∂ ÿ Â∂ ¡ºÒ‰ Á∆ Á∞’≈È Â∆’ «‘ ◊¬∆ √∆¢ ÿ Ï«‘ ’∂ ¿∞‘ ⁄Ó’± È≈ˇ ◊º Ò ≈ ’Á∆ √∆¢ «¬‘ ◊º Ò ≈ Ò◊Ì◊ ÚßÈ Ú∂¡ ‡zÀ«¯’ Ú≈ ◊±ß √È¢ ⁄Ó’± ¿∞ ‘ ȱ ß ¡≈͉∆¡≈ ◊º Ò ≈ √∞‰≈¿∞∫Á∆ √∆ Í ¯≈«ÂÓ≈ Á∆¡≈ È‘∆∫ √∆ √∞ ‰ Á∆¢ ⁄Ó’± Á∆¡≈ Ï‘∞  ∆¡≈ ◊º Ò ≈ «¬‘Ø «‹‘∆¡≈ √È ‹Ø ¯≈«ÂÓ≈ ’¬∆ Ú≈ √∞‰ ⁄∞º’∆ √∆¢ ¿∞‘Á∆¡≈ «¬‘ ◊ºÒ≈ ¡≈͉∂ Í∂ « ’¡≈ Ï≈∂ ‘∞ ß Á ∆¡≈ √È Â∂ ¯≈«ÂÓ≈ 鱧 «¬‘ ◊ºÒ≈ ˜Ï≈È∆ Ô≈Á ‘Ø ◊¬∆¡≈ √È Â∂ Í∞º¤‰ ”Â∂ ¿∞‘ «¬º’ «¬º’ ◊ºÒ ‘¯-Ï-‘¯ ¯ ¯ √∞‰≈ √’Á∆ √∆¢ ⁄Ó’± Ó◊Ø∫ ¿∞‘Á∆¡≈ ◊∞¡≈ „‰≈ Á∆ Ú≈∆ ¡≈¿∞∫Á∆ √∆¢ «¬‘ ÷ØÂ÷ØÂ ’∂ ¯≈«ÂÓ≈ ÂØ∫ ¿∞‘Á∆ «Í¤Ò∆ «˜ßÁ◊∆ Â∂ ¿∞‘Á∂ ı≈ÈÁ≈È Ï≈∂ Í∞º¤Á∆¡≈ √È¢ ¯≈«ÂÓ≈ √Ì È±ß ¿∞‘Ø Í∞≈‰∆ ’‘≈‰∆ √∞‰ªÁ∆ √∆ ͬ∆ ¿∞‘ «Ú¡≈‘∆ ‘ج∆ √∆ Â∂ ¿∞‘Á ÿ Ú≈Ò≈ ÈÙ¬∆, ¡ºÔ≈Ù Â∂ ˜≈ÒÓ √∆¢ ¿∞È∑≈ Á≈ ¯≈«ÂÓ≈ È≈ˇ «¬º’Ø Â’≈ ‘∞ßÁ≈ √∆¢ «Ú¡≈‘ ’¢ «¬‘ ◊ºÒ «’√∂ Â√ ÷≈ ’∂ ’«‘‰∆ ͬ∆ ¿∞‘ ‘≈Ò∂ ‹Ú≈È ‹‘≈È Â∂ √Ø‘‰∆, √∞⁄º‹∆ ¬∂¢ Í‘≈Û «‹ßÈ∆ «˜ßÁ◊∆ ¤Û∆ ω ’∂ ◊∞˜≈È∆ ¡≈͉∂ ¡≈Í ”Â∂ ˜∞ÒÓ ’È Ú≈Ò∆ ◊ºÒ ¬∂¢ «’√∂ ’«‘‰≈ «¬‘ ºÏ √±Ò Á≈ ‘∞’Ó ¬∂ «’ ¡Ω ’ßÚ≈∆ Â∂ ß‚∆ È≈ ‹≈Ú∂¢ ‹Á ¯≈«ÂÓ≈ ¿∞ È ∑ ≈ ÂØ ∫ ‹≈È

¤∞‚≈¿∞‰ Ò¬∆ «¬‘ Ï‘≈È≈ ’È≈ «’ ¿∞‘Á∆ Ù∆¡Â ≈‘∆∫ ‘≈Ò∂ ÂÒ≈’ È‘∆∫ ‘ج∆ Â∂ «¬È∑≈ ¿∞‘鱧 √Ω Â∆’∂ Áº√‰∂ ͬ∆ ¯Ò≈‰∂ ÓΩÒÚ∆ ’ØÒ∫Ø ¯ÂÚ≈ ÒÀ ÒÚ∂¢ ⁄∞ºÍ ’ ’∂ «¬ºÊ∂ ¡Á≈Ò «Úº⁄ ÂÒ≈’ Ò¬∆ Áı≈√ Á∂ Á∂Ú∂¢ «’√∂ Á≈ ¯Ò≈‰≈ Ú≈’¯ √∆ ‹Ø ¿∞‘鱧 ÓΩÒÚ∆ Ú∆ ÒºÌ Á∂Ú∂◊≈ Â∂ ¡Á≈ÒÂØ∫ ÂÒ≈’ Á≈ ’≈ˆ˜ Ú∆ ωÚ≈ Á∂Ú∂◊≈¢ «’√∂ ’«‘‰≈ ¡ΩÂ È±ß ÓÁ Á∆ ÒØÛ ‘∞ßÁ∆ ¬∂¢ ¿∞‘ «√ Á≈ √≈¬∆∫ ‘∞ßÁ≈ ¬∂ Â∂ √≈¬∆∫ «ÏÈ≈ ¡Ω Ò≈Ú≈√ ¬∆ ¬∂¢ ¯≈«ÂÓ≈ ¿∞È∑≈ Á∆¡≈ «¬‘ ◊ºÒ≈ √∞‰-√∞‰ ’∂ ¡º’ ◊¬∆ √∆ Â∂ «¬º’ «ÁÈ ¿∞‘Á≈ √Ï ‹Ú≈Ï Á∂ «◊¡≈ Â∂ ˆ∞º√∂ «Úº⁄ ¡≈ ’∂ ’«‘‰ Òº◊∆, T⁄∞ºÒ∑∂ «Úº⁄ ÍÚ∂ ÓÁ ÓÀ∫ ÏÊ∂∂ ÓÁ Á∂÷∂ È∂ Â∂ ÓÀÈß± ÓÁ Á∂ √≈∂ ±Í≈ Á≈ ÍÂ≈ ¬∂¢ ’∞ºÂ∆¡≈ «ÏºÒ∆¡≈ Ú∆ Â∂ √≈¬∆¡≈ «ÏÈ≈ «ÎÁ∆¡≈ È∂, ÓÀ∫ Ú∆ «‘ ÒÚ≈ ◊∆ ÓÁ «ÏÈ≈ ¢ «‹¿±∫Á≈ Ú∑∂ Ó∂≈ √Ò∆Ó¢ «¬‘Ø Ó∂≈ ÓÁ ¬∂ Â∂ «¬‘Ø Ó∂≈ √≈¬∆∫ ¬∂¢U «¬‘ ◊ºÒ ‘’∆’ Ú∆ √∆¢ ¯≈«ÂÓ≈ Á∆ «˜ßÁ◊∆ ÁØ ⁄∆˜≈ Á∂ «◊Á ÿ∞ßÓÁ∆ √∆¢ Í«‘Ò≈ Â∂ √Ò∆Ó √∆ Â∂ Á±‹∆ ¿∞‘Á∆ ÍÀ«√¡≈ Ú≈Ò∆ ◊∞ÊÒ∆¢ ¿∞‘ ¬∂√ ◊∞ÊÒ∆ Á≈ «Ú√≈‘ «’√∂ Ú∂Ò∂ Ú∆ È‘∆∫ √∆ ÷≈ Á∆¢ ‘ Ú∂Ò∂ ¿∞‘Á∂ Òº’ È≈ˇ ÏßÈ∑∆ ‘∞ßÁ∆ √∆ ‹Á ¿∞‘鱧 ÍÀ«√¡≈ Á∆ ÒØÛ ÍÀ Á∆ Â∂ «’Ë∂ ¿∞‘Ò∂ Ï«‘ ’∂ «¬‘Á∂ «Ú⁄Ø∫ ÒØÛ «‹ßÈ∂ ÍÀ√∂ ’º„ ÒÀ∫Á∆ Â∂ ¯∂ «¬‘鱧 ÿ∞º‡ ’∂ Òº’ È≈ˇ ÏßÈ∑ ÒÀ∫Á∆¢ ÿØ Ï≈‘ ‹≈ Á∆ Â∂ «¬‘鱧 √ÒÚ≈ ¡ßÁ ’ ÒÀ ∫ Á∆¢ ÿ ¡≈¿∞ Á∆ Â∂ «¬‘ȱ ß √ÒÚ≈ ”⁄Ø Ï≈‘ ’º„ ÒÀ∫Á∆¢ √ÒÚ≈ ¡ßÁ ‹≈ ’∂ «¬‘ ¿∞‘Á∂ √∆ Á∂ «¬º’ ı≈√ «‘º√∂ È≈Ò ·«‘’Á∆ Â∂ ¿∞‘鱧 ‹◊≈¿∞ Á∆ √∆ Â∂ «¬‘ ◊ºÒ ¯≈«ÂÓ≈ 鱧 ˜«‘ Òº◊Á∆ √∆¢ ¿∞‘ ¯À√Ò≈ ’ ⁄∞º’∆ √∆ «’ ¿∞‘Á∂ √∆ Á≈ «¬‘ «‘º√≈ √∆ È‘∆∫ √◊Ø «¬º’ ÷ß‚ ¬∂¢ «¬º’ ¡«‹‘≈ ÷ß‚ ‹Ø ’Á∂ ‘º√Á∆-Úº√Á∆ ‘Ú∂Ò∆ √∆ Â∂ ¯∂ Ë≈ÛÚ∆ ¡≈¬∂ Â∂ ¬∂√ ‘Ú∂Ò∆ 鱧 Ò∞‡ º ‰Í∞º‡‰ Ó◊Ø ¡º◊ Ò≈ ’∂ ÷ß‚ ω≈ ’∂ Â∞ ◊¬∂¢ ‘∞‰ È≈ Â∂ ¬∂√ ÷ß‚ ’Á∂ ¡≈Í ¡≈Ï≈Á ‘؉≈ ¬∂ Â∂ È≈ ¬∆ «¬‘鱧 ¯≈«ÂÓ≈ ¡≈Ï≈Á ’È≈ ¬∂ ¢ ¬∂ √

◊∞ÊÒ∆ Á∂ ¿∞‘Á∂ √∆ È≈ˇ ·«‘’‰ ÂØ∫ Úº÷ «¬º’ ‘Ø Ú∆ ◊ºÒ √∆¢ «¬‘ √È ¿∞‘ ÍÀ√∂ «‹È∑≈ È≈ˇ «¬‘ Ì∆ ‘Ø ¬ ∆ √∆¢ «¬‘Á∂ ·«‘’‰ È≈ˇ ¯≈«ÂÓ≈ Á≈ «Ë¡≈È «¬È∑≈ ÍÀ«√¡≈ ÚºÒ Â∞ ‹≈ Á≈ √∆ Â∂ ¯∂ ¿∞‘鱧 «¬º’-«¬º’ È؇ ”Â∂ «¬º’-«¬º’ ’‘≈‰∆ «Ò÷∆ Ó«‘√±√ ‘∞ßÁ∆ √∆¢ «¬º’ ¡«‹‘∆ ’‘≈‰∆ ‹Ø ÓÁ È∂ ¡≈͉∆ ‘Ú√ Á∆ ’ÒÓ È±ß ÓÈ∆ Á∆ «√¡≈‘∆ È≈ˇ ‚ØÏ≈ Ò≈ ’∂ ¿∞‘Á∂ «Íß‚∂ Á∂ ’≈ˆ˜ ”Â∂ «Ò÷∆ ‘ØÚ∂ Â∂ ¿∞‘鱧 «¬ßfi Òº◊Á≈ √∆ «‹Ú∂∫ «¬‘ √≈∂ È؇ ÓÈ∆ ω ◊¬∂ È∂ Â∂ «¬‘ ◊∞ÊÒ∆ ¬∂√ ÓÈ∆ È≈ˇ Ì∆ «¬º’ Úº‚∆ √≈∆ ÓÙ’ ω ◊¬∆ ¬∂¢ ÓÈ∆ È≈ˇ «ÒºÏÛ∆ ‘ج∆ Â∂ ⁄Ø∫Á∆, «Íº⁄-«Íº⁄ ’Á∆, ’¬∆ ß◊ Â∂ ’¬∆ ÏØ¡≈ , «Í¡≈ Á∆ «√ı Á≈ ÎÒ ¿∞‘Á∂ Ò¬∆ Â∞ßÓ∂ ÂØ∫ ’ΩÛ≈ √∆¢ «˜ßÁ◊∆ Á≈ Ï∆‹ ȯ Â∂ ’∞«‘Â, «¬È√≈È∆ «˜ßÁ◊∆ Á∂ Ú≈Ë∂ Á≈ ⁄ÙÓ≈ ¿∞‘Á∂ Ò¬∆ Â∂˜≈Ï Á≈ √Ó∞ßÁ¢ Í «¬‘ ◊∞ÊÒ∆ ¿∞‘Á≈ √‘≈≈ Ú∆ √∆¢ ¬∂√ ¿∞‘鱧 ¡≈˜≈Á∆ «ÁºÂ∆ √∆¢ ¿∞‘鱧 ∞Ò‰ ÂØ∫ Ï⁄≈«¬¡≈¢ ¿∞‘鱧 ◊ßÁ Â∂ ◊±ß‘ «Ú⁄Ø∫ ’º«„¡≈¢ ¯≈«ÂÓ≈ Á≈ ‹Á ’Á∂ ÿ «Úº ⁄ ÏÀ«·¡≈ ÏÀ«·¡≈ ‹∆ ‘∞º√ÛÈ≈ ‹≈ ¿∞‘鱧 ⁄Ó’± Â∂ ◊∞¡≈ „‰≈ Á∆¡≈ Ï∞√∆¡≈ Â∂ Âº’∆¡≈ ◊ºÒ≈ ’ØÒØ∫ √≈‘ ’º„‰ Á∆ ÒØÛ ÍÀ‰∆ Â∂ ¿∞‘È∂ √ΩÁ≈ ÒÀ‰ Á∂ Ï‘≈È∂ ¡ºÒ‰ Á∆ Á∞’≈È ”Â∂ ¡≈ ‹≈‰≈¢ ÿØ∫ ¡ºÒ‰ Á∆ Á∞’≈È Âº’ Á≈ ¿∞‘Á≈ «¬‘ √¯ ‘Ó∂Ù≈ «¬º’Ø «‹‘≈ ‘∞ßÁ≈ √∆¢ ¤◊‰ Á∂ „≈Ï∂ ’ØÒØ∫ ¿∞‘È∂ Òßÿ‰≈ Â∂ ¤◊È ¿∞‘鱧 ⁄Ø∆-⁄Ø∆ º’‰≈ Í ‹Á ¯≈«ÂÓ≈ ¿∞‘Á∂ ÚºÒ Á∂÷‰≈ Â∂ ¿∞‘È∂ ÙÓ≈ ’∂ ӱߑ ʺÒ∂ ’ ÒÀ‰≈¢ ¯≈«ÂÓ≈ ¤◊‰ Á≈ «¬‘ √∞Ì≈¡ Á∂÷ ’∂ ’¬∆ Ú≈ √Ø«⁄¡≈ √∆¢ ’Á∂ ¿∞‘鱧 ¿∞‘Á∂ ”Â∂ ‘≈√≈ ¡≈ ‹≈‰≈ Â∂ ’Á∂ ‘À≈È∆ ‘؉∆ ͬ∆ ¡‹∆Ï ÓÁ ‘À¢ ¯≈«ÂÓ≈ 鱧 Â∂ ¡º‹ º’ «‹√ ÓÁ Ú∆ Á∂ « ÷¡≈ √∆ «¬º ’ Ï«ÿ¡≈Û Ú≈ ◊±ß Á∂«÷¡≈ √∆¢ ¤◊‰ ¿∞‘鱧 ’Á∂ Â∂ «¬º ’ ÈÓ-ÈÓ ‹º  Ú≈Ò≈ ı◊ØÙ Òº◊Á≈ √∆ Â∂ ’Á∂ «¬º’ Ò∂Ò≈¢ ’Á∂ ¿∞‘鱧 «¬ßfi Ú∆ Òº◊Á≈ √∆ «‹Ú∂ «¬º’ ˜È≈È∆ Á∂ Ú‹±Á ¿∞µÂ∂ «¬º’ ÓÁ Á∆ ÷ºÒ ÓÛ∑∆ ◊¬∆ ‘ØÚ∂¢ Ó∞ıÂ≈ Ú∆ «¬º’ ÂÓ≈Ù≈ √∆¢ ¯≈«ÂÓ≈

«‹ßÈ∆ Ú≈∆ Ú∆ ¿∞‘Á∂ ’ØÒØ∫ Òßÿ∆ ¿∞‘Á≈ ¿∞‘Ø √∞Ì≈¡ ‘∞ßÁ≈ √∆¢ ¯≈«ÂÓ≈ 鱧 Á∂÷ ’∂ ¿∞‘Á∂ ÚºÒ «Íº· ’ ÒÀ∫Á≈¢ ‹∂ ¯≈«ÂÓ≈ ¿∞‘鱧 √Ò≈Ó ’È≈ Â∂ ¿∞‘Á∂ √Ò≈Ó Á≈ «¬ßfi ‹Ú≈Ï Á∂‰≈ «‹Ú∂∫ «’ ‹Ú≈Ï È‘∆∫ Á∂ «‘≈ √◊Ø∫ √’≈ ÚºÒ∫Ø Í≈¬∆ «⁄º·∆ Á∂ «‘≈ ‘ØÚ¢∂ «Í¡≈ Á≈ Ȫ «Ù’≈¢ ¡º÷≈ «Úº⁄ ¡ºÒ∑≈ Ú≈√Â∂ Á∆ ȯ¢ ¯≈«ÂÓ≈ ¿∞‘Á≈ «¬‘ √∞Ì≈¡ 鱧 Á∂÷ ’∂ ’¬∆ Ú≈ √Ø«⁄¡≈ √∆ «’ ’∆ ’ج∆ «¬È√≈È «Ïˇ≈ Ú‹∑≈ «’√∂ Á≈ Á∞ÙÓÈ ‘Ø √’Á≈ ¬∂? ¿∞‘È∂ Â∂ Ó∞ıÂ≈ Á≈ ’∞fi º È‘∆∫ √∆ «Ú◊≈«Û¡≈¢ ¿∞‘Á≈ «√¯ ¬∂È≈ ’√± √∆ «’ ¿∞‘ ¡ºÒ‰ Á∆ ÌÀ‰ ω∆ ‘ج∆ √∆ È≈ˇ ¿∞‘Á∆ «’≈¬∂Á≈ √∆¢ È≈ ¿∞‘ ¡ºÒ‰ Á∂ ’≈ØÏ≈ «Úº⁄ ¿∞‘Á∆ Ì≈¬∆Ú≈Ò √∆ Â∂ È≈ ¬∆ ¿∞‘ Ó∞ıÂ≈ ’ØÒØ∫ ¿∞Ë≈ ÒÀ ’∂ ¿∞‘Á∂ ÍÀ√∂ Ó≈ ◊¬∆ √∆¢ Ó∞ıÂ≈ Á∆ √± «Úº⁄ ¿∞‘È∂ ÓÁ Á≈ «¬º’ ‘Ø ±Í Á∂«÷¡≈ √∆¢ ȯ È∂ «¬º’ ÓÁ «Ú⁄Ø∫ ÓÁ 鱧 Ó≈ «ÁºÂ≈ √∆ Â∂ ¿∞‘鱧 ¡Ω «Á√‰Ø∫ ÏßÁ ‘Ø ◊¬∆ √∆¢ Ï∞ÒÏ∞Ò ¯√Ò∆ χ∂≈ √∆¢ ¿∞‘Á∂ Òº◊∂ ÏßÈ∑∂ ‡≈«¬Ó √È¢ ¿∞‘ «¬º’ ı≈√ ‡≈«¬Ó”Â∂ ¡≈ ’∂ ¡≈͉≈ ÊÛ∑ ≈ √‹≈¿∞ ∫ Á≈ Â∂ «¯ Â∞  ‹≈ Á≈¢ ¯≈«ÂÓ≈ 鱧 ¿∞‘Á∆ ‹≈⁄ ¡≈ ◊¬∆ √∆¢ ¿∞‘鱧 ’¬∆ Ú≈ Ï∞ÒÏ∞Ò Ú≈‘-Ú≈‘ Á≈ ¯’∆ Òº◊Á≈ √∆¢ «‹Ú∂∫ ‘ ¯’∆ Á≈ Ì∆÷ Óß◊‰ Á≈ ¡≈͉≈

Â∆’≈ ‘∞Á ß ≈ ¬∂, ’ج∆ ◊≈¿∞∫Á≈ ¬∂, ’ج∆ Á∞¡≈Ú≈ «ÁßÁ≈ ¬∂ ’ج∆ Á±«‹¡≈ Á≈ Â√ Â∂ «‘Ó ‹◊≈¿∞∫Á≈ ¬∂ Â∂ ÍÀ√≈, Ë∂Ò≈, ¡≈‡≈, Á≈‰≈ ؇∆ Óß◊Á≈ ¬∂¢ «¬√∂ Â≈ Ï∞ÒÏ∞Ò ˆ˜Ò≈ √∞‰≈ ’∂ Ú≈‘-Ú≈‘ Óß◊Á≈ √∆¢ ’¬∆ Ú≈ ¯≈«ÂÓ≈ 鱧 Ï∞ÒÏ∞Ò ¡≈͉∂ Ú◊≈ Òº◊Á≈ √∆¢ ¿∞‘ ¡≈͉∂ √∆ ≈‘∆∫ ÓÁ≈ 鱧 √∞¡≈Á «ÁßÁ∆ Â∂ ı∞Ù ’Á∆ √∆ Â∂ Ï∞ÒÏ∞Ò ¡≈͉∆¡≈ ˆ˜Ò≈ ◊≈ ’∂ ÒØ’≈ 鱧 √∞¡≈Á «ÁßÁ≈ Â∂ ı∞Ù ’Á≈ √∆¢ ¯≈«ÂÓ≈ Ï∞ÒÏ∞Ò Á∂ Ó√Ò∂ Á≈ ‘ºÒ ’º„ «Ò¡≈ √∆¢ ‹∂ «’Ë∂ ¿∞‘ Ï∞ÒÏ∞Ò Á∂ „≈¬∂ ⁄Û∑ ‹≈ Á∆ √∆ Â∂ ¿∞‘Á∂ ’ØÒ∫Ø ¡º÷ Ï⁄≈ ’∂ Ⱥ√‰ Á≈ ’ج∆ Ï‘≈È≈ ω≈ ’∂ ‹≈È ¤∞Û≈¿∞‰ Á∆ Ê≈ ¿∞‘Á∂ ’Øˇ ¡≈≈Ó È≈ˇ Ï«‘ ‹≈ Á∆ √∆ Â∂ ˆ˜Ò≈ √∞‰ ’∂ Ú≈‘Ú≈‘ ’∆ ‹≈ Á∆ √∆¢ Ì≈Ú∂∫ ¿∞‘鱧 «’√∂ «Ù¡ Á∆ √Ófi Òº◊∂ ‹≈ È≈ Òº◊∂ ¿∞‘ Ú≈‘-Ú≈‘ ’∆ ‹≈ Á∆ √∆¢ ¡ºÒ‰ Á∆ Á∞’≈È ¿∞‘Á≈ Á±‹≈ ÿ √∆¢ ¡ºÒ‰ Ò◊Ì◊ ¡≈͉∂ √≈∂ ◊≈‘’≈ 鱧 Áº√ «ÁºÂ≈ √∆ «’ ¯≈«ÂÓ≈ ¿∞‘Á∆ ӱߑ ÏØÒ∆ ÌÀ‰ Â∂ «’≈¬∂Á≈ ¬∂¢ ¬∂√ Í≈Ø∫ È≈ Â∂ ¯≈«ÂÓ≈ 鱧 ¿∞‘Á∆ Á∞’≈È ”Â∂ «Ïˇ≈ Ó’√Á ÏÀ·‰≈ ¡‹∆Ï Òº◊Á≈ √∆ Â∂ È≈ ¬∆ ¡ºÒ‰ Á∂ ◊≈‘’≈ ȱߢ ¡ºÒ‰ 鱧 ÌÒ≈ ’∆ «¬Â≈˜ ‘Ø √’Á≈ √∆¢ ¿∞‘鱧 Â∂ ¿∞‘Á∆¡≈ ◊ºÒ≈ √∞‰ ’∂ ‘º√‰ Ú≈Ò≈ «¬º’ ÏßÁ≈ Ó∞¯Â Òº«Ì¡≈ ‘∞ßÁ≈ √∆¢

B-‹∆ ÿ؇≈Ò≈ : √∆.Ï∆.¡≈¬∆ ÚæÒØ∫ ≈‚∆¡ª ’ØÒØ∫ Íπ椫◊æ¤ ÈÚ∆∫ «ÁæÒ∆-Ï‘π⁄«⁄ B-‹∆ √ÍÀ’‡zÓ ÿ؇≈Ò∂ Ó≈ÓÒ∂ Á∂ √ÏßË «Ú⁄ √∆.Ï∆.¡≈¬∆. È∂ ¡æ‹ ’≈ÍØ∂‡ √Ò≈‘’≈ È∆≈ ≈‚∆¡≈ ÂØ∫ Íπ椫◊æ¤ ’∆Â∆Õ ‹≈‰’≈∆ ¡Èπ√≈ √∆.Ï∆.¡≈¬∆. Á∆ ‡∆Ó ¡æ‹ √Ú∂∂ Ò◊Í◊ I:C@ Ú‹∂ ≈‚∆¡≈ Á∂ ¤ÂÍπ √«Ê ÿ Í‘πß⁄∆, «‹Ê∂ Ò◊Í◊ B ÿ߇∂ È∆≈ ÂØ∫ Íπ椫◊æ¤ ’∆Â∆ ◊¬∆Õ «¬√ ÂØ∫ Í«‘Òª √∆.Ï∆.¡≈¬∆. È∂ √πÍ∆Ó ’Ø‡ «Ú⁄ ÁÒ∆Ò «Áß«Á¡ª ¡≈«÷¡≈ √∆ «’ B-‹∆ ÿ؇≈Ò∂ «Ú⁄ È∆≈ ≈‚∆¡≈ Á∆ ̱«Ó’≈ Á∆ Ú∆ ‹ª⁄ ’∆Â∆ ‹≈‰∆ ⁄≈‘∆Á∆ ˛Õ √∆.Ï∆.¡≈¬∆ È∂ «’‘≈ √∆ «’ «¬√ Ó≈ÓÒ∂ «Ú⁄ Ì≈∆ ◊ÛÏÛ∆¡ª ‘ج∆¡ª ‘È, «‹√ Á∂ ÓæÁ∂Ș ≈‚∆¡≈ ÂØ ∫ Íπ æ ¤ «◊æ ¤ ˜±  ∆ ˛Õ «˜’ÔØ ◊ ˛ «’ È∆≈ ≈‚∆¡≈ Úæ Ò Ø ∫ ’¬∆ ¿πÁÔØ◊ÍÂ∆¡ª, ≈‹È∆«Â’ ¡≈◊±¡ª Â∂ ÍæÂ’≈ª √Ó∂ Úæ÷-Úæ÷ ÍzÌ≈ÚÙ≈Ò∆ «Ú¡’Â∆¡ª È≈Ò ‡ÀÒ∆ÎØÈ ¿πÂ∂ ‘ج∆ ◊æÒÏ≈ ‡∂Í ’∆Â∂ ‹≈‰ ÂØ∫ Ï≈¡Á «¬‘ Ó≈ÓÒ≈ ⁄⁄≈ «Ú⁄ ¡≈«¬¡≈ √∆Õ «¬√ ÂØ∫ Í«‘Òª √∆.Ï∆.¡≈¬∆ Á∆ ‡∆Ó È∂ AE Á√ßÏ 鱧 È∆≈ ≈‚∆¡≈ Á∂ «ÁºÒ∆ «Ú⁄ Ï≈≈÷øÌ≈ Ø‚ √«Ê ÁÎÂ ÚÀÙÈÚ∆ ’«Ó¿»È∆’∂ÙȘ Â∂ ¿π√ Á∂ Áº÷‰ «ÁºÒ∆ √«Ê Î≈Ó ‘≈¿»√ ¿πÂ∂ ¤≈Í∂Ó≈∆ ’∆Â∆ √∆Õ


3

AJIT WEEKL Y WEEKLY

TOR ONT O SECTION-A, ISSUE # 897 ORONT ONTO

23 to 29 Dec., 2010

Íß‹≈Ï Í∞«Ò√ : ÏØÒÏ≈‰∆ √∞Ë∆; ¡’√ ‘Ø √∞Ë≈È Á∆ ÒØÛ

Ó∞√’∞≈˙, Â∞√∆∫ ’ÀÓ∂ ”Â∂ ‘Ø √’Á∂ ‘Ø! ÒØ’ ’«‘ßÁ∂ ‘È «’ Â∞√∆∫ ‹Ø Ú∆ ‹ÈÂ’ ÂΩ ”Â∂ ’«‘ßÁ∂ ‘Ø ¿∞√ Ï≈∂ √Ú≈Ë≈È ‘Ø «’¿∞∫«’ “Úº‚≈ Ì≈¬∆” Á∂÷ «‘≈ ‘Ø √’ÁÀ¢ «¬√ Ò¬∆ √≈È±ß Â’È≈ÒØ‹∆, ¡≈͉∂ ÓØÏ≈«¬Ò ¯ØÈ «Úº⁄ Òº◊∂ ’ÀÓ«¡ª Â∂ ¿∞È∑ª Á‹Èª √√Â∂, Í ¡«Â-¡≈Ë∞«È’, ¡Ω‚∆˙-«ÚÔ∞¡Ò ¿∞Í’Ȫ Ò¬∆ Ù∞’◊∞˜≈ ‘؉≈ ÍÚ∂◊≈ «‹‘Û∂ ¡º‹ ’ºÒ∑ Ó≈«’‡ «Úº⁄ ¿∞ÍÒÏË ‘È Â∂ «‹È∑ª ˜∆¬∂ ¡√∆∫ «’√∂ Á∂ Ú∆ «Èº‹∆ ‹∆ÚÈ «Úº⁄ «’√∂ Ú∂Ò∂ Ú∆ ÿ∞√ÍÀ· ’ √’Á∂ ‘ª¢ Â∞‘≈‚∆¡ª «Èº‹∆ ’Ó˜Ø∆¡ª ’Á∂ Ú∆ «’≈‚ ’∆Â∆¡ª ‹≈ √’Á∆¡ª ‘È, Â∞‘≈‚∆¡ª ¯ØÈ ’≈Òª Á∆ ’Á∂ Ú∆ ‡À«Íß◊ ‘Ø √’Á∆ ‘À ¡Â∂ Â∞‘≈‚∆ ‹≈‰’≈∆ «ÏÈ≈ «’√∂ Ú∆ Ú∂Ò∂ Â∞‘≈‚∆¡ª Â√Ú∆ª ‹ª Ú∆‚∆˙ ’«ÒÍ√ «Â¡≈ ’∆Â∂ ‹≈ √’Á∂ ‘È¢ ’∆ ¡≈͉∆ «Èº‹Â≈ Á∂ «¬√ ÿØ ‘‰È Ï≈Ï Â∞√∆∫ ’∞fi ’ √’Á∂ ‘Ø? Í«‘Ò∂ ˜Ó≈È∂ «Úº⁄ «’‘≈ ‹ªÁ≈ √∆ «’ ¡≈ÁÓ∆ Á≈ ÿ ¿∞√ Á≈ «’Ò∑≈ ‘∞ßÁ≈ ‘À, Í ¡º‹’Ò∑ ¡«‹‘≈ ’∞fi È‘∆∫¢ «¬√ «’Ò∑ ∂ ȱ ß Ì∂ Á «Áº  ≈ «◊¡À ¢ ¡º‹’Ò∑ ¡√∆∫ ÒØ’ª Á∆¡ª «Èº‹∆ ’‘≈‰∆¡ª Á∆¡ª ‡∂ͪ √∞‰È ¿∞Íß ¿∞È∑ª 鱧 √˜≈ «ÓÒ«Á¡ª Á∂÷ ’∂ «ÏÒ’∞Ò Ú∆ ‘À≈È È‘∆∫ ‘∞ßÁ∂¢ ‹ÁØ∫ ÓÙ‘± ͺÂ’≈ Â∂ ’≈ÒÓÈÚ∆√ Ú∆ √ßÿÚ∆ È∂ «¬º’ ÒΩÏ∆«¬√‡ È≈Ò ¯ØÈ ”Â∂ ◊ºÒÏ≈ ’∆Â∆ ‘؉∆ ‘À ª ¿∞√ È∂ √Ø«⁄¡≈ ‘؉À «’ ¿∞√ 鱧 ¡≈͉∆ «Èº‹∆ ◊º Ò Ï≈ ◊∞ Í Â º ÷ ∂ ‹≈‰ Á≈ ÒØ’ÂßÂ∆ ¡«Ë’≈ ‘≈«√Ò ‘À¢ Í ¡¯√Ø√ Á∆ ◊ºÒ ‘À «’ ¿∞√ 鱧 «¬‘ ¡«Ë’≈ «’√∂ È≈ «ÁºÂ≈ Â∂ ¿∞√ Á∆ √≈∆ ˆºÒÏ≈ ◊∞Í ÂΩ ”Â∂ «’≈‚ ’ Ò¬∆ ◊¬∆ Â∂ Ó∞Û ‹ÈÂ’ ’ «ÁºÂ∆ ◊¬∆¢ ÓÀ∫ Â∂ Â∞√∆∫ È‘∆∫ ⁄≈‘∞Á ß ∂ «’ ’ج∆ √≈‚∆ ‹≈‰’≈∆ Á∂ «ÏÈ≈ √≈‚∆ «’√Ó Á∆ «’≈«‚ß◊ ’∂¢ «¬‘ «¬º’ ÌÀ¡Ì∆ ’È Ú≈Ò∆ ’ÒÍÈ≈ ‘À¢ Â∞√∆∫ «’√∂ ‘Ø‡Ò ±Ó «Úº⁄ ‘Ø Â∂ ’ج∆ ¤∞«Í¡≈ ’ÀÓ≈ Â∞‘≈‚∆¡ª Â√Ú∆ª ¿∞Â≈ «‘≈ ‘Ø √’ÁÀ¢ Â∞√∆∫ «’√∂ ÁØ√ È≈Ò «‘ßÁ∂ ‘Ø √’Á∂ ‘Ø Â∂ ¿∞‘ Â∞‘≈‚∂ √∞º«Â¡ª ‘Ø«¬¡ª 鱧 ◊∞Í ±Í «Úº⁄ ‡∂Í ’ «‘≈ ‘Ø √’ÁÀ Â∂ «¬‘ «ÏÒ’∞Ò Ú∆ ’ج∆ Ó˜≈’ È‘∆∫¢

ÈΩ‹Ú≈È ÒÛ’∆¡ª Á∆¡ª Ó∞ß«‚¡ª ÚºÒØ∫ ◊∞Í ±Í «Úº⁄ ¡ÀÓ.¡À√.¡À√. ω≈¬∂ ‹≈‰ Á∆¡ª ’‘≈‰∆¡ª ¡º‹ ¡≈Ó «‹‘∆ ◊ºÒ ωÁ∆¡ª ‹≈ ‘∆¡ª ‘È¢ Â∂ «¯ ¯Ø‡Ù Ø Í Ω Ú◊∆ √Ω¯‡Ú∂¡ È≈Ò «’√∂ Ú∆ fi±· 鱧 √º⁄ ω≈¿∞‰≈ «ÏÒ’∞Ò Ú∆ ¡Ω÷≈ È‘∆∫¢ Â∂ «’√∂ ¡≈Ó «‹‘∆ √«ÊÂ∆ «Úº⁄ Ú∆, √≈‚∆ Ó˜∆ Á∂ «ÏÈ≈ ’∆Â∆ ◊¬∆ «’≈«‚ß◊ √ÏßË∆ √≈‚∆ ’ج∆ È≈ ’ج∆ √∞‰Ú≈¬∆ ª ‘؉∆ ‘∆ ⁄≈‘∆Á∆ ‘À¢ ⁄ºÒØ Óß«È¡≈ «’ ‘Ú≈¬∆ ¡º « ‚¡ª ‹ª ‘Ø  √ßÚ∂ÁÈÙ∆Ò √Ê≈Ȫ 鱧 Ïı«Ù¡≈ ‹≈ √’Á≈ ‘À, Í ¡º‹ ª √≈‚≈ ’∞fi Ú∆ «Èº‹∆ È‘∆∫ «‘≈¢ «¬º’ ¡Ω «’√∂ «Èº‹∆ Í≈‡∆ «Úº⁄ ‹ªÁ∆ ‘À Â∂ ‹ÁØ∫ ¿∞‘ ¡≈͉∆ «‚È ÍÒ∂‡ º÷ ‘∆ ‘∞ßÁ∆ ‘À ª ¿∞√ Á≈ Ú∆‚∆˙ ω≈ «Ò¡≈ ‹ªÁÀ¢ ¿∞√ È±ß Âª ÍÂ≈ Ú∆ È‘∆∫ «’ ’ج∆ ’ÀÓ≈ ¿∞√ Á∆¡ª Â√Ú∆ª ¿∞Â≈ «‘À¢ ¿∞‘ ‹ÁØ∫ ⁄∞Í⁄Í∆Â∂, ÒØ’ª ÂØ∫ ¡º÷ Ï⁄≈ ’∂, ’Ó∂ «Úº⁄ Ò‡’ ‘∂ «’√∂ ÍÁ∂ È≈Ò ¡≈͉∂ ‘ºÊ ͱßfi ‘∆ ‘∞ßÁ∆ ‘À ª ¿∞√ Á∆ «¯ÒÓ Ï‰≈ Ò¬∆ ‹ªÁ∆ ‘À¢ ¿∞√ 鱧 ÍÂ≈ Ú∆ È‘∆∫ «’ ¿∞√ Á∆ «¬‘ ‘’ ’ÀÓ∂ «Úº⁄ ’ÀÁ ‘Ø ‘∆ ‘À¢ Ï≈¡Á «Úº ⁄ , «¬‘ «¯ÒÓ ÓΩ ‹ ± Á Ó«‘Ó≈Ȫ 鱧 «Á÷≈ «ÁºÂ∆ ‹ªÁ∆ ‘À¢ ¿∞‘ Ú∆ ¿∞È∑ª Ó«‘Ó≈Ȫ Á≈ ‘∆ «‘º√≈ ‘∞ßÁ∆ ‘À¢ ‹ÁØ∫ ¡⁄≈È’ «¬‘ «¯ÒÓ ‹ÈÂ’ ÂΩ ”Â∂ «Á÷≈¬∆ ‹ªÁ∆ ‘À ª ¿∞‘ Ï∂‘Á º Ù«ÓßÁ≈ Ó«‘√±√ ’Á∆ ‘ج∆ ¯ΩÈ ¿∞√ Í≈‡∆ «Úº⁄∫Ø ’±⁄ ’È «Úº⁄ ‘∆ ÌÒ≈¬∆ √ÓfiÁ∆ ‘À¢ «¬º’ ¡Ω ‡∆Ú∆ ”Â∂ ¡≈͉∂ ÿ «Úº⁄ ÏÀ·∆ «’√∂ «’z’‡ ÓÀ⁄ Á∆ Ò≈¬∆Ú ’Ú∂‹ Á∂÷ ‘∆ ‘À «’ ¡⁄≈È’ ¿∞‘ ¡≈͉∆ ‡∆Ú∆ √’z∆È ”Â∂ ¡≈͉∂ ÍÂ∆ 鱧 ÁÙ’ª Á«Ó¡≈È «’√∂ Í≈¬∆ ¡Ω È≈Ò Á∂÷Á∆ ‘À¢ ¿∞√ Á≈ ÍÂ∆ ª ÿØ∫ «¬‘ ’«‘ «’ «◊¡≈ √∆ «’ ¡º‹ ¿∞√ Á∆ «’√∂ ı≈√ ’Ò≈«¬ß‡ È≈Ò «¬º’ ¡«‘Ó Ó∆«‡ß◊ ‘À Â∂ «¬√ ’≈È ¿∞‘ ’∞fi Á∂ È≈Ò ÿ ÍÂ∂◊≈¢ ‘Ø √’ÁÀ «’ «¬‘ ¿∞‘∆ ı≈√ ◊≈‘’ ‘ØÚ∂, Í ÿ ¡≈¿∞‰ ”Â∂ ¿∞√ Á∆ «‹‘Û∆ ı≈ÂÁ≈∆ ‘؉ Ú≈Ò∆ ‘À ¿∞√ Ï≈∂ «¬º’ Ú≈ ˜± √Ø«⁄˙! «¬º’ ÓÙ‘± «√ÒÀÏ«‡∆ «’√∂ Ú∆‚∆˙ ’ÀÓ∂ Ú≈Ò∂ 鱧 «¬√ Ò¬∆ Ó≈ ’„Á≈ ‘À «’¿∞∫«’ ¿∞‘ «¬º’ ¯ß’ÙÈ ÁΩ≈È Ï≈-Ï≈ ¿∞√

Á∂ «√ ”Â∂ Ò≈¬∆‡ª Ó≈ ’∂ ¿∞√ 鱧 «√ÁÁ Á∂ «‘≈ √∆¢ «¬È∑ª «ÂßÈ∂ ÿ‡È≈Úª «Úº⁄ «‹√ Á∆ «’≈«‚ß◊ ‘Ø ‘∆ √∆ ¿∞√ 鱧 «¬√ Ï≈∂ ÍÂ≈ Ú∆ È‘∆∫ √∆¢ ¡√∆∫ ’Á∂ È≈ ’Á∂ ¡«‹‘∆ ’ج∆ «¯ÒÓ ˜± Á∂÷∆ ‘ØÚ∂◊∆ «‹√ «Úº⁄ ’ج∆ √ÀÒ≈È∆ ˆÒÂ∆ È≈Ò «’√∂ ’ÂÒ Á∆ ÿ‡È≈ Á∆ «¯ÒÓ Ï‰≈ ÒÀ∫Á≈ ‘À¢ ’ÂÒ ÂØ∫ Ï≈¡Á ¿∞‘ ’≈ÂÒ «¬√ ‡∂Í È±ß ‘≈«√Ò ’È Á∆ Ìͱ ’Ø«ÙÙ ’Á≈ ‘À¢ ⁄ºÒØ ‘Ø √’Á≈ ‘À «’ √≈‚∂ «Úº ⁄ Ø ∫ √≈«¡ª ȱ ß «’√∂ ¡«‹‘∂ «Ì¡≈È’ ‹∞Ï∂ È≈Ò ÁØ-⁄≈ ‘؉ Á≈ ÓΩ’≈ È‘∆∫ «Ó«Ò¡≈ ‘ØÚ∂◊≈, Í ¡º‹ ’Ò∑ ¡≈͉∆ ‘ ‘’ Ï≈∂ √≈ÚË≈È «‘‰ Á∆ ÒØÛ √≈鱧 Ï∂⁄ÀÈ ˜± ’ ‹ªÁ∆ ‘ØÚ∂◊∆¢ ¡º‹ ’Ò∑ ª ‹∂ Â∞ √ ∆∫ ¡≈͉∂ ÏÀ µ ‚± Ó Á∆ Íz≈«¬Ú∂√∆ «Úº⁄ ¡≈͉∂ Ú≈Ò Ú∆ ÷ØÒ∑Ø Âª ‘Ø √’ÁÀ «’ ¿∞√ Á∆ Â√Ú∆ ¯∂√Ï∞º’ ”Â∂ Í∂√‡ ’ «ÁºÂ∆ ‹≈Ú∂¢ Ï∂⁄ÀÈ∆ ª «¬√ Ó√Ò∂ Á≈ ’∂ÚÒ «¬º’ Í«‘Ò± ‘∆ ‘À, ¡«‹‘∂ ÓΩ«’¡ª Á∆ Ú∆‚∆˙ «’≈«‚ß◊ ’È Ò¬∆ Ì≈Û∂ ”Â∂ º÷∆¡ª ◊¬∆¡ª ‡∆Óª √≈‚∂ «¬È∑ª √≈∂ ¡«Ë’≈ª Á≈ ‘‰È ’È Ò¬∆ «Â¡≈-Ï-«Â¡≈ ÏÀ·∆¡ª ‘È¢ «¬ßfi «‹Ú∂∫ √≈‚≈ ÏÀµ‚±Ó ’ج∆ ’ßÍÈ∆ Ï≈ˆ ‘ØÚ∂¢ «’√∂ Ú∆ «Èº‹∆ ¯ß’ÙÈ «Úº⁄ ‹≈˙ Â∂ ¡«‹‘∂ ÒØ’ ¡≈͉∂ ı∞¯∆¡≈ ’ÀÓ∂ Â∂ ’∂ÏÒª ÒÀ ’∂ «Â¡≈ ÏÀ · ∂ «ÓÒ‰◊∂ ¢ Ó∆‚∆¡≈ Á∆ ӒϱÒ∆¡Â Â∂ «’√∂ ◊∞Í √≈«˜Ù ’≈È √≈‚∂ «Úº⁄Ø∫ √≈«¡ª 鱧 ¡«‹‘∆ Í∂Ù≈È∆ ⁄∞ºÍ⁄≈Í fiºÒ‰∆ ÍÀ ‘∆ ‘À¢ «’¿∞∫«’ ¿∞Ȫ∑ ’ØÒ ’ÀÓ≈ ‘À, «¬√ Ò¬∆ ¿∞‘ √≈‚∂ √≈«¡ª «Úº⁄Ø∫ √Ï¿∞µ⁄ ‘Ø ◊¬∂? ’ج∆ ¿∞È∑ª 鱧 Ø’ ’∂ «¬‘ È‘∆∫ Í∞º¤ √’Á≈ «’ ’∆ Í≈‡∆ «Úº⁄ ¡≈¬∂ ’∞fi Ó«‘Ó≈È ¡«‹‘∆ «’≈«‚ß◊ Ï≈∂ Ï∞≈ È‘∆∫ ÓÈ≈ √’Á∂ ‹ª ¿∞Ȫ∑ ÂØ∫ ¿∞Ȫ∑ Á∆ ˜≈Óß Á ∆ ÒÀ ‰ ≈ «¬º ’ ⁄ß ◊ ∆ «‘˜∆Ï Á∆ «Ó√≈Ò È‘∆∫ ‘ØÚ∂◊∆? Í ¡º‹ Á∂ ˜Ó≈È∂ «Úº⁄ ‹ÈÂ’ ‘º’ª Â∂ «Èº‹Â≈ Á∆¡ª «¬‘ √Ì ◊ºÒª Ì∞ºÒ ‹≈˙¢ ¡º‹ ª «’√∂ Ú∆ ‹ÈÂ’ «¬’º· Ò¬∆ ¿∞√ «Úº⁄ ÙÓ±Ò∆¡Â Á≈ «¬º’ Í≈√ ‘≈«√Ò ’È Ó≈Â È≈Ò ‘∆ Â∞‘≈鱧 «¬‘ ‘º’ «ÓÒ ‹ªÁÀ «’ Â∞ √ ∆∫ «’√∂ Á∆¡ª Ú∆ ÷ª«Á¡ª-

Í∆∫«Á¡ª, ‘ºÒ≈-◊∞ºÒ≈ Ó⁄≈¿∞∫«Á¡ª, ⁄∆ıÁ∂-«⁄Ò≈¿∞∫«Á¡ª, Ⱥ⁄«Á¡ª‡ºÍ«Á¡ª Á∆¡ª Â√Ú∆ª Â∂ Ú∆‚∆˙ ¿∞Â≈ Ò˙ Â∂ «¯ «ÏÈ≈ ¿∞È∑ª 鱧 ’ج∆ Ω«¬Ò‡∆ «Áº«Â¡ª ¿∞Ȫ∑ 鱧 ÈÙ ’ «Á˙¢ ’∆ «’‘≈, ¡«‹‘≈ È≈Ó∞Ó ß «’È ‘À? «¬º’ Ú≈ ÁØÏ≈≈ √Ø⁄¢Ø «¬‘ «¬º’ ’∞ÁÂ∆ «È˜≈Ó ‘À «’ ‹∂’ ’ج∆ Ú∆ Â∞‘≈‚∆ «Èº‹∆ «˜ßÁ◊∆ Á∂ Í«‘Ò±¡ª 鱧 «¬√ Â∑ª ‹ÈÂ’ ’Á≈ ‘À ª Â∞‘≈‚∆ Ú∆ «¬√ «Úº⁄ ’ج∆ √∞‰Ú≈¬∆ ‘؉∆ ⁄≈‘∆Á∆ ‘À¢ ¡«‹‘≈ ’È Ú≈«Ò¡ª «ıÒ≈¯ ’ج∆ ’≈ȱßÈ∆ ’≈Ú≈¬∆ ’È Á≈ Â∞‘≈鱧 Ú∆ ‘º’ ‘؉≈ ⁄≈‘∆Á≈ ‘À¢ ı≈√’, ‹∂’ Â∞ ‘ ≈‚∆¡ª «Èº ‹ ∆ ‹∆ÚȪ Á∆ Â√Ú∆ª 鱧 «¬√ Â∑ª ‹ÈÂ’ ’∆Â∂ ‹≈‰ È≈Ò Â∞‘≈È±ß Â’Ò∆¯, Í∆Û≈ ‹ª ·∂√ Í‘∞ß⁄Á∆ ‘ØÚ∂¢ ¡º‹ Á∂ ˜Ó≈È∂ «Úº⁄ ª «¬‘ Ú∆ ‘Ø √’Á≈ ‘À «’ Â∞√∆∫ ’ج∆ «’z’‡ ÓÀ⁄ Á∂÷«Á¡ª ¡≈͉∂ Ⱥ’ «Úº⁄ ¿∞∫◊Ò Ó≈È Á≈ «¬º’ √∞Ì≈Ú’ ’≈‹ ’ ‘∂ ‘ØÚØ Â∂ ¿∞√ Á∂ √∆È √Ó∞º⁄∂ «ÚÙÚ «Úº⁄ ÈÙ ‘Ø ‹≈‰¢ ·∆’ ‘À «’ ¡«‹‘∆¡ª Â√Ú∆ª È≈Ò «’√∂ Á≈ ’ج∆ È∞’√≈È È‘∆∫ ‘؉ Ú≈Ò≈, Í ˜≈ √Ø⁄Ø «’ ¿∞√ √± «Úº⁄ ’∆ ‘ØÚ◊ ∂ ≈ «’ Â∞√∆∫ «’√∂ Ó∞Ò’ Á∂ √Ï≈‘ ‹ª «’√∂ ¡Á≈∂ Á∂ √∆.¬∆.˙. ‘ØÚØ Â∂ ÒØ’ Â∞‘≈È±ß Í«‘⁄≈‰ ÒÀ‰? «¬‘ ª «’√∂ ‚∆Ò Á≈ «‘º√≈ È‘∆∫ √∆¢ «’√∂ È∂ Â∞‘≈鱧 «¬‘ È‘∆∫ ͺ∞«¤¡≈ «’ «¬√ Â∑ª Ⱥ’ «Úº⁄ ¿∞∫◊Ò Í≈¿∞‰ Á∆¡ª Â∞ ‘ ≈‚∆¡ª Â√Ú∆ª ‹ÈÂ’ ’∆Â∆¡ª ‹≈‰ «’ È≈¢ «¬‘ ·∆’ ‘À «’ ‘≈Ò∂ º’ ¡«‹‘∂ ’∂√ª «Úº⁄ «’√∂ È∂ Ú∆ ’ج∆ ’≈È±È ß ∆ Á≈¡Ú∂ È‘∆∫ ·Ø’∂, Í √Ø⁄Ø «’ ‹∂ ¡«‹‘≈ ‘Ø ‹≈Ú∂ ª Ó∞ºÁ¬∆¡ª Á∂ ‘º’ «Úº⁄ ¯À√Ò∂ ¡≈¿∞‰ Á∂ «’ßÈ∂ «¬Ó’≈È ‘È? Ù≈«¬Á ‘∞‰ ¿∞‘ Ú∂Ò≈ ¡≈ ⁄∞º’≈ ‘À ‹ÁØ∫ ‘ «Èº‹∆ ‹ª ‹ÈÂ’ Á≈¡ÚÂÈ≈Ó∂ ¿∞Í «¬‘ ⁄∂Â≈ÚÈ∆ «Ò÷∆ ‹≈Ú∂ «’ “‘ Ó«‘Ó≈È È±ß «¬‘ √±«⁄ ’∆Â≈ ‹ªÁ≈ ‘À «¬√ ÓΩ’∂ ¿∞È∑ª Á∆ «’√∂ Ú∆ ‘’ Á∆ «’≈«‚ß◊ ’∆Â∆ ‹≈ √’Á∆ ‘À Â∂ ¿∞√ 鱧 Ó∞Û ÈÙ Ú∆ ’∆Â≈ ‹≈ √’Á≈ ‘À¢” Ù≈«¬Á «¬‘ √‘∆ «ÁÙ≈ «Úº⁄ «¬º’ √‘∆ ’ÁÓ ‘ØÚ∂! ****

‹ÁØ∫ ’Á∂ Ú∆ Íß‹≈Ï Í∞«Ò√ Ï≈∂ ’∞ºfi «Ò÷Á≈ ‘ª ª ¡’√ ‘∆ ¿∞√Á∂ «ıÒ≈¯ ‘∆ «Ò«÷¡≈ ‹ªÁ≈ ‘À¢ «¬√Á≈ ÍzÓ∞º÷ ’≈È «¬‘ ‘∂ «’ ÒØ’ª «Ú⁄ Í∞ « Ò√ Ï≈∂ «‹‘Û≈ Íz Ì ≈Ú Ï«‰¡≈ ‘Ø«¬¡≈ ‘À ¿∞‘ Ȫ‘ ͺ÷∆ ‘∆ ‘À, Í «Í¤Ò∂ «ÁÈ∆∫ ‹ÁØ∫ ÓÀ∫ ¡ıÏ≈ «Ú⁄ ıÏ ÍÛ∑∆ «’ «¬º’ Í∞«Ò√ Ú≈Ò∂ È∂ «’√∂ «Ú¡’Â∆ Á≈ ◊∞ ¡ ≈«⁄¡≈ ‘Ø«¬¡≈ χ±¡≈ Ú≈Í√ ’∆Â≈ ª ÓÀ鱧 ¡Ó∆’≈ ÂØ∫ ¡≈¬∂ ¿∞√ «ÓºÂ Á∆ ◊ºÒ ”Â∂ Ú∆ ’∞ºfi «¬ÂÏ≈ ‘؉ Òº◊≈ «’ Íß‹≈Ï Í∞«Ò√ «Ú⁄ ’≈¯∆ √∞Ë≈ Ú∆ ‘Ø«¬¡≈ ‘À¢ «¬‘ «ÓºÂ AE √≈Ò Ó◊Ø∫ Íß‹≈Ï ¡≈«¬¡≈ √∆ ¡Â∂ ¿∞√ 鱧 ’∞ºfi ’ßÓª Ò¬∆ Í∞«Ò√ Ú≈«Ò¡ª 鱧 «ÓÒ‰≈ «Í¡≈¢ «¬√ √Ó∂ ∫ ÁΩ  ≈È Í∞ « Ò√ ’Ó⁄≈∆ ¡Â∂ ¡«Ë’≈∆ Ï‘∞ ‘∆ «‘˜∆Ï È≈Ò Í∂Ù ¡≈¬∂, «‹√ ’≈È ¿∞√ 鱧 ÷∞Ù∆ «ÓÒ∆ «’ ‘∞‰ Íß‹≈Ï Í∞«Ò√ Á∂ Ó∞Ò≈˜Ó Í«‘Òª Úª◊ Óª, ÌÀ‰ Á∆ ◊≈Ò∑ ’º„ ’∂ È‘∆∫ ÏØÒÁ∂, √◊Ø∫ ͱ∂ Ó≈‰ √«Â’≈ È≈Ò ◊ºÒ ’Á∂ ‘È¢ «¬√ ÂÏÁ∆Ò∆ Á≈ Ó∞ º ÷ ’≈È «¬‘ ‘À «’ ‘∞‰ Í∞«Ò√ «Ú⁄ ÍÛ∑∂ «Ò÷∂ ÒØ’ ÌÂ∆ ‘∞ßÁ∂ ‘È¢ Í«‘Òª ÿº‡ ÍÛ∑∂ «Ò÷∂ ÒØ’ª 鱧 ÌÂ∆ ’ «Ò¡≈ ‹ªÁ≈ √∆ ¡Â∂ ¿∞‘ ‘Ó∂Ù≈ ‘∆ ⁄ß Ó Á∆¡ª ⁄Ò≈¿∞ ∫ Á∂ √È¢ Á± ‹ ≈ ’≈È «¬‘ ‘À «’ ¡≈Ó ÒØ’ª «Ú⁄ Ú∆ ‹≈◊±’Â≈ ¡≈ ◊¬∆ ‘À¢ ¿∞È∑ª 鱧 Ú∆ ÍÂ≈ ⁄ºÒ «◊¡≈ ‘À «’ Í∞«Ò√ 鱧 Ú∆ ’≈ȱßÈ ¡È∞√≈ ⁄ºÒ‰≈ ÍÀ∫Á≈ ‘À, ‹∂’ ÒØ’ª 鱧 ¡«‹‘≈ Òº◊Á≈ ‘À «’ ¿∞È∑ª È≈Ò ¡«‰¡ª ‘Ø «‘≈ ‘À ª ¿∞‘ Ú∆ ‹Ó‘±∆ „ß◊ È≈Ò ¡≈͉∆ ÍzÂ∆«’z¡≈ Á∂ «ÁßÁ∂ ‘È¢ «¬√ ‚Ø∫ Ú∆ Í∞«Ò√ 鱧 ’≈ȱßÈ Á∂ Á≈«¬∂ «Ú⁄ «‘ ’∂ ’ßÓ ’È≈ ÍÀ∫Á≈ ‘À¢ «¬µ’ ‘Ø Úº‚≈ ’≈È «¬‘ Ú∆ ‘À «’ ¡≈Ó ÒØ’ª Á≈ «√¡≈√∆ Á≈«¬≈ Ú∆ ÚºË «◊¡≈ ‘À¢ ¡º‹ ‘ ’ج∆ «√¡≈√ÂÁ≈Ȫ È≈Ò È˜Á∆’∆ √ÏßË º÷Á≈ ‘À¢ ‹∂’ ¿∞√ È±ß Òµ◊Á≈ ‘À «’ ‹∂ ’  Í∞ « Ò√ ¿∞ √ È≈Ò «˜¡≈ÁÂ∆ ’ √’Á∆ ‘À ª ¿∞‘ «√¡≈√∆ ÍzÌ≈Ú Ú∆ Ú ÒÀ∫Á≈ ‘À¢ «¬µ’ Í∞ « Ò√ ’Ó⁄≈∆ È≈Ò ◊ºÒ ‘ج∆ ª ¿∞√ È∂ Áº«√¡≈ «’ «‹√ Â∑ª Í∞«Ò√ Á∆ ÏØÒÏ≈‰∆ «Ú⁄ √∞Ë≈ ¡≈«¬¡≈ ‘À ¿∞√ Â∑ª ¿∞√Á∆ ’≈‹’∞ÙÒÂ≈ ”Â∂ Ú∆ ⁄ß◊≈ ÍzÌ≈Ú ÍÀ √’Á≈ ‘À¢ ‹∂’ √’≈ Í∞«Ò√ √∞Ë≈ª 鱧 Ó∞º÷ º÷ ’∂ ÌÂ∆ «Ú⁄ Ú≈Ë≈ ’∂¢ «¬√ √Ó∂∫ ÈÎ∆ Á∆ ’Ó∆ ‘؉ ’≈È «¬µ’ ¡≈Ó «√Í≈‘∆ 鱧 AB Á∆ ʪ AFAF ÿß ‡ ∂ ’ß Ó ’È≈ ÍÀ ∫ Á≈ ‘À ¢ «Â¿∞‘≈ª ÓΩ’∂ ª ¤∞º‡∆¡ª «ÏÒ’∞Ò ‘∆ ÏßÁ ‘Ø ‹ªÁ∆¡ª ‘È¢ ‹∂’ ’ج∆ Ó∞Ò≈˜Ó ¤∞º‡∆ ÒÀ Ú∆ ÒÀ∫Á≈ ‘ª ª ¿∞√ 鱧 ¿∞µ⁄ ¡«Ë’≈∆ ÂØ∫ ÓȘ±∆ ÒÀ‰∆ ÍÀ∫Á∆ ‘À¢ «‚¿±‡∆ √ı ‘؉ ’≈È

Í∞«Ò√ Ú≈Ò∂ ¡≈͉∆¡ª ÿ∂Ò± ¡Â∂ √Ó≈«‹’ «˜ßÓ∂Ú≈∆¡ª «ÈÌ≈¿∞‰ ÂØ∫ Ú∆ ¡√ÓºÊ «‘ßÁ∂ ‘È, «¬√ ‰≈¡ ’≈È Ú∆ ¿∞‘ ’¬∆ Ú≈ ÒØ’ª 鱧 ÓßÁ≈-⁄ß◊≈ ÏØÒ ÏÀ·Á∂ ‘È¢ ‘ ⁄ΩÊ∂ «ÁÈ ‘ Ù«‘ «Ú⁄ Ú∆.¡≈¬∆.Í∆˜ Ú∆ ¡≈¬∂ «‘ßÁ∂

‘ª, ‘∞ ‰ Ïß Á ∂ Ïß Á ∂ ‹ª Ó≈ÓÒ∂ Á∆ Ș≈’Â È±ß Á∂÷«Á¡ª «ÙÚ Ҭ∆ ‹ªÁ∆ ‘À¢ «ÌzÙ‡≈⁄≈ «√¯ Í∞«Ò√ «Ú⁄ ‘∆ È‘∆∫ ‘À, ÓÀ鱧 ¡‹∂ º’ ’ج∆ Ó«‘’Ó≈ È‘∆∫ «Ó«Ò¡≈ «‹Ê∂ «ÙÚÂ÷Ø∆ È≈ ⁄ºÒÁ∆ ‘ØÚ∂¢ «‹√ Á∆ «‹ºÊ∂ ⁄ºÒÁ∆ ‘À, ¿∞Ê∂ ¿∞‘ ‘ºÊ ß◊‰

Í «¬√ Á≈ ÓÂÒÏ «¬‘ È‘∆∫ ‘À «’ Í∞«Ò√ 鱧 ‘ Ï∞≈¬∆ ÂØ∫ Ï∆ ’∆Â≈ ‹≈ √’Á≈ ‘À ¢ «¬‘ ◊º Ò ¿∞ Í Ó∞ º ÷ ÓßÂ∆ √z. √∞÷Ï∆ «√ßÿ Ï≈ÁÒ È∂ Ó«‘√±√ ’∆Â∆ ‘À¢ ¿∞È∑ª È∂ Í∞«Ò√ Á∂ «¬º’ √Ó≈◊Ó «Ú⁄ «’‘≈ «’ ¡≈Ë∞«È’ √‘±Òª È≈Ò ÒÀ√ Íß‹≈Ï Í∞«Ò√ AH ‘˜≈ Ì◊Ω « Û¡ª ȱ ß ÎÛÈ «Ú⁄ ’≈ÓÔ≈Ï È‘∆∫ ‘Ø √’∆¢ ¿∞Í Ó∞º÷ ÓßÂ∆ √≈«‘Ï È±ß √Ò≈‘ ‘À «’ ‹∂’ ¿∞È∑ª Á∆¡ª Íz∂Ù≈È∆¡ª 鱧 Á± ’∆Â≈ ‹≈Ú∂, Í∞«Ò√ «Ú⁄ ÌÂ∆ ÚË≈¬∆ ‹≈Ú∂ ª «¬√ ¯Ø√ Á∆ ’≈◊∞˜≈∆ ÚË∆¡≈ ‘Ø √’Á∆ ‘À¢ Í∞«Ò√ 鱧 √Óª «ÓÒ∂◊≈ ª ¿∞‘ ¡Í≈Ë∆¡ª ”Â∂ ÈºÊ Í≈¿∞‰ Á∂ Ú∆ √ÓºÊ ‘Ø √’∂◊∆¢ ¡º‹ ÏØÒ⁄≈Ò ‘È, «¬√ ’≈È ’¬∆ ’¬∆ ÿ߇∂ Í∞«Ò√ Á∆ ’Ø«ÙÙ ’Á≈ ‘À¢ «Ú⁄ √∞Ë≈ ¡≈«¬¡≈ ‘À ¡Â∂ ¡º◊∂ ⁄ºÒ Ú≈«Ò¡ª 鱧 «¬È∑ª Ú∆.¡≈¬∆.Í∆˜ Á∆ «¬‘ ·∆’ ‘À «’ Íß ‹ ≈Ï ’∂ ¿∞√Á∆ ÙÓ±Ò∆¡Â ÚË∆¡≈ ¯Ø√ª √∞º«÷¡≈ Ò¬∆ ÷Û∑∂ «‘‰≈ ÍÀ∫Á≈ ‘À¢ Í∞«Ò√ «Ú⁄ ’≈¯∆ √∞Ë≈ ‘Ø«¬¡≈ ‘À, «Ú⁄ ‘Ø ‹≈Ú∂◊∆¢ «¬√ ’≈È Â¯Â∆Ù∆ ’Ó⁄≈∆¡ª ‹ª ¡«Ë’≈∆¡ª 鱧 ˜±∆ ‹ª⁄ ÍÛÂ≈Ò Ú∆ ¤º‚‰∆ ÍÀ∫Á∆ ‘À¢ ‹ª⁄ «Ú⁄ Á∂∆ ’≈È ’¬∆ ’¬∆ «ÁÈ ⁄Ò≈È ‘∆ Í∂Ù È‘∆∫ ‘Ø Í≈¿∞∫Á∂, «¬√ ’≈È ¡≈Ó ÒØ’ ⁄≥‚∆◊Û∑-Í≥‹≈Ï Á∂ √Ê≈È’ √’≈, ¿∞ÁÔØ◊ ¡Â∂ Ú‰‹ Ó≥Â∆ Ùz∆ «¬‘ Ó«‘√±√ ’Á∂ ‘È «’ Í∞«Ò√ Ú≈Ò∂ ÓÈØ  ≥ ‹ È ’≈Ò∆¡≈ È∂ «Í¡≈‹ Á∆¡ª ’∆Óª Á∂ √ºÂÚ∂∫ ¡≈√Ó≈È ”Â∂ ⁄Û∑È ‹≈‰ Ï∞ºfi ’∂ ¿∞È∑ª 鱧 Íz∂Ù≈È ’Á∂ ‘È¢ Á≈ √ı ÈØ«‡√ ÒÀ∫Á∂ ‘ج∂ «’‘≈ «’ Ô».Í∆.¬∂. √’≈ ”⁄Ø∫ ‘∞‰ “«Í¡≈˜ «¬√ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈ Ê≈«‰¡ª Á≈ Á≈«¬≈ ÿ∞ ‡ ≈Ò∂ ” Á∆ Ï» ¡≈¿∞‰ Òº◊∆ ‘ÀÕ ¡º‹ «¬Ê∂ ÍzÀ√ ˘ «Ï¡≈È ‹≈∆ ’«Á¡ª Ï‘∞ ں‚≈ ’∆Â≈ ‘Ø«¬¡≈ ‘À, «‹√ Ùz ∆ ÓÈØ  ≥ ‹ È ’≈Ò∆¡≈ È∂ ÍzË≈È Ó≥Â∆ ‚≈. ÓÈÓØ‘È «√≥ÿ ÂØ «Í¡≈‹ ’≈È Í∞ « Ò√ ’Ó⁄≈∆¡ª ¡Â∂ Á∆¡ª ÿ≥ « ‡¡ª ϺË∆ ⁄Û∑ ‘∆¡ª ’∆Óª ˘ Â∞≥ ’≈Ï» ’È Á∆ Ó≥◊ ¡«Ë’≈∆¡ª 鱧 ¡≈͉∆ «‚¿±‡∆ Á∂‰ ’«Á¡ª «’‘≈ «’ Ô».Í∆.¬∂. √’≈ Á∆ «¬‘ Ú∆ «‹≥Ó∂Ú≈∆ ωÁ∆ ‘À «’ Ò¬∆ ¡≈͉∂ «Èº‹∆ Ú≈‘È Ú‰∂ ÍÀ∫Á∂ ¿∞ ‘ «Í¡≈‹ Á∆¡ª «¬’ÁÓ ’∆Óª Úˉ «Í¤∂ «˜≥Ó∂Ú≈ Â≈’ª ˘ Èß◊≈ ‘È¢ «‹ÊØ ∫ º ’ Í∞ « Ò√ «Ú⁄ ’∂ Õ ¿∞ È ∑ ª «’‘≈ «’ «√¯ ¤∂ «ÁȪ ”⁄ «Í¡≈‹ Á∆¡ª ’∆Óª CE πͬ∂ ÂØ∫ «ÌzÙ‡≈⁄≈ Á∆ ◊ºÒ ‘À, ¿∞√ «Ú⁄ ’Ó∆ ÚË ’∂ GE-H@ π Í ¬∂ ÍzÂ∆ «’ÒØ Âº’ Í‘∞≥⁄‰ «Íº¤∂ ÓπÈ≈¯∂ıØª Á∂ Úº‚∂ ª È‘∆∫ ‘ج∆, Í ’∞ºfi ÒØ’ Í∞«Ò√ Ó≈Î∆¡≈ ÂØ ∫ «¬È’≈ È‘∆∫ ’∆Â≈ ‹≈ √’Á≈Õ «¬‘ Ú∆ √º⁄ ‘À «’ ¡«‹‘∂ ¡ßÁ ¡«‹‘∂ «ÓÒ ‹≈‰◊∂ ‹Ø ¡≈͉≈ ‹Ó≈÷Ø  ¡Â∂ Ó≈¯∆¡ª «◊Ø‘ √’≈∆ ¤Â ¤≈«¬¡≈ Ï◊À «√ È‘∆∫ ⁄πº’ ’ßÓ Í±∆ «¬Ó≈ÈÁ≈∆ È≈Ò ’Á∂ ‘È¢ √’Á∂ Õ ¿∞ È ∑ ª «’‘≈ «’ ‹Á «Í¡≈˜ Á∆¡ª ’∆Óª «’≈‚ ¿∞⁄≈¬∆¡ª ˘ «¬º’ ◊ºÒ «¬‘ Ú∆ ‘À «’ ÒØ’ª 鱧 Ú∆ ¤» ‘ ◊¬∆¡ª ‘È Âª ‚≈. ÓÈÓØ‘È «√≥ÿ √’≈ È∂ «¬√ Á∆ Ï≈ÓÁ Â∂ AE ¡«‹‘≈ Òº ◊ Á≈ ‘À «’ ‹∂ ’  ¿∞ ‘ ‹ÈÚ∆ B@AA º ’ Í≈Ï≥ Á∆ Ò◊≈¿∞‰ Á≈ ’ÁÓ ⁄πº«’¡≈ ‘À, Ï‘∞ Á∂∆ Í∞ « Ò√ Ú≈«Ò¡ª ȱ ß «ÙÚ ȑ∆∫ È≈Ò ⁄π º « ’¡≈ «◊¡≈Õ Á∂‰◊∂ ª ¿∞È∑ª Á≈ ’ßÓ È‘∆∫ ‘ØÚ∂◊≈¢

Ô».Í∆.¬∂. ”⁄Ø∫ ‘∞‰ «Í¡≈˜ ÿ؇≈Ò∂ Á∆ Ï» ¡≈¿∞‰ Òº◊∆-ÓÈØ≥‹È ’≈Ò∆¡≈

ÌØ‹È ”⁄ ˜«‘ «ÓÒ≈¿∞‰ Á∆ Á«‘ÙÂ∆ √≈«˜Ù Á≈ ÍÁ≈Î≈Ù … Ú ≈«Ù≥ ◊ ‡È, Ó∆‚∆¡≈ «ÍØ  ‡ª ω≈¬∆ √∆ ¡Â∂ «¬√ √Ï≥Ë∆ ‘؇Ҫ ¡È∞√≈ ¡Ó∆’∆ ¡«Ë’≈∆¡ª È∂ ¡Â∂ À√‡ØÀ∫‡ª Á∂ ’≈ÍØ∂‡ √πº«÷¡≈ ‘؇Ҫ Â∂ À√‡ØÀ∫‡ª «Úº ⁄ ÷≈‰∂ «Úº ⁄ ¡«ÂÚ≈Á∆¡ª ÚºÒØ∫ ˜«‘ «ÓÒ≈¿∞‰ Á∆ √≈«˜Ù Á≈ ÍÁ≈Î≈Ù ’∆Â≈ ‘ÀÕ √∆.Ï∆.¡À √ . Á∆ «ÍØ  ‡ ¡È∞ √ ≈ ¡Ó∆’≈ ˘ ¡«‹‘∆ «⁄Â≈ÚÈ∆ «ÓÒ∆ «’ ¡«ÂÚ≈Á∆ À√‡ØÀ∫‡ª Â∂ ‘؇Ҫ Á∂ ÷≈‰∂ «Úº⁄ ˜«‘ «ÓÒ≈ ’∂ Úº ‚ ≈ ‘ÓÒ≈ ’ √’Á∂ ‘ÈÕ ¡Ó∆’≈ Á∂ ÷πÎ∆¡≈ «ÚÌ≈◊ Á∂ √»Âª È∂ Áº«√¡≈ «’ «¬‘ «⁄Â≈ÚÈ∆ ¡«Ë’≈∆¡ª Á∂ «¬’ ◊∞Í º È≈Ò «¬√ ÌØ√∂ÔØ◊ √∆Õ «¬√ Ó≈ÓÒ∂ «Úº⁄ Ó≈ÓÒ∂ «Úº⁄ ‹≈‰’≈∆ √ªfi∆ ’∆Â∆ ¡≥Á»È∆ √πº«÷¡≈ ¡«Ë’≈∆¡ª È∂ √∆Õ «È¿±˜ ⁄ÀÈÒ √∆.Ï∆.¡À√. Á∆ ÷∂Â∆Ï≈Û∆ ¡Â∂ ÷π≈’ ¡Â∂ ‚º◊ «ÍØ‡ ¡È∞√≈ «¬√ √≈«˜Ù «Íº¤∂ ÍzÙ≈√È È≈Ò «ÓÒ ’∂ «¬’ ‡∆Ó ¡Ò-’≈«¬Á≈ Á≈ ‘ºÊ √∆Õ


4

AJIT WEEKL Y WEEKLY

TOR ONT O SECTION-A, ISSUE # 897 ORONT ONTO

23 to 29 Dec., 2010

Ó∂‹ «„ºÒØ∫ Óπº÷ Ó≥Â∆ Á∂ ≈‹È∆«Â’ √’ºÂ «ÈÔ∞’ ‚≈Ò ª ’Ó≈ Ò¬∂ Í ¡ΩÒ≈Á ◊Ú≈ Ò¬∆ ’È∂ ‚ ≈ Á∆ ËÂ∆ Â∂ «Úæ⁄«Á¡ª ÓÀÈ±ß Ó‘∆È≈ ‘Ø ⁄æ«Ò¡≈ √∆ ¡Â∂ ÚÀÈ’±Ú «Ú÷∂ «¬‘ Ó∂≈ Ï≈Úª ‹ª Â∂Úª «ÁÈ √∆Õ «ÁÒ Ï‘π Òæ«◊¡≈ ‘Ø«¬¡≈ √∆Õ Â∆¡ª Úª◊ «ÁÈ ◊π˜ ‘∂ √ÈÕ «Èæ «ÁÈ ’ج∆ È≈ ’ج∆ ÍzØ◊≈Ó ‘πßÁ≈Õ ’Á∂ √≈«‘ √Ì≈ ÚæÒØ∫, ’Á∂ Î≈¿±∫‚∂ÙÈ ÚæÒØ∫ ¡Â∂ ’Á∆ ÍzÀ√ ’ÒæÏ ÚæÒØ∫Õ ‘ Á±‹∂ ‹ª Â∆‹∂ «ÁÈ ∂‚∆˙ ¿πÂ∂ ‡≈’ ÙØ¡˜ ‘πÁ ß ≈Õ ∂‚∆˙ ’È∂‚≈ «Ú⁄ Ï‘π ‘ÓÈ «Í¡≈≈ ˛ ¡Â∂ Íø ‹ ≈Ï∆ Íz◊ Ø ≈Ó ’≈Î∆ √π‰∂ ‹ªÁ∂ ‘ÈÕ Íz◊ Ø ≈Ó √π‰ ’∂ Íπ≈‰∂ «ÓæÂ Ï∂Ò∆ ÎØÈ ’ ÒÀ∫Á∂ Â∂ ’¬∆ Ú≈ «√æË∂ ∂‚∆˙ √‡∂ÙÈ «ÓÒ‰ ⁄Ò∂ ¡≈¿π∫Á∂Õ ‘ Ù≈Ó «’√∂ È≈ «’√∂ «ÓæÂ Á∂ ÿ Ó«‘ÎÒ √‹Á∆Õ ’È∂‚≈ Á∆ «√¡≈√ «Ú⁄ Íø‹≈Ï∆¡ª Á∆ ⁄Û∑  , Íz Ú ≈√∆¡ª Á∆¡ª √Óæ « √¡≈Úª, ¿π ‘ Ȫ Á∂ ‘∂  Ú∂ ∫ , ◊π  Áπ ¡ ≈«¡ª Á∆ √Á≈∆ ¡Â∂ ÍÚ≈√∆¡ª Á∆ ÈÚ∆∫ Í∆Û∑∆, Ó«‘ÎÒª Á∆ ◊æÒÏ≈ Á∂ «ÚÙ∂ ‘πßÁ∂Õ «¬¿π∫ «¬‘ «√Ò«√Ò≈ ⁄æÒ «‘≈ √∆Õ ÓÀ∫ ¡‹∂ ÚÀÈ’±Ú ¡Â∂ √∆ Á∆ ’ج∆ Ú∆ ÓÙ‘± ʪ È‘∆∫ Ú∂÷∆ √∆Õ ¡√Ò «Ú⁄ Ú’Â ‘∆ È‘∆∫ «ÓÒ «‘≈ √∆Õ ‘≈Òª«’ ÓÀ∫ ’È∂‚≈ ÍÒ∂√, ÚÒ‚ ‡∂‚ √À∫‡, ’ÈÚÀÈÙÈ √À∫‡, √‡ÀÒÈ∆ Í≈’, ÚÀÈ’±Ú ¡≈‡ ◊ÀÒ∆ ¡≈«Á Ú∂÷‰ Ò¬∆ «¬’ «ÁÈ Á≈ Ú’Â Ï⁄≈ ’∂ æ « ÷¡≈ ‘Ø « ¬¡≈ √∆ «’¿π ∫ «’ ÓÀ ∫ ’≈Ó≈◊≈‡≈Ó≈± ‹‘≈˜ Ú≈Ò∆ ʪ ʪ ˜± Ú∂÷‰≈ ⁄≈‘πßÁ≈ √∆Õ «¬√ ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈ ÓÀ∫ «¬æÊØ∫ ◊π± ÿª Á∂ ÁÙÈ ’È Á∆ Ú∆ «¬æ¤≈ æ÷Á≈ √∆Õ ÓÀ∫ «¬’ «ÁÈ «Ú⁄Ø∫ ‡≈¬∆Ó ’æ„ ’∂ «ÍπÁÓÈ «√ßÿ Ó«Ò’ ÚæÒØ∫ ⁄Ò≈¬∂ ‹≈ ‘∂ ÷≈Ò√≈ √’±Ò ¡Â∂ ¿πÊ∂ ω∂ ◊πÁπ¡≈≈ √≈«Ï Á∂ ÁÙÈ ’È ¡≈«¬¡≈ √∆Õ ≈¿π√ √‡z∆‡ Ú≈Ò∂ ◊π± ÿ «Ú⁄ ª ’¬∆ Ú≈ ÓæÊ≈ ‡∂’ ¡≈«¬¡≈ √∆Õ ◊πÁπ¡≈≈ Á√Ó∂Ù Áπ¡≈, «‹√鱧 ÂæÍÛª Ú≈Ò≈ ◊πÁπ¡≈≈ ’«‘ßÁ∂ ‘È, Ú∆ ¡≈«¬¡≈ √∆Õ «¬√ Â∑ª «⁄Óß‚ ◊π± ÿ Á∂ Ú∆ ÁÙÈ ’È Á≈ √πÌ≈◊ Íz≈Í ‘Ø ¸æ’≈ √∆Õ ¡æ‹ Ó∂≈ ÓÈ ◊π± È≈È’ «√æ ÷ ‡À ∫ ÍÒ √∆, «‹√ȱ ß ’π  √∆¡ª Ú≈Ò≈ ◊π  Áπ ¡ ≈≈ Ú∆ ’«‘ßÁ∂ ‘È, ‹≈‰ Á≈ √∆Õ «¬√ Á≈ √ÏæÏ ¡æ‹ ω ‘∆ «◊¡≈ √∆Õ ‘Ø«¬¡≈ «¬ßfi «’ ÓÀ鱧 √∆ «‘ßÁ∂ Ó∂∂ Íπ≈‰∂ «ÓæÂ Á≈ √æÁ≈ «Ó«Ò¡≈ √∆, «‹√È∂

’ÀÈ∂‚≈ «Ú÷∂ Ò∂÷’ Úº÷-Úº÷ √ıÙ∆¡Âª È≈ÒÕ Ó∂∂ «¬Ò≈’∂ ¡«‘ÓÁ◊Û∑, «¬Ò≈’∂ Á∂ ‘Ø «ÓæÂª 鱧 ÏπÒ≈ æ«÷¡≈ √∆Õ √æÁ≈ È≈ ÍzÚ≈È ’È Á≈ ª √Ú≈Ò ‘∆ È‘∆∫ √∆ ¿π·Á≈Õ Ú’Â Á∆ ’Ó∆ 鱧 Á∂÷Á∂ ‘ج∂ «¬‘ Ú∆ Ò≈Ò⁄ √∆ «’ «¬’Ø Ú∂ Ò ∂ √≈«¡ª È≈Ò Óπ Ò ≈’≈ ‘Ø ‹≈Ú∂◊∆Õ Á±‹≈ Ò≈Ò⁄ ◊πÁπ¡≈≈ ◊π± È≈È’ «√æ÷ ‡À∫ÍÒ Á∂ ÁÙÈ ’È Á∂ È≈Ò È≈Ò ◊πÁπ¡≈≈ √≈«‘Ï Á∂ «¬’ ÏßÈ∂ √∆È∆¡ «√‡∆˜È ‘ØÓ «Ú⁄ ‹≈ ’∂ Ϙπ◊ª 鱧 «ÓÒ‰ Á≈ √∆Õ ¡À‚«Óß‡È «Ú⁄ Ú∆ ÓÀ∫ √∆È∆¡ «√‡∆˜È 鱧 Óπ÷≈ÂÏ ‘Ø«¬¡≈ √∆ ¡Â∂ ◊ÒØÏÒ Íø‹≈Ï Î≈¿±∫‚∂ÙÈ Á∂ «ÓÙÈ Ï≈∂ ◊æÒ ’∆Â∆ √∆Õ È≈È’Ù≈‘∆ ’À ¶ ‚ ω≈¿π ‰ Ú≈Ò∂ Íπ  ∂ Ú ≈Ò √≈«‘Ï È≈Ò Ó∂∆ ÓπÒ≈’≈ ¿πÊ∂ ‘∆ ‘ج∆ √∆ ¡Â∂ Ï≈¡Á «Ú⁄ ÓÀ∫ ¿π‘Ȫ Á∂ ÿ «◊¡≈ √ªÕ ÓÀ ∫ «¬æ Ê ∂ Ú∆ Î≈¿±∫‚Ù ∂ È Á∂ ÓßÂÚª Ï≈∂ ¿π‘Ȫ È≈Ò ¡≈͉∆ ◊æÒ √ªfi∆ ’È≈ ⁄≈‘πÁ ß ≈ √∆Õ Óπæ„ ÂØ∫ ‘∆ ’È∂‚≈ «Ú⁄ ◊πÁπ¡≈≈ √≈«‘Ï≈È «√Î Ë≈«Ó’ ¡≈√Ê≈ Á∂ ’∂∫Á ‘∆ È‘∆∫ ‘∂ √◊Ø∫ «¬‘ Íø‹≈Ï∆ «Ï≈Á∆ Á∆¡ª ‘ «’√Ó Á∆¡ª «√¡≈√∆ ¡Â∂ √Ó≈«‹’ ◊Â∆«ÚË∆¡ª Á≈ Ú∆ ’∂∫Á ωÁ∂ ‘∂Õ È√ÒÚ≈Á È≈Ò ÒÛ≈¬∆ «Ú⁄ Ú∆ ◊πÁπ¡≈«¡ª È∂ ‘∆ Úæ‚∆ ̱«Ó’≈ «ÈÌ≈¬∆ √∆ ¡Â∂ Íø‹≈Ï∆¡ª 鱧 «¬æÊ∂ ‹Û∑ª Ò≈¿π‰ «Ú⁄ Úæ‚∆ ÓÁÁ ’∆Â∆ √∆Õ ¡æ‹ Ú∆ Ï‘π √≈∂ Íø‹≈Ï∆ Ϙπ◊ª Á∆ «˜ßÁ◊∆ «Ú⁄ ◊π  Áπ ¡ ≈≈ √≈«‘Ï≈È Á≈ ¡«‘Ó ÔØ◊Á≈È ˛Õ ‚≈Òª Á∆ ÁΩÛ «Ú⁄ Òæ◊∆ ¡ΩÒ≈Á ’ØÒ Ú’Â Á∆ ’Ó∆ ˛ ¡Â∂ ¿π‘ ¡≈͉∂ Ó≈«Í¡ª ’ØÒ ÏÀ·‰

Ò¬∆ ÿÛ∆ ÁØ ÿÛ∆ Ú’Â Ú∆ È‘∆∫ ’æ„ √’Á∂Õ Ï˜π◊ª Ò¬∆ «‹æÊ∂ «¬‘ Ë≈«Ó’ √ßÂÙ π ‡∆ Á≈ √≈ËÈ ‘È, ¿πÊ∂ ¡≈Í√ «Ú⁄ «ÓÒ ÏÀ· ’∂ Áπ÷ √π÷ √ªfi≈ ’È Ò¬∆ ÚË∆¡≈ √Ê≈È ˛Õ ÓÀ∫ «¬‘Ȫ È≈Ò «¬‘ √≈∆¡ª ◊æÒª 鱧 È∂«Û¿π∫ Ú≈⁄‰≈ ⁄≈‘πßÁ≈ √∆ ª «’ ¡≈͉∂ √ÎÈ≈Ó∂ 鱧 «Ò÷‰ √Ó∂∫ ÓÀ鱧 ’ج∆ ¡Ω÷ È≈ ¡≈Ú∂Õ «¬’ ‘Ø Ú∆ ◊æÒ «‹‘Û∆ ¡æ‹ Á∂ «ÁÈ È±ß √≈Ê’ ω≈¿π‰ «Ú⁄ √‘≈¬∆ ‘؉∆ √∆, ¿π‘ √∆ «’ ‹ÈÀÒ ¡≈‡√ Á∂ √‡±‚∆˙ «Ú⁄ ¡æ‹ «Î «¬æÊØ∫ Á∂ √≈«‘Â’ ÁØ√ª È∂ «¬’æÂ ‘؉≈ √∆, «‹‘Ȫ «Ú⁄ Íz«√æË Íø‹≈Ï∆ ’Ú∆ ÈÚÂ∂‹ Ì≈Â∆ ¡Â∂ ¿π‘Ȫ Á∆ ÍÂÈ∆ √z∆ÓÂ∆ √π«ßÁ ’Ω, ¡‹Ó∂ Ø‚∂, ÁÙÈ «◊æÒ, ‹ÈÀÒ √∂÷≈ ¡≈«Á √≈∂ ÁØ√ª 鱧 È≈Ò «ÓÒ ÏÀ·‰ Á≈ ÓΩ’≈ «Î «ÓÒ‰ Ú≈Ò≈ √∆Õ √Ø, ÓÀ∫ ’ßÚÒ È±ß «’‘≈, ⁄æÒ, Íπ æ ≈ Í«‘Òª ◊πÁπ¡≈∂ ÒÀ ⁄æÒÕ ’ßÚÒ A@-AB «Ó߇ª «Ú⁄ ◊πÁπ¡≈∂ Í‘π⁄ ß «◊¡≈Õ ◊πÁπ¡≈≈ √≈«‘Ï «Ú⁄ ÓæÊ≈ ‡∂’‰ ÂØ∫ Ï≈¡Á ÓÀ∫ ¶◊ ‘≈Ò «Ú⁄ «◊¡≈Õ ¿πÊ∂ ÏÛ≈ ÓÈÓØ‘’ «ÁzÙ √∆Õ ’ج∆ ÍzÙ≈Á∂ ÚÂ≈ «‘≈ √∆, ’ج∆ ¤’ «‘≈ √∆Õ Ï∆Ï∆¡ª ◊æÒ∆∫ Òæ◊∆¡ª ‘ج∆¡ª √ÈÕ ’¬∆ Ï≈Ï∂ ¡÷Ï≈ ÍÛ∑È «Ú⁄ Ó◊È √ÈÕ ’¬∆ ¡≈͉≈ ÏÒæ‚ ÍzÀÙ ⁄À’ ’ ‘∂ √ÈÕ ÓÀ∫ Ú∆ ¡≈͉≈ ÏÒæ‚ ÍzÀÙ ⁄À’ ’È Òæ◊≈Õ ÓÀ∫ Ú∂«÷¡≈ ’¬∆ „≈‰∆¡ª «Ú⁄ÏÀ·∂ ◊æͪ Ó≈ ‘∂ √ÈÕ ‘≈√∂ ·æ·∂ Á∆¡ª ¡≈Ú≈˜ª Ó≈‘ΩÒ È±ß ‘Ø Ú∆ Ó‰∆’ ω≈ ‘∆¡ª √ÈÕ

ÓÀ鱧 «¬‘ Ș≈≈ Ú∂÷ ’∂ ÏÛ≈ ¡≈ÈßÁ ¡≈«¬¡≈Õ ““¡≈˙, Âπ‘≈鱧 Âπ‘≈‚∂ «Íø‚ Ïπ‡≈‘∆ Á∂ ÏßÁ∂ 鱧 «ÓÒ≈Úª””, ’ßÚÒ ÓÀÈß± ’«‘‰ Òæ◊≈Õ ““⁄æÒ, ’Ω‰ ˛, ‘≈Òª«’ «Íø‚ Á∂ «˜¡≈Á≈ Ïß«Á¡ª È±ß È‘∆∫ ‹≈‰Á≈ «Íø‚ √≈Ò «¤Ó≈‘∆ ·∂’≈ ÒÀ‰ ‘∆ ‹≈¬∆ÁÀÕ ‹ª ‘π‰ «È¡≈¬∆∫ ”⁄ Ó؇ ÒÚ≈¿π‰ «◊¡≈ √∆Õ ¿πÁØ∫ «Ó«Ò¡≈ √∆ Íπ≈‰∂ Ϙπ◊ª ȱߔ” ÓÀ∫ ’ßÚÒ È±ß Áæ√Á≈ ‘ªÕ ““¡ß’Ò ‹∆, √«Â √z∆ ¡’≈Ò, «¬‘ Ú∆ Ïπ‡≈‘∆ ÂØ∫ È∂”” ’ßÚÒ È∂ ÏÛ∂ ⁄≈¡ È≈Ò Áæ«√¡≈Õ ¡√Ò «Ú⁄ ÓÀ∫ ¡æ‹ ’≈ ÒÀ ’∂ ¡≈«¬¡≈ ‘ªÕ ¿π√鱧 ÓæÊ≈ «‡’≈ ’∂, «Î «ÓÒÁ∂ ¡ªÕ”” ¿π√È∂ È≈ ’ßÚÒ Á∆ ◊æÒ ÚæÒ ’ج∆ «Ë¡≈È «ÁæÂ≈ ¡Â∂ È≈ ‘∆ Ó∂∂ ÚæÒÕ ÏÒ«’ ¿π√Á≈ «Ë¡≈È Âª √À«’ß‚ ˛∫‚ Ò¬∆ ÈÚ∆∫ ’≈ Á∆¡ª ÚË≈¬∆¡ª ’ϱ҉ ÚæÒ √∆Õ ’ßÚÒ ’æ⁄≈ «‹‘≈ ‘Ø «◊¡≈Õ «¬√ ÂØ∫ Í«‘Òª «’ ¿π‘ ’πfi ’«‘ßÁ≈ ÓÀ∫ ¿π√鱧 √∆È∆¡ «√‡˜È ‘ØÓ ÚæÒ ‹≈‰ Ò¬∆ «’‘≈Õ ¿π‘ ÂπÂ ß ÓÀÈß± √∆È∆¡ «√‡∆˜È √À∫‡ ÚæÒ ÒÀ Âπ«¡≈Õ √Â∂ «Ú⁄ «√‡∆˜È ‘ØÓ ¡Â∂ ◊πÁπ¡≈∂ Á∂ «Ú⁄’≈ ¡Â∂ Í≈«’ß◊ Á∂ ÏÀ∫⁄ª Â∂ Ú∆ ’¬∆ ‹ØÛ∂ ÏÀ·∂ √ÈÕ ‡ªÚ∂‡ªÚ∂ ÏÀ∫⁄ «¬’æÒ∂ Áπ’Ò æ ∂ Ϙπ◊ Ú∆ ÏÀ·∂ Ș ¡≈¬∂Õ «‹¿π∫ ‘∆ ÓÀ∫ «¬’ ÏÀ∫⁄ Á∂ Ò≈«◊¿π∫ «È’Ò‰ Òæ«◊¡≈ ª Á∂«÷¡≈ «’ «¬’ Ϙπ◊ «¬’æÒ≈ ¿πÁ≈√ ÏÀ·≈ fi± «‘≈ √∆Õ ÓÀÊØ∫ ’ÁÓ ¡æ◊∂ È‘∆∫ Íπ æ « ‡¡≈ «◊¡≈, ÓÀ ∫ ¿π √ ȱ ß Î«Â‘ ÏπÒ≈¬∆, ¿π√È∂ ¡‰ÓßÈ∂ «‹‘∂ È≈È Î«Â‘ Á≈ ‹Ú≈Ï «ÁæÂ≈Õ

Ó∂∆ ’ÀÈ∂‚≈ Î∂∆-DC ““’∆ ◊æÒ ‘Ø ◊¬∆ Ï≈Ï≈ ‹∆, ¿πÁ≈√ ÏÀ·∂ ‘Ø”” ÓÀ∫ Íæπ«¤¡≈; ÓÀ∫ ’∆ Áæ√ª √«Â¡≈ «Í¡≈ ÓÀ∫, ÓÀ∫ ‘Ø È‘∆∫ «‹¿±‰≈ ⁄≈‘πÁ ß ≈Õ Ú≈«‘◊π± ¡æ◊∂ ¡Á≈√ ’Á≈ ‘ª «’ ÓÀ鱧 ‘Ø ˜Ò∆Ò È≈ ’, ÓÀ鱧 ⁄æ’ ÒÀ ‘π‰Õ”” ¿π√Á≈ Áπ÷ æ «‹Ú∂∫ «¬’æÒ∂ ÙÏÁª ÂØ∫ ¸æ«’¡≈ È≈ ‹≈ «‘≈ ‘ØÚ∂ ¡Â∂ ¡æ÷ª Ú∆ «¬√ ’ßÓ «Ú⁄ ¿π√Á≈ √≈Ê Á∂‰ Òæ◊∆¡ªÕ Íπ¤ æ ‰ Á≈ ‘æÊ Âª È‘∆∫, Í «Î Ú∆ Íπæ¤ «˛∫ «’‘Û≈ Áπæ÷ ¡À ‹Ø Âπ‘≈‚∆¡ª ¡æ÷ª «Ú⁄Ø∫ Ú«‘ Âπ«¡≈, ÓÀ∫ «’‘≈; ““Áπæ÷ ª Ï‘π Úæ‚≈, Áπæ÷ ª √≈∆ «˜ßÁ◊∆ ¡‹≈¬∆∫ ◊Ú≈¿π‰ Á≈Õ ÓÀ∫ ª æÏ È±ß Íπ椉 ¡≈«¬‡≈ «’ ÓÀ∫ ’∆ ÷櫇¡≈ √≈∆ ¿πÓ «Ú⁄Õ G@ Ú∑∂ Í«‘Òª ‹ÁØ∫ ¡≈«¬¡≈ √∆, ¿πÁØ∫ Ó∂∆ ¿πÓ Ó√ª B@-BB Ú∑∂ Á∆ ‘؉∆ ¡ÀÕ ÓÀÊØ∫ Í«‘Òª ÿ Á∆ ◊∆Ï∆ ÂØ∫ Âß◊ ¡≈ ’∂ Ï≈ͱ «¬æÊ∂ ¡≈«¬¡≈Õ «¬æÊ∂ ¡≈ ’∂ ¿π√È∂ ˜Ó∆È √≈Î ’È Ú≈Ò∆ ÚÀÈ’±Ú Á∆ ’ßÍÈ∆ «Ú⁄ ’ßÓ ’∆Â≈ ¡Â∂ «Î ÍØ‡Ó±⁄∆ Á∆ «¬’ Òæ’Û «ÓæÒ «Ú⁄ ÈΩ’∆ ’∆Â∆Õ Ó∂Èß± ¡Ω÷ √Ω÷ È≈Ò «¬æÊ∂ √æÁ «Ò¡≈ ¡Â∂ ÓÀ∫ Ú∆ «¬’ Ò∂Ï «ÓæÒ «Ú⁄ ÈΩ’∆ ’ Ò¬∆Õ ÓÀ∫ ¡Â∂ Ó∂∂ ‘ÓÚÂÒª È∂ Ï‘π ˜Ò≈Òª √‘∆¡ª, Ï‘π Ï∂«¬æ˜Â∆ ‘πßÁ∆ √∆ √≈‚∆Õ ÷À ‘ΩÒ∆ ‘ΩÒ∆ ‘≈Ò≈ ÏÁÒ∂ ¡Â∂ ¡√∆∫ ÍÀ√∂ ÚæÒ∫Ø Ú∆ √π÷≈Ò∂ ‘Ø ◊¬∂Õ «ÁÈ «ÎÁ∂ ◊¬∂ Â∂ √≈‚∆¡ª ‹Û∑ª Òæ◊ ◊¬∆¡ªÕ «Ú¡≈‘ ‘ج∂, Ïæ⁄∂ ‘ج∂, √≈È±ß Âª ◊∆Ï∆ È∂ ÍÛ∑È Á≈ ÓΩ’≈ È‘∆∫ «ÁæÂ≈, Í ¡√∆∫ ¡≈͉∂ Ïæ«⁄¡ª 鱧 ÍÛ∑≈¿π‰ Ò¬∆ ‘ ‘∆Ò≈ ’∆Â≈Õ ¿π‘ ª ÍÛ∑-«Ò÷ ’∂ «Î Ú∆ ÊØÛ∑∆ Ï‘πÂ∆ Íπ¤ æ -ÍÛÂ≈Ò ’Á∂ ‘∂ Í ‹ÁØ∫ ¿πȪ∑ Á∆ ◊z«‘√Ê∆ Úæ√ ◊¬∆ ¡Â∂ Ó∂∂ ÍØÂ∂ ÍØÂ∆¡ª ‘Ø ◊¬∂ ª ‘ΩÒ∆ ‘ΩÒ∆ «˜ßÁ◊∆ «Î È’ ‘؉ Òæ◊∆Õ”” ““«Î «˜ßÁ◊∆ «’¿π∫ È’ ‘؉ Òæ◊∆?”” ÓÀ∫ Íπ«æ ¤¡≈Õ ““«‹¿π ∫ «‹¿π ∫ ÍØ Â ∂ ÍØ Â ∆¡ª ‹Ú≈È ‘؉ Òæ◊,∂ «¬æË Á∆ ‘Ú≈ ¿πȪ∑ 鱧 Òæ◊‰ Òæ◊∆Õ √≈鱧 ÏπÛ∑≈ ÏπÛ∑∆ 鱧 ÏπÒ≈¿π‰≈ ª ’∆ Ú∂÷‰≈ Ú∆ Í√ßÁ È‘∆∫ ’Á∂Õ ‘π‰ ª ¡æ ‘Ø ◊¬∆, ¿π‘ √≈˘ “Á∂√∆ Í∂∫À ‡√” Èπß ÿ «Ú⁄ È‘∆∫ Ú∂÷‰≈ ⁄≈‘πßÁ∂Õ Ú∆’ ¡À∫‚ Â∂ ‹ÁØ∫ ’Á∂ ÿ «Ú⁄ Í≈‡∆ ‘πßÁ∆ ¡À ª √≈‚∆ Ù≈ÓÂ

¡≈ ‹ªÁ∆ ¡ÀÕ ’¬∆ Ú≈ ª √≈鱧 ◊≈Òª Ú∆ ’æ„Á∂ ¡ÀÕ ’æÒ∑ ª ÓÀ鱧 Óπ«ß ‚¡ª È∂ ¿π‘ ◊≈Òª ’æ„∆¡ª ‹Ø ’Á∂ √≈鱧 ¡ß◊∂˜ ’æ„Á∂ ‘πßÁ∂ √ÈÕ ¿πÈ∑ª Ì≈Ú∂∫ ÓÀ鱧 ¡ß◊∂˜∆ È‘∆∫ ¡≈¿π∫Á∆ Í ◊≈Òª Á∆ √Ófi ¡≈ ‹ªÁ∆ ¡ÀÕ √≈∆ ‹Ú≈È∆ ¡ß ◊ ∂ ˜ ª ÂØ ∫ ◊≈Òª ‹Ø ÷≈Ë∆¡ª √È, √≈‚∆ Ú∆ ’ج∆ «˜ßÁ◊∆ ¡À, ‹Ú≈È∆ Ú∆ ◊≈Òª ÷ª«Á¡ª Ï∆Â∆ ¡Â∂ Ïπ„≈Í∂ «Ú⁄ Ú∆ ˜Ò∆Ò ‘Ø ‘∂ ¡ªÕ”” ¡≈͉∆¡ª ¡æ÷ª ͱßfiÁ∂ ‘ج∂ Ϙπ◊ ’«‘‰ Òæ◊≈Õ ““«¬’ ◊æÒ ‘Ø ÂÀÈß± Áæ√ªÕ √æ⁄∆ ◊æÒ Âª «¬‘ ˛ ‹Ú≈È≈ «’ ¡√∆∫ «¬æÊ∂ ‚≈Ò ª ’Ó≈ Ò¬∂ Í ¡ΩÒ≈Á ◊Ú≈ Ò¬∆Õ”” ¿π√Á∆¡ª √∂˜Ò ¡æ÷ª «Ú⁄ Ï∆Â∂ «ÁȪ Ï≈∂ ͤÂ≈Ú≈ √ÍÙ‡ Ș ¡≈ «‘≈ √∆Õ Ï˜π◊ Á∆ ¿πÁ≈√∆ È∂ ÓÀ鱧 ¿πÁ≈√ ’ «ÁæÂ≈Õ ÓÀÈß± ’πÁ Á∆ «¬√ ¡‹∆Ï ÷∂‚ Â∂ ˛≈È∆ ‘ج∆ «’ ‹ÁØ∫ «¬√ Ï≈∂ Á∆ «¬√ Á∂ Ïæ«⁄¡ª 鱧 ÒØÛ √∆, ¿πÁ∫Ø «¬√ È∂ ¿π‘Ȫ 鱧 ‡≈¬∆Ó È‘∆∫ «ÁæÂ≈Õ ‘π‰ «¬√鱧 ¿π‘Ȫ Á∆ ÒØÛ ˛, ¿π‘ «¬√鱧 ‡≈¬∆Ó È‘∆∫ Á∂ ‘∂ √ÈÕ ¡«‹‘∆¡ª √Ø⁄ª «Ú⁄ ‘∆ ÓÀ∫ B@-BE «Ó߇ √∆È∆¡ «√‡∆˜È √À∫‡ «Ú⁄ «ÏÂ≈ ’∂ ‹ÈÀÒ ¡≈‡ √‡±‚∆˙ 鱧 ⁄«Ò¡≈ «◊¡≈Õ ‹ÈÀÒ ¡≈«‡√‡ Á∂ √‡±‚∆˙ «Ú⁄ «¬’æÂ ‘ج∂ Íø‹≈Ï∆ √≈«‘ Íz∂Ó∆¡ª 鱧 Ú∂÷ ’∂ ¡æË≈-ÍΩ‰≈ ÿø‡≈ ¡≈¬∆ ¿πÁ≈√∆ «Ó߇ª «Ú⁄ ◊≈«¬Ï ‘Ø ◊¬∆Õ √Ì ÂØ∫ Í«‘Òª ÈÚÂ∂‹ Ì≈Â∆ Á∆ ÍÂÈ∆ √z∆ÓÂ∆ √π«ßÁ ’Ω È∂ ¡≈͉∆¡ª ’«ÚÂ≈Úª √π‰≈¬∆¡ªÕ ¿π‘Ȫ Á∆ Òæ¤Ó∆ ’«ÚÂ≈ È∂ ’≈Î∆ Ú≈‘ Ú≈‘ ÷æ‡∆Õ ÈÚÂ∂‹ Ì≈Â∆ ‘Øª Í«‡¡≈Ò∂ Ú≈Ò∂ Ï≈Ï≈ Ò≈Ò∆ Â∂ «¬’ ¶Ó∆ ’«ÚÂ≈ √π‰≈¬∆Õ ÓÀ鱧 «¬√ ’«ÚÂ≈ Á≈ ¡≈ÈßÁ «¬√ ’’∂ Ú∆ «˜¡≈Á≈ ¡≈«¬¡≈ «’¿π ∫ «’ «¬√ «Ú⁄Ò∂ Òæ◊Ìæ◊ √≈∂ Í≈Âª 鱧 «Èæ‹∆ ÂΩ Â∂ ‹≈‰Á≈ √∆Õ ¡‹Ó∂ Ø‚∂ È∂ Ú∆ ¡≈͉∆ ’«ÚÂ≈ √π ‰ ≈¬∆Õ ‡æÒÚ ∂ ≈Ò∆¡≈ È∂ ÏØÒ∆¡ª Í≈ ’∂ ‘≈˜∆ ÒÚ≈¬∆Õ ¡ß«Óz È∂ ÒØ’ ◊∆ ◊≈ ’∂ Íø‹≈Ï∆ Ó≈‘ΩÒ «√‹ «ÁæÂ≈Õ √π‹∆ Ìæ‡∆ È∂ Ú∆ ÂæÈÓ «Ú⁄ ¡≈͉≈ ◊∆ ◊≈«¬¡≈Õ ◊∆Â, ˆ˜Òª, ¸‡’Ò∂ ¡≈Í Ï∆Â∆¡ª √π‰≈¿π‰ Á∂ È≈Ò È≈Ò ‘≈√∂ Îπ ‘ ≈«¡ª È∂ «¬√ Ù≈Ó È± ß Ô≈Á◊≈∆ ω≈ «ÁæÂ≈ √∆Õ

⁄≥‚∆◊Û∑-Í≥‹≈Ï √’≈ È∂ Ó∂‹ Ì∞«Í≥Á «√≥ÿ «„æÒØ∫ ˘ Óπº÷ Ó≥Â∆ √. Í’≈Ù «√≥ ÿ Ï≈ÁÒ Á∂ ≈‹È∆Â’ √’º   Ú‹Ø ∫ «ÈÔ∞’ ’∆Â≈ ‘ÀÕ ¿∞‘Ȫ ˘ ≈‹ Ó≥Â∆ Á≈ Á‹≈ «ÁºÂ≈ «◊¡≈ ‘ÀÕ «¬√ Á≈ Íz ◊ ‡≈Ú≈ ’Á∂ ‘ج∂ Óπº÷ Ó≥Â∆ ÁÎÂ Á∂ «¬’ ÏπÒ≈∂ È∂ Áº«√¡≈ «’ Ó∂‹ «„æÒØ∫ È∂ ÙØzÓ‰∆ ¡’≈Ò∆ ÁÒ-Ì≈‹Í≈ √’≈ Á∂ AIIG-B@@B Á∂ «Í¤Ò∂ ’≈‹’≈Ò ÁΩ≈È Ú∆ «¬√∂ ¡≈‘∞Á∂ ”Â∂ √∂Ú≈ «ÈÌ≈¬∆ ‘À Õ B@ ‹∞ Ò ≈¬∆ AIDH ˘ Óπ’Â√ «˜Ò∑∂ Á∂ «Í≥‚ Ï≈ÁÒ «Ú÷∂ √≈Ï’≈ √≥√Á ÓÀ∫Ï Á≈ ◊∞≈‹ «√≥ÿ «„æÒØ∫ Á∂ ÿ ‹ÈÓ∂ Ó∂‹ «„ÒØ∫ È∂ Ò≈À∫√ √’»Ò √È≈Ú «Ú÷∂ ÍÛ∑≈¬∆ Óπ’≥ÓÒ ’È ÂØ∫ Ï≈¡Á ÈÀ Ù ÈÒ «‚ÎÀ ∫ √ ¡’À ‚ Ó∆, ÷‚ÒÚ≈√Ò≈ ¡Â∂ «¬≥ ‚ ∆¡È «ÓÒ‡∆ ¡’À‚Ó∆ Á∂‘≈Á»È «Ú÷∂ «√÷Ò≈¬∆ Íz≈Í ’∆Â∆ ¡Â∂ BA

Á√≥Ï AIFI ˘ √À«’≥‚ ÒÀ·∆ÈÀ∫‡ Ú‹Ø∫ ’«ÓÙÈ Íz≈Í ’∆Â≈Õ Ó∂‹ «„æ Ò Ø È∂ AIGA «Ú⁄ Ì≈ÂÍ≈«’√Â≈È ‹≥◊ «Úº⁄ «‘º√≈ «Ò¡≈Õ ¿∞‘Ȫ È∂ AIGH ÂØ∫ AIHB º’ Í≥‹≈Ï Á∂ ≈‹Í≈Ò Ùz∆ ‹À √π÷Ò≈Ò ‘≈Ê∆ Á∂ ¬∂.‚∆.√∆ Ú‹Ø∫ Ú∆ √∂Ú≈ ’∆Â∆Õ ¿∞‘Ȫ È∂ AIHC ˘ √Ó∂∫ ÂØ∫ Í«‘Òª ‘∆ √∂Ú≈ Óπ’Â∆ ÒÀ Ò¬∆Õ

‚∆. √∆. Óπ’Â√ ÚæÒ∫Ø Á¯Âª Á∆ ¡⁄È⁄À ⁄À«’ß◊ Úæ÷-Úæ÷ Á¯Âª Â∂ ¤≈Í≈ AI ’Ó⁄≈∆ ◊À ‘≈˜ Í≈¬∂ √z∆ Óπ’Â√ √≈«‘Ï (√πÈ∆Ò Ïª√Ò) : √z∆ Úπ‰ ±˜Ó «‚͇∆ ’«ÓÙÈ Óπ’Â√ È∂ √Ú∂∂ I:@E Â∂ Úæ÷-Úæ÷ √’≈∆ Á¯Âª Â∂ ¤≈Í∂ Ó≈ ’∂ ‘≈˜∆ Á∆ ⁄À«’ß◊ ’∆Â∆Õ ¿π‘È≈ Á∂ È≈Ò √: ÁÒ«ÚßÁ‹∆ «√ßÿ ¡À√. ‚∆. ¡ÀÓ. Óπ’Â√ Ú∆ ‘≈˜ √ÈÕ «¬√ ¤≈Í≈Ó≈∆ ÁΩ≈È ‹Ò √ÍÒ≈¬∆ ¡Â∂ √À È ∆‡∂ √ È «ÚÌ≈◊, «‹Ò∑ ≈ «√æ « ÷¡≈ ¡¯√ √À ’ ß ‚ ∆, È◊ «È◊Ó Óπ’Â√, ¡À’Ù∆¡È Í≈Ú ’≈Ó Óπ’Â√ ¡Â∂ α‚ ¡À∫‚ √ÍÒ≈¬∆ «ÚÌ≈◊ Ù≈ÓÒ √ÈÕ « ‚͇∆ ’«ÓÙÈ Óπ’Â√ È∂ ⁄À«’ß◊ ÁΩ≈È Í≈«¬¡≈ «’ √Ì ÂØ∫ ÚæË Ú≈‡ √ÍÒ≈¬∆ ¡Â∂ √ÀÈ∆‡∂ÙÈ «ÚÌ≈◊ Á∂ ¥Ó⁄≈∆ ◊À ‘≈˜ Í≈¬∂ ◊¬∂Õ «¬√ ÓΩ’∂ «‚͇∆ ’«ÓÙÈ È∂ «’‘≈ «’ Óπæ÷ ÓßÂ∆ Íø‹≈Ï ¡Â∂ ¿πÍ Óπ÷ æ ÓßÂ∆ Íø‹≈Ï ‹∆ Á∆¡ª ‘Á≈«¬Âª ÓπÂ≈«Ï’ ÍzÏË ß ’∆ √πË≈ª ˘ Óπ÷ æ æ÷Á∂ ‘ج∂ ¡Â∂ «‹Ò∑∂ Á∂ Úæ÷ Úæ÷ «ÚÌ≈◊ª Á∆ ’≈◊π˜≈∆ ˘ √±⁄≈± „ß◊ È≈Ò ⁄Ò≈¿π‰ Ò¬∆ Á¯Â ⁄À’ ’È Á∆ Óπ«‘ßÓ Ùπ± ’∆Â∆ ◊¬∆Õ ¿π‘È≈ «’‘≈

«’ «‹‘Û∂ ’Ó⁄≈∆ Á¯Âª «Úæ⁄ Ò∂‡ ¡≈¿πÁ∂ ‘È ‹ª «ÏÈ∑≈ ’≈È ◊À ‘≈˜ «‘ßÁ∂ ‘È, ¿π‘È≈ «ÚπË æ √ı ’≈Ú≈¬∆ ’∆Â∆ ‹≈Ú∂◊∆Õ ¿π‘È≈ √≈∂ ¡«Ë’≈∆¡ª ¡Â∂ ’Ó⁄≈∆¡ª ˘ ‘Á≈«¬Â ’∆Â∆ «’ Á¯Âª «Úæ⁄ √Ó∂∫ «√ ‘≈˜∆ Ô’∆È∆ ω≈¬∆ ‹≈Ú∂ ¡Â∂ ’ßÓª Á∂ «È͇≈∂ Á∆ ¯Â≈ «Úæ⁄ Â∂˜∆ «Ò¡ªÁ∆ ‹≈Ú∂ ª ‹Ø∫ ¡≈Ó ÒØ’ª ˘ ’ßÓ ’Ú≈¿π‰ Ò¬∆ «’√∂ «’√Ó Á∆ Íz∂Ù≈È∆ È≈ ¡≈Ú∂Õ ¡æ ‹ Á∆ «¬√ ⁄À « ’ß ◊ ÁΩ≈È ’πæÒ AI ’Ó⁄≈∆ ◊À ‘≈˜ Í≈¬∂ ◊¬∂, «‹ßÈ≈∑ Á∆ ◊À ‘≈˜∆ √ÏßË∆ «ÍØ  ‡ ¿π ‘ È≈ Á∂ ‚≈«¬À ’ Ø  ∂ ‡ ⁄ß‚∆◊Û∑ ˘ Ì∂‹∆ ‹≈Ú∂◊∆ ¡Â∂ ¿π‘È≈ «ÚπæË √ı ¡À’ÙÈ «Ò¡≈ ‹≈Ú∂◊≈Õ ¿π‘Ȫ Áæ«√¡≈ «’ «‚͇∆ ’«ÓÙÈ Á¯Â «Ú÷∂ ¡Â∂ ¡À√. ‚∆. ¡ÀÓ Á¯Â «Ú÷∂ Ï≈«¬¿πÓ∆‡«’ ‘≈˜∆ «√√‡Ó Ò≈◊± ’∆Â≈ «◊¡≈ ˛Õ «‹√ È≈Ò ‘≈˜ ’Ó⁄≈∆¡ª Á∆ ؘ≈È≈ ⁄À«’ß◊ ‘ØÚ∂◊∆ ¡Â∂ «‹Ò∑∂ Á∂ Ï≈’∆ «ÚÌ≈◊ª «Úæ⁄ Ú∆ «¬‘ «√√‡Ó Ò≈◊± ’∆Â≈ ‹≈Ú∂◊≈Õ

«È¿±Ô≈’ Á∂ Ó≈√‡ ¡Ó Á∆¡ª Áπ¡≈Úª √Á’≈ ÍπæÂ Ú◊≈ «Óæ·Û≈ Ó∂Ú≈ «¬≈È∆ Ó±Ò Á∂ ¡ÀÈ ˘ «Ó«Ò¡≈

CHA THA LA W OFFICE CHATHA LAW AJAIB SINGH CHATHA Barrister, Solicitor & Notary Public.

Services: · · ·

¡‹≈«¬Ï «√øÿ ⁄º·≈ B.A., LL.B. Barrister, Solicitor & Notary Public

· · ·

Immigration: Detention review, Appeals Criminal Law: Theft, Drunk Driving, Traffic Tickets. Pardon, Personal Injury Claims. Family Law; Divorce, Spousal agreements. Wills; Translations, Name changes Affidavits, Power Of Attorney, Notary Services

Call : AJ AIB CHA THA AJAIB CHATHA Tel : 905-230-7384 Fax: 905-230-7385

¡‹«ÚøÁ «√øÿ ⁄º·≈ Legal Assistant

26 √≈Ò Á≈ ‹Ï≈

45 Ray Lawson Blvd. Brampton Ont. L6Y 3L4 Near Traffic Court Intersection: Cherrytree & Ray Lawson

«È¿±Ô≈’ : ‹ÁØ∫ ÂØ∫ ÁπÈ∆¡ª √≈‹∆ ˛, ¿πÁØ∫ ÂØ∫ ÒÀ ’∂ ¡æ‹ Âæ’ ‘ ÓÈπæ÷ ¡≈͉∆ ¡ΩÒ≈Á Ò¬∆ ’∆ ’πfi È‘∆∫ ’Á≈Õ Í «‹È∑ª Á∂ ¡ΩÒ≈Á È‘∆∫ ‘πßÁ∆ ¿π‘ ¡ΩÒ≈Á Ú≈√Â∂ ‘Ó∂Ù≈ æÏ ¡æ◊∂ Áπ¡≈Úª ’Á∂ ‘ÈÕ æÏ ’¬∆ Ú≈ Ïß«Á¡ª Á∂ ±Í «Ú⁄ ¡«‹‘∆¡ª Áπ¡≈Úª «ÁßÁ≈ ˛ «‹√ È≈Ò ‘ ¡ΩÒ≈Á Á∂ ⁄≈‘Ú≈È Á∆ Óπ≈Á ͱ∆ ‘Ø ‹ªÁ∆ ˛Õ ¡«‹‘≈ ‘∆ ¡æ‹ ÂØ∫ CB √≈Ò Í«‘Òª «¬≈È ¤æ‚ ’∂ ¡Ó∆’≈ ”⁄ ¡≈ Ú√∂ DF √≈Ò≈ ¡ÀÈ ◊πÓ∂˜∆¡È Ȫ Á∂ «Ú¡’Â∆ ˘ ¿π√ √Ó∂∫ Ì≈∆ «È≈Ù≈ Á≈ √≈‘Ó‰≈ ’È≈ «Í¡≈ ‹ÁØ∫ «Ú¡≈‘ Á∂ AB √≈Ò Ó◊Ø∫ Ú∆ ¿π√ Á∂ ÿ ¡ΩÒ≈Á È≈ ‘ج∆Õ ¡Ó∆’≈ Á∂ «È¿±Ô≈’ «¬Ò≈’∂ ”⁄ ÍÀ∫Á∂ ÒΩ∫◊ÒÀ∫‚ «Ú÷∂ «‘ßÁ∂ ¡ÀÈ Á∆ ÍÂÈ∆ ’¬∆ Ú≈ ◊ÌÚÂ∆ ‘ج∆ Í ‘ Ú≈ Ïæ⁄≈ «‚æ◊ ‹ªÁ≈ √∆Õ ¡≈͉∆ «˜ßÁ◊∆ ÂØ∫ ¡ΩÒ≈Á ¡Â∂ ¡≈«Ê’ ÂΩ ”Â∂ ÿ≈‡ Ó«‘√±√ Ú∂÷ ’∂ ¡ÀÈ Ï‘π «ÁÓ≈◊∆ ÂΩ ”Â∂ Í∂zÙ≈È «‘‰ Òæ◊ «Í¡≈Õ «¬æ’ «ÁÈ ¿π√ È≈Ò ’ßÓ ’Á∂ Í≈«’√Â≈È∆ ÁØ√ È∂ ¿π√ Á∆ Íz∂Ù≈È∆ Á≈ ’≈È Íπ櫤¡≈ ª ¡ÀÈ È∂ ¿π√ ˘ √≈∆ ◊æÒ Áæ√∆ Í≈«’√Â≈È∆ ÁØ√ È∂ ¡ÀÈ ˘ Ó≈√‡ ¡Ó Ï≈∂ Áæ«√¡≈ «’ 屧 «È¿±Ô≈’ ”⁄ ‘∆ Ó≈√‡ ¡Ó È≈Ò √ßÍ’ ’Õ ¡ÀÈ ˘ ¿π√Á≈ ÁØ√ Ó≈√‡ ¡Ó ‹∆ ’ØÒ ÒÀ «◊¡≈Õ ¡ÀÈ È∂ ¡≈͉∆¡ª √≈∆¡ª √Óæ«√¡≈Úª Ó≈√‡ ‹∆ ’ØÒ Áæ√∆¡ª, «ÚÙ∂Ù ÂΩ ”Â∂ «‹√ ◊æÒ ÂØ∫ ¡ÀÈ «˜¡≈Á≈ Íz∂Ù≈È √∆, ¿π√ Ï≈∂ Ú∆ Áæ«√¡≈ «’ ¿πÈ∑ª Á∂ ’ج∆ Ïæ⁄≈ È≈ ‘؉ ’’∂ ¿π‘ ¡Â∂ ¿π√Á∆ ÍÂÈ∆ Íz∂Ù≈È «‘ßÁ∂ ‘ÈÕ Ó≈√‡ ¡Ó È∂ ‹ÈÓ Â∆’ Íπæ¤ ’∂ ’πß‚Ò∆ ω≈¬∆ ¡Â∂ ¿π√Á∂ ¡ΩÒ≈Á È≈ ‘؉ Á∂ ’≈È ÒæÌ ’∂ ¡ÀÈ ˘ Áæ«√¡≈ «’ ’πæfi ¿πÍ≈¡ ¿π√ ˘ ’È∂ ÍÀ‰◊∂ ¡Â∂ ’πæfi ¿πÍ≈¡ ¿π‘ ÷πÁ Ú∆ ’È◊∂Õ ¡ÀÈ È∂ Áæ«√¡≈ «’ ‹Ø Ó≈√‡ ‹∆ È∂ ¿π√ ˘ ¿πÍ≈¡ ’È Ò¬∆ È≈Ò «¬æ’ ⁄∆˜ ’ØÒ æ÷‰ Ò¬∆ ω≈ ’∂ «ÁæÂ∆Õ æÏ Á∆ «’zÍ≈ È≈Ò ¿π√ Á∆ ÍÂÈ∆ ◊ÌÚÂ∆ ‘Ø ◊¬∆Õ Ó≈√‡ ¡Ó ˘ ‹ÁØ∫ «¬‘ ÷πÙ∆ Á∆ ÷Ï Áæ√∆ ª ¿πÈ∑ª È∂ ¡ÀÈ ˘ «’‘≈ «’ ‹ÁØ∫ Ïæ⁄∂ Á≈ ‹ÈÓ ‘ØÚ∂ ª ¿π‘ Âπß ¿π√ ˘ Áæ√‰ ’∆ Ïæ⁄∂ Á≈ ‹ÈÓ «’ßÈ∂ Ú‹∂ ‘Ø«¬¡≈Õ ¡ÀÈ Á∂ ÿ ÎÚ∆ B@@F «Ú⁄ ÍπæÂ «Óæ⁄Ò ◊πÓ∂˜∆¡È È∂ ‹ÈÓ «Ò¡≈Õ ‹ÁØ∫ ‘√ÍÂ≈Ò ÂØ∫ ÍπæÂ ‘؉ Á∆ ÷Ï Ó≈√‡ ¡Ó ˘ «ÁæÂ∆ ¡Â∂ ‹ÈÓ Â∆’ Ï≈∂ Áæ«√¡≈ ª Ó≈√‡ ‹∆ È∂ ¡≈͉∂ «‘√≈Ï È≈Ò Áæ«√¡≈ «’ ‚≈’‡ Âπ‘≈鱧 Áæ√‰◊∂ «’ Ïæ⁄∂ ˘ ’ج∆ Èπ’√ ˛, «¬√ Ò¬∆ «¬√Á∆ √‹∆ ’È∆ ÍÚ∂◊∆Õ Ó≈√‡ ‹∆ È∂ ¡ÀÈ Â∂ ¿π√Á∆ ÍÂÈ∆ ˘ √Ò≈‘ «ÁæÂ∆ √∆ «’ ¿π‘ √‹∆ È≈ ’Ú≈¿π‰ «’¿π∫«’ Âπ‘≈‚∂ Ï∂‡∂ ”Â∂ ’∂± Á≈ ◊z«‘ ˛, «‹√Á≈ «¬Ò≈‹ ‘Ø √’Á≈ ˛Õ «‹Ú∂∫ Ó≈√‡ ¡Ó ‹∆ È∂ Áæ«√¡≈ √∆, ¿πÚ∂∫ ‘∆ ‘Ø«¬¡≈Õ ‚≈’‡ª È∂ Ïæ⁄∂ Á∆ √‹∆ ’È Á∆ ◊æÒ ¡≈÷∆ ª ¡ÀÈ ”Â∂ ¿π√Á∆ ÍÂÈ∆ √‹∆ Ò¬∆ È≈ ÓßÈ∂Õ «È¿±Ô≈’ ”⁄ ÿª Á∆ ÓΩ◊∂˜ «ÁÚ≈¿π‰ Á≈ ’ßÓ ’ ‘∂ ¡ÀÈ È∂ ÍæÂ’≈ª ˘ Áæ«√¡≈ «’ Ï≈¡Á «Ú⁄ Ó≈√‡ ‹∆ È∂ ¿πÍ≈¡ ’∆Â≈ «‹√ È≈Ò ¿πÈ∑ª Á≈ Ïæ⁄≈ «ÏÈ∑ª √‹∆ ÂØ∫ ‘∆ «ÏÒ’πæÒ ·∆’ ‘Ø «◊¡≈Õ «¬≈È∆ Í«Ú≈ ‘π‰ Ó≈√‡ ‹∆ ˘ Áπ¡≈Úª «ÁßÁ≈ È‘∆∫ Êæ’Á≈Õ ¿πÈ∑ª ¡Èπ√≈ Ó≈√‡ ‹∆ È∂ ¿πÈ∑ª Á∆ «˜ßÁ◊∆ ‘∆ ÏÁÒ ’∂ æ÷ «ÁæÂ∆ ¡Â∂ ¿π‘ Ï‘π ÷πÙ ‘ÈÕ Ó≈√‡ ¡Ó Á∆¡ª Áπ¡≈Úª √Á’≈ ¿πÈ∑ª Á∂ ÿ æÏ È∂ ÍπæÂ Á∆ Á≈ Ï÷Ù∆ ˛Õ «‹√ Ò¬∆ ¿π‘ Ó≈√‡ ¡Ó Â∂ æÏ ˘ Áπ¡≈Úª «ÁßÁ∂ È‘∆∫ Êæ’Á∂Õ ¡ÀÈ Á≈ ’«‘‰≈ ˛ «’ ‘π‰ ¿π√ ˘ «¬ßfi Òæ◊Á≈ ˛ «’ ÁπÈ∆¡ª «Ú⁄ ’ج∆ Ú∆ ¡«‹‘∆ ÓπÙ«’Ò È‘∆∫ «‹√Á≈ ‘æÒ È≈ ‘ØÚ∂Õ ¿πÈ∑ª Á≈ Óßȉ≈ ˛ «’ Ì≈Ú∂∫ ’Á≈ √Ì ’πæfi æÏ ‘∆ ˛ Í «¬√Á≈ √ÏæÏ «’√∂ ÌÒ∂ ÍπÙ ‘∆ ωÁ≈ ˛Õ Ó≈√‡ ¡Ó Á∂ ¿πÍ≈Úª «Ú⁄ ¿π√ ˘ Ï‘π Úæ‚∆ Â≈’ «Á÷≈¬∆ «ÁæÂ∆ ˛Õ ¡ÀÈ È∂ Áæ«√¡≈ «’ ÍπæÂ ÂØ∫ Ï≈¡Á ‘π‰ Ó≈√‡ ¡Ó ¿π√Á∂ ’≈ØÏ≈ ˘ Ú∆ ÚË≈¿π‰ Ò¬∆ ¿πÍ≈¡ ’ ‘∂ ‘ÈÕ ¡ÀÈ È∂ Ï∂¡ΩÒ≈Á ‹Ø«Û¡ª ˘ Ú∆ ¡Í∆Ò ’∆Â∆ ˛ «’ ¿πÈ∑ª ˘ Ú∆ ¿π√ Úª◊ Ó≈√‡ ¡Ó ‹∆ Í≈√ ˜± ‹≈‰≈ ⁄≈‘∆Á≈ ˛Õ ¡≈͉∂ Í≈«’√Â≈È∆ ÁØ√ Á≈ ËßÈÚ≈Á ’Á∂ ‘ج∂ ¡ÀÈ È∂ «’‘≈ «’ ‹∂ ¿π√Á≈ ÁØ√ ¿π√鱧 Ó≈√‡ ¡Ó Ï≈∂ È≈ Áæ√Á≈ ª ¡æ‹ ¿π√Á≈ ÿ Ú∆ ¡ΩÒ≈Á ÂØ∫ √æ÷‰≈ ‘؉≈ √∆Õ «¬√ ’’∂ ¡ÀÈ Á∆ ¡≈Ó ÒØ’ª ˘ Ó≈√‡ ¡Ó Á∆¡ª Áπ¡≈Úª √Á’≈ «ÓÒ∆ ÍπæÂ Á≈ Á≈ Ï≈∂ √≈∂ ‹æ◊ 鱧 Áæ√‰≈ ⁄≈‘πßÁ≈ ˛ ª «’ ÒØÛÚßÁ Ó≈√‡ ¡Ó ‹∆ ÂØ∫ Ò≈Ì ¿π·≈ √’‰Õ

Ó≈√‡ ¡Ó Á≈ ¯ØÈ : (718) 217-7955

Master Amar 198-26 Foot Hill Ave. Hollis (N.Y.) 11423


5

AJIT WEEKL Y WEEKLY

TOR ONT O SECTION-A, ISSUE # 897 ORONT ONTO

(ÒÛ∆ ‹ØÛÈ Ò¬∆ «Í¤Ò≈ ¡ß’ Á∂÷Ø) ◊z≈ÓØÎÈ Ø Á∂ «ڡª ¿∞µÂ∂ Â∞Ò∑∂ Ú≈Ò∆ ͺ◊ Â∂ ‘ºÊ «Úº⁄ ±ßÏ∆ ÎÛ∆ ÷ÒØÂ≈ ÎØ‡Ø Ú≈Ò≈ ÓÂ≈ √Ú∂ ÂØ∫ ¡º÷ª ¡º◊∂ Ú≈-Ú≈ ¡≈ «‘≈ √∆, ¡º‹ ¿∞‘鱧 «ÓÒ‰ ‹∞ ‹≈‰≈ √∆¢ Ó∂∂ «·’≈‰∂ ÂØ∫ ÍΩ‰∂ ’∞ ÿß ‡∂ Á∆ Ú≈‡ «ÈÏ∂ Û ’∂ ÓÈ‹∆ Â∂ ÓÀ∫ ¿∞‘Á∂ ϱ‘∂ Ó±‘∂ ÷Û∑∂ √ª¢ ϱ‘≈ ·Ø’È ”Â∂ Â∞Ò∂∑ Ú≈Ò∆ ͺ◊ ÚÒ≈ ÓÂ≈ È‘∆∫ √∆ ¡≈«¬¡≈ √◊Ø∫ Ó∂∂ Á≈Á∂ ¡ß«Óz Ò≈Ò Ú◊≈ ͺ’∂ß◊≈ Ï∞º„≈ Ó∞√’≈¿∞∫Á≈ ‘Ø«¬¡≈ ϱ‘∂ «Íº«¤˙∫ Íz◊‡ ‘Ø«¬¡≈ √∆, T¡≈˙ ‹∆...¡≈˙ ‹∆...¡≈˙ ‹∆...ÏÛ∂ Â√≈-Â√≈ ’∂ ¡≈¬∂ ‹∂...’∆ ◊ºÒ ...‘À¡.ß ..? ¬∂È∂ «ÁȪ Á∂ ¿∞‚∆’‰ ‚‘∂ ¡ª?U Ï∆Ï∆ È∂ Ú∆ ¡≈‰ √≈‚∂ «√ ÍÒØ√∂ Â∂ Ò≈◊∂ Ï«‘ ’∂ ‘≈Ò-⁄≈Ò Í∞¤ º ‰ Òº◊∆, ÓÈ‹∆ ’ÀÓ≈ ⁄Ò≈¿∞‰ Òº « ◊¡≈ ª ÓÂ∂ È∂ ÓØ ‘ È≈Ò ÿ±«¡≈, T«’¿∞∫ «’Â∂ ̺‹‰≈ ¬∂∫...Ï‘∞ Ó≈È È≈Ò...⁄≈‘-Í≈‰∆ Í∆..«Î «÷º⁄ ÒÚ∆∫ ¯Ø‡Ø¡ª¢U ÓÀ∫ ª ¿∞µ’≈ È‘∆∫ √ª ‹≈‰Á≈ «’ ¬∂È≈ ·∂· Â∂ «√ºË≈-√≈Á≈ (¯Ø’) ◊≈¿∞‰ Ú≈Ò≈ ÓÂ≈ ’Ò≈√∆’Ò Á≈ Ú∆ ¿∞√Â≈Á ‘À¢ ¿∞‘ ª √د∂ ”Â∂ ÏÀ·≈ ‘∆ ͺ’∂ ≈◊ ¡Ò≈͉ Òº«◊¡≈ ‘Ø«¬¡≈ √∆ Â∂ È≈ÒØ-È≈Ò ¡≈͉∂ Úº÷-Úº÷ ÂÚ∂ Â∂ ’À«√‡ª Ú∆ ’º„-’º„ «Á÷≈¬∆ ‹ªÁ≈ √∆, ‹Á ¿∞‘È∂ ¡≈͉∆¡ª «’Â≈Ϫ Á≈ √Àµ‡ ÓÀÈß± «Áß«Á¡ª «’‘≈, TÒÀ ¡«‘ Ú∆ ÒÀ . ..È≈Ò ÒÀ ’∂ ‹≈‰∆¡ª «¬ß‚∆¡≈...¡ÀÊ∂ È≈ ¤º‚ ‹≈¬∆∫?U ª «¬º’ ÁÓ Ô≈Á ¡≈«¬¡≈ «’ ÓÂ∂ Á∆¡ª ¤Í∆¡ª «’Â≈Ϫ ª ÓÀ∫ «’ßÈ∂ √≈Ò Í«‘Òª Î∆Á’؇ ÿ߇≈ ÿ È∂Û∂ «◊¡≈È∆ «’Â≈Ϫ Ú≈Ò∂ Á∆ Á∞’≈È ”Â∂ ͬ∆¡ª Á∂÷∆¡ª √È, «¬‘ ¿∞‘∆ «’Â≈Ϫ √È “ÓÂ∂ Á∂ ‘≈√∂”, “ÍÁ∂√∆ ÓÂ≈”, “ÓÂ≈ Á∂ ÓÀı≈È≈” “ÓÂ≈ Ó∂ Ó ª «Úº ⁄ ”¢ «’Â≈Ϫ ÎÛ«Á¡ª ÓÀ∫ Í∞«º ¤¡≈, T«¬‘ ’ÁØ∫ñ’ÁØ∫ ¤Í∆¡ª √È...ÏÛ∂ √≈Ò Í«‘Òª ª ÓÀ∫ Á∂÷∆¡ª √È?U TÌ≈Í≈ ‹∆ È∂ ¤≈Í∆¡ª √È...Ì≈Í≈ Íz ∆ ÂÓ «√ß ÿ ‹∆...ÈÚÔ∞ º ◊ ÍÏ«ÒÙ˜ Ú≈«Ò¡ª È∂...«¬’Ï≈Ò Ó≈‘Ò È∂ ÓÀ È ± ß Ì≈Í≈ ‹∆ È≈Ò «ÓÒÚ≈«¬¡≈ √∆...Ï√ ÷Û≈ ω≈ ’∂ ¿∞‘Ȫ 鱧 Ì∂‹ Á∂∫Á≈ √ª Â∂ «’Â≈Ï ¤Í ‹≈‰∆...’∞fi ÷⁄-ͺ·≈ Ú∆ Ì∂‹ Á∂‰≈ ¤ÍÚ≈¬∆ Á≈...«ÂßÈØ «’Â≈Ϫ Á≈ Íß ‹ ≈Ï∆ ”⁄Ø ∫ «‘ß Á ∆ «Úº ⁄ «ÒÍ∆¡ªÂ ‘Ø«¬¡≈...Ò≈‘Ω «Úº⁄ Ú∆ «¬‘Á≈ ¿∞Á± «Úº⁄ ’∆Â≈ «’√∂ È∂...Ó∂∂ ‘≈√∂ ÍÛ∑ ’∂ Ï‘∞ √≈∂ Í≈·’ª Á∂ ı ¡≈‰∂ ÓÀȱß...‘∞‰ È‘∆∫ ¡≈¬∂ ’Á∂ ıÂ...‘∞‰ Â∂ ˜Ó≈È≈ ‘Ø «◊¡≈ ¬∂ ¯ØÈ Á≈...’ß«Í¿±‡ Á≈...˙ Ì≈¬∆ ÓÀ∫ Ú∆ Ï∆.¡Àµ√.√∆. Ï∆.¡Àµ‚ ¡ª...¡ÀÚ∂∫ È≈ √Ófi∆∫ ÓÀ鱧 ¡‰ÍÛ∑ «‹‘≈ Ï∞Û∑≈...?U ¡√∆∫ √≈∂ ‘º√ ͬ∂¢

ÓΩ‹∆ ¯È’≈ ‘À-‘˜≈≈ «√ßÿ ÓÂ≈-(B)

hjLfrf isMG rmqf nUM snmfnq krdy hoey qyjpRkfsL isMG aqy mlkIq isMG dfKf sfbkf mMqrI ÓÂ∂ È∂ ¡≈«÷¡≈, ÓÀ∫ ÂÀ鱧 Ó؇∆¡ªÓ؇∆¡ª ’∞fi ◊ºÒª Áº√Á≈ Úª ¡≈͉∂ Ï≈∂ . ..¬∂ ‘ ÈØ ‡ ’ ÒÀ . ..Ϭ∆ ÓÀ ∫ ¡Ò∆◊Û∑ Ô± È ∆Ú«√‡∆ ÂØ ∫ Ï∆.¡Àµ√.√∆. ’∆Â∆...√º⁄ Ô≈ ÓÀ∫ ¡≈͉≈ ‹ÈÓ Áº √ ‰≈ Ì∞ º Ò ¬∆ «◊¡≈...«Ò÷ ÒÀ...«¬º’ ¡◊√ Â∂ √ßÈ ¿∞µÈ∆ √Ω ¤ºÏ∆...«Íß‚ √≈‚≈ √∆ «◊º Ò ⁄º ’ ...Â∂ «˜Ò≈ «Ó߇◊∞Ó ß ∆...«˜Ó∆Á≈ ¯À«ÓÒ∆...«◊ºÒ √≈‚≈ ◊ØÂ...ÏÈ≈√ ÂØ∫ ÓÀ∫ √ß◊∆ Á∆ Ï∆.¬∂., ’∆Â∆...ÎΩ‹ «Úº⁄ Ú∆ √∂Ú≈ ’∆Â∆ ¬∂ . ..¬∆≈È ”⁄ ’¬∆ √≈Ò «‘≈...‹ÁØ∫ Ó∞Ò’ Úß‚∆«‹¡≈ ¬∂ ª Ò∞«Ë≈¡‰≈ È∂Û∂ «Íß‚ ‹Ó≈ÒÍ∞ «Úº⁄ √≈鱧 ˜Ó∆È ¡Ò≈‡ ‘ج∆ ¬∂...ÓÀ∫ «ÁºÒ∆ «‘≈ Ï‘∞  ≈...Ï‘∞  ’ß Ó ’∆Â∂...Ï’ Íß‹≈Ï∆ Â∂ Â∂‹≈ «√ßÿ √≈Ï Ó∂∂ ÎÀ∫‚ √È...◊ºÒ ÒßÓ∆ È≈ ’ª...Â∂ √ßÈ AIFC Á∆ ◊ºÒ ¬∂...ÓÀ∫ ¡≈͉∂ «Èº’∂ Ì≈ Â∂ Óª È≈Ò ÚÒÀ ¡≈«¬¡≈ √ª...√ßÈ ¿∞È∆ √Ω ¿∞È º  √∆ ...ÓÀ ∫ ‡Ø  ª‡Ø ¡≈«¬¡≈ ◊≈¿∞ ‰ Ò¬∆...Ï√ ¬∂Ê∂ ¬∆ «‘ «Í¡≈ Â∂ ‘∞‰ Â∆’ ÏÀ·ª Úª ‡Øª‡Ø...Ù∞± Ù∞± Á∆ ◊ºÒ ¬∂...«¬º’ ÎÀ∫‚ È∂ ÓÀÈ±ß Í‡ØÒ ÍßÍ ”Â∂ ’ßÓ «ÁÚ≈ «ÁºÂ≈...√‡z◊Ò Ï‘∞ ’∆Â∆ ¬∂...√≈∆ «‹ßÁ◊∆ √‡z◊Ò ”⁄ ¬∆ Ï∆Â∆ ¬∂ . ..‘∞ ‰ «’‘Û≈ È‘∆∫

‹ØÒ∆-«Í‡ ≈‹√Ê≈È ”⁄ «‘ßÁ± ∆Â∆«Ú≈˜ È≈Ò «Ú¡≈‘ ’Ú≈¿π‰◊∂

‹ØËÍπ-‘≈Ò∆Ú∞º‚ ÒØ’«ÍzÔ ‹ØÛ∆ ¡À∫‹∂Ò∆È≈ ‹ØÒ∆ ¡Â∂ ÏzÀ‚ «Í‡ Á∂ Ì≈ ”⁄ Ó≥Â ¿∞⁄≈È «Ú⁄≈Ò∂ «Ú¡≈‘ Á∂ Í«ÚºÂ Ï≥ËÈ «Ú⁄ Ϻfi‰ Á∆¡ª √≥Ì≈ÚÈ≈Úª Íz◊‡≈¬∆¡ª ‹≈ ‘∆¡≈ ‘ÈÕ √»Âª Á≈ ’«‘‰≈ ‘À «’ ÁØÚ∂∫ ≈‹√Ê≈È Á∂ «¬’ ¡≈ÙÓ ”⁄ «‘≥Á» ∆Â∆-«Ú≈˜ È≈Ò «Ú¡≈‘ ’È◊∂Õ «¬’ √»Â È∂ Áº«√¡≈ «’ CE √≈Ò≈ ‹ØÒ∆ ¡Â∂ DF √≈Ò≈ «Í‡ ÈÚ∂ ∫ √≈Ò ”⁄ «Ú¡≈‘ ’È◊∂ Õ Ï∆’≈È∂ Á∂ «√ºË ◊∞» ≈Ó Ò≈Ò ‹∆ «√¡≈◊ ¿∞ √ Á≈ «Ú¡≈‘ √≥ Í È ’Ú≈¿∞‰◊∂Õ √»Â È∂ Áº«√¡≈ «’

«Ú¡≈‘ Á∆ Â∆’ ‘∞‰ Â’ ÂÀ¡ È‘∆∫ ‘ج∆ ‘À Í HC √≈Ò≈ ◊∞» «√¡≈◊ Á∂ ¡≈«Ë¡≈ÂÓ «Ú«◊¡≈È √«Â√≥◊ ’∂∫Á «Ú⁄ «¬‘ «Ú¡≈‘ ‘ØÚ∂◊≈Õ √»Â ÓπÂ≈Ï’ «Ú¡≈‘ «Ú⁄ Ù≈«ÓÒ ‘؉ Ú≈Ò∂ Ó«‘Ó≈È ¡≈ÙÓ Á∂ È∂Û∂ ‘∆ √«Ê «¬’ «˜≈‡ «Ú⁄ ·«‘‰◊∂Õ ¿∞√È∂ «’‘≈ «’ ◊∞» ‹∆ È∂ Ù«‘ Á∂ «¬’ Í≥‹ «√Â≈≈ ‘Ø‡Ò «Ú⁄ «Ú¡≈‘ √≥Í≥È ’Ú≈¿∞‰ Ò¬∆ «’‘≈ «◊¡≈ √∆ Í ¿∞È∑ª È∂ «¬√ ÂØ∫ «¬È’≈ ’ «ÁºÂ≈ ¡Â∂ ¡≈͉∂ ¡≈ÙÓ «Ú⁄ «¬‘ «Ú¡≈‘ ’È Á≈ √πfi≈¡ º«÷¡≈Õ

Ì≈ ”Â∂ ‘Ø √’ÁÀ ‹ÀÚ ‘ÓÒ≈ Òß ‚ È- «¬≥ ‡ ÈÀ µ ‡ √≈¬∆‡ «Ú’∆Ò∆’√ Á∂ ¡º‹ Â≈˜∂ ÷πÒ≈√∂ «Ú⁄ «’‘≈ «◊¡≈ ‘À «’ Ì≈ ˘ ‹ÀÚ ‘ÓÒ∂ Á≈ «ÈÙ≈È≈ ω≈¿∞‰ Á∆ √≈«˜Ù ‘Ø ‘∆ ‘ÀÕ «Ïz « ‡Ù ¡÷Ï≈ ◊≈‚∆¡È ¡È∞√≈ «Ú’∆Ò∆’√ Á∂ ◊∞Í ’∂ÏÒ √≥Á∂Ù ˘ ¿∞‹≈◊ ’È Á≈ Á≈¡Ú≈ ’Á∂ ‘ج∂ ¡Ó∆’∆ «‚ÍÒØÓÀ‡ª È∂ «¬√ ◊ºÒ ”Â∂ «⁄≥Â≈ Íz◊‡≈¬∆ ‘À «’ ¡º  Ú≈Á∆ Ì≈ “Â∂ ¡À ∫ ÊÀ ’ √ Ú◊∂ ÿ≈Â’ ‹ÀÚ ‘«Ê¡≈ª È≈Ò ‘ÓÒ≈ ’’∂ ÂÏ≈‘∆ Á∆ «¬’ Úº‚∆ √≈«˜Ù ⁄ √’Á∂ ‘ÈÕ «Ú’∆Ò∆’√ ¡È∞ √ ≈ «¬’ √∆È∆¡ Ì≈Â∆ «‚ÍÒØÓÀ‡ Ú≈¬∆. ’∂. «√≥ÿ È∂ √≈Ò B@@F

«Ú⁄ ¡Ó∆’≈ ˘ «’‘≈ «◊¡≈ ‘À «’ ¡ºÂÚ≈Á∆ ‹ÀÚ ‘«Ê¡≈ª Á∆ ÚÂØ∫ Á∆ ÔØ‹È≈ ”Â∂ Â∂˜∆ È≈Ò ’≥Ó ’ ‘∂ ‘ÈÕ Ùz∆ «√≥ÿ È∂ «’‘≈ «’ ¡º  Ú≈Á∆ ‹À Ú ¡º  Ú≈Á Á∆ «ÁÙ≈ «Ú⁄ ÚË ‘∂ ‘È ¡Â∂ «¬√ Á∂ Ò¬∆ ¿∞ ‘ Ï≈«¬˙ÒØ ‹ ∆ ¡Â∂ Ï≈«¬‡À’È≈ÒØ‹∆ «Ú⁄ Í∆. ¡Àµ⁄. ‚∆. Íz≈Í ÒØ’ª È≈Ò √≥Í’ ’ ‘∂ ‘ÈÕ «Ú’∆Ò∆’√ ¡È∞ √ ≈ Ùz ∆ «√≥ ÿ È∂ ‹À Ú ¡º  Ú≈Á Ï≈∂ «Ú√Â≈ È≈Ò ⁄⁄≈ ’Á∂ ‘ج∂ «’‘≈ «’ «¬‘ ¡ºÂÚ≈Á∆¡ª Ò¬∆ ÚË∆¡≈ ‘«Ê¡≈ «√ºË ‘Ø √’Á≈ ‘À ¡Â∂ ¡À∫ÊÀ’√ «¬’ ◊≥Ì∆ ÷Â∂ Ú‹Ø∫ ¿∞Ì √’Á≈ ‘ÀÕ

√‡z ◊ Ò...‘∞ ‰ ‘Ø  Â∑ ª Á∆¡ª √Óº«√¡≈Úª È∂¢U ‹Á ¿∞ √ ȱ ß Í∞ º « ¤¡≈ «’ ¡≈͉∆ √ß◊∆ Ô≈Â≈ Ï≈∂ ’∞fi ⁄≈ȉ≈ Í≈ÚØ Âª ¿∞√È∂ Áº«√¡≈ «’ Ï∂‡∂ √ß◊∆ Ô≈Â≈ Ï‘∞  Òß Ï ∆ ¬∂ . ..Ï‘∞  ◊≈«¬¡≈...È≈Ó‰≈ Ú∆ ÷º«‡¡≈ Â∂ È≈Úª Ú∆...«¬’Ï≈Ò Ó≈‘Ò È∂ ÓÀ鱧 ⁄Ó’≈‰ «Úº ⁄ Ï‘∞  √«‘ÔØ ◊ «ÁºÂ≈...Ó≈‘Ò È±ß ÓÀ∫ Í«‘Ò∆ Ú≈∆ √ßÈ ¿∞µÈ∆ √Ω ’‘ºÂ «Úº⁄ Ó≈Ò‡È ◊∞± ÿ ”⁄ «Ó«Ò¡≈ √ª ...‹ÁØ∫ √ßÈ ¿∞µÈ∆ √Ω ÍÀ∫‘‡ «Úº⁄ Ó∂≈ Í«‘Ò≈ «’≈‚ Ì«¡≈ √∆ ¡Àµ⁄.¡ÀµÓ.Ú∆. Ú≈«Ò¡ª È∂...“Òß‚È Á∆ √À”...ª ¬∂ÊØ∫ Ó∂∆ Âº’∆ Â∂ ÓÙ‘±∆ ‘؉ Òº◊∆...Í’≈Ù ’Ω È≈Ò Ú∆ ◊≈«¬¡≈ ÓÀ∫...¿∞‘Á≈ ¡≈͉≈ ≈◊ Â∂ ß◊ √∆...±ßÏ∆ ÓÀ∫ ¿∞√Â≈Á ÔÓÒ≈ ‹∆ 鱧 Á∂÷ ’∂ ÎÛ∆ √∆...¬∂‘ ◊ºÒ √ßÈ ¿∞µÈ∆ √Ω ⁄∞ß‹≈ Á∆ ¬∂...‹Á ÓÀ∫ ¿∞‘Ȫ È±ß Í«‘Ò∆ Ú≈∆ ◊ªÁ∂ Á∂«÷¡≈ √∆...ÓÀ∫ Í«‘Ò∆ Ú≈ «ÁºÒ∆ ∂‚∆˙ ¿∞µÂØ∫ ‹∞◊È∆ ◊≈¬∆ √∆...Ú∆‘ √≈Ò ÓÀ∫ ¬∂Ê∂ ‡À’√∆ ⁄ÒªÁ≈ Â∂ ◊ªÁ≈ Ú∆ «‘≈ ...√ßÈ ¿∞µÈ∆ √Ω Ï≈ÈÚ∂∫ Á∆ ◊ºÒ ¬∂...Ó∂∂ «√ «Úº⁄ ÏÒº‚ ’ÒΩ‡ ‘Ø «◊¡≈...⁄∂Â≈ ÷؉ Òº«◊¡≈...‘ª √º⁄, Áº√ª «’ ¿∞µÈ∆ √Ω ⁄∞≈√∆ Á∆ ÿ‡È≈ È∂ Ó∂≈ «ÁÒ «ÚßÈ∑

¤º«‚¡≈ Â∂ ÓÀ∫ ºÂ∆ √Ø⁄ Ú≈Ò Ï‰ «◊¡≈...√≈¯ ’‘ª... ÷≈«Ò√Â≈È∆ ω «◊¡≈ √ª...⁄º Ò Ø ¤º ‚ Ø ¬∂ ‘ ◊ºÒª¢U ◊ºÒª ’Á∂-’Á∂, ÓÀ∫ Ï≈‘ Á∂«÷¡≈¢ Ó∆∫‘ ÒºÊ «Í¡≈ √∆¢ ÓÂ≈ ’«‘ßÁ≈, ÒÀ Á∂÷ Ò˙...‘∞‰∂ Ë∞ºÍ √∆ Â∂ fiº‡ ”⁄ ’‰∆¡ª ¡≈ ◊¬∆¡ª È∂...Ï∂‡∂, ¬∂Ê∂ «ÂßÈ ‚Ï«ÒÔ± «◊‰∆¡ª ‹ªÁ∆¡ª

È∂ . ..«‹‘Ȫ Á≈ ’Ø ¬ ∆ «¬ÂÏ≈ È‘∆∫...«‹Ú∂ ∫ Í«‘Ò∆ ‚Ï«ÒÔ± ¬∂...ÚÀÁ...¬∂‘ ÍÂ≈ È‘∆∫ ’ÁØ∫ «Ï◊Û ‹≈Ú∂...Á±‹∆ ¬∂ Ú≈¬∆¯...¬∂‘ ÍÂ≈ È‘∆∫ ’ÁØ ∫ ̺ ‹ ‹≈Ú∂ Â∂ Â∆‹∆ ¬∂...Ú’..¬∂‘ ÍÂ≈ È‘∆∫ ’ÁØ∫ ¤∞º‡ ‹≈Ú∂ . ..¢U ¿∞‘ ‘º«√¡≈¢ Òº◊Á≈ √∆, ¿∞‘ ‘º√‰≈‘√≈¿∞‰≈ ⁄≈‘∞Á ß ≈ √∆¢ ‡Ø‡’∂ ”Â∂ ‡Ø‡’≈ √∞‰≈¬∆ ‹ªÁ≈ √∆¢ ¬∂Ë ÓÈ‹∆ Ú∆ ’≈‘ˇ≈ «Í¡≈ ‘Ø«¬¡≈ √∆ ¿∞√ È∂ ÓÀ鱧 Ó∂∂ «‡’≈‰∂ ”Â∂ ¤º‚ ’∂ ¡≈Í ’ßÓ ”Â∂ Òº◊‰≈ √∆¢ ÓÂ≈ ‹∆ ¡≈÷ ‘∂ √È, TÈ‘∆∫ ¡º‹ √≈‚∂ ’ØÒ «‘...‘Ø ◊ºÒª Ï‘∞ È∂ √∞È≈‰ Ú≈Ò∆¡ª...Ì≈Ú∂∫ Á√ «’Â≈Ϫ «Ò÷ Ò˙...ÓÀ ∫ ¡≈͉∆ ‹∆ÚÈ∆ Ï≈∂ «’Â≈Ï «Ò÷‰∆ ¬∂∫...¡À‘Ø «‹‘∆ «Ò÷‰∆ ¬∂∫...«‹‘Ú∆ ’Á∂ «’√∂ È∂ «Ò÷∆ È≈ ‘ØÚ∂...Í ÓÀ鱧 ’∞fi ÿ∂Ò± ‘≈Ò Ҭ∆ ÏÀ·∂ È∂ ÓÀ∫ ’∆ ’ª? ÒØ’ª È∂ º‹Úª Ó≈‰ «ÁºÂ≈ ¬∂...Á∞È∆¡ª Ì «Úº⁄ ‹≈ ’∂ ◊≈«¬¡≈ ¬∂...‘∞‰ «Î ÚÒÀ Â Ø ∫ √º Á ≈ ¡≈«¬¡≈ «Í¡≈...‹≈Úª◊≈...√ß È ¿∞ È ∆ √Ω Í⁄≈ÈÚ∂∫ ”⁄ ÓÀ鱧 ÓØ‘È «√ßÿ Ó∂Ò∂ Ú≈«Ò¡ª √ÈÓ≈«È¡≈ √∆...Ó∂∂ È≈Ò Ó≈‘Ò Ú∆ «◊¡≈ √∆ «¬ß‚∆¡≈...Ó∂Ò≈ Íß‹≈Ï∆ ÌÚÈ Ú≈Ò≈...ÓÀ∫ Ï‘∞ Á∂ «Íº¤Ø∫ «¬ß‚∆¡≈ «◊¡≈ √ª...√≈≈ Íß ‹ ≈Ï ¬∆ „∞ º « ’¡≈ «Í¡≈ √∆ ¿∞µÊ∂...√≈∂ Íß‹≈Ï Á∂ ÁÙÈ ’ ’∂ ÓÀ∫ Ï≈◊ØÏ≈◊ ‘Ø«¬¡≈...«ÂÒ √∞º‡‰ È±ß Êª È≈...·≈·ª Ó≈Á≈ ‘‹±Ó...ÓÀ∫ ◊≈«¬¡≈ ÒØ’ ı∞Ù ’∆Â∂...«Íß‚ª Á∂ Ï∞Û∂∑ Ó∂∂ ‘≈‰∆ ‹º¯∆¡ª Í≈-Í≈ «ÓÒ∂...¡÷∂ 屧 «‹¿±∫Á∫À ¡‹∂...¡√∆∫ Â∂ √Ø⁄Á∂ √∆ Ó Ó∞º’ «◊¡≈ «’Â∂ ÓÂ≈ √≈‚≈¢U «¬‘ ◊ºÒ ’«Á¡ª ¿∞‘Á∆¡ª ¡º÷ª ÈÓ ‘Ø ◊¬∆¡ª¢ ¡√∆∫ ‹≈‰ Ò¬∆ ¿∞µ· ÷Òج∂¢ IDAGD-BAG@@ «Íß‚+‚≈’ ñÿ∞«◊¡≈‰≈ («‹Ò≈ Î∆Á’؇)

Ò≥Ó∂ Ú’¯∂ Ó◊Ø∫ √Ò≈ÓÂ∆ ’Ω∫√Ò «Úº⁄ ÍÂ∂◊≈ Ì≈ √≥ Ô ∞ ’  ≈Ù‡- Úº ÷ -Úº ÷ ’ΩÓªÂ∆ Ó√«Ò¡ª ÷≈√ ÂΩ ”Â∂ ÓÈ∞º÷∆ ¡«Ë’≈ª Á∂ Ó√«Ò¡ª Ï≈∂ Â≈˜≈ «ÁzÙ‡∆’؉ È≈Ò Ì≈ AI √≈Òª Á∂ Ú’Î∂ Ó◊Ø ∫ √≥ Ô ∞ ’  ≈Ù‡ Á∆ √πº«÷¡≈ ’Ω∫√Ò Á∂ ◊À√Ê≈¬∆ ÓÀ∫Ï Ú‹Ø∫ √∂Ú≈ ’È Ò¬∆ «Â¡≈ ‘ÀÕ Ì≈ A ‹ÈÚ∆ B@AA «Ú⁄ Áº÷‰∆ ¡Î∆’≈, ’ØÒßÏ∆¡≈, ‹ÓÈ∆ ¡Â∂ ÍπÂ◊≈Ò È≈Ò ÁØ √≈Ò Á∂ √Ó∂∫ Ò¬∆ √πº«÷¡≈ ’Ω∫√Ò Á≈ ÓÀ∫Ï ω∂◊≈Õ √≥Ô∞’ ≈Ù‡ «Ú⁄ Ì≈ Á∂ √Î∆ ‘Á∆Í «√≥ÿ Íπ∆ È∂ «’‘≈, ““«Í¤Ò∂ √≈Ò ÂØ∫ ¡√∆∫

’¬∆ Ó√«Ò¡ª ”Â∂ ¡≈͉∂ √‡À∫‚ ˘ ÓπÛ Íπ÷Â≈ ’∆Â≈ ‘ÀÕ ÓÀ∫ «¬‘ ’«‘ √’Á≈ ‘ª «’ ÓÈ∞º÷∆ ¡«Ë’≈ª Ï≈∂ Ó√Ò∂ ¡√∆∫ «˜¡≈Á≈ Â∆ÏÂ≈ È≈Ò ⁄πº’ª◊∂Õ”” √z∆ Íπ∆ È∂ «’‘≈, ““√≈˘ ¡≈͉∂ «‘ºÂª Á∂ È≈Ò-È≈Ò √≥Ô∞’ ≈Ù‡ Á∂ √Ê≈¬∆ ÓÀ∫Ïª Á∂ «‘ºÂª È≈Ò √Ó≈ÈÂ≈ «Ï·≈¿∞‰ «Ú⁄ ’ج∆ «Áº’ ȑ∆∫ ¡≈¬∂◊∆Õ Ó∂≈ Ó≥ȉ≈ ‘À «’ «˜¡≈Á≈Â Ó√«Ò¡ª ”Â∂ √Ì Á∆ ≈«¬ √ªfi∆ ‘ÀÕ «¬√ Á≈ ÍÂ≈ ¬∆≈È Á∂ Ó√Ò∂ ÂØ∫ ⁄ºÒÁ≈ ‘À, «‹√ ”Â∂ Ì≈Â, ¬∆≈È «Ú∞ºË ÓÂ∂ ¿∞Í Ú؇ Í≈¿∞‰ Á∆ Ï‹≈¬∂ ◊À-‘≈˜ «‘≈Õ

23 to 29 Dec., 2010

√ÍÂ≈«‘’

≈Ù∆ ÎÒ Ó∂÷

(BB Ó≈⁄ ÂØ∫ BA ¡ÍÃÀÒ)

«√‘ √πË∂◊∆, ’≈ØÏ≈∆ ’ßÓª «Ú⁄ ’ÁÓ ÏÛ∑  «Ú⁄ ‘∂ ◊ ≈, ’Ø  ‡ ’⁄«‘∆ «Ú⁄ ‹≈‰ ¿πÂ∂ √ÎÒÂ≈ «ÓÒ∂◊∆, ËÈ Ò≈Ì ÚË∂◊≈, ’ßÓ’≈‹∆ ‡±  Â∂ √ÍÒ≈¬∆ Á≈ ’ß Ó ’È Ú≈«Ò¡ª ȱ ß ¡≈͉∂ ’ß Ó ’≈‹∆ ÁΩÛÌæ‹ Á∆ ⁄ß◊∆ «‡È «ÓÒ∂◊∆, «Óæ   √«‘ÔØ ◊ ’È◊∂ ‹Á«’ ÿ‡∆¡≈ √≈Ê∆ ¡≈Í Á∆ Òæ «÷æ⁄Á∂ Ș ¡≈¿π‰◊∂, BC ÂØ∫ BE Á√ßÏ ͱÚ ÁπÍ«‘ Âæ’ ¡Á≈ÒÂ∆ ’ßÓª «Ú⁄ ¡≈Í Á≈ ÏØÒ≈Ï≈Ò≈ ‘∂◊≈Õ

«ÏÃ÷

(BB ¡ÍÃÀÒ ÂØ∫ BA Ó¬∆)

’ßÓ’≈‹∆ ÁÙ≈ ·∆’, «ÓæÂª Á≈ √«‘ÔØ◊ ¡≈Í Á∂ ’ßÓ √ßÚ≈∂◊≈ Í «√‘Â È±ß «Ú◊≈ÛÈ ¡Â∂ √æ‡ Òæ◊‰ Ú≈Ò≈ ◊z«‘ ˜Ø Í’Û √’Á≈ ˛Õ ≈‘± Á∆ √«ÊÂ∆ Ú∆ ·∆’ È‘∆∫ ˛, ¡«‘«Â¡≈ æ÷ÕØ ÚÍ≈, ’ßÓ’≈‹ Á∆ ÁÙ≈ «Ï‘Â, Ó±‚ «Ú⁄ ÷πÙ«ÁÒ∆ ‘∂◊∆, ¡≈ÓÁÈ Âª ‘ØÚ◊ ∂ ∆ Í ËÈ Á≈ «È’≈√ Ú∆ ‹≈∆ ‘∂◊≈, BC ÂØ∫ BE Á√ßÏ ͱÚ ÁπÍ«‘ Âæ’ Úæ‚∂ ÒØ’ª «Ú⁄ ¡≈Í Á∆ ÍÀ·, ÁÏÁÏ≈ Ï«‰¡≈ ‘∂◊≈, «Î ¡æ◊∂ √Óª √ÎÒÂ≈ Ú≈Ò≈Õ

«ÓÊπÈ

(BB Ó¬∆ ÂØ∫ BA ‹»È)

‹≈«¬˜ ’ßÓª Â∂ ÷«⁄¡ª Á∂ Ï≈Ú‹±Á Ú∆ ¡Ê ÁÙ≈ √π ÷ Á ‘∂ ◊ ∆ Í ‹ÈÒ ÂΩ ¿πÂ∂ Âπ√∆∫ ‘≈Ú∆, ÍzÌ≈Ú∆ Â∂ «Ú‹¬∆ ‘Ø◊∂, ÷⁄ ‘ØÚ∂◊≈, ‹È Ù’Â∆ Ï≈‘ «Ì‹Ú≈¿π‰ Ú≈«Ò¡ª 鱧 Ú∆ «˜¡≈Á≈ ⁄Ω’√ «‘‰≈ ⁄≈‘∆Á≈ ˛ Í ¡Ê Â∂ ’≈ØÏ≈∆ ÁÙ≈ ⁄ß◊∆, ÔÂȪ ”Â∂ Íz Ø ◊ ≈Óª «Ú⁄ «Ú‹∂ «ÓÒ∂◊∆, BC ÂØ∫ BE Á√ßÏ ͱÚ ÁπÍ«‘ Âæ’ ÚÍ≈, ’≈ØÏ≈ «Ú⁄ Ò≈Ì, ÔÂÈ ’È ¿πÂ∂ ’ج∆ ÈÚª ’≈ØÏ≈∆ ÍzØ◊≈Ó «√∂ ⁄Û∑∂◊≈Õ

’’

(BB ‹»È ÂØ∫ BA ‹πÒ≈¬∆)

‹ÈÒ «√Â≈≈ ’≈ØÏ≈∆ ’ßÓª Ò¬∆ «Ï‘Â, Ó≈‰-√ÈÓ≈È Ï«‰¡≈ ‘∂◊≈ Í ¡⁄≈È’ «’√∂ √Ó∂∫ ¡≈Í È±ß ¿πÒ‡ ‘≈Ò≈ È≈Ò «È͇‰≈ ÍÀ √’Á≈ ˛, ËÈ ÒÌ ‘∂ ◊ ≈, ’ßÓ’≈‹∆ √Î Ò≈Ì’≈∆ ‘∂◊≈, ‘ ÓØ⁄∂ ¿πÂ∂ √≈ÚË≈È «‘‰≈ ⁄≈‘∆Á≈ ˛, «’√∂ Á∆ «˜ßÓ∂Ú≈∆ «Ú⁄ Ú∆ È≈ Î√Ø Í BC ÂØ∫ BE Á√ßÏ ͱÚ ÁπÍ«‘ Âæ’ ’ßÓ’≈‹∆ ’ßÓª «Ú⁄ √ÎÒÂ≈ «ÓÒ∂◊∆Õ

√‡≈’‡È «Úº⁄ ‘ØÚ◊ ∂ ∆ ˆÁ ‘À∆‡∂‹ Í≥‹≈Ï∆ ’≈ÈÎ≥√ √‡≈’‡È (’ÀÒ∂ÎØÈ∆¡≈)-«¬Ê∂ √À∫‡ ¡≈Î «¬≥‚Ø. Ô».¡À√. ‚≈«¬Ò≈◊ √≥√Ê≈ Á∆ Ó∆«‡≥ ◊ ÁΩ  ≈È ¯À √ Ò≈ ’∆Â≈ «◊¡≈ «’ Ì≈ Á∆ ‹≥ ◊ -«¬¡≈˜≈Á∆ Á≈ ÍÁ∂√ª «Úº⁄ Í«‘Ò≈ ’∂∫Á «Ï≥Á» ω∂ ‘ØÒ‡«ÚÒ Î≈Ó (√‡≈’‡È) «Ú÷∂ Ó¬∆ B@AA ˘ ˆÁ ‘À  ∆‡∂ ‹ Í≥ ‹ ≈Ï∆ ’≈ÈÎ≥ √ ’∆Â∆ ‹≈Ú∂◊∆Õ Ó∆«‡≥◊ Á∆ ’≈Ú≈¬∆ ÍzÀ√ ˘ ‹≈∆ ’«Á¡ª √≥√Ê≈ Á∂ ÍzË≈È ’∞ÒÁ∆Í «√≥ ÿ Ë≈Ò∆Ú≈Ò, ‹ÈÒ √’º   ÙÏ∂◊ «√≥ÿ «◊ºÒ ¡Â∂ Óπº÷ √Ò≈‘’≈ ◊∞«ÒßÁ «◊ºÒ È∂ Áº«√¡≈ «’ Ì≈ Á∆ ‹≥◊-«¬-¡≈˜≈Á∆ Á∂ «¬«Â‘≈√ «Úº ⁄ ‘Ø Ò ‡«ÚÒ Î≈Ó Á≈ ÏÛ≈ ¡«‘Ó √Ê≈È ‘ÀÕ «¬‘ Î≈Ó AIAA «Úº⁄ Ì≈¬∆ ‹Ú≈Ò≈ «√≥ÿ ¡Â∂ √≥ «Ú√≈÷≈ «√≥ÿ È∂ Ò∆˜ “Â∂ «Ò¡≈ √∆ ¡Â∂ ˆÁ Ò«‘ ¿∞ √ ≈È ¡Â∂ Ò«‘ Ò¬∆ ¡≈«Ê’ √≈ËÈ ‹∞‡≈¿∞‰ «Ú⁄ «¬√ Î≈Ó Á∆ Úº‚∆ ̱«Ó’≈ ‘ÀÕ «¬√ Î≈Ó “Â∂ ’¬∆ √≈Ò ˆÁ Ò«‘ Á∂ Á∂Ù Ì◊ª Á∆¡ª Ó∆«‡≥◊ª ‘ج∆¡ªÕ «¬√∂ Î≈Ó ”Â∂ ‘∆ Ò≈Ò≈ ‘«Á¡≈Ò, ’Â≈ «√≥ÿ √≈Ì≈, Ì≈¬∆ Ì◊Ú≈È «√≥ÿ √Ó∂ ‘Ø ¿∞ÿ∂ Á∂Ù Ì◊ «‘≥Á∂ ‘∂Õ ¿∞È∑ª Áº«√¡≈ «’ √≥√Ê≈ È∂ ÎÀ√Ò≈

’∆Â≈ ‘À «’ «¬‘ ’≈ÈÎ≥√ Ì≈¬∆ ‹Ú≈Ò≈ «√≥ÿ ¡Â∂ √≥ «Ú√≈÷≈ «√≥ÿ ˘ √Ó«Í ‘ØÚ∂◊∆Õ «¬‘ ’≈ÈÎ≥√ «¬√ Ò¬∆ Ú∆ «¬«Â‘≈√’ ‘Ø Ú ∂ ◊ ∆ «’¿∞∫«’ A@@ √≈Ò Ï≈¡Á Ì≈Â∆ ÒØ’ ¿∞√∂ Î≈Ó ”Â∂ Í‘∞≥⁄ ’∂ ˆÁ∆¡ª ˘ Ô≈Á ’È◊∂Õ ’≈ÈÎ≥√ ¡≈˜∆ Í≥ ‚ ≈Ò Ò≈ ’∂ ’∆Â∆ ‹≈Ú∂ ◊ ∆Õ ’≈ÈÎ≥ √ «Úº ⁄ «‘º √ ≈ ÒÀ ‰ Ò¬∆ Ì≈Â, ’À È ∂ ‚ ≈ ¡Â∂ ¡Ó∆’≈ Á∂ √≈«‘Â’≈ª ˘ √ºÁ∂ Ì∂‹∂ ‹≈ ‘∂ ‘ÈÕ ’≈ÈÎ≥ √ «Úº ⁄ ““◊Á Ò«‘ Á≈ Í≥‹≈Ï∆ √≈«‘”, “ÒØ’ Ë≈≈ ¡Â∂ Í≥‹≈Ï∆ È≈‡’”” Í∂Í ‚≈. Ú∂Ò «√≥ÿ, “Í≥‹≈Ï∆ √≈«‘ «Úº⁄ «ÚÁØ‘∆ √π: ˆÁ Á∆¡ª ◊»≥‹ª”” Í∂Í √π‹∆Â

Í≈Â ¡Â∂ ““‹≥◊-«¬-¡≈˜≈Á∆ Â∂ ˆÁ Ò«‘ Á∂ «¬«Â‘≈√ «Úº ⁄ ‘ØÒ‡«ÚÒ Î≈Ó Á∆ ̱«Ó’≈”” «ÚÙ∂ ¿∞Í ‚≈. ◊∞Á∂Ú «√≥ÿ «√ºË» Í∂Í ÍÛ∑È◊∂Õ Ì≈Â∆ √≈«‘ ¡’≈ÁÓ∆ Á∂ Ó∆ ÍzË≈È ‚≈. √π«Â≥Á ȱ ’≈ÈÎ≥√ «Úº⁄ Óπº÷ Ì≈Ù‰ Á∂‰◊∂Õ ’≈ÈÎ≥√ Á∂ Á»‹∂ √ÀÙÈ «Ú⁄ ’«ÚÂ≈ Á∆ Îπ Ò ’≈∆ ¿∞  ∂ ˆÁ ◊» ≥ ‹ ª” Íz◊ Ø ≈Ó Í∂Ù ’∆Â≈ ‹≈Ú∂◊≈Õ «¬√ √ÀÙÈ «Úº ⁄ È≈Ê ¡Ó∆’≈ Á∂ ’Ú∆ ’«ÚÂ≈Úª Í∂Ù ’È◊∂Õ «¬√ √ÀÙÈ Á∆ ÍzË≈È◊∆ √π‹∆ Í≈Â ’È◊∂ ¡Â∂ ‚≈. ÚÈ∆Â≈ «ÚÙ∂Ù Ó«‘Ó≈È ‘؉◊∂Õ √≥√Ê≈ È∂ ÎÀ√Ò≈ ’∆Â≈ ‘À

«’ ‘ØÒ‡«ÚÒ Î≈Ó Á∂ «¬«Â‘≈√ ¿∞Í E@ √«¯¡ª Á≈ «’Â≈Ï⁄≈ Í≥‹≈Ï∆ ¡Â∂ ¡≥◊∂˜∆ «Ú⁄ ¤≈Í ’∂ Ú≥ « ‚¡≈ ‹≈Ú∂ ◊ ≈Õ «¬‘ «’Â≈Ï⁄≈ ‚≈. ◊∞Á∂Ú «√≥ÿ «√ºË» «Ò÷‰◊∂Õ ’Ó∂‡∆ È∂ «¬‘ ÎÀ√Ò≈ Ú∆ ’∆Â≈ «’ ‘ √≈Ò ˆÁ Ò«‘ Á∂ ⁄≈ Óπº÷ Á∂Ù Ì◊ª ’Â≈ «√≥ÿ √≈Ì≈, √Ø‘‰ «√≥ÿ Ì’È≈, Ò≈Ò≈ ‘«Á¡≈Ò ¡Â∂ ÓΩ Ò Ú∆ Óπ‘≥ÓÁ Ï’ Á∂ Ȫ ¿∞Í ‘ √≈Ò ¡ÀÚ≈‚ «ÁºÂ∂ ‹≈‰◊∂Õ «¬‘ ¡À Ú ≈‚ ¿∞ È ∑ ª «ÚÁÚ≈Ȫ ¡Â∂ «¬«Â‘≈√’≈ª ˘ «ÁºÂ∂ ‹≈‰◊∂ «‹È∑ª È∂ Ì≈ Á∆ ¡≈˜≈Á∆ Á∆¡ª Ò«‘ª ¡Â∂ ÒØ’ ͺ ÷ ∆ Í≥ ‹ ≈Ï∆ √≈«‘ «Úº ⁄ «˜’ÔØ◊ ’≥Ó ’∆Â≈ ‘ÀÕ «¬√ √≈Ò «¬È∑ª ⁄≈ª Ùı√∆¡Âª Á∆ ⁄؉ Ò¬∆ ’Ó∂‡∆ È∂ √Ï ’Ó∂‡∆ ω≈¬∆ ‘À «‹√ «Úº⁄ √≥ √ Ê≈ Á∂ Íz Ë ≈È √Ó∂  ‚≈. ¡≈ÂÓ‹∆Â, ◊∞Ì‹È «√≥ÿ «◊ºÒ («¬≥‚∆¡≈) ¡Â∂ ’È∂‚≈ ÂØ∫ √≈«‘Ï «√≥ÿ «Ê≥Á ˘ Ù≈«ÓÒ ’∆Â≈ «◊¡≈ ‘À Õ ’Ó∂ ‡ ∆ Á∂ ÎÀ √ Ò∂ Óπ  ≈Ï’ ’≈ÈÎ≥ √ «Ú⁄ «’√∂ Ú∆ ’ÓÙ∆¡Ò ◊≈«¬’ ˘ È‘∆∫ √º«Á¡≈ ‹≈Ú∂◊≈Õ

«√øÿ (BB ‹πÒ≈¬∆ ÂØ∫ BA ¡◊√Â) √’≈∆ ’ßÓª «Ú⁄ ÏØÒÏ≈Ò≈ ÚË∂◊≈, ÙÂ± Â∂‹‘∆‰ «‘‰◊∂ Í √ÍÂ≈‘ Á∂ ¡≈÷∆ «‘æ√∂ «Ú⁄ Í∂⁄∆Á◊∆¡ª Úˉ Á≈ ‚, ¡Î√ª Á∂ ÈÓ π÷ ’’∂ √’≈∆ Â∂ ◊À √’≈∆ ’ßÓª «Ú⁄ ’ÁÓ ÏÛ∑ ÚæÒ ‘∂◊≈, ÚÍ≈, ’≈ØÏ≈ «Ú⁄ Ò≈Ì Â∂ ’ß Ó ’≈‹∆ Óπ Ù «’Òª ‘‡‰◊∆¡ª, BC ÂØ∫ BE Á√ßÏ ͱÚ ÁπÍ«‘ Âæ’ ÷«⁄¡ª Â∂ ‘≈È∆ ÍzÙ ∂ ≈È∆ Á≈ ‚, π ’ ≈Ú‡ª Óπ Ù «’Òª ‹≈‰◊∆¡ª Í ¡æ◊∂ √Óª Ï«‘ÂÕ

’ø«È¡≈ (BA ¡◊√ ÂØ∫ BA √ÂøÏ) ‹ÈÒ «√Â≈≈ «Ï‘Â∆ ’È ¡Â∂ ’≈ØÏ≈∆ ÓØ⁄∂ ¿πÂ∂ ’ÁÓ ÏÛ∑ ÚæÒ æ÷‰ Ú≈Ò≈, Í ÂÏ∆¡Â «Ú⁄ Â∂˜∆ ‘∂◊∆, √≈Û∑√Â∆ ‡ÀÈÙÈ ÍzÙ ∂ ≈È∆ æ÷‰ Ú≈Ò∆ ˛, ¡«‘«Â¡≈ æ÷Ø, Ë≈«Ó’ √≈«‘ Á∂ ÍÛ∑È ÍÛ∑≈¿π‰ «Ú⁄ π⁄∆ ‘∂◊∆, √’∆Óª «√∂ ⁄Û∑È◊∆¡ª, BA-BB ˜Ø  Ò◊¿π ‰ ¿π  ∂ ‘∆ √ÎÒÂ≈ Á∆ ¿πÓ∆Á æ÷Ø, BC ÂØ∫ BE Á√ßÏ ͱÚ ÁπÍ«‘ Âæ’ ¡≈ÓÁÈ Ú≈Ò≈ «√Â≈≈, ÔÂÈ ’È ”Â∂ ’≈ØÏ≈∆ ÓπÙ«’Òª ‘‡‰◊∆¡ªÕ

ÂπÒ≈ (BC √ÂøÏ ÂØ∫ BC ¡’±Ï) ÓΩ√Ó Á≈ ¡À’√Íؘ «√‘Â È±ß ¡Í√À‡ ’∂◊≈ Í √’≈∆ ’ßÓª «Ú⁄ √ÎÒÂ≈ Â∂ «¬æ˜Â Ó≈‰ Á∆ Íz≈ÍÂ∆Õ √≈Û∑√Â∆ ⁄ÒÁ∆ ’ßÓ’≈‹∆ ◊æ‚∆ È±ß Í‡Û∆ ÂØ∫ ¿πÂ≈È Ú≈Ò∆, ¡«‘«Â¡≈ æ÷Ø, «√‘ «Ú⁄ ◊ÛÏÛ∆, ·ß ‚ ∆¡ª Ú√ª Á∆ ÚÂØ∫ «Ë¡≈È È≈Ò ’Ø Í «¬≈«Á¡ª «Ú⁄ ӘϱÂ∆, ÓÈØÏÒ ÚË∂ ◊ ≈, BC ÂØ ∫ BE Á√ß Ï  ͱ  Ú Áπ Í «‘ Âæ ’ √’≈∆ ’ß Ó ª «Ú⁄ √ÎÒÂ≈, ¡Î√ «Ó‘Ï≈È «‘‰◊∂Õ

«ÏÃÙ⁄’(BD ¡’±Ï ÂØ∫ BB ÈÚøÏ) ÿ∂Ò± ÓØ⁄∂ ¿πÂ∂ √ÁÌ≈ÚÈ≈ ‘∂◊∆, ’≈ØÏ≈∆ ÁÙ≈ ·∆’ ‘∂ ◊ ∆ Í «√‘ Ï≈∂ √π⁄∂ «‘‰≈ ⁄≈‘∆Á≈ ˛, ¡≈ÍØ « ˜‡ √À ’ √ Íz  ∆ Ú≈Ë≈, ¡Ê ÁÙ≈ «Ï‘Â, ÁØ Ú ∂ ∫ ÍÂ∆ ÍÂÈ∆ «¬’ Á±‹∂ Á∂ ÍzÂ∆ ’ß√∆‚∂‡ «‘‰◊∂, «√‘ Á∆ √ßÌ≈Ò æ÷Ø Â∂ ÷≈‰ Í∆‰ ¡«‘«Â¡≈ È≈Ò ’Ø, «Î BC ÂØ∫ BE Á√ßÏ ͱÚ ÁπÍ«‘ Âæ’ √’∆Óª «√∂ ⁄Û∑È◊∆¡ªÕ

ËÈ

(BB ÈÚøÏ ÂØ∫ BA Á√øÏ)

«√Â≈≈ ÁπÙÓ‰ª 鱧 ¿πÌ≈È ¡Â∂ «√‘ ȱ ß «Ú◊≈ÛÈ Ú≈Ò≈ Í ’ßÓ’≈‹∆ ÁÙ≈ √ßÂØ÷‹È’ ω∆ ‘∂ ◊ ∆, «’√∂ Íz Ï Ò ÙÂ± È≈Ò ‡’≈¡ Á≈ ‚, «¬√ Ò¬∆ ‘ Â∑ª Á∂ Íø◊∂ ÂØ∫ Ï⁄Ø Í ÚÍ≈ Â∂ ’ßÓ’≈‹ Á∆ √«ÊÂ∆ ·∆’, ÔÂȪ «Ú⁄ «Ú‹∂ «ÓÒ∂◊∆, BC ÂØ∫ BE Á√ßÏ ͱÚ ÁπÍ«‘ Âæ’ «√‘ Á∆ √ßÌ≈Ò æ÷Ø, Ï∂◊≈È∆ «˜ßÓÚ ∂ ≈∆ «Ú⁄ È≈ Î√Ø, ¡æ◊∂ √Óª «Ï‘Â ω∂◊≈Õ

Ó’(BB Á√øÏ ÂØ∫ BA ‹ÈÚ∆) ÙÂ±¡ª ”Â∂ ÌØ√≈ È‘∆∫ ’È≈ ⁄≈‘∆Á≈ Í ’≈ØÏ≈∆ ÁÙ≈ ·∆’ ÍÂ∆-ÍÂÈ∆ √ßÏß˪ «Ú⁄ «Ó·≈√ Â∂ √Ø⁄ «Ú⁄ «¬’±ÍÂ≈ ‘∂◊∆, √ßÂ≈È √«‘ÔØ◊ ’∂◊∆ Â∂ ‘ Ó≈ÓÒ∂ «Ú⁄ ¡≈Í È±ß √πÍØ‡ ’∂◊∆, «ÚØË∆ ¡≈ÍÁ∂ «÷Ò≈Î ¡≈͉∆¡ª ‘’ª Ù≈ª «Ú⁄ Òæ◊∂ «‘‰◊∂ Í BC ÂØ∫ BE Á√ßÏ ͱÚ ÁπÍ«‘ Âæ’ Ó± ‚ «Ú⁄ «˜ß Á ≈«ÁÒ∆ ÓÈ ”Â∂ ⁄ß⁄ÒÂ≈ ‘≈Ú∆ ‘∂◊∆, ¡æ◊∂ √Óª «√‘ Ҭ∆ ’Ó˜Ø ω∂◊≈Õ

’∞øÌ (BB ‹ÈÚ∆

ÂØ∫ BA ÎÚ∆)

¡Á≈ÒÂ∆ ’ßÓª «Ú⁄ √ÎÒÂ≈, Â∂˜ ÍzÌ≈Ú Ï«‰¡≈ ‘∂◊≈ Í ÙÂ± 鱧 Ì≈Ú∂∫ ¿π‘ Әϱ ‘ØÚ∂ ‹ª ÁπÏÒ ’Ó˜Ø √Ófi‰ Á∆ ◊ÒÂ∆ È‘∆∫ ’È∆ ⁄≈‘∆Á∆, ÙÈ∆ Á≈ „¬∆¡≈ Ú∆ ¿πÒ‡ ‘≈Ò≈ ω≈ √’Á≈ ˛, ¡«‘«Â¡≈ æ÷Ø, ’Ø‡ ’⁄«‘∆ «Ú⁄ ‹≈‰ ¿πÂ∂ ¡≈Í Á∂ Íæ÷ Á∆ «Ï‘Â √π‰Ú≈¬∆ ‘؉ Á∆ ¡≈√, √ßÂ≈È Íæ÷Ø∫ Íz∂Ù≈È∆ Í ‹ÈÒ ‘≈Ò≈ ·∆’ ⁄æÒ‰◊∂, BC ÂØ∫ BE Á√ßÏ ͱÚ ÁπÍ«‘ Âæ’ ÙÂ±¡ª Á∆¡ª ‘’ª ”Â∂ Ș æ÷ÕØ

Ó∆È

(AI ÎÚ∆ ÂØ∫ BA Ó≈⁄)

«ÓæÂ Â∂ Í«Ú≈ È≈Ò √«‘ÔØ◊, ‹ÈÒ ÂΩ ¿πÂ∂ ¡≈Í Á∆ ÍÀ· ω∆ ‘∂◊∆, Í ’ج∆ Ú∆ ÔÂÈ ‘Ò’∂ ÎπÒ’∂ „ß◊ È≈Ò È‘∆∫ ’È≈ ⁄≈‘∆Á≈, Úæ‚∂ ÒØ’ Â∂ ’ßÓ’≈‹∆ √≈Ê∆ √πÍØ‡ ’È◊∂, √ÎÒÂ≈ ª «ÓÒ∂◊∆ Í Ìͱ ˜Ø Ò◊≈¿π‰≈ ˜±∆ ‘ØÚ◊ ∂ ≈, BC ÂØ∫ BE Á√ßÏ ͱÚ ÁπÍ«‘ Âæ’ √ßÂ≈È Íæ÷Ø∫ «Ò∆Î, Ë≈«Ó’ Â∂ √Ó≈«‹’ ’ßÓª «Ú⁄ ±⁄∆Õ

¡Ó∆’≈ Á∆ Ș ”⁄ √ØÈ∆¡≈ ◊ªË∆ ¡ÔØ◊ ¡Â∂ ≈‘∞Ò ◊ªË∆ ¿∞ÌÁ∂ È∂Â≈

ÈÚ∆∫ «ÁºÒ∆- Á∂Ù Á∆ √ºÂ≈Ë≈∆ Í≈‡∆ ’ª◊√ Á∆ Íz Ë ≈È ¡Â∂ ’ª◊√ Á∂ ‹ÈÒ √’ºÂ ≈‘∞Ò ◊ªË∆ ˘ ÒÀ ’∂ ¡Ó∆’≈ Á∆ «ÓÒ∆‹∞ Ò ∆ ≈¬∂ ‘À , «‹Ê∂ «¬’ Í≈√∂ ¡Ó∆’≈ È∂ ÍzÓ≈‰» √ÓfiΩÂ∂ Á∂ ÓπºÁ∂ “Â∂ ÷ºÏ∆¡ª Í≈‡∆¡ª Á∂ «ÚØË Á≈ √≈‘Ó‰≈ È≈ ’ √’‰ Ò¬∆ √ØÈ∆¡≈ ◊ªË∆ Á∆ ¡≈ÒØ⁄È≈ ’∆Â∆ √∆, ¿∞Ê∂ ≈‘∞Ò ◊ªË∆ ˘ ¿∞ÌÁ≈ È∂Â≈ Áº«√¡≈ «◊¡≈ ‘ÀÕ ÈÚ≥Ï B@@G «Ú⁄ ÈÚ∆∫ «Áº Ò ∆ «Ú⁄ ¡Ó∆’∆ Á»Âÿ ÂØ∫ Ú≈«Ù≥◊‡È

Ì∂‹∂ ◊¬∂ ◊∞Í «‚ÍÒØÓ‡ À √≥ÁÙ ∂ «Ú⁄ «’‘≈ «◊¡≈ ‘À «’ ¡«‹‘∂ √Ó∂∫ «Ú⁄ ‹ÁØ∫ «ÚÁ∂Ù «Ú⁄ Ì≈ Á∆ √≈÷ Á≈ √Ú≈Ò ‘À , √Ø È ∆¡≈ ◊ªË∆ ¡◊Ú≈¬∆ È‘∆∫ ’ Í≈ ‘∆, ‹Á«’ ¡«‹‘≈ ’È È≈Ò ¿∞È∑ª ˘ ⁄؉ Î≈«¬Á≈ Ú∆ ‘Ø √’Á≈ ‘À Õ «¬√ Á√Â≈Ú∂˜ «Ú⁄ Ì≈ Á∂ ÷ºÏ∂ ͺ÷∆ ¡≈◊»¡ª Á∆ ¡≈ÒØ⁄È≈ Ú∆ ’∆Â∆ ◊¬∆ ‘ÀÕ Ó≈’√∆ Í≈‡∆ Á∂ ‹ÈÒ √’º   Íz ’ ≈Ù ’≈ ˘ «¬È∑ ª Á√Â≈Ú∂‹ª «Ú⁄ ¿∞◊≈‘∆ ’È Ú≈Ò≈ Áº«√¡≈ «◊¡≈ ‘ÀÕ

¡Ó∆’≈ È∂ BAÚ∆∫ √Á∆ Ò¬∆ ¡≈͉∆ «ÚÁ∂Ù È∆Â∆ Á≈ ÷≈’≈ ’∆Â≈ «Â¡≈ “√≈¿±∫‚‡À’” ’∂◊∆ √Ø‘≈ ¡Ò∆ ÷≈È Ú≈«Ùß◊‡È-«¬µ’∆Ú∆∫ √Á∆ Ò¬∆ ¡≈͉∆ «ÚÁ∂Ù È∆Â∆ Á≈ ÷≈’≈ Í∂Ù ’«Á¡≈∫ ¡Ó∆’≈ È∂ ‡’≈¡ ÂØ∫ Ï⁄‰, Óß ‚ ∆¡≈∫ ÷Ø Ò ∑ ‰ ¡Â∂ ÷Â∂ ÿ‡≈¿∞‰ Ò¬∆ ““◊À-ÎΩ‹∆ √µÂ≈ ≈‘∆∫ ÓØ‘∆ ωȔ” Á≈ ‘µ¬∆¡≈ ’∆Â≈ ‘À Â∂ «¬√ È∂ ¿∞Ì ‘∆¡≈∫ ¡≈«Ê’ Ù’Â∆¡≈∫ Ì≈ È∂ ⁄∆È È≈Ò Ï‘∞¬∂‹ß√∆ Â∂ ¿∞√≈± «ÙÂ∂ ’≈«¬Ó ’È Á≈ Ú∆ ÎÀ√Ò≈ «Ò¡≈ ‘À¢ «¬√ ÈÚ∆∫ È∆Â∆ «‘ ¡Ó∆’∆ √Î∆≈∫ Á∆ ̱«Ó’≈ Ó∞µ÷ ’≈‹’≈∆ ¡Î√ (√∆.¬∆.˙.) Á∆ ‘ج∂◊∆, ‹Ø ¡«‹‘∂ Ï‘∞ - ¬∂ ‹ ß √ ∆ √Ïß Ë √Ê≈Í ’È ”⁄ ¡«‘Ó Ì±«Ó’≈ «ÈÌ≈¿∞‰◊∂¢ ¡Ó∆’∆ «ÚÁ∂Ù ÓßÂ∆ «‘Ò∂∆ ’«Òß‡È È∂ «’‘≈ «’ ¡Ó∆’≈ BAÚ∆∫ √Á∆ ”⁄ ÏÁÒÁ∂ √Î≈Â∆ Â∂ «Ú’≈√ «Áz Ù Á≈ ¡≈Á∆ ω∂ ◊ ≈¢ Ï∆Ï∆ ’«Òß ‡ È È∂ «’‘≈ «’ «√ÚÒ∆¡È √µÂ≈ ≈‘∆∫ ¡µ◊∂ Úˉ È≈Ò ‹≈È Â∂ Ó≈Ò ÁØÚ∂∫ √Ò≈Ó «‘ßÁ∂ ‘È¢ «ÚÁ∂Ù Óß Â ∆ È∂ ⁄‘∞ ß - √≈Ò≈ √Î≈Â∆ Â∂ «Ú’≈√ ∆«Ú¿± («’¿±.‚∆.‚∆.¡≈.)

«Ò∆˜ ’«Á¡≈∫ «¬‘ ÷∞Ò≈√∂ ’∆Â∂¢ ÁØ √≈Ò Í«‘Ò≈∫ «ÚÁ∂ Ù Óß Â ∆ ω«Á¡≈∫ √≈ ’«Òß ‡ È È∂ «¬√ ∆«Ú¿± Á∆ Óß◊ ’È∆ Ù∞± ’ «ÁµÂ∆ √∆¢ «¬√ È∆Â∆ ”⁄ ¡Ó∆’∆ √Î∆≈∫ Â∂ «ÓÙȪ Á∂ Ó∞÷∆¡≈∫ Á∆ ̱«Ó’≈ Ó∞µ÷ ‘ج∂◊∆ «‹È∑≈∫ 鱧 ¡Ó∆’≈ ÚµÒØ∫ Ú≈˱ ¡«Ë’≈ «ÁµÂ∂ ‹≈‰◊∂ Â∂ Ï‘∞-¬∂‹ß√∆ «ÓÙȪ Á∂ √∆.¬∆.˙˜ Ú‹Ø∫ ¿∞È∑≈∫ 鱧 ‹∞¡≈ÏÁ∂‘ Óß«È¡≈ ‹≈¬∂◊≈¢ ¿∞È∑ª Á∆

«√÷Ò≈¬∆ ÚË≈¬∆ ‹≈¬∂◊∆ Â∂ ¿∞È∑ª È≈Ò Â≈«¬È≈ √‡≈Î Á≈ Ó∞Ò≈∫’‰ Ú∆ ¿∞‘ ’È◊∂ Â∂ Ú≈«Ùß◊‡È ”⁄ È∆Â∆ ÿÛÈ Ò¬∆ Ú∆ √◊Ó ‘؉◊∂¢ Ï∆Ï∆ ’«Òß‡È È∂ Áµ«√¡≈ «’ «ÓÙÈ Ó∞÷∆¡≈∫ Â∂ «‚͇∆ Ó∞÷∆¡ª Á∆ ⁄؉ Ú∆ ¡ßÂ-¬∂‹ß√∆ È≈Ò Â‹Ï∂ 鱧 Ó∞µ÷ µ÷ ’∂ ’∆Â∆ ‹≈¬∂◊∆¢ ¿∞È∑ª «Ú√Ê≈ ”⁄ ‹≈∫«Á¡≈∫ Áµ«√¡≈ «’

«¬‡Ò∆ Á∂ Ì≈Â∆ ÈΩ‹Ú≈Ȫ ”⁄ È«Ù¡ª Á≈ ∞fi≈È ØÓ («¬‡Ò∆)- «¬’ Í≈√∂ «‹Ê∂ «¬‡Ò∆ «Ú⁄ ⁄ºÒ ‘∆ Ó≥Á‘≈Ò∆ È∂ √Ì «ÚÁ∂Ù∆ Â∂ «¬‡≈Ò∆¡È ÒØ’ª Á∂ √≈‘ √»Â∂ ‘ج∂ ‘È, Á»‹∂ Í≈√∂ ¿∞Ê∂ ‘∆ Ì≈Â∆ ÈΩ‹Ú≈Ȫ «Ú⁄ ÚË «‘≈ È«Ù¡ª Á≈ ∞fi≈È Ì≈Â∆ ÈΩ‹Ú≈Ȫ ˘ ¡≥ÁØ∫-¡≥Á∆∫ ÿ∞‰ Úª◊ ÷Ø÷Ò≈ ’Á≈ ‹≈ «‘≈ ‘ÀÕ «¬Ê∂ Ù≈«¬Á Ï‘∞Â∂ Ì≈Â∆ Ì≈Úª ˘ «¬‘ ‹≈‰ ’∂ ‘À≈È∆ ‘ØÚ∂◊∆ «’ «¬‡Ò∆ Á∂ Ì≈Â∆ ÈΩ‹Ú≈Ȫ ˘ ’ج∆ «ÚÁ∂Ù∆ ÈÙ∂ È‘∆∫ √◊Ø∫ Á∂√∆ ÈÙ∂ «‹È∑ª Á∆ Â√’∆ «¬‡Ò∆ «Ú⁄ ˜Øª “Â∂ ‘À, ‘∆ ÓΩ Á∂ Ó»≥‘ ÚºÒ «Ò‹≈¡ ‘∂ ‘ÈÕ «¬‘ ÈÙ∂ «‹È∑ª «Ú⁄ «¬≥‚∆¡È ÈÙ∂ Á∂ ’ÀÍ√»Ò, ‹Á≈ Â∂ Ï∆Û∆¡ª ¡«‘Ó ‘È, ÒØ’ Ù∂¡≈Ó Ú∂⁄ ‘∂ √È Í «Í¤Ò∂ ’∞fi √Ó∂∫ ÂØ∫ «¬‡≈Ò∆¡È √’≈ ÚÒØ∫ ’∆Â∆ ’∞fi √÷Â∆ È∂ ÈÙ∂ Á∆ Ò«‘ Íz⁄≥‚ ’È Ú≈«Ò¡ª ˘ ¡≈͉∂ „≥◊-Â∆’∂ ÏÁÒ‰ Ò¬∆ Ó‹Ï» ’ «ÁºÂ≈ ‘ÀÕ ‘∞‰ «¬È∑ª È∂ «¬Ò≈’∂ «Ú⁄ ¡≈͉∂ √Ï ‚∆Ò º÷ Ò¬∂ ‘È, ‹Ø «’ ‘∞‰ È«Ù¡ª Á∂ ’ÀÍ√»Ò ¡≈«Á ÈÙ∂Û∆¡ª ˘ ¿∞È∑ª Á∂ ’≥Ó ’È Ú≈Ò∂ √Ê≈È ”Â∂ ‘∆ Í‘∞≥⁄≈¿∞‰ Òº◊ ͬ∂ ‘ÈÕ

√‘∆ Í‘∞ß⁄, «√÷Ò≈¬∆ Â∂ Ò∆‚«ÙÍ È≈Ò ¡Ó∆’∆ √Î∆ Â∂ «Ú’≈√ Ó≈‘, √ß’‡ Á∂ ÷ÂÈ≈’ ‘؉ ÂØ∫ Í«‘Ò≈∫ ‘∆ «¬√ 鱧 ‡≈Ò‰ Á∂ √ÓµÊ ‘؉◊∂ ¡Â∂ ¡≈«Ê’ Ú≈Ë∂ Ò¬∆ ÈÚ∂∫ ÓΩ’∂ ÍÀÁ≈ ’È◊∂¢ «ÚÁ∂Ù ÓßÂ∆ ¡È∞√≈ «¬√ Â∑ª ¡Ó∆’≈ 鱧 Ì≈ Úß‚≈¿∞‰ Ò¬∆ ÈÚ∂∫ Ì≈¬∆Ú≈Ò Â∂ Ó∞Ù’Ò≈∫ Á∂ ÈÚ∂∫ ‘µÒ ҵ̉◊∂, ‹Á«’ «¬√ Â∑ª È≈ ’È ”Â∂ «¬È∑≈∫ ’ßÓ≈∫ Ò¬∆ ÎΩ‹∆ Â≈’ Á∆ ÚÂØ∫ ’È∆ ÍÀ‰∆ ‘À¢ ¿∞È∑≈∫ È∂ «’‘≈ «’ ¡Î◊≈«È√Â≈È Â∂ «¬≈’ √‰∂ ‘Ø È≈˜∞’ Ê≈Úª ”Â∂ È≈Ò-È≈Ò ¡Ó∆’≈ Á∆ ÎΩ‹∆ Ì≈¬∆Ú≈Ò∆ ω∆ ‘∂◊∆¢ ÓßÂ∆ È∂ ÷∞Ò≈√≈ ’∆Â≈ «’ «¬‘Á∂ È≈Ò ‘∆ ˙Ï≈Ó≈ ÍzÙ≈√È ‚≈Ò ÷⁄‰ È≈ÒØ∫ ÈÂ∆«‹¡≈∫ ”Â∂ ¡≈Ë≈ √ÎÒÂ≈ Ó∞Û Íz∆Ì≈«Ù ’ «‘≈ ‘À¢ «¬√ È≈Ò ¡Ó∆’∆ «√ÚÒ∆¡È √µÂ≈ Á∂ Ó≈ÓÒ∂ 鱧 ÏÒ «ÓÒ∂◊≈ Â∂ «¬‘ ¡Ó∆’∆ ’Á≈«Â¡ª Ò¬∆ Ú∆ ⁄ß◊≈ Ù◊È ‘ج∂◊≈ «’¿∞∫«’ «¬√ Â∑ª ÷Â∂ ‡Ò‰◊∂ , Óß ‚ ∆¡ª ÷∞ µ Ò∑ ‰ ◊∆¡≈∫ Â∂ ‡’≈¡ Ú∆ ‡Ò‰◊∂¢

Óπ≥Ϭ∆ -Ï≈Ò∆Ú∞º‚ Á∆ ÓÙ‘» ¡Á≈’≈≈ √Ø‘≈ ¡Ò∆ ÷≈È ‹ÒÁ∆ ‘∆ “√≈¿±∫‚‡À’” ’Á∆ Ș ¡≈Ú∂◊∆Õ √»Âª ÓπÂ≈Ï’ √Ø‘≈ ’ÀÈ∂‚≈ Á∆ «ÎÒÓ “¡≈Ò ◊≈È Í∂ ‡ ∂ ‡≈◊” Á∂ «‘≥ Á ∆ ∆Ó∂ ’ “√≈¿±∫‚‡À’” «Ú⁄ «¬’ ¡«‹‘∆ ’∞Û∆ Á≈ «’Á≈ ¡Á≈ ’∂◊∆ ‹Ø √π‰ È‘∆∫ √’Á∆Õ «¬√ «ÚÙ∂ «Ú⁄ √Ø ‘ ≈ Á≈ ’«‘‰≈ ‘À «’ ‘≈Ò ‘∆ «Ú⁄ ‹ÁØ∫ ¿∞√È∂ √≈¿±∫‚‡À’ Á∆ Ù»«‡≥◊ Ù∞» ’∆Â∆ ª ¿∞‘ ‹≈‰ √’∆ «’ √π ‰ È ”⁄ ¡√ÓÊ ÒØ ’ ª ˘ «’≥ È ∆¡ª Íz∂Ù≈È∆¡ª Á≈ √≈‘Ó‰≈ ’È≈ ÍÀ∫Á≈ ‘ØÚ∂◊≈Õ «¬√ Á∂ È≈Ò ‘∆ √Ø‘≈ Á≈ Ó≥ȉ≈ ‘À «’ ¿∞√Á∂ Ò¬∆ «ÎÒÓ “√≈¿±∫‚‡À’” «Ú⁄ «¬’ ÏØÒ∆ ’∞Û∆ Á≈ «’Á≈ «ÈÌ≈¿∞‰≈ ⁄π‰ΩÂ∆Í»È ‘ÀÕ «¬‘ «ÎÒÓ «¬’ √º⁄∆ ÿ‡È≈ ”Â∂ ¡≈Ë≈« ’ÀÈ∂«‚¡≈¬∆ «ÎÒÓ Á∆ ∆Ó∂’ ‘À, «‹√Á∆ Ó»Ò ’‘≈‰∆ «Ú⁄ ⁄Àµ’ ◊‰≈‹ Á≈ «¬’ ‚∆.‹∂. Ì≈∆ ΩÒ∂-◊ΩÒ∂ ’≈È √π‰È Á∆ Â≈’ ◊∞¡≈ ÏÀ·Á≈ ‘ÀÕ «¬√ Á∂ Ï≈Ú‹»Á ¿∞‘ ‘≈ È≈ Ó≥ÈÁ∂ ‘ج∂ ¡≈͉∂ ’À∆¡ ˘ ¡º◊∂ ÚË≈¿∞∫Á≈ ‘À ¡Â∂ ’¬∆ Â∆«’¡ª È≈Ò √≥◊∆ √Î ‹≈∆ º÷Á≈ ‘ÀÕ


6

TOR ONT O SECTION-A, ISSUE # 897 ORONT ONTO

iensfn bxn leI myrI jwdojihd! ‹ª ª «¬‘ Ó‘ºÂÚͱÈ ‘À ‹ª «¯ È‘∆∫¢ ‹ª ª Â∞√∆∫ «¬‘ ’«‘‰≈ ⁄≈‘∞ßÁ∂ ‘Ø ‹ª «¯ È‘∆∫¢ ‹ª ª Â∞√∆∫ «¬√ ÍzÂ∆ ͱ∆ Â∑ª Ú⁄ÈÏË ‘Ø ‹ª «¯ Â∞√∆∫ ’∂ÚÒ «¬º’ ÓıΩ‡≈ Í«‘È∂ ÿ∞ßÓ ‘∂ ‘Ø¢ «¬‘ ˜±∆ È‘∆∫ «’ Â∞√∆∫ ‹Ø Ú∆ ’Á∂ ‘Ø, ¿∞‘ ¡≈͉∂ ¡≈Í «Úº⁄ √ßͱÈ ‘ØÚ∂¢ «¬‘ Ú∆ ˜±∆ È‘∆∫ «’ Â∞√∆∫ ‘ Ú≈ √‘∆ ‘ØÚØ¢ «¯ Ú∆, «¬‘ ˜±∆ ‘À «’ Â∞√∆∫ ‹Ø Ú∆ ’Ø Í±∂ «ÁÒ-˙-‹≈È È≈Ò ’Ø, È‘∆∫ ª Â∞√∆∫ ’∞fi Ú∆ È∂Í∂ È‘∆∫ ⁄≈Û∑ Í≈˙◊∂¢ ’∆ Â∞√∆∫ ¡≈͉∆ «’√∂ «ÁÒ∆ Ì≈ÚÈ≈ 鱧 ’ϱ҉ ÂØ∫ ’Â≈ ‘∂ ‘Ø? ¡«‹‘≈ ‘«◊˜ È≈ ’«˙¢ ¡≈͉∆¡ª Â∆Ï «¬¤≈Úª 鱧 «Ë¡≈È È≈Ò √∞‰Ø¢ Â’ ‘Ó∂Ùª Â∞‘≈鱧 ¿∞√ ‹◊∑≈ È‘∆∫ «Ò‹≈ √’Á≈ «‹Ê∂ Â∞√∆∫ Í‘∞ß⁄‰≈ ⁄≈‘∞ßÁ∂ ‘Ø¢ È≈ ‘∆ «¬’ºÒ≈ ‹ØÙ¢ ¡≈͉∂ «ÁÒ Â∂ «ÁÓ≈◊, ÁØ‘ª Á∆ √∞‰Ø! «¬ßfi Òº◊Á≈ ‘À «’ «¬‘ ËÂ∆ ◊z«‘ ÌßÏÒ̱√∂ «Úº⁄ Î√∂ Ï∂ÙÓ ∞ ≈ ÒØ’ª ¡Â∂ ¡«ÈÙ«⁄ √«ÊÂ∆¡ª È≈Ò Ì«¡≈ «Í¡≈ ‘À¢ ‹∂’ √≈‚∂ “√ªfi∂ √ß√≈” Á≈ «¬‘ ‘≈Ò ‘À ª ˜≈ √Ø⁄Ø «’ √≈‚∂ «Èº‹∆ √ß√≈ª «Úº⁄ ¡√∞º«÷¡Â≈ Â∂ Ùß«’¡ª Á∆ ‘≈Ò «’‘Ø «‹‘∆ ‘ØÚ∂◊∆? ‘Ø √’Á≈ ‘À «’ Â∞√∆∫ «¬√ Ú∂Ò∂ «’√∂ Ì≈ÚÈ≈ÂÓ’ Ó√Ò∂ «Úº⁄ ¿∞Òfi∂ ‘ج∂ ‘ØÚØ, Í «¬‘ ˜± ⁄∂Â∂ º«÷˙ «’ Â∞√∆∫ Ï‘∞ √≈∂ ÒØ’ª Ò¬∆ Â≈’ Â∂ √ßÂ∞ÒÈ Á≈ √zØ ‘Ø¢ ¿∞‘ Â∞‘≈鱧 «¬º’ Í‘≈Û Úª◊ Á∂÷Á∂ ‘È¢ Â∂ Ù≈«¬Á «¬√∂ Ò¬∆ ¿∞‘ Â∞‘≈‚∂ ÂØ∫ ¿∞√ ÂØ∫ «’Â∂ ÚºË Á∆ ¿∞Ó∆Á Â∂ Óß◊ ’Á∂ ‘È «‹ßÈ∆ Â∞√∆∫ ͱ∆ ’ √’Á∂¢ Â∞√∆∫ ¡≈͉∆¡ª ’Ó˜Ø∆¡ª Ï≈ı±Ï∆ Ò∞’≈ ÒÀ∫Á∂ ‘Ø¢ Â∞√∆∫ «‹ßÈ≈ ¤∞Í≈¿∞‰≈ ⁄≈‘Ø ¤∞Í≈˙¢ Í ‹∂’ Â∞√∆∫ ÊØÛ∑∂ ¡≈ÂÓ«ÚÙÚ≈√ Á≈ Ó∞˜≈‘≈ ’Ø Âª Â∞‘≈鱧 ÍÂ≈ ⁄ºÒ∂◊≈ «’ Â∞‘≈‚∆ √±fi Ï∂«Ó√≈Ò ‘À Â∂ Â∞√∆∫ √ÓfiÁ≈ ¯À√Ò∂ ÒÀ‰ Á∂ √ÓºÊ ‘Ø¢ «¬√ 鱧 «¬º’ Í≈«√˙∫ Á∂÷Ø Âª «¬‘ «ÏÒ’∞Ò Ó∞’ßÓÒ Òº◊Á≈ ‘À¢ ‹∂’ «¬√∂ 鱧 «’√∂ Á±√∂ «ÁzÙ‡∆’؉ ÂØ∫ Á∂÷Ø Âª «¬ßfi Òº◊Á≈ ‘À «’ «¬√ «Úº⁄ ‘≈Ò∂ Ï‘∞ √≈∆¡ª Â∞‡∆¡ª ÓΩ‹±Á ‘È¢ Ù≈«¬Á Â∞√∆∫ Ú∆ «¬‘ Ó«‘√±√ ’∆Â≈ ‘ØÚ∂◊≈¢ ÓÀÈ±ß Òº◊ÁÀ «’ «¬√ Ú∂Ò∂ Â∞√∆∫ Ú∆ «’√∂ «Ú¡’Â∆, Ó√Ò∂ ‹ª √«ÊÂ∆ Ï≈∂ ’∞fi «¬√∂ Â∑ª √Ø⁄ ‘∂ ‘Ø¢ Í ’¬∆ Ú≈ ¡«ÈÙ«⁄ÂÂ≈, ͱ∆ Â∑ª √∞«ÈÙ«⁄ Â∂ «ÏÒ’∞Ò ˆÒ ‘؉ È≈ÒØ∫ «’Â∂ ÚºË ⁄ß◊∆ ‘∞ßÁ∆ ‘À! ÓÀ鱧 ÍÂÀ «’ «¬‘ ª ¿∞‘Ø «‹‘∆ ◊ºÒ ‘ج∆ «’ ⁄Ω’Ò∂‡ ÷≈‰ Á∂ «’√∂ ÙΩ’∆È È±ß «¬‘ ’«‘‰≈ «’ ¿∞‘ «Óº·∂ ÂØ∫ Í‘∂˜ ’∂, Í «√º«‡¡ª ”Â∂ Í‘∞ß⁄‰ «Úº⁄ Ï‘∞Â∆ ’≈‘Ò È≈ ’Ø¢ Â∞‘≈鱧 ‹Ú≈Ï Á’≈ È‘∆∫¢ Â∞‘≈鱧 ’∂ÚÒ «¬‘ √∞«ÈÙ«⁄ ’È Á∆ ÒØÛ ‘À «’ Â∞√∆∫ √‘∆ √Ú≈Ò Í∞º¤Ø! Â∞√∆∫ «¬√ Ú∂Ò∂ «’√∂ Ó∞Ù«’Ò ¯À√Ò∂ È≈Ò ‹±fi ‘∂ ‘Ø¢ Â∞√∆∫ «¬√ Ú∂Ò∂ «’√∂ Ó∞Ù«’Ò ¯À√Ò∂ È≈Ò ‹±fi ‘∂ ‘Ø¢ Â∞√∆∫ «¬√ Ú∂Ò∂... Ó∞¡≈¯ ’È≈! Ó∂∂ Ó≈¬∆’Ø√Ω¯‡ Ú‚ √د‡Ú∂¡ Á≈ “¡≈‡Ø «Í∆‡ ¯ß’ÙÈ” ˆÒÂ∆ È≈Ò ¡«Û¡≈ «‘ «◊¡≈ √∆¢ ÓÀ∫ «¬√ 鱧 ÁØÏ≈≈ ÷ØÒ∑ ’∂ «¬√ «Ú⁄Ò∂ √≈∂ Ó∞Ù«’Ò ¯À√Ò∂ «Ó‡≈ «ÁßÁ≈ ‘ª¢ ‘≈, ‘≈! ’≈Ù «¬‘ √Ì «¬ßÈ≈ ‘∆ ¡≈√≈È ‘∞ßÁ≈! Òº◊Á≈ ‘À «’ Â∞√∆∫ Ú∆ «¬√ Ú∂Ò∂ ¡≈͉∂ ˜«‘È «Úº⁄ «’√∂ Ó∞Ù«’Ò ¯À√Ò∂ Ï≈∂ Ó∞Û-Ó∞Û √Ø⁄ ‘∂ ‘Ø... Í Â∞√∆∫ «¬√ Ï≈∂ ¡≈͉≈ ÓÈ Âª Í«‘Òª ÂØ∫ ‘∆ ω≈ ⁄∞º’∂ ‘Ø¢ Â∞‘≈鱧 ¡≈͉∂ ¯À√Ò∂ Ï≈∂ «’√∂ 鱧 √ÍÙ‡∆’È Á∂‰ Á∆ ’ج∆ ÒØÛ È‘∆∫¢ Â∞‘≈鱧 ’∂ÚÒ «¬√ «Úº⁄ ¡≈͉≈ Ó∞’ßÓÒ «ÚÙÚ≈√ Á√≈¿∞‰ ”Â∂ ¡≈͉∂ ¡≈Í È±ß Ùß«’¡ª ÂØ∫ «ÈÚ« ’È Á∆ ÒØÛ ‘À¢ ‹∂’ Â∞√∆∫ ¡«‹‘≈ ’ «Ò¡≈ ª Â∞‘≈‚≈ ¡º◊Ø∫ Á≈ ≈‘ Ï‘∞ ‘∆ √Ω÷≈ ‘Ø ‹≈Ú∂◊≈¢ Â∞√∆∫ «’√∂ Á∂ «Í¡≈ «Úº⁄ º√ √’Á∂ ‘Ø¢ ’ج∆ ‘Ø Â∞‘≈‚∂ «Í¡≈ «Úº⁄ Î√ √’Á≈ ‘À¢ Â∞√∆∫ ÈÚ∂∫ ÁØ√ ω≈ √’Á∂ ‘Ø¢ Ù≈«¬Á Â∞‘≈鱧 ÊØÛ∑≈ ÍÀ√≈ Ú∆ «ÓÒ ‹≈¬∂¢ Â∞√∆∫ ¿∞√ ÍÀ√∂ È≈Ò ’ج∆ ÷≈ √ΩÁ≈ ’ √’Á∂ ‘Ø¢ Â∞√∆∫ «√‹‰≈ÂÓ’ ω √’Á∂ ‘Ø¢ Â∞√∆∫ ’ج∆ Ï∂‘ºÁ Íz∂‰≈ÂÓ’ √Ø⁄, √Ø⁄ √’Á∂ ‘Ø¢ Â∂ ¡ßÂ È±ß Â∞√∆∫ ¡≈͉∆ «’√∂ Ó∞Ù«’Ò Ó√Ò∂ Á≈ ‘ºÒ Ú∆ ‡ØÒ √’Á∂ ‘Ø¢ «¬‘ Ú∆ ‘Ø √’ÁÀ «’ Â∞√∆∫ ¿∞ÍØ’Â «Úº⁄Ø∫ ’∞fi Ú∆ È≈ ’ √’Ø¢ ‘Ø √’Á≈ ‘À «’ Â∞√∆∫ Ï√ ÷≈˙, Í∆˙ Â∂ «¬√ ¿∞ÈÓ≈Á Ì∂ √Ó∂∫ ÁΩ≈È ÓΩ‹ª Ó≈‰Ø¢ Í «¬√ Ú∂Ò∂ ‹∂’ Â∞√∆∫ ¡≈͉∂ ¡≈Í È±ß «’√∂ ¡«‹‘∆ √«ÊÂ∆ «Úº⁄ Ϋ√¡≈ Ó«‘√±√ ’Ø «‹√ «Úº⁄ Â∞√∆∫ √Ø⁄ ‘∂ ‘ØÚØ «’ “«¬√ «Úº⁄ ’∞fi Ú∆ √≈’≈≈ÂÓ’ È‘∆∫ «È’Ò √’Á≈” ª «¬º’ Ú≈ ÁØÏ≈≈ √Ø«⁄˙¢ Â∞‘≈‚≈ «ÁÓ≈◊ ‹Ø Ó˜∆ ’‘∂, Â∞‘≈‚≈ «ÁÒ ’ج∆ È≈ ’ج∆ √Â≈ ˜± ’„ ÒÚ∂◊≈¢ ’ßÚ √ßÁ∆Í «√ßÿ Email: sunnyb1971@gmail.com Cell: 1-416-992-5489

Â≈≈ «√øÿ ÓÀ˘ «ÁºÒ∆ ∂‚∆˙ √‡∂ÙÈ Â∂ «Ó«Ò¡≈Õ «ÁºÒ∆ ∂‚∆˙ Á≈ Í≥‹≈Ï∆ √À’ÙÈ √øÌ≈«Ò¡≈ ‘∆ √∆ «’ Á»‹∂ «ÁÈ ¬∆∫ «¬’ Ϙπ◊ Á≈Û∑∆ ÏøÈ∑∆ ‘º√Á≈ ‘º√Á≈ ¡≥Á ¡≈«¬¡≈- ÓÀ∫ ‘˜≈≈ «√øÿ ◊πÁ≈√Íπ∆ ‘ª ‹∆Õ ÍÂ≈ Òº◊≈ Â∞√ƒ ¡≈¬∂ ˙ ÓÀ∫ «’‘≈ «ÓÒ ¡≈¬∆¬∂Õ ÓÀ˘ ‘˜≈≈ «√øÿ ◊πÁ≈√Íπ∆ Ï≈∂ Ï‘πÂ≈ ÍÂ≈ È‘ƒ √∆ «¬√ Ò¬∆ ÓÀ∫ ¿∞√Á≈ √Ó∆ ËøÈÚ≈Á ’∆Â≈Õ ’«‘‰ Òº◊≈- «‹√ «ÁÈ ¡≈Ò «¬ø‚∆¡≈ ∂‚∆˙ «ÁºÒ∆ Á≈ Í≥‹≈Ï∆ ÍÃØ◊≈Ó Ùπ» ‘Ø«¬¡≈ √∆ ¿∞√ «ÁÈ «¬È∑ª È∂ √Ω∫‘ ÷≈Ë∆ √∆ «’ √π«øÁ ’Ω Á≈ “Òº·∂ Á∆ ⁄≈Á ¿∞µÂ∂ √Ò∂‡∆ ø◊ Ó≈‘∆¡≈” Â∂ Ó√Â≈È∂ Á≈ “‹ÁØ∫ Ó∂∆ ¡Ê∆ ¿∞·≈ ’∂ ⁄ºÒ‰◊∂” «¬‘ ÁØ ◊≈‰∂ ÒØ’ª ˘ ˜πÏ≈È∆ Ô≈Á ’≈¿∞‰∂ È∂Õ Í ÒØ’ Ú∆ ¬∂‚∂ „∆· È∂ «’ ¿∞Ȫ∑ ˘ «¬‘ ◊≈‰∂ ¡‹∂ º’ Ô≈Á È‘ƒ ‘جÕ∂ ”” ÓÀ∫ «‹øÈ≈ «⁄ ¿∞Ê∂ «‘≈ «¬‘ ÁØÚ∂∫ ◊≈‰∂ «√¯ ÁØ Ú≈∆ ⁄Ò≈¬∂Õ ¿∞√∂ È∂ Áº«√¡≈ «’ ‘≈√-√ ”⁄ ÏÛ∆ ‹≈È ‘πøÁ∆ ‘ÀÕ ¿∞√∂ È∂ Áº«√¡≈ «’ Â≈≈ «√øÿ ‘≈√≈√ Á≈ ‹≈ÈÁ≈ ’Ú∆ ‘ÀÕ Á»‹∂ «ÁÈ «¬’ ÍπÒ√∆¡≈ Ê≈‰∂Á≈ ’Ó∂ ”⁄ ¡≈ «◊¡≈Õ ¡È≈¿»∫√ √º«Â¡≈ √∂· È∂ «’‘≈- «¬‘ √≈Ë» «√øÿ ¡ª⁄Ò È∂Õ Í≥‹≈Ï∆ Á∂ ’Ú∆Õ ÓÀ∫ Ï∂’Á∆ È≈Ò ¿∞√ ˘ «Ó«Ò¡≈Õ Ê≈‰∂Á≈ ’∆ Â∂ ’Ú∆ ’∆? «¬‘ ’∆ ’Ú∆ ‘ØÚ∂◊≈ «‹‘Û≈ ÚÁ∆ Í≈ ’∂ ∂‚∆˙ √‡∂ÙÈ Â∂ Â∞«¡≈ «ÎÁ≈Õ ¡ª⁄Ò Ó∂∂ Úº¬∆¬∂ ÂØ∫ È≈ıπÙ ‘Ø ’∂ ⁄«Ò¡≈ «◊¡≈Õ ¡È≈¿±∫√ √º«Â¡≈ √∂· È∂ «’‘≈- «¬‘ ÏÛ≈ ÚË∆¡≈ ÏøÁ≈ ‘ÀÕ ÚË∆¡≈ ’Ú∆ Ú∆Õ Â∞‘≈˘ ÍÂÀ Ó«‘Ó≈ «ÁÒª Á∂ Ó≈‘∆ ÓØÛ◊ ∂ ≈ ’Á Óπ‘≈ª” «¬√∂ ÏøÁ∂ Á≈ «Ò«÷¡≈ ‘Ø«¬¡ÀÕ ÓÀ∫ ‘À≈È ‘Ø«¬¡≈ Â∂ ͤÂ≈«¬¡≈ Ú∆Õ «ÁÒ ’∂∂ ¡ª⁄Ò ’ØÒØ∫ Óπ¡≈¯∆ Ó≥◊ ’∂ ¡≈ÚªÕ Á»√∂ «ÁÈ «¬ÂÎ≈’È ¡ª⁄Ò ‘πƒ ÍÀ∫‡ ’Ó∆˜ ”⁄ √Ë≈È ÏøÁ∂ Úª◊ ¡≈¬∂ «‹Ú∂∫ Óπ«È¡≈∆ Á∆ Áπ’≈È ’È Ú≈Ò≈ ’ج∆ ÏøÁ≈ ‘ØÚ∂Õ ÓÀ∫ ¡ª⁄Ò ˘ ¿∞µ· ’∂ «Ó«Ò¡≈Õ Óπ¡≈¯∆ Ó≥◊∆Õ ¡ª⁄Ò ÙÓ≈ «◊¡≈Õ ¡ª⁄Ò È∂ ‘∆ Áº«√¡≈ «’ Â≈≈ «√øÿ ’Ó≈Ò Á≈ ’Ú∆ ‘À- √‡∂‹∆ Â∂ ‘≈√√∆Õ ◊ºÒª ’Á∂ ’Á∂ ‘∆ Â≈≈ «√øÿ Ú∆ ¡≈‰ Í‘πø⁄∂Õ «ÓÒ∂Õ ÓÀ∫ Â≈≈ «√øÿ Á∆ ’«ÚÂ≈ ÂØ∫ Í«‘Òª ‘∆ Ú≈’¯ √∆- Â∂≈ «Í¡≈ Ï√ ¬∂È≈ ’∞ «Ó«Ò¡≈ «‹˙∫ ¡º’ ÎøÏÛ∆ Á≈ Ï»‡≈ ¿∞ÛÁ≈ ¿∞ÛÁ≈ ¤ª ’ ‹≈Ú∂∫Õ Â≈≈ «√øÿ È∂ Í«‘Ò∆ ÓπÒ≈’≈Â∂ ‘∆ ‘≈«√¡ª Á∆ ¯π‘≈ Ò≈ «ÁºÂ∆Õ ¿∞√ Ú◊≈ ‘≈√∂ ·º·∂ Ú◊≈ √≈«‘Â’≈ Í≥‹≈Ï∆ ”⁄ Ù≈«¬Á ‘∆ ’ج∆ ‘Ø ‘ØÚÕ∂ ’«‘‰ Òº◊≈- Â∞√ƒ ÈÚ∂∫ ¡≈¬∂ ‘ØÕ Í«Ú≈ Ú∆ Â∞‘≈‚≈ ‹¶Ë ‘ÀÕ «¬Ê∂ ’ºÒ∂ ÏøÁ∂ Á≈ «ÁÒ È‘ƒ Òº◊Á≈Õ Â∞√ƒ ’≈¯∆ ‘≈¿±√ ¡≈ ‹≈«¬¡≈ ’ØÕ ¡√ƒ ¿∞Ê∂ Ô≈ Ï∂Ò∆ ’º·∂ ÏÀ·Á∂ ‘ªÕ ‹ÁØ∫ «ÁÒ ’∂ ÿ Ú∆ ¡≈ √’Á∂ ‘ØÕ Â∞‘≈‚≈ ¡≈͉≈ ÿ ‘ÀÕ ÓÀ∫ ’≈¯∆ ‘≈¿±√ ‹≈‰≈ Ùπ» ’∆Â≈Õ ÓØ‘È «√øÿ ÍÀÒ∂√ Á»‹∆ Ó≥«˜Ò Â∂ ’≈¯∆ ‘≈¿±√ ‘πøÁ≈ √∆ ˙ÁØ∫ Í«‘Ò∆ Ú≈ «◊¡≈ ª Â≈≈ «√øÿ Á∂ È≈Ò ’¬∆ ÏøÁ∂ «¬’ ‡∂ÏÒ Â∂ ·‘≈’∂ Ó≈ ‘∂ √ÈÕ ¿∞√ È∂ ÏøÁ∂ «ÓÒ≈¬∂- ÏÒÚø «√øÿ «ÈÚÀ, ‹Ø◊≈ «√øÿ ‹«◊¡≈√», √¯∆,

AJIT WEEKL Y WEEKLY

23 to 29 Dec., 2010

‹√Úø Á∆Á

ËÂ∆ ‘Ø Í∂...

Mob : 98145-40230 E-mail : deedjaswant@yahoo.com

«’ÙÂ- 16

Â≈≈ «√øÿ Á∆ «ÁºÒ∆ Á«ÚøÁ √«Â¡≈Ê∆ Â∂ ‘Ø «ÂøÈ ÎÒª «√øÿÕ ÓÀ∫ ÏÀ· «◊¡≈Õ ’≈¯∆ ¡≈ ◊¬∆Õ ◊ºÍ ÙºÍ ‘ج∆Õ Ù≈Ó ‘Ø ◊¬∆Õ Â≈≈ «√øÿ √Ì ˘ ¤º‚ ’∂ ÓÀ˘ È≈Ò ÒÀ ’∂ ’È≈‡ ÍÒ∂√ ˘ ‘Ø Â∞«¡≈Õ ÍÂ≈ È‘ƒ «’‘Û∂ ‡À’√∆ √‡À∫‚ Â∂ ‹≈ ÏÀ·≈Õ Á≈» ¡≈ ◊¬∆Õ È± ¡≈ «◊¡≈Õ ÓØ‘È‹∆ ¡≈ «◊¡≈Õ ‘Ø ÁØ «ÂøÈ √≈«‘Â’≈Õ ø◊ Ϻfi «◊¡≈Õ Ù≈Ó ø◊∆È Â∂ Â≈≈ «√øÿ ◊ºÒ ◊ºÒ Â∂ ÒÂ∆¯≈ ¤º‚Á≈Õ ‘≈√∂ È≈Ò Ó«‘«¯Ò «÷Û ‹ªÁ∆Õ ÓÀ∫ ˙ÁØ∫ È≈◊Ó‰∆ ”⁄ ‘∆ ¤ÍÁ≈ √ªÕ Â≈≈ «√øÿ È∂ «’‘≈- È≈◊Ó‰∆ ·∆’ ¡À Í ÏøÁ∂ ˘ ‘Ø Úº‚∂ Í«⁄¡ª «Ú⁄ Ú∆ ¤Í‰≈ ⁄≈‘∆Á≈Õ ¿∞√ È∂ Ó∂∆ ÈÚƒ «Ò÷∆ È˜Ó “ÏÒÁ≈ ÍÃÙÈ «⁄øÈ” ÓÀÊØ∫ ÒÀ Ò¬∆ Â∂ Ì≈Í≈ ÍÃ∆ÂÓ «√øÿ ˘ Á∂ «ÁºÂ∆Õ ¡◊Ò∂ “¡≈√∆” ”⁄ Ó∂∆ «¬‘ Í«‘Ò∆ È˜Ó ¤Í∆Õ Ì≈Í≈ ÍÃ∆ÂÓ «√øÿ È≈Ò Ó∂∆ «ÓÒ‰∆ Ú∆ Â≈≈ «√øÿ È∂ ’Ú≈¬∆Õ Ì≈Í≈ ÍÃ∆ÂÓ «√øÿ Â≈≈ «√øÿ ˘ «ÓÒ∂ ψÀ È‘ƒ «‘ √’Á≈ √∆Õ Â≈≈ «√øÿ ’«‘øÁ≈- «◊¡≈È∆ ‹ÀÒ «√øÿ Â∂ Ì≈Í≈ ÍÃ∆ÂÓ «√øÿ Ó∂∂ ¡’Ï È∂Õ ÓÀ∫ «¬È∑ª Á≈ Ï∆ÏÒ ‘ªÕ Ó∂≈ «¬È∑ª «ÏȪ È‘ƒ √Á≈ «¬È∑ª Á≈ Ó∂∂ «ÏȪ È‘ƒ √Á≈Õ «¬’ «ÁÈ ¡√ƒ «’Ë∂ ‹≈‰ Á≈ ÍÃØ◊≈Ó Ï‰≈«¬¡≈Õ ÓÀ∫ ≈ ˘ Â≈≈ «√øÿ ˘ ¯ØÈ ’∆Â≈- Â≈≈ «√øÿ ‹∆ ’ºÒ∑ ˘ ¡≈ͪ √Ú∂∂ √Ú∂∂ «È’Ò ⁄ºÒ∆¬∂Õ”” Â≈≈ «√øÿ È∂ ‹Ú≈Ï «ÁºÂ≈- ’∆‘Á∂ È≈Ò?”” «¬’ Ú≈∆ Â≈≈ «√øÿ È∂ ‘≈√ √ ’Ú∆ ÁÏ≈ º«÷¡≈Õ ≈ ˘ ÷⁄≈ ÷⁄ Ì«¡≈ «Í¡≈ √∆ Í≥‚≈ÒÕ ÓÀ∫ Ú∆ Â≈≈ «√øÿ Á∂ √ºÁ∂ Â∂ ’Ú∆ ÁÏ≈ √π‰È «◊¡≈Õ Â≈≈ «√øÿ √‡∂‹ √’ºÂ √∆Õ ¡ºË∆ ≈ ‘Ø ◊¬∆ ’Ú∆ ÁÏ≈ ⁄ºÒ«Á¡ªÕ Â≈≈ «√øÿ È∂ ¡È≈¿∞∫√ ’∆Â≈- «‹‘Û∂ ’Ú∆ √º‹‰ Á≈» «√º’∂ Á∂ ÙΩ’∆ È∂ (Á≈» Á≈ Ȫ √π‰ ’∂ √≈∂ ’Ú∆ ÷πÙ ‘Ø ◊¬∂) ¿∞È∑ª Ú≈√Â∂ ◊Ò≈√ Â∂ Í≈‰∆ Á≈ «¬ø˜≈Ó ÂøÏ» Á∂ «Íº¤∂ ‘ÀÕ” ’Ú∆ ÁÏ≈ È≈ÒØ∫ Â≈≈ «√øÿ Á∆ ’øÍ∆¡«ø◊ ’≈ÓÔ≈Ï √∆Õ ÓÀ∫ ‹¶Ë Á∆ ÏÁÒ∆ ’≈¿∞‰ «Ú⁄ πfi º ≈ ‘Ø«¬¡≈ √∆Õ Â≈≈ «√øÿ ’«‘øÁ≈«¬‘ «’‘Û≈ ’øÓ ‘ÀÕ «Ò¡≈ Â∞‘≈‚≈ √À’‡∆ «◊Ò ¡≈¬∆Õ¬∂Õ¡À√Õ ¡≈͉≈ Ô≈ ‘ÀÕ ÓÀ˘ ¡‹∆ «Ò÷ Á∂Õ Â≈≈ «√øÿ È∂ «√¯≈Ù ’ «ÁºÂ∆Õ Ó∂∆ «‹‘Û∆ Ó≈Û∆ Ó؇∆ ÏÁÒ∆ ‘؉∆ √∆ ¿∞‘ Ú∆ π’ ◊¬∆Õ Â≈≈ «√øÿ ˘ ÓÀ∫ «’‘≈«¬‘ ’∆ ‘Ø«¬¡≈?” ’«‘øÁ≈- √≈‚∂ ’ØÒØ∫

«√¯≈«Ù ’≈¬∂∫◊≈ ª «¬‘∆ ‘Ø¿±◊≈Õ” Á«ÚøÁ ∂‚∆˙ Ú≈Ò≈ «‡≈«¬ ‘Ø ⁄πº’≈ √∆ Í Ó∂∂ √À’ÙÈ «Ú⁄ ’øÓ ’È ¡≈¿∞∫Á≈ √∆Õ ’À˜¡ » ÒÕ ÓÀ∫ ¿∞√ È≈Ò ÓÈ Á∆ ◊ºÒ ’ ÒÀ∫Á≈ √ªÕ «¬’ «ÁÈ ÓÀ∫ ¡≈͉∂ ‚≈«¬À’‡ ÂØ∫ ÏÛ≈ Áπ÷∆ √ªÕ Â≈≈ «√øÿ Â∂ Á«ÚøÁ ’º·∂ ÏÀ·∂ √ÈÕ ÓÀ∫ Áπ÷∆ ‘ج∂ È∂ Á«ÚøÁ ˘ «’‘≈- Á«ÚøÁ «¬‘ ‚≈«¬À’‡ «’√∂ «ÁÈ ’∆Û∂ ÍÀ ’∂ Ó∂◊≈Õ Á«ÚøÁ ’«‘‰ Òº◊≈- ¡≈ͪ ͬ∂ ª ‘ج∂ ¡ª «¬‘È∂ Ó ¬∆ ‹≈‰≈Õ”” Â≈≈ «√ø ÿ ˘ ‹Á √≈«‘ ¡’≈ÁÓ∆ «¬È≈Ó «Ó«Ò¡≈ ª Ó∂∆ ÏÁÒ∆ ‹¶Ë Á∆ ‘Ø ◊¬∆ √∆Õ ¿∞È∑ƒ «Áȃ ¡≈√∆ «Ú⁄ ÏÒÚø ◊≈◊∆ È∂ Â≈≈ «√øÿ Ï≈∂ «¬’ Ò∂÷ «Ò«÷¡≈Õ Ùπ» «Ú⁄ ‘∆ Â≈≈ «√øÿ ˘ ◊≈◊∆ ¯ØÈ ’Á≈ ‘À ª Â≈≈ «√øÿ ◊≈◊∆ ˘ ¯ØÈ ‘ØÒ‚ ’È Ò¬∆ ’«‘øÁ≈ ‘ÀÕ «¬’ «Ó≥‡ ÁØ «Ó≥‡, «ÂøÈ «Ó≥‡, ⁄≈ Â∂ Í≥‹ «Ó≥‡ ¯ØÈ ‘ØÒ‚ ’∆ º«÷¡≈ ◊≈◊∆ È∂Õ Â≈≈ «√øÿ ‹Á ¯ØÈ Â∂ ¡≈«¬¡≈ ª ◊≈◊∆ È∂ «’‘≈- ’∆ ◊ºÒ ¬∂È∆ Á∂?” Â≈≈ «√øÿ È∂ ‹Ú≈Ï «ÁºÂ≈- ’∆ ’ج∆ ¡À√∆ ͺ◊ È‘ƒ ‘Ø √’Á∆ «‹√ Á≈ ¡≈÷∆ ÒÛ È≈ ‘ØÚ∂Õ”” «¬‘ ◊ºÒ ÏÛ∆ ÓÙ‘» ‘ج∆Õ Â≈≈ «√øÿ ˘ ÈÚª ÈÚª √≈«‘ ¡’≈‚Ó∆ Íπ√’≈ «Ó«Ò¡≈ √∆ √Ø ¿∞√ ˘ ÓÀ∫ ‹¶Ë ÏπÒ≈«¬¡≈ «¬ø‡«Ú¿± Ú≈√Â∂Õ Â≈≈ «√øÿ «ÂøÈ «ÁÈ Ó∂∂ ’ØÒ «‘≈Õ ≈ ˘ ¡√ƒ Á≈» ̓Á∂ ◊ºÍª Ó≈Á∂Õ ¿∞‘ Ϻ«⁄¡ª È≈Ò ÿπÒ «ÓÒ «◊¡≈Õ Ó∂∂ «’Â≈Ϫ Ú≈Ò∂ À’ ”⁄Ø∫ «’Â≈Ϫ ’º„‰ Òº◊≈ ª «’Â≈Ï È≈ «È’Ò∂Õ «’Â≈Ϫ ·Ø√ Â∆’∂ È≈Ò Ì∆¡ª ‘ج∆¡ª √È À’ «Ú⁄Õ Â≈≈ «√øÿ ’«‘‰ Òº◊≈- Â∂≈ «’Â≈Ϫ º÷‰ Á≈ ¡≈‘ Â∆’≈ ·∆’ ¡À ’ج∆ «’Â≈Ï ’º„ ’∂ ÍÛ∑∆ È≈ ‹≈¬∂ «’Â∂!”” ¡◊Ò∂ «ÁÈ Â≈≈ «√øÿ ˘ ¡‹∆ ¡ıÏ≈ Ú≈«Ò¡ª È∂ «‚È Â∂ ÏπÒ≈«¬¡≈Õ ’º· ’∆Â≈Õ ÓÀ∫ ’º· ÂØ∫ ÿÏ≈¿∞∫Á≈ ‘ªÕ ÓÀ∫ È≈ «◊¡≈Õ Â≈≈ «√øÿ «‚È ’’∂ Ú≈Í√ ¡≈ «◊¡≈Õ AA ’∞ Ú‹∂ ≈ Á∂Õ ÿ ¡≈ ’∂ ‘º√∆ ‹≈Ú∂Õ ÓÀ∫ «’‘≈- ’∆ ‘Ø«¬¡≈? ’«‘‰ Òº◊≈- ÁπÈ∆¡ª ÏÛ∆ ¡º◊∂ ÂØ∫ ¡º◊∂ ͬ∆ ¡ÀÕ -«’Ú∂∫?” ÓÀ∫ «’‘≈Õ «¬’ Ï∆Ï∆ «√¡≈‰∆ «Ï¡≈‰∆ Ó∂∂ Ó◊ ÍÀ ◊¬∆Õ ◊≈◊∆ Ú≈Ò∂ ¡≈‡∆’Ò Ï≈∂ ’«‘‰ Òº◊∆- Â≈≈ «√øÿ ‹∆ ’∆ √º⁄ƒ ¡À√∆

ͺ◊ ‘Ø √’Á∆ ‘À «‹‘Á≈ ¡≈÷∆ ÒÛ È≈ ‘ØÚ? ∂ ” Â≈≈ «√øÿ È∂ √Ø⁄ ’∂ ‹Ú≈Ï «ÁºÂ≈- ‹∆ ‘Ø √’Á∆ ‘À- ‹∂ ¿∞‘ ≈Ó Ò∆Ò∑≈ Ú≈Ò∆ ͺ◊ ‘ØÚ∂Õ ‹ª À‚∆Ó∂‚Õ Í≈‡∆ ıÂÓ ‘Ø ◊¬∆Õ √≈∂ ÿØ∫ ÿƒ ‹≈‰ Òº◊∂ ª ¿∞√ Ï∆Ï∆ È∂ Â≈≈ «√øÿ Á∆ ’≈ Ø’ Ò¬∆Õ ’«‘øÁ∆- ◊ºÒ √π‰Ø Â≈≈ «√øÿ ‹∆! ≈Ó Ò∆Ò∑≈ Ú≈Ò∆ ͺ◊ Á≈ Ú∆ ¡≈ı∆ ÒÛ Âª ‘ج∂◊≈ ‘∆!”” Â≈≈ «√øÿ È∂ ÓºÊ∂ Â∂ ‘ºÊ Ó≈«¡≈ Â∂ Ú≈Í√ ¡≈ «◊¡≈Õ ¡◊Ò∂ «ÁÈ ÓÀ∫ Â≈≈ «√øÿ Á∆ «’≈«‚ø◊ ’∆Â∆Õ ¿∞‘ Ó∂∂ ’ØÒ Á¯Â √Ú∂∂ A@ Ú‹∂ ¡≈ «◊¡≈Õ ¡≥ª Á∆ ◊Ó∆ Í√∆È∂ ⁄Ø‰Õ ¡º◊ Òº◊∆ ‘ج∆ ‘Ú≈ ˘Õ DE «‚◊∆ Á∆ ◊Ó∆Õ ÁπÍ«‘≈ ‘Ø«¬¡≈Õ ¶⁄ ‡≈¬∆Ó √∆Õ Ó∂≈ √’±‡ Ï≈‘ ËπºÍ ”⁄ ÷Û∑≈ √∆Õ ÓÀ∫ Â≈≈ «√≥ÿ ˘ È≈Ò ÒÀ ’∂ ÿ ÷≈‰≈ ÷≈‰ Ò¬∆ ‹≈‰≈ √∆Õ ÂÍÁ∂ √∂’ ”⁄ Ï≈‘ ¡≈¬∂Õ ÂÍÁ∂ √∂’ ”⁄ Ï≈‘ ¡≈¬∂Õ ÓÀ∫ √’±‡ √‡≈‡ ’∆Â≈Õ ÏÀ· «◊¡≈ √∆‡ Â∂Õ Â≈≈ «√øÿ ˘ «Í¤Ò∆ √∆‡ Â∂ ÏÀ·‰ Ò¬∆ «’‘≈Õ ÏÀ· «◊¡≈ Â≈≈ «√øÿÕ ÏÀ·«Á¡ª ‘∆ «⁄ºÂÛ Âª‘ ˘ ⁄º’ Ò¬∂Õ ‘º√‰ Òº◊ «Í¡≈Õ ’«‘øÁ≈¡≈‘ ·∆’ ¡ÀÕ ‹∂ ¡≈͉≈ ◊π» «¬√ ‹Ó≈È∂ ”⁄ ¡≈ ‹≈¬∂ ª Â∂∂ √’±‡ Á∂ «Íº¤∂ Ï‘≈ Á∂Ú∂Õ”” ÓÀÊØ∫ ‘º√Á∂ Á≈ √’±‡ ◊∂¡ ”⁄ È≈ ÍÚ∂Õ Â∂ Â≈≈ «√øÿ È∂ ¡≈͉≈ πÓÒ ’º„ ’∂ ºÂ∆ ÂÚ∆ Ú◊∆ √’±‡ Á∆ √∆‡ Â∂ «Ú¤≈ «Ò¡≈ÕÂ≈≈ «√ø ÿ Á∆ ÁØ √ Â∆ ≈Ù‡ÍÂ∆ «◊¡≈È∆ ‹ÀÒ «√øÿ È≈Ò ¬∂È∆ √∆ «’ «◊¡≈È∆ ‹∆ Á≈Û∑∆ ˘ ’Ò¯ Ò≈¿∞‰ Ú∂Ò∂ Ú∆ Â≈≈ «√øÿ È≈Ò ◊ºÒª ’Á∂ «‘øÁ∂ √ÈÕ Â≈≈ «√øÿ ˘ ÓΩ‹ ¿∞ÁØ∫ Òº◊∆ ‹Á «◊¡≈È∆ ‹∆ È∂ ¿∞√ ˘ «¬’ Ó»Â∆ ’≈ Ì∂∫‡ ’Ú≈ «ÁºÂ∆Õ È≈Ò ‚≈«¬Ú ÷≈ «ÁºÂ≈Õ ÓÀ∫ Â≈≈ «√øÿ È≈Ò ¿∞√∂ ’≈ «Ú⁄ ÏÀ·ª √ª Â∂ ÓÀ∫ Íπº«¤¡≈- «¬‘ ‚≈«¬Ú Â∂ ’≈ ª «◊¡≈È∆ ‹∆ È∂ Á∂ «ÁºÂ∆ ‘π‰ ͇ØÒ ’Ω‰ Á∂¿±Õ ’«‘‰ Òº◊≈- «‹√ Ï∂Ú’±¯ È∂ ’≈ «ÁºÂ∆ ¡À ¿∞‘ ͇ØÒ Ú∆ Á¿±◊≈Õ”” Â≈≈ «√øÿ Á∆ ’«ÚÂ≈ Á∂ ⁄≈‘π‰ ø Ú≈Ò∂ ¿∞√ ˘ Â∂ ¿∞√ Á∆ ’«ÚÂ≈ ˘ Â∂‘ ’Á∂ ‘ÈÕ Â≈≈ «√øÿ Â∞’ª ‹ØÛÈ Ú≈Ò∆ Â∂ Ï∂Â∞’∆ ’«ÚÂ≈ ÁØ‘ª ˘ Ó≈Û∆ √ÓfiÁ≈ √∆Õ Í≈Ù Á∆ ’«ÚÂ≈ ˘ ¿∞‘ Í≥‹≈Ï∆ «Ú⁄ ’º„∆¡ª ◊≈Òª ¡≈÷Á≈ √∆Õ ¿∞√ Ò¬∆ Í≈Ù

ÏÛÏØÒ≈ ’Ú∆ √∆Õ ¡«‹‘∆ ’«ÚÂ≈ ¿∞√ Ò¬∆ √π‘‹ ‘∆‰ ’«ÚÂ≈ √∆Õ ¿∞√ Á∆ ¡≈͉∆ ’«ÚÂ≈ «Ú⁄ √«‘‹ √∆Õ πÓª√ Ú∆Õ «Í¡≈ Ú∆ Â∂ ‹∆ÚÈ Á∆ ’ÙÓ’Ù Ú∆Õ ““«’ºÊ∂ Â∞ ⁄º«Ò¡ª- «‹ºÊ∂ Â∞ ⁄º«Ò¡ª ¿∞Ê∂ Ú∆ ª º√∆¡ª Á∂ √ºÍ ω ‹≈‰◊∂Õ ¿∞Ê∂ Ú∆ ª «Èº’∂ «Èº’∂ √º⁄ ‹≈◊ ÍÀ‰◊∂Õ «’ºÊ∂ Â∞ ⁄º«Ò¡≈!”” ¿∞‘ «Ò÷Á≈ Ú∆ √«‘‹ È≈Ò √∆ Â∂ ÍÛ∑Á≈ Ú∆ √«‘‹ È≈ÒÕ √≈∆ ¿∞Ó ¿∞√ È∂ ’«ÚÂ≈ ÂØ∫ ؇∆ ÷≈Ë∆ ‹ª ’«‘ Ò˙ √≈«‘ ˘ Íπº·≈ «√ºË≈ Ú ’∂Õ ’ج∆ ’øÓ È‘ƒ ’∆Â≈ Í √Ì ˘ ’øÓ Ò≈¬∆ º«÷¡≈Õ «ÁºÒ∆ Á∆ «√º÷ «√¡≈√ ¿∞√Á∂ «Ú¡≥◊ ÂØ∫ ‚Á∆ √∆Õ ÍÀ√∂ ÒÀ ’∂ ¿∞‘ ’¬∆ «√¡≈√Â∆¡ª ˘ Óπ¡≈¯ ’ «ÁøÁ≈ √∆Õ ¿∞‘ ’«‘øÁ≈- ““‘Ø Ó∂∂ «’‘Û∂ ‘Ò ⁄ÒÁ∂ È∂? «¬ÊØ∫ ¬∆ ÷≈‰≈ Í∆‰≈Õ Â÷≈‰≈ Á≈ ’øÓ ‘πøÁ≈ √º’ Ò‘π‰∂ ÓÀ∫ Ò≈‘∆ ‹≈ȪՔ” ¿∞‘Á∆ Ô≈∆ ÷πÙÚø «√øÿ, ÏÒÚø ◊≈◊∆ Â∂ «¥ÙÈ≈ √ØÏÂ∆ È≈Ò Ú∆ √∆ Â∂ √∆ÓÀ∫‡ Â∂ ÒØ‘∂ Á∂ ·∂’≈Áª È≈Ò Ú∆Õ «¬’ Ú≈∆ ÓÀ∫ Í≥‹≈Ï ÌÚÈ π«’¡≈ «ÁºÒ∆, ÎØÈ ’∆Â≈ Â≈≈ «√øÿ ˘Õ ’«‘øÁ≈-ÓÀ∫ √Ì ’∞fi ¡≈Í∂ ÒÀ ’∂ ¡≈¿±∫Õ ÓÀ∫ ‘À≈È ‘Ø «◊¡≈Õ √Ø«⁄¡≈ ’ج∆ √≈«‘Â’≈ ͇≈«¬¡≈ ‘Ø¿± «¬‘È∂Õ ‹Á ¡≈«¬¡≈ ÁØ Í∆‡ √’≈‡ Á∆¡ª ÏØÂÒª Â∂ «ÂøÈ «ÎÙ Â∂ «⁄’È Á∂ «Ò¯≈¯∂ Ì∂ ‘ج∂Õ È≈Ò ÁØ Ó؇∂ «„º‚ª Ú≈Ò∂ √Á≈Õ ÏÀ·«Á¡ª ’«‘‰ Òº◊≈- «¬‘ √Á≈ ÎÒª «√øÿ È∂ √∆ÓÀ∫‡ Á∆ Áπ’≈È ‘À «¬È∑ª Á∆ Â∂ ¡≈‘ ÎÒª «√øÿ «¬È∑ª Á∆ √∆¬∂ Á∆ ÈßÏ ÚøÈ Áπ’≈È ‘ÀÕ ’«ÚÂ≈ È≈ √π‰Á∂ È∂ Â∂ È≈ «Ò÷Á∂ È∂Õ Í ’Ú∆¡ª Á∂ ⁄≈‘ Í≈‰∆ Á≈ «¬ø˜≈Ó ’ «ÁøÁ∂ È∂Õ ¡≈‘ «¬ø˜≈Ó Ú∆ «¬È∑ª Á≈ ¬∆ ¡ÀÕ” ¡√ƒ ÿ≥‡≈ ‚∂„ ’«ÚÂ≈ Á∆¡ª, ’Ú∆¡ª Á∆ «ÁºÒ∆ Á∆ √≈«‘Â’ «Â◊ÛÓ Ï≈‹∆ Á∆¡ª ◊ºÒª ’Á∂ ‘∂ √∆ÓÀ∫‡ Â∂ √∆¬∂ Ú≈Ò∂ √Á≈ ⁄πÍ º ⁄≈Í Óπ◊≈ Á≈» ¤’Á∂ ‘∂ Â∂ ¿∞µ·‰ Òº◊≈ Â≈≈ «√øÿ ¿∞È∑ª Á≈ ’≈‚ ÓÀ˘ Á∂ «◊¡≈- ’Á∆ «ÁºÒ∆ ¡≈˙ «¬È∑ª ˘ Ô≈Á ’«˙ ‘≈˜ ‘Ø ‹≈‰◊∂Õ”” Â≈≈ «√øÿ Ï‘πÂ∆ Ú≈∆ ‘º√Á≈ ‘∆ «ÓÒÁ≈Õ ‹Á ◊øÌ∆ ‘πøÁ≈ ª Ó∂˜ Â∂ ¿∞∫◊Òª È≈Ò ’ج∆ √π ’º„‰ Òº◊ ‹ªÁ≈Õ «⁄‘≈ «‹Ú∂∫ √ø÷ ˘ Á≈Û∑∆ ‘ØÚ∂Õ ‘π‰ Ú∆ Úº«‹¡≈Õ ‘π‰ Ú∆ Úº«‹¡≈Õ ¡≈Ú≈˜ «‹Ú∂∫ Íπ≈‰∂ ÷»‘ ”⁄Ø∫ ÏØÒÁ≈ ‘ØÚ∂Õ √≈Á≈ ‹∆ÚÈ ‹∆«Ú¡≈ √≈∆ ¿∞ÓÕ ÿ Í«Ú≈ √ªÌ∆ «◊¡≈Õ √≈«‘ Ï≈∂ √ø‹∆Á≈ «‘≈Õ Ï‘πÂ≈ «⁄ ‹∆¡≈ Ú∆ È‘ƒÕ √≈«‘ ¡’≈‚Ó∆ Á∂ «¬È≈Ó Â∂ ≈Ù‡ÍÂ∆ «◊¡≈È∆ ˜ÀÒ «√øÿ ÂØ∫ ’≈ ÒÀ‰ ÂØ∫ Ï≈¡Á ¤∂Â∆ ‘∆ ⁄ºÒ Ú«√¡≈Õ «ÁÒ Á≈ ÁΩ≈Õ «ÁºÒ∆ Â≈≈ «√øÿ «ÏȪ ¡ºË∆ «‘ ◊¬∆Õ ‘≈√ √ ’Ú∆ ÁÏ≈ª Á≈ Ëπ≈ ‡πº‡ «◊¡≈Õ ’≈¯∆ ‘≈¿±√ Á∆¡ª Ó«‘¯Òª ·ß‚∆¡ª ‘Ø ◊¬∆¡ª, Ì≈Í≈ ÍÃ∆ÂÓ «√øÿ √Ì ÂØ∫ ÚºË ¿∞Á≈√ ‘Ø«¬¡≈Õ Â≈≈ «√øÿ Á∆¡ª ’«ÚÂ≈Úª «Ú⁄Ò≈ ‹∆ÚÈ ¡º ‹ Ú∆ ËÛ’Á≈ ‘ÀÕ Â≈≈ «√øÿ ’«ÚÂ≈ Á∂ Ï»‘ƒ Ï≈ Ï≈ ¡≈¿∞∫Á≈ ‘∂◊≈- ““Ï»‘≈ ÷πºÒ∑≈ º÷ƒ Ô≈, ’ºÒ∑ «Î ¡≈Úª◊∂Õ””


7

AJIT WEEKL Y WEEKLY

TOR ONT O SECTION-A, ISSUE # 897 ORONT ONTO

23 to 29 Dec., 2010

Íß‹≈Ï∆ ’Ò⁄Ò ¡À√√Ø ∆¬∂√ÊÈ ¡≈Î √≈¿±Ê ¡≈√‡zÒ∂ ∆¡≈ Á≈ ◊·È Â∂ √ÊÓ∆ ‹ÒßË∆ Á≈ ’≈«Ú √ß«◊z‘ TÚÂÈØ∫ Á±U Â∂ √∆.‚∆. TÁ√Â’U Á≈ «Ò∆˜ √Ó≈Ø‘ «’ÙÂ:ADB

√∞Ⱥ÷≈ «‹√Ó ‘∆ È‘∆∫ ‘∞ßÁ≈ «Í¤Ò∂ ’¬∆ «ÁȪ ÂØ ∫ ¿∞Ò∑≈Ó∂∫ ¡≈¿∞‰ Òº◊ ͬ∂ ‘È, ¡ı∂ “√≈∆ ¿∞Ó ¡ıÏ≈ª Á∂ Á¯Âª «Ú⁄ ÿ∆√∆ ’ ’∂ ‘∞‰ ¡ıÏ≈ª ¡≈«ˇ¡ª Á∂ ‘∆ ÂÚ∂ Ò≈¬∆ ‹ªÁÀ¢” √º⁄≈¬∆ Á≈ √Ì È±ß «¬ÒÓ ‘À, √Ø √º⁄≈¬∆ Á∆ √¯≈¬∆ ’∂‘∆? «¬√ Ú≈ “ͺÂ’≈∆ ‹ª Â’≈∆” Á∆ ◊ºÒ Ó±ˇ∫Ø ‘∆ È‘∆∫ ’È∆, Í ÒºÒ∂-̺Ï∂ Á∂ ¯’ È≈Ò ◊ºÒ ͺÂ’≈ Á∆ ˜± ‘À Â∂ ◊ºÒ “¡º÷∆ ͺÂ’≈∆” Á∆ ʪ “«¬ÒÀ’‡≈«È’∆” Ô≈È∆ ‡∆.Ú∆. ͺÂ’≈∆ Á∆ Ú∆ ‘À¢ «¬√ ¡˜ Á∆ È≈«¬’≈ Ú∆ «¬º’ ͺÂ’≈≈ ‘À¢ Ô≈È∆ Ì≈ Á∆ Ï÷≈ ÁºÂ Á∆ ʪ, «¬√ Ú≈ ÓÀ’√∆’Ø Á∂ “‡∆.Ú∆. ¡À˜‡À’≈” Á∆ ÷∂‚ ͺÂ’≈≈ «¬È∂√ √ÀȘ ‘À¢ ¿∞‘ «¬√ ‡∆.Ú∆. ”Â∂ ÷∂‚ª È≈Ò √ÏßË «¬ß‡«Ú¿±˜ ’Á∆ ‘À¢ «¬√ ÍzØ◊≈Ó Á≈ ÍzØ«‚¿±√ ¿∞√ Á≈ ÍÂ∆ ‘À’‡ Í∂∂˜ Ø‹≈ÈØ ‘À, ‹Ø ¿∞√ Á∂ «ÂßÈ Ïº«⁄¡ª Á≈ Ï≈Í Ú∆ ‘À¢ ϺÂ∆ √≈Òª Á∆ «¬√ Ï∆Ï∆ ”Â∂ ºÏ Á∆ «‹√Ó≈È∆ ÁÔ≈ ÏÛ∆ ‘À «’¿∞∫«’ ¿∞‘ ¡≈͉∂ «‹√Ó ÚºÒØ∫ «ÂßÈ Ïº«⁄¡ª Á∆ Óª ª ’∆, «Ú¡≈‘∆ ‘ج∆ Ú∆ È‘∆∫ Òº◊Á∆¢ Ó∞’ º Á∆ ◊ºÒ «¬‘ «’ «¬√ ÷∂‚ ͺÂ’≈≈ Á≈ Â≈«Ù¡≈-ω≈«¬¡≈ Â∂ ’√ª ’-’ ’Ó≈«¬¡≈ ‘Ø«¬¡≈ «Íß‚≈, ÷∂‚-√ß√≈ «Ú⁄ ’¬∆ “Í∞¡≈Û∂” Ú∆ Í≈ ⁄º∞’≈ ‘À¢ «¬√ ÂØ∫ Í«‘Òª «’ ’∞ºfi Í≈·’ √≈«‘Ï≈È «¬È∑ª Í∞¡≈«Û¡ª Á∆ Ú‹∑≈ Һ̉ Â∞ ÍÀ‰, ¡√∆∫ ‘∆ «¬‘ Áº√ Á∂‰≈ «Ï‘Â √Ófiª◊∂ «’ «Í¤Ò∂ «ÁÈ∆∫, ¡ÙÒ∆Ò √Ófi∂ ‹ªÁ∂ Â∂ “ÏÁÈ≈Ó∆” Á∆ ‘ºÁ º’ “ÓÙ‘±” √≈Ò∂ “ÍÒ∂¡Ï∞¡≈¬∂” Á∂ ÍzÏßË’ª È∂ «¬√ ͺÂ’≈≈ Ô≈È∆ «¬È∂√ √ÀȘ 鱧 «’‘≈ «’ ‹∂ ¿∞‘ ¿∞Ȫ∑ Á∂ Í⁄∂ «Ú⁄ ¤≈Í∆¡ª ‹≈‰ Ú≈√Â∂ ¡≈͉∂ Èß◊∂ «Íß‚∂ Á∆¡ª Â√Ú∆ª «÷⁄≈ ÒÚ∂ ª ¿∞‘ ¿∞√ 鱧 Ó≈Ò≈Ó≈Ò ’ Á∂‰◊∂¢ ¿∞√ È∂ «¬‘ Í∂Ù’Ù ·∞’≈¬∆ ‘∆ È‘∆∫, √◊Ø∫ «¬‘ Ú∆ «’‘≈ «’ ‹∂ ¿∞√ 鱧 «¬‘ ’ßÓ ’È ÏÁÒ∂ Òº÷ª ‚≈Ò Á∂‰ Á∆ Í∂Ù’Ù Ú∆ ’∆Â∆ ‹≈Ú∂ ª ¿∞‘ ¿∞√ 鱧 Ú∆ ·Ø’ ‘∆ Ó≈∂◊∆¢ ‹ÁØ∫ ¿∞√ 鱧 Â≈ ˜Ø Á∂ ’∂ «’‘≈ «◊¡≈ Â∂ «¬È’≈ ’È Á≈ ’≈È Íº∞«¤¡≈ «◊¡≈ ª ¿∞√ È∂ «’‘≈ «’ ¿∞‘ «¬‘Ø «‹‘∆ ÁΩÒ ‘≈√Ò ’È ÂØ∫ ψÀ Ú∆ ı∞Ù ‘À¢ √∞‰È «Ú⁄ ¡≈«¬¡≈ ‘À «’ ¿∞√ 鱧 «¬√ ’ßÓ ÏÁÒ∂

Òº÷ª ‘∆ ‚≈Ò Á∂‰∂ ÓßÈ∂ ◊¬∂ √È, Í ¿∞√ È∂ ¡≈͉∆ Ù≈È Â∂ «¬º˜Â Á≈ Ó∞ºÒ ’ØÛª ‚≈Ò ÂØ∫ Ú∆ ÚºË √Ófi ’∂ «¬‘ Í∂ Ù ’Ù Íz Ú ≈È È‘∆∫ ’∆Â∆ √∆¢ «¬√ √Ïß Ë «Ú⁄, ӱߑª Á∆ «◊‰Â∆ ÂØ∫ Ú∆ «’Â∂ ÚºË ◊ºÒª √∞‰È «Ú⁄ ¡≈ ‘∆¡ª ‘È, ‹Ø √≈∆¡ª Á∆¡ª √≈∆¡ª ª «¬º Ê ∂ Áº√‰∆¡ª ¡Ω÷∆¡ª ‘È, «‹√ Ò¬∆ ¡√∆∫ ¿∞È∑ª «Ú⁄Ø∫ ’º∞fi ◊ºÒª Â∞‘≈鱧 ˜± Áº√ª◊∂, Í ¿∞√ ÂØ∫ Í«‘Òª ¿∞È∑ª Í∞¡≈«Û¡ª «Ú⁄Ø∫ «¬º’-¡ºË∂ Í∞¡≈Û∂ Á≈ ‘≈Ò √∞‰ Ò˙, ‹Ø «¬√ Ï∆Ï∆ Á≈ “’Ó≈«¬¡≈ ‘Ø«¬¡≈” «Íß‚≈ ’Ó≈, È≈ √º⁄ Í≈ ⁄∞º’≈ ‘À¢ Ó∞¡≈¯ ’È≈, «¬√ ÂØ ∫ Ú∆ Í«‘Òª «¬√ Ï∆Ï∆ Ï≈∂ ’∞ºfi ‘Ø ¡˜ ’È≈ ÍÀ‰≈ ‘À «’¿∞∫«’ Ï‘∞ √≈∂ Í≈·’ «¬‘ Ú∆ √Ófi √’Á∂ ‘È «’ «¬‘ Ï∆Ï∆ √Ø‘‰∂-√∞Ⱥ÷∂ «Íß‚∂ Á∆ Ó≈Ò’‰ ª ‘ØÚ◊ ∂ ∆, Í ¿∞√ Á∂ √∞È÷ º ∂ «Íß‚∂ ¡ßÁ «ÁÓ≈ˆ Ȫ Á≈ Í∞˜≈ È‘∆∫ ‘ØÚ∂◊≈ È‘∆∫ ª ¿∞‘ Ó≈«¬¡≈ Á∂ «¬ßÈ∂ Ó؇∂ ◊º¯∂ È±ß ÒºÂ È≈ Ó≈Á∆¢ ¿∞√ Á∂ «‹√Ó ¡ßÁ «ÁÓ≈ˆ ‘À, «‹√ Á≈ √ϱ ‘À, ¿∞√ ÚºÒ∫Ø ’∆Â∆ ‘ج∆ ÍÛ∑≈¬∆¢ «¬È∂√ √ÀȘ ÁØ Ì≈Úª Á∆ «¬’ÒΩÂ∆ ÌÀ‰ ‘À Â∂ ¿∞√ Á∂ ÁØ Ì≈Úª «Ú⁄Ø∫ «¬º’ ¿∞√ Á≈ ‹ΩÛ≈ Ì≈ ‘À¢ Ì≈Ú∂∫ ¿∞‘ Ï⁄ÍÈ ÂØ∫ ‘∆ ’¬∆ ÷∂‚ª «Ú⁄ «‘º√≈ ÒÀ∫Á∆ ‘∆ ‘À, ¿∞√ È∂ ⁄ΩÁª √≈Ò Á∆ ¿∞Ó «Ú⁄ ‘∆ Â≈¬∆’Ω∫‚Ø Á∂ ’ΩÓ∆ Ó∞’≈ÏÒ∂ «Ú⁄ “ÏÒÀ’ ÏÀµÒ‡” ‘≈√Ò ’ Ò¬∆ √∆¢ ¿∞√ Á∆ Óª Á≈ «ı¡≈Ò √∆ «’ ¿∞√ Á∆ Ë∆, Ó∞ß«‚¡ª Ú≈ˇ∆¡ª ÷∂‚ª ¤º‚ ’∂ “Ó≈‚«Òß◊-Ù≈‚«Òß◊” ’∂ Â∂ ⁄≈ ÍÀ√∂ ’Ó≈Ú∂¢ ¿∞√ È∂ ¡≈͉∆ Óª Á∆ «¬‘ ı≈‘٠ͱ∆ ’«Á¡ª Ó≈‚«Òß◊ Ú∆ ’∆Â∆ Â∂ «¬Ù«Â‘≈Ï≈˜∆ Á∆¡ª ’∞ºfi «¯ÒÓª «Ú⁄ Ú∆ ’ßÓ ’∆Â≈¢ «Î ¿∞√ È∂ Ú’≈Ò «Ú⁄ «‚◊∆ ‘≈√Ò ’∆Â∆¢ «¬√ ÂØ∫ Ï≈¡Á ‡À’√ ’≈ȱßÈ «Ú⁄

◊¬∆¡ª ¿∞ √ Á∆¡ª Â√Ú∆ª «Ú⁄, ¿∞√ Á∆¡ª ÂÀ≈’∆ Ú≈Ò≈ «ÒÏ≈√ Í≈ ’∂ «÷⁄≈¬∆¡ª ‘Ø ¬ ∆¡ª Â√Ú∆ª Ú∆ Ù≈ÓÒ ‘È¢ «¬º Ê ∂ ¡≈͉∂ ‘Ó≈ÂÛ Í≈·’ª 鱧 Áº√ Á∂‰≈ ωÁ≈ ‘À «’ «‹√ 鱧 ÂÀ≈’∆ Ú≈ˇ≈ «ÒÏ≈√ Ô≈È∆ “√«ÚßÓ√±‡” «’‘≈ ‹ªÁ≈ ‘À, ¿∞‘ “’؇-ÍÀ∫‡” Ú◊∆ ’ج∆ ⁄∆˜ È‘∆∫ ‘∞Á ß ∆, «‹√ «Ú⁄ «’√∂ Á≈ «Íß‚≈ Ò∞’ √’Á≈ ‘ØÚ∂¢ «¬‘ «ÒÏ≈√ ª Ϻ√ «‹‘Ø «‹‘≈ Í≈«¬¡≈, «‹‘Ø «‹‘≈ È≈ Í≈«¬¡≈, «¬º’Ø ‘∆ ◊ºÒ ‘À¢ «¬√ Ú≈√Â∂ «¬√ Ï∆Ï∆ Úº Ò Ø ∫ “ÍÒ∂¡Ï∞¡≈¬∂” Ú≈«ˇ¡ª Á∂ ÓÈ Ì≈¿∞∫Á∂ ¡ßÁ≈˜ «Ú⁄ Â√Ú∆ «÷⁄≈¿∞ ‰ ÂØ ∫ «¬È’≈ ’È≈ ’∞fi º Í⁄Á≈ «‹‘≈ Ú∆ È‘∆∫ ‘À¢ ‹∂ ¿∞‘ ¡≈͉∂ «‹√Ó ¿∞µÂ∂ Ó√ª ⁄≈ «◊∑≈ ’ºÍÛ≈ ‹ª Ó√ª «¬È∂√ √ÀȘ Á≈ «¬º’ «‹√Ó≈È∆ ‹ÒÚ≈ ÁØ ’∞ Ò∆ª «‹‘∆¡ª º÷ ’∂ Â√Ú∆ª «÷⁄≈ Ú∆ Ó≈√‡˜ «‚◊∆ ’∆Â∆¢ «¬√ ÂØ∫ √’Á∆ ‘À Â∂ ¿∞‘ Â√Ú∆ª ¤Í≈ Ú∆ «¬Ò≈Ú≈ √ÀȘ È∂ “√ÍØ‡√ «Ï˜ÈÀµ√ √’Á∆ ‘À ª ¿∞‘ ÁØ ’∞ Ò∆ª Í∑ª Ú∆ ¡À‚Ó«È√‡∂ÙÈ” «Ú⁄ ◊zÀ‹±¬∂ÙÈ «÷√’≈¡ √’Á∆ ‘À Â∂ «Î Â√Ú∆ª ’∆Â∆¢ «Î ¿∞√ È∂ ÓÀ’√∆’∆ ‡∆.Ú∆. Ú∆ «÷⁄≈ √’Á∆ ‘À¢ «¬ºÊ∂ «¬‘ ◊ºÒ ÍØz«‚¿±√ ‘À’‡ Í∂∂˜ Ø‹≈ÈØ È≈Ò Ú∆ Ì∞Ò≈¬∆ ‹≈‰ Ú≈ˇ∆ È‘∆∫ ‘À «’ «Ú¡≈‘ ’≈ «Ò¡≈¢ ¿∞È∑ª ÁØ‘ª È∂ «¬‘ Ï∆Ï∆, ⁄ΩÚ∆ ÿ߇∂ È‘∆∫ ª ¡º·ˇ ’∂ ‡∆.Ú∆. ÍØ◊ z ≈Ó Âª ω≈¬∂ ‘∆, Á√ ÿ߇∂ ª ’ÀÓ∂ ¡º◊∂ «‘ßÁ∆ ‘∆ ‘À «¬√ ÁΩ≈È ‘∆ ¿∞‘ «ÂßÈ Ïº«⁄¡ª Á∂ Â∂ «¬‘ Úº÷∆ ◊ºÒ ‘À «’ ¿∞√ Á≈ ÙΩ‘, ¿∞√ ’ÀÓ∂ Á∂ «Íº¤∂ «‘ßÁ≈ ‘À¢ Ó≈Í∂ Ú∆ ω ◊¬∂¢ ◊ºÒ «¬ºÊ∂ ‘∆ Ó∞’ º ‹ªÁ∆ ª ¿∞Ó Á∂ «¬√ ◊∂Û Âº’ Í‘∞⁄ ß «Á¡ª Â∂ «¬ßÈ≈ ’∞fi º ’ ÒÀ‰ Ó◊Ø∫ Ú∆ ’Ø ¬ ∆ ◊º Ò È‘∆∫ √∆, Í «’√∂ Ú∆ ‘Ó≈ÂÛ ÏßÁ∂ Á≈ ˱¡ ß ª «È’Ò “ÍÒ∂¡Ï∞¡≈¬∂” Ú≈«ˇ¡ª ¡º◊∂ Ï‘∞Â∆ ‹ªÁ≈ ‘À, Í «¬È∂√ √ÀȘ Â∂ ¿∞√ Á∂ ‘∆ “ÓºÂ-ͺ” Á∆ ≈÷∆ ’È Ú≈Ò∆ ÍÂ∆ È∂ ÁÓ È≈ «Ò¡≈¢ √ÀȘ ‘Ø ω ’∂ Í∂Ù ‘؉ Ú≈ˇ∆ «¬√ Ï∆Ï∆ ’ßÓ ’È Á∂ È≈Ò-È≈Ò Î∞º‡Ï≈Ò, Á∆¡ª ’¬∆ ÓÀ◊˜∆Ș Á∂ ’Ú˜ ¿∞µÂ∂ Ú≈ˇ∆Ï≈Ò ¡Â∂ ‡À«È√ ÷∂‚Á∆ ‘∆, «¬‘Ø «‹‘∆¡ª Â√Ú∆ª ¤ÍÁ∆¡ª ÂÀ≈’∆ ’Á∆ ‘∆¢ «¬√∂ ‘∆ √≈Ò ‘∆¡ª ‘È «’ ‘∂ ºÏ Á≈ Ȫ¢ ¿∞‘ “‡∆.Ú∆. ¡À˜‡À’≈” È∂ ¡≈͉∂ √≈Ò≈È≈ Â√Ú∆ª Á∂÷ ’∂ ª ¬∂Áª Òº◊Á≈ ‘À «’Â≈Ï⁄∂ «Ú⁄ «¬È∂ √ Á∆¡ª «’ ¿∞È∑ª Â√Ú∆ª «Ú⁄Ò∆ Ï∆Ï∆ ‘Ø Â√Ú∆ª Â∂ ¿∞√ Ï≈∂ «¬º’ Ò∂÷, «¬√ ‘À ‹ª “ÍÒ∂¡Ï∞¡≈¬∂” Ú≈«ˇ¡ª 鱧 Èß◊∂ «’Â≈Ï⁄∂ Á∂ “ÏÀ‚ ◊Ò˜” Ú≈ˇ∂ «‘º√∂ ËÛ ÎØ‡Ø Á∂‰ ÂØ∫ «¬È’≈ ’È Ú≈Ò∆ «Ú⁄ ¤≈Í∂ ‘È, Í È≈Ò ‘∆ «¬√ «¬‘ Ï∆Ï∆ ‘Ø ‘À¢ «‹ºÁª ’«‘ßÁ∂ ‘È «’Â≈Ï «Ú⁄ ¿∞ √ Èß ± “Ï‘∞  ‘∆ «’ ‘ ¡≈ÁÓ∆ «Ú⁄ «¬º’Ø √Ó∂∫ “√∞º⁄≈” «√¡≈‰∆ Â∂ «ÁÒ’Ù Â∆Ú∆∫” Ú∆ ’≈ Ú∆ ‘∞ßÁ≈ ‘À Â∂ “Ò∞º⁄≈” Ú∆ ‘∞ßÁ≈, «¬√ «ÁºÂ≈ ‘À¢ «¬√ «’Â≈Ï «Ú⁄ ¤≈Í∆¡ª Ï∆Ï∆ Á≈ ‘≈Ò Ú∆ ’∞ºfi «¬‘Ø «‹‘≈ ‘∆

Òº◊Á≈ ‘À¢ √∞º⁄∂ÍÈ Â∂ Ò∞º⁄∂ÍÈ Ô≈‰∆ “Ò∞º⁄Í∞‰∂” «Ú⁄≈Ò∂ ’∞ºfi Ò∆ª, ’∞ºfi Ë≈«◊¡ª Á≈ ‘∆ ¯’ ‹ª ¯≈√Ò≈ ‘∞Á ß ≈ ‘À¢ «¬‘ Ò∆ª Â∂ Ë≈◊∂ «’√∂ «Íß‚∂ ¿∞µÂ∂ «‡’∂ «‘‰ ª ¿∞‘ «‹√Ó ¯’∆≈È≈ Òº◊‰ Òº◊ ÍÀ∫Á≈ ‘À, ¿∞‘∆ Ë≈◊∂ Â∂ Ò∆ª ¿∞√ «Íß‚∂ ÂØ∫ «÷√’ ‹≈‰ ª “√∞º⁄∂” Á∆ ʪ “Ò∞º⁄≈” ÓºÒ ÒÀ∫Á≈ ‘À¢ «Í¤Ò∂ √≈Ò ¡◊√ «Ú⁄ «¬º’ √≈Ò∂ È∂ «¬È∂√ √ÀȘ 鱧 √≈∂ ‹‘≈È «Ú⁄Ø∫ √Ì ÂØ∫ ÚºË «ÁÒ’Ù ÷∂‚ «ÍØ‡ ⁄∞«‰¡≈ √∆¢ ¿∞‘ ‘∞‰ º’ „≈¬∆ √Ω ÂØ∫ ÚºË Íz«√ºË «÷‚≈∆¡ª Â∂ «÷‚≈Ȫ Á∂ ‡∆.Ú∆. «¬ß‡«Ú¿± ’ ⁄∞º’∆ ‘À¢ «¬√ Ú∂ˇ∂ ¿∞‘ “‡∆.Ú∆. ¡À˜‡À’≈” Á∆¡ª ¡«‘Ó Ùı√∆¡Âª «Ú⁄Ø∫ «¬º’ ‘À¢ ‘∞ ‰ «¬√ Ï∆Ï∆ Á∂ «‹√Ó≈È∆ ‹Ò«Ú¡ª ÚºÒØ∫ Í≈¬∂ ◊¬∂ «¬º’ Í∞¡≈Û∂ Á≈ ‘≈Ò Ú∆ √∞‰ ˇ˙¢ «¬‘ ◊ºÒ «¬√∂ ‘∆ √≈Ò, «√ÂßÏ Á∆ ‘À¢ ¿∞ÁØ∫ «¬√ Ï∆Ï∆ Á≈ «¬‘ «Ï¡≈È ¡ıÏ≈ª «Ú⁄ È∞ Ó ≈«¬¡≈ ‘Ø - ‘Ø ¤«Í¡≈ √∆ «’ “«È¿± Ô≈’ ‹Àµ‡” Á∂ «÷‚≈∆¡ª È∂ “Ò≈’ ±Ó” «Ú⁄ ¿∞√ È≈Ò “¤∂Û÷≈È∆¡ª” ’∆Â∆¡ª √È¢ ’∞ºfi «÷‚≈∆¡ª È∂ ¿∞√ ÚºÒ Á∂÷ ’∂ ⁄ª◊≈ Ú∆ Ó≈∆¡ª √È¢ ¿∞√ È∂ «¬‘ Ú∆ «’‘≈ √∆ «’ «¬√ ‡∆Ó Á≈ «¬º’ √‘≈«¬’ ’Ø⁄ ‹≈‰-Ï∞ºfi ’∂ ÿÛ∆ÿÛ∆ Î∞º‡Ï≈Ò ¿∞√ ÚºÒ √∞‡ «‘≈ √∆ ª «’ «÷‚≈∆ ¿∞√ Á∂ ’ØÒ ‹≈ √’‰¢ ‹ÁØ∫ ¿∞√ 鱧 «’√∂ È∂ «¬‘ Í∞º« ¤¡≈ «’ ¿∞√ È∂ Í«‘Òª ’∞ºfi Í«⁄¡ª Ò¬∆ ¡ºË-È◊È Â√Ú∆ª «’¿∞∫ «÷⁄≈¬∆¡ª ª ¿∞√ È∂ ‹Ø ‹∞¡≈Ï «ÁºÂ≈, ¿∞√ ÚºÒ ˆΩ ’∆Â≈ ‹≈‰≈ ⁄≈‘∆Á≈ ‘À¢ ¿∞√ È∂ «’‘≈, T«’√∂ Ú∂ˇ∂ ÓÀ鱧 ¡≈͉≈ «‹√Ó ‘∆ √Ì È≈ÒØ∫ ¡«‘Ó Òº◊Á≈ √∆, Í √Óª Í≈ ’∂ ÓÀ∫ «¬‘ ‹≈‰ «Ò¡≈ ‘À «’ «‹√Ó Á∂ ¡ßÁ «¬º’ ±‘ Ú∆ ‘∞ßÁ∆ ‘À, «¬º’ ¡≈ÂÓ≈ Ú∆ ‘∞Á ß ∆, «¬º’ ˜Ó∆ Ú∆ ‘∞Á ß ∆ ‘À, «‹√ Á≈ ‘∞ √ È, «‹√ Á∂ ‘∞ √ È Á∆ ¡«‘Ó∆¡Â, «‹√Ó≈È∆ ‘∞√È È≈ÒØ∫ «’Â∂ ÚºË ‘∞ßÁ∆ ‘À¢ ‘∞‰ ÓÀ鱧 «¬√ ¡«‘Ó∆¡Â Á≈ «¬ÒÓ ‘Ø ⁄∞º’≈ ‘À¢U ¡√∆ «¬√ Ò∂÷ ≈‘∆∫ Ë∆ 鱧 ’«‘ ’∂, ȱߑ 鱧 √∞‰≈¿∞‰≈ È‘∆∫ ⁄≈‘∞ßÁ∂, Í ‹∂ √≈‚∆¡ª ȱߑª-Ë∆¡ª Ú∆ «¬‘ ◊ºÒ √∞‰/ √Ófi ÒÀ‰ ª «¬‘ Ò∂÷ «’√∂ Ò∂÷∂ Òº◊ ‹≈Ú∂¢#

«√‚È∆ (¡Ó‹∆ ÷∂Ò≈, ÏÒ‹∆ ÷∂Ò≈) : Ï∆Â∂ «ÁÈ∆∫ √≈¿±Ê ¡≈√‡z∂Ò∆¡≈ Á∂ √≈«‘Â’ Íß‹≈Ï∆¡ª ÚºÒ∫Ø TÍß‹≈Ï∆ ’Ò⁄Ò ¡À√√ Ø ∆¬∂√ÊÈ, √≈¿±Ê ¡≈√‡z∂Ò∆¡≈U Á≈ ◊·È Â∂ Íß‹≈Ï∆ Ù≈«¬ √ÊÓ∆ ‹ÒßË∆ Á∂ ’≈«Ú √ß ◊ z « ‘ TÚÂÈØ ∫ Á±  U Â∂ √∆.‚∆.UÁ√Â’U Á≈ «Ò∆‹Ê √Ó≈Ø‘ «¬º’Ø ‘∆ «ÁÈ ’∆Â≈ «◊¡≈¢ «¬‘ √Ó≈Ø‘ T«¬ßÍ∆∆¡Ò ’≈Ò‹ ¡≈ÎÊ ‡z∂‚‹ÊU «Ú÷∂ ¡≈ÔØ«‹Â ’∆Â≈ «◊¡≈¢ ÍzØ◊≈Ó Á∆ √Ê∞±¡≈ ¡À√Ø√∆¬∂√ÊÈ Á∂ ÍzË≈È «Ó߇± Ï≈Û ÚºÒØ∫ ¡≈¬∂ √ث¡ª 鱧 ‹∆ ¡≈«¬¡ª ’«‘ ’∂ ’∆Â∆ ◊¬∆ «¬√∂ ÓΩ’∂ ”Â∂ ‘∆ TÍß‹≈Ï∆ ’Ò⁄Ò ¡À√Ø√∆¬∂√ÊÈ, √≈¿±Ê ¡≈√‡z∂Ò∆¡≈U Á∆ Í«‘Ò∆ Ó∆«‡ß◊ ‘ج∆ Â∂ √Ï√ßÓÂ∆ È≈ÒÊ ¡‘∞ÁÁ ∂ ≈ª Á∆ ⁄؉ «¬√ Íz’≈ ’∆Â∆ ◊¬∆¢ ◊∞√Ê«ÓßÁ «√ßÿ («Ó߇± Ï≈Û) - ÍzË≈È, ‘«ÚßÁ «√ßÿ ◊⁄≈ √’º  , Ï÷Ê«√Êß Á  «√ß ÿ ÷‹Ê≈È⁄∆, «√Ê∆ ◊∞ Ò ≈‡∆ Ó∆‚∆¡≈ «¬ß⁄≈‹, √ΩÚ ¡◊Ú≈Ò - ¬∆ÚÀ∫‡ ’߇ΩÒ, ÓØ‘È «√ßÿ È≈◊≈ - ÷∂‚ √’ºÂ, √∞«Ó ‡ß‚È - Ó∞º÷ Ï∞Ò≈≈, √ÊÓ∆ ‹ÒßË∆ - √≈«‘Â’ «¬ß⁄≈‹, ‹◊Â≈ «√ßÿ È≈◊∆ ∆‹ÊÈÒ ‘À µ ‚ Â∂ ‹Ω ‘  ◊◊, «ÍÂÍ≈Ò «√ßÿ, √∞Ò÷ º ‰ «√ßÿ √‘ØÂ≈ Â∂ ÌØ Ò ≈ «√ß ÿ ȱ ß ÓÀ ∫ Ï ⁄∞ « ‰¡≈ «◊¡≈¢ «¬√ ÓΩ ’ ∂ ¿∞ µ Â∂ √≈¿± Ê ¡≈√‡z∂Ò∆¡≈ Á∂ Íß‹≈Ï∆ Ì≈¬∆⁄≈∂ Á∂ √≈∂ ÍÂÚßÂ∂ √º‹‰ «¬º’ ‹◊∑≈ «¬’º·∂ ‘ج∂¢ «¬√ √Ó∂∫ √‡∂‹ √’ºÂ «√Ê∆ ◊∞Ò≈‡∆ È∂ √Ê≈«¬ √ÊÓ∆ ‹ÒßË∆ Á∂ √≈«‘Â’ √ÎÊ Ï≈∂ Áº«√¡≈ «’ √ÊÓ∆ ‹ÒßË∆ Á∂ Í«‘Ò∂ ’≈«Ú √ß◊«z ‘ T◊Óª Á≈ √ÎÊU ÂØ∫ Ï≈¡Á ¿∞√Á∂ ◊∆ª Á∆ ¡ÀÒÏÓ T‹≈◊Ø-Ú∂’¡ÍU Ó≈«’‡ ”⁄ ¡≈ ⁄∞’ º ∆ ‘À¢ ¿∞√Á∂ ◊∆ª Á∆¡ª ÁØ ¡À Ò ÏÓª T√⁄≈¬∆-Á≈ ‡∞Ê º U Â∂ TÓª ÏØÒ∆ Íß‹≈Ï∆U Ó≈«’‡ ”⁄ ¡≈¿∞‰ Ò¬∆ «Â¡≈ ‘È¢ «¬√ √Ó≈Ø‘ ”⁄ «Ò∆‹Ê ‘ج∂ ’≈«Ú √ß◊«z ‘ Á∆ ⁄È≈ ¿∞√È∂ ¡≈͉∂ ¡≈√‡z∂Ò∆¡≈ ÍzÚ≈√ ÁΩ≈È ’∆Â∆ Â∂ ¡≈͉∂ ÚÂÈ Á∆¡ª Ô≈Áª Â∂ «Ú¤ØÛ∂ 鱧 √Ó∂‡‰ Á≈ ÔÂÈ ’∆Â≈ ‘À¢ «¬√ ÍzØ◊≈Ó ÁΩ≈È ‘∆ √ÊÓ∆ Á∆ √∆.‚∆.UÁ√Â’U Á∆¡ª È‹ÊÓª √∞‰∆¡ª ◊¬∆¡ª¢ «¬√ ÓΩ’∂ √ÊÓ∆ ‹ÒßË∆ È∂ √ث¡ª 鱧 √ßÏË Ø È ’∆Â≈ Â∂ ¡≈͉∆¡ª ’∞ºfi ⁄È≈Úª √∞‰≈¬∆¡ª¢ «¬√ ¿∞Íß ‹ÈÒ «Ú’Ó ÓÁ≈È, √∞ Ó ∆ ‡ß ‚ È, ÈÚÂ∂‹ «√ßÿ ϺÒ, Ó‘ªÚ∆ «√ßÿ ◊∂ Ú ≈Ò, Ì∞ « Íß Á  «√ß ÿ º ÷ Û, ‚≈.’∞ÒÁ∆Í ⁄∞ºÿ≈ È∂ ‘≈‹Ê∆È È±ß

¡À‚∆Ò∂‚ ”⁄ TÍß‹≈Ï∆ ’Ò⁄Ò ¡À√Ø√∆¬∂ÙÈ, √≈¿±Ê ¡≈√‡z∂Ò∆¡≈U ÚºÒØ∫ ¡≈ÔØ«‹Â ’∆Â∂ √Ó≈Ø‘ Á∂ «ÁzÙ (÷∂Ò≈) √ßÏØËÈ ’«Á¡ª TÍß‹≈Ï∆ ’Ò⁄Ò ¡À√Ø√∆¬∂√ÊÈU Á∞¡≈≈ ¡≈ÔØ«‹Â ÍÒ∂·∂ ÍzØ◊≈Ó Á∆ √ÊÒ≈ÿ≈ ’∆Â∆ Â∂ ¡≈√ Íz◊‡≈¬∆ «’ Ì«Úº÷ ”⁄ Ú∆ «¬‘ √ß√Ê≈ Íß‹≈Ï∆¡Â 鱧 ÍzÎÒ º∞  ’È Á∂ ¿∞Í≈Ò∂ ’Á∆ ‘∂◊∆¢ «‹Ê’ÔØ◊ ‘À «’ «¬‘ √ß√Ê≈ √≈¿±Ê ¡≈√‡z∂Ò∆¡≈ Á∆ Í«‘Ò∆ Íß‹≈Ï∆ √Ó≈«‹’ √ß√Ê≈ ‘À¢ Íz◊ Ø ≈Ó Á∂ ¡ß«ÂÓ ⁄‰ ”⁄ √ÊÓ∆ ‹Òß Ë ∆ Á∆ Í∞ √ Â’ Â∂ √∆.‚∆. «Ò∆‹Ê ’∆Â∆ ◊¬∆ Â∂ ¡À√√ Ø ∆¬∂√ÊÈ Á∂ ÓÀ∫Ïª ÚºÒØ∫ √ÊÓ∆ ‹ÒßË∆ 鱧 √ÈÓ≈«È ’∆Â≈ «◊¡≈¢ ‘≈‹Ê

‘؉ Ú≈Ò∂ ‘Ø ÍÂÚßÂ∂ √º‹‰ª «Úº⁄ ⁄Ó’Ω «√ßÿ, ’∞È≈Ò, «◊ºÍ∆ Ï≈Û, ÓÈ‹∆ «√ß ÿ „‚Ú≈Ò, «√º Í ∆ ◊∂Ú≈Ò, √∞º÷∆ ωÚÀÂ, ◊∞‹∆ «√ßÿ, ‹√Íz∆ «√ßÿ, ‘Ì‹È «√ßÿ, ¡√ÊØ’ ’∞Ó≈ ¡≈«Á √È¢ ÍzØ◊≈Ó Á∂ ¡≈÷∆ ”⁄ ¡≈¬∂ «Ó߇± Ï≈Û È∂ ‘≈˜ ÍÂÚ߫¡ª Á≈ ËßÈÚ≈Á ’Á∂ √Ó∂ ∫ ¿∞ È ∑ ª Áº « √¡≈ «’ Íß ‹ ≈Ï∆ ’Ò⁄Ò ¡À√Ø√∆¬∂√ÊÈ ˜≈ÂÍ≈ Â∂ ËÓ ÂØ∫ ¿∞µÍ ¿∞µ· ’∂ Íß‹≈Ï∆, Íß‹≈Ï∆¡Â Â∂ ÓÈ∞º÷Â≈ Á∆ √∂Ú≈ Ò¬∆ Ú⁄ÈÏºË ‘ØÚ∂◊∆¢

’ج∆ Ú∆ ÓπÒ’ ¡æÂÚ≈Á 鱧 ÍÈ≈‘ È‘∆∫ Á∂ √’Á≈-Ó∂ÁÚ∂Á∂Ú ÓπßϬ∆ ‘Ó«Ò¡ª Á∂ ÁØÙ∆¡ª 鱧 √˜≈ Á∂Ú∂ Í≈«’√Â≈È ÈÚ∆∫ «ÁæÒ∆-±√ Á∂ ≈Ù‡ÍÂ∆ «Á«ÓÂ Ó∂ÁÚ∂Á∂Ú È∂ «’‘≈ ˛ «’ ’ج∆ Ú∆ ÓπÒ’ ¡æÂÚ≈Á 鱧 ÍÈ≈‘ È‘∆∫ Á∂ √’Á≈Õ ¿πÈ∑ª «’‘≈ «’ ¡æÂÚ≈Á ÁØÙ∆¡ª Á∆ Â∑ª ‘È Â∂ ¿πÈ∑ª 鱧 ‘ ‘≈Ò «Ú⁄ √˜≈ «ÓÒ‰∆ ⁄≈‘∆Á∆ ˛Õ Ì≈ Á∂ ÁØ «ÁÚ√∆ ÁΩ∂ ”Â∂ Í‘πß⁄∂ √z∆ Ó∂ÁÚ∂Á∂Ú È∂ ÍæÂ’≈ª È≈Ò ◊æÒÏ≈ ÁΩ≈È «¬‘ ◊æÒ ¡≈÷∆Õ ÍzË≈È ÓßÂ∆ ÓÈÓØ‘È «√ßÿ Á∂ È≈Ò √ªfi∆ ÍzÀ√ ’≈ÈÎß√ ÁΩ≈È ±√∆ ≈Ù‡ÍÂ∆ È∂ Í≈«’√Â≈È Á≈ Ȫ Ò¬∂ «ÏȪ ¡≈«÷¡≈ «’ ’ج∆ Ú∆ Á∂Ù ¡≈͉∆ ¡≈Ó È≈◊«’ª Úª◊ ¡æÂÚ≈Á∆¡ª 鱧 ÍÈ≈‘ È‘∆∫ Á∂ √’Á≈, ‹Ø ٪ È≈◊«’ª «÷Ò≈¯ «‘ß√≈ ÍÀÁ≈ ’Á∂ ‘ÈÕ ¿πÈ∑ª «’‘≈ «’ ¡æÂÚ≈Á∆¡ª 鱧 √˜≈ «ÁÚ≈¿π‰ Ò¬∆ ‘ ÓπÒ’ ÚæÒØ∫ Á∆ ‘Ú≈Ò◊∆ ˜±∆ ‘؉∆ ⁄≈‘∆Á∆ ˛Õ ‘≈Òª«’ ¿πÈ∑ª ¡≈«÷¡≈ «’ «¬‘ Íz«’«¡≈ «Ú⁄ Í∂⁄∆Á≈ ˛, Í ¡«‘Ó ◊æÒ «¬‘ ˛ «’ «¬√ È≈Ò ¡æÂÚ≈Á «÷Ò≈¯ ÒÛ‰ Ú≈«Ò¡ª Ò¬∆ ’ΩÓªÂ∆ √«‘ÔØ◊ ‘؉≈ ⁄≈‘∆Á≈ ˛Õ «¬√ ÁΩ≈È ¿πÈ∑ª Í≈«’√Â≈È È±ß ˜Ø Á∂ ’∂ «’‘≈ «’ ¿π‘ ÓπßϬ∆ ‘Ó«Ò¡ª Á∂ ÁØÙ∆¡ª 鱧 √˜≈ «ÁÚ≈¬∂Õ «¬√ ÂØ∫ Í«‘Òª ÁØȪ È∂Â≈Úª «Ú⁄≈Ò∂ ˛Á≈Ï≈Á «Ú⁄ Ó∆«‡ß◊ ‘ج∆Õ


8

AJIT WEEKL Y WEEKLY

TOR ONT O SECTION-A, ISSUE # 897 ORONT ONTO

∞ º ⁄º’ ∞ºÂª Á≈ ⁄º’ ⁄ÒÁ≈ «‘≥Á≈ ‘À Í «’√∂-«’√∂ ∞ º Á∆ ÷≈√ ͤ≈‰ ω ‹ªÁ∆ ‘ÀÕ ’ºÂ≈, ·ß„∆ ∞ º Á∂ ⁄≈Ò» ‘؉ Á≈ Ó‘∆È≈ ‘ÀÕ «’≥È∂ Ú«∑¡ª ÂØ∫ ¿∞‘ ’ºÂ∂ Á≈ «¬ÙÈ≈È ’ ‘∆ ‘ÀÕ ‹ÁØ∫ ¿∞‘ √ØÒª∑ √≈Òª Á∆ ‘ج∆ √∆, ¿∞Á∫Ø ‘∆ ¿∞‘Á∆ √º√ È∂ «’‘≈ √∆, ““’ºÂ∂ Á≈ Ó‘∆È≈ Úº‚≈ Ó‘∆È≈ ‘∞Á ≥ ≈ ‘ÀÕ Ó»‘ ≥ -“È∑∂ ∂ ¿∞µ· ’∂ «¬ÙÈ≈È ’È≈ ⁄≈‘∆ÁÀÕ”” √º‹-«Ú¡≈‘∆ Ú‘∞‡∆ ª √∆ ¿∞‘Õ ÿÚ≈Ò≈ «Ú¡≈‘ Á∂ Í≥Áª «ÁȪ Ó◊Ø ∫ ÍÛ∑ È Â∞  «◊¡≈; ÚÒÀÂÕ ¿∞Á∫Ø ÂØ∫ √º√-Ï‘» √≈≈ «ÁÈ Ï√ «¬¿∞∫ ‘∆ √≥√’≈ ¡Â∂ ÷≈ÈÁ≈È∆ ∆Â∆-«Ú≈‹ª Ï≈∂ ◊ºÒª ’’∂ «ÁÈ ’‡∆ ’Á∆¡ª «‘≥Á∆¡ªÕ ÁØÚ∫∂ «ÂºÊ«Â¿∞‘≈ ÓÈ≈¿∞∫Á∆¡ª Â∂ Ú º÷º÷ ‚≥◊ ‡Í≈ ÒÀ∫Á∆¡ªÕ ÷≈ÈÁ≈È∆ Í≥Í≈Úª Á∆ ¡ÁÒ≈-ÏÁÒ∆ Á≈ «¬‘Ø Âª Ú∂Ò≈ ‘∞Á ≥ ≈ ‘ÀÕ √πË≈ È∂ Ú∆ «¬‘Ø «‹‘∂ «’≥È∂ ‘∆ √≥√’≈ª ˘, ’ÁØ∫ ◊Ò Ò≈ «Ò¡≈ ¿∞ ‘ ˘ ÍÂ≈ ‘∆ È≈ Òº«◊¡≈Õ ¿∞‘Á∆ √º√ ¿∞Ȫ∑ «ÁȪ «Ú⁄ ’ºÂ∂ Á≈ «¬ÙÈ≈È ’È ÷≈Â √πÚı º Â∂ ‘∆ ‹≈◊ ÍÀ∫Á∆ Â∂ Î∂ ¿∞‘˘ Ú∆ fi≥‹Û Ø ’∂ ‹◊≈ ÒÀ∫Á∆, ““¿∞· √πË≈, ’∞ÚÒ ∂ ≈ ‘Ø ‹≈¿±◊≈Õ √»‹ ⁄Û∑È ÂØ∫ Í«‘Ҫͫ‘Òª È‘≈ Ò¬∆¬∂Õ ”” ¿∞‘ «’Ú∂∫ Áº√,∂ ““√º√∂ ¡≥ÓÛ∆¬∂, ‹Ú≈È «ÁÒ √»‹ Á∆¡ª «’Ȫ ˘ È‘∆∫ √◊Ø∫ ¡≈ÚÁ∂ √»‹ Á∆¡ª √ÚºÒ∆¡ª «È◊≈‘ª ˘ Â√Á≈ «‘≥Á≈ ‘ÀÕ”” ¿∞‘ ¡º÷ª ÓÒÁ∆-ÓÒÁ∆ ¿∞µ· Ï«‘≥Á∆Õ √Á ∞ º «Ú⁄ ‘Ú≈ Á∂ ·ß„∂ ÏπÒ º ∂∑ ¿∞√ ˘ ¿∞µ·‰ ÂØ∫ Ø’Á∂, ¿∞‘Á≈ ‹∆¡ ’Á≈ ‹≈¬∆ ”⁄ ÚÛ ’∂ Î∂ √Ω∫ ‹≈Ú∂Õ ’ºÂ∂ Á∂ Ó‘∆È∂ ‹ÓÈ≈ Á≈ ÿ≈‡ ÒØ’ª È≈Ò Ì ‹ªÁ≈Õ ·ß„∆ ∞ º «Ú⁄ ËÂ∆¡≈’≈Ù «Ú⁄’≈ ͺ√∆ ’Ø∂ Á∆ ⁄≈Á ¡Â∂ ·ß„∂ Í≈‰∆ Á∆ ¤Ø‘, ¿∞‘Á∂ ÓÈ Á∆¡ª Â≥◊ª ¤∂Û «Á≥Á≈Õ «ÙÚ ‹∆ ˘ Í≈‰∆ ⁄Û∑≈¿∞‰ Ú∂Ò∂ √»‹ Á∆¡ª «ÙÓª Í≈‰∆ «Ú⁄ ⁄Ó’‰ Òº◊ ÍÀ∫Á∆¡ª Í ¿∞√ Ú∂Ò∂ Â’ ˘‘-√º√ ÿ∂ ÓπÛ ¡≈¿∞∫Á∆¡ª Â∂ «¬¿∞∫ «¬’ ‘Ø «ÁÈ ⁄Û∑ ‹ªÁ≈; ÷≈Ò∆-Ó÷≈Ò∆Õ √πË≈ Á∂ ÓÈ «Ú⁄ Â∑ª-Â∑ª Á∂ «÷¡≈Ò ¡≈¿∞∫Á∂ «‘≥ÁÕ∂ ’Á∂-’Á∂ ¿∞‘˘ Ò◊Á≈ ‹∂ ÚÒÀ ‘∆ ‹≈‰≈ √∆ ª «Ú¡≈‘ «’¿∞∫ ’∆Â≈ ¿∞‘Á∂ È≈Ò? √º√ È≈Ò ‹≈-‹≈ ’∂ ’ÁØ∫ Â’ ‹ÓÈ≈ Á∂ ·ß„∂ È∆Ò∂ Í≈‰∆ «Ú⁄ ¿∞‘ ¡≈͉∂ ÓÈ ˘ ·≈Á∆ ‘∂◊∆? «Ú⁄≈∆ √º√ Ú∆ ¿∞‘Á∂ ÓÈ Á∆ ‘≈Ò ˘ √ÓfiÁ∆ ª √∆ Í ’ ’∞fi Ú∆ È‘∆∫ √∆ √’Á∆Õ √Ø⁄ª “⁄ ͬ∆ √πË≈ ˘ Ú∂÷Á∆ ª ¿∞‘˘ fi»·∆¡ª Â√ºÒ∆¡ª «Á≥Á∆ «‘≥Á∆, ““√πË≈, ÍzÌ≈’ ª ‘≈Ò∂ «Ú¡≈‘ È‘∆∫ √∆ ’≈¿∞∫Á≈Õ ÓÀ∫ ‘∆ ¿∞√ “Â∂ ˜Ø Í≈«¬¡≈ √∆Õ ÍÂÀ «’¿∞∫? ”” ““«’¿∞∫? ”” √πË≈ √π¡≈Òª È≈Ò Ì∆¡ª ¡º÷ª ⁄π’ º ’∂ ¡≈͉∆

√º√ Á∂ «⁄‘∂ ÚºÒ fi≈’Á∆Õ ““¡ÀÈ∆ «Í¡≈∆ Ï‘» Á∂ È≈Ò «‘‰≈ ‹Ø «ÓÒ»◊≈Õ Íπ º ˘ ª ‹≥Ó‰ √≈ ‘∆ «Í¡≈ ’È Òº◊ ‹≈¬∆ÁÀ; ˘‘ ª «¬º’∆ √≈Òª Ó◊Ø∫ Ú∂÷‰ ˘ «ÓÒ∆ ¡ÀÕ ¿∞‘˘ Ú∆ «Í¡≈ ’È Á≈ ÓÈ √∆ Ó∂≈Õ ““ ˘‘ ˘ ¡≈͉∆¡ª ∆fiª Ï≈∂ Áº√ ¿∞‘ ¡≈͉∆ ˘‘ Á∂ «√ ”Â∂ ÓØ‘ Ì«¡≈ ‘ºÊ Ë «Á≥Á∆Õ √º√ ’ØÒ∫Ø ¬∂È≈ ÓØ‘ Â∂ «Í¡≈ «ÓÒ‰ Á∂ Ï≈Ú‹»Á Ú∆ √πË≈ Á∆ ÁπÈ∆¡ª ÷≈Ò∆-÷≈Ò∆ √∆Õ ¿∞√ ˘ ÍÂ≈ √∆ «¬‘ √Ì ¿∞√ Á≈ «ÁÒ Ë≈¿∞‰ Ò¬∆ «’‘≈ ‹≈ «‘≈ ‘ÀÕ Í»≈ Ú∑≈ Òßÿ «◊¡≈ ÚÒÀ Á∆¡ª «⁄º·∆¡ª ÍÛ∑Á∂ ÍÛ∑ÁÕ∂ √º√ È∂ √ºÂ Í∆Û∑∆¡ª Á∂ √≈∂ √≥√’≈ Â∂ «ÂºÊ-«Â¿∞‘≈ ‘ΩÒ∆‘ΩÒ∆ ¿∞‘Á∂ ͺÒ∂ È≈Ò Ï≥È∑ «ÁºÂ∂ Í ÓÈ Á≈ ’∆ ’∂Õ √πË≈ Á∂ ÓÈ ˘ Ï≥ȉ ∑ ≈ ¿∞‘Á∂ Úº√ «Ú⁄ È‘∆∫ √∆Õ ÓÈ Âª √πË≈ Á∂ Ú∆ Úº√ «Ú⁄ È‘∆∫ √∆Õ «¬’ «ÁÈ Í»‹≈ Ú≈Ò∆ Ê≈Ò∆ √‹≈¿∞∫Á∂ √‹≈¿∞∫Á∂ ÍÂ≈ È‘∆∫ ’∆ ‘Ø«¬¡≈ ¿∞‘˘Õ ÷≈Ò∆ Ê≈Ò∆ ¡ºË-«Ú⁄≈Ò∂ ‘∆ ¤º‚ «ÁºÂ∆Õ ÓÈ «Ú⁄ ÍÂ≈ È‘∆∫ ’∆ ¡≈«¬¡≈; «⁄ºÂ ’‘∂ È‘∆∫ ’È∆ Í»‹≈, Ï√Õ √º√ È∂ √π¡≈Ò∆¡≈ Șª È≈Ò Ú∂«÷¡≈ √∆ ¿∞‘˘Õ ¤ºÂ ”Â∂ ‹≈ ’∂ ¿∞‘ Ó≥‹∂ ¿∞µÂ∂ ÍÀ ◊¬∆ «¬’ºÒ∆Õ Êº«Ò¿∞∫ ‡ºÒ∆¡ª Á∆¡ª ¡Ú≈˜ª ¿∞‘Á∂ ’≥Ȫ «Ú⁄ ÍÀ ‘∆¡ª √ÈÕ ¡º‹ Í«‘Ò∆ Ú≈∆ ¿∞√ Á∆ √º√ È∂ ”’º«Ò¡ª ‘∆ Ë»ÎϺÂ∆ ’∆Â∆Õ ¿∞‘˘ ”Ú≈‹ Ú∆ È≈ Ó≈∆Õ Ù≈«¬Á ¿∞‘Á∂ ÓÈ Á∆ ‚≈Úª‚ØÒ ‘≈Ò ˘ √Ófi ◊¬∆ √∆Õ Ó≥‹∂ ”Â∂ ͬ∆ ¿∞‘ ¡√Ó≈È ÚºÒ Âº’Á∆ ‘∆Õ ¡≥Ï Ú∆ √πÈ ≥ ≈-√πÈ ≥ ≈ «‹‘≈ Òº«◊¡≈Õ Í≈√≈ ÒÀ ’∂ ‹ÁØ∫ Ó»Ë∆ ‘ج∆ ª ‘∂·ª Ó≥‹∆ Á≈ ‚ºÏ÷ÛºÏ≈ Í¤≈Úª √∆Õ «¬√ Í¤≈Ú∂∫ «Ú⁄ ¿∞‘Á≈ Ú∆ Í¤≈Úª √∆; ”’ºÒ≈-’≈≈Õ √º√ ‘∞‰ ¿∞√ È≈Ò Ï≈‘Ò∆¡ª ◊ºÒª È≈ ’Á∆Õ ¿∞‘Á∆¡ª ¡º÷ª ”⁄Ø∫ fi≈’Á∂ √π¡≈Òª Á∂ ‹∞¡≈Ï ¿∞‘Á∂ ’ØÒ È≈ ‘∞Á ≥ Õ∂ ÁØÚ∂∫ √πÚº÷Â∂ ¿∞·Á∆¡ª, ‹ÓÈ≈ “⁄ «¬ÙÈ≈È ’Á∆¡ª Â∂ ÿ Á∂ ’≥Ó-’≈ Òº◊ ‹ªÁ∆¡ªÕ ’ºÂ∂ Á∆ Óº«√¡≈ ˘ «fiÒ«ÓÒ≈¿∞∫Á∆ ‹ÓÈ≈ “⁄ √πË≈ È∂ Ú∆ ‹◊Á∂ Á∆Ú∂ Â≈∂Õ Óº«√¡≈ Á∆ ’≈Ò∆ ≈ «Ú⁄ ‹ÓÈ≈ Ú∆ √À∫’Û∂ Á∆«Ú¡ª Á∂ ⁄≈ȉ È≈Ò ΩÙÈ ‘Ø ◊¬∆ ‹≈ÍÁ∆ √∆Õ Í √πË≈ ˘ ‘È∂∂ ÂØ∫ Á» ÒÀ ‹≈‰ Ú≈Ò∂ È∂ ÍÂ≈ È‘∆∫ ’ÁØ∫ ¡≈¿∞‰≈ √∆Õ «Ú√≈÷ ⁄Û∑ ¡≈«¬¡≈ √∆Õ «ÁÈ ¤≈Òª Ó≈-Ó≈ ̺‹ ‘∂ √È Í √πË≈ Á∆ «˜≥Á◊∆ Á≈ ’ÀÒß‚ ˙Ú∂∫ Á≈ ˙Ú∂∫ ∞«’¡≈ «Í¡≈ √∆Õ ‘∞‰ ¿∞‘Á≈ ‹∆¡ È‘∆∫ √∆ Ò◊Á≈Õ ÓΩ√Ó È∂ ·ß„ ˘ «Â¡≈◊ «ÁºÂ≈ √∆Õ ÂÍÙ Úˉ∆ Ù∞» ‘Ø ◊¬∆ √∆Õ √πË≈ Á≈ ÓÈ Ú∆ Ë∆≈ ‘؉≈ Ì∞Ò º Á≈ ‹≈ «‘≈ √∆Õ √º√ Á∆¡ª ◊ºÒª ˘ ¿∞‘ ‘∞‰ ◊ΩÒ‰Ø∫ ‘‡Á∆ ‹≈ ‘∆ √∆Õ ’≥Ó «Í¡≈ «‘≥Á≈, ¿∞‘ ’ج∆ «’Â≈Ï ÍÛ∑È Òº◊ ÍÀ∫Á∆Õ È≈ ¡≈Í ‘≈-«Ù≥◊≈ ’Á∆, È≈ ‘∆ ÿ ˘ √≥Ì≈ÒÁ∆Õ √º√

¿∞‘Á≈ «Î’ ’Á∆ «‘≥Á∆Õ ¿∞‘˘ Òº◊Á≈, Óπ‚ ≥ ∂ Á≈ «Ú¡≈‘ ’’∂ ¿∞√ È∂ «Ú⁄≈∆ √πË≈ È≈Ò Ëº’≈ ‘∆ ’∆Â≈ ‘ÀÕ ’Á∂-’Á∂ ¿∞‘˘ ◊ºÒ∆∫ Ò≈¿∞∫Á∆- ““√πË≈ ÒÀ Ó∂∆ Ò≈Ò ⁄πÈ ≥ ∆, Â∂∂ ¿∞µÂ∂ ÏÛ∆ √Ø‘‰∆ Òº◊◊ » ∆Õ”” «‘‰ «Á¿∞ Óª ‹∆, ’∆ ’È∆ ‘À? ’∆‘˘ «Á÷≈¿∞‰∆ ¡À «¬‘ ⁄πÈ ≥ ∆? ““⁄≥◊≈ ⁄ºÒ ¿∞µ· «ÏÓÒ≈ Á∂ ÿ ‹≈ ¡≈¬∆¬∂Õ”” ““È‘∆∫ Óª ‹∆, Â∞√∆∫ ‹≈ ¡≈˙, Ó∂≈ «⁄ºÂ È‘∆∫ ’Á≈Õ”” ¿∞‘Á∆ √º√ ⁄πÍ º ’ ‹ªÁ∆Õ ¿∞‘ √Ø⁄Á∆ «⁄º·∆ «Ú⁄ Í»≈ «fiÛ’»◊ ≥ ∆ ÈÒÀ’ ˘Õ √ÓfiÁ≈ ’∆ ¡À ¡≈͉∂-¡≈Í ˘Õ Íπ º ‘À, ª ’∆ ‘Ø«¬¡≈? ÓÀ∫ ˘‘ Á≈ Áπ÷ º Ú∆ √ÓfiÁ∆ ‘ªÕ ÚÒÀ Ì∂‹‰ ÂØ∫ Í«‘Òª-Í«‘Òª ¬∂√∂ ’’∂ ª «Ú¡≈‘ ’∆Â≈ √∆ ¿∞‘Á≈Õ √Ø«⁄¡≈ √∆ ÿ∂ Ï‘» ¤º‚ ’∂ ‹≈¿±◊≈ ª ÓÈ «¬√∂ ÿ, «¬√∂ Á∂‘Ò∆ È≈Ò Ïºfi≈ ‘»◊≈Õ È≈Ò∂ ÿ∂ ¤∂Â∆ ÓπÛ ¡≈¿±◊≈Õ”” Í ‘∞‰ ª «⁄º·∆¡ª Ú∆ “«⁄º·∆¡ª” ÿº‡ “Í⁄∆¡ª” ÚºË Ò◊Á∆¡ª È∂Õ √πË≈ È≈Ò «⁄º·∆-ͺÂ∆ Á∆ ◊ºÒ ’«Á¡ª Ú∆ ¿∞‘ «fiÍÁ∆Õ «⁄º·∆ “⁄ «’‘Û≈ ÒºÒ∑ Ò≈¿∞∫ÁÕÀ Ï√ «¬’Ø ◊ºÒ «Ò÷ «Á≥Á,À ““Óª ¿∞Ó∆Á ‘À √πË≈ Â∂∂ È≈Ò ÷πÙ ‘ØÚ◊ ∂ ∆Õ”” √πË≈ ˘ ÍÂ≈ ‘∞Á ≥ ≈ √∆ «’ ¡º‹ ‚≈’∆¡≈ «⁄º·∆ Á∂ ’∂ «◊¡≈ ‘À Í ¿∞‘ ⁄πÍ º -⁄πÍ∆Â∆ ¡≈͉∂ ’Ó∂ ”⁄ ͬ∆ «‘≥Á∆Õ «¬√∂ ÁΩ≈È √πË≈ ÁØ Ú≈∆ Í∂’∂ ‹≈ ¡≈¬∆Õ ¿∞‘Á≈ «Í¿∞ ÊØÛ∂∑ «⁄ Ó◊Ø∫ Î∂ ¤º‚ ‹ªÁ≈, ¡÷∂- “’∞ÛÓ‰∆ “’ºÒ∆ ‘Ø¿±◊∆Õ √πË≈ «ÏȪ ¡Ω÷∆ ‘∞≥Á∆ ‘؉∆ ¡ÀÕ” ≈ ˘ ¡≈͉∂ ’Ó∂ ”⁄ ͬ∆ ¿∞‘ ÷≈Ò∆-÷≈Ò∆ «È◊≈‘ª È≈Ò ¿∞√ ÚÒÀÂ∆ Í∂∫«‡≥◊ ÚºÒ fi≈’Á∆ «‘≥Á∆ «‹√ «Ú⁄ √»‡ Í≈¬∆ «¬’ ¡≥◊∂˜, Î≈’ Í«‘È∆ ÷Û∑∆ ¡≈͉∆ Íz«∂ Ó’≈ Á≈ ‘ºÊ ÎÛ∆ ‚ª√ ’ «‘≈ ‘ÀÕ ¿∞‘˘ «¬¿∞∫ Ò◊Á≈ «‹Ú∂∫ √»‡ Í≈¬∆ ÷Û∑≈ ¡≥◊∂˜ ÍzÌ≈’ ‘À ¡Â∂ Î≈’ Ú≈Ò∆ ¿∞‘ ’∞Û∆? «’Â∂ ÍzÌ≈’ Ú∆ ¿∞Ê∂ «’√∂ Ó∂Ó È≈Ò «¬≥‹ ‘∆Õ”” ¿∞‘ √Ø⁄ª Á∆ Â≈‰∆ «Ú⁄ ¡À√≈ ¿∞ÒfiÁ∆ «’ È∆∫Á ÷≥Ì Ò≈ ’∂ «’Ë∂ ¿∞ µ ‚-Íπ º ‚ ‹ªÁ∆Õ ¿∞ ‘ ˘ ¡≈͉∆ «˜≥Á◊∆ Á≈ ÷≈Ò∆͉ √≥È≈‡∂ Úª◊»≥ Òº◊‰ Òº◊ ÍÀ∫Á≈Õ Í»≈ Ú∑≈ Òßÿ «◊¡≈, «¬’ ‘Ø Â∂ Î∂ «¬’ ‘ØÕ Í‘∞ Îπ‡ º ‰ √≈ ‘∆ √πË≈ ˘ Ò◊Á≈ «¬’ ‘Ø «ÁÈ ÷≈Ò∆ ’ÀÈÚ√ Á∆ Â∑ª ÷πÒ º ∑ «◊¡≈ ‘ÀÕ «‹Ú∂∫ ¿∞‘˘ ¡≈÷ «‘≈ ‘ØÚ,∂ “√πË≈ ±≥ «¬√ «Ú⁄ ≥◊ «’¿∞∫ È‘∆∫ ÌÁ∆Õ“ ‹ÁØ∫ ’Á∂ ˘‘-√º√ «¬’Ø ’Ó∂ «Ú⁄ Ú∆ ‘∞Á ≥ ∆¡ª ¿∞Á∫Ø Ú∆ ¿∞‘ «¬’ ÷≈Ò∆͉ ¡≈͉∂ ¡≈√∂-Í≈√∂ Í√«¡≈ Ó«‘√»√ ’Á∆Õ ¿∞‘ √Ø⁄Á∆ «’≥È≈ ¡‹∆Ï ‘∞Á ≥ ≈ ‘À «¬‘ ÷≈Ò∆͉ ‹Ø ’Á∂ Ú∆ ÿ‡Á≈ È‘∆∫, √◊Ø∫ Ò◊≈Â≈ ÚËÁ≈ ‘∆ ‹≈ «‘≈ ‘ÀÕ ¬∂È∆ Úº‚∆ ÁπÈ∆¡ª “⁄ «√ “Â∂ ¤ºÂ ¡Â∂ √º√ ÂØ∫ «ÏȪ, ¿∞√ ’ØÒ ‘Ø ’∞fi Ú∆ È‘∆∫ ‘ÀÕ √º√ Ú∆ √≈‘Ó‰∂ ÏÀ·∆ ¿∞Ȫ∑ ¿∞Á≈√, ÚÀ≈◊∆¡ª ‘ج∆¡ª ¡º÷ª ˘ Ú∂÷Á∆ «‘≥Á∆ ‹Ø «’√∂ “Â∂ ‚Ø∂ Í≈¿∞‰≈

ª Ì∞ºÒ ‘∆ ◊¬∆¡ª √ÈÕ «Ú√≈÷ Ó‘∆È≈ Î∂ ¡≈ «◊¡≈Õ √πË≈ È∂ «’Â≈Ϫ “⁄ Í«Û∑¡≈ √∆ «’ «¬‘ Ó‘∆È≈ ª Á∂ګ¡ª ˘ ÏÛ≈ ⁄≥◊≈ Ò◊ÁÀÕ ÎπÒ º ª Á∆ √π◊Ë ≥ √≈∂ Í≈√∂ «÷≥‚ ‹ªÁ∆ ‘ÀÕ ‹ÁØ∫ ’Á∂ ◊Ò∆ ”⁄Ø∫ ÒßÿÁ∂ «’√∂ «Ú¡≈‘∂ ‹ØÛ∂ Á∆¡ª ÓØ‘ Ì∆¡ª ◊ºÒª ¿∞√ Á∂ ’≥È∆∫ ÍÀ∫Á∆¡ª ª ¿∞‘ ¡≈͉∂ ’≥Ȫ ¿∞µÂ∂ ‘ºÊ Ë ÒÀ∫Á∆Õ √Óª Һª ÿÛ∆√ÿÛ∆√ ¡◊ª‘ Â∞ «‘≈ √∆Õ ÍØ‘Ó≈ÿ Ú≈Ø-Ú≈∆ ¡≈¿∞∫Á∂ ‘∂Õ ÁπÈ∆¡ª ˘ ’Á∂ ·ß„ ⁄≥◊∆ Ò◊Á∆ Â∂ ’Á∂ √»‹ Á∆ «ÈºÿÕ ‹∂ «’√∂ ˘ ’∞fi ⁄≥◊≈ È‘∆∫ Ò◊Á≈ √∆ ª ¿∞‘ √πË≈ ‘∆ √∆Õ ¿∞√ ˘ ¿∞‚∆’ √∆ ¿∞√ «ÁÈ Á∆ «‹√ «ÁÈ ¿∞√ Á∂ ÍzÌ≈’ È∂ ÿ ÓπÛ ¡≈¿∞‰≈ √∆Õ «¬’ «ÁÈ ¡≈ʉ∂ ‹ÁØ∫ √»‹ ˘ ‚∞Ï º «Á¡ª Ú∂÷‰ Òº◊∆ ª ÂÒ∂ ’È Òº◊ ͬ∆, ““√»‹ Á∂ÚÂ≈! ±≥ ‚∞Ï º «‘À∫Õ ’∆ ’ºÒ∑ È‘∆∫ ⁄Û∑∫∂ ◊≈Õ ‹∂ ⁄Û∑∫∂ ◊≈ ª Ó∂∂ ÍzÌ≈’ ˘ Ú∆ È≈Ò ÒÀ ¡≈¬∆∫!”” Â∂ √º⁄Óπ⁄ º «¬≥‹ ‘∆ ‘Ø«¬¡≈Õ ¡◊Ò∂ «ÁÈ ÍzÌ≈’ Á∆ «⁄º·∆ ¡≈ ◊¬∆Õ ¿∞‘Á∆ √º√ È∂ ÍÛ∑∆Õ «Ò«÷¡≈ √∆ «’ ’∞fi «ÁȪ Ó◊Ø∫ ÍzÌ≈’ ¡≈ «‘≈ ‘À Â∂ √º⁄Óπ⁄ º «¬’ «ÁÈ ÍzÌ≈’ ÿ Á∂ Ï»‘∂ ¡º◊∂ ¡≈ ÷ÒØÂ≈ √∆Õ √πË≈ ˘ «¬¿∞∫ Òº«◊¡≈ «‹Ú∂∫ √Á ∞ º ¿∞‘Á∂ «ÁÒ “Â∂ Á√Â’ Á∂ ‘∆ ‘ØÚÕ∂ ¿∞‘Á∆ √º√ È∂ Ï»‘∂ ¡º◊∂ ÷Û∑∂ ¡≈͉∂ «ÈÓØ‘∂ Íπ º ˘ Ú∂«÷¡≈Õ Î∂ ͺÊ Á∆ Ó»Â∆ ω ⁄π’ º ∆ ¡≈͉∆ ˘‘ ˘ Ú∂«÷¡≈Õ ¿∞√ ˘ Òº◊≈ ‘∞‰ √Ì ’∞fi ·∆’ ‘Ø ‹≈Ú∂◊≈Õ ¿∞‘ «ÚÒ’ ͬ∆, ““ÍzÌ≈’, ÍzÌ≈’ ±≥ ¡≈ «◊¡≈ Ó∂∂ ÍπºÂÕ”” ÍzÌ≈’ È∂ Óª ˘ ¡≈͉∂ ’Ò≈Ú∂ ”⁄ ÒÀ «Ò¡≈, Î∂ ¿∞‘Á∂ ÍÀ∆∫ ‘ºÊ Ò≈¿∞‰ Òº◊ «Í¡≈Õ √πË≈ «‹ºÊ∂ ÷Û∑∆ √∆, ··ßÏ ’∂ ¿∞Ê∂ ‘∆ ÷Û∑∆ ‘∆Õ ÓÈ «‹Ú∂∫ ’≥ω Òº◊ «Í¡≈Õ Íz∆ÂÓ Á∆ ¿∞√ ¤Ø‘ È≈Ò ‹Ø Ï√ «ÓÒ‰ Ú≈Ò∆ √∆Õ Í ‹ÁØ ∫ ÍzÌ≈’ Ï»‘∂ ÂØ∫ ÊØÛ∑≈ ¡◊ª‘ ‘Ø«¬¡≈ ª «¬’ Í¤≈Úª Ú∆ ¡≥Á ÚÛÁ≈ «Ú÷≈¬∆ «ÁºÂ≈Õ Í∂∫«‡≥◊ «Ú⁄Ò∆ ‚ª√ ’Á∆ ’∞ Û ∆ Ú◊∆ «¬’ ¡Ω   ÍzÌ≈’ Á∂ Ó◊ ‘∆ Óª Á∂ ⁄Ȫ «Ú⁄ ¡≈ fi∞’∆Õ Óª È∂ Ú∆ ¡‰‹≈‰∂ ‘∆ ¡≈Ù∆Ú≈Á Ú≈Ò≈ ‘ºÊ ¿∞√ Á∂ «√ ¿∞µÂ∂ º÷ «ÁºÂ≈Õ √πË≈ È∂ ̺‹ ’∂ ¡≈͉∂ ’Ó∂ Á≈ ÁÚ≈˜≈ Ï≥Á ’ «Ò¡≈Õ ’≥Ë ¿∞µÂ∂ ‡≥◊∆ ¿∞‘∆ Â√Ú∆ ¿∞‘Á∆ «˜≥Á◊∆ «Ú⁄ ¡≈ Ï‘∞Û∆ √∆Õ ’∆ ’∂ ‘∞‰ √πË≈? ˜Ó∆È Í≈‡ ‹≈Ú∂ ª ¿∞√ «Ú⁄ √Ó≈ ‹≈¬∂Õ ‹ª Î∂ ⁄∆’-⁄∆’ ’∂ Íπ¤ º ∂ ¡≈͉∆ √º√ ˘, ±≥ «ÏȪ √Ø⁄∂ √Ófi∂ ¡≈͉∂ ¡≈Ù∆Ú≈Á Á≈ ‘ºÊ ¿∞√ Á∂ «√ ”Â∂ «’¿∞∫ º÷ «ÁºÂ≈Õ ¡≈͉∂ ÍπºÂ ÂØ∫ «¬‘ Íπº¤∂ Ï◊À «’ ¿∞‘ ¿∞√ Á∆ ’∆ Ò◊Á∆ ‘ÀÕ ¡≈÷ ’ÁØ∫ Â’, ÓªÚª Íπ º ª Á∂ ÓØ‘ ”⁄ ¡≥È∆∑ ¡ª ‘ج∆¡ª «‘‰◊∆¡ªÕ ’ÁØ∫ Â’ ◊ªË≈∆¡ª ÁπÔØËȪ ˘ ¡Â∂ ’∞≥Â∆¡ª ¡≈͉∂ Íπ º Â ª ˘ √Ø⁄∂-√Ófi∂ Ï◊À ◊Ò ¡≈Ù∆Ú≈Á «Á≥Á∆¡ª «‘‰◊∆¡ªÕ -‚≈. √Ú≈Â∆ «ÂÚ≈Û∆

23 to 29 Dec., 2010

‚≈’‡ ’∞Ò‹∆ ’Ω ⁄∆Ó≈ Á≈ ¡Í≈Ë! ¡‹∆ «√ßÿ º÷Û≈ (I@E GID GHHB) ‚≈’‡ ’∞Ò‹∆ ’Ω ‹Ø ∂’∆ Ó≈√‡ ’’∂ ‹≈‰∆ ‹ªÁ∆ ‘À, «¬º’ «√÷ Í«Ú≈ «Ú⁄Ø∫ ÏÛ∆ ‘؉‘≈ «ÚÙ∂Ù◊ ‘À ‹Ø ¡‹’Ò Â’Ù∆Òª Á∆ √≈‰ ¿∞Í ⁄Û∆ ‘ج∆ ‘À¢ ÓÀ∫ ¿∞√ Ï≈∂ Í«‘Òª «√Î ¡ÀÈ≈ ‘∆ ‹≈‰Á≈ √∆ «’ ¿∞‘ ’ج∆ √≈ËÈ≈ «ÙÚ ⁄Ò≈ ‘∆ ‘À ¡Â∂ ÔØ◊≈ Ú∆ «√÷≈¿∞∫Á∆ ‘À¢ Ó∂∂ ¡ßÁ ’Á∂ Ú∆ ¡À‘Ø «‹‘∂ ÒØ’ª Ò¬∆ ’ج∆ ÷≈√ ¿∞Â√∞’Â≈ ÍÀÁ≈ È‘∆∫ ‘∞Á ß ∆, «’˙∫«’ ÓÀ∫ «¬√ ÚßÈ◊∆ Á∂ ÒØ’ª «Ú⁄Ø∫ ‹È∆Ù ÂØ∫ ÚË «’√∂ È±ß Úº‚≈ È‘∆∫ «◊‰Á≈¢ ¿∞‘ «¬º’ ¡À√≈ ‹≈Á±◊ √∆ «’ ¡≈͉∂ √Ó∂∫ ¿∞√È∂ Á∞È∆¡ª 鱧 «‘Ò≈ ’∂ º÷ «ÁÂ≈ √∆¢ ÓÀ∫ ¿∞√鱧 ¡ÀÈ≈ Ï∆’∆ È≈Ò Í«Û∑¡≈ ¡Â∂ √∞«‰¡≈ ‘À «’ È≈ ¿∞√ Ú◊≈ ’ج∆ ‘Ø ‘ØÚ∂ ¡Â∂ È≈ ÓÈ È±ß ‡∞ßÏ∂ ¡Â∂ È≈ ÓÀ∫ «’√∂ ‘Ø 鱧 «ÓÒ‰ Á∆ ’Ø«ÙÙ ’ª¢ ¿∞√È∂ ¡È∂’ª ËÓª ¿∞Í ¡≈ÒØ⁄È≈ ’∆Â∆ √∆ Í «√º÷ ËÓ Á≈ ¿∞‘ Ó∞Á¬∆ √∆¢ ¿∞√È∂ ‹Í∞‹∆ √≈«‘Ï Á∆ «Ú¡≈«÷¡≈ ’ ’∂ Á∞È∆¡≈ 鱧 ⁄«’ ’ «ÁºÂ≈ √∆¢ ¿∞√ 鱧 ÏÁÈ≈Ó ’È Ò¬∆ ¿∞√Á∂ ÁØ÷∆¡ª È∂ ÏÛ∂ ÏÛ∂ «ÿÈ≈¿∞‰∂ «¬Ò˜≈Ó Ú∆ Ò◊≈¬∂ √È Í ¿∞‘ ¡÷∆ º’ ‚«‡¡≈ «‘≈ √∆¢ «√Î ¡Ó∆’≈ «Úº⁄ ¡≈ ’∂ ⁄⁄ Á∆ ÏÁÈ≈Ó∆ ’È Á≈ ¡Í≈Ë ¿∞√Á∆¡ª „«‘ßÁ∆¡ª ’Òª Á≈ ’≈È Ï«‰¡≈ √∆¢ ¿∞√Á∆ Áº√∆ ÍzÓ≈ÂÓ≈ Á∆ Í«Ì≈Ù≈ ¡À‚∆ «Ú«◊¡≈«È’ ¡Â∂ ¡À‚∆ √È≈ÂÈ √∆ «’ ¿∞√Á∂ «ÙÙ ¡Ù-¡Ù ’ ¿∞·Á∂ √È¢ ¿∞‘ ’«‘ßÁ≈ √∆ «’ Â∞√∆∫ ı∞Á ÍzÓ≈ÂÓ≈ ‘Ø, «√Î √∞ º ∆ ¡Ú√Ê≈ «Úº⁄ ÍzÓ≈ÂÓ≈ ‘Ø, ÓÀ∫ Â∞‘≈‚∂ ¡ßÁ ÏÀ·∂ ÍzÓ≈ÂÓ≈ 鱧 ‹◊≈¿∞‰ Á∆ ‹≈⁄ Áº√Á≈ ‘ª¢ ‹Á ‹≈◊ ‹≈Ú∂ «Î ¡≈͉∂ ÿ∆∫ Ú≈«Í√ ‹≈ÚØ ¡Â∂ ÓΩ‹ª ’Ø, Ó∂≈ Â∞ ‘ ≈‚≈ ’Ø ¬ ∆ «ÙÂ≈ È‘∆∫ «‘ ‹ªÁ≈¢ ¿∞√ «¬È√≈È È±ß ÓÀ∫ Í«Û∑¡≈ ÚºË ¡Â∂ √∞«‰¡≈ ÿ‡ ‘À «’¿∞∫«’ ÓÀ鱧 ¿∞√Á∆ ¡Ú≈˜ «Úº⁄ ¿∞‘ ‹∞ß«ÏÙ È‘∆∫ √∆ Òº ◊ Á∆ ‹Ø ¡«Ë¡≈«Ӓ Ï∞Ò≈«¡ª «Úº⁄ ‘؉ Á∆ ÂÚº’Ø ’∆Â∆ ‹ªÁ∆ ‘À¢ ¡≈Ú≈˜ Í÷Ø∫ √ß «√ßÿ Ó√’∆È Ú◊≈ ÓÀ È ± ß ’Ø ¬ ∆ È‘∆∫ ‹«⁄¡≈¢ ‹Á √ß «√ßÿ Ó√’∆È ÏØÒÁ∂ √È Âª √ß◊ «Úº⁄ «¬º’ Í«ÚÂ «’√Ó Á≈ √ßÈ≈‡≈ ¤≈¡ ‹ªÁ≈ √∆¢ «¬º’ ‘Ø Á∂Ú∆¡ª Ú◊∆ ¡Ω È∂ ÓÈ È±ß Ï‘∞ ‡∞ß«Ï¡≈ ‘À, ¿∞√Á≈ È≈Ó ‘À ¡ÈßÁ Ó±Â∆ ◊∞± Óª¢ ¿∞√Á∆ √Ì ÂØ∫ ÚË ÷±Ï∆ ¿∞√Á∆ ı±Ï√± «Á÷ ¡Â∂ ‘À≈È ’È Ú≈Ò∆ ¡«Ë¡≈«Ӓ ‹≈‰’≈∆ ‘À¢ ‹Á ¿∞‘ ÍzÚ⁄È ’ ‘∆ ‘∞ßÁ∆ ‘À ª «¬º’ ∞‘≈È∆ ¡≈Ì≈ ¿∞√Á∂ Ó∞º÷ ¿∞Í ‰∆ ͬ∆ ‘∞ßÁ∆ ‘À¢

«ÁºÒ∆ ¡Â∂ Í≈‰∆Í Á∂ Á«Ó¡≈È ‹∆‡∆ Ø‚ ¿∞Í ¿∞√Á≈ ¡≈ÙÓ ‘À¢ ¿∞‘ ¿∞µ⁄ Ú◊ Á∂ ÍÛ∑∂ «Ò÷∂ ÒØ’ª Á∆ ◊∞± ‘À¢ Ó˜∂ Á∆ ◊Ò «¬‘ «’ ¿∞‘ Ú∆ √Á≈ª Á∆ ’∞Û∆ ‘À¢ AA «Á√ßÏ B@A@ 鱧 ’∞Ò‹∆ ’Ω Á∂ «ıÒ≈Î Â’Ù∆Ò √ß√Ê≈ ÚÒØ∫ «¬º’ ÍÏ«Ò’ Ó∆«‡ß◊ ◊∞Á∞¡≈≈ «√º÷ Ò«‘ «Ú÷∂ ‘ج∆¢ ÓÀ∫ ÍÚ≈√∆ ÚºÒØ∫ «ÍØ‡ Á∂ ÂΩ Â∂ «◊¡≈ √ª¢ Ó∂∆ ‘Ó∂Ù≈ ’Ø«ÙÙ ‘∞ßÁ∆ ‘À «’ √‘∆ «ÍØ‡ ω≈¬∆ ‹≈Ú∂¢ «’¿∞∫«’ √º⁄ «Úº⁄ ‘Ó∂Ù≈ ⁄Ó’ ‘∞ßÁ∆ ‘À¢ ÓÀ∫ «’√∂ 鱧 ÍzÓ؇ ’ ’∂ ‹ª ¤∞«‡¡≈ ’∂ ’∆ ÒÀ‰≈ ‘À¢ ÓÀ∫ È‘∆∫ «Ò÷ √’Á≈ «’ «’√∂ Ó∆«‡ß◊ «Úº⁄ ÏßÁ≈ AE@ ‘ØÚ∂ ¡Â∂ ÓÀ∫ E@@ «Ò÷ Á∂ Ú ª¢ «ÍØ  ‡ «Ò÷‰ Ò¬∆ ÓÀ ∫ ’∞Ò‹∆ ’Ω È≈Ò ◊ºÒ ’È∆ Ú∆ ˜±∆ √Ófi∆¢ «’√∂ ÓÀ◊˜∆È «Ú⁄Ø∫ (È≈Ó Ô∞◊) ¿∞√Á≈ ÈßÏ «Ò¡≈ Í ¯ØÈ «’√∂ ⁄∞º«’¡≈ È‘∆∫¢ ÓÀ鱧 «¬‘ Ú∆ ÍÂ≈ ‘∞‰∂ ‘∆ Òº◊≈ √∆ «’ “È≈Ó Ô∞◊” Á∆ √Íz√ Ú∆ ¿∞‘∆ ’∞Ò‹∆ ’Ω ‘À¢ ÓÀ∫ ‘≈Òª ¯ØÈ º«÷¡≈ ‘∆ √∆ «’ ¿∞√Á≈ ÎØÈ ¡≈ «◊¡≈¢ ÓÀ∫ ¡≈͉∆ ‹≈‰’≈∆ «ÁºÂ∆ ¡Â∂ Ï∂ÈÂ∆ ’∆Â∆ «’ ÓÀ∫ ’∞ºfi √Ú≈Ò Í∞º¤‰∂ ⁄≈‘∞ßÁ≈ ‘ª ª ‹Ø √‘∆ ∆ÍØ‡ ω≈ √’ª¢ ¿∞√ «’‘≈ «’ ÓÀ∫ Â∞‘≈鱧 «ÓÒ ’∂ √≈≈ ’∞ºfi Áº√‰≈ ⁄≈‘ª◊∆¢ ¡√∆∫ Ó∞’º ‹◊∑≈ «ÓÒ∂¢ È≈Ò ¿∞‘ ¡≈͉∆¡ª ‘∞‰ º’ «Ò÷∆¡ª «’Â≈Ϫ ¡Â∂ √∆ ‚∆˜ ÒÀ ’∂ ¡≈¬∆, ¿∞√ È≈Ò ¿∞√Á∆ «¬º’ √‡±‚À∫‡ Ú∆ √∆¢ ÓÀ∫ ¿∞√ ÂØ∫ ¿∞√Á∆¡ª ∞⁄∆¡ª ¡Â∂ «Èº‹∆ «˜ßÁ◊∆ Ï≈∂ ’¬∆ Âª Á∆¡ª ◊ºÒª Í∞º¤∆¡ª¢ ‹Ø ◊ºÒª ‘ج∆¡ª ¿∞È∑ª Á≈ √≈ «¬‘ ‘À «’ ¿∞√Á≈ ¡Â∂ ¿∞√Á∂ ÍÂ∆ Á≈ ‚≈¬∆ÚØ√ ’∂√ ⁄ºÒ «‘≈ ‘À¢ ¿∞‘ ¡Â∂ ¿∞√Á≈ ÍÂ∆ ÁØ Úº÷∆ Á∞È∆¡≈ Á∂ «¬È√≈È √È¢ «¬√ ’’∂ ◊ºÒ È‘∆∫ ω∆¢ ÎÒ √±Í Ï«‰¡≈ ω≈«¬¡≈ ’≈ØÏ≈ ÏßÁ ’È≈ «Í¡≈¢ ’∞Ò‹∆ È∂ Á∞÷∆ ‘Ø ’∂ «¬º’ Úº÷≈ ’∂∫Á Ù∞± ’ «Ò¡≈ ¡Â∂ ÍÂ∆ 鱧 ‘ºÊ ‹ØÛ «ÁºÂ∂¢ ¿∞√ ”Â∂ ’¬∆ Âª Á∂ ÁÏ≈¡ Í≈¬∂ ◊¬∂, Í ¿∞√Á≈ ÓÈ ‘∞‰ Á∞È∆¡≈Á≈∆ ÂØ∫ ¿∞’Â≈ «◊¡≈ √∆¢ ¿∞√È∂ ¡≈͉≈ √≈≈ «Ë¡≈È ¡≈͉∂ ’ßÓ, ¡≈͉∂ ÙΩ’ ¡Â∂ «Ë¡≈È ÚºÒ Ò≈ «Ò¡≈¢ ‹Ø ’∞ºfi ’∞Ò‹∆ ÓÀ鱧 Á∂ ’∂ ◊¬∆ ¿∞√鱧 ÍÛ∑È √∞ȉ ÂØ∫ Ï≈¡Á Ó∂∆ «¬‘ √Ø⁄ ω∆ ‘À «’ ¿∞‘ «¬√ ◊ºÒ Á∆ ¡Í≈Ë∆ ‘À «’ ‘∞ ‰ º ’ ¿∞ √ È∂ √«È¡≈√ ÒÀ ’∂ ◊∞± Óª Á∆ Âª ¡≈ÙÓ «’˙∫ È‘∆∫ ÷Ø«Ò∑¡≈¢ «’¿∞∫ ¿∞‘ ¡≈Ó ÒØ’ª Á∆ Â∑ª ‹∆ÚÈ

ÏÂ∆ ’ ‘∆ ‘À¢ ’∆ º«÷¡≈ ‘À «¬È∑ª √ß√≈∆ ÒØ’ª «Úº⁄ «‘‰ Á∂? ¿∞√Á∆ Íz « ÂÌ≈ «Úº ⁄ ‹È∆Ù Ú◊∆ ¡«Ë¡≈«Ӓ ⁄Ó’ ‘À ‹ª Ù≈«¬Á ¿∞√ ÂØ∫ Ú∆ ںˢ ‹È∆٠ª Ô±È∆Ú«√‡∆ «Úº⁄ «¯Ò≈√¯∆ Á≈ ’∂ÚÒ «¬º’ Íz¯ Ø √ À  √∆ «‹√ 鱧 Íz∆«⁄ß◊ Á≈ ÙΩ’ ‹≈«◊¡≈ ¡Â∂ ÒÀ’⁄ Á∂∫Á≈-Á∂∫Á≈ Á∞È∆¡ª Á≈ ¡≈͉∂ √Ó∂∫ Á≈ √Ì ÂØ∫ Ú‚≈ ⁄«⁄ ◊Ω‚ÓÀÈ Ï‰ «◊¡≈, Í ’∞Ò‹∆ ’Ω ª «ÂßÈ «Ú«Ù¡ª «Úº⁄ ¡ÀÓ.¬∂. ‘À ¡Â∂ √ß √ «’z  √Ï‹À ’ ‡ «Úº ⁄ Í∆.¡À⁄.‚∆. ‘À¢ ¿∞√Á∆ ÒÀ’⁄ Á∂‰ Á∆ ÔØ◊Â≈ Á≈ «¬‘ ‘≈Ò ‘À «’ ◊∞± Óª 鱧 Ú∆ Ó≈ Á∂∫Á∆ ‘À¢ ◊∞± Óª ª «√º÷ª Á∆ Ë∆ ‘؉ Á∂ Ï≈Ú‹±Á «‘ßÁ∆ ÏØÒÁ∆ ‘À Í ’∞Ò‹∆ ’Ω Ù∞Ë Íß‹≈Ï∆ ÏØÒÁ∆ ‘À¢ ÙÏÁ ¿∞⁄≈‰ ¡À√∂ «’ «‹Ú∂∫ ӱߑ «Ú⁄Ø∫ ÎºÒ ∞ «’Á∂ ‘؉¢ ¿∞√ Á∆¡ª «ÂßÈ √∆‚∆¡ª, «ÈØ◊∆ ’≈«¬¡≈, Íz≈‰ Ù’Â∆ ¡Â∂ «Ë¡≈È «√Î √∞ȉ È≈Ò ‘∆ Â∞¡≈Ò’ º÷Á∆¡ª ‘È¢ «¬º’«¬º’ ÒΘ «ÁÒ «Úº⁄ ÷∞ÌÁ≈ ‘À¢ «’Â≈Ϫ «‹Ú∂∫ «’ “∂’∆ ‘∆«Òß◊” ¡Â∂ “√∞÷∆ ‹∆ÚÈ Á∆ √≈«¬ß√”, Íß‹≈Ï∆ √«‘ Á≈ «¬º’ ÷˜≈È≈ ‘È¢ ¿∞√鱧 ‹≈ȉ Â∂ ÓÈ «Ú⁄Ø∫ «¬º’ ‘±’ «È’Ò∆ «’ ’∆ ¡«Ë¡≈«Ӓ ÒØ’ª È≈Ò ¡º‹ Ú∆ ¿∞√∂ Â∑ª Á≈ «ÚÚ‘≈ ⁄≈Ò± ‘À «‹√ Â∑ª Á≈ ’‘≈‰∆¡ª «Úº⁄ ÍÛ∑Á∂ √ª? ◊∞± È≈È’ Á∂ ¡≈͉∂ Ϻ⁄∂ ‘∆ ¿∞√Á∆ «ÎÒ≈√Î∆ Á∂ «ÈßÁ’ √È ¡Â∂ ÒØ’ ¿∞√鱧 ’∞≈‘∆¡≈ ’«‘ßÁ∂ √È¢ Ó∆≈ 鱧 ¡≈͉∆ ¡«Ë¡≈«ӒÂ≈ ’≈È ˜«‘ Í∆‰≈ «Í¡≈ √∆¢ ◊∞± È≈È’ Á≈ ‚∂  ≈ ’Á∂ ÷‚±  √≈«‘Ï ’Á∂ ◊Ø«¬ßÁÚ≈Ò √≈«‘Ï ¡Â∂ ’Á∂ ’∆ÂÍ∞ √≈«‘Ï «Ù· ’È≈ «Í¡≈ √∆ «√Î «ÈßÁ’ª ÂØ∫ Ï⁄‰ ÷≈Â¢ ’∆ ¡º‹ «¬º’∆Ú∆∫ √Á∆ «Úº⁄ Ú∆ ’∞ºfi È‘∆∫ ÏÁ«Ò¡≈? ‹∂’ ’∞Ò‹∆ ’Ω Ú◊∆ ±‘≈È∆¡Â «Úº⁄ «Ìº‹∆ ¡Ω Â∂ Ú∆ ¡«‹‘∂ «¬Ò˜≈Ó Òº◊ √’Á∂ ‘È Âª Ó∂≈ «¬‘ ’«‘‰ 鱧 ‹∆ ’Á≈ ‘À «’ «¬‘ Á∞È∆¡≈ ‘∞‰ «‘‰ ÔØ◊ «‘ ‘∆ È‘∆∫ ◊¬∆¢ ’ج∆ «¬‘ √∞¡≈Ò ’ √’Á≈ ‘À «’ ‹∂ ¿∞‘ ¡À‚∆ ‘∆ ∞‘≈È∆¡Â Á∆ Í∞ß‹ ‘À ª ¡≈͉∂ ÍÂ∆ 鱧 «’˙∫ È≈ ÏÁÒ √’∆¢ ‹Ú≈Ï ‘À «’ ‹∂ ’ج∆ «¬È√≈È ÈÀ◊∂«‡Ú ¡ÀÈ‹∆ È≈Ò ‡∞ßÈ ‘ØÚ∂, ¿∞‘ ÈÚ∂∫ ‹ÈÓ «Úº⁄ Ú∆ È‘∆∫ ÏÁÒ∂◊≈, ‹Á º’ ¿∞‘ ÍzÓ≈ÂÓ≈ Á∆ Ù’Â∆ Á∂ ∞Ï± ¡≈͉∂ ¡≈Í È±ß √Ó͉ È≈ ’ Á∂Ú¢∂ «¬√ Âª Í«‘Òª Ú∆ ‘∞Á ß ≈ ¡≈«¬¡≈ ‘À¢ Ó∂≈ «¬‘ ¡’∆Á≈ ‘À «’ ‹∂ ÍzÓ≈ÂÓ≈ «Úº⁄ ’ج∆ Ù’Â∆ ‘À ª ¿∞√Á∂ ’«Ê ÁØ÷∆ ’Á∂ ⁄ÀÈ È≈Ò È‘∆∫ «‘ Í≈¿∞‰◊∂¢ ’∞Ò‹∆ «È√ßÁ∂‘

«¬º’ ¡«Ë¡≈«Ӓ ±‘ ‘À «‹√ Á∆ «√º÷ √Ó≈‹ «Úº⁄ ’Á ÍÀ‰∆ ⁄≈‘∆Á∆ ‘À, «’¿∞∫«’ ¿∞‘ Íß‹≈Ï∆ 鱧 ÍzÎ∞ºÒ ’È≈ ⁄≈‘∞ßÁ∆ ‘À¢ ⁄≈‘∂ ª ¿∞‘ ¡≈͉≈ ∂’∆ √À∫‡ ◊Ø«¡ª Ò¬∆ √Ó«Í ’ Á∂Ú∂ ‹ª «’√∂ ‘Ø «¯’∂ «Úº⁄ ’ßÓ ’È≈ Ù∞± ’ Á∂Ú∂, Í ¿∞√鱧 ¡≈͉∂ Ì≈¬∆⁄≈∂ È≈Ò Íz∂Ó ‘À ¡Â∂ «¬√ Ì≈¬∆⁄≈∂ 鱧 ‘∆ √Ó«Í ‘À¢ ‹È∆Ù Á≈ Ì≈ «Úº⁄ √Ì ÂØ∫ ÚË ¡≈ÒØ⁄’ Ó∞≈ ‹∆ ‚∆√≈¬∆ √∆ ‹Ø ¿∞√ Á∂ √Ó∂∫ Íz≈¬∆Ó Ó«È√‡ √∆¢ ‹È∆Ù È∂ ¿∞√鱧 «’‘≈ √∆ «’ ’∞ºfi Ú∆ ’«‘‰ ÂØ ∫ Í«‘Òª Ó∂  ∆¡ª «ÁºÂ∆¡ª ÁØ «’Â≈Ϫ ÍÛ∑ ÒÀ¢ ‹∂’ «Î Ú∆ Â∂∂ «Ú⁄≈ «¬‘∆ «‘‰ ª ÓÀ Íz∆«⁄ß◊ ¤º‚ «Á¡ª◊≈ Í ¿∞√ È∂ «¬‘ ⁄À«Òß‹ Óß«È¡ª ‘∆ È‘∆∫ √∆¢ «¬√∂ Â∑ª ‡Øª‡Ø Á∂ «√º÷ Ì≈¬∆⁄≈∂ 鱧 ⁄≈‘∆Á≈ ‘À «’ «¬º’ Ú≈ ¡≈͉∆ «√º÷ Ë∆ 鱧 ◊∞Á∞¡≈∂ Ï∞Ò≈ ’∂ √∞‰ ª «Ò¡≈ ‹≈Ú∂! ¿∞√ ÂØ∫ Ï≈¡Á Ú∆ ’ج∆ ¿∞√鱧 ËØ÷Ï ∂ ≈˜ ’«‘ Á∂Ú∂ ª √ÓfiØ ‹Ø ’∞ºfi Ú∆ Â’Ù∆Ò Ú∆ ’«‘ ‘∂ ‘È ¿∞‘ √Ì √º⁄ ‘À¢ ¡ı∆ «Úº⁄ ÓÀ∫ ∂’∆ Á∆ Íz∆Ì≈Ù≈ Ï≈∂ ◊ºÒ ’È∆ ‹±∆ √ÓfiÁ≈ ‘ª¢ ∂’∆, ‹Í≈È∆ Ì≈Ù≈ Á≈ «¬º’ ÙÏÁ ‘À «‹√ Á≈ ÓÂÒÏ ‘À ”⁄Û∑Á∆ ’Ò≈ «Úº⁄ «‘‰ Ò¬∆ Íz≈‰ ¿±‹≈ Ù’Â∆ 鱧 «¬√Â∂Ó≈Ò ’È Á∆ «ÚË∆¢ «¬√Á∂ ‹Ø «ÈÔÓ ‘È, Ú∂÷Ø! ¿∞‘ «’ßÈ∂ «√º÷ ËÓ È≈Ò Ó∂Ò ÷ªÁ∂ ‘È! ˜≈ ˆΩ È≈Ò ÍÛ∑!Ø Íz≈‰≈Ô≈Ó ’È ÂØ∫ Í«‘Òª ‘∂· «Ò÷∆ ¡Á≈√ ’È∆ ‘∞ßÁ∆ ‘À: A ‘∂ ÍzÓ≈ÂÓª ÓÀ Â∂∆¡ª Ïı«ÙÙª Á≈ «‰∆ ‘ª ¡Â∂ Â∂∂ «ÁÂ∂ Á≈ ’؇≈È-’؇≈È Ú≈ Ù∞’ ’Á≈ ‘ª B ÓÀ ¡º‹ ’zË Ø È‘∆∫ ’ª◊≈¢ ÓÈ È±ß ÙªÂ ÷‰ Á∆ ’Ø«ÙÙ ’ª◊≈¢ C ÓÀ∫ ¡º‹ ’ج∆ «⁄ßÂ≈ È‘∆∫ Ò◊≈Úª◊≈ «’˙∫ «’ «⁄ßÂ≈ «⁄÷≈ Ï≈Ï ‘À¢ D ÓÀ∫ √≈≈ «ÁÈ ¬∆Ó≈ÈÁ≈∆ ¡Â∂ ±‘ È≈Ò √≈≈ ’ßÓ ’ª◊≈¢ E Ó∂  ≈ ¡º ‹ Á± √ «¡ª Íz  ∆ «Á¡≈ÒÂ≈ ¡Â∂ ‘ÓÁÁ∆ Ì«¡≈ «ÚÚ‘≈ ‘∂◊≈¢ ˜≈ √Ø⁄Ø «¬È∑≈ √Ø⁄ª Á≈ Ë≈È∆ «¬È√≈È «’√∂ È≈Ò ËØ÷≈ ’ √’Á≈ ‘À? ’∆ ¡À‘Ø ‹‘∂ ◊∞‰∆ ÏßÁ∂ Á∆ √Ó≈‹ «Úº⁄ Á∞◊Â∆ ’È∆ Ú≈‹Ï ‘À? «¬‘ «√º÷ Ì≈¬∆⁄≈∂ Ò¬∆ √Ø⁄‰ Á∆ ÿÛ∆ ‘À¢ ‹∂’ Â’Ù∆Ò ÒØ’ «¬√ Á∂Ú∆ √±Í ¡ΩÂ È±ß ’ج∆ È∞’√≈È Í‘∞ß⁄≈ Á∂∫Á∂ ‘È Âª «¬‘ ÍzÓ≈ÂÓ≈ Á∆ Ù’Â∆ 鱧 Óßȉ Ú≈Ò∂ √≈∂ ÒØ’ª Á∆ ÿØ Ï∂¡ÁÏ∆ ‘ØÚ∂◊∆¢

≈‘πÒ Á∆ Ș ”⁄ «‘ßÁ± ’æ‡ÛÚ≈Á∆ ÚæË ıÂÈ≈’ ’ª◊√ Á∂ ÔπÚ≈‹ Á∂ √Ø⁄ ÍÂÒ∆ : Ì≈‹Í≈ Ú≈«Ù≥◊‡È-’ª◊√ Á∂ ‹ÈÒ √’ºÂ ≈‘∞Ò ◊ªË∆ È∂ ¡Ó∆’≈ Á∂ Ì≈Â∆ √¯∆ «‡ÓØÊ∆ Ø«¬Ó ˘ «’‘≈ √∆ «’ ÒÙ’-¬∂ - ÂØ « ¬Ï≈ Ú◊∂ ¡«ÂÚ≈Á∆ √≥◊·È Á∂ Óπ’≈ÏÒ∂ Ì≈ «Ú⁄ «Î’» ‰≈¡ ÍÀ Á ≈ ’È Ú≈Ò∆¡ª ’º‡ÛÍ≥Ê∆ «‘≥Á» ‹Ê∂Ï≥Á∆¡ª «Ú⁄ ‘Ø «‘≈ Ú≈Ë≈ Á∂Ù Ò¬∆ ÚºË ıÂÈ≈’ ‘Ø √’Á≈ ‘ÀÕ «Ú’∆Ò∆’√ ÚºÒØ∫ ’∆Â∂ ◊¬∂ «¬√ ı∞Ò≈√∂ Ó◊Ø∫ Á∂Ù «Ú⁄ «¬√ ·ß „ ÁΩ  ≈È «√¡≈√∆ ¡÷≈Û≈ Ì÷ «◊¡≈ ‘ÀÕ Ì≈‹Í≈ È∂ «’‘≈ ‘À «’ ≈‘∞Ò ◊ªË∆ Á≈ ’«Ê ˆÀ-«˜≥Ó∂Ú≈≈È≈ «Ï¡≈È ¡«ÂÚ≈Á Á∂ «ıÒ≈¯ Á∂ Ù Á∆ ÒÛ≈¬∆ È≈Ò √ÓfiΩ  ≈ ‘À Õ È≈Ò ‘∆ ≈‘∞ Ò Á≈ «Ï¡≈È «¬‘ «√º Ë ’Á≈ ‘À «’ ’ª◊√∆ “Ô∞Ú≈‹” Ì≈ Á∆¡ª √Óº«√¡≈Úª ÍzÂ∆ «’≥È≈ “È≈-√Ófi” ‘ÀÕ «¬√ ÁΩ≈È ’ª◊√ Ú∆ ¡≈͉∆ ÍzË≈È √z∆ÓÂ∆ √ØÈ∆¡≈ ◊ªË∆ Á∂ «¬√ “Ò≈Ò” Á∂ Í»∆ Â∑ª Ï⁄≈¡ Ò¬∆ ÓÀÁ≈È «Ú⁄ «ÈºÂ ¡≈¬∆ ‘ÀÕ ¿∞√ È∂ √¯≈¬∆ «ÁºÂ∆ ‘À «’ ≈‘∞Ò Á≈ «Ú⁄≈ ‘À «’ ‘ Â∑ª Á≈ ¡«ÂÚ≈Á Â∂ ’º‡ÛÚ≈Á Ì≈ Ҭ∆ ıÂÈ≈’ ‘À Â∂ «¬√ «ıÒ≈¯ ⁄Ω ’ √ ‘Ø ‰ Á∆ ÒØ Û ‘À Õ ¡≈.¡À√.¡À√. È∂ «’‘≈ ‘À «’ ’ª◊√ Á∆ √Óπº⁄∆ √∆È∆¡ Ò∆‚«ÙÍ «Ú⁄ «‘≥Á»¡ª ˘ ¡«ÂÚ≈Á √≈Ï ’È Ò¬∆ ÁΩÛ Òº◊∆ ‘ج∆ ‘ÀÕ «Ú’∆Ò∆’√ È∂ ÈÚ∆∫ «ÁºÒ∆ ÂØ∫ Ì∂ « ‹¡≈ «◊¡≈ «¬’ ı∞ Î ∆¡≈ ¡Ó∆’∆ Á√Â≈Ú∂˜ ¡º‹ ‹≈∆ ’∆Â≈ ‘À, «‹√ «Ú⁄ «’‘≈ «◊¡≈ ‘À «’

’ª◊√ È∂Â≈ ≈‘∞Ò ◊ªË∆ È∂ Ø«¬Ó È≈Ò ’ª◊√ Á∂ ¡◊Ò∂ Í≥‹ √≈Òª Á∂ «√¡≈√∆ «Ú«Ù¡ª, √Ó≈«‹’ ⁄π‰ΩÂ∆¡ª Â∂ ⁄؉ Óπº«Á¡ª ¿∞Í ⁄⁄≈ ’∆Â∆ √∆Õ «¬√ Á√Â≈Ú∂ ˜ «Ú⁄ ¡Ó∆’∆ ≈‹Á»Â È≈Ò ≈‘∞Ò Á∆ ‘ج∆ ◊ºÒÏ≈ Á≈ Ú∂Ú≈ ‘ÀÕ «¬‘ ◊ºÒÏ≈ ‹∞Ò≈¬∆ B@@I «Ú⁄ ¡Ó∆’∆ «ÚÁ∂Ù Ó≥Â∆ «‘Ò∂∆ ’«Òß‡È Á∂ √ÈÓ≈È «Ú⁄ ÍzË≈È Ó≥Â∆ ÓÈÓØ‘È «√≥ÿ ÚºÒØ∫ «ÁºÂ∂ ◊¬∂ ÁπÍ«‘ Á∂ ÌØ‹È √Ó∂∫ ‘ج∆ √∆Õ √≥Á∂Ù ÓπÂ≈Ï’ ÷∂Â «Ú⁄ ÒÙ’ Á∆¡ª √◊Ó∆¡ª ¡Â∂ «¬√ È≈Ò Ì≈ º’≈Ò∆ ÷Â∂ Ï≈∂ Ø«¬Ó Á∂ √π¡≈Ò Á∂ ‹Ú≈Ï «Ú⁄ ≈‘∞Ò È∂ «’‘≈ «’ Ì≈ ”⁄ Óπ√«ÒÓ Ì≈¬∆⁄≈∂ «Ú⁄ ’∞fi ºª ÚºÒØ∫ «¬√ √≥◊·È Á∆ ÓÁÁ ’∆Â∂ ‹≈‰ Á∂ √ϻ ‘ÈÕ «¬√ «Ú⁄ «’‘≈ «◊¡≈ ‘À, Ì≈Ú∂∫ ≈‘∞Ò È∂ «’‘≈ ‘À «’ ’º‡ÛÍ≥Ê∆ «‘≥Á» ‹Ê∂Ï≥Á∆¡ª Á≈ Ú≈Ë≈ Úº‚≈ ıÂ≈ ‘Ø √’Á≈ ‘À, ‹Ø Óπ√«ÒÓ Ì≈¬∆⁄≈∂ È≈Ò «Î’» ‰≈¡ Â∂ «√¡≈√∆ ‡’≈¡ ÍÀÁ≈ ’Á∂ ‘ÈÕ ÈÚ∆∫ «ÁºÒ∆ ÂØ∫ Íz≈Í ‹≈‰’≈∆ ÓπÂ≈Ï’ ≈‘∞Ò ◊ªË∆ Á∂ «Ï¡≈È Á≈ ÷πÒ≈√≈ ‘؉ Ó◊Ø∫ Ì≈‹Í≈ È∂ «’‘≈ ‘À «’ «¬√ ’ª◊√∆ ¡≈◊» Á≈ «Ï¡≈È ˆÀ-«˜≥Ó∂Ú≈≈È≈ ‘À Â∂ «¬√ ÂØ∫ Òº◊Á≈ ‘À «’ ¿∞√ «Ú⁄ Á»¡≥Á∂Ù∆ Á∆ ÿ≈‡ ‘ÀÕ Ì≈‹Í≈ ÏπÒ≈∂ Ú∆ Ù≥’ Íz√≈Á È∂ «¬ºÊ∂ ͺÂ’≈ª È≈Ò ◊ºÒÏ≈ ÁΩ≈È «’‘≈, ¡√∆∫ ≈‘∞Ò Á∂ «Ï¡≈È Á∆ «ÈßÁ≈ ’Á∂ ‘ªÕ «¬‘ ’≈¯∆ ˆÀ-«˜≥Ó∂Ú≈≈È≈ ‘ÀÕ

«Ï¡≈È ‹ÈÂ’ ‘Ø «◊¡≈ ‘À Â∂ ¡Ó∆’∆ √’≈ È∂ «¬√ Á∆ È≈ ÍπÙ‡∆ ’∆Â∆ ‘À Â∂ È≈ ‘∆ ÷≥‚ÈÕ «¬√ Ò¬∆ «Ï¡≈È ˘ ‘Ò’∂ „≥ ◊ È≈Ò È‘∆∫ «Ò¡≈ ‹≈ √’Á≈Õ ¿∞È∑ª «’‘≈ «’ ≈‘∞ Ò È∂ «¬√ «Ï¡≈È È≈Ò Í≈«’√Â≈È Á∆ ËÂ∆ ÂØ∫ ◊Â∆«ÚË∆¡ª ⁄Ò≈ ‘∂ ¡«ÂÚ≈Á∆ √≥◊·Èª Â∂ ¿∞µÊØ∫ Á∂ √’≈∆ ¡Á≈«¡ª ÚºÒØ∫ ’∆Â∂ ‹≈ ‘∂ Íz⁄≈ ¿∞Í ÓØ‘ Ò≈¿∞‰ Á∆ ’Ø«ÙÙ

’∆Â∆ ‘ÀÕ ¡«‹‘∆¡ª «‡ºÍ‰∆¡ª Á∂Ù Á∆ ¡«ÂÚ≈Á «ıÒ≈¯ ÒÛ≈¬∆ ˘ ’Ó˜Ø ’Á∆¡ª ‘ÈÕ «¬‘ ‘À≈È∆ Á∆ ◊ºÒ ‘À «’ Óπ≥Ϭ∆ ”Â∂ ‘ÓÒ∂ ”⁄ Í≈«’ Á∂ ¡«ÂÚÁ∆¡ª Á∆ ÙÓ»Ò∆¡Â Á∆ ÍπÙ‡∆ ‘؉ Á∂ Ï≈Ú‹»Á ≈‘∞Ò ◊ªË∆ «‘≥Á» ’º‡ÛÍ≥Ê∆ √Ó»‘ª ˘ Úº‚≈ ıÂ≈ ’«‘ ‘∂ ‘ÈÕ «¬√ ÂØ∫ √≈¯ ‘À «’ ’ª◊√ Á∂ «¬√ ¡≈◊» ˘ Ì≈Â∆ √Óº«√¡≈Úª È≈Ò ’ج∆ ÒÀ‰-Á∂‰ È‘∆∫” ’ª◊√ Ï⁄≈¡ ”Â∂ : ’ª◊√ È∂ ≈‘∞Ò ◊ªË∆ Á∂ «Ï¡≈È

¿∞Í √¯≈¬∆ «ÁºÂ∆ ‘À «’ ¿∞È∑ª È∂ ‘ Â∑ª Á∂ ¡«ÂÚ≈Á Â∂ ’º‡ÛÚ≈Á ˘ Ì≈ Ҭ∆ ıÂ≈ ’≈ «ÁºÂ≈ ‘ÀÕ Í≈‡∆ Á∂ ‹ÈÒ √’ºÂ ‹È≈ÁÈ «ÁÚ∂Á∆ È∂ «¬ºÊ∂ «’‘≈, ≈‘∞Ò Á≈ «Ú⁄≈ ‘À «’ ‘ Â∑ª Á≈ ¡«ÂÚ≈Á Â∂ ’º‡ÛÚ≈Á Ì≈ Ҭ∆ ıÂ≈ ‘À Â∂ √≈˘ ¡«ÂÚ≈Á Á∆ ‘ Â∑ ª Á∆ ’≈Ú≈¬∆ ÂØ∫ ⁄Ω’√ «‘‰≈ ⁄≈‘∆Á≈ ‘ÀÕ «¬√ «Ú⁄ ’ج∆ Î’ È‘∆∫ ÍÀ∫Á≈ «’ «’√ È∂ «¬‘ ’≈Ú≈¬∆ ’∆Â∆Õ «¬√ ÂØ ∫ Í«‘Ò≈ √z ∆ «ÁÚ∂ Á ∆ È∂ «Ú’∆Ò∆’√ ı∞Ò≈√∂ «Íº¤∂ √≈«˜Ù Á≈ Ùº’ Íz◊‡≈«¬¡≈ Â∂ «’‘≈, √⁄≈¬∆ ’∆ ‘À, ÍÂ≈ ⁄ºÒ‰ «Á˙, ‘Ø √’Á≈ ‘À «’ «’Â∂ ’ج∆ √≈«˜Ù ‘ØÚ∂, «‹√ «‘ √Ì ’∞fi ‘Ø «‘≈ ‘ØÚ∂Õ ¡≈.¡À√.¡À√. ¡Ω÷∆: ’ª◊√ Á∂ ‹ÈÒ √’º   ≈‘∞ Ò ◊ªË∆ Á∂ «Ï¡≈È ”Â∂ ‘À≈È∆ Íz◊‡ ’«Á¡ª ¡≈.¡À √ .¡À √ . È∂ «’‘≈ ‘À «’ ’ª◊√ Á∆ √≈∆ Ò∆‚«ÙÍ «‘≥Á»¡ª ˘ ¡«ÂÚ≈Á∆ √≈Ï ’È “Â∂ Òº◊∆ ‘ج∆ ‘ÀÕ √≥ÿ Á∂ √∆È∆¡ ¡≈◊» ≈Ó Ó≈ËÚ È∂ «’‘≈, ’ª◊√ Á≈ ‘ √∆È∆¡ «‘≥ Á » ¡ ª ˘ ¡«ÂÚ≈Á∆ √≈Ï ’È Ò¬∆ «¬’-Á»‹∂ ÂØ∫ ¡º◊∂ «È’Ò‰ Ò¬∆ ÁΩÛ Ò◊≈ «‘≈ ‘ÀÕ «¬’ «ÚÁ∂Ù∆ √¯∆ ’ØÒ ‹≈ ’∂ Ì≈ Á∆ «ÚÁ∂Ù È∆Â∆ Á∂ ÓπºÁ∂ ”Â∂ ⁄⁄≈ ’È∆, ÏÛ∆ ‘À≈È∆‹È’ ◊ºÒ ‘ÀÕ «¬√ ÂØ∫ √≈¯ ‘À «’ ≈‘∞Ò ’ØÒ «√¡≈√∆ √Ófi ‘À ‘∆ È‘∆∫Õ Â∂ ◊ºÒª «¬≥‹ ’∆Â∆¡ª ‹≈ ‘∆¡ª ‘È «’ Ì«Úº÷ ”⁄ ¿∞‘ Á∂Ù Á∆ Ú≈◊‚Ø √≥Ì≈Ò∂◊≈Õ


9

AJIT WEEKL Y WEEKLY

TOR ONT O SECTION-A, ISSUE # 897 ORONT ONTO

⁄Ø◊≈Ú∂∫ Ë∞Í º ∂ ÏÀ·∂ ¡ıÏ≈ ÍÛ∑ ‘∂ √ª «’ ¡⁄≈È’ «’√∂ ÂØ∫ √∞«‰¡ª «’ ’≈Ó∂‚ ÂÈ «√ßÿ Ó≈È≈Ú≈Ò≈ ⁄Ò≈‰≈ ’ ◊¬∂ ‘È¢ ÓÈ Ì≈Ú∞’ ‘Ø «◊¡≈¢ IE √≈Ò Á∆ ¿∞Ó «Úº⁄ Ú∆ ’≈Ó∂‚ ÂÈ «√ßÿ «Úº⁄ ‹ØÙ Ï’≈ √∆¢ ¿∞‘ ؘ ¡ıÏ≈ ÍÛ∑Á∂ Â∂ ⁄Òß Ó≈Ó«Ò¡ª ”Â∂ ⁄⁄≈ ’Á∂¢ ⁄Ø◊≈Ú∂∫ ¡’√ ¿∞‘Ȫ Á∂ ÿ √‘ºÁ∆ «¬Ò≈’∂ ”⁄Ø∫ Ó˜Á±ª ¡Â∂ «’√≈Ȫ Á∆¡ª Ó∆«‡ß◊ª ‘∞ßÁ∆¡ª¢ ¿∞‘Ȫ Á≈ ÿ ÓΩ‹±Á≈ √Ó∂∫ ⁄Ø◊≈Úª ÏÒ≈’ Á∂ ’«Ó¿∞«È√‡ √Ø⁄ Ú≈ˇ∂ ÒØ’ª Á≈ ◊Û∑ √∆¢ ¤Ø‡∆ ¿∞Ó «Úº⁄ ‘∆ ¿∞‘ ¡≈͉∂ ⁄≈⁄∂ È≈ˇ Ò≈‘Ω ‹∂Ò Á∂ Ï≈‘ ÷Û∂ √È ‹ÁØ∫ Ù‘∆Á Ì◊ «√ßÿ È±ß Îª√∆ «ÁºÂ∆ ‹≈ ‘∆ √∆¢ ÒØ’ª Á≈ ‹ØÙ Ú∂÷ ’∂ Ù‘∆Áª Á∆¡ª Á∂‘ª 鱧 ⁄Ø ÁÚ≈«˜¿∞∫ ¡ß◊∂˜ª È∂ ’º«„¡≈¢ ’≈Ó∂‚ Â∂‹≈ «√ßÿ √∞ÂßÂ Á∆ ¡◊Ú≈¬∆ ‘∂· ω∆ Ò≈Ò Í≈‡∆ ”⁄ ’≈Ó∂‚ ÂÈ «√ßÿ È∂ ¿∞ÂÙ≈‘ È≈ˇ «‘º√≈ «Ò¡≈¢ ¡˜≈Á∆ ÂØ∫ Ï≈¡Á Ú∆ ¿∞‘Ȫ ÒØ’ √ß◊≈Ó «Úº⁄ ¡Ê≈‘ ’∞Ï≈È∆¡ª ’∆Â∆¡ª¢ ÓΩ‹Á ± ≈ √Ó∂∫ ¿∞‘ ’≈Ó∂‚ ‹◊‹∆ «√ßÿ Ò≈«¬ÒÍ∞∆ Á∆ ¡◊Ú≈¬∆ Ú≈ˇ∆ ¡ÀÓ.√∆.Í∆.¡≈¬∆. Á∂ «˜Ò≈ ¡ß«ÓzÂ√ Á∂ √À’‡∆ ¡Â∂ √±Ï≈ ’Ó∂‡∆ ÓÀ∫Ï √È¢ ¿∞Ó Á∂ Ⱥϫ∂ Ú¡ª Á∂ Á‘≈’∂ «Úº⁄ Ú∆ ¿∞‘ Ò◊≈Â≈ ÒØ’ª Á∂ ’ßÓ ’Ú≈¿∞‰ Ò¬∆ √◊Ó «‘ßÁ∂¢ «Í¤Ò∂ √≈Ò Ï˜∞◊ Á∂Ù Ì◊ ’≈Ó∂‚ √∞‹È «√ßÿ ⁄Ø◊≈Úª ⁄Ò≈‰≈ ’ ◊¬∂ √È¢ ÓÀ∫ ’≈Ó∂‚ Ò≈Ì «√ßÿ ‡«Í¡≈ˇ≈ Á∂ ÿ «◊¡≈ ª «¬º’ ’Ó∂ «Úº⁄ ¿∞‘ ¡≈Ó ’ ‘∂ √È¢ √º‡ ’≈È ⁄ºÒ‰-«ÎÈ ÂØ∫ ¡√ÓºÊ ‘È¢ ÓÀ∫ ¿∞‘Ȫ È≈ˇ ◊ºÒª «’≈‚ ’∆Â∆¡ª¢ «¬È’Ò≈Ï∆ ◊ºÒª Á∆¡ª Ô≈Áª È∂ ¿∞‘Ȫ 鱧 ÷∞Ù∆ ¡Â∂ ¿∞ÂÙ≈‘ È≈ˇ Ì «ÁºÂ≈¢ ’≈Ó∂‚ √∞‹È «√ßÿ ⁄Ø◊≈Úª Á∆ ÓΩ ÂØ∫ ’∞fi º Ó‘∆È∂ Í«‘Òª ÓÀ∫ ¿∞‘Ȫ È≈ˇ ’∞ºfi Ó∞Ò≈’≈ª «Úº⁄ Í∞≈‰∆¡ª Ô≈Áª «Ò÷∆¡ª¢ ¡‹∆Ï «Ú‚ßÏȪ ‘À «’ ¿∞‘Ȫ Á∂ Í∞ºÂ-ÍØÂ∂ ¿∞‘Ȫ Á∆ ÓΩ ÂØ∫ Ï≈¡Á Ó∂∂ ’Øˇ «¬‘ Í∞º¤‰ ¡≈¬∂ «’ ¿∞‘Ȫ Á∂ Ï≈ͱ È∂

Ó∂∆ ’Ï ”Â∂ ÷ÒØ È≈ Ø«¬¿∞ ... «’√ Ò«‘ «Úº⁄ ’∆-’∆ ’∞Ï≈È∆¡ª ’∆Â∆¡ª ‘È? ’≈Ó∂‚ Â≈≈ «√ßÿ ’Ø‘≈ˇ∆ Ú∆ HE«Ú¡ª 鱧 ¡ºÍÛ ⁄∞º’∂ ‘È¢ «¬º’ «ÁÈ ’«‘ ‘∂ √È Ó∂∂ ’ØˇØ∫ Ú∆ ‹Ø «Ò÷‰≈ ¬∆ «Ò÷ ÒÀ, ÓÀ∫ Ú∆ ‘∞‰ ÈÁ∆ «’È≈∂ ∞º÷Û≈ ‘ª¢ ¡º‹ ‘∆ ÍÂ≈ Òº◊≈ ‘À «’ ¡⁄≈È’ «√‘ «Ú◊Û ‹≈‰ ’≈È ¿∞‘Ȫ 鱧 ‘√ÍÂ≈Ò ÌÂ∆ ’≈¿∞‰≈ «Í¡≈¢ ÍzÓ≈ÂÓ≈ ¿∞‘Ȫ 鱧 «√‘ÂÔ≈Ï∆ ÏıÙ∂¢ ’Á∆ ¡‹È≈ˇ≈ «‘√∆Ò Á∂ÙÌ◊ª Á≈ ◊Û∑ √∆¢ ’≈Ó∂‚ √Ø‘‰ «√ßÿ ‹ØÙ, ¡º¤ «√ßÿ ¤∆È≈, ÁÒ∆Í «√ßÿ ‡«Í¡≈ˇ≈, ’≈Ó∂‚ ÎΩ‹≈ «√ßÿ Ì∞Ò º , È’√Ò∆ Ò«‘ Á∂ Ù‘∆Á √Ï‹∆ «√ßÿ «Ìº‡∂Úº‚, √≈Ê∆ ÏÒÁ∂Ú «√ßÿ Ó≈È √Ó∂ √À∫’Û∂ ‹∞fi≈±¡ª Á∂ È≈Ó ¡≈¿∞∫Á∂ ‘È ‹Ø ÒØ’ª Á∆ «’√Ó ÍÒ‡‰ Ò¬∆ ‹≈Ȫ Ú≈ ◊¬∂¢ «‹‘Ȫ √∞º÷-¡≈≈Ó «Â¡≈◊ ’∂ ÒØ ’ ª Á∆ ≈‘ ”Â∂ √ß ÿ Ù ÒÛ«Á¡ª ¡Ê≈‘ ’∞Ï≈È∆¡ª ’∆Â∆¡ª¢ Í ÏÁ«’√ÓÂ∆ È≈ˇ «¬√ Ó‘≈È Ò«‘ Á∆ «Ú≈√ ¡◊Ò∆ Í∆Û∑∆ º’ È‘∆∫ ¡ºÍÛ √’∆¢ ÈΩ‹Ú≈È Âª Á∂Ù Ì◊ª 鱧 Ì∞ºÒÁ∂ ‹≈ ‘∂ ‘È¢ ¿∞‘Ȫ ’Øˇ «¯ÒÓ∆ ‘∆Ø«¬Èª Á∂ ⁄Ø⁄Ò∂ ¡Â∂ ◊≈«¬’ª Á∆¡ª ◊ºÒª ‹ª ¡≈Ù’∆-Ó≈Ù±’∆ ÂØ∫ ‘∆ «Ú‘Ò È‘∆∫¢ ÓÀ鱧 «¬√ ◊ºÒ Á≈ ß‹ ‘À «’ ¡√∆∫ ÒØ’ «‘ÂÀÙ∆ ÷ºÏ∂ ͺ÷∆ Ò«‘ 鱧 Ó∞Û «¬√Á∆¡ª ¿∞√≈± Ò∆‘ª ”Â∂ ÂØ √’ª◊≈ «’ È‘∆∫? ‹ª √Ó≈¬∂Á≈∆ «È˜≈Ó Á∆

«Ú÷≈¬∆ fi±·∆ ⁄’≈⁄Ω∫Ë «Úº⁄ Î√∆ ‹Ú≈È∆ Á∂ ÓȪ «Úº⁄ ’∂ Ù‘∆Áª Â∂ Á∂Ù Ì◊ª Á∆¡ª ’∞Ï≈È∆¡ª Ì∆¡ª Ô≈Áª Ú∆ Â≈˜≈ º÷ √’Á∂ ‘ª ‹ª È‘∆∫¢ ¡‹∂ ÂÈÚ∆ Ú◊∂ ◊∆Â’≈ ‹Ú≈È∆ Á∂ ÓȪ 鱧 ÓØÛ≈ Á∂‰ Ò¬∆ Ï‘∞ ’∞ºfi ’ √’Á∂ ‘È ‹∂ ¿∞‘ “Ú∂÷Ø ’∆‘Á∆ ◊ºÒ ωÁ∆ ¿∞√, √Ø‘‰∆ «‹‘∆ ’∞Û∆ Á∂ È≈ˇ” Á∂ È≈ˇ-È≈ˇ Á∂Ù Ì◊ª Á∆¡ª Ú≈ª Ú∆ «Ò«÷¡≈ ’È Âª «’ ÈΩ‹Ú≈È Í∆Û∑∆ ¿∞‘Ȫ Á∆¡ª ’∞Ï≈È∆¡ª ÂØ∫ Íz∂È≈ ÒÀ √’∂¢ ‘ºÊÒ∆ ’«ÚÂ≈ ÓÀ∫ ¡Â∂ Ó∂∂ «ÓºÂ «¬ßÁ‹∆ «√ßÿ Í∞∂Ú≈ˇ È∂ ¡ß◊∂˜∆ ÂØ∫ ¡È∞Ú≈Á ’∆Â∆¢ «¬√ ’«ÚÂ≈ ≈‘∆∫ √ß√≈ ÂØ∫ Â∞ ‹≈‰ Ú≈ˇ≈ ¡≈͉∆ Ô≈Á Á∆ Ó«‘’ ¤º‚ ’∂ «Íº¤∂ «‘ß«Á¡ª 鱧 ËÚ≈√ Á∂ «‘≈ ‘À¢ «¬√ ’«ÚÂ≈ ÂØ∫ ÓÀÈ±ß Òº◊≈ «’ Á∂Ù Ì◊ª Á∆ √Ø⁄ ¡Â∂ Ô≈Á ’Á∆ È‘∆∫ Ó∂◊∆, ’«ÚÂ≈ Á∆ Ì≈ÚÈ≈ Úª◊¢ √ß ≈Ó ¿∞Á≈√∆ Ú∆ «Ò÷ «◊¡≈ ‘À “Ó∂∆ ÓΩ ”Â∂ Ȫ Ø«¬¿∞, Ó∂∆ √Ø⁄ 鱧 Ï⁄≈«¬¿∞¢” «¬√∂ Ì≈ÚÈ≈ Ú≈ˇ∆ ’«ÚÂ≈ ≈‘∆∫ Á∂Ù Ì◊ª 鱧 Ù˪‹Ò∆ Á∂ ‘∂ ‘ª¢ “‚± È≈‡ √‡À∫‚ ¡À‡ Ó≈¬∆ ◊∂Ú ¡À∫‚ ’≈¬∆” “Ó∂∆ ’Ï ”Â∂ ÷ÒØ È≈ Ø«¬¿∞”, «¬‘ ¡ß◊∂˜∆ Á∆ √Ì ÂØ∫ ÓÙ‘± ’«ÚÂ≈ ‘À¢ «Í¤Ò∆ √Á∆ ÁΩ≈È √Ì ÂØ∫ ÚË∂∂ ÍÛ∑∆ √∞‰∆ ‹ªÁ∆ ‘∆¢ Ô∞ºËª ÁΩ≈È Ù‘∆Á ‘ج∂ ‹Ú≈Ȫ Á∂ Ó≈«Í¡ª 鱧 ’«ÚÂ≈ Ì∂‹∆ ◊¬∆¢ «¬‘ ’«ÚÂ≈ Ï∂‘ºÁ ı≈√ Ì≈Ú∞’ ÓΩ«’¡ª ”Â∂ «¬ßfi

23 to 29 Dec., 2010

√ßÍ≈Á’ «˜ßÁ≈ √∆¢ ¿∞√È∂ AIIH «Úº⁄ “Ï¿∞≈È” 鱧 ¡≈͉∂ ¡ıÏ≈ Á∆¡ª D@Ú∂∫ Á‘≈’∂ Á∆¡ª ¿∞‘ ’≈Í∆¡ª «Ú÷≈¬∆¡ª «‹√ «Úº⁄ ’«ÚÂ≈ ¡≈͉∂ ¡√Ò ⁄È‘≈∂ Á∂ È≈Ó ‘∂· ͱ∂ Ú∂Ú∂ √Ó∂ ¤Í∆ √∆¢ Ù˪‹Ò∆ Ú‹Ø∫ «Ò÷∆ «¬√ ’«ÚÂ≈ Á≈ ͱ≈ Ú∂Ú≈ Á‹ √∆¢ √ßÍ≈Á’ ’«ÚÂ≈ Á∆ Ò∂«÷’≈ 鱧 «Èº‹∆ ÂΩ ”Â∂ ‹≈‰Á≈ √∆¢ «¬√ È≈ˇ ’«ÚÂ≈ Á∂ ⁄È‘≈∂ √ÏßË∆ «ÚÚ≈Á √Ó≈Í ‘Ø «◊¡≈¢ Ï≈¡Á «Úº⁄ ’«ÚÂ≈ «Úº⁄ ’≈Î∆ ˇ≈ ÍÀ «◊¡≈¢ Ò∂«÷’≈ È∂ “‚± È≈‡ Ú∆Í” «Ò«÷¡≈ √∆, Í Ï≈¡Á ÍÛ∑∆, √∞‰∆ ◊≈¬∆ ‹ªÁ∆ ‘À «‹Ú∂∫ Ë≈«Ó’ ÓßÂª «Úº⁄ “‚± È≈‡ ’≈¬∆” ’ «ÁºÂ≈ «◊¡≈¢ ¡√ª Á≈ ¿∞⁄≈È ‘ØÚ∂¢ ¡ß◊∂˜ª Á∆ ÒØ’ Ó≈È«√’Â≈ «¬‘ ¡È∞Ú≈Á “Ó∂∆ ¡À«Ò˜≈«ÏÊ” Á∂ ÍØ√‡ ’≈‚ ¡Â∂ ÒØ’Ë≈≈ Á≈ ¡ß◊ ω ⁄∞º’∆ «¬√ ’«ÚÂ≈ Á∂ Ú≈ˇ∂ ¡√Ò∆ ÚÙÈ ÂØ∫ ’∆Â≈ ‘À¢ «Ò÷‰ Ú≈ˇ∂ 鱧 ÒÀ ’∂ ’≈¯∆ «ÚÚ≈Á «‘≈¢ Ï∆.Ï∆.√∆. ÚºÒØ∫ ’Ú≈¬∂ √Ú∂÷‰ «Úº⁄ «¬‘ √Ì ÂØ∫ ⁄«⁄ ’«ÚÂ≈ Í≈¬∆ ◊¬∆¢ «¬‘ ’«ÚÂ≈ Úº÷-Úº÷ √Ó∂∫ ¡È∂’ ’Ú∆¡ª È∂ ¡≈͉∂ È≈Ó ”Â∂ ¤ÍÚ≈ Ò¬∆¢ «‹√ ’≈È «¬√Á∆ ÓÒ’∆¡Â 鱧 ÒÀ ’∂ ¡È∂’ ¿∞Òfi‰≈, «ÚÚ≈Á Â∂ Ó∞’Á º Ó∂Ï≈˜∆¡ª ‘ج∆¡ª¢ «¬√Á∆ ÓÒ’∆¡Â √ÏßË∆ Ó∂∆ ’Ï ”Â∂ ÷ÒØ È≈ Ø«¬¿∞; «ÚÚ≈Á AIIH «Úº⁄ √Ó≈Í ‘ج∂¢ ‹ÁØ∫ «¬º’ ÓÀ∫ «¬√ ʪ È‘∆∫, Ȫ ‘∆ √∞ºÂ≈ «Í¡≈ ‘ª ¡ıÏ≈∆ ’≈ÒÓ ÈÚ∆√ “¡«Ï◊∂Ò Ú∂È Ï¿∞≈È” È∂ √ϱª √«‘ «¬√Á∂ ¡√Ò ⁄È‘≈∂ Á≈ ÍÂ≈ ÓÀ∫ Â∂˜ ‘Ú≈Úª Á≈ Ò«‘Á≈ Ï∞ºÒ≈ ‘ª Ò◊≈«¬¡≈¢ ÓÀ∫ Â∂ˇ Á≈ ⁄Ó’Á≈ ÓØÂ∆ ‘ª ’«ÚÂ≈ «¬º’ Í∞≈‰∂ ÍØ√‡ ’≈‚ ”Â∂ «Ò÷∆ ◊¬∆¢ ÓÀ∫ ͺ’∆ ’‰’ ”Â∂ ÍÀ ‘∆ √±‹ Á∆ «’È ‘ª ‹Ø «’√∂ ’≈È ÍØ√‡ ’ÈØ «‘ «◊¡≈¢ «¬√ ‹ª ÍÂfiÛ Á∆ ∞ºÂ∂ ı±Ï Ï√≈ ‘ª ’«ÚÂ≈ Á∆ Ò∂«÷’≈ “Ó∂∆ ¡À«Ò˜≈«ÏÊ Î≈¬∆” È≈Ó Á∆ ¡Ω ‘À¢ Â∞√∆∫ ‹Á √Ú∂ Á∂ ’≈‘ˇ∂ Ó≈‘ΩÒ ”⁄ ¿∞·Ø◊∂ ¿∞√Á∆ ‹ÓÈ ”⁄ «‘‰ Ú≈ˇ∆ √‘∂Ò∆ Á∆ Óª ÓÀ∫ Â∞‘≈‚∂ «¬Á-«◊Á Íߤ∆ ω “√Á∆Ú∆ «Ú¤ØÛ≈” Á∂ ◊¬∆¢ ¿∞√ Ò¬∆ ‹ÓÈ ‹≈ Óß‚≈ «‘≈ ‘ØÚª◊≈ ’∂ ¡¯√Ø√ ’È≈ √ßÌÚ È‘∆∫ √∆¢ «¬√ Ò¬∆ √‘∂Ò∆ Â∂ Â∞‘≈‚≈ √≈≈ ‰≈¡ ÒÀ ÒÚª◊≈¢ Á∆ Óª 鱧 Ù˪‹Ò∆ Á∂‰ Ò¬∆ ¿∞√È∂ «¬‘ ’«ÚÂ≈ ÓÀ∫ Óº·∆¡ª ΩÙÈ∆¡ª Ú≈ˇ≈ ≈ Á≈ Â≈≈ ‘ª¢ «Ò÷∆¢ «¬‘ ’«ÚÂ≈ ¿∞√È∂ AICB ¬∆: «Úº⁄ «Ò÷∆ ¡Â∂ Ó∂∆ ’Ï ”Â∂ ÷ÒØ È≈ Ø«¬¿∞ D@Ú∂∫ Á‘≈’∂ ÁΩ≈È √Ê≈«È’ ¡ıÏ≈ «Úº⁄ ÓÀ∫ «¬√ ʪ È‘∆, ÓÀ∫ Ó«¡≈ È‘∆ ‘ª Íz’≈«Ù ’Ú≈¬∆¢ √ÏºÏ È≈ˇ «¬√ ¡ıÏ≈ Á≈ ‹«ÂßÁ ¡Ωˇ÷, IHAEECDFEC

Ó∂∆ ’Ï ”Â∂ ÷ÒØ È≈ Ø«¬¿

«ÂßÈ ‘¯Â∂ ‘Ø πÒ≈¬∂◊≈ «Í¡≈˜ÙÁ ÍÚ≈ ÈÚ∆∫ «ÁæÒ∆-«Í¡≈˜ Á∆¡ª ’∆Óª «Ú⁄ ‘ج∂ Ï∂«‘√≈Ï∂ Ú≈Ë∂ ÂØ∫ Ï≈¡Á Ì≈Ú∂∫ √’≈ È∂ «¬√ Á∂ «ÈÔ≈ ¿πÂ∂ AE ‹ÈÚ∆ Âæ’ Ø’ Ò≈ «ÁæÂ∆ ˛, Í «Î Ú∆ «¬√ È≈Ò ¡≈Ó ‹ÈÂ≈ 鱧 ≈‘ «ÓÒ‰ Á∆ ¡≈√ È‘∆∫ ˛Õ «¬√ √ÏßË∆ ’∂∫Á∆ ÷∂Â∆Ï≈Û∆ ÓßÂ∆ ÙÁ ÍÚ≈ È∂ «’‘≈ ˛ «’ «Í¡≈˜ Á∆¡ª ’∆Óª «Ú⁄ «ÎÒ‘≈Ò ’Ó∆ ¡≈¿π ‰ Á∆ ’Ø ¬ ∆ √ßÌ≈ÚÈ≈ È‘∆∫ ˛Õ ¿π È ∑ ª Íæ  ’≈ª È≈Ò ◊æ Ò Ï≈ ÁΩ  ≈È ¡≈«÷¡≈ «’ «Í¡≈˜ Á∆¡ª ’∆Óª ÿæ‡ ’È Ò¬∆ «¬√ Á∂ «ÈÔ≈ ¿πÂ∂ Ø’ Ò≈¬∆ ◊¬∆ ˛, Í «Î Ú∆ ÓΩ‹±Á≈ ‘≈Ò≈ª 鱧 Á∂÷«Á¡ª ‘≈Ò∂ «ÂßÈ ‘¯Â∂ ‘Ø «Í¡≈˜ ¡≈Ó ‹ÈÂ≈ 鱧 πÒ≈¿π∫Á≈ ‘∂◊≈Õ ÷∂Â∆Ï≈Û∆ ÓßÂ∆ È∂ «’‘≈ «’ «Í¡≈˜ Á∆ √Ì ÂØ∫ ÚæË ÍÀÁ≈Ú≈ È≈«√’ «Ú⁄ ‘πßÁ∆ ˛, «‹Ê∂ «¬√ Ú≈∆ ͬ∆ Ï∂ÓΩ√Ó∆ Ï≈«Ù ’≈È Î√Ò È±ß Ì≈∆ Èπ’√≈È Íπæ‹≈ ˛Õ ¿πÈ∑ª «’‘≈ «’ «Í¡≈˜ Á∆ √ÍÒ≈¬∆ ·∆’ „ß◊ È≈Ò ‘؉ ¡Â∂ ’∆Óª «Ú⁄ «◊≈Ú‡ 鱧 ÿæ‡Ø ÿæ‡ «ÂßÈ ‘¯Â∂ ‘Ø Òæ◊ √’Á∂ ‘ÈÕ «˜’ÔØ◊ ˛ «’ ¡æ‹-’æÒ∑ «Í¡≈˜ Á∆¡ª ’∆Óª «Ú⁄ ‘ج∂ «’≈‚ Ú≈Ë∂ È≈Ò ¡≈Ó ‹ÈÂ≈ ‘∆ È‘∆∫ ÏÒ«’ ¡Ó∆ Ú◊ 鱧 √Ø⁄ª «Ú⁄ Í≈ ’∂ æ÷ «ÁæÂ≈ ˛Õ ¿πÂ∆ Ì≈ Á∂ Ï‘πÂ∂ Ù«‘ª «Ú⁄ «Í¡≈˜ FE-G@ πͬ∂ ÍzÂ∆ «’ÒØ Á∂ «‘√≈Ï È≈Ò «Ú’ «‘≈ ˛, ‹ÁØ∫ «’ «Í¤Ò∂ ‘¯Â∂ «¬√ Á∆ ’∆Ó BH-C@ πͬ∂ ÍzÂ∆ «’ÒØ √∆Õ «Í¡≈˜ Á∆¡ª ÚË∆¡ª ’∆Óª ÂØ∫ Ï≈¡Á √’≈ È∂ «¬√ Á∂ «ÈÔ≈ ¿πÂ∂ AE ‹ÈÚ∆ Âæ’ Ø’ Ò≈ «ÁæÂ∆ ˛Õ «¬√ ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈ Ò≈√∑‰ Á∆¡ª ’∆Óª È∂ ¡√Ó≈È ¤±«‘¡≈ ˛Õ Ò≈√∑‰, ‹Ø «’ ’πfi «ÁÈ Í«‘Òª F@ ÂØ∫ G@ πͬ∂ ÍzÂ∆ «’ÒØ «Ú’ «‘≈ √∆ Â∂ ‘π‰ «¬√ Á∆ ’∆Ó B@@ ÂØ∫ C@@ πͬ∂ ÍzÂ∆ «’ÒØ ‘Ø ◊¬∆ ˛Õ


10

TOR ONT O SECTION-A, ISSUE # 897 ORONT ONTO

AJIT WEEKL Y WEEKLY

«¯ÒÓª Á∂ √∞Í ‘∆Ø «‹È∑ª Á∂ Ϻ⁄∂ «¯ÒÓª «Ú⁄ ’∞fi «ÚÙ∂Ù È≈ ’ √’∂

Ì≈ Á≈ Ó‘≈È «¯ÒÓ’≈ «ÍzÊÚ∆ ≈‹ ’Í» Ì≈Â∆ «¯ÒÓª ”⁄ ’Í» ¡≈«ÁÕ ¡«‹‘≈ √Ì ‘ ’ج∆ ’Ò≈’≈ ¿∞È∑ª ˘ «ÓÒ‰ Ú≈Ò∂ ’Ò≈’≈ª Á∆ ÷≈ÈÁ≈È Á≈ Ï‘∞ ں‚≈ ÔØ◊Á≈È È‘∆∫ ’Á≈Õ «ÍzÊÚ∆ ≈‹ ’Í» ˘ Ì∆Û ‹Ó∑ª ‘؉ Òº◊∆Õ «¬√ Ò¬∆ ¿∞È∑ª È∂ «Íz Ê Ú∆ Ê∆¬∂ ‡  Á≈ «ÈÓ≈‰ ’∆Â≈ ‹Ø ¡º‹ º’ ‹»‘ ȘÁ∆’ «¬√È≈È Ó≥«Á Ò≈◊∂ √«Ê ‘À «‹√ ˘ ÙÙ∆ ’Í» Â∂ ¿∞È∑ª Á∆ Ï∂‡∆ √≥‹È≈ ’Í» ⁄Ò≈ ‘∂ ‘ÈÕ «ÍzÊÚ∆ ≈‹ ’Í» È∂ ‹ÁØ∫ ÈÚª ÈÚª «¬‘ Ê∆¬∂‡ ÷Ø « Ò∑ ¡ ≈ ª ÍÀ √ ≈, Ù’∞ ≥  Ò≈, ¡≈‘»  ∆, ’Ò≈’≈ Â∂ ’¬∆ ‘Ø  È≈‡’ ÷∂‚∂ «‹È∑ª Á∆ Ó≥◊ «√¯ Óπ≥Ϭ∆ ‘∆ È‘∆∫ √◊Ø∫ «ÚÁ∂Ùª «Ú⁄ ‘؉ Òº◊∆Õ «¬√ √‡∂‹ ÂØ∫ ‘∆ ≈‹’Í» È∂ Íz∂« ‘Ø ’∂ “’Ò∑ ¡≈‹ ¡Ω ’Ò∑” «¯ÒÓ Á≈ «ÈÓ≈‰ ’∆Â≈Õ «Íz Ê Ú∆ ≈‹ ’Í»  ¡«‹‘∆ ‘√Â∆ √È «‹È∑ª ˘ ≈‹ √Ì≈ Á≈ ÓÀ∫Ï ω≈«¬¡≈ «◊¡≈Õ «ÎÒÓ∆ Áπ È ∆¡≈ Ò¬∆ ¡«‹‘≈ Í«‘Ò≈ ÓΩ’≈ √∆ ‹ÁØ∫ «’√∂ «¯ÒÓ∆ ‘ÀÕ C ÈÚ≥Ï AI@F ˘ Í∂Ù≈Ú ”⁄ «Í¡≈ È≈Ò «¬√ ’’∂ √≈∂ ““Í≈Í≈ ‘√Â∆ ˘ ¡º· √≈Ò Âº’ ≈‹ √Ì≈ ‹ÈÓ∂ «ÍzÊÚ∆ ≈‹ ’Í» È∂ ÍÛ∑≈¬∆ ‹∆”” Á∂ Ȫ È≈Ò Íπ’≈Á∂ √ÈÕ Í≈Í≈ ÓÀ∫Ï º«÷¡≈Õ AIFI ”⁄ ÍÁÓ Ì±ÙÈ Âª ’≈˘È Á∆ ’∆Â∆, Í ÙΩ’ √≈∂ ‹∆ Á∂ ¡«ÌÈÀ È∂ «¬√∂ ’’∂ ‘∆ ’Ó≈Ò È≈Ò Ú∆ √ÈÓ≈È∂ ◊¬∂, AIDE ”⁄ «¯ÒÓ∆ √È «‹√ ’’∂ ’≈˘È ‘∂’ «ÎÒÓ ”⁄ ’∆Â≈Õ AIC@-CA ”⁄ ω∆ “Á∂ Ú Á≈√∆” «ÎÒÓ Ò¬∆ Á∆¡ª «’Â≈Ϫ «¬’ Í≈√∂ º ÷ ’∂ ‹ÁØ∫ ÏØÒÁ∆¡ª «ÎÒÓª Á≈ ÁΩ Ù∞» Ï∆.¡ÀÎ.‹∂.¬∂. ¡ÀÚ≈‚ «Ó«Ò¡≈Õ «¯ÒÓª ÚºÒ ‘Ø ◊¬∂Õ BC √≈Ò ”Á∆ ‘Ø«¬¡≈ ª ’Ò’ºÂ∂ (’ØÒ’≈Â≈) ÂØ∫ Ï‘∞ √≈∆¡ª ⁄«⁄ «ÎÒÓª ’È ¿∞Ó ”⁄ «¬≥Í∆∆¡Ò ’≥ÍÈ∆ Á∆ ’¬∆ «ÈÓ≈Â≈, «ÈÁ∂Ù’ª È∂ Í≈Í≈ Ú≈Ò∂ «ÍzÊÚ∆ ≈‹ ’Í» BI Ó¬∆ «¯ÒÓ ““⁄À«Òß‹”” ”⁄ Ù≈ÈÁ≈ ¡«ÌÈÀ ‹∆ ˘ ¡≈͉∆¡ª «¯ÒÓª ”⁄ ¡«ÌÈÀ AIGB ˘ «¬√ ÁπÈ∆¡≈ ˘ ¡Ò«ÚÁ≈ ’∆Â≈Õ «Î ’¬∆ «¯ÒÓª ”⁄ ¡«ÌÈÀ ’È Ò¬∆ ÏπÒ≈«¬¡≈Õ ’Ò’ºÂ∂ ‹≈ ’∂ ’«‘ ◊¬∂Õ ’∆Â≈Õ Á»∫Ø Á»∫Ø «¯ÒÓª Ú≈Ò∂ «ÍzÊÚ∆ «ÍzÊÚ∆ ≈‹ ’Í» È∂ √∆Â≈, ¡≈· «ÍzÊÚ∆ ≈‹ ’Í» ”Â∂ ≈‹ ’Í» Á∂ Á∆Ú≈È∂ √È ‹Ø «¬È∑ª Á≈ ¡Ê ’∞¬∂’, «Ú«Á¡≈ÍÂ∆ ¡≈«Á ’¬∆ «ÎÒÓª Â∂ ‚≈’»ÓÀ∫‡∆ «ÎÒÓª Á∂ «‘√≈Ï È≈Ò ‘∆ Ù»«‡≥◊ ’«¡≈ «¯ÒÓª ’∆Â∆¡ª, Í √Ø‘≈Ï ÓØÁ∆ È∂ ω ⁄πº’∆¡ª ‘ÈÕ «’zÙÓ≈ ’Í» Ú∆ ’Á∂ √ÈÕ ÷≈√ ÂΩ ”Â∂ ’Ò’ºÂ∂ ÂØ∫ ÏπÒ≈ ’∂ «ÎÒÓ ÏÂΩ «ÈÁ∂Ù’ Á≈Á≈ «ÍzÊÚ∆ ≈‹ Ì≈ Á∆ Í«‘Ò∆ ÏØÒÁ∆ ““«√’≥Á”” ”⁄ ¡«‘Ó Ì±«Ó’≈ «ÁºÂ∆Õ ’Í» Â∂ «ÎÒÓ Ï‰≈¿∞‰≈ ⁄≈‘∞≥Á∆ «ÎÒÓ ““¡≈ÒÓ¡≈≈”” «√ÈÓ∂ ”⁄ «¬‘ ¯ÒÓ ‘ ʪ ”Â∂ √πÍ ‚∞Í «‘º‡ ‘À, «‹√ Á∆ √’«Í‡ «Â¡≈ ‘À, Òº◊∆ ª ‘ ʪ «ÍzÊÚ∆ ≈‹ ’Í» ‘∆Õ «¬√ «ÎÒÓ Á≈ «ÈÓ≈‰ «’zÙÓ≈ ’Í» Á∆ ÁÓÁ≈ ÌÚ∆∫ ¡≈Ú≈˜ Á∂ ⁄⁄∂ «‹Ú∂∫ ‘∆ ’∂. ¡≈«√Î Á∆ Á≈ ÍÂ∆ √≥‹∂ ’Í» ’∂◊≈Õ ‘ج∂Õ «¬È∑ª Á∆ ¡≈Ú≈˜ ª ’∞ÁÂ∆ « ¯ Ò Ó √∆ Í «¬È∑ª È∂ √‡∂‹ ’«Á¡ª “ “ Ó π ◊ Ò - ¬ ∂ ’«Á¡ª ÒßÏ∂ ÒßÏ∂ √≥Ú≈Á ÏØÒ‰ Á∆ ¡≈˜Ó”” ¡≈¬∆ ¡«‹‘∆ Óπ‘≈ ‘≈«√Ò ’∆Â∆ ª ª «¬√ «ÎÒÓ √≈Ê∆ ’Ò≈’≈ «¬‘ ≈˜ «¬È∑ª ÂØ∫ È∂ «’≈‚ ‘∆ Íπº¤Á∂ √È «’ ÒßÏ∂ √≥Ú≈Á «’Ú∂∫ ÏØÒ∂ ÂØ Û «Áº  ≈ ‹≈‰? ’Ò≈ Á∂ Á∆Ú≈È∂ «Î ÏÛ∂ «’¿∞ ∫ Œ«’ «¬√ ⁄≈¡ È≈Ò ¡≈͉∂ √≈Ê∆¡ª ˘ ÒßÏ∂ «ÎÒÓ Á∆ ÒßÏ∂ √≥Ú≈Á Ô≈Á ’È Á∂ È∞√÷∂ Áº√Á∂ «√¯ Ì≈ «’ √Ì ÂØ∫ Í«‘Òª ¡≈͉∂ «ÁÓ≈◊ «Ú⁄ ‘∆ È‘∆∫ ˘ Á»‹∂ Í≈√∂ È≈ «Ò‹≈˙, ¡≈͉∂ √◊Ø ∫ «ÚÁ∂ Ù ª √∆È ”Â∂ «Ë¡≈È «Á˙, «’Á≈ ”⁄ «Ú⁄ Ú∆ ⁄⁄≈ ÷πÌ ‹≈˙, «’ºÊ∂ ¡≈Ú≈˜ ˘ Ø’‰≈ ‘Ø ¬ ∆Õ «‹Ú∂ ∫ ‘À, «’ºÊ∂ √≈‘ ÒÀ‰≈ ‘À, «’√ ÙÏÁ «‹Ú∂∫ Í≈Í≈ ‹∆ ”Â∂ ˜Ø Á∂‰≈ ‘À, √≈Ê∆ ’Ò≈’≈ È≈Ò Á∆ Íz « √º Ë ∆ «’Ú∂ ∫ ÏÀ Ò ∂ ∫ √ ω≈ ’∂ ⁄Ò‰≈ ‘À Úˉ Òº◊∆ ª

Ó‘±Ó ≈‹ ’ͱ 鱧 ¡Á≈’≈∆ ¿∞√ Á∂ Í∞«÷¡ª ÂØ∫ «ÓÒ∆ ‘ج∆ √∆¢ Ó‘±Ó «ÍzÊÚ∆ ≈‹ ’ͱ Á∆¡≈ C √ßÂ≈Ȫ, ≈‹ ’ͱ, ÙÙ∆ ’ͱ Â∂ ÙøÓ∆ ’ͱ «‹‘Ȫ È∂ «¯ÒÓ «¬ß‚√‡∆ ”Â∂ ⁄≈ Á‘≈’∂ ≈‹ ’∆Â≈ ¡Â∂ ’ͱ ı≈ÈÁ≈È √≈∆ «¯ÒÓ «¬ß‚√‡∆ ”Â∂ ¤≈«¬¡≈ «‘≈¢ Ó‘±Ó «ÍzÊÚ∆ ≈‹ ’ͱ ¡≈Í Ú∆ Ï‘∞ ¿∞µ⁄’؇∆ Á≈ ’Ò≈’≈ √∆ Â∂ ¿∞√ Á∆ «¯ÒÓ Ó∞ˆÒ-¬∂-¡≈˜Ó «¬º’ «¬«Â‘≈«√’ «¯ÒÓ ÓßÈ∆ ◊¬∆ ‘À¢ ÏÒÀ’ ¡À∫‚ Ú≈¬∆‡ «¯ÒÓª Á∂ ˜Ó≈È∂ «Úº⁄ Í«‘Ò∆ Ú≈ «¬√ «¯ÒÓ Á∂ ◊≈‰∂ ß◊∆È Á√≈¬∂ ◊¬∂ √È ‹Ø «’ «¯ÒÓª Á∂ «¬«Â‘≈√ «Úº⁄ «¬º’ ÈÚª ’ÁÓ √∆¢ «¯ÒÓ Ó∞ˆÒ-¬∂-¡≈˜Ó «Úº⁄ «ÍzÊÚ∆ ≈‹ ’ͱ È∂ Ù«‘ÈÙ≈‘ ¡’Ï Á≈ «’Á≈ «ÈÌ≈«¬¡≈ √∆ («¯ÒÓ «Úº⁄ √Ò∆Ó Á≈ «’Á≈ ÁÒ∆Í ’∞Ó≈ È∂ «ÈÌ≈«¬¡≈) ¡Â∂ √≈∆ «¯ÒÓ «Úº⁄ ¿∞‘ ¤≈¬∂ ‘∂ √È¢ ¿∞√ ÂØ∫ ’¬∆ √≈Òª Ï≈¡Á Íß‹≈Ï∆ «¯ÒÓ, È≈È’ È≈Ó ‹‘≈˜ ‘À «Úº⁄ «¬º’ Ú≈ «Î ÍÁ∂ ”Â∂ ¡≈¬∂ Â∂ «¯ÒÓ «Úº⁄ Ï∂‘Â∆È ¡Á≈’≈∆ «Á÷≈¬∆ Â∂ «¯ÒÓ Ï‘∞ «‘º‡ ‘ج∆¢ ¿∞‘Ȫ Á∂ «ÂßÈ Í∞ºÂª «Úº⁄Ø∫ √Ì ÂØ∫ Úº‚∂ ≈‹ ’ͱ È∂ Ú∆ ¡≈͉∂ ˜Ó≈È∂ «Úº⁄ Ï∂‘Â∆È Ô≈Á◊≈∆ «¯ÒÓª ÍzØ«‚¿±√ ¡Â∂ ‚≈«¬À’‡ ’∆Â∆¡ª Â∂ ¡≈͉∆ ¡Á≈’≈∆ Á≈ ’Ó≈Ò Ú∆ «Á÷≈«¬¡≈ «‹‘Û≈ «’ ’¬∆ Í∆Û∑∆¡ª º’ Ô≈Á º«÷¡≈ ‹≈Ú∂◊≈¢ ¡Á≈’≈∆ Ú‹Ø∫ ≈‹ ’ͱ 鱧 “◊z∂‡ ÙØ¡ÓÀÈ ¡≈Î «¬ß‚∆¡È «√È∂Ó≈” Ú∆ «’‘≈ ‹ªÁ≈ ‘À¢ ÏÒÀ’ ¡À∫‚ Ú≈¬∆‡ «¯ÒÓª «Úº⁄ ≈‹ ’ͱ È∂ ’¬∆ √∞Í-‚∞Í «‘º‡ «¯ÒÓª «ÁºÂ∆¡ª «‹‘Ȫ «Úº⁄ Ï√≈Â, ¡≈‘, ¡≈◊ Ï‘∞Â Ó’Ï±Ò ‘ج∆¡ª¢ ¡≈͉∆ «¯ÒÓ ’ßÍÈ∆ “¡≈.’∂. «¯ÒÓ˜” Á∂ ÏÀÈ ʺÒ∂ ¿∞‘Ȫ È∂ Ï‘∞ ÚË∆¡≈ Â∂ ’≈ÓÔ≈Ï «¯ÒÓª «ÁºÂ∆¡ª Â∂ ÏÛ≈ È≈Ó ’Ó≈«¬¡≈¢ ¡≈.’∂. «¯ÒÓ˜ Á∆¡ª Ï∂‘Â∆È «¯ÒÓª √È, «‹√ Á∂Ù Ó∂∫ ◊ß◊≈ Ï«‘Â∆ ‘À, √ß◊Ó, Ó∂≈ È≈Ó ‹Ø’, ≈Ó Â∂∆ ◊ß◊≈ ÓÀÒ∆ ‘Ø ◊¬∆ ¡Â∂ ÏΩÏ∆ «‹√ «Úº⁄ ¿∞‘Ȫ Á∂ √Ì ÂØ∫ ¤Ø‡∂ Ï∂‡∂ «Ù∆ ’ͱ È∂ ¡≈͉∆ «¯ÒÓ∆ Í≈∆ Á∆ Ù∞±¡≈ ’∆Â∆ √∆¢ «ÍzÊÚ∆ ≈‹ ’ͱ Á∆ Á±‹∆ √ßÂ≈È ÙÙ∆ ’ͱ Ú∆ «¯ÒÓª «Úº⁄ ¤≈¬∂ ‘∂ Í ÏÂΩ ‘∆Ø ’ج∆ ’Ó≈Ò È‘∆∫ «Á÷≈ √’∂ ¡Â∂ «˜¡≈Á≈ Â ¤Ø‡∂ ØÒ ‹ª √≈¬∆‚ ”Â∂ ‘∆ ’ßÓ ’Á∂ ‘∂¢ ÏÂΩ ‘∆Ø ¿∞‘Ȫ Á∆ ’ج∆ «¯ÒÓ Ï≈’√ ¡≈«¯√”Â∂ ’Ó≈Ò È≈ «Á÷≈ √’∆¢ ÙøÓ∆ ’ͱ ‹Ø «’ «ÂßȪ «Úº⁄Ø √Ì ÂØ∫ ¤Ø‡∂ ‘È, È∂ Ú∆ ¡≈͉∆ ¡Á≈’≈∆ Á∂ ‹ÒÚ∂ «Á÷≈¬∂ ¡Â∂ ’¬∆ «‘º‡ «¯ÒÓª «ÁÂ∆¡ª¢ ÙøÓ∆ ’ͱ Ï≈∂ «¬º’ ◊ºÒ ÏÛ∆ ÓÙ‘± √∆ «’ «‹‘Û∆ Ú∆ ÈÚ∆∫ ‘∆Ø«¬È «¯ÒÓ «¬‚ß√‡z∆ «Úº⁄ ¡≈¿∞∫Á∆, ¿∞√ È≈Ò Í«‘Ò∆ Ú≈ «¯ÒÓ «Úº⁄ ’ßÓ ’È Ò¬∆ ÙøÓ∆ ’ͱ 鱧 ‘∆ ⁄∞«‰¡≈ ‹ªÁ≈ √∆¢ ÙÓ∆Ò≈ ‡À◊Ø, √≈«¬≈ Ï≈ÈØ, ≈‹Ùz∆ ¡Â∂ ’¬∆ ‘Ø ‘∆Ø«¬Èª È∂ ¡≈͉∆ «¯ÒÓ∆∫ Ù∞±¡≈ ÙøÓ∆ ’ͱ È≈Ò ’∆Â∆ ¡Â∂ ’≈Î∆ ’≈ÓÔ≈Ï ‘ج∆¡ª¢ «¬‘ «¯ÒÓª √È, ‹ß◊Ò∆, ’ÙÓ∆ ’∆ ’Ò∆, ÓÈØß‹È, Â∆√∆ Óß«˜Ò ¡≈«Á¢ ¡Ó‹∆ ÏÚ∂‹≈ ¯ØÈ: FDG-IHI-@AGE

23 to 29 Dec., 2010

«Ï’È∆ ◊Ò : Ò≈≈ ÁºÂ≈ Ò≈≈ Áº  ≈ È∂ «¬’ ‘∆Ø«¬È «‘≥Á∂ ‘ج∂ ¡À’«‡≥◊ Á∂ Ó≈ÓÒ∂ «Ú⁄ ’Á∂ Ú∆ fi≥‚∂ ◊º‚∂ ‘؉, ¡«‹‘≈ ’Ø ¬ ∆ ÓΩ ’ ≈ Ô≈Á È‘∆∫ ¡≈¿∞∫Á≈Õ «‹ºÊ∫Ø Âº’ «ı¡≈Ò ¡≈¿∞∫Á≈ ‘À, ¿∞√ Á∆ ’ج∆ Ú∆ «¯ÒÓ, ’Á∂ Ú∆ «√¯ ¿∞√ Á∂ ’≈È «‘º‡ È‘∆∫ ‘ج∆ Í «¬√ Á∂ Ï≈Ú‹»Á «Ï’È∆ ◊Ò Á∂ ÂΩ ”Â∂ ¿∞√ È∂ Ï≈Ò∆Ú∞º‚ «Ú⁄ ¡≈͉∂ Ò¬∆ «¬’ ı≈√ ‹◊∑≈ ω≈ Ò¬∆ ‘ÀÕ ¿∞√ Á∆ “Ï«Ò¿±” ¡Â∂ “‚± È≈‡ «‚√‡Ï” Ì≈Ú∂∫ ÎÒ≈Í ‘∆¡ª Í ¿∞ √ Á∂ «Ï’È∆ Á∂ ‹ÒÚ∂ Ô≈Á◊≈ «√ºË ‘ج∂Õ «Í¤Ò∂ ’∞fi √Ó∂∫ ÂØ∫ Ò≈≈ ÁºÂ≈ È∂ «Ï’È∆ ◊Ò Ï‰ ’∂ «ÍzÔ≥’≈, ’∆È≈ ¡Â∂ «ÏÍ≈Ù≈ Á∆ ≈ª Á∆ È∆∫Á ¿∞ ‚ ≈ «Áº  ∆ ‘À Õ √«‹Á ÷≈È Á∆ “‘≈¿±√ÎπºÒ” «Ú⁄ Á∆«Í’≈ Í≈Á»’ØÈ ¡Â∂ ˜∆¡≈ ÷≈È Á∂ È≈Ò ¿∞√ È∂ Ú∆ Ó√ «Ï’È∆ ÍzÁÙÈ ’’∂ «¬≥‚√‡∆ Á∆¡ª ‡≈Í ‘∆Ø«¬Èª Á∆ ÏØÒÂ∆ Ï≥Á ’ «ÁºÂ∆ ‘ÀÕ Ò≈≈ È∂ ’À∆¡ «Ú⁄ «˜¡≈Á≈Â ÓÒ‡∆√‡≈ «ÎÒÓª «Ú⁄ ‘∆ ’≥Ó ’∆Â≈Õ √ØÒØ «ÎÒÓª ¿∞√ Á∂ «‘º √ ∂ «Ú⁄ Ȫ‘ Á∂ Ï≈Ï ¡≈¬∆¡ª ¡Â∂ ‹∂ ¡≈¬∆¡ª Ú∆ ¿∞√ Á≈ ‘Ù Ï≈’√ ¡≈«Î√ ”Â∂ Ï‘∞ Ó≥Á≈ «‘≈Õ «¬√ ◊ºÒ ˘ ÒÀ ’∂ Ú∆ ¿∞√ Á∆¡ª Óπ’≈ÏÒ∂Ï≈˜ ‘∆Ø«¬Èª

... ‹ÁØ∫ ’À‡∆È≈ ˘ «Ú¡≈‘ Ò¬∆ ¡≈«÷¡≈ ’À‡∆È≈ ’ÀÎ Á∂ Íz√√ ≥ ’ª Á∆ «◊‰Â∆ «ÁÈ-Ï-«ÁÈ ÚËÁ∆ ‹≈ ‘∆ ‘ÀÕ √º⁄∆ ◊ºÒ ª «¬‘ ‘À «’ ’À‡∆È≈ Á∆ √π≥ÁÂ≈ È∂ ÈΩ‹Ú≈Ȫ ˘ ª ’∆ Ïπ º « „¡ª ˘ Ú∆ ‹Ú≈È Ï‰≈«¬¡≈ ‘Ø«¬¡≈ ‘ÀÕ ¡√∆∫ «‹√ ÿ‡È≈ Á∆ ⁄⁄≈ ’ ‘∂ ‘ª ¿∞‘ Í«‡¡≈Ò≈ Á∆ ‘À «‹º Ê ∂ ’À ‡ ∆È≈ ’À Î «ÎÒÓ “«¬’Ï≈«ÒÈ” Á∆ Ù»«‡≥◊ ’ ‘∆ √∆Õ √Ó≈⁄≈ª ¡È∞ √ ≈ ’À ‡ ∆È≈ ’À Î Í«‡¡≈Ò≈ «Ú⁄ «‹√ ‘Ø‡Ò «Ú⁄ ∞’∆ ‘ج∆ √∆, ¿∞√ Á∂ ’∞fi Íz√≥√’ª È∂ ¿∞√ ‘Ø‡Ò «Ú⁄ Í‘∞≥⁄ ’∂ ’À‡∆È≈ ’ÀÎ È≈Ò «Ú¡≈‘ Ò¬∆ ÍzÍؘ ’∆Â≈Õ ’À‡∆È≈ ’ÀÎ Á∂ «¬‘ Íz√≥√’ «¬≥È∂ ‹ØÙ «Ú⁄ √È «’ ¿∞È∑ª È∂ ‘Ø‡Ò «Ú⁄ ‘∆ ’À‡ Á≈ Ù◊È Á≈ ÂØ‘¯≈ Á∂‰ Á∆ Í∂Ù’Ù ’ «ÁºÂ∆Õ «¬‘ «¬√ Â∑ª Á∆ Í«‘Ò∆ ÿ‡È≈ È‘∆∫ ‘À «‹√ Á≈ ’À‡∆È≈ ˘ √≈‘Ó‰≈ ’È≈ «Í¡≈ ‘ØÚ∂Õ ¡‹∂ ’∞fi ‘∆ ‘¯Â∂ Í«‘Òª ’∞fi Ï≈¬∆’ √Ú≈ª È∂ ’À‡∆È≈ ’ÀÎ Á∆ ’≈ Á≈ «Íº¤≈ ’∆Â≈ ¡Â∂ «‹√ ‘Ø‡Ò «Ú⁄ ¿∞‘ ∞’∆ ‘ج∆ √∆, ’À‡∆È≈ Á∆ ’≈ ˘ ∞’Ú≈ ’∂ ¿∞√ ÂØ∫ ¡≈‡Ø◊z≈Î Ó≥◊‰ Òº◊∂Õ

È∂ ¿∞√ Á∂ «ıÒ≈¯ Óπ«‘≥Ó ⁄Ò≈ º÷∆ ‘À Í «¬√ Ó≈ÓÒ∂ «Ú⁄ Ú∆ Ò≈≈ Á≈ ’«‘‰≈ ‘À «’ ¿∞√ È∂ ÷πÁ ˘ ÓÒ‡∆√‡≈ «ÎÒÓª º’ √∆Ó ’’∂ È‘∆∫ º«÷¡≈ ‘ÀÕ ‹∂ ¿∞‘ √ØÒØ «ÎÒÓª Á∂ ÌØ√∂ ‘∆ ÏÀ·∆ ‘∆ ª √≈Ò «Ú⁄ «¬’ «ÎÒÓ Ú∆ È‘∆∫ «ÓÒ √’∂◊∆Õ Ò≈≈ Á∂ È≈Ò, ¿∞√ Á∆¡ª Óπ ’ ≈ÏÒ∂ «Ú⁄ ‘∆Ø « ¬Èª «¬≥ È ∆¡ª √ÛÁ∆¡ª ‘È «’ «¬√ ◊º Ò Á≈ ¡≥Á≈˜≈ «√¯ «¬√∂ ◊ºÒ ÂØ∫ Ò◊≈«¬¡≈ ‹≈ √’Á≈ ‘À «’ ¡‹∂ ‘≈Ò ‘∆ «Ú⁄ ‹ÁØ∫ Ò≈≈ È∂ «ÙÒÍ≈ ÙÀµ‡∆ ¡Â∂ «ÏÍ≈Ù≈ Á∆ Â˜ ”Â∂ «¬’ «Îº‡ÈÀ√ ‚∆.Ú∆.‚∆. «Ò¡≈¿∞‰ Á≈ ÔÂÈ ’∆Â≈, ¿∞ÁØ∫ ’∞fi

‘∆Ø«¬Èª È∂ «¬√ ˘ ⁄≥◊≈ «√ͪ√ È‘∆∫ «Áº  ≈ ¡Â∂ «‹√ Â∑ ª Á∆ ÍzÂ∆«’«¡≈ Íz◊‡ ’∆Â∆, ¿∞√ «Ú⁄ ‹ÒÈ √≈¯ ÂΩ ”Â∂ Ó«‘√»√ ’∆Â∆ ‹≈ √’Á∆ √∆ ¡Â∂ «¬√ ◊ºÒ ”Â∂ ¿∞  ∂ « ‹Â ‘Ø ’∂ Ò≈≈ È∂ ¿∞ È ∑ ª ¡«ÌÈ∂Â∆¡ª ˘ ÒßÓ∂ ‘ºÊ∆∫ «Ò¡≈ ¡Â∂ «’‘≈ «’ Á»√∂ ¿∞√ Á∂ ÎÀ√«Ò¡ª ”Â∂ «’√ Â∑ª Á∆ ÍzÂ∆«’«¡≈ «Á≥Á∂ ‘È, «¬√ È≈Ò ¿∞√ ˘ ’ج∆ ¯’ È‘∆∫ ÍÀ∫Á≈Õ ¿∞‘ ⁄≥◊∆ Â∑ª ‹≈‰Á∆ ‘À «’ ¿∞√ ˘ ’∆ ⁄≈‘∆Á≈ ‘À ’∆ È‘∆∫Õ ‹∂’ Á»√∂ ¿∞√ Á∂ Ó≈Ó«Ò¡ª «Ú⁄ ı≈ÓØÙ ‘∆ «‘‰ ¡Â∂ ¡≈͉∂ ’≥Ó ÚºÒ «Ë¡≈È Á∂‰ ª ⁄≥◊≈ ‘ØÚ∂◊≈Õ

Ó∂∆¡ª ÁØ «Â≥È «ÎÒÓª ‹ÒÁ∆ : ¡Ó∆Ù≈ ͇∂Ò “ Ó∂≈ Í«Ú≈’ Ȫ ¡Ó∆Ù≈ ͇∂Ò ‘À “ Ó∂∂ Í«Ú≈ Á≈ “¡≈‚∆˙ ’À«√‡” Á≈ «Ï˜È√ ‘ÀÕ “ Ó∂≈ ‹ÈÓ I ‹»È ˘ Óπ≥Ϭ∆ Á∂ “Ïz∆⁄ ’À∫‚∆” ‘√ÍÂ≈Ò «Ú⁄ ‘Ø«¬¡≈ √∆Õ “ Ó∂∂ Í«Ú≈ ”⁄ Ó∂∆ Ó≥Ó∆ ¡≈Ù≈, ¡«Ó ͇∂Ò, ¤Ø‡≈ Ì≈ ¡√«Ó ¡Â∂ ÓÀ∫ ‘ªÕ “ ◊∞‹≈ Á∂ ÒØ’«ÍzÔ √ÚÂ≥ÂÂ≈ √≥◊≈Ó∆ √ÀÈ≈È∆ Ó‰∆Ï∂È ¡Â∂ ‹È∆ ͇∂Ò Ó∂∂ Á≈Á≈-Á≈Á∆ ‘ÈÕ “ ÓÀ∫ «ÎÒÓª «Ú⁄ ¡≈¿∞‰ ÂØ∫ Í«‘Òª √«Â¡≈Á∂Ú Á»Ï∂ È≈Ò È≈‡’ ¡Â∂ ¡À’«‡≥◊ «Ú⁄ √≥Í»ÈÂ≈ ‘≈«√Ò ’∆Â∆Õ “ Ó∂∆ ÍÛ∑≈¬∆ Óπ≥Ϭ∆ ¡Â∂ ¡Ó∆’≈ «Ú⁄ ‘ج∆ ‘ÀÕ “ Ó∂≈ ≥◊ ◊Ø≈, ¡º÷ª ‘Ò’∆¡ª ̱∆¡ª ¡Â∂ Ú≈Ò ‘Ò’∂ √πÈ«‘∆ ‘ÈÕ “ Ó∂≈ ’ºÁ E”-E”” ¡Â∂ Ì≈ EE «’ÒØ◊≈Ó ‘À “ Ó∂∂ ÓÈÍ√≥Á ‘∆Ø-‘∆Ø«¬È ÁÒ∆Í ’∞Ó≈, Ó∆È≈ ’∞Ó≈∆, Ó≈Ëπ∆ «Á’ÙÂ, ‹»Ò∆¡≈ ≈Ï‡ ¡Â∂ «⁄‚ ◊∂¡ ‘ÈÕ “ Ó∂∆ ÓÈÍ√≥Á «ÎÒÓ ¿∞Ó≈˙ ‹≈È, ⁄ªÁÈ∆, «ÁÒÚ≈Ò∂ ÁπÒ‘È∆¡≈ Ò∂ ‹≈¬∂∫◊∂ ¡Â∂ ÍzÀ‡∆ «ÚÓÀÈ ‘ÈÕ “ Îπ√ √Ó∂∫ «Ú⁄ ‹◊‹∆ «√≥ÿ Á∆¡ª ˆ˜Òª √π‰Á∆ ‘ªÕ “ Ó∂∆ √À’√ ¡Í∆Ò Óπ√’≈‘‡ ¡Â∂ Ó∂∂ Ú≈Òª «Ú⁄ ‘ÀÕ “ ÓÀ˘ ÷∂‚ª «Ú⁄Ø∫ «’z’‡ Í√≥Á ‘À “ ÓÀ∫ Ï⁄ÍÈ «Ú⁄ ¡«ÌÈ∂Â∆ ωÈ≈ ⁄≈‘∞≥Á∆ √∆Õ ‹∂ ÓÀ∫ ‘∆Ø«¬È È≈ ‘∞≥Á∆, «¬√ √Ú≈Ò Á≈ ‹Ú≈Ï ÓÀ∫ ¡‹∂ Ú∆ È‘∆∫ Á∂ √’Á∆Õ “ Ó∂∆¡ª ÁØ-«Â≥È «ÎÒÓª ‹ÒÁ∆ «Ò∆˜ ‘؉ ‹≈ ‘∆¡ª ‘È ‹Ø «ÎÒÓ «¬≥‚√‡∆ «Ú⁄ Ó∆Ò ÍºÊ √≈«Ï ‘؉◊∆¡ªÕ


11

AJIT WEEKL Y WEEKLY

TOR ONT O SECTION-A, ISSUE # 897 ORONT ONTO

’≈˘ÈÍ√≥Á È≈◊«’ Ú∆ “‹≈‰◊∂ ‹∂Ò”∑ ’ØÒ’≈Â≈-ͺ¤Ó∆ Ï≥◊≈Ò Á∆¡ª ‹∂Ò∑ª «Ú⁄ ¡◊Ò∂ √≈Ò ÂØ∫ ÈÚª ‹Ï≈ Ù∞» ‘Ø «‘≈ ‘À «‹√ ≈‘∆∫ ¡≈Ó ’≈˘È Í√≥Á È≈◊«’ ˘ ‹∂Ò∑ «Ú⁄ «’√∂ «ÈÁ¬∆ ’À Á ∆ È≈Ò «¬’ «ÁÈ ◊ºÒÏ≈ ’«Á¡ª «ÏÂ≈¿∞‰ Á≈ √ºÁ≈ «ÓÒ √’∂◊≈Õ «¬‘ ‹Ï≈ «¬«Â‘≈√’ ‘∞◊Ò∆ ‹∂Ò∑ ÂØ∫ Ù∞» ’∆Â≈ ‹≈Ú∂◊≈Õ ‹∂ Ò ∑ ª ˘ √π Ë ≈ ÿª Á≈ Ȫ «ÁºÂ≈ «◊¡≈ ‘À Â∂ √≈Ë≈È «Ú¡’Â∆ ˘ «¬È∑ª Á∆ Ô≈Â≈ ’≈¿∞ ‰ Ò¬∆ ‹ ∂ Ò ∑ ¡«Ë’≈∆¡ª ÚºÒØ∫ «ÁºÂ≈ «◊¡≈ √πfi≈¡ ≈‹ √’≈ È∂ ÍzÚ≈È ’ «Ò¡≈ ‘ÀÕ «¬√ Ï≈∂ ‹≈‰’≈∆ «Á≥«Á¡ª ÚË∆’ ‚≈«¬À’‡ ‹ÈÒ ÍπÒ∆√ Ï∆.‚∆. ÙÓ≈ È∂ «’‘≈ «’ √πË≈ ÿ «Ú⁄ ’ÀÁ∆ «¬’ √∆Ó Á≈«¬∂ «Ú⁄ «‘≥ Á ∂ ‘È Â∂ ¿∞ È ∑ ≈ Á≈ Ï≈‘Ò∆ ÁπÈ∆¡≈ È≈ÒØ∫ √≥Í’ ‡∞º«‡¡≈ «‘≥Á≈ ‘ÀÕ Á»‹∂ Í≈√∂ ¡≈Ó «Ú¡’Â∆ ˘ √πË≈ ÿª ¡≥ Á Ò∂ ‹∆ÚÈ Ï≈∂ ’Ø ¬ ∆ ‹≈‰’≈∆ È‘∆∫ «ÓÒÁ∆Õ ¿∞È∑ª «’‘≈ «’ ‹∂ √≈Ë≈È «Ú¡’Â∆¡ª ˘ ’ÀÁ∆¡ª È≈Ò «ÓÒ‰ «ÁºÂ≈ ‹≈Ú∂ ª ¿∞È∑ª Á∂ «Ú⁄≈ ‘Ø √’Á≈ ‘À ÏÁÒ ‹≈‰Õ ¿∞È∑ª ‘Ø «’‘≈ «’ ‹∂ ¡≈Ó «Ú¡’Â∆ Á≈ ’ÀÁ∆ È≈Ò ⁄≥◊≈ «Ú‘≈ ‘ØÚ∂ ª ¿∞√ È≈Ò ’ÀÁ∆ ˘ «¬‘ Ó«‘√»√ ’È «Ú⁄ ÓÁÁ «ÓÒ∂◊∆ «’ ¿∞‘ ¤∂«’¡≈ ‘Ø«¬¡≈ «Ú¡’Â∆ È‘∆∫ ‘ÀÕ ¿∞ √ Á∂ È≈Ò ‘∆ «¬√ È≈Ò ¡≈Ó

«Ú¡’Â∆¡ª ˘ ‹∂Ò∑ª ˘ ’ÀÁ∆¡ª Á∆ ‘≈Ò Ï≈∂ ÍÂ≈ Òº◊∂◊≈, «‹√ È≈Ò ’ÀÁ∆ ˘ «‘≈¬∆ Ó◊Ø∫ √Ó≈«‹’ ‘∞◊Ò∆ √πË≈ ÿ ÂØ∫ «¬√ Ò¬∆ Ù∞» ’È Á≈ ÎÀ√Ò≈ ’∆Â≈ ‘À «’¿∞∫«’ Ó‘≈È ’Ú∆ ’≈‹∆ Ș∞ºÒ «¬√Ò≈Ó ˘ ’∞fi ¡√∂ Ò¬∆ «¬ºÊ∂ ’ÀÁ ’’∂ º«÷¡≈ «◊¡≈ √∆, «‹√ ’Ø·Û∆ «Ú⁄ ’Ú∆ ˘ ’ÀÁ ’∆Â≈ «◊¡≈ √∆Õ ¿∞ √ Á∆ √≥ Ì ≈Ò ’∆Â∆ ◊¬∆ ‘À Â∂ √ÀÒ≈È∆¡ª ˘ ¿∞√ Á∂ ¡≥Á ‹≈‰ Á∆ ÷π º Ò ∑ «Áº  ∆ ‹≈Ú∂◊∆Õ ’≈‹∆ Ș∞ º Ò «¬√Ò≈Ó ˘ ÏÂ≈ÈÚ∆ √’≈ ¡È∞ √ ≈, Ï≈◊∆¡≈È≈ ’«ÚÂ≈ «Ò÷‰ Á∂ ÁØÙ «Ú⁄ BC Á√≥Ï, AIBB ˘ «◊zÎÂ≈ ’∆Â≈ «◊¡≈ √∆ Â∂ ¿∞È∑ª ˘ «¬’ √≈Ò Ò¬∆ √ı ’ÀÁ Á∆ √˜≈ «ÁºÂ∆ ◊¬∆ √∆Õ ’Ú∆ Ș∞ºÒ «¬√Ò≈Ó È∂ ‹∂Ò∑ «Ú⁄ ≈‹√∆ ’ÀÁ∆¡ª È≈Ò ‘∞≥Á∂ ÌÀÛ∂ √Ò»’ «Ú∞ºË Ø√ Íz◊‡ ’È Ò¬∆ ‘∞ ◊ Ò∆ ‹∂ Ò ∑ «Ú⁄ D@ «ÁÈ Ì∞ º ÷ ‘ÛÂ≈Ò ’∆Â∆ √∆Õ √z∆ ÙÓ≈ È∂ «’‘≈ «’ «¬√ ‹Ï∂ Ò¬∆ ‹∂Ò∑ «Ú⁄ ·Ø√ √πº«÷¡≈ ÍzÏ≥Ë ’È Á∆ ÒØÛ ‘À Â∂ «¬‘ ’≥Ó ¡◊Ò∂ ÁØ «Â≥È Ó‘∆«È¡ª Â’ Í»≈ ‘Ø ‹≈Ú∂◊≈, «‹√ ÂØ∫ Ï≈¡Á √πË≈ ÿ ˘ ¡≈Ó √ÀÒ≈È∆¡ª Ò¬∆ ÷ØÒ∑ «ÁºÂ≈ ‹≈Ú∂◊≈Õ √z∆ ÙÓ≈ È∂ «’‘≈ «¬√ ‹Ï∂ ≈‘∆∫ ¿∞‘ «¬‘ Áº√‰≈ ⁄≈‘∞≥Á∂ ‘È «’ ’ÀÁ∆ Â∂ «Ú⁄≈ ¡Ë∆È Ï≥Á∆ √Ó≈‹ Á∂ Á»‹∂ ÒØ’ª È≈ÒØ∫ Úº÷ È‘∆∫ ‘ÈÕ

23 to 29 Dec., 2010

≈‘∞Ò ◊ªË∆ ”Â∂ «ÚØË∆ È∂Â≈Úª ÚºÒ∫Ø «Âº÷∂ ‘ÓÒ∂ ÍzÚ≈√∆¡ª 鱧 √∆Ó ’È ÈÚ∆∫ «Áº Ò ∆- «Ú’∆Ò∆’√ Úº Ò Ø ∫ ¡Ó∆’∆ ≈‹Á»Â ¡Â∂ ’ª◊√ Á∂ ‹ÈÒ √’º   ≈‘∞ Ò ◊ªË∆ «Ú⁄’≈ ‘Ø ¬ ∆ ◊º Ò Ï≈ Á∂ Á√Â≈Ú∂ ˜ ˘ ÈÙ ’È ”Â∂ ◊∞‹≈ Á∂ Óπº÷ Ó≥Â∆ È∂∫Á ÓØÁ∆ È∂ ÁØÙ Ò≈«¬¡≈ «’ ¡«‹‘∂ Íz◊‡≈Ú∂ ¡Ó∆’≈ ˘ Í≈«’√Â≈È Íº ÷ ∆ È∆Â∆¡ª ω≈¿∞‰ Ò¬∆ ¿∞ÂÙ≈‘ ’Á∂ ‘ÈÕ «Ú’∆Ò∆’√ Úº Ò Ø ∫ Á√Â≈Ú∂˜ ÈÙ ’È ”Â∂ √z∆ ÓØÁ∆ È∂ «‡ºÍ‰∆ ’«Á¡ª «’‘≈ «’ ‘∞‰ «¬‘ √ÍÙ‡ ‘Ø «◊¡≈ ‘À «’ ¡Ó∆’≈ ˘ Í≈«’√Â≈È Á∂ ‘º’ «Úº⁄ ÏØÒ‰ Ò¬∆ ’Ω‰ ¿∞ÂÙ≈‘ ’Á≈ ‘ÀÕ Ï∂‘ºÁ ⁄«⁄ ÚÀ µ Ï√≈¬∆‡ «Ú’∆Ò∆’√ ÚºÒØ∫ ’ºÒ∑ ‹≈∆ ’∆Â∆ ‹≈‰’≈∆ «Ú⁄ ≈‘∞Ò ◊ªË∆ ÚºÒØ∫ ¡Ó∆’∆ ≈‹Á»Â «‡ÓØÊ∆ Ø«¬Ó ’ØÒ Ì≈ Á∂ «‘≥Á» √≥◊·Èª √Ï≥Ë∆ ’∆Â∆ «‡ºÍ‰∆ ”Â∂ ÓØ Á ∆ È∂ √ı «¬Â≈˜ Íz◊‡≈¿∞∫«Á¡ª «’‘≈ «’ ‘∞‰ «¬‘ √ÍÙ‡ ‘Ø «◊¡≈ ‘À «’ ¡Ó∆’≈ ˘ Í≈«’√Â≈È Á∂ ‘º’ «Ú⁄ ÏØÒ‰ Ò¬∆ ’Ω ‰ ¿∞  Ù≈‘ ’Á≈ ‘À Õ «¬√ √Ó≈Ø ‘ ÓΩ ’ ∂ ͺ  ’≈ª È≈Ò ◊ºÒÏ≈ ’«Á¡ª «¬ºÊ∂ ÓØÁ∆ È∂ «’‘≈ «’ √≈∆ ÁπÈ∆¡ª ‹≈‰Á∆ ‘À «’ Í≈«’√Â≈È ¡«ÂÚ≈Á ˘ ¿∞  Ù≈‘ ’Á≈ ‘À Õ ¿∞ ‘ ¡«ÂÚ≈Á∆¡ª ˘ ‡∂«Èß◊ «Á≥Á≈ ‘À ¡Â∂ ¡«ÂÚ≈Á Í≈«’√Â≈È Ò¬∆ √Ì ÂØ∫ Úº‚≈ ’≈ØÏ≈ ‘ÀÕ √z∆ ÓØÁ∆ È∂ «’‘≈ «’ «¬‘ √Ófi È‘∆∫ ¡≈¿∞∫Á∆ «’ «¬‘ √Ì ÂºÊª ˘ ‹≈‰Á∂ ‘ج∂

¡Ó∆’≈ «’¿∞∫ Í≈«’√Â≈È Á∆ ÓÁÁ ’ «‘≈ ‘ÀÕ «Ú’∆Ò∆’√ Á∂ ÷πÒ≈√∂ ÂØ ∫ Ï≈¡Á «¬‘ ÍÂ≈ Òº ◊ ≈ ‘À «’ ¡Ó∆’≈ ˘ Í≈«’√Â≈È Ï≈∂ ‹≈‰’≈∆ Á∂ ’∂ ’Ω‰ È√∆‘ª «Á≥Á≈ ‘À ¡Â∂ «‹√ ”Â∂ ¡Ó∆’≈ Ì≈ ÍzÂ∆ Ș∆¡≈ ω≈¿∞∫Á≈ ‘À, ‹Ø «’ Á∂Ù Ò¬∆ «¬’ Ï‘∞ ں‚≈ ÿ≈‡≈ ‘ÀÕ ‹ÁØ∫ √z∆ ÓØÁ∆ ˘ Íπº«¤¡≈ «◊¡≈ «’ ’∆ Â∞‘≈‚≈ «¬Ù≈≈ ’ª◊√ Á∂ ‹ÈÒ √’ºÂ ≈‘∞Ò ◊ªË∆ ÚºÒ ‘À ª ¿∞È∑ª ’ج∆ «‡ºÍ‰∆ È≈ ’∆Â∆Õ «¬√ ÁΩ  ≈È ‘∆ √∆.Í∆.¡≈¬∆.(¡À Ó .) È∂ √’≈ ˘ ◊Û≈ Ò≈¿∞∫«Á¡ª «’‘≈ «’ Á∂Ù «Úº⁄ ¡Ó∆’∆ √≈Ó≈‹Ú≈Á∆ «‘ª Á∆ Í»Â∆ ’È «Úº⁄ ÓÈÓØ‘È «√≥ ÿ √’≈ Á∆ «ÓÒ∆Ì∞ ◊  ‘À Õ √∆.Í∆.¡≈¬∆.(¡ÀÓ.) Á∆ ÍØ«Ò‡ «Ï¿±Ø È∂ «¬ºÊØ∫ ‹≈∆ «Ï¡≈È «Úº⁄ «’‘≈ «’ «Ú’∆Ò∆’√ ÚºÒØ∫ ‹≈∆ Á√Â≈Ú∂˜ª ÂØ∫ √Óπº⁄∂ «ÚÙÚ ˘ ÍÂ≈ ⁄ºÒ «◊¡≈ ‘À «’ ¡Ó∆’≈ «√¯ ¡≈͉∂ √≈Ó≈‹∆ «‘ª Á∆ Í»  Â∆ «Úº ⁄ ‹∞ « ‡¡≈ ‘Ø « ¬¡≈ ‘À Õ «¬√ Á≈

ÏÁ«’√ÓÂ∆ Ú≈Ò≈ Í«‘Ò» «¬‘ ‘À «’ ÓÈÓØ‘È «√≥ÿ √’≈ Ú∆ «¬√ Á∂ «‘ª Á∆ Í»Â∆ «Úº⁄ Òº◊∆ ‘ج∆ ‘ÀÕ «˜’ÔØ◊ ‘À «’ «¬È∑ª Á√Â≈Ú∂˜ª ”⁄ Ì≈ ”⁄ ¡Ó∆’≈ Á∂ ≈‹Á»Â «‡ÓØ Ê ∆ Ø « ¬Ó È∂ Íz Ë ≈È Ó≥  ∆ ÓÈÓØ ‘ È «√≥ ÿ Úº Ò Ø ∫ ¡Ó∆’≈ Á∆ «ÚÁ∂Ù Ó≥Â∆ «‘Ò∂∆ ’«Òß‡È Á∂ Ó≈‰ ”⁄ ‹∞Ò≈¬∆ B@@I «Úº⁄ «ÁºÂ∂ ÁπÍ«‘ Á∂ ÷≈‰∂ ÓΩ’∂ ≈‘∞Ò ◊ªË∆ Á∂ ‘Ú≈Ò∂

È≈Ò «Ò«÷¡≈ √∆ «’ ¿∞√ È∂ Áº«√¡≈ «’ «‘≥ Á » ’º ‡ ÛÍ≥ Ê ∆ √≥ ◊ ·È Í≈«’√Â≈È Á∆ ÒÙ’-¬∂-ÂØ«¬Ï≈ ‹Ê∂ Ï ≥ Á ∆ ÂØ ∫ Ú∆ ÚË∂  ∂ ıÂÈ≈’ √≈Ï ‘Ø √’Á∂ ‘ÈÕ «¬‘ ¡≈√ ’∆Â∆ ‹ªÁ∆ ‘À «’ ÌÒ’∂ ’ª◊√ Á∂ ÁØ ؘ≈ ‹ÈÒ «¬‹Ò≈√ ÓΩ’∂ ≈‘∞ Ò ◊ªË∆ «ÚØ Ë ∆ «Ë ˘ «Ú’∆Ò∆’√ Á∂ Óπ º Á ∂ “Â∂ ‹Ú≈Ï Á∂ ‰ ◊∂ Õ ≈‘∞ Ò ◊ªË∆ È∂ «¬º Ê ∂ ͺÂ’≈ª È≈Ò ◊ºÒÏ≈ ’«Á¡ª «’‘≈, ““ÓÀ ∫ ÌÒ’∂ ÏØ Ò ª◊≈Õ «¬√ ÁΩ≈È Ì≈‹Í≈ Á∆ √≈Ï’≈ ¡≈◊» ¿∞Ó≈ Ì≈Â∆ È∂ ≈‘∞Ò ◊ªË∆ Â∂ «Á◊«Ú‹À «√≥ÿ Á∆¡ª Á∂Ù Á∂ «‘≥Á» √≥◊·Èª Ï≈∂ «‡ºÍ‰∆ Á∆ «È÷∂Ë∆ ’«Á¡ª «’‘≈ «’ Íz Ó ≈ÂÓ≈ ¿∞ È ∑ ª ˘ ’∞ fi ¡’Ò Á∂Ú∂ Â∂ Á»¡≥Á∂٠ω≈Ú∂Õ «ÙÚ √ÀÈ≈ √πÍ∆ÓØ Ï≈Ò ·≈’∂ È∂ Ú∆ ≈‘∞Ò ◊ªË∆ Á∂ «Ï¡≈È Á∆ «È÷∂Ë∆ ’∆Â∆ ‘ÀÕ””

«’z√Ó√ Á∂ ÂØ‘¯∂ «Úº⁄ «’z√Ó√ Á≈ «˜’ È‘∆∫ Òß‚È-Ô»Í∆ Ô»È∆¡È ÚºÒØ∫ ¤≈Í∆ «¬’ √’»Ò ‚≈«¬∆ «Úº⁄ «‘≥Á»¡ª, «√º÷ª, Óπ√ÒÓ≈Ȫ ¡Â∂ Ô‘»Á∆¡ª Á∂ «Â¿∞‘≈ª Á∂ Ú∂Ú∂ ª Á‹ ’ «ÁºÂ∂ ◊¬∂ ‘È, Í «¬√ «Úº⁄ «’z√Ó√ Á≈ ‘∆ ’ج∆ «˜’ È‘∆∫ ’∆Â≈ «◊¡≈Õ «¬√ ’≈È ¬∆√≈¬∆ Ì≈¬∆⁄≈∂ «Úº⁄ Ø√ ‘ÀÕ «¬√ ‚≈«¬∆ Á∆¡ª C,C@,@@@ ’≈Í∆¡ª ¤Í∆¡ª ‘È ¡Â∂ «¬√ “Â∂ D@ Òº÷ G@ ‘˜≈ ÍΩ∫‚ ÷⁄∂ ◊¬∂ ‘ÈÕ ‚∂Ò∆ ‡ÀÒ∆◊z≈Î Á∆ «ÍØ‡ ÓπÂ≈Ï’ «’z√Ó√ Á∂ ÂØ‘Î∂ Á∂ ÂΩ “Â∂ ’«ÓÙÈ ÚºÒØ∫ «¬≥◊ÒÀ∫‚ Á∂ √’»Òª «Úº⁄ Ϻ«⁄¡ª ˘ «ÁºÂ∆ «¬√ ‚≈«¬∆ «Úº⁄ EA √«¯¡ª «Úº⁄ Ô»Í∆ Ô»È∆¡È Ï≈∂ ‹≈‰’≈∆ «ÁºÂ∆ ◊¬∆ ‘ÀÕ «¬√ ‚≈«¬∆ “Â∂ ¬∆√≈¬∆ Ì≈¬∆⁄≈∂ È∂ Ø√ Íz◊‡ ’∆Â≈ ‘À «’¿∞∫«’ «¬√ «Úº⁄ BE Á√≥Ï («’z√Ó√) Ú≈Ò≈ Ì≈◊ ÷≈Ò∆ ¤º«‚¡≈ ‘Ø«¬¡≈ ‘À ¡Â∂ «¬√ Í≥È∂ Á∂ ‘∂·ª «¬‘ √≥Á∂Ù «Ò«÷¡≈ ‘Ø«¬¡≈ ‘À, ““√º⁄≈ «ÓºÂ ¿∞‘ ‘À, ‹Ø Â∞‘≈‚∆¡ª ÓπÙ’Òª Ú≥‚≈¿∞∫Á≈ ‘À Â∂ Â∞‘≈‚∆ ÷πÙ∆ ˘ Áπº◊‰≈ ’ «Á≥Á≈ ‘ÀÕ”” «¬√ ‚≈«¬∆ «Úº⁄ «‘≥Á»¡ª, «√º÷ª, Óπ√ÒÓ≈Ȫ ¡Â∂ ⁄∆È∆¡ª Á∂ «Â¿∞‘≈ª Á∂ È≈Ò-È≈Ò Ô»Í∆ Ô»È∆¡È Á∂ Óπº÷ ÓΩ«’¡ª Á≈ «˜’ ‘À, Í «¬√ «Úº⁄Ø∫ ¬∆√≈¬∆¡ª Á∂ «Â¿∞‘≈ª ˘ ‘∆ Ș¡≥Á≈˜ ’ «ÁºÂ≈ «◊¡≈Õ

Á≈ ÎÀ√Ò≈ ˆÀ-’≈È±È ß ∆

Òß ‚ È-Ô»  Í∆ Ô» È ∆¡È ÂØ ∫ Ï≈‘Ò∂ Óπ Ò ’ª ¡Â∂ Ì≈ ÂØ ∫ ¡≈¿∞‰ Ú≈Ò∂ ‘∞ÈÓ≥Á ’≈«Ó¡ª Á∆ «◊‰Â∆ ”Â∂ ‹»È «Úº⁄ ¡√Ê≈¬∆ ‘ºÁ ÂÀ¡ ’È ˘ ‘≈¬∆ ’Ø‡ È∂ ¡º‹ “È≈‹≈«¬˜” ·«‘≈ «ÁºÂ≈Õ «˜’ÔØ◊ ‘À «’ ◊z«‘ √’ºÂ Ê∂∂√≈ Ó∂¡ È∂ ¡ÍÀÒ B@AA «Úº⁄ √Ê≈¬∆ ‘ºÁ ÂÀ¡ ‘؉ ÂØ∫ Í«‘Òª «¬‘ ¡≈˜∆ ‘ºÁ «Ò¡ªÁ∆ √∆Õ «¬√ ˘ ¡Á≈Ò «Úº ⁄ «¬√ ¡≈Ë≈ ”Â∂ ⁄π‰ΩÂ∆ «ÁºÂ∆ ◊¬∆ «’ √Ê≈¬∆ ‘ºÁ Á≈ ¡ÀÒ≈È ‘؉ ÂØ∫ Í«‘Òª Ó≥Â∆¡ª È∂ «¬√ ’ÁÓ È≈Ò «¬√ ˘ √≥√Á∆ «È◊≈È∆ ÂØ∫ Á» ’ «ÁºÂ≈ ‘ÀÕ ¡ÍÀ Ò B@AA º ’ BD,A@@ ’≈«Ó¡ª Á∆ ‘ºÁ ˘ ÍÚ≈√∆¡ª Á∆ ÌÒ≈¬∆ Ò¬∆ √ªfi∆ ’Ω∫√Ò (‹∂.√∆. ‚Ï«Ò¿± . ¡≈¬∆.) ¡Â∂ «¬≥ ◊ «ÒÙ ’«Ó¿±«È‡∆ ’∂¡ ¡À√Ø√∆¬∂ÙÈ ÚºÒØ∫ ⁄π‰ΩÂ∆ «ÁºÂ∆ ◊¬∆ √∆ ¡Â∂ ‹º‹ª

È∂ «¬√ ˘ Ó≥È «Ò¡≈Õ Á»‹∂ Í≈√∂ ◊z«‘ «ÚÌ≈◊ È∂ «’‘≈ ‘À «’ «¬√ Á≈ √≈‚∆ Óπº÷ ÍÚ≈√ È∆Â∆ ¿∞Í ’ج∆ ¡√ È‘∆∫ ‘ØÚ∂◊≈, Í «ÚØË∆ Ò∂Ï Í≈‡∆ È∂ «’‘≈ «’ ¡Á≈Ò Á∂ ÎÀ√Ò∂ Ó◊Ø∫ ÍπÒ∆√ “Ì≥ÏÒ̱√∂” «Úº⁄ Î√ ‹≈Ú∂◊∆Õ ¡Á≈Ò È∂ ÓΩ‹»Á≈ ¡√Ê≈¬∆ ‘ºÁ ˘ ºÁ ’ «ÁºÂ≈Õ «¬√ Á≈ ÓÂÒÏ ‘À «’ «¬‘ ‘∞‰ Ò≈◊» È‘∆∫ ‘ÀÕ «¬‘ ‘ºÁ ◊·‹ØÛ √’≈ ÚºÒØ∫ ÍÚ≈√ ˘ ’≥‡ØÒ ’È Ò¬∆ ⁄πº«’¡≈ «◊¡≈ Í«‘Ò≈ ‘∆ ’ÁÓ √∆Õ √’≈ È∂ Ú≈¡Á≈ ’∆Â≈ √∆ «’ ¿∞‘ ÍÚ≈√∆¡ª Á∆ «◊‰Â∆ Òº÷ª ÂØ∫ ‘˜≈ª «Úº⁄ «Ò¡≈ Á∂Ú∂◊∆Õ ÎÀ√Ò∂ «Úº⁄ ‹√«‡√ √»Ò∆ÚÈ ¡Â∂ ‹√«‡√ Ï‡È È∂ Â’ «Áº  ≈ «’ ◊z « ‘ √’ºÂ È∂ «¬‘ ‘ºÁ Ò≈◊» ’È ÂØ∫ Í«‘Òª √≥√Á∆ Íz«’«¡≈ Í»∆ È‘∆∫ ’∆Â∆ ¡Â∂ «¬√ ˘ √≥√Á «Úº⁄ ÚØ«‡≥◊ ÂØ∫ Ï◊À ‘∆ Ò≈◊» ’ «ÁºÂ≈Õ

«¬‘ ª Ú∆» Á∆ ÌÀ‰ Ú◊∆ Òº◊Á∆ ¡À ‹À√ÒÓ∂- “ÙØ¡Ò∂” Á≈ Ú∆» «‹ºÊ∂ Ï√≥Â∆ È≈Ò «Ú¡≈‘ ’≈¿∞‰ Ò¬∆ Ó≈√∆ ˘ ÓÈ≈¿∞‰ ÷≈Â ‡À∫’∆ “Â∂ ⁄Û∑ «◊¡≈ √∆, ¿∞Ê∂ Ï≈˜∆Ò Á∆ «¬’ Óπ«‡¡≈ ≈‹√Ê≈È «Ú÷∂ «‘≥Á∂ Íz∂Ó∆ ˘ ¡≈͉∂ È≈Ò «Ò‹≈‰ Ò¬∆ ‡À∫’∆ “Â∂ ⁄Û∑ ◊¬∆Õ ¿∞√ Á≈ Íz∂Ó∆ ¡≈͉≈ Á∂Ù ¤º‚‰ Ò¬∆ «Â¡≈ È‘∆∫ √∆, Í ¡À∫Á∂È≈ ¿∞√ ˘ «¬Ê∂ ¤º‚ ’∂ ‹≈Ú∂, Á∂ Ω∫¡ «Úº⁄ È‘∆∫ √∆Õ ¡≈÷ ¿∞‘∆ ‘Ø«¬¡≈ ‹Ø ÙØ¡Ò∂ «Úº⁄ ‘Ø«¬¡≈ √∆Õ Ï√≥Â∆ È≈Ò «Ú¡≈‘ ’Ú≈ Á∂‰ Ò¬∆ «‹Ú∂∫ Ó≈√∆ È∂ Ú∆» Á∆ ◊ºÒ Ó≥È Ò¬∆ Â∂ Ú∆» ‡À∫’∆ ÂØ∫ ¿∞Â ¡≈«¬¡≈ √∆, ¿∞Ú∂∫ ‘∆ ¡À∫Á∂È≈ Á≈ Íz∂Ó∆ Ú∆ Ó≥È «◊¡≈ Â∂ Ï≈˜∆Ò Á∆ Ⱥ„∆ ‡À∫’∆ ÂØ∫ ‘∂·ª ¿∞Â ¡≈¬∆Õ ÍπÒ∆√ ÓπÂ≈Ï’ ’∞Û∆ Á∆ «¬º¤≈ √∆ «’ Íz∂Ó∆ «¬’ ÁØ «ÁȪ «Úº⁄ ‹‘≈˜ ⁄Û∑ ‹≈Ú∂, Í ÈΩ‹Ú≈È Á∆ Óª Á≈ ‘≈Ò ‘∆ ÁΩ≈È Á∂‘ªÂ ‘Ø«¬¡≈ √∆Õ «ÎÒ‘≈Ò ¿∞‘ ‹≈‰ Ò¬∆ ≈˜∆ È‘∆∫ √∆Õ ÈΩ‹Ú≈È È∂ ‹ÁØ∫ Íz∂«Ó’≈ ˘ Ô’∆È «ÁÚ≈«¬¡≈ «’ ¿∞‘ ¡◊Ò∂ Ó‘∆È∂ ¿∞√ È≈Ò ⁄ºÒ∂◊≈ ª ‹≈ ’∂ ¿∞‘ ‡À∫’∆ ÂØ∫ ‘∂·ª ¿∞Â∆Õ

ÁπÈ∆¡ª Ì Á∂ ͺÂ’≈ª Ò¬∆ Í≈«’√Â≈È √Ì ÂØ∫ ÷ÂÈ≈’ Á∂Ù

«È¿±Ô≈’- Í≈«’√Â≈È ÁπÈ∆¡≈ Ì «Ú⁄ ͺÂ’≈ª Ò¬∆ √Ì ÂØ∫ ÚË ÷ÂÈ≈’ Á∂٠ω «◊¡≈ ‘ÀÕ «¬√ Á∂Ù «Ú⁄ «¬√ √≈Ò ÿº‡Ø-ÿº‡ H ͺÂ’≈ Ó≈∂ ◊¬∂ ‘ÈÕ ÍºÂ’≈ª Á∂ «‘ºÂª Ò¬∆ ’≥Ó ’È Ú≈Ò∂ «È¿±Ô≈’ Á∂ √≥◊·È ’Ó∂‡∆ ‡» Íz؇À’‡ ‹È«Ò√‡ È∂ ’ºÒ «’‘≈ «’ ÁπÈ∆¡≈ «Ú⁄ Í≈«’√Â≈È ÍºÂ’≈ª Ò¬∆ √Ì ÂØ∫ ÷ÂÈ≈’ Á∂Ù ‘ÀÕ ’Ó∂‡∆ ¡È∞√≈ ÁπÈ∆¡≈ «Ú⁄ «Í¤Ò∂ √≈Ò Á∂ Óπ’≈ÏÒ∂ «Ú⁄ «¬√ √≈Ò Ó≈∂ ◊¬∂ ͺÂ’≈ª Á∆ «◊‰Â∆ «Ú⁄ ‘≈Òª«’ «◊≈Ú‡ Á‹ ’∆Â∆ ◊¬∆ ‘ÀÕ ÁπÈ∆¡≈ «Ú⁄ √≈Ò B@A@ «Ú⁄ ‘∞‰ Â’ ÿº‡Ø-ÿº‡ DB ͺÂ’≈ Ó≈∂ ◊¬∂ ‘È, ‹Á«’ B@@I ”⁄ «¬‘ «◊‰Â∆ GB √∆Õ √≥◊·È È∂ «’‘≈ ‘À «’ Í≈«’√Â≈È «Ú⁄ √≈Ò B@A@ ”⁄ ‘∞‰ Â’ H ͺÂ’≈ Ó≈∂ ◊¬∂ ‘ÈÕ «¬√ √≈Ò F ͺÂ’≈ª Á∆ ÓΩ ¡≈ÂÓÿ≈Â∆ ‘Ó«Ò¡ª ‹ª ¡ºÂÚ≈Á∆ ‘Ó«Ò¡ª ÁΩ≈È ◊ØÒ∆Ï≈∆ «Ú⁄ ‘ج∆Õ


12

TOR ONT O SECTION-A, ISSUE # 897 ORONT ONTO

23 to 29 Dec., 2010

AJIT WEEKL Y WEEKLY

“Ó ‹≈Úª ◊πÛ÷≈ ’∂” È∂ √¯ÒÂ≈ Á∂ fiø‚∂ ◊º‚∂ ‘≈Ò ‘∆ «Úº⁄ «Ò∆˜ ‘ج∆ ¡Â∂ ¡≈«Áº«Â¡≈ √»Á ≈‘∆∫ ‚≈«¬À’‡ ’∆Â∆ ‘ج∆ Í≥‹≈Ï∆ «¯ÒÓ “Ó ‹≈Úª ◊πÛ÷≈ ’∂” C ‘¯«Â¡ª «Ú⁄ ‘∆ √¯ÒÂ≈ Á∂ fiø‚∂ ◊º‚ ◊¬∆Õ «¬‘ «ÎÒÓ ’ÀÈ∂‚≈ Á∂ «Úº⁄ «¬’ √πÍ«‘º‡ «ÎÒÓ √≈«Ï ‘ج∆Õ Úº÷∆ √‡Ø∆ ‘؉ ’’∂ «¬‘ «ÎÒÓ ÁÙ’ª ȱø ’≈¯∆ Í√øÁ ¡≈ ‘∆ ‘ÀÕ “Ó ‹≈Úª ◊πÛ ÷≈ ’∂” ¡º‹ Á∆ «ÎÒÓ ‘ÀÕ” «¬‘ ’«‘‰≈ ‘À ¡≈«Áº « ¡≈ √» Á Á≈Õ ¿π ∞ È ∑ ª ÓπÂ≈«Ï’ Í≥‹≈Ï∆ «√È∂Ó≈ ‘ΩÒ∆ ‘ΩÒ∆ ’’∂ Ï‘π «Íº¤∂ ÚºÒ ‹≈ «‘≈ ‘ÀÕ

Ú‹∑≈ ˙‘∆, «¬’Ø «‹‘≈ ’È√À͇ ¡Â∂ «¬’Ø «‹‘∂ ’Ò≈’≈ Í «¬√ «ÎÒÓ Á∂ «Úº⁄ Í≥‹≈Ï∆ ‘∆Ø Á∂ È≈Ò È≈Ò Ï≈Ò∆Úπº‚ Á∂ ’¬∆ ’Ò≈’≈ª È∂ Ú∆ ’øÓ ’∆Â≈ ‘À ¡Â∂ ‘Ø ’¬∆ Ï≈Ò∆Úπº‚ Á∂ ‘∆ؘ È∂ Í≥‹≈Ï∆ «¯ÒÓª Á∂ «Úº⁄ ’øÓ ’È Ò¬∆ Í≥‹≈Ï∆ «√º÷‰∆ Ú∆ Ùπ» ’ «ÁºÂ∆ ‘ÀÕ ¡≈«Áº«Â¡≈ √»Á ÓπÂ≈«Ï’, ““¡º‹ «√È∂Ó≈ Ú∂÷‰ ‹≈‰ Ú≈«Ò¡ª ȱø «√¯ ÓÈØø‹È ⁄≈‘∆Á≈ ‘À ª «’ ÒØ’ ıπÙ ‘Ø ’∂ Ú≈Í√ ¡≈¿∞‰Õ «¬√ Ò¬∆ ¿π∞È∑ª Á∆ «¬√ «ÎÒÓ «Úº⁄ ØÓª√, ¡À’ÙÈ Á∂ È≈Ò-

È≈Ò ’≈Ó∂‚∆ Ú∆ ÌÍ» ‘ÀÕ ¡º‹ ‹∂’ Í≥‹≈Ï∆ «√È∂Ó≈ ȱø Ï⁄≈¿∞‰≈ ‘À ª «√¯ Ó≥Ó∆-Í≈Í≈ ‹ª Á≈Á≈-Á≈Á∆ È‘∆∫ ÏÒ«’ ¿π∞È∑ª Á∂ Ϻ«⁄¡ª ȱø Ú∆ Í≥‹≈Ï∆ «√È∂Ó≈ ÚºÒ ‹≈‰≈ ⁄≈‘∆Á≈ ‘À «’™«’ ¡≈¿∞‰ Ú≈Ò≈ √Óª ÈÚ∆∫ ÍÈ∆∆ Á≈ ‘ÀÕ ‹∂ ¡«‹‘≈ È≈ ’∆Â≈ «◊¡≈ ª Í≥‹≈Ï∆ «√È∂Ó≈ Ï‘π ¤∂Â∆ ıÂÓ ‘Ø ‹≈Ú∂◊≈Õ”” “Ó ‹≈Úª ◊πÛ ÷≈ ’∂” ‘π‰ º’ Á∆ √≈∆¡ª Í≥‹≈Ï∆ «ÎÒÓª È≈ÒØ∫ Úº÷∆ «ÎÒÓ ‘À ¡Â∂ ‘ Í≈√∂ Í≥‹≈Ï∆ «ÎÒÓ “Ó ‹≈Úª ◊πÛ ÷≈ ’∂” Á∆ Ë»Ó Â∞√∆∫ √π‰ √’Á∂ ‘ØÕ

«¬≥Ó∆◊z∂ÙÈ ÎÀ«ÓÒ∆ √ͪ√«ÙÍ ¡Â∂ ¡Í∆Ò Á∂ Ó≈«‘ 100% Money Back Guarantee for Rejected Cases*

(¡√∆∫ √≈∂ ’∂√ª Á∆ ‹≈‰’≈∆ ◊πÍ º÷Á∂ ‘ª) ‘ Â∑ª Á∆ √ͪ√«ÙÍ

‘ Â∑ª Á∂ ¡Í∆Ò ’∂√ Íπ¡≈«¬≥‡ «√√‡Ó

«Î¿±˜∆ ’∂√

√Ó≈Ò ’Ò∂Ó ÏÒ«Ú≥Á «√≥ÿ √ª Member CAPIC

905-456-7485 Dasmesh Overseas Immigration & Allied Services

285 Steeles Ave. West * Some Conditions Apply

«¬È’Ó ‡À’√ B. Sran (Cert. Tax Accounting Specialist) * Corporate/Business Tax * Personal Tax * Accounting & Book Keeping * Company Registration * Business Consultancy www.srantax.com

905-456-7485


Section-B

The Ajit Weekly and people associated with it are not responsible for any claims made by the advertisers and don’t endorse any product or services advertised in the Ajit Weekly. Please consult your lawyer before buying/hiring/contracting through the ads published in the newspaper. The Ajit Weekly is in the business of selling space and claims made by the advertisers are not tested/confirmed by an independent source.

AJIT WEEKL Y NEWSP APER WEEKLY NEWSPAPER

VOL. 18

No. 897

TOR ONT O EDITION ORONT ONTO

23 to 29 Dec., 2010

Ω‹˜ ÚºÒ∫Ø ÁÙ’ª Á∂ ÓÈÍ√ßÁ ÈÚ∂∫ √≈¿±Ê ¬∂Ù∆¡È ⁄ÀÈÒª Á∆ Í∂Ù’Ù

’ØÛÍÂ∆¡ª Á∂ ÓÒ‡∆«ÓÒ∆¡È ‚≈Ò ÿ Â∂ «¬º’ fi≈Â! ¡≈˙ Á∂÷∆¬∂ ’∂¡È, «‚º‚∆, «ÒÒ Ú∂¡Ú, ¯ÀÒ ¡≈«Á Á∂ ÓÒ‡∆-«ÓÒ∆¡È Ó«‘Ò ‹∂ ’  Â∞ ‘ ≈‚∂ ’Ø Ò «’√∂ ∆¡Ò ¡À √ ‡∂ ‡ Â∂ ı⁄ ’È Ò¬∆ AD ’∂Ș Á∆ ı±Ï√± ’ÒÍÈ≈ ͱ∆ ‘ج∆: ÓÙ‘± ◊≈«¬’ ’∂Ș Ú∞º‚˜ «ÓÒ∆¡È ‚≈Ò Á≈ Ï‹‡ ‘∞ ß Á ≈ ª Â∞ √ ∆∫ ¿∞ √ Á≈ ı⁄≈ «’Ú∂ ∫ Â∂ «’º Ê ∂ È∂ Ú∆ ¡≈͉∂ ‘ΩÒ∆Ú∞º‚ √«Ê ¡Í≈‡ÓÀ∫‡ «Úº⁄ ’¬∆ ’≈‡±È «’Á≈ª ’Á∂ ? ‹∂ ’  Â∞ √ ∆∫ ’Ø ¬ ∆ «‘º Í ‘Ω Í ÍΩ Í √‡≈ ‘∞ ß Á ∂ ª Ù≈«¬Á Â∞ √ ∆∫ Ú∆ ¡≈͉≈ Ï‘∞  ≈ ÍÀ √ ≈ «¬È∑ ª ÿª «Úº ⁄ Òß ◊ ∆¡ª ß ◊ -«Ïß ◊ ∆¡ª À Í Ò≈¬∆‡ª Â∂ ı⁄ ’Á∂Õ «¬√ ‘¯Â∂ Á∂ ¡‹∆ Ú∆’Ò∆ Á∂ ¡À«‚ÙÈ «Úº⁄ «ÚÒ∆¡Ó˜ Â∞ ‘ ≈‚∂ Ò¬∆ ÒÀ ’∂ ¡≈«¬¡≈ ‘À «Ó¡≈Ó∆ Á∂ ’∞ fi «‘º Í ‘Ω Í ’Ò≈’≈ª Á∂ ÿª Á∆¡ª ⁄Ó’∆Ò∆¡ª Â√Ú∆ª ‹Ø «’ «¬√ √≈Ò Á∂ «Ó¡≈Ó∆ Á∂ √Ì ÂØ∫ Ó«‘ß◊∂ ‘≈¬∆ ≈¬∆˜ ’Ω∫‚Ø¡ª «Úº⁄ Ù∞Ó≈ º÷Á∂ ‘ÈÕ È‚˜ ‘Ø ‰ Á∂ ¯≈«¬Á∂ : ¡Ó∆’≈ Á≈ «¬º ’ ÓÙ‘±  √ß ◊ ∆ ◊∞ º Í ‘À È‚˜ Â∂ «¬√ ◊∞ º Í Á∂ Ò∆‚ÓÀ È ¯À  Ò «Ú«Ò¬∆Ó˜ ‘Ó∂ Ù ª ÂØ ∫ ¡≈͉∂

⁄≈‘∆ ª ¿∞ √ È∂ «¬√ ȱ ß «¬º ’ ÷∞ º Ò ∑ ∆ ‚∞ Ò ∑ ∆ (˙ÍÈ «Áº ÷ ) «Áº ÷ Á∂ ‰ Á≈ ¯À √ Ò≈ ’∆Â≈ «‹√ «Úº ⁄ ÈÀ ⁄ ∞  Ò ß ◊ ª Á≈ «¬√Â∂ Ó ≈Ò ’∆Â≈ «◊¡≈Õ ⁄ªÁ∆, ˱ ß ¬ ∂ , ’∆Ó Â∂ ’º ⁄ Á∂ ß ◊ ª Á∂ Ó∂ ˜ ¡Â∂ ¡≈Ò∂ Á∞ ¡ ≈Ò∂ ͬ∂ ◊Ó«Ò¡ª Â∂ ’º ⁄ Á≈ Ï‘∞  Ì≈∆ «¬√Â∂ Ó ≈Ò ’∆Â≈ «◊¡≈Õ ÈΩ ‹ Ú≈È «ÒÒ Ú∂ ¡ Ș Á≈ ÍÀ √ ≈ Ï‘∞  Á±  º ’ ‹≈¬∂ ◊ ≈: ‘À  ≈È∆ Á∆ ◊ºÒ ‘À «’ √Ì ÂØ∫ ÚºË Èº⁄‰ ‡ºÍ‰ Ú≈Ò∂ ‘ΩÍ √∞Í √‡≈ «ÒÒ Ú∂¡È˜ Á∂ ÿ Á≈ «‚˜≈«¬È Ï‘∞  ‘∆ √≈Ë≈‰ «Á÷‰ Ú≈Ò≈ ‘À Õ «‚‚∆ Â∂ Ú∂ ¡ È «‹Ú∂ ∫ ¡≈ÍØ ¡≈͉∂ ÿª «Úº ⁄ Í∂ ∫ «‡ß ◊ ˜ Á≈ Ìͱ  «¬√Â∂ Ó ≈Ò

‡Ø  ª‡Ø ó Ω ‹ ˜ Úº Ò Ø ∫ ¡≈͉∂ ◊≈‘’ª Á∂ ÓÈØ‹ ß È Ò¬∆ E ÈÚ∂∫ √≈¿±Ê ¬∂Ù∆¡È ⁄ÀÈÒ Òª⁄ ’∆Â∂ ◊¬∂ ‘È¢ NDTV Imagine (⁄ÀÈÒ HD@) ‹Ø «¬ß‚∆¡≈ Á∆ ÓÈØ‹ ß È «¬ß‚√‡∆ 鱧 ’Ú ’Á≈ ‘À, Aaj Tak (⁄ÀÈÒ HDA) ‹Ø «¬ß‚∆¡≈ Á≈ «Ï‘Â∆È «È¿±˜ ⁄ÀÈÒ ‘À, ¡Â∂ Headlines Today (⁄ÀÈÒ HDB) ‹Ø ؘ≈È≈ ‹ÏÁ√ «È¿±˜ ’Ú∂˜ ’Á≈ ‘À, ‘∞‰ ÂØ∫ ‹ÈÚ∆ BD, B@AA º’ Ó∞ΠÍz∆«Ú¿± Ò¬∆ Í∂Ù ‘È¢ TV One Global Canada (⁄ÀÈÒ HEG) «¬º ’ ‘ÓÈ-«Í¡≈≈ ’ÀÈ‚ ∂ ∆¡È-Í≈«’√Â≈È∆ ÓÈØ‹ ß È

⁄ÀÈÒ, ‘∞‰ ÂØ∫ Ó≈⁄ AF, B@AA º’ Ó∞¯Â Á∂∂«÷¡≈ ‹≈ √’Á≈ ‘À¢ ¿∞‘Ȫ ÁÙ’ª Ò¬∆ ‹Ø «’z’‡ 鱧 «Í¡≈ ’Á∂ ‘È, NeoCricket (⁄ÀÈÒ HDD), Á∞È∆¡U Á≈ Í«‘Ò≈ «’z’‡ ⁄ÀÈÒ «‹√ Á≈ «¬ß‚∆¡≈ ÂØ∫ «√ºË≈ Íz√≈È ‘∞Á ß ≈ ‘À, ‘∞‰ Ω‹˜ ”Â∂ Ú∆ ¿∞ÍÒÏË ‘À¢ «‚‹∆‡Ò ‡∆Ú∆ Á∂ ◊≈‘’ «√ºË∂ ⁄ÀÈÒ Ò◊≈ √’Á∂ ‘È ¡Â∂ Â≈˜≈ ıÏª, ’≈Ó∂‚∆, ‚≈Ó∂, Í«Ú≈’ √∆∆¡Ò, «Ó¿±«˜’ ¡Â∂ «¡≈Ò‡∆ ÙØ¡U Á≈ ¡ÈßÁ Ó≈‰ √’Á∂ ‘È¢ Ω‹˜ «‚‹∆‡Ò ‡∆Ú∆ Á∂ ◊≈‘’ È‘∆∫ ‘Ø? ¡º‹ ‘∆ √≈¬∆È¡ºÍ ’Ø! «˜¡≈Á≈ ‹≈‰’≈∆ Ò¬∆ A HGG DEI-@HHE ”Â∂ ÎØÈ ’Ø¢

√≈Ò≈È≈ È’ØÁ È≈¬∆‡ H ‹ÈÚ∆ B@AA 鱧 «Ó√∆√≈◊≈ «Úº⁄ ‘ØÚ◊ ∂ ∆

Á∆¡ª Â√Ú∆ª Ò◊≈¬∆¡ª ‘ج∆¡ª ‘ÈÕ «È¿± ÔΩ’ ÓÀ◊∂˜∆È ¡È∞√≈, ¡º‹ ¿∞√ Á≈ ÿ D «ÓÒ∆¡È ‚≈Ò Ò¬∆ √∂Ò∑ Â∂ Òº◊≈ ‘Ø«¬¡≈ ‘ÀÕ «¬√ ÿ «Úº ⁄ Ï‘∞  √≈∂ «ÓØ  ‡ ’ß ‡ Ø Ò Ôß Â  Òº ◊ ∂ ‘Ø ¬ ∂ ‘ÈÕ Í ÏÀ √ ‡ È∂ ¿∞ √ Ú∂ Ò ∂ º ’ «¬√ ¡Í≈‡ÓÀ ∫ ‡ Á∆ ¿∞ √ ≈∆ Ó∞ ’ ß Ó Ò È≈ Óß È ∆ ‹ÁØ ∫ º ’ ¿∞√ È∂ «¬√ Á∆ ¤ºÂ Â∂ ¡≈͉∆ «¬º’ ÁÚ∂Ù Ú≈Ò∆ Â√Ú∆ È≈ «⁄ÂÚ≈ Ò¬∆Õ ‹ÁØ ∫ «‚‚∆ ÍÀ « √ ‹≈‰ Ú≈Ò∆ ¡≈ı∆ ‡z ∂ È Â∂ √Ú≈ È‘∆∫ √∆: Ù≈È «‚‚∆ ’Ω∫Ϙ È∂ ¡≈͉∂ «È¿± ÔΩ’ √«Ê ’Ω∫‚Ø È±ß «¬º’ ÈÚ∆∫ «Áº÷ Á∂‰∆ ’Ú≈«¬¡≈ ‘À , «ÒÒ Á∂ ÿ «Úº ⁄ Á∂ ÷ ‰ Ú≈Ò∆¡ª ‘È ¿∞ ‘ ’º ⁄ Á∆¡ª Á∆Ú≈ª ‹Ø ˜Ó∆È ÂØ∫ º’ ¤ºÂ ¿∞º√≈∆¡ª ◊¬∆¡ª ‘ÈÕ «¬‘ ¡Í≈‡ÓÀ∫‡ «Ó¡≈Ó∆ Ï∆⁄ Á∂ Ò≈ ◊Ø  √ ¡≈«¬ÒÀ ∫ ‚ «Ú÷∂ √«Ê ‘À Õ «¬º ’ ¡≈Ó ¡≈ÁÓ∆ Ò¬∆ Ú∆ ¡Í≈‡ÓÀ ∫ ‡ «ÓÒ √’Á∂ ‘È: ‹∂ ’  Â∞ √ ∆∫ «⁄’≈◊Ø «Úº ⁄ «‘ß Á ∂ ‘Ø Â∂ «¬È∑ ª À Í ª Ú◊∂ ¡≈Ò∆Ù≈È ¡Í≈‡ÓÀ ∫ ‡ª «Úº ⁄ «‘‰≈ ⁄≈‘∞ ß Á ∂ ‘Ø Í Â∞ ‘ ≈‚∂ ’Ø Ò AD-AE Òº ÷ ‚≈Ò Á∆ ≈Ù∆ È‘∆∫ ‘À ª Â∞ √ ∆∫ «¬º Ê ∂ ¿∞ Í ÒËÏË «¬º ’ «Ú¡’Â∆ ‘≈¬∆ ≈¬∆˜ ’Ω ∫ ‚Ø «’≈¬∂ Â∂ ÒÀ √’Á∂ ‘ØÕ ’ØÒ‚ÚÀÒ ÏÀ∫’ Á∆ ‘≈Ò∆¡≈ «Ò«√«‡ß◊ ¡È∞√≈

ÌÛ’∆Ò∂ ¡≈¬∆√ ’z ∆ Ó ß ◊ ∂ ’Í«Û¡ª Ò¬∆ ÓÙ‘±  «‘≈ ‘À ª Ò≈˜Ó∆ √∆ «’ ¿∞ √ Á≈ «Ó¡≈Ó∆ «Ú÷∂ √«Ê ÍÀ ∫ ‡‘≈¿± √ Ú∆ ¿∞ È ∑ ª ¡≈¬∆√ ’z ∆ Óª Á∂ ß ◊ ª Úª◊ ‘∆ ß ◊ -«Ïß ◊ ≈ ‘∞ ß Á ≈Õ ¿∞ √ Á∂ ÿ Á∆ ¡À ∫ ‡z À ∫ √ Â∂ ¯À Ó Ò∆ ◊≈¬∂ √∆∆¡Ò Á∂ Ò∆‚ ’zÀ’‡ √Ú∆‡∆ Á∆ Í∂∫«‡ß◊ ‹Û∑∆ ‘ج∆ ‘À Â∂ «¬√ Á∂ È≈Ò È≈Ò ’¬∆ ¡≈ÁÓ ’ºÁ ’≈‡±È «’Á≈ Á∆¡ª Â√Ú∆ª ‘È Â∂ «¬º ’ ’≈ÒÍ«È’ ’∞  √∆ ω≈¬∆ ‘Ø ¬ ∆ ‘À «‹√ Á∆¡ª Òº  ª, Ï≈‘ª, ÍÀ  ¡≈«Á √Ì ÓÈ∞ º ÷ ª Ú◊∂ ‘ÈÕ Í «¬‘ ª «¬√ ÿ «Úº ⁄ Òº ◊ ∆¡ª ’∞ fi Ú√ª Ì ‘∆ ‘ÈÕ «¬√ AD «ÓÒ∆¡È ‚≈Ò Á∂ ı⁄∂ È≈Ò Ï‰∂ ’Ω ∫ ‚Ø «Úº ⁄ «¬º ’ Â∆’Ó≈È È∞ Ó ≈ √«Úß « Óß ◊ ͱ Ò , ÿ± Ó ∂ ‡ ∂ ÷ªÁ∆¡ª ÍΩ Û ∑ ∆ ¡ª Â∂ Ó∞’ßÓÒ ’Ø√‡ «Ú¿± Á∂÷‰ 鱧 «ÓÒÁ∂ ‘ÈÕ «ÏÒ∆¬∂È∂¡˜ Ï∞¡≈¬∂˜ ’ÒºÏ Á∂ È≈Ó È≈Ò ‹≈‰∂ ‹ªÁ∂ «¬√ ◊∞ º Í Á∂ Ò∆‚Ï∞ ¡ ≈¬∂ Ò¬∆ «¬‘ ÿ ÏÒ’∞ Ò „º ’ Úª Óß « È¡≈ ‹ªÁ≈ ‘À Õ

Ph: (905) 671-4761

‡ª‡Ø (‹ß‹±¡≈) - ¡º‹ Ù≈Ó∆, √z: «◊¡≈È «√ßÿ ’ß◊ Á∆ ÍzË≈È◊∆ «Úº⁄ ‘ج∆ Ó∆«‡ß◊ ÁΩ≈È «¬√ Ú∑∂ Á∆ È’ØÁ È≈¬∆‡ H ‹ÈÚ∆ 鱧 √Ú≈◊ ÏÀ∫’¡ ∞ ‡ ‘≈Ò ‹Ø «’ FIIA «ÓÒ’∆’ ‚≈¬∆Ú «Ó√∆√≈◊≈ «Ú÷∂ √«Ê ‘À, «Úº⁄ ’Ú≈¿∞‰ Á≈ ¯À√Ò≈ «Ò¡≈ «◊¡≈¢ Ó∆«‡ß◊ «Úº⁄ ÂÒØ⁄È «√ßÿ ¡‡Ú≈Ò, √ÚÈ «√ßÿ √ß˱, ¡Ó∆’ «√ßÿ ◊Ø◊È≈, ¡‹ÀÏ «√ßÿ ⁄º·≈, ÏÒ’≈ «√ßÿ, ‘«Á¡≈Ò «√ßÿ fi∆Â≈, ËßÈÁ∂Ú «√ßÿ √ßË,± Â∆Ê «√ßÿ «Á¿∞Ò, Ó∂‹ «√ßÿ √Íß⁄, ‚≈: ÁÙÈ «√ßÿ ÏÀ∫√, ’ÓÒ‹∆ «√ßÿ ‘∂¡ ¡Â∂ «‹ßÁÍ≈Ò «√ßÿ ⁄∆Ó≈ È∂ ‘≈˜∆

Ò∞¡≈¬∆¢ ÍÓ‹∆ «√ßÿ «Á¿∞Ò È±ß ’Ò⁄Ò Íz Ø ◊ ≈Ó ¿∞ Ò ∆’‰ Á∆ «˜ß Ó ∂ Ú ≈∆ √Ω ∫ Í∆ ◊¬∆¢’Ó∂ ‡ ∆ Á∂ ¡‘∞ÁÁ ∂ ≈ª È∂ √Ó±‘ ß È’ØÁ «ÈÚ≈√∆¡U 鱧 Ï∂ÈÂ∆ ’∆Â∆ «’ ¿∞‘ ¡≈͉∂ Íz∆Ú≈ª ¡Â∂ Ϻ«⁄¡U √Ó∂ «¬√ È≈¬∆‡ «Úº⁄ «‘º√≈ ÒÀ‰ Ú≈√Â∂ Í‘∞ß⁄‰ ÂU ‹Ø Íz∆Ú≈’ √ªfi 鱧 ‘Ø Әϱ ’«Á¡U ÈÚ∆∫ Í∆Û∑∆ 鱧 Ú∆ ¡≈͉∂ √º«Ì¡≈⁄≈ È≈Ò ‹Ø«Û¡≈ ‹≈ √’∂¢ «‡’‡ «√Î B@ ‚≈Ò Á∆ ‘ØÚ∂◊∆ ¡Â∂ I √≈Ò ÂØ∫ ÿº‡ ¿∞Ó Á∂ Ϻ⁄∂ Ó∞¯Â ¡≈ √’‰◊∂¢ ÚË∂∂ ‹≈‰’≈∆ Ò¬∆ √: √ßÂØ÷ «√ßÿ √ß˱ È≈Ò (DAF) EHG-G@@@ ”Â∂ √ßÍ’ ’∆Â≈ ‹≈ √’Á≈ ‘À¢

***899***

«¬º ’ AB √’∞ ¬ ∂ ¡  ¯∆‡ Á≈ ÁØ ÏÀ ‚ ± Ó ¡Í≈‡ÓÀ ∫ ‡ «¬√ Ú∂ Ò ∂ BB@@ ‚≈Ò Íz  ∆ Ó‘∆È∂ Â∂ «’≈¬∂ Â∂ «ÓÒ «‘≈ ‘À Õ «¬‘ ‚∆Ò Ó≈Û∆ È‘∆∫ «’¿∞∫«’ «¬√ «Úº⁄ Â∞‘≈鱧 «’⁄È «Úº⁄ ◊zÀÈ≈¬∆‡ ’≈¿±∫‡ ‡ΩÍ√ «ÓÒÁ∆¡ª ‘È, √‡∂ È ÒÀ √ √‡∆Ò ¡À Í Ò≈«¬ß √ ˜, ¯ÒØ  ‡± ÎÒØ  √∆«Òß ◊ «Úß ‚ Ø ˜ Â∂ «Ó¿±˜∆Ó «Ú¿± «ÓÒ‰◊∂Õ

CENTURY 21 PRESIDENT REALTY INC., BROKERAGE

27 Armthorpe Rd, Brampton, ON L6T5M4

905-488-2100

Ricky Sahota Salesperson

416-832-7656 1

ÿ ‹ª «Ï˜È√ ÷∆Á‰ ¡Â∂ Ú∂⁄‰ Ò¬∆ «’∆ √‘ØÂ≈ ‹ª Tarun Jassi Salesperson ÂπÈ ‹º√∆ ȱø ÎØÈ ’Ø 647-588-2786 Mavis/Derry $374,500

2

Excellent Location With 1800 Sq Ft, Very Friendly Neighbourhood, Bright & Spacious, 9Ft Ceiling, Open Concept Floor Plan. Main Floor Laundry, Completely Finished Basement With Separate Entrance & Walk-Out.

3

5

Sandalwood/Fernforest $445,900 Here Is Your Oppurtunity To Own This Lovely Home Located Close To All Amenities!! Has Completely Finished Bsmnt With 2nd Kitchen, 2 Bdrms, Seperate Entrance And It’s Own Laundry. Main Upper Floors Have Parquet Thru Out! Double Doors From Sophisticated Dining Room To Living Room. Family Rm Has Fireplace And Beautiful Hrdwood Panels.

Sandalwood/Torbram $519,900 Spectacular Detached Home 4 Bedroom With Den In Springdale At Prime Location,Approx 2800Sq.Ft. 9 Ft Ceilings On Main Floor 3 Bathrooms On The Second Floor,Separate Living And Dining Areas On The Main Floor And Large Breakfast Area Combined With Kitchen,2 Bedroom Basement With Separate Entrance From The Garage, With A Full 4Pc Washroom,Rented For $850 Per Month.

4

6

Hurontario/Sandalwood $339,700 Filter, Ceramic Backsplash, Hardwood Floors On Main Level (2009), Laminate 2nd Floor (2010), Central Ac (2007), Upgraded Rangehood (2009). Entry From Garage To Home And Basement.

Torbram & Father Tobin Rd $467000 !! Gorgeous Immaculate Detached 4 Bedrm Home With Finished Basement !! Hardwood Floor In Living/Dining Rm With Fireplace !! Custom Made Window Coverings !! Huge Family Size Kitchen With Back Splash, Gas Stove, B/I Dishwasher !! Hardwood Staircase With Upgraded Spindles !! Double Dr Entry To The House W/French Dr !! Main Floor Laundry !! All Upgraded Light Fixtures, Pot Lights In Basement !! (4th Bedrm Converted Into Tv Rm Of The Balcony )

Airport/ Mayfield/ Eiffel $598,900 A Gorgeous Home In The Prestigious Highlands Of Castlemore Features 6 Huge Bedrooms, 5 Washrooms, 9 Ft Ceilings, Lots Of W/I Closets, Spacious Gourmet Kitchen, Large Pantry. Solid Oak Stairs, Main Floor Office,Large Deck In The Backyard For All Of Your Summer Parties, Very Clean House, Ready To Move In!!!...Book Your Private Showing Soon!!!


14

23 to 29 Dec., 2010

AJIT WEEKL Y WEEKLY

TOR ONT O SECTION-B ORONT ONTO SECTION-B,, ISSUE # 897

‹∆ÚÈ Á∂ ÂÈ≈¡ «Úº⁄∫Ø ’≈«Ú’ ÍÒª Á∂ ‘≈‰∆-‘≈ √ßÿÙ Á∂ ¡≈Ú≈ ‘È :

√∞÷«ÓßÁ ≈ÓÍ∞∆ Á∆ Ù≈‘’≈ ◊∆ª‹Ò∆! «Í¤Ò∂ ¡ß’ «Ú⁄ “√ÓÁ” ¡Â∂ ∞Ï≈¬∆ Á∂ √ßÁÌ «Ú⁄ ◊ºÒ ’Á∂ ‘ج∂, “Ú‘ÁÂ∞ÒÚ‹±Á” Ï≈∂ «˜’ ’∆Â≈ √∆¢ Ô≈È∆, ºÏ ‘ ʪ Â∂ ‘ ÙÀ¡ «Ú⁄ ‘À Â∂ «¬√∂ Èß± “‘Ó≈˙√” ’«‘ßÁ∂ ‘È¢ Í , ºÏ Èß± Ú∂÷‰ Ò¬∆ ¡ßÁÒ∆ ¡º÷ ⁄≈‘∆Á∆ ‘À¢ «¬‘ «ÙÚÈ∂Âz ºÏ Á∆ «Ó‘ ¡Â∂ Ó∞«ÙÁ Á∆ «’Í≈ È≈Ò ‘∆ ÷∞Ò∑Á≈ ‘À¢ Á±‹∂ Ì≈Ú ±Ï≈¬∆ «Ú⁄ «ÁºÂ∂ ‹≈‰ Ú≈Ò∂ ‘È :ñ √ß√≈ ‹ª √ß√≈∆ ÍÁ≈ʪ Á≈ «Â¡≈◊, ◊∞È≈‘ª Á∆ Ó∞¡≈¯∆, ºÏ∆ Á∆Á≈ Á∆ ≈‘Â, ’º‡Û͉∂ Á≈ «ÚØË Â∂ ºÏ «Ú⁄ Ó√ ‘≈Ò¢ √±¯∆ Ì≈Úª Â∂ Ì≈Ù≈ «Ú⁄ ÷Ó Ó√Â∆ Èß± ‘º√Ó¬∆ ¡√Ê≈È Íz≈Í ‘À¢ «¬√∂ È≈Ò √≈’∆, ‹≈Ó, Ù≈Ï, √∞≈‘∆ ¡≈«Á ÙÏÁ ¡≈Ó ÚÂ∂ ‹ªÁ∂ ‘È¢ Ó‘ª’ØÙ Ó∞Â≈Ï’ ¡Ï∆ ¯≈√∆ «Ú⁄ ∞Ï≈¬∆ Á≈ ¡Ê ‘À ⁄≈ ¡º÷ª Á≈ ÙÏÁ ¡Â∂ ⁄≈ ÍÁª Á≈ ¤ßÁ (⁄ΩÍÁ≈)¢ «¬√ Á∂ Ú˜È ¡È∂’ ‘È¢ Í, ‹Ø Íz«√Ë ‘À ¡Â∂ Ì≈¬∆ ÈßÁ Ò≈Ò È∂ Ú«Â¡≈ ‘À ¿∞√ Á∂ Òº¤‰ «¬√ Â∑ª ‘È:ó ⁄≈ ⁄È, Í«‘Ò∂ ¡Â∂ Á±‹∂ ⁄È Á∆¡ª Ï≈¬∆ Ï≈¬∆ Ó≈Âª, Â∆‹∂ Á∆¡ª ¿∞È∆ ¡Â∂ ⁄ΩÊ∂ ⁄È Á∆¡ª Ú∆‘ Ó≈Âz ≈ , ¡ß  √Ì Á∂ Òÿ± ¢ Í«‘Ò∆, Á±‹∆ ¡Â∂ ⁄ΩÊ∆ Â∞’ Á≈ ¡È∞Íz≈√ «ÓÒÚª «‹Ú∂∫ : ‘ ’√ «’ ˜ ÙΩ’∂ ÂØ ’ÁÓ ¡˜ √ Â≈ı Ï È‘∞ ÂÏ’∂ ⁄ı ¡ÒÓ Ï ¯≈ı Ù∞Á ¡≈ÓÁÈ Ù Ó∞Ï≈’ Ú ¯ÂÈ ‘Ó, “◊ØÔ≈” ¡ª ’√ «’ ≈‘∂ ‘º’ ≈ Ï-ÙÈ≈ı” √ÓÁ È∂ ¡≈͉∂ «ÁÒ Á∆ Í∆Û, ºÏ Á∆ Íz ∆  Â∂ √º ⁄ Á∆ «Ú¡≈«÷¡≈ ∞ Ï ≈¬∆ ≈‘∆∫

◊À ‘≈˜ ’ÒÓ Ï‘∞ ˆÒ ’∆Â≈ ¡√∆∫ «‹‘Û≈ ˜≈ Èß± Ó≈«¡≈ «’¿∫∞«’ Î∂ ¡≈Í √≈Èß± ˜≈ ωÈ≈ ÍÀ «◊¡≈¢ ˜≈ ⁄≈‘ß∞Á∂ √È √±‹ ‹∂ ⁄Û∑È √≈Èß± Í∞º¤ Í∞º¤ ⁄Û∑È, Î∂ ¡√∆∫ ¡≈¬∂ √±‹ª Èß± ¡≈«÷¡≈ Í∞º¤ Í∞º¤ ⁄Û∑Ø «’ßÈ≈ ’∞ ⁄Ó’‰≈ ‘À Í∞º¤ Í∞º¤ ⁄Ó’Ø¢ ˜≈ Á∆ ÂÒÚ≈ ’ÂÒ◊≈‘ª Á≈ «Ùß◊≈ ÷ß±‡∆ ¿∞Â∂ Èß◊∆ ¡√∆∫ ÷ß±‡∆ ¿∞ÂØ∫ Ò≈‘∆ Â∂ Ì≈ Á∆ Á∞Ò‘È Úª◊ Ò≈Ò √±‘∂ ß◊ª È≈Ò ’ÂÒ◊≈‘ «Ùß◊≈∆¢ Ï‘∞ ◊Ò ’∆Â≈ ¡√∆∫ «‹‘Ûª ˜≈ Èß± Ó≈«¡≈ «’¿∫∞«’ Î∂ ¡≈Í √≈Èß± ˜≈ ωÈ≈ ÍÀ «◊¡≈¢

Á√≈¬∆¢ ºÏ È∂ √ÓÁ Èß± ¡ßª Á∆ ˜‘≈È ÏıÙ∆ √∆¢ ¿∞‘ Ï‘∞ Â∆÷‰ «ÁÏ-«ÁzÙ‡∆ Á≈ Ó≈Ò’ √∆¢ ’«ÚÂ≈ ¿∞√ Èß± ◊∞Û∑Â∆ «Ú⁄ «ÓÒ∆ √∆¢ ¯≈√∆ ¡Â∂ ¡Ï∆ «Ú⁄ ¿∞√ Èß± ͱ≈ ¡Ï± ‘≈«√Ò √∆¢ √≈«‘ Â∂ ¯Ò√¯∂ Á≈ Ó≈‘ ‘؉ Á∂ È≈Ò È≈Ò ¡≈Í ‘∆ √≈«‘ Â∂ ¯Ò√¯≈ Á≈ «¬’ Úº‚≈ Ìß‚≈ √∆¢ ¿∞ÍØ’Â «ÚÙ∂ Â∂ ‘Ø ◊ºÒª ¡◊Ò∂ ¡ß’ «Ú⁄ ’ª◊∂¢ «ÎÒ‘≈Ò, ‘ºÊÒ∂ ¡ß’ «Ú⁄ “¡≈ÏÙ≈” «¬º’ «ÚÙ∂Ù Ù≈«¬ Èß± Í∂Ù ’Á∆ ‘ج∆ ¡≈Í Ó√ ‘Ø ‘∆ ‘À¢ Ù≈«¬ ‘À √∞÷«ÓßÁ ≈ÓÍ∞∆! ¿∞‘ «’√∂ √Ó∆∫ ‹≈‰ Í«‘⁄≈‰ Á≈ Ó∞‘Â≈‹ È‘∆∫¢ Í≈·’ª Á∆ ‹≈‰’≈∆ Ò¬∆ «¬‘ ˜± Áº√‰≈ ⁄≈‘Úª◊≈ «’ √∞÷«ÓßÁ ’Ò≈’≈ Ò∂÷’ Óß⁄, ‡Øª‡Ø Á≈ Á±‹≈ ÍzË≈È √∆¢ ¿∞√ ¡ßÁÒ∂ ’Ú∆ ¡Â∂ «¬È√≈È Èß± ÓÀ∫ «⁄Ø’‰≈ ‹≈‰Á≈ ‘ª¢ Ì≈Â∆ Íß‹≈Ï Â∂ È≈Ò Òº◊Á∂ √±«Ï¡ª «Ú⁄ Ú∆ ¿∞‘ Íß‹≈Ï∆ Á∂ Ò≈‚Ò∂ ’Ú∆¡ª Á∆ ’Â≈ «Ú⁄ ÙÓ±Ò ‘∞ßÁ≈ ‘À¢ ¿∞√ È∂ ’ÀÈ∂‚∆¡È «‘ÂÒ Âª ¡Í‰≈ Ò¬∆ Í, ¡≈͉∂ Ȫ È≈ÒØ∫ ¡≈͉∂ «Íß‚ “≈ÓÍ∞” Èß± ¡º‚ ’È Á≈ ‘∆¡≈ È‘∆∫ ’ √«’¡≈¢ «¬√ «Í¤∂ ‘Ø ’ج∆ Â≈’ ȑ∆∫ ÏÒ«’ Ù≈«¬ √∞÷«ÓßÁ Á∆ ‹≈È Ô≈È∆ ’«ÚÂ≈ Á≈ ¡ßÁ±È∆ √º⁄ ‘À¢ √∞÷«ÓßÁ ’≈«Ú’ ÍÒª Èß± Ó≈‰Á≈ ‘À...’«ÚÂ≈ Á∆ ¡¿∞Ë ‘ß„≈¿∫∞Á≈ ‘À¢ ‘∞‰ º’ Óª ÏØÒ∆ Á∆ Ï∞º’Ò «Ú⁄ ¡º· ’≈«Ú-√ß◊z«‘ Í≈ ⁄∞«’¡≈ ‘À¢ ºÏ ¿∞√Á∆ ’ÒÓ Èß± ‘Ø √ÓºÊ≈ Á∂Ú∂¢ √∞÷«ÓßÁ ≈ÓÍ∞∆ Á≈ √ßÍ’ ÈßÏ ‘À (I@E) FGA BBGH

√ßÂØ÷ «√ßÿ Ë∆ Ï‘∞ ˆÒ ’∆Â≈ ¡√∆∫ ˜≈ ⁄Ò∂ ◊¬∂ Â≈‹ª «Ú⁄ ‹Û∂ ‘∆∂ ¿∞Á≈√ ‘Ø ◊¬∂ √≈Èß± ¿∞‘È≈ ‘∆«¡ª Á≈ «ÁÒ Ë≈¿∞‰≈ ÍÀ «◊¡≈ Â≈‹ ª ‘∞‰ √È È‘∆∫ ¡√∆∫ ¿∞‘È≈ ‘∆«¡ª Èß± ‹∞ºÂ∆¡ª ”Â∂ ‹Û «Ò¡≈¢ ‘¿∞ÓÀ∫-‘ß’≈ È‘∆∫, Íß‹∂ ‘∆ «Ú’≈ √Ø◊Ú≈ ÏÀ·∂ √È ⁄Ò∂ ◊¬∂ ˜≈, ¡√∆∫ «¬‘È≈ Íß‹ª Á∂ ‘∆ ‘ßfi±¡ª Èß± Íß±«fi¡≈ ◊Ò∂ È≈Ò Ò≈«¬¡≈ Â∂ Î∂ ¡≈͉∂ ı±È Á∆¡ª È≈Ûª «Ú⁄ Í≈ «Ò¡≈¢ Ï‘∞ ˆÒ ’∆Â≈ ¡√∆∫ «‹‘Û≈ ˜≈ Èß± Ó≈«¡≈ «’¿∫∞«’ Î∂ ¡≈Í √≈Èß± ˜≈ ωÈ≈ ÍÀ «◊¡≈¢ (AC √ÂßÏ AIIA)

◊∆ (A) Ú◊«Á¡ª Í≈‰∆¡ª ”Â∂, Â∂∆ Â√Ú∆ ω≈¬∆¢ ʺ’ Ú∆ È≈ ‘ØÚ∂, ¡º’ Ú∆ È≈ ‘ØÚ∂, ⁄º’ Ú∆ È≈ ‘ØÚ∂ó «¬‘ ß◊∆È ı∞Á≈¬∆! Â∂∆ Â√Ú∆ ω≈¬∆¢ Ú◊«Á¡ª Í≈‰∆¡ª È≈Ò Â∞ª ÓÀ∫, ¡ßÁØ∫ ’ßË∆ Úª◊ ı∞ª ÓÀ∫¢ ß◊ È‘∆∫ ı∞Á∂ ≈¬∆, Â∂∆ Â√Ú∆ ω≈¬∆¢ «¬’ Ú≈∆ ÊÒ «Ú⁄ ß◊ Ï∆‹∂, «¬’ Ú≈∆ fiß◊ «Ú⁄ ß◊ Ï∆‹∂¢ ʪ ʪ ’∆ ’Ó≈¬∆, Â∂∆ Â√Ú∆ ω≈¬∆¢ «¬’ «¬‘ Ú’Â È≈ ’Á∂ ÷ÒØ«¬¡≈, È≈ «¬‘ Ú’Â «’√∂ Á≈ ‘Ø«¬¡≈¢ ‘ÊÒ≈ Ú’Â √‘≈¬∆, Â∂∆ Â√Ú∆ ω≈¬∆¢ ’≈Ù «’Â∂ ¡À√≈ ‘Ø ‹≈¬∂, Í≈√ ÒØ‘∂ Èß± ¤Ø‘ ‹≈¬∂¢ «Úß‘Á∆ ‘∂ Ò∞’≈¬∆, Â∂∆ Â√Ú∆ ω≈¬∆¢ Ú◊«Á¡ª Í≈‰∆¡ª ”Â∂, Â∂∆ Â√Ú∆ ω≈¬∆¢ ʺ’ Ú∆ È≈ ‘ØÚ∂, ¡º’ Ú∆ È≈ ‘ØÚ∂, ⁄º’ Ú∆ È≈ ‘ØÚ∂ó «¬‘ ß◊∆È ı∞Á≈¬∆! Â∂∆ Â√Ú∆ ω≈¬∆¢

◊∆ (B) «¬º’ ’√’ √Á≈ √≈‚∂, ÂÈ ÓÈ ”⁄ Ó∆ «‘‰∆ó Á∞º÷ Á∆ È≈ ’Ó∆ «‘‰∆! ¡√∆∫ ÷∞Ù ‘ج∂ ‹Á Ú∆, Á∞÷∆ ‘ج∂ ª ÂÁ Ú∆; ‘ ‘≈Ò ”⁄ √≈‚∂ ‘Àó ¡º÷∆¡ª ”⁄ ÈÓ∆∫ «‘‰∆! «¬‘ ’‘∂ √∞Ì≈ √≈‚∂, «¬‘ ’‘∂ È∂ ⁄≈¡ √≈‚∂; ‘ Ú≈ «ÓÒ‰ Ó◊Ø∫ó ‘ «ÁÒ ”⁄ ˆÓ∆ «‘‰∆! ¿∞√ ÍÒ «ÏÈ ’∆ √≈‚≈, ¿∞√ «¤‰ «ÏÈ ’∆ √≈‚≈; «‹√ «Í¡≈ Á∂ «¤‰ Â∂ ‘Àó

‘ √Ø⁄ ÊÓ∆∫ «‘‰∆! ÂÈ Í≈∂ «‹‘≈ √≈‚≈, ÓÈ Í≈∂ «‹‘≈ √≈‚≈; ’Ø«ÙÙ ‘À «’ «Ê ‘؉≈ó ª ’∆ ‹∂ ’Ó∆ «‘‰∆! ‹º◊ «Ú√«¡≈ ‹ß‚ ‘∂·ª, ÓØ‘ «ÈºÂ«¡≈ ‹ß‚ ‘∂·ª; «Ó˜∂ Á∆ ’∞Ò «Ú⁄ ªó «Ó˜∂ Á∆ ‘Ó∆ «‘‰∆! «¬º’ ’√’ √Á≈ √≈‚∂, ÂÈ ÓÈ ”⁄ Ó∆ «‘‰∆ó Áº∞÷ Á∆ È≈ ’Ó∆ «‘‰∆!

◊∆ (C) «ÏÓ∆ ”Â∂ ÏÀ·∂ ‘ª √º‹‰≈, «¬º’ ß◊ ¡≈¬∂...«¬’ ß◊ ‹≈¬∂¢ ¬∂Ê∂ ª ÍÒ ÍÒ «Ú√∆¡ ‘À, ıÏ∂ «’‘Û≈ ÍÒ ‚ß◊ ‹≈¬∂¢ «Á√‘ºÁ∂ Șª Á∆ √∆Óª, ÓÈ Á∆ «’‘Û∆ √∆Óª «ÓºÊ∆¬∂¢ ‹Á √Ø⁄ª Á∂ ÷ßÌ fiÛ ‹≈Ú‰, Í≈∂ Úª◊ß± ÂÈ ’ßÏ ‹≈¬∂ó ıÏ∂ «’‘Û≈ ÍÒ ‚ß◊ ‹≈¬∂¢ ¿∫∞fi √ª ¯√Ò Èج∆ Ú◊∂, ‘ج∆ Í È≈Á∆È≈ Ú≈Ò∆¢ Í◊-‚ß‚∆ ‘À «√ ÂØ∫ ÒßÿÁ∆, ‘ ’ج∆ √Ø⁄ª «ÓºË Òßÿ ‹≈¬∂ó ıÏ∂ «’‘Û≈ ÍÒ ‚ß◊ ‹≈¬∂¢ ‹∂ ’ Âß± «Ï‹Ò∆ È≈ ωÁ≈, ÓÀ∫ «¬√ ‹º◊ Èß± «‹ºÂ ÒÀ‰≈ √∆¢ Â∂≈ ÓØ‘...Â∂∆ ’Ó˜Ø∆, ‘∞‰ «ÈºÂ √±Ò∆ ”Â∂ ‡ß◊ ‹≈¬∂ó ıÏ∂ «’‘Û≈ ÍÒ ‚ß◊ ‹≈¬∂¢ «ÏÓ∆ ”Â∂ ÏÀ·∂ ‘ª √º‹‰≈, ¬’ ß◊ ¡≈¬∂...«¬’ ß◊ ‹≈¬∂¢ ¬∂Ê∂ ª ÍÒ ÍÒ «Ú√∆¡ ‘À, ıÏ∂ «’‘Û≈ ÍÒ ‚ß◊ ‹≈¬∂¢

◊∆ (D) Í ’º‡∂ Ú≈ Ú≈, ¿∞µ◊ ¡≈¬∂ ‘ Ú≈¢ Ó∂∂ Íª Á∆ ’‘≈‰∆, Ó∂∆ «˜ßÁ◊∆ Á≈ √≈! ¬∂√ ∞º÷ Á∂ Âß± «‹‘Û∂, √≈Ú∂ ͺ fi≈Û «ÁºÂ∂; «¬‘Á≈ «’Ú∂∫ Òßÿ± ‘≈Ûó ‹∆‘Á∆ Ó ◊¬∆ Ï‘≈!

«¬È∑ª Íª Á∆ ’‘≈‰∆, √≈‚∆ ‹≈‰∆ Í«‘⁄≈‰∆; ¿∞ÁØ∫ ’º‡∂ ‹ªÁ∂, ‹ÁØ∫ó ’ج∆ ‘∞ßÁ≈ ¬∂ ¿∞‚≈! ‹ÁØ∫ «‘ ‡’≈¿∫∞Á∂, √º’∂ √º’∂ È≈ √Ó≈¿∫∞Á∂¢ ¬∂Ê∂ «‘ºÂª È≈Ò «Ò÷∂ ‹ªÁ∂ó Ô≈ª Á∂ «Í¡≈! Â∂∆ Ï≈˜ª È≈Ò ◊ºÒ, «Î∂ «⁄Û∆¡ª Á∂ ÚºÒ; «¬º’Ø «Ó¡≈È È≈ √Ó≈¿∞‰≈ó Â∂≈ Á±‘≈ «’Á≈! √≈‚∆ ‘≈ √≈‚∆ «‹ºÂ, ‘ج∆¡ª ÁØÚ∂∫ «¬º’-«Óº’; √≈‚∆ «‹ºÂ...√≈‚∆ «‹ºÂó √≈‚∆ ‘≈ È‘∆∫ ‘≈! Í ’º‡∂ Ú≈ Ú≈, ¿∞µ◊ ¡≈¬∂ ‘ Ú≈¢ Ó∂∂ Íª Á∆ ’‘≈‰∆, Ó∂∆ «˜ßÁ◊∆ Á≈ √≈!!

◊∆ (E) Ï‘∞ ‘∆ Á± ÂØ∫ ¡≈¬∂, Ï‘∞ ‘∆ Á± ‹≈‰≈ ‘À¢ ¡√∆∫ «Á√‘º«Á¡ª Â∂ «Í¡≈ Á≈ó «¬º’ Í∞Ò Ï‰≈‰≈ ‘À, Ï‘∞ ‘∆ Á± ‹≈‰≈ ‘À¢ ¡√∆∫ «¬º’ Ë≈ ‘ª «ÈÓÒ, Ï‘∞ √±ıÓ «Ú⁄≈ª Á∆; Ï‘∞ ¿∞µ«⁄¡ª «Ó¡≈ª Á∆¢ ¡√∆∫ «È«Ú¡≈‰ ÂØ∫, ¿∞µ«⁄¡≈‰ ÚÒ Èß± Ú«‘ßÁ∂ ‹≈‰≈ ‘À, Ï‘∞ ‘∆ Á± ‹≈‰≈ ‘À¢ ¡√∆∫ «‹√ ʪ Ú∆ ‘ª ‹ßÓÁ∂, È≈Ò ¡≈≈ Ú∆ ‹ßÓÁ≈ ‘À; ¿∞‘ √≈‚∂ √∆√ Óß◊Á≈ ‘À¢ ¡√∆∫ ‘ ‘≈Ò ‘∆, ‘∞‰ó ¬∂√ ÂØ∫ ÷«‘Û≈ ¤∞‚≈‰≈ ‘À, Ï‘∞ ‘∆ Á± ‹≈‰≈ ‘À¢

’ج∆ ‹≈‰∂ ‹ª È≈ ‹≈‰∂, √≈‚∂ ’‹ª ”⁄ Ù≈ÓÒ ‘À¢ ¡√∆∫ ≈‘∆¡ª Ò¬∆ó ËÂ∆ Èß± ¤ª Úª◊ √‹≈‰≈ ‘À¢ Ï‘∞ ‘∆ Á± ÂØ∫ ¡≈¬∂, Ï‘∞ ‘∆ Á± ‹≈‰≈ ‘À¢ ¡√∆∫ «Á√‘º«Á¡ª Â∂ «Í¡≈ Á≈ó «¬’ Í∞Ò Ï‰≈‰≈ ‘À, Ï‘∞ ‘∆ Á± ‹≈‰≈ ‘À¢

◊∆ (F) ‘≈‰∆¡ª! Ú∂ Ê≈Ò∆ «Á¡≈ Í≈‰∆¡ª, ÍÒ ÍÒ ‚ØÒÈ≈ ¬∂∫, ’∞fi Ú∆ È≈ ÏØÒÈ≈ ¬∂∫ó «Í¡≈ Èß± «¬‘ Ò∆’ª È‘∆˙∫ Ò≈‰∆¡ª! ‹ØÏÈ Á∂ Á«¡≈...√Á≈ È≈ Ì Ú◊Á∂, ∞ºÂª Â∂ √Óª Á∂ ÷Ø∂ «¬‘Èß± Òº◊Á∂ó ÂÀ∫ «¬‘ ◊ºÒª Ó±ÒØ∫ È≈ ‹≈‰∆¡ª¢ Ⱥ⁄Á∆¡ª Ò«‘ª Â∂ ˺∞Í ‹ÁØ∫ Ⱥ⁄Á∆, ‹≈◊ ÍÀ∫Á∆ √Ø⁄ª «Ú⁄...√∞ºÂ∆ ‘ج∆ ¡⁄Ú∆ó «¬‘∆ ÿÛ∆¡ª ª ı√Óª Èß± ÷≈‰∆¡ª¢ Ô≈Á º÷∆∫ ◊ºÒ «¬’Ø...«¬º’ ‘Ø ’∂ ‹∆‰ Á∆, fi◊ «Á¡ª Ò≈«Ú¡ª Èß± ...⁄≈ÿ∆ Ò≈ ’∂ Í∆‰ Á∆ó ¡ÀÚ∂∫ «‘ßÁ∆¡ª È≈ ‹º◊ Â∂ ’‘≈‰∆¡ª¢ ‘≈‰∆¡ª! Ú∂ Ê≈Ò∆ «Á¡≈ Í≈‰∆¡ª, ÍÒ ÍÒ ‚ØÒÈ≈ ¬∂∫, ’∞fi Ú∆ È≈ ÏØÒÈ≈ ¬∂∫ó «Í¡≈ Èß± «¬‘ Ò∆’ª È‘∆˙∫ Ò≈‰∆¡ª! √ßÍ’: √∞÷«ÓßÁ ≈ÓÍ∞∆ (I@E)FGA BBGH

Íπ≈‰≈ Ó≈«÷˙∫

∞Ï≈¬∆-BC/√ÓÁ “√ÓÁ” ’≈√ Èß± ‡º’ª Ó≈È≈ ¬∂∫, ıÒ’ «Úº⁄ Ó∞‘ºÏ Á≈ Ȫ «’ºÊ∂? ‡∞ß‚∂ ∞º÷ Â∂ √∞º’∆¡ª ‡≈‘‰∆¡ª ÂØ∫, ‘∂ ͺ«Â¡ª Á∆ «ÓÒÁ∆ ¤ª «’ºÊ∂?

⁄Ò∂ ¡≈˙ ⁄ºÒÁ∂ ‘∆ ⁄ºÒÁ∂, √Ó∂ Á∂ ’∞fi «¤È √‹≈ Á¬∆¬∂; √Ó∂∂∫ Á≈ ÍÒ «¤‰ ÷Û∑≈ Á¬∆¬∂¢ È‘∆∫ ª «Í¡≈ Á∂ó «’√∂ «¤È È∂ ‘ºÊØ∫ «È’Ò ‹≈‰≈ ‘À, Ï‘∞ ‘∆ Á± ‹≈‰≈ ‘À¢ ’ج∆ √Ófi∂ ‹ª È≈ √Ófi∂, √≈‚∂ ¯˜ª ”⁄ Ù≈ÓÒ ‘À¢

ÂÓ∑ª, ÒØÌ Á∂ «Ú⁄ ÷∞¡≈∆¡ª È∂, √Ï «ÏȪ √Â’≈ Á∆ ʪ «’ºÊ∂? ⁄≈‘∂∫ Ó≈È √ÈÓ≈È Âª ̺‹ ˙ÊØ∫, ÒºÌ∂, ÒØÌ Á≈ È≈Ó «ÈÙª «‹ºÊ∂!


15

23 to 29 Dec., 2010

AJIT WEEKL Y WEEKLY

TOR ONT O SECTION-B ORONT ONTO SECTION-B,, ISSUE # 897

«ÚÙÚ ‘≈’∆ Á∂ «√Â≈‹ ÙجÏ∂ Á∆ √≈Á◊∆ È∂ ÓÀ˘ ÓØ«‘¡≈: √≈È∆¡≈ «¬√Ò≈Ó≈Ï≈Á : Ì≈ Á∆ ÓÙ‘»  ‡À « È√ «÷‚≈È Â∂ Í≈«’√Â≈È Á∆ “˘‘“ ¡≈͉∂ √πÍ«È¡ª Á≈ ≈‹’∞Ó≈ Һ̉ Ò¬∆ ¡≈͉∂ «√Â≈«¡ª Á≈ Ë≥ÈÚ≈Á ’Á∆ È‘∆∫ ʺ’Á∆Õ ÈΩ∫ Ó‘∆È∂ Í«‘Òª «Ú¡≈‘ √»Â “⁄ Ϻfi‰ Ú≈Ò∆ √≈È∆¡≈ «Ó˜≈, «‹√ Á∂ «¬√ ÎÀ√Ò∂ È∂ ’¬∆¡ª Á∂ «ÁÒ ÂØÛ «ÁºÂ∂ √∆, È∂ «’‘≈ «’ ¿∞‘ ËÂ∆ Á∆ √Ì ÂØ∫ «’√Ó Ú≈Ò∆ ’∞Û∆ ‘ÀÕ ÁπϬ∆ “⁄ ¡≈͉≈ Í«‘Ò≈ ‡À«È√ ÓÀ⁄ «‹ºÂ‰ ÂØ∫ Ï≈¡Á √≈È∆¡≈ È∂ «’‘≈ «’ Ùج∂Ï Á∆ √≈Á◊∆ È∂ ÓÀ˘ √Ì ÂØ∫ ÚºË ÍzÌ≈«Ú ’∆Â≈Õ ¡º‹ Ú∆ ¿∞‘ ¿∞‘Ø «‹‘≈ «¬È√≈È ‘À «‹‘Ø «‹‘≈ ¿∞‘ Ù≈Á∆ ÂØ∫ Í«‘Òª √∆Õ ¿∞√ È∂ Áº«√¡≈ «’ ¿∞√ ˘ ‘ºÒ≈Ù∂∆ Á∂‰ Ò¬∆ Ùج∂Ï Ú∆ «¬√ ÓΩ’∂ ¿∞√ Á∂ È≈Ò √∆Õ √≈È∆¡≈ È∂ Áº«√¡≈ «’ ÓÀ˘ ¡≈͉∂ √πÍ«È¡ª Á≈ ≈‹’∞Ó≈ «ÓÒ «◊¡≈ ‘ÀÕ ÓÀ∫ «¬’ Ó‘≈È «Ú¡’Â∆ È≈Ò «Ú¡≈‘ ’∆Â≈ ‘À ‹Ø «¬’ Ó‘≈È «’z’‡ Ú∆ ‘À ¡Â∂ «¬√ È≈Ò ÁØ ÓπÒ’ Ú∆ «¬’-Á»‹∂ Á∂ È∂Û∂ ¡≈¬∂ ‘ÈÕ ¡√Ò “⁄ «¬‘ ÁØ √º«Ì¡Â≈Úª Á≈ «ÓÒÈ ‘ÀÕ ¿∞‘ ¡≈͉∆ «˜≥Á◊∆ ÂØ∫ √≥Â∞Ù‡ ‘ÀÕ ¿∞√ È∂ Áº«√¡≈ «’ ¿∞‘ ÁØÚ∂∫ Í∂Ù∂Ú ‘È Â∂ «¬’-Á»‹∂ Á∆¡ª Ì≈ÚÈ≈Úª √ÓfiÁ∂ ‘È Â∂ ¿∞È∑ª Á≈ √Î ’≈Î∆ ⁄≥◊≈ «‘≈ ‘ÀÕ ¿∞√ È∂ ˜Ø Á∂ ’∂ «’‘≈ «’ ¿∞‘ ¡≈͉∆ Ì≈Â∆ È≈◊«’Â≈ Ï’≈ º÷∂◊∆Õ √≈È∆¡≈ ÓπÂ≈Ï’ ‡À«È√ ÂØ∫ «‡≈«¬ ‘؉ Á∆ «ÎÒ‘≈Ò ¿∞√ Á∆ ’ج∆ ÔØ‹È≈ È‘∆∫Õ ¿∞‘ ⁄≈‘∞≥Á∆ ‘À «’ ¿∞‘ ÒßÁÈ ˙Òß«Í’

“⁄ Ì≈ Ҭ∆ √ØÈ ÂÓ◊≈ «‹ºÂ∂Õ ¿∞√ È∂ Ó≥«È¡≈ «’

«Ú¡≈‘ ÂØ∫ Ï≈¡Á Íz≈Ê«Ó’Â≈ “⁄ ÏÁÒ≈¡ ¡≈ ‹ªÁ≈ ‘À Ò∂ « ’È √ÎÒ «Ú¡≈‘∞  ≈ ‹∆ÚÈ “⁄ ¡≈Í√∆ Â≈ÒÓ∂Ò Â∂ «ÚÙÚ≈√ Á∆ ¡«‘Ó Ì±«Ó’≈ ‘ÀÕ √≈È∆¡≈ È∂ Ùج∂Ï Á∂ ⁄≈‘Ú≈Ȫ ˘ ¡Í∆Ò ’∆Â∆ «’ ¿∞‘ Ùج∂Ï Á∆ Í≈«’√Â≈È∆ «’z’‡ “⁄ Ú≈Í√∆ Ò¬∆ Áπ¡≈ ’ÈÕ

«ÚÙÚ ’æÍ Á∂ C@ √ßÌ≈«Ú «÷‚≈∆¡ª Á∆ √±⁄∆ ‹≈∆ ÓπßϬ∆ : Ì≈Â∆ «’z’‡ ’߇ØÒ ¿πÈ∑ª Á≈ ’«‘‰≈ √∆ ÓÀÈ±ß Í±∆ ¿πÓ∆Á ⁄∂ È ¬∆ «Ú⁄ ‘Ø «‘≈ ˛Õ «¬√ √± ⁄ ∆ ÏØ  ‚ È∂ B@AA «ÚÙÚ «Ú⁄ Â∂˜ ◊∂∫ÁÏ≈˜ ’æÍ Á∂ √ßÌ≈«Ú «¬Î≈È Í·≈È È± ß ‹◊∑ ≈ «÷‚≈∆¡ª Á∆ √±⁄∆ ‹≈∆ È‘∆∫ «ÓÒ∆Õ «¬‘ √± ⁄ ∆ ’ «ÁæÂ∆ ˛Õ «¬√ √±⁄∆ ¡ß   ≈Ù‡∆ «¥’‡ «Ú⁄ D «Ú’‡ ’∆Í æ÷∂ Íz ∆ ÙÁ ȱ ß ¡æ ‹ Ì∂‹ «ÁæÂ∆ ◊¬∂ ‘È «‹È∑ª «Ú⁄ ‹≈Ú∂◊∆Õ √ß Ì ≈«Ú ’ÍÂ≈È Ó«‘ß Á  «√ß ÿ «÷‚≈∆¡ª Á∆ √± ⁄ ∆ : ËØÈ∆ Á∂ «¬Ò≈Ú≈ ͇∂Ò, Ó«‘ß Á  «√ß ÿ ËØ È ∆ ÁÈ∂Ù ’≈«Â’ ¡Â∂ ’ÍÂ≈È, ◊Ω Â Ó ◊ß Ì ∆, ÏπæË∆Ó≈È √≈‘≈ Ù≈ÓÒ ‘ÈÕ Ú«ßÁ √«‘Ú≈◊, √«⁄È AH ‹ÈÚ∆ 鱧 ⁄؉ Â∂∫ÁπÒ’, Í≈ÊÚ Í‡∂Ò, ’Â≈ «Î «ÓÒ‰◊∂ «¬√ «ÁÈ∂Ù ’≈Â’, ÏπæË∆Ó≈È √±⁄∆ ÂØ∫ ¿π√ √±⁄∆ È≈Ò √≈‘≈, ⁄ÂÙ∂Ê Íπ‹≈≈, ¿πÈ∑ª AE «÷‚≈∆¡ª Á∆ «√÷ ËÚÈ, «Ï≈Û ⁄؉ Á∂ Ò¬∆ ‹Ø Ì≈ ’Ø ‘ Ò∆, ‘Ì‹È «√ß ÿ Á∆ ¡◊Ú≈¬∆ ’È◊∂ Õ ˙‹≈, ¡«Ó «Ó√≈, ÍzÓπæ÷ ⁄؉ ’Â≈ Á∂ √Ω  Ú «ÂÚ≈Û∆, «Í¿± √ √z∆’ªÂ È∂ «÷‚≈∆¡ª Á∆ «Ó√≈, Ôπ Ú ≈‹ «√ß ÿ , √± ⁄ ∆ ‹≈∆ ’Á∂ ‘Ø ¬ ∂ Óπ È ≈Π͇∂ Ò , «Úß Á  «’‘≈ «’ «¬√ «Ú⁄ ’Ø ¬ ∆ ‹Ø ‚ ∂ ‹ ≈, «ÚÈÀ ’π Ó ≈, Ú∆ Ȫ ˛≈È ’È Íz Ú ∆È ’π Ó ≈, Ø « ‘ Ú≈Ò≈ È‘∆∫ ˛ ¡Â∂ ÙÓ≈, Ó±  Ò∆ «Ú‹À , «÷‚≈∆¡ª È∂ «¬’ Â∑ ª √z ∆ √ß Ê , ¬∆٪ ÙÓ≈, È≈Ò ¡≈͉∆ ’≈ÏÒ∆¡Â Á∆ Ú‹∑ ≈ ˛ ¡√∆∫ ⁄ß ◊ ≈ ’ª◊≈ ÷≈√ ’’∂ ‹‘∆ ÷≈È, ¡√∆√ Ó«‘≈, √π  ∂ Ù È≈Ò ¡≈͉∆ ⁄Ø ‰ ıπ Á ’Ú≈¬∆ ˛Õ «¬√ Ò¬∆ Ú∆ «’™«’ Óπ ’ ≈ÏÒ≈ À‰≈, Ôπ√Î Í·≈ÈÕ

’Ω Ó ªÂ∆ ‘≈’∆ √≥ ÿ ÚºÒØ∫ ‘ √≈Ò Á∆ Â∑ª «¬√ √≈Ò Ú∆ «ÚÙÚ ‘≈’∆ Á∂ ÍπÙ Â∂ Ó«‘Ò≈ ÁØÚ∂∫ Ú◊ª Á∂ “ÍÒ∂¡ ¡≈Î «Á Ô∆¡“ Â∂ “Ô≥◊ ÍÒ∂¡ ¡≈Î «Á Ô∆¡“ Á∆ ⁄؉ ’∆Â∆ ◊¬∆Õ ¡ÀÎ. ¡≈¬∆. ¡À⁄. ÚÒØ∫ È≈Ó˜Á ’∆Â∂ ‘≈’∆ «÷‚≈∆¡ª-«÷‚≈Ȫ ˘ ÷∂‚ È∂Óª ¡È∞√≈ ’∞ºÒ ¡≈ÒÓ Á≈ ’ج∆ Ú∆ ‘≈’∆ Á≈ ‘ÓÁÁ ¡≈ÈÒ≈¬∆È Ú؇ Á∂‰ Á≈ ¡«Ë’≈ º÷Á≈ ‘ÀÕ «¬’ «Ú¡’Â∆ ÚºÒØ∫ ⁄≈∂ Ú◊ª «Úº⁄ «¬’-«¬’ Ú؇ Í≈¬∆ ‹ªÁ∆ ‘ÀÕ ÍπÙ Ú◊ «Úº⁄ ¡≈√‡∂Ò∆¡≈ Á∂ ’ÍÂ≈È ‹À Ó ∆ ‚Ú≈«¬ Â∂ Ó«‘Ò≈ Ú◊ «Úº⁄ ¡‹È‡∆È≈ Á∆ ’ÍÂ≈È Ò∞ √ ∆¡≈È≈ Í˙Ò≈ ¡Ó≈«¬ “ÍÒ∂¡ ¡≈Î «Á Ô∆¡“ ω∂ Õ ‹ÓÈ∆ Á≈ √‡≈¬∆’ ‡ØÏ∆¡√ ‘Ω’ ¡Â∂ ⁄∆È Á∆ ‹≈˙ Ô» ‚ ∆¡≈˙ “ÍÒ∂ ¡  ¡≈Î «Á Ô∆¡“ ω∂Õ ‹À Ó ∆ ‚Ú≈«¬: √≥ √ ≈ ‘≈’∆ ⁄À∫Í∆¡È ¡≈√‡∂Ò∆¡≈¬∆ ‡∆Ó Á≈ ’ÍÂ≈È ‹ÀÓ∆ ‚Ú≈«¬ ‘ÓÒ≈Ú Í≈Ò Á≈ ¡«‹‘≈ ÿ≈Â’ «÷‚≈∆ ‘À «‹√ Á∆ ÓÀÁ≈È ¡≥Á ÓΩ‹»Á◊∆ È≈Ò ‘∆ «ÚØË∆ «‚ÎÀ∫‚ª Á∂ ‘Ω√Ò∂ „«‘-„∂∆ ‘Ø ‹ªÁ∂ ‘ÈÕ AB Ó≈⁄ AIGI ˘ ’∞¬∆ȘÒÀ∫‚ “⁄ ‹ÈÓ∂ ‹ÀÓ∆ È∂ ¡≈ÒÓ∆ ‘≈’∆ Á∂ ÍzÏ≥Ë’ª ’ØÒØ∫ ‹º◊ Á∆ ‘≈’∆ Á∂ ∞√ÂÓ ‘≈’∆ Á≈ «÷Â≈Ï ⁄ΩÊ∆ Ú≈ ¡≈͉∂ ͺ Ò ∂ “⁄ Íπ ¡ ≈¿∞ ‰ “⁄ ’≈ÓÔ≈Ï∆ ‘≈√Ò ’∆Â∆ ‘ÀÕ ‹ÀÓ∆ B@@D, B@@G Â∂ B@@I “⁄ Ú∆ «¬‘ «÷Â≈Ï ‘≈√Ò ’ ⁄πº’≈ ‘ÀÕ «¬’ ÈßÏ∆ ‹√∆ Í≈ ÓÀÁ≈È “⁄ ¡◊Ò∂ Ú∑∂ Ì≈Â∆ ¿∞Í Ó‘ªÁ∆Í «Úº⁄ ‘؉ Ú≈Ò∂ ¡≈¬∆.√∆.√∆.«ÚÙÚ «’z ’ ‡ ’º Í Ò¬∆ ÁπÈ∆¡ª Á∆ ‘ ‡∆Ó «Â¡≈∆ ’ ‘∆ ‘À Õ Ì≈Â∆ ‡∆Ó Ú∆ ¡≈͉∆ Ó∂ ˜ Ï≈È∆ «Úº ⁄ AIHC Ú≈Ò≈ ’≈È≈Ó≈ Áπ ‘ ≈¿∞ ‰ Á≈ ÷π¡≈Ï Á∂÷ ‘∆ ‘ÀÕ Ì≈Â∆ ‡∆Ó ÚºÒØ∫ «¬√ Ú∑∂ «Á÷≈¬∂ ÍzÁÙÈ ˘ Á∂÷«Á¡ª Á∂Ù Á∂ «’z’‡ Íz∂Ó∆¡ª ˘ Ú∆ «¬√ Á∆ ¡≈√ ‹◊∆ ‘ÀÕ Ì≈Â∆ ‡∆Ó √‘∆ ‡À’ “Â∂ ¡º◊∂ ÚºË ‘∆ ‘À Í «¬√ √Ì Á∂ Ï≈Ú‹»Á Ì≈Â∆ «’z’‡ Á∆ ¡≥Á»È∆ «√¡≈√ «¬√ Á∂ ≈‘ «Úº⁄ ¡«Ûº’∂ „≈‘ ‘∆ ‘ÀÕ «¬√∂ «√¡≈√ Á≈ ‘∆ «Ù’≈ ‘ج∂ Ô∞Ú≈‹ «√≥ÿ, «Ú∂∫Á √«‘Ú≈◊, ‘Ì‹È «√≥ÿ Ú◊∂ «÷‚≈∆¡ª È≈Ò ’¬∆ Ú≈ ˺’≈ ‘Ø ⁄πº’≈ ‘À Í «Î Ú∆ «¬È∑ª È∂ ¡≈͉∂ ÏÒÏ»Â∂ ‡∆Ó «Úº ⁄ ‹◊∑ ª ω≈ Ò¬∆ ‘À Õ Ó«‘≥Á «√≥ÿ ËØÈ∆ ÚºÒØ∫ ¡≈͉∆

FOR SELLING OR BUYING

*RESIDENTIAL *COMMERCIAL *INVESTMENT PROPERTIES

÷∂‚Á∂ √Ó∂∫ «ÚØË∆ º«÷¡’ª Á∆ ⁄≥◊∆ √≈ ÒÀ‰ Ú≈Ò∂ ‹ÀÓ∆ È∂ ¡≈͉∆ ‘≈’∆ Á∆ Í≈∆ ‹»È∆¡ ‡∆Ó “⁄ ÷∂‚ ’∂ Ù∞» ’∆Â∆Õ ‹»È∆¡ ’≥◊≈» ‡∆Ó ÚºÒØ∫ ÷∂‚Á∂ √Ó∂∫ «ÚØË∆ √πº«÷¡≈ Í≥’Â∆¡ª ˘ Â≈-Â≈ ’’∂ ◊Ø Ò Á≈ κ ‡ ≈ ÷Û’≈‰ Ú≈Ò∂ ‹ÀÓ∆ ˘ B@@B “⁄ Ô≥◊ ‘≈’∆ «÷‚≈∆ Á∂ √ÈÓ≈È È≈Ò «ÈÚ≈«‹¡≈Õ B@A@ “⁄ ’≥◊≈» ‡∆Ó ˘ ¡≈͉∆ ’Ó≈È “⁄ «ÁºÒ∆ “⁄ √≥√≈ ’ºÍ «‹Â≈¿∞‰ Ú≈Ò≈ ‹ÀÓ∆ «¬√ ’’∂ Ú∆ ËÈ∆ ’ÍÂ≈È Ó≥«È¡≈ «◊¡≈ ‘À «’¿∞ ∫ «’ B@@B-’∞ ¡ ≈Ò≈Òß Í π  Â∂ B@@F- ‹ÓÈ∆ «ÚÙÚ ’º Í “⁄ Ò◊≈Â≈ ‹ÓÈ∆ Á∆ ‡∆Ó ÂØ ∫ Î≈¬∆ÈÒ ‘≈È Ú≈Ò∆ ’≥◊≈» ‡∆Ó «ÁºÒ∆ Á∂ ‘≈’∆ ÓÀÁ≈È “⁄ ‹ÓȪ Á≈ ‹∂± ºÊ Ø’ ’∂ ‹∂± ω∆Õ B@@G “⁄ «ÚÙÚ ‘≈’∆ «¬ÒÀÚÈ Á∆ ‡∆Ó Á∆ ’ÍÂ≈È∆ Á≈ Ó≈‰ ‘≈√Ò ’È Ú≈Ò∂ ‹ÀÓ∆ È∂ ¬∂ÊȘ ˙Òß«Í’ ÷∂‚ª-B@@D Á∂ Î≈¬∆ÈÒ“⁄ ‘≈ÒÀ∫‚ «÷Ò≈Î Ú≈Ë» √Ó∂∫ “⁄ ◊ØÒ‚È ◊ØÒ Á≈◊ ’∂ ’≥◊≈» ‡∆Ó È∂ Í«‘Ò∆ Ú≈ ˙Òß«Í’ ‘≈’∆ Á≈ √ØÈ ÂÓ◊≈ «‹ºÂ‰ Á∆ Óπ«‘≥Ó √ ’∆Â∆Õ Í∂¬∆«⁄≥◊-B@@H ˙Òß«Í’ “⁄ ’≥ ◊ ≈» ‡∆Ó ˘ ªÏ∂ Á≈ ÓÀ ‚ Ò «‹Â≈¿∞ ‰ “⁄ Úº ‚ ≈ «‘º √ ≈ Í≈¿∞ ‰ Ú≈Ò∂ ‹ÀÓ∆ È∂ «‹ºÊ∂ ¡≈͉∆ ’ÍÂ≈È∆ “⁄ «¬√∂ √≈Ò «Áº Ò ∆ ≈Ù‡Ó≥ ‚ Ò ‘≈’∆ “⁄ Ó∂˜Ï≈È «‘≥Á Á∆ ‡∆Ó ˘ H-@ Á∂ ◊ØÒ ¡≥Â È≈Ò ÁÛ ’∂ ≈Ù‡Ó≥ ‚ Ò ‘≈’∆ Á≈ ⁄À ∫ Í∆¡È ω≈«¬¡≈ ¿∞∂Ê∂ ¡≈͉∆ Ó∂˜Ï≈È∆ “⁄ B@@F-ÓÀÒÏÈ ≈Ù‡Ó≥‚Ò ÷∂‚ª “⁄ ‹∂  ± ¡≈√‡∂ Ò ∆¡≈¬∆ ‡∆Ó Á∆ Íz  ∆«Èº Ë Â≈ ’’∂ «‹º  ª Á≈ «√Ò«√Ò≈ ‹≈∆ º « ÷¡≈Õ ÓÀ Á ≈È

¡≥Á «¬È√≈¬∆‚ Î≈Ú‚ ÷∂‚‰ Ú≈Ò∂ ‚Ú≈«¬ ˘ √ºÂ Ú≈ ⁄À∫Í∆¡È ‘≈’∆ ‡≈Î∆ ÷∂‚‰ Á≈ Ó≈‰ ‘≈√Ò ‘À «‹È∑ª «Úº⁄ ⁄≈ ◊ØÒ‚ Â∂ «Â≥È Ú≈ ¿∞Í ‹∂± «‘‰ Á≈ Ó≈‰ ‘≈√Ò ’∆Â≈Õ √Ú∂ Ú∂Ò∂ ÷∂‚ ¡«Ì¡≈√ ÂØ∫ ‡≈Ò≈ Úº‡‰ Ú≈Ò≈ ‹ÀÓ∆ BDE ÓÀ⁄ ÷∂‚ ’∂ AEF ◊ØÒ ’ ⁄πº’≈ ‘ÀÕ Ò∞ √ ∆¡≈È≈ Í˙Ò≈ ¡Ó≈«¬: ¡‹È‡∆È≈ Á∆ Ó«‘Ò≈ ‘≈’∆ ‡∆Ó Á∆ «Ó‚Î∆Ò‚ «÷‚≈È Ò∞√∆¡≈È≈ ¡Ó≈«¬ «¬√ ÂØ∫ Í«‘Òª Ú∆ ¤∂ Ú≈ (B@@A, B@@D, B@@E, B@@G, B@@H Â∂ B@@I) «ÚÙÚ ‘≈’∆ Á∆ ͇≈‰∆ Á≈ Â≈‹ ¡≈͉∂ ÓºÊ∂ “Â∂ √‹≈ ⁄πº’∆ ‘ÀÕ Í≥‹ Îπº‡ √≈„∂ √ºÂ «¬≥⁄ ÒßÓ∆ Â∂ F@ «’ÒØ Ì≈∆ Ò∞√∆¡≈È≈ Á≈ ‹ÈÓ Ø√≈«¿∞ “⁄ A@ ¡◊√ AIGG ˘ ‘Ø«¬¡≈Õ Ò∞√∆¡≈È≈ È∂ ¤Ø‡∆ ¿∞Ó ÂØ∫ ¡≈͉∂ ⁄‘∂Â∂ ÿ∂Ò» ◊∂Ï≈ ‘≈’∆ ’ÒºÏ ÂØ∫ ‘≈’∆ ÷∂‚‰ Á∆ Ù∞»¡≈ ’∆Â∆Õ AIIG “⁄ ‹»È∆¡ ÍÀ È ¡Ó∆’≈ ‘≈’∆ “⁄ ‡∆Ó ˘ ⁄À ∫ Í∆¡È ω≈ ’∂ Ò∞ √ ∆¡≈È≈ È∂ ¡≈͉∆ ‘≈’∆ «‹º  ª Á≈ √z ∆ ◊‰∂ Ù ’∆Â≈Õ «¬√∂ √≈Ò ‡∆Ó Á∆ «Ó‚Î∆Ò‚ “⁄ Ë≈’Û «÷‚≈È È∂ ‹» È ∆¡ «ÚÙÚ ’ºÍ “⁄ ªÏ∂ Á≈ ÓÀ‚Ò «‹ºÂ‰ Ú≈Ò∆ ‡∆Ó Á∆ ÍzÂ∆«ÈºËÂ≈ ’∆Â∆Õ AIIG-IH “⁄ Ô»Í Á∂ È≈Ó∆∫ ‹»È∆¡ ‘≈’∆ ’Òº Ï ª Ò¬∆ ÷∂ ‚ ‰ Ú≈Ò∆ Ò∞ √ ∆¡≈È≈ ˘ «Â≥ È Ú≈ ˙Òß « Í’ ‘≈’∆ “⁄ ¡≈͉∆ ’Ò≈ Á≈ Óπ˜≈‘≈ ’È Á≈ ÓΩ’≈-È√∆Ï ‘Ø«¬¡≈ «‹√ “⁄ ¡‹È‡∆È∆ ‡∆Ó «√‚È∆ ˙Òß«Í’ “⁄ ¿∞Í ‹∂± ‘∆ ¡Â∂ ¬∂ÊȘ Â∂ Í∂¬∆«⁄≥◊ ˙Òß«Í’ “⁄ ’ª√∂ Á≈ ÓÀ‚Ò ‘ºÊ Òº«◊¡≈Õ ¡≈͉∆ ’ÍÂ≈È∆

“⁄ «‹ºÊ∂ ¡Ó≈«¬ Ò∞√∆¡≈È≈ È∂ «¬√ √≈Ò ¡≈͉∆ ËÂ∆ “Â∂ «ÚÙÚ ’ºÍ «‹º«Â¡≈ ¿∞Ê∂ B@@B “⁄ ÍÊ √≥√≈ ’º Í Á≈ ⁄À ∫ Í∆¡È ω≈¿∞ ‰ ¡Â∂ ÓÀ‚«‚-B@@F Á∂ √≥√≈ ’ºÍ “⁄ ªÏ∂ Á∂ ÓÀ ‚ Ò «‹Â≈¿∞ ‰ «Úº ⁄ ¡«‘Ó Ì±«Ó’≈ «ÈÌ≈¬∆Õ Á∂Ù Á∆ fiØÒ∆ “⁄ √∆È∆¡ ÍÀÈ ¡Ó∆’∆ ‘≈’∆ Á∂ ÁØ ◊ØÒ‚ ÓÀ‚Ò Í≈¿∞‰ Ú≈Ò∆ Ò∞√∆¡≈È≈ ˘ «’≈‚ √ºÂ Ú≈ «ÚÙÚ ‘≈’∆ Á∂ ⁄À∫Í∆¡Èª Á∆ ⁄À∫Í∆¡È ‘≈’∆ ‡≈Î∆ ÷∂ ‚ ‰ Á≈ ∞  Ï≈ Ú∆ ‘≈√Ò ‘À Õ Ò∞ √ ∆¡≈È≈ Á∆ È∞ Ó ≈«¬≥ Á ◊∆ “⁄ ¡‹È‡∆È∆ Ó«‘Ò≈ ‘≈’∆ ‡∆Ó ⁄≈ Ú≈ «ÚÙÚ ‘≈’∆ ⁄À∫Í∆¡Èª Á∆ ‡≈Î∆ Á∆ ⁄À∫Í∆¡È, ÁØ Ú≈ ¿∞Í ‹∂± Â∂ «¬’ Ú≈ ªÏ∂ Á∂ ÓÀ‚Ò È≈Ò Â∆‹∂ √Ê≈È “Â∂ ¡≈«¬¡≈Õ Ò∞√∆¡≈È≈ Á∆ ’Ó≈È ‘∂· ‡∆Ó È∂ «‹ºÊ∂ Ò◊≈Â≈ «Â≥È Ú≈ ‘≈’∆ ‡≈Î∆ «‹ºÂ∆ ¿∞Ê∂ Í≥‹ ‘≈’∆ ‡≈Î∆ Á∂ ¡À‚∆ÙȪ “⁄ Í»∆ ÁπÈ∆¡ª Á∆ «¬√ Ó≈‰ÓºÂ∆ ‘≈’∆ «÷‚≈È ˘ ÍÒ∂¡ ¡≈Î «Á ‡»È≈ÓÀ∫‡“ ¡ÀÒ≈È ’∂ ¿∞√ Á≈ Ó≈‰ ÚË≈«¬¡≈Õ ‡Ø«Ï¡√ ‘Ω’: ‹ÓÈ Á∂ Ù«‘ ‘ÀÓÏ◊ “⁄ AA √Â≥Ï AIHG ˘ ÍÀÁ≈ ‘ج∂ ‘Ω’ Á≈ ‘≈’∆ È≈Ò ¤Ø‡∆ ¿∞Ó∂ ‘≈’∆ È≈Ò «ÙÂ≈ «¬≥È≈ ◊»Û≈ ‘Ø «◊¡≈ ‘À «’ ¿∞ Ì Á∂ ‘≈’∆ «÷‚≈∆¡ª Á∂ È≈Ò-È≈Ò ¿∞‘ Ù≥√≈ ‘≈’∆ Á∂ Íz√≥√’ª Á∂ ÷∂‚ √πÍ«È¡ª Á≈ √πÁ≈◊ Ú∆ ω ⁄πº’≈ ‘ÀÕ ¿∞√ È∂ B@@G “⁄ ⁄À∫Í∆¡È ‘≈’∆ ‡≈Î∆, «¬≥‚Ø Î∆Ò‚ ‘≈’∆ «ÚÙÚ ’ºÍ Â∂

«’z’‡ Á∆ «√¡≈√∆ ÷∂‚ ’ÍÂ≈È∆ ‘∂· ’∆Â∆¡ª ÓÈÓ˜∆¡ª Á∆ ‘º ‚ ∆ ‘∂ ≈‘∞ Ò Á≈«ÚÛ, ËÓ≈’∂Á≈ ϺÒ∂Ï≈˜ Ω«ÏÈ ¿∞ʺÍ≈ ˘ È≈Ò ’¬∆ «’z’‡ª Á≈ ’∆¡ C@ «÷‚≈∆¡ª «Úº⁄ Ú∆ ‹◊∑ª Á≈¡ “Â∂ Òº◊ «◊¡≈ ‘ÀÕ È‘∆∫ «ÓÒ∆Õ ≈‘∞Ò Á≈«ÚÛ Ì≈Â∆ ’ÍÂ≈È Ú◊∂ ¡È∞ÌÚ∆ «÷‚≈∆ ËØÈ∆ Á≈ √π∂Ù ÀÈ≈ ÚºÒ ¡≈͉∆ ‘∆ ËÂ∆ “Â∂ ÷∂‚∂ ‹≈ Ï∂ÒØÛ∆∫Á≈ «ÚÙÚ≈√ ‘∆ ‘À «’ ‘∂ «ÚÙÚ ’ºÍ «Úº⁄ ‹◊∑ª È≈ Áº÷‰∆ ¡Î∆’≈ «Úº⁄ ÷∂‚∂ ‹≈ Á∂‰≈ «’z’‡ Ó≈«‘ª Á∂ √Ófi ‘∂ Í«‘Ò∂ ‡À√‡ ÁΩ≈È ‘∆ ÒØ’ ÂØ∫ Ï≈‘ ◊ºÒ ‘ÀÕ Á≈«ÚÛ Â∂ ’«‘‰ Òº ◊ ◊¬∂ «’ ¿∞ ¤ ≈Ò ¿∞ʺÍ≈ Á∆ ⁄؉ È≈Ò Ì≈Â∆ Ú≈Ò∆¡ª «ÚÁ∂ Ù ∆ «Íº ⁄ ª “Â∂ ‡∆Ó «Úº⁄ ËØÈ∆ Á∂ κ‡Û ‘؉ Ô∞Ú≈‹ Á∆ ⁄؉ ÀÈ≈ Óπ’≈ÏÒ∂ Á∆ √» «Úº⁄ «Ú’‡ ’∆Í ⁄≥◊∆ «‘‰∆ √∆Õ ‘≈Ò ‘∆ «Úº⁄ Á∆ ’Ó∆ Ú∆ Á» ‘Ø ‹≈‰∆ √∆Õ «ÚÙÚ ’ºÍ Ò¬∆ ⁄؉ ’Ó∂‡∆ È∂ «¬Î≈È Í·≈È «‹Ê∂ ⁄≥◊≈ Â∂˜ √≥Ì≈«Ú C@ «÷‚≈∆¡ª Á≈ ◊∂∫ÁÏ≈˜ ‘À ¿∞Ê∂ «Íº⁄ «‘º‡ Á∂ ¡ÀÒ≈È ’∆Â≈ ‘ÀÕ «Â≥È ¡«‘Ó »Í «Úº⁄ ¿∞‘ «¬’ ؘ≈ ÓÀ⁄ª «÷‚≈∆¡ª ˘ ÒªÌ∂ ’È≈ «’√∂ «Úº⁄ ‡∆Ó Á≈ Ï∂Û≈ Í≈ ’È Á∂ Ú∆ ◊Ò∂ È‘∆∫ ¿∞Â «‘≈Õ Ì≈Â∆ ‘ÎÈÓΩÒ≈ Â∂˜ ◊∂∫ÁÏ≈˜ «¬Î≈È Á∆ √ÓºÊ≈ º÷Á≈ ‘ÀÕ Í·≈È Á∆ Ó≈Û∆ Ӻ˒zÓ Á∆ «Í¤Ò∂ ‚∂„ Á‘≈’∂ ÂØ∫ ∆‚ Í·≈È Â∂ «¬’ Ø ˜ ª «’z ’ ‡ Á∂ Î≈Ó Á∆ Ï‹≈¬∂ ¿∞ √ Á∂ «Í¤Ò∂

’∆ Âπ√∆∫ «’≈«¬¡≈ Á∂ Á∂ ’∂ ¡æ’ ¡Â∂ Êæ’ ⁄πæ’∂ ‘Ø ?

Ô»  Í∆¡È ⁄À ∫ Í∆¡È∆ÙÍ “⁄ ¡≈͉∆ ‘≈’∆ Á≈ ÒØ‘≈ Ó≥ÈÚ≈ ’∂ ◊ØÒ‚ ÓÀ‚Ò Á∂Ù Á∆ fiØÒ∆ Í≈¬∂Õ √∆È∆¡ ‡∆Ó Á≈ ͺ’≈ «÷‚≈∆ ω ⁄πº’≈ ‡Ø«Ï¡√ ‘Ω’ «‹ºÊ∂ ⁄À∫Í∆¡È ‘≈’∆- B@@H, B@@I Â∂ B@A@ Á∂ ¡À‚∆ÙÈ ÷∂‚ ’∂ «¬’ √ØÈ∂ Â∂ ÁØ «√ÒÚ ÓÀ‚Ò «‹ºÂ ⁄πº’≈ ‘À ¿∞Ê∂ B@@H-Í∂ ¬ ∆«⁄≥ ◊ ˙Òß « Í’ “⁄ ◊ØÒ‚ ÓÀ‚Ò Â∂ «ÚÙÚ ’ºÍ «ÁºÒ∆B@A@ “⁄ ¿∞Í ‹∂± ‘∆ ‹ÓÈ∆ ‡∆Ó Á∆ ÍzÂ∆«ÈºËÂ≈ Ú∆ ’∆Â∆Õ ‹≈˙ Ô»‚∆¡≈˙: ⁄∆È Á∆ Î≈Ú‚ ‹≈˙ Ô» ‚ ∆¡≈˙ È∂ «¬’ Î√Ú∂∫ Óπ’≈ÏÒ∂ “⁄ Ì≈ Á∆ ‘«¡≈‰≈ Á∂ ’√Ï∂ Ù≈‘Ï≈Á Ó≈’≥‚≈ Á∆ ≈‰∆ ≈ÓÍ≈Ò «‹√ È∂ ¡‹È‡∆È≈ «ÚÙÚ ’º Í “⁄ Ó∂˜Ï≈È Á∂Ù Á∆ ‡≈Í √’Ø ‘∆ ’ÍÂ≈È Ò∞√∆¡≈È≈ ¡Ó≈«¬ ÂØ∫ Ï≈¡Á Á»‹∂ ÈßÏ Á≈ ‡≈Í √’Ø Á≈ √Î «‘ ’∆Â≈, ˘ Ó≈ Á∂ ’∂ “Ô≥◊ ÍÒ∂¡ ¡≈Î Á≈ Ô∆¡“ Á≈ «÷Â≈Ï «‹º « ¡≈Õ «¬‘ «÷‚≈È Í∂¬∆«⁄≥◊-B@@H ˙Òß « Í’ ÷∂ ‚ ª «Úº ⁄ ⁄ªÁ∆ Á≈ ÂÓ◊≈ «‹ºÂ ⁄πº’∆ ‘ÀÕ ◊∞¡ª◊˜» ¬∂«Ù¡≈¬∆ ÷∂‚ª “⁄ Ó∂˜Ï≈È ‘≈’∆ ‡∆Ó ˘ ⁄À∫Í∆¡È ω≈¿∞‰ “⁄ Ú∆ ‹≈˙ Ô»‚∆¡≈˙ Á∆ ¡«‘Ó Ì±Ó∆’≈ ‘∆Õ ⁄∆È∆ ‘≈’∆ ‡∆Ó ˘ ‘∆ È‘∆∫, ¡≈ÒÓ∆ ‘≈’∆ ˘ Ú∆ ‹≈˙ ÂØ ∫ ¡≈¿∞‰ Ú≈Ò∂ ‘≈’∆ ‡»È≈ÓÀ∫‡ª “⁄ Ï‘∞ ¿∞Ó∆Áª ‘ÈÕ «’≈‚ ˘ ¡«‘Ó∆¡Â Á∂‰∆ ⁄≈‘∆Á∆ √∆Õ √Ì ÂØ∫ ‘À≈È∆ Ú≈Ò≈ ÎÀ√Ò≈ ¿∞ʺÍ≈ ˘ Ú∆ Ï≈‘ º÷‰≈ ‘ÀÕ ¿∞ʺÍ≈ ª «ÚÙ∂Ù ÂΩ “Â∂ «¬’ ؘª «’z’‡ Á≈ ‘∆ Ó≈«‘ «÷‚≈∆ ‘À ¡Â∂ ¿∞√ È∂ ª ‰‹∆ √∆˜È «Úº⁄ Ú∆ Úº‚∂ √’Ø ω≈¬∂ ‘È Í «Î Ú∆ √≥Ì≈«Ú «÷‚≈∆¡ª «Úº⁄ ¿∞√ ˘ È≈ ⁄π‰È≈ ‡∆Ó Á∂ ÌÒ∂ «Úº⁄ È‘∆∫ ‘ÀÕ ‘≈Òª«’ Ì≈ ’ØÒ Ô∞Ú≈‹, √«‘Ú≈◊, «Ú≈‡ ’Ø‘Ò∆ Ú◊∂ ˺’Û ÏºÒ∂Ï≈˜, √«⁄È Â∂∫ÁπÒ’ Ú◊≈ ˜Ï∂’≈ «÷‚≈∆ ¡Â∂ ˜‘∆ ÷≈È Â∂ ‘Ì‹È Ú◊∂ ◊∂∫ÁÏ≈˜ ‘È Í «Î Ú∆ Á≈«ÚÛ, Í·≈È Â∂ ¿∞ʺÍ≈ ˘ ÒªÌ∂ ’È≈ ‡∆Ó Ò¬∆ È∞’√≈ÈÁ≈«¬’ √≈Ï ‘Ø √’Á≈ ‘ÀÕ «’Â∂ È≈ «’Â∂ «¬‘ «÷‚≈∆ «√¡≈√ Á≈ «Ù’≈ ‘ج∂ ‘ÈÕ Ô»√Î Í·≈È Â∂ √Ω  Ì «ÂÚ≈Û∆ Á∆ ⁄Ø ‰ ⁄≥◊≈ ÎÀ√Ò≈ ‘À ¡Â∂ ÒØÛ ‘À «’ ¿∞‘ ¡≥ ‡∆Ó «Úº⁄ Ú∆ ⁄π‰∂ ‹≈‰Õ

’∆ Â∞√∆∫ Í«‘Ò∆ Ú≈ ÿ ÷∆Á‰ª ‹ª ¡ºÍ◊∂‚ ’È≈ ⁄≈‘πøÁØ ‘Ø?

√π÷‹∆ «√øÿ √∂÷Ø∫ Office : 905-272-3434 Call : 416-562-5074 Realty Specialists Inc., Brokerage

Independently Owned and Operated

CENTURY 21 PRESIDENT REALTY INC., BROKERAGE

905-488-2100 Gurpreet Kaur Vander Salesperson

1

*Free Market Evaluation *Excellent Commission Packages *Home Inspections *Many More Services

Direct iL ne : 416-451-8735 Derry/Goreway $149,900

** Well Kept 3-Bedroom Condo Apartment With 2 Washrooms ** Huge-Balcony** Best Value ** Clean Unit **Close To Hwy 427 ** Near Medical Centre, Westwood Mall, Transit, Park,** Perfect For First Time Buyers And Investers.*** ** Please Attach Schedule ‘B’ With All Offers **

3

Sandalwood/ Mclaughlin $350,000

Gorgeous 3 Bedroom Separate Living/Family Room. Fireplace In Family Room. Separate Entrance To Basement From Garage. Great Backyard With Deck. New Carpet On The 2nd Floor. Airport Rd & Castlemore Rd $569,900 Beautiful Fernbrook Builder House,Only 7 Years Old,3110 Sqft Of Living Space.Open Concept Floor Plan In Castlemore With Beautiful View Of Ravine And Pond From Family Room And Kitchen Area.Enjoy The View And Cook And Stay In Touch With Family.Look Out Basement With Bigger Size Windows,Very Easy To Put Side Entrance At The Back Or Use Side Entrance Thru Garage For Unspoiled Unfinished Basement.Finish Basement By Yourself According To Your Needs.

5

Ext.#278

2

www.sukhjeetsekhon.com www.evaluatefree.com

Happy Holidays Paul Vander Salesperson

1

Sukhjeet Singh Sekhon BROKER, FRI, CRES, MVA

CENTRAL PARKWAY/ WOLFEDALE –MISSISSAUGA

PRICE $6,850,000 5.84 ACRES FOR SALE- M2 ZONING OUTSIDE, STORAGE, 4 FREE STANDING BUILDINGS 24,900 SQ.FT. -7 UNITS LEASED, CAR GARAGE, TRUCK GARAGE, PARKING LOT

$179,900 Other

Unit Leased For 1750 + Utilities. Total No. Of Vehicles 46. Some Of Those Are Leased, Some Leased To Own, Some Paid Plus Deposit The Security Against The Leased Vehicles. For More Info. Please Contact To Agents. Per Car Income 1 Month Approx. $ 1000. Net Income $ 13000-16000 (Per Month)

4

4310 Sherwoodtowne Blvd., Ste. 200 Mississauga, Ontario, LAZ 4C4

Bovaird/Airport Road $379,000

Nice Detached Home In Springdale Area,Great Location, Good Size Lot Depth, Finished Basement With Separate Entrance, Close To All Amenities, Well Maintained. Goreway / Latania $699,900 Wake Up To Sunrise From The East & Enjoy A Beautiful Sunset From A 2 Tiered Entertainers Deck Overlooking A Lush Ravine (Conservation) Walk Directly From Your Back Yard To The Ravine For A Relaxing Summer Walk. Enjoy The Extended Detailed Interlocked Stone Driveway+Walkway. This Home Boosts Elegant Hardwood Throughout,Great Open Concept Layout,Chef’s Kitchen With Gas Cook Top & Dual Built In Ovens.Home Is Digitally Monitored Via Cameras.Just Move In & Enjoy!

6

27 Ar mthor pe Rd, Br ampton, ON L6T5M4 Armthor mthorpe Brampton, Real Estate Brokerage Independently Owned and Operated

2

LAND FOR SALE Highway Commercial Land, 1.5 Acres on Hwy 50 in Boltos, Hotel, Gas Station, Garage, Drive Through, clinic or Bank.

4

Bovaird/Torbram $449,900

Immaculate House !! Mint Condition, Very Well Kept, Tastefully Decorated, Professionally Painted, Shows Excellent, Good Size Bedrooms, Living & Dining With Decorated Columns,Family Size Stained Kitchen With Breakfast Area And Pantry, Family Room With Fireplace, Thousands Of Dollars Upgrades,Close To New Hospital,Schools& Shopping, Quiet Street.

6

Cawthra/Atwater $499,000

Large Lot 50 X 413 Feet. Great Opportunity For Redevelopment. Build Your Dream Home Solid 2 Storey Home In Good Condition. Lot Value Only Small House. Buyer And Buyer Agent Verify Zoning And Other Informations With City Of Mississauga Buildinglot.

8

3

Brisdale/Sandalwood $319,000

Bright, Clean, Spacious & In Excellent Condition. This 3 Bedroom Mattamy Built(Filmore) Is Semi Detached, With Spacious Master Bedroom With Large Closet And Ensuite. R/I Basement, Upgraded Kitchen With Custom Blinds, Backsplash, D/W & Stove, Garage Door Opener, Humidifier, Elf, Curtains On Main Floor Not Included(Gifted), Access From Garage, All Appliances, Fridge, Stove, Dryer, Washer, D/Washer, Gdo, Humidifier Included.

5

King/Ottawa St. $649,000 For Sale

One Of The Busiest, Successful And Profitable Coin Laundry And Dry Cleaning Depot In Excellent Location In Hamilton, Steady Income Easy To Maintain & Operate. Weekly Sales At Least $4000 + Per Week Net Profit $8,000-$9,000/ Mth. Convenient Entrance - Lot Size 10,000 Sq. Feet, Lots Of Parking Newer Equipments. Wash And Fold. Washrooms, 7 Security Cameras. 26 Washers, 28 Dryers, 1527 King St East Lot Also Included Size 35.66X106.4 Feet. Family Cleaners

7

Williams Parkway & Hwy 410 $329,900

Large 4 Bedroom Semi On Premium 145' Lot With Lots Of Recent Renovations Including Custom Kitchen & Basement. Newer Windows, Doors & Hardware, Trim & Baseboards, Furnace, Ac, Sofits & Eaves & Fencing. Large Entertaining Deck (16’X12'). Easy Access To Hwy 410, Schools & Shopping.

Beautiful 4 Bedroom Semi-Detached In The Highly Desireable Area Of Brampton. Spacious, Open Concept With Lovely Eat-In Kitchen. 4 Generous Bedrooms, Master Features W/I Closet & 5 Pc Ensuite. 2nd Flr Laundry. Situated In A Quiet Neighbourhood Close To Public And Catholic Schools, Parks, Mall, Banks & Brampton Transir And Go Bus. 1860 Sq Feet, Biggest And Most Popular Wellcliffe Mattamy Home Model. Great Family Home.

Sandalwood/Brisdale $349,900 2 Kitchens, Separate Entrance, Ravine Lot With Walkout Basement, 4 Bedroom House, 4 Washrooms, Great Layout. Close To All Amenities Including Go Station!, New Laminate Floors In The Living And Dining Area, Eat-In Kitchen Which Over Looks The Ravine. Comes With All The Appliances.

10

11

Sandalwood/Chinguacousy $344,900

Old Derry Rd/Second Line $399,000

Sought After Gooderham Estates In Olde Meadowvale Village**This Victorian Style Home Offers A Main Floor Family Rm With Gas Fireplace Open To A Hollywood Style Kitchen*Laminate And Ceramics Throughout Main Floor* Huge Master Bedroom Boasts A 4 Piece Ensuite W/ Sep Tub And Shower*Balcony Off 2nd Bedroom*2-Tiered Deck Off Kitchen*Very Clean!!! Close To Heartland Centre.

9

$549,900 Dixie/Howden

Gorgeous Executive Home In Prestigious L-Section Of Brampton. Located On A Premium Wooded Lot,Very Private B/Yrd.This Home Boasts Gorgeous Hdwd Flrs,Beautifully Painted Walls,Grand Front Foyer W/17’Ceiling.Superbly Maintained Landscaping Includes Stone Patio&Beautiful Inground Pool!Approx 2600Sf Plus Bsmt,4 Spacious Bdrms,Gas Fp In Famrm,Fin Bsmt W/Bar&Pool Table Included!Perfect For Entertaining!This Wonderful Home Is Move-In Ready!Buyer To Verify Measurmnts


16

Á∞µË «ÍÒ≈¿∞‰ Á≈ √‘∆ „ß◊ «‹√ Âª «’ Í«‘Òª Áµ«√¡≈ «◊¡≈ ‘À ◊Ì’≈Ò Á∂ ¡ßÂÒ∂ √Ó∂∫, ϵ⁄∂ Á∂ ‹ÈÓ ÂØ∫ «ÂßÈ ⁄≈ «ÁÈ Ï≈¡Á Â’ «¬’ ÷≈√ «’√Ó Á≈ Á∞Ë∆¡≈ Í≈‰∆ Óª Á∆¡ª ¤≈Â∆¡ª ¤µ‚Á∆¡ª ‘È«¬√ «Ú⁄ «Ó·≈√ ¡Â∂ ⁄Ï∆ Á∆ «Ó’Á≈ ÿµ‡ Í Íz Ø ‡ ∆È Á∆ Ó≈Â≈ «’Â∂ «˜¡≈Á≈ ‘∞ßÁ∆ ‘À¢ «¬√ «’√Ó Á∂ Í≈‰∆ Á≈ ß◊ ‘Ò’≈ Í∆Ò≈ ‘∞ßÁ≈ ‘À¢ Óª Á∆¡ª ¤≈Â∆¡ª “⁄Ø ∫ «È’Ò‰ Ú≈Ò∂ Á∞µË Á∆ Ó≈Â≈ ¿∞√Á∆ «√‘ ”Â∂ Ú∆ «ÈÌ ’Á∆ ‘À¢ ϵ⁄∂ 鱧 Á∞µË «ÍÒ≈¿∞‰ Á≈ √‘∆ ‡≈¬∆Ó ’∆ ‘∞ßÁ≈ ‘À? ‹ÁØ∫ ϵ⁄≈ Óß◊∂ ‹ª ÒØÛ Á≈ Íz◊‡≈Ú≈ ’∂¢ «¬‘ Íz◊‡≈Ú≈ Ù∞±Ù∞± «Ú⁄ ¡≈Ó ÂΩ ”Â∂ ؉ Á∂ ˜∆¬∂ ‘∆ ‘Ø √’Á≈ ‘À¢ «¬√鱧 ¡ß◊∂˜∆ «Ú⁄ Demand Feeding «’‘≈ ‹ªÁ≈ ‘À¢ «¬’ √≈Ë≈È Íz√±Â«’«¡≈ ÂØ∫ ¤∂ ÿ߇∂ Ó◊Ø∫ ϵ⁄∂ 鱧 Á∞µË «ÍÒ≈¿∞‰≈ Ù∞± ’∆Â≈ ‹≈ √’Á≈ ‘À ‹ª ’∆Â≈ ‹≈‰≈ ⁄≈‘∆Á≈ ‘À ¢ ‹∂’ ϵ⁄≈ «√˜∂∆¡È ¡≈Íz∂ÙÈ ≈‘∆∫ ‘ØÚ∂ ª ¤∂ ÿß«‡¡ª Á≈ «¬‘ √Óª ÒØÛ Ó∞Â≈Ï’ ÚË≈«¬¡≈ ‹≈ √’Á≈ ‘À¢ «’¿∞∫«’ ‹‰∂Í∂ ÂØ∫ Ï≈¡Á Óª ‹ÒÁ∆ ¿∞µ·‰ ÔØ◊ È‘∆∫ ‘∞ßÁ∆, «¬√ Ò¬∆ «¬√ ¡Ú√Ê≈ «Ú⁄ ¿∞‘ Ò∂ ‡ ∂ - Ò∂ ‡ ∂ ‘∆ ÁØ «√‘≈«‰¡ª Á∂ „≈√‰∂ È≈Ò Ïµ⁄∂ Ú≈Ò∂ Í≈√∂ ÓØ„≈ Ò≈ ’∂ ¿∞√鱧 Á∞µË «ÍÒ≈ √’Á∆ ‘À¢ «¬‘ Ú∂÷‰≈ Ï‘∞ ˜±∆ ‘À «’ Óª Á∆ ¿∞ ‘ ¤≈Â∆ «‹√ ≈‘∆∫ Á∞ µ Ë «ÍÒ≈«¬¡≈ ‹≈ «‘≈ ‘À ϵ⁄∂ Á∆¡ª È≈√ª ¡µ◊∂ ¡≈ ’∂ ¿∞√Á≈ √≈‘ È≈ Ø’ ÒÚ∂¢ ÒØÛ ÍÀ‰ “Â∂ «¬√鱧 ‘µÊ È≈Ò Í≈√∂ ’∆Â≈ ‹≈ √’Á≈ ‘À¢«¬’ Ú∂Ò∂ «¬’ ¤≈Â∆ ÂØ∫ ¡Ω√ÂÈ AE «Ó߇ Ò¬∆ Á∞µË ϵ⁄∂ 鱧 «ÍÒ≈«¬¡≈ ‹≈ √’Á≈ ‘À¢ ’Ø«ÙÙ «¬‘ ‘؉∆ ⁄≈‘∆Á∆ ‘À «’ ÁØ‘ª ¤≈Â∆¡ª ÂØ∫ Ú≈∆Ú≈∆ Á∞µË «ÍÒ≈«¬¡≈ ‹≈Ú∂¢ ‹∂’ ϵ⁄≈ ¤≈Â∆ ⁄∞ßÿ‰ Ú≈√Â∂ Ï‘∞ ¿∞ÂÙ≈«‘ ӫ‘√±√ È≈ ’∂ ª ¿∞√ 鱧 ‘µÒ≈Ù∂∆ Á∂‰ Ú≈√Â∂ ⁄≈‘∆Á≈ ‘À «’ Óª ¡≈͉∆¡ª ⁄±⁄∆¡ª ϵ⁄∂ Á∂ Ï∞ µ Ò “Â∂ ‘Ω Ò ∆-‘Ω Ò ∆ √’≈¬∂ ‹ª

◊Û∂¢«¬‘ «’Ú∂∫ ÍÂ≈ Òµ◊∂ «’ Óª ‘≈È∆’≈’ √≈Ï ‘Ø √’Á∆¡ª ‘È¢ Á∞¡≈≈ «ÍÒ≈«¬¡≈ ‘Ø«¬¡≈ ¡≈͉≈ ’¬∆ Ú∂ª Óª Á∆¡ª ¤≈Â∆¡ª «Ú⁄ Á∞µË ϵ⁄∂ Ú≈√Â∂ ’≈Î∆ ‘À¢ √Ì ÂØ∫ ’¬∆ Ø◊ ‘؉ ’’∂ ϵ⁄∂ 鱧 Á∞µË «ÍÒ≈¿∞‰≈ ’«·È ‘Ø ‹ªÁ≈ ‘À∏«‹Ú∂∫ «’ ¤≈Â∆ Á∆ ⁄±⁄∆ ¡ßÁ È±ß Ëµ√∆ ‘ØÚ∂, ⁄±⁄∆ ‹ª «¬√Á∂ «¬Á-«◊Á √Ø«‹Ù Á≈ ‘؉≈, ¤≈Â∆ Á≈ √Ó∞µ⁄∂ ±Í «Ú⁄ √Ø ‹ -◊z √  ‘Ø ‹≈‰≈ ¡≈«Á¢ ¬∂ È ª ‘≈Òª «Ú⁄ ÒØÛ∆∫Á∆ ‚≈’‡∆ √‘≈«¬Â≈ ÒÀ‰ Á∂ È≈Ò È≈Ò Óª Á≈ Á∞µË ¤∞‚≈ Á∂‰≈ ⁄≈‘∆Á≈ ‘À¢«¬√∂ Âª ‘∆ ’¬∆ Ú≈∆ ϵ⁄∂ È±ß Óª Á≈ Á∞ µ Ë ⁄∞ ß ÿ ‰ «Ú⁄ ’«·È≈¬∆ ‘Ø √’Á∆ ‘À- «‹Ú∂∫ Í«‘Òª ϵ⁄∂ Á∆ Ó≈È«√’ ÂΩ “Â∂ ‘ج∆ «’ √Ó∂∫ ÂØ∫ Í«‘Òª ÍÀÁ≈ ‘ج∆ ϵ⁄∂ Â√µÒ∆ Ï≈∂ Óª 鱧 ‹ÒÁ∆ ÍÂ≈ Òµ◊ Ú≈√Â∂ , ‹∂ ’  ϵ⁄∂ ȱ ß √≈‘ Á∆ ‹ªÁ≈ ‘À¢ Á±√∂ ÈßÏ “Â∂ «¬’ ‘ÎÂ∂ Â’Ò∆Î ‘ØÚ∂, Â∂˜ Ï∞÷≈ , «ÁÒ Á∂ Ï≈¡Á ϵ⁄∂ Á≈ Ì≈ ÂØÒ ’∂ ¿∞√ ÂØ∫ ‹ÓªÁ± È∞ ’ √ , Ϋ‡¡≈ ‘Ø « ¬¡≈ Ú∆ ¡ßÁ≈˜≈ Ò◊≈«¬¡≈ ‹≈ √’Á≈ ‘À¢ Ï∞µÒ , Ϋ‡¡≈ ‘Ø«¬¡≈ Â≈Ò±, «¬’ ‘Ø Â∆’≈ «¬‘ ‘À «’ √≈∂ «ÁÈ «ÁÓ≈◊∆ È∞ ’ √ ¡≈«Á ¢ «¬‘Ȫ «Ú⁄ «‹ß È ∆ Ú≈∆ Ú∆ Óª ϵ⁄∂ ȱ ß ‘≈Òª «Ú⁄ ÒØ Û ∆∫Á∆ ‚≈’‡∆ ¡≈͉≈ Á∞µË «ÍÒ≈Ú∂ ˙È∆ Ú≈∆ Á∞µË √‘≈«¬Â≈ Íz≈Í ’’∂ ϵ⁄∂ 鱧 «¬√ «ÍÒ≈¿∞‰ ÂØ∫ Í«‘Òª ¡Â∂ Ó◊Ø∫ «¬’Ø ÔØ◊ ω≈«¬¡≈ ‹≈‰≈ ⁄≈‘∆Á≈ ‘À «’ «‹‘∂ ’µÍ«Û¡ª √Ó∂ Ì≈ ‹Ø«÷¡≈ ¿∞‘ ¡≈͉≈ ‹∆ÚÈ √∞÷Á≈¬∆ ω≈ ‹≈Ú∂ Â∂ ‘ Ú≈∆ Á≈ ¡ßÂ È؇ ’ √’∂ ¢ «Ò¡≈ ‹≈Ú∂¢ «¬√ Â∆’∂ È≈Ò Ïµ⁄∂ ‹∂’ ¤≈Â∆¡ª «Ú⁄ Á∞µË Á∂ Á∞µË Í∆‰ Á∆ ¡Ω√ÂÈ Ó≈Â≈ Á≈ Ï‘∞ «˜¡≈Á≈ ⁄Û ¡≈«¬¡≈ ‘ØÚ∂ ¡ßÁ≈˜≈ Ò◊≈«¬¡≈ ‹≈ √’Á≈ ‘À¢ Â∂ «’√∂ ’≈ÈÚ√ «¬√Á∆ ÒØÛ È≈ «¬‘ ª √≈Ë≈È «◊¡≈È ‘ØÚ∂ ª ¤≈Â∆¡ª 鱧 ÷≈Ò∆ ’È Á∆ ◊µÒ ‘À «’ ‹∂’ Óª È±ß Ïµ⁄∂ 鱧 Ú≈√Â∂ “¤≈Â∆-ÍßÍ“ Á∆ √‘≈«¬Â≈ ·∆’ Ó≈Â≈ ¡Â∂ ·∆’ Íz’≈ Á∞µË Ò¬∆ ‹≈ √’Á∆ ‘À ‹ª ‘µÊ È≈Ò ÈµÍ «ÍÒ≈¿∞‰≈ ÒØÛ∆∫Á≈ ‘À ª ¿∞√ Ú≈√Â∂ ’∂ Ú∆ Á∞µË ÷≈‹ ’∆Â≈ ‹≈ √’Á≈ Óª Á∆ ¡≈͉∆ ÷∞  ≈’ «’√∂ ÷≈√ ‘À¢ ‹∂ ’  Á∞ µ Ë È± ß Ï‰ÈØ ∫ ’≈«¬Á∂ Á∂ Ó∞Â≈Ï’ ‘؉∆ ⁄≈‘∆Á∆ ‘À Ø’‰≈ ‘ØÚ∂ ª ’¬∆ Íz’≈ Á∆¡ª Ô≈Á µ÷‰ÔØ◊ ◊µÒ ‘À «’ ◊Ì’≈Ò ÁÚ≈¬∆¡ª Á∆ ÚÂØ ∫ ‚≈’‡∆ ÂØ∫ ¿∞Íß Ӫ Ú≈√Â∂ ÷∞≈’ ‘Ø Ú∆ ÓÙÚ∂ È≈Ò ’∆Â∆ ‹≈ √’Á∆ ‘À¢ ÚË∂∂ ÍΩÙ«‡’ ‘؉∆ ⁄≈‘∆Á∆ ‘À Í ‹∂’ Óª Á∆ «√‘ ’Ó˜Ø ‘ØÚ∂ ‹ª ¡≈Ó ÂΩ “Â∂ «¬√ ÚµÒ Ï‘∞Â≈ «Ë¡≈È ¿∞√ Á∆¡ª ¤≈Â∆¡ª Á≈ ͱ≈ «Ú’≈√ È‘∆∫ «ÁµÂ≈ ‹ªÁ≈¢ ⁄≈‘∆Á≈ ª «¬‘ È≈ ‘Ø«¬¡≈ ‘ØÚ∂ ‹ª «⁄ßÂ≈ ’≈È ‘À «’ ‹‰∂Í∂ ÂØ∫ Ï≈¡Á Óª Á∆ ÷∞≈’ Óª Á≈ Ó≈È«√’ √ßÂ∞ÒÈ ’≈«¬Ó È≈ «Ú⁄ Í«‘Òª È≈ÒØ ∫ ÚµË Íz Ø ‡ ∆È, ‘Ø Ú ∂ ª Á∞ µ Ë Á≈ ¿∞  ≈¡ ¡≈Ó «Ú‡≈«ÓÈ ¡Â∂ ÷«‰‹ ÍÁ≈Ê ‘؉¢ È≈ÒØ∫ «’Â∂ ÿµ‡ ‘∞ßÁ≈ ‘À¢ «¬Ê∂ «¬‘ ÷≈√ ÂΩ “Â∂ ÚË∂∂ Ó≈Â≈ «Ú⁄ Á∞µË, Ú∆ Áµ√‰≈ ˜±∆ ‘À «’ ‹∂’ Óª 鱧 Á‘∆∫, ÍÈ∆, Óµ¤∆, Ó∆‡ Á≈ √∂ÚÈ ÂÍ«Á’, «ÁÒ Á∆ «ÏÓ≈∆, Â∂ ˜ Ú‰ÈÔØ ◊ ‘À ¢ «¬Ê∂ «¬‘ Áµ√‰≈ Ï∞÷≈, ÷±È Á∆ ’Ó∆ ‹ª ¡«‹‘∆ Ï‘∞ ˜±∆ ‘À «’ Óª «’√∂ ÁÚ≈¬∆ ’ج∆ ‘Ø «ÏÓ≈∆ ‘ØÚ∂ ª ϵ⁄∂ 鱧 Á∆ ÚÂØ∫ ‚≈’‡ Á∆ √Ò≈‘ «ÏȪ ¡≈͉∂ Á∞µË Á≈ √∂ÚÈ È‘∆∫ È≈ ’∂ «’¿∞∫«’ ’∞fi ÁÚ≈¬∆¡ª Óª Á∂ ’Ú≈¿∞‰≈ ⁄≈‘∆Á≈¢ ÷±È «Ú⁄ ⁄‰ ÂØ∫ Ï≈¡Á ¤≈Â∆¡ª √»‹ÚøÙ∆ ÁÚ≈÷≈È≈ ≈‘∆∫ Á∞µË «Ú⁄ Ï≈‘ ¡≈ ’∂ ϵ⁄∂ Ò¬∆ DAF-IIB-EDHI

23 to 29 Dec., 2010

AJIT WEEKL Y WEEKLY

TOR ONT O SECTION-B ORONT ONTO SECTION-B,, ISSUE # 897

¡≈͉∂ ¡≈Í ˘ ’¬∆¡ª Ø◊ª Á∂ Ó≈‘ Áº√‰ Ú≈Ò∂, ◊∞ÍÂ-Ø◊ª, Ù»◊, ‹’≈È, √πÍÈ-ÁØÙ Â∂ «ÂºÒ∆ Ø◊ª Á∂ ÙÂ∆¡≈ «¬Ò≈‹ Á∆¡ª, ’¬∆ √≈Òª ÂØ∫ ÎÛª Ó≈Á∂ ⁄Ò∂ ¡≈ ‘∂ ‘ÈÕ Ó∆‚∆¡≈ Á∂ Íz √ ≈ Â∂ ‹ÈÂ’ ⁄∂ÂÈÂ≈ ’’∂ ¡À√∂ ’¬∆ «√¡≈«‰¡ª Á∆¡ª ‘º‡∆¡ª Ï≥Á ‘Ø ◊¬∆¡ª/ ‘∆¡ª ‘ÈÕ Ì≈Ú∂∫ «¬È∑ª «√¡≈«‰¡ª ˘ ÍÂ≈ È‘∆∫ ‘∞≥Á≈ «’ «ÂºÒ∆ ’∆ ‘∞≥Á∆ ¬∂, «’ºÊ∂ ‘∞≥Á∆ ‘À Â∂ «ÂºÒ∆ Á∆ ’∆ “«‚¿±‡∆“ ‘À «Î Ú∆ «¬‘Á≈ ͺ’≈ «¬Ò≈‹ ’È √Ï≥Ë∆ «¬Ù«Â‘≈ Â∂ ÓÙ‘»  ∆¡ª ’„Ú≈¬∆¡ª ‹ªÁ∆¡ª ‘ÈÕ ’¬∆ ÍÛ∑∂ «Ò÷∂ Ú∆ «¬È∑ª Á∂ ⁄º’ «Ú⁄ ÍÀ ‹ªÁ∂ ‘ÈÕ Ò˙ ¡º‹ «ÂºÒ∆ Ï≈∂ ’∞fi ‹≈‰’≈∆ √ªfi∆ ’Á∂ ‘ªÕ «Âº Ò ∆ ˘ √ÍÒ∆È (Spleen) «’‘≈ ‹ªÁ≈ ‘À Õ «¬È√≈Ȫ «Ú⁄ «¬‘ ¡≥◊, ÷ºÏ∆ Úº÷∆ «Ú⁄ ͺ √ Ò∆¡ª Á∂ ‘∂ · ª, ‚≈«¬¡≈Î≈Ó Á∂ ʺÒ∂ Â∂ «Ó‘Á∂ Á∂ «Íº¤∂ ‘∞≥Á≈ ‘ÀÕ Ï≈Ò◊ª «Ú⁄ ‹Á È≈ÓÒ ‘ØÚ∂ ª «ÂºÒ∆ ‡Ø‘∆ È‘∆∫ ‹≈ √’Á∆ Í Ϻ « ⁄¡ª «Ú⁄ ͺ √ Ò∆¡ª ÂØ ∫ ‘∂ · ª «¬‘ «¬’ √À∫‡∆Ó∆‡ º’ ‘Ø √’Á∆ ‘ÀÕ √≈Ë≈È ‘≈Òª «Ú⁄ «¬√ Á≈ Ì≈ «√Î AE@ ◊z≈Ó ‘∞≥Á≈ ‘À ¡Â∂ Ó∂⁄∂ «Ú⁄ «¬‘ AB?G?C √À∫‡∆Ó∆‡ ‘∞Á ≥ ∆ ‘ÀÕ ‹∂’ «ÂºÒ∆ ÚºË ‹≈Ú∂ ª ‚≈’‡∆ ‹ª⁄ ÁΩ≈È «¬√ ˘ ͺ√Ò∆¡ª ÂØ∫ ‘∂·ª ˘ ¿∞∫◊Òª Á∂ «‘√≈Ï È≈Ò «Ó«‰¡≈ ‹ªÁ≈ ‘À «‹Ú∂∫ «¬’ ¿∞∫◊Ò∆ Ú≈Ë≈ ‹ª ⁄≈ ¿∞∫◊Ò∆¡ª Ú≈Ë≈Õ ÚË∆ ‘ج∆/¡√≈Ë≈È «ÂºÒ∆ ’≈Î∆ ÒØ’ª «Ú⁄ ‘∞≥Á∆ ‘ÀÕ «¬’ ¡«Ë¡À È ¡È∞ √ ≈ ’≈Ò‹ª «Ú⁄ Á≈÷Ò≈ ÒÀ‰ Ú≈Ò∂ «Ú«Á¡≈Ê∆¡ª «Ú⁄Ø∫ B.E% «Ú⁄ «ÏȪ «’√∂ ’≈È Á∂ ÚË∆ ‘ج∆ «ÂºÒ∆ Í≈¬∆ ◊¬∆Õ ’¬∆ Ú≈ «¬≥‹ Ú∆ ‘∞≥Á≈ ‘À «’ «‹√ ’≈È «ÂºÒ∆ ÚË∆ ‘ج∆ √∆ ¿∞‘ Ø◊ ·∆’ ‘Ø ‹≈‰ ÂØ∫ ’¬∆ √≈Ò Ï≈¡Á º’ «¬√ Á≈ √≈«¬˜ È‘∆∫ ÿ‡Á≈/È≈ÓÒ “Â∂ È‘∆∫ ¡≈¿∞∫Á≈Õ «ÂºÒ∆ ’≈‘Á∂ Ú≈√Â∂ ‘∞≥Á∆ ‘À? ÷»È Á∂ √ÀµÒ, ‘º‚∆¡ª Á∆ «Óºfi (2one marrow) «Ú⁄ ωÁ∂ ‘ÈÕ ÷» È Á∆¡ª È≈Û∆¡ª «Ú⁄ Ú≈È≈ ‘؉ ÂØ∫ Í«‘Òª «¬‘ ÈÚ∂∫ ω∂ √ÀµÒ «ÂºÒ∆ Á∂ «Ú⁄Ø∫ ‘∆ ◊∞˜Á∂ ‘ÈÕ ‹∂ ’∞fi √ÀµÒ ’º⁄∂ «‘ ◊¬∂ ‘؉ ª «ÂºÒ∆, ¿∞È∑ª ˘ Í’≈ ’∂ (·∆’ ’’∂) È≈Û∆¡ª «Ú⁄ Ì∂‹Á∆ ‘À Â∂ «‹‘Û∂ ·∆’ È‘∆∫ ‘Ø √’Á∂, ¿∞È∑ª ˘ ¡≈͉∂ ¡≥Á ‘∆ √ÓØ¡ ÒÀ∫Á∆ ‘ÀÕ «¬’ ‘Ø Óπº÷ ’≥Ó «ÂºÒ∆ Á≈ «¬‘ ‘À «’ ‹Á ÷»È Á∂ √ÀµÒ Íπ≈‰∂ ‘Ø ‹ªÁ∂ ‘È Â∂ ‡∞º‡‰ Òº◊Á∂ ‘È Âª «¬‘ ¿∞È∑ª ˘ √≥Ì≈ÒÁ∆ ‘ÀÕ Spherocytosis, ÊÀÒ≈√∆Ó∆¡≈, «√º’Ò √ÀµÒ Ø◊ ¡Â∂

«ÂºÒ∆ Á∂ Úˉ ÂØ∫ ’∆ Ì≈Ú ‘À

‚≈. ÓÈ‹∆ «√≥ÿ ϺÒ

«Ú⁄ «¬√ Â∑ ª Á∆¡ª ·∆¡ª ‘Ø ’¬∆ ÷»È Á∂ ¡À√∂ Ø◊ ‘È «‹È∑ª «Âº Ò ∆ Á∆ È≈Û∆ Á≈ Ï≥ Á ‘Ø ‰ ≈ ÷ºÏ∂ Í≈√∂ Í∂‡ «Ú⁄ ÁÁ, ÷ºÏ∂ ‘ج∆¡ª ¡Â∂ ÍØ√‡Ó≈‡Ó ’∂√ª «Ú⁄ «Ú⁄ ÷»È Á∂ Ò≈Ò √ÀµÒ Ï‘∞ Â∂˜∆ (Splenic vein thrombosis) Í≈√∂ ¤≈Â∆ «Ú⁄ ÁÁ, Ì∂-Í∂‡ ‹ª ÚË∆¡ª ‘ج∆¡ª «ÂºÒ∆¡ª Á∂ ’≈Î∆ ’∂√ ¡≈¿∞∫Á∂ ‘È «‹È∑ª Á∆ ‹ª⁄ ÂØ∫ Ï≈¡Á Ï∆Ó≈∆ Á≈ ÍÂ≈ Ò◊Á≈ ‘ÀÕ ˙Áª ÓÀ‚∆’Ò ⁄À’¡ºÍ Â∂ ¡Ò‡≈√≈¿±∫‚, √∆.‡∆. √’ÀÈ ‡À√‡ª ÂØ∫ «ÂºÒ∆ ÚË∆ ‘؉ Á≈ ¡≈≈Ó È≈Ò ÍÂ≈ Òº◊ ‹ªÁ≈ ‘ÀÕ ¡À√∂ Ú≈Ë∂ «Ú⁄ «ÂºÒ∆ Á≈ Ì≈ A@ «’ÒØ Âº’ ‘Ø √’Á≈ ‘ÀÕ ÚÀ√∂ «ÂºÒ∆ ’ج∆ ¡À√≈ ¡≥◊ È‘∆∫ «‹√ ÂØ∫ Ï◊À √∆ Á≈ √Á≈ È≈ ‘ØÚ∂Õ ’¬∆¡ª Ø◊ª Á∂ «¬Ò≈‹ Ú‹Ø∫ «¬√ ˘ ¡ÍzÙ ∂ È ≈‘∆∫ ’º„ «ÁºÂ≈ ‹ªÁ≈ ‘À, «‹√ ÂØ∫ Ï≈¡Á «¬È√≈È Á∆ «√‘ ¡Â∂ ¿∞‘Á∂ ‹∆ÚÈ-’≈Ò Á∂ √Ó∂∫ “Â∂ ’ج∆ ÷≈√ Î’ È‘∆∫ ÍÀ∫Á≈Õ ‘ª «¬Ó¿±È «√√‡Ó Á∆ ÿ≈‡ ’’∂ Ϻ«⁄¡ª «Ú⁄ ’¬∆ Ú≈ ‹≈ÈÒ∂Ú≈ «¬ÈÎÀ’ÙȘ ‘Ø √’Á∂ ‘ÈÕ ‘∞‰ Â∞√∆∫ ¡≈Í ‘∆ √Ø⁄Ø «’ «ÂºÒ∆ Úˉ Á∂ ’≈Ȫ Á∆ «¬√ È≈Ò ‡∞º‡Á∂ ‘ÈÕ «¬È∑ª ‡∞º‡∂-Îπº‡∂ Ò≈Ò «‹◊ Á≈ ÷≈Ï ‘؉≈ (3irrhosis) Ì∂ Ó√≈È∂ Ú∂Ò∂ ÷ºÏ∂ Í≈√∂ ¿∞Í «‹‘∂ ÒßÓ∆ ⁄ΩÛ∆ √»⁄∆ “⁄Ø∫, «¬√ Á≈ √‘∆ √ÀµÒª ˘ ¡≈͉∂ ¡≥Á √Ó≈¿∞∫Á∆ ‘ج∆ Right 8eart 6ailure. Í∂‡ ÁÁÕ ÓΩª «Ú⁄ ÁÁ, Í∆Ò≈- ’≈È Òº Ì ‰ª Â∂ Î∂  ¿∞ √ Á≈ «ÂºÒ∆ Á≈ √≈«¬˜ ÚË∆ ‹ªÁ≈ ‘À Â∂ ’≈Ò≈ ¡≈˜≈: «¬’ ‹∆Ú- ͉ (¡È∆Ó∆¡≈) «‹√ ’’∂ ’Ó˜Ø∆ «¬Ò≈‹3, «’≥È∆ Óπ‘≈ Â∂ «’≥È≈ Ï‘∞ ں‚≈ ‘Ø ‹ªÁ≈ ‘ÀÕ «ÂºÒ∆ Á∂ ‘Ø ’’∂ ‘∞≥Á∆ ‘À ‹Ø «¬√ ÷≈√ Â∑ª Á∆ Â∂ √∆ «‚◊» «‚◊» ’Á≈ «‘≥Á≈ ‘ÀÕ Â‹Ï≈ ⁄≈‘∆Á≈ ‘À? «’≥È∂ ‡À√‡ ’≥Ó ‘È- ÷»È √ÀµÒª («⁄º‡∂, Ò≈Ò Â∂ Óº÷∆ ÒÛÈ È≈Ò ‘∞≥Á≈ ‘ÀÕ «¬‘ Í≥‹≈Ï «˜¡≈Á≈ Úº‚∆ «ÂºÒ∆ ‘ØÚ∂ ª Í∂‡ ’Ú≈¿∞‰∂ ÍÀ∫Á∂ ‘؉◊∂? Ó∂∂ «÷¡≈Ò ÍÒ∂‡ÒÀ‡√) ˘ Ì≥‚≈ ’’∂ º÷‰≈ «Ú⁄ È‘∆∫ ‘∞≥Á≈, (Ì≈ «Ú⁄ «¬‘ ¿∞ÌÚª Ș ¡≈¿∞∫Á≈ ‘À, Ø◊∆ ˘ ÓπÂ≈«Ï’ «¬‘ «’√∂ È∆Ó-‘’∆Ó Á∂ ¡≈«ÁÕ ◊Ì ÁΩ≈È Âª ÷»È Á∂ √ÀµÒ, ͺ¤Ó∆ Ï≥◊≈Ò (’Ò’ºÂ≈), ¡≈√≈Ó √≈‘ ÒÀ‰≈ Ú∆ ÓπÙ’Ò ‘Ø ‹ªÁ≈ ‘ÀÕ Ú√ Á∆ ◊º Ò È‘∆∫ , «Î Ú∆ ωÁ∂ Ú∆ «ÂºÒ∆ «Ú⁄ ‘∆ ‘ÈÕ «¬√ ¡Â∂ Ï≥ ◊ Ò≈Á∂ Ù , ÏÓ≈, È∂ Í ≈Ò, «Ó‘Á∂ “Â∂ ÁÏ≈¡ ’≈È ÏÁ-‘˜Ó∆, ‹ÈÂ’ ⁄∂ÂÈ≈ Á∆ ’Ó∆ ’’∂ ¿∞‘ ÂØ∫ Ï◊À ‹∆Ú≈‰»≥¡ª «÷Ò≈Î ÒÛÈ Ïz≈˜∆Ò, √∆∆¡≈, √≈¿±Á∆ ¡∂Ï∆¡≈ ÷º‡∂ ‚’≈, ‹∆¡ ’º⁄≈ Â∂ ’Á∆ ’Á∆ ÒØ’ª ˘ ÏπºË» ω≈¬∆ ‹ªÁ∂ ‘ÈÕ Ú≈Ò∆ √∆ Á∆ Íz‰≈Ò∆ 9mmune ¡≈«Á Ê≈Úª “Â∂ ‘∞≥Á≈ ‘À) «Î Ú∆ ¿∞Ò‡∆ Ú∆Õ ¡À√∆ «ÂºÒ∆ · ‹≈‰ «¬È∑ ª Ò∂ ÷ ª «Ú⁄ «¬Ò≈‹ Ï≈∂ system «Ú⁄ Ú∆ «ÂºÒ∆ Á∆ «¬’ ÷≈√ Ó˜Á»∆ Ò¬∆ Á»‹∂ Ê≈Úª ÂØ∫ Í≥‹≈Ï (Splenic Rupture) È≈Ò «˜’ È‘∆∫ ’∆Â≈ ‹ªÁ≈ «’¿∞∫«’ Ó‘ºÂÂ≈ ‘ÀÕ ¡≈¬∂ ’¬∆ Ø◊∆ ¡À√∂ «ÓÒ ‹ªÁ∂ ‘ÈÕ ¡ÀÓ‹À∫√∆ ÍÀÁ≈ ‘Ø √’Á∆ ‘À Â∂ Ô’ÁÓ √≈‚≈ Ó’√Á ª ¡≈Ó ÒØ ’ ≈¬∆ √Ø «ÂºÒ∆ Úˉ≈ ’ج∆ Ø◊ È‘∆∫ Íπ≈‰≈ ÓÒ∂∆¡≈Õ ÚË∂∂ ÷»È Ú◊‰ È≈Ò ÓΩ ‘Ø √’Á∆ «Ú⁄ «√‘ √Ï≥Ë∆ ‹≈◊»’Â≈ ÍÀÁ≈ ’È≈ ‘ÀÕ ÏÒ«’ ’¬∆ Â∑ª Á∂ Ø◊ª Á≈ «¬’ Òº¤‰ ’∞fi ‹ÀÈ∂«‡’ Ø◊ (◊≈¿±⁄√ ‘ÀÕ ÓØÏ≈«¬Ò: @IHGBH-DCDIA ‘ÀÕ «ÂºÒ∆ Úˉ Á∂ ’¬∆ ’≈È ‘È, 7auchers disease ¡Â∂ È∆Ó∂∂ ’ØÒ √Û’ Áπÿ‡È≈Úª «¬‘ Ú≈Ë≈ ’ج∆ ◊≥Ì∆ Ø◊ Ú∆ ‘Ø √’Á≈ ÓÀ È «Í’ Ø ◊ Niemann-Pick ‘ÀÕ disease) «ÂºÒ∆ ÚË∆ ‘ج∆ ‘؉ Á∂ ’≈È ’¬∆ Â∑ª Á∆¡ª «¬ÈÎÀ’ÙȪ ‘È: Ú≈Ò∂ Ø ◊ - ¬∂ ‚ ˜, ‡≈«¬Î≈«¬‚, ÊÀÒ≈√∆Ó∆¡≈- ‹Ø Ϻ«⁄¡ª «Ú⁄ Ú≈«¬Ò ‘ÀÍ∂‡≈«¬‡√, ‡∆.Ï∆. ¡≈«ÁÕ ÷»È È≈ Ï‰È Á∆ Ï∆Ó≈∆ ‘∞≥Á∆ ‘ÀÕ Îπ ‡ ’Ò ’≈È «‹Ú∂ ∫ ÷»È Á∂ √ÀµÒ ‡∞º‡‰ Ú≈Ò∂ Ø◊- √≈’≈«¬‚Ø«√√ sarcoidosis, ¡Â∂ Spherocytosis, Sickle cell auto-immune hemolytic disease, hemoglobinopathies, anemia, ◊·∆¡≈, ÁÚ≈¬∆¡ª Á∂ Nutritional anemias, Ïπ∂ ¡√, ∂‚∆¬∂ÙÈ, ˜«‘∆Ò∂ ÍÁ≈Ê ’¬∆ Â∑ª Á∂ ’À∫√ («‹Ú∂∫ ÷»È ¡≈«ÁÕ Á∂- ’Ø«È’ Ó≈«¬Ò≈«¬‚ 3hronic √ÒÍ∆È Á∆¡ª «√√‡ª (Splenic Myeloid Leukemia Â∂ ’Ø«È’ cysts/8ydatid cyst) ¡Â∂ «Òß Î À « ‡’ 3hronic Lymphatic ¡ÀÓ∂ÒØ«¬‚Ø«√√Õ Leukemia, 8airy cell ‡Ω Í ∆’Ò √ÍÒ∆ÈØ - Ó◊À Ò ∆ leukemia), lymphomas ¡Â∂ «’√∂ ‘Ø ¡≥◊ Á∂ ’À∫√ Á∆¡ª ‹Û∑ª ’À∫√ Ú◊∆¡ª ’∞fi ‘Ø ÷»È Á∆¡ª (Metastasis) «‹Ú∂ ∫ ⁄ÓÛ∆ Á≈ Ï∆Ó≈∆¡ª (myelofibrosis & ÓÀÒ≈ÈØÓ≈ ¡≈«ÁÕ polycythemia vera, 9diopathic «ÂºÒ∆ ÚË∆ ‘ج∆ ‘؉ Á∂ Òº¤‰: “hrombocytopenic Purpura ÊØ Û ∑ ∂ Ú≈Ë∂ È≈Ò Ì≈Ú∂ ∫ ’∞ fi Ú∆ i.e. 9?P). ¡√≈Ë≈È Ó«‘√»√ È≈ ‘ØÚ∂ ‹ª «√Î ÷»È Á∂ Ú‘≈˙ «Ú⁄ ∞’≈Ú‡- ÷ºÏ∆ Úº÷∆ «Ú⁄ Ì≈∆ ͉ Ò◊Á≈ ‘ØÚ∂, «¬√ ˘ ’Ø«È’ Ú∆È√ ’≥‹ÀÙÈ «’‘≈ Í «‹˙∫ «‹˙∫ «¬‘ ÚËÁ∆ ‹≈Ú∂ ‹ªÁ≈ ‘À «‹√ Á∂ ’≈È ‘È: «ÈÓÈ«Ò÷ Һ¤‰ ‘Ø √’Á∂ ‘È:

EG √≈Ò Á∂ √∆∆¡Ò «’Ò È∂ AF@ ’∆Â∆¡ª ‘æ«Â¡≈Úª Ú≈«Ùß◊‡È : Ò≈√ ¡À∫‹«Ò√ Íπ«Ò√ È∂ AF@ ¡Ωª Á∆¡ª Â√Ú∆ª ‹≈∆ ’∆Â∆¡ª ‘È «‹È∑ª Á∆ «¬’ ‘∆ ¡Í≈Ë∆ ÁπÏ≈≈ ‘æ«Â¡≈ ’∆Â∂ ‹≈‰ Á≈ Ùæ’ ˛Õ Íπ«Ò√ È∂ «¬‘ Î؇ءª ÁØÙ∆ Á∂ ÿ ÂØ∫ Ï≈ÓÁ ’∆Â∆¡ª ‘È «‹√ ˘ ‹πÒ≈¬∆ «Ú⁄ A@ ¡Ωª Á∆ ‘æ«Â¡≈ ’∆Â∂ ‹≈‰ Á∂ ÁØÙ «Ú⁄ «◊z¯Â≈ ’∆Â≈ √∆Õ ÁØÙ∆ È∂ «¬‘ Â√Ú∆ª ¡≈͉∂ ÿ «Ú⁄ «¬’ ◊πÍ ʪ ”Â∂ æ÷∆¡ª ‘ج∆¡ª √ÈÕ Íπ«Ò√ ‘π‰ «¬È∑ª ¡Ωª Á∆ Í«‘⁄≈‰ ’È Á∆ ’Ø«ÙÙ ’ ‘∆ ˛Õ Íπ«Ò√ È∂ «¬√ √≈Ò ‹πÒ≈¬∆ «Ú⁄ EG √≈Ò Á∂ ÒØÈ∆‚∂«Ú‚

ÎÀ∫’«ÒÈ È±ß «◊z¯Â≈ ’∆Â≈ ˛Õ ¿π√ ”Â∂ Á√ ¡Ωª Á∆ ‘æ«Â¡≈ Á≈ ÁØÙ ˛Õ Íπ«Ò√ È∂ ¿π√ Á∂ ÿ ÂØ∫ AF@ Î؇ءª Ï≈ÓÁ ’∆Â∆¡ªÕ «¬È∑ª Â√Ú∆ª «Ú⁄ «Á÷≈¬∆ Á∂ ‘∆¡ª √≈∆¡ª ¡Ωª È◊È ‘È Í Íπ«Ò√ È∂ ¿πÈ∑ª Á∂ «⁄‘∂ ÈÀ‡ ”Â∂ ¡ÍÒØ‚ ’∆Â∂ ‘ÈÕ Íπ«Ò√ 鱧 Ùæ’ ˛ «’ «¬È∑ª ¡Ωª Á∆ ‘æ«Â¡≈ Ú∆ «¬√∂ ÁØÙ∆ È∂ ’∆Â∆ ˛Õ «¬‘ Î؇ءª H@ Á∂ Á‘≈’∂ Á∆¡ª ‘È ‹Ø ÎÀ∫’«ÒÈ Á∂ ÿ «Ú⁄ ‘∆ «÷æ⁄∆¡ª ◊¬∆¡ª √ÈÕ Íπ«Ò√ ¡«Ë’≈∆ È∂ Áæ«√¡≈ «’ «¬È∑ª «Ú⁄Ø∫ «’√∂ Ú∆ ¡Ω Á∂ «˜ßÁ≈ ‘؉ Á∆ ’ج∆ √±⁄È≈ È‘∆∫Õ

CENTURY 21 PRESIDENT REALTY INC., BROKERAGE

27 Armthorpe Rd, Brampton, ON L6T5M4

905-488-2100

*Free Market Evalucation *Excellent Commission Package *Arranging For Home Inspection & Mortgage DALBIR

THANDI

Sales Representative E-mail dalbir.thandi@century21.ca

1

afpxf Gr jF ibjLnYs KLrIdx aqy vycx leI aqy shI kImq leI awj hI dlbIr QFdI nUM kfl kro: 905-617-8259 BURLINGTON SUTTON/UPPER MIDDLE Stunning 4 Bdroom Home On A Child Friendly Cres In Brontewood . Close To All Amenties , Steps To Elementary And High School, Park, Hiking Trials, Transit & Shopping. 9' Ceiling, California Shutters On All Windows. Hardwood Floor In Living, Dining ,Family Room and Upper Level Hallway. Open Concept A/C, S/S appliances Call For Detail List.

S O L D

2

905-672-1234

Higher Standards Agents…Higher Results!

Simerjit Matharu 647-975-9010

Martingrove/Steeles Spacious 3 Beds 3 beth Detached,Finished Basement,Huge Family Room,Updated Windows,Good Size Kitchen. Parquet Floors On Main & 2nd Floor, Garden Shed,Porch Enclosure,Close To All Ammenties, Ttc, School, Park, Malls.

3

Independently Owned & Operated

Burnamthorp Dr/ Hurontario St Brand New Luxury Never Lived In Condo.Walking Distance To Square One. Hardwood Floor, Granite Counter Top,9' Ceiling, Ensuite Laundry, 2 Bdrm and 1 bath,24Hrs Security. Celebration Room, Media Room, Games Room, Indoor Pool, Hot Tub, Sauna, Excercise Room Library, Lounge, Guest Suite, Bbq Patio, Rooftop Terrace, Out Door Recreation, Courtyard Trellis, Car Wash Bay.

4

HomeLife/United Realty Inc. Brokerage

Bovaird/Airport Road Detached Home In Springdale Area,Great Location, Good Size Lot Depth, Finished Basement With Separate Entrance, Close To All Amenities, Well Maintained. Asking $379,900.

27 Ar mthor pe Rd., Br ampton, ON L6T5M4 Armthor mthorpe Brampton,

1

3

Charanjeeta M tharu 416-878-9647

Steeles/Mclauglin $384,900 This Home Is Wow@@,Totally Renovated,Very Clean, Professionally Painted & Well Maintained Home In A Desired Location. Updated Ceramics In Kitchen, W/O To A Nice Size Deck, Finished Basement W/Sep Entrance, L-Shaped Rec Room Plus Den, Bedroom W/3Pcs Bath, Dbl Car Garage W/Large Driveway Fits 4 Cars,No Sidewalk, Easily Shows 10+

Bramalea-Bovaird $419,900 Very Beautifull Well Maintained 4 Bedroom House Close To New Hospital School And Shopping Complex With 2 Bedroom In Basement With Side Entrance.Main Floor Laundary Room Entrance To Garrage Separate Very Good Size Family Room Very Good Size Bedrooms.Spacious Well Kept Gulf Home With Open Concept Large Eat In Kit O/L Fam Rm With Cathedral Ceiling & 2 Skylights.

2

Chinguacousy & Drinkwater $369,900

Remington Home With 4th Bedroom & Ensuite In Loft. A Perfect Home For An Extended Family. Basement Is Partially Finished With Drywall On Walls, Separate Entrance. Features Include: Soaker Tub In Master Washroom, Security System, Main Floor Laundry. Gas Fireplace In Extra Large Family Room. French Curbs. Built-In Wall Unit In Loft. Main Floor Office.

4

Dixie/Clark $164,900

Location! Location! Location!!! Dixie And Clark Across Bramalea City Center***Walk To Go Bus Station***Unobstucted View*** Windows Not Facing Any Building***View Of Cn Tower On A Clear Day***Very Neat & Clean Bldg, Mostly Occupied By Owners*** Ensuite Laundry And Storage***Very Large Balcony To Relax***Renovated Kitchen, Wall Well Painted,Nice Flooring***


17

TOR ONT O SECTION-B ORONT ONTO SECTION-B,, ISSUE # 897

23 to 29 Dec., 2010

AJIT WEEKL Y WEEKLY

Úæ÷∂ ÎÒÀ‡ Á∂ ’≈È «¬‘ Ú∆ Î≈«¬Á≈ √∆ «’ ÷ØÛ≈ ’≈ÒØÈ∆ «Ú⁄ ÒØ’ Ú∆ ¡Â∂ Ù∆ÂÒ È±ß Ï∂‘Á æ Ù∆Î ¡Â∂ Í≈’ √≈Î √ÓfiÁ∂ √ÈÕ «’√∂ 鱧 «Ì‰’ Ú∆ È‘∆∫ √∆ «’ Ù∆ÂÒ Á≈ ¡√Ò∆ ËßÁ≈ ’∆ ˛Õ ¿π√È∂ ¡≈͉∂ ÁØÚ∫∂ Ïæ«⁄¡ª 鱧 Ú∆ «¬‘ Íz◊‡ È≈ ‘؉ «ÁæÂ≈Õ «¬√∂ ’≈È ¿π‘ ¡≈͉∂ Ïæ«⁄¡ª 鱧 «¬æÊ∂ È≈Ò È‘∆∫ æ÷Á∆ √∆Õ ÁØÚ∫∂ Ïæ⁄∂ ÷ØÛ≈ ’≈ÒØÈ∆ «Ú⁄ ‘∆ «‘ ‘∂ √ÈÕ Ù∆ÂÒ «¬æÊ∂ ◊≈‘’ª 鱧 ÏπÒ≈ ’∂ ÷πÙ ’Á∆ ¡Â∂ ◊≈‘’ Á∆ Í√ßÁ Á∆ Á±‹∆ ’≈Ò ◊Ò ˘ ÏπÒ≈ ’∂ Í∂Ù ’ «ÁßÁ∆Õ «¬√ ÂØ∫ ¿π‘ ’≈Ò ◊Ò ÂØ∫ ’«ÓÙÈ ÒÀ∫Á∆ ¡Â∂ ◊≈‘’ ÂØ∫ «’≈«¬¡≈ Ú∆ ÒÀ∫Á∆Õ «¬√ Ó’≈È «Ú⁄ Ù∆ÂÒ Á∆ ’Ó≈¬∆ ÚæË ◊¬∆ √∆Õ √Ú∂∂ ‘∆ ͪ‚∂ È◊ Á∂ ‚∆ Í≈’ Á∂ ȘÁ∆’ «¬’ ◊Ò∆ «Ú⁄ √«Ú· ’≈ Ò≈Ú≈√ ‘≈Ò «Ú⁄ ÷Û∑∆ √∆Õ Óß◊ÒÚ≈ Á≈ «ÁÈ √∆Õ «¬√ «ÁÈ Ù≈Ó Á∂ Ú’Â «¬æÊ∂ Ï≈˜≈ Òæ◊Á≈ √∆Õ «¬√ ’’∂ ’≈ 鱧 «¬æÊØ∫ ‘‡≈¿π‰≈ ˜±∆ √∆Õ ÒØ’ª È∂ ’≈ Ó≈Ò’ Á∆ Ì≈Ò ’∆Â∆, Í ’≈ Á∂ Ó≈Ò’ Á≈ ÍÂ≈ È≈ Òæ«◊¡≈Õ ÁπÍ«‘ ‘πßÁ∂ ‘πßÁ∂ ’≈ «Ú⁄Ø∫ Â∂˜ ◊ßË ¡≈¿π‰ Òæ◊∆Õ Âª ͪ‚Ú È◊ Ó≈’∆‡ ¡À√Ø√∆¬∂ÙÈ Á∂ ÍzË≈È È∂ «¬√鱧 Ò≈Ú≈√ ’≈ ÂØ∫ ¡≈¿π ‰ Ú≈Ò∆ ◊ß Ë Á∆ √± ⁄ È≈ Óß‚≈ÚÒ∆ Ê≈‰∂ «ÁæÂ∆Õ √± ⁄ È≈ «ÓÒÁ∂ ‘∆ Óß ‚ ≈ÚÒ∆ Ê≈‰∂ ÂØ∫ «¬ß√ÍÀ’‡ ≈ÓÎÒ «√ßÿ ¡≈͉∂ Ó≈«‘ √‡≈Î È≈Ò ÿ‡È≈

◊¬∂Õ «ÓzÂ’ Á∂ Í«Ú≈ Ú≈«Ò¡ª ÂØ∫ Íπ椫◊æ¤ ’’∂ ÍÂ≈ Òæ«◊¡≈ «’ AH ¡’± Ï  B@A@ ȱ ß «Óz  ’ ≈ÓÈ≈Ê «√ß◊Ò≈ ¡≈͉∂ ‚≈¬∆Ú Ùß ’  È≈Ò ⁄ß ‚ ∆◊Û∑ ÂØ ∫ «Áæ Ò ∆ ¡≈«¬¡≈ √∆Õ ‘π‰ √Ú≈Ò «¬‘ √∆ «’ «ÁßÒ∆ Í‘πß⁄ ’∂ ¿π‘ ¡≈͉∂ ÿ √ÎÁ‹ß ◊ «¬È’Ò∂ Ú ‹≈‰ Á∆ Ï‹≈¬∂ ͪ‚Ú È◊ «’¿π ∫ ¡≈ «◊¡≈Õ «¬ß√ÍÀ’‡ ≈ÓÎÒ È∂ «ÓzÂ’ Á∂ ‚≈¬∆Ú Ùß ’  ȱ ß Ïπ Ò ≈ ’∂ Íπ椫◊æ¤ ’∆Â∆Õ ¿π√È∂ Áæ«√¡≈ «’ ¿π√ Ù≈Ó ¿π√Á∂ ÓØÏ≈«¬Ò Â∂ «’√∂ ¡Ω Á≈ ÎØÈ ¡≈«¬¡≈ √∆, «‹√ «Ú⁄ ¿π√ ¡Ω È∂ Ùß’ 鱧 ≈ÓÈ≈Ê «√ß◊Ò≈ Á∂ Á∂ È≈Ò ÿ Í‘πß⁄‰

Í∆. √∆. ˙. Ï±Ê ÂØ∫ ¡≈͉∂ ◊≈‘’ª 鱧 ÎØÈ ’Á∆ √∆Õ «¬‘ Ï±Ê Ùß’Íπ Á∂ ¿πÍ≈«Ë¡≈¬∂ ÏÒ≈’ «Ú⁄ √∆Õ «¬ß√ÍÀ’‡ ≈ÓÎÒ Íπ«Ò√ ‡∆Ó È≈Ò √≈Á∂ ’æÍ«Û¡ª «Ú⁄ Ù’Íπ Á∂ ¿πÍ≈«Ë¡≈¬∂ ÏÒ≈’ «Ú⁄ ‹≈ ’∂ ¿πÊ∂ «È◊≈È∆ ’È Òæ◊∂Õ ¿π‘Ȫ È∂ ’≈Ò ◊Ò È±ß Í¤≈ȉ Ú≈Ò∂ Óπ÷Ï 鱧 Ú∆ È≈Ò «Ò¡≈Õ ’≈Î∆ Á∂  «È◊≈È∆ ’È ÂØ ∫ Ï≈¡Á Óπ÷Ï È∂ ◊Ò∆ «Ú⁄ ¡≈ ‘∆ ÒÛ’∆ ÚæÒ «¬Ù≈≈ ’∆Â≈Õ ¿π√∂ ÍÒ ÒÛ’∆ ◊Ò∆ «Ú⁄ √«Ê «¬’ ÿ «Ú⁄ ◊¬∆Õ «¬ß √ ÍÀ ’ ‡ ≈ÓÎÒ «√ß ÿ È∂¡≈͉∆ ‡∆Ó È≈Ò ¿π√ ÿ Â∂ ¤≈Í≈ Ó≈«¡≈Õ ¿πÊ∂ ÒÛ’∆ Á∂ È≈Ò ÁØ ÒÛ’∂ Ú∆ ÓΩ‹±Á √ÈÕ Íπ«Ò√ 鱧 Á∂÷Á∂ ‘∆ «ÂßȪ

«Â¡≈ «‘ßÁ∆¡ª √ÈÕ «¬‘∆ È‘∆∫, «Ï‹È√ Á∂ «√Ò«√Ò∂ «Ú⁄ ¿π‘ «¬æË ¿πË ‹ªÁ≈ «‘ßÁ≈ √∆Õ «Âß È √≈Ò Í«‘Òª ¡⁄È≈ È≈Ó∆ «¬’ ’≈Ò◊Ò È∂ «¬’ Ù≈Ó «ÁæÒ∆ Á∂ Í≈Ù «¬Ò≈’∂ ⁄≈‰«’¡≈Íπ∆ «Ú⁄ ≈ÓÈ≈Ê Á∆ Óπ Ò ≈’≈ ’≈Ò ◊Ò Ù∆ÂÒ ¿π  Î ◊ß ◊ ≈ È≈Ò ’Ú≈¬∆ √∆Õ ≈ÓÈ≈Ê È±ß Ù∆ÂÒ Í√ßÁ ¡≈ ◊¬∆Õ ¿π√È∂ Ù∆ÂÒ Á∆ «¬’ ≈ ÷∆Á Ò¬∆Õ Ù∆ÂÒ È∂ ¿π √ ≈ ≈ÓÈ≈Ê «√ß◊Ò≈ 鱧 ¡≈͉∂ «‹√Ó Áπ¡≈Ò∂ ¡«‹‘≈ ÒÍ∂«‡¡≈ «’ ¿π‘ ¿π√ Á≈ ‘∆ Óπ∆Á ω «◊¡≈Õ ≈ÓÈ≈Ê Á≈ ‹ÁØ∫ «ÁÒ ’Á≈, ¿π‘ Ù∆ÂÒ È±ß ¡≈͉∂ ’ØÒ ÏπÒ≈ ÒÀ∫Á≈ ‹ª ÷πÁ ¿π√Á∂ ÿ ⁄Ò≈ ‹ªÁ≈Õ

Ò≈Ò⁄ «Ú⁄ ω ◊¬∆ ’≈Ò ◊Ò ¡Â∂ ’≈ÂÒ √Ê≈È Â∂ Í‘πß⁄∂Õ ’≈ Á≈ ÁÚ≈˜≈ ÷Ø « Ò∑ ¡ ≈ ª Á∂ « ÷¡≈ «’ ’≈ Á∆ «Í¤Ò∆ √∆‡ Â∂ ÏÀ‚Ù∆‡ ¿πÂ∂ «Ò͇∆ «¬’ Ò≈٠ͬ∆ √∆Õ Ò≈Ù Á∂ ¿πÍØ∫ ÏÀ‚Ù∆‡ ‘‡≈¿π‰ Â∂ Í≈«¬¡≈ «’ «¬‘ «¬’ ¡æË÷Û∑ ¿πÓ Á≈ «Ú¡’Â∆ √∆Õ Íπ « Ò√ Á∂ ¿π Í Ò∂ ¡Î√ Ú∆ Í‘πß⁄ ◊¬∂Õ «¬’ «ÁÈ Í«‘Òª È∂ÛÒ∂ Ù’Íπ Ê≈‰∂ «Ú⁄ ≈ÓÈ≈Ê «√ß◊Ò≈ È≈Ó∆ ÚÍ≈∆ Á∆ ◊πßÓÙπÁ◊∆ Á‹ ’Ú≈¬∆ √∆Õ ¿πÊØ∫ «¬‘ √±⁄È≈ «ÁæÒ∆ Á∂ √≈∂ Ê≈«‰¡ª «Ú⁄ Ì∂‹ «ÁæÂ∆ ◊¬∆ √∆Õ «¬‘ √±⁄È≈ Ê≈‰≈ Óß‚≈ÚÒ∆ «Ú⁄ Ú∆ ¡≈¬∆ √∆Õ «¬√ ’’∂ Ùß’≈ Á∂ ¡≈Ë≈ Â∂ Ê≈‰≈ Óπ÷∆ È∂ Ò≈Ù «ÓÒ‰ Á∆ √±⁄È≈ Ù’Íπ Ê≈‰∂ 鱧 «ÁæÂ∆Õ ¿πÁØ∫ ¿πÊ∂ «¬√ ◊πßÓÙπÁ◊∆ Á∆ ÂÎÂ∆Ù ’ ‘∂ √Ï «¬ß√ÍÀ’‡ ≈ÓÈ≈Ê «√ß◊Ò≈ Á∆ ÎØ‡Ø ÒÀ ’∂ ͪ‚Ú È◊ Í‘πß⁄∂Õ ¿πÊ∂ Ò≈Ù Â∂ Ș ÍÀ∫Á∂ ‘∆ ¿π‘ √Ófi ◊¬∂, «’¿π∫«’ «¬‘ Ò≈Ù ◊πßÓÙπÁ≈ ÚÍ≈∆ ≈ÓÈ≈Ê «√ß◊Ò≈ Á∆ ‘∆ √∆Õ «Î ≈ÓÈ≈Ê «√ß◊Ò≈ Á∆ Ò≈Ù «ÓÒ‰ Á∆ √±⁄È≈ √ÎÁ‹ß◊ «¬È’Ò∂Ú √«Ê ¿π‘Ȫ Á∂ Í«Ú≈ 鱧 «ÁæÂ∆ ◊¬∆Õ ÊØÛ∆∑ Á∂ Ï≈¡Á «ÓzÂ’ ≈ÓÈ≈Ê «√ß◊Ò≈ Á∂ Ì≈ Ì∆Ó√ÀÈ «√ß◊Ò≈ ÓΩ’∂ Â∂ Í‘πß⁄∂ ¡Â∂ Ò≈Ù Á∆ ÙÈ≈÷ ¡≈͉∂ Ì≈ Á∂ ±Í «Ú⁄ ’∆Â∆Õ Ò≈Ù Á∆ ÙÈ≈÷ ‘Ø ‹≈‰ ÂØ∫ Ï≈¡Á Ê≈‰≈ Óπ÷∆ È∂ Íø⁄È≈Ó≈ Ì ’∂ «¬√ Á≈ ÍØ√‡ Ó≈‡Ó ’Ú≈«¬¡≈Õ ÿ‡È≈ √Ê≈È Â∂ ÷Û∑∆ ’≈ ˜Ï ’ Ò¬∆Õ ’ÂÒ Á≈ Óπ’æÁÓ≈ Á‹ ’’∂ ÂÎÂ∆Ù «¬ß√ÍÀ’‡ ≈ÓÎÒ È±ß √Ω∫Í «ÁæÂ∆ ◊¬∆Õ ÚÍ≈∆ ≈ÓÈ≈Ê «√ß◊Ò≈ Ó‚ ’∂√ Á∆ ÂÎÂ∆Ù ¡≈͉∂ ‘æÊ «Ú⁄ ÒÀ∫Á∂ ‘∆ «¬ß√ÍÀ’‡ ≈ÓÎÒ ‹ª⁄ «Ú⁄ ‹π‡

Á∆ ◊æÒ ’‘∆ √∆Õ «¬√ ÂØ∫ Í«‘Òª ÁπÍ«‘∂ ÁØ Ú‹∂ ≈ÓÈ≈Ê «√ß◊Ò≈ È∂ ‚≈¬∆Ú Ùß’ ÂØ∫ ’≈ Ò’ÙÓ∆ È◊ √«Ê ◊πÁπ¡≈∂ Á∂ √≈‘Ó‰∂ Í≈’ ’Ú≈¬∆ √∆Õ «¬√ ÂØ∫ Ï≈¡Á ÷πÁ ’≈ ‚z≈¬∆Ú ’’∂ ‹≈‰ Ò¬∆ ’«‘ ’∂ Ùß’ 鱧 ¤πæ‡∆ Á∂ «ÁæÂ∆ √∆Õ È≈Ò ‘∆ ¿π √ È∂ ⁄Ω ’ √ ’∆Â≈ «’ ‹∂’ ÓÀ‚Ó Ô≈«È ¿π√Á∆ ÍÂÈ∆ Íπæ¤∂ ª ÁØ-«ÂßÈ ÿø‡∂ Ï≈¡Á ÿ Í‘πß⁄‰ Ï≈∂ ’«‘ Á∂‰≈Õ Ùß ’  Á≈ «Ï¡≈È √π ‰ ’∂ «¬ß√ÍÀ’‡ ≈ÓÎÒ È±ß ¿π‘ ¡Ω Ùæ ’ ∆ Òæ ◊ ∆, «‹√È∂ Á∂  Ù≈Ó ‚≈¬∫Ú Ùß ’  Á∂ ÓØ Ï ≈«¬Ò Â∂ «ÓzÂ’ ≈ÓÈ≈Ê «√ß◊Ò≈ 鱧 ÎØÈ ’’∂ Á∂ ≈ ÿ ÓπÛÈ Á∆ ◊æÒ ’‘∆ √∆Õ ¿π‘Ȫ È∂ Ùß’ Á∂ ÓØÏ≈«¬Ò ÂØ∫ ¿π√ ¡Ω Á≈ ÓØÏ≈«¬Ò ÈßÏ È؇ ’ «Ò¡≈Õ «Î ¡Ω Á∂ ÓØÏ≈«¬Ò ÈßÏ Á∂ È≈Ò È≈Ò «ÓzÂ’ ≈ÓÈ≈Ê ¡Â∂ Ùß’ Á∂ ÓØÏ≈«¬Ò ÈßÏ Á∆ ’≈Ò «‚‡∂Ò ’„Ú≈¬∆Õ «ÓzÂ’ Á∂ ÓØÏ≈«¬Ò Á∆ ’≈Ò «‚‡∂Ò ÂØ∫ ÍÂ≈ Òæ«◊¡≈ «’ ¿π√È∂ ¡≈÷∆ ’≈Ò ¿π√∂ ¡ΩÂ È±ß ’∆Â∆ √∆Õ ¿π’ ¡Ω Á∂ ÓØÏ≈«¬Ò Á∆ ’≈Ò «‚‡∂Ò «Ú⁄ «Ò÷∂ ÈßÏª Â∂ ◊æÒ ’È Â≈ ÍÂ≈ Òæ«◊¡≈ «’ ¿π‘ «¬’ ’≈Ò ◊Ò √∆Õ ¿π√鱧 ‚≈«¬Ò ’∆Â≈ ª ¿π √ Á≈ Èß Ï  Ïß Á Í≈«¬¡≈Õ «¬√ ÂØ∫ Ï≈¡Á Ùæ’ ÚæË «◊¡≈ ≈ÓÈ≈Ê «√ß◊Ò≈ Á∆ ‘挫¡≈ «Ú⁄ ˜± «¬√ ¡Ω Á≈ ‘æÊ ˛Õ ¿π√ ’≈Ò ◊Ò Á∂ ÓØÏ≈«¬Ò ÈßÏ ÂØ∫ ¿π√Á∂ ¡À‚À√ Á≈ ÍÂ≈ Òæ«◊¡≈ «’ ¿π‘ ‹≈¡Ò∆ ˛Õ «Î ¿π√ Ï≈∂ ‘Ø ‹≈‰’≈∆ Íz≈Í ’∆Â∆Õ ÍÂ≈ Òæ«◊¡≈ «’ ¿π‘ ¡’√ «¬’ ÷≈√

Á∂ «⁄‘∂ √ÎÀÁ ÍÀ ◊¬∂Õ Íπ椫◊æ¤ ’È Â∂ ÍÂ≈ Òæ«◊¡≈ «’ ¿πÊ∂ ÓΩ‹±Á ÁØÚ∂∫ ÒÛ«’¡ª «Ú⁄Ø∫ «¬’ ¿π√Á≈ ÍÂ∆ Ú∆ ¡Â∂ Á±‹≈ ‹∂· ¡‹À √∆Õ «¬ß√ÍÀ’‡ ≈ÓÎÒ È∂ ÿ Á∆ ÂÒ≈Ù∆ Ò¬∆ ª ¿πÊØ∫ «ÓzÂ’ ≈ÓÈ≈Ê «√ß◊Ò≈ ÂØ∫ ´æ‡∂ ÍÀ√∂, √ØÈ∂ Á≈ ÏzÀ√Ò∂‡ ¡Â∂ ¡ß◊±·∆¡ª Ï≈ÓÁ ‘ج∆¡ªÕ «Âß È ª ȱ ß «‘≈√ «Ú⁄ ÒÀ ’∂ Óß‚≈ÚÒ∆ Ê≈‰∂ ÒÀ ¡≈¬∂Õ «Î ¿π‘Ȫ ÂØ ∫ Íπ æ ¤ «◊æ ¤ ’∆Â∆ ª ’≈Ò ◊Ò Áπ¡≈≈ Ó√≈‹, √À’√ ¡Â∂ ‘æ«Â¡≈ Á∆ «¬’ √È√È∆÷∂˜ ’‘≈‰∆ √≈‘Ó‰∂ ¡≈¬∆Õ ≈ÓÈ≈Ê «√ß◊Ò≈ Í«Ú≈ √Ó∂ √ÎÁ‹ß◊ ¡ÀÈ’Ò∂Ú √«Ê Ӓ≈È Á∂ √À « ’ß ‚ ÎÒØ  Â∂ «‘ß Á ≈ √∆Õ ¿π √ Á∂ Í«Ú≈ «Ú⁄ ÍÂÈ∆ Ó≈ÒÂ∆ ÂØ ∫ «¬Ò≈Ú≈ ÁØ Ïæ⁄∂ Ó∆鱧 ¡Â∂ ¡≈Ù± √ÈÕ ≈ÓÈ≈Ê «√ß◊Ò≈ √¥ÀÍ ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈ Ò≈¬∆‹«Èß◊ ¡Â∂ ÍÀ«√¡ª Á∂ ÒÀ‰ Á∂‰ Á≈ ’ßÓ ’Á≈ √∆Õ ÁΩÒ ÷±Ï √∆Õ «¬√ È≈Ò ¿π√ Á∂ ÙΩ∫’ Ú∆ «È≈Ò∂ √ÈÕ ¿π‘ ‘ ؘ ÒÛ’∆¡ª ÂØ∫ Ó√≈‹ ’Ú≈¿π‰ ¡Â∂ «‹√Ó≈È∆ √Ïß Ë Ï‰≈¿π ‰ «È’ÒÁ≈ √∆Õ ≈ÓÈ≈Ê «√ß◊Ò≈ Á≈ «¬’ ÁØ√ ¡‹À ◊Ø«¬Ò √∆Õ ¡‹À ◊Ø«¬Ò Íz≈Í‡∆ ‚∆Ò √∆Õ «ÁæÒ∆ Á∂ Í≈Ù «¬Ò≈’∂ «‚ÎÀ∫√ ’≈ÒØÈ∆ «Ú⁄ ¿π√Á≈ Ù≈ÈÁ≈ ¡≈«Î√ √∆Õ ÓΩ‹ Ó√Â∆ Á∆ «¬√ ÷∂‚ «Ú⁄ ÁØÚ∂∫ ÁØ√ Ï≈Ï Á∂ «‘æ√∂Á≈ √ÈÕ ‹ÁØ∫ ’Á∆ ÁØÚª Á≈ ÓΩ‹ Ó√Â∆ Á≈ Ó±‚ ωÁ≈, «¬‘ «ÁæÒ∆ Á∆ ÷±Ï√± ’≈Ò ◊Ò È±ß ¡≈«Î√ «Ú⁄ ÏπÒ≈ ’∂ «˜ßÁ◊∆ Á≈ Ìͱ Ó˜≈ ´æ‡Á∂ √ÈÕ ≈ÓÈ≈Ê «√ß◊Ò≈ Á∂ ÓØÏ≈«¬Ò ÎØÈ «Ú⁄ «ÁæÒ∆, ÈØ«¬‚≈ ¡Â∂ Î∆Á≈Ï≈Á «Ú⁄ «‘‰ Ú≈Ò∆ Í∂Ù∂Ú ÒÛ’∆¡ª Á∂ ÓØÏ≈«¬Ò ÈßÏ ÓΩ‹±Á √È, ‹Ø ¿π√Á∂ «¬’ «¬Ù≈∂ Â∂ ¿π √ Á∂ ‘∂ · ª «Ú¤‰ Ò¬∆

√æ √≈Ò Í«‘Òª Ù∆ÂÒ Ï≈Ú∆∫ ÂØ∫ Ï≈¡Á ’ßÓ Òæ̉ «ÁæÒ∆ ¡≈¬∆ √∆Õ «¬æ Ê ∂ ¿π ‘ È≈«¬‰≈ «Ú⁄ ¡≈͉∂ «ÙÂ∂ Á∂ ⁄≈⁄∂ Á∂ ÿ «‘ßÁ∆ √∆Õ ÍÛ∑≈¬∆ ’È Á∂ È≈Ò ¿π√È∂ ͪ‚Ú È◊ √«Ê ÎØÈ ÎzÀ∫‚ ’ÒæÏ «Ú⁄ ÈΩ’∆ ’ Ò¬∆Õ «¬æÊ∂ ’ÒæÏ «Ú⁄ ¿π√鱧 ÓÀ∫Ï Ï‰È Ú≈Ò∂ ◊≈‘’ª Á∂ È≈Ò ¡ÙÒ∆Ò ◊æÒª ’’∂ ¿π‘Ȫ Á≈ «ÁÒ ÌÓ≈¿π ‰ ≈ ÍÀ ∫ Á≈ √∆Õ «¬√∂ ÁΩ  ≈È Ù∆ÂÒ Á∆ Ú≈’Î∆¡Â ’πfi ¡Ó∆ ÒØ’ª È≈Ò ‘Ø ◊¬∆, ‹Ø ¿π√Á≈ «‹√Ó ⁄≈‘πßÁ∂ √ÈÕ ÁΩ Ò Â Á∆ ⁄Ó’ Á∂ ÷ ’∂ ¿π ‘ ¡≈͉∂ ÙÏ≈Ï «Ú⁄ ÷πÙ «‘‰ Òæ◊∆Õ ¡≈͉∆ ‘Ú√ Á∆ ¡æ◊ ·ß‚∆ ’’∂ ӱߑ Óß◊∆ ’∆Ó Ú∆ ¡Á≈ ’Á∆Õ ‘ΩÒ∆ ‘ΩÒ∆ Ù∆ÂÒ «‹√Ó Á∂ ËßÁ∂ Á∆ Ó≈«‘ «÷‚≈È Ï‰ ◊¬∆Õ ¿π√Á∂ √ÏßË ’≈Î∆ ‘ÓÍ∂Ù≈ ÒÛ’∆¡ª È≈Ò ‘Ø ◊¬∂ √ÈÕ ’πfi √Ó∂∫ Ï≈¡Á ‹ÁØ∫ ͪ‚Ú È◊ √«Ê ÎØ È Îz À ∫ ‚«ÙÍ ’ÒæÏ «Ú⁄ Íπ«Ò√ Á≈ ¤≈Í≈ «Í¡≈, ª «¬‘ ÎzÀ∫‚«ÙÍ ’ÒæÏ √Á≈ Á∂ Ò¬∆ ÏßÁ ‘Ø «◊¡≈Õ ÎzÀ∫‚«ÙÍ ’ÒæÏ Á∂ ÏßÁ ‘Ø ‰ ÂØ ∫ Ï≈¡Á Ù∆ÂÒ Í±  ∆ Â∑ ª «‹√Ó Á∂ ËßÁ∂ «Ú⁄ ¿πÂ ◊¬∆Õ «¬√ ÁΩ≈È Ù∆ÂÒ È∂ ÍÛ∑≈¬∆ Ú∆ ⁄≈Ò± æ÷Õ ¿π‘ ¿π√ √Ó∂∫ Íz∆ «Ú‘≈ √«Ê «¬ß√‡∆«⁄¿±‡ «Ú⁄ Í√ÈÒ∆ ‚ÚÀÒ«Íø◊ ’Ø√ ’ ‘∆ √∆, ¿πÁØ∫ ¿π√Á∆ ÓπÒ≈’≈ ÷ØÛ≈ ’≈ÒØÈ∆ «Ú⁄ «‘‰ Ú≈Ò∂ Ú∆ ·≈’π È≈Ò ‘ج∆Õ ’πfi ‘∆ ÓπÒ≈’≈ª «Ú⁄ Ú∆ Á≈ «ÁÒ Ù∆ÂÒ Â∂ ¡≈ «◊¡≈Õ Ù∆ÂÒ Ú∆ Ú∆ 鱧 Í√ßÁ ’Á∆ √∆Õ ’πfi Ó‘∆«È¡ª Âæ’ «Í¡≈ Á≈ «√Ò«√Ò≈ ⁄æ«Ò¡≈ ¡Â∂ «Î ÁØÚª È∂ «Ú¡≈‘ ’Ú≈ «Ò¡≈Õ Ù∆ÂÒ «Ú¡≈‘ Ò¬∆ ≈˜∆ ‘Ø ◊¬∆Õ Ù∆ÂÒ ÷±Ï√± ‘؉ Á∂ È≈Ò «¬’

Ï‘∞  ͫ‘Òª Á∆ ◊µÒ ‘À ¢ ÂÚ∆‹ Ù«‘ «Ú⁄ ’≈Ó≈È Èª Á≈ «¬’ ¡≈ÁÓ∆ «‘ßÁ≈ √∆¢ ¿∞‘ ÏÛ≈ ◊∆Ï √∆ Í ¿∞‘ «¬Ó≈ÈÁ≈ ¡Â∂ «Ó‘ÈÂ∆ √∆¢ √≈≈ «ÁÈ ’∆Â∆ «Ó‘È Á∂ ÏÁÒ∂ ¿∞√ 鱧 «‹‘Û∂ ÍÀ√∂ ÁØÚ∂∫ «ÓµÂ Í≈◊Ò Á≈ ÓÂÒÏ È‘∆∫ √Ófi √’∂¢ ’ØÒ ‘∆ ÷Û∑≈ «¬’ «ÓÒÁ∂, ¿∞È∑ª È≈Ò ¿∞√ Á∂ ÿ Á≈ ◊∞˜≈≈ ÏÛ∆ Ó∞Ù’Ò È≈Ò ‘∞ßÁ≈ √∆ ÒÛ’≈ Ú∆ «¬È∑ª Á∆¡ª ◊µÒª √∞‰ «‘≈ √∆¢ ¿∞‘ ÏØ«Ò¡≈, ““Í≈◊Ò Á∂ Í ’≈Ó≈È «Ó‘È È≈Ò ¡≈͉∂ ’ßÓ «Ú⁄ ∞«fi¡≈ «‘≈¢ ‘ΩÒ∆ ‘ΩÒ∆ ’«‘‰ Á≈ ÓÂÒÏ ‘À «’ ¿∞‘ «’‘Û≈ Áµ÷ √∆ «‹√ Á∆ ‹Û∑ «Ú⁄ ¿∞ √ Á∆ √÷ «Ó‘È ß ◊ ÷˜≈È≈ Áµ«Ï¡≈ √∆ ‹Ø ¡≈ÁÓ∆ ¿∞√ Á÷ Á∆¡ª ‹Û∑ª 鱧 ÒÀ «◊¡≈ ‘À, «Ò¡≈¿∞‰ Òµ◊∆¢ ‘∞‰ ¿∞√ 鱧 ¡ÀÈ∆ ’Ó≈¬∆ ‘؉ Òµ◊∆ «’ ¿∞‘ ’∞fi ⁄ß◊≈ ¿∞‘∆ Â∞‘≈‚≈ ËÈ Ú∆ ÒÀ «◊¡≈ ‘À¢““ ’≈Ó≈È È∂ Áµ«√¡≈, ““¿∞‘ Ï∂ Á≈ ÷≈ √’∂ ¡Â∂ ϵ⁄ Ú∆ ’ √’∂¢ ’Ó≈¬∆ Úˉ Á∂ Ï≈¡Á Ú∆ Á÷ √∆¢““ ¿∞‘ ÒÛ’≈ ÏØ«Ò¡≈, ““◊µÒ ͵Ë∆ ‘À¢ Ù«‘ Á∂ √≈∂ ’≈Ó≈È Á∆ ’Û∆ «Ó‘È Á∆ ¡≈Á «Ú⁄ ’¬∆ Î’ È‘∆∫ ‘’∆Óª ÂØ∫ ÍÂ≈ ’Ø «’ ¿∞È∑ª Á∂ ’ØÒ ’ج∆ «¬‘Ø «‹‘≈ Ø◊∆ ¡≈«¬¡≈ √∆, ¡≈«¬¡≈¢ ¿∞‘ ‘∞‰ Ú∆ √≈≈ «ÁÈ ’Û∆ «Ó‘È ’Á≈¢ «¬√ Â∑ª «‹√ Á∂ «¬Ò≈‹ Ò¬∆ ¿∞È∑ª È∂ Ï∂ Á∆ ‹Û∑ Á∆ ÁÚ≈ ÷≈‰ 鱧 «’‘≈ √∆¢“ ¿∞√ Á∂ ’ØÒ Ï‘∞ √≈≈ ËÈ ‹Ó∑ª ‘Ø ¡≈͉∂ ’ßÓ «Ú⁄ Òµ«◊¡≈ «‘≈ Í «◊¡≈¢ ‘∞‰ ¿∞√ 鱧 «¬√ ◊µÒ Á∆ ¿∞ ‘ ÿ ¡≈ ’∂ ÙªÂ∆ È≈Ò √Ω ∫ Á≈ ËÈ √∞µ«÷¡Â ‘À¢ «¬’ «ÁÈ ¿∞√ 鱧 «Î «⁄ßÂ≈ ‘ج∆ «’ ’∞ fi «ÁȪ µ’ ¿∞ ‘ ¡≈≈Ó È≈Ò «⁄ßÂ≈ √Â≈¿∞‰ Òµ◊∆ «’ ¡ÀÈ∂ ËÈ «◊¡≈¢ ‘∞‰ ¿∞‘ Ï∂«Î’ √∆ «’ ¿∞√ «¬’ Ú≈ ¡≈͉∆¡ª Á∆ µ«÷¡≈ «’Ú∂∫ ’∆Â∆ ‹≈Ú∂? «’Â∂ ¡ÙÎ∆¡ª ȱ ß «◊‰ ¿∞√ Á∆ «Ó‘È Á∆ ’Ó≈¬∆ 鱧 ’ج∆ ÒÀ‰≈ ⁄≈‘∆Á≈ ‘À¢ «¬‘ ⁄Ø∆ ’’∂ È≈ ÒÀ ‹≈Ú∂¢ √Ø⁄ ’∂ ¿∞‘ ≈ Ú∂Ò∂ «Î «¬’ «ÁÈ ¿∞√ Á∂ ÓÈ «Ú⁄ ¿∞µÊ∂ «◊¡≈, «‹µÊ∂ ¿∞√ «¬’ ÔØ‹È≈ ¡≈¬∆¢ ¿∞√ È∂ √Ø«⁄¡≈ È∂ ¡ÙÎ∆¡ª ÁµÏ∆¡ª «’ √≈≈ ËÈ «’√∂ «¬‘Ø «‹‘∆ ʪ ‘ج∆¡ª √È¢ Á÷Â È±ß ÁÏ≈ Á∂‰≈ ⁄≈‘∆Á≈, «‹µÊ∂ ’ج∆ ⁄Ø∆ ͤ≈‰ ’∂ ¿∞√ È∂ ‹Û∑ È≈ ’ √’∂¢ ’ØÒØ∫ «Óµ‡∆ Í∞µ‡∆ Í «¬’ ≈ ‹Á ÂÚ∆‹ Ù«‘ √≈∆ «Óµ‡∆ Íª ’È ‚±ßÿ∆ È∆∫Á √∞µÂ≈ «Í¡≈ √∆, ÂÁ Á∂ Ï≈¡Á Ú∆ ¿∞√ Á≈ ’≈Ó≈È ¡≈͉∆¡ª √Ø È ∂ Á∆¡ª ËÈ È‘∆∫ «Ó«Ò¡≈¢ ¡ÙÎ∆¡ª 鱧 «¬’ ÊÀÒ∆ «Ú⁄ Í≈ ¿∞√ Á≈ ÷˜≈È≈ ◊≈«¬Ï ’∂ ⁄∞µÍ-⁄≈Í ÿØ∫ Ï≈‘ ⁄«Ò¡≈ √∆¢ ¿∞√ È∂ Á÷ “Â∂ «◊¡≈¢ ’≈Î∆ Á± ‹≈ ’∂ ¿∞‘ «¬’ Ò◊≈¬∂ ‘ج∂ «ÈÙ≈È È±ß Á÷ Á∂ ’ØÒ ‹≈ ’∂ ÷Ò∑Ø «◊¡≈¢ Ú∆ Á∂ « ÷¡≈, ¿∞ ‘ ¿∞√ È∂ ¡≈Ò∂-Á∞¡≈Ò∂ Á∂«÷¡≈ «’ «ÈÙ≈È √≈Î «Áµ√ ¿∞Ê∂ ’ج∆ ‘À ‹ª È‘∆∫¢ «Î ¿∞√ È∂ «‘≈ √∆¢ ¿∞√ Á÷ Á∆¡ª ‹Û∑ª Á∂ ’ØÒ ‘∞‰ ª ’≈Ó≈È ‡Ø«¬¡≈ Í∞µ‡ ’∂ ÊÀÒ∆ 鱧 ¿∞√ «Ú⁄ Á≈ Ï∞ ≈ ‘≈Ò √∆¢ ¿∞√ ÁµÏ «ÁµÂ≈¢ ͤ≈‰ Ú‹Ø ∫ ¿∞ √ Á∆ «Ó‘È È≈Ò Á÷ “Â∂ «ÈÙ≈È Ò◊≈ «ÁµÂ≈¢

Ó≈«‘ ¡Á≈’≈≈ Ú∆ √∆Õ «Í¡≈ Á∂ ÁΩ≈È ¿π√È∂ Ú∆ 鱧 «Ì‰’ È‘∆∫ Òæ◊‰ «ÁæÂ∆ «’ ¿π‘ ’≈Ò ◊Ò Á≈ ËßÁ≈ ’Á∆ ˛Õ «¬√∂ ’≈È Ú∆ ¿π√鱧 Í≈’ √≈Î ’π¡≈∆ ÒÛ’∆ √ÓfiÁ≈ √∆Õ Ú∆ È∂ Ù∆ÂÒ Á∂ È≈Ò «ÁæÒ∆ Á∂ «¬’ ÓßÁ «Ú⁄ «Ú¡≈‘ ’Ú≈ «Ò¡≈Õ «Ú¡≈‘ ÂØ∫ Ï≈¡Á Ù∆ÂÒ Ú∆ Á∆ ÍÂÈ∆ ω ’∂ ÈØ«¬‚≈ È≈Ò Òæ◊Á∆ ’≈ÒØÈ∆ «Ú⁄ «‘‰ Òæ◊∆Õ ‘π‰ Ú∆ Ù∆ÂÒ È‘∆∫ √πË∆ √∆Õ ‘؉≈ ª «¬‘ ⁄≈‘∆Á≈ √∆ «’ ¿π√鱧 Ú∆ Á∂ «Í¡≈ Á∆ ’Á ’Á∂ ‘ج∂ ¡≈͉≈ Á∂‘ Á≈ ËßÁ≈ ¤æ‚ Á∂‰≈ ⁄≈‘∆Á≈ √∆ Í ¿π√È∂ ¡«‹‘≈ È‘∆∫ ’∆Â≈Õ ’≈È, «¬’ ª «Èæ ÈÚ∂∫ ÓÁª ÂØ∫ Á∂‘ √π÷ «ÓÒÁ≈ √∆, Á±‹≈ Í√ Ú∆ È؇ª È≈Ò Ì«¡≈ «‘ßÁ≈ √∆Õ «Ú¡≈‘ ÂØ∫ Ï≈¡Á Ú∆ Ù∆ÂÒ Á∂ √ÏßË Íπ≈‰∂ ◊≈‘’ª È≈Ò ‹≈∆ √ÈÕ Í ¿π√Á≈ «¬‘ ≈˜ ’ÁØ∫ Âæ’ ´’Á≈Õ ’πfi √Ó∂∫ Ï≈¡Á Ù∆ÂÒ Á≈ ÍÂ≈ ¿π√Á∂ ÍÂ∆ 鱧 Òæ◊ «◊¡≈ ª Ú∆ È≈˜ ‘Ø ‰ Á∆ Ï‹≈¬∂ ÷π Ù ‘Ø«¬¡≈Õ ÚÀ√∂ Ú∆ Ù∆ÂÒ Á∂ √∆ Á∆ ’Ó≈¬∆ ÂØ∫ ‘∆ ¿π√Á∂ ÿ Á≈ √≈≈ ÷⁄

⁄æÒÁ≈ √∆Õ «¬√ ÁΩ≈È Ù∆ÂÒ ÁØ Ïæ«⁄¡ª Á∆ Óª Ú∆ ω ◊¬Õ Ù∆ÂÒ Á∂ «‹√Ó Á∆ ’Ó≈¬∆ ÷ªÁ∂ ÷ªÁ∂ Ú∆ Á≈ ˜Ó∆ «¬ßÈ≈ «‚æ◊ «◊¡≈ «’ ¿π√È∂ Ù∆ÂÒ Á∆ Á∂‘ Á∆ ÁÒ≈Ò∆ ’È∆ Ùπ± ’ «ÁæÂ∆Õ «¬√∂ √≈Ò Ú∆ ¡Â∂ Ù∆ÂÒ È∂ Ù’Íπ Á∂ ¿πÍ≈«Ë¡≈¬∂ ÏÒ≈’ «Ú⁄ «¬’ ÎÒÀ ‡ «’≈¬∂ Â∂ ÒÀ «Ò¡≈, «’¿π∫«’ ¡’√ ◊≈‘’ ¿π√鱧 «’‘≈ ’Á∂ √È «’ ¿π‘ ¡≈͉∆ Á∂‘ Á∂ È≈Ò √π  æ « ÷¡Â ʪ Ú∆ ¿π Í ÒÏË ’Ú≈¬∂Õ «¬√ ÂØ∫ Ù∆ÂÒ È±ß Î≈«¬Á≈ √∆Õ ¿π‘ ‹◊∑≈ Á≈ «’≈«¬¡≈ Úæ÷≈ ÒÀ∫Á∆ √∆Õ Úæ÷∂ ÎÒÀ‡ Á∂ ’≈È «¬‘ Ú∆ Î≈«¬Á≈ √∆ «’ ÷ØÛ≈ ’≈ÒØÈ∆ «Ú⁄ ÒØ’ Ú∆ ¡Â∂ Ù∆ÂÒ È±ß Ï∂‘æÁ Ù∆Î ¡Â∂ Í≈’ √≈Î √ÓfiÁ∂ √ÈÕ «’√∂ 鱧 «Ì‰’ Ú∆ È‘∆∫ √∆ «’ Ù∆ÂÒ Á≈ ¡√Ò∆ ËßÁ≈ ’∆ ˛Õ ¿π√È∂ ¡≈͉∂ ÁØÚ∂∫ Ïæ«⁄¡ª 鱧 Ú∆ «¬‘ Íz◊‡ È≈ ‘؉ «Áæ  ≈Õ «¬√∂ ’≈È ¿π ‘ ¡≈͉∂ Ïæ«⁄¡ª 鱧 «¬æÊ∂ È≈Ò È‘∆∫ æ÷Á∆ √∆Õ ÁØÚ∂∫ Ïæ⁄∂ ÷ØÛ≈ ’≈ÒØÈ∆ «Ú⁄ ‘∆ «‘ ‘∂ √ÈÕ

Ù∆ÂÒ «¬æÊ∂ ◊≈‘’ª 鱧 ÏπÒ≈ ’∂ ÷πÙ ’Á∆ ¡Â∂ ◊≈‘’ Á∆ Í√ßÁ Á∆ Á±‹∆ ’≈Ò ◊Ò ˘ ÏπÒ≈ ’∂ Í∂Ù ’ «ÁßÁ∆Õ «¬√ ÂØ∫ ¿π‘ ’≈Ò ◊Ò ÂØ∫ ’«ÓÙÈ ÒÀ ∫ Á∆ ¡Â∂ ◊≈‘’ ÂØ ∫ «’≈«¬¡≈ Ú∆ ÒÀ∫Á∆Õ «¬√ Ó’≈È «Ú⁄ Ù∆ÂÒ Á∆ ’Ó≈¬∆ ÚæË ◊¬∆ √∆Õ «¬√ ÂØ ∫ ÍÀ √ ∂ Á∆ ’Á «¬ß È ∆ «˜¡≈Á≈ ÚæË ◊¬∆ «’ Ù∆ÂÒ ¡Â∂ Ú∆ È∂ «¬’ ÔØ‹È≈ ω≈ Ò¬∆Õ ÁØ Ú ª ˘ ÍÂ≈ √∆ «’ ≈ÓÈ≈Ê «√ß ◊ Ò≈ ÓØ ‡ ∆ ¡≈√≈Ó∆ ˛Õ ¿π √ Á∂ ’Ø Ò ‘ √Ó∂ ∫ ÓØ ‡ ∂ ÍÀ √ ≈ ‘π ß Á ≈ ˛Õ ¿π Ê ∂ ‘∆ ¿π ‘ √Ø È ∂ Á∆ ’∆ÓÂ∆ ¡ß ◊ ± · ∆¡ª Í≈¿π ∫ Á≈ ˛, ¡Â∂ Ó«‘ß ◊ ≈ ÓØ Ï ≈«¬Ò ÎØ È Ú∆ æ ÷ Á≈ √∆Õ ◊Ò∂ «Ú⁄ Ú∆ ÓØ ‡ ∆ √Ø È ∂ Á∆ ⁄∂ È ‘π ß Á ∆ √∆Õ ÁØ Ú ª È∂ √Ø « ⁄¡≈ «’ ‹∂ ’  ≈ÓÈ≈Ê «√ß ◊ Ò≈ Á∆ ‘æ « ¡≈ ’ «Áæ  ∆ ‹≈Ú∂ ª ¿π √ Á∂ ’Ø Ò Ø ∫ ’≈Î∆ ÁΩ Ò Â ¡Â∂ ’∆ÓÂ∆ √Ó≈È ‘≈√Ò ’∆Â≈ ‹≈ √’Á≈ ˛Õ ¡≈͉∆ «¬√ ÔØ‹È≈ «Ú⁄ Ú∆ È∂ ¡≈͉∂ Úæ‚∂ Ì≈ ¡‹À 鱧 Ú∆ Ù≈ÓÒ ’ «Ò¡≈Õ AG ¡’±Ï B@A@ 鱧 ≈ÓÈ≈Ê «√ß◊Ò≈ È∂ Ù∆ÂÒ È±ß ÎØÈ ’’∂ «¬’

«Ó‘È Á∆ ’Ó≈¬∆

’Ó≈¬∆ ‘Ø ¬ ∆ √≈∆ ÁΩ Ò Â ⁄Ø  ∆ ‘Ø ◊¬∆ √∆¢ ¿∞‘ ÏÛ≈ Á∞÷∆ «‘‰ Òµˆ≈¢ «¬’ «ÁÈ ¿∞ ‘ ¡≈͉∂ «◊¡≈È∆ «ÓµÂ Ù∂ ÷ Ô≈‹∂ ȱ ß «Ó«Ò¡≈¢ ◊µÒª-◊µÒª «Ú⁄ ¿∞√ Á∂ «ÓµÂ È∂ ¿∞√ Á∆ ¿∞Á≈√∆ Á≈ ’≈È Í∞µ«¤¡≈¢ ’≈Ó≈È È∂ ¡≈͉∆ √≈∆ ’‘≈‰∆ Áµ√∆ ¡Â∂ «’‘≈, ““«ÓµÂ, Â±ß Âª ‹≈‰∆ ‹≈‰ ‘À Ó∂∆ «Ó‘È Á∆ ’Ó≈¬∆ ’ج∆ ⁄Ø∆ ’’∂ ÒÀ «◊¡≈ ‘À¢ «¬‘ Áµ√ «’ ÓÀ∫ ¡≈͉≈ ËÈ Ú≈Í√ «’Ú∂∫ ‘≈√Ò ’ √’Á≈ ‘ª?““ ““Ù∂÷ Á√ «ÁȪ µ’ ’≈Ó≈È Á∆ √Óµ«√¡≈ “Â∂ «Ú⁄≈ ’Á≈ «‘≈ Í ¿∞√ Á∆ ¡’Ò «Ú⁄ ’ج∆ ‘µÒ

È‘∆∫ ¡≈«¬¡≈¢ «¬’ «ÁÈ Ï≈˜≈ «Ú⁄ ÁØ‘ª «ÓµÂª Á∆ Ì∂‡ ‘ج∆¢ Ù∂÷ ’«‘‰ Òµ◊≈, ““«ÓµÂ, Â∂∆ ⁄Ø∆ Á≈ ≈‘ «Á√ È‘∆∫ «‘≈ ÷À, 屧 ‘Ω√Ò≈ µ÷¢““ ÂÁ∂ ¿∞µÊ∂ «¬’ Í≈◊Ò ¡≈ÁÓ∆ ¡≈«¬¡≈ ¡Â∂ ÏØ « Ò¡≈, ““Â∞ √ ∆∫ «’‘Û∆¡ª ◊µÒª ’ ‘∂ ‘Ø? ÓÀ鱧 ¡≈͉∆ √Óµ«√¡≈ Áµ√Ø?““ ’≈Ó≈È È∂ Í≈◊Ò ÚµÒ Ò≈ÍzÚ≈‘∆ È≈Ò Á∂«÷¡≈, ““«Î Ù∂÷ ÚµÒ Á∂÷Á∂ ‘ج∂ ÏØ«Ò¡≈, ““‹Á Â∂∂ «‹‘≈ ¡≈ÁÓ∆ ⁄Ø∆ Á≈ ÍÂ≈ È‘∆∫ Ò◊≈ √«’¡≈ ª «¬‘ Í≈◊Ò ’∆ Ò◊≈¬∂ ◊ ≈?““ Ù∂ ÷ È∂ ¿∞ √ ȱ ß √Ófi≈«¬¡≈, ““’¬∆ Ú≈ Í≈◊Ò Ú∆

ÍÂ∂ Á∆ ◊µÒ Áµ√ «ÁßÁ∂ ‘È «¬√ 鱧 √Óµ«√¡≈ Áµ√‰ «Ú⁄ ’∆ ‘˜ ‘À¢““ ÂÁ ’≈Ó≈È È∂ ¿∞√ Í≈◊Ò È±ß √≈∆ ◊µÒ Áµ√ «ÁµÂ∆¢ Í≈◊Ò ’«‘‰ Òµ◊≈, ““‹Ø Áµ÷ Á∆ ‹Û∑ ÒÀ «◊¡≈ ‘À, ¿∞‘∆ ÷˜≈È≈ Ú∆ ÒÀ «◊¡≈ ‘À¢ «¬‘ ’«‘ ’∂ ¿∞‘ ̵‹ «◊¡≈¢““ ÁØÚ∂∫ «ÓµÂ Í≈◊Ò Á≈ ÓÂÒÏ È‘∆∫ √Ófi √’∂¢ ’ØÒ ‘∆ ÷Û∑≈ «¬’ ÒÛ’≈ Ú∆ «¬È∑ª Á∆¡ª ◊µÒª √∞‰ «‘≈ √∆¢ ¿∞‘ ÏØ«Ò¡≈, ““Í≈◊Ò Á∂ ’«‘‰ Á≈ ÓÂÒÏ ‘À «’ ¿∞‘ «’‘Û≈ Áµ÷ √∆ «‹√ Á∆ ‹Û∑ «Ú⁄ ÷˜≈È≈ Áµ«Ï¡≈ √∆ ‹Ø ¡≈ÁÓ∆ ¿∞√ Á÷ Á∆¡ª ‹Û∑ª 鱧 ÒÀ «◊¡≈ ‘À, ¿∞‘∆ Â∞‘≈‚≈ ËÈ Ú∆ ÒÀ «◊¡≈ ‘À¢““

ÈÚ∆∫ ÷±Ï√± ÒÛ’∆ ¿πÍÒÏË ’Ú≈¿π‰ Á∂ Ò¬∆ «’‘≈ ª Ù∆ÂÒ ¡Â∂ Ú∆ 鱧 ¡≈͉∆ ÔØ‹È≈ 鱧 ¡ß˜≈Ó Á∂‰ Á≈ «¬‘ ⁄ß ◊ ≈ ÓΩ ’ ≈ «ÓÒÁ≈ Ș ¡≈«¬¡≈Õ «Î Ù∆ÂÒ È∂ ¿π√鱧 ’«‘ «ÁæÂ≈ «’ ¿π√Á∂ ÿ ¡≈ ‹≈˙Õ ¿π‘ ÈÚ∆∫ ÒÛ’∆ Á≈ «¬ß  ˜≈Ó ’ «Áß Á ∆Õ «¬æË ÁπÍ«‘ Á∂ ÁØ Ú‹∂ ≈ÓÈ≈Ê «√ß ◊ Ò≈ È∂ Ò’ÙÓ∆ È◊ √«Ê ◊Áπ¡≈∂ Á∂ √≈‘Ó‰∂ ¡≈͉∆ √«Ú· ’≈ Í≈’ ’∆Â∆ ¡Â∂ ‚≈¬∆Ú 鱧 ¤πæ‡∆ Á∂ ’∂ ÏØ«Ò¡≈, ‹∂’ Âπ‘≈‚∂ ÓØ Ï ≈«¬Ò Â∂ Ó≈Ò’‰ Á≈ ÎØÈ ¡≈Ú∂ ª ÏØÒ Á∂‰≈ «’ ÓÀ∫ Á∂ Ù≈Ó ÿ Í‘πß⁄ª◊≈Õ Ù∆ÂÒ È∂ ≈ÓÈ≈Ê «√ß ◊ Ò≈ Á∆ Í√ßÁ Á∆ «ÚÁ∂Ù∆ Ù≈Ï Í«‘Òª ‘∆ Óß◊Ú≈ ’∂ æ ÷ ∆ √∆Õ ≈ÓÈ≈Ê «√ß◊Ò≈ Á∂ ¿πÊ∂ Í‘πß⁄Á∂ ‘∆ Ù∆ÂÒ È∂ ¡æ◊∂ ÚæË ’∂ ¿π√鱧 ¸ßÓ «Ò¡≈Õ Ìͱ  «ÓÒ≈Í ÂØ ∫ Ï≈¡Á ÚØ∂∫ ¡Òæfl ‘ج∂ ª Í∆‰ «Í¡≈¿π‰ Á≈ ÁΩ Ùπ± ‘Ø«¬¡≈Õ «¬√ ÂØ∫ Ï≈¡Á Ï≈‘ ÂØ∫ ¡≈¬∆ ’≈Ò◊Ò ≈ÓÈ≈Ê «√ß◊Ò≈ 鱧 «ÈÚ√Â ’’∂ ¡≈͉∆¡ª ’ØÓÒ ¿π∫◊Òª Á∂ ‹≈Á± È≈Ò ¿π√Á∂ √∆ Â∂ Ó√≈‹ ’È Òæ◊∆Õ Ó√≈‹ Á≈ ͱ≈ ‘؉ Âæ’ ≈ÓÈ≈Ê «√ß ◊ Ò≈ ¿π  ∂ « ‹Â ‘Ø «◊¡≈ √∆Õ ≈ÓÈ≈Ê Á∆ ¿πÂ∂‹È≈ ٪ ’È Á∂ Ò¬∆ ¿π ‘ «Ï√Â Â∂ Ò∂‡ ◊¬∆Õ ≈ÓÈ≈Ê È∂ ¿π√Á∂ ◊Ø∂ «‹√Ó È±ß Ïπ∆ Â∑ª Ó√Ò‰≈ Ùπ± ’ «ÁæÂ≈Õ ¿π√È∂ ≈ÓÈ≈Ê «√ß◊Ò≈ 鱧 ÓÈ ÓπÂ≈Ï’ ¡≈͉∆ ‘Ú√ ÙªÂ∆ ’È Á∆ ¤Ø‡ Á∂ «ÁæÂ∆Õ ≈ÓÈ≈Ê ÈÙ∂ «Ú⁄ ¿π√Á∂ «‹√Ó È±ß ÈØ⁄Á≈ «‘≈ «Î «È„≈Ò ‘Ø ’∂ ÍÀ «◊¡≈Õ ÊØÛ∑∆ Á∂ Ï≈¡Á ¿π√È∂ ’≈Ò ◊Ò Á∆ «¬√ Á∂‘ √∂Ú≈ Á∆ ’∆Ó Á∂ ’∂ ¿π√鱧 ¿πÊØ∫ ÂØ «ÁæÂ≈Õ «¬√ ÂØ∫ Ï≈¡Á ÔØ‹È≈ ÓπÂ≈Ï’ Ù∆ÂÒ ¿π√鱧 ‹≈Ó Â∂ ‹≈Ó «Í¡≈¿π∫Á∆ ‘∆ ¡Â∂ Ù∆ÂÒ È∂ Ï≈‘Ø∫ Ú∆ ¡Â∂ ¡‹∂ 鱧 Ú∆ Ïπ Ò ≈ «Ò¡≈Õ ¿π ‘ Ȫ ÁØ Ú ª È∂ Ù∆ÂÒ È±ß ’Ó∂ ÂØ∫ Ï≈‘ «È’Ò ‹≈‰ Ò¬∆ «’‘≈Õ «¬√ ÂØ∫ Ï≈¡Á ÁØÚª È∂ «√‘≈‰∂ È≈Ò Ó±ß‘ ÁÏ≈¡ ’∂ ≈ÓÈ≈Ê «√ß◊Ò≈ Á∆ ‘æ«Â¡≈ ’ «ÁæÂ∆Õ «Î ≈ ‘؉ Â∂ ‹ÁØ∫ ⁄≈∂ Í≈√∂ √ßÈ≈‡≈ ÎÀÒ «◊¡≈ ª Ú∆ ¡Â∂ ¡‹∂ È∂ ◊π  Áπ ¡ ≈∂ Á∂ È∂ Û ∂ ÷Û∑ ∆ ≈ÓÈ≈Ê Á∆ ’≈ Á∆ «Í¤Ò∆ √∆‡ Â∂ Ò≈Ù æ ÷ «Áæ  ∆Õ «Î ’≈ ÒÀ ’∂ ͪ‚Ú È◊ Í‘π ß ⁄ ∂ ¡Â∂ ¿π Ê Ø ∫ ‚∆ Í≈’ Á∂ ’∆Ï ’≈ ÷Û∑ ∆ ’’∂ ÁØ Ú ∂ ∫ ÍÀ Á Ò ÿ Ú≈Í√ ¡≈ ◊¬∂ Õ «‹√ √Ó∂ ∫ Íπ « Ò√ È∂ «Âß È ª ˘ Í’«Û¡≈, ¿π ‘ √Ó≈È √Ó∂ ‡ ’∂ ’ÙÓ∆ Ìæ ‹ ‰ Á∂ ⁄æ ’  «Ú⁄ √ÈÕ ’≈Ó≈È È∂ Áµ«√¡≈, ““¿∞‘ Ï∂ Á≈ Á÷ √∆¢““ ¿∞‘ ÒÛ’≈ ÏØ«Ò¡≈, ““◊µÒ ͵Ë∆ ‘À¢ Ù«‘ Á∂ √≈∂ ‘’∆Óª ÂØ∫ ÍÂ≈ ’Ø «’ ¿∞È∑ª Á∂ ’ØÒ ’ج∆ «¬‘Ø «‹‘≈ Ø◊∆ ¡≈«¬¡≈ √∆, «‹√ Á∂ «¬Ò≈‹ Ò¬∆ ¿∞È∑ª È∂ Ï∂ Á∆ ‹Û∑ Á∆ ÁÚ≈ ÷≈‰ 鱧 «’‘≈ √∆¢““ ÒÛ’∂ Á∆ Ï∞µË∆Ó≈È∆ Á∂÷ ’∂ ÁØÚ∂∫ ÁØ√ ‘µ’∂-ϵ’∂ ‘Ø ◊¬∂ ‹Á ¿∞ È ∑ ª È∂ √≈∂ ‘’∆Óª ÂØ ∫ Í∞ µ ¤ÍÛÂ≈Ò ’∆Â∆ ª ÍÂ≈ Òµ◊≈ «’ ÿ≈Ò∂Ú∂Á∆ Ȫ Á≈ ÚÍ≈∆ Ú∆‘ «ÁÈ Í«‘Òª ‘’∆Ó Ù∆≈‹∆ Á∂ ’Ø Ò «¬Ò≈‹ Á∂ Ò¬∆ ¡≈«¬¡≈ √∆ ¡Â∂ ¿∞È∑ª È∂ ¿∞√ 鱧 Ï∂ Á∆ ‹Û∑ Á∆ ÁÚ≈ ÷≈‰ 鱧 «’‘≈ √∆¢ ¡◊Ò∂ «ÁÈ Ù∂÷, ÿ≈Ò∂Ú∂Á∆ Á∂ ÿ «◊¡≈ ¡Â∂ ’«‘‰ Òµ◊≈, ““«ÓµÂ, Â∞√∆∫ «¬‘ ª ÓßÈÁ∂ ‘ØÚØ◊∂ «’ √ß√≈ «Ú⁄ ⁄ß◊∆ «√‘ È≈ÒØ∫ ÚË ’∂ ’∞fi È‘∆∫ ‘À ‘∞‰ Â∞√∆∫ ·∆’ ‘Ø ◊¬∂ ‘Ø ’∆ Â∞‘≈‚≈ «¬‘ Î˜ È‘∆∫ ωÁ≈ «’ «‹√ Á÷ Á∆ ‹Û∑ È≈Ò Â∞√∆∫ ·∆’ ‘ج∂ ‘Ø, ¿∞√ Á∂ ʵÒ∂ ÁµÏ∂ ÷˜≈È∂ 鱧 √‘∆ ¡≈ÁÓ∆ Á∂ ’ØÒ Í‘∞ß⁄Á≈ ’ «ÁµÂ≈ ‹≈¬∂ ¢ ¿∞√ ÷˜≈È∂ Á≈ Ó≈Ò’ ÏÛ≈ «Ó‘ÈÂ∆ ¡Â∂ «¬Ó≈ÈÁ≈ ¡≈ÁÓ∆ ‘À¢ Â∞‘≈鱧 ¿∞ √ Á≈ ËÈ Ú≈Í√ ÓØ Û Á∂ ‰ ≈ ⁄≈‘∆Á≈ ‘À¢““ ÚÍ≈∆ «¬Ó≈ÈÁ≈ √∆¢ ¿∞√ È∂ ’≈Ó≈È ÂØ∫ Í∞µ«¤¡≈ «’ ¿∞√ ÊÀÒ∂ «Ú⁄ «’ß È ∆¡ª ¡ÙÎ∆¡ª √È¢ ’≈Ó≈È È∂ ¿∞È∑ª Á∆ √‘∆ «◊‰Â∆ Áµ√ «ÁµÂ∆, ÂÁ ÚÍ≈∆ È∂ ¿∞√ 鱧 √≈∆¡ª ¡ÙÎ∆¡ª ÓØÛ «ÁµÂ∆¡ª¢ ’≈Ó≈È ¡≈͉∆ «Ó‘È Á∆ ’Ó≈¬∆ ‘≈√Ò ’’∂ ÏÛ≈ ÷∞ Ù ‘Ø«¬¡≈¢ ¿∞√ È∂ Ù∂÷ ¡Â∂ ÚÍ≈∆ Á≈ ËßÈÚ≈Á ’∆Â≈ ¡Â∂ ÷∞Ù∆-÷∞Ù∆ ¡≈͉∂ ÿ Í «◊¡≈¢

-«ÈÓÒ Íz∂Ó∆


18

TOR ONT O SECTION-B ORONT ONTO SECTION-B,, ISSUE # 897

AJIT WEEKL Y WEEKLY

¡æ÷ Á∂ ÏÁÒ∂ ¡æ÷, Í≈ «Á˙ «¬√ Á∆¡ª ¡æ÷ª ”⁄ Â∂˜≈Ï

«¬√ ÷∂‚ «Úæ⁄ Ú∆ Ó≈«‘ ‘È «¬‘ «¥’‡ Á∂ Ó‘≈Ê∆ ÈÚ∆∫ «ÁæÒ∆ : ¿π∫fi ª «¥’‡ ÷∂‚ Á∂ ÓÀÁ≈È ”Â∂ ‹ÒÚ∂ «Ï÷∂Á∂ ‘È Í ÓÀÁ≈È Á∂ Ï≈‘ Ú∆ ¿π ‘ ⁄Ø ’ ∂ ¤æ ’ ∂ Ò◊≈¿π ‰ ”⁄ Ó≈«‘ ‘π ß Á ∂ ‘ÈÕ ÷≈√ ’’∂ ¡≈√‡z∂Ò∆¡≈, Í≈«’√Â≈È, «¬ß ◊ ÒÀ ∫ ‚ ¡Â∂ Áæ ÷ ‰ ¡Î∆’∆ «÷‚≈∆ «¬√ Á∂ Ò¬∆ ÏÁÈ≈Ó ‘ÈÕ ¡≈√‡z∂Ò∆¡≈ Á∂ Ó‘≈Ê∆ Ù∂È Ú≈È È∂ Ó≈‚Ò «Ò˜ ‘Ò∂ Á∂ È≈Ò √ÏßË ‹ØÛ ’∂ Íπ≈‰≈ «¬«Â‘≈√ ÁØ ‘ ≈ «Áæ  ≈ ˛Õ Ïæ Ò ∂ Ï ≈˜ª ˘ ¡≈͉∆ «Î’∆ Á∂ Î∂ «Úæ⁄ Í≈¿π‰ Ú≈Ò∂ Ù∂È Ú≈È ‘√∆È≈Úª ”Â∂ Ú∆ ¡≈͉≈ ‹≈Á± ⁄Ò≈¿π ‰ ≈ ‹≈‰Á∂ ‘ÈÕ «Ò˜ ‘Ò∂ ÂØ∫ Í«‘Òª Ú∆ Ù∂È Ú≈È Ù∂È Ú≈È ˛ «’ ¿π√ ˘ ÙÓ ‘∆ ÂÒ≈’ Ú∆ ‘Ø ¸æ « ’¡≈ ˛Õ Áæ ÷ ‰∆ C Ú≈ ÏÁÈ≈Ó ‘Ø ¸æ«’¡≈ ˛ Í È‘∆∫ ¡≈¿π∫Á∆Õ «¬√∂ ’≈È ¿π√ Á≈ ¡Î∆’≈ Á∂ ‘ÎÈ ÓØ Ò ≈ «÷‚≈∆

‘ÙÒ «◊Ϙ «‹ßÁ◊∆ «Úæ⁄ Ú∆ ‘ÎÈ ÓØ Ò ≈ ‘∆ ˛Õ «◊Ϙ È∂ ¡≈͉∆ «’Â≈Ï «Úæ⁄ ¡≈͉∂ √≈∂ √À’√ √’À∫‚Òª Á∂ Ï≈∂ ”⁄ Áæ«√¡≈ ˛Õ ¿π√ Á∂ ÓπÂ≈«Ï’ ¡≈√‡z∂Ò∆¡≈ Á∂ ÁΩ∂ ”Â∂ ‡∆Ó Á∂ ’πfi «÷‚≈∆¡ª È∂ Ï≈ ◊Ò ˘ ‘Ø ‡ Ò ± Ó ”⁄ Ïπ Ò ≈ ’∂ ÓΩ ‹ Ó√Â∆ ’∆Â∆ √∆Õ Í≈«’√Â≈È∆ ◊∂ ∫ ÁÏ≈‹ ÙØ « ¬Ï ¡ıÂ Ú∆ ß◊∆È Í≈‡∆¡ª ”⁄ ‹≈‰ Á∂ Ò¬∆ Ú∆ Í∆ √∆ Ï∆ ÂØ ∫ ’¬∆ Ú≈ «fiÛ’ª ÷≈ ¸æ’ ∂ ‘ÈÕ Ù≈«‘Á ¡Î∆Á∆ ˘ √≈Ò B@@@ «Úæ⁄ ‘Ø‡Ò Á∂ Ï≈‘ ’πfi ÒÛ’∆¡ª Á∂ È≈Ò Á∂«÷¡≈ «◊¡≈ √∆Õ ¿π‘ «√Î «¬‘ √Î≈¬∆ «ÁßÁ∂ ‘∂ «’ «¬‘ ÒÛ’∆¡ª ¡≈‡Ø◊z≈Î Óß◊ ‘∆¡ª √ÈÕ

23 to 29 Dec., 2010

◊π‘≈‡∆ : «Ó√∂˜ È≈Ê-¬∆√‡ B@A@ √πßÁÂ≈ Óπ’≈ÏÒ∂ Á∆ ‹∂± ¡πßËÂ∆ Á≈√ ◊πÍÂ≈ 鱧 ÚË≈¬∆ «ÁßÁ∆¡ª Í«‘Ò∆ È¡Í ÍØÒ∆ ÈØÈÏ∂‡ ¡Â∂ Á±‹∆ È¡æÍ ÓÈ«Ó¿±∆Õ

¶‚È : «¬≈È ”⁄ ¡≈͉∆ Íz∂«Ó’≈ Á∂ ÍÂ∆ ˘ ¡ßÈ≈ ω≈¿π‰ Ú≈Ò∂ «¬’ «Ú¡’Â∆ Á∆ ¡æ÷ª ”⁄ √˜≈ Á∂ ±Í ”⁄ Â∂˜≈Ï Í≈«¬¡≈ ‹≈Ú∂◊≈Õ ‚∂Ò∆ Ó∂Ò Á∂ ÓπÂ≈«Ï’ ÓØ‹ÂÏ≈ Ȫ Á∂ «¬’ «Ú¡’Â∆ Á∆ ÍÂÈ∆ ÓØ‹Á∂Ô Á≈ ‡À’√∆ ⁄≈Ò’ ¡Ò∆∂‹≈ È≈Ò È‹≈«¬˜ √ÏßË √ÈÕ «¬√ ÂØ∫ ◊πæ√∂ ”⁄ ¡≈¬∂ ÓØ‹ÂÏ≈ È∂ ¡Ò∆∂‹≈ Á∂ «⁄‘∂ ”Â∂ Â∂˜≈Ï √πæ‡ «ÁæÂ≈Õ ÁØÈØ∫ ‘∆ «‘≈È ÂØ∫ F@ Ó∆Ò Á± √«Ê ’ØÓ Ù«‘ Á∂ «ÈÚ≈√∆ √ÈÕ «¬√ Ó≈ÓÒ∂ ”⁄ ‘∂·Ò∆ ¡Á≈Ò È∂ ¡≈͉∂ ÎÀ√Ò∂ ”⁄ ‘˜≈È∂ Á∂ Ò¬∆ «’‘≈

√∆ Í ¡Ò∆ ∂‹≈ Ó≈ÓÒ∂ ˘ «¬≈È Á∆ ¿π⁄ ¡Á≈Ò ”⁄ ÒÀ «◊¡≈Õ «‹√ Â∑ª «¬≈È ”⁄ «¬√Ò≈Ó∆ ’≈˘È Á∂ ÓπÂ≈«Ï’ ¡æ÷ Á∂ ÏÁÒ∂ ¡æ÷, ÁßÁ ÏÁÒ∂ ÁßÁ ÒÀ‰ Á∆ «¬‹≈˜Â ˛Õ «˜’ÔØ◊ ˛ «’ «¬≈È ”⁄ «Í¤Ò∂ √≈Ò ÎÚ∆ ”⁄ «¬’ «Ú«Á¡≈Ê∆ È∂ ¡≈͉∆ √≈Ê∆ «Ú«Á¡≈ʉ Á∂ «Ú¡≈‘ Á∂ Íz√Â≈Ú ˘ ·π’≈¿π‰ ÂØ∫ Ï≈¡Á ¿π√ ”Â∂ Â∂˜≈Ï √π æ ‡ «Áæ  ≈ √∆ ¿π √ √Ó∂ ∫ ¿π √ «Ú«Á¡≈Ê∆ ˘ «¬√Ò≈Ó Á∂ ÓπÂ≈«Ï’ ¡æ÷ª ˘ ¡ßÈ≈ ’È Á∆ √˜≈ √π‰≈¬∆ ◊¬∆ √∆Õ

«Ïz«‡Ù ‚≈’ «‡’‡ª ”Â∂ È‘∆∫ ‘ØÚ∂◊∆ Ó‘≈≈‰∆ ¶‚È : ‹∂’ «Ïz«‡Ù √’≈ “≈«¬Ò Ó∂Ò” Á∂ «Èæ‹∆’È Á∆ ¡≈͉∆ «ÚÚ≈ÁÍz√ ÔØ‹È≈ ”Â∂ ¡æ◊∂ ÚËÁ∆ ˛ ª Ì«Úæ÷ ”⁄ «Ïz«‡Ù ‚≈’ «‡’‡ª ÂØ∫ Ó‘≈≈‰∆ ¡À«Ò‹≈ÏÀÊ Á±‹∆ Á∆ ÎØ‡Ø ◊≈«¬Ï ‘Ø √’Á∆ ˛Õ ‚∂Ò∆ Ó∂Ò È∂ ‚≈’ Ó≈ÓÒ∂ Á∂ ÓßÂ∆ ¡À‚Ú∂ Á∂ ‘Ú≈Ò∂ È≈Ò «’‘≈ ˛ «’ «Ú’∆ «ÈÔÓª Á∂ «‘ ̫Úæ÷ ”⁄ «Èæ‹∆ Ó≈Ò’ª ˘ «Ïz«‡Ù Ù≈√’ª Á∂ ÎØ‡Ø Íz’≈«Ù ȑ∆∫ ’È Á∆ ¤±‡ «ÓÒ ‹≈Ú∂◊∆Õ √ß È AHD@ ÂØ ∫ ‘∆ ‘ «Ïz«‡Ù ‚≈’ «‡’‡ ”Â∂ «Ïz«‡Ù ≈‹≈ Ù≈‘∆ ÍzÓπæ÷ Á∆ Â√Ú∆ ‘πßÁ∆ ˛Õ «Ïz«‡Ù

ÓßÂ∆ ≈‹ Ó«‘Ò Á∂ ¡«Ë’≈∆¡ª È≈Ò «¬√ «ÚÙ∂ ”Â∂ ◊æÒ ’ ‘∂ ‘È «’ «Èæ‹∆’È Á∂ Íz√Â≈Ú Ú≈Ò∂ «ÁÒ Á∂ √ß√Á «Úæ⁄ Í≈√ ‘Ø ‹≈‰ Á∂ Ï≈¡Á Ú∆ ‚≈’ «‡’‡ª ”Â∂ Ó‘≈≈‰∆ Á∆ Â√Ú∆ Ï’≈ ˛Õ

√ØÓÈ≈Ê (◊π‹≈Â) : ¡ÀÚÒÀ∫‚ √’Ò «Ú⁄ «ÚÙ≈Ò ÏÈ≈¿π‡∆ Ùß÷ È±ß Ú‹≈¿π‰ Á∆ ’Ø«ÙÙ ’Á≈ «¬’ «Ú¡’Â∆Õ


19

TOR ONT O SECTION-B ORONT ONTO SECTION-B,, ISSUE # 897

AJIT WEEKL Y WEEKLY

23 to 29 Dec., 2010


20

TOR ONT O SECTION-B ORONT ONTO SECTION-B,, ISSUE # 897

23 to 29 Dec., 2010

AJIT WEEKL Y WEEKLY

Ì≈ Ҭ∆ «Ï‘Â «‘≈ B@A@ Ì≈ Á∂ Ò¬∆ √≈Ò B@A@ ‘Ø ÓπÒ’ª Á∂ Óπ’≈ÏÒ∂ «’Â∂ «˜¡≈Á≈ Ó‘æÂÚͱÈ «‘≈Õ «ÚÙÚ ÍæË∆ ÓßÁ∆ Á∆ Ó≈ «Ú⁄Ø∫ «È’Ò‰ ¡Â∂ «Ú’≈√ Á∆ ÁΩÛ «Ú⁄ ÓØ‘∆ «‘‰ Ú≈Ò∂ Á∂Ù Á∂ √≈‘Ó‰∂ «ÌzÙ‡≈⁄≈ «¬’ Úæ‚∆ √Óæ«√¡≈ ω’∂ ¡≈«¬¡≈Õ ≈Ù‡ Óß‚Ò ÷∂‚ª ¡Â∂ B‹∆ √ÍÀ’‡zÓ Úß‚ «Ú⁄ ‘ج∂ ÿπ‡≈«Ò¡ªÈ∂ √≈∂ Á∂Ù È±ß «‘Ò≈ ’∂ æ÷ «‰ßÂ≈Õ «Ú’≈√ ¡Â∂ √Óæ«√¡≈Úª «Ú⁄’≈ «¬√ √≈Ò ¡«‹‘∂ ’¬∆ ÈÚ∂∫ «⁄‘∂ Ú∆ ¿πÌ∂,«‹‘Ȫ È∂ Á∂Ù Á∂ ¡≈Ó ¡≈ÁÓ∆ ¿πÂ∂ ‚±ßÿ≈ ÍzÌ≈Ú Í≈«¬¡≈Õ √Ó∂∫ Á∂ Í‘∆¬∂ È∂ «Í¤Ò∂ √≈Ò Á∂ ’¬∆ «⁄‘«¡ª 鱧 «‹æÊ∂ ËπßÁÒ≈ ’∆Â≈, ¿πÊ∂ ¡È∂’ª ÈÚ∂∫ «⁄‘«¡ªÈ±ß Ú∆ √≈‘Ó‰∂ «Ò¡ªÁÕ «¬‘Ȫ «Ú⁄Ø∫ Á∂Ù È±ß Ó≈‰ÓæÂ≈ ’ÈÚ≈Ò∂ «⁄‘∂ Ú∆‘È ¡Â∂ ÙÓ√≈ ’È Ú≈Ò∂ Ú∆Õ

√ØÈ∆¡≈ ◊ªË∆

«ÈÂ∆Ù ’πÓ≈

√’≈ ÂØ∫ √ß◊·È Âæ’ √Ì È±ß ⁄Ò≈«¬¡≈

«Ú’≈√ Á∆ ≈‹È∆Â∆ Á∂ ÈÚ∂∫ √±ÂË≈

«Ï‘≈ «Ú⁄ ‹≈Á±Ó¬∆ Â∆’∂ È≈Ò «‹æ ‘≈√Ò ’’∂ «ÈÂ∆Ù ’πÓ≈ È∂ È≈ ’∂ÚÒ Í±∂ Á∂Ù È±ß ˛≈È ’∆Â≈ ˛, ÏÒ«’ ≈‹È∆Â∆ Á≈ «¬’ ÈÚª Î≈Ó±Ò≈ Ú∆ Í∂Ù ’∆Â≈ ˛Õ ¿π‘Ȫ Á≈ «¬‘ Î≈Ó±Ò≈ ‹≈Â∆-ËÓ Á∂ √ΩÛ∂ ◊«Ò¡≈«¡ª «Ú⁄Ø∫ ‘Ø ’∂ È‘∆∫ ¶ÿÁ≈, «Ú’≈√ ¡Â∂ Ó«¡≈Á≈ Á∂ ‘≈¬∆Ú∂ ÂØ∫ ‘Ø’∂ ¶ÿÁ≈ ˛Õ ‹≈Â∆Ú≈Á ¡Â∂ Íæ¤Û∂͉ «Ú⁄ ‚πæÏ∂ «Ï‘≈ «Ú⁄ «ÈÂ∆Ù È∂ «Ú’≈√ Á∆ ≈‹È∆Â∆ 鱧 «¬’ ÈÚª ÍæË «ÁæÂ≈Õ ¡≈͉∆¡ª Â≈˜≈ ¿πÍÒÏË∆¡ª Á∂ ⁄Ò«Á¡ª ¡⁄≈È’ ¿π‘ ÓΩ‹±Á≈ ≈‹È∆Â∆ Á∂ ØÒ Ó≈‚Ò ’‘∂ ‹≈‰ Òæ◊∂ ‘ÈÕ Íø⁄≈«¬Âª «Ú⁄ ¡Ω ْÂ∆’È Á∂ ˜∆¬∂ ¿π‘Ȫ È∂ ¡≈͉∂ √ÓÊÈ «Ú⁄ «‹√ Â∑ª ¡Ωª Á∆ ÎΩ‹ ÷Ûz∆ ’∆Â∆, ¿π√鱧 ‘π‰ ’∂∫Á √’≈ Ú∆

Íz‰Ï Óπ÷‹∆

√’≈ Á∂ √ß’‡ ÓØ⁄’

≈‘πÒ ◊ªË∆

Ò◊≈Â ⁄ΩÊ∆ Ú≈ ’ª◊√ ÍzË≈È Ï‰ ’∂ √Ø È ∆¡≈ ◊ªË∆ È∂ «¬Ê ÈÚª «¬«Â‘≈√ «⁄¡≈Õ √ß◊·È¡Â∂ √’≈ «Ú⁄ ’æÁ ¡Â∂ πÂÏ≈ Ú«Ë¡≈ ª ◊æ·‹ØÛ «Ú⁄ Ë≈’ Ú∆Õ √’≈ ÂØ∫ ÒÀ ’∂ √ß ◊ ·È Âæ ’ “A@ ‹ÈÍÊ” ‘∆ ¡√Ò∆ ¡Â∂ «¬æ’Ø «¬’ Ù’Â∆ ’∂ ∫ Á Á∂ ± Í «Ú⁄ «È«ÚÚ≈Á ÂΩ  Â∂ Ï«‰¡≈ «‘≈Õ Ô±. Í∆. ¬∂ . √’≈ Á∂ ÎÀ √ «Ò¡ª «Ú⁄ ’ª◊√ Íz Ë ≈È Á≈ Íz Ì ≈ÚÙ≈Ò∆ ¡Â∂ «È‰≈«¬’ Á÷Ò √≈Î «Áæ«√¡≈Õ ÎØÏ√ È∂ B@@I «Ú⁄ ¿π‘Ȫ 鱧 ÁπÈ∆¡≈ Á∆ √Ì ÂØ∫ Â≈’ ¡Ω  ª «Ú⁄Ø ∫ «¬’ «’‘≈Õ «¬‘

¡Í‰≈¿π‰≈⁄≈‘πßÁ∆ ˛Õ «‹√ Ì≈‹Í≈ Á∆ ¤ª Á±‹∆¡ª Í≈‡∆¡ª 鱧 ‚≈¿π∫‰∆ ˛, ¿π√ Â∂ «ÈÂ∆Ù È∂ ¡≈͉∆ «¬ßÈ∆ ¶Ó∆ ¤ª Í≈¬∆ «’ Óπ√ÒÓ≈Ȫ È∂ Ú∆ Ì≈‹Í≈ 鱧 √≈Ê∆ ω≈«Ò¡≈Õ √æ⁄ ’Ó∂‡∆ ¡Â∂ ß◊≈È≈Ê ’Ó∂‡∆ Á∆ Áπ‘≈¬∆ Á∂‰ Ú≈Ò∆ ’ª◊√ ¡Â∂ ≈‹Ù‡∆ ‹ÈÂ≈ ÁÒ È≈¡∂ Ò◊≈¿π∫Á∂ ‘∂ ‘È ¡Â∂ Óπ√«ÒÓ Ï‘π«◊‰Â∆ «˜«Ò∑¡ª «Ú⁄ ¡æË∆¡ª ÂØ∫ «˜¡≈Á≈ √∆‡ª Ì≈‹Í≈ Á∂ ÷≈Â∂ «Ú⁄ ⁄Ò∆¡ª ◊¬∆¡ªÕ «ÈÂ∆Ù ÂØ∫ È≈˜ Úæ‚∂ Ò∆‚ √ßÈ∑ Ó≈Á∂ ‘∂ ¡Â∂ «ÈÂ∆Ù È∂ √Ì Á∆ ˜Ó∆È ÷Ø‘ Ò¬∆Õ √≈Òª ÂØ∫ «Ú’≈√ 鱧 Â√Á∆ ‘∆ «Ï‘≈ Á∆ ‹ÈÂ≈ 鱧 ÊØÛ∑∆ ¡√Ò∆¡Â «Á÷≈¬∆, Ï‘π √≈∂ √πÍÈ∂ «ÁæÂ∂ ¡Â∂ «ÁÒ «‹æ «Ò¡≈Õ ˛≈È∆ È‘∆∫ «’ ¿π‘ ÍzË≈È ÓßÂ∆ Á∂ ¡‘πÁ∂ Á∂ √Ì ÂØ∫ ÔØ◊ Á≈¡Ú∂Á≈ ω ◊¬∂ ‘ÈÕ

¡≈¬∆. Í∆. ¡ÀÒ. «ÚÚ≈Á ‘ØÚ∂ ‹ª √ÛÁ≈ Â∂¶◊≈È≈Õ ÌØÍ≈Ò ◊À√ ’ª‚ Á∆¡ª Íπ≈‰∆¡ª Î≈¬∆Òª ÷πæÒ∑‰ ÂØ∫ Ï≈¡Á ¡Ω÷∆ ’ª◊√ ‘ØÚ∂ ‹ª «’√∂ ≈‹ «Ú⁄ √ß◊·È Á∆ Úæ‚∆ √Óæ«√¡≈Õ ÍzÙ≈√«È’ ÂØ∫ ÒÀ ’∂ ‘ ≈‹È∆«Â’ √ß’‡ Á≈ ‹Ú≈Ï Óπ ÷ ‹∆ ’Ø Ò ˛Õ ͱ  ∆ Áπ È ∆¡≈ «Ú⁄ ¡≈«Ê’ ÓßÁ∆ Á∂ √Ì ÂØ∫ Úæ‚∂ √ß’‡ ÁΩ≈È «Úæ ÓßÂ∆ Á≈ ¡‘πÁ≈ √ßÌ≈Ò‰ Á∂ È≈Ò È≈Ò √’≈ Á∆¡ª √≈∆¡ª ≈‹È∆«Â’ ¸‰ΩÂ∆¡ª È≈Ò Ú∆ ÁØ-⁄≈ ‘πßÁ∂ ‘∂Õ ¡Â∂ ¿π‘ √Ì ¿πÍ Í≈ Í≈¿π∫Á∂ ‘∂Õ ¿π√ Â∂ Ú∆ ˛≈È∆ «¬‘ ˛ «’ √ßÚ∂ÁÈÙ∆Ò ¡ßÂ ≈Ù‡∆ Ó√«Ò¡ª Â∂ Ú∆ “Á≈Á≈” Á∂ ’±‡È∆«Â’ «◊¡≈È ÂØ∫ «ÏȪ √’≈ ¡æ◊∂ È≈ ÚæË Í≈¿π∫Á∆Õ È≈ «√Î √’≈ ¡Â∂ √«‘ÔØ◊∆¡ª,ÏÒ«’ «ÚØË∆ «Ë «Ú⁄’≈ Ú∆ Íz‰Ï Á∆ √≈÷ ¡«‹‘∆ ˛ «’ ¿π‘ Ú∆ ¿π‘Ȫ Á≈ ÒØ‘≈ ÓßÈÁ∂ ‘ÈÕ «Âz‰≈Ó±Ò ’ª◊√ Á∆ Ò∆‚ ÓÓÂ≈ ÏÀÈ‹∆ ‘ØÚ∂ ‹ª «Î ‚∆. ¡ÀÓ. ’∂. √πÍ∆ÓØ ’π‰≈«ÈË∆ Ú◊∂ √«‘ÔØ◊∆, «¬‘È≈ √Ì È≈Ò Íz‰Ï È∂ ‘∆ «ÈÍ«‡¡≈Õ

Ô±. Í∆. ¬∂.-ÚÈ «Ú⁄ “Ï≈Ï≈” ÓßÈ∂ ‹≈‰ Ú≈Ò∂ ≈‘πÒ Ô±. Í∆. ¬∂.-B «Ú⁄ Î߇ √∆‡ ‘ÈÕ «¬√ Á∂ È≈Ò ‘∆ ¿π‘Ȫ Á∆ «Íæ· Â∂ ¿πÓ∆Áª Á∆ ¡«‹‘∆ ◊·Û∆ ¡≈ ◊¬∆, «‹√Á∂ Ú˜È «ÁÈ ÍzÂ∆ «ÁÈ ÚËÁ≈ ‘∆ ‹≈ «≈ ˛Õ ‘≈Òª«’ ˜Ó∆È∆ ÍæË Â∂ ‘π‰ Âæ’ ¿π‘ √ß◊·È ÂØ∫ ÒÀ ’∂ Á∂Ù Á∆¡ª «¬æ¤≈Úª Â∂ ı∂ È‘∆∫ ¿πÂ √’∂ ‘ÈÕ «Ï‘≈ «ÚË≈È √Ì≈ Á∆¡ª ⁄؉ª Á∂ ÈÂ∆«‹¡ª «Ú⁄ ≈‘πÒ Á∆ ÒØ’«Íz¡Â≈ ˘ ’≈Î∆ ·∂√Úæ‹∆ ˛Õ «¬√ √≈Ò √ß√Á Á∂ ¡ßÁ Ú∆ ≈‘πÒ ◊ªË∆ ÈΩ‹Ú≈È Í∆Û∑∆ Á∆ Ò∆‚«ÙÍ È±ß ÒÀ ’∂ ¿πÌ∂, Í ¿π‘Ȫ Á∆ ÍzÂ∆«ÈËÂ≈ ’Á∂ È‘∆∫ «Áæ√∂Õ ‘ª, «¬‘ ˜± ˛ «’ ¿π‘ √ØÈ∆¡≈ ◊ªË∆ Á∆ ¤ª ÂØ∫ «È’Ò ’∂ ¡≈͉∆ ¡Òæ◊ ‘√Â∆ √Ê≈Í ’È «Ú⁄ √ÎÒ ‘Ø ¸æ’∂ ‘ÈÕ Í≈‡∆ ¡Â∂ √’≈ Á∂ ¡«‘Ó ÎÀ√«Ò¡ª «Ú⁄ ͱ∂ √≈Ò ¿π‘Ȫ Á≈ ÁÏÁÏ≈ «Á÷≈¬∆ «ÁßÁ≈ ˛Õ ≈‘πÒ È∂ ‹Ø «’‘≈ √∆ ’∆Â≈, ¿π√ Â∂ √ß◊·È ¡Â∂ √’≈ «Ú⁄ √Ú≈Ò ÷Û∑∂ ’È Á∆ «‘ßÓ «’√∂ È∂ È‘∆∆ ’∆Â∆Õ «¬æÊØ∫ Âæ’ «’ ¿πÛ∆√≈ «Ú⁄ Ú∂ÁªÂ≈ ÔØ‹È≈, ≈‘πÒ Á∂ Ó≈Ó±Ò∆ Á÷Ò ÂØ∫ Ï≈¡Á ‘∆ æÁ ’ «ÁæÂ≈ «◊¡≈Õ «¬√∂ Â∑ª È’√Ò∆¡ª Á∂ ÍzÂ∆ ÒÛ≈’± Óπ«‘ßÓ Á∆ Ì≈Ù≈ ¡Â∂ È∆Â∆ Ú∆ ≈‘πÒ Á∂ Á÷Ò ’È ÏÁÒ∆Õ «Ï‘≈ «Ú⁄ «¬’æÒ∂ ÒÛÈ Á≈ ≈‘πÒ Á≈ ÎÀ√Ò≈ ÍæË Á∆ Ò’∆ Ï«‰¡≈Õ ‘π‰ ‘≈ ÂØ∫ Ï≈¡Á Ú∆ ¿π‘Ȫ Á∂ Á√ ÎÀ√«Ò¡ª Â∂ ÿæ‡ ÂØ∫ ÿæ‡ Í≈‡∆ Á∂ ¡ßÁ ’ج∆ √Ú≈Ò È‘∆∫ ¿π·≈ «‘≈ ˛Õ Á¡√Ò ’ª◊√ ‹≈‰ ¡Â∂ ÓßÈ ‘∆ ˛ «’ ¿π√Á≈ Ì«Úæ÷ ‘π‰ ≈‘πÒ Á∂ È≈Ò ‹πÛ ¸æ’≈ ˛Õ «¬√ ’’∂ «¬√ √≈Ò D@ √≈Ò Í±∂ ’È Ú≈Ò∂ ’ª◊√ ‹ÈÒ √’æÂ Á∆ Úæ‚∆ ̱«Ó’≈ Á≈ «¬ß˜≈ √Ì È±ß ˛Õ

‚≈. ÓÈÓØ‘È «√ßÿ ÁπÈ∆¡≈ «Ú⁄ ⁄Ó«’¡≈ «⁄‘, “ÿ” «Ú⁄ ËπÁ ß Ò≈ ‘Ø«¬¡≈ ÁπÈ∆¡≈ Á∂ √Ì ÂØ∫ Â≈’ÂÚ ÒØ’ª Á∆ ÎØ√ √±⁄∆ «Ú⁄ ÍzË≈È ÓßÂ∆ ‚≈. ÓÈÓØ‘È «√ßÿ È∂ ÈÚßÏ «Ú⁄ ¿π⁄∆ ¤≈Ò Ó≈∆Õ B@@I «Ú⁄ ¿π‘ CFÚ∂∫ ÈßÏ Â∂ √∆ ¡Â∂ «¬√ √≈Ò ¿π· ’∂ AHÚ∂∫ ÈßÏ Â∂ Í‘πß⁄ ◊¬∂Õ ÎØÏ√ È∂ È«‘± ÂØ∫ ÒÀ ’∂ ‘π‰ Âæ’ Á∂ √≈∂ ÍzË≈È ÓßÂ∆¡ª «Ú⁄Ø∫ ÓÈÓØ‘È «√ßÿ 鱧 √Ì ÂØ∫ ¿π⁄≈ æ«÷¡≈Õ Í ˛≈È∆ Á∂ ÷ ∆ «’ Áπ È ∆¡≈ Á∆ Ș «Ú⁄ √Ì ÂØ ∫ Â≈’ÂÚ ÓßÈ∂ ‹≈‰ Ú≈Ò∂ ÍzË≈È ÓßÂ∆ Á≈ ¡’√ ¡≈͉∂ ‘∆ ÿ «Ú⁄ ’Ó˜Ø Ș ¡≈¿π‰ Òæ«◊¡≈ ˛Õ ÓßÂ∆ Óß‚Ò Á∂ ◊·È ÂØ∫ ÒÀ ’∂ √’≈ Á∂ ÎÀ√«Ò¡ª Âæ’ «Ú⁄ ÓÈÓØ‘È «√ßÿ ’Ó˜Ø «Áæ√∂Õ ¿π‘Ȫ Á∂ «¬Â≈˜ª Á∂ Ï≈Ú‹±Á «ÚÚ≈Á◊z√ ¬∂. ≈‹≈ ÓßÂ∆ ω∂Õ ¡÷∆ ≈‹≈ Á∂ ’≈È ‘∆ ÓÈÓØ‘È «√ßÿ Á∂ ¡’√ ¿πÂ∂ ËæÏ∂ Òæ◊∂ ¡Â∂ «ÌzÙ‡≈⁄≈ Â∂ ¸æÍ «‘‰ Ú◊∂ ÁØÙ Òæ◊∂Õ «ÌzÙ‡≈⁄≈ Á∂ ’≈È √ß◊·È ‹ª √ØÈ∆¡≈ ◊ªË∆ Á∆ ÍzË≈È◊∆ «¬√ «Ú⁄Ø∫ «È’Ò È‘∆∫ Í≈ ‘∆ ˛Õ ͱ∂ √≈Ò √ß◊·È ¡Â∂ √ØÈ∆¡≈ ◊ªË∆ Á∆ ÍzË≈È◊∆ Ú≈Ò∆ ¡ÀÈ. ¬∂. √∆. ‘∆ ¬∂‹ß‚≈ √Ê≈Í ’Á∆ «Áæ√∆Õ ¡≈«Ê’ ÓØ«⁄¡ªÂ∂ Ú∆ √πË≈ Á∂ ‘≈Ó∆ ÓÈÓØ‘È «√ßÿ 鱧 √ß◊·È Á∂ ÁÏ≈¡ «Ú⁄ √ÓfiΩÂ∂ ’È∂ ͬ∂Õ «¬√Á∂ Ï≈Ú‹±Á ¿π‘ Ô±. Í∆. ¬∂. Á≈ √Ì ÂØ∫ ÌØ√∂ÔØ◊ «⁄‘≈ ˛, «Ò‘≈˜≈ Á∂ È≈Ò ‘∆ √‘∆, ¿π‘Ȫ Á∂ √ÓÊÈ «Ú⁄ √ß◊·È ¡Â∂ √’≈ 鱧 ¿πÂÈ≈ ‘∆ ÍÀ∫Á≈ ˛Õ ‘≈Òª«’ √≈Ò Ï∆ÂÁ∂-Ï∆ÂÁ∂ «ÌzÙ‡≈⁄≈ Á∂ ÓπæÁ∂ Â∂ √ß√Á Á≈ ͱ≈ √Á πæ √ÀÙÈ È≈ ⁄æÒ √’‰ Á∆ ÏÁÈ≈Ó∆ ¿π‘Ȫ Á∂ ÷≈Â∂ «Ú⁄ ‘∆ Á‹ ‘Ø ◊¬∆ ˛Õ

«÷Â≈Ï «¬√ √≈Ò ¿π‘Ȫ Á∂ ‘æÊ ÂØ∫ ˜± «Î√Ò «◊¡≈, Í «‘ßÁπ√Â≈È Á∆ √Ì ÂØ ∫ Â≈’ÂÚ ‘√Â∆¡Â∂ ÁπÈ∆¡≈ «Ú⁄ ‡ΩÍ ‡ÀÈ Á≈ ¿π‘Ȫ Á≈ πÂÏ≈ ’≈«¬Ó ˛Õ Ï∂Ùæ’ «ÌzÙ‡≈⁄≈ Á∂ ÓπæÁ∂ Â∂ ¿π‘Ȫ Á∆ ÚË∆ Â≈’ Á≈ ‹ÙÈ ÓÈ≈¿π ‰ Á≈ ÓΩ ’ ≈ È‘∆∫Õ Í«‘Òª ¡≈¬∆. Í∆. ¡À Ò . «ÚÚ≈Á, «Î ÌØÍ≈Ò ◊À√ ’ª‚ Á∆¡ª Íπ  ≈‰∆¡≈ Î≈¬∆Òª ÷π æ Ò ∑ ‰ ÂØ ∫ Ï≈¡Á ◊ªË∆ ÷≈ÈÁ≈È Âæ’ Í‘πß⁄∆ ¡ª⁄ Á≈ Ú∆ ¿π‘Ȫ 鱧 √≈‘Ó‰≈ ’È≈ «Í¡≈Õ «‘ß Á ∆ ÷±ß‘Á∆ ’√ ≈Ù‡ Óß‚Ò ÷∂‚ª, B‹∆ √ÍÀ’‡zÓ ¡Â∂ ¡≈ÁÙ √π √ ≈«¬‡∆ ÿ؇≈«Ò¡ª È∂ ͱ∆ ’ «ÁæÂ∆Õ Í ⁄≈‘∂ Óπæ÷ ÓßÂ∆ ‘‡≈¿π‰≈ ‘ØÚ∂ ‹ª Óß Â ∆, √Ì ’π fi √ØÈ∆¡≈ Á∂ «¬Ù≈∂ Â∂ ‘∆ ‘Ø«¬¡≈Õ


21

23 to 29 Dec., 2010

AJIT WEEKL Y WEEKLY

TOR ONT O SECTION-B ORONT ONTO SECTION-B,, ISSUE # 897

ÂÈ ‡≈‡≈

Ï≈’ ˙Ï≈Ó≈

ÏØÒ∂ ª ÷ØÒ∑∂ «ÚÚ≈Á Á∂ ÁÚ≈˜∂

Óß◊‰ ¡≈¬∂ ¡Ó∆’∆¡ª Ò¬∆ ÈΩ’∆

Ò±‰ ÂØ∫ ÒÀ ’∂ ÈÀÈØ Âæ’ Á≈ «ÈÓ≈‰ ’È Ú≈Ò∂ ‡≈‡≈ ◊πæÍ Á∂ Óπ÷∆ ÂÈ ‡≈‡≈ ¡≈Ó ÂΩ Â∂ ӱߑ È‘∆∫ ÷ØÒ∑Á∂Õ «√Î ÊÀÒ∆ ÷ØÒ∑Á∂ ‘È, ÁπÈ∆¡≈ Á∆¡ª È≈Ó∆ ’ßÍÈ∆¡ª 鱧 ÷∆Á‰ Á∂ Ò¬∆Õ «¬‘∆ ’≈È ˛ «’ Á∂Ù Á∂ √Ì ÂØ∫ Íπ≈‰∂ ¿πÁÔØ«◊’ ÿ≈‰∂ Á∂ «√ÓΩ ‡≈‡≈ È∂ ‹ÁØ∫ ӱߑ ÷Ø«Ò∑¡≈ ª ‹≈«‘ ‘Ø «◊¡≈ «’ «’Â∂ È≈ «’Â∂ ¿π‘Ȫ Á∂ Ó≈‰ 鱧 ¡ª⁄ ¡≈¬∆ ˛Õ Âπ√∆∫ ’«‘ √’Á∂ ‘Ø «’ B‹∆ √ÍÀ’‡zÓ ÿπ‡≈Ò∂ «Ú⁄ ‡≈‡≈ ¸æÍ Ú∆ «‘ßÁ∂ ª ¿π‘Ȫ Á≈ ’πfi È≈ «Ú◊ÛÁ≈, «’¿π∫«’ √ÍÀ’‡zÓ Úß‚ Á∆ ÷∂‚ È≈Ò ‹πÛ∂ ‡∂Í ‹≈∆ ‘؉ ¡Â∂ ¿π√ «Ú⁄ ¡≈͉≈ Ȫ ¡≈¿π‰ ÂØ∫ Ï≈¡Á ‹ÁØ∫ ¿π‘Ȫ È∂ «¬√ 鱧 ¡≈͉∆ «Èæ‹Â≈ Á∂ Ó±Ò ¡«Ë’≈ Á≈ ÿ≈‰ Áæ«√¡≈ ª ’≈ȱßÈ ‹◊ Á∆¡ª ’¬∆ ‘√Â∆¡ªÈ∂ «¬√Á≈ Íπ˜Ø ÙÏÁª «Ú⁄ «ÚØË ’∆Â≈Õ ‹≈«‘ ˛ «¬’ √Á∆ ÂØ∫ Ú∆ «˜¡≈Á≈ √Ó∂∫ Âæ’ Ï‘π √≈∂ fiß‹‡ √«‘‰ Á∂ Ï≈Ú‹±Á ӋϱÂ∆ È≈Ò ¡≈͉∆ ˜Ó∆È Â∂ ÷Ûz∂ ◊πæÍ Á∂ √πÍ∆ÓØ fiß‹‡ «Ú⁄ «Á÷≈¬∆ «ÁæÂ∂Õ ¿π‘Ȫ Á∂ Ò¬∆ «¬‘ «‘ ’È≈ ÓπÙ«’Ò ‘Ø «◊¡≈ «’ ¿π‘ ¸æÍ «‘‰ ‹ª ӱߑ ÷ØÒ∑‰Õ ¿π‘Ȫ Á∂ ÏØÒ‰ È≈Ò Ú∆ ‘≈Òª«’ ¿π‘Ȫ Á∂ ◊πæÍ Á∂ Ȫ Á∂ È≈Ò ‹Ø «ÚÚ≈Á ‹π«Û¡≈ ˛, ¿π√ ÂØ∫ Óπ’ ‘؉ «Ú⁄ √Óª Òæ◊∂◊≈, Í «¬√ «Ú⁄ ’ج∆ ÁØ ≈Úª È‘∆∫ «’ ¿π‘Ȫ Á≈ ¸æÍ «‘‰≈ Úæ‚∂ «ÚÚ≈Á 鱧 ‹ÈÓ Á∂Ú∂◊≈Õ

È∆≈ ≈‚∆¡≈ «¬’ “¡≈Ú≈˜” È∂ ÷ØÒ∂∑ ’¬∆ ≈˜

√«⁄È Â∂∫ÁÒ ± ’ ÏÀ‡ È≈Ò «ÁæÂ∆ ¿πÓ ˘ Ó≈ «¬È√≈È ‹ÈÓ ÂØ∫ ÓÈπæ÷ ’‘≈¿π∫Á≈ ˛, ’Ó È≈Ò Ó‘ª ÓÈπæ÷ Í ¿π‘ ˛ «‹¿±∫Á≈ æÏ ¡Â∂ ¿π‘ Ú∆ «¥’‡ Á≈, «‹√ Á∆ Ì≈ «Ú⁄ ͱ‹≈ ‘πßÁ∆ ˛Õ ¿π‘Ȫ ÂØ∫ Í«‘Òª «¬√ ÷∂‚ «Ú⁄ ¿πÓ 鱧 «Î‡ÈÀ√ Á≈ √Ì ÂØ∫ Úæ‚≈ ÎÀ’‡ Óß«È¡≈ ‹ªÁ≈ √∆, Í ¿πÓ Úˉ Á∂ È≈Ò ‘∆ CG √≈Ò≈ √«⁄È Ó∂Ù Â∂∫Á±Ò’ Á≈ ÈÙ≈ Ì≈Â∆¡ª Â∂ Íπ≈‰∆ Ù≈Ï Úª◊ ‘Ø Ú∆ ÚæË «◊¡≈ ˛Õ «¬√ √≈Ò √«⁄È È∂ ’¬∆ «’≈‚ ÂØÛ∂ ¡Â∂ ’¬∆ ÈÚ∂∫ ’∆Â∆Ó≈È √Ê≈Í ’∆Â∂ ‘ÈÕ B@A@ Á∆ Ùπ±¡≈ «Ú⁄ ¿π‘ ÚÈ ‚∂ ÓÀ⁄ ‹Ø Ì≈ ¡Â∂ Áæ÷‰∆ ¡Î∆’≈«Ú⁄ ‘Ø«¬¡≈ ‚ÏÒ √À∫⁄∆ Ó≈ ’∂ ÁπÈ∆¡≈ Á∂ Í«‘Ò∂ ÁØ √À∫’Û∂ Ó≈È Ú≈Ò∂ ÏæÒ∂Ï≈˜ ω ◊¬∂Õ

ÁπÈ∆¡≈ Á∂ √Ì ÂØ∫ Ù’Â∆Ù≈Ò∆ Á∂Ù ¡Ó∆’≈ Á≈ «¬‘ ≈Ù‡ÍÂ∆ Ì≈ Á∂ ‹≈Á± ÂØ∫ Íz Ì ≈«Ú ‘Ø « ¬¡≈ ˛ ¡Â∂ «¬√Á∆ Â∂ ˜ ∆ È≈Ò ÚËÁ∆ Â≈’ ÂØ∫ ‚«¡≈ ‘Ø«¬¡≈ Ú∆ ˛Õ «¬√ ’’∂ ¿π‘ Ì≈ ˘ «¬’ ¿πÌÁ∆ ‘ج∆ ¡≈«Ê’ Â≈’ Áæ√«Á¡ª √ßÔπ’ ≈Ù‡ √πæ«÷¡≈ Í«ÙÁ «Ú⁄ √Ê≈¬∆ ÓÀ∫Ï«ÙÍ Á∂ Ì≈ Á∂ Á≈¡Ú∂ Á≈ √ÓÊÈ Ú∆ ’Á≈ ˛ ¡Â∂ «√æ«÷¡≈ Â∂ Â’È∆’ Á∂ ÷∂Â «Ú⁄ Á∂Ù Á∂ ÚËÁ∂ ÁÏÁÏ∂ ÂØ∫ ÌÀ¡Ì∆ Ú∆ Ș ¡≈¿π∫Á≈˛Õ ¿π‘ ÷πÁ ª ‚«¡≈ ‘Ø«¬¡≈ ˛ ‘∆, ¡≈͉∂ È≈◊«’ª ˘ Ú∆ «¬√ ÂØ ∫ «⁄Â≈ÚÈ∆¡ª Á∂ «‘≈ ˛Õ ‘≈Òª«’ ¡≈¿±‡ √Ø«√ß◊ Á∂ Ó≈ÓÒ∂ Â∂ ˙Ï≈Ó≈ Á∂ «Ú⁄≈ Ì≈ ÂØ∫ Úæ÷∂ ‘ÈÕ √z∆ ˙Ï≈Ó≈ ‘≈Òª«’ Ì≈Â∆ ¡≈¬∆. ‡∆. ’ßÍÈ∆¡ª 鱧 ¡Ó∆’≈ Á∂ Ò¬∆ ıÂ≈ ÓßÈÁ∂ ‘ÈÕ Ù≈«¬Á «¬√ ’’∂ ¿π‘Ȫ È∂ Ì≈ Á∂ ÁÏ≈¡ Á∂ Ï≈Ú‹± Á «¬√ √≈Ò ¡◊√ «Ú⁄ Ï≈‚ √«’¿±‡∆ «ÏÒ Â∂ ‘√Â≈÷ ’ «ÁæÂ∂Õ «¬√ È≈Ò Ì≈Â∆ Í∂Ù∂Úª Á∂ Ò¬∆ ¡Ó∆’∆ ¡À⁄.-ÚÈ Ï∆ ¡Â∂ ¡ÀÒ.-ÚÈ Ú∆‹∂ Á≈ ÷⁄≈ ÚæË «◊¡≈Õ «¬√ ÂØ∫ Á∂Ù Á∆¡ª √±⁄È≈ Â’È∆’ ’ßÍÈ∆¡ª 鱧 ’≈Î∆ Èπ’√≈È ‘ØÚ∂◊≈Õ «¬√Á∂ Ï≈Ú‹±‰ ¿π‘ ⁄≈‘πßÁ∂ ‘È «’ Ì≈ ¡≈͉∂ «ÈÚ∂Ù «ÈÔÓª «Ú⁄ «„æÒ Á∂Ú∂, ª ‹Ø ¡Ó∆’∆ ’ßÍÈ∆¡ª Ì≈ «Ú⁄ ÷πæÒ∑≈ ÚÍ≈ ’ √’‰Õ ‘≈Òª«’ Óπ’ ÚÍ≈ Á∆ ‘Ó≈«¬Â ’È Ú≈Ò∂ ˙Ï≈Ó≈ ÷πÁ ¡≈͉∆¡ª’ßÍÈ∆¡ª Á∂ Ò¬∆ √πæ«÷¡Â «’Ò≈ «Â¡≈ ’ ‘∂ ‘ÈÕ Á∂÷‰≈ «¬‘ ˛ «’ ¿π‘ «¬√ «ÚØË≈Ì≈√ «Ú⁄Ø∫ «’Ú∂∫ Ï≈‘ ¡≈¿π‰◊∂Õ

‹±Ò∆¡È ¡√ª‹∂ ÁπÈ∆¡≈ 鱧 «Á÷≈«¬¡≈ ¡Ó∆’∆ «⁄‘≈

√≈¬∆È≈ È∂‘Ú≈Ò ÏÀ‚«Óß‡È Á∆ ÈÚ∆∫ √È√È∆ ‡À«È√ √È√È∆ √≈È∆¡≈ «Ó‹≈ Á∂ «Ú¡≈‘ ÂØ∫ Ï≈¡Á B@A@ «Ú⁄ Ì≈ Á∆ ‚πæÏ ¸æ’∆ ÏÀ‚«Óß‡È «Ú⁄ √≈¬∆È≈ È∂ «Î ÏÒ≈√‡ ’∆Â≈Õ Ú≈«’¡≈ ‘∆ «¬‘ √≈¬∆È≈ È∂‘Ú≈Ò Á∂ √πÍÈ∂ √æ⁄ ‘؉ Á≈ √≈Ò «‘≈Õ «¬√ √≈Ò ¿π‘Ȫ È∂ «’√∂ Ì≈Â∆ ÏÀ‚«Óß‡È «÷‚≈∆ Á∂ ±Í «Ú⁄ ’À∆¡ Á≈ √Ì ÂØ∫ ¿π⁄≈ À∫’ ‘≈√Ò ’∆Â≈Õ ‹ÈÚ∆ «Ú⁄ ¿π‘Ȫ ˘ ÍÁÓ√z∆ Á≈ «÷Â≈Ï «ÁæÂ≈ «◊¡≈Õ AE ‹πÒ≈¬∆ 鱧 √≈¬∆È≈ È∂‘Ú≈Ò «ÚÙÚ À«’ß◊ «Ú⁄ Á±‹∂ ÈßÏ Â∂ Í‘πß⁄∆Õ ¡‹πÈ Íπ√’≈ ª ¿π‘ B@@H «Ú⁄ ‘∆ Íz≈Í ’ ¸æ’∆ ˛Õ BI ¡◊√ B@A@ 鱧 ¿π‘Ȫ È∂ Ì≈ Á≈ √πÍ∆Ó ÷∂‚ √ÈÓ≈È ≈‹∆Ú ◊ªË∆ ÷∂Ò ÂÈ Íπ√’≈ «‹æ«Â¡≈Õ √≈Ò Á∂ ÷ÂÓ ‘π ß Á ∂ ‘π ß Á ∂ ¿π ‘ Ȫ È∂ ‘ª◊’ª◊ ˙ÍÈ Á∂ ±Í «Ú⁄ «¬√ √≈Ò Á≈ ¡≈͉≈ ⁄ΩÊ≈ √πÍ √∆∆˜ «÷Â≈Ï «‹æ«Â¡≈Õ Âª ’∆ ¡«‹‘≈ È‘∆∫ Òæ◊Á≈ «’ ‘π ‰ «‘ß Á π √ Â≈È ‡À « È√ ¤ß ‚ ’∂ ÏÀ‚«Óß‡È À’‡ Í’ÛÈ Ú≈Ò≈ ˛?

È∆≈ Á≈ ¿πÒ‡≈ “≈‰∆” ‘πßÁ≈ ˛ ¡Â∂ «¬‘ ’∂ÚÒ √ßÔØ◊ ‘∆ È‘∆∫ ˛ ‹ÁØ∫ «¬‘ ¡‰ ⁄«⁄ ¡Ω ϑπ⁄«⁄ ‘Ø ◊¬∆ ¡Â∂ «ÚÚ≈Áª Á∆ ≈‰∆ ω ◊¬∆Õ √æÂ≈ Á∂ ◊«Ò¡≈∂ «Ú⁄ «ÏȪ ÙØ ’∆Â∂ ’≈ÍØ∂‡ Ò≈«Ïß◊ Á∂ ¡≈͉∂ ’ßÓ È±ß ¡ß˜≈Ó Á∂‰ Ú≈Ò∆ «¬√ ¡Ω Á∂ ’≈È≈Ó∂ √≈‘Ó‰∂ ¡≈¬∂ ª «Ú√Î؇ ‘Ø «◊¡≈Õ «¬’ ¡«‹‘≈ «Ú√Î؇, «‹√ «Ú⁄ È≈ «√Î Ò∆‚ª ¡Â∂ ’ßÍÈ∆¡ª Á∂ Ó≈Ò’ª Á∂ Í÷ø⁄∂ ¿π‚∂, ÏÒ«’ ¡Ω√ÂÈ √≈Î ¡’√ Ú≈Ò∂ ÒØ’ÂßÂ Á∂ ⁄ΩÊ∂ ÊßÓ Ô≈«È Ó∆‚∆¡≈ Á∂ ’¬∆ «⁄‘∂ Ú∆ «Ò͇ ◊¬∂Õ I √≈Ò «Ú⁄ C@@ ’ØÛ Á≈ ’≈ØÏ≈∆ √≈Ó≈‹ ÷Û∑≈ ’È Ú≈Ò∆ È∆≈ Á∂ ‡ÀÒ∆ÎØÈ ‡∂Í È∂ ÂÈ ‡≈‡≈ Ú◊∂ Úæ‚∂ ¿πÁÔØ◊ÍÂ∆ ˘ Ú∆ Íz∂Ù≈È∆ «Ú⁄ Í≈ «ÁæÂ≈Õ √ÍÀ’‡zÓ ÿ؇≈Ò∂ «Ú⁄ «‘æ√∂Á≈ ‘∂ Ò∆‚ª, ’ßÍÈ∆¡ª ¡Â∂ Á±‹∂ «÷‚≈∆¡ª «Ú⁄’≈ ÍπÒ Á≈ ’ßÓ ’È Ú≈Ò∆ È∆≈ «¬√ ͱ∆ ÷∂‚ «Ú⁄ √Ì ÂØ∫ ¡«‘Ó «’Á≈ ω ’∂ ¿πÌ∆ ˛Õ

‹±Ò∆¡È ¡√ª‹∂ √≈Ò B@A@ Á≈ ¿π‘ ⁄«⁄ Ȫ ˛, «‹√È∂ ¡≈͉∆ ÚÀÏ√≈¬∆‡ «Ú’∆«Ò’√ Á∂ ˜∆¬∂ √È√È∆÷∂˜ ÷πÒ≈√∂ ’’∂ ͱ∆ ÁπÈ∆¡≈ «Ú⁄ ‘ß◊≈Ó≈ ÷Û∑≈ ’ «ÁæÂ≈ ˛Õ «¬√ «Ú⁄ ¿π‘ Á√Â≈Ú∂˜ Ú∆ Ù≈ÓÒ ‘È, «‹√ «Ú⁄ ¡Ó∆’≈ È∂ √ßÔπ’ ≈Ù‡ √πæ«÷¡≈ Íz∆√Á «Ú⁄ √Ê≈¬∆ ÓÀ∫Ï«ÙÍ Á∂ Ì≈ Á∂ Á≈¡Ú∂ Á≈ Ó˜≈’ ¿π‚≈«¬¡≈ ˛Õ «¬√ «Ú⁄ ÓπßϬ∆ Â∂ ‘ج∂ ¡æÂÚ≈Á∆ ‘ÓÒ∂ √Ó∂ Ì≈Â-Í≈«’√Â≈È √Ïß˪ Ï≈∂ Ï‘π √≈∆¡ª √È√È∆÷∂ ˜ ‹≈‰’≈∆¡ª Ú∆ Ù≈ÓÒ ‘ÈÕ Á¡√Ò «¬«Â‘≈√ «Ú⁄ ÷πÎ∆¡≈ ‹≈‰’≈∆¡ª Á≈ «¬ßÈ≈ Úæ‚≈ ÷πÒ≈√≈ «¬√ ÂØ∫ Í«‘Òª ’Á∆ È‘∆∫ ‘Ø«¬¡≈Õ «Ú’∆«Ò’√ È∂ «¬√ ÂØ∫ Í«‘Òª «¬≈’ ¡Â∂ ¡Î◊≈«ÈÂ√≈È «Ú⁄ ¡Ó∆’∆ ÎΩ‹ Á∆ «˜¡≈ÁÂ∆ Á∆ ÍØÒ ÷ØÒ∑ ’∂ ¡Ó∆’≈ Á∆ È∆∫Á ¿π‚≈ «ÁæÂ∆ √∆Õ AIGA «Ú⁄ ‹ÈÓ∂ ‹±Ò∆¡È ¡√ª‹∂ AIH@ Á∂ Á‘≈’∂ Á∂ ¡÷∆ «Ú⁄ ˛«’ß◊ ’È Ú≈Ò∂ ◊πæÍ «¬ß‡ÈÀÙÈÒ √ÏÚ«√√ Á∂ ÓÀ∫Ï √ÈÕ AIID «Ú⁄ ¡√ª‹∂ È∂ ’ß«Í¿±‡ ÍzØ◊≈Ó Á∆ ˛√∆¡Â È≈Ò ’ßÓ ’È≈ Ùππ ’∆Â≈Õ B@@F «Ú⁄ «Ú’∆«Ò’√ ÚÀÏ√≈¬∆‡ Á∆ √Ê≈ÍÈ≈ ’∆Â∆Õ √Ú∆‚È «Ú⁄ «¬√ √≈Ò ’«Ê ÂΩ Â∂ ÔΩÈ ÙØÙ‰ Á∂ ¡Í≈Ë «Ú⁄ Ȫ ¡≈¿π‰ ’≈È «¬ß‡ÍØÒ Á∆ ÓØ√‡ Úª‡‚ √±⁄∆ «Ú⁄ Ù≈ÓÒ ’∆Â∂ ◊¬∂, ‹Á«’ ¿π‘Ȫ Á∆ ÚÀÏ√≈¬∆‡ √È√È∆÷∂˜ ÷πÒ≈√∂ ’Á∆ ⁄Ò∆ ‹≈ ‘∆ ˛Õ «Ú’∆«Ò’√ Á∂ Â≈˜≈ ÷πÒ≈√∂ «Ú⁄ ¡Ó∆’≈ Á∂ AIFF ÂØ∫ ÒÀ ’∂ «¬√ √≈Ò Á∂ ÎÚ∆ Âæ’ ÁπÈ∆¡≈ Á∂ BGD Á±Âÿª Á∂ Ú≈«Ùß◊‡È √«Ê «ÚÁ∂Ù «ÚÌ≈◊ «Ú⁄’≈ ◊πÍ ◊æÒÏ≈ Á≈ √≈ Ù≈ÓÒ ˛Õ

¬∂ ◊ØÍ≈Ò «’zÙÈÈ BF ÈÚ≥ Ï  ˘ ’∂ ∫ Á∆ Ú≈Â≈ÚÈ Â∂ ‹≥◊Ò≈ Ó≥Â≈Ò∂ È∂ Ó‘≈≈Ù‡ Á∂ ‹ÀÂ≈Íπ ”⁄ Îª√ Á∂ AFE@ ÓÀ◊≈Ú≈‡ Á∂ ÍzÓ≈‰» «Ï‹Ò∆ ÿ Ò≈¿∞‰ ˘ ‘∆ fi≥‚∆ Á∂ «ÁºÂ∆Õ «¬√ ÍzÓ≈‰» «Ï‹Ò∆ ÿ Á∂ «Ú¡≈Í’ «ÚØË ÷≈√ ’ ’ØÈ’È Ï⁄≈˙ √≥ÓÂ∆ Áπ¡≈≈ ’∆Â∂ ‹≈ ‘∂ «ÚØË ˘ ºÁ ’«Á¡ª Ú≈Â≈ÚÈ Â∂ ‹≥◊Ò≈ Ó≥Â≈Ò∂ È∂ «¬˜≈‹Â «ÁºÂ∆ ‘ÀÕ «¬‘ ÍzÓ≈‰» ÍÒª‡ Îª√ Á∆ ¡∂Ú≈ ’≥ÍÈ∆ ÂØ∫ Ò¬∂ ‹≈ ‘∂ ‘È ‹Ø «’ Îª√ Á∆ ‹ÈÂ’ ÍzÓ≈‰» ¿±‹≈ ’≥ÍÈ∆ ‘À, «‹√ È∂ AFE@ ÓÀ◊≈Ú≈‡ Ú≈Ò≈ Ô»Í∆È ÍzÀÙ≈«¬˜ «¡À’‡ (¬∆ Í∆ ¡≈) «Ú’√ ’∆Â≈ ‘À, ‹Ø Îª√ Á∂ ¡ÀÈ-D ¡Â∂ ‹ÓÈ∆ Á∂ ’ØÈÚج∆ «¡À’‡ª Á∆ Â’È∆’ ”Â∂ ¡≈Ë≈ ‘À Õ Í ¬∆ Í∆ ¡≈ Â’È∆’∆ ͺ÷Ø∫ «’≥È≈ ’∞ Íπ÷Â≈ ‘À? ¡º‹ º’ √≥√≈ Á∂ «’√∂ Ú∆ «‘º√∂ ”⁄ È≈ ª «¬‘ Í»∆ Â∑ª √Ê≈Í ’∆Â≈ «◊¡≈ ‘À, È≈ ‘∆ «’Â∂ «¬‘ ⁄ºÒ «‘≈ ‘ÀÕ ⁄≈ ¬∆ Í∆ ¡≈ ‘È ‹Ø ¿∞√≈∆ ¡Ë∆È ‘È ¡Â∂ «¬È∑ ª «Ú⁄Ø ∫ ÁØ Í«‘Òª ‘∆ ◊≥Ì∆ √Óº«√¡≈Úª Á≈ √≈‘Ó‰≈ ’ ‘∂ ‘È ¡Â∂ «¬È∑ª Á∂ ’≥Ó ’È Á∆ Â≈∆’ ¡◊ª‘ ÂØ∫ ¡◊ª‘ Í≈¬∆ ‹≈ ‘∆ ‘ÀÕ ¡∂Ú≈ È∂ Í«‘Ò≈ «¡À ’ ‡ «ÎÈÒÀ ∫ ‚ ˘ Ú∂«⁄¡≈ √∆ ¡Â∂ «¬√ Á∆ ¿∞√≈∆ B@@E ”⁄ Ù∞  » ’∆Â∆ ◊¬∆ √∆Õ Ï‰Â ¡Â∂ «‚˜≈«¬È Á∂ ’¬∆ ÁØÙª ’≈È «¬√ ˘ B@AC Á∂ «Í¤Ò∂ ¡ºË ”⁄ ⁄Ò≈¿∞‰ º’ ¡◊ª‘ Í≈ «ÁºÂ≈ «◊¡≈ ‘À, ‹ÁØ∫ «’ «¬√ È∂ B@A@ Á∂ Í«‘Ò∂ ¡ºË ”⁄ ⁄≈Ò» ‘؉≈ √∆Õ Á» √ ≈ «¡À ’ ‡ Îª√ È∂ ¡≈͉∂ ‘∆ Ò≈¿∞‰ Á≈ ¯À√Ò≈ «Ò¡≈ ¡Â∂ «¬√ Á∆ ¿∞√≈∆ Á√≥Ï B@@G «Ú⁄ Ù∞» ‘ج∆Õ ¿∞È∑ª ‘∆ √Óº«√¡≈Úª ’≈È E@ Íz  ∆Ù Ò≈◊ Á≈ Ú≈Ë≈ ‘Ø«¬¡≈ ¡Â∂ «¬√ Á≈ ⁄≈Ò» ‘Ø ‰ ≈ B@AD ”Â∂ ‹≈ «Í¡≈Õ ÁØ Ô»Í∆È ÍzÀÙ≈«¬˜‚ «¡À’‡ ⁄∆È È∂ Ò¬∂ ‘È ¡Â∂ ¿∞È∑ª Á∂ B@AD º’ Í»∂ ¿∞√‰ Á∆ √≥Ì≈ÚÈ≈ ‘ÀÕ «¬√ ◊ºÒ ˘ √Ófi«Á¡ª «’ «¬‘ ÍzÓ≈‰» «¡À’‡ Óπ√∆Ï ”⁄ «ÿ ‘∂ ‘È, Îª√ Á∆ √’≈ È∂ Îª√ Á∆ «¬ÒÀ ’ ‡∆«√‡∆ Á∂ ⁄∂¡ÓÀÈ ÎÀ’Ø√ »√Ò∆ ˘ B@@I Á∂ ¡’±Ï Ó‘∆È∂ ”⁄ «¬È∑ª «¡À’‡ª ¡Â∂ Îª√ Á∆ ÍzÓ≈‰» √È¡Â Á≈ ÓπÒß’‰ ’È Ò¬∆ «’‘≈Õ ‹∞Ò≈¬∆ B@A@ ˘ «ÁºÂ∆ ¡≈͉∆ «ÍØ‡ ”⁄ ¿∞√ È∂ «’‘≈ «’ «¬È∑≈ «¡À’‡ª Á∆ ÌØ√∂ÔØ◊Â≈ ˘ Ì≈∆ √º‡ Úº‹∆ ‘À, ‹Ø ¿∞√≈∆ ¡Ë∆È «¡À’‡ª ˘ Í∂ Ù ¡≈¬∆¡ª √Óº « √¡≈Úª ’’∂ ‘Ø«¬¡≈ ‘ÀÕ «ÍØ‡ ”⁄ «’‘≈ «◊¡≈ ‘À «’ ““«¬È∑ª «¡À’‡ª Á∆ ‹‡ÒÂ≈ «‚˜≈¬∆È ¡Â∂ «¬√ ¡≥ÁÒ∂ Á»√∂

Òæ◊‰ ÂØ∫ Í«‘Òª ‘∆ «ÚÚ≈Áª «Ú⁄ «ÿ∂ ÍzÓ≈‰± ∆¡À’‡ ÚË∂∂ ’⁄≈ ÍzÏ≥˪ È≈Ò ‹∞Û∆ ‘ج∆ ‘ÀÕ «¬√ Á∆ ¿∞√≈∆ ”⁄ «¬‘ ∞’≈Ú‡ª ‘È ¡Â∂ «¬√ Á∆ Ò≈◊ ˘ «¬√ Ò¬∆ ¿∞ √ ≈∆ ¡Ë∆È Á∂ «¡À’‡ª ÂØ∫ «ÓÒ∆ ‹≈‰’≈∆ Á∂ ¡≈Ë≈ ”Â∂ ÚË≈¿∞‰≈ ˜»∆ ‘À Õ ”” ÁØ Ô»  Í∆ ÍzÀÙ≈¬∆˜ «¡À’‡ª Á∆ ¿∞ √ ≈∆ ÁΩ  ≈È ¡≈¬∆¡ª √Óº«√¡≈Úª Á≈ «¬º’ «‘º√≈ Ó≈Û∂ «ÈÔ≥  ‰ ¡Â∂ ¿∞√≈∆ È≈Ò ‹∞«Û¡≈ ‘Ø«¬¡≈ ‘ÀÕ «ÎÈÒÀ∫‚ «Úº⁄ ÁØȪ ¿∞√≈∆¡ª Ú≈Ò∆¡ª Ê≈Úª ”Â∂ ‘∂ · Ò∂ ·Ø √ «‘º √ ∂ ”⁄ Â∂Ûª ¿∞Ì ¡≈¬∆¡ª ‘È ¡Â∂ «¬√ Á∂ ¡≈Ò∂-Áπ¡≈Ò∂ Ú≈Ò∆¡ª ÍÒ∂ ‡ ª Á∆ ÚÀÒ«‚≥◊ «Úº⁄ È∞’√ ‘∂ ‘ÈÕ «¬√ Á∂ È≈Ò ‘∆ Îª√, «ÎÈÒÀ ∫ ‚ ¡Â∂ Ô»’∂ Á∂ ÍzÓ≈‰» √≥⁄≈Ò’ª È∂ √ªfi∂ ı «Úº⁄ «’‘≈ ‘À «’ «Í¤Ò∂ ÁØ √≈Òª ÁΩ≈È √πº«÷¡≈ È≈Ò ‹∞Û∂ ÓπºÁ∂ ˘ Í»∆ Â∑ª ‘ºÒ È‘∆∫ ’∆Â≈ «◊¡≈ ‘ÀÕ «¬√ Á∂ «‚˜≈¬∆È È≈Ò √Ï≥Ë Á»√∂ Ïπ«È¡≈Á∆ ÓπºÁ∂ Ú∆ ‘È, «‹‘Û∂ ‘∞‰∂-‘∞‰∂ ⁄∆È È∂ ÁØ Ï‘∞ ‘∆ Ó‘ºÂÚÍ»È ÷∂Âª «Ú⁄ ¿∞ÈÂ∆ ’’∂ «¬‘ √ͺه ’ «ÁºÂ≈ ‘À «’ «¬‘ Ô∞º◊ Í»Ï Á∂ ¿∞Ì≈ Á≈ Ô∞º◊ ‘À ¡Â∂ «Í¤Ò∆¡ª ÁØ √Á∆¡ª ÂØ∫ ⁄Ò∆ ¡≈ ‘∆ ͺ ¤ Ó∆ Íz Ï º Ò Â≈ ‘∞ ‰ «˜¡≈Á≈ Á∂ È‘∆∫ ⁄ºÒ √’Á∆Õ Ò◊Ì◊ ÁØ ‘ÎÂ∂ Í«‘Òª ⁄∆È È∂ ∂Ò ◊º‚∆¡ª Á∆ ÎÂ≈ «Ú⁄ «¬’ Ï‘∞  ‘∆ ¡«‘Ó ’ÁÓ Íπ º « ‡¡≈Õ ⁄∆È È∂ E@@ «’ÒØÓ∆‡ ÍzÂ∆ ÿ≥‡≈ ÂØ∫ ÚºË ÎÂ≈ Ú≈Ò∆ ∂Ò ◊º‚∆ ω≈ Ò¬∆ ‘ÀÕ ‘∞‰∂-‘∞‰∂ ⁄∆È È∂ ÁπÈ∆¡≈ Á≈ √Ì ÂØ∫ Â∂˜ ’≥«Í¿±‡ ω≈ ’∂ ¡Ó∆’≈ ˘ ’≥«Í¿±‡ Á∂ ÷∂Â «Ú⁄ Ó≈ Á∂ «ÁºÂ∆ ‘À, ‘≈Ò∂ º’ «¬‘ ‘∆ √Ó«fi¡≈ ‹ªÁ≈ √∆ «’ ’≥«Í¿±‡ ÷∂Â «Ú⁄ ¡Ó∆’≈ È∂ ¡«‹‘∆ ¡‹≈∂ Á ≈∆ ’≈«¬Ó ’ Ò¬∆ ‘À «’ ¿∞√ ˘ «¬√ ÷∂Â «Ú⁄ ’ج∆ Ó≈ ȑ∆∫ Á∂ √’Á≈Õ B@@H «Ú⁄ Ï∆«‹≥◊ ˙Òß«Í’ ÷∂‚ª «Ú⁄ ⁄∆È È∂ ¡Ó∆’≈ ÂØ∫ ÚºË √ØÈ∂ Á∂ Â◊Ó∂ «‹ºÂ ’∂ Í»Ï ¡Â∂ ͺ¤Ó Á∂ ÏÁÒÁ∂ ∞ fi ≈Ȫ «Ú⁄ «¬’ «¬«Â‘≈√’ Ó∆Ò Íº Ê  ’≈«¬Ó

«¬È∑ª Á∂ ⁄≈Ò» ‘؉ Á∂ √Ó∂∫ «Úº⁄ ◊≥Ì∆ ÍzÂ∆Ù √Ó«ºË∆ Ú≈Ò∂ Ô»∂È∆¡Ó Á∆ ¡È∞√≈ ‘∆ ÚË∂∂ ıÂ≈ ÍÀÁ≈ ‘ØÚ∂◊≈Õ Âº’ ⁄≈Ò» ‘≈Ò «Úº⁄ «¬È∑ª «¡À’‡ª ÍÀÙ≈«¬˜‚ «¡À’‡ Ò◊ «‘≈ ‘À, √Óº«√¡≈Úª ÷Û∑∆¡ª ’ √’Á∂ ‘ÈÕ ÚÂØ∫ ’Á∂ ‘ÈÕ «¬√ È≈Ò «˜¡≈Á≈ «¬‘ √Óº«√¡≈Úª ÚÂ∂ ‘ج∂ Â∂Ò Á∂ Ï≈∂ ’ج∆ ‹≈‰’≈∆ ‘≈√Ò È‘∆∫ ‘ÀÕ ¿∞√ Á∆ Ò≈◊ E ¡Ï G@ ’ØÛ Ô»  Ø ‘À Õ ⁄∆È «Ú⁄ Òº ◊ ‰ Ú≈Ò∂ «¬’ ¡«‹‘∂ ‘∆ «¡À’‡ Á∆ ’∆Ó E ¡Ï Ô»Ø Áº√∆ ◊¬∆ ‘ÀÕ B@A@ Á∆¡ª Ú‡ªÁ≈ Áª Á∂ «‘√≈Ï ÍzÂ∆ ÓÀ◊≈Ú≈‡ ’∆Ó AI.E ’Ø Û ∞ͬ∂ «È’ÒÁ∆ ‘ÀÕ «¬√ Á È≈Ò ‹ÀÂ≈Íπ ”⁄ Òº ◊ ‰ Ú≈Ò∂ F Îª√∆√∆ «¡À ’ ‡ª ”Â∂ Ì≈Â∆ ‹ÈÂ≈ ˘ A Òº÷ IC ‘˜≈ ’ØÛ ∞ͬ∂ Ú≈Ë» Á∂‰∂ ÍÀ‰◊∂Õ «¬√ Á∂ Óπ ’ ≈ÏÒ∂ ”Â∂ ¡≈͉≈ «Â¡≈ ’∆Â≈ G@@ ÓÀ ◊ ≈Ú≈‡ Á≈ ÍÀ Ù ≈«¬˜ ‘À Ú ∆ Ú≈‡ «¡À’‡ ÍzÂ∆ ÓÀ◊≈Ú≈‡ H ’ØÛ ∞ͬ∂ Á≈ ÍÚ∂◊≈, ‹ÁØ∫ «’ Ì≈Î ”Â∂ ¡≈Ë≈ «¡À ’ ‡ E ’Ø Û «¬È∑ª Óπº«Á¡ª ˘ È≈ ª ÈÀÙÈÒ Í≈Ú Ï≈Ò‰ ı⁄ ‘ØÚ∂◊≈ ¡Â∂ «Ú«’È ÂÏ≈ÁÒ∂, √≥Ì≈Ò, ÍπÈ ÚÂØ∫ ÔØ◊ «¬√ Ò¬∆ ÈÀÙÈÒ Í≈Ú ’≈ÍØ∂ÙÈ ∞ͬ∂ ÍzÂ∆ ÓÀ◊≈Ú≈‡ Ò≈◊ ’º„∂◊≈Õ ’≈ÍØ∂ÙÈ ¡≈¯ «¬≥‚∆¡≈ ¿∞Ì≈ «‘≈ Ú≈Ò∂ ’⁄∂ «Úº⁄ Ú∆ Ú≈Ë≈ ‘ØÚ∂◊≈Õ Ï‰≈¿∞‰ ¡Â∂ ’⁄∂ ˘ «È͇≈¿∞‰ ¡≈¯ «¬≥ ‚ ∆¡≈ Úº Ò Ø ∫ «¬‘ Ô’∆È ‹∂ ÈÀÙÈÒ Í≈Ú ’≈ÍØ∂ÙÈ ‘À ¡Â∂ È≈ ‘∆ ¡∂ Ú ≈Õ Ô»  Í∆ «¬º’ ¡«Ë¡ÀÈ ÓπÂ≈Ï’ «¬√ ”⁄ ⁄≈ ÁΩ≈È ¡≈¿∞‰◊∆¡ªÕ «’‘≈ «◊¡≈ ‘À «ÁÚ≈¿∞ ‰ ≈ «’ ’≈«Ó¡ª Â∂ ¡≈Ó ¡≈¯ «¬≥‚∆¡≈ «ÒÓ«‡‚ ˘ Íπº¤Ø ª ÍzÀÙ≈¬∆˜‚ «¡À’‡ E ÍzÂ∆Ù ◊∞‰≈ ÚË∂∂ «Ú«’È ‘ØÚ∂◊≈Õ ÈÂ∆‹∂ «’ ÚË∂∂ Ï≈Ò‰ ÏÒ‰ È≈Ò «¬È∑ª ‹ÈÂ≈ Ò¬∆ «Ú«’È √∆Ó ‘∂◊≈ «¬√ Á≈ Ò≈◊ Ï≈∂ ’«‘‰≈ ‘À «’ √Ó«ºË Ô»∂È∆¡Ó Á∆ ÚÂØ∫ ’∂◊≈, Ú‹Ø∫ ‹∂’ «Ú«’È Ò∆’ ‘∞≥Á≈ ‘À ª «¡À’‡ª Á∂ ‹ÒÁ∆ ı≈Ï ‘؉ Á∆ ’ج∆ ¡≈Ë≈ È‘∆∫ º÷Á≈Õ «¬√ Ï≈∂ ¡≥ÂÓ «È‰≈ È‘∆∫ «Ò¡≈ ‹ÁØ ∫ «’ ‘∞ ‰ Á∂ «‚˜≈¬∆È C.E ’≈«Ó¡ª ¡Â∂ ¡≈Ó ‹ÈÂ≈ ˘ «¬√ Ú∆ √≥Ì≈ÚÈ≈ ωÁ∆ ‘À, «’¿∞∫«’ ‘≈Ò∂ «ÎÈÒÀ ∫ ‚ ”⁄ ‹Ø Ô»  Í∆È «◊¡≈Õ Í ¡∂ Ú ≈ Á∂ ⁄∆¯

⁄∆È Á≈ Â∂˜∆ È≈Ò ¿πÌ≈ ‹≈∆ ’∆Â≈Õ ¿∞√ ÂØ∫ Ï≈¡Á «¬È∑ª Á∆¡ª Íz≈ÍÂ∆¡ª ˘ Ú∆ √≥√≈’ ÏÁÒ ‘∂ ∞fi≈Ȫ «Ú⁄ Ó∆Ò ÍºÊ ‘∆ «’‘≈ ‹≈ √’Á≈ ‘ÀÕ Ï‘∞ Á∂ º’ Â∂˜ ∂Ò ◊º‚∆¡ª Á∂ ÷∂Â «Ú⁄ ‹Í≈È Á∆ «√’º„ ̱ « Ó’≈ ’≈«¬Ó ‘∆, √º · «Ú¡ª (AIFD) Á∂ Á‘≈’∂ «Ú⁄ ‘∆ ‹Í≈È È∂ ‡Ø’∆˙ ÂØ∫ ¿∞√≈’≈ º’ √≥√≈ Á∆ √Ì ÂØ∫ Â∂˜ ◊º‚∆ ⁄Ò≈¿∞‰∆ Ù∞» ’ «ÁºÂ∆ √∆Õ «¬√ ˘ ÏπÒ‡ ‡∂È ’«‘≥Á∂ √È, ¡Ê≈ ◊ØÒ∆ Á∆ Â∑ª Â∂˜ ⁄ºÒ‰ Ú≈Ò∆ ◊º‚∆, AIHA «Ú⁄ ‹ÁØ∫ ÓÀ∫ Í«‘Ò∆ Ú≈∆ ‹Í≈È «◊¡≈ ª ÓÀ˘ «¬√ ◊º‚∆ «Ú⁄ √Î ’È Á≈ Ï‘∞ ⁄≈¡ √∆Õ ‡Ø’∆˙ ÂØ∫ ¿∞√≈’≈ ÓÀ∫ ÏπÒ‡ ‡∂È ”Â∂ √Î ’∆Â≈, ¿∞√ Ú∂Ò∂ º’ √≥√≈ Á∂ «’√∂ ‘Ø Á∂Ù «Ú⁄ «¬≥È∆ Â∂˜ ⁄ºÒ‰ Ú≈Ò∆ ◊º‚∆ È‘∆∫ √∆, Ⱥ«Ï¡ª Á∂ Á‘≈’∂ «Ú⁄ Îª√ È∂ ‹Í≈È È≈ÒØ∫ Â∂˜ ÎÂ≈ Ú≈Ò∆¡ª ◊º‚∆¡ª ÍÀ«√ ÂØ∫ Òß‚È Âº’ ⁄Ò≈¿∞‰∆¡ª Ù∞» ’

«Áº  ∆¡ª, (AIID «Ú⁄) «¬’∆Ú∆∫ √Á∆ Á∂ Í«‘Ò∂ Á‘≈’∂ «Ú⁄ ⁄∆È È∂ Â∂˜ ∂Ò ◊º‚∆¡ª ⁄Ò≈¿∞‰ Á∂ ÷∂Â «Ú⁄ Ï‘∞ ¿∞ÈÂ∆ ’∆Â∆, ¡º‹ ⁄∆È Á∆¡ª ∂ Ò ◊º ‚ ∆¡ª √≈∆ Áπ È ∆¡ª È≈ÒØ ∫ Â∂˜ ⁄Ò ‘∆¡ª ‘È ¡Â∂ ⁄∆È ’ØÒ Â∂˜ ⁄ºÒ‰ Ú≈Ò∆¡ª ∂ÒÚ∂ Ò≈¬∆Ȫ Á∆ √Ì ÂØ∫ Úº‚∆ ÒßÏ≈¬∆ ‘À Õ ‘∞ ‰ ∂ - ‘∞ ‰ ∂ ⁄∆È È∂ Â∂ ˜ ¯Â≈ ’≥ « Í¿± ‡  Â∆¡≈È∂‘-A ¬∂, «‹√ ˘ «ÓÒ’∆ Ú∂¡ Ú∆ ’«‘≥Á∂ ‘È, ω≈«¬¡≈ ‘À, «‹√ Á∆ ÎÂ≈ ¡Ó∆’≈ Á∂ √Ì ÂØ∫ Â∂˜ ’≥«Í¿±‡ ¡À’√ ‡∆ Î≈¬∆Ú ‹À◊»¡, ‹Ø «’ ‡À È √∆ √‡∂ ‡ Á∆ ¡Ω ’ ¡≈ ÒÀÏ≈‡∆ «Ú⁄ ‘À, È≈ÒØ∫ «˜¡≈Á≈ ‘À, Íz Ø Î À √  ‹À ’ ‚Ω È ◊≈≈, ‹Ø «’

Ô»È∆Ú«√‡∆ ¡≈¯ ‡ÀÈ√∆ Á∂ ’≥«Í¿±‡ Ó≈‘ ‘È, È∂ «’‘≈ «’ ⁄∆È Á≈ «¬‘ Á≈¡Ú≈ «’ ¿∞È∑ª Á≈ ’≥«Í¿±‡ ‘∞‰ √Ì ÂØ∫ Â∂˜ ‘À, ‹≈«¬˜ ‘ÀÕ ¿∞È∑ª «’‘≈ «’ «¬‘ √≈‚∂ ’≥«Í¿±‡ È≈ÒØ∫ DG ÍzÂ∆Ù Â∂˜ ‘À , ‹≈«¬˜ ‘À Õ ¿∞ È ∑ ª «’‘≈ «’ «¬‘ √≈‚∂ ’≥«Í¿±‡ È≈ÒØ∫ DG ÍzÂ∆Ù Â∂˜ ‘À, Ï∆ Ï∆ √∆ È∂ «¬√ ıÏ Á≈ «√Ò∂ ÷ “⁄≈¬∆È≈ ’Ò∂ Ó ˜ √π Í  ’≥«Í¿±‡ ’≈¿±È” ¡Ê≈ ‘∞‰ √Ì ÂØ∫ Â∂˜ ’≥«Í¿±‡ Á≈ Â≈‹ ⁄∆È Á∂ «√ ”Â∂ ‘À, «ÁºÂ≈ ‘ÀÕ ⁄∆È Á≈ «¬‘ √πÍ ’≥«Í¿±‡ «Â¡≈È«‹È Ù«‘ «Ú⁄ ‘À ¡Â∂ «¬√ ˘ ÓΩ√Ó «ÚÌ≈◊ ¡Â∂ √Óπ≥Á∆ ’≥„∂ «Ú⁄ Â∂Ò ’º„‰ Ú≈Ò∂ «ÚÌ≈◊ (ÈÀ Ù ÈÒ ¡≈¯ ÙØ 

¡≈«¬Ò ’≈ÍØ∂ÙÈ) È∂ Ú‰≈ Ù∞» Ú∆ ’ «ÁºÂ≈ ‘ÀÕ Ô»Í «Ú⁄ √È¡Â∆ «¬È’Ò≈Ï («¬≥‚√‡∆¡Ò ÀÚØ«Ò¿±ÙÈ) ¡≈¿∞‰ ÂØ ∫ Í«‘Òª, Ò◊Ì◊ √≈∆¡ª Óπ „ Ò∆¡ª ’≈„ª ⁄∆È «Ú⁄ ‘∆ ‘ج∆¡ª ‘ÈÕ «‹Ú∂∫ Ï≈»Á, ’≈◊˜ Â∂ ¤≈Í≈÷≈È≈ ¡≈«ÁÕ Ò◊Ì◊ H@ ÍzÂ∆Ù ÎπºÒ ‹Ø «’ Ï≈◊ª «Ú⁄ Ò≈¬∂ ‹ªÁ∂ ‘È, ⁄∆È È∂ ‘∆ Ù∞» ’∆Â∂ ‘È, ÓÀ˘ √Ì ÂØ∫ ÚºË ‘À≈È∆ ‘ج∆ ‹ÁØ∫ ÓÀ˘ «¬‘ ÍÂ≈ Òº◊≈ «’ ¡≈¬∆√ ’∆Ó Ú∆ ⁄∆È «Ú⁄ ‘∆ Í«‘Ò∆ Ú≈∆ ω∆, ÓÀ∫ √ÓfiÁ≈ √∆ «’ ÿº ‡ Ø - ÿº ‡ ¡≈¬∆√ ’∆Ó Âª ͺ¤Ó «Ú⁄ ‘∆ Ù∞» ‘ج∆ ‘Ø ¬ ∂ ◊ ∆Õ √È¡Â∆ «¬È’Ò≈Ï ÂØ ∫ Ï≈¡Á ͺ ¤ Ó, «Ú«◊¡≈È Â∂ Â’È≈ÒØ‹∆ Á∂ ÷∂Âª «Ú⁄ ¡º◊∂ Òßÿ «◊¡≈Õ «‹√ Á≈ ÈÂ∆‹≈ «¬‘ «È’«Ò¡≈ «’ ¿∞È∆Ú∆∫ Â∂ Ú∆‘Ú∆∫ √Á∆ «Ú⁄ √≥√≈ Â∂ ͺ¤Ó∆ ÍzÏÒÂ≈ ’≈«¬Ó ‘Ø ◊¬∆Õ Ú∆‘Ú∆∫ √Á∆ Á∂

¡≈÷∆ Á‘≈’∂ Á∂ Ù∞» ‘؉ Ú∂Ò∂ Ó∂∆ «¬‘ ‘∆ Ì«Úº÷Ï≈‰∆ √∆ «’ «¬’∆Ú∆ √Á∆ «Ú⁄ ͺ¤Ó∆ ÍzÏÒÂ≈ ıÂÓ ‘Ø ‹≈Ú∂◊∆ Â∂ «¬’∆Ú∆∫ √Á∆ ¬∂Ù∆¡≈ Á≈ Ô∞º◊ ’‘≈Ú∂◊∆Õ √Óπº⁄∂ ÂΩ ”Â∂ Í»Ï Á≈ ¿∞Ì≈ ‘ØÚ∂◊≈, ⁄∆È √Ì ÂØ∫ Ù’Â∆Ù≈Ò∆ Á∂٠ω ‹≈¬∂◊≈ ¡Â∂ ¬∂Ù∆¡≈ √≥√≈ Á≈ «√’º„ «÷º  ≈ ω ‹≈¬∂ ◊ ≈, «Í¤Ò∂ ÁØ ‘Ϋ¡ª «Ú⁄ ⁄∆È Á∆¡ª ÁØ Úº÷Úº÷ ÷∂Âª «Ú⁄ Úº‚∆¡ª Íz≈ÍÂ∆¡ª È∂ Ó∂  ∆ Ì«Úº ÷ Ï≈‰∆ Á∆ Íπ Ù ‡∆ ’∆Â∆ ‘ÀÕ «¬‘ Ò∂÷ «Ò÷‰ ÂØ∫ Ï≈¡Á ’∞fi Ï‘∞ ӑºÂÚÍ»È ÿ‡È≈Úª Ú≈Í∆¡ª ‘È, ¡Ó∆’≈ Á∂ ÓÙ‘» √≈Ò∂ ÎØÏÈ È∂ «’‘≈ «’ ‘∞‰ ⁄∆È Á≈ ÍzË≈È ‘» «‹È Â≈¿∞ √≥√≈ Á≈ √Ì ÂØ ∫ Ù’Â∆Ù≈Ò∆ ÓÈ∞ º ÷ ω «◊¡≈ ‘À ¡Â∂ ¡Ó∆’≈ Á≈ ÍzË≈È Á»‹∂ √Ê≈È ”Â∂ ⁄Ò≈ «◊¡≈ ‘À, ‘∞‰∂‘∞‰∂ Îª√ «Ú⁄ ‘» «‹È Â≈¿∞ Á≈ ÁΩ≈ Ù∞» ‘Ø«¬¡≈ ‘À Â∂ Îª√ È∂ Ï‘∞ «Èºÿ≈ √Ú≈◊ ’∆Â≈ ‘À ¡Â∂ ⁄∆È È∂ Îª√ È≈Ò Úº‚∂ ÚÍ≈’ √ÓfiΩÂ∂ ’∆Â∂ ‘È ¡Â∂ BB ¡Ï Á≈ √≈Ó≈È ÷∆«Á¡≈ ‘ÀÕ

¡À ◊ ˜∆«’¿∞ « ‡Ú ¡¯√ ¡À È ∂ Ò∞Ú‹È Áπ¡≈≈ «ÁºÂ∂ ‹Ú≈Ï ÂØ∫ ÍÂ≈ ⁄ÒÁ≈ ‘À «’ ÈÀÙÈÒ Í≈Ú ’≈ÍØ∂ÙÈ ¡≈¯ «¬≥≥‚∆¡≈ «ÒÓ«‡‚ (¡À È Í∆ √∆ ¡≈¬∆ ¡À Ò ) ¡√Ò Ò≈◊ ˘ ÒØ’ª ÂØ∫ Ò∞’≈¡ ‘∆ ‘ÀÕ Ò≈Ú∆‹È ˘ ‹ÁØ ∫ Ò≈◊ Ï≈∂ Íπº«¤¡≈ «◊¡≈ ª ¿∞È∑ª È∂ «’‘≈ «’ ““’∆Ó Áº√‰≈ ◊z≈‘’ (Ô≈È∆ ¡ÀÈ Í∆ √∆ ¡≈¬∆ ¡ÀÒ) ”Â∂ «ÈÌ ’Á≈ ‘ÀÕ Ó∂≈ ’≥Ó ’∆Ó Áº√‰≈ È‘∆∫ ‘ÀÕ”” «¬√ ÂØ∫ Ï≈¡Á ¡ÀÈ Í∆ √∆ ¡≈¬∆ ¡ÀÒ ˘ «¡À’‡ Á∆ ’∆Ó Á»√∂ ÷«⁄¡ª È≈Ò ‹ØÛÈ∆ ÍÚ∂◊∆ ‹Ø «¬√ Óπ’≥ÓÒ ÍzØ‹À’‡ È≈Ò ‘∆ ‹∞Û∂ ‘Ø ¬ ∂ ‘ÈÕ «¬È∑ ª ”⁄ √‡Ø  ’È, «Ú«’È ÍÁ≈Ê (’⁄∂ ) ˘ «È͇≈¿∞‰, √πº«÷¡≈ Ò≈◊ ¡Â∂ ‡ÚÂ∆ º«÷¡≈ ÍzÏ≥˪ Á≈ ÷⁄≈ Ù≈ÓÒ ‘À Õ ‹∂ ÈÀ Ù ÈÒ Í≈Ú ’≈ÍØ∂ÙÈ ¡≈¯ «¬≥‚∆¡≈ «ÒÓ«‡‚ ÂØ∫ Í»∆ Í≈ÁÙÂ≈ «Ú÷≈¿∞‰ Á∆ Ó≥◊ È≈ ’∆Â∆ ◊¬∆ ª ¡«‹‘∂ √≈∂ Á»√∂ ÷«⁄¡ª ˘ «¬’ ‘∆ Ò∂÷∂ ”⁄ Í≈ «Áº  ≈ ‹≈Ú∂ ◊ ≈ ¡Â∂ «¬‘ ¡‰¿∞ « ⁄ Íz Ó ≈‰» «¡À ’ ‡ «ÈÔ≈ ’È Á∂ ÍzË≈È Ó≥Â∆ Á∂ Â∆Ï «¬º¤≈ ˘ ¡◊≈‘ ÚË≈¿∞‰ Ò¬∆ ’Á≈Â≈Úª Á≈ Ò∞ º ’ Úª ¡È∞Á≈È Ï‰∂ «‘‰◊∂Õ Óπº’Á∆ ◊ºÒ «¬‘ «’ Á∂Ù Ò¬∆ ¿±‹≈ √πº«÷¡≈ Ô’∆È∆ ω≈¿∞‰ Á∆ fi»·∆ ÓÈΩ È≈Ò ÍzË≈È Ó≥Â∆ Á∂Ù Á∂ ÷˜≈È∂ ”Â∂ Ì≈∆ ÏØfi Í≈¿∞∫«Á¡ª ¡ÍzÓ≈«‰Â Îª√∆√∆-Ô»  Í∆È ÍÀ Ù ≈«¬˜‚ «¡À’‡ª Á∆ ÷∆Á Ò¬∆ ÓØ‘∆ ω∂ ‘Ø ¬ ∂ ‘ÈÕ ’Ø ¬ ∆ Ú∆ Ô»  Í∆È ÍÀÙ≈«¬˜‚ «¡À’‡ √≥√≈ Á∂ «’√∂ Ú∆ «‘º √ ∂ ”⁄ ¡º ‹ º ’ È≈ Óπ’≥ÓÒ ÂΩ ”Â∂ ¿∞√≈«¡≈ «◊¡≈ ‘À È≈ ‘∆ «’Â∂ ⁄ºÒ «‘≈ ‘ÀÕ ¡◊ª‘ ‹≈ ’∂ «¬È∑ª «¡À’‡ª Áπ¡≈≈ ¡º‹ Á∆ Í∆Û∑∆ Á∂ «¡À’‡ª È≈ÒØ∫ «’Â∂ ◊≥Ì∆ √Óº«¡≈Úª ÍÀÁ≈ ’È Á∆ √≥Ì≈ÚÈ≈ ‘ÀÕ Ì≈ Ҭ∆ «¬‘Ø √Ì ÂØ∫ ⁄≥◊≈ ‘À «’ «¬È∑ª ˘ ÂÁ º’ Ì≈ È≈ «Ò¡ªÁ≈ ‹≈Ú∂, ‹ÁØ∫ º’ «¬È∑ª ˘ «’Â∂ ‘Ø ¿∞ÂÍ≈ÁÈ ’È Ï≈¡Á ‹Ï≈ ‘≈√Ò È‘∆∫ ‘Ø ‹ªÁ≈Õ BE ÈÚ≥ Ï  ˘ ¡≈͉∆ «¬≥‡«Ú¿± ”⁄ Ò≈Ú‹∆È È∂ «’‘≈ √∆ ““’ج∆ ⁄∆˜ ÷∆Á‰ ÂØ∫ Í«‘Òª ÒØ’ª ˘ ÷∆Á‰ Ú≈Ò∆ ⁄∆˜ Í÷‰ Á∆ ÒØÛ ÍÀ∫Á∆ ‘ÀÕ Ï‘∞ √≈∂ ¡«‹‘∂ «‚˜≈«¬È ‘È ‹Ø ’≈◊˜ ”Â∂ Ú∂÷‰ ˘ Í»∂ Á∞√ Ò◊Á∂ ‘È, Í ’≥Ó È‘∆∫ ’ Í≈¿∞∫Á∂Õ”” Ì≈Â∆ ÒØ’ª ˘ ÂÁ º’ ¿∞‚∆’ ’È∆ ⁄≈‘∆Á∆ ‘À, ‹Á º ’ «ÎÈÒÀ ‚ Â∂ Îª√ Á∂ Ô»Í∆È ÍÀÙ≈«¬˜‚ «¡À’‡ ’≥Ó ’È Á≈ ’≈¯∆ ˜Ï≈ ‘≈√Ò È‘∆ ’ ÒÀ∫ÁÕ∂ ¿∞√ ÂØ∫ Ï≈¡Á ¿∞Ȫ∑ ˘ ÷∆Á‰ Á∆ ’ج∆ ◊ºÒ ‘Ø √’Á∆ ‘ÀÕ


22

TOR ONT O SECTION-B ORONT ONTO SECTION-B,, ISSUE # 897

Í≈«’√Â≈È «Ú⁄ «Ú’∆Ò∆’√ Á∂ È≈Ó È≈Ò «Úæ’ ‘∆¡ª ⁄∆˜ª

«¬√Ò≈Ó≈Ï≈Á - ’≈⁄∆ Á∂ «¬’ À√‡ØÀ∫‡ “ÈßÁ±” È∂ Í≈«’√Â≈È «¥’‡ Ùج∂Ï Ó«Ò’ ¡Â∂ Ì≈Â∆ ‡À«È√ √‡≈ √≈È∆¡≈ «Ó˜≈ Á∂ Ï‘π - ⁄«⁄ «Ú¡≈‘ 鱧 ¡≈͉∂ Íz⁄≈ Á≈ «‘æ√≈ ω≈«¬¡≈ √∆Õ «¬√ Á∆ Íø⁄ Ò≈¬∆È √∆ “Ùج∂Ï, ÂπÓ ¡≈ÍÈ∂ ÍÛØ√∆ Á∂Ù «’™ ◊¬∂, ‹Ï ’∆ ÂπÓ‘≈∂ Í≈√ ÈßÁ± À√‡ØÀ∫‡

Ó∂∫ ‘∆ ‘≈‡ «⁄’È Ê≈”Õ ‘π ‰ ¡Ó∆’≈ Á∂ ◊π Í Â Á√Â≈Ú∂˜ª 鱧 ‹≈∆ ’’∂ ÁπÈ∆¡ª Ì «Ú⁄ «‘Ò’≈ Ó⁄≈¿π‰ Ú≈Ò∆ √Ú∆‚Ù ÚÀµÏ√≈¬∆‡ «Ú’∆Ò∆’√ «¬ÊØ∫ Á∆¡ª ’ßÍÈ∆¡ª Ò¬∆ Ó≈’∆«‡ß◊ Á≈ ‘æÊ’ß‚≈ ω ◊¬∆ ˛Õ «¬ÊØ∫ Á∂ √ÀÈ∂‡∆ ÈÀÍ«’È «¬’ ’ßÍÈ∆ ¡≈͉∆¡ª ⁄∆˜ª

Ú∂ ⁄ ‰ Á∂ Ò¬∆ «¬Ù«Â‘≈ «Ú⁄ «Ú’∆Ò∆’√ Á∂ Ȫ Á≈ ÍzÔØ◊ ’ ‘∆¡ª ‘ÈÕ «¬Ê∂ «¬Ù«Â‘≈ «¬ßÈ∑∆∫ «ÁÈ∆∫ Í≈«’√Â≈È Á∂ ‘ «¬’ ÿ «Ú⁄ ⁄⁄≈ Á≈ «ÚÙ≈ ω∂ ‘ج∂ ‘ÈÕ ’≈⁄∆ Á∆ «¬’ «¬Ù«Â‘≈ ’ßÍÈ∆ “¡≈. ‹∆. Ï«Ò¿± ’«Ó¿±È∆’∂ÙÈ” È∂ √ÀÈ∂‡∆ ÈÀ Í ∂ « ’È ¿π  Í≈Á ’ß Í È∆ “χ ÎÒ≈¬∆” Á∂ Ò¬∆ «¬Ù«Â‘≈ Á∆ Íø⁄ Ò≈¬∆È “«Ú’∆Ò∆’√ χ≈ ÎÒ≈¬∆ ‚‹ß‡” «Â¡≈ ’∆Â∆ ˛Õ ’ßÍÈ∆ Á∂ Ó≈Ò’ ¡Ó˜Á ‘π√ÀÈ È∂ Áæ«√¡≈ «’ √≈鱧 «¬√ «¬Ù«Â‘≈ ÂØ∫ Ï≈¡Á ÒØ’ª Á∆ Ù≈ÈÁ≈ Íz«’«¡≈ «ÓÒ ‘∆ ˛Õ «’√∂ È∂ Ú∆ ‘π‰ Âæ’ «¬√ 鱧 ÷≈Ï È‘∆∫ Áæ«√¡≈Õ ¿πÈ∑ª È∂ Áæ«√¡≈ «’ ‘Ø ’ßÍÈ∆¡ª Á∆ Â∑ª ¡√∆∫ Ú∆ «¬√ «¬Ù«Â‘≈ «Ú⁄ «¬’ ÒÛ’∆ ȱ ß ‘∆ «Á÷≈«¬¡≈ ˛ Í «Ú’∆Ò∆’√ 鱧 ‹ØÛÈ ÂØ∫ Ï≈¡Á «¬‘ «¬’ ÁÓ ¡Òæ◊ ‘Ø «◊¡≈ ˛Õ

¬∂Ù∆¡≈ Á≈ √Ì ÂØ∫ ¡≈’Ù’ ÍπÙ ‰Ï∆ ’Í» Òß‚È-Ï≈Ò∆Ú∞º‚ ¡Á≈’≈ ‰Ï∆ ’Í» ˘ ¬∂Ù∆¡≈ Á∂ √Ì ÂØ∫ ¡≈’Ù’ ÍπÙ ‘؉ Á≈ «÷Â≈Ï «ÁºÂ≈ «◊¡≈Õ ‰Ï∆ È∂ «¬√ «÷Â≈Ï Á∆ ÁΩÛ «Ú⁄ Ù≈ÓÒ ‹Ø‘È ¡Ï≈‘Ó Â∂ ««Â’ Ω Ù È ˘ ͤ≈«Û¡≈Õ Úº ÷ -Úº ÷ ‘∆Ø«¬Èª È≈Ò «Í¡≈ Á∆¡ª Í∆∫ÿª Í≈¿∞‰ Ú≈Ò∂ ‰Ï∆ ˘ «¬‘ «÷Â≈Ï «¬ÊØ ∫ Á∂ «¬’ ‘ÎÂ≈Ú≈∆ √≈Ò∂ “¬∆√‡È ¡≈¬∆” È∂ ¡≈͉∂ «¬’ √Ú∂ ÁΩ≈È «ÁºÂ≈Õ «¬√ «÷Â≈Ï ˘ «ÓÒ‰

Ï≈∂ BH √≈Ò≈ ‰Ï∆ È∂ «’‘≈, ‹∂’ ¡Ωª ÓÀ˘ Í√≥Á È≈ ’È Âª ÓÀ˘ Ò◊Á≈ ‘À «’ Ó∂∂ È≈Ò ’∞fi ◊Ò ‘Ø «‘≈ ‘À Í ‘∞‰ ÓÀ˘ ‹≈‰ ’∂ ÏÛ∆ ÷πÙ∆ ‘ج∆ ‘À «’ Ó∂∂ ÍzÙ≥√’ª «Ú⁄ Ï‘∞«◊‰Â∆ ¡Ωª Á∆ ‘ÀÕ √≈Ò∂ Á∂ √≥Í≈Á’ ¡√‹Á Ș∆ È∂ «’‘≈, «¬√ «÷Â≈Ï Á∆ ÁΩÛ «Ú⁄ «‹≥È∂ Ú∆ √È, ¿∞È∑ª «Ú⁄≈Ò∂ Óπ’≈ÏÒ≈ ÏÛ≈ È∂ÛÒ≈ √∆Õ ‰Ï∆ È∂ √≥ ‹ ∂ Ò∆Ò≈

Ì≥√≈Ò∆ Á∆¡ª «¯ÒÓª “√≈Ú≥∆¡≈” È≈Ò Ï≈Ò∆Ú∞º‚ «Ú⁄ ÍÀ Ë«¡≈ √∆Õ «¬√ ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈ “¡‹Ï Íz∂Ó ’∆ ◊˜Ï ’‘≈‰∆” “Ú∂’¡ºÍ «√Á Â∂ ≈‹È∆Â∆” «Ú⁄ Ú∆ ¡«‘Ó Ì± « Ó’≈ «ÈÌ≈¡ ⁄π º « ’¡≈ ‘À Õ Ï≈Ò∆Ú∞ º ‚ Á∂ ‹Ø ‘ È ¡Ï≈‘Ó ˘ Á»‹≈ √Ê≈È Â∂ ««Â’ ΩÙÈ ˘ Â∆‹≈ √Ê≈È «Ó«Ò¡≈Õ ¡≈. ¡À∫‚ Ï∆. √‡≈ ‹∂. √∆¡≈È Â∂ Í≈«’ ◊≈«¬’ ¡Ò∆ ‹∞Î ’∞Ú≈ ⁄ΩÊ∂ Â∂ Í≥‹Ú∂∫ √Ê≈È ”Â∂ ‘ÈÕ

¡≈ÈÒ≈¬∆È Ï∂Ú¯≈¬∆ Á∆ ‘ØÚ◊ ∂ ∆ ‹≈√±√∆ ÈÚ∆∫ «ÁæÒ∆- «¬ß‡ÈÀµ‡ ”Â∂ ⁄À«‡ß◊ ’≈Î∆ ÒØ’«ÍzÔ ˛Õ ’¬∆ Ó≈Ó«Ò¡ª «Ú⁄ «Óæ·∆-«Óæ·∆ ◊æÒª Á∂ Ï≈¡Á ÁØ √ Â∆ È≈Ò Ùπ  ± ‘Ø « ¬¡≈ «ÙÂ≈ «Í¡≈ «Ú⁄ ÂÏÁ∆Ò ‘Ø ‹ªÁ≈ ˛Õ «˜¡≈Á≈Â Ó≈Ó«Ò¡ª «Ú⁄ ÁØÚª Íæ÷ª È∂ «¬’ Á±√∂ 鱧 ¡‰Á∂÷≈ Âæ’ È‘∆∫ ‘πßÁ≈ ˛Õ «¬‘∆ È‘∆∫ √≈Ê∆ «’ßÈ≈ Ú¯≈Á≈ ˛, «¬√ Á≈ ÍÂ≈ Ú∆ È‘∆∫ ⁄Ò √’Á≈Õ Í ‘π‰ «¬ß‡ÈÀµ‡ ”Â∂ Ï∂Ú¯≈¬∆ ’È≈ ¡≈√≈È È‘∆∫ ‘Ø Ú ∂ ◊ ≈Õ ‹≈√±√∆ ¬∂‹ß√∆¡ª ‘π‰ «¬ß‡ÈÀµ‡ Á∂ ˜∆¬∂ ωÁ∂ - «Ú◊ÛÁ∂ «٫¡ª «Ú⁄ ‘؉ Ú≈Ò∆ Ï∂Ú¯≈¬∆ Á∆ ‹ª⁄ ÍÛÂ≈Ò Ú∆ ’ ‘∆ ˛Õ ¡≈ÈÒ≈¬∆È √≈Ê∆ «’ßÈ≈ Ú¯≈Á≈ ˛, «¬‘ ‹≈‰È Á∂ Ò‘∆ ÒØ’

‹≈√±√∆ ¬∂‹ß√∆¡ª Á∆ ÓæÁÁ ÒÀ ‘∂ ‘ÈÕ «¬’ «Èæ ‹ ∆ ‹≈√± √ ∆ ’ß Í È∆ ’Â≈ËÂ≈ ’πßÚ «Ú’Ó «√ßÿ Á≈ ’«‘‰≈ ˛, “¡≈ÈÒ≈¬∆È Ï∂Ú¯≈¬∆

È≈Ò ‹πÛ∂ ’¬∆ Ó≈Ó«Ò¡ª √≈‚∂ Í≈√ ¡≈™Á∂ ‘ÈÕ Ï∆Â∂ ’πfi √≈Òª Á∂ ÁΩ≈È «¬√ «Ú⁄ Ú≈Ë≈ ‘Ø « ¬¡≈ ˛Õ ’π fi ¡«‹‘∂ Ú∆ Ó≈ÓÒ∂ ‘∂ ‘È, «‹Ê∂ «¬ß‡ÈÀµ‡ Á∂ ˜∆¬∂ ÒØ’ «¬’Ø Ú∂Ò∂ ’¬∆ «٫¡ª È≈Ò ‹πÛ∂ ‘ج∂ ‘ÈÕ

¿πÈ∑ª È∂ Áæ«√¡≈ «’ ¿πÈ∑ª Á∆ ’ßÍÈ∆ È≈Ò Úæ‚∆ «◊‰Â∆ «Ú⁄ ¡«‹‘∂ ÒØ’ √ßÍ’ ’Á∂ ‘È, ‹Ø ¡≈͉∂ √≈Ê∆¡ª Á∆ Áˆ≈Ï≈˜∆ Á∂ Ï≈∂ «Ú⁄ ‹≈‰È Á∂ Ò¬∆ ¿πÈ∑ª Á∂ «Èæ‹∆ ‚À√’‡≈Í ‹ª «Î ÒÀ Í ‡≈Í Âæ ’ Í‘π ß ⁄ ω≈¿π‰≈ ⁄≈‘πßÁ∂ ‘ÈÕ «¬’ ‘Ø ‹≈√± √ ∆ ¬∂ ‹ ß √ ∆ Á∂ Íz Ó π æ ÷ ≈‹∆Ú ‹≈‹ È∂ «’‘≈, “’πfi «ÁÈ Í«‘Òª «¬’ ◊z«‘‰∆ √≈‚∂ ’ØÒ ¡≈¬∆ ¡Â∂ ÏØÒ∆ ¿π‘ ÏÀ∫’≈’ «Ú⁄ «‘‰ Ú≈Ò∂ ¡≈͉∂ ÍÂ∆ Á∂ Ï≈∂ «Ú⁄ √æ⁄≈¬∆ ‹≈‰È≈ ⁄≈‘πßÁ∆ ˛Õ ¿π√ È∂ ÍÂ∆ Á≈ ¬∆-Ó∂Ò Í«Û∑¡≈ √∆ ¡Â∂ ͱ∆ ÂÀ¡ Âæ ’ ‹≈‰≈ ⁄≈‘π ß Á ∆ √∆Õ ‹≈√± √ ∆ ¬∂‹ß√∆¡ª ÒØ’ª Á∂ ¬∆-Ó∂Ò Âæ’ Í‘πß⁄ ω≈¿π‰ Á∂ Ò¬∆ «ÚÙ∂Ù √≈·Ú∂¡ Á≈ √‘≈≈ ÒÀ∫Á∆ ˛Õ

23 to 29 Dec., 2010

AJIT WEEKL Y WEEKLY

Ì≈Â∆ Ó±Ò Á∂ Á∂Ú≈‹ È∂ ¬∂Ù∆¡≈ Á∂ √Ì ÂØ∫ Úæ‚∂ ¬∂. ¡≈. «‘Ó≈È «Î ÁπÏ≈≈ ¡≈√’ Á∆ ÁΩÛ ”⁄ Ú∂‡ Ò±˜ Á≈ «ıÂ≈Ï «‹æ«Â¡≈ Ò≈√ ¬∂∫‹Ò√ - √ß◊∆ Á∂ ‹≈Á±◊ ¬∂. ¡≈. «‘Ó≈È È±ß «Î ÁπÏ≈≈ ¡≈√’ Íπ√’≈ª Ò¬∆ È≈Ó˜Á ’∆Â≈ «◊¡≈ ˛Õ ¿π‘ «¬√ √≈Ò Á∂ ◊ØÒ‚È ◊ÒØÏ Íπ√’≈ Á∆ ÁΩÛ «Ú⁄ Ú∆ Ù≈«ÓÒ ˛Õ «Ïz‡∂È Á∂ «‹√ «ÈÁ∂Ù’ ‚ÀÈ∆ Ú≈«¬Ò Á∆ «¯ÒÓ “√ÒæÓ‚≈◊ «ÓÒ∂È∆¡” Á∂ Ò¬∆ ¿π√ È±ß Í«‘Ò∆ Ú≈ B@@I «Ú⁄ ¡≈√’ «Ó«Ò¡≈ √∆, ¿πÈ∑ª Á∆ «¯ÒÓ ≈¬∆˜” Á∂ Ò¬∆ ¿πÈ∑ª 鱧 ¡√Ò∆ ◊∆ ABG ¡ÀÚ≈‚ Á∂ ◊≈‰∂ “«¬¯ ¡≈¬∆ Á∆ Ù∂z‰∆ «Ú⁄ È≈Ó˜Á ’∆Â≈ «◊¡≈

˛Õ ¡≈√’ Íπ√’≈ ÍzÁ≈È ’È Ú≈Ò∆ “¡’À‚Ó∆ ¡≈¯ ÓØÙÈ «Í’⁄˜ ¡≈‡√ ¡À∫‚ √≈«¬ß«√˜” Á∂ ¡Èπ√≈ «¬√ √≈Ò ¡√Ò∆ ◊∆ Á∆ Ù∂z‰∆ DA ◊≈«‰¡ª ȱ ß ¸«‰¡≈ «◊¡≈ ˛Õ «‹¿±∆ Á∂ ÓÀ∫Ï «¬È∑ª √≈∂ ◊≈«‰¡ª Á∆ ’«Ò«Íø◊ Á∂÷‰◊∂ ¡Â∂ «¬√ Á∂ ¡≈Ë≈ ”Â∂ F ‹ÈÚ∆ 鱧 ¡≈ı∆ ±Í «Ú⁄ È≈Ó˜Á ¿πÓ∆ÁÚ≈ª Á≈ ¡ÀÒ≈È ’È◊∂Õ

«Íz√ ≥ «ÚÒ∆¡Ó Á∆ Íz«∂ Ó’≈ È∂ ’∆Â∆ ⁄Û∑≈Ú∂ Ò¬∆ Ë∆ Á≈ ’Ò∂‹≈ ’º‡ ’∂ Ï≈‘ Ó‘≈≈‰∆ Â∂ ≈‹ Í«Ú≈ È≈Ò ÓπÒ≈’≈ Òß‚È- «Íz≥√ «ÚÒ∆¡Ó ¡Â∂ ¿∞È∑ª Á∆ ’º«„¡≈ Íz∂«Ó’≈ ’∂‡ «Ó‚Ò‡È ÚÒØ∫ ¡’±Ï

’π¡≈Ò≈¶Íπ - «√ß◊≈Íπ «Ú⁄ «‘ ‘∂ Ì≈Â∆ Ó±Ò Á∂ «ÚÚ∂◊≈ÁÓ Á∂Ú≈‹ È∂ ¬∂Ù∆¡≈ Á∂ √Ì ÂØ∫ Úæ‚∂ Ú∂‡ Ò±˜ Á≈ «ıÂ≈Ï «‹æ «Ò¡≈ ˛Õ «¬’ Òæ÷ ‚≈Ò «‹æ‰ Á∂ Ò¬∆ Á∂ Ú ≈‹ È∂ FG «’ÒØ Ì≈ ÿæ ‡ ’∆Â≈Õ ¿π‘ «Ï◊∂√‡ Ò±˜ ¬∂Ù∆¡≈ Í≈‡-B È≈Ó «¡ÀÒ‡∆ ÙØ¡ Á≈ «‘æ√≈ √∆Õ ÙØ ¡ Á∆ Ùπ  ± ¡ ≈ «Ú⁄ Á∂Ú≈‹ Á≈ Ì≈ ADD «’ÒØ √∆Õ F Ó‘∆È∂ «Ú⁄ ¿π √ È∂ Á± √ «¡ª Á∂ Óπ’≈ÏÒ∂ «Ú⁄ ‹ÒÁ∆ ¡Â∂ «˜¡≈Á≈ Ì≈ ÿæ‡ ’∆Â≈Õ Á∂Ú≈‹ È∂ «’‘≈,

ÓÀ∫ «¬√ ÙØ¡ ÂØ∫ Ï‘π ’πfi «√æ«÷¡≈ ’∆ ‹∆ÚÈ «Ú⁄ ’π fi Ú∆ ’È≈ È≈ÓπÓ«’È È‘∆∫Õ ÓÀ∫ Ì≈ ÿæ‡ ’È Á∂ «¬æ¤π’ ÒØ’ª 鱧 Íz∂« ’È≈ ⁄≈‘πßÁ≈ ‘ªÕ Á∂ Ú ≈‹ «‹æ  ∆ ‘Ø ¬ ∆ ’Ó ÂØ ∫ «√ß◊≈Íπ «Ú⁄ Ó؇≈Í∂ Á∂ «Ù’≈ ÒØ’ª Á∂ Ò¬∆ ⁄À«‡∆ ÍzØ◊≈Ó Ùπ± ’∂◊≈Õ ¿π√ È∂ «’‘≈ «’ Ó؇≈Í≈ «¬Ê∂ ‹∆ÚÈ Á≈ «‘æ√≈ ˛, ÷≈√ ’’∂ Ïæ«⁄¡ª Á∂ Ò¬∆Õ ÓÀ鱧 ÌØ√≈ ˛ «’ ÓÀ∫ ‹Ø ’πfi ÙØ¡ «Ú⁄ «√æ«÷¡≈ ¡Â∂ Í≈«¬¡≈, ¿π√ È≈Ò Á±√«¡ª Ò¬∆ ÓæÁÁ ’ √’Á≈ ‘ªÕ

Í≥‹≈Ï∆ Ϻ⁄∂ ◊πÙ≈È Á≈ ’≈ÂÒ ¡Á≈Ò ”⁄ Í∂Ù ÓÀÒÏÈ-«¬√ √≈Ò Ó≈⁄ «Ú⁄ Ó≈∂ ◊¬∂ Í≥‹≈Ï∆ Ϻ⁄∂ ◊∞Ù≈È «√≥ÿ (C √≈Ò) Á∂ ’ÂÒ Á∂ ÁØ٠«‘ ‹∂Ò∑ «Ú⁄ Ï≥Á ‹ÒßË È≈Ò √Ï≥Ë ◊∞√∂Ú’ «„ºÒØ∫ (BE √≈Ò) Á∆ √π‰Ú≈¬∆ ÁΩ≈È ¡º‹ Ï⁄≈¡ ͺ÷ Á∂ Ú’∆Ò È∂ «¬√ ÓΩ Á≈ ’≈È ¡‰◊«‘Ò∆, ‚ ¡Â∂ Ï∂Ú’»Î∆ Áº«√¡≈Õ Ú’∆Ò ’«√ ÚÈÀ’∆ È∂ ¡Á≈Ò ˘ Áº«√¡≈ «’ ÓπÒ˜Ó È∂ ¡⁄≈È’ ÿ Á≈ ÁÚ≈˜≈ ÷Ø«Ò∑¡≈ ‹Ø Ϻ⁄∂ Á∂ «√ «Ú⁄ Úº‹‰ È≈Ò Ïº⁄≈ Ï∂‘ØÙ ‘Ø «◊¡≈Õ ÍπÒ∆√ Á∂ ‚ ÂØ∫ ◊∞√∂Ú’ È∂ Ó≈√»Ó Ϻ⁄∂ ˘ ’≈ Á∆ «‚º◊∆ «Ú⁄ √πº‡ «Ò¡≈Õ ◊Ó∆ ’≈È Ïº⁄≈ ÁÓ ÂØÛ «◊¡≈Õ ‘≈Òª«’ ◊∞√∂Ú’ ≈‘ «Ú⁄ ÍÀ∫Á∂ ‘√ÍÂ≈Ò «Ú⁄ ◊∞Ù≈È ˘ ‚≈’‡∆ √‘≈«¬Â≈ Ò¬∆ «Ò‹≈ √’Á≈ √∆Õ √π‰Ú≈¬∆ ÁΩ≈È ÓπÒ˜Ó Ø∫Á≈ «‘≈Õ «˜’ÔØ◊ ‘À «’ ◊∞Ù≈È ’؇’Í»∂ ÂØ∫ ¡≈͉∂ Ó≈«Í¡ª È≈Ò ÓÀÒÏÈ ¡≈«¬¡≈ √∆ ¡Â∂ ◊∞√∂Ú’ «„ºÒØ∫ Î˜∆ Í≈√ÍØ‡ _Â∂ Ȫ ÏÁÒ ’∂ ¡≈«¬¡≈ √∆Õ «¬√ ’ÂÒ Á∆ ÷Ï È∂ √Óπº⁄∂ Ì≈¬∆⁄≈∂ ˘ fi≥‹ØÛ ’∂ º÷ «ÁºÂ≈ √∆Õ ◊∞Ù≈È Á∂ Ó≈Í∂ «¬√ ’ÂÒ ÂØ∫ ’∞fi «ÁÈ Ï≈¡Á Í≥‹≈Ï Í ◊¬∂ √ÈÕ

ÒßÁÈ- «¬’ «ÁÒ ’≥Ï≈¿± ÿ‡È≈ ¡Ë∆È «Ïz‡∂È «Ú⁄ «¬’ ¡Ω È∂ D √≈Ò≈ ¡≈͉∆ Ë∆ Á∆ ‘º«Â¡≈ ’ «ÁÂ∆ ¡Â∂ ⁄Û∑≈Ú∂ Á∂ Ȫ ”Â∂ ¿∞√ Á≈ ’Ò∂‹≈ Â∂ ‘Ø ¡«‘Ó ¡≥◊ Ï≈‘ ’º„ Ò¬∂Õ “‚∂Ò∆ Ó∂Ò” Á∆ ÷Ï ¡È∞√≈ √ØÓ≈Ò∆¡≈ Ó»Ò Á∆ CE √≈Ò≈ «¬’ ¡Ω ˘ ¿∞√ Ú∂Ò∂ «◊zÎÂ≈ ’∆Â≈ «◊¡≈ ‹ÁØ∫ ¿∞√ Á∆ Ë∆ Ó∆ ‘ج∆ «ÓÒ∆ ¡Â∂ ¿∞√ Á∂ √∆ Á∂ ¡≥◊ ÎÒÀ‡ «Ú⁄ «¬Ë-¿∞Ë «÷Ò∂ ͬ∂ √ÈÕ Í»Ï∆ ÒßÁÈ «Ú⁄ «¬‘ ¡Ω ¡≈͉∂ ÎÒÀ‡ «Ú⁄ ’∞≈È Á∆¡ª ¡≈«¬Âª Á≈ Í≈· ’ ‘∆ √∆ ¡Â∂ Ò≈Ù ¿∞√ Á∂ È∂Û∂ ͬ∆ √∆Õ ¿∞√ È∂ ¡≈͉≈ ¡ÀµÓ. Í∆. Ê∆ ÍÒ∂¡ ’≈Î∆ Â∂˜ ⁄Ò≈«¬¡≈ ‘Ø«¬¡≈ √∆Õ ¿∞√ Á∂ Í≈‡È È∂ ‹ÁØ∫ ÁØ Ïº«⁄¡ª Á∆ Óª «¬√ ¡Ω Á∂ ‘ºÊ «Ú⁄ ⁄≈’» Á∂«÷¡≈ ª ¿∞√ È∂ ÍπÒ√ ˘ √»⁄È≈ «ÁÂ∆Õ ÍπÒ√ ÿ‡È≈ Á∆ ‹ª⁄ ’ ‘∆ ‘ÀÕ

«Ú⁄ Ó≥◊‰∆ Á≈ ¡ÀÒ≈È ’∆Â∂ ‹≈‰ Á∂ «¬’ Ó‘∆È∂ Ï≈¡Á «Ïz « ‡Ù Ó‘≈≈‰∆ È∂ Á∂ Ù Á∆ ‘Ø ‰ Ú≈Ò∆ ≈‹’∞Ó≈∆ ˘ ≈‹ Í«Ú≈ È≈Ò «ÓÒ≈¿∞‰ Ò¬∆ ÁπÍ«‘ Á∂ ÌØ‹ “Â∂ Ï«’≥ÿÓ ÍÀÒ∂√ ÏπÒ≈«¬¡≈Õ Ó∆‚∆¡≈ ”⁄ ¡≈¬∆¡ª ÷Ïª “”⁄ «’‘≈ «◊¡≈ ‘À «’ ’∂‡ ¡Â∂ «Íz≥√ «ÚÒ∆¡Ó «’z√Ó√ ÂØ∫ Í«‘Òª ‘؉ Ú≈Ò∂ ÁπÍ«‘ Á∂ ÌØ‹ «Ú⁄ Ù≈«ÓÒ ‘؉ Ò¬∆ √À∫‡ ‹∂Ó√ ÍÀÒ∂√ ÂØ∫ Ï«’≥ÿÓ ÍÀÒ∂√ Í‘∞≥⁄∂Õ ÷Ï ÓπÂ≈Ï’ ‹ØÛ∂ È∂ (ÁØÚ∂∫ BH √≈Ò Á∂) È∂ Ó‘≈≈‰∆ ¡Â∂ ≈‹ Í«Ú≈ Á∂ ‘Ø D@ ÓÀ∫Ïª È≈Ò Ò◊Ì◊ ÁØ ÿ≥‡∂ ◊∞‹≈∂Õ

√Ì ÂØ∫ Ó«‘ß◊≈ «¥√Ó√ ‡z∆

¡ÀÓ∆ Ú≈¬∆È‘≈¿±√ ÒÚ∂◊∆ A@ Òº÷ ‚≈Ò Òß‚È- ÓÙ‘» ÍΩÍ √‡≈ ¡À Ó ∆ Ú≈¬∆È‘≈¿± √ «¬’ ÿ≥ ‡ ∂ Á∆ Í≈‡∆ Á∂ A@ Òº÷ ‚≈Ò Ú√»Ò∂◊∆Õ «¬‘ Í≈‡∆ «¬’ » √ ∆ ¡ÏÍÂ∆ Á∆ ‘À Õ “∆‘≈Ï“ Ú  ◊ ∂ ⁄«⁄ ÍzØ◊≈Ó Í∂ Ù ’È Ú≈Ò∆ ¡ÀÓ∆ È Ù ∆ Ò ∂ ÍÁ≈Ê Á∂ √∂ÚÈ Á∆¡ª ¡≈͉∆¡ª ¡≈Áª Á∂ ’’∂ «Í¤Ò∂ ÁØ √≈Òª ÂØ∫ √≥◊∆ ‹◊ ÂØ∫ Á» √∆Õ ‘∞‰ ¿∞‘ ÈÚ∂∫ √≈Ò Á∆ Í«‘Ò∆ Ù≈Ó “Â∂ »√ Á∆ ≈‹Ë≈È∆ «Ú⁄ Íz Ø ◊ ≈Ó ’∂ ◊ ∆Õ ¡◊Ò∂ √≈Ò ‹ÈÚ∆ «Ú⁄ ¿∞ ‘ Ïz≈˜∆Ò «Ú⁄ Ú∆ ÍzØ◊≈Ó Í∂Ù ’∂◊∆Õ

¡≈ϱ Ë≈Ï∆ : ¡Ó∆≈ ÍÀÒ∂√ ‘Ø‡Ò «Ú⁄ ÿπß‚-¸’≈¬∆ ÂØ∫ Ï≈¡Á «Á÷≈¬∆ «ÁßÁ≈ D@ Îπæ‡ ¿πµ⁄≈ «¥√Ó√ ‡z∆, «‹√ 鱧 √Ì ÂØ∫ Ó«‘ß◊≈ Áæ«√¡≈ ‹≈ «‘≈ ˛Õ AHA ‘∆«¡ª, ÓØÂ∆¡ª, Íø«È¡ª Â∂ È∆ÒÓª Ú≈Ò∂ «¬√ ‡z∆ Á∆ ’∆Ó AA «ÓÒ∆¡È ‚≈Ò Áæ√∆ ‹≈ ‘∆ ˛Õ


23

23 to 29 Dec., 2010

AJIT WEEKL Y WEEKLY

TOR ONT O SECTION-B ORONT ONTO SECTION-B,, ISSUE # 897

«¬º’ ◊∆ Á≈ ‹ÈÓ

√∞÷«ÓßÁ ≈ÓÍ∞∆ Á∞√«‘≈ ¿∞Â∆ Ì≈ Á≈ «ÚÙ∂Ù ÂΩ Â∂ ¿∞∫fi √≈∂ Ì≈ Á≈ «¬’ Ó‘ºÂÚͱÈ «Â˙‘≈ ‘À¢ Íß‹≈Ï «Ú⁄ Íß‹≈Ï∆ Ë∆¡ª, ¡≈͉∂ ÿª Á∆¡ª ’ß˪ ¿∞µÂ∂ √ªfi∆ Ò≈¿∫∞Á∆¡ª ‘È¢ Â≈∂, ⁄ßÈ, √±‹, √≈◊ Â∂ ’≈Ò≈ Ïz≈‘Ó‰ «¬√ Á∂ «ÚÙ∂Ù ¡ß◊ ‘∞ßÁ∂ ‘È¢ ’¬∆ √∞¡≈‰∆¡ª Ï؇≈ Ú∆ Ò≈¿∫Á ∞ ∆¡ª ‘È ’ßË ¿∞µÂ∂ «◊ºÒ∂ ◊Ø‘∂ È≈Ò «Ï¤ Á∆ Ù’Ò Ï‰≈ ’∂ ¿∞√ «Ú⁄ Â≈∂ ‹Û Á∂‰∂¢ È≈«Â¡ª √Ó∂∫ √ªfi∆ Â∂ Ï؇≈ ‹◊≈¬∂ ‹ªÁ∂ ‘È, ‹◊≈¿∞‰ ¡≈¬∂ Ϻ«⁄¡ª È±ß Ù’, ÍÂ≈√∂, Íß‹∆∆ Úß‚∆ ‹ªÁ∆ ‘À¢ «¬√ √ªfi∆ Á∂ ’¬∆ Íz’≈ Á∂ ¡Ê Íz⁄ºÒ ‘È¢ ¡’≈Ù È≈Ò √ªfi, √≈◊ È≈Ò √ªfi, ÿ Á∆ √∞º÷ ÙªÂ∆ Ò¬∆, ÌÀ‰ª ÚºÒØ∫ Ú∆ª Á∆ Ú Íz≈ÍÂ∆ Ò¬∆ «¬º’ Ù∞Ì √Ø⁄¢ Ï؇∂ Ï≈∂ Ó≈Â≈ ‹∆ Áº√Á∂ √È «’ «‹È∑ª ÿª «Ú⁄ ¡ΩÒ≈Á È‘∆∫ ‘∞ßÁ∆, Á√ √≈Ò Ï؇≈ Ò≈¿∞‰ È≈Ò ¿∞È∑ª Á∂ ÿ ¡ΩÒ≈Á Á∆ ¤ª Íz≈Í ‘Ø ‹ªÁ∆ ‘À¢ √ªfi∆ Ú≈∂ «¬º’ ◊ºÒ Ó∂∂ Ï⁄ÍÈ Ú∂Ò∂ Íz⁄ºÒ √∆ «’ ¿∞‘ ÌÀ‰ª ‹Ø √ªfi∆ 鱧 √±‹ ⁄Û∑È ÂØ∫ Í«‘Òª È‘∆∫ ‹Ò ÍzÚ≈‘ ’Á∆¡ª ¿∞Ȫ∑ Á∂ Ú∆ ’Á∂ Ú∆ «Ú¡≈‘∂ È‘∆∫ ‹ªÁ∂¢ ÎÒ≈‰∆ ’∞Û∆ È∂ √ªfi∆ Â≈È Ò¬∆ «ÁÈ ⁄≈Û∑ «ÁºÂ≈ √∆ ¿∞√ Á∂ «ÂßÈ∂ Ì≈ ’∞¡≈∂ «‘ ◊¬∂ √È¢ Ï⁄ÍÈ «Ú⁄ ª ÓÀ鱧 ¿∞√ ’∞Û∆ Á≈ Ȫ Ú∆ Ô≈Á √∆ Í ‘∞‰ ª √Ì ’∞fi Ì∞ºÒ-Ì∞Ò≈ «◊¡≈ ‘À¢ ‹Ú≈È ‘Ø ’∂ ÍÂ≈ Òº«◊¡≈ «’ ¿∞È∑ª ’ØÒ Âª ˜Ó∆È ‘∆ Íß‹ «Úÿ∂ √∆¢ ÓÀ∫ ¡≈͉∆ ¡√Ò∆ ◊ºÒ ÚÒ ¡≈¿∫∞Á≈ ‘ª¢ ¿∞√ √Ó∂∫ ÓÀ∫ ¡º· ‹ª ÈΩ∫ √≈Ò Á≈ ‘ØÚª◊≈ ‹ÁØ∫ Ó∂∆ ÌÀ‰ È∂ √ªfi∆ Ò≈¬∆¢ ¡√∆∫ Úº‚∂ ÂÛ’∂ ¿∞·∂, √ªfi∆ 鱧 ÌØ◊ ÒÚ≈ ’∂, ’ßË ÂØ∫ ÷∞«Í¡ª È≈Ò ÷∞⁄ ’∂ È«‘ √‘ßÁ «Ú⁄ ‹Ò ÍzÚ≈‘ ’È Ò¬∆ «Â¡≈-Ï-«Â¡≈ √ª¢ È«‘ √‘ßÁ Ó∂∂ «Íß‚ Á∂ ⁄Û∑Á∂ Í≈√∂, «Íß‚ È≈Ò ÷«‘ ’∂ ÒßÿÁ∆ ‘À¢ Ï≈Ï≈ ¡≈√≈ ’∆ ͺÂ∆ ÚºÒØ∫ Ï∆Ï∆¡ª Á≈ «¬º’ Úº‚≈ ‹ºÊ≈ √≈fi∆¡ª Â≈È Ò¬∆ ◊∆ ◊≈¿∞∫Á≈ ¡≈ «‘≈ √∆: ÌÀ‰≈ 鱧 Ú∆ «Í¡≈∂, √¬∆˙ È∆ ⁄ßÁ Â≈∂¢ √¬∆˙ È∆ ⁄ßÁ Â≈∂¢ ¡√∆∫ Ú∆ È≈Ò Ò ◊¬∂¢ Ï∆Ï∆¡ª È∂ √ªfi∆¡ª Â≈∆¡ª, Ú◊Á∆ √‘ßÁ Á∂ Í∂ÂÒ∂ ͺ‰ ”Â∂ Ï∆Ï∆¡ª È∂ «¬ÙÈ≈È ’∆Â∂, «ÁÈ∂ ‘∆ Á∂÷∂ ’∆«Û¡ª Á∂ ÌΩ‰ ¿∞µÂ∂ «ÂÒ-⁄ΩÒ∆ ’∆Â∆¢ ’∆«Û˙ Ó’Ω«Û˙, ¡ßÈ «Á˙,ËßÈ «Á˙, Ì≈¬∆ 鱧 ÌÂ∆‹≈ «Á˙, √≈鱧 «¬º’ ‹∆‹≈ «Á˙¢ ⁄ΩÒ Â∂ Ùº’ Ò∂ ‘ج∂ √≈«¡ª 鱧 Úß‚∂¢ √≈≈ ‹ºÊ≈ ÿª 鱧 Â∞È ‘∆ Òº◊≈ √∆ «’ Á±Ø∫ «¬º’ ’≈«È¡ª Á∂ «Èº’∂ «‹‘∂ Â∞Ò∂ ¿∞µÂ∂, È«‘ Á∂ «Ú⁄’≈, ÏÒÁ∂ Á∆Ú∂ Â∂ ¡≈¿∞∫Á∂ Á∂÷∂¢ «’√∂ Ì≈◊ª Ú≈Ò∂ È∂ È∑∂∂ ¿∞µÂ∂ ⁄≈ȉ Á∆ «‹ºÂ Á≈ √∞È∂‘≈ ‹ª ÏÁ∆ ¿∞µÂ∂ È∂’∆ Á∆ «‹ºÂ

‘ج∆ «‹ºÂ Á≈ √∞È‘ ∂ ≈ ÷∂ª «Ú⁄ ¿∞◊Á∆¡ª ¯√Òª 鱧 «ÁßÁ∆ ¡≈ ‘∆ ‘ØÚ∂◊∆¢ ¿∞‘ Ì≈◊ª Ú≈Ò∆ ÌÀ‰ ÍÂ≈ È‘∆∫ «’√ ‘≈Ò «Ú⁄ ‘ØÚ∂◊∆? Í, ¿∞√ Á∂ Á∆Ú∂ Â≈È Á≈ √∞È∂‘≈ Ó∂∆ √Ø⁄ «Ú⁄ √Á≈ ‘∆ ‘∂◊≈¢ Ï√ «¬‘∆ √Ø⁄ ¡≈ ‹≈‰ È≈Ò Ó∂∂ Ó±‘Ø∫ √∞ºÂ∂ «√Ë ‘∆ «È’Ò «◊¡≈,TÁ∆Ú≈ ؘ ‹◊≈ ’∂ Â≈ªUóÓ∂∆ √Ø⁄ «Ú⁄Ø∫ «¬º’ ◊∆ ‹ÈÓ ÒÀ «‘≈ √∆óÓÀ∫ «¬‘ ◊∆ ¿∞√ Ï∆Ï∆ 鱧 Ì∂∫‡ ’Á≈ ‘ª «‹√ È∂ Ó∂∂ Ï⁄ÍÈ Á∂ ‘È∂∂ Á± ’∆Â∂ √È Â∂ ¡º‹ º’ ÓÀ∫ ¿∞√ Á∂ Á∆«Ú¡ª Á∂ ⁄≈ȉ «Ú⁄, ⁄Û∑Á∆ ’Ò≈ È≈Ò , ‹∆ÚÈ Á∂ ‘È∑∂∂ √¯ «‘ ’ «‘≈ ‘ª¢ Â∞√∆∫ «√¡≈‰∂ ‘Ø ◊∆ Á∆ ¡≈ÂÓª º’ Â∞√∆∫ Í‘ß∞⁄ ‘∆ ‹≈‰≈ ‘À¢ Ò˙ ◊∆Â È±ß √∞‰Ø: Á∆Ú≈ ؘ ‹◊≈ ’∂ Â≈ª, ¿∞√ Á∆Ú∂ 鱧 ‹Ò Á∆¡ª Ë≈ª, ÒÀ ‹≈Ú‰ ¿∞√ Í≈√∂, Á≈ √∞È∂‘≈ Ì∂«‹¡≈ √∆¢ ÈΩ, Á√ Á∆«Ú¡ª Á∂ ⁄≈ȉ «‹√ ʪ Úº√Á∆¡ª È∂ Ó∞√’≈‰≈, È≈Ò √‘ßÁ È«‘ Á∆ «ÚÙ≈Ò Ë≈≈ ⁄≈ȉ Á≈ «‹√ ʪ «‘ßÁ∂ Ó∂∂ ‘≈√∂¢ ◊∆ ◊≈ ‘∆ √∆¢ √≈∆¡ª ’∞Û∆¡ª È∂ «◊ºË≈ Á∆Ú≈ ؘ ‹◊≈ ’∂ Â≈ª¢ Í≈«¬¡≈ Â∂ ⁄≈ȉ Á∂ ◊∆ ◊≈¬∂¢ √Â∂ «Ú⁄ Ú≈Í√ Ó∞ÛÁ∆¡ª Ï∆Ï∆¡ª È∂ ‹Ø ◊∆ ◊≈«¬¡≈ √±‹ È≈Ò √Ú∂ª √‹Á∆¡ª, ¿∞‘ ÓÀ鱧 ‘∞‰ Ú∆ Ô≈Á ‘À: ⁄ßÈ √ß◊ Ó«‘’‰ Ù≈Óª¢ ϱ‡≈ ⁄≈ȉ Á≈, Â≈«¡ª Á∆ «fiÒ«ÓÒ Á∆¡ª Ó˜ª, Ò≈«¬¡≈ ◊∞ª È∂ Á∞¡≈ √Ófi∂ ‡≈Úª ‡≈Úª¢ ϱ‡≈ ⁄≈ȉ Á≈¢ √∞ÍÈ∂ Ú◊∂ «¬√ ÓΩ√Ó «Ú⁄, ’∆ ’∞fi ’«‘ßÁ∆¡ª ◊∞ª Á∆¡ª √ß◊ª, ÂÀÈß± «’Ú∂∫ «Ú√≈ª? ’«‘ßÁ∆¡ª √«Â’≈¢ Á∆Ú≈ ؘ ‹◊≈ ’∂ Â≈ª¢ ϱ‡≈ ⁄≈ȉ Á≈¢ ÓÀ∫ Â∂ Ó∂∆ ÌÀ‰ ¡◊Ò∂ √≈Ò Ú∆ ◊¬∂¢ «‹‘Û∂ Á∞º÷ Á≈ ¡ß È≈ ’ج∆, √ªfi∆ Â≈È Ó◊Ø∫, È‘≈ ’∂, «ÂÒ-⁄ΩÒ∆ ’’∂ ÓÀ∫ ¿∞√ Á∂ ÷±‘ ◊∂Ûª¢ √≈∆¡ª Ï∆Ï∆¡ª ◊∆ ◊≈¿∫∞Á∆¡ª ÿª 鱧 Í ‹∆ÚÈ ”⁄Ø∫ Â∂∆ «ÓÒ‰∆ Á∂, ◊¬¡ª Í, ÓÀ∫ ¿∞Ê∂ ‘∆ ÷Û≈ «‘≈¢ ÍÒ ÓÀ∫ «’Ú∂∫ «È÷∂Ûª! Ó∂∆ ÌÀ‰ 鱧 ÿ∂ ¡≈ ’∂ ÍÂ≈ Òº«◊¡≈ ≈Â-«ÁÚ√ 鱧 ¡ºÊ± «√ßÓÁ∂, «’ ÓÀ∫ ª ¿∞√Á∂ È≈Ò ¡≈«¬¡≈ ‘∆ È‘∆∫¢ ¿∞‘ Ì Ì Ú◊‰ «È√≈ª, Ú≈Í√ ÁΩÛ∆¢ ÓÀ∫ È«‘ «’È≈∂ ÷Û∑≈ Á∆Ú∂ ¿∞‚∆’ Á∆Ú≈ ؘ ‹◊≈ ’∂ Â≈ª¢ «‘≈ √ª¢ ÓÀ鱧 ¿∞‚∆’ «Ú⁄ ◊∞¡≈⁄∂ 鱧 ¿∞ÁØ∫ ‘∆ ÍÂ≈ Òº«◊¡≈ ‹ÁØ∫ ÌÀ‰ È∂ Ϫ‘ ÎÛ ’∂ Ó∂∆ «Íº· √Óª È‘∆∫ √ÓfiΩÂ≈ ’Á≈, ¿∞Â∂ «ÂßÈ ⁄≈ ‹Û∆¡ª¢ ÓÀ∫ «ÚØË ’∆Â≈¢ ¿∞‘ ÓÀ∫ Ú≈‘ Ò≈¬∆ ÏÊ∂∆¢ ÿ√∆‡ ’∂ ÓÀ鱧 ÿ 鱧 ÂØÈ Òº◊∆óTÓÀ∫ ª Á∆Ú∂ Òß«ÿ¡≈ ‹Ò, ’ßË∆ ÷ØÈ È±ßó ¿∞‚∆’ «‘≈ √ª, ¿∞‘ ¡≈¬∂ È‘∆∫¢U «¬‘ ’«‘ ’∂ ÓÀ∫ ÍÒ ÍÒ Í≈¿∫∞Á≈ Î∂∆¢ ؉ Òº◊≈¢ «Î Ú∆ Â∂∆ «ÓÒ‰∆ Á∂ ÍÒ, T¿∞‘ ‘ØóÓ∂≈ Ú∆ Á∆Ú∂ ¿∞‚∆’Á≈ √∆U √≈‘ √≈‘ È≈Ò «⁄Â≈ª¢ ’«‘ßÁ∆ ÌÀ‰ È∂ ÓÀ鱧 ¡≈͉∂ È≈Ò ÿ∞‡ º «Ò¡≈, «Í¡≈ Á∆Ú≈ ؘ ‹◊≈ ’∂ Â≈ª¢ ’∆Â≈ Â∂ ’«‘‰ Òº◊∆ TÚ∆, ¿∞‘ ÌÀ‰ «Ú¡≈‘∆ ◊¬∆ ‘؉∆ ¬∂, Â∂ ¿∞√ Á≈ √‘∞≈ ÿ È«‘ ÂØ∫ Á± √ß√≈ ÓÈ È±ß «ÈºÂ «Íßfi ËÁ≈, ‘ØÚ∂◊≈ó¿∞√ Á∆Ú∂ ¬∂√ Ò¬∆ È‘∆∫ Â≈∂ ‘؉∂¢ «¬√∂ «¬√ 鱧 «¬º’ √∞ ’Á∂¢ Ò¬∆ Á∆Ú∂ È‘∆∫ ¡≈¬∂¢U Ï∆ «‘≈ ¬∂ ‹∆ÚÈ «È√¯Ò, ¡º‹ ¡ºË∆ √Á∆ ÂØ∫ Á√ √≈Ò Á≈ √Óª √ß√∂ 鱧 √ ’Á∂¢ Òßÿ «◊¡≈ ‘Àó√‘ßÁ È«‘ «Ú⁄Ø∫ «¬√ √Ó∂∫ ÁΩ≈È √∞ÍÈ∂ Á∂ ß◊ ”’º·∂ ’ ’∂, ¡ßª Á≈ Í≈‰∆ Òßÿ ’∂ Íß‹≈Ï Á∂ Úº÷∂-Úº÷∂ √∞ÍÈ≈ ؘ ¿∞√≈ª¢ «÷º«Â¡ª 鱧 «√ß‹Á≈ «‘≈ ‘ØÚ∂◊≈ ñ Í, ¿∞‘ Á∆Ú∂ Á∆Ú≈ ؘ ‹◊≈ ’∂ Â≈ª¢ Ó∂∆ √Ø⁄ «Ú⁄ ¡º‹ Ú∆ ‹◊ ‘∂ È∂¢ È«‘ √‘ßÁ Á∆Ú≈ ؘ ‹◊≈ ’∂ Â≈ª¢ Á∆ Ë≈≈ ⁄≈ȉ-⁄≈ȉ ‘ج∆ È∂’∆ Á∆ ÏÁ∆ ¿∞µÂ∂ *(I@E) FGA BBGH

Ì≈ È≈Ò √≈∂ Ó㮧 Á¡ª Á≈ ‘ºÒ ÙªÂÓ¬∆ ⁄≈‘∞Á≥ ∂ ‘ª: «◊Ò≈È∆ «¬√Ò≈Ó≈Ï≈Á- Í≈«’√Â≈È Á∂ ÍzË≈È Ó≥Â∆ Ô»√πÎ ˜≈ «◊Ò≈È∆ È∂ ¡≈«÷¡≈ ‘À «’ Áº÷‰∆ ¬∂Ù∆¡≈ «Ú⁄ ÙªÂ∆ Â∂ ÷πÙ‘≈Ò∆ Á∂ ÈÚ∂∫ Ô∞º◊ ÷≈Â ¿∞È∑ª Á≈ ÓπÒ’ Ì≈ È≈Ò ’ÙÓ∆ √‰∂ √≈∂ Ò‡’∂ Ó≈Ó«Ò¡ª Á≈ ÙªÂ∆Í»È ‘ºÒ ⁄≈‘∞≥Á≈ ‘ÀÕ ¿∞Ȫ∑ ⁄∆È Á∂ ÍzË≈È Ó≥Â∆ ÚÀµÈ «‹¡≈Ï≈˙ Á∂ √Ú≈◊ «Ú⁄ «ÁºÂ∂ Áπ Í «‘ Á∂ ÷≈‰∂ ÓΩ ’ ∂ «’‘≈ «’ Í≈«’√Â≈È «¬√ «÷ºÂ∂ «Ú⁄ ÙªÂ∆ Ì≥◊ ’È Á∆ ‘ ’Ø«ÙÙ Á≈ «ÚØË ’∂◊≈Õ √z∆ «‹¡≈Ï≈˙ Ï∆Â∂ «ÁÈ «Â≥È «ÁȪ Á∆ Ô≈Â≈ “Â∂ Í≈«’√Â≈È Íπº‹∂ ‘ÈÕ ‹È≈Ï «◊Ò≈È∆ ÓπÂ≈Ï’, ““√≈‚∆ «¬º ¤ ≈ ‘À «’ «¬√ ÷∂   Á∂ ÒØ ’ ÙªÂ∆Í»È Ó≈‘ΩÒ «Ú⁄ «‘‰Õ ÙªÂ∆

È≈Ò ‘∆ √≈‚≈ «Ú’≈√ ‘ØÚ∂◊≈ Â∂ √≈‚∂ ÒØ’ª Á≈ ‹∆ÚÈ ÍºË ¿∞µ⁄ ⁄πº’‰ ”⁄ ÓÁÁ «ÓÒ∂◊∆Õ «¬√ Ò¬∆ ¡√∆∫ Ì≈ È≈Ò ’ÙÓ∆ «ÚÚ≈Á √‰∂ √≈∂ Ò‡’Á∂ Ó≈ÓÒ∂ ÙªÂ∆ È≈Ò ‘ºÒ ’È Á∂ «¬º¤∞’

‘ªÕ”” «¬√∂ È≈Ò ¿∞ È ∑ ª «’‘≈ «’ ¡¯◊≈«È√Â≈È «Ú⁄Ò∆ √«ÊÂ≈ Í≈«’√Â≈È Ò¬∆ Ï‘∞ ¡«‘Ó ‘ÀÕ ÍzË≈È Ó≥Â∆ È∂ «’‘≈ «’ «¬√ «÷º  ∂ «Ú⁄ «Ú’≈√ Á∂ ≈‘ «Ú⁄ ¡«Ûº’≈ Í≈¿∞‰ ‹ª ÙªÂ∆ Ì≥◊ ’È Á∆ ‘ È∆Â∆ Á≈ ¿∞È∑ª Á≈ ÓπÒ’ «ÚØ Ë ’Á≈ ‘À Õ ‹È≈Ï «◊Ò≈È∆ ÓπÂ≈Ï’, ““¡√∆∫ ⁄∆È È≈Ò √πº«÷¡≈ Â∂ ÷πÙ‘≈Ò∆ √Ï≥Ë∆ «Ú⁄≈ √ªfi∂ ’∆Â∂ ‘È Â∂ «¬º¤≈ ‘À «’ «¬È∑ª «Ú⁄≈ª ˘ ¡ÓÒ∆‹≈Ó≈ Í«‘È≈«¬¡≈ ‹≈Ú∂Õ”” ¿∞È∑ª «’‘≈ «’ Í≈«’√Â≈È Â∂ ⁄∆È Á∆ ÁØ√Â∆ Á∆ «ÚÙ∂ÙÂ≈ «¬‘ ‘À «’ «¬‘ ÁØ√Â∆ «’√∂ ‘Ø ÓπÒ’ Ò¬∆ “÷Â≈” È‘∆∫ ‘À Õ «¬√ ÁΩ  ≈È √z ∆ «‹¡≈Ï≈˙ È∂ «’‘≈ «’ ÁØÚ∂∫ ÓπÒ’ ⁄≥◊∂ ÁØ√ ω ’∂ ¡º◊∂ ÚË ‘∂ ‘ÈÕ

»√ ”⁄ Á∂Ù Ëz‘Ø ∆¡ª ˘ ÓΩ Á∆ √˜≈ È‘∆∫ : Íπ«ÂÈ Ó≈√’- » √ ∆ Íz Ë ≈È Ó≥  ∆ ÚÒ≈Á∆Ó∆ Íπ«ÂÈ È∂ «’‘≈ ‘À «’ Á∂Ù Á∆ «ÚÙ∂Ù √∂Ú≈Úª È∂ Á∂ÙËzØ‘∆¡ª ˘ ÓΩ  Á∂ ÿ≈‡ ¿∞  ≈ Á∂ ‰ Á≈ √ØÚ∆¡Â Ô∞º◊ Á≈ ⁄ÒÈ ¤º‚ «ÁºÂ≈ ‘ÀÕ ¿∞Ȫ ÂØ∫ Íπº«¤¡≈ «◊¡≈ √∆ «’ ’∆ ’Á∂ ¿∞Ȫ È∂ «ÚÙ∂Ù √∂Ú≈Úª ˘ Á∂ÙËzØ‘∆¡ª ˘ ÓΩ Á∂ ÿ≈‡ ¿∞Â≈ Á∂‰ Á≈ ‘∞’Ó «ÁºÂ≈ ‘ÀÕ Íπ«ÂÈ È∂ √’≈∆ ‡ÀÒ∆«Ú˜È ¡Â∂ ∂‚∆˙ Â∂ «√ºË∂ √Ú≈Ò-‹Ú≈Ï «Úº⁄ «’‘≈ «’ «¬√ Âª Á≈ ⁄ÒÈ √ØÚ∆¡Â √≥ÿ Á∂ È≈Ò ‘∆ ÷ÂÓ ‘Ø «◊¡≈ Õ ¿∞Ȫ «’‘≈ «’ »√ Á∆¡ª «ÚÙ∂Ù √∂Ú≈Úª ¡«‹‘≈ (Á∂ÙËzØ‘∆¡ª ˘ Ó≈ Á∂‰) È‘∆∫ ’Á∆¡ªÕ Íπ«ÂÈ È∂ «¬‘ Ú∆ «’‘≈ «’ ¡Ó∆’≈ «Úº⁄ ◊Ó∆¡ª «Úº⁄ «◊zÎÂ≈ ’∆Â∂ ◊¬∂ √Ò∆Í «¬’≈¬∆ Á∂ A@ »√∆ ‹≈√»√ª ˘ ¿∞ È ª Á∂ «¬º ’ √«‘’Ó⁄≈∆ ÷πÎ∆¡≈ ¡«Ë’≈∆ È∂ ËØ÷≈ «ÁºÂ≈ √∆Õ ¿∞Ȫ «’‘≈ «’ «‹Èª «Ú¡’Â∆¡ª È∂ Ó≈Â̱Ó∆ Ò¬∆ ¡≈͉≈ √Ì ’∞fi «È¤≈Ú ’∆Â≈, ¿∞Ȫ ˘ ËØ÷≈ Á∂‰ Ú≈Ò≈ «¬º’ ‹≈ÈÚ Á∆ Âª ‘ÀÕ ¿∞Ȫ «’‘≈ «’ ¿∞ ‘ (ËØ ÷ ∂ Ï ≈˜) ¡≈͉∆ √≈∆ «‹≥Á◊∆ «’Ú∂∫ ‹∆¡ √’∂◊≈Õ ¿∞‘ ¡≈͉∂ Ϻ«⁄¡ª È≈Ò «’Ú∂∫ Ș «ÓÒ≈ √’∂◊≈Õ √» «’Â∂ Á≈Õ ‹∞Ò≈¬∆ Á∂ Ù∞» «Úº⁄ «◊zÎÂ≈ ‘؉ ÂØ∫ Ï≈¡Á √ÚÁ∂Ù Ú≈Í√ ¡≈¬∂ A@ »√∆ ‹≈√»√ª È≈Ò Íπ«ÂÈ È∂ ÓπÒ≈’≈ ’’∂ ¿∞Ȫ È≈Ò Á∂ÙÌ◊Â∆ Á∂ ◊∆ ◊≈¬∂ √È ¡Â∂ ¿∞Ȫ È∂ ‘∞‰ «¬º’ Ú≈ «Î ÂØ∫ ¡≈͉∂ Á∂ Ù Á∂ «¬Èª ‹≈√» √ ª Á∆ √≈‘È≈ ’∆Â∆ ‘ÀÕ

» √ Ú≈Í√ ¡≈¿∞ ‰ Â∂ «¬Èª ‹≈√»√ª Á≈ Ù≈ÈÁ≈ √Ú≈◊ ’∆Â≈ «◊¡≈ √∆ ¡Â∂ » √ ∆ ≈Ù‡ÍÂ∆ Á«ÓÂ∆ Ó∂ Á Ú∂ Á ∂ Ú È∂ ¿∞ È ª ˘ ¡’±Ï «Úº⁄ Á∂Ù Á∂ ¿∞ÂÓ √ÈÓ≈È È≈Ò ÈÚ≈«‹¡≈ √∆Õ «¬Èª ‹≈√»√ª

«Úº⁄ ¡≥È≈ ⁄ÀÍÓÀÈ Ú∆ Ù≈«ÓÒ √∆ «‹√ Á∂ ‘∞√È Á∂ √≈Ó‰∂ Á»‹∂ Á∂Ù Á∂ ≈‹√∆ ¡«Ë’≈∆ ¡Â∂ ¡«Ë’≈∆ ◊Ø‚∂ ‡∂’‰ Â∂ Ó‹Ï» ‘Ø ‹ªÁ∂ √È ¡Â∂ ¿∞ √ ˘ ¡≈͉∂ Á∂ Ù Á∆¡ª ÷πÎ∆¡≈ √»⁄È≈Úª Óπ‘¬∆¡≈ ’Ú≈ «Á≥Á∂ √ÈÕ » √ Í«‘Òª Ú∆ «¬Èª ÷Ïª ÂØ∫ «¬È’≈ ⁄πº«’¡≈ ‘À «’ »√ Á∆¡ª ÷πÎ∆¡≈ √∂Ú≈Úª Á◊≈Ï≈˜ª ˘ ÓΩ Á∂ ÿ≈‡ ¿∞Â≈ «Á≥Á∆¡ª ‘ÈÕ «˜’ÔØ◊ ‘À «’ ’zÀÓ«ÒÈ Á∂ ¡ÒØ⁄’ ω∂ »√∆ ÷πÎ∆¡≈ ¬∂‹≥√∆ ’∂.‹∆.Ï∆. Á∂ √≈Ï’≈ ¡«Ë’≈∆ ¡ÒÀ ’ ‹À ∫ ‚ «Ò«ÚÈ∂’Ø Á∆ ÒßÁÈ «Úº⁄ B@@F «Úº⁄ “∂‚∆˙ËÓ∆” È≈Ò ÓΩ ‘Ø ◊¬∆ √∆Õ «Ïz‡∂È È∂ ÁØÙ Ò◊≈«¬¡≈ √∆ «’ Íπ « ÂÈ È∂ «Ò«ÚÈ∂ ’ Ø ˘ ˜«‘ «ÁÒÚ≈ «ÁºÂ≈Õ »√ È∂ «¬√ ÁØÙ ˘ ºÁ ’ «ÁºÂ≈ √∆Õ

Ò≈Á∂È È∂ ’ÙÓ∆∆ ‹∂‘≈Á∆¡ª ˘ «ÁºÂ≈ √∆ B@ «ÓÒ∆¡È ‚≈Ò √‘≈«¬Â≈ Á≈ Ú≈¡Á≈ Òß Á È- ¡Ò ’≈«¬Á≈ Íz Ó π º ÷ ˙√≈Ó≈ «ÏÈ Ò≈Á∂È È∂ ’ÙÓ∆ ”⁄ ÒÛÁ∂ ‹∂‘≈Á∆¡ª ˘ ÌØ√≈ «ÁºÂ≈ √∆ «’ ¿∞‘Ȫ ˘ ÍÀ√∂ ÚºÒØ∫ ’ج∆ Ú∆ ÿ≈‡ ÁÍ∂Ù È‘∆∫ ¡≈¿∞‰ «ÁºÂ∆ ‹≈Ú∂◊∆ ¡Â∂ Ò≈Á∂È ’ÙÓ∆∆ ‹∂‘≈Á∆¡ª ˘ ’∆Ï B@ «ÓÒ∆¡È ‚≈Ò Á∆ ¡≈«Ê’ Á∂‰ Á≈ ÓÈ Ï‰≈«¬¡≈ √∆Õ «¬‘ ‹≈‰’≈∆ ¡º‹ Íz«√ºË ÚÀÏ√≈¬∆‡ «Ú’∆Ò∆’√ ÚºÒ∫Ø ’∆Â∂ ◊¬∂ ÈÚ∂∫ ÷πÒ≈√∂ ”⁄ √≈‘Ó‰∂ ¡≈¬∆ ‘ÀÕ

«Ú’∆Ò∆’√ È∂ «ÓÂ∆ BD, B@@F Á∂ ¡Ë≈ ”Â∂ Ì≈ ¡Ó∆’≈ Á∂ ‹∞¡≈«¬≥‡ Ú«’≥◊ ◊πÍ º Á∆ ‘ج∆ Ó∆«‡≥◊ Á≈ Ú∂Ú≈ «ÁºÂ≈ ‘À, «¬√ Ó∆«‡≥◊ ”⁄ Ì≈Â∆ «ÚÁ∂ Ù Ó≥  ≈Ò∂ Á∂ ÚË∆’ √’ºÂ ’∂.√∆. «√≥ÿ È∂ Íz◊‡≈Ú≈ ’∆Â≈ √∆ «’ Ì≈ ‘∞‰ ¡Ò ’≈«¬Á≈ Á∂ «ÈÙ≈È∂ ”Â∂ ‘ÀÕ BI ¡ÍzÒ À Á∆ ’∂ÏÒ ”⁄ ˙√≈Ó≈ Á∂ «‚͇∆ ¡¬∆ÓÈ ¡Ò ‹Ú≈‘∆ È∂ ’ÙÓ∆∆ ‹∂‘≈Á∆¡ª Á∂ √≥ÿÙ Á∆ ‹ØÁ≈ ‘Ó≈«¬Â ’∆Â∆ √∆Õ

B «’ÒØ ¡Î∆Ó Í∞«Ò√ ÚºÒ∫Ø ¯≈«¬«ß◊ «Úº⁄ ¡ºË∆ Á‹È «’√≈È ˜ıÓ∆, Ï≈ÓÁ «Íß‚ ¤≈¿∞‰∆ «Úº⁄ ÂÏÁ∆Ò, ÂÙÁºÁ Á≈ ÁΩ ‹≈∆ ¯Â«‘◊Û∑ √≈«‘Ï (◊πÍz∆ ӫ‘’) : Ùz∆ ‰Ï∆ «√≥ÿ ÷º‡Û≈ √∆È∆¡ ’ÍÂ≈È Íπ«Ò√ , «˜Ò≈ Ϋ‘◊Û∑ √≈«‘Ï Á∆ ‘È∞Ó≈¬∆ ‘∂· Ùz∆ ◊∞Ó∆ «√≥ ÿ ’ÍÂ≈È Íπ « Ò√ (‚∆.) ¯Â«‘◊Û∑ √≈«‘Ï ¡Â∂ Ùz∆ ◊∞√∂Ú’ «√≥ÿ Ï≈Û ¿∞µÍ ’ÍÂ≈È Íπ«Ò√, √’Ò ¡ÓÒØ‘ Á∆¡ª ‘Á≈«¬Âª ÓπÂ≈«Ï’ Ê≈‰≈ ◊Ø«Ï≥Á◊Û∑ Á∆ Íπ«Ò√ È∂ Ê≈‰≈ Óæ÷ π ∆ «Ï’Ó‹∆ «√≥ÿ Ï≈Û Á∆ ¡◊Ú≈¬∆ ‘∂ · È«Ù¡ª Á∆ √Ó◊«Òß◊ ’È Ú≈Ò∂ ÌÀÛ∂ ¡È√ª Á∂ «÷Ò≈Î ⁄Ò≈¬∆ Óπ«‘≥Ó Á∂ «‘ ’ºÒ AI-AB-B@A@ ˘ «¬º’ Ï‘∞ ں‚∆ √ÎÒÂ≈ ‘≈«√Ò ‘ج∆ ‹ÁØ∫ √‘≈«¬’ Ê≈‰∂Á≈ ‹◊Â≈ «√≥ÿ È∂ √Ó∂ Íπ«Ò√ Í≈‡∆ Á∂ ÍπºÒ √»¡≈ Ò≈‚Íπ «Ú÷∂ ÁΩ≈È∂ È≈’≈Ï≥Á∆ «¬º’ ÓØ ‡  √≈«¬’Ò Í √Ú≈ ÁØ «Ú¡’Â∆¡ª ˘ Ùº’ Á∆ «ÏÈ≈ Í Ø’ ’∂ ÂÒ≈Ù∆ ÒÀ‰ Í Ó؇ √≈«¬’Ò ⁄≈Ò’ ‘«Ú≥Á «√≥ÿ ¿∞Î ‘ÀÍ∆ Ú≈√∆ «Í≥‚ Á»Á ≥ ∆ Ó≈‹≈ Ê≈‰≈ ‹∞Ò’ª ¡Â∂ «Íº¤∂ ÏÀ·∂ «Ú¡’Â∆ ◊∞Á∆Í «√≥ÿ Ú≈√∆ «Í≥‚ Òß◊, «‹Ò≈ Í«‡¡≈Ò≈ Í≈√Ø∫ «¬º’ /«¬º’ «’ºÒØ ¡Î∆Ó (’∞ºÒ B «’ºÒØ ¡Î∆Ó) Ïz≈ÓÁ ‘ج∆ «‹√ Á∂ ¡≈Ë≈ Í Óπ’Á º Ó≈ ÈßÏ BFH «ÓÂ∆ AI-AB-A@ ¡/Ë AH-FA-HE ¡À È .‚∆.Í∆.¡À √ . ¡À ’ ‡ Ê≈‰≈ ◊Ø«Ï≥Á◊Û∑ Á‹ ’∆Â≈ «◊¡≈Õ

Óπ≥Ϭ∆ ‘ÓÒ∂ √Ï≥Ë∆ ’∂√ È∂ «Ò¡≈ ÈÚª ÓØÛ «¬√Ò≈Ó≈Ï≈Á- Óπ ≥ Ï ¬∆ Ï≥ Ï ËÓ≈«’¡ª «Úº⁄ ÙÓ»Ò∆¡Â Á∂ ÁØÙ “⁄ √ºÂ Ùº’∆ Í≈«’√Â≈È∆ È≈◊«’ª «Ú∞ºË ⁄ºÒ ‘∂ Óπ’ºÁÓ∂ È∂ ¡º‹ ¿∞ÁØ∫ ÈÚª ÓØÛ ÒÀ «Ò¡≈ ‹ÁØ∫ √’≈∆ ͺ÷ Á∂ Ú’∆Òª È∂ Ï⁄≈¡ ͺ÷ Á∂ «¬’ Ú’∆Ò ’ØÒ ‹≈¡Ò∆ «‚◊∆ ‘؉ Á≈ ÁØÙ Ò≈¿∞∫«Á¡ª Ó≥◊ ’∆Â∆ «’ ¿∞√ ˘ ¡Á≈Ò «Úº⁄ Í∂Ù ‘؉ ÂØ∫ Ø«’¡≈ ‹≈Ú∂Õ ≈ÚÒ«Í≥ ‚ ∆ Á∆ ¡«ÂÚ≈Á «ÚØ Ë ∆ ¡Á≈Ò Á∂ ‹º ‹ ≈‰≈ «È√≈ ¡«‘ÓÁ È∂ «‹¿∞∫ ‘∆ Óπ’ºÁÓ∂ Á∆ √π‰Ú≈¬∆ Ù∞» ’∆Â∆ ª √’≈∆ ͺ÷ Á∆ ‡∆Ó È∂ Ï⁄≈¡ ͺ÷ Á∂ Ú’∆Ò Ù≈‘Ï≈˜ ≈‹Í»Â «Ú∞ºË ≈ÚÒ«Í≥‚∆ Ï≈ ¡À√Ø√∆¬∂ÙÈ ÚºÒØ∫ Á≈«¬ ¡ÀÎ. ¡≈¬∆.¡≈. Í∂Ù ’ «ÁºÂ∆, «‹√ «Úº ⁄ ÁØ Ù Ò≈«¬¡≈ «◊¡≈ ‘À «’ ≈‹Í»Â ’ØÒ Ú’≈Ò Á∆ ‹≈¡Ò∆ «‚◊∆ ‘ÀÕ √’≈∆ ͺ÷ È∂ Ó≥◊ ’∆Â∆ «’ ≈‹Í»Â ˘ ¡Á≈Ò «Úº⁄ Í∂Ù ‘Ø ‰ ÂØ ∫ Ø « ’¡≈ ‹≈Ú∂ Õ ¡≈͉∆ ÁÒ∆Ò ˘ Ú˜ÈÁ≈ ω≈¿∞‰ Ò¬∆

√’≈∆ ͺ÷ È∂ Ï≈ ¡À√Ø√∆¬∂ÙÈ Á∂ Íz Ë ≈È ˘ ¡Á≈Ò «Úº ⁄ Ú∆ Í∂ Ù ’∆Â≈Õ √»Âª ¡È∞√≈ ¡Á≈Ò Á∆ Ï≥Á ’Ó≈ √π ‰ Ú≈¬∆ ÓΩ ’ ∂ ≈‹Í»  È∂ Á√Â≈Ú∂˜ Í∂Ù ’«Á¡ª «’‘≈ «’ ¿∞√ Á∆ «‚◊∆ Á∆ ≈ÚÒ«Í≥‚∆ Ï≈ ¡À√Ø√∆¬∂ÙÈ ÚºÒØ∫ ÍπÙ‡∆ ’∆Â∆ ◊¬∆ ‘ÀÕ ¬∂‹≥√∆ È≈Ò ◊ºÒÏ≈ ’«Á¡ª ≈‹Í»Â È∂ «’‘≈ «’ √’≈∆ ͺ÷ ¿∞√ ˘ ÁÏ≈¡ Í≈ ’∂ √π‰Ú≈¬∆ ÂØ∫ ÒªÌ∂ ’È≈ ⁄≈‘∞≥Á≈ ‘À, Í ¿∞‘ ¡≈͉∂ Óπ Ú º ’ Òª Á∂ Ï⁄≈¡ Ò¬∆ ÒÛ∂ ◊ ≈ «’¿∞∫«’ «¬‘ ¿∞√ Á≈ ¡«Ë’≈ ‘ÀÕ «˜’ÔØ◊ ‘À «’ «¬√ Ó≈ÓÒ∂ «Úº⁄ ÒÙ’-¬∂-ÂØ«¬Ï≈ Á≈ ¡Í∂ÙȘ ’Óª‚ ˜’∆¿∞ «‘Ó≈È Ò÷Ú∆ Ú∆ Ù≈ÓÒ ‘À Â∂ «¬‘ ’∂√ «¬’ √≈Ò ÂØ∫ ÒÓ«’¡≈ ‘Ø«¬¡≈ ‘À ¡Â∂ ‘∞‰ º’ AF@ ◊Ú≈‘ª «Úº⁄Ø∫ «√Î «¬’ ◊Ú≈‘ Ì∞◊Â≈«¬¡≈ ‹≈ √«’¡≈ ‘À, ‹ÁØ∫ «’ ‹º‹ Â∆‹∆ Ú≈ ÏÁ«Ò¡≈ ‹≈ ⁄πº’≈ ‘ÀÕ «¬√ ’∂√ «Úº⁄ ¡‹∂ B@ Ùº’∆ ÓπÒ˜Ó «◊zÎÂ≈ ’∆Â∂ ‹≈‰∂ ‘ÈÕ

Ï«·ß ‚ ≈ (ÏÒ«‹ß Á  ’؇Ì≈≈)-¯±Ò ÏÒ≈’ «Úº⁄ ÍÀ∫Á∂ «Íß‚ «È˙ «Úº⁄ «Ï‹Ò∆ Á∂ Ó∆‡ Ï≈‘ ’º„‰ Á∆ ’≈Ú≈¬∆ Á≈ ÙªÂÓ¬∆ „ß◊ È≈Ò «ÚØË ’È Ú≈«Ò¡ª ”Â∂ Íß‹≈Ï Í∞«Ò√ Á∂ Ó∞Ò≈˜Óª ÚºÒØ∫ ¯≈«¬«ß◊ ’È È≈Ò ¡ºË∆ Á‹È Á∂ ’∆Ï «’√≈Ȫ Á∂ ˜ıÓ∆ ‘؉ Á≈ Á∞÷ º Á≈«¬’ √Ó≈⁄≈ Íz≈Í ‘Ø«¬¡≈ ‘À¢ «’√≈Ȫ È∂ ¡À√. ‚∆. ¡ÀÓ. ¯±Ò ”Â∂ ıÏª «Ò÷‰ º’ Í∞«Ò√ Á≈ Ú«‘Ù∆ ’«‘ ‹≈∆ √∆, ±ÍØÙ «’√≈È ¡≈◊±¡ª È∂ ÂÙºÁÁ Á≈ ÁØÙ Ò≈¿∞∫«Á¡≈ «’‘≈ Í∞«Ò√ ÒØ’ª Á∂ ÿª «Úº⁄ ‹Ï∆ Á≈ Á≈ıÒ ‘Ø ’∂ ‚ª◊ª È≈Ò ’∞º‡ ‘∂ ‘È¢ Í∞«Ò√ È∂ ¡≈͉≈ Úº«¬¡≈ √ı ’«Á¡ª «’√≈È ¡≈◊±¡ª Á∆ ÎÛØ-ÎÛ∆ Ù∞± ’ «ÁºÂ∆ «‹√ Á∂ ÓºÁ∂Ș «’√≈È ¡≈◊± ±ÍØÙ ‘Ø ◊¬∂ ‘È¢ Úº÷-Úº÷ √ت ÂØ∫ «¬’ºÂ ’∆Â∆ ‹≈‰’≈∆ ¡È∞√≈ Ì≈Â∆ «’√≈È Ô± È ∆¡È Á∆ ¡◊Ú≈¬∆ ‘∂· «Íß‚ Ú≈√∆¡ª È∂ Í≈Ú ’≈Ó ÚºÒØ∫ Ó∆‡ Ï≈‘ ’º„‰ Á∆ ’≈Ú≈¬∆ Á≈ «Íß‚ Á∂ Ϻ√ ¡º‚∂ ”Â∂ ÙªÂÓ¬∆ „ß◊ È≈Ò ËÈ≈ Ò≈ ’∂ Ø√ Íz◊‡ ’∆Â≈ ¡Â∂ ËÈ≈ «Î «Íß‚ Á∆ √ºÊ «Úº⁄ ÒÀ ¡≈¬∂ «‹ºÊ∂ ¡À√. ‚∆. ¡ÀÓ. Á∆ ’«Ê Â≈È∂Ù≈‘∆ Ú≈Ò∂ Úº«¬¡≈ ’≈È «‘ß√≈ ÌÛ’ ͬ∆¢ ±ÍÙ Ø ‘≈ÒÂ

ÈÚ∆∫ «ÁºÒ∆- «Ú’∆Ò∆’√ ÚºÒØ∫ ’∆Â∂ ‹≈ ‘∂ ÷πÒ≈«√¡ª «Ú⁄ ¡º‹ ¿∞ÁØ∫ «¬’ ’Û∆ ‘Ø ‹∞Û ◊¬∆ ‹ÁØ∫ «¬√ ÚÀµÏ√≈¬∆‡ ”Â∂ «Ò«÷¡≈ «◊¡≈ «’ Óπ≥Ϭ∆ ¡«ÂÚ≈Á∆ ‘Ó«Ò¡ª Ó◊Ø∫ Ì≈ √’≈ Úº Ò Ø ∫ ’∆Â∂ “«˜≥Ó∂Ú≈≈È≈ ¡Â∂ ÍzØÛ∑” «Ú‘≈ Á∆ «Áº Ò ∆ «Ú⁄ Í≈«’√Â≈È∆ ‘≈¬∆ ’«ÓÙÈ Á∂ «¬’ ¡«Ë’≈∆ È∂ ÙÒ≈ÿ≈ ’∆Â∆ √∆Õ «¬√ Á∂ È≈Ò ‘∆ ÚÀµÏ√≈¬∆‡ «Ú⁄ «’‘≈ «◊¡≈ «’ «¬È∑ª ‘Ó«Ò¡ª Ó◊Ø∫ ¿∞√ √Ó∂∫ Á∂ ◊z«‘ Ó≥Â∆ «ÙÚ≈‹ Í≈«‡Ò Á≈ ¡√Â∆Î≈ ¡‡º Ò √∆Õ Í≈«’√Â≈È Á∂ ¡«Ë’≈∆, «‹√ Á≈ Ȫ «¬√ ÚÀµÏ√≈¬∆‡ ÂØ∫ ’º‡ «ÁºÂ≈ «◊¡≈, È∂ Ì≈ √’≈ Á∆ «¬√ ◊ºÒØ∫ Â≈∆Î ’∆Â∆ √∆ «’ ¿∞√ È∂ ’≈ÏπÒ «Ú⁄ Ì≈Â∆ √Î≈Â÷≈È∂ ”Â∂ ‘ÓÒ∂ È≈ÒØ∫ Óπ≥Ϭ∆ ‘ÓÒ∂ Ó◊Ø∫ «˜¡≈Á≈ «˜≥Ó∂Ú≈ ¡Â∂ ÍzØÛ∑Â≈ È≈Ò ÚÂ≈˙

¡Ó∆’≈ ˘ √∆ Ì≈ «Ú⁄Ø∫ ‹À«Ú’ ‘«Ê¡≈ª Á∆ ⁄Ø∆ Á≈ ‚

‘Ó≈«¬Â∆¡ª ÚºÒØ∫ ¿∞√ Á∆ ‹∂Ò∑ ÂØ∫ «‘≈¬∆ Á∆ ÷πÙ∆ «Ú⁄ A@ ÏÀ‚»Ó ¡À«ÒßÿÓ ‘≈Ò «Ú÷∂ √Ó≈◊Ó ’∆Â≈ «◊¡≈ «‹√ «Ú⁄ ¡√ª‹ Á∆ Ó≈Â≈ «’z√‡È∆ ¡√ª‹ Ú∆ Ù≈ÓÒ ‘ج∆ ¡Â∂

¿∞ √ È∂ ¡≈͉∂ Íπ º Â  Á∆ ‚‡ ’∂ ‘Ó≈«¬Â ’∆Â∆Õ ¡√ª‹ È∂ «’‘≈ «’ ¿∞‘ √‘∆ «ÁÙ≈ ÚºÒ ‘À ¡Â∂ ÁØ ¡Ωª È≈Ò ˜ÏÁ√Â∆ √∆’ √Ï≥ Ë Ï‰≈¿∞‰ Á∂ ÁØÙª Á∂ √Ï≥Ë «Ú⁄ ¿∞√ ˘ ’ج∆ √ϻ ȑ∆∫ «ÁºÂ≈ «◊¡≈ ¡Â∂ ’∞fi √≥√Ê≈Úª «¬√ Ó≈ÓÒ∂ «Ú⁄ ◊À’≈˘È∆ ‹ª⁄ ’ ‘∆¡ª ‘ÈÕ ¿∞√ Á∂ ÁØ Ù Ò≈«¬¡≈ «’ ’∞ fi ÒØ ’ ‹Ø ’«Ê ÂΩ ”Â∂ ¿∞È∑ª È≈Ò √Ï≥Ë √È ¡Â∂ ¿∞È∑ª Á∂ ’≥«Í¿±‡ ¡Ó∆’≈ Á∆ √‘ºÁ ”Â∂ ˜Ï ’ Ò¬∂Õ

Á∆ ◊º‚∆ Ìßȉ Á≈ Ú∆ √Ó≈⁄≈ ‘À¢ ‹Ó‘±∆ «’√≈È √Ì≈ Á∂ √∞÷Á∂Ú «√ßÿ ÈÊ≈‰≈ ¡Â∂ ÷∂ ӘÁ± Ô±È∆¡È Á∂ «˜Ò∑≈ ¡≈◊± Ó‘∆Í≈Ò È∂ «¬√ ÿ‡È≈ Á∆ √ı ÙÏÁª «Úº⁄ «Èß « Á¡≈ ’«Á¡ª ÿ‡È≈ Á∆ ‹∞‚∆ÙÒ ‹ª⁄ ’Ú≈ ’∂ ÁØÙ∆¡ª 鱧 √ı ÂØ∫ √ı √˜≈ Á∂‰ Á∆ Óß◊ ’∆Â∆¢ ¿∞È∑ª «Íß‚ Ú≈«Ò¡ª ”Â∂ ‘Ø ‘∂ ÂÙºÁÁ Á∆ Ú∆ ÿØ «Èß«Á¡≈ ’∆Â∆¢

ÍÒ∂¡ Ïπ¡≈¬∂ Ò¬∆ ’«ÚÂ≈ «Ò÷∂◊∆ Í≈Ó∂Ò≈ ¡À∫‚√È Ò≈√ ¬∂∫‹Ò√- ‘≈Ò∆Ú∞º‚ ¡Á≈’≈≈ Í≈Ó∂Ò≈ ¡À ∫ ‚√È ˘ ⁄≈‘∞ ‰ Ú≈«Ò¡ª Ò¬∆ «¬’ ÷πÙ÷Ï∆ ‘ÀÕ ‘∞‰ ¿∞‘ ÍÒ∂¡ Ïπ¡≈¬∂ √≈Ò∂ Ò¬∆ ’«ÚÂ≈ «Ò÷‰ Á∆ ÔØ‹È≈ ω≈ ‘∆ ‘ÀÕ ÍÒ∂¡ Ïπ¡≈¬∂ √≈Ò∂ Á∂ EG √≈Òª Á∂ «¬«Â‘≈√ «Ú⁄ ¿∞√Á∂ Óπº÷ Í≥È∂ ”Â∂ Í≈Ó∂Ò≈ ¡À∫‚√È ˘ «’≈‚ AC Ú≈ ʪ «ÓÒ∆ ‘ÀÕ √≈Ò∂ Ò¬∆ «‹√Ó Á∆ È∞ Ó ≈«¬Ù ’È Ú≈Ò∆ ¡Á≈’≈≈ Í«‘Ò∆ Ú≈ «¬√ Á∂ Ò¬∆ ’«ÚÂ≈ «Ò÷∂◊∆Õ ¡«‹‘∆ ÷Ï ‘À «’ √≈Ò∂ Á∂ ‹ÈÚ∆ ¡≥’ Ò¬∆ DC √≈Ò≈ Í≈Ó∂Ò≈ ’«ÚÂ≈ «Ò÷‰ Ï≈∂ ÔØ‹È≈ ω≈ ‘∆ ‘ÀÕ «¬√ √≈Ò∂ Á∂ Óπº÷ Í≥È∂ Ò¬∆ Í≈Ó∂Ò≈ ˘ BA √≈Ò Á∆ ¿∞Ó «Ú⁄ ‘∆ Í«‘Ò≈ ÓΩ’≈ «ÓÒ «◊¡≈ √∆Õ

“ÓπÏ≥ ¬∆ ‘ÓÒ∂ Ó◊Ø∫ «ÙÚ≈‹ Í≈«‡Ò Á∆ ¤∞‡º ∆ ÂÀ¡ √∆”

¡Ó∆’≈ ÓÀ˘ ¯Ω‹ Á∆ ‹√»√∆ Á∂ ÁØÙ «Ú⁄ Î√≈¿∞ ‰ Ò¬∆ ÔÂÈÙ∆Ò: ¡√ª‹ Òß‚È- «Ú’∆Ò∆’√ Á∂ ÓØ „ ∆ ‹» Ò ∆¡ª ¡√ª‹ Á∂ ÷ÁÙ≈ Íz◊‡≈«¬¡≈ ‘À «’ ¿∞√ Á∆ ¡≈˜≈Á∆ ÊØÛ∑ «⁄∆ ‘À ¡Â∂ ¡Ó∆’≈ ¿∞√ ˘ ÎΩ‹ Á∆ ‹√»√∆ Á∂ ÁØÙ «Ú⁄ Î√≈¿∞‰ Á∆ «Â¡≈∆ ’ «‘≈ ‘À ¡Â∂ ¿∞√ ˘ ¡Ó∆’≈ ‘Ú≈Ò∂ ’∆Â≈ ‹≈ √’Á≈ ‘ÀÕ ¡√ª‹ Á≈ F@@ ¬∂’Û √πÎØÒ’ ¡√‡∂‡ «Ú÷∂ ¡≈͉∆ Ó≈Â≈ È≈Ò Ì≈Ú∞’ «ÓÒ≈Í ‘Ø«¬¡≈ ¡Â∂ «¬ºÊ∂ ¿∞‘ ÿ «Ú⁄ ‘∆ ȘÏ≥Á √∆Õ «¬ºÊØ∫ ¡≈͉∆ «‘≈¬∆ ÂØ∫ Ï≈¡Á ¡√ª‹ È∂ ͺ  ’≈ª ˘ √≥ Ï Ø Ë È ’«Á¡ª «’‘≈, ¡Ó∆’≈ ÓÀ ˘ ‹≈√»√∆ Á∂ ÁØÙª «‘ «◊zÎÂ≈ ’È≈ ⁄≈‘∞≥Á≈ ‘À ¡Â∂ ÓÀ˘ ‚ ‘À «’ Ó∂∆ ¡≈˜≈Á∆ ÊØÛ∑«⁄∆ ‘À ¡Â∂ ¡Ó∆’≈ ¿∞ √ Á∆ ‘Ú≈Ò◊∆ Á∆ ’Ø«ÙÙ ’ √’Á≈ ‘ÀÕ «Á ‚∂¡Ò∆ Ó∂Ò È∂ ¡√ª‹ Á∂ ‘Ú≈Ò∂ È≈Ò «Ò«÷¡≈ ‘À «’ ¿∞√ «Ú∞ºË ◊À’≈˘È∆ ‹ª⁄ ’∆Â∆ ‹≈ ‘∆ ‘ÀÕ ¡Ó∆’≈ Á∂ «È¡ª «ÚÌ≈◊ Á∂ «¬’ ÏπÒ≈∂ È∂ «√Î «¬√ ◊ºÒ Á∆ ÍπÙ‡∆ ’∆Â∆ ‘À «’ ¡√ª‹ «Ú∞ º Ë «Ú’∆Ò∆’√ Ó≈ÓÒ∂ ”⁄ ‹ª⁄ ‹≈∆ ‘ÀÕ «¬√ ÁΩ≈È ‘∆ «¬ºÊ∂ ¡√ª‹ Á∂

«˜Ò∑≈ ÍzË≈È «Ùß◊≈≈ «√ßÿ Ó≈È È∂ Áº«√¡≈ ¡¯√Ù≈‘∆ È∂ Ï≈¡Á Á∞Í«‘ ¡≈ ’∂ ¿∞È∑ª Á≈ È≈ ’∂ÚÒ ‹Ï∆ √Í∆’ ÏßÁ ’Ú≈ «ÁºÂ≈ √◊Ø∫ √≈Ó≈È Ú∆ ˜Ï ’ «Ò¡≈ «‹√ Á∂ «√º‡∂ Ú‹Ø∫ «’√≈Ȫ «Úº⁄ Ø‘ ÚºË «◊¡≈¢ «‹√ Á∂ «√º‡∂ Ú‹Ø∫ Í∞«Ò√ È∂ F ¯≈«¬ ’∆Â∂, «‹√ È≈Ò ’∞fi «’√≈È Îº‡Û ‘Ø ◊¬∂¢ «’√≈Ȫ ÚºÒØ∫ ‹Ú≈Ï∆ Ú≈ «Úº⁄ C ÂØ∫ E «Ï‹Ò∆ Ó∞Ò≈˜Óª Á∂ ˜ıÓ∆ ‘؉ ¡Â∂ Í∞«Ò√

Òß ‚ È- Ì≈Â∆ ÒÀ Ï ≈‡∆¡ª «Ú⁄ È≈’√ √πº«÷¡≈ ÍzÏ≥˪ ’≈È ¡Ó∆’∆ ¡«Ë’≈∆¡ª ˘ «¬ÊØ∫ ‹À«Ú’ ‘«Ê¡≈ ⁄Ø∆ ‘؉ Á≈ ‚ ÍÀÁ≈ ‘Ø «◊¡≈ √∆Õ ÚÀµÏ√≈¬∆‡ «Ú’∆Ò∆’√ Úº Ò Ø ∫ ‹º ◊ ˜≈«‘ ’∆Â∂ ◊∞ Í Â Á√Â≈Ú∂˜ª «Ú⁄ «¬‘ ÷πÒ≈√≈ ’∆Â≈ «◊¡≈ ‘ÀÕ ÈÚ∆∫ «ÁºÒ∆ √«Ê ¡Ó∆’∆ Ù¯≈Â÷≈È∂ ÚºÒØ∫ Ì∂‹∂ ◊¬∂ Á√Â≈Ú∂˜ª ÓπÂ≈Ï’ ¡Ó∆’∆ ¡«Ë’≈∆¡ª È∂ «Î’Ó≥ Á ∆ ˜≈«‘ ’∆Â∆ √∆ «’ ¡«ÂÚ≈Á∆ √≥ ◊ ·È Ì≈Â∆ ÒÀÏ≈‡∆¡ª Á∂ È≈’√ √π«º ÷¡≈ ÍzÏË ≥ ª Á≈ Î≈«¬Á≈ ÒÀ ’∂ ‹À«Ú’ ‘«Ê¡≈ ⁄Ø∆ ’ √’Á∂ ‘ÈÕ H ‹»È, B@@F ˘ Ì∂ ‹ ∂ ◊¬∂ Á√Â≈Ú∂ ˜ ª «Ú⁄ «’‘≈ «◊¡≈ √∆ «’ Ì≈ «Ú⁄ ‹À « Ú’ ¡«ÂÚ≈Á∆ ‘ÓÒ∂ Á∆ √≥Ì≈ÚÈ≈ ÂØ∫ «¬È’≈ È‘∆∫ ’∆Â≈ ‹≈ √’Á≈Õ Á»‹∂ Í≈√∂ Ì≈Â∆ Ó≈«‘ª Á≈ Ó≥ȉ≈ √∆ «’ Ì≈ «Ú⁄ √◊Ó √≥◊·Èª Á≈ «Ë¡≈È ‹À«Ú’ Á«‘ÙÂ◊Á∆ ÚºÒ È‘∆∫ ‘À

’∆Â≈ √∆Õ ¿∞ √ √Ó∂ ∫ Á∆ ¡Ó∆’∆ √Î∆ ‚∂ « Ú‚ √∆ Óπ Ò ÎØ  ‚ Úº Ò Ø ∫ ‘√Â≈÷ ’∆Â∂ «¬√ Á√Â≈Ú∂˜ «Ú⁄ «’‘≈ «◊¡≈ «’ «¬√ ‘ÓÒ∂ Ó◊Ø∫ Ì≈Â∆ Ó∆‚∆¡≈ «Ú⁄ «¬‘ Ó≥◊ ˜ØÙØ È≈Ò ¿∞µ·∆ √∆ «’ Í≈«’√Â≈È «Ú⁄ ¡«ÂÚ≈Á∆ ’À∫ͪ «Ú∞ºË ‹Ú≈Ï∆ ’≈Ú≈¬∆ ‘Ø ‰ ∆ ⁄≈‘∆Á∆ ‘À Õ ÚÀ µ Ï√≈¬∆‡ «Ú⁄ Í≈«’√Â≈È∆ ¡«Ë’≈∆ Á∂ ‘Ú≈Ò∂ È≈Ò «’‘≈ «◊¡≈ «’ ’≈Ïπ Ò Á∂ ‘ÓÒ∂ Ó◊Ø ∫ Ì≈ √’≈ ÚºÒØ∫ ÎΩÈ Í≈«’√Â≈È Á∆ ÷πÎ∆¡≈ ¬∂‹≥√∆ ¡≈¬∆.¡À√.¡≈¬∆. ”Â∂ ÁØÙ Ò≈¿∞‰≈ «√¡≈√ ÂØ∫ Íz∂« √∆Õ «¬√ ÁΩ≈È ÚÀµÏ√≈¬∆‡ «Ú⁄ «’‘≈ «◊¡≈ «’ ¡Ó∆’≈ Á≈ Ó≥ȉ≈ √∆ «’ Óπ≥Ϭ∆ ‘ÓÒ∂ Ó◊Ø∫ «ÙÚ≈‹ Í≈«‡Ò Á∆ ◊z«‘ Ó≥Â∆ Á∂ ¡‘∞Á∂ ÂØ∫ ¤∞º‡∆ ÂÀ¡ √∆Õ ‘≈Òª«’ Úº÷-Úº÷ Ù«‘ª «Ú⁄ ‘ج∂ ¡«ÂÚ≈Á∆ ‘Ó«Ò¡ª Ó◊Ø∫ “’ج∆

√◊Ó∆ È≈ «Á÷≈¿∞‰” Á∂ Ï≈Ú‹»Á ¿∞È∑ª ˘ ’ª◊√ ÍzË≈È √ØÈ∆¡≈ ◊ªË∆ Á∆ “√Íz√Â∆” ‘≈√Ò √∆Õ √z∆ ÓπÒÎØ‚ Á∂ ‘Ú≈Ò∂ È≈Ò «’‘≈ «◊¡≈ «’ Óπ≥Ϭ∆ Á∂ ‘Ó«Ò¡ª È≈Ò «√ºfi‰ «Ú⁄ Á∂∆ ’≈È “◊≥Ì∆ «√¡≈√∆ ÓπÙ’Ò” «Ú⁄ Î√∆ ’ª◊√ «ÙºÁ È≈Ò «¬‘ ’Ø«ÙÙ ’ ‘∆ √∆ «’ È∞’√≈È ˘ ÿº‡ ÂØ∫ ÿº‡ ’∆Â≈ ‹≈Ú∂Õ ¡«‹‘∂ Ó≈‘ΩÒ «Ú⁄ ¿∞È∑ª Á∆ ¤∞º‡∆ ÂÀ¡ √∆ «’¿∞∫«’ «Í¤Ò∂ ⁄≈ √≈Òª «Ú⁄ ¿∞È∑ª Á≈ Úº¬∆¡≈ ¿∞Á≈√∆ÈÂ≈ Ú≈Ò≈ √∆Õ ÓπÒÎØ‚ È∂ «‡º Í ‰∆ ’∆Â∆ «’ Ï≥ ◊ ÒΩ  , ¡«‘ÓÁ≈Ï≈Á, ‹ÀÍπ, «ÁºÒ∆, ¿∞µÂ ÍzÁ∂Ù, ◊∞‘≈‡∆, √ÓfiΩÂ≈ ¡À’√ÍzÀ√, ¿∞ Û ∆√≈, ’È≈‡’, ‹≥ Ó » - ’ÙÓ∆ «Ú⁄ ‘ج∂ ¡«ÂÚ≈Á∆ ‘Ó«Ò¡ª ‹ª «Î’» «‘≥√≈ Á∆ Ò◊Í◊ ‘ ÿ‡È≈ Ú∂Ò∂ ¿∞‘ “√Ì ’∞fi Ú∂÷Á∂ ‘ج∂ Ú∆ ⁄πºÍ ‘∂Õ”

¡≈√‡∂Ò∆¡≈ ˘ «‘‰ Ò¬∆ ‘≈Ò∂ Ú∆ ÚË∆¡≈ ʪ Ó≥ÈÁ≈ ‘À ‘È∆¯ ÓÀ Ò ÏÈ-«¬≥ ◊ ÒÀ ∫ ‚ «Úº ⁄ ¡«ÂÚ≈Á∆ ‘ÓÒ∂ Á∂ Ó≈ÓÒ∂ «Úº ⁄ ˆÒ Â∆’∂ È≈Ò ¯√≈¿∞ ‰ Ó◊Ø ∫ ¡≈√‡∂ Ò ∆¡≈ «Úº ⁄ “√ÁÓ∂” «Úº⁄Ø∫ Òßÿ‰ Á∂ Ï≈Ú‹»Á Ì≈Â∆ ‚≈’‡ Óπ‘≥ÓÁ ‘È∆¯ Á≈ ‘≈Ò∂ Ú∆ Ó≥ È ‰≈ ‘À «’ ¡≈√‡∂Ò∆¡≈ ’≥Ó ’È ¡Â∂ «‘‰ Ò¬∆ ÚË∆¡≈ ʪ ‘ÀÕ ¡≈√‡∂«Ò¡≈¬∆ √’≈ ÂØ∫ ’≈Î∆ «˜¡≈Á≈ Óπ ¡ ≈Ú˜≈ Ó≥ ◊ ‰ √Ï≥Ë∆ ◊ºÒÏ≈ ’È «Ïz√ÏÈ Íπº‹∂

‘È∆¯ (CA) È∂ «’‘≈ «’ ¡«ÂÚ≈Á Á∂ ÁØÙ Òº◊‰≈ “√ÁÓ∂” Á∂ Ï≈Ï √∆ ¡Â∂ ¿∞√ Á∂ ’∆¡ ¿∞µÂ∂ «¬√ Á≈ ÍzÌ≈Ú «Í¡≈ ‘ÀÕ B@@G «Úº⁄ «◊z¯Â≈∆ ÂØ∫ Í«‘Òª ◊Ø Ò ‚ ’Ø √ ‡ ‘√ÍÂ≈Ò «Úº ⁄ ’≥ Ó ’Á≈ «‘≈ ‘È∆¯ ¡≈√‡∂ Ò ∆¡≈ «Úº ⁄ ÓπÛ ÍzÀ’«‡√ ’È Á∆ «¬º¤≈ º÷Á≈ ‘ÀÕ «Èº‹∆ ÂΩ ”Â∂ Óπ¡≈¯∆ Ó≥◊∂ ‹≈‰ Ï≈∂ ¿∞È∑ª «’‘≈ «’ ‘∞‰ «¬√ «Úº⁄ Ï‘∞ Á∂ ‘Ø ◊¬∆ ‘ÀÕ

⁄∆È ÚµÒØ∫ √∂È’≈’± ‡≈ͱ ¿∞Â∂ Á≈¡Ú∂ ÂØ∫ Ï≈¡Á ⁄∆È «ıÒ≈¯ ‡Ø’∆˙ «Ú÷∂ Ø√ Ó≈⁄ ’ ‘∂ ‹Í≈È Á∂ ÒØ’


24

TOR ONT O SECTION-B ORONT ONTO SECTION-B,, ISSUE # 897

23 to 29 Dec., 2010

AJIT WEEKL Y WEEKLY

’¬∆ Á‘≈«’¡ª Âæ’ Ò◊≈Â≈ «Ú’≈√ “ÍÚ≈√∆ Ì≈Â∆¡ª Á∆¡ª ÓπÙ’Òª Á∂ ‘ºÒ Ò¬∆ ÈÚ∆∫ ÔØ‹È≈ ω≈¬∆” ’Á∂ È∂ «ÁÓ≈◊ Á∂ ’¬∆ «‘æ√∂ Òß‚È : ¡Ë÷Û ¿∞Ó «Ú⁄ Ú∆ ÓÈ∞ º ÷ ∆ «ÁÓ≈◊ Íz Ø Û ∑ ‘Ø ‰ Ò¬∆ «√º÷Á≈ «‘≥Á≈ ‘ÀÕ Ô»È∆Ú«√‡∆ ’≈Ò‹ Òß ‚ È Á∆ «¬’ ÈÚ∆∫ ÷Ø ‹ «Ú⁄ Á≈¡Ú≈ ’∆Â≈ «◊¡≈ ‘À «’ ÓÈ∞º÷∆ «ÁÓ≈◊ ¿∞ Á Ø ∫ º ’ «Ú’≈√ ’È≈ Ï≥Á È‘∆∫ ’Á≈, ‹ÁØ∫ º’ ÓÈ∞º÷ C@ ‹ª D@ √≈Ò Á∆ ¿∞ Ó  «Ú⁄ È‘∆∫ Íπº‹ ‹ªÁ≈Õ «¬√ Á≈ ÓÂÒÏ ‘À «’ Ï≈Ò◊ ‘؉ ÂØ∫ Í«‘Òª ’¬∆ Ï≥«Á¡ª «Ú⁄ ¡ºÒÛ͉ «˜¡≈Á≈ Á∂ «‘≥Á≈ ‘ÀÕ “‚∂Ò∆ Ó∂Ò” Á∆ «ÍØ‡ ÓπÂ≈Ï’ Óπº÷ ÷Ø‹’Â≈ ÍzØÎÀ√ √≈≈‘ ‹∂È ÏÒ∂’ÓØ È∂ «’‘≈ «’ ’∆Ï A@ √≈Ò Í«‘Òª º’ «¬‘ Ó≥«È¡≈ ‹ªÁ≈ √∆ «’ ÓÈ∞º÷∆

«ÁÓ≈◊ Ï⁄ÍÈ Á∂ Ù∞» «Ú⁄ ‘∆ «Ú’≈√ ’È≈ Ï≥Á ’ «Á≥Á≈ ‘ÀÕ Í ‘∞‰ ¡√∆∫ ‹≈‰Á∂ ‘ª «’ «¬‘ √⁄≈¬∆ ÂØ∫ Á» ‘ÀÕ Á¡√Ò ÓÈ∞ º ÷ ∆ «ÁÓ≈◊ Á∂ «˜¡≈Á≈Â «‘º √ ∂ ’¬∆ Á‘≈«’¡ª º’ Ò◊≈Â≈ «Ú’≈√ ’Á∂ «‘≥Á∂ ‘ÈÕ ¿∞ È ∑ ª «’‘≈ «’ ÓÈ∞ º ÷ ∆ «ÁÓ≈◊ Á≈ ¡◊Ò≈ «‘º√≈, ‹Ø ÎÀ √ Ò≈ ÒÀ ‰ , ÔØ ‹ È≈Ï≥ Á ∆, √Ó≈«‹’ «Ú‘≈ ¡Â∂ √Ó≈«‹’ ⁄∂ÂÈ≈ Â∂ ‘Ø ÒØ’ª ˘ √Ófi‰ Á∆ ◊Â∆«ÚË∆ ’Á≈ ‘À, ¿∞‘ ‹ÈÓ ÂØ∫ Ï‘∞ ¤∂Â∆ «Ú’≈√ Ù∞» ’ «Á≥Á≈ ‘ÀÕ «¬‘ «‘º√≈ ’¬∆ ÓÈ∞º÷ª «Ú⁄ C@ ‹ª «¬ÊØ∫ º’ «’ D@ √≈Ò Á∆ ¿∞Ó º’ Ú∆ «Ú’≈√ ’Á≈ «‘≥Á≈ ‘ÀÕ

Ì≈ «Ú⁄ ¡≈√≈È∆ È≈Ò ¡≈ √’Á∆ ˛ ⁄∆È∆ ÎΩ‹ Ï∆«‹ß◊ : Ì≈ Á∆ √‘æÁ Âæ’ ‘≈¬∆Ú∂ ω≈¿π‰ Á∆ ≈‘ «Ú⁄ ⁄∆È È∂ ¡≈÷∆ ÓπÙ’Ò Í≈ ’ Ò¬∆ ˛Õ «¬√ √Û’ ”Â∂ C.C «’ÒØÓ∆‡ Á∆ ¡≈÷∆ √π◊ Á≈ «ÈÓ≈‰ ’≈‹ ͱ∆ ’ «Ò¡≈ ˛Õ ⁄∆È Á∂ √’≈∆ ‡ÀÒ∆«Ú˜È È∂ «¬√ √πß◊ «ÈÓ≈‰ √Ê≈È ÂØ∫ ’πfi Â√Ú∆ª Íz√≈ ’∆Â∆¡ª ◊¬∆¡ªÕ «¬√ √πß◊ Á∂ ωÁ∂ ‘∆ ⁄∆È ’Á∂ Ú∆ ¡√≈È∆ È≈Ò Ì≈ «Ú⁄ Á÷Ò ‘؉ Á∂ √ÓæÊ ‘Ø ‹≈Ú∂◊≈Õ «Ú√Î؇’ Á∂ ˜∆¬∂ √π◊ Á∂ Á±√≈ √Â≈ ÷πæÒ∑‰ ÂØ∫ Ï≈¡Á «¬√ Á∂ «ÈÓ≈‰ «Ú⁄ ‹πÛ∂ Ó‹Á±ª 鱧 «¬È∑ª Â√Ú∆ª «Ú⁄ ‹ÙȪ ÓÈ≈™Á∂ ‘ج∂ «Á÷≈«¬¡≈ ˛Õ √ÓπßÁ∆ ÂÒ ÂØ∫ CGE@ Ó∆‡ Á∆ ¿π⁄≈¬∆ ”Â∂ Ï¯ È≈Ò „’∂ ◊ÀÒØ∫◊Ò≈ Í‘≈Û ”Â∂ «¬‘ √πß◊ ω≈¬∆ ◊¬∆ ˛ «’™«’ ¡πÈ≈⁄Ò È±ß ⁄∆È Áæ÷‰ «ÂæÏ Á≈ «‘æ√≈ ’«‘ßÁ≈ ˛Õ «¬ÊØ∫ ‘∆ Ïz≈‘ÓÍπæÂ ÈÁ∆ Ì≈ «Ú⁄ ÍzÚ∂Ù ’Á∆ ˛Õ

ÈÚ∆∫ «ÁºÒ∆ : ÍÚ≈√∆ Ì≈Â∆ Ó≈Ó«Ò¡ª Ï≈∂ Ó≥Â∆ Ú∆. Ú∆ È∂ ÌØ√≈ «ÁÚ≈«¬¡≈ ‘À «’ ¡Ó∆’≈ «‘≥Á∂ ‘˜≈ª Ì≈Â∆ Ó»Ò Á∂ ÒØ’ª Á∆¡ª Ú∆˜≈ ¡Â∂ Í≈√ÍØ‡ √Ï≥Ë∆ ÓπÙ’Òª Á∂ ‘ºÒ Ò¬∆ ÈÚ∆∫ ÔØ‹È≈ ω≈¬∆ ◊¬∆ ‘À «‹√ «‘ “ ≈‹√∆ ÙÈ” ÒÀ‰ Ú≈Ò∂ È≈◊«’ª Á∂ Ó≈Ó«Ò¡ª ˘ «È͇≈«¬¡≈ ‹≈Ú∂◊≈Õ √z∆ Ú∆. Ú∆ È∂ ¡Ó∆’∆ √≥ √ Ê≈ “È≈Ê ¡Ó∆’È Í≥ ‹ ≈Ï∆ ¡À√Ø√∆¬∂ÙÈ” Á∂ ¡‘∞Á∂Á≈ª Á∂ ÚÎÁ ˘ Áº«√¡≈ «’ ¡Ó∆’≈ “⁄ «‘≥Á∂ Ì≈Â∆ Ó»Ò Á∂ GE,@@@ ÒØ’ ¡≈͉∂ ÚÂÈ Í ȑ∆∫ √’Á∂ «’¿∞∫«’ ˘ Ú∆˜≈ ¡Â∂ Í≈√ÍØ‡ Á∂‰ ”⁄ Ï∂ÒØÛ∆ Á∂ Íz Ë ≈È √ÂÈ≈Ó «√≥ ÿ ⁄≈‘Ò, ¿∞ÊØ∫ Á≈ Ì≈Â∆ √Î≈Â÷≈È≈ ¿∞È∑ª Á∂∆ ’ «‘≈ ‘ÀÕ «¬√ ÚÎÁ “⁄ √≥√Ê≈ ÁÒ«Ú≥ Á  «√≥ ÿ , √z ∆ ¬∂ . ’∂ . ÙÓ≈

(√∂Ú≈Óπ’ ¡≈¬∆.Í∆.¡À√.), ¿∞Í ÍzË≈È √≥ÂØ÷ «√≥ÿ Â∂ ’≈‹’≈È∆ ÓÀ∫Ï ‹√Í≈Ò «√≥ÿ Ó≈È Ù≈ÓÒ √ÈÕ ’≈Î∆ √≈Ò Í«‘Òª ¡Ó∆’≈ Ú√∂ Ì≈Â∆¡ª ÂØ∫ E@-F@ √≈Ò Í«‘Òª ‘ج∂ «Ú¡≈‘ª Á∂ √‡∆«Î’∂‡ Ó≥◊∂ ‹ªÁ∂ ‘ÈÕ ÚÎÁ È∂ Í≥‹≈Ï ÌÚÈ «Ú÷∂ ’≈ÈÎ≥√ ÁΩ≈È «¬‘ ‹≈‰’≈∆ «ÁºÂ∆Õ’∂∫Á∆ Ó≥Â∆ È∂ ÚÎÁ ’Ø Ò √Ú∆’≈«¡≈ «’ ÍÚ≈√∆ Ì≈Â∆¡ª Á∆¡ª Á÷≈√ª «È¿±Ô≈’, «Ù’≈◊Ø Â∂ √≈ÈÎª«√√’Ø Á∂ Ì≈Â∆ √Î≈Â÷≈«È¡ª ˘ «ÓÒ ⁄πº’∆¡ª ‘È Í ¿∞Ê∂ √‡≈Î Á∆ ’Ó∆ ’≈È Ú∆ Á÷≈√ª Á≈ «È͇≈≈ ‘؉ “⁄ Á∂∆ ‘Ø ‘∆ ‘ÀÕ

√≈◊ ¡≈‡√ ’≥ÍÈ∆ ω≈¬∂◊∆ “«Ú’Ó ¡Ω Ï∂Â≈Ò” ÓπÏ ≥ ¬∆ : Ó‘»Ó ≈Ó≈ÈßÁ √≈◊ Á∂ √≈◊ ¡≈‡√ ÚºÒØ∫ ¤∂Â∆ ‘∆ “«Ú’Ó ¡Ω Ï∂Â≈Ò“ «ÎÒÓ Ï‰≈¬∆ ‹≈ ‘∆ ‘ÀÕ«¬‘ «ÎÒÓ Ï‰≈¿∞‰ Á≈ Ï∆Û≈ ≈Ó≈ÈßÁ √≈◊ Á∂ ÍØÂ∂ «ÙÚ √≈◊ È∂ ⁄πº«’¡≈ ‘ÀÕ ¿∞√ È∂ ͺÂ’≈ª ˘ Áº«√¡≈ «’ «¬√ «ÎÒÓ Á∆ Ù»«‡≥◊ ¡◊Ò∂ √≈Ò Ó≈⁄ «Ú⁄ Ù∞» ‘Ø ‘∆ ‘À Â∂ «¬‘ Á√≥Ï B@AA ‹ª B@AB Á∂ Ù∞» «Ú⁄ «Ò∆˜ ’ «ÁºÂ∆ ‹≈Ú∂◊∆Õ ¿∞È∑ª ÓπÂ≈Ï’ «¬√ «ÎÒÓ Á≈ Ï‹‡ BE ’ØÛ

∞ͬ∂ º«÷¡≈ «◊¡≈ ‘À Â∂ «¬√ «Ú⁄Ò∂ Ï‘∞Â∂ ’Ò≈’≈ ÈÚ∂∫ ‘؉◊∂Õ «ÙÚ √≈◊ È∂ Áº«√¡≈, ““¡√∆∫ ⁄≈‘∞Á ≥ ∂ ‘ª «’ √≈‚≈ Ï‘∞Â≈ Ï‹‡ «ÎÒÓ Ï‰≈¿∞‰ ”Â∂ ÷⁄ ‘ØÚ∂ Â∂ ¡√∆∫ ’ΩÓªÂ∆ «ÚÙ∂Ù ÍzÌ≈Úª Á∆ ÚË∆¡≈ ÚÂØ∫ ’∆¬∂Õ √≈‚∆ «ÎÒÓ Á≈ «ÚÙ≈ Úº‚≈ ‘À, √Ø √≈˘ Úº‚∂ ’Ò≈’≈ª Á∆ ÒØÛ È‘∆∫Õ”” √≈◊ ¡≈‡√ È∂ «ÚÁ∂Ù∆ √Ò≈‘’≈ ’≥ÍÈ∆ Ú∆.¡ÀÎ.¡À’√. È≈Ò √ÓfiΩÂ≈ ’∆Â≈ ‘Ø«¬¡≈ ‘ÀÕ «ÎÒÓ Á∆ Ù»«‡≥◊ Ú‚ØÁ≈ Â∂ ¿∞‹ÀÈ «Ú⁄ ’∆Â∆ ‹≈Ú∂◊∆Õ

ÓπßϬ∆ «Ú⁄ Ô±È≈¬∆«‡‚ Ïz∂Ú∆˜ ◊πæÍ Á∂ ⁄∂¡ÓÀÈ «Ú‹∂ Ó≈«Ò¡≈ «’ß◊«ÎÙ Á≈ ÈÚª √«ÚÓ √±‡ √ÍÀÙÒ ’À¶‚ ‹≈∆ ’È ÂØ∫ Ï≈¡Á ¡«ÌÈ∂Â∆ √Ó∆≈ À‚∆ 鱧 ◊Ò∂ Ò◊≈™Á∂ ‘ج∂Õ

Í≈«’ Á∆ ¿∞µÂ∆ Ú˜∆«√Â≈È ”⁄ «„ºÒ∆ ’≈Ú≈¬∆ ÂØ∫ Ó»Ò∂È È≈≈˜ Ú≈«Ù≥ ◊ ‡È : ¡Ó∆’∆ ÎΩ‹ Á∂ Óπ÷∆ ¡À‚«ÓÒ Ó≈¬∆’ Ó»Ò∂È Í≈«’√Â≈È ÚºÒØ∫ ¡≈͉∆ ¡Î◊≈«È√Â≈È È≈Ò Òº◊Á∆ √‘ºÁ ÂØ∫ ¡«ÂÚ≈Á∆¡ª Á≈ √Î≈«¬¡≈ È≈ ’È ”Â∂ ’≈Î∆ È≈≈˜ ‘ÈÕ ¡À ‚ «ÓÒ Ó» Ò ∂ È ‘≈Ò ‘∆ ÁΩ≈È Í≈«’ ÎΩ‹ Á∂ Óπ ÷ ∆ ¡ÙÎ≈’ ÍÚ∂ ˜ «’¡≈È∆ ˘ «ÓÒ∂ √È Â∂ ¿∞È∑ª ˘ ˜Ø Á∂ ’∂ «’‘≈ √∆ «’ ¿∞‘ ¡Î◊≈«È√Â≈È È≈Ò Òº◊Á∆ ¡≈͉∆ √‘ºÁ ”Â∂ Â≈«ÒÏ≈È Â∂ ¡Ò ’≈«¬Á≈ Á∂ ’À∫ͪ Á≈ √Î≈«¬¡≈ ’ÈÕ ¡Ó∆’∆ ¡«Ë’≈∆ «¬√ ◊ºÒØ∫ ’≈Î∆ È≈≈˜ ‘À «’ Í≈«’√Â≈È «¬√ √≈∂ Ó≈ÓÒ∂ ”Â∂ ¡º÷ª Ï≥Á ’∆ ÏÀ·≈ ‘ÀÕ ¡Ó∆’≈ Á∂ «¬√ ¡«Ë’≈∆ È∂ «’‘≈ «’ ¿∞µÂ∆ Ú˜∆«√Â≈È «Ú⁄ Í≈«’√Â≈È∆ ÎΩ‹ Á∆ ’≈Ú≈¬∆ ¡«Â ˜»∆ ‘À, «’¿∞∫«’ ¿∞µÊ∂ ¡Ò ’≈«¬Á≈ Ò∆‚«ÙÍ Â∂ ‘º’≈È∆ ÈÀ‡Ú’ Á≈

‘À µ ‚’∞ ¡ ≈‡ ‘À Õ ¿∞ È ∑ ª Óπ  ≈Ï’ ‘º’≈È∆ ¡Ó∆’≈ Á∆ «‘º‡ «Ò√‡ ”Â∂ ‘À , «’¿∞ ∫ «’ ¿∞ ‘ Í≈«’ Í≈√∂ ÂØ ∫ ¡Î◊≈«È√Â≈È «Ú⁄Ò∆¡ª ¡Ó∆’∆ ÎΩ‹ª ˘ «ÈÙ≈È≈ ω≈ «‘≈ ‘ÀÕ ¿∞ È ∑ ª «’‘≈ «’ ¿∞ µ Â∆ Ú˜∆«√Â≈È «Ú⁄ ‘Ø  Ú∆ ’¬∆ ¡«ÂÚ≈Á∆ ËÛ∂ √◊Ó ‘È, ‹Ø Í≈«’√Â≈È Â∂ ¿∞√ Á∂ È≈◊«’ª ˘ «ÈÙ≈È≈ ω≈ ‘∂ ‘ÈÕ

Ì≈Â-Í≈«’ ÿæ‡ ’È Â‰≈¡ : ¡Ó∆’≈ Ú≈«Ùß◊‡È : ¡Ó∆’≈ È∂ «’‘≈ ˛ «’ ¿π‘ ⁄≈‘πßÁ≈ ˛ «’ Ì≈ÂÍ≈«’ «Ú⁄≈Ò∂ ‰≈¡ ÿæ ‡ ‘Ø Ú ∂ , «¬√Á∂ È≈Ò ‘∆ ¿π √ È∂ «¬‘ Ú∆ «’‘≈ «’ ˙Ï≈Ó≈ ÍzÙ≈√È ÁØÚª Á∂Ùª ȱ ß ¡≈Í√∆ √Ïß Ë √π Ë ≈È Ò¬∆ ¿π  Ù≈«‘ ’È≈ ‹≈∆ æ ÷ ∂ ◊ ≈Õ Ú∑ ≈ ¬∆‡ ‘≈¿± √ Á∂ ÍzÀ√ √’æÂ ≈Ï‡ «◊Ϙ È∂ ’æÒ∑ Œ«¬Ê∂ Íæ  ’≈ √ß Ó ∂ Ò È «Ú⁄ «’‘≈ «’ ÁØÚª Á∂Ùª «Ú⁄≈Ò∂ ‰≈¡ «¬’ ¡«‹‘≈ ÓπæÁ≈ ˛ «‹√ ”Â∂ ¡Ó∆’≈ È∂ ÁØÚª Á∂Ùª È≈Ò ⁄⁄≈ ’∆Â∆ ˛Õ ¿πÈ∑ª «’‘≈ «’ ¡Ó∆’≈ ‘ Â∑ª Á∂ ‰≈¡ 鱧 ÿæ‡≈¿π‰ Á∂ ÔÂÈ ‹≈∆ æ ÷ ∂ ◊ ≈Õ «◊Ϙ È∂ ¡Ó∆’∆ «ÚÁ∂ Ù Óß Â ∆ «‘Ò∂  ∆ ’«¶‡È ÚÒØ∫ «ÁæÂ∆ «‡æ͉∆ Á≈ Ú∆ «˜’ ’∆Â≈, «‹√ «Ú⁄ ¿πÈ∑ª «’‘≈ √∆ «’ «¬‘ Ï∂‘æÁ Ó‘æÂÚͱÈ ˛ «’ Í≈«’√Â≈È ¡≈͉∂ ¡ß Á  ’æ‡ÛÌßÊ∆¡ª ÚÒØ∫ ÍÀÁ≈ ’∆Â∂ ÷Â∂ 鱧 √Ófi∂ ¡Â∂ «¬√ È≈Ò È«‹æ·‰ Ò¬∆ ¡≈͉∂ ‘«Ê¡≈Ïß Á ÏÒª ȱ ß Óπ Û

«ÈÁ∂Ù ’∂Õ ¿πÈ∑ª «’‘≈ «’ ¡‹∂ ’≈¯∆ ’πæfi ’∆Â≈ ‹≈‰≈ Ï≈’∆ ˛ ‹Ø Í≈«’√Â≈È «Ú⁄ Ò◊≈Â≈ ÓΩ ‹ ± Á ¡ « Â Ú ≈ Á ∆ ÙÈ◊≈‘ª ȱ ß ÷ÂÓ ’È Ò¬∆ ÒØÛ∆∫Á≈ ˛Õ Á±‹∂ Í≈√∂ ¡Ó∆’∆ «ÚÁ∂Ù «ÚÌ≈◊ Á∂ Ïπ Ò ≈∂ Í∆ ‹∂ ’≈¿±Ò∂ È∂ «’‘≈ «’ √Ì ÂØ∫ Í«‘Ò∆ ◊æ Ò «¬‘ ˛ «’ Í≈«’√Â≈È È∂ ÎÀ √ Ò≈ ’È≈ ˛ «’ ¿π ‘ ¡≈͉∂ ÎΩ ‹ ∆ ÏÒª Á∆ Â≈«¬È≈Â∆ «’√ Â∑ª ’Á≈ ˛Õ ¡√∆∫ «¬√ Ï≈∂ ¡≈͉∆ «’√∂ «¬æ¤≈ 鱧 ◊πÍ ȑ∆∫ æ « ÷¡≈ ˛, «’ Í≈«’√Â≈È ¡≈͉∆¡ª √‘æÁª Á∂ ¡ßÁ ÓΩ‹Á ± Âæª Á∂ «÷Ò≈¯ ‘Ø ÚË∂∂ ‘ÓÒ≈Ú ’≈Ú≈¬∆ ’∂ Õ ’≈¿± Ò ∂ È∂ «’‘≈ «’ «¬‘ Í≈«’√Â≈È Á∂ ÷πÁ Ò¬∆ Ú∆ ÷Â≈ ˛Õ «‹Ú∂∫ «’ «ÚÁ∂Ù ÓßÂ∆ È∂ «’‘≈ «’ ¡√∆∫ Á∂«÷¡≈ ˛ «’ Í≈«’√Â≈È È∂ ¡≈͉≈ «Ë¡≈È Ì≈ Í≈«’ √‘æÁ ÂØ ∫ ‘‡≈ ’∂ √Ú≈ Ú≈Á∆ Úæ Ò Ò◊≈«¬¡≈ ¡Â∂ ¿πȪ∑ «¬Ò≈«’¡ª «Ú⁄ ‘ÓÒ≈Ú „ß◊ È≈Ò ’≈Ú≈¬∆ ’∆Â∆Õ

¡ß«ÓzÂ√ «Ú⁄ «¬’ √’√ ÙØ¡ ÁΩ≈È I «¬ß⁄ Á≈ √≈¬∆’Ò ⁄Ò≈™Á∆ ’πÛ∆Õ


The Ajit Weekly and people associated with it are not responsible for any claims made by the advertisers and don’t endorse any product or services advertised in the Ajit Weekly. Please consult your lawyer before buying/hiring/contracting through the ads published in the newspaper. The Ajit Weekly is in the business of selling space and claims made by the advertisers are not tested/confirmed by an independent source.

AJIT WEEKL Y NEWSP APER WEEKLY NEWSPAPER

VOL. 18

No. 897

ÈÚßÏ Ó‘∆È∂ «Úº⁄ Ú∆ ‡zÒ∂ ª Á∆ Óß◊ «Úº⁄ Ú≈Ë≈ ‹≈∆ ’ØÒßÏ√: ‘ Ó‘∆È∂ ÚË ‘∆ ‡z∂Òª Á∆ «Ú’∆ «¬√ √≈Ò ÈÚßÏ Ó‘∆È∂ «Úº⁄ Ú∆ BC ÍzÂ∆Ù ¿∞ºÍ ◊¬∆, ¡«‹‘≈ ’«‘‰≈ √∆ ¬∂.√∆.‡∆. «√⁄ ÚºÒØ∫ ‹≈∆ ’∆Â∆¡ª ◊¬∆¡ª ‘≈Ò∆¡≈ «ÍØ‡ª Á≈Õ «¬√ √≈Ò ÈÚßÏ Ó‘∆È∂ Á∂ ¡≈‚ B@@I ÈÚß Ï  Á∂ ¡≈‚ª È≈ÒØ ∫ BAI ÍzÂ∆ÙÂ ÚºË √ÈÕ ‡º’ √Ⱥ¡Â Á∆ ‘≈Ò Á≈ ‹≈«¬˜≈ ÒÀ ‰ Ú≈Ò∆ ‘≈Ò∆¡≈ Ô±.¡À√. ‡z∂Ò˜ «ÍØ‡ ¡È∞√≈ «¬√ √≈Ò ÈÚßÏ Ó‘∆È∂ «Úº⁄ BA ‘˜≈ C √Ω AD Ô∞«È‡ «Ú’∂Õ Óß«È¡≈ ‹≈ «‘≈ ‘À «’ «¬‘ Ú≈Ë≈ ‚z≈¬∆ ÚÀȪ Á∆ «¬º’ ÁÓ ÚºË ‘∆ Óß◊ ’≈È ‘ÀÕ «¬√ √≈Ò Á∂ ¡≈ı∆ «ÂßÈ Ó‘∆«È¡ª «Úº⁄ «Í¤Ò∂ √≈Ò Á∂ «¬È∑ª ‘∆ «ÂßÈ Ó‘∆«È¡ª Á∂ Ó∞ ’ ≈ÏÒ∂ «Úº ⁄ ‚≈¬∆ ÚÀ È ª Á∂ ¡≈‚ «Úº⁄ BAG ÍzÂ∆Ù Ú≈Ë≈

Á∂÷‰ 鱧 «Ó«Ò¡≈Õ ¬∂.√∆.‡∆. ¡È∞√≈ «¬‘ Ú≈Ë≈ √Ì Â∑ª Á∂ H ’Ò≈√ ‡z∂Ò «’√Óª «Úº⁄ Á∂÷‰ 鱧 «Ó«Ò¡≈ ‘À Í ◊z∂È ‡z∂Ò˜ Â∂ ¯ÒÀ‡ÏÀ‚ ‡z∂Òª «Úº⁄ «¬‘ ¿∞ßÈ≈ ÚºË È‘∆∫ √∆Õ¬∂.√∆.‡∆. «√⁄ Á∂ ÍzË≈È ’ÀÈ∆ Ú∆Ê ¡È∞√≈: ‡º’ «¬ß‚√‡∆ Á≈ Ó∞È≈Î≈ Ò◊≈Â≈ ÚºË

«‘≈ ‘À Â∂ ‘∞‰ «¬√ «¬ß‚√‡∆ 鱧 ÒØÈ Á∂‰ Á∂ ⁄≈‘Ú≈È ÒÀ∫‚ ÷∞Ò∑ ’∂ ¡º◊∂ ¡≈ ‘∂ ‘È «¬√ Ò¬∆ «¬‘ Óß◊ «¬√∂ Â∑ª ¡º◊Ò∂ √≈Ò Ú∆ Á∂÷‰ 鱧 «ÓÒ∂◊∆Õ «¬«Â‘≈√ ◊Ú≈‘ ‘À «’ ‹ÁØ∫ «’√∂ Ú∆ «¬ß‚√‡∆ «Úº⁄ Ú≈Ë≈ ‘؉≈ Ù∞± ‘∞ßÁ≈ ‘À ª «¬‘ «ÂßÈ ⁄≈ √≈Ò È‘∆∫ ∞’Á≈Õ

Ê≈¬∆ÒÀ∫‚ Â∂ Ì≈ «Úº⁄ Óπ’ ÚÍ≈ √ÓfiΩÂ≈ ¡◊Ò∂ √≈Ò Ò≈◊± ÈÚ∆∫ «ÁºÒ∆, Ê≈¬∆ÒÀ∫‚ È∂ ¡º‹ Áº«√¡≈ ‘À «’ ¿∞√ Á≈ Ì≈ È≈Ò «Ú¡≈Í’ ÷πºÒ∑∆ Ó≥‚∆ √ÓfiΩÂ≈ B@AA «Ú⁄ È∂Í∂ ⁄Û∑ ‹≈¬∂◊≈Õ «¬√ «ÚºÂ∆ √≈Ò ÁπÍ≈√∆ ÚÍ≈ F.E ¡Ï ‚≈Ò Â’ Í‘∞≥⁄ ‹≈¬∂◊≈Õ «¬Ê∂ «Î’∆ Á∂ «¬’ √Ó≈◊Ó ÁΩ≈È Ê≈¬∆ÒÀ∫‚ Á∂ ¿∞Í Ú‰‹ Ó≥Â∆ ¬∂. Í»È≈ϻ È∂ Áº«√¡≈ «’ ÁØÚ∂∫ Á∂Ù Í«‘Òª ‘∆ HB Ú√ª ¿∞Í ‡À’√ ÷ÂÓ ’ ⁄πº’∂ ‘ÈÕ ¿∞È∑ª «¬‘ Ú∆ Áº«√¡≈ «’ Óπ’ ÚÍ≈ √ÓfiΩÂ∂ «‘ √∂Ú≈Úª Â∂ «ÈÚ∂Ù Á∂ ÈÚ∂∫ ÷∂Â ÷πÒ º ‰ ∑ ◊∂Õ «¬‘ √ÓfiΩÂ≈ “«¬≥‚∆¡≈ ¡≈√∆¡≈È

¡À Î .‡∆.¬∂ . “ Á∂ «¬Ò≈Ú≈ ‘Ø ¬ ∂ ◊ ≈Õ «˜’ÔØ◊ ‘À «’ Ì≈Â, «√≥◊≈Íπ È≈Ò Í«‘Òª ‘∆ ¡«‹‘≈ «Ú¡’Â∆◊ √ÓfiΩÂ≈ ’ ⁄πº’≈ ‘ÀÕ Ì≈ Â∂ ÓÒ∂Ù∆¡≈ «Ú⁄ √≈Ò B@@I-

A@ ÁΩ≈È √≈„∂ ⁄≈ ¡Ï ‚≈Ò Á≈ ÁπÍ≈√∆ ÚÍ≈ ‘Ø«¬¡≈ √∆Õ «¬‘ ÚÍ≈ ‘∞‰ Â’ ¤∂ ¡Ï ‚≈Ò Â’ Í‘∞≥⁄ ⁄πº’≈ ‘ÀÕ √z∆ Í»È≈ϻ ¡È∞√≈ Ê≈¬∆ ’≥ÍÈ∆¡ª Ì≈ Á∂ „ª⁄≈◊ ÷∂Â «Ú⁄ «ÈÚ∂Ù ’È Á∆¡ª «¬º¤∞’ ‘ÈÕ ¿∞È∑ª ˘ Ì≈ Á∂ Íz≈¬∆Ú∂‡ ÷∂Â «Ú⁄Ø∫ ÌÚª ‘∞≥◊≈≈ «ÓÒ‰ Á∆ ¡≈√ ‘ÀÕ Ê≈¬∆ ¬∂¡Ú∂˜ ¡◊Ò∂ √≈Ò ◊∞‘≈‡∆ Ò¬∆ ¡≈͉∆ Í«‘Ò∆ ¿∞ ‚ ≈‰ Ù∞  » ’∂◊∆ ª «’ ¿∞Â-Í»Ï∆ ≈‹ª È≈Ò √À-√Í≈‡≈ ’≈ØÏ≈ ÚË≈«¬¡≈ ‹≈ √’∂Õ

TOR ONT O EDITION ORONT ONTO

23 to 29 Dec., 2010

¡ÀÓ.‡∆.˙. È∂ ‘À⁄.‡∆.¬∂. ¡Ë∆È ‚≈¬«Ú˜ Ò¬∆ Ú∂Ú Á∆ Ù ‘‡≈¬∆ ‡Ø  Ø ∫ ‡Ø : ˙ȇÀ  ∆˙ ‡º « ’ß ◊ ¡À√Ø√∆¬∂ÙÈ È∂ «’‘≈ ‘À «’ ¿∞√ È∂ ‡ª√ÍØ‡ Ó«È√‡∆ 鱧 «¬√ ◊ºÒ Â∂ ≈˜∆ ’ «Ò¡≈ ‘À «’ ‹ÁØ∫ ¿∞‘ ‚≈¬∆Úª Â∂ ÈÀÙÈÒ ÓÀ‚∆’Ò √‡À∫‚‚ Ò≈◊± ’Á∆ ‘À ª ¿∞√ 鱧 ’Ó«ÓÙ∆¡Ò ‚≈¬∆Úª Á∂ ÓÀ‚∆’Ò «Ú∆¿± Íz√ Ø √ À «Úº⁄∫Ø ÓÀ‚∆’Ò Ú∂Ú Ù Ï≈‘ ’„ Á∂‰∆ ⁄≈‘∆Á∆ ‘ÀÕ «¬√ Ú∂Ò∂ «‹‘Û∂ ’ÓÙ∆¡Ò ‚≈¬∆Ú ‘≈¬∆Ú∂ ‡zÀ«¯’ ¡À’‡ Á∂ ÓÀ‚∆’Ò ’≈È±È ß ª Â∂ Í∞∂ È‘∆∫ ¿∞ÂÁ∂ ¿∞È∑ª 鱧 «¬º’ Ú∂Ú Ò¬∆ ¡ÀÍÒ≈¬∆

’È≈ ÍÀ∫Á≈ ‘À «‹‘Û≈ «’ ª ‘∆ ‹≈∆ ’∆Â≈ ‹ªÁ≈ ‘À ‹ÁØ∫ ¿∞‘ ÈÀÙÈÒ √‡À∫‚‚ª Â∂ ÷∑∂ ¿∞ÂÈÕ ‘∞‰ Ú∂Ú Á∆ ÒØÛ È‘∆∫ ‘ØÚ◊ ∂ ∆, Í ‚≈¬∆Úª 鱧 ‘≈Ò∂ Ú∆ ÈÀÙÈÒ √‡À∫‚‚ª Á∆ Í≈Ò‰≈ ’È∆ ÍÚ∂◊∆Õ ¡ÀÓ.‡∆.˙. Á∂ ¿∞ºÍ ÍzË≈È ‹À¯ Ú∞º‚ È∂ «’‘≈, √≈鱧 ı∞Ù∆ ‘À «’ ¡ÀÓ.‡∆.˙. È∂ ’Ó«Ù∆¡Ò ‚≈¬∆Úª Á∂ ÓÀ ‚ ∆’Ò ««Ú¿± «√√‡Ó Á∆ ÍÛÂ≈Ò ’È Á∆ Óß◊ ÓÈ Ò¬∆ ‘ÀÕ «¬√ È≈Ò ’≈◊˜ª ͺÂª Á≈ ’ßÓ ÿ‡∂◊≈ Â∂ ’À∆¡ª Â∂ ‚≈’‡ª Á∆ «√ÁÁ∆ Ú∆Õ

Ph: (905) 671-4761

ÓÀÈ∂‡ØÏ≈ ‡zª√ÍØ‡ ÓßÂ∆ Ò¬∆ «’z√Ó√ √Ó∂∫ ÂØ∫ ’∞fi Í«‘Òª ‘∆ «ÚßÈ∆ÍÀ◊: ÓÀÈ∂‡ØÏ≈ ‡º«’ß◊ ¡À√Ø√∆¬∂ÙÈ (¡ÀÓ.‡∆.¬∂.) ‘≈Ò ‘∆ Ï‘∞ ‘∆ ÷∞Ò∑«ÁÒ∂ Ó±‚ «Úº⁄ Á∂÷∆ ◊¬∆ «‹√ «‘ ¿∞√ È∂ Íz«ÚßÙ∆¡Ò ‡zª√ÍØ‡ Ó«È√‡ √‡∆Ú ¡ÀÙ‡È È±ß ÍzΩ«Úß√ Á∆ ‡º«’ß◊ «¬ß‚√‡∆ Á∂ «¬«Â‘≈√ Á∂ Ó≈‰ «Úº⁄ «¬º’ Â√Ú∆ Ì∂∫‡ ’∆Â∆Õ «¬√ ¡À√√ Ø ∆¬∂ÙÈ È∂ «Á√ßÏ AF 鱧 ÓÀÈ∂‡ØÏ≈ ÒÀ«‹√Ò∂⁄ «Ú÷∂ ‘ج∂ «¬º’ √Ó≈Ø‘ ÁΩ≈È «¬‘ Â√Ú∆ Ì∂∫‡ ’∆Â∆Õ «¬√ Â√Ú∆ Á∂ «⁄ºÂ’≈ √È «¬º’ √Ê≈È’ ¡≈«‡√‡ ◊ÒÀÈ ‘∂¡˜ ¡Â∂ «¬‘ Â√Ú∆ ¡ÀÓ.‡∆.¬∂. ÍzË≈È ‡ΩÓ Í≈«¬È Â∂ ’¬∆ ‘Ø ÏØ‚ ÓÀ∫Ïª ÚºÒØ∫ √ªfi∂ ÂΩ Â∂ Ì∂∫‡ ’∆Â∆ ◊¬∆Õ «‚zÚÈ ‡± √’√∆‚ «√Ò∂÷ Ú≈Ò∆ «¬‘ Â√Ú∆ ÓÀȇ ∂ Ï Ø ≈ Á∂ ‡º«’ß◊ «¬ß‚√‡∆ «¬«Â‘≈√ 鱧 È∞Ó≈«¬ß¡≈ ’Á∆ ‘ÀÕ «¬‘ Â√Ú∆ Á√≈¿∞∫Á∆ ‘À «’Ú∂∫ ¡Â∆ ÂØ∫ ÒÀ ’∂ ‘∞‰ º’ ÓÀÈ∂‡ØÏ≈ ‡º«’ß◊ √Ⱥ¡Â ÍzªÂ Á∆ ¡≈«Ê’Â≈ Á∆ ‘ºÏ ω∆ ‘∆ ‘ÀÕ

¡ÀÓ.‡∆.¬∂. Á∂ Í∂È Á≈ ’«‘‰≈ √∆, ÓÀÈ∂‡ØÏ≈ ‡º«’ß◊ ¡À√Ø√∆¬∂ÙÈ ÍzªÂ Á∂ ‡º«’ß◊ «¬«Â‘≈√ 鱧 Á√≈¿∞∫Á∆ «¬‘ Â√Ú∆ Ì∂∫‡ ’ ’∂ ¡º‹ Ï‘∞ ı∞Ù∆ Ó«‘√±√ ’ ‘∆ ‘ÀÕ «¬‘ Â√Ú∆ Ô≈Á◊≈ ‘À «¬√ ÂºÊ Á∆ «’ «’√∂ Ú∆ ÍzªÂ Á∆ ¡≈«Ê’ ¿∞ºÈÂ∆ «Úº⁄ ‡º«’ß◊ Ó«‘’Ó∂ Á≈ «’ßÈ≈ Úº‚≈ ÔØ◊Á≈È ‘Ø √’Á≈ ‘ÀÕ √≈鱧 «¬√ ◊ºÒ

Á∆ Ú∆ ı∞Ù∆ ‘À «’ Ó≈‰ÔØ◊ Ó«È√‡ √≈«‘Ï È∂ «¬√ 鱧 √Ú∆’≈ ’∆Â≈, «¬√ ÓΩ ’ ∂ Â∂ ÏØ Ò «Á¡ª ‡º « ’ß ◊ Ó«È√‡ È∂ «’‘≈ «’ ¿∞ È ∑ ª Á≈ «ÚÌ≈◊ ÍzªÂ Á∂ ‡º’ª È≈Ò «¬ßfi ‘∆ «ÓÒ ‹∞Ò ’∂ ’ßÓ ’Á≈ ‘∂◊≈ Â∂ ¿∞‘ «¬√ Â√Ú∆ 鱧 ¡≈͉∂ Á¯Â «Úº⁄ Ò◊≈ ’∂ ı∞Ù∆ Â∂ Ó≈‰ Ó«‘√±√ ’È◊∂Õ

Ϻ«⁄¡ª Á∂ ’∆ÂÈ Ó∞’≈ÏÒ∂ ÏÀ ∫ ͇È-◊∞  ± È≈È’ ’«Ó¿±«È‡∆ √«Ú√ Î≈¿±∫‚∂ÙÈ ÚºÒØ∫ Ϻ « ⁄¡ª Á≈ √≈Ò≈È≈ ’∆ÂÈ Ó∞ ’ ≈ÏÒ≈ Ùz Ø Ó ‰∆ «√º ÷ √ß ◊  ◊∞Á∞¡≈≈ √≈«‘Ï, «Ó√∆√≈◊≈ «Ú÷∂ ’Ú≈«¬¡≈ ‹≈ «‘≈ ‘À¢ «¬‘ Íz◊ Ø ≈Ó ‹ÈÚ∆ AE, B@AA «ÁÈ Ù«È⁄Ú≈ 鱧 AB Ú‹∂ ÂØ∫ Ù≈Ó H Ú‹∂ º’ ‘ØÚ◊ ∂ ≈¢

¡≈Í‹∆ 鱧 «¬√ ÍzØ◊≈Ó «Ú⁄ ͺ∞‹‰ Ò¬∆ √ºÁ≈ «ÁºÂ≈ ‹ªÁ≈ ‘À¢ ¡≈Í‹∆ Ϻ«⁄¡ª 鱧 «¬√ ’∆ÂÈ ÁÏ≈ «Ú⁄ Ì∂‹ ’∂ ◊∞± Á∆¡ª ÷∞Ù∆¡ª Íz≈Í ’Ø ¡Â∂ ◊∞± È≈È’ Á∂Ú ‹∆ Á∂ ¿∞ÍÁ∂Ù Á∂ Íz⁄≈ «Úº⁄ √≈‚∆ ’Ø«ÙÙ «Ú⁄ ¡≈͉≈ ÔØ◊Á≈È Í≈¿∞ ‹∆¢ «‹√‡∂ÙÈ ¡Â∂ ‘Ø ‹≈‰’≈∆ Ò¬∆ √ßÍ’ ’Ø,

‘Íz∆ ’Ω: DAF-EEH-IIIG, ‘Ïß√ «√ßÿ Ϫ√Ò: FDG-BCDD@HB, Ï‘≈Á «√ßÿ: DAF-CAEG@DF ‹ª √≈‚∆ ÚÀµÏ√≈¬∆‡ «Ú˜∂‡ ’Ø: www.gncsf.com «ÍØ‡: ◊∞Á∆Í «√ßÿ ·∂·∆ (Íz Ë ≈È), ‹Ø « ◊ß Á  «√ß ÿ «√µË± (Ó∆‚∆¡≈)


26

23 to 29 Dec., 2010

AJIT WEEKL Y WEEKLY

TOR ONT O SECTION-C ORONT ONTO SECTION-C,, ISSUE # 897

ÈΩ√Ï≈˜ ÓÈ‹∆ æ± ¡≈«¬¡≈ Íπ«Ò√ Á∂ ¡«Ûæ’∂ Íß⁄’±Ò≈ Íß⁄’±Ò≈ Íπ«Ò√ È∂ ÓÈ‹∆ «√ßÿ Ȫ Á∂ ÍÚ≈√∆ Ì≈Â∆ 鱧 «◊zÎÂ≈ ’∆Â≈ ‘À¢ «¬√ Ï≈∂ √À’‡-A@ Á∆ Íπ«Ò√ ⁄Ω’∆ «Úµ⁄ Á∆Í ’«Ó¿±È∆’∂ÙÈ ÓØÏ≈¬∆Ò Ù≈Í √À’‡-AA Á∂ Ó≈Ò’ ÁÒ‹∆ «√ßÿ È∂ «ÍØ‡ Á‹ ’Ú≈¬∆ √∆, «‹√ Á∂ ¡≈Ë≈ ¿∞Â∂ Í∞«Ò√ È∂ «¬√ 鱧 «◊zÎÂ≈ ’∆Â≈¢⁄Ω’∆ «¬ß⁄≈‹ √∞‹∆ «√ßÿ ¡Â∂ «Ù’≈«¬Â’Â≈ ÁÒ‹∆ «√ßÿ È∂ Áµ«√¡≈ «’ ÓÈ‹∆ «√ßÿ È∂ A@ ÓØÏ≈¬∆Ò Ò¬∂ √È ¡Â∂ «¬√ ÏÁÒ∂ BF ‘˜≈ F@@ ∞ͬ∂ Á≈ ⁄Àµ’ «ÁµÂ≈, «‹‘Û≈ Ï≈¿±∫√ ‘Ø «◊¡≈¢ ⁄Ω’∆ «¬ß⁄≈‹ √∞‹∆ «√ßÿ ¡È∞√≈ Ϋۡ≈ «◊¡≈ «Ú¡’Â∆ ÓÈ‹∆ «√ßÿ ‹ÒßË «˜Ò∑∂ Á≈ Ú√È∆’ ‘À¢ ¿∞‘ Í«‘Òª ÓÈ‹∆ «√ßÿ µÂ± ’ ’∂ ‹≈«‰¡≈ ‹ªÁ≈ √∆¢ Íπ«Ò√ È∂ «¬√ ’ØÒØ∫ Òª√ ’≈ Ú∆ Ï≈ÓÁ ’∆Â∆ ‘À ¡Â∂ «¬√ ’ØÒØ∫ ¡µË∆ Á‹È ÂØ∫ ÚµË «ÚÁ∂Ù∆ ÏÀ∫’ª Á∂ ¬∂.‡∆.¡ÀÓ. ’≈‚, ͵Â’≈∆ È≈Ò √ÏßË ’≈‚ ¡Â∂ «¬’ ⁄Àµ’ Ï∞µ’ Ú∆ Ï≈ÓÁ ’∆Â∆ ‘À¢ Íπ«Ò√ ¡È∞√≈ «¬√ Á∂ ÁØ Ì≈ ¿∞µ⁄ ¡‘∞«Á¡ª ¿∞Â∂ Â≈«¬È≈ ‘È¢ «¬‘ ¡µ‹-’µÒ∑ ⁄ß‚∆◊Û∑ Á∂ √À’‡-CE «Úµ⁄ ’Ø·∆ «’≈¬∂ “Â∂ ÒÀ ’∂ «‘ßÁ≈ √∆ ¡Â∂ «¬√ È∂ √À’‡-B@ Íß⁄’±Ò≈ Á∆ «’zÙÈ≈ ’ß«Í¿±‡ Ù≈Í ÂØ∫ Ú∆ „≈¬∆ Òµ÷ Á∂ ’ß«Í¿±‡ Ò¬∂ √È ¡Â∂ ¿∞Ê∂ Ú∆ «¬√ Ó≈ÓÒ∂ Ï≈∂ ‘∂≈-Î∂∆ √≈‘Ó‰∂ ¡≈¬∆ ‘À¢ «¬√ Á∂ ÎÛ∂ ‹≈‰ Á∆ Í∞Ù‡∆ ¡À√.Í∆. Íß⁄’±Ò≈ Ó∞È∆Ù ⁄ΩË∆ È∂ Ú∆ ’∆Â∆ ‘À¢ ‹ÁØ∫ «¬‘ Ϋۡ≈ «◊¡≈ ª ’¬∆ ÒØ’∆∫ ‘Ø Ú∆ Ê≈‰∂ «Úµ⁄ «¬√ «Ú∞µË ‘∂≈-Î∂∆ Á∆ «Ù’≈«¬Â ÒÀ ’∂ ¡≈¬∂ √È¢ ⁄Ω’∆ «¬ß⁄≈‹ √∞‹∆ «√ßÿ È∂ Áµ«√¡≈ «’ «¬√ È∂ ’¬∆ √≈Ò Í«‘Òª Íß⁄’±Ò≈ Á∂ √È¡Â∆ ÷∂Â «Úµ⁄ ’ßÍÈ∆ ÷ØÒ∆ √∆, Í Ï≈¡Á «Úµ⁄ «¬‘ «ÚÁ∂Ù ⁄Ò≈ «◊¡≈ ¡Â∂ ‘∞‰ ⁄ß‚∆◊Û∑ «‘ «‘≈ √∆¢ Íπ«Ò√ È∂ «¬√ Á∂ «¬’ Ì≈ È≈Ò √ßÍ’ ’∆Â≈, «‹√ È∂ Áµ«√¡≈ «’ ¿∞√ Á≈ «¬√ È≈Ò ’ج∆ ÒÀ‰-Á∂‰ È‘∆∫ ‘À¢

Í«Ú≈ Ú∆ Áπ÷∆ ˛ ÓÈ‹∆ æ± Á∆¡ª ¡≈Áª ÂØ∫

«ÚÙ∂Ù ‹ª⁄ ‡∆Ó ’∂◊∆ æ± Ó≈ÓÒ∂ Á∆ ‹ª⁄ ‹ÒßË∏ Íß‹≈Ï Í∞«Ò√ Á∂ ‚≈«¬À’‡ ‹ÈÒ Í∆. ¡Àµ√. «◊µÒ È∂ «’‘≈ ‘À «’ Íß⁄’±Ò≈ Í∞«Ò√ ÚÒØ∫ ⁄Àµ’ Ï≈¿±∫√ Ó≈ÓÒ∂ «Ú⁄ «◊zÎÂ≈ ’∆Â∂ ◊¬∂ ÓÈ‹∆ «√ßÿ µÂ± ÂØ∫ Í∞µ¤«◊¤ ’È Á∆ «˜ßÓ∂Ú≈∆ «¬ß‡ÀÒ∆‹À∫√ «Úß◊ Á∂ ¡≈¬∆. ‹∆. ¡Â∂ ‚∆. ¡≈¬∆. ‹∆. ͵Ë Á∂ ¿∞⁄ ¡«Ë’≈∆¡ª 鱧 √Ω∫Í∆ ◊¬∆ ‘À ª «’ ‚±ßÿ≈¬∆ «Ú⁄ ‹≈ ’∂ √⁄≈¬∆ Á≈ ÍÂ≈ Ò◊≈«¬¡≈ ‹≈ √’∂¢ «¬‘ Í∞ µ ¤∂ ‹≈‰ “Â∂ «’ ¡«‹‘∆¡ª ÷Ïª «ÓÒ∆¡ª ‘È «’ µÂ± Á∂ ’«Ê ÂΩ “Â∂ ¡µÂÚ≈Á∆¡ª È≈Ò √ßÏßË ‘Ø √’Á∂ ‘È¢ ¿∞È∑ª «’‘≈ «’ «¬√ Ó≈ÓÒ∂ «Ú⁄ ¡‹∂ ’∞fi Ú∆ ’«‘‰≈ ‹ÒÁÏ≈˜∆ ‘ØÚ∂◊∆ «’¿∞∫«’ Í∞Ò√ ·Ø√ Í∞µ¤«◊¤ ÂØ∫ Ï≈¡Á ‘∆ «’√∂ «√µ‡∂ “Â∂ Í‘∞ß⁄∂◊∆¢ Ùz∆ «◊µÒ È∂ Áµ«√¡≈ «’ «¬ß‡ÀÒ∆‹À∫√ ¡«Ë’≈∆ µÂ± Á∂ ¡Â∆ Á∂ «’≈‚ “Â∂ Ș Ó≈ ‘∂ ‘È ¡Â∂ ¿∞√ Á∂ Á∂Ù-«ÚÁ∂Ù «Ú⁄ √ßÏß˪ Ï≈∂ ‹≈‰’≈∆ ‹∞‡≈¬∆ ‹≈ ‘∆ ‘À¢ Á±‹∂ Í≈√∂ «’‘≈ ‹≈ «‘≈ ‘À «’ µÂ± ’ØÒ ’¬∆ Á∂Ùª Á∂ Í≈√ÍØ‡ ‘È¢ ¿∞√ ’ØÒ Ó∞ÓÂ≈‹ Ù∆Î µÂ±, ÓÈ‹∆ «√ßÿ µÂ±≤≤ ¡Â∂ ¡ÈÓØÒ «√ßÿ «◊µÒ (Ô±. ’∂. Í≈√ÍØ‡) ¡≈«Á È≈Úª Á∂ Í≈√ÍØ‡ ω∂ ‘ج∂ ‘È¢ ‹ÈÚ∆ B@@@ «Ú⁄ ¿∞‘ «’√∂ ‘Ø Ȫ ‘∂· ω∂ Í≈√ÍØ‡ “Â∂ «¬ß◊ÒÀ∫‚ «◊¡≈ √∆¢ ‹∞Ò≈¬∆ B@@A «Ú⁄ ¿∞√ ÂØ∫ «¬ß◊ÒÀ∫‚ Á∆ Í∞Ò√ È∂ Úµ÷-Úµ÷ Í≈√ÍØ‡ª Ï≈∂ Í∞µ¤«◊µ¤ ’∆Â∆ √∆¢ µÂ± 鱧 ÒÀ ’∂ «ÎÒ‘≈Ò ’ج∆ Ú∆ Í∞Ò√ ¡«Ë’≈∆ ’∞fi Ú∆ Áµ√‰ Ò¬∆ «Â¡≈ È‘∆∫ √∆¢ ¡Ó∆’≈, ’ÀÈ∂‚≈, «¬ß◊ÒÀ∫‚, Í≈«’√Â≈È ¡Â∂ Ì≈ ¿∞√ Á≈ ¡≈¿∞‰≈-‹≈‰≈ Òµ◊≈ «‘ßÁ≈ √∆¢

«Í¤Ò∂ √Ó∂∫ ÂØ∫ «ÚÚ≈Áª «Ú⁄ «ÿ∂ ‘∂ ÓÈ‹∆ «√ßÿ µÂ± Á∂ Í«Ú≈ Á≈ «¬√ Ù÷√ ÂØ∫ Úµ÷≈ ‘∆ ±Í ‘À¢ ÓÈ‹∆ µÂ± Á∂ Úµ‚∂ Ì≈ ¡Â∂ Á±ÁÙÈ ⁄ß‚∆◊Û∑ Á∂ ’∂∫Á ÍzÓ∞µ÷ ‚≈. ’∂.’∂. µÂ± È∂ ¡µ‹ “Íß‹≈Ï∆ «‡z«Ï¿±È“ È≈Ò ◊µÒÏ≈ ’«Á¡ª Áµ«√¡≈ «’ ¿∞È∑ª Á∂ Í«Ú≈ È∂ ÓÈ‹∆Â È±ß «¬’ Á‘≈’≈ Í«‘Òª ‘∆ ¿∞√ Á∆¡ª ÓÈÓ≈È∆¡ª ÂØ∫ Á∞÷∆ ‘Ø ’∂ Ï∂Á÷Ò ’ «ÁµÂ≈ √∆ «’¿∞∫«’ ¿∞‘ ¡≈͉∂ «ÍÂ≈ Ó‘±Ó «‘√∆ÒÁ≈ ⁄ΩË∆ ‚∆.¡≈. µÂ± √Ó∂ ͫÚ≈ Á∂ ‘∂’ ÓÀ∫Ï ÂØ∫ Ï∂ÍzÚ≈‘ ‘Ø ’∂ ÓÈÓ≈È∆¡ª ’Á≈ √∆¢ ‚≈. µÂ± È∂ Ì∂ ÓÈ È≈Ò «’‘≈ «’ Ù≈«¬Á «¬√∂ ’≈È ‘∆ √ÁÓ∂ «Ú⁄ ¡≈¬∂ ¿∞È∑ª Á∂ «ÍÂ≈ «Í¤Ò∂ √Ó∂∫ ÁΩ≈È ⁄Ò≈‰≈ ’ ◊¬∂ √È¢ ¿∞È∑ª «’‘≈ «’ ÓÈ‹∆ Ï≈∂ ‹Ø ’∞fi Ó∆‚∆¡≈ «Ú⁄ ¤Í «‘≈ ‘À, ‹∂ «¬‘ √µ⁄ ‘À ª ¿∞È∑ª Á∂ Í«Ú≈ Ò¬∆ «¬√ ÂØ∫ Úµ‚≈ ‘Ø ’ج∆ ’Òß’ È‘∆∫ ‘Ø √’Á≈¢ ¿∞√ «Ú∞µË Á∂Ù Á∂ √ß«ÚË≈È Â∂ ’≈ȱßÈ Ó∞Â≈Ï’ ’≈Ú≈¬∆ ‘؉∆ ⁄≈‘∆Á∆ ‘À¢ Íß‹≈Ï∆, «‘ßÁ∆ ¡Â∂ ¡ß◊∂˜∆ «Ú⁄ F@ ÂØ∫ ÚµË Í∞√Â’ª «Ò÷ ⁄∞µ’∂ ‚≈. µÂ± È∂ Áµ«√¡≈ «’ ¿∞‘ ª «Í¤Ò∂ „≈¬∆ Á‘≈«’¡ª ÂØ∫ Íß‹≈Ï ÂØ∫ Ï≈‘ «‘‰ ’≈È Í±∂ Í«Ú≈ ÂØ∫ ‘∆ ’µ‡∂ ‘∂ ‘È ¡Â∂ ‘≈Ò∂ «ÂßÈ Ó‘∆È∂ Í«‘Òª ‘∆ ¿∞È∑ª Á∆ «¬µÊ∂ «ÈÔ∞’Â∆ ‘ج∆ ‘À¢ Áµ√‰ÔØ◊ ‘À «’ ‚≈. µÂ± Í∆.¡À ⁄ .‚∆. ‘È ¡Â∂ È∆ÁÒÀ ∫ ‚ Ô±È∆Ú«√‡∆ ÂØ∫ ‚∆. «Ò‡ Ú∆ ’ ⁄∞µ’∂ ‘È¢ ¿∞È∑ª Áµ«√¡≈ «’ Ì≈Â-Í≈«’ «٫¡ª Ï≈∂ Ó∆‚∆¬∂ Á∆ ̱«Ó’≈ ¿∞µÍ Á±√∆ ‚∆. «Ò‡ ’È Ò¬∆ ‘∞‰ ¿∞‘ ÷Ø‹ Á∂ ’ßÓ «Ú⁄ ‹∞‡∂ ‘È¢ ¿∞È∑ª Áµ«√¡≈ «’ «¬√ ÿ‡È≈ ÂØ∫ Ï≈¡Á «Í¤Ò∂ «ÂßÈ «ÁȪ ÂØ∫ ¿∞È∑ª Á∂ ӱߑ «Ú⁄Ø∫ Ï∞’∆ ‘∂·ª È‘∆∫ ‹≈ ‘∆ «’¿∞∫«’ ÓÈ‹∆ ’’∂ «¬√ ÿ‡È≈ È≈Ò µÂ± Í«Ú≈ Á≈ Ȫ ‹∞Û «‘≈ ‘À¢ ‹Á«’ ¿∞È∑ª Á≈ ¤Ø‡≈ Ì≈ ’ÓÒ‹∆ «√ß ÿ ¡Ò≈‘≈Ï≈Á (¿∞ µ Â Íz Á ∂ Ù ) «Ú⁄ «Ízß√∆ÍÒ ¡≈«‚‡ ‹ÈÒ Á∂ ¿∞µ⁄ ¡‘∞Á∂ “Â∂ Â≈«¬È≈ ‘À¢ ¿∞È∑ª Á∂ Á≈Ó≈Á ¡À√.¡À⁄. «ÚÁ∆ Ì≈ √’≈ Á∂ ÔØ‹È≈ ’«ÓÙÈ Á∂ ‹∞¡≈«¬ß‡ ‚≈«¬À’‡ Á∂ ¡‘∞Á∂ ÂØ∫ √∂Ú≈Ó∞’ ‘ج∂ ‘È¢

‚≈. µÂ± È∂ Áµ«√¡≈ «’ «‹Ú∂∫«‹Ú∂∫ «Í¤Ò∂ √Ó∂∫ “⁄ ÓÈ‹∆ Á∆ ¿∞È∑ª Á∂ «ÍÂ≈ 鱧 Ï∞∆ ıÏ «ÓÒÁ∆ √∆ ª «˜ßÁ≈«ÁÒ∆ È≈Ò ‹∆‰ Ú≈Ò∂ ⁄ΩË∆ µÂ± Íz∂Ù≈È∆ Á∂ ÁΩ ÚµÒ ÚËÁ∂ ‹≈ ‘∂ √È¢ ¿∞È∑ª Áµ«√¡≈ «’ «¬√ Â≈˜∆ ÿ‡È≈ È≈Ò ‘∞‰ ¿∞Ȫ∑ Á∆ Ó≈Â≈ Ú∆ √ÁÓ∂ «Ú⁄ ⁄Ò∂ ◊¬∆ ‘À ¢ ¿∞ È ∑ ª Ω ⁄ ’ ‹≈‰’≈∆ «ÁµÂ∆ «’ ¿∞È∑ª Á∂ «Íß‚  ≈ Ó ± Ú ≈ Ò (‹Òß Ë ) «Ú÷∂ ¿∞È∑ª Á∂ «ÍÂ≈ Á∂ Ȫ ¿∞ µ Â∂ Ô≈Á◊≈∆ ◊∂ ‡ Ï«‰¡≈ ‘À¢ ‚≈. µÂ± ¡È∞√≈ ‹ÁØ∫ ¿∞ È ∑ ª ȱ ß ÍÂ≈ Òµ◊≈ «’ «ÍÂ≈ ‹∆ Á∆ ÎØ‡Ø Ú≈Ò≈ «¬‘ ◊∂‡ ÓÈ‹∆ È∂ ‘∆ «Í¤Ò∂ √Ó∂∫ ωÚ≈«¬¡≈ ‘À ª ¿∞ÁØ∫ ¿∞È∑ª Á∂ ӱߑØ∫ ¡≈Í Ó∞‘≈∂ «¬‘ ÙÏÁ «È’Ò∂ √È, ““«¬√ È∂ «˜ßÁ◊∆ “⁄ Í«‘Ò∆ Ú≈ ¡’Ò Á≈ ’ßÓ ’∆Â≈ ‘À¢““ Á¡√Ò ÓÈ‹∆ Á∂ Í«‘Ò∂ «Ú¡≈‘ Á∂ Ó≈ÓÒ∂ «Ú⁄ ÍÀÁ≈ ‘ج∂ «ÚÚ≈Á ’≈È ¿∞√ Á∂ «ÍÂ≈ ⁄ΩË∆ ‚∆.¡≈. µÂ± ’≈Î∆ Íz∂Ù≈È ‘∂ √È¢ ¿∞‘ ¿∞√ «ÁÈ ÂØ∫ ‘∆ ¡≈͉∂ «¬√ ÒÛ’∂ (ÓÈ‹∆Â) Á∆¡ª ‘’ª ÂØ∫ Á∞÷∆ √È¢ √ßÍ’ ’È “Â∂ «Íß‚ ≈Ó±Ú≈Ò (‹ÒßË) Á∂ √Íß⁄ Íz∂Ó Ò≈Ò µÂ± È∂ Áµ«√¡≈ «’ ÓÈ‹∆ Ï≈∂ ıÏª ÍÛ∑ ’∂ √≈∂ «¬Ò≈’∂ 鱧 fi‡’≈ Òµ◊≈ ‘À «’¿∞∫«’ «¬Ò≈’∂ Á∂

«√’µ„ µÂ± Í«Ú≈ Á≈ ’ج∆ ‹∆¡ ¡«‹‘≈ ◊∞È≈‘ ’ √’Á≈ ‘À, ’Á∂ «’√∂ È∂ √Ø«⁄¡≈ Ú∆ È‘∆∫ √∆¢ ¿∞È∑ª Áµ«√¡≈ «’ Ó‘±Ó ⁄ΩË∆ µÂ± Á∆ «¬√ «¬Ò≈’∂ «Ú⁄ «ÚÒµ÷‰ ͤ≈‰ √∆¢ √Íß⁄ È∂

’∂ . ’∂ . µÂ± È∂ ◊µÒÏ≈ ’«Á¡ª Áµ«√¡≈ «’ ¿∞ È ∑ ª Á∂ Í«Ú≈ È∂ ÓÈ‹∆Â È±ß «¬’ Á‘≈’≈ Í«‘Òª ‘∆ ¿∞√ Á∆¡ª ÓÈÓ≈È∆¡ª ÂØ∫ Á∞÷∆ ‘Ø ’∂ Ï∂Á÷Ò ’ «ÁµÂ≈ √∆ «’¿∞∫«’ ¿∞‘

‘À≈È∆ Ì∂ „ß◊ È≈Ò Áµ«√¡≈ «’ ‘≈Ò∂ ÁØ √≈Ò Í«‘Òª ‘∆ ÓÈ‹∆ È∂ «Íß‚ «Ú⁄ «¬Ò≈’∂ Á≈ Úµ÷∆ «Áµ÷ Ú≈Ò≈ ◊∂‡ ωÚ≈«¬¡≈ √∆¢ «¬√ ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈ ¿∞√ È∂ «Íß‚ «Ú⁄ ‘√ÍÂ≈Ò Á≈ È∆∫‘ ͵Ê ÷Ú≈«¬¡≈ √∆ ¡Â∂ ¿∞√ ÚµÒØ∫ Ò≈«¬Ï∂  ∆ Ú∆ √Ê≈Í ’∆Â∆ ‹≈ ‘∆ √∆¢ «Í¤Ò∂ √Ó∂ ∫ ÂØ ∫ «ÚÚ≈Áª «Ú⁄ «ÿ∂ ‘∂ ÓÈ‹∆ «√ßÿ µÂ± Á∂ Í«Ú≈ Á≈ «¬√ Ù÷√ ÂØ∫ Úµ÷≈ ‘∆ ±Í ‘À¢ ÓÈ‹∆ µÂ± Á∂ Úµ‚∂ Ì≈ ¡Â∂ Á±ÁÙÈ ⁄ß‚∆◊Û∑ Á∂ ’∂∫Á ÍzÓ∞µ÷ ‚≈.

¡≈͉∂ «ÍÂ≈ Ó‘±Ó «‘√∆ÒÁ≈ ⁄ΩË∆ ‚∆.¡≈. µÂ± √Ó∂ ͫÚ≈ Á∂ ‘∂ ’ ÓÀ ∫ Ï ÂØ ∫ Ï∂ Í z Ú ≈‘ ‘Ø ’∂ ÓÈÓ≈È∆¡ª ’Á≈ √∆¢ ‚≈. µÂ± È∂ Ì∂ ÓÈ È≈Ò «’‘≈ «’ Ù≈«¬Á «¬√∂ ’≈È ‘∆ √ÁÓ∂ «Ú⁄ ¡≈¬∂ ¿∞È∑ª Á∂ «ÍÂ≈ «Í¤Ò∂ √Ó∂∫ ÁΩ≈È ⁄Ò≈‰≈ ’ ◊¬∂ √È¢ ¿∞È∑ª «’‘≈ «’ ÓÈ‹∆ Ï≈∂ ‹Ø ’∞fi Ó∆‚∆¡≈ «Ú⁄ ¤Í «‘≈ ‘À, ‹∂ «¬‘ √µ⁄ ‘À ª ¿∞È∑ª Á∂ Í«Ú≈ Ò¬∆ «¬√ ÂØ∫ Úµ‚≈ ‘Ø ’ج∆ ’Òß’ È‘∆∫ ‘Ø √’Á≈¢ ¿∞√ «Ú∞µË Á∂Ù Á∂ √ß « ÚË≈È Â∂ ’≈ȱ ß È Ó∞  ≈Ï’

’≈Ú≈¬∆ ‘؉∆ ⁄≈‘∆Á∆ ‘À¢ Íß‹≈Ï∆, «‘ßÁ∆ ¡Â∂ ¡ß◊∂˜∆ «Ú⁄ F@ ÂØ∫ ÚµË Í∞ √ Â’ª «Ò÷ ⁄∞ µ ’∂ ‚≈. µÂ± È∂ Áµ«√¡≈ «’ ¿∞‘ ª «Í¤Ò∂ „≈¬∆ Á‘≈«’¡ª ÂØ∫ Íß‹≈Ï ÂØ∫ Ï≈‘ «‘‰ ’≈È Í±∂ Í«Ú≈ ÂØ∫ ‘∆ ’µ‡∂ ‘∂ ‘È ¡Â∂ ‘≈Ò∂ «Âß È Ó‘∆È∂ Í«‘Òª ‘∆ ¿∞ È ∑ ª Á∆ «¬µÊ∂ «ÈÔ∞’Â∆ ‘ج∆ ‘À¢ Áµ√‰ÔØ◊ ‘À «’ ‚≈. µÂ± Í∆.¡À⁄.‚∆. ‘È ¡Â∂ È∆ÁÒÀ ∫ ‚ Ô±È∆Ú«√‡∆ ÂØ∫ ‚∆. «Ò‡ Ú∆ ’ ⁄∞µ’∂ ‘È¢ ¿∞ È ∑ ª Áµ«√¡≈ «’ Ì ≈   - Í ≈ « ’ «٫¡ª Ï≈∂ Ó∆‚∆¬∂ Á∆ ̱«Ó’≈ ¿∞µÍ Á±√∆ ‚∆. «Ò‡ ’È Ò¬∆ ‘∞‰ ¿∞‘ ÷Ø‹ Á∂ ’ßÓ «Ú⁄ ‹∞‡∂ ‘È¢ ¿∞È∑ª Áµ«√¡≈ «’ «¬√ ÿ‡È≈ ÂØ∫ Ï≈¡Á «Í¤Ò∂ «ÂßÈ «ÁȪ ÂØ∫ ¿∞È∑ª Á∂ ӱߑ «Ú⁄Ø∫ Ï∞’∆ ‘∂·ª È‘∆∫ ‹≈ ‘∆ «’ ¿ ∞ ∫ « ’ ÓÈ‹∆ ’’∂ «¬√ ÿ‡È≈ È≈Ò µÂ± Í«Ú≈ Á≈ Ȫ ‹∞ Û «‘≈ ‘À ¢ ‹Á«’ ¿∞È∑ª Á≈ ¤Ø‡≈ Ì≈ ’ÓÒ‹∆ «√ßÿ ¡Ò≈‘≈Ï≈Á (¿∞µÂ ÍzÁ∂Ù) «Ú⁄ «Ízß√∆ÍÒ ¡≈«‚‡ ‹ÈÒ Á∂ ¿∞ µ ⁄ ¡‘∞ Á ∂ “Â∂ Â≈«¬È≈ ‘À ¢ ¿∞ È ∑ ª Á∂ Á≈Ó≈Á ¡À √ .¡À ⁄ . «ÚÁ∆ Ì≈ √’≈ Á∂ ÔØ ‹ È≈ ’«ÓÙÈ Á∂ ‹∞ ¡ ≈«¬ß ‡ ‚≈«¬À’‡ Á∂ ¡‘∞Á∂ ÂØ∫ √∂ Ú ≈Ó∞ ’  ‘Ø ¬ ∂ ‘È¢ ‚≈. µÂ± È∂ Áµ«√¡≈ «’ «‹Ú∂∫-«‹Ú∂∫ «Í¤Ò∂ √Ó∂∫ “⁄ ÓÈ‹∆ Á∆ ¿∞È∑ª Á∂ «ÍÂ≈ 鱧 Ï∞∆

ıÏ «ÓÒÁ∆ √∆ ª «˜ßÁ≈«ÁÒ∆ È≈Ò ‹∆‰ Ú≈Ò∂ ⁄ΩË∆ µÂ± Íz∂Ù≈È∆ Á∂ ÁΩ ÚµÒ ÚËÁ∂ ‹≈  ‘ ∂ √ È ¢ ¿ ∞ È ∑ ª Áµ«√¡≈ «’ «¬√ Â≈˜∆ ÿ‡È≈ È≈Ò ‘∞ ‰ ¿∞ È ∑ ª Á∆ Ó≈Â≈ Ú∆ √ÁÓ∂ «Ú⁄ ⁄Ò∂ ◊¬∆ ‘À¢ ¿∞È∑ª Ω⁄’ ‹≈‰’≈∆ «ÁµÂ∆ «’ ¿∞ È ∑ ª Á∂ «Íß ‚ ≈Ó± Ú ≈Ò (‹Òß Ë ) «Ú÷∂ ¿∞ È ∑ ª Á∂ «ÍÂ≈ Á∂ Ȫ ¿∞µÂ∂ Ô≈Á◊≈∆ ◊∂‡ Ï«‰¡≈ ‘À¢ ‚≈. µÂ± ¡È∞√≈ ‹ÁØ∫ ¿∞È∑ª 鱧 ÍÂ≈ Òµ◊≈ «’ «ÍÂ≈ ‹∆ Á∆ ÎØ‡Ø Ú≈Ò≈ «¬‘ ◊∂‡ ÓÈ‹∆ È∂ ‘∆ «Í¤Ò∂ √Ó∂∫ ωÚ≈«¬¡≈ ‘À ª ¿∞ÁØ∫ ¿∞È∑ª Á∂ ӱߑØ∫ ¡≈Í Ó∞‘≈∂ «¬‘ ÙÏÁ «È’Ò∂ √È, ““«¬√ È∂ «˜ß Á ◊∆ “⁄ Í«‘Ò∆ Ú≈ ¡’Ò Á≈ ’ßÓ ’∆Â≈ ‘À¢““ Á¡√Ò ÓÈ‹∆ Á∂ Í«‘Ò∂ «Ú¡≈‘ Á∂ Ó≈ÓÒ∂ «Ú⁄ ÍÀ Á ≈ ‘Ø ¬ ∂ «ÚÚ≈Á ’≈È ¿∞√ Á∂ «ÍÂ≈ ⁄ΩË∆ ‚∆.¡≈. µÂ± ’≈Î∆ Íz ∂ Ù ≈È ‘∂ √È¢ ¿∞ ‘ ¿∞ √ «ÁÈ ÂØ ∫ ‘∆ ¡≈͉∂ «¬√ ÒÛ’∂ (ÓÈ‹∆Â) Á∆¡ª ‘’ª ÂØ ∫ Á∞ ÷ ∆ √È¢ √ß Í ’ ’È “Â∂ «Íß ‚ ≈Ó± Ú ≈Ò (‹Òß Ë ) Á∂ √Íß ⁄ Íz ∂ Ó Ò≈Ò µÂ± È∂ Áµ«√¡≈ «’ ÓÈ‹∆ Ï≈∂ ıÏª ÍÛ∑ ’∂ √≈∂ «¬Ò≈’∂ ȱ ß fi‡’≈ Òµ◊≈ ‘À «’¿∞ ∫ «’ «¬Ò≈’∂ Á∂ «√’µ„ µÂ± Í«Ú≈ Á≈ ’Ø ¬ ∆ ‹∆¡ ¡«‹‘≈ ◊∞ È ≈‘ ’ √’Á≈ ‘À , ’Á∂ «’√∂ È∂ √Ø « ⁄¡≈ Ú∆ È‘∆∫ √∆¢ ¿∞ È ∑ ª Áµ«√¡≈ «’ Ó‘± Ó ⁄Ω Ë ∆ µÂ± Á∆ «¬√ «¬Ò≈’∂ «Ú⁄ «ÚÒµ÷‰ ͤ≈‰ √∆¢ √Íß ⁄ È∂ ‘À  ≈È∆ Ì∂ „ß ◊ È≈Ò Áµ«√¡≈ «’ ‘≈Ò∂ ÁØ √≈Ò Í«‘Òª ‘∆ ÓÈ‹∆ È∂ «Íß ‚ «Ú⁄ «¬Ò≈’∂ Á≈ Úµ÷∆ «Áµ÷ Ú≈Ò≈ ◊∂ ‡ ωÚ≈«¬¡≈ √∆¢ «¬√ ÂØ ∫ «¬Ò≈Ú≈ ¿∞ √ È∂ «Íß ‚ «Ú⁄ ‘√ÍÂ≈Ò Á≈ È∆∫‘ ͵Ê ÷Ú≈«¬¡≈ √∆ ¡Â∂ ¿∞ √ ÚµÒØ ∫ Ò≈«¬Ï∂  ∆ Ú∆ √Ê≈Í ’∆Â∆ ‹≈ ‘∆ √∆¢

ÓÈ‹∆ «√ßÿ µÂ± : ¡≈«÷ ¡√Ò∆¡Â ’∆ ‘À? √Ï‹∆ ’µ‡ «‘À ÓÈ‹∆ Á∂ ◊∞È≈‘ª Á∆ √˜≈ ‹ÒßË- Íß⁄’±Ò≈ Í∞«Ò√ ÚÒØ∫ Ï∆Â∂ «ÁÈ ⁄Àµ’ Ï≈¿±∫√ Ó≈ÓÒ∂ «Ú⁄ «◊zÎÂ≈ ’∆Â∂ ◊¬∂ ÓÈ‹∆ «√ßÿ µÂ± 鱧 ÒÀ ’∂ ’¬∆ Íª ÷∞µÒ∑‰ Òµ◊∆¡ª ‘È¢ µÂ± ‹Ø ‘Ó∂Ù≈ «’√∂ È≈ «’√∂ «ÚÚ≈Á “⁄ «ÿ«¡≈ «‘≈ ‘À, Á∆ ¡√Ò∆¡Â 鱧 ÒÀ ’∂ ¡‹∂ Â’ Ì∂Á Ï«‰¡≈ ‘Ø«¬¡≈ ‘À¢ Í≈«’ “⁄ Ϊ√∆ Á∆ √˜≈ fiµÒ ‘∂ √Ï‹∆ «√ßÿ Á∂ Ú’∆Ò È∂ ’µÒ ÷∞Ò≈√≈ ’∆Â≈ «’ ÓÈ‹∆ «√ßÿ µÂ± ‘∆ ¡√Ò «Ú⁄ √Ï‹∆ ‘À¢ ¿∞√Á∆ ʪ “Â∂ Í≈«’√Â≈È «Ú⁄ √Ï‹∆ ‹≈√±√∆ Á∂ ÁØÙ «Ú⁄ √˜≈ Ì∞◊ «‘≈ ‘À¢ ¡≈«÷ µÂ± Á∆ ¡√Ò∆¡Â ’∆ ‘À , «¬√ Ï≈∂ ª Í∞«Ò√ Á∆ ‹ª⁄ ÂØ∫ Ï≈¡Á ‘∆ √µ⁄≈¬∆ √≈‘Ó‰∂ ¡≈Ú∂◊∆ Í «Í¤Ò∂ √Ó∂∫ ÂØ∫ ¿∞√ 鱧 ÒÀ ’∂ Ó∆‚∆¡≈ “⁄ ‹Ø ’∞fi ¤ÍÁ≈ «‘≈ ‘À, ¿∞√ ¡È∞√≈ ÓÈ‹∆ «√ßÿ È∂ ’¬∆ «Ú¡≈‘ ’∆Â∂, ’¬∆ Ú≈ ¡≈͉∂ Ȫ ÏÁÒ∂ ¡Â∂ ’¬∆ Á∂Ùª “⁄ «‘≈¢ ÓÈ‹∆ «√ßÿ Á∆ Í«‘Ò∆ ÍÂÈ∆ Á≈ Ȫ ÏÒÏ∆ ’Ω √∆, ‹Ø ⁄µ’ Á∂√≈‹ «Íß‚ «Ú⁄ «‘ßÁ∆ √∆¢ ¿∞√ È≈Ò ¿∞√Á≈ «Ú¡≈‘ BG ‹±È AIHD 鱧 ‘Ø«¬¡≈ √∆, Ï≈¡Á “⁄ µÂ± Í≈«’√Â≈È ⁄Ò≈ «◊¡≈¢ Í≈«’√Â≈È «Ú⁄ ¿∞√È∂ √‹Á≈ √∞ÒÂ≈È≈ È≈Ò «Ú¡≈‘ ⁄≈«¬¡≈, «‹√ Á∆¡ª Â√Ú∆ª Ú∆ Ó∞‘µ¬∆¡≈ ‘È¢ ‡Øª‡Ø «Ú⁄ ÓÈ‹∆ «√ßÿ ¿∞Î Ó∞ÓÂ≈‹ Ù∆Î ¿∞Î Ó∞‘ßÓÁ Ù∆Î µÂ± 鱧 A@ ‘˜≈ ‚≈Ò Á≈ Î≈‚ ’È Á∂ ÁØÙ «Ú⁄ «◊zÎÂ≈ ’∆Â≈ «◊¡≈ √∆¢ ÓØ‘≈Ò∆ «Ú⁄ ¿∞‘ ¡≈. ¡«‘ÓÁ Á∂ Ȫ È≈Ò «‘ßÁ≈ «‘≈ ‘À¢ ¡«‘ÓÁ Á∆ Ì≈Ò «Ú⁄ Í∞Ò√ ÚÒØ∫ ¿∞√ Ú∂Ò∂ ’¬∆ Ê≈Úª “Â∂ ¤≈Í∂Ó≈∆

’∆Â∆ ◊¬∆ √∆¢ «ÚÁ∂Ù «Ú⁄ ¿∞‘ ’¬∆ Â∑ª Á∂ √≈Ò∂ Íz’≈«Ù ’Á≈ «‘≈ ‘À¢ «¬ß‡ÀÒ∆‹À∫√ ¬∂‹ß√∆¡ª «Ú⁄ Ú∆ ÓÈ‹∆ «√ßÿ 鱧 ÒÀ ’∂ ‘Ó∂Ù≈ ÌÓ Á∆ √«ÊÂ∆ ‘∆¢ Í≈«’√Â≈È «Ú⁄ ¿∞√È∂ «¬’ ¡«Ë’≈∆ Á∆ Ë∆ È≈Ò «Ú¡≈‘ ’∆Â≈ √∆¢ ¡√Ò∆¡Â √≈‘Ó‰∂ ¡≈¿∞‰ “Â∂ ¿∞‘ «¬ß◊ÒÀ∫‚ ⁄Ò≈ «◊¡≈ √∆, «‹Ê∂ ¿∞‘ ’¬∆ √≈Òª Â’ «‘≈, «‹ÊØ∫ ¿∞‘ Ó∞Û Ì≈ ¡≈ «◊¡≈ √∆¢ «¬ßÈ≈ ‘∆ È‘∆∫ ÓÈ‹∆ «√ßÿ ’¬∆ Ú∆. ¡≈¬∆. Í∆˜ È≈Ò Ó∞Ò≈’≈ ’Á≈ «‘≈ ¡Â∂ ¿∞È∑ª È≈Ò Â√Ú∆ª «÷⁄Ú≈¿∞∫Á≈ «‘≈¢

Íß⁄’±Ò≈ó «˜Ò≈ ¡Á≈Ò ’ßÍÒÀ’√ «Ú⁄ √Ï‹∆ «√ßÿ Á∆ ÌÀ‰ ÁÒÏ∆ ’Ω È∂ «’‘≈ «’ Ï∆Â∂ «ÁÈ ·µ◊∆ Ó≈ÓÒ∂ «Ú⁄ «◊zÎÂ≈ ’∆Â≈ «◊¡≈ ÓÈ‹∆ «√ßÿ ‘∆ ¿∞‘ Ó∞Ò˜Ó ‘À «‹√ Á∂ ◊∞È≈‘ª Á∆ √˜≈ ¿∞√ Á≈ Ì≈ ’µ‡ «‘≈ ‘À¢ ˙Ë ·µ◊∆ Ó≈ÓÒ∂ «Ú⁄ «◊zÎÂ≈ ÓÈ‹∆ «√ßÿ 鱧 «˜Ò≈ ¡Á≈Ò È∂ B «ÁÈ Á∂ Í∞Ò√ «Óª‚ “Â∂ Ì∂‹ «ÁµÂ≈ ‘À¢ ÁÒÏ∆ ’Ω Â∂ √Ï‹∆ «√ßÿ Á∆ Ï∂‡∆ ͱÈÓ È∂ ’¬∆ Â√Ú∆ª ¡Â∂ Á√Â≈Ú∂˜ «Á÷≈¿∞∫Á∂ ‘ج∂ «’‘≈ «’ ¡√Ò∆ Ó∞Ò˜Ó ÓÈ‹∆ «√ßÿ ‘∆ ‘À¢ ÁÒÏ∆ ’Ω È∂ «’‘≈ «’ ¿∞‘ B@ √≈Ò ÂØ∫ ¡≈͉∂ Ì≈ Á∆ Ï∂◊∞È≈‘∆ Ò¬∆ ÒÛ ‘∆ ‘À¢ ¿∞√ È∂ «’‘≈ «’ ÓÈ‹∆ «√ßÿ Á≈ ‚∆. ¡ÀµÈ. ¬∂. ‡À√‡ Ú∆ ‘؉≈ ⁄≈‘∆Á≈ ‘À¢ ÁÒÏ∆ ’Ω È∂ «’‘≈ «’ √Ï‹∆ «‹Ê∂ «‘ßÁ≈ √∆, ¿∞Ê∂ Í≈«’√Â≈È Ï≈‚ ’∞fi Á±∆ “Â∂ ‘À Â∂ ¿∞‘ ◊ÒÂ∆ È≈Ò Í≈«’√Â≈È Ï≈‚ ¬∂∆¬∂ «Ú⁄ Á≈÷Ò ‘Ø «◊¡≈¢ «¬√ ÂØ∫ Ï≈¡Á ¿∞√ 鱧 ÎÛ ’∂ Í≈«’√Â≈È «Ú⁄ ‘ج∂ ÏßÏ ËÓ≈«’¡ª Á∂ Ó≈ÓÒ∂ «Ú⁄ Î√≈ «ÁµÂ≈ «◊¡≈ Í ¡√Ò∆ ÁØÙ∆ ÓÈ‹∆ «√ßÿ ‘À¢ ˙Ë ¡Á≈Ò «Ú⁄ Í∂Ù∆ Ò¬∆ «Ò‹ªÁ∂ √Ó∂∫ ÓÈ‹∆ «√ßÿ È∂ «’‘≈ «’ ¿∞‘ «ÈÁØÙ ‘À Â∂ ¿∞√ 鱧 √≈«˜Ù «‘ Î√≈«¬¡≈ ‹≈ «‘≈ ‘À¢

’ΩÓªÂ∆ ·æ◊ Ï≈∂ ÈÚ∂∫ ÷πÒ≈√∂

ÓÈ‹∆ µÂ± 鱧 ‹ÒßË Í∞«Ò√ ‘Ú≈Ò∂ ’∆Â≈ «◊¡≈

ÓÈ‹∆ æ± Á≈ «Íø‚ ·æ«◊¡≈ ·æ«◊¡≈ Ó«‘√±√ ’ «˛!

È’ØÁ : «Í¤Ò∂ «ÁȪ ÂØ∫ ·æ◊∆¡ª Á∂ Ó≈ÓÒ∂ «Úæ⁄ ⁄⁄≈ «Ú⁄ ¡≈¬∂ ’ΩÓªÂ∆ ·æ◊ ÓÈ‹∆ æ± Á∂ ‹æÁ∆ «Íø‚ ≈Ó±Ú≈Ò (Ó«‘ÂÍπ) Á≈ ‹ÁØ∫ ÁΩ≈ ’∆Â≈ ª ¿π√Á∂ ÿ 鱧 «‹ßÁ≈ Òæ◊≈ ‘Ø«¬¡≈ √∆ ¡Â∂ È≈Ò Á±√≈ ÿ «‹Ê∂ ¿π√Á∂ Ì≈ «‘ßÁ∂ √È, ¿π√ 鱧 Ú∆ «‹ßÁ≈ Òæ◊≈ ‘Ø«¬¡≈ √∆Õ «Íø‚ «Ú⁄ ÚÛ«Á¡ª ‘∆ √Û’ ”Â∂ Ï«‰¡≈ ◊∂‡ ‹Ø «’ ÓÈ‹∆ æ± È∂ ¡≈͉∂ «ÍÂ≈ √Ú. ‚∆. ¡≈. æ± Á∆ Ô≈Á «Ú⁄ ω≈«¬¡≈ √∆, ¿πÍ Òæ◊∂ ÍæÊª ”Â∂ ¡ÀÈ. ¡≈. ¡≈¬∆. √Ì≈, Íø‹≈Ï Á∂ ÍzË≈È ’ÓÒ‹∆ «√ßÿ ‘∂¡ Â∂ æ± Á∂ Í«Ú≈’ ÓÀ∫Ïª Á∂ Ȫ «Ò÷∂ ‘ج∂ √È Â∂ È≈Ò ‘∆ Íø‹≈Ï Á∂ Ó≈Ò ÓßÂ∆ √. ¡‹∆ «√ßÿ ’Ø‘≈Û ÚæÒØ∫ Ô≈Á◊≈∆ ◊∂‡ Á≈ È∆∫‘ ÍæÊ æ«÷¡≈ ‘Ø«¬¡≈ ˛ «‹√ ÂØ∫ «¬‘ √≈Ï ‘πßÁ≈ ˛ «’ “Ù≈Â «ÁÓ≈◊” ÓÈ‹∆ æ± È∂ ÎØ’∆ ÙØ‘ ‘≈√Ò ’È Ò¬∆ «¬‘ √Ì ’∆Â≈ ‘ØÚ∂◊≈ ª «’ ÒØ’ ¿π√ ¿πÍ Ùæ’ È≈ ’È «’ ¿π‘ «’√ «’Á≈ Á≈ «Ú¡’Â∆ ˛Õ ÓÈ‹∆ æ± ¿πÎ ÓπÓÂ≈˜ Ù∆¯ ¿πÎ Óπ‘ßÓÁ Ù∆¯ ¿πÎ ÓØ‘È «ÚÁ∆ ¿π¯ Ú∆ ¡ØÛ≈ ¿π¯ ¡≈ ¡«‘ÓÁ «¬ß‚∆¡≈ «Úæ⁄

¡≈͉∂ ¡≈Í È±ß ⁄∂¡ÓÀÈ ¡Â∂ √∆. ¬∆. ˙. «È¿±˜ BD Ô±. ¡À√. ¬∂. «Ò÷Á≈ ˛ ¡Â∂ ‚∆ .¡≈. æ± Á∆ Ô≈Á «Ú⁄ Ò≈«¬Ï∂∆ ω≈¿π‰ Ò¬∆ Ï‘π √ϘÏ≈◊ «Ú÷≈¬∂ √È «’ «¬Ê∂ ≈‘ ω∂◊≈, «¬Ê∂ ¿π‘ ω∂◊≈ Í ¡æ‹ Âæ’ ¿πÊ∂ «¬’ Ú∆ «¬æ‡ È‘∆∫ Òæ◊∆Õ «˜’ÔØ◊ ˛ «’ Ò◊Ì◊ AIHG-HH ÁΩ≈È æ± Á≈ È’ØÁ «Úæ⁄ «¬’ ¸Ï≈∂ «Ú⁄ ÁÎÂ ÷Ø«Ò∑¡≈ ‘Ø«¬¡≈ √∆ ¡Â∂ «‹√ È∂ ◊ßÈÓÀÈ Ú∆ Ò¬∂ ‘ج∂ √È ¡Â∂ ⁄ß‚∆◊Û∑ ÂØ∫ ¤æÍÁ∆ «’√∂ ¡ıÏ≈ Á≈ «¬’ ÍæÂ’≈ Ú∆ √∆Õ ¿π√ ÂØ∫ Ï≈¡Á Íø‹≈Ï «Ú⁄ ⁄æÒ∆ ‘«Ê¡≈ÏßÁ Ò«‘ ÁΩ≈È «¬‘ ‚ÏÒ ¬∂‹ß‡ Ú‹Ø∫ ⁄«⁄ ‘Ø«¬¡≈ Â∂ «¬‘ «¬’Ø √Ó∂∫ Íπ«Ò√, Ò«‘ Á∂ ¡≈◊±¡ª Â∂ ‘Ø ¬∂‹ß√∆¡ª È≈Ò ’≈√ ◊∂Ó ÷∂‚Á≈ «‘≈ Â∂ «’√∂ „ß◊ Ú√∆Ò∂ ≈‘∆∫ «¬‘ Ù≈Â ¡Í≈Ë∆ Í≈«’√Â≈È ⁄Ò≈ «◊¡≈ ¡Â∂ ¿πÊ∂ «‘‰ Òæ◊≈Õ «¬√ È∂ ¿πÊ∂ Ú∆ «¬’ «Ú¡≈‘ ’Ú≈«¬¡≈ «‹√ Á∆ Í«‘Ò∆ ÍÂÈ∆ ¡≈͉∂ B Ïæ«⁄¡ª È≈Ò Í∂’∂ ÿ «Ú⁄ «‘ ‘∆ ˛Õ «¬√ Á∆ Ó≈Â≈ ‹Ø Ϙπ◊ ˛ ¡Â∂ «¬’æÒ∆ «Íø‚ «Ú⁄ «‘ ‘∆ √∆, «¬√ Á∆ ıÏ ‡∆Ú∆ ¡Â∂ ¡ıÏ≈ª «Ú⁄ ¡≈¿π‰ ’≈È ÿ 鱧 «‹ßÁ∂ Ò≈ ’∂ «’Â∂ «ÙÂ∂Á≈ª ÿ ⁄Ò∆ ◊¬∆ ˛Õ ÓÈ‹∆ æ± Ï≈∂ ¡≈Ó ⁄⁄≈ ͱ∂ «¬Ò≈’∂ «Ú⁄ ⁄æÒ ‘∆ ˛Õ

Íß⁄’±Ò≈∏ ÓÈ∞µ÷∆ √Ó◊«Òß◊ Á∂ Ó≈ÓÒ∂ «Ú⁄ ’«Ê ÂΩ “Â∂ Ù≈ÓÒ ÓÈ‹∆ «√ßÿ µÂ± 鱧 «¬’ √Ê≈È’ ¡Á≈Ò È∂ ‹ÒßË Í∞«Ò√ ‘Ú≈Ò∂ ’ «ÁÂ≈¢ Ò≈‘Ω «Ú⁄ √≈Ò AII@ «Ú⁄ ‘ج∂ ÏßÏ ËÓ≈«’¡ª Ò¬∆ √Ï‹∆ «√ßÿ Ȫ Á∂ «¬’ Ì≈Â∆ 鱧 Í≈«’√Â≈È «Ú⁄ ÓΩ Á∆ √˜≈ √∞‰≈¬∆ ◊¬∆ ‘À¢ √Ï‹∆ «√ßÿ Á∂ Í«Ú≈ Á≈ Á≈¡Ú≈ ‘À «’ ËÓ≈«’¡ª «Í¤∂ ÓÈ‹∆ «√ßÿ µÂ± Á≈ ‘µÊ √∆ «‹√ Á∆ √˜≈ √Ï‹∆ «√ßÿ Ì∞◊ «‘≈ ‘À¢ ÓÈ‹∆ «√ßÿ µÂ± 鱧 ‹ØÂ∆ «ÏÚ≈È Á∆ ¡Á≈Ò «Ú⁄ Í∂Ù ’∆Â≈ «◊¡≈¢ µÂ± Á∆ ÁØ «ÁÈ Á∆ Í∞«Ò√ «‘≈√ ¡µ‹ ÷ÂÓ ‘ج∆ √∆¢ ¿∞√ 鱧 ⁄ß‚∆◊Û∑ ÂØ∫ «◊zÎÂ≈ ’∆Â≈ «◊¡≈ √∆¢ Íß⁄’±Ò≈ Í∞«Ò√ È∂ ËØ÷≈Á∂‘∆ Á∂ «¬’ Ó≈ÓÒ∂ «Ú⁄ «◊zÎÂ≈ µÂ± Á∆ ‘Ø «‘≈√ ȑ∆∫ Óß◊∆ Í ‹ÒßË Í∞«Ò√ È∂ ¡Á≈Ò «Ú⁄ ͇∆ÙÈ Á≈«¬ ’ ’∂ ÓÈ∞µ÷∆ √Ó◊«Òß◊ Á∂ «¬’ Ó≈ÓÒ∂ Á∂ «√Ò«√Ò∂ «Ú⁄ ¿∞√ 鱧 Í∞Ò√ «‘≈√ «Ú⁄ Á∂‰ Á∆ Ï∂ÈÂ∆ ’∆Â∆ √∆


27

TOR ONT O SECTION-C ORONT ONTO SECTION-C,, ISSUE # 897

23 to 29 Dec., 2010

AJIT WEEKL Y WEEKLY

«√º÷ ‹◊ Ҭ∆ «ÚÚ≈Áª È≈Ò Ìͱ «‘≈ √≈Ò B@A@ «√º÷ ‹◊ Ҭ∆ Ï∆ «‘≈ √≈Ò B@A@ «ÚÚ≈Áª È≈Ò Ìͱ «‘≈¢ Á∂ Ù «ÚÁ∂ Ù «Úº ⁄ Úº√Á∂ «√º÷ª «Úº⁄ ¬∂’Â≈ Á∆ Ì≈ÚÈ≈ ÍÀ Á ≈ ’È Á∆ Ï‹≈¬∂ «√ß ÿ √≈«‘Ï≈È, ’¬∆ «√º ÷ √ß √ Ê≈Úª, Ùı√∆¡Âª Â∂ È∂  ≈Úª Á∂ ’¬∆ ¯À √ «Ò¡ª ‹ª ’≈Ú≈¬∆¡ª ’≈È ¡≈Ó «√º÷ª 鱧 ÁØ ‹ª ÚºË Ë«Û¡ª «Úº⁄ Úß‚ ’∂ º÷ «ÁÂ≈¢ «√ßÿ √≈«‘Ï≈È ı∞Á Ú∆ «ÚÚ≈Á◊z √  ω∂ ¡Â∂ ¿∞Ȫ∑ ¿∞µÂ∂ ‘≈’Ó ¡’≈Ò∆ ÁÒ Á∂ ‘ºÊª «Úº⁄ ÷∂‚‰ Á≈ ÁØÙ Òº◊≈ ¡Â∂ ¿∞È∑ª Á≈ Ó≈‰ √«Â’≈ ÿ«‡¡≈¢ Ú∑≈ √Ó≈Í ‘؉ Òº◊≈ ‘À, Í «¬‘ «ÚÚ≈Á ıÂÓ ‘؉ Á≈ Ȫ¡ ‘∆ È‘∆∫ ÒÀ ‘∂¢ ÙzØÓ‰∆ ◊∞Á∞¡≈≈ ÍzÏßË’ ’Ó∂‡∆ È∂ ’ÀÈ∂‚≈«ÈÚ≈√∆ ’ÀÒß‚ Ó≈‘ √z. Í≈Ò «√ßÿ Í∞∂Ú≈Ò ÚºÒØ∫ ÏÛ∆ «Ó‘È È≈Ò «Â¡≈ ’∆Â≈ «◊¡≈ È≈È’Ù≈‘∆ ’ÀÒß‚ «ÚÁÚ≈Ȫ Â∂ «√º÷ √ß√Ê≈Ú≈ Á∂ ÍzÂ∆«È˪ Á∆ «¬º’ √Ï-’Ó‡∆ ÚºÒØ∫ ÒßÏ∆ √Ø⁄ «Ú⁄≈ Ï≈¡Á Ò≈◊± ’∆Â≈ «◊¡≈ √∆, «‹√ 鱧 Âı √z∆ ͇È≈ √≈«‘Ï, Âı √z∆ ‘˜± √≈«‘Ï Â∂ √ß √Ó≈‹ Á∂ «¬º’ Ú◊ ÂØ∫ «ÏÈ≈ Á∂Ù «ÚÁ∂Ù Á∆¡ª √ßÓ±‘ ◊∞Á∞¡≈≈ ÍzÏßË’ ’Ó∂‡∆¡ª Â∂ «√º÷ √ß√Ê≈Úª È∂ ÍzÚ≈È ’ ’∂ Ò≈◊± ’ «ÁºÂ≈ √∆¢ «¬√ √≈Ò Á∂ Ù∞± «Úº⁄ ‘∆ ÙzØÓ‰∆ ’Ó∂‡∆ È∂ «’√∂ ’ÀÒß‚ Ó≈‘ª ‹ª «ÚÁÚ≈Ȫ Á∆ √Ò≈‘ ÂØ∫ «ÏÈ≈ ‘∆ √ß √Ó≈‹ Á∂ «¬º’ Ú◊ Á∂ ÁÏ≈¡ ‘∂· ¡≈¿∞∫Á∆¡ª ÙzØÓ‰∆ ’Ó∂‡∆ ⁄؉≈ 鱧 Ó∞÷ º º÷ ’∂ √Ø˪ ’ ’∂ Ò≈◊± ’ «ÁºÂ≈¢ √Ø˪ ¡È∞√≈ ¿∞‘Ø Í∞≈‰≈ Ò◊Ì◊ √≈≈ «Ï’zÓ∆ √ßÓ Ú≈Ò≈ ’ÀÒß‚ Ò≈◊± ‘Ø «◊¡≈ ‘À, «‹√ Á≈ «ÁºÒ∆ ◊∞Á∞¡≈≈ ’Ó∂‡∆ √Ó∂ Á∂Ù «ÚÁ∂Ù «Úº⁄ ¡È∂’ª ◊∞Á∞¡≈≈ ÍzÏË ß ’ ’Ó∂‡∆¡ª Â∂ √ß√Ê≈Úª È∂ «Âº÷≈ «ÚØË ’∆Â≈ ‘À¢ «¬√ ¯À√Ò∂ È∂ «√º÷ª 鱧 ÁØ ÷∂«Ó¡ª «Úº⁄ Úß‚ ’∂ º÷ «ÁºÂ≈ ‘À¢ Á±√≈ «ÚÚ≈Á √z∆ ¡’≈Ò Âı √≈«‘Ï Á∂ √≈Ï’≈ ‹Ê∂Á≈ ÍzØ. ÁÙÈ «√ßÿ Ï≈∂ ‘À¢ ¿∞È∑ª 鱧 √z∆ ◊∞± ◊Ø«ÏßÁ «√ßÿ ‹∆ √ÏßË∆ «¬º’ «‡ºÍ‰∆ Ï≈ √ͺه∆’È Á∂‰ Ò¬∆ √z∆ ¡’≈Ò Âı √≈«‘Ï «Ú÷∂ Ï∞Ò≈«¬¡≈ «◊¡≈¢ ¿∞‘ √z∆ ¡’≈Ò Âı √≈«‘Ï ¡≈¬∂, Í «√ßÿ √≈«‘Ï≈È ¡’≈Ò Âı Á∂ √’ºÂ∂ «Úº⁄ ¿∞‚∆’Á∂ ‘∂ ¢ ÍzØ. ÁÙÈ «√ßÿ 鱧 «¬º’ ‘Ø ÓΩ’≈ Á∂‰ «Í¤Ø∫ «√ßÿ √≈«‘Ï≈È È∂ ÍßÊ ”⁄Ø∫ ¤∂’ «ÁºÂ≈¢ «¬√ ÁΩ≈È «¬‘ «ÚÚ≈Á Ú∆ ¿∞«·¡≈ «’ ÍßÊ’ Ó√«Ò¡ª √ÏßË∆ Ó≈ÓÒ∂ √z∆ ¡’≈Ò Âı √≈«‘Ï «Ú÷∂ «Ú⁄≈∂ ‹≈‰ ‹ª «¬√ Á∂ √’ºÂ∂ «Ú÷∂, «¬√ Â∑ª √ͺه∆’È Á∂‰ Ò¬∆ √ÏßË «Ú¡’Â∆ ¡’≈Ò Âı √≈«‘Ï Á∂ ‘˜± Í∂Ù ‘ØÚ∂ ‹ª √’Â∂ ”Â∂? √z∆ ¡’≈Ò Âı √≈«‘Ï Á∂ √≈Ï’≈ ‹ºÊÁ ∂ ≈ Ì≈¬∆ ‰‹∆ «√ßÿ, «◊¡≈È∆ ‹Ø«◊ßÁ «√ßÿ Ú∂ÁªÂ∆ Â∂ Ì≈¬∆ ‹√Ú∆ «√ßÿ Ø‚∂ È∂ «¬√ «ÚÚ≈Á 鱧 √ÁÌ≈ÚÈ≈ È≈Ò √∞Òfi≈¿∞‰ Ò¬∆ ÔÂÈ ’∆Â∂ √È, Í ’≈ÓÔ≈Ï È‘∆∫ ‘Ø √’∂¢ «√º÷ ‘Ò«’¡ª «Úº⁄ «¬‘ «Ú⁄≈ ‘À «’ «¬‘ ¯À√Ò≈ ¡≈¿∞∫Á∆¡ª

ÙzØÓ‰∆ ’Ó∂‡∆ ⁄؉ª 鱧 Ó∞º÷ º÷ ’∂ ‘≈’Ó ¡’≈Ò∆ ÁÒ Á∂ ÁÏ≈¡ ‘∂· ’∆Â≈ «◊¡≈ ‘À¢ «¬√ Ú∑∂ ÍzÚ≈√∆ «√º÷ª Ï≈∂ T’≈Ò∆ √±⁄∆U ıÂÓ ’È Ï≈∂ Ú∆ ¡≈Í≈-«ÚØË∆ ıÏª ¡≈¿∞∫Á∆¡≈ ‘∆¡ª¢ ¡≈͉∂ Íß‹≈Ï ÁΩ∂ ÁΩ≈È ’∂∫Á∆ ◊z«‘ ÓßÂ∆ √z∆ Í∆. «⁄ÁßÏÓ Á∂ «Ï¡≈È «ÁºÂ≈ √∆ «’ ’≈Ò∆ √±⁄∆ Ú≈Ò∂ «√º÷ ÈΩ‹Ú≈È ‹Ø ¡ºÂÚ≈Á Á∂ ÁΩ ÁΩ≈È «ÚÁ∂Ù ⁄Ò∂ ◊¬∂ √È, Á∆ ÿ Ú≈Í√∆ Ò¬∆ √’≈ «Â¡≈ ‘À ÏÙÂ∂ «’ ¿∞‘ «‘ß√≈ ¡Â∂ ÷≈«Ò√Â≈È Á∆ Óß◊ «Â¡≈◊ Á∂‰¢ ¿∞È∑ª ÚºÒØ∫ Íß‹≈Ï √’≈ 鱧 √Ò≈‘ «ÁÂ∆ ◊¬∆ √∆ «’ «¬È∑ª ÈΩ‹Ú≈Ȫ Á≈ ’∂√ «Â¡≈ ’’∂ ¿∞È∑ª 鱧 Ì∂«‹¡≈ ‹≈¬∂, ¿∞‘ √±⁄∆ «Ú⁄Ø∫ «¬È∑ª Á∂ Ȫ¡ ’º„Ú≈ Á∂‰◊∂¢ Íß‹≈Ï √’≈ Á≈ ’«‘‰≈ √∆ «’ √≈‚∂ Í≈√ «¬‘ √±⁄∆ È‘∆∫ ‘À¢ «’√∂ ÚºÒØ∫ Ú∆ √z∆ «⁄ÁßÏÓ Á∂ «Ï¡≈È Á∆ ÍÀÚ∆ ‘∆ È‘∆∫ ’∆Â∆ ◊¬∆ ‹≈ÍÁ∆, Ó√Ò≈ Í«‘Òª Ú≈Ò∆ ʪ ‘∆ ÷Û≈ ‘À¢ ‘«¡≈‰Ú∆ «√º÷ª Á∂ «¬º’ Úº‚∂ Ú◊ ÚÒØ∫ ‘«¡≈‰≈ Ò¬∆ Úº÷∆ ◊∞Á∞¡≈≈ ÍzÏßË’ ’Ó∂‡∆ ω≈¿∞‰ Ò¬∆ «Í¤Ò∂ G-H √≈Ò ÂØ∫ Óß◊ ’∆Â∆ ‹≈ ‘∆ ‘À, «‹√ È∂ «¬º’ «Âº÷∂ «ÚÚ≈Á Á≈ ±Í Ë≈È ’ «Ò¡≈ ‘À¢ «¬√ Óß◊ ’È Ú≈«Ò¡ª Á∂ «¬º’ ¡≈◊± √. ‹◊Á∆Ù «√ßÿ fi∆∫‚≈ ÚºÒØ∫

’∞±’Ù∂Â Á∂ «¬«Â‘≈«√’ ◊∞Á∞¡≈∂ ¿∞µÂ∂ ¡≈͉∂ √ÓÊ’ª √Ó∂ ’Ϙ≈ ’È Á∂ ÔÂÈ ’∆Â∂ ◊¬∂, «‹√ ’≈È ’≈Î∆ ÂÈ≈¡ Ú∆ ÍÀÁ≈ ‘Ø«¬¡≈¢ «Áº Ò ∆ «√º ÷ ◊∞  Á∞ ¡ ≈≈ ÍzÏßË’ ’Ó∂‡∆ ÚÒØ∫ A@-AA ¡ÍÀÒ È±ß ◊∞. ’≈Ï◊ß‹ √≈«‘Ï ’ßÍÒÀ’√ «Úº⁄ Ì≈¬∆ Òº÷∆ Ù≈‘ Ú‰‹≈≈ ‘≈Ò «Ú÷∂ “«ÚÙÚ «√º÷ ’ÈÚÀÈÙÈU ’∆Â∆ ◊¬∆, «‹√ «Úº⁄ «ÚÁ∂Ùª ÂØ∫ Ú∆ ’¬∆ Á‹È ‚ÀÒ∆◊∂‡ Ù≈«ÓÒ ‘ج∂¢ «¬√ ’ÈÚÀÈÙÈ Ï≈∂ Ú∆ ÏÛ≈ «ÚÚ≈Á «‘≈, ÙzØÓ‰∆ ’Ó∂‡∆ Â∂ ‘≈’Ó ¡’≈Ò∆ ÁÒ ÚºÒØ∫ «¬√ Á≈ «ÚØË ’∆Â≈ «◊¡≈¢ ÈÚßÏ HD ÁΩ≈È «√º÷ ’ÂÒ∂¡≈Ó Á∂ ’∂√ª Á∆ ÍÀÚ∆ √ÏßË∆ «ÁºÒ∆ ’Ó∂‡∆ Á∂ ÍzË≈È √z. ÍÓ‹∆ «√ßÿ √È≈ Â∂ ¡À‚ÚØ’∂‡ √z. ‘«ÚßÁ «√ßÿ αҒ≈ «Ú⁄’≈ ÍÀÁ≈ ‘ج∂ ÓºÂÌ∂Áª ’≈È «ÚÚ≈Á ÍÀÁ≈ ‘Ø«¬¡≈¢ «√ßÿ √≈«‘Ï≈È È∂ ‹ª⁄ Á∂ ¡≈Á∂Ù «ÁºÂ∂, ‘≈Ò∂ º’ ∆ÍØ‡ È‘∆∫ «ÓÒ∆¢ ◊∞Á∞¡≈≈ Á±÷ «ÈÚ≈È √≈«‘Ï Í«‡¡≈Ò≈ «Ú÷∂ ¿∞Í-Ó∞÷ º ÓßÂ∆ √z. √∞÷Ï∆ «√ßÿ Ï≈ÁÒ Á∆ ¡≈ÓÁ √Ó∂∫ Ì≈‹Í≈ Ú’ª ÚºÒØ∫ fiß‚∆¡ª Ò◊≈¿∞‰ ’≈È Ú≈Á ÍÀÁ≈ ‘Ø«¬¡≈¢ √≈Ï’≈ «‚͇∆ √Í∆’ √z. Ï∆Á∂«ÚßÁ «√ßÿ È∂ «√ßÿ √≈«‘Ï≈È È±ß ÍºÂ «Ò÷ ’∂ ÔØ◊ ’≈Ú≈¬∆ ’È Á∆ Óß◊ ’∆Â∆ ‘À¢ ◊∞Á∞¡≈«¡ª «Úº⁄ ¡’√ fiß‚∆¡ª ¡≈«Á ◊∞Í∞Ϫ ”Â∂ «¬«Â‘≈«√’ «Á‘≈«Û¡ª ÓΩ’∂ Ò◊≈¬∆¡ª

‘Ï∆ «√ßÿ ÌßÚ ‹ªÁ∆¡ª ‘È¢ ÚÀ√∂ ÈÚ∂∫ √≈Ò Á∆ ¡≈ÓÁ ÏÛ∆¡ª ⁄ß◊∆¡ª ıÏª È≈Ò ‘ج∆¢ «ÚÙÚ Ì Á∂ ÒØ’ ÈÚ∂∫ √≈Ò Á≈ √Ú≈◊ ÷∞Ù∆¡ª Ì∂ ‹ÙÈ ÓÈ≈ ’∂ ’Á∂ ‘È¢ «√º÷ª Á≈ ÈÚª √≈Ò È≈È’Ù≈‘∆ ’ÀÒß‚ ¡È∞√≈ Í«‘Ò∆ ⁄∂ (AD Ó≈⁄) 鱧 Ù∞± ‘∞ßÁ≈ ‘À, Í «√º÷ª 鱧 ÈÚ∂∫ ¬∆√Ú∆ √≈Ò Á≈ ‘ØÈ≈ ÒØ’ª Úª◊ √Ú≈◊ ’È Á∆ ÓÈ≈‘∆ È‘∆∫ ‘À ¡Â∂ Ï‘∞Â∂ «√º÷ CA «Á√ßÏ ≈Â È±ß ’ҺϪ, ‘؇Ҫ Â∂ ‘Ø ‹ÈÂ’ Ê≈Úª ”Â∂ ‹≈ ’∂ ‹ÙÈ ÓÈ≈ ’∂ ÈÚ∂∫ √≈Ò Á≈ √Ú≈◊ ’Á∂ ‘È¢ ¡ıÏ≈∆ ıÏª ¡È∞√≈ Á∂Ù «ÚÁ∂Ù «Úº⁄ ¡È∂’ª ‘∆ ◊∞Á∞¡≈≈ ÍzÏßË’ ’Ó∂‡∆¡ª È∂ CA «Á√ßÏ Á∆ ≈Â È±ß Í«‘Ò∆ ‹ÈÚ∆ Á∂ ¡ß«Óz Ú∂Ò∂ Â’ ÙÏÁ ’∆ÂÈ Á∂ «Ú√∂Ù ÍØ◊≈Ó ¡≈ÔØ«‹Â ’’∂ ÈÚ∂∫ √≈Ò Á≈ √Ú≈◊ ’∆Â≈¢ ÚÀÈ’±Ú ÂØ∫ ¤Í‰ Ú≈Ò∂ «¬º’ ÍzÓ∞º÷ ¡ıÏ≈ “ÚÀÈ’±Ú ¡≈ϘÚ” È∂ «¬√ 鱧 ÈÚ∂∫ √≈Ò Á≈ T±‘≈È∆ √Ú≈◊ÂU ’≈ Á∂ ’∂ ÍzÓ÷ º∞ Â≈ È≈Ò Â√Ú∆ª √Ó∂ ıÏ Í’≈«Ù ’∆Â∆¢ ÈÚ∂∫ √≈Ò Á∆ ¡≈ÓÁ ”Â∂ ’ÀÈ∂‚≈ ÂØ∫ ÁØ ‘Ø ⁄ß◊∆¡ª ıÏª «ÓÒ∆¡ª¢ ÈØÚ≈ √’ØÙ∆¡≈ √±Ï∂ Á∆ ≈‹Ë≈È∆ ‘ÀÒ∆ÎÀ’√ «Ú÷∂ ÓÀ∆‡≈¬∆Ó «√º÷ √Ø√≈«¬‡∆ È∂ ¡≈͉∂ ◊∞Á¡≈≈ Á∆ ÍzÏßË’ ’Ó∂‡∆ Á∆ √≈Ò B@A@ Ò¬∆ ⁄؉ √Ó∂∫ √≈∂ ¡‘∞Á∂ Ï∆Ï∆¡ª È∂ «‹ºÂ ’∂ ÍzÏË ß √ßÌ≈Ò «Ò¡≈¢ √∆ Á∂ «¬º’ ÍzÓº∞÷ ◊∞Á∞¡≈∂ Á∆ ÍzÏßË’ ’Ó∂‡∆ Á∆ ⁄؉ ÈΩ‹Ú≈Ȫ È∂ «‹ºÂ ’∂ Í«‘Ò∆ ‹ÈÚ∆ ÂØ∫ ¡≈͉∆ √∂Ú≈ √ßÌ≈Ò Ò¬∆¢ «¬ß◊ÒÀ∫‚ Á∆ ÓÒ’≈ È∂ ‹√«‡√ ÓØÂ≈ «√ßÿ 鱧 ÚË∆¡ª √∂Ú≈Úª Ò¬∆ “√” Á∂ «ıÂ≈Ï È≈Ò √ÈÓ≈«È ’∆Â≈, ‹Ø «√º÷ ‹◊ Ҭ∆ Ó≈‰ Ú≈Ò∆ ◊ºÒ ‘À¢ «¬ß◊ÒÀ∫‚ «Úº⁄ «¬º’ «√º÷ ÈΩ‹Ú≈È √z. √∞÷«ÚßÁ «√ßÿ A@ ‹ÈÚ∆ 鱧 «¬º’ ¡Ω Á≈ Í√ ÷Ø‘‰ Â∂ ◊∞ß«‚¡ª ÂØ∫ Ï⁄≈¿∞∫Á≈ ‘Ø«¬¡≈ Ù‘∆Á ‘Ø «◊¡≈¢ ¿∞ËØ∫ Ò≈Ù Óß◊Ú≈ ’∂ Ò∞«Ë¡≈‰∂ Ò≈◊∂ ¿∞√ Á∂ «Íß‚∂ √ß√’≈ ’∆Â≈ «◊¡≈¢ «√ßÿ √≈«‘Ï≈È √Ó∂ «√º÷ ‹◊ ںÒ∫Ø «¬√ Ï‘≈Á∆ Â∂ Ù‘∆Á∆ Á∆ Ìͱ ÙÒ≈ÿ≈ ’∆Â∆ ◊¬∆¢ «√ßÿ √≈«‘Ï≈È È∂ ÈÚßÏ HD Á∂ «√º÷ ’ÂÒ∂¡≈Ó È±ß T«√º÷ Ⱥ√Ò’∞Ù∆U ’≈ «ÁÂ≈ ‘À¢ «¬√ Á∂ ÁØÙ∆¡ª 鱧 ‘≈Ò∂ º’ √˜≈Ú≈ È‘∆∫ «ÓÒ∆¡ª¢ «¬√ √≈Ò «¬º’ ÍzÓ÷ º∞ ÁØÙ∆ √º‹‰ ’∞Ó≈ «Ú∞Ë Ó∞’Á º Ó≈ Ù∞± ’È Á∆ ¡≈«◊¡≈ «ÓÒ ‹≈‰ ¿∞Íß «ÁºÒ∆ Á∆ «¬º’ ¡Á≈Ò «Úº⁄ √∆.Ï∆.¡≈¬∆. È∂ ⁄≈‹Ù∆‡ Á≈ıÒ ’∆Â∆, Ó∞’Á º Ó≈ Ù∞± ‘Ø «◊¡≈ ‘À¢ ‹◊Á∆Ù ‡≈¬∆‡Ò ȱ √∆.Ï∆.¡≈¬∆. ÚºÒØ∫ ’Ò∆È «⁄‡ «ÁºÂ∆ ◊¬∆¢ ¡’≈Ò∆ ÁÒ ÚºÒØ∫ Í≈Ò∆ÓÀ∫‡ «Úº⁄ «¬‘ Ó√Ò≈ ¿∞·≈«¬¡≈ ¡Â∂ ÁØÙ Ò◊≈«¬¡≈ «’ √’≈ ’ª◊√∆ Ò∆‚ª Á≈ Ï⁄≈¡ ’ ‘∆ ‘À, ’∂∫Á∆ ÓßÂ∆ ÍÚÈ Ïª√Ò È∂ «¬√ Á≈ ÷ß‚È ’‡«Á¡ª «’‘≈ ¡’≈Ò∆ ÁÒ «√º÷ª Á∂ ‹˜Ï≈ ÌÛ’≈ ’∂ «√¡≈√∆ Ò≈‘≈ ÒÀ‰≈ ⁄≈‘∞ßÁ≈ ‘À ¢ Í≈«’√Â≈È «Úº⁄ Á«‘ÙÂ◊Áª È∂ «ÍÙ≈Ú √Ó∂ Ò≈◊Ò∂ ’Ï≈«¬Ò∆ «¬Ò≈«’¡≈ «Úº⁄ «√º÷ª ¿∞µÂ∂ ‹˜∆¡≈ ‡À’√ Ò◊≈ «ÁºÂ≈ ¡Â∂ ÁØ «√º÷ª 鱧 ¡◊Ú≈ ’ «Ò¡≈¢ «¬È∑≈ «Ú⁄Ø∫ «¬º’ «√ßÿ È±ß Ù‘∆Á ’’∂ Â∂ «√ ’ÒÓ ’ ’∂ «¬º’ ◊∞Á∞¡≈∂ «Úº⁄ √∞º‡ «ÁºÂ≈¢ ¡È∂’ª ‘∆ «√º÷ ¡≈͉≈ ÿ-Ï≈ ¤º‚ ’∂ ◊∞Á∞¡≈≈ Íß‹≈ √≈«‘Ï ¡≈ ’∂ ÍÈ≈‘ ÒÀ‰ Ò¬∆ Ӌϱ ‘ج∂¢ Í«‘Ò∆ ‹ÈÚ∆ 鱧 √z. Ù≈Ó «√ßÿ Í≈«’√Â≈È ◊∞Á∞¡≈≈ ÍzÏË ß ’ ’Ó∂‡∆ Á∂ ÍzË≈È Ï‰∂¢ ¿∞‘ Í«‘Òª Ú∆ ÍzË≈È «‘ ⁄∞’ º ∂ ‘È¢ Í≈«’√Â≈È ’Ó∂‡∆ 鱧 ◊ØÒ’ ÷ØÒ∑‰ Á≈ ¡«Ë’≈ Ú∆

√π«æ ÷¡≈ ’Ω∫√Ò È∂ «¬≈’ ”⁄ √æÁ≈Ó Á∂ ˜Ó≈È∂ Á∆¡ª ÏßÁÙª ‘‡≈¬∆¡ª √≥Ô∞’ ≈Ù‡- √≥Ô∞’ ≈Ù‡ Á∆ √πº«÷¡≈ ’Ω∫√Ò È∂ «¬≈’ Á∆ ÷πÁÓπ÷Â≈∆ ˘ Әϻ ’È, √ºÁ≈Ó ‘∞√ÀÈ Á∂ Ù≈√È √Ó∂∫ Ò≈¬∆¡ª ÍzÓ≈‰» Í≈Ï≥Á∆¡ª ‘‡≈¿∞‰ ¡Â∂ AII@ Á∂ «ÚÚ≈Á Â∂Ò ÏÁÒ∂ ÷π≈’ ÍzØ◊≈Ó ˘ ÷ÂÓ ’È Ò¬∆ ¡º‹ «Â≥È ÓÂ∂ Í≈√ ’ «ÁºÂ∂Õ ¡Ó∆’≈ Á∂ ¿∞Í-≈Ù‡ÍÂ∆ ‹Ø«¬ «Ï‚∂È Á∆ ÍzË≈È◊∆ ‘∂· ‘ج∂ «ÚÙ∂Ù √ÀÙÈ «Ú⁄ AE ÓπÒ’ª Á∆ «¬√ ’Ω∫√Ò È∂ «¬≈’ Ò¬∆ «Ú’≈√ Î≥‚ Á∂ ’ΩÓªÂ∆ ’≥‡ØÒ ˘ Ú∆ ÷ÂÓ ’ «ÁºÂ≈Õ Â∂Ò ¡Â∂ ’∞ÁÂ∆ ◊À√ Ó≈Ò∆¬∂ ÂØ∫ ‘؉ Ú≈Ò∆ ¡≈ÓÁÈ È≈Ò √Ï≥ËÂ

Î≥‚ ‹»È º’ √≥Ô∞’ ≈Ù‡ Á∆ «È◊≈È∆ ‘∂· ‘∂◊≈ ¡Â∂ «¬√ Ó◊Ø∫ «¬√ Á≈ ÍzÏ≥Ë «¬≈’∆ ¡«Ë’≈∆¡ª ‘Ú≈Ò∂ ’ «ÁºÂ≈ ‹≈Ú∂◊≈Õ «Ï‚∂È È∂ «’‘≈ «’ √πº«÷¡≈ ’Ω∫√Ò «¬≈’ Á∂ ÓπÛ «¬√ ÷∂Â È≈Ò ‹∞ÛÈ Á≈ √Ú≈◊ ’Á∆ ‘À ¡Â∂ «¬≈’ Â∂ ‘Ø ÷∂Â∆ √»«Ï¡ª ˘ ¡≈͉∂ «ÙÂ∂ ‘Ø Әϻ ’È Ò¬∆ ¿∞ÂÙ≈«‘ ’∂◊∆Õ «¬√ ÎÀ√Ò∂ «Ú⁄ AIIA Á∂ ¿∞√ ÓÂ∂ ˘ ºÁ ’ «ÁºÂ≈ «◊¡≈, «‹√ «‘ «¬≈’ ¿∞µÂ∂ ÍÓ≈‰» Â∂ √≈«¬‰’ ÍÁ≈Ê ‘≈√Ò ’È Ò¬∆ Í≈Ï≥Á∆¡ª Ò≈¬∆¡ª ◊¬∆¡ª √ÈÕ

«ÓÒ «◊¡≈ ‘À, «¬√ ÂØ∫ Í«‘Òª Ú’Î ÏØ‚ Á∂ ¡«Ë’≈∆ ◊ØÒ’ ÷Ø«Ò∑¡≈ ’Á∂ √È¢ ÈÈ’≈‰≈ √≈«‘Ï Á∂ ‘À µ ‚-◊z ß Ê ∆ Ì≈¬∆ ¡‹∆ «√ßÿ 鱧 «’zÍ≈È Í«‘‰ ’∂ Ò≈‘Ω ‘≈¬∆ ’Ø‡ Á∂ ¡Á≈ÒÂ∆ ’ßÍÒÀ’√ «Úº⁄ Á≈ıÒ ‘؉ ÂØ∫ Ø’ «ÁºÂ≈ «◊¡≈¢ ’∂∫Á∆ ’Àϫȇ È∂ ÍzË≈È ÓÂß∆ ‚≈. ÓÈÓØ‘È «√ßÿ Á∆ ÍzË≈È◊∆ ‘∂· ‘ج∆ «¬º’ ÏÀ·’ «Úº⁄ ¡ß«ÓzÂ√ Á∂ ≈‹≈√ª√∆ ¡ßÂ-≈Ù‡∆ ‘Ú≈¬∆ Á≈ Ȫ¡ ÏÁÒ ’∂ √z∆ ◊∞± ≈ÓÁ≈√ ‹∆ Á∂ Ȫ¡ ”Â∂ ’È Á≈ ¯À√Ò≈ ’∆Â≈ ‘À¢ ’∂∫Á∆ √’≈ È∂ ‘∆ ⁄≈Ò∆ Ó∞’«Â¡ª Á∆ Í≈ÚÈ ËÂ∆ Ó∞’Â√ Á≈ Ȫ¡ √z∆ Ó∞’Â√ √≈«‘Ï ÷ «ÁÂ≈ ‘À¢ Íß‹≈Ï √’≈ È∂ √∞ÒÂ≈ÈÍ∞ ÒØË∆ È±ß Í«ÚÂ Ù«‘ Á≈ Á‹≈ Á∂ «ÁºÂ≈ ‘À¢ ÙzØÓ‰∆ ’Ó∂‡∆ È∂ Ï≈Ï≈ ÏßÁ≈ «√ßÿ Ï‘≈Á ÚºÒØ∫ √«‘ßÁ Ϋ‘ Á∆ Â∆‹∆ ÙÂ≈ÏÁ∆ ÏÛ∆ ÙË≈ È≈Ò ÓÈ≈¬∆ ¡Â∂ ⁄ÍÛ «⁄Û∆ «Ú÷∂ «¬º’ Ù≈ÈÁ≈ Ô≈Á◊≈ ω≈¿∞‰ Á

¯À√Ò≈ ’∆Â≈¢ «√ßÿ √≈«‘Ï≈È È∂ «¬√ ÙÂ≈ÏÁ∆ Á∆ ÷∞Ù∆ «Úº⁄ ÍßÊ ”⁄Ø∫ ¤∂’∂ ◊¬∂ «Ú¡’Â∆¡ª 鱧 «÷Ó≈ Óß◊ ’∂ ÍßÊ «Úº⁄ Ú≈Í√∆ Ò¬∆ «¬º’ Ó‘∆È∂ Á∆ ÓØ‘Ò «ÁÂ∆, Í «’√∂ Ú∆ «Ú¡’Â∆ È∂ Ì∞ºÒ È‘∆∫ ÏıÙ≈¬∆¢ ÙzØÓ‰∆ ’Ó∂‡∆ È∂ √z∆ ÁÏ≈ √≈«‘Ï Á∆ ÁÙÈ∆ «‚˙„∆ Á∂ «¬«Â‘≈«√’ ÁÚ≈˜∂ Ó∞ßÓ Ҭ∆ ¡≈˜∆ ÂΩ ”Â∂ ¿∞Â≈∂ ‘È¢ Í«’Ó≈ ¡ßÁ∂ Ó≈Û∂ ¡ß√ª ”Â∂ Ș ÷‰ Ò¬∆ ’Òؘ-√’‡ ’ÀÓ∂ Ò◊≈¬∂ ◊¬∂ ‘È¢ ¡≈√‡z∂Ò∆¡≈ «Úº⁄ ÓÀÒÏØÈ «Úº⁄ «¬º’ ¿∞√≈∆ ¡Ë∆È ◊∞Á∞¡≈∂ Èß ¡◊ Ò≈¿∞‰ Á≈ ÔÂÈ ’∆Â≈ «◊¡≈¢ ÓÒ∂«Ù¡≈ «Úº⁄ «¬º’ ◊∞Á∞¡≈∂ ”Â∂ ‘ÓÒ≈ ’∆Â≈ «◊¡≈¢ ¡Ó∆’≈ Á∂ ≈Ù‡ÍÂ∆ √z∆ Ï≈’ ˙Ï≈Ó≈ Á≈ ¡≈͉∆ Ì≈ Î∂∆ ÁΩ≈È √º⁄÷ß‚ √z∆ ‘«ÓßÁ √≈«‘Ï ¡≈¿∞‰ Á≈ ÍzØ◊≈Ó √∆, Í √∞º«÷¡≈ Â∂ ÓÔ≈Á≈ Á∆ Í≈Ò‰≈ ’È Ï≈ Í∂Á≈ ‘ج∂ «ÚÚ≈Á ’≈È «√∂ È‘∆∫ ⁄Û∑ √«’¡≈¢ ÚÀ√∂ ¡Ó∆’≈ Á∂ ≈Ù‡ÍÂ∆ ÌÚÈ TÚ∑≈¬∆‡ ‘≈¿±√U «Úº⁄ «Í¤Ò∂ √≈Ò Úª◊ √z∆ ◊∞± È≈È’ Á∂Ú ‹∆ Á≈ Íz’≈Ù Í∞Ï ÓÈ≈«¬¡≈ «◊¡≈¢ ¡Ó∆’≈ Á∂ ‘Ú≈¬∆ ¡º « ‚¡≈ ”Â∂ √∞  º « ÷¡≈ ¡«Ë’≈∆¡ª ÚºÒØ∫ «√º÷ Ó∞√≈Îª Á∆ Á√Â≈ Á∆ Â≈Ò≈Ù∆ ÒÀ‰ Á≈ ¯À√Ò≈ ’∆Â≈ «◊¡≈ ‘À, «‹√ Á≈ Á∂Ù «ÚÁ∂Ù Á∆¡ª «√º÷ √ß√Ê≈Ú≈ ÚºÒØ∫ ’Û≈ «ÚØË ’∆Â≈ «◊¡≈ ‘À¢ «Í¤Ò∂

«ÁÈ∆ ¡Ó∆’≈ Á∂ «¬º’ ‘Ú≈¬∆ ¡º‚∂ ”Â∂ √Ô∞ß’Â ≈Ù‡ «Úº⁄ Ì≈Â∆ ≈‹Á±Â √z. ‘Á∆Í «√ßÿ Í∞∆ Á∆ Á√Â≈ Á∆ Â≈Ò≈Ù∆ Ò¬∆ ◊¬∆ Â∂ ¿∞È∑ª È≈Ò ÏÁ√Ò±’∆ ’∆Â∆ ◊¬∆¢ ÙzØÓ‰∆ ’Ó∂‡∆ È∂ BC ÈÚßÏ 鱧 «ÁºÒ∆ √«Ê ¡Ó∆’∆ √¯≈Âı≈È∂ √≈‘Ó‰∂ Ø√ Ú‹Ø∫ ËÈ≈ Á∂‰ Á≈ ¯À√Ò≈ ’∆Â≈ ‘À¢ «√ßÿ √≈«‘Ï≈È È∂ √ӱߑ «√º÷ ‹ºÊ∂ÏßÁ∆¡ª 鱧 «¬√ Ø√ ËÈ∂ «Úº⁄ Ù≈ÓÒ ‘؉ Á≈ ¡≈Á∂Ù «ÁºÂ≈ ‘À¢ «¬‡Ò∆ «Úº⁄ ‘Ú≈¬∆ ¡º«‚¡ª ”Â∂ Ú∆ Â≈Ò≈Ù∆ ÒÀ‰ Á≈ ¯À√Ò≈ ’∆Â≈ «◊¡≈ ‘À¢ ÍØÒÀ∫‚ Á∂ ‘Ú≈¬∆ ¡º«‚¡ª ”Â∂ ͺ◊Û∆ ¿∞ÂÚ≈¿∞‰≈ ÏßÁ ’ «ÁºÂ≈ «◊¡≈ ‘À¢ ¯ª√ Á∂ ≈ˇÍÂ∆ «È’ØÒ√ √’ؘ∆ Á∆ Ì≈ Ô≈Â≈ ÁΩ≈È F «Á√ßÏ 鱧 ¡’≈Ò∆ ÁÒ Â∂ Ô±È≈¬«‡‚ «√º÷ «ÓÙÈ È∂ ¯ª√ Á∂ √’±ˇª «Úº⁄ «√º÷ «Ú«Á¡≈Ê∆¡ª Á∂ Á√Â≈ √‹≈¿∞‰ ”Â∂ Ò◊≈¬∆ Í≈ÏßÁ∆ «Ú∞Ë Ø√ Ó∞˜≈‘≈ ’∆Â≈ Â∂ ¯ª√∆√∆ √¯≈Âı≈È∂ 鱧 «¬º’ ÓÀÓØ∂∫‚Ó «ÁºÂ≈¢ Îª√ Á∂ √«Ì¡≈⁄≈’ Ó≈Ó«Ò¡ª Á∂ ÓßÂ∆ È∂ «’‘≈ «’ ¯ª√ Á∂ √’±Òª «Úº⁄ Ë≈«Ó’ «⁄ßÈ∑ Í«‘‰È ”Â∂ Í≈ÏßÁ∆ ‘À¢ ¡Ó∆’≈ «Úº⁄ «¬º’ √≈Ï √± ¡ß«ÓzÂË≈∆ «√º÷ √z. «√ÓÈÍz∆ «√ßÿ ÒªÏ≈ ÎΩ‹ «Úº⁄ Ù≈ÓÒ ’ «Ò¡≈ «◊¡≈¢ «Í¤Ò∂ √≈Ò ÁØ «√º÷ ÈΩ‹Ú≈È ÎΩ‹ «Úº⁄ ÌÂ∆ ’∆Â∂ ◊¬∂ √È¢ ‹±È Ó‘∆È∂ Á∆ AG Â≈∆÷ 鱧 ’«ÈÙ’ ‘Ú≈¬∆ ‘≈Á√∂ Ï≈∂ ∆ÍØ‡ ‹≈∆ ’∆Â∆ ◊¬∆¢ ‡Øª‡Ø (’ÀÈ‚ ∂ ≈) «Ú÷∂ «¬º’ Íz≈¬∆Ú∂‡ ¡Á≈∂ «Úº⁄ √∆È∆¡ √∞º«÷¡≈ ◊≈‚ Ú‹Ø∫ √∂Ú≈ ’ ‘∂ Á«ÍßÁ «√ßÿ Ò±ßÏ≈ È∂ Á√Â≈ √‹≈ ’∂ «‚¿±‡∆ Á∂‰ Á≈ ’∂√ «‹º«Â¡≈¢ ¿∞√ 鱧 Á√Â≈ ¿∞Â≈ ’∂ ‘ÀÒÓÀµ‡ Í≈¿∞‰ Ò¬∆ «’‘≈ «◊¡≈ √∆¢ ’ÙÓ∆ Ú≈Á∆ «Úº⁄ Á«‘ÙÂ◊Áª ÚºÒØ∫ ¡È∂’ª «√º÷ª Á∂ ÿª Â∂ ◊∞Á∞¡≈∂ «Úº⁄ ÍØ√‡ √∞‡∂ ◊¬∂ «’ ’ÙÓ∆ ¤º‚ ’∂ ⁄Ò∂ ‹≈˙ ‹ª ¿∞È∑ª È≈Ò «ÓÒ ’∂ Ì≈ «ÚØË∆ È≈¡∂ Ò◊≈˙¢ «¬√ Á≈ ÙzØÓ‰∆ ’Ó∂‡∆ √Ó∂ ¡È∂’ «√º÷ √ß√Ê≈Úª È∂ ◊ßÌ∆ ÈØ«‡√ «Ò¡≈¢ Í≈Ò∆ÓÀ∂∫‡ «Úº⁄ Ú∆ «¬‘ Ó√Ò≈ ¿∞·≈«¬¡≈ «◊¡≈¢ ‹ßÓ± ’ÙÓ∆ Â∂ Ì≈ √’≈ ÂØ∫ Óß◊ ’∆Â∆ ◊¬∆ «’ ÿº‡ «◊‰Â∆ «√º÷ª Á∆ ‹≈È Ó≈Ò Á∆ √∞º«÷¡≈ Á≈ Í∞ıÂ≈ ÍzÏßË ’∆Â≈ ‹≈¬∂¢ ’ΩÓ∆ ÿº‡ «◊‰Â∆ ’«ÓÙÈ ÚºÒØ∫ Á∂Ù Á∂ ¿∞µÂ∆ͱÏ∆ Â∂ Áº÷‰∆ «ıÂ∂ Á∂ ’∞ºfi ≈‹ª «Úº⁄ «‘ ‘∂ «√º÷ª Á∆ Â√ÔØ◊ ‘≈Ò Ï≈∂ Íß‹≈Ï∆ ԱȫÚ«√‡∆ Í«‡¡Ò≈ ÂØ∫ «¬º’ √Ú∂¡ ’Ú≈«¬¡≈ ‹≈ «‘≈ ‘À¢ ’«ÓÙÈ Á∂ ÓÀ∫Ï √z. ¡À⁄.¡À√. ‘ß√Í≈Ò ¡È∞√≈ √Ú∂¡ ¿∞Íß ԱÈ∆Ú«√‡∆ ÚºÒØ∫ «¬√ √ÏßË∆ «ÁºÂ∆ ‹≈‰ Ú≈Ò∆ ∆ÍØ‡ Íz≈Í ‘؉ ”Â∂ ÿº‡ «◊‰Â∆ ’«ÓÙÈ ÿº‡ «◊‰Â∆ ÒØ’ª Á∂ √Ïͺ÷∆ «Ú’≈√ Ò¬∆ ’∂∫Á √’≈ 鱧 «ÚÙ∂Ù ÍÀ’‹ ∂ Á∂‰ Á∆ «√¯≈«Ù ’∂◊≈¢ Ó‘≈≈‹≈ ‰‹∆ «√ßÿ Ï≈∂ «¬º’ ‡∆.Ú∆. √∆¡Ò ‘ Óß◊ÒÚ≈ ≈ Á±ÁÙÈ Á∂ ÈÀÙÈÒ ⁄ÀÈÒ ¡Â∂ ‚∆.‚∆. Íß‹≈Ï∆ ”Â∂ ‘ Ù«È⁄Ú≈ Ù≈Ó È±ß «Á÷≈«¬¡≈ ‹ªÁ≈ ‘À, «‹√ 鱧 ÏÛ≈ Í√ßÁ ’∆Â≈ ‹≈ «‘≈ ‘À¢ Íß‹≈Ï∆ Ô±È∆Ú«√‡∆ Í«‡¡≈Ò≈ È∂ Ó‘±Ó «⁄ºÂ’≈ √ØÌ≈ «√ßÿ Á∂ AA@Ú∂∫ ‹ÈÓ «ÁÚ√ ÓΩ’∂ «¬º’ ≈Ù‡∆ √ÀÓ∆È≈ Á∆ ÍzË≈È◊∆ ’«Á¡ª ¿∞Í-’∞ÒÍÂ∆ ‚≈: ‹√Í≈Ò «√ßÿ È∂ ¡ÀÒ≈È ’∆Â≈ «’ Ô±È∆Ú«√‡∆ Á∂ ¯≈¬∆È ¡≈‡ «ÚÌ≈◊ Á≈ Ȫ¡ Ú∆ «¬√ È≈ÓÚ «⁄ºÂ’≈ Á∂ Ȫ¡ ¿∞µÂ∂ º÷ «ÁÂ≈ ‘À, ¡Â∂ «⁄ºÂ’≈ Á∂ Ȫ¡ ”Â∂ ‘ √≈Ò «¬º’ ’Ò≈’≈ 鱧 «¬È≈Ó Â∂ «¬º’ ÷Ø‹≈Ê∆ 鱧 ÎÀÒØ«ÙÍ «ÁºÂ∆ ‹≈«¬¡≈ ’∂◊∆¢ #AID-√∆, Ì≈¬∆ ‰Ë∆ «√ßÿ È◊, Ò∞«Ë¡≈‰≈, ÓØÏ≈«¬Ò: IHGFB-IEHBI


ISSUE # 897, 23 to 29 Dec., 2010

28 THE AJIT WEEKLY NEWSPAPER

Classified and Matrimonials ‹º‡ «√º÷ Ó≈È Í«Ú≈ È≈Ò √ÏßË ÒÛ’∆, ¿∞Ó BG √≈Ò, ’ºÁ E Î∞º‡ G «¬ß⁄, ’ÀÈ∂‚∆¡È «√‡∆˜È, ‹ΩÏ ’ ‘∆ Ò¬∆ ’ÀÈ∂‚∆¡È «√‡∆˜È ‹ª «¬Ó∆◊zª‡ ÒÛ’∂ Á∆ ÒØÛ ‘ÀÕ ¯ØÈ ’Ø: BHI-GEB-@GE@ ‹ª ¬∆Ó∂Ò ’Ø: deep_mann21@hotmail.com ***900*** ‹º ‡ «√º ÷ ÒÛ’≈, ’À È ∂ ‚ ∆¡È «√‡∆˜È, ¿∞Ó BD √≈Ò, ’ºÁ E Î∞º‡ AA «¬ß⁄, ’Ò∆È Ù∂ÚÈ, ¡≈͉≈ ’≈ØÏ≈ ’ «‘≈ ‘ÀÕ ¿∞‘∆ Í«Ú≈ √ßÍ’ ’È ‹Ø ¿∞√Á∆ «¬ß‚∆¡≈ «‘ ‘∆ Ó≈Ó∂ Á∆ ÒÛ’∆, ¿∞Ó BG √≈Ò, ’ºÁ E Î∞º‡ C «¬ß⁄, ‹∆.¡ÀºÈ.¡ÀºÓ. «‚ÍÒØÓ≈ ’’∂ ‹ΩÏ ’ ‘∆ ‘À Èß± ’ÀÈ‚ ∂ ≈ «ÙÂ≈ ’Ú≈ √’‰Õ ‡Ω∫‡Ø Èß± Í«‘Ò «ÁÂ∆ ‹≈Ú∂◊∆Õ √ßÍ’ ’Ø: BHI-GEB-BAEE ‹ª DAF-HEG@ICF ***900*** ‹º‡ «√º÷ ÒÛ’∆, ¿∞Ó BF √≈Ò, ’ºÁ E Î∞º‡ C «¬ß⁄, ’ÀÈ∂‚∆¡È «¬Ó∆◊zª‡, Ï∆.¬∂., Ò¬∆ ’ÀÈ∂‚≈ ÂØ∫ ⁄ß◊∆ Â∑ª √À‡Ò‚, ÍÛ∑∂ «Ò÷∂ ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ‘ÀÕ ÎØÈ ’Ø: F@D-FAD-BBEB ‹ª F@D-BAG-HAA@ ***900*** «√º÷ ‡ª’ ’ÙºÂ∆ ÒÛ’≈, ¿∞Ó BG √≈Ò, ’ºÁ E Î∞º‡ AA «¬ß⁄, «¬ß‚∆¡≈ «Úº⁄ ÍÛ∑≈¬∆ ’Á∂ Ò¬∆ ’ÀÈ∂‚∆¡È «√‡∆˜È ‹ª «¬Ó∆◊zª‡ ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ‘ÀÕ ÒÛ’∂ Á≈ Ì≈ ’ÀÈ∂‚≈ «Úº⁄ √À‡Ò‚ ‘À ¡Â∂ ÒÛ’∂ Á∆ ’ÀÈ‚ ∂ ≈ «Úº⁄ √À‡Ò ‘؉ «Úº⁄ ͱ∆ ÓÁÁ ’È◊∂Õ ÎØÈ: F@D-EDC-B@@E ‹ª ¬∆Ó∂Ò ’Ø: pamkambo@live.ca ***900*** ‹º‡ «√º÷ ÒÛ’≈, ¿∞Ó BG √≈Ò, ’ºÁ E Î∞ º  H «¬ß ⁄ , Ó’À « È’Ò «¬ß‹∆È∆¡, ’ÀÈ∂‚≈ ÂØ∫ ÍØ√‡ ◊zÀ‹∞¬∂‡ ’∆Â∆ ‘Ø ¬ ∆ ¡Â∂ «¬ß ‹ ∆«È¡«ß ◊ ¯∆Ò‚ Á≈ ’ÀÈ‚ ∂ ∆¡È ‹∞Ï≈ Íz≈Í ‘À Ò¬∆ ’ÀÈ∂‚≈ ‹ª ¡Ó∆’≈ ÂØ∫ ÍÛ∑∆ «Ò÷∆ ¡Â∂ ⁄ß◊∂ Í«Ú≈ È≈Ò √ÏßË ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ‘ÀÕ ÎØÈ: DAF-HBHBCCA ‹ª ¬∆Ó∂ Ò : er_fateh@yahoo.com ***900*** ‹º‡ «√º÷ ’ÀÈ‚ ∂ ∆¡È «√‡∆˜È Í«Û∑¡≈ «Ò«÷¡≈ ÒÛ’≈, ¿∞Ó DD √≈Ò, ’ºÁ E ¯∞‡ º I «¬ß⁄, ⁄ß◊∆ ‹ΩÏ ’ ‘∂ Ò¬∆ ÍÛ∑∆ «Ò÷∆, ¡Ó∆’≈ ‹ª ’ÀÈ∂‚≈ ÂØ∫ ÿ∂Ò± ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ‘ÀÕ «Ú˜‡ ¿∞ºÂ∂ Ú∆ «Ú⁄≈ ’∆Â≈ ‹≈ √’Á≈ ‘ÀÕ ÒÛ’≈ «¬ß‚∆¡≈ ÂØ∫ «¬º’ ⁄ß◊∂ Í«Ú≈ È≈Ò √ÏßË ‘ÀÕ ÎØÈ: F@D-GF@CHFI ***900*** ’ÙÔÍ ≈‹Í±Â ¡ÀµÓ.¬∂. «‘ßÁ∆, ¿∞Ó BG √≈Ò, ’º Á E Î∞ º ‡ G «¬ß ⁄ , ÂÒ≈’Ù∞Á≈, «¬ß‚∆¡≈ «Úº⁄ «‘ ‘∆ Ò¬∆ ’À È ∂ ‚ ∆¡È «√‡∆˜È ‹ª «¬Ó∆◊zª‡ ÒÛ’∂ Á∆ ÒØÛ ‘À¢ ˜≈ Í≈ Á≈ ’ج∆ ÏßËÈ È‘∆∫¢ √ßÍ’ ’Ø Ù≈Ó G Ú‹∂ ÂØ∫ Ï≈¡Á: FDG-G@DFI@G ‹ª @AA-IA-IHAEGDCDCF ***900*** ‹º ‡ «√º ÷ ÒÛ’∆, ’À È ∂ ‚ ∆¡È «¬Ó∆◊zª‡, ¿∞Ó BE √≈Ò, ÍÛ∑∆ «Ò÷∆, «¬ß‚∆¡≈ ÂØ∫ ÒÛ’∂ Á∆ ÒØÛ ‘À¢ «√¯ ¿∞‘∆ Í«Ú≈ √ßÍ’ ’È ‹Ø ¿∞√Á∆ «¬ß‚∆¡≈ «‘ßÁ∆ ÌÀ‰, ¿∞Ó CC √≈Ò, Á≈ ’ÀÈ∂‚≈ «ÙÂ≈ ’Ú≈ √’‰¢ ÁØ Ú ∂ ∫ «Ú¡≈‘ ͺ ’ ∂ ¢ ÎØ È : FDG-IBG-BDBH ***900*** ‹º‡ «√º÷ ’ÀÈ‚ ∂ ∆¡È «√‡∆˜È ÒÛ’≈, ¿∞Ó CH √≈Ò, ’ºÁ E Î∞º‡ I «¬ß⁄, √Ø‘‰≈ √∞Ⱥ÷≈, ÂÒ≈’Ù∞Á≈ ¡Â∂ «¬º’ I √≈Ò Á∆ Ϻ⁄∆ Ú∆ ‘À ¡Â∂ ⁄ß◊∆ ÈΩ’∆ ’ «‘≈ ‘À Ò¬∆ ’ÀÈ‚ ∂ ≈ ÂØ∫ Í«Ú≈’ ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ‘À¢ ÒÛ’≈ ÏÈ≈Ò∂ «˜Ò∑∂ È≈Ò √ÏßË ‘À ¡Â∂ √∆ Ï∆.√∆. «Úº⁄ «‘ «‘≈ ‘À¢ ÂÒ≈’Ù∞Á≈ ¡Â∂ Ϻ⁄∂ Ú≈Ò∆ ¿∞µÂ∂ Ú∆ «Ú⁄≈ ’∆Â≈ ‹≈ √’Á≈ ‘À¢ ÎØÈ: GGH-G@I-ADDC ***900*** ‹º‡ «√º÷ ÒÛ’∆, ¿∞Ó BB √≈Ò, ’ºÁ E Î∞º‡ D «¬ß⁄, ’ÀÈ∂‚∆¡È «¬Ó∆◊zª‡, ⁄ß◊∆ ÈΩ’∆ ’ ‘∆ Ò¬∆ «¬ß‚∆¡≈ ÂØ∫ ÒÛ’∂ Á∆ ÒØÛ ‘À¢ ¿∞‘∆ Í«Ú≈ √ßÍ’ ’È ‹Ø ¿∞√Á∂ «¬ß‚∆¡≈ «‘ßÁ∆ Â≈¬∂ ‹∆ Á∆ ÒÛ’∆, ¿∞Ó BF √≈Ò, ’ºÁ E Î∞º‡ D «¬ß⁄ Èß± ’ÀÈ∂‚∆¡È «ÙÂ≈ ’Ú≈ √’‰¢ ’ÀÈ∂‚≈ «‘ßÁ≈ Í«Ú≈ ‹ÈÚ∆ «Úº⁄ «¬ß‚∆¡≈ ‹≈ «‘≈ ‘À¢ Ó≈fi∂ ¡Â∂ Á∞¡≈Ï∂ Èß± Í«‘Ò¢ ÎØÈ: FDG-CHA-CFEA ‹ª GCADDC-BI@D ***900*** ‹º‡ «√º÷ ÒÛ’≈, ¿∞Ó B@ √≈Ò, ’ºÁ E Î∞‡ º A@ «¬ß⁄, «¬ß◊ÒÀ∫‚ «Úº⁄ √‡±‚∫À ‡ Ú∆˜∂ ¿∞ µ Â∂ «‘ «‘≈ ‘À Ò¬∆ ’ÀÈ∂‚∆¡È «¬Ó∆◊zª‡ ‹ª «√‡∆˜È ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ‘À¢ ÒÛ’≈ ˜Ó∆È ‹≈«¬Á≈Á Ú≈Ò∂ Í«Ú≈ È≈Ò √ÏßË ÷Á≈ ‘À¢ ÎØÈ: GGH-HEE-@HHF ‹ª F@D-DCF-AAHG ***900*** «‘ßÁ± Ú≈ÒÓ∆«’ ÚÀÙÈØ ÒÛ’≈, ¿∞Ó BG √≈Ò, ’ºÁ E Î∞‡ º A@ «¬ß⁄, ’ΩÈÚÀ∫‡ √’±Ò ÍÛ∑∆, ÍÛ∑∆ «Ò÷∆, ⁄ß◊∂ Í«Ú≈ È≈Ò √ÏßË ÍÛ∑∆ «Ò÷∆ ¡Â∂ √∞Ù∆Ò ÒÛ’∆ Á∆ ’ÀÈ∂‚≈ ‹ª ¡Ó∆’≈ ÂØ∫ ÒØÛ ‘À¢ ÒÛ’≈ ’ÀÈ∂‚≈ «Úº⁄ Í«Û∑¡≈ ¡Â∂ ⁄ß◊∆ ’ßÍÈ∆ «Úº⁄ ’ßÓ ’È Á≈ ¿∞√ ’ØÒ ’ÀÈ∂‚∆¡È ¡À’√Í∆∆¡À∫√ Ú∆ ‘À¢ ˜≈ Í≈ Á≈ ’ج∆ ÏßËÈ È‘∆∫¢ ‘Ø ‹≈‰’≈∆ Ò¬∆ √ßÍ’

’Ø ¢ ¡Ó∆’≈: A-FFA-HHFEIBE ‹ª «¬ß ‚ ∆¡≈: @AA-IA@AHA-BFHECHF ***900*** ‹º‡ «√º÷ √ß˱ ÒÛ’∆, ¿∞Ó BC √≈Ò, «¬ß ‚ ∆¡≈ «Úº ⁄ «‘ ‘∆ ‘À , ¡À µ Ó.¡À µ √.√∆., Ï∆.¡À µ ‚. ¡Â∂ ÒÀ’⁄ Òº◊∆ ‘ج∆ ‘À Ò¬∆ ’ÀÈ‚ ∂ ∆¡È «¬«Ó◊zª‡ ‹ª «√‡∆˜È, ÍÛ∑∂ «Ò÷∂ ÒÛ’∂ Á∆ ÒØÛ ‘À¢ ÒÛ’∆ Á≈ ⁄≈⁄≈, Ó≈√∆ ¡Â∂ Ì≈ ’ÀÈ‚ ∂ ≈ «Úº⁄ ⁄ß◊∆ Â∑ª √À‡Ò‚ ‘È¢ ÎØÈ: I@E-GHI-EFGH ‹ª DAF-FGA-D@@H ***900*** ‹º‡ «√º÷ ’ÀÈ‚ ∂ ∆¡È «√‡∆˜È ÒÛ’≈, ¿∞Ó CI √≈Ò, ’ºÁ E Î∞º‡ H «¬ß⁄, AH √≈Ò ÂØ∫ ¡≈͉≈ ÚË∆¡≈ ’≈ØÏ≈ ’ ‘∂ Ò¬∆ ◊∞«√º÷, ÍÛ∑∆ «Ò÷∆ ¡Â∂ ÈΩÊ ¡Ó∆’≈ ÂØ∫ ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ‘À¢ «’zÍ≈ ’’∂ √ßÍ’ ’Ø: F@D-ECGGEID ***900*** ‹º‡ «√º÷ ÒÛ’≈, ¿∞Ó BG √≈Ò, ’ºÁ E Î∞º‡ I «¬ß⁄, ’ÀÈ∂‚∆¡È «¬Ó∆◊zª‡, ⁄ß◊∆ ‹ΩÏ ’ ‘∂ Ò¬∆ «¬ß‚∆¡≈ ÂØ∫ «√º÷ Í«Ú≈ È≈Ò √ÏßË ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ‘À¢ ¿∞‘∆ Í«Ú≈ √ßÍ’ ’È ‹Ø ¿∞√Á∂ «¬ß‚∆¡≈ «‘ßÁ∂ Ì≈, ¿∞Ó BH √≈Ò, ’ºÁ E Î∞º‡ A@ «¬ß⁄ Èß± ’ÀÈ∂‚≈ «ÙÂ≈ ’Ú≈ √’‰¢ ÎØÈ: F@D-GBF-AGA@ ‹ª CF@-BB@ABCH ***900*** «√ß ÿ ≈Í∞  «√‡∆˜È «√º ÷ Á‹∆ ÒÛ’≈, ¿∞Ó CB √≈Ò, ’ºÁ E Î∞º‡ I «¬ß ⁄ ÒÛ’∂ Ò¬∆ ’À È ∂ ‚ ∆¡È «¬Ó∆◊zªÂ ‹ª «√‡∆˜È ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ‘À¢ ˜≈ Í≈ Á≈ ’ج∆ ÏßËÈ È‘∆∫¢ ÒÛ’∂ Á≈ √≈≈ Í«Ú≈ ’ÀÈ‚ ∂ ≈ «Úº⁄ ⁄ß◊∆ Â∑ª √À‡Ò‚ ‘À¢ ÎØÈ: GGH-HH@-@FHH ***900*** ¡≈ËÓ∆ Íß‹≈Ï∆ «‘ßÁ± ÒÛ’≈, ¿∞Ó BD √≈Ò, ’ºÁ F Î∞º‡, Ó’ÀÈ∆’Ò «¬ß‹∆È∆¡«ß◊ ’ «‘≈ ‘À, «¬ß‚∆¡≈ «‘ «‘≈ ‘À Ò¬∆ ’ÀÈ∂‚∆¡È / ¡Ó∆’È «¬Ó∆◊zª‡ ‹ª «√‡∆˜È ÍÛ∑∆ «Ò÷∆ Í«Ú≈’ ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ‘À¢ ÒÛ’∂ Á∆ ÌÀ‰ ’ÀÈ∂‚≈ ÚÀÈ’±Ú «Úº⁄ ⁄ß◊∆ Â∑ª √À‡Ò‚ ‘À ¡Â∂ ÒÛ’≈ ¡Â∂ Ó≈Â≈ «ÍÂ≈ ’ÀÈ∂‚≈ √ÍΩ∫√ ’∆Â∂ ‘ج∂ ‘È¢ ¡≈͉≈ Ï≈«¬˙‚≈‡≈ ¡Â∂ ¯Ø‡Ø ¬∆Ó∂Ò ’Ø¢ ÎØÈ: F@D-HEABDID ‹ª GGH-HGH-DAIF ¬∆Ó∂Ò: goldygold007@yahoo.com ***900*** ‹º‡ «√º÷ «◊ºÒ ÒÛ’≈, ¿∞Ó BD √≈Ò, ’ºÁ F Î∞º‡ B «¬ß⁄, «¬ß‚∆¡≈ «‘ ‘∂, «ÂßÈ √≈Ò Á≈ «¬ÒÀ’‡zΩ«È’√ ¡Â∂ ’«Ó¿±«È’∂ÙȘ «‚ÍÒØÓ≈ ’∆Â∂ ‘ج∂ Ò¬∆ ¡Ó∆’È «√‡∆˜È ‹ª «¬Ó∆◊zª‡ ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ‘À¢ ÒÛ’∂ Á∂ Â≈«¬¡≈ ‹∆ Á≈ √≈≈ Í«Ú≈ ’ÀÒ∂ÎØÈ∆¡≈ «Úº⁄ ⁄ß◊∆ Â∑ª √À‡Ò ‘À¢ ÒÛ’∂ Èß± √À‡Ò ’È «Úº⁄ ‘ Â∑ª Á∆ ÓÁÁ ’∆Â∆ ‹≈Ú∂◊∆¢ ÎØÈ: D@H-FIA-GHGA ‹ª ¬∆Ó∂ Ò : jattboys16@yahoo.com ***900*** ‹º‡ «√º÷ ÒÛ’∆, ¿∞Ó BG √≈Ò, ’ºÁ E Î∞º‡ C «¬ß⁄, ’ÀÈ∂‚∆¡È «√‡∆˜È, Ï∆.’ΩÓ. ¡Â∂ ¡≈͉≈ ‘∂¡ ¡À∫‚ «Ï¿± ‡ ∆ √À Ò Ø È ‘À Ò¬∆ Í«Û∑ ¡ ≈ «Ò«÷¡≈, ’ÀÈ∂‚≈ «Úº⁄ «‘ ‘∂ ‹º‡ «√º÷ ÒÛ’∂ Á∆ ÒØÛ ‘À¢ ÒÛ’∆ Á≈ √≈≈ Í«Ú≈ ’ÀÈ‚ ∂ ≈ «Úº⁄ ⁄ß◊∆ Â∑ª √À‡Ò‚ ‘À¢ ¡≈͉≈ Ï≈«¬˙‚≈‡≈ ¡Â∂ ¯Ø‡Ø ¬∆Ó∂Ò ’Ø¢ ÎØÈ: GGH-EEBAIEE ¬∆Ó∂ Ò : tarandhillon35@yahoo.com ***900*** Well Established US Jat Sikh family seeking a suitable teetotaler match for their beautiful 28 yrs, 5’9" tall daughter doing Dermatology residency. The boy should be born and raised in USA or Canada, at least 5’11", 28 – 32 years, Doctor/ Dentist/Engineer/Lawyer/ highly qualified with strong family values. Please send biodata and recent photograph at e-mail usdoc2008@gmail.com or call at 916-296-1528. ***900*** Well established Jat Sikh parents seek a suitable match for their Canadian born daughter, 24 yrs. old, 5'-8" tall, beautiful, well versed in both cultures, currently studying and working . Boy should be Canadian citizen and working. Boy should be Canadian citizen, non drinker and well settled with strong family background from BC only. Please send a pic. and biodata to: dhami5075@hotmail.com or call: 778-552-4442 ***900*** Looking suitable match for 39 yrs. old Saini Sikh tall American citizen, innocently divorced, caste no bar. Girl should be in USA or Canada at temporary visa or

permanant resident, no matter. Serious inquiries call: 289-752-3055 ***900*** Well settled Jat Sikh parents seeking a match for their turbaned son, 30 yrs. old, 6' tall, athletic build, born and raised in UK, and green card holder (USA), computer programmer. The girl should be nice natured, belong to respectable family and only from USA., Canadian proposals would be acceptable if they can move to USA. Please call: 608358-3148 or 608-848-5919 or e m i a l : kamjeet@hotmail.com ***900*** Jat Sikh Canadian parents seek a suitable match for their handsome son, 5'-9" tall, 30 yrs. old, Canadian born and raised, Canadian university graduate and professionally employed in his field. The girl should be from a Jat Sikh family, between 25-30 yrs. old, Canadian university graduate and professionally employed in Ontario. Only professionals need to apply. Please email recent pic. and biodata to: kelsoview@hotmail.com or call: 905-320-2411 ***900*** Jat Sikh Canadian parents seek a suitable match for their beautiful daughter, 5'-3" tall, 32 yrs. old, Canadian born and raised, Canadian university graduate and professionally employed in her field. The boy should be from a Jat Sikh family, between 30-35 yrs. old, Canadian university graduate and professionally employed in Ontario. Only professionals need to apply. Please email recent picture and biodata to: kelsoview@hotmail.com or call: 905-320-2411 ***900*** Jat Sikh parents GTA seek a suitable match for their Canadian born daughter, family oriented, 28 yrs. old, 5'-4", fair complexion, with Professional degree and professionally employed. The boy must be family oriented, from a Jat Sikh family, preferably Canadian born, university education and professionally employed. Call: 905-901-3293 or emil: G.T.A@live.ca ***900*** Ú«Á≈√∆¡≈ Ù∞Ë Ù≈’≈‘≈∆ ÒÛ’≈, ¿∞Ó CD √≈Ò, ’ºÁ E Î∞º‡ A@ «¬ß⁄, √Ø‘‰≈ √∞Ⱥ÷≈, ‹Ø «’ «¬√ Úº’ ¡Ó∆’≈ «Úº⁄ G √≈Ò ÂØ∫ Ú’ Í«Ó‡ ¿∞ µ Â∂ «‘ «‘≈ ‘À Ò¬∆ ’ÀÈ∂‚∆¡È / ¡Ó∆’È «√‡∆˜È ‹ª «¬Ó∆◊zª‡ ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ‘À¢ ÒÛ’∂ Á≈ È≈È’≈ Í«Ú≈ ¡Ó∆’≈ «Úº⁄ √À‡Ò‚ ‘À ¡Â∂ ÒÛ’∂ Á∆ √À‡Ò ‘؉≈ «Úº⁄ ÓÁÁ ’È◊∂¢ ÎØÈ ’Ø: G@BIGI-H@FG ‹ª ¬∆Ó∂ Ò : paul_vmp@yahoo.com ***900*** ≈Ó◊Û∑∆¡≈ «√º÷ ÒÛ’∆, ¿∞Ó BH √≈Ò, ’ºÁ E Î∞º‡ D «¬ß⁄, ‚ÏÒ ¡ÀµÓ.¬∂. Í≈√, ’ÀÈ∂‚≈ «Úº⁄ Ú’ Í«Ó‡ ¿∞ µ Â∂ «‘ ‘∆ ‘À Ò¬∆ ’ÀÈ∂‚∆¡È «√‡∆˜È ‹ª «¬Ó∆◊zª‡, ÈΩÈ ‚«ß’ ÒÛ’∂ Á∆ ÒØÛ ‘À¢ √‡±‚∫À ‡ Ú∆˜≈ ¿∞µÂ∂ Ú∆ «Ú⁄≈ ’∆Â≈ ‹≈ √’Á≈ ‘À¢ ÒÛ’∆ Á≈ Í«Ú≈ ’ÀÈ‚ ∂ ≈ «Úº⁄ √À‡Ò‚ ‘À¢ ÎØÈ: I@E-BC@FCCH ***899*** ‹º‡ «√º÷ «√ºË± ÒÛ’∆, ¿∞Ó C@ √≈Ò, ’ºÁ E Î∞º‡ C «¬ß⁄, ÚÀÈ’±Ú «Úº⁄ Ú’ Í«Ó‡ ¿∞µÂ∂ «‘ ‘∆ ‘À, Ò¬∆ ÍÛ∑∂ «Ò÷∂ ’ÀÈ∂‚∆¡È «¬Ó∆◊zª‡ ‹ª «√‡∆˜È ÒÛ’∂ Á∆ ÒØÛ ‘À¢ ÒÛ’∂ Á∂ ȘÁ∆’∆ «ÙÂ∂Á≈ ’ÀÈ∂‚≈ «Úº⁄ ⁄ß◊∆ Â∑ª √À‡Ò ‘È¢ ¯ØÈ ’Ø: F@DEHD-AFC@ ‹ª F@D-FDD-IFI@ ***899*** ‹º‡ «√º÷ ’ÀÈ‚ ∂ ∆¡È «√‡∆˜È ÒÛ’≈, ¿∞Ó BE √≈Ò, ’ºÁ E Î∞º‡ I «¬ß⁄, ¡≈͉≈ ’≈ØÏ≈ ’ ‘∂ Ò¬∆ ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ‘À¢ ’∂ÚÒ ¿∞‘∆ Í«Ú≈ √ßÍ’ ’È ‹Ø ¿∞√Á∂ ÓÒ∂Ù∆¡≈ «‘ßÁ∂ Ì≈, ¿∞Ó BH √≈Ò, ’ºÁ F Î∞º‡ A «¬ß⁄ Èß± ’ÀÈ∂‚≈ «ÙÂ≈ ’Ú≈ √’‰¢ ÒÛ’∂ Á≈ Ï≈’∆ √≈≈ Í«Ú≈ ’ÀÈ‚ ∂ ≈ «Úº⁄ √À‡Ò‚ ‘À¢ ÎØÈ: FDG-DEGCCCH ‹ª FDG-EFG-GD@A ***899*** ‹º‡ «√º÷ ÒÛ’≈, ¿∞Ó C@ √≈Ò, ’ºÁ E Î∞º‡ H «¬ß⁄, ’ÀÈ∂‚∆¡È «¬Ó∆◊zª‡, ⁄ß◊∆ Â∑ª √À‡Ò ‘À Ò¬∆ «¬ß‚∆¡≈ ÂØ∫

ÍÛ∑∆ «Ò÷∆ ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ‘À¢ ¿∞‘∆ Í«Ú≈ √ßÍ’ ’È ‹Ø ÒÛ’∂ Á∂ «¬ß‚∆¡≈ «‘ßÁ∂ «ÙÂ∂Á≈ Ì≈, ¿∞Ó CA √≈Ò, ’ºÁ F Î∞º‡ B «¬ß⁄ Èß± ’ÀÈ∂‚∆¡È «¬Ó∆◊zª‡ ‹ª «√‡∆˜È ÒÛ’∆ Á≈ «ÙÂ≈ ’Ú≈ √’‰¢ Ó≈ÒÚ∂ Èß± Í«‘Ò¢ ÎØÈ: FDG-B@DHGA@ ***899*** Ò∞Ï≈‰≈ «√º÷ ÒÛ’≈, ¿∞Ó BH √≈Ò, ’ºÁ E Î∞º‡ I «¬ß⁄, Ó≈√‡˜ «¬È ’ß«Í¿±‡ ¡ÀÍÒ∆’∂ÙȘ, ⁄ß◊∆ ‹ΩÏ ’ ‘∂ ¡Â∂ ’ÀÈ∂‚≈ «‘ ‘∂ Ò¬∆ ’ÀÈ∂‚∆¡È «√‡∆˜È ‹ª «¬Ó∆◊zª‡ ÒÛ’∆ Á∆ ÒØ Û ‘À ¢ ÒÛ’≈ ¤Ø ‡ ∂ Í«Ú≈ È≈Ò √ÏßË ‘À¢ ÎØÈ: I@EDIG-EEE@ ‹ª FDG-IIC-AHFB ***899*** ‹º‡ «√º÷ √∂÷∫Ø ÒÛ’≈, ¿∞Ó BE √≈Ò, ’ºÁ F Î∞º‡, «¬ß‚∆¡≈ «‘ ‘∂ Ò¬∆ ’ÀÈ∂‚∆¡È «¬Ó∆◊zª‡ ‹ª «√‡∆˜È ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ‘À¢ ÒÛ’≈ «¬’ºÒ≈ AB ¬∂ ’ Û ˜Ó∆È Á≈ Ó≈Ò’ ‘À ¢ ÒÛ’≈ ÍÛ∑ ∂ «Ò÷∂ Í«Ú≈ È≈Ò √ÏßË ‘À¢ ÒÛ’∂ Á∂ Ó≈Ó≈ ‹∆ ¡Â∂ Â≈«¬¡≈ ‹∆ ’ÀÈ∂‚≈ «Úº⁄ ⁄ß◊∆ Â∑ª √À‡Ò ‘È¢ ÎØÈ: A-F@D-H@GFHBG ***899*** ‹º‡ «√º÷ ÒÛ’≈, ¿∞Ó BE √≈Ò, ’ºÁ F Î∞º‡ A «¬ß⁄, ’ÀÈ∂‚∆¡È «¬Ó∆◊zª‡, ¡≈͉≈ ’≈Ø Ï ≈ ’ ‘∂ Ò¬∆ ¡Ó∆’È «√‡∆˜È ‹ª «¬Ó∆◊zª‡ ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ‘À¢ ÒÛ’≈ «¬ß‚∆¡≈ «Úº⁄ ⁄ß◊∆ ˜Ó∆È ‹≈«¬Á≈Á Ú≈Ò∂ Í«Ú≈ È≈Ò √ÏßË ÷Á≈ ‘À¢ ÎØÈ: FDG-DDI-EGHG ‹ª FDG-FCHDHDB ‹ª HGG-H@A-FADF (¡À ’ √‡À ∫ ÙÈ C@C) ‹ª ¬∆Ó∂ Ò : raisukhi@hotmail.com ***899*** Ú∆Á≈√∆¡≈ «√º÷ ÒÛ’∆, ¿∞Ó BF √≈Ò, ’ºÁ E Î∞º‡ E «¬ß⁄, «¬ß‚∆¡≈ «‘ ‘∂ , Ï∆.¡À µ √.√∆., ¡À Ó .√∆. («¯«˜’√) Ò¬∆ ’À È ∂ ‚ ∆¡È / ¡Ó∆’È «√‡∆˜È ‹ª «¬Ó∆◊zª‡ ÍÛ∑∂ «Ò÷∂ ÒÛ’∂ Á∆ ÒØÛ ‘À¢ ÒÛ’∆ Á≈ Ì≈ ¡Ó∆’≈ («È¿± ÔΩ’) «Úº⁄ ⁄ß ◊ ∆ Â∑ ª √À ‡ Ò‚ ‘À ¢ ¡≈͉≈ Ï≈«¬˙‚≈‡≈ ¡Â∂ ¯Ø‡Ø ¬∆Ó∂Ò ’Ø: jaspreet484@gmail.com ‹ª ÎØÈ ’Ø: @AA-IA-IDAGF-EADDH ‹ª EAF-CF@-GBDC ***899*** ≈Ó◊Û∑ ∆ ¡≈ «√º ÷ Í«Ú≈ È≈Ò √ÏßË ÒÛ’≈, ¿∞Ó CI √≈Ò, ’ºÁ E Î∞º‡ AA «¬ß⁄, ‹Ø «’ ’ÀÈ∂‚≈ «Úº⁄ «Î¿±‹∆ Á∂ ÂΩ ¿∞µÂ∂ «‘ «‘≈ ‘À Ò¬∆ ’ÀÈ∂‚∆¡È «√‡∆˜È ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ‘À¢ ÂÒ≈’Ù∞Á≈ («ÏȪ Ϻ⁄∂ ÂØ∫) ¿∞µÂ∂ Ú∆ «Ú⁄≈ ’∆Â≈ ‹≈ √’Á≈ ‘À¢ ÒÛ’∂ Á≈ √≈≈ Í«Ú≈ ¡Ó∆’≈ ¡Â∂ ’À È ∂ ‚ ≈ «Úº ⁄ √À ‡ Ò‚ ‘À ¢ ‹≈‰’≈∆ Ò¬∆ ÎØÈ ’Ø: FDG-IICGACD ***899*** ’ÙÔÍ ≈‹Í±Â «¬ß‚∆¡≈ «‘ßÁ∆ ÒÛ’∆, ¿∞Ó C@ √≈Ò, ’ºÁ E Î∞º‡ D «¬ß⁄, Ï∆.¡Àµ√.√∆. È«√ß◊ Ò¬∆ ÍÛ∑∂ «Ò÷∂ ⁄ß◊∂ Í«Ú≈ È≈Ò √ÏßË ¡Ó∆’È / ’ÀÈ∂‚∆¡È «√‡∆˜È ‹ª «¬Ó∆◊zª‡ ÒÛ’∂ Á∆ ÒØÛ ‘À¢ ÒÛ’∆ Á≈ Ì≈ ¡Ó∆’≈ «Úº⁄ ⁄ß◊∆ Â∑ª √À‡Ò ‘À¢ ÎØÈ: EEI-ID@-I@AC ‹ª ¬∆Ó∂ Ò : kamal2129@ yahoo.com ***899*** ¡Ó∆’È «√‡∆˜È ‹º ‡ «√º ÷ ’ß«Í¿±‡ «¬ß‹∆È∆¡, ¿∞Ó BD √≈Ò, ’ºÁ E Î∞º‡ F «¬ß⁄ ÒÛ’∆ Ò¬∆ ÍÛ∑∂ «Ò÷∂ ¡Ó∆’È «√‡∆˜È ‹ª «¬Ó∆◊zª‡ ÒÛ’∂ Á∆ ÒØÛ ‘À¢ ÎØÈ: FCF-BHH-HDDF ***899*** ‹º‡ «√º÷ ’ÀÈ‚ ∂ ∆¡È «√‡∆˜È ÒÛ’≈, ¿∞Ó BE √≈Ò, ’ºÁ E Î∞º‡ F «¬ß⁄ Èß± «¬ß‚∆¡≈ ÂØ∫ √Ø‘‰∆ √∞Ⱥ÷∆ ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ‘À¢ ¿∞‘∆ Í«Ú≈ √ßÍ’ ’È ‹Ø ¿∞√Á∂ «¬ß‚∆¡≈ «‘ßÁ∂ Â≈¬∂ Á∂ ÒÛ’∂, ¿∞Ó BI √≈Ò, ’ºÁ E Î∞º‡ H «¬ß⁄ ‹ª ÒÛ’∆, ¿∞Ó BA √≈Ò, ’ºÁ E Î∞‡ º C «¬ß⁄ Èß± ’ÀÈ‚ ∂ ≈ «ÙÂ≈ ’Ú≈ √’‰¢ ÎØÈ: DAF-C@B-EIFI ***899*** √‡±‚À∫‡ Ú∆˜∂ ¿∞µÂ∂ ’ÀÈ∂‚≈ ¡≈¬∆ «√º÷ ≈‹Í±Â («ÓÈ‘≈√) ÒÛ’∆, ¿∞Ó BC √≈Ò, ’ºÁ E Î∞º‡ D «¬ß⁄, Ò¬∆ ’ÀÈ∂‚∆¡È «¬Ó∆◊zª‡ ‹ª «√‡∆˜È ÒÛ’∂ Á∆ ÒØÛ ‘À¢ ÒÛ’∆ È∂ «¬ß‚∆¡≈ ÂØ∫ Ï∆.√∆.¬∂. ’∆Â∆ ‘ج∆ ‘À¢ ÎØÈ: FDG-G@C-FCDF ***899*** ¡ØÛ≈ «√º÷ ¡ß«ÓzÂË≈∆ ÒÛ’≈, ¿∞Ó BF √≈Ò, ’ºÁ E Î∞º‡ I «¬ß⁄, ¡≈√‡z∂Ò∆¡≈ «Úº⁄ «‘ «‘≈ ‘À, Ò¬∆ ’ÀÈ∂‚∆¡È «¬Ó∆◊zª‡ ‹ª «√‡∆˜È ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ‘À¢ ÒÛ’∂ Á∆ ̱¡≈ ’ÀÈ‚ ∂ ≈ «Úº⁄ ⁄ß◊∆ Â∑ª √À‡Ò‚ ‘À ¡Â∂ ÒÛ’∂ Èß± √À‡Ò ’È «Úº⁄ ͱ∆ ÓÁÁ ’È◊∂¢ ÎØÈ: A-F@D-HFF-CIHC ***899*** ¤∆∫Ï≈ (Á‹∆) Í«Ú≈ Á≈ ÒÛ’≈, ¿∞Ó BE √≈Ò, ’ºÁ E Î∞º‡ H «¬ß⁄, ’ß«Í¿±‡ «‚ÍÒØÓ≈ ‘ØÒ‚ Ò¬∆ ’ÀÈ∂‚∆¡È «√‡∆˜È ‹ª «¬Ó∆◊zª‡ ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ‘À¢ ÒÛ’∂ Á≈ √≈≈ Í«Ú≈ ’ÀÈ∂‚≈ «Úº⁄ √À‡Ò‚ ‘À¢ ’∂ÚÒ ÒÛ’≈ ‘∆ «¬ß‚∆¡≈ «Úº⁄ ‘À¢ ÎØÈ: GGH-BDB-FDBB ***899*** Jat Sikh parents seeking a

suitable match for their Canadian born son, 33 yrs. old, athletic, 5’9", clean shaven, divorced. Computer Diploma program, well settled and working at a reputed company. Girl should be from a Jatt Sikh family and well versed in both cultures. Call: 778-858-6379 ***899*** Canadian Jat Sikh Grewal boy, 27 yrs., 5'-9" tall, done MBA & MSC-IT. Only son, professionally employed in IT sector. Father Class-1 officer and Mother Govt. Teacher. The girl should be beautiful, well educated and Canadian citizen/ permanent resident. Student Visas can also be considered. Please email photo & details to email: canadianboy2010@gmail.com or call: 289-233-0633 (6 pm to 10 pm, Toronto time) ***899*** Canadian Jat Sikh educated family seeks a suitable match for their daughter, 34 yrs. old, 5'-4" tall, Canadian born, beautiful, slim, fair, family values, well versed in both cultures, never married, university educated with multiple degrees, and IT consultant, corporate auditor in Toronto. The boy should be professionally educated, good family values, 31-39 yrs., from Canada / USA / UK. Please contact email: sbmsingh@yahoo.ca or call: 613-291-4832 ***899*** Looking for a suitable match for a well settled handsome Hindu Khatri boy, 38 yrs. old, 5'-8" tall, USA green card holder. Caste no bar. Tel: 516-513-4290 or 347-7530400 or email: narendera35@yahoo.com ***899*** Jat Sikh parents seek a suitable match for their only son, 29 yrs. old, 6' tall, educated & earning good salary. The boy is a good mix of Eastern & Western cultures. The girl should be Jat Sikh with good moral values. Please send biodata & recent picture to email: ssb55@live.com or call after 5pm BC time: 604-719-3002 ***899*** Jat Sikh parents seek a professional match for their 30 yrs. old daughter, 5'-6" tall, professionally employed as an accountant, having B.Com. degree and accounting designation. No divorcees please. Please respond with a current picture and biodata to email: gta8@live.ca ***899*** Jat Sikh Sidhu girl, 24 yrs. old, 5'-6" tall, B.Sc. / B.tech., now in Canada on 3 yrs. work permit. Seeking a B.Tech. boy from Ludhiana or Moga, should be living in Canada, study visa also considered. For contact, please call: 01191-9855690000 or email: sidhu_f@yahoo.com ***899*** Jat Sikh Dhillon family seeks a suitable match for their Canadian born daughter, 31 yrs. old, 5'-5" tall, innocently divorced, working in a financial institution. The boy should be Canadian born and from a Jat Sikh family. Please call: 647-830-7650 or 905794-2510 ***899*** Jat Sikh parents seek a suitable match for their Canadian citizen son, 35 yrs. old, 5'-7", highly educated, vegetarian, working, non drinker, non smoker, separated, working in a reputed company in Vancouver. The girl should be educated and family oriented. Please call: 778288-3806 or email: jatsikh@hotmail.ca ***899*** Jat Sikh parents seek a suitable match for their Canadian born handsome son, 35 yrs. old, 5'-10" tall, athletic built, family oriented, well versed in both cultures,

university educated and professionally employed. Girl should be Jat Sikh, beautiful, slim, well educated and professionally settled. Please send recent pictures and biodata to email: snowguy02@hotmail.com or call: 905-913-0824 ***899*** Well established and cultured Jat Sikh family invites a matrimonial alliance for their Canadian born daughter, 30 yrs. old, 5'-5" tall, slim, university educated with MBA and family oriented with a pleasant personality. The boy should be Canadian citizen or immigrant, clean shaven and professionally employed. Please contact: 250-888-6236 ***899*** Jat Sikh parents seek a professional match for their beautiful Canadian citizen daughter, 29 yrs. old, 5'-5" tall, well versed in both cultures and professionally employed. Boy should be well educated and well settled with strong family background, preferably from GTA. Please send picture and a brief data to: weddingbells@live.ca ***899*** Health professional or well educated match required for a Saini Sikh doctor (32, 5'10"), Canadian born/ educated and well placed in his practice. Prefer GTA or willing to relocate girl, well versed in both cultures from a respectable Sikh family with good family values. Serious inquiries only. Please e-mail personal profile with a recent picture to: docmail21@gmail.com ***899*** Match for Jat Sikh handsome, turbaned, born, raised and educated in California; entrepreneur, 40 yrs. old, 6'-2" tall, well versed in both cultures, divorced, no issue, only son. well established professional family of CA, very gentle and caring nature of girl is required. Please call: 1-510456-5545 or 416-821-0876 ***898*** ‹º‡ «√º÷ ÒÛ’∆, ¿∞Ó BI √≈Ò, ’ºÁ E Î∞º‡ F «¬ß⁄, «¬ß‚∆¡≈ «‘ ‘∆ ‘À, Ò¬∆ ’À È ∂ ‚ ∆¡È «¬Ó∆◊z ª ‡ ‹ª «√‡∆˜È ÒÛ’∂ Á∆ ÒØ Û ‘À ¢ ÂÒ≈’Ù∞Á≈ ¿∞µÂ∂ Ú∆ «Ú⁄≈ ’∆Â≈ ‹≈ √’Á≈ ‘À¢ ÎØÈ ’Ø Ù≈Ó B Ú‹∂ º’ ÚÀÈ’±Ú √Ó∂∫ ¡È∞√≈: F@D-GEF-CC@@ ***898*** ‹º‡ «√º÷ «◊ºÒ ÒÛ’≈, ¿∞Ó BF √≈Ò, ’º Á E Î∞ º ‡ H «¬ß ⁄ , ’À È ∂ ‚ ∆¡È «√‡∆˜È Ò¬∆ «¬ß‚∆¡≈ ÂØ∫ ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ‘À¢ «√¯ ¿∞‘∆ Í«Ú≈ √ßÍ’ ’È ‹Ø ¿∞√Á∂ «¬ß‚∆¡≈ «‘ßÁ∂ Ì≈‰‹∂, ¿∞Ó BE √≈Ò, ’ºÁ E Î∞º‡ F «¬ß⁄ Èß± ’ÀÈ∂‚∆¡È «ÙÂ≈ ’Ú≈ √’‰¢ ÎØÈ: I@E-DIG-BGEF ‹ª FDG-CCH-GHGI ***898*** ‹º‡ «√º÷ «¬º’ÒΩÂ≈ ÒÛ’≈, ¿∞Ó BI √≈Ò, ’ºÁ Î∞º‡ I «¬ß⁄, È«Ù¡ª ÂØ∫ «‘Â, «¬ß ‚ ∆¡≈ «‘ ‘∂ Ò¬∆ ’ÀÈ‚ ∂ ∆¡È / ¡Ó∆’È «¬Ó∆◊zª‡ ‹ª «√‡∆˜È ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ‘ÀÕ ÒÛ’∂ Á≈ √≈≈ Í«Ú≈ ’ÀÈ∂‚≈ «Úº⁄ ⁄ß◊∆ Â∑ª √À‡Ò ‘ÀÕ ÎØÈ: GGH-HFA-HBBE ‹ª @AA-IA-IDFDHHCACC ***898*** ‹º‡ «√º÷ «√ºË± ’Ò∆È Ù∂ÚÈ ÒÛ’≈, ’ÀÈ∂‚≈ Á≈ ‹ÓÍÒ, ¿∞Ó C@ √≈Ò, ’ºÁ F Î∞º‡, «Ï˜È√ ¡À‚«Ó«È√‡z∂ÙÈ C √≈Ò Á≈ «‚ÍÒØÓ≈ ‘ØÒ‚ ÒÛ’∂ Ò¬∆ ’ÀÈ∂‚∆¡È ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ‘ÀÕ ÒÛ’≈ ¡≈͉∂ ¯∆Ò‚ «Úº⁄ ‹ΩÏ ’ «‘≈ ‘ÀÕ ‘Ø ‹≈‰’≈∆ Ò¬∆ ÎØÈ ’Ø: I@E-IAE-B@B@ (Ù≈Ó E Ú‹∂ ÂØ∫ Ï≈¡Á) ‹ª ¬∆Ó∂ Ò ’Ø : canadasikh@live.com ***898*** ‹º‡ «√º÷ ÒÛ’≈, ¿∞Ó BG √≈Ò, ’ºÁ F Î∞‡ º , ¡√‡zÒ ∂ ∆¡≈ «Úº⁄ «¬ÒÀ’‡z«Ω È’ «‚ÍÒØÓ≈ Á∆ ÍÛ∑≈¬∆ ’ ‘∂ Ò¬∆ ’ÀÈ∂‚∆¡È «¬Ó∆◊zª‡ ‹ª «√‡∆˜È ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ‘ÀÕ ÒÛ’∂ Á∂ √≈∂ «ÍÚ≈ Èß± ’ÀÈ∂‚≈ «‘ßÁ∆ ÌÀ‰ È∂ √ÍΩ∫√ ’∆Â≈ ‘Ø«¬¡≈ ‘ÀÕ «¬’ºÒ≈ ÒÛ’≈ ‘∆ ¡√‡z∂Ò∆¡≈ «Úº⁄ ‘ÀÕ ÎØÈ: FDG-BHB-FICI ‹ª @AA-IAIDFCAFAFAAEI ***898***

‹º ‡ «√º ÷ ’À È ∂ ‚ ∆¡È «¬Ó∆◊z ª ‡ ÒÛ’≈, ¿∞Ó BG √≈Ò, ’ºÁ E Î∞º‡ F «¬ß⁄, ◊z‹ À ¬ ∞ ‡ ∂ , ⁄ß◊∆ Â∑ª √À‡Ò‚ Ò¬∆ ÍÛ∑∆ «Ò÷∆ ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ‘ÀÕ ¿∞‘∆ Í«Ú≈ √ßÍ’ ’È ‹Ø ÒÛ’∂ Á∂ «¬ß‚∆¡≈ «‘ßÁ∂ «ÙÂ∂Á≈ ÒÛ’∂, ¿∞Ó BA √≈Ò, ’ºÁ E Î∞º‡ AA «¬ß⁄ Á≈ ’ÀÈ‚ ∂ ∆¡È «¬Ó∆◊zª‡ ‹ª «√‡∆˜È ÒÛ’∆ Á≈ «ÙÂ≈ ’Ú≈ √’‰Õ ÎØÈ: GGH-CHI-CBDI ‹ª ¬∆Ó∂Ò ’Ø: sidhu402010@hotmail.com ***898*** ‹º ‡ «√º ÷ ’À È ∂ ‚ ∆¡È «¬Ó∆◊z ª ‡ ÒÛ’≈, ¿∞Ó CB √≈Ò, ’ºÁ E Î∞º‡ H «¬ß⁄, ÍØ√‡ ◊zÀ‹∞¬∂‡, ⁄ß◊∆ ‹ΩÏ ’ ‘∂ Ò¬∆ ’ÀÈ∂‚∆¡È «√‡∆˜È ‹ª «¬Ó∆◊zª‡ ÍÛ∑∆ «Ò÷∆ ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ‘ÀÕ √‡±‚À∫‡ Ú∆˜≈ ‹ª Ú’ Í«Ó‡ ¿∞ºÂ∂ ¡≈¬∆¡ª ÒÛ’∆¡ª ¿∞ºÂ∂ Ú∆ ◊Ω ’∆Â≈ ‹≈ √’Á≈ ‘À Õ ¡≈͉≈ Ï≈«¬˙‚≈‡≈ ¡Â∂ ¯Ø‡Ø ¬∆Ó∂Ò ’Ø: matrimonial978@yahoo.ca ‹ª ÎØÈ ’Ø: F@D-HBE-AEC@ ***898*** Ïz≈‘Ó‰ ÒÛ’≈, ¿∞Ó BH √≈Ò, ’ºÁ E Î∞º‡ F «¬ß⁄, Í«Û∑¡≈ «Ò«÷¡≈, «¬ß‚∆¡≈ «‘ ‘∂ Ò¬∆ ’ÀÈ∂‚∆¡È «¬Ó∆◊zª‡ ‹ª «√‡∆˜È ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ‘ÀÕ ÒÛ’∂ Á≈ √≈≈ Í«Ú≈ ’ÀÈ‚ ∂ ≈ «Úº⁄ ⁄ß◊∆ Â∑ª √À‡Ò‚ ‘ÀÕ ÒÛ’≈ ˜Ó∆È ‹≈«¬Á≈Á Ú≈Ò∂ Í«Ú≈ È≈Ò √ÏßË º÷Á≈ ‘ÀÕ ÎØÈ: I@E-BC@-@FCD ***898*** ‹º‡ «√º÷ ÒÛ’≈, ¿∞Ó BE √≈Ò, ’ºÁ F Î∞º‡, ’ÀÈ∂‚∆¡È «¬Ó∆◊zª‡, ⁄ß◊∆ ‹ΩÏ ’ ‘∂ Ò¬∆ Ò¬∆ «¬ß‚∆¡≈ ÂØ∫ ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ‘ÀÕ ¿∞‘∆ Í«Ú≈ √ßÍ’ ’È ‹Ø ¿∞√Á∂ «¬ß‚∆¡≈ «‘ßÁ∂ «ÙÂ∂Á≈ Ì≈, ¿∞Ó BG √≈Ò, ’ºÁ E Î∞ º ‡ AA «¬ß ⁄ Èß ± ’À È ∂ ‚ ∆¡È «¬Ó∆◊zª‡ ‹ª «√‡∆˜È ÒÛ’∆ Á≈ «ÙÂ≈ ’Ú≈ √’‰Õ ÁØÚ∂∫ ÒÛ’∂ È«Ù¡ª ÂØ∫ «‘ ‘ÈÕ ÎØÈ: F@DEFB-DAFH ‹ª F@D-EIF-DAFH ***898*** È≈¬∆ «√º÷ ÒÛ’≈, ¿∞Ó BD √≈Ò, ’ºÁ E Î∞‡ º E «¬ß⁄, È«Ù¡ª ÂØ∫ «‘Â, «¬ß‚∆¡≈ «‘ ‘∂ Ò¬∆ ¡Ó∆’È «√‡∆˜È ‹ª ◊∆È ’≈‚ ‘ØÒ‚ ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ‘ÀÕ ÒÛ’∂ Á∂ ⁄≈⁄∂ Á≈ ¡Ó∆’≈ «Úº⁄ ¡≈͉≈ ’≈ØÏ≈ ‘ÀÕ ÎØÈ: EEI-FDC-IEGA ***898*** ‹º‡ «√º÷ ÒÛ’≈, ¿∞Ó CB √≈Ò, ’ºÁ E Î∞‡ º I «¬ß⁄, È«Ù¡ª ÂØ∫ «‘Â, Ú’ Í«Ó‡ ¿∞ º ∂ ’ÀÈ‚ ∂ ≈ «‘ ‘∂ Ò¬∆ ¡Â∂ ‹ΩÏ «Úº⁄ √À‡Ò‚ Ò¬∆ ’ÀÈ∂‚∆¡È «¬Ó∆◊zª‡ ‹ª «√‡∆˜È ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ‘ÀÕ ÂÒ≈’Ù∞Á≈ («ÏȪ Ϻ⁄∂ ÂØ∫) Ú∆ ¯ØÈ √’Á∂ ‘ÈÕ ˜≈ Í≈ Á≈ ’ج∆ ÏßËÈ È‘∆∫Õ ÎØÈ: I@E-DEG-DCBB ‹ª AI@H-C@G-DEE@ ‹ª DAF-IIIIHDB (ÎØÈ È≈ «ÓÒ‰ Â∂ ÓÀ√∂‹ ¤º‚Ø) ‹ª ¬∆Ó∂Ò ’Ø: chahalvicky82 @yahoo.ca ***898*** ‹º‡ «√º÷ ÒÛ’≈, ¿∞Ó BF √≈Ò, ’ºÁ E Î∞º‡ H «¬ß⁄, ’ÀÈ∂‚∆¡È «√‡∆˜È, ¡≈͉≈ ’≈Ø Ï ≈ ’ ‘∂ Ò¬∆ ’ÀÈ∂‚∆¡È «¬Ó∆◊zª‡ ‹ª «√‡∆˜È ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ‘ÀÕ √‡±‚À∫‡ Ú∆˜≈ ‹ª Ú’ Í«Ó‡ ¿∞ºÂ∂ ¡≈¬∂ ¿∞ºÂ∂ Ú∆ «Ú⁄≈ ’∆Â≈ ‹≈ √’Á≈ ‘ÀÕ ‡Ω∫‡Ø Èß± Í«‘ÒÕ ¯ØÈ: DAF-BAI-HGHI ***898*** Jat Sikh parents seek a suitable match for their Canadian citizen daughter, 1983 born, 5'-3" tall, slim, fair complexion, beautiful, B.A. (majors in health), also holds a diploma in pharmacy. Presently working. If interested, please send biodata with a recent picture to: 4shaan@live.com or call: 905-794-3729 ***898*** Ramgarhia Sikh parents seek a suitable match for their Canadian born and raised daughter, 26 yrs. old, 5'-4" tall, beautiful, currently studying in criminology field and working in a hospital, family oriented and well versed in both cultures. The interested male should be from Ramgarhia or Jat background, clean shaven, Canadian, educated, professionally employed, 6' tall, average athletic build and has good core family values. Call with info or questions at 604-324-7473 or email to: rndn2010@gmail.com ***898*** Jat Sikh family seeks professional match for their daughter, 30 yrs., 5'-8", beautiful, slim, fair, Hons. B.A. and B.Ed., teacher, born and raised in Ontario. Boy should be Jat Sikh, tall, handsome, clean shaven, university graduate, Ontario resident or relocatable. Please respond with full biodata and picture to: gem_2011@hotmail.com

***898*** USA born Goldsmith family, seeks a suitable match for their daughter. Age 21, height 5'-5", Pharmacy Technician CPHT. The family is well established in USA. Please contact us only if you are in the same caste. Respond with bio-data and recent photograph to: ijs633@hotmail.com and or call: 206-612-7798 ***898*** Compatible match for handsome Jat Sikh turbaned boy, 28 yrs. old, 5'-11" tall, working as IT professional in US, belongs to educated noble family from Malwa region. Email: california0404@gmail.com or call: 510-579-7100 ***898*** Jat Sikh parents seek a suitable match for their medical practitioner daughter in Iridology M.Sc., very beautiful, fair complexion, sharp feature, slim, 5'-8" tall, 35 yrs. old, never married, residing in Canada. The boy should be Canadian doctor / dentist, 6" tall or above, very handsome, very well settled with strong family background, belonging to respectful Jat Sikh family. Please send biodata and recent picture to: wb201038@yahoo.com or call: 604-349-3487 ***898*** Jat Sikh family seeks a suitable educated match, nursing preferred, for their only Canadian resident son, 26 yrs. old, 6'-1" tall, handsome, well educated. Girl should be pretty, tall and well versed in both cultures. Parents well settled in California (USA). Student visa could also be considered. Call: 510-6777131 or email: rajinderkhosa56@yahoo.com ***898*** Jat Sikh family seeks a suitable match for their son, 33 yrs. old, 6' tall, Canadian citizen, innocently divorced. Non child divorcee considered. Caste no bar. Call: 604-308-5455 ***898*** Well established Jat Sikh family from California seeking highly educated clean shaven, professionally employed boys, for very beautiful daughter, never married, US born, 31 yrs. old, 5'-6" tall, master’s degree from U.C. university working for US Govt. send biodata & pic. to: sitdos@yahoo.com ***898*** Jat Sikh parents seek a suitable match for their 28 yrs. old daughter, 5'-9" tall, slim, beautiful daughter, educated from U of T with B. Com. degree and has a CMA designation. She is employed as a finance planning manager with a large MNC. The ideal match would be Canadian / US raised, clean shaven, well educated and professionally employed. Call at: 905-794-2327 (call after 6 pm) or email: jatt_sikh@hotmail.ca ***898*** Majhbi Sikh (Dhaliwal) govt. employed parents are seeking a suitable match for their daughter, currently residing in India, 25 yrs. old, 5'-3" tall, slim, fair color, GNM, B.Sc. (Nursing). Boy should be well educated, well settled in Canada / US or UK. Caste no bar. Marriage immediately. No divorcee please. Call her aunt between 9 am to 10 pm at: 604-585-1663 ***898*** ‹º‡ «√º÷ ÒÛ’≈, ¿∞Ó CD √≈Ò, ’ºÁ E Î∞º‡ E «¬ß⁄, ¡≈͉≈ ’≈ØÏ≈ ’ «‘≈ ‘À, ’ÀÈ∂‚∆¡È «¬Ó∆◊zª‡ Ò¬∆ ÒÛ’∆ Á∆ ÒØ Û ‘À Õ «√¯ ¿∞ ‘ ∆ Í«Ú≈ √ßÍ’ ’È ‹Ø ÒÛ’∂ Á∆ «¬ß‚∆¡≈ «‘ßÁ∆ ÌÀ‰, ¿∞Ó CF √≈Ò, ’ºÁ E Î∞º‡ D «¬ß⁄, Èß± ’ÀÈ∂‚∆¡È «¬Ó∆◊zª‡ ‹ª «√‡∆˜È ÒÛ’∂ Á≈ «ÙÂ≈ ’Ú≈ √’‰Õ Ó≈ÒÚ∂ Èß± Í«‘Ò «ÁÂ∆ ‹≈Ú∂◊∆Õ ÎØÈ: F@D-H@GCDBD


ISSUE # 897, 23 to 29 Dec., 2010

29 THE AJIT WEEKLY NEWSPAPER

Classified and Matrimonials kelsoview@hotmail.com or call: 905-320-2411 ***896*** Jat Sikh Canadian parents seek a suitable match for their beautiful daughter, 5'-3", 32 yrs. old, Canadian born and raised, Canadian university graduate and professionally employed in her field. The boy should be from a Jat Sikh family between 30-35 yrs. old. Canadian university graduate and professionally employed in Ontario. Only professionals need to apply. Please email recent picture and biodata to: kelsoview@hotmail.com or call: 905-320-2411 ***896*** Well established Jat Sikh parents seek a suitable match for their Canadian born daughter, 24 yrs. old, 5'-8" tall, beautiful and well versed in both cultures, currently studying and working. Boy should be Canadian citizen, non drinker and well settled with strong family background from BC only. Please send a picture and biodata to: dhami5075@hotmail.com or call: 778-552-4442 ***896*** Jat Sikh Gill family seeks a suitable match for their 28 yrs. old, 5'-6" tall daughter, college graduate with diploma in Business Administration Accounting. The boy should be between 27-33 yrs., raised in Canada and equally qualified. Ph: 905-874-0721 ***896*** Jat Sikh parents seek a suitable match for their daughter, 28 yrs. old, 5'-8" tall, slim, beautiful and fair, university graduate from U of T (B.Com) and CMA designation and professionally employed. The boy should be Jat Sikh, tall, clean shaven, well educated and professionally employed. The boy should be Jat Sikh, tall, clean shaven, well educated and professionally employed. For more info. please call: 905-915-3249 or email: toronto915@live.com ***896*** Jat Sikh Sandhu parents seek a suitable match for their Canadian immigrant daughter, 31 yrs. old, 5'-5" tall, M.B.A., M.Phil. Contact: 647-567-1482 ***896*** Jat Sikh parents seek a suitable match for their Canadian immigrant daughter, 27 yrs. old, 5'-3" tall, M.Tech., Gursikh, Food technologist or highly qualified preferred. Girl’s family is well settled in Canada. Call: 604-751-6098 or email: sandeep_s_ sangha@ hotmail.com ***896*** ‹º‡ «√º÷ ’ÀÈ∂‚∆¡È «√‡∆˜È, ¿∞Ó CA √≈Ò, ’ºÁ E Î∞‡ º A@ «¬ß⁄, Ï∆.¬∂., ÂÒ≈’Ù∞Á ≈, ⁄ß◊ ∆ Â∑ª √À‡ Ò‚, ¡≈͉≈ ’≈ØÏ≈ ’ ‘∂ ÒÛ’∂ Ò¬∆ ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ‘ÀÕ ÒÛ’∂ Á≈ √≈≈ Í«Ú≈ ’ÀÈ‚ ∂ ≈ «Úº⁄ √À‡Ò‚ ‘ÀÕ Ú’ Í«Ó‡, √‡±‚À∫‡ Ú∆˜≈, «Ú˜‡ Ú∆˜≈ ‹ª ÂÒ≈’Ù∞Á≈ «ÏȪ Ϻ⁄∂ ¿∞ºÂ∂ Ú∆ «Ú⁄≈ ’∆Â≈ ‹≈ √’Á≈ ‘ÀÕ ÎØÈ: BHI-GEB-EB@E ***896*** Ò∞Ï≈‰≈ √Ø‘‰≈ √∞Ⱥ÷≈ «√º÷ ÒÛ’≈, ¿∞Ó BE √≈Ò, ’ºÁ F Î∞º‡ B «¬ß⁄, «¬‡Ò∆ «Úº⁄ ͺ’∂ ÂΩ ¿∞ºÂ∂ «‘ ‘∂ ¡Â∂ ‹ΩÏ ’ ‘∂ Ò¬∆ ’ÀÈ∂‚∆¡È / ¡Ó∆’È «√‡∆˜È ‹ª «¬Ó∆◊zª‡ ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ‘ÀÕ ÒÛ’∂ Á≈ √≈≈ Í«Ú≈ ’ÀÈ∂‚≈ ¡Â∂ ¡Ó∆’≈ «Úº⁄ √À‡Ò‚ ‘ÀÕ ÒÛ’∂ ⁄ß◊∂ ı≈ÈÁ≈È Á≈ ‘À ¡Â∂ «¬ß‚∆¡≈ «ÚÒ⁄ ⁄ß◊∆ ˜Ó∆È ‹≈«¬Á≈Á ‘ÀÕ ˜≈ Í≈ Á≈ ’ج∆ ÏßËÈ È‘∆∫Õ ÎØÈ: ’ÀÈ‚ ∂ ≈: FDG-C@HEBF@ ‹ª ¡Ó∆’≈: GCB-FDBB@BF ***896*** ‹º‡ «√º÷ ÒÛ’≈, ¿∞Ó BG √≈Ò, ’ºÁ E Î∞º‡ H «¬ß⁄, ’ÀÈ∂‚∆¡È «¬Ó∆◊zª‡, ⁄ß◊∆ ‹ΩÏ ’ ‘∂ Ò¬∆ «¬ß‚∆¡≈ ÂØ∫ ⁄ß◊∂ Í«Ú≈ È≈Ò √ÏË ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ‘ÀÕ ¿∞‘∆ Í«Ú≈ √ßÍ’ ’È ‹Ø ¿∞√Á∂ «¬ß‚∆¡≈ «‘ßÁ∂ «ÙÂ∂Á≈, ¿∞Ó BH √≈Ò, ’ºÁ F Î∞º‡ Èß± ’ÀÈ∂‚≈ «ÙÂ≈ ’Ú≈ √’‰Õ ÎØÈ: FDGC@I-FCHB ‹ª I@E-GII-FCHB ***896***

‹º‡ «√º÷ ÒÛ’∆, ¿∞Ó BI √≈Ò, ’ºÁ E Î∞º‡ E «¬ß⁄, ’ÀÈ∂‚∆¡È «¬Ó«◊zª‡ Ò¬∆ «¬ß‚∆¡≈ ÂØ∫ ÍÛ∑∂ «Ò÷∂ ÒÛ’∂ Á∆ ÒØÛ ‘ÀÕ ¿∞‘∆ Í«Ú≈ √ßÍ’ ’È ‹Ø ¿∞√Á∂ «¬ß‚∆¡≈ «‘ßÁ∂ Ì≈, ¿∞Ó BF √≈Ò, ’ºÁ E Î∞‡ º A@ «¬ß⁄ Èß± ’ÀÈ‚ ∂ ∆¡È «ÙÂ≈ ’Ú≈ √’‰Õ ÎØÈ: GGHHEE-@HHF ‹ª F@D-DCF-AAHG ***896*** ‹º‡ «√º÷ ÒÛ’≈, ¿∞Ó B@ √≈Ò, ’ºÁ E Î∞‡ º A@ «¬ß⁄, «¬ß◊ÒÀ∫‚ «Úº⁄ √‡±‚∫À ‡ Ú∆˜≈ ¿∞ º ∂ «‘ «‘≈ ‘À Ò¬∆ ’ÀÈ‚ ∂ ≈ ÂØ∫ «¬Ó∆◊zª‡ ‹ª «√‡∆˜È ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ‘ÀÕ ÒÛ’≈ ˜Ó∆È ‹≈«¬Á≈Á Ú≈Ò∂ Í«Ú≈ È≈Ò √ÏßË ÷Á≈ ‘ÀÕ ÎØÈ: GGHHEE-@HHF ‹ª F@D-DCF-AAHG ***896*** ‹º‡ «√º÷ «Èºfi ÒÛ’≈, ¿∞Ó CB √≈Ò, ’ºÁ E Î∞º‡ A@ «¬ß⁄, Í«Û∑¡≈ «Ò«÷¡≈, ‚∆˜Ò Ó’À « È’ ¡Â∂ ’ß«Í¿±‡ Á≈ «‚ÍÒØÓ≈ ’∆Â≈ ‘Ø«¬¡≈ ‘À, ‚∆˜Ò Ó’À«È’ Á∂ Ú’ Í«Ó‡ ¿∞ºÂ∂ ’ÀÈ∂‚≈ ¡≈¬∂ Ò¬∆ ’ÀÈ∂‚∆¡È «¬Ó«◊zª‡ ‹ª «√‡∆˜È ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ‘ÀÕ ÒÛ’∂ Á≈ √≈≈ Í«Ú≈ ’ÀÈ∂‚≈ ¡Â∂ ¡Ó∆’≈ «Úº⁄ ⁄ß◊∆ Â∑ª √À‡Ò ‘ÀÕ ÒÛ’≈ È«Ù¡ª ÂØ∫ «‘ ‘ÀÕ ÎØÈ: I@E-DEG-DADG ‹ª ¬∆Ó∂ Ò : palnijjer@hotmail.com ***896*** Ò∞Ï≈‰≈ «√º÷ ’ÀÈ∂‚∆¡È «√‡∆˜È ÒÛ’∆, ¿∞Ó BG √≈Ò, ’ºÁ E Î∞º‡ E «¬ß⁄, ÍÛ∑∆ «Ò÷∆, √Ø‘‰∆ √∞Ⱥ÷∆ Ò¬∆ ⁄ß◊∆ Â∑ª √À‡Ò‚ ⁄ß◊∂ Í«Ú≈ È≈Ò √ÏßË ’Ò∆È Ù∂ÚÈ ’ÀÈ∂‚∆¡È «√‡∆˜È ‹ª ÍÓ≈ÈÀ∫‡ À˜∆‚À∫‡ ÒÛ’∂ Á∆ ÒØÛ ‘ÀÕ ÒÛ’≈ ’ÀÈ‚ ∂ ∆¡È ‹ÓÍÒ È‘∆∫ ‘؉≈ ⁄‘∆Á≈Õ ¿∞Ó BH √≈Ò ÂØ∫ C@ √≈Ò Á«Ó¡≈È ‘ØÚ∂Õ ÒÛ’≈ ‡Ω∫‡Ø «¬Ò≈’∂ Á∂ ¡≈√Í≈√ Á≈ ‘ØÚ∂ ¡Â∂ Ò∞Ï≈‰≈ Í«Ú≈ È≈Ò √ÏßË ‘ØÚ∂Õ ÒÛ’∆ Á≈ ͱ≈ Í«Ú≈ ’ÀÈ∂‚≈ «Úº⁄ √À‡Ò‚ ‘∂Õ Ù≈Ó D Ú‹∂ ÂØ∫ Ï≈¡Á ÎØÈ ’Ø: FDG-GBD-HCA@ ***896*** ‹º‡ «√º÷ ÒÛ’∆, ¿∞Ó CD √≈Ò, ’ºÁ E Î∞º‡ C «¬ß⁄, ’ÀÈ∂‚∆¡È «¬Ó∆◊zª‡, ⁄ß◊∆ ‹ΩÏ ’ ‘∆ Ò¬∆ «¬Ó∆◊zª‡ / «√‡∆˜È ÒÛ’∂ Á∆ ÒØÛ ‘ÀÕ ÒÛ’∆ Á≈ √≈≈ Í«Ú≈ ’ÀÈ∂‚≈ «Úº⁄ ⁄ß◊∆ Â∑ª √À‡Ò‚ ‘ÀÕ ÎØÈ: FDG-GGBABCH ***896*** ‹º ‡ «√º ÷ ’À È ∂ ‚ ∆¡È «¬Ó∆◊z ª ‡ Ë≈Ò∆Ú≈Ò ÒÛ’≈, √Ø‘‰≈ √∞Ⱥ÷≈, ¿∞Ó BF √≈Ò, ’ºÁ E Î∞º‡ AA «¬ß⁄, Ï∆.¬∂. Í≈√, È«Ù¡ª ÂØ∫ «‘ ¡Â∂ ⁄ß◊∆ ‹ΩÏ «Úº⁄ √À‡Ò‚ Ò¬∆ «¬ß‚∆¡≈ ÂØ∫ √Ø‘‰∆ √∞Ⱥ÷∆ Í«Ú≈’ ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ‘ÀÕ ¿∞‘∆ Í«Ú≈ √ßÍ’ ’È ‹Ø ¿∞√Á∂ «ÙÂ∂Á≈ «◊ºÒ Í«Ú≈ È≈Ò √ÏßËÂ, ¿∞Ó BE √≈Ò, ’ºÁ E Î∞º‡ A@ «¬ß⁄, Ï∆.¬∂. Í≈√, È«Ù¡ª ÂØ∫ «‘ Ҭ∆ ’ÀÈ∂‚∆¡È «√‡∆˜È ‹ª «¬Ó∆◊z ª ‡ Í«Ú≈’ ÒÛ’∆ Á≈ «ÙÂ≈ ’Ú≈ √’‰Õ ÎØÈ: I@EHDF-@GEE ‹ª DAF-HCF-BGCB ‹ª FDG-HHF-BFGG ***896*** ‹º‡ «√º÷ ’ÀÈ∂‚∆¡È «√‡∆˜È, ¿∞Ó B@ √≈Ò, ’ºÁ E Î∞º‡ B «¬ß⁄, Ò¬∆ «¬ß‚∆¡≈ ÂØ∫ ÍÛ∑∂ «Ò÷∂ ÒÛ’∂ Á∆ ÒØÛ ‘ÀÕ ¿∞‘∆ Í«Ú≈ √ßÍ’ ’È ‹Ø ¿∞√Á∂ «¬ß‚∆¡≈ «‘ßÁ∂ «ÙÂ∂Á≈, ¿∞Ó BB √≈Ò, ’ºÁ E Î∞‡ º I «¬ß⁄ Èß± ’ÀÈ‚ ∂ ∆¡È «¬Ó∆◊zª‡ ‹ª «√‡∆˜È ÒÛ’∆ Á≈ «ÙÂ≈ ’Ú≈ √’‰Õ ÎØÈ: F@DEEF-CDAG ‹ª Ù≈Ó E Ú‹∂ ÂØ∫ Ï≈¡Á: F@D-HIG-FEHH ***896*** ‹º ‡ «√º ÷ ÒÛ’∆, ’À È ∂ ‚ ∆¡È «¬Ó∆◊zª‡, ¿∞Ó BE √≈Ò, ÍÛ∑∆ «Ò÷∆ Ò¬∆ «¬ß‚∆¡≈ ÂØ∫ ÒÛ’∂ Á∆ ÒØÛ ‘ÀÕ «√¯ ¿∞‘∆ Í«Ú≈ √ßÍ’ ’È ‹Ø ¿∞√Á∆ «¬ß‚∆¡≈ «‘ßÁ∆ ÌÀ‰, ¿∞Ó CC √≈Ò Á≈ ’ÀÈ∂‚≈ «ÙÂ≈ ’Ú≈ √’‰Õ ÁØ‘Ú∂∫ «Ú¡≈‘ ͺ’Õ∂ ÎØÈ: FDGIBG-BDBH ***896*** ‹º‡ «√º÷ ÒÛ’≈, ¿∞Ó CB √≈Ò, ’ºÁ E Î∞º‡ G «¬ß⁄, ◊zÀ‹∞¬∂‡, H √≈Ò ÂØ∫ ¡≈«¬ÒÀ∫‚ «Úº⁄ ⁄ß◊∆ Â∑ª √À‡Ò ‘À, ¡‹’Ò ’À È ∂ ‚ ≈ «Úº ⁄ «Ú˜‡ ¡≈«¬¡≈ ‘Ø«¬¡≈ ‘À, Ò¬∆ ’ÀÈ∂‚∆¡È «¬Ó∆◊zª‡ ‹ª «√‡∆˜È ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ

‘ÀÕ ÒÛ’∂ Á≈ Á≈Á’≈ ÚÀÈ’±Ú, ’ÀÈ‚ ∂ ≈ «Úº⁄ ⁄ß◊∆ Â∑ª √À‡Ò‚ ‘À ¡Â∂ ÒÛ’∂ Èß± √À‡Ò ’È «Úº⁄ ͱ∆ ÓÁÁ ’È◊∂Õ ÂÒ≈’Ù∞Á≈ ¿∞ºÂ∂ Ú∆ «Ú⁄≈ ’∆Â≈ ‹≈ √’Á≈ ‘ÀÕ ÎØÈ: F@DEHH-DHEB ‹ª F@D-GBD-IDF@ ***896*** Íß‹≈Ï∆ «‘ßÁ± ◊ØÒ‚√«ÓºÊ ÒÛ’≈, ¿∞Ó CB √≈Ò, ’ºÁ E Î∞º‡ I «¬ß⁄, ÂÒ≈’Ù∞Á≈ Ò¬∆ ÍÛ∑∆ «Ò÷∆, «√º÷ ‹ª «‘ßÁ± Í«Ú≈ ÂØ∫ ⁄ß◊∂ ı≈ÈÁ≈È Á∆ ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ‘ÀÕ ˜≈ Í≈ Á≈ ’ج∆ ÏßËÈ È‘∆∫Õ ‹ÒÁ «Ú¡≈‘ Ú≈√Â∂ ’∂ÚÒ ’ÀÈ∂‚≈ Ú≈Ò∂ ‘∆ ¯ØÈ ’ÈÕ «Ú¡≈‘ ÂØ∫ Ï≈¡Á Ó∞ß‚≈ ¡Â∂ ’∞Û∆ Ï∆.√∆. «Úº⁄ «‘‰◊∂Õ ÚË∂∂ ‹≈‰’≈∆ Ò¬∆ ÎØÈ ’Ø ‹∆: F@D-EII-G@HI ***896*** ‹º‡ «√º÷ √ß˱ ÒÛ’∆, ¿∞Ó BG √≈Ò, ’ºÁ E Î∞º‡ E «¬ß⁄, «¬ß‚∆¡≈ «Úº⁄ «‘ ‘∆ ‘À, Ï∆.¬∂., Ï∆.¡Àº√.√∆. È«√ß◊ Ò¬∆ ’ÀÈ∂‚∆¡È «¬Ó∆◊zª‡ ‹ª «√‡∆˜È ÍÛ∑∂ «Ò÷∂ ÒÛ’∂ Á∆ ÒØÛ ‘ÀÕ ÒÛ’∆ Á∂ «ÙÂ∂Á≈ ’ÀÈ∂‚≈ «Úº⁄ ⁄ß◊∆ Â∑ª √À‡Ò ‘ÈÕ ÎØÈ: F@DGA@-IEEF ‹ª IE@-ADB-AFBC ***896*** ‹º‡ «√º÷ ’ÀÈ‚ ∂ ∆¡È «√‡∆˜È ÒÛ’≈, ¿∞ Ó  DF √≈Ò, ’º Á F Î∞ º ‡ , ÂÒ≈’Ù∞Á≈, ⁄ß◊∆ Âª √À‡Ò‚, Ò¬∆ ’ÀÈ∂‚∆¡È «¬Ó∆◊zª‡ ‹ª «√‡∆˜È ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ‘ÀÕ ÂÒ≈’Ù∞Á≈ ‹ª «ÚËÚ≈ Ú∆ ¯ØÈ ’ √’Á∂ ‘ÈÕ √ßÍ’ ’Ø: F@D-GGA-DIEA ***896*** ‹º‡ «√º÷ ÒÛ’∆, ¿∞Ó BC √≈Ò, ’ºÁ E Î∞º‡ D «¬ß⁄, ⁄ß◊∆ ‹ΩÏ ’ ‘∆, ¡Ó∆’≈ «Úº⁄ ͺ’∂ ÂΩ ¿∞ºÂ∂ √À‡Ò‚ ‘À Ò¬∆ «¬ß‚∆¡≈ ÂØ∫ ÒÛ’∂ Á∆ ÒØÛ ‘ÀÕ ¿∞‘∆ Í«Ú≈ √ßÍ’ ’È ‹Ø ¿∞√Á∂ «¬ß‚∆¡≈ «‘ßÁ∂ Ì≈, ¿∞Ó BH √≈Ò, ’º Á F Î∞ º ‡ , √Ø ‘ ‰≈ √∞ È º ÷ ≈, Èß ± ’ÀÈ∂‚∆¡È ‹ª ¡Ó∆’È «ÙÂ≈ ’Ú≈ √’‰Õ ÎØÈ: CF@-BB@IDG@ ‹ª ¬∆Ó∂ Ò ’Ø : ramanzira@hotmail.com ***896*** ‹º‡ «√º÷ «◊ºÒ, BG √≈Ò≈, ’ºÁ E Î∞º‡ A@ «¬ß⁄, ’ÀÈ‚ ∂ ∆¡È «¬Ó∆◊zª‡ ÒÛ’∂ Ò¬∆, «¬ß‚∆¡≈ ÂØ∫ ÍÛ∑∆ «Ò÷∆ ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ‘ÀÕ ¿∞‘∆ √º‹‰ √ßÍ’ ’È ‹Ø ¿∞È∑ª Á∆ «¬ß‚∆¡≈ «‘ßÁ∆ ÒÛ’∆ Á≈ ’ÀÈ∂‚≈ «ÙÂ≈ ’Ú≈ √’‰Õ Ó≈ÒÚ∂ Èß± Í«‘ÒÕ ÎØÈ: F@D-HCBADBH ‹ª ¬∆Ó∂ Ò : gillcanada22@gmail.com ***896*** ‹º‡ «√º÷ º ÒÛ’≈, ¿∞Ó BG √≈Ò, ’ºÁ E Î∞º‡ I «¬ß⁄, ’ÀÈ∂‚∆¡È «¬Ó∆◊zª‡, ⁄ß◊∆ ‹ΩÏ ’ ‘∂ Ò¬∆ «¬ß‚∆¡≈ ÂØ∫ «√º÷ Í«Ú≈ È≈Ò √ÏßË ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ‘ÀÕ ¿∞‘∆ Í«Ú≈ √ßÍ’ ’È ‹Ø ¿∞∞√Á∂ «¬ß‚∆¡≈ «‘ßÁ∂ Ì≈, ¿∞Ó BH √≈Ò, ’ºÁ E Î∞º‡ A@ «¬ß⁄, Èß± ’ÀÈ∂‚≈ «ÙÂ≈ ’Ú≈ √’‰Õ ÎØÈ: F@D-GBF-AGBF ‹ª CF@-BB@ABCH ***896*** ‹º‡ «√º÷ ’ÀÈ‚ ∂ ∆¡È «√‡∆˜È ÒÛ’≈, ¿∞Ó BH √≈Ò, ’ºÁ F Î∞º‡ B «¬ß⁄, Ò¬∆ ’ÀÈ‚ ∂ ∆¡È «¬Ó∆◊zª‡ / «√‡∆˜È ÍÛ∑∆ «Ò÷∆, √Ø‘‰∆ √∞Ⱥ÷∆ ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ‘ÀÕ √‡±‚∫À ‡ Ú∆˜≈ ¿∞ º ∂ Ú∆ «Ú⁄≈ ’∆Â≈ ‹≈Ú∂ ◊ ≈Õ ÒÛ’∂ Á≈ √≈≈ Í«Ú≈ ’ÀÈ‚ ∂ ≈ «Úº⁄ √À‡Ò‚ ‘ÀÕ ÎØÈ: I@E-DED-GHCE ‹ª ¬∆Ó∂ Ò : happysingh2249@yahoo.ca ***896*** ‹º‡ «√º÷ √Ø‘‰≈ √∞Ⱥ÷≈ ÒÛ’≈, ¿∞Ó BD √≈Ò, ’º Á F Î∞ º ‡ A «¬ß ⁄ , ¡Ó∆’È «√‡∆‹≤˜È ¡≈͉≈ ’≈ØÏ≈ ’ ‘∂ Ò¬∆, ⁄ß◊∂ Í«Ú≈ È≈Ò √ÏßË ¡Â∂ √Ø‘‰∆ √∞Ⱥ÷∆ ‹º‡ «√º÷ ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ‘ÀÕ ÒÛ’∆ Á≈ ’ºÁ ÿº‡Ø ÿº‡ E Î∞º‡ E «¬ß⁄ ‘؉≈ ⁄≈‘∆Á≈ ‘ÀÕ ÎØÈ: D@H-FDH-CFA@ ‹ª ¬∆Ó∂ Ò : kkcheema@ hotmail.com ***896*** ’ÀÈ∂‚∆¡È ◊∞«√º÷, ⁄ß◊≈ ’≈ØÏ≈, «¬º’ÒΩÂ≈ ÒÛ’≈, F Î∞º‡ ÒßÏ≈, ¿∞Ó BF √≈Ò, ¡ÀÓ.¬∂.Ò¬∆ ’ÀÈ∂‚∆¡È √‡±‚À∫‡ ‹ª «Ú˜‡ Ú∆˜∂ ¿∞µÂ∂ ¡≈¬∆ ⁄ß◊∂ Í«Ú≈ Á∆ ÍÛ∑∆ «Ò÷∆, √Ø‘‰∆ √∞Ⱥ÷∆ ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ‘ÀÕ ’ج∆ Óß◊

AZ DRIVERS WANTED «¬º’ ÚË∆¡≈ ‡º«’ß◊ ’ßÍÈ∆ Èß± ¡Ó∆’≈ Ò¬∆ ‡∆Ó ¡Â∂ «√ß◊Ò ‚≈¬∆Úª Á∆ Â∞ß ˜± ‘À¢ ‹Ï≈ ‘؉≈ Ò≈˜Ó∆ ‘À¢ ÚË∆¡≈ ÂÈı≈‘ ¡Â∂ Ó∆Ò «ÁºÂ∂ ‹≈‰◊∂¢ ÚË∂∂ ‹≈‰’≈∆ Ò¬∆ ÎØÈ ’Ø: DAF-DCE-HEHD ‹ª FDG-FED-GEFE ***897***

COOK WANTED A WELL ESTABLISHED INDIAN RESTAURANT IS SEEKING 3 INDIAN COOKS FOR THE NEW SECOND LOCATION IN HAMILTON. GOOD SALARY WILL BE OFFERED WITH ACCOMODATION. MUST HAVE AT LEAST 2 YRS. OF EXPERIENCE IN TANDOOR AND CURRIES. PLEASE CALL AT: 905-902-3213 OR EMAIL: INDIANCUISINE1@GMAIL.COM ***897

È‘∆∫Õ ¯ØÈ: F@D-HBE-GEDA ***HIE*** ‹º‡ «√º÷ ◊∂Ú≈Ò, ¡Ó∆’È «√‡∆˜È ÒÛ’∆ ¿∞Ó BG √≈Ò, ’ºÁ E Î∞º‡ E «¬ß⁄, ¡ÀÒ.Ú∆.¡ÀÈ.È«√ß◊ Á≈ ’Ø√ ’∆Â≈ ‘Ø«¬¡≈ ‘À, ’ÀÒ∂¯ØÈ∆¡≈ «Úº⁄

‹ΩÏ ’ ‘∆ Ò¬∆ ‹º‡ «√º÷ Í«Ú≈ È≈Ò √ÏßË ÒÛ’∂ Á∆ ÒØÛ ‘ÀÕ ’ÀÒ∂¯ØÈ∆¡≈ Ú≈Ò∂ ‘∆ √ßÍ’ ’ÈÕ ¯ØÈ: EA@-BAD-GIID ‹ª EA@-CGH-FBII ***HIE***

AZ DRIVERS WANTED «¬º’ ⁄ß◊∆ Â∑ª √Ê≈Í ’ßÍÈ∆ Èß± ¡Ó∆’≈ Ò¬∆ ¬∂.˜À‚ º . ‚≈¬∆Úª Á∆ ÒØÛ ‘ÀÕ ¡◊Ò∂ «ÁÈ ‘∆ ÿ ¡Â∂ Ú∆’ ¡Àº∫‚ ¿∞ºÂ∂ Ú∂ ÿ ‘ØÚØ◊∂Õ ⁄ß◊∆ ÂÈı≈‘ ¡Â∂ Ó∆Ò «ÁÂ∂ ‹≈‰◊∂Õ ÚË∂∂ ‹≈‰’≈∆ Ò¬∆

ÎØÈ ’Ø: DAF-GAF-H@CE

***897***

NAME CHANGE I, AMARJIT SINGH, s/o RAGHBIR SINGH, RESIDENT OF V.P.O. JYOTISAR, DISTT. KURUKSHETRA, HARYANA, INDIA, CURRENTLY RESIDING AT 1195 OLD MANOR PL., SAN JOSE, CA. 95132 USA, HAS BEEN CHANGED MY NAME FROM AMARJIT SINGH TO AMARJIT SINGH DHILLON. ALL CONCERNED PLEASE NOTE. ******** I, MANJIT KAUR, W/O SARJAN SINGH, RESIDENT OF V. BAINS, P. O. AYALI KALAN, DISTT. LUDHIANA, PUNJAB, INDIA, CURRENTLY LIVING AT 4516 W PALO ALTO AVE., FRESNO, CA. 93722 USA, HAS CHANGED MY NAME FROM MANJIT KAUR TO MANJIT KAUR BAINS. ALL CONCERNED PLEASE NOTE.

AZ DRIVERS WANTED AZ drivers with fast card & verifiable experience needed for auto parts, dedicated daily run. Mon. to Fri. Please call:

416-722-5366

***897***

daughter, 31 yrs. old, 5'-7" tall, university educated, high school teacher. The boy should be Jat Sikh, clean shaven, professionally employed with good Eastern and Western values. Please send biodata & picture to email: js.bal@hotmail.com or call: 519-858-2640 ***896*** Jat Sikh family seeks a suitable match for their daughter, 29 yrs. old, 5'-2" tall, Canadian immigrant, beautiful, MCA & MA political science. Family oriented. The boy should be well educated, Jat Sikh, handsome & well versed in both cultures, non smoker, non drinker. Students or visitors can also be considered. Preference will be given to Ludhiana distt. Call: 604-725-3000 (after 3pm) ***896*** Match for Jat Sikh, Canadian immigrant, 23 yrs. old, 5'-6", B.D.S. (India), father class I (retd.), parents Canadian immigrants. Elder sister dentist, married to doctor in USA. Respond with complete biodata & photo to e m a i l : merrymatch87@gmail.com ***896*** Well Settled Jat Sikh parents from Vancouver, B.C. seeking a match for their beautiful Canadian born and raised daughter, 32 yrs. old, 5'-4" tall, M.B.A. from Greater Vancouver Universities, currently, employed with an international firms as a Consultant in Vancouver. Well versed in both cultures with very high family values. Looking for a prospect with similar academic, personal and professional values. Contact at: gsgca@live.com or call: 778-893-8151 ***896*** Jat Sikh Sandhu family weeks a suitable match for their Canadian citizen daughter, 5'-4" tall, 31 yrs. old, university educated with Masters of Economics, innocently divorced. The boy should be well educated and sincere. Preference to Doaba area. Call: 011-911826276002 (between 8 pm to 10 pm) or 011-919915325414 ***896*** Jat Sikh parents invite correspondence from educated boy for their attorney daughter, born in 1974, 5'-1", very beautiful, living and working in New York. Call: 718-847-5653 ***896*** Jat Sikh parents seek a suitable match for their USA born son, 32 yrs. old, 6' tall, high school graduate, doing a good job in Denver. The girl should be beautiful & from a respectable Jat Sikh family. Please send recent picture and biodata to: pardytyme@hotmail.com or call: 559-271-4816 ***896*** Jat Sikh parents seeking a suitable match for their US citizen daughter, 27 yrs. old, 5'-8" tall, slim & beautiful, computer engineer, doing good job. Boy should be handsome, athletic built, well educated, from US only, and should be working. Please contact with a recent picture and biodata to: preetkp2@yahoo.com or call: 720-412-5282 ***896*** Jat Sikh Canadian parents seek a suitable match for their handsome son, 5'-9" tall, 30 yrs. old, Canadian born & raised, Canadian university graduate and professionally employed in his field. The girl should be from a Jat Sikh family, between 25-30 yrs. old, Canadian university graduate and professionally employed in Ontario. Only professionals need to apply. Please email recent picture and biodata to:

Excellent Coaching in Physics and Math ! Physics up to B.Sc. students ! Math up to 12th grade ! 33 years teaching experience ! Affordable charges Contact. Prof. G. S. Bhandal M.Sc. Ph.D. Cell # 647-702-5445

«¬«Â‘≈√ «Úº⁄ ¡≈͉≈ Ȫ «Ò÷Ú≈˙ Â∞√∆∫ Ú∆ «¬«Â‘≈√ «Úº⁄ ¡≈͉≈ Ȫ «Ò÷Ú≈ √’Á∂ ‘Ø¢ «¬º’ «¬«Â‘≈√’ Ò«‘ Á∂ ¡≈◊± ωØ∫¢ √ªfi≈ Íß‹≈Ï-ÈÀ‡ Â∞‘≈‚∆ Ò«‘ ‘À: www.sanjhapunjab.net «¬‘鱧 «Ú˜∂‡ ’Ø, «¬‘Á≈ «‘º√≈ ωØ∫, «¬‘鱧 √ÍΩ∫√ ’Ø¢ fi’Ø È≈, ¡º◊∂ ÚËØ Â∂ «¬º’ Ó≈‰ÔØ◊ ’ßÓ ’Ø Âª«’ Íß‹≈Ï∆ ’ΩÓ Â∞‘≈‚∂ Ï≈¡Á ¡Â∂ Â∞‘≈‚∆¡ª ¡≈¿∞‰ Ú≈Ò∆¡ª Í∆Û∑∆¡ª Â∞‘≈‚∂ ¿∞Í ¯ı ’È¢ Íß‹≈Ï∆ ¬∂’Â≈ Á≈ fiß‚≈ ⁄∞º’Ø, «¬√ 鱧 Ï∞ÒßÁ ’Ø ¡Â∂ ¡≈◊± ωØ∫¢

LAND MOWING TRACTOR FOR SALE A FEW TIMES USED “MURRAY” 42" LAND MOWING TRACTOR FOR SALE IN A VERY VERY GOOD CONDITION. BEST OFFER. SNOW REMOVING ATTACHMENT ALSO AVAILABLE WITH THE TRACTOR. CALL FOR MORE INFO. 416-887-4971

AZ DRIVERS WANTED «¬º’ ‡º«’ß◊ ’ßÍÈ∆ Èß± «√ß◊Ò ¡Â∂ ‡∆Ó ‚≈¬∆Úª Á∆ ÒØÛ ‘À¢ ⁄ß◊∆ ÂÈı≈‘ «ÁºÂ∆ ‹≈Ú∂◊∆¢ ‡∆Ó 42C, ‚À‚∆’∂«‡º‚ ±‡ Ú∆ ‘È¢ ‘Ø ‹≈‰’≈∆ Ò¬∆ ÎØÈ ’Ø: DAF-HHA-GEIH ‹ª FDG-CHH-FGHE

***897***MTL

Administration, professionally employed and living with family in California. Please emial biodata and picture to: jsssks2010@yahoo.com ***897*** Divorced Jat Sikh girl, American green card holder, 33 yrs. old, 5'-3" tall, M.Com., currently job holder, seeks a well educated, job holder match from USA. May consider illegal immigrant or an H1 visa holder. Please send your biodata & picture to: kaur.parminder77@ymail.com or call: 530-867-7010 ***897*** Sikh Tonk Kshatriya parents seek a suitable match for their son, 27 yrs. old, 5'-6" tall, fair complexion, M.S. in computer sciences, currently he is working on H1B visa in as a software professional in banking sector. Email: sspreets2009@gmail.com or call: 916-419-4239 ***897*** Jat Sikh parents seek a suitable match for their Canadian born daughter, 35 yrs. old, 5'-5" tall, never married, professionally employed. The boy should be Jat Sikh, university graduate, professionally employed and well versed in both cultures. Please call: 647-274-5474 (after 6 pm) ***897*** Jat Sikh parents seeking a suitable match for their Canadian born daughter, 29 yrs. old, 5'-5" tall, slim, very family oriented, has done M.B.A. from a reputable school & currently works in a very large corporation in finance. Boy should be well educated, tall, clean shaven, born in Canada or US. Please email to: hkbains80@gmail.com or call: 905-475-8270 ***897*** Jat Sikh parents seeking a suitable match for their daughter 34 yrs. old, 5'-3" tall, professionally employed, never married before, Registered Nurse, well versed in both cultures. The boy should be from Jat Sikh family, professionally employed and preferably from Canada. No divorcees please. Send your latest picture with biodata to email: rnmandy100@yahoo.com ***897*** Jat Sikh family seeks a suitable match for their Canadian immigrant, 29 yrs. old, 5'-3" tall daughter, M.Sc. Microbiology, medical officer assistant, doing job in a company. The boy should be between 29-33 yrs. of age, Jat Sikh, tall, clean shaven and employed. Please send recent pictures to email: rsukh@live.com or call: 604581-6630 ***897*** Jat Sikh parents seeking a match for their Canadian born divorced son, 35 yrs. old, 6' tall, degree holder from university. The girl should be well educated, well settled, Canadian born or raised in and between 30-34. Call: 604528-1196 or email to: jatsikh1975@gmail.com ***897*** Jat Sikh parents seeking a suitable match for their Canadian born son, 35 yrs. old, 6' tall, clean shaven, graduate in Computers, working with federal govt., non smoker. The girl must be tall, educated from respectable Jat Sikh family. Please call: 604-599-9491 ***897*** ‹º‡ «√º÷ «¬’ÒΩÂ≈ ÒÛ’≈, ¿∞Ó BE √≈Ò, ’ºÁ E Î∞º‡ AA «¬ß⁄, √Ø‘‰≈ √∞Ⱥ÷≈, È«Ù¡ª ÂØ∫ «‘Â, «¬ß‚∆¡≈ «‘ ‘∂ Ò¬∆ ’ÀÈ‚ ∂ ∆¡È / ¡Ó∆’È «¬Ó∆◊zª‡ ‹ª «√‡∆˜È ÒÛ’∂ Á∆ ÒØÛ ‘À¢ ÂÒ≈’Ù∞Á≈ ¿∞µÂ∂ Ú∆ «Ú⁄≈ ’∆Â≈ ‹≈ √’Á≈ ‘À¢ ÒÛ’∂ Á∆ ÌÀ‰ ’ÀÈ∂‚≈ «Úº⁄ √À‡Ò‚ ‘À¢ ÎØÈ: F@DGHC-AG@G ‹ª F@D-G@@-HBHC ***897*** Jat Sikh parents seek a suitable match for their

APARTMENT FOR RENT 7256 AIRPORT ROAD, NORTH OF DERRY, RIGHT BESIDES GURDWARA. 1 BEDROOM $825 2 BEDROOM $930 3 BEDROOM $1010 RENT INCLUDES PARKING, CABLE & HYDRO

CALL ALBERT AT: 416-452-4452

***898***

Ï∆.√∆.¡≈¬∆.‡∆.«‚ÍÒØÓ≈ ’∆Â≈ ‘À, ¡Â∂ «¬√ Ú’Â √∑∆ «Úº⁄ Ú’ Í«Ó‡ ”Â∂ «‘ «‘≈ ‘ÀÕ ÒÛ’∂ Á≈ √∑ ∆ «Úº ⁄ ¡≈͉≈ ÿ ‘À Ò¬∆ ’ÀÈ‚ ∂ ∆¡È «√‡∆˜È/«¬Ó∆◊z∫À ‡ ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ‘ÀÕ ÒÛ’≈ «¬ß‚∆¡≈ ÂØ∫ «˜Ò∑≈ ◊∞Á≈√Í∞ ÂØ∫ ‘ÀÕ ¯ØÈ ’Ø F@DFAD-@F@D ***HIG*** ’ÀÈ∂‚∆¡È ‹º‡ «√º÷ «◊ºÒ ÒÛ’∆, ¿∞Ó BH √≈Ò, ’ºÁ E Î∞º‡ D «¬ß⁄, √’≈∆ ‘√ÍÂ≈Ò «Úº⁄ ÈΩ’∆ ’ ‘∂ Ò¬∆ √Ø‘‰∂ √∞È÷ º ∂ ¡Â∂ ⁄ß◊∆ ÈΩ’∆ ’ ‘∂ ’ÀÈ∂‚∆¡È ÒÛ’∂ Á∆ ÒØÛ ‘À¢ Ï∆.√∆. Ú≈Ò∂ ‘∆ √ßÍ’ ’È¢ ÎØÈ: F@D-EIH-AIBE ‹ª ¬∆Ó∂ Ò : rkhatra1@hotmail.com ***897*** ’ÀÈ∂‚∆¡È ‹º‡ «√º÷ «◊ºÒ ÒÛ’≈, ¿∞Ó BH √≈Ò, ’ºÁ E Î∞º‡ AA «¬ß⁄, √’≈∆ ‘√ÍÂ≈Ò «Úº⁄ ÈΩ’∆ ’ ‘∂ Ò¬∆ √Ø‘‰∆ √∞Ⱥ÷∆ ¡Â∂ ⁄ß◊∆ ÈΩ’∆ ’ ‘∆ ’ÀÈ‚ ∂ ∆¡È ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ‘À¢ Ï∆.√∆. Ú≈Ò∂ ‘∆ √ßÍ’ ’È¢ ÎØÈ: F@D-EIH-AIBE ‹ª ¬∆Ó∂Ò: rkhatra1@hotmail.com ***897*** ‹º‡ «√º÷ ÒÛ’≈, ¿∞Ó BG √≈Ò, ’ºÁ E Î∞‡ º AA «¬ß⁄, ’ÀÈ‚ ∂ ∆¡È «√‡∆˜È, ⁄ß◊∆ Â∑ª √À‡Ò‚ Ò¬∆ «¬ß‚∆¡≈ ÂØ∫ ÍÛ∑∆ «Ò÷∆ ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ‘À¢ ¿∞‘∆ Í«Ú≈ √ß Í ’ ’È ‹Ø ¿∞ √ Á∂ «¬ß‚∆¡≈ «‘ßÁ∂ Ì≈, ¿∞Ó BG √≈Ò, ’ºÁ E Î∞º‡ A@ «¬ß⁄ Èß± ’ÀÈ‚ ∂ ∆¡È «¬Ó∆◊zª‡ ‹ª «√‡∆˜È ÒÛ’∆ Á≈ «ÙÂ≈ ’Ú≈ √’‰¢ ÎØÈ: A-BE@ECE-@BIH ‹ª A-BE@-DIH-AHCD ***897*** Íß‹≈Ï∆ ‹º‡ «√º÷ ◊∂Ú≈Ò ÒÛ’∆, ¿∞Ó CB √≈Ò, ’ºÁ E Î∞º‡ E «¬ß⁄, ’ÀÈ∂‚∆¡È «¬Ó∆◊zª‡ Ò¬∆ «¬ß‚∆¡≈ ÂØ∫ ÒÛ’∂ Á∆ ÒØÛ ‘À¢ ¿∞‘∆ Í«Ú≈ √ßÍ’ ’È ‹Ø ¿∞√Á∂ «¬ß‚∆¡≈ «‘ßÁ∂ Ì≈, ¿∞Ó C@ √≈Ò, ’ºÁ F Î∞º‡ A «¬ß⁄ Èß± ’ÀÈ∂‚∆¡È «ÙÂ≈ ’Ú≈ √’‰¢ ÎØÈ: GGH-CAH-@FAE ***897*** ‹º‡ «√º÷ ÒÛ’≈, ¿∞Ó CG √≈Ò, ’ºÁ E Î∞º‡ I «¬ß⁄, ⁄ß◊∆ ‹ΩÏ ’ ‘∂ Ò¬∆ «¬ß‚∆¡≈ ÂØ∫ ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ‘À¢ «√¯ ¿∞‘∆ Í«Ú≈ √ßÍ’ ’È ‹Ø ÒÛ’∂ Á∆ «ÙÂ∂Á≈ ÒÛ’∆, ¿∞Ó BF √≈Ò, ’ºÁ E Î∞º‡ C «¬ß⁄, ¡ÀµÓ.¬∂. (‚ÏÒ), Ï∆.¡Àµ‚. Èß± ’ÀÈ∂‚≈ «ÙÂ≈ ’Ú≈ √’‰¢ ÎØÈ≈ DAF-C@CBEBG ‹ª @AA-IA-IIAEICHDAF ***HIG*** √À‰∆ Í«Ú≈ È≈Ò √ÏßË ÒÛ’∆, ¿∞Ó BF √≈Ò, ’ºÁ E Î∞º‡ D «¬ß⁄, C √≈Ò Á≈ ‹∆.¡ÀµÈ.¡ÀµÓ. Á≈ «‚ÍÒØÓ≈ ’∆Â≈ ‘Ø«¬¡≈ ‘À, «¬ß‚∆¡≈ «‘ ‘∂ Ò¬∆ ÍÛ∑∆ «Ò÷∂ ⁄ß◊∂ Í«Ú≈ È≈Ò √ÏßË ’ÀÈ∂‚∆¡È «¬Ó∆◊zª‡ ‹ª «√‡∆˜È ÒÛ’∂ Á∆ ÒØÛ ‘À¢ ÒÛ’∆ Á∂ «ÍÂ≈ ‹∆ ¡«√√‡À∫‡ ‚≈«¬À’‡ «¬È ‘ØÓ ¡¯∂¡˜ («¬ß‚∆¡≈) ‘È¢ ÎØÈ: @AA-IA-IDGHGHDGII ***897*** ’À È ∂ ‚ ∆¡È ‹º ‡ «√º ÷ «¬Ó∆◊z ª ‡ ÒÛ’≈, ¿∞Ó BF √≈Ò, ’ºÁ F Î∞º‡ Ò¬∆ «¬ß‚∆¡≈ ÂØ∫ ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ‘À¢ «√¯ ¿∞‘∆ Í«Ú≈ √ßÍ’ ’È ‹Ø ÒÛ’∂ Á∂ «¬ß‚∆¡≈ «‘ßÁ∂ Ì≈, ¿∞Ó CB √≈Ò, ’ºÁ E Î∞º‡ H «¬ß⁄ Èß± ’ÀÈ∂‚∆¡È ÒÛ’∆ Á≈ «ÙÂ≈ ’Ú≈ √’‰¢ ÒÛ’≈ «¬’ºÒ≈ ‘∆ «¬ß‚∆¡≈ «Úº⁄ ‘À¢ Á∞¡≈Ï∂ Èß± Í«‘Ò¢ ÎØÈ: I@E-DEG-IHCI ‹ª √ÀµÒ: DAFGIE-BDAC ***897*** ‹º‡ «√º÷ √ß˱ ’ÀÈ∂‚∆¡È «¬Ó∆◊zª‡ ÒÛ’≈, ¿∞Ó BD √≈Ò, ’ºÁ F Î∞º‡, ¡≈͉≈ ’≈Ø Ï ≈ ’ ‘∂ Ò¬∆ ’ÀÈ∂‚∆¡È / «¬ß‚∆¡È ÿº‡Ø ÿº‡ E Î∞º‡ E «¬ß⁄ ÂØ∫ ÚºË Á≈ √≈≈ Í«Ú≈ ’ÀÈ∂‚≈ «Úº⁄ ⁄ß◊∆ Â∑ª √À‡Ò‚ ‘À¢ Ó≈fi∂ Èß± Í«‘Ò¢ ÎØÈ: FDG-FGHEEFB ‹ª ¬∆Ó∂ Ò ’Ø : sandybajwa14@gmail.com ***897*** ‹º‡ «√º÷ ÒÛ’≈, ¿∞Ó BI √≈Ò, ’ºÁ E Î∞º‡ H «¬ß⁄, ’ÀÈ∂‚∆¡È «¬Ó∆◊zª‡, ⁄ß◊∆ Â∑ª √À‡Ò‚ Ò¬∆ ’ÀÈ∂‚≈ ÂØ∫ ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ‘À¢ ÒÛ’∂ Á≈ √≈≈ Í«Ú≈ ’ÀÈ∂‚≈ «Úº⁄ √À‡Ò‚ ‘À¢ √‡±‚À∫‡ Ú∆˜≈ ¡Â∂ Ú’ Í«Ó‡ ¿∞µÂ∂ ¡≈¬∂ ¿∞µÂ∂ Ú∆ «Ú⁄≈ ’∆Â≈ ‹≈ √’Á≈ ‘À¢ ÎØÈ: I@E-HBG-IGD@ ‹ª I@E-GI@-CEIE ***897*** Sikh Tonk Kashatri family, seeks suitable match for their Canadian citizen, educated, employed, 32 yrs. old boy, in Canada for last 8 yrs., looking for beautiful, educated, Canadian, professional, cultured, employed girl age 25 to 30. Caste no bar. Please contact: 604-591-3698 or 604-3228567 or email: jas_combow10@hotmail.com ***897*** Prominent Jat Sikh family seeks a professional match for their daughter, 35, 5'-2", never married, U.S. citizen, Masters Degree in Public Health / Health


30

TOR ONT O SECTION-C ORONT ONTO SECTION-C,, ISSUE # 897

Ë«ÓßÁ ÂØ∫ Ï‘π ‚Á∂ ‘È √È∆ ÈÚ∆∫ «ÁæÒ∆ : ÈÚ∆∫ «ÎÒÓ “ÔÓÒ≈ Í◊Ò≈ Á∆Ú≈È≈” ”⁄ ¡«ÌÈ∂Â≈ √È∆ «Á˙Ò, ÏΩÏ∆ «Á˙Ò ¡Â∂ ¿πÈ∑ª Á∂ «ÍÂ≈ Ë«ÓßÁ Úæ‚∂ ÍÁ∂∂ ”Â∂ «¬’ Á±‹∂ È≈Ò ÁØ√Â≈È≈ ¡ß Á ≈˜ ”⁄ Ș ¡≈¿π‰◊∂Õ ED √≈Ò≈ √È∆ È∂ Áæ«√¡≈ «’ ¿π‘ ¡√Ò ‹∆ÚÈ ”⁄ ¡≈͉∂ «ÍÂ≈ ÂØ∫ Ï‘π ‚Á∂ ‘ÈÕ √È∆ È∂ Áæ « √¡≈ «’ ¡√Ò ‹∆ÚÈ ”⁄ ¡√∆∫ ¡≈͉∂ «ÍÂ≈ Á∂ È≈Ò ’Á∂ Ú∆ «¬√ Â∑ª Á≈ «ÚÚ‘≈ È‘∆∫ ’Á∂ «’¿π∫«’ √≈˘ ¿πÈ∑ª ÂØ∫ ‚ Ò◊Á≈ ˛Õ ‹∂’ ¿π‘ «¬’ ’Ó∂ ”⁄ ÏÀ·∂ ‘؉ ª ÓÀ∫ Á±‹∂ ’Ó∂ ”⁄ ⁄Ò≈ ‹ªÁ≈ ˛Õ Í ‹ÁØ∫ ÂØ∫ ¡√∆∫ «¬’æ·∂ ¡Á≈’≈∆ ’ ‘∂ ‘ª ª «¬‘ √Ì ’πfi ¡Òæ◊ ˛ «’¿π∫«’ ¡√∆∫ ¿πÈ∑ª «’Á≈ª ”⁄ ‘∆ ‹∆¡ ‘∂ ‘ªÕ ¡√Ò «‹ßÁ◊∆ ”⁄ √È∆ Ë«ÓßÁ ÂØ∫ ª ‚Á∂ ‘È Í ¿πÈ∑ª Á∂ È≈Ò ’ßÓ ’Á∂ √Ó∂∫ ¿πÈ∑ª ˘ ’ج∆ ÿÏ≈‘‡ È‘∆∫ ‘πßÁ∆Õ Ë«ÓßÁ √È∆ ¡Â∂ ÏΩÏ∆ «¬√ ÂØ∫ Í«‘Òª Ú∆ «ÎÒÓ ¡ÍÈ∂ «Úæ⁄ «¬’æ·∂ ’ßÓ ’ ¸æ’∂ ‘ÈÕ √È∆ È∂ Áæ«√¡≈ «’ √≈‚∆ ÈÚ∆∫ «ÎÒÓ “ÔÓÒ≈ Í◊Ò≈ Á∆Ú≈È≈” «¬’ ¡Òæ◊ Â∑ª Á∆ ÓÈØß‹’ «ÎÒÓ ˛Õ

23 to 29 Dec., 2010

AJIT WEEKL Y WEEKLY

Ó∂∂ √≈‘Ó‰∂ ‘∆ Ó∂∆ ◊ÒÎz∫À ‚ ˘ ÒÀ «◊¡≈ ¡√ª‹∂ ‰Ï∆ ’Í» ˘ ¬∂Ù∆¡≈ Á∂ √Ì Òß ‚ È : «Ú’∆Ò∆’√ Á∂ √ß √ Ê≈Í’ ‹π Ò ∆¡È ¡√ª‹∂ Á∆ «Èæ‹∆ «‹ßÁ◊∆ Á∂ Ï≈∂ ”⁄ «¬’ ÂØ∫ Ï≈¡Á «¬’ ÷πÒ≈√∂ ‘Ø ‘∂ ‘ÈÕ ‘π‰ ‹π Ò ∆¡È ¡√ª‹∂ Á∂ «¬’ √≈Ê∆ ÍæÂ’≈ Á≈ ’«‘‰≈ ˛ «’ ¡√ª‹∂ È∂ ¿π √ Á∂ √≈‘Ó‰∂ ‘∆ ¿π √ Á∆ ◊ÒÎÀ∫‚ ”Â∂ ‚Ø∂ Í≈¬∂ ¡Â∂ ¿π‘ ¿π√ ˘ ¡≈͉∂ È≈Ò ÒÀ «◊¡≈Õ «¬’ «ÍØ  ‡ Á∂ Óπ  ≈«Ï’ ¡√ª‹∂ È∂ √‡≈’‘ØÓ Á∂ «¬’ À√‡ØÀ∫‡ «Úæ⁄ ¡≈͉∆ ÍæÂ’≈ «ÓæÂ Á∆ Íz∂«Ó’≈ ”Â∂ ‚Ø∂ Í≈¬∂ √ÈÕ «¬√ Íæ  ’≈ Á∂ ÓπÂ≈«Ï’ CI √≈Ò Á∂ ¡√ª‹∂ È∂ ¿π√ Á∆ ◊ÒÎzÀ∫‚ ˘ «fi≈¿π‰ Á∆ ͱ∆ ¡≈͉∂ ÍæÂ’≈ «ÓæÂ Á∆ ◊ÒÎzÀ∫‚ ¿π√ ˘ ª Ș ¡ßÁ≈˜ ’∆Â≈ Í ’Ø « ÙÙ ’∆Â∆Õ «¬‘∆ È‘∆∫ ¡√ª‹∂ ˘ ¡≈͉∂ È≈Ò À√‡ØÀ∫‡ ÂØ∫ Ï≈‘ ÒÀ

«◊¡≈Õ ‹ÁØ ∫ ¿π ‘ DE «Óß ‡ Âæ ’ Ú≈Í√ È‘∆∫ ¡≈¬∂ ª ¿π√ È∂ Á∂«÷¡≈ «’ ¿π√ Á∆ ◊ÒÎzÀ∫‚ ¡√ª‹∂ Á∂ ‘æʪ ”⁄ ‘æ Ê Í≈¬∆ ¡≈ ‘∆ ˛Õ «¬√ ÍæÂ’≈ Á≈ Á≈¡Ú≈ ˛ «’ ‹ÁØ∫ ¿π√ È∂ ¡√ª‹∂ Á≈ «ÚØË ’∆Â≈ ª ¿π‘ «¬√ Â∑ª ‰ ’∂ ÷Û∑≈ ‘Ø «◊¡≈ «‹√ Â∑ª «’ ¿π‘ fi◊Û≈ ’È ˘ ¿π  ≈± √∆Õ «Ú’∆Ò∆’√ Á∂ «¬’ √Ú∆«‚Ù ’Ø-¡≈‚∆È∂‡ Á≈ ’«‘‰≈ ˛ «’ ¡√ª‹∂ ˘ Ú∂÷Á∂ ‘∆ «˜¡≈Á≈Â ¡Ω  ª ¿π √ Úæ Ò ¡≈¥«Ù ‘Ø ‹ªÁ∆¡ª ‘ÈÕ ¡√ª‹∂ Á∂ «Ú¡’Â∆ÂÚ ”⁄ ¡«‹‘≈ ¡≈’Ù‰ ˛ «’ ¡Ωª Á∂÷Á∂ ‘∆ ÷πÁ ˘ ¿π√ ¡æ◊∂ √Ω∫Í «ÁßÁ∆¡ª ‘ÈÕ

ÂØ∫ ¡≈’Ù’ ÍπÙ Á≈ «÷Â≈Ï

Òß‚È-Ï≈Ò∆Ú∞º‚ ¡Á≈’≈ ‰Ï∆ ’Í» ˘ ¬∂ Ù ∆¡≈ Á∂ √Ì ÂØ ∫ ¡≈’Ù’ ÍπÙ ‘؉ Á≈ «÷Â≈Ï «Áº  ≈ «◊¡≈Õ ‰Ï∆ È∂ «¬√ «÷Â≈Ï Á∆ ÁΩ Û «Ú⁄ Ù≈ÓÒ ‹Ø‘È ¡Ï≈‘Ó Â∂ ««Â’ ΩÙÈ ˘ ͤ≈«Û¡≈Õ Úº÷-Úº÷ ‘∆Ø«¬Èª È≈Ò «Í¡≈ Á∆¡ª Í∆∫ÿª Í≈¿∞ ‰ Ú≈Ò∂ ‰Ï∆ ˘ «¬‘ «÷Â≈Ï «¬ÊØ ∫ Á∂ «¬’ ‘ÎÂ≈Ú≈∆ √≈Ò∂ “¬∆√‡È ¡≈¬∆” È∂ ¡≈͉∂ «¬’ √Ú∂ ÁΩ≈È «ÁºÂ≈Õ ÓπßϬ∆ : ‘≈Ò ‘∆ «Úæ⁄ ’À‡∆È≈ ’ÀÎ È∂ «Ï◊ Ï≈◊ D «Úæ⁄ ¡≈͉∆ «¬√ «÷Â≈Ï ˘ «ÓÒ‰ ¡≈¿π‰ Ú≈Ò∆ «ÎÒÓ Â∆√ Ó≈ Ï≈∂ BH √≈Ò≈ ‰Ï∆ È∂ «’‘≈, ÷ª ˘ ÍzÓ؇ ’È Á∂ Ò¬∆ «Ù’ ‹∂’ ¡Ωª ÓÀ˘ Í√≥Á È≈ ’È ’∆Â∆Õ «¬√ ÙØ¡ Á∂ ‘Ø√‡ ¿π√ Á∂ ª ÓÀ˘ Ò◊Á≈ ‘À «’ Ó∂∂ È≈Ò ’∞fi ¡À’√ Ïπ¡≈¬∂ ÎzÀ∫‚ √ÒÓ≈È ÷≈È ◊Ò ‘Ø «‘≈ ‘À Í ‘∞‰ ÓÀ˘ ‹≈‰ ‘È ¡Â∂ ¡≈͉∂ √≈Ï’≈ Íz∂Ó∆ Á∂ ’∂ ÏÛ∆ ÷πÙ∆ ‘ج∆ ‘À «’ Ó∂∂ ÍzÙ≥√’ª √≈‘Ó‰∂ ¿πÈ∑ª Á∆ «fi‹’ √≈Î «Ú⁄ Ï‘∞-«◊‰Â∆ ¡Ωª Á∆ «Á÷≈¬∆ Á∂ ‘∆ √∆ ¡Â∂ «‹√ È∂ ‘ÀÕ √≈Ò∂ Á∂ √≥Í≈Á’ ¡√‹Á Ș∆ Ú∆ «¬√ ÙØ¡ ˘ Á∂«÷¡≈ ‘ØÚ∂◊≈Õ È∂ «’‘≈, «¬√ «÷Â≈Ï Á∆ ÁΩÛ «Ú⁄ ¿π‘ «¬‘ ◊æÒ √≈Î √Ófi «◊¡≈ ‘ØÚ∂◊≈ «’ √ÒÓ≈È È∂ ’À‡∆È≈ ”Â∂ Ú≈ ’È Á≈ ’ج∆ ÓΩ’≈ È‘∆∫ ¤æ«‚¡≈Õ ¿π‘ ¿π√ ”Â∂ Ò◊≈Â≈ ¡«‹‘∂ ’πÓÀ∫‡ ’ «‘≈ √∆ «‹√ ÂØ∫ ’À‡ Ïπ∆ Â∑ª Íz∂Ù≈È ‘Ø ◊¬∆Õ ¿π√ È∂ ¿π√ Á∂ «‘ßÁ∆ È≈ ÏØÒ‰ Á≈ Ú∆ Ó˜≈’ ¿π‚≈«¬¡≈Õ √π‰È «Úæ⁄ ¡≈«¬¡≈ «’ ‹ÁØ∫ ’À‡∆È≈ ’∂ √Ï Á≈ ÏßÈ∑ ‡πæ‡ «◊¡≈ ª ’πfi Á∂ Á∂ Ò¬∆ Ù±«‡ß◊ π’Ú≈ ’∂ ¿π‘ Ó∂’¡Í ±Ó ”⁄ ⁄Ò∆ ◊¬∆ «‹Ê∂ ‹≈ ’∂ ¿π‘ Ï‘π ج∆Õ Ï≈¡Á ”⁄ Ù≈‡ ˘ ’À‡ È∂ ÁπÏ≈≈ Ù±‡ ’∆Â≈Õ

¡Ó∆’≈ Á∆ Ș ”⁄ «Ú’∆Ò∆’√ Á≈ √ÒÓ≈È Á∂ «Ó‘‰∂ √π‰ ’∂ Ø Í¬∆ ’À‡∆È≈ “Ï‘π √π‰ Ò¬∆ Âπ‘≈‚∆, ‘π‰ √ßÍ≈Á’ ¡√ª‹∂ “‘≈¬∆‡∂’ ¡«ÂÚ≈Á∆” ¡√∆∫ ÏØÒª◊∂ ¡Â∂ Âπ√∆∫ √π‰Ø◊∂” Â∂‘≈È : «¬≈È∆ È∂ «Ï‡∂È Á∂ È≈Ò ¡≈͉≈ √ÏßË ÂØÛ «Ò¡≈ ˛Õ «¬‘ √ß√Á Á∂ ≈Ù‡∆ √πæ«÷¡≈ ¡Â∂ «ÚÁ∂Ù È∆Â∆ ’«ÓÙÈ È∂ «Ïz‡∂È Á∂ Ó≈ÈÚ ¡«Ë’≈ª ”Â∂ «‡æ͉∆ ˘ ÁπÙÓ‰∆ ͱÈ Úæ¬∆¡≈ ÓßÈÁ∂ ‘ج∂, √Ú√ßÓÂ∆ È≈Ò √ÏßË ıÂÓ ’È Á≈ ÎÀ√Ò≈ «Ò¡≈ ˛Õ «È¿±˜ ¬∂‹ß√∆ ÎØ√ È∂ «ÚË≈«¬’ Óπ‘ßÓÁ ’Ó∆Á Á∂ ‘Ú≈Ò∂ ”⁄ «Ò«÷¡≈ ˛ «’ ’«ÓÙÈ Á∂ √ª√Áª È∂ ÏÀ·’ ”⁄ ÎÀ√Ò≈ «Ò¡≈ ˛ «’ «Ï‡∂È Á∂ È≈Ò «’√∂ Ú∆ Â∑ª Á∂ √ÏßË È≈ æ÷∂ ‹≈‰Õ √ß√Á ”⁄ Í≈√ ‘؉ Á∂ È≈Ò ‘∆ «¬‘ ÎÀ√Ò≈ Ò≈◊± ‘Ø ‹≈Ú∂◊≈Õ «˜’ÔØ◊ ˛ «’ «Ïz«‡Ù ¡ßÏÀ√∆ È∂ «ÚÙÚ Ó≈ÈÚ ¡«Ë’≈ «ÁÚ√ ”Â∂ «¬≈È ”⁄ Ó≈ÈÚ ¡«Ë’≈ª Á∂ √ÏßË ”⁄ «‡æ͉∆ ’∆Â∆ √∆Õ «Ïz«‡Ù ≈‹Á±Â È∂ «’‘≈ √∆ «’ «¬≈È ”⁄ Ó≈ÈÚ ¡«Ë’≈ Á∂ √ÏßË ”⁄ «‡æ͉∆ ’∆Â∆ √∆Õ «Ïz«‡Ù ≈‹Á±Â È∂ «’‘≈ √∆ «’ «¬≈È ”⁄ Ó≈ÈÚ ¡«Ë’≈ √«ÊÂ∆ Ï‘π ı≈Ï ˛Õ

√z ∆ È◊ «Ú÷∂ «¬’ Áπ ’ ≈ÈÁ≈ ·ß „ ÂØ ∫ Ï⁄≈¡ Á∂ Ò¬∆ ’ª◊Û∆ Ú∂ ⁄ Á≈ ‘Ø « ¬¡≈Õ

Ú≈«Ùß◊‡È : ◊πÍ Á√Â≈Ú∂˜ Ò∆’ ’’∂ ÁπÈ∆¡≈ Ì ”⁄ ÓÙ‘± ‘ج∆ ÚÀÏ√≈¬∆‡ «Ú’∆Ò∆’√ Á∂ √ß√Ê≈Í’ ¡√ª‹∂ ˘ ¡Ó∆’≈ È∂ ‘≈¬∆‡∂’ ¡«ÂÚ≈Á∆ ’≈ «ÁæÂ≈ ˛Õ ¡Ó∆’∆ ¿πÍ ≈Ù‡ÍÂ∆ Ï≈¬∆‚∂È È∂ Áæ«√¡≈ «’ ¡√ª‹∂ È∂ ¡≈͉∂ ’≈È≈Ó∂ È≈Ò ÁπÈ∆¡≈ Á∂ ’¬∆ ÒØ’ª Á∆ «‹ßÁ◊∆ ¡Â∂ ’≈ØÏ≈ ˘ ıÂ∂ ”⁄ Í≈ «ÁæÂ≈ ˛Õ ¿π√ È∂ √≈˘ ¡≈͉∂ √«‘ÔØ◊∆ Á∂Ùª È≈Ò ÚÍ≈ ’È ”⁄ ÓπÙ«’Òª ÷Û∆¡ª ’ «ÁæÂ∆¡ª ‘ÈÕ «Í¤Ò∂ ’πfi «ÁȪ ÂØ∫ ¡Ó∆’∆ Á±Â ÿª Á∂ ◊πÍ ’∂ÏÒ ‹æ◊-‹≈‘ ’’∂ ¡Ó∆’≈ Á∆ È∆∫Á ‘≈Ó ’È Ú≈Ò∂ ¡√ª‹∂ √Ú∆‚È ”⁄ ÔΩÈ Í∆Û∑ Á∂ Ó≈ÓÒ∂ ”⁄ ˜Ó≈È «ÓÒ‰ ÂØ∫ Ï≈¡Á ¶‚È Á∆ ‹∂Ò∑ ÂØ∫ «‘≈¡ ‘Ø «◊¡≈ ˛Õ ¡√ª‹∂ È∂ ‹∂Ò∑ ÂØ∫ «‘≈¡ ‘؉ ÂØ∫ Ï≈¡Á ¡≈͉∂ √ÓÊ’ª Á≈ ËßÈÚ≈Á ’Á∂ ‘ج∂ «’‘≈ «’ «Ú’∆Ò∆’√ ÚæÒØ∫ ‘Ø ÷πÒ≈√∂ ‹≈∆ «‘‰◊∂Õ∂ ¡Ó∆’≈ Á∂ ¿πÍ-≈Ù‡ÍÂ∆ È∂ «’‘≈ «’ ¡√∆∫ «¬√ Á∂ Ò¬∆ ’Ø«ÙÙ ’ ‘∂ ‘ª «’ ’≈˘È ÓßÂ≈Ò≈ «¬√ Ó≈ÓÒ∂ ”⁄ ¡≈͉≈ ’ßÓ ’ «‘≈ ˛, ¡√ª‹∂ Á∆ ’≈Ú≈¬∆ ˘ ¡Í≈Ë Á∆ Ùz‰ ∂ ∆ ”⁄ æ«÷¡≈ ‹≈ √’Á≈ ˛Õ

⁄∆È Á∂ ‘æÊØ∫ «Ú«’¡≈ È∂Í≈Ò ÈÚ∆∫ «ÁæÒ∆ : È∂Í≈Ò ”⁄ ⁄∆È Á∂ «ÚØË ”⁄ ‘؉ Ú≈Ò∂ «ÂæÏÂ∆¡ª Á∂ ÍzÁÙÈ ˘ ’π⁄Ò‰ Á∂ Ò¬∆ ‚z◊ À È ¿πÊ∫Ø Á∆ √’≈ ”Â∂ ÍÀ√∂ Á∆ Ú÷≈ ’Á≈ ˛Õ «¬È∑ª ÍzÁÙÈ≈∆¡ª ˘ ’π⁄Ò‰ Á∂ Ò¬∆ È∂Í≈Ò √’≈ ”Â∂ ÁÏ≈¡ ω≈¿π‰ Á∂ È≈Ò ⁄∆È È∂ ¿πÊØ∫ Á∆ Íπ«Ò√ ˘ ÍÀ√≈ Úß‚ Á∂ ’¬∆ «ÂæÏÂ∆¡ª ˘ «◊zÎÂ≈ Ú∆ ’Ú≈«¬¡≈ ˛Õ ÷Ø‹∆ ÚÀÏ√≈¬∆‡ «Ú’∆Ò∆’√ ÚæÒØ∫ ‹≈∆ ’∆Â∂ ◊¬∂ ¡Ó∆’∆ «ÚÁ∂Ù ÓßÂ≈Ò∂ Á∂ ◊πÍ √ßÁ∂Ùª ÂØ∫ «¬‘ ◊æÒ √≈‘Ó‰∂ ¡≈¬∆ ˛ «’ ⁄∆È Á∆ √’≈ È∂Í≈Ò Á∂ Íπ«Ò√ ¡«Ë’≈∆¡ª ˘ È’Á «¬È≈Ó «ÁßÁ∆ ˛ ‹Ø ⁄∆È ¤æ‚ ’∂ Ì拉 Á∆ ’Ø«ÙÙ ’ ‘∂ «ÂæÏÂ∆¡ª ˘ «◊zÎÂ≈ ’’∂ ¿πÈ∑ª ˘ ‚À◊È Á∂ ‘Ú≈Ò∂ ’ «ÁßÁ∂ ‘ÈÕ ÈÚ∆∫ «ÁæÒ∆ √«Ê ¡Ó∆’∆ ¡ßÏÀ√∆ ÂØ∫ ¡Ó∆’∆ ÍzÙ≈√È ˘ Ì∂‹∂ ◊¬∂ «¬√ ◊πÍ √ßÁ∂Ùª ”⁄ ¡‰Í¤≈Â∂ √±Âª Á≈ ‘Ú≈Ò≈ «ÁßÁ∂ ‘ج∂ «’‘≈

Í≈«’ ”⁄ Â÷Â≈ ÍÒ‡ Á≈ ÷Â≈ : ÓπÙ º Î Ò≈‘Ω- √≈Ï’≈ ≈Ù‡ÍÂ∆ ÍzÚ∂˜ ÓπÙºÎ È∂ Í≈«’√Â≈È «Ú⁄ Â÷Â≈ ÍÒ‡ Á∂ ÷Â∂ Á≈ √≥’∂ «Á≥Á∂ ‘ج∂ «’‘≈ «’ ‹∂’ Á∂Ù «Ú⁄ ÚÂÓ≈È ‘≈Ò≈ ‹≈∆ ‘∂ ª ÎΩ‹ «Î ÂØ∫ Á÷Ò Á∂ √’Á∆ ‘ÀÕ ¿∞È∑ª Ì≈ ”Â∂ Í≈«’√Â≈È ˘ ¡√«Ê ’È Á≈ ÁØÙ Ò◊≈«¬¡≈ ¡Â∂ «’‘≈ «’ ‹∂’ ͺ¤Ó∆ Á∂Ù √≈‚∆ ÓÁÁ Ò¬∆ ¡º◊∂ È‘∆∫ ¡≈¬∂ ª Í≈«’ ÷πÁ ¡≈͉∂ √Â∂ ÂÒ≈Ù∂◊≈, «‹√ «Ú⁄ Â≈«ÒÏ≈È È≈Ò √«‘ÔØ◊ ’È≈ Ú∆ Ù≈ÓÒ ‘ÀÕ ÓπÙºÎ È∂ «’‘≈ «’ ¡Î◊≈«È√Â≈È ˘ Í≈«’√Â≈È «ÚØË∆ Á∂٠ω≈¿∞‰ «Ú⁄ Ì≈ ¡«‘Ó Ì±«Ó’≈ «ÈÌ≈¡ «‘≈ ‘ÀÕ ¿∞È∑ª «’‘≈ «’ ¡Ó∆’≈-Ì≈ ¡Â∂ ¡Î◊≈«È√Â≈È «Ú⁄≈Ò∂ ÚËÁ∂ √≥Ï≥Ë Í≈«’√Â≈È Ò¬∆ ’≈Î∆ È∞’√≈ÈÁ∂‘ ‘ÈÕ

«◊¡≈ ˛ «’ ⁄∆È Á∂ ÁÏ≈¡ ”⁄ È∂Í≈Ò ÙÈ≈Ê∆¡ª ”Â∂ ’߇ØÒ ’ «‘≈ ˛Õ «ÁæÒ∆ ‚≈«¬∆ Á∂ Ȫ ÂØ∫ Ì∂‹∂ ◊¬∂ «¬√ √ßÁ∂Ù ˘ ◊πÍ √ßÁ∂Ùª Á∆ √±⁄∆ ”⁄ æ«÷¡≈ «◊¡≈Õ «‹√ ”⁄ «¬√ √±Â Á∆ ÈÚ∆∫ «ÁæÒ∆ «Úæ⁄ ‘ج∆ ÏÀ·’ ”⁄ «˜’ ’∆Â≈ «◊¡≈Õ ¡Ó∆’∆ ≈‹Á±Âª Á∂ „≈¬∆ Òæ÷ √ßÁ∂Ù ‹æ◊ ‹≈‘ ’ ‘∆ «Ú’∆Ò∆’√ È∂ √±Â Á∂ ÂΩ ”Â∂ «‹√ «Ú¡’Â∆ Á≈ Ȫ «Ò¡≈ √∆Õ ¿π√ Á≈ Ȫ ‘‡≈ «ÁæÂ≈ ˛Õ √ßÁ∂Ù ”⁄ È∂Í≈Ò Á∂ «¬’ ¡ıÏ≈ Á∂ ‘Ú≈Ò∂ È≈Ò «’‘≈ ˛ «’ «Í¤Ò∂ ’πfi √≈Òª Á∂ ÁΩ≈È Ì≈ ”⁄ ÍzÚ∂Ù ’È Ú≈Ò∂ «ÂæÏÂ∆¡ª Á≈ √ß«÷¡≈ ”⁄ ’Ó∆ ¡≈¬∆ ‘ÀÕ Ï∆«‹ß◊ È∂ ’≈·Óß‚± ÂØ∫ È∂Í≈Ò Á∆ √‘æÁ ”Â∂ ⁄Ω’√∆ ÚË≈¿π‰ ˘ «’‘≈ ˛ «‹√ È≈Ò «ÂæÏÂ∆¡ª Á∂ Ò¬∆ È∂Í≈Ò ”⁄ ÿπßÓ‰≈ ÓπÙ«’Ò ‘Ø «◊¡≈ ˛Õ

√Ó∂∫ Á≈ ‘≈‰∆ CHKT-1430 AM Dial ≈Ó È±ø A@ Ú‹∂ ÂØ∫ AA Ú‹∂ º’» (√ØÓÚ≈ ÂØ∫ Ùπº’Ú≈) ‘Ø√‡ ⁄È‹∆ «√øÿ ⁄Ω‘≈È ÏÒ«‹øÁ «√øÿ 416-603-2700, 416-732-2017

«‹≥È∂ Ú∆ √È, ¿∞È∑ª «Ú⁄≈Ò∂ Óπ’≈ÏÒ≈

ÏÛ≈ È∂ÛÒ≈ √∆Õ ‰Ï∆ È∂ √≥‹∂ Ò∆Ò≈ Ì≥√≈Ò∆ Á∆¡ª «¯ÒÓª “√≈Ú≥∆¡≈” È≈Ò Ï≈Ò∆Ú∞º‚ «Ú⁄ ÍÀ Ë«¡≈ √∆Õ «¬√ ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈ “¡‹Ï Íz∂Ó ’∆ ◊˜Ï ’‘≈‰∆” “Ú∂’¡ºÍ «√Á Â∂ ≈‹È∆Â∆” «Ú⁄ Ú∆ ¡«‘Ó Ì± « Ó’≈ «ÈÌ≈¡ ⁄π º « ’¡≈ ‘À Õ Ï≈Ò∆Ú∞º‚ Á∂ ‹Ø‘È ¡Ï≈‘Ó ˘ Á»‹≈ √Ê≈È Â∂ ««Â’ Ω Ù È ˘ Â∆‹≈ √Ê≈È Íz≈Í ˛Õ


31

TOR ONT O SECTION-C ORONT ONTO SECTION-C,, ISSUE # 897

‘ Ôπæ◊ «Ú⁄ È∂’∆ Â∂ ÏÁ∆ Á∆ ‹ß◊ È∂ È≈«¬’ ¡Â∂ ÷ÒÈ≈«¬’ (≈’Ù) ÍÀÁ≈ ’∆Â∂ ‘ÈÕ È∂’∆ ¡Â∂ ÏÁ∆ Á∆ ‹ß◊ È∂ «‘‰≈ ‘∆ «‘‰≈ ˛Õ Ó√Ò≈ «¬‘ ˛ «’ ÓÈπæ÷ È∂’∆ Á≈ √≈Ê «ÁßÁ≈ ˛ ‹ª ÏÁ∆ Á≈Õ «¬‘Ȫ ≈’Ùª ¡Â∂ ˜≈ÒÓª Á≈ È≈Ó ’È Ú≈√Â∂ Á∂ÚÂ∂ ÍÀÁ≈ ‘πßÁ∂ ‘∂ ‘ÈÕ √«ÂÔπæ◊ «Ú⁄ ‘È≈’Ù ÍÀ Á ≈ ‘Ø « ¬¡≈ ¡Â∂ È≈Ò ‘∆ Ì◊Ú≈È Íz«‘Ò≈ÁÕ ÂÀÂ≈-Ôπæ◊ «Ú⁄ ≈Ú‰ ¡Â∂ Ì◊Ú≈È ≈Ó ÍÀÁ≈ ‘ج∂Õ Áπ¡≈Í Ôπæ◊ «Ú⁄ ’ßÙ ¡Â∂ Ì◊Ú≈È «¥ÙÈ ÍÀÁ≈ ‘ج∂Õ ≈’Ù Á≈ ’ßÓ ˜πÒÓ ’È≈ ‘πßÁ≈ ¡Â∂ Á∂ÚÂ∂ ˜πÒÓ Ø’Á∂ ‘ÈÕ «‹√ È∂ Ú∆ ˜πÒÓ ¡Â∂ ˜≈ÒÓ È±ß ÷ÂÓ ’∆Â≈Õ «¬È√≈È È∂ ¿π√ 鱧 Ì◊Ú≈È ‹ª ÍzÓ∂Ù ’«‘‰≈ Ùπ± ’ «ÁæÂ≈Õ ÓÈπ æ ÷ ∆ «ÁÓ≈ˆ È∂ √Ó«fi¡≈ «’ Í≈Í∆¡ª Á∂ ÷≈ÂÓ∂ Ú≈√Â∂ Ì◊Ú≈È (Ú≈«‘◊π±) ‘Ó∂Ù≈ ¡≈Í ‘∆ «¬√ √ß√≈ ”Â∂ ‹ÈÓ ÒÀ∫Á∂ ‘ÈÕ «√æ‡∂ Úæ‹Ø∫ ÓÈπæ÷ ˜≈ÒÓª ÂØ∫ ‚Á≈ Ó≈«¡≈, ◊πÒ≈Ó∆ Á∂ È’ «Ú⁄ ‹’Û ‘πßÁ≈ «‘≈Õ Á√Ú∂∫ ◊π± È≈È’, √≈«‘Ï √z∆ ◊π± ◊Ø«ÏßÁ «√ßÿ ‹∆ Ó‘≈≈‹ È∂ Ó«‘√±√ ’∆Â≈ «’ «¬È√≈È È±ß ◊πÒ≈Ó∆ Â∂ ˜≈ÒÓª Á∂ ⁄æ’ ”⁄Ø∫ ’愉 Ú≈√Â∂ «¬È√≈È Á∂ ±Í «Ú⁄ ÷Û∑È≈ ˜±∆ ˛Õ ̬∆ ‹∆ ÓØ  ∆, «’Í≈ ¡’≈Ò ’∂∆ !!.... ‹Ø Óπfi ’Ø ÍzÓ∂Ù ¿π⁄∂ ˛, Â∂ √Ì È’ ’πß‚ Ó∂ ÍÛ∑ ˛® Ï∆-√ 鱧 ˜≈ÒÓ Ï‰È ÂØ∫ Ø’‰ Ú≈√Â∂ ÙªÂ-√ ˜±∆ ˛

«¬È√≈È Á∆ ’Â≈ «Ú⁄ Ì◊Ú≈È!

√z∆ ◊π± ◊Ø«ÏßÁ «√ßÿ ‹∆ BB «Á√ßÏ AFF ÂØ∫ G ¡’±Ï AG@H ¡Â∂ ÙªÂ∆ 鱧 Ïπæfi«ÁÒ∆ Ï‰È ÂØ∫ Ø’‰ Ú≈√Â∂ Ï∆Â≈ ˜±∆ ˛Õ ◊π± √≈«‘Ï È∂ ÁØÈØ∫ ◊π‰ ı≈Ò√≈ ÍøÊ ”⁄ ÒÀ ¡ªÁ∂Õ ‹ÏÀ Ï≈‰ Ò≈«◊¿π, ÂÏÀ Ø√ ‹≈«◊¿π ! ! ◊Ø « Ïß Á ≈¬∂ Á≈ ‹ÈÓ “’ÒÔπ æ ◊ ” «Ú⁄ ͇È≈ √≈«‘Ï Á∆ Í«ÚæÂ ËÂ∆ ”Â∂ BB «Á√ßÏ AFFF ¬∆√Ú∆ 鱧 ‘Ø«¬¡≈ √∆Õ ¿π√ Ú’Â ¡≈Í Á∂ «ÍÂ≈ ◊π± Â∂ˆ Ï‘≈Á ¡√≈Ó ÚæÒ Ï≈Ï∂ È≈È’ Á∆ Ùπ± ’∆Â∆ ‘ج∆ «¬È√≈È∆¡Â Á∆ Óπ«‘ßÓ Á≈ Íz⁄≈ ’ ‘∂ √ÈÕ ◊π± Â∂◊ Ï‘≈Á √≈«‘Ï È∂ AFFE ¬∆√Ú∆ «Ú⁄ «ÏÒ≈√Íπ Á∂ Í‘≈Û∆ ≈‹∂ ÂØ ∫ ˜Ó∆È ÷∆Á ’∂ ¡≈ÈßÁÍπ √≈«‘Ï Ú√≈«¬¡≈, «‹√ Á≈ Í«‘Ò≈ Ȫ “⁄æ’ È≈È’∆” √∆Õ «Î ¡≈͉∂ Í«Ú≈ √Ó∂ ◊Ø«ÏßÁ ≈¬∂ («√ßÿ) 鱧 «¬Ê∂ ‘∆ ÏπÒ≈ «Ò¡≈Õ ◊Ø«ÏßÁ ≈¬∂ Á∆ Óπ æ „ Ò∆ «Úæ « Á¡≈ «Ú⁄ Íø‹≈Ï∆, Ï«æ˜, √ß√«¥Â, ¯≈√∆,

√Ú≈ Ò≈÷ √∂ ¬∂’ ÒÛ≈¿±∫Õ ÂÏÀ ◊Ø « Ïß Á «√ß ÿ È≈Ó ’‘≈¿±∫®

¡Ï∆ Á∂ È≈Ò-È≈Ò Ï‘≈Á «√Í≈‘∆ Á∆ «√÷Ò≈¬∆ Ù≈«ÓÒ √∆Õ ¡≈ÈßÁÍπ ı≈Ò√∂ ≈‹Ë≈È∆ ‹≈‰∆ ‹ªÁ∆ √∆Õ «¬√ Á∆ æ « ÷¡≈ Ú≈√Â∂ G ‘Ø  «’Ò∑ ∂ ωÚ≈¬∂ ◊¬∂ √ÈÕ Ì◊≈‰∆ Á∆ ‹ß◊ ‹Ø Í≈™‡≈ √≈«‘Ï «Ú÷∂ ≈‹∂ Ì∆Ó ⁄ßÁ «ÚπæË √∆Õ ◊π± ‹∆ Á∆ ÎΩ‹ «Ú⁄ «√æ÷ ÙË≈Ò±, ¿πÁ≈√∆, Í·≈‰ ¡Â∂ G@@ Á∂ ’∆Ï Í∆ Ïπæ˱ Ù≈‘ Á∂ ÙË≈Ò± Ú∆ Ù≈«ÓÒ √ÈÕ ‘Ø ‹ß◊ª Ú∆ ‘ج∆¡ªÕ ¡≈Èß Á Íπ  √≈«‘Ï «Ú÷∂ C Ó‘∆È∂ Í‘≈Û∆ ≈‹∂ ¡Â∂ ÓπˆÒ √ÀÈ≈ È≈Ò ‹ß◊ ⁄æÒ∆ Í ¡≈ÈßÁÍπ Á≈ «’Ò∑≈ ¡Â∂ ı≈Ò√≈ ÍøÊ È±ß «‹æ È≈ √’∂Õ ÓΩÒÚ∆ 鱧 ’π≈È ¡Â∂ Ïz≈‘Ó‰ 鱧 Ì◊Ú ◊∆Â≈ Á∂ ’∂ ’√Óª ÷≈¬∆¡ª «’ ¡◊ ◊π± √≈«‘Ï «’Ò∑≈ ¡≈ÈßÁ ◊Û∑ ¤æ‚ ‹≈‰ ª ’ج∆ Èπ’√≈È È‘∆∫ Í‘π ß ⁄ ≈«¬¡≈ ‹≈Ú∂ ◊ ≈Õ B@ Á√ß Ï  AG@D ¬∆√Ú∆ 鱧 ‹ÁØ∫ ◊π± √≈«‘Ï, «√ßÿª ¡Â∂ Íz∆Ú≈ √Ó∂ √√≈-ÈÁ∆ Á∂ «’È≈∂ Íπæ‹∂ ª Ú≈¡Á∂ Á∂ ¿πÒ‡ ÓπˆÒ √ÀÈ≈ È∂ ‘ÓÒ≈ ’ «ÁæÂ≈Õ ’≈¯∆ «√ßÿ Ù‘∆Á∆¡ª Í≈ ◊¬∂, Ï‘π √≈∆ ÓπˆÒ √ÀÈ≈ Ó≈∆ ◊¬∆Õ Íz∆Ú≈

Í≥‹Ú∂∫ ◊π» È≈È’ Á∂Ú ‹∆ Á≈ ÎπÓ≈È ‘À “Í«‘Òª ÓÈ≈ ÍÚ≈È ’È≈ ÍÚ∂◊≈ Â∂ «‹¿±‰ Á∆ ¡≈√ ¤º‚‰∆ ÍÚ∂◊∆Õ” ◊π» È≈È’ Á∂Ú ‹∆ Á∂ Á-ÿ Á∂ ÁÚ≈‹∂ ¿∞Ȫ∑ Ò¬∆ √Á≈ ÷πÒ∑∂ ‘È «‹‘Û∂ ÓΩ ȱø «Í¡≈ ’Á∂ ‘È Â∂ √≈∆ ⁄È≈ Á∂ ⁄Ȫ Á∆ Ë»Û Ï‰È≈ ÒØ⁄Á∂ ‘ÈÕ ¡«‹‘≈ √º⁄≈ ÙË≈¨ ‹Ø ’∞Ï≈È∆, ¡≈ÂÓ-«Â¡≈◊ ¡Â∂ ¡Ê≈‘ «ÈÓÂ≈ Á∆ «¬√ «È≈Ò∆ ¡Ú√Ê≈ Á∂ Ó≈◊ Â∂ ⁄ÒÁ≈ ‘À, ¿∞‘∆ ◊π» È≈È’ √≈«‘Ï ‹∆ Á∂ Í«ÚºÂ Á ÿ Â∂ ÍÚ≈È ‘πøÁ≈ ‘ÀÕ «¬‘ √º⁄÷≥‚ Á∂ «ÈÚ≈√ Ò¬∆ «¬Ò≈‘∆ Íπ’≈ ‘ÀÕ «¬‘ «√º÷∆ ‹∆ÚÈ Á≈ ¡√Ò∆ Ó≈◊ ‘ÀÕ ¡≈ÈßÁÍπ √≈«‘Ï Á∂ «’Ò∑∂ Á∂ Ï≈‘ ◊π» ◊Ø«ÏøÁ «√øÿ ‹∆ Á∂ Ï‘≈Á «√øÿª Â∂ Óπ◊Ò ¯Ω‹ª «Ú⁄’≈ ’¬∆ Ó‘∆È∂ ÿÓ√≈È Á∆ ÒÛ≈¬∆ ‘πÁ ø ∆ ‘∆Õ Óπ◊Ò ‘≈’Óª Â∂ «√Í≈‘-√Ò≈ª È∂ ’∞≈È Á∆ ’√Ó ÷≈ ’∂ ◊π» ‹∆ ȱø √πÈ‘ ∂ ≈ Ì∂«‹¡≈ «’ ‹∂ ¿∞‘ ¡≈ÈßÁÍπ √≈«‘Ï Á≈ «’Ò∑≈ ÷≈Ò∆ ’ Á∂‰ ª ¿∞È∑ª ȱø «ÏÈ∑ª «’√∂ π’≈Ú‡ ÂØ∫ ‹≈‰ «ÁºÂ≈ ‹≈Ú∂◊≈Õ ¿∞È∑ª Â∂ ’ج∆ Ø’ È‘∆∫ Ò◊≈¬∆ ‹≈Ú∂◊∆Õ ◊π» ‹∆ È»ø Ì≈Ú∂∫ ¿∞Ȫ∑ ¿∞µÂ∂ ’∞≈È Á∆ ’√Ó Á≈ ÌØ√≈ È‘∆∫ √∆, Í «√º÷ª ÚÒØ∫ Ï∂ÈÂ∆ ’È Â∂ ¿∞‘Ȫ È∂ «’Ò∑≈ ¤º‚‰≈ ÍÃÚ≈È ’ «Ò¡≈Õ «’Ò∑∂ «Ú⁄Ø∫ «È’Ò‰ Á∆ Á∂ √∆ «’ Óπ◊Ò ÎΩ‹ª È∂ ‘ÓÒ≈ ’ «ÁºÂ≈Õ √√≈ ÈÁ∆ Á∂ ’ø„∂ Â∂ ÿÓ√≈È Á∆ ÒÛ≈¬∆ «¤Û ͬ∆Õ ◊π» ‹∆ ¡Â∂ «√øÿª È∂ ‚‡’∂ Óπ’≈ÏÒ≈ ’∆Â≈Õ «¬’ «¬’ «√øÿ È∂ ’¬∆ ’¬∆ Óπ◊Ò «√Í≈‘∆¡ª ȱø Ó≈ Óπ’≈«¬¡≈Õ «¬√ ̺‹ ÁΩÛ ’≈È ◊π» √≈«‘Ï Á≈ √≈≈ Í«Ú≈ «Ú¤Û «◊¡≈Õ ¤Ø‡∂ √≈«‘Ϙ≈Á∂ Ï≈Ï≈ ˜Ø≈Ú «√øÿ Â∂ Ï≈Ï≈ Ϋ‘ «√øÿ √Ó∂ ¡≈͉∆ Á≈Á∆ Ó≈Â≈ ◊π‹∆ ‹∆ Á∂ ◊π» ‹∆ È≈ÒØ∫ Úº÷ ‘Ø ◊¬∂Õ B@ Á√øÏ √øÈ AG@D ¬∆√Ú∆ Á∆ ¿∞√ «Ì¡≈È’ ≈ Ȼø ‹ÁØ∫ Â∂‹ Ï¯∆Ò∆ ‘Ú≈ ⁄Ò ‘∆ √∆, ‘ Í≈√∂ ‘È∂≈ ‘∆ ‘È∂≈ √∆ ¡Â∂ √√≈ ÈÁ∆ Á∂ «’È≈∂ Á≈ ‹ø◊Ò, ÏøÁ»’ª Á∆ √ª √ª, Â∆ª Á∆ √»ø √»,ø ÂÒÚ≈ª Á∆ ‡º’‡º’ ¡Â∂ κ‡Ûª Á∆ ‘≈¬∂ ‘≈¬∂ È≈Ò ◊» ø ‹ «‘≈ √∆Õ √º  ګ∑ ¡ ª Á∂ √≈«‘Ϙ≈Á≈ ‹Ø≈Ú «√øÿ ¡Â∂ Í≥‹ª Ú«∑¡ª Á∂ √≈«‘Ϙ≈Á≈ Ϋ‘ «√øÿ «Âº÷∂ «Âº÷∂ ’ø«‚¡ª È≈Ò Ò‘» ´‘≈È ‘Ø ’∂ Ú∆ È‘∆∫ ÿÏ≈¬∂, ·ß‚ È≈Ò ·»ø ·»ø ’«Á¡ª È∂ Í≈Ò∂ Á∆ «Ù’≈«¬Â È‘∆∫ ’∆Â∆, «¬‘ Ú∆ È‘∆∫ «’‘≈ «’ √≈ȱø È∆∫Á ¡≈¬∆ ¬∂, Ìπ÷ º Ò◊∆ ¬∂, Â∂‘ Òº◊∆ ¬∂Õ ¿∞‘Ȫ Á∆ Ó≈Â≈ ‹∆ «Ú¤Û ◊¬∂Õ «¬º’ Ϙπ◊ Á≈Á∆ Ó≈Â≈ ◊π‹∆ ‹∆ Á∂ «√Ú≈ ’ج∆ È≈Ò È‘∆∫, Í ¿∞‘ «Î Ú∆ ¡◊∂ ÚËÁ∂ ◊¬∂Õ ≈ È∂Û∂ Í‘πø⁄ ‘∆ √∆Õ «√º÷ «¬«Â‘≈√ «Ú⁄ «˜’ ¡≈™Á≈ ‘À «’ Ó≈Â≈ ‹∆ ¡Â∂

23 to 29 Dec., 2010

AJIT WEEKL Y WEEKLY

ÍzØ. ‹√Ú∆ «√ßÿ ¿πµÌ∆ ‹ÈÒ √’æÂ Ù‘∆Á Ì≈¬∆ ÓÈ∆ «√ßÿ √Ø√≈«¬‡∆ «ÂßÈ «‘æ«√¡ª «Ú⁄ Úß«‚¡≈ «◊¡≈; «¬’ «‘æ √ ≈ ◊π  ± √≈«‘Ï, Úæ ‚ ∂ √≈«‘Ϙ≈Á∂ ¡Â∂ «√ßÿ, Á±‹≈ «‘æ√≈ Ó≈Â≈ ◊π‹∆ ¡Â∂ ¤Ø‡∂ √≈«‘Ϙ≈Á∂ ‹Ø ◊ß◊± È∂ Ú˜∆ ı≈È Á∂ ‘Ú≈Ò∂ ’

«ÁæÂ∂, Â∆‹≈ «‘æ√≈ ÁØ Ó≈Â≈Úª ¡Â∂ Ì≈¬∆ ÓÈ∆ «√ßÿ Â∂ ‘Ø «√ßÿ ‹Ø «ÁæÒ∆ ÚæÒ ⁄Ò∂ ◊¬∂Õ «¬Ê∂ ’∆ÂÍπ √≈«‘Ï «Ú÷∂ ◊πÁπ¡≈≈ “Íz∆Ú≈ «Ú¤ØÛ≈” ÓΩ‹±Á ˛Õ ◊π± √≈«‘Ï ØÍÛ È∂Û∂ Í‘πß⁄∂ «‹Ê∂ ◊π  Áπ ¡ ≈≈ ““Ìæ · ≈ √≈«‘Ï”” √«Ê ˛Õ ’Ø ‡ Ò≈ «È‘ß ◊ «√ß ÿ Á∂ Í·≈‰ ÙË≈Ò± È∂ ‹Ê∂ Á∆ ÷Ú≈Ò∆ ¡Â∂ «‘¯≈˜Â Á∆ «˜ßÓ∂Ú≈∆ ÒÀ Ò¬∆Õ «¬ÊØ∫ ⁄Ò ’∂ ⁄Ó’Ω √≈«‘Ï Á∂ «¬Ò≈’∂ «Ú⁄ Íπæ‹ ◊¬∂Õ «¬’ «˜ßÓ∆Á≈ ⁄ΩË∆ ÏππæË∆ ⁄ßÁ ◊π± ‹∆ 鱧 Ï∂ÈÂ∆ ’’∂ ¡≈͉∆ ‘Ú∂Ò∆ ÒÀ «◊¡≈Õ ÓπˆÒ ¯Ω‹ª «Íæ¤≈ ’ ‘∆¡ª √ÈÕ ◊Û∑∆ Á∂ Ó≈Ò’ ‹◊ «√ß‘π È∂ ‚Á∂ ‘ج∂ ◊Û∑∆ È≈ «ÁæÂ∆ Í ¿π√ Á∂ ¤Ø‡∂ Ì≈ ±Í ⁄ßÁ È∂ ◊Û∑∆ Á≈ ¡≈͉≈ «‘æ√≈ E@ ÓØ‘ª ÒÀ ’∂ Á∂ «ÁæÂ≈Õ ÓπˆÒ √ÀÈ≈ 鱧 «¬ÂÒ≈‘ «ÓÒ ◊¬∆Õ ◊π± √≈«‘Ï È∂ «√ßÿª 鱧 Â≈«¬È≈ ’ «Áæ  ≈, ’æ ⁄ ∆ ◊Û∑ ∆ «Ú⁄ ÏÀ· ’∂ BB Á√ßÏ AG@D 鱧 ÿÓ√≈È Á∆ ‹ß◊ ’∆Â∆, ÓπˆÒ √ÀÈ≈ Á∂ A@ ‘˜≈ ÎΩ‹∆ Ó≈∂ ◊¬∂Õ D@ «√ßÿ Â∂ Úæ‚∂ √≈«‘Ϙ≈Á∂ Ù‘∆Á ‘ج∂Õ

¤Ø‡∂ √≈«‘Ϙ≈«Á¡ª Á∆ ¡ÁπæÂ∆ Ù‘≈Á ÁØÚ∫∂ √≈«‘Ϙ≈Á∂ Ó≈√’∆ Á∆ fiπ◊ º ∆ ’ØÒ ‹≈ Í‘πø⁄∂Õ Ó≈Â≈ ‹∆ ȱø Á∂÷«Á¡ª ‘∆ ¿∞‘ fiπº◊∆ ÂØ∫ Ï≈‘ ¡≈ «◊¡≈ ¡Â∂ ‘ºÊ ‹ØÛ ’∂ Ï∂ÈÂ∆ ’∆Â∆ ““Ó∂∂ ËøÈ Ì≈◊ ‹∂’ ◊∆Ï Á∆ ’∞‡∆¡≈ Ú∆ «’√∂ Ò∂÷∂ «Ú⁄ ¡≈ ‹≈Ú∂Õ Â∞√∆∫ ≈ «¬√∂ ʪ Â∂ ¡≈≈Ó ’ØÕ”” Ó≈Â≈ ‹∆ ¡Â∂ ÁØÚ∂∫ √≈«‘Ϙ≈«Á¡ª È∂ ¿∞√ Ó≈√’∆ Á∆ fiπº◊∆ «Ú⁄ ≈ «ÏÂ≈¬∆Õ √Ú∂∂ ◊π» ‹∆ Á∂ ¶◊ Á≈ «¬’ √∂Ú≈Á≈ ◊ø◊» ÏÃ≈‘Ó‰ ¿∞µÊ∂ Í‘πø⁄ «◊¡≈Õ ¿∞‘ ‘ÓÁÁ∆ «Ú÷≈™Á≈ Ó≈Â≈ ‹∆, √≈«‘Ϙ≈Á≈ ‹Ø≈Ú «√øÿ Â∂ Ϋ‘ «√øÿ ȱø ¡≈͉∂ «Í≥‚ ÷∂Û∆ ÒÀ «◊¡≈Õ ¿∞‘Ȫ Á≈ √≈≈ √Ó≈È «¬’ ’Ó∂ «Ú⁄ «‡’≈ «ÁºÂ≈Õ Ó≈Â≈ ‹∆, √≈«‘Ϙ≈Á≈ ‹Ø≈Ú «√øÿ Â∂ √≈«‘Ϙ≈Á≈ Ϋ‘ «√øÿ ȱø ¡≈͉∆ ¤≈Â∆ È≈Ò Ò≈ ’∂ √Ω∫ ◊¬∂Õ ◊ø◊» Á≈ «ÁÒ Ï∂¬∆Ó≈È √∆, Ó≈Â≈ ‹∆ ȱø √πºÂ≈ Ú∂÷ ’∂ Ó≥‹∆ ÊÒ∂ ͬ∆ ÷π‹∆ ȱø ‘ΩÒ∆ ‘ΩÒ∆ ÎØÒ ’∂ ¿∞√ «Ú⁄Ø∫ ’∆ÓÂ∆ √Ó≈È ’º„ ’∂ ⁄ºπÍ ⁄≈Í ÁÏ∂ ÍÀ ’Ó∂ «Ú⁄Ø∫ Ï≈‘ «È’Ò «◊¡≈Õ Ó≈Â≈ ‹∆ ȱø ÷Û≈’ √π‰≈¬∆ «ÁºÂ∆, ◊ø◊» Á∂ ¡≈¿∞‰ Á≈ fiØÒ≈ «Í¡≈, ÁÏ∂ ÍÀ∆∫ Ï≈‘ ‹≈‰ Á≈ Ú∆ ÍÂ≈ Òº◊ «◊¡≈, Í Ó≈Â≈ ‹∆ È∂ ¿∞√ Ú∂Ò∂ ’∞ºfi È≈ «’‘≈Õ ‹ÁØ∫ Ó≈Â≈ ‹∆ È∂ ⁄Ø∆ ‘ج∂ ’∆ÓÂ∆ √Ó≈È Ï≈∂ Íπ¤ º «◊¤ ’∆Â∆ Í ¿∞‘ ª Ó≈Ò È±ø ‘˜Ó ’È≈ ⁄≈‘πøÁ≈ √∆Õ Ó≈Â≈ ◊π‹∆ ‹∆ È∂ ◊ø◊» ȱø ¡≥Á ÏπÒ≈«¬¡≈ Â∂ ¿∞√ ȱø √Ófi≈¿∞‰ Òº◊∂, ““Ì«Ò¡≈ ÒØ’≈, ÙØ Ó⁄≈‰≈ ·∆’ È‘∆∫Õ ÓØ‘ª ’ØÒ ‘∆ º÷Õ Â∂∂ ’ØÒ∫Ø «’√ Ó≥◊∆¡ª ‘È? ”” «¬‘ √π‰ ’∂ ◊ø◊» ◊πº√∂ È≈Ò ÏØÒ ¿∞«·¡≈ ““‘È∂≈ √≈¬∆∫ Á≈, ÓÀ∫ Â∞‘≈ȱø ÍÈ≈‘ «ÁºÂ∆ Â∂ ¿∞Ò‡≈ Âπ√∆∫ Ó∂∂ Â∂ ⁄Ø∆ Á∆ ÂØ‘Ó Ò◊≈ ‘∂ ‘ØÕ”” Ó≈Â≈ ‹∆ È∂ ¿∞√ ȱø √Ófi≈¿∞‰ Á≈ ÔÂÈ ’∆Â≈, Í ÏØÒÁ≈ ÏØÒÁ≈ ¿∞‘ ÿØ∫ Ï≈‘ «È’Ò «◊¡≈Õ ◊ø◊» «√ºË≈ ’ØÂÚ≈Ò Í≈√ Óπ«ø‚∂ Í‘π⁄ ø ≈Õ ¡≥Á ‹≈ ’∂ ’ØÂÚ≈Ò È±ø √Ò≈Ó ’’∂ √Ã∆ ◊π» ◊Ø«ÏøÁ «√øÿ ‹∆ Á∂ Ó≈Â≈ ◊π‹∆ ‹∆ ¡Â∂ ¿∞È∑ª Á∂ √≈«‘Ϙ≈«Á¡ª Ï≈∂ ‹≈ Á«√¡≈Õ ıÏ √π‰ ’∂ ’ØÂÚ≈Ò Á∆¡ª Ú≈¤ª «÷Ò ◊¬∆¡ªÕ ◊ø◊» Á∂ È≈Ò ¡≈͉∂ «√Í≈‘∆¡ª ȱø Ì∂‹ ’∂ ‘π’Ó «ÁºÂ≈ «’ √Ì È±ø «◊ïÂ≈ ’’∂ «Ò¡ªÁ≈ ‹≈Ú∂Õ ’Ø Â Ú≈Ò Á∂ ‘π ’ Ó Óπ  ≈Ï’ √≈«‘Ϙ≈Á≈ ˜Ø  ≈Ú «√ø ÿ , √≈«‘Ϙ≈Á≈ Ϋ‘ «√øÿ ¡Â∂ Ó≈Â≈ ‹∆ ȱø «◊ïÂ≈ ’’∂ Í«‘Òª Óπ«ø‚∂ «Ò¡ªÁ≈ «◊¡≈Õ ≈ ȱø Ó≈Â≈ ‹∆

¡Â∂ ÁØÚ∂∫ √≈«‘Ϙ≈«Á¡ª ȱø Óπ«ø‚∂ ’⁄«‘∆ ◊»ø‹ ¿∞·∆ Â∂ √Ì Á∆¡ª ÏøÁ º«÷¡≈ «◊¡≈Õ È˜ª Ï‘≈Á Â∂ «Èº ‚  Á»‹∂ «ÁÈ √Ú∂∂ ‘∆ Ó≈Â≈ ◊π‹∆ √≈«‘Ϙ≈«Á¡ª Â∂ «‡’ ◊¬∆¡ªÕ ‹∆ Â∂ ÁØÚ∂∫ √≈«‘Ϙ≈«Á¡ª ȱø «¬’ ÈÚ≈Ï Ú˜∆ ı≈È ¿∞È∑ª ȱø ÏÀ Ò ◊º ‚ ∂ Â∂ «Ï·≈ ’∂ √«‘ø Á Íπ⁄’≈ ’∂ ’«‘‰ Òº◊≈ ““Ϻ«⁄˙, Â∞√∆∫ «Ò‹≈«¬¡≈ «◊¡≈, «‹ºÊ∂ ·ß‚∂ Ïπ‹ ÏÛ∂ ‘∆ ⁄ø◊∂ Òº◊ ‘∂ ‘Ø, «¬√Ò≈Ó ’ΩÓ «Ú⁄ ·«‘≈«¬¡≈ «◊¡≈Õ ¡◊Ò∆ ȱø ÏÛ≈ ‘∆ ¯ı ‘ØÚ◊ ∂ ≈ ‹∂ Â∞√∆∫ ’ÒÓ≈ √Ú∂ Ϻ«⁄¡ª ȱø ’⁄«‘∆ «Úº⁄ Í∂Ù ÍÛ∑ ’∂ ÓØÓÈ Ï‰ ‹≈˙Õ Â∞‘≈ȱø Ó»ø‘ ’È Á≈ ÎπÓ≈È ‹≈∆ ’ «ÁºÂ≈Õ Ì≈¬∆ Ó≥◊∆ Óπ≈Á «ÓÒ∂◊∆Õ”” ÓØÂ∆ È≈™ Á∂ Ó«‘∂ È∂ Ó≈Â≈ ‹∆ Â∂ ÁØÚ∂∫ √≈«‘Ϙ≈Á∂ ◊º‹ ’∂ ÏØÒ∂, ÁØ‘ª √≈«‘Ϙ≈«Á¡ª ȱø ‹≈È ‘∆Ò ’∂ ““√≈‚≈ ËÓ √≈ȱø «Í¡≈≈ ‘ÀÕ √ø√≈∆ Ú∆ ÁπºË ¡≈«Á Í‘πø⁄≈«¬¡≈Õ Ú√±¡ª ȱø ¡√∆∫ Â∞º¤ √ÓfiÁ∂ ‘ªÕ”” ¡≥«ÓàÚ∂Ò∂ Ó≈√»Óª ȱø ‹◊≈«¬¡≈ ¿∞È∑ª Á≈ «¬‘ ‹Ú≈Ï √π‰ ’∂ Â∂ «Í¡≈ È≈Ò «Â¡≈ ’∆Â≈Õ Á≈Á∆ ÈÚ≈Ï È±ø ◊πº√≈ ¡≈«¬¡≈, Í Í∆ Íث¡ª ȱø ’«‘‰ Òº◊∆ ““ÍÂ≈ ‹∂ Â∞√∆∫ «◊¡≈Õ ÈÚ≈Ï ’≈˜∆ ȱø ’«‘‰ Òº◊≈, ¿∞√ ◊π» ◊Ø«ÏøÁ «√øÿ ‹∆ Á∂ Ϻ⁄∂ ‘Ø, ““√π‰ «Ò¡≈ ‹∂ «¬‘Ȫ Ï≈◊∆¡ª Á≈ «‹√ È∂ ˜≈ÒÓª ÂØ∫ ’Á∆∫ ¬∆È È‘∆∫ ◊π√Â≈÷∆ Ì«¡≈ ‹Ú≈ÏÕ «¬‘Ȫ ȱø Ó≥È∆Õ ËÓ Á∆ ¡≈È Â∂ Ù≈È ÏÁÒ∂ Ó≈√»Ó È≈ √ÓfiØÕ «¬‘Ȫ ȱø √˜≈ Á∂‰∆ ¡≈͉≈ √Ì ’∞fi Á≈¡ Â∂ Ò◊≈ «ÁºÂ≈Õ ‘∆ ÍÚ∂◊∆Õ «¬‘ Ï≈◊∆ «ÍÂ≈ Á∂ Ï≈◊∆ Â∞‘≈‚∂ Á≈Á≈ √«Â◊π» Â∂◊ Ï‘≈Á ‹∆ Ï∂‡∂ ‘ÈÕ”” È∂ Ú∆ ËÓ Á∆ ’≈˜∆ È∂ º « ÷¡≈ Ò¬∆ -ÓÈ‹∆ «√øÿ Í√∆⁄≈ √»ÏÁ ∂ ≈ ȱø Áº«√¡≈ √∆√ Á∂ «ÁºÂ≈Õ «’ «¬‘Ȫ Ó≈√»Ó Á∂«÷˙ «’Â∂ Ú˜∆ ÷≈È Á∂ «ÁºÂ∂ Ϻ«⁄¡ª È∂ ’ج∆ ˜πÓ È‘∆∫ ’∆Â≈Õ Ò≈Ò⁄, ‚≈Ú∂ ’≈È ËÓ ÚÒØ∫ «¬‘Ȫ ȱø ’ج∆ √˜≈ È‘∆∫ «ÁºÂ∆ ‹≈ ’Ó˜Ø∆ È≈ «Á÷≈ Ï«‘‰≈Õ ¡≈͉∂ √’Á∆Õ Ú˜∆ ÷≈È ¡√Ò «Ú⁄ ◊π» Á≈Á≈ Â∂ «ÍÂ≈ ‹∆ Á∆ Ù≈È È±ø ‹≈Ȫ √≈«‘Ï ’ØÒØ∫ ÷≈Ë∆ ‘≈ Á≈ ÏÁÒ≈ Ú≈ ’∂ Ú∆ ’≈«¬Ó º÷‰≈Õ”” «¬‘Ȫ ÁØÚ∫∂ Ó≈√»Ó Ϻ«⁄¡ª ’ØÒ∫Ø ÒÀ‰≈ Á»‹∂ «ÁÈ √Ú∂∂ ‘∆ ÈÚ≈Ï Á∂ ⁄≈‘πøÁ≈ √∆Õ ÁÏ≈ «Ú⁄ √Ì ’ØÒØ∫ «√Í≈‘∆ Í‘πø⁄ ◊¬∂Õ ¿∞‘Ȫ È∂ Ó≈Â≈ ≈«¬ Íπ¤ º ∆ ◊¬∆Õ √π⁄ º ≈ ÈßÁ Á∆Ú≈È È∂ ◊π‹∆ ‹∆ ȱø ÍÉ≈Ó ’∆Â≈ Â∂ ’«‘‰ «’‘≈ ““√»Ï∂Á≈ ‹∆ «¬‘ √ºÍ Á∂ ÍπºÂ Òº◊∂ «¬‘Ȫ Ϻ«⁄¡ª ȱø ÈÚ≈Ï Á∆ ‘ÈÕ «¬‘Ȫ Á∂ ¡≥Á «√ ÂØ∫ ÍÀª ’⁄«‘∆ «Ú⁄ «Ò‹≈‰ Á≈ ‘π’Ó Â∆’‰ ˜«‘ ‘∆ ˜«‘ Ì«¡≈ «Ó«Ò¡≈ ‘ÀÕ Ó≈Â≈ ‹∆ È∂ Ϻ«⁄¡ª ȱø ‘Ø«¬¡≈ ‘ÀÕ «¬‘Ȫ ȱø ıÂÓ ’ Á∂‰≈ «Í¡≈ ’∆Â≈ Â∂ ¡√∆√ «ÁºÂ∆Õ ÁØÚ∂∫ ‘∆ ⁄ø◊≈ ‘ÀÕ”” √≈«‘Ϙ≈Á∂ ¡≈͉∂ Á≈Á∆ ‹∆ ¡º◊∂ «√ ¿∞ÁØ∫ ÈÚ≈Ï ÓÒ∂ ’؇Ò≈ ÂÛÍ fiπ’≈¡ ’∂ «√Í≈‘∆¡ª È≈Ò ⁄Ò‰ Ò¬∆ ¿∞«·¡≈ ¡Â∂ ’«‘‰ Òº«◊¡≈ ““«¬√ «Â¡≈ ‘Ø Í¬∂Õ ÁØ‘ª √≈«‘Ϙ≈«Á¡ª ÂØ∫ ÙÓÈ≈’ ÷∂Ò ¡º‹ Â∆’ «’√∂ È‘∆∫ ȱø «√Í≈‘∆ ÍÀÁÒ ‘∆ ÈÚ≈Ï Ú˜∆ ı≈È Ú∂«÷¡≈Õ «¬‘ «Èº’∂-«Èº’∂ Ϻ⁄∂, Â∞√∆∫ Á∆ ’⁄«‘∆ Úº Ò ÒÀ ◊¬∂ Õ ‹Á «¬ÂÈ∂ Úº‚∂ ¡Â∂ Ϙπ◊ ÒØ’ «¬√ √≈«‘Ϙ≈Á∂ ’⁄«‘∆ Á∂ È∂Û∂ Í‘π⁄ ø ∂ ª ÍÃ’≈ Â∞√∆∫ «¬‘Ȫ ȱø ‚≈™Á∂ ‘ØÕ ¿∞È∑ª Á∂«÷¡≈ «’ Úº‚≈ ÁÚ≈˜≈ ÏøÁ ¡≈÷ «¬øÈ∑ª Á≈ ’√» ’∆ ‘À? Î∂ ’ «ÁºÂ≈ «◊¡≈ ‘À Â∂ «Èº’∆ «‹‘∆ Â∞‘≈‚≈ «¬È∑ª Á∂ «ÍÂ≈ ‹∆ È≈Ò ÚÀ Ï≈∆ ÷πÒ∆∑ ‘À «‹√ Á∂ ¡≥Á ‹≈‰ Ò¬∆ ‘ÀÕ ¿∞‘Ȫ ȱø Â∞√∆∫ «‹ºÂ È‘∆∫ √’∂Õ fiπ’‰≈ ÍÀ∫Á≈ ‘ÀÕ ¿∞√ Á≈ ÏÁÒ≈ «¬‘Ȫ Ó≈√»Óª ÂØ∫ ÒÀ‰≈ √»fiÚ≈È √≈«‘Ϙ≈Á∂ ‘≈’Óª Á∆ ⁄≈‘πÁ ø ∂ ‘ØÕ «¬‘ «’‘Û≈ ’≈È±È ø ‘À?”” ⁄≈Ò √Ófi ◊¬∂Õ ÏÛ∆ ⁄π√Â∆ È≈Ò Íø± ÓÒ∂’؇Ò∂ Á∂ ÈÚ≈Ï Á∆ ¿∞Ȫ∑ È∂ Í«‘ÒØ∫ ¡≈͉∂ ÍÀ ¡≥Á Á≈ıÒ ◊ºÒ «’√∂ È∂ È≈ √π‰∆Õ Ú˜∆ ÷≈È È∂ ’∆Â∂ Â∂ «ÏÈ∑ª √∆√ fiπ’≈¬∂ Á≈ıÒ ‘Ø ◊‹Ú∆∫ ¡≈Ú≈˜ «Ú⁄ ‘π’Ó «ÁºÂ≈ ◊¬∂Õ ÈÚ≈Ï Ú˜∆ ÷≈È Á∆ ’⁄«‘∆ - ““ÒÀ ‹≈˙! «¬‘Ȫ √ºÍ Á∂ ÍπºÂª ȱø Òº◊∆ √∆Õ √≈«‘Ϙ≈«Á¡ª È∂ ¡≥Á «⁄‰Ú≈ «Á¿∞ «‹øÁ≈ Á∆Ú≈ª «Úº⁄Õ”” Í‘πø⁄«Á¡ª ‘∆ ◊º‹ ’∂ Ϋ‘ ÏπÒ≈¬∆ ÈÚ≈Ï Ù∂ Óπ‘øÓÁ ÓÒ∂’؇Ò≈ √»Ï∂ : Ú˜∆ ÷≈È Á∂ ¡≈Á∂Ùª ÂØ∫ ‘º’≈ Ϻ’≈ Ú≈«‘◊π» ‹∆ ’≈ ı≈Ò√≈Õ «‘ «◊¡≈Õ ¿π√ Á∂ Ó»‘ ø ∫Ø ◊ºÒ È≈ «È’Ò∂Õ Ú≈«‘◊π» ‹∆ ’∆ ¯Â«‘Õ ¡≈÷ ‘Ω’≈ Ì ’∂ ’«‘‰ Òº◊≈, ¿∞ È ∑ ª Á∂ ¿∞ µ ⁄∂ ‹À ’ ≈∂ È≈Ò ““ÈÚ≈Ï √≈«‘Ï! «¬‘ ˜πÒÓ ‘ÀÕ Â∞√∆∫

¡≈͉∂ ÓºÊ∂ Â∂ ’¶’ Ò◊≈ ‘∂ ‘ØÕ Ù≈¡ Á∂ «÷Ò≈Î ’≈Ú≈¬∆ ’È Ú≈Ò∂ ȱø ÷πÁ≈ Ú∆ È‘∆∫ Ï÷ÙÁ≈Õ”” ¿∞‘ “‘≈ Á≈ È≈¡≈” Ó≈ ’∂ Ì∂ ÁÏ≈ «Ú⁄Ø∫ ¿∞· ’∂ ⁄Ò≈ «◊¡≈Õ Ù≈‘∆ ‹Ò≈Á «Ù√≈Ò Ï∂◊ Â∂ «ÚÙ≈Ò Ï∂◊ Á∂ √ÍπÁ ÁØÚ∂∫ Ϻ⁄∂ ’ «ÁºÂ∂ ◊¬∂Õ √≈«‘Ϙ≈«Á¡ª ȱø ¿∞µÊ∂ «Ò¡ªÁ≈ «◊¡≈, «‹Ê∂ Á∆Ú≈ ¿∞√≈∆ ‹≈ ‘∆ √∆Õ ’≈˜∆ Ì∆ ¿∞Ê∂ ¡≈‰ Í‘π⁄ ø ≈Õ ÁØ‘ª √≈«‘Ϙ≈«Á¡ª ȱø ÈÚ∆∫ ω ‘∆ Á∆Ú≈ «Ú⁄ ÷Û≈ ’ «ÁºÂ≈ «◊¡≈Õ ‹Ò≈Áª Â∂ ’≈˜∆ È∂ ËÓ «Î ÏÁÒ‰ Ò¬∆ Ï‘π ˜Ø Ò◊≈«¬¡≈, Í ¿∞‘ ¡≈͉∂ ÎÀ√Ò∂ Â∂ ‚‡∂ ‘∂Õ ‘π‰ ≈‹ª È∂ ¡≈͉≈ ’øÓ Ùπ» ’ «ÁºÂ≈Õ ¿∞‘Ȫ Á∂ ÍÀª Á∂ ⁄≈ ⁄πÎ∂∂ «¬º‡ª º÷ «ÁºÂ∆¡ª ◊¬∆¡ªÕ ¿∞‘Ȫ «Ú⁄ ◊≈≈ Ì «ÁºÂ≈ «◊¡≈Õ «Î Á»√≈ Á≈ Ùπ» ‘Ø «◊¡≈Õ Á∆Ú≈ ¿∞µ⁄∆ ‘πÁ ø ∆ ◊¬∆ Í ÁØÚ∂∫ √≈«‘Ϙ≈Á∂ ¡≈͉∂ ËÓ «Ú⁄ ¡‡Ò ‘∂Õ ¿∞‘Ȫ Â∂ «’√∂ «’√Ó Á∂ Ò≈Ò⁄ Á≈ ’ج∆ ¡√ È‘∆∫ ‘Ø«¬¡≈, ÊØÛ∆ Á∂ Ï≈¡Á ÁØÚ∂∫ √≈«‘Ϙ≈Á∂ Ù‘∆Á ‘Ø ◊¬∂Õ «¬Ë √≈«‘Ϙ≈Á∂ Ù‘∆Á ‘جÕ∂ ¿∞Ë «¬√ Á∆ ıÏ «ÓÒ‰ Â∂ Ïπ‹ «Ú⁄ √Ó≈Ë∆ Ò◊≈ ’∂ Ó≈Â≈ ◊π‹∆ ‹∆ È∂ Ú∆ √∆ «Â¡≈◊ «ÁºÂ≈Õ ¿∞√∂ ≈ ‘∆ Á∆Ú≈È ‡Ø‚ ÓºÒ ‹Ø «¬’ ‹Ω‘∆ √∆ È∂ ÈÚ≈Ï Ú˜∆ ÷≈È ’ØÒ∫Ø «¬‘Ȫ √≈«‘Ϙ≈«Á¡ª Á∂ √√’≈ Ò¬∆ «¬‹≈˜Â ÒÀ Ò¬∆ «‹√ Á∂ Ò¬∆ ¿∞√È∂ ⁄≈‘∆Á∆ ‹◊∑≈ Â∂ ÓØ‘ª «Ú¤≈ ’∂ ÊÀÒ∆¡ª Á∆¡ª ÊÀÒ∆¡ª Ì∂‡ ’ «ÁºÂ∆¡ªÕ Ó≈Â≈ ◊π‹∆ ‹∆ Â∂ ÁØÚ∂∫ √≈«‘Ϙ≈«Á¡ª Á≈ ÏÛ∂ √«Â’≈ È≈Ò √√’≈ ’∆Â≈ «◊¡≈Õ «‹ºÊ∂ Ù‘∆Á∆ ÂØ∫ Í«‘Òª ÁØÚ∂∫ √≈«‘Ϙ≈Á∂ ¡Â∂ Ó≈Â≈ ◊π‹∆ ‹∆ ȱø ·ß‚∂ Ïπ‹ «Ú⁄ ’ÀÁ ’∆Â≈ «◊¡≈ √∆, ¿∞Ê∂ Ô≈Á «Ú⁄ ◊πÁπ¡≈≈ ·ß„≈ Ïπ‹ √≈«‘Ï ’≈«¬Ó ‘À Õ «‹º Ê ∂ ÁØ Ú ∂ ∫ √≈«‘Ϙ≈«Á¡ª ¡Â∂ Ó≈Â≈ ◊π‹∆ ‹∆ Á≈ √√’≈ ’∆Â≈ «◊¡≈, ¿∞ Ê ∂ ◊πÁπ¡≈≈ ‹ØÂ∆ √»Í √πÙ«Ø Ì ‘ÀÕ È«øÁÍ≈Ò «√øÿ Á∂ ÓπÂ≈Ï’ ◊π» ◊Ø « Ïø Á «√ø ÿ ‹∆ Á∂ ÁØ ¤Ø ‡ ∂ √≈«‘Ϙ≈«Á¡ª Á∆ √«‘øÁ «Ú⁄ Ù‘∆Á∆ «¬’ ¡«‹‘∆ ÁÁ∆Ò∆ ÿ‡È≈ ‘À «‹‘Û∆ ÌπÒ≈¬∆ È‘∆∫ ‹≈ √’Á∆Õ «¬√ Ù‘∆Á∆ ÂØ∫ «¬’ Í≈√∂ ª Óπ◊Ò ¡«Â¡≈⁄≈ Á≈ ÍÂ≈ ⁄ÒÁ≈ ‘À Â∂ Á»‹∂ Í≈√∂ «¬‘ ÷≈Ò√≈¬∆ √«Í‡ Á∆ «ÁzÛ∑Â≈ Á∆ ¿∞µÂÓ «Ó√≈Ò ‘ÀÕ (Í≥‹≈Ï Á≈ «¬«Â‘≈√) ◊π  Ï÷Ù «√ø ÿ Íà ∆ Â-ÒÛ∆

““ı≈Ò√≈ ◊π± ‘À Â∂ ◊π± ı≈Ò√≈ Á∂ Ó‘ªÚ≈’”” ¡Èπ√≈, Íø‹ «Í¡≈«¡ª Á∂ ‘π’Ó ”Â∂ ◊π± ‹∆ 鱧 ≈ ȱ ß ◊Û∑ ∆ ¤æ ‚ ‰ Á≈ ‘π ’ Ó «Ó«Ò¡≈Õ Íπ Ù ≈’ Â∂ ’Ò◊∆ Ì≈¬∆ √ß◊ «√ßÿ 鱧 Á∂ «ÁæÂ∆Õ Ì≈¬∆ Á«¬¡≈ «√ßÿ, Ì≈¬∆ ËÓ «√ßÿ Â∂ Ó≈È «√ßÿ √Ó∂ ÓπˆÒ √ÀÈ≈ Á≈ ÿ∂≈ ⁄∆ ’∂ «È’Ò ◊¬∂Õ ¡√∆∫ Á∂Ùª-«ÚÁ∂Ùª ÂØ∫ ‘∂Óπ’߇ √≈«‘Ï Á∂ ÁÙÈ ’È Âπ ÍÀ∫Á∂ ‘ª, ’Á∆ ⁄Ó’Ω Á∆ ◊Û∑∆ Á∂ ÁÙÈ ’È Ï≈∂ È‘∆∫ √Ø⁄Á∂ «‹Ê∂ «ÂßÈ «Í¡≈∂ «‘ßÓ «√ßÿ («fi¿±), ÓØ ‘ ’Ó «√ß ÿ (ËØ Ï ∆ ◊π ‹ ≈ ÂØ ∫ ), √≈«‘Ï «√ßÿ (È≈¬∆ ’È≈‡’ ÂØ∫), ¡‹∆ «√ßÿ ¿πÓ AF √≈Ò ¡Â∂ ‘Ø D@ «√ßÿ Ù‘∆Á ‘ج∂ √È ¡Â∂ ÏÛ∆¡ª ÓπÙ«’Òª Á≈ √≈‘Ó‰≈ ’È «Íæ¤Ø∫, ◊π  ± √≈«‘Ï ‹ß ◊ Ò-Ï∆¡≈Ï≈È Á∂ «¬Ò≈’∂ Ó≈¤∆Ú≈Û∂ «˜Ò∑≈ ´«Ë¡≈‰≈ Í‘πß⁄∂ √ÈÕ ÍØ‘ Á≈ Ó‘∆È≈, ·ß‚∆ ≈Â, ’æÍÛ∂ Îæ‡∂ ‘ج∂, ÍÀª ”⁄Ø∫ ı±È Ú«‘ «‘≈ √∆Õ «Îß‚ Á≈ «√‘≈‰≈ ω≈ ’∂, ‘æÊ ”⁄ Èß ◊ ∆ ÂÒÚ≈, «¬’ ‹ß ‚ Á∂ Áæı ‘∂·ª ¡≈Ó ’∆Â≈Õ «¬‘ ·ß‚ Á≈ Áæı ¡æ‹ Ú∆ ÓΩ‹±Á ˛Õ «¬Ê∂ ÙÏÁ ¿π⁄≈«¡≈: “«ÓÂz «Í¡≈∂ ȱ ß ‘≈´ Ó∆Áª Á≈ ’‘‰≈””......Õ «¬√∂ ¡√Ê≈È Â∂ Ì≈¬∆ ÁÔ≈ «√ßÿ (÷Â∆ Ò≈‘Ω ÂØ∫) ¡Â∂ Ì≈¬∆ ËÓ «√ßÿ (‹æ‡ «ÁæÒ∆ ÂØ∫) ¡Â∂ Ó≈È «√ßÿ È∂ ¤Ø‡∂ √≈«‘Ϙ≈«Á¡ª Á∆ È∆‘ª «Ú⁄ «⁄‰≈¿π‰ Á∆ ¡Â∂ Ó≈Â≈ ◊π‹∆ Á∂ Íz≈‰ «Â¡≈◊‰ Á∆ Áπæ÷ Ì∆ ıÏ «ÁæÂ∆ √∆Õ √≈«‘Ϙ≈«Á¡ª Á∆ ¿πÓ ÍΩ‰∂ ¡æ· √≈Ò Â∂ ÍΩ‰∂ ¤∂ √≈Òª Á∆ √∆Õ ◊π± ‹∆ È∂ ˜Ó∆È ”⁄Ø∫ ÍΩÁ≈ «÷æ«⁄¡≈ Â∂ ¯Ó≈«¬¡≈ : ‘π‰ ÓπˆÒ ≈‹ Á∆¡ª ‹Û∑ª Íπæ‡ ‘Ø ◊¬∆¡ª ‘ÈÕ ‹ÁØ ∫ Ï≈ˆ Á∂ ≈÷∂ È∂ Ó≈«Ò’ª; ◊πÒ≈Ï∂ ¡Â∂ Íø‹≈Ï∂ 鱧 ‹≈ ’∂ Áæ«√¡≈ ª ¿π‘ ÁØÚ∂∫ ◊π± √≈«‘Ï È±ß ¡≈͉∂ ÿ ÒÀ ◊¬∂Õ Ó≈¤∆Ú≈Û∂ «Ú⁄ ÿØ«Û¡ª Á∂ ÚÍ≈∆ ¡Â∂ ◊π± ÿ Á∂ ÙË≈Ò± Ì≈¬∆ ◊È∆ ıª ¡Â∂ ÈÏ∆ ÷ª «‘ßÁ∂ √È, ¿π‘ ◊π± ‹∆ 鱧 ¡≈͉∂

¡È∞√≈ ““ÍπÙÍ-’Ò∆ È‘∆∫, ¿∞‘ ’ج∆ ’ΩÛ∆-Ï»‡∆ ‘ØÚ∂◊∆, «‹‘Û∆ Ï∂◊≈È∆ Ù≈÷ ¿∞Â∂ fi»Ó ø ’∂ ¡≈͉∂ Ï≈◊ ȱø Ú∆≈È ‘πøÁ≈ Ú∂÷ √’Á∆ ‘ÀÕ √≈‚∆ Ù≈÷ ¿∞Â∂ Ì≈Ú∂∫ ’¬∆ ’ø‚∂ ‘È, Í «¬øȪ∑ ’ø«‚¡ª Á∂ √ È≈Ò ‘∆ «√ø«‹¡≈ √≈‚≈ «‹◊ Ò≈Ò ‘ÀÕ «’√∂ «⁄º‡∆ ºÂ-‘∆‰ ⁄øÏÒ ∂ ∆ Á∆ Ú«¶◊‰∆ Ú∂Ò ¿∞Â∂ «¬‘ ◊πÒ≈Ï - ◊πø⁄∂ «Í™Á È‘∆∫ ’∆Â∂ ‹≈ √’Á∂, «‹øÈ∑ª Á∆ ‘ ͺÂ∆ «Úº⁄ ◊π» ◊Ø«ÏøÁ «√øÿ ‹∆ Ú◊∂ «ÍÂ≈ Á∆ Ì≈‘ ‘ÀÕ”” «¬‘ √≈«‘Ϙ≈«Á¡ª Á∂ ¡‰-’‘∂ √πÈ‘ ∂ ∂ Á≈ √≈ ‘ÀÕ “ÍÓ ÓÈ∞÷ º ” «◊¡≈È∆ Ò≈Ò «√øÿ ÓπÂ≈Ï’ ¤Ø‡∂ ¤Ø‡∂ Ϻ«⁄¡ª Á∆ Ù‘∆Á∆ È≈Ò ÒØ’ª «Ú⁄ ‘≈‘≈’≈ Óº⁄ ◊¬∆ Â∂ ¿∞Ȫ∑ «Ú⁄ Ï∆Â≈ Á∆ ÈÚ∆∫ Ì≈ÚÈ≈ ‹≈◊ ͬ∆Õ ‹≈Ï Óπ◊Ò ‘’±Ó Á∂ «ÚπºË ȯ Á≈ ±¯≈È ¿∞· ÷Û≈ ‘Ø«¬¡≈ Â∂ Í≥‹≈Ï∆¡ª È∂ «¬√ ȱø ÷ÂÓ ’È Ò¬∆ ’Ó’º√∂ ’ Ò¬∂Õ ’∂ÚÒ «¬‘∆ È‘∆∫, «¬øÈ∑ª Á∆ Ù‘∆Á∆ ¡≈¿∞‰ Ú≈Ò∆¡ª È√Òª Ò¬∆ Ú∆ ⁄≈ȉÓπÈ≈∂ Â∂ ÍÃ∂È≈ Á≈ √ØÓ≈ ω ◊¬∆Õ ¤Ø‡∂ √≈«‘Ϙ≈«Á¡ª Á∆ Ù‘∆Á∆ Á≈ Ú‰È ’Á∂ ‘Ø«¬¡ª Ì≈ Á∂ «‘øÁ∆ ≈Ù‡-’Ú∆ ÓÀÊÒ∆ ÙÈ ◊πÍ È∂ «’‘≈ √π‘‰≈ «Ò«÷¡≈ ‘À«‹√ ’∞Ò, ‹≈Â, ’ΩÓ ’∂ Ϻ⁄∂, Ô±ø Á∂ √’Â∂ ÏÒ∆Á≈ÈÕ ¿π√ ’≈ ÚÂÓ≈È ‘Ø ’∞¤ Ì∆, Ì«ÚÙ ‘À ÏÛ≈ Ó‘≈ÈÕ (Í≥‹≈Ï ’∆ Ú∆ ÍøÍ≈) ÍÃØ. Í»È «√øÿ «Ò÷Á≈ ‘À :- ◊π» ◊Ø«ÏøÁ «√øÿ ‹∆ È∂ √‘øÁ Á∂ È∂Û∂ «Í≥‚ª «Ú⁄Ø ∫ Á∆ ¶ÿ«Á¡ª ‘Ø « ¬¡ª √≈«‘Ϙ≈«Á¡ª Á∂ Ù‘∆Á∆ Á∂ √≈’∂ Ï≈∂ √π«‰¡≈Õ ◊π» √≈«‘Ï È∂ ¡º÷ª Ó∆‡ ’∂ ¡Á≈√ ’∆Â∆ Â∂ ¡’≈Ò Íπ÷ ȱø ¡≈͉∂ «¬’ ÙÏÁ ≈‘∆∫ √øÁÙ ∂ Ì∂«‹¡≈ :«ÓÂz «Í¡≈∂ ȱ ø ‘≈´ Óπ  ∆Áª Á≈ ’«‘‰≈® Â∞Ë «ÏÈ∞ Ø◊π ‹≈¬∆¡ª Á≈ ˙‚‰ È≈◊ «ÈÚ≈√ª Á∂ ‘‰≈® √» Ò √π  ≈‘∆ ÷≥ ‹ π «ÍÔ≈Ò≈ «Ïø ◊ ’√≈¬∆Ôª Á≈ √«‘‰≈Õ Ô≈Û∂ Á≈ √≈ȱ ø √º Ê π ⁄ø ◊ ≈ ̺ · ÷∂ « Û¡ª Á≈ ‘‰≈® «ÍÃø. √«ÂÏ∆ «√øÿ ¡È∞√≈ : «¬√ Ù‘∆Á∆ Á≈ ¡√ «¬‘ ‘Ø«¬¡≈ «’ «¬’ Ú≈∆ ⁄≈∂ Í≈√∂ ‘≈‘≈’≈ Óº⁄∆Õ ÒØ’ª «Ú⁄ Ï∆Â≈ Á∆ ÈÚ∆∫ Ì≈ÚÈ≈ ‹≈◊∆ Â∂ ¿∞Ȫ∑ ’«‘‰≈ ¡≈øÌ ’ «ÁºÂ≈ «’ «¬√ ¡‰÷ ‘∆‰ ‹∆ÚÈ È≈ÒØ∫ Ù‘∆Á ‘Ø ‹≈‰≈ ‘∆ ⁄ø◊≈ ‘ÀÕ Ï≈Ï≈ ÏøÁ≈ «√øÿ Ï‘≈Á ˘ «‹√ √≈’∂ È∂ Ï‘π ‡π«ø Ï¡≈ ¿∞‘ √‘øÁ Á≈ ‘∆ √≈’≈ √∆Õ «¬øÈ∑ª Á∆ Ù‘≈Á È∂ Í≥‹≈Ï, ≈‹Í»Â≈È∂ «Ú⁄ «¬’ ̪ÏÛ ‘∆ Ó⁄≈ «ÁºÂ≈Õ ¡À√∆ ‹π¡≈Ò≈ ÌÛ’∆ «’ Óπ◊Ò ≈‹ ‘∆ ıÂÓ ‘Ø «◊¡≈Õ

ÿ ÒÀ ◊¬∂Õ Ó≈Â≈ ‘Á∂¬∆ ‹∆ È∂ ÍπÙ≈’ Ì∂‡ ’∆Â∆, «¬√ ÍπÙ≈’ 鱧 È∆Ò≈ ß◊ Áπ¡≈«¬¡≈, ¿πµ⁄ Á∂ Í∆ Á∂ ±Í «Ú⁄ Ͷÿ ”Â∂ «Ï≈‹Ó≈È ‘Ø ◊¬∂Õ ◊È∆ ÷ª, ÈÏ∆ ÷ª, Ì≈¬∆ ÁÔ≈ «√ßÿ ¡Â∂ ËÓ «√ßÿ È∂ Ͷÿ ÓØ«„¡ª ¿πÂ∂ ¸æ’ «Ò¡≈ ¡Â∂ Ì≈¬∆ Ó≈È «√ßÿ ⁄Ω ’È Òæ◊ ͬ∂Õ ÁÒ≈Ï ÷ª ‹Ø ÓπˆÒ √ÀÈ≈ Á∆ ⁄Ω∫’∆ Á≈ Óπ÷∆¡≈ √∆, È∂ ȱÍπ ÂØ∫ √æÔÁ Í∆ Óπ‘ßÓÁ ’≈˜∆ 鱧 ÏπÒ≈ ’∂ Í«‘⁄≈‰ ’Ú≈¬∆Õ ÁÒ≈Ú ÷ª È∂ ⁄Ó’Ω Á∆ ‹ß◊ ”⁄Ø∫ ¡≈͉∆ ‹È Ï⁄≈¿π‰ ÏÁÒ∂, ¿πµ⁄ Á∂ Í∆ ¡æ◊∂ E@@ ¡ÙÎ∆¡ª æ÷∆¡ª ¡Â∂ √πæ÷‰≈ ͱ∆ ’∆Â∆Õ «Î ÿÈ≈Ò, ÒæÒ ’Òª, ’‡≈‰≈ √≈«‘Ï, ’È∂ ¡≈«Á ‘πßÁ∂ ‘ج∂ «Íø ‚ ¡≈ÒÓ◊∆ √«Ê ˛Õ ÓØ  ∆, Á∆È≈ ’ß◊, ◊ß◊≈√, ‹ÀÂØ ‘πßÁ∂ ‘ج∂ Ó≈ÒÚ∂ Á∆ ËÂ∆ Óπ ’ Â√ Íπ æ ‹ ∂ Õ Óπ’Â√ Á∂ ÔπæË «Íæ¤Ø∫ ÂÒÚß‚∆ √≈ÏØ ¡≈ ◊¬∂Õ «¬Ê∂ Ì≈¬∆ ÓÈ∆ «√ßÿ ‹∆ ‹∆ Ó≈Â≈Ú √≈Ê Í‘πß⁄∂Õ Ó≈Â≈ √≈«‘Ï ’Ω È∂ Íπ櫤¡≈; Ó∂∂ ÍπæÂ «’Ê∂ ‘È? ◊π± √≈«‘Ï È∂ ¯πÓ≈«¬¡≈Õ «¬È ÍπÂÈ ’∂ √∆√ Í∂, Ú≈ Á∆¬∂ √πæ ⁄≈Õ ⁄≈ ÓØ ¬ ∂ Â∂ ’∆ ‘π ¡ ≈, ‹∆Ú ’¬∆ ‘˜≈® «¬Ê∂ ÁÓÁÓ≈ √≈«‘Ï Á∂ ¡√Ê≈È ”Â∂ ◊π± Â∂ˆ Ï‘≈Á ‹∆ Á∂ AAF ÙÏÁ ¡Â∂ √ÒØ’ Í«‘Ò∆ Ï∆Û «Ú⁄ Á‹ ’Ú≈ ’∂ ““◊π  ± ◊z ß Ê √≈«‘Ï”” Á≈ ±Í «Â¡≈ ’∆Â≈ ¡Â∂ C@ ¡’± Ï  AG@F ȱ ß Í≈· Á≈ Í«‘Ò≈ ÌØ ◊ Í≈«¬¡≈Õ ¡≈Èß Á Íπ  √≈«‘Ï ÂØ∫ ÒÀ ’∂ ÂÒÚß‚∆ √≈ÏØ Âæ’ Á≈ EGG «’ÒØÓ∆‡ Á≈ √Â≈ DG «ÁȪ «Ú⁄ √¯ ’∆Â≈ √∆Õ ¡ÍzÀÒ AIGC 鱧 ¿π√ Ú’Â Á∂ Óπæ÷ ÓßÂ∆ «◊¡≈È∆ ˜ÀÒ «√ßÿ ‹∆ È∂ «¬√ √Â∂

鱧 ““√z∆ ◊π± ◊Ø«ÏßÁ «√ßÿ Ó≈◊”” Ȫ Á∂ ’∂ ◊∂‡ª, ¡Â∂ B@ ÁÙÓ∂Ù-ÊßÓª ¿πµÂ∂ ◊π± √≈«‘Ï Á∆¡ª Í«ÚæÂ «Òıª «Ò÷Ú≈¬∆¡ªÕ «◊¡≈È∆ ‹∆ Á≈ √z∆ ¡≈ÈßÁÍπ √≈«‘Ï È≈Ò ÷≈√ Ò◊≈¡ √∆Õ ÓÀ鱧 «◊¡≈È∆ ‹∆ 鱧 «ÓÒ‰ Á≈ ÓΩ’≈ ÁØ Á¯≈ «Ó«Ò¡≈ √∆Õ «¬’ Á¯≈ ‹ÁØ∫ Óπæ÷ ÓßÂ∆ √È Á±‹∆ Á¯≈ ‹ÁØ∫ ≈Ù‡ÍÂ∆ √È ¡Â∂ «È¿± Ô ≈’ «¬Ò≈‹ ’Ú≈¿π‰ ¡≈¬∂ √ÈÕ ◊π± √≈«‘Ï Á∂ ÁÏ≈ «Ú⁄ EB ’Ú∆ √È, ¡≈͉∂ «Ò÷ «Ò÷∆¡ª «‹È∑ ª «Ú⁄ «Í¡≈, Ï≈ÏÂ≈, Ó±Â∆ ͱ‹≈ ¡Â∂ ’≈Ó≈ª Á≈ «ÚØË ’∆Â≈, «Í¤Ø∫ ÒØ’ª È∂ «’ ÎÒ≈‰∂ √≈˱ Á∆ ÓÈØ’≈ÓÈ≈ ͱ∆ ’∆Â∆ ‹ª ÎÒ≈‰∂ 鱧 ÁÙÈ «ÁæÂ∂ ¡≈«Á ‹ª ’π fi ◊æ Ò ª Á√Ó ◊z ß Ê «Ú⁄ ‹Ø Û «ÁæÂ∆¡ª, ‹Ø «’ ¡≈Í≈-«ÚØË∆ ‘ÈÕ B@ ‹ß ◊ ª Í‘≈Û∆ ≈«‹¡ª ¡Â∂ ÓπˆÒª «ÚπæË ÒÛ∆¡ª ¡Â∂ «‹æª Íz ≈ Í ’∆Â∆¡ªÕ Á∆È≈-’ß ◊  ÂØ ∫ ¡Ωß◊˜∂Ï È±ß ‹¯È≈Ó≈ («‹æ Á∆ «⁄æ·∆) «Ò÷’∂ Ì∂«‹¡≈ √∆Õ ‘«ÓßÁ √≈«‘Ï Ú∆ ‹≈‰ Á≈ ÓΩ’≈ È≈ «Ó«Ò¡≈, AFIG Âæ’ ‘«ÓßÁ √≈«‘Ï ¿πµÂ∂ Ó√ßÁª Á≈ ’Ϙ≈ «‘≈ ˛ Â∂ ¡æ‹ Ì∆ ““ÈÚ∂∫ Ó√ßÁ”” ’¬∆ Ê≈Úª ”Â∂ Ì≈± ‘È! Á≈Á±ÁÚ≈∂ (≈‹√Ê≈È), ¡‹Ó∂, ÍπÙ’, Ï‘≈ÈÍπ ‘πßÁ∂ ‘ج∂ Ó≈ËØ Á ≈√ ÏÀ  ≈◊∆ Á∂ ‚∂  ∂ ȪÁ∂ Û √≈«‘Ï, Ó‘ª≈Ù‡ Á∆ ËÂ∆ Í‘πß⁄∂Õ ÏßÁ∂Õ Ï‘≈Á 鱧 Ê≈ÍÛ≈ Á∂ ’∂ Íß‹≈Ï Ì∂«‹¡≈ ¡Â∂ G ¡’±Ï AG@H ¬∆: 鱧 ‹ØÂ∆ ‹Ø √Ó≈ ◊¬∂Õ ¡≈¿π ◊π± √≈«‘Ï Á∆ «˜ßÁ◊∆ ÂØ∫ Íz∂‰≈ ÒÀ∫Á∂ ‘ج∂, «√æ÷∆ Á∂ Ó‘æÒ È±ß ’Ó˜Ø È≈ ‘؉ Á∂¬∆¬∂Õ Ú≈«‘◊π± ‹∆ ’≈ ı≈Ò√≈ !! Ú≈«‘◊π± ‹∆ ’∆ ¯Â«‘®

÷∂Ò∑ «È¡≈≈ ’æ’∆ ≈ «√¡≈Ò Á∆, ¿πÂØ∫ ËπßÁ±’≈≈, «Èæ’∂ Ï≈Ò ◊Ø«ÏßÁ Á∂, «Ú÷≈◊∂ ÷∂Ò∑ «È¡≈≈Õ «Ú⁄ ’⁄«‘∆ √±Ï∂ Á∂, ‹≈ Ϋ‘ ◊‹≈¬∆, ˜≈ÒÓ ÂØ∫ È≈ ‚È Á∆, ¿πÈ∑ª ∆ ⁄Ò≈¬∆Õ ÏÛ∑’ √π‰ Ù∂ª Á∆, √«‘ßÁ ’ß«Ï¡≈ √≈≈, «Èæ’∂ Ï≈Ò ◊Ø«ÏßÁ Á∂, «Ú÷≈◊∂ ÷∂Ò∑ «È¡≈≈Õ √±Ï≈ «‹¿π∫ ‚≈¿π∫Á≈, ¿π‘ ÈÚ∆∫ Ïπfi≈ Í≈¿π∫Á∂, ‚ ‹ªÁ≈ ‚ Ú∆ ¿πÈ∑ª ÂØ∫, ‹Á ◊∆ ّ∆Á∆ ◊≈¿π∫Á∂Õ Ù∂ª ¡æ◊∂ «◊æÁÛª Á≈ ⁄«Ò¡≈ È≈ ’ج∆ ⁄≈≈, «Èæ’∂ Ï≈Ò ◊Ø«ÏßÁ ..............Õ Ò≈Ò⁄ √Ì È’≈ Â∂, Ú∂÷Ø ¿πÈ∑ª «Èæ’∂ Ï≈Òª, ÒÂ≈Û ÒÂ≈Û √πæ‡∆¡ª √±Ï∂ Á∆¡ª √Ì ⁄≈ÒªÕ ‘∂·∆ ‘πßÁ∆ Ú∂÷ ⁄Û∑ «◊¡≈ √±Ï∂ Á≈ Í≈≈, «Èæ’∂ Ï≈Ò ◊Ø«ÏßÁ ......................Õ È∆∫‘ª «Ú⁄ «⁄‰≈¿π‰ Á≈, ¿π√ ‘π’Ó √π‰≈«¬¡≈, ‘ج∆ ¡≈͉∆ «‹æ Á≈, Ù∂ª È≈¡≈ Ò≈«¬¡≈Õ È≈ ¤≈Â∆ ¿πÂØ∫ ‡æ«Í¡≈ «¬æ‡ª Â∂ ◊≈≈, «Èæ’∂ Ï≈Ò ◊Ø«ÏßÁ.....................Õ ¡’Ò Á∆ ÁπÙÓ‰ ω ◊¬∆, ◊æÁ∆ Á∆ Â≈’Â, «Óæ‡∆ Á∂ «Ú⁄ «ÓÒ ◊¬∆, ¿π‘Á∆ √≈∆ «Ò¡≈’ÂÕ Ù∂ Óπ‘ßÓÁ ÷ª ª Â «◊¡≈, Ò≈ ’∂ ‘≈¡ Á≈ È≈¡≈, «Èæ’∂ Ï≈Ò ◊Ø«ÏßÁ ..................Õ ’Ó «ÿÈ≈¿π‰≈ («¬‘) Ú∂÷ ’∂, ¡ßÏ Ú∆ ’ß«Ï¡≈, ÒÀ ’∂ ¤‡∆ ¥ØË Á∆, ¿π√ ËÂ∆ ˘ fiß«Ï¡≈Õ Â≈‘∆˙∫ (√«‘ßÁ Á∆) «¬æ‡ È≈Ò «¬æ‡ Ú‹≈ «◊¡≈, ÏßÁ≈ Ï‘≈Á «Í¡≈≈, «Èæ’∂ Ï≈Ò ◊Ø«ÏßÁ...................Õ ÍÛ∑È ÂØ∫ Í«‘Òª ‘∆ ÔØË∂, «¬Ó«Â‘≈È «Ú⁄ ÍÀ◊∂, Í≈√ ’∆Â≈ ‘ «¬’ «¬Ó«Â‘≈È, Î√‡ Íπ‹∆ÙÈ ÒÀ◊∂Õ ’≈‹∆ ’ÒÓª Ìπæ«Ò¡≈ ‹ÁØ∫ ¤æ«‚¡≈ ‹À’≈≈, «Èæ’∂ Ï≈Ò ◊Ø«ÏßÁ................................Õ Á≈Á∆ Óª È∂ Íث¡ª ˘, È≈Ò ¤≈Â∆ Ò≈«¬¡≈, ÒØ∆ Á∆ ¿πÓ∂ ¿πÈ∑ª ˘, Ù‘∆Á∆ √Ï’ ÍÛ∑≈«¬¡≈Õ Á≈Á∆, ‘√ ’∂ Ì≈‰≈ Óß«È¡≈, Ë «ÁÒ ”Â∂ ÍæÊ Ì≈≈, «Èæ’∂ Ï≈Ò ◊Ø«ÏßÁ................................Õ ËÂ∆ Ë≈‘ª Ó≈∆¡ª ¿π‘˘ ‚ØÏ∂ ÍÀ◊∂ (ÁØ) ‘ß√ ¿π‚≈∆ Ó≈ ’∂ √Ì ÷πÙ∆¡ª ÒÀ◊∂Õ ¡æ÷ª Á≈ Ú∆ Óπæ’ «◊¡≈ √Ì Í≈‰∆ ÷≈≈, «Èæ’∂ Ï≈Ò ◊Ø«ÏßÁ.....................Õ ËÂ∆ Íπæ¤∂ ¡ßÏ ˘ ’∆ ’«‘ ’Ó≈«¬¡≈ ? «’√ ˜≈ÒÓ Á≈ ÍÀ «◊¡≈ Ó∂∂ ”Â∂ √≈«¬¡≈ ? «¬√ ’«‘ ˘ Ø Ø Ú∂÷Á≈ ¡ßÏ Á≈ ‘ Â≈≈, «Èæ’∂ Ï≈Ò ◊Ø«ÏßÁ................................Õ ËÓ Á∂ Ò∂÷∂ Òæ◊ ◊¬∂, √∆√ ÂÒ∆ «‡’≈ ’∂, æÏ Ú∆ æ÷∂ ¿πÈ∑ª ˘, È≈Ò √∆È∂ Ò≈ ’∂Õ “⁄Ó’” Ú≈ª ¿πÈ∑ª Á∆¡ª ◊≈ÚßÁ≈, ‰‹∆ È◊≈≈, «Èæ’∂ Ï≈Ò ◊Ø«ÏßÁ Á∂, «Ú÷≈ ◊¬∂ ÷∂Ò∑ «È¡≈≈Õ

‘∆ «√ßÿ “⁄Ó’” ÓØ.- ICAGH-CAEBA


32

«Ú’∆Ò∆’√ Á∂ ÷πÒ≈√∂ È≈Ò Ï‘π Á∂Ùª Á∂ ¡≈Í√∆ «ÙÂ∂ «Ú◊Û ◊¬∂ ‘ÈÕ ¡√ª‹∂ Á∂ √ÓÊ’ª È∂ ‘π‰ «ÚæÂ∆ √ß√Ê≈Ȫ ”Â∂ Ú∆ ‘ÓÒ∂ Ùπ± ’ «ÁæÂ∂ ‘ÈÕ

Ïß’ «Ú⁄ Á√Â≈Ú∂˜ ‹∂ Ó ˜ Ϫ‚ Á∆ «’√∂ «ÎÒÓ Á∆ Â∑ ª «Ú’∆Ò∆’√ Á∂ √ß√Ê≈Í’ ‹±Ò∆¡È ¡√ª‹∂ È∂ ¡Ó∆’∆ ‘˜≈ª ’±‡È∆Â∆’ Î≈¬∆Òª ȱ ß√Ú∆‚È «Ú⁄ Ù∆ ÔπæË Á∂ ÁΩ≈È «¬æ’ ÍzÓ≈‰± Ïß’ «Ú⁄ ¤πÍ≈ ’∂ æ«÷¡≈ ‘Ø«¬¡≈ ˛Õ √‡≈’‘ØÓ «Ú⁄ √Ø Îπæ‡ ˜Ó∆È Á∂ ¡ßÁ «¬‘ Ïß’≈ «Ú’∆Ò∆’√ Á≈ ¡«‘Ó ‚≈‡≈ √À∫‡ ˛Õ «¬√ «Ú⁄ Á˜Èª Â≈’ÂÚ ’ß«Í¿±‡ √Ú æ÷∂ ‘ج∂ ‘ÈÕ AIG@ Á∂ Á‘≈’∂ «Ú⁄ «¬√ √ß’≈ Á≈ «ÈÓ≈‰ ’∆Â≈ «◊¡≈ √∆, ª ‹Ø Ó‘æÂÚÍπÈ √’≈∆ Î≈¬∆Òª ¡Â∂ ÍzÓ≈‰± ‘ÓÒ∂ ÂØ∫ √πæ«÷¡≈ æ«÷¡≈ ‹≈ √’∂Õ «¬√ Ïß’ «Ú⁄ ¡«Â¡≈Ëπ«È’≈ √π«ÚË≈Úª ÓΩ‹±Á ‘ÈÕ

«¬√Ò≈Ó≈Ï≈Á : Í≈«’√Â≈È-⁄∆È∆ ÎÀ∫‚«ÙÍ √À∫‡ Á∂ Ï≈‘ ⁄∆È∆ ÓßÂ∆ Ú∂È «‹¡≈Ï≈˙ Á∆ ¿π‚∆’ ’Á∆ ’πÛ∆Õ

«È·≈∆ ’ª‚ Á∂ ⁄ΩÊ∂ Ó≈ÓÒ∂ ”⁄ ÎÀ√Ò≈ √πæ«÷¡Â ◊≈˜∆¡≈Ï≈Á : ¿πÂ ÍzÁÙ ∂ «Ú⁄ ◊≈‹∆¡≈Ï≈Á Á∆ «ÚÙ∂Ù √∆ Ï∆ ¡≈¬∆ ¡Á≈Ò È∂ «È·≈∆ ’ª‚ «Ú⁄ AB √≈Ò≈ Ïæ⁄∆ «ÁÍ≈Ò∆ È≈Ò ÏÒ≈Â’≈ ¡Â∂ ¿π√Á∆ ‘æ«Â¡≈ Á∂ Ó≈ÓÒ∂ «Ú⁄ ÎÀ√Ò≈ √π«æ ÷¡Â æ÷ «Ò¡≈ ˛Õ B@@F «Ú⁄ «ÁÍ≈Ò∆ Á∂ ¡ß◊ «È·≈∆ «Ú⁄ È≈Ò∂ «Ú⁄Ø∫ «ÓÒ∂ √ÈÕ «ÚÙ∂Ù √∆ Ï∆ ¡≈¬∆ ‹æ‹ ‹√«‡√ ¬∂ ’∂ «√ßÿ È∂ √π‰Ú≈¬∆ ’È ÂØ∫ Ï≈¡Á ¡≈͉≈ ÎÀ√Ò≈ √πÈ≈Ó Á∆ È∆Â∆ B@ Á√ßÏ ÂÀ¡ ’∆Â∆Õ «¬√ Ó≈ÓÒ∂ «Ú⁄ √∆ Ï∆ ¡≈¬∆ ÚÒØ∫ Í∂Ù ÁØÙÍæÂ «Ú⁄ √π«ßÁ ’ØÒ∆ Óπæ÷ ÁØÙ∆ ˛Õ

23 to 29 Dec., 2010

AJIT WEEKL Y WEEKLY

TOR OR ONT O SECTION-C SECTION-C ISSUE # # 897 897 ORONT ONTO SECTION-C,,, ISSUE ONT O ORONT ONTO SECTION-C, T

ÎÀÒÁ≈ ‹≈Ò «¬‘ È∂ ‹È≈Ï ¡√ª‹∂ ‹±Ò∆¡È ¡√ª‹∂ Ó±Ò ±Í ÂØ∫ ¡≈√‡z∂Ò∆¡≈ Á∂ Ù«‘ ’π¬∆˜ÒÀ∫‚ Á∂ «‘‰ Ú≈Ò∂ ‘ÈÕ Í≈ÁÙ∆ ÍæÂ’≈Â≈ Á∂ «¬√ «‘Ó≈«¬Â∆ È∂ «√Î AF √≈Ò Á∆ ¿πÓ «Ú⁄ ‘∆ ’ß«Í¿±‡ ˛«’ß◊ Á∆ Ùπ±¡≈ ’ «ÁæÂ∆ √∆Õ ¿πÁØ∫ ¿π‘ «¬‘ ’ßÓ ÓÀÈ‚À’√ Á∂ È≈ÓÒ È≈Ò ’«¡≈ ’Á∂ √ÈÕ Ï≈¡Á «Ú⁄ ÁØ ‘Ø ˛’ª Á∆ ÓÁÁ È≈Ò ¿πÈ∑ª «¬æ’ √Ó±‘ ω≈«¬¡≈ ¡’∂ ¿π√Á≈ È≈Ó æ«÷¡≈ Á≈ «¬ß‡ÈÀÙÈÒ √Ï√«Ú√ «ÁÒ⁄√Í ◊æÒ «¬‘ ˛ «’ ˛«’ß ◊ Á∂ ÁØ Ù «Ú⁄ ¿π È ∑ ª ȱ ß ¡≈√‡z∂Ò∆¡≈ Íπ«Ò√ È∂ «◊zÎÂ≈ Ú∆ ’∆Â≈, Í ¿πÈ∑ª Á∂ ¿πÁ∂Ùª ”Â∂ ’ج∆

Î’ È‘∆∫ «Í¡≈Õ ¡√ª‹∂ ’ØÒ ¡≈Ó ÂΩ ”Â∂ «¬æ’ «Íæ·± ÏÀ◊ ‘πßÁ≈ ˛ «‹√ «Ú⁄ ’πfi ’æÍÛ∂ ¡Â∂ «¬æ’ ÒÀ͇≈Í «‘ßÁ≈ ˛Õ

«¬ßfi ‘πßÁ≈ ˛ ’ßÓ

«ÈÙ≈È∂ ”Â∂ ¡Ó∆’≈

«Ï÷ ‹≈Ú∂◊≈ Í≈«’√Â≈È

Ó≈Î∆¡≈ ≈‹

Ó±Ò ±Í ÂØ∫ ¡≈√‡z∂Ò∆¡≈ Á∂ ’π¬∆ȘÒÀ∫‚ Ù«‘ Á∂ «‘‰ Ú≈Ò∂ ¡√ª‹∂ È∂ B@@F «Ú⁄ «Ú’∆Ò∆’√ ÚÀ Ï √≈¬∆‡ Á∆ √Ê≈ÍÈ≈ ’∆Â∆Õ «¬√Á∂ «¬Ò≈Ú≈ ÚÀÏ√≈¬∆‡ 鱧 ⁄Ò≈¿π‰ Á∂Ò¬∆ ÈΩ ÓÀ∫Ïª Á∆ «¬æ ’ √Ò≈‘’≈ ’Ó∂ ‡ ∆ Ú∆ ˛Õ ÁπÈ∆¡≈ Ì «Ú⁄ Â’∆ÏÈ H@@ √ÚÀ √∂Ú∆ «Ú’∆Ò∆’√ 鱧 √±⁄È≈Úª «¬æ’·≈ ’’∂ Í‘π⁄ ß ≈¿π∫Á∂ ‘ÈÕ Ïß’ «Ú⁄ √«Ê ‚≈‡≈ √À∫‡ ¡«Â¡≈Ëπ«È’ «¥Í‡Ø◊≈z «Î’ √± ⁄ È≈ È≈Ò ÒÀ √ ˛Õ B@@H «Ú⁄ «¬’È≈«Ó’ ÓÀ◊˜∆È È∂ «Ú’∆Ò∆’√ 鱧 “«È¿± Ó∆‚∆¡≈ ¡Ú≈‚” È≈Ò √ÈÓ≈«È ’∆Â≈ √∆Õ B@@I «Ú⁄ «Ú’∆Ò∆’√ È∂ Ú∆ Ô±. ’∂. Ó∆‚∆¡≈ ¡Ú≈‚ 鱧 «ÈÚ≈«‹¡≈Õ

«Ú’∆Ò∆’√ È∂ ¡Ó∆’∆ ’≈È≈«Ó¡ª Á∆ ÒÛ∆ ⁄ß ◊ ∆ Â∑ ª ¿πË∂Û ’∂ æ÷ «ÁæÂ∆ ˛Õ «¬≈’ ÔπæË ”⁄ ¡ Ó  ∆ ’ ≈ , «¬ß◊ÒÀ∫‚, ¡Â∂ È≈‡Ø Á∆¡ª √∂È≈Úª Á∂ ’ßÌ∆ ÔπæË ¡Í≈Ë Á∂ √ϱ Á∂ Á√Â≈Ú∂˜ ‹≈∆ ’È Á∂ Ï≈¡Á ÚÀ Ï √≈¬∆‡ È∂ ˱ ß ¡ ≈Ë≈ ÷π Ò ≈√∂ ’∆Â∂ ‘ÈÕ ˙Ï≈Ó≈ Íz Ù ≈√È æ « ÷¡≈ÂÓ’ Óæ « Á¡ª «Ú⁄ ¡≈ «◊¡≈Õ ¡Ó∆’∆ «ÚÁ∂Ù ÓßÂ∆ «‘Ò∂’∆ ’«¶‡È 鱧 «¬√ √Ì ÂØ∫ ÷±± ÏÁÈ≈Ó∆ fiæÒ‰∆ ͬ∆Õ

¡Ó∆’∆ √ÀÈ≈ È∂ B@@H «Ú⁄ ‘∆ Ùß’≈ ‹Â≈¬∆ √∆ «’ Í≈«’√Â≈È «Ú⁄ ¡«ÂÚ≈Á∆ «¬√ ’Á ‘≈Ú∆ ‘Ø ‹≈Ú∂ ◊ ≈ «’ ’π fi √≈Òª «Ú⁄ ‘∆ «¬√Á∂ ‡πæ’Û∂ ‡πæ’Û∂ ‘Ø ‹≈‰◊∂Õ ÷πÒ≈√∂ «Ú⁄ «¬‘ Ú∆ «’‘≈ «◊¡≈ √∆ «’ Í≈«’√Â≈È √ÀÈ≈ ÒÙ’ ¬∂ ÂØ«¬Ï≈ √Ó∂Â, ⁄≈ Úæ ‚ ∂ ¡«ÂÚ≈Á∆ √ß ◊ ·Èª ȱ ß ◊π͸æÍ Â∆’∂ È≈Ò ÓÁÁ Á∂ ‘∆ ˛Õ ÒÙ’√ Á≈ √Ò≈È≈ Ï‹‡ EB Òæ÷ ¡Ó∆’∆ ‚≈Ò ˛Õ

¡Ó∆’∆ È∂  ≈ Áπ È ∆¡≈ Ì È∂ È∂Â≈Úª Á∂ Ò¬∆ ¡ÍÓ≈È‹È’ ¿π Í È≈Óª Á≈ ÍzÔØ◊ ’Á∂ ‘ÈÕ «¬È∑ª «Ú⁄Ø∫ Îª√ Á∂ ≈Ù‡ÍÂ∆ «È’ØÒ√ √’ؘ∆ 鱧 Èß◊≈ ≈‹≈, ±√ Á∂ ÍzË≈È ÓßÂ∆ ÚÒ≈Á∆Ó∆ Íπ«ÂÈ È±ß ¡ÒÎ≈ ‚≈◊, ¡Î◊≈«È√Â≈È Á∂ ≈Ù‡ÍÂ∆ ‘≈«ÓÁ ’˜¬∆ 鱧 Ó≈È«√’ Ø◊∆ «’‘≈ «◊¡≈Õ «¬‘ ‘∆ È‘∆∫ Íπ«ÂÈ Á∂ Ù≈ÙÈ È±ß Ó≈Î∆¡≈ ≈‹ «’‘≈ «◊¡≈ ˛Õ

¡Ó∆Ù≈ ͇∂Ò È∂ È’Ò∆ ⁄≈Ï∆ È≈Ò ÿ «Ú⁄ ’∆Â∆ ⁄Ø∆ ÓπßϬ∆ : Ï≈Ò∆Úπæ‚ ¡Á≈’≈≈ ¡Ó∆Ù≈ ͇∂Ò «¬È∑∆∫ «ÁÈ∆∫ «ÎÒÓª Á∆ Ú‹∑≈ È≈Ò È‘∆∫ ÏÒ«’ «Èæ‹∆ «˜ß Á ◊∆ Á∆ Ú‹∑ ≈ È≈Ò √π÷∆¡ª χØ ‘∆ ˛Õ ‘≈Ò ‘∆ «Ú⁄ ¡Ó∆Ù≈ ”Â∂ ¿πÈ∑ª Á∂ «ÙÂ∂Á≈ª È∂ ¡≈͉∆ ◊À ‘≈˜∆ Á∆ ÓΩ‹±Á◊∆ «Ú⁄ ÿ «Ú⁄ ÚÛ ’∂ ⁄Ø∆ Á≈ ÁØÙ Ò◊≈«¬¡≈ ˛Õ ¡Ó∆Ù≈ Á∂ ¡ß’Ò È∂ AE ÈÚßÏ È±ß Í±È∂ Á∂ «‹Ó÷≈È≈ Íπ«Ò√ √‡∂ÙÈ «Ú⁄ ¡≈͉∆ Ì≈‰‹∆ ¡Ó∆Ù≈ ͇∂ Ò Á∂ «÷Ò≈¯ «Ù’≈«¬Â Á‹ ’Ú≈¬∆ ˛Õ ¿πÈ∑ª Á≈ ÁØÙ ˛ «’ ¡Ó∆Ù≈ È∂ ÓπÈ≈Ò∆ ¡Í≈‡ÓÀ∫‡ √«Ê ¿πÈ∑ª Á∂ ÏßÁ ÎÒÀ‡ 鱧 ‚πÍÒ∆’∂‡ ⁄≈Ï∆ È≈Ò ÷Ø«Ò∑¡≈ ¡Â∂ ¿πÈ∑ª Á∂ ÿ «Ú⁄ æ÷∂ ’πfi ÿ∂Ò± √Ó≈È È±ß ⁄Ø∆ ’ «Ò¡≈ ¿π√ √Ó∂∫ ¿π‘ È≈«√’ «Ú⁄ √ÈÕ ¿πÈ∑ª 鱧 ¡Ó∆Ù≈ Á∂ ¡«‹‘∂ ’È Á≈ ¿π√ √Ó∂∫ ÍÂ≈ Òæ«◊¡≈ ‹ÁØ∫ ¿πÈ∑ª Á∂ «¬’ ÈΩ’∆ È∂ ¿πÈ∑ª Á∂ Ì≈¬∆ 鱧 ¡Ó∆Ù≈ ¡Â∂ ‘Ø ’¬∆ ÒØ’ª Á∂ È≈Ò ÿ «Ú⁄ ÚÛÈ Á∆ ◊æÒ Áæ√∆Õ ‹ÁØ∫ ¿πÈ∑ª È∂ ⁄Ω’∆Á≈

ÂØ∫ ‹≈‰’≈∆ Ò¬∆ ª ¿πÈ∑ª 鱧 ÍÂ≈ ⁄Ò «◊¡≈ «’ ¿π È ∑ ª «Ú⁄Ø ∫ «¬’

¡Ó∆Ù≈ √∆Õ ¿π√ Á∂ ¡ß’Ò «¬√ ◊æÒ ÂØ∫ Ï∂‘æÁ È≈˜ ‘È «’ Íπ«Ò√ ¡Ó∆Ù≈ Á∂ «÷Ò≈¯ «Ù’≈«¬Â Á‹ ’È ÂØ∫ ¡≈È≈’≈È∆ ’ ‘∆ ˛ Í Íπ«Ò√ È∂ ¿πÈ∑ª 鱧 √Ò≈‘ «ÁæÂ∆ «’ «¬‘ ◊æÒ Á≈ Ó≈ÓÒ≈ ÿ ÏÀ· ’∂ √πÒfi≈ ÒÚØÕ ‹ÁØ∫ «¬√ Ï≈∂ ¡Ó∆Ù≈ 鱧 Íπ櫤¡≈ «◊¡≈ ª ¿π√ È∂ «’‘≈ «’ «¬√ √ÏßË∆ Ó∂∂ È≈Ò È‘∆∫ Ó∂∂ Ú’∆Ò È≈Ò ◊æÒ ’ØÕ

fi≈È«‹¡ª◊ (⁄∆È) : «Ó√ ‡±«˜Ó «¬ß‡ÈÀÙÈÒ B@A@ Á∂ Î≈¬∆ÈÒ ÁΩ≈È Óπ’≈ÏÒ∂Ï≈˜∆ ’Á∆ √πßÁ∆Õ

«Ú¡≈◊≈ ÂØ∫ «˜¡≈Á≈ Í≈ÚÎπÒ ˛ ⁄À«‡ß◊ ¶‚È : ÁÚ≈¬∆¡ª ¡Â∂ Í≈‡È «√¯ √À’√ Á∆ «¬æ¤≈ 鱧 ÚË≈¿π‰ «Ú⁄ ÓÁÁ◊≈ È‘∆∫ ‘È ÏÒ«’ ‚≈’‡ È≈Ò √À’√ √ÏßË∆ ◊æÒª ’’∂ Ú∆ √À’√ Ò≈¬∆¯ 鱧 √πË≈«¡≈ ‹≈ √’Á≈ ˛Õ «‹È∑ª ¡Ωª 鱧 √À’√ Ò≈¬∆¯ ÏØ«ß◊ Ò◊Á∆ ˛ ¿π È ∑ ª Á≈ √À ’ √ Ò≈¬∆¯ √Í≈«¬√∆ ‘πßÁ∆ ˛Õ ‘√‡È Á∂ ÏÀÒØ ’≈Ò‹ ¡≈¯ ÓÀ‚∆√È Á∂ ÷Ø ‹ ’Â≈ ¡À È ‚«¿± È∂ ¡Ó∆’≈ «Ú⁄ B@@ ¡Ωª ”Â∂ «¬‘ ÍzÔØ◊ ’∆Â≈Õ ¡æË∆¡ª ¡Ωª 鱧 «Ú¡≈◊≈ «ÁæÂ≈ «◊¡≈ ¡Â∂ ¡æË∆¡ª ¡Ωª È±ß È’Ò∆ ÁÚ≈¬∆¡ªÕ È’Ò∆ ÁÚ≈¬∆ ÒÀ ‰ Ú≈Ò∆¡ª ¡Ω  ª «Ú⁄ ˛≈È∆‹È’ ÏÁÒ≈ Á∂÷∂ ◊¬∂Õ ¡Ωª È∂ «’‘≈ «’ ¿πÈ∑ª Á≈ √À’√ Ò≈¬∆¯ Í«‘Òª ‹À√≈ ÏØ«ß◊ È‘∆∫ ˛ ÏÒ«’

√ÍÀ√∆ ‘Ø «◊¡≈ ˛Õ ¿π‘ ¡≈͉∂ «ÙÂ∂ «Ú⁄ Èڪ͉ Ó«‘√±√ ’ ‘∆¡ªÕ

÷Ø‹’Â≈ «¬√ ÈÂ∆‹∂ ”Â∂ Í‘πß⁄∂ «’ ‚≈’‡ª È≈Ò ◊æÒ ’È È≈Ò ¡Ωª ȱ ß √À ’ √ √Ïß Ë ∆ Ó≈Ó«Ò¡ª «Ú⁄ √ßÂπÙ‡∆ «ÓÒÁ∆ ˛ ¡Â∂ √À’√ Ò≈¬∆Î Ï∂‘Â ‘πßÁ∆ ˛Õ

‹Ô≈ Á∆ «Ï◊ Ï∆ ˘ √Ò≈‘, Ó«Ò’≈ È≈Ò È≈ ’Ø ’ßÓ Óπ ß Ï ¬∆ : Ï≈Ò∆Úπ æ ‚ Á∂ Ó‘≈È≈«¬’ ¡«ÓÂ≈Ï Ïæ⁄È È∂ ‘≈‡ Ï∂Ï Ó«Ò’≈ Ù∂≈Ú Á∂ È≈Ò ’ßÓ ’È ÂØ∫ «¬È’≈ ’ «ÁæÂ≈ ˛Õ ¡«ÓÂ≈Ï ˘ «ÈÁ∂Ù’ ’πÙ≈È ÈßÁ∆ È∂ Ó«Ò’≈ Á∂ È≈Ò «¬’ «ÎÒÓ ”⁄ ’ßÓ ’È Á≈ ¡≈Î «ÁæÂ≈ √∆Õ Í ¿πÈ∑ª È∂ Ó«Ò’≈ Á∂ È≈Ò ’ßÓ ’È ÂØ∫ ÓÈ∑≈ ’ «ÁæÂ≈ ˛Õ Ó«Ò’≈ È≈Ò «¬√ «ÎÒÓ ”⁄ ’ßÓ ’È ˘ ÒÀ ’∂ Í«‘Òª ‘∆ ◊æÒ ‘Ø ¸æ’∆ √∆ ¡Â∂ ¿π‘ «Ï◊ Ï∆ Á∂ È≈Ò ’ßÓ ’È ˘ Ï∂‘æÁ ¿πÂ√≈«‘ √∆ Í ¡«ÓÂ≈Ï È∂ «¬√ «ÎÒÓ Á≈ ¡≈Î ·π’≈ ’∂ Ó«Ò’≈ Á∂ ¡Ó≈Ȫ ”Â∂ Í≈‰∆ Î∂ «ÁæÂ≈Õ Ó«Ò’≈ È∂ «Ï◊ Ï∆ Á∂ «¬√ ÎÀ√Ò∂ Á∂ «Íæ¤∂ ¡≈͉∆ √À’√∆ «¬Ó∂˜ ˘ «˜ßÓ∂Ú≈ Áæ«√¡≈ ˛Õ ‹Ô≈ Ï⁄È È∂

¡«ÓÂ≈Ï ˘ Ó«Ò’≈ Á∂ È≈Ò ’ßÓ È≈ ’ Á∆ √Ò≈‘ Ú∆ «ÁæÂ∆ √∆Õ «Ú⁄≈∆ Ó«Ò’≈ Ù≈«¬Á ‘π‰ Ì«Úæ÷ ”⁄ ’Á∂ Ú∆ Ó‘≈È≈«¬’ ¡«ÓÂ≈Ï Ïæ⁄È Á∂ È≈Ò ’ßÓ È‘∆∫ ’ √’∂◊∆Õ

BEF √≈Ò «‹¿π∫Á∂ ‘∂ «¬È√≈È Á∆ ¿πÓ Á≈ ≈‹ Ï∆«‹ß◊ : ⁄∆È Á∂ Ò∆ ¸ß◊ Ô±È ÁπÈ∆¡≈ ”⁄ √Ì ÂØ∫ ¶Ó∆ ¿πÓ «‹¿π‰ Ú≈Ò∂ «Ú¡’Â∆ √ÈÕ ¿πÈ∑ª Á∆ ÓΩ F Ó¬∆ AICC «Úæ⁄ ⁄∆È Á∂ √∆¸¡≈È «Úæ⁄ ‘ج∆ √∆Õ Í ¿π√ Á∆ ‹ÈÓ «ÓÂ∆ «ÚÚ≈«Á ˛Õ ¿π√ ¡Èπ√≈ ¿π√ Á≈ ‹ÈÓ AGCF «Úæ⁄ ‘Ø«¬¡≈ √∆Õ ¿π‘ «¬’ «’≈‚ ÂØ∫ ÍÂ≈ ⁄æ«Ò¡≈ «’ ¿π√ Á≈ ‹ÈÓ AFGG ”⁄ ‘Ø«¬¡≈ √∆Õ ÁØÈØ∫ «‘√≈Ï È≈Ò Á∂«÷¡≈ ‹≈Ú∂ ª ¿π√ Á∆ ¿πÓ AIG ‹ª «Î BEF √≈Ò Á∆ ‘∆ ‘ØÚ∂◊∆Õ ‘ ‘≈Ò «Úæ⁄ «¬‘ √Ì ÂØ∫ ¶Ó∂ ‹∆ÚÈ Á∂ ’ÈÎÓ «’≈‚ ABB √≈Ò AFD ÂØ∫ ’∆Â∂ «˜¡≈Á≈ ‘ÈÕ Ò∆ ¸ß◊ Ó≈ÙÒ ¡≈‡ ¡Â∂ ¡≈ÔπÚÀ«Á’ «Ú«◊¡≈È∆ √ÈÕ «¬’ Ú≈ «¬’ ÔØË∂ È∂ ¿π√ ÂØ∫ ¶Ó∆ ¿πÓ Á≈ ≈‹ Íπ櫤¡≈ √∆ ª ¿π√ Á≈ ‹Ú≈Ï √∆ «’ ’¤πæ¬∂ Á∆ Â∑ª ÏÀ·‰≈ ¡Â∂ ’πæÂ∂ Á∆ Â∑ª √Ω‰≈, ’ϱÂ Úª◊ ⁄Ò‰≈, «‹√ È≈Ò ÓÈ ‘Ó∂Ù≈ √ªÂ «‘ßÁ≈ ˛Õ

TO all page  

905-457-0404905-457-0404905-457-0404905-457-0404905-457-0404 284 Orenda Road, West, Unit 15, Brampton, On In Dixie Orenda Plaza 898 ¡Á≈≈ “¡...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you