__MAIN_TEXT__

Page 1

TİAD Yeni Dönem Başkanı Fatih Varlık

Sanayici Büyük Kaza Risklerini Azaltacak Yönetmelik Değişikliğine Odaklandı

Geleceğin Teknolojilerini Geliştirecek Gençlere Tavsiyeler

Sanayideki Yeni Meslekler İçin Nitelikli İş Gücü Şart

Studer Üniversal Silindirik Taşlamada Yeni Standartlar Koyuyor

Geleceğin Otomasyonu İçin SCHUNK Tutucu Sistemler

Rijit 5 Eksenli İşleme Merkezi, Yüksek Oranda Doğruluk Sunuyor

İşleme Bilgileri ile Elde Edilen Büyük Verimlilik Kazanımları

www.metalmakina.com


www.metalmakina.com

Mart - Nisan 2019

1


2

Mart - Nisan 2019

www.metalmakina.com


www.metalmakina.com

Mart - Nisan 2019

3


4

Mart - Nisan 2019

www.metalmakina.com


www.metalmakina.com

Mart - Nisan 2019

5


İÇİNDEKİLER

TİAD Yeni Dönem Başkanı Fatih Varlık 10

Sanayici Büyük Kaza Risklerini Azaltacak Yönetmelik Değişikliğine Odaklandı 20

İzmir E-İhracat Zirvesine Akın Etti 24

Studer Üniversal Silindirik Taşlamada Yeni Standartlar Koyuyor 58

Geleceğin Otomasyonu İçin SCHUNK Tutucu Sistemler 60

İşleme Bilgileri ile Elde Edilen Büyük Verimlilik Kazanımlaı 76

PAGEV BaMkanX EroLlu:“AB, üyelerinin rekabet edemediLi ürünleri çevre bahanesiyle yasakladX” 18 Her YXl Yüzde 25 Büyüyen Asansör Sektörü, Cirosunu 7 Milyar 639 Milyona UlaMtXrdX 28 GeleceLin Teknolojilerini GeliMtirecek Gençlere Tavsiyeler 32 Schneider Electric, Innovation Talks Anatolia ile yeniden Anadolu’da 35 Konsept Fabrika DemolarX GeliMmiM Teknolojiler 36 Sanayideki Yeni Meslekler @çin Nitelikli @M Gücü -art 38 Sanayiciler @çin Asya'ya Geçit KapXsX CC-Link 42 Kordsa, DünyanXn En Büyük Kompozit Teknolojileri FuarX JEC World 2019’a DamgasXnX Vurdu 44 Cadem’in CatXa V5 Dijital ELitim KitabX Güncellendi 45 VOLT Motor’dan TanXtXm AtaLX 46

Rijit 5 Eksenli @Mleme Merkezi, Yüksek Oranda DoLruluk Sunuyor 62 Sensörden Buluta Dijital Çözümler 64 Boehlerit Türkiye’den Yerli AMXnma ParçalarX KataloLu 67 SLM Solutions ve Orbex, 3D Metal YazXcX @le Tek Parça Roket Motorunu Üretti 68 Mazak, VARIAXIS j-600/5X Süper Etkili Çoklu Yüzey @Mleme Sunar 70 Bir Tek -alter Platformu- Birçok KullanXm 71 EczacXbaMX Profesyonel'den Sanayi ÇalXManlarXna Özel El Temizleme Ürünü 74 DoLrudan Ortam TemasX ile SXcaklXklarX Tespit Edin 74 INSIZE, Kalite Kontrol Ürünlerinin Türkiye Tek Yetkili Distribütörü: Deniz Metal 75

SAS Yapay Zekaya 1 Milyar Dolar YatXrXm Yapacak 48

Eaton, Minyatür Devre Kesici Üretiminde Bir Milyar Rakama UlaMtX 77

Erkan CNC’den Faizsiz, Vadeli ve TakaslX Tezgâh DesteLi 50

Skysens Endüstriyel IoT Çözümlerini WIN Eurasia’da tanXttX 78

Parker Hannifin Yeni Ürünlerini Hannover FuarX’nda Görücüye ÇXkarXyor 52

Yeni Allen-Bradley Kontrolör, Operatörleri Daha @yi Üretim KararlarX Vermeleri @çin Yönlendiriyor 79

IFS, Endüstri 4.0 ÇaLXnda Fark Yaratmak @steyenleri WIN Eurasia'da ALXrladX 54

HXzlX ve Güvenli PoMetleme 84

ZSiemens “Global GeliMim ProgramX” ile GeleceLin Yöneticilerini YetiMtiriyor 56

6

Mart - Nisan 2019

YakalXnXn Rengi Farketmeksizin Katma DeLer Üreteni Makbuldür 88 Pompa RulmanlarXnXn DoLru -ekilde YaLlanmasX 92

www.metalmakina.com


www.metalmakina.com

Mart - Nisan 2019

7


BİZDEN

KÜNYE İlk Yayına Başlam Tarihi Şubat 1989 Kurucular› M.Mustafa Kömürlüo€lu At›f Cengiz

MetalMakina Dergisinin Mart-Nisan SayDsD ile yine beraberiz. *lk sayDsDnD 1989 yDlDnda yayDnladD5DmDz MetalMakina Dergisi ile sektörel yayDncDlDkta otuzncu yDlDmDza girmi9 bulunuyoruz. Otuz yDl önce yayDn hayatDna ba9layan MetalMakina Dergisi yayDnlandD5D haber, makale, firma-ürün tanDtDm yazDlarD, röportajlar, dosya konularD ve reklam sayfalarD ile Türkiye’de Metal *9leme ve Makina *malat sektörünün geli9imine sundu5u katkDnDn yanD sDra, on binlerce firmanDn sektöre sundu5u ürün ve hizmetleri okurlarD ile payla9arak sektördeki firmalarDn pazarda tanDnmalarDna katkD sa5lamD9tDr. Otuz yDldDr yayDnlanan MetalMakina Dergisi ülkemiz sanayisine ve ekonomisine katkD sunmaya gayret gösterirken bu sürede ne yazDk ki, Mesleki Dernek ve OdalarDn yönetcilerinin Sektörel Dergileri ziyaret ederek sektörün sorunlarDnD ve çözüm önerilerini bizlerle payla9tDklarDna 9ahit olmadDk. Hep Sektörel YayDncDlar olarak bizler Mesleki Dernek ve Oda yöneticilerini arayarak, ziyaret ederek sektörün sorunlarDnD, çözüm önerilerini dinleyip sizlere ve ilgili mercilere ula9tDrmaya çalD9tDk. Özellikle Avrupa’da faaliyet gösteren Mesleki Dernek ve oda temsilecileirnin bizlerle kurmu9 oldu5u ileti9im süreçlerini ne yazDk ki, ülkemizde kurulmadD5DnD gördük. Mesleki Dernek ve Oda Yöneticilerinin Sektörel Dergileri bir araya getirerek sektöre sunacaklarD çözümleri, sorunlarD bizlerle payla9tDklarDna 9ahit olmadD5DmDz gibi, Sekötrel YayDncDlarDn katDldD5D sektörel fuarlarda Mesleki Dernek ve Oda yöneticlerinin Sekötrel YayDncDlarDn stantlarDnD ziyaret ederek, sektörleri ile ilgili dü9üncelerini payla9tDklarDnD görmedik. Dünya’nDn birçok ülkesinde katDldD5DmDz fuar ve organizasyonlarda sektör temsilcilerinin özellikle sekötrel yayDnlarD ziyaret ederek çalD9malarD ve sektörleriyle igili bilgilendirme yaptDklarDnD gördük. Ülkemizde ise Mesleki Dernek ve Oda Temsilcilerinin basDn bültenlerini, düzenledikleri etkinlikleri, destekledikleri fuarlarDn tanDtDmlarDnD yapmak için Sektörel YayDncDlarD basDn toplantDlarDna davet ettiklerine gördük. Bu organizasyonlarDda ço5u zaman destekledikleri fuar 9irketlerinin organize etti5i fuarDn en etkin tanDtDm mecrasD olan Sektörel YayDnlar oldu5unu bildikleri için yaptDklarDnD gördük. Otuz yDl önce yayDn hayatDna ba9layan MetalMakina Dergisi ile nice otuzuncu yDllarda daha birlikte olmayD ümit ederken MetalMakina Dergisinin KurucularD Merhum AtDf Cengiz ve M.Mustafa Kömurluo5lu’na 9ükranlarDmDzD sunar, Dergimize abone olarak destek olan okurlarDmDza, reklamlarD ile bizleri destekleyen firmalara, yazDlarD ile Dergimizin içeri5ine katkD sunan yazarlarDmDza, MetalMakina Dergisinin her sayDsDnDn sizlerle bulu9masDnda ilk günden bugüne eme5i gecen çalD9anlarDmDza ve tedarikçilerimize te9ekkürlerimizi arz ederiz. Gelecek sayDda bulu9ma ümidiyle sa5lDcakla kalDn. Ahmet Pelit ahmet@ajansmik.com

8

Mart - Nisan 2019

‹mtiyaz Sahibi Ahmet Pelit Sorumlu Yaz› ‹flleri Müdürü Selver Pelit Genel Koordinatör Emel fienyüz Editör Başak Pelit Reklam Grubu Fahriye Ziyade Sosyal Medya Burak Saltan Yayına Hazırlayan AjansMik Ltd. fiti. Grafik Tasar›m Mehmet Can Pelit Bask› fian Ofset Hamidiye Mah. Anadolu Cad. No:50 Ka€›thane - ‹stanbul Tel:0212 289 24 24 Yay›n Türü Yerel-Süreli Yay›n

Yönetim Merkezi AjansMik Ltd. fiti. Perpa Ticaret Merkezi B. Blok Kat.11 No: 1928 Okmeydan› - fiiflli 34384 ‹stanbul - Turkey Tel:+90 212 222 93 71 (pbx) +90 212 320 80 32 - 33 Fax:+90 (212) 222 93 74 Almanya Temsilcisi EISENACHER MEDIEN WELCKERSTR.22 D-53113 BONN Phone: +49 0228 24 99 860 • Fax: +49 0228 65 00 76 e-mail:info@eisenacher-medien.de ‹talya Temsilcisi CASIRAGHI INTERNATIONAL ADVERTISING Via Cardano 81 - 22100 Como (Italia) Tel. +39 031 261407 Fax +39 031 261380 www.casiraghi.info Tayvan Temsilcisi Ringier Trade Media Ltd. 9F-2, No. 200, Zhongming Rd., North District, Taichung 404, Taiwan Tel: +886 4 2329 7318 sydneylai@ringier.com.hk web: www.metalmakina.com e-mail: info@metalmakina.com MetalMakina Dergisi

MART - NİSAN 2019 Say›:236 Fiyat›: 10 TL KDV Dahil ‹ki ayda bir yay›nlan›r ISSN 1303-6378 © Baskı Yeri:İstanbul 30 MART 2019 Dergimizde yay›nlanan yaz›lardaki görüfller yazarlara, reklamlardaki sorumluluk reklam verene aittir.© © MetalMakina Dergisindeki yaz› ve foto€raflar izinsiz kullan›lamaz.

www.metalmakina.com


www.metalmakina.com

Mart - Nisan 2019

9


HABER

TİAD Yeni Dönem Başkanı Fatih Varlık TakHm TezgahlarH Sanayici ve .CadamlarH Derne?i (T.AD) Ola?an Genel Kurulu 29 Mart 2019’da gerçekleCti. GerçekleCen seçimde Mazak Genel Müdürü Fatih VarlHk, T.AD 21. Dönem Yönetim Kurulu oybirli?iyle seçildi. Fatih VarlHk’Hn listesinde yer alan Ak Makina Yönetim Kurulu BaCkanH Murat Akyuz, Dirinler Makina Yönetim Kurulu Üyesi Nihan Dirin, Yenasoft YazHlHm Genel Müdürü Cem Sirolu, Demiral Makine Genel Müdürü Tarkan M. Demiral, Unitec Makine Genel Müdürü BarHC Güleryüz, Bystronic Inc. Genel Müdürü Mustafa Kizilcik; T.AD’Hn 21. Dönem Yönetim Kurulu olarak seçildi.

KABLODER’in Yeni Dönem Başkanı Yeniden Erkan Aydoğdu Oldu Türk kablo sektörünün önde gelen 18 üreticisini bünyesinde barHndHran Kabloder, kuruldu?u günden bu yana sektörün geliCmesi, sorunlarH tespiti ve çözüme ulaCtHrHlmasH gibi konularla ilgili çalHCmalarHna yo?un bir Cekilde devam ediyor. “Önce Güvenlik” diyen ve kalite konusunda yaptH?H çalHCmalar ile dikkat çeken Kabloder’in 2019 yHlH Genel Kurul ToplantHsH, 28 Mart günü Florya Develi Restoran’da gerçekleCti. ToplantHda yeni yönetim seçimi yapHldH ve seçim sonucunda Erkan Aydo?du, Kabloder’in yeni dönemde de baCkanH oldu. Kabloder’in tüm üyelerinin katHldH?H Genel Kurul ToplantHsH’nda ayrHca, 2018 yHlH de?erlendirildi ve 2019 yHlH planlarH üzerinde görüCüldü. GeçmiC dönemde yapHlan tüm çalHCmalarHn ve alHnan tüm aksiyonlarHn tek tek de?erlendirildi?i toplantHda, Erkan Aydo?du’nun liderli?inde gerçekleCtirilen ve kalite bilincinin yaygHnlaCtHrHlmasHna ve standart dHCH kablolarla mücadele-

10 Mart - Nisan 2019

baCkanlHk görevini bir dönem daha yürütecek olmak, benim için son derece gurur verici. Bugüne kadar gerçekleCtirdi?imiz çalHCmalarH, 2019 yHlHnda ve sonrasHnda da yo?un bir Cekilde sürdürece?iz. Bizim için her zaman ‘Önce Güvenlik’. Dilerim ki, sektörümüzün tüm paydaClarH da bu süreçte bizimle birlikte hareket edecek ve sektörümüzü çok daha iyi noktalara, hep beraber getirece?iz.” dedi.

ye yönelik çalHCmalar dikkat çekti. Bu çalHCmalar sayesinde, Türk kablo sektörünün sesi olan Kabloder’in sesini son tüketiciden T.C. Sanayi ve Teknoloji BakanlH?H’na kadar, Türk kablo sektörünün tüm paydaClarHna duyurdu?unun altH çizildi. Yeni dönemde de güvenlik konusunun ön planda olaca?HnH belirten Erkan Aydo?du, tekrardan Kabloder’in baCkanH seçilmesi üzerine, “Türk kablo sektörünü temsil eden Kabloder’in

2019 yHlH baCHnda standart dHCH kablolara karCH savaC açan Kabloder, sektördeki kalite bilincini artHrmayH hedefliyor. ÇalHCmalarHnHn baClangHç noktasHnH “Önce Güvenlik” Ceklinde tanHmlayan Kabloder, piyasada denetimlerin artmasH ve standartlara uygun olmayan üretim ve da?HtHmH engellemek amacHyla, T.C. Sanayi ve Teknoloji BakanlH?H ile de iletiCim halinde, yo?un bir Cekilde çalHCHyor.

www.metalmakina.com


www.metalmakina.com

Mart - Nisan 2019

11


12 Mart - Nisan 2019

www.metalmakina.com


www.metalmakina.com

Mart - Nisan 2019

13


HABER

Sanayici Büyük Kaza Risklerini Azaltacak Yönetmelik Değişikliğine Odaklandı Yaralanma, ölüm, çevresel ve maddi hasarlarla sonuçlanan büyük endüstriyel kazalar,n önlenmesi ve etkilerinin azalt,lmas, için Mart ay,nda yönetmelik güncellendi. Kazalar, önlemenin en büyük öncelikleri oldu unu söyleyen sanayiciler, yönetmeli in gerektirdiklerini h,zla hayata geçirmek için ‘Proses Güvenli i ve Süreçlerin yiletirilmesi için Destek Paketi’ ça r,s, yapt, Büyük endüstriyel kazalarSn önlenmesi ve etkilerinin azaltSlmasS ile ilgili Mart 2019’da güncellenen yönetmelik, Hirketlerin güvenlik raporlarSnS ve büyük kaza önleme politika belgelerini hazSrlamalarSnS gerektiriyor. Yönetmelik kapsamSnda, sanayiciler büyük kaza senaryolarSnS ve bu durumlar karHSsSnda acil eylem planlarSnS da hazSrlayacak. Sanayici ihtiyaç duyduMu kaynak için ise ‘Proses GüvenliMi ve Süreçlerin 1yileHtirilmesi Destek Paketi’ çaMrSsSnda bulundu. Kocaeli Sanayi OdasS BaHkanS ve TOBB Yönetim Kurulu BaHkan Vekili Ayhan ZeytinoMlu ile Proses Emniyeti Sempozyumu ve Sergisi Düzenleme Kurulu BaHkanS ve Dyo 1nHaat BoyalarS Fabrika Direktörü Hasan 9erefhan 22 Mart 2019, Cuma günü Fairmont Quasar Hotel’de güncellenen yönetmelikle ilgili sanayiciyi bilinçlendirmek amacSyla düzenledikleri Proses Emniyeti Sempozyumu hakkSnda bilgi vermek üzere bir araya geldi.

14 Mart - Nisan 2019

tiv, metal, plastik gibi aMSr ve tehlikeli sektörlerde Kocaeli Sanayi OdasS olarak önemli bir pay aldSklarSna vurgu yapan ZeytinoMlu, hem çevre hem de iH saMlSMS ve güvenliMi konularSnSn kendileri için diMer illere göre çok daha öncelikli bir mesele olduMunu bildirdi. ZeytinoMlu, bu nedenle sosyal sorumluluk bilinciyle Proses Emniyeti Sempozyumu’nu gerçekleHtiriyoruz, dedi. Türkiye’ye örnek olacak proje Kocaeli Sanayi OdasS BaHkanS ve TOBB Yönetim Kurulu BaHkan Vekili Ayhan ZeytinoMlu; iH saMlSMS ve güvenliMi ile ilgili Kocaeli Sanayi OdasS’nSn Türkiye’ye örnek olacak çok önemli bir projeye imza attSMSnS belirtti. AMSr ve tehlikeli sektörlerin yoMun faaliyet gösterdiMi Kocaeli’de, sanayicilerin proses emniyetiyle ilgili tedbirleri alma konusunda liderlik ettiMini söyleyen Ayhan ZeytinoMlu, bu kapsamda büyük endüstriyel kazalarSn önlenmesi ve etkilerinin azaltSlmasS ile ilgili yönetmelikteki deMiHimin sektörün tüm aktörleriyle birlikte tartSHSlacaMS Proses Emniyeti Sempozyumu’nu hayata geçireceklerini ifade etti. Kocaeli Sanayi OdasS Yönetim Kurulu BaHkanS Ayhan ZeytinoMlu, Kocaeli Sanayi OdasS’na kayStlS firmalarSn yüzde 36’sSnSn otomotiv, yüzde 27’sinin kimya, yüzde 19’unun metal sektöründen olduMunu ve imalat sanayinin de yüzde 13’ünü temsil ettiklerini açSkladS. Kimya, otomo-

Kocaeli Sanayi Odas, proses güvenli i için çal,,yor ZeytinoMlu, çevreye yönelik alSnan önlemlerin AB katSlSm müzakereleri kapsamSnda baHladSMSnS ancak bu sürecin en etkin Hekilde yönetilmeye devam ettirildiMini aktardS. ZeytinoMlu, gelinen noktada özellikle 2007’den beri AB üyesi olan Bulgaristan ve Romanya’dan daha iyi durumda olduMumuzu gözlemlediMini de belirtti. ZeytinoMlu, çevre ve proses güvenliMi ile ilgili birçok projeye imza attSklarSna da dikkat çekerek bu konuda yaptSklarSnS Höyle özetledi: "25 ySldSr 9ahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri’ni düzenleyerek çevrenin korunmasS için katkSda bulunan sanayi kuruluHlarSnS teHvik ediyoruz. Büyük kaza risklerinin azaltSlmasS için SEVESO Direktifleri konusunda da 2013 ySlSndan beri önemli projeleri hayata geçiriyoruz. Bu kapsamda; bilgilendirme toplantSlarS, seminerler ve uzun soluklu eMitimler düzenledik. 1ki ySldSr da Kocaeli Sanayi OdasS olarak Kontrol Medya ile ha-

www.metalmakina.com


www.metalmakina.com

Mart - Nisan 2019

15


HABER yata geçirdiMimiz Proses Emniyeti Sempozyumu ile tüm Türkiye’deki sanayicileri bu konuda bilgilendirmek için çalSHSyoruz.”

ile birçok konuda yaptSMS görüH alSHveriHi ve düzenlenen eMitim programlarS sanayicinin uyum sürecinde önemli bir destek oldu. Türkiye genelinde bu süreçten ilk etapta etkilenecek 383 üst seviye, 390 alt seviye Hirket bulunuyor. Bu Hirketlere teHvik desteMinde öncelik tanSnmasSnS bekliyoruz.”

Sektör yat,r,m yapmaya haz,r Proses Emniyeti Sempozyumu ve Sergisi Düzenleme Kurulu BaHkanS ve Dyo 1nHaat BoyalarS Fabrika Direktörü Hasan 9erefhan ise Büyük Endüstriyel KazalarSn Önlenmesi ve Etkilerinin AzaltSlmasS YönetmeliMi’nde Mart aySnda gelen deMiHikliMin AB’de uygulanan SEVESO Direktifleri doMrultusunda gerçekleHtiMini belirtti. Bu deMiHimle birlikte tesisin büyüklüMü ve bu güne kadar aldSMS güvenlik tedbirlerine göre deMiHiklik gösterse de Hirketleri 1-1,5 milyon TL düzeyinde bir yatSrSmSn beklediMini açSklayan Hasan 9erefhan, bu yatSrSmSn hem kaza riskini azaltmak hem de kazalarSn insan saMlSMS ve çevre üzerindeki etkilerini en aza indirmek için Hart olduMunun altSnS çizdi. Sanayicinin buna uyabilmesi için insan gücü ve kaynak gerektiMini söyleyen 9erefhan, bununla birlikte teknik bilgi ve donanSm gereksinimlerinin de oluHacaMSnS belirtti. Yeni deMiHikliklere uyum göstermeyen firmalarS, uyarSdan, para cezasSna ve hatta üretimi durdurmaya kadar aMSr cezalar beklediMine dikkat

16 Mart - Nisan 2019

Tüm firmalar,n bilinçlenmesi art

çeken 9erefhan, sanayiciler olarak bu sSnavS baHarS ile geçeceklerine inandSklarSnS ancak bu denli büyük yatSrSmlar için desteMe ihtiyaç duyduklarSnS sözlerine ekledi. Sanayici Proses Güvenli i ve Süreçlerin yiletirilmesi için Destek Paketi ça r,s, yapt, Hasan 9erefhan sanayicilerin beklentisi olan ‘Proses GüvenliMi ve Süreçlerin 1yileHtirilmesi için Destek Paketi’ni Hu Hekilde açSkladS: “Sanayicilerimizin uluslararasS pazarda rekabet edebilmesi için tüm bu süreçte kamu, üniversite ve sanayi kuruluHlarSnSn birlikte hareket etmesi son derece önemli. BakanlSk yetkililerinin Kocaeli Sanayi OdasS

Yeni yönetmeliMin kurumsal firmalar tarafSndan beklendiMini ve hazSrlSklarSna çok önceden baHlandSMSnS bildiren 9erefhan, ancak tüm sektöre bakSldSMSnda SEVESO Direktiflerinden haberi olmayan kurumlar bile olduMunu, bu nedenle bilinçlendirme çalSHmalarSnSn çok kritik önem taHSdSMSnS belirtti. Kocaeli Sanayi OdasS’nSn SEVESO konusunun iyi anlaHSlmasS için liderlik ettiMini açSklayan 9erefhan, hayata geçirdikleri Proses Emniyeti Sempozyumu’nda bu yeni yönetmelikle sanayicilerin hangi tedbirleri nasSl almasS gerektiMini, endüstriyel tesislerde yaHanan patlamalarla gündeme gelen basSnçlS ekipmanlar konusunu ve proses emniyetinde dijital dönüHümün önemini tartSHacaklarSnS bildirdi. 9erefhan, kamu, sanayici, akademi, Ar-Ge merkezleri, denetçiler ve belgelendirme kuruluHlarSnS bir araya getirecek Proses Emniyeti Sempozyumu’nun 9-10 Nisan 2019 tarihlerinde BiliHim Vadisi’nde düzenleneceMini söyledi. 1ki gün boyunca sürecek etkinliMe yaklaHSk 2 bin katSlSmcS beklediklerini ifade eden 9erefhan, etkinliMe katSlSmSn ücretsiz olduMunu bu nedenle sektörü bu etkinliMe beklediklerini ifade etti.

www.metalmakina.com


www.metalmakina.com

Mart - Nisan 2019

17


HABER

PAGEV Başkanı Eroğlu: “AB, üyelerinin rekabet edemediği ürünleri çevre bahanesiyle yasakladı” Avrupa Birli"i Parlamentosu, denizlerdeki plastik kirlili"ini önleyece"i gerekçesiyle kulak pamu"u, çatal, ka ,k, tabak, pipet ve balon tutacaklar, gibi tek kullan,ml,k plastik ürünleri 2021 y,l,ndan itibaren yasaklayan karar, onaylad,. Parlamento seçimleri öncesi kamuoyunu etkilemek amac,yla h,zl,ca al,nm, bir karar oldu"unu söyleyen PAGEV Yönetim Kurulu Ba kan, Yavuz Ero"lu, “AB’nin biyoplastik tekelleri i ba ,ndad,r. Ba ta Türkiye olmak üzere plastik üretiminde rekabet edemedikleri ülkelerden ithalat, önlemek için böyle bir karar al,nd,.” Türk Plastik Sanayicileri AraJtTrma GeliJtirme ve EIitim VakfT (PAGEV) Yönetim Kurulu BaJkanT Yavuz EroIlu, Avrupa’daki plastik ve çevre organizasyonlarTnda da aktif olarak görev alan ve geliJmeleri yakTndan izleyen bir isim. Dünya kTyTlarTnT atTklardan temizlemek amacTyla Avrupa’da baJlatTlan Waste Free Oceans (AtTksTz Denizler) VakfT’nTn Türkiye, OrtadoIu ve Afrika BaJkanlTIT’nT da üstlenen EroIlu, projenin Türkiye ayaITnT “Mutlu BalTklar” projesi ile yürütüyor. PAGEV BaJkanT Yavuz EroIlu aynT zamanda Brüksel Merkezli Avrupa BirliIi Plastik Üreticileri DerneIi’nin ilk AB dTJT Yönetim Kurulu Üyesi. Avrupa BirliIi Parlamentosu tarafTndan kabul edilen yönetmelikle ile ilgili deIerlendirmelerde bulunan

18 Mart - Nisan 2019

PAGEV BaJkanT Yavuz EroIlu, AvrupalT siyasetçilerin asTl çözümü ve sorumluluklarTnT göz ardT ederek 23 MayTs’taki AB Parlamentosu seçimleri öncesi yüzeysel bir çözümle göz boyamak istediklerini vurguladT. Bu çevrenin bahane edildi"i ekonomik bir sava t,r! AB’nin tek kullanTmlTk plastiklere getirdiIi yasaITn asTl amacT gizlenen ekonomik bir savaJTn parçasT olduIuna vurgu yapan Yavuz EroIlu, “Çok kTsa bir müzakere sürecinin ardTndan alTnan bu karar ile atTk direktiflerinin gerekçelerini oluJturan amaçlarT gerçekleJtirecek ve verimli atTk yönetimi saIlayacak bir fTrsatT yüzeysel bir kanun metniyle sTnTrlamTJ oldular. Çevre açTsTndan olasT sonuçlarT gözetmeden kabul edilen bu yönetmelik, yayTnlanmasTnTn ardTndan 2 sene içerisinde üye ülkeler tarafTndan uy-

gulamaya konulacak. Ancak yasaklanacak veya kTsTtlanacak ürünlerin yerini almaya aday alternatiflerin maliyet-fayda analizleri yapTlmamTJtTr. DolayTsTyla önergenin tüm saIlTk ve güvenlik boyutlarTnTn gözetildiIi söylenemez. YaJam döngü analizi açTsTndan bakTldTITnda alternatif ambalaj malzemelerinin çevre için daha olumsuz sonuçlar çTkaracaIT ortadadTr. Üstelik bu önergeyle çevresel olarak daha zararlT alternatiflerin yolu açTlTrken tüketici açTsTndan maliyetin yükseleceIi de çok açTk. ÖrneIin; tek kullanTmlTk pipeti kaldTrTp yerine kaITt pipet koyduIunuzda 8 kat pahalT ve kaITt ve mürekkep etkisi bakTmTndan çevreye çok daha zararlT. AynT Jekilde plastik tek kullanTmlTk çatal bTçak yerine ne verileceIinin cevabT bile Ju an yok. Burada gözden kaçmamasT gereken en önemli nokta konunun çevre deIil ekonomik bir

www.metalmakina.com


www.metalmakina.com

Mart - Nisan 2019

19


HABER savaJ olduIudur. Bu noktada sorulmasT gereken soru; ‘AB bu yasa ile pipet, kulak çubuIu, çatal, kaJTk, bTçak gibi plastik sektörünün küçük bir yüzdesini kapsayan ürünleri yasaklarken neden hali hazTrda rekabet edebildiIi ürünleri kapsam dTJT bTrakmTJtTr’ olmalTdTr. AB’nin Biyoplastik tekelleri iJbaJTndadTr. Türkiye’nin büyük ihracatçT olduIu bu ürünlerde rekabetçiliIimizi düJürecek ve istihdamT baltalayacak, firmalarTn üretim ve yatTrTmTnT engelleyecek söylemler yapTlmadan muhakkak sektörden doIru bilgilendirmeler alTnmalTdTr” Jeklinde konuJtu. Tüm süreci yakTndan takip ettiklerini belirten EroIlu konu ile ilgili JunlarT söyledi; “TasarTya imza atan ülkeler bu konuda çevre kaygTsT taJTmadan kesinlikle kendi ülkelerindeki sanayinin durumunu göz önüne alarak tasarTyT hazTrladT. Avrupa BirliIi Parlamentosu, baJta Türkiye olmak üzere plastik üretiminde rekabet edemediIi ülkelerden ithalatT önlemek için böyle bir karar aldT. Nitekim Türkiye son sekiz yTlda plastik mamul üretiminde büyük atTlTm gerçekleJtirerek Avrupa’da ikinci büyük üretici konumuna yükseldi. Dünyada ise en büyük altTncT plastik üreticisi konumundayTz. Türk Plastik Endüstrisi 11 bin firmasT ve 250 bin kiJi istihdamT ile Türkiye ekonomisinin lokomotif endüstrisidir. AB ülkeleri rekabet edemedikleri için ithal etmek zorunda kaldTklarT ürünler yerine kendi üretimleri olan üstelik yüksek fiyatlarT ile dikkat çeken biyoplastik malzemesini satmak için bu yasaIT getirmeye çalTJTyorlar. EIer benzer bir uygulama 2023 yTlTnda Türkiye’de de gerçekleJirse bu ürünleri üretmek için gerekli tüm hammaddeyi PETKM, Sasa, Köksan gibi yerli kuruluJlar yerine AB’den ithal etmek zorunda kalacaITz. Biz bir yandan Türki-

20 Mart - Nisan 2019

ye’de kendi kaynaklarTmTzla biyoplastik üretmeye çalTJTrken diIer yandan da bu gerçekleJene kadar sanayimizi bu tür rekabet oyunlarTna karJT korumalTyTz.” AvrupalT siyasetçilerin asTl çözümü ve sorumluluklarTnT göz ardT ettiklerini vurgulayan PAGEV BaJkanT EroIlu: “TasarT kapsamTnda yasaklanmasT istenilen ürünlerin seçimi ve tanTmlanmasTnda da ciddi sTkTntTlar var. Bu tasarT iyi tanTmlanmamTJ bir ürün kategorisine sembolik bir saldTrT olmanTn yanTnda tek kullanTmlTk ürünlere dair yanTltTcT ve sektör sTnTflandTrmasTna uymayan tanTmlar içeriyor. Tüketicinin aklTnT karTJtTrTyorlar. Tek kullanTmlTktan kast edilen nedir? Bir kere bunu çok iyi anlamak gerekir. Bir sefer kullanTlan bir tabak biraz kalTn olduIunda birkaç kez kullanTlabiliyor. Bunun ölçüsü nedir ve bunu kim tayin edip, kim denetleyecektir sorularTnT sormak lazTm” dedi. PAGEV’in Türkiye’de plastiklerle ilgili olarak Çevre ve !ehircilik BakanlTIT ile yaptTIT çalTJmalarda konularTn popülist söylemler yerine bilimsel boyutuyla deIerlendirilmesini istediklerini belirten Yavuz EroIlu, açTklamalarTna Ju sözlerle son verdi: “Plastik sektörü çevreyi gerçekten koruyacak önlemlerin yanTndadTr. Ancak bilimsel temeli olmayan ve çevre hassasiyetinden uzaklaJarak plastik düJmanlTITna varan söylem ve uygulamalarT kabul etmemi mümkün deIil… Kamunun atTk yönetimi ve geri dönüJüm altyapT yatTrTmlarTnT yaygTnlaJtTrmasT çok çok önemlidir. Biz de PAGEV ve PAGÇEV olarak bu konuda Jimdiye kadar olduIu gibi destek vermeye devam edeceIiz. Ülkemizin akTlcT ve stratejik adTmlarla hareket etmesi, gerek kamu gerekse yerel yönetimler ve

STK’larTn iJbirliIi ve uyum içinde çalTJmalarT kalTcT çözümler yaratacaktTr. Yasaklamalarla bir yere varTlamayacaITnTn altTnT çizmemiz gerekiyor. ‘Plastikler çevre kirliliIi yaratTyor o zaman yasaklayalTm’ demekle çözüme varTlamaz. Bu çocuklarTmTz ellerini prize sokabilir diye evlerimize elektrik baIlatmamaya benziyor. KaldT ki çevre boyutu yanTnda ekonomik boyutu da göz ardT edemeyiz. Ülkemizde yaklaJTk 40 milyar dolarlTk üretime ulaJmTJ, Türkiye’yi dünyada 6., Avrupa’da ikinci büyük üretici haline getirmiJ bir sektörden bahsediyoruz. Plastikleri yasaklamak binlerce insanTn iJsiz kalmasT demektir. Ana hedefimiz gTda ambalajTndan ameliyat iplikleri, serum torbalarT, tek kullanTmlTk JTrTngalar, stentler gibi medikal ürünlere, lenslerden oyuncaklara, su borularTndan sera örtülerine, hava yastTklarTndan cep telefonlarTna kadar hayatTmTza büyük katkT sunan ürünleri nasTl bilinçli kullanTp geri dönüJümle atTklarTnT ekonomiye katarTz olmalTdTr. SorunlarT ve çözüm yollarTnT bilimsel yaklaJTmlarla ele almak en doIru ve etkili yöntem olacaktTr. Bizler de plastik sektörü olarak bilinçli tüketim ve çevrenin korunmasTnT destekleyecek her türlü çalTJmada en ön saflarda çalTJmaya devam edeceIiz.”

www.metalmakina.com


www.metalmakina.com

Mart - Nisan 2019

21


22 Mart - Nisan 2019

www.metalmakina.com


www.metalmakina.com

Mart - Nisan 2019

23


HABER

İzmir E-İhracat Zirvesine Akın Etti

HayatPmPz dijitalleHtikçe ticarette dijitale kayPyor. 9Hletmeler online ortamda açPlPyor ve kPsa sürede büyük geliHim gösteriyor. E-ticaretin dünya genelinde 2019 yPlPnda 3.5 trilyon dolara ulaHmasP bekleniyor. E-ticaretten daha fazla pay almak isteyen Egeli ihracatçPlar e-ihracata odaklandP. Ege 9hracatçP Birlikleri (E9B), World E-commerce Forum (Worldef), DHL ve Ticimax iHbirliFinde düzenlenen “DHL 9zmir E-9hracat KonferansP”na 9zmirliler akPn etti. KonferansPn ModeratörlüFünü Elif SaygPlPer üstlenirken, Türkiye’nin lokasyonu itibariyle 1,2 trilyon dolarlPk e-ticaret kullanan Avrupa ve Asya’nPn tam ortasPnda olduFuna vurgu yapPldP.

24 Mart - Nisan 2019

“Her türlü yöntemi benimsemek zorunday+z” KonferansPn açPlPH konuHmasPnP yapan Ege Deri ve Deri Mamulleri 9hracatçPlarP BirliFi Yönetim Kurulu BaHkanP Erkan Zandar, “Biz Ege 9hracatçP Birlikleri baHkanlarP, e-ihracat ve e-ticaret konularPna verdiFimiz önemin bir sonucu olarak, bugün bu salonda çok deFerli konuHmacPlarP sizlerle buluHturmanPn sevincini yaHPyoruz. 9zmir ve Ege Bölgesinin geliHimi için, ihracat potansiyelini artPrmak için her türlü yöntemi benimsemek zorundayPz. Dünya çok hPzlP bir deFiHimin içinde. Ticaret ve ihracatPn Hekli de aynP hPzla deFiHiyor, geliHiyor. irketlerimiz, KOB9’lerimiz, giriHimcilerimiz bu süreçte rakipleri-

ne göre geride kalmamalPlar. Bizim gibi kuruluHlarPn görevi bize üye olan veya ihracat yapmak isteyen herkesi bu deFiHimlere hazPrlamak” ifadelerini kullandP. “Ülkemize kazand+raca+m+z her dolar+n büyük önemi var” GeçtiFimiz senelerde firmalarP global e-ihracat sitelerine kayPt ettirdiklerini ancak o zamanlar hazPr olmadPklarPnP vurgulayan Zandar, “Bu kaynaklarP deFerlendiremedik. AltyapPlarPmPz ve yetiHmiH elemanlarPmPz yoktu. 9hracatçP birliklerinin organizasyonlarP, ticaret odasPnPn, sanayi odasPnPn, odalarPn ve diFer derneklerin de katkPsPyla sizleri en kPsa sürede e-ihracatçP haline getirmek görevimiz. 9ç pazarPmPzPn zor günler

www.metalmakina.com


www.metalmakina.com

Mart - Nisan 2019

25


HABER geçirdiFi, perakende sektörlerinin kan kaybettiFi bu günlerde çok daha fazla ihracata ve ihracatçPya ihtiyacPmPz var. Bu sebepten yola çPkarak elimizdeki kaynaklar ile büyük harcamalar yapmadan ülkemize kazandPracaFPmPz her dolarPn büyük önemi var. YaptPFPnPz iHin büyüklüFü, cirosu ne olursa olsun, e-ticaret sayesinde ürünlerinizi en kPsa yoldan dünya pazarlarPna açmak sizin elinizde. Sadece bir tPkla var olan her ülkenin her Hehrinde bir maFaza açtPFPnPzP hayal edin. Bu artPk mümkün ve bu iHin hiçbir sPrrP da yok. Tek yapmanPz gereken doFru danPHmanlPklarP alPp ürünlerinizi doFru alPcPlara yönlendirmek. Biz bu yolda sizin hep yanPnPzda olacaFPz” dedi. “Dünya sand++m+z kadar globallemi durumda deil” DHL Express Türkiye SatPHtan Sorumlu Genel Müdür YardPmcPsP BoFaç Özhan da, “SPnPr tanPmayan ticaret; e-ihracat” konusunda katPlPmcPlara bilgi verdi. Özhan, 2011 yPlPndan beri DHL’nin global olarak baFlPlPk endeksi çalPHmasP yaptPFPnP, dünyada ekonominin sadece yüzde 20’sinin ihraç edildiFini belirtti. 9nternet de dahil olmak üzere aramalarPn sadece yüzde 7’sinin uluslararasP olduFunu vurgulayan Özhan, Höyle devam etti: “Sadece yüzde 3’lük bir nüfus doFduFundan farklP bir ülkede yaHPyor. Yani aslPnda ülkeler birbirlerine sandPFPmPz kadar baFlP deFil. Kendi aralarPnda belirlemiH olduklarP ülkelerle çok daha baFlP. DünyanPn baFlPlPk endeksi en yüksek ülkesi Hollanda. Avrupa, dünyanPn en baFlP 10 ülkesinden 8’ini oluHturuyor. DiFer ikisi Singapur ve BirleHik Arap Emirlikleri. Dünya sandPFPmPz kadar globalleHmiH durumda deFil. Bizim sPnPr ötesi deFer saFlamak için daha fazla odaklanmamPz gerekiyor.”

26 Mart - Nisan 2019

Türkiye’nin, bu endeksin 65. sPrasPnda olduFunu, baFlP olduFumuz ülkeler arasPnda Almanya ve 9ngiltere’nin üst sPralarda bulunduFunu kaydeden Özhan, “E-ihracat, bizi dünyaya daha hPzlP baFlayacak çok önemli bir fPrsat. Her 7 alPHveriHten biri kPtalararasP yapPlPyor. 2020’de eihracat, e-ticaret hacminin 1 trilyona ulaHacaFP öngörülüyor. 2020’de her iki paketten birinin e-ticaret olmasP bekleniyor. 2016’da Türkiye’de ticaret hacminin yüzde 5’ie ihracat gönderisiydi. 2018’de yüzde 15’e yükseldi. AralPk ayPnda yüzde 19’lara çPkmPHtP. Beklentimiz, 2020 yPlPnda yüzde 30 civarPnda olmasP” diye konuHtu. “Yüzde 31’i ise al+veriini banyoda yapt+” KonuHmasPnPn bir bölümünde “Black Friday gerçekleri” baHlPFP altPnda ilginç bilgiler de paylaHan Özhan, “Black Friday’de e-ticaretle yapPlan alPHveriHlerin yüzde 12’si alkollü kiHiler tarafPndan yapPldP. Y jenerasyonun yüzde 31’i ise alPHveriHini banyoda yaptP. Yani e-ticarette düHündüFünüz tüketici, perakende maFazada kapPdan içeri giren tüketici deFil. Her yaH gurubunda, her halde tüketici ile karHP karHPyayPz" diye konuHtu.

“Israrl+ ve kararl+ olmak art” Konferansta konuHan Worldef BaHkanP Ömer Nart da HunlarP söyledi: “E-ihracat, 3-5 ayda günde 500 paket yapacaFPnPz iH deFil. Öncelikle ciddi bir hazPrlPk gerekiyor. IsrarlP ve kararlP olmak Hart. Her zaman sabPrlP olunmasP gerektiFini ifade ediyoruz. Bu küçük bir iH deFil. ÖrneFin gelen sipariHi bir günde kargoya verip 3 iH gününde teslim edilmesi çok önemli. Servis seviyesi ve müHteri hizmetlerini iyi tutmalPsPnPz.” Nart, e-ticaret ve e-ihracatta sihirli bir deFneFin olmadPFPnP, çeHitli eFitimlerin ve hazPrlPklarPn ardPndan baHarPlP olunabileceFini belirtti. Konferans boyunca çok sayPda katPlPmcPya e-ticaret ve e-ihracat konularPnda uzmanlar tarafPndan bilgiler paylaHPldP. “E-9hracat Zirvesi”ne katPlPmPn artmasP için 9zmir Ticaret OdasP, Ege Bölgesi Sanayi OdasP, 9zmir Ticaret BorsasP, Basifed, ES9AD, EG9AD, EGSD, Ege Aysad gibi 9zmir’den kurum ve kuruluHlar da destek verdi.

www.metalmakina.com


www.metalmakina.com

Mart - Nisan 2019

27


HABER

Her Yıl Yüzde 25 Büyüyen Asansör Sektörü, Cirosunu 7 Milyar 639 Milyona Ulaştırdı Türk mühendislerinin baAarNsN olan dünyada yalnNzca 5 firmanNn üretimini yapabildi@i engelli asansörü ilk kez CNR EXPO YeAilköy’de düzenlenen Avrasya Asansör FuarN’nda sergilendi. Kayserili bir firma tarafNndan Türkiye’de ilk kez üretilen, yazNlNmN da mekani@i de tamamen yerli ve milli olan engelli asansörleri, yurt dNANndan ithal edilen engelli asansörlere göre hem daha kaliteli hem de daha uygun fiyatlN olmasN nedeniyle yerli ve yabancN sektör profesyonelleri tarafNndan yo@un ilgi gördü. Asansör sektöründe faaliyet yürüten imalatçN, montaj ve bakNm Airketlerinin toplam cirolarNnNn 7 milyar 639 milyon 534 bin lira oldu@una dikkat çeken Atik, “Sektörün cirosu istikrarlN bir Aekilde artNyor. Sektör yNllNk ortalama yüzde 25 büyüyor. Bu oran Türkiye ekonomisinin ortalama büyüme oranN olan yüzde 5-6’nNn çok üzerindedir” diye konuAtu.

dan üretilen engelli asansörü, yurt dNANnda üretilen engelli asansörlerinde bulunmayan 3 dilde konuAma özelli@iyle, daha kaliteli ve uygun fiyata maliyetiyle de dikkat çekiyor. Cep telefonu üzerinden kurulan bir uygulama ile herhangi bir sorunun oluAup oluAmadN@N kontrol edilebilen ve kNsa sürede onarNmN sa@lanan

engelli asansörlerinin ithalinin fiyatN 10 bin Euro civarNndayken, yerli üretim engelli asansörün 5 bin Euro civarNnda fiyatN bulunuyor. Yanmayan, duman szdrmayan ve ultra dayankl asansörler Fuarda, yerli ve milli engelli asansörlerin yanN sNra bir yangNn duru-

Bu yNl 4’üncü kez düzenlenen UluslararasN Asansör, Yürüyen Merdiven Sanayi ve Teknolojileri FuarN (Avrasya Asansör FuarN), tasarNm ve teknolojinin bir arada sunuldu@u asansörlere ev sahipli@i yaptN. Fuarda ilk kez sergilenen, Türk mühendislerinin baAarNsN olan dünyada yalnNzca 5 firmanNn üretimini yapabildi@i engelli asansörüne yerli ve yabancN sektör profesyonellerinin ilgisi büyük oldu. YazNlNmN da mekani@i de tamamen yerli olan Kayserili bir firma tarafNn-

28 Mart - Nisan 2019

www.metalmakina.com


www.metalmakina.com

Mart - Nisan 2019

29


HABER

munda kullanNcNlarNn alev ve dumandan etkilenmesini engelleyen asansÜrlerden, Üzellikle tren istasyonlarN, stadyumlar ve sosyal konut alanlarN gibi tahribata açNk ortak kullanNm alanlarN için tasarlanan ultra dayanNklN asansÜrlere kadar pek çok teknolojik Üzelliklere sahip asansÜrler de ilgi gÜrdß. Avrasya AsansÜr FuarN’nda yer alan firmalar, komple asansÜr sistemleri baAta olmak ßzere, otomatik kat ve kabin kapNlarNndan kabinlere, ev içi asansÜr ve kiAisel taANyNcNlardan yßk ve servis asansÜrlerine, montajcNlara kadar farklN kategorilerdeki en yeni ßrßnlerini uluslararasN Ülçekte tanNtma fNrsatN yakaladNlar. CNR Holding kuruluAla-

30 Mart - Nisan 2019

rNndan )stanbul FuarcNlNk organizasyonuyla TAS)AD ve ASFED iA birli@inde dĂźzenlenen fuar, 25 bin metrekare alanda, Almanya, Çin, Hindistan ve )talya’dan 30’u yabancN olmak Ăźzere 150 firmanNn katNlNmN ile gerçekleAtirildi. “TĂźrk asansĂśrlerinde, hiçbir ithal ĂźrĂźn ya da hizmete ihtiyaç duyulmuyorâ€? Teknolojik Ăśzeliklerle dolu asansĂśrlere Fransa, Çin, Romanya, Ermenistan, Bulgaristan, Rusya, Ukrayna, Fas, LĂźbnan, Çin, Yunanistan, Çekoslovakya, Azerbaycan, )ran, Tunus, Suudi Arabistan baAta olmak Ăźzere pek çok Ăźlkenin yo@un ilgi gĂśsterdi@ini belirten AsansĂśr Sana-

yicileri Federasyonu (ASFED) YĂśnetim Kurulu BaAkanN Yusuf Atik, AĂśyle konuAtu: “AsansĂśrĂź meydana getiren 300 parçanNn tamamNnN TĂźrkiye’de Ăźretebiliyoruz. MontajN da bakNmNnN da TĂźrkiye’de sorunsuz bir Aekilde halledebiliyoruz. AsansĂśrde ithal hiçbir ĂźrĂźn ya da hizmete ihtiyacNmNz yok. BĂźtĂźn bu baAarNlN tabloya karANn yerli bir markamNz yok. Onun için de gerekli çalNAmalara baAladNk. MontajcNlar, bakNm ve imalatçNlar bir araya gelip çok kNsa bir sĂźre sonra markamNzN da oluAturaca@Nz. Bu konuda Sanayi ve Teknoloji BakanlN@NnNn tam deste@ini arkamNza aldNk.â€? “SektĂśr ortalama ylda yĂźzde 25 bĂźyĂźyorâ€? AsansĂśr sektĂśrĂźnde faaliyet yĂźrĂźten imalatçN, montaj ve bakNm Airketlerinin toplam cirolarNnNn 7 milyar 639 milyon 534 bin lira oldu@una dikkat çeken Atik, “SektĂśrĂźn cirosu istikrarlN bir Aekilde artNyor. SektĂśr ortalama yNlda yĂźzde 25 bĂźyĂźyor. Bu oran TĂźrkiye ekonomisinin ortalama bĂźyĂźme oranN olan yĂźzde 5-6’nNn çok Ăźzerindedir. 2017 verilerine gĂśre, yaklaANk 160 milyon dolar ihracatN bulunan sektĂśrĂźmĂźzĂźn, 224 milyon dolar ithalatN bulunuyor. imdilik açNk veren bir sektĂśrĂźz. Ancak sektĂśre nitelikli eleman kazandNrmak ve markalaAma için yaptN@NmNz mĂźcadeleler sonuç verdi@inde bu tablonun de@iAece@ine ihracatN yĂźksek bir sektĂśr haline gelece@imize inancNmNz tamdNr.â€? diye konuAtu.

www.metalmakina.com


www.metalmakina.com

Mart - Nisan 2019

31


HABER

Geleceğin Teknolojilerini Geliştirecek Gençlere Tavsiyeler

Endüstriyel otomasyon sistemleri alan0nda dünyan0n önde gelen markalar0ndan Mitsubishi Electric, sanayideki rolü h0zla artan robot teknolojilerine yön verecek mühendislerin yeti-tirilmesi hedefiyle e#itime destek oluyor. Üniversitelerin mühendislik fakültelerine robot e#itim merkezleri kurulmas0na öncülük eden Mitsubishi Electric, gençlerin yeti-mesine katk0 sa#lamak amac0yla ö#rencilerle bir araya gelmeyi önemsiyor. Son olarak Karabük Üniversitesi Bili-im Günleri 19, Erciyes Üniversitesi Tecrübe Payla-0m Konferans0 ve Arel Üniversitesi Pazarlama ve novasyon etkinliklerinde; Sanayi 4.0 vizyonu, gelece#in fabrika otomasyonu, IoT, yapay zeka ve robot teknolojileri

32 Mart - Nisan 2019

konular0na 0-0k tutan Mitsubishi Electric Türkiye Fabrika Otomasyon Sistemleri OEM - Geli-tirme K0demli Müdürü Tolga Bizel gençlere önemli tavsiyelerde bulundu. Türkiye’de gelecekte otomasyon ve ileri robot teknolojilerine yön verecek uzmanlarGn yeti@tirilmesi amacGyla e=itime destek projesi yürüten Mitsubishi Electric, üniversitelerin mühendislik fakültelerine endüstriyel robot hibe ederek robot e=itim merkezleri kurulmasGna öncülük ediyor. Sanayi 4.0, dijital fabrikalar ve robotlar konusunda ö=rencileri bilinçlendirmek için bugüne kadar pek çok organizasyona katkGda bulunan Mitsubishi Electric, yine üç önemli üniversite etkinli=inde ö=rencilerle bir araya geldi. Mitsubishi Electric

Türkiye Fabrika Otomasyon Sistemleri OEM - Geli-tirme K0demli Müdürü Tolga Bizel, Karabük Üniversitesi Bili@im Günleri 19, Erciyes Üniversitesi Tecrübe Payla@Gm KonferansG ve Arel Üniversitesi Pazarlama ve novasyon etkinliklerinde; Sanayi 4.0 vizyonu, gelece=in fabrika otomasyonu, IoT, yapay zeka ve robot teknolojileri konularGna G@Gk tuttu. “Türkiye Dördüncü Sanayi Devrimi’ni gençlerle yakalayacak” “Mitsubishi Electric olarak Türkiye’nin Dördüncü Sanayi Devrimi’ni gençlerle birlikte yakalayaca=GnG dü@ünüyoruz” diyen Tolga Bizel, “Türk sanayisinin bu devrime oldukça açGk oldu=unu görebiliyoruz. Bu noktada Sanayi 4.0’a yanGtGmGz olan eF@ctory konseptimizle Türk sanayi-

www.metalmakina.com


www.metalmakina.com

Mart - Nisan 2019

33


HABER sine ileri robot teknolojisiyle donatGlmG@ gelece=in dijital fabrikalarGnG @imdiden sunabiliyoruz. Bu süreçte robotlar arasG veri transferi de giderek hGzlanGyor ve birbirleriyle konu@abilen ileri robot teknolojileri sayesinde robotlar artGk kendi kendilerini daha detaylG ve koordineli olarak kontrol edebiliyor. Bugün eF@ctory altyapGsG sayesinde robotlar üretim hattGndaki di=er ürünlerle de haberle@ebiliyorlar ve bilgileri insan kontrolünden ba=GmsGz olarak hem kendi aralarGnda hem de fabrikayG kontrol eden ana sistemle payla@Gp verimlili=i artGrmak için hazGr durumdalar. Çünkü e-F@ctory konseptinde fabrika otomasyonunda yer alan tüm ürünler birbirleriyle entegre ve açGk bir mimari ile çalG@Gyor. Mitsubishi Electric’in eF@ctory konsepti ile bir fabrikayG yeni endüstri evresindeki tüm ihtiyaçlarG kar@Glayacak @ekilde kurmak ve kurulumdan önce de sanal bir fabrika olu@turmak mümkün. Bu sanal fabrika sayesinde öncelikle ihtiyaç ve verimlilik analizi yapma, ardGndan bu analiz sonuçlarGna göre yatGrGmlarG @ekillendirme imkanG sunuyoruz. Yönetimden üretim katGna kadar tüm fabrika katmanlarGnG optimize etmek için ileri teknolojileri kullanan ve üretimde çok ciddi maliyet tasarrufu sa=layan e-F@ctory konsepti, küresel rekabette bir adGm önde olmayG sa=lGyor” @eklinde konu@tu. Üretim sistemleri gibi ürünler de sürekli internete ba#l0 olacak Dijital ve akGllG üretim ça=Gnda üretilen her bir ürünün, günümüzün modern sistemlerinden farklG olarak ayrG bir seri numaralG kimli=e sahip olmasG ve belleklerinde sadece bazG temel bilgileri de=il kendi geçmi@lerini de tutmasGnGn planlandG=GnG anlatan Bizel, @u açGklamalarda bulundu; “Bu ürünler tGpkG üretildikleri

34 Mart - Nisan 2019

makineler gibi sürekli internete ba=lG olacak ve dolayGsGyla konumlarG ve durumlarG her an kolaylGkla belirlenebilecek. AlGcGlarG sayesinde bulunduklarG çevreyi inceleyip gerekti=inde yine kendi yetenekleri ölçüsünde fiziksel tepki verebilecekler ve bunu yaparken de internete ba=lG di=er cihazlarla gerçek zamanlG olarak bilgi alG@veri@inde bulunabilecekler. Ki@iselle@tirilmi@ ihtiyaçlara göre hazGrlanan bir ürün fabrikada üretilirken de=i@tirilebilecek ve bunun kontrol altGna alGnaca=G sistem yapGsG sa=lanacak.” Yapay zeka i- modellerini de#i-tirecek Sanayi 4.0’Gn beraberinde getirdi=i dijital dönü@üm ve akGllG üretim sistemlerinin, toplumlarG ve dünya dengelerini de=i@tirecek kavramlar oldu=unu söyleyen Bizel, sözlerine @öyle devam etti; “Birbirine ba=lG üretim makineleri ve insan etkile@imiyle birlikte yeni bir üretim anlayG@GnGn olu@aca=G önümüzdeki dönemde; sanayiciler, @ehirler, devletler ve ara@tGrmacGlarGn sürekli geli@ecek ve de=i@ecek olan rekabet ortamGna uyum sa=layabilmek amacGyla pek çok farklG alanda çalG@malara imza atacaklarG öngörülüyor. Sanayicilerin üretim a@amalarGnda, hükümetlerin ülke ve ileti@im altyapGlarGnda, yerel yönetimlerin @ehir altyapGlarGnda ve ara@tGrmacGlarGn Ar-Ge çalG@malarGnda öncelikleri Sanayi 4.0’Gn gerekliliklerine yanGt verebilmek olacak. Bili@im ve teknoloji ça=G olarak adlandGrabilece=imiz bu dönemde akGllG @ehirler, akGllG binalar ve akGllG fabrikalarGn sayGsGnGn hGzla artmasG bekleniyor. Mobil ileti@im, giyilebilir cihazlar, akGllG araçlar, akGllG evler ve Nesnelerin nterneti (IoT) gibi teknolojiler çok daha geni@ çapta ve daha güncel ki@isel verinin @irketlerin kullanGmGna açGlmasGna imkan tanGyacak. Bu noktada, ki@isel

veriye ula@GmGn kolayla@masG ve yapay zeka uygulamalarGnGn artmasG ile geleneksel i@ modellerinin de=i@mesi bekleniyor. Bu de=i@im sürecinde dijital dönü@ümün i@letmelerin olmazsa olmazG haline gelece=ini söylemek mümkün.” Yeni robotlar tasarlayabilecek mühendisler yeti-meli Temel bilimler G@G=G ile ba@layan endüstrile@me çalG@malarG sonucunda farklG sektörlerde pek çok yeni i@ disiplininin olu@tu=unu bildiren Bizel, ö=rencilere Sanayi 4.0 evresine hazGrlGklG olmalarG için @u tavsiyelerde bulundu; “Genç neslin hGzla dijitalle@en dünyadaki yeni disiplinleri iyi anlayGp yorumlamalarG ve gerekli hazGrlGklarG yapmalarG çok önemli. Bu süreçte sa=ladGklarG hGz ve kolaylGklar sayesinde robotlarGn hayatGmGzdaki rolü de her geçen gün artGyor. DolayGsGyla a=GrlGklG olarak sanayi, bilim ve sa=lGk alanlarGnda kullanGlan endüstriyel robotlarG programlayabilecek, üretim hatlarGna entegrasyonunu sa=layabilecek ve yeni robotlar tasarlayabilecek mühendislerin yeti@tirilmesi önem kazanGyor. Bu noktada Mitsubishi Electric Türkiye olarak 6 eksenli endüstriyel robotumuzu üniversitelerin mühendislik fakültelerine hibe ederek robot e=itim merkezleri kurulmasGna katkG sa=lGyoruz. Gençlerin e=itimine katkGda bulunmak için hayata geçirdi=imiz çalG@malarG önümüzdeki dönemde de sürdürmeyi hedefliyoruz” diyerek sözlerini tamamladG.

www.metalmakina.com


HABER

Schneider Electric, Innovation Talks Anatolia ile yeniden Anadolu’da

•Schneider Electric, Innovation Talks Anatolia etkinlikleri kapsam@nda Diyarbak@r’dayd@. •En son teknolojilere, en yeni i: trendlerine ve inovasyonun sanayiyi nas@l dönü:türdü2üne :ahit olan kat@l@mc@lar EcoStruxure mimarisine büyük ilgi gösterdi. Enerji yönetimi ve otomasyonda dünya çap@nda uzman olan Schneider Electric, Innovation Talks Anatolia etkinlikleri ile Anadolu’ya de2i:en enerji ve otomasyon çal@:malar@n@ ta:@d@. Innovation Talks Anatolia ile kat@l@mc@lar, yeni teknolojilere, en yeni i: trendlerine ve inovasyonun sanayiyi nas@l dönü:türdü2üne dair oldukça kapsaml@ bilgi edinme :ans@ yakalad@lar. Innovation Talks Anatolia seminerlerinde Schneider Electric uzmanlar@ konu:mac@ olarak yer ald@. Elektrik Mühendisleri Odas@ Diyarbak@r ubesi deste2i ile düzenlenen etkinli2e yakla:@k 100 ki:i kat@ld@. Etkinlikte yerini alan kat@l@mc@lark geli:mi: EcoStruxure teknolojisine büyük ilgi gösterdi. IoT özellikli, aç@k ve birlikte çal@:maya uygun bir mimari ve platform olan EcoStruxure™, güvenlik, güvenilirlik, verimlilik, sürdürülebilirlik sunuyor. Her Seviyede novasyon sunmak için IoT, mobilite, bulut bili:im, analitikler ve siber güvenlik alanlar@ndaki geli:melerden faydalan@yor. EcoStruxure™, say@lar@ 20.000'i geçen sistem entegratörünün deste2iyle 1,5 milyondan fazla cihaz aras@nda ba2lant@ kuracak :ekilde 480.000'den fazla kurulumda uyguland@.

www.metalmakina.com

Mart - Nisan 2019

35


HABER

Konsept Fabrika Demoları Gelişmiş Teknolojiler Dünyan(n en büyük endüstriyel otomasyon %irketi Rockwell Automation taraf(ndan düzenlenen Automation Fair’daki ‘novasyon Stand(’ bu y(l hayallerin gerçekler ile konseptlerin yarat(c(l(kla ve dijitalin fiziksel ile bulu%tuu yer oldu. Philadelphia’da gerçekle%en fuarda, fütürist stand(n en önemli konusu h(zl(, dü%ük maliyetli ve en optimum %ekilde tasarlanan ve in%a edilen bir üretim tesisine, dijital ve fiziksel bile%enlerin nas(l sorunsuz bir %ekilde entegre edildiinin gösterilmesiydi. Rockwell Automation Stratejik /M GeliMtirme Müdürü John Pritchard Möyle anlatWyor: "Dijital ve fiziksel bileMenlerin çok sayWda avantajW var, ancak en önemli olanlarW belirgin inovasyon ve hWzlW devreye alma süreleri. Bu teknolojilerin fiziksel operasyonlarW iyileMtirmek için dijital dünyada nasWl bir araya geleceJini sergileyen bir yer." Sözlerine devam eden Pritchard: "Bu senaryo içinde bir üretici bir fikre sahip olabilir ve bu fikri daha hWzlW ve hiçbir maliyet olmadan test edebilir. TasarWmlarWn tekrarlanmasWna imkan tanWr. Bir sabah beM veya altW ayrW fikrinizi test edebilirsiniz. Fiziksel dünyada yapabileceJinizden daha hWzlW ve daha az maliyetle çok Mey öJrenebilirsiniz. Böylece inovasyon hWzW ve maliyeti azaltWlWr” dedi. Gelecek, burada ve %imdi MagneMotion ve iTrak gibi daha

36 Mart - Nisan 2019

esnek ve çevik teknolojileri görmeye devam edileceJini söyleyen Pritchard, üretim hattW demosunun; MagneMotion taMWma teknolojisi dahil olmak üzere Rockwell Automation tarafWndan sunulan çok sayWda ileriye yönelik teknolojiyi içerdiJini ifade etti. PTC Vuforia Augmented Reality (AR) yazWlWmW ile ilgili bilgi veren Pritchard: “Microsoft HoloLens, yarW sanal bir ortamda ses kontrolü ile kalite kontrol yapWlmasWna imkan tanWmak amacWyla üzerinde çalWMWyor. Kalite kontrol istasyonu iM talimatlarWnW almanWz ve ses komutlarWnW kullanarak kalite kontrolü gerçekleMtirmeniz için artWrWlmWM gerçeklik kullanmanWza imkan tanWyor" diye konuMtu.. KWzWlötesi WMWnlar kullanan alan tarayWcWlarWn emniyet amaçlW kullanWldWJWnW kaydeden Pritchard; "ArtWrWlmWM Gerçeklik aynW zamanda hat çevre-

sindeki güvenli bölgeleri görmek için bir yöntem olarak karMWmWza çWkWyor. Vuforia size güvenli alanlarW gösterme yeteneJine sahip. YazWlWm ayrWca makinenin Meklini de anlayabiliyor" dedi. Emulate3D yazWlWmW büyük bir ekranda bir dijital fabrika çalWMtWrabiliyor ve tümü ControlLogix kontrol sistemleri ile kontrol ediliyor. 2017 yWlWnWn sonlarWnda Rockwell Automation tarafWndan satWn alWnan Odos Imaging StarForm Swift 3D kamera, ürün varlWJWnW ve yüksekliJini algWlamak için kullanWlWyor. Pritchard konuyla ilgili olarak MunlarW söyledi; "Odos Imaging 3D sensor bütünlük kontrolü yapWyor. Bunu, tüketiciler için paketlenmiM ürünlerin üretiminde birden fazla uygulamada kullanWlabilecek heyecan verici bir yeni teknoloji olarak görüyoruz" Sözü geçen teknolojilerin gerçekten kullanWldWJWnW söyleyen Pritchard, bir

www.metalmakina.com


HABER toplamaya devam ediyor ve Automation Fair boyunca müMteriler ile birlikte 50 adedin üzerinde oturuma ev sahipliJi yaptW.

maz. Kodu zaten yazmWM ve hatalarW-

/talyan paketleme ekipmanW üreticisi olan Cama’nWn aslWnda bu senaryoyu gerçek hayatta uygulamaya baMladWJWnW sözlerine ekledi.

nW ayWklamWM durumdasWnWz. FiMe takWyorsunuz ve çalWMtWrWyorsunuz" dedi.

Proje verimlilii

çalWMtWrma sürelerinin bu yaklaMWmla

Bir proje perspektifinden bakWldWJWnda kontrol kodunun sanal bir ortamda test edilebilmesi özelliJinin dijitalleMmenin en büyük avantajlarWndan biri olduJunu söyleyen Pritchard: “Gerçek kontrol kodunu yazdWJWnWz ve bunu sanal makinelerin otomasyonunda kullandWJWnWz için devreye almak için sahaya geldiJinizde hata ayWklamanWza gerek kal-

Normalde 6 ile 8 hafta süren tipik iki haftaya kadar düMebileceJini ifade eden Pritchard, geri kalan sürenin pahalW ve kullanWMsWz bir zaman olduJunu ifade ediyor. Pritchard: "Bu aynW zamanda baskWnWn da yüksek olduJu bir zaman, çünkü herkes tesisin sorunsuz çalWMmasWnW ister" diye konuMtu. Rockwell Automation ekibi, gelecekteki geliMtirmeler için talepleri

YazWlWm ile yüksek oranda baMarWlW sonuçlar elde edileceJini söyleyen Pritchard ;"Fiziksel ve dijital bir tema üzerinden ilerleyerek ControlLogix iMlemcilerimizi yaratan mühendislerimizin, üretim hatlarWnWn üretim çWktWlarWnW analiz etmek ve iyileMtirmek için - deep neural network yöntemi ile - AI'yW kullanmaya baMladWklarWnW da gösteriyoruz. Üretim prosesinde bir ürünün kalite kontrol testini geçme ihtimalini erken analiz etme yeteneJine sahipler. Bir günde bunu tahmin etme konusunda yüzde 90 baMarW oranW yakaladWlar" dedi. /novasyon standWnda sergilenen diJer iki önemli sunum da ses kontrolü ve yüz tanWma oldu. Sahip olunan otomasyon ile arayüz oluMturmak için farklW yöntemler sunduJunu ifade eden Pritchard: "Ses kontrollü WMWk kulesi bir LED teknolojisini kullanWyor, yani herhangi bir renkte ve sabit, aralWklW veya dönen bir Mekilde yanabiliyor. Her dilim için bunu yapWlandWrmanWz gerekli. Konfigürasyonunuz için gereken 20 tane ise bunlarWn hepsini aynW anda yapabilirsiniz’’ dedi. Sözlerine "ThinManager yazWlWmW için de yeni bir yüz tanWma özelliJine sahibiz," diye devam eden Pritchard: "Zaman geçtikçe oturum açtWJWnWzda, sizin neye benzediJinizi öJreniyor. Sizi otomatik olarak tanWyor, bilgilerinizi giriyor ve bu Mekilde güvenliJi artWrWrken zamandan da tasarruf etmiM oluyorsunuz" diye konuMtu.

www.metalmakina.com

Mart - Nisan 2019

37


HABER

Sanayideki Yeni Meslekler İçin Nitelikli İş Gücü Şart Sanayinin dijital dönü7ümüne ivme kazandEran Endüstri 4.0’E gelecek vizyonunun merkezine koyan Askaynak, kaynaklE imalat endüstrisinde nitelikli i7 gücünün öneminin giderek arttE>Ena dikkat çekiyor. Global ölçekte endüstri uygulamalarE dikkate alEndE>Enda 1960-2000 yEllarE arasEnda; sevk, idare ve geli7tirme gibi özel yetenek gerektirmeyen basit i7 gücünün sanayideki istihdamE %90 iken bugün bu payEn Endüstri 4.0’En etkisiyle %60’lara geriledi>i görülüyor. Bu konunun altEnE çizen Askaynak yetkilileri gençlerin Endüstri 4.0 ile hayatEmEza giren yeni meslekler çerçevesinde e>itilmesi gerekti>ini vurgulayarak robotik kaynak imalatlarEnda mesleki ve teknik liselerde e>itim görmü7 ki7ilerin ön plana çEktE>EnE aktarEyor. Askaynak’a göre kaynak sektöründe endüstri 4.0’En etkisiyle kaynak robotu operatörlü>ü ve kaynak inspektörlü>ü gibi yeni mesleklerde nitelikli i7 gücüne ihtiyaç duyuluyor. Bu da teknik meslek liselerinin kariyer planlamasE için do>ru bir adres oldu>unu gösteriyor. Askaynak’En sektöre yön veren uzmanlEk bilgisine ve yenilikçi ürünleri hakkEndaki bilgilere www.askaynak.com.tr adresinden ula7Elabiliyor. Endüstri 4.0’En etkisiyle robotik kaynak uygulamalarEnEn sayEsE kaynaklE imalat i7letmelerinde, otomotiv fabrikalarEnda ve butik imalat yapan KOB’lerde bile günden güne artEyor. Bu de>i7im ve geli7melerle birlikte bili7im teknolojilerinin öne çEkmasE, elektrik-elektronik teknolojilerinin atElEm yapmasE, basit ima-

38 Mart - Nisan 2019

Kaynak nspektörlü ü:

latlarda dahi otomasyon ve robotik sistemlere geçi7 yapElmasE gibi faktörler kaynak sektöründe nitelikli i7 gücüne ihtiyacE artErEyor. Bu ihtiyacEn giderilmesinin meslek liselerine yönelik yürütülecek çalE7malarla mümkün olaca>EnEn bilincinde olan Askaynak, Milli E>itim bakanlE>E ile yürüttü>ü projeler ve geli7tirdi>i kaynak e>itim sistemleriyle bu liselerdeki teknik e>itimi destekliyor. Meslek liselerinin sanayide kariyer yapmak isteyen ö>renciler için en do>ru adres oldu>unu ifade eden yetkililer Endüstri 4.0 ile kaynak sektöründe öne çEkan meslekleri 7öyle sEralEyor: Kaynak Robotu Operatörü Geçmi7te kaynaklE imalat tekniklerinin temel bilgilerine sahip bir kaynakçE, meslek lisesi alt yapEsEna sahip olmadan en üst seviye imalatlarda aranan gereksinimleri yerine getirebiliyordu. Robotik imalatlarEn yaygEnla7masEyla birlikte kaynak robotu operatörlü>ü ön plana çEkan bir meslek haline geldi ve bu önemini de günden güne artErEyor. Kaynak robotu operatörü olabilmek için gerekli olan; temel yazElEm bilgisi, temel kaynak bilgisi ve temel makine konusunda yetenekler ise meslek liseleri çatEsE altEnda edinilebiliyor.

Petrokimya endüstrisi, savunma sanayisi gibi yüksek kaliteli ana malzemelerle kaynaklE imalat yapElan ve hata oranEnEn çok dü7ük oldu>u sektörlerde kaynak inspektörlü>ü alanEnda son 20 yEl içerisinde çok ciddi bir artE7 ya7andE>E görülüyor. Yine yukarEda aktarEldE>E üzere temel malzeme bilimleri, temel kaynak tekni>i e>itimi gibi gereksinimleri bulunan bu mesle>i ö>renmenin de en iyi yolu meslek liselerinin ilgili alanlarEnda e>itim görmekten geçiyor. DünyanEn ve Türkiye’nin günden güne nitelikli i7 gücüne duydu>u ihtiyaçtaki net ve büyük artE7, yukarEdaki örneklerle birle7tirildi>inde meslek liselerinin iyi kariyer planlamasE için do>ru bir adres oldu>u açEkça ortaya çEkEyor. Meslek liseleri mezunlarEnEn devamEnda alacaklarE lisans e>itimi ile çok kEsa sürede kariyer basamaklarEnEn en üst noktalarEna çEkmasE mevcut sanayi tablosunda izlenebilecek en akEllEca yollardan bir tanesi olarak görülüyor. YukarEda bahsedilen de>i7imler ve gerçekler göz önünde bulunduruldu>unda meslek liseleri mezunlarEnEn bir lisans e>itimi almasalar bile i7 bulma ve operatör, formen, yönetici gibi unvanlara eri7me imkânlarEnEn çok daha fazla oldu>u ve de>i7imlerinin ivmesi göz önünde bulunduruldu>unda bu imkanlarEn günden güne arttE>E gözlemlenebiliyor.

www.metalmakina.com


www.metalmakina.com

Mart - Nisan 2019

39


40 Mart - Nisan 2019

www.metalmakina.com


www.metalmakina.com

Mart - Nisan 2019

41


HABER

Sanayiciler İçin Asya'ya Geçit Kapısı CC-Link Sanayi 4.0 evresinde her geçen gün ki@iselle@en tüketici ihtiyaçlarFnFn hFzlF ve verimli bir @ekilde kar@FlanmasF için akFllF fabrikalar gittikçe daha önemli hale geliyor. AkFllF üretimin temelini ise mü@teriden tedarikçiye kadar tüm süreç boyunca yüksek hFzlF haberle@me ve kontrol olu@turuyor. Bu noktada devreye giren Asya’nFn önde gelen açFk endüstriyel haberle@me platformu CC-Link; Avrupa, Amerika veya ba@ka bölgelerde faaliyet gösteren @irketlere Asya’ya açFlmak ya da bu pazardaki i@lerini büyütmek konusunda önemli avantajlar sa4lFyor. CC-Link uyumlu ürün üreticileri ve CC-Link kullanFcFlarFnF aynF çatF altFnda toplayan CLPA (CC-Link Partner Association), Asya'ya Geçit KapFsF ProgramF (G2A- Gateway to Asia) ile üyelerini ürün geli@tirme, uyumluluk ve pazarlama konularFnda destekliyor. Üretimin dijitalle@mesi olarak özetlenebilen yeni sanayi devrimi ile birlikte üretim zinciri, mü@teriden tedarikçi a4Fna kadar tüm süreci kapsayan bütünle@ik bir sistemle yönetilmeye ba@lanFyor. AkFllF fabrikalarla; mü@teri tercihlerine ve ihtiyaçlarFna daha hFzlF cevap veren özelle@mi@ akFllF üretim, daha az hata, daha az kaynak kullanFmF ve daha yüksek kalite ile verimli üretim, yerelle@en imalat süreçleri ve yeniliklere hFzla adapte olunabilen bir yapF hedefleniyor. Yüksek hFzlF kontrol ve haberle@me sistemlerinin büyük önem kazandF4F bu süreçte, açFk endüstriyel otomasyon a4F teknolojisi CC-Link (Control&Communication Link) dikkat çekiyor. Asya’nFn önde gelen açFk endüstriyel haberle@me platformu CC-Link, Avrupa ile Kuzey ve Güney Amerika’da da giderek popülerlik kazanFyor. CC-Link uyumlu ürün üreticileri ve CC-Link kullanFcFla-

42 Mart - Nisan 2019

sayesinde önemli avantajlar sa4layacaklarFnF söyledi. CCLink'in di4er teknolojilere kFyasla daha kolay entegre edilebilmesini sa4layan basit bir geli@tirme döngüsü oldu4unu belirten Bizel, CLPA’nFn Asya'ya Geçit KapFsF ProgramF (G2A- Gateway to Asia) ile ilgili @u bilgileri aktardF;

rFnF aynF çatF altFnda toplayarak güçlerini birle@tirme fFrsatF sunan CLPA (CCLink Partner Association) ise CC-Link teknolojisinin dünyaya yayFlmasF için faaliyetlerde bulunuyor. CLPA’nFn temel teknolojisi olan CCLink IE’nin otomasyon alanFnda dünyanFn ilk ve tek gigabit hFzFnda çalF@an açFk etherneti olarak Sanayi 4.0 uygulamalarF için ideal çözüm sundu4unu belirten CLPA Türkiye Müdürü Tolga Bizel, CLPA hakkFnda @u bilgileri payla@tF; “Merkezi Japonya'da bulunan CLPA, dünya çapFnda Asya kFtasF da dahil olmak üzere 10 bölgede faaliyet merkezine sahip global bir kurulu@. Endüstriyel CC-Link a4 teknolojisini dünya genelinde yaygFnla@tFrmayF hedefleyen CLPA, CC-Link uyumlu ürünler geli@tirme konusunda ürün sa4layFcFlara destek sunmaktan, CC-Link kullanFcFlarF için fabrika otomasyonu sistem kurulumuna yönelik danF@manlFk sa4lamaya kadar çok çe@itli hizmetler veriyor.” Asya'da ticaret potansiyelini büyütme frsat CCLink’in Asya’da birçok kilit sektörde fiili bir standart oldu4unu vurgulayan Tolga Bizel, Avrupa, Amerika veya ba@ka bölgelerde faaliyet gösteren @irketlerin Asya'da harekete geçmeyi dü@ündüklerinde CCLink teknolojisi

“Önemli AvrupalF CC-Link partnerleri tarafFndan desteklenen Asya'ya Geçit KapFsF ProgramF, üreticilerin CCLink’in Asya’daki konumundan ve gücünden yararlanarak bu pazardaki i@lerini büyütmeleri amacFyla tasarlandF. CLPA, programa katFlan @irketlere ürün geli@tirme a@amasFnda ücretsiz olarak yerel dilde profesyonel destek sunuyor. Program kapsamFnda, CC Link’in basit entegrasyon özelli4ini kullanarak ürünlerin hFzla geli@tirilmesini sa4lamak için CLPA’nFn ücretsiz geli@tirme çözümü numuneleri ve teknik deste4inden yararlanmak mümkün. Cihaz geli@tirilip uyumlulu4u test edildi4inde ise CLPA, ürünün Asya'da pazarlanmasF konusunda üyelerin gerçekle@tirecekleri çalF@malara destek oluyor. Asya'daki yaygFn varlF4F, @irketler için engel te@kil edebilecek karma@Fk i@ kültürü ve dil sorunlarFnFn a@FlmasF konusunda kolaylFk sa4lFyor.” CLPA Türkiye temsilcilii sanayicilere destee hazr CLPA üyelerinin hiçbir ücret ödemeden CC-Link ile ilgili en güncel teknolojik bilgilere eri@ebildi4ini vurgulayan Bizel, ba@ta Asya’ya açFlmak ya da bu pazardaki i@lerini büyütmek isteyenler olmak üzere Sanayi 4.0’a uyumlu dünya standartlarFnda akFllF üretime adFm atmayF hedefleyen @irketleri detaylF bilgi almak için CLPA Türkiye temsilcili4i ile ileti@ime geçmeye davet etti.

www.metalmakina.com


www.metalmakina.com

Mart - Nisan 2019

43


HABER

Kordsa, Dünyanın En Büyük Kompozit Teknolojileri Fuarı JEC World 2019’a Damgasını Vurdu Kordsa, geni!leyen ürün portföyünü ve yeni teknolojilerini JEC World 2019’da ziyaretçileri ile payla!t#. Güçlendirme teknolojileri lideri, Ford Otosan ile ortak geli!tirdii ve yap#sal sal#k izleme sistemlerini de içine alan a#r ticari araçlar#n !asi sistemlerini hafifleten yeni teknolojisi ile büyük ilgi gördü. Kordsa, 12-14 Mart 2019 tarihlerinde Paris’te düzenlenen, kompozit sektörünün en büyük uluslararasN buluHmasN olarak anNlan JEC World 2019’a katNldN. Fuarda, Kordsa’nNn Ford Otosan ile ortak geliHtirdiDi aDNr ticari araçlarNn Hasi sistemlerini hafifleten yeni teknolojisi yoDun ilgi topladN. Kordsa ve Ford Otosan bu hafifleten yeni teknolojiyi, 13 Mart'ta fuar kapsamNnda düzenlenen ve kompozit ile ilgili son teknolojilerin paylaHNldNDN konferansta “Otomotiv ve TaHNmacNlNk” bölümünde sundu. Kordsa, ayrNca, sektöre yön veren yeniliklerin ödüllendirildiDi JEC novasyon Ödülleri’nde 10 farklN kategoride 30 yenilikçi kompozit projesini deDerlendiren jüri üyeleri arasNnda yer aldN. Ödül töreninde konuHma yapan Kordsa Kompozit H Biriminden Sorumlu Genel Müdür YardNmcNsN Murat Arcan, Kordsa’nNn yaHamdaki en eHsiz anlardan ilham alarak nasNl yenilikçi kompozit teknolojileri geliHtirdiDi hakkNnda bilgi verdi. Kordsa’yN temsilen jüri üyeleri arasNnda yer almaktan onur duyduDunu belirten Arcan, sözlerine Höyle devam

44 Mart - Nisan 2019

etti: “Kordsa olarak inovasyonu tüm faaliyetlerimizin merkezine koyuyoruz. YaHamN güçlendirme misyonumuzla, tutkuyla çalNHan ve daima daha iyinin peHinde koHan ‘güçlendirici’leriz. Sürdürülebilir bir geleceDin kurulmasNna katkN saDlamak amacNyla yatNrNmlarNmNza yön veriyoruz, bu doDrultuda iH birlikleri yapNyoruz ve yine bu amaçla açNk inovasyonun en büyük destekçilerindeniz. Bu baDlamda 2016’da SabancN Üniversitesi ile ortak olarak Kompozit Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi’ni hayata geçirdik. Merkezimiz sanayi ve üniversiteyi bir araya getiren bir ekosistem. Bu merkezde temel araHtNrma, uygulamalN araHtNrma, teknoloji geliHtirme, ürün geliHtirme, giriHimcilik ve üretim süreçlerinin tümü tek bir çatN altNnda gerçekleHiyor. KurulduDu günden bu yana Merkez, sektöre yenilikler sunan bir inovasyon mutfaDN olarak hizmet veriyor.” Arcan, Kompozit Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi’nde devam eden projelerle elde edilen çNktNlarN

da paylaHtN: “Bu inovasyon merkezimizde geliHtirdiDimiz CM14 adNnN verdiDimiz hNzlN kürlenen yeni prepreg sistemi, su lekesi ve beyaz nokta sorunlarNnN ortadan kaldNrarak yüksek görsel kalite sunuyor. Ford Otosan ile ortak geliHtirdiDimiz aDNr ticari araçlarNn Hasi sistemlerini hafifleten yeni teknoloji ise yine Merkez’de geliHtirdiDimiz ezber bozan teknolojilerden biri. 16 ton üzeri aDNr ticari araçlar için geliHtirdiDimiz yenilikçi yaprak yay; süreç optimizasyonu, parça kalifikasyonu ve çevrimiçi saDlNk izleme amacNyla kullanNlan yapN saDlNDN izleme sistemlerini de içeriyor.” JEC World 2019 kapsamNnda, 14 Mart’ta Country On Stage Türkiye (Ülkeler Sahnede, Türkiye) etkinliDinde Türkiye Kompozit Ekosistemi ele alNnda ve Kordsa da bu panelde sözcü olarak yer aldN. Panelde Kordsa, kompozit alanNnda yetkinlikleri, ABD’deki faaliyetleri ve Kompozit Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi’nde devam eden projeleri hakkNnda bilgi verdi.

www.metalmakina.com


HABER

Cadem’in Catıa V5 Dijital Eğitim Kitabı Güncellendi Ürün tasarEmE ve deneyimi konusunda dünyanEn lider çözümü CATIA’nEn Cadem tarafEndan hazErlanan e<itim kitabE güncellendi. Cadem’in 20 yEllEk tecrübesiyle hazErlanan güncellenmi? CATIA V5 dijital e<itim kitabEna ücretsiz olarak sahip olunabiliyor. TasarEm, mühendislik ve sistem mühendisli<i uygulamalarEnEn en önemli yazElEmsal altyapEsE CATIA V5’in e<itim kitabE güncellendi. Kitap, Cadem’in 20 yEllEk tecrübesinden yararlanElarak hazErlandE ve bilgisayar destekli tasarEmEn giri? kapEsE niteli<i ta?Eyor. Çok iyi bir tasarEmcE olmanEn ve tek bir ekiple sonuca ula?maya çalE?manEn yeterli olmadE<E günümüzde ba?arEya giden yol ortaya çEkan tasarEm ve mühendislik verilerini çok iyi bilmek ve yönetmekten geçiyor. Dassault Systèmes tarafEndan belirli endüstri ihtiyaçlarEnE kar?Elamak üzere geli?tirilen CATIA V5, Dassault Systemes’e ait 3DEXPERIENCE platformuyla da entegre bir ?ekilde çalE?Eyor. CATIA V5, kurulu?larEn yeni ürünleri tasarlama, geli?tirme ve gerçekle?tirme, yenilikçi mü?teri deneyimleriyle rekabet avantajE sa<lama biçimlerinde devrim yaratEyor. Deneyim çann gereksinimlerini içeriyor Sadece herhangi bir ürünü modellemek için de<il, aynE zamanda “gerçek hayattaki davranE?lar” ba<lamEnda da e?siz yetenekleri olan CATIA V5, “Deneyim Ça<Enda TasarEm”En nasEl olmasE gerekti<i konu-

www.metalmakina.com

sunda yeni bir çEta belirliyor. Dassault Systémes’in 3DEXPERIENCE platformuyla entegre olarak çalE?an uygulama sayesinde sistem mimarlarE, mühendisler, tasarEmcElar ve tüm proje payda?larE sosyal i? birli<iyle ula?mak istedikleri dünyayE birlikte tanEmlayabiliyor, hayal edebiliyor ve ?ekillendirebiliyorlar. 20 yllk Cadem deneyimi ücretsiz olarak dijital ortamda Dassault Systéms’in Türkiye’deki en önemli çözüm ortaklarEndan olan ve ba?ta otomotiv olmak üzere, ülkemizin pek çok sektörüne uzun zamandEr yenilikçi teknolojiler getirerek kurumlarEn geleceklerini yaratma sürecinde i? birli<i yapan Cadem, mühendislik ve tasarEm alanEnda kendini geli?tirmek isteyenler için çok önemli bir kaynak olu?turdu. Ücretsiz olarak eri?ilebilen güncellenmi? CATIA V5 e<itim kitabE, farklE ekiplerin içerisinde, farklE ki?i-

lerle beraber ortak mü?teri problemlerini çözmek üzere birçok ürünün tasarlanabildi<i CATIA V5’in bilinmesi gereken tüm detaylarEnE içeriyor. Cadem’in ülkemizde katma de<eri yüksek teknolojik üretimin geli?mesine katkEda bulunma misyonuyla güncellenen CATIA V5 E<itim KitabE, sadece ürün geli?tirme ve tasarEm de<il, e<itim alanEnda da kullanElabiliyor. Güncellenen CATIA V5 E<itim KitabE, bu adresten ücretsiz olarak indirilebiliyor.

Mart - Nisan 2019

45


HABER

VOLT Motor’dan Tanıtım Atağı Yeni ürünlerini tan@tan ve kompresör sektörüne yönelik bir bilgilendirme toplant@s@na ev sahiplii yapan VOLT Motor, ayr@ca fuarda yeni içerik markas@, “Gücünü Volt’tan Alan” anlam@na gelen “Powered By Volt”un tan@t@m@n@ yapt@. (stanbul TÜYAP Fuar AlanM'nda düzenlenen Win Eurasia 2019'da ziyaretçilerin yoDun ilgisiyle karEMlaEtMklarMnM söyleyen Volt Elektrik MotorlarM SatME ve Pazarlama Grup Müdürü Ferudun Özdemir, “Turquality kapsamMnda yabancM ülkeler VOLT markasMnM daha yakMndan tanMma fMrsatM bulacak. AyrMca makine ve ekipman üreticileri yaptMklarM imalatlarMn üzerine 'Powered By Volt' yani 'Gücünü Volt Motor'dan alan' ibaresi koyarak marka bilinirliliDimizi artMracaDMz. Bu giriEimlerin sonucunda da kendi sektörümüzde 3 yMl içinde ihracat Eampiyonu olmayM hedefliyoruz” dedi. Saya Grup bünyesine 2011 yMlMnda katMlan VOLT Motor, Türkiye'nin en büyük elektrik motorlarM üreticisinden biri haline geldi. KemalpaEa Organize Sanayi Bölgesi’ndeki (KOSB() üretim tesisinde Ar-Ge çalMEmalarM ile öne çMkan VOLT Motor, bir yandan yeni nesil motorlarM tasarlarken bir yandan da katMldMDM fuarlarda ürünlerini tanMtMyor. VOLT Motor, (stanbul TÜYAP Fuar AlanM'nda düzenlenen ve imalat sektörüne yönelik en önemli organizasyonlarMn baEMnda gelen Win Eurasia 2019'a katMldM. Yeni nesil motorlarM ve içerik markasM 'Powered By Volt' ile ziyaretçilerin karEMsMna çMkan VOLT Motor, dünya markasM olma yolunda hMzla ilerliyor. 'TURQUALITY' CESARETLEND7RD7 VOLT Motor standMnda 4 gün boyunca yerli ve yabancM sektör temsilcilerini aDMrladMklarMnM belirten VOLT Elektrik MotorlarM SatME ve Pazarlama Grup Müdürü Ferudun Özdemir, baEta “VOLT Motor” olmak üzere Türk markalarMn yurtdMEMnda daha fazla ilgi görmeye baEladMDMnM söyledi. Özdemir, benzerlerine oranla daha kaliteli, uzun ömürlü ve tasarruflu olan

46 Mart - Nisan 2019

Türk markalarMnMn kendilerini yabancMlara anlatmakta zorlandMDMnM fakat hükümetin markalaEmanMn önünü açmak amacMyla baElattMDM Turquality programMnMn firmalarM cesaretlendirdiDini vurguladM. 'POWERED BY VOLT' GEL7YOR Turquality programMna kabul edilmeleriyle birlikte Türkiye'yi yurtdMEMnda daha güçlü temsil edeceklerini belirten Özdemir, “Bu süreçte yaEadMDMmMz mutluluk, hükümetimizden gördüDümüz destek ve ürünlerimize olan güvenimiz yeni tanMtMm giriEimimizi de hMzlandMrdM. Önümüzdeki süreçte içinde VOLT Motor bulunan tüm makine, alet ve ekipmanlarMn üzerine 'Gücünü Volt'tan alan' anlamMna gelen ‘Powered By Volt' etiketi koyacaDMz. Böylece markasM ne olursa olsun satME bayilerinden son kullanMcMlara kadar herkes aldMklarM ürünün içinde VOLT Motor olup olmadMDMnM anlayacak” dedi. AVRUPA, AFR7KA VE ORTADOU YOLCUSU Türkiye'nin yanM sMra Avrupa ülkelerinde düzenlenecek fuarlara da katMlMp VOLT Motor'u yabancMlarla buluEturacaklarMnM açMklayan Özdemir, “Bu yMl özellikle Almanya, (talya ve DoDu Avrupa'da yoDun tanMtMm faaliyetine baElayacaDMz. AyrMca BirleEik Arap Emirlikleri, Kuzey Afrika ve OrtadoDu'da da VOLT Motor'u daha güçlü tanMtmayM sürdüre-

ceDiz. (çerik markamMz olan 'Powered By Volt' ile elektrik motoru kullanMlan tüm sektörlerde yer alacaDMmMz gibi saDlayacaDMmMz katma deDer ile ülkemizin ve bölgemizin de ihracat altyapMsMnM güçlendireceDiz” diye konuEtu. HEDEF: 7HRACAT AMP7YONLUU VOLT Motor’un kMsa ve orta vadeli hedeflerini anlatan Ferudun Özdemir, “KMsa vadeli hedeflerimizden biri 3 yMl içinde Türkiye'de elektrik motorlarM alanMnda ihracat rakamlarM bakMmMndan ilk sMraya yerleEmek. Orta vadeli hedeflerimizin baEMnda ise önümüzdeki dönemde Avrupa'nMn çeEitli ülkelerinde Volt markasMyla kendi tesislerimizi açMp depo ve satME sonrasM hizmetler alanMnda çalMEmaya baElamak” Eeklinde konuEtu. ÖNCE TANITIM SONRA KONSER Win Eurasia 2019 FuarM kapsamMnda VOLT Motor’un kompresör üreticilerine yönelik geliEtirdiDi yeni nesil motorlarMn tanMtMmM da yapMldM. YaklaEMk 40 bayinin katMldMDM tanMtMm etkinliDinde Ar-Ge Yöneticisi Onur Uzer, yeni nesil motorlarMn enerji verimliliDi, dayanMklMlMk ve tasarMmMna yönelik bilgiler sundu. TanMtMmMn ardMndan düzenlenen kokteylde Rus keman sanatçMsM Ales Wonderland'Mn canlM performansM katMlMmcMlardan yoDun ilgi gördü.

www.metalmakina.com


www.metalmakina.com

Mart - Nisan 2019

47


HABER

SAS Yapay Zekaya 1 Milyar Dolar Yatırım Yapacak Analiti<in gelece<ine yön veren SAS, önümüzdeki üç yJl içinde yenilikçi yazJlJmlar, e<itimler, uzman hizmetler ve daha fazlasJ ile yapay zeka teknolojilerine 1 milyar dolar yatJrJm yapaca<JnJ duyurdu. YatJrJm sayesinde, yeni geliCmiC yapay zeka teknolojileri ve çözümleri sunacak olan SAS, aynJ zamanda Yapay Zeka HJzlandJrma ProgramJ (AI Accelerator Program) ile yapay zeka alanJnda e<itim ve destek verebilecek. YatJrJmla birlikte sunulacak çözümler, SAS’Jn yapay zeka alanJndaki, geliCmiC analitik, makine ö<renimi, derin ö<renme, do<al dil iCleme (NLP) ve bilgisayarlJ görme gibi konularJ içeren sa<lam temeli üzerine kurulacak. Kurumsal liderler ve veri bilimcileri, kurumlarJnJ dönüCtürmek için gereken teknoloji, beceri ve deste<e eriCmelerini sa<layacak e<itim programlarJ ve uzman hizmetlerle yapay zekanJn gelece<ine hazJr olacak. “SAS olarak, kendimizi müCterilerimizin baCarJlJ olmasJna adadJk. Yapaca<JmJz bu yatJrJm da bunun bir kanJtJ.” diyen SAS CEO’su Jim Goodnight, sözlerini Cöyle sürdürdü: “Yapay zeka alanJndaki yenilikçi becerilerimiz sayesinde Cirketlerin dolandJrJcJlJktan zarar görmesini önlemeye, ölümcül hastalJklarla mücadele edilmesine, riskin daha iyi yönetilmesine, müCterilere ve vatandaClara örnek alJnacak hizmetler sunulmasJna ve daha fazlasJna yardJmcJ oluyoruz.” 1 milyar dolarlJk yapay zeka yatJrJmJ üç ana alana odaklanacak: SAS’Jn yapay zeka konusundaki global baCarJsJnJ sürdürecek Ar-Ge çalJCmala-

48 Mart - Nisan 2019

• Analitik profesyonelleri ve veri bilimcilerinin “SAS Yapay Zeka ve Makine Ö<renimi SertifikalJ Profesyonel” unvanJ almasJnJ sa<layan sertifika programlarJ. • Yapay zeka, makine ö<renimi, do<al dil iCleme (NLP), bilgisayarlJ görme, optimizasyon, simülasyon ve ilgili veri bilimlerinde uzmanlar ve doktora düzeyindeki akademisyenlerden oluCan SAS Analitik Mükemmellik Merkezi. rJ, yapay zekanJn daha iyi anlaCJlmasJ ve bu teknolojiden daha iyi yararlanJlmasJnJ sa<lamak için müCteri ihtiyaçlarJna yanJt veren e<itim giriCimleri, yapay zeka projelerinde müCteri kazanJmlarJnJ optimize edecek uzmanlJk hizmetleri. Yapay Zeka Alan)nda nsan Kayna)na Da Yat)r)m Önemli nsan kayna<J da yatJrJmlarJn önemli bir parçasJnJ oluCturuyor. SAS yapay zeka alanJndaki uzmanlJ<JnJ Profesyonel Hizmetler, Mükemmellik Merkezleri, E<itim ve ArGe için ek kaynaklarla geniCletecek. Yeni SAS Yapay Zeka HJzlandJrma ProgramJ (AI Accelerator Program) gibi müCteri e<itim ve geliCim giriCimleri, kurumlarJn ve profesyonellerin her düzeyde yapay zekaya hazJrlanmasJna yardJmcJ olacak. SAS bu giriCimle Cu hizmetleri sunacak:

Ar-Ge Çal)malar) SAS Platform’a Yapay Zeka Becerileri Kazand)r)yor Yapay zekanJn tüm temel alanlarJnda Ar-Ge çalJCmalarJ yürüten SAS’Jn bu büyük yatJrJmJ ile; veri yönetimi, müCteri zekasJ, dolandJrJcJlJ<J ve suistimali önleme ve risk yönetimine yönelik çözümlerin yanJ sJra finansal hizmetler, kamu kurumlarJ, sa<lJk, üretim ve perakendecilik gibi sektörlerdeki uygulamalara ve SAS Platform’a yapay zeka becerileri eklenecek. SAS ayrJca Accenture, Cisco, Deloitte, Intel ve NVIDIA gibi yenilikçi Cirketler ve teknoloji öncüleriyle iC birliklerini sürdürüyor. Yapay zeka ve makine ö<renimindeki en son geliCmeler ve uygulama alanlarJnJ müCterilere sunan bu çalJCma, SAS yapay zeka teknolojilerinin müCterilerin donanJmlarJnda ve bulut ortamlarJnda en uygun Cekilde kullanJlabilmesini de sa<layacak.

• KurumlarJn yapay zeka becerilerini artJrmak için özel olarak hazJrlanmJC SAS Veri Bilimleri Akademisi gibi dijital ya da birebir e<itim programlarJ.

www.metalmakina.com


www.metalmakina.com

Mart - Nisan 2019

49


HABER

Erkan CNCâ&#x20AC;&#x2122;den Faizsiz, Vadeli ve TakaslÄą Tezgâh DesteÄ&#x;i Erkan CNC, yetkili sat,c,l,,n, yĂźrĂźttßß kompakt CNC tezgâhlar,nda peinats,z, faizsiz 24 ay vadeli ve eski makine takas, avantajlar,yla sat, kampanyas, dĂźzenledi. Kur artC?CnCn yol açtC4C ekonomik belirsizlik altCnda yatCrCm planlarCnC erteleyen sanayicileri sevindiren bir haber de Erkan CNCâ&#x20AC;&#x2122;den geldi. Firma, kompakt kategorideki Microcut marka ßç eksen i?leme merkezi makinelerini 24 ay vade ve sCfCr faiz ile satC?a sundu. Kampanyada pe?inat da talep edilmiyor. Fanuc tel erozyon makinelerinde de eski makine takas kampanyasC ba?latan Erkan CNC, eski makinesini yenilemek isteyen mĂź?terilerine, marka farkC gĂśzetmeksizin de4i?tirme fCrsatC sunuyor. Erkan CNC Genel SatC? MĂźdĂźrĂź Ayhan Koçak, sektĂśrde i? talebi oldu4unu ancak finansman ihtiyacCnCn kar?ClanmasC noktasCnda sCkCntC ya?andC4CnC, bu sCkCntCyC a?mak için pe?inatsCz 24 ay faizsiz Ăśdeme kolaylC4C sa4ladCklarCnC belirtti. Tel erozyon tezgahCnC yenilemek iste-

Fanuc Robocut tel erozyon makinesi yenlere de takas imkânC sunduklarCnC belirten Koçak, artCk imalat ihtiyacCnC tam kar?Clamayan eski tel erozyon tezgâhlarCnC en yeni teknoloji ile donatClmC? Fanuc Robocut makine ile de4i?tirme fCrsatC sunduklarCnC kaydetti. malatta i? ve ßretim talebine de dikkat çeken Koçak, çalC?an, ßretim yapan kßçßk i?letmelerin Ünßndeki finansman zorlu4unu hafifleterek makine yatCrCmC yapmak, makinesini yenilemek isteyenler için cazip bir fCrsat sunduklarCnC belirtti.

YĂźksek performansl, kompakt ileme merkezi Microcut M Serisi Lineer kCzak Cnc i?leme merkezi kompakt bir tasarCma sahip. YĂźksek hCz ve verimlilik için lineer kCzaklar, masuralC rulmanlar, standart direct drive spindle ile yĂźksek performansC hedeflemekte. Tezgahlarda takCm de4i?tirici, tala? konveyĂśrĂź, Mitsubishi M80 kontrol Ăźnitesi standart donanCm olarak sunuluyor. M serisi makineler altC farklC eksen hareketi ĂślçßsĂźnde altC makine modeliyle çe?itli ebatlardaki imalat ihtiyaçlarCnC kar?Clamakta. Tel erozyonda %100 Japon kalitesi Ă&#x153;ç farklC modelde piyasaya sĂźrĂźlen Fanuc Robocut tel erozyon makineleri, en yeni teknolojiyle tamamen yenilendi. Japonyaâ&#x20AC;&#x2122;da Ăźretilen Fanuc Robocut, hCz ve hassasiyeti bĂźtĂźnle?tiren, uzun çalC?ma sĂźresi ve daha az bakCm ihtiyacCyla dikkat çekiyor. Fanuz tel erozyon makineleri, 140 saate kadar operatĂśrsĂźz i?leme, kolay bakCm ve kullanCm, otomatik tel takma ve kopan teli yeniden takma gibi birçok i?levle donatClmC?.

Microcut M serisi dik ileme merkezi

50 Mart - Nisan 2019

www.metalmakina.com


www.metalmakina.com

Mart - Nisan 2019

51


HABER

Parker Hannifin Yeni Ürünlerini Hannover Fuarı’nda Görücüye Çıkarıyor Hareket ve kontrol teknolojilerinde dünya lideri Parker Hannifin, bu yBlki Hannover FuarB’nda yeni Sessiz Hava Ya7 So7utucu’yu (QAC serisi) ve Global Torba Akümülatörlerini (EHV serisi) tanBtacak. Birçok sanayi dalBnBn vazgeçilmez kuvvet ve kontrol sistemi haline gelen endüstriyel hidrolik sistemleri için tasarlanan Sessiz Hava Ya7 So7utucu (QAC) serisi, tüm so7utucu boyutlarBnda yüksek verimli IE3 160 kW AC motorlarBna sahip olma özelli7i sayesinde, endüstriyel hidrolik sistemleri için en yüksek de7erde so7utma çözümü sunmak üzere tasarlandB. Piyasada mevcut olan ürünler arasBnda gürültü seviyesini önemli ölçüde azaltarak en dü3ük gürültü seviyesinde hizmet verecek 3ekilde geli3tirilen yeni seri, ünitelerin operatörlerin yakBnBna kurulmasBna olanak sa7layan tasarBmByla gürültü seviyesiyle ilgili düzenlemelere uyulmasBna da yardBmcB olacak.

cak bir di7er ürün ise Global Torba Akümülatörleri. Sektördeki en geni3 ve en kapsamlB akümülatör koleksiyonuna sahip Parker’Bnyeni ürünü, birden çok uluslararasB sertifikaya (SELO, ASME ve CE) sahip olmanBn yanB sBra geli3mi3 teknolojisi ve tasarBmB ile de öne çBkByor. A7Br yük kaldBrma ve ta3Bma araç ve ekipmanlarB için ek güç sa7lama ya da güç kaybBnBn önüne geçmek üzere tasarlanan ürün, piyasada bulunan standart adaptörlere uygun 3ekilde tasarlanmB3 yeni bir gaz valfi deiçeriyor. Global Torba Akümülatörler kullanBcBya sunduklarB performans avantajBnBn yanB sBra Parker TakipSistemi (PTS) sayesindetasarBm ve lojistik departmanlarB için ciddi maliyet ve kaynak tasarrufu da sa7lByor. Parça numaralandBrma ve ürünler ile ilgili teknik bilgi içinwww.parker.com/acdeadresini ziyaret edebilirsiniz.

Performans ve verimlilik ön planda Hannover FuarB’nda görücüye çBka-

52 Mart - Nisan 2019

www.metalmakina.com


www.metalmakina.com

Mart - Nisan 2019

53


HABER

IFS, Endüstri 4.0 Çağında Fark Yaratmak İsteyenleri WIN Eurasia'da Ağırladı

IFS, yeni nesil kurumsal kaynak planlama yazPlPmP IFS Applications 10 baKta olmak üzere nesnelerin interneti, saha servis yönetimi ve Endüstri 4.0 çaAPnda Kirketlere hPz ve verimlilik kazandPracak ERP çözümlerini WIN EURASIA fuarPnda tanPttP. irket, fuar kapsamPnda ayrPca ''Fabrikalarda Dijital DönüKüm'' konulu konferans programP altPnda ''IFS ile Dijital DönüKümde Fark Yaratanlar'' paneli düzenledi. GeçtiAimiz sene WIN EURASIA çatPsP altPnda birleKen WIN EURASIA Metalworking ve WIN EURASIA Automation fuarlarP, bu yPl 14-17 Mart 2019 tarihlerinde TÜYAP (stanbul’da gerçekleKti. Global kurumsal uygulamalar Kirketi IFS de, Avrasya Bölgesi'nin en büyük endüstri fuarP WIN EURASIA’ya katPldP. Ziyaretçilerini Endüstri 4.0 Festival alanPndaki C235 numaralP stantta aAPrlayan IFS Türkiye, fuar kapsamPnda; yeni nesil kurumsal kaynak planlama yazPlPmP IFS

54 Mart - Nisan 2019

Applications 10 baKta olmak üzere saha servis yönetimi, nesnelerin interneti ve Endüstri 4.0 çaAPnda Kirketlere hPz ve verimlilik kazandPracak ERP çözümlerini tanPttP. Endüstri 4.0 ça nda Fark Yaratanlar IFS’in panelinde bulutu IFS fuar kapsamPnda ayrPca ''Fabrikalarda Dijital DönüKüm'' konulu konferans programP altPnda ''IFS ile Dijital DönüKümde Fark Yaratanlar'' paneli düzenledi. ModeratörlüAünü IFS Türkiye Genel Müdür YardPmcPsP Göksel Sanbay’Pn yaptPAP panele; AKO Grup, Durmazlar Makine, FNSS Savunma Sistemleri, Makyol (nKaat ve ÖzaltPn Holding’ten üst düzey yöneticiler, konuKmacP olarak katPldP. KonuKmacPlar panelde; ERP ile iK süreçlerinde yaKanan deAiKimi, Endüstri 4.0 yolculuklarPnda yaKadPklarPnP ve IFS teknolojisi ile saAlanan faydalarP katPlPmcPlarla paylaKtP. Göksel Sanbay, “GeleceAin fabrikalarP için ihtiyaç duyulan eko-sistemin buluKma noktasP”

Fuara iliKkin deAerlendirmelerde bulunan IFS Türkiye Genel Müdür YardPmcPsP Göksel Sanbay, 20’den fazla ülkeden binlerce Kirketi bir araya getiren WIN EURASIA’yP, geleceAin fabrikalarP için ihtiyaç duyulan tüm eko-sistemi buluKturmasP açPsPndan önemli gördüklerini dile getirdi. Sanbay ayrPca KunlarP söyledi: “WIN EURASIA, Türkiye’de sözcülüAünü üstlendiAimiz akPllP Kirketler/akPllP fabrikalar, Endüstri 4.0’Pn konuKulduAu, katPlPmPn yüksek olduAu ender buluKma noktalarPndan biri. Burada olmak ve bu alanlarda hayata geçirdiAimiz baKarP öykülerini paylaKmak bizim için önemli. DiAer taraftan fuara katPlarak; imalat sektörünün olmazsa olmazP ERP alanPndaki yeniliklerimizi, farklPlPklarPmPzP anlatma, baKarP öykülerimizi böylesi büyük bir arenada profesyonellerle paylaKma ve sektörde sözcülüAünü üstlendiAimiz alanlardaki iddiamPzP güçlendirme fPrsatP da yakaladPk.”

www.metalmakina.com


www.metalmakina.com

Mart - Nisan 2019

55


HABER

Siemens “Global Gelişim Programı” ile Geleceğin Yöneticilerini Yetiştiriyor

Siemens Tedarik Zinciri Yönetimi’nin düzenledii Global Geli"im Program/’n/n son toplant/s/ stanbul’da gerçekle"ti. Siemens Tedarik Zinciri Yönetimi’nde görev yapan 11 farkl/ ülkeden 30 genç yetenek ve Siemens AG nsan Kaynaklar/ yöneticileri bir araya geldi.

sinden gelen 30 genç yetenek; beE gün boyunca proje çalIEmalarI, takIm aktiviteleri, saha ziyareti gerçekleEtirdi ve kiEisel geliEim konularInda e3itim aldI. Böylece katIlImcIlar profesyonel geliEimlerine katkI sunacak bir kültürlerarasI deneyim kazandI.

Siemens AG Tedarik Zinciri Yönetimi (SCM) tarafIndan hayata geçirilen, çalIEanlarIn profesyonel, kiEisel ve sosyal geliEimine katkI sa3lamayI amaçlayan Global GeliEim ProgramI’nIn (GDP@SCM) en son toplantIsI 'stanbul’da yapIldI. ToplantI, 1722 Mart tarihleri arasInda Siemens Türkiye ev sahipli3inde Wyhdham Grand KalamIE Marina Hotel’de gerçekleEti. Global GeliEim ProgramI kapsamInda, Siemens 'K yöneticileriyle birlikte 11 farklI Siemens ülke-

Siemens Türkiye Yönetim Kurulu BaEkanI ve CEO’su Hüseyin Gelis ve Siemens Türkiye Tedarik Zinciri Bölüm Direktörü Tu3rul Günal da programa katIlarak genç yeteneklerle tanIEtI ve Siemens Türkiye’deki uygulamalar hakkInda bilgiler verdi. KatIlImcIlar, program kapsamInda Gebze’de bulunan Siemens Türkiye Entegre Üretim Tesisleri’ni de ziyaret etme imkanI buldular.

56 Mart - Nisan 2019

Global Geli"im Program/ (GDP@SCM)

Siemens Tedarik Zinciri Yönetimi tarafIndan düzenlenen Global GeliEim ProgramI GDP@SCM, Siemens bünyesindeki Tedarik Zinciri Yönetimi profesyonellerinin mesleki geliEimlerine katkIda bulunmayI hedefliyor. 24 aylIk bir süreci kapsayan programda, katIlImcIlarIn profesyonel, kiEisel ve sosyal geliEimlerine katkI sa3layan çeEitli aktiviteler düzenleniyor. Tedarik zinciri yönetimine dair en iyi uygulama örneklerinin paylaEIldI3I ve projelerin gerçekleEtirildi3i programda, dünyanIn farklI ülkelerinden bir araya gelen katIlImcIlar yeni konseptleri, fikirleri ve yöntemleri paylaEarak profesyonel geliEimlerine katkIda bulunuyorlar.

www.metalmakina.com


www.metalmakina.com

Mart - Nisan 2019

57


FİRMA-ÜRÜN

Studer Üniversal Silindirik Taşlamada Yeni Standartlar Koyuyor

STUDER S33

STUDER, üniversal silindirik talama makineleri ile sansasyon yaratmaya devam ediyor. favoritin tantlmasnn ardndan, bu yl S33 ve S31 ile birlikte iki yeni tezgah piyasaya sürülüyor. Pekin'deki CIMT fuar inda Fritz Studer AG, Fimdi 400, 650, 1000 ve 1600 mm puntalar arasi mesafe ile dört farkli uzunlukta S33 ve S31 taslama tezgahlarini piyasaya sürecek. 400 mm ve 1600 mm merkezleri arasQndaki mesafeler uzun ve kQsa iF parçalarQ için portföyü tamamliyor. STUDER T-slide konseptine baAlQ olarak, bunlar geniFletilmiF bir X ekseni hareketine sahiptir. Bu özellik

58 Mart - Nisan 2019

Fimdi 370 mm olarak büyütülmüstür ve taslama tasina daha fazla hareket alani saglar STUDER, makine gövde geometrisini yeniden tasarladQ ve yenilikçi bir tezgah gövdesi isi kontrolü ekledi. Bu tezgahlara daha iyi termik dinamiAi ve isi kararliligi saAlar. KurulumTezgah ayar ve programlamanin maliyeti ve karmaFQklQAQ Fimdi önemli ölçüde azaltQlmistir. Bu,STUDER yazQlQmQ QuickSet ve LP aktif boy ölcüm sistemi sayesinde mümkün olmaktadQr. Tezgah kontrol,ü verimli ve kullanQcQ dostu StuderWIN programlama yazQlQmQna sahip bir Fanuc 0i-TF' ekran üzerindedir. BaFka bir fayda olarak StuderTechnology yazilimi dünya-

nQn en büyük taslama uzmanlQAQnQ ve tecrübelerini içermektedir. Küçük bir bilgiyle Studer-Technology, optimum taFlama parametrelerini saniyeler içinde otomatik olarak hesaplar. MüFteri ilk denemede kaliteli ve hQzlQ, istikrarlQ bir süreç elde eder. favorit ,S33 ve S31 tezgahlari standart ara yüzü sayesinde seri üretim için kolayca otomasyon sistemine adapte edilebilir. STUDER S33 - Bireysel ihtiyaçlar için üretken makine S33, farklQ konfigürasyonlarda dis cap taFlama için iki motor mili ve iç taFlama için yüksek frekanslQ bir delik taslama mil`i ile donatQlabilen ye-

www.metalmakina.com


FİRMA-ÜRÜN

STUDER S31

ni bir B eksen yapisina sahiptir. Üç taFlama tasi iF parçasQnQn daha bireysel ve hQzlQ bir Fekilde iFlenmesini saAlar Tezgah otomatik 1 ° Hirth disli B eksenine sahiptir ve tek baglamada komple is parcasinin taslanmasini saglarMaksimum iF parçasQ aAQrlQAQ 150 kg'dQr. STUDER S31 - Büyük iler için çok yönlü çözüm

Bu makine, hareket yönünde sönümleme bileFenine sahip StuderGuide® kQzaklarina sahiptir. B ekseni isteAe baAlQ olarak 0.00005 ° çözünürlüAe sahip doArudan bir tahrik ile donatQlabilir. B-eksen e , üç adede kadar taFlama taslama tasi takilabilir - dQF / iç, maksimum iki dQF veya iç taFlama milinin bir kombinasyonu. Fanuc 31i-B kontrol sistemiyle yüksek hassasiyetli form

taFlama için S31, doArudan ölçüm sistemine ve StuderFormHSM yazQlQm programQna sahip bir çalQFma sistemi sunar. Bir bakta avantajlar • Puntalar arasQndaki mesafeler: 400, 650,1000,1600 mm • StuderGuide® kQzak sistemleri (S31) • Yenilikçi gövde sQcaklQk kontrolü sayesinde termal stabilite (400 ila 1600 mm merkezleri arasQndaki mesafeler) • Bileme sistemleri için çift T yuvasQ • Çok sayQda taFlama kafasQ çeFitleri • StuderTechnology ile birlikte StuderWIN programlama yazQlQmQ • Her iki tezgah tipi otomasyon a uygundur

www.metalmakina.com

Mart - Nisan 2019

59


FİRMA-ÜRÜN

Geleceğin Otomasyonu İçin SCHUNK Tutucu Sistemler

Robotik bir el, rastgele monte edilmiB renkli tahta blok parçacGklarGnG dikkatle tutar ve sonra onu yere indirir. TanGmla, yakala ve bGrak. Tekrar ve tekrar. "lk bakGBta çocuksu çok kolay bu hareketler aslGnda son derece karmaBGktGr: YarGnGn robotlarG ve taBGma sistemleri nesneleri kendi baBlarGna tanGmlayGp inceleyebilecek ve sonuçta ba8GmsGz olarak ele alabilecekler. 1-5 Nisan 2019`da gerçekleBecek olan Hannover Messe FuarG`nda, Endüstri 4.0`Gn akGllG senaryolarG içn

60 Mart - Nisan 2019

akGllG tutucu sistem çözümlerinin sundu8u olanaklarG ve fGrsatlarG, dijitalleBme ve yapay zekanGn iBleme süreçlerini nasGl geliBtirdi8ini göstermek için Salon 17, B40 nolu stand`ta yerini alGyor. Hannover Messe 2019 : Yapay zeka özerk kavrama yolunu aç%yor. Schunk Genel Müdür YardGmcGsG AraBtGrma ve GeliBtirme Direktörü Prof.Dr. Markus Glück : “Endüstriyel kullanGm önümüzdeki yGllarda yeniden yaratGlacak.GeçmiBte, her adGm ayrGntGlG bir Bekilde programlanGyordu.Ancak, yarGnGn taBGma çö-

zümleri çok daha ba8GmsGz hareket edebilecek.Piyasa zaten kurulmasG hGzlG ve kolay, de8iBen sGkma, yakalama koBullarGna otomatik olarak adapte olan yakalama,sGkma sistemleri talep ediyor. AyrGca, üretim sürecinde yer alan bileBenler arasGndaki iletiBimin yanG sGra insanlar ve robotlar arasGndaki iBbirli8i de hGzla önem kazanGyor. "stihbarat, a8 oluBturma ve iBbirli8i otomasyonun itici güçleri olmaktadGr. Güçlü ve çok yönlü kullan%labilen mekatronik tutucular Schunk, ürün gruplarG içerisinde

www.metalmakina.com


FİRMA-ÜRÜN leri incelemesine fayda sa8layacaktGr. DahasG, Schunk çok çeBitli endüstriyel uygulamalar için uzun stroklu esnek bir mekatronik tutucu sergileyecektir.Bu tutucu PROFINET ile kontrol edilmekte ve parmaklarGnG hGzlG bir Bekilde pozisyonlanabilmektedir. A oluturma, makine örenme ve otonomi

Schunk Genel Müdür Yard%mc%s% Arat%rma ve Gelitirme Direktörü Prof.Dr. Markus Glück yer alan amiral gemisi PGN-plus-P pnömatik tutucular gibi bazG ürün programlarG geniBletildi. AynG zamanda sürükleyici uzman, mekatronik ürünlerin segmentindeki faaliyetlerini yo8unlaBtGrmaktadGr.Elektronik kontrol sistemlerini sGkma sistemleriyle entegre etme zorunlulu8u giderek daha fazla mekatronik bileBenlerin birbirine ba8lanmasGna neden olmuBtur. Nihai hedef, pnömatik sistemlerin güç gereksinimlerini a8 olanaklarG ile sorunsuz bir Bekilde birleBtirmek ve

www.metalmakina.com

akGllG, iBbirlikçi bir fabrikanGn operasyonlarGnG kontrol etmektir. Örne8in Hannover Messe`de Schunk, daha önce alGBGlmGB ve mümkün olanGn çok ötesinde olan 450N`lGk sGkma kuvvetine sahip ortak uygulamar için DGUV onaylG bir ürün sergileyecektir. Bu Bekilde, Birket küçük parçalarGn montajG dGBGndaki a8Gr parçalarGn taBGnmasG için iBbirli8ine dayalG uygulama pazarGna ürünler sunmaktadGr. Hepsinden önemlisi otomotiv yan sanayi ve otomotiv endüstrisinin bu yenilik-

Schunk, bir kez daha, Hannover Messe`de teknoloji çözümlerini sunarak yarGnGn taBGma çözümlerine GBGk tutmak istemektedir. Makine ö8renmesi sayesinde gelece8in kullanGm çözümleri, iBleri tanGyabilecek ve mevcut görevleri ,eritabanlarG ve algoritmalara dayanarak uygun yanGtlar türetebilecektir. Schunk`un akGllG sGkma ve tutma çözümleri, veri korelasyonu kullanarak bilgiler toplamak için birden fazla sensörden gelen verileri kullanGr ve böylece akGllG kararlar alGr. SGkma ve tutma sistemleri uzmanG, yakGn ve uzak gelecekte otonom kavrama e8ilimi beklenmektedir. 2D ve 3D kameralarla etkileBime girerek tutucular çarpGBmalarG önleyebilir, iB parçalarGnG nasGl tutaca8GnG bilir ve optimum kavrama stratejisini geliBtirmek için genel taBGma sistemiyle çalGBGr. Sonuç olarak, sGkma ve tutma sistemleri, parçalarG ba8GmsGz olarak kontrol edebilecek ve algoritmalarG kendi baBlarGna düzenleyebilecektir.

Mart - Nisan 2019

61


FİRMA-ÜRÜN

Rijit 5 Eksenli İşleme Merkezi, Yüksek Oranda Doğruluk Sunuyor

Okuma’nın GENOS M460V-5AX Ürünü, Üretkenliği ve Hassasiyeti Bir Araya Getiriyor Türkiye’de OTR Makina Sanayi ve Ticaret Ltd. ,ti. tarafUndan temsil edilen Okuma, GENOS M460V-5AX ile giriN seviyesi bir fiyatla en yüksek kaliteyi saIlayan 5 eksenli bir iNleme merkezi sunuyor. DoIru ve üretken iNlemler için çoklu donanUm ve yazUlUm çözümleri ile donatUlmUN olan bu makine, en zorlu talepleri bile karNUlUyor. Okuma GENOS M460V-5AX, yüksek üretim kalitesini ekonomik özelliklerle birleNtiren, giriN seviyesi 5 eksenli bir iNleme merkezidir. ÇapU 600 mm, yüksekliIi 400 mm, aIUrlUIU maksimum 300 kg olan iN parçalarUnU iNleyebilen bu CNC makine birçok farklU uygulama için uygundur. 48’lik bir takUm haznesi kapasitesine sahip olan bu yeni nesil GENOS M460V-5AX’in en son sürümünün aynU zamanda en çok yönlü model olmasUnU da saIlamaktadUr. ,u anda, 32’lik bir takUm haznesi kapasitesine sahip önceki model çok uygun bir fiyata satUlmaktadUr. Yüksek performansl i mili 15.000 dev./dk.’lUk bir hUz sunan iN mili ile donatUlmUN bu takUm tezgahU, çok sayUda uygulama için yüksek bir üretkenliIe ulaNmaktadUr. 22 kW’lUk maksimum çUkUN gücü ve 199 Nm’lik maksimum tork saIlayan bu iN mili, en zorlu malzemeleri bile kolaylUkla iNleyebilmektedir. BeN adet mil yataIU seti, püskürtme yaI buharUyla yaIlanmaktadUr ve bu nedenle de bakUm gerektir-

62 Mart - Nisan 2019

Okuma’nn GENOS M460V-5AX model ürünü, uygun fiyata en yüksek hassasiyeti sunuyor. © Okuma

memektedir. N mili aracUlUIUyla soIutucu madde saIlayarak, iN mili, soIutucu madde duN fonksiyonuna katkUda bulunur. Üreticiler herhangi bir vardiya veya çalUNma saatiyle sUnUrlU olmayan üç yUllUk iN mili garantisinden yararlanUrlar.

Hassasiyet için gelitirildi Bu takUm tezgahU, sUkU üretim toleranslarUnU ve yüksek hassasiyeti garanti etmektedir. Etkili ve doIru bir ölçüm için, bu iNleme merkezi bir Renishaw RMP60 dokunma probu ile donatUlmUNtUr. X, Y ve Z eksenleri

www.metalmakina.com


FİRMA-ÜRÜN

Bu kek kalb gibi karmak geometriler, GENOS M460V-5AX ile tek bir ayarlama ile üretilebilmektedir. © Okuma

kesin bir ölçeIe sahiptir. YazUlUma ek olarak, titreNimi azaltmak için Machining Navi ya da geometrik hatalarU telafi etmek için 5 eksenli Auto Tuning System gibi AkUllU Teknoloji uygulamalarU, makinenin doIruluIunu daha da arttUrmaktadUr. Hassasiyeti geliNtiren bu ölçümlerin bir sonucu olarak, GENOS M460V-5AX, X, Y ve Z eksenlerinde 2 μm’lik bir konumlandUrma doIruluIuna ulaNmaktadUr. Azami rijitlik GENOS M460V-5AX, maksimum hassasiyet, stabilite ve güvenilirlik için üretilmiNtir. Döküm demirden çift kolonlu makine yataIU, kendi sUnUfUndaki en rijit ve kanUtlanmUN makine kaidesidir. Toplam 8.300 kg’lUk aIUrlUIU ile son derece dengeli bir temel saIlamaktadUr. Tüm dünya genelinde kurulu 10.000’den fazla set sayesinde, bu kaide güvenilirliIini kanUtlamUNtUr. AyrUca, çift taraftan destekli

www.metalmakina.com

NC tezgahU, kendi sUnUfUndaki en rijit tezgah olarak öne çUkmaktadUr. Isl olarak kararl En yüksek hassasiyet için, bu 5 eksenli iNleme merkezi Okuma’nUn IsUya DayanUklU Konsept’i ile donatUlmUNtUr. Bu konsept, döküm demirden yapUlmUN, modüler tarzda simetrik çift kolonlu bir konstrüksiyonu içermektedir. SoIutucu madde ve sUcak talaNlarUn UsU etkisinden kaynaklanan olumsuz etkiyi ortadan kaldUrmak için, bu makine bir UsU kalkanU tasarUma sahiptir. AyrUca, makine içindeki beN sUcaklUk sensörü ve iN milindeki üç sensör, sUcaklUk deIiNimlerini ölçmekte ve UsUl deformasyonun aktif bir biçimde dengelenmesine olanak saIlamaktadUr.

satUN ve servis iNtirakidir. ,irket, CNC makineler, kumanda, motorlar, kodlayUcUlar, tornalar ve Okuma tarafUndan CNC kontrollü üretilen tüm ürünlere sahip tek kaynaklU sanayinin tek tedarikçidir. KapsamlU, yerleNik servis korumayla ikiye katlanmUN Okuma’nUn yenilikçi ve güvenilir teknolojisi kullanUcUlarUn karlUlUIU maksimuma çUkararak sürekli olarak güvenle çalUNmasUna olanak vermektedir. Endüstri lideri daIUtUm aIUyla birlikte Okuma müNterileri güçlendirerek ve günümüzün talep edilen üretim ortamUnda rekabetçi avantaja olanak vererek kaliteyi, üretkenliIi ve randUmanU kolaylaNtUrmaktadUr. Daha fazla bilgi için www.okuma.eu adresini ziyaret edin.

Okuma Europe GmbH, 1898 yUlUnda Nagoya, Japonya’da kurulan CNC (bilgisayarlU sayUsal denetim) tezgahlarUnda dünya lideri olan Okuma Corporation’Un Almanya merkezli

Mart - Nisan 2019

63


FÄ°RMA-Ă&#x153;RĂ&#x153;N

SensĂśrden Buluta Dijital Ă&#x2021;ĂśzĂźmler WIN Fuar2â&#x20AC;&#x2122;nda mini PLC çÜzĂźmĂźnĂźn lansman2n2 gerçekle%tiren WeidmĂźller, FreeCon teknolojisi ve kan ba2%2 kampanyas2 ile dikkat çekti Elektrik baGlantU elemanlarU sektĂśrĂźnĂźn lider firmalarUndan WeidmĂźller, WIN Eurasia FuarUâ&#x20AC;&#x2122;nda sensĂśr seviyesinden buluta kadar elektriksel baGlantU çÜzĂźmleri için geliJtirdiGi yazUlUm ve donanUmlar baJta olmak Ăźzere EndĂźstri 4.0 teknolojilerini sergiledi. Fuara â&#x20AC;&#x153;SensĂśrden buluta, otomasyondan çok daha fazlasU. Dijital çÜzĂźmlerâ&#x20AC;? konseptiyle katUlan WeidmĂźller, mini PLC çÜzĂźmĂź u-control 2000â&#x20AC;&#x2122;in TĂźrkiye lansmanUnU gerçekleJtirdi. Ă&#x2013;zellikle depo alanlarUnda kullanUlan lojistik robotlar ve montaj yapan robotlarUn kablo takUp çUkarUlmasUna gerek kalmadan Jarj edilmesini saGlayan kablosuz enerji transfer Ăźnitesi FreeCon ile Ăśne çUkan WeidmĂźller, markanUn ĂźrĂźn gamUnUn tanUtUldUGU otomasyon panosu projesiyle de dikkat çekti. Fuar alanUnda sosyal sorumluluk kapsamUnda TĂźrk KUzUlayU iJ birliGiyle â&#x20AC;&#x153;Bir Damla Kan Hayata BaGlanâ&#x20AC;? kampanyasUnU hayata geçiren marka, WeidmĂźller markalama yazUcUsU ile stand alanUna gelen ziyaretçiler için isme Ăśzel anahtarlUk Ăźretti. â&#x20AC;&#x153;TĂźrk Sanayinin Dijital DĂśnĂźJĂźmĂźâ&#x20AC;? konulu panelde konuJmacU olarak yer alan WeidmĂźller TĂźrkiye, Kafkaslar ve Orta Asya Genel MĂźdĂźrĂź Birol Atay, TĂźrkiyeâ&#x20AC;&#x2122;nin EndĂźstri 4.0â&#x20AC;&#x2122;a hazUr olmasU yolunda Ăśnemli çÜzĂźmler sunduklarUnU belirtti. WeidmĂźllerâ&#x20AC;&#x2122;in elektrik ve otomasyon sektĂśrĂźndeki deneyimini IT hizmetleri ile desteklediklerini ifade eden

64 Mart - Nisan 2019

Atay, dijital fabrikalar için geleceGin teknolojilerini Ăźretmeyi hedeflediklerini açUkladU. Elektriksel baGlantUlar, sinyal, veri, gßç daGUtUm ve iJlenmesi konularUnda sektĂśrĂźn lider global markalarU arasUnda yer alan WeidmĂźller, imalat endĂźstrisinin Avrasya'daki ĂźssĂź WIN Eurasia FuarUâ&#x20AC;&#x2122;nda sensĂśr seviyesinden buluta kadar ihtiyaç duyulan tĂźm elektriksel baGlantU çÜzĂźmleri için geliJtirdiGi yazUlUm ve donanUmlar baJta olmak Ăźzere EndĂźstri 4.0 teknolojilerini sergiledi. TĂ&#x153;YAP Fuar ve Kongre Merkeziâ&#x20AC;&#x2122;nde 14-17 Mart tarihlerinde gerçekleJen fuara â&#x20AC;&#x153;SensĂśrden Buluta, otomasyondan çok daha fazlasU. Dijital çÜzĂźmlerâ&#x20AC;? konseptiyle katUlan WeidmĂźller, ucontrol 2000 isimli mini PLC çÜzĂźmĂźnĂźn TĂźrkiye lansmanUnU gerçekleJtirdi. WeidmĂźllerâ&#x20AC;&#x2122;in otomasyon sistemleri konusunda komple çÜzĂźmler sunan bir tedarikçi olma misyonunu pekiJtiren Klippon Con-

nect Klemens gruplarU, Remote I/O çÜzĂźmleri, HMI operatĂśr panelleri ve bu ĂźrĂźnlere ait yazUlUm ve donanUmlar fuarda Ăśne çUkan ĂźrĂźnler arasUnda yer aldU. Bu yapUlarUn birbirleri arasUndaki entegrasyonunu da sergileyen WeidmĂźller, Ăśzellikle depo alanlarUnda kullanUlan lojistik robotlar ve montaj yapan robotlarUn kablo takUp çUkarUlmasUna gerek kalmadan Jarj edilmesini saGlayan kablosuz enerji transfer Ăźnitesi FreeCon ile dikkat çekti. MarkanUn ĂźrĂźn gamUnUn tanUtUldUGU otomasyon panosu projesiyle de ilgi gĂśren WeidmĂźller, sosyal sorumluluk kapsamUnda TĂźrk KUzUlayU iJ birliGiyle â&#x20AC;&#x153;Bir Damla Kan Hayata BaGlanâ&#x20AC;? kampanyasUnU hayata geçirdi. Proje kapsamUnda gĂśnĂźllĂź fuar ziyaretçileri WeidmĂźller çalUJanlarU ile birlikte 16 Mart tarihinde fuar alanUnda bulunan TĂźrk KUzUlayU kan aracUnda kan verdi. EndĂźstri 4.0â&#x20AC;&#x2122;a uyumlu inovatif teknolojileri ve projeleri ile yoGun ilgi gĂśren WeidmĂźller, kendi

www.metalmakina.com


FİRMA-ÜRÜN markalama yazUcUsU ile stand alanUna gelen ziyaretçiler için isme özel anahtarlUk üretti. Weidmüller Türkiye, Kafkaslar ve Orta Asya Genel Müdürü Birol Atay ise “Türk Sanayinin Dijital DönüJümü” konulu panelde konuJma gerçekleJtirdi. Yaz2l2ma gerek duymadan web ara yüzü üzerinden programlanabilen mini PLC Endüstri 4.0 yolunda dönüJen otomasyon sistemleri için sunduGu akUlcU modül ve yazUlUmlarUn yanU sUra mevcut ürün portföyünde yer alan ürün ailelerine yeni katUlan baGlantU ekipmanlarUnU da tanUtan Weidmüller, u-control ailesinin ilk üyesi olan u-control 2000 isimli mini PLC çözümünün Türkiye lansmanUnU Win FuarU’nda gerçekleJtirdi. Web tabanlU programlama ara yüzü olan bu modül, özellikle makine otomasyonu konusunda daha az kompleks uygulamalarda ciddi oranda maliyet tasarrufu saGlUyor. Herhangi bir yazUlUma gerek kalmadan web ara yüzü üzerinden programlanan bu yenilikçi sistem, esnek ve kolay geniJletilebilir bir topoloji sunuyor. Klippon Connect Klemens gruplarU panolar için ideal çözüm sunuyor Günümüzün karmaJUk otomasyon süreçlerinde daha fazla sinyal baGlantUsUna ve üretim sürecini izleyen daha fazla sensöre ihtiyaç duyuluyor. Ancak kontrol panosundaki kUsUtlU alan bu ihtiyacUn çözümünü zorlaJtUrUyor. Bu noktada devreye giren ve Weidmüller’in fuarda öne çUkan ürünleri arasUnda yer alan Klippon Connect PUSH-IN Klemens Serisi, kullanUcUlara pano yapUm aJamalarUnda önemli avantajlar saGlUyor. Weidmüller Klippon Connect A Serisi’nin modüler klemensleri, sahip olduGu PUSH-IN teknolojisi sayesinde özellikle yoGun kablolama ihtiyacU gerektiren kontrol kabini uygulamalarUnda ideal çözüm sunuyor.

www.metalmakina.com

Klippon Connect A Serisi; gerilim/akUm trafosu kablolarU, sinyal kablolarU, kontrol voltajU daGUtUmU ve güç daGUtUmU için klemens çözümlerini içeriyor. Weidmüller configurator programU ile dijital pano planlamasU için gerekli ve ideal yazUlUm ara yüzü sunuluyor. AyrUca entegre test ve ölçüm noktasU gibi ürün özellikleri, iJletim sUrasUnda verimliliGi artUrma ve servis sürelerini azaltma konusunda somut bir Jekilde iyileJme saGlUyor. Remote I/O çözümleri i% süreçlerini h2zland2r2yor FuarUn ilgi çeken bir baJka ürün grubu ise Remote I/O çözümleri oldu. Planlamadan operasyona kadar tüm iJ süreçlerini hUzlandUrmaya imkan tanUyan Weidmüller u-remote I/O sistemi, esnek yapUsU ve basit kullanUmU sayesinde makine ve fabrika otomasyonundaki karmaJUk prosesleri kolaylaJtUrUyor. HUzlU ve pratik kurulum özelliGi ile öne çUkan Weidmüller u-remote I/O sistemi, arUza sebepli duruJlarUn en aza indirilmesi ve sistemin güvenli Jekilde baJlatUlmasU için uygulamalara tam uyumlu çözümler sunuyor. Otomasyon uygulamalarU dahilindeki tüm bus sistemlerine uyumlu olacak Je-

kilde tasarlanan coupler modülleri ile geniJ bir kullanUm alanUna sahip olan Weidmüller u-remote I/O sistemi, esnek bir I/O mimarisi oluJturma özgürlüGü saGlUyor. HMI operatör panelleri mükemmel görüntü kalitesi sunuyor Fuar kapsamUnda, rahat kullanUmlU dokunmatik panellerin makine ve sistemlerin izlenmesini ve kontrolünü kolaylaJtUrdUGUna dikkat çeken Weidmüller, endüstriyel ortamlarda mükemmel bir görüntü kalitesi sunan u-view dokunmatik panellerini sergiledi. Weidmüller'in %nsan Makine Arayüzü (HMI) olarak da bilinen ve u-mation otomasyon portföyünün bir parçasU olan u-view, modern dokunmatik iJlem cihazlarU olarak öne çUkUyor. Görüntüleme ve çalUJtUrma için sezgisel dokunma iJlemine sahip u-view, JUk ve estetik tasarUmlarUyla dikkat çekiyor. %ki seriden oluJan u-view dokunmatik panellerinin temel serisi 4.3", 7" ve 10" boyutlarUna sahip rezistif dokunmatik ekranlarU içeriyor. GeliJmiJ seri ise söz konusu tasarUma baGlU olarak 7", 10.1" ve 15.6" boyutlu kapasitif ekranlarU içeriyor. Tüm paneller, HTML5 tarayUcUsU içeren bir Linux iJletim sistemi ile do-

Mart - Nisan 2019

65


FÄ°RMA-Ă&#x153;RĂ&#x153;N natUlmUJ olarak sunuluyor. Sonuç olarak, web tabanlU bir gĂśrselleJtirmeyi ve web aracUlUGU ile uzaktan kontrolĂź destekliyor. Kablosuz enerji transfer Ăźnitesi FreeCon %novatif teknolojileri ile dikkat çeken WeidmĂźller, kablosuz enerji transfer Ăźnitesi FreeConâ&#x20AC;&#x2122;u YUldUz Teknik Ă&#x153;niversitesi iJbirliGinde geliJtirilen Ăśzel bir proje ile ziyaretçilere tanUttU. YUldUz Teknik Ă&#x153;niversitesi Elektrik Elektronik FakĂźltesi Elektrik MĂźhendisliGi bĂślĂźmĂź son sUnUf ĂśGrencilerinden oluJan bir grupla Dr. Ă&#x2013;Gr. Ă&#x153;yesi Engin Ayçiçek liderliGinde hayata geçirilen proje kapsamUnda, stantta yer alan mini araç herhangi bir kabloya ihtiyaç duymadan sadece enerji Ăźnitesine yaklaJarak kendini temassUz bir Jekilde Jarj ettikten sonra yol kat edip tekrar Jarj istasyonuna ulaJtU. Ă&#x2013;zellikle depo alanlarUnda kullanUlan lojistik robotlar ve montaj yapan robotlarUn kablo takUp çUkarUlmasUna gerek kalmadan Jarj edilmesini saGlayan kablosuz enerji transfer Ăźnitesi FreeCon, Ăźretim hatlarUnda pratiklik saGlayan yeni nesil bir çÜzĂźm olarak Ăśne çUkUyor. WeidmĂźller ĂźrĂźn gam2n2n sergilendii otomasyon panosu YTĂ&#x153;â&#x20AC;&#x2122;ye hediye edilecek WeidmĂźller, YUldUz Teknik Ă&#x153;niversitesi, GES Elektrik ve EAE Elektrik iJ-

66 Mart - Nisan 2019

birliGi ile Ăźretilen ve fuarda sergilenen otomasyon panosu Ăźzerinden WeidmĂźller ĂźrĂźn gamU tanUtUldU. YUldUz Teknik Ă&#x153;niversitesi Elektrik Elektronik FakĂźltesi Elektrik MĂźhendisliGi 1. ve 2. sUnUf ĂśGrencilerinden oluJan grup, Dr. Ă&#x2013;Gr. Ă&#x153;yesi Engin Ayçiçek ĂśnderliGinde gĂśzlemci olarak projeyi takip etti. GES Elektrikâ&#x20AC;&#x2122;in panonun montajU da dahil projenin tĂźm sĂźreçlerini koordine ettiGi çalUJmada panonun saç kUsmUnU EAE Elektrik Ăźretti. WeidmĂźllerâ&#x20AC;&#x2122;in elektrik baGlantU elemanlarUnUn yer aldUGU pano, ĂśGrencilerin uygulamalU eGitim sĂźreçlerine destek amacUyla YUldUz Teknik Ă&#x153;niversitesiâ&#x20AC;&#x2122;ne hediye edilecek.

triyel uygulamalar alanUnda kompresĂśr makinalarU Ăźretimi yapan Boge firmasU ve WeidmĂźller Almanya arasUnda gerçekleJmiJ olan kestirimci bakUm hizmetleri alanUndaki proje ile bĂźyĂźk bakUm maliyetlerinin ve duruJ kaynaklU verimlilik kayUplarUnUn minimize edilmesi sonucunda ciddi oranda maliyet tasarrufu saGlandUGUndan bahsetti. WeidmĂźller gibi global Ăślçekli firmalarUn sanayi ile teknik liseler ve Ăźniversiteler arasUnda kĂśprĂź vazifesi gĂśrerek iJ birliGi zemini oluJturmasU gerektiGini ifade eden Atay, YUldUz Teknik Ă&#x153;niversitesi ve HaydarpaJa Meslek Lisesi ile hayata geçirilen proje ve çalUJmalar hakkUnda bilgi verdi.

TĂźrkiyeâ&#x20AC;&#x2122;nin teknoloji Ăźreten bir Ăźlke olmas2 için çal2%2yoruz

TĂźrkiyeâ&#x20AC;&#x2122;nin teknoloji Ăźreten bir Ăźlke olmasU için çalUJtUklarUnU belirten Atay; â&#x20AC;&#x153;Dijital devrim ve ekonomik savaJUn tĂźm dĂźnyada etkilerini giderek artUrdUGU bu dĂśnemde TĂźrk sanayisi ancak kĂźresel sĂźreçlere ayak uydurarak geleceGe yĂźrĂźyebilir. Biz de bu noktada WeidmĂźller olarak TĂźrkiyeâ&#x20AC;&#x2122;nin EndĂźstri 4.0â&#x20AC;&#x2122;a hazUr olmasU yolunda Ăśnemli çÜzĂźmler sunuyoruz. WeidmĂźllerâ&#x20AC;&#x2122;in elektrik ve otomasyon sektĂśrĂźndeki deneyimini IT hizmetleri ile destekleyerek dijital fabrikalar için geleceGin teknolojilerini Ăźretmeyi hedefliyoruz. KaranlUk fabrika ya da dijital fabrikalar elbette çok da uzak olmayan bir gelecekte hayatUmUzUn gerçekliGi olacak. Ă&#x2013;ncelikli olarak ise Ăśzellikle enerji verimliliGi ve kestirimci bakUm hizmetleri alanUnda yapUlacak yatUrUmlarla firmalarUn rekabet gĂźcĂźnĂź artUrmak mĂźmkĂźn. TĂźm parametrelerin dijital ortama taJUnarak analiz edildiGi ve sĂźreçlerin maksimum verimliliGe taJUndUGU, dolayUsUyla hUzUn hayatta kalmak anlamUna geldiGi bir geleceGe doGru yĂźrĂźyoruz. WeidmĂźller olarak adUmlarUmUzU bu gerçekliGe uygun Jekilde atUyoruzâ&#x20AC;? diyerek sĂśzlerini sonlandUrdU.

Fuar kapsamUnda 14 Mart tarihinde â&#x20AC;&#x153;TĂźrk Sanayinin Dijital DĂśnĂźJĂźmĂźâ&#x20AC;? konulu panelde konuJma gerçekleJtiren WeidmĂźller TĂźrkiye, Kafkaslar ve Orta Asya Genel MĂźdĂźrĂź Birol Atay, marka hikayesi hakkUnda bilgi verdiGi WeidmĂźllerâ&#x20AC;&#x2122;in 2011 yUlUnda Almanyaâ&#x20AC;&#x2122;da Hannover FuarUâ&#x20AC;&#x2122;nda EndĂźstri 4.0â&#x20AC;&#x2122;Un gĂźndeme taJUnmasUnUn ardUndan otomasyon ve dijitalleJmeye daha fazla yatUrUm yapmaya baJladUGUnUn altUnU çizdi. MarkanUn gĂźneJ ve rĂźzgar baJta olmak Ăźzere yenilenebilir enerji uygulamalarU için otomasyon çÜzĂźmleri geliJtirdiGini belirten Birol Atay, endĂźs-

www.metalmakina.com


FÄ°RMA-Ă&#x153;RĂ&#x153;N

Boehlerit TĂźrkiyeâ&#x20AC;&#x2122;den Yerli AĹ&#x;Äąnma ParçalarÄą KataloÄ&#x;u Boehlerit TĂźrkiye yerli ĂźrĂźn kataloglar n mĂźterilerle buluturmaya devam ediyor. Sert metal a.:nma parçalar: sanayimizin ihtiyaç duydu,u en Ăśnemli ara mamĂźl gruplar:ndan bir tanesidir. Ă&#x153;lkemizin tek Ăźretici firmas: olan Boehlerit TĂźrkiye, uzun sĂźredir Ăźzerinde titizlikle çal:.t:,: tamam: TĂźrkiyeâ&#x20AC;&#x2122;de Ăźretilen a.:nma parçalar: katalo,unu haz:rlad:. â&#x20AC;&#x153;Pazarlama YĂśneticisi Ediz Tu,rul; â&#x20AC;&#x153;Kuruldu,umuz gĂźnden beri sanayimizin ihtiyac: olan standart ve Ăśzel sert metal a.:nma parçalar: için mĂźhendislik hizmetleri ile mĂź.terilerimize Ăśzel çÜzĂźmler sunuyoruz. A.:nma parçalar: uygulamalar:nda kullan:lmakta olan tĂźm sert metal ĂźrĂźnlerini fabrikam:zda Ăźretme kabiliyetine sahibiz. Tamam: TĂźrkiyeâ&#x20AC;&#x2122;de Ăźretilen yeni a.:nma parçalar: katalo,umuzda uygulama alanlar:na gĂśre 4 farkl: bĂślĂźme yer verilmi.tir. Lehimlenebilir kesme uçlar:, hadde ve çekirdekleri, mermer endĂźstrisi için uçlar ve seramik endĂźstrisinde kullan:lan sprey sistemler için sert metal ĂźrĂźnler yer almaktad:r. Sert metalin Ăśzellikleri ve teknik bilgiler içeren yeni katalo,umuz ile mĂź.terilerimiz detayl: bilgiye ula.abilecektir. A.:nma parçalar: ĂźrĂźnlerimiz havac:l:k, otomotiv, tar:m, tĂźtĂźn, enerji, medikal, kal:p endĂźstrisi, makina imalat sanayi, demir-çelik endĂźstrisi, dĂśkĂźmhaneler, tekstil endĂźstrisi, hijyen endĂźstrisi, kumlama ve kesici tak:m endĂźstrisi gibi bir çok sektĂśr taraf:ndan kullan:lmaktad:r.â&#x20AC;? dedi.

www.metalmakina.com

Boehlerit TĂźrkiyeâ&#x20AC;&#x2122;nin 2019 y:l:nda devam edecek olan yeni yat:r:mlarla mevcut Ăźretim kapasitesini ßç kat:na ç:karmay: hedefledi,ini, bu anlamda kurumsal, dinamik, inovatif ve gĂźvenilir kĂśklĂź bir firma vizyonu ile katma de,er yaratarak sanayimize hizmet edeceklerini sĂśzlerine ekledi.

Mart - Nisan 2019

67


FÄ°RMA-Ă&#x153;RĂ&#x153;N

SLM Solutions ve Orbex, 3D Metal YazÄącÄą Ä°le Tek Parça Roket Motorunu Ă&#x153;retti SLM Solutions ve Orbex, 3D Metal Yaz-c- le Tek Parça Bas-lm- DĂźnyan-n En BĂźyĂźk Tek Parça Roket Motorunu SLMÂŽ800 Katmanl- Ă&#x153;retim Makinesi ile Ăźretti GeçtiFimiz haftalarda 'ngiltere merkezli uzay uçuM Mirketi Orbex, bĂźyĂźk Alman 3D yazScS makineleri Ăźreticisi SLM Solutions ile birlikte SLMÂŽ800 3D Metal yazScS ile yapSlmSM, tek parça halinde basSlmSM dĂźnyanSn en bĂźyĂźk metal malzemeli roket motorunu tanSttS. 2015 ySlSnda kurulan uzay uçuM Mirketinin Ăźretimi kßçßk uydu fSrlatma araçlarS Ăźzerine. Bu senenin baMSnda Forres-'skoçya'daki yeni merkezlerinin açSlSMSnda devrimci ve çevre dostu roketlerinden Prime'Sn tanStSmSnS yaptS. Yeni Orbex fSrlatScSsS, yalnSzca %100 yenilenebilir yakSt ile karbon salSnSmlarSnS %90 oranSnda azaltmakla kalmSyor, aynS zamanda seçmeli lazer ergitme (3D Metal YazScS) ile Ăźretilmek için tasarSmS optimize edildiFinden kategorisindeki diFer fSrlatma araçlarSndan %30 daha hafif ve % 20 daha fazla verim saFlSyor. Orbex, bu projeyi yaparken 'ngiltere Uzay AjansS ve risk sermayesi Mirketleri Sunstone Teknoloji GiriMimleri ve HighTech GrĂźnderfonds gibi bazS kamu ve Ăśzel fonlarSndan 30 milyon ÂŁ (40 milyon $) kaynak desteFi aldS ve NASA, ESA ve Ariane dahil Ăśnde gelen uzay kuruluMlarSnSn tecrĂźbesiyle en Ăźst dĂźzey geliMtirme yeteneFini kendine çekmeyi baMardS.

zun daFStSm kanallarSna aktarSlmasSnS da saFlamSMtSr. Motorla birlikte Ăźretilen test parçalarS SLM Solutionsâ&#x20AC;&#x2122;in metalografi laboratuvarSnda ayrSntSlS testlere tabi tutulmuM, gĂśzeneklilik seviyesinin ve daFSlSmSnSn kalite kabul kriterlerini karMSladSFS kanStlanmSMtSr. SLM Solutionsâ&#x20AC;&#x2122;daki ekibine de liderlik etti. Orbex'teki tasarSm ekibiyle yakSn çalSMan Pankiewicz, farklS tasarSm ve oryantasyon seçenekleriyle ilgili Orbexâ&#x20AC;&#x2122;e danSMmanlSk yaparken, parçanSn istenen malzeme Ăśzellikleri ve boyutsal hassasiyetle baMarSyla oluMturulmasSnS da saFladS. â&#x20AC;&#x153;Bu sĂźreçte amacSmSz, Orbex ekibinin kalite beklentilerini karMSlamak, parçanSn iMlevselliFini korumak ve eklemeli Ăźretime uygun hale getirmektir. ParçanSn Ăźretilmesinde kullanSlan her bir destek malzemesi, motorun tĂźm bĂślĂźmlerinde en iyi kaliteyi elde etmek ve Ăźretim sonrasS sĂźreçleri de dikkate alarak ĂśzelleMtirilmiMtir. â&#x20AC;? SLMÂŽ800 geniM hacimli 3D Metal YazScSsS, 850 mm yĂźksekliFinde parça Ăźretimi yapabilen ve buna ek olarak 280x500 mm en boy Ăślçßlerine sahip pazardaki en hassas ve bĂźyĂźk hacimli metal yazScSlardan biridir. Bu sayede uzay uçuMunun Prime motorunun tek bir parça halinde Ăśzel bir nikel alaMSmSndan inMa edilmesini saFlar.

Orbex uzay mßhendisleri, tasarSmSn 3D metal yazScS ile ßretime aktarSlmasSnS baMarmak için Almanya'nSn Lßbeck kentindeki SLM Solutions merkezindeki uygulama mßhendisliFi ekibi ile yakSn bir iMbirliFi yaptSlar.

SLMÂŽ800 için tasarlanmSM SLMÂŽHUB merkezi, bitmiM parçayS ultrasonik titreMim ve rotasyon yoluyla metal tozundan arSndSrmak için tasarlanmSM bir temizleme istasyonuna ve istasyonlar arasS otomatik konveyor sistemine sahiptir. Bu sayede birden fazla SLM 800â&#x20AC;&#x2122;un birlikte çalSMmasSnS da saFlar.

SLM uygulama mßhendisi Lukas Pankiewicz, bu oldukça karmaMSk geometri için optimize edilmiM benzersiz bir parametre seti geliMtirirken aynS zamanda

Pankiewicz, bu yeni tasarSmla birlikte ßretim esnasSnda oluMan toz metal malzeme kaybSnS azaltmayS amaçlamSM ve mßmkßn olduFunca hSzlS bir Mekilde to-

68 Mart - Nisan 2019

SLM sĂźrecine ĂśzgĂź hSzlS yineleme sĂźreleri, Orbex hem geri dĂśnĂźM sĂźresinde %90â&#x20AC;&#x2122;a varan hSz ve hem de geleneksel CNC iMleme Ăźretimine kSyasla maliyetlerde %50'nin Ăźzerinde tasarruf saFlamSMtSr. SLM Solutions CSOâ&#x20AC;&#x2122;u Dr. Axel Schulz, â&#x20AC;&#x153;Bu her zaman SLM Solutionsâ&#x20AC;&#x2122;un uzmanlSFS olmuMturâ&#x20AC;? dedi. â&#x20AC;&#x153;Ekibimizin tĂźm Ăźyeleri, katmanli Ăźretim teknolojisini icat etmeye katkSsS bĂźyĂźk! Biz sadece 3 boyutlu yazScSlar satarak deFil aynS zamanda mĂźMterilerimize verdiFimiz destek sayesinde baMarSyS yakalamSM bir firmaySz.SLM Solutions, teknolojinin en iyi Mekilde nasSl çalSMabileceFi konusunda Orbex'e danSMmanlSk yaparken aynS zamanda Ăźretimi de hSzlandSrmaya yĂśnelik baMarSlS uygulamalar saFlamSMtSr.â&#x20AC;? Orbex CTOâ&#x20AC;&#x2122;su Jonas Bjarnoe, â&#x20AC;&#x153;SLM Solutions ekibi, çalSMmalarSmSzla ilgili gerçek Ăśzveri gĂśsterdi ve derinlemesine bilgi paylaMSmS yaptS. Orbex ve SLM Solutions is birliFi, uzay teknolojisini deFiMtirecek bazS Ăśnemli bulmaca parçalarSnS çÜzmeyi basardSlar bile. Bu iM birliFinin devamSnS 2019 ve sonrasSnda da gĂśrmeye devam edeceFiz.â&#x20AC;? Pankiewicz ise, â&#x20AC;&#x153;Bir roket inMa etmenin her mĂźhendisin hayali olduFunu dĂźMĂźnĂźyorum. SLM Solutions ve Orbex ile bu projenin bir parçasS olmaktan gurur duyuyorumâ&#x20AC;? dedi.

www.metalmakina.com


www.metalmakina.com

Mart - Nisan 2019

69


FÄ°RMA-Ă&#x153;RĂ&#x153;N

VARIAXIS j-600/5X SĂźper Etkili Ă&#x2021;oklu YĂźzey Ä°Ĺ&#x;leme Sunar

5 Eksen dikey ileme merkezi VARIAXIS j-600/5X, benzersiz Ăźretkenlik isteyen veya ilk etapta 5 eksenli simultane ilemeye adm atmak isteyen kullanclar için ideal hale getirilmitir. Yamazaki Mazakâ&#x20AC;&#x2122;Fn dikey i@leme merkezi VARIAXIS j-600/5X, benzersiz Ăźretkenlik isteyen veya ilk etapta 5 eksenli simultane i@lemeye adFm atmak isteyen kullanFcFlar için ideal hale getirilmi@tir. VARIAXIS, ham maddeden bitmi@ ĂźrĂźne kadar tĂźm sĂźreçleri gerçekle@tirebilir, bir DONE-IN-ONE (Tek Tezgahta @leme) çÜzĂźmĂź sunarak sĂźreyi ciddi oranda dĂź@Ăźrebilir ve çoklu ayarlarF ortadan kaldFrarak i@ parçasFnFn do<rulu<unu artFrabilir. Sa<lam yapFsF, tĂźm do<rusal ek-

70 Mart - Nisan 2019

senlerdeki masuralF kFzaklarF ve tßm dÜner eksenlerdeki masuralF helisel kam di@li sistemi ile VARIAXIS sFra dF@F bir hassasiyet sunar. Bunlara ek olarak, makinede simultane 5 eksenli çalF@mayF mßmkßn kFlan yßksek hassasiyetli bir dÜner/be@ik tabla bulunur. Benzersiz kesme hFzF sunan ve genel i@leme sßresini dß@ßren 12.000 dev/dak de<erine sahip i@ mili sayesinde maksimum ßretkenlik sa<lanFr. 18 takFmlF magazin standart olarak sunulurken 30 takFmlF magazin seçene<i de mevcuttur.

VARIAXIS minimum dßzeyde zemin alanF gerektirdi<i için en kßçßk atÜlyeler için bile uygundur ve geni@ ßst açFklF<F sayesinde i@ parçalarF kolayca yßklenebilir/bo@altFlabilir. Gece vardiyasF veya insansFz çalF@mayF kolayla@tFrmak için aynF zamanda iste<e ba<lF ikili palet de<i@tirici de mevcuttur. VARIAXIS j-600/5X'te, Mazak'Fn SMOOTH Teknolojisinin Üzel 5 eksenli sßrßmß olan SmoothX bulunur ve e<imli yßzeyler için bile kolay dialog programlamayF mßmkßn kFlar.

www.metalmakina.com


FİRMA-ÜRÜN

Bir Tek Şalter Platformu Birçok Kullanım Schmersal grubu Münih’te düzenlenen inHaat makineleri teknik fuarQ Bauma 2019’da aEQr sanayide kullanQlan HDS serisi yeni Halterlerini tanQtQyor. Modüler olarak tasarlanan aEQr sanayi amaçlQ seride çeHitli fonksiyonlar bir platform üzerinde birleHtirilmiHtir ve farklQ kullanQmlar için uygundur. Yeni platform, iki varyasyondan oluHan tek tip gövde konseptine dayanQr. Plastik (duroplastik) ve döküm olarak. Plastik varyasyon agresif kimyevi maddelere karHQ daha dayanQklQdQr bu nedenle özellikle liman lojistiEinde veya yükleme ve istifleme iHlemlerinde, gübre, mineral ve fosfat iHleyen tarQm endüstrisinde ve ayrQca birçok baHka benzer alanda kullanQlQr. DayanQklQ döküm varyasyonu ise örneEin madencilik, moloz ve taHQma endüstrisinde kullanQm için uygundur. )Hlevsellikte de iki temel fonksiyon vardQr: acil kablo Halteri olarak tasarlanan acil durdurma fonksiyonu, ve konum izleme fonksiyonu. Temel konum izleme Halteri farklQ aktüatör elemanlarla esnek bir Hekilde kombine edilebilir. YaygQn kullanQm alanlarQ, örneEin acil durdurmayQ kapatma, moloz taHQmada bant kaymasQnQn izlenmesi, çelik üretiminde nihai durumun izlenmesi veya malzeme silolarQndaki dolum seviyelerinin izlenmesi. IP66 ve IP67 koruma sQnQflarQ, ekstrem çevresel koHullar altQnda bile Halter cihazlarQnQn kullanQmQ için gerekli dayanQklQlQEQ yaratQr. Tüm temel varyasyonlar isteEe baElQ olarak Dupline aEQna veya AS-I aEQna ()H yerinde AS-I-GüvenliEi)

www.metalmakina.com

baElanabilir; böylece Halterler hQzlQ ve kolayca aEa baElanabilir, seri olarak baElanabilir ve tanQlama verileri daha iyi iletilebilir. Yay baskQ (cage clamp) teknolojisine sahip merkezi baElantQ terminalleri montaj sürelerini azaltQr. Tüm Halter cihazlarQ güvenlik Halterinin gereksinimlerini karHQlamaktadQr. HDS platformu ayrQca kapsamlQ uluslararasQ lisanslara sahip: CE (Avrupa), UL (ABD), CCC (Çin), EAC (Rusya), Ex, IECEx (Patlama korumasQ, uluslararasQ) ve INMETRO (Brezilya, Güney Amerika).

olarak farklQ uygulamalarda kullanabileceEi bir ürün meydana getirdik. AyrQca HDS platform uluslararasQ lisanslarQ sayesinde dünya çapQnda kullanQlabilir”, diyor Udo Sekin, Schmersal grubu aEQr sanayi sektörü müdürü. “Özellikle makine üreticilerine tesislerini global olarak pazarlama konusunda kolaylQk sunuyoruz”. Schmersal’i 8- 14 Nisan 2019 tarihleri arasQnda Münih’te düzenlenen Bauma fuarQnda ziyaret edin. Salon C2, stant 305

“HDS modüler Halter cihazlarQ platformu ile müHterilerimizin esnek

Mart - Nisan 2019

71


72 Mart - Nisan 2019

www.metalmakina.com


www.metalmakina.com

Mart - Nisan 2019

73


FÄ°RMA-Ă&#x153;RĂ&#x153;N

EczacÄąbaĹ&#x;Äą Profesyonel'den Sanayi Ă&#x2021;alÄąĹ&#x;anlarÄąna Ă&#x2013;zel El Temizleme Ă&#x153;rĂźnĂź Eczac=ba7= Profesyonel bĂźnyesinde bulunan ve endĂźstriyel temizlik ĂźrĂźnlerinde ĂśncĂź olan Maratem, fabrika ve atĂślye gibi alanlarda çal=7anlara yĂśnelik M121 EndĂźstriyel El Temizleme ĂźrĂźnĂźnĂź kullan=ma sundu. Yenilenen ve geli7tirilen içeri4i ile Maratem M121 EndĂźstriyel El Temizleme ĂźrĂźnĂź, a4=r makine ya4= gibi kirleri cildi tahri7 etmeden temizliyor. EndĂźstriyel temizlik ĂźrĂźnlerinin ĂśncĂź markas= Maratem, sanayi sektĂśrĂźnĂź pratik ve kullan=7l= bir ĂźrĂźn ile daha bulu7turdu. Fabrika ve atĂślye gibi alanlarda çal=7anlar=n en bĂźyĂźk

sorunlar= ç=kmas= zor lekeler oluyor. Maratem M121 Endßstriyel El Temizleme ßrßnß, gßçlß formßlß ile bu sorunu ortadan kald=r=yor. Dermatolojik testlerden baaryla geçti Yumu7ak yap=s= ile cildi tahri7 etmeyen Maratem M121 Endßstriyel El Temizleme ßrßnß, kullan=m sonras=nda ciltte yumu7ak bir his b=rak=yor. Dermatolojik olarak test edilip onaylanan M121 Endßstriyel El Temizleme ßrßnß, ho7 kokusu ile kolay kullan=m sa4l=yor. Etkili ve

konforlu hijyeni ekonomik 7ekilde sa4lamay= tercih eden i7letmeler için Maratem M121 Endßstriyel El Temizleme ßrßnß 3 litrelik ambalajlarda sunuluyor.

DoÄ&#x;rudan Ortam TemasÄą ile SÄącaklÄąklarÄą Tespit Edin Balluff, ortam temasl= =s= belirleme sensĂśrĂź çe7itlerini artt=r=yor. Yeni ĂźrĂźnler aras=nda ekranl= bir s=cakl=k sensĂśrĂź, s=cakl=k transmiteri ve PT1000 sensĂśrĂź yer al=yor. Ekranl= olmayan versiyon kompakt ve titre7ime dirençli iken, dĂśnebilir ve son derece okunur bir ekrana sahip versiyonlar ise yĂźksek çal=7ma kolayl=4= ve esnek bir kurulum sa4l=yor. Versiyona gĂśre de4i7mekle birlikte, BFT sensĂśrleri PNP anahtarlama ç=k=7lar=, 0 ... 10V / 4...20mA analog sinyalleri sa4lar veya bir PT1000 sensĂśrĂź olarak çal=7=r. G ve NPT di7leriyle standart bir i7lem ba4lant=s= kullanarak i7leme girerek kolayca monte edilebilirler. Entegre etmek

74 Mart - Nisan 2019

için tek gerekense sensĂśr Ăźzerindeki 4 pimli bir M12 fi7idir. Makinelerin ve ekipmanlar=n Ăźzerindeki proses ortam=n=n sĂźrekli izlenmesi, proses gĂźvenli4ine bĂźyĂźk katk= sa4lar. Korunmas= gereken de4erler bas=nç, seviye ve s=cakl=kt=r. Ă&#x2013;rne4in bir hidrolik sistemde, hidrolik s=v=s=n=n s=cakl=4=n= izlemeniz ge-

rekti4inde, bunu BFT medyaya temas eden s=cakl=k sensÜrlerini kullanarak gßvenle yapabilirsiniz. Hidrolik dÜngß içindeki s=cakl=4=n izlenmesi, do4ru ak=7kan viskozitesini ve bÜylece bir makinenin en iyi performans=n= sunmas=n= garanti eder. S=cakl=k s=n=r= gibi kritik i7lem ko7ullar= do4rudan anahtarlama ç=k=7= ßzerinden kontrol edilebilir. Analog ç=k=7, sßrekli Ülçßm sonucu sa4lar. BFT s=cakl=k sensÜrleri ayn= zamanda so4utma suyunun, ya4lama maddelerinin ve bas=nçl= havan=n izlenmesi sÜz konusu oldu4unda Ün plana ç=karak pek çok uygulama için ideal hale gelir.

www.metalmakina.com


FÄ°RMA-Ă&#x153;RĂ&#x153;N

INSIZE, Kalite Kontrol Ă&#x153;rĂźnlerinin TĂźrkiye Tek Yetkili DistribĂźtĂśrĂź: Deniz Metal Deniz Metal Sat+ MĂźdĂźrĂź BĂźlent Ă&#x2021;akmak Insize firmas+ hakk+nda yapm+ olduu aç+klamada:

Deniz Metal Teknik Sat Sorumlusu Sinan Sertel Insize Ă&#x153;rĂźnleri hakknda yapt aç+klamada:

â&#x20AC;&#x153;Her geçen gĂźn kendini yenileyen ve geli3tiren Insize markasD, mĂź3teriden gelen talepler do6rultusunda ĂźrĂźnleri Ăźzerinde yenilikler yapmakta ve kalitesini devamlD arttDrmaktadDr. SektĂśrel ihtiyaçlarD yakDndan takip eden Insize, di6er Ăślçß aleti firmalarDnda bulunmayan farklD ĂźrĂźnler de tasarlayarak, bĂźtĂźn Ăślçß aletleri ihtiyaçlarDnDz için â&#x20AC;&#x153;Tek Firmaâ&#x20AC;? olma yolunda hDzla ilerlemektedir.

ISD-V220CNC Optik Ülçßm cihaz+

Insize markas+n+n Ăśne ç+kan ĂźrĂźn gruplar+ InsDze ilerleyen teknolojiye ayak uydurarak Ăśzellikle test cihazlarD konusunda kendisini geli3tirmeye devam etmektedir Biz de Deniz Metal ailesi olarak Ăśzellikle sektĂśr ihtiyaçlarD do6rultusunda Insize test cihazlarDnD yĂźksek kalite uygun fiyat prensibi ile kullanDcDlarla bulu3turmaktayDz. Insize Test cihazlar+n+ Ăśzellikle Ăśn plana ç+kan ĂźrĂźnler Ă&#x2013;zellikle odaklanaca6DmDz ĂźrĂźnler arasDnda optik Ăślçßm cihazlarD, yĂźzey pĂźrĂźzlĂźlĂźk Ăślçme cihazlarDmDz bulunmaktadDr. Insize son yDllarda en basit Ăślçßm cihazDndan laboratuvar cihazlarDna kadar yaptD6D yatDrDmlarla, hiçbir rakibinde olmayan ĂźrĂźn çe3idine ula3mD3 ve kullanDcDlarDn tĂźm Ăślçßm ihtiyaçlarDnDzD kar3Dlayabilecek bir tedarikçi konumuna gelmi3tir. â&#x20AC;&#x153;dedi.

www.metalmakina.com

KameralD Optik Ülçßm cihazD taleplerinize çÜzßm olarak ISD-V220CNC Optik Ülçßm cihazDmDzD Ün planda tutuyoruz. Insize ISD-V220 CNC optik Ülçßm cihazD x,y,z eksenlerinde motorize olup gerek yazDlDm ßzerinden gerekse joystickten Ülçßm tablasDnD hareket ettirme kolaylD6D sayesinde kullanDcDsDna hDzlD ve gßvenilir bir Ülçßm sa6lar. Kauçuk, plastik, elektronik, yay, vida, valf, motor parçalarD, bisiklet, baskDlD devre vb. endßstri gruplarDnda kullanDma uygun bir cihazdDr. ParçanDn durumuna gÜre farklD Ülçßm metotlarD ile Ülçßm yapabilme olana6D sa6lar. CihazDn kullanDcDlarDna kolaylDk sa6layan bir di6er Üzeli6i ise reinshaw prob takDlarak ßç boyutlu Ülçßm yapabilme olana6D sa6layDp kullanDcD hatasDnD minimize ederek daha hassas ve sa6lDklD sonuç verebilmektedir. Yßzey Pßrßzlßlßk Cihaz+

Gßnßmßz kalite standartlarD gere6i ßretilen tßm tala3lD imalat ßrßnlerinin yßzey kalitelerine daha fazla Ünem verilmektedir. Bunun sonucunda olu3an ihtiyaçlar do6rultusunda InsDze olarak ISR-C300 yßzey pßrßzlßlßk Ülçme cihazDmDzD kullanDcDlarDmDza sunmaktayDz. Bilgisayar ve telefon yazDlDmD ile kontrol edilebilen cihaz bluetooth ve kablo ile veri aktarDmD yapabilmektedir.21 adet Ülçßm parametresine sahiptir. Sabit kalDcD Ülçßm StandDna ihtiyaç duyulmadan ba6lama adaptÜrleri ile ister mihengir isterse manyetik komparatÜr aya6Dna ba6lanabilmesi sayesinde farklD pozisyonlarda kullanDm olana6D sa6lamaktadDr.

YĂźzey PĂźrĂźzlĂźlĂźk Cihaz+ Deniz Metal olarak sadece satD3 de6il satD3 Ăśncesi ve satD3 sonrasD hizmetlerimiz bulunmaktadDr. TĂźm marka ĂźrĂźnlerimizle $stanbul, Bursa, Ankara, $zmir ve Konya bĂślgelerindeki teknik ve donanDmlD uzman satD3 ekibimiz ile TĂźrkiye genelindeki satD3 Ăśncesi demo uygulama hizmeti, satD3 sonrasD teknik destek, tamir ve bakDm hizmeti vererek mĂź3teri memnuniyetini her 3eyin ĂśnĂźnde tutuyoruz.â&#x20AC;?dedi.

ISD-V220CNC Optik Ülçßm cihaz+

Mart - Nisan 2019

75


FÄ°RMA-Ă&#x153;RĂ&#x153;N

Ä°Ĺ&#x;leme Bilgileri ile Elde Edilen BĂźyĂźk Verimlilik KazanÄąmlarÄą

Tezgaha yakn operatĂśr paneli Ăźzerinden operatĂśr girii (soldaki resim) ve takip ve optimizasyon için etiket ve gĂśrevler (sadaki resim). Ekipman kullan=m=n=n izlenmesi için dijital çÜzĂźmlerin kullan=lmas= imalathaneleri mĂźmkĂźn olabildi0inden çok daha verimli ve karl= hale getirir, bu yĂźzden Sandvik Coromant, CoroPlusÂŽ MachiningInsights'= piyasaya sĂźrmektedir. Ă&#x2021;ĂśzĂźm, bir izleme sisteminden çok daha fazlas=d=r, veri toplar, sorunlara dikkat çeker ve i5lem yapmak için gereken bilgileri sa0lar. Ă&#x153;retimde israf= azaltmak ve dijital çal=5ma 5ekline sorunsuz bir geçi5 yapmak isteyen Ăźreticiler için kolay ula5=labilir bir ad=md=r. Sandvik Coromant, nerelerde iyile5tirmelerin yap=labilece0ini belirlemeye çal=5=r ve bu çÜzĂźm, bo5ta duran bir tezgah=n para kazand=rmad=0= gerekçesiyle geli5tirilmi5tir. Pek çok Ăźretici ve imalathane için bir tezgah=n ne zaman durdu0unun bilinmesi ve bu duraksaman=n alt=nda yatan nedenlerin belirlenmesi bĂźyĂźk bir zorluk olabilir ve dijital çÜzĂźmler, bu sorunun Ăźstesinden

76 Mart - Nisan 2019

gelmek için yeni olanaklar sunar. Geleneksel manuel izleme, manuel veri toplama ve manuel zaman çal=5malar= yĂśntemlerinin de0i5tirilmesi, verilerin do0rudan ba0l= bir tak=m tezgah=ndan ve operatĂśrlerden toplanmas=, tezgah ve hatta tak=m kullan=m seviyelerinin gĂśrselle5tirilmesini ve fabrika içinde iyile5tirmeler sa0lanmas=n= mĂźmkĂźn k=lar. Ă&#x153;reticiler ekipman kullan=m=n= analiz etme ve Ăźretim sĂźreçlerini optimize etme Ăśzelli0ine sahip bu dijital çÜzĂźm sayesinde Ăśnemli verimlilik kazan=mlar= sa0l=yor. Analiz, dijital ba0lant= ile ve sisteme operatĂśr giri5i Ăśzelli0i eklenerek kolayla5t=r=l=r ve Sandvik Coromant, operatĂśrden gelen verileri tezgahtan gelen verilerle birle5tirerek daha fazla i5birli0i ve daha fazla verimlilik için f=rsatlar sa0lar.

sa0lan=r. Bu, ba5lamak ve ilerlemek için karma5=k bir BT projesine ihtiyaç duyulmad=0= ve iyile5tirmeleri te5vik etmek için dijital ßretim zekas=n= bir ßretim alan=na dahil etmenin h=zl= ve basit bir yÜntemi oldu0u anlam=na gelir. Sandvik Coromant, imalathane verimlili0inin gÜrselle5tirilmesi için CoroPlusŽ MachiningInsights dijital çÜzßmßnß Q2 2019 tarihinden itibaren piyasaya sßrßyor.

effafl=k çevrimiçi olarak gerçekle5tirilen ve bir web taray=c=s= taraf=ndan eri5ilebilen gÜrselle5tirme ile

www.metalmakina.com


FÄ°RMA-Ă&#x153;RĂ&#x153;N

Eaton, MinyatĂźr Devre Kesici Ă&#x153;retiminde Bir Milyar Rakama UlaĹ&#x;tÄą Eaton, 2018 yAlAnda Schrems, Avusturyaâ&#x20AC;&#x2122;da bulunan tesisindeki minyatĂźr devre kesici (MCB) Ăźretiminde tarihsel bir dĂśnĂźm noktasA olan bir milyar rakama ula3masAnA kutladA. MCBâ&#x20AC;&#x2122;ler her evde veya elektri7in kullanAldA7A her yerde bulunabilir. simleri ve kßçßk boyutlarA itibarAyla, oynadAklarA kritik rol sAk sAk hafife alAnsa da, MCBâ&#x20AC;&#x2122;ler kAsa devrelere, a3ArA akAmlara ve bunlarAn sebep olabilece7i tahrip edici elektrik kaynaklA yangAnlara kar3A bizleri ve evlerimizi koruyor. Tahmini olarak 100 milyon evde bulunan MCB ĂźrĂźnĂźyle, Eaton dĂźnya genelinde Ăśnde gelen MCB Ăźreticilerinden bir tanesidir. BĂśylece Eaton teknolojisi, Ăśnlenmesi mĂźmkĂźn yakla3Ak 1000 adet can kaybAna yol açan ve her yAl Avrupa Birli7iâ&#x20AC;&#x2122;nde yakla3Ak 6.25 milyar â&#x201A;Ź konut zararAna sebep olan elektrik kaynaklA yangAnlarAn tehlikesini azaltma konusunda Ăśnemli katkA sa7lAyor. Eatonâ&#x20AC;&#x2122;n minyatĂźr devre kesici teknolojisi geçmiten bugĂźne bĂźyĂźk yol kat etti. Mevcut modellerimizin baz aldA7A, bildi7imiz anlamda endĂźstrideki modern MCB, 1960â&#x20AC;&#x2122;larAn ba3Anda ProfesĂśr Gottfried Biegelmeier Ăśnderli7inde geli3tirildi. Bu teknolojinin ĂśncĂźsĂź olarak, Biegelmeier, a3a7Adaki gĂśrsellerde gĂśrĂźlebilece7i Ăźzere, 1964 yAlA itibariyle seri Ăźretime hazAr durumda olan bu cihazlarA kendi Ăźzerinde test ederek, cihazlarAn etkinli7ini ve gĂźvenli7ini bizzat do7ruladA.

gßçlĂź rekabet kar3AsAnda dahi mĂźkemmelli7inS merkezi olma pozisyonunu koruyabilmi3 olan Schremsâ&#x20AC;&#x2122;deki tesislerimizde Ăźretildi. Bu da; 50 yAldan fazla sĂźredir hayat kurtaran, mevcut ĂźrĂźnĂźmĂźzĂźn baz aldA7A, tasarAmAn sahibi ProfesĂśr Biegelmeier Ăśnderli7inde Schremsâ&#x20AC;&#x2122;te yapAlan ara3tArma ve geli3tirme çalA3malarAnAn yĂźksek kalitesinin bir gĂśstergesi. Eatonâ&#x20AC;&#x2122;An minyatĂźr devre kesici grubu hakkAnda daha fazla bilgi edinmek için web sitemizi ziyaret edin veya kalitesi kanAtlanmA3 ĂźrĂźnlerimizin projenizi nasAl destekleyebilece7ini Ăś7renmek için bizimle ileti3ime geçin.

Ba3langAçtan itibaren, MCBâ&#x20AC;&#x2122;lerimiz

www.metalmakina.com

Mart - Nisan 2019

77


FİRMA-ÜRÜN

Skysens Endüstriyel IoT Çözümlerini WIN Eurasia’da tanıttı Dijital dönü#ümde ihtiyaçlar+ doru belirlemek, önceliklendirme ve esneklik önemli

memekten ve ürünleri zamanSnda yetiLtirememekten Likayetçi. Birinci kritik Ley bu ihtiyaçlarS doCru belirlemek” diyor.

Skysens, 14-17 Mart 2019 tarihleri arasSnda /stanbul TÜYAP’ta düzenlenen 2019 WIN Eurasia FuarS’na katSldS. DünyanSn en büyük sanayicilerini bir araya getiren fuarda, Skysens kablosuz endüstriyel IoT alanSndaki çözümlerini tanSttS. Skysens, her sektörün ihtiyacSna uygun otomasyon sistemlerine dair ekosistemi ve üretim süreçlerinde birbiriyle iliLkili tüm ürün ve hizmetleri bir araya getiren WIN Eurasia FuarS’na katSldS. 14-17 Mart 2019 tarihleri arasSnda /stanbul TÜYAP’ta düzenlenen fuarda Skysens’in kablosuz endüstriyel IoT alanSndaki çözümleri ziyaretçilerden yoCun ilgi gördü. “Dijital dönü#ümü ba#latmak isteyenlerin yapmas+ gerekenler”

78 Mart - Nisan 2019

“Otomasyonda ihtiyaçlar+ önceliklendirmek gerekiyor”

WIN FuarS’nda Fabrikalarda Dijital DönüLüm Konferans ProgramS’nda “Dijital DönüLüm Sohbetleri” baLlSklS panelde konuLma yapan Skysens Kurucu OrtaCS Burak Polat, firmalarSnda dijital dönüLümü baLlatmak isteyenlerin yapmasS gerekenler hakkSnda tavsiyelerde bulunuyor. Polat, “Büyük küçük her firma dijital dönüLüme ihtiyaç duyuyor, bir alanda ister 2 ister 200 tane makina olsun durum takibi ve üretim verimliliCi bu iki alan için de aynS öneme sahip oluyor. Biz Skysens olarak bir araya geldiCimiz müLterilerimize ilk olarak Lunu soruyoruz; ‘VerimliliCinizi etkileyen ana faktör ne?’ BazSlarS üretim alanSndaki sScaklSk artSLSnSn ürünlerin kalitesini etkilediCinden ve bu nedenle üretim kaySplarS olduCundan bahsediyor, bazSlarS ise bozulan makineleri ve duran süreçleri takip ede-

/htiyaçlarS doCru belirleme noktasSnda maliyetlerin devreye girdiCinden bahseden Polat, “Bir anda ihtiyaçlarSna hitap etmeyen büyük kapsamlS kocaman projeler masaya konuyor ve hem uzun süren hem de maliyeti yüksek projeler konuLulmaya baLlanSyor. Burada bizim ikinci tavsiyemiz, küçük adSmlarla baLlamak, bunu adSm adSm artSrmak, kSsacasS önceliklendirmek” diye ifade ediyor. “Üçüncü ad+m otomasyonda esneklik” Polat, “Üçüncü adSmda yaptSCSnSz yatSrSmdan bir süre sonra baLka bir altyapSyS da ölçümleme ihtiyacSnSz oluLtuCunda, eCer daha önce kurulan sistem geniLletilebilir ve esnek deCilse hem süre hem maliyeti baLtan revize etmeniz gerekebilir. Burada da en son kriter sistemin geniLletilebilir ve esnek olmasS” diyerek sözlerini noktaladS.

www.metalmakina.com


FİRMA-ÜRÜN

Yeni Allen-Bradley Kontrolör, Operatörleri Daha İyi Üretim Kararları Vermeleri İçin Yönlendiriyor Allen-Bradley CompactLogix 5480 kontrolör Logix PAC ve Windowstemelli iLletim sistemini tek bir platformda birleLtiriyor. Rockwell Automation’Sn sunduCu yeni Allen-Bradley CompactLogix 5480 kontrolör ile endüstride çalSLanlar üretim akSLSnS daha iyi kavrayabilir ve daha fazla tam ve doCru bilgi ile iLletme kararlarS alabilirler. Kontrolör bir Logix PAC ile Microsoft Windows 10 IoT Enterprise iLletim sistemini tek bir platformda birleLtirerek çalSLanlarSn makine verilerini kaynaCSnda görmesine olanak saClSyor. Rockwell Automation Kontrolörler Global Ürün Müdürü Jason Shaw konuya iliLkin açSklamasSnda LunlarS söyledi: "Kontrolör ham makine verisini toplaySp bunu çalSLanlara faydalS bilgi olarak hem de makine düzeyinde geri veriyor. Bu kararlarS oluLtuklarS yerin yakSnSnda geri besleyebilmek çalSLanlarSn daha akSllS ve hSzlS operasyon kararlarS almalarSnS saClSyor. Sonucunda da sorunlara daha iyi reaksiyon gösterebiliyor ve bu sayede Connected Enterprise’Sn verimini artSrabiliyorlar.” Kontrolör makine seviyesinde gerçek zamanlS veri toplayarak gecikme süresini azaltabiliyor. KullanScSlar kontrol verisini kaynaCSnda görüntüleyebiliyorlar, diCer bilgiler ise Lirket veya cloud ile paylaLSlabiliyor. Windows uygulamalarSnS yerinde iLletebilmek de üretim katSn-

www.metalmakina.com

CompactLogix 5480 kontrolörü daha basit mimari ve daha küçük kaplama alanSna ihtiyaç duyan büyük ambalaj, dönüLtürme, baskS ve web uygulamalarS için en uygun seçenek yapSyor. Kontrolör ayrSca makine hammadde kullanSmSnS iyileLtirmek için daha hSzlS tarama-süresi ve hareket kontrol döngüleri güncellemelerini yapabiliyor.

da ayrS bir PC ihtiyacSnS düLürebiliyor ve makinenin kapladSCS alanS küçültüyor. LNS Research Ba#kan+ ve ef Analisti Matthew Littlefield Endüstriyel IoT teknolojisi kullanan Lirketlerin artSk cloud veya üretim katS mimarileri arasSnda bir seçim yapma lükslerinin olmadSCSnS söyledi ve Löyle

Yeni kontrolör aralarSnda kullanScS doCrulama ve yetkilendirme, görev temelli eriLim ve dijital imzalS Lifreleme de olan çoklu güvenlik fonksiyonlarSna sahip. Ve Windows iLletim sistemi kontrol motorundan baCSmsSz Lekilde çalSLtSCSndan iLletim sistemindeki herhangi bir aksama makineyi ve hat kontrolünü etkilemez. Microsoft, Rockwell Automation PartnerNetwork programSnda yer alan bir Stratejik /LbirliCi ortaCSmSzdSr. Rockwell Automation PartnerNetwork Program+ hakk+nda:

devam etti: “/kisine de ihtiyaç var. Kontrol sistemi verilerine makine düzeyinde eriLim kabiliyeti ve cloud’daki içgörülere eriLimle birlikte birçok Lirketin istediCi hSzlS karar verme süreci gerçekleLir.”

Rockwell Automation PartnerNetwork ProgramS global üreticilere tesis genelinde optimizasyon saClayacak, makine performansSnS iyileLtirecek ve sürdürülebilirlik hedeflerini tutturacak, sSnSfSnSn en iyi çözümlerini geliLtirmeye, uygulamaya ve desteklemeye odaklanmSL Lirketlerin iLbirlikçi aCSna eriLim fSrsatS sunar.

CompactLogix 5480 kontrolör 150 farklS eksen harekete kadar uygulamalarS destekleyebiliyor. Bu da

Mart - Nisan 2019

79


80 Mart - Nisan 2019

www.metalmakina.com


www.metalmakina.com

Mart - Nisan 2019

81


82 Mart - Nisan 2019

www.metalmakina.com


www.metalmakina.com

Mart - Nisan 2019

83


MAKALE

Hızlı ve Güvenli Poşetleme Yazar: Rosemarie Kmitta, Baumüller BasNn DanNGmanN

Modern tahrik sistemi alttan kaynaklN poGetlerin üretiminde yüksek verim saElNyor VDMA tarafNndan yapNlan bir çalNGmaya göre, dünya çapNnda üretilen her dört plastik makinesinden biri, yüzde 70 ihracat oranN ile Almanya’dan satNlNyor. LWKB, 45 yNlN aGkNn süredir plastik endüstrisi için özellikle alttan kaynaklN çeGitli poGet türleri için bu tür kaliteli makineler üretiyor. Baumüller servo tahrikleri, alttan kaynak otomatlarNnda yüksek verim ve ör. gNda, elektronik ya da ambalaj alanN için güvenli ambalaj üretim kalitesi saElNyor. UluslararasN lojistik zincirleri mallarNn yerden tasarruflu ve güvenli taGNnmasNnN saElamak için ambalaj malzemelerinde yüksek kalite talep ediyor. Plastik endüstrisinden farklN poGet türleri de bunu saElNyor. Bu poGetler, çeGitli sektörlere ait ürünü güvenilir biçimde paketliyor ve koruyor. Büyük elektronik maEazalarN, yatak üreticileri ya da et ürünleri iGletmeleri olsun poli bazlN tüm ambalajlarda kullanNlNyor. Köln Langerwe-

Baumüller servo tahriklerinin kullan2ld2+2 LWKB plastik makineleri çe)itli sektörlere yönelik po)et üretiyor ve yüksek üretim ç2k2)2 ile öne ç2k2yor. Foto+raf: daizuoxin he’de bulunan LWKB Langer Weher Kunststoffmaschinen Bau GmbH Girketi, alttan kaynaklama sektöründeki lider Girketler arasNnda bulunuyor ve örneEin taGNma ya da ambalaj poGetleri gibi yan kaynak yerine alttan kaynaklN poGetlerin üretimi için makineler geliGtirip imal ediyor.

Yüksek do+ruluklu makine modülü sayesinde artan verim LWKB alttan kaynak otomatlarN dünya çapNnda hazNr giyim iGletmelerinde kullanNlNyor ve yüksek güvenilirlik, kullanNcN dostu olmasN ve uzun kullanNm ömrü ile ikna ediyor. LWKB alttan kaynak otomatlarN, ay-

ek. 1 ve 2: Özellikle po)etlerin kaynaklanmas2 (sol) ve kesilmesinde (sa+) yüksek do+ruluklu ve h2zl2 i)lemler ihtiyac2 Baumüller servo tahrikleri sayesinde mümkün 84 Mart - Nisan 2019

www.metalmakina.com


MAKALE rNca özellikle hNz ve hassasiyette, yani daha yüksek verimlilikte yüksek ölçüt ile öne çNkNyor. Bu makineler, 100 mm ila 2100 mm geniGlikte folyoyu poGet haline getirebiliyor ve bunu dakikada 220 takta kadar hNzla yapNyor. Böylece saatte örneEin 16.000 çöp poGeti üretiyor. Makine, folyo geniGliEine göre folyo bobinini bir ile beG hat arasNnda iGleyebiliyor. Bu da verimliliEi bir kez daha ciddi ölçüde artNrNyor. Son derece dinamik uygulamalar Makine dört modülden oluGuyor: Folyo besleme, kaynaklama, kesme ve istifleme ya da yakalama. Yüksek doEruluklu ve hNzlN uygulama gerektiren tüm iGlemler, performanslN servo tahrik sistemi ve kalNcN senkron motorlarN ile otomasyon ve tahrik sistemleri alanNnda uzman olan Baumüller tarafNndan gerçekleGtirilebiliyor. BunlarN örneEin Baumüller imzalN DSD2 elektrikli servo motorlar saElNyor. DSD2 serisi motorlar ivmelenme kabiliyeti ve ideal baGlatma-durma kalitelerinde yüksek talepleri olan son derece dinamik uygulamalar için ideal.

ek. 3: DSD2 servo motorlar dinamiktir ve kompakt tasar2ml2d2r. Bu motorlar, folyo ön çeki)inde su ile so+utulur. Bu da ayn2 zamanda çok küçük yap2 alan2nda yüksek performans sa+lar

Dinamik ve yerden tasarruf sa+layan motorlar

hNzlN ve hassas poGet üretimi saElNyor. Kendi fren enerjilerini kullandNklarNndan, servo motorlarda geleneksel asenkron motorlara kNyasla %15 oranNnda enerji tasarrufu da mümkün. Böylelikle kaynaklarNn korunmasNna sunduEu katkN ve enerji masraflarNnNn düGürülmesi de bir diEer avantajN.

Baumüller’in DSD2 senkron servo motorlarN, saatte olabildiEine çok poGet üretilebilmesi için yüksek hNzlarda çalNGNyor. Mükemmel tork atalet kütle oranN yüksek dinamik, yani

Son derece iyi konsantrik özellikleri ile yüksek doEruluklu konumlandNrma ve ayarlanabilirlik mümkün: ÖrneEin iki tahrik silindiri çiftinde öne çekiGte. Folyonun baGtan sona

gergin olmasN ve daimi bir gerilime sahip olmasN gerekiyor. Kesim esnasNnda da son derece yüksek dinamik gerekli. Folyo beslenir beslenmez mili saniye içinde kesiliyor. Alttan kaynak otomatN, senkron servo tahrikler ile ayrNca aGNrN yüklenme dayanNklNlNENna sahip. Tahrikler son derece saElam ve kötü hava koGullarNnda dahi arNzasNz üretim saElNyor. Zarif ve kesintisiz muhafaza tasarNmN sayesinde Baumüller motorlarN soEutma türünde esnek. Böylece motorlar, folyo öne çekiGinde ör. su

ek. 4 ve 5: LWKB alttan kaynak otomat2 hassas ve h2zl2 çal2)2yor

www.metalmakina.com

Mart - Nisan 2019

85


MAKALE Senkron servo tahrikler nas2l kullan2l2yor? â&#x20AC;˘ Ă&#x2013;ne çekme: ki motor aynN anda iki kauçuk tahrik silindiri çiftinin folyoyu istenen Gerit geriliminde mm doEruluEunda besleyen rakkas sisteminden çekmesini saElNyor. â&#x20AC;˘ Kaynak: Ă&#x153;çßncĂź motor, poGetlerin yĂźksek doEruluklu ve hNzlN biçimde kaynaklanmasNnN saElNyor. â&#x20AC;˘ Kesme: Bir diEer motor, poGetin doEru uzunlukta taktlar halinde kesilmesini saElNyor. Bunu sĂźrekli çalNGan bir bNçak yapNyor. Bu bNçaENn kesim hNzN, kullanNcN tarafNndan yĂźksek dinamik tahrik ile ĂźrĂźne ideal olarak uyarlanabilir. â&#x20AC;˘ Kavrama: Son adNmda bir istif sNrasNnda istiflenen poGetler bir motor tarafNndan tahrik edilen bir kavrama arabasN tarafNndan alNnNyor, katlanNyor ve taGNma bandNna bNrakNlNyor. ile soEutuluyor çßnkĂź yalnNzca bu Gekilde gerekli yĂźksek performans aynN zamanda son derece kßçßk yapN alanNnda mĂźmkĂźn. DiEer tĂźm makine parçalarNnda motorlar hava ile soEutuluyor zira buradaki yer ihtiyacN Ăśnemsiz. DSD2 serisinin sunduEu diEer avantajlar GĂśyle: Kaygan muhafaza yĂźzeyi sayesinde motorlar kir tutmuyor ve bĂśylece Ăśr. gNda alanNndaki yĂźksek taleplere uygun. Bir diEer katma deEer ise ana baElantNnNn terminal kutusu yerine kurulumu ve bakNmN kolaylaGtNran dĂśndĂźrĂźlebilir soket

86 Mart - Nisan 2019

Ăźzerinden de yapNlabilmesi. Ă&#x2013;zet BaumĂźller imzalN yĂźksek dinamik senkron servo motorlar LWKB tarafNndan imal edilen makinelerde taGNma ya da ambalaj poGetleri gibi alttan kaynaklN poGetlerin doEru ve yĂźksek Ăźretim çNkNGNnN saElNyor. LWKB, alttan kaynak otomatlarNnNn Ăśr. elektrik uyarlamalarN ve tahriklerin optimizasyonu gibi iyileGtirilmesi aGamasNnda BaumĂźller ile sNkN iG birliEi içinde çalNGNyor. BaumĂźller, yalnNzca otomasyon çÜzĂźmleri ve modern servo tahrik sistemleri ile de-

Eil, aynN zamanda hNzlN servis ve teknik sorularda kiGisel danNGmanlNk ile de Ăśne çNkNyor. â&#x20AC;&#x153;BaumĂźllerâ&#x20AC;&#x2122;in tannm tahrik sistemini zaten biliyorduk. Hzl servis ve uzman sat ve uygulama teknisyeni ekibi bizi bir kez daha ikna etti. BaumĂźller ile en iyi tedarik sĂźrelerine sahip olan ve dorudan yerinde ideal danmanlk sunan gĂźvenilir ve profesyonel bir ortak bulmu olduk.â&#x20AC;? Michael Neumann, LWKB teknik iletme yĂśneticisi ve mĂźhendis.â&#x20AC;?

www.metalmakina.com


www.metalmakina.com

Mart - Nisan 2019

87


MAKALE

YakalÄąnÄąn Rengi Farketmeksizin Katma DeÄ&#x;er Ă&#x153;reteni MakbuldĂźr Yazar: Alper REISOGLU, Consultant - Top Management - Daikin A.. a.reisoglu@daikin.com.tr Siyah Ă&#x2013;nlĂźk-Beyaz Yaka-Beyaz Mendil Ă&#x153;çlemesi Yokluklar içinde mutluluIu var edebilen ebeveynler tarafSndan bĂźyĂźk fedakarlSklarla bĂźyĂźtĂźlen, 80 kuKaISnSn tipik bir temsilcisiyim. Bu ySllarda ve daha Ăśncesinde doIanlar (baby boomers ve X kuKaklarS) siyah ĂśnlĂźk, beyaz yaka ve beyaz mendil ßçlemesini iyi hatSrlSyorlardSr kanSmca. Hani siyah ve beyazSn eKitliIi vurgulayan o masum kreasyonuna sahip ve bir o kadar da hayatSmSzSn en renkli ve de hayalperest anlarSna Kahitlik eden ilkĂśIretim gĂźnleriniâ&#x20AC;Ś Hani her pazar akKam mesaisinde cefakeK annelerimiz tarafSndan ĂźtĂźlenen siyah ĂśnlĂźkleriâ&#x20AC;Ś Hani yeni ySkanan çamaKSrlardan yaySlan lavanta kokularSyla, sanki zorla çalSKtSrSldSIS için kSzgSn ĂźtĂźden çSkan buhar kokularSndan oluKan karSKSmSn, dĂśkĂźm soba ile SsStSlan evin bĂźtĂźn odalarSna nĂźfuz ettiIi, sScacSk ve de sevgi dolu geceleriâ&#x20AC;Ś Hani televizyonda pazar gĂźnĂź akKam saatlerinde yaySnlanan ve Ăśdev yetiK-

tirme telaKSnda iken kaçamak bakSKlarla izlenen â&#x20AC;&#x153;Bizimkilerâ&#x20AC;? dizisini ve daha niceleriniâ&#x20AC;Ś

duumda her defas"nda bana yeniden ve de b"kmadan f"s"ldayacak kitaplar"m,

BugĂźn bile evde her ĂźtĂź yapSldSISnda aynS telaK ve yeni ySkanmSK çamaKSr kokan pazar akKamlarS aklSma gelir. Annemin bu ĂźtĂź ritĂźeli, pazartesi sendromunun erken habercisiydi o dĂśnemler benim için, pazartesi gĂźnĂź henĂźz sendromu olan bir gĂźn olarak ilan edilmemiKken. Binbir zahmetle gece geç saatlere kadar hazSr edilen jilet gibi siyah ĂśnlĂźIĂźm, uyandSISmda beni ilk selamlayan olurdu her sabah. Ă&#x2013;devlerimi bitirmenin gururu, temiz kSyafetlerimi giymenin rahatlSIS, annemin gĂźzel dualarSnS almanSn huzuru ve beslenme çantamda çok sevdiIim patates kSzartmasS ve ayran ikilisinin iKtah kabartan sevinci ile birlikte bir baKka gĂźzeldi okul yoluna dĂźKmek.

baar" ve mutluluk hikayelerimi yazd"racak hayallerim kadar renkli ve azim kokulu kalemlerim,

Sanki dßnyada beni mutlu etmek için sahip olmam gereken hereyi s"rt çantama yßklemitim; hayat"n anlam"n" unutursam, oku-

yapt"klar"m" ve yazd"klar"m" beenmediimde kaybetmekten korkmadan ve de iz b"rakmadan silebileceim silgim, sayfalar" hayal k"r"kl"klar"mla dolduunda, Ăśretmeni olan tecrĂźbeden yeni dersler alarak Ăźmitle temiz sayfalar"n" açaca"m defterim, umutlar"m her tĂźkendiinde onlar" daha gĂźr açaca"m kalemtra"m, tĂźm bunlar" muhafaza eden rengarenk hayallerimden dokunmu çantam, ve de bir nefes kadar uzun yolculua ç"kacak kadar da fazlaca sevgi doldurmutum kßçßcĂźk bedenimdeki devasa kalbime en saf"ndan, kirlendiinde kin tutmadan yenileri ile deitirebileyim diyeâ&#x20AC;Ś Nas"l olsa bende hep temizi bulunacakt" diye dßßnĂźrdĂźm o zamanlar. Ă&#x2021;antamda ve kalbimde taKSdSklarSmdan baKka, insanSn daha neye ihtiyacS olabilirdi ki, hayat denilen bu uzun ve ince yolculuIa çSkmak için? Daha fazlasSnS istemeye ne gerek vardS ki zaten? Hem zaten fazlasS olsa da misketlerimi bĂślĂźKtĂźIĂźm oyun arkadaKlarSma pay ederdim yĂźksek ihtimalle. Oysa hayatSn bu

88 Mart - Nisan 2019

www.metalmakina.com


MAKALE kadar basit olmayacaISnS ve de ben onu yaKarken, onun benim hakkSnda baKka planlar yapacaISnS bilemezdim. Ta ki bĂźyĂźyĂźp daha çok kazandSkça, daha çok tĂźkettiIimizi ve daha çoIuna ihtiyacSmSz olduIuna inanmak istediIimizi gĂśrene kadarâ&#x20AC;Ś Ta ki kendimizden geçme pahasSna çok çalSKarak elde edip tĂźkettiklerimizin, aslSnda gerçek ihtiyaçlarSmSz olmadSISnS gĂśrene kadarâ&#x20AC;Ś Ya da bir baKka deyiKle ihtiyacSmSz olduIuna dair bize dayatSlanlar için kendimizi ve de tek nefeslik tĂźm yolculuIumuzu heba ettiIimizi gĂśrene kadarâ&#x20AC;Ś Oysa herKeyin azS makbuldĂź, yanSnda fazlaca kendimizden baKkaâ&#x20AC;Ś Oysa Hepimiz Beyaz Yakal/ Olarak Ba%lam/%t/kâ&#x20AC;Ś Fabrikalardaki tek tip kSyafetler gibi, ilkokul çaIlarSmSzda biz de siyah ĂśnlĂźk, beyaz kolalS yaka ve ĂśnlĂźIĂźmĂźzĂźn Ăźst cebine ßçgen Keklinde Ăśzenle yerleKtirilmiK beyaz kumaK mendilden oluKan tek tip kSyafetlerimizi giyerek giderdik okulumuza. Klasik fabrikalardan farklS olarak avlusundan makine sesi yerine neKe dolu kahkahalar duyulan, bacasSnda duman yerine umut tĂźten, çocuk iKçi yerine çocuk beyinlerini çalSKtSran, hiç bir maliyeti olmayan hammaddelerden paha biçilmez ama bila-bedel sevgi ve de bilgi Ăźreten, kar ve ciro maksimizasyonu gĂśzetmeyen fabrikalardaydS bizim mesailerimiz. BazS ySllar sabahçS, bazS ySllar da ĂśIlenci olurduk, 1. ve 2. vardiya çalSKanlar gibi.

madan mahalleye yak"n okula gĂśnĂźl rahatl""yla gĂśnderildii, soyad"na, babas"n"n mesleine ve de ailesinin bankadaki hesap ekstresine bak"lmadan her çocuun birbiri ile ĂśzgĂźrce oynayabildii, ayn" haftal"k beslenme program" ile ayn" yemekleri yiyebildii, ayn" Ăśretmenden eit sĂźre ders al"p, eit sĂźre teneffĂźste ayn" oyunu oynayabildii, ayn" topun arkas"ndan koturduu ya da ayn" ipten atlad"", sadece sĂźresinin eve dĂśnĂź saati ile s"n"rl" olduu, s"n"rlar" ve ei olmayan bir eitliin simgesiâ&#x20AC;Ś Ta ki Ăśnce matematikte, sonra hayatta eitsizlikleri Ăśrenene kadarâ&#x20AC;Ś Ta ki gelecee dair eitsizlik tohumlar"n"n at"lmaya baland"", kendi seçimlerimizi yapt""m"z zamana kadarâ&#x20AC;Ś %lkokulda her birimiz aynS dĂśkĂźm sobalS ve tahta sSralS sSnSfta iken, bĂźyĂźyĂźnce hayat bizi uIruna yolculuIa çSkmadSISmSz, mĂźfredat dSKS kapitalist deIerlere gĂśre acSmasSzca farklS sSnSflara aySrmaya baKladS. AynS oyunu severek oynadSISmSz ve aynS sSnSfta ders gĂśrdĂźIĂźmĂźz arkadaKlarSmSzSn her biri, baKka bir yol ayrSmSnda farklS bir sSfatla tamlanmaya ve de eksilmeye baKladS bizden. Her seçimde bir oyundan ve çocukluIumuzdaki çamur kokulu gĂźzel bir anS-

mSzdan vazgeçtik ve hayat bizi daha Ăśnce hiç bilmediIimiz sSnSflara aySrmaya devam etti, eski eKitlik durumumuzu hiçe sayarak; zengin-fakir, kadSn-erkek, mimar-mĂźhendis, bekar-evli, çocuklu-çocuksuz, akademisyen-profesyonel, kamu-Ăśzel sektĂśr çalSKanS, esnaf-fabrikatĂśr, patron-çalSKan, iKçi-iKveren, tam zamanlS çalSKan-taKeron, ev sahibi-kiracS, sigortalS-sigortasSz, memurmĂźdĂźr, beyaz yakalS-mavi yakalSâ&#x20AC;Ś diye. Oysa ilkokulda her birimiz beyaz yakalS baKlamSKtSk hayata, azami mutluluk ve asgari sorumluluk tarifesiyle fakat hayal kSrSklSklarSna karKS Ăśzel saIlSk sigortasSz. leti%imin Magmas/na Yolculukâ&#x20AC;Ś Son haftalarda Ăźzerinde çalSKtSISm proje gereIi vaktimin çoIunu montaj hatlarS, malzeme deposu gibi fabrikanSn dinamik ve emek yoIun olan bĂślĂźmlerinde geçiriyorum. Bu vesile ile mavi yakalS mesai arkadaKlarSmSzla daha çok vakit geçirir oldum. Daha emek yoIun ve fiziksel açSdan daha zorlayScS Kartlarda çalSKmalarSna raImen, bu Kartlarda dahi katma deIer Ăźretmek için Ăśneri vermeye hevesli olmalarSna, kßçßk Keylerden mutlu olmalarSna, deIer verildiIi ve gĂśrĂźKlerinin samimi Kekilde sorulduIunu hissettiklerinde gĂśzlerinden haykSran gĂźlĂźmsemelere ve içten selam vermelerine hayran kalmamak elde deIil. Bu durum, tSpkS insanSn çocukluk dĂśneminde yaKadSIS ve de Ăśzlemle andSIS memleketini uzun bir aradan son-

Bu tek tip k"yafet bizim için s"radanl""n deil, eitliin simgesi idi o y"llarda; zengin-fakir ve s"n"f ayr"m" yapmadan, sadece bilginin Ülçßldßß ve de deerlendirildii, ayn" mahallede yaayan çocuklar"n, eitimin kalitesi ve semtin gßvenirlii ile ilgili herhangi bir endie ol-

www.metalmakina.com

Mart - Nisan 2019

89


MAKALE ra ziyaret edip, temiz havasSnS Kehir ortamSndan kirlenmiK ciIerlerine çekmesi gibi ferahlattS beni. Hasretini çektiIim gönlümün memleketinde kurulu medeniyetin resmi tam da buydu. Hele hele plaza çalSKma ortamSndan sonra, böyle sScak bir çalSKma ortamSnSn bana çok daha organik geldiIini, hatta nasSl sSfatlandSrSlSrsa sSfatlandSrSlsSn beni yine eKitliIin ön planda olduIu ilkokul günlerime geri döndürdüIünü hissettim. Günümüzde iK hayatSnda masa baKlarSndan kalk(a)mayan birçok mühendis ve yöneticilerle karKSlaKabiliyor ya da bu tarz kiKilerden bahsedildiIini duyuyoruz. Bunun ne kadar büyük bir kaySp olduIunu son 1 aydSr yaKadSISm engin tecrübeden fazlasSyla çSkardSISmS söyleyebilirim. Daha önce de bildiIim bu detaySn saIlamasSnS hatta stajSnS yapmSK gibi hissediyorum kendimi. JaponlarSn da söylediIi gibi hayat Gemba‘da akSyor. SorunlarSn çözümü, alabileceIiniz en paha biçilmez dersler ve kSymetli tecrübeler, iletiKimin magmasS olan üretimin merkezinde yatSyor. Bize düKen tüm samimiyetimizle iletiKimin merkezine yolculuk edip, bu madeni bulup çSkarmaktSr. PüskürttüIü sScak duygu lavlarSndan ilkokul günlerimdeki gibi buram buram eKitliIin kokusunu aldSISm, ünvan yerine bilgi ve tecrübenin, temiz kSyafetler yerine parlak fikirlerin ve kirlenmiK ellerin, emirlerin yerine ter kokulu emeklerin, elek-

90 Mart - Nisan 2019

tronik postalarSn yerine yüz yüze iletiKimin, kibir yerine samimiyetin saygS gördüIü ve zamanSn nasSl geçtiIinin anlaKSlmadSIS bu boyutlar üstü merkez, kimimize bir gönül mesafesi kadar yakSn, kimimize ise maalesef fersah fersah uzakta. Bu merkeze ulaKmak için yapSlmasS gerekenler öncelikle konum, sSnSf, sSfat fark etmeksizin herkese saygS göstermek, güzel ve içten bir tebessüm ile selamlamak, hal ve hatSrlarSnS samimiyetle sormak, dertleri ile dertlenmek ve çözmeye gayret etmek, görüKlerini sormak ve onlarS dikkate almak, önerilerini rica etmek, takdir ve de teKekkür etmek, birlikte çözüm ve de katma deIer üretmek ve sonunda baKarSnSn mutluluIunu birlikte paylaKmak, baKarSsSzlSIa birlikte göIüs gerip, tekrar etmemesi için dersler çSkarmak… Yani gönül almak hem de bila-bedel ve karKSlSISnda Space-X’in uzay gemisine binmeye gerek olmadan iletiKimin magmasSna yolculuk etmek… Bence denemeye fazlasSyla deIer. Yakal/n/n Rengi De il, Renk Farketmeksizin Katma De er Üreteni Makbuldür. Ne kadar eIitim ve de diploma alSrsak alalSm, yaptSklarS iKin tüm detaylarSnS ve püf noktalarSnS, iKi fiziksel olarak icra edenlerden daha iyi bilmemizin imkanS yoktur. Bu gerçeIi kabul edip, masa baKSnda onlarSn yaptSIS iKleri onlarsSz geliKtirmek ye-

rine, Gemba‘ya gidip onlarla birlikte katma deIer üretmenin, sonuçlar açSsSndan daha verimli olacaIS aKikardSr. Hele hele alSnan kararlar ve akabinde icraya konulan aksiyonlarda bizzat operasyonu yapan çalSKanSn dahil edilmemesi, çözüldüIü zannedilen problemler çöplüIüne yeni bir konteyner dökmekten farksSzdSr. Çözüme daha kSsa sürede ve daha az emek harcayarak gitmek varken, kendimizi soyutlayarak kendi sSnSrlS dünyamSz çerçevesinde fikir üretmeye çalSKmanSn, çözümü geciktirmekten ve de tek nefeslik yolculuIumuzda yalnSz kalmamSza sebep olmaktan baKka bize katkSsS olamayacaIS aKikardSr. AsSl olan bu yolculuIun bir gün sona ereceIi ve nefesimizin tükeneceIidir. Sahip olacaISmSz tüm fiziksel varlSk ve ünvanlarS bSrakacaISmSz bu limitli zaman diliminde arkamSzdan bizi yaKatabilecek tek zenginliIimizin, iletiKimin magmasSna inerek kazandSISmSz öz saygSnlSISmSz ve ürettiIimiz katma deIerler sayesinde elde ettiIimiz haySr dualarSnSn olacaISnS unutmamalSySz. Bu nedenledir ki; insanSn da, yakalSnSn da rengi ve hatta dili, SrkS farketmeksizin katma deIer üreteni makbuldür, hem Kirketler hem de üzerinde yaKadSISmSz dünya nazarSnda. UnutmayalSm ki; bugün kaynaklarSnS paylaKamayarak adaletsizce tükettiIimiz dünyamSzSn geleceIini katma deIer üreten insanlar belirleyecektir, sosyal sSnSfS ve eIitim düzeyi fark etmeksizin. DünyayS, içindeki paylaKSmcS çocuIu öldürmeyen ve siyah önlüIünün temsil ettiIi eKitliIi hayatSnSn her safhasSnda hissettiren büyümüK çocuklar iyileKtirecektir. Ne mutlu hayallerini ve de önlüklerini kaybetmeyenlere…

www.metalmakina.com


www.metalmakina.com

Mart - Nisan 2019

91


MAKALE

Pompa Rulmanlarının Doğru Şekilde Yağlanması Yazar: Philipp Theilmann, Uygulama Mühendisi, Timken Europe, Colmar

Ço7u endüstri alanAnda üreticiler, tasarAmcAlar ve son kullanAcAlar, rulman arAzalarAnAn neredeyse %50’sinin ya çok fazla ya da çok az olmak üzere hatalA rulman ya7lama sebebiyle ya'andA7AnAn farkAndadAr. Bu durumun büyük bir kAsmA yetersiz ya7lama uygulamalarAna atfedilebilir. yi bir bakAm programA tasarlamak kolaydAr Ancak uygulama ve takip a'amasAnda operatör hatasA sebebiyle gözden kaçan noktalar olabilir veya tutarsAzlAklar meydana gelebilir. Pompa rulmanlarHnH doAru bir <ekilde yaAlamak zor olabilir. Rulman yaAlama sistemleri genellikle tasarHm anlamHnda yetersizdir. ÖrneAin sHvHyaAlamalH rulmanlarda yaA seviyesine genellikle gözetleme camH aracHlHAHyla bakHlHr. YaA seviyesi ölçümü, yalnHzca pompa kapalH olduAunda veya düz bir zeminde durduAunda hatasHz olarak yapHlabilir. YaA seviyesi, a<HrH dolumu önlemek için en alttaki silindirin orta noktasHnda tutulmalHdHr. A<HrH dolum, a<HrH HsH üretimine sebep olabilir ve zamanla yaA filminin bütünlüAünü tehlikeye atabilir. Gözetleme camlarHndan ölçüm yapmanHn diAer bir zorluAu da yaAHn kirlenmesi ve cam renginin solmasHdHr. Gresli rulmanlarda da birtakHm sorunlar vardHr. Rulmanlar, tHpkH sHvH yaA ile olduAu gibi gresle de a<HrH dolabilir. Tipik pompa uygulamala-

92 Mart - Nisan 2019

rH, bir rulmandaki serbest hacmin üçte bir veya üçte iki oranHnda doldurulmasHnH gerektirir. A<HrH dolum durumunda yüksek HsH ortaya çHkar ve bu da rulman arHzasHna sebep olabilir.

tem, her noktada aynH yaAHn kullanHlmasH halinde bütün tesise hizmet verebilir. Ancak büyük sistemlerde su ve kirlilik sorununun çözülmesi için genellikle bakHma ihtiyaç duyulur.

Otomatik ya7lama

Tek ve çok noktalA ya7layAcAlar

Alternatif olarak otomatik yaA daAHtma sistemleri, manuel yaAlamada ortaya çHkacak problemlerin üstesinden gelmenize yardHmcH olur. Alternatifler dü<ük maliyetli tek noktalH yaAlayHcHlardan karma<Hk merkezi sistemlere kadar uzanHr. Bu tür sistemlerin avantajlarH arasHnda dü<ük maliyet, kurulum kolaylHAH ve tüm yaAlama noktalarHna hassas yaA daAHtHmH yer alHr.

Tek noktalH yaAlayHcHlar manuel yaAlama gereksinimini ortadan kaldHrHr ve zamansHz arHzalarHn giderilmesine yardHmcH olur. Gazla veya elektromekanik güçle çalH<an üniteler, rulmanlara, zincirlere ve diAer bile<enlere periyodik olarak yaA daAHtHr. Çok noktalH yaAlayHcHlar çe<itli yaAlama noktalarHna gres daAHtabilir.

Buna ek olarak merkezi yaAlama sistemleri bütün bir sistemi yaAlayabilir ve kalHcHdHr. Böyle bir sis-

Küçük motorlu çok noktalH yaAlayHcHlar yalnHzca sHnHrlH sayHda yaAlama noktasHnH yaAlayabilir. Ancak merkezi sistemlere kHyasla birtakHm

www.metalmakina.com


MAKALE avantajlarH vardHr. Çok noktalH yaA haznesi daima saf yaA saAlar, minimum bakHm gerektirir ve baAHmsHz bir sistemdir. Bir sistem arHzasH bütün tesisin kapatHlmasHna sebep olmaz. Çok noktalH yaAlama sistemleri, farklH yaAlarHn kullanHlmasH halinde de kompakt ve pratiktir. Ürüne ve uygulamaya baAlH olarak yaA daAHtma sistemleri günlerce,hatta aylarca kullanHlabilir. BazH ürünler tek kullanHmlHkken diAerleri yeniden doldurulabilirdir. Merkezi Ya7lama Sistemleri Merkezi sistem ihtiyacH varsa farklH mevcut türlerin anla<HlmasH önemlidir. En popüler merkezi yaAlama sistemi türü yaA sirkülasyonlu sistemdir (örn. Groeneveld veya Interlube). Bu sistemde yaA, bir hazneden çe<itli yaAlama noktalarHna pompalanHr. Bir ünite birçok rulmana hizmet verebilir. Ancak zamanla sistemde kir ve nem birikebilir. Bunun sonucunda da bakHm gerekebilir. YaAda %0,04 oranHnda su bulunsa bile bu, rulman ömrünü %50 oranHnda azaltmaya yeterlidir. AyrHca bu sistemler için, düzenli olarak temizlenmesi gereken kontaminasyon filtreleri büyük önem ta<Hr. SHvH yaA püskürtmeli sistemler, pompa rulmanlarH için popüler olan diAer bir merkezi yaAlama sistemi türüdür. Bu sistemlerde düzenli aralHklarla rulmana belirli oranda yaA püskürtülür. Bu sistemler etkili bir <ekilde çalH<sa da püskürtme nozüllerinde tHkanHklHAH ve kirliliAi önlemek için bakHm ihtiyacH duyarlar. Fazla püskürtme ve yüksek maliyet, bu sistemin dezavantajlarHdHr.

www.metalmakina.com

Tek noktalA ya7layAcAlar; rulmanlara, zincirlere ve di7er endüstriyel ekipman bile'enlerine periyodik olarak gres da7AtAr.

Özet Pompa rulmanlarH manuel olarak, merkezi bir sistemle veya küçük tek ya da çok noktalH yaAlayHcHlarla yaAlanabilir. Manuel yaAlama prosedürlerinin iyi belgelenmi< olmasH

gerekse de bu genellikle ihmal edilir. Merkezi yaAlama sistemleri, bu sorunu otomasyon yoluyla çözebilir, ancak bu sistemler yüksek maliyetlidir ve kontaminasyonun kontrol altHnda tutulmasH için bakHma

(AC2 InterLube Çok HatlA Gres PompasA): InterLube AC2 Çok HatlA Gres PompasA, 36 ya7lama noktasAna kadar gres da7Atabilen çok noktalA bir ya7lama sistemidir.

Mart - Nisan 2019

93


MAKALE ve kanalla yaptHAH nokta temasH sebebiyle bilyeli rulman, kaymayH önlemek için dönü< hareketi kar<HsHnda minimum dirence sahip bir gres gerektirir.

Tüm tesise yönelik merkezi ya7lama sistemlerinin birçok çe'idi vardAr. Bunlardan en popüleri, bu görselde gördü7ünüz Interlube gibi ya7 sirkülasyonlu sistemdir. ihtiyaç duyar. Son olarak çok noktalH yaAlayHcHlar, sadece belirli bir sayHda yaAlama noktasHna hizmet verse de daha dü<ük maliyetlidir, kompakttHr ve neredeyse hiç bakHm gerektirmez. Birden fazla yaAa ihtiyaç duyulmasH halinde veya merkezi sistem arHzasHnHn tesisin kapatHlmasHna sebebiyet verebileceAi durumlarda kullanHm için idealdir. Not: ya7lar YaAlama i<lemi HsHyH dü<ürür, a<HnmayH ve sürtünmeyi azaltHr, döküntü sorunlarHnH en aza indirir ve rulman yüzeylerini korozyona kar<H korur. Maksimum performans için yaA türü ve yaAlama metodu dikkatlice seçilmelidir. (örn. Groeneveld veya Interlube). THpkH sHvH yaAda olduAu gibi alt ve üst sHnHf greslerde de çalH<ma hHzlarH, sHcaklHk ve çalH<ma yüklerine ili<kin sHnHrlar vardHr. Her özel kombinasyon, maksimum koruma için farklH gres nitelikleri veya bile<im-

94 Mart - Nisan 2019

leri gerektirebilir. Bir uygulamada kullanHlan gres, ba<ka bir uygulamada i<e yaramayabilir. Uygun gres seçimi, rulman türünün, kullanHm ortamHnHn, uygulama ihtiyaçlarHnHn ve mevcut gres seçeneklerinin net bir <ekilde anla<HlmasHyla mümkün olacaktHr. ÖrneAin çelik fabrikasHnda merdane boynu rulmanlarHnda kullanHlabilecek bir ürüne ihtiyaç duyulabilir. Bu ko<ullar, en iyi korozyon ve suyla yHkama direncine sahip bir ürün gerektirir. Bu uygulamadaki rulman arHzalarH pas ve kir olu<umundan kaynaklandHAH için uzun ömürlü sentetik gres kullanmak iyi bir seçenek deAildir.

Uygun gres seçimi için mevcutalternatiflerin doAru anla<HlmasH gereklidir. Ticari gresler genel kullanHm için idealdir. Bu dü<ük maliyetli ürünler genellikle lityum sabunu, kalsiyum sabunu ve kil bazlHdHr. Sabun tipi greslerde genellikle sHcaklHk sHnHrH vardHr ve her zaman yüksek kaliteli katH<Hklar kullanHlmaz. Özel gresler daha masraflH olsa da aAHr su giri<i veya normalden daha yüksek sHcaklHklar gibi durumlar kar<HsHnda zorlu performans özelliklerini kar<Hlamak üzere tasarlanmH<tHr. Bu gresler genellikle kalsiyum sülfonat, poliüre veya lityum, alüminyum veya kalsiyum kompleksi gibi kHvamla<tHrHcHlar içerir. Genellikle sentetik gres olu<turmak için yüksek kaliteli katH<Hklar ve sentetik baz yaAlar kullanHlHr. Uygulamaya özel olarak geli<tirilen yaAlama çözümleri, endüstriyel ortamlarda rulman ve diAer bile<enlerin etkili bir <ekilde çalH<masHnH saAlamaya yardHmcH olur. Yüksek sHcaklHklar, a<Hnma ve su iti<i için kullanHlan katH<Hklar zorlu ko<ullar altHnda mükemmel koruma saAlayarak rulman ömrünü ve verimliliAi artHrHrken bekleme süresini azaltHr.

AyrHca, farklH rulman türleri için farklH kHvamla<tHrHcHlar gerekebilir. ÖrneAin, orta dereceli yük altHnda çalH<an orta hHzlH bilyeli rulmanHn, aynH <artlar altHndaki konik makaralH rulmanlara kHyasla daha farklH yaAlanma ihtiyaçlarH vardHr. Bilye

www.metalmakina.com


ALFABETÄ°K REKLAM Ä°NDEKSÄ°

ALES PRES

4

ERMAKSAN

3

ONUR TEKNÄ°K

96

ALUEXPO

83

EROK HÄ°DROLÄ°K

49

OTR MAKÄ°NA

12

ANCA CNC

21

EURASIARAIL

73

PÄ°KSAN RTECH

51

AUTOMECHANICA

87

GEMFA

35

SANDVIK

33

BAUMĂ&#x153;LLER

5

GĂ&#x153;RSAN HÄ°DROLÄ°K

29

SCHMERSAL

2

BOEHLERIT

13

ISK-SODEK

82

SCHUNK

A.K. İçi

CHIRON

17

JUNKER

25

SEĂ&#x2021; MAKÄ°NA

57

Ă&#x2021;AM CNC

39

KONYA MAKTEK

53

STUDER

11

DENÄ°Z METAL

22-23

KURTMAN

69

Ĺ&#x17E;AHÄ°NLER

19

DÄ°RÄ°NLER

9

MAZAK

27

TANDEM

7

DURMAZLAR

kapak

METALEXPO

81

TEKNO 2000

31

EFEMET

A.Kapak

MÄ°K DÄ°SPLAY

80-91

TOKSAN KESÄ°CÄ°

1

EMÄ°N YALDIZ

47

NURSAN

55

TUBE&STEEL

72

ERKAN CNC

Ă&#x2013;. K. İçi -15

OMAS KESÄ°CÄ°

43

ZOLLER

40-41

ABONE FORMU Adâ&#x20AC;ş Soyadâ&#x20AC;ş :......................................................... Ă&#x153;nvanâ&#x20AC;ş :.......................................................... Firma adâ&#x20AC;ş :.......................................................... Uzmanlâ&#x20AC;şk alanâ&#x20AC;ş :.......................................................... Adresi :.......................................................... ......................................................................................... Vergi Dairesi /No :........................................................... Tel/Fax :............................................................ O VISA O MasterCard Kart No:............................................................................. Son Kullanma Tarihi:.........................................................

GARANT! BANKASI PERPA UBES! IBAN TR63 0006 2000 4590 0006 2010 24 AKBANK PERPA UBES! IBAN TR94 0004 6006 3388 8000 0312 06 TEB PERPA UBES! IBAN TR68 0003 2000 1270 0000 0112 54 YAPI VE KRED! BANKASI PERPA UBES! IBAN TR32 0006 7010 0000 0072 3902 34 HALKBANKASI BE!KTA IBAN TR21 0001 2009 7640 0010 0001 98

 Yâ&#x20AC;şllâ&#x20AC;şk abonelik Ăźcreti 90 TL.

!BANKASI PERPA UBES! IBAN TR76 0006 4000 0011 1880 1874 71

Perpa Ticaret Merkezi B Blok Kat:11 No:1928 Okmeydanâ&#x20AC;ş PK.34384 ďŹ iďŹ&#x201A;li / ISTANBUL - TURKEY Tel: +90 212 222 93 71 (Pbx) Fax: +90 212 222 93 74 e-mail:info@hidrolikpnomatik.com www.hidrolikpnomatik.com

www.metalmakina.com

Mart - Nisan 2019 95


96 Mart - Nisan 2019

www.metalmakina.com


MetalMakina Dergisi Mart-Nisan 2019 Sayı:236 /MetalMakina Magazine March-April 2019 Issue: 236