Page 1

Metalworking and Machinery Manufacturing Technology Magazine

MetalMakina Mayıs-Haziran 2020

Sayı:243 Fiyatı:15  ISSN1303-6378

CHIRON’un yaptığı ilk 3D yazıcı AM Cube, OPEN HOUSE ONLINE etkinliğinde ilk kez görücüye çıktı

Yeni bir CNC kontrol uygulaması: verimli ve kolay kullanım

Metal İşleme ve Makina İmalat Teknolojileri Dergisi

Hwacheon, tornalama işlemleri sırasında hassasiyet ve kalite sorunlarına çözüm sunuyor

www.metalmakina.com

Robotlu makineler yerli ve milli ROBOCAM’in kontrolü altında


www.metalmakina.com

Mays-Haziran 2020

1


İÇİNDEKİLER

TİAD Başkanı Varlık: Kovid-19 tedarik zincirini kırdı, Türkiye bu değişime hızla adapte olmalı 6

Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Kutlu Karavelioğlu: “Çin ile ilk kapışma alanımız Avrupa pazarı olacak” 12

SEYAD her koşulda güvenilir iletişim için görev başında 16

Hwacheon, tornalama işlemleri sırasında hassasiyet ve kalite sorunlarına çözüm sunuyor 34

Yeni bir CNC kontrol uygulaması: verimli ve kolay kullanım 42

CHIRON’un yaptığı ilk 3D yazıcı AM Cube, OPEN HOUSE ONLINE etkinliğinde ilk kez görücüye çıktı 46

Alman takm tezgah sektörü 2020 ilk çeyre9inde küçüldü 18

Mazak Makinalarnda Siemens Kontrol Sistemleri 54

Otomotiv sektörü insan-robot iHbirli9i ile gelece9e hazr 20

GNC Makina, Nakamura-Tome markasn bünyesine

SEYAD, yeni web sitesi tasarmyla kullanc dostu bir

katarak, ürün yelpazesini geniHletiyor 56

deneyim sunuyor 22

Japon devi FANUC, Avrupa’daki 2. tamir merkezini

T0AD, Kovid-19’un takm tezgahlar sektörüne etkilerini ölçümledi 24

Türkiye’de açt 58

3 Boyutlu destek ekibi Türkiye’yi deste9e ça9ryor 26

Dünyann 0lk PaylaHml Akll Fabrikasndan BeH

Uzaktan servis ile kesintisiz üretim 28

DönüHüm Dersi 62

Rockwell Automation ASEM’i satn ald 30

Savunma ve havaclk sanayine 5 eksen CNC'ler ile

Schmersal Grubu, aconno GmbH Hirketine ortak oluyor 32

Tezmaksan'dan destek 66

Studer, favorit Silindirik TaHlama Makineleri 38

5 Eksenli 0Hleme Nedir? 67

ABB Robotik, dijital hizmetleri müHterilerinin üretimine yardmc olmak için ücretsiz sunuyor 40

Eklemeli Üretim parçalarna son iHlem: 0ç ksmlar için

Borusan Cat’in online satH kanal Parts.Cat.Com

ZF, Açk Üretim Platformuna (OMP) Katlyor 60

etkili ve tam otomatik yüzey iHlem 68

yaynda 41

Covid-19 (Koronavirüs) Salgnnn Hukuki Boyutu, Mücbir Sebep Kavram Salgnn SözleHmelere Etkisi 72

Yeni bir CNC kontrol uygulamas: verimli ve kolay

2020 Ylnda Makine Üreticileri için 4 Trend 78

kullanm 42 Robotlu makineler yerli ve milli ROBOCAM’in kontrolü altnda 50

2

Mays-Haziran 2020

www.metalmakina.com


www.metalmakina.com

Mays-Haziran 2020

3


BİZDEN

Dünyay ve ülkemizi etkileyen korona virüsün hayat ve ticareti olumsuz etkiledi;i günümüzde, Metal ve Makina Sektörünün $leti?im Portal olan MetalMakina Dergisinin yeni says ile yine beraberiz. Kovid-19 salgnnn ekonomi üzerindeki tahribatn azaltmak için alnan tedbirlerin önemli oldu;unu; ancak Türkiye’nin hzla salgn sonrasna hazrlanmas gerekti;ini dile getiren T&AD Ba'kan, Fatih Varl,k, “Bu bir dünya krizi. Çin’den ba?layp Avrupa’ya, sonra Kta Amerika’sna geçti ve küresel tedarik zincirleri krld. Kriz, ?apkamz önümüze koyup yerli üretimin ne kadar önemli oldu;unu, de;i?en dünyaya çok çabuk adapte olma zorunlulu;umuzu daha net anlamak için bir frsat verdi” dedi. Varlk, salgn sonras daha güçlü ve hzl bir geri dönü? ve toparlanma için uzaktan e;itimle personelin niteli;inin artrlabilece;ini, daha rekabetçi üretim için ise otomasyon sistemlerine yatrm yaplabilece;ini kaydetti. T&AD, Kovid-19’un takm tezgahlar sektörüne etkilerini ölçümledi. En yo;un daralma otomotiv sektöründe ya?and. Türkiye yerli üretim ve desteklerle takm tezgahlarnda kendi ba?ar hikayesini yazabilir Katma de;erli üretim ve ihracat için stratejik öneme sahip olan takm tezgahlar sektörü Kovid19 salgnndan ciddi ?ekilde etkilenirken, T&AD’n sektörel etki analiz ara?trmas, sipari? iptallerinin otomotivde yüzde 73’lere çkt;n gözler önüne serdi. Kalpçlk, beyaz e?ya, havaclk, makine ve medikal alanlarndaki i? kayplarn da gösteren ara?trmaya göre, salgnn tamamen kontrol altna alnp Türkiye ekonomisinin eski iktisadi duruma dönü?ü 2021’de gerçekle?ecek. T&AD Ba'kan, Fatih Varl,k, sektörün ciddi ekonomik kriz ya?ad;n ancak buna ra;men i?çi çkarmad;n, çünkü sanayi imalatnda kilit rol oynayan takm tezgahlarna gerekli destek ve a;rl;n verilmesi halinde, dünyann yeni normale dönü?ünde Türkiye için bir ba?ar hikayesi yakalanabilece;ini ifade etti. Koronavirüs salgnnn küresel ticaret üzerindeki olumsuz etkisi nedeniyle, yln ilk çeyre;inde makine ihracat 4,3 milyar dolarda kalrken, ihracat art? oran geçti;imiz yln ayn dönemine göre gerileyerek yüzde 0,4 oldu. Sektörde faaliyet gösteren firmalarn yüzde 80’inin Mart aynda sipari? kayb ya?ad;n, yüzde 50’sinin ise hiç sipari? alamad;n vurgulayan Makine &hracatç,lar, Birlii Ba'kan, Kutlu Karaveliolu, “$hracat rakamlarmza hzla yansyacak bu kayb yln ikinci yarsnda telafi edebilmemiz için, kamu planlarnda odak ve pilot sektör olarak seçilen makine sanayiinin mutlaka mücbir sebep kapsamna alnmas gerekiyor. Çin ve Almanya, iki küresel güç olarak 2030 stratejilerine ba;l kaldlar ve normalle?me sürecinde asl rekabet alan olacak makine sektörlerine destek verdiler. Pandeminin kontrol altna alnmasyla birlikte hzla sertle?ecek küresel rekabette güçlü kalabilmemiz, firmalarmzn likidite ve kadrolarn korumalaryla ancak mümkün olabilir. Çin ile ilk kap?ma alanmz Avrupa pazar olacak” dedi. SEYAD her ko'ulda güvenilir ileti'im için görev ba',nda SEYAD üyesi yaync kurulu?lar, yaynlar ve yaynclar olarak bu süreçte güvenilir bilgi ve haber kayna; olmaya devam ediyor. Sektörel Yay,nc,lar Dernei (SEYAD), dernek üyesi yaync kurulu?lar adna yapt; basn açklamasnda; Sektörel uzmanlk, devamllk ve tannrlklar ile bulunduklar alanda etkin bir hizmet sunan yaynclarn, faaliyetlerini her ko?ulda sürdürece;inin altnn çizildi;i açklamada, ekonominin hareket kazanmas için yeni ko?ullarn anla?lmas ve uyum sa;lanmas adna önemlerin artrld; duyuruldu. Gelecek sayda bulu?ana kadar sa;lk, huzur ve sevinçle kaln. Ahmet Pelit ahmet@ajansmik.com

4

Mays-Haziran 2020

KÜNYE İlk Yayına Başlama Tarihi Şubat 1989 Kurucusu At›f Cengiz ‹mtiyaz Sahibi Ahmet Pelit Sorumlu Yaz› ‹flleri Müdürü Selver Pelit Genel Koordinatör Emel fienyüz Editör Başak Pelit Reklam Grubu Can Çeçen Sosyal Medya Mehmet Can Pelit Yayına Hazırlayan AjansMik Ltd. fiti. Grafik Tasar›m Emin Petek Muhabir Ahmet Berkay Karakoç Bask› fian Ofset Hamidiye Mah. Anadolu Cad. No:50 Ka€›thane - ‹stanbul Tel:0212 289 24 24 Yay›n Türü Yerel-Süreli Yay›n

Yönetim Merkezi AjansMik Ltd. fiti. Perpa Ticaret Merkezi B. Blok Kat.11 No: 1928 Okmeydan› - fiiflli 34384 ‹stanbul - Turkey Tel:+90 212 222 93 71 (pbx) +90 212 320 80 32 - 33 Fax:+90 (212) 222 93 74 Almanya Temsilcisi EISENACHER MEDIEN WELCKERSTR.22 D-53113 BONN Phone: +49 0228 24 99 860 • Fax: +49 0228 65 00 76 e-mail:info@eisenacher-medien.de ‹talya Temsilcisi CASIRAGHI INTERNATIONAL ADVERTISING Via Cardano 81 - 22100 Como (Italia) Tel. +39 031 261407 Fax +39 031 261380 www.casiraghi.info Tayvan Temsilcisi Ringier Trade Media Ltd. 9F-2, No. 200, Zhongming Rd., North District, Taichung 404, Taiwan Tel: +886 4 2329 7318 sydneylai@ringier.com.hk web: www.metalmakina.com e-mail: info@metalmakina.com MetalMakina Dergisi

Mayıs-Haziran 2020 Say›:243 Fiyat›: 15 TL KDV Dahil ‹ki ayda bir yay›nlan›r ISSN 1303-6378 © Baskı Yeri:İstanbul 31 MAYIS 2020 Dergimizde yay›nlanan yaz›lardaki görüfller yazarlara, reklamlardaki sorumluluk reklam verene aittir.© © MetalMakina Dergisindeki yaz› ve foto€raflar izinsiz kullan›lamaz.

www.metalmakina.com


www.metalmakina.com

Mays-Haziran 2020

5


HABER

TİAD Başkanı Varlık: Kovid-19 tedarik zincirini kırdı, Türkiye bu değişime hızla adapte olmalı Kovid-19 salg3n3n3n ekonomi üzerindeki tahribat3n3 azaltmak için al3nan tedbirlerin önemli oldu&unu; ancak Türkiye’nin h3zla salg3n sonras3na haz3rlanmas3 gerekti&ini dile getiren TAD Bakan3 Fatih Varl3k, “Bu bir dünya krizi. Çin’den balay3p Avrupa’ya, sonra K3ta Amerika’s3na geçti ve küresel tedarik zincirleri k3r3ld3. Kriz, apkam3z3 önümüze koyup yerli üretimin ne kadar önemli oldu&unu, de&ien dünyaya çok çabuk adapte olma zorunlulu&umuzu daha net anlamak için bir f3rsat verdi” dedi. Varl3k, salg3n sonras3 daha güçlü ve h3zl3 bir geri dönü ve toparlanma için uzaktan e&itimle personelin niteli&inin art3r3labilece&ini, daha rekabetçi üretim için ise otomasyon sistemlerine yat3r3m yap3labilece&ini kaydetti.

6

tezgahlar sektörü, her türlü imalatn temelidir ve bu sektörün durmas dünyada üretimin durmas anlamn gelir” diyen Varlk, Eunlar ifade etti: “Yerli ve milli üretime yönelik ciddi hedefler koymuE ülkemiz için takm tezgahlar ve makina sektörünün, koronavirüsün etkilerine karE baElatlan Ekonomik Koruma Kalkanna ivedi Eekilde dahil edilmesi hayati önem taEyor.”

Makineleri yapan makineler olarak tanmlanan ve havaclk, savunma, otomotiv, beyaz eEya, kalpçlk gibi taEyc sektörlere katks de=er baznda 21 milyar dolar olan takm tezgahlar sektörü küresel salgn Kovid-19’dan daralma beklentisiyle etkilendi.

Tedarik zinciri k3r3ld3, de&ien dünyaya h3zla adapte olunmal3

Takm Tezgahlar Sanayici ve 1E 1nsanlar Derne=i (T1AD) BaEkan Fatih Varlk, otomotiv tedarik sanayisi baEta olmak üzere havaclk ve beyaz eEya gibi kritik sektörlerde yaEanan daralmaya paralel bir daralmann kendi sektörleri için de söz konusu oldu=unu kaydetti. “Takm

Salgn ile mücadele noktasnda atlan her adm, alnan her karar yakndan takip ettiklerini ve sektör olarak üzerlerine düEeni eksiksiz bir Eekilde yapmann gayreti içinde olduklarn söyleyen Varlk, “Hükümetin ald= kararla haciz iElemlerini durdurmas ve bankalarn kredileri

Mays-Haziran 2020

geri çekmek yerine firmalara sundu=u yaplandrma ve ek krediler, olumlu bir yaklaEmn göstergesi. Bu bir dünya krizi… Çin’den baElayp Avrupa’ya, sonra Kta Amerika’sna geçti ve küresel tedarik zincirleri krld. Kriz, Eapkamz önümüze koyup yerli üretimin ne kadar önemli oldu=unu, de=iEen dünyaya çok çabuk adapte olma zorunlulu=umuzu daha net anlamak için bir frsat verdi” dedi. Uzaktan e&itimle çal3an3 yeni döneme haz3rlamak gerekir Kovid-19 salgnnn yaratt= krizin ekonomideki etkisi karEsnda gösterilen kimi reflekslere de dikkat çeken Varlk, “Birgün bu virüs tamamen bitecek. Üretmeye ve ihracata devam edebilmemiz için bugün kepenk kapatmak, personel saysnda kstlamalara gitmek söz konusu olmamal. Bunun yerine krizi frsata çevirmek, uzaktan e=itimlerle çalEanlarmzn niteliklerini artrmak, üretim hatlarmz el verdi=i ölçüde otomatize etmek gerekir. Böylece her Eey yoluna girdi=inde iEimize daha hzl ve daha verimli devam edebiliriz.” dedi. Varlk’n kriz sras ve sonrasna dair di=er önerileri ise Eöyle: “Bu krizden çkabilmek için

www.metalmakina.com


www.metalmakina.com

Mays-Haziran 2020

7


HABER

en önemli çözüm yolu birbirimize karE sorumlu oldu=umuzu bilmek ve bilinçli hareket etmek… Özellikle sektör olarak önceli=in insan hayat oldu=unu bilerek yaklaEmak ve personeli korumak bilhassa önemli… Sa=lk, ekonomik ve psikolojik sebeplerle kaybedilen yetiEmiE insan kayna= kolay kolay yerine gelmez. Ayrca üretim ve iE yapE Eeklinin böylesi durumlar için de kurgulanmas gerekmektedir. BiliEim, otomasyon ve internet altyapsnn uzaktan üretime yönelik ne ölçüde önemli oldu=u Eu günlerde daha net anlaEld. Robotlu üretim hatlarnn, uzaktan üretim takibinin, üretime yönelik bilgi teknolojilerinin ve riskleri en aza indirerek yatrm yapmann önemi ortaya çkt. Biliyoruz ki bunlarn hepsi Endüstri 4.0’la mümkün olacak. Gönül isterdi ki herkes kapsn kapatp evinde otursun an-

8

Mays-Haziran 2020

cak birilerinin insan sa=l= için de üretmesi gerek…” “1nsan kayna=n sa=lkl biçimde korumak önceli=imizdir” Varlk, sektör olarak ‘öncelik insan sa=l=’ vizyonuyla hareket ettiklerini, ekonomik olarak daralan bir çembere girdiklerini, sektörün pandemiden küresel tedarik sürecinin tamamnn etkilenmesi nedeniyle sadece ekonomik açdan de=il psikolojik olarak da etkilendi=ini kaydetti. Fatih Varlk, sektör olarak çalEmalarna devam etmesi gereken stratejik sektörlerden biri olduklar için iE görme prensiplerinde yaptklar yeni düzenlemeler hakknda da bilgi verdi. T1AD BaEkan Fatih Varlk, “1Everen ‘personeli koruma yükümlülü=üyle’ hem fabrikasnda hem de ofislerinde yeni bir oluEuma gitti. Ofis çalEanlarn evden çalE-

ma sistemine geçirirken üretimde bilfiil bulunmas gereken personele yaE ve sa=lk durumunu göz önüne alacak Eekilde görev da=lm yapld. Üretim, sosyal mesafe ve hijyen kurallarna göre baEtan kurguland. Fabrikalara satE sonras hizmetler için gitmek zorunda kalan personel için müEterilerden önlemler talep edildi, hatta talebi karElamayan müEteriye gidilmeyece=i beyan edildi. Bunlar yapld çünkü bu krizden çkabilmek için en önemli çözüm yolunun birbirimize karE sorumluluklarmz oldu=unun sektör olarak bilincindeyiz. Sa=lk, ekonomik ve psikolojik sebeplerle kaybedilen yetiEmiE insan kayna= kolay kolay yerine gelmez” açklamasn yapt.

www.metalmakina.com


www.metalmakina.com

Mays-Haziran 2020

9


10 Mays-Haziran 2020

www.metalmakina.com


www.metalmakina.com

Mays-Haziran 2020

11


HABER

Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Kutlu Karavelioğlu:

“Çin ile ilk kapışma alanımız Avrupa pazarı olacak” malarn yüzde 80’inin Mart aynda sipariI kayb yaIadEn, yüzde 50’sinin ise hiç sipariI alamadEn belirlediEine dikkat çeken Makine 6hracatçlar BirliEi BaIkan Kutlu KaravelioElu Iunlar söyledi:

Koronavirüs salgnnn küresel ticaret üzerindeki olumsuz etkisi nedeniyle, yln ilk çeyreEinde makine ihracat 4,3 milyar dolarda kalrken, ihracat artI oran geçtiEimiz yln ayn dönemine göre gerileyerek yüzde 0,4 oldu. Sektörde faaliyet gösteren firmalarn yüzde 80’inin Mart aynda sipariI kayb yaIadEn, yüzde 50’sinin ise hiç sipariI alamadEn vurgulayan Makine 6hracatçlar BirliEi BaIkan Kutlu KaravelioElu, “6hracat rakamlarmza hzla yansyacak bu kayb yln ikinci yarsnda telafi edebilmemiz için, kamu planlarnda odak ve pilot sektör olarak seçilen makine sanayiinin mutlaka mücbir sebep kapsamna alnmas gerekiyor. Çin ve Almanya, iki küresel güç olarak 2030 stratejilerine baEl kaldlar ve normalleIme sürecinde asl rekabet alan olacak makine sektörlerine destek verdiler. Pandeminin kontrol altna alnmasyla birlikte hzla sertleIecek küresel rekabette güçlü kalabilmemiz,

12 Mays-Haziran 2020

firmalarmzn likidite ve kadrolarn korumalaryla ancak mümkün olabilir. Çin ile ilk kapIma alanmz Avrupa pazar olacak” dedi. Dünya ticaretindeki duraksamadan ciddi Iekilde etkilenen makine sektörünün ilk üç aydaki toplam ihracat 4,3 milyar dolar olurken, bir önceki yln ilk çeyreEine göre ihracat artI yüzde 0,4 seviyesinde kald. En büyük pazar AB’ye ihracat daralan makine sektörü, buradaki kayplarn ABD'de yüzde 6,2 Rusya'da da yüzde 31,7 olarak gerçekleIen ihracat artIyla telafi etti. 6hracat yüzde 32,1 artan elektrikli motor ve jeneratörlerin en yüksek artI gösteren ürün grubu olduEu bu dönemde traktör, tarm ve ormanclk makineleri yüzde 15,6 türbin, turbojet ve hidrolik sistemler de yüzde 13,7 artI saElad. Virüsün etkileri ve alnan tedbirlerin yeterliliEine dair yaptklar sektörel anketin makine imalatçs fir-

“Biz sipariI kayb yaIarken, orta teknolojili makine imalatnn en büyük merkezi Çin’in toparlandEn ve yeniden üretime baIladEn görüyoruz. Çin Iu an Avrupa'da yaIanan duraksamay kendi lehine çevirmeyi amaçlyor. YaIadEmz ekonomik kayb yln ikinci yarsnda telafi edilebilmemiz için, küresel entegrasyonumuzu güçlendirecek yeni bir planlama yapmamz gerekiyor.”

“Uzak Asya ülkeleri Almanya ve Türkiye ile sert rekabet içinde olacak” Salgn sebebiyle makine üretimini asgariye indiren Avrupa'nn snrl üretime geçmesinin Nisan sonunda gerçekleImesinin beklendiEini belirten KaravelioElu, “Bu süreçte baIta 6talyan, 6spanyol ve Fransz makine imalatçlar olmak üzere, pek çok Avrupal KOB6 pazar kayb yaIayacaktr. Daha erken üretime baIlayan Uzak Asya ülkeleri de burada oluIacak boIluEu doldurmak için Almanya ve Türkiye ile sert rekabet içinde olacaktr. Dünyann yeni normal arayIlarnn odaEnda yine makine sektörü var. Türkiye'de üretim süreçlerinin planlamas, Avrupa yeniden üretime baIladEnda makine imalat sanayiimizin buradaki talebe hzl yant verebileceEi Iekilde yaplmal ve alnacak önlemlerin zaman-

www.metalmakina.com


www.metalmakina.com

Mays-Haziran 2020

13


HABER le ileride doEacak hukuki süreçler için de gerekmektedir ” “Tedarik zincirlerini gözden geçiren Almanya ile yakn temastayz” Pandemi sonras normalleIme sürecinde küresel makine ticaretinde Almanya'nn çok önemli bir rol oynayacaEn belirten KaravelioElu Iöyle konuItu:

lamas dikkatle planlanmal” dedi. “Çin ve Almanya 2030 stratejilerine ba l kalyor” GeçtiEimiz yl Türkiye’de kamu tarafndan açklanan strateji planlarnda odak ve pilot sektör olarak seçilen makine sanayiinin, bu dönemde mutlaka mücbir sebep kapsamna alnmas gerektiEine de dikkat çeken KaravelioElu Iunlar ifade etti: “Makine imalatçlar, üretim ekosisteminde sanayi, tarm ve hizmet alanlarndaki bütün sektörlerin tedarikçisidir ve biz bu ekonomik bütünsellik içinde hiçbir sektörün herhangi bir desteEin kapsam dInda kalmamas gerektiEine inanyoruz. Küresel makine ticaretinde rekabetin koIullar tamamen deEiIirken, kamu stratejilerinin merkezinde

14 Mays-Haziran 2020

odak sektör olan makine sanayiinin ihtiyaçlarna da çok dikkatli ve özenli Iekilde yaklaIlmas gerektiEini savunuyoruz.” Çin ve Almanya’nn iki küresel güç olarak 2030 stratejilerine baEl kaldklarn ve normalleIme sürecinde asl rekabet alan olan makine sektörlerine destek verdilerini belirten KaravelioElu, “Uluslararas rekabet kzIyor. Çin ile ilk kapIma alanmz Avrupa pazar olacak. Bu süreçte kapasitelerini düIürmek zorunda kalan firmalarmzn esnek ve ksmi çalIma imkânlarndan yararlanarak kadrolarn koruyacak olmalar önemlidir. Firmalarmzn elinde tamamlamalar gereken uluslararas taahhütler var. Mücbir sebep kapsamna alnmak, teslimatlarda yaIanmakta olan gecikmeler nedeniy-

“Makine sektörünün teknolojik lideri Almanya tam kapasiteli üretime yeniden baIladE zaman, belli ürün gruplarndaki pazarn Çin’e kaptrmamak için re-export stratejisini güçlendirecek ve kendi üretmediEi makine ürünlerinin ithalatna öncelik verecektir. Biz bu zincirde yer almann önemine uzun zamandr dikkat çekiyoruz. Almanya'da tamamna yakn açk tutulan büyük iIletmeler, tedarik zincirlerini gözden geçirmeye çoktan baIladlar. Hangi ülkede, hangi tedarikçi, ne kadar sürede ihtiyac karIlayabilir araItrmas içindeler. Burada Türkiye adna önemli frsatlar var. Almanya'daki temaslarmz sürüyor, fuarlarn tamamna yaknnn iptal edildiEi bu yl hedef mecralarda tantm çalImalarna ve özellikle dijital etkinliklere büyük önem veriyoruz.”

www.metalmakina.com


www.metalmakina.com

Mays-Haziran 2020

15


HABER

SEYAD her koşulda güvenilir iletişim için görev başında

SEYAD üyesi yay&nc& kurulu lar, yay&nlar ve yay&nc&lar olarak bu süreçte güvenilir bilgi ve haber kayna& olmaya devam edeceiz. Sektörel Yaynclar Derne@i (SEYAD), dernek üyesi yaync kurulu;lar adna bir basn açklamas yapt. Sektörel uzmanlk, devamllk ve tannrlklar ile bulunduklar alanda etkin bir hizmet sunan yaynclarn, faaliyetlerini her ko;ulda sürdürece@inin altnn çizildi@i açklamada, ekonominin hareket kazanmas için yeni ko;ullarn anla;lmas ve uyum sa@lanmas adna önemlerin artrld@ duyuruldu. SEYAD Yönetim Kurulu tarafndan yaynlanan açklamada ;u ifadeler yer ald: “2000 ylnda kurulan SEYAD, sektörlerinde güvenilirli@i ve uzmanl@

16 Mays-Haziran 2020

ile tannan çe;itli dergi ve elektronik yaynlar kapsayan tek kurum. 2019’a göre her anlamda daha iyi bir yl olaca@ dilek ve umuduyla ba;lad@mz 2020’nin ilk çeyre@ini neredeyse dünyann tamamn etkileyen COVID-19 salgnnn muhatab olarak tamamladk. Son yirmi ylda dünya ekonomisi içerisindeki varl@n düzenli bir büyümeyle artran Çin’den ba;layan salgn, tüm dünyay etkisi altna ald. Salgn, insanlar üstünde yaratt@ etkiden daha büyü@ünü sosyal ve ekonomik hayat üzerinde gösterdi. Hükümetler; sa@l@n yan sra, ekonomik ve sosyal hayata yönelik tedbirlerini açkladlar. Kamuoyu, daha önce benzerini görmedi@i bir ;ekilde tek konuya odaklanm; bir açklama, haber, du-

yum ve söylenti sa@ana@na maruz kald. Bu durum do@ru, güvenilir, serinkanl bilgi ve haber kaynaklarnn önemini çok açk bir ;ekilde ortaya koyuyor. SEYAD Güvenilir Bilginin Kayna& Olmay& Sürdürecek SEYAD üyesi yaync kurumlar, yaynlar ve yaynclar olarak bu süreçte güvenilir bilgi ve haber kayna@ olmaya devam edece@iz. Var olan ileti;im araçlarnn tamamn yerinde ve yeterli düzeyde kullanarak, temel görevimiz olan, uzmanlk alanlarmzda do@ru ve güvenilir bilgi toplamak ve yaymak ilkesini devam ettirece@iz. Ya;ad@mz dönemin ve sonuçlarnn yeni bir de@i;im dalgas olu;turdu@unu bugünden görüyoruz. Bugün ve gelecek için öngördü@ümüz dalgann a;lmas-

www.metalmakina.com


HABER nn, bireylerin yan sra i;letmelerimizin de sa@lam ve sa@lkl kalmas ile mümkün olaca@n biliyoruz. Bu nedenle ba;ta Sa@lk Bakanl@ ve Bilim Kurulu olmak üzere yetkili makamlarn istek ve önerilerini önemsiyor ve bunlara uyuyoruz. Sektörel yayncl@n gerekleri ile birlikte kendi i;letmelerimizin ekonomik taahhütlerini de yerine getirece@iz. Bu süreçte hiçbir ;ekilde frsatç, faydac ve i;leri aksatc bir tutum taknmayaca@z. Bugünün ihtiyaçlar do@rultusunda önümüzdeki dönemin üretim, saklama, paketleme, da@tma, in;aat ve ya;am ortamlarnn tamamnda yeni sa@lk standartlar, yeni ürün ve hizmet standartlar ortaya çkacaktr. Yeni tasarmlarn, ürünlerin ve standartlarn ö@renilmesi ve anla;lmas ile gündelik kullanma girmesi için bilgilendirici içerikler, basl ve dijital ortamdaki yaynlarmzda azami düzeyde yer alacaktr. Günlük hayatn sürmesini sa@lamak ve gelecekte yeni tehditlerle kar;la;mamak için tüm kademelerde çal;an; i;veren, i;yeri, depo, sunum ve sat; noktasnda hizmet verenlerin i;ini kolayla;tran örnek çözüm, uygulamalar ve ürünler haber konularmz arasnda yer alacaktr. Sektörel yaynclar olarak her sektör özelinde bilginin toplanmas, de@erlendirilmesi ve yaylmasnda görevimizi sürdürüyoruz. Da@tm ve yaylmada elektronik ortamlarla birlikte yeni nesil ileti;im kanallarn daha fazla kullanaca@z. Bununla birlikte SEYAD üyeleri elektronik ortamlarda yaynlanan dergilerin basl nüshalarn da, basl dergilerin güvenilirli@inin yan sra bilgi ve belge olu;turmak amacyla da saklayacaktr. #çinde bulundu@umuz bu zor günlerde ki;isel, sektörel ve kurumsal anlamda yapaca@mz i;birlikleriyle bu süreçten çok daha güçlü çkaca@mza inancmz tamdr. SEYAD üyeleri, en zor ;artlarda dahi basl yayncl@ sürdürmenin yan sra elektronik ve dijital ortamlardaki ileti;im a@lar ve sosyal medya aracl@yla sektörel ileti;im ve haber alma-verme sorumluluklarn her zamankinden daha aktif bir ;ekilde yerine getirecektir.” Seyad Hakk&nda Sektörel Yaynclar Derne@i (SEYAD), Türkiye’de sektörel yaynclarn ilk ve tek derne@idir. 2000 ylndan bu yana faaliyetlerini sürdüren dernek, 20 kurumsal üye tarafndan yaymlanan 60 kadar sektörel dergi ile endüstriyel pazarn ileti;imine katk sunmaktadr.

www.metalmakina.com

Mays-Haziran 2020

17


HABER

Alman takım tezgahı sektörü 2020 ilk çeyreğinde küçüldü Alman tak"m tezgah"endüstrisinin 2020 y"l"n"n ilk çeyreinde ald"" sipariler, geçtiimiz y"l"n ayn" döneminde yüzde 25 dütü. Almanya içinden gelen sipariler yüzde 22 oran"nda dütü. Yurt d""ndan yüzde 27 daha az sipari al"nd".

ABD, Meksika, Rusya, Japonya, Kanada ve Hollanda idi. Schäfer, "Rusya bir zamanlar endüstrimiz için üçüncü büyük pazard. Ancak ekonomik yaptrmlar, iE dünyasnda keskin bir düEüEe neden oldu. Mevcut krizde Rusya'dan bir canlanma görmek çok daha sevindirici" dedi.

VDW (Alman Takm Tezgah Üreticileri Derne:i)Genel Müdürü Dr. Wilfried Schäfer, "Takm tezgahlarna yönelik küresel talep, geçen yl çeEitli zorlu faktörler nedeniyle keskin bir Eekilde düEtü, ancak bu yln baEnda daha da düEtü," dedi. Frankfurt am Main, sonuçlar yorumluyor. Kitaplarda Eu anda korona etkisinin sadece bir ksmnn görülebildi:ine dikkat çekti. Schäfer, etkinin tam olarak ortaya çkmasnn birkaç ay sürece:ini açklad.

ya'daki yerli iEletmeler Eu anda küçük bir umut En sunuyor. Mart aynda EaErtc bir Eekilde yüzde 4 artt. Bu, esas olarak basn üretimi segmentindeki proje iElerinden kaynaklanyordu.

GeniE bir müEteri tabanna hizmet veren metal kesme sektöründe, sipariElerdeki düEüE, daha proje odakl metal Eekillendirme sektörünün iki katndan fazladr. Alman-

SipariElerin ilk çeyrekte yükseldi:i tek bölge Amerika, özellikle Meksika idi. Bunun nedeni otomotiv projeleriydi. En büyük 15 pazardan alts sipariE seviyelerini artrd. Bunlar

18 Mays-Haziran 2020

SatE gelirleri de ilk çeyrekte yüzde 18 orannda düEtü. Schäfer, "Bu, bu yln +ubat aynda yaynlad:mz 2020 öngörüsüne tam olarak uygun." Ancak, sipariE rakamlarnn düEüEün tam boyutunu yanstmad: zaten belli ki, bu durum daha da Eiddetli olacak. Endüstride kapasite kullanm da 18 puandan yüzde 64'e önemli ölçüde düEtü. Ocak ve Nisan arasnda. +u anda durumun, yln ikinci yarsnda, kilitlenme düzenlemelerinin daha fazla ölçeklenmesi ve üretimin normale dönmesi koEuluyla iyileEmesini bekliyoruz. Bu, endüstrinin yl sonunda nerede olaca:n belirleyecek "dedi

www.metalmakina.com


www.metalmakina.com

Mays-Haziran 2020

19


HABER

Otomotiv sektörü insan-robot işbirliği ile geleceğe hazır FANUC otomotiv endüstrisinde kullanlmak üzere üretti"i 0.5kg’dan 2.300kg’a kadar kaldrma kapasitesine sahip robotlarla insan-makine ibirli"ini güçlendiriyor Çe<itli türlerdeki ürün ve hizmetin üretimini ve daAtmn izlemek için tüm dünyada kullanlan otomasyon sistemleri; verimlilik, enerji ve zaman tasarrufu, detayl ölçüm ve raporlama gibi avantajlar saAlyor. OlaAanüstü kriz durumlarnda insan kaynaAna minimum ihtiyaçla üretimi sürdürme kabiliyetiyle ülke ekonomilerindeki daralmay da ksan sistemler, yakla<k krk yldr tüm endüstrileri etkisi altna alyor. Japonya merkezli lider CNC, robot ve makine üreticisi FANUC, farkl özelliklere sahip robotlar ve otomotiv üretim hatlarn iyile<tirmeye yönelik opsiyonlaryla fabrika teknolojilerinde köklü deAi<imler meydana getiriyor. VerimliliAin en kritik kstaslardan biri olduAu günümüzde, robotlar ve CNC makineleri dünyadaki tüm endüstriler gibi otomotiv sektöründe de üretim verimliliAine büyük katkda bulunarak rekabet ortamnda öne çkmasn saAlyor. Japon devi FANUC dünyann dört bir yanndaki otomotiv endüstrisinde kullanlmak üzere 0.5kg’dan 2.300kg’a kadar kaldrma kapasitesine sahip geni< bir model aralAnda, uygulamada farkl özelliklere sahip robotlar ve otomotiv üretim hatlarn iyile<tirmeye yönelik opsiyonlaryla faaliyetlerini sürdürüyor. Fabrikalarda zaman ve enerji tasarrufu sa"layan üst akl: Robotlar

20 Mays-Haziran 2020

Kurulumu olabildiAince hzl ve kolay hale getirmek için FANUC çözümleri geleceAe dönük akll fabrikalarda kullanma hazr tak-çal<tr teknolojilerini içeriyor. Kullanma hazr bu teknolojiler sayesinde duru< süreleri etkin bir <ekilde minimize edilirken, basit menüler kullanarak üreticilerin kendi çözümlerini olu<turmalar mümkün hale geliyor. ÇaAn en büyük gereksinimlerinden biri olan enerjinin verimli olarak kullanlmas baAlamnda tüm FANUC ürünleri maksimum enerji verimliliAi göz önünde bulundurularak tasarlanyor. Akll enerji tasarrufu özellikleri ve servo teknolojisi ile FANUC, mümkün olan maksimum verimi en dü<ük enerji tüketimi ile saAlamay hedefliyor. FANUC ürünleri; üretim miktar, verimlilik ve hz

d<nda birçok deAerli etkeni bir arada bulunduracak <ekilde, fabrika alannn en optimum <ekilde kullanlabilmesi için geli<tiriliyor. Otomotiv sektöründe FANUC teknolojileri Otomotiv sektöründe üretim hattnn hemen hemen her a<amasnda kullanlan robotlar, yüksek düzeyde verim gerektiren, tekrar eden ve insan saAlA için riskli olabilecek görevlerde de ideal görülüyor. Fabrikalarn ihtiyaçlar doArultusunda, aArlkl olarak, punta kaynak, araç gövde komponent transferi, mastik, ark kaynak, araç ölçümü, boya gibi uygulamalar için otomotiv kaporta üretim hatlarnda kullanlan robotlar üretiliyor. Yan sra görsel i<leme ürünleri, kuvvet sensörü, yörünge

www.metalmakina.com


HABER akll DCS (Dual Check Safety) yazlm da bulunuyor. Öte yandan FANUC’un 900kg - 2.300kg ta<ma kapasite aralAndaki dört robot modeliyle araç komplesi transferinde rol oynayan M-2000 robot serisi; geleneksel konveyörlere göre verimlilikleri, daha dü<ük bakm maliyetleri ve kolay kurulumlaryla fark yaratyor. “nsan-makine ibirli"i üzerine kurulu yepyeni bir üretim modelinin içindeyiz”

rin olu<madan fark edilmesinin saAlandA IoT çözümleri de öncelikli üretilen akll teknolojiler arasnda yer alyor.

hzlandrma opsiyonlar, ZDT olarak adlandrlan robotlar ve baAl çevre ekipmanlarnn haberle<ebildiAi, takip edilebildiAi ve olas problemle-

www.metalmakina.com

FANUC; robotlar d<nda CNC, lazer, Power Motion, Robodrill, Roboshot, Robocut teknolojileri ile tek ortak platform üzerinden aksiyon alarak ek ara yüz ve kablolama ihtiyacn en aza indirgiyor. Çözümler arasnda çok yönlü montaj <ekillerinin yannda küçük izdü<ümlerine sahip hzl ve ince punta robotlar, kompakt i<leme merkezleri ve tanmlanm< güvenlik bölgelerine göre robotun çal<ma alann kesin olarak belirlemeye olanak veren

Günümüz itibariyle FANUC’un Amerika, Asya ve Avrupa pazarnda faaliyet gösteren otomotiv devlerinin üretim hatlarnda faaliyet gösteren yüz binin üzerinde kurulu robotu olduAunu belirten FANUC Türkiye Genel Müdürü Teoman Alper YiAit, dünyann ileri gelen saygn otomotiv üreticilerinin her geçen gün geli<en FANUC teknolojilerini kullandAn aktaryor. IoT teknolojileriyle donatlacak olan gelecekte, otomotiv sektöründe bugünün çok daha üzerinde bir verimlilik seviyesi olu<acaAn söyleyen YiAit, gelecek yllarda network üzerinden birbirine baAl hareket edebilen, karar ve planlama sunabilen daha ileri teknolojilerin kullanlacaA öngörüyor. FANUC olarak modüler fakat kesintisiz veri ak< saAladklarn vurgulayan Alper YiAit, sözlerine <öyle devam etti: “Yüksek enerji verimliliAine sahip, alan tasarrufunun maksimum düzeyde gerçekle<eceAi, insan-makine i<birliAi üzerine kurulu yepyeni bir üretim modelinin içindeyiz ve her geçen gün köklü deAi<imlere yol açacak yeni modellerimizi geli<tiriyoruz. GeleceAin dünyasnda robotlar, tüm zorlu görevleri yerine getirerek insanlarn deAerli zamanlarn daha hafif, daha vasfl veya zorlu görevlere ayrmalarna olanak tanyacaktr.”

Mays-Haziran 2020

21


HABER

SEYAD, yeni web sitesi tasarımıyla kullanıcı dostu bir deneyim sunuyor

Sektörel Yay"nc"lar Dernei (SEYAD), pandemi sürecinde çal"malar"na ve i birlii ortam"n" güçlendirmeye devam ediyor. Dernek, seyad.org web sitesinin yeni yüzüyle sektörel yay"nc"lar ve sektör temsilcilerine özelletirilmi bir kullan"m deneyimi sunuyor. SEYAD, COVID-19 sürecinde çe<itli zorluklarla kar<la<an sektörlere ileti<im deste9i sunma faaliyetlerini sürdürüyor. Dernek, web sitesini daha yaln ve kullanc dostu bir formata sokmak üzere ba<latt9 çal<malar tamamlad. Yenilenen yüzüyle eri<ime açlan seyad.org web sitesinde kullanclar ilk olarak dernek üyesi sektörel yaynclar tarafndan sektör profesyonelleriyle bulu<turulan yaynlarn kapak foto9rafl bir listesi kar<lyor. 60’tan fazla basl yaynn yan sra pek çok dijital mecray da temsil eden SEYAD, bu

22 Mays-Haziran 2020

alanda Türkiye’nin ilk ve tek çat örgütü durumundadr. Yenilenen web sitesinde yer alan Hakkmzda sekmesinden yönetim kurulu, tüzük, yönetmelikler ve faaliyet raporlarna eri<im imkân sunan SEYAD, <effaf yönetim ve hesap verebilirlik ilkelerine uygun bir kullanma zemin hazrlyor. Derne9in kurulu<undan bu yana tüm faaliyet raporlarnn incelenebildi9i bu ksmda, yaynclk dünyasyla ilgili kurulu<larn web sitelerinin linklerine eri<mek de mümkün. Derne9e üye olan firmalar, dergiler ve dijital yaynlarn sürekli güncellenen bir listesinin de yer ald9 web sitesinde “Nasl üye olunur?” sekmesi üzerinden üyelik <artlarnn yan sra meslek ilkeleri ve eti9ine ili<kin kurallar da kullanclara sunuluyor. SEYAD’n bugüne kadar yaymlad9 raporlarn yan sra e9itimler ve bildiriler gibi pek çok farkl materyali içeren Ar<iv bölü-

mü, Türkiye’de sektörel yayncl9n belle9i hüviyetinde. SEYAD’dan, üye yaynlardan ve basn dünyasndan güncel haberlerin de yer ald9 web sitesi yalnla<trlm< tasarmyla kullanclarn rahat ve keyifli bir deneyim ya<amasn mümkün klyor. Derne9in sosyal medya hesaplarnn yan sra adres, telefon ve e-posta adresi gibi ileti<im bilgileri de web sitesinde kullanclara ve sektör profesyonellerine sunuluyor. Sektörel yay"nc"l""n iletiim a" SEYAD Sektörel Yaynclar Derne9i (SEYAD), Türkiye’de sektörel yaynclarn ilk ve tek çat derne9idir. 2000 ylndan bu yana faaliyetlerini sürdüren dernek, 22 kurumsal üye tarafndan yaymlanan 65 sektörel dergi ile endüstriyel pazarn ileti<imine katk sunmaya devam ediyor.

www.metalmakina.com


www.metalmakina.com

Mays-Haziran 2020

23


HABER

TİAD, Kovid-19’un takım tezgahları sektörüne etkilerini ölçümledi En yo un daralma otomotiv sektöründe ya!and% Türkiye yerli üretim ve desteklerle tak%m tezgahlar%nda kendi ba!ar% hikayesini yazabilir Katma deGerli üretim ve ihracat için stratejik öneme sahip olan takm tezgahlar sektörü Kovid-19 salgnndan ciddi Pekilde etkilenirken, T>AD’n sektörel etki analiz araPtrmas, sipariP iptallerinin otomotivde yüzde 73’lere çktGn gözler önüne serdi. Kalpçlk, beyaz ePya, havaclk, makine ve medikal alanlarndaki iP kayplarn da gösteren araPtrmaya göre, salgnn tamamen kontrol altna alnp Türkiye ekonomisinin eski iktisadi duruma dönüPü 2021’de gerçeklePecek. T>AD BaPkan Fatih Varlk, sektörün ciddi ekonomik kriz yaPadGn ancak buna raGmen iPçi çkarmadGn, çünkü sanayi imalatnda kilit rol oynayan takm tezgahlarna gerekli destek ve aGrlGn verilmesi halinde, dünyann yeni normale dönüPünde Türkiye için bir baPar hikayesi yakalanabileceGini ifade etti. Takm Tezgahlar Sanayici ve >P >nsanlar DerneGi (T>AD), sanayide ana imalat mal olarak kullanlan ve “makineleri yapan makineler” olarak tanmlanan takm tezgahlar sektörünün Kovid-19 salgnndan etkilenme düzeyinin tespiti için bir araPtrma yapt. Üyelerinin katlm ile gerçeklePen sektörel etki araPtrma verilerine göre; en çok sipariP iptalleri, “ana müPteri” durumunda bulunan ve ayn zamanda en önemli daralmay yaPayan otomotiv, kalpçlk, beyaz ePya, havaclk, medikal alanlarnda gerçek-

24 Mays-Haziran 2020

lePti. >ptallerde yüzde 73 ile otomotiv sektörü baP çekerken, srasyla yüzde 28 ile kalpçlk, yüzde 22 ile beyaz ePya, yüzde 15 ile havaclk, yüzde 13 ile makine, yüzde 7 ile medikal iptallerin en yoGun yaPandG iP kollar oldu. T>AD BaPkan Fatih Varlk, sipariP iptallerine baGl daralmaya ve krize raGmen iPten çkarma yaplmadGn, sektör olarak zor koPullara dayanrken de Kovid-19 ile gelen yeni normalde Türkiye’nin yeni bir hikaye yazmas için çaba harcadklarn söyledi. AraPtrma kapsamnda üyelere krizin Türkiye ekonomisine etkisini sorduklarn aktaran Varlk, Punlar kaydetti: “Üyelerimizin yüzde 39’u 50 milyar dolarn üzerinde bir negatif etki beklerken, yüzde 30’u bu etkinin 26 ile 50 milyar dolar bandnda gerçeklePmesini öngörmekte. Yüzde 31’inin tahmini ise negatif etkinin daha snrl kalacaG

ve 11 ile 25 milyar dolar arasnda olacaG Peklinde. Hangisi olursa olsun, bu senaryolarn hiç biri kabul edilemez. Ancak bütün bunlarn içinden iyi bir hikaye çkarmak mümkün.” Türkiye tak%m tezgah% ihracat%n%n yüzde 80’i sac !ekillendirme makineleri ve preslerden olu!uyor Türkiye takm tezgahlar sektörü ihracatnn yüzde 80’ini oluPturan sac Pekillendirme makineleri, presler, lazer ve plazma sac iPleme makineleri üretimi konusunda oldukça iyi bir noktada bulunduGumuzu hatrlatan Varlk, “Ancak CNC iPleme merkezi, torna tezgahlar ve taPlama gibi hassas iPleme makineleri tarafnda hala ithalatç durumunda bulunmaktayz. Çin’den sonra Avrupa, Amerika ve bizde kontrollü bir Pekilde yeni normale geçiP süreci baPlad. DP ticaret ve fiyat bazl rekabet yeni normal nedeniyle eskisi

www.metalmakina.com


HABER

gibi olmayacak. Eskiden fiyattan ötürü tercih edilmezken, bugün pek çok pazara jeopolitik olarak çok daha yakn bir noktada bulunmamz, hastalG kontrol altnda tutmamz, yeni normale geçiP sürecini saGlk öncelikli olarak yürütmemiz gibi nedenler, daha çok tercih edilmemizi saGlayabilir. Dolaysyla bizim makine tarafndaki becerilerimizi diGer avantajlarmzla birlePtirerek süreci çok doGru yönetmemiz gerekmekte. Bunu yapmamz halinde lider pazarlarmz olan ABD, Rusya, Polonya, Almanya ve Kanada baPta olmak üzere 173 ülkedeki Türk makinesinin kullanm orann artrabiliriz” diye konuPtu. Pandemi krizi yerli üretimle f%rsata dönü!türülebilir Dünya tedarik zincirinde meydana gelecek olan krlmalarla ortaya çkacak frsatlarn yerli üretime aGrlk verilmesi halinde çok daha pozitif tablolar doGurabileceGini söyleyen Varlk, Pöyle devam etti: “Sektörümüzü daha da güçlendirecek adm-

www.metalmakina.com

lar hzla hayata geçirmemiz gerekiyor. Takm tezgahlar üretimini artrmak için Almanya, Tayvan, Japonya, >spanya, >talya’da baParyla uygulanan kümelenme modelini Kocaeli, Bursa, >zmir, Konya’da hayata geçirebiliriz. Teknik üniversitelerin mühendislik fakültelerinde ‘Takm Tezgah MühendisliGi’ bölümü açabilir, geliPim ve üretim sürecinin hzl olabilmesi için sadece bu sektöre yönelik ‘Ar-Ge ve Mükemmeliyet Merkezi’ kurabilir, yatrm finansman destekleri oluPturulabilir, üretilebilecek Yüksek Teknolojili Metal >Pleme Takm Tezgahlar ile birlikte metalürji (malzeme) alannda da çalPmalar yapabiliriz. Bunlarn yaplmas %15 olan yerli ve millilik orann ilk etapta %25’e çkarabilir.”

lerini hatrlatarak “Dünyann en geliPmiP teknolojik alt yap ve üretimine sahip ülkeleri olan Çin, Japonya, Almanya, Güney Kore ve ABD dünyann ayn zamanda en güçlü takm tezgah sektörüne sahip durumda bulunmaktadr. Takm tezgahlar sektörü diGer sektörlerde oluPturduGu çarpan etkisiyle ciddi bir ekonomik deGer oluPumuna katkda bulunmaktadr. Sadece havaclk, savunma, otomotiv, beyaz ePya ve kalpçlk gibi Türkiye ihracatnn lokomotif sektörlerine takm tezgahlar sektörünün deGer bazndaki katks 2019 ylnda 21 milyar dolar olarak gerçeklePti. GeleceGe yön veren politikalar oluPtururken kesinlikle dParda braklmamas gereken bir sektördür” dedi.

Sektörün yüzde 22’si 3. çeyrekte, yüzde 72’si 2021’de düzelme bekliyor

T>AD sektörel etki araPtrmas cevaplarna göre, Türkiye’de eski iktisadi duruma dönülmesi yüzde 22 ile üçüncü çeyrekte, yüzde 3 ile dördüncü çeyrekte, yüzde 72 ile de 2021 ylnda gerçeklePecek. Bu soruya cevaplayanlarn sadece yüzde 3’ü 2022 cevabn verdi.

Ciddi frsatlar barndran sektörün, yaPanan krizle getirdiGi sorun ve skntlarla tek baPna baPa çkamayacaGna da vurgu yapan T>AD BaPkan Varlk, bu noktada destek bekledik-

Mays-Haziran 2020

25


HABER

3 Boyutlu destek ekibi TĂźrkiyeâ&#x20AC;&#x2122;yi desteÄ&#x;e çaÄ&#x;ÄąrÄąyor Bir grup mĂźhendis arkadaC tarafndan COVID-19 pandemisi kapsamnda, sa@lk çalCanlarnn yĂźz siperli@i ihtiyacna destek olmak için baClatlan â&#x20AC;&#x153;3 Boyutlu Destek Kolektif Ă&#x153;retim Hareketiâ&#x20AC;?ne destek her gĂźn artyor. Twitter Ăźzerinden TĂźrkiye'deki 3D yazc sahiplerine yaptklar açk ça@r ile baClayan hareket ile 3 haftada 40.000â&#x20AC;&#x2122;den fazla siperlik Ăźretildi ve sa@lk kuruluClarna teslim edildi. TĂźm TĂźrkiyeâ&#x20AC;&#x2122;den Destek Bekliyoruz! â&#x20AC;&#x153;3 Boyutlu Destek Kolektif Ă&#x153;retim Hareketiâ&#x20AC;?, COVID-19 salgn kapsamnda sa@lk çalCanlarnn yĂźz siperli@i ihtiyacna yĂśnelik harekete geçen bir grup mĂźhendisin, TĂźrkiye'deki 3D yazc sahiplerine Twitter Ăźzerinden yapt@ açk ça@r ile gĂśnĂźllĂź bir kolektif Ăźretim hareketi olarak baClad. Kolektif Ăźretim hareketi, www.3boyutludestek.org internet sitesi ve sosyal medya hesaplar Ăźzerinden TĂźrkiye geneline ça@rda bulunarak ksa zamanda binlerce gĂśnĂźllĂźye ulaCt. GĂśnĂźllĂź olarak sa@lk çalCanlar için siperlik Ăźretmek ve Ăźretim için ihtiyaç duyulan ham madde Ăśzelinde destek vermek isteyenler 3 Boyutlu Destek Kolektif Ă&#x153;retim Hareketiâ&#x20AC;&#x2122;ne dahil oluyorlar. u an 81 ilde 4000 adetten fazla 3 boyutlu yazc ile gĂśnĂźllĂźler tarafndan Ăźretilen siperlikler, %stanbulâ&#x20AC;&#x2122;da TĂźrkiye Motosiklet Platformuâ&#x20AC;&#x2122;nun gĂśnĂźllĂź ekibi ile di@er illerde ise whatsapp grubu Ăźzerinden gĂśnĂźllĂźlerce Ăźcretsiz olarak sa@lk kuruluClarna ve sa@lk çalCanlarna ulaCtrlyor. Hedefimiz tĂźm salk çalanlarna yĂźz kalkan temin edebilmek 3 Boyutlu Destek Kolektif Ă&#x153;retim Hareketi kurucularndan %lker Vardarl â&#x20AC;&#x153;Plaftormumuz, direkt olarak sa@lk

26 Mays-Haziran 2020

personellerinin KoronavirĂźsâ&#x20AC;&#x2122;ten korunmalarna destek olmak için baClatt@mz bir sosyal sorumluluk giriCimi. 3 Boyutlu Destek Ekibi olarak aramza katlmak isteyen 3 boyutlu yazc sahiplerini, bu kolektif Ăźretime destek vermek isteyen kurum ve Cirketleri aramza katlmaya davet ediyoruz.

rna destek olmak için çkt@mz bu yolda tĂźm gĂśnĂźllĂźlerimize ve destekçilerimize, platformumuzun duyurulmasna, yaylmasna destek vererek farkndal@n artrlmasnda ve 3 Boyutlu Destekâ&#x20AC;&#x2122;in geniClemesine destekte bulunan herkese çok teCekkĂźr ederizâ&#x20AC;? dedi.

3 haftada 81 ilde 4000â&#x20AC;&#x2122;den fazla 3D yazc ile 40.000â&#x20AC;&#x2122;den fazla siperlik Ăźretildi ve 250â&#x20AC;&#x2122;yi aCkn sa@lk kurumuna ulaCtrld. 3 Boyutlu Destek olarak baClatt@mz bu gĂśnĂźllĂźlĂźk hareketi, hem gĂśnĂźllĂźler hem de ulaCt@mz sa@lk kuruluClar açsndan tĂźm Ăźlkeye yaylmC durumda. Yeni gĂśnĂźllĂźlerimiz ile daha fazla siperlik Ăźretmeyi hedefliyoruz. Bu nedenle tĂźm destek vermek isteyenleri www.3boyutludestek.org web sitemize ve sosyal medya hesaplarmza bekliyoruzâ&#x20AC;? dedi.

Ă&#x153;retim, ham madde temini ya da bilinirlie destek olabilirsiniz

Sa@lk çalCanlarndan ald@mz teCekkĂźr bizlerin en bĂźyĂźk motivasyonu diyen %lker Vardarl, â&#x20AC;&#x153;TĂźm gĂśnĂźllĂźlerimiz ile hep birlikte salgna karC mĂźcadele ediyoruz. COVID-19 ile mĂźcadelede Ăśn safta yer alan sa@lk çalCanla-

3 Boyutlu Destek Kolektif Ă&#x153;retim Hareketiâ&#x20AC;&#x2122;ne herkes destek olabiliyor. 3 boyutlu yazcs olan herkes www.3boyutludestek.org adresinden form doldurarak Ăźretim a@na katlabiliyor. Ham madde ve di@er konularda destek olmak isteyen kiCi ve kurumlar iletisim@3boyutludestek.org adresinden ekip ile iletiCime geçebiliyor. BaCta Twitter ve Instagram olmak Ăźzere tĂźm sosyal medya hesaplarndan @3BoyutluDestek kullanc ad ile takip edilebilen platformun iletilerinin paylaCm, bilinirli@in artmas ve deste@in bĂźyĂźmesi açsndan da bĂźyĂźk Ăśnem taCyor.

www.metalmakina.com


www.metalmakina.com

Mays-Haziran 2020

27


HABER

Uzaktan servis ile kesintisiz üretim Robotlu otomasyon sistemleri, üretim takip yaz*l*mlar* ve fabrikalar*n dijital bir alt yap*ya kavumas*na yönelik projeleriyle Türkiye’nin Endüstri 4.0 çal*malar*na katk* sunan Tezmaksan, Kovid-19 nedeniyle üretimde sorun yaanmamas* için harekete geçti. Tezmaksan Genel Müdürü Hakan Aydodu çal*may*, “Tüm dünyay* saran Kovid-19 salg*n*nda üretime devam etmek zorunda olan ülkelerden biri olan Türkiye’de uzaktan servisin çok k*ymetli ve cankurtaran olduu bir dönemdeyiz. Kendi müterilerimize y*llard*r verdiimiz ücretsiz bak*m ve servis hizmetini imdi Türkiye de üretim yapan tüm sanayicilerimize açt*k” dedi. Türkiye talaCl imalat sanayiine CNC satC, servis, teknolojik danCmanlk, finansman, yazlm ve e=itim konularnda hizmet veren, ayrca yedi yl önce ileri teknoloji üretmek için Ar-Ge departman oluCturan ve yllk cirosunun yüzde 2’sini buraya aktaran Tezmaksan, Kovid-19 salgn nedeniyle online servis ile bakm hizmetini ücretsiz olarak sanayinin hizmetine açt. ÇalCanlarnn yüzde 90’ mühendislerden oluCan Tezmaksan’n Genel Müdürü Hakan Aydo=du, “Güçlü bir teknolojik alt yapya ve servis olarak güçlü bir mühendislik birikimine sahibiz. Kovid-19 süreci ile biz de evden çalCma sistemine en hzl geçen Cirketlerden biri olduk. Bunda, hâlihazrdaki teknolojik altyapmza yllardr yapt=mz yatrmn etkisi büyük oldu. (irketimizde baz faaliyet alanlarmzdaki çalCmalar durdurarak sürecin ülkemiz için nasl daha az hasarla geçebilece=ine baktk ve neler yapabilece=imize odaklandk. Beklenmeyen anda gelen salgnn bizi evden çalCmaya itmesi ile anladk ki müCteri taleplerine yatrm yapmak bugünler

28 Mays-Haziran 2020

Tezmaksan Genel Müdürü Hakan Aydodu için bir hazrlkmC. Servis verdi=imiz müCterilerimiz, Türkiye’nin en önemli ve 7/24 üretim yapan firmalar. Bu yüzden anlk servis vermek, ihtiyaçlarn uzaktan gidermek ve üretim hatlarnn durmamas için yaplmas gerekenleri hzlca ortaya çkarttk. (imdi evlere kapanmC bir dünyada bu imkanlarmz bize uzaktan hizmet etme imkann kolayca veriyor. Ülkemizde talaCl imalat yapan herkese ücretsiz online servis vererek üretimin devam etmesi konusunda elimizi taCn altna koyuyoruz. Bu günleri dayanCma içerisinde ve en az hasar ile geçirece=imize inanyoruz” dedi. Online bakm hizmetine ihtiyaç duyan fabrikalar ve üretim tesisleri, Tezmaksan’n web sayfas üzerinden form doldurarak ilgili birimlere ulaCabiliyorlar. Robotlu otomasyon sistemleri ve takip yaz*l*mlar* ile kesintisiz üretim Koronavirüs salgnnn sektörler üzerinde yaratt= ekonomik ykm azaltmak için çkarlan destek paketlerini ve kredi yaplandrmalarn olumlu bulan Aydo=du, “Ancak uzun vadede firmalarmzn ders çkarp yeni dünya düzenine hzlca uyum sa=lamas ge-

rekli. Tezmaksan yedi yl önce ald= kararla di=er bütün iC alanlarna devam etmekle birlikte, teknoloji üreten bir Cirket hedefiyle Ar-Ge yatrmlarn attrd. Akll fabrikalar için dizayn edilen robotlu otomasyon sistemi Cubebox, uzaktan CNC üretim takip yazlm Kapasitematik, robotlu makine kontrol ünite yazlm ROBOCAM Türkiye’nin yerli ve milli Endüstri 4.0 uygulamalar ve Tezmaksan imzas taCyor. Akll gözlüklerle sahay anlk izleyebilen ve genel merkezden ihtiyac olan kullanm klavuzlarn gözlük camna yanstan ürün yatrmlarmz var. Kovid-19 salgn üretimin uzaktan yaplmasna yardmc olan bütün bu uygulamalarn ne kadar önemli oldu=unu gösterdi. Türkiye’de üretimin Cu anda devam edebilmesi için insanlarn iC yerlerine, fabrikalara gitmesi gerekmekte. Oysa Almanya, Kore ve Japonya’daki ölüm oranlarnn azl= sadece sa=lk sisteminin iyi olmas ya da sadece alnan kararlarla alakal de=il. Bahsi geçen ülkeler robotlu üretim, otomasyon ve uzaktan takip sistemleri alanndaki yatrmlaryla dikkat çekiyor. Kriz anlarnda insan koruyan ama üretimin de devamn sa=layan

www.metalmakina.com


HABER

sistem ve modele sahip olmanz, yaCad=nz trajedinin boyutunu minimize edebiliyor. Bu üç ülkede bunu gördük” diye konuCtu. Kovid-19 sonras* robot kullan*m* artacak yeni meslekler ortaya ç*kacak Aydo=du, kovid-12 salgnn ile bütün sektörlerde teknoloji kullanmna yönelik çok daha güçlü çkClar yaCanaca=n, üretim modellerindeki otomasyonla birlikte yeni pek çok mesle-

www.metalmakina.com

=in hzla hayatmza girece=ini de sözlerine ekledi. 10 yl sonra beklenen kimi yeniliklerin süresinin yedi yl erkene çekildi=ine de dikkat çeken Aydo=du, Cunlar kaydetti: “Oxford Economics’in araCtrmasna göre, imalat sektöründe hzla yükselen robot kullanm sadece Çin’de 14 milyon insann iCsiz kalmasna neden olacak. 2000 tarihinden bu yana ABD, Avrupa ve Çin Halk Cumhuriyeti’nde 1,7 milyon insan robot kullanmnn artma-

sndan ötürü iClerini kaybetti. Kovid19 robot ve otomasyon sistem kullanmna geçiCi hzlandracak. Kimi araCtrmalara göre dünya genelinde 200 milyon insan bu süreç sonunda iCsiz kalacak. Ama bu de=iCim ayn zamanda yeni iC kollarnn ortaya çkmasna neden olacak. Robot kullanabilen, programlayan, yazlm çözümleri geliCtiren, otomasyon sistemleri geliCtiren, uygulayan, hayata geçiren, dijital alt yaplar oluCturan, bu konuda uzmanlaCan baCka bir iC gücüne ihtiyaç olacak. (imdi üretim alt yaplarndaki dönüCüme paralel ama sistemli bir biçimde insan gücümüzü bu becerilere kavuCturabiliriz, üniversitelerden, meslek liselerinden mezun olacaklar bu bilgilerle donatabiliriz. Kovid-19 bir takm süreçleri hzlandrmC olabilir, ama henüz geç de=il, hem üretim alt yapmz hem de insan kalitemizi buna göre hzl ve sistemli bir program ile dönüCtürebiliriz. Yapaca=mz en büyük hata bunu görmezden gelmek olur.”

Mays-Haziran 2020

29


HABER

Rockwell Automation ASEM’i satın aldı

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK) yapt: açklamada $talya merkezli dijital otomasyon teknolojileri tedari:inde öncü ASEM S.p.A.’y satn almak için anlaBma imzalad:n duyurdu. ASEM tam seri endüstriyel PC’ler (IPC), $nsanMakine Arayüzü (HMI) donanm ve yazlmlar, uzaktan eriBim yetkinlikleri ve güvenli Endüstriyel IoT geçit çözümleri sunuyor. ASEM’in yüksek performansl otomasyon çözümleri akll teknolojiler ve verim artBlaryla Connected Enterprise’ hayata geçiriyor ve akll aygtlar, kontrol platformlarn, tasarm ve operasyon yazlmlarn tek bir a: üzerinde entegre ederek daha güvenli bir ortam yaratyor. Rockwell Automation Mimari & Yazlm Kdemli BaBkan Yardmcs Fran Wlodarczyk satn almaya iliBkin açklamasnda Bunlar söyledi:

30 Mays-Haziran 2020

“ASEM’in IPC pazarndaki gücü ve HMI alanndaki uzmanl: Kontrol & Görüntüleme donanm ve yazlm portföyümüzü geniBleterek yüksek performansl entegre otomasyon çözümleri sa:lama yetkinli:imizi daha da güçlendirecek. ASEM’in ürünleri, endüstriyel biliBim ihtiyaçlar için yüksek konfigürasyona ihtiyaç duyan müBterilerimize yenilikçi donanm ve yazlm seçenekleri sunarak pazara daha hzl ulaBmalarn, toplam sahip olma maliyetini azaltmalarn, varlk kullanmn iyileBtirmelerini ve kurum riskini daha iyi yönetmelerini sa:layacak”

rol & Görüntüleme çözümlerini geniBletmekte ve müBterilerimizin dijital dönüBümlerini hzlandrma frsat bulmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Satn alma iBlemi kapsamnda Almanya merkezli KEB Group’un ASEM’deki aznlk hissesi de alnacak. Ayrca Rockwell Automation ASEM’in KEB’le olan stratejik tedarikçi ve teknoloji çözüm orta: iliBkisini sürdürecek. Satn alma iBleminin otoritelerin onayna ve koBullara ba:l oldu:u, 2020 bahar aylarnda tamamlanmasnn öngörüldü:ü ve Mimari & Yazlm segmenti altnda raporlanaca: belirtiyor” dedi.

ASEM Kurucusu, BaBkan ve CEO’su Renzo Guerra karar Bu sözleriyle de:erlendirdi: “ASEM $talya’da pazar lideri konumunda ve kalitesi kantlanmB bir markas var. Endüstriyel PC ve endüstriyel yazlmlarn tasarm ve üretimindeki uzmanl:mzla Rockwell Automation’n Kont-

Rockwell Automation 19 ve 20 ubat tarihlerinde Miami, Florida’da gerçekleBecek Barclays ve Citi yatrmc konferanslarnda konuya iliBkin daha fazla bilgi paylaBacak.

www.metalmakina.com


www.metalmakina.com

Mays-Haziran 2020

31


HABER

Schmersal Grubu, aconno GmbH Ĺ&#x;irketine ortak oluyor

YÜnetici ortak Philip Schmersal ve aconno kurucu orta  Miroslav Šimudvarac sÜzle meyi imzalyorlar. Amaç, gßvenlik cihazlar için kablosuz ileti:im alanndaki ara:trma ve geli:tirme çal:malarn ilerletmektir Schmersal Grubu, yßzde 26 hisse ile aconno GmbH :irketine ortak oluyor. Dßsseldorf merkezli genç, hzla bßyßyen Start-Up :irketi, mß:teriye Üzel donanm, Bluetooth ve sensÜr çÜzßmlerinin yan sra dijitalle:me, Nesnelerin !nterneti (IoT) ve Endßstri 4.0 alanlarna yÜnelik yazlm geli:tirmektedir. aconno GmbH Üzellikle Bluetooth çipleri ve aconno'nun mß:terilerinin bireysel, Endßstri 4.0'a yÜnelik uygulamalar için akll cihazlar ve a6a ba6lanabilir nesneler geli:tirdi6i ve ßretti6i bir geli:tirme platformu sunmaktadr - hem de daha ksa zaman ve maliyetlerde. Schmersal, aconno GmbH'ye ortakl6 ile gßvenlik switch ve cihazlar için kablosuz ileti:im çÜzßmleri yÜnßnde geli:tirme çabalarn hzlandrmay amaçlamaktadr.

32 Mays-Haziran 2020

YÜnetici ortak Philip Schmersal, "aconno'nun yaratc uzmanlar, sensÜrlerimizi ve switchlerimizi Bluetooth Üzellikli hale getirmek için Know-how'lar ile bize destek olacak" diye açklyor. Bununla birlikte, switch cihazlarmz gelecekte çok daha fazla sayda te:his verisini daha kolay sa6layabilecek ve bunun sonucunda daha yßksek makine kullanlabilirli6ine katkda bulunacaktr. Olas kullanm alanlar arasnda, Ürne6in çok sayda gßvenlik bile:enlerinin monte edildi6i ambalaj endßstrisi gibi karma:k tesisler bulunmaktadr. Bu tesislerde Bluetooth yardmyla, bireysel gßvenlik sensÜrlerinden veya gßvenlik kilitleme cihazlarndan gelen hata mesajlar daha hzl bir :ekilde tespit edilebilir. Buna ek olarak, Bluetooth çÜzßmleriyle, switch anahtarlama says, a:r scaklk, nem, vb. gibi diyagnostik veriler daha kolay aktarlabilir ve kestirimci bakm kavramla-

r için kullanlabilir. Di6er olas kullanm alanlar, a6r sanayide birkaç kilometrelik mesafe boyunca kablosuz Bluetooth ileti:iminin sinyal gĂźvenlik switchlerindeki sorunlar hzl ve verimli bir :ekilde giderilmesinin yan sra durum ve te:his bilgilerinin daha kolay aktarlmasna olanak sa6layan kapsaml konveyĂśr çÜzĂźmleridir. Philip Schmersal, "aconno'ya katlarak Ăśnemli geli:me potansiyelinden yararlanabilece6imizi ve yenilikçi gĂźcĂźmĂźzĂź Ăśnemli Ăślçßde gßçlendirebilece6imizi bekliyoruz " diye vurguluyor. "Partner olarak EndĂźstri 4.0 arzusu olan orta Ăślçekli bir :irketi kazanabildi6imiz için mutluyuz. Bu bize yenilikçi teknolojilerimizle do6ru yolda oldu6umuzu gĂśsteriyorâ&#x20AC;? diyor aconno kurucu orta6 Thomas Hollwedel. "Yakn i: birli6i ve ortak ĂźrĂźn geli:tirme ile Ăśnemli sinerjiler yarataca6z"

www.metalmakina.com


www.metalmakina.com

Mays-Haziran 2020

33


FİRMA-ÜRÜN

Hwacheon, tornalama işlemleri sırasında hassasiyet ve kalite sorunlarına çözüm sunuyor A=r i' parçalar=n=z= tornalama i'lemleriniz s=ras=nda hassasiyet ve kalite sorunlar= ya'=yor musunuz? O zaman; Hwacheon’un Ekstra GeniW, Büyük Çapl Torna serileri Hi-TECH 550-850 sizin için çözüm olabilir. 32 inçe kadar ayna, Ekstra geniW ve ekstra rijit taret, Yekpare döküm gövde ve Kutu kzak sistem tasarmnn saPladP stabilite; büyük boyutlu iW parçalarnn tornalanmas için idealdir. Büyük ve aPr iW parçalarnn tornalamas, kaynak ve döküm parçalarnn iWlenmesinde uzmanlaWmW Hyss Metallberarbeitung (Lennestadt-Almanya) firmas, Hwacheon Hi-TECH 700 ve Hi-TECH 850 ile güçlü bir büyüme elde etti. XXL CNC TORNALAR: AIR F" PARÇALARININ F"LENMESFNDE YÜKSEK HASSASFYET Uzun ve aPr iW parçalarnn tornalanmasnda, ayn zamanda yüksek hassasiyet ve sk toleranslarn gerekliliPi de talep edilir. Önemli olan sadece makine operatörünün tek-

Hyss Metallberarbeitung (Lennestadt-Almanya)

34 Mays-Haziran 2020

nik yeterliliPi dePil; tornalama merkezi de büyük, hassas ve aPr iW parçalar için iWleme prosesinin yüksek taleplerini karWlayabilmelidir. Hyss Metallberarbeitung; küçük partilerdeki parçalar bile ekonomik ve hassas bir Wekilde üretebilmek için, Güney Koreli tezgah üreticisi Hwacheon'un uzun yllardr büyük tornalama merkezlerine güveniyor. Lennestadt-Meggen'deki Sachtleben sanayi bölgesinde yer alan Hyss Metallverarbeitung GmbH & Co, KG toplam 1.000 m² üretim alanna sahiptir. Hidrolik, pnömatik, otomotiv ve tarm makineleri endüstrileri için iW parçalarn, makinalar için kaynakl ve döküm iW parçalarn, tesis ve makineye özel tasarm ile burada üretmektedir. Buna ek olarak firma; arzal parçalarn, makinelerin, kaynakl veya döküm parçalarn, Waftlarn ve rulmanlarn onarmn sunmaktadr. DiPer yandan, arzal makine parçalar verilen örneklere göre de yeniden üretilebilmektedir.

Gerhard Hyss (sa(da) ve o(lu Steffen (solda), son derece sa(lam ve hassas tornalama merkezi Hi-TECH 850L YMC'ye yat7r7m yapt7.

Büyük Parçalar – Ni+ Pazara, Genele de(il özele hitap eder. Hyss Metallverarbeitung; XL tornalar7nda küçük partiler halinde büyük ve a(7r tornalanm7+ parçalar üretiyor.

Firma fason üretici olarak; 8 ton aPrlPa kadar 1.100 mm çapnda ve 3.500 mm uzunluPunda büyük ve aPr tornalama gerektiren döküm parçalarn iWlenmesinde uzmanlaWmWtr. Bunlar genellikle küçük seriler halinde az miktarlarda ve tek seferlik üretimlerdir. Genel Müdür Gerhard Hyss bu niW pazara sistematik ve planl olarak açld. 1982'de küçük torna parçalarnn üretimi için iki ortakl olarak kendi iWini kurdu, ancak bununla yeterince para kazanmak zordu. Bu nedenle yeni bir iW alanna yatrm yapmalyd. “Daha büyük parçalar üretmek istedik ve maksimum 550 mm çaplar ve 1,5 ton pik aPrlklar iWlemek için makinelere yatrm yapmaya karar verdik” diyor Gerhard Hyss. “Bu, hizmet yelpazemizi geniWletmemizi ve yeni pazarlar kazanmamz saPlad.” Konsept çalWt ve büyük, hassas

www.metalmakina.com


FİRMA-ÜRÜN tornalanmW parçalar için gittikçe daha fazla sipariW alnd. Böylece daha önce mevcut olan üretim alan kapasite snrlarna ulaWt. Bu çerçevede; 1999 ylnda mevcut lokasyonda yeni bir üretim tesisi inWa edildi. Yeni fabrika; daha büyük makineler ve daha büyük-aPr iW parçalarnn iWlenmesi için de alan sundu. HACHACHONON'DAN FLK TORNA HI-TECH 700

Yeni makine ile daha büyük iW parçalar için yeni sipariWler de geldi. 1irket böylelikle niW pazarn bulmuW ve ayn zamanda makineleri ve endüstrideki mühendisliPi ile büyük parçalarn üretiminde uzman olarak ün kazanmWt. Takip eden dönemde sipariWler hzlanmaya devam etti, bu nedenle üretim kapasitesini arttrmak için baWka bir Hi-TECH 700 daha satn alnd.

set iWlemlerini birleWtirmenin avantajlaryla artan verimlilikten ve yeni tezgahn yüksek esneklik kazandrmasndan dolay, Wirketin bu yeni yatrma karar vermesine çok memnun oldu. ÇOK RFJFT MAKFNE GÖVDESF VE KUTU KIZAKLAR

'lk makinenin çok iyi deneyimleri olduPu için; Gerhard Hyss, “Bir sonraki makinenin de Hwacheon tercih edilmesi gerektiPi açkt” dedi. YENF FIRSATLAR

Hwacheon'un rijit Hi-TECH 700 modeli ile Ø700 mm çapa ve 2.000 mm uzunlu(a kadar olan i+ parçalar7 i+lenebilir.

Düsseldorf'taki Metav fuarnda Gerhard Hyss, Hwacheon'un standnda Hi-TECH 700 ile karWlaWt. Bu model, son derece rijit bir iW mili tasarm sunan aPr iW parçalarn iWlemek için ideal bir tornadr. Çünkü, yüksek hassasiyetli silindirik makaral rulmanlar ve özellikle darbeye dayankl iW mili fenerinin açsal makaral rulmanlar aPr tornalama iWlemleri için özel olarak tasarlanmWtr. Entegre Wanzman ile 115 rpm'de 3,071 Nm'ye kadar torklar elde edilebilir. Gerhard Hyss, XL ebatlarndaki stabil bir torna konusunda istekliydi ve pazar karWlaWtrdktan bir süre sonra ilk Kore makinesini almaya karar verdi: “Hi-TECH 700 ile yeni kaplar açld. Artk 700 mm çapa ve 2.000 mm torna uzunluPuna sahip parçalar iWleyebiliyor ve üretimde daha fazla esneklik ve hz elde edebiliyorduk. “

www.metalmakina.com

1irketin büyüme yönündeki sinyalleri devam ettiPinden ve hammaddeyi depolamak için kullanlabilir alan artk yeterli olmadPndan; Wirket bünyesinde, daha geniW bir depolama alanna olanak saPlayan ve ilave makineler için de yer sunan ek bir hol inWa edildi. Ayn zamanda, firma freze iWleri de içeren daha büyük boyutlu torna parçalar için giderek daha fazla talep ald. Bu nedenle frezeleme de yapabilecek bir torna satn alnmas planland. 1irketin kurucusu ve genel müdürü Steffen Hyss, Hi-TECH 850L YMC torna ve freze merkezini Bochum'daki yeni Hwacheon Avrupa merkezinin açlWnda gördü. Bu XXL makinesi ile, sekiz tona kadar aPrlPa ve Ø920 mm'ye kadar çapa sahip iW parçalar, 3.500 mm torna uzunluPuna kadar hassas bir Wekilde iWlenebilir. Klasik tornalama iWlerine ek olarak; frezeleme iWlemleri, ilave Y ekseni ile de birlikte tek bir baPlamada gerçekleWtirilebilir. Bu, iWlenmiW parçalarn hassasiyetini arttrr, çünkü tornadan iWleme merkezine geçerken oluWabilecek iW parças baPlama hatalar ortadan kalkar. Yeni yönetici ve beraberindeki çalWanlar; tornalama, frezeleme ve of-

Hwacheon Hi-TECH 850L YMC'nin i+ mili, puntas7 ve son derece rijit tezgah gövdesi; büyük, a(7r i+ parçalar7 için tasarlanm7+t7r. Optimum s7cakl7k kontrolü için makine yata(7 45 derece pahlan7r. Bu, i+ parças7n7n ve makinenin a+7r7 7s7nmas7n7 önler ve yüksek hassasiyet sa(lar.

Stabil ve saPlam bu makine; Hwacheon’un kendi dökümhanesinde üretilen 23,5 ton aPrlPnda özel rijit bir monoblok(yekpare) gövdeye sahiptir. Optimum scaklk kontrolü ve scak talaWlarn güvenilir bir Wekilde uzaklaWtrlmas için 45 derece pahlanr. Bu; çok miktarda talaWla kaba iWleme operasyonlarnda bile makine ve iW parçasnn aWr derecede snmamas anlamna gelir. Makinenin tüm kutu kzaklar elle raspalanr ve parlatlr. Özellikle; bu zaman alc çalWma sürecinde, üreticinin 75 yl aWkn makine mühendisliPi deneyimi ortaya çkyor. Kutu kzaklar, yoPun talaW iWlemleri için bile önemli ölçüde düWük titreWime sahiptir. Böylece; daha fazla hassasiyet ve daha uzun takm ömrü için stabilite saPlar. 350 mm geniWliPe sahip ekstra geniW taretin muazzam tasarm saye-

Mays-Haziran 2020

35


FİRMA-ÜRÜN

Hwacheon makinelerinin tüm kutu k7zaklar7 elle raspalan7r ve parlat7l7r. Bu, a(7r i+leme s7ras7nda bile herhangi bir titre+imin meydana gelmemesi anlam7na gelir. Artan stabilite, daha yüksek hassasiyet ile daha uzun hizmet ömrü sa(lar. sinde, Ø100 mm çapa ve 1.000 mm uzunluPa kadar büyük hassas baralar bile baPlanabilir. Dört kademeli spindle diWlisi, özellikle düWük hz aralPnda olaPanüstü yüksek tork sunar. Rulmanlar, Hwacheon tarafndan özel olarak geliWtirilen yaP soPutma sistemi kullanlarak yaPlanr ve soPutulur. Dört kademeli diWlinin scaklP, uzun çalWma süreleri ve aPr iWleme srasnda iWlemenin doPruluPunu saPlayan termal genleWmeyi en aza indirmek için sürekli olarak kontrol edilir ve düzenlenir. 45 kW tahrik gücüyle, makine 6.873 Nm tork elde eder.

Üretim teknisyeni Andreas Schöttler, makineyi asla maksimum yüklenmede çalWtrmak zorunda kalmamWt ve bu muazzam güç konusunda Wunlar ifade etti: “Küçük parti üretimimiz nedeniyle, iW parçalarnn kalitesi ve hassasiyeti bizim için çok önemlidir. Daha hzl iWleme için maksimum yükte kullanmak zorunda dePiliz. Bizim için parçalarn kali-

36 Mays-Haziran 2020

Geni+ gövdeli Hwacheon Hi-TECH 850L YMC, kombine i+leme için ek bir entegre Y ekseni sunar. Bu; makinede hem tornalama hem de frezeleme i+inin tek bir setup ile yap7labilece(i anlam7na gelir. te ve hassasiyetinin doPru olmas gerekiyor. Hi-TECH 850 ile firmamz, yapsal çeliklerden, temperlenmiW çeliklere, paslanmazdan tüm diPer malzemelere iWleyebilme kapasitesine sahip.” Steffen Hyss ise; “Güçlü spindle ve cömertçe boyutlandrlmW kzaklar sayesinde HiTech 850, parçalarmz için sürekli yüksek kalite elde etmemizi saPlyor” diye ekledi. Aile Wirketi, makine parknn 1/100 mm'ye kadar hassasiyet ve parçalarn sfra yakn bir ret oran iWlemekten gurur duyuyor. YÜKSEK VERFMLFLFK 'ki yldr, Hwacheon Hi-TECH 850L YMC, Hyss Metallverarbeitung'da her gün, önemli bir arza bildirilmeksizin kullanmda ve daha önceki 2 makine de iWlerini hassas bir Wekilde yapyor. Gerhard ve Steffen Hyss, bu makinelerin kalitesinden ve hassasiyetinden o kadar memnunlar ki; Wimdi daha küçük Hi-TECH 450C ile baWka bir Hwacheon torna modelini daha satn aldlar. Ayrca; ayn markadan bir iWleme merkezi yatrm da yapmay planlyorlar. Bu nedenle, büyük parçalar konusunda uzmanlaWmW Hyss Metallerarbeitung büyümeye devam ediyor. Detayl bilgi için: www.tandem.com.tr

www.metalmakina.com


www.metalmakina.com

Mays-Haziran 2020

37


FİRMA-ÜRÜN

Studer, favorit Silindirik Taşlama Makineleri Küçük bütçeler ve yüksek talepler için CNC üniversal ta lama makinesi Bu CNC üniversal silindirik taJlama makinesi, bireysel ve seri üretimde ksa ila uzun boyutlu iJ parçalarnn taJlanmas için tasarlanmJtr. Proses içi ölçüm sistemi, balans sistemi, temas alglama ve uzunlamasna konumlandrma gibi çeJitli seçenekler sayesinde, makine di@er taJlama iJlerine uyarlanabilir. Granitan S103 den imal edilmiJ olan tezgah gövdesi, en yüksek hassasiyet, performans ve güvenlik standartlarn ortaya koyarken, en kaliteli bileJenlerle birlikte uzun yl150kg

- TaJlama taJ sa@da olan dJ tekerlek kafas, 0 ° / 15 ° / 30 °

oluJturur.

Silindirik taJlama makinesi üniver-

KantlanmJ StuderPictogramming özelli@i ile pratik Studer taJlama ya-

sal uygulamalarda kullanlabilir ve StuderPictogramming sayesinde programlanmas kolay ve hzldr. Granitan® S103 mineral döküm ma-

• Bir ba@lamada dJ ve iç taJlama mümkündür

lar çalJmay garanti eden bu silindirik taslama tezgahnn temelini

zlm, daha az deneyimli kullanclarn bile taJlama ve tip de@iJimi döngülerini hzl ve pratik bir Jekilde programlamasna olanak tanr. STUDER ürünlerinin sistematik olarak geliJtirilmesi, üretimi, montaj ve test edilmesi VDA 6.4 ve ISO 9001 yönergelerine uygun olarak ve süreç odakl bir Jekilde gerçekleJtirilmektedir. Favorit, ksa ila uzun boyutlu iJ parçalarnn bireysel ve seri üretimi için CNC üniversal silindirik taJlama makinesidir. 400mm (15.7 ") / 650mm (25.6") / 1.000mm (40 ") / 1.600mm (63") merkezleri ile 175mm (6.9 ") merkez yüksekli@i arasnda bir me-

38 Mays-Haziran 2020

safeye sahiptir. (330lbs).

a@rlk

kine tabannz ksa süreli scaklk dalgalanmalarn büyük ölçüde dengeliyor. Daha sonra, proses içi mastarlama, balanslama sistemi, kontak alglama ve uzunluk konumlandrma gibi çeJitli aksesuar kitlerini kullanarak di@er taJlama görevlerine kolayca adapte edilebilir. Donanm: • !ste@e ba@l taslama taJ düzene@i: - Sa@ veya sol taslama taJ ,delik taJlama mili Taret B-ekseni üzerine

• Granitan® S103 mineral döküm makine gövdesi • CE uygunluk Yazlm: • StuderPictogramming ile son derece kolay programlama • Opsiyon olarak sunulan, yeni taJlama program oluJturmak için StuderGrind yazlm, Offline olarak programlama yapmanza imkan verir Detayl bilgi için: www.studer.com

konumlandrlmJtr - 3 ° diJli otomatik döndürme

www.metalmakina.com


www.metalmakina.com

Mays-Haziran 2020

39


FİRMA-ÜRÜN

ABB Robotik, dijital hizmetleri müşterilerinin üretimine yardımcı olmak için ücretsiz sunuyor

Covid-19 salgn göz önüne alnd?nda, ABB’nin Robotik ve 5malat Otomasyonu Bölümü önemli yazlm hizmetlerini ücretsiz olarak sunma karar ald. Bu Hekilde ABB, müHterileri ve partnerlerinin üretim hatlarnn çalHmaya devam etmesine yardmc olacak ve birço?unun evden çalHrken iHletmelerin faaliyetlerini sürdürebilmesini imkan sa?layacak. Birçok Hirket, özellikle mevcut sosyal mesafe ve uzaktan çalHma ihtiyac göz önüne alnd?nda, üretim hatlarn uzaktan yöneterek ve robot sistemlerini daha az insan etkileHimi ile optimum performansta

40 Mays-Haziran 2020

çalHmasn sa?layabilen bu dijital çözümlerden yararlanabilecekler. Dijital araçlar da müHterilerin çalHmaya devam et-mesine ve herkes iHyerine döndü?ünde hazr olacak projelere hazrlanmalarna yardmc olmak için kullanla-bilir. ABB’nin Robotik ve 5malat Otomasyon Bölümü, 27 Mart Cuma gününden itibaren, 31 Aralk 2020 tarihine kadar önemli yazlm hizmetlerini müHterilerine ücretsiz olarak sunacaktr. Dahil olan hizmetler arasnda durum izleme ve teHhis, varlk yönetimi yazlm ve önemli malzemelerin tedariki için üretim hatlarnn uzak-

tan sorun giderme ve izlenmesi bulunmaktadr. AHa?daki teknolojilere halihazrda eriHimi olan, ancak bunlar nasl kullanacaklar konusunda tavsiye ve rehber-lik isteyen müHteriler yerel ABB temsilcilerine baHvurma olana?na sahiptir. Ücretsiz kullanma sunulan yazlmlar Hunlardr : ABB Ability ™ Internet Ba?lantl Servisler - Durum 5zleme ve TeHhis ABB’nin Internet Ba?lantl Servis platformu, tek veya tüm robot filosunu mevcut durumunu ve performansn izleyerek müHterilerin ro-

www.metalmakina.com


FİRMA-ÜRÜN bot sistemlerini en iyi performansla çalHtrmasna ve uzaktan izleyebilmelerine yardmc olur. ABB Ability ™ 5nternet Ba?lantl Servisi, servis uzmanlarnn yüksek maliyetli plansz üretim duruHlarna yol açabilecek sorunlara çözüm bulmalarn ve aksiyon alnabilecek olan bilgileri elde etmelerini sa?lar. Temel özellikler: • 7/24 güvenli izleme ve teHhis hizmeti • En sk görülen arzalarn belirlenmesi • Mekanik ve kontrol ünitesi ölçümleri için Durum 5zleme ve trend analizi • E-posta yoluyla annda kritik alarm bildirimleri • Hzl kök neden analizi için alarm

durumunda sistem anlk görüntüsü • Kullanlabilir bilgiler içeren MyRobot ve alarm kontrol paneli • Mesai saatlerinde sanal e?itim deste?i • RobotStudio® RobotStudio ABB'nin simülasyon ve çevrimdH programlama yazlmdr, fiziksel varlklarn veya sistemlerin tam bir dijital kopyasn (dijital ikiz) sunar, böylece üretim hattnzda neler olup bitti?ini uzaktan görebilirsiniz. ABB’nin RobotStudio çevrimdH programlama arac, kullanclarn gerçek bir üretim hattnn baHna gitmeden veya durdurmak zorunda kalmadan, sanal bir 3D ortamda eksiksiz bir robot kurulumu oluHturmasn, simüle etmesini ve test etmesini sa?lar. Tüm Powerpack'ler ve CAD dönüHtürü-

cüler, dijital ikiz ve Sanal Gerçeklik top-lantlar dahil tüm RobotStudio fonksiyonlar artk ücretsiz olarak sunulacak. Sanal Teknik Destek Herhangi bir teknik deste?e ihtiyaç duyulursa, video (Skype, Zoom, Teams) aracl?yla etkinleHtirilen ücretsiz sanal teknik destek sunabiliriz. Bu deste?e eriHmek için lütfen yerel ABB temsilcinize baHvurun.

Borusan Cat’in online satış kanalı Parts.Cat.Com yayında 5H makinalar sektörünün lider kuruluHu Borusan Cat, müHterilerinin ihtiyaçlarn karHlamaya ve iH devamll?n sa?lamaya devam ediyor. Caterpillar tarafndan onayl tek online alHveriH platformu Parts.Cat.Com’dan hem yedek parçalar hakknda bilgi alnabiliyor hem de online sipariH verilebiliyor. Böylelikle, Caterpillar makinalar kullanan ve web sitesine üye olan Borusan Cat müHterileri, online yedek parça stoklarn; güvenli, pratik ve hzl sipariH imkan ile istenilen adrese ücretsiz teslimat ile alabiliyor. Müterinin iine de er katan avantajlar! Internet ba?lants olan tüm cihazlardan, her an ulaHlabilecek olan Parts.Cat.Com sitesinde mesai saati snr olmadan online teklif almak ve

www.metalmakina.com

online sipariH vermek mümkün olacak. Web sitesinde parçalarn foto?raflar ve teknik özellikleri kolayca görüntülenebiliyor. KiHisel hassas verilerin de?eri korunarak, her müHteriye özel yetki tanmlyor ve geçmiH sipariH bilgileri ile fiyat ve anlk stok bilgileri paylaHlyor. MüHteriler, kendi makinalarnn teknik bilgilerine ulaHabiliyor. Mesai saatleri dHnda da dilendi?i an parça sipariHleri paylaHabiliyor.

Sitede 1,4 milyondan fazla Caterpillar yedek parçasnn fiyat ve stok bilgileri anlk olarak sorgulanabiliyor ve makinalarn parça kataloglarna kolayca ulaHlarak, teknik bilgi sistemi (SIS) ile parça numaralar tespit edilebiliyor. Parçann makinaya uygunlu?unun kontrolü ile do?ru parça numaras belirleniyor. Yaplan sipariHler Borusan Cat müHteri merkezlerinden teslim alnabildi?i gibi müHterilerin Hantiye adreslerine do?rudan sevki yaplyor. Gönderilen otomatik bilgilendirme mailleri ile sipariH bilgilerinin arHivlenmesi mümkün oluyor. Ayrca dönemsel olarak kampanyaya giren yedek parçalar, Parts.Cat.Com sipariHlerinde de kampanyal fiyatlardan alnabiliyor.

Mays-Haziran 2020

41


FÄ°RMA-Ă&#x153;RĂ&#x153;N

Yeni bir CNC kontrol uygulamasÄą: verimli ve kolay kullanÄąm

Otomatik bileme i lemi için Okuma Bileme Uygulamas Dr. Kaiser Diamantwerkzeuge GmbH & Co. KG ile birlikte çal=an CNC takm tezgahlar alannda dßnya lideri olan Okuma, CNC programlar için yeni bir kontrol uygulamas geli=tirdi: Okuma Bileme Uygulamas piyasadaki en yenilikçi bileme teknolojilerinden biri olmann yan sra son derece verimli ve kullanm oldukça kolaydr. Okuma yeni bileme uygulamas, Okuma ve Dr. Kaiser Diamantwerkzeuge GmbH & Co. KG arasndaki yo9un i=birli9inin bir sonucu olarak ortaya çkt. Bu uygulama tßm bileme parametrelerini hesaplar, mev-

42 Mays-Haziran 2020

cut verileri ba9msz olarak okur ve de9erleri do9rudan CNC programna aktarr. Manuel hesaplamalar ve çift giri=ler artk geçmi=te kald. Kontrol uygulamas ile eksiksiz bir çÜzßm Bileme i=leminde en Ünemli nokta bileme hz oran veya ilerleme hz gibi do9ru parametreleri seçmektir. Dr.Kaiser Diamantwerkzeuge GmbH & Co. KG ile birlikte çal=an Okuma, mevcut uygulamalar tarafndan sunulan olanaklar ve ta=lama i=lemini daha da geli=tirmek için gerekli parametreleri analiz etti. Sonuç olarak bileme i=leminde eksik olan en Ünemli =ey kullanc dostu

olma ve verimlilikti. Okuma Bileme Uygulamas do9rudan kontrol paneli ana ekranndan açlp çal=trlabilir. Kullanc sadece bileyici geometrisini ve hz oran için gereken de9erleri, ilerleme derinli9i ve kaplama miktar için istenen de9erleri girmek zorundadr. Uygulama daha sonra otomatik olarak CNC programna ilerleme hz ve kesme derinli9ini aktarr; bileme hz ve dÜnme yÜnß de9erleri de do9rudan Dr. Kaiser çeviricisine aktarlr.

Otomatik hz ayar ve sabit hz oran Okuma Bileme Uygulamas bir test

www.metalmakina.com


FİRMA-ÜRÜN Okuma tarafndan üretilen CNC takm tezgahlar, eksen ve i= mili motorlar, enkoderler, i= mili ve CNC kontrolü ile sektörün hem mekanik hem de elektronik olarak tek elden hizmet veren tek tedarikçisidir. Okuma’nn geni= ve yerelle=tirilmi= hizmet ekibi ve yenilikçi ve güvenilir teknolojisi, kullanclarn sürekli olarak güvenle çal=masn sa9layarak kârll9 en üst düzeye çkarr. Okuma sektördeki en geni= da9tm a9na sahip olmann yan sra, mü=terileri için kaliteyi, üretkenli9i ve verimlili9i kolayla=trr, mü=teriyi güçlendirir ve günümüzün zorlu üretim ortamnda rekabet avantaj sa9lar. Daha fazla bilgi için www.okuma.eu

kesiminde i=levselli9ini ispatlamak zorundayd ve bunu fazlasyla yapt. Kontrol sistemi, ta=lama ta= hzn ve çapn otomatik olarak okur ve böylece çevresel hz hesaplar. Uygulama bu de9eri, seçilen hz oranna referansla bileme ta=nn hzn belirlemek için kulland. Bu, Okuma Bileme Uygulamas'nn tüm ta=lama

www.metalmakina.com

ta= üzerinde sabit kesme ko=ullar olu=turabilece9i ve konturdaki büyük admlarla bile hz orann sabit tutabilece9i anlamna gelir. Okuma Europe GmbH, 1898 ylnda Nagoya, Japonya'da kurulan CNC takm tezgahlarnda dünya lideri Okuma Corporation'n Almanya merkezli sat= ve servis kurulu=udur. Firma,

Mays-Haziran 2020

43


44 Mays-Haziran 2020

www.metalmakina.com


www.metalmakina.com

Mays-Haziran 2020

45


FİRMA-ÜRÜN

CHIRON’un yaptığı ilk 3D yazıcı AM Cube, OPEN HOUSE ONLINE etkinliğinde ilk kez görücüye çıktı - Patentli teknolojinin temelini iHleme merkezi alanndaki uzmanlk oluHturuyor - Farkl proses ihtiyaçlarna kombine çözümler sunan 3 yazc kafa - Otomasyonlu operasyon imkan sunan son teknoloji güvenlik konsepti CNC-kontrollü dik iHleme ve tornalama merkezleri alannda uzman olan CHIRON Group, daha büyük ve karmaHk iH parçalar üretebilmek için ilk 3D yazcs AM Cube’u geliHtirdi. AM Cube, kaplama ve onarm gibi iHlemlere uygun oldu@u gibi bitmiH ürüne çok yakn yar mamuller yazdrmak için de uygun. Tuttlingen-Almanya merkezli CNC uzman firma, talaHl imalat ve otomasyon gibi uzmanlk alanlarna katmanl üretimi de (additive manufacturing) ekliyor. CHIRON, bu stratejisi ile pazarn yeni, dinamik ve büyüyen bu alann da kapsayacak Hekilde ihtiyac olan çözümün tümünü tek bir kaynaktan sunuyor. 14-19 Mays tarihleri arasnda internetten ulaHabilece@iniz OPEN HOUSE ONLINE etkinli@inde CHIRON Group’un be@eniye sundu@u ürünler arasnda odak noktalarndan biri de AM Cube oldu.

malzeme fiyat yüksek olan büyük parçalarn imalat için olanak tanyoruz. Bu teknoloji, mühendislik, kesici takm, enerji üretimi ve havaclk gibi sektörlerde etkin olarak kullanlabilir. Bunlar da CHIRON Group için önemli hedef sektörlerdir.” diye ekliyor. Sezgisel kullan$m ve programlama Yeni AM Cube, tpk bir CNC iHleme merkezi gibi, klasik Kartezyen koordinat sistemi üzerine kuruludur. AM Cube’un kullanm ve programlamas ise sezgisel olarak gerçekleHir. Sistem, standart bir DIN ISO kodu kullanarak veya daha karmaHk iH par-

çalar için, bir CAD/CAM yazlm kullanarak programlanr. Donanm ve HMI’dan AM Cube’un programlanmasna kadar, sisteme ait tüm özellikler test edilip onaylanmH Siemens ürünleri ile kontrol edilir. Di@er 3D metal yazclarn aksine AM Cube’un yazc kafas, aktif bir yazdrma ve/veya yüzey kaplama srasnda de@iHtirilebilir. Bu özellik, AM Cube’un farkl gereksinimlere ayn anda hizmet edebilmesini sa@lar: Örne@in bir yazc kafas yüksek yüzey kalitesi için, bir di@eri ise hzl yazdrma için kullanlabilir. Otomatik kafa de@iHim fonksiyonu bu özel-

Katmanl$ Üretim giriimi CHIRON Group Katmanl Üretim BaHkan Alex Boi, “Katmanl Üretim departmanmz, CHIRON Group içerisinde yer alan bir start-up’tr.” diye açklyor. “CHIRON’un bu 3D metal yazcs ile tedarik süresi uzun ve

46 Mays-Haziran 2020

www.metalmakina.com


FİRMA-ÜRÜN

Lazer depozisyon kayna kullanarak türbin kanad onar m liklerin tek bir i= parçasnda bir araya gelmesini sa4layabilir. Bu, CHIRON'daki profesyonellerin kapsaml proses uzmanlklarn ve i=leme merkezlerini kullanmada uzun yllara dayanan deneyimlerini uyguladklar ba=ka bir saha olmu=tur. 3D yazc kullanlarak üretilebilen dü=ük adetler sebebiyle, esneklik çok önemli bir faktördür. AM Cube, toplam üç yazc kafas ile donatlm=tr. AM Cube ile depozisyon (bask) malzemesi olarak tel ve toz, farkl üretim a=amalarnda tek bir üretim prosesi içinde uygulanabilir. Farkl hammaddeler ile depozisyon kayna En çok kullanlan depozisyon malzemeleri için (tel ve toz) bir yazc

www.metalmakina.com

geli=tiren i=leme merkezi üreticisi, yepyeni bir teknolojiyi de patentlemi= oldu. Her iki prosesin de farkl uygulama alanlar bulunuyor: Toz ile kaplama en yaygn kullanlan proses iken, tel ile lazer metal depozisyonu daha yüksek güvenlik olanaklar ve malzeme sarfiyatnda kayda de4er bir azalma sa4lar. Tel metodunun bir di4er avantaj ise her tür kaynak telini kullanlabilmesidir. Sistem, bir platform olarak geli=tirilmi= olup 4-eksenden 5-eksene kolay bir =ekilde yükseltilebilir. AM Cube, son teknoloji sensörler ile donatlm= ve operatörün gözlemi gerekmeksizin çal=acak =ekilde tüm gerekli güvenlik önlemlerine sahip-

tir. E4er titanyum gibi reaktif bir malzeme i=lenecekse, oksidasyonu azaltmak için tüm sistem koruyucu bir gaz ile doldurularak üretimin güvenli bir atmosferde gerçekle=mesi sa4lanabilir. Sanal bir ticari fuar olarak OPEN HOUSE Söz konusu yeni çözümün endüstriyel uygulamalarda kullanld4ndan emin olmak amacyla AM Cube, bir pilot mü=teri’de an itibariyle kapsaml saha testlerine tabi tutuluyor. Güncel =artlarn kstlamalar sebebiyle bu yeni teknoloji, sanal bir etkinlik olan 14 Mays’ta OPEN HOUSE ONLINE’da görücüye çkt.

Mays-Haziran 2020

47


48 Mays-Haziran 2020

www.metalmakina.com


www.metalmakina.com

Mays-Haziran 2020

49


FÄ°RMA-Ă&#x153;RĂ&#x153;N

Robotlu makineler yerli ve milli ROBOCAMâ&#x20AC;&#x2122;in kontrolĂź altÄąnda Tezmaksan 1 milyon dolarlk yatrm yapt  tamamen yerli ve milli teknolojilerle EndĂźstri 4.0 sahasndaki gĂźcĂźnĂź bĂźyĂźtĂźyor Robot otomasyon sistemlerinin kontrol mekanizmasn yapamad? için d:a ba?ml olan TĂźrkiye, kendi yerli ve milli 2.5 eksen kontrol Ăźnitesini Ăźretti. Otomotiv, savunma, havaclk, genel makine imalat, kalpçlk, beyaz e:ya gibi sektĂśrlerin temel imalat enstrĂźman olarak nitelendirilen takm tezgahlar sektĂśrĂźnĂźn lider markas Tezmaksan tarafndan Ăźretilen ROBOCAM, :irketin TĂźrkiye EndĂźstri 4.0 dĂźnyasna CUBEBOX ve Kapasitematikâ&#x20AC;&#x2122;ten sonra kazandrd? ßçßncĂź çal:mas oldu. DĂźnyay etkisi altna alan korona virĂźsĂź (Kovid-19) salgn ile birlikte EndĂźstri 4.0 ile hayatmza giren robotlu Ăźretim, otomasyon ve uzaktan takip sistemleri çok daha fazla tart:lr hale geldi. TĂźrkiyeâ&#x20AC;&#x2122;nin bu konudaki yeterlili?i henĂźz istenen seviyede olmasa da, uzaktan Ăźretimin devamn sa?layan teknolojiler konusundaki birikimi her geçen gĂźn artyor. leri teknoloji Ăźretimi için Ar-Ge departmanna yllk cirosunun yĂźzde 2â&#x20AC;&#x2122;sini aktaran Tezmaksan, EndĂźstri 4,0 odakl ĂźrĂźn grubuna bir yenisini daha ekledi. Yerli robot kontrol Ăźnitesi Ăźretildi Kendi Ăźretimi olan robotlu otomasyon sistemi CUBEBOXâ&#x20AC;&#x2122;ta kullanlmak Ăźzere geli:tirilen ROBOCAM TĂźrkiyeâ&#x20AC;&#x2122;nin alannda yerli-milli tek kontrol Ăźnitesi olarak gĂśrĂźlĂźyor. CUBEBOXâ&#x20AC;&#x2122;n yan sra di?er markala-

50 Mays-Haziran 2020

rn robotlu makinelerinde de kontrol Ăźnitesi olarak kullanlmaya ba:lanan ROBOCAM iç pazarda sat:a sĂźrĂźlĂźrken, uluslararas pazar için gĂźn sayyor. TĂźrkiyeâ&#x20AC;&#x2122;nin EndĂźstri 4.0 konusunda deneyim biriktiren firmalarnn bulundu?unu, salgn ya da benzeri ola?anĂźstĂź durumlarda Ăźretiminin devamnn mĂźmkĂźn olabilece?ine dikkat çeken Tezmaksan Genel MĂźdĂźrĂź Hakan Aydo?du, :irket olarak yedi yl Ăśnce bir karar alarak teknoloji Ăźretmeye ba:ladklarn hatrlatt. Yakn zamanda robotlu otomasyon sistemi CUBEBOXâ&#x20AC;&#x2122; Ăźrettiklerini anlatan Aydo?du, â&#x20AC;&#x153;Yerli robotlu otomasyon sistemimizin kontrol Ăźnitesinin de yerli

olmasn istedik ve ROBOCAMâ&#x20AC;&#x2122; tasarladk. Yine yerli ve milli robotlu otomasyon sistemi olarak geli:tirilen CUBEBOX, verimlili?i arttrd? gibi, hatal duru:a ve hataya izin vermiyor. OperatĂśr robot i:birli?ine yeni bir boyut kazandran CUBEBOX, fabrikann insansz çal:mas gereken sĂźreçlerinde de rahatlkla kullanlabiliyor. TĂźrkiye kontrol Ăźnitesi Ăźretmedi?i için kĂźresel piyasada ĂźrĂźnlerinin rekabetçili?i, ne yazk ki istenen seviyede de?il. Biz bu aç? kapatmak için robotlar kontrol edebilme yetene?ine sahip yazlmn kapsamn geni:lettik ve ROBOCAM bĂśylelikle do?du. Artk bĂźtĂźn robotlu makinelerde kontrol Ăźnitesi olarak çok rahat bir :ekilde kullanlabiliyorâ&#x20AC;? diye konu:tu.

www.metalmakina.com


FÄ°RMA-Ă&#x153;RĂ&#x153;N

ROBOCAM ile birlikte operatĂśrlerin program bilmelerine de gerek kalmad?n sĂśyleyen Aydo?du, :unlar kaydetti: â&#x20AC;&#x153;Robot, ROBOCAM ile kendi programn kendisi yapyor. Bu operatĂśre kolaylk sa?lad? gibi robotun referans tanmlama i:lemleri esnasnda kaybedilen zamanlar da minimize ediliyor.â&#x20AC;? Salgnlarda Ăźretimin devam için robotlu otomasyon sistemleri

www.metalmakina.com

Aydo?du, robotlu otomasyon sistem ve yazlmlarnn yan sra ĂźrĂźn verimlilik takip programlar da geli:tirdiklerini belirterek, Ăźretimin gelece?ini bu modellerin belirleyece?ini, TĂźrkiyeâ&#x20AC;&#x2122;nin de biran Ăśnce ve hzl bir :ekilde buna uyum sa?lamas gerekti?ini kaydetti. Bunun Ăśneminin ya:anan salgn ile çok daha net gĂśrĂźldĂź?ĂźnĂź de sĂśzlerine ekledi.

rn hayatlarnda de?il toplamsal hafzada da bĂźyĂźk sarsntlar yaratt?n aktaran Aydo?du, ekonomi ile Ăźretimin de ciddi gerileme ve sarsntlarla bunun d:nda kalmad?n sĂśyledi. Hastalkla mĂźcadele için uygulanan karantina ko:ullarna ve ĂślĂźm oranlarna da dikkati çeken Aydo?du, â&#x20AC;&#x153;TĂźrkiyeâ&#x20AC;&#x2122;de Ăźretimin :u anda devam edebilmesi için insanlarn i: yerlerine, fabrikalara gitmesi gerekmekte. Oysa Almanya, Kore ve Japonyaâ&#x20AC;&#x2122;daki ĂślĂźm oranlarnn azl? sadece sa?lk sisteminin iyi olmas ya da sadece alnan kararlarla alakal de?il. Bahsi geçen Ăźlkeler robotlu Ăźretim, otomasyon ve uzaktan takip sistemleri alanndaki yatrmlaryla dikkat çekiyor. Kriz anlarnda insan koruyan ama Ăźretimin de devamn sa?layan sistem ve modele sahip olmanz, ya:ad?nz trajedinin boyutunu minimize edebiliyor. Bu ßç Ăźlkede bunu gĂśrdĂźkâ&#x20AC;? dedi.

Kovid-19 salgnnn sadece insanla-

Mays-Haziran 2020

51


52 Mays-Haziran 2020

www.metalmakina.com


www.metalmakina.com

Mays-Haziran 2020

53


FİRMA-ÜRÜN

Mazak Makinalarında Siemens Kontrol Sistemleri

Siemens kontrol sistemlerini standart olarak tercih eden ve iMlemlerine tek bir çözümle devam etmek isteyen kullanclar için Mazak, Siemens SINUMERIK kontrol sistemini çeMitli Mazak tezgahlarna tamamen entegre etmek amacyla Siemens ile uzun süredir yakn iMbirli=i içinde çalMmaktadr. Siemens 840D sl, üstün endüstriyel standartlara sahip bir CNC kontrol sistemidir. Siemens kontrol sistemleri, Mu anda Avrupa'da en fazla kullanlan cnc kontrol sistemleridir ve baz havaclk ve otomotiv tedarik zincirlerince standart gereklilik olarak belirlenmiMtir. Mazak ile özdeMleMmiM olan kaliteli üretim ile birleMince, Siemens kontrol sistemlerinin entegrasyonu, Mazak makinalarnn üstün performansn daha geniM bir

54 Mays-Haziran 2020

pazar sektörüne açmMtr. Bu durum, kullanclarn çalMmalarna yeni bir kullanm arayüzü eklemelerine gerek kalmadan Mazak makina kullanmnn yararlarn anlamalarn kolaylaMtrmMtr. Mevcut Siemens kullanclar hedefleyen Mazak ve Siemens iMbirli=i, kontrol sistemlerini çeMitli Mazak makina modellerine entegre etmeye odaklanmMtr. Bu entegrasyon standart Siemens protokolünü izler ve operatörlere Siemens kontrollü di=er makinalardan,Siemens kontrol üniteli Mazak makinalarna tamamen sorunsuz Mekilde geçiM yapma olana= tanr. Siemens kontrol sistemleri içine kurulmuM ve özelleMtirilmiM çevrim ve ekranlar, standart Siemens operasyonlarn, OEM'nin otomatik ma-

kina kinematik ayarlar, takm de=iMimi kurtarma ve takm boyu ayarlar gibi kendine has iMlevselli=iyle birleMtirir.

Çok sayda 5 eksenli Mazak iMleme merkezine 840D sl kontrol sistemi entegre edilmiMtir. Bu merkezlere bir örnek olarak: • VTC-800 series • INTEGREX e-500H II • INTGREX e-670H II • INTEGREX e-1250/V8 II Baz modellere de Siemens 828D kontrol sistemi • VTC-530C • VTC-760C

www.metalmakina.com


FİRMA-ÜRÜN

entegre edilmiMtir. Hem Siemens 840D sl hem de Siemens 828D, SINUMERIK Operate HMI teknolojisine sahiptir. Tüm Avrupa'da Siemens kontrol

sistemleri üzerine özel olarak e=itilmiM satM, uygulama, servis ve destek mühendisli=i ekipleri bulunmaktadr. Bu ekipler, Mazak Siemens müMterilerine makina tasarm,

elektrik tasarm, makina yaps, makina testi, makina kalitesi, makina kurulumu, uygulama mühendisli=i ve servis konularnda destek sa=lar.

Yamazaki Mazak, SMOOTH TEKNOLOJİSİNİ sunar Yamazaki Mazak, CNC dünyasnda bir devrim yaratarak tezgah kontrolü ve performansnda kademe atlamak üzere SMOOTH TEKNOLOJ1S1N1 sunar. SMOOTH TEKNOLOJ1S1, yeni tezgah donanmlar ve servo sistemlerini yeni MAZATROL SMOOTHX CNC ile birleMtirerek, geliMmiM operatör deneyimi, daha hzl iMleme süreleri ve toplam fabrika yönetim sistemi entegrasyonu sa=lar. Bunun sonucunda, akll telefonlar ve tabletlere benzer Mekilde sezgisel iMletime sahip, geliMmiM bir CNC çözümü elde edilmiMtir.

www.metalmakina.com

Mays-Haziran 2020

55


FİRMA-ÜRÜN

GNC Makina, Nakamura-Tome markasını bünyesine katarak, ürün yelpazesini genişletiyor

CNC Makina sektörünün lider irketlerinden olan, güçlü, dinamik yaps ve konusunda uzman kadrosu ile hedeflerini aarak hzla büyüme faaliyetlerine devam eden GNC CNC Makina Teknolojileri; Otomasyon-makina ve IOT odakl üretim yapan Nakamura-Tome markasn ülkemiz üreticileri ile buluturuyor.

etkin çözümler sa:layabilecek. )<birli:inin resmile<mesinin ardndan teknik e:itim de planlanarak, Avrupa Sat< Departman Sorumlusu Masahiro Yamamoto’nun, tüm GNC Makina Sat< ve Sat< Sonras Hizmetler departmanlarna ürünleri hakknda teknik bilgi aktarmas sa:land.

Nakamura-Tome ve GNC Makina Mart ay ba<nda tüm detaylarda anla<ma sa:layarak, her iki taraf için de verimli olacak i<birli:i sözle<mesine imza att. Güçlü servis a: ve sektördeki hakimiyeti nedeniyle lider <irketlerden olan GNC Makina’y yeni Türkiye distribütörü olarak belirleyen Nakamura-Tome, artk Türkiye’de de kullanclarna, güçlü bir distribütörle daha hzl ve

NT Smart X ,NT Nurse ve NT collision guard gibi patentli birçok üstün nitelikli yazlm fonksiyonlarna sahip ve Japonlara has kusursuz üretim standartlaryla üretilen Nakamura-Tome CNC Tezgahlar , MultiTask Tornalama Merkezleri alannda tüm dünyada lider bir marka olarak kullanclarn dikkatini çekiyor.

56 Mays-Haziran 2020

GNC CNC Makina Teknolojileri Hakknda

2010 ylnda )stanbul’da kurulan GNC CNC Makina Teknolojileri; )stanbul Anadolu ve Avrupa yakas, Ankara, )zmir, Bursa ve Konya’da bulunan <ubeleri ile sektörüne fayda, çözüm ortaklarna katma de:er olu<turmak amac ile yola çkm<tr. Kuruldu:u ilk günden itibaren tüm kaynaklarn sektörün ihtiyaçlar do:rultusunda, yaygn servis a: ve saha avantaj ile do:ru tespit ederek en hzl, en güvenilir <ekilde cevaplamak için kullanan GNC Makina; VICTOR Taichung, NAKAMURA-TOME, AVEREX, ROMI, VISION WIDE, VONGHLER VE LICO gibi yüksek hz, nitelik ve kaliteye sahip takm tezgâhlar ile <irketlerin üretim verimlili:ini en üst seviyeye çkarm<tr.

www.metalmakina.com


www.metalmakina.com

Mays-Haziran 2020

57


FİRMA-ÜRÜN

Japon devi FANUC, Avrupa’daki 2. tamir merkezini Türkiye’de açtı

Merkez ilk etapta FANUC Alpha, Alpha-i, Beta-i servo motor ve sürücüleriyle birlikte FANUC Robot el kumandalarnn tamirini gerçekletirecek Japonya merkezli lider CNC, Robot ve Makine üreticisi FANUC, Avrupa’daki 2. FANUC Tamir Merkezi’ni Türkiye’de açt. Ek 250 bin Euro yatrm bütçesiyle hayat bulan merkez, ilk etapta FANUC Alpha, Alphai, Beta-i servo motor ve sürücüleriyle birlikte FANUC Robot el kumandalarnn tamirini gerçekle7tirecek. Merkezde farkl ürünleri tamir etme hedefiyle çal7acaklarn söyleyen FANUC Türkiye Genel Müdürü Teoman Alper Yi<it, bu yatrmn FANUC’un Türkiye’ye ne kadar önem verdi<inin önemli bir göstergesi oldu<unun altn çizdi. Dünyann en önemli CNC, Robot ve

58 Mays-Haziran 2020

Makine üreticisi Japon devi FANUC, Lüksemburg’tan sonra Avrupa’daki 2. tamir merkezini Türkiye’de açma karar ald. Son teknolojiyle tasarlanan FANUC Türkiye Tamir Merkezi, kaplarn açt. FANUC Türkiye (stanbul Merkez binasnn içinde, yakla7k 500 metrekare alanda Avrupa Merkez Tamir Merkezi ile birebir konseptte olu7turulan FANUC Türkiye Tamir Merkezi, birbirinden farkl ürünü tamir etme hedefiyle kuruldu. (lk etapta FANUC Alpha, Alpha-i, Beta-i servo motor ve sürücüleriyle birlikte FANUC Robot el kumandalarnn(Teach Pendant) tamir edilece<i merkezde, FANUC Pcb’lerinin (Anakart, Sürücü kartlar, I/O kartlar) de tamir edilece<i açkland. FANUC ürün-servis kalitesini Türkiye’de de gerçekletireceiz Yüksek bir yatrm bütçesiyle kuru-

lan merkez için açklamada bulunan FANUC Türkiye Genel Müdürü Teoman Alper Yi<it, bu yatrm FANUC’un Türkiye’ye ne kadar önem verdi<inin önemli bir göstergesi oldu<unun altn çizdi. FANUC Türkiye Tamir Merkezi’nin temel hedefinin FANUC ürün ve servis kalitesinde tamir hizmetini FANUC standardyla mü7terilerine sunmak oldu<unu söyleyen Yi<it, “Biz FANUC Türkiye olarak mü7terilerimize sundu<umuz sat7 sonras hizmetlere (Servis, Bakm, E<itim, Retrofit), tamir hizmetini de ekleyerek FANUC kullanclarnn ihtiyaçlarn 360 derece kapsayan bir konsept ile çözme arzusundayz. FANUC kullanclarna zaman ve maliyet kayplar ya7atan, antiprofesyonel çözümlerin yerine FANUC kalitesinde oldukça profesyonel, hzl ve ekonomik tamir hizmetini koyarak üretim kayplarn mini-

www.metalmakina.com


FİRMA-ÜRÜN

mize etmek ise di<er hedeflerimiz arasndadr. FANUC tarafndan üretilen orijinal yedek parçalar ve sarf malzemeleri ve yine FANUC tarafndan üretilen test ekipmanlaryla yaplacak tamirlerde FANUC kullanclarna sunulacak 1 yl garanti ile mü7teri memnuniyetini arttrmay hedefliyoruz” dedi. “Motor yenileme standardn Türkiye’ye getireceiz” FANUC kullanclarnn ihtiyac olan

www.metalmakina.com

tamir hizmetlerinin yannda ürünlerinde olu7abilecek arzalarn kök nedenlerinin de tamir öncesi analizlerde ara7trlp raporlarla sunulaca<n sözlerine ekleyen Yi<it, tamir sonras teknik analizlerin de raporlanarak kullanclara sunuldu<unu söyledi. Bu çal7ma prensibiyle datalarn tamir merkezinin ar7ivinde yedeklendi<ini söyleyen Yi<it, “Özellikle motor tamirlerinde gerçekle7tirilecek i7lemlerde ürünün tamirinden ziya-

de yenilenmesi konsepti sunulacak. Yeni kutusunda, tertemiz ve yeni bir motor ile yan yana kondu<unda ayrt edilemeyecek 7ekilde bir yenilemeden bahsediyoruz. Böylece motor tamiri yerine motor yenileme standardn Türkiye’ye getirmi7 olaca<z.” FANUC Türkiye Tamir Merkezi’nin Japonya, Amerika ve Avrupa’daki örneklerine benzer konseptte ve FANUC hizmet kalitesini Türkiye’ye ta7yaca<n söyleyen Yi<it, FANUC Türkiye’nin önümüzdeki dönemde ta7naca< yeni binasnda da tamir merkezinin hacmi ve kapasitesini arttracak 7ekilde yatrmlara devam edece<ini aktard.

Mays-Haziran 2020

59


FİRMA-ÜRÜN

ZF, Açık Üretim Platformuna (OMP) Katılıyor

• Üretim uygulamalarnn geliBtirilmesini hzlandrp, ölçeklendirebilme imkan • ZF, veri üzerindeki kontrolü elinde tutacak ZF Friedrichshafen AG, 2019 ylnda BMW Group ve Microsoft tarafndan duyurulan Açk Üretim Platformu'na (OMP) katlyor. Bu giriBim, imalat sanayinde daha hzl ve daha uygun maliyetli inovasyonlarn yaplmasna olanak sa<layacak. OMP teknoloji sistemi ve toplulu<u, sektör genelinde akll fabrika çözümlerinin geliBtirilmesini desteklemek amacyla tasarlanmBtr. Bilgiyi paylaBan, cihazlarn kullanm durumlarn gösterebilen ve bunun için örnek yazlm kodlar kullanan OMP üyeleri, hizmet ve çözümlerin geliBim sürecini basitleBtirip, hzlandracak. Kesintisiz veri paylaBm, birçok veri kayna<nn bir Birket içinde ön-

60 Mays-Haziran 2020

celikle birbiriyle ba<lantl olmas, daha sonrasnda da iB ortaklar ve 3. parti kuruluBlara geniBletilmesi gerekti<i için hala daha bir vizyon olarak görülüyor. ZF, akll fabrikalara yönelik Endüstri 4.0 olgunluk seviyesinin iyileBtirilmesinde aktif olarak görev alyor. Bunun önemli bir boyutu ise açk ve birlikte çalBabilir platformlar ve süreçler aracl<yla kesintisiz veri entegrasyonunun sa<lanmasdr. OMP, topluluk üyelerine açk endüstriyel standartlara dayanan, açk kaynakl bileBenler içeren bir referans mimarisi sa<lamay amaçlyor. Buradaki yaklaBm, özel sistemlerde saklanan verilere eriBimi açarak analitik ve makine ö<renimi senaryolarn hzlandrmak için endüstriyel veri modellerini standartlaBtrmaktr. OMP, endüstriyel birlikte çalBabilirlik standard olan OPC birleBik mimarisinden yararlanarak mevcut Endüstri 4.0 referans mimarisiyle

uyumlu olacak. Topluluk üyeleri ise verilerin üzerinde tam kontrol sahibi olacaklardr. ZF Bilgi Teknolojileri Müdürü Dr. Jürgen Sturm, “OMP, ZF'de, E 4.0 olgunlu<unun bir sonraki seviyesine ulaBmak için mevcut ve gelecekteki gereksinimleri karBlamak üzere dijital üretim kapasitemizi daha da geliBtirmek için önemli bir olanak sa<lyor” diyor. OMP, makinelerin ve sistemlerin veri ba<lants veya sistem entegrasyonu gibi tüm endüstrinin ihtiyaçlarn ele alyor. Bu, üreticilerin, tedarikçilerin ve iB ortaklarnn sfrdan yeni yazlm geliBtirmeleri gerekmedi<i, mevcut bileBenler üzerine inBa edilebilece<i anlamna geliyor. Bunun bir örne<i de üreticiden ba<msz olarak otonom taBma sistemlerinin koordine edilebildi<i fonksiyonlarn entegrasyonudur.

www.metalmakina.com


www.metalmakina.com

Mays-Haziran 2020

61


FÄ°RMA-Ă&#x153;RĂ&#x153;N

DĂźnyanÄąn Ä°lk PaylaĹ&#x;ÄąmlÄą AkÄąllÄą FabrikasÄąndan BeĹ&#x; DĂśnĂźĹ&#x;Ăźm Dersi

Dijital ekonomide bir i( at2l2m2 gerçekle(tirmek için korkusuz ve yenilikçi bir yakla(2m gereklidir. Farkl2 olmak kazanç yarat2r, bu nedenle de i(letmelerin s2n2rlar2 zorlamak ve sĂźrĂźden ayr2lmak için neler yapt2klar2n2 dĂź(Ăźnmeleri gerekir. Technologies Addedâ&#x20AC;&#x2122;de de yapmaya çalAt>mz bu. DĂźnyann ilk paylaAml akll fabrikasnn iAletmecisi olarak geleneksel Ăźretim modellerine meydan okumaya ve fabrikamzda yaratc iAletme yaklaAmlar uygulamaya çalAyoruz. Daha Ak2ll2 Bir Model Merkezi Hollanda, Emmenâ&#x20AC;&#x2122;de olan fabrikamz 2017 ylnn baAlarnda açtk. Tesisi di>erlerinden ayran Aey iAbirlikçi modelimizdir; benzer Aekilde dĂźAĂźnen Airketler için tek çat altnda Ăźretim yapyoruz. Bu, konvansiyonel olarak kapal, Ăśzel

62 Mays-Haziran 2020

bir endßstri içerisinde bulunan birlikte çalAt>mz Airketlerin "kullanm hazr" bir ßretim modelinden (abonelik baznda yer ayrmann ßretim eAde>eri), paylaAlan kaynaklardan ve geliAmiA teknolojilere eriAimden faydalanmalarna imkan tanyan WeWork benzeri bir model getiriyor. Model mßAterilerimizin hzl bir Aekilde yaplandrlabilir ßretim hatlar kurmasn sa>lyor, "seri ÜzelleAtirmeye" ve bÜylece ßrßnleri pazara sunmak için esnek ve yßksek oranda Ülçeklendirilebilir bir prosese imkan tanyor. Fabrika; 3D modelleme, akll robotlar, dijital ikizler ve veriyi baz alan ßretim gibi yeteneklerle yeni standartlar belirliyor ve mßAterilerimizin yeni ßretim modellerini denemeleri için hizmetlerine sunuyor.

Yolculu>umuzun ikinci ylndayz ve Au anda tesisimizde aktif 10 firma bulunuyor (kendi Ăźretim hatlarmza ek olarak) ve bunlara ek 20 Airket dĂźzenli bir Aekilde bize sipariA veriyor. Son iki yln deneyimlerini baz alarak, daha akll yetenekler arayAnda olan di>er Ăźreticilere yardmc olacak Ăś>rendi>im baz Ăśnemli dersleri burada bulabilirsiniz. Ders 1 â&#x20AC;&#x201C; Esneklii Avantaj2n2za Ă&#x2021;evirin Technologies Added bĂźnyesinde, hatlarda Ăźretilenlerde hzl de>iAim yapma kapsamnda, birden fazla orta>n eAzamanl çalAmasna imkan tanmak için modĂźler bir "esnek grup" kullanyoruz. Hem bĂźyĂźk Airketler hem de yeni baAlayanlar bunu kullanyor; bĂźyĂźkler yeni hatlar test edebiliyor (eski Ăźretim tesislerinde yaAadklar zorluklarn bazla-

www.metalmakina.com


FÄ°RMA-Ă&#x153;RĂ&#x153;N

rnn Ăźstesinden gelmek amacyla) ve yeni baAlayanlar pazarda ihtiyac do>rulanan ĂźrĂźnlerin imalatn artrmak için bu hatlar kullanabiliyor. Ders 2 â&#x20AC;&#x201C; StatĂźkoya Meydan Okuyun novasyon odakl Airketler her zaman hem kendilerinin hem de rakiplerinin iA modellerindeki hatal varsaymlar aramal ve daha iyi bir Ăźretim yĂśntemi olup olmad>n araAtrmaldr. Ă&#x2013;rne>in, Technologies Added bĂźnyesinde geliAmekte olan bir Ăźlkede dĂźAĂźk maliyetli bir Ăźretim hattna geçiA yapmay dĂźAĂźnen kĂśklĂź bir Ăźretici ile birlikte çalAyoruz. Kapsaml bir maliyet analizi sonrasnda mĂźAteri, Ăźretime "sipariAe" Ăźretim ("sto>a" Ăźretim yerine) yaklaAmnn uyarlanmas sayesinde, akll fabrikamzn toplamda en uygun maliyetli çÜzĂźm oldu>unu gĂśrdĂź>Ăźnde AaArd. Ders 3 â&#x20AC;&#x201C; Ă&#x2013;lçek Ekonomisinin Sizin için Ă&#x2021;al2(mas2n2 Salay2n

www.metalmakina.com

Mays-Haziran 2020

63


FİRMA-ÜRÜN Dijital dönüAüm, tek bir organizasyona özel bir fabrika bünyesinde gereken tüm teknolojinin oluAturulmas amacyla teknik uzmanl>n bulunmas ve etkinli>ini maksimuma çkaracak yeteneklerin oluAturulmas için gereken maliyetlerin karAlanmas gibi zorluklara yol açar. Bunun üstesinden gelmek amacyla, aksi takdirde daha küçük Airketlerin eriAimleri dAnda olan yetenekleri kazanmalarna imkan tanyacak iAbirlikçi bir ortam oluAturduk. Buna yalnzca tesis içerisindeki üretim teknolojisi de>il ayn zamanda üretim tasarm, mühendislik ve güvenlik gibi önemli alanlardaki uzman deste>i de dahil. Ders 4 – Denemekten Korkmay2n Bugün Airketler pazar talebi konusunda çok daha derinlemesine bilgi sahibi olmann avantajlarndan faydalanyor ve bu imkan onlara daha önce göz ard edilen iA alanlarna hitap etmelerine yardmc oluyor. Prototiplerin daha ksa bir sürede (genelde sadece iki ay) ve snrl maliyetle endüstriyelleAtirilmesine imkan tanyan bir "ürün inovasyon" prosesi kullanyoruz. MüAterilerimiz ürünleri pazara daha hzl sunmak için bu prosesi kullanabilir ve tam üretim ölçe>ine geçmeden önce gerçek bir iA frsat olup olmad> konusunda sa>lam temelli de>erlendirmeler yapabilirler. Ders 5 – Kendi Yetenekleri ile Bo(luklar2 Dolduran Ortaklar Bulun Hiçbir Airket her konuda uzman olamaz; günümüzün çkA yakalayan Airketlerinin baAars, kendi network'lerinin gücüne ba>ldr. Bu nedenle kendi üretim yürütme sistemini (MES) üretim tesislerimize entegre etmesi için Rockwell Automation ile çalAyoruz. Rockwell’in deste>i üretim endüstrisindeki son teknoloji yenilikleri almamz için oto-

64 Mays-Haziran 2020

masyon yazlmn kullanmamza yardmc oluyor ve ayn avantajlar tesisimizi kullanan Airketlere de sunuyor. Ba(ar2n2n Payla(2lmas2 Yeni teknolojiler üretime giriAteki geleneksel bariyerleri azalttkça, Airketler aradan syrlmak istiyorlarsa farkl düAünmek zorunda. Dijital dönüAüm bu Aekilde düAünen Airketlere konvansiyonel iA modellerinde rakiplerin irdelemekten korktu>u zayf noktalarn üstesinden gelmesi için bir araç sunuyor. Akll fabrikamz aracl>yla Airketler neyin mümkün oldu>unun limitlerini test etmelerine yardmc olan bir orta>a ulaAmA oluyorlar. Bugü-

ne kadar gördü>ümüz baAar, gücün saylardan geldi>ini ve kapal bir yaklaAm yerine açk, iAbirlikçi bir yaklaAmn zafer kazanaca>n gösteriyor. Rockwell Automation’un deste>iyle misyonumuza devam etmek için sabrszlanyoruz. Herkesin dijitalleAme yolculu>u farkl ve özelleAtirilmiA bir yaklaAm önemli. Rockwell’in Karlsruhe, Almanya’da bulunan EMEA Connected Enterprise MüAteri Merkezi’ni ziyaret etmemiz, çok sayda teknolojiyi görmemiz ve The Connected Enterprise’nin bizim için neler yapabilece>ini ö>renmemiz bize çok yardmc oldu.

www.metalmakina.com


www.metalmakina.com

May s-Haziran 2020

65


FİRMA-ÜRÜN

Savunma ve havacılık sanayine 5 eksen CNC'ler ile Tezmaksan'dan destek

TalaBl imalat sanayiine CNC satB, servis, teknolojik danBmanlk, finansman, yazlm ve e>itim konularnda hizmet veren, Türkiye’nin lider Avrupa’nn ise beBinci büyük markas TEZMAKSAN, Alman teknoloji devi Spinner ile iBbirli>i anlaBmas imzalad. Spinner tarafndan üretilen ve savunma ile havaclk alanlarnda kilit bir role sahip olan 5 eksen CNC tezgahlarnn da>tm ve satB artk TEZMAKSAN satB mühendisleri tarafndan gerçekleBtirilecek. 'malat sanayisinde ana üretim mal olarak kullanlan ve makineleri yapan makineler olarak tanmlanan takm tezgahlar sektörünün önemli ismi TEZMAKSAN, Alman teknoloji markas Spinner Werzeugmachinenfabrik GmbH’in Türkiye aya> Spinner Takm Tezgâhlar Fabrikas ile iBbirli>i anlaBmas yapt. Buna göre, CNC satB, servis, teknolojik danBmanlk, finansman, yazlm ve e>itim konusunda uzman olan TEZMAKSAN, distribütörlü>ünü üstlendi>i Spinner’in 5 ek-

66 Mays-Haziran 2020

sen CNC tezgahlarnn da>tmn gerçekleBtirecek. 5 eksen iBleme teknolojisi ve tezgahlar, savunma ile havaclk sektörlerinde kilit bir role sahip bulunuyor. “Global bir markay bünyemize dahil ederek güzel bir protokole daha imza att k” 'Bbirli>i üzerine bir açklama yapan Tezmaksan Genel Müdürü Hakan Aydo>du; “TEZMAKSAN olarak 40’dan fazla yerli ve yabanc markann distribütörlü>ünü yapmaktayz. Üstün Alman teknolojisi ve köklü deneyimiyle sektöre yön ve-

ren global bir markay bünyemize dahil ederek güzel bir protokole daha imza attk. Yaplan anlaBmayla Spinner’in 5 eksen teknolojilerinin satB ve da>tm, satB mühendislerimiz tarafndan gerçekleBtirilecek. Bu anlaBma portföyümüzü geniBletece>i gibi havaclk, savunma, otomotiv, beyaz eBya ve kalpçlk gibi ihracattn lokomotif sektörlerine de>er baznda daha fazla katk sa>layacaktr. Bugün takm tezgahlar sektörü bu iB kollarndaki makine ve teknoloji üretimine sa>lad> katk ile dolayl olarak ihracata 21 milyar dolarlk katk sa>lamaktadr” diye konuBtu. Bugün Türkiye Spinner Takm Tezgâhlar Fabrikas, üretilen tezgâhlarn yüzde 85’ini baBta Avrupa ve Amerika olmak üzere tüm dünyaya ihraç ediyor. 2000’de “Spinner Werzeugmachinenfabrik GmbH” ortakl>nda kurulan Spinner Türkiye Takm Tezgahlar Fabrikas; CNC Torna Tezgahlar ve 5 eksen CNC 'Bleme Merkezleri ile global pazarda önemli bir güce sahip.

www.metalmakina.com


MAKALE

5 Eksenli İşleme Nedir? Bu makale Yamazaki Mazak tarafndan hazrlanm?tr.

5 eksenli i?leme verimli bir ?ekilde i?leyebilece9iniz parça boyutlar ve biçimleri bakmndan snrsz olanaklar sa9lar. “5 eksenli” terimi kesme takmnn hareket edebilece9i yön saysn ifade eder. 5 eksenli bir i?leme merkezinde, kesme takm X, Y ve Z do9rusal eksenleri üzerinde hareket eder ve i? parçasna herhangi bir yönden yakla?mak için A ve B eksenleride döner. Ba?ka bir deyi?le, tek bir ayarla bir parçann be? tarafn i?leyebilirsiniz. Ayn anda 5 eksende ileme karsnda 3+2 eksnede ileme Ayn anda 5 eksenli i?lemede, takm tezgahnn üç do9rusal ekseni (X, Y ve Z) ve iki döner ekseninin (A ve B) tümü parçalar üzerinde karma?k i?leme i?lemleri gerçekle?tirmek üzere ayn anda harekete geçer. 3 + 2'de, tezgah kesme takm iki döner ekseni kullanlarak e9ik bir konumda kilitlenmi? haldeyken 3 eksenli bir frezeleme programn yürütür. 5 eksen pozisyonlu i?leme olarak da bilinen süreç i?leme süreci srasnda sürekli olarak de9i?tirilmek yerine kesme takmnn sabit bir konumda yönlendirilmesi için dördüncü ve be?inci eksenleri sabitler. Neden ayn anda 5 eksen? Ayn anda 5 eksenli i?leme teknolojimiz i?leyebilece9iniz parça geometrisi tipleriyle ilgili snrlar kaldrr. Tek bir ayarla son derece karma?k parçalar üretmenizi sa9layarak, 5 eksenli tezgahlarmz mühendislerinizin hayal güçlerini serbest brakr ve genel olarak yapabileceklerinizi yeniden tanmlar.

www.metalmakina.com

5 Eksenli ilemenin Avantajlar • Daha fazla üretkenlik için tek bir ayarda karma?k biçimleri i?leyin • Daha az ba9lama aparat hazrl9yla zaman ve para tasarrufu sa9layn • Termin sürelerini ksaltarak üretim miktarn ve nakit ak?n arttrn • ? parças çok sayda operasyon arasnda ba9lanp/sökülmedi9inden daha yüksek parça hassasiyeti • Daha yüksek kesme hzlar ve daha dü?ük takm titre?imleri için daha ksa kesme takmlar kullanabilme • Üstün yüzey i?lemleri ve genel olarak daha iyi parça kalitesi elde etme Kaynak: https://www.mazak.com.tr/tr/tezgahlar-teknoloji/urune-gore/5-eksenli/ Bu Makale Yamazaki Mazak UK Ltd web sitesinden alntlanmtr.

Mays-Haziran 2020

67


MAKALE

Eklemeli Ă&#x153;retim parçalarÄąna son iĹ&#x;lem:

İç kÄąsÄąmlar için etkili ve tam otomatik yĂźzey iĹ&#x;lem Bu Makale RĂśsler, Kroma Metal ve Makine Sanayi Limited irketi Tarafndan Hazrlanmtr.

Eklemeli Ă&#x153;retim, parçalar)n içerisine yerle,tirilen so$utma kanallar)n)n entegrasyonunu sa$lar. Otomatik son i,lemler ile birlikte â&#x20AC;&#x201C; bu kanallar)n yĂźzey pĂźrĂźzsĂźzle,tirilmesi ve kalan tozlar)n yok edilmesi â&#x20AC;&#x201C; RĂśsler talya ile birlikte Milano Politeknik Ă&#x153;niversitesi makine ve kimya mĂźhendisli$i bĂślĂźmleri, vibrasyonlu yĂźzey i,lem, kimyasal destekli yĂźzey i,lem ve kumlama i,lemleri ile yĂźzey iyile,tirme Ăźzerine bir çal),ma yapt)lar. Ă&#x2021;al),malar bu ßç yĂźzey i,lem yĂśntemi ile de yĂźzey kalitesinin iyile,tirilmesi yĂśnĂźnde Ăśnemli geli,meler oldu$unu gĂśsterdi. GĂźnĂźmĂźzde geleneksel Ăźretim teknolojileri ile Ăźretim yapmann mĂźmkĂźn olamayacaJ fazlasyla hassas parçalar, Eklemeli Ă&#x153;retim

teknolojileri ile Ăźretilebilir hale geldi. Her eyden Ăśte, iç yĂźzeylere yerletirilmi soJutma kanallar gibi birlemi fonksiyon Ăśzellikli oldukça karmak parçalarn oluturulmasna imkan saJlyor. Eklemeli Ă&#x153;retimin bu esiz Ăśzellikleri takm yapm, dĂśkĂźm endĂźstrisi, hidrolik parçalar ve havaclk endĂźstrisi tarafndan ilgi çekici bulunuyor. Ă&#x2013;zellikle takm yapm ve dĂśkĂźm sanayisinde, soJutma kanallarnn yerletirilmesi konusunda Ăśnemli teknik avantajlar saJlyor çßnkĂź soJuma faz srasndaki scaklk dalgalanmas parçalarn eJrilme riskini arttryor. Dahas, bir parçann ekline formu takip eden soJutma sistemleri ile tĂźm soJutma zaman Ăśnemli Ăślçßde azalyor. Sonuç olarak, eJilme gibi i parçasnda oluabilecek hata-

larn ve s artnn Ăśnlenmesi ile enjeksiyon kalpl parçalar için daha etkili bir soJutma ilevi, yĂźksek kaliteli parça Ăźretimini saJlyor. Seçmeli Lazer Eritme â&#x20AC;&#x201C; MĂźkemmel ,ekil ve yĂźksek yĂźzey pĂźrĂźzlĂźlĂź$Ăź Takm parçalarnn Ăźretimi için â&#x20AC;&#x153;Seçmeli Lazer Eritmeâ&#x20AC;? Ăśncelikli Ăźretim yĂśntemidir. Lazer n ile belirlenen katmanlardaki tozun seçmeli eritmesi ile yaratlan parça, yĂźksek derecede bir yoJunluk elde eder. Bu Ăźretim yĂśnteminin altnda, kalan tozun soJutma kanallar Ăźzerinden yok edilmesi ve 10 â&#x20AC;&#x201C; 20 Îźm aralJnda bir Ra deJerinde yĂźzey pĂźrĂźzlĂźlĂźJĂź elde etmesi bulunmaktadr. Kanallardaki toz birikimi kadar fazla yĂźksek pĂźrĂźzlĂźlĂźJĂź de diJer ekipmanlara zarar verebilecek

Kimyasal destekli yßzey i#lem sadece en dß#ßk yßzey pßrßzlßlß ß de erini elde etmekle kalmay,p, en k,sa proses zaman, ile de Üne geçti.

68 Mays-Haziran 2020

www.metalmakina.com


MAKALE

Lazer Eritme 3D yaz,c, yöntemi, el aleti parçalar,n,n üretimi için idealdir. Ancak, iç k,s,mlar, da dahil olmak üzere parça yüzeyinde Eklemeli Üretim sonras,nda kalan tozlar bulunur ve parça yüksek pürüzlülük gösterir. Bu sebeple Eklemeli Üretim parçalar, mutlaka uygun bir son yüzey i#lemden geçmelidir. partiküllerin kaybolmas ve sistemdeki fazla sürtünme, hava boluklar ve basnç kayb sebebiyle düen ak hz neticesinde i parçasnn ilevselliJini olumsuz yönde etkilemektedir. Geleneksel üretim yöntemleri ile parça üzerindeki oyuklar ve karmak parçalarn iç ksmlarnn yüzeyleri ilenemediJi için inovatif son yüzey ilem yöntemlerine ihtiyaç duyulmaktadr. Bu sebeple, en uygun yüzey ilem sistemi seçimi, parçann kullanm ömrü ve sistemin bir bütün olarak verimliliJi konusunda oldukça kritiktir. Ekle-

meli Üretim parçalarnn d ve iç yüzeylerinin pürüzsüzletirilmesindeki seçeneklerden biri vibrasyonlu yüzey ilemdir. Bu yüzey ilem esnasnda, i parçalar özel sarf malzemeler ile doldurulan yuvarlak ilem kazanna konulur. Blem kazanndaki titreim (vibrasyon) ilem kazan içerisindeki sarf malzeme ve i parçalarnn sarmal bir ekilde hareket etmesini saJlar. Sarf malzemenin ve i parçasnn birbiri üzerinde sürtünmesi ile parça üzerinde andrma/ pürüzsüzletirme etkisi oluturulur ve istenen yüzey kalitesine ulalr.

Vibrasyonlu yüzey i,lem iç k)s)mlar)n yüzeylerinin pürüzsüzle,tirilmesine olanak sa$lar. Eklemeli Üretim parçalarnn iç ve d yüzeylerinin pürüzsüzletirilmesi için aralarnda vibrasyonlu yüzey ilemin de bulunduJu farkl yüzey ilem yöntemlerini deJerlendirmek için Milano Politeknik Üniversitesi Makine ve Kimya MühendisliJi bölümleri, Rösler Btalya ile birlikte karlatrmal bir çalma yapt. Bu çalmalar, vibrasyonlu yüzey ilem, kimyasal destekli yüzey ilem ve kumlama yüzey ilemi ile farkl çap-

Bu çal,#malar farkl, çaplarda (3, 5, 7,5 ve 10 mm) iç bo#altmalar, olan ve farkl, #ekillerdeki parçalar,n i#lenmesini içeriyordu

www.metalmakina.com

Mays-Haziran 2020

69


MAKALE

Kimyasal destekli yüzey i#lem sadece en dü#ük yüzey pürüzlülü ü de erini elde etmekle kalmay,p, en k,sa proses zaman, ile de öne geçti. larda (3, 5, 7,5 ve 10 mm) iç boaltmalar olan ve farkl ekillerdeki parçalarn ilenmesini içeriyordu. artc bir ekilde bu üç farkl yüzey ilem yöntemi birbiriyle çok yakn sonuçlar verdiler. Geleneksel vibrasyonlu yüzey ilem ve kumlama ilemi istikrarl bir ekilde çapaklar ald ve benzer bir yüzey pürüzlülüJü saJlad. Ancak, en iyi sonucu kimyasal destekli yüzey ilem yöntemi verdi: diJerlerine göre en pürüzsüz yüzey bu yöntem ile elde edildi. 0.7 μm Ra deJeri ile, kimyasal destekli yüzey ilem sadece en düük yüzey pürüzlülüJü deJerini elde etmekle kalmayp, en ksa proses zaman ile de öne geçti. Sonuç-

lar ayrca en sondaki pürüzlülük deJerlerinin dikey ve yatay iç ksmlarda aaJ yukar ayn olduJunu gösterdi. Ayn zamanda bu çalma vibrasyonlu yüzey ilemin, kanal geometrisini etkilemeden iç ksm yüzeylerinde istenilen pürüzsüzlük etkisini yaratabildiJini de kantlam oldu. Blenen yüzeyde herhangi bir toz kalnts bulunmuyordu. Bu üç yüzey ilem yöntemi de iç ksm yüzeylerinin pürüzlülük deJerlerini iyiletirdi. Tabi ki yukarda da bahsedildiJi gibi kimyasal destekli vibrasyonlu yüzey ilem en ksa sürede en iyi sonuçlar verdi.

Bir makinede tam otomatik i,lem Testler, AM Solutions’n M3 makinesinin gelitirilmesi için devam ediyor. AM Solutions Rösler Group’un yeni bir markas. AM Solutions, 3d yazc ile üretilen parçalarn yüzey ilemleri konusunda uzmanlam, pek çok uygun makine çözümleri ile hizmet vermektedir. Eklemeli üretim parçalarnn destek yaplarnn (support Türkçeye de geçti gibi destek mi denir support mu Tayfun Bey karar versin bence) çkarlmas, kalan tozlarn giderilmesi, yüzey temizliJi ve pürüzsüzlüJü, köe radyüsleme, yüksek parlaklkta parlatma ve kaplama öncesi

Üç yüzey i#lem yöntemi de sondaki pürüzlülük de erlerinin dikey ve yatay iç k,s,mlarda a#a , yukar, ayn, sonuçlar, verdi.

70 Mays-Haziran 2020

www.metalmakina.com


MAKALE

AM Solutions M3 makine ile tam otomatik ve ayn, zamanda daha ekonomik bir #ekilde 3D yaz,c, ile üretilen parçalar,n hem d,# hem de ula#,lmas, zor olan iç k,s,m yüzeylerinin i#lenmesine olanak sa l,yor. u ana dek bu yaln,zca oldukça zaman kaybettiren manuel i#lemler ile mümkündü.

yüzey hazrlJ gibi ilemlerle birçok çözümü ayn anda sunar. Mevcut M3 sisteminin daha da gelitirilmesi yalnzca gelecekte iç ksmlarnn etkili ve hedefli bir ekilde ilenmesini saJlamakla kalmayp, yan sra her hangi bir manuel ileme gerek duymadan tam otomatik bir sistem ile 3d yazc ile yaplan parçalarn yüzey ilemlerini de yapabilecek. Tabi ki, yükleme ve boaltma ilemleri de bir robot yardm ile otomatik hale getirilebilir. Özel bir ikmal sistemi ile andrma sarf malzemeleri ve parçann dozlamas, dozaj sistemi ve makine “Balat” ilevi tam otomatiktir.

www.metalmakina.com

Yüzey ilem ihtiyaçlarna baJl olarak, bir kaç andrma ve parlatma prosesi srayla yaplabilir. Sarf malzemenin i kazanndan otomatik olarak boaltmasndan sonra, ilenmi parçalar parça tutucudan alnr. BstendiJi taktirde, yine tam otomatik, ayr bir temizleme ve kurutma aamas eklenebilir. Blenen parçann sonraki üretim aamalarna transferi de bu otomatik sistem ile mümkün. Sistem ayarlar kayt edilebilir ve farkl pek çok i parçasna özel proses ayarlar yeniden görüntülenip, uygulanabilir. Çeitli parçalar için uygulanm proses parametreleri sadece bir tua basarak yada i parças tanmlama sistemi sayesinde kolayca seçilebilir. u ana ka-

dar ulalmas zor olan parça iç ksmlar tamamen ilenemiyor ya da bu ancak çok fazla manuel i gücü gerektirerek yaplabiliyordu. Fakat imdi, Eklemeli Üretim parçalarnn otomatik yüzey ilemleri sayesinde bu ilem çok ksa sürede, en düük maliyetle ve mükemmel sonuçlara ulalarak yaplabiliyor.

Mays-Haziran 2020

71


MAKALE

Covid-19 (Koronavirüs) Salgınının Hukuki Boyutu, Mücbir Sebep Kavramı Salgının Sözleşmelere Etkisi Haz rlayan; Avukat Baak Pelit - basakpelit@gmail.com

A. GENEL OLARAK Tüm dünyada beklenmedik bir hKzla yayKlan, hepimizin yaamKnda büyük de+iimler yaratan, Çin’in Wuhan kentinde ortaya çKkan ve 11 Mart 2020 tarihinde Dünya Sa+lKk Örgütü (DSÖ) tarafKndan pandemi (bölgeler ve ülkeleri aan düzeyde bir yayKlKm gücü ve hKzKna sahip olan co+rafi salgKn)ilan edilen Covid-19 gündelik yaam ve ekonomi üzerinde ciddi aksamalara ve farklKlamalara yol açmKtKr. Gerek Türkiye gerekse di+er dünya ülkelerinde virüsün ilerleyiinin artmasK neticesinde alKnan mecburi önlemler, birçok sektörü olumsuz etkilemitir. Dünya sa+lKk örgütünün resmi verilerine göre 11 MayKs 2020 tarihi itibariyle dünya genelinde virüsün bulatK+K kii sayKsK 4,013,728 olup virüsten hayatKnK kaybedenler sayKsK 278,993 tür. Virüsün etkilerine bak ld \ nda belki de en çok üzerinde tart a lan ve de\erlendirmeler yap lan konu, salg n n hukuki boyutudur. Zira korona virüsün sözleamelere etkisi oldukça fazlad r ve herkesin gündeminde yer almaktad r. Hayat n ola\an ak a nda hepimizin gündelik yaaam n n bir yerinde mutlaka sözleamesel bir iliakiye girmia olma ihtimali bir hayli yüksektir. Bu nedenle de covid-19 un etkilerini bu ba\lamda ele almak, mevcut sözleamelerin auan ki koaullardan nas l etkilendi\i, Türk hukuk sisteminin bu gibi salg n durumlar nda sözleamelerin mevcudiyetini hangi yönde etkileyen düzenlemeler içerdi\inde bak lmas gerekmektedir.

72 May s-Haziran 2020

Kçinde bulundu\umuz koaullarda baata kira sözleameleri olmak üzere di\er tüm özel hukuk sözleameleri, taraflar n kontrolü d a nda gerçekleaen, kaç n lmaz olan ve öngörülmesi mümkün olmayan bu olay kara s nda nas l ayakta tutulacakt r? Veya tutulabilecek midir? Taraflar sözleamelerini hangi durumlarda feshedebilecek, borçlu edimini ifa etme noktas nda yaaad \ güçlükleri nas l giderecek, buna kara n alacakl yahut kara taraf alaca\ n nas l tahsil edecek veya kendi ediminin ifas n nas l gerçekleatirebilecektir? Bu ve benzeri sorunlara hukuk kurallar çerçevesinde çözüm önerileri sunabilmek, hayat n her alan nda ço\umuzun bir aekilde kurdu\u ve taraf oldu\u sözleamelerin devam n n sa\lanmas yahut en az hasar b rak r aekilde sonland r labilmesi aç s ndan önemlidir. Gelinen noktada, korona virüs nedeniyle ticari ialetmelerin önceden akdettikleri sözleamelerin ifas nda güçlük yaaad klar , baz sözleamelerin ise ifas n n imkans z hale geldi\i görülmektedir. Her ne kadar borçlar hukukunun temel prensibi sözleameye ba\l l k ilkesi ise de, mücbir sebep veya beklenmedik hal nedeniyle hali haz rda birçok sözleame yönünden ifa imkans zl \ veya ifa güçlü\ü gündemde olup önümüzdeki günlerde etkilerini daha çarp c aekilde hissettirecektir. Bu yaz da korona virüsün sözleamelere etkisini de\erlendirmeye çal a ld . Bu kapsamda da incelenmesi gerekli hususlar n baa nda mücbir sebep gel-

mektedir ve genel olarak mücbir sebep kavram n n do\urdu\u sonuçlar üzerinden sözleamelerin durumu ele al nmaya çal a lacakt r. Türk hukukunda özel hukuk iliakileri bak m ndan yer alan ilkelerden biri de ‘’Sözlemeye Ba+lKlKk Ulkesi’’(Ahde vefa ilkesi)dir.) Ahde vefa ilkesi gere\ince sözleamede yer alan hususlara taraflar n mutlak surette uymalar gerekmektedir. Kanundan ve sözleamede kararlaat r lan hususlar d a nda sözleame feshedilemez. Fakat auan içerisinde bulundu\umuz hal ve benzeri durumlarda, beklenmeyen hallerden mücbir sebeplerden söz edilece\inden edim dengesi bozulabilir. Bu durumda da TBK. Md.136 da yer ald \ aekliyle ‘’KFA KMKANSIZLI'I’’ veya TBK Md. 138 de yer ald \ aekliyle ‘’A,IRI KFA GÜÇLÜ'Ü’’ konular gündeme gelebilecektir. Ve ilk durumda sözleame konusu olan edimin ifas mümkün olamayaca\ için borç iliakisi sona erecek; ikinci durumda ise edimin yerine getirilmesi önemli ölçüde güçleaece\inden sözleame yeni koaullara uyarlanacakt r. Öncelikle Türk Borçlar Kanunu’nun bu iki hükmünün uygulama alan buldu\u hallerin niteli\i nedir onu ele alal m. Yani auan içerisinde bulundu\umuz bu ola\anüstü halin hukuki kara l \ olan mücbir sebep nedir? B.MÜCBUR SEBEP NEDUR? Esasen kanunda yer alan belirli bir tan m olmasa da doktrin ve Yarg tay içtihatlar ndan yola ç k larak mücbir sebebi au aekilde ifade edebiliriz : ‘’ Borçlunun faaliyeti ve ialetmesi d a n-

www.metalmakina.com


MAKALE da gerçekleaen, sözleame konusu edimin ifas n mutlak ve kaç n lmaz aekilde engelleyen, imkans z hale getiren, önceden öngörülemeyen, kontrol edilemeyen ola\anüstü olaylard r. ‘’ Yarg tay içtihatlar ise, bir olay n mücbir addedilebilmesi için aaa\ daki üç unsuru içermesi gerekmektedir: (i) Borçlunun hiçbir etkisi olmadan kaç n lmaz aekilde ortaya ç kmas , (ii) Kaç n lmaz aekilde meydana gelen olay n borcun ifas n imkâns z hale getirmesi ve (iii) Taraflar ya da üçüncü kiailerce bu imkans zl \ n giderilmesinin mümkün olmamas . Bir olay n mücbir sebep olup olmad \ TBK 136. ve TBK 138. Maddeler ele al narak de\erlendirilmelidir.  TBK madde 136 hükmü öyledir: (UFA UMKANSIZLI(I) (1)Borcun ifas borçlunun sorumlu tutulamayaca\ sebeplerle imkâns zlaa rsa, borç sona erer. (2)Kara l kl borç yükleyen sözleamelerde imkâns zl k sebebiyle borçtan kurtulan borçlu, kara taraftan alm a oldu\u edimi sebepsiz zenginleame hükümleri uyar nca geri vermekle yükümlü olup, henüz kendisine ifa edilmemia olan edimi isteme hakk n kaybeder. Kanun veya sözleameyle borcun ifas ndan önce do\an hasar n alacakl ya yükletilmia oldu\u durumlar, bu hükmün d a ndad r. (3)Borçlu ifan n imkâns zlaat \ n alacakl ya gecikmeksizin bildirmez ve zarar n artmamas için gerekli önlemleri almazsa, bundan do\an zararlar gidermekle yükümlüdür.  TBK madde 138 hükmü ise öyledir: (A:IRI UFA GÜÇLÜ(Ü) Sözleamenin yap ld \ s rada taraflarca öngörülmeyen ve öngörülmesi de beklenmeyen ola\anüstü bir durum, borçludan kaynaklanmayan bir sebeple ortaya ç kar ve sözleamenin yap ld \ s rada mevcut olgular , kendisinden ifan n istenmesini dürüstlük kurallar na ayk r düaecek derecede borçlu aleyhine de\iatirir ve borçlu da

www.metalmakina.com

borcunu henüz ifa etmemia veya ifan n aa r ölçüde güçleamesinden do\an haklar n sakl tutarak ifa etmia olursa borçlu, hâkimden sözleamenin yeni koaullara uyarlanmas n isteme, bu mümkün olmad \ takdirde sözleameden dönme hakk na sahiptir. Sürekli edimli sözleamelerde borçlu, kural olarak dönme hakk n n yerine fesih hakk n kullan r.

nülebilir. Mücbir sebebin varl \ halinde ya kanun hükümlerine göre ifa imkans zl \ na dair yükümlülükler belirlenerek sonuçlar oluaturulacak, ya da zaten taraflar aras nda kurulmua olan sözleameyle daha en baatan bu tür beklenmedik hallerin neler oldu\u ve bu durumlarda borçlunun veya taraflar n sorumluluklar n n ak beti belirlenmia olacakt r.

Mücbir sebep iddias na konu edilen olay n borcun ifas nda imkâns zl k yarat p yaratmad \ , her bir borç iliakisi özelinde incelenmelidir. Çünkü her borcun ve sözleamenin niteli\i farkl d r ve baz borçlar mücbir sebebin varl \ ndan etkilenmez ve ifa edilebilirken, baz borçlar n ifas mücbir sebep dolay s yla söz konusu olamaz.

D. SÖZLE:MELERDE MÜCBUR SEBEBE DAUR HÜKÜM BULUNABULUR MU?

C. MÜCBUR SEBEBUN SÖZLE:MELERE ETKUSU NASILDIR VE HANGU KURALLAR UYGULANMALIDIR? Kanun genel olarak mücbir sebep ifadesini kullanmasa da, böyle bir durumda taraflar n sözleamelerini ne aekilde idame ettirebileceklerini veyahut sözleamenin ak betinin ne olaca\ n düzenlemiatir. Bunun yan nda taraflar da hangi olaylar n mücbir sebep olaca\ n , bunun sonucunda ifa imkans zl \ oluaursa, sorumluluklar n n boyutlar n ve neler olaca\ n sözleamede belirlemia olabilirler. Bunu anlamak için; (1) taraflar n sözleameyle, mücbir sebebe dair kanundan farkl bir hüküm getirip getirmediklerine, (2) aralar nda ifa imkans zl \ na dair bir ek düzenleme olup olmad \ na bak l r. Borç iliakisinin taraflar aras nda hiçbir özel düzenleme bulunmad \ hallerde, mücbir sebep sonucundaki ifa imkans zl \ na iliakin tart amalar n Türk Borçlar Kanunu’nun (“Borçlar Kanunu”) “ifa imkans zl \ ” ve “aa r ifa güçlü\ü” hükümleri uyar nca çözümlenmesi gerekmektedir. Bu hükümler kapsam nda sözleamenin yeni aartlara uyarlanmas , edimlerin bu durum devam etti\i sürece ask da kalmas veya bunlar mümkün de\ilse sözleameden dönme (veya sözleamenin feshi) gündeme gelebilecektir. Yani bu durumda iki ba\lamda düaü-

Taraflar aralar nda akdetmia olduklar sözleame hükümleri vas tas yla da mücbir sebep kapsam na hangi durumlar n girece\ini mücbir sebebin oluamas durumunda sözleamenin ne aekilde ilerleyece\ini, belirleyebilirler. Kara laa lan durumlar n sözleamede düzenlenmia oldu\u durumlarda ’Sözleameye Ba\l l k Klkesi(Ahde Vefa Klkesi) uyar nca sözleame hükümleri uygulanmal d r zira TBK’n n bu iki hükmü (136. Ve 138. Maddeler) emredici hüküm olmad \ ndan var olan sözleame maddelerinin uygulanmas , taraflara sunulan ‘’Sözleame Serbestisi Klkesi’’ ile de örtüaecektir. Örne\in taraflar korona virüs gibi pandemilerin mücbir sebep teakil edece\ini hali haz rda aralar nda var olan sözleameyle kararlaat rabilirler. Buna ek olarak, mücbir sebep ve beklenmeyen hallerin oluamas durumunda taraflar sorumluluklar n n neler olaca\ n belirlemia olabilirler mesela borçlu, mücbir sebepten kaynaklanan ifa imkans zl \ na dair sorumlulu\u bu sözleamede aç kça üstlenmia olabilir. O halde bu ola\anüstü halin varl \ na ra\men edimin ifa edilmemesinden dolay alacakl n n zararlar n kara lamak zorunda kalacakt r. Çünkü Türk hukukunda hem özel hukuk iliakileri ba\lam nda var olan ‘’Sözleame Serbestisi Klkesi’’ hem de bunu tamamlay c niteli\e haiz ‘’Sözleameye Ba\l l k Klkesi’’ geçerlidir ve taraflar aralar nda yapm a olduklar sözleamenin içeri\ini kanunun emredici hükümlerine ayk r olmad \ müddetçe özgürce belirleyebilmektedirler ve buna ba\l kalmal d rlar. Burada belki dikkat edilmesi gereken nokta

May s-Haziran 2020

73


MAKALE au olabilir; sözleamede borçlunun mücbir sebep sonucu oluaan edimi ifa imkans zl \ ndan sorumlu tutulmamas na ra\men, e\er sözleame do\an mücbir sebebin öngörülebildi\i bir dönemde yap lm asa yani borçlu örne\in bir pandeminin oluaabilece\ini ve edimi ifa edemeyece\ini öngörmesine ra\men sözleameyi yapm a ve bir taahhüt alt na girmiase, bu durumda, z mnen imkans zl ktan sorumlu tutulma halinin kabul edildi\i söylenebilir.

YOKSA COVID-19 SALGINI BAKIMINDAN MÜCBUR SEBEPLE ULU:KULU KANUN HÜKÜMLERU NASIL UYGULANMALIDIR?

Buna kara n taraflar aralar ndaki sözleamede ne tür hususlar n ve ortaya ç kan hangi durumlar n mücbir sebep teakil edece\ine dair bir aç kl k getirmemia, sözleame maddelerinde bu tür seçeneklere yer vermemia ve ifan n imkans zlaat \ durumlar düzenlememia olabilirler. Kate bu noktada, içinde bulunulan ve sözleame konusu edimin ifas n do\rudan veya dolayl aekilde etkileyen olaylar n yaratt \ etkiler kanundaki bu maddeler çerçevesinde de\erlendirilecek ve düzenlenecektir.

Salg n sonucunda borçlunun edimini ifa etmesi mümkün olmad \ zaman sonraki imkans zl k ortaya ç kar, borçlu bu durumdan sorumlu de\ildir, kusuru yoktur ve TBK. Madde 136 hükmünün uygulanmas gerekir.

E. COVID-19 MÜCBUR SEBEP MUDUR? Taraflar sözleame serbestisi ilkesi do\rultusunda önceden salg n durumlar n n mücbir sebep teakil edece\ini sözleamede kararlaat rm a olabilirler. Fakat böyle bir hükmün sözleamede yer almad \ durumlar bak m ndan mücbir sebebin tan m dikkate al nd \ nda, covid-19 salg n n n bu tan mda aranan, objektif olarak öngörülemez, kaç n lamaz, mutlak aekilde gerçekleaen ve borçlunun faaliyeti ve ialetmesi haricinde meydana gelen ola\anüstü bir olay oldu\u de\erlendirmesi yap labilir. Yarg tay’ n ülkemizde önceki y llarda yaaanan kua gribi salg n na dair sözleamesel iliakiler ve genel olarak hayat n ola\an ak a ndaki iliakiler ba\lam nda mücbir sebep teakil etmeyece\ine dair kararlar olsa da, covid-19 ile k yasland \ nda ve son zamanlarda yaaanan can kay plar na ve bu salg n n dünyada birçok anlamda çok daha ciddi bir tahribata yol açt \ dikkate al nd \ nda mücbir sebep olarak nitelendirilmesi gerekti\i son derece aç kt r. F. SÖZLE:MEDE BUR DÜZENLEME

74 May s-Haziran 2020

Esasen her borç iliakisi ve sözleamenin kendi özelinde ele al nmas gerekmekle beraber, mücbir sebebe dair mevcut düzenlemeler au aekilde incelenebilir; A. UFA UMKANSIZLI(I VE SÖZLE:MELERE ETKUSU (TBK 136.madde)

Bu maddeye göre borcun ifas borçlunun sorumlu tutulamayaca\ sebeplerle imkâns zlaa rsa, borç sona erer. Bu durumda, TBK m. 136 f. 2 uyar nca tam iki tarafa borç yükleyen sözleamelerde, imkans zl k nedeniyle borcu sona eren taraf, kara edimini isteyemez. Kara edimini alm asa, sebepsiz zenginleame hükümlerine göre iade ile yükümlüdür. Kfa imkans zl \ n n edimin bir k sm na yönelik olmas halinde, sadece imkans zlaaan k s m bak m ndan kara l kl olarak sorumluluktan kurtulma söz konusu olacakt r. Yarg tay uygulamas nda imkans zl k, ortaya ç k a nedenine göre baz ayr mlara tabi tutulmaktad r; “E\er ifa imkans zl \ sadece sözleamenin taraflar bak m ndan de\il ayn sözleameyi yapacak herkes için söz konusu ise buna "objektif imkans zl k", yaln z sözleamenin taraflar ndan birinin tutumundan do\muasa buna da "sübjektif imkans zl k" denilmektedir. Kmkans zl k sözleameden sonra ve taraflardan birinin kusurundan kaynaklanm asa bu durum "kusurlu imkans zl k" ve fakat taraflar n kusuru olmadan meydana gelmiase "kusursuz imkans zl k" olarak adland r l r. Kmkans zl k borcu sona erdiren nedenlerden biridir. Borcun ifas n n imkans z hale gelmesi, mücbir sebepten, bir baaka ifade ile önlenemez nedenden kaynaklanabilir. Genelde d a kuvvetlerin sonucu olan, borçlunun ialetmesiyle ba\-

lant l bulunmayan, önceden görülemeyen, kaç n lmaz ve mutlak bir aekilde borcun ifas n engelleyen olay olarak doktrinde tan m n bulan mücbir sebebin varl \ , borçlu yönünden borcu ortadan kald ran nedenler aras ndad r. Kfan n önündeki engel gelecekte de ortadan kalkmayacak ise sürekli bir imkans zl k hali mevcuttur ve TBK m. 136 hükmü esasen kal c imkâns zl \ ve bu nedenle borcun sona ermesini düzenler. Kara l kl iki tarafa borç yükleyen sözleameler bak m ndan borçlu ifa imkans zl \ nedeniyle ifadan kurtulunca yine TBK md.136/f.2 gere\i kara taraftan alm a oldu\u edimleri TBK 77. ve devam nda düzenlenen sebepsiz zenginleame hükümlerine göre geri vermek zorundad r. Ayr ca TBK md.136/f.3 gere\i e\er borçlu mücbir sebep nedeniyle yani bizim kastetti\imiz covid-19 salg n nedeniyle edimi ifa etmesinin imkans z hale geldi\ini alacakl ya gecikmeden bildirmelidir yoksa alacakl n n bu yüzden u\rad \ zararlar gidermekle yükümlü olacakt r. Görüldü\ü üzere TBK m. 136 ifa imkans zl \ n düzenlemia ve mücbir sebebin, edimin ifas n imkans z hale getirmesi sonucunda, tek tarafa borç yükleyen sözleamelerde borcun sona erece\ini; kara l kl iki tarafa borç yükleyen sözleamelerde ise yine borcun sona ermesi ile beraber borçlunun da alacakl dan alm a oldu\u edimleri iade etmesi gerekti\ini(TBK 77.md gere\i), henüz almad \ edimlerin ifas n da isteme hakk n kaybedece\ini düzenlemektedir. B. KISMU UFA UMKANSIZLI(I Kfa imkans zl \ k smi de olabilir o halde TBK 137.md hükmü ele al nacak ve bu halde borçlu sadece borcunun imkans zlaaan k sm ndan kurtulacakt r. TBK 137. Madde – (1)Borcun ifas borçlunun sorumlu tutulamayaca\ sebeplerle k smen imkâns zlaa rsa borçlu, borcunun sadece imkâns zlaaan k sm ndan kurtulur. Ancak, bu k smi ifa imkâns zl \ önceden öngörülseydi taraflarca böyle bir sözleamenin

www.metalmakina.com


MAKALE yap lmayaca\ aç kça anlaa l rsa, borcun tamam sona erer. (2)Kara l kl borç yükleyen sözleamelerde, bir taraf n borcu k smen imkâns zlaa r ve alacakl k smi ifaya raz olursa, kara edim de o oranda ifa edilir. Alacakl n n böyle bir ifaya raz olmamas veya kara edimin bölünemeyen nitelikte olmas durumunda, tam imkâns zl k hükümleri uygulan r. C. GEÇUÇU UFA UMKANSIZLI(I 136. maddede düzenlenen ifa imkans zl \ asl nda tam ifa imkans zl \ denebilecek durumlar düzenlemektedir. Kfan n önündeki engel gelecekte de devam edecekse sürekli bir imkans zl k hali mevcuttur ve TBK m. 136 hükmü esasen sürekli imkâns zl \ ve bu nedenle borcun sona ermesini düzenler. Ancak korona virüs salg n n n özellikle kira akdi, hizmet akdi vb. sürekli edimli sözleameler yönünden geçici imkans zl \a yol açmas muhtemeldir. Geçici ifa, borcu sona erdirmemekle beraber geç ifa nedeniyle borçlunu temerrüdü söz konusu olabilmektedir. Özellikle para borçlar nda imkans zl k söz konusu olmayaca\ için geç ifadan bahsedilebilecektir. Yarg tay HGK aaa\ daki karar nda geçici imkans zl kta “akde tahammül süresinin” somut olaya göre belirlenmesi kanaatindedir. Yarg tay HGK., 2010/15-193 E., 235 K., 28.04.2010 T. karar nda “,üphesiz geçici imkâns zl \ n varl \ , beraberinde taraflar n bu sözleameyle ne kadar süre ba\l kalacaklar sorununu getirir. Bu konudaki kural "ahde vefa=söze sadakat" ilkesi gere\i taraflar n sözleameyle ba\l tutulmas d r. Ancak baz özel durumlar vard r ki, taraflar o sözleameyle ba\l saymak hem onlar n ekonomik özgürlüklerini engeller, hem de bir baakas ile sözleame yapma f rsat n ortadan kald r r. Uygulamada, geçici imkâns zl k halinde taraflar n o sözleameyle ba\l tutulma süresine "akde tahammül süresi" denilmektedir. Bu sürenin gerçekleaip gerçekleamedi\ini de her somut olaya göre ve onun çerçevesinde de\erlendirmek gerekir.”.

www.metalmakina.com

Sürekli edimli sözleameleri aç s ndan, Yarg tay taraf ndan kabul edilen geçici imkâns zl k ihtimalinde, akde tahammül süresinin beklenmesi, bu sürenin de aa lmas durumunda sözleamenin sona ermesi veya uyarlanmas yoluna gidilebilece\i hususlar de\erlendirilmelidir. D. KURA SÖZLE:MELERU BAKIMINDAN UFA UMKANSIZLI(I Bu aç dan bak ld \ ndan imkans zl k kira sözleameleri ba\lam nda geçici ifa imkans zl \ olarak düaünülebilir. Kira sözleameleri sürekli borç iliakileridir ve geçici imkans zl k da asl nda beraberinde k smi imkans zl k sonucunu do\urur. Fakat mesela sezonluk kiralamalarda oldu\u gibi geçici imkans zl k kira sözleamesinden beklenen menfaati zaten ortadan kald r yorsa o zaman ifa imkans zl \ geçici olarak de\erlendirilmeyece\i ifade edilmektedir. Korona virüsten etkilenen kira iliakilerinde, TBK m. 331 “Taraflardan her biri, kira iliakisinin devam n kendisi için çekilmez hâle getiren önemli sebeplerin varl \ durumunda, sözleameyi yasal fesih bildirim süresine uyarak her zaman feshedebilir.” hükmü uyar nca taraflar n 3 ayl k fesih bildirim süresine uyarak ola\anüstü fesih yoluna baavurma imkan bulunmaktad r. Bu noktada 6217 say l Kanunun Geçici 2. Maddesi uyar nca TBK m. 331’in kirac n n TTK’ nda tacir olarak say lan kiailer ile özel hukuk ve kamu hukuku tüzel kiaileri oldu\u iayeri kiralar bak m ndan 1 Temmuz 2020 tarihine kadar yürürlü\ünün ertelenmiatir. Bu y l n temmuz ay na kadar iayerleri bak m ndan, 818 say l eski BK uygulanacakt r ve eski BK m. 264’ya göre de tazminat ödeyerek fesih yoluna baavurulmas mümkündür. Ayr ca, genel hükümlere göre sürekli edimli sözleamelerin hakl sebeple feshine gidilebilecektir. Buna ek olarak, salg n sonras nda yay mlanan 26/3/2020 tarihli 7226 Baz Kanunlarda De\iaiklik Yap lmas na Dair Kanun’un Geçici 2. maddesi ile 01/03/2020 tarihinden 30/06/2020 tarihine kadar ödenemeyen iayeri kira

bedellerinin kira sözleamesinin feshi ve tahliye nedeni oluaturmayaca\ na karar verilmiatir. Yani iayeri kiralar an lan tarihlerde ödenmeyebilecektir ve bu yüzden kiraya veren kira sözleamesini normal zamanlarda TBK 352.md 2. f kran n kendisine ihtar çekmesine ra\men kira bedelini tahsil edememesi kara s nda sa\lad \ fesih imkan ile feshedemeyecek ve ayr ca bu durum tahliye sebebi de oluaturamayacakt r. Kirac n n burada kira bedelini ödeme yükümlülü\ü ortadan kald r lmam a z mnen ertelenmiatir. Zira kira borcu tam bir ifa imkans zl \ de\il, geçici bir ifa imkans zl \ olarak nitelendirilebilir. Dolay s yla kira bedellerinin bu dönemlerde ödenmemesi de geçici bir imkans zl k hali oluaturur ve asl nda borçlu temerrüde düamüa gibi kabul edilebilir. 01.07.2020tarihi itibariyle e\er kirac kiraya verene, TBK 136,137 ve 138 uyar nca ifa imkans zl \ durumunu kiraya verene yaz l bildirilmemesi durumunda kirac sözleamenin feshi gibi sonuçlara katlanmak durumunda kalacakt r. Yine her kira iliakisinin farkl sonuçlar do\urabilece\i ve kendi ba\lam nda de\erlendirilmesi gerekti\i unutulmamal d r. E. A:IRI UFA GÜÇLÜ(Ü ve SÖZLE:MENUN YENU KO:ULLARA UYARLANMASI (TBK 138.madde) Mücbir sebebin yaratt \ etki ifan n imkans zlaamas derecesinde olmayabilir. O zaman imkans zl k nedeniyle borç sona ermez fakat 138. Madde gere\i borçlu hakimden sözleamenin yeni koaullara uyarlanmas n isteyebilir. Bunun mümkün olmad \ hallerde ise borçlu sözleameden dönebilir. Fakat kira sözleamesi, hizmet sözleamesi gibi sürekli nitelikte bir edimin konu oldu\u sözleame varsa o halde fesih hakk kullan larak sözleame sona erdirilir. Dönme ve fesih aras ndaki fark da buradad r; sözleamenin feshi söz konusu oldu\unda fesih tarihinden önce ifa edilenler geri istenemeyecektir çünkü fesih ileriye dönük etki yaratan bir irade aç klamas d r. Örne\in kira sözleamesi feshedildi\inde kirac ödemia oldu\u kira bedellerini

May s-Haziran 2020

75


MAKALE geri talep edemez. Yani burada da sözleamenin sürekli edimli mi yoksa ani edimli mi oldu\u önem arz etmektedir.

kez kara taraf aç s ndan katlanmas beklenilmez bir durum yarat yorsa, borçlu ancak bu aartla sözleameden dönme hakk n kullanabilecektir.

TBK m. 138 uyar nca sözleamenin de\iaen koaullara uyarlanmas n n aartlar Yarg tay Kararlar nda aaa\ daki aekilde say lmaktad r:

Ayr ca ele al nmas gereken bir nokta da audur: Taraflar n kendi aralar nda yapm a olduklar sözleamede mücbir sebep ve beklenmeyen hallere dair kurallar yer al yor olabilir ki sözleame serbestisi ilkesi ve sözleameye ba\l l k ilkesi gere\ince de sözleamedeki kurallara riayet edilmesi gerekir. Fakat bazen ola\anüstü ve beklenmeyen a\ r durumlarda sözleamedeki bu kurallara uyulmaya çal a lmas ialemin temelinin çökmesine ve edimin as l amac na ayk r bir sonuç do\urabilir. Yarg tay’ n da karar nda belirtti\i üzere bu hallerde sözleamenin oluaan yeni koaullara uyarlanmas daha uygun olacakt r.

1.) Sözleame kurulduktan sonra, taraflar n edimleri aras ndaki denge, borçludan sonuçlar yüklenmesi istenemeyecek kadar büyük ölçüde bozulmua olmal d r. 2.) Edimlerin dengesindeki de\iaiklik sözleame yap l rken öngörülemeyen ve öngörülmesi de beklenmeyen (Savaa, ekonomik kriz, tabii afetler, ithal ve ihraç konusunda getirilen yasaklar gibi) ola\anüstü bir durumdan ileri gelmelidir.(Aa r ifa güçlü\üne düaenin bu durumu sözleame yap l rken öngörmedi\ini ispat etmesi yetmez, bu durum onun için “öngörülmesi beklenemez” olmal d r. Kendi özensizli\i veya dikkatsizli\i sebebiyle bu olguyu öngörememiase, 138. maddeden yararlanamayacakt r.) 3.) Aa r ifa güçlü\ü yaratan olgu borçludan kaynaklanmamal d r. 4.) Edimler henüz ifa edilmemia olmal d r. Kural olarak ifada bulunduktan sonra aa r ifa güçlü\ünden söz ederek uyarlama veya sözleameden dönme yollar na baavurulamaz. Ancak, borçlu do\an haklar n sakl tutarak ifada bulunmuasa, ifadan sonra da bu haklar n kullanabilecektir. Aa r ifa güçlü\üne dair kanunun hükmünün nas l uygulanaca\ yine Yarg tay Karar nda aöyle ifade edilmiatir: TBK 138. Madde uyar nca bu aartlar gerçekleati\inde, önce hakimden uyarlama talep edilmesi gerecektir. Uyarlama edim yükümünün azalt lmas veya kara edimin artt r lmas aeklinde yap labilece\i gibi, vadelerin veya ifa tarz n n de\iatirilmesi gibi hakimin uygun bulaca\ her aekilde yap labilir. Hakim, davac n n talebinde öngörmedi\i bir tarzda uyarlama da yapabilir. Ancak borç uyarlamaya uygun de\ilse veya ifa güçlü\ünü katlan r k lacak herhangi bir uyarlama bu

76 May s-Haziran 2020

Yarg tay 13. Hukuk Dairesi de 2013/16898 E. 2014/18895 K. 13.06.2014 tarihli karar nda bu konuya dair au ifadeye yer vermiatir: Gerçekten de sözleameye ba\l l k ilkesi, hukuki güvenlik, do\ruluk, dürüstlük kural n n bir gere\i olarak sözleame hukukunun temel ilkesini oluaturmaktad r. Ancak bu ilke, özel hukukun di\er ilkeleriyle s n rland r lm at r. Sözleame yap ld \ nda kara l kl edimler aras nda mevcut olan denge sonradan aartlar n ola\anüstü de\iamesiyle büyük ölçüde taraflar n biri aleyhine katlan lamayacak derecede bozulabilir. Kate bu durumda sözleameye ba\l l k ve sözleame adaleti ilkeleri aras nda bir çeliaki ortaya ç kar ve art k bu ilkeye s k s k ya ba\l kalmak adalet, hakkaniyet ve objektif iyi niyet (M.K. md.4,2) kurallar na ayk r bir durum yarat r hale gelir. Hukukta bu z tl k (Beklenmeyen hal aart -sözleamenin de\iaen aartlara uydurulmas ) ilkesi ile giderilmeye çal a lmaktad r. COVKD-19 salg n neticesinde borcunu ifa edemeyecek olan borçlular mahkemeye bu hüküm do\rultusunda aartlar gerçekleati\inde sözleamenin yeni aartlara uyarlanmas için baavurabileceklerdir. Bunun yan nda mahkeme uyarlama talebinin haricinde sözleamenin feshine de hükmede-

bilecektir. Yani covid-19 ve mücbir sebep olarak kabul edilmesi durumunda taraflar n sözleame ile bu duruma dair düzenlemeler getirmelerinin haricinde TBK 136. 137. ve 138. Maddelerde bir tak m hükümler mevcuttur. Ve e\er covid-19 her sözleame baz nda ayr ayr de\erlendirilip mevcut sözleame bak m ndan ifa imkans zl \ yarat yorsa TBK 136. Madde uygulanarak borç sona erdirilecek; fakat mücbir sebep derecesine varmayan bir ifa güçlü\ü oluauyorsa bu sefer TBK 138. Madde uygulama alan bulacakt r ve borçlu mahkemeden sözleamenin yeni koaullara yani salg n sonras oluaan koaullara uyarlanmas n talep edebilecektir. Bu mümkün de\ilse ani edimli sözleameler bak m ndan sözleameden dönme; sürekli edimli sözleameler bak m ndansa sözleamenin feshi söz konusu olacakt r. SONUÇ; Tüm dünyay etkisi alt na alan covid19 salg n hem gündelik hayatta hem ekonomik ve ticari hayatta ve hem de kiailer aras ndaki sözleamelerde beklenmeyen etkiler yaratarak aahit olunan de\iaimleri zorunlu k lm at r. Sözleameler nezdinde borcun ifas güçleamia, imkans z hale gelmia hatta sözleameler sona ermek zorunda dahi kalm at r. Hayat n birçok alan nda topyekün bir de\iaimle kara kara ya kal nm at r. Salg n n hukuki boyutlar ele al n rken, öncelikle salg n n bir mücbir sebep teakil edip etmeyece\inin her sözleamenin kendi amac ve konusuna bak larak tespit edilmesi gerekir. Sözleame serbestisi kapsam nda, e\er sözleameye bu tür pandemi boyutundaki salg nlar n mücbir sebep teakil edece\ine dair hüküm konulmuasa ve ifan n gerçekleatirilememesi durumlar na kara n taraflar n sorumluluklar belirlenmiase buna ba\l kal nmal ve sözleame tüm hükümleriyle beraber salg n aç s ndan ele al nmal d r. Tabi burada sözleame hükümlerine öncelik verilirken de yine sözleame adaletinin sa\lanmas ve

www.metalmakina.com


MAKALE edim menfaatinin korunmas na dikkat edilmeli ve gereken durumlarda daha ialevsel ve faydal olaca\ öngörülüyorsa kanunda yer alan genel hükümler uygulanmaya çal a lmal d r. Di\er bir ihtimaldeyse yani sözleamede mücbir sebebe dair bir maddeye yer verilmemesi, mücbir sebep teakil eden olaylar n sonuçlar n n ve do\urdu\u yükümlülüklerin belirtilmemesi halinde ise, TBK’ n n yukar da aç klanan genel hükümleri (TBK madde 136-137-138) çerçevesinde sözleamenin durumunun araat r lmas gerekecek, sözleamenin genel hükümlere göre uyarlanmas na yahut sona erdirilmesine karar verilecektir. Zira sözleamelerin konusu, amac n n ve özelliklerinin de bu noktada titizlikle ele al nmas ve virüsün sözleamelere etkisinin bu k staslara göre incelenmesi gerekmektedir. Zira burada ele al nan konular genel bir çerçeve içerisinde yaaad \ m z salg n n hukuksal etkilerini de\erlendirmektedir. Bunun akabinde her sözleamenin amac konusu taraflara olan etkisi çok farkl olabilmektedir. Bu nedenle de taraf iradeleri ile birlikte sözleamenin özüne dikkat edilmesi gerekmektedir. Çünkü Yarg tay kararlar nda ve doktrin görüalerinde mücbir sebebe dair genel geçer bir tan m ve hangi durumlar n, olaylar n mücbir sebep kabul edilece\i noktas nda herhangi bir netlik bulunmamakta bu da her akit baz nda bir yorum yap lmas n gerekli k lmaktad r. Korona virüs salg n n n sözleamelere etkisi ve mücbir sebep teakil edip etmeyece\i, sözleame serbestisi ve TBK genel hükümler çerçevesinde iate yukar da say lan çeaitli varyasyonlar içerisinde ele al nmaya çal a lm at r. Sözleamede bu duruma dair önceden konulmua bir kay t varsa bu kay t dikkate al narak sözleamenin amac ve konusuna göre bir yol izlenecek, bu durum dair bir hüküm yoksa da ifa imkans zl \ n n mevcudiyeti halinde TBK madde 136; mücbir sebep derecesine ulaamayan sözleameler bak m ndan ise ifa güçlü\ü oluamas halinde TBK madde 138 uygulama alan bulacak-

www.metalmakina.com

t r. Bundan sonraki süreçlerde de gerek sözleamesel gerekse di\er hukuki iliakilerde, bu iliakinin taraflar aralar ndaki akdin varl \ n ve etkisini sa\lamlaat rmak için her türlü ihtimali detayl bir aekilde ele alacak, hem covid-19 gibi salg nlar ve hem de di\er beklenmeyen hallere kara n, menfaatlerini sözleamenin amac na ayk r olmayacak aekilde yap lan düzenlemelerle garanti alt na almay önemseyecekler geliai güzel maddelerle bir iliaki kurmaktan ziyade daha gerçekçi senaryolara kara tedbir almay tercih edeceklerdir. Kaynaklar: [1] https://covid19.who.int/ [2] https://www.lexpera.com.tr/ictihat/yargitay/hukuk-genel-kurulu-e2017-90-k-2018-1259-t-27-6-2018 [3] https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6098.pdf [4] https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6098.pdf

bir y ldan uzun süreli kiralarda ihtarlar n yap ld \ kira y l n n bitiminden baalayarak bir ay içinde, dava yoluyla kira sözleamesini sona erdirebilir” [11] http://kazanci.com.tr/gunluk/13hd-2013-16898.htm [12] http://kazanci.com.tr/gunluk/13hd-2013-16898.htm [13] http://kazanci.com.tr/gunluk/13hd-2013-16898.htm [14] Yarg tay 13.HD 2013/16898 E. 2014/18895 K. 13.06.2014 T. karar ‘’Kara l kl sözleamelerde edimler aras ndaki dengenin ola\anüstü de\iaimler yüzünden alt üst olmas , borcun ifas n n önemli ölçüde güçleamesi durumunda “K,LEM TEMELKNKN ÇÖKMESK” gündeme gelir. Kate bu durumda hakim, somut olay n verilerine göre alacakl yarar na borçlunun edimini yükseltmeye veya borçlu yarar na onun tamamen veya k smen edim yükümlülü\ünden kurtulmas na karar verilebilir ve sözleameye müdahale ederek sözleameyi de\iaen koaullara uyarlar.’’

[5] http://www.erdemerdem.av.tr/yayinlar/hukukpostasi/turk-borclar-kanunu-uyarinca-sebepsiz-zenginlesme/ [6] https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6098.pdf [7] https://blog.lexpera.com.tr/korona-virus-salgininin-sozlesmelereetkisi-ifa-imkansizligi-ifa-guclugu-veuyarlama/ [8] https://www.lexpera.com.tr/ictihat/yargitay/hukuk-genel-kurulu-e2010-15-193-k-2010-235-t-28-4-2010 [9] https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/03/20200326M1-1.htm [10] “kirac , bir y ldan k sa süreli kira sözleamelerinde kira süresi içinde; bir y l ve daha uzun süreli kira sözleamelerinde ise bir kira y l veya bir kira y l n aaan süre içinde kira bedelini ödemedi\i için kendisine yaz l olarak iki hakl ihtarda bulunulmas na sebep olmuasa kiraya veren, kira süresinin ve

May s-Haziran 2020

77


MAKALE

2020 Yılında Makine Üreticileri için 4 Trend Bu makale Eaton tarafndan hazrlanmOtr.

Dijitalizasyonun bir sonucu olarak, ekonomi büyük ve ani deKiOimlerin arifesindedir. Buna ek olarak, çevresel konularn ve enerjinin önemi gitgide artmaktadr. Tabii ki, makine mühendisliKi de bu durumdan payn almaktadr. DiKer yandan; dünya pazarlarndaki basky artran ve müOterilerin ihtiyaçlarn deKiOtiren yeni düzenlemeler, sektör için tamamen yeni frsatlar sunan inovasyonlar zorunlu klmaktadr. Eaton Elektrik Türkiye Ülke Müdürü Ylmaz Özcan, makine mühendisliKi üzerinde ciddi etkisi olan dört konu-

78 Mays-Haziran 2020

ya bu belgede dikkat çekmektedir. Enerji Verimlilii Yeni AB Ekodizayn Direktifi 2021 ylnda yürürlüKe girecektir. Makine üretimi sektöründe ek enerji tasarruflar özellikle planlanmakta ve sürücülerin de devreye gireceKi öngörülmektedir. 1 Temmuz 2021 itibaryla 2, 4, 6 veya 8 kutuplu ve 0.75 kW veya 1000 kW’tan az veya çok anma çkO güçlü üç fazl motorlarn enerji verimliliKi IEC verimliliKine karOlk gelmelidir. Ex eb yüksek güvenlikli motorlar buna istisnadr.

Uygulamalarn enerji tasarrufu potansiyelinden yararlanmak için, yumuOak yolverici ve hz kontrol cihaz arasnda seçim yaparak en uygun yolverme biçimine karar vermeleri gereklidir. Bu seçimi yapmadan önce, Oirketler her bir uygulama için en verimli çözümü belirlemek adna kapsaml bir sistem analizi yapmaldr. Pek çok durumda, hz ayarl sürücüleri yalnzca proses mühendisliKi bakmndan gerekli olmalar halinde kullanmak mantkl olacaktr. /irketlerdeki enerji verimliliKini artrmak için kullanlacak önemli bir

www.metalmakina.com


MAKALE araç ise ISO 50001 uyumlu enerji yönetim sistemidir. Bu sistem, proseslerin ve prosedürlerin enerji tüketimini önemli ölçüde azaltacak Oekilde oluOturulmasna olanak tanmaktadr. Böylece bir yandan tüketimin azalmasyla maddi tasarruf saKlanrken, diKer yandan da pek çok AB ülkesinde bu durum vergilere de yansmaktadr. Bunun temel ön gereksinimi, tüketimin ve tüketimin belgelendirilmesinin ölçülebilirliKidir. Bunu baOarmann akll bir yolu, Eaton’n NZM ürünü gibi Snf 1 entegre enerji ölçüm modülüne sahip dijital bir devre kesici kullanmaktr. Ak(ll( Fabrikalarda Haberleme Protokollerinin Standartlat(r(lmas( Endüstri 4.0 ve akll fabrikalar günümüzde üzerinde skça durulan konulardr. Bununla birlikte, bunlar için doKru temelleri oluOturmak, özellikle kullanlan makineler arasndaki haberleOme söz konusu olduKunda, büyük bir meydan okumadr. Çok sayda haberleOme protokollerinin yarattK Babil karmaOasyla bu durumun üstesinden gelmek mümkün deKildir. OPC BirleOik Mimarisi (OPC UA) makineler arasndaki veri alOveriOi için platformdan baKmsz bir standarttr. /u anda üreticiye baKl protokoller pazara hakim olsa da, makine ve tesis operatörlerinin yakn gelecekte tek tip standartlar gitgide daha fazla talep edeceKini varsayabiliriz. Gerçek zamanl haberleOme için oluOturulan TSN standardyla (Zamana Duyarl AK) uyumlu OPC UA, bunun için ümit verici bir platform olarak görülmektedir. Ayn makine tiplerinin baOlangçta ayn dili konuOmalar önemlidir. HaberleOme gereksinimleri büyük farkllk gösterdiKi için bu yaklaOm mantkldr. Makine araçlar örneKin gda üretiminde kullanlan makinelere göre farkl ve-

www.metalmakina.com

riler daKtmaktadr. Bu amaçla, makine tiplerinin bilgi modellerinin birbirinden baKmsz sektörlerde kabul edildiKi endüstrilerde sözde eO teknik özellikler geliOtirilmektedir. ÖrneKin, paketleme endüstrisinin eO teknik özellikleri çok geliOmiOtir. Son derece geliOmiO bu tip uzun proses zincirleriyle, standartlaOma isteKinin ortaya çkmas anlaOlabilir. Robotik endüstrisi gibi diKer sektörler de buna ayak uydurmaktadr. Her iki durumda da, üreticiler müOterilerinin gelecek yln talepleri için bir çözüm bulmalarn beklemektedir. Dijital kizlerin Evrimi Günümüzde dijital ikizler, öncelikli olarak geliOtirme aOamasnda kullanlan bir yaklaOmdr. Makinelerin dijital resimleri, örneKin, geliOtirme döngülerini azaltan simülasyonlar için kullanlmaktadr. Bu durumda, bu konseptin bir adm ilerisinin düOünülmesi de doKaldr: Operasyon esnasnda bile makinelerin veya tesislerin ve fabrikalarn tamamnn görsel resimlerini kullanmak büyük avantaj saKlayacaktr. EKer dijital ikiz makinenin veya üretim tesisinin mevcut durumunu yanstan ürün geliOimi için kullanlrsa, iOletim safhas için yaratlmO olan bu veri modelinin kullanlmaya devam edileceKi açktr. Devam eden operasyonlarda kullanlan sensörler, sapmalar kolayca alglamak ve makinelerin kullanlabilirliKi artrmak için dijital ikizlerden alnan “hedef deKerlerle” kolayca kyaslanabilmektedir. ”Asl hedef kyaslamasndan” yola çklarak, kestirimci bakm gibi metotlarn kullanm için gereken hazrlk aOamas da önemli ölçüde ksaltlabilmektedir.

tir. Aletlerin, tekerleklerin ve ayar vidalarnn yerini ekranlar ve butonlar, ekranlarn yerini ise dokunmatik fonksiyonlar almOtr. Sezgisel olarak kullanabildiKimiz dokunmatik ekranlar günümüzün dünyasnn vazgeçilmez bir parças olmuOtur. Yeni neslin, iO hayat da dâhil olmak üzere, özellikle beklediKi de budur. Yalnzca butonlarna baslarak çalOan ve karmaOk menülere sahip ilk ekran modelleri, temel iOlemleri fonksiyonel olarak tamamen yerine getirmektedir ve basit gereksinimler için hâlâ tamamen yeterlidir. Bununla birlikte, dokunmatik ekranlar, sektördeki zafer yürüyüOünü devam ettirecektir. Bunun bir sonraki adm, ekran makineden tamamen ayrmak ve böylece verilerin en azndan tabletten veya cep telefonundan okunabilmesini saKlamaktr. Akll cihazlarla uzaktan iOletim, sürecin operasyonel güvenlik açsndan da düOünülmesi gereken bir sonraki admdr.

Endüstrinin Tüketiciye Göre Uyarlanmas( GeçtiKimiz yllarda makine operasyonlar büyük deKiOimler geçirmiO-

Mays-Haziran 2020

79


ALFABETİK REKLAM İNDEKSİ

ANCA CNC

A.KAPAK

METALSHOW FAIR

45

ANKIROS

61

M&K D&PLAY

14

BOEHLERIT

9

NURSAN CNC

31

CHIRON GOUP

19

ONUR TEKN&K

65

EMO M&LANO

37

OTR MAK&NA

7

ERKAN CNC

Ö.K.&Ç&,13

RTECH

27

ERMKASAN

15

SANDVIK

23

GEM-FA

17

STOM METAL FAIR

39

H&DROL&K&PNÖMAT&K 51

STUDER

3

HPKONGRE 2020

44

AH&NLER

A.K.&Ç&

KAL&TE FUARI

53

TANDEM

5-36

MADEN FUARI

52

TOKSAN

1

MAK&NAEXPO

48

TOOLEX

33

MAKTEK AVRASYA

49

ZOLLER

10-11

METALEXPO

57

ABONE FORMU Ad› Soyad› :......................................................... Ünvan› :.......................................................... Firma ad› :.......................................................... Uzmanl›k alan› :.......................................................... Adresi :.......................................................... ......................................................................................... Vergi Dairesi /No :........................................................... Tel/Fax :............................................................ O VISA O MasterCard Kart No:............................................................................. Son Kullanma Tarihi:.........................................................

GARANT& BANKASI PERPA UBES& IBAN TR63 0006 2000 4590 0006 2010 24 AKBANK PERPA UBES& IBAN TR94 0004 6006 3388 8000 0312 06 TEB PERPA UBES& IBAN TR68 0003 2000 1270 0000 0112 54 YAPI VE KRED& BANKASI PERPA UBES& IBAN TR32 0006 7010 0000 0072 3902 34 HALKBANKASI BE&KTA IBAN TR21 0001 2009 7640 0010 0001 98

 Y›ll›k abonelik ücreti 90 TL.

&BANKASI PERPA UBES& IBAN TR76 0006 4000 0011 1880 1874 71

Perpa Ticaret Merkezi B Blok Kat:11 No:1928 Okmeydan› PK.34384 fiiflli / ISTANBUL - TURKEY Tel: +90 212 222 93 71 (Pbx) Fax: +90 212 222 93 74 e-mail:info@hidrolikpnomatik.com www.hidrolikpnomatik.com

80

Mays-Haziran 2020

www.metalmakina.com


MetalMakina Mayıs Haziran 2020 e Dergi Sayi 243