Page 1

Metalworking and Machinery Manufacturing Technology Magazine

MetalMakina Eylül - Ekim 2019

Sayı:239

Makine Sektörüne Yönelik Öncelikli Ürün Listesi Yayımlandı

Fiyatı:15 

ISSN1303-6378

TMT Makine, Akıllı Depolama Sistemlerinde Yerli Üretimleriyle Türk Sanayisine Katkı Sunuyor

Metal İşleme ve Makina İmalat Teknolojileri Dergisi

Kromaş Rösler, Ar-Ge'ye Önem ve Öncelik Veriyor

www.metalmakina.com

CNC Pazarı Kendine Yeniden Biçim Veriyor


www.metalmakina.com

EylĂźl - Ekim 2019

1


2

EylĂźl - Ekim 2019

www.metalmakina.com


www.metalmakina.com

EylĂźl - Ekim 2019

3


4

EylĂźl - Ekim 2019

www.metalmakina.com


www.metalmakina.com

EylĂźl - Ekim 2019

5


İÇİNDEKİLER

Makine Sektörüne Yönelik Öncelikli Ürün Listesi Yayımlandı 12

Ermaksan’ın Yenilikçi Teknolojileri Almanya EMO Fuarı’nda Vitrine Çıktı 24

Başarılı Bir Girişimci Olmanın 5 Anahtarı 28

Renault Grubu Hibrit Projesi İçin JUNKER Makinelerine Güveniyor 32

CNC Pazarı Kendine Yeniden Biçim Veriyor 42

Tandem Takım Tezgahları’ndan Yeni Nesil Ayna “Hassasiyette Devrim” 64

KOSGEB, KOBG’lerin Karnesini ÇQkardQ 14 Türkiye'nin Mühendis KQzlarQ ProgramQ KapsamQnda Gkinci Kez E=iticilere E=itim Verildi 22 Co@kunöz Savunma ve HavacQlQk Yüzde 50 Büyüme Hedefliyor 36 DeburringEXPO 2019 38 TMT Makine, AkQllQ Depolama Sistemlerinde Yerli Üretimleriyle Türk Sanayisine KatkQ Sunuyor 48 Kroma@ Rösler, Ar-Ge'ye Önem ve Öncelik Veriyor 54 Kroma@, Almanya’da Yeni .ubesini AçtQ 34 Werth ScopeCheck® FB DZMultisensor CMM Teknolojisi .imdi Çok Daha Esnek 60 ESAB, Gleri Derecede DayanQklQlQk Gçin IP44 Koruna SQnQfQ Derecesine Sahip Glk Ta@Qnabilir Tel Besleyiciyi Piyasaya Sunuyor 62 WJX - Yeni Boyutlar Ve Kesici Uç Kalitesi 65 Lazer Kesim G@lemlerinde Lasertech IsQ Kontrol Yöntemi 66 7xD Delik Derinli=i Gçin De=i@tirilebilir Uçlu Glk Matkap 68 Daha fazla makine kullanQlabilirli=i ve tasarruf potansiyeli: Schmersal, Motek'te entegre emniyet çözümü sunuyor 69 Deniz Metal’den sektör ihtiyaçlarQ için 2 marka: INSIZE ve PRO-X 70  Bilz’den bir yenilik daha STA senkronize kQlavuz pensi 72

6

Eylül - Ekim 2019

www.metalmakina.com


www.metalmakina.com

EylĂźl - Ekim 2019

7


BİZDEN

Metal 07leme ve Makine 0malat Sektörünün 0leti7im Portal? olan MetalMakina Dergisinin yeni say?s? ile yine beraberiz. Makine Sektörüne Yönelik Öncelikli Ürün Listesi Yay(mland( Türkiye’de orta-yüksek ve yüksek teknoloji seviyeli sektörlerdeki katma de5eri yüksek ürünlerin ve bu sektörlerin geli7imi için kritik önemi haiz ürünlerin üretimini art?rmaya yönelik olarak yürütülen Teknoloji Odakl? Sanayi Hamlesi Program?’n?n uygulama esaslar? ve desteklenecek makine sektörü ürün listesini belirleyen iki tebli5, 18 Eylül 2019 tarihinde Resmi Gazete’de yay?mland?. Makine sektörüne ili7kin öncelikli ürün listesinde, pnömatik motorlar, so5utma cihazlar? için kompresörler, ?s? de5i7tiriciler, kendinden hareketli forkliftler, asansörler, elevatör-konveyörler, say?sal kontrollü torna tezgahlar?, metal i7leyen makineler, plastik ekstrüzyon makineleri, s?nai robotlar?n da aralar?nda oldu5u çok say?da ürün yer ald?. KOSGEB, KOB’lerin Karnesini Ç(kard( KOB0 ekosisteminin merkezinde yer alan KOSGEB, i7letmelerin karnesini ç?kard?. Sanayi ve Teknoloji Bakan? Mustafa Varank, e-Devlet üzerinden eri7ime aç?lan KOSGEB 07letme De5erlendirme Raporu’nu kamuoyuna duyurdu. Türkiye’de faaliyet gösteren yakla7?k 3 buçuk milyon KOB0 oldu5unu kaydeden Sanayi ve Teknoloji Bakan? Varank, “KOB0’lerimiz, kendilerine özel olarak haz?rlanan bu rapor sayesinde bulundu5u bölgede, sektöründe ve Türkiye genelinde nerede oldu5unu görecek. Gelecek planlar?n? bu rapora göre yapacak. KOSGEB de bu raporlar? kurgulayaca5? destek programlar? için referans olarak kullanacak. K?sacas?, KOSGEB 07letme De5erlendirme Raporu, KOB0’lerimizin bir nevi röntgenini çekip, kendilerine sunacak. Türkiye’de ilk defa firma baz?nda böylesine detayl? bir çal?7ma yap?l?yor. Veri bazl? politikalar geli7tirilmesi için önemli bir ad?m at?yoruz” dedi. 9-12 Ekim 2019 tarihleri aras?nda 0zmir’de düzenlenecek Maktek zmir Fuar( ile 10-12 Ekim 2019 tarihleri aras?nda 0stanbul’da düzenlenecek AluExpo Fuar(nda siz de5erli okurlar?m?z? stantt?m?za davet ediyoruz. Gelecek say?da bulu7ana kadar sa5l?k, huzur ve sevinçle kal?n. Ahmet Pelit ahmet@ajansmik.com

8

Eylül - Ekim 2019

KÜNYE İlk Yayına Başlama Tarihi Şubat 1989 Kurucusu At›f Cengiz ‹mtiyaz Sahibi Ahmet Pelit Sorumlu Yaz› ‹flleri Müdürü Selver Pelit Genel Koordinatör Emel fienyüz Editör Başak Pelit Reklam Grubu Fahriye Ziyade Sosyal Medya Burak Saltan Yayına Hazırlayan AjansMik Ltd. fiti. Grafik Tasar›m Mehmet Can Pelit Bask› fian Ofset Hamidiye Mah. Anadolu Cad. No:50 Ka€›thane - ‹stanbul Tel:0212 289 24 24 Yay›n Türü Yerel-Süreli Yay›n

Yönetim Merkezi AjansMik Ltd. fiti. Perpa Ticaret Merkezi B. Blok Kat.11 No: 1928 Okmeydan› - fiiflli 34384 ‹stanbul - Turkey Tel:+90 212 222 93 71 (pbx) +90 212 320 80 32 - 33 Fax:+90 (212) 222 93 74 Almanya Temsilcisi EISENACHER MEDIEN WELCKERSTR.22 D-53113 BONN Phone: +49 0228 24 99 860 • Fax: +49 0228 65 00 76 e-mail:info@eisenacher-medien.de ‹talya Temsilcisi CASIRAGHI INTERNATIONAL ADVERTISING Via Cardano 81 - 22100 Como (Italia) Tel. +39 031 261407 Fax +39 031 261380 www.casiraghi.info Tayvan Temsilcisi Ringier Trade Media Ltd. 9F-2, No. 200, Zhongming Rd., North District, Taichung 404, Taiwan Tel: +886 4 2329 7318 sydneylai@ringier.com.hk web: www.metalmakina.com e-mail: info@metalmakina.com MetalMakina Dergisi

EYLÜL - EKİM 2019 Say›:239 Fiyat›: 15 TL KDV Dahil ‹ki ayda bir yay›nlan›r ISSN 1303-6378 © Baskı Yeri:İstanbul 17 EYLÜL 2019 Dergimizde yay›nlanan yaz›lardaki görüfller yazarlara, reklamlardaki sorumluluk reklam verene aittir.© © MetalMakina Dergisindeki yaz› ve foto€raflar izinsiz kullan›lamaz.

www.metalmakina.com


www.metalmakina.com

EylĂźl - Ekim 2019

9


10 EylĂźl - Ekim 2019

www.metalmakina.com


www.metalmakina.com

EylĂźl - Ekim 2019

11


HABER

Makine SektĂśrĂźne YĂśnelik Ă–ncelikli ĂœrĂźn Listesi YayÄąmlandÄą TĂźrkiye’de orta-yĂźksek ve yĂźksek teknoloji seviyeli sektĂśrlerdeki katma deIeri yĂźksek ĂźrĂźnlerin ve bu sektĂśrlerin geliFimi için kritik Ăśnemi haiz ĂźrĂźnlerin Ăźretimini artPrmaya yĂśnelik olarak yĂźrĂźtĂźlen Teknoloji OdaklP Sanayi Hamlesi ProgramP’nPn uygulama esaslarP ve desteklenecek makine sektĂśrĂź ĂźrĂźn listesini belirleyen iki tebliI, 18 EylĂźl 2019 tarihinde Resmi Gazete’de yayPmlandP. Makine sektĂśrĂźne iliFkin Ăśncelikli ĂźrĂźn listesinde, pnĂśmatik motorlar, soIutma cihazlarP için kompresĂśrler, PsP deIiFtiriciler, kendinden hareketli forkliftler, asansĂśrler, elevatĂśr-konveyĂśrler, sayPsal kontrollĂź torna tezgahlarP, metal iFleyen makineler, plastik ekstrĂźzyon makineleri, sPnai robotlarPn da aralarPnda olduIu çok sayPda ĂźrĂźn yer aldP. Bu tebliIler doIrultusunda, makine sektĂśrĂźne yĂśnelik ilk çaIrP ĂśnĂźmĂźzdeki haftalarda açPklanacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanlndan: Ă–NCEL+KL+ ĂœRĂœN L+STES+ TEBL+ + Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu TebliIin amacP, 15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayPlP Bakanlar Kurulu KararP ile yĂźrĂźrlĂźIe konulan YatPrPmlarda Devlet YardPmlarP HakkPnda Karar ve 17/10/2016 tarihli ve 2016/9495 sayPlP Bakanlar Kurulu KararP ile yĂźrĂźrlĂźIe konulan YatPrPmlara Proje BazlP Devlet YardPmP Verilmesine )liFkin Karar hĂźkĂźmleri çerçevesinde Ă–ncelikli ĂœrĂźn Listesinin tespit edilmesidir. Dayanak

12 EylĂźl - Ekim 2019

MADDE 2 – (1) Bu TebliI, 15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayPlP Bakanlar Kurulu KararP ile yĂźrĂźrlĂźIe konulan YatPrPmlarda Devlet YardPmlarP HakkPnda Karar ile 17/10/2016 tarihli ve 2016/9495 sayPlP Bakanlar Kurulu KararP ile yĂźrĂźrlĂźIe konulan YatPrPmlara Proje BazlP Devlet YardPmP Verilmesine )liFkin Karara dayanPlarak hazPrlanmPFtPr. Ă–ncelikli ĂźrĂźn listesi MADDE 3 – (1) Ă–ncelikli ĂœrĂźn Listesi ile TĂźrkiye’de katma deIerli Ăźretimin artPrPlmasP hedefine yĂśnelik olarak, 11 inci KalkPnma PlanPnda belirlenmiF olan orta-yĂźksek ve yĂźksek teknoloji seviyesindeki odak sektĂśrlerde, yerli Ăźretimin saIlanmasP veya Ăźretim kapasitesinin artPrPlmasP için Ăśncelik verilecek ĂźrĂźnlerin belirlenmesi amaçlanmaktadPr. (2) Orta-yĂźksek ve yĂźksek teknoloji dĂźzeyine sahip sektĂśrler olan Kimya (NACE Kodu 20), EczacPlPk ile TPbbi ve DiFçilikle )lgili Araç Gereçler )malatP (NACE Kodu 21, NACE Kodu 3250), Bilgisayar, Elektronik ve Optik (NACE kodu 26), Elektrikli Teçhizat (NACE kodu 27), Makine (NACE kodu 28), UlaFPm AraçlarP (NACE

KodlarP 29 ve 30) sektĂśrlerinde yer alan veya bu sektĂśrlerin geliFimi için kritik Ăśnemi olan diIer sektĂśr ĂźrĂźnleri arasPndan seçilen ĂźrĂźnler, sektĂśrler bazPnda bu TebliIe ekli listeler Feklinde ilan edilir. (3) Listeler; dPF ticaret verileri, kĂźresel rekabet koFullarP, yerel ve kĂźresel talep trendi, yurt içi Ăźretim yetkinliIi ve kapasitesi, sektĂśrel ve sektĂśrler arasP teknolojik geliFime katkP gibi kriterler dikkate alPnarak, Sanayi ve Teknoloji BakanlPIP tarafPndan belirlenir. (4) ĂœrĂźnler, sektĂśr Ăśzelindeki dinamikler de dikkate alPnarak, farklP seviyelerde ĂźrĂźn kodlarP, ĂźrĂźn nitelikleri veya kullanPlan teknolojiler Feklinde tanPmlanabilir. (5) Makine sektĂśrĂźne iliFkin Ăśncelikli ĂźrĂźnler, Ek – 1’de yer alan listede belirlenmiFtir. YĂźrĂźrlĂźk MADDE 4 – (1) Bu TebliI yayPmP tarihinde yĂźrĂźrlĂźIe girer. YĂźrĂźtme MADDE 5 – (1) Bu TebliI hĂźkĂźmlerini Sanayi ve Teknoloji BakanP yĂźrĂźtĂźlĂźr.

www.metalmakina.com


www.metalmakina.com

EylĂźl - Ekim 2019

13


HABER

KOSGEB, KOBİ’lerin Karnesini ÇĹkardĹ Sanayi ve Teknoloji BakanM Mustafa Varank,

için “KOSGEB FCletme De?erlendirme Raporuâ€? hazMrlandM.

KOBF’LERFMFZ BULUNDUU BĂ–LGEDE, SEKTĂ–RĂœNDE VE TĂœRKFYE GENELFNDE NEREDE OLDUUNU GĂ–RECEK TĂœRKFYE’DE FLK DEFA FFRMA BAZINDA BĂ–YLESFNE DETAYLI BFR ÇALIMA YAPILIYOR

8 BĂ–LĂœMDEN OLU UYOR

KOBF ekosisteminin merkezinde yer alan KOSGEB, iCletmelerin karnesini çMkardM. Sanayi ve Teknoloji BakanM Mustafa Varank, e-Devlet Ăźzerinden eriCime açMlan KOSGEB FCletme De?erlendirme Raporu’nu kamuoyuna duyurdu. TĂźrkiye’de faaliyet gĂśsteren yaklaCMk 3 buçuk milyon KOBF oldu?unu kaydeden Sanayi ve Teknoloji BakanM Varank, “KOBF’lerimiz, kendilerine Ăśzel olarak hazMrlanan bu rapor sayesinde bulundu?u bĂślgede, sektĂśrĂźnde ve TĂźrkiye genelinde nerede oldu?unu gĂśrecek. Gelecek planlarMnM bu rapora gĂśre yapacak. KOSGEB de bu raporlarM kurgulayaca?M destek programlarM için referans olarak kullanacak. KMsacasM, KOSGEB FCletme De?erlendirme Raporu, KOBF’lerimizin bir nevi rĂśntgenini çekip, kendilerine sunacak. TĂźrkiye’de ilk defa firma bazMnda bĂśylesine detaylM bir çalMCma yapMlMyor. Veri bazlM politikalar geliCtirilmesi için Ăśnemli bir adMm atMyoruzâ€? dedi. RAKPLERYLE KIYASLAMA YAPABLECEKLER KOSGEB, kurum ve kuruluClarMn, mevzuatlarM kapsamMnda iCletmelerle ilgili tuttuklarM idari kayMtlarM analiz etti. KOBF’lerin iç de?erlendirme yapmalarM, rakipleriyle kendilerini karCMlaCtMrmalarM, hedef belirlemeleri ve varsa sorunlarMna çÜzĂźm bulabilmeleri amacMyla her bir iCletme

14 EylĂźl - Ekim 2019

KOSGEB FCletme De?erlendirme Raporu; Rapor Fçeri?i, FCletme KĂźnyesi, Genel SMralama, Fnsan KaynaklarM, Ar-Ge, Yenilik ve MarkalaCma, Verimlilik, Fhracat ve Finansman bĂślĂźmlerinden oluCuyor. DAHA GĂœĂ‡LĂœ KOB’LER KOSGEB FCletme De?erlendirme Raporu ile ilgili açMklamalarda bulunan Bakan Varank, “Milli Teknoloji, GßçlĂź Sanayi vizyonuyla yolumuza devam ediyoruz. Geçen hafta 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejimizi açMkladMk. Stratejimiz ba?lamMnda teknoloji odaklM sanayileCmeyi oldukça Ăśnemsiyoruz. Katma de?erli Ăźretim liderli?inde kĂźresel rekabette sĂśz sahibi olmak için, daha gßçlĂź KOBF’lere ihtiyacMmMz var. KOBF’lerimizin yĂźksek teknolojiyi tabana yayma konusunda daha aktif rol almasMnM istiyoruz. Tabi bunun için de Ăźretim ekosisteminde nasMl bir yere sahip olduklarMnMn tespit edilmesi gerekiyor.â€? dedi. KOB’LER YOL HARTASINI BELRLEYECEK Bakan Varank, bu çerçevede KOSGEB olarak her bir KOBF’ye, sadece kendilerinin gĂśrebilece?i FCletme De?erlendirme Raporu oluCturduklarMnM belirterek, “TĂźrkiye’de yaklaCMk 3 buçuk milyon KOBF var. KOBF’lerimiz bu raporla bulundu?u bĂślgede, TĂźrkiye genelinde ve sektĂśrel bazda nerede oldu?unu gĂśrebilecek. Firma Ăśzelindeki bu raporlar sayesinde, iCletmeler gelecek planlarMnM daha sa?lMklM yapabilecek. FCletme De?erlendirme Raporu, iler-

leyen dĂśnemde KOBF Rehberlik ve Teknik DanMCmanlM?M Sistemi’ne entegre edilerek KOBF’lerin yol haritalarMnM belirlemelerinde etkin rol Ăźstlenecek.â€? diye konuCtu. DESTEK ÇN KRTER OLACAK KOSGEB’in de bu raporlarM ilerleyen sĂźreçte kurgulayaca?M destek programlarM için referans olarak kullanaca?MnM vurgulayan Varank, “KOSGEB, raporlardan çMkan makro ve mikro Ăślçekli analizlere gĂśre, yeni destek programlarM oluCturacak veya mevcut destek programlarMnM revize edecek. KOBF’lere destek verilirken bu raporlar da dikkate alMnacak. KMsacasM, KOSGEB FCletme De?erlendirme Raporu, KOBF’lerimizin bir nevi rĂśntgenini çekip, kendilerine sunacak. TĂźrkiye’de ilk defa firma bazMnda bĂśylesine detaylM bir çalMCma yapMlMyor. Veri bazlM politikalar geliCtirilmesi adMna Ăśnemli bir adMm atMyoruz. unu da mutlulukla ifade edeyim; bu çalMCmada kullanMlan yazMlMmM da KOSGEB kendisi geliCtirdiâ€? dedi. RAPORLAR ĂœCRETSZ OLU TURULACAK FCletmeler, sadece kendileriyle ilgili rapora, elektronik ortamda Ăźcretsiz olarak ulaCabilecek. Raporda yer alan barkod sayesinde e-Devlet Ăźzerinden raporun do?rulu?u teyid edilebilecek. Bilgi amaçlM olarak hazMrlanan, herhangi bir yorum içermeyen raporlar, resmi bir evrak niteli?i taCMmMyor. Raporun hazMrlanmasMnda, Sanayi ve Teknoloji BakanlM?M, Gelir Fdaresi BaCkanlM?M, Sosyal GĂźvenlik Kurumu, Ticaret BakanlM?M, TĂźrk Patent ve Marka Kurumu’ndan alMnan veriler kullanMlMyor.

www.metalmakina.com


www.metalmakina.com

EylĂźl - Ekim 2019

15


18 EylĂźl - Ekim 2019

www.metalmakina.com


www.metalmakina.com

EylĂźl - Ekim 2019

19


HABER

TĂźrk Sanayisinin Dijital Olgunluk Seviyesi EndĂźstri 2.0- 3.0 ArasÄąnda Çe?itli Ăźlkeler için yapGlmG? EndĂźstri 4.0’a hazGr olma endeksine bakGldGDGnda TĂźrkiye tereddĂźt edenler arasGnda bulunuyor. TĂźrk sanayisinin dijital olgunluk seviyesinin EndĂźstri 2.0- 3.0 arasGnda olduDunu sĂśyleyen Tezmaksan Akademi Ba?kanG Hakan AydoDdu, robot kullanmasGnGn yanG sGra Ăźretebilen gençlere ihtiyaç duyulduDunu, bunun da ancak doDru dizayn edilmi? bir eDitimle mĂźmkĂźn olacaDGnG kaydetti. AydoDdu, 2015 yGlGndan bu yana akademi kapsamGnda gençleri EndĂźstri 4.0’a hazGrlamak için çalG?tGklarGnG, liselerle ve Ăźniversitelerle projeler geli?tirdiklerini sĂśyledi. Sanayi ve Teknoloji BakanlGDG, 30 milyar dolarlGk ithalatGn ĂśnĂźne geçmek, ayrGca yĂźksek teknoloji Ăźretim ve kullanGm kabiliyetini arttGrmak için Teknoloji OdaklG Sanayi Hamlesi ProgramGnG uygulamaya soktu. Tezmaksan Akademi Ba?kanG Hakan AydoDdu, bu hedeflerin gerçekle?mesinde TĂźrkiye’nin EndĂźstri 4.0 kabiliyetinin çok Ăśnemli olduDunu ve bu noktada Ăźlke olarak almamGz gereken daha çok yol bulunduDunu kaydetti. AydoDdu, “TĂźrkiye sanayisi olarak hem rekabet gĂźcĂźmĂźzĂź arttGrmak hem de pazardaki yerimizi kaybetmemek için çalG?ma ?ekillerimizi deDi?tirmek zorundayGz. Çe?itli Ăźlkeler için yapGlmG? EndĂźstri 4.0’a hazGr olma endeksine bakGldGDGnda TĂźrkiye tereddĂźt edenler arasGnda. TĂźrk sanayisinin dijital olgunluk seviyesi EndĂźstri 2.0- 3.0 arasGnda. Bu treni de yakalamamGz gerekiyor.â€? “Gençleri endĂźstri 4,0’a hazrlamak ana gĂśrevimizâ€? BugĂźn Ăźlkemizdeki tĂźm sektĂśrlerin en Ăśnemli sorununun nitelikli eleman eksikliDi olduDunu belirten AydoDdu, sanayide yeni nesil makineleri çalG?tGracak i? gĂźcĂźnĂźn az olduDunu sĂśyledi.

20 EylĂźl - Ekim 2019

Ăœretimde teknolojinin deDi?imine paralel olarak insan kaynaDGnGn dĂśnĂź?mesi gerektiDine vurgu yapan AydoDdu, Tezmaksan Akademi’nin makine kullanabilen ve makine Ăźreten gençler yeti?tirmeyi amaçladGDGnG belirtti. 2015 yGlGndan bu yana bu amaçla çalG?tGklarGnG aktaran AydoDdu, “Genç nĂźfusu yarGnlara hazGrlamanGn herkesin gĂśrevi olduDunun bilinciyle hareket ediyoruz. Biz Tezmaksan Akademi olarak sanayicimizin en bĂźyĂźk sorunlarGndan biri olan vasGflG eleman yeti?tirme konusunda elimizi ta?Gn altGna koyuyoruz. Ă–zellikle de dijital dĂśnĂź?ĂźmĂźn hGzlandGDG bugĂźnlerde endĂźstri 4.0 için kalifiye i?çi ihtiyacGnGn arttGDGnG biliyor, eDitimlerimizi bu bakG? açGsGyla gĂźncelliyoruzâ€? dedi. “Akademi olarak amacmz; kalifiyeli eleman yeti tirmekâ€? TĂźrkiye’nin en Ăśnemli takGm tezgahG Ăźreticisi olan Tezmaksan bĂźnyesinde kurulan akademinin meslek liseleri ve Ăźniversitelerle Ăśnemli çalG?malar geli?tirdiDini aktaran AydoDdu, etki alanlarGnGn yurt dG?Gna kadar geni?lediDini, ran, Arnavutluk, Hollanda ve Almanya’dan da katGlGmcGlara eDitim verdik-

lerini sĂśyledi. 5106 kayGtlG bireysel, 168 kurumsal Ăźyelerine de olu?turduklarG Ăśzel program ile uzaktan eDitim verdiklerini dile getiren AydoDdu, ?unlarG kaydetti: “Bir sosyal sorumluluk projesi olarak tasarladGDGmGz Ăźcretsiz programlarGmGz kapsamGnda bu gĂźne kadar 62 ildeki teknik ve mesleki liseler ile lisan programG ĂśDrencilerine eDitimler verdik. Okullarda yeterli makine teçhizatGn olmamasG, olanlarGn da verimli kullanGlmamasG, eDitmenlerin eDitimlerinin sektĂśr beklentilerinin altGnda kalmasG gibi sebepler dolayGsGyla Milli EDitim BakanlGDG’nGn belirlenen ilgili bĂślĂźm ĂśDretmenlerine de meslek içi eDitimler dĂźzenledik. Sanayi sektĂśrĂźnde yer alan firmalara CNC eDitimleri ve operatĂśrlĂźk eDitimleri de sunuyoruz. AynG zamanda Ăźcretsiz online eDitim platformu da kurduk ve hali hazGrda burada 5106 kayGtlG ĂśDrencimiz bulunuyor. 168 kurumsal Ăźyemizde sĂśz konusu online eDitim platformumuzdan faydalanGyor. Biz, gençlerin mesleki eDitime yĂśnelmesinin TĂźrkiye’nin sanayile?mesinin ĂśnĂźndeki en bĂźyĂźk engeli de ortadan kaldGracaDGna inanGyoruz ve bu inançla çalG?Gyoruz.â€?

www.metalmakina.com


www.metalmakina.com

EylĂźl - Ekim 2019

21


HABER

Türkiye'nin Mühendis Kızları Programı Kapsamında İkinci Kez Eğiticilere Eğitim Verildi

KadOnlarOn mühendislik alanOnda daha fazla yer almalarOnO saKlayarak, ülkemizin ekonomik ve sosyal güçlenmesine katkOda bulunmak amacOyla 2015 yOlOnda Limak VakfO, T.C. Aile, ÇalOIma ve Sosyal Hizmetler BakanlOKO, T.C. Milli EKitim BakanlOKO ve BirleImiI Milletler KalkOnma ProgramO’nOn (UNDP) ortaklOKOnda hayata geçirilen Türkiye’nin Mühendis KOzlarO Projesi’nin Lise ProgramO kapsamOnda düzenlenen “EKitimcinin EKitimi” modülü, 24-27 AKustos tarihleri arasOnda -stanbul’da gerçekleItirildi. Erken yaIlarda oluIan mesleki tercihlere yönelik kalOp yargOlarO dönüItürmek ve toplumun daha geniI kesimlerinde farkOndalOk yaratmak hedefiyle düzenlenen eKitime, Türkiye’nin 10 farklO ilindeki (Adana, Ankara, AydOn, BalOkesir, Bitlis, DiyarbakOr, Isparta, -stanbul, -zmir, Samsun) 25 okuldan farklO branIlardaki 50 öKretmen katOldO. Projenin Lise ProgramO kapsamOnda iI birliKi yapOlan ÖKretmen Akademisi VakfO (ÖRAV) tarafOndan yürütülen “EKitimcinin EKitimi”ne katOlan öKretmenler, 4 gün boyunca mesleki rehberlik ve kariyer geliIimi alanOnda çalOImalar yaptO. ÖKretmenler ayrOca, mühendislik mesleKini tanOtOcO faaliyetler aracOlOKOyla, öKrencilerin mühendislik mesleKini seçmeleri halinde elde edecekleri gelecek fOrsatlarOnO tanOdO. 'Daha çok kzn mühendislik tercih etmesini amaçlyoruz' Proje kurucusu ve ev sahibi olarak programOn ilk açOlOI konuImasOnO yapan Limak Holding Kurumsal -letiIim Direk-

22 Eylül - Ekim 2019

törü Sevil Server Koç, “EKitimcinin EKitimi modülüyle baIlayan Lise ProgramOmOz yoluyla daha çok kOz öKrencinin kalOp yargOlardan sOyrOlarak yetenek ve ilgileri doKrultusunda mühendislik tercihi yapabilmesini amaçlOyoruz” dedi. ÜstlendiKi önemli projelerle geniI mühendis kadrolarOna sahip Limak Grubu’nun sektörde oluIan geniI deneyim ve gücünün böylesi bir projeye aktarOlmasOndan duyduklarO mutluluKu paylaItO. UNDP KapsayOcO ve Sürdürülebilir Büyüme Portföy Yöneticisi Pelin Rodoplu ise, “Limak ile beraber yürüttüKümüz ve baIarO hikayeleri ile dolu TMK projesi, bütüncül ve kapsayOcO bir yaklaIOmla tasarlandO. Bir yandan üniversite programO ile geleceKin mühendisleri olacak gençleri destekliyor diKer yandan iI dünyasOnda, özel sektör için toplumsal cinsiyet eIitliKi anaakOmlaItOrmasO programOnO hayata geçiriyor” dedi. Proje kapsamOnda yer alan Lise ProgramO’nOn TMK’nOn bütüncül vizyonunun çok önemli bir parçasO olduKunu belirterek, kOz ve erkek öKrencilerin mühendislik mesleKini seçerken, eKitim sürecinde ve mesleKi icra ederken eIitlikçi bir vizyonla mühendislik alanOnO dönüItürmelerinin önemini vurguladO. T.C. Milli EKitim BakanlOKO’nO temsilen etkinliKe katOlan ÖKretmen YetiItirme ve GeliItirme Genel MüdürlüKü ÖKretmene Hizmet, Sosyal ve Kültürel Faaliyetler Daire BaIkanO UKur KOlOç, “KadOnlarOn iI gücüne katOlOmOnOn düIük olduKu profesyonel alanlardan biri olan mühendislik alanOnda kadOnlarOn daha çok yer almalarOnOn önünü açmak ve onlarO

bu alanda teIvik etmek amacOyla baIlatOlan bu anlamlO projenin bütün öKrencilerimizi kapsayacak Iekilde bir mesleki rehberlik ve kariyer geliIimi programOyla desteklenmesi BakanlOKOmOzOn hedeflediKi bütüncül eKitim ve rehberlik yaklaIOmO açOsOndan önem arz ediyor” dedi. EKitime katOlan öKretmenlerin aldOklarO nitelikli eKitimle hem meslektaIlarOna hem de öKrencilerine rehberlik yaparak çok önemli bir görevi ifa edeceklerine deKinen KOlOç, TMK projesinin dünden bugüne ortaya koyduKu baIarOlO çalOImalar, yetiItirdiKi mezunlar, eKiticiler ve projeye destek veren gönüllü kuruluIlarla halka halka büyüdüKüne de dikkat çekti. AçOlOI konuImalarOnOn ardOndan program hakkOnda bilgi veren ÖKretmen Akademisi VakfO (ÖRAV) EKitim Direktörü Arzu Atasoy, “Sizlerle, bu dört günlük eKitimimizin ardOndan bir yOl sürecek bir yolculuKa çOkOyoruz. Bu eKitimde deneyimleyeceKiniz uygulama, yöntem ve araçlarO, okulunuzdaki diKer öKretmenlerle paylaImanOzO, öKrencilerinizle derslerinizde ve bireysel görüImelerinizde kullanmanOzO umuyor, velileri çocuklarOnOn meslek seçimlerinde doKru, etkili Iekilde yönlendireceKinize inanOyoruz” dedi. ÖKretmenlerin en iyi, birbirlerinden öKrendiklerini ifade eden Atasoy, programa farklO Iehirlerden katOlan öKretmenlerin yarattOKO sinerjinin önemine deKindi. 2017 yOlOnda pilot uygulamalarO Hatay’da baIlayan ve 2018’de 10 ilde (Ankara, Antalya, Artvin, Çanakkale, ElazOK, Hatay, -stanbul, KOrklareli, MuKla, Siirt) toplam 50 lisede 20 bin öKrenciye ulaIan TMK Lise ProgramO; EKitimcinin EKitimi modülüyle baIlangOcOnO yaptOKO yeni döneminde de farkOndalOk yaratOcO “Karar Senin” oyunu, sanal gerçeklik uygulamalarO ve her bir okulda gerçekleItirilecek rol model buluImalarO ile yOl boyunca faaliyetlerini sürdürecek.

www.metalmakina.com


www.metalmakina.com

EylĂźl - Ekim 2019

23


HABER

Ermaksan’ın Yenilikçi Teknolojileri Almanya EMO Fuarı’nda Vitrine Çıktı ‘Yenilikçi teknolojiler’ slogan$yla, Endüstri 4.0’a uygun ak$ll$ ve ileri teknoloji çözümler gelitiren Ermaksan, Almanya’n$n ev sahipliinde düzenlenen ve dünyan$n önemli metal ileme fuarlar$ndan biri olan EMO Hannover Fuar$’nda, yüzde yüz yerli ve milli olarak gelitirdii son teknoloji ürünlerini sergiledi. Organizasyonda, Ermaksan’$n ileri teknolojiye yönelik somut ad$mlar$ büyük ilgi gördü. ‘Yenilikçi teknolojiler’ sloganJyla Endüstri 4.0’a uygun akJllJ ve ileri teknoloji çözümler geliDtiren Ermaksan, dünyanJn dört bir yanJnda düzenlenen ve sektörün en önemli markalarJnJn ürünlerini sergiledi?i fuarlarda, ülkemizi baDarJyla temsil etmeye devam ediyor. Ermaksan, Almanya’nJn ev sahipli?inde gerçekleDtirilen ve dünyanJn önemli metal iDleme fuarlarJndan biri olan EMO Hannover FuarJ’nda yenilikçi teknolojilerini sergiledi. 16-21 Eylül tarihlerinde “Gelece?in Üretimine Yön Veren AkJllJ Teknolojiler” ana temasJyla düzenlenen fuarda; metal kesme ve Dekillendirme tezgâhlarJ, üretim sistemleri, yüksek hassasiyetli araçlar, otomatik malzeme akJDlarJ, bilgisayar teknolojisi, endüstriyel elektronik ve aksesuar alanlarJnda modern metal iDleme teknolojileri sergilenirken, Ermaksan da Hall 16 Stant E22'de ziyaretçilerini a?JrladJ. 50’nin üzerinde ülkeden 2 binden fazla firmaya ev sahipli?i yapan fuarda Ermaksan, geliDmiD teknolojik özelliklerle donatJlan, yüzde yüz yerli ve milli olarak üretti?i makinelerini gururla sergilerken, fuar süresince ziyaretçilerden tam not aldJ. Teknolojide lider Türkiye’nin yüzde yüz yerli ilk lazer çipi, ilk lazer diyot modülü, ilk lazer JDJn kay-

24 Eylül - Ekim 2019

na?J, ilk 3D eklemeli imalat makinesi ve FBG sensör (Fiber Bragg Grating) gibi pek çok yeni nesil teknolojiyi üretip dünyanJn dört bir yanJna ulaDtJrmaya devam eden Ermaksan’Jn, fuarda tanJttJ?J teknolojiler katJlJmcJlardan büyük ilgi gördü. Yüksek performans maksimum verimlilik Sektörün en önemli organizasyonlarJndan biri olan EMO FuarJ’nJn kendileri açJsJndan son derece verimli geçti?ini aktaran Ermaksan Yönetim Kurulu BaDkan Vekili ve Genel Müdürü Ahmet Özkayan, “Yüzde yüz yerli ve milli üretim anlayJDJyla hayata geçirdi?imiz ve sektörün geliDimine yön veren teknolojilerimizi, fuar süresince dünyanJn dört bir yanJndan gelecek ziyaretçilerle buluDturduk. Önemli ba?lantJlar kurdu?umuz fuar süresince yaptJ?JmJz iD görüDmelerinden ileriye dönük beklentimiz de yüksek. Ermaksan olarak, tamamen ileri teknoloji geliDtirmeye ve katma de?e-

re odaklanmJD durumdayJz. MarkalaDma ve global ölçekte marka de?eri yaratma yolunda bugüne kadar ciddi mesafeler kat etmeyi baDardJk. AmacJmJz bu çalJDmalarJ sürdürülebilir hale getirerek, ülkemizi teknoloji arenasJnda gururlandJrmaya devam etmek. Bu anlamda Dirket olarak, bugüne kadar oldu?u gibi gelecekte de bilgiye ve teknolojiye yönelik yatJrJmlarJmJz hJz kesmeden devam edecek” ifadelerine yer verdi. Endüstri 4.0’da Türkiye’nin öncüsü olmay$ hedefliyor Öte yandan Ermaksan, büyük önem verdi?i AR-GE çalJDmalarJ kapsamJnda Endüstri 4.0’a uygun çözümler geliDtirirken, bu konuda Türkiye’nin öncüsü olma vizyonuyla hareket ediyor. Ürün geliDtirme, yazJlJm teknolojileri ve know-how’J kendisine ait parçalarJn üretimi konusunda, sürdürülebilir geliDim ve üretim stratejileri benimseyen Ermaksan’Jn ileri teknoloji ile geliDtirdi?i ürünler, verimlilik ve çevreci özellikleriyle ön plana çJkJyor.

www.metalmakina.com


www.metalmakina.com

EylĂźl - Ekim 2019

25


26 EylĂźl - Ekim 2019

www.metalmakina.com


www.metalmakina.com

EylĂźl - Ekim 2019

27


HABER

Başarılı Bir Girişimci Olmanın 5 Anahtarı

Uzmanlar yeni bir giri.imin ba.ar6l6 olabilmesi için özverili, istikrarl6 ve ak6lc6 olmak gerektiinin alt6n6 çiziyor. GiriMimci ve gözlemci bir kimliKe sahip olan yeni nesil, kendisini ebeveynleri gibi 09:00-18:00 saatleri arasRna hapsedilmiM bir Mekilde konumlamak istemiyor. ÖzgürlüKüne düMkün olan bu kuMak, kendi iMini kurup yüksek statüyle sosyal hayat içerisinde olmanRn peMinde koMuyor. Fakat sabah istediKim saatte kalkarRm ve istediKim zaman çalRMmaya baMlarRm hayaliyle çRkRlan bu yolculuk genelde hüsranla sonuçlanRyor. YapRlan araMtRrmalara bakRldRKRnda, istikrarlR çalRMmanRn baMarRlR olma yolunda, zekâ ve diKer faktörlerden daha önemli bir olgu olduKunun ortaya konulduKunu belirten Kamu Özel OrtaklRKR (PPP) ve Proje FinansmanR UzmanR, aynR zamanda Dina-

28 Eylül - Ekim 2019

mo DanRMmanlRk Kurucu OrtaKR Fatih Kuran, “Özgürlük isteKiyle bir iMe giriMen birey, düzensiz ve yoKun çalRMma saatlerinin getirdiKi baskR ile özel hayatRna da vakit ayRramaz hale gelirken iMin aslRnRn hayal ettiKi gibi olmadRKRnR anlamRM oluyor. Bu olaKanüstü çabaya raKmen vergi, muhtasar ve KDV gibi ödemeler geldiKinde nakit akRMRnda sRkRntR yaMamaya baMlayan ve beklediKi satRMlarR yapamayan, yapsa bile tahsilatRnda sRkRntR yaMayan giriMimci genelde kRsa zaman sonra pembe hayallerin gerçekleMmeyeceKine kanaat getirip pes ediyor. /M hayatRna ilk defa adRm atan giriMimcilerin maalesef% 90’RnRn hikâyesi aMaKR yukarR bu Mekilde cereyan ediyor. Bu yüzden bu noktada özellikle nakit akRMR ve finansal yönetim konusunda profesyonel bir uzman desteKi almak gerekiyor” dedi.

Global ve ulusal firmalara finansal danRMmanlRk hizmeti veren Fatih Kuran, baMarRlR bir giriMimci olmanRn 5 önemli maddesini Mu Mekilde sRralRyor: Psikolojik Sermaye Yüksek Olmal6 Özgürlük, statü ve yüksek gelir sahibi olma hayaliyle yanRp tutuMan bir giriMimciyseniz, tüm bu beklentilerin kendisine altRn tepside sunulmayacaKRnR bilmek zorundasRnRz. Ay sonu cebinize ne gireceKini bilmeden, profesyonel bir çalRMandan daha fazla çalRMarak, özellikle ilk yRllarda büyük bedeller ödemeniz gerekecek. YapRlan bir araMtRrma özellikle yeni açRlan Mirketlerin kapanmasRnRn en baMta gelen nedeninin Mirket ortaklarRnRn vazgeçmeleri olduKunu göstermektedir. ÖrneKin; Walt Disney’in Mirketini kurmadan önce 300’den fazla banka tarafRndan reddedildiKi söylenir. Art arda birçok banka tarafRndan reddedilip vazgeç-

www.metalmakina.com


www.metalmakina.com

EylĂźl - Ekim 2019

29


HABER meden mücadelenizi devam ettirmeniz gerekebilir. YakRn zamanda yaptRKRm bir görüMmede baMarRlR bir giriMimci iM fikrini satmak için 100’den fazla sunum yapmak durumunda kaldRKRnR ve her birinden baMR öne eKik ayrRldRKRnR ancak 113. görüMmede kendisine onay verildiKini ifade etti. u an son derece baMarRlR bir iMi yöneten bu kiMi eKer 112. görüMmede vazgeçmiM olsaydR Mu an baMka bir yerdeydi. Bu iMin anahtarR çabuk yRlmamak ve asla vazgeçmemek, bununla birlikte yeni bir giriMimci olarak psikolojik sermayenizin yüksek olmasR birinci kuraldRr. BaMlangRçtaki kararlR duruM konusunda bir önemli gözlemim de giriMimcinin eM, dost ve yakRn çevresinden aldRKR veya alamadRKR desteKin oldukça etkili olduKudur. Kervan Yolda Düzülmez ÇRraklRKRnR bilmediKiniz bir iMin ustalRKRnR yapamazsRnRz. TabiatRyla yaptRKRnRz iMi de iyi bilmek durumundasRnRz. AyrRca yaptRKRnRz iMi severek ve zevk alarak yapmalRsRnRz. Konfüçyüs’ün dediKi gibi: “SevdiKiniz iMi yaparsanRz, bir gün bile çalRMmRM sayRlmazsRnRz.” YapRlan iMten para kazanacaKRnRzR düMünürseniz, saKlam ve ayaklarR yere basan bir fizibilite çalRMmasRna sahip olmanRz gerekir. Biz yola çRkalRm kervan yolda düzülür mantalitesi Türkiye’de çok tercih edilmesine raKmen baMarRlR bir yönetim felsefesi deKildir. /yi ve karlR bir iM kurmak istiyorsanRz uzmanlRk gerektiren ve özellik arz eden bir ürün ya da hizmeti katma deKerli Mekilde satacaksRnRz ya da herkesin sunduKu bir ürünü farklR Mekilde sunacaksRnRz. DiKer bir yöntem de büyük hacimler kuralRdRr ki bu sayede herkesten daha ucuza mal edip, büyük hacimlerde satRM yapRp sürümden kazanarak da para kazanabilirsiniz. Her Zaman “A ve B Plan6” Olmal6 Yeni iMletmeler büyük umutlar, ha-

30 Eylül - Ekim 2019

yaller ve beklentiler ile baMlar. Özellikle de satRM ve gelir projeksiyonlarRnda olmadRk varsayRmlar yapRlRr. GiriMimci ilk hedef olarak para kazanmayR ön planda tutuKu için büyük hayaller peMinde koMmasR iyi bir Meydir. Fakat ayaklarRnR tamamen yerden kesmeden gerçekçi olmasR da gerekiyor. Kendisinden iM hayatR ile ilgili çok Mey öKrendiKim deKerli bir büyüKüm ‘HesabRnRzR denizdeki deKil tavadaki balRKa göre yapRn’ demiMti. Hayaller ne kadar büyük olursa olsun, gerçekler net olarak önümüzde durduKu için her zaman bir kötü gün senaryosu yapmak gerekir. Özellikle iMe baMladRKR bir kaç yRl hemen hiç para kazanmayabileceKinin ve cepten yemek zorunda kalabileceKini farkRnda olmalRdRr. Kendini kötü durumlara hazRrlamayan giriMimci çok çabuk pes etmek zorunda kalRr. Proje finansmanR konusunda yapRlan bir araMtRrmada projeleri baMarRsRzlRKa sürükleyen iki önemli nedenden birinin satRM ve gelir projeksiyonlarRnda sapma olduKu ortaya çRkmRMtRr. Bu bakRmdan giriMimcilerin hem A hem de B planR olmalRdRr. Ba.ar6n6n Üç Unsuru: Karakter, leti.im ve Sat6. Becerisi

güvenilir, sevecen ve karakterli bir algR oluMturmak sizi tercih etmelerine sebep olacaktRr. Rahat, etkili iletiMim kurmak ve bunu dozunda yapabilmek de ayrR bir hüner gerektirirken giriMimcinin baMarR MansRnR yükseltir. MüMterilere deKer sunarak, katkR saKlayarak ve nihayetinde müMteriye benim bu ürüne ihtiyacRm var dedirterek satRM yapabilme kabiliyeti de çok önemlidir. Hedeflerinizden Asla Vazgeçmeyin HRzlR baMarR beklentisi ve çabuk para kazanma telaMRnRn, özellikle baMlangRç dönemlerinde iMletmelerin en büyük düMmanlarR arasRnda yer aldRKRnR belirten Fatih Kuran, sözlerini Möyle noktaladR: “Bu refleksler sizi hedeflerinizden uzaklaMtRrRp alakasR olmayan baMka konulara yönlendirebilir. OdaKRnRzdan kaymak bir yelkenlinin rüzgârRn estiKi yöne doKru rotasRnR her daim çevirmesi anlamRna gelir ki bu yaklaMRm sizi gitmek istediKiniz limana ulaMtRrmaz. DeKiMen koMullara paralel olarak belli aralRklarla rotanRzda ayarlamalar yapmanRz saKlRklR bir durum olsa da attRKRnRz adRmlarRn her daim size hedeflerinize yaklaMtRrRyor olmasR gerekir.”

BaMarRlR olmak isteyen bir giriMimci için beceriden daha önemli bir konu da karakterdir. /nsanlarRn gözünde

www.metalmakina.com


www.metalmakina.com

EylĂźl - Ekim 2019

31


HABER

Dünya çapında üretim için referans makineler

Renault Grubu Hibrit Projesi İçin JUNKER Makinelerine Güveniyor Renault Grubu, son iki y5l içerisinde ço%unlu%u Fransa’da en yeni hibrit projesi (Locobox) veya prototip üretiminde kullan5lan, 45 adet JUNKER Ta'lama makinesi sipari' etti. Renault, JUNKER'in önemli gereksinimlerini yerine getirme konusunda do%ru ortak oldu%unu kabul eder. Bu büyük proje ile birlikte, uzun vadeli ve güçlü bir ortakl5k do%du. Renault’nun hibrit projesi Locobox, tahrik sistemlerini çevreleyen küresel tartXVma ve satXV rakamlarXndaki önemli artXV nedeniyle giderek daha fazla önem kazanXyor. Bu projenin merkezinde, bir yanmalX motor ile elektrikli sürücüyü akXllX bir Vekilde birleVtiren ve Renault Grubunun araba modellerinin çoOunda kullanXlmak üzere ayarlanmXV bir hibrit VanzXman bulunuyor. Renault, heriki tahrik sistemi de aynX anda kullanXlabildiOinden ve rejeneratif sis-

temler kullanXlabildiOinden, bu konsepti son derece verimli görüryor. Renault’nun Rouen’e yakXn Cléon tesisi ve Lille’e yakXn STA tesisi hibrit VanzXmanXn geliVtirilmesi ve üretimi ile ilgileniyor. QUICKPOINT 3000 ve JUMAT 3000 silindirik taVlama makinelerinin kullanXldXOX yer burasXdXr. QUICKPOINT ve JUMAT, transmisyon milleri için bir hatta kullanXlXyor, Renault'da yukarXdan merkezi bir yükleyici tarafXndan yüklenir ve bu proje için üç farklX tipte hibrit transmisyon milini taVlar. K5sa çevrim süresi ve Setup zamanlar5Çevrim ve Setup süreleri için hedefler yüksekti. TaVlama departmanX Teknik Lideri Olivier Gantier, “Üretimi düVük sayXda makine operatörü ile çok yüksek miktarlarda üretim yapmayX baVarXyor. Bir kiVi 10 makineye bakXyor. Bu yüzden, makineleri mümkün olduOunca çabuk Setup yapXlabilmesi gerekiyor.

Nordrach'taki JUNKER Grubundaki Renault Grubu Nordrach'daki Erwin Junker Maschinenfabrik GmbH firmasXnda baVarXlX ön kabul. (Kaynak: JUNKER)

32 Eylül - Ekim 2019

ÖrneOin taVlama disklerini manuel olarak deOiVtirmek söz konusu deOildir. ” JUNKER makineleri bu katX gereksinimleri karVXlayabiliyor. Olivier Gantier'in dediOi gibi: “Bu makineler kXsa çevrim ve setup süreleri sunuyor. Kalite ve hassasiyeti tamdXr ve doOruluOu çok yüksektir. Bunun üzerine, esnek konseptlerin uygulanmasXna olanak tanXyorlar – Setup yapmak zorunda kalmadan üç farklX parçaya kadar taVlayabiliyoruz. ”Renault'u etkileyen bu yüksek kaliteli özelliklerdir. DiOer belirleyici faktörler JUNKER’in uzun yXllara dayanan tecrübesi, güvenilir teslimat süreleri ve mükemmel teknik desteOi içermiVtir. lgili ki'iler Frans5z zihniyetini anl5yor Global bir oyuncu olarak, JUNKER müVterinin dilini konuVan ilgili kiViler sunar. Olivier Gantier'e göre bu,

JUNKER QUICKPOINT hibrit 'anz5man mili MüVteriye özel uyarlanmXV yükleme sistemine sahip JUNKER QUICKPOINT makinesi. (Kaynak: JUNKER)

www.metalmakina.com


www.metalmakina.com

EylĂźl - Ekim 2019

33


HABER etkili bir iVbirliOinin daha da güvence altXna alXnmasXnX saOladX: “Bu benim için çok önemli. Renault Grubunun kendine has özellikleri ve gereksinimleri var. letiVimin sorunsuz iVlemesi gerekiyor ve bu, yerel dilde olduOunda en kolay olanX.” Renault Grubu için prototip üretimi Prototip üretimi, Renault'nun ZEMA NUMERIKA G 1500 Plus ve JUCRANK 6S 10-10'u seçtiOi FransXz ana fabrikasX Cléon'da gerçekleViyor. Bu iki makine dünya çapXnda seri üretim için referans verileri saOlXyor. Sonuçlar daha sonra Renault Group’un diOer Global üretim tesislerinde temel teVkil ediyor. Bu, JUNKER referans makinelerinin tüm Grup genelinde verimli üretim için standardX belirlediOi anlamXna gelir. Silindirik taVlama makinesi ZEMA NUMERIKA, krank millerinin flanVlarXnX ve pimlerini korundum taVlama diskleri ile bir baOlamada taVlamaktadXr. JUCRANK dairesel olmayan silindirik taVlama makinesi CBN taVlama disklerini kullanarak tek seferde ana ve pim yataOXnX iVliyor. Olivier Gantier'in dediOi gibi: “ZEMA NUMERIKA, JUNKER’Xn ürün portföyünü mükemmel bir Vekilde tamamlamaktadXr. JUNKER taVlama

için CBN'yi kullanXrken ZEMA korindon kullanXr. JUNKER her taVlama iVlemi için makine sunabiliyor.” Esnek makineler h5zl5 de%i'ikliklere izin verir Makinelerin esnekliOi Renault'nun temel gereksinimlerinden biridir. Bu, prototip geliVtirme sXrasXnda önemlidir, örneOin Olivier Gantier'in açXkladXOX gibi: “Üretim baVladXOXnda, parçalarXn geometrisi henüz kesin olarak tanXmlanmamXVtXr, bu geliVtikçe makinelerle bu deOiVikliklere cevap verebilmeliyiz.” JUNKER makineleri yüksek esneklik seviyeleri ve deOiVikliklerin hXzlX bir Vekilde gerçekleVtirilebilmesi nedeniyle geniV bir uygulama yelpazesi için uygundur. Bu teknik direktör için önemlidir: "3 ve 4 silindirli motorlarXn mevcut projeleri, gelecekte planlanacak olan Renault projeleriyle aynX Vekilde iVlenmelidir." Maxime Piquel, kXdemli operatör 16 yXllXk deneyimle, JUNKER makinelerini çok önemsiyor. “Makinelerle gerçekten iyi deneyimler yaVadXm. Ürün deOiVikliklerine adapte edilmesi ve kullanXmX kolaydXr. Bu benim iVimi son derece kolaylaVtXrXyor. "

Makinedeki pratisyen Maxime Piquel “JUNKER servisiyle ilgili çok iyi deneyimler yaVadXk” diyor. "TakXmlar hemen çözüm aramaya hazXr. Tüm teknisyenler çok yetenekli ve hXzlX bir Vekilde yardXm saOlayabiliyorlar. Her makine üreticisi böyle sürekli kullanXlabilirlik ve hXzlX tepki sunmaz.Bu JUNKER'e özel. " Dünya lideri küresel destek sunuyor “Çok memnunuz. Makinelerin devreye alXnmasX iyi çalXVXyor "diyor Olivier Gantier. Renault Grubu halihazXrda Brezilya, Rusya ve Portekiz gibi dünyanXn diOer üretim yerlerinde bundan faydalanXyor. Hibrit proje Locobox, Renault Gurubu JUNKER Gubunun sunduOu toplam paketinden çok memnun olduOunu kanXtlXyor.

H5zl5 ve sürekli kullan5ma haz5r Renault'nun makineleri günün her saatinde çalXVXyor, bu nedenle servis

JUNKER QUICKPOINT hibrit 'anz5man mili QUICKPOINT'in olduOu her yerde, uygun maliyetli bir üretim sürecinden emin olabilirsiniz. (Kaynak: JUNKER)

34 Eylül - Ekim 2019

ve üretim güvenliOi ile ilgili talepler yüksek. JUNKER, haftanXn 7 günü 24 saat premium hizmet sunmaktadXr. OnarXm veya servis talebi durumunda, merkezi bir yedek parça deposu sayesinde, her makine hXzlX bir Vekilde tekrar kullanXma hazXr olur.

JUNKER QUICKPOINT hibrit 'anz5man mili QUICKPOINT'te kXsa Setup ve kurulum süreleri, kolay montaj ve hibrit VanzXman milinin optimum merkezlenmesi. (Kaynak: JUNKER)

www.metalmakina.com


www.metalmakina.com

EylĂźl - Ekim 2019

35


HABER

Coşkunöz Savunma ve Havacılık Yüzde 50 Büyüme Hedefliyor Savunma-havacTlTk alanTnda yüklenici konumunda hizmet veren ve yerlileNme çalTNmalarTnda büyük pay edinerek ihracat oranTnT artTran Nirketler arasTnda bulunan CoNkunöz Savunma ve HavacTlTk, dünyanTn neredeyse tüm havacTlTk firmalarTna parça üretimi yapTyor ve cirosunun neredeyse yüzde 40’TnT bu alandan oluNturuyor. 2020’de ürün ve hizmetlerini ulusal alTcTlar ile buluNturarak ihracatTnT yüzde 25’e çTkarmayT; anahtar teslim projeleriyle yüzde 50 büyümeyi hedefliyor Türkiye’de savunma ve havacTlTk sektöründe, 2018 yTlT cirosunun bir önceki yTla göre yüzde 31 artarak 8 milyar 761 milyon dolara yükselmesiyle, 2019 yTlTnda savunma alanTnda millileNme çabalarT ve havacTlTkta yerli üretimin desteklenmesine hTz verildi. 2017’de geliNtirilen ürünlerle birlikte artTrTlan yerli üretim çalTNmalarT ve savunma-havacTlTk sanayisinde imalata destek projeleri ile 1 milyar 824 milyon dolar ihracata imza atTldT. Bu hareketlenmeyle beraber savunma sanayinin ihracatT, 2018'de bir önceki yTla göre yüzde 20 artTNla 2 milyar 188 milyon dolara ulaNTrken, savunma alanTnda 1 milyar 448 milyon dolar Ar-Ge’ye harcandT. CoNkunöz Savunma ve HavacTlTk Genel Müdürü Özgür Bayram, önemli ve pozitif geliNmeler gösteren bu grafiGin 2019 yTlTnda sektörü daha da büyüteceGini öngörüyor. Türk üretimi teknolojileri yeni pazarlara ulat"raca"z Türkiye’yi ihracat yapan ülke konumuna getirecek savunma ve havacTlTk alanTndaki millileNme çalTNmalarT-

36 Eylül - Ekim 2019

Cokunöz Savunma ve Havac"l"k Genel Müdürü Özgür Bayram nTn desteklenmeye devam etmesiyle hem devletin hem de sektör oyuncularTnTn önemli sonuçlar elde edeceGini belirten CoNkunöz Savunma ve HavacTlTk Genel Müdürü Özgür Bayram, “YapTlan teNviklerle üreticilerin çalTNmalarTndan verimli geri dönüNler almaya baNladTk. Önümüzdeki dönemde yapacaGTmTz çalTNmalar TNTGTnda yerli teknolojiler, ürünler ve projeler ile Türkiye’nin bu alanda yeni bir dünya gücü olacaGTnT düNünüyoruz. Bu doGrultuda 2019 yTlTnda pazarTn artmasT için rotamTzT farklT ülkelere çeviriyor, yeni projeler geliNtirerek Türk üretimi teknolojilerini piyasada aranan ürünler haline getirmeye odaklanTyoruz. CoNkunöz Savunma ve HavacTlTk olarak TUSA üzerinden BOEING, AIRBUS gibi dünyanTn neredeyse tüm havacTlTk firmalarTna parça üretimi yapTyoruz. Parça bazTnda imalat sayTmTz aylTk 10 bin civarTnT buluyor ve ciromuzun neredeyse yüzde 40’TnT bu alan oluNturuyor” dedi. Sene sonunda yüzde 50 büyüme hedefliyor YerlileNme faaliyetlerini ürün geliNtirme hedefiyle yürüten CoNkunöz Savunma ve HavacTlTk, yurt içinde

ROKETSAN, ASELSAN, TUBTAK SAGE, TAI gibi ana yüklenici firmalara anahtar teslim ürünler üretiyor. 2018 yTlTnda gerçekleNtirilen projeler ve millileNme çalTNmalarTnTn hem sektör hem de CoNkunöz Savunma ve HavacTlTk’Tn yatTrTmlarT için olumlu bir geliNme olduGunu söyleyen Bayram, “2018’de ihracat oranTmTz yüzde 19 oldu. 2019’da da ürün ve hizmetlerimizi ulusal alTcTlar ile buluNturarak yüzde 25’e çTkarmayT hedefliyoruz. Korean Aerospace Industries (KAI) Nirketi ile 2015 yTlTnda imzaladTGTmTz 60 Adet KUH Sorion helikopterinin orta gövdesinin (KUH Center Fuselage) montaj sözleNmesi çerçevesinde sevkiyatlarTnT gerçekleNtiriyoruz. 2026 yTlTna kadar devam edecek proje kapsamTnda kazandTGTmTz yetkinlik ile Nu an ülkemizde “Gövde MontajT” gerçekleNtirebilen ilk iki firma arasTnda yer alTyoruz. HavacTlTk sektöründe Detail Part Manufacturing (DPM) konusunda kendimizi geliNtirerek doGrudan BOEING ve AIRBUS ile çalTNma fTrsatT yaratmak amacTndayTz. Bu kapsamda ihracattaki esas potansiyelimizi havacTlTk alanTnda oluNturuyoruz. Savunma alanTnda ise ürün geliNtiren ve katma deGerli üretim yapan bir firma olmanTn yanT sTra ürünlerimizin devlet desteGi ile ihraç edilmesi bizim için önemli. AynT zamanda talaNlT imalatta iyi bir olgunluGa ulaNtTGTmTzT ve burada oldukça yetkin olduGumuzu da söyleyebiliriz. Ülkemiz ve Türk endüstri piyasasT için 2020 yTlTnT iyi bir Nekilde bitireceGimize inanTyor, 2020 yTlT sonunda yaklaNTk yüzde 50 oranTnda büyümeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandT.

www.metalmakina.com


www.metalmakina.com

EylĂźl - Ekim 2019

37


HABER

DeburringEXPO 2019 3. Çapak Alma ve Polisaj Teknolojileri İhtisas Fuarı Almanya, Karlsruhea’de 8–10 Ekim 2019 Tarihlerinde Düzenleniyor

u sTralar pek çok farklT sanayi sektöründe geleceFe yönelik deFiNikliklerin yapTldTFT gözlemlenebiliyor. Çapaktan kurtulma, yüzey kalitesi ve temizlik gibi özelliklerin, ürün bileNenlerinin kalitesi üzerinde belirleyici bir etkisi olduFu ise tartTNma götürmez. Çapak alma teknolojileri ve hassas yüzeyler için tek uluslararasT fuar olarak DeburringEXPO, iNte bu alanlarda öyle bir kapsamlT sunum saFlTyor ki baNka herhangi bir fuarda benzerini bulma imkanT yok. 8–10 Ekim 2019 tarihleri arasTnda Karlsruhe Sergi Merkezi’nde gerçekleNecek olan 3. Çapak Alma ve Polisaj Teknolojileri 0htisas FuarT tarafTndan her zamanki gibi UzmanlTk Forumu kapsamTnda deFerli teknik bilgiler de saFlanacak. 0ster otomotiv endüstrisi olsun, ister havacTlTk, makine mühendisliFi,

38 Eylül - Ekim 2019

tTp teknolojisi, ölçme, hassas mühendislik, sensör teknolojisi veya alet ve kalTp yapTmT endüstrisi olsun, tüm bu sektörler ve daha pek çok sanayi, teknolojik geliNmeler ve deFiNimlerle karNT karNTyalar ya da bunlarT uygulamaya geçirme sürecinde bulunuyorlar. Bu süreçte her sektörün bazT farklT zorluklarla baNa çTkmasT gerekse de üretimde temel bir gereksinim açTk bir Nekilde beliriyor ki o da çapaksTz yüzey finiNinin kalitede oynadTFT tartTNmasTz baN rol. DolayTsTyla çapak alma, kenar yuvarlama ve parlatma üretim adTmlarT, giderek daha belirleyici bir rekabet faktörü haline gelmekte. fairXperts GmbH & Co. KG Genel Müdürü ve DeburringEXPO organizatörü Hartmut Herdin, Nu Nekilde açTklTyor: “Eski dönemlerden farklT olarak artTk firmalarTn daha ilk üretim aNamalarTnda bu konuya nasTl

bir çözüm arayTNTna girdiklerinden, sektördeki ihtiyacT hemen anlamak mümkündür.” fairXperts GmbH, organize ettiFi Çapak Alma ve Polisaj Teknolojileri fuarT ile teknoloji ve performans karNTlaNmasTnTn en etkin ve hedefli Nekilde gerçekleNtirilmesine imkan tanTyan, dünya çapTnda benzersiz bir bilgi ve iletiNim platformu yarattT. 8-10 KasTm 2019 tarihleri arasTnda Karlsruhe (Rheinstetten) Fuar Merkezinde düzenlenecek olan 3. DeburringEXPO için, Haziran 2019 sonunda, sektör liderlerinin neredeyse tamamTnT da içeren, 12 ülkeden 155 katTlTmcT, Nimdiden stantlarTnT garantilemiN durumda. Böylece fuar, dünyanTn baNka herhangi bir yerinde bulunamayacak kadar kapsamlT ve konsantre bir çapak alma, kenar yuvarlama ve

www.metalmakina.com


www.metalmakina.com

EylĂźl - Ekim 2019

39


HABER polisaj sunumu haline gelmekte ki içerdikleri arasTnda, örneFin parçalarTn tek bir adTmda verimli bir Nekilde tTraNlanTp temizlenmesine imkan tanTyan, veya otomatik ve dijitalize polisaj ile ürünlerin tamamen çapaksTz üretimini saFlayan teknolojiler bile mevcut. Daha küçük, daha hafif, daha hassas ve daha ilevsel Yüzeylerde hem bileNen hem de uygulamaya özel gereksinimler, çeNitli endüstrilerde büyük ölçüde deFiNiklik göstermekte. ÖrneFin, otomotiv ve yan sanayide içten yanmalT motorlarda (hibrid dahil) emisyonlarT daha da azaltan ve performansT artTran çözümler aranmakta. Öte yandan, bu üretim artTklarTnTn en küçüFünün bile arTzalara ve hatta kTsa devrelere yol açabileceFi elektrikli sürücü bileNenlerinin çapaksTz olmasT son derece önemli. Otonom sürüNe doFru yönelen sürücü destek sistemleri, çapaksTz parçalarTn mükemmel çalTNmasTnTn zorunlu olduFu diFer alanlar. AynT Nekilde havacTlTk endüstrisinde de daha güçlü ve daha hafif malzemelere, daha verimli takTmlara yönelik eFilim, yüzey kalitesinde daha yüksek taleplere yol açmakta. Yine tTbbi cihaz üreticileri de 25 MayTs 2020'deki üç yTllTk bir geçiN döneminden sonra zorunlu hale gelecek olan yeni TTbbi Cihaz Direktifi sebebiyle yeni problemlerle karNT karNTya kalmaktalar. Direktifte, özellikle steril ürünlerde, ilk defa çapaklarTn sebep olabileceFi partiküller adlandTrTlmakta. Devre kartT sanayi, ölçüm ve optik sanayi gibi hassas alanlar için giderek yoFunlaNan, partikül temizlik gereksinimlerini karNTlamak söz konusu olduFunda, güvenilir Nekilde temizlenmiN parçalar temel bir önkoNuldur.

40 Eylül - Ekim 2019

Sektöründen baFTmsTz olarak, birleNtirme, sTzdTrmazlTk, kaplama veya montaj gibi müteakip iNlemlerin kalitesi, bir kaç istisna hariç sadece çapaksTz ve buna uygun olarak iNlenmiN yüzeylerle saFlanabilir. DeburringEXPO'nun kendini adadTFT bir baNka alan ise üretilen modüler parçalarTn iNlenmesinden sonraki süreç. Burada yapTlan iNlemler, destek parçalarTnTn ve tozun alTnmasTnT, ayrTca pürüzlü ve gözenekli yüzeylerin düzleNtirilip parlatTlmasTnT ya da sonra gelecek TsTl iNlem veya kaplama için hazTrlanmasTnT içeriyor. ki dilde Uzmanlk Forumu – Teknik bilgilerin katma deeri

bilgi kaynaFT haline getiriyor. ENzamanlT (Almanca <> 0ngilizce) tercüme edilen sunumlarda aFTrlTklT konularT, Tema ParklarTnTn özel içeriFinin yanT sTra, en iyi uygulama Nekilleri ve trendler hakkTndaki raporlar, ve üretim/maliyet optimizasyonu yollarT oluNturuyor. Pratikte örnekler ve kTyaslama çözümleri, kendi süreçlerinizi optimize etmek için fikir ve öneriler almanTzT mümkün kTlacak. KatTlTm fuar ziyaretçileri için ücretsiz olacak. Daha fazla bilgi edinmek, tam fuar programTnT ve katTlTmcT ön listesini almak için, www.deburring-expo.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

Destekleyici uzmanlTk programT ile DeburringEXPO, birçok teknik bilgi ve tecrübe de sunmakta. Çapak alma iNleminden sonra parça temizleme, sac çapak alma iNlem zinciri, ve modüler parçalarTn üretim sonrasT iNlemleri konulu Tema ParklarT, güncel geliNmeler ve eFilimler hakkTnda bilgi saFlayacak. Uygulama odaklT seminerler DeburringEXPO'ya entegre üç günlük UzmanlTk Forumunu, uluslararasT alanda aranan bir

www.metalmakina.com


www.metalmakina.com

EylĂźl - Ekim 2019

41


HABER

CNC Pazarı Kendine Yeniden Biçim Veriyor CNC branLQ dünyanQn her yerinde durmak bilmeyen bir de?iLim geçiriyor ve bu anahtar endüstride dijitalleLmenin de sonu gelmiyor. Dijital ortamda gerçekleLtirilen CNC satQn almalarQ ve CNC satQLlarQ da rekabet yetene?ini korumak isteyenler için gitgide daha fazla önem kazanQyor. Dijital dünyaya adQm atmanQzQ kolaylaLtQrmak ve bu konudaki tutuklu?unuzu aLmanQzQ sa?layabilmek için branLQn profesyonellerince ORDERFOX.com geliLtirildi. Kuruldu?u Haziran 2017 tarihinden bu yana dünyanQn her yerinden 18 binden fazla alQcQ ve CNC imalatçQsQ mevcut CNC kapasitelerine ulaLabilmek veya hemen karLQlanmayQ beklen CNC sipariLleri bulmak için

ORDERFOX.com'u kullandQ. Böylelikle ORDERFOX.com kQsa bir süre içerisinde metal, ahLap ve plastik iLleme ve 3 boyutlu baskQ ve aditif üretiminde dünyanQn önde gelen pazarQ haline geldi.

ORDERFOX.com CEO'su David Felsmann

Bu platformda hem üretim hem de tedarik tarafQnda uzun yQllara dayanan geliLtirme çalQLmalarQ ile onlarca yQlQn branL bilgisi saklQdQr. ORDERFOX.com'un üyeleri arasQnda küçük ve orta ölçekli Lirketlerden büyük Lirket gruplarQna ve pazarQn uluslararasQ önderlerine kadar her boyuttan Lirket bulunmaktadQr. ORDERFOX.com CEO'su David Felsmann , "Bu iLe kayQtlQ her kullanQcQ için her gün binlerce potansiyel ve saygQn iL ortaklarQyla do?rudan temas kura-

ORDERFOX.com, metal, ah"ap ve plastik i"lemesi ile 3 boyutlu bask' ve aditif üretiminde dünyan'n en büyük ve en kolay CNC pazaryeridir. 42 Eylül - Ekim 2019

www.metalmakina.com


HABER

Teklif yönetimi: CNC üreticileri için kolay teklif organizasyonu ve ileti"im bilme ve öylelikle pazar LansQnQ ciddi oranda artQrabilmek anlamQna geliyor.", sözleriyle açQklQyor. CNC imalatç9lar9 ORDERFOX.com yard9m9yla makinelerini tam kapasite kullanabilir ve pazarlama ve sat9% giderlerini hissedilir ölçüde azaltabilir! CNC, imalatçQlarQ, ORDERFOX.com' da her ay tam da kendi Lirketlerine uygun yüzlerce sipariL bulabilir. DünyanQn neresinden sipariL girdisi yapQlmQL olursa olsun: 10 dakika içerisinde bütün imalatçQlara otomatik olarak bilgilendirme gider ve onlar da derhal gere?ini yapabilir. BaLka bir seçenek olarak teklif vermek isteyece?iniz özel sipariLler de arayQp bulabilirsiniz. ORDERFOX.com sayesinde CNC imalatçQlarQ pazarlama ve satQL maliyetlerini azaltabilmekte ve aynQ zamanda da dijital satQL kanalQnQn bütün avantajlarQndan yararlanmaktadQr. Makinelerin durmasQ, teslimat veya kapasite sorunlarQnQn yaLanmasQ duru-

www.metalmakina.com

munda imalatçQlar hemen, ayrQca bir yazQlQm yüklemeye gerek olmaksQzQn, ORDERFOX.com üzerinden hQzlQ, kolay ve etkili bir Lekilde sipariLlerini kaydQrabilmektedir. CNC imalatç9lar9 için mükemmel çözüm: Bütün teklifleri kolayca yönetmek için teklif yönetimi ORDERFOX.com'un inovatif teklif yönetimi sayesinde CNC imalatçQlarQ en iyi Lekilde organize olabilmekte ve istedikleri zaman bütün teklifleri derli toplu görebilmektedir. ster tekli çalQLma ister ekip çalQLmasQ söz konusu olsun hiçbir statü kaybolmaz. Uygulama içi bildirim sayesinde CNC imalatçQlarQ artQk bir daha hiçbir mesajQ kaçQrmayacak ve bütün teklif iletiLiminin denetimi her zaman kendi ellerinde olacaktQr. Messenger, alQcQ tarafQndaki muhataplarQnQzla do?rudan iletim kurmanQzQ sa?layacaktQr. Sadece tek bir tQklamayla teklif gönderebilirsiniz ve hatta geri çekebilirsiniz. Özellikle

pratik bir Ley daha var: ORDERFOX.com sizi bir alQcQ teklifi kabul etti?inde veya reddetti?inde otomatik olarak bilgilendirir. BunlarQn ötesinde verilen bütün teklifler merkezi olarak yönetilebilmekte ve incelenebilmektedir. BireyselleLtirilebilir tablolar ve görünümler sayesinde bütün önemli bilgiler her zaman için saniyeler içerisinde CNC imalatçQlarQnQn hizmetindedir. ORDERFOX.com sayesinde sat9n alarak kâr edin! ORDERFOX.com sayesinde alQcQlar modern satQn alma süreçlerinin bütün güçlüklerini yenebilir ve böylelikle otomatikleLtirilmiL, dijital akQLlar yardQmQyla proses maliyetlerini azaltabilir. Sourcing ve satQn alma prosesleri çok daha kolay ve çok daha hesaplQdQr; bütün bir tedarik zinciri daha da LeffaftQr. ORDERFOX.com üzerinde alQcQlar bütün üretim alanlarQndan hemen kullanabilecekleri CNC kapasiteleri mevcut 14 binin

Eylül - Ekim 2019

43


HABER

Messenger, doru muhataplarla dorudan mesajla"ma olana' salar. üzerinde yüksek derece kalifiye CNC imalatçQsQ bulabilir ve hiçbir limit olmaksQzQn sipariL ilanQ girebilir. Filtreler de sipariL ilanlarQnQzQ lokal, ulusal veya küresel ölçekte yayQmlamanQza olanak tanQr. BunlarQ tamamlayQcQ olarak alQcQlar kara listeler ve özel iL ortaklarQ listelerinin yardQmQyla kimlerin kendi sipariLlerini görebilece?ini kimlerin göremeyece?ini tam olarak belirleyebilir. Al9c9lar için benzersiz bir art9 deer: Bütün sipari%ler ve ayr9nt9lar üzerinde tek bir kontrol için sipari% yönetimi SipariL ilanQ, iletiLim ve organizasyon; hepsi tek bir yerde: ORDERFOX.com ile alQcQlar bütün sipariL yönetimlerini ve bütün mesajlaLmalarQnQ hQzla ve kolayca organize edebiliyor. Messenger, CNC üreticileriyle do?rudan iletiLimi sa?lQyor ve doküman alQLveriLi için yükleme ve indirme fonksiyonlarQ sunuyor. Uygulama içi bildirimler ise aynQ zamanda hiçbir mesajQ kaçQrmamanQzQ sa?lQ-

44 Eylül - Ekim 2019

yor. Kötü Löhretli e-posta yQ?QnlarQndan da kurtuluyorsunuz. Bununla birlikte alQcQlar istedikleri zaman güncel mesajlara ve bilgilendirmelere hemen karLQlQk verebiliyor. Hatta bunu ORDERFOX.com belli durumlarda kendisi yapQyor: Bu Lekilde örne?in, baLka bir üretim orta?Qna bir sipariL verildi?inde bütün CNC imalatçQlarQna bir bilgilendirme gitmesi sa?lanabiliyor. BireyselleLtirilebilir tablolar, örne?in bütün bir gizlilik anlaLmalarQ prosesinin (NDA) statüsü gibi alQcQnQn kendisi için önemli bütün verileri elinin altQnda bulundurabilmesini sa?lQyor. Burada da CNC imalatçQlarQ ancak ilgili onay üzerine bütün sipariL ilanQ bilgilerine eriLim sa?layabiliyor. Metal, ah%ap ve plastik i%leme ve 3 boyutlu bask9 alanlar9nda dünyan9n önde gelen pazar yeri Metal, ahLap ve plastik iLleme alanQnQn pazar yeri olarak ORDERFOX.com kuruldu?u 2017 senesinden bu yana en iyi Lekilde geliLme kaydetmiLtir.

2019 yazQndan itibaren ORDERFOX.com, 3 boyutlu baskQ ve aditif üretimi alanQndaki alQcQ ve imalatçQlarQ da bir araya getiriyor. ster lazer eritme, selektif lazer sinterleme, MultiJet füzyon, stereolitografi, PolyJet/MultiJet modelleme ister seramik 3 boyutlu baskQ olsun: dünyanQn her yerinde talep hQzla artQyor. Özellikle de prototip, yedek parça, özel yapQ parçasQ ve küçük seri üretimi için aditif üretimi veya 3 boyutlu baskQ gelecekte daha da fazla önemli bir rol oynayacaktQr. Sonuçta burada üretim geleneksel üretimdekinden hissedilir ölçüde daha kolay ve hQzlQdQr. Bu nedenle ORDERFOX.com hizmet yelpazesini pazarQn gelecek vaat eden bu segmentiyle tamamlamQL olup kendi hedef kitlesine günlük rekabette belirleyici avantajlar sa?lamaktadQr. "KullanQcQlarQmQz çok net bir Lekilde pazarQmQzQ bu istikamette geliLtirmemizi istediklerini dile getirdi. Ve biz de elbette bunu yaptQk.", diyen ORDERFOX.com CEO'su David Fels-

www.metalmakina.com


HABER

Sipari" yönetimi sayesinde al'c'lar bütün sipari"ler ve ayr'nt'lar üstünde tam bir kontrole sahip. mann sözlerine Löyle devam ediyor: "Böylelikle müLterilerimizin önünde gelecek vaat eden bu segmentte de tamamen yepyeni pazar fQrsatlarQ

www.metalmakina.com

açQyoruz. Çünkü alQcQlar ve üreticiler için ORDERFOX.com ile uygun üretim ortaklarQ ve yeni sipariLler bulmak, hem de iki alanda birden, çok

kolay: Plastik 3 boyutlu baskQ VE metal yapQ parçalarQndan aditif üretimi. Bu sonuncusu özellikle de bakQm için son derece önemli. Ve el-

Eylül - Ekim 2019

45


HABER

Dünyan'n her yerinden 18 binin üzerinde al'c' ve CNC üreticisi, bo"ta bekleyen makine kapasitelerinden yararlanabilmek ve hemen kar"'lanmay' bekleyen CNC sipari"leri bulmak için ORDERFOX.com'u kullan'yor. bette bütün kullanQcQlar ORDERFOX.com ile genel olarak satQn alma ve teklif süreçlerini dijital ça? için fazlalQklarQnda arQndQrarak çok daha basitleLtirebilir ve hQzlandQrabilir." Federal Materyal Ekonomisi, Sat9n Alma ve Lojistik Derneinin (Bundesverband Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik e.V. - BME) kalite mührü 2019 yazQ baLQnda ORDERFOX.com, BMEnet'in "CNC BranLQ için pazaryeri" kalite mührünü almaya hak kazandQ. SatQn alQcQlarQ bir çatQ altQnda toplayan BME (Bundesverband Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik e.V.) ba?lQ Lirketi aracQlQ?Qyla bu kalite mührünü vermekle örne?in kullanQcQ dostlu?u, kalite ve güvenlik açQsQndan denetim ölçütlerinin yüzde 94 oranQnda yerine getirildi?ini belgelendirmiL bulunmaktadQr. BMEnet GmbH bünyesindeki denetçi olan Andreas Richter, "Plat-

46 Eylül - Ekim 2019

formun bizi özellikle etkileyen özellikleri ayrQca bir açQklamaya ihtiyaç duymayan menüleri ve alQcQlarQn günlük iL süreçlerini spesifik CNC imalatçQ arayQLlarQnda kolaylaLtQran, inceden inceye düLünülmüL arama ve filtreleme fonksiyonlarQ oldu.", diyor. DünyanQn en büyük CNC pazaryerinin bütün avantajlarQndan yararlanabilmek için Lirketleri tek yapmasQ gereken ORDERFOX.com üzerinden kayQt açtQrmak, bir Lirket profili oluLturmaktQr; böylece sQnQrlQ bir deneme aLamasQ için bütün fonksiyonlar ücretsiz hizmetinizde olacaktQr. Deneme aLamasQ sona erdikten sonra CNC imalatçQlarQ abonelik yaptQrabilirler. AlQcQlar için ORDERFOX.com ücretsizdir. Küresel pazar f9rsatlar9ndan yararlan9n "Türk pazarQ imalat endüstrisi için çok önemlidir. BranLQn bütün aktör-

lerini kayQt açtQrmaya ve iLlerinde süregiden bir baLarQ için platformumuzu etkin bir Lekilde kullanmaya davet ediyoruz. CNC piyasasQ temellerinden yenilenerek yeni bir biçime kavuLuyor. ORDERFOX.com, dünyanQn her yerindeki alQcQ ve CNC imalatçQlarQnQ tam da ihtiyaç duyduklarQ Leyi sunuyor: uygulamasQ optimize edilmiL olan ve çalQLma proseslerinizi hQzla ve baLarQyla dijitalleLtirmenize ve böylelikle de CNC branLQndaki baL döndürücü de?iLime ayak uydurabilmenize olanak sa?layan bir internet aracQ (Online-Tool).", diyen ORDERFOX.com CEO'su sözlerine Löyle devam ediyor: "Çünkü dijitalleLme nedeniyle günümüzde pazarQn aktörleri bundan sadece birkaç sene öncekine göre bambaLka beklentilerle karLQ karLQya. Ve ORDERFOX.com bu beklentileri kolayca, hQzla, rahatlQkla ve etkili bir Lekilde karLQlayabilmenizi sa?lQyor."

www.metalmakina.com


www.metalmakina.com

EylĂźl - Ekim 2019

47


RÖPORTAJ

TMT Makine, Akıllı Depolama Sistemlerinde Yerli Üretimleriyle Türk Sanayisine Katkı Sunuyor TalaHlP imalat sektöründe birçok firmanPn distribütörlüklerinin yanP sPra AkPllP depolama sistemlerinde yerli üretimiyle Türk Sanayisine katkP saElayan TMT Makine Genel Müdürü SayPn Osman YPldPz ile yapmPH olduEumuz röportajP sizlerle paylaHPyoruz. MM - SayDn Osman YDldDz, öncelikle okurlarDmDza kendinizi tanDtDr mDsDnDz? 2001 YPlPnda UludaE Makine MühendisliEi bölümünden mezun oldum. 12 yPl boyunca talaHlP imalat sektöründe farklP pozisyonlarda görev yaptPktan sonra, yol arkadaHlarPmla birlikte 2013 yPlPnda TMT Makine firmasPnP kurduk. 6 yPlP aHkPn bir süredir firmamPz talaHlP imalat sektöründe birçok firmanPn distribütörlüklerini yapmakla birlikte özellikle AkPllP depolama sistemlerinde yerli üretimlerimiz ile Türk Sanayisine katkP saElamaktayPz.

TMT MAKNE Genel Müdürü Osman YDldDz

MM - TMT MAKNE ’nin tarihçesi, faaliyet alanD, temsilcili.ini yapmD% oldu.unuz firmalar ve hitap etti.i sektörler hakkDnda bilgi veriri misiniz? 2013 YPlPnda kurduEumuz TMT Makine talaHlP imalat sektöründe aHaEPda saydPEPm sektörlerin öncü firmalarPnPn Türkiye distribütörlüEünü yapmaktadPr. AçPlP Kafa, BaElama Sistemleri konusunda; GERARDI

48 Eylül - Ekim 2019

www.metalmakina.com


RÖPORTAJ TakPm Ölçüm CihazlarP konusunda; SPERONI

- TMT ASRS - Lockcell

Hassas ve yüksek Torklu Elektrikli Spindle konusunda; FISCHER

- Lockcell Round - Lockcell Plus

KurulduEu günden beri imalat sektöründe çalPHmalarPnP sürdüren TMT Makine, Türkiye de tamamen ithal edilen birçok AkPllP depolama sisteminin tasarPmPnP ve üretimini gerçekleHtirmektedir. Endüstri 4.0 ya da 4. Sanayi Devrimi, birçok çaEdaH otomasyon sistemini, veri alPHveriHlerini ve üretim teknolojilerini içeren kollektif bir terimdir. Fabrikalarda tüm ürünlerin bu mantPkla depolanmasP ve takibi ise AkPllP depolama sistemleri sayesinde yapPlmaktadPr. FirmamPz bu sektörde ihtiyaç olabilecek depolama sistemlerinin üretimi konusun da faaliyetlerini hPzla sürdürmekte ve birçok ürünün Türkiye de ilk defa üretimini gerçekleHtirmektedir. %100 yerli üretim ve yazPlPm ile sektörün ihtiyaçlarPna cevap vermekteyiz. Ürün çeHidimiz ile en küçük ürün guruplarPndan, palet bazlP tonajlP ürünlerin depolanmasPna kadar çözüm sunmaktayPz. Kendi tescilli markamPz olan Lockcell ürün çeHitlerimiz hemen hemen tüm sektörle-

www.metalmakina.com

- Lockcell X - Lockcell Sheet Plus dPr. Bu ürün çeHidimiz ile Otomotiv, HavacDlDk ve Savunma Sanayinde; Kesici takPmlar, Mastarlar, takPm ve aparatlardan kalPp ve fikstürlerin depolanmasPndan yedek parça ve bitmiH ürünlere kadar geniH bir depolama imkanP sunmaktadPr. AyrPca TMT Carousel sayesinde kablo ve Lastik depolama mümkündür. rin ihtiyacPnP karHPlamaktadPr.

TDp sektöründe;

Bu sektörler baHlPca;

Hastane ve eczanelerde kullanPlan bu sistemlerde hasta bazlP ilaç takibi yapPlabilmektedir.

Otomotiv, HavacPlPk, Savunma Sanayi, TPp, GPda ve Tekstil sektörüdür. MM - TMT MAKNE’nin üretmi% oldu.u ürün guruplarD hakkDnda bilgi verir misiniz? Kendi MarkamDzla üretti.imizi ürün guruplarD ba%lDca; - TMT Lift - TMT Carousel

GDda Sektöründe; Gerek normal Hartlarda gerekse soEuk hava depolarPnda palet bazlP ürün depolamalar mümkündür. AyrPca market buzdolaplarPnda döner sistemler sayesinde ürünlerin dikey depolanmasP ve alPnmasP da mümkündür.

Eylül - Ekim 2019

49


RÖPORTAJ den dolayP komple makine bekleyebilir veya operatör dahil hattPn tamamP durabilmektedir. Bu imalat kayPplarPnPn yanPnda yanlPH ürün sipariHleri, fazla stok maliyeti veya stoklarPn çalPnmasPndan kaynaklanan maliyetler ise en az %5 kayPplara yol açmaktadPr. Bu sebeplerden dolayP yapacaEPnPz TMT AkPllP depolama sistemlerinin yatPrPmP 1 yPl gibi kPsa bir sürede kendini amorti etmektedir. MM - TMT AkDllD Depolama Ürün guruplarD hakkDnda bilgi verir misiniz? TMT AkDllD Depolama Ürün guruplarDnDn genel özellikleri a%a.Ddaki gibidir.

Tekstil Sanayinde; Dikey askPlPk sistemler, reklam için döner ürün depolamalarP ve kutu bazlP ürün depolamalar mümkündür.

• Ürün depolama, alma ve daEPtPmPnda daha fazla verim

MM - TMT MAKNE’nin geli%tirmi% oldu.u TMT Talas yazDlDmD hakkDnda bilgi verir misiniz?

• Artan depo lojistiEi karPHPklPEPnda bile hPzlP, eksiksiz ve güvenilir ürün teslimatP

Tamamen yerli yazPlPmPmPz olan TMT Talas sayesinde; Her bir ürün için ayrP ayrP yetkilendirme, raporlama ve takip yapPlmasP mümkündür. AnlPk olarak tüm deponuzdaki ürünlerin sayPmP, toplam maliyeti ve anlPk tüketim takibi yapPlabilmektedir. Program alt yapPmPz firmalarPn kullanmPH olduEu ERP sistemler ile entegre olabilmekte yi-

• Mevcut depo kapasitesinin optimizasyonu sayesinde maliyet tasarrufu • Materyal iH akPHPnPn daha fazla eriHilebilir olmasP ve optimizasyonu ne Web ara yüzü sayesinde dünyanPn herhangi bir yerinden stoklarPnP kontrol etme imkanP saElamaktadPr. Minimum stok seviyesi, otomatik sipariH modülü ve kalibrasyon tarihinin takibi Talas yazPlPm programPmPz sayesinde rahatlPkla yapPlabilmektedir. Her bir ürüne ayrP ulaHPm kPsPtlamasP ve kiHi yetkilendirmesi yapPlabilir bu sayede ürün bazPnda tüm takip ve analizlerin yapPlmasP mümkündür. YapPlan analizler neticesinde bir üretim hattPnda, stok ürünlerinin eksikliEi, aranmasP veya fazla alPnmasPndan kaynaklanan kayPp zamanlar imalatta %17 oranPnda kayPplara neden olabilmektedir. Eksik bir ürün-

50 Eylül - Ekim 2019

• Daha hPzlP ürün eriHimi sayesinde daha fazla üretkenlik • Personelin ve depolanan ürünlerin korunmasP ve güvenliEi • GeniH tabla geniHliEi yelpazesi sayesinde tabla baHPna çok daha fazla yük taHPma kapasitesi • Raf yüksekliEi deEiHken ve ayarlanabilir • Elektronik kilitlenebilir takPm yönetimi • Otomatik açPlan çekmece ve gözler • Dokunmatik ekran TMT yazPlPm • Barkod okuyucu • GeniH iç hacmi ile yüksek stok kabiliyeti

www.metalmakina.com


RÖPORTAJ

• ifreli kullanPcP giriHi

• Manuel stok düzeltme modülü

• Tam açPlabilir çekmeceler (çekmece baHPna yükleme kapasitesi mak. 200 kg)

• RFID, parmak izi ve manyetik kart okuyucular

• DeEiHken çekmece gözleri ve derinlikleri • DeEiHtirilebilir çekmece tipleri • Ek modüller ile tamamen geniHletilebilir yapP • SaElam çelik sac yapPsP • Harici WWS / ERP sistemlerine arayüzler • Microsoft iHletim sistemi olan PC • Ürün guruplarP için kit yönetimi • Bireysel yetkilendirme yapPlabilmesi • FIFO • Kritik stok yönetimi • Web destekli stok kontrolü yapabilme • FotoEraf ve belgeleri öEelere ekleyin • Dolaplar arasPnda stokun iç transferi

www.metalmakina.com

• FPrPn boyalP saç aksamP FirmamPzPn bu tür ürünleri yapPyor olmasP yurtdPHP firmalarP tedirgin etmiH olup, önceki fiyat politikalarPnda ciddi deEiHikliEe gitmelerine sebep olmuHtur. Yerli üretim ve yazPlPmPmPzla müHterilerimizin standart ve özel taleplerine cevap verebilmekteyiz. GeniH ürün gurubumuz sayesinde müHterilerimize komple çözümler sunabilmekteyiz. HPzlP çözümlerimizin yanP sPra servis imkanPmPz ve güvenirliliEimiz müHterilerimiz için bir avantajdPr. Yine yerli firma olmamPzPn avantajP ile müHterilerimiz alPmlarPnda devlet desteEinden faydalanabilmektedir. BulunduEumuz sektörün önemi gün geçtikçe daha çok anlaHPlmakta ve bu yönde yatPrPmlar artmaktadPr. Özellikle yatay stoklama maliyetinin gün geçtikçe arttPEP ülkemizde dikey depolama sistemlerine raEbet daha da artmaktadPr. Endüstri 4.0 uygulandPEP günümüzde stok hareketle-

rinin kontrolü ve analizi bir kez daha önem kazanmPHtPr. Görünmeyen maliyetlerin ve duruHlarPn firmalara kaybettirdikleri bu tür yatPrPmlarPn önemini bir kez daha ortaya koymaktadPr. MM - 2019 yDlD firmanDz açDsDndan nasDl geçti? FirmanDzDn 2020 yDlD hedef ve beklentilerini açDklar mDsDnDz? 2019 yPlP bizim için birçok modelimizin tamamlanmasP ve müHterilerimize sunulmasP açPsPndan oldukça verimli geçmiHtir. Her geçen gün firmalarPn otomatik depolamalara yönelik talepleri bizi ileriye yönelik pozitif bakmamPza ve bu yönde adPmlar atmamPza sevk etmektedir. Özellikle 2020 yPlPnda ürünlerimizin yurtdPHPnda tanPtPmPna ve satPHPna odaklanmak istiyoruz. Yurtiçinden gelen talepleri de en hPzlP ve doEru Hekilde karHPlamak için yeni yatPrPmlar planlamaktayPz. TMT Makine olarak ülkemizin bu alanda olan ihtiyaçlarPnP en iyi Hekilde karHPlayacaEPmPz ve bu alanda yurtdPHPnda ürünlerimizi ve ülkemizi tanPtacaEPmPza inancPmPz tamdPr.

Eylül - Ekim 2019

51


52 EylĂźl - Ekim 2019

www.metalmakina.com


www.metalmakina.com

EylĂźl - Ekim 2019

53


RÖPORTAJ

Kromaş Rösler, Ar-Ge'ye Önem ve Öncelik Veriyor KromaR Rösler Genel Müdürü SayXn Dr. Tayfun SXLXrtmaç ile yapmXR olduLumuz röportajX sizlerle paylaRXyoruz. MM - FirmanAzA tanAyabilir miyiz? Kroma2'An ba2arA hikâyesi nedir? KromaR firmasX Türkiye’nin yüzey iRlem konusundaki ilk firmalarXndan biri olarak seksenli yXllarXn sonlarXnda kurulmuR ve 3ngilizce “Mass Finishing” denilen yani parçalarXn toplu olarak yüzey iRlem proseslerinin yapXldXLX makine, teknoloji ve proseslerin geliRtirilmesi konusunda 30 yXla yakXn süredir çalXRmalarXnX sürdürüyor. 2014 yXlX sonunda KromaR firmasX Yüzey 3Rlem Teknolojileri alanXnda dünyanXn en büyük firmalarXndan biri olan Alman “Rösler Group” tarafXndan satXn alXndX. $u anda yüzde yüz Rösler iRtiraki olarak yaklaRXk 110 kiRilik bir ekip ile 3stanbul’da hem üretim hem de satXR faaliyetlerini yürütüyoruz. Rösler Group ise globalde 13 farklX ülkede üretim lokasyonu olan 400 milyon Euro üzerinde cirosu ve Almanya’daki dev Ar-Ge merkezi ile yüzey iRlem konusunda dünyanXn en bilinen firmalarXndan bir tanesidir. 2014 yXlXnda 50 kiRilik bir ekip iken Ru anda 110 kiRilik çok deLerli bir ekip ile Türkiye’de yüzey iRlem konusunda müRterilerimize hizmet veriyoruz. VerdiLimiz hizmetin kalitesini de arkamXza aldXLXmXz 100 yXllXk Rösler deneyim ve birikimini katarak arttXrXyoruz. Yüzey 3Rlemin ne olduLunda kXsaca

54 Eylül - Ekim 2019

Dr. Tayfun SA$Artmaç – Genel Müdür bahsedecek olursak, birçok farklX malzemeden (alüminyum, çelik, paslanmaz, bakXr, altXn, plastik, doLal taR, vb.) çok sayXda parça, üretim prosesleri sonrasX son kullanXm alanlarXna gitmeden önce üretimin bir parçasX olarak da deLerlendirebileceLimiz yüzey iRlem prosesine tabi tutulurlar. ÖrneLin; tezgahlarda (torna , freze vb.) iRlenen parçalar üzerinde bulunan çapak denilen keskin yerlerin uygun hale getirilmesi, parça üzerinde varsa proses kaynaklX yaL vb. tabakanXn alXnmasX, özel metal parçalarXn gerekiyorsa ayna seviyesinde parlatXlmasX ya da doLal taR gibi özel proseslerde de parçanXn eskitilmesi yüzey iRlem operasyonlarXndan sadece bazXlarXdXr. Daha somut örnek vermek gerekirse, medikal alanda kullanXlan

implantlarXn vücudumuzun kabul edeceLi hassaslXkta parlatXlmasX, kuyumculuk sektöründe deLerli metallerin (kolye, yüzük vb.) satXRa çXkmadan önce parlatXlmasX, birbiriyle çalXRan diRli gibi parçalarXn uyumlu çalXRmalarX için düR yüzeylerinin daha yumuRak geçiRli hale getirilmesi ya da tarihi bir eserde yenilenen bir mermer plakanXn 1000 yXllXk eskitilmiR görüntü verilmesi için yüzey iRleme tabi tutulmasX binlerce uygulama örneLinden sadece birkaçXdXr. AslXnda herhangi parça üzerine istenilen bir özellik kazandXrmak istiyorsanXz yüzey iRlem konusu ile ilgili mutlaka bir çalXRma yapmanXz gerekmektedir. Biz de iRte tam o noktada müRterilerimizle buluRuyoruz. Birçok müRterimiz ile iliRkimiz hasta doktor iliRkisi gibi. ParçasX ile prob-

www.metalmakina.com


RÖPORTAJ bir konu. Türkiye’de uzun vadeli planlar maalesef çok yapXlmXyor, yapXlsa da bir kenarda duruyor, aktif takip edilmiyor.

Rösler Oberflächentechnik GmbH - Almanya lemi olan ya da parça yüzeyi konusunda isteLi olan müRterilerimiz parçalarXyla bize gelir, beklentilerini söyler. Bizler de test merkezlerimizde çalXRXr, müRterilerimize en uygun reçeteyi hazXrlarXz. Yani en uygun makine ve binlerce sarf (aRXndXrXcX, parlatXcX) arasXndan en uygun çözümü kendilerine sunarXz. AslXnda KromaR olarak biz, müRterilerimize ürün ya da makine deLil çözüm sunuyoruz. Son 5 yXla baktXLXmXzda geliRimimiz bizi hem motive ediyor hem de heyecanlandXrXyor. Türk LirasX olarak 3 katXn üzerinde bir ciro (Euro olarak 2 kat) yaptXk, ekip sayXmXz 2 kat art-

Yuvarlak Yüzey 2lem Makinesi VRM 800manya www.metalmakina.com

tX ve ihracat oranXmXz %25’lerden %40 seviyelerine geldi. DonanXmlX bir test merkezi kurduk ve müRterilerimizin sorunlarXnX bu deneyimli ekiplerimizle test merkezimizde çözüyoruz. MM - Faaliyetleriniz, Rösler'e geçtikten sonra nasAl bir ivme kazandA? Rösler çatXsX altXna geçtiLimizde ilk yaptXLXmXz iRlerden biri 5 yXllXk stratejik bir plan hazXrlamaktX. $u anda 5. YXl içerisindeyiz ve her yXl planlarXmXza bakXp durum analizi yaptXk. PlanlarXmXzda bazX deLiRiklikler yapsak da temel anlamda ilk 5 yXl plandaki büyüme stratejimizin tuttuLunu görüyoruz. Bu önemli ve güzel

AyrXca 4 yXl önce stratejik planlarXmXza eklediLimiz yeni fabrika yatXrXm projemizin de takvimi geldi. Arazi yatXrXmXmXzX 4 yXl önce yapmXRtXk. Fizibilite planlarXmXzX tamamladXk ve 15.000 m2 kapalX alan bir fabrika yatXrXmX için bu yXl süreci baRlatXyoruz. YaklaRXk 4-5 milyon Euro’luk bir yatXrXm projesi. Ülkemizin içinden geçtiLi bu ekonomik süreçte, ülkemize daha fazla katkX saLlamak için, bu dönem özellikle daha çok yatXrXm ve istihdam yapXlmasX gerektiLini düRünüyoruz. Rösler ile entegrasyon sonrasX müRterilerimize daha iyi ve kaliteli hizmet verdiLimiz kanaatindeyiz. Bunda temel etken, KromaR’Xn çeyrek yüzyXllXk deneyimine Rösler’in bir asXrlXk tecrübesini eklememiz oldu. AyrXca “MüRteri” kavramXnX süreçlerimizin tam ortasXna koyduk. “MüRteri Memnuniyeti ve Sadakati” için özel çalXRmalar yaptXk, yapXyoruz. MüRteri beklentilerini karRXlamak ve onlarXn bizim ürün ve hizmet kalitemizden memnun kalmasXnX saLlamak önceliklerimiz arasXnda ilk sXrada.

Yüzey 2lem Sarf Malzemleri

Eylül - Ekim 2019

55


RÖPORTAJ da’yX satXn almasX ve farklX marka ile segmentte konumlandXrmasX gibi. Bu durum, Skoda’nXn arkasXnda VW olduLunu bilindiLi gerçeLini deLiRtirmediLi gibi Skoda’ya da müRterilerine de deLer katan bir yaklaRXm oluRturuyor. Özetle, saLlam ve emin adXmlarla KromaR’X Türkiye’de ve globalda daha güçlü pozisyonlara getirmek için yüksek motivasyon ve odaklXlXLXmXzla, keyifle çalXRXyoruz. Son 5 yXlda kat ettiLimiz yol ve müRterilerden aldXLXmXz geri bildirim, doLru yolda olduLumuzu bize gösteriyor. Rösler Oberflächentechnik GmbH - Almanya Yüzey 3Rlem kavramX temelde Rösler’de 2 ana grupta ele alXnXyordu. “Mass Finishing” (Toplu yüzey iRlem) ve “Blasting” (Kumlama Teknolojileri). KromaR’ta ise Kumlama Teknolojileri yoktu. Rösler ile entegrasyon sonrasX Kumlama Teknolojileri’ni KromaR bünyesine kattXk ve bazX makinelerin üretimini Rösler lisansX ile Türkiye’de yapXp, dünyanXn çeRitli ülkelerine satmaya baRladXk. KromaR olarak bizim teknolojik seviyemiz ve ihracatXmXz açXsXndan pozitif bir geliRme oldu. Tabi ülkemize getirdiLimiz ve bizim mühendis ve teknisyenlerimiz ile bu makineleri üretmemizin de ayrX bir önemi olduLunu düRünüyorum. Çünkü bu doLal bir habitat. Siz fabrika olarak teknik seviyenizi yükseltirseniz, tedarikçileriniz, müRterileriniz, çalXRanlarXnXz hatta sizde çalXRan ve sonra farklX sektörlerde görev alanlarXn da teknik seviyesi yükselmiR olur ve bu herkes için pozitif bir geliRim etkisi yaratXr. Rösler çatXsX altXna girdikten sonra özellikle kurumsal kültür, uzun dönemli stratejik planlar ve sistematik güçlü bir altyapX anlamXnda pozitif adXmlar attXk. Biraz önce bahsettiLim 5 yXllXk planlarXn yanXnda 20 yXl-

56 Eylül - Ekim 2019

lXk stratejik planlar oluRturduk. Tabi Türkiye gibi deLiRkenliLin yüksek olduLu yerlerde 20 yXllXk plan yapmak hayli güç olsa da bu size önemli bir kurum kültürü ve uzun vadeli düRünme yeteneLi kazandXrXyor. SAP altyapXsX ile ERP (Kurumsal Kaynak Planlama) süreçlerini ve organizasyonel etkinliLimizi güçlendirdik, hedeflerle yönetim modelimizi Rirketin her kademesinde iRleyen bir mekanizma haline getirdik. Yüzey iRlem sektöründe Rösler entegrasyonu sonrasX 5 yXllXk geliRimimize, sektörün pazar payXna ve bizim pazardan aldXLXmXz paya baktXLXmXzda Ru anda KromaR’Xn Türkiye’nin yüzey iRlem alandaki lider firmalarXndan biri olduLunu rahatlXkla söyleyebiliriz. KromaR’Xn Rösler Grup içerisinde özel bir yeri var. Rösler grup çatXsXna girip markasXnX koruyan tek firma. Rösler, daha önce de çok sayXda teknoloji firmasXnX kendi bünyesine katmXR bir Rirket. Fakat ilk kez KromaR’X satXn almasX ile markayX koruma kararX almXR. Biz de KromaR markasX ile hem Türkiye’de hem globalde satXR yapXyoruz. Bu stratejiyi daha çok otomotiv firmalarXnda görüyoruz. ÖrneLin VW’nin Seat ve Sko-

MM - Ar-Ge'ye önem ve öncelik veren bir yapAnAz var. Güncel projeleriniz hakkAnda neler söylemek istersiniz? Ar-Ge bizim için son derece önemli bir konu. Ar-ge ve inovasyon, KromaR olarak bizim kurum kültürümüzün ayrXlmaz bir parçasX. Her yXl birçok yeni projeyi baRarXyla tamamlXyor ve sektörlere deLer katan yeni ürünlere imza atXyoruz. Bu konuda tuttuLumuz bazX metriklerimiz de var. ÖrneLin yeni ürünlerin ciromuzdaki payXna bakXp ne kadar inovatif bir dönem geçirdiLimizi deLerlendiriyoruz. Ciromuzun yaklaRXk yüzde 3’lük kXsmXnX Ar-Ge çalXRmalarXna ayXrXyoruz. Bu ayrXlan kaynak ile hem bugünün müRteri ihtiyaçlarX doLrultusundaki geliRtirmeler hem de gelecek dönem yüzey iRlem alanXndaki trendlerin bizdeki karRXlXklarXna odaklanXyoruz. Özellikle yeni gelecek vadeden üretim teknolojileri konusunda Almanya ile yakXn çalXRXyoruz. Biliyorsunuz önümüzdeki dönemin en önemli endüstri adXmlarXndan biri “Additive Manufacturing” adX verilen eklemeli üretim teknolojisi. Bizde daha çok 3D Printing olarak biliniyor. Bu alandaki geliRmeler RaRXrtXcX seviyede. GE gibi büyük firma-

www.metalmakina.com


RÖPORTAJ turing ürünleri nihai kullanXm öncesi bir yüzey iRlem prosesine ihtiyaç duyuyor. $irkette kurduLumuz etkin öneri sistemi ile çalXRanlarXmXzdan gelen son derece faydalX önerileri deLerlendirip yaptXLXmXz inovasyon çalXRmalarXna katkX saLlXyoruz. Bu sistemi, ayrXca en deLerli ve en çok kabul gören öneriler kategorisi ile ödüllendirerek çalXRanlarXmXzXn da motivasyonlarXnX yüksek tutuyoruz. Son 5 yXl içerisinde TUBITAK teRvikli birçok projeyi de baRarXyla tamamladXk.

Tamburlu Kumlama Makineleri RMBC 1.1 larXn bu alana yaptXklarX yatXrXm birçok ülkenin Ar-Ge harcamalarXndan fazla. Bu teknoloji ile çok esnek ve önemli bir altyapX yatXrXmX olmadan üretim yapma imkânXna sahip oluyorsunuz. Temelde malzeme tozlarX (metal, plastik, vb.) ve lazer XRXnX ile oluRturulan metal ve türevi parçalar, fonksiyonel olarak kullanXma hazXr oluyor. Bu teknoloji uzun süredir endüstride var fakat asXl farkX artXk plastik hammaddeden prototip ya da görsel modeller deLil uçak türbin bXçaklarX (bliskler), araçlarda diRli çark sistemleri ya da medikalde implant üretimi gibi alanlarda da kullanXma baRlamXR olmasX. AslXnda özetle, ne üretmek istiyorsanXz, onun hammadde tozu ile birleRtirme yapXp kullanXma hazXr bir ürün ortaya çXkarXyorsunuz. Bu alanda da önemli bir yere sahip olan yüzey iRlem teknolojileri, bizim son dönemde üzerinde durduLumuz konulardan biri. Çünkü Additive Manufac-

2019 yXlXnda Rösler markasX ile Türkiye’de ürettiLimiz makine gruplarXna bir yenisini ekledik ve RMBC 1.1 adX altXnda 100 Litre kapasiteli Tamburlu tip kumlama makinesinin prototip üretimini gerçekleRtirip seriye geçtik. Bu Rösler markasX ile ürettiLimiz makine ailesinin son üyesi ve bu gruptaki makine sayXmXz 5 e çXktX. AskX Tip, Tamburlu Tip ve Manuel Kumlama Kabini olmak üzere 3 farklX tipte 5 farklX kapasiteli modeli Rösler markasX ile 3stanbul’daki KromaR tesislerimizde üretiyoruz 2019-2020 döneminde özellikle sektörlere deLer katacak yeni ArGe proje çalXRmalarX planladXk ve bunlarXn bir kXsmXna baRladXk. Bu projeler Medikal,Demir-Çelik, Otomotiv, Sa-

vunma-HavacXlXk, Kuyumculuk gibi birçok farklX sektörlerde müRterimize deLer katacak, proses zamanXnX kXsaltacak, maliyetlerini optimize edip, kalitelerini arttXracak nitelikte yenilikler içeren inovatif projeler. Bir kXsXm çalXRmalarXmXzX da makinelerimizin otomasyon seviyesini yükseltmek üzerine odakladXk. Daha akXllX ve daha verimli makineler üretip müRterilerimize daha fazla deLer katmayX hedefliyoruz. YalXn üretim gibi üretim verimliliLini önemli oranda arttXran çalXRmalara 4 yXl önce baRladXk ve Ru anda önemli yol kat ettik. Bunlar tabi baRlanXp biten projeler deLil. “Continuous Improvment” - “Sürekli GeliRim” kavramX çatXsX altXnda hep kendinizi bir adXm daha geliRtirmenizi, daha iyiye ulaRmaya çalXRmanXzX saLlayan kurum kültürünün temellerini oluRturuyor. AyrXca, Sensör teknolojileri, IOT, Endüstri 4.0 gibi konularla da yakXndan ilgileniyoruz. MM - 2019-2020 ajandanAzdan bahseder misiniz? Yurt dA2A yatArAmlarAnAz olacak mA? 2019 yXlX bizim için dengeli bir büyüme yXlX olacak. 2015-2018 yXllarX arasXnda EUR bazXnda 2 kat, TL bazXnda ise 3 katlXk bir büyüme performansX gösterdik.

Kroma2 Deutschland GmbH – Sonsbeck, Almanya www.metalmakina.com

Eylül - Ekim 2019

57


RÖPORTAJ Bu yXl ise büyümeye odaklanmanXn yanXnda özellikle verimlilik, organizasyonel yapXlanma, yalXn üretimin yalXn yönetim Reklinde kurum kültürü ile entegre olmasX gibi yeni bir büyüme adXmXnXn altXnX dolduracak iç iyileRme odaklanacaLXz. Bu yXl büyüme hedefimiz Euro olarak %20 seviyelerinde. Bu dönem, Türkiye’de volatilitesi yani deLiRkenliLi yüksek bir ekonomik durumla karRX karRXyayXz. O nedenle daha dengeli bir büyüme ile yapXsal iyileRme ve verimlilik bu yXl odaLXmXzda olacak. Bunun yanXnda 2018 yXlXnXn son çeyreLinde özellikle Almanya ve Benelux bölgesinde müRterilerimize hizmet vermek ve o bölgedeki satXR aLXmXzX geniRletmek için Almanya’nXn kuzey batX bölgesinde KromaR GmbH firmasXnX kurduk. Bu oluRum yurtdXRX planlarXmXz arasXnda ayrXca önemli. Almanya ve Benelux bölgesi sanayi açXsXndan Avrupa’nXn en güçlü bölgeleri. BaRarXlX bir yapXlanma dönemi sonrasX müRterilerimize hizmet vermeye baRladXk. Bu yeni Rube yapXlanmasX ile hem ihracatXmXza önemli bir katkX saLlamayX hem de o bölgede pazar payXmXzX arttXrXp etkin olmayX hedefliyoruz. Biz yakXn dönem hedefleri olarak 23 yXllXk dilimi dikkate alXyoruz. Bu dönem içerisindeki hedeflerimiz arasXnda yeni fabrika yatXrXmXmXzX tamamlamak, Kuzey Amerika, Rusya, DoLu Avrupa gibi yapXlanma sürecimizin devam ettiLin yeni ülkelerdeki bayi altyapXsXnX saLlamlaRtXrmak ve iyi bir satXR grafiLi yakalamak, iç verimlilik seviyemizi YalXn Üretim gibi önemli araçlarla güçlendirmek, organizasyonel yapXlanma ve geliRim süreçlerimizi tamamlamak Reklinde özetleyebilirim. En önemlisi de Türkiye’nin ve Dün-

58 Eylül - Ekim 2019

ya’nXn tercih edilen, kaliteli ürün ve hizmetleriyle müRterilerine deLer katan ve müRteri memnuniyeti en yüksek yüzey iRlem firmalarXnX arasXnda olma sürecini tamamlama hedefindeyiz. MM - Türkiye sanayisinin gelece$ini nasAl de$erlendiriyorsunuz? Türk sanayisini çok güçlü özelliklere sahip. YaklaRXk 100 yXla varan saLlam sanayi kültürü ile, geliRme açXk, dinamik ve iRlerine baLlX çalXRanlarX ile, hayatlarXnX iRlerini geliRtirmeye adamXR çok deLerli sanayicilerle çok geniR, deLerli ve güçlü bir network Türk Sanayisi. Üretim, bizim gibi geliRmekte olan ülkeler için çok önemli bir can damarX. Tabi ki tarXm ve hayvancXlXk gibi temel kollardan vazgeçmeden, onlarX daha da güçlendirerek geliReceLiz. Fakat sanayi ve üretim olmadan belli bir çXtanXn üzerine çXkmak mümkün deLil. Bunun yakXn dönem dünya tarihinde sayXsXz örneklerini görebiliriz. En güçlü örnekler Almanya, Japonya, Kore, Tayvan, hatta son dönemde Çin. 3ki dünya harbinden maLlup çXkXp bugün dünyanXn en geliRmiR ülkelerinden biri olabilmenin sanXrXm tek yolu “sanayi ve üretim”. Almanya bunun en güzel örneLi. Bir zamanlar “Japon malX, tapon malX” diye küçümsenen japon ürünleri bugün dünyanXn en ileri teknolojileri arasXnda yer alXyorsa ve Japonya 34.000 USD’lXk kiRi baRX milli gelirini bu teknolojisine ve ihracatXna borçlu ise, bunun ardXndaki “sanayi ve üretim” gerçeLini görmek gerekir.

dan fazla) elde ettiLi bu baRarXyX açXklamak için teknolojiye, üretime ve sanayi verdiLi öneme bakmak gerekir. Bu örnekleri daha da arttXrabiliriz fakat önemli konu, dünyada güçlü ülkeler dendiLinde sanayi ve üretim gerçeLinin ülke stratejilerinde aldXLX yeri incelemek gerekir. Biz de Türkiye olarak daha güçlü bir ülke ve ekonomi olmamXz için sanayi, üretim ve teknoloji kavramlarXnX içselleRtirmeli, orta ve uzun vadeli planlarXmXzX bu parametreler üzerine Rekillendirmeliyiz. Bugüne baktXLXmXzda Türk sanayisi Avrupa için çok önemlidir. Türk sanayisi, oturmuR sanayi kültürü, kaliteli ve nispeten ucuz iRgücü, yüksek seviyede sonuç odaklXlXk, pratik ve hXzlX iR yapma modeli, lojistik olarak önemli köprü konumu, çok yetenekli yöneticilerin çXkmasX gibi kritik önemde özelliklere sahiptir. Türkiye, sahip olduLu bu güçlü özellikler ile hem kendi markalarXnX çXkartmalX, hem AvrupalX Rirketlerle iRbirliLi içerisinde olmalXdXr. Globalde çok büyük bir teknoloji yarXRX var ve bizim ülke olarak bu yarXRtan kopma RansXmXz yok. Gelecek, “bilgi, sanayi ve teknolojileri” ile geleceLi Rekillendiren ülkelerin olacaktXr. Ben, bizim de ülke olarak bu oluRumun önemli bir paydasX olarak yarattXLXmXz teknoloji ve deLer ile bu masada yerimizi alacaLXmXz inanXyorum.

Ya da sadece “Samsung” (221 milyar USD)ve “Hyundai” (224 milyar USD) ile 450 milyar dolara yakXn ciro yapan Kore (iki firma cirosu Türkiyenin toplam cirosunun yarXsXn-

www.metalmakina.com


www.metalmakina.com

EylĂźl - Ekim 2019

59


FÄ°RMA-Ă&#x153;RĂ&#x153;N

Werth ScopeCheckÂŽ FB DZ Multisensor CMM Teknolojisi Ĺ&#x17E;imdi Ă&#x2021;ok Daha Esnek

Kompakt Werth ScopeCheckŽ FB DZ, herhangi bir k*s*tlama olmadan çok sensÜrlß Ülçßmler için idealdir (solda). Yeni ç*kar*labilir ayd*nlatma konseptiyle, a*r i parçalar* dorudan Ülçßm tablas*nda Ülçßlebilir (sada). (Š Werth) Birbirinden baGPmsPz çalPIan sensÜr eksenleri ile, ScopeCheck FB DZ sPnPr olmadan çoklu sensor Ülçßmleri saGlar. Cam Ülçßm tablasP ve alttan aydPnlatma kolayca sÜkßldßkten sonra aGPr iI parçalarP artPk granit tabla ßzerinde doGrudan konumlandPrPlabilir ve rahatlPkla Ülçßlebilir. Werth ScopeCheckŽ FB DZ ßrßn grubu, geniI Ülçßm aralPklarPna sahip kompakt cihazlar sunar.. Multisensor Ülçßmleri için geniI Ülçßm aralPGP elde edilebilir, ßzerinde bir gÜrßntß iIleme sensÜrß ve geleneksel bir prob bulunan en kßçßk makine 425 mm x 500 mm x 350 mm ebatlarPndadPr.. Sadece bir sensÜrle yapPlan Ülçßmler için en kßçßk makinemiz 530 mm x 500 mm x 350 mm'ye kadar geniIletilmiI bir Ülçßm aralPGP sunar. Daha bßyßk Ül-

60 EylĂźl - Ekim 2019

çßm aralPklarP da vardPr, ĂśrneGin 1130 mm x 650 mm x 350 mm ebatlarP gibi... Yeni ScopeCheckÂŽ FB DZ dĂźIĂźk aGPrlPkta ve kompakt yapPdadPr. Makine saGlamdPr aynP zamanda daha da iyileItirilmiI ortam titreIim duyarlPlPGPna sahiptir. ScopeCheckÂŽ FB dĂśrt taraftan da yĂźklenebilir ve geniIletilebilir Ăślçßm tablasP ile eriIilebilirlik daha da artPrPlPr. Yeni geliItirilen aydPnlatma konseptiyle, cam tabla ve aydPnlatma Ăźnitesinin aGPr iI parçalarPnPn ĂślçßmĂź esnasPnda sĂśkĂźlmesi kolaydPr ve iI parçalarP doGrudan granit Ăślçßm tablasPnPn Ăźzerine monte edilebilir %ki Koordinat Ă&#x2013;lçßm CihazPnPn Yerine %ki SensĂśr Ekseni MultisensĂśr CMM Makinemiz iste-

Ge baGlP olarak iki baGPmsPz sensÜr ekseni eklenebilir. Sistem ßzerinde hem optik hem de dokunarak Ülçßmlerin yanP sPra her iki Ülçßm prensibinin optimum bir kombinasyonu da mßmkßndßr. Bir sensÜrle yapPlan Ülçßmler sPrasPnda, ikinci eksen Ülçßm aralPGPnPn dPIPndaki park konumunda kalPr. Bu durum, iI parçasPnPn geometrilerine çarpPIma riski olmadan her taraftan eriIilebilmesini saGlar. SatPn alPnmasP dßIßnßlen makine sadece bir sensÜr eksenine sahipse, ileriye dÜnßk gerekli olmasP halinde ikinci eksen yerinde eklenebilir. Werth MultisensÜr CMM Sistemine, her bir sensÜr eksenine çok çeIitli sensÜrler baGlanabilir. Bu sensÜrler, gÜrßntß iIleme sensÜrßnßn PIPn yolunun Ünßne aynP konumda

www.metalmakina.com


FİRMA-ÜRÜN bulunan - herhangi bir aksesuara ihtiyaç duymadan bir mPknatPslP baGlantPyla baGlanPr. *imdi ScopeCheck® FB DZ multisensör CMM' de farklP sensörleri otomatik olarak kullanabilmek için, probe aGacPnda hareketli geri çekilme ekseni de mevcuttur. Probe aGacP, sensörler deGiItirilmek istendiGinde sadece park konumundan ölçüm aralPGPna koordinat ölçme makinesi eksenleri aracPlPGPyla taIPnPr. DeGiIiklikten sonra, ölçüm aralPGPnPn dPIPndaki park konumuna geri döner. Buradaki fayda, tüm ölçüm aralPGPnPn iI parçalarPnP ölçmek için verimli bir Iekilde kullanPlabilmesidir. Her Türlü Uygulama için Multisensör Teknolojisi Temel ScopeCheck® FB DZ konfigürasyonu, kendini kanPtlamPI zoom optiklerini içerir. Makine üzerine isteGe baGlP olarak, patentli Werth Zoom eklenebilir. Werth Zoom, kullanPcPnPn sadece büyütme seçimine izin vermekle kalmaz, aynP zamanda derin deliklerde veya büyük çaplP silindirik iI parçalarPnda çarpPIma olmadan ölçümler elde etmek için çalPIma mesafesi ayarlanabilir. MultiRing® ile, örneGin, düz kenarlarPn kPsa çalPIma mesafesi ve son derece küçük bir açPyla kontrastPnP optimize etmek için farklP PIPk açPlarP ayarlanabilir. Modern multisensör teknolojisinin tüm yelpazesi, ScopeCheck® FB DZ Multisensör CMM ile birlikte kullanPlabilir. Lazer mesafe sensörü, Werth Laser Probe (WLP), görüntü iIleme sensörünün PIPn yoluna entegre edilmiItir. Laser Line Probe (LLP), büyük iI parçalarPnP her taraftan ölçebilmek için döner / eGimli bir kafa ile kullanPlabilir. Patentli Werth Fiber Probe® (WFP) ve Werth Contour Probe (WCP) dokunsal-optik sensörler, ScopeCheck® FB DZ ile de kullanPlabilir. WCP, iI parçasP koordinatlarPnda standartlara uygun pürüzlülük ölçümlerini tercih edilen bir yön olmadan saGlar. Küçük bir prob küresi (çap 20 μm'ye kadar çap) ve esnek Iaftla donatPlmPI patentli mikro prob WFP®, geleneksel dokunsal-elektrik problarPndan 100 kat daha küçük problama kuvvetine sahiptir. Bu özellikler Microprobe WFP®'yi mikro geometrilerin ve hassas yüzeylerin 3D(3 Boyutlu) ölçümlerini yapabilmesine olanak tanPr. Ürünle ilgili detaylP bilgiye Werth Messtechnik GmbH’nin Türkiye Tek Yetkili Distribütörü olan INSTRO Endüstriyel Ölçüm Ürünleri San. Tic. Ltd. *ti.’nin www.instro.com.tr web adresinden ulaIabilirisiniz.

www.metalmakina.com

Eylül - Ekim 2019

61


FİRMA-ÜRÜN

ESAB, İleri Derecede Dayanıklılık İçin IP44 Koruna Sınıfı Derecesine Sahip İlk Taşınabilir Tel Besleyiciyi Piyasaya Sunuyor ESAB Welding & Cutting Products, Robust Feed Pro taGQnabilir tel besleyiciyi piyasaya sunuyor. Bu ürün, her açQda su sQçramasQna ve 1 mm'den büyük katQ partiküllere karGQ korumalQ olduFu anlamQna gelen IP44 koruma sQnQfQ derecesiyle kendi kategorisindeki ilk üründür. Tamamen izoleli ve esnek malzemeden imal edilmiG çift çeperli gövdesi ile Robust Feed Pro, darbelere karGQ olaFanüstü bir Gekilde dayanQklQdQr. Elektronik tertibata kolay ulaGabilmek amacQ ile özel ayrQ bir muhafaza kapaFQ bulunmaktadQr ve bütün kontrol, güç ve gaz baFlantQlarQ bu kapaFQn içerisindedir. ESAB Kaynak ve Kesme Ürünleri AFQr Sanayi Kaynak EkipmanlarQ Küresel Ürün Müdürü Arne Lagerkvist "Robust Feed Pro, piyasada Giddetli yaFmurda dQGarQda bQrakabileceFiniz tek tel sürme ünitesidir. AyrQca ünitelerin içindeki QsQ kiti nem oluGmasQnQ önlüyor bu sayede teli kuru tutuyor" diyor. Tüm kablo baFlantQlarQ tel besleyicinin içinde korunuyor. Ara baFlantQ kablolarQnQn baFlantQ kQsQmlarQndaki gerilmeleri önleyici, saFlam bir gerilim önleyici parçasQ da bu tel sürücü ile saFlanmaktadQr. "Besleyiciyi düGürseniz ve kablosundan çekerek çamurda sürükleseniz dahi hiçbir Gey olmaz. Kablo ya

62 Eylül - Ekim 2019

2,0 mm'ye kadar masif tel ve 2,4 mm'ye kadar özlü telleri ergitme gücüne sahip, yeni, hassas bir tel besleme sistemi ile donatQlmQGtQr. ESAB, daha az yer kaplayan 38 mm’lik 4’lü tel sürme makaralarQnQ, renk kodu ayrQmQ ve kolay söküp takma özelliFi ile tasarlamQGtQr. da hortum baFlantQlarQnQn kopma riski yok," diye ekliyor Lagerkvist. Robust Feed Pro'nun ileri derecede dayanQklQlQFQ, taGQnabilirliFi ve performansQ sayesinde denizcilik ve offshore, çelik konstrüksiyon, yapQsal çelik imalatQ, sert yüzey kaplama, onarQm ve bakQm, basQnçlQ kaplar ve boru hattQ gibi sektörlerde kullanQmQnda bir çok avantajlar saFlamaktadQr. Robust Feed Pro, ESAB Warrior 500i, Warrior 400i ve Warrior 400i MV güç kaynaklarQyla uyumludur, operatörler ark voltajQ ve tel besleme hQzQnQ bu tel sürücü üzerinden ayarlayabilmektedirler. 550, 500 ve 400 amperlik çQkQGlarda sQrasQyla %50, 60 ve %100 çalQGma oranQna sahiptir. Güçlü Tel Besleme Sistemi Robust Feed Pro, 595 x 250 x 430 mm ölçülerinde ve 16,8 kg aFQrlQFa sahip olup 300 mm çapa kadar olan kaynak tellerini kabul etmektedir.

Sistem, 0,6 mm kadar küçük çaptaki masif teller ve 2,4 mm kadar büyük özlü teller için gereken hQzlarQ saFlayan 0,8 m/dk ile 25,0 m/dk aralQFQnda geniG bir tel besleme hQzQ (WFS) aralQFQ sunuyor. "TasarQmQmQz düGük tel besleme hQzlarQnda bile müthiG bir hassasiyet saFlQyor, ayrQca büyük çaplQ telleri besleyebilecek güce ve küçük çaplQ teller için de gerekli olan tel besleme hQzlarQnQ saFlayabilmektedir " diyor ve ekliyor Lagerkvist. "Robust Feed Pro gerçekten çok amaçlQ bir ünite." Besleyicinin ön tarafQnda, güçlü güneG QGQFQnda görülebilen net, parlak, büyük LED ekranlarQn yanQ sQra üniteyi loG QGQklQ ortamlarda çalQGtQrmayQ kolaylaGtQran arkadan aydQnlatmalQ semboller bulunuyor. Ön tarafta ark voltajQ ve tel sürme kontrolü için kontrol knobu ve ayrQca serbest tel besleme ve gaz tahliyesi için de düFmeler mevcuttur. Ünitenin için-

www.metalmakina.com


FİRMA-ÜRÜN de 2 Tetik veya 4 Tetik çalQGma, serbest tel uzunluFu ve krater doldurma için kumandalar ve doFru koruyucu gaz akQG hQzlarQnQ ayarlamak için bir gaz akQG ölçer bulunuyor. Robust Feed Pro'da aynQ zamanda masif veya özlü teller için ark sonlandQrmasQnQ optimize etmek üzere bir anahtar içeriyor. Anahtar, masif tel konumunda, kaynak sonunda masif MIG telinin ucunu keskinleGtiren KQsa Devre SonlandQrma (SCT) teknolojisini kullanQyor. Besleyici, genellikle telin ucunda oluGan yuvarlanmayQ ortadan kaldQrarak pozitif bir ark baGlangQcQ saFlamak için tel durumunu optimize ediyor. SCT teknolojisi ayrQca operatörün teli bir keski ile kesme ihtiyacQnQ da ortadan kaldQrQyor. Bu sistem, kaynaFQn çok fazla durdurulmasQ ve baGlatQlmasQ gereken iGlemlerde zamandan büyük tasarruf saFlamaktadQr. Rutil Özlü veya Metal Özlü tel kullanQldQFQnda ark baGlangQcQnQ iyileGtirmek için, serbest tel boyu ayarQna baFlQ geri yanma kontrolü saFlanabilmektedir. Ergonomik Ta nabilirlik Robust Feed Pro tümü vinç sertifikalQ üç konforlu tutacaFa ve sQnQfQnQn en iyi taGQnabilirlik ve manevra kabiliyeti için iki ek kaldQrma noktasQna sahiptir. Uzun üst tutacak, ünitenin bir iç makara kullanQlarak ya da kullanQlmadan aFQrlQk merkezinden kaldQrQlmasQnQ saFlQyor. Ön ve arkadaki tutacaklar, kontrol deliklerinde ve daha küçük alanlarda hareket etmeyi kolaylaGtQrQyor. "Bu, piyasada nesnelerin sQk sQk kaldQrQldQFQ offshore ve tersane uygulamalarQ için önemli bir özellik olan ve yeri net bir biçimde iGaretlenmiG, vinç klasifikasyonunda tutacaklara sahip tek besleyici," diyor Lagerkvist. Robust Feed Pro, daha fazla mobilite için besleyicinin altQna veya yanQna monte edilen isteFe baFlQ bir tekerlek kitine sahip. Dijital ark voltajQ ve ampermeyi kolay görüntülemek için (ör. yatay olarak) iki vidanQn çQkarQlmasQyla kontrol paneli 90 derece döndürülebiliyor. "Tekerlek kitinin besleyicinin yanQna yerleGtirilmesi daha dengeli alçak ve düz bir profil oluGturuyor," diyor Lagerkvist. "Römork üretimi gibi uygulamalarda operatör besleyiciyi alçak nesnelerin altQnda kolayca hareket ettirebilir. DüGük aFQrlQk merkezi, besleyiciyi herhangi bir ortamda devrilme riski olmadan engellerin üzerinden ve engebeli zeminlerde çekmeyi mümkün kQlQyor."

www.metalmakina.com

Eylül - Ekim 2019

63


FİRMA-ÜRÜN

Tandem Takım Tezgahları’ndan Yeni Nesil Ayna “Hassasiyette Devrim” yesinde ayak de3i6imleri sonras8 ayaklar8n yeniden i6lenmesine gerek kalmaz. Bu da farkl8 i6 parçalar8 için ayar süresini önemli ölçüde azaltarak zaman ve i6çilikten tasarruf edilmesini sa3lar. Parça de3i6imlerinde yumu6ak ayak setinin i6lenmesi deneyim gerektiren bir i6 oldu3u için bu özel T-somunlar sayesinde, yeni ba6layan bir operatör bile önceden i6lenmi6 ayak setinin montaj8n8 kolayca yapabilir. Bu özel T-somunlar8n sa3lad838 bir di3er avantaj ise, her bir yumu6ak ayak setinin, daha uzun süre dayanmas8 ve bu sayede i6letme maliyetinin dü6mesidir. • Parça ayar süresini k8salt8r. • Kullan8m için ileri derece deneyim gerektirmez. Tandem Tak8m Tezgahlar8 Türkiye Temsilcili3ini yapt838 Kitagawa firmas8n8n ürünlerini 9-12 Ekim 2019 tarihleri aras8nda zmir’de düzenlenecek Maktek zmir Fuar8nda B Salonu, 209-B numaral8 stantta sergiliyor. Parça ayar!yla zaman kaybetmeyin. lemeye balay!n.

Özel T-somun seçenei ile ayak deiimleri sonras! 0,01 mm’den daha az salg! deerini yakalama imkan! 0,01 mm’den daha az salg8 de3erinde yüksek s8kma hassasiyeti sa-

• Ayaklar8n tekrar i6lenmesi gerekmez •Ayaklar8n kullan8m ömrü daha uzun olur Kitagawa BR serisiyle ilgili daha detayl8 bilgi için: www.tandem.com.tr

- 0,01 mm’den daha az salg8 de3eriyle yüksek s8kma hassasiyeti - En yüksek devirlerde dahi yüksek s8kma kuvveti sa3layan yeni tasar8m - B200 ve BB200 Serisi aynalar ile bire bir de3i6im imkan8 - Çubuktan çal86maya uygun geni6 delik çap8

64 Eylül - Ekim 2019

www.metalmakina.com


FİRMA-ÜRÜN

WJX - Yeni Boyutlar Ve Kesici Uç Kalitesi Mitsubishi Materials, yak<n zamanda piyasaya sürdü3ü WJX serisi yüksek ilerleme freze kesicilerine 2 yeni boy ve yeni kesici uç kalitesi ekledi. WJX, çok çe8itli uygulamalarda kullan<labilirlik ve verimlilik sa3lamak için çok i8levli olacak ve yüksek ilerleme h<zlar<nda performans gösterebilecek 8ekilde tasarlanm<8t<r. Kullan<m olanaklar<n< artt<rmak için tak<ma 50 ve 52 mm’lik 2 adet daha küçük çap dahil edildi. 50 mm’lik çapa sahip model hem 3’lü hem de 4’lü di8 tipinde üretildi. Ayr<ca, WJX serisi uygulamalar<n<n kullan<m alan<n< geni8letmek amac<yla, çelik ve paslanmaz çeliklerin yüksek performansla i8lenmesi için yeni bir kesici uç kalitesi olan MC7020 eklenmi8tir. CVD kapl< MC7020 kalitesi, yüksek h<zl< kesme s<ras<nda ortaya ç<kan oyuntu a8<nmas<n< önlemek ve özellikle yüksek verimli i8leme ko8ullar<nda i8lem stabilitesini sa3lamak için tasarlanm<8t<r. Modern yüksek verimli ko8ullarda kaba i8leme ihtiyaçlar< için bu yeni kesicinin yüksek ilerleme h<z< kapasitesi idealdir WJX yüksek kesme derinliklerinde ve darbeli i8leme s<ra-

www.metalmakina.com

s<nda bile kesme sesini azaltmay< ve i8leme istikrar<n< sa3lar. Bunun nedeni kesici uç ile malzeme aras<ndaki ilk temas noktas<nda üretilen kesme direncini azaltma yetene3idir. Kesici Uçlar Komplike 8ekilli çift tarafl< negatif dalma yüzeyli uçlar,mükemmel ekonomi, keskinlik art<8< ve dayan<kl<l<k sa3lar. E8siz kesme kenar< geometrisi k<sa tala8lar olu8turur ve kullan<labilirli3i daha da artt<rarak tala8 s<k<8mas<n< engellemeye çal<8<r. Yüksek ilerleme h<zlar<ndaki yüklerin üstesinden gelmek için, artt<r<lm<8 kesici uç kal<nl<3< gerekli dayan<kl<l<3< sa3lar ve ani k<r<lmalar< önlemeye yard<mc< olur. Ayr<ca kesici kenar<n düz k<sm< kesici uç boyunca uzan<r maksimum kesme derinliklerinde bile yüksek ilerleme ile i8lemeyi gerçekle8tirir. Kesici ucun kalkmas<n< önleyen birbirine geçen geometri kullan<larak tala8 cebi alan< bo8 b<rak<lm<8 ve bir bask< parças< kullanmaya gerek kalmadan istikrarl< s<kma sa3lanm<8t<r. Ek olarak, birbirine geçen kesici uç cebi geometrisi kesme kuvvetlerinin emil-

mesine yard<mc< olur. Ayr<ca kesme kenar< kaba i8lemede iyi yüzey kalitesi sa3layan küçük bir silici yüze sahiptir . Tüm kesici uçlar<n geometrisi, geleneksel tek tarafl< kesici uçlar<n üstün özelliklerini sa3lar. öyle ki iyi rampalama performans< ve keskinlik,ayn< zamanda çift tarafl< özelli3in sa3laml<3< ve maliyet verimlili3ini sa3lamaktad<r. Kalite ve boyutlar MC7020 mevcut be8 farkl< kesici uç kalitesini tamamlarken, yeni 50 ve 52 mm’lik çaplar, mevcut 63-160 mm aral<3<na eklenmi8tir.

Eylül - Ekim 2019

65


FİRMA-ÜRÜN

Lazer Kesim İşlemlerinde Lasertech Isı Kontrol Yöntemi Lasertech soFutma sistemlerinde kullanIlan mevcut teknolojiler yanInda suyun iletkenliFinin ölçülerek ayarlanabilmesini saFlayan donanImlara sahiptir. Aytek SoFutma, su soFutma iAlemi ve deiyonizasyon iAlemini tek bir sistemde toplayarak, enerji kayIplarI minimize edilmiA, lokal kontrole olanak saFlayan bir soFutma ünitesidir. Lasertech, CO2,Fiber lazer,lazer markalama sistemlerinde yaAanan 4 ana probleme çözüm sunmaktadIr. • Resonatör ve lazer IsItma kafasIna iki farklI derecede sIcaklIk gönderme imkânI • +/-1 derecede su sIcaklIFI hassasiyeti • Çok düAük su iletkenliFi ile hidrolik devreyle uyumluluk • 0yonlarIn sudan ayrIAtIrIlmasI Suyun iletkenlik özelliFi lazer ile kesimde önemli bir yere sahiptir. Bu iletkenlik deFerinin ölçülüp gereken deFerleri saFlamadIFI durumlarda iletkenlik deFerinin azaltIlmasI gerekmektedir. Lasertech suyun deiyonizasyon iAlemini suyun saflIFInI bozan iyonlarIn ayrIlmasI Aeklinde yapmaktadIr. 0yonlarIn ayrIlmasI iAlemi reçine hammaddesinin iyon tutma özelliFinden yararlanIlarak meydana gelmektedir. Lasertech suyun iletkenlik deFerlerini ölçerek uygun deFerlerin oluAmasI için suyu deiyonizasyon iAlemine tabi tutmaktadIr. Lazer kesim makinesinin ihtiyacI olan sIcaklIFa soFutulmuA ve uygun

66 Eylül - Ekim 2019

iletkenlik deFerine sahip su saFlayan özgün bir sistem tasarImI saFlanmIAtIr. Çevreye zararI oldukça düAük olan R410A soFutucu gaz kullanImI, scroll kompresör ile düAük enerji tüketimi ve sessiz çalIAma imkânI, suyun iletkenlik deFerlerinin ölçülerek deiyonizasyon ile ayarlana bilirliFi saFlanmaktadIr.

• 0letkenlik Ölçümü • Opsiyonal olarak deiyonizasyon filtreleme sistemi • Çift Pompa Konfigürasyonu • PLC Dokunmatik Ekran • DönüA suyu sIcaklIFIna göre hassas ayarlama

Lazertech özellikleri

• Standart olarak R410A gazI, sIcak iklimler için R134A gazI kullanabilme imkanI,

• Rezonatör ve optik devre için hassas soFutma

• Lasertech ile makineniz arasInda Modbus protokolü ile haberleAme

• Rezonatör ve optik devreler için tek veya çift sIcaklIk

• Daha özel gereksinimler için özel cihaz üretimi

• 0,8 kW ila 116 kW aralIFInda soFutma kapasitesi

DetaylI bilgi için: www.aytekchillers.com

• Tamamen paslanmaz çelikten iç dizayn

www.metalmakina.com


www.metalmakina.com

EylĂźl - Ekim 2019

67


FİRMA-ÜRÜN

7xD Delik Derinliği İçin Değiştirilebilir Uçlu İlk Matkap CoroDrill® DS20 de@iEtirilebilir uçlu matkap, 4-7xD uygulamalarda daha uzun takLm ömrü için güvenilirlik ve öngörülebilirlik sunuyor Kesici takLm ve takLmlama sistemi uzmanL Sandvik Coromant'Ln CoroDrill® DS20 takLmL, 7xD'ye kadar delik derinli@i üretebilen ilk de@iEtirilebilir uçlu matkap konseptidir. Hem gövde hem de kesici uçlar için tamamen yeni tasarLmlara sahip matkap, kullanLcLlara tüm 4-7xD uygulamalarda güvenilir, öngörülebilir talaE kontrolü ve üstün penetrasyon hLzlarL sa@lar. Mevcut CoroDrill 880 ve CoroDrill 881 takLmlarLnLn de@iEtirilmesi ile 4-5xD CoroDrill DS20 de@iEtirilebilir uçlu matkaplar, iE parçasL malzemesine ba@lL olarak %25'e varan takLm ömrü iyileEtirmeleri ve %10'a varan verimlilik avantajlarL sa@lar. 6-7xD modelleri, Sandvik Coromant'Ln tamamen yeni de@iEtirilebilir uçlu matkap serisini temsil ediyor. Sunumun tamamlanmasL için Eirket, matkap ve adaptör arasLnda ba@lama görevi gören yeni bir Modüler Delik Delme Arabirimi'ni (MDI) piyasaya sürüyor. Coromant Capto® ve HSK takLm sapL tipleri ile kullanLlabilen MDI, yüksek hassaslLkta, mükemmel merkezleme özelli@i ve küçük takLm stoku sunar. CoroDrill® DS20 de@iEtirilebilir uçlu matkaplar, hem çok yönlü hem de tasarrufludur ve mevcut sLnLfLnLn en iyisi konseptlere kLyasla hemen hemen tüm iE parçasL malzemelerinde yüksek takLm ömrü ve verimlilik sa@lar. Pilot delik delme iElemi gerektirmez. “5xD üzeri derinliklerde delik delerken en önemli faktörler arasLnda kontrollü kesme kuvvetleri, güvenli talaE tahliyesi ve yüksek merkezleme özellikleri bulunur,” diye açLklLyor Sandvik Coromant De@iEtirilebilir Uçlu Delik Delme, KLdemli Ar-Ge Mühendisi Håkan Carlberg. “Teorik zorluk 5xD ila 7xD matkapla gi-

68 Eylül - Ekim 2019

rerken yüksek bükülme e@imi nedeniyle yaklaELk üç kat artar. CoroDrill DS20 7×DC matkap tasarLmL, hepsi birbirine ba@lL yaklaELk 50 parametre için dikkatli bir de@erlendirme gerektirir. Sonuç, özellikle giriEte, daha düEük kuvvetler ve daha hafif kesim ile daha yüksek uygulama güvenli@idir. Bu sayede kullanLcLlar, delik baELna daha düEük maliyet, daha derin delik delme özelli@i ve düEük ses seviyeleri elde eder.” Matkap gövdesi, daha önce hiç olmadL@L kadar yüksek seviyede sertlik ile güçlü ve yorulmaya mukavemetlidir ve talaE kanalL Eekilleri, her matkap boyutu ve her kesici uç için ayrL ayrL tasarlanmLEtLr. Bu faktörler, daha az titreEim, öngörülebilir aELnma modelleri ve daha uzun takLm ömrü sa@lar. AyrLca, yeni nesil "çift kademe" teknolojisi, merkezleme özelliklerini geliEtirmek için giriE kesme kuvvetlerini CoroDrill 880 takLmlara kLyasla %75'e kadar azaltLr. Güçlü kesici uç tasarLmL ve kütle mukavemeti, hem

merkezi hem de çevresel kesici uçlar için sa@lanan dört gerçek kesme kenarL ile ekstra tokluk sunar.

Yüksek montaj hassasiyetine sahip çift merkezleme ile yeni MDI, iyi salgL hassasiyeti ve optimum tekrarlanabilirlik sa@lar. Burada matkap gövdesi ile somun arasLndaki flanE ve yüzey temasL, daha fazla stabilite sa@lar ve delik kalitesini destekler. FarklL matkap çaplarL için tek boyut kullanLlabilir. CoroDrill DS20 de@iEtirilebilir uçlu matkaplar, genel mühendislik, otomotiv, petrol ve gaz, pompa ve valf ve havacLlLk sektörlerinde bulunanlar da dahil tüm malzeme tiplerine ve uygulamalarLna uyacak Eekilde çeEitli takLm sapL tipleri, kesici uç boyutlarL, kaliteleri ve geometrileri ile 15 ila 65 mm çaplarLnda mevcuttur.

www.metalmakina.com


FİRMA-ÜRÜN

Daha fazla makine kullanılabilirliği ve tasarruf potansiyeli:

Schmersal, Motek'te entegre emniyet çözümü sunuyor Schmersal Grubu, Stuttgart'taki Motek 2019'da, kullanKcKya yüksek emniyet seviyesi, daha fazla makine kullanKlabilirli>i ve önemli ölçüde tasarruf potansiyeli sa>layan entegre bir emniyet çözümü sunuyor. AZM400 emniyet kilidi sadece birkaç yKldKr piyasada yer almaktadKr ve o zamandan beri çok yönlü kullanKm imkanlarKnK kanKtlamKAtKr. 10.000 Newton'luk çok yüksek bir kilitli tutma kuvvetiyle öne çKkKyor. !ki kanallK açma sinyali sayesinde bu emniyet kilidi hem kilitleme hem de interlock fonksiyonlarK için PL e ve SIL 3 performans de>erlerine ulaAKr. Schmersal'Kn yeni Safety Fieldbox’uyla birlikte artKk bir emniyet zincirindeki birden fazla AZM400'ü bir PROFINET / PROFIsafe dü>ümüne ba>lamak mümkündür. Bu çözüm, her bir emniyet kilidini PROFINET arayüzü ile donatmaktan çok daha ucuzdur. Safety Fieldbox ürününe 8 pinli M12 konnektörlü üniversal cihaz arayüzü sayesinde farklK birçok emniyet kontrol cihazK ba>lanabilir: Emniyet kilitleri, switchler, sensörler, KAKk perdeleri ve kontrol panelleri. Bu durumda farklK yapKdaki emniyet kilitlerinin (elektronik ve elektromekanik) her biri sadece tek bir cihaz ba>lantKsKnK iAgal eder. KullanKcK için avantajK, emniyet Aalter cihazlarKnKn önemli ölçüde basitleAtirilmiA ve böylece daha uygun maliyetli olan kablo tesisatlarKdKr. AyrKca, ki-

www.metalmakina.com

AZM400 için yeni aksesuarlar Schmersal Aimdi AZM400 ürününü yeni aksesuarlarla sunuyor: Kilitleme pensesi, daha büyük ve içinde girilebilen makine ve sistemlerde bakKm ve onarKm çalKAmalarK sKrasKnda operatörlerin yanlKAlKkla içeride kalmasKnK önler. Bunun için servis personeli tehlike bölgesine girerken kilitleme pensesine bir kilit takar. Böylece koruma tertibatKnKn kapKsK kapatKlamaz ve makinenin istemeden çalKAtKrKlmasK önlenir. Kilitleme pensesi tehlike bölgesinin içine ve dKAKna monte etmek için uygundur. Kilitleme pensesine altK adede kadar kilit takKlabilir, yani tehlike bölgesinde aynK anda en fazla altK kiAi bulunabilir. lidin devreye sokulmasK ve teAhis bilgilerinin okunmasK için karmaAKk ilave kurulumlara gerek kalmaz. Safety Fieldbox’taki ilave bir dijital giriA daha yüksek bir makine kullanKlabilirli>i sa>lar: Ba>lanmKA tüm emniyet kontrol cihazlarKnKn ve de AZM400'ün teAhis sinyalleri bu dijital giriA üzerinden kumanda cihazKna iletilir. Böylece kullanKcKlara emniyet kilitlerinin durum bilgilerini ve kullanKlabilirli>ini de>erlendirmek için hata mesajlarKnK verir. Örne>in, kapKnKn kaymasK durumunda koruma kapKsKnKn yeniden ayarlanmasK için mesaj alKr. Bu sayede önleyici bakKm iAlemleriyle makinenin durmasK önlenebilir.

Bir operatörün böyle bir makine içinde yanlKAlKkla kalmasK durumunda kaçKA için kilidi açmak üzere bir Bowden teli kullanKlabilir. Tehlikeli bölge dKAKnda kullanKldK>Knda Bowden teli bir acil kilit açma fonksiyonuna sahiptir. Standart modelde çekme telinin toplam uzunlu>u altK metre ve kKlKf uzunlu>u dört metredir. Bu sayede büyük makinelerin de emniyeti sa>lanKr. Schmersal’i 7-10 Ekim tarihleri arasKnda Stuttgart’ta düzenlenen Motek fuarKnda ziyaret edebilirsiniz: Salon 7, Stand No: 7103

Eylül - Ekim 2019

69


FİRMA-ÜRÜN

Deniz Metal’den sektör ihtiyaçları için 2 marka: INSIZE ve PRO-X Deniz Metal’den Yüksek Kalite Uygun Fiyat Kesici TakAmlar MarkasA: Pro-x

Metal PRO-X markasAndaki ürün çe.itlili,ini piyasanAn talepleri do,rultusunda arttArmaya devam ederken, mü.terilerin daha iyi hizmet verebilmek adAna stok seviyelerini her zaman güvenilir bir seviyede tutmayA ilke edinmektedir. HSS-E TN KAPLI MATKAP UÇLARI SERS

Pro-x matkap uçlarAmAz kaplamalA ve HSS-E olarak üretilmekte ve çelik, paslanmaz çelik, titanyum ala.AmlarA ve inkonel gibi zor i.lenen malzemelerde ba.arA ile kullanAlmaktadAr. HSS-E ÇOK AMAÇLI KILAVUZ SERS Pro-x kAlavuz serimiz çok amaçlA bir ürün olup özellikle çelik ve dökme demirin i.lenmesinde tercih edilen takAmlarAdAr. Tüm kAlavuz serimiz HSS-e olarak üretilmektedir. Deniz Metal’in “Yüksek Kalite, Uygun Fiyat” prensibi do,rultusunda yaratmA. oldu,u PRO-X markasA, kesici takAm çe.itlerine odaklanarak, bu konuda sizlerin her türlü ihtiyacAnA kar.Alayacak bir marka olma yolunda hAzla ilerlemektedir. Üretimi a,ArlAklA olarak Kore, Tayvan ve sviçre’de yapAlmakta olup, matkap, kAlavuz, parmak freze, sert metal uçlar, pens, tutucu, mandren ve torna aynasA gibi ürünleri katalo,unda bulundurmaktadAr. Marka imajAna önem veren firmamAz, ürünlerin hem göze hitap etmesi hem de en iyi .ekilde korunmasA için, etiketleme, tasarAm ve paketlemeye özen göstermektedir. Deniz

70 Eylül - Ekim 2019

INSIZE KALTE KONTROL EKPMANLARI

Her geçen gün kendini yenileyen ve geli.tiren Insize markasA, mü.teriden gelen talepler do,rultusunda ürünler üzerinde yenilikler yapmakta ve kalitesini devamlA arttArmaktadAr. Sektörel ihtiyaçlarA yakAndan takip eden Insize, di,er ölçü aleti firmalarAnda bulunmayan farklA ürünler de tasarlayarak, bütün ölçü aletleri ihtiyaçlarAnAz için “Tek Firma” olma yolunda hAzla ilerlemektedir. InsAze ilerleyen teknolojiye ayak uydurarak özellikle test cihazlarA konusunda kendisini geli.tirmeye devam etmektedir. Deniz Metal firmasA özellikle sektör ihtiyaçlarA do,rultusunda Insize test cihazlarAnA yüksek kalite uygun fiyat prensibi ile Türkiye geneline yayAlmA. olan bayileri ve satAcA a,Ayla kullanAcAlarla bulu.turmaktadAr. INSIZE ÖNE ÇIKAN ÜRÜN GRUPLARI

KARBÜR PARMAK FREZE ÇELTLER Yüksek sAcaklAklarda, yüksek ilerleme de,erinde ve kuru kesimlerde çalA.abilen, orta sertlikten yüksek sertli,e kadar tüm malzemelerin i.lenmesi için uygun parmak frezelerdir. Profil kontör i.lemeden yüksek hassasiyetli frezeleme i.lemlerinize kadar tüm i.lemlerinizde mükemmel son kesim ve yüksek performans sa,layan parmak frezelerde düz, küre ve kö.e radüslü çe.itleri mevcuttur.

Özellikle odaklanacak ürünler arasAnda optik ölçüm cihazlarA, yüzey pürüzlülük ölçme cihazlarA bulunmaktadAr. Insize markasA son yAllarda basit ölçüm cihazAndan laboratuvar test cihazlarAna kadar üretti,i cihazlar ile hiçbir rakibinde olmayan ürün çe.idine ula.mA. ve kullanAcAlarAn tüm ölçüm ihtiyaçlarAnA kar.Alayabilecek bir tedarikçi konumuna gelmi.tir. ISD-V220CNC Optik ölçüm cihazA

www.metalmakina.com


FİRMA-ÜRÜN

KameralA Optik ölçüm cihazA taleplerinize çözüm olarak ISD-V220CNC Optik ölçüm cihazA öne çAkmaktadAr. Insize ISD-V220 CNC optik ölçüm cihazA x,y,z eksenlerinde motorize olup gerek yazAlAm üzerinden gerekse joystickten ölçüm tablasAnA hareket ettirme kolaylA,A sayesinde kullanAcAsAna hAzlA, hassas ve güvenilir bir ölçüm sa,lar. Kauçuk, plastik, elektronik, yay, vida, valf, motor parçalarA, bisiklet, baskAlA devre vb. endüstri gruplarAnda kullanAma uygun bir cihazdAr. ParçanAn duru. .ekline göre farklA ölçüm metotlarA ile ölçüm yapabilme olana,A sa,lar. CihazAn kullanAcAlarAna kolaylAk sa,layan bir di,er özeli,i ise reinshaw marka prob takAlarak üç boyutlu ölçüm yapabilme olana,A sa,layAp kullanAcA hatasAnA minimize ederek daha hassas ve sa,lAklA sonuç verebilmektedir.

Yüzey Pürüzlülük CihazA Günümüz kalite standartlarA gere,i üretilen tüm tala.lA imalat ürünlerinin yüzey kalitelerine daha fazla önem verilmektedir. Bunun sonucunda olu.an ihtiyaçlar do,rultusunda Deniz Metal olarak InsAze marka ISR-C300 yüzey pürüzlülük ölçme cihazAmAzA kullanAcAlarAmAza sunmaktayAz. Bilgisayar ve telefon yazAlAmA ile kontrol edilebilen cihaz bluetooth ve kablo ile veri aktarAmA yapabilmekte-

satA. öncesi danA.manlAk, demo uygulama hizmeti, satA. sonrasA teknik destek, tamir ve bakAm hizmeti vererek mü.teri memnuniyetini her .eyin önünde tutmaktadAr.

dir.21 adet ölçüm parametresine sahiptir. Sabit kalAcA ölçüm standAna ihtiyaç duyulmadan ba,lama adaptörleri ile ister mihengir isterse manyetik komparatör aya,Ana ba,lanabilmesi sayesinde farklA pozisyonlarda kullanAm olana,A sa,lamaktadAr. Deniz Metal olarak sadece satA. de,il, satA. öncesi ve satA. sonrasA hizmetlere önem vermekteyiz. Hizmet verdi,imiz tüm markalarAmAzda stanbul, Bursa, Ankara, zmir ve Konya bölgelerindeki teknik ve donanAmlA uzman satA. ekibi ile Türkiye genelindeki

www.metalmakina.com

Eylül - Ekim 2019

71


FİRMA-ÜRÜN

Bilz’den bir yenilik daha STA senkronize kılavuz pensi HazDrlayan; Mustafa Budak - Bilz Ürün UzmanD :mustafa.budak@boehlerit.com.tr

meti ve kaliteyi vermektedir. Dünyaca tanDnmD6 ve saygDn bir uzmanlD/a sahibiz. Yüksek üretim standartlarDmDzDn yanD sDra Bilz, yo/un uygulama deste/i ve mü6teri hizmetlerine de büyük önem vermektedir. Mü6terinin gereksinimlerine uyacak 6ekilde birçok tutucu geli6tirilmi6tir. Örnek olarak cep telefonu üreticilerinin yo/un olarak yaptD/D di6 çekme operasyonlarDnD daha hDzlD, kullanDlan kDlavuzlarDn daha uzun ömürlü ve sistemin daha az maliyetli olmasD için tasarlanan STA pensleri (Syncro Tap Adapter) gösterebiliriz. Bu ürün o kadar performanslD ve faydalD oldu

Bilz takDm sDkma sistemleri, Dünya çapDnda pek çok farklD uygulama ala-

90 yDlD a6kDn bir süredir otomotiv ve takDm tezgahD endüstrisinde yetkin

nDnda ve hemen hemen her türlü makinede kullanDlmaktadDr. Bilz’in ba6arDsD, sürekli yeni bir ürün geli6tir-

bir ortak olmasDnDn yanD sDra, kDlavuz çekme ve yüksek performanslD takDmlar alanDnda dünya çapDnda bir li-

me ve mevcut çe6itliliklerin arttDrDlmasDdDr.

der üreticidir. Rekabetin ve son teknolojinin yo/un oldu/u, yüksek kali-

Bilz; ngiltere, Fransa, Hindistan ve

te ve inovasyonu hedefleyen Asya ve Avrupa'da 430 çalD6anD ile en iyi hiz-

ABD’de yan kurulu6larDna sahiptir ve

72 Eylül - Ekim 2019

ki Bilz bunu tüm ER pens tiplerinde üreterek patentini aldD ve tüm mü6terilerin kullanDmDna sundu. Bu ürünü tüm kDlavuz operasyonlarDna uygun olacak 6ekilde geli6tirdi. AvantajlarD; • Standart ER pens tutucular ile kullanDlmaktadDr. Özel tutuculara gerek yok.

www.metalmakina.com


FİRMA-ÜRÜN

• Tahrikli takDmlarda daha hDzlD ve daha verimli di6 çekebilme imkanD. (C eksenli tornalarda) • Senkronizasyon hatalarDnD telafi eder. • So/utmalD ya da so/utmasDz tüm kDlavuz tipleri için uygun (içten su verme max. 50 bar) • KDlavuza gelen yükleri sönümlem

• HDzlD kDlavuz de/i6tirebilme • KDlavuz ömründe ve di6 kalitesinde en iyi sonuç

di6lerin daha kaliteli oldu/unu göreceksiniz. AyrDca tek bir kDlavuz ile çekti/iniz di6 sayDsD çok daha fazla artacak. BakDm gerektiren, di6 çekme i6le-

• BakDm gerektirmez

mi için aldD/DnDz pahalD tutuculara ihti-

• Dar alanlarda kullanDm imkanD

yaç olmadD/Dndan satDnalma ve bakDm giderleriniz de dü6ecek.

• Minimum uzunluk telafisi: + 0,5 mm / - 0,2 mm Bütün bu özellik ve avantajlarD saye-

DetaylD bilgi için: mustafa.budak@boehlerit.com.tr

sinde ilk kullanDmdan itibaren çekilen

www.metalmakina.com

Eylül - Ekim 2019

73


74

EylĂźl - Ekim 2019

www.metalmakina.com


www.metalmakina.com

EylĂźl - Ekim 2019

75


76

EylĂźl - Ekim 2019

www.metalmakina.com


www.metalmakina.com

EylĂźl - Ekim 2019

77


78

EylĂźl - Ekim 2019

www.metalmakina.com


ALFABETİK REKLAM İNDEKSİ

ALDÖKÜM

67

ELANEXPO

52-74

ONUR TEKN"K 80

ALES PRES

4

ERKAN CNC

Ön K."çi -15

ORDERFOX

45

ALUEXPO

76

ERMAKSAN

3

OTR MAK"NA

12

ANCA CNC

A. Kapak

FORMNEXT

35

P"KSAN RTECH 47

ANNWAY

61

GEMFA

63

SCHMERSAL

2

AYDOSA

33

"MT TAIWAN

59

SCHUNK

A. K."çi

BAUMULLER

5

JUNIEN

25

SOYA

39

BÖHLER

13

JUNKER

23

STUDER

11

BUMATEC

75

MAK"NAEXPO 78

AH"NLER

37

CHIRON

21

MAZAK

29

TANDEM

7

ÇAM CNC

41

M"KD"SPLAY

77

TMT MAK"NE

31

DEN"Z METAL 25-26

MMC HART METAL 16-17

TOKSAN KES"C" 1

D"R"NLER

NURSAN

ZOLLER

9

53

18-19

ABONE FORMU Ad› Soyad› :......................................................... Ünvan› :.......................................................... Firma ad› :.......................................................... Uzmanl›k alan› :.......................................................... Adresi :.......................................................... ......................................................................................... Vergi Dairesi /No :........................................................... Tel/Fax :............................................................ O VISA O MasterCard Kart No:............................................................................. Son Kullanma Tarihi:.........................................................

GARANT" BANKASI PERPA UBES" IBAN TR63 0006 2000 4590 0006 2010 24 AKBANK PERPA UBES" IBAN TR94 0004 6006 3388 8000 0312 06 TEB PERPA UBES" IBAN TR68 0003 2000 1270 0000 0112 54 YAPI VE KRED" BANKASI PERPA UBES" IBAN TR32 0006 7010 0000 0072 3902 34 HALKBANKASI BE"KTA IBAN TR21 0001 2009 7640 0010 0001 98

 Y›ll›k abonelik ücreti 90 TL.

"BANKASI PERPA UBES" IBAN TR76 0006 4000 0011 1880 1874 71

Perpa Ticaret Merkezi B Blok Kat:11 No:1928 Okmeydan› PK.34384 fiiflli / ISTANBUL - TURKEY Tel: +90 212 222 93 71 (Pbx) Fax: +90 212 222 93 74 e-mail:info@hidrolikpnomatik.com www.hidrolikpnomatik.com

www.metalmakina.com

Eylül - Ekim 2019

79


80

EylĂźl - Ekim 2019

www.metalmakina.com


MetalMakina Dergisi Eylül-Ekim 2019 Sayı:239