Page 1

Metal Working and Machinery Manufacturing Technology Magazine

Temmuz - Ağustos 2019 Sayı:238 Fiyatı:15  ISSN1303-6378 Metal İşleme ve Makina İmalat Teknolojileri Dergisi

Okuma Premium Çözümler Mükemmel Kesme Performansı İçin Donanım ve Yazılımın Birleştirilmesi

Schaeffler’ın Oynak Makaralı Rulmanları Şimdi Daha Uzun Ömürlü

Deniz Metal’den Yüksek Kalite Uygun Fiyat Kesici ve Delici Takımlar Markası: Pro-x

www.metalmakina.com

Tandem Takım Tezgahları’ndan Yeni HWACHEON CUTEX-180 Torna Tezgahı


www.metalmakina.com

Temmuz - A ustos 2019

1


2

Temmuz - A ustos 2019

www.metalmakina.com


www.metalmakina.com

Temmuz - A ustos 2019

3


4

Temmuz - A ustos 2019

www.metalmakina.com


www.metalmakina.com

Temmuz - A ustos 2019

5


İÇİNDEKİLER

TİAD Nitelikli Eleman Sıkıntısını “TİAD Akademi” ile Ortadan Kaldıracak 10

Makinede AB Mevzuatı’na Uyum Projesi Başladı 14

Türkiye’nin Makinecileri Rusya’da Putin’le Buluştu 16

Robotlu Kaynak Uygulamasına Mobil Çözüm 54

Yeni Sönümlemeli CoroBore® 825 Güvenliği ve Verimliliği Artırıyor 60

Kavitasyon (Boşlum) Nedir? 70

TakUm tezgahlarU sektörü endüstri 4.0’ a odaklandU

Sanayi Üretiminde Üç EFik 48

Türkiye TakUm TezgahlarU Sektörünün Odak Ülkeleri;

 Askaynak’tan PalslU MIG KaynaU Mçin Mdeal Kaynak

Fransa, Mspanya ve Mtalya 20

Makinesi: Speedtec 320 CP 50

Schunk ve Renishaw MFbirliinde Alüminyum MFleme

Deniz Metal’den Yüksek Kalite Uygun Fiyat Kesici ve Delici

ÇalUFtayU GerçekleFtirildi 24

TakUmlar MarkasU: Pro-x 52

Erkan CNC’nin Tel Erozyon AtaU 26

Tandem TakUm TezgahlarU’ndan Yeni HWACHEON

ZOLLER Türkiye Ofisi AçUldU 28

CUTEX-180 Torna TezgahU 53

DünyanUn En Büyük Çelik Üreticisinin Tercihi Ermaksan

Boehlerit Türkiye’den Boru Üretim HatlarUna Özel

Oldu 30

Çözümler 55

SCHUNK Üretim Tesislerine 85 Milyon Euro YatUrUm

Endüstriyel Tesislerde AR Uygulamalar ile Verimlilii

YapUyor 32

ArtUrmak Mümkün! 56

KromaF, Almanya’da Yeni +ubesini AçtU 34

MULTI PALLET POOL, Taban AlanU SUnUrlU Fabrikalar Mçin

‘Teknoloji Kiralama’ ile Otomotiv Sektöründe de Oyunun

Mdeal Çözümü Sunuyor 58

KurallarU DeiFiyor 35

+irketler Maliytelerini CUBEBOX Mle Yüzde 50 DüFürecek 62

Mazak EMO'ya Dokuz Yeni Makina ve Bugüne Kadarki

Automationware Büyük NSK HTF VidalU Millerden

En Büyük Stantla Gidiyor 36

YararlanUyor 64

MAKTEK FuarU ikinci kez Ege’nin incisi Mzmir’de Makina

TakUm Tutucular Sayesinde Soutma SUvUsU UygulamalarUnUn

Sektörü Mzmir’de 500 Milyon DolarlUk MF Hacmi Hedefliyor 38

Verimliliini ArtUrUn ve Tornalama OperasyonlarUndaki

Mitsubishi Electric Teknoloji Startup’U Realtime

Kesintileri Ortadan KaldUrUn 65

Robotics’e YatUrUm YaptU 42

Fabrikalara Sorunsuz Üretim MmkanU TanUyan Paketleme

iMT Taiwan 2019’da Yeni Holler Dökümhane, Dövme,

Çözümleri 66

Kaynak, Metalurji ve IsUl MFlem 44

Okuma Premium Çözümler Mükemmel Kesme

Kenar Profilli Makaralar Yeni bir Standart Belirliyor

PerformansU Mçin DonanUm ve YazUlUmUn BirleFtirilmesi 74

Schaeffler’Un Oynak MakaralU RulmanlarU +imdi Daha Uzun Ömürlü 46

6

Temmuz - Austos 2019

www.metalmakina.com


www.metalmakina.com

Temmuz - A ustos 2019

7


BİZDEN

Metal DLleme ve Makine Dmalat Sektörünün DletiLim PortalR olan MetalMakina Dergisinin Temmuz-Austos SayRsR ile yine beraberiz. Makinede AB Mevzuat@’na Uyum Projesi ba,lad@. Hedef; Avrupa’ya ihracat@ ikiye katlamak! Sanayi ve Teknoloji BakanlRR, makine sektöründe Avrupa Birlii mevzuatRna daha etkin uyum için proje baLlattR. Projeyle, makine sektöründe teknik mevzuat uygulama etkinlii artRrRlacak. Sanayi ve Teknoloji BakanlRR’nRn Avrupa Birlii destei ile yürüttüü, “Makine Sektöründe AB MevzuatRnRn Daha Dyi UyumlaLtRrRlmasR ve UygulanmasRyla Ürün Güvenliinin ArttRrRlmasR Teknik Destek Projesi” hayata geçirildi. T"AD nitelikli eleman s@k@nt@s@n@ “T"AD Akademi” ile ortadan kald@racak TakRm tezgahlarR ve makine sektörünün ihtiyacR olan nitelikli personel ihtiyacRna çözüm olmak için 2007 yRlRnda TDAD Akademi kuruldu. TDAD Akademi’nin sektörde alanRnda uzman firmalarla uzun zamandRr iL birlii halinde olduunu dile getiren TakRm TezgahlarR Sanayici ve DL DnsanlarR Dernei (TDAD) BaLkanR Fatih VarlRk, sanayide robot operatörlüü baLta olmak üzere beL yeni programRn yolda olduunu, bu eitimler için SIEMENS ve NACHI ile partnerlik yaptRklarRnR ifade etti. Metal i,leme sektörü EMO Hannover 2019’da bulu,uyor. Metal iLleme sektörünün dünyanda lider fuarR olan ve iki yRlda bir düzenlenen EMO Hannover Metal DLleme Teknolojileri FuarR, bu yRl "Gelecein üretimine yön veren ak@ll@ teknolojiler" sloganRyla, 16-21 Eylül tarihleri arasRnda Almanya’nRn Hannover kentinde kapRlarRnR açacak. Metal kesme ve Lekillendirme tezgâhlarR, üretim sistemleri, yüksek hassasiyetli araçlar, otomatik malzeme akRLlarR, bilgisayar teknolojisi, endüstriyel elektronik ve aksesuar alanlarRnda modern metal iLleme teknolojilerinin sergilenecei fuar 50'nin üzerinde ülkeden 2 binden fazla firmaya ev sahiplii yapacak. 16-21 Eylül tarihleri arasRnda düzenlenecek fuara bu yRl 44'ü üretici olmak üzere 50'nin üzerinde Türk firmasR da katRlacak. MetalMachine Magazine EMO Fuar@ Özel Say@s@ Haz@rlan@yor. MetalMakina Dergisi hazRrlayacaR UluslararasR MetalMachine Magazine EMO FuarR Özel sayRsRyla, sektördeki geliLmeleri okurlarRyla dijital mecralar ve EMO FuarRnda yer alan dergi sergileme standRndan daRtarak buluLturacak. Sizde Metal DLleme Sektörünün Dünyadaki bu en büyük fuarRnda firmanRzR ve ürünlerinizi hedef kitlenize ulaLtRrmak isterseniz MetalMachine Magazine EMO FuarR Özel SayRsRnda yer alabilirsiniz. Bilgi için; info@metalmakina.com veya 0212 222 93 71 numaralR telefondan ve 0 554 498 18 78 whatsapp numaramRzdan bizimle iletiLime geçebilirsiniz.

KÜNYE İlk Yayına Başlama Tarihi Şubat 1989 Kurucusu At›f Cengiz ‹mtiyaz Sahibi Ahmet Pelit Sorumlu Yaz› ‹flleri Müdürü Selver Pelit Genel Koordinatör Emel fienyüz Editör Başak Pelit Reklam Grubu Fahriye Ziyade Sosyal Medya Burak Saltan Yayına Hazırlayan AjansMik Ltd. fiti. Grafik Tasar›m Mehmet Can Pelit Bask› fian Ofset Hamidiye Mah. Anadolu Cad. No:50 Ka€›thane - ‹stanbul Tel:0212 289 24 24 Yay›n Türü Yerel-Süreli Yay›n

Yönetim Merkezi AjansMik Ltd. fiti. Perpa Ticaret Merkezi B. Blok Kat.11 No: 1928 Okmeydan› - fiiflli 34384 ‹stanbul - Turkey Tel:+90 212 222 93 71 (pbx) +90 212 320 80 32 - 33 Fax:+90 (212) 222 93 74 Almanya Temsilcisi EISENACHER MEDIEN WELCKERSTR.22 D-53113 BONN Phone: +49 0228 24 99 860 • Fax: +49 0228 65 00 76 e-mail:info@eisenacher-medien.de ‹talya Temsilcisi CASIRAGHI INTERNATIONAL ADVERTISING Via Cardano 81 - 22100 Como (Italia) Tel. +39 031 261407 Fax +39 031 261380 www.casiraghi.info Tayvan Temsilcisi Ringier Trade Media Ltd. 9F-2, No. 200, Zhongming Rd., North District, Taichung 404, Taiwan Tel: +886 4 2329 7318 sydneylai@ringier.com.hk web: www.metalmakina.com e-mail: info@metalmakina.com MetalMakina Dergisi

TEMMUZ - AĞUSTOS 2019 Say›:238 Fiyat›: 10 TL KDV Dahil ‹ki ayda bir yay›nlan›r ISSN 1303-6378 © Baskı Yeri:İstanbul 17 TEMMUZ 2019

Gelecek sayRda buluLana kadar salRk, huzur ve sevinçle kalRn. Ahmet Pelit ahmet@ajansmik.com

8

Temmuz - Austos 2019

Dergimizde yay›nlanan yaz›lardaki görüfller yazarlara, reklamlardaki sorumluluk reklam verene aittir.© © MetalMakina Dergisindeki yaz› ve foto€raflar izinsiz kullan›lamaz.

www.metalmakina.com


www.metalmakina.com

Temmuz - A ustos 2019

9


HABER

Yeni dönemde eğitim partnerleri SIEMENS ve NACHI

TİAD Nitelikli Eleman Sıkıntısını “TİAD Akademi” ile Ortadan Kaldıracak Tak6m tezgahlar6 ve makine sektörünün ihtiyac6 olan nitelikli personel ihtiyac6na çözüm olmak için 2007 y6l6nda T!AD Akademi kuruldu. T!AD Akademi’nin sektörde alan6nda uzman firmalarla uzun zamand6r i+ birli(i halinde oldu(unu dile getiren Tak6m Tezgahlar6 Sanayici ve !+ !nsanlar6 Derne(i (T!AD) Ba+kan6 Fatih Varl6k, sanayide robot operatörlü(ü ba+ta olmak üzere be+ yeni program6n yolda oldu(unu, bu e(itimler için SIEMENS ve NACHI ile partnerlik yapt6klar6n6 ifade etti. Türkiye takEm tezgahlarE sektörünün nitelikli eleman sEkEntEsEnE ortadan kaldErmak için 2007 yElEnda kurulan UygulamalE ve Mesleki Teknik Eitim Merkezi (T7AD AKADEM7), akademik eitim almEB, sektörün içinden gelen, uzman ve tecrübeli eitmen kadrosuyla gençleri takEm tezgahlarE sektörüne hazErlEyor. Kalifiye eleman aç6(6 üretimde nabz6 dü+ürüyor Türk sanayisinde CNC sistemlerinin kullanEmE, tasarEm ve imalat sürecinin iyileBtirilmesi amacEyla bugüne kadar yedi farklE baBlEk altEnda eitim verdiklerini söyleyen T7AD BaBkanE Fatih VarlEk, “Sanayi, bir yandan üretimde kritik rol üstlenen CNC operatörlerini bulamamaktan yana Bikayet ederken; tedarik konusunda hizmet veren firmalar da bilgi eksiklii ve teknolojinin gündemine hakim olmadEEndan müBteriye

10 Temmuz - Austos 2019

doru yönlendirmeyi yapamayan personelden yakEnEyor. Hem talaBlE imalatta hem sac iBlemede; yazElEm, ölçüm ve tezgah tedariinde kalifiye personelin eksiklii; yükselmesinin hayalini kurduumuz sanayi üretiminde nabEz düBürüyor” dedi. T7AD Akademi’nin, sektörde alanEnda uzman firmalarla uzun zamandEr iB birlii halinde olduunu dile getiren VarlEk, sanayide robot operatörlüü baBta olmak üzere beB yeni programEn ise yolda olduunu, bu eitimler için SIEMENS ve NACHI ile partnerlik yaptEklarEnE ifade etti. Hem T7AD hem de T7AD Akademi olarak stratejik bir alan olan takEm tezgahlarE sektörün problem ve ihtiyaçlarEna yönelik çalEBmalar yürüttüklerini ifade eden VarlEk, “Rekabet bu kadar younken, kalifiye personel eksikliinin yarattEE kan kaybEnE durdurmak için dernek olarak T7AD Akademi’yi kurmamEz gerekiyordu. AmacEmEz; sektördeki personele ihtiyaç duyduu alanlarda ei-

tim salayarak sanayiciye ihtiyaç duyduklarE nitelikli personeli kazandErmak. “Kalifiye sat6+ mühendisleri yeti+tirmeye odakland6k” Öte yandan Türkiye sanayisine daha iyi hizmet vermek ve yatErEm yönlendirmelerini doru yapan satEB personelini yetiBtirmek adEna TakEm TezgahlarE (Kesici TakEm, YazElEm, Ölçüm) SatEB Mühendisi YetiBtirme ProgramE’nE gerçekleBtirmeye odaklandEklarEnE söyleyen VarlEk, “Bu eitim ile sektörümüzde tedarikçi konumdaki firmalar, kalifiye satEB mühendisleri ile çalEBarak kayEplarEn önüne geçecek, üreticiler de kalifiye satEB mühendislerinin doru yönlendirmeleri ile iBlerine uygun teknolojileri kullanacak” diye konuBtu.

www.metalmakina.com


www.metalmakina.com

Temmuz - A ustos 2019

11


12 Temmuz - A ustos 2019

www.metalmakina.com


www.metalmakina.com

Temmuz - A ustos 2019

13


HABER

Makinede AB MevzuatĹ’na Uyum Projesi BaĹ&#x;ladÄą Sanayi ve Teknoloji BakanlDD, makine sektĂśrĂźnde Avrupa Birlii mevzuatDna daha etkin uyum için proje ba?lattD. Projeyle, makine sektĂśrĂźnde teknik mevzuat uygulama etkinlii artDrDlacak. Sanayi ve Teknoloji BakanlDD’nDn Avrupa Birlii destei ile yĂźrĂźttßß, “Makine SektĂśrĂźnde AB MevzuatDnDn Daha )yi Uyumla?tDrDlmasD ve UygulanmasDyla ĂœrĂźn GĂźvenliinin ArttDrDlmasD Teknik Destek Projesiâ€? hayata geçirildi. Ankara’da dĂźzenlenen toplantDya, Sanayi ve Teknoloji Bakan YardDmcDsD Dr. Çetin Ali DĂśnmez, Avrupa Birlii TĂźrkiye Delegasyonu BĂślĂźm Ba?kan YardDmcDsD Giulio Francesco Gentile ile DD?i?leri BakanlDD Avrupa Birlii Ba?kanlDD Mali )?birlii ve Proje Uygulama Genel MĂźdĂźr Vekili BĂźlent Ă–zcan katDldD. BakanlDk bĂźrokratlarD, ilgili kamu kurulu?larD ve uygunluk deerlendirme kurulu?larDndan Ăźst dĂźzey yĂśneticilerin yanD sDra sektĂśrĂź temsilen Makine )hracatçDlar Birlii Ba?kanD ve MAKFED Ba?kan YardDmcDsD Kutlu Karaveliolu ba?kanlDDndaki geni? bir heyet de toplantDda hazDr bulundu. Bir yDl sĂźrecek proje ile Avrupa Birlii ile e?gĂźdĂźm halinde, açDk alanda kullanDlan makinelerden kaynaklanan gĂźrĂźltĂź ve yol dD?D makineler kaynaklD egzoz emisyonu mevzuatD konusunda TĂźrkiye’deki uygulamalarDn etkinle?tirilmesi amaçlanDyor. Projede kapsamlD eitim programlarD, çalD?taylar ve uygulamada ba?arDlD AB Ăźlkelerine ziyaret programlarD dĂźzenlenecek.

14 Temmuz - Austos 2019

“hracat&m&z&n yar&s&n&n Avrupa’ya olmas& baar&n&n gĂśstergesiâ€? Sanayi ve Teknoloji Bakan YardDmcDsD Dr. Çetin Ali DĂśnmez, açDlD? oturumunda yaptDD konu?mada makine sanayinin ihracatDnDn yarDsDndan fazlasDnDn Avrupa Birlii Ăźlkelerine yapDlmasDnda, TĂźrkiye’nin AB teknik mevzuatDna uyumdaki ba?arDnDn katkDsD olduunu vurguladD. DĂśnmez, “Proje ile ba?ta BakanlDk olmak Ăźzere makine sanayi ve uygunluk deerlendirme kurulu?larDnda yetkinliin arttDrDlarak, insan ve çevre salDD ko?ullarDnDn iyile?tirilmesinin yanD sDra tĂźm bu çalD?malarDn Ăźlke ekonomisine de dolaylD olarak katkDsD olacaDna inanDyoruzâ€? diye konu?tu. “AB ile sa lanacak tam uyum ihracat&m&z& katlayacakt&râ€? Makine )hracatçDlar Birlii Ba?kanD ve MAKFED Ba?kan YardDmcDsD Kutlu Karaveliolu, “Avrupa makine sektĂśrĂźmĂźz için son derece Ăśnemli bir pazar. Bu ve benzeri projelerle AB mevzuatDyla salanacak tam uyum, Ăźreticilerimizin potansiyelini ortaya

çDkarmada Ăśnemli rol oynayacaktDr. Hedefimiz mevcut ihracatDmDzD orta vadede ikiye katlamaktDr. Ba?ta bakanlDDmDz olmak Ăźzere emei geçen tĂźm kurum ve kurulu?larDmDza te?ekkĂźr ediyoruzâ€? diye konu?tu. Ulusal Makine MevzuatD Bilgi PortalD kurulacak Projeyi yĂźrĂźten BYS Grup liderliindeki konsorsiyumun yĂśneticisi Dr. Tolga KaskatD, “Proje ile ihtiyaç duyulan Ăśnemli kaynaklarDn TĂźrkçele?tirilerek kullanDcDlarDn istifadesine sunulacak dokĂźmanlar haline getirilecekâ€? dedi. Dr. Tolga KaskatD ?Ăśyle devam etti: “Bir yDlDn sonunda makine direktifleri ve standartlarD hakkDnda farkDndalDD artDrmak için bir eitim ortamD olarak da kullanDlacak, taraflarDn makinelerle ilgili teknik mevzuat bilgilerini edinecekleri Ulusal Makine MevzuatD Bilgi PortalD adlD veri tabanDnD Sanayi ve Teknoloji BakanlDD bĂźnyesine kazandDrmD? olacaDz.â€?

www.metalmakina.com


www.metalmakina.com

Temmuz - A ustos 2019

15


HABER Makine sektörü Rus sanayiinin teknolojide stratejik çözüm ortağı olmayı hedefliyor

Türkiye’nin Makinecileri Rusya’da Putin’le Buluştu Rusya Federasyonu’nun en büyük sanayi fuarK INNOPROM’da bu yKl partner ülke olan Türkiye, Sanayi ve Teknoloji BakanlKK ile Ticaret BakanlKK ve Türkiye TanKtKm Grubu desteiyle Ekaterinburg’ta tanKtKm çalKGmalarK yaptK. Sanayi ve Teknoloji Bakan/ Mustafa Varank ve Ticaret Bakan Yard/mc/s/ Gonca Gül Batur’un katKlKmKyla gerçekleGen fuarda Türkiye’nin Makinecileri markasKyla tanKtKm çalKGmalarK yaptKklarKnK belirten Makine hracatç/lar/ Birli i Bakan/ Kutlu Karavelio lu, “YKlKn ilk 6 ayKnda Rusya'ya gerçekleGen toplam makine ihracatKmKz 224 milyon dolar oldu, ihracatKmKzKn yKlsonuna kadar 500 milyon dolara ulaGmasKnK bekliyoruz. Geçtiimiz yKlKn aynK dönemine göre yüzde 12’lik artKG salamKG olsak da 2013 yKlKnda ulaGtKKmKz 769 milyon dolarlKk makine ihracatKyla karGKlaGtKrKldKKnda, Rusya ile makine ticaretinde istediimiz seviyede olmadKKmKzK görüyoruz. Biz Rusya’da güvenilir bir komGusu olmanKn ötesine geçmek ve Rus sanayinin teknolojide stratejik çözüm ortaK olmak istiyoruz.” INNOPROM UluslararasK Sanayi FuarK'nKn açKlKGKnda Sanayi ve Teknoloji BakanK Mustafa Varank ve Rusya Sanayi ve Ticaret BakanK Denis Manturov’un konuGmacK olarak yer aldK. FuarKn ilk gününde Tataristan CumhurbaGkanK Rüstem Minnihanov ile görüGen Makine .hracatçKlarK Birlii BaGkanK Kutlu Karaveliolu, Ural Sanayi ve Ticaret OdasK ile iGbirlii protokolü imzaladK. INNOPROM fuarKnKn ikinci gününde Rusya Devlet BaGkanK Vladimir Putin, Türkiye stantlarKnK ziyaret etti.

16 Temmuz - Austos 2019

“Rusya’da endüstriyel dönüümün güçlü bir parças/ olmak istiyoruz” Fuar öncesinde Rusya’da düzenlenen basKn toplantKsKnda Ticaret Bakan YardKmcKsK Gonca Gül Batur ile birlikte Rus gazetecilerin sorularKnK yanKtlayan Karaveliolu Rusya’da özel teGebbüsün sanayi yatKrKmlarKyla birlikte daha da geliGeceine inandKklarKnK belirterek GunlarK söyledi: “Rusya’da sermayenin oluGumu ve tabana yayKlmasK, üretim yatKrKmlarKyla olacak. Ülkedeki tüketim ve konfor ihtiyaçlarKnKn yurtiçinden salanmasK için çok sayKda küçük orta iGletme kurulacak, bu iGletmelerin makine ve teçhizat ihtiyacK büyük ithalat gerektirecek. Rusya'nKn 30 milyar dolarK aGan makine dKG ticaret açKKnKn kapanmasK için, Türkiye ile stratejik ticari ortaklKklar geliGtirmesi gerektiine inanKyoruz. Rusya’da baGlayan endüstriyel dönüGümün güçlü bir parçasK olmak istiyoruz.”

ve Rus iG insanlarKna bir sunum gerçekleGtiren Karaveliolu, Avrupa'nKn en büyük 6. imalatçKsK olan Türk makine sektörünün bu alandaki birikimini ve deneyimini Rus firmalarla paylaGmaya hazKr olduunu belirterek GunlarK söyledi: “Ar-ge ve inovasyona yaptKKmKz yatKrKmlarla, ihraç ettiimiz makinelerin yüzde 60’KnK AB ülkeleri ve ABD’ye satKyoruz. Son dönemde Türkiye ve Rusya arasKnda ticari iliGkilerin yeniden hKzlanmasK ve firmalar arasKndaki diyaloun artmasKnK bu yönde önemli bir fKrsat olarak görüyoruz. .leri teknoloji alanKnda, mühendisliimizi ve serbest giriGimciliimizi birleGtirebileceimiz ortaklKklar iki ülkeye büyük güç katacaktKr. TasarKmcK mühendisler ve fikri olan giriGimcileri bir araya getirecek yatKrKm altyapKsKnK oluGturmak ve özellikle üniversiteler düzeyinde ortak projeler geliGtirmek, gelecee dönük stratejik bir hamle olacaktKr.”

FuarKn ilk gününde düzenlenen DE.K Türkiye-Rusya .G Konseyinde Türk

www.metalmakina.com


www.metalmakina.com

Temmuz - Austos 2019

17


18 Temmuz - Austos 2019

www.metalmakina.com


www.metalmakina.com

Temmuz - Austos 2019

19


HABER

Takım tezgahları sektörü endüstri 4.0’ a odaklandı

Türkiye Takım Tezgahları Sektörünün Odak Ülkeleri; Fransa, İspanya ve İtalya Türkiye tak4m tezgahlar4 sektörü, 2018 itibariyle 160 ayr4 ülkeye ihracat gerçekle'tirdi. Türkiye tak4m tezgahlar4 sektörünün hedefinin dünya geneline yay4lmak olduunu kaydeden Tak4m Tezgahlar4 Sanayici ve "' "nsanlar4 Dernei (T"AD) Ba'kan4 Fatih Varl4k, “Günümüz küreselle'mesinin getirdii ko'ullarda uzaklar art4k yak4n oldu. Bu fark4ndal4kla teknoloji, hedeflerinize ula'ma noktas4nda ön plana ç4k4yor. Fransa, "spanya ve "talya bu noktada Türkiye tak4m tezgahlar4 sektörünün ula'mak istedii pazarlar aras4nda yer al4yor” dedi. 160 ülkeye gerçekle?tirdii ihracat ile Türkiye takGm tezgahlarG sektörü, dünya pazarGnda hedef yükseltti. Son dönemde savunma sanayisinin yanG sGra otomotiv ve beyaz e?ya sektörlerinin geli?iminde kilit bir görev üstlenen sektör, ihracat noktasGnda Fransa, 9spanya ve 9talya’ya odaklanmG? durumda… Varl4k: Teknoloji sektörün ihtiyaçlar4na göre kendini yeniliyor Tüm sektörlerde olduu gibi takGm tezgahlarG sektöründe de yatGrGm ihtiyacGnGn her geçen gün arttGGnG söyleyen T9AD Ba?kanG Fatih VarlGk, sektörde en çok CNC tezgah ve kesici takGm alanlarGnda geli?me ya?andGGnG söyledi. BunlarGn yanG sGra takGm aksesuarlarG, PLC, metroloji, yazGlGm gibi alanlarGn da sürekli kendini yenilediini söyleyen VarlGk, “Ar-

20 Temmuz - Austos 2019

Ge ve inovasyon, Endüstri 4.0 uyum süreci göz önüne alGnarak güncellenen, geli?en teknolojiler var ve yatGrGm ihtiyacG olanlara sunulmaya hazGr. Ancak sanayicinin sürekli dei?en ihtiyaçlarGna yönelik sektörün sunduu teknolojiler de dei?ecek. Bu da teknolojinin doasGnda var. Sektörümüz, gündem Endüstri 4.0 olduu için gelecekte robotlu otomasyon ve yazGlGm alanlarGnda daha fazla geli?me gösterecektir. "u anda robot besleme yapan ve üretimi uzaktan izleme imkanG yaratan sistemler mevcut” dedi. “Sektörün geli'imi için elimizi ta'4n alt4na koymaya haz4r4z” Türkiye takGm tezgahlarG sektörünün istedii noktaya ula?masG için kat etmesi gereken önemli süreçlerin olduuna da vurgu yapan VarlGk, bu süreçte sektörün devlet ile birlikte çalG?masG gerektiini söyledi. Üretimin bir disiplin ve ya?am tarzG olduunun altGnG çizen VarlGk, “Bugün gGptayla baktGGmGz ülkeler, endüs-

triyi hayatlarGnGn ortasGna koyduklarG ve üretimi hayat memat meselesi haline getirdikleri için sanayi ülkesi oldular. Eer ‘biz bir sanayi ülkesi olmaya karar verdik’ diyorsak; T9AD ve muadili derneklerin yanG sGra sektörü ilgilendiren tüm kurum ve kurulu?larGn elini ta?Gn altGna koymasG gerek. Biz T9AD olarak hazGrGz. T9AD, takGm tezgahlarG ve aksesuarlarG, metroloji ve yazGlGm alanlarGnda imalat ve tedariki üstlenen üye firmalarGyla geni? bir yelpazeden olu?uyor. Her alan için T9AD’Gn bir komitesi var ve bu komiteler kendi alanlarGndaki standartlarG belirleyip iyile?tirmek üzere faaliyet yürütüyor. Üniversite-Sanayi-Kamu i?birliinin çok youn biçimde gerçekle?tirmeliyiz. Bunun gerçekle?mesi için STK’lar arabuluculuk yapmalG” dedi.

www.metalmakina.com


www.metalmakina.com

Temmuz - Austos 2019

21


22 Temmuz - Austos 2019

www.metalmakina.com


www.metalmakina.com

Temmuz - Austos 2019

23


HABER

Schunk ve Renishaw İşbirliğinde Alüminyum İşleme Çalıştayı Gerçekleştirildi Kapsam- itibariyle Türkiye`de bir ilk olma özelli#i ta*-yan Schunk ve Renishaw Çal-*tay- ba*ar-l- bir *ekilde gerçekle*tirildi. Üreticiler ve tedarikçiler bir alüminyum parçanHn talaElH imalat süreçlerini ve üretim otomasyonunu Schunk ve Renishaw’Hn ÇalHEtay’Hnda masaya yatHrdH. ÇalHEtay ile bir alüminyum parçanHn talaElH imalat süreçlerini, üretim otomasyonunu, tedarikçi ve üretici firmalarHnH birlikte deerlendirerek, bilgi ve deneyimlerini paylaEtHklarH ortak yaklaEHmlar oluEturulmasH amaçlanmHEtHr. ÇalHEtaya; Adöksan, AkHm Metal, AnHl Makina, Arpek, Arslan Makina, Ayar Makina, CMS Jant, Cansan Alüminyum, HCM Makina, Hema Otomotiv, Kalankan Makina, Mita KalHp, "ahin Metal ve Torun BakHr firmalarH katHlHm saladH. Darbo#azlar-n Çözümleri De#erlendirildi ÇalHEtay programH, tedarikçilerin bir anahtar teslimi proje gibi tüm talaElH imalat süreçlerini hazHrladHklarH örnek parça üzerinde uygulamalH olarak sonuçlar üretebilecei eitim çalHEmalarH olarak organize edildi. ÇalHEtay kapsamHnda, imalatçH ve tedarikçi firmalar üretim darboazlarHnHn çözümlerine yönelik yeni yaklaEHmlarH birlikte deerlendirme imkanH buldu. “Verimlili#i Artt-r-p, Maliyetleri Azaltt-k” Schunk TalaElH 0malat SatHE Mühendisi Hakan YHldHz, konuya iliEkin olarak “Piyasada yaygHn olarak kullanHlan bir alüminyum otomotiv parçasH örnek uygulama parçasH olarak seçildi. ÇalHEtaya, söz konusu parçanHn üreticisi olan May Fren Sistemleri de imalatçH firma olarak katHlHm saladH. May Fren hem çalHEtay hazHrlHklarHna katHlarak alternatif çözüm fikirlerini deerlendirdi, hem de üretim

24 Temmuz - Austos 2019

metodolojisini ve tecrübelerini paylaEtH.” dedi. AyrHca YHldHz, firmalar olarak bir arada çalHEarak bu parçayH üretecek sistemin verimliliini arttHrHp, maliyetleri en aza indirgeyecek Eekilde tasarHmlar uygulamalar geliEtirdiklerini ifade etti. Ekipman Tedarikçileri Ortakla*a Çal-*tParçanHn talaElH imalatH için gerekli bütün ekipman tedarikçilerinin ortaklaEa planlH bir Eekilde hazHrlHk yaptHH çalHEtaya, SabancH Üniversitesi MRL - 0malat AraEtHrma LaboratuvarH’ndan Emre Özlü

ise akademik deerlendirme ve ölçümleriyle destek verdi. ÇalHEtayda Schunk - 0E Balama Sistemleri ve Fikstür, Tezmaksan - Brother CNC TezgahH, Kennametal - Kesici TakHmlar, Yenasoft - Esprit, CAM, Fanuc - Robot Otomasyonu, Renishaw - Kontrol ve Mastar Kontrolleri, Mitutoyo - Kalite ve Güvence konularHna odaklandH.

www.metalmakina.com


www.metalmakina.com

Temmuz - Austos 2019

25


HABER

Erkan CNC’nin Tel Erozyon Atağı FANUC Robocut tel erozyon makinelerinin Türkiye yetkili sat(c(s( Erkan CNC düzenledii “openhouseteknoloji günü”nde, müterilerine tel erozyon çözümlerini tan(tt(. Tel erozyonda sektörün öncü firmalarIndan Erkan CNC, bir süredir yoluna dünyaca ünlü marka FANUC ile devam ediyor. Ürün lansmanI niteliindeki 20 Haziran’da yapIlan etkinlikte, FANUC Robocut  C400iB ile Robocut  C600iB tel erozyon makineleri, 200 civarInda özel davetliye tanItIldI. FANUC Turkey ;irketiyle birlikte düzenlenen ve tam gün süren openhous’da test kesimi yapIlarak parça örnekleri incelendi. FANUC Turkey Genel Müdürü Teoman Alper Yiit’in de katIldII openhous’da, /talya’dan gelen Uygulama Mühendisi Fabio Galbusera ile Almanya’dan gelerek etkinlikte yer alan tel erozyon uygulamacIsI Yushi Hashimoto da Erkan CNC teknik ekibiyle birlikte ziyaretçilere uygulama teknikleri hakkInda bilgi aktardI. /spanya’dan gelerek teknoloji gününe katIlan Manuel Torrijos ise tel erozyon CAD/CAM yazIlImI Fikus hakkInda sunum yaparak, ziyaretçileri bilgilendirdi. Endüstriyel otomasyon teknolojilerinin en büyüklerinden FANUC, tel erozyonda da hayli iddialI. FANUC Turkey Genel Müdürü Teoman Alper Yiit, Erkan CNC ile yaptIklarI çalI;mada, tel erozyon teknolojisini kullanan önde gelen imalatçIlarIn dü;ünce ve beklentilerini birebir anlama imkânI bulduklarInI ifade etti. FANUC Robocut makinelerin saladII üst dizey teknolojiler, kullanIm ve i;letme avantajlarIyla rekabetçi ve verimli imalat çözümleri sunduuna dikkat çekti.

26 Temmuz - Austos 2019

“Küresel rekabette iddial(y(z” Sanayicilerimizin dünya ile rekabet azmi içinde olduuna deinen Erkan CNC Genel Müdürü Serdar Basri Akgün, etkinlik hakkInda ;öyle konu;tu: “FANUC markasIyla partnerlik sürecimizdeki bu önemli etkinlikte sanayicimizin yanInda olduumuzu güçlü bir beraberlik mesajIyla vurgulamI; olduk. Oldukça ba;arIlI geçen etkinlik, ekonomik belirsizliklerin sürdüü, pazarIn durgun bir döneminde yapIlmasI bakImIndan ayrIca önem ta;Imakta ve önümüzdeki dönemdeki beklentilerimize I;Ik tutmaktadIr. Openhouse ziyaretçileri-

mizin yüksek teknolojili i;leme çözümlerini talep eden, dünya ile rekabet azmi ve kararlIlII içinde olduunu gördük ve bundan memnun olduk. Sanayicilerimize destek olmaya devam edeceiz.” Tel erozyon yaz(l(m( hediye Erkan CNC ayrIca FANUC Robocut tel erozyon makine satIn alana Fikus tel erozyon yazIlImInI hediye ediyor. /spanyol markasI Fikus, sektörün önde gelen yüksek performanslI tel erozyon yazIlImI. Kampanya 15 Austos’a kadar devam ediyor.

www.metalmakina.com


www.metalmakina.com

Temmuz - Austos 2019

27


HABER

ZOLLER Türkiye Ofisi Açıldı Alfred Zoller tarafDndan 1945 yDlDnda tala>lD imalatta ekonomik üretim yapmak için kurulan ZOLLER, Eberhard Zoller, >irketi ölçüm sektörü alanDnda yenilik, kalite liderliine ve dünya çapDnda faaliyet gösteren tedarikçi haline getirdi. Günümüzde ailenin 3. nesli ZOLLER'in ba>arD hikayesini yazmaya devam ediyor. ABD, Çin, Hindistan ve Japonya gibi büyüyen pazarlarda >ubeleri bulunan ZOLLER’in 14 Haziran 2019 Cuma günü Nilüfer, Bursa’da Türkiye ofisi ZOLLER ortaklarDndan SayDn Christoph ZOLLER’in katDlDmDyla görkemli bir tören ve gala yemei ile açDldD. ZOLLER Türkiye Genel Müdürü Sayn Mustafa Kemal Kaynakc Dergimize yaptDD açDklamada: “1945 yDlDnda Güney Almanya’da mekanik atölyesi olarak Alfred ZOLLER tarafDndan kurulan firmamDz bugün DünyanDn 58 ülkesinde ve 800 çalD>anD ile günümüzde sDnDfDnDn en iyisi takDm ön ayar cihazlarD ve inceleme cihazlarDnD üreten ve sektöre yön veren bir >irket haline gelmi>tir. 75 yDllDk BaDmsDz bir aile >irketi olarak firma kültürümüz çalD>malarDmDzda bugünün deil yarDnDn teknolojilerine öncülük etmektir. Sektör lideri ZOLLER, deerli mü>terilerimize, sDnDfDnDn en iyisi personellerle ve en iyi ürünlerle hizmet etmek için dünyadaki dier ZOLLER lokasyonlarD arasDna katDlarak ZOLLER Türkiye’yi hizmetinize sunmu> bulunuyoruz. Showroomumuz tala>lD imalat çözümlerinden takDm incelemeye ka-

28 Temmuz - Austos 2019

ZOLLER Türkiye Genel Müdürü Sayn Mustafa Kemal Kaynakc

teknoljilerindeki yeniliklerin tamamDnD deneme >ansD bulacaDnDz bir eitim merkezi olarak da hizmetinizde olacaktDr.

dar tüm süreçlerin denemelerini yapacaDmDz bir demo merkezi ve aynD zamanda Endüstri 4.0 ile ilgili CAM partnerlerimizin destei ile imalat

Bursa, Nilüfer’de bulunan yeni ofisimizde mü>terilerimizi aDrlamaktan memnuniyet duyacaDz” dedi.

www.metalmakina.com


www.metalmakina.com

Temmuz - Austos 2019

29


HABER

Dünyanın En Büyük Çelik Üreticisinin Tercihi Ermaksan Oldu Yenilikçi teknolojiler’ sloganCyla, Endüstri 4.0’a uygun akCllC ve ileri teknoloji çözümler geli:tiren Ermaksan, dünyanCn dört bir yanCndaki pazar aCnC güçlendirmeye devam ediyor. Ermaksan, ABD merkezli dünyanCn en büyük çelik üreticisi SSAB firmasC için ürettii son teknolojiye sahip, 18 metre uzunluundaki fiber lazer makinesinin kurulumunu gerçekle:tirdi. Ermaksan’Cn Kuzey Amerika pazarCna ihraç ettii bu uzunluktaki 2’nci ürün olan makine; kusursuz kesim, yüksek hCz ve Ermaksan'Cn kendi geli:tirdii yazClCmlar ile rakipsiz performansC gibi özelliklerle tercih sebebi oldu. Yenilikçi teknolojiler’ sloganCyla, Endüstri 4.0’a uygun akCllC ve ileri teknoloji çözümler geli:tiren Ermaksan, tamamen kendi öz kaynaklarCyla üretip dünyanCn dört bir yanCna ihraç ettii son teknolojili ürünleriyle, global arenadaki hCzlC yükseli:ini sürdürüyor. Ermaksan, ABD merkezli dünyanCn en büyük çelik üreticisi SSAB firmasC için ürettii son teknolojiye sahip, 18 metre uzunluundaki Fibermak fiber lazer makinesinin kurulumunu gerçekle:tirdi. Ermaksan’Cn tamamen kendi öz kaynaklarCyla ve AR-GE çalC:malarC sonucu geli:tirilen ürün, :irketin ABD’deki lokasyonu ErmakUSA aracClCCyla SSAB firmasCna teslim edildi. Küresel mü:teri beklentileri dorultusunda Endüstri 4.0'a uygun akCllC makineler üreten Ermaksan’Cn, Kuzey Amerika pazarCna ihraç ettii

30 Temmuz - Austos 2019

bu uzunluktaki 2’nci ürün olan makine; kusursuz kesim, yüksek hCz ve Ermaksan'Cn kendi geli:tirdii yazClCmlar ile rakipsiz performansC gibi özelliklerle tercih sebebi oldu. Üretimde verimlilik ve süreklilik Ermaksan’Cn ileri teknoloji ile geli:tirdii lazer teknolojisi üretim verimliliine ve sürekliliine katkC salarken, :irketin ürettii yenilikçi makineler, otomotiv ve havacClCk ba:ta olmak üzere, üretim sektörünün pek çok a:amasCnda kullanClCyor. Türkiye’nin yüzde yüz yerli ilk lazer çipi, ilk lazer C:Cn kaynaC, ilk 3D eklemeli imalat makinesi ve FBG sensör (Fiber Bragg Grating) gibi pek çok yeni teknolojiyi hayata geçiren Ermaksan, AR-GE ve inovasyon odaklC çalC:malarCyla teknolojiye

yön vermeye de devam ediyor. Katma deere odaklanmay sürdüreceiz Ermaksan Yönetim Kurulu Ba:kan Vekili ve Genel Müdürü Ahmet Özkayan yaptCC açCklamada, dünyanCn en büyük çelik üreticisi SSAB firmasCna teslim ettikleri ürün ile bölge pazarCnda önemli bir adCm daha attCklarCnC vurguladC. ErmakUSA ile ABD pazarCndaki etkinliklerini her geçen gün artCrdCklarCnCn altCnC çizen Özkayan, :irket olarak gelecein teknolojilerini üretmeye devam edip, üretimde verimlilie ve katma deere odaklanacaklarCnC kaydetti.

www.metalmakina.com


www.metalmakina.com

Temmuz - Austos 2019

31


HABER

SCHUNK Üretim Tesislerine 85 Milyon Euro Yatırım Yapıyor Tutma ve balama sistemleri teknolojisinde dünya lideri olan SCHUNK, küresel büyümesinin bir sonraki adImI için, 2020 yIlInIn ortalarInda Almanya`nIn BrackenheimHausen, Mengen, St. Georgen ve Amerika BirleFik Devletleri`nin Morrisville lokasyonlarInda 42.000 metrekarelik alanda ek üretim ve yönetim alanlarI için yaklaFIk 85 milyon euro yatIrIm yapacaktIr.Schunk,tüm bu yatIrImlara, yeni ofislerin resmi olarak birkaç gün önce teslim edildii ABD`nin Kuzey Carolina eyaletindeki fabrikasI ile baFlamIFtIr. Üretim alanlarInIn geniFlemesinin yanI sIra, SCHUNK Intec ABD açIk mimarisi sayesinde yaratIcIlIk ve yanal düFünceyi teFvik eden ilham verici bir idari ofis binasI inFa etmiFtir. Yeni MüFteri Merkezi ile kullanIcIlar, Schunk`un bileFenlerini yerinde deneyimleyip, teknoloji forumlarI ve atölye çalIFmalarI sayesinde ürünler hakkInda ek bilgi sahibi olabilirler. “Tek TakIm – Tek Aile – Tek Gelecek” mottosu altInda, MayIs ayInda yaklaFIk 4.000 metrekarelik yeni tesisi, aile günü organizasyonu ile faaliyete alInmIFtIr. Schunk Yönetim Kurulu BaFkanI, /cra Kurulu BaFkanI ve Schunk Intec ABD BaFkanI yatIrImlarInIn gelecee sunduu fIrsatlar konusunda çok heyecanlIlardI.Kuzey Carolina Ekonomik /Fleri BakanI Anthony Copeland, Schunk`un bölgede istihdam salayan bir ticari merkezi olarak deerlendirildiini vurguladI. AmerikalI müFterilere ve Alman Firketlerinin yan kuruluFlarIna yakInlIk

32 Temmuz - Austos 2019

Largest subproject: SCHUNK is investing almost 40 million euros in the Competence Center for Gripping Systems in Brackenheim-Hausen. Especially the field of mechatronic products should be strengthened. salamak için 1992 yIlInda Schunk`un en büyük Firketi kuruldu. Bu strateji tam bir baFarIdIr: Yerinde üretim, özellike Amerika pazarIna özel olarak üretilen ürünler için kIsa

teslimat süreleri ve yüksek esneklik salar. Bugün Schunk ABD Intec, Kuzey ve Güney Amerika pazarlarInda lider bir rol oynamaktadIr. Schunk tesis alanInIn geniFlemesi için 10 mil-

Tek Tak7m – Tek Aile – Tek Gelecek: SCHUNK, May7s ay7n7n ba.7nda bir aç7l7. töreni ile yeni tesisini faaliyete açm7.t7r. Brackenheim-Hausen ve Mengen`deki yeni tesisleri ile SCHUNK, 2020 y7l7n7n ortalar7na kadar yerle.im alanlar7na toplam 85 milyon euro yat7r7m yapacakt7r. www.metalmakina.com


HABER

orgen`deki Ăźretim alanI 5 milyon euroluk yatIrIm ile iki katIna çIkarIlmIFtIr. /cra Kurulu BaFkanI Henrik A.Schunk, 85 milyon euroluk hacmin Firketin geleceine yapIlan Ăśnemli bir yatIrIm olarak gĂśrmekte ve eklemektedir: â€œĂ–nĂźmĂźzdeki yIllarda dĂźnya çapInda otomasyon ve dijitalleFme konusunda bir patlama yaFayacaIz ve ancak doru kapasitelere sahip olarak bu patlamanIn Ăźstesinden gelebiliriz.â€?

SCHUNK Intec USA in Morrisville, tutma ve balama sistemlerinde dĂźnya pazar7n7n en bĂźyĂźk i.tirakidir.Toplamda 4.000metrekare alana sahip olan yeni tesis, modern bir mĂź.teri merkezinin yan7 s7ra Ăźretim ve yĂśnetim alanlar7ndan olu.maktad7r. yon euro yatIrIm yapmIFtIr. Otomasyonda ve Dijitalle.mede Patlama Ek olarak, Lauffen`daki merkez ofisten beF kilometre uzaklIktaki Brackenheim-Hausen`deki Tutma Sistemleri Yetkinlik Merkezi`ne 40 milyon euro yatIrIm yapIlmIFtIr. Bu geniFleme 22.000 metrekarelik bir

www.metalmakina.com

alanI kapsamakta ve mevcut ßretim alanInIn iki katIna çIktIInI gÜstermektedir.Schunk, Sigmaringen bÜlgesinde bulunan Mengen Torna Ayna Teknolojisi ve Sabit /F Balama Yetkinlik Merkezi`ne 30 milyon eruoluk yatIrIm yapmaktadIr.

Schunk, birkaç yIl boyunca dijitalleFmeye ve otomasyona baFarIyla odaklanIp, kaynaklarInI ve bilgi birikimini bu yÜnde younlaFtIrmIFtIr.Henrik Schunk, Üzellikle mekatronik ve giderek daha zeki iF balama ve tutma sistemleri için yßksek bßyßme oranlarI beklemektedir. Yenilikçi bir aile Firketi olan Schunk, 3500`den fazla çalIFanI ile yIllarca ßretim otomasyonunda Üncß ve fikir kaynaI olmuFtur.

Bu bÜlgeye ayrIca ßretim,araFtIrma ve geliFtirme için 12.000 metrekarelik alan daha eklenecektir.St. Ge-

Temmuz - Austos 2019

33


HABER

Kromaş, Almanya’da Yeni Şubesini Açtı

Yüzey i5lem alan9nda Türkiye’nin en güçlü firmalar9ndan olan Kroma5 firmas9, ihracattaki geli5imini yeni yurtd959 yat9r9mlar9 ile sürdürüyor. Kroma5 firmas9, ürettii yüksek teknoloji vibrasyonlu yüzey i5lem makineleri ve sarf malzemeleri ile yüzey i5lem konusunda mü5terilerine çok geni5 bir yelpazede çözüm sunuyor. Özellikle metal ve metal olmayan parçalar da dahil çapak alma, parlatma, radyüsleme, yüzey temizleme, eskitme, vb. gibi daha birçok farkl9 proses ile mü5terilerine makineler ve full otomasyon hatlar sunan Kroma5 firmas9, mü5terine ürettii ürün ve çözümlerle deer kat9yor. Almanya’y9 bu anlamda Avrupa için bir hub (da9t9m merkezi) olarak gören Kroma5, Almanya’n9n kuzey bat9s9nda (Sonsbeck), a9rl9kl9 olarak

34 Temmuz - Austos 2019

Almanya ve Benelux (Belçika, Hollanda ve Lüksemburg ) bölgelerine hizmet vermek için Kroma5 Gmbh 5ubesini açt9. 500 metrekarelik depolama alan9, idari binas9 ve nitelikli ekibi ile bu bölgelerdeki mü5terilerine daha h9zl9

da9t9m ve kaliteli hizmet vermeyi hedefleyen Kroma5 Gmbh, ayn9 zamanda sat95 ve sat95 sonras9 hizmetlerini de deneyimli sat95 ve teknik ekipleri ile yürütmeye ba5lad9.

www.metalmakina.com


HABER

‘Teknoloji Kiralama’ ile Otomotiv Sektöründe de Oyunun Kuralları Değişiyor Verimli ve hEzlE üretim için makine sektörünün DNA’sEnE dei@tirebilecek ‘Teknoloji Kiralama’ modeli otomotiv sektöründe de oyunun kurallarEnE dei@tirecek gibi. Özellikle otomobil pazarEnEn fosil yakEtlardan, elektrikli, hibrit ve otonom araçlara geçi@ yapEyor olmasE ile sektörün hEzla dei@eceini öngören TEZMAKSAN; otomobil yan sanayinin daha rahat yatErEm yapabilmesi için takEm tezgahlarEnda kiralama modelini uygulamaya ba@ladE. Son yEllarda sürdürülebilir bir dünya için çalE@an otomobil sektörü, elektrikli, hibrit ve otonom araç üretimine odaklanmE@ durumda. Bu noktada da hibrit otomobiller, tüm dünyada olduu gibi Türkiye’de de her geçen gün artan bir ilgiyle kar@ElanEyor. Hibrit otomobillerin önümüzdeki be@ yElda otomobil pazarEnEn en büyük dört oyuncusundan biri olacaE tahmin ediliyor. Türkiye’nin lider takEm tezgahE üreticisi Tezmaksan, markalarEn gelecee dönük yatErEmlarEnE daha verimli yapabilmeleri için son iki yEldEr uyguladEE “kiralama modeli”nin kapsamEnE geni@leterek otomotiv sektörünü de ekledi. Otomotiv sanayisinde kullanElacak araç, ekipman ve yedek parçalarE üretebilmek için gerekli olan takEm tezgahlarE ile robotik sistemlerini “kiralamaya” ba@layan Tezmaksan, makine sektörünün DNA’sEnE dei@tirebilecek uygulamanEn otomotiv sektöründe de oyunun kurallarEnE dei@tirmesini bekliyor.

www.metalmakina.com

vergi yükünü de nispeten azaltmaktadEr” dedi. Aydodu: Çok daha karl bir model

“Üreticiler için makine kiralamann oldukça avantajl olacan dü ünüyoruz” Tezmaksan Genel Müdürü Hakan Aydodu, otomotiv sektörünün gelecei için 2030’un çok önemli bir e@ik olduunu ve gelecekte trafikte fosil, elektrikli, hibrit ve otonom araçlarE daha çok göreceimizi söyledi. Otomotiv sektöründe ya@anan daralmanEn yüzde 50’lere ula@tEEna da dikkati çeken Aydodu, “Otomobil üreticilerini her açEdan desteklemek için ‘kiralama modelinin’ kapsamEnE geni@lettik. Otomotiv sektöründe teknolojiler zamanla dei@ecei ve otonom araçlara dönü@ecei için otomotiv sanayisine çalE@an firmalarEn takEm tezgahE satEn almak yerine teknolojiyi kiralamasE daha faydalE olacaktEr. AyrEca ilgili tezgahlarEn bakEmE düzenli olarak tarafEmEzca yapEldEE için tezgah duru@larEna balE üretim kayEplarE neredeyse sEfEra yakla@maktadEr. Kira faturalarEnEn tamamEnEn gider olarak kaydedilmesi de mali açEdan i@letmelerin

SatEn alma veya kiralama i@lemini @irketlerin yapEsEna göre tavsiye ettiklerini söyleyen Aydodu, “Kiralama yapacaEmEz i@letmelerde bu üç faydayE salayEp salayamadEEmEzE veya bunlarEn i@letmeye gerekli olup olmadEEna göre deerlendirme yapmaktayEz. #@letme için karlE olup olmadEEnE geni@ bir perspektifte deerlendirmek gerekiyor. Örnein 4 yEl sürecek bir proje için satEn almak mE? kiralama mE? diye sorarsanEz cevabEmEz tabii ki kiralama olacaktEr. Türkiye’deki imalatçElar artEk yurt dE@E üreticilerle rekabet etmek durumundalar. #@çilik maliyetimiz ne kadar dü@ük olursa olsun, yeni teknolojilerle rekabet edebilmek giderek zorla@Eyor. Bu anlamda teknolojinizin belli dönemlerde yenilenmesi açEsEndan kiralama çok daha uygun bir model” açEklamasE yaptE. AyrEca üretim tezgahlarEnda kiralama modeliyle riski aslEnda kendilerinin aldEEnE söyleyen Tezmaksan Genel Müdürü Hakan Aydodu, “2. el piyasasE otomotiv sektöründeki gibi oturmu@ bir piyasa olmadEE halde ta@En altEna elimizi koyarak yatErEmcEya destek olmaya çalE@Eyoruz. Ama kEyaslama olmasE açEsEndan finansal kiralama ile yapElan yatErEmEn ödemelerine göre yakla@Ek yüzde 25 daha dü@ük bir kira bedeli bulunuyor” diye konu@tu.

Temmuz - Austos 2019

35


HABER

Mazak EMO'ya Dokuz Yeni Makina ve Bugüne Kadarki En Büyük Stantla Gidiyor Yüzüncü y(l(n( kutlayan Yamazaki Mazak, imdiye kadar sergilemi olduklar(ndan daha fazla say(da makina ve otomasyon çözümlerine ev sahiplii yapan, bugüne kadarki en büyük stand(yla EMO 2019'a kat(l(yor. Mazak, 16 - 21 Eylül tarihleri arasQnda gerçekleItirilecek olan EMO 2019'da yedi makinasQnQn dünya lansmanQnQ ve iki makinasQnQn de Avrupa lansmanQnQ yapacak; yeni INTEGREX çok amaçlQ makina, 5 eksenli, hibrit ve tornalama makinalarQ da görücüye çQkacak makinalar arasQnda. EMO 2019 temasQ ‘DISCOVER MORE WITH MAZAK - 'MAZAK 4LE DAHA FAZLASINI KE#FED4N' olan Mazak 16 entegre otomasyon çözümünün yanQ sQra, EMO 2017'de sergiledii makina saysQnQn iki fazlasQ olan, toplamda 27 farklQ makinasQnQ görücüye çQkaracak. Avrupa Grup 4dari Yöneticisi Richard Smith, konuyla ilgili olarak IunlarQ kaydetti: "Bu yQlki EMO temamQz, ‘DISCOVER MORE WITH MAZAK - 'MAZAK 4LE DAHA FAZLASINI KE#FET', sürekli olarak verimlilie odaklandQQmQzQ göstermekte ve makina iIlemlerinin gerçek potansiyelini keIfetmeleri için makinalarQmQzQ kullanan müIterilerimize yaptQQmQz bir eylem çarQsQdQr. Bundan önce hiç bu kadar çok sayQa makina ve farklQ otomasyon çözümünü EMO'ya getirmeye giriImemiItik."

36 Temmuz - Austos 2019

Smith, sözlerine Iöyle devam etti: "Yeni teknolojileri ve çalQIma yöntemlerini kabul etmek ve yaratQcQ bir Iekilde düIünmek zorunda olan makina kullanQcQlarQ için bu gerçekten yeni bir KeIif ÇaQ. Teknoloji partneri olarak Mazak ile birlikte, makina kullanQcQlarQ yeni pazarlar açabilir, rekabetçi konumlarQnQ muhafaza edebilir ve daha iyi, daha hQzlQ ve daha üretken hale gelebilirler." 3.000 metrekarelik Mazak standQ, fuar boyunca 27 makinanQn hepsinin canlQ kesim iIleri yapacaQ yedi ayrQ alana ayrQlacak: INTEGREX ÇokAmaçlQ makina, hibrit iIleme, 5-eksenli, lazer, dikey iIleme, tornalama, yatay iIleme. Buna ek olarak Mazak standQnda Mazak iSMART fabrika ve SMOOTH teknolojisini de içeren Endüstri 4.0 tanQtQmlarQ da yapQlacak.

entegre otomasyon EMO 2019 boyunca Mazak'Qn asQl odak noktasQ olacak. Buna ek olarak Mazak makinalarQ, makina destek ve çubuk sürücü çözümleri gibi birtakQm üçüncü parti otomasyon salayQcQlarQyla da entegre edilecek. Smith sözlerine Iu Iekilde son verdi: "Bu, 100. yQlQQmQzda EMO'ya bugüne kadarki en büyük katkQmQzQ vermemizle tamamen uyumlu. 100 yQl içerisinde epey yol aldQk ancak yeni teknolojileri geliItirme ve ilerletmeye olan balQlQQmQz, bugüne kadar fuara getirdiimiz en geliImiI makina listesi tarafQndan da açQkça ortaya konmakta. Avrupa'nQn her yanQndan makina kullanQcQlarQnQ standQmQzda aQrlamak için sabQrsQzlanQyorum."

PALLETECH ve Çoklu-Palet Havuzu (MPP), gantri yükleyiciler ve AWC Otomatik 4I DeiItiricileri de içeren çok sayQda farklQ çözümlerle birlikte

www.metalmakina.com


www.metalmakina.com

Temmuz - Austos 2019

37


HABER

MAKTEK Fuarı ikinci kez Ege’nin incisi İzmir’de

Makina Sektörü İzmir’de 500 Milyon Dolarlık İş Hacmi Hedefliyor Türkiye sanayisinin geliUiminde kilit rol üstlenen takYm tezgahlarY sektörünün tüm paydaUlarYnY 2. kez aynY çatY altYnda buluUturmaya hazYrlanan MAKTEK Jzmir, sektörün geliUimine paralel olarak büyümesini sürdürüyor. 2017 yYlYnda 250 milyon dolarlYk iU hacmi ile sektöre önemli ölçüde katkY salayan MAKTEK Jzmir, bu kez 500 milyon dolarlYk hedefiyle dünyanYn 60’Yn üzerinde ülkesinden 35.000’i aUkYn sektör profesyonelini aynY çatY altYnda buluUturmaya hazYrlanYyor. Makina sektörünün Ege Bölgesi’ndeki en büyük buluUmasY MAKTEK Jzmir FuarY, 2017’den sonra ikinci kez ekonominin yapYtaUY olan sanayi kuruluUlarYnYn temsilcilerini aynY çatY altYnda buluUturmaya hazYrlanYyor. TÜYAP Tüm FuarcYlYk YapYm A./. ile TakYm TezgahlarY Sanayici ve JU JnsanlarY Dernei (TJAD) iUbirlii ve Makina JmalatçYlarY Birlii (MJB), Jzmir BüyükUehir Belediyesi, JZFA/, Ege Bölgesi Sanayi OdasY ve Jzmir Ticaret OdasY destekleriyle 9-12 Ekim 2019 tarihleri arasYnda Jzmir’de gerçekleUecek takYm tezgahlarY sektörünün en büyük buluUma platformlarYndan biri olan MAKTEK FuarY, 500 milyon dolarlYk iU hacmi hedefiyle sektörde kaldYraç görevi görüyor. Her türlü sanayi üretimine, ülkemizin ihracatYna katkY salayan önemli bir buluUmaya ev sahiplii yapacak MAKTEK Jzmir 2019 FuarY, Fuarizmir UluslararasY Fuar AlanY, Gaziemir - Jzmir’de 43.000 m2 kapalY alanda 60’Yn üzerinde ülkeden 35.000’i aUkYn ziyaretçi ve katYlYmcYlara ev sahiplii yapacak. Sektörün yeni nesil teknolojileri .zmir’de… Makina sektörünün amiral gemisi

38 Temmuz - Austos 2019

niteliindeki takYm tezgahlarY sektörünün fotorafYnY çeken MAKTEK FuarY, 60’Yn üzerinde ülkeden 35.000’i aUkYn sektör profesyonelini aynY çatY altYnda buluUturmak için gün sayYyor. Fuar kapsamYnda makina sektörünün öncü Uehirleri olan Jstanbul, Ankara, Bursa, Konya ve Jzmir baUta olmak üzere yerli ve yabancY makina üreticileri, yeni nesil teknolojilerini sergileme UansY yakalayacak. Üretimin olmazsa olmazY olan takYm tezgahlarY için vitrin görevi gören ve 2017 yYlYnda katYlYmcYlarYn yüzünü güldüren MAKTEK Jzmir, 2019 yYlYnda da yaratacaY makina satYUlarY ile katYlYmcYlara bir kez daha can suyu olmayY amaçlYyor. Bu yYl ilk kez “Döküm, Demir ve Çelik Teknolojileri” ve “KalYp Teknolojileri” özel bölümleriyle de katYlYmcYlarY ilgili bölümlere odaklayan fuar, daha kapsamlY ve verimli bir fuar dönemi için hazYrlYklarYnY sürdürüyor. MAKTEK Jzmir Fuar’Ynda, CNC ve universal talaUlY imalat makinalarY, sac iUleme makinalarY, kesici takYmlar, ta-

kYm tutucular, CAD/CAM, PLM yazYlYmlarY, ölçü aletleri, kalite kontrol cihaz ve ekipmanlarY, kaynak ve kesme ekipmanlarY, kaynak makinalarY, yedek parça, YsYl iUlem donanYmlarY, taUYma sistemleri, yalama ve soutma sistemleri sergilenecek. .zmir için önemli bir fuar… TakYm TezgahlarY Sanayici ve JU JnsanlarY Dernei BaUkanY Fatih VarlYk, “Sanayinin geliUiminde önemli rol üstlenen takYm tezgahlarY sektörü, ülke ekonomisine de önemli ölçüde katkY salYyor. Bu bakYU açYsYyla da Uunu rahatlYkla söyleyebiliriz ki yerli ve yabancY takYm tezgahlarYnY bir arada görme imkanY sunan MAKTEK, ekonomik kalkYnma için büyük bir öneme sahip. DolayYsYyla konuya mikro açYdan baktYYmYzda da Ege Bölgesi’nin kalkYnmasYnda önemli bir güç olan Jzmir’de ikinci kez MAKTEK FuarYnY düzenliyor olmaktan oldukça mutluyuz. Biz biliyoruz ki takYm tezgahlarY sektöründe Jzmir hem kullanYm hem de imalat anlamYnda Türkiye’de önde gelmektedir. Bu fuar sa-

www.metalmakina.com


HABER Tüyap Tüm FuarcYlYk YapYm A./. Genel Müdürü Jlhan Ersözlü, “Moskova,

ProgramY’’nY da Jzmir’de ilk kez gerçekleUtireceklerini paylaUan Ersözlü, bu program çerçevesinde katYlYmcYlarYn paylaUtYY önemli müUterileri için fuar alanYnda VIP imkanlar sunacaklarYnY iletti. THY, MAKTEK .zmir Fuar+’n+n resmi hava yolu oldu

dece Jzmir için deil, çevre iller ve ülkeler için de büyük potansiyel arz ediyor. Jstanbul’daki fuara katYlamayanlar ve ziyaret edemeyenler bu fuara gelebilecek. Bu tür fuarlar Türkiye ekonomisine ve kendi sektörüne büyük katkY salYyor” dedi. VIP müteri a+rlama program+ .zmir’de!

www.metalmakina.com

Sofya, Tahran, Tiflis, Üsküp, Ürdün ve Kahire'de var olan Tüyap yurt dYUY ofislerimizin youn tanYtYm çalYUmalarYna ek olarak, 30’un üzerinde ülkede sahip olduumuz temsilcilik aYmYzla, yurt içinde yayYlmYU 17 yurt içi ofisimizin yürüttüü faaliyetler sonucu etkili tanYtYm ve pazarlama çalYUmalarYmYz ile MAKTEK Jzmir 2019’a hazYrlanYyoruz” dedi. Tüm pazarlama çalYUmalarYna ek olarak MAKTEK Avrasya FuarlarYnda gerçekleUtirilen “MAKTEK VIP MüUteri AYrlama

Öte yandan MAKTEK Jzmir FuarY’nYn resmi hava yolu Türk Hava YollarY (THY) oldu. THY Resmi Hava Yolu etkinlii kapsamYnda, Jzmir varYUlY dYU hat uçuUlarYnda 2 Ekim – 16 Ekim 2019 tarihler arasYnda uygulanacak bu indirim, etkinlik kodu ile birlikte katYlYm belgesi / davetiye vb. dokümanYn biletlemenin yapYlacaY satYU ofisi veya acenteye beyan edilmesi halinde geçerli olacaktYr. MAKTEK Jzmir FuarY’nYn resmi hava yolu olarak Turkish Conventions kapsamYnda belirli rezervasyon sYnYflarYnda indirimli ücretlerden yararlanabilmek için; https://www4.thy.com/TKC adresinin ziyaret edilmesi ve delege sekmesinde ‘089TKM19’ no’lu etkinlik kodunun kullanYlmasY gerekmektedir

Temmuz - Austos 2019

39


40 Temmuz - Austos 2019

www.metalmakina.com


www.metalmakina.com

Temmuz - Austos 2019

41


HABER

Mitsubishi Electric Teknoloji Startup’ı Realtime Robotics’e Yatırım Yaptı Startup irketinin teknolojisi endüstriyel robot sistemlerinde performans ve güvenli in artrlmas için kullanlacak *novatif teknolojileriyle toplumlar@n ya;am kalitesini art@ran Mitsubishi Electric, hareket planlama çözümleri geli;tiren ABD’li bir teknoloji startup’@ olan Realtime Robotics’e yat@r@m yaparak hissedar oldu. Mitsubishi Electric taraf@ndan salanan finansman@n güvenlik ve performans konusunda ilerleme kaydedilmesini salayarak endüstriyel robot sistemlerinin geli;tirilmesine ivme kazand@rmas@ hedefleniyor. Bu yat@r@mla Mitsubishi Electric, 2020 y@l@ itibariyle Realtime Robotics’in hareket planlama teknolojilerinin entegre edildii yeni endüstriyel robot sistemlerinin lansman@n@ gerçekle;tirmeye haz@rlan@yor. Teknoloji öncüsü Mitsubishi Electric, endüstriyel robot sistemlerinin h@zla önem kazand@@ Sanayi 4.0 ça@nda Maisart yapay zeka (AI) teknolojisi sayesinde sunduu yüksek h@z, yüksek hassasiyet, görü; kabiliyeti ve güç sensörleri ile öne ç@kan MELFA serisi endüstriyel robot sistemleriyle sanayicilerin ihtiyaçlar@na yan@t veriyor. “Daha *yisi *çin Dei;im” (Changes for the Better” felsefesi @;@@nda sürekli geli;im için çal@;an Mitsubishi Electric, ;imdi de endüstriyel robot sistemleri alan@ndaki faaliyetlerini geli;tirmek amac@yla ABD’li bir teknoloji startup’@ olan Realtime Robotics’e yat@r@m yapt@. Mitsubishi Electric’in hissedar konumunda yer ald@@ Realtime Robotics, bir robotun hiçbir engele

42 Temmuz - Austos 2019

çarpmadan hedefe ula;mas@ için optimum yolun hesaplanmas@ ve tespit edilmesini salayan hareket planlama teknolojilerini geli;tiriyor ve sat@;a sunuyor. Realtime Robotics’in hareket yolu planlama çözümü, gerekli hesaplamalar@ gerçek zamanl@ olarak uyguluyor. Mitsubishi Electric taraf@ndan Realtime Robotics’e salanan finansman@n ise güvenlik ve performans konusunda ilerleme kaydedilmesini salayarak endüstriyel robot sistemlerinin geli;tirilmesine ivme kazand@rmas@ hedefleniyor. Güvenli ve verimli endüstriyel robot sistemleriyle akll üretim ortamlar geliecek Mitsubishi Electric, Realtime Robotics’e yapt@@ yat@r@m sayesinde MELFA serisi endüstriyel robot sistemlerinin ileri hareket planlama teknolojileriyle entegrasyonunu h@zland@rmay@ amaçl@yor. Yeni sistemlerin, toplama ve yerle;tirme gibi görevleri yerine getirirken ba@ms@z ve h@zl@ hareket edebilmesi ve ya-

p@land@r@lmam@; çal@;ma ortamlar@nda kar;@la;@labilecek engellerle ve i;çilerle çarp@;madan faaliyet göstermesi bekleniyor. Güvenli ve verimli endüstriyel robot sistemleriyle ak@ll@ üretim ortamlar@n@n daha da geli;tirileceini öngören Mitsubishi Electric, 2020 y@l@ itibariyle Realtime Robotics’in hareket planlama teknolojilerinin entegre edildii yeni endüstriyel robot sistemlerinin lansman@n@ gerçekle;tirmeye haz@rlan@yor. Ak@ll@ üretim çözümlerini inovatif teknolojilerle desteklemek için çal@;malarda bulunan Mitsubishi Electric, bu hedef dorultusunda ba;ka ;irketlerle i;birliklerine devam etmeyi planl@yor. Ulalmas amaçlanan Robotik Sistem Konfigürasyonlar Mitsubishi Electric, Realtime Robotics teknolojileriyle ula;may@ amaçlad@@ robotik sistem konfigürasyonlar@ için ;u örnekleri veriyor: Mitsubishi Electric teknolojisi olan Maisart yapay zeka teknolojisi ve vizyon sensörü sayesinde ayn@ hizada s@ralanmayan parçalar@n rastgele toplanmas@. Maisart yapay zeka teknolojisi ve güç sensörleriyle elde edilen hassas güç kontrolü sayesinde yüksek h@zl@ ve yüksek hassasiyetli parça yerle;tirme özellii. Realtime Robotics teknolojisi için otomatik olarak 3D modeller olu;turmak ve engellerden kaç@nmak için çal@;ma ortamlar@n@n sensör verileri yard@m@yla alg@lanmas@.

www.metalmakina.com


www.metalmakina.com

Temmuz - Austos 2019

43


HABER

iMT Taiwan 2019’da Yeni Holler Dökümhane, Dövme, Kaynak, Metalurji ve Isıl İşlem UluslararasR Metal Teknolojisi Tayvan (iMT Tayvan), Tayvan’Rn metalürji iLleme ve hassas makinelere odaklanan, endüstri liderlerinin yeteneklerini vurgulayan tek fuarR olarak 5. sayRsRnR belirleyecek. Döküm, Dövme, Kaynak, Metalurji ve IsRl Llem konularRnda 5 yeni temalR pavyon, bu alanlarda uzmanlaLan üreticileri ve teknoloji salayRcRlarRnR çekmek için küratörlüünü yapacak. Bu pavyonlar, iMT Taiwan’Rn 7 - 10 KasRm 2019 tarihleri arasRnda Taichung UluslararasR Sergi Salonu’nda iLgal edilmek üzere olan gösteri tabanRnRn geniLlemesini salayacak. Sergi ikinci kez Taichung'da düzenlenecek ve katRlRmcRlar, Tayvan'Rn üretim yenilik ve kalitesi konusunda lider endüstri kümesi olarak kentin stratejik konumundan daha fazla yararlanabilecek. DayanRklR endüstriyel arka bahçesine sahip Taichung, ülkenin kapsamlR metal tedarik zincirini birbirine balar. ehir, birbirini tamamlamak için yukarR, orta ve aLaR üretim sektörlerini destekleyerek, Tayvan’Rn metal endüstrisi geliLme yol haritasRnR çiziyor ve hem yerel hem de deniz aLRrR pazarlar için teknolojik deiLim baLlatRyor. Tayvan’Rn güçlü metal endüstrisi peyzajR göz önüne alRndRRnda, uluslararasR Lirketler tekrar tekrar ülkeyi üretim ve teknoloji geliLtirme üssü olarak kullandRlar. KuruluLundan bu yana iMT Taiwan, yabancR metal iLletmelerinin Tayvan pazarRnR keLfetmeleri için giriL noktasR oldu. 2018 yRlRnda, katRlan toplam 157 firma arasRnda. % 10'u denizaLRrR ülkelerdendi; Amerika BirleLik Devletleri, Japonya, Almanya, Güney Kore,

44 Temmuz - Austos 2019

Tayland, Singapur, Endonezya, Hindistan ve daha fazlasR. 2019’da, iMT Tayvan’da daha fazla uluslararasR Lirkete çarR yapRlmasR, “Made in Taiwan” metal teknolojilerini ve ürünlerini tamamlayacak Lekilde artRyor. Daha geniL uluslararasR katRlRmRn, Tayvan’Rn metal endüstrisinin rekabet gücünü daha da arttRrmasR bekleniyor. UluslararasR

üne sahip ününün ardRnda, Tayvan metal endüstrisi 50 yRllRk bir geliLme yaLadR ve ülke için salam bir ekonomik yapR sektörü haline geldi. Sergi, Tayvan’Rn yüksek deerli metallerini, iLleme makinelerini, teknolojilerini ve rekabetçi fiyatlara sahip son ürünleri veya dünya pazarlarR tarafRndan aranan yan ürünleri daha da tanRtacak.

www.metalmakina.com


HABER Tayvan’n metal üreticilerinin küresel arzn artrmas bekleniyor 2018 yRlRnda, Tayvan'daki temel metal üretimi ve metal ürünlerinin üretim deeri 2,3 trilyon NT dolarRnR aLtR. TakRm tezgahR ve otomotiv taLRmacRlRR gibi metal uygulamalarRnRn dorudan ihracat deeri de 852,5 milyar NT dolarR aLtR. Bununla birlikte, küresel ticaret korumasR ve yeni pazar açRklRklarR, sonunda talep ve üretim sayRlarRnR etkileyen tedarik zinciri deiLikliklerini tetiklemiLtir. Dökümhane pazarR için, Tayvan’Rn hakimiyeti EE Times’a göre salam bir Lekilde salamlaLtRrRlmRLtRr. EE Times Genel YayRn Yönetmeni Dylan McGrath tarafRndan bildirildii üzere, “Dünya çapRndaki en büyük altR kurucunun üçüne ev sahiplii yapan Tayvan, bir fab aRna, tedarik zinciri altyapRsRna ve - en önemlisi - rakipsiz bir yetenee sahip” aRna sahiptir. ). Digitimes Research (Tayvan), 2018 yRlRnRn baLlarRnda, Tayvan'Rn ilk 3 dökümhanesinin, 28nm ve altRndaki iLlem teknolojilerinden elde edilen birleLik gelirlerinin, 2018'in ilk çeyreinde toplam gelirlerin% 54,1'ini oluLturmasR için sRrasRyla% 11,3 oranRnda azaldRRnR görmesi bekleniyor. 2019’a gelindiinde, endüstri analistleri ayrRca piyasa liderlerinin ve dier küçük ve orta büyüklükteki büyük ölçekli dökümhanelerin üretim performanslarRnR iyileLtirmelerini ve böylece Tayvan’Rn dökümhane pazarRndaki payRnR artRrmalarRnR bekliyorlar. AyrRca, akRllR üretim, yeLil fabrikalar ve dairesel ekonomi gibi endüstri eilimleri de Lirketler iLletme performans verimliliine daha fazla önem verdikleri ve sürdürülebilirlie odaklandRklarR için, endüstriyel deer zincirinin Leklini deiLtirdiler. Endüstri 4.0 için itme gibi faktörler, metal iLletmelerinin operasyonel sistemlerini gözden geçirmelerine neden oldu. Dövme, RsR transferi, kaynak yenilikleri ve genel metalurji üretim süreçleri, pek çou aslRnda Tayvan'da geliLtirilebilecek ileri teknolojiler tarafRndan yönlendirilen endüstriyel bir dönüLümden geçecektir. Tayvan’Rn küresel metal endüstrisindeki katkRsR ve artan rolü, ülkenin dünya pazarlarRndaki eilimleri ve talepleri anlamasR gerektii anlamRna geliyordu. TayvanlR Lirketlere küresel metal oyuncularRn sanayi aR desteini salamak için, iMT Taiwan organizatörü - Kaigo Co; Ltd, Asya Pasifik bölgesi için en profesyonel metal sergisini oluLturmak üzere Alman’Rn önde gelen ticaret fuarR organizatörü Messe Düsseldorf GmbH ile ortaklRk yaptR. Alman ortaRn, metal endüstrisi - GIFA, METEC, THERMPROCESS ve NEWCAST için 1 numaralR sergilerini geliLtirme konusundaki uzmanlRRyla, iMT Tayvan, Asya Pasifik’in metal endüstrisini geliLtirme konusundaki gayreti ile öne çRkacak.

www.metalmakina.com

Temmuz - Austos 2019

45


FÄ°RMA-ĂœRĂœN

Kenar Profilli Makaralar Yeni bir Standart Belirliyor

Schaeffler’Ĺn Oynak MakaralĹ RulmanlarĹ Şimdi Daha Uzun Ömßrlß olarak, makaralar8n kenarlar8ndaki optimize edilmi4 mikro geometriye sahip kenar profili Üne ç8k8yor. Bu iyile4tirme sayesinde makaralar, çok daha salam hale geliyor. Profilli olmayan oynak makaral8 rulmanlar k8sa bir çal84ma sßresinden sonra sßrtßnme nedeniyle malzeme a48nmas8na urar. Ancak profilli makaralarda ise sßrtßnmeye bal8 malzeme a48nmas8n8n neden olduu kenar bas8nc8 en az yßzde 20 daha dß4ßktßr.

Profilli yuvarlanma elemanlar( sayesinde imdi çok daha salam. X-life kalitesinde yeni 241 serisi oynak makaral( rulmanlar.

Bu uygulama sayesinde, Üzellikle madencilik ve proses uygulamalar8nda çal84ma gßvenilirlii ve çal84ma Ümrß Ünemli Ülçßde art8yor. Schaeffler kenar profilli makaralara sahip bßyßk boy rulmanlar8yla, katalog rulmanlar8nda yeni bir standart belirliyor. Yuvarlanma elemanlar(n(n profilli olmas( Ünemli yararlar sal(yor

• Kenar profilli makaralar, delik çaplar( 500 mm ve ßzerinde olan tßm 241 serisi oynak makaral( rulmanlarda baar(yla uygulanacak. • Abrasif malzeme a(nmas(n(n neden olduu kenar bas(nc( en az yßzde 20 daha dßßk. • Bu makaralar, sadece çimento ve ham madde Üßtme deirmenlerinde deil, ayn( zamanda madencilik endßstrisinde de kullan(lan k(rma merdaneleri için bßyßk bir potansiyel sunuyor. Schaeffler yeni yuvarlanma elemanlar8n8, delik çaplar8 500 mm ve ßzerinde olan tßm 241 serisi oynak makaral8 rulmanlarda X-life kalitesinde ba4ar8yla uyguluyor. Yeni oynak makaralar8n ay8rt edici Üzellii

46 Temmuz - Austos 2019

Profilli ve profilli olmayan makaralar(n yßzey temas bas(nçlar(n(n kar(lat(r(lmas(: Profilli makaralar(n temas bas(nc( en az yßzde 20 daha dßßktßr. www.metalmakina.com


FÄ°RMA-ĂœRĂœN

Profilli makaralar profilli olmayan makaralara k(yasla gßçlß tasar(m avantajlar( sunar. Artan a(nma direncinin sonucu olarak çal(ma gßvenilirlii ve makinenin çal(ma sßresi de artar, bu da mßteriye bßyßk fayda salar. Profilli makaralar profilli olmayan makaralara k8yasla gßçlß tasar8m avantajlar8 sunar. Profilli makaralarda, makara yar8çap8n8n d84 yßzeyinde kalan malzeme miktar8 logaritmik olarak azal8r. Bu nedenle, yeni durumdayken profilli makaralar, a8r yßk alt8nda kenarlar8nda olu4an bas8nç riskine maruz kalmaz. Normal çal84ma ko4ullar8 alt8nda, sßrtßnmeye bal8 malzeme a48nmas8n8n neden olduu kenar bas8nc8 çok daha geç olu4ur. Ayr8ca bu bas8nç, profilli olmayan makaralara k8yasla en az yßzde 20 daha dß4ßktßr. Çal84ma Ümrß yßzde 15’e kadar artar. Artan a48nma direncinin sonucu olarak çal84ma gßvenilirlii ve makinenin çal84ma sßresi de artar, bu da mß4teriye bßyßk fayda salar. Hedef pazarlar: Çimento ve madencilik sektÜrleri Bu rulmanlar, sadece çimento ve ham madde Üßtme deirmenlerinde deil, ayn8 zamanda madencilik endßstrisinde de kullan8lan merda-

www.metalmakina.com

na çal84ma ve servis esnas8nda (Ürnein rulmanlar dei4tirilirken) kir bula4ma riski de vard8r. Kir, bar8nd8rd88 yabanc8 parçac8klar nedeniyle yuvarlanma noktalar8nda a48nman8n ve kenar gerilimlerinin artmas8na neden olur. Dolay8s8yla, vaktinden Ünce malzeme yorulmas8na ve çal84ma Ümrßnde Ünemli Ülçßde azalmaya yol açar. Baar(s( kan(tlanm( Üzellikler: Xlife kalitesi ve keçeli tip opsiyonu

Yeni profilli rulmanlar, sadece çimento ve ham madde Üßtme deirmenlerinde deil, ayn( zamanda madencilik endßstrisinde de kullan(lan merdaneli k(r(c(lar için bßyßk bir potansiyel sunuyor neli k8r8c8lar için bßyßk bir potansiyel sunuyor. Bu uygulamalar8n aras8nda, a8r yßkler ve zorlu ortam ko4ullar8 da bulunuyor. Ayr8ca, rulma-

Kenar profilli makaralara sahip yeni rulmanlar, Ünceki rulmanlar8n X-life Üzelliklerinin tßmßnß bar8nd8r8yor. Bunlar aras8nda yßk ta48ma kapasitesi art8r8larak optimize edilmi4 iç yap8, iyile4tirilmi4 yßzey kalitesi ve sßrtßnmeyi azaltan serbest merkezi kafes yer al8yor. Daha yßksek s8zd8rmazl8k için rulmanlar8n keçeli tip opsiyonu da bulunuyor. Bu tipler de keçesiz versiyonlarla ayn8 tasar8ma sahiptir.

Temmuz - Austos 2019

47


FİRMA-ÜRÜN

Sanayi Üretiminde Üç Eşik KPMG'nin hazQrladQQ Endüstriyel Üretim Sektörel BakQN 2019 raporu yayQmlandQ. Rapora göre Türkiye'de sanayi üretimini zorlayan üç baNlQk var; finansal daralma, korumacQlQk ve Brexit. Ancak küresel veriler iç açQcQ olmasa da Türkiye’de ihracat sipariNlerine yönelik beklentiler güçlü seyrediyor, ayrQca yabancQ yatQrQmcQnQn sektöre ilgisi sürüyor KPMG Türkiye'nin hazQrladQQ Sektörel BakQN serisinin endüstriyel üretim raporu, 2019'da Türkiye'nin sanayi üretimini bekleyen zorluklarQ sQraladQ. Rapora göre yurt içindeki finansman koNullarda görülen sQkQlaNma ve talepteki zayQflamanQn yanQ sQra, küresel ticaretteki korumacQ eilimler ve Brexit kaynaklQ belirsizlikler, sektörün görünümünü olumsuz etkiliyor. KPMG Türkiye'den Hakan Ölekli, Türkiye sanayi sektörü açQsQndan küresel ticaret ve jeopolitik gerilimlerin kritik önem taNQdQQnQ vurguladQ. Ölekli, "Bu iki konuda genel olarak dünyayQ ve özel olarak Türkiye'yi etkileyecek ilave bir olumsuzluk yaNanmazsa 2019'un ikinci yarQsQyla birlikte sanayi üretiminde toparlanma görülebilir. Aksi takdirde dünya genelinde derinleNebilecek ticaret savaNlarQ, Türkiye'deki endüstriyel üretimi sQnQrlayacak birinci faktör olacak" diye konuNtu. DÜNYADA DURUM • Dünya sanayi sektörü, 2018'in ikinci yarQsQnda belirginleNen bir yavaNlama sürecine girdi.

48 Temmuz - Austos 2019

• Dünya ticaret hacmi Mart 2019 itibariyle yüzde 0.5 oranQnda ilerleme kaydederken, bu oran sanayi üretiminde yüzde 0.8 seviyesinde kaldQ. • 2018'de geliNmiN ekonomiler arasQnda en zayQf performans, Japonya ve Euro Bölgesi'nde gözlenirken, ABD güçlü iç pazarQ sayesinde yüksek büyüme saladQ. • GeliNmekte olan ekonomilerde arasQndaysa en zayQf performans Latin Amerika ekonomilerinde görüldü. • YavaNlama sürecek • Öncü veriler, dünya endüstriyel üretimindeki yavaNlamanQn bir süre daha devam edeceini gösteriyor. Dünya genelinde yapQlan anketlerde satQn alma yöneticileri endeksleri (PMI) 50 seviyesinin üzerinde kalarak aktivitenin hala artmaya devam ettiini belirtse de yavaNlamanQn sürdüünü teyit ediyorlar.

• OECD tarafQndan hesaplanan sanayi sektörü güven endeksleri de geliNmiN ekonomilerde (G-7) sanayi sektöründe güven kaybQnQn sürdüünü teyit ederken, tüm OECD ekonomilerinde 2018'in sonlarQna doru bir dengelenme çabasQnQn olduuna iNaret ediyor. TÜRK)YE'DE DURUM • Türkiye'de sanayi üretimi Mart 2019'da geçen yQlQn aynQ ayQna göre yüzde 2.1 artQN gösterirken, yQllQk yüzde 2.2 daralma kaydetti. • Genel tabloya bakQldQQnda sanayi üretimi 2019 ilk çeyreinde, bir önceki yQlQn ilk çeyreine göre yüzde 4,8 azaldQ. Bir önceki çeyree göre Mevsim ve takvim etkilerinden arQndQrQlmQN sanayi üretimi yüzde 1,7 oranQnda artQN gösterdi. • BiliNim teknolojilerindeki geliNmeler sektörün üretim yapQsQnda dönüNümlere yol açQyor. Ancak bu

www.metalmakina.com


FİRMA-ÜRÜN süreç Türkiye'de görece yavaN gerçekleNiyor. • Teknoloji düzeyini artQracak ArGe harcamalarQnda son yQllarda verilen teNviklere ramen ciddi artQN kaydedilemedi.

nunda yüzde 24,0 seviyesine ulaNtQ.'ubat 2019 itibariyle sanayi sektörü istihdam oranQ yüzde 19,7 olurken kadQnlarda iNgücü katQlQm oranQ yüzde 34 seviyesinde oldu. Asgari ücret etkisi

• )ngiltere’nin Brexit süreci ve AB’den anlaNma salanamadan ayrQlma ihtimali Türkiye’nin ihracatQnQ artQrmasQ ve sanayi üretiminin yeniden hQzlanmasQ önünde, eer iki ülke arasQnda bir serbest ticaret anlaNmasQ yoluna gidilmez ise bir engel oluNturabilir.

• Asgari ücret artQNlarQ ve enflasyondaki yükseliN eilimi, sektördeki istihdamQ da etkiliyor. 2019 için tespit edilen asgari ücret artQNQnQn yüzde 29 gibi yüksek oranda olmasQyla gelecek dönemde sanayi iNgücü maliyetlerinin hQzla artmayQ sürdürecei öngörülüyor.

Teknolojik üretimin pay artyor

• Maliyetler yükseldi

• Toplam üretim içinde sQnQrlQ paya sahip olan yüksek teknoloji üretimi, 2018'in ikinci yarQsQnda yüzde 5 arttQ. DQN talebe göre üretim yapan orta-düNük ve orta-yüksek teknoloji younluklu üretimde ise sert düNüN yaNandQ.

• GeçmiN yQllarda düNük seyreden üretim maliyetleri, 2018 ortalarQnda bir önceki yQla göre yüzde 27 arttQ. En sert artQN yüzde 40.3 ile enerji grubunda yaNandQ.

• 2019 Mart verilerine göre yüksek teknolojili üretim bir önceki yQlQn aynQ ayQna göre yüzde 13,5 artarken, orta-yüksek ve orta-düNük teknoloji younluklu üretimde sQrasQyla yüzde 2,5 ve yüzde 9,0 oranQnda daralma yaNandQ. DüNük teknoloji younluklu üretim ise yüzde 0,6’lQk bir artQN gösterdi. • )stihdamda alarm yok • Sanayi üretiminde 2018'in ikinci yarQsQnda belirgin ivme kaybQ görülse de istihdamda henüz bir gerileme gözlenmiyor. YQl geneline bakQldQQnda toplam istihdamQn endüstriyel üretimde yQldan yQla artQN eilimini koruduu görülüyor. • 2017'de 4 milyon 115 bin kiNi olan sanayi sektöründeki erkek istihdamQ 2018'de 4 milyon 306 bin kiNiye, kadQn istihdamQ ise 1 milyon 275 binden 1 milyon 362 bine çQktQ. • 2014 yQlQnda sektörde yüzde 23,2 olan kadQn istihdam oranQ, 2018 so-

www.metalmakina.com

• Döviz kurlarQndaki hQzlQ yükseliNlerin etkisiyle üretici maliyetleri endüstriyel üretimde 2018'de yüzde 35.7 oranQndan arttQ. YurtdQNQ enerji grubundaki ortalama artQN ise yüzde 58'i buldu. • 2018 yQlQnda iNgücü maliyetleri ortalamada yüzde 19,9 artQNla sektörü zorlayan bir unsur oldu. Mart 2019 itibariyle iNgücü ödemeleri bir önceki yQlQn aynQ çeyreine göre yüzde 20,9 artQN gösterdi.

yar dolarlQk kQsmQ da yine sektördeki Nirketlerde bulunuyor. • Toparlanma sinyali • Küresel ticaretle ilgili atmosfer destekleyici olmasa da Türkiye'de son dönemde ihracat sipariNlerine yönelik beklentiler hala güçlü. Bunda maliyet unsurlarQndaki artQNQn kar marjlarQnQ azaltmasQna ramen TL'nin düNük seviyeleri temel etken olarak deerlendiriliyor. • Reel sektör güven endeksinde düNüNün sQnQrlQ kalmasQ ve ihracatQn sQnQrlQ zayQflama göstermesinin desteiyle kapasite kullanQm oranQ da yakQn dönemde dengelenme sürecine girdi. • 'Teknoloji tehdit deil fQrsat' • KPMG Türkiye'den Hakan Ölekli, geçtiimiz 5 yQlda bilgi teknolojilerinde yaNanan geliNimin sanayideki iN modellerinde ve organizasyonel yapQlarda önemli deiNiklikleri beraberinde getirdiini vurguladQ. Ölekli, "Yeni teknolojiler, sanayi üretiminde verimlilik artQNQnQn yanQnda orta vadede üretim maliyetlerinin de hQzla düNmesini salQyor. Teknolojik dönüNüm, büyüme görünümünün pozitif olduu dönemde tehdit olmaktan ziyade büyük fQrsat olarak görüldü" diye konuNtu.

• Cirolar arttQ • Mart 2019 itibariyle, takvim etkilerinden arQndQrQlmQN sanayi ciro endeksi, bir önceki yQlQn aynQ ayQna göre yüzde 25.8 artQN gösterdi. 'ubat ayQyla karNQlaNtQrQldQQnda artQN yüzde 5.3 oranQnda oldu. • YabancQ yatQrQmcQ ilgisi • 2004-2018 arasQnda yabancQlarQn sektöre dorudan yatQrQm giriNi 58 milyar dolarQn üstünde gerçekleNti. Bununla birlikte, yurtdQNQ yerleNiklerin toplamdaki 29.7 milyar dolarlQk hisse senedi yatQrQmlarQnQn 8.7 mil-

Temmuz - Austos 2019

49


FİRMA-ÜRÜN

Askaynak’tan Palslı MIG Kaynağı İçin İdeal Kaynak Makinesi: Speedtec 320 CP Kaynak sektörünün lider kurulu3u Askaynak, palsl9 MIG kayna9 i3lemleri için ideal bir kaynak makinesi sunuyor: Speedtec 320 CP. Yüksek verimlilik sunarken dü3ük enerji tüketimi salayan Speedtec 320 CP; 99 Program seçenei, tetikten program ça9rma, s9ral9 kaynak parametre çevrimi gibi geli3mi3 teknolojilere sahip olmas9yla da dikkat çekiyor. Hassas kaynak parametreleri için 100’den fazla sinerjik program ile donat9lan ürün her türlü kaynak pozisyonu için kolayca ayarlanabiliyor ve en a9r 3artlarda dahi mükemmel sonuçlar elde ediliyor. Palsl9 MIG kayna9nda dü3ük s9çrant9, dü3ük 9s9 girdisi salayan ve pozisyon d939 kaynak için mükemmel sonuçlar veren Speedtec 320 CP, TIG kalitesinde MIG kayna9 yap9lmas9na olanak salayarak TIG kayna9na oranla 3 kat daha h9zl9 kaynak yapma imkan9 veriyor. Askaynak Speedtec 320 CP ve Askaynak’9n tüm yenilikçi ürünleri hakk9nda ayr9nt9l9 bilgiye www.askaynak.com.tr adresinden ula39labiliyor. Yenilikçi Ar-Ge yakla39m9yla geli3tirdii yüksek kaliteli ürünleriyle dikkat çeken Askaynak, multi proses kaynak makinesi Speedtec 320 CP ile en a9r 3artlarda bile mükemmel bir kaynak deneyimi sunuyor. Dü3ük enerji tüketimi ve yüksek verimlilik salayan bu kaynak makinesinde yer alan kullan9c9 dostu kontrol paneli sayesinde prosesler kolayca seçilebiliyor. 99 program seçenei, tetikten program ça9rma, s9ral9

50 Temmuz - Austos 2019

kaynak parametre çevrimi gibi geli3mi3 teknolojilerle donat9lan Speedtec 320 CP, en a9r endüstriyel ko3ullar için ideal sonuçlar vermek üzere tasarlan9yor. Hassas kaynak parametreleri için 100’den fazla sinerjik moda sahip olan Speedtec 320 CP, tüm mü3teri ihtiyaçlar9 için modüler konseptte geli3tiriliyor. Palsl9 MIG kayna9nda dü3ük s9çrant9, dü3ük 9s9 girdisi salayan ve pozisyon d939 kaynak için mükemmel sonuçlar sunan ürün TIG kalitesinde MIG kayna9yap9lmas9na olanak salayarak TIG kayna9na oranla 3 kat daha h9zl9 kaynak yapma imkan9 veriyor.

kal9n malzemelerde yüksek ak9mda k9sa ark aral99n9n uzat9lmas9n9 sal9yor. Bu avantaj9n9n yan9 s9ra mükemmel kaynak görüntüsü sunmas9 ve ince plakalarda daha az bozulmaya neden olmas9 gibi özellikleriyle de dikkat çekiyor. Kök paso kayna9nda performans9 optimize ederek kaynakç9n9n el hareketlerinden kaynaklanan dalgalanmalar9 absorbe eden Speedtec 320 CP, en zor kaynak pozisyonlar9nda kaynak ustalar9n9n rahatl9kla kaynak yapmas9na imkan tan9yor.

Speedtec 320 CP, yüksek kaynak h9z9 için uygun program9 kullanarak

www.metalmakina.com


www.metalmakina.com

Temmuz - Austos 2019

51


FİRMA-ÜRÜN

Deniz Metal’den Yüksek Kalite Uygun Fiyat Kesici ve Delici Takımlar Markası: Pro-x

Deniz Metal’in “Yüksek Kalite, Uygun Fiyat” prensibi dorultusunda yaratmC< olduu PRO-X markasC, kesici takCm çe<itlerine odaklanarak, bu konuda sizlerin her türlü ihtiyacCnC kar<Clayacak bir marka olma yolunda hCzla ilerlemektedir. Üretimi aCrlCklC olarak Kore, Tayvan ve !sviçre’de yapClmakta olup, matkap, kClavuz, parmak freze, sert metal uçlar, pens, tutucu, mandren ve torna aynasC gibi ürünleri katalounda bulundurmaktadCr. Marka imajCna önem veren firmamCz, ürünlerin hem göze hitap etmesi hem de en iyi <ekilde korunmasC için, etiketleme, tasarCm ve paketlemeye özen göstermektedir. PRO-X serisindeki ürün çe<itliliini piyasanCn talepleri dorultusunda arttCrmaya devam ederken, mü<terilerin daha iyi hizmet verebilmek adCna stok seviyelerini her zaman güvenilir bir seviyede tutmayC ilke edinmektedir. HSS-E T'N KAPLI MATKAP UÇLARI SER'S' Pro-x matkap uçla-

52 Temmuz - Austos 2019

rCmCz kaplamalC ve HSS-E olarak üretilmekte ve çelik, paslanmaz çelik, titanyum ala<CmlarC ve inkonel gibi zor i<lenen malzemelerde ba<arC ile kullanClmaktadCr.

aCzlC,4 aCzlC, kö<e radüslü ve küresel olarak freze çe<itleri mevcuttur. PENSLER, TUTUCULAR, TORNA AYNALARI VE MANDRENLER Pro-x markasCnCn dier ürün gruplarC arasCnda pensler, tutucular, torna ayna-

HSS-E ÇOK AMAÇLI KILAVUZ SER'S' Pro-x kClavuz serimiz, genel i<lemede tüm malzeme gruplarCnCn i<lenmesi için kullanCma uygun, kendisine özgü çok amaçlC altyapCsCyla piyasada sCk tercih edilen takCmlardan olu<ur. Çok amaçlC serimizdeki tüm kClavuzlarCmCz HSS-E olarak üretilmektedir.

larC ve mandrenler bulunmaktadCr. Üretimi yine yurtdC<Cnda yapClmakta olan bu ürün gruplarC piyasada yaygCn olarak kullanClmakta olup farklC ölçü ve boyutlarda çe<itleri mevcuttur. DetaylC bilgi için:

KARBÜR PARMAK FREZE ÇE 'TLER' Yüksek sCcaklCklarda, yüksek ilerleme deerinde ve kuru kesimlerde çalC<abilen, orta sertlikten yüksek sertlie kadar tüm malzemelerin i<lenmesi için uygun freze takCmlarCdCr. Profil kontör i<lemeden yüksek hassasiyetli frezeleme i<lemlerinize kadar tüm i<lemlerinizde mükemmel son kesim ve yüksek performans salayan freze takCmlarCnda 2

www.denizmtl.com sitesini ziyaret edin.

www.metalmakina.com


FİRMA-ÜRÜN

Tandem Takım Tezgahları’ndan Yeni HWACHEON CUTEX-180 Torna Tezgahı Son derece Ekonomik CNC Torna Tezgah • SSkma süresi %70’in üzerinde azaltSlmSNtSr • Opsiyonel olarak sunulan karNS iN mili ile mevcut • 24 istasyonlu taret • SSnSfSnda en uzun hareket alanSna sahip Y eksen modeli • KSsa ve uzun makine gövde seçimiyle mevcut • ArtSrSlmSN çubuk kapasitesi • Sade bir tasarSma sahip kullanScS dostu hareketli ekran ve çalSNma alanSna kolay açSlan kapS Güney Kore menNeili, güçlü ve uzun ömürlü takSm tezgahS üreticisi HWACHEON firmasS, optimum verimlili e sahip kompakt torna makinesi CUTEX -180 torna tezgahSnS tanSttS. 6 veya 8 inç aynalS Yeni CUTEX-180 tezgahnda punta programlanabilir ve iN parçalarSnSn sSkma süresi %70’in üzerinde azaltSlmSNtSr. !N parçasSnSn ön ve arka yüzlerinin iNlenmesinin kolaylaNtSrSlmasS için, opsiyonel olarak sunulan karNS iN mili, tezgaha eklenebilir. 12 pozisyonlu indekslenebilir 24 istasyon, yeniden hazSrlSk yapSlmadan, karmaNSk iN parçalarSnSn takSm de iNtirmek için durmadan iNlem yapmasSna imkan verir. SSnSfSnda en uzun hareket alanSna sahip Y eksen modeli, iNleme performansS ve verimlili i açSsSndan fayda sa lar (+-55mm). Fabrika dökümhanesinde yapSlan oldukça sa lam makine yata S, tüm eksenlerde 35mm geniNlik sa layan dinamik yapS ve farklS boyutlardaki rulmanlar yüksek üretimle ba lantSlS olarak ekonomik ve yüksek kaliteli sonuçlar sa lar. Tezgahlar, kSsa ve uzun makine gövde seçimiyle mevcuttur. KSsa gövdeli

www.metalmakina.com

tezgah, sol tarafa yerleNtirilen talaN konveyörü dahil, sadece 3525x1700 mm‘lik bir alan kaplamaktadSr. 300 mm veya 350 mm‘lik çapa sahip ve maksimum tornalama uzunlu u 452 mm ve 528 mm arasSnda olan iN parçalarSnS tornalayabilen farklS modeller vardSr. Önceki modellere göre çubuk kapasitesi arttSrSlmSNtSr. Böylece çapS  51 mm veya  65 mm’e kadar olan çubuk materyalleri, ek bir yükleyiciyle rahatlSkla yerleNtirilebilir. Hwacheon, yeni CUTEX-180 ile tezgahSn kullanScS dostu özelli ini geliNtirmiNtir: EkranS 90 dereceye kadar dönebilmektedir ve daha net bir yerleNimi vardSr. ÇalSNma alanSna kapS kolayca açSlSr ve yenilenen kapS tasarSmSyla, kapSnSn daha zor açSlmasSna sebep olan talaNSn kapSnSn altSnda birikmesi engellenir. Bochum’da yer alan Avrupa merkezi sayesinde hSzlS hizmet verilebilmekte ve orijinal yedek parça tedari i sa lanmaktadSr. 2018 ySlSnda Hwacheon tarafSndan tanStSlan Yeni CUTEX-180 kompakt torna tezgahS özellikle yüksek verimlili i ile etkilemiNtir. Y-eksen modeli, +55 mm’lik sSnSfSnda en uzun hareket alanSna sahiptir ve bu yüzden iNleme

performansS ve üretim açSsSndan avantaj sa lamaktadSr. 12 pozisyonlu indekslenebilir 24 istasyon, yeniden hazSrlSk yapSlmadan, karmaNSk iN parçalarSnSn takSm de iNtirmek için durmaksSzSn iNlem yapmasSna imkan verir. Hwacheon CUTEX-180 tezgahSyla ilgili daha fazla bilgi almak için Tandem Takm Tezgahlar firmasSyla irtibata geçebilirsiniz. www.tandem.com.tr

Temmuz - A ustos 2019

53


FİRMA-ÜRÜN

Robotlu Kaynak Uygulamasına Mobil Çözüm Kaynak uygulamalar)nda robot teknolojisi kullan)m) otomotiv ve yan sanayi, metal-makine sektörü bata olmak üzere pek çok sektörde artarak devam ediyor. Kaynak uygulamas), robotlu uygulama alanlar)n)n ba)nda geliyor. Universal Robots Türkiye ve MEA Ülke Müdürü Kandan Özgür Gök, kaynak uygulamas)nda dikkat edilmesi gerekenlere deinirken i birliine dayal) cobot’lar)n avantajlar)n) anlatt) Kaynak uygulamasDnDn çalD=an için zorlu, tekrar eden ve i= salDD açDsDndan risk olu=turmasD, bu i=lemi yeni bir teknoloji ile daha kolay ve esnek yapma ihtiyacDnD douruyor. Universal Robots’un insanla i= birliine dayalD cobot’larD sayesinde kaynak uygulamasDnda da önemli avantajlar salanDyor. Cobot’lar esnek konumlandDrma özelliiyle farklD çe=itlilikte dü=ük ya da yüksek adetlerdeki parçalarDn kaynak i=lemlerini güvenle gerçekle=tirebiliyor. “Kaynak uygulamas)nda eriim mesafesi, doru pozisyon ve esnek konumland)rma önemli” Hassasiyet gerektiren bir uygulama olan kaynak uygulamalarDnda dikkat edilmesi gerekenlere deinen Universal Robots Türkiye ve MEA Ülke Müdürü Kandan Özgür Gök, “Cobot’la yapDlacak kaynak tekniini ve kaynak makinesini doru tercih etmek gerekiyor. Kaynak parçasDnDn boyutlarDna göre doru cobot’un seçilmesi de önemli. Örnein bu noktada eri=im mesafesine balD olarak UR10 serisi cobot’larDmDzDn

54 Temmuz - Austos 2019

ise esnek konumlandDrma, hDzlD kurulum, elle hareketle programlama özelliiyle kaynak uygulamalarDnda ba=arDlD ve güvenli bir çözüm sunuyor” diye ifade ediyor. “Mobil kaynak sistemiyle farkl) görevler uygulanabiliyor”

kullanDlmasDnD öneriyoruz. kinci olarak doru açDda ve pozisyonda kaynak yaptDDnDzdan emin olmak gerekiyor. Esnek konumlandDrma avantajD kaynak uygulamasDnda dikkat edilmesi gereken üçüncü ve en önemli kriterdir. Örnein kaynakta kullanDlan parçalar aDr ve metal olduundan konvansiyonel robotlarD uygulamanDn önüne getirmekte güçlük ya=arsDnDz. Bu yüzden uygulamayD robotun önüne getirmek için de harici ekipmanlar kullanmak zorunda kalDrsDnDz. Bu hem zaman hem verimlilik hem de maliyet kaybD olu=turuyor. Universal Robots’un insanla i= birliine dayalD cobot’larD

Gök, “Tüm eksenlerde ±360 derece rotasyon imkanDna sahip cobot’lar hafiflii, kompakt yapDsD, kolayca yeniden konumlandDrDlmasD ve esnek üretim imkanD salamasDyla kaynak uygulamasD için mükemmel bir seçim oluyor. Cobot’lar 220 V tek faz enerji ihtiyacD özellikleriyle mobil olarak otonom araçlar veya manuel hareket ettirilebilen ta=DyDcD arabalarla konumlandDrDlabiliyor, farklD istasyonlardaki görevler (kaynak, makine besleme vb. birçok uygulama) cobot’lar ile gerçekle=tirilebiliyor. Cobot’lar herhangi bir özel yetenek ya da uzmanlDk gerektirmeyecek =ekilde hDzlD kurulum ve entegrasyon, elle hareketle ya da kontrol kumandasDyla kolay programlama sayesinde güvenle kullanDlDyor” diye belirtiyor.

www.metalmakina.com


FİRMA-ÜRÜN

Boehlerit Türkiye’den Boru Üretim Hatlarına Özel Çözümler Günümüzde kulland==m=z günlük su ihtiyac=m=zdan, =s= ihtiyac=m=z=n temel kayna= doalgaz=n transferi için ve hatta bindiiniz otomobilin bir çok noktas=nda ve dahas= ya7am=n her alan=nda ihtiyaç duyduumuz boru hatlar= için Boehlerit sert metal uçlar= kullan=ld==n= biliyor musunuz? Ürettiimiz mamul ve yar= mamul ürünler direkt yada dolayl= olarak hayat=m=z=n her noktas=na dokunmaktad=r. Sizlere bu yay=n=m=zda demir çelik endüstrisinin en temel ürün segmenti olan boru ve profil endüstrisi için üretilen kaynak kaz=ma ürünlerimizden bahsediyor olaca=z. Kaynak kaz=ma, çelik boru ve dolu profil malzemelerinin kaynak yüzeylerinde olu7an kaynak çapa=n=n temizlenmesi için yap=lan özel bir operasyondur. Bu i7lem s=ras=nda, çelik sac malzeme dairesel bir 7ekil ald=ktan sonra indüksiyonla =s=t=larak kaynak yap=l=r ve birle7me i7lemi tamamlanm=7 olur. Üretim s=ras=nda olu7an kaynak çapa= içerden yada d=7ardan kaz=ma yap=larak ortamdan uzakla7t=r=l=r, çapak alma i7lemi istenilen boru yüzey kalitesi için son derece önemlidir. Boru kalibrasyonu ve istenilen boydaki boru düzlüü kesme s=ras=nda olu7an kuvvetleri ile yak=ndan ili7kilidir. Kaynakl= çelik borular, su ve gaz da=t=m 7ebekelerinde, mobilya endüstrisinde yada otomotiv endüstrisinde kullan=lan egzost boru-

lar=nda kullan=lmaktad=r. Yayg=n olarak kullan=lan boru malzemeleri karbon çelii ve yüksek korozyon direncine sahip çelikler olup yüksek çekme dayan=m=na sahip çelikler daha çok otomotiv endüstrisinde kullan=lmaktad=r.

kayna= kaz=ma ürünleri ile çal=7an mü7terilerimiz mükemmel boru yüzey kalitesine, daha dayan=kl= borular üretilmesine ve dü7ük uç tüketimine ula7m=7 olmaktad=r. Kesme Ringleri ve Uçlar n Genel Özellikleri:

Daha güvenli bir 7ekilde boru kayna=n= kaz=mak, dü7ük kesme h=zlar=na bal= olarak kesme kenar=nda olu7an a7=nma stresini azaltmak için Boehlerit Türkiye sürekli olarak yeni ar-ge çal=7malar= yaparak mü7terilerine özel çözümler sunmaktad=r, Uygun toz kalitesi ile yap=lan üretim sürecine mühendislik departman=m=z taraf=ndan uygulanan mikro-makro geometri çal=7malar= ile kesim teknii ve özel yap=lan CVD ve PVD kaplama teknolojisi ile de kesme kenar dayan=m= artt=r=lmaktad=r. Sonuç olarak Boehlerit Türkiye boru

• !deal sert metal altyap= ve üstün kaplama teknolojisi • Etkin talas geometrisi sayesinde güvenli üretim • Verimli ve yüksek dayan=ma sahip borular • Hassas yüzey kalitesi • Ekonomik üretim imkan=

www.metalmakina.com

Temmuz - Austos 2019

55


FİRMA-ÜRÜN

Endüstriyel Tesislerde AR Uygulamaları ile Verimliliği Artırmak Mümkün! Rockwell Automation’'n da ihtiyaca yönelik çözümler ürettii dijital dönüümün en yeni ayaklar'ndan biri olan Augmented Reality (Art'r'lm' Gerçeklik-AR) endüstriyel tesislerde kullan'lmaya baland'. Pek çok ülkede süregelen yat'r'mlarla, AR uygulamalar' üretim sürecinden tasar'm sürecine kadar pek çok noktada hayata geçiriliyor. Peki bu uygulamalar sadece teknolojinin imkan k'ld'' yeni bir trend mi yoksa endüstri için kaç'r'lmamas' gereken bir f'rsat m'? Globalle4en dünyada firmalar:n yar:4tan kopmamalar: için faaliyetlerinde sürekliliin önemini bugün çok daha iyi görebiliyoruz. Teknolojinin h:zla geli4meye devam ettii günümüzde firmalar aras: rekabet lokalden çok global düzeye ta4:nm:4 durumda. Üretim sürecindeki olas: aksakl:klar, en basitinden planlanan üretim ya da kalite hedeflerini yakalayamamak gibi riskler rekabet gücümüzü a4a:ya çekebilir. Üretim makinelerinin olas: ar:zalar:n: ve problemlerini önceden tahmin eden analitik çözümlerle entegre edilen art:r:lm:4 gerçeklik uygulamalar: ile olu4turulabilecek fark:ndal:k AR’:n salayabilecei en temel avantajlardan biri. Art:r:lm:4 Gerçeklik uygulamalar:n: üretim süreçlerinde bir iyile4tirme f:rsat:na dönü4türebilir miyim diye bakmadan önce bu uygulamalar:n ne olduunu iyi anlamam:z önemli. Fiziki çevreyi sanal dünyadaki nesnelerle bir araya getirerek e4 zamanl: bir koordinasyon salayan AR uygulamalar:, fiziki ortam: soyut nesneler ile birlikte ayn: ekranda birle4tirebiliyor. Bu da özellikle endüstriyel tesislerdeki makinelerin olas: problemlerinin çok daha h:zl: çözüme kavu4mas:na yard:mc: olu-

56 Temmuz - Austos 2019

yor. Geleneksel bir senaryoda herhangi bir üretim tesisinde makinay: durdurup makinenin bölümlerini aç:p problemi bulmam:z ve sonras:nda makinenin kullan:m k:lavuzu yard:m:yla ya da ilgili makine üreticisi ile ileti4ime geçerek çözüm üretmemiz gerekiyor. Tüm bu i4lemler uzun bir vakit al:rken i4 kesintisi ve üretim kayb:na da yol aç:yor. Bu kay:plar: azaltmak amac:yla art:r:lm:4 gerçeklik uygulamalar:n:n entegre edildii tesislerde ayn: senaryo tek bir tabletle ya da 2D/3D gözlüklerle çok daha h:zl: çözülebiliyor. Tek bir dokunu4la makinedeki problemi tek bir ekranda gören kullan:c:, gerçek zamanl: olarak veriye, diyagramlara, i4 talimatlar:na ve daha birçok farkl: kaynaktaki bilgiye ula4abiliyor. Ayr:ca potansiyel sorunu da ayn: tablet ya da gözlükle görüp probleme dönü4meden müdahale edebiliyor. Endüstriyel tesislerde özellikle üretim sürecini ele ald::m:zda, bu sürecin yüzlerce hatta binlerce a4amadan olu4tuunu gözlemliyoruz. Bu süreçte herhangi bir noktada hata yapmak veya herhangi bir yerde

bir problemin ortaya ç:kmas: maliyetleri ciddi oranda art:r:yor. AR, üretim tesislerindeki çal:4anlara ihtiyaç duyduklar: doru bilgileri istenilen zamanda veriyor, hatalar:n: azalt:yor ve böylece verimlilii en üst seviyeye ç:kar:yor. Sonuçta olas: problemler anl:k takip edildiinden herhangi bir i4 kayb: ya4anm:yor. Bu da hedeflendii 4ekilde üretimin sürekli devam etmesini sal:yor. Dijital ve fiziksel dünyalar:n aras:nda köprü kuran AR, insanlar ve makineler aras:ndaki yeni bir arayüz haline dönü4erek endüstriyel tesislerde önemli bir rol oynayacak. Her ne kadar AR’: hayata geçirmek henüz o kadar yayg:n olmasa da günümüzde birçok 4irket bu uygulamay: 4imdiden kullan:yor, kalite ve verimlilik anlam:nda ciddi kazan:mlar elde ediyor. Önümüzdeki y:llarda AR sayesinde 4irketlerin mü4teriye hizmet sunumlar:ndan çal:4anlar:n eitimine, ürünlerin tasar:m metodlar:ndan rekabet tarzlar:na kadar birçok alanda h:zl: dei4imler bizleri bekliyor.

www.metalmakina.com


www.metalmakina.com

Temmuz - Austos 2019

57


FİRMA-ÜRÜN

MULTI PALLET POOL, Taban Alanı Sınırlı Fabrikalar İçin İdeal Çözümü Sunuyor Yamazaki Mazak'$n MULTI PALLET POOL (MPP) otomasyon sistemi, taban alan$ s$n$rl$ olan küçük hacimli üretim tesisleri için ideal bir çözümdür. MPP, yatay palet stoklama sisteminin sJabilecei kadar geniE bir alan gerektirmeyen küçük ölçekli bir otomasyon sistemine ihtiyaç duyan üreticiler için tasarlanmJE kompakt çoklu palet stoklama sistemidir. Dünya genelinde otomasyona yönelik artan talebi karEJlamak için geliEtirilen modüler stoklama sistemi, ilk kurulumdan sonra üretim talebindeki artJEa balJ olarak geniEletilebilir. Mazak FMS sistemiyle aynJ yazJlJmJ kullanan MPP sistemi, VARIAXIS simultane 5 eksenli iEleme merkezi veya HCN serisi yatay iEleme merkezi ile birlikte kullanJlabilir. MPP sisteminin en ilgi çekici özellii sistemin yalnJzca küçük bir alanJ kaplamasJdJr. Örnein VARIAXIS i700 ile birlikte kullanJlan on iki palet kapasiteli MPP, 2 seviyeli on iki palet kapasiteli yatay palet stoklama sistemine kJyasla %50,7 oranJnda daha küçük bir alanJ kapsar. MPP sistemi, VARIAXIS i-600 ile birlikte kullanJldJJnda 600 mm çapa ve 425 mm yükseklie sahip 300 kg'ye kadar iE parçalarJnJ iEleyebilme kabiliyetine sahip olur. VARIAXIS i-700 ve i-700T ile birlikte kullanJlan MPP sistemi, 730 mm çapa ve 500 mm yükseklie sahip 600 kg'ye kadar iE parçalarJnJ iEleyebilir.

58 Temmuz - Austos 2019

MPP, bir VARIAXIS makinasJyla birlikte kullanJldJJnda 6, 12 ve 18 palet kapasitesi opsiyonlarJnJ sunar. Mazak'Jn HCN serisi yatay iEleme merkezlerinden biriyle kullanJlan 16 paket kapasiteli MPP, 2 katlJ 16 palet kapasiteli stoklama sistemine kJyasla %30,4 oranJnda daha küçük bir alan gerektirir. MPP, HCN-4000 yatay iEleme merkeziyle birlikte kullanJldJJnda 400 kg maksimum yük kapasitesi ve 630 mm çap ve 900 mm yükseklie sahip maksimum iE parçasJ boyutu ile çalJEabilir. MPP'nin daha büyük HCN-5000 veya HCN-5000/50 makinalarJyla kullanJlmasJ durumunda sistem, maksimum 700 kg aJrlJJndaki iE parçalarJnJ iEleyebilir ve maksimum 1000 mm yükselie ve 800 mm çapa sahip iE parçalarJyla çalJEabilir. Mazak yatay iEleme merkezleriyle birlikte MPP, 10 palet kapasiteli veya 16 palet kapasiteli esnek palet stoklama kapasitesi opsiyonlarJyla sunulur.

için tüm eksenlerde servo motorlarla donatJlmJEtJr. AyrJca bu sistem, operatörün yükleme istasyonuna ve iE parçalarJna sorunsuz bir Eekilde eriEebilmesini salamak için Mazak'Jn ergonomik tasarJm ilkelerine göre tasarlanmJEtJr. MPP, Mazak'Jn SMOOTH Teknolojisine sahip CNC sisteminin bir parçasJ olan SMOOTH MPP adlJ özel yönetim yazJlJmJ kullanJlarak programlanabilir. Üretim planJ CNC'de programlandJktan sonra iElem otomatik olarak gerçekleEtirilir ve üretim sonuçlarJ ve sistem kullanJmJ gibi tüm verilere, makina türüne balJ olarak SmoothX ve SmoothG CNC sistemlerinden kolaylJkla eriEilebilir. Fabrika aJna balJ olmasJ durumunda MPP ile ilgili üretim verilerine ofis bilgisayarlarJndan, tabletlerden ve akJllJ telefonlarda kolayca eriEebilirsiniz.

MPP, hJzlJ yükleme ve boEaltma

www.metalmakina.com


www.metalmakina.com

Temmuz - Austos 2019

59


FİRMA-ÜRÜN

Yeni Sönümlemeli CoroBore® 825 Güvenliği ve Verimliliği Artırıyor Sessiz TakGmlar™ sönümleme teknolojisi ve daha hafif, daha kGsa kafa ile geliCmiC performans Kesici takGm ve takGmlama sistemi uzmanG Sandvik Coromant, yeni nesil CoroBore® 825 sönümlemeli hassas delik iCleme takGmGnG piyasaya sürüyor. Sistem, ürün yelpazesindeki her adaptör boyutuna uyacak ve kullanGcGya maksimum performans salayacak Cekilde özel olarak boyutlandGrGlmGC sönümleyicilere sahip Sessiz TakGmlar™ teknolojisini kullanGr. Bu çözüm, titreCim sorunlarGna sGkça rastlanan yerlerde (örnein uzun kullanma mesafeleri ile iCleme yaparken olduu gibi) uygulama güvenliini arttGrGr ve kesme deerleri de önemli oranda arttGrGlabildiinden yüksek verimlilik salar. Son nesil takGmlardaki temel farklGlGklar arasGnda delik iCleme kafasG malzemesinin, çelikten alüminyuma kadar deiCimi yer almaktadGr. Bunun yanGnda, kafa boyutunun kGsaltGlmasG ile sönümleyici kesme kenarGna yaklaCGr, bu da iClem stabilitesi için faydalGdGr. “Kesme sGvGsGnGn dorudan kesme kenarGna iletilmesi için iç kanallar kullanGlGr; bu da geliCmiC yüzey kalitesine, daha yüksek penetrasyon hGzlarGna ve daha yüksek uygulama güvenliine katkG salayan dier bir faktördür” diyor Sandvik Coromant Global Ürün Müdürü Jenny Nilsson. “Yeni nesil takGmlar, takGmG dik konik, HSK veya Coromant Capto® iC miline köprülemek için takGm tezgahG tarafGnda standart uyarlanabilir bir parça ile optimum performans ve stabilite salayacaktGr. Daha fazla uzatma stabilite ve performansG azaltacaktGr.”

60 Temmuz - Austos 2019

Yeni takGmlar için CoroTurn® kesici uç taCGyGcGlarG, 92-95° giriC açGlarGna sahiptir. Bu tasarGm, düCük takGm montajG sapmasG nedeniyle stabiliteyi arttGrGr, kesme kenarGnGn daha büyük bir parçasGnGn kavranmadan kör bir deliin tabanGna yaklaCmasGnG mümkün kGlar. CoroBore 825; 19 ile 167 mm (0,748 ile 6,575 inç) arasG çaplarG kapsayan tüm hassas delik iCleme uygulamalarG için idealdir, geriye

delik iCleme uygulamalarG için ise yeni kartuC çeCitleri kullanGlabilir. Geriye delik iCleme uygulamasG boyunca kesme kenarGna konvansiyonel delik iCleme ile aynG içten kesme sGvGsG akGCG salanGr. KolaylGk salamak için adaptör ve kesici uç taCGyGcG içeren komple takGm, tek bir ürün kodunun kullanGldGG bir kit olarak teslim edilir.

www.metalmakina.com


www.metalmakina.com

Temmuz - Austos 2019

61


FİRMA-ÜRÜN

Şirketler Maliytelerini CUBEBOX İle Yüzde 50 Düşürecek Türk mühendisleri taraf<ndan geli9tirilen otomatik yükleme sistemi CUBEBOX, yaz<l<m destei ile üretim sektöründe faaliyet gösteren 9irketlerin maliyetlerini yüzde 50’ye varan oranda dü9ürecek. 24 saat çal<9ma sistemine uygun CUBEBOX, duru9 ve hata oran<n< minimum düzeye indirerek, Türkiye ekonomisi için büyük önem ta9<yan üreticilerin verimliliini art<racak. Türkiye makine pazar<n<n lider markas< Tezmaksan, Ar-Ge ve teknoloji yat<r<mlar<na ara vermeden devam ediyor. Tezmaksan taraf<ndan hayata geçirilen teknolojik projeler, 9irketlerin maliyetlerini ciddi anlamda dü9ürüyor. Son olarak 9irketin Türk mühendisleri taraf<ndan üretilen ‘CUBEBOX’ sistemi, özellikle gece vardiyalar<nda yüzde 50’ye varan verimlilik sal<yor. 24 saat çal<9ma sistemine uygun olan CUBEBOX, duru9 ve hata oran<n< minimum düzeye indirerek, üreticilerin daha rekabetçi olmalar<na imkan tan<yor. YÜKSEK TEKNOLOJ Standart yap<s< ile tüm CNC tezgahlara uyumlu olan bu sistem, 9irketlere özel robot sistemlerinden daha uygun fiyata geliyor. Zaman<n çok önemli olduu üretim sürecinde, CUBEBOX’<n 1 gün kadar çok k<sa bir sürede sisteme adapte olmas< da büyük avantaj sal<yor. Ayr<ca bu sistem ile robot programlama bilgisine ihtiyaç duymadan parça dei9imi de yap<labiliyor. Her türlü kontrol ünitesi ve markas<na uyumlu olan CUBEBOX ile robot makine ile

www.metalmakina.com

birlikte çal<9<rken operatörde magazini doldurup bo9altabiliyor. Ayr<ca sistem, esnek yap<s< ile fabrika içerisinde makinadan makinaya kolayca ta9<nabilir bir yap<da bulunuyor. ROBOT TALEB 10 KAT ARTMI DURUMDA Tezmaksan Genel Müdürü Hakan Aydodu konuyla ilgili yapt<< aç<klamada “Bir önceki y<la göre robot talepleri 10 kat artm<9 durumda. Sanayici nitelikli ara eleman bulamad<<ndan veya insanlar<n a<r i9lerde çal<9mak istemesinden dolay< robota olan ilgi hayli yüksek. Ancak Türkiye’de i9çiliin halen uygun olmas< ve robot maliyetlerinin Türkiye için yük-

sek olmas<ndan dolay< otomasyonla9ma hak ettii yerde deil. Geli9tirdiimiz Kapasitematik program< da robotla9maya geçildiinde robotlar<n ve makinalar<n verimliliini ölçecek ve geli9tirdiimiz yapay zeka sayesinde robotlar ve makinalar da kendi i9lerinde uzmanla9acak ve insiyatif almaya ba9layacak. Dolay<s<yla ile gelecek bu veriler, okuyup analiz eden analizciler, robot programc<lar< gibi yeni meslekler ç<kacak. Türkiye’de bu konuda fazla bilgi kirlilii var. Türkiye henüz i9in ABC’si k<sm<nda. Okullarda ve sanayide bu konu ile ilgili gelecee yönelik at<lm<9 bir ad<m yok” diye konu9tu.

Temmuz - Austos 2019

62


www.metalmakina.com

Temmuz - Austos 2019

63


FİRMA-ÜRÜN

Automationware Büyük NSK HTF Vidalı Millerden Yararlanıyor Hareket ve kontrol teknolojilerinde uzman, (talya men?eili öncü bir firma olan Automationware, enjeksiyon döküm makinelerinde kullanClan büyük kalCplarCn otomatik bir ?ekilde ötelenmesini kolayla?tCracak iki büyük vidalC mili NSK'dan teslim almC?tCr. NSK, dünya çapCnda enjeksiyon döküm makineleri için popüler bir çözüm olan, kendisine ait sCnCfCnda öncü HTF teknolojisini temel alarak, özel vidalC milleri geli?tirmi?tir. Geli?mi? mekatronik uygulamalarCnda kullanClan temel hareket ve kontrol teknolojilerini kapsayan mühendislik uzmanlCCna sahip olan Automationware, Venedik yakCnlarCnda 2002 yClCnda kurulmu?tur. FirmanCn lineer eksenli ve elektro silindir ürünleri, hidrolik ve pnömatik sistemlere gerçek alternatifler sunar. Pazardaki proaktif ve yenilikçi konumuyla, i?letme yatCrCmlarCnC youn bir ?ekilde yeni çözümler geli?tirmek için yapCyor ve yakCn bir geçmi?te de özel bir projede destei için NSK'ya ba?vurdu. Automationware, enjeksiyon döküm preslerinde kullanClan aCr kalCplarCn ötelenmesinde kullanClacak büyük elektrikli tahrik düzenei (silindirler) geli?tirme sürecindeydi. Yükseklii 6 metrenin üzerindeki makineler için hedeflenen silindirler 80kN'a kadar kuvvet üretir ve 1m/s hCzCnda hareket edebilir. AsCl amaç, ihtiyaç duyulan kuvveti en azCndan iki yCl boyunca her bir i? günün 24 saatinde uygulanabilmesini garanti etmekti. Bu hedefe

64 Temmuz - Austos 2019

odaklanan NSK, Mart 2018'de kendisine ait aCr-yüklü HTF teknolojisine dayanan iki adet vidalC mil geli?tirmeye ba?ladC. HTF, hidrolik sürücülere elektromekanik alternatif olarak geli?tirilmi? olan bu öteleme sürücülerinin niteliklerini ustaca yansCtan 'ACr Zor Kuvvet (High Tough Force)'in kCsaltmasCdCr. Bu geli?mi? vidalC miller, yüksek hassasiyet ve son derece yüksek eksenel kuvvetle birlikte hCzlC dönü? sCklCC (dolayCsCyla da kCsa döngü süresi) salar. Patentli geometrileri, eksenel kuvveti bilyalarCn tamamCna e?it bir ?ekilde daCtacak

?ekilde tasarlanmC?tCr. AyCrCcC teknolojiyle (mil ayCrma) birlikte ürünün geometrisi erken yCpranmalarC engeller ve yüksek güvenilirlii garanti eder. Automationware için yapClan ve bunlardan birinin boyu 1.8m'den fazla olan, ilk iki NSK HTF vidalC mil Ocak 2019'da teslim edilmi?tir. Firma, vidalC milleri olan yeni elektrikli silindirlerini, endüstriyel otomasyon ve digitalle?me alanCnda öncü ticaret fuarC olan, SPS (talya 2019'da (28-30 MayCs, Parma) sergilemek istiyor.

www.metalmakina.com


FİRMA-ÜRÜN

Takım Tutucular Sayesinde Soğutma Sıvısı Uygulamalarının Verimliliğini Artırın ve Tornalama Operasyonlarındaki Kesintileri Ortadan Kaldırın

Seco Tools'un JETI (Jetstream Integrated) takBm serisine eklenen yeni ürünleri sayesinde kanal açma, dilimleme ve dier tornalama operasyonlarBnda takBm içinden soutma sBvBsB uygulamalB bile4enler ve konnektörlerden kaynaklanan kesintiler artBk geçmi4te kalByor. MDT (Çok Yönlü Tornalama), X4 (kanal açma ve dilimleme) ve 150.10 (dilimleme) takBm tutucu serilerine eklenen ürünler, kesintisiz dahili soutma sBvBsB uygulama fBrsatB sunar ve alt soutma sBvBsB kanalBnBn uygulama ihtiyaçlarBna göre açBlBp kapatBlabilmesi olanaB salar. Jetstream Tooling®; operasyonel tutarlBlBk ile güvenilirlik ve geli4mi4 yüzey kaliteleri sunmasBnBn yanB sBra

www.metalmakina.com

üretkenlii azaltabilen ve maliyetleri yükseltebilen harici hortumlar, balantB parçalarB ve yedek parçalar olmadan soutma sBvBsB uygulama imkanB sayesinde uygulama esneklii ve sunduu kolaylBk sayesinde daha fazla üretkenlik elde etmenizi salar. Kare saplB MDT, X4 ve 150.10 tutucular 20 mm x 20 mm (0.787 inç x 0.787 inç) ve 25 mm x 25 mm (0.984 inç x 0.984 inç) boyutlarda mevcuttur. MDT tutucular; 2, 3, 4, 5, 6 ve 8 mm (0.0787 inç, 0.118 inç, 0.157 inç, 0.197 inç, 0.236 inç ve 0.315 inç) boyutlarda uçlarla kullanBm için uygundur. 105.10 tutucularsa 15 boyutunda bBçaklarla kullanBm için uygundur.

Jetstream Tooling®, yüksek basBnçlB soutma sBvBsBnB takBm tutucu dahili kanallarBndan dorudan kesme bölgesine yönlendirerek optimum i4leme, tala4 kontrolü ve i4lem güvenilirlii salar. Jetstream Tooling® Duo'da dier takBm tutucularBn aksine üst ve alt soutma kanallarB bulunur; ayrBca alt soutma sBvBsB kanalB, gerektiinde açBlBp kapatBlabilir. Bu tutucular, yan ve arkalarBnda bulunan soutma sBvBsB balantBlarB sayesinde ayrBca geleneksel soutma sBvBsB malzemelerinin kullanBldBB makinelerle birlikte kullanBm için de uygundur.

Temmuz - Austos 2019

65


FİRMA-ÜRÜN

Fabrikalara Sorunsuz Üretim İmkanı Tanıyan Paketleme Çözümleri Sanayicilere ileri teknoloji ile donat(lm( enerji verimli fabrika otomasyon çözümleri sunan Mitsubishi Electric, paketleme alan(ndaki ürünleriyle ambalaj sektörüne de yüksek katma deer sal(yor. Sanayi 4.0’a yan(t( olan e-F@ctory konseptinin temelini oluturan iQ Otomasyon Platformu ve ileri robot teknolojileri ile dikkat çeken Mitsubishi Electric, yüksek hassasiyette ve yüksek h(zl(, kolay programlanabilen, maliyet tasarrufu salayan ve tüm bu yönleriyle fabrikalara sorunsuz üretim imkan( tan(yan paketleme çözümleriyle öne ç(k(yor. )leri otomasyon sistemleriyle dünya genelinde üreticiler tarafGndan tercih edilen teknoloji devi Mitsubishi Electric, Sanayi 4.0 evresinin akGllG fabrikalarGna hGzlG entegrasyon, üretkenlik, esneklik ve verimlilik konusunda katma deer salGyor. GGda, ilaç, otomotiv, beyaz eBya gibi pek çok sektörde hizmet veren Mitsubishi Electric, ambalaj sektöründe de iddialG ürünleri ve mühendislik deneyimiyle öne çGkGyor. Yüksek kalitesi ve otomasyon ürünlerinin çeBitlilii ile tanGnan Mitsubishi Electric; dolum, etiketleme, dikey ve yatay paketleme, daGtGma hazGrlGk gibi paketleme disiplinlerinin tümünü kapsayan çözümler sunuyor. Mitsubishi Electric’in geniB ürün yelpazesi sanayicilerin her türlü uygulama için doru çözüme kolaylGkla ulaBmalarGnG salGyor. HGzlG üretim, dozajlama ve paketlemenin olduu sektörlerde çok sayGda robotlu çözümü bulunan Mitsubishi Electric, yüksek hassasiyette ve yüksek hGzlG,

66 Temmuz - Austos 2019

kolay programlanabilen ve kullanGlabilen, maliyet tasarrufu salayan ve tüm bu yönleri ile fabrikalara sorunsuz üretim imkanG tanGyan paketleme çözümleriyle dikkat çekiyor. Otomasyon bileenlerini tek çat( alt(nda toplayan platform Mitsubishi Electric’in Sanayi 4.0’a yanGtG olan e-F@ctory konseptinin oluBturulmasGnG salayan iQ Oto-

masyon Platformu, tüm önemli otomasyon bileBenlerini tek bir yapGda birleBtiren nadir ürün ailelerinden biri. iQ Platformu’nun önemli avantajlarGnG; minimum TCO (toplam sahip olma maliyeti), fabrika otomasyonu yönetim sistemleri arasGnda tam ve sorunsuz entegrasyon, maksimum verimlilik ve yüksek hGzlG iletiBim olarak sGralamak mümkün. Bu ileri teknoloji

www.metalmakina.com


FİRMA-ÜRÜN sayesinde otomasyon döngüsünün her aBamasGnda maliyetler düBüyor ve yatGrGmdan maksimum geri dönüB alGnmasG salanGyor. !ie dolumunda yüksek hassasiyet ve h(z Ambalaj sektöründe yüksek hassasiyet ve hGz gerektiren BiBe dolumu iBleminde, dolum baBlGGnGn kontrolünün döner konveyör ve akGB kontrolörü ile tamamen senkronize edilmesini salamak en zor aBamalardan biri olarak öne çGkGyor. Dolum aBamasGnda, hem kontrolörün sGvGnGn BiBenin azGna yüksek dorulukta beslenmesini salamasG hem de köpürme ve sGvGnGn taBma riskini ortadan kaldGrmak için akGB oranG ve baBlGk yüksekliinin hassas bir Bekilde kontrol edilmesi gerekiyor. Bu noktada Mitsubishi Electric'in iQ Platform temelli hareket kontrol CPU’su büyük avantaj salGyor. Hareket kontrolüne ek olarak, uygulamanGn gerçek aktarGm aBamalarG da Mitsubishi Electric'in akGllG ve enerji tasarrufu salayan sürücüleri kullanGlarak kontrol altGnda tutulabiliyor. Makineye hGzla beslenen BiBeler, milisaniye düzeyinde program hGzlarGyla 1 Gigabit yüksek iletim hGzlarG sunacak Bekilde System Q ile CC-Link network sistemi üzerinden kontrol edilebiliyor. H(zl( ve doru etiketleme Etiketlerin hedef ürüne mümkün olduunca az sapma ile doru Bekilde yapGBtGrGlmasGnG salamak ancak günümüzün yüksek hGzlG etiketleme makineleri ile mümkün olabiliyor. Etiket film tabakasGnGn esneme, çarpGlma veya yGrtGlmasGnG önlemek için etiketlerin, tüm ürünlerin etiketlerinin doru yerleBtirilmesini salayacak Bekilde sabit bir hGzda beslenmesi gerekiyor. Bir dizi boyutta gelen etiketler; souk ve sGcak tutkal, esnek film veya genel sarma gibi çe-

www.metalmakina.com

Bitli Bekillerde yerleBtirilebiliyor. Bir etiketleme makinesi tasarlarken kontrol mimarisinin verimlilikte mümkün olduunca az kesinti olacak Bekilde tüm bu farklG sistemleri destekleyecek Bekilde tasarlanmasG büyük önem taBGyor. )Bte Mitsubishi Electric’in iQ Platformu, bu gereksinimleri rahatlGkla karBGlamayG mümkün hale getiriyor. Q hareket serisi yüksek hGzlG kayGt iBlevsellii ile etiketlerin doru Bekilde yerleBtirilmesine imkan tanGyor. Paketlemede maliyet azaltan teknoloji Üretimde BiBe dolumu uygulamalarGnGn yanG sGra en yaygGn paketleme makinesi türü olarak; gofret, ekmek, ilaç gibi birçok ürünün paketlenmesinde kullanGlan yastGk paketleme tipi makineler öne çGkGyor. Mitsubishi Electric’in Q hareket kontrolörü bu tür makinelerin yüksek hassasiyet taleplerini rahatlGkla karBGlGyor. Paketleme bGçaklarGnGn konveyörün besleme hGzG ile kusursuz bir Bekilde eBzamanlG çalGBabildii bu sistemde yüksek hGzlarda hassas kesim salanGyor. Normalde bu tür sistemlerde karBGlaBGlabilen kurulum endiBelerini bertaraf eden ve maliyetleri azaltan Mitsubishi Elect-

ric, bu sayede yüksek fonksiyonlu çözüm sunuyor. Karma(k sistemlere uygun çözümler Genellikle ürünler için karton ya da mukavva kutu Beklinde son bir paketleme aBamasG gerekli oluyor. HGz için tasarlanmGB olan kutu paketleme makineleri aynG zamanda temel ürünlerin yerleBtirilmesi ya da katG bir malzeme ile sarGlmasG sGrasGnda zarar görmesini önlemek için yumuBak bir ritme de sahip olmak zorunda. Mitsubishi Electric’in bu ihtiyaçlar için özel olarak tasarlanan Q serisi hareket sistemleri, birçok hareketli parçasG olan karmaBGk sistemler için son derece uygun bir çözüm sunuyor. Bu sistemler; kutu açma, bantlama ve transfer konveyörleri gibi makine proseslerinde hatalarG önlemek için gerekli olan yüksek senkronizasyon derecesini de salGyor.

Temmuz - Austos 2019

67


68 Temmuz - Austos 2019

www.metalmakina.com


www.metalmakina.com

Temmuz - Austos 2019

69


MAKALE

Kavitasyon (Boşlum) Nedir? Bu Makale Akder AkC@kan Gücü Dernei TarafCndan HazCrlanmC@tCr. - www.akder.org

Hidrolik yaCn içerisindeki çözünmü@ gazlar ya da çözünmü@ sCvC haldeki hava, pompa emi@inde yüksek vakum basCncC olu@masC halinde sCvC fazdan gaz fazCna geçer. PompanCn, basCnç tarafCnda ise yüksek basCnç sebebiyle aniden tekrar çözünerek sCvC faza dönü@mesi sonucunda yüksek hacim dei@imi gaz baloncuunun etrafCndaki hidrolik yaCn hCzlanmasCna sebep olur. Pompa gövdesine ani olarak çarpan ya su jeti etkiyle metal yüzeyde a@Cnmalar olu@turur. Bu a@Cnma tipini kavitasyon ya da bo@lum a@CnmasC denir. Maddelerin faz dei@imi sCcaklCkla olduu kadar basCnçla da ili@kilidir. Günlük hayatta çok sCk gözlemlediimiz sCcaklCkla faz dei@imine buzun CsCndCCnda suya dönü@mesi CsC vermeye devam ettiimizde de su buharCna dönü@erek gaz fazCna geçmesi örnek olarak verilebilir. Maddelere CsC verildiinde gaz fazCna CsC alCndCCnda ise katC faza geçmeleri

70 Temmuz - Austos 2019

Yukar.daki resimde solda kavitasyon a!.nmas.na maruz kalm.! bir pistonlu pompa da.t.m plakas. (valve plate) gözükmektedir. Sada ise yine kavitasyon a!.nmas.na maruz kalm.! bir paletli pompa Kam halkas. (stator ring) gözükmektedir. olaandCr. Bu ifadeyi basCnç için tekrarlayacak olursak maddelerin üzerindeki basCnç artC@C katC faza, basCnç dü@ü@ü ise gaz fazCna geçmesini kolayla@tCracaktCr. Kavitasyon Hidrolik Devrede Nerelerde Ortaya Ç.kar? Kavitasyonun olu@abilmesi için öncelikle vakum olu@masC gerekir. Bilindii üzere hidrolik devreler yüksek basCnç sistemleridir dolayCsyCla hidrolik devrelerde vakum istisnai bir durumdur. Pompa emi@ hattC dC-

@Cnda herhangi bir yerde vakum olmasCnC istemeyiz buna kar@ClCk özellikle silindirlerde(y ada motorlarda) yükün silindiri çekmesi yada itmesi sebebiyle eer dengelemek için devrede herhangi bir önlem alCnmamC@sa vakum olu@acaktCr. Pompa emi@inde olu@acak vakum deerinin de mümkün olan en dü@ük seviyede olmasC istenir bazC pompa üreticilerinin ürün kullanma kClavuzlarCnda bu deeri 0,85 bar mutlak basCnç deeri olarak verilir. Kavitasyona Sebep Olan Gazlar;

www.metalmakina.com


MAKALE - YaCn içindeki çözülmü@ hava - YaCn içerisindeki çözülmü@ dier gazlar - YaCn kendisi Kavitasyona Sebep Olan Gazlar Nas.l Ortaya Ç.kar? Kontrolsüz aktuatör(silindir veya hidrolik motor) hareketleri yada pompa emi@ini zorla@tCran etkenler sebebiyle hidrolik devrede yüksek vakum olu@abilir. Bunun sonucunda bu devre elemanlarCnda kavitasyon a@CnmasC görmemiz olasCdCr. Kavitasyona yaCn içindeki çözülmü@ hava, dier gazlar ve yaCn kendisi de sebep olabilir yüksek ya sCcaklCC ve yüksek vakum sebebiyle ya lokal olarak buharla@arak gaz fazCna geçebilir. Buradan da anla@ClacaC üzere kavitasyon a@CnmasCnCn meydana gelmesi için sisteme dC@ardan herhangi bir gaz girmesine gerek yok yoktur. YanlC@ tasarCm sonucu sistem kendisi bu kavitasyona sebep olacak bu gazlarC üretebilir. Kavitasyon Nedenleri; - Emi@ hattC filtresinin tCkanmasC - Emi@ HattCnCn kapalC olmasC - TankCn hava filtresinin tCkalC olmasC - Emi@ hattCnCn direncinin yüksek olmasC - YaCn souk olmasC sebebi ile viskozitesinin çok yükselmesi

filtresine ilaveten ikinci bir tedbir amaçlC pompa emi@ hatlarCna emi@ filtreleri yerle@tirmektedirler. Çounlukla 70-100 mikron arasC olan bu filtreler aslCnda hidrolik devredeki yaC gerekli temizlik seviyesinde tutmaktan daha çok, olaanüstü bir durumda pompaya girebilecek çok büyük partikülleri tutmak amaçlCdCr. Çounlukla kirlilik/doluluk göstergesi olmayan bu fltreler zamanla içerisindeki filtre elemanCnda biriken partiküller sebebiyle pompa emi@ini zorla@tCrarak pompa emi@ hattCnda yüksek vakum olu@masCna ve dolayCsCyla pompada kavitasyona sebep olurlar. Böyle bir durumdan sakCnmak için belirli periyotlarla filtre elemanC dei@ikli yada emi@ hattCna takClacak bir vakum @alteri ile belli bir vakumdan sonra hidrolik pompanCn çalC@masC durdurulabilir. BazC hidrolik ünitelerde pompa hidrolik ya tankCndan a@aCda bir seviyede yanCna ya da direk olarak ya tankCnCn altCna yerle@tirilmektedir. Bu montaj @ekillerinin temel amaçlarCndan birisi hidrolik pompanCn emi@ini rahatlatmaktCr. Böyle bir tasarCm tercih edildiinde pompa tamir, bakCm yedek pompa dei@iklii esnasCnda tanktaki hidrolik yaCn dC@arC bo@almamasC için pompa ile hidrolik ya tankCnCn arasCna bir vana yerle@tirilir. Pompa ile ilgili dei@iklikleri yaptCktan bu vana açClmadan pompanCn kCsa süreliine de ol-

sa çalC@tCrClmasC hidrolik pompada geri dönülmez hasarlara sebep olacaktCr. A@aCdaki resimde görülecei üzere vananCn kolunun yan tarafCna bir sviç yerle@tirilmi@tir. sviç kolun açCk olduunu görmez ise pompaya start verilememektedir. Hidrolik ya tanklarC dC@ ortamdan kirli partiküllerin tankCn içine girmemesi için dC@ ortamdan izole olacak @ekilde imal edilirler. Fakat tankCn içerisindeki ya seviyesi silindirlerin piston tarafCna pompalandCCnda azalCr mil tarafCna pompalandCCnda artar dolayCsCyla tankCn içerisine hava giri@ çCkC@Cna müsade etmemiz gerekir aksi taktirde içeride olu@an vakum sebebiyle ortamdaki açCk hava basCncC tankC bir kaCt gibi büzü@türüp çatlatacaktCr. Bu durumu anlatan bir örnek a@aCdaki videodan izlenebilir. Hidrolik ya tankCnda böyle bir etki olu@mamasC için bir havalandCrma delii bCrakClCr ve bunun üzerine içeri giren havanCn hidrolik yaC kirletmemesi için havalandCrma filtresi yerle@tirilir. %@te bu havalandCrma filtresi zamanla kirli partiküller ile dolmaya ba@ladCkça hava içeri rahat giremeyecek ve tank içerisinde yava@ yava@ vakum olu@maya ba@layacaktCr. Bu vakum etkisi de yukarCda anlatCldCC gibi pompa emi@inde daha yüksek vakum ve kavitasyona sebep olacaktCr. HavalandCrma filtrelerinin filtre elemanlarCnCn düzenli periyotlarda dei@tiril-

- YaCn köpüklenmesi - Emi@ hattCndan hava emilmesi Bu maddeler teker teker incelendiinde birçounun pompa emi@ hattCndaki direnç artC@Cna sebep olduu görülecektir. imdi bunlarC inceleyelim. Her ne kadar modern hidrolik sistemlerde emi@ hattC filtresi kullanCmC popülerliini yitirmeye ba@lasa da hala bazC üreticiler, dönü@ hattC

www.metalmakina.com

Temmuz - Austos 2019

71


MAKALE

ve uzun borulama bu tip hatalara örnek olarak verilebilir.

mesi Bu @ekilde olu@abilecek kavitasyon hasarCnCn önüne geçecektir. Kavitasyona neden olabilecek bir dier neden ise hidrolik güç ünitesi tasarCmda pompa yerle@imi konusunda yapClacak hatalardCr. Tabi ki bu tip hatalar ilk devreye almadan itibaren kendini gösterecek ve zamanla daha belirginle@ecektir. Ünitede kullanClan pompanCn montajCna ili@kin üretici tavsiyeleri dikkate almadan yapClan montajlar pompa

YukarCdaki @ekil bir pompa üreticisinin kataloundan alCnmC@ olup o pompa için en uygun borulama ile ilgili tavsiyeleri içermektedir. FarklC pompalar için farklC montaj @ekillerinde farklC öneriler olabilmektedir. Bu öneriler üretici kataloglarCna bakClarak örenilip dikkat alCnmalCdCr. Kavitasyon Olduu Nas.l Anla!.l.r ? Kavitasyon olmasC halinde hidrolik sistemde göze çarpan @u dei@iklikler olacaktCr.

sCyla aktuatör hCzlarCnda azalma - Gürültü olu@umu Burada özellikle gürültü olu@umu bize kavitasyona ili@kin önemli bir ipucu verecektir. Eer ortaya çCkan ses kesintisiz sürekli aynC düzeyde ise bu vakum sebebiyle yadan gazlarCn ayrC@masC sonucu olu@tuunu gösterir. Eer ortaya çCkan ses kesintili ve dei@kense pompanCn emi@ hattCndaki balantClardan hava aldCC ya da ya içerisinde köpüklenmenin olabilecei konusunda fikir verir.

- Ya sCcaklCCnda artC@ - Yada bozulma, kararma - Pompa veriminde azalma dolayC-

emi@inde sCkCntClara yol açabilmektedir. Pompa emi@ hattCnda gereinden fazla dirsek kullanClmasC, emi@ hattC çapCnCn dü@ük tutulmasC

72 Temmuz - Austos 2019

Kapal. bir tank.n içini bo!alt.rken hava giri!ine müsade etmez ise aç.k hava bas.nc. tank.n içeriye doru göçmesine sebep olur. www.metalmakina.com


www.metalmakina.com

Temmuz - Austos 2019

73


MAKALE

Okuma Premium Çözümler Mükemmel Kesme Performansı İçin Donanım ve Yazılımın Birleştirilmesi Bu makale Okuma Europe GmbH tarafPndan hazPrlanmPLtPr. Yüksek üretkenlii korurken, mükemmel kaliteye ulaLmak çou üretici için zordur. Sonucu iyileLtirmeye yönelik çözümler, çounlukla iLleme proseslerini yavaLlatPr. Birbiriyle kPsmen çeliLen iki hedefi bir araya getirmek için makine takPmlarPnPn yalnPzca yüksek performanslP donanPma deil, aynP zamanda makinenin tam potansiyeline ulaLmak için özelleLtirilmiL yazPlPma da ihtiyacP vardPr. Zaman önemli olmadPPnda yüksek kaliteli ürünler üretmek oldukça kolaydPr. AynP Lekilde, kalite beklentisi düLük olduunda seri üretim aslPnda hiç de zorlu bir iL deildir. Sektördeki tek kaynak CNC salayPcPsP olarak Okuma, birbirlerine çok iyi uyumlanmPL yazPlPm ve donanPm çözümleri geliLtirerek, seri üretimi ve yüksek kaliteyi birleLtirmektedir. Bu da makine ile yapPlan iLlemlerin verimliliin yanP sPra kalite açPsPndan da her yönden optimize edilmesine olanak tanPyor. Okuma bu çözümleri sunarak, her bir makinenin toplam sahip olma maliyetini (TCO) düLürebilmekte, böylelikle üretim proseslerinin müLterileri için mümkün olduunca düLük maliyetli olmasPnP salamaktadPr.

Di1li 1leme Paketi, sadece bir tane çok görevli i1leme merkezi kullanarak di1liler üretmeye olanak tan8maktad8r. © Okuma tür verileri manuel olarak düzeltmek çok zordur, bu nedenle ortaya çPkan kusurlar, prosesin devamPnda

ürünün son iLlemlerinin el ile yapPlmasPyla düzeltilir. Okuma, zaman alan bu ek adPmlarPn önüne geçmek

Kalite veriyle ba1lar Okuma, üreticilerin iLleme proseslerini ilk aLamadan baLlayarak optimize etmelerini olanaklP kPlmaktadPr. En iyi makine bile, beslendii veriler düLük kalitede olduunda, yüksek kaliteli ürünler üretemez. Bu

74 Temmuz - Austos 2019

Turn-Cut, tak8m8 i1lenecek parçay8 döndürmek yerine tak8m8 i1lenecek parçan8n çevresinde döndürerek dengesiz parçalar8n i1lenmesi için yeni olanaklar sunmaktad8r. © Okuma www.metalmakina.com


MAKALE için Hyper-Surface’i geliLtirmiLtir. Uygulama, komut pozisyonu ve besleme hPzPndaki farklPlPklarP ortadan kaldPrarak, gerçek iLleme prosesinden önce iLleme verilerini otomatik olarak düzeltmektedir. Bu durum yüzey kalitesini iyileLtirmekte, ayrPca çizik ve izlerin önlenmesine yardPmcP olarak proses sonrasP iLlem gereksinimini ortadan kaldPrmaktadPr. Bu Premium Çözüm çift sütunlu iLleme merkezleri için geliLtirilmiLtir. Bunu daha fazla makine takip edecektir. Bu uygulama, tüm iLleme prosesini hPzlandPrmaya yardPmcP olmakta ve kendinden önceki Super-NURBS’Pn (Non-Uniform Rational Basis Spline) tüm özelliklerini içerdii için verimlilii arttPrmaktadPr. Düzensiz bir Lekle sahip olan nesneler üretmek için geliLtirilen bu uygulama, düzensiz kavisler oluLturmak için matematiksel bir yöntem kullanmaktadPr. Bu proses sPrasPnda, makine hareket komutlarP daha etkin bir hale getirilmektedir. Kavislerin oluLturulmasPyla, bir yandan yüzey kalitesi iyileLtirilirken bir yandan da tüm iLleme prosesinin hPzP arttPrPlabilmektedir. Üretimi el ile tamamlama gereksinimi de artPk geçmiLte kalmaktadPr.

uç için eLit kesme kuvvetleri salanPr. Dinamik TakPm Yük Kontrolü aynP zamanda daha ucuz takPm uçlarPnPn kullanPlmasPnP olanaklP kPldPP için titanyum alaLPmlarP gibi zorlu malzemelerin iLlenmesini de daha ekonomik hale getirir. Bu uygulama olmadPPnda, üreticiler pahalP yekpare takPmlar satPn almak ve kullanmak zorunda kalacaklardPr. Geli1mi1 di1 açma

nik sorunlara odaklanPr ve diL açma iLlemleri sPrasPnda titreLimi önler. Özellikle uzun diLler iLlenirken titreLimler oluLabilmektedir. Bu yüzden, bu uygulama kesici takPm iLlenecek parçanPn kritik yerlerine doru ilerlerken mil hPzPnP düLürür. Milin hPzPnP düLürürken, eLit bir diL olmasPnP salamak için eLzamanlP olarak kesme hPzPnP da azaltPr. Belirli diL açPklPP deiLikliklerini gerektiren kolay sonsuz vida diL açma iLleri için, Okuma üreticilerin her diL açPklPP için kolayca komut girmelerine olanak tanPyan DeiLken KPlavuzlu DiL Açma çözümü sunmaktadPr. 4Llenecek parçanPn baLka bir makinede iLlen-

Tak8m uçlar8n8n optimum kullan8m8

Okuma’nPn DeiLken Mil HPzlP DiL Açma çözümü, diL açma iLlemleri sPrasPnda takPm kullanPmPnP optimize ederek kesme performansPnP artPran bir çözümdür. Bu çözüm harmo-

Doru takPm kullanPmPnP içeren gerçek iLleme prosesi söz konusu olduunda, verilerin optimize edilmesinden kazanPlan iyileLtirmelerin kaybedilmemesi gerekir. Bu nedenle Okuma, iLleme merkezleri için takPm uçlarPnPn kPrPlmamasPnP salayan, böylelikle de yüksek ilerleme hPzlarP ve optimize edilmiL üretkenlii olanaklP kPlan bir Dinamik TakPm Yük Kontrolü geliLtirmiLtir. Bu çözüm, bir takPmPn her bir ucu için salPnPmP ölçer. Toplanan veriler daha sonra takPmPn yatak gezinti boLluuna göre besleme hPzPnP optimize etmek için kullanPlPr, böylelikle her bir

Hyper-Surface aç8ld88nda, daha az say8da çizik ortaya ç8karak, i1lenecek parçan8n genel kalitesini iyile1tirmektedir. © Okuma

www.metalmakina.com

Temmuz - Austos 2019

75


MAKALE bir iLleme merkezi kullanPldPPnda, bu çözüm bütün gerekli üretim yöntemlerini saladPP için, ek kurulum, taLPma ve makinenin çalPLmadan kaldPP süre gereksinimini ortadan kaldPrmaktadPr. Bir üst seviye tornalama Hyper-Surface, i1leme verilerini otomatik olarak optimize ederek, elle perdahlama gereksinimini en aza indiren pürüzsüz yüzeyler elde etmeye olanak tan8maktad8r. © Okuma mesinden sonra diL açma iLini sürdürmek bile mümkün olduunca kolay bir hale getirilir. Faz eLleLtirme çou zaman bir sorun olsa da, Okuma’nPn DiL Faz ELleLtirme çözümü takPmPn darbe kolu aracPlPPyla manuel olarak baLlangPç konumuna hizalanmasPna olanak tanPyarak bu adPmP kolaylaLtPrmaktadPr. Bütün diL açma çözümleri, MULTUS Serileri gibi bir torna miliyle donatPlmPL torna ve çok görevli makineler için mevcuttur. Daha yüksek verimlilik için çoklu görev

Dinamik Tak8m Yük Kontrolü, bir dokunmatik sensör kullanarak tak8m kenarlar8n8 otomatik olarak ölçmektedir. © Okuma

76 Temmuz - Austos 2019

Okuma, diLli üretimi sPrasPnda maksimum verimlilik adPna, çok görevli makineler ve 5 eksenli iLleme merkezleri için DiLli 4Lleme Paketi sunmaktadPr. Bu çözüm, tek bir kurulumda sadece bir iLleme merkezi kullanarak bir diLliyi iLlemeye olanak salamaktadPr. DiLlilerin üretimi tornalama, frezeleme, taLlama, katman çPkarma ve kPlavuz salma gerektirebilecei için, bu verimlilik açPsPndan önemli bir avantajdPr. Geleneksel makineler kullanPldPPnda, üretim prosesi yavaL bir üretime neden olan farklP makinelerde birkaç kurulum yapma, kompleks taLPma ve tekrarlP ölçüm ile kalibrasyon içermektedir. Okuma’nPn DiLli 4Lleme Paketi ile donatPlmPL çok görevli

Okuma’nPn Premium Çözümü Turn-Cut, tamamen yeni bir üretim prosesine olanak tanPdPP için, iLleme merkezlerinde ve çoklu görev makinelerinde devrim yaratmaktadPr. Tornalama prosesi sPrasPnda iLlenecek parçanPn döndürülmesi yerine takPmPn iLlenecek parçanPn çevresinde ya da içinde döndürülmesiyle dengesiz olan iLlenecek parçalarPn prosesi için tamamen yeni olanaklar açPlmaktadPr. AyrPca, takPm deiLiklikleri gerekli olmadPP için, verimlilii son derece artPran tek bir takPm kullanPlarak çeLitli büyüklük ve Lekillerde delikler üretilebilmektedir. Pürüzsüz yiv açma Okuma’nPn iLleme merkezlerine yönelik Düz TakPm Yiv açma çözümü, kusursuz bir Lekilde iLlenmiL bir yüzey elde etmeye olanak tanPmak-

Otomatik Balant8 Ba1l88 Kompansasyonu, bir ölçme kolu ve referans küresi kullanarak yeni balant8 ba1l88n8 ölçme yoluyla makine tak8m8n8 otomatik olarak ayarlamaktad8r. © Okuma www.metalmakina.com


MAKALE C-ekseni Tork S8n8r8

NC Ölçüm Ayg8t8, i1lenecek parça monte edilmi1 durumdayken makine tak8m8n8 kalibre etmeye olanak tan8maktad8r. © Okuma ta ve sPzdPrmazlPk yivlerinin yüzey kalitesini geliLtirmektedir. Yiv tabanPnP son iLlemden geçirmek için# düz bir takPm kullanarak elle yapPlan zaman alPcP son iLlemlere gerek kalmadan yüksek bir sPzdPrmazlPk, ayrPca baLarPlP bir kompleks sPzdPrmazlPk yivi kavisleri kesimi salamaktadPr. Yiv açma sPrasPnda yüksek bir hatasPzlPk salamak için, takPmPn kesici kenarPnPn hareketi mil fazPyla senkronize edilir. B-ekseni Tornalama Okuma, Premium Çözüm B-ekseni

Tornalama ile, kavisli yüzeylerin tornalanmasPnP optimize eden ve çok görevli makineler için uygun olan bir teknoloji geliLtirmiLtir. Genellikle bu üretim iLlemi çPkPntPlara yol açan en iyi kesme takPmPnP kullanmak için takPm parçalarPnPn deiLtirilmesini gerektirmektedir. B-ekseni Tornalama açPlarPnP kontrol eder, dolayPsPyla da takPm açPlarP her zaman doru olduu için iLlerin takPm deiLtirme olmaksPzPn yapPlmasPna olanak tanPr. Böylelikle, cihaz çPkPntPlarP ortadan kaldPrPr ve tutarlP bir Lekilde yüksek kaliteyi garanti eder.

Okuma, üretim prosesi sPrasPnda kolay ve otomatik bir faz eLleLmesini salamak adPna, Torna TezgahlarP için bir C ekseni Tork SPnPrP salamaktadPr. C ekseni tork dalgalanmalarPnP okumak için taretin üzerine bir anahtar yolu veya çentikle temas eden bir stoper monte edilir ve bu sayede makinede C ekseni sPfPr ofsetlerinin ayarlanmasPna olanak salanPr. Ölçüm cihazlarP olmadan faz ayarP yapPlmasP, balama aparatPyla ve operatörle iliLkili hatalarPn yanP sPra masraflP olan proses sPrasPndaki kalibrasyon ölçümlerini de ortadan kaldPrarak maliyetlerin düLük ve iLleme prosesinin daha hPzlP olmasPna yol açar. Kaliteyi verimli biçimde ölçme Okuma, üretim proseslerini kolaylaLtPrmak ve hPzlandPrmak için hatasPzlPktan ödün vermeden verimli ölçüm iLlemlerine olanak tanPyan geliLmiL çözümler sunmaktadPr. Kusursuz kalitede parçalar üretmek, titiz bir ölçümü ve kalibrasyonlarP gerekli kPlmaktadPr. Verimlilik açPsPndan, geleneksel ölçüm yöntemleri, makinelerin uzun süre durmasPnP gerektirdii için bu durum bir problem oluLturmaktadPr. Okuma’nPn NC Ölçüm AygPtP çözümü, iLlenecek parçalarP çok görevli bir makineye monte edilirken ölçer. Bu nedenle, iLlenecek parçanPn ek bir 3B ölçüm cihazPna taLPnmasP gerekmez. 4LlenmiL parça incelenirken ölçüm aygPtP hareket ettikçe, iLlenecek parçanPn duruLu ölçüm iLlemi sPrasPnda deiLiklik yapmayP gerektirmez. Otomatikle1tirilmi1 kalibrasyonlar

NC Ölçüm Ayg8t8, i1lenecek parça monte edilmi1 durumdayken makine tak8m8n8 kalibre etmeye olanak tan8maktad8r. © Okuma

www.metalmakina.com

Okuma, çift sütunlu iLleme merkezlerinin kalibrasyonlarPnP olabildiince hPzlP yapmak için bu prosesi otomatikleLtirerek kaliteden ödün vermeksizin toplam verimlilii artPrmaktadPr. Okuma’nPn Otomatik

Temmuz - Austos 2019

77


MAKALE Okuma Hakk8nda:

NC Ölçüm Ayg8t8, i1lenecek parça monte edilmi1 durumdayken makine tak8m8n8 kalibre etmeye olanak tan8maktad8r. © Okuma

BalantP BaLlPP Kompansasyonu kullanPlarak, yeni bir balantP baLlPPnP bir makineye ayarlamak için gereken süre önemli ölçüde kPsaltPlabilmektedir. Klasik kalibrasyon yöntemleri tam bir gün kadar sürebilirken, bu Premium Çözüm bütün prosesi 20 dakika içinde tamamlamaktadPr. BaLlPPn takPm ucu üzerindeki etkisini otomatik olarak ölçerek,

sonra da kompansasyon deerleri oluLturarak makineyi yeni baLlPa ayarlar. Prosesi baLlatmak için, operatörlerin masanPn üzerine bir referans küresi koymasP ve bir ölçme kolu yerleLtirilmiL olan balantP baLlPPnP dorudan kürenin üzerine gelecek Lekilde konumlandPrmasP yeterli olmaktadPr.

Okuma Europe GmbH, 1898 yPlPnda Nagoya, Japonya’da kurulan CNC (bilgisayarlP sayPsal denetim) tezgahlarPnda dünya lideri olan Okuma Corporation’Pn Almanya merkezli satPL ve servis iLtirakidir. irket, CNC makineler, kumanda, motorlar, kodlayPcPlar, tornalar ve Okuma tarafPndan CNC kontrollü üretilen tüm ürünlere sahip tek kaynaklP sanayinin tek tedarikçidir. KapsamlP, yerleLik servis korumayla ikiye katlanmPL Okuma’nPn yenilikçi ve güvenilir teknolojisi kullanPcPlarPn karlPlPP maksimuma çPkararak sürekli olarak güvenle çalPLmasPna olanak vermektedir. Endüstri lideri daPtPm aPyla birlikte Okuma müLterileri güçlendirerek ve günümüzün talep edilen üretim ortamPnda rekabetçi avantaja olanak vererek kaliteyi, üretkenlii ve randPmanP kolaylaLtPrmaktadPr. Daha fazla bilgi için www.okuma.eu adresini ziyaret edin.

YERİNİZİ ŞİMDİ AYIRIN: info@metalmakina.com Tel: 0212 222 93 71 whatsapp: 0554 498 18 78

78 Temmuz - Austos 2019

www.metalmakina.com


ALFABETİK REKLAM İNDEKSİ

ALDÖKÜM

69

EROK

43

OTR MAKİNA

12

ALES PRES

4

GEMFA

45

PİKSAN RTECH

37

ALUEXPO

57

ISK SODEX

61

SCHAEFFLER

5

ANCA CNC

A. Kapak

İMT TAIWAN

51

SCHMERSAL

2

BOEHLERIT

13

JUNKER

21

SCHUNK

A. K. İçi

BUMATEC

63

MAKTEK İZMİR

31

STUDER

11

ÇAM CNC

29

MAZAK

17-25

ŞAHİNLER

27

DENİZ METAL

22-23

METALEXPO

59

TANDEM

7

DİRİNLER

9

METALMACHINE

40-68

TOKSAN KESİCİ

1

EMO 2019

39

MİKDİSPLAY

73

ZOLLER

18-19

NURSAN

41

ONUR TEKNİK

80

ERKAN CNC

Ön K. İçi -15

ERMAKSAN

3

ABONE FORMU Ad› Soyad› :......................................................... Ünvan› :.......................................................... Firma ad› :.......................................................... Uzmanl›k alan› :.......................................................... Adresi :.......................................................... ......................................................................................... Vergi Dairesi /No :........................................................... Tel/Fax :............................................................ O VISA O MasterCard Kart No:............................................................................. Son Kullanma Tarihi:.........................................................

GARANT% BANKASI PERPA UBES% IBAN TR63 0006 2000 4590 0006 2010 24 AKBANK PERPA UBES% IBAN TR94 0004 6006 3388 8000 0312 06 TEB PERPA UBES% IBAN TR68 0003 2000 1270 0000 0112 54 YAPI VE KRED% BANKASI PERPA UBES% IBAN TR32 0006 7010 0000 0072 3902 34 HALKBANKASI BE%KTA IBAN TR21 0001 2009 7640 0010 0001 98

 Y›ll›k abonelik ücreti 90 TL.

%BANKASI PERPA UBES% IBAN TR76 0006 4000 0011 1880 1874 71

Perpa Ticaret Merkezi B Blok Kat:11 No:1928 Okmeydan› PK.34384 fiiflli / ISTANBUL - TURKEY Tel: +90 212 222 93 71 (Pbx) Fax: +90 212 222 93 74 e-mail:info@hidrolikpnomatik.com www.hidrolikpnomatik.com

www.metalmakina.com

Temmuz - Austos 2019

79


80 Temmuz - Austos 2019

www.metalmakina.com


Metal İsleme ve Makina İmalat Teknolojileri Temmuz-Agustos 2019 e-Dergisini HEMEN OKUYUN