Page 1

www.hidrolikpnomatik.com AKDER (Akışkan Gücü Derneği) 25. Kuruluş Yılını Kutladı Türkiye Metal Şekillendirme Makinaları Üretiminde Dünyada İyi Bir Konuma Geliyor İşletmelerdeki Elektronik Cihazların Ömrünü Uzatan Teknoloji Dikkatli Seçim, Endüstriyel Hareket Kontrolündeki Akıllı Sensörlerin Potansiyelini Açığa Çıkarır Degauss 600 ile Boru Hatlarının Manyetikliğini Giderme

Hidrolik&Pnömatik Sektörünün İlk Dergisi

102

Say›


www.hidrolikpnomatik.com

Temmuz - AÄ&#x;ustos 2019

1


2

Temmuz - AÄ&#x;ustos 2019

www.hidrolikpnomatik.com


www.hidrolikpnomatik.com

Temmuz - AÄ&#x;ustos 2019

3


İÇİNDEKİLER

AKDER (Akışkan Gücü Derneği) 25. Kuruluş Yılını Kutladı 8

CETOP 2019 Genel Kurulu Çekya’nın Çesky Krumlov Şehrinde Yapıldı 10

İş Makinesi Sektörü Rotayı Çin’e Çevirdi 12

Doruk’un Zirve Yolculuğunda Hedefi Dünya Markası Olmak 30

Yeni Nesil Akıllı ve Küçük Kontrol Röleleri, Esnekliği Sağlayacak ve Iot’u (Nesnelerin İnternetini) Destekleyecek 42

Şirketlerin IT Faaliyetlerinde Yapay Zeka Destekli Verimlilik AIOps İle Sağlanıyor 47

 Türkiye Metal ekillendirme Makinalar@

Üretiminde Dünyada 7yi Bir Konuma Geliyor 14  Sanal Gerçeklik E+itim Laboratuvarlar@ ile TürkTraktör, Otomotiv Sektöründe Mesleki E+itime Farkl@ Bir Soluk Getirdi 16  Tezmaksan Akademi SanayiyiSevdirmeye, Gelece-

+in Mühendislerini E+itmeye Devam Ediyor 18  Yerli Savunma Gücü 7çin Sektör Bir Araya

 Türkiye’nin En Büyük 7kinci Biyokütle Santralinin Tercihi Siemens Oldu 38  Kumport Dev Vinçleriyle Yeni Nesil Mega Gemilere Hizmet Verecek 39  3M, Türkiye’de Bilimi Desteklemeye Devam Ediyor 40  Türkiye’nin En Büyük 7kinci Biyokütle Santralinin Tercihi Siemens Oldu 38

Geliyor 19

 Daha Uzun Zincir Kullan@m Ömrü 7çin: Ya+lay@n

 7zmir, 7lk Yar@y@lda Makine Sektörünün 7hraca-

ve A@nmay@ Önleyin 41

t@ndan Yüzde 7’lik Pay Ald@” 22

 Daha Büyük Toz Presleri 7çin Servo-Elektrik Tahriklerde Kullan@lan NSK Vidal@ Miller 44

 Komatsu 2019’un 7lk Yar@s@nda Daralan Pazara

Ra+men Büyümesini Sürdürdü 23  Borusan Cat’in yeni GC serisi için Road Show Turu 25  Avrupa Birli+i’nden Tüpra’a Bir Destek Daha 28  Wilo’ya En Yenilikçi irket Ödülü 32  Türkiye Sanayisi 2020 Y@l@ Stratejisinde WIN

EURASIA’ya Özel Önem Veriyor 34

 7letmelerdeki Elektronik Cihazlar@n Ömrünü Uzatan Teknoloji 48  Dikkatli Seçim Ve Belirleme, Endüstriyel Hareket Kontrolündeki Ak@ll@ Sensörlerin Potansiyelini Aç@+a Ç@kar@r 50  Degauss 600 ile Boru Hatlar@n@n Manyetikli+ini

Giderme 54

 BANTBORU Küresel Pazardaki Pay@n@ 7ki Kat@na Ç@karacak 36

4

Temmuz - Ağustos 2019

www.hidrolikpnomatik.com


www.hidrolikpnomatik.com

Temmuz - AÄ&#x;ustos 2019

5


BİZDEN İlk Yayına Başlama Tarihi

Eylül 2002

‹mtiyaz Sahibi

Ahmet Pelit

Sorumlu Yaz› ‹flleri Müdürü

Selver Pelit

Genel Koordinatör

Emel fienyüz

Editör

Başak Pelit

Reklam Grubu

Fahriye Ziyade

Abone Sorumlusu

Mehmet Can Pelit

Haz›rl›k&Tasar›m

AjansMik Ltd. fiti.

‹çerik Haz›rl›k

AjansMik Yay›nc›l›k www.ajansmik.com

Bask›

AkC,kan Gücü ve Hareket kontrol Teknolojileri Sektörünün ilk yayCnlanan Hidrolik&Pnömatik Dergisinin Temmuz-A/ustos sayCsC ile yine sizlerle beraberiz.

Şan Ofset HamidiyeMah. Anadolu Cad. No:50 Kağıthane -‹stanbul Tel:0212 289 24 24 Yay›n Türü Yerel-Süreli Yay›n Da€›t›m

Kargo

Yay›n Dan›flma Kurulu

Türkiye makine sektörü 2019’un ilk yarCsCnda geçti/imiz döneme göre ihracatCnC yüzde 4,9 artCrarak 8,8 milyar dolara yükseltti. Türkiye’nin makine ihracatCnda ise zmir, aynC dönemde yüzde 7 pay alarak önemli bir ba,arCya imza attC. Ege’nin sanayide de incisi zmir, bu yCl MAKTEK FuarC ve fuara ilk kez eklenen “Döküm, Demir ve Çelik Teknolojileri” ve “KalCp Teknolojileri” özel bölümleri ve 500 milyon dolarlCk i, hacmi hedefiyle 9-12 Ekim tarihleri arasCnda Fuarizmir UluslararasC Fuar Merkezi’nde MAKTEK zmir’e ev sahipli/i yapacak.

Fikret Dalk›ran

Hipafl

Cengiz Celep

Entek Pnömatik

fiemsettin Ifl›l

Rota Teknik

Dr. Ahmet Dinçer

Anet Hidrolik

İlham Çelebi

HKTM

Cengiz Meriç

MP Hidrolik

Güner Çelikayar

MOOG

Yönetim Merkezi AjansMik Ltd. fiti. Perpa Ticaret Merkezi B Blok Kat:11 No:1928 Okmeydan› 34384 fiiflli / ‹stanbul

Türkiye’de genelinde 1171 Ar-Ge Merkezi bulunurken, TasarCm Merkezi sayCsC 347 olarak açCklandC. Türk Patent Enstitüsü verilerine göre ise yClda 260’C yerli, 210’u yabancC olmak üzere 470 patent ve faydalC model alCnCyor. RakamlarC umut verici olarak de/erlendiren TAD Ba,kanC Fatih VarlCk, ,irketlerin Endüstri 4.0’C kaçCrmamak için ciddi yatCrCm yaptC/CnC, bütçelerinin yüzde 1’ini Ar-Ge’ye aktardCklarCnC söyledi. VarlCk, sanayinin yapay zeka kavramCnC yerli üretime adaptasyon konusunda da önemli çalC,malar yaptC/CnC, metal ,ekillendirme makinalarC üretiminde ise dünyada söz sahibi oldu/umuzu kaydetti.

Tel: +90 212 222 93 71 (Pbx) Fax: +90 212 222 93 74 web: www.hidrolikpnomatik.com e-mail: info@hidrolikpnomatik.com Almanya Temsilcisi EISENACHER MEDIEN WELCKERSTR.22 D-53113 BONN Phone: +49 0228 24 99 860 • Fax: +49 0228 65 00 76 e-mail:info@eisenacher-medien.de İtalya Temsilcisi

TürkTraktör Ankara ve Erenler fabrikalarCnda kurdu/u ‘Sanal Gerçeklik E/itim LaboratuvarlarC’nda çalC,anlarCna yeni teknolojilerden yararlanClarak etkin ö/renme platformu sunuyor. AB ve ,kur’dan alCnan destekler ve güçlü i, birlikleriyle Türkiye’den Avrupa Birli/i’ne teknoloji transfer ederek bu alanda bir ilke imza atan TürkTraktör, bu e/itim teknolojisi ve yöntemini tüm endüstriye yaygCnla,tCrma toplantCsC gerçekle,tirdi.

CASIRAGHI INTERNATIONAL ADVERTISING Via Cardano 81 - 22100 Como (Italia) Tel. +39 031 261407 Fax +39 031 261380 www.casiraghi.info Tayvan Temsilcisi Ringier Trade Media Ltd. 9F-2, No. 200, Zhongming Rd., North District, Taichung 404, Taiwan Tel: +886 4 2329 7318

Hidrolik&Pnömatik Dergisinin gelecek sayCsCnnda tekrar bulu,ma ümidi ve temennisi ile sa/lCkla, huzurla ve mutlulukla kalCn.

sydneylai@ringier.com.hk Hidrolik&Pnömatik Dergisi

SaygClarCmla.

Temmuz - Ağustos 2019 Sayı:102

Ahmet Pelit

Fiyat›: 15 TL KDV Dahil - ‹ki ayda bir yay›nlan›r

ahmet@ajansmik.com

Bask› Yeri ve Tarihi: ‹stanbul - 05 Ağutos 2019

ISSN 1303-6386 © Hidrolik&Pnömatik Dergisi

Dergimizde yay›nlanan yaz›lardaki görüfller yazarlara, reklamlardaki sorumluluk reklam verene aittir. © Hidrolik&Pnömatik Dergisindekiyaz› ve foto€raflar izinsiz kullan›lamaz.

6

Temmuz - Ağustos 2019

www.hidrolikpnomatik.com


www.hidrolikpnomatik.com

Temmuz - AÄ&#x;ustos 2019

7


HABER

AKDER (Akışkan Gücü Derneği) 25. Kuruluş Yılını Kutladı 1994 y-l-nda kurulan AKDER Ak-kan Gücü Dernei bu y-l 25. Kurulu y-l-n- 28 Haziran 2019 Cuma akam- Taksim Point Otel’de düzenledii bir gecede üyeleri ve konuklarile beraber kutlad-. Halen sahip oldu:u 75 üye ile ülke akD;kan gücü sektörünün yakla;Dk %90’DnD temsil eden AKDER; üyesi bulundu:u Avrupa derne:i CETOP ile i;birli:i halinde istatistik, e:itim, ileti;im ve AB kurumlarD ile ili;kiler konularDnda üyelerini sürekli bilgilendirmektedir. Özel olarak önemli bulunan e:itim konusunda 10 yDlD a;kDn süredir, hem stanbul i;li PERPA’daki merkezinde hem de talep edilen i; yerlerinde e:itim faaliyetlerini sürdüren AKDER bu alanda düzenleyici bir rol oynadD:DnDn farkDndadDr. CETOP onaylD olan e:itim merkezi UAGEM Ulusal AkD;kan Gücü E:itim Merkezi, istendi:i takdirde CETOP onaylD e:itim sertifikasD da verebilmektedir. CETOP onaylD e:itim sertifikasD bütün Avrupa’da bir mesleki pasaport olarak kabul edilmektedir. Yakla;Dk 100 ki;ilik bir davetli grubunun katDldD:D kutlamada, dernek Yönetim Kurulu Ba;kanD M. Semih KUMBASAR kDsa bir konu;ma yaparak katDlanlara te;ekkürlerini sundu, 25 yDlda sektörün birlikteli:ini simgeleyen AKDER’in bu çok önemli misyonu ba;ardD:DnD ifade etti. Daha sonra bu süre içinde Yönetim Kurulu Ba;kanlD:D yapmD;; L. Rafi BLAL, Arman MNASYAN, H. Cengiz CELEP, emsettin IIL, Steven YOUNG(2 dönem), Ahmet SERDARO-

8

Temmuz - Ağustos 2019

LU, Mehmet KURTÖZ, Fikret DALKIRAN, Haydar ATILGAN, Suat DEMRER ve mevcut Ba;kan M. Semih KUMBASAR’a ve 10 yDlD a;kDn süredir dernekte Genel Sekreter olarak hiz-

met veren, derne:in tek onur üyesi Abdullah PARLAR’a gecenin anDsDna mini bir Hidrolik Silindir olarak tasarlanan(KAYAHAN firmasDnDn hediyesi) birer plaket sunuldu.

www.hidrolikpnomatik.com


www.hidrolikpnomatik.com

Temmuz - AÄ&#x;ustos 2019

9


HABER

CETOP 2019 Genel Kurulu Çekya’nĹn Çesky Krumlov Şehrinde YapĹldĹ

AKDER Ak/kan Gßcß Derneinin ßyesi olduu CETOP’un 2019 y/l/ Genel Kurul toplant/s/ 12-14 Haziran 2019 tarihlerinde Çekya’n/n Çesky Krumlov isimli kßçßk bir ehrinde yap/ld/.

Sonuçta 2 de i?iklikle YÜnetin Kurulunun aynen devamFna karar verilmi?tir.

Genel kurula AKDER adFna YK Ba?kanF Semih KUMBASAR ve Genel Sekreter Abdullah PARLAR katFldFlar. CETOP Ba?kanlFk Konseyi Ăźyesi olan Ahmet SERDAROLU da bu toplantFya katFlanlar arasFndaydF.

Ba?kan, Danfoss/Almanya

YapFlan seri toplantFlarda; Pazarlama ve leti?im, Ekonomik, E itim, Teknik konular ve CETOP genel strateji raporu görü?üldü, tartF?FldF. Daha sonra Genel Kurul toplantFsF adFyla bütün üyelerin katFldF F bir oturum gerçekle?tirildi. Bu oturumda 2019-2022 dönemi CETOP Yönetin Kurulu seçimleri yapFldF.

10

Temmuz - AÄ&#x;ustos 2019

Yeni CETOP YĂśnetin Kurulu Ăźyeleri: 1. Stefan KĂ–NIG:

2. Arjan COPPENS:

AyrFca Ba?kanlFk Konseyi ßyesi olarak: 1. Amadio BOLZANI: Onursal Ba?kan 2. Ahmet SERDAROLU: Geçmi? dÜnem Ba?kanF Olarak gÜrevlerini sßrdßrmeye devam edecekler.

Ba?kan Yard.(Pazarlama), Bosch Rexroth/Hollanda 3. Sten-Ove CLAESSEN: Ba?kan Yard.(E itim), Hydac/sveç 4. Carlo VERGANO: Ba?kan Yard.(Ekonomik), Duplomatic/talya-Yeni seçildi 5.Stephane Briere: Ba?kan Yard.(Teknik), Poclain/Fransa-Yeni seçildi

www.hidrolikpnomatik.com


www.hidrolikpnomatik.com

Temmuz - AÄ&#x;ustos 2019

11


HABER

İş Makinesi Sektörü Rotayı Çin’e Çevirdi Avrupa Birli?i üye ülkeleri de dahil olmak üzere toplam 133 ülkeye ihracat gerçekleGtiren Türk iG makineleri sektörü öncelikli hedef pazarlarPndan biri olan Çin’i yakPn markaja aldP. Sektörün öncü kuruluGu Türkiye +G MakinalarP Distribütörleri ve +malatçPlarP Birli?i (+MDER), Çin’de gerçekleGtirilecek BICES Pekin UluslararasP +G, +nGaat ve Madencilik MakinalarP FuarP için geri sayPma baGladP. FuarPn, Çin iG ve inGaat makineleri pazarPna hitap eden en önemli organizasyon oldu?unu belirten +MDER Yönetim Kurulu BaGkanP Merih Özgen, “Çinli satPn almacPlarPn ve müteahhitlerin yo?un ilgi gösterdi?i fuar, Çin pazarPna giriG yapPp yer edinmek isteyen üretici firmalarPmPz için eGsiz bir fPrsat. Global ölçekte tanPnmPG birçok iG makinasP üreticisinin katPlPmPna da ev sahipli?i yapan bu önemli organizasyona hem Türk iG makinalarP sektörünü en iyi Gekilde tanPtmak, hem de yurt dPGPndaki geliGmeleri yakPndan takip edebilmek adPna tüm firmalarPmPzP davet ediyorum” dedi. Her iki yPlda bir gerçekleGtirilen ve bu yPl 15’incisi düzenlenen BICES fuarP, 47 Eylül 2019 tarihleri arasPnda Pekin Yeni UluslararasP Fuar Merkezi’nde gerçekleGtirilecek. 30’a yakPn ülkeden yaklaGPk 1500 katPlPmcPyP ve 70 ülkeden 125 binden fazla ziyaretçiyi a?PrlamasP beklenen fuar, +MDER’in kardeG kuruluGu Çin +G MakinalarP Derne?i (CCMA) ile devlet kurumlarP tarafPndan düzenleniyor. DünyanPn en büyük iG ve istif makinesi pazarP olan Çin’in en büyük yerel iG makineleri fuarP olan BICES’te iG, inGaat ve madencilik makineleri sergilenecek. YÜZDE 10 BÜYÜME BEKLEN)YOR Çin iG makineleri sektöründe bu yPl sabit yüzde 10’luk pazar büyümesi beklendi?ini dile getiren +MDER Yönetim Kurulu BaGkanP Merih Özgen, Çin paza-

12

Temmuz - Ağustos 2019

üretici firmalarPmPz için önemli bir pazar edinme ve ihracat yapma imkânP do?uruyor” dedi. YABANCI YATIRIMCILARA KOLAYLIK Çin Parlamentosu’nun, ülkeye yapPlan yabancP yatPrPmlara iliGkin yeni bir yasayP onayladP?Pna iGaret eden Özgen, “Bu yasa ile yabancP Girketler için Geffaf bir ortam yaratPlarak, ülkede faaliyet gösteren yabancP Girketlerin karGPlaGtP?P güçlüklerin ortadan kaldPrPlmasP hedefleniyor. Hükümet müdahalesini kaldPran yasa tasla?P 1 Ocak 2020’de yürürlü?e girecek” bilgisini verdi. )MDER Yönetim Kurulu Bakan Merih Özgen rPnPn önemini Gu sözlerle anlattP: “Çin, dünya iG ve istif makineleri sektöründe büyüme oranP en yüksek olan pazar. 2016-2017 yPllarP arasPnda yüzde 45 büyüdü. Geçen yPl dünya piyasalarP açPsPndan çok zorlu geçti ancak Çin iG makineleri sektörü 2018’de bile önceki yPla kPyasla yüzde 25 artPG kaydetti.” PROJE YILINDA )HRACAT POTANS)YEL) YÜKSEK Çin hükümeti 2019 yPlPnda 127 milyar USD de?erinde yeni demiryolu projesi, 35 milyar USD de?erinde 300 yeni belediye projesi ve 19 milyar USD de?erinde altyapP projesi gerçekleGtireceklerini açPkladP. Bu projelerin yanP sPra e?itim, kültür ve sa?lPk alanlarPndaki yenilikleriyle de hükümetin 2019 yPlPnP projeler yPlP ilan etti?ini hatPrlatan Özgen, ülkedeki toplam proje sayPsPnPn geçen yPla göre yüzde 24 oranPnda arttP?Pna dikkat çekti. Bu proje artPGPyla birlikte batP menGeili makinelere duyulan ihtiyaç ve satPn alma e?iliminin arttP?PnP da dile getiren Özgen, “DolayPsPyla Çin’de kayda de?er bir iG ve istif makineleri ithalat oranP söz konusu. Bu da

SON TEKNOLOJ)YE SAH)P ÜRÜNLER SERG)LENECEK Türk firmalarPnP Eylül ayPnda BICES’te ‘yüz göstermeye’ davet eden +MDER BaGkanP Merih Özgen, sözlerine Göyle devam etti: “15’inci BICES, sektördeki büyük oyuncularPn boy gösterip, son teknolojilerle donanmPG ürünlerini sergileyece?i bir fuar olacak. Biz de fuarda üyelerimizle hem Türk iG makinelerini güçlü Gekilde temsil edece?iz, hem de Avrupa, Uzakdo?u ve dünya pazarlarPnPn e?ilimlerini takip edece?iz. Üyelerimizden E-Berk Makina, Hidromek, MST +G MakinalarP ve Titan Makina BICES FuarP’na katPlarak inovatif ürünlerini Uzakdo?u pazarPnda tanPtacaklar. BICES FuarP, aynP zamanda +MDER'in talebi ve Makine +hracatçPlarP Birli?i’nin destekleri ile T.C. Ticaret BakanlP?P ‘Milli KatPlPmP Desteklenecek Fuarlar Listesi’nde yer almaktadPr. Bu kapsamda katPlPmcPlar; yer kirasP, nakliye, ulaGPm ve standa iliGkin giderleri için BakanlPk’tan destek alabilmektedir. Türk milli katPlPm alanPnda yer almak isteyen firmalar için baGvuru süreci devam etmektedir. Tüm üretici firmalarPmPzP Pekin’de ‘yüz göstermeye’ davet ediyorum.”

www.hidrolikpnomatik.com


www.hidrolikpnomatik.com

Temmuz - AÄ&#x;ustos 2019

13


HABER

Türkiye Metal Şekillendirme Makinaları Üretiminde Dünyada İyi Bir Konuma Geliyor Türkiye’de genelinde 1171 Ar-Ge Merkezi bulunurken, TasarDm Merkezi sayDsD 347 olarak açDklandD. Türk Patent Enstitüsü verilerine göre ise yDlda 260’D yerli, 210’u yabancD olmak üzere 470 patent ve faydalD model alDnDyor. RakamlarD umut verici olarak de1erlendiren TAD Ba5kanD Fatih VarlDk, 5irketlerin Endüstri 4.0’D kaçDrmamak için ciddi yatDrDm yaptD1DnD, bütçelerinin yüzde 1’ini Ar-Ge’ye aktardDklarDnD söyledi. VarlDk, sanayinin yapay zeka kavramDnD yerli üretime adaptasyon konusunda da önemli çalD5malar yaptD1DnD, metal 5ekillendirme makinalarD üretiminde ise dünyada söz sahibi oldu1umuzu kaydetti. Sanayi ve Teknoloji BakanlD1DnDn açDkladD1D verilere göre; Türkiye genelinde 1171 Ar-Ge Merkezi ve 347 TasarDm Merkezi bulunuyor. Türkiye’nin son dönemde bu alanda büyük bir atDlDm gösterdi1ini söyleyen TakDm TezgahlarD Sanayici ve 5 nsanlarD Derne1i (TAD) Ba5kanD Fatih VarlDk, stratejik öneme sahip makine ve teçhizat imalatD alanDnda ise 176 Ar-Ge ve 31 tasarDm merkezinin faaliyette oldu1unu kaydetti. TakDm tezgahlarD özelinde faaliyet gösteren Ar-Ge merkezi sayDsDnDn 15, tasarDm merkezi sayDsDnDn ise 3 oldu1unu aktaran VarlDk, “Ar-Ge için ayrDlan bütçelere baktD1DmDzda, 5irketler bütçelerinin yüzde 1’ini Ar-Ge’ye ayDrmaktadDr. Geli5mi5 ülkelerde ise bu oran yüzde 3’ün üzerine çDkmaktadDr” dedi. “Sanayinin gelece1i yapay zeka” Türkiye’deki 5irketlerin Endüstri 4.0’D kaçDrmamak için geli5mi5 ülkeler kadar olmasa da Ar-Ge’ye ciddi bütçeler ayDrdD1DnD söyleyen Ba5kan VarlDk, “AkDllD ve yapay zekaya sahip makine-

14

Temmuz - Ağustos 2019

ler üretmek; ülkemiz için bir hayal de1il. Bunu yapacak potansiyelimiz var. Ancak, Endüstri 4.0 ve yapay zekayD sadece uygulamayla kalmamak gerekir. Gerekli ekipman ve enstrümanlarD da üretmek gelece1imiz için elzem durumdadDr. Sanayinin kalbi olarak bilinen takDm tezgahD üreticileri, ‘Endüstri 4.0 UygulamalarD’ konularDnda öncü rol oynamaktadDr. Üretimin verimini ve kalitesini artDrmak için yerli takDm tezgahlarDmDzda olmayan ya da yeterli düzeyde olmayDp ithal edilen makinelerde de Endüstri 4.0 ve yapay zeka alanlarDnda geli5imler hDzla devam ediyor” dedi. “Metal ekillendirme üretiminde dünyada söz sahibiyiz” Son dönemde büyük veri i5lemesi, yapay zeka uygulamalarDnDn takDm tezgahlarDnDn geli5imini artDrdD1DnD söyleyen VarlDk, 5unlarD kaydetti: “Özellikle robotik sistemlerle bir arada çalD5an takDm tezgahlarD, yazDlDmlar ile geli5en takDm ve makine ömrünü uzatmaya ve kaliteyi artDrmaya yönelik sistemler üretimi gün geçtikçe daha verimli hale getirmektedir. TakDm tezgahlarD sektörünü teknoloji yönünden dünya ile kDyasladD1DmDzda, takDm tezgahlarDnD metal i5leme ve metal 5ekillendirme olarak iki ayrD grupta de1erlendirebiliriz. Metal 5ekillendirme tarafDnda dünyanDn önde gelen ülkelerinin ürünleri ile ba5a ba5 gelecek,

neredeyse aynD teknolojiye sahip makineler üretebiliyoruz. Metal i5leme tarafDnda ise dünya Almanya ve Japonya gibi teknolojiyi üreten ülkeleri takip ediyor. Bu ülkeler ile takDm tezgahlarDnDn üretiminde ba5 edebilmek oldukça zor. Ancak tasarDm ve ürün geli5tirme ile rekabet edilebilir. Türkiye TakDm TezgahlarD sektörünün yakDn hedeflerini, yüksek teknolojiye sahip makinalar kullanarak yerli üretimin katma de1erini yükseltmek ve daha yüksek ekonomik girdi sa1lamak olarak tanDmlayabiliriz.” Bu farkDndalDkla da Türkiye takDm tezgahlarD sektörünün çatD kurulu5u olarak önemli atDlDmlar yaptDklarDnD ve bununla ilgili olarak ilgili kamu kurumlarDna rapor sunduklarDnD aktaran VarlDk, “Türkiye’de TakDm TezgahlarD sektörünü daha iyi yerlere getirmek rekabetçili1i artDracaktDr. Türkiye makine kullanDmDnda dünyada ilk 10 içerisinde, Avrupa’da ise 3. sDrada yer alDyor. Mevcut konumumuzu koruyabilmek için, kullanDmda oldu1u gibi üretimde de bu sDralara gelmemiz 5arttDr. YakDn gelecek için yüksek teknoloji üretimine yönelik yatDrDm planlamasD ile ilgili TAD olarak bir yol haritasD hazDrladDk. Ülkemiz sanayisinin ihtiyaç duydu1u takDm tezgahlarDnDn yerli olarak Türkiye’de üretilmesi ve sanayi geli5iminde atak yapabilmemiz için gerekli olan çalD5malarDn neler oldu1unu ve yol haritasDnD hem Sanayi ve Teknoloji BakanlD1D hem de Savunma Sanayi Ba5kanlD1D’na sunduk” diye açDkladD.

www.hidrolikpnomatik.com


www.hidrolikpnomatik.com

Temmuz - AÄ&#x;ustos 2019

15


HABER

TürkTraktör, Sanal Gerçeklik Eğitim Laboratuvarları ile Otomotiv Sektöründe Mesleki Eğitime Farklı Bir Soluk Getirdi TürkTraktör Ankara ve Erenler fabrikalarGnda kurdu<u ‘Sanal Gerçeklik E<itim LaboratuvarlarG’nda çalG>anlarGna yeni teknolojilerden yararlanGlarak etkin ö<renme platformu sunuyor. AB ve >kur’dan alGnan destekler ve güçlü i> birlikleriyle Türkiye’den Avrupa Birli<i’ne teknoloji transfer ederek bu alanda bir ilke imza atan TürkTraktör, bu e<itim teknolojisi ve yöntemini tüm endüstriye yaygGnla>tGrma toplantGsG gerçekle>tirdi. Yeni teknolojileri ürünlerine entegre ederek mü>terilerine daima ileri teknolojiye sahip ve dünya standartlarGnda ürünler sunan TürkTraktör; Hacettepe Üniversitesi, Ankara Sanayi OdasG, Simge Simülasyon ve Polonya, Macaristan ve talya’dan üç ayrG kurum ile ortak yürüttü<ü çalG>ma vesilesiyle dijital dönü>üm projelerine bir yenisini daha ekledi. TürkTraktör bu kapsamda hayata geçirdi<i ‘Sanal Gerçeklik (VR- Virtual Reality) E<itim LaboratuvarlarG’ ile çalG>anlarGna, stajyerlerine, mü>terilerine ve bayilerine mesleki e<itimleri sanal ortamda veren öncü >irket olarak ‘bir ilk’e imza attG. Sanal Gerçeklik (VR- Virtual Reality) E<itim LaboratuvarlarG Projesi, TürkTraktör’ün Endüstri 4.0 dönü>üm çalG>malarG kapsamGnda E<itimde Dijitalle>me noktasGndan hareketle hayata geçirildi. Sanal Gerçeklik E<itim LaboratuvarlarG ise TürkTraktör’ün, mevcut e<itim metotlarGnG gözden geçirmek üzere Hacettepe Üniversitesi ile birlikte yaptG<G yo<un saha çalG>malarG sonucunda kuruldu. Bu süreçte hedef kitle üzerinde yapGlan ara>tGrmalar, çalG>anlarGn büyük bir kGsmGnGn Y ku>a<G oldu<unu gösterdi. Tüm e<itim tasarGm süreci de bu hedef kitlenin de<i>en ihtiyaç ve ö<renme >ekilleri do<rultusunda gerçekle>tirildi.

16

Temmuz - Ağustos 2019

Sanal Gerçeklik e<itimleri ile i> kazalarGnGn önlenmesi, hurda maliyetlerinin azaltGlmasG ve aynG zamanda kalite problemlerinin önüne geçilmesi hedefleniyor. E<itimlerin bilimsel zeminde ö<renmeye etkisi ise Avrupa Birli<i projesi kapsamGnda Hacettepe Üniversitesi ile yapGlan deneysel çalG>malarla ara>tGrGldG. Akademik camiada bu kapsamda yapGlmG> dünyadaki ilk çalG>ma niteli<i ta>Gyan bu deneysel çalG>ma neticesinde Sanal Gerçeklik teknolojisiyle verilen e<itimlerin, ö<renmeye etkisinin %81 oldu<u tespit edildi. Öte yandan TürkTraktör’ün üretim hatlarGndan alGnan insan kaynaklG hata verilerindeki %89’luk dü>ü> trendi ise yapGlan deneysel çalG>ma verilerini do<rular nitelikte gerçekle>ti. TürkTraktör’ün bu öncü çalG>masG, projenin yabancG ortaklarGnGn da deste<iyle Avrupa’nGn çe>itli ülkelerinde tanGtGldG ve kullanGlmaya ba>landG. Türkiye’de geli>tirilen yeni bir metodun Avrupa Birli<i ülkelerine yaygGnla>tGrGlmasG özelli<inden ötürü proje, “Teknoloji Geli>tirme” projeleri kapsamGna giriyor. Sanal ortamda geçen 15 dakika ile etkin ve kalc bir eitim Laboratuvarlarda e<itime katGlan çalG>anlar; öncelikle 2 boyutlu ve 3 boyutlu ortamda detaylG bir e<itim alGyor. Bu a>amada, çalG>anlar SG ve kalite açGsGndan tüm detaylarG ve püf noktalarGnG ö<reniyor. E<itimin uygulama kGsmGnda ise her çalG>an Sanal Gerçeklik gözlü<ü yardGmGyla e<itimin uygulama kGsmGnG gerçekle>tiriyor. Bu sGrada di<er katGlGmcGlar

da tatbik edilen uygulamayG anlGk olarak 3 boyut destekli dev ekrandan takip edebiliyor. MayGs 2018’de faaliyete geçen laboratuvarlarda bugüne kadar i>itme engelli çalG>anlar da dâhil olmak üzere toplam 400’ün üzerinde saha çalG>anG, 8 farklG içerik dahilinde e<itimler aldG. Tüm çalG>anlarGnGn geli>imine fGrsat e>itli<i sa<lama konusunda büyük bir hassasiyet gösteren TürkTraktör’ün ‘Sanal Gerçeklik E<itim LaboratuvarlarG’, özellikle i>itme engelli çalG>anlarGn da mesleki ve teknik geli>imini ciddi anlamda destekleyen çok yararlG bir platform olarak ayrG bir önem ta>Gyor. E<itimler, farklG hat ve bölümlerde çalG>abilmek için rotasyon fGrsatG sa<lGyor. Etkin örenme için yeni bir eitim yönteminin yaygnlatrlmas hedefleniyor Bu e<itim teknolojisi ve yöntemini tüm endüstriye yaygGnla>tGrmayG da hedefleyen TürkTraktör, düzenledi<i Mesleki E<itimde Etkile>imli 3 Boyutlu Ders çerikleri ile Ö<renme ve Endüstriyel UygulamalarG etkinli<iyle, projenin çGktGlarGnG MESS - Türkiye Metal Sanayicileri SendikasG’nda sektör temsilcileriyle payla>tG. Etkinlik katGlGmcGlarGna laboratuvarlarda verilen e<itimler ve yapGlan di<er çalG>malar aktarGlGp deneyimletilirken; sanal gerçeklik teknoloji ve uygulamalarGnGn endüstrinin geli>imine sa<layaca<G katkGlar da payla>GldG. Böylece sanal gerçeklikle e<itim teknolojisinin, endüstriye yaygGnla>tGrGlmasG tarafGnda da önemli bir adGm atGlmG> oldu.

www.hidrolikpnomatik.com


www.hidrolikpnomatik.com

Temmuz - AÄ&#x;ustos 2019

17


HABER

Tezmaksan Akademi Sanayiyi Sevdirmeye, Geleceğin Mühendislerini Eğitmeye Devam Ediyor Liselere Geçi9 Sistemi (LGS) sonuçlarLna göre öBrenciler meslek liselerini yoBun olarak tercih etti. Gençlerin tercihlerinin bu yönde olmasLndan dolayL oldukça mutlu olduklarLnL dile getiren Tezmaksan Akademi Ba9kanL Hakan AydoBdu, bu sayede Türkiye’de sanayinin en önemli eksikliBi olan nitelikli eleman sLkLntLsLnLn ortadan kalkacaBLna inandLklarLnL söyledi. Tezmaksan Akademi ile 2015 yLlLndan bu yana Milli EBitim BakanlLBL öBretmenlerine, 62 ilde meslek lisesi öBrencilerine, üniversitelerin ilgili bölümlerine ücretsiz eBitim desteBi sunduklarLnL söyleyen AydoBdu, Marmara Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ile imzaladLklarL yeni protokol ile etki alanlarLnL geni9lettiklerini kaydetti. Sanayi üretiminin geli9imi için nitelikli eleman ihtiyacLnLn yoBun olduBu bugünlerde açLklanan LGS yerle9tirme sonuçlarLna göre, öBrenciler meslek liselerini yoBun olarak tercih etti. Bu seçimden dolayL oldukça mutlu olduklarLnL dile getiren Tezmaksan Akademi Ba9kanL Hakan AydoBdu, Tezmaksan Akademi’yi sanayi sektörünün ihtiyaçlarLnL tespit etmek, en doBru projelerle çözmek ve ülke ekonomisine destek sunmak için kurduklarLnL söyledi. “Meslek liselerinden sonra imdi de üniversitelerin meslek yüksekokullar(n( hedef ald(k” Marmara Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü ile bu hafta içinde protokol imzaladLklarLnL aktaran AydoBdu, “Meslek liselerinde sanayinin ihtiyacL olan Teknisyen yeti9mesine katkLda bulunduk. imdi bir ileri gidip Meslek YüksekokullarLnda Tekniker yeti9mesi konusunda elimizi

18

Temmuz - Ağustos 2019

ta9Ln altLna koyuyoruz. OkullarLn yeterli olmadLBL alanlarda üniversite öBrencilerinin de eBitimlerini üstlendik. Gruplar halinde ve üniversitede kendi sLnLflarLnda eBitim alacak gençlerin sayLsLnL her yLl yüzde 25 büyüterek 2023 yLlLnda bu rakamlarL ikiye katlamayL hedefliyoruz” dedi. “Amac(m(z çok net; kalifiyeli eleman yetitirmek” Türkiye’nin en önemli takLm tezgahL üreticisi durumunda bulunan Tezmaksan bünyesinde açLlan akademi ile 2015 yLlLndan bu yana önemli çalL9malar gerçekle9tirdiklerini aktaran AydoBdu, “Bir sosyal sorumluluk projesi olarak tasarladLBLmLz ücretsiz programlarLmLz kapsamLnda bu güne kadar 62 ildeki teknik ve mesleki liseler ile lisan programL öBrencilerine eBitimler verdik. Okullarda yeterli makine teçhizatLn olmamasL, olanlarLn da verimli kullanLlmamasL, eBitmenlerin eBitimlerinin sektör beklentilerinin altLnda kalmasL gibi sebepler dolayLsLyla Milli EBitim BakanlLBL’nLn belirlenen ilgili bölüm öBretmenlerine de meslek içi eBitimler düzenledik. Sanayi sektöründe yer alan firmalara CNC eBitimleri ve operatörlük eBitimleri de sunuyoruz. AynL zamanda ücretsiz online eBitim platformu da kurduk ve hali hazLrda burada 5075 kayLtlL öBrencimiz bulunuyor. Biz, gençlerin mesleki eBitime yönelmesinin Türkiye’nin sanayile9mesinin önündeki en büyük engeli de ortadan kaldLracaBLna inanLyoruz ve bu inançla çalL9Lyoruz.” CNC meslei 47 farkl( ilde, 40 bin kat(l(mc(ya 135 kez tan(t(ld( Meslek eBitiminin önündeki engellere ve müfredatLn çaBLn gerisinde kaldLBLna da deBinen AydoBdu, teknik liselerde okuyan çocuklarLn yüzde

80’inin sanayide çalL9mak istemediBini aktardL. Bu algLyL deBi9tirmek ve alanL sevdirmek için “Torna ile ekillenen Hayatlar Semineri” düzenlediklerini aktardL. AydoBdu, seminer kapsamLnda Türkiye’nin farklL bölgelerindeki meslek liselerine giderek; “Endüstrinin gelecekteki senaryolarL”, “ 9iniz hazLr. Siz i9iniz için hazLr mLsLnLz?” “Türkiye Otomotiv Sektörü ve sektörün sizlerden beklentileri”, “Tala9lL imalatta beklenen deBi9imler” ve “SLfLrdan zirveye ya9anmL9 hayat hikâyeleri” konularLnL öBrencilere anlattLklarLnL söyledi. Akademi kapsamLnda bugüne kadar 47 farklL ilde, 40 bin katLlLmcLya 135 kez seminer verildi. Eitimler Eylül’de balayacak Öte yandan Tezmaksan Akademi ile Marmara Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, 2019-2020 dönemi için ortak çalL9mak üzere bir eBitim i9birliBi protokolü imzaladL. Marmara Üniversitesi’nde gerçekle9tirilen törende, Tezmaksan Akademi Ba9kanL Hakan AydoBdu ile Marmara Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü Ba9kanL Yrd. Doç. Dr. lknur Çavu9oBlu ve Marmara Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Adnan Kakilli hazLr bulundu. mzalanan protokol kapsamLnda, iki kurum arasLnda ortak çalL9malar, ara9tLrmalar ve projeler gerçekle9tirilecek. Protokol ile Marmara Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü öBrencileri 12’9erli gruplar halinde Tezmaksan Akademi’de sanayide kullanLlan yeni teknolojiler ve CNC eBitimleri alacaklar. lk bölümü 2-6 Eylül 2019 tarihleri arasLnda ba9layacak olan eBitimler yLl boyu devam edecek.

www.hidrolikpnomatik.com


HABER

Yerli Savunma Gücü İçin Sektör Bir Araya Geliyor Savunma sanayinin yeni bulu1ma noktas? olan Ulararas? Askeri Radar ve S?n?r Güvenli+i Zirvesi’nde, yerli ve milli savunma gücü yat?r?mlar? sergilenecek. S-400 ve F-35 konular?n?n da tart?1?laca+? Zirve’de, sektörün geli1mesi ve ihracat potansiyelini art?rmas? için atmas? gereken ad?mlar da masaya yat?r?lacak Türkiye’nin savunma sanayi devleri, Ankara’da düzenlenecek 2. Uluslararas? Askeri Radar ve S?n?r Güvenli+i Zirvesi’nde bulu1maya haz?rlan?yor. MÜS AD Ankara taraf?ndan 2-3 Ekim 2019 tarihlerinde Hilton Garden Inn Ankara Gimat’ta gerçekle1ecek Zirve’de; sanayiciler, bakanl?k temsilcileri, akademisyenler, teknoloji uzmanlar?, askeri denetim ve s?n?r kontrolü uzmanlar? ile ordu, jandarma ve polis te1kilat?nda görevli k?demli karar vericiler bir araya gelecek. Snr güvenliindeki en son teknolojiler ilk kez vitrine çkacak S?n?r güvenli+i konusundaki en güncel geli1melerin alan?nda uzman konu1mac?lar taraf?ndan aktar?laca+? Zirve’de, sektördeki en son teknolojiyle üretilmi1 ürünler de sergilenecek. Yerli ve yabanc? i1 birlikleri

www.hidrolikpnomatik.com

için zemin olu1turan Zirve’de, önemli anla1malara da imza at?lmas? bekleniyor. F-35 krizi Türk savunma sanayisini geli tirecek Zirve hakk?nda MÜS AD Ankara Savunma Sanayi ve Havac?l?k Sektör Kurulu Ba1kan? ve Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Altunba1 1unlar? söyledi: “Son günlerde ya1ad?+?m?z S-400 hava savunma sistemi ve F-35 program? kaynakl? konular bir kez daha gösterdi ki Türkiye’nin kalbi savunma sanayisinde at?yor. Bu güne kadar ya1ad?+?m?z yapt?r?mlar, her za-

man savunma sanayimizi ileriye ta1?mam?za arac?l?k etti. Türk mühendislerimiz geli1tirdikleri yeni ürün, teknoloji ve ekipmanlarla bu sektörde sa+lam ad?mlarla ilerledi+imizi ortaya koyuyor. Bu y?l ikincisini düzenledi+imiz Uluslararas? Askeri Radar ve S?n?r Güvenli+i Zirvesi de sektörün tüm taraflar?n? bir araya getirecek. Zirve’de milli ve yerli savunma sanayimizi hem ihtiyaçlar?m?z? kar1?layan hem de ihraç eden bir konuma yükselmesi için yap?labilecekleri tart?1aca+?z.”

Temmuz - Ağustos 2019

19


20

Temmuz - AÄ&#x;ustos 2019

www.hidrolikpnomatik.com


www.hidrolikpnomatik.com

Temmuz - AÄ&#x;ustos 2019

21


HABER

İzmir, İlk Yarıyılda Makine Sektörünün İhracatından Yüzde 7’lik Pay Aldı le sektörün yakla5Hk büyüklü3ünün 1,2 milyar dolara ula5tH3HnH söyledi. YHlHn ilk yarHsHnda da sektörün istenilen seviyeye ula5tH3HnH gözlemlediklerini belirten Ersözlü, “MAKTEK *zmir FuarH, 500 milyon dolarlHk i5 hacmi hedefiyle sektörde kaldHraç görevi görecek. Her türlü sanayi üretimine, ülkemizin ihracatHna katkH sa3layan önemli bir bulu5maya ev sahipli3i yapacak fuar, 60’Hn üzerinde ülkeden 35.000’i a5kHn ziyaretçi ve katHlHmcHlara ev sahipli3i yapacak. Bu farkHndalHkla da MAKTEK *zmir’in bölgesine ve tüm Türkiye’ye olumlu katkHsHnHn olaca3Hna inancHmHz tam.”

Türkiye makine sektörü 2019’un ilk yarHsHnda geçti3imiz döneme göre ihracatHnH yüzde 4,9 artHrarak 8,8 milyar dolara yükseltti. Türkiye’nin makine ihracatHnda ise *zmir, aynH dönemde yüzde 7 pay alarak önemli bir ba5arHya imza attH. Ege’nin sanayide de incisi *zmir, bu yHl MAKTEK FuarH ve fuara ilk kez eklenen “Döküm, Demir ve Çelik Teknolojileri” ve “KalHp Teknolojileri” özel bölümleri ve 500 milyon dolarlHk i5 hacmi hedefiyle 9-12 Ekim tarihleri arasHnda Fuarizmir UluslararasH Fuar Merkezi’nde MAKTEK *zmir’e ev sahipli3i yapacak. Türkiye sanayisinin geli5iminde kilit rol üstlenen makine sektörü ihracat odaklH büyümesini sürdürüyor. Makine sektörünün geli5iminde kilit rol üstlenen takHm tezgahlarH sektörü ise 2019 yHlHnHn ilk yarHsHnda ihracatta 300 milyon dolar rakamHna ula5arak gücünü ortaya koyuyor. Türkiye’nin makine ihracatHnda ise *zmir, aynH dönemde yüzde 7 pay alarak önemli bir ba5arHya imza attH. “Sürdürülebilir bir büyüme için yerli üretime odaklanmalyz” Konu özelinde açHklamada bulunan TakHm TezgahlarH Sanayici ve *5 *nsanlarH Derne3i Ba5kanH Fatih VarlHk, sektörün 2023 yHlH vizyonu do3rultusunda emin adHmlarla ilerledi3inin altHnH çizdi. VarlHk, Türkiye’nin havacHlHk ve savunma sanayisindeki geli5ime paralel olarak takHm tezgahH ihtiyacHnHn artH3HnH belirterek; “TakHm tezgahlarH sektöründe *zmir, geçen yHlHn aynH dönemine göre ihracatHnH yüzde 7,5 artHrarak 30 milyon dolar

22

Temmuz - Ağustos 2019

olarak gerçekle5tirdi. Bu bizim için oldukça iyi bir rakam. Sektörün geli5iminde tüm Türkiye çalH5Hyor diyebiliriz. Bölgesel bazda takHm tezgahlarH kullanan sektörler de3i5iklik gösterse de hedefimiz çok net; ihracat odaklH sürdürülebilir bir büyüme yakalamak. *zmir özelinde baktH3HmHzda takHm tezgahlarHnH yo3un olarak kullanan sektörlerde beyaz e5ya, havacHlHk ve otomotiv yan sanayisi öne çHkHyor. Öte yandan da yerli ve milli üretime odaklanmamHz gerekti3ini biliyor, T*AD olarak bu bakH5 açHsHyla tüm i5 süreçlerimizi yönetiyoruz. Devlet, üniversite ve kamu i5 birlikleriyle sektörün ihtiyaçlarH özelinde makine geli5tirebilece3imizi biliyoruz” dedi.

Bu yHl ilk kez “Döküm, Demir ve Çelik Teknolojileri” ve “KalHp Teknolojileri” özel bölümleriyle de katHlHmcHlarH ilgili bölümlere odaklayan fuar, daha kapsamlH ve verimli bir fuar dönemi için hazHrlHklarHnH sürdürüyor. MAKTEK *zmir Fuar’Hnda, CNC ve universal tala5lH imalat makinalarH, sac i5leme makinalarH, kesici takHmlar, takHm tutucular, CAD/CAM, PLM yazHlHmlarH, ölçü aletleri, kalite kontrol cihaz ve ekipmanlarH, kaynak ve kesme ekipmanlarH, kaynak makinalarH, yedek parça, HsHl i5lem donanHmlarH, ta5Hma sistemleri, ya3lama ve so3utma sistemleri sergilenecek.

“Maktek zmir, sektörün foto rafn çekecek” Sektörünün geldi3i konum itibariyle Türkiye sanayisi için kilit rol üstelendi3ini belirten TÜYAP Genel Müdürü *lhan Ersözlü, 2018 yHlH itibariy-

www.hidrolikpnomatik.com


HABER

Komatsu 2019â&#x20AC;&#x2122;un Ä°lk YarÄąsÄąnda Daralan Pazara RaÄ&#x;men BĂźyĂźmesini SĂźrdĂźrdĂź

Komatsuâ&#x20AC;&#x2122;nun TĂźrkiye distribĂźtĂśrlĂź)ĂźnĂź yĂźrĂźten Temsa * Makinalar4, 2019 y4l4 ilk yar4y4l sonuçlar4n4 de)erlendirdi. YĂźksek kaliteli ve dayan4kl4 ĂźrĂźnlerinin yan4 s4ra, mĂź*terilerinin çÜzĂźm orta)4 olma anlay4*4yla farkl4la*an Komatsu, 2019â&#x20AC;&#x2122;un ilk yar4s4nda %70 daralan pazara ra)men %11,5 pazar pay4 ile bĂźyĂźme yakalad4. Temsa * Makinalar4â&#x20AC;&#x2122;n4n 1983 y4l4ndan beri distribĂźtĂśrlĂź)ĂźnĂź yĂźrĂźttĂź)Ăź ve TĂźrkiyeâ&#x20AC;&#x2122;nin kendi alan4nda en uzun distribĂźtĂśrlĂźk i* birli)i olan Komatsu, 2019â&#x20AC;&#x2122;un ilk yar4s4nda %70 daralan i* makinalar4 pazar4nda %11,5 pazar pay4 ile bĂźyĂźme yakalad4. * hacmindeki bĂźyĂźmeyi mĂź*terisini anlayarak onun i*ine de)er katabilecek çÜzĂźmler sunmas4na ba)layan Komatsu, en yĂźksek sat4*4 maden sektĂśrĂźnde gerçekle*tirdi. En çok talep gĂśren Komatsu i* makinalar4 ise sa)laml4)4 ve gĂźvenlik donan4mlar4yla dikkat çeken 2025 ton aras4 lastikli yĂźkleyiciler ile 40-55 ton aras4 paletli ekskavatĂśrler oldu. Savunma sanayinin yeni bulu*ma noktas4 olan Ulus-

www.hidrolikpnomatik.com Temmuz - AÄ&#x;ustos 2019

23


HABER

Borusan Cat’in yeni GC serisi için Road Show Turu Borusan Cat Caterpillar’@n yeni GC serisini tan@tmak için Road Show turuna ç@kt@. Borusan Cat T@r@ Temmuz ay@nda Adana, Ankara ve stanbul’da i5 makinalar@ ve hafriyat sektörüyle bulu5tu. 5 makinalar@nda dünya lideri Caterpillar’@n dayan@kl@, güvenilir ve ekonomik yeni GC serisi Türkiye’ye geldi. Yeni seriyi tan@tmak için Caterpillar taraf@ndan haz@rlanan özel T@r rotas@na Türkiye’yi de katt@. 16 Temmuz’da Adana’da ba5layan Road Show, 19 Temmuz’da Ankara, 22 Temmuz’da stanbul / Sancaktepe ve 25 Temmuz’da stanbul / Ba5ak5ehir‘de gerçekle5tirildi. Borusan Cat taraf@ndan organize edilen etkinlikte yeni nesil makinalar@n sundu!u avantaj ve olanaklar, birçok kat@l@mc@ taraf@ndan ilgiyle kar5@land@. Üç ilde festival havas@nda gerçekle5en Road Show süresince düzenlenen etkinliklerde seriden “336 GC”

ve “434F2” Comfort makinas@ sergilendi. 5 makinalar@n@n özellikleri anlat@larak tan@t@m@ yap@ld@ktan sonra Road Show T@r@’n@n içindeki dijital istasyonlar misafirlere gezdirildi. Hem mü5teri hem de teknisyenlerin ihtiyaçlar@ndan yola ç@k@larak; zaman tasarrufu, kolay ula5@labilirlik ve imkanlar@n yetersiz oldu!u 5antiyelerde dahi ekipmanlar@n kesintisiz

çal@5mas@ için tasarlanan yeni nesil bak@m ve onar@m arac@, etkinli!e gelen misafirlerden tam not ald@. Road Show’da kat@l@mc@lar için sürprizler haz@rlan@rken, etkinlikte yap@lan çekili5te hediye yak@t çeki de verildi. Borusan Cat Ürün Sorumlusu Berk Derelio!lu yeni seriyle ilgili olarak 5unlar@ söyledi: “Yeni GC serisindeki makinalar sunduklar@ verim, tasarruf ve dayan@kl@l@kla mü5terilerin i5lerine önemli bir katma de!er yarat@yorlar. Sunulan yeni teknoloji, mü5teri ihtiyac@na göre çözüm ve performans ile GC Serisi makinalar mükemmel bir ortak. Gördü!ümüz ilgiden çok memnun kald@k. Bu ilginin artarak sürece!ine ve i5 makinalar@m@z@n ülkemizdeki önemli ihtiyaçlara yan@t verece!ine inan@yorum.”

24

Temmuz - Ağustos 2019

www.hidrolikpnomatik.com


www.hidrolikpnomatik.com

Temmuz - AÄ&#x;ustos 2019

25


26

Temmuz - AÄ&#x;ustos 2019

www.hidrolikpnomatik.com


www.hidrolikpnomatik.com

Temmuz - AÄ&#x;ustos 2019

27


HABER

Avrupa Birliği’nden Tüpraş’a Bir Destek Daha

Tüpra’,n, ortaklar, aras,nda yer ald,, “BiZeolCat” isimli Ar-Ge projesi Avrupa’n,n en önemli arat,rma ve inovasyon program, olan Horizon2020 Program,n,n “Endüstriyel Sürdürülebilirlik” çar,s, kapsam,nda desteklenmeye hak kazand,. Tüpra2’;n da ortaklar;ndan biri oldu%u, 9 farkl; ülkeden 13 kurulu2un kat;l;m;yla hayata geçecek olan BiZeolCat (Bifunctional Zeolite Based Catalysts And Innovative Process for Sustainable Hydrocarbon Transformation) projesi, Avrupa’n;n en önemli ara2t;rma ve inovasyon program; olan Horizon2020 Program;n;n “Endüstriyel Sürdürülebilirlik” ça%r;s; kapsam;nda desteklenmeye hak kazand;.

28

Temmuz - Ağustos 2019

Proje kapsam;nda propilen, bütadien, benzen gibi de%erli petrokimya hammaddelerinin (daha verimli 2ekilde üretilmesini sa%layacak yenilikçi süreç ve teknolojiler geli2tirilmesi hedefleniyor. Bu sayede petrokimya üretim süreçlerinde mevcut teknolojilere göre daha dü2ük sera gaz; sal;n;m;, daha az enerji kullan;m; ve daha dü2ük yat;r;m maliyetleri sa%lanmas; amaçlan;yor. Projeye katk;da bulunarak petrol endüstrisinin daha sürdürülebilir hale getirilmesine destek olmay; hedefleyen Tüpra2, proje kapsam;nda katalizör geli2tirme çal;2malar;nda önemli rol üstlenecek. Tüpra2 ayn; zamanda Ar-Ge laboratuvar;nda bulunan reaktör sistemleri ile proje kapsam;nda geli2tirilecek yön-

temlerin pilot ölçekli performans testlerini de gerçekle2tirecek. Yüzde 100’ü Avrupa Birli%i taraf;ndan destekli olmak üzere, proje kapsam;nda Tüpra2’a ayr;lan bütçe 440 bin Avro olup, projenin toplam 6.570.000 Avro bütçesi bulunuyor. Türkiye, spanya, Norveç, Hollanda, Fransa, Slovenya, sveç, Belçika ve talya’dan kurulu2lar;n ortakl;%;nda hayata geçirilen ve 1 Ocak 2019 tarihinde ba2layan projenin 4 y;l sürmesi ve 1 Ocak 2023 tarihinde tamamlanmas; hedefleniyor. Projenin resmi internet sitesi: http://www.bizeolcat.eu/

www.hidrolikpnomatik.com


www.hidrolikpnomatik.com

Temmuz - AÄ&#x;ustos 2019

29


HABER

Dorukâ&#x20AC;&#x2122;un Zirve YolculuÄ&#x;unda Hedefi DĂźnya MarkasÄą Olmak 2019â&#x20AC;&#x2122;da yĂźzde 250 bĂźyĂźme hedefleyen 21 y3ll3k teknoloji markas3 Doruk, ABDâ&#x20AC;&#x2122;deki irketine ek olarak 2020â&#x20AC;&#x2122;de Almanya ve Japonyaâ&#x20AC;&#x2122;da ofis açmay3 planl3yor TĂźrkiyeâ&#x20AC;&#x2122;de Ăźretim yĂśnetiminde dijitalle:me pazarBnB in:a eden ve bu alanda lider olan teknoloji :irketi Doruk, TĂźrk mĂźhendisler tarafBndan uluslararasB standartlarda tasarlanmB: akBllB Ăźretim yĂśnetimi sistemi ProManage ile dĂźnya genelinde 300â&#x20AC;&#x2122;den fazla fabrikanBn dijital dĂśnĂź:ĂźmĂźnĂź gerçekle:tiriyor. Amerikaâ&#x20AC;&#x2122;da Ăźretim endĂźstrisini kuvvetlendirmek için kurulan Dijital Ă&#x153;retim TasarBm ve novasyon EnstitĂźsĂź DMDIIâ&#x20AC;&#x2122;Bn Ar-Ge partneri olan Dorukâ&#x20AC;&#x2122;un Chicagoâ&#x20AC;&#x2122;da :irketi bulunuyor. 2019 yBlBnBn ilk yarBsBnda bir Ăśnceki yBlBn aynB dĂśnemine kByasla yĂźzde 100â&#x20AC;&#x2122;lĂźk bir bĂźyĂźme gerçekle:tiren Doruk, 2019 yBlBnB yĂźzde 250 bĂźyĂźmeyle kapatmayB hedefliyor. Gelecek hedefini â&#x20AC;&#x153;dĂźnya markasB olmakâ&#x20AC;? :eklinde belirleyen Doruk, 2020 sonuna kadar Almanya ve Japonyaâ&#x20AC;&#x2122;da ofis açmayB planlByor. Sanayide dijital dĂśnĂź:ĂźmĂźn Ăśncelikli oldu(u merkez Ăźlkeleri hedef alarak global geni:lemesini sĂźrdĂźren Doruk, artBrBlmB: gerçeklik ve yapay zeka teknolojileri ile tam entegre olan dĂźnyadaki tek Ăźretim yĂśnetim sistemi ProManage ile orta ve uzun vadede tĂźm Avrupa Ăźlkelerine yayBlmayB ve Asya pazarBna giri: yapmayB amaçlByor. TĂźrkiyeâ&#x20AC;&#x2122;nin sanayide dijitalle:me alanBndaki ilk Ar-Ge çalB:malarBnB gerçekle:tirmi: olan teknoloji :irketi Doruk, 20 Ăźlkede tescilli TĂźrkiye

30

Temmuz - AÄ&#x;ustos 2019

orijinli uluslararasB akBllB Ăźretim yĂśnetimi sistemi ProManage ile sanayi i:letmelerini akBllB ve dijital fabrikalara dĂśnĂź:tĂźrĂźyor. Dijital dĂśnĂź:Ăźm alanBnda 21 yBldBr geli:tirdi(i inovatif teknolojilerle dikkat çeken Doruk, TĂźrkiyeâ&#x20AC;&#x2122;deki sektĂśr liderli(ini global pazarlara ta:Byarak bir dĂźnya markasB olma yolunda hBzla ilerliyor. Obamaâ&#x20AC;&#x2122;n3n Amerikaâ&#x20AC;&#x2122;da sanayiyi gßçlendirmek için kurdurdu u DMDIIâ&#x20AC;&#x2122;3n Ar-Ge partneri TĂźrkiyeâ&#x20AC;&#x2122;de Teknopark stanbulâ&#x20AC;&#x2122;da yer alan merkez ofis, Antalya Teknokent ve zmir Depark Teknokent ofisleri ile yo(un Ar-Ge odaklB faaliyet gĂśsterdiklerini belirten Doruk UluslararasB Geni:lemeden Sorumlu YĂśnetim Kurulu Ă&#x153;yesi Aylin TĂźlay Ă&#x2013;zden, Dorukâ&#x20AC;&#x2122;un aynB zamanda Amerikaâ&#x20AC;&#x2122;nBn Chicago kentinde de :irketi oldu(unu bildirdi. Amerikaâ&#x20AC;&#x2122;da Ăźretim endĂźstrisini kuvvetlendirmek için ABD Eski Ba:kanB Barack Obamaâ&#x20AC;&#x2122;nBn iste(i ile kurulan

Dijital Ă&#x153;retim TasarBm ve novasyon EnstitĂźsĂź DMDIIâ&#x20AC;&#x2122;Bn (The Digital Manufacturing and Design Innovation Institute) Ar-Ge partneri olduklarBnB ifade eden Aylin Ă&#x2013;zden, 2017 yBlBnda ABDâ&#x20AC;&#x2122;de kurduklarB :irketlerini Dorukâ&#x20AC;&#x2122;un global Ar-Ge ve geni:leme operasyonlarBnBn merkezi haline getirmeyi hedeflediklerini vurguladB.

2019â&#x20AC;&#x2122;da yĂźzde 250 bĂźyĂźme hedefi Doruk olarak 2018 yBlBnda bir de(i:im ve dĂśnĂź:Ăźm hamlesiyle yeni bir bĂźyĂźme operasyonu ba:lattBklarBnB anlatan Ă&#x2013;zden, sĂśzlerine :Ăśyle devam etti; â&#x20AC;&#x153;YBllBk ortalama yĂźzde 20 olan bĂźyĂźme oranBmBzB 2018 yBlBnda yĂźzde 50â&#x20AC;&#x2122;ye çBkardBk. AynB yBl Ar-Ge yatBrBmlarBmBzBn ciromuz içindeki payBnB ise yĂźzde 30â&#x20AC;&#x2122;dan yĂźzde 55â&#x20AC;&#x2122;e yĂźkselttik. Bu hamlenin meyvelerini toplamaya ba:ladB(BmBz çok iddialB bir yBl olan 2019 yBlBnBn ilk yarBsBnda ise bir Ăśnceki yBlBn aynB dĂśnemine kByasla yĂźzde 100â&#x20AC;&#x2122;lĂźk bir bĂźyĂźmeye imza attBk. YBlB yĂźzde 250 bĂźyĂźme

www.hidrolikpnomatik.com


HABER mesi, yapay zeka, bĂźyĂźk veri ve analitik konularBnda yetkin kadrosu ile sanayiye yĂźksek katma de(er sundu(unu belirten Ă&#x2013;zden, â&#x20AC;&#x153;DĂźnya çapBnda sanayicilere dijital dĂśnĂź:Ăźmdeki aktĂźel durumlarBnBn dijital yĂśntemlerle ĂślçßldĂź(Ăź ve geli:im yol haritalarBnBn hazBrlanBp dĂśnĂź:Ăźm yolculuklarBnBn planlandB(B bir dijital dĂśnĂź:Ăźm mentorlu(u hizmeti sunuyoruzâ&#x20AC;? dedi.

ile kapatmayB hedefliyoruz.â&#x20AC;? Almanya ve Japonya ofisleriyle Avrupaâ&#x20AC;&#x2122;ya yay3lmay3 ve Asya pazar3na girmeyi amaçl3yor Gelecek hedeflerini â&#x20AC;&#x153;dĂźnya markasB olmakâ&#x20AC;? :eklinde belirlediklerinin altBnB çizen Ă&#x2013;zden, dĂźnyanBn en iyi Ă&#x153;retim YĂśnetim Sistemi olma hedefiyle yol aldBklarBnB belirtti. TĂźrkiyeâ&#x20AC;&#x2122;nin yanB sBra ABD, Rusya, Belçika, Romanya, Bulgaristan, Cezayir, SBrbistan ve Tataristanâ&#x20AC;&#x2122;da fabrikalarBn dijital dĂśnĂź:ĂźmĂźnĂź gerçekle:tirdiklerini ifade eden Ă&#x2013;zden, 2020 sonuna kadar Almanya ve Japonyaâ&#x20AC;&#x2122;da ofis açmayB planladBklarBnB açBkladB. Dijital dĂśnĂź:ĂźmĂźn Ăśncelikli oldu(u merkez Ăźlkeleri hedef alarak global geni:lemelerini sĂźrdĂźrmeyi amaçladBklarBnB sĂśyleyen Ă&#x2013;zden, orta ve uzun vadede tĂźm Avrupa Ăźlkelerine yayBlmayB ve Asya pazarBna giri: yapmayB amaçladBklarBnB bildirdi. Ak3ll3 Ăźretim yĂśnetim sistemi ProManage dĂźnyada 300â&#x20AC;&#x2122;den fazla fabrikada kullan3l3yor Dorukâ&#x20AC;&#x2122;un â&#x20AC;&#x153;TĂźrkiyeâ&#x20AC;&#x2122;de Ăźretim yĂśnetiminde dijitalle:meâ&#x20AC;? pazarBnB in:a eden firma oldu(unu vurgulayan Ă&#x2013;zden, â&#x20AC;&#x153;Sanayide dijitalle:menin henĂźz hiç konu:ulmadB(B yBllarda Dorukâ&#x20AC;&#x2122;lu TĂźrk mĂźhendisler tarafBndan geli:tirilen dijital Ăźretim yĂśne-

www.hidrolikpnomatik.com

Fabrikalar 4 ila 8 haftada dijitalleiyor, 2 ayda yat3r3m maliyeti geri kazan3l3yor Doruk Uluslararas Genilemeden Sorumlu YĂśnetim Kurulu Ă&#x153;yesi Aylin TĂźlay Ă&#x2013;zden tim sistemi ProManage, bugĂźn dĂźnya genelinde 300â&#x20AC;&#x2122;den fazla ĂśncĂź sanayi kurulu:unda kullanBlByor. Bu konsept artBrBlmB: gerçeklik ve yapay zeka teknolojileri ile tam entegre olan dĂźnyadaki tek Ăźretim yĂśnetim sistemi olma Ăśzelli(ini ta:Byorâ&#x20AC;? diye konu:tu. Sanayicilerin mentoru

dijital

dÜnßßm

Dijital Ăźretim yĂśnetimi alanBnda uzmanla:mB: bir yĂźksek teknoloji firmasB olan Dorukâ&#x20AC;&#x2122;un EndĂźstri 4.0 ve dijitalle:menin temelini olu:turan artBrBlmB: gerçeklik, makine Ăś(ren-

Dorukâ&#x20AC;&#x2122;un dijital ve akBllB Ăźretim yĂśnetimi sistemi ProManage ile i:letmelerin dijital dĂśnĂź:Ăźme geçirilmesinin sadece 4 ila 8 hafta sĂźrdĂź(ĂźnĂź ifade eden Ă&#x2013;zden; â&#x20AC;&#x153;Sanayiciler dijital ve akBllB Ăźretim yĂśnetimi sistemi ProManageâ&#x20AC;&#x2122;B kullanmaya ba:ladBktan yakla:Bk 2 ay sonra bu sistem için yaptBklarB yatBrBmB geri alabiliyor. 2 ay sonunda minimum yĂźzde 10 olmakla birlikte genellikle yĂźzde 20 verimlilik artB:B sa(lanByor. YBl olarak dĂź:ĂźnĂźldĂź(Ăźnde ise Ăśrne(in ayda 1 milyon Euroâ&#x20AC;&#x2122;luk girdi maliyeti olan bir i:letme için 10 ayda yapBlan 10 milyon Euroâ&#x20AC;&#x2122;luk yatBrBm 8 milyon Euroâ&#x20AC;&#x2122;ya dĂź:Ăźyor ve i:letme yBlda 2 milyon Euro tasarruf etmi: oluyor. Ă&#x2013;zetle, Dorukâ&#x20AC;&#x2122;un Ăźretim yĂśnetimi sistemi ProManageâ&#x20AC;&#x2122;B kullanan firmalar Ăźretimlerini daha verimli ve çevik hale getiriyor, kayBplarBnB tespit edip azaltarak maliyetlerini ve rekabetçiliklerini yĂśnetebiliyor. ProManage ile TĂźrk sanayiciler EndĂźstri 4.0 evresinde dĂźnya firmalarB ile rekabet edebiliyor ve kendi sektĂśrlerine yĂśn vererek liderlik yapabiliyorâ&#x20AC;? diyerek sĂśzlerini tamamladB.

Temmuz - AÄ&#x;ustos 2019

31


HABER

Wilo’ya En Yenilikçi Şirket Ödülü

Pompa sektörünün teknoloji uzman Wilo, Almanya’da düzenlenen Top 100 inovasyon ödülleri yarmasnda "Yenilikçi Süreçler / Organizasyon" kategorisinde ödüle layk görüldü. Wilo, teknoloji ve inovasyona yaptA)A yatArAmlarla pompa sektörünü gelece)e ta4Amaya devam ediyor.

imdiye kadar sektörde kilometre ta4A olarak nitelendirilen pek çok “ilk”i gerçekle4tiren Wilo’nun yenilikçi yakla4AmA ödüle layAk görüldü. Almanya’nAn Frankfurt kentinde bu yAl 26.’sA yapAlan Top 100 inovasyon ödülleri yarA4masAnda Wilo, en iyiler arasAnda gösterildi. Pompa uzmanA Wilo, “Yenilikçi Süreçler / Organizasyon” kategorisinde ödüllendirilirken Wilo Grubu CEO'su Oliver Hermes 4unlarA söyledi: “Wilo, kuru-

32

Temmuz - Ağustos 2019

lu4undan bu yana kendisini pompa endüstrisinde bir inovasyon lideri olarak belirledi. Yeni teknolojiler ve yenilikçi çözümler 4irket tarihimizin önemli bir parçasAdAr. Bu ba)lamda aldA)AmAz bu ödül, çalA4anlarAmAzAn performansAnA çok özel bir 4ekilde onurlandArdA.” “Pompa endüstrisinde dijital bir öncüyüz” Wilo’nun, 1872'den bu yana dünyanAn dört bir yanAndaki insanlara yenilikçi pompalar ve ileri teknoloji sistem çözümleri sundu)unu ifade eden Oliver Hermes, sözlerine 4öyle devam etti: "Dijital dönü4ümün sundu)u fArsatlardan yararlanarak, bir üreticiden çok bir çözüm sa)layAcAsAna dönü4tük. Wilo ürünlerini dijital özelliklerle daha ‘akAllA’ hale ge-

tiriyor ya da fosil yakAtlardan ba)AmsAz olarak çalA4abilmeleri için güne4 enerjisi modülleriyle donatAyoruz. Kendimizi pompa endüstrisinde dijital bir öncü olarak görüyoruz.” Wilo Teknoloji Ba4 Sorumlusu Georg Weber ise 4irketteki herkesin yeni fikirlere Wilo’nun geli4imine katkAda bulundu)unu belirterek 4unlarA söyledi: "Aktif, çalA4an odaklA stratejimiz ile sayAsAz geli4me sa)ladAk. YaratAcA yakla4AmAmAz ürün portföyüyle sAnArlA de)il. 4 süreçlerindeki iyile4tirmeler, sürdürülebilirlik, sosyal sorumluluk gibi konularda da önemli adAmlar atAyoruz. Bu çerçevede, Top 100 inovasyon ödülünü, dünya çapAndaki 7.800 Wilo çalA4anA adAna alAyoruz.”

www.hidrolikpnomatik.com


www.hidrolikpnomatik.com

Temmuz - AÄ&#x;ustos 2019

33


HABER

TĂźrkiye Sanayisi 2020 YÄąlÄą Stratejisinde WIN EURASIAâ&#x20AC;&#x2122;ya Ă&#x2013;zel Ă&#x2013;nem Veriyor DĂźnyanHn en Ăśnemli altH sanayi fuarHnH tek çatH altHnda bulu4turan ve Mart ayHnda bin 400â&#x20AC;&#x2122;e yakHn katHlHmcH ile 122 Ăźlkeden 78 bine yakHn ziyaretçiyi stanbulâ&#x20AC;&#x2122;da bulu4turan WIN EURASIA, 2020 yHlHnda TĂźrkiyeâ&#x20AC;&#x2122;nin sanayi ĂźrĂźnleri ihracatHnda stratejik Ăśneme sahip olan sektĂśrlere odaklandH. Fuarda sac i4leme, metal kesme ve 4ekillendirme sektĂśrlerinde ileri teknolojili, endĂźstriyel ve ticari uygulamalara geni4 yer ayHrdHklarHnH ve bu alanda Makine malatçHlarH Birli/i ile Ăśzel i4birli/i geli4tirdiklerini belirten Hannover Fairs Turkey Genel MĂźdĂźrĂź Alexander KĂźhnel, â&#x20AC;&#x153;Bu yHl ekonomide Ăśnemli reformlarH hayata geçiren TĂźrkiye ekonomisi, 2020 yHlHndan itibaren Ăśnemli bir çHkH4 yakalayacak. Bu ivmenin artmasHnda uluslararasH sanayi fuarlarHmHz bĂźyĂźk rol oynayacakâ&#x20AC;? dedi. Sac i4lemeden metal 4ekillendirme teknolojilerine; otomasyon hizmetlerinden elektrik ve elektronik ekipmanlara; hidrolik ve pnĂśmatik hizmetlerden tesis içi lojisti/e kadar gelece/in fabrikalarH için ihtiyaç duyulan tĂźm eko-sistem bir araya getiren WIN EURASIA, 12-15 Mart 2020 tarihleri arasHnda TĂźyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde dĂźzenlenecek. TĂźrkiye sanayi ihracatHnda katma de/eri yĂźksek yerli Ăźretim alanlarHna odaklan fuar katHlHmcH ve ziyaretçilerine otomasyon, dijitalle4me, nesnelerin interneti, arttHrHlmH4 gerçeklik gibi teknolojik geli4meleri de yakHndan deneyimleme fHrsatH sunacak. TĂźrkiyeâ&#x20AC;&#x2122;de imalat sanayini gßçlendirmeye yĂśnelik atHlan adHmlar ve hayata geçirilen yeni uygulamalarHn sanayiinin gĂźcĂźne gßç kataca/HnH ifade eden Hannover Fairs Turkey Genel MĂźdĂźrĂź Alexander KĂźhnel 4unlarH sĂśyledi; â&#x20AC;&#x153;TĂźrkiye, reel ekonomiyi gßçlendirme ve ileri teknolojili Ăźretime geçme

34

Temmuz - AÄ&#x;ustos 2019

TĂźrkiyeâ&#x20AC;&#x2122;nin teknoloji, fiyat ve performans açHsHndan rekabetçi makineler Ăźretti/ini ifade eden Makina malatçHlarH Birli/i (MB) Genel Sekreteri M. Nail TĂźrker 4unlarH sĂśyledi;

Hannover Fairs Turkey Genel MĂźdĂźrĂź Alexander KĂźhnel yolunda Ăśnemli bir a4amadan geçiyor. EndĂźstriyel Ăźretim yapan i4letmelere sunulan te4vikleri, Ăźretime ve ihracatH artHrmaya yĂśnelik atHlan adHmlarH çok Ăśnemli buluyoruz. TĂźrkiye sanayiinin yakaladH/H ivmenin destekçisi olarak, yerli ve katma de/eri yĂźksek ĂźrĂźn ihracatHnH arttHrmasH noktasHnda WIN EURASIA ile Ăśnemli bir gĂśrev Ăźstleniyoruz.â&#x20AC;? TĂźrkiye ihracatHnda makine sektĂśrĂźnĂźn stratejik bir Ăśneme sahip oldu/unu ve WIN EURASIAâ&#x20AC;&#x2122;nHn sektĂśrĂźn tĂźm potansiyelini sergileyebilece/i en gßçlĂź alanlardan biri oldu/unu belirten KĂźhnel 4unlarH sĂśyledi; â&#x20AC;&#x153;WIN EURASIA, yĂźksek teknolojili makine imalat sanayii için hem katHlHmcH hem ziyaretçi tarafHnda uluslararasH potansiyeli en yĂźksek fuarlardan biri. SektĂśrĂźn Ăśnde gelen kurulu4larHyla i4birli/i içinde dĂźzenledi/imiz bu fuar, yĂźksek ihracat potansiyeli olan faaliyet alanlarHna hitap ediyor. Bu yHlki planlamamHzda 2020 fuar kapsamHnH biraz daha geni4lettik ve katHlHm noktasHnda yeni hedef Ăźlkeler belirledik. WIN EURASIA 2020 ile TĂźrkiye sanayisine daha fazla katma de/er sa/lamayH hedefliyoruzâ&#x20AC;?. â&#x20AC;&#x153;KĂźresel rekabette ĂśncĂź markalarHmHzla WIN EURASIAâ&#x20AC;&#x2122;da Ăźlkemizin geli4meye devam eden imalat gĂźcĂźnĂź gĂśsterece/iz.

Ă&#x153;lkemizin makine sektĂśrĂź ihracatHmHzda Ăśnemli bir pay almakta ve her geçen gĂźn payHnH arttHrmaktadHr. KĂźresel rekabette Ăśnemli i4lere imza atan imalatçHlarHmHzHn ba4arHsHnH daha da arttHrmak ve kĂźresel pazarda daha fazla yer edinmelerine katkHda bulunmak için uluslararasH sektĂśrel fuarlarH daha iyi de/erlendirmeye Ăśnem veriyoruz. Makine imalat sanayiinin temeli altH alt uzmanlHk sektĂśrĂźnĂź birle4tiren WIN EURASIA 2020, bu yĂśnde imalatçHlarHmHza geni4 yelpazesi ile ciddi katkH sa/layacaktHr. 360 derece imalat sanayii için buluma noktas Sanayide Dijitalle4me ba4lH/Hna Ăśzel bir yer ayrHlan WIN EURASIAâ&#x20AC;&#x2122;da yerli ve yabancH firmalar son teknoloji ĂźrĂźn ve hizmetlerini stanbulâ&#x20AC;&#x2122;da tanHtma fHrsatH bulacak. UluslararasH firmalarHn; robot, otomasyon teknolojisi, IT çÜzĂźmleri ve yazHlHmlarHn yanH sHra network platformlarHnHn da sergilenece/i fuar dĂźnya sanayi devlerinin son teknolojilerini gĂśstermek için yarH4aca/H bir vitrin olacak. Avrasya bĂślgesinin Ăśnde gelen uluslararasH 6 sanayi fuarH Metalworking EURASIA, SurfaceTechnology EURASIA, Welding EURASIA, IAMD EURASIA, Industrial Energy Systems EURASIA ve CeMAT EURASIAâ&#x20AC;&#x2122;yH tek çatH altHnda birle4tiren fuara, Mart ayHnda bin 400â&#x20AC;&#x2122;e yakHn fima ile 122 Ăźlkeden 78 bine yakHn ziyaretçi katHlmH4tH. WIN EURASIA 2020 yHlHnda da 360 derece imalat sanayinin dijital dĂśnĂź4Ăźmde belirleyici platformu olmayH hedefliyor.

www.hidrolikpnomatik.com


www.hidrolikpnomatik.com

Temmuz - AÄ&#x;ustos 2019

35


HABER

BANTBORU KĂźresel Pazardaki PayÄąnÄą Ä°ki KatÄąna Ă&#x2021;Äąkaracak GßçlĂź rekabetçi performansOyla 23 Ăźlkeye ihracat gerçekleCtiren, otomotiv ve dayanOklO tĂźketim ĂźrĂźnleri sektĂśrlerinde Ăśnem taCOyan boru sistemlerinin dĂźnyadaki en bĂźyĂźk 5 Ăźreticisinden biri olan BANTBORU, 2018 yOlOnda bir Ăśnceki yOla oranla yĂźzde 34 bĂźyĂźme baCarOsO gĂśsterdi. Ă&#x153;rĂźnleri dĂźnyada Ăźretilen 100 araçtan 4â&#x20AC;&#x2122;Ăźnde kullanOlan Ăźlkemizin kendi alanOndaki lideri BANTBORU, devam eden yatOrOmlarOyla kĂźresel pazardaki payOnO, Cirketin 50. yOlOnO kutlayaca<O 2022â&#x20AC;&#x2122;de yOlOnda iki katOna çOkarmayO hedefliyor. Otomotiv ve dayanOklO tĂźketim ĂźrĂźnleri sektĂśrlerinde Ăśnem taCOyan boru sistemlerinin dĂźnyadaki en bĂźyĂźk 5 Ăźreticisinden biri ve Ăźlkemizin bu alandaki lider Cirketi BANTBORU, sanayi kuruluClarO sOralamasOndaki yĂźkseliCini sĂźrdĂźrĂźyor. irketin 2017 yOlOnda, bir Ăśnceki yOla oranla yĂźzde 30 dĂźzeyinde bir bĂźyĂźme ile yaklaCOk 152 milyon TL olarak gerçekleCen cirosu, 2018 yOlOnda ihracat bĂźyĂźmesinin de katkOsOyla, yaklaCOk 204 milyon TL dĂźzeyinde gerçekleCti. YOldan yOla bĂźyĂźme oranO, yaklaCOk yĂźzde 34 dĂźzeyinde oldu. Elde edilen iC sonuçlarOnO de<erlendiren BANTBORU YĂśnetim Kurulu BaCkanO Siracettin Gider, â&#x20AC;&#x153;SO kinci 500 sOralamasOnda 2018 yOlOnda 46 sOra birden yĂźkselerek 430. sOrayO alan Cirketimiz, 2019 ve sonrasOnda gßçlĂź bĂźyĂźmesini sĂźrdĂźrmeyi, devam eden yatOrOmlarOyla da 50. yOlOnO kutlayaca<O 2022 itibarOyla kĂźresel otomotiv pazarOndaki payOnO iki katOna çOkarmOC olmayO hedeflemekte-

36

Temmuz - AÄ&#x;ustos 2019

dirâ&#x20AC;? Ceklinde konuCtu.

Dolar dĂźzeyindedirâ&#x20AC;? dedi.

BANTBORUâ&#x20AC;&#x2122;nun kendi Ar-Ge ve teknoloji gĂźcĂźyle geliCtirdi<i ĂźrĂźnleri, kĂźresel otomotiv endĂźstrisinin Ăźretti<i her 100 araçtan 4â&#x20AC;&#x2122;Ăźnde yer alOyor. Cirosunun yaklaCOk yĂźzde 85â&#x20AC;&#x2122;ini otomotiv sektĂśrĂźnden elde eden BANTBORU, so<utma sektĂśrĂźnde yine kendi geliCtirdi<i ĂźrĂźnlerle, BSH (Bosch Siemens Hausgerate), Arçelik, U<ur So<utma ve Bundy Refrigeration gibi markalarla iC birli<i yapOyor.

irketin kĂźresel otomotiv pazarOndaki payOnO, yĂźzde 8 seviyesine çOkarmaya hazOrlandO<OnO ifade eden Siracettin Gider, â&#x20AC;&#x153;BMW, Ford, Mercedes, Renault ve Peugeot-Citroen gibi kĂźresel otomotiv Ăźreticilerinin, yeni nesil elektrikli otomobiller de dahil olmak Ăźzere, en Ăśnemli programlarOnda iC orta<OyOz. 2019 yOlOnda devreye almOC oldu<umuz yatOrOmlarOmOz, Cirketimizin yOllOk Ăźretim kapasitesini 80 milyon metre dĂźzeyine çOkaracak. Bunun yanO sOra, OEMâ&#x20AC;&#x2122;ler için kullanOlmak Ăźzere son teknoloji yeni otomasyon sistemleri yatOrOmlarO da gerçekleCtirdik. Hali hazOrda ciromuzun yĂźzde 85â&#x20AC;&#x2122;ini oluCturan otomotiv sektĂśrĂźnde, yĂźzde 4 olan kĂźresel pazar payOmOzO da ikiye katlayaca<Oz. 2022 yOlO itibarO ile, dĂźnyada Ăźretilen her 100 araçtan 8â&#x20AC;&#x2122;inin yakOt, fren ve debriyaj gibi kritik sistemlerinde, BANTBORU imzasO yer alacakâ&#x20AC;? dedi.

BANTBORUâ&#x20AC;&#x2122;nun Ăźlkemizin yĂźksek katma de<erli ihracatçOlarO arasOnda yer aldO<OnO vurgulayan Siracettin Gider, â&#x20AC;&#x153;2018 yOlO itibarO ile BANTBORUâ&#x20AC;&#x2122;nun ihraç etti<i ĂźrĂźnlerin kilogram fiyatO, 6,37 Dolar dĂźzeyindedir. Ă&#x153;lkemiz ihracat ĂźrĂźnlerinin kilogram baCOna ortalama fiyatO, 1,27

BANTBORU YĂśnetim Kurulu Ba#kan% Siracettin Gider

BANTBORUâ&#x20AC;&#x2122;nun kurumsal kĂźltĂźrĂźnĂź, Rekabetçi Performans kelimeleriyle Ăśzetlediklerini dile getiren Siracettin Gider, â&#x20AC;&#x153;Kalite, rekabetçilik ve geliCimin her zaman Ăśn planda oldu<u kĂźresel otomotiv ve beyaz eCya endĂźstrilerinde, Ăźlkemizin ve dĂźnyanOn Ăśnde gelen Ăźreticilerinin ĂźrĂźn kalitesi ve gĂźvenilirli<ine katkO sa<lOyoruz. Her biri bir dĂźnya devi olan mĂźCterilerimizle, yeni bir araç projesi için gĂśrĂźCmeler yaparken, henĂźz tasarOm aCamasOnda olan, ancak 2 ila 4 yOl içerisinde dĂźnya yollarOnda olaca<O kesinleCmiC bir aracOn, gĂźvenlik ve performansla ilgili kritik sistemlerine ĂźrĂźn sa<lOyoruz. Ă&#x153;rĂźn

www.hidrolikpnomatik.com


HABER tasarOmOmOz, aracOn tasarOmOna entegre oluyorâ&#x20AC;? Ceklinde konuCtu. Hindistan Pazar%nda OEMâ&#x20AC;&#x2122;lerle BĂźyĂźyecek BANTBORU, 2017 yOlOndan bu yana TURQUALITYÂŽ Marka Destek ProgramO kapsamOnda yer alOyor. FarklO co<rafyalarda, 23 Ăźlkeye ihracat gerçekleCtiren BANTBORUâ&#x20AC;&#x2122;nun, TURQUALITYÂŽ marka destek programOnOn da katkOsOyla, kĂźresel ayak izini bĂźyĂźtmeyi ve hedef pazarlarda sĂźrdĂźrĂźlebilir ihracat bĂźyĂźmesini hedefledi<ini belirten Siracettin Gider, sĂśzlerine CĂśyle devam etti: â&#x20AC;&#x153;DĂźnyanOn en hOzlO bĂźyĂźyen ekonomilerinden birine sahip olan Hindistan, stratejik hedef olarak belirledi<imiz pazarlar arasOnda. TeCvik ve alt yapO yatOrOm projelerinin, Hindistanâ&#x20AC;&#x2122;On kĂźresel Ăźreticiler için bir Ăźretim ĂźssĂź haline gelmesini sa<lamasO bekleniyor. Bu Ăźlkede ilk satOClarOmOzO gerçekleCtirdi<imiz 2018 yOlOnda, Ăźlkenin en Ăśnemli otomotiv buluCmasO Auto Expo 2018 fuarOnda yerel iC orta<OmOzla birlikte yer aldOk. DevamOnda, potansiyel iC iliCkilerini arttOrabilmek adOna 23-27 Ekim 2018â&#x20AC;&#x2122;de Uluda< hracatçOlar Birli<iâ&#x20AC;&#x2122;nin dĂźzenledi<i Hindistan Ticaret Heyetiâ&#x20AC;&#x2122;ne katOldOk ve yerel firmalarla gĂśrĂźCmelere baCladOk. Hindistan pazarOnO daha iyi tanOmak ve pazara giriC yapabilmek hedefiyle Ăźlkenin Ăśnde gelen firmalarO ile imzaladO<OmOz iC birli<i anlaCmasO kapsamOnda, 2018 yOlOnda ĂźrĂźn sevkiyatOna baCladOk. YakOn gelece<in Ăśnemli otomotiv pazarlarOndan biri olacak olan Hindistanâ&#x20AC;&#x2122;da, Ăźretici iC birlikleriyle bĂźyĂźmeyi hedefliyoruz. Hindistanâ&#x20AC;&#x2122;da Ăźretim yapan Daimler (Mercedes), Renault, Suzuki gibi uluslararasO OEMâ&#x20AC;&#x2122;lerin yanOnda yerel Ăźretim yapan Maruti, Leyland, Tata, Mahindra gibi OEMâ&#x20AC;&#x2122;lerle iC birlikleri geliCtirece<iz.â&#x20AC;?

hracatOn ciro içerisindeki payOnOn, 2019 ve sonrasOnda yĂźzde 55 dĂźzeyine çOkmasO hedefleniyor. BANTBORUâ&#x20AC;&#x2122;nun ihracat baCarOsO, DĂ&#x153;NYA Gazetesiâ&#x20AC;&#x2122;nin TĂźrkiye hracatçOlar Meclisi (TM) Ăśnderli<inde gerçekleCtirdi<i 18.â&#x20AC;&#x2122;nci â&#x20AC;&#x153;hracatOn YOldOzlarO/TĂźrkiyeâ&#x20AC;&#x2122;nin Gizli ampiyonlarOâ&#x20AC;? yarOCmasOnda ĂśdĂźllendirildi. Soutma SektĂśrĂźnde BSH i# birliinde Yurt içi ve Yurt d%#%nda Ă&#x153;retim BANTBORUâ&#x20AC;&#x2122;nun bir di<er Ăśnemli baCarOsO da so<utma ĂźrĂźnleri sektĂśrĂźnde iC birli<i yaptO<O kĂźresel marka BSH (Bosch Siemens Hausgerate) ile yurt içinde gerçekleCtirdi<i Ăźretimi, yurt dOCOna da taCOmak oldu. C birli<inin BANTBORUâ&#x20AC;&#x2122;nun farklO ĂźrĂźn tasarOmOyla start aldO<OnO belirten Siracettin Gider, CunlarO sĂśyledi:

â&#x20AC;&#x153;BSH ile ilk temasO, 2017 yOlOnda kurduk. BuzdolaplarOnda kullanOlan kondanser ve evaporatĂśr borularO Ăźzerine çalOCmalar gerçekleCtirdik. KullanOlmakta olan evaporatĂśr borusuna farklO bir ĂźrĂźn tasarOmO geliCtirdik ve bunu, verimlilik ve maliyet alanlarOnda avantaj sa<layacak bir Ăśneri olarak BSHâ&#x20AC;&#x2122;ye sunduk. EvaporatĂśr borusunun Ăźretiminde 2018 yOlOnda TĂźrkiye ve Avrupaâ&#x20AC;&#x2122;da yer alan fabrikalarda seri Ăźretime geçildi. AyrOca Avrupaâ&#x20AC;&#x2122;da farklO fabrikalarda da seri Ăźretime geçiC planlarO Ăźzerinde ortaklaCa çalOCmalarOmOz sĂźrĂźyor.â&#x20AC;? BANTBORU, bakanlOk tescilli Ar-Ge Merkezini de barOndOran Ăźretim tesislerinde, hammaddeden nihai ĂźrĂźne kadar tĂźm prosesleri kendi bĂźnyesinde gerçekleCtiriyor. irketin ana Ăźretim tesisi, Gebze Organize Sanayi BĂślgesi içerisinde yer alOyor. zmit KĂśsekĂśyâ&#x20AC;&#x2122;de, beyaz eCya sektĂśrĂź için boru imalatO ve kaplama iClemi gerçekleCtirdi<imiz ikinci bir Ăźretim tesisi daha bulunuyor. AyrOca stratejik olarak bĂźyĂźk bir Ăśnem taCOyan ve gerekti<inde hOzlOca Ăźretim tesisine dĂśnĂźCtĂźrebilecek bir depo, Almanyaâ&#x20AC;&#x2122;da faaliyet gĂśsteriyor.

BANTBORU, cirosunun yaklaCOk yĂźzde 40â&#x20AC;&#x2122;OnO ihracattan elde ediyor.

www.hidrolikpnomatik.com

Temmuz - AÄ&#x;ustos 2019

37


HABER

Türkiye’nin En Büyük İkinci Biyokütle Santralinin Tercihi Siemens Oldu 50 bin ton zirai ve ormansal at=-=n imhas=yla, y=lda yakla1=k 200 milyon kWh yenilenebilir enerji üretecek Samsun Çar1amba Biyokütle Enerji Santrali’nde Siemens’in 27MWe gücündeki SST-300 Buhar Türbini tercih edildi. Türkiye’nin en büyük ikinci biyokütle santrali unvan=na sahip olan tesis, A-ustos 2020’de devreye al=nacak. Siemens, yüksek verimlilik sunan türbinleriyle Türkiye’nin at=k bertaraf=na ve temiz enerji üretimine katk=da bulunmay= sürdürüyor. Oltan Köleo-lu Enerji’nin yat=r=mc=s= oldu-u ve Mimsan Endüstri Kazanlar= A.’nin taahhüt sorumlulu-unu üstlendi-i Samsun Çar1amba Biyokütle Enerji Santrali’nde (BES) Siemens’in 27MWe gücündeki SST300 buhar türbinleri için sözle1me imzaland=. Tesis, y=lda 250 bin ton zirai ve ormansal at=k bertaraf edecek ve yakla1=k 200 milyon kWh yenilenebilir elektrik enerjisi üretecek. Siemens, bu sayede ‘s=f=r at=k’ ve ‘yerli enerji’ alanlar=nda ülkemizin enerji politikas=na ciddi katk= sa-layacak. Samsun Çar1amba BES’in A-ustos 2020’de devreye girmesi planlan=yor. Öte yandan ayn= grubun yak=n zamanda devreye al=nacak bir di-er büyük yat=r=m= olan 27MW’l=k Afyon Eber BES projesinde de yine Siemens SST-300 Buhar Türbini tercih edilmi1ti. Siemens’in 2018 y=l=nda dahil oldu-u projede, türbin montaj faaliyetlerinde art=k son a1amaya gelindi. Her iki santral, Siemens buhar türbinleriyle elektrik üretmeye ba1lad=-=nda, Türkiye’nin en büyük ikinci biyokütle santrali unvan=n= payla1acak. Siemens’in Türkiye’de

38

Temmuz - Ağustos 2019

imzalad=-= 9 ayr= biyokütle santralinde toplam kurulu güç yakla1=k olarak 80MW’a ula1t=. Biyokütle projelerine türbin de, finansman da Siemens’ten… Samsun Çar1amba BES projesinde 27MW ç=k=1 gücünde Kondenserli Buhar Türbini, yard=mc= ekipmanlar ve türbin kontrol sistemi sa-layacak olan Siemens; montaj ve devreye alma süreçlerini de Türkiye’deki uzman mühendis kadrosuyla yönetecek. Proje kapsam=na göre çe1itli finansman modelleri sunabilen Siemens, Samsun Çar1amba BES projesinde leasing çözümü sa-lad=. Uygun ödeme ko1ullar= ile proje nakit ak=1=na olumlu katk= sa-layan finansal kiralama çözümü, günlerle ifade edilebilecek k=sa onay süresi ile biyokütle projelerinin ya1ad=-= termin sorunlar=n=n a1=lmas=nda ciddi destek sa-l=yor. Türkiye’de kurulu, deneyimli bir servis organizasyonu olmas=; i1letme güvenilirli-i aç=s=ndan Siemens’i

ön plana ç=kart=yor. Her iki santral devreye al=nd=ktan sonra, türbinin kesintisiz çal=1mas= için uygun bak=m ve servis hizmetleri de Siemens taraf=ndan sa-lanabilecek. Pazarnda küresel lider Endüstriyel buhar türbinlerinde küresel pazar=n lideri olan Siemens’in ‘ekonomik i1letme’ yakla1=m=yla tasarlad=-=, h=zl= devreye girme özelli-ine sahip endüstriyel buhar türbinleri, yüksek verimlilik sunuyor. Hem kondenserli hem de kar1=-bas=nçl= uygulamalarda kullan=labilen Siemens Buhar Türbinleri, kimya-petrokimya, madencilik, kâ-=t ve demir-çelik sektörlerinin yan= s=ra at=ktan enerji üretiminde ve deniz suyu ar=tma tesislerinde de esnek çözümler sunuyor. Kompakt tasar=m= sayesinde kurulum için minimum alan gereksinimine ihtiyaç duyan Siemens Buhar Türbinleri, uzaktan eri1im ve kontrol imkân= ile operasyonlar= kayda de-er ölçüde kolayla1t=r=yor.

www.hidrolikpnomatik.com


HABER

Kumport Dev Vinçleriyle Yeni Nesil Mega Gemilere Hizmet Verecek Türkiye’nin en büyük üç konteyner limanD arasDnda yer alan Kumport’un birinci faz büyüme stratejisinin son adDmDnD olu1turan 50 milyon dolarlDk yatDrDmDn en önemli halkasD liman vinçleri stanbul’a geldi. Kumport, teslim aldD0D 8 adet saha vinci (RTG) ile birlikte 24 sDraya ula1abilen 2 adet rDhtDm vinci (SSG) sayesinde 20 bin TEU ve üzerindeki yeni nesil mega gemilere hizmet verebilecek. Kumport CEO’su Özgür Soy, toplam de0eri yakla1Dk 30 milyon dolar olan 10 adet vinç ile operasyonel verimliliklerini artDrmaya odaklandDklarDnD söyledi. Sundu0u ürün ve hizmetlerin yanD sDra yaptD0D yatDrDmlarla Türk deniz ticaretine ve ülke ekonomisine katkD sa0lamaya devam eden Kumport, 2019 yDlD için planladD0D yatDrDmlarDn önemli bir halkasDnD olu1turan ekipman yatDrDmD ile mü1terilerine hDzlD, güvenilir ve kaliteli hizmet sunmaya devam ediyor. Yakla1Dk 30 milyon dolarlDk bir yatDrDmla ZPMC firmasDndan satDn alDnan vinçler Kumport LimanD’na ula1tD.

raya ula1abilen SSG vinçleri 20 bin TEU ve üzerindeki yeni nesil gemilere hizmet verebilme yeterlili0ine sahip. AyrDca bu yatDrDmla dev gemilere aynD an da 5 rDhtDm vinciyle hizmet verebilece0iz. Böylece uluslararasD rekabette gerekli olan üstün hDz ve verimlilik standartlarDna ula1mD1 olaca0Dz. Yüksek kapasiteli rDhtDm vinçlerimiz ile birlikte saha operasyonlarDnD da güçlendirmek için 8 yeni saha vincini (RTG) de ekipmanlarDmDza dahil ettik. LimanDmDzda 1u an toplam 9 adet SSG, 6 adet MHC

ve 28 adet RTG vinçleri operasyonda yer alDyor” dedi. Marmara Bölgesi’nin en önemli ithalat ve ihracat limanlarD arasDnda yer alan Kumport, Türkiye’nin dünyaya açDlan en önemli kapDlarDndan biri. thalat ve ihracata katkD sa0larken ekonomi için de de0er yaratmaya odaklanan Kumport, inovatif yakla1DmD ile liman operasyonlarDnD daha ileriye ta1Dyacak yatDrDmlarDna devam ediyor.

10 yeni dev vinç ile hizmet vermeye balad 2019 yatDrDm planlarD kapsamDnda satDn aldDklarD vinçlerle operasyonel verimliliklerini artDracaklarDnD söyleyen Kumport CEO’su Özgür Soy, “Geçti0imiz yDllarda operasyonel mükemmellik yakla1DmDmDz ile hem liman verimlili0ini hem de ekipman kapasitelerini yükseltmeye yönelik yatDrDmlar yaptDk. Bu yDl da toplam 50 milyon dolar de0erindeki yatDrDmlarDmDzDn en önemli halkasD olan vinçlerimiz limanDmDza ula1tD. 24 sDKumport CEO’su Özgür Soy www.hidrolikpnomatik.com

Temmuz - Ağustos 2019

39


HABER

3M, Türkiye’de Bilimi Desteklemeye Devam Ediyor DNA’s3nda bilim, oda(3nda her zaman insan olan kurum kültürüyle 3M, yeni nesle ve giri1imcilere verdi(i deste(i sürdürüyor. Giri1imcilerin ayakta kalabilmeleri için her sene yapt3(3 maddi deste(in yan3 s3ra mentorluk, laboratuvar kullan3m3 gibi konularda da destek oluyor. 3M, bu sefer de TÜ Çekirdek giri1imcilerinin sat31 stratejileri geli1tirmelerine destek olacak bir e(itim düzenledi. “3M Bilimi. Hayat3n Her An3nda” söylemiyle geli1tirdi(i ürün ve yeniliklerle dünya çap3nda insan ya1am3n3 daha kolay hale getiren 3M, TÜ ARI Teknokent ile yapt3(3 i1 birli(i kapsam3nda dünya s3ralamalar3nda üçüncü s3rada yer alan Erken A1ama Kuluçka Merkezi TÜ Çekirdek’in giri1imcilerine katk3da bulunmaya devam ediyor. 3M, giri1imcilere her sene verdi(i maddi deste(in yan3 s3ra onlara kendi uzman kadrosuyla mentorluk, 3M laboratuvarlar3n3n kullan3m3 gibi konularda da destek

40

Temmuz - Ağustos 2019

oluyor. 3M, bu kez de TÜ Çekirdek giri1imcilerinin i1 dünyas3na ad3m atarken pazarlama alan3nda hayatlar3n3 kolayla1t3racak bir e(itime imza att3. Giri1imcilerin sat31 stratejileri geli1tirmelerine katk3 sunacak e(itim sayesinde giri1imcilik serüvenin zorlu yollar3nda ba1ar3ya ula1malar3

daha kolay olacak. TÜ ARI Teknokent’in erken a1ama kuluçka merkezi TÜ Çekirdek’ten ç3kan teknolojik ve bilim odakl3 giri1imleri destekleyen 3M, son olarak i1 süreçlerinde giri1imcilere büyük fayda sa(layacak bir e(itime de imza att3. Bu kapsamda 3M Sat31 Geli1tirme Lideri Efe men, 30 Temmuz’da TÜ Çekirdek giri1imcilerine sat31 ve sat3n alma süreçleri dahil olmak üzere mü1teri odakl3 sat31 prosesini anlama, sat31 etkile1imlerinde mü1teri odakl3 olabilme, mü1terinin önceliklerini çözümlere ba(layarak sat3n alma sürecini kolayla1t3rma, mü1teri sadakatini ve sat31 etkinli(ini art3rma konular3nda e(itim verdi.

www.hidrolikpnomatik.com


FİRMA-ÜRÜN

Daha Uzun Zincir Kullanım Ömrü İçin: Yağlayın ve Aşınmayı Önleyin Bir zincirin a%<nma kaynakl< performans kay<plar< olmadan daha uzun kullan<m ömrüne sahip olabilmesi için düzenli olarak bak<m<n<n yap<lmas< ve ya,lanmas< gereklidir. Bak<m ve ya,lama aral<klar<na harfiyen uyulmas< gereklidir. Zira zincir ar<zalar<n<n üçte ikisi do,ru ya,lama ile önlenebilir. Bu nedenle zincirin daha uzun bir kullan<m ömrüne sahip olmas<n< garanti edebilme ad<na do,ru ya,lay<c<n<n seçimi en önemli etmenlerden biridir çünkü kullan<m s<ras<nda sürekli olarak sal<n<m yapan zincirin her bir halkas< rulman gibi hareket eder. Yetersiz ya,lama ve ilave kirlilik zincirin tam performans<ndan en az yüzde 20'lik bir kay<p ya%anmas<na neden olur ve kullan<m ömrüne di,er hiçbir faktörün etmedi,i kadar etki eder. iwis antriebssysteme, genel mühendislik, tesisat mühendisli,i, ambalajlama, bas<m ve yiyecek endüstrileriyle konveyör teknolojisi alanlar<ndaki endüstriyel uygulamalar için hassas makara ve konveyör zincirleri üretimi yapmaktad<r. Bu tan<nm<% zincir uzman< son y<llarda kendi ya,lay<c<lar<n< geli%tirmenin yan< s<ra zincirin kullan<m ömrünü artt<ran çözümler geli%tirmek ad<na da detayl< ara%t<rmalar yürütmü%tür. Özel olarak tasarlanm<% test ekipmanlar< üzerinde yap<lm<% say<s<z deneme ve sayg<n ya, üreticileriyle yürütülmü% yak<n i%birlikleri sayesinde iwis zincir ya,laman<n her noktas<nda güvenilir ve uzman bir partner haline gelmi%tir. Uygun ya,-

www.hidrolikpnomatik.com

lay<c< ve ya,lama sürecinin bir araya gelmesiyle a%<nma ve ilave korozyonda önemli miktarlarda dü%ü% meydana gelmektedir. iwis antriebssysteme ve mühendisleri zincir bak<m< ve ya,lama konular<nda tavsiyede ve yard<mda bulunmak ad<na her zaman hizmetinizdedir. Ya,lay<c<lar<n do,ru kullan<m< ile ilgili önemli bilgilere art<k iwis "Ya,lama Çözümleri" kitapç<,<ndan ula%abilirsiniz : (https://www.iwis.com/asflyer/lubrication/iwis-lubricationsolutions.pdf). Kitapç<k içerisinde muhtemel uyar< i%aretlerine yönelik kontrol listeleri, ideal ya,lama dozuna dair ipuçlar<, zinciri ya,lamaya haz<rlama, ya,lay<c<lar< uygulama ve uygun ya,lama noktas<n< seçmeye yönelik bilgiler ve uygulamayla birlikte kullan<lan zincir tipine ba,l< olarak uygun ya,lay<c<y< seçmek için tavsiyeler bulunmaktad<r. lk ya,lay<c<n<n seçimi de e%it önem arz etmekte ve buna göre göz önünde bulundurulmal<d<r. Kitapç<k ayn< zamanda bak<m ekiplerine de kompakt ve iyi haz<rlanm<% bir form sunmaktad<r ki bunun içerisinde günlük i%leri için de,erli ipuçlar< da yer almaktad<r.

Bununla birlikte iwis ya,lamaya izin vermeyen uygulamalar için de çözümler sunmaktad<r. Bak<m gerektirmeyen JWIS MEGAlife zincirlerinim burçlar< sinterlenmi% malzemeden üretilmektedir. Bu sayede ya, zicirin birle%im noktalar<nda uzun süre durmaktad<r. Zincirler d<%ta kuru kal<r fakat birle%im noktalar< daima ya,l<d<r. Ve JWIS b.dry paslanmaz çelikleri hiçbir ya,lay<c<ya ihtiyaç duymaz. iwis'in ak<ll< zincir çözümleriyle ilgili daha fazla bilgiye ula%mak için www.iwis.com adresini ziyaret edebilirsiniz. Münih merkezli zincir üreticisi iwis, tüm tahrik ve konveyör teknolojisi uygulamalar< için geni% bir ürün yelpazesi sunuyor. Kapsaml< ürün portföyünde hassas ve yüksek performansl< makaral< zincirler, konveyör zincirleri, bak<m gerektirmeyen ve korozyona dayan<kl< zincirler, toplama ve biriktirme zincirleri, özel uygulamalar için konveyör zincirleri, yaprak zincirleri, düz zincirler ve endüstriyel uygulamalar için modüler kay<%lar, zincirler ve tar<m makineleri için aksesuarlar ve otomotiv endüstrisi için zamanlama zinciri tahrik sistemleri bulunuyor.

Temmuz - Ağustos 2019

41


FİRMA-ÜRÜN

Yeni Nesil Akıllı ve Küçük Kontrol Röleleri, Esnekliği Sağlayacak ve Iot’u (Nesnelerin İnternetini) Destekleyecek

Sundu'u seçkin özellikler sayesinde yeni easyE4, kontrol rölelerinin geçmi(te oldu'undan çok daha karma( k makine projelerini kontrol edebiliyor. Y?llar boyunca, ak?ll? ve küçük otomasyon sistemleri, mikro kontroller, küçük kontroller veya fonksiyon modülleri olarak an?lan ürün gruplar? yani kontrol röleleri pek çok endüstride kullan?ld? ve dünyadaki elektrik sistemlerinin güvenli+ini sa+lamada önemli bir rol oynam?.t?r. Bugün pek çok uygulama kendi ba.?na bir dönü.üm geçirmi. ve yerini proglamlanabilir lojik kontrolör ve yeni nesil ak?ll? rölelere b?rakm?.t?r. En yeni uyarlamalara bakmaks?z?n, bu röleler hem endüstriyel hem de ticari proseslerde önemli rol oynuyor. Bu rölelerin easyE4 olarak da bilinen en son sürümü, kontrol rölelerinin en yeni neslini temsil ediyor. Kontrol de De'i(iklikler

42

Temmuz - Ağustos 2019

Bu alanda son dönemde kaydedilen geli.melerden önce, s?n?rl? say?daki mevcut giri./ç?k?.lar?n ve programlama dilleri küçük kontrol cihazlar?n?n kullan?m?na engel oldu. Bugün bu durum art?k bir sorun te.kil etmiyor çünkü, yeni modeller çok geni. kapsaml? uygulamalar? kapsamak için 188’in üzerinde I/O konta+?na sahip. Çe.itli modüller hem dijital hem de analog giri./ç?k?.lara yerel olarak ba+lanabiliyor. Böylece programc?lar?n elektriksel ba+lant? .emalar?ndan ba+?ms?z hareket etmelerini mümkün k?l?yor ve sonuç olarak daha esnek bir tasar?ma yol aç?yor. Geleneksel Programlamadan Bir Ad m Uzakta

Buna benzer teknolojilerde tecrübeye sahip üreticiler ve kodlay?c?lar yeni cihazlar? kullanma ve programlama konusunda zorluk ya.amayacak. Bunun sebebi, kullan?c?lar?n yap?land?r?lm?. metni (ST) ve EDP dilini do+rudan cihaz üzerinde kullanabilme seçene+ine sahip olmalar?d?r. Tüm programlar indirilebilir, bu da kesme fonksiyonlar?n?n ve UF’lerin ( kullan?c? fonksiyon bloklar?n?n) yarat?lmas?na olanak tan?yor. Yeni teknolojinin kullan?c?lar?, yeni ladder program?n? kullanarak geli.mi. programlama i.levini hayata geçirme seçene+ine sahiptir. Bu .ekilde, kullan?c?lar fonksiyon bloklar?n? devre .emas?na, seri veya paralel kontaklar?n say?s?n? k?s?tlamadan, do+-

www.hidrolikpnomatik.com


FİRMA-ÜRÜN

188 adede kadar I/O easyE4’e ba'lanabilir.

rudan entegre edebilir. Bu programlama metodu yap?land?rma olas?l?+?n? artt?rmaktad?r, böylece programlama loji+ini takip etmek daha kolay hale geliyor. A'a Ba'lanmada Geli(im ve IoT Küçük ve ak?ll? otomasyon sistemleri için haberle.me seçenekleri en önemli özelliklerden bir tanesidir. Bu özel ürün için, hem Ethernet hem de Modbus TCP, programlama ve a+a ba+lanma amac?yla kullan?labiliyor. Ba+?ms?z cihazlar ile haberle.irken easyE4, easy800 küçük kontrol cihaz?n?n özelliklerini göstermekte ancak Ethernet protokolü ile Easy-Net’in yerine geçiyor.{ut} {ut} Yeni ve entegre Ethernet ara yüzüile bu ürün herhangi bir LAN/WLAN router cihaz?na, tekrarlay?c?ya veya standart dLAN sistemine ba+lanabiliyor ve böylece IIoT networküne ba.ar?l? bir .ekilde entegre olabiliyor. Buna ra+men, buna benzer ürünlere a.ina olan kullan?c?lar?n ço+u, CAN tabanl? Easy-Net protokolünün yoklu+unu fark edemeyecek. Daha Geni( Kapsam ve Otomasyon

www.hidrolikpnomatik.com

Easy4, özellikle makine üretimi söz konusu oldu+unda, bina tesisatlar?nda çok say?da uygulama olana+? sunmaktad?r. Giri.lerdeki kesintiler farkl? referanslama yöntemlerine ve konumlay?c? kontrollere olanak tan?rken, rölenin de+i.en dekoderleri herhangi bir ek donan?m olmadan da ba+lant? yap?lmas?n? sa+l?yor. Küçük kontrollerde yap?land?r?lm?. metin kullan?m?, otomasyon sistemlerinde metin tabanl? programlaman?n temel prensiplerini ö+retme ve edinme ad?na uygun maliyetli bir yakla.?m sa+l?yor. Simülasyon seçeneklerinin say?s? göz önüne al?nd?+?nda, pek çok i.lem herhangi bir donan?m gerektirmiyor ve testler de bilgisayar?n programlama taleplerinin çok yüksek olmad?+?n? gösteriyor. K?sacas?, easyE4 tüm kullan?c?lar için uyarlanabilir, kullan?m? çok kolay bir yap?y? size sunuyor.

ke yap?s?ndaki elemanlar? tasarlarken renk kullanma seçene+i de dahil olmak üzere görselle.tirme alan?ndaki di+er iyile.tirmeleri de kaps?yor. Ekran, kullan?c?lar?n üç farkl? tek renkli arka planda içerikleri görselle.tirmelerine olanak tan?yor ve ak?ll? telefon veya tablet yoluyla çok renkli ekranlar? bile sunabiliyor. Bugünün cihazlar?, birden fazla i.levi sunabilme ve ba+lant?l? cihazlar? bir araya getirebilme kabiliyetleriyle, elektrik endüstrisinde doruk noktas?na ula.an inovasyonlar?n mükemmel bir örne+i. Kontrol görevlerinin hayata geçirilmesini daha kolay, daha uygun ve daha h?zl? hale getiren bu cihazlar, geni. çapl? pek çok uygulamada en uygun seçimdir ve endüstri profesyonellerinin zamandan tasarruf etmelerini sa+lar.

Görselle(tirme Alan ndaki yile(tirmeler En yeni teknolojik geli.meler sayesinde, küçük kontrol cihazlar?n?n küçük görselle.tirme cihazlar?n?n iki kat?na ç?kt?+? biliniyor. EasyE4, bir ad?m daha ileri gidip, birden fazla dil seçene+i, birbirine kar.?l?k gelen konum de+i.tirme kontaklar? ve masTemmuz - Ağustos 2019

43


FÄ°RMA-Ă&#x153;RĂ&#x153;N

Daha Bßyßk Toz Presleri İçin Servo-Elektrik Tahriklerde KullanĹlan NSK VidalĹ Miller NSK'nLn ßretti:i S-HTF serisi vidalL miller, toz presleme makinesi ßretiminde Üncß olan Osterwalder AG'nin daha bßyßk makinelerinde konvansiyonel hidrolik tahrik yerine ilk defa servo-elektrik tahrik kullanmasLna olanak sa:lamaktadLr. Sonuç olarak, 2000 kN presleme kuvvetine sahip çok seviyeli bir makine olan Osterwalder OPP 2000 gibi yeni sistemler, aynL gßç çLkL@L durumunda hidrolik kullanan muadillerine gÜre yakla@Lk %80 daha az enerji kullanmaktadLr. AyrLca, preslenmi@ olan parçalar Ünemli Ülçßde daha hassas Ülçßlerle ßretilmekte, bu da yeniden i@leme miktarLnL azaltmakta, sßreç ve malzeme maliyetlerini Ünemli Ülçßde dß@ßrmektedir.

sviçre, Lyss @ehrinde bulunan Osterwalder, 130 yLllLk mßhendislik inovasyonuna sahiptir. irketin toz presleri dßnya çapLnda, otomotiv @anzLmanlarL için di@liler, matkap uçlarL gibi metal i@leme aletleri ve indekslenen kßçßk i@leme parçalarLnL da içerecek @ekilde gittikçe artan sayLda uygulama için kullanLlmaktadLr ve bu parçalarLn hepsi de bßyßk miktarlarda ßretilebilir. Presleme sßrecinde, ince metal toz ala@LmL bir kalLbLn içine dÜkßlßr ve basLnç altLnda @ekillendirilir. ArdLndan, sertlik derecesi, a@Lnma direnci ve kontur hassasiyetine ba:lL olarak arzu edilen Üzellikleri elde etmek için 'ye@il gÜvde' olarak adlandLrLlan ara ßrßn sinterlenir.

44

Temmuz - AÄ&#x;ustos 2019

Osterwalder AG taraf)ndan ßretilen toz preslerin dorusal hareketi, vidal) miller kullan)larak gerçekletirildi. Teknolojide seviye atlama Osterwalder bugßn çok çe@itli makine seçene:i sunmaktadLr ve CA-SP Elektrik ve CA-HM elektrik toz presleme serisini 5 yLl Ünce piyasaya sunmasLyla birlikte piyasaya tamamen yeni bir tahrik teknoloji tßrßnß getirmi@tir. Do:rudan Tahrik Teknolojisi (DDT), bilindi:i gibi, servoelektrik motorlardan ve NSK vidalL millerinden olu@makta ve bu sayede de @imdiye kadar bu alanda hâkim olan hidrolik tahriklerin yerini aldL.

:i@kenlerini ve ayar kriterlerini belirlemek ve programlamak, hidrolik tahriklerde bu i@lemleri yapmaya gÜre çok daha kolay oldu:undan, DDT sayesinde presleme sßreci artLk çok daha bßyßk bir hassasiyet sunmaktadLr. AyrLca vidalL miller de, sLvL ortamLn sLkL@tLrLlabilirli:i nedeniyle azLmsanmayacak yer de:i@tirme Üzelli:i gÜsteren, hidrolik silindirlere gÜre çok daha iyi bir rijitlik sunmaktadLr. Servo-elektrik toz presleri tarafLndan ßretilmi@ olan i@ parçalarL bu sayede daha homojen

Elektrik yer de:i@tirme Ülçßm dewww.hidrolikpnomatik.com


FİRMA-ÜRÜN vetinde ve sonrasLnda da 640 kN'a kadar olan pres kuvvetinde. Sonuç olarak; bir sonraki adLmL atmak ve en büyük preslerini bu tahrik teknolojisiyle donatmak Osterwalder için son derece mantLklLydL. Buna ra:men NSK'nLn HTF serisi ve di:er üreticilerin muadil vidalL milleri nominal kullanLm ömrü bakLmLndan burada sLnLrlarLna ula@mL@tL.

Osterwalder 640kN'a kadar olan preslerde NSK HTF serisi vidal) milleri kullan)yor olmakta ve bu parçalarLn malzeme özellikleri çok daha büyük bir hassasiyetle ayarlanabilmektedir. Ba@langLçta, Osterwalder AG CA-SP Elektrik ve CA-HM Elektrik serilerinin servo-elektrik do:rudan tahriklerinde NSK HTF serisi vidalL milleri kullanLyordu. Bu vidalL miller, yüksek hassasiyet ve rijitli:i çok yüksek dönü@ hLzLyla bir araya getirme olana:LnL sa:lar. AynL zamanda her bir

birim, a:Lr i@ yükü ve hLzlL i@ çevrimi @artlarLnda bile iletilecek olan aksiyel kuvvetin son derece yüksek olmasLnL ve a@LnmanLn en az seviyede olmasLnL mümkün kLlar. Toz presi i@ çevrimi için verilen tipik süre 3 saniyedir. HTF'den S-HTF'ye Geçi DDT tahrik prensibi kendisini geçti:imiz 5 yLlda kanLtlamL@tLr, ba@langLçta 160 kN'a kadar olan pres kuv-

Kendilerinin devam etmekte olan geli@tirme programLnLn bir parçasL olarak NSK bu sLrada, Osterwalder için de son derece zamanLnda oldu:unu kanLtlayacak olan, S-HTF vidalL mil serisini geli@tirdi. S-HTF vidalL milleri aynL boyutlarda çok daha yüksek dinamik yük kapasitesini ve bu sayede de önemli ölçüde uzatLlmL@ kullanLm ömrünü sunmaktadLr. Bu performans özellikleri, sadece a:Lr yüklere dayanabilen uygun NSK malzemesinin kullanLlmasLyla de:il, ayrLca özel bir LsLl i@lemin yardLmLyla dayanLklLlLk ile sertlik derecesi arasLndaki ideal dengenin sa:lanmasLyla mümkün kLlLndL. Bu TF (Tok Kuvvet) malzemesinin kullanLmL, di:er @eylerin yanLnda, yataktaki sert kirliliklerin girintilere veya çLkLntLlara yol açmamasLnL, bunun yerine tekrar tekrar yuvarlama sonunda pürüzsüzle@tirilmesini sa:lar. NSK laboratuvarLnda gerçekle@tirilen dayanLklLlLk testleri S-HTF serisinin vidalL millerinde kullanLlan TF teknolojisinin kullanLm ömrünü üç katLna çLkardL:LnL, bunun yanLnda, halihazLrda rakip vidalL millere göre oldukça yüksek de:erler veren HTF serisine göre %30 daha fazla dinamik yük kapasitesi sa:ladL:LnL göstermi@tir. Yeni toz preslerin Dünya prömiyeri

NSK S-HTF serisi kullan)m ömrünü uzatmak için daha yüksek dinamik yük kapasitesine sahip www.hidrolikpnomatik.com

S-HTF vidalL millerden faydalanan Osterwalder, kendisinin ilk 2000 kN pres kuvvetine sahip servo-elektrikli çok seviyeli toz presleme makineTemmuz - Ağustos 2019

45


FÄ°RMA-Ă&#x153;RĂ&#x153;N

NSK S-HTF vidal) millerinde, çentikler, yuvarlanmalar ile dĂźzletirilir si olan, OPP 2000'nin dĂźnya prĂśmiyerini yakLnlarda gerçekle@tirdi. Ă&#x153;rĂźn mĂźdĂźrĂź ve ekip lideri, Michael Sollberger @unlarL diyor: "ArtLk yĂźksek gßç aralL:Lnda servo-elektrik tahri:in sa:ladL:L mĂźkemmel dinamik hareket kontrolĂźnĂź gerçekle@tirebiliriz - ve mĂź@terinin çok yĂźksek derecedeki hassasiyete sahip çok daha karma@Lk geometrilere sahip Ăźretim gerekliliklerini kar@Llayabiliriz. 1 Îźm'lik konumlandLrma hassasiyetine ula@abiliyoruz ve belirlenmi@ hareket profilleri boyunca hareket edebiliyoruz. Bu da ĂźrĂźn kalitesini Ăśnemli Ăślçßde artLrmakta ve kullanLcLnLn bakL@ açLsLndan da yeniden i@leme ihtiyacLnL en aza indirmektedir." Osterwalder'e gĂśre, yeni çok seviyeli pres, motor parçalarL, elektrikli aletler ve mutfak aletlerinin parça-

larL ve ayrLca karbĂźr çubuklarL da içerecek @ekilde, çok çe@itli ĂźrĂźnlerin uygun maliyetli bir @ekilde Ăźretimi için ideal. Bahsedilen avantajlarLnLn yanLnda, kullanLcL ayrLca Ăśnemli Ăślçßde azalmL@ olan bakLm gerekliliklerinden ve kompakt presin az alan kaplamasLndan da kar etmektedir. DahasL, OPP 2000 gibi firmanLn bĂźyĂźk preslerinin enerji tĂźketimi, preslenecek olan parçaya ba:lL olarak, hidrolik preslerin gerek duydu:u enerjinin sadece yakla@Lk %20'si kadar. Pres kullanLcLsL için bu tasarruf ikna edici bir argĂźman, çßnkĂź Osterwalder mĂź@terileri genelde 50 kadar toz pres makinesi çalL@tLrmaktadLr. Ă&#x153;retim yenilii için tahrik

Eksenel eik bilyal) TAC serisi rulmanlar, S-HTF vidal) millere binen eksenel kuvvetleri kald)rmak için kullan)lmaktad)r teknolojisinde geli@imsel adLmlara yol açabilece:ini gÜsterir. unu da not etmek gerekir ki, NSK ayrLca Osterwalder'e S-HTF vidalL millerin eksenel deste:i için gereken rulmanlarL da sa:lamaktadLr. KullanLlanlar, e:ik bilyalL TAC serisi rulmanlardLr. Bu rulmanlar Üzellikle bu uygulama için geli@tirilmi@tir ve Üzellikle de hassas makineler için genellikle de eksenel destek ile do:rusal hareket için eksiksiz sistem birimleri olarak kurulurlar.

Nihayetinde Osterwalder'Ln yapmL@ oldu:u ilerlemeler, tahrik sistemlerindeki yeniliklerin Ăźretim

OPP 2000, 2000 kN pres kuvvetine sahip olan ve hidrolik tahrik yerine elektrikli tahrik kullanan ilk çok-seviyeli prestir.

46

Temmuz - AÄ&#x;ustos 2019

www.hidrolikpnomatik.com


FÄ°RMA-Ă&#x153;RĂ&#x153;N

Ĺ&#x17E;irketlerin IT Faaliyetlerinde Yapay Zeka Destekli Verimlilik AIOps Ä°le SaÄ&#x;lanÄąyor

Micro Focusâ&#x20AC;&#x2122;un yenilikçi AIOps mimarisi OpsBridge Ultimate, 7irketlerin IT birimlerinin sĂźrekli en yĂźksek performansta çal<7arak kurumsal hedeflere katk<da bulunmas<n< sa&l<yor. IT birimleri her geçen gĂźn 7irketlerin stratejik i7 ortaklar<na dĂśnĂź7Ăźrken, IT operasyonlar<n<n maliyetleri dĂź7Ăźrmesi, ihtiyaç duyulan yĂźksek performans< sa&lamas< ve daha az kaynak kullanarak daha fazla sonuç elde etmesi bekleniyor. Yap<lan çal<7malar<n 7irket Ăźzerindeki etkisini gĂśrmek isteyen IT liderleri, Ăśnceki gĂźne ait raporlara de&il, gerçek zamanl< gĂśstergelere ihtiyaç duyuyor. IT operasyonlar<n< tĂźmĂźyle dĂśnĂź7tĂźrerek yĂźksek kaliteli servisler elde etmek isteyen kurumlar<n, ana i7i etkileyen sorunlara Ăśncelik verecek, tĂźm veriyi ve trendleri analiz ederek i7 yĂźkĂźnĂź buna gĂśre ayarlayacak yenilikçi çÜzĂźmlere geçmesi gerekiyor. Bu yenilikçi çÜzĂźmler ayr<ca mevcut IT araçlar<na entegre olarak, gĂźrĂźltĂźyĂź filtreleyip sorunlar<n kĂśkĂźne inebiliyor. BĂśylelikle sistem Ăźzerindeki ar<za ve aksamalar en aza inerken, i7 sĂźreçleri-

www.hidrolikpnomatik.com

ni yava7latan tßm unsurlar ortadan kald<r<labiliyor. 7 dßnyas<n<n yeni trendi "Otomatikle7tirilmi7 Yapay Zeka Operasyonlar<" (AIOps) ile bir çal<7ma ortam<n<n herhangi bir andaki durumunu tespit edip, bu veriyi analiz ederek operasyonel sorunlar< bulmak ve de&i7en kaynak ihtiyaçlar<na yan<t vermek Ünemli Ülçßde kolayla7<yor. Dijitalle7en 7irketlerin vazgeçilmez ad<mlar<ndan biri haline gelen AIOps ile, çal<7ma ortam<n< meydana gelen anl<k sorunlara gÜre 7ekillendirmek ve de&i7en kurumsal talepleri en dß7ßk maliyetlerle kar7<lamak mßmkßn oluyor. AIOps irketlere ne fayda sal yor? AIOps ile hem çal<7anlar hem mß7teriler için daha iyi bir deneyim sa&lan<rken, ortaya ç<kan sorunlar daha h<zl< çÜzßlßyor. irketler, sahip olduklar< IT yat<r<m<n< en verimli 7ekilde kullan<yor ve IT ile i7 hedefleri aras<nda bir kÜprß kuruluyor. Yeni nesil tehditleri daha h<zl< tan<mlayarak kendini gßvene alan 7irketler, AIOPS ile dÜnß7ßmß ba7ar<yla yÜnetiyor.

Kurumlar<n AIOps teknolojilerinden tam verim alabilmesi için geli7tirilen Micro Focus OpsBridge Ultimate, yapay zeka destekli operasyonlar< bir dizi araç setiyle de&il, tepeden t<rna&a yenilikçi bir mimari olarak ele al<yor. Micro Focus Vertica'n<n bßyßk veri mimarisinden faydalanarak geni7 bir yelpazede i7 analitiklerini çal<7t<ran OpsBridge Ultimate, 200'ß a7k<n çÜzßme kusursuz entegrasyon deste&iyle Amazon Web Services, Azure, Google Cloud veya Docker gibi ortamlarda tam performans çal<7<yor. OpsBridge Ultimate'in programlama bilgisine gerek kalmadan birbirine ba&l< i7lemler olu7turmay< sa&layan 8 bin kitapl<k "runbook" kßtßphanesi, çok daha ileri dßzeyde otomasyon çal<7t<rarak verim elde etmek isteyen IT ekiplerine ihtiyaç duyduklar< ar7ivi sa&l<yor. Micro Focus OpsBridge Ultimate çÜzßmß AIOps Üzelli&i ile IT faaliyetlerinde yap<lan otomasyon, çÜzßm sßrelerini yßzde 65'e kadar iyile7tirirken, yeni servislerin devreye al<nmas<n< yßzde 70 h<zland<r<yor.

Temmuz - AÄ&#x;ustos 2019

47


FİRMA-ÜRÜN

İşletmelerdeki Elektronik Cihazların Ömrünü Uzatan Teknoloji Türkiye elektronik sanayisinin öncü markas- Elektra Elektronik, youn Ar-Ge çal-$malar- sonucunda ürettii Türkiye’nin ilk ve tek yerli üretim aktif harmonik filtresi ile i$letmelerin yüksek meblalarda reaktif güç cezas- ödemelerinin önüne geçiyor. Aktif harmonik filtrelerin mühendisliini, tasar-m-n- ve üretimini tamamen kendi bünyesindeki uzman mühendis kadrosuyla gerçekle$tiren Elektra Elektronik, bu ürünle enerji kalitesi sorunlar- ya$ayan firmalara yüksek katma deerli çözüm sunmay- hedefliyor. Dei$ken enerji yüklerinden youn olarak etkilenen hassas üretim tesisleri, data centerlar, ofis binalar-, al-$veri$ merkezleri, rüzgar ve güne$ santralleri gibi tesislerde kullan-lan aktif harmonik filtreler, ak-m ve gerilim kirliliklerini ortadan kald-rarak elektrik enerjisinin sürekli ve güvenli olarak arz-na olanak sal-yor. Yeni teknoloji bu ürün, i$letmelerdeki elektronik cihazlar-n ömrünü uzatarak firmalar- doabilecek birçok ek maliyetten de kurtar-yor. Enerji kalitesi alan-nda 6 k-tada 60’a yak-n ülkeye ileri teknoloji çözümler sunan Elektra Elektronik, Türkiye’de ilk ve tek yerli üretim olan aktif harmonik filtreleri ile sanayicileri büyük bir yükten kurtar-yor. Elektrik enerjisini verimli kullanmak için enerji iletim hatlar-n-n ve $ebekenin gereksiz yere yüklenmesine sebep olan ve kay-plar- art-ran reaktif gücü minimum seviyede tutmak gerekiyor. “Reaktif güç

48

Temmuz - Ağustos 2019

kompanzasyonu” ad- verilen bu i$lemi ba$ar-l- bir $ekilde gerçekle$tiremeyen üretim tesislerinde, ihtiyaç duyulan aktif elektrik enerjisinden hariç olarak elektrik sistemi $ebekeden düzensiz olarak güç çekiyor. Sürekli olarak çekilen ve tüketilmeyip üretim tesisine geri gönderilen bu reaktif enerji sonucu kaybedilen milli kaynaklar nedeniyle bu

bedel i$letmelere ceza olarak yans-t-l-yor. Bu cezaya ise “reaktif güç cezas-” deniyor. Elektra Elektronik, dei$ken elektrik enerjisi yüklerine s-k rastlan-lan otomotiv, beyaz e$ya gibi sektörlerde kritik önem ta$-yan reaktif güç kompanzasyonunu sorunsuz ve h-zl- bir $ekilde gerçekle$tirebilen aktif harmonik filtreler sayesinde i$letmelerin yüksek meb-

www.hidrolikpnomatik.com


FİRMA-ÜRÜN lalarda reaktif güç cezas- ödemelerinin önüne geçiyor. Enerji kalitesi sorunlarna son Endüstride ve ticari tesislerde elektriksel kirlilik anlam-na gelen harmonik ve yüksek nötr toprak gerilimi kaynakl- enerji kalitesi problemlerinin önüne geçmeyi, i$ kay-plar-n- ve üretim verimsizliklerini ortadan kald-rmay- hedefleyen Elektra Elektronik, youn Ar-Ge çal-$malar- sonucunda Türkiye’nin ilk ve tek yerli üretim aktif harmonik filtrelerini üretti. Dünya çap-nda sektördeki en yüksek performansa sahip aktif harmonik filtreleri üreten $irketlerden biri olan Elektra Elektronik, akredite test kurulu$lar-nda test edilip uluslararas- standartlara uygunluu tescil edilen bu ürünüyle Türk elektronik sanayisinin gerçek anlamda Ar-Ge gerçekle$tiren say-l- firmalar- aras-nda yer ald--nbir kez daha kan-tl-yor. Enerji kalitesi sorunlar- ya$ayan firmalara yüksek katma deerli çözüm sunan Elektra Elektronik, i$letmelerdeki elektronik cihazlar-n doru ve tam rand-manl- olarak taahhüt edilen zamana kadar sorunsuz bir $ekilde

www.hidrolikpnomatik.com

çal-$mas-n- salayarak cihazlar-n ömrünü uzat-yor. En güncel ekipmanlar ve en yeni teknolojiyle üretilen Elektra Elektronik aktif harmonik filtreler, muadillerine göre daha az enerji harc-yor. Güç kalitesini iyile$tiren ürün, i$letmelerdeki enerji kalitesinin sürdürülebilir ve sürekli olmas-n- sal-yor. Güvenli ve sürekli elektrik için kesin çözüm Elektra Elektronik’in ürettii aktif harmonik filtreler, elektrik sistemlerinin güvenli ve stabil olmas-n-n öncelikli ihtiyaç olduu demir çelik, denizcilik, sal-k, tekstil, otomotiv ve bankac-l-k gibi sektörlerde enerji

kalitesi aç-s-ndan kritik önem ta$-yor. Ayn- zamanda elektrik $ebekelerinde harmonik kirliliin giderilmesinde büyük rol oynayarak dü$ük enerji kalitesinin sebep olduu problemlerin de önüne geçiyor. Enerji $ebekesinden s-kl-kla etkilenen hassas üretim tesisleri, data centerlar, ofis binalar-, al-$veri$ merkezleri gibi tesislerin yan- s-ra rüzgar ve güne$ santrallerinde de kullan-lan bu yeni nesil ürün, dei$ken enerji yüklerinin youn olduu i$letmelerde ak-m ve gerilim kirliliklerini ortadan kald-rarak elektrik enerjisinin güvenli ve sürekli arz-na olanak sal-yor. Modüler yap-s-yla kolayl-kla kapasite art-r-m-na gidilebilen Elektra Elektronik Aktif Harmonik Filtreler, sistemdeki ak-m dengesizliini düzenleyerek nötr hatt-n-n ak-m-n- yok ediyor. Yüksek performansl- ve güvenilir özelliiyle öne ç-kan bu ürünler, ihtiyaç duyulan deerlere göre kullan-lmak üzere pano tipi ve duvar tipi olmak üzere iki farkl- $ekilde üretiliyor.

Temmuz - Ağustos 2019

49


MAKALE

Dikkatli Seçim Ve Belirleme, Endüstriyel Hareket Kontrolündeki Akıllı Sensörlerin Potansiyelini Açığa Çıkarır Bu makale Parker Hannifin Pnömatik Divizyonu Avrupa Aktüatör Ürün Müdürü Franck Roussillon taraf$ndan kaleme al$nm$!, Parker Hannifin Merkez ve Do u Avrupa Sat$! irketi Stratejik Pazarlama Yöneticisi Ercan Pala Taraf$ndan Tükçele!tirilmi!tir.

“AkGllG sensör” terimi, son yGllarda imalat sektörünün Endüstri 4.0 ideolojisine geçi6ini kolayla6tGrmaya yardGmcG olan yeni nesil bir sensör türünü tanGmlamak için çok kullanGlmaktadGr. Birçok kimse akGllG sensörlerin, geleneksel anahtarlama sensörleri veya ölçülen süreç parametrelerinin biraz daha fazlasG oldu0unu dü6ünmesine ra0men gerçekte çok daha fazlasGdGr. Buna örnek vermek gerekirse en yeni akGllG sensörler, genellikle IO-Link gibi teknolojiler aracGlG0Gyla denetleyici (kontrolör) ile bilgi payla6abilmektedir. AyrGca, kontrolörden parametre bilgileri ve komut alabilir ve böylece sürekli olarak yeni gereksinimlere uyarlanabilirler. ki yönlü veri akG6G, gerçek bir Endüstri

50

Temmuz - Ağustos 2019

4.0 ortamG olarak neyin tanGmlanabilece0ini kolayla6tGrmaya yardGmcG olur. Bunun üreticiler için sonucu, daha fazla esneklik ve bakGm konusunda daha iyi planlamalarGn yanG sGra verimlilikte önemli kazanGmlarGn elde edilmesidir. 6te bu görü6, pnömatik ve hidrolik silindirler için kullanGlanlar dâhil olmak üzere her çe6it akGllG sensör için geçerlidir. Bu türdeki uygulamalara yönelik en son sensörler, akGllG i6levsellik özelli0ine sahiptir ve genel olarak sensörler, i6lemciler ve ileti6im protokolleri 6eklinde ifade edilen "akGllG pnömatik" teriminin üç bile6eninden birini olu6turur. Silindirlerdeki akGllG sensörler, piston konumunun hGzlG, do0ru, yüksek

çözünürlüklü ve temassGz 6ekilde algGlanmasGnG sa0lar. Özellikle, piston mGknatGsGnGn do0rudan tespiti, ayrG konum kodlayGcGlarG veya ek mekanik gerekmeden elde edilir. Akll silindirler En son sensörler arasGnda, Parker Hannifin'in yeni P8S CPS sensörleri gibi analog sinyaller, IO-Link i6lem verileri veya esnek anahtarlama noktasG (çGkG6 durumunu gösteren bir LED) aracGlG0Gyla sürekli olarak veri sa0layanlar yer almaktadGr. Konum verilerinin sürekli aktarGmG, pnömatik silindirlerin i6levselli0ini artGrarak daha akGllG ve dolayGsGyla çok yönlü olmalarGnG sa0lar. Bunu göz önüne alarak özellikle paketleme gibi tüketim mallarG pazarlarGn-

www.hidrolikpnomatik.com


MAKALE

da kalite gözetimi ve süreç denetimi gibi alanlardaki mühendislik sorunlarGnG çözmek mümkündür. KârlG faaliyetler için kalite, yinelenebilirlik ve hGzGn son derece önemli oldu0u özellikle kâ0Gt veya film i6leme gibi germe uygulamalarGnda kaliteyi izleme, süreç denetimini sa0lama ve optimizasyonu destekleme yetene0i, sürekli konum algGlamanGn temel faydalarG arasGnda yer alGr. Burada, konum sensörlerinden gelen verilerin uzaktan okunmasG, süreç sapmalarGnGn hGzlG bir 6ekilde görülmesine ve buna göre hareket edilmesine olanak sa0lar ve dolayGsGyla süreç optimizasyonunun sürdürülmesini ve öngörücü bakGm stratejilerini desteklenmesini mümkün kGlar. Malzeme yönetimi, tüketici ambalajG, küçük bile6en montajG, makine yapGmG ve hatta yenilenebilir enerji sektöründe güne6 panellerinin güne6i takip ederken konumsal kont-

www.hidrolikpnomatik.com

rolü gibi görevler dâhil olmak üzere çok sayGda uygulamada da fayda sa0layacaktGr. ok, titre6im, nem, kimyasal madde ve su giri6ine kar6G uygun direnç sunan sürekli konum algGlamasG, zorlu çalG6ma ortamlarGnda uzun süre güvenilir bir 6ekilde kullanGlabilir. ki yönlü ileti im "AkGllG" i6levselli0inin anahtarG iki yönlü veri akG6GdGr. Geleneksel ayrGk veya analog sinyalleri kullanarak sensör verilerinin izlenmesi, örne0in otomatikle6tirilmi6 süreçlerin uzaktan izlenmesine izin vermek için yeterli olabilen tek yönlü ileti6imdir. Bununla birlikte, Endüstri 4.0 stratejilerini benimsemek için Profinet veya IO-Link gibi bir a0a ba0lanma anlamGna gelen iki yönlü ileti6im gereklidir. Pnömatik silindirlerdeki CPS sensörlerine ili6kin olarak uygulama, sadece izlemeyi de0il aynG zamanda bakGm yordamlarGnGn bir parçasG olarak çalG6tGrma ve/veya

de0i6tirme sGrasGnda otomatik yapGlandGrmayG da içerecektir. Önleyici veya reaktif bakGmdan ziyade öngörücü anlayG6a geçi6, endüstrinin temel mevcut trendlerinden biridir ve gerçekten akGllG sensörlerin önemli de0er katabilece0i bir alandGr. Neticede akGllG sensörler, meydana gelmeden önce yakla6an bir sorun veya arGza konusunda kullanGcGlarG uyarabilirse bakGm personeli, onarGmlarG buna göre planlayabilir ve genellikle üretim hacminin dü6ük oldu0u ve hatta durduruldu0u herhangi maliyetli bir aksama süresini önleyebilir. Bu görü6, tüm akG6kan gücü sistemlerine (pnömatik, elektro-pnömatik, hidrolik ve elektro-hidrolik) uygulanabilir. Nihayetinde her sürecin bir “nabzG” vardGr, yani sorulmasG gereken soru 6udur: nabGz belli bir süre boyunca de0i6mi6 midir? Örne0in belki daha yava6lamG6tGr ya da hGzlanmG6tGr. 6te bu, akGllG sensör tekTemmuz - Ağustos 2019

51


MAKALE

nolojilerinin gerçekten yarar sa0lamaya ba6ladG0G yerdir. Akll sensörlerin belirlenmesi ve seçimi AkGllG sensörlerin potansiyel uygulama faydalarG, daha önce açGklandG0G üzere önemli ve açGktGr. Ancak, kazanGmlarG en üst düzeye çGkarmak için mühendislerin, birkaç faktörü göz önünde bulundurmalarG gerekmektedir. Öncelikle sensörün, silindir gövdesine emniyetli bir 6ekilde oturmasG gerekir. DG6 profillerde do0rusal kGzaklar, T yuvalarG ve kGrlangGç kuyruklarG bulunabilir. Sensör gövdesinin, profile kesinlikle uygun gelmesi gerekir ve sensörü yerine sabitlemek için ba0da6tGrGcG veya bir çe6it tutucularGn kullanGlmasG gerekebilir. Alternatif olarak, bir alyan anahtar kafasG ile yarGklG vidadan olu6an üniversal bir vida, sensörün uygun, kolay ve hGzlG bir 6ekilde konumlandGrGlmasG ve sabitlenmesini sa0layabilir. Bunun yanG sGra sensörün yan tarafGndaki tutma nervürleri, vida sGkGlmadan önce cihazG istenen konumda tutmaya yarayan bir özelliktir. Bu yakla6GmG kullanarak sensörler, tespit vidasGnGn sadece bir çeyrek dönü6ü ile silindir yuvasGna hGzlG ve do0ru bir 6ekilde sabitlenebilir.

52

Temmuz - Ağustos 2019

DayanGklG tasarGm, belki de çe6itli 6ekillerde sGcaklGk, titre6im ve hatta agresif akG6kanlara veya kimyasal maddelere maruz kalabilen ortamlarda çalG6ma ömrünü geçirecek olan akGllG bir sensör için bariz bir gerekliliktir. AkGllG sensörler, farklG derecelerde neme maruz kalmanGn söz konusu oldu0u yerlerde kullanGm uygunlu0unu gösteren özel IP sGnGflarG ile sunulabilir. AyrGca akGllG sensörün kullanGlabilece0i otomatik uygulamalar, günde 24 saat ve haftada yedi gün çalG6Gyor olabilir. Bu durum, çalG6tGrmayG daha zorlu hâle getirmenin yanG sGra aynG zamanda do0rudan aksama süresine neden olan sensör arGzasGnGn, kayGp üretim açGsGndan oldukça maliyetli olabilece0i anlamGna da gelir. Bu nedenle en zorlu kullanGm senaryolarGnda uzun bir hizmet ömrüne sahip olmanGn yanG sGra akGllG sensörlerin, planlanmG6 veya planlanmamG6 herhangi bir aksama süresini mutlak minimum düzeyde tutmak için hGzlG bir 6ekilde de0i6tirilmesi veya götürülmesi gerekir. Bu çalG6tGrma türü, silindirin uç kapaklarGnGn çGkarGlmasG ya da tertibatGn daha da “soyulmasG” gerekmeksizin tamamlanabilmelidir.

parametrelerinin ayarlanmasG ve yapGlandGrGlmasG gerekli olacaktGr. Sistem tasarGmcGlarG için bunun istedikleri 6ekilde yapGlmasG önemli bir husustur. Tipik yakla6Gmlar, IO-Link ya da bir çe6it ta6Gnabilir "dokunmatik tablet" aracGlG0Gyla yapGlGr. Elektrik açGsGndan bakGldG0Gnda sensör için bir besleme geriliminin hazGr bulunmasG mutlak bir gerekliliktir. Son olarak, sensörün çalG6tG0GnGn bilinmesi elbette önemlidir ve bu nedenle, aktif bir durumun veya çGkG6Gn LED 6eklinde görsel bir i6areti operatörler için de0erli olabilir. Özet Endüstri 4.0 ve Endüstriyel Nesnelerin nterneti gerçekten ivme kazanmaya ba6ladGkça akGllG sensörlere yönelik ilgi ve önem giderek artmaktadGr. Süreç ve kalite kontrolü söz konusu oldu0unda ve çalG6ma zamanGn en üst düzeye çGkarGlmasGnGn önemli oldu0u durumlarda akGllG sensörler, süreçleri izlemek ve kontrol etmek için gerekli bilgileri sa0layabilir. YararlanGlacak faydalar optimize edilecekse akGllG sensörlerin seçimi ve uygulamasGnGn hatasGz olmasG önemlidir.

Kurulum sGrasGnda ve sensörün çalG6ma ömründeki noktalarda, i6letim

www.hidrolikpnomatik.com


www.hidrolikpnomatik.com

Temmuz - AÄ&#x;ustos 2019

53


MAKALE

Degauss 600 ile Boru Hatlarının Manyetikliğini Giderme Bu Makale EWM AG irketi TarafRndan HazRrlanmRDtRr.

Burada her bir kaynak diki+i mükemmel olmal;d;r – yüksek bas;nçl; gaz boru hatlar; en yüksek güvenlik standartlar;na uygun olmal;d;r. Bu nedenle terranets bw GmbH gibi i+letmeci +irketler duvar kal;nl;);n; düzenli olarak pig ad; verilen cihazlarla kontrol eder. Problem: Kontrol sistemleri hatlar; manyetikle+tiriyor. Onar;mlar;n gerekli olmas; durumunda, kaynak esnas;nda ark üflemesi meydana gelir ve bunun sonucunda gözenekler ve birle+tirme hatalar; meydana gelir. EWM, bunu engellemek için Degauss 600 m;knat;sl;l;); giderme makinesini geli+tirmi+tir. EWM çözümü kullan;+l;d;r, kompaktt;r ve +antiyeler için uygundur. BütünlüAü güvence altRna almak için yüksek basRnçlR gaz boru hatlarR “akRllR pigging” adR verilen yöntemle kontrol edilir.

Yüksek bas;nçl; gaz boru hatlar;n;n durum de)erlendirmesi için ak;ll; pig Foto)raf: Rosen-Group akR çizgileri sensörler vasRtasRyla kaydedilir. Ölçüm esnasRnda kaydedilen bu sinyaller referans sinyalleriyle karDRlaDtRrRlRr. Sapmalar sayesinde malzeme kaybRnRn veya ovalitenin olduAu muhtemel yerler belir-

lenebilir. AkRllR pig’de kat edilen mesafeyi tespit eden bir sistem de bulunduAundan, buluntularRn pozisyonu belirlenebilir. Bu ölçüm yönteminin dezavantajR, kontrol edilen boru hatlarRnRn kalRcR olarak mRknatRslan-

Bir pig, manDetlerle boru duvarlarRna karDR yalRtRlmRD olan birden fazla diskten meydana gelen silindirik bir gövdedir. Borunun içerisinde basRnç farkR ile hareket ettirilir. Bir pigin uzunluAu 6 ila 10 m’dir, ilerleme hRzlarR 1 ila 5 m/s arasRnda deAiDir. Borunun duvar kalRnlRAR manyetik kaçak akR yöntemiyle (Magnetic Flux Leakage) ölçülür. Bunun için güçlü, halka Deklinde pig üzerine yerleDtirilmiD mRknatRslar gerekir; hemen ardRndan verilen manyetik

54

Temmuz - Ağustos 2019

Manyetik kaçak ak; yöntemi prensibi. Foto)raf: EVN Netz GmbH

www.hidrolikpnomatik.com


MAKALE

lgili boru hatt;n;n d;+ taraf; masRdRr. Bu nedenle ölçüm sonuçlarR esas alRnarak kusurlu olduAu belirlenen yerlerin en kRsa sürede onarRlmasR gerekir. %Dletmeci olarak terranets bw GmbH ve uygulayRcR inDaat Dirketi olarak Leonhard & Weiss GmbH’dan oluDan katRlRmcR Dirketler için pigging neticesinde boru üzerinde güçlü bir kalan manyetizmanRn olduAu aDikardR. Kaynak esnasRnda mRknatRslanmanRn neden olduAu bilinen problemlerin – ark üflemesi, gözeneklerin oluDmasR ve birleDtir-

Kaynaktan hemen önce alan kuvveti ölçümü. Yeni boru parças;n;n m;knat;sl;l;); giderilmedi. me hatalarR – giderilmesi için EWM AG, Degauss 600 mRknatRslRlRAR giderme makineleri ile boru üzerinde kalan mRknatRslanmayR kaynak esnasRnda elimine etmekle görevlendirildi. Temel prensip, içinden akRm geçen bir iletkenin bir manyetik alan üretimesi. Bir borunun mRknatRslRlRARnR gidermek için bir elektrik kablosu olabildiAince dar bir Dekilde borunun etrafRna sarRlRr. %çinden akRm geçirilerek aynR güçte karDR manyetik alan üretilebilir ve böylece kalan mRknatRslRlRk elimine edilebilir. Ne kadar çok sarRm uygulanRrsa, sabit akRm ile üretilebilecek maksimum alan kuvveti de o kadar büyük olur. Degauss 600, m;knat;sl;l;); gidermek için iki yöntem sunar: 1. Degauss fonksiyonunda yüksek bir akRm deAerinden baDlanarak ve deAiDen polariteyle akRm adRm adRm düDürülür. Böylece bileDenin manyetikiliAi histerezis eArisi boyunca giderilir. Bu yöntem kRsa bileDenlerde çok iyi sonuç verir.

Yeni bir boru k;sm;nda alan kuvvetinin kontrolü www.hidrolikpnomatik.com

2. Activgauss yönteminde sarRmlarRn içinden sürekli olarak akRm geçirilir ve böylece sürekli bir manyetik

alan üretilir. Bu yöntem, söz konusu durumda boru hatlarRnda olduAu gibi uzun bileDenlerde kullanRlmalRdRr. 600 mm çapRnda ve 10 mm duvar kalRnlRARna sahip yeni boru parçasR eklenmeden önce kaynak derzindeki kalan mRknatRslRlRk bir alan kuvveti ölçme cihazRyla ölçüldü. DeAerler boru çevresinde 2 ile 5 mT aralRARnda yer alRyordu. EWM AG’nin mevcut tecrübelerine göre ölçüm deAerleri, henüz bir elektrotla kaynak yapRlabilecek deAerlerin altRnda kalRyordu. Bu nedenle bu boru kRsmR için yüksek olasRlRkla mRknatRslanmanRn giderilmesi iDlemine gerek olmayacaAR öngörülebiliyordu. Eski, uzaklaDtRrRlan boru kRsmR, 18 ila 35 mT alan kuvvetlerine sahipti. EWM Dirketinde yapRlan kapsamlR ön araDtRrmalar sonucunda gerekli olan sarRm sayRsR ve muhtemelen gerekli olabilecek akRm belirlenebildi. Bu durumda EWM uzmanlarR, borunun üzerine dokuz sarRmRn yapRlmasRna karar verdi. Yeni boru parçasR eklendikten sonra, kalan eski boru kRsmR kontrol edildi. Burada boru çevresinde 15

Temmuz - Ağustos 2019

55


MAKALE kadar dört defa tekrarlandR. KaynakçRlara, manyetik alandan dolayR negatif bir etki fark ettiklerinde kaynak iDlemini durdurmalarR talimatR verilmiDti. Ölçümler, örtülü elektrot kaynaARnda bu sRnRr deAerin 4 ila 5 mT olduAunu gösterdi. Bu deAerler EWM’nin örtülü elektrot kaynaAR ile edindikleri tecrübeyle uyuDuyordu. Kök paso baDarRyla tamamlandRktan sonra manyetik alanlar dengelenir, dolayRsRyla ara ve kapatma pasolarR herhangi bir kompanzasyon olmadan yapRlabilir. lk boru k;sm;n;n kayna);. ila 30 mT alan kuvvetleri ölçüldü. Resimde, eski boru kRsmR için gerekli olan sarRmlar görülmektedir. Kaynak derzinin yakl. 100 °C’ye ön RsRtma iDleminden sonra alan kuvveti yeniden ölçüldü, çünkü borunun RsRnmasRnRn manyetik alan üzerinde etkisi bulunmaktadRr. Uzaktan kumanda ile manyetik alanRn kompanzasyonu için akRm deAeri (175 A) ayarlandR. Bir dakika sonra kaynak yerindeki manyetik alan kompanse edilmiDti ve kaynak iDlemine baDlanabildi.

Daha önce belirtildiAi gibi boru çevresindeki manyetik alan sabit deAildir. Bir bobin sistemi bu dalgalanmalarR zaten fiziksel olarak dengeleyemez. Bundan dolayR çevresel kaynaARn yaklaDRk dörtte biri tamamlandRktan sonra mRknatRslRlRAR giderme akRmRnRn deAiDtirilmesinin gerekmesi DaDRrtRcR deAildir. Alan kuvveti kaynak iDleminin ilerlemesiyle (yani iki boru kRsmRnRn birleDtirilmesiyle) birlikte azalRr, dolayRsRyla ayarlanacak akRm deAeri de düDer. Bu iDlem kök kaynak iDleminin bitimine

%kinci alRn derzinde 26 ila 43 mT arasRnda daha yüksek alan kuvvetleri ölçüldü. Bu durum 13 sarRm ve 140 A mRknatRslRlRAR giderme akRmR gerektirdi. kaynak derzi ile sarRm kablosu arasRndaki mesafe burada 16 cm idi. Laboratuvarda geliDtirilen esaslar sayesinde kaynak baAlantRsR gecikme olmadan Dantiyede gerçekleDtirilebildi. 4,5 saat sonra çalRDma tamamlanmRDtR ve iki kaynak dikiDi baDarRyla gerçekleDtirilmiDti. SonrasRnda yapRlan röntgen ve ultrason incelemeleri herhangi bir hata göstermedi. TÜV Süd tarafRndan görevlendirilen sorumlu baARmsRz denetim mühendisi aynR terranets bw GmbH ve Leonhard & Weiss GmbH Dirketlerinin katRlan temsilcileri gibi Degauss 600’ün kullanRm kolaylRARndan ve Dantiye kullanRmRna uygunluAundan (düDük aARrlRk ve küçük yapR ölçüleri) etkilendi. %kinci Dantiyede daha zor bir görev bekliyordu. Burada yüksek basRnçlR bir gaz hattRnRn eski sürgülü valfi deAiDtirilecekti. Kaynak derzi iticinin yakRnRnda yer aldRARndan örtülü elektrot kaynaAR yönteminin uygu-

yi bir ikili: EWM güç kayna); Pico 206 cel PWS ve Degauss 600 (arkada).

56

Temmuz - Ağustos 2019

lanmasR mümkün deAildi; küresel valfin yalRtRm yüzeyleri borunun içinde önlenmesi mümkün olmayan

www.hidrolikpnomatik.com


MAKALE dolayR – hem valf tarafRnRn (-4 mT) hem de boru tarafRnRn (-12 ila -18 mT) kompanzasyonu gerekti. Bunun için boru tarafRna altR sarRm yerleDtirildi. Manyetik alanlarRnRn kutuplarR farklR olmasR nedeniyle boru tarafRndaki elektrik kablosu valf tarafRna aynR sarRm yönünde üç sarRmla uzatRlarak devam ettirilebildi. Yakl. 80 A akRm Diddeti ile kalan mRknatRslRlRk tümüyle kompanse edildi. Kök kaynaARnRn tamamlanmasRna kadar düzeltici müdahalelerde bulunmak için kaynak iDlemi dört defa Kurulum öncesinde yeni küresel valf çapaklar nedeniyle hasar görürdü. Bu nedenle TIG kaynak yöntemi kullanRldR. Ancak bu kaynak iDlemi örtülü elektrot kaynaARna kRyasla mRknatRslanmaya karDR çok daha hassas tepki veriyor. Burada manyetik alanlarRn tümüyle elimine edilmesi gerekiyor. Ölçülen manyetik alanlar 10 ila 12 mT ile ilk Dantiyedeki piglenen boru kRsRmlarRndaki deAerlerden çok daha düDüktü. Bu nedenle manyetik alanR tümüyle elimine etmek için 70 A deAerinde sadece altR sarRm gere-

kiyordu (0,5 mT’nin altRndaki ölçüm deAerleri = 8 A/cm). Kaynak tutumu yakl. 1,3 mT deAerinden itibaren olumsuz etkileniyordu. %ndüklenen manyetik alanlarR uyarlamak için kaynak iDlemine üç defa ara verildi. Burada akRm adRm adRm yakl. 40 A’ya kadar düDürüldü. %lk alRn derzinin kaynaARnda mRknatRslanmanRn giderilmesi sadece boru tarafRnda gerekliyken, ikinci kaynak ekinde – muhtemelen manyetik alanRn ilk kaynak iDleminin tamamlanmasRndan sonra kaymasRndan

durduruldu. Son akRm deAeri yakl. 25 A idi. Pratik uygulamalar, Degauss 600 ile boru hattR imalatRnda onarRm kaynaklarRndaki mRknatRslRlRk probleminin güçlü manyetik alanlarda da çözülebileceAini gösterdi. Bunu için gerekli olan bileDenler kullanRDlR, kompakt ve Dantiye için uygundur. KullanRm çok kolaydRr ve uzaktan kumanda sayesinde güç kaynaAR Dantiye çukurunun dRDRna da yerleDtirilebilir.

Bir boru kesimi ile bir küresel valf aras;ndaki bir flan+ta ba+ar;l; bir TIG kayna);. www.hidrolikpnomatik.com

Temmuz - Ağustos 2019

57


58

Temmuz - AÄ&#x;ustos 2019

www.hidrolikpnomatik.com


www.hidrolikpnomatik.com

Temmuz - AÄ&#x;ustos 2019

59


60

Temmuz - AÄ&#x;ustos 2019

www.hidrolikpnomatik.com


www.hidrolikpnomatik.com

Temmuz - AÄ&#x;ustos 2019

61


62

Temmuz - AÄ&#x;ustos 2019

www.hidrolikpnomatik.com


www.hidrolikpnomatik.com

Temmuz - AÄ&#x;ustos 2019

63


REKLAM İNDEKSİ ADEM KARDEŞLER

Ön Kapak İçi

ISK SODEX

60

ALFAGOMMA

7

İMT TAIWAN

58

ALUEXPO

62

KALİTE FUARI

35

BUMATEC

63

KURTMAN

CKS SIZDIRMAZLIK

25

LMC

9

ÇELEBİ HİDROCEL

29

MAKTEK IZMIR

61

DPH

20-21

METALEXPO

59

DUNLOP

11

MİK DİSPLAY

53

FERRO HİDROLİK

26-27

MOOG

A. KAPAK

FORMNEXT

33

MP HİDROLİK

2

FOR SPA

19

NETMAK

17

GEM-FA

23

PEMAKS

1

GÖKTÜRKLER ÇELİK

KAPAK-13

PH HYDROULİC

5

GÜRSAN HİDROLİK

15

SMC PNÖMATİK

3

A.KAPAK İÇİ

ABONE FORMU Ad› Soyad› :......................................................... Ünvan› :.......................................................... Firma ad› :.......................................................... Uzmanl›k alan› :.......................................................... Adresi :.......................................................... ......................................................................................... Vergi Dairesi /No :........................................................... Tel/Fax :............................................................ O VISA O MasterCard Kart No:............................................................................. Son Kullanma Tarihi:.........................................................

GARANT BANKASI PERPA UBES IBAN TR63 0006 2000 4590 0006 2010 24 AKBANK PERPA UBES IBAN TR94 0004 6006 3388 8000 0312 06 TEB PERPA UBES IBAN TR68 0003 2000 1270 0000 0112 54 YAPI VE KRED BANKASI PERPA UBES IBAN TR32 0006 7010 0000 0072 3902 34 HALKBANKASI BE KTA IBAN TR21 0001 2009 7640 0010 0001 98

 Y›ll›k abonelik ücreti 90 TL.

 BANKASI PERPA UBES IBAN TR76 0006 4000 0011 1880 1874 71

Perpa Ticaret Merkezi B Blok Kat:11 No:1928 Okmeydan› PK.34384 fiiflli / ISTANBUL - TURKEY Tel: +90 212 222 93 71 (Pbx) Fax: +90 212 222 93 74 e-mail:info@hidrolikpnomatik.com www.hidrolikpnomatik.com

64

Temmuz - Ağustos 2019

www.hidrolikpnomatik.com


Hidrolik_Pnömatik Temmuz_Agustos e_Dergisi Sayı_102