Page 1


UKRA TEKNIK


www.hidrolikpnomatik.com

Mart - Nisan 2020

1


2

Mart - Nisan 2020

www.hidrolikpnomatik.com


www.hidrolikpnomatik.com

Mart - Nisan 2020

3


ǦhǦ5+,2Ǧ3,9

HPKON 2020, 18-21 Kasım’da İzmir’de Düzenlenecek 8

Pompa Sektöründe Sürdürülebilir Olmanın Yolu “Tasarruflu Ürünler Üretmek”ten Geçiyor! 12

Türkiye WIN EURASIA 2020’de 5G Teknolojisiyle Tanışacak 14

Danfoss Eaton’s Hydraulics’i Satın Aldı 18

Uzay Makina, Yeni Adresinde Sektöre Hizmet Vermeye Devam Ediyor 22

Türkiye’den 200’e Yakın Firmanın Gündemi Endüstriyel Dönüşüm 24

 Hidromek Pazar Lideri Ürünlerini 2zmir’de

 Wipelot Petrol ve Gaz Sektöründe Verimli ve

Tar9m Sektörüyle Bulu*turdu 

Güvenli Çal9*ma Ortam9 Sal9yor 

 Otomotiv Sektörünün Kalbi Automechanika 2stanbul’da Atacak 

 Kollmorgen’in Yeni 2G Hareket Sistemi 

 Eaton, 2zmir Enerji Zirvesi’ne Kat9ld9   TürkTraktör Ankara’daki Fabrikas9nda 2*

Makinesi Üretimine Ba*l9yor   SMC yenilikçi kablosuz haberle*me sistemini

sunuyor.   Yeni Yans9t9c9 2*aretler, Karanl9k Yerlere

Güvenlik Getirir

 Wilo 2leri Teknolojisi 2le Gelecee Yön Verecek

 Kesintisiz Üretim 2çin 2novatif Teknoloji   Weidmüller, Türkiye'de ilk defa sergileyecei

ürünleriyle WIN Eurasia 2020 Fuar9’nda yer alacak   Hidrojen Gaz Yak9tlar9n9n 2letilmesinde ve Depolanmas9nda Dikkat Edilmesi Gereken Güvenlik Kurallar9 ve Al9nmas9 Gereken TedbirlerTalebi Kar*9lama Zorluklar9na Yöneltir 

 Yüksek Enerji Tasarrufu ve Operasyonel Verimlilik ! 

4

Mart - Nisan 2020

www.hidrolikpnomatik.com


www.hidrolikpnomatik.com

Mart - Nisan 2020

5


BİZDEN İlk Yayına Başlama Tarihi

Eylül 2002

‹mtiyaz Sahibi

Ahmet Pelit

Sorumlu Yaz› ‹flleri Müdürü

Selver Pelit

Genel Koordinatör

Emel fienyüz

Editör

Başak Pelit

Reklam Grubu

Can Çeçen

Muhabir

Ahmet Berkay Karakoç

Abone Sorumlusu

Mehmet Can Pelit

Haz›rl›k&Tasar›m

AjansMik Ltd. fiti.

‹çerik Haz›rl›k

AjansMik Yay›nc›l›k www.ajansmik.com

Bask›

Şan Ofset HamidiyeMah. Anadolu Cad. No:50 Kağıthane -‹stanbul Tel:0212 289 24 24 Yay›n Türü Yerel-Süreli Yay›n Da€›t›m

AkH:kan Gücü ve Hareket kontrol Teknolojileri Sektörünün ilk yayHmlanan Hidrolik&Pnömatik Dergisinin Yeni sayHsH ile yine sizlerle beraberiz.

HPKON 2020, 18-21 KASIM’DA ZMR’DE DÜZENLENECEK TMMOB Makina Mühendisleri OdasH adHna zmir ve stanbul ubeleri yürütücülü0ünde 18-21 Kas!m 2020 tarihlerinde 9. kez düzenlenecek olan Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongresi ve Sergisi için Düzenleme ve Yürütme KurullarH toplantHlar düzenleyerek hazHrlHk çalH:malarHna ba:ladH. MMO Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi-zmir`de gerçekle:tirilecek HPKON 2020’de sunulacak bildirilerin gönderim tarihleri belirlenerek afi: ve bro:ürlerle kamuoyuyla payla:HldH.

Kargo

Yay›n Dan›flma Kurulu Fikret Dalk›ran

Hipafl

Cengiz Celep

Entek Pnömatik

fiemsettin Ifl›l

Rota Teknik

Dr. Ahmet Dinçer

Anet Hidrolik

İlham Çelebi

HKTM

Cengiz Meriç

MP Hidrolik

Güner Çelikayar

MOOG

Yönetim Merkezi AjansMik Ltd. fiti. Perpa Ticaret Merkezi B Blok Kat:11 No:1928 Okmeydan› 34384 fiiflli / ‹stanbul Tel: +90 212 222 93 71 (Pbx) Fax: +90 212 222 93 74 web: www.hidrolikpnomatik.com

Türkiye WIN EURASIA 2020’de 5G Teknolojisiyle Tan!acak Türkiye’nin en büyük sanayi fuarH WIN EURASIA, AkHllH Üretim için 5G vizyonunu 18-21 Haziran tarihleri arasHnda stanbul’a getiriyor. 5G Arena özel alanHnda yer alacak firmalarHn 5G senaryolarHnHn Türkiye’de ilk defa WIN EURASIA’da sergilenece0i fuar öncesinde Yerli ve milli 5G a0H ve baz istasyonununda hazHr bulundu0u bir i:birli0i töreni düzenlendi. Törende konu:an Hannover Fairs Turkey FuarcHlHk Genel Müdürü Alexander Kühnel, Türkiye’deki :irketlerin dijital dönü:ümünü heyecanla takip ettiklerini ve yerli firmalarHn son teknoloji ürünlerini merak eden herkesi WIN EURASIA 2020 için Beylikdüzü TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezine beklediklerini söyledi.

e-mail: info@hidrolikpnomatik.com Almanya Temsilcisi EISENACHER MEDIEN WELCKERSTR.22 D-53113 BONN Phone: +49 0228 24 99 860 • Fax: +49 0228 65 00 76 e-mail:info@eisenacher-medien.de İtalya Temsilcisi CASIRAGHI INTERNATIONAL ADVERTISING Via Cardano 81 - 22100 Como (Italia) Tel. +39 031 261407 Fax +39 031 261380 www.casiraghi.info Tayvan Temsilcisi Ringier Trade Media Ltd.

Fuarlar Ertelendi.

9F-2, No. 200, Zhongming Rd., North District, Taichung 404, Taiwan

Ticaret BakanlH0H'ndan yapHlan açHklamaya göre, ülkemizde düzenlenmesi planlanan 16 Mart-30 Nisan dönemindeki tüm ulusal ve uluslararasH fuarlar, yeni tip koronavirüs (Kovid19) tedbirleri kapsamHnda 1 MayHs sonrasHna ertelenmi:tir.

Tel: +886 4 2329 7318 sydneylai@ringier.com.hk Hidrolik&Pnömatik Dergisi

Hidrolik&Pnömatik Dergisinin gelecek sayHsHnnda tekrar bulu:ma ümidi ve temennisi ile sa0lHkla, huzurla ve mutlulukla kalHn. SaygHlarHmla.

Mart - Nisan 2020 Sayı:106 Fiyat›: 15 TL KDV Dahil - ‹ki ayda bir yay›nlan›r ISSN 1303-6386 © Hidrolik&Pnömatik Dergisi

Bask› Yeri ve Tarihi: ‹stanbul - 17 Mart 2020

Ahmet Pelit

Dergimizde yay›nlanan yaz›lardaki görüfller

ahmet@ajansmik.com

verene aittir.

yazarlara, reklamlardaki sorumluluk reklam © Hidrolik&Pnömatik Dergisindekiyaz› ve foto€raflar izinsiz kullan›lamaz.

6

Mart - Nisan 2020

www.hidrolikpnomatik.com


www.hidrolikpnomatik.com

Mart - Nisan 2020

7


HABER

HPKON2HZÛT»KH ȊaTPY»KL+…aLUSLULJLR

TMMOB Makina Mühendisleri Odası adına İzmir ve İstanbul Şubeleri yürütücülüğünde 18-21 Kasım 2020 tarihlerinde 9. kez düzenlenecek olan Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongresi ve Sergisi için Düzenleme ve Yürütme Kurulları toplantılar düzenleyerek hazırlık çalışmalarına başladı. MMO Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi-İzmir`de gerçekleştirilecek HPKON 2020’de sunulacak bildirilerin gönderim tarihleri belirlenerek afiş ve broşürlerle kamuoyuyla paylaşıldı. Hedefi, hidrolik ve pnömatik sistemlerinin kullanım ve uygulama alanların-

8

Mart - Nisan 2020

daki bilimsel ve teknolojik gelişmelerin sunulmasını ve tartışılmasını sağlamak, hidrolik ve pnömatik sektörünü oluşturan firmalar, sektörel dernekler, akademisyenler, meslek odaları ve bu

alanda görev yapan mühendis ve teknik elemanların ortak platformu olmak, hidrolik ve pnömatik alanındaki eğitim, araştırma ve yasal mevzuat konularında yapılması gerekenleri belirlemek ve var olan gelişmeleri hidrolik ve pnömatik alanında çalışan mühendis ve teknik elemanlar ile paylaşmak olan IX. Hidrolik Pnömatik Kongresi ve Sergisi için hazırlık çalışmaları başladı. Düzenleme Kurulu İlk Toplantısını Gerçekleştirdi IX. Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongresi hazırlık çalışmaları, Düzenleme Kurulu’nun 5 Ekim 2019 tarihinde gerçekleştirildiği

www.hidrolikpnomatik.com


HABER toplantı ile başladı. Makina Mühendisleri Odası (MMO) Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener başkanlığında Şube temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda kongre tarihi, yeri, genel çerçevesi ve yürütme kurulu üyeleri belirlendi. MMO’nun 10 farklı şubesinden Düzenleme Kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantı sonucunda kongrenin 18-21 Kasım 2020 tarihlerinde MMO Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi-İzmir`de yapılmasına karar verildi. HPKON 2020 için belirlenen yürütme kurulu üyeleri, ana çerçevesi çizilen etkinliğin düzenlenmesi amacıyla görevlendirildi. Yürütme Kurulu Çalışmalarına Başladı IX. Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongresi Yürütme Kurulu, Ocak ve Şubat aylarında toplam iki toplantı gerçekleştirerek etkinlik hazırlıklarına başladı. Çalışmalar sonunda ilk çağrı broşürü ve afiş hazırlanarak kamuoyu ve ilgili kişi ve kurumlarla hem basılı doküman hem de dijital olarak paylaşıldı. Kongre programının içeriğine ilişkin çalışmasını sürdüren Yürütme Kurulu; panel, yuvarlak masa toplantısı, atölye çalışması, kurs ve konferanslara ilişkin konu başlıklarını belirleyerek görevlendirmelerde bulundu. Ayrıca kongrede sunulacak bildirilerin konuları yayımlanarak bildiri takvimi şu şekilde belirlendi:

10 Mart 2020

Bildiri özetlerinin gönderilmesi

20 Mart 2020

Bildiri özetlerinin değerlendirilmesi ve yazarlara sonucun bildirilmesi

29 Haziran 2020

Bildiri metinlerinin gönderilmesi

11 Eylül 2020

Bildirilerin değerlendirilmesi ve yazarlara sonucun bildirilmesi

Kongre ile ilgili gelişmelere ve güncel bilgilere http://www.hpkon.net adresinden ulaşabilirsiniz. HPKON 2020 ile eş zamanlı düzenlenecek fuar, Hannover Fairs Turkey Fuarcılık A.Ş. tarafından gerçekleştirilmektedir. Fuar hakkında (0212) 334 69 00 telefon ve hpkon2020@hf-turkey.com // www.hfturkey.com adreslerinden detaylı bilgi edinebilirsiniz.

www.hidrolikpnomatik.com

Mart - Nisan 2020

9


10

Mart - Nisan 2020

www.hidrolikpnomatik.com


www.hidrolikpnomatik.com

Mart - Nisan 2020

11


HABER

7VTWH:LR[€Y…UKL:…YK…Y…SLIPSPY 6STHUÛU@VS\¸;HZHYY\MS\lY…USLY lYL[TLR¹[LU.LsP`VY Masdaf Genel Müdürü Vahdettin YIRTMAÇ, “Pompa sektöründe ve benzer sistemler üreten sektörlerin tamamında sürdürülebilir olmanın yolu “tasarruflu ürünler üretmek”ten geçiyor. Çünkü dünyada toplam elektrik enerjisinin %20 ‘si, endüstriyel elektrik enerjisinin ise ortalama %30’u pompalar tarafından tüketiliyor. Masdaf olarak geliştirdiğimiz “inovatif pompa teknolojileri” ile iş ortaklarımızın işletmelerinde tükettikleri enerjiden %30’a varan oranlarda tasarruf etmelerini sağlıyoruz.” dedi. Pompa sektörünün köklü markası Masdaf, “pompa sektöründe enerjinin etkin kullanımı”na yönelik çalışmalarına devam ediyor. Geliştirdiği tasarruflu pompa teknolojileri ile işletmelerde tüketilen enerjiden %30’a varan oranlarda tasarruf imkanı sunan Masdaf, yatırımın, 4-5 yıl gibi kısa bir sürede kendini amorti etmesini sağlıyor. Masdaf Genel Müdürü Vahdettin YIRTMAÇ, “Pompa sektöründe ve benzer sistemler üreten sektörlerin tamamında sürdürülebilir olmanın yolu “tasarruflu ürünler üretmek”ten geçiyor. Çünkü dünyada toplam elektrik enerjisinin %20 ‘si, endüstriyel elektrik enerjisinin ise ortalama %30’u pompalar tarafından tüketiliyor. Masdaf olarak geliştirdiğimiz “inovatif pompa teknolojileri” ile iş ortaklarımızın işletmelerinde tükettikleri enerjiden %30’a varan oranlarda tasarruf etmelerini sağlıyoruz. Ancak işletmelerde sistemin kısa sürede kendini amorti edip,

12

Mart - Nisan 2020

kâra geçmesi için “doğru tasarlanmış ürün seçimi” tek başına yeterli bir unsur değil, “doğru pompa seçimi” ile işletmenin ihtiyacına uygun seçimi yapabilmek de oldukça önemli ve ciddi bir mühendislik çalışması gerektiriyor. Bu bilinçle MAS Academy kapsamında “sistem tasarımı/ seçimi” eğitimleri düzenleyerek iş ortaklarımızın, binalarda ve endüstriyel tesislerde tercih ettikleri sistemlerde enerji verimliliğini arttırmayı hedefliyoruz. Tasarruflu sistem seçiminde “pompa, motor ve invertör”ün verimi oldukça önemli. Sistem karakteristik eğrisi, pompa seçimini önemli ölçüde etkiliyor. Sistemdeki kayıplar ne kadar az olursa enerji sarfiyatı da o kadar az oluyor. Bu nedenle tesisatlarda “boru çapı seçimi” de önemli” dedi. Endüstriyel tesislerde reel tüketim ölçümleri yaparak; sistemin yenilenmesi durumunda işletmenin sağlayacağı

enerji tasarrufunu ve amortisman sürelerini rapor halinde sunduklarını belirten YIRTMAÇ, sözlerine şöyle devam etti : “İşletmelerin “enerji tasarrufu”na yönelik projeleri devlet teşvikleri ile destekleniyor. Enerji verimli ekipman ve sistem kullanımını teşvik etmek ve gereksiz enerji kullanımını önlenmek amacıyla hazırlanan projeler, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından “Verimlilik Artırıcı Proje (VAP)” olarak değerlendiriliyor. Yatırım bedeli en fazla 5 milyon Türk Lirası olan projelere, proje bedelinin en fazla %30’u hibe olacak şekilde destek veriliyor. Yıllık toplam enerji tüketimleri 500 TEP (ton eşdeğeri petrol) ve üzeri olan, ticaret ve sanayi odasına bağlı olarak faaliyet gösteren ve her türlü mal üretimi yapan endüstriyel işletmeler, VAP desteklerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunabiliyor. “Pompa Teknolojileri” de teşvik kapsamındaki konular arasında yer alıyor.” dedi.

www.hidrolikpnomatik.com


www.hidrolikpnomatik.com

Mart - Nisan 2020

13


HABER

.:LUHY`VSHYÛȊSR2LaȊZ[HUI\S»KH:LYNPSLULJLR

;…YRP`L>05,<9(:0(»KL. ;LRUVSVQPZP`SL;HUÛͭHJHR

Türkiye’nin en büyük sanayi fuarı WIN EURASIA, Akıllı Üretim için 5G vizyonunu 18-21 Haziran tarihleri arasında İstanbul’a getiriyor. 5G Arena özel alanında yer alacak firmaların 5G senaryolarının Türkiye’de ilk defa WIN EURASIA’da sergileneceği fuar öncesinde Yerli ve milli 5G ağı ve baz istasyonunun da hazır bulunduğu bir işbirliği töreni düzenlendi. Törende konuşan Hannover Fairs Turkey Fuarcılık Genel Müdürü Alexander Kühnel, Türkiye’deki şirketlerin dijital dönüşümünü heyecanla takip ettiklerini ve yerli firmaların son teknoloji ürünlerini merak eden herkesi WIN EURASIA 2020 için Beylikdüzü TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezine beklediklerini söyledi.

14

Mart - Nisan 2020

Hannover Fairs Turkey’in 18-21 Haziran 2020 tarihlerinde düzenleyeceği WIN EURASIA 2020 fuarında sergilenecek Türkiye sanayisinin ilk 5G senaryoları, fuar öncesi Siemens, Mitsubishi Electric, MCS, i2i Systems, SICK, Universal Robots UR, Schunk, IQ Vizyon, Merlicon, Oppent, Siskon, Simtek ve Trio Mobil’in katıldığı imza töreniyle tanıtıldı. i2i Systems’in yeni geliştirdiği yerli ve milli 5G şebekesinin ilk defa duyurulduğu törende, 5G Arena alanında uygulanacak “Akıllı Üretim için 5G” senaryoları gösterildi. “Tümleşik Dijitalizasyon ve Endüstri 4.0” senaryosunda i2i Systems’in canlı 5G şebekesi test edildi.

MCS GRUP tarafından tasarlanan “CodeMaster Endüstri 4.0 Uygulaması” bu ağı kullanarak MITSUBISHI ELECTRIC robotu, Schunk robot eli ve SIEMENS Mindsphere bulut çözümü ile IIoT tabanlı haberleşti. Senaryo kapsamında ürünün iş emri verildiği andan itibaren tüm yaşam döngüsü anlık olarak takip edilebildi. i2i Systems’in yerli ve milli 5G teknolojisinin kullanıldığı; SICK, Universal Robots UR ve Schunk ortaklığıyla sergilenen diğer senaryoda ise insan-robot-bulut ve sensör etkileşimi gerçek zamanlı olarak gösterildi. Hayata geçirdikleri bu işbirliğiyle 5G alanında özellikle farklı endüstrilerin dönüşümüne katkı sağlayacak ortak çalışmaları teşvik etmeyi amaçladıklarını belirten Hannover Fairs Turkey

www.hidrolikpnomatik.com


HABER Fuarcılık Genel Müdürü Alexander Kühnel, “Türkiye dijital dönüşümde bir çağ atlıyor. Yerli ve milli 5G frekansının bütünleşik 5G senaryoları üzerinde kullanılması, Türkiye’nin Milli Teknoloji Hamlesi’ni gerçekten ciddiye aldığını ve yeni bir döneme kapı araladığını gösteriyor. WIN EURASIA’da otonom sistemlerden robot insan etkileşimine, anlık ısı haritası ve üretim takibinden karanlık fabrika ile yapay zekâya, derin öğrenmeden bulut sisteme kadar farklı konularda canlı 5G senaryolarını bir araya getireceğiz. Türkiye’nin endüstriyel alandaki gücünü tüm dünya görecek.” dedi. “5G uygulaması verimi ciddi oranda artıracak” Teknolojide yeni devrim Endüstri 4.0’ı hayata geçirirken, SCHUNK olarak bu teknolojiye uygun hızı sağlayacak 5G Uygulamalarının bir parçası olmaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Schunk Türkiye ve Orta Doğu Ülke Müdürü Emre Sönmez ise “Nesnelerin İnternetinden bahsettiğimiz bu dönemde; durum, süreç izleme ve iletişimin doğrudan bileşen düzeyinde yapıldığı ürünlerimiz ile biz de bu verimliliği artıracak sisteme entegre oluyoruz. Özellikle üretim alanlarında esnek, hızlı ve verimi ciddi oranda ar-

Hüseyin Halıcı www.hidrolikpnomatik.com

tıracak olan 5G uygulamasının hayatımıza katılmasıyla, ticari kapasitenin artışını heyecanla bekliyoruz.” dedi. “Endüstri 4.0’a geçiş Türkiye’nin öncelikli hedefi olmalı” ENOSAD Başkan Yardımcısı Dr. Hüseyin Halıcı; Dijitalleşme ve Endüstri 4.0’a geçiş, yerli teknoloji vurgusuyla “Türkiye sanayisinin her kolu için her zamankinden daha kritik bir konu haline geldi. Başta KOBİ’lerimiz olmak üzere sanayicilerimizin,   zaman kaybetmeden üretimde bu teknolojilere yer vermesinin rekabette önemli avantajlar sağlayacağını düşünüyoruz. Özellikle bilişim, otomasyon gibi alanlarda Türkiye’nin teknolojik altyapısı dikkate alındığında, yerli firmalarımızın belli ölçülerde Endüstri 4.0’a geçmeye hazır olduklarını söyleyebiliriz. ENOSAD olarak dijitalleşme ve Endüstri 4.0’a geçişin Türkiye’nin öncelikli hedefi olması gerektiğine inanıyoruz ve bu hedefin gerçekleştirilmesinde Türkiye sanayisine hizmet etmek için gerek ulusal gerekse uluslararası üyelerimizle her türlü iş birliğine hazır olduğumuzu bildirmek istiyoruz. Endüstri 4.0 ve dijitalleşme ile ilgili son uygulamaları takip etmek isteyen herkesi WIN EURASIA fuarına bekliyoruz” dedi.

Emre Sönmez

Alexander Kuhnel

Mart - Nisan 2020

15


HABER

)VZJO;LYTV[LRUPR4HUPZH6:)»KL -HHSP`L[.€Z[LYLUȊOYHJH[sÛ-PYTHSHY (YHZÛUKH6SK\

Bosch Termoteknik, gerçekleştirdiği ihracatla Manisa Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren ISO İlk 500, ikinci 500, 2018 yılı TİM ilk 1000 ihracat verileri ve en yüksek istihdam sağlayan firmalar arasında 1.’lik ödülüne layık görüldü. İklimlendirme sektörünün lider firmalarından Bosch Termoteknik, başarılı ihracat rakamlarıyla Manisa Organize Sanayi Bölgesi’ndeki ihracatçı firmalar arasında lider konuma yerleşti. 7 Şubat 2020 tarihinde, İzmir Kaya Thermal Otel’de gerçekleştirilen “TİM Gala Yemeği ve Ödül Töreni”ne, Bosch Termoteknik Manisa Fabrikası Teknik Genel Müdürü Haşiman Üsküdar katıldı. Şirket ve tüm çalışanlar adına başarı plaketini alan Haşiman Üsküdar,

16

Mart - Nisan 2020

görüşlerini şu şekilde paylaştı: “Manisa fabrikamızda özenle ve kalite bakış açımızla, her yıl rekor üretim rakamlarına ulaşarak, ürettiğimiz kombilerin 41 ülkeye ihracatını gerçekleştiriyoruz. Bu kadar geniş bir hacimle ihracat yaparak hem iç hem de dış pazarda dikkat çekiyoruz. Güçlü konumumuz sayesinde ülke ekonomimize katkı sağlamaktan gurur duyuyoruz.”

%70’ini Avrupa, Kafkaslar, Orta Doğu,

Manisa Fabrikası Türkiye için önemli bir üretim ve ihracat üssü

rek ihracat alanında ülke ekonomisi

Körfez Bölgesi, Latin Amerika ve Uzak Doğu’daki toplam 41 ülkeye ihraç eden şirket, gerçekleştirdiği bu satışla kendi sektöründe ihracat 1.’si ve Türkiye’nin en büyük 40. ihracatçısıdır. Bosch Termoteknik Türkiye, üstün teknolojisi ve ürün portföyüne kattığı ürünlerle dünya pazarındaki konumunu her geçen yıl daha da güçlendireiçin yarattığı katma değer ve kazandığı başarıyla öne çıkmaktadır.

Bosch Termoteknik Türkiye, 1000’in üzerinde çalışanı ile güçlü bir üretim kapasitesine sahiptir. Yoğuşmalı kombide pazar lideri olan Manisa Fabrikası’nda her yıl 700.000’den fazla kombi üretilmektedir. Üretiminin

İhracat başarısının yanı sıra Bosch Grubu’nun önemli bir üretim ve Ar&Ge üssü olan Manisa Fabrikası, dünyanın en fazla kombi üreten tesisleri arasında ön sıralarda yer almaktadır.

www.hidrolikpnomatik.com


www.hidrolikpnomatik.com

Mart - Nisan 2020

17


HABER

+HUMVZZ,H[VUÂťZ/`KYH\SPJZÂťP:H[Ă&#x203A;U(SKĂ&#x203A;

+HUMVZZ4PS`HY<ZK @HRSHÍ­Ă&#x203A;R4PS`HY,\Y2HYÍ­Ă&#x203A;SĂ&#x203A;Í?Ă&#x203A;UKH ,H[VUÂťZ/`KYH\SPJZÂťP:H[Ă&#x203A;U(SKĂ&#x203A; IsÄątma, soÄ&#x;utma, motor kontrol sistemleri ve gßç çÜzĂźmleri alanlarÄąnda dĂźnya lideri Danfoss Ocak 2020 itibariyle Eatonâ&#x20AC;&#x2122;s Hydraulicsâ&#x20AC;&#x2122;i satÄąn aldÄą. Danfossâ&#x20AC;&#x2122;un temel iĹ&#x; alanlarÄąnÄą gßçlendirip mĂźĹ&#x;teri deÄ&#x;erini arttÄąrma stratejisi doÄ&#x;rultusunda yapÄąlan satÄąn alma 3,3 milyar USD (yaklaĹ&#x;Äąk 3,0 milyar EUR) karĹ&#x;ÄąlÄąÄ&#x;Äąnda gerçekleĹ&#x;ti. Danfoss BaĹ&#x;kan ve CEOâ&#x20AC;&#x2122;su Kim Fausing, satÄąn alma ile ilgili: â&#x20AC;&#x153;Bu satÄąn alma ile mobil ve endĂźstriyel hidrolik alanÄąnda bir dĂźnya lideri oluĹ&#x;turma yolunda Ăśnemli ve dĂśnĂźĹ&#x;Ăźm odaklÄą bir adÄąm attÄąk. Bunu, tamamlayÄącÄą portfĂśylerimizle coÄ&#x;rafi ayak izimizi birleĹ&#x;tirebileceÄ&#x;imiz bir fÄąrsat olarak gĂśrĂźyoruz. KĂźresel sektĂśrde bĂźyĂźk saygÄą gĂśren Eaton Hydraulics azimli insan kaynaÄ&#x;Äą ve gßçlĂź markalarÄą ile biliniyor. Ä°ki Ĺ&#x;irketin bilgi ve deneyimi bir araya geldiÄ&#x;inde mĂźĹ&#x;terilerimiz rakipsiz uzmanlÄąk için tek bir ortakla hayatlarÄąna devam edebilecekler. GßçlĂź teknoloji ortaÄ&#x;Äą konumumuzu korumak amacÄąyla imzaladÄąÄ&#x;ÄąmÄąz bu anlaĹ&#x;ma ile temel hidrolik iĹ&#x; faaliyetlerimize ve dijital çÜzĂźmlere yatÄąrÄąma devam ediyoruz.â&#x20AC;? Ĺ&#x;eklinde konuĹ&#x;tu. Eaton Hydraulicsâ&#x20AC;&#x2122;in CEOâ&#x20AC;&#x2122;su ve YĂśnetim Kurulu BaĹ&#x;kanÄą Craig Arnold â&#x20AC;&#x153;Eatonâ&#x20AC;&#x2122;s Hydraulicsâ&#x20AC;&#x2122;in, temelinde hidrolik yatan bir Ĺ&#x;irkete dahil olmasÄąndan bĂźyĂźk fayda saÄ&#x;layacaÄ&#x;Äąna inanÄąyoruz, bu anlaĹ&#x;ma sonuca ulaĹ&#x;tÄąrÄąldÄąÄ&#x;Äąnda, hidrolik alanÄąnda kapsamlÄą bilgi ve uzmanlÄąÄ&#x;a sahip iki yetenekli ekibi

18

Mart - Nisan 2020

Kim Fausing

bir araya getirecek. Eatonâ&#x20AC;&#x2122;un hidrolik ekibi, mobil ve endĂźstriyel hidrolik alanÄąnda dĂźnya lideri Ĺ&#x;irketin bĂźnyesine katÄąlacak ve sonuç olarak mĂźĹ&#x;terilerimize ve distribĂźtĂśrlerimize geniĹ&#x; teknoloji ve hidrolik çÜzĂźmler portfĂśyĂź ile fayda saÄ&#x;layacaÄ&#x;Äąz.â&#x20AC;? diye belirtti. Her iki sektĂśr lideri Ĺ&#x;irket de gerek kĂźltĂźrĂź ve mĂźĹ&#x;teri yapÄąsÄą, gerekse ArGe ve kalite odaklÄąlÄąk gibi çok sayÄąda kurumsal benzerliÄ&#x;e sahip. Her iki iĹ&#x;letme de dĂźnya çapÄąnda tamamlayÄącÄą coÄ&#x;rafi ayak izine sahip, birleĹ&#x;me sonrasÄą dĂźnya çapÄąnda daha da geniĹ&#x; bir etki alanÄąna sahip olunabilecek. Bu satÄąn alma anlaĹ&#x;masÄą aynÄą zamanda Danfossâ&#x20AC;&#x2122;un Eaton Hydraulicsâ&#x20AC;&#x2122;in çalÄąĹ&#x;tÄąÄ&#x;Äą endĂźstriyel hidrolik pazarÄąna girmesine de olanak saÄ&#x;layacak. Eaton Hydraulics ĂźrĂźnlerini tarÄąm, inĹ&#x;aat ve endĂźstriyel pazar segmenti gibi pazarlardaki mĂźĹ&#x;terilere sunuyor. Danfossâ&#x20AC;&#x2122;un mevcut iĹ&#x; segmenti Danfoss Enerji Ă&#x2021;ĂśzĂźmleriâ&#x20AC;&#x2122;ne transfer

edilecek ve bu iĹ&#x; segmentine yaklaĹ&#x;Äąk 11.000 çalÄąĹ&#x;an ve 2,2 milyar USD (2,0 milyar EUR) 2019 satÄąĹ&#x;Äą getirerek hidrolik iĹ&#x; hacmini ikiye katlayacak. Danfoss an itibariyle yaklaĹ&#x;Äąk 28.000 çalÄąĹ&#x;an ve 7,9 milyar USD (6,3 milyar EUR) 2019 satÄąĹ&#x;Äąna sahip. Danfoss bu anlaĹ&#x;ma ile ßçte birlik bĂźyĂźme saÄ&#x;layacak. Danfoss Enerji Ă&#x2021;ĂśzĂźmleri BaĹ&#x;kanÄą Eric AlstrĂśm konuyla ilgili olarak: â&#x20AC;&#x153;Hidrolik temelimizde yatÄąyor ve enerji çÜzĂźmleri segmentimizi yÄąllardÄąr mĂźĹ&#x;teri odaklÄąlÄąk ve bĂźyĂźk teknoloji liderliÄ&#x;i yatÄąrÄąmlarÄą ile kuvvetlendiriyoruz. Bu iki Ĺ&#x;irketin birleĹ&#x;mesiyle ortaya çĹkacak olan, yeniliÄ&#x;e adanmÄąĹ&#x; ve geniĹ&#x; ĂźrĂźn yelpazesine, yĂźksek performanslÄą daÄ&#x;ÄątÄąm kanallarÄąna ve geniĹ&#x; coÄ&#x;rafi eriĹ&#x;im alanÄąna sahip tam teĹ&#x;ekkĂźllĂź bir hidrolik oyuncusu olmamÄązÄąn mĂźĹ&#x;terilerimize fayda saÄ&#x;layacaÄ&#x;Äąna inanÄąyorum.â&#x20AC;? dedi. Ĺ&#x17E;irket satÄąn almasÄąnÄąn tĂźm koĹ&#x;ullarÄąnÄąn yÄąl sonuna dek sonuca ulaĹ&#x;tÄąrÄąlmasÄą hedefleniyor. www.hidrolikpnomatik.com


www.hidrolikpnomatik.com

Mart - Nisan 2020

19


HABER

/PKYVTLR7HaHY3PKLYPlY…USLYPUP ȊaTPY»KL;HYÛT:LR[€Y…`SL)\S\ͭ[\YK\

HİDROMEK, yenilikçi ve sektöre yön veren ürünlerini İzmir’de tarım sektörüyle buluşturdu. Bu yıl 15’incisi düzenlenen Agroexpo Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı’nda yerini alan HİDROMEK, pazar lideri ürünlerini sergiledi. Agroexpo Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı, 6-9 Şubat 2020 tarihleri arasında İzmir’de, Fuar İzmir - Gaziemir Uluslararası Fuar Alanı’nda gerçekleştirildi. Geçen sene ABD, Almanya, Fransa, Rusya, Hollanda, Çin gibi 41 ülkeden 854 firmanın katıldığı fuarı 337 binden fazla kişi ziyaret etmişti. Bu sene de fuardaki yerini alan HİDROMEK’in B-4040 numaralı standında sergilediği HMK 62 SS mini kazıcı yükleyici, HMK 102 S SUPRA kazıcı

20

Mart - Nisan 2020

www.hidrolikpnomatik.com


HABER yükleyici ve tasarım ödüllü HMK 145 LC SR kısa kuyruk paletli ekskavatör modelleri ziyaretçiler tarafından büyük ilgi gördü. Türkiye İş Makinaları Distribütörleri ve İmalatçıları Birliği (İMDER) tarafından açıklanan verilere göre, yurt içindeki pazar liderliğini 2019 yılında kazıcı yükleyicide 11’inci, hidrolik ekskavatörde 8’inci ve motor greyderde 2’nci yılına taşıyan HİDROMEK, uzun yıllardır pazar lideri olduğu ürünlerini Türkiye’den ve yurt dışından tarım sektörünün temsilcileri ile buluşturdu. Hmk 62 SS Şehir İçi Ve Tarım Uygulamalarında Farkını Ortaya Koyuyor Kompakt boyutları, kendi ekseni etrafında tek noktada 360 derece dönebilme yeteneği, yükleme kolaylığı ve farklı ataşmanlarla kullanılabilme özelliği ile çok yönlü kullanım sağlayan HMK 62 SS mini kazıcı yükleyici, özellikle şehir içi ve tarım uygulamalarında farkını ortaya koyuyor. Sıra dışı ön yükleyici

www.hidrolikpnomatik.com

performansı ile öne çıkan HMK 62 SS’in güçlü kol ve kova koparma kuvveti, makinenin zorlanmadan yüke girmesini sağlıyor. Ağır şartlara göre tasarlanan güçlü bom konstrüksiyonuna sahip olan HMK 62 SS, yüksek manevra kabiliyeti ve sabit dört tekerden çekiş özelliği ile operatöre mükemmel çekiş gücü sağlayarak dar alanlarda bile yüksek üretkenlikle çalışma imkanı sunuyor. Hmk 102S Supra En Zorlu Şartlarda Yüksek Performans Sunuyor Zorlu ve uzun çalışma şartlarına göre tasarlanan HMK 102S SUPRA kazıcı yükleyici, düşük yakıt tüketimi ve yüksek performans sağlayarak iş verimliliğini artırıyor. HMK 102S SUPRA’da hem yük taşıma gücünü hem de dayanıklılığı artırmak amacıyla ağır hizmet tipi akslar kullanılıyor. Mükemmel ağırlık dağılımına ve geniş denge ayaklarına sahip HMK 102S SUPRA, engebeli arazilerde stabil bir kazı imkanı sağlıyor.

HMK 102S SUPRA, tarım uygulamalarının yanı sıra, hafriyat, alt-üst yapı inşaat işleri ve mermer ocakları gibi alanlarda da işleri kolaylaştırıyor. Tasarım Ödüllü Hmk 145 LC SR Çok Yönlü Kullanım Sağlıyor Dinamik ve keskin çizgileri ile HİDROMEK’in tasarım dilini yansıtan tasarım ödüllü HMK 145 LC SR kısa kuyruk paletli ekskavatör, güçlü ve dinamik tasarımıyla dikkat çekiyor. Şehir içi ve dar alanlarda hem güçlü hem de hassas çalışmak, tüm alanlarda ve koşullarda güvenliği artırmak için üretilen HMK 145 LC SR’nin, iki parçalı bom tipi ve kompakt yapısıyla kısa bir dönüş yarıçapı bulunuyor. Ürün inşaat, peyzaj, malzeme döşeme ve tesviye işleri için özellikle şehir içi ve dar alanlarda tercih ediliyor. Kompakt yapısı ve güçlü şasisi ile maksimum performans sunan HMK 145 LC SR farklı ataşman seçenekleriyle kullanıcısına çok yönlü kullanım sağlıyor.

Mart - Nisan 2020

21


HABER

<aH`4HRPUH@LUP(KYLZPUKL:LR[€YL /PaTL[=LYTL`L+L]HT,KP`VY Borçlu, zamanı geldiğinde gelir hesabı kapatırdı. Komşumuz mösyö Daniel bana ‘Sakın ola ki vadeli çek kesme. Gün gelir kriz olur ödeyemezsen büyük sorun yaşarsın’ diye uyarırdı. 42 yıldır komşumun verdiği dersi unutmadan toplamda bir koçan bile vadeli çek kesmedim. Kestiğim çeklerin de mutlaka karşılığı vardır. Ben de yeni iş kuracak girişimcilere, ‘karşılılığı olmayan çek kesmeyin, sonra pişman olursunuz pişman olup, borç altına girersiniz’ diye uyarıyorum.”

Perşembe Pazarı’nda Kuruldu Endüstrilerin `hava` uzmanı oldu. 42 YILDIR ENDÜSTRİLERE KATKI SAĞLIYOR Uzay Makina’nın temelleri, “hayat üniversitesi” olarak birçok sanayiciyi yetiştiren Perşembe Pazarında 42 yıl önce başladı. Bunca yıllık başarı hikayesinin en önemli anahtar kelimesi “Güvenilr olmak”. Uzay Makina’nın temelleri, “hayat üniversitesi” olarak birçok sanayiciyi yetiştiren Perşembe Pazarı kökenli; Nurhan Ölçer, Selçuk ve Nurhan Elbe tarafından 1978’de atıldı. Girişimci ortaklar, güçlerini birleştirip oluşturdukları 600 bin liralık sermaye ile Mısırlıoğlu Pasajı’nda 35 metrekare büyüklüğünde bir dükkan açtı. Burada ilk olarak hırdavat, el aletleri, kesici aletler, hidrolik ve pnömatik konularında bilgi ve deneyimlerini arttırıp işlerini büyüttüler...

22

Mart - Nisan 2020

Zamanla gelen yeni tekliflerle işler hareketlendi. İlk büyük siparişlerini de bir zamanların ünlü margarin markası Sana’nın üreticisi Unilever’den aldılar.  İlk büyük müşterileri olan Unilever’in pnömatik silindir, pense, tornavida, kesici gibi tüm ihtiyaçlarını yıllarca  karşıladılar. Dünya devi bir şirketin işini almak zordu, ama onun ihtiyacını eksiksiz karşılamanın daha zor olduğunu bilen ortaklar bu konuda hiç aksamadılar. Komşudan ders “Perşembe Pazarı gerçek anlamda bir okuldu. Bağrına aldıklarına iş ahlakı, işin püf noktaları ve kefilsiz-senetsiz güvene dayalı çalışmayı öğretti” diyen Uzay Makina Yönetim Kurulu Üyesi Nurhan Elbe, şöyle devam ediyor: “Güvene dayılı bir ortam vardı. Vade ve senet kavramı yoktu. Alınan malın karşılığı bakkal defteri gibi bir yere yazılırdı.

Günümüzde faaliyetlerine İstanbul Eyüp  Demirkapı, Eyüp sultan Bulvarında bulunan 1.000 metrekare yeni yerinde devam eden Uzay Makina’nın ürün gamı geniş bir alana yayılıyor. Bunlar arasında  bağlantı elemanları, şartlandırıcılar, silindirler, valfler, hat sonu filtreleri, pistonlu, diyaframlı ve doğrudan uyarılı solenoid valfler, küresel vana susturucu,seviye sensörleri,hava tarakları  gibi geniş yelpazede ürünler var  Şirket yönetimi, güç üniteleri alanında kullanılan ürünlerin bazılarının temsilciliğini de yapıyor. “Uzay” Adı Nereden Geliyor?   Ortaklar kendi şirketlerini kurmaya karar verince isim arayışına girmiş. TV’nin  siyah-beyaz ve tek kanal olduğu dönemde TRT’de yayınlanan Uzay Yolu dizisinden etkilenip, şirketin adını “Uzay Makina” olarak belirlediler. Ancak o yıllarda piyasayı kasıp kavuran dizinin adı, birçok firma sahibine de cazip geldi. Bu durum “Uzay” adının piyasada yaygın olarak kullanılmasına

www.hidrolikpnomatik.com


HABER yol açtı. İsim benzerliğinin karışıklıklara yol açmasını önlemek isteyen ortaklar, gerekli yasal işleri başlatıp şirketin adını “Uzay Makina” diye tescil ettirip işe son noktayı koydu. Tedarikte Doğru Adres Oldu Uzay Makina’nın ortakları, bir dönem Böhler’in bayisi olarak Türkiye’de ikinci, İstanbul’da ise birinci duruma kadar yükseldi. İntes İnşaat ve taşeronlarına da hizmet vermeleri büyümelerini daha da hızlandırdı.  Girişimci ortaklar, iş hacimlerini büyütürken ihtisaslaşmaya da ağırlık verdi. Bu karar çerçevesinde pnömatik alanında dünyanın önde gelen şirketlerini araştırdılar. Araştırmanın sonunda bu alanın öncü şirketlerinden Aignep ile temasa geçtiler. Aignep Temsilciliği Aignep, merkezi İtalya’da bulunan, pnömatik, hidrolik, su sistemleri için hortumlar, boru bağlantı malzemeleri, silindir çeşitleri ve gerekli şartlandırıcılarının üretimini yapan bir şirket. Uzay Makina’nın  Türkiye temsilciğini üstlendiği Aignep’in ürünleri arasında; otomatik bağlantı, geçmeli bağlantı parçaları, fonksiyon tertibatları, küresel kullanım için vanalar, adaptör ve tüpler de var.  

www.hidrolikpnomatik.com

Paslanmaz çelik, özel pirinç alaşımları gibi kaliteli hammaddeler ile üretilen Aignep ürünleri, dayanıklı olma özellikleriyle öne çıkıyor. Aignep ürünleri bu özel yapıları sayesinde, yüksek basınca dayandığı gibi, akış verimine ve ihtiyaca en üst seviyede cevap veriyor.  Aignep, standart üretimin yanı sıra, gerçek bir çözüm ortağı olarak özelleştirilmiş çözümler de tasarlayıp üretiyor. Aignep ürün ve çözümlerinin Türkiye temsilciliğini alan Uzay Makina’nın ortakları, daha sonra alanında dünyanın önde gelen diğer markalarının da temsilciliğini almayı başardı.   Diğer markalar Uzay Makina günümüzde  Aignep’in yanı sıra, HTP soket ve sensörleri, Bonesi,Beta bobinleri, FG Line solenoidleri, Cy-Pag kalem silindirleri,  Chiavette silindir bağlantıları, Fimet manometreleri, Nostrali emniyet-çek valfleri, DPC şartlandırıcıları, S.A.S. ve ZEC hortumlarının Türkiye temsilciliğini, WAIRCOM, MpM, Elettrotec’tin ise ithalatını yapıyor.  Ortaklar, yoğunlaşan siparişleri karşılamak için, önceden ithal ettikleri silindirleri  ELBE markasıyla üretti.    ELBE markasıyla piyasaya verilen kalem silindirin üretimine devam edilmesi planlanıyor. 

Rekabetin yolu Uzay Makina’nın girişimci ortakları, rekabette doğru yolun, fiyat kırmaktan geçmediğine inanıyor. Bunu yapanların kaliteden ödün vermiş olacağını belirten Nurhan Elbe’ye göre, rekabeti fiyatta yapanlar piyasada istikrarlı olamıyor. Piyasada Doğu ülkelerinin malını ‘Avrupalı’ malı gibi pazarlayanlar olduğunu da belirten Nurhan Elbe, bu konuda şunları söylüyor: “42 yıllık deneyime sahip bir şirket olmak, omuzlarımıza bazı görevler yüklüyor. Sektörün öncü şirketlerinden biri olmak bizi sürekli yeni araştırmalar yapmaya, Ar-Ge’ye yatırıma zorluyor. Ar-Ge bölümündeki arkadaşlarımız teknolojik yenilikleri yakından izliyor. Bunu müşterilerimize dünya standartlarında daha iyi hizmet vermek için yaptık, yapmaya da devam edeceğiz.  Yeniden yapılanmaya giderek satış ve üretimi birbirinden ayırdık Önümüzdeki dönemde de tüm adımlarımızı ‘Tedarikte Doğru Adres’ ilkemiz doğrultusunda atacağız. Temsilciliğini üstlenip,  ithalatını yaptığımız markaların kaliteli üretimini sağlayıp, teknik anlamda satış sonrası hizmetlerimizi daha da geliştirip, devamlılığını sağlayacağız. Bu amaçlı müşterilerimize  İstanbul Eyüp  Demirkapı, Eyüp sultan Bulvarı No:20’de bulunan 1.000 metrekare yeni yerimizde hizmet vermeye devam edeceğiz” dedi.

Mart - Nisan 2020

23


HABER

+…U`H(RÛSSÛ-HIYPRH;LRUVSVQPZPUP/HUUV]LY4LZZL»KLȊaSL`LJLR

;…YRP`L»KLU»L@HRÛU-PYTHUÛU .…UKLTP,UK…Z[YP`LS+€U…ͭ…T

Dünyanın lider endüstriyel teknoloji fuarı Hannover Messe, geleceğin fabrikaları için yeni bir yol haritası belirlemeye hazırlanıyor. 13-17 Temmuz 2020 tarihleri arasında Almanya’da düzenlenecek fuarda Türkiye’yi 200’den fazla yerli üretici temsil edecek. KOBİ’leri yeni işbirlikleri için 200 bini aşkın profesyonelle bir araya getirecek fuarda Türkiye’den 200’e yakın şirket, yeni yatırım kararlarını etkileyecek Endüstri 4.0 yeniliklerini keşfetme imkanı bulacak. 2020 yılını “Endüstriyel Dönüşüm” sloganıyla karşılayan Hannover Mes-

24

Mart - Nisan 2020

se, yeni konseptiyle KOBİ’lere geleceğin endüstriyel teknolojilerine daha hızlı geçiş için, yeni bir yol haritası sunacak. Katılımcı firma ve ziyaretçilerin büyük bir merakla beklediği konferans ve forum programlarında ise bu yıl yine bütün ihtiyaçlara cevap verecek ve her biri alanında uzman isimler bir araya gelecek. Endüstri 4.0’a geçiş deneyiminin, tüm ülkelerde en ileri teknolojiye sahip üretici firmaları Hannover Messe’de bir araya getirdiğine vurgu yapan Deutsche Messe Kıdemli Başkan Yardımcısı Arno Reich, Türkiye’den gelen katılımcıları hangi yenilikleri beklediği konusunda şunları söyledi;

“Endüstriyel alanda dijital dönüşüm hızlı bir şekilde yükseliyor, Hannover Messe bu yükselişte önemli bir rol oynuyor. Fuar kapsamında düzenlediğimiz forum ve konferans programları küresel sanayi sektörünün yeni yatırım kararlarında bu yıl da ilham kaynağı olacak. Hannover Messe 2020 yılında ‘Endüstriyel Dönüşüm’ ana temasıyla çıtayı daha da yukarıya taşıyacak.” Endüstri 4.0’ın merkezinde KOBİ ve çalışanlar olacak Bu yıl “yapay zeka” ve “makine öğrenimi” gibi teknolojileri ele alarak büyük beğeni toplayan Hannover Messe, Endüstri 4.0 Forumu’yla gelecek yıl

www.hidrolikpnomatik.com


HABER üretim zincirlerinde dijitalleşme, nesnelerin interneti ve “küçük ve orta ölçekli fabrikaların yeni teknolojilerden nasıl yararlanabileceği sorularına yanıt arayacak. Düzenlediği forum ve konferans programlarıyla da dikkatleri üzerine çeken Hannover Messe, teknolojik fabrikalarda, çalışanların konumu, yeni iş yapış biçimi ve çalışma koşulları gibi toplumsal konuları da ele alacak. Hannover Messe’nin ayrılmaz bir parçası olan Endüstri 4.0 Forumu’nda ayrıca çalışabilirlik, güvenlik, güvenlik ve standartlarını kapsayan yenilikler yer alacak. Hannover Messe’nin forum programlarıyla, kurumlar arası diyaloğu arttırmayı hedeflediklerini belirten Reich, şunları söyledi; “Katılımcı ve ziyaretçilerimizi iş, Ar-Ge,

www.hidrolikpnomatik.com

politika ve kamu sektöründeki paydaşlarıyla bir araya gelme fırsatı sunacağız. ‘Endüstri 4.0 Forumu’nda, uluslararası uzmanların ve kanaat önderlerinin üretim zincirlerinin ve dijitalleşmenin sağladığı heyecan verici teknolojileri uygulayan örnekler sergileyeceğiz.” Endüstrinin son yenilikleri bu fuarda Hannover Messe robotlar, otomasyon teknolojisi, IT çözümleri ve yazılımların yanı sıra network platformlarıyla da birbirinden görkemli şov ve özel etkinliklere ev sahipliği yapacak. Yaklaşık 6 bin katılımcının son teknoloji ürünlerini sergileyeceği fuarda teknolojik değişimin anahtar faktörleri olarak dijitalleşme, bireyselleşme ve karbonsuzlaştırma mega trendleri ele alınacak. Otomasyon, Hareket & Sürücüler, Dijital Ekosistemler, Enerji

Arno Reich

Çözümleri, Tasarlanmış Parçalar ve Çözümler ve Gelecek Merkezi ve Lojistik kategorilerinde dijital endüstrinin son yenilikleri Hannover Messe’de sergilenecek.

Mart - Nisan 2020

25


HABER

+…U`HUÛU)…`…R6[VTV[P],UK…Z[YP-\HYÛ/HaPYHU(`ÛUKH;…YRP`L»KL

6[VTV[P]:LR[€Y…U…U2HSIP (\[VTLJOHUPRHȊZ[HUI\S»KH([HJHR

Türkiye ekonomisinin ihracat şampiyonu Türkiye’nin otomotiv üreticileri, uluslararası işbirliklerini yeni bir boyuta taşımaya hazırlanıyor. İhracatta yeni pazar arayışına hız veren sektör, hedef pazarlarla Automechanika Istanbul fuarında bir araya gelecek. Alanında dünyanın 3. Büyük fuarı olan Automechanika Istanbul, Türkiye’nin üreticileri Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerinin yanı sıra stratejik öneme sahip ülkelerle bir araya getirecek. 25-28 Haziran 2020 tarihleri arasında TÜYAP’ta düzenlenecek. Türkiye’nin ihracat şampiyonu otomotiv endüstrisi, sektörün en büyük buluşma platformu Automechanika Istanbul fuarına hazırlanıyor. Ticaret Bakanlığı ve Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği desteğiyle organize edilen dünyanın alanında 3.

26

Mart - Nisan 2020

büyük otomotiv fuarı Automechanika Istanbul’da sektörel ticaret heyet ve alım heyeti programları düzenlenecek. Program kapsamında Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika başta olmak üzere 50’yi aşkın ülkeden satın alma heyeti Türkiyeli üreticilerle bir araya gelerek yeni iş anlaşması imzalayacak. Messe Frankfurt İstanbul ve Hannover Fairs Turkey Fuarcılık işbirliğiyle, 14. kez düzenlenecek fuar Türkiye’ deki otomotiv sektörünün ihracatında önemli bir yer tutan Parça-Sistemler, Elektronik ve Bağlanabilirlik, Aksesuar ve Özelleştirme, Filo ve Atölye Yönetimi, Arıza Tespit & Onarım, Araç Yıkama ve Bakım, Alternatif Sürüş ve Yakıt Sistemleri, Lastikler ve Jantlar, Kaporta ve Boya, Otonom Sürüş & Mobilite Servisleri gibi özel bölümlerden oluşacak.

Birbirinden Zengin Otomotiv Endüstrisi Konferans ve Seminerleri, Özel Oturumlar; 25-28 Haziran Automechanika Istanbul’da! Automechanika Istanbul 2020’de Automechanika Academy, sektörün dev buluşmasına olanak yaratan birbirinden zengin içerikte konferanslar, paneller, seminer ve workshop programları ile otomotiv endüstrisinin geleceğine odaklanacak. Kadının Gücü Automechanika Istanbul ile Sektöre Damgasını Vurmaya Hazırlanıyor! Öne çıkan panellerin başında; ilki Wtech işbirliğiyle düzenlenecek olan otomotiv sektöründe kadın istihdamının konu edinildiği Women Talk olacak. Zehra Öney Moderatörlüğünde gerçekleşecek panelde önemli fir-

www.hidrolikpnomatik.com


HABER maların otomotiv sektöründeki kadın istihdamına yönelik projleri anlatılacak. Ayrıca otomotiv sektöründe başarılı kadınların kendi öykülerini de paylaştıkları motivasyon konuşmaları yer alacak. Bir diğer önemli panel ise otomotiv sektöründe yeni teknolojilerin alanında uzman kişilerce mercek altına alındığı Engineer Talk olacak. Geleceğin araçlarında kullanılacak yazılımlar, yeni tasarımlar ve malzemelerin konuşulacağı Engineer Talk birçok mühendisi ve teknoloji sevenleri bir araya getirecek. Doğru Parça Doğru Bakım oturumunda ise kullanılan yedek parçanın doğru ve onaylı olması, parçanın takılmasının ve bakım sürecinin araç üreticisinin onayladığı bir süreç olması gerekliliği konuları ele alınacak. E- mobility alanında daha birçok farklı konuda konferans ve panellerin düzenleneceği Automechanika Istanbul 2020’de ayrıca üniversite araç takımları için de eğitimler veriliyor olacak. “Türkiye’nin otomotiv teknolojisindeki atılımını destekliyoruz” Türkiye’nin yeni dönem ekonomi stratejisinde, otomotiv sektörünün kritik teknolojiler kategorisine alınarak rekabetçi politikalarla destekleneceğini belirten Hannover Fairs Türkiye Genel Müdürü Alexander Kühnel ve Messe Frankfurt Istanbul Yönetici Ortağı Tayfun Yardım, Otomotiv endüstrisinin Türkiye ekonomisi için çok büyük bir öneme sahip olduğuna dikkat çektiler. Kühnel ve Yardım sektörün 13 yıldır üst üste ihracat şampiyonu olduğu belirterek şunları söylediler: “Küresel ticaret savaşlarından en çok etkilenen sektörler arasında otomotiv sanayii geliyor, ticari ihtilaflar bu alandaki üreticilerin önündeki belirsizlikleri artırıyor. Ekonomik dalgalanmaları geride bırakan Türkiye ekonomisinde

www.hidrolikpnomatik.com

otomotiv sektörü, önemli bir görev üstleniyor. Bununla birlikte 2022 yılında ilk yerli otomobilinin seri üretimine başlanacak. Bu olumlu gelişmeler, Türkiye otomotiv sektörünü kendi evinde uluslararası alana taşıyan Automechanika Istanbul fuarının önemini de her geçen yıl artırıyor.” “İstanbul kıtalar arası otomotiv sektörünün merkez üssü olacak” Automechanika Istanbul’a uluslararası katılımın yarı yarıya olduğu belirten Hannover Fairs Türkiye Genel Müdürü Alexander Kühnel ve Messe Frankfurt Istanbul Yönetici Ortağı Tayfun Yardım, fuarın bu yönüyle Türkiye’nin en önemli uluslararası etkinliği olma özelliği taşıdığını belirterek şunları söylediler:

Hong Kong, Tayvan, gibi önemli ülkelerin katılımı kesinleşti. Almanya, İtalya, Çin, İspanya, Hong Kong, Tayvan, Kore ve Hindistan gibi pek çok ülkeyi pavilyon düzeyinde ağırlayacağız. Automechanika İstanbul ile Türkiye ekonomisinin parlayan yıldızı otomotiv sektöründeki yerli teknolojileri dünyaya tanıtma ve ihracata yönelik yeni işbirlikleri geliştirme noktasında önemli fırsatlar sunacağız.” Tüm sektör bileşenlerini tek çatı altında toplayacak Uluslararası Automechanika Istanbul Fuarı’na ücretsiz ziyaretçi kaydı ve fuar bünyesinde yer alacak tüm etkinliklerle ilgili detaylı bilgi için http://www.automechanika.com.tr/ websitesini ziyaret edebilirsiniz.

“2019 yılında Almanya’dan Çin’e kadar birçok pavilyonu Türkiye’ deki üreticilerle fuar kapsamında bir araya getirerek önemli başarılara imza attık. Gelecek yıl katılımcı ülke ve marka sayılarımızda daha büyük bir artış olacak. Brembo ve Peugeot fuar kapsamında ilk defa Türkiye’ye gelecek. Şu ana kadar 48 farklı yabancı ülkeden ziyaretçi kaydı yapıldı. Automechanika Istanbul 2020’de 150’ye yakın ülkeden 1,500’e yakın markayı Türkiye’ deki üreticilerle buluşturmayı hedefliyoruz. Şimdiden Almanya, İspanyol, İtalyan, Kore, Çin,

Mart - Nisan 2020

27


HABER

,H[VUČ&#x160;aTPY,ULYQPAPY]LZPÂťUL2H[Ă&#x203A;SKĂ&#x203A; .Â&#x2026;s@Â&#x20AC;UL[PTPÍŹPYRL[P,H[VU)\@Ă&#x203A;S2La+Â&#x2026;aLUSLULU Č&#x160;aTPY,ULYQPAPY]LZPÂťUL2H[Ă&#x203A;SKĂ&#x203A;

03 Mart 2020, Gßç yĂśnetimi Ĺ&#x;irketi Eaton, Ege Ă&#x153;niversitesi IEEE topluluÄ&#x;unun alt komitelerinden olan Power and Energy Society (PES) tarafÄąndan bu yÄąl 4. kez dĂźzenlenen Ä°zmir Enerji Zirvesiâ&#x20AC;&#x2122;ni katÄąldÄą. Zirvede konuĹ&#x;ma yapan Eaton Elektrik TĂźrkiye Ă&#x153;lke MĂźdĂźrĂź YÄąlmaz Ă&#x2013;zcan, â&#x20AC;&#x153;Yenilenebilir Enerji ve Gelecekteki Teknolojiâ&#x20AC;? konusu Ăźzerine ĂśÄ&#x;rencilere bilgiler verdi. KonuĹ&#x;masÄąnda yenilenebilir enerjinin geleceÄ&#x;in yolu olduÄ&#x;unu vurgulayan YÄąlmaz Ă&#x2013;zcan, â&#x20AC;&#x153;Ă&#x2013;zellikle Ĺ&#x;ehirlerimiz daha bĂźyĂźk, daha akÄąllÄą ve daha talepkar olmaya devam ettiÄ&#x;i dĂźĹ&#x;ĂźnĂźldĂźÄ&#x;Ăźnde bunun nasÄąl mĂźmkĂźn olacaÄ&#x;Äąna dair hala bazÄą endiĹ&#x;eler var. Bu belirsizlik birçok soruyu da beraberinde getirmektedir. Ă&#x2013;rneÄ&#x;in, rĂźzgar ve gĂźneĹ&#x; enerjisinden elde edilen yenilenebilir enerjinin doÄ&#x;a koĹ&#x;ullarÄąna

28

Mart - Nisan 2020

baÄ&#x;ÄąmlÄą olmasÄą, bizi fosil yakÄątlardan ne kadar baÄ&#x;ÄąmsÄąz yapabilecektir? Veya elektrikli otomobillere geçiĹ&#x; ile Ĺ&#x;ebekedeki artan talep karĹ&#x;Äąlanabilecek midir?â&#x20AC;? Dedi. Enerji SektĂśrĂźnde Devrim Yaratacak 4 Ă&#x2013;nemli Trend KatÄąlÄąmcÄąlara enerji sektĂśrĂźnde devrim yaratacak 4 Ăśnemli trendden bahseden Eaton Elektrik TĂźrkiye Ă&#x153;lke MĂźdĂźrĂź YÄąlmaz Ă&#x2013;zcan, bu trendlerin Enerji Depolama, Elektrikli Araç Teknolojisi, MikroĹ&#x;ebekeler ve Ĺ&#x17E;ebekelerde SibergĂźvenlik olduÄ&#x;undan bahsetti. Bu dĂśrt trendden Ăśzellikle enerji depolama ve elektrikli araç teknolojilerinin Ăźzerinden duran Ă&#x2013;zcan, â&#x20AC;&#x153;Temiz enerji teknolojisindeki geliĹ&#x;meler yĂźksek oranda iken, bu enerji kaynaklarÄąnÄąn ihtiyaç duyduÄ&#x;umuz gĂźvenilirliÄ&#x;i saÄ&#x;layabilmesi için çok daha fazla es-

neklik gerekecektir. GeleceÄ&#x;in enerji depolama çÜzĂźmleri gĂźneĹ&#x; veya rĂźzgar gibi yenilenebilir kaynaklarÄąndan Ăźretilen fazla enerji, enerjinin ĂźretilemediÄ&#x;i anlarda depolanabilmekte ve kullanÄąlabilmektedir.â&#x20AC;? Enerji depolamanÄąn projelerine yatÄąrÄąm yapmak isteyen iĹ&#x;letmelerin Ĺ&#x;ebeke kesintilerinde, Ăśzellikle yoÄ&#x;un Ăźretim programlarÄąnda gĂźvenilir gßç sĂźrekliliÄ&#x;i saÄ&#x;lamasÄąna da olanak tanÄąyÄąp, Ăźretim kalitesini arttÄąracaÄ&#x;ÄąnÄą vurgulayan Ă&#x2013;zcan, â&#x20AC;&#x153;Sonuç olarak Eaton gibi teknoloji ve inovasyon firmalarÄą bu artan elektrik talebini karĹ&#x;Äąlamak ve en efektif Ĺ&#x;ekilde kullanÄąmÄąnÄą saÄ&#x;lamaya yĂśnelik çalÄąĹ&#x;malarÄą sĂźrdĂźrmektedir. Burada panele katÄąlan genç arkadaĹ&#x;larÄąma, kariyerlerine yĂśn verirken bu Ăśnemli trendleri gĂśz ĂśnĂźnde bulundurmalarÄąnÄą ve kendilerini bu konularda geliĹ&#x;tirmelerini tavsiye ederim.â&#x20AC;? Dedi.

www.hidrolikpnomatik.com


www.hidrolikpnomatik.com

Mart - Nisan 2020

29


HABER

;…YR;YHR[€Y (URHYH»KHRP-HIYPRHZÛUKH Ȋͭ4HRPULZPlYL[PTPUL)HͭSÛ`VY TürkTraktör, 2013 yılında Case ve New Holland marka iş makinelerinin Türkiye distribütörlüğünü operasyonuna katarak iş makineleri sektöründeki yerini almıştı. Şirket, 2020 yılı ile birlikte bu alanda yeni bir adım atıyor. TürkTraktör Case ve New Holland markalı kazıcı yükleyici iş makinelerini Ankara’daki fabrikasında üretmeye başlıyor. Bu önemli gelişmenin açıklandığı toplantıda konuşan Koç Holding Otomotiv Grubu Başkanı Cenk Çimen, TürkTraktör’ün sektörünün en büyük üreticisi ve ihracatçısı konumunda olduğunu belirtirken, “Uzun yıllardır traktör üretimimiz, pazar liderliğimiz ve ihracat performan-

30

Mart - Nisan 2020

sımızla ispat ettiğimiz gücümüzü, iş makineleri alanında da geliştirecek ve bu sektörde de en iyiyi hedefleyeceğiz” dedi. TürkTraktör Genel Müdürü Aykut Özüner de, “Bu yeni girişimimizle, birçok ilklere imzamızı attığımız traktör pazarında olduğu gibi, iş makineleri sektörüne de yön vermeyi amaçlıyoruz” diye konuştu. 27.01.2020 – Koç Holding ve CNH Industrial’ın ortaklığı olan TürkTraktör, 2013 yılında girdiği iş makineleri sektöründe, 2020 itibariyle üretime de başlıyor. TürkTraktör, Ankara’da bulunan fabrikasına gerçekleştirdiği yatırımla artık Case ve New Holland markalı kazıcı yükleyici iş makinelerini Türkiye’de

üretecek. İş makineleri alanında başlanan üretim çalışmaları kapsamında TürkTraktör Genel Müdürü Aykut Özüner’in ev sahipliği, Koç Holding Otomotiv Grubu Başkanı Cenk Çimen ve CNH Industrial İş Makineleri Başkanı ve Asya, Ortadoğu ve Afrika Genel Müdürü Stefano Pampalone’in katılımı ile bir lansman toplantısı gerçekleştirildi. TürkTraktör İş Makineleri İş Birimi Grup Müdürü Boğaç Ertekin’in açılış konuşması ile başlayan etkinlikte Ankara’da üretilen iş makineleri de gösterildi. TürkTraktör Genel Müdürü Aykut Özüner 2020’nin hemen başında iş makineleri alanında yerli üretime başlamanın heyecanı içinde olduklarını belirterek konuşmasında şunları söyledi:

www.hidrolikpnomatik.com


HABER dır iş ortağımız olan CNH Industrial ile birlikte traktörlerimizi Amerika ve Avrupa başta olmak üzere 130’dan fazla ülkeye ihraç ediyoruz” dedi.

“Türkiye traktör pazarının öncü ve son 13 yıldır da kesintisiz lideri olan şirketimiz, bundan 6 yıl önce CASE ve New Holland marka iş makinelerinin Türkiye distribütörlüğüne başlayarak, yeni bir sayfa açmıştı. Geçen süre zarfında, kuvvetli satış ve satış sonrası ağımız, tecrübeli çalışanlardan oluşan ekiplerimiz ve genişleyen ürün gamımız ile bu alanda büyümeye devam ettik. Bugün de iş makineleri sektörünün geleceğine duyduğumuz güven ile önemli bir yeniliğe adım atıyor ve yerli üretime başlıyoruz” dedi. Aykut Özüner başlattıkları yerli üretim çalışmalarıyla ilgili bilgiler vererek sözlerine şu şekilde devam etti: “Ankara’daki fabrikamıza yaptığımız ek yatırımla artık kazıcı yükleyiciler, TürkTraktör’ün son teknoloji üretim hattında ‘yerli üretim’ olarak kullanıcılara sunulacak.” Türkiye’de iş makineleri alanında hem esnek üretim tekniklerini hem de AGV (otomatik yönlendirmeli araç) sistemini kullanan ‘ilk şirket’ de olacaklarını vurgulayan Özüner, açıklamalarını şöyle tamamladı. “Bu yeni girişimimizle; uzun yıllardır birçok ilklere imzamızı attığımız traktör pazarında olduğu gibi, iş makineleri sektörüne de yön vermeyi hedefliyoruz. Yerli üretime

www.hidrolikpnomatik.com

başlamamız ile birlikte müşterilerimiz, üretim esnekliğimiz, ürün ve yedek parçada maliyet avantajlarımızdan daha fazla yararlanabilecekler” diye açıkladı. Koç Holding Otomotiv Grubu Başkanı Cenk Çimen: “TürkTraktör, artık iş makineleri alanında da katma değeri yüksek yerli ürünleriyle ülke ekonomisine hizmet sunacak.” Koç Holding Otomotiv Grubu Başkanı Cenk Çimen, “TürkTraktör, ülkemiz otomotiv sektörünün halen faaliyette olan en eski üreticisi. Ayrıca traktör pazarının en büyük üreticisi ve ihracatçısı konumunda. Tarım sektörü gerek milli ekonomiden aldığı pay, gerek istihdama sağladığı katkı ile ekonomimiz için stratejik bir öneme sahip. Türkiye traktör pazarı ise, şu anda Avrupa’nın en büyük 3’üncü pazarı konumunda bulunuyor. Biz de böylesi büyük ve önemli bir pazarda, 65 yıllık köklü geçmişimizle ve bu sene 13. yılına taşıdığımız kesintisiz liderliğimizle, ilk günden beri sektöre yön veren bir şirket olmanın gururunu yaşıyoruz. Türkiye traktör pazarında yüzde 45 oranında paya sahibiz. Türkiye’deki pazar liderliğimizin yanı sıra, Türkiye’nin traktör ihracatının yüzde 90’ını gerçekleştiriyoruz. Uzun yıllar-

TürkTraktör’ün traktör üretimi, sektör liderliği ve ihracat performansı ile ispat ettiği gücünü, iş makineleri alanına da taşıyacağını belirten Cenk Çimen, “Gerek iç gerekse de dünya pazarlarında geleceğe daha da umutlu bakmamızı sağlayan başarılı performansımızdan güç alarak, 2013 senesinde faaliyet alanımızı genişletmeye karar verdik. Önemli bir potansiyeli olduğunu gördüğümüz iş makineleri sektörüne girdik. Kullanım sahaları düşünüldüğünde, iş makineleri sektörü oldukça geniş bir pazara hitap ediyor. Türkiye iş makineleri sektörü, pazar büyüklüğü olarak Avrupa’da 7’nci, dünyada ise 11’inci sırada yer alıyor. Pazarın yaklaşık yüzde 30’unu teşkil eden ve en çok talep edilen ürünler arasında olan kazıcı-yükleyicileri, Case ve New Holland markaları ile, Ankara fabrikamızda üretmeye başlayacağımız için gururluyuz. Böylece, TürkTraktör, artık iş makineleri alanında da katma değeri yüksek yerli ürünleriyle ülke ekonomisine hizmet sunacak. Koç Holding Otomotiv Grubu bünyesinde yer alan tüm Topluluk şirketlerimizle üretim sanayine, otomotiv sektörüne ve daha da önemlisi ülkemizin ekonomisine katkımızı sürdürmeye devam edeceğiz’’ dedi. CNH Industrial İş Makineleri Başkanı ve Asya, Ortadoğu ve Afrika Genel Müdürü Stefano Pampalone, ise konuşmasında şunları söyledi: “Tüm dünyada kalitesiyle kendini ispatlamış markalarımıza ait ürünlerin Türkiye’de üretilmesi özellikle iç pazarda markalarımız adına avantaj sağlayacak. Bu son yatırımımız, Türkiye ve TürkTraktör’ün üretim kabiliyetlerine ne kadar güvendiğimizin bir göstergesi.”

Mart - Nisan 2020

31


-Ǧ94(l9l5

:4*@LUPSPRsP2HISVZ\a/HILYSLͭTL :PZ[LTPUP:\U\`VY

SMC, kullanıcılara EtherNet / Ip ve Profinet uyumlu, merkezi olmayan bir çözüm sunuyor. Elektrik gürültüsünden etkilenmeyen, zorlu endüstriyel ortamlarda bile güvenilir olarak kabul edilen bir kablosuz fieldbus ünitesi olan EX600-W serisi piyasaya sunulmuştur. Endüstriyel, bilimsel ve tıbbi tesisler için yüksek frekanslı, kısıtlı bir ISM bandı kullanan EX600-W, fabrika içerisinde ve yakınındaki elektrik gürültüsünden etkilenmez. Bundan dolayı otomotiv üretim ve kaynak hatları gibi zorlu ortamlar için kolaylık ve güvenlik sağlamaktadır. İletişimin son derece güvenilir olması, frekans atlatma tekniklerinin kullanılması, diğer kablosuz cihazların girişimini önlediği ve veri şifrelerinin yetkisiz erişimi durdurduğu bir teknoloji kullanarak bağlantı güvenliğini en üst seviyeye çıkarmaktadır. EX600-W, ana operatörler tarafından dijital ve analog sinyallerin kontrol

32

Mart - Nisan 2020

edildiği ayrıca pnömatik ürünleri yönetebilen kablosuz ve merkezi olmayan fieldbus sistemi sunan SMC’nin en son yeniliğidir. 1 ana modül altında 127 kablosuz alt modüle kadar kontrol imkanı sağlayabilir ve ayrıca toplamda 1280 dijital giriş ve 1280 dijital çıkış sinyalini destekler. PLC’den bağımsız kendine ait diagnostik fonksiyonları bulunmaktadır. Kısa devre tespiti, Açık devre uyarısı ve otomatik arıza tanımlama özellikleri ile donatılmıştır. Ayrıca sayaç fonksiyonu ile tüm sensör, valf ve piston grubunun ömür durumunu otomatik olarak takip etmektedir. Sistemdeki kablo ve konektörlerin sayısındaki ciddi azalma, kurulum, devreye alma, modifikasyonlar ve bakım sürelerini en aza indirmektedir. Fiziksel kablo konnektör hasarı ve devre kırılması riski de önemli ölçüde azaltılarak hem performans hem de üretkenlik seviyesini arttırmaktadır.

Kabloların sistemden kalkması ile ayrıca kablo konnektör maliyetleride en aza inmiştir. EX600-W aynı zamanda, neredeyse her yere yerleştirilebildiği için daha büyük bir operasyonel esneklik sunar; özellikle haberleşmenin aktarılmasında sorunlar yaşanılan döner tabla uygulamaları, temiz oda uygulamaları, indeksleme masaları ve yaygın olarak robotik kolların üzerinde ve değişken hareketli parçalarla çalışan uygulamalar için idealdir. SMC’den Eren BAŞSAKA şunları söyledi: “EX600-W, müşterilerimize bugünün ve yarının iletişim ihtiyaçlarını karşılamak için kusursuz bir kablosuz çözüm sunuyor. EX600-W, yenilikçi bir iletişim ürünüdür. SMC kendi alanında dünya lideri olması ve herzaman yenilikçi bir firma olması dolayısıyla pnömatik ve kablosuz endüstriyel haberleşme teknolojisini harmanlayarak dünya pazarına üst düzey eşsiz yeni bir ürün daha sunmuştur.

www.hidrolikpnomatik.com


www.hidrolikpnomatik.com

Mart - Nisan 2020

33


-Ǧ94(l9l5

@LUP@HUZÛ[ÛJÛȊͭHYL[SLY2HYHUSÛR @LYSLYL.…]LUSPR.L[PYPY

Brady Corporation’ın yeni üst düzey yansıtıcı ISO 7010 güvenlik işaretleri, karanlık yerlerde güvenliği büyük ölçüde artırır. İşaretler, el fenerinin veya araç farlarının ışığını iki kat daha fazla yansıtır ve hem iç hem de dış mekanlarda kullanılabilir. Üst düzey görünürlük Brady’nin yansıtıcı işaretleri, retro yansıtıcı prizmatik kaplamaları sayesinde gözü kamaştırmadan ışığı yansıttığı için üst düzey görünürlük sağlar. Genel olarak ışığı standart cam boncuk kaplamalı işaretlerden iki kat daha fazla yansıtır. Bu sayede çalışanlar, bu işaretleri el fenerinin ya da araç farlarının yaydığı ışıklarla karanlıkta ve zorlu hava koşullarında daha iyi görecektir.

lak veya kare direklerle, köşebentlerle veya taban plakalarıyla birlikte sunulur. Brady’nin koruma sağlayan B-7639 UV engelleyici levhası sayesinde tüm işaretlerin dış mekan ömrü harikadır. Özelleştirin Tüm yansıtıcı ISO 7010 güvenlik işaretleri Brady fabrikalarında özelleştirilebilir. Her dilde, açıklayıcı bilgiler ile birlikte veya bu bilgiler olmadan sunulabilir. Özel boyutlar 0,9 x 4 metreye kadardır.

Ürün ayrıntılarını ve tüm ISO 7010 işaretlerini Brady web sitesinde veya emea_request@bradycorp.com adresinden e-posta göndererek keşfedin.

Dış mekan kullanımı için idealdir Yansıtıcı işaretler, dış mekanda alüminyum panellerde kullanılabilir. Panellerde çift bükümlü kenarlar bulunur ve kenarlar keskin değildir. Tüm ISO 7010 güvenlik işaretlerine uyacak şekilde yuvarlak, üçgen ve dikdörtgen şekillerinde kullanılabilir. Ayrıca her panel, optimum dış mekan montajına yönelik farklı uzunluklardaki yuvar-

34

Mart - Nisan 2020

www.hidrolikpnomatik.com


www.hidrolikpnomatik.com

Mart - Nisan 2020

35


-Ǧ94(l9l5

0V;»SP7VTWH;LRUVSVQPSLYPPSL,UK…Z[YPKL

@…RZLR,ULYQP;HZHYY\M\]L 6WLYHZ`VULS=LYPTSPSPR Masdaf Genel Müdürü Vahdettin YIRTMAÇ, “Masdaf olarak üzerinde çalıştığımız “inovatif ve IoT’li pompa teknolojileri” ile iş ortaklarımızın işletmelerinde tükettikleri enerjiden tasarruf etmelerini amaçlıyoruz. Aynı zamanda IoT ile müşteri deneyimlerini izleyerek, pompa teknolojilerimizi geliştirmeyi ve böylece müşterilerimizin yaşam kalitesini, işletmenin ise operasyonel verimliliğini artırmayı hedefliyoruz.” Pompa sektörünün öncü markası Masdaf, “enerjinin etkin kullanımı”na yönelik çalışmalarına devam ediyor. Geliştirdiği verimli ve akıllı pompa teknolojileri ile endüstrilerde ve binalarda tüketilen enerjiden %30’a varan oranlarda tasarruf imkanı sunuyor. Dünyada tüketilen enerjinin yaklaşık %35’inin binalarda, %20 ‘sinin ise endüstriyel tesislerde tüketildiğini vurgulayan Masdaf Genel Müdürü Vahdettin YIRTMAÇ, binalarda ve endüstriyel tesislerde tüketilen enerjinin %30’unun ise pompalar tarafından tüketildiğini söylüyor. YIRTMAÇ, “Masdaf olarak üzerinde çalıştığımız “inovatif ve IOT’li pompa teknolojileri” ile iş ortaklarımızın işletmelerinde tükettikleri  enerjiden yüksek oranlarda tasarruf etmelerini amaçlıyoruz. Son on yılda Avrupa Birliği ve OECD ülkelerinde enerji tüketimi %18,8 - %16,4 oranlarında arttı. Ülkemizde ise bu oran %31,2 seviyelerindedir. Bu oranlar gösteriyor ki ülkemizde enerjinin etkin kullanımı söz konusu değil. Enerjinin etkin kullanımı,

36

Mart - Nisan 2020

yapının tasarımı aşamasında başlar ve pompa, iklimlendirme sistemleri gibi ekipmanların doğru seçimine kadar birçok alanı kapsar. Binalarda enerji verimliliğinin sağlanabilmesi için de yürürlükte olan “enerji etkin bina tasarım yönetmelik ve standartları”na uymak gerekir. Enerjinin etkin kullanılmasında doğru cihaz seçimi ve seçilen cihazın “IoT” ( nesnelerin interneti ) uyumlu olması da enerjinin etkili yönetilmesi için büyük önem taşıyor. Dijital teknolojilerdeki gelişmeler, son kullanıcıların elektrik, hidrolik ve mekanik gücü güvenli ve verimli bir şekilde yönetmelerine yardımcı oluyor. Endüstrideki akıllı cihazların hızla büyümesi ve bilgi işlemlerin azalan maliyeti bu gelişmeleri destekleyen en büyük unsurlar haline geldi. Endüstrilerdeki ‘akıllı’ konsept dönüşümleri, pompalardaki temel değişiklik konseptini etkileyerek, üreticileri,

pompalarını ‘akıllı’ hale getirecek sistemlere yöneltiyor. Günümüzde ise pompaların hiç olmadığı kadar yüksek teknoloji ürünü olduğu bir dünyadayız. Dünyadaki gelişmeleri yakından takip edip, uygulamak, dünya ticaretine harcanan eforu da önemli ölçüde düşürüyor. Bugün yerli pompa üreticilerinin, küresel projelerde işbirliği yapan ticari derneklerin üyesi olduğu bir pazarda faaliyet gösteriyoruz. “Akıllı pompa” pazarının 2021 yılına kadar 880 Milyon Dolar değerine ulaşacağı tahminlerini göz önüne alırsak, pompaların, üretim sürecinin bir parçası olmaktan ziyade, akıllı sistemler için aktif bir katılımcıya dönüşmesi ve dijital teknolojilerdeki gelişmelerin bir parçası olması kaçınılmazdır. Buna bağlı olarak, son kullanıcıların, gün geçtikçe sistemin performansına daha fazla odaklanmaları “Akıllı Pompa” sistemlerinin etkilerinden biri olarak piyasadaki pompaların

www.hidrolikpnomatik.com


-Ǧ94(l9l5 daha verimli olacağı sinyallerini veriyor. Enerji tüketimi ve pompa sistemleri konusunda artan farkındalık, son kullanıcıların uygulamaları için en verimli pompayı seçmelerine yardımcı olacaktır. Buna göre, ayrıntılı sistemlerle donatılmış, veri toplama, yayma ve güçlü analiz becerisi olan kuruluşlar aynı zamanda enerji maliyetlerini düşürebilir ve sürdürülebilir olmasını sağlayabilirler. “Akıllı pompa” konseptinde, IoT teknolojileri hem enerji verimliliğini arttırma amacı hem de pompa uygulamalarını uzaktan izleyerek, akıllı sensörler aracılığıyla sistemi kontrol etmeyi, sorunları, sistem kesintiye uğramadan çözmeyi hedefler. Pompa endüstrisinde kullanılan akıllı çözümler, güç kullanımını ve sürekliliğini optimize etmek için internete bağlı sensörleri kullanarak sürekli veri toplar, analiz eder. Böylece, işletmeciye, sistem hakkında raporlama yapar ve sistemde oluşabilecek hasarların önüne geçilmesi sağlanır. Bakım uyarıları sayesinde sistemde oluşabilecek arızalar, arıza çıkmadan önce tespit edilerek, işletmenin olası arıza halleri durumunda zarar görmesinin önüne geçilir.” Uzun süre çalışan pompaların yapısal hasara, bileşenlerin aşınmasına ve yıpranmasına maruz kalacağına dikkat çeken YIRTMAÇ: “Pompaların verimli çalışmasını sağlamak için periyodik bakım ve onarım yapmak gerekir. Bir pompa distribütörünün karşılaştığı en büyük zorluklardan biri satış sonrası hizmetlerdir. Pompalardaki sorunları tespit etmek ve mümkün olan en kısa sürede onarım yapmak için IoT teknolojileri ile “kestirimci bakım” sağlanması mümkündür. Kestirimci bakım sayesinde ekipman arızalanmadan önce durumu izlenebilir ve arıza çıkarma ihtimalleri değerlendirilerek önlem alınabilir. Böylece beklenmedik arızalar nedeniyle üretim kayıpları yaşanmaz ve maliyeti yüksek bakım ve onarım giderlerinin önüne geçilir. Ayrıca sistemden elde edilen verilerle pompaların ortalama titreşim hızı, sıcaklığı, nasıl kullanıldığı ve ne zaman veya neden beklenen koşulların dışında çalıştıkları, kısacası performansları analiz edilebilir. Pompa üreticileri, bu verileri, daha güvenilir pompalar geliştirmek ve pazarın ihtiyaçlarını anlamak için de kullanabilirler.”dedi. Masdaf’ın inovatif pompa teknolojileri ve yüksek hizmet kalitesi ile %100 müşteri memnuniyeti hedeflediklerini vurgulayan YIRTMAÇ, “Masdaf’ın sürdürülebilir büyümesini, yüksek müşteri memnuniyeti sağlayan teknoloji ve mühendislik çözümlerine borçluyuz. IoT’de yüksek müşteri memnuniyeti sağlamak üzere startını verdiğimiz projelerimiz arasında yer alıyor. Bu sayede müşteri deneyimlerini izleyip, pompa teknolojilerimizi, müşterilerimizin beklentileri doğrultusunda geliştirilebileceğiz. IoT, hem müşterilerimizin yaşam kalitesini hem de işletmelerin operasyonel verimliliğini artıracaktır”..

www.hidrolikpnomatik.com

Mart - Nisan 2020

37


-Ǧ94(l9l5

6R`HU\Z;LRUVSVQP.LYsLRAHTHUSÛ2VU\T)LSPYSLTL:PZ[LTP>PWLSV[ȊSL 9PZRSPhHSÛͭTH6Y[HTSHYÛUÛ(USÛR6SHYHR;HRPW,KP`VY

>PWLSV[7L[YVS]L.Ha:LR[€Y…UKL=LYPTSP ]L.…]LUSPhHSÛͭTH6Y[HTÛ:H͏SÛ`VY

Türkiye’de endüstriyel IoT alanında üretim yapan öncü teknoloji şirketi Okyanus Teknoloji, gerçek zamanlı konum belirleme sistemi Wipelot ile işletmelere yenilikçi çözümler sunuyor. Arama, üretim ve saha çalışmalarının söz konusu olduğu ham petrol ve doğal gaz sektöründe işletmelerin ihtiyaçlarına odaklanan Wipelot; personelleri, araçları, iş makinelerini, ekipmanları, yarı mamul ürünlerini ve riskli çalışma ortamlarının sıcaklık, nem, gaz, ışık gibi değerlerini anlık olarak takip ediyor. Sunduğu personel yaka kartı ürünü ile daha güvenli ve

38

Mart - Nisan 2020

verimli bir çalışma ortamı sağlayan Wipelot, kaza anlarında ilgili birimlere uyarı sinyali de gönderiyor. Global şirketlerin ve Türkiye’nin 500 büyük sanayi kuruluşu konumundaki firmaların dijitalleşen iş süreçlerinde verimlilik, hız artışı ve iş güvenliği sağlayan gerçek zamanlı konum belirleme teknolojileri markası Wipelot ile öne çıkan Okyanus Teknoloji; otomotiv, beyaz eşya, metal, enerji, gıda, sağlık, ilaç, kozmetik ve tekstil gibi sanayi kollarının yanı sıra madencilik, inşaat, havacılık, savunma sanayi gibi pek çok farklı sektöre yüksek katma değer su-

nuyor. Ham petrol ve doğal gaz sektörü için de sunmuş olduğu teknolojilerle iş süreçlerine yüksek verim ve güvenlik getiren Wipelot, maliyetleri minimuma indirirken üretim hacmini, hızını ve verimliliğini maksimuma çıkarıyor. Gerçek zamanlı konum belirleme sistemi Wipelot, personel yaka kartı ürünü ile zorlu ve riskli çalışma ortamlarında görev yapan personelin yerlerinin sürekli izlenmesi, durumlarının algılanması ve ortamda meydana gelebilecek birçok olumsuz durumun önüne geçilmesini sağlıyor. Kaza durumunda

www.hidrolikpnomatik.com


-Ǧ94(l9l5

işçinin bulunduğu bölgeyi merkeze bildirerek işçiye müdahale süresinin kısalmasını ve çalışma ortamını tekrar güvenli hale getirmeyi sağlayan Wipelot, ham petrol ve doğal gaz sektörü için kritik öneme sahip olan iş ortamının nem, sıcaklık, gaz gibi değerlerinin artması veya azalması durumunda olayı anlık olarak bildiriyor. Acil durum

www.hidrolikpnomatik.com

anında işçi yoklaması da yapan Wipelot, personel yaka kartı ürününün sahip olduğu acil durum butonu ile öne çıkıyor. Çalışanın konum ve acil durum bilgilerini toplayarak merkeze gönderen personel yaka kartı ürünü, üzerinde bulunan yardım çağrı butonuyla acil durum bilgisini, hareketsizlik algılama donanımı ile de hareketsizlik,

düşme ve konum bilgilerini yine anlık olarak raporluyor. 7 gün 24 saat kesintisiz ve gerçek zamanlı olarak çalışan Wipelot sistemi, işçi veya ekipmanın hangi bölgede, ne kadar süre çalıştığını belirleyip işçi performans değerlendirmelerinde kullanılacak verileri toplayarak işgücü ve zaman kaybını da önlüyor.

Mart - Nisan 2020

39


-Ǧ94(l9l5

2VSSTVYNLU»PU@LUP./HYLRL[ :PZ[LTP

Tek Kaynaklı Çözümlerin ve Sistem Tabanlı Tasarımların Değerini Gösteriyor AKD2G servo sürücü ve Kollmorgen’in yeni nesil AKM2G servo motoru, benzeri görülmemiş güç yoğunluğu ve kontrolü sağlamak için mükemmel bir şekilde bir araya getirilmiştir. Radford, 11 Şubat 2020 – Kollmorgen, en güncel tek kaynaklı ve sistem tabanlı tasarımlar düşünülerek yola çıkılmış bir servo çözümü olan 2G Hareket Sistemini duyurdu. 2G Hareket Sistemi, Kollmorgen’in AKD2G servo sürücüsü ve AKM2G servo motorunun performans kapasitelerinden yararlanmak için özel olarak tasarlanmıştır. Motor ve sürücü, her elemanı ile (sürücü değiştirme frekansı, komütasyon algoritmaları, motor mıknatısları vs.) hassasiyetle uyum sağlayarak mühendislerin farklı üreticilerden bileşenleri tercih etmesi ile ortaya çıkabilecek ufak uyumsuzlukları ortadan kaldırmaktadır. Sonuç ise en zorlu uygula-

40

Mart - Nisan 2020

malarda bile maksimum performans, etkililik ve verimlilik sağlayan bir sistem olur. Bu uygulamalar arasında şunlar vardır: endüstriyel baskı, lazer kesim, ambalajlama, robotik, muayene ve ölçüm, makine takımları, sargı tezgâhı ve gıda işleme. 2G Hareket Sistemi’nin ana faydaları şöyledir: • Tasarım zarfını küçültmek: Yeni makine tasarımlarında AKM2G, tasarımcıların makinenin boyutunu, karmaşıklığını ve ayakizini azaltırken uygulamanın ihtiyacı olan güç ve performansı almasını sağlar. AKM2G ayrıca, motorun boyutunu artırmadan rakip motorlara oranla daha fazla performans almak için mevcut makinelere entegre edilebilir. AKD2G, sürücü boyutunu artırmadan SafeMotion seçeneklerine, genişletilebilir G/Ç’ye ve çift eksenli modelleri içerir. • Artırılmış dinamik performans: AKM2G, aynı boyutta veya daha küçük pakette daha fazla tork ve güç

vererek endeksleme ve hareket ile yerleşme sürelerini azaltabilir. • Daha hızlı geliştirme ve devreye alma: 2G Hareket Sistemi, her sistem yapılandırmasında performansı optimize ederek çeşitli üreticileri ve bileşen tertiplerini değerlendirmek isteyen makine mühendislerinin zamandan ve çabadan tasarruf etmesini sağlar. • Makine maliyetinde tasarruf: Tek kablolu tasarım, çift eksenleri sürücüler ve ortak mühendislik seçenekleri, malzeme ve makine montaj maliyetlerini azaltır. İyileştirilmiş motor ve sürücü verimliliği, enerji tüketimini azaltarak işletme maliyetlerini düşürür. • Endüstri lideri özellikler: Chip TM üzerinde Kollmorgen Servo, SafeMotion monitörü, WorkBench GUI, genişletilmiş G/Ç, geniş geribildirim seçenekleri, tek ve çift kablolu seçenekler, mil, montaj ve konektör seçenekleri, tutma freni seçeneği ve daha fazlası.

www.hidrolikpnomatik.com


www.hidrolikpnomatik.com

Mart - Nisan 2020

41


42

Mart - Nisan 2020

www.hidrolikpnomatik.com


www.hidrolikpnomatik.com

Mart - Nisan 2020

43


-Ǧ94(l9l5

=Pa`VU;VWSHU[ÛZÛPSL.LSLJLR=Pa`VU\U\]L/LKLMSLYPUP7H`SHͭHU>PSV ;…YRP`L»`LȊSPͭRPU:[YH[LQPZPUP(USH[[Û

>PSVȊSLYP;LRUVSVQPZPȊSL.LSLJL͏L @€U=LYLJLR

İleri teknolojisi ile dünya kaynaklarını koruyan yeni nesil ürün, sistem, hizmet ve çözümler geliştiren Wilo, “Geleceğe Yön Ver” konseptiyle düzenlediği Vizyon Toplantısı’nda markanın gelecek vizyonunu, hedeflerini ve Türkiye’ye ilişkin 2025 stratejisini anlattı. Kıbrıs’ta düzenlenen toplantıda yetkili satıcıları ve servislerini bir araya getiren Wilo, dünyayı etkisi altına alan mega trendler ve Türkiye ekonomisindeki gelişmeler ışığında pompa sektörünün potansiyeline ve gelecekteki evrimine dikkat çekti. 2020 yılının Wilo için çözüm odaklı bir teknoloji şirketine geçiş yılı olduğunu vurgulayan Wilo Türkiye Genel Müdürü Mehmet Ürek, markanın globalleşme, akıllı şehirler, enerji sorunu, iklim değişikliği, kuraklık ve dijital

44

Mart - Nisan 2020

dönüşüm konularına odaklandığını belirtti. 300 milyon Euro’luk yatırımla hayata geçirilen Dortmund’daki Wilo fabrikasının Nisan ayında açılacağını söyleyen Ürek, Wilo Türkiye’nin ise yerel üretim anlayışı kapsamında Türkiye’deki üretimi artırmayı hedeflediğini vurguladı. Teknoloji alanındaki çalışmaları ile tanınan gazeteci ve yazar M. Serdar Kuzuloğlu’nun “Akıllı şehrin kültürü” konulu bir konuşma gerçekleştirdiği etkinlikte, Wilo Türkiye’nin yetkili satış noktaları ve servisleri başarı ödüllerini aldı. Binalarda, endüstride ve altyapı uygulamalarında bulunan ısıtma, soğutma, havalandırma sistemlerinin yanı sıra su temini ve atık su uygulamalarında da kullanılan pompa sistemlerinin öncü markası Wilo, 7 – 9 Şubat 2020

tarihleri arasında Kıbrıs Elexus Hotel’de düzenlediği Vizyon Toplantısı’nda yetkili satıcıları ve servisleri ile bir araya geldi. “Geleceğe Yön Ver” konseptiyle düzenlenen ve 200’den fazla davetlinin ağırlandığı toplantıda Wilo Türkiye Genel Müdürü Mehmet Ürek; markanın gelecek vizyonu, hedefleri ve Türkiye’ye ilişkin 2025 stratejilerini anlattı. Dortmund’daki 300 milyon Euro’luk akıllı fabrika Nisan’da açılacak Wilo’nun global vizyonu çerçevesinde “enerji kaynaklarının akıllı ve verimli kullanıldığı bir dünya için çözümler sunan lider pompa üreticisi” olduğunu vurgulayan Mehmet Ürek, Wilo Türkiye için 2025 stratejilerini belirlerken ilk çıkış noktalarının bu vizyon olduğunu

www.hidrolikpnomatik.com


-Ǧ94(l9l5 belirtti. Wilo tarihindeki en büyük yatırım olarak dikkat çeken ve Endüstri 4.0’ın çıkış noktası olan Almanya’nın Dortmund şehrindeki fabrikanın da global vizyon paralelinde dijital bir üretim tesisi olarak yenilendiğini söyleyen Ürek, 300 milyon Euro’luk yatırımla hayata geçirilen akıllı fabrikanın Nisan ayında açılacağını ifade etti. Dünyaya yön veren mega trendler Wilo’nun uzun vadeli stratejisinin bir parçası olarak önümüzdeki yıllarda insanların hayatlarını derinden etkileyecek altı küresel mega trend tanımlandığını belirten Ürek, “Fabrika yatırımı da dahil olmak üzere tüm yatırımlarımızı dünyaya hızla yön verecek bu mega trendler ışığında gerçekleştiriyoruz. Dünyanın ilk sirkülasyon pompası, dünyanın ilk akıllı pompası gibi pek çok ilke imza atmış teknoloji öncüsü bir şirket olarak sektörümüze de yön vermeye devam edeceğiz. Wilo olarak değişime, suya ve geleceğe yön verme hedefimiz doğrultusunda yol alıyoruz” dedi.

2050’de dünya nüfusunun yüzde 80’i şehirlerde yaşayacak Bu mega trendlerin ve özellikle de akıllı şehirlerin odağında insanın yer aldığını vurgulayan Ürek, “2020’de dünya nüfusunun sadece yüzde 55’i şehirlerde yaşıyor. Ancak yapılan bir araştırma 2050’de dünya nüfusunun yüzde 80’inin şehirlerde yaşayacağını gösteriyor. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte kaotik problemlerle karşılaşmamak için akıllı şehirlere acilen yatırım yapmak zorundayız. Akıllı şehirlerle ilgili hükümetimizin de bir eylem planı ve teşvikleri bulunuyor. Biz de Wilo olarak temel mega trendlerimizin yanı sıra hükümetimizin eylem planlarını baz alarak kendi strateji planlarımızı oluşturduk. Bu noktada 2020 yılı Wilo için çözüm odaklı bir teknoloji şirketine geçişin yılı olacak” diye konuştu. Türkiye’deki üretimi artırmayı hedefliyor Wilo Türkiye olarak ülkemizin dinamiklerini de dikkate alarak endüstri alanındaki çalışmalarını daha da yo-

ğunlaştıracaklarını söyleyen Ürek, yenileme pazarının günden güne daha önemli hale geldiğini vurguladı. Verimli binalar, altyapı çalışmaları kapsamında su yönetimi ve endüstri alanlarındaki faaliyetlerin hızlanacağını belirtti. Potansiyeli yüksek yeni pazarlara giriş yapacaklarını bildiren Ürek, yerel üretim anlayışı kapsamında Türkiye’deki üretimi artırmayı hedeflediklerinin de altını çizdi. 2025’te 2 katı büyüme hedefliyor “Wilo Türkiye olarak 2025 vizyonumuzu ortaya koyarken bugüne kadar yaptığımız her şeyin 2 katını yapma sözü verdik” diyen Ürek, 2025 yılına kadar çözüm sunulan her kategoride iki katı büyümeyi hedeflediklerini söyledi. Faaliyet gösterdiği tüm alanlarda ilgili pazarı domine eden ve takip edilen marka olmaya devam ettiklerini belirten Ürek, “Bu doğrultuda değişimi, suyu ve geleceği yönetmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” diyerek sözlerini tamamladı. M. Serdar Kuzuloğlu “Akıllı şehrin kültürü” konusuna dikkat çekti Wilo “Vizyon Toplantısı” kapsamında, teknoloji alanındaki çalışmaları ile tanınan gazeteci ve yazar M. Serdar Kuzuloğlu “Akıllı şehrin kültürü” konulu bir konuşma gerçekleştirdi. İnsanın doğaya bilim ve teknoloji vasıtasıyla uyum sağlamaya çalıştığını anlatan Kuzuloğlu, akıllı şehirlerin insan hayatında giderek ne kadar önemli bir yer almaya başladığına dikkat çekerek, bu süreçte ancak değişimi ve dönüşümü gören ve bu gelişime uyum sağlayan işletmelerin hayatını sürdürebileceğini vurguladı.

Mehmet Ürek

www.hidrolikpnomatik.com

Mart - Nisan 2020

45


46

Mart - Nisan 2020

www.hidrolikpnomatik.com


www.hidrolikpnomatik.com

Mart - Nisan 2020

47


-Ǧ94(l9l5

.LYsLRAHTHUSÛ2VU\T)LSPYSLTL:PZ[LTP>PWLSV[ȊSL 4HSP`L[SLY4PUPT\T=LYPTSPSPR4HRZPT\TKH¯

2LZPU[PZPalYL[PTȊsPUȊUV]H[PM;LRUVSVQP

Endüstri 4.0’ın temelini oluşturan endüstriyel IoT sektörünün öncü markası Okyanus Teknoloji, gerçek zamanlı konum belirleme sistemi Wipelot ile sanayi işletmelerine ihtiyaç duydukları pek çok alanda özel çözümler sunuyor. Karmaşık süreçleri bulunan ve zaman odaklı olan sanayi işletmelerinde ekipmanları, malzemeleri, çalışanları ve araçları gerçek zamanlı olarak takip eden Wipelot, görünmeyeni görünür kılıyor. Kesintisiz üretime imkan tanıyarak üretim hacmini, hızını ve verimliliği maksimum seviyeye çıkaran Wipelot, maliyetleri ise minimuma indiriyor.

sıra madencilik, inşaat, havacılık, savunma sanayi gibi pek çok farklı sektöre yüksek katma değer sunuyor. Ekipman, malzeme, çalışan ve araçların sürekli hareket halinde olduğu sanayi işletmelerinde tüm üretim sürecini optimize etmeyi sağlayan Wipelot’un sunduğu iş çözümleri ile maliyetler minimuma inerken üretim hacmi, hızı ve verimliliği maksimuma çıkıyor.

İşletmelerde çeşitli kaynaklardan gelen konum ve durum verilerini birleştiren ve karmaşık süreçlere sahip üretim endüstrisine büyük kolaylık sunan Wipelot, bu sayede tüm verileri tek bir platformda görebilmeyi mümkün kılıyor. Wi-Fi teknolojisinden de ileri derecede faydalanan ve görünmeyeni görünür hale getiren Wipelot, üretim operasyonlarını en iyi şekilde yürüte-

Global şirketlerin ve Türkiye’nin 500 büyük sanayi kuruluşu konumundaki firmaların dijitalleşen iş süreçlerinde verimlilik, hız artışı ve iş güvenliği sağlayan gerçek zamanlı izleme teknolojileri markası Wipelot ile öne çıkan Okyanus Teknoloji; otomotiv, beyaz eşya, metal, enerji, gıda, sağlık, ilaç, kozmetik ve tekstil gibi sanayi kollarının yanı

48

Mart - Nisan 2020

www.hidrolikpnomatik.com


-Ǧ94(l9l5 rek kesintisiz üretime, enerji tasarrufuna, yüksek kaliteye ve karlılığa imkan tanıyor. Sanayinin her kolunda ihtiyaca özel çözüm Wipelot bünyesinde işletmelerin her türlü ihtiyacına cevap verebilecek çözümler yer alıyor. Sanayide üretim söz konusu olduğunda özellikle öne çıkan enerji tüketimi ve verimliliği konuları için geliştirilen Wipelot OTX, enerji tüketiminin yoğun olduğu bölgelerde enerji verimliliğini ölçerek gereksiz kullanımların önüne geçmeyi ve yüksek tasarruf sağlamayı mümkün kılıyor. Kablosuz ölçüm sistemi olan Wipelot OTX, anlık ve ortalama değerlere göre gerekli durumlarda uyarı sistemi vererek riskli durumların oluşmasını engelliyor. Yüksek çalışan verimliliği ve iş güvenliği Sahadan alınan gerçek zamanlı verilerden yola çıkarak analiz gerçekleştiren Wipelot; personelleri, araçları, iş makinelerini, ekipmanları, yarı mamul ürünleri ve riskli çalışma ortamlarının sıcaklık, nem, gaz, ışık gibi değerlerini anlık olarak takip ederek verimlilik ve iş güvenliği sağlıyor. Personelin ve ekipmanın konumunu anlık olarak takip edip hangi saatte nerede bulunduğunu, hangi alanda ne kadar vakit harcadığını görebilmeyi sağlayan ve

www.hidrolikpnomatik.com

kaza anlarında ilgili birimlere uyarı sinyali gönderen Wipelot, bu konuları haritalaştırıyor yani ayak izlerini çıkarıyor. Bu sayede Wipelot ile pek çok işletmenin en büyük sorunları arasında yer alan; ekipmanlarım, iş makinalarım, üretimdeki yarı mamullerim ve demirbaşlarım nerede, şu an kaç adet demirbaşım var ve kaçı kullanımda, personelim nerede, verimli çalışıyor mu, bir kaza ya da sorun yaşadılar mı, forkliftler çalışanlarıma çarpabilir mi, tesisimdeki sıcaklık, nem, gaz değerleri ne durumda ve çalışanlarım için sorun teşkil edebilir mi, işletmemin hangi bölümünde kaç adam saatlik iş var

gibi soruların cevaplarını bulmak çok kolay hale geliyor. Çalışanın iş yapış anında durumunu gözetim altında tutup çalışan yoklaması yapabilen ve 7 gün 24 saat kesintisiz ve gerçek zamanlı çalışabilen Wipelot sistemi ile işgücü ve zaman kaybı da önleniyor. İş makinaları, çalışanlar veya ekipmanlar arasında meydana gelebilecek kazaları önlemeye yönelik bir yaklaşma-çarpışma uyarı sistemi olan Wipelot SafeZone ise iş makinesi ile işçi birbirine fazla yaklaştığında sesli, titreşimli ve görsel uyarı vererek sürücü ve yayaları çarpışmalara karşı uyarıyor.

Mart - Nisan 2020

49


-Ǧ94(l9l5

>LPKT…SSLY;…YRP`L»KLȊSR+LMH:LYNPSL`LJL͏PlY…USLYP`SL >05,\YHZPH-\HYÛ»UKH`LYHSHJHR

:LUZ€YKLU)\S\[H,U@LUPh€a…TSLY :LYNPSLULJLR

Elektriksel bağlantılar, sinyal, veri, güç dağıtım ve işlenmesi konularında sunduğu endüstriyel çözümler ile sektörün lider global markaları arasında yer alan Weidmüller, sac işlemeden metal şekillendirme teknolojilerine, otomasyon hizmetlerinden elektrik ve elektronik ekipmanlara, hidrolik ve pnömatik hizmetlerden tesis içi lojistiğe kadar geleceğin fabrikaları için ihtiyaç duyulan tüm ekosistemin bir araya geleceği WIN Eurasia 2020 Fuarı’nda sensörden buluta kadar en yeni çözümlerini ziyaretçilerle buluşturacak. 18-21 Haziran 2020 tarihleri arasında Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek WIN Eurasia Fuarı’nda üçüncü salonda C 120 numaralı stantta yer alacak olan Weidmüller, Türkiye’ye

50

Mart - Nisan 2020

ilk kez getireceği IPC, Tool Chest, u-control PLC ürünlerinin yanı sıra Power Supply Communication Modülü ve u-remote ürün ailesinin yeni modüllerini sergileyecek. İnovatif teknolojileri ile dikkat çeken Weidmüller, dijitalleşmenin ve endüstriyel haberleşmenin giderek önem kazandığı Endüstri 4.0 evresinde dönüşen otomasyon sistemleri için sunduğu akılcı modül ve yazılımların yanı sıra mevcut ürün portföyünde yer alan elektronik yük izleme ve sigorta modülleri maxGUARD, A-Serisi klemens grupları, Endüstriyel Ethernet ve Security Router, PrintJet Advanced ve THM MMP Yazıcı ürünlerine ek olarak Röle, El Aletleri ve Markalama ürünleri gibi pek çok ürününü de fuar ziyaretçilerinin beğenisine sunacak.

www.hidrolikpnomatik.com


www.hidrolikpnomatik.com

Mart - Nisan 2020

51


MAKALE

/PKYVQLU.Ha@HRÛ[SHYÛUÛUȊSL[PSTLZPUKL ]L+LWVSHUTHZÛUKH+PRRH[,KPSTLZP .LYLRLU.…]LUSPR2\YHSSHYÛ]L(SÛUTHZÛ .LYLRLU;LKIPYSLY Fevzi BEDİR: Süleyman Demirel Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü 32260 Isparta/Türkiye fevzibedir@sdu.edu.tr Muhammet KAYFECİ: Karabük Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği 78050 Karabük/Türkiye mkayfeci@karabuk.edu.tr Ümran ELMAS: Bilimsel Programlar Başuzmanı Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Atatürk Bulvarı No: 221 06100 Kavaklıdere Ankara/Türkiye umran.elmas@tubitak.gov.tr

Özet Ekonomik kalkınmanın temel öğelerinden biri olan enerji, insanlığın vazgeçilmez gereksinimlerinden biridir. Birincil enerji kaynaklarının rezervlerinin kısıtlı olması, ulusal kaynaklarının değerlendirilmesi zorunluluğu, mevcut yakıtların çevre üzerindeki olumsuz etkileri, yeni enerji teknolojileri kapsamında depolanabilir, yüksek kalorifik değeri taşınabilir bir enerji kaynağı olan hidrojen enerjisini ön plana çıkarmıştır. Hidrojenin metal alaşımlar içinde absorbsiyonunun / desorbsiyonunun avantajlı özellikler barındırması nedeniyle, 1970’li yıllardan bu yana araştırmacıların ilgisini çekmiştir. Son yıllarda metal hidrit bazlı ısıtma ve soğutma sistemlerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılmıştır. Metal hidrit bazlı ısıtma soğutma sistemleri, çevreye saygılı bir teknolojidir. CFS gibi çevreye zararlı ürünler içermez, CO2 emisyonunu azaltan işlev görür. Çekici performans verileri ve çevre faktörleri nedeniyle atık ısı veya güneş enerjisi uygulamalarında tercih edilen ve endüstride daha geniş uygulama alanı bulmaya aday hidrojenin kul-

52

Mart - Nisan 2020

lanılması esnasında, dikkat edilmesi gereken güvenlik kuralları ve alınması gereken tedbirler bulunmaktadır. Anahtar Kelimeler: Hidrojen, Metal Hidrür, Hidrojen depolama; Güvenlik kuralları Abstract Energy, which is one of the fundamental elements of economic development is the indispensable requirements of humanity. Hydrogen energy which can easily be stored and which has a high calorific value has been getting great importance as the source of new energy technologies because of the limited reserves of the primary energy sources, of the necessity of evaluation of the national energy sources, of negative effects of available fuels over environment. The researchers have paid great attention on that subject since 1970 as hydrogen absorption / desorption by metal hydride materials has monitored many advantageous. In recent years, there have been completed many studies on the development of metal hydride-based heating and cooling

systems. Metal hydride-based heating and cooling systems are respectful to the environment as they do not contain any environmentally hazardous products such as CFS and as they function in reducing CO2 emissions. During the usage of hydrogen which is preferred in waste heat or solar energy applications because of its attractive performance data and environmental factors, it is mandatory to consider the measures to be taken and to obey the safety rules. Key Words: Hydrogen; Metal hydride; Hydrogen storage; Safety rules

1. Giriş Hidrojen doğada, hidrojen açısından zengin bileşikler içinde bulunur. Doğal gaz veya petrol ürün örneklerinde olduğu gibi elde edilemez, ancak serbest kalabilmesi için enerji kullanılması gerekmektedir. Hidrojen sadece birincil enerji kaynağı değil, aynı zamanda çeşitli enerji dönüşüm süreçleri kullanılarak geniş bir kaynak yelpazesi içinde üretilebilir bir enerji taşıyıcısıdır [1,2].

www.hidrolikpnomatik.com


MAKALE rak ve denizaltılar, elektrikli forklift gibi spesifik uygulama alanlarında büyük rekabet gücüne sahiptir [9,10]. 2. HİDROJEN ENERJİ SYSTEMLERİ VE UYGULAMALARI

Şekil 1. Hidrojenin üretim yöntemleri ve dağıtımı konusunda dikkate alınan alt başlıklar ve konular

Fosil yakıtlardan hidrojen üretim teknolojileri fosil yakıtlara bağımlıdır ve atmosfere zararlı sera gazları yayarlar. Hidrojen, aynı zamanda suyun elektrolizi ile de üretilebilir. Bu yöntem, özellikle yenilenebilir rüzgar ve güneş enerjisi ile birlikte düşünüldüğünde uygun bir yöntem olmaktadır. Su elektrolizi ile hidrojen üretiminin maliyeti, büyük oranda elektrik fiyatlarına bağlıdır. Hidrojen üretim yöntemleri ve dağıtımı, elektrik kaynakları (güneş, rüzgar, nükleer, fosil vb), yakıt türleri (doğal gaz, petrol, kömür, biyokütle vb), teknoloji (gaz giderme, yenileme, elektroliz vb) ve dağıtım seçenekleri (kriyojenik kamyonlar, boru hatları vb) gibi farklı konu ve başlıklarda birçok sorunun netleştirilmesini beraberinde getirmektedir. Öncelikle birincil enerji talebi, CO2 emisyonları ve maliyetlerinin değerlendirilmesi gerekir. İkinci olarak giriş sisteminin güvenliği, çevresel faktörler, rekabet edilebilirlik, servet yaratma, yaşam kalitesi ve kullanılacak yakıtın bulunabilirliği gibi ek değerlendirme kriterleri de dikkate alınmalıdır (Şekil-1) [3,4]. Hidrojen, uzun dönemlik peryotta enerjinin depolanması için oldukça önemli rol oynamaya adaydır. Hidrojen depolama, tekli enerji depolama

www.hidrolikpnomatik.com

sistemleri için teknik potansiyele sahip bir metot durumundadır [5,6]. Hidrojenin gravimetrik enerji depolama yoğunluğu mükemmeldir. Bir kilogram hidrojen, yaklaşık 33 kWh enerji taşıyabilmektedir. Bununla birlikte en düşük yoğunluklu bir kimyasal element olan hidrojenin hacimsel depolama yoğunluğu, oldukça büyük bir prblem oluşturmaktadır. Ortam koşullarında 1 litre hidrojen gazı, sadece 3 Wh mertebesinde enerji depolayabilmektedir. Mevcut teknik uygulamalarda hidrojen, 700 bar’a kadar oldukça yüksek basınçlarda gaz fazında (Basınç Altında Hidrojen Gazı- CGH2) veya 253 oC’nin altındaki sıcaklıklarda sıvı halde (Sıvı Hidrojen - LH2) depolanabilmektedir [7,8]. Hidrojen, aynı zamanda metal hidrit alaşımları ile depolanabilmektedir. Hidrojen depolama amacıyla, toz halinde reaksiyon tankına konulan hidrit alaşımların kullanılması, yüksek basınçlı hidrojen depolama veya sıvı hidrojen depolama yöntemlerine göre daha güvenli olması, daha yüksek hidrojen depolama hacimsel yoğunluğa sahip olması, daha saf hidrojen elde edilebilmesi açısından oldukça fazla avantajlara sahiptir. Bu nedenlerden dolayı metal alaşımları yakıt hücrelerinde hidrojen depolama ortamı ola-

Sadece bir proton ve elektrondan oluşan en basit konfigürasyona sahip olan hidrojen, evrendeki atomların %90’ından fazlasını ve toplam kütlenin dörtte üçünü oluşturmaktadır. Hidrojen standart sıcaklık ve basınç altında renksiz, kokusuz, metalik olmayan, tatsız, oldukça yanıcı, havadan 14.4 kez daha hafif ve tamamen zehirsiz bir gazdır. Tüm elementler içinde en hafif elementtir. Hidrojen doğada, su gibi bileşikler halinde bulunur. Isı ve patlama enerjisi gerektiren her alanda kullanımı temiz ve kolay olan hidrojenin yakıt olarak kullanıldığı enerji sistemlerinde, atmosfere atılan ürün sadece su ve/veya su buharı olur. Bunun dışında karbonmonoksit veya karbondioksit gibi çevreyi kirleten ve sera etkisini arttıran hiçbir gaz ve zararlı kimyasal madde üretimi söz konusu değildir. İdeal bir yakıt ve enerji taşıyıcısı olan hidrojen enerjisinin avantajları şunlardır: • • • • •

Üretilmesi kolay Daha güvenli Taşıma sektörü için uygun bir yakıt Çevre dostu Diğer enerji formlarına dönüştürülebilir • Depolanabilir ve uzak mesafelere taşınabilir

Hidrojen enerjisinin yakıt pili kullanılarak denendiği uygulama alanları ise otomobiller, otobüsler, uzay teknolojileri, uçaklar, lokomotifler, gemiler, denizaltılar, enerji üretim teknolojileri, kojenerasyon sistemleridir. Fosil yakıtların yanmasıyla oluşan ve global ısınmaya neden olan çevre sorunu, ile petrol ve doğal gaz gibi kaynakların sınırlı olması, hidrojeni öne

Mart - Nisan 2020

53


MAKALE çıkarmaktadır. Hidrojen bir doğal yakıt olmayıp, birincil enerji kaynaklarından yararlanılarak su, fosil yakıtlar ve biyokütle gibi değişik hammaddelerden üretilebilen sentetik bir yakıttır. Tarımsal atıklardan da hidrojen üretimi mümkündür Hidrojen enerji taşıyıcısıdır. Kara ve hava ulaşımında yakıt olarak, ısı enerjisi üretiminde yakıt pilleriyle doğrudan veya gaz veya buhar türbinlerinde dolaylı olarak elektrik üretiminde yakıt olarak kullanılır. Uzay ve havacılıkta hidrojen, uçaklarda da kullanılmaya başlanmıştır. Dizel-elektrik sistemli demiryolu teknolojisi hidrojen ikamesi için çok uygundur. Hidrojen yakıtlı alternatif sistemlerin taşıt ağırlığını arttırmaması ve motor gücünü düşürmemesi hedeflenmektedir. Dünyada her yıl ortalama 40 milyon ton üretilen hidrojen: • • • • •

petrol rafinerilerinde amonyak sentezinde metanol üretiminde bitkisel ve hayvansal yağ sektöründe elektrik santrallerinde ısınan jeneratör sargılarının soğutulmasında • meteorolojide (helyumun olmadığı yerde kaldırıcı gaz olarak) • kaynak yapmada (koruyucu ortam olarak) • cam endüstrisinde (kuvarsların eritilmesi ve kesiminde) • kimya endüstrisinde • çelik endüstrisinde (tavlama fırınında, soğutma bölgesinde oksitlenmeyi önlemek için) • soğubilim de denen, düşük sıcaklıklardaki üretimde • metalürjide (ısıl işlem, parlak tavlama, pirinç kaplamada) • elektronik endüstrisinde (oksitlenmeyi önlemek için, iletici gaz olarak, ortam gazı olarak, yarı iletken çalışmalarında) • balon odacıklarında nükleer parçaların izlenmesinde kullanılmaktadır.

54

Mart - Nisan 2020

Tablo 1. Hidrojenin üretim metotları.

Hidrojen termal, elektro-kimyasal ve biyolojik yöntemlerle üretilebilmektedir (Tablo 1): 3. HİDROJEN ENERJİSİNİN YAYGIN KULLANIMI VE DÜNYADAKİ GELİŞMELER Teknoloji geliştikçe enerjiye olan ihtiyaç artmakta ve enerji kaynakları ile ihtiyaç olan enerji arasındaki açık gün geçtikçe büyümektedir. Mevcut enerji sistemi sürdürülebilir değildir. Bu açığı kapatacak alternatif çözümlere ihtiyaç duyulmaktadır. Hidrojen enerjisi bu çözümler içerisinde hem çevre dostluğu, hem verimliliği, hem sürdürülebilirliği, hem de gelecekte öngörüldüğüne göre ekonomik oluşu açısından ideal bir seçim olarak ortaya çıkmaktadır. Hidrojen enerjisinin dünyada yaygın olarak kullanılmaya başlanmasına ilişkin örnekler aşağıda verilmektedir: • Hidrojenden, yakıt pili teknolojisi ile elektrik elde edilmektedir. • Apollo ve Space Shuttle görevlerinde kullanılan yakıt pilleri uzaydaki rollerini ispatlamış bulunmaktadır. • İzlanda’da hidrojen dolum istasyonları, hidrojen arabaları, yakıt pili otobüsleri, hidrojen balıkçı teknesi filosu kullanılmaya başlamıştır.

• 2030 yılına kadar İzlanda’nın tamamen hidrojen enerjisine geçmesi planlanmıştır. • Mercedes-Crysler firması 30 adet hidrojen ile çalışan 70 kişilik toplu taşım araçlarını 10 Avrupa başkentinde, her türlü iklim ve arazi şartlarında denemektedir. • %15-20 hidrojen ve %80- 85 doğal gaz karışımından oluşan yakıtla çalışan yeni bir otobüs 1993 yılından beri Montreal’de denenmektedir. • Kanada’da British Columbia Hidrojen Otoyolu projesi devam etmektedir. • Kaliforniya’da, üzerinde hidrojen istasyonları kurulmuş bir Hidrojen Otoyolu yapılması planlanmaktadır. • Avrupa için CUTE (Clean Urban Transport for Europe) adı verilen bir temiz toplu taşıma ağı kurulmuştur. • Dünyanın ilk yakıt hücresi ile çalışan ve onaylı yolcu gemisi HYDRA, Hamburg’ta inşa edilmiştir. • Boeing, insanlı ve sadece yakıt hücresi ve hafif pillerle çalışan uçak projesi tamamlanmıştır. • Sadece Tokyo’da şehrin elektrik ihtiyacının 40.000 kW’lık bölümü hidrojen enerji sistemlerinden sağlanmaktadır. Hidrojen depolama tankları, hidrojen depolama sistemlerinin önemli ve temel komponentlerinden biridir.

www.hidrolikpnomatik.com


MAKALE Endüstriyel olarak kullanımda olan ve hidrojen depolama tanklarına da sahip olan önemli hidrojen depolama sistemleri için, dünya üzerinde kurulu olan ve üzerinde çalışmalar yapılan endüstriyel sistemler bulunmaktadır. 3.1 THEUS (The Totalized Hydrogen Energy Utilization System) (Japonya) THEUS sisteminin ticari bir bina içinde uygulanması, hem nümerik simülasyon hem de deneysel çalışma olarak Japonya’da gerçekleştirmiştir [11,12]. THEUS sistemi yakıt hücresi, su elektrolizörü, hidrit depolama tankı ve ilgili yan modüllerini içermektedir (Şekil-2). Bu sistemde, gece saatlerinde hidrojen vasıtasıyla elektrik enerjisinin depolanması için su elektrolizörü, gün boyunca güç üretmek için ise yakıt hücreleri kullanılmaktadır. THEUS’un basit çalışma prosesi şöyledir: Akşam saatlerinde elektrik enerjisi fiyatı ucuz olması nedeniyle, düşük CO2 emisyonu ile su elektrolizi yapılarak hidrojen üretilir ve metal hidrit tankında bu hidrit depolanır. Gündüz saatlerinde ise, binanın elektrik güç ihtiyacını karşılamak için depolanan hidrit yakıt hücresinde kullanılarak elektrik üretilir. Çiller ve sıcak su prosesleri de bu sitemde kullanılmaktadır. Fotovoltaik ve rüzgar gücü gibi yenilenebilir enerjilerinde hidrojen üretiminde faydalanabilmektedir.

Şekil 2. Elektrik, hidrojen ve ısı akışının gösterildiği THEUS sistemi.

Şekil 3. THEUS sisteminde kullanılan metal hidrit tankının şematik görünümü.

Şekil 4. THEUS sisteminde kullanılan metal hidrit tankının yerleşimi.

Hidrojen depolama sistemi, THEUS’un temel bölümüdür. Hidrit depolama tankı, bir binanın absorbe / desorbe proses şartlarını sağlayabilmesi için 50 kg AB5 tip metal hidrit malzemesini depolayabilecek büyüklükte seçilmiştir. Bu tankın amacı, hava kliması için endotermik prosesin soğuk ısısını geri kazanmak ve böylece THEUS’un verimini arttırmaktadır. Metal hidrit tankı yaklaşık 40 oC normal sıcaklık ve 1 MPa altında normal basınç altındadır.

www.hidrolikpnomatik.com

THEUS sisteminde metal hidrit de-

THEUS sisteminde absorpsiyon prose-

sorpsiyon prosesi endotermik reak-

si 9 saat, desorpsiyon prosesi 13 saat,

siyondur ve bu prosesteki ısı, çiller

her proses arası geçiş süresi de 1 saat

ünitesinde binanın hava klimalandı-

olarak belirlenmiştir. 50 kg metal hid-

rılmasında kullanılabilir. Metal hidrit

ritin %80 oranı ile kullanılabilmesi için

tankı, gece saatlerinde su elektrolizi

hidritin absorpsiyon ve desorpsiyon

operasyonu ile hidrojen absorpsiyon

hacimleri, 24 h’lık çevrim dikkate alı-

çevrimi ve gündüz saatlerinde yakıt

narak 5,4 Nm3 olarak öngörülmüştür.

pili operasyonu ile hidrojen desorpsi-

Şekil-3’de metal hidrit tankının kesit

yon çevriminde kullanılmaktadır.

görünümü, Şekil-4’de ise metal hidrit

Mart - Nisan 2020

55


MAKALE tank yerleşimi verilmiştir. Tank malzemesi paslanmaz çelik olup, dış kısımı yalıtılmıştır. İç kısmında su sirkülasyonu için 48,5 inç çaplı tüpler ve 2 mikrometre sinterli filtreleri olan hidrojen akışı için tüpler bulunmaktadır. 3.2 Kombine Isı ve Güç Sistemi (Güney Kaliforniya / ABD) Beş adet metal hidrit tankı ve ısı eşanjörlerine sahip hidrojen depolama sisteminden, Güney Kaliforniya’da yerleşik tipik bir evde, elektrik ve ısı kaynağı olarak yararlanılması amacıyla geliştirilen kombine ısı ve güç sistemine ait modelleme ve simülasyon çalışmalarını gerçekleştirilmiştir [13]. Kombine ısı ve güç sisteminin şematik görünümü Şekil-5’de verilmektedir. Bu sistemde rüzgar türbini 120 V DC invertere bağlanmıştır. Metal hidrit depolama alt sistemi, elektrolizer ve yakıt hücresi ile bağlantılıdır.

Şekil 5. Kombine ısı ve güç sisteminin şematik görünümü.

Hibrit sistemi, oldukça rüzgarlı bir iklime sahip Pasifik Bölgesinde, San Francisco Havaalanı yakınında kurulmuştur. Sistemin aktif olarak test edildiği evin planı ise, Şekil-6’da gösterilmektedir. Çalışmanın basitleştirilmesi amacıyla, bu evin sadece elektrik, ısıtma ve ev amaçlı sıcak su ihtiyacı gözetilmiş, yemek pişirme için gereken ısı enerjisi dikkate alınmamıştır. Yıllık elektrik yükü, Güney Kaliforniya’daki tipik bir ev için ortalama saatlik tüketim değeri üzerinden hesaplanmıştır. Isıl yük, yıllık ortalama dış sıcaklık ve Güney Kaliforniya evinin ısıl yalıtım özellikleri dikkate alınarak geliştirilen ısıl model ile hesaplanmıştır. Bu çalışmada kullanılan rüzgar türbini Bergey BWC-Excel marka olup, nominal elektrik gücü 10 kW’dır. Elektrolizör gelişmiş alkali tip olup, maksimum 26 kW gücündedir, 7 bar ve 80 oC nominal şartlarda çalışmaktadır. Herbiri 0.25 m2 aktif alana bağlı olan 21 adet seri bağlı hücreye sahiptir. Depolama

56

Mart - Nisan 2020

Şekil 6. Evin planı.

sistemi ise, 5 adet silindirik reaktörlü, LaNi5 alaşımın kullanıldığı bir sistemdir. Isı transferinin iyileştirilmesi için alüminyum köpük malzeme de kullanılmıştır. Şekil-7’de metal hidrit depo-

lama sisteminin yerleşimi görülmektedir. Paralel yerleştirilmiş tankların her biri 1,2 m3 ve depolama kapasitesi 26 kmol’dur. Elde edilen ısı enerjisi tanklar ile soğutma suyuna aktarılmaktadır.

www.hidrolikpnomatik.com


MAKALE fazla olduğu, ancak uzun dönemde getireceği karlılık ve yatırımın kendisini geri ödemesinin, bu sistemin önemli avantajları olduğu belirtilmiştir. 3.3 40 kW elektrik üretme kapasitesine sahip kombine ısı ve güç sistemi

Şekil 7. Metal hidrit depolama sisteminin yerleşimi.

Botzung et al. tarafından yapılan çalışmada, emniyetli ve hacimsel verimliliği yüksek hidrojen depolama ortamı sunan metal hidrit malzemelerinin kullanıldığı kombine bir ısı ve güç sisteminde hidrojen depolama sistemi incelenmiş; metal hidrit malzemesi, plaka-kanat tip metal hidrit tankına 1,2 Nm3 (106 g) hidrojen olacak şekilde şarj edilmiş, metal hidrit tankının önemli karakteristikleri analiz edilmiş ve performans değerleri incelenmiştir [14]. Kombine ısı ve güç sisteminde hidrit tankın kullanımı gerekli olmaktadır. Şekil-8’de verilen sistem, 5 kg hidrojenin depolanmasını gerektirmektedir. Metal hidrit tankı, aşağıdaki şartları sağlamak durumundadır:

Şekil 8. 40 kW elektrik üretme kapasitesine sahip kombine ısı ve güç sistemi.

Şekil 9. Deneysel ve nümerik sonuçlar (Sürekli çizgi deneysel sonuçları, kesikli çizgi ise nümerik sonuçları göstermektedir).

Söz konusu sisteminin başlangıç yatırım maliyeti, benzer diğer ısıtma ve güç üretme sistemlerine göre oldukça fazladır. Ancak uzun dönemde getireceği karlılık ve yatırımın kendisini geri ödemesi, bu sistemin önemli avan-

www.hidrolikpnomatik.com

tajlarıdır. Elde edilen sonuçlar, elektrik veriminin % 8,2, kombine ısı ve güç veriminin % 12,5’a ulaşıldığını göstermektedir. Bu sisteminin başlangıç yatırım maliyeti, benzer diğer ısıtma ve güç üretme sistemlerine göre oldukça

• 10 kg’lık metal hidrit içinde 1,2 Nm3 (100 gr) hidrojen depolanması • 1,5 saatte 3,5 bar’da absorpsiyon (Hidrojenin 75 oC’de akış hızı:75 NL/h) • 9 saatte 1,5 bar’da desorpsiyon 75 oC’de akış hızı:125 NL/h) Hidrit malzemenin ısı ve kütle davranışı, FLUENT yazılımı ile simüle edilmiştir (Şekil-9). 3.4 The Greenergy Box Settlement Uygulaması (Fransa) Fransa’da ilk defa CE sertifikalı hidrojen bazlı enerji depolama sistemi, farklı birçok binalarda uygulamaya alınmıştır. Greenergy BoxTM olarak adlandırılan bu sistem, HELION-AREVA tarafından geliştirilmiştir (Şekil-10).

Mart - Nisan 2020

57


MAKALE uygulandığı alanlarda da güvenlik için alınması gereken bir takım tedbirler mevcuttur. Viskozitesi çok düşük olduğundan hidrojen defolu tanklardan yüksek hızla sızabilir. Bu yüzden sıvı hidrojen, çift cidarı arasındaki hava boşaltılıp yerine perlit doldurularak yalıtılmış sağlam kaplarda depolanır. Herhangi bir kacak durumunda hidrojen gazinin birikmemesi için havalandırmanın iyi olması, hidrojen ve oksijen tüplerinin arasında belli bir mesafenin bulunması ve muhtemel bir kaçağı hissedip alarm vermesi için, cihazların etrafında hidrojen sensörlerinin bulunması gibi güvenlik tedbirleri alınmalıdır [16,17]. Şekil 10. Greenenergy BoxTM yerleşimi

Modüler sistemle entegre edilen Greenergy BoxTM, 0,2 – 2 MWh aralığında depolama kapasitesi ve 50 – 500 kW aralığında güç kapasitesine sahiptir. Tüm hidrojen sisteminin güvenlik tedbirleri sızıntı engelleme ve kontrolü, yanıcı gaz oluşumu veya aşırı oksijen oranına çıkmayı engelleyici, patlama riskinin engellenmesi ve bunun kontrolü, sistemde aşırı basınçlanmanın engellenmesi ve kontrolü, sistemin emniyetli olarak acil durum halinde devreden çıkarılması ve kurulumun emniyetinin sağlanması gibi birçok konuda alınmış ve uygulanmış haldedir.

4. HİDROJENİN KULLANIMINDA GÜVENLİK

Ancak, hidrojen enerjisinin uygulanmasında şu andaki en büyük engel hidrojenin taşınma problemidir. Hidrojen hafif ve yer kaplayan bir gaz olduğundan, yüksek basınçta sıkıştırılmış halde taşınınca hidrojen tankının ağırlığının ancak yüzde üçü hidrojen olabiliyor. Bununla birlikte hidrojenin kullanımındaki tehlike, oksijen ve havayla karıştığında ileri derecede tutuşabilir olmasından kaynaklanmaktadır. Toksik değildir, kolaylıkla yanmaz. Kokusuz oluşu ve çok soluk bir alevle yanması dolayısıyla varlığı kolayca fark edilemez. En küçük molekül olması nedeniyle depo ve boru malzemeleri içine rahatlıkla sızarak metalleri kırılganlaştırır; kolaylıkla kaçak yapabilir. Hidrojen kaçağı tutuştuğu takdirde yukarıya doğru yükselen dar bir alev oluşturur, dolayısıyla çevreye verebileceği zarar diğer gaz ve sıvı yakıtlara kıyasla çok daha azdır.

Hidrojen diğer enerji kaynaklarına göre çok daha güvenlidir. Bu gaz tok-

Her enerji çeşidinde ve cihaz kullanımında olduğu gibi hidrojen enerjisinin

The Greenergy BoxTM sistemi ve bu sistemde yer alan depolama tankları, belirlenen kontrol alanı içinde ve güvenlik duvarları ile ayrılmak suretiyle kurulumu yapılmıştır ve sadece yetkili kişilerin bu Alana girmesine izin verilmektedir. Yetkili personellerin eğitimleri tamamlanmış, ilgili güvenlik ve acil durum prosedürleri hakkında bilgi sahibi olmaları sağlanmıştır [15].

58

sik değildir, kolaylıkla yanmaz ve enerji üretimi esnasında yan ürün olarak ortaya çıkan su ve oksijen doğal ortam için zararsızdır.

Mart - Nisan 2020

5. HİDROJENİN KULLANILDIĞI YERLERDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN GÜVENLİK KURALLARI VE ALINMASI GEREKEN TEDBİRLER 5.1 Sıvı hidrojenin kullanılması Hidrojen ile çalışan bir aracta kullanılan hidrojen sistemi aksamı aşağıdaki gibidir: • • • • • • • • • • •

Tank Otomatik kapatma vanası Çek valf veya geri dönüşsüz vana Esnek yakıt hattı Hidrojen filtresi Isı değiştiricisi Mekanik veya otomatik vana Basınç regülatörü Basınç tahliye vanası Basınç, sıcaklık ve akış sensörleri Tekrar yakıt doldurma bağlantısı veya haznesi • Hidrojen sızıntı belirleme sensörleri 5.1.1 Sıvı hidrojeni kullanmak için tasarımlanan hidrojen tankları ile ilgili uygulanabilir deney işlemleri

Patlama deneyi: Amaç, patlama basıncının aşıldığı belirlenen bir yüksek basınçtan önce hidrojen tankının arızalanmadığını göstermektir.

www.hidrolikpnomatik.com


MAKALE Tablo 2. Sıvı hidrojen için hidrojen aksamı ile ilgili deney işlemleri.

Yanma (Bonfire) deneyi: Amaç, belirlenen yangın şartlarında deneye tabi tutulduğunda tankın yangın koruma sistemi ile patlamadığını göstermektir. Azami doldurma seviyesi deneyi: Amaç, tankın aşırı dolumunu önleyen sistemin yeterince çalıştığını ve doldurma işlemi esnasında hidrojen seviyesinin basınç tahliye cihazlarının açılmasına asla sebep olmadığını göstermektir. Basınç deneyi: Amaç, hidrojen tankının belirlenen bir yüksek basınç seviyesine dayanabildiğini göstermektir. Bunun için, tank belirlenen bir süreyle verilen bir değere kadar basınç altında tutulur. Tank, deneyden sonra görünür kalıcı şekil bozukluğu veya görünür sızıntı işaretleri göstermemelidir. Sızdırmazlık deneyi: Amaç, hidrojen tankının belirlenen şartlar altında sızıntı emaresi göstermediğini belirlemektir. Bunun için, tank anma çalışma basıncına kadar basınç altında tutulur. Tank; çatlaklar, gözenekler veya benzer diğer kusurlardan ortaya çıkan sızıntı emareleri göstermemelidir.

www.hidrolikpnomatik.com

5.1.2 Tanklar haricinde, sıvı hidrojeni kullanmak için tasarımlanan hidrojen aksamı ile ilgili uygulanabilir deney işlemleri

a- Basınç deneyi: Amaç, hidrojen aksamının, aksamın çalışma basıncından daha yüksek bir basınç seviyesine dayanabildiğini göstermektir. Hidrojen aksamı basınç belirli bir seviyeye kadar artırıldığında görünür sızıntı emaresi, şekil bozukluğu, yırtılma veya çatlaklar göstermemelidir. b- Dış sızıntı deneyi: Amaç, hidrojen aksamının dış sızıntısı olmadığını göstermektir. Hidrojen aksamı gözenek emaresi göstermemelidir. c- Dayanıklılık deneyi: Amaç, hidrojen aksamının güvenilir olarak sürekli çalışabildiğini göstermektedir. Deney, belirlenen sıcaklık ve basınç şartlarında hidrojen aksamının belirli bir deney çevrimini yapmaktan oluşur. Deney çevrimi, hidrojen aksamının normal çalışmasını ifade eder. d- Çalışma deneyi: Amaç, hidrojen aksamının güvenilir olarak çalışabildiğini göstermektedir. e- Korozyon dayanım deneyi: Amaç, hidrojen aksamının korozyona da-

yanabildiğini göstermektir. Bunun için hidrojen aksamı belirlenen kimyasal maddelerle temas ettirilir. f- Kuru ısıya dayanım deneyi: Amaç, metalik olmayan hidrojen aksamının yüksek sıcaklığa dayanabildiğini göstermektir. Bunun için, aksam azami çalışma sıcaklığındaki havaya maruz bırakılır. g- Ozon yaşlandırma deneyi: Amaç, metalik olmayan hidrojen aksamının ozondan dolayı yaşlanmaya dayanabildiğini göstermektir. Bunun için, aksam yüksek ozon yoğunluklu havaya maruz bırakılır. h- Sıcaklık çevrim deneyi: Amaç, hidrojen aksamının yüksek sıcaklık değişimlerine dayanabildiğini göstermektir. Bunun için, aksam asgari çalışma sıcaklığından azami çalışma sıcaklığına kadar belirlenen süredeki sıcaklık çevrimine tabi tutulur. i- Basınç çevrim deneyi: Amaç, hidrojen aksamının yüksek basınç değişimlerine dayanabildiğini göstermektir. Bunun için, aksam atmosfer basıncından müsaade edilebilir azami çalışma basıncına (MAWP) kadar basınç değişimine tabi tutulur ve sonra kısa bir sürede atmosfer basıncına dönülür.

Mart - Nisan 2020

59


MAKALE Tablo 3. Gaz halinde sıkıştırılmış hidrojen için hidrojen tankları ile ilgili deney işlemleri.

Tablo 4. Gaz halinde sıkıştırılmış hidrojen için hidrojen aksamı ile ilgili deney işlemleri.

j- Hidrojen uyumluluk deneyi: Amaç, metalik hidrojen aksamının (yani, silindirler ve vanalar) hidrojen gevretmesine duyarlı olmadığını göstermektir. Sık sık yük çevrimlerine tabi tutulan hidrojen aksamında yerel yorulmaya yol açabilen şartlar ve yapıdaki yorulma çatlaklarının başlaması ve yayılması önlenmelidir.

60

Mart - Nisan 2020

k- Yuva sızıntı deneyi: Amaç, hidrojen sistemine yerleştirilirken hidrojen aksamında sızıntı olmadığını göstermektir. 5.2 Gaz halinde sıkıştırılmış hidrojenin kullanılması 5.2.1 Gaz halinde sıkıştırılmış hidrojen kullanmak için tasarımlanan hidrojen tanklarına uygulanabilir deney işlemleri

5.2.2 Tanklar haricinde, gaz halinde sıkıştırılmış hidrojen kullanmak için tasarımlanan hidrojen aksamının uygulanabilir deney işlemleri

1- Malzeme deneyleri: 1.1-Hidrojen uyumluluk deneyi 1.2-Yaşlandırma deneyi: Amaç, hidrojenle ilgili bir aksamda kullanılan metalik olmayan malzemenin yaşlandırmaya dayanıp dayanmayacağını kontrol etmektir. Deney numunelerinde görünür bir çatlağa izin verilmez. 1.3-Ozon uyumluluk deneyi: Amaç, hidrojenle ilgili bir aksama ait elastomer malzemenin ozona maruz kaldığında uyumlu olup olmadığını kontrol etmektir. Deney numunelerinde görünür bir çatlağa izin verilmez. 2- Dış sızıntı deneyi 3- Dayanıklılık deneyi 4- Korozyona dayanım deneyi 5- Basınç çevrim deneyi. Hidrojenle ilgili aksam görünür şekil bozukluğu veya ekstrüzyon işaretleri göstermemeli ve iç ve dış sızıntı deneylerinin şartlarını yerine getirmelidir. 6- İç sızıntı deneyi: Amaç, belirlenen hidrojen aksamının iç sızıntısı olmadığını göstermektir. Bunun için hidrojen aksamı farklı sıcaklık şartlarında basınç altında tutulur ve sızıntı için gözlemlenir. Hidrojen aksamı, kabarcık oluşmamalı ve belirtilen sayıdan daha yüksek oranda dahili olarak sızma yapmamalıdır. 5.3.2 Hidrojen aksam ve sistemlerinin yerleştirilmesi

1- Hidrojen sistemi, hasara karşı korunacak şekilde yerleştirilmeli, ısı kaynaklarından yalıtılmalıdır. 2- Hidrojen tankı, tekrar yakıt doldurma veya bakım amacıyla sadece başka bir hidrojen tankı ile değiş-

www.hidrolikpnomatik.com


MAKALE

3-

4-

5-

6-

7-

8-

tirmek için sökülebilir. İçten yanmalı motorlarda, tank aracın motor bölmesine yerleştirilmemelidir. Tank, bütün korozyon türlerine karşı yeterince korunmalıdır. Aracın hatalı dolumunu ve tekrar dolumu sırasında hidrojen sızıntısını önlemek ve sökülebilir hidrojen depolama sisteminin sökümünün emniyetli bir şekilde yapıldığından emin olmak için tedbirler alınmalıdır. Yakıt dolum bağlantısı veya haznesi ayarsızlığa karşı emniyetli olmalı ve kir ve sudan korunmalıdır. Tekrar yakıt doldurma bağlantısı veya haznesi geri dönüşsüz bir vana veya aynı fonksiyonlu bir vana ile birleştirilmelidir. Yakıt doldurma bağlantısı tanka doğrudan monte edilmiyorsa, yakıt doldurma hattı tank üzerine doğrudan monte edilmiş veya tank içinde bulunan geri dönüşsüz bir vana veya aynı fonksiyonlu bir vana ile emniyete alınmalıdır. Hidrojen tankı, tanklar dolu iken, belirlenen ivmeleri güvenlikle ilgili parçalara hasar vermeksizin absorbe edilebileceği şekilde monte edilmeli ve sabitlenmelidir. Hidrojen yakıt besleme hatları, tank üzerine veya tank içine doğrudan monte edilmiş otomatik kapatma vanası ile emniyete alınmalıdır. Vana, hidrojen sisteminin bir arızası gerektirirse veya hidrojen sızıntısından kaynaklanan bir olay meydana gelirse kapanmalıdır. Tahrik sistemi kapatıldığında, tanktan tahrik sistemine yakıt beslemesi kapatılmalı ve sistemin çalışması istenene kadar kapalı kalmalıdır. Kaza halinde, tank üzerine doğrudan monte edilmiş veya tank içinde bulunan otomatik kapatma vanası tanktan gaz akışını kesmelidir. Hidrojen aksamı (bu aksamın bir kısmını oluşturan koruyucu malzemeleri dahil), aracın veya koruyucu

www.hidrolikpnomatik.com

yapının dış hattının ötesine çıkıntı yapmamalıdır. Bu husus, yeterince korunan ve hiçbir kısmı koruyucu yapının dışında bulunmayan hidrojen aksamına uygulanmaz. 9- Hidrojen sistemi, hareketli araç aksamı, çarpmalar, taş fırlaması, aracın yüklenmesi veya boşaltılması ya da yüklerin yer değiştirmesinden dolayı meydana gelen hasarlar gibi hasarlara karşı uygulanabilir olduğu derecede korunacak şekilde yerleştirilmelidir. 10- Hidrojen aksamı, ısıya karşı yeterince korunmadıkça, içten yanmalı bir motor egzozunun veya diğer ısı kaynağının yakınına yerleştirilmemelidir. 11- Yolcu bölümü, havalandırma veya ısıtma sistemi ile hidrojen birikiminin veya sızıntısının mümkün olduğu yerler, hidrojen araç içine çekilmeyecek şekilde tasarımlanmalıdır. 12- Bir kaza halinde, basınç tahliye tertibatının ve birleştirilmiş boşaltma sisteminin çalışma yeteneğini sürdürmesinin uygulanabilir olduğu derecede olması sağlanmalıdır. Basınç tahliye tertibatının boşaltma sistemi kire ve suya karşı yeterince korunmalıdır. 13- Aracın yolcu bölümü hidrojen birikiminden kaçınmak için hidrojen sisteminden ayrı olmalıdır. Tanktan veya aksesuarlarından yakıt sızmasının taşıtın yolcu bölümüne kaçmaması sağlanmalıdır. 14- Yolcu veya bagaj bölümü ya da havalandırılmayan başka bir bölüm içine hidrojen sızdırabilecek hidrojen aksamı, bir gaz sızırmayan yuvayla veya uygulama tedbirlerinde belirtilen eşdeğer bir çözümle muhafaza altına alınmalıdır. 15- Hidrojen ihtiva eden elektrikle çalışan cihazlar, bir kırılma halinde elektrik kıvılcımlarını önlemek için hiçbir cereyanın hidrojen içeren

kısımlardan geçmeyeceği biçimde yalıtılmalıdır. Hidrojen sisteminin metalik parçaları, elektriksel bakımında sürekli olarak aracın topraklamasına bağlı olmalıdır. 16- Kurtarma hizmeti verenlere araca hidrojenle güç sağlandığını ve sıvı veya gaz halinde sıkıştırılmış hidrojen kullanıldığını göstermek için etiketler veya diğer tanıtma vasıtaları kullanılmalıdır. SONUÇ Oldukça önemli avantajlara sahip olan hidrojen enerjisinin depolanması ve kullanımı esnasında, her enerji çeşidinin günlük hayatımızda kullanılması sırasında olduğu gibi, güvenlik için alınması mutlaka alınması ve uyulması gereken emniyet tebirleri mevcuttur. Bu tedbirlerin içinde sızdırmazlık ve kaçak kontrolü, hidrojen gazinin birikmesini engellemek amacıyla havalandırma sisteminin uygunluğu, sistemi oluşturan cihazların etrafında yeterli miktarda ve uygun hidrojen sensörlerinin bulunması, yetkili personellerin eğitimlerinin verilmesi yer almaktadır. 1986 yılında olan Amerikan uzay mekiği “Challenger” faciasına, bir izolasyon maddesi olan ve mekiklerin en hassas ekipmanlarından biri olan sıvı hidrojen tanklarında sızdırmazlık sağlamak üzere izolasyon maddesi olarak kullanılan polisulfid rubber’in sebep olduğu unutulmamalı, bu konuda gerekli tedbirlerin alınmasına ve uygulanmasına özellikle özen gösterilmelidir.

KAYNAKLAR 1.

2.

Yang FS, Meng XY, Deng JQ, Wang YQ, Zhang ZX. Identifying heat and mass transfer characteristics of meta hydride reactor during adsorption – improved formulation and further discussion about parameter analysis. International Journal of Hydrogen Energy 34 (2009) 1852–61 Michael Lee, Kwang J. Kim, Ryan R. Hopkins, Keith Gawlik. Thermal conductivity

Mart - Nisan 2020

61


MAKALE

3.

4.

5.

6.

7.

62

measurements of copper-coated metal hydrides (LaNi5,Ca0.6Mm0.4Ni5, and LaNi4.75Al0.25) for use in metal hydride hydrogen compression systems. International Journal of Hydrogen Energy 34 (2009) 3185–3190 Ahmet Ozarslan. Large-scale hydrogen energy storage in salt caverns. International Journal of Hydrogen Energy 37 (2012) 14265 – 14277 Martin Wietschela, Ulrike Hasenauer, Arend de Groot. Development of European hydrogen infrastructure scenarios— CO2 reduction potential and infrastructure investment. Energy Policy 34 (2006) 1284–1298 Andrews J, Shabani B. Re-envisioning the role of hydrogen in a sustainable energy economy. International Journel of Hydrogen Energy 37 (2012) 1184 - 203 A. Freni, F. Cipiti, G. Cacciola. Finite element-based simulation of a metal hydride-based hydrogen storage tank. International Journal of Hydrogen Energy 34 (2009) 8574–8582 Daniel Teichmann, Wolfgang Arlt, Peter Wasserscheid. Liquid Organic Hydrogen Carriers as an efficient vector for the transport and storage of renewable energy. In-

Mart - Nisan 2020

ternational Journal of Hydrogen Energy 37 (2012) 18118 – 18132 8. Prof. Dr. M. Oktay ALNIAK. Hidrojen Enerjisi Hakkında Düşünceler. Bilge Adamlar Stratejik Araştırmalar Merkezi (BİLGESAM) 24.06.2009 9. Weiyuan Duana, Junlin Du, Zhenjie Wang, Yongqiang Niu, Tiesheng Huang, Zhilin Li, Chaohui Pu, Zhu Wu. Strain variation on the reaction tank of high hydrogen content during hydrogen absorption-desorption cycles. International Journal of Hydrogen Energy 38 (2013) 2347 – 2351 10. F.S. Yang, G.X. Wang, Z.X. Zhang, X.Y. Meng, V. Rudolph. Design of the metal hydride reactors – A review on the key technical issues. International Journal of Hydrogen Energy 35 (2010) 3832–3840 11. Tetsuhiko Maeda, Keiichi Nishida, Manabu Tange, Toru Takahashi, Akihiro Nakano, Hiroshi Ito, Yasuo Hasegawa, Masao Masuda, Yoshiaki Kawakami. Numerical simulation of the hydrogen storage with reaction heat recovery using metal hydride in the totalized hydrogen energy utilization system. International Journal of Hydrogen Energy 36 (2011) 10845 – 10854 12. Manabu Tangea, Tetsuhiko Maeda, Akihiro Nakano, Hiroshi Ito, Yoshiaki Kawakami,

13.

14.

15.

16. 17.

Masao Masuda, Toru Takahashi. Experimental study of hydrogen storage with reaction heat recovery using metal hydride in a totalized hydrogen energy utilization system. International Journal of Hydrogen Energy 36 (2011) 11767 – 11776 Simone Pedrazzi, Gabriele Zini, Paolo Tartarini. Modelling and simulation of a windhydrogen CHP system with metal hydride storage. Renewable Energy 46 (2012) 1422 Maxime Botzung, Serge Chaudourne, Olivier Gillia, Christian Perret, Michel Latroche, Annick Percheron-Guegan, Philippe Marty. Simulation and experimental validation of a hydrogen storage tank with metal hydrides. International Journal of Hydrogen Energy 33 (2008) 98 – 104 F. Verbecke, B. Vesy. Safety strategy for the first deployment of a hydrogen-based green public building in France. International Journal of Hydrogen Energy 38 (2013) 8053 – 8060 T.C. Resmi Gazete, Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü Müdürlüğü İSG Dökümanları

www.hidrolikpnomatik.com


ADEM KARDEŞLER

A.K.İÇİ

METALEXPO

35

ANKIROS FUARI

51

METALSHOW

47

AUTOMECHANIKA

43

MOOG

A.KAPAK

CKS SIZDIRMAZLIK

13

MP HİDROLİK

2

DPH

10,11

O+P

21

ELAN EXPO

42

PEMAKS

1

GEM-FA

37

PH HYDROULİC

5

HP KONGRE

17

SMC TURKEY

3

KALİTE FUARI

19

UAGEM

41

LMC MAKİNA

7

UKRA HİDROLİK

Ö.K.İÇİ

MADEN FUARI

33

UZAY MAKİNA

KAPAK

MAKİNAEXPO

50

WIN 2020

64

MAKTEK

29

www.hidrolikpnomatik.com

Mart - Nisan 2020

63


64

Mart - Nisan 2020

www.hidrolikpnomatik.com


(+,42(9+,ͬ3,9


MOOG

Hidrolik&Pnömatik Mart-Nisan 2020 e-Dergisi 106  

Akışkan Gücü Sektöründeki Gelişmeleri Hidrolik&Pnömatik Mart-Nisan 2020 e-Dergisinde Şimdi Okuyun Read More on Fluid Power Industry in the...

Hidrolik&Pnömatik Mart-Nisan 2020 e-Dergisi 106  

Akışkan Gücü Sektöründeki Gelişmeleri Hidrolik&Pnömatik Mart-Nisan 2020 e-Dergisinde Şimdi Okuyun Read More on Fluid Power Industry in the...

Profile for ajansmik