Page 1

w w w. h i d r o l i k p n o m a t i k . c o m Geleceğin Fabrikalarını Bugünden Kuran Sanayiciler Kazanıyor O + P TF6 - Seri Üretim İçin Hortum Testeresi Tak + Çalıştır Özelleştirilebilir Hava Tahrikli Sıvı Pompaları SMART Hidrolik Aktüatör (SHA) SMC’den Yeni AFF Serisi Parçadan Borular Kesmek Yüksek Performanslı Hareket Kontrolünün Geleceğini Desteklemek İçin Hibridizasyon Seti

Hidrolik Pnömatik Sektörünün İlk Dergisi

103

Say›


www.hidrolikpnomatik.com

EylĂźl - Ekim 2019

1


2

EylĂźl - Ekim 2019

www.hidrolikpnomatik.com


www.hidrolikpnomatik.com

EylĂźl - Ekim 2019

3


İÇİNDEKİLER

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Başvuruları Açıldı 8

Makine Sektörüne Yönelik Öncelikli Ürün Listesi Yayımlandı 12

TÜBİTAK ile TCDD Arasında "Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü" İş Birliği Protokolü İmzalandı 14

SMART Hidrolik Aktüatör (SHA) 38

SMC’den Yeni AFF Serisi 46

O + P TF6 - Seri Üretim İçin Hortum Testeresi 35

 Gelece,in Fabrikalar@n@ Bugünden

 Fabrikalarda Gelece,i Öngören Yeni Nesil

Kuran Sanayiciler Kazan@yor 18

Teknoloji 40

 Yerli Savunma Sanayiden Proje Ata,@ 22

 Siemens, Endüstrinin Dijital Gelece,ine

Xcelerator ile H@z Kat@yor 44  Teknopark )stanbul Fransa’da Türkiye’yi Temsil

Edecek 24

 Commander Serisi Sürücüler: Art@k Ücretsiz

Be2 Y@l Garantili 47  Plastik Sektörünün Gelece,i )KM)B Çal2tay@nda

Mercek Alt@na Al@nd@ 28

 Korozyon ve a2@nmaya kar2@ koruma sa,layan

 Tezmaksan'dan Yerli Teknoloji Üretimi )çin

ileri teknoloji kaplama: iwis’ten Yeni b.triton Yüksek Performansl@ Makaral@ Zincir 48

1 Milyon Dolarl@k Yat@r@m 32  De,i2tirilebilir Somun-Mil Kombinasyonlar@na  HMS Endüstriyel )leti2im )çin 5G’ye Dair

Sahip Vidal@ Miller 50

Kapsaml@ Bir Çal@2ma Sunuyor 34  Parçadan Borular Kesmek 56  Tak + Çal@2t@r Özelle2tirilebilir Hava Tahrikli S@v@

Pompalar@ 35  Rockwell Automation Hareket Sistemleriyle K@sa Üretim Hatlar@n@n Verimini Art@r@n 36

 Yüksek Performansl@ Hareket Kontrolünün Gelece,ini Desteklemek )çin Hibridizasyon Seti 60

 MAIN’in Azalan Flan2lar@ Maliyeti ve S@z@nt@ Noktalar@n@ Azalt@yor 38

4

Eylül - Ekim 2019

www.hidrolikpnomatik.com


www.hidrolikpnomatik.com

EylĂźl - Ekim 2019

5


BÄ°ZDEN Ä°lk YayÄąna BaĹ&#x;lama Tarihi

EylĂźl 2002

‚mtiyaz Sahibi

Ahmet Pelit

Sorumlu Yaz› ‚leri Mßdßrß

Selver Pelit

Genel KoordinatĂśr

Emel ďŹ enyĂźz

EditĂśr

BaĹ&#x;ak Pelit

Reklam Grubu

Fahriye Ziyade

Abone Sorumlusu

Mehmet Can Pelit

Haz›rl›k&Tasar›m

AjansMik Ltd. ďŹ ti.

‚çerik Haz›rl›k

AjansMik Yay›nc›l›k www.ajansmik.com

Bask›

Ĺžan Ofset HamidiyeMah. Anadolu Cad. No:50 KaÄ&#x;Äąthane -‚stanbul Tel:0212 289 24 24 Yay›n TĂźrĂź Yerel-SĂźreli Yay›n Da₏›t›m

Kargo

Yay›n Dan›ma Kurulu

Ak@0kan GĂźcĂź ve Hareket kontrol Teknolojileri SektĂśrĂźnĂźn ilk yay@mlanan Hidrolik&PnĂśmatik Dergisinin EylĂźl-Ekim say@s@ ile yine sizlerle beraberiz.

Fikret Dalk›ran

Hipa

Cengiz Celep

Entek PnĂśmatik

ďŹ emsettin I›l

Rota Teknik

Dr. Ahmet Dinçer

Anet Hidrolik

İlham Çelebi

HKTM

Cengiz Meriç

MP Hidrolik

Gßner Çelikayar

MOOG

YĂśnetim Merkezi

Teknoloji Odakl Sanayi Hamlesi Program Ba vurular Açld Sanayi ve Teknoloji Bakanl@(@, uygulad@(@ te0viklerde yeni bir a0amaya geçti. Ar-Ge, Ăœr-Ge ve yat@r@m desteklerini uçtan uca bir sistemle kurgulayan Bakanl@k, hem Ăźreticinin hem de al@c@n@n ayn@ anda te0vik edilmesini ĂśngĂśren Teknoloji Odakl@ Sanayi Hamlesi Program@’n@ ça(r@ya açt@. lk etapta makine sektĂśrĂź ile ba0layan program@, Sanayi ve Teknoloji Bakan@ Mustafa Varank aç@klad@. Program@n bir benzerinin TĂźrkiye’de daha Ăśnce uygulanmad@(@n@n alt@n@ çizen Bakan Varank, “Teknolojinin bu denli h@zl@ geli0ti(i bir dĂśnemde, f@rsatlardan en iyi 0ekilde faydalanacak, hatta kendi f@rsat@m@z@ kendimiz olu0turaca(@z. Ortaya koydu(umuz bu çaba, reel sektĂśrĂźn yat@r@m ve istihdam i0tah@n@ art@racak.â€? dedi. TĂźrkiye’de genelinde 1171 Ar-Ge Merkezi bulunurken, Tasar@m Merkezi say@s@ 347 olarak aç@kland@. TĂźrk Patent EnstitĂźsĂź verilerine gĂśre ise y@lda 260’@ yerli, 210’u yabanc@ olmak Ăźzere 470 patent ve faydal@ model al@n@yor. Rakamlar@ umut verici olarak de(erlendiren TAD Ba0kan@ Fatih Varl@k, 0irketlerin EndĂźstri 4.0’@ kaç@rmamak için ciddi yat@r@m yapt@(@n@, bĂźtçelerinin yĂźzde 1’ini Ar-Ge’ye aktard@klar@n@ sĂśyledi. Varl@k, sanayinin yapay zeka kavram@n@ yerli Ăźretime adaptasyon konusunda da Ăśnemli çal@0malar yapt@(@n@, metal 0ekillendirme makinalar@ Ăźretiminde ise dĂźnyada sĂśz sahibi oldu(umuzu kaydetti.

AjansMik Ltd. ďŹ ti. Perpa Ticaret Merkezi B Blok Kat:11 No:1928 Okmeydan› 34384 ďŹ ili / ‚stanbul Tel: +90 212 222 93 71 (Pbx) Fax: +90 212 222 93 74 web: www.hidrolikpnomatik.com e-mail: info@hidrolikpnomatik.com Almanya Temsilcisi EISENACHER MEDIEN WELCKERSTR.22 D-53113 BONN Phone: +49 0228 24 99 860 • Fax: +49 0228 65 00 76 e-mail:info@eisenacher-medien.de Ä°talya Temsilcisi CASIRAGHI INTERNATIONAL ADVERTISING Via Cardano 81 - 22100 Como (Italia) Tel. +39 031 261407 Fax +39 031 261380 www.casiraghi.info Tayvan Temsilcisi Ringier Trade Media Ltd. 9F-2, No. 200, Zhongming Rd., North District, Taichung 404, Taiwan Tel: +886 4 2329 7318 sydneylai@ringier.com.hk

Hidrolik&PnĂśmatik Dergisinin gelecek say@s@nnda tekrar bulu0ma Ăźmidi ve temennisi ile sa(l@kla, huzurla ve mutlulukla kal@n.

Hidrolik&PnÜmatik Dergisi Eylßl - Ekim 2019 SayĹ:103 Fiyat›: 15 TL KDV Dahil - ‚ki ayda bir yay›nlan›r

Sayg@lar@mla. Ahmet Pelit ahmet@ajansmik.com

ISSN 1303-6386 Š Hidrolik&PnÜmatik Dergisi

Bask› Yeri ve Tarihi: ‚stanbul - 05 EKİM 2019 Dergimizde yay›nlanan yaz›lardaki gÜrßler yazarlara, reklamlardaki sorumluluk reklam verene aittir. Š Hidrolik&PnÜmatik Dergisindekiyaz› ve foto₏raflar izinsiz kullan›lamaz.

6

EylĂźl - Ekim 2019

www.hidrolikpnomatik.com


www.hidrolikpnomatik.com

EylĂźl - Ekim 2019

7


HABER

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Başvuruları Açıldı

Bakan Varank, Makine Sektörüile ba;layan programG açGkladG: Sanayi ve Teknoloji BakanlG4G, uyguladG4G te;viklerde yeni bir a;amaya geçti. Ar-Ge, Ür-Ge ve yatGrGm desteklerini uçtan uca bir sistemle kurgulayan BakanlGk, hem üreticinin hem de alGcGnGn aynG anda te;vik edilmesini öngören Teknoloji OdaklG Sanayi Hamlesi ProgramG’nG ça4rGya açtG. lk etapta makine sektörü ile ba;layan programG, Sanayi ve Teknoloji BakanG Mustafa Varank açGkladG. ProgramGn bir benzerinin Türkiye’de daha önce uygulanmadG4GnGn altGnG çizen Bakan Varank, “Teknolojinin bu denli hGzlG geli;ti4i bir dö-

8

Eylül - Ekim 2019

nemde, fGrsatlardan en iyi ;ekilde faydalanacak, hatta kendi fGrsatGmGzG kendimiz olu;turaca4Gz. Ortaya koydu4umuz bu çaba, reel sektörün yatGrGm ve istihdam i;tahGnG artGracak.” dedi. 50 MLYON LRANIN ÜSTÜ PROJE BAZLI Yüksek katma de4erli ürünlerin yerli imkân ve kabiliyetlerle üretimini amaçlayan Teknoloji OdaklG Sanayi Hamlesi ProgramG ça4rGya açGldG. Odak sektörlerdeki öncelikli ürünlerin desteklenece4i programGn ilk uygulamasG makine sektörüyle ba;ladG. Program kapsamGnda Ar-Ge, ÜrGe ve yatGrGm destekleri uçtan uca

bir sistemle etkin bir ;ekilde yönetilecek, alGcG ve üretici aynG anda te;vik edilecek. Program ile desteklenecek yatGrGmlar, stratejik yatGrGm te;viklerinden faydalanacak. YatGrGm tutarGnGn 50 milyon lirayG a;masG durumundaysa, proje bazlG te;vik sistemi devreye girecek. VZYONER VE YENLKÇ ProgramG açGklayan Bakan Varank, katma de4erli üretimi artGrmak için önemli bir adGmG hayata geçirdiklerini belirterek, “ProgramGn amacG, dG; ticarette rekabet gücümüzün zayGf oldu4u ya da dG; ticaret açG4G verdi4imiz ürünlerde yerli üretim kapasitesinin geli;tirilmesi. Bir di4er ama-

www.hidrolikpnomatik.com


www.hidrolikpnomatik.com

EylĂźl - Ekim 2019

9


HABER

cGmGz da; gelecekte hGzlG bir talep artG;Gna sahne olacak ileri teknolojili ürünlerde öncü ülkeler arasGnda yer almak. Teknolojinin bu denli hGzlG geli;ti4i bir dönemde, fGrsatlardan en iyi ;ekilde faydalanacak hatta kendi fGrsatGmGzG kendimiz olu;turaca4Gz. Teknoloji OdaklG Sanayi Hamlesi ProgramG, ülkemizde benzeri daha önce uygulanmamG; oldukça vizyoner ve yenilikçi bir program. lk ça4rGmGzda makine sektörüne yönelik ba;vurularG alaca4Gz.” dedi. YABANCI YATIRIMCILARA DAVET Ba;vurularGn dG; yatGrGmcGlara da açGk oldu4unun altGnG çizen Varank, “Türkiye’de yerle;ik olmak kaydGyla, tüm yabancG yatGrGmcGlarG da programGmGza davet ediyoruz. Programa ili;kin olarak sanayicilerimize yönelik bilgilendirme faaliyetlerimize hGz kazandGraca4Gz. KalkGnma AjanslarGmGz, illerinde makine sektörü alanGnda faaliyet gösteren firmalarla ileti;ime geçecek. Ben de il ziyaret-

10

Eylül - Ekim 2019

leri kanalGyla, üretici ve yatGrGmcGlarGmGzla bir araya gelecek ve programGn sundu4u avantajlar hakkGnda bilgiler verece4im. Bu vizyoner program için bakanlG4GmGzGn tüm kaynaklarGnG seferber ettik. Ortaya koydu4umuz çabanGn reel sektörün yatGrGm i;tahGnG daha da artGraca4GnG ve istihdama da çok olumlu yansGmalarG olaca4GnG dü;ünüyorum.” diye konu;tu. K AAMALI BAVURU Teknoloji OdaklG Sanayi Hamlesi ProgramG’na ba;vurular, internet sitesi olan http://www.hamle.gov.tr adresi üzerinden çevrim içi olarak alGnacak. Program ba;vurularG, ön ba;vuru ve kesin ba;vuru olmak üzere iki a;amada olacak. Ba;vurusu yapGlan projenin Ar-Ge ihtiyacG varsa, bunun da ba;vuru kapsamGnda sunulmasG istenecek.

detaylG bir incelemeye tabi tutulacak. YatGrGm tutarG 10 milyon liranGn üzerinde olan ve üretmeyi hedefledi4i ürün Öncelikli Ürün listesinde yer alan projelerin kesin ba;vuru yapmasG istenecek. Kesin ba;vurular 12 KasGm ile 13 AralGk tarihleri arasGnda alGnacak. Kesin ba;vuru sürecinde Ar-Ge ihtiyacG bulunan firmalar, TÜBTAK desteklerine yönlendirilecek. Projenin niteli4ine göre yatGrGmcGlar KOSGEB destekleri, stratejik yatGrGm veya proje bazlG te;viklere ba;vuru konusunda bilgilendirilecek. AyrGca firmalarGn, proje detaylarGnG içeren Proje Fizibilitesi Raporu’nu da elektronik olarak program portalGna yüklemesi talep edilecek. Kesin ba;vuru tarihinden sonra, de4erlendirme süreçleri ba;latGlacak.

22 KASIM’A KADAR ÖN BAVURU 4 Ekim – 22 KasGm arasGndaki ön ba;vuruda alGnan bilgi ve belgeler www.hidrolikpnomatik.com


www.hidrolikpnomatik.com

EylĂźl - Ekim 2019

11


HABER

Makine Sektörüne Yönelik Öncelikli Ürün Listesi Yayımlandı Türkiye’de orta-yüksek ve yüksek teknoloji seviyeli sektörlerdeki katma de8eri yüksek ürünlerin ve bu sektörlerin geli4imi için kritik önemi haiz ürünlerin üretimini artGrmaya yönelik olarak yürütülen Teknoloji OdaklG Sanayi Hamlesi ProgramG’nGn uygulama esaslarG ve desteklenecek makine sektörü ürün listesini belirleyen iki tebli8, 18 Eylül 2019 tarihinde Resmi Gazete’de yayGmlandG. Makine sektörüne ili4kin öncelikli ürün listesinde, pnömatik motorlar, so8utma cihazlarG için kompresörler, GsG de8i4tiriciler, kendinden hareketli forkliftler, asansörler, elevatör-konveyörler, sayGsal kontrollü torna tezgahlarG, metal i4leyen makineler, plastik ekstrüzyon makineleri, sGnai robotlarGn da aralarGnda oldu8u çok sayGda ürün yer aldG. Bu tebli8ler do8rultusunda, makine sektörüne yönelik ilk ça8rG önümüzdeki haftalarda açGklanacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanl ndan: ÖNCEL)KL) ÜRÜN L)STES) TEBL)) Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebli8in amacG, 15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayGlG Bakanlar Kurulu KararG ile yürürlü8e konulan YatGrGmlarda Devlet YardGmlarG HakkGnda Karar ve 17/10/2016 tarihli ve 2016/9495 sayGlG Bakanlar Kurulu KararG ile yürürlü8e konulan YatGrGmlara Proje BazlG Devlet YardGmG Verilmesine li4kin Karar hükümleri çerçevesinde Öncelikli Ürün Listesinin tespit edilmesidir. Dayanak

12

Eylül - Ekim 2019

MADDE 2 – (1) Bu Tebli8, 15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayGlG Bakanlar Kurulu KararG ile yürürlü8e konulan YatGrGmlarda Devlet YardGmlarG HakkGnda Karar ile 17/10/2016 tarihli ve 2016/9495 sayGlG Bakanlar Kurulu KararG ile yürürlü8e konulan YatGrGmlara Proje BazlG Devlet YardGmG Verilmesine li4kin Karara dayanGlarak hazGrlanmG4tGr. Öncelikli ürün listesi MADDE 3 – (1) Öncelikli Ürün Listesi ile Türkiye’de katma de8erli üretimin artGrGlmasG hedefine yönelik olarak, 11 inci KalkGnma PlanGnda belirlenmi4 olan orta-yüksek ve yüksek teknoloji seviyesindeki odak sektörlerde, yerli üretimin sa8lanmasG veya üretim kapasitesinin artGrGlmasG için öncelik verilecek ürünlerin belirlenmesi amaçlanmaktadGr. (2) Orta-yüksek ve yüksek teknoloji düzeyine sahip sektörler olan Kimya (NACE Kodu 20), EczacGlGk ile TGbbi ve Di4çilikle lgili Araç Gereçler malatG (NACE Kodu 21, NACE Kodu 3250), Bilgisayar, Elektronik ve Optik (NACE kodu 26), Elektrikli Teçhizat (NACE kodu 27), Makine (NACE kodu 28), Ula4Gm AraçlarG (NACE

KodlarG 29 ve 30) sektörlerinde yer alan veya bu sektörlerin geli4imi için kritik önemi olan di8er sektör ürünleri arasGndan seçilen ürünler, sektörler bazGnda bu Tebli8e ekli listeler 4eklinde ilan edilir. (3) Listeler; dG4 ticaret verileri, küresel rekabet ko4ullarG, yerel ve küresel talep trendi, yurt içi üretim yetkinli8i ve kapasitesi, sektörel ve sektörler arasG teknolojik geli4ime katkG gibi kriterler dikkate alGnarak, Sanayi ve Teknoloji BakanlG8G tarafGndan belirlenir. (4) Ürünler, sektör özelindeki dinamikler de dikkate alGnarak, farklG seviyelerde ürün kodlarG, ürün nitelikleri veya kullanGlan teknolojiler 4eklinde tanGmlanabilir. (5) Makine sektörüne ili4kin öncelikli ürünler, Ek – 1’de yer alan listede belirlenmi4tir. Yürürlük MADDE 4 – (1) Bu Tebli8 yayGmG tarihinde yürürlü8e girer. Yürütme MADDE 5 – (1) Bu Tebli8 hükümlerini Sanayi ve Teknoloji BakanG yürütülür.

www.hidrolikpnomatik.com


www.hidrolikpnomatik.com

EylĂźl - Ekim 2019

13


HABER

TÜBİTAK ile TCDD Arasında "Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü" İş Birliği Protokolü İmzalandı

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Ara8tCrma Kurumu (TÜBTAK) ile Türkiye Cumhuriyeti Devlet DemiryollarC 8letmesi (TCDD) arasCnda "RaylC Ula8Cm Teknolojileri Enstitüsü" kurulmasCna ili8kin i8 birli5i protokolü imzalandC. Sanayi ve Teknoloji BakanCmCz Mustafa Varank, düzenlenen imza töreninde yaptC5C konu8mada, "RaylC Ula8Cm Teknolojileri Enstitüsü’nü ilk etapta, TÜBTAK MAM Enerji Enstitüsü'nde yakla8Ck 100 uzmanla Gebze’de kurulaca5CnC belirtti. Daha sonra TCDD'nin Ankara tesislerinde de çalC8malar yapClaca5CnC,500 Ar-Ge personeli sayCsCna ula8manCn öngörüldü5ünü söyleyen Varank, raylC ta8CmacClCk sektöründe teknolojik ba5CmsCzlC5C yakalamayC hedefledi5imiz ifade etti. BakanlCk olarak, 11. KalkCnma PlanC çerçevesinde hazCrlanan 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi’nde raylC sistemlerin önemini vurguladCklarCnC aktaran Varank, "Yine teknoloji odaklC sanayi hamlesi programCmCzda da

14

Eylül - Ekim 2019

raylC sistemleri 'yerli üretimi te8vik edilecek öncelikli ürün grubu' listesine aldCk. Ula8tCrma BakanlC5C da önümüzdeki 15 yClda bu sektöre, altyapClar dahil olmak üzere, 70 milyar avroluk yatCrCm yapmayC planlCyor. Tek ba8Cna bu tutar bile, raylC sistemlerdeki yerli ve milli kaynak kullanCmCnCn ne denli kritik oldu5unu bize gösteriyor" diye konu8tu. Varank, imzalanan protokolün teknolojik ba5CmsCzlC5C yakalamak adCna önemli bir adCm oldu5una dikkati çekerek, "Hedefimiz Türkiye olarak, raylC ta8CmacClCk sektöründe teknolojik ba5CmsCzlC5C yakalamak. 8te bugün imzalanacak i8 birli5i protokolü de bu ba5CmsCzlC5a giden yolda önemli bir kilometre ta8C olacak. Bu protokolle birlikte TÜBTAK ve TCDD ortaklC5Cnda bir enstitü kuruyoruz. Böylece, özel sektörün de katkClarCyla sadece kullanCcC olan de5il, kendi ihtiyacCnC kar8Clayan ve geli8tirdi5i teknolojiyi ihraç eden bir Türkiye olmak istiyoruz." dedi.

"Ar-Ge Projeleri, TÜB)TAK Taraf ndan Yürütülecek" Bunun için dünyadaki ba8arClC örnekleri incelediklerini anlatan Varank, 8öyle devam etti: "Gördük ki ula8tCrma teknolojilerindeki atClCmlarda kilit rolü uzman ulusal enstitüler oynuyor. DolayCsCyla, Sanayi ve Teknoloji BakanlC5C ve Ula8tCrma BakanlC5C olarak benzer bir model tasarlCyoruz. RaylC Ula8Cm Teknolojileri Enstitüsü’nü ilk etapta, TÜBTAK MAM Enerji Enstitüsü'nde yakla8Ck 100 uzmanla Gebze’de kuruyoruz. Daha sonra TCDD'nin Ankara tesislerinde de çalC8malar yapClacak. 500 Ar-Ge personeli sayCsCna ula8mayC öngörüyoruz. Böylece Ar-Ge projeleri, TÜBTAK'Cn istihdam edece5i nitelikli ara8tCrmacClar tarafCndan yürütülecek. Enstitünün yönetim ve danC8ma kurullarC, TÜBTAK ve TCDD temsilcilerinden olu8acak. TCDD'nin yetkinli5ini artCrmak için, kurum personelinin akademik çalC8malar yapmasCna da

www.hidrolikpnomatik.com


www.hidrolikpnomatik.com

EylĂźl - Ekim 2019

15


HABER imkan sa5lanacak." "Bu Hedefler Asla Hayal Deil" Bakan Varank, bu enstitünün kurulmasCyla birlikte ilk olarak Türkiye'nin ihtiyaç duydu5u demir yolu teknolojilerinin yerli ve milli imkanlarla tasarlanaca5CnC, teknoloji transferi anla8malarCnC bu enstitüyle yürütülece5ini ve gelece5in demir yolu teknolojilerinin de burada geli8tirilece5ini söyledi. Ortaya koyulan hedeflerin gerçekçi oldu5unun altCnC çizen Varank, "unu özellikle vurgulamam gerekiyor. Bahsetti5im bu hedefler asla hayal de5il. Ülkemizde bu hedefleri somut ürüne dönü8türebilecek, güçlü ve yenilikçi giri8imcilerimiz var. BakCn Haziran 2018’de ilk defa bir Türk firmasC üretti5i metro vagonlarCnC Tayland’a ihraç etti. n8allah bu enstitümüz, benzer giri8imcilerimize de stratejik yönlendirmeler yapacak, onlara yardCmcC olacaktCr" 8eklinde sözlerini tamamladC. ")% Birlii ile Ülkemiz Rayl Ula% m Konusunda Teknoloji )hraç Eden Öncü Ülke Olacak" Ula8tCrma ve AltyapC BakanCmCz Cahit Turhan, iki kurum arasCnda tesis edilen i8 birli5i ile ülkemizin raylC ula8Cm konusunda teknoloji ihraç eden öncü bir ülke haline gelece5ini söyledi. Bakan Turhan, bu kapsamda enstitünün öncelikle ülkemizin ihtiyaç duydu5u demir yolu teknolojilerini milli ve yerli imkanlarla tasarlayaca5CnC, teknoloji transfer anla8malarCnC yürütece5ini belirtti. Bakan Turhan, "Ülkemizin mevcut teknolojik yetkinli5i artCrCldCktan sonra ise enstitü, gelece5in demir yolu teknolojilerini çalC8an bir kurum haline gelecektir" dedi. "TÜB)TAK ve TCDD'nin )% Birlii Büyük Bir Enerji Olu%turacakt r" Bakan Turhan, TCDD-TÜBTAK i8

16

Eylül - Ekim 2019

birli5i ile kurulacak RaylC Ula8Cm Teknolojileri Enstitüsü'nün, tüm bu çalC8malara büyük katkC sa5layaca5CnC belirterek, "TÜBTAK'Cn teorik bilgi birikimi, TCDD'nin tarihi saha deneyimi, ku8kusuz büyük bir enerji olu8turacaktCr. Bu güç birli5ine demir yolu ula8CmCnCn ihtiyacC vardCr. Çünkü ülkemizde demir yollarC yatCrCmlarCnCn artmasC ile birlikte toplam yol uzunlu5u ve raylC araç sayCsC hCzlC bir 8ekilde artmaktadCr. Bu artC8la birlikte ihtiyacCmCz olan ürünlerin yerli ve milli kaynaklar ile geli8tirilmesi giderek kritik ve stratejik bir hale gelmi8tir." diye konu8tu. 2035 yClCna kadar altyapC yatCrCmlarC ile birlikte 70 milyar avroluk bir yatCrCm yapClaca5C dikkate alCndC5Cnda, raylC ta8CmacClCk sektöründe teknolojik ba5CmsCzlC5Cn öneminin çok daha iyi anla8Claca5CnC vurgulayan Turhan, 8unlarC kaydetti: "RaylC ula8tCrma teknolojilerine sonradan sahip olan ülkeler, bu teknolojilerin geli8tirilmesi i8ini, uzmanla8mC8 bir enstitü marifeti ile yapmC8tCr. Bu manada biz de imzalanacak olan protokolle 'bugün için küçük, gelecek için çok büyük' bir adCm atCyoruz. n8allah kurulacak olan enstitü ile TCDD ve TÜBTAK arasCnda kurumsal bir i8 birli5i tesis edilerek, ülke-

miz raylC ula8Cm konusunda teknoloji ihraç eden öncü bir ülke haline gelecektir. Bu kapsamda enstitü öncelikle ülkemizin ihtiyaç duydu5u demir yolu teknolojilerinin milli ve yerli imkanlarla tasarlayacak, teknoloji transfer anla8malarCnC yürütecektir. Ülkemizin mevcut teknolojik yetkinli5i artCrCldCktan sonra ise enstitü, gelece5in demir yolu teknolojilerini çalC8an bir kurum haline gelecektir." Bakan Turhan, RaylC Ula8Cm Teknolojileri Enstitüsü'nün ülkeye hayCrlC olmasCnC diledi.

www.hidrolikpnomatik.com


www.hidrolikpnomatik.com

EylĂźl - Ekim 2019

17


HABER

Geleceğin Fabrikalarını Bugünden Kuran Sanayiciler Kazanıyor Endüstriyel otomasyon sistemleri alan0ndaki inovatif teknolojileri ile öne ç0kan Mitsubishi Electric, Elmas Sponsor olarak yer ald0$0 2. Gelece$in Fabrikalar0 Sempozyumu ve Sergisi’nde i* dünyas0yla bir araya geldi. Türk imalat sanayisinden üst düzey yöneticilerin dijital stratejilerini geli*tirmeyi amaçlayan etkinlik kapsam0nda, Mitsubishi Electric Türkiye Fabrika Otomasyon Sistemleri OEM * Geli*tirme K0demli Müdürü Tolga Bizel “Fabrikalarda Dijital Dönü*üm Zaman0” konulu bir konu*ma yapt0. Mitsubishi Electric’in Sanayi 4.0’a yan0t0 olan e-F@ctory konsepti ile gelece$in dijital fabrikalar0n0 bugünden kurman0n mümkün oldu$unu anlatan Bizel, sanayicilerin yeni endüstri evresine haz0rl0kl0 olmalar0 için tavsiyelerde bulundu. Türk sanayisinin fabrikalar9n dijital dönü1üm sürecine entegrasyonu için çal91an teknoloji devi Mitsubishi Electric, 25-26 Eylül tarihleri aras9nda Gebze Bili1im Vadisi’nde gerçekle1tirilen 2. Gelece*in Fabrikalar9 Sempozyumu ve Sergisi’nde fabrikalar9n dijital dönü1üm süreçlerine dikkat çekti. Otomasyon, robotik, yaz9l9m, sensörler, sanal gerçeklik, 3D bask9, büyük veri, kestirimci bak9m, insan makine ara yüzleri gibi pek çok alanda en son geli1melerin masaya yat9r9ld9*9 etkinli*e Elmas Sponsor olarak kat9lan Mitsubishi Electric, markan9n Sanayi 4.0’a yan9t9 olan dijital ve ak9ll9 fabrika konsepti e-F@ctory hakk9nda bilgi verdi. Etkinlik kapsam9nda “Fabrikalarda Dijital Dönü1üm Zaman9” konulu

18

Eylül - Ekim 2019

bir konu1ma gerçekle1tiren Mitsubishi Electric Türkiye Fabrika Otomasyon Sistemleri OEM 1 Geli1tirme K9demli Müdürü Tolga Bizel, eF@ctory, Nesnelerin nterneti (IoT) ve ileri robot teknolojileri konular9nda önemli bilgiler verdi. Üretimde ki*iselle*tirme, yüksek kalite ve verimlili$in yolu dijital fabrikalardan geçiyor Konu1mas9nda yeni endüstri evresinin mevcut sanayinin bilgisayarla1t9rma yönünde te1vik edilmesi ve yüksek teknolojiyle donat9lmas9 olarak özetlenebilece*ini belirten Tolga Bizel, “Dijital dönü1üm ça*9nda makineler çevrelerinde olup bitenleri anlayabilecek ve birbirleriyle internet protokolleri arac9l9*9yla ileti1im kurabilecek duruma geliyorlar. Bu sayede fabrikalardaki üretim hatlar9n9n ki1iselle1tirilmi1 ihtiyaçlara göre optimize edilmesi sonucunda pazardaki rekabet ko1ullar9na ayak uydurmak daha kolay hale gelecek. Mitsubishi Electric olarak bu yeni endüstri evresine yan9t9m9z olan e-F@ctory ile gelece*in dijital

fabrikalar9n9 bugünden kurmak mümkün. Bu süreçte robotlar aras9 veri transferinin de giderek h9zlanmas9 ve birbirleriyle konu1abilen ileri robot teknolojileri sayesinde robotlar art9k kendi kendilerini daha detayl9 ve koordineli olarak kontrol edebiliyor. Bugün e-F@ctory ile robotlar üretim hatt9ndaki di*er ürünlerle de haberle1ebiliyor. e-F@ctory konseptinde fabrika otomasyonunda yer alan tüm ürünler birbirleriyle entegre ve aç9k bir mimari ile çal919yor” dedi. Türkiye’nin üretim kabiliyetinin sürdürülebilir olmas9 için global düzeyde rekabet edebilmesinin önemini hat9rlatan Tolga Bizel, “Sanayicilerin dünya kalitesinde üretim yaparak küresel pazarlarda rekabet edebilmeleri ve ihracatta güç kazanmalar9 için üretim kalitesini art9r9rken maliyetlerini optimize etmesi gerekiyor. Bu noktada, fabrika otomasyon sektörünü yak9ndan takip edip yeni teknolojilere h9zla uyum sa*layabilmek ve gerekli altyap9 yat9r9mlar9n9 yapmak önem kazan9yor”

www.hidrolikpnomatik.com


HABER de bu süreçte firmalara avantaj sa*layaca*9n9 belirten Bizel, “Yeni dönemde en önemli konulardan biri de sanayicilere sunulan çözümlerin gerçekten Sanayi 4.0 ile uyumlu olup olmad9*9na dikkat etmeleri diyebiliriz. Türk i1 dünyas9 yöneticilerinin, Sanayi 4.0’9n gerçekten ne oldu*u konusunda kapsaml9 ara1t9rmalar yaparak, ekiplerini de bu ara1t9rmalar çerçevesinde e*itmesinin önemli oldu*unu dü1ünüyoruz” 1eklinde aç9klamalarda bulundu. diye konu1tu. Gelece*in haberle1me üzerine kurulmas9n9n beklendi*ini ifade eden Bizel, bu ba*lamda firmalar9n yüksek h9zl9 ve kaliteli haberle1me sistemlerini kurmalar9n9n daha da önemli hale geldi*ini söyledi. Hammadde ve kaynaklar9n çok daha etkin 1ekilde yönetilmesinin

www.hidrolikpnomatik.com

“Fabrikalar0 dijital ça$a uygun *ekilde dönü*türüyoruz”

tan9mlanabilece*ini ifade eden Tolga Bizel, “Yeni sanayi evresinin merkezinde hiç 1üphesiz üretim bulunuyor. Son dönemde 1irketlerin ilgi oda*9 olan Sanayi 4.0 ve 1irketlerin teknoloji yat9r9mlar9 üzerinde büyük bir etki yaratan “Nesnelerin nterneti” konusuyla birlikte teknoloji ve haberle1menin önemi daha da art9yor. Bu noktada biz de Mitsubishi Electric olarak, i1 modellerimizi yeniden tasarl9yor ve performans9m9z9 artt9rmak için teknoloji yat9r9mlar9m9z9 hangi alanlara yo*unla1t9rmam9z gerekti*ini belirliyoruz. Köklü inovasyon miras9m9z ve üstün teknolojimiz ile geli1tirdi*imiz yenilikçi çözümlerle fabrikalar9n altyap9s9n9, sistemlerini ve süreçlerini dijital ça*a uygun 1ekilde dönü1türüyoruz” diyerek sözlerini tamamlad9.

“Nesnelerin nterneti” (Internet of Things) kavram9n9n, nesne ve e1yalar9n internete ba*lanarak veri al91veri1i yapmas9 ve bulut üzerinden hem insanlarla hem de birbirleriyle ileti1im içerisinde olmas9 1eklinde

Eylül - Ekim 2019

19


20

EylĂźl - Ekim 2019

www.hidrolikpnomatik.com


www.hidrolikpnomatik.com

EylĂźl - Ekim 2019

21


HABER

Yerli Savunma Sanayiden Proje Atağı Askeri radar ve sLnLr güvenli;i alanLnda tek ihtisas etkinli;i olan 2. UluslararasL Askeri Radar ve SLnLr Güvenli;i Zirvesi’nde yerli ve milli projeler görücüye çLktL. Türk savunma sanayinin yerlile8mesini ve dL8a ba;LmlLlL;LnLn azalmasLnL sa;layacak projeler, ihracata da hazLrlanLyor. Türkiye’nin ilk multi kalibre keskin ni#anc, tüfei üretildi ATA Arms, Türkiye’nin ilk multi kalibre keskin ni8ancL tüfe;ini MRBS’de tanLttL. Dünyada bu ürünü üreten altL firma arasLna giren ATA Arms’Ln profesyonel keskin ni8ancLlar için üretilen tüfe;i, iki bin metrenin üzerinde atL8 mesafesine sahip. ki kademeli tetik a;LrlL;L ayarlama özelli;ine sahip olan tüfe;in, dipçik ayarL ki8iye özel de;i8ebiliyor ve böylelikle kullanLcLya en rahat atL8 imkanL sunuyor. Tüfe;in kalibresi saha 8artlarLnda bir dakikadan kLsa sürede de;i8tirilebiliyor. Deprem ve askeri tatbikatlarda anlLk haberle8me artLk mümkün Optima Technic, Ukrayna Acil Durumlar BakanlL;L (SESU) için üretti;i Mobil Haberle8me ve Komuta Kontrol AracL’nL ilk kez MRBS’de sergiledi. Deprem, selgibi do;al afetler ve askeri tatbikatlarda sahaya giderek hLzlL durum bilgisi sa;lamak üzere üretilen bu ürünün içinde komuta haberle8me için gerekli telefon ve telsizler, radar antenleri, kameralar gibi benzeri ekipmanlar yer alLyor. Ürün sayesinde anlLk durum bilgisi ilgili makamlarla payla8Llabiliyor. Kala#nikofa yerli mühimmat

22

Eylül - Ekim 2019

Turaç firmasL, kala8nikof ve keskin ni8ancL tüfeklerinde kullanabilecek mühimmatlarL ilk kez yerli olarak üretti. Yürütülen Ar-Ge çalL8malarL sonucunda geli8tirilen mühimmatlar, ordu ve jandarmanLn kullanLmL için hazLr durumda. Yerli kripto cihazlar,yla güvenli bilgi transferi Rovenma’nLn sergiledi;i Kindi Ethernet Crypto CihazlarL, lokasyon olarak birbirinden uzak olan iki bölge arasLnda fiber altyapL ile ba;ladL;L cihazlarLn birbiriyle konu8masLnL sa;lLyor. Gizli ve önemli verilerin kar8LlLklL 8ifrelenerek iletilmesine imkan veren ürün, herhangi bir atak kar8LsLnda kendisini elektriksel ve yazLlLmsal korumaya alarak bilginin kar8L tarafa aktarLmLnL durduruyor. Lokasyonlar arasLnda 40 Gbps hLza kadar verileri 8ifreleyebilen ve bulundu;u hat üzerinden aktarLm yapabilen Türkiye’nin L2 alanLnda PCB, gömülü yazLlLm ve FPGA tasarLmL çözümleri üreten ilk yerli kripto cihazL, seri üretime de hazLr durumda.

Öncü birlik robotlar ElectroLand firmasLnLn Acrob isimli atLlabilir mini ke8if gözlem robotu, bu alanda yerlile8tirilen ilk ürün olma özelli;i ta8Lyor. Üç kilogram a;LrlL;Lna sahip olan robotlar, operasyonlar sLrasLnda öncü birlik rolü ta8Lyor ve 6 metre yüksekli;e kadar zarar görmeden atLlabiliyor. Acrob, 360 derece pivot dönü8 özelli;ine sahip kuyruk kamerasL sayesinde de yüksek çözünürlüklü gece ve gündüz görü8ü sa;lLyor. Özel kuvvetin operasyon yapmadan önce ke8if ve gözetleme maksatLyla bu robotlardan faydalanabildi;ini açLklayan firma yetkilileri, robotlarLn bina içi haritalama da yapabildiklerini belirtti. Yerli ta#,nabilir güç kayna, ve termal görüntüleme sistemi üretildi Visco Elektrik, ta8Lnabilir kesintisiz askeri güç kayna;L ve termal görüntüleme sistemini yerlile8tirdi. Saha ve sLnLr operasyonlarLnda ihtiyaca göre dizayn edilerek a;Lr iklim ko8ullarLnda bile kesintisiz enerji sunan ürün; askeri telsizler, ça;rL ci-

www.hidrolikpnomatik.com


HABER hazlar@, tabletler, telefonlar gibi birçok cihaz için enerji sa*l@yor. Aç@k alanda gßne+ enerjisiyle +arj edilebilen ßrßn, karanl@k alanlarda 3 metreye kadar uzanan teleskopik projektÜrß sayesinde de ayd@nlatma yapabiliyor. Kendi wi-fi port’una ba*l@ termal kameralar vas@tas@yla zifiri karanl@kta 200 metre çapta insan, hayvan gibi hareketleri tespit ve analiz edebilen cihaz, tablet ve telefon yard@m@yla yetkili personele gÜrßntßleri ileterek izleme ve kay@t yap@labiliyor. TSK’dan sonra Katar Ordusu da tercih etti Raykar firmas@ MRBS’de çok amaçl@ silah ve ekipman dolab@n@ tan@tt@. Farkl@ yap@ ve çapta birçok silah@n optikleriyle beraber depolanarak korunmas@n@ sa*layacak +ekilde ßretilen dolaplar, dolap içerisine gizlenebilen kapaklar@yla da yerden tasarruf sa*l@yor. TSK için ßretti*i inovatif ßrßnleri Katar ordusuna da ihracat eden Raykar firmas@, Rus firmalar@yla da emniyet amaçl@ bu ßrßnlerin ihracat@ hakk@nda gÜrß+melerine devam ediyor. May-n temizleme faaliyetleri dijitalle#ti May@n temizleme sßreci için i+aretleme, haritalama ve raporlama faaliyetlerini dijitalle+tiren Geodo firmas@,Ak@ll@ +aretleme Haritalama ve

www.hidrolikpnomatik.com

Raporlama Sistemi’ni ilk kez MRBS’de tan@tt@. TĂźrkiye’nin bu alandaki ilk yerli ĂźrĂźnĂź olan, TĂœBTAK destekli dijital el terminali, santimetre hassasiyetinde konum belirleme imkan@ sa*l@yor, arazi unsurlar@n@ etiketliyor, i+ledi*i verileri otonom +ekilde haritaland@r@yor ve ihtiyaç do*rultusunda raporlama yap@yor. 6 kg a-rl-kla 40 dakikal-k uçu# imkanMLG Teknoloji’nin geli+tirdi*i HK-3 isimli drone ise 6 kg a*@rl@kla 40 dakikal@k uçu+ sĂźresine sahip olmas@yla dikkat çekti. Savunma sanayide yĂźksek z@rhlar, termal gĂśrĂź+ler, gece gĂśrĂź+lerinde kullan@lan, sivilde haritalama enerji ve tar@m gibi farkl@ alanlara hizmet edebilen drone’un faydal@ yĂźkĂź hedefe yĂśnelik de*i+iklik gĂśsteriyor. 8 motorlu yap@ya sahip olan HK-3 zorlu hava ko+ullar@na dayanabilme Ăśzelli*ine de sahip. GĂśk-BĂśrĂź ile sahalarda izinsiz drone uçu#una son S@n@r gĂśzetleme, sahil gĂźvenlik, arama kurtarma, hapishaneler ve di*er uzun mesafeli alanlar@ ayd@nlatmak Ăźzere tasarlanan GĂśk-BĂśrß’nĂźn menzili 1,5 km’ye kadar ula+@yor. ĂœrĂźn, drone kameralar@n@ pasifize ederek gĂśrĂźntĂź almalar@n@ engellemesiyle de dikkat çekiyor.

Fars-z gece sßrß#ßyle terÜr riskleri engellenebilecek MLG Teknoloji’nin termal gece sßrß+ destek sistemi olan IR-1000, 500 metreye kadar yol platformunun gÜrßnmesini, 350 metreden araçlar@n 150 metre mesafeden ise insanlar@n tan@mlanabilmesini sa*l@yor. IR-1000 7,5 cm’lik boyutuyla tßm sivil ve askeri araçlara adapte edilerek araçlar@n dahil ekranlar@yla uyumlu çal@+abiliyor. 15 km uzaktan hindi tavuk ayr-mbile yap-labiliyor Integras, tespit mesafesi 15 km ve 19 km olan termal kameralar@n@ ilk kez MRBS’de tan@tt@. 15 km mesafede hindi ve tavu*u bile ay@rt edebilen termal kameralar, s@n@r gßvenli*i için entegre çÜzßmler sunuyor. Y-ld-r-m savar projesi yerlile#meyi bekliyor Asis Savunma, y@ld@r@m savar projesiyle MRBS’de dikkat çekti. Bulundu*u bÜlgeye +emsiye gibi gÜrev gÜrerek o bÜlgeyi y@ld@r@m aç@s@ndan gÜrßnmez hale getiren proje, askeri sahada y@ld@r@m@n neden oldu*u olumsuzluklar@n bertaraf edilmesini sa*l@yor. Firma yetkilileri, NATO onayl@ dßnyadaki tek ßrßn olan bu y@ld@r@msavar@n yak@nda yerli ßretimine ba+lanaca*@n@ belirtti.

EylĂźl - Ekim 2019

23


HABER

Teknopark İstanbul Fransa’da Türkiye’yi Temsil Edecek HHzla küreselle=en dünya ekonomisinden önemli bir pay almak isteyen ülkeler geleneksel üretimler yerine bilim ve teknoloji üretimlerine ciddi yatHrHmlar yapHyorlar. Teknolojik ürünlerin Ar-Ge süreçleri devletler tarafHndan yakHndan desteklenirken son dönemde bu Ar-Ge faaliyetlerinin gerçekle=ti2i bilim parklarH, teknoparklar ve inovasyon merkezleri de büyük bir önem kazanHyor. Türkiye’de de teknoloji ihtisas programlarH tüm hHzHyla devam ediyor ve milli teknolojilerin geli=tirilmesi kamu, sanayi ve üniversite i=birli2iyle te=vik ediliyor. T.C. Cumhurba=kanlH2H Strateji ve Bütçe Ba=kanlH2H ve T.C. YatHrHm ofisi tarafHndan açHklanan bilgilere göre; ülke genelinde sayHlarH 84’e varan teknoparklar, 2018’de 3,8 milyar dolarlHk bir teknoloji ihracatH gerçekle=tirdi. Türkiye’de teknoloji geli=tirme programlarH çerçevesinde temelleri Turgut Özal döneminde atHlan ve 2013 yHlHnda Savunma Sanayi Ba=kanlH2H ve +stanbul Ticaret OdasH i=birli2i ile resmi olarak kurulan Teknopark +stanbul, Türk savunma sanayinin inovasyon merkezi konumunda yer alHyor. Türkiye’nin milli teknoloji hamlesine büyük katkHlar sunun Aselsan, Roketsan, Havelsan, TA+, TUSA, Turksat, BMC gibi önemli =irketlerin yüksek teknolojili Ar-Ge çalH=malarHna ve bu =irketlere alt sistem geli=tirmeleri yapan giri=imcilere ev sahipli2i yapan Teknopark +stanbul tüm dünyada ve Türkiye’de teknoparklarHn çalH=malarHnHn iyile=tirmesi için pek çok faaliyette bulunuyor. Bu faaliyetler çerçevesinde iki yHl önce Türkiye’de

24

Eylül - Ekim 2019

rHmlarHna öncelik vermesi noktasHnda neler yapHlabilece2ini tartH=acaklar. Bu yHl Fransa’da gerçekle=tirilecek zirveye üst düzey bir katHlHm sa2layacak olan Teknopark +stanbul da uluslararasH i=birlikleri, milli teknolojilerimizi dünyaya tanHtma ve partner ili=kisi kurma noktasHnda önemli görü=meler yapacak ve Türkiye özelinde teknoparklarHn geli=imi noktasHnda fikir alHveri=inde bulunacak.

Dünya Bilim ParklarH ve +novasyon Merkezleri Zirvesi’ni (IASP) düzenlemi=ti. Bu etkinlik çerçevesinde tüm dünyadan 50’yi a=kHn bilim parkH, teknopark ve inovasyon merkezinin yöneticilerini +stanbul’da a2Hrlayan Teknopark +stanbul, bu yHl 24 -27 Eylül tarihleri arasHnda Fransa’nHn Nantes =ehrinde gerçekle=tirilecek 36. IASP Zirvesi’ne üst düzey yöneticileri ile katHlHyor. Bu yHl “4. Endüstri Devrimi: Ba=arHlH Bir Geçi= +çin Kilit Güçlendiriciler Olarak +novasyon ve Bilim ParklarH” temasHyla toplanacak olan IASP’ye tüm dünyada faaliyet gösteren teknoparklarHn büyük bir kHsmH katHlarak teknoloji geli=tirme bölgelerinin kalkHnmasH, istihdam alanlarHnHn artmasH ve özel sektörün Ar- Ge yatH-

IASP zirvesinin oldukça önemli oldu2u dile getiren Teknopark +stanbul Genel Müdürü Bilal Topçu: “Kökenleri rahmetli Turgut Özal dönemlerine dayanan Savunma Sanayi Ba=kanlH2H ve +stanbul Ticaret OdasH tarafHndan desteklenen bir teknopark olarak ülkemizde ve dünyada teknoparklar alanHndaki geli=meleri yakHndan izliyor ve ülkemiz için fHrsat sunan konularH takip ediyoruz. Teknoloji geli=tirme bölgeleri tüm dünyada son zamanlarda büyük bir atHlHm içerisinde bilim ve teknolojiye tüm dünyada yapHlan bu yatHrHmlardan ve olu=turdu2u küresel ekonomiden ülke olarak payHmHzH almalHyHz. Bu noktada neler yapHlabilece2ini üst düzey yöneticilerimizle katHlHm sa2layaca2HmHz bu zirvede ayrHntHlarHyla tartH=aca2Hz.

www.hidrolikpnomatik.com


www.hidrolikpnomatik.com

EylĂźl - Ekim 2019

25


26

EylĂźl - Ekim 2019

www.hidrolikpnomatik.com


www.hidrolikpnomatik.com

EylĂźl - Ekim 2019

27


HABER

Plastik Sektörünün Geleceği İKMİB Çalştayında Mercek Altına Alındı

stanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri hracatç5lar5 Birli"i (KMB) taraf5ndan düzenlenen “Plastik Sektörü Çal5.tay5” 20-22 Eylül 2019 tarihlerinde Çe.me’de gerçekle.tirildi. Plastik sektörünün temsilcilerinin bir araya geldi"i çal5.tayda sektörün gelece"i mercek alt5na al5narak, sorun ve çözüm önerileri görü.üldü. Plastik sektörüne yönelik, (KM(B’in ev sahipli6inde 20-22 Eylül 2019 tarihlerinde Çe:me’de düzenlenen etkinlikte, daha fazla katma de6erin ülkemizde bErakElmasE, ithalata ba6EmlElE6En azaltElmasE, tedarik güvenli6i ve süreklili6i ile ihracatta sürdürülebilir küresel rekabet gücü artE:EnEn sa6lanmasE hedefleri do6rultusunda bir yol haritasE hazErlanmasE ve sektörün kar:Ela:tE6E sorunlara çözümler sunulmasE amacEyla sektörün gelece6i ele alEndE. Sektör temsilcilerini bir araya getiren ve yo6un ilgi gören “Plastik ÇalE:tayE”na, (KM(B Yönetim Kurulu Ba:kanE Adil Pelister, (KM(B Plastik

28

Eylül - Ekim 2019

Komite Ba:kanE Mehmet Uysal, (KM(B temsilcileri ve sektörün önde gelen firmalarEnEn temsilcilerinin yanE sEra, T.C. Çevre ve ehircilik BakanlE6E, T.C. Sanayi ve Teknoloji BakanlE6E, T.C. Ticaret BakanlE6E, T.C. Ula:tErma ve AltyapE BakanlE6E, Eximbank ve Sektör Dernekleri temsilcilerinden 84 ki:i katEldE. Plastik sektörünün yol haritas5 konu.uldu (zgören Akademi’den Koray Çelik’in moderatörlü6ünde gerçekle:tirilen çalE:tayda “De6er OdaklE (leti:im” ba:lEklE bir seminer verildi. (ki günlük çalE:tay süresince gerçekle:tirilen yuvarlak masa toplantElarEnda ise “Türkiye’de üretimi olmayan hammadde tedari6i için istenen ithalat vergilerinin azaltElmasE ve bu hammaddeleri üretmek isteyen firmalarEn desteklenmesi, mevzuatlardan kaynaklE bürokratik engellerin kaldErElmasE, sektöre e6itimli/kalifiye personel yeti:tirilmesi ve bunun için üniversitelerle i: birli6i yapElmasE, ihracatta kaybedilen ülkelerin

geri kazanElmasE, DE: Ticaret Temsilcilikleri’nin yetkinliklerinin artErElmasE ve mümkünse yeni STA’larEn yapElmasE, sektörün ihracatta kar:Ela:tE6E temel sorunlar (Rekabet, markala:ma, fiyat dezavantajE), geri dönü:ümün tüm dinamikleriyle ele alEnmasE ((thalat ve ihracat açEsEndan), devlet tarafEndan ihracatçEya sa6lanan fuar katElEm deste6i gibi te:viklerin artErElmasE ve bu desteklerin firmalara sEk sEk anlatElmasE, mamul plastik ürünlerde ithalata ili:kin koruma ve yüksek enerji maliyetleri” gibi sektörü ilgilendiren temel sorunlar ele alEnarak çözüm önerileri ve sektörün yol haritasE konu:uldu. Hedef, plastikte kilogram ba.5 ihracat de"erini ortalama 3 dolara ç5karmak ÇalE:tayEn açElE: konu:masEnE gerçekle:tiren (KM(B Yönetim Kurulu Ba:kanE Adil Pelister, plastik sektörünü de6erlendirerek, 2018 yElEnda ya:anan iç Pazar daralmasEnEn, ba:ta otomotiv, beyaz e:ya, mobilya ve

www.hidrolikpnomatik.com


www.hidrolikpnomatik.com

EylĂźl - Ekim 2019

29


HABER

da hem ülkemizde hem ABD ve AB genelinde faizlerin dü:me e6ilimine girmesi bizleri umutlandErEyor. Buna ek olarak ülkemizde bankacElEk sektörünün de aynE e6ilimde olmasEnE bekliyor ve sEk sEk bunu dile getiriyoruz. Kamu bankalarEnEn bu yöndeki kararlarEnEn özel bankalar tarafEndan da devam ettirilmesi elzem” :eklinde konu:tu. “S5f5r At5k ve Geri Dönü.üm konular5n5 yak5ndan takip ediyoruz”

mutfak e:yalarE sektörlerinin en önemli tedarikçisi olan plastik sektörünü olumsuz etkiledi6ini dile getirdi. Dövizdeki a:ErE hareketlili6in, ticaret sava:larEnEn, AB ülkelerindeki ekonomik yava:lamanEn ve Suriye sorunundaki çatE:ma ortamEnEn sürüyor olmasEnEn büyük ölçüde hammadde bakEmEndan dE:a ba6EmlE olan plastik sektörü için önemli sorunlar oldu6unu söyleyen Pelister, “Buna ra6men 2018 yElEnda genel ülke ihracatEmEz içinde 4 defa ikinci olan kimya sektörümüz harikalar yarattE. (çinde bulundu6umuz 2019 yElEnda da bugüne kadar sektörel bazda, üst üste 8 defa ihracat ikincili6ini sürdürdük. Geçti6imiz MayEs ayEnda 1.9 milyar dolarlEk ihracatE-

30

Eylül - Ekim 2019

mEz ile aylEk bazda rekor kErdEk. (kincili6e yerle:memizde plastik sektöründen aldE6EmEz güç önemli ve sektörün rolü çok büyük. Kimya sektörü ihracatEmEz gerek de6er, gerekse yüzdesel olarak artmaya devam ediyor. Bununla birlikte plastik sektöründe kilogram ba:Ena ihracat de6erimiz 2.2 dolar. Öncelikli hedefimiz bu de6eri ortalama 3 dolara yükseltmek” dedi. “Özel bankalar5n da faizleri dü.ürmesini bekliyoruz” Sanayici ve ihracatçElar için en önemli unsurlarEn ba:Enda finansmana ula:manEn kolaylE6E ve finansman maliyetinin dü:üklü6ü geldi6ini ifade eden Pelister, “Bu noktada

Ülkemizde plastik hammaddesi üretecek büyük yatErEmlara ihtiyaç oldu6unu kaydeden Pelister, PETK(M ve SOCAR dE:Enda Adana bölgesinde gerçekle:tirilecek yatErEmEn ilk adEmE olarak geçti6imiz günlerde yayEmlanan Cumhurba:kanlE6E kararnamesini i:aret etti. Son dönemde sEfEr atEk kapsamEnda kamuoyunda da önemli yer tutan plastik kullanEmE ve geri dönü:üm konusunun, çevre ve döngüsel ekonomi perspektifi çerçevesinde ele alEndE6EnE vurgulayan Pelister, konunun daha iyi anlatElmasE, yakEn dönemde :ekillenen mevzuatEn iyile:tirilmesi, plasti6in çevreci ürün oldu6una daha fazla vurgu yapElmasE hususunda önerilerin dile getirildi6ini belirtti. Buna ba6lE olarak da geri dönü:üm ithalatEnEn zorla:masE konularEyla ilgili Ankara’da çe:itli toplantElara katEldEklarEnE ifade eden Pelister, konuyla ilgili birtakEm görü:meler gerçekle:tirdiklerini ve konuyu yakEndan takip ettiklerini söyledi.

www.hidrolikpnomatik.com


www.hidrolikpnomatik.com

EylĂźl - Ekim 2019

31


HABER

Tezmaksan'dan Yerli Teknoloji Üretimi İçin 1 Milyon Dolarlık Yatırım TEZMAKSAN Robot Zirvesi’nde Cubebox ve yeni yaz)l)m) ROBOCAM’) görücüye ç)kard) Tezmaksan, fabrikalarC daha akCllC hale getirmek için tasarlayCp geli,tirdi4i Cubebox ve yeni programC ROBOCAM’C tanCttC. Robot YatCrCmlarC Zirvesi’nde ilk defa görücüye çCkan Cubebox, fabrikalarCn 24 saat operatörsüz çalC,masCna olanak tanCrken, 2,5 eksen CAD CAM (ROBOCAM) ise robotlu makinelerin kontrolünü sa4lCyor. Tezmaksan Genel Müdürü Hakan Aydo4du, son dönemde geli,tirdikleri yerli ve milli ürünler Cubebox, ROBOCAM ve di4er otomasyon sistemleri için 1 milyon dolarlCk yatCrCm yaptCklarCnC açCkladC. Türkiye’nin rekabet gücünü arttCracak ve yerli üreticilerin maliyetlerinin dü,ürecek çözümlerim sergilendi4i Robot YatCrCmlarC Zirvesi ve Sergisi’nde Tezmaksan, yeni ürünü Cubebox ile yeni programC ROBOCAM’u sektör profesyonellerine tanCttC. lk olarak Almanya’da düzenlenen EMO Hannover FuarC’nda görücüye çCkan ürünler Türkiye’de ise ilk defa Robot YatCrCmlarC Zirvesi’nde sergilendi.

32

Eylül - Ekim 2019

FabrikalarCn operatörsüz çalC,masCna olanak tanCyan, özellikle gece vardiyalarCnda üretici ,irketlere yüzde 50 verimlilik sa4layan Cubebox, standart yapCsCyla da tüm CNC tezgahlarla uyumlu olmasCyla göze çarpCyor. irketlere özel robot sitemlerinden yüzde 20 daha uygun fiyata gelen Cubebox, sadece bir günde kurulup devreye alCnabiliyor. AyrCca bu sistem ile robot programlama bilgisine ihtiyaç duymadan parça de4i,imi de yapClabiliyor. Dünyada bir ilk… Tezmaksan ROBOCAM… Zirve kapsamCnda markanCn görücüye çCkardC4C di4er bir ürün ise 2,5 eksen CAD CAM yani ROBOCAM oldu. Cubebox için tasarlanan ve robotun kontrolüne olanak tanCyan ROBOCAM, aynC zamanda di4er robotlu makinelerde de kullanClabiliyor. ROBOCAM ile robot programlama bilgisine gerek kalmazken, ürün çizimlerini yükledi4iniz vakit ROBOCAM bunu robotun anlayaca4C dile çeviriyor. Operatöre kalan tek i, ise magazini doldurup bo,altmak oluyor. irket cirolarCnCn yüzde 2’sini Ar-Ge

ye ayCrdCklarCnC, sadece son dönemde gerçekle,tirdikleri Cubebox, ROBOCAM ve di4er otomasyon sistemleri için 1 milyon dolarlCk yatCrCm yaptCklarCnC dile getiren Tezmaksan Genel Müdürü Hakan Aydo4du, güçlü bir Türkiye ve katma de4eri yüksek ürünler için bunun ,art oldu4unu kaydetti. Yenidünya düzeninde Ar-Ge’ye ve inovasyona a4CrlCk vermenin zorunlulu4undan bahseden Aydo4du, markalarCn rekabet gücünü arttCrmak ve pazardaki yerini kaybetmemek için çalC,ma ,ekillerini de4i,tirmesi gerekti4ini söyledi. Aydo4du, “Kontrol üniteleri ve hassas rulmanlarC Türkiye olarak üretemiyoruz; çünkü bunlar dünyada 3-5 firmanCn tekelinde oldu4u için ithalat a4CrlCklC kalCyoruz. Türkiye’de üretilen makinelerin de i,çili4ini çCkardC4CnCzda yüzde 80’i yine ithal diyebiliriz. MakinalarCn parçalarC lego gibi toplanCyor ancak o zaman da bir katma de4er yaratamCyorsunuz. Bu nedenle de dC,a ba4CmlCsCnCz ve en hassas parçalarC ithal ediyorsunuz. Ancak bu sefer de uluslararasC arenada rekabetçi olamCyorsunuz. Bu noktadaTezmaksan olarak ROBOCAM yazClCmCnC geli,tirdik. Cubebox içinde bir program olarak tasarlanan yazClCm, robotlarCn kontrolüne olanak tanCyor. AyrCca di4er robotla makinelerde de kullanmak mümkün. Tezmaksan AR-GE ekibi olarak CNC tezgâh üretiminde kendi kontrol ünitemizi üretemiyoruz; ancak biz de robotlarC kontrol edebilen yerli ve milli 2,5 eksen CAD CAM yani ROBOCAM sayesinde bunu gerçekle,tirebiliyoruz. Bu dünyada bir ilk ve kendi imkanlarCmCzla yerli ve milli bir bakC, açCsCyla geli,tirdik bu sistemi ve bunun da ihracatCnC yapmak istiyoruz” diye konu,tu.

www.hidrolikpnomatik.com


www.hidrolikpnomatik.com

EylĂźl - Ekim 2019

33


FİRMA-ÜRÜN

HMS Endüstriyel İletişim İçin 5G’ye Dair Kapsamlı Bir Çalışma Sunuyor

Ara:tErmaya göre endüstri profesyonellerinin yarEsE üretim alanEnda 5G kullanEmEna son derece olumlu yakla:makla birlikte onu evrensel bir ba1lantE çözümü elde etme yöntemi olarak görüyor. Endüstriyel ileti:im ve IIoT alanEnda küresel bir lider olan HMS Endüstriyel A1lar, kendi :irketlerinde kablosuz ileti:imin yeri hakkEnda bilgi edinmek ve 5G’nin ba:langEcEna nasEl hazErlandEklarEnE görmek için 50 uluslararasE profesyonel ile bir anket düzenledi. “5G: Endüstri buna hazEr mE?” ba:lEklE anket bu çalE:manEn sonuçlarEnE göz önüne seriyor ve 5G’ye hazErlEk anlamEnda üretim endüstrisine dair güncel bakE: açEsEnE sunuyor. HMS’nin sundu1u bilgi bülteni, endüstrinin 5G’ye kar:E üretim ve endüstriyel otomasyon endüstrisinde yeni geli:tirilen ve gelece1in stan-

34

Eylül - Ekim 2019

dardE olarak kabul edilen görü:e dair ne tür fikirler sunuldu1unu gösteriyor. Ana bulgular arasEnda :unlar yer alEyor: • Görü:ülen ki:ilerin yarEsEndan fazlasE (% 54), uzaktan izleme ve varlEklarEn uzaktan çalE:tErElmasE için kablosuz ileti:im çözümleri kullandE1EnE belirtti. Ankete katElanlarEn üçte biri (% 34), :irketlerinin farklE IIoT türleri için kablosuz ileti:im kullandE1EnE belirtti. • Görü:ülen ki:ilerin yarEsE (% 48) imalatta 5G konusunda net bir :ekilde olumlu dü:üncelere sahip. Büyük bir bölümü bu teknolojinin kablolarE, pek de güvenli olmayan Wi-Fi ba1lantEsEnE ve bugün kullanEmda olan pek çok standardEn yerini alaca1E konusunda hemfikir.

nilirli1i ve sa1lamlE1E, 5G'nin benimsenip benimsenmemesi konusunda belirleyici bir rol oynamaktadEr ve bu, OT ve IT temsilcileri tarafEndan e:it olarak dile getirilmi:tir. Dü:ük gecikme süresi, görü:ülen ki:ilerin dörtte biri tarafEndan (% 26) önemli bir özellik olarak belirlendi. “Anket net bir :ekilde endüstrinin, endüstriyel ileti:im için 5G'nin yararlarEndan giderek daha fazla haberdar oldu1unu gösterdi. Endüstrinin gerçekte ihtiyaç duydu1u :ey teknik bilgi ve pratik örneklerdir ”diyor. HMS Networks'teki HMS Labs Program Müdürü Marcela Alzin. “Bu yüzden tipik bir OT profesyonelinin kurgusal bir modelini ve 5G'ye kar:E tutumunu yarattEm. Bu, piyasadaki durumu daha iyi anlamaya yardEmcE olacaktEr”.

• YanEt verenlerin ço1unlu1u (% 58) için, kablosuz sistemlerin güvewww.hidrolikpnomatik.com


FİRMA-ÜRÜN

O + P TF6 - Seri Üretim İçin Hortum Testeresi mek için idealdir ve özellikle seri olarak büyük spiral hortumlarJ kesmek için uygundur. TF6, 11 kW'lJk kendinden frenli bir motor, pedalla elektrikle kontrol, iç temizleme için çekmece ve kendili6inden merkezleme sistemi ile sa6lanJr ve kesme i3lemi sJrasJnda hortumun do6ru 3ekilde konumlandJrJlmasJnJ sa6lar. Makine, 7 ”renkli dokunmatik ekrana sahip bir PLC ile kontrol edilir ve bu da tarifler olu3turup saklamayJ ve hortum çapJnJ ayarlamanJzJ sa6lar. O + P TF6 hortum testeresi 3’ten altJya kadar spiral hortumlarJ ve 4 ” e kadar endüstriyel hortumlarJ kes-

TF6, 3 "altJ spirallere kadar esnek hidrolik hortumlarJ kesmek için idealdir.

stek üzerine duman emici. Kendinden frenli motorsuz model mevcuttur. ÖZELLKLER: - kendinden frenli motor (11 Kw); - Ø 650 mm di3li bJçak; - kendili6inden merkezlenen hortum deste6i; - pedal donanJmlJ elektrik kontrolü; - iç temizlik ve tek bJçak de6i3imi için çekmece; - operatör güvenli6i için gömme bJçak ve korumalar; - PLC kontrolü. DetaylJ bilgi için: www.op-srl.it

Tak + Çalıştır Özelleştirilebilir Hava Tahrikli Sıvı Pompaları Ara yüz CihazlarJnJn basJnçlJ hava tahrikli sJvJ pompalarJ, dayanJklJ, kompakt ve enerji açJsJndan verimlidir. E, H & P Serisi, entegre hava ve hidrolik devre seçeneklerine sahip, az bakJm gerektiren bir tak ve çalJ3tJr tasarJmJna sahiptir. Tepe hidrolik beygir gücü çJkJ3J 1.35 (1 kW) @ 2/3 durma basJncJ, 29 scfm maksimum hava tüketimi ve 10.000 psi'ye (680 bar) basJnç. AralJklJ akJ3 ve basJnç talepleri olan hidrolik uygulamalar için idealdir. Özel, uygulamaya özel mo-

www.hidrolikpnomatik.com

deller, deneyimli mühendislik ekibimiz tarafJndan tasarlanabilir ve üretilebilir.

DetaylJ bilgi için: www.interfacedevices.com

Eylül - Ekim 2019

35


FİRMA-ÜRÜN

Rockwell Automation Hareket Sistemleriyle Kısa Üretim Hatlarının Verimini Artırın MagneMover LITE sistemi yük ta1:ma için ba+:ms:z yük ta1:ma sistemleri kullan:yor ve 1imdi be1 kat daha yüksek ta1:ma kapasitesi sunuyor, daha büyük uygulamalar: destekliyor. Üreticiler hedef mü1terilerinin taleplerini kar1:lamak için ürünlerini ki1iselle1tiriyor. Bunun sonucunda da daha k:sa üretim hatlar:na ve daha yüksek ürün de+i1im frekans:na sahip olmak zorundalar ki bunlar da ürün üretmek için gerekli zamandan çalan süreçler. MagneMover LITE sistemi stok tutma birimi (SKU) daha yüksek operasyonlar: üretim yüklerini geleneksel konveyörlerin bugün yapabildi+inden daha h:zl: ve daha esnek bir 1ekilde ta1:yarak daha verimli hale getiriyor.

36

ta yüzlerce ta1:ma arabas: kullanma imkan: verir. MagneMover LITE sistemi daha yüksek anahtar ve araç yo+unlu+u olan daha uzun hatlar kullanan daha büyük uygulamalar için idealdir.

Rockwell Automation, ürünleri motorlu araçlar:n yan: s:ra ba+:ms:z ta1:ma ünitesiyle daha h:zl: ta1:yan MageMover LITE sistemini güncelledi. Esnek sistem art:k daha a+:r ürünleri ta1:yabiliyor ve daha büyük ölçekli uygulamalar: destekliyor. Ayr:ca herhangi bir mekanik müdahale gerekmeksizin tek bir dü+meye basarak yük de+i1imine olanak sa+lad:+: için çal:1mama süresini azalt:yor.

yükü ta1:yabiliyor. Bu üreticilerin ürünleri üretmek veya ürün varyasyonlar:n: ambalajlamak için birden fazla makineye ihtiyaç duymaks:z:n ürün boyutunu de+i1tirebilir.

Daha a+:r ürünler: Yeni tekerlekli yük arabas: opsiyonlar: kullan:c:lara kayd:rmal: yük arabalar:ndan be1 kat daha fazla ta1:ma kapasitesi sa+l:yor. Tek veya iki tekerlekli araçlar s:ras:yla 2.5 kg.’a (5.5 pound) ve 10 kg.a (22 pounds) kadar üretim

Daha Büyük Ölçekli Uygulamalar: Seri ileti1im yerine Ethernetli motorlar: veya Ethernet temelli ba+lant: noktalar: kullanmak yüksek hacimli sektörlere yerle1im esnekli+ini art:rma imkan: sa+lar ve daha az ba+lant: noktas: gerekirken her hat-

Eylül - Ekim 2019

Rockwell Automation üretim hatt: yönetim direktörü Neil Bentley konuya ili1kin aç:klamas:nda 1öyle konu1tu: “Bu teknolojinin üretim, montaj ve ambalajlama operasyonlar:n: nas:l yeniden tasarlayabildi+ini gören makine üreticileri ve imalatç:lar daha fazlas:n: yapmak istedi. MagneMover LITE sistemini bu yüzden geli1tirdik. Art:k daha büyük üretim yüklerini destekliyor. Performans: çok daha iyi. Ayr:ca uygulamalar: daha önce görülmemi1 boyutlara ölçeklendirebiliyor.”

www.hidrolikpnomatik.com


www.hidrolikpnomatik.com

EylĂźl - Ekim 2019

37


FİRMA-ÜRÜN

SMART Hidrolik Aktüatör (SHA)

Hidroli!in gücünü, 170.000 LB (755kN) Kuvvetine kadar servo kontrol hassasiyetiyle kayna't8rma Kyntronics SMART Hidrolik Aktüatör (SHA), hidrolik gücün en iyi özelliklerini, bu yakla'8mlar8n do!al dezavantajlar8 olmadan, vidal8 ve ma-

karal8 vidal8 elektro-mekanik aktüatörlerde kullan8lan servo kontrol hassasiyetiyle birle'tirir. Sonuç, daha dü'ük bir fiyat noktas8nda üstün i'levselli!e sahip bir çal8't8rma çözümüdür.

SHA'y8 uygulaman8za dahil etmenin ne kadar kolay oldu!unu ö!renmek için Uygulama Mühendislerimizle irtibata geçin. Detayl8 bilgi için: www.kyntronics.com

MAIN’in Azalan Flanşları Maliyeti ve Sızıntı Noktalarını Azaltıyor Maliyetleri dü'ürün ve bu “Noel A!ac8” görünümünün, MAIN Manufacturing'den uygun fiting - azalt8c8 bir flan' takarak görünmesini önleyin. ANA, soket kaynakl8, al8n kaynakl8, NPTF, SAE düz di'li, BSPP vb. MAIN’in Michigan yap8m8 azaltma flan'lar8n8n kullan8lmas8, daha az ba!lant8 parças8, daha az s8z8nt8 noktas8 ve standart ba!lant8 parçalar8 ile daha az maliyetle sonuçlanabilir. .Detayl8 bilgi için: www.mainmanufacturing.com

38

Eylül - Ekim 2019

www.hidrolikpnomatik.com


www.hidrolikpnomatik.com

EylĂźl - Ekim 2019

39


FİRMA-ÜRÜN

Fabrikalarda Geleceği Öngören Yeni Nesil Teknoloji Akll üretim yönetim sistemi ProManage, veri toplama modülü ProData ile kestirimci kalite, bakm ve planlamaya imkan tanyarak maksimum verim salyor Türkiye’de sanayide dijitalle!me alan,ndaki ilk Ar-Ge çal,!malar,n, gerçekle!tiren teknoloji !irketi Doruk’un ak,ll, ve dijital üretim yönetimi sistemi ProManage, sahip olduu ek modüllerle üretimden maksimum verim salanmas,na imkan tan,yor. Yapay Zeka ve Art,r,lm,! Gerçeklik teknolojileri ile tam entegre olan dünyadaki tek üretim yönetim sistemi ProManage’,n üretim verilerini toplama modülü ProData, üretim süreçlerinde gelecei öngörmeyi mümkün k,larak kalite ve rekabet seviyesini üst düzeye ç,kar,yor. ProManage ile entegre çal,!an ProData modülü sayesinde ürün, emir, operatör, hammadde, yar, mamul ve zaman bilgilerine ek olarak üretim sürecindeki ve ortamdaki ko!ullara ili!kin veriler de toplan,p deerlendirilebiliyor. Yeni endüstri evresinin ak,ll, ve dijital fabrikalar,n, in!a eden Doruk’un Türkiye orijinli uluslararas, üretim yönetim sistemi ProManage, üretim verilerini toplama modülü ProData ile sanayicilerin üretim süreçlerini prediktif yani kestirimci hale getiriyor. Üretim hatlar,nda ürün, emir, operatör, hammadde, yar, mamul, zaman, proses ko!ullar, ve ortama ili!kin verileri toplayan ve bu verileri deerlendiren ProData modülü sayesinde sanayiciler kolayl,kla i!letmelerinin geleceini öngörebiliyor. Fabrikalarda üretime ili!-

40

Eylül - Ekim 2019

kin tüm operasyonlar,n dijital araçlarla yönetimini salayan ProManage ile tamamen entegre çal,!an ProData modülü, kestirimci kalite, bak,m ve planlama için gerekli altyap,y, sal,yor. !letmelerin kendilerini sürekli ve otomatik olarak geli!tirebilmesine imkan tan,yan ProManage ile toplanan s,cakl,k, bas,nç, nem, devir h,z,, tork press bas,nc, gibi bir tak,m üretim proses deerlerini, parametrelerini ve set deerlerini sensörler arac,l,,yla makinalardan toplayan ProData modülü bu deerleri veri taban,na kaydediyor. Böylelikle hangi ürün hangi makineden geçerken ne kadar enerji sarf etti, ne h,zda döndü, bas,nç ve s,cakl,k ne kadar oldu, kalite oran, ne oldu gibi sorulara yan,t verebiliyor. Yapay Zeka ve Art,r,lm,! Gerçeklik teknolojileri ile tam entegre olan dünyadaki tek üretim yönetim sistemi ProManage’,n ProData modülü, yapay zeka ve makine örenmesi uygulama-

lar,n, hayata geçiren verileri de sal,yor. Bu sayede hangi istasyonun ne h,zda çal,!,rsa kalite oran,n,n yüksek ya da dü!ük olduu, mevsim ko!ullar,n,n kalite, üretim ve ar,za sonuçlar,na nas,l etki ettii gibi bilgilere ula!may, da mümkün k,l,yor. Üretimde kalitenin en iyi olduu ortam ko!ullar,n,n ve makine deerlerinin tespiti ile maksimum verime imkan tan,yan ProManage ProData, üretim maliyetlerini dü!ürüp kalite deerlerini art,r,yor. ProData, teknolojik geli!meleri takip eden firmalar,n avantaj sahibi olduu günümüzde salad,, rekabet avantaj,yla da dikkat çekiyor. Detayl, bilgi için: www.promanage.com

www.hidrolikpnomatik.com


www.hidrolikpnomatik.com

EylĂźl - Ekim 2019

41


42

EylĂźl - Ekim 2019

www.hidrolikpnomatik.com


www.hidrolikpnomatik.com

EylĂźl - Ekim 2019

43


FİRMA-ÜRÜN

Siemens, Endüstrinin Dijital Geleceğine Xcelerator ile Hız Katıyor Siemens, müteriye ve sektöre özgü ihtiyaçlara göre uyarlanabilen ve kiiselletirilebilen, her ölçekten irketin dijital dönüümünü destekleyen entegre yazlm, servis ve uygulama gelitirme platformu Xcelerator’ piyasaya sundu. Xcelerator sayesinde herkes veri ve sistem oluturarak bunlar birbirine entegre edebilecek ve mevcut sistemlerini geniletebilecek. Bire bir dijital ikiz olu8turan Xcelerator tasar@m, üretim ve kullan@m s@ras@nda h@zl@ inovasyon ve do(rulama sa(l@yor. Xcelerator; Siemens’in tasar@m, mühendislik ve üretim yaz@l@m portföyü ile Mendix’in “lowcode” (az kod yaz@lan) çoklu-deneyim uygulama geli8tirme platformunun geni8letilmi8 bir versiyonunu bir araya getiriyor. Mendix platformunda art@k, markan@n pazar lideri tümle8ik low-code ve no-code (hiç kod gerektirmeyen) geli8tirme ortamlar@n@n yan@ s@ra; Siemens’in bulut-tabanl@, aç@k IoT i8letim sistemi MindSphere® destekli dijital mühendislik ve IoT’ye yönelik bulut ve uygulama servisleri de yer al@yor.

Xcelerator, geli8tiriciler ve mühendisler de dahil olmak üzere tüm ekosistem payda8lar@n@n kolayca veri ve sistem olu8turmas@n@, entegre etmesini, mevcut veri ve sistemleri geni8letmesini mümkün k@larak dijital dönü8ümü destekleyen tek platform. Siemens ayr@ca, daha önce Siemens PLM Yaz@l@m@ olarak bilinen portföyün de bundan böyle Siemens Dijital Endüstriler Yaz@l@m@ olarak adland@r@laca(@n@ duyurdu. Bu yeni ismin, dünyan@n her yerindeki i8letmelerin dijital dönü8ümünü destekleyen Siemens çözüm, uygulama, araç ve servis portföyü ve

ekosistemindeki büyümeyi yans@tmas@ hedefleniyor. Siemens, Xcelerator sayesinde elektronik tasar@m@ otomasyonundan ürün ya8am döngüsü yönetimine dek tüm yaz@l@m portföyünü Mendix platformu ve IoT odakl@ MindSphere ile birle8tirerek, Siemens’in inovatif çözümler yaratma gelene(ini devam ettiriyor. Xcelerator’@n bir ba8ka benzersiz özelli(i de, geri bildirimleri ve performans verilerini al@p, tasar@m ve üretimi besleyen ki8iselle8tirilmi8 uygulamalar olu8turma yetene(i. Böylece dijital i8letmelerin parçal@ ve proses endüstrilerine yönelik vaatleri gerçe(e dönü8türülüyor. Xcelerator Siemens’in Endüstriyel Yazlm Portföyünü Entegre Bir Hale Getiriyor Siemens elektronik ve mekanik tasar@m@, sistem simülasyonu, üretim, operasyon ve ya8am döngüsü analiti(i konusunda sektörün en kapsaml@ ve derinlikli yaz@l@m portföyünü olu8turdu. Xcelerator da mevcut Bilgi Teknolojileri, Operasyon Tek-

44

Eylül - Ekim 2019

www.hidrolikpnomatik.com


FİRMA-ÜRÜN nolojileri ve Mühendislik Teknolojileri ortamlar@na ba(lanan gömülü araç ve veritabanlar@n@ bu portföy ile bir araya getiriyor ve entegre ediyor. Böylece pek çok Siemens teknolojisinden faydalanan benzersiz i8 ak@8lar@ olu8turulabiliyor. Bu sayede tüm mühendislik disiplinlerinden uzmanlar hep birlikte yeni ürünler geli8tirebilecek. Ayr@ca dijital süreçler tasar@mdan üretime kadar geni8letilebilecek ve kesintisiz kalite art@8@ sa(lanacak. Siemens k@sa süre önce farkl@ do(rulama araçlar@n@ entegre ederek PAVE360™ - fiziksel üretim öncesi otonom do(rulama ortam@n@ olu8turdu. Bu aç@k entegrasyon sayesinde, model bazl@ simülasyonlar ile test verileri ve gerçek performans analizlerini birle8tiren kusursuz bir dijital ikiz olu8turularak ürün ve operasyonlarda h@zl@ inovasyon ve do(rulama yap@labiliyor. Siemens Dijital Endüstriler, Dijital 8letme Portföyü’yle her ölçekten 8irketin de(er zincirinin tamam@n@ entegre etmek ve dijitalle8tirmek üzere uçtan uca bir ürün, çözüm ve servis seti sunuyor. Bir 8irketin dijital i8letmeye dönü8mesi için gerekli teknik yaz@l@m temelini olu8turan Xcelerator; ürün performans@, ürün geli8tirme, üretim operasyonlar@ ve ya8am döngüsü deste(inde kesintisiz yenilikçi zekay@ destekliyor. Xce-

www.hidrolikpnomatik.com

lerator portföyü Ürün Ya8am Döngüsü Yönetimi (PLM), Elektronik Tasar@m Otomasyonu (EDA), Uygulama Ya8am Döngüsü Yönetimi (ALM), Üretim Operasyonlar@ Yönetimi (MOM), Gömülü Yaz@l@mlar ve Nesnelerin nterneti (IoT) için çok say@da uygulama ve çözümden olu8uyor. Bu entegre portföy bir i8letmenin üst yönetimden üretim bölümüne kadar her noktas@n@n otomasyonunu destekliyor, tüm Xcelerator ekosistem kat@l@mc@lar@ aras@ndaki bilgi ak@8@n@ düzenleyerek takip edilebilir bir dijital seri olu8turuyor, birlikte çal@8maya dayal@ aç@k bir ortam@n h@zla ve çevik bir biçimde olu8turulmas@n@ sa(l@yor. Mendix Uygulama Gelitirme Platformu, Xcelerator ekosistemini güçlendiriyor

Kurumsal i8letmeler için low-code ve no-code uygulama geli8tirme konusunda dünya lideri Mendix’i geçen y@l sat@n alan Siemens, bulutun gücünü ve Mendix’in pazar lideri h@zl@ uygulama geli8tirme ortam@n@ mü8terilerine sunmak üzere bu platformu geni8letiyor. Böylece Siemens mü8terileri mevcut çözümlerini yeni veriler, sistemler ve yeni kullan@c@larla entegre eden ve yayg@nla8t@ran uygulamalar olu8turabilecek. MindSphere destekli IoT uygulama servisleri, dijital mühendislik ve sistem entegrasyonlar@n@n da eklenmesiyle Mendix platformu art@k her sistemden veri çekmekte ve bunlar@ uygulama ve cihazlara çift yönlü ba(lamakta kullan@labilecek. Mendix platformu, Xcelerator mü8terilerine her cihaz üzerinde, her yerde, her bulut ortam@nda ve her platformda çoklu-deneyim uygulamalar@ olu8turma ve payla8man@n yan@ s@ra, dijital dönü8ümün faydalar@ndan daha h@zl@ yararlanma yetene(i de kazand@r@yor.

Eylül - Ekim 2019

45


FİRMA-ÜRÜN

SMC’den Yeni AFF Serisi Rekabetin her geçen gün daha da artt6!6 günümüzde, firmalar mü)terilerine daha kaliteli ürünleri daha h6zl6 tedarik etme yar6)6 içindedirler. Bunu yaparken de maliyetlerini en dü)ük seviyelerde tutmak isterler. Özellikle seri imalat yapan fabrikalarda en büyük maliyetlerden biri de ar6za kaynakl6 duru)lar6n sebebiyet verdi!i üretim kay6plar6ndan kaynakl6 maliyetlerdir. Bu maliyetleri en aza indirmek için bak6mlar6n do!ru ve zaman6nda yap6lmas6n6n önemi çok büyük olmakla beraber, ürünleri do!ru )artlar alt6nda kullanmak da çok önemlidir. Fabrikalarda en s6k kullan6lan sistemlerin ba)6nda olan pnömatik sistemler de bu )ekilde dü)ünülmelidir. Pnömatik sistemlerde kullan6lan bas6nçl6 havan6n temizli!i pnömatik ürünlerin ömrünü ve verimlili!ini direkt olarak etkilemektedir. Havan6n uygun )artlarda olmamas6 durumunda, valf ve silindirlerin ömürleri azal6r, kullan6lan silindirlerin verimlili!i dü)er ve istenilen kuvvetler al6namayabilir, hava kaçaklar6na sebebiyet veren filtre ve regülatör t6kan6kl6klar6 olabilir, regülatörler istenilen bas6nc6 ayarlayamayabilirler. Bu tip durumlarla kar)6la)mamak için bas6nçl6 havan6n temiz olmas6, yani bas6nçl6 hava içerisndeki kat6 partiküller ve su parçac6klar6 hava içerisinden filtrelenmelidir. Bilindi!i gibi hava, bas6nçl6 kompresörden itibaren farkl6 noktalarda filtrelenmektedir. lk olarak kompresörden ç6kan bas6nçl6 hava kurutucuya girmeden önce içerisindeki yo!unla)m6) su ve kat6 partiküller-

46

Eylül - Ekim 2019

den ayr6lmal6d6r. Kat6 partiküllerden, nemden ve sudan ayr6)t6r6lan hava, fabrika içerisine verilir. Hava, her ne kadar ba)lang6çta kullan6ma uygun hale getirilse de, özelikle uzun hatlarda tekrardan kirlenmeye ve yo!unla)maya maruz kalabilir. Hat içeriside de hat filtreleri ile bunun önüne geçilebilir. SMC olarak bu noktada fark yaratacak bir ürün geli)tirdik. Yeni AFF serisi , bas6çl6 hava içerisindeki hem yo!unla)m6) suyu hem de hava içerisindeki kat6 partikülleri ay6r6r. Yeni AFF serisi bu özellikleri sayesinde hem kompresör ç6k6)6 kurutucu giri)lerinde, hem de bran)larda havay6 filtreleyebilir. Bunu yapabilmesi için ürün içerisindeki filtre eleman6 2 farkl6 katmandan olu)ur. ç taraftaki katman suyu %99 oran6nda al6r, d6) taraftaki katman ise havay6 1 mikron seviyesinde filtreler. Bu özellik-

leri ana hatlarda kullanabilmeniz için 1”den 2”e kadar farkl6 ölçülerde tedarik edilebilir. Havay6 filtrelemek önemli oldu!u kadar, filtre kavanozunda biriken suyun d6)ar6 at6lmas6 ve filtre eleman6n6n belli aral6klarda de!i)tirilmesi de çok önemlidir. Yeni AFF serisi bu noktalarda da ak6ll6ca çözümler geli)tirdi. Otomatik tahliye özelli!i kavanoz içerisinde biriken suyu biriktikçe d6)ar6 atar. Ürünün üst k6sm6nda bulunan kirlilik indikatörü de filtre kirlili!ini sürekli olarak takip eder. Bu sayede ürüne bakt6!6n6z zaman eleman6n de!i)mesi gerekti!ini anlayabilirsiniz. Ürün ile ilgili detayl6 bilgi için: www.smcturkey .com.tr

www.hidrolikpnomatik.com


FÄ°RMA-ĂœRĂœN

Commander Serisi SĂźrĂźcĂźler: ArtÄąk Ăœcretsiz BeĹ&#x; YÄąl Garantili Commander serisinden bir sĂźrĂźcĂź sat:n alan herkes, art:k hiçbir ek Ăźcret Ăśdemeden sĂźrĂźcĂźlerin garantisini iki y:ldan be* y:la uzatmak için kay:t yapt:rabilir. Bu yeni teklif, kolay montaj ve kurulum için tasarlanm:* genel amaçl: Commander C200 ve C300 serisi sĂźrĂźcĂźler için geçerlidir. irket, garantinin iki y:ldan be* y:la ç:kar:lma hamlesinin, ĂźrĂźnlerinin gĂźvenilirlik ve dayan:kl:l:k yĂśnĂźnden sahip oldu!u mĂźkemmel performans:n bir kan:t: oldu!unu belirtmi*tir. Kullan:c:lar, sat:n ald:klar: ĂźrĂźnlerin be* y:l garanti kapsam:nda oldu!unu bilerek art:k ĂźrĂźnlerini gĂźvenle sat:n alabilir. Harici bir kontrolĂśre olan ihtiyac: ortadan kald:ran tĂźmle*ik PLC saye-

www.hidrolikpnomatik.com

sinde, her iki cihaz da yerle*ik bir zekaya sahiptir ve 0,25 kW - 132 kW gßç aral:!:, sßrßcßleri daha dß*ßk ve yßksek gßç gerektiren uygulamalar için uygun hale getirir. Sa!lam tasar:m: ve zorlu ortamlara dayan:kl:l:!: ile dikkat çeken Commander serisi sßrßcßler, s:n:f:ndaki en kßçßk Ülçßlere sahip olup, makine ve orijinal ekipman ßreticileri (OEM) için idealdir. Daha karma*:k uygulamalar için, her iki model de Control Techniques’in tak:labilir opsiyon modßlleri ile uyumludur. Commander serisi sßrßcßler, 2018 y:l: sonunda Unidrive M200 ve

M300 serisi ĂźrĂźnlerin yerini alarak *irketin portfĂśyĂźne yeniden girdi. Control Techniques ba*kan: Anthony Pickering *Ăśyle diyor; “Commander serisi sĂźrĂźcĂźlerimizin garanti sĂźresini art:rmak, ĂźrĂźne olan gĂźvenimizi gĂśstermekte ve sĂźrĂźcĂźlerimizi kullananlara ek gĂźvenlik sa!lamaktad:r. Bunu sunabilece!imiz bir konumda olmaktan Ăśzellikle gurur duyuyoruz.â€?

EylĂźl - Ekim 2019

47


FİRMA-ÜRÜN Korozyon ve aşınmaya karşı koruma sağlayan ileri teknoloji kaplama:

iwis’ten Yeni b.triton Yüksek Performanslı Makaralı Zincir Zincirlerin deniz suyunun zararlB etkilerine maruz kaldB+B veya düzenli olarak temizlenmesi gereken durumlarda konvensiyonel kaplamalB malzemeler kBsa süre içinde teknik kBsBtlamalarla kar5B kar5Bya kalBr: limanlarda ve gBda veya bina hizmetleri sanayisinde kullanBlan makaralB zincirler a5Bnmaya ve korozyona dayanBklBlBk özelliklerini hBzlB bir 5ekilde kaybeder. Münih merkezli zincir imalatçBsB iwis tarafBndan geli5tirilen yeni b.triton serisi yenilikçi kaplama çözümlerinin bir araya getirildi+i yüksek performanslB makaralB zincirlerden olu5makta olup zorlu çalB5ma ortamlarBnda kullanBma uygun mükemmel bir üründür. Yeni iwis b.triton yüksek performanslB makaralB zincirler korozyona ve a5Bnmaya son derece dayanBklBdBr. Yüksek performanslB çinko pul teknolojisinin özel bir yüzey kaplama i5lemiyle birle5tirildi+i JWIS b.triton zincirleri, standart korozyon testlerinin sonuçlarBnda görülece+i üzere piyasada satBlan benzer rakip ürünlere kByasla korozyona daha dayanBklBdBr. Sürdürülebilirlik kriterlerine göre tasarlanan yeni makaralB zincirler RoHS uyumlu malzemelerden yapBldB+B ve hekzavalan krom (CrVI) içermedi+inden son derece çevre dostudur.

bon çelik zincirlerin karakteristik olarak yüksek yorulma dayanBmBna ve gerilme dayanBmBna sahip olmasBnB gerektiren son derece a5BndBrBcB ortamlarda kullanBm için ideal olduklarB anlamBna gelir. Özel çinko pul kaplamasBnBn en önemli özelli+i taban malzemeye son derece iyi yapB5masBdBr, bu sayede en zorlu çalB5ma ko5ullarBnda bile makaralB zincir korozyona kar5B güvenli bir 5ekilde korunur. Halen kullanBmda olan zin-

cirlerle yapBlan ilave bir tuz püskürtme testi, zincirin korozyona kar5B güvenli bir 5ekilde korundu+unu onaylamB5tBr. Burçlar ve pimlerdeki özel kaplamalar, JWIS b.triton zincir yataklarBndaki a5BnmayB azaltBr. Ekstrüzyonla imal edilmi5 burçlar ve makaralar korozyona kar5B dayanBklBlB+B daha da arttBrBr, çalB5ma sBrasBndaki uzamayB azaltBr ve zincirin daha sessiz çalB5masBnB sa+lar. b.tri-

Yeni geli5tirilen zincirlerin temelinde karbon çeli+i sa+lamlB+BnBn özel yüzey kaplamalarla birle5tirilmesi yer alBr. Bu teknoloji zincirlerin, kar-

48

Eylül - Ekim 2019

www.hidrolikpnomatik.com


FİRMA-ÜRÜN

ton zincirlerinin kullan5ld5&5 uygulamalar için özel olarak geli(tirilmi( yeni ya&lama ya&5 “iwiDUR G” korozyon ve a(5nmaya kar(5 ilave koruma sa&lar. Sonuç olarak JWIS b.triton zincirleri -10 °C ila +130 °C aras5ndaki s5cakl5klarda hatta alternatif bir yüksek s5cakl5&a dayan5kl5 ya&lama ya&5 kullan5l5rsa 150 °C’ye kadar olan s5cakl5klarda kullan5labilir. Münih merkezli zincir üreticisi iwis her türlü tahrik ve konveyör teknolojisi uygulamalar5 için bir dizi ürün sunmaktad5r. Kapsaml5 ürün portföyünde hassas ve yüksek performansl5 makaral5 zincirler, konveyör zincirleri, bak5m gerektirmeyen ve korozyona dayan5kl5 zincirler, akümülasyon zincirleri, özel uygulamalara yönelik konveyör zincirleri, yaprak zincirler, üstü yass5 zincirler, içi bo( pimli zincirler, pimli f5r5n zincirleri ve tüplü konveyör zincirleri, tar5m makineleri zincirleri ve aksesuarlar5 ve otomotiv endüstrisi için eksantrik zinciri tahrik sistemleri yer almaktad5r. b.triton zincirin parçalar5n5n her biri özel kaplamayla kaplanm5(t5r ve bu sayede daha dayan5kl5d5r. • b.triton iç ve d5( zincir plakalar5 (sol üst): yüksek performansl5 kaplama korozyona kar(5 üstün koruma sa&lar • b.triton burçlar5 (sa& üst): ekstrüzyonla üretilen ve a(5nmay5 azaltan özel kaplamayla kaplanm5( burçlar penetrasyona ve paslanmaya kar(5 koruma sa&lar • b.triton makaralar (sol alt): diki(siz bile(enler ve özel kaplama zincirin daha sessiz çal5(mas5n5 ve korozyona kar(5 koruma sa&lar • b.triton pimler (sa& alt): çal5(ma s5ras5nda optimum a(5nma özellikleriyle birle(tirilmi( korozyon korumas5

www.hidrolikpnomatik.com

Eylül - Ekim 2019

49


FİRMA-ÜRÜN

Değiştirilebilir Somun-Mil Kombinasyonlarına Sahip Vidalı Miller NSK, EMO 2019'da somun ve milin serbest bir 6ekilde kombine edilebildi,i yeni bir vidal> mil serisini tan>tt>. Bu tasar>m sayesinde hem sat>c>lar hem de son kullan>c>lar, yüksek kaliteli vidal> milleri küçük miktarlarda stoklayabilecek veya sat>n alabilecek. Yüksek hassasiyetli tahrik elemanlar>ndan biri olan vidal> miller, her zaman mü6terinin belirtti,i özelliklere göre tasarlanmakta ve belirli bir görev için uyarlanmaktad>r. Üretici daha sonra gerekli ön yükü sa,lamak amac>yla, fabrikada e6le6tirilen somun ve mil tak>mlar>n> tedarik etmektedir. Dünyan>n en büyük hassas vidal> mil üreticisi olan NSK bu seneki EMO fuar>nda, tek tek e6le6tirilmi6 somun-mil kombinasyonu kullanmay> gerektirmeyen yeni bir vidal> mil serisini tan>t>yor. Art>k somun ve mil, rastgele e6le6me ilkesine göre istenilen 6ekilde de,i6tirilebilir. Yüksek h>zl> ve dü6ük gürültülü uygulamalara yönelik NSK BSS serisini temel alan NSK de,i6tirilebilir vidal> milleri, C7 hassasiyet s>n>f>nda kullan>ma haz>r hale getirilmi6tir. Bu yeni seri, 5 ila 20 mm hatveye sahip 15 ila 32 mm'lik mil çaplar>nda sunulmaktad>r. Flan6 ve montaj deliklerinin boyutlar> ve tolerans s>n>flar>, DIN 69051 (ISO 3408) standard>n>n gerekliliklerini kar6>lamaktad>r. ste,e ba,l> olarak somun gövdeleri, NSK K1 ya,lama ünitesi ile donat>labilir. E6siz tasar>m> sayesinde bu üniteler, standart olarak çok dü6ük ekse-

50

Eylül - Ekim 2019

Yeni vidal mil serisinde somun ve mil, rastgele e le me ilkesine göre tasarland . nel oynama ile sevk edilmektedir. Gerekti,i takdirde, bir NSK bayisinde veya do,rudan NSK'de bilyalar>n boyutu de,i6tirilerek istenilen ön yük elde edilebilir. Yeni seri, pick-and-place (al ve yerle6tir) sistemlerini içeren uygulamalar>n yan> s>ra, montaj, yükleme bo6altma ve 6irket içi ta6>maya yönelik otomatik ta6>ma üniteleri için de idealdir. Farkl> 6ekilde kullan>mlar da mümkündür.

si avantaj> olu6turmaktad>r. Sonuçta, kullan>c>lar e6siz bir esneklikten faydalanabilecek ve özel makine veya prototipleri için ihtiyaç duyabilecekleri farkl> boyutlu vidal> milleri derhal kullan>ma haz>r hale getirme imkan>na sahip olacaklar.

Somun ve milin serbestçe de,i6tirilebilmesi, kullan>c>lar için, gerekli vidal> milinin kolayl>kla al>nmas> veya stoktan sipari6 verilmesi ve daha sonra 6irket içinde ya da yetkili bir NSK bayisinde uygun boya kesilme-

www.hidrolikpnomatik.com


www.hidrolikpnomatik.com

EylĂźl - Ekim 2019

51


52

EylĂźl - Ekim 2019

www.hidrolikpnomatik.com


www.hidrolikpnomatik.com

EylĂźl - Ekim 2019

53


54

EylĂźl - Ekim 2019

www.hidrolikpnomatik.com


www.hidrolikpnomatik.com

EylĂźl - Ekim 2019

55


MAKALE

Parçadan Borular Kesmek Yazar; Ibrahim Albach - KOLLMORGEN Europe GmbH

K#ym#ks#z ve olabildiince çapaks#z süratli uzunlamas#na kesim: Kollmorgen Automation Suite metal ileme bran#na tempo getiriyor KKymKksKz, kusursuz uzunlukta ve olabildi7ince çapaksKz kesim kenarlarK özel olarak olarak üretilen boru parçalarK için önemli kalite özellikleri. AyrKca daha sonra makine üretiminde ve özellikle otomobil endüstrisinde yapK parçalarK olarak yerle-

56

Eylül - Ekim 2019

rini alKyorlar. Bu alanda uzman olan: Großkampenberg’de bulunan FZH Mashienenbau firmasK Boru kesme sistemi Vario ince çeperli borular için tasarlandK ve Kollmorgen’Kn Motion Control (Hareket Kontrolü) çözümlerinden biriyle çalKBKyor. Tahrik ve Kontrol teknolojisinin tasarKmK için Eifel’de bulunan firma Quality Automation GmbH’nKn mühendislik alanKndaki uzmanlarKnK projeye dahil etti.

FarklK çap ve alaBKmlardan oluBan borularKn tam istenilen uzunluklarda kesilmesi için tesisin baBlangKcKnda bir tambur Barjörü borucuklara tamponlama uygular. Buradan itibaren servo motorla tahrik edilen bir iBleme sistemi döner ve do7rusal eksenlerle kesim tesisinin otomatik olarak donatKlmasKnK üstlenir. Kesme iBleminin merkezinde, ortasK kesilecek olan boruya tutucu bir birim aracKlK7Kyla do7rusal bir eksenden www.hidrolikpnomatik.com


MAKALE konumlandKrKlan bir kesim baBlK7K bulunuyor. Üç yuvarlak bKça7Kn hangi konumdan yüzeyle buluBaca7K bir iBaretle tespit ediliyor. Kesim iBaretini önceki iBleme sürecinde bir lazer birimi, güncel üretim ödevinin gereksinimle uygun olarak yerine getiriyor. Baret; FZH’nin ayKrma baBlK7Kna entegre etti7i bir optik sensör tarafKndan tanKnKyor. Tek elden otomasyon Kompleks aBamalarKn mühendisli7i için Eifel’in makine üreticileri sKkK bir ortaklKkla Quality Automation GmbH (QA) firmasKyla birlikte çalKBKyor. Kollmorgen’Kn Aachen bölgesinde Stolberg’de bulunan sistem orta7K bu projede tesisin tüm otomasyonunu tasarlayKp gerçekleBtirme görevini aldK. “Elektrik konstüksiyonu, CE-Dokümantasyonu, Balt dolabKnKn kurulumu, yazKlKm geliBtirme ve son olarak tesisin iBletime alKnmasK bizim elimizde” diyerek açKklKyor QA irket yönetim kurulu üyesi Friedhelm Steffens. Kesim baBlK7KnKn, tesisin sonraki makine operatörlerinin farklK boru çaplarK, çeper kalKnlKklarK ve malzemeler için kullanabilece7i bir Bekilde otomatikleBtirilmesi de ayrKca hedeftir. FZH müBterileri özellikle otomotiv yan sanayiden. Friedhelm Steffens “FarklK görevleri, düBük parça sayKlarKnda dahi ekonomik Bekilde üretebilmek için esnekli7in de ayrKca sa7lanmasK gerekiyor.” sözlerini vurguluyor. QA kesim baBlK7KnKn aktüatörünü iki servo tahrikle birleBtirerek dönüBtürdü. Kol taBKyKcK denilen disk üç dairesel kesme bKça7KnK, kesilecek borunun dKB çevresi boyunca tanKmlanmKB bir rotasyon hKzKna getirir. Kam diski ekseni daha sonra üç bKça7Kn materyale tam olarak tespit edilen profil kKlavuzuyla girmesini sa7lar. Bu ba7lantKnKn koordinasyo-

www.hidrolikpnomatik.com

Yüksek kusursuzluun ve her iki eksenin kam kontrollü senkronizasyonun bir araya geliini ancak Kollmorgen AKM Servo motorlar salar. nu ve düzenlemesi Kollmorgen’a ait AKD PDMM ile sa7lanKr. Cihaz; servo sürücü ile kombine serbest programlanabilir bir Motion Control kumandasKnK aynK gövdede sunmaktadKr. AKD PDMM kol taBKyKcK diski çalKBtKrKr ve ayrKca ethercat iletiBimi yoluyla Kollmorgen’Kn bir di7er AKD tipi servo sürücüyü kontrol eder. Tesisin kontrolü yönünde AKD PDMM yeniden Profinet üzerinden Siemens kumandasK ile Profinet master olarak illetiBim kurar. Kolayca Hareket programlama QA, tüm hareket akKBlarKnK ve iki tahrikin senkronizasyonunu Kollmorgen Automation Suite (KAS) yardKmKyla gerçekleBtirdi. GeliBtirme platformu AKD PDMM içerisine entegre. Servo güçlendirici böylece yüksek performanslK bir SPS ve Motion Control iBlevselli7ine sahip. AyrKca akKBlar, Pipe Network grafik programlama ortamK kullanKlarak hKzlK ve basit Bekilde programlanabiliyor. Buna ek olarak IEC 61131-3’ün

standart hale gelen beB dili akKB kontrolü için ve PLCopen MotiON Control fonksiyon yapK taBlarK hareket kumandasK için mevcuttur. Pipe Network ile çalKBmak Kollmorgen Automation Suite dahilindeki en dikkat çekici bölümler arasKnda yer alKyor. Pipe Network FZH’yi kesim sürecinin karmaBKk ba7lantKlarKnK sadeleBtirip modüler tasarlayabilecek konuma getiriyor. Bu yolla tüm parça hareketleri kendi içinde ayrKca ve di7erlerinden ba7KmsKz olarak ayarlanabiliyor. Mühendislikteki bu modülarite, farklK materyali, çeper kalKnlK7K ve çapK olan her boru için kesim sürecini en iyi Bekilde düzenlemeyi oldukça basit hale getiriyor. Kesim esnasKnda kol taBKma diski ve kam diski birbirleriyle senkronize Bekilde hareket ediyor ve böylece bKçak borunun çevresini dolaBKyor. Kam diskinin (sürüB takKmK veya elektronik e7ri olarak seçilebilir) üst üste binen hareketi yoluyla bKçak materyalin içine geçer ve boruyu keser. Sert materyallerEylül - Ekim 2019

57


MAKALE olmadan makine üretim uzmanlarKnKn anlayabilece7i sofistike bir mekatronik sürücü programlamasK ile karBKlaBtKrKlabilir. Arka plan: BaBka Bekilde çok karmaBKk olan programlama Pipe Network ile sürükle-bKrak fonksiyonu ile grafiksel açKklama yoluyla yerine getiriliyor. Sanal bir ana cihazdan baBlayarak tüm iBlevler ve bileBenler arasKndaki iliBkilerle tüm hareketler ve ayarlar grafiksel açKklama bloklarKyla tanKmlanKyor.

Borucuklara tamponlama uygulamak için tambur arjörleri, Kollmorgen AKM servo motor taraf#ndan tahrik ediliyor. de ki burada ilk adK geçecek olan paslanmaz çeliktir, içeri geçiBin hareket kKlavuzunda elektronik ölçeklendirilmiB bir kam diski tutuBu sa7-

lar. BKça7Kn öncelikle hKzlKca materyalin içine geçmesini sa7lar. Daha sonra tempoyu her defasKnda düBürür ve bu kalan çeper kalKnlK7Kna ba7lK olarak de7iBir. Motion Control’deki bu kusursuzluk; dubleks çelikten borularda dahi kKymKksKz ve olabildi7ince çapaksKz ayKrmanKn temelini oluBturur.

Makine mimarisinin bir uygulamanKn eksenleri arasKndaki ba7KmlKlKklar da dahil olmak üzere çok kKsa sürede genel ve kesin olarak haritasKnK çKkaran Pipe Network’e geri dönelim. KullanKcKlar neredeyse makinelerini boyarken aynK zamanBorucuklar# tambur arjörlerinden almak için döner da programlayabilireksenler, Kollmorgen AKM servo motor taraf#ndan ler. ÇalKBma, özel programlama bilgisi tahrik ediliyor.

58

Eylül - Ekim 2019

Bu çalKBma yöntemi, dönüBtürmede kesici baBlKkta kesme tekerlerinin kam kontrollü bir besleme ve açKlma hareketine yol açar. “Böylece önceki ayKrma yöntemlerine göre belirgin bir avantaj elde ediyoruz” diyor Friedhelm Steffens. lk olarak kesici bKçaklar boruya do7ru hKzlKca hareket ediyor ve sonra durmaksKzKn daha yavaB tempoda son pozisyona ulaBKp boruyu ayKrana dek devam ediyor. BaBlangKç pozisyonuna geri dönüB verimlili7i göz önünde tutarak yine hKzlKca gerçekleBiyor. Geni çapl# üretim yelpazesi Süreç temel haliyle tam olarak tanKmlanmKBtKr ancak ince de7iBikliklere çok amaçlK olarak uyum sa7layabilir. Sonuçta FHZ ve QA kullanKlan tüm malzemeleri kesen bir çözüm geliBtirdi. Boru kesme sistemi Vario 4 ila 120 milimetre çapKnda ve 0,1 ve 2,5 mm (paslanmaz çelik 1,5 mm) çeper kalKnlK7Knda çalKBKyor. Di7er avantajlarK so7utma ve ya7lama maddesinin kullanKlmamasK. Steffens “Süreç temiz kalKyor” diyor. Motion Control’ün esnekli7i sayesinde kesici baBlKk neredeyse tek tuBla yeni bir boru çapKna ve farklK materyallere uygun hale geliyor. Seçenekler kumanda masasKndan seçilebilir. Burada ayrKca besleme hKzKnKn ayarlanmasK gibi tek bir ayarlama da yapKlabilir.

www.hidrolikpnomatik.com


www.hidrolikpnomatik.com

EylĂźl - Ekim 2019

59


MAKALE

Yüksek Performanslı Hareket Kontrolünün Geleceğini Desteklemek İçin Hibridizasyon Seti Bu makale Parker Hannifin Hareket Sistemleri Grubu EMEA BaAkan YardKmcKsK Rob Stoppek tarafKndan kaleme alKnmKA, Parker Hannifin Merkez ve Do8u Avrupa SatKA irketi Stratejik Pazarlama Yöneticisi Ercan Pala TarafKndan TürkçeleAtirilmiAtir.

Hidrolik, pnömatik ve elektro-mekanik alanlar$ndaki son hareket kontrol teknolojileri, endüstrinin birçok sektöründe geli&mi& hareket kontrolünün desteklenmesinde çok önemli yer tutar. Öte yandan, Endüstri 4.0 veya Endüstriyel Nesnelerin nterneti (IIoT) çat$s$ alt$nda geli&mi& alg$lama, veri ileti&imi ve kontrolü temel alan yüksek ölçüde otomatik i&lemlerin geli&mesi ve büyümesiyle bu temel teknolojilerin hibritle&mesi giderek daha çok önem kazanmaktad$r. Ço8u zaman hibridizasyon, "elektro-pnömatik" veya "elektro-hidrolik" çözümler vermek için elektronik

60

Eylül - Ekim 2019

kontrolün hidrolik veya pnömatikle birleAtirilmesi Aeklinde gerçekleAtirilir. Yine de hibridizasyon, akKAkan gücü alanKnda birçok Aekil alabilir. Örne8in, son pompa çözümleri müAterilere ço8u zaman pompa, motor, sürücü ve yazKlKmdan oluAan hKz kontrollü, hidrolik sistemler Aeklinde verilir. Genellikle tam olarak müAterinin gereksinimlerine uygun tasarlanmKA bu sürücü kontrollü pompalar, örne8in kalKp döküm makinesinde, preslerde veya imalat makinesinde merkezi, kontrollü hidrolik arz fonksiyonu sa8lar. DahasK, uygulanabilir yazKlKm araçlarKnKn kullanKlmasK, farklK motor-pom-

pa kombinasyonlarKnKn karAKlaAtKrKlmasKnK ve sabit hKz sunan sisteme karAK olasK tasarrufun do8rudan hesaplanabilmesini sa8lar. Hibridizasyona özellikle Endüstri 4.0 dijital üretim stratejileriyle ba8lantKlK olarak bir baAka örnek ise akKllK silindirdir. Yüksek mühendislikle tasarlanmKA geribildirim sensörünü bir hidrolik silindirin içine yerleAtirmek karmaAKk ba8lantKlar içeren korumasKz dKA sensör ihtiyacKnK ortadan kaldKrmKA olur. Sensör, olasK silindir sorunlarKnK, operasyonlarK bozmalarKndan önce tespit ve teAhis etmek için kullanKlabilir. Böylece Endüstri 4.0 kurulumunun bir parçasK

www.hidrolikpnomatik.com


MAKALE

olarak kestirimci bakKm stratejilerinin uygulamasK kolaylaAKr. Entegre bileAen olarak sensörler titreAim, toz, çakKl, aAKndKrKcK, kimyasal, eksenel yük, yan yük ve batmaya maruz kalan uygulamalarda kullanKma uygundur. DahasK, geniA sKcaklKk aralK8Knda performans sergileyebilir, elektronik gürültüden etkilenmez ve titiz uygulamalarda yüksek sinyal gücü sunar. Kesin konumland$rma Yeni sensörler çubu8un baAlangKç yerindeki konumu yerine kesin konumlandKrma sinyali verebilir. Bu tür sensörler çift çubuklu silindir uygulamalarKnK vidalK sap ba8lantKlarKna ihtiyaç duymadan bile izleyebilmeyi sa8lar. Sensörlerin, Mobil hidrolik araç pazarKndaki tipik uygulamalarK arasKnda otomatik seviyeleme, yük yönetimi ve direksiyon bulunur. Tabii ki ek zekaya sahip olmak için gömülü bileAenlere (hibridize edilmiA sistemlerin bir parçasK olarak) ihtiyaç duyulmasK ortak bir temadKr, keza bu makineden makineye iletiAimi ve tepkiyi mümkün kKlar. Hibri-

www.hidrolikpnomatik.com

dizasyon e8iliminin bir parçasK olarak karKAKmdaki çok önemli bir di8er eleman da endüstriyel iletiAim protokolüdür. Burada, PROFIBUS DP, DeviceNet ve CANopen gibi geleneksel endüstriyel a8 sistemleri, hem Ethernet a8larKnKn ve protokollerin maliyetinden, hem de kablosuz a8lar ve açKk iletiAim protokolleri gibi piyasaya yeni sürülen teknolojilerin çKkKAK ile yavaAça ortadan kaybolmaya baAlKyorlar. leti&im protokolleri Dikkat çeken bir endüstri e8ilimi, IO-Link endüstriyel Ethernet a8KnKn yükselmesidir. Otomasyon üreticileri konsorsiyumu tarafKndan geliAtirilmiA IO Link, uluslararasK standart olarak benimsenen sensör ve tahrik iletiAimindeki ilk IO teknolojisidir (IEC 61131-9), bu da cihazlarKn yaygKn olarak kullanKlan tüm endüstriyel a8 sistemleri ve otomasyon sistemleriyle aynK Aekilde, ERP seviyesine kadar, entegre edilebilece8i anlamKna geliyor. Bu açKk protokol, Endüstri 4.0 dünyasKnK bileAen seviyesine getiriyor ve çoklu teknolojiler ile üreticiler arasKnda birlikte çalKAabilmeyi sa8lamada

halihazKrda ne kadar gerekli oldu8unu kanKtlKyor. AkKAkan-güç uygulamalarK için mevcut valf çalKAmalarK ile hKzla entegre olabilen IO-Link modülleri giderek daha da fazla bulunabiliyor. Ethernet tabanlK protokolden ba8KmsKz ve satKcKlara özgü bu yeni modüller, halihazKrda Endüstriyel Ethernet kullananlar için tak ve kullan valf uyumlulu8u sa8lar. Böylece daha düAük bir maliyetle benzer performanstan ve daha az karmaAKk bir sistemden faydalanKlabilir. A8 yapKlandKrmasK kod olarak depolanabilir ya da yazKlabilir ve herhangi bir programlama gerektirmeden cihaza indirilebilir. Sonuçta ba8lantKlK valf teknolojisi, müAterilere zekâ ekleme ve kontrol yetkisini da8Ktma seçene8i sunar. Bu sayede düAük maliyetli ve basitleAtirilmiA bir yöntemle makineden makineye daha iyi kontrol sa8lar. Yüksek performansl$ uygulamalar Hibridizasyon, pek çok yüksek performanslK endüstri uygulamasK üzerinde yararlK bir etkiye sahiptir. Örne8in bir PMAC'nin (daimi mKkna-

Eylül - Ekim 2019

61


MAKALE maktadKr. Bu kompakt motorlar dünya çapKnda güç/a8KrlKk oranlarKna ve %97 ile en yüksek etkinlik oranKna sahiptir. Performans seviyesini bir derece yükselten, muhtemelen gelmiA geçmiA en yüksek seviyeye çKkarmKA hibrit hareket kontrol çözümleri, 1000 mil/saat dünya kara hKzK rekor denemesi yapacak olan Bloodhound'a ba8lK elektro hidrolik hava frenlerinde kullanKlmaktadKr.

tKslK AC) servo motorun yo8unluk ve hKz özelliklerini voltaj uyumlu invertör ile birleAtiren basit hibrit yapKlandKrma, elektrikli süper bisikletler için gereken hKz ve torku sa8lar. Gerçekten de bu tür motorlar 175 BHP bölgesinde geliAen ve altK saniyede 100 mil/saat kadar hKzlanma ve yaklaAKk 170 mil/saat üst hKz ile desteklenen elektrikli süper bisikletlerde halihazKrda kullanKl-

62

Eylül - Ekim 2019

Do8al olarak 1000 mil kapasiteli bir araba yapmak büyük bir zorluk, tabii aynK Aekilde onu durdurabilmek de o kadar zor. Böyle hKzlarda tekerlek frenleri iAe yaramaz ve paraAütler de paramparça olabilir. Bunun yerine, Bloodhound güvenle durabilmek için güçlü hava frenlerine güveniyor. AltK tonluk bir aracK her saniyede 60 mil/saat yavaAlatabilmek için arabanKn öne ve arkasKna hareketli bir eyer süren bölmelerinden birine montajlanmKA iki aktüatör (3,7 tonluk çekme kuvvetli) gerekmektedir.

Eyer ile hava fren kapaklarK arasKnda çift ba8lantK mekanizmasK bulunur.

ki sürgü çubu8undan biri (5,3 tonluk çekme kuvvetli) manivelayK çalKAtKrKrken ikinci de maniveladan kapKnKn kendisine do8ru iAlev görür. Bu sistemin hesaplamalarKnda dikkatli tasarKm faktörlerinin, özellikle de hava freni kapKlarKnKn silindirlere uygulamasK beklenen yüklerinin, dahil edilmesi gerekti. Acil durumlarda (hidrolik güç kaybK gibi) yedek akümülatörde bulunan ya8 deposu etkinleAecektir. Bu özel akümülatör a8KrlKktan kazanmak için klasik çelikten ziyade yüksek kuvvetli kompozit malzemelerden üretilmiAtir. Bloodhound, farklK teknolojilerin kombinasyonundan yüksek ölçüde fayda sa8layan bir projeye Aahane bir örnektir. Endüstri dünyasK Endüstri 4.0 ile belirlenen dijital arenaya do8ru ilerlerken, gelecekte daha çeAitli hareket kontrol uygulamalarKnK desteklemek için hibrit ürün iA birliklerinin sayKsK artacaktKr.

www.hidrolikpnomatik.com


www.hidrolikpnomatik.com

EylĂźl - Ekim 2019

63


REKLAM İNDEKSİ

ADEM KARDEŞLER

Ön K. İçi

İMT TAIWAN

54

ALDÖKÜM

37

KALİTE

63

ALFAGOMMA

7

KURTMAN

A. K. İçi

ALUEXPO

42

LMC

9

BUMATECH

51

MAKİNAEXPO

59

CKS SIZDIRMAZLIK

25

MEGADYNE

31

ÇELEBİ HİDROCEL

29

MOOG

A.KAPAK

DPH

20-21

MP HİDROLİK

2

DUNLOP

11

NETMAK

17

ELAN EXPO

52-55

O+P SRL

47

EURAL GNUTTI

19

PEMAKS

1

FERRO HİDROLİK

26-27

PH HYDROULİC

5

FOR SPA

23

SMC PNÖMATİK

3

FORM NEXT

33

TAVİLLER HİDROLİK

39

GEM-FA

49

UKRA TEKNİK

41

GÖKTÜRKLER ÇELİK

KAPAK-13

UZAY

KAPAK-K.KAPAK

GÜRSAN HİDROLİK

15

WIN FUARI

43

ABONE FORMU Ad› Soyad› :......................................................... Ünvan› :.......................................................... Firma ad› :.......................................................... Uzmanl›k alan› :.......................................................... Adresi :.......................................................... ......................................................................................... Vergi Dairesi /No :........................................................... Tel/Fax :............................................................ O VISA O MasterCard Kart No:............................................................................. Son Kullanma Tarihi:.........................................................

GARANT BANKASI PERPA UBES IBAN TR63 0006 2000 4590 0006 2010 24 AKBANK PERPA UBES IBAN TR94 0004 6006 3388 8000 0312 06 TEB PERPA UBES IBAN TR68 0003 2000 1270 0000 0112 54 YAPI VE KRED BANKASI PERPA UBES IBAN TR32 0006 7010 0000 0072 3902 34 HALKBANKASI BE KTA IBAN TR21 0001 2009 7640 0010 0001 98

 Y›ll›k abonelik ücreti 90 TL.

 BANKASI PERPA UBES IBAN TR76 0006 4000 0011 1880 1874 71

Perpa Ticaret Merkezi B Blok Kat:11 No:1928 Okmeydan› PK.34384 fiiflli / ISTANBUL - TURKEY Tel: +90 212 222 93 71 (Pbx) Fax: +90 212 222 93 74 e-mail:info@hidrolikpnomatik.com www.hidrolikpnomatik.com

64

Eylül - Ekim 2019

www.hidrolikpnomatik.com


Hidrolik&Pnomatik Dergisi Eylül-Ekim 2019 Sayi 103