Page 1

2012 / 13

BUSINESS R410A VRF-R410A-tehnologije


VRF-R410A-tehnologije

Sadržaj Karakteristike sistema Toshiba VRF

3-11

Super Modular Multi

12-21

MiNi S-MMS

22-23

Super Heat Recovery (S-HRM)

14-27

Pregled unutrašnjih jedinica

28-31

Kasetne jedinice

32-39

Kanalske jedinice

40-48

Oprema za provetravanje

49

Plafonska jedinica

50-51

Zidne jedinice

52-53

Parapetne jedinice

54-56

Pribor za unutrašnje jedinice

57-59

Dimenzionisanje cevi za rashladni fluid

60-62

Ožičenje

63-65

Daljinski upravljači / opcije upravljanja

66-73

Pribor za upravljanje

74-75

Razmenjivač toplote vazduh/vazduh

76-77

2 I TOSHIBA


inovativnost Izvanredne radne karakteristike uz visokoučinske DC dvostruke rotacione kompresore (“Twin-rotary”) i napredne vektorski upravljane invertere, koji pri delimičnom opterećenju postižu koeficijente grejanja (COP vrednosti) od 6,41*, čine nove SMMSi inovativnim proizvodom budućnosti. * 8 KS

inteligencija Inteligentno upravljanje rashladnim fluidom u SMMSi garantuje precizno održavanje temperature u svakoj prostoriji, čak i kada se radi o vrlo udaljenim prostorijama.

Bogatstvo ideja Fleksibilnost u pogledu mogućnosti proširenja ovog višefunkcionalnog sistema dozvoljava udaljenost između pojedinih jedinica i do 235 m, a visinsku razliku do 70 m.

TOSHIBA I 3


VRF-R410A-tehnologije

znAčAjnA uštedA eneRgije

Upotrebom visokoučinskih DC dvostrukih rotacionih klipnih kompresora (“Twin rotary”) i naprednih vektorski upravljanih invertera, SMMSi postiže vrednost koeficijenta grejanja COP od 6,41 pri delimičnom opterećenju. Ove izuzetne radne karakteristike, uz konstantno opterećenje kompresora, u velikoj meri doprinose smanjenju ukupne potrošnje energije.

SMMS predstavljaju visokoučinske spoljašnje jedinice sa po tri kompresora i tri invertera *1 1

DC dvostruki rotacioni klipni kompresor Toshiba DC dvostruki rotacioni klipni kompresor: vodeći u branši U spoljašnjim jedinicama od 14 i 16 KS rade tri inverterska DC dvostruka rotaciona klipna kompresora izuzetne efikasnosti pri delimičnom opterećenju. U drugim spoljašnjim jedinicama (8, 10, 12 KS) ugrađuju se dva kompresora. Ovi novi kompresori povećavaju ne samo energetsku efikasnost, već i ugodnost.

2

Efikasan vektorski upravljan inverter Potpuna inverterska regulacija omogućava preciznije upravljanje i bolje iskorišćenje sistema Kada je reč o upravljanju sva tri kompresora s pripadajućom inverterskom štampanom pločom koja iskorišćava sve mogućnosti kompresora kako bi se obezbedio ravnomeran režim rada i optimalna ušteda energije u svakom trenutku, Toshiba SMMSi zauzima vodeće mesto u industriji u svetu.

*1

2 Modeli od 14 i 16 KS

4 I TOSHIBA

1

(14 KS, 16 KS)


Energetski efikasne performance za podizanje ekološke svesti

2

3

4

8 KS

5

16 KS

7

6.41

4.52

COP

EER

6

5.50

3.52

6.26

8 KS

4.15 5.60

16 KS

3.28

100% Nominalna vrednost 50% Opterećenje 50% Opterećenje

8 KS: MMY-MAP0804HT8-E 16 KS: MMY-MAP1604HT8-E

Visokoefikasni DC dvostruki rotacioni klipni kompresor ■ Primena visokoučinskih DC dvostrukih rotacionih klipnih kompresora naprednih frekvencijski upravljanih invertera omogućava koeficijent grejanja COP od 6,41 (pri delimičnom opterećenju od 50%)

■ Veći radni učinci sada su mogući uz konstantno opterećenje. ■ Sve spoljašnje jedinice opremljene su sa po tri DC dvostruka rotaciona klipna kompresora i dvostrukim inverterskim pogonom. Toshiba je jedini proizvođač klima uređaja u celoj branši koji primenjuje ovu tehnologiju

DC motor ventilatora

Vektorski upravljani inverter

Spoljašnje jedinice imaju po tri DC dvostruka rotaciona klipna kompresora* (promena u inverterske modele) spoljašnje jedinice od *14 i 16 KS

Efikasnost u radu u cilju smanjenja potrošnje energije Tokom rada sistem određuje koji se razmenjivač toplote može najefikasnije koristiti i bira broj obrtaja kompresora kojim se na najpovoljniji način može ostvariti potreban učinak. Sistem raspodeljuje tok rashladnog fluida na više razmenjivača toplote istovremeno. Na taj način se povećava površina razmenjivača toplote. Inverteri regulišu stalan pogon sistema kako bi se postigla visoka efikasnost uz manju potrošnju energije.

Zahvaljajući ravnomernoj raspodeli temperature u prostoriji korisnici imaju veći komfor, a životnoj sredini odgovara manja potrošnja energije.

ON ON 1

2

OFF OFF 3

4

ON OFF 1

2

ON OFF 3

4

TOSHIBA I 5


VRF-R410A-tehnologije

Jednostavna montaža

Optimalna fleksibilnost pri projektovanju Tok rashladnog fluida, kao i tehnologija samih cevi novog VRF sistema Toshiba omogućavaju izuzetnu fleksibilnost pri postavljanju cevovoda. Između spoljašnjih jedinica i najudaljenije unutrašnje jedinice moguća je udaljenost do 235 m i visinska razlika do 70 m. Ove prednosti olakšavaju rad pri projektovanju i omogućavaju primenu sistema u zgradama sa preko 11 spratova. ■■ Ako tokom rekonstrukcije i renoviranja dođe do prenamene unutrašnjih prostorija, unutrašnje jedinice se mogu lako zameniti bez potrebe montaže dodatnih spoljašnjih jedinica. ■■ Ukoliko se spoljašnje jedinice montiraju iznad unutrašnjih, visinska razlika se može povećati do 70 metara. Uz pretpostavljenu visinu sprata od 3,5 m, to odgovara zgradi od 20 spratova.

40 m

70 m

Ekvivalentna dužina

235 m

6 I TOSHIBA

Visinska razlika između spoljašnje jedinice i najudaljenije unutrašnje jedinice


Revizioni otvor

Klizna vratanca omogućavaju jednostavan pristup do inverterske štampane ploče bez potrebe skidanja panela na jedinici. Ova nova konstrukcija omogućava brz pristup do inverterske štampane ploče radi održavanja, podešavanja adresa, testiranja i drugih radova.

Kompaktne dimenzije spoljašnje jedinice

Smanjenje površine za montažu do 40% (16 KS) 8 KS

■ Uvođenjem jedinica od 16 KS u asortiman spoljašnjih jedinica, projektantima sistema klimatizacije omogućava se više slobode pri određivanju potrebnog prostora za montažu.

8 KS

8 KS

8 KS

8 KS

Super Modular Multi 2,000

■ Kombinacijom jedinica moguće je smanjenje potrebne površine za montažu do 40%. ■ Ovo rešenje nudi izvanredne prednosti pri projektovanju sistema kod kojih ukupna težina igra odlučujuću ulogu pri izboru uređaja.

8 KS

(32 KS)

16 KS

4,020

16 KS

16 KS

Nova SMMSi jedinica

1,210

2,440

Spoljašnja jedinica od 16 KS zauzima sada 2/3 montažne površine i ima manju težinu u odnosu na ranije dve potrebne jedinice.

Y-račva za cevi za gasovitu fazu rashladnog fluida Postavljanje cevi za rashladni fluid pojednostavljuje se zahvaljujući Y-račvama. Kao što je prikazano na slici, ovo rešenje u poređenju s T-račvama smanjuje ukupno potreban prostor.

Pozitivan efekat je manji broj savijanja cevi, a time i elegantnije postavljanje cevovoda. Y-račve za cevi za gasnu fazu rashladnog fluida omogućavaju ravnomerniji tok od SMMSi spoljašnjih jedinica prema priključcima unutrašnjih jedinica i time doprinose pouzdanosti sistema.

prema spoljašnjim jedinicama

cev za tečnost RBM-BT14E (cev za gas)

prema unutrašnjim jedinicama cev za gas

tačka račvanja

TOSHIBA I 7


VRF-R410A-tehnologije

Inovativnost i tehnologija

Inteligentno upravljanje protokom rashladnog fluida Potpuna regulacija sistema i ravnomerna temperatura od prostorije do prostorije Novorazvijeno, inteligentno Toshiba VRF upravljanje garantuje snabdevanje potrebnom količinom rashladnog fluida svake pojedinačne prostorije, bez obzira na tip unutrašnje jedinice ili razlike u udaljenosti i visini između unutrašnjih jedinica. Zahvaljujući SMMSi sistemu, protok rashladnog fluida ne samo da se optimizuje na nivou svake unutrašnje jedinice, već i na nivou celog sistema.

Optimalno upravljanje protokom rashladnog fluida ■■ Kada je u jednom sistemu povezano više unutrašnjih jedinica, može se dogoditi da se, zavisno od razlike u dužini cevovoda od spoljašnje jedinice, transportuje nedovoljno ili previše rashladnog fluida do unutrašnjh jedinica. ■■ To se događa tokom transporta rashladnog fluida zbog pada pritiska i prolaza toplote iz okoline u cevi. Posledica toga je da se unutrašnjim jedinicama isporučuju neodgovarajuće količine rashladnog sredstva. ■■ Optimalnim upravljanjem protokom rashladnog fluida pomoću inteligentnog upravljanja senzorima rashladnog fluida i određenog broja otvaranja pojedinih električnih impulsnih ventila, obezbeđene su konstantne unutrašnje temperature u zgradi pri visinskim razlikama do 40 m između unutrašnjih jedinica.

Smanjuje se višak prikazan kod (B), a kompenzuje se manjak prikazan na (C).

spoljašnja jedinica

električni impulsni ventil

željeni kapacitet snaga

D

(A) Smanjuje se višak prikazan kod (A).

(B)

(C)

(D)

Smanjuje se višak prikazan kod (A), a kompenzuje se manjak prikazan na (D).

A

B

unutrašnja jedinica

C

TC2

senzor rashladnog fluida (ulaz)

TC1

senzor rashladnog fluida (izlaz)

razmenjivač topline

8 I TOSHIBA


Protok rashladnog fluida prilagođava se radi ostvarivanja individualne regulacije temperature

Kontinualna regulacija

Dvostruki rotacioni klipni kompresor Poboljšana efikasnost motora

Kompresor Hz

Preoblikovani put kompresije Poboljšana zaštita delova

snaga

Optimizacija položaja izlaznog otvora i debljine krila smanjuju pad pritiska i otpor trenja. Povećanje površine rotorskih magneta i dodatni prorezi vode ka većoj efikasnosti i sniženju nivoa buke.

Snažan inverter Kompletno invertersko upravljanje kompresorima omogućava tačnije upravljanje radom u cilju prilagođavanja opterećenju sistema. Glatka sinusna kriva Vektorski upravljani inverter brzim računanjem generiše glatku sinusnu krivu koja povećava efikasnost rada.

Izuzetno precizna regulacija broja obrtaja kompresora (0,1 Hz) Varijabilno upravljanje reguliše broj obrtaja kompresora takoreći linearno u koracima od po 0,1 Hz. Precizno regulisanje promenom frekvencije prema trenutno potrebnoj snazi, smanjuje gubitke energije i ostvaruje ugodnu klimu uz minimalne temperaturske promene.

Glavna štampana ploča Vektorski upravljani inverter struju brzo pretvara u glatku sinusnu krivu kako bi se omogućio miran rad jednosmernog motora.

Svaki motor ima jedan kompaktan i snažan magnetni rotor što omogućava manje gubitke vrtložne struje.

TOSHIBA I 9


VRF-R410A-tehnologije

snAgA i pouzdAnost

Efikasno upravljanje vazduhom Težište razvoja stavljeno je na upravljanje vazduhom. Postignuto je poboljšanje u pogledu količine i brzine strujanja vazduha uz istovremeno sniženje buke. Između ostalog treba naglasiti: ■ nov patentiran ventilator sa četiri lopatice, velikog prečnika (740 mm) ■ nov način zaštite ventilatora ■ visokoučinski motorni pogon Poboljšano upravljanje vazduhom doprinosi postizanju veće energetske efikasnosti. Osim toga zahvaljujući višem raspoloživom naporu standardno ugrađenog ventilatora za hlađenje kondenzatora, omogućava se postavljanje spoljnje jedinice u unutrašnji prostor.

Vrlo nizak nivo buke

-10 dB(A)

Kompresorska zaštita i kućište uređaja tako su konstruisani da se buka koju proizvodi kompresor optimalno prigušuje. Zbog poboljšane regulacije kompresora i nove konstrukcije razmenjivača toplote SMMSi može veći deo vremena raditi u području delimičnog opterećenje. Pri tim uslovima nivo buke pri radu uređaja je najmanji.

Prigušenje buke

Buku spoljašnjih jedinica određuju dva faktora: tehnologija i upotrebljeni materijal za pokretne i vibrirajuće delove, kao i radna brzina uređaja. Novo invertersko upravljanje motora ventilatora omogućava smanjenje broja obrtaja na 60 o/min.

10 I TOSHIBA


Granice funkcionalnosti SMMSi omogućava režim grejanja do spoljašnjih temperatura od –20 °C. Na taj način može se zadovoljiti još veći spektar potreba, tako da se i objekti u hladnijim oblastima mogu bez problema klimatizovati pomoću SMMSi.

SMMS Spoljašnja temperatura u režimu

hlađenja *

-5 °C do 43 °C

Spoljašnja temperatura u režimu

grejanja *

-20 °C do 15 °C

*Hlađenje: °C db (suvog termometra), Grejanje: °C wb (vlažnog termometra)

Odlične radne karakteristike i uštede u radu pri delimičnom opterećenju Vrednosti COP i EER računaju se kao nominalne vrednosti kada kompresori rade sa 100% snage. Uslovi maksimalnog opterećenja obično se postižu samo tokom nekoliko dana u godini, tako da uređaji najčešće rade sa srednjim i malim brojem obrtaja. To znači da najefikasniji sistem nije onaj koji optimalno radi pri uslovima vršnih opterećenja, već onaj koji je uspešniji pri srednjem i malom broju obrtaja.

Kompresori Jedan inverter dva fiksna broja obrtaja

Opterećenje

Kompresori tri invertera

SMMSi

Toshiba proizvodi poznati su na svetskom tržištu po tome što pri delimičnom opterećenju imaju veliki učinak i efikasnost. Ovo svojstvo još je izraženije kod novog SMMSi sistema primenom tri invertera i tri usavršena kompresora koji optrećenja u sistemu precizno raspodeljuju.

U tabeli su prikazane prednosti uređaja s tri inverterska kompresora. Umesto jednog kompresora koji radi sa velikim brojem obrtaja, opterećenje se raspodeljuje na tri kompresora. Kapacitet ostaje isti, ali uz manji broj obrtaja, potrošnja energije je ipak manja.

TOSHIBA I 11


VRF-R410A-tehnologije

supeR modulAR multi system

Izvanredne radne karakteristike s viskoefikasnim DC dvostrukim rotacionim klipnim kompresorima i naprednim vektorski upravljanim inverterima čine Super Modular Multi System inovativnim proizvodom budućnosti sa vrhunskim pokazateljima efikasnosti. Upravo izuzetni koeficijenti efikasnosti pri delimičnom opterećenju još su više poboljšani primenom tri invertera i tri novoprojektovana kompresora koji precizno raspodeljuju opterećenja i postižu vrednosti koje su u samom vrhu u celoj branši.

Karakteristike ■ Postizanje koeficijenta grejanja (COP) do 6,41 pri delimičnom opterećunju (50%) ■ Potpuna regulacija sistema pomoću inteligentnog upravljanja protokom rashladnog fluida garantuje ravnomernu temperaturu od prostorije do prostorije ■ Fleksibilnost pri projektovanju zbog moguće dužine cevi, po čemu je Toshiba vodeća na tržištu: ■ Maksimalna ekvivalentna dužina do 235 m ■ Visinska razlika između unutrašnjih jedinica do 40 m ■ Kompaktne spoljašnje jedinice zahtevaju manji prostor za montažu i olakšavaju montažu zbog male težine ■ 100% -no invertersko upravljanje omogućava preciznije upravljane i bolje iskorišćenje sistema ■ Vrlo precizna regulacija broja obrtaja kompresora u koracima od po 0,1 Hz ■ Novi DC dvostruki rotacioni klipni kompresori s poboljšanim stepenom korisnosti motora, s poboljšanim putem kompresije i poboljšanom zaštitom delova.

■ Fleksibilnost sistema, vodeća u cijeloj branši ■ Izuzetna efikasnost ■ Kompatibilnost sa sistemima upravljanja zgradama ■ Veliki izbor unutrašnjih jedinica

12 I TOSHIBA


supeR modulAR multi system ●

Spoljašnja jedinica Rashladni učinak 1

kW

Snaga električnog priključka

kW

EER

W/W

Radna struja

A

Grejni učinak 2

kW

Snaga električnog priključka

kW

Koeficijent grejanja (COP)

W/W

Radna struja

A

Maksimalna struja 3 Protok vazduha

MMY-

MAP1604HT8-E 16 KS

28,0

33,5

40

45

5,40

7,41

9,55

11,50

13,70

4,15

3,78

3,51

3,48

3,28

8,50

11,40

14,70

17,70

20,80

25,0

31,5

37,5

45,0

50,0

5,53

7,50

10,20

11,20

14,20

4,52

4,20

3,68

4,02

3,52

8,80

11,80

16,00

17,60

22,00

A

32

32

40

40

50

m³/h

9900

10500

11600

12000

13000

l/s

2750

2917

3222

3333

3611

Zvučna snaga

dB(A)

78

79

83

83

84

Zvučni pritisak

dB(A)

56

58

62

62

64

Zvučna snaga

dB(A)

77

78

82

82

83

Zvučni pritisak

dB(A)

55

57

59

60

62

60

60

50

40

40

-5 - 43

-5 - 43

-5 - 43

-5 - 43

-5 - 43

Raspoloživ eksterni statički pritisak

Pa

Područje rada - ST

°C

Područje rada - VT 4

°C

Dimenzije (V × Š × D)

mm

Težina

kg

-20 -15

-20 - 15

-20 - 15

-20 - 15

-20 -15

1830 × 990 × 780

1830 × 990 × 780

1830 × 990 × 780

1830 × 1210 × 780

1830 × 1210 × 780

242

242

242

330

330

241

241

241

330

330

Dvostruki rotacioni

Dvostruki rotacioni

Dvostruki rotacioni

Dvostruki rotacioni

Dvostruki rotacioni

kg

Cev za tečnost, tip – prečnik

11,5

11,5

11,5

11,5

11,5

Lemljeni spoj – 7/8”

Lemljeni spoj – 7/8”

Lemljeni spoj – 1-1/8”

Lemljeni spoj – 1-1/8”

Lemljeni spoj – 1-1/8”

Konusni spoj – 1/2”

Konusni spoj – 1/2”

Konusni spoj – 1/2”

Konusni spoj – 5/8”

Konusni spoj – 5/8”

Maksimalna ekvivalentna dužina cevi

m

235

235

235

235

235

Maksimalna stvarna dužina cevi 5

m

190

190

190

190

190

Maksimalna dužina cjevovoda

m

500

500

500

500

500

Maksimalna visina (unutrašnja jedinica iznad/ispod) 6

m

70/40

70/40

70/40

70/40

70/40

Napajanje

V-ph-Hz

400 (380-415V)-3-50

Na osnovu temperature unutrašnjeg vazduha od 27 °C ST / 19 °C VT i temperature spoljašnjeg vazduha od 35 °C ST Na osnovu temperature unutrašnjeg vazduha od 20 °C ST i temperature spoljašnjeg vazduha od 7 °C ST / 6 °C VT Pri kombinaciji više spoljašnjih jedinica potrebno je slediti uputstva iz priručnika o montaži Uređaj radi do spolnje temperature od -20 °C, međutim ispod temperature od -15 °C treba računati sa smanjenjem učinka. Ukoliko uređaj treba da radi pri temperaturama između -15 i -20 °C potrebno je uzeti u obzir područje/okolinu instalacije i svojstva sistema.

5) 6)

Ispod 34 KS ili jednostavnija kombinacija: 300 m Ako visinska razlika između unutrašnjih jedinica prelazi 3 m, a unutrašnja jedinica se nalazi iznad, tada se maksimalna visina smanjuje na 30 m ● hlađenje ● grejanje

prostor za montažu i održavanje

≥600

F

≥500

F

( ≥1000 )

≥10

≥600 ≥10

≥600

≥10

F

( ≥1000 )

≥500

≥1580

≥1580

≥500

≥500

≥500 ≥500 ≥10

≥500

≥1230

≥1010

8 KS / 10 KS / 12 KS

≥500

≥800

F – čeona strana ≥800

4)

MAP1404HT8-E 14 KS

Protok vazduha

Rashladni fluid R410A

3)

MAP1204HT8-E 12 KS

22,4

Usisna cev, tip – prečnik

2)

MAP1004HT8-E 10 KS

Tip kompresora

1)

MAP0804HT8-E 8 KS

14 KS / 16 KS

TOSHIBA I 13


VRF-R410A-tehnologije

model: mmy-mAp0804, mAp1004, mAp1204

Tipovi modela

A

B

MMY-MAP0804

ø 22.2

ø 12.7

MMY-MAP1004

ø 22.2

ø 12.7

MMY-MAP1204

ø 28.6

ø 12.7 60

100

Temelj

755 (Razmak između otvora)

700 (anker vijak razmak između otvora)

670

1,800

4-15x20 (uzdužni otvor) 100

990

60

1,830

Drugi modeli

610

MMY-MAP∗∗∗-E

780

C

755 (Razmak između otvora)

Tipovi modela

790 (uklj. podnožje za pričvršćivanje)

ploča za pričvršćivanje temeljne ploče

Temelj

1595

C

50

700 (anker vijak razmak između otvora)

2-60x150 mm pravougaoni otvor (za viljuškar)

500 Priključak kompenzacone cevi Ø 9.5

(220)* 1

273 284

687

(75)* 1

Priključak cevi (usisna strana) A Priključak cevi (usisna strana) A

(Napomene:) 1. Ako se neka prepreka nalazi iznad spoljašnje jedinice, *1 Preporučeno rastojanje spoljašnja jedinica se mora postaviti na udaljenosti od 2000 mm od prepreke. 2. Prepreke oko spoljašnje jedinice mogu se nalaziti na visini od najviše 800 mm. 3. Cevovod se na objektu polaže horizontalno do spoljašnje jedinice, a najmanje 500 mm od spoljašnje jedininice, ako se radi o kosom cevovodu. (Jedinica: mm)

14 I TOSHIBA


model: mmy-mAp1404, mAp1604

Tipovi modela

A

B

MMY-MAP1404

ø 28.6

ø 15.9

MMY-MAP1604

ø 28.6

ø 15.9

670

755 (Razmak između otvora)

60

Temelj

920 (anker vijak razmak između otvora) 100

1210

60

4-15x20 (uzdužni otvor)

100

1,800

610

Drugi modeli

ploča za pričvršćivanje temeljne ploče

780 790 (uklj. podnožje za pričvršćivanje)

C 1,830 755 (Razmak između otvora)

Tipovi modela MMY-MAP∗∗∗-E

Temelj

1595

C

50

920 (anker vijak razmak između otvora)

284

(220)*1

85

221

687

(75)*1

620 2-60x150 mm pravougaoni otvor (za viljuškar) Priključak kompenzacione cevi Ø 9.5

Priključak cevi (usisna strana) Ø 28.6 Priključak cevi za tečnost Ø 15.9

(Napomene:) 1. Ako se neka prepreka nalazi iznad spoljašnje jedinice, spoljašnja jedinica se mora postaviti na udaljenosti od 2000 mm od prepreke. 2. Prepreke oko spoljašnje jedinice mogu se nalaziti na visini od najviše 800 mm. 3. Cevovod se na objektu polaže horizontalno do spoljašnje jedinice, a najmanje 500 mm od spoljašnje jedininice, ako se radi o kosom cevovodu.

Y-račva

*1 preporučeno rastojanje

(Jedinica: mm)

Pribor za priključenje na spoljašnju jedinicu

Višestruki ogranak (razdelnik)

Primena

(4-struka račva) Naziv modela

RBM-BY55E

RBM-BY105E

RBM-BY205E

RBM-BY305E

RBM-HY1043E

RBM-HY2043E

maksimalno 4 račve Primena (podela prema kodu učinka unutrašnje jedinice)

ukupno ispod 6,4

ukupno 6,4 ili više do ispod 14,2

ukupno 14,2 ili više do ispod 25,2

ukupno 25,2 ili više

ukupno ispod 14,2

ukupno 14,2 ili više do ispod 25,2

RBM-HY1083E

RBM-HY2083E

RBM-BT14E

RBM-BT24E

ukupno ispod 26,0

ukupno 26,0 ili više

maksimalno 8 račve

ukupno ispod 14,2

ukupno 14,2 ili više do ispod 25,2

TOSHIBA I 15


VRF-R410A-tehnologije

Tabela učinka Standardni modeli Naziv modela (MMY-)

Nominalni rashladni učinak

Nominalni grejni učinak

8 KS

MAP0804HT8-E

22,4 kW

25,0 kW

10 KS

MAP1004HT8-E

28,0 kW

31,5 kW

12 KS

MAP1204HT8-E

33,5 kW

37,5 kW

14 KS

MAP1404HT8-E

40,0 kW

45,0 kW

16 KS

MAP1604HT8-E

45,0 kW

50,0 kW

18 KS

AP1814HT8-E

50,4 kW

56,5 kW

20 KS

AP2014HT8-E

56,0 kW

22 KS

AP2214HT8-E

24 KS

AP2414HT8-E

Visokoučinski modeli Naziv modela (MMY-)

Nominalni rashladni učinak

Nominalni grejni učinak

16 KS

AP1624HT8-E

45,0 kW

50,0 kW

24 KS

AP2404HT8-E

68,0 kW

76,5 kW

26 KS

AP2624HT8-E

73,0 kW

81,5 kW

28 KS

AP2824HT8-E

78,5 kW

88,0 kW

30 KS

AP3024HT8-E

85,0 kW

95,0 kW

63,0 kW

32 KS

AP3224HT8-E

90,0 kW

100,0 kW

61,5 kW

69,0 kW

34 KS

AP3424HT8-E

96,0 kW

108,0 kW

68,0 kW

76,5 kW

36 KS

AP3624HT8-E

101,0 kW

113,0 kW

AP3824HT8-E

106,5 kW

119,5 kW

Izgled

26 KS

AP2614HT8-E

73,0 kW

81,5 kW

38 KS

28 KS

AP2814HT8-E

78,5 kW

88,0 kW

40 KS

AP4024HT8-E

112,0 kW

127 kW

42 KS

AP4224HT8-E

118,0 kW

132,0 kW

44 KS

AP4424HT8-E

123,5 kW

138,0 kW

46 KS

AP4624HT8-E

130,0 kW

145,0 kW

48 KS

AP4824HT8-E

135,0 kW

150,0 kW

30 KS

AP3014HT8-E

85,0 kW

95,0 kW

32 KS

AP3214HT8-E

90,0 kW

100,0 kW

34 KS

AP3414HT8-E

96,0 kW

108,0 kW

36 KS

AP3614HT8-E

101,0 kW

113,0 kW

38 KS

AP3814HT8-E

106,5 kW

119,5 kW

40 KS

AP4014HT8-E

112,0 kW

127 kW

42 KS

AP4214HT8-E

118,0 kW

132,0 kW

44 KS

AP4414HT8-E

123,5 kW

138,0 kW

46 KS

AP4614HT8-E

130,0 kW

145,0 kW

48 KS

AP4814HT8-E

135,0 kW

150,0 kW

Slike odgovaraju uređajima od 50 Hz. Za jedinice od 60 Hz, videti katalog. Navedene vrednosti odnose se na rashladni i grejni učinak. Postoje uređaji koji samo hlade. Priključak: trofazni 50 Hz 400 V (380 ~415 V) Nominalni radni uslovi, hlađenje: Temperatura unutrašnjeg vazduha 27 °C ST / 19 °C VT i temperatura spoljašnjeg vazduha 35 °C ST; grejanje: temperatura unutrašnjeg vazduha 20 °C ST i temperatura spoljašnjeg vazduha 7 °C ST / 6 °C VT. Standardna cev znači dužinu cevi od 5 m, dužinu račve od 2,5 m kod račvanja, s priključkom na visini 0 m. Napon ne sme varirati za više od ±10%. Maksimalna ukupna dužina cevi predstavlja zbir dužina cevi u jednom smeru, na strani tečnosti ili gasa.

Broj unutrašnjih jedinica Standardni modeli

Visokoučinski modeli

Maksimalni broj unutrašnjih jedinica

8 KS

13

10 KS

16

12 KS

20

14 KS

16 KS

23

16 KS=8+8

27

18 KS=10+8

30

20 KS=10+10

33

22 KS=12+10

37

24 KS=12+12

24 KS=8+8+8

40

26 KS=16+10

26 KS=10+8+8

43

28 KS=16+12

28 KS=10+10+8

47

30 KS=16+14

30 KS=10+10+10

48

32 KS=16+16

32 KS=8+8+8+8

48

34 KS=12+12+10

34 KS=10+8+8+8

48

36 KS=12+12+12

36 KS=10+10+8+8

48

38 KS=16+12+10

38 KS=10+10+10+8

48

40 KS=16+12+12

40 KS=10+10+10+10

48

42 KS=16+14+12

42 KS=12+10+10+10

48

44 KS=16+16+12

44 KS=12+12+10+10

48

46 KS=16+16+14

46 KS=12+12+12+10

48

48 KS=16+16+16

48 KS=12+12+12+12

48

16 I TOSHIBA

Izgled


Tabela za kombinovanje jedinica Standardni modeli

Visokoučinski modeli

Kombinacija modula

Dimenzije

EER

COP

Kombinacija modula

Dimenzije

EER

COP

16 KS

16

1830 × 1210 × 780

3,28

3,52

8 8

1830 × 1980 × 780

4,13

4,52

18 KS

10 8

1830 × 1980 × 780

3,93

4,34

20 KS

10 10

1830 × 1980 × 780

3,78

4,20

22 KS

12 10

1830 × 1980 × 780

3,63

3,90

24 KS

12 12

1830 × 1980 × 780

3,46

3,62

8 8 8

1830 × 2970 × 780

4,10

4,45

26 KS

16 10

1830 × 2200 × 780

3,46

3,76

10 8 8

1830 × 2970 × 780

3,99

4,39

28 KS

16 12

1830 × 2200 × 780

3,38

3,57

10 10 8

1830 × 2970 × 780

3,87

4,29

30 KS

16 14

1830 × 2420 × 780

3,37

3,65

10 10 10

1830 × 2970 × 780

3,74

4,18

32 KS

16 16

1830 × 2420 × 780

3,28

3,52

8 8 8 8

1830 × 3960 × 780

4,13

4,52

34 KS

12 12 10

1830 × 2970 × 780

3,55

3,78

10 8 8 8

1830 × 3960 × 780

4,00

4,37

36 KS

12 12 12

1830 × 2970 × 780

3,49

3,66

10 10 8 8

1830 × 3960 × 780

3,93

4,34

38 KS

16 12 10

1830 × 3190 × 780

3,47

3,72

10 10 10 8

1830 × 3960 × 780

3,85

4,26

40 KS

16 12 12

1830 × 3190 × 780

3,41

3,57

10 10 10 10

1830 × 3960 × 780

3,78

4,17

42 KS

16 14 12

1830 × 3410 × 780

3,39

3,65

12 10 10 10

1830 × 3960 × 780

3,68

4,04

44 KS

16 16 12

1830 × 3410 × 780

3,34

3,55

12 12 10 10

1830 × 3960 × 780

3,61

3,90

46 KS

16 16 14

1830 × 3630 × 780

3,34

3,61

12 12 12 10

1830 × 3960 × 780

3,52

3,76

48 KS

16 16 16

1830 × 3630 × 780

3,28

3,52

12 12 12 12

1830 × 3960 × 780

3,48

3,68

TOSHIBA I 17


VRF-R410A-tehnologije

Specifikacije spoljašnjih jedinica Standardni model (Single jedinica)

Tehnički podaci

KS ekvivalent Naziv modela Toplotna pumpa Tipovi spoljašnjih jedinica Rashladni učinak ( *1) Grejni učinak ( *1) Napajanje ( *2) Snaga električnog priključka Hlađenje EER koeficijent Električne karakteristike ( *1) Snaga električnog priključka Grejanje COP koeficijent Spoljašnje dimenzije (visina/širina/dubina) Toplotna pumpa Težina Samo hlađenje Kompresor Snaga motora Snaga motora Ventilator Količina vazduha Usis gasa Specifikacija cevi za Prečnik priključka Tečnost rashladni fluid Kompenzaciona cev Zvučni pritisak (hlađenje/grejanje) Zvučna snaga (hlađenje/grejanje)

(MMY-) (kW) (kW) (kW) (kW) (mm) (kg) (kg) (kW) (kW) (m3/h) (mm) (mm) (mm) (dB(A)) (dB(A))

8 KS

10 KS

12 KS

MAP0804HT8-E Inverter 22.4 25.0

MAP1004HT8-E Inverter 28.0 31.5

14 KS

16 KS

MAP1204HT8-E MAP1404HT8-E Inverter Inverter 33.5 40.0 37.5 45.0 3-fazno 50 Hz 400 V (380 – 415 V) 7.41 9.55 11.50 3.78 3.51 3.48 7.50 10.20 11.20 4.20 3.68 4.02 1,830 / 990 / 780 1,830 / 990 / 780 1,830 / 1,210 / 780 242 242 330 241 241 329 3.1 × 2 4.2 × 2 3.0 × 3 1.0 1.0 1.0 10,500 11,600 12,000 ø 22.2 ø 28.6 ø 28.6 ø 12.7 ø 12.7 ø 15.9 ø 9.5 ø 9.5 ø 9.5 57 / 58 59 / 62 60 / 62 78 / 79 82 / 83 82 / 83

5.40 4.15 5.53 4.52 1,830 / 990 / 780 242 241 2.3 × 2 1.0 9,900 ø 22.2 ø 12.7 ø 9.5 55 / 56 77 / 78

Standardni model (kombinacija)

13.70 3.28 14.20 3.52 1,830 / 1,210 / 780 330 329 3.6 × 3 1.0 13,000 ø 28.6 ø 15.9 ø 9.5 62 / 64 83 / 84

Tehnički podaci KS ekvivalent

18 KS

20 KS

Naziv modela Toplotna pumpa (MMY-) AP1814HT8-E Tipovi spoljašnjih jedinica Inverter Toplotna pumpa MMY- MAP1004HT8-E MAP0804HT8-E Tipovi spoljašnjih jedinica Samo hlađenje MMY- MAP1004T8-E MAP0804T8-E Rashladni učinak ( *1) (kW) 50.4 Grejni učinak ( *1) (kW) 56.5 Napajanje ( *2) Snaga električnog priključka (kW) 12.81 Hlađenje EER koeficijent 3.93 Električne karakteristike ( *1) Snaga električnog priključka (kW) 13.03 Grejanje COP koeficijent 4.34 Toplotna pumpa (kg) 242 242 Težina Samo hlađenje (kg) 241 241 Kompresor Snaga motora (kW) 3.1 × 2 2.3 × 2 Snaga motora (kW) 1.0 1.0 Ventilator 10,500 9,900 Količina vazduha (m3/h) Usis gasa (mm) ø 28.6 Specifikacija cevi za (mm) ø 15.9 Prečnik priključka Tečnost rashladni fluid Kompenzaciona cev (mm) ø 9.5 Zvučni pritisak (hlađenje/grejanje) (dB(A)) 59.5 / 60.5

22 KS

24 KS

AP2014HT8-E AP2214HT8-E Inverter Inverter MAP1004HT8-E MAP1004HT8-E MAP1204HT8-E MAP1004HT8-E MAP1004T8-E MAP1004T8-E MAP1204T8-E MAP1004T8-E 56.0 61.5 63.0 69.0 3-fazno 50 Hz 400 V (380 – 415 V) 14.82 16.96 3.78 3.63 15.00 17.70 4.20 3.90 242 242 242 242 241 241 241 241 3.1 × 2 3.1 × 2 4.2 × 2 3.1 × 2 1.0 1.0 1.0 1.0 10,500 10,500 11,600 10,500 ø 28.6 ø 34.9 ø 15.9 ø 19.1 ø 9.5 ø 9.5 60.0 / 61.0 61.5 / 63.5

Standardni model (kombinacija)

AP2414HT8-E Inverter MAP1204HT8-E MAP1204HT8-E MAP1204T8-E MAP1204T8-E 68.0 76.5 19.66 3.46 21.13 3.62 242 241 4.2 × 2 1.0 11,600

242 241 4.2 × 2 1.0 11,600

ø 34.9 ø 19.1 ø 9.5 62.0 / 65.0

Tehnički podaci KS ekvivalent

Naziv modela Toplotna pumpa (MMY-) Tipovi spoljašnjih jedinica Toplotna pumpa MMYTipovi spoljašnjih jedinica Samo hlađenje MMYRashladni učinak ( *1) (kW) Grejni učinak ( *1) (kW) Napajanje ( *2) Snaga električnog priključka (kW) Hlađenje EER koeficijent Električne karakteristike ( *1) Snaga električnog priključka (kW) Grejanje COP koeficijent Toplotna pumpa (kg) Težina Samo hlađenje (kg) Kompresor Snaga motora (kW) Snaga motora (kW) Ventilator Količina vazduha (m3/h) Usis gasa (mm) Specifikacija cevi za Prečnik priključka Tečnost (mm) rashladni fluid Kompenzaciona cev (mm) Zvučni pritisak (hlađenje/grejanje) (dB(A))

18 I TOSHIBA

MAP1604HT8-E Inverter 45.0 50.0

26 KS

28 KS

30 KS

AP2614HT8-E Inverter MAP1604HT8-E MAP1004HT8-E MAP1604T8-E MAP1004T8-E 73.0 81.5

AP2814HT8-E Inverter MAP1604HT8-E MAP1204HT8-E MAP1604T8-E MAP1204T8-E 78.5 88.0 3-fazno 50 Hz 400 V (380 – 415 V) 23.25 3.38 24.65 3.57 330 242 329 241 3.6 × 3 4.2 × 2 1.0 1.0 13,000 11,600 ø 34.9 ø 19.1 ø 9.5 64 / 66.5

AP3014HT8-E Inverter MAP1604HT8-E MAP1404HT8-E MAP1604T8-E MAP1404T8-E 85.0 95.0

21.11 3.46 21.70 3.76 330 329 3.6 × 3 1.0 13,000

242 241 3.1 × 2 1.0 11,500 ø 34.9 ø 19.1 ø 9.5 63.5 / 65.0

25.20 3.37 25.40 3.74 330 329 3.6 × 3 1.0 13,000

330 329 3.0 × 3 1.0 12,000 ø 34.9 ø 19.1 ø 9.5 64.5 / 66.5


Standardni model (kombinacija)

Tehnički podaci KS ekvivalent

Naziv modela Toplotna pumpa Tipovi spoljašnjih jedinica Toplotna pumpa Tipovi spoljašnjih jedinica Samo hlađenje Rashladni učinak ( *1) Grejni učinak ( *1) Napajanje ( *2) Snaga električnog priključka Hlađenje EER koeficijent Električne karakteristike ( *1) Snaga električnog priključka Grejanje COP koeficijent Toplotna pumpa Težina Samo hlađenje Kompresor Snaga motora Snaga motora Ventilator Količina vazduha Usis gasa Specifikacija cevi za Prečnik priključka Tečnost rashladni fluid Kompenzaciona cev Zvučni pritisak (hlađenje/grejanje)

(MMY-) MMYMMY(kW) (kW)

32 KS

34 KS

AP3214HT8-E Inverter MAP1604HT8-E MAP1604HT8-E MAP1604T8-E MAP1604T8-E 90.0 100.0

AP3414HT8-E Inverter MAP1204HT8-E MAP1204HT8-E MAP1004HT8-E MAP1204T8-E MAP1204T8-E MAP1004T8-E 96.0 108.0 3-fazno 50 Hz 400 V (380 – 415 V) 27.06 3.55 28.60 3.78 242 242 242 241 241 241 4.2 × 2 4.2 × 2 3.1 × 2 1.0 1.0 1.0 11,600 11,600 10,500 ø 34.9 ø 19.1 ø 9.5 63.5 / 66.0

(kW)

27.40 3.28 28.40 3.52

(kW) (kg) (kg) (kW) (kW) (m3/h) (mm) (mm) (mm) (dB(A))

330 329 3.6 × 3 1.0 13,000

330 329 3.6 × 3 1.0 13,000 ø 34.9 ø 19.1 ø 9.5 65.0 / 67.0

36 KS AP3614HT8-E Inverter MAP1204HT8-E MAP1204HT8-E MAP1204T8-E MAP1204T8-E 101.0 113.0

242 241 4.2 × 2 1.0 11,600

Standardni model (kombinacija)

242 241 4.2 × 2 1.0 11,600

Tehnički podaci KS ekvivalent

Naziv modela Toplotna pumpa Tipovi spoljašnjih jedinica Toplotna pumpa Tipovi spoljašnjih jedinica Samo hlađenje Rashladni učinak ( *1) Grejni učinak ( *1) Napajanje ( *2) Snaga električnog priključka Hlađenje EER koeficijent Električne karakteristike ( *1) Snaga električnog priključka Grejanje COP koeficijent Toplotna pumpa Težina Samo hlađenje Kompresor Snaga motora Snaga motora Ventilator Količina vazduha Usis gasa Specifikacija cevi za Prečnik priključka Tečnost rashladni fluid Kompenzaciona cev Zvučni pritisak (hlađenje/grejanje)

(MMY-) MMYMMY(kW) (kW)

38 KS AP3814HT8-E Inverter MAP1604HT8-E MAP1204HT8-E MAP1604T8-E MAP1204T8-E 106.5 119.5

(kW) (kW) (kg) (kg) (kW) (kW) (m3/h) (mm) (mm) (mm) (dB(A))

330 329 3.6 × 3 1.0 13,000

30.66 3.47 32.14 3.72 242 241 4.2 × 2 1.0 11,600 ø 41.3 ø 22.2 ø 9.5 65.0 / 67.0

40 KS

MAP1004HT8-E MAP1004T8-E

242 241 3.1 × 2 1.0 10,500

AP4014HT8-E Inverter MAP1604HT8-E MAP1204HT8-E MAP1204HT8-E MAP1604T8-E MAP1204T8-E MAP1204T8-E 112.0 127.0 3-fazno 50 Hz 400 V (380 – 415 V) 32.80 3.41 35.29 3.60 330 242 242 329 241 241 3.6 × 3 4.2 × 2 4.2 × 2 1.0 1.0 1.0 13,000 11,600 11,600 ø 41.3 ø 22.2 ø 9.5 65.0 / 67.5

42 KS

MAP1604HT8-E MAP1604T8-E

330 329 3.6 × 3 1.0 13,000

Standardni model (kombinacija)

AP4214HT8-E Inverter MAP1404HT8-E MAP1204HT8-E MAP1404T8-E MAP1204T8-E 118.0 132.0 34.47 3.42 35.46 3.72 330 329 3.0 × 3 1.0 12,000 ø 41.3 ø 22.2 ø 9.5 65.5 / 67.5

242 241 4.2 × 2 1.0 11,600

Tehnički podaci KS ekvivalent

Naziv modela Toplotna pumpa (MMY-) Tipovi spoljašnjih jedinica Toplotna pumpa MMYTipovi spoljašnjih jedinica Samo hlađenje MMYRashladni učinak ( *1) (kW) Grejni učinak ( *1) (kW) Napajanje ( *2) Snaga električnog priključka (kW) Hlađenje EER koeficijent Električne karakteristike ( *1) Snaga električnog priključka (kW) Grejanje COP koeficijent Toplotna pumpa (kg) Težina Samo hlađenje (kg) Kompresor Snaga motora (kW) Snaga motora (kW) Ventilator Količina vazduha (m3/h) Usis gasa (mm) Specifikacija cevi za Prečnik priključka Tečnost (mm) rashladni fluid Kompenzaciona cev (mm) Zvučni pritisak (hlađenje/grejanje) (dB(A)) *1       *2

28.93 3.49 30.84 3.66 242 241 4.2 × 2 1.0 11,600 ø 41.3 ø 22.2 ø 9.5 64.0 / 67.0

MAP1204HT8-E MAP1204T8-E

44 KS AP4414HT8-E Inverter MAP1604HT8-E MAP1604HT8-E MAP1604T8-E MAP1604T8-E 123.5 138.0

330 329 3.6 × 3 1.0 13,000

36.95 3.34 38.85 3.55 330 329 3.6 × 3 1.0 13,000 ø 41.3 ø 22.2 ø 9.5 66.0 / 68.5

46 KS

MAP1204HT8-E MAP1204T8-E

242 241 4.2 × 2 1.0 11,600

AP4614HT8-E Inverter MAP1604HT8-E MAP1604HT8-E MAP1404HT8-E MAP1604T8-E MAP1604T8-E MAP1404T8-E 130.0 145.0 3-fazno 50 Hz 400 V (380 – 415 V) 38.90 3.34 39.60 3.66 330 330 330 329 329 329 3.6 × 3 3.6 × 3 3.0 × 3 1.0 1.0 1.0 13,000 13,000 12,000 ø 41.3 ø 22.2 ø 9.5 66.5 / 68.5

48 KS

MAP1604HT8-E MAP1604T8-E

330 329 3.6 × 3 1.0 13,000

AP4814HT8-E Inverter MAP1604HT8-E MAP1604HT8-E MAP1604T8-E MAP1604T8-E 135.0 150.0 41.10 3.28 42.60 3.52 330 329 3.6 × 3 1.0 13,000 ø 41.3 ø 22.2 ø 9.5 67.0 / 69.0

330 329 3.6 × 3 1.0 13,000

Nominalni uslovi Hlađenje: temperatura unutrašnjeg vazduha 27 °C ST / 19 °C VT i temperatura spoljašnjeg vazduha 35 °C ST; Grejanje: temperatura unutrašnjeg vazduha 20 °C ST i temperatura spoljašnjeg vazduha 7 °C ST / 6 °C VT. Standardna dužina cevi 5 m glavne cevi, 2,5 m cevne račve, 0 m visinske razlike. Variranje napona maksimalno ±10%.

TOSHIBA I 19


VRF-R410A-tehnologije Visokoučinski model (kombinacija)

Tehnički podaci

KS ekvivalent (MMY-) Naziv modela Toplotna pumpa Tipovi spoljašnjih jedinica Toplotna pumpa MMYTipovi spoljašnjih jedinica Samo hlađenje MMYRashladni učinak ( *1) (kW) Grejni učinak ( *1) (kW) Napajanje ( *2) Snaga električnog priključka (kW) Hlađenje EER koeficijent Električne karakteristike ( *1) Snaga električnog priključka (kW) Grejanje COP koeficijent Toplotna pumpa (kg) Težina Samo hlađenje (kg) Kompresor Snaga motora (kW) Snaga motora (kW) Ventilator Količina vazduha (m3/h) Usis gasa (mm) Specifikacija cevi za Tečnost (mm) Prečnik priključka rashladni fluid Kompenzaciona cev (mm) Zvučni pritisak (hlađenje/grejanje) (dB(A))

16 KS

24 KS

26 KS

AP1624HT8-E Inverter MAP0804HT8-E MAP0804HT8-E MAP0804T8-E MAP0804T8-E 45.0 50.0

AP2424HT8-E Inverter MAP0804HT8-E MAP0804HT8-E MAP0804HT8-E MAP0804T8-E MAP0804T8-E MAP0804T8-E 68.0 76.5 3-fazno 50 Hz 400 V (380 – 415 V) 16.58 4.10 17.18 4.45 242 242 242 241 241 241 2.3 × 2 2.3 × 2 2.3 × 2 1.0 1.0 1.0 9,900 9,900 9,900 ø 34.9 ø 19.1 ø 9.5 60.0 / 61.0

AP2624HT8-E Inverter MAP1004HT8-E MAP0804HT8-E MAP0804HT8-E MAP1004T8-E MAP0804T8-E MAP0804T8-E 73.0 81.5

10.89 4.13 11.06 4.52 242 241 2.3 × 2 1.0 9,900

242 241 2.3 × 2 1.0 9,900 ø 28.6 ø 15.9 ø 9.5 58.0 / 59.0

242 241 3.1 × 2 1.0 10,500

Visokoučinski model (kombinacija)

(MMY-) Naziv modela Toplotna pumpa Tipovi spoljašnjih jedinica Toplotna pumpa MMYTipovi spoljašnjih jedinica Samo hlađenje MMYRashladni učinak ( *1) (kW) Grejni učinak ( *1) (kW) Napajanje ( *2) Snaga električnog priključka (kW) Hlađenje EER koeficijent Električne karakteristike ( *1) Snaga električnog priključka (kW) Grejanje COP koeficijent Toplotna pumpa (kg) Težina Samo hlađenje (kg) Kompresor Snaga motora (kW) Snaga motora (kW) Ventilator Količina vazduha (m3/h) Usis gasa (mm) Specifikacija cevi za Tečnost (mm) Prečnik priključka rashladni fluid Kompenzaciona cev (mm) Zvučni pritisak (hlađenje/grejanje) (dB(A))

28 KS

30 KS

32 KS

MAP1004HT8-E MAP1004T8-E

AP2824HT8-E Inverter MAP1004HT8-E MAP1004T8-E 78.5 88.0

AP3224HT8-E Inverter MAP0804HT8-E MAP0804HT8-E MAP0804T8-E MAP0804T8-E 90.0 100.0

242 241 3.1 × 2 1.0 10,500

20.27 3.87 20.53 4.29 242 241 3.1 × 2 1.0 10,500 ø 34.9 ø 19.1 ø 9.5 61.5 / 62.5

AP3024HT8-E Inverter MAP1004HT8-E MAP1004HT8-E MAP1004HT8-E MAP1004T8-E MAP1004T8-E MAP1004T8-E 85.0 95.0 3-fazno 50 Hz 400 V (380 – 415 V) 22.75 3.74 22.71 4.18 242 242 242 241 241 241 3.1 × 2 3.1 × 2 3.1 × 2 1.0 1.0 1.0 10,500 10,500 10,500 ø 34.9 ø 19.1 ø 9.5 62.0 / 63.0

MAP0804HT8-E MAP0804T8-E

242 241 2.3 × 2 1.0 9,900

MAP0804HT8-E MAP0804T8-E

MAP0804HT8-E MAP0804T8-E

21.79 4.13 22.12 4.52 242 241 2.3 × 2 1.0 9,900

Visokoučinski model (kombinacija)

242 242 241 241 2.3 × 2 2.3 × 2 1.0 1.0 9,900 9,900 ø 34.9 ø 19.1 ø 9.5 61.0 / 62.0

242 241 2.3 × 2 1.0 9,900

Tehnički podaci

KS ekvivalent

20 I TOSHIBA

242 241 2.3 × 2 1.0 9,900

Tehnički podaci

KS ekvivalent

Naziv modela Toplotna pumpa Tipovi spoljašnjih jedinica Toplotna pumpa Tipovi spoljašnjih jedinica Samo hlađenje Rashladni učinak ( *1) Grejni učinak ( *1) Napajanje ( *2) Snaga električnog priključka Hlađenje EER koeficijent Električne karakteristike ( *1) Snaga električnog priključka Grejanje COP koeficijent Toplotna pumpa Težina Samo hlađenje Kompresor Snaga motora Snaga motora Ventilator Količina vazduha Usis gasa Specifikacija cevi za Tečnost Prečnik priključka rashladni fluid Kompenzaciona cev Zvučni pritisak (hlađenje/grejanje)

18.31 3.99 18.56 4.39 242 241 2.3 × 2 1.0 9,900 ø 34.9 ø 19.1 ø 9.5 60.5 / 61.5

(MMY-) MMYMMY(kW) (kW)

MAP1004HT8-E MAP1004T8-E

34 KS

36 KS

AP3424HT8-E Inverter MAP0804HT8-E MAP0804HT8-E MAP0804T8-E MAP0804T8-E 96.0 108.0

AP3624HT8-E Inverter MAP1004HT8-E MAP0804HT8-E MAP1004T8-E MAP0804T8-E 101.0 113.0

MAP0804HT8-E MAP0804T8-E

MAP1004HT8-E MAP1004T8-E

MAP0804HT8-E MAP0804T8-E

3-fazno 50 Hz 400 V (380 – 415 V) (kW)

24.00 4.00 24.70 4.37

(kW) (kg) (kg) (kW) (kW) (m3/h) (mm) (mm) (mm) (dB(A))

242 241 3.1 × 2 1.0 10,500

242 241 2.3 × 2 1.0 9,900

25.72 3.93 26.06 4.34 242 241 2.3 × 2 1.0 9,900

ø 34.9 ø 19.1 ø 9.5 62.0 / 63.0

242 241 2.3 × 2 1.0 9,900

242 241 3.1 × 2 1.0 10,500

242 241 3.1 × 2 1.0 10,500

242 241 2.3 × 2 1.0 9,900

ø 41.3 ø 22.2 ø 9.5 62.5 / 63.5

242 241 2.3 × 2 1.0 9,900


Visokoučinski model (kombinacija)

Tehnički podaci

KS ekvivalent Naziv modela Toplotna pumpa Tipovi spoljašnjih jedinica Toplotna pumpa Tipovi spoljašnjih jedinica Samo hlađenje Rashladni učinak ( *1) Grejni učinak ( *1) Napajanje ( *2) Snaga električnog priključka Hlađenje EER koeficijent Električne karakteristike ( *1) Snaga električnog priključka Grejanje COP koeficijent Toplotna pumpa Težina Samo hlađenje Kompresor Snaga motora Snaga motora Ventilator Količina vazduha Usis gasa Specifikacija cevi za Tečnost Prečnik priključka rashladni fluid Kompenzaciona cev Zvučni pritisak (hlađenje/grejanje)

(MMY-) MMYMMY(kW) (kW)

MAP1004HT8-E MAP1004T8-E

38 KS

40 KS

AP3824HT8-E Inverter MAP1004HT8-E MAP1004HT8-E MAP1004T8-E MAP1004T8-E 106.5 119.5

AP4024HT8-E Inverter MAP1004HT8-E MAP1004HT8-E MAP1004T8-E MAP1004T8-E 112.0 127.0

MAP0804HT8-E MAP0804T8-E

MAP1004HT8-E MAP1004T8-E

3-fazno 50 Hz 400 V (380 – 415 V) (kW)

27.68 3.85 28.03 4.26

(kW) (kg) (kg) (kW) (kW) (m3/h) (mm) (mm) (mm) (dB(A))

242 241 3.1 × 2 1.0 10,500

242 241 3.1 × 2 1.0 10,500

29.64 3.78 30.42 4.17 242 241 3.1 × 2 1.0 10,500

242 241 2.3 × 2 1.0 9,900

242 241 3.1 × 2 1.0 10,500

ø 41.3 ø 22.2 ø 9.5 63.0 / 64.0

242 241 3.1 × 2 1.0 10,500

(MMY-) MMYMMY(kW) (kW)

MAP1204HT8-E MAP1204T8-E

42 KS

44 KS

AP4224HT8-E Inverter MAP1004HT8-E MAP1004HT8-E MAP1004T8-E MAP1004T8-E 118.0 132.0

AP4424HT8-E Inverter MAP1204HT8-E MAP1004HT8-E MAP1204T8-E MAP1004T8-E 123.5 138.0

MAP1004HT8-E MAP1004T8-E

MAP1204HT8-E MAP1204T8-E

MAP1004HT8-E MAP1004T8-E

3-fazno 50 Hz 400 V (380 – 415 V) (kW)

32.04 3.68 32.70 4.04

(kW) (kg) (kg) (kW) (kW) (m3/h) (mm) (mm) (mm) (dB(A))

242 241 4.2 × 2 1.0 11,600

242 241 3.1 × 2 1.0 10,500

34.19 3.61 35.40 3.90 242 241 3.1 × 2 1.0 10,500

242 241 3.1 × 2 1.0 10,500

242 241 4.2 × 2 1.0 11,600

ø 41.3 ø 22.2 ø 9.5 64.0 / 65.5

242 241 4.2 × 2 1.0 11,600

242 241 3.1 × 2 1.0 10,500

242 241 3.1 × 2 1.0 10,500

ø 41.3 ø 22.2 ø 9.5 64.5 / 66.5

Visokoučinski model (kombinacija)

Tehnički podaci

KS ekvivalent

*1       *2

242 241 3.1 × 2 1.0 10,500

Tehnički podaci

KS ekvivalent

Naziv modela Toplotna pumpa Tipovi spoljašnjih jedinica Toplotna pumpa Tipovi spoljašnjih jedinica Samo hlađenje Rashladni učinak ( *1) Grejni učinak ( *1) Napajanje ( *2) Snaga električnog priključka Hlađenje EER koeficijent Električne karakteristike ( *1) Snaga električnog priključka Grejanje COP koeficijent Toplotna pumpa Težina Samo hlađenje Kompresor Snaga motora Snaga motora Ventilator Količina vazduha Usis gasa Specifikacija cevi za Tečnost Prečnik priključka rashladni fluid Kompenzaciona cev Zvučni pritisak (hlađenje/grejanje)

242 241 3.1 × 2 1.0 10,500

ø 41.3 ø 22.2 ø 9.5 63.0 / 64.0

Visokoučinski model (kombinacija)

Naziv modela Toplotna pumpa Tipovi spoljašnjih jedinica Toplotna pumpa Tipovi spoljašnjih jedinica Samo hlađenje Rashladni učinak ( *1) Grejni učinak ( *1) Napajanje ( *2) Snaga električnog priključka Hlađenje EER koeficijent Električne karakteristike ( *1) Snaga električnog priključka Grejanje COP koeficijent Toplotna pumpa Težina Samo hlađenje Kompresor Snaga motora Snaga motora Ventilator Količina vazduha Usis gasa Specifikacija cevi za Tečnost Prečnik priključka rashladni fluid Kompenzaciona cev Zvučni pritisak (hlađenje/grejanje)

MAP1004HT8-E MAP1004T8-E

(MMY-) MMYMMY(kW) (kW)

MAP1204HT8-E MAP1204T8-E

46 KS

48 KS

AP4624HT8-E Inverter MAP1204HT8-E MAP1204HT8-E MAP1204T8-E MAP1204T8-E 130.0 145.0

AP4824HT8-E Inverter MAP1204HT8-E MAP1204HT8-E MAP1204T8-E MAP1204T8-E 135.0 150.0

MAP1004HT8-E MAP1004T8-E

MAP1204HT8-E MAP1204T8-E

MAP1204HT8-E MAP1204T8-E

3-fazno 50 Hz 400 V (380 – 415 V) (kW)

36.88 3.52 38.57 3.76

(kW) (kg) (kg) (kW) (kW) (m3/h) (mm) (mm) (mm) (dB(A))

242 241 4.2 × 2 1.0 11,600

242 241 4.2 × 2 1.0 11,600

38.76 3.48 40.80 3.68 242 241 4.2 × 2 1.0 11,600

ø 41.3 ø 22.2 ø 9.5 65.0 / 67.5

242 241 3.1 × 2 1.0 10,500

242 241 4.2 × 2 1.0 11,600

242 241 4.2 × 2 1.0 11,600

242 241 4.2 × 2 1.0 11,600

242 241 4.2 × 2 1.0 11,600

ø 41.3 ø 22.2 ø 9.5 65.0 / 68.0

Nominalni uslovi Hlađenje: temperatura unutrašnjeg vazduha 27 °C ST / 19 °C VT i temperatura spoljašnjeg vazduha 35 °C ST; Grejanje: temperatura unutrašnjeg vazduha 20 °C ST i temperatura spoljašnjeg vazduha 7 °C ST / 6 °C VT. Standardna dužina cevi 5 m glavne cevi, 2,5 m cevne račve, 0 m visinske razlike. Variranje napona maksimalno ±10%.

TOSHIBA I 21


VRF-R410A-tehnologije

mini s-mms

Savršena ravnoteža između velikog i malog Ovaj koncept omogućava fleksibilna rešenja za prodavnice, restorane, kancelarije i sve primene gde se traže kompaktne i tihe spoljašnje jedinice. Male dimenzije i inverterska tehnika kojom se štedi energija, čine ga idealnim rešenjem za sve vizionare. Ekskluzivna Toshibina tehnologija i dvostruki rotacioni klipni kompresor obezbeđuju vrhunsko iskorišćenje energije uz koeficijent grejanja čak do 4,61 (uređaj od 12,1 kW), pa tako predstavlja najbolje rešenje sa stanovišta energetske efikasnosti. Izuzetno kompaktna konstrukcija spoljašnje jedinice (visina 1340, širina 900, dubina 320 mm) i mala težina (117 kg) omogućavaju jednostavnu montažu na balkonu ili fasadnom zidu. Za ovaj VRF sistem je potrebno 70% manje prostora (zapremine) i 60% manje montažne površine nego kod S-MMS 5 KS standardne spoljašnje jedinice. Za MiNi-SMMS sistem nije potreban nikakav temelj od betona ili čelična konstrukcija, što montažu čini još pogodnijom za korisnike. Proširene cevi za rashladni fluid, reazličite kombinacije unutrašnjih jedinica, kao i jednostavno polaganje cevi i kablova doprinose vrlo visokoj radnoj fleksibilnosti. Osim toga, montaža štedi vreme i novac. MiNi S-MMS sistem svojim tehničkim rešenjem postiže optimalne radne karakteristike u najrazličitijim područjima komforne klimatizacije.

Karakteristike ■ Najbolji COP (4,61 kod 4 KS) za najbolju energetsku efikasnost.

■ Dvostruki inverterski kompresor za svaku spoljašnju jedinicu ■ Niži nivo buke ■ Kompaktna konstrukcija ■ Najbolji koeficijent energetske efikasnosti (EER i COP)

■ Do 9 unutrašnjih jedinica na jednoj spoljašnjoj jedinici omogućuju najveću fleksibilnost. ■ Jednosmerni dvostruki rotacioni klipni kompresori ostvaruju najveću efikasnost i dug radni vek. ■ Na raspolaganju je kompletan program upravljanja za MiNi S-MMS. ■ Veliki izbor unutrašnjih jedinica (13 različitih modela). ■ Jednostavna montaža zahvaljujući kompaktnoj konstrukciji spoljašnje jedinice (70% manja od standardne S-MMS).

22 I TOSHIBA


MiNi S-MMS

Opcija PMV-KIT PMV-pribor je opcija koja se bira kada se zahteva krajnje tihi rad, kao što je to slučaj u hotelskim ili spavaćim sobama.

MiNi S-MMS

Tehnički podaci

Spoljašnja jedinica

MCY-MAP040HT

MCY-MAP0501HT

MCY-MAP0601HT

Rashladni učinak

kW

12,1

14

15,5

Snaga električnog priključka – hlađenje

kW

2,82

3,47

4,63

Koeficijent hlađenja EER Radna struja pri hlađenju

W/W

4,29

4,03

3,35

A

13,2

16,1

21,4

Grejni učinak

kW

12,5

16

18

Snaga električnog priključka – grejanje

kW

2,71

4

4,85

Koeficijent grejanja COP

W/W

4,61

4

3,71

Radna struja pri grejanju

A

12,5

18,3

22,2

A

Meki start

Meki start

Meki start

Protok vazduha

Startna struja

m3/h

5820

6120

6220

Nivo zvučnog pritiska (hlađenje/grejanje)

dB(A)

49/50

50/52

51/53

Područje rada – hlađenje

°C

-5 - 43°C

-5 - 43°C

-5 - 43°C

Područje rada – grejanje

°C

-15 - 16°C

-15 - 16°C

-15 - 16°C

mm

1340 × 900 × 320

1340 × 900 × 320

1340 × 900 × 320

kg

117

117

117

hermetički

hermetički

hermetički

Dimenzije (V × Š × D) Težina Tip kompresora

-

-

-

Gas

Prečnik cevi mm (col)

15,9 (5/8)

15,9 (5/8)

19,1 (3/4)

Tečnost

mm (col)

9,5 (3/8)

9,5 (3/8)

9,5 (3/8)

Maksimalna stvarna dužina cevi

m

125

125

125

Maksimalna dužina cevi

m

180

180

180

Maksimalna visinska razlika (unutrašnja jedinica iznad/ispod)

m

20/30

20/30

20/30

Maksimalna dužina cevi između PMV-pribora i unutrašnje jedinice

m

2-10

2-10

2-10

230-1-50

230-1-50

230-1-50

6

8

9

Strujno napajanje Maksimalan broj unutrašnjih jedinica

V-ph-Hz

TOSHIBA I 23


VRF-R410A-tehnologije

supeR heAt RecoVeRy system s-hRm

Istovremeno hlađenje i grejanje jednim sistemom Sistem S-HRM je poseban po tome što pruža mogućnost istovremenog grejanja i hlađenja jednim sistemom. Pritom se energija toplog vazduha jedne zone može iskoristiti za režim grejanja druge zone, čime se ostvaruju značajne uštede energije. Trocevni sistem S-HRM postiže odlične vrednosti energetske efikasnosti, a dodatne poene osvaja i u pogledu fleksibilnosti povezivanja s kompaktnim spoljašnjim jedinicama, razdelnim kutijama za rashladni fluid, koje se mogu primeniti i u vrlo skučenom prostoru, kao i jedinstvenom fleksibilnošću vođenja cevi. .

Karakteristike

Zaštitni uređaji

■ Optimalna termička ugodnost, s obzirom da se režim hlađenja i grejanja biraju automatski.

■ Temperaturski senzori na potisnoj i usisnoj cevi

■ Velika fleksibilnost vođenja cevi: trosmerni cevni priključak između unutrašnjih i spoljašnjih jedinica dozvoljava visinsku razliku pri montaži od 35 m između unutrašnjih jedinica (odgovara otprilike nekoj devetospratnici).

■ Zaštita kompresora od preopterećenja

■ Najveća pouzdanost zahvaljujući sistemu aktivnog upravljanja raspodelom ulja. ■ Najrazličitije opcije: moguće je lokalno i centralno upravljanje, kao i integrisanje u centralne sisteme za nadzor i upravljanje objektima

24 I TOSHIBA

■ Interni relej preopterećenja ■ Senzor strujnog preopterećenja ■ Visokopritisni prekidač ■ Niskopritisni senzori


supeR heAt RecoVeRy system s-hRm

■ Dvostruki inverter kompresor u svakoj spoljašnjoj jedinici ■ Nizak nivo buke ■ Kompaktan dizajn ■ Visoki koeficijenti efikasnosti (hlađenja – EER i grejanja – COP)

TOSHIBA I 25


VRF-R410A-tehnologije

Super Heat Recovery System – aktuelna serija modela

S-HRM

Tehnički podaci MMY-MAP0802FT8-E 8 KS

Modeli spoljašnjih jedinica

MMY-MAP1002FT8-E 10 KS

MMY-MAP 1202FT8-E 12 KS

Rashladni učinak

kW

22.4

28.0

33.5

Snaga električnog priključka – hlađenje

kW

6.07

8.54

12.9

Koeficijent hlađenja EER

W/W

3.69

3.28

2.60

A

9.25

13.15

19.85

Radna struja pri hlađenju Grejni učinak

kW

25.0

31.5

35.5

Snaga električnog priključka – grejanje

kW

6.29

8.73

9.65

Koeficijent grejanja COP

W/W

3.97

3.61

3.68

Radna struja pri grejanju

A

9.55

13.4

14.85 10500-2916

m3/h - l/s

9900-2750

10500-2916

Nivo zvučnog pritiska – na razmaku od 1 m

dB(A)

57

58

59

Nivo zvučnog pritiska (hlađenje/grejanje)

dB(A)

77/78

78/79

79/80

Protok vazduha

Područje rada – hlađenje

°C

-10 - 43°C

-10 - 43°C

-10 - 43°C

Područje rada – grejanje

°C

-20 - 15.5°C

-20 - 15.5°C

-20 - 15.5°C

mm

1800 × 990 × 750

1800 × 990 × 750

1800 × 990 × 750

kg

263

263

263

hermetički

hermetički

hermetički

11,5

11,5

11,5 28.5 (11/8)

Dimenzije (V × Š × D) Težina Tip kompresora

kg

Punjenje rashladnog fluida R410A Prečnik cevi Gas

mm (col)

22.2 ( 7/8)

22.2 ( 7/8)

Tečnost

mm (col)

19.0 (3/4)

19.0 (3/4)

19.0 (3/4)

Cev za izjednačenje

mm (col)

12.7 (1/2)

12.7 (1/2)

12.7 (1/2)

Maksimalna ekvivalentna dužina cevi

m

150

150

150

Maksimalna stvarna dužina cevi

m

125

125

125

Maksimalna dužina cevi

m

300

300

300

Maksimalna visinska razlika (unutrašnja jedinica iznad/ispod)***

m

30/50

30/50

30/50

400-3-50

400-3-50

400-3-50

Strujno napajanje

V-ph-Hz

* Polazeći od sobne temperature 27ºC ST/19ºC VT i temperature spoljašnjeg vazduha od 35ºC ST. ** Polazeći od sobne temperature od 20ºC i temperature spoljašnjeg vazduha od 7ºC ST/6ºC VT. *** Ako je visinska razlika između unutrašnjih jedinica veća od 3 m i ako je unutrašnja jedinica postavljena iznad spoljašnje jedinice, maksimalna razlika smanjuje se na 30 m.

26 I TOSHIBA

Ukupni učinak unutrašnjih jedinica koje se mogu priključiti

Veličina

Rashladni učinak

Grejni učinak

Kombinacija spoljašnjih jedinica

Maks. broj unutrašnjih jedinica

Min.

Maks.

MMY-MAP0802FT8-E

8 KS

22.4 kW

25 kW

1

13

5.6 KS

10.8 KS

MMY-MAP1002FT8-E

10 KS

28 kW

31.5 kW

1

16

7.0 KS

13.5 KS

MMY-MAP1202FT8-E

12 KS

33.5 kW

35.5 kW

1

16

8.4 KS

14.4 KS

MMY-AP1602FT8-E

16 KS

45 kW

50 kW

2 (22,4 kW+22,4 kW)

27

11.2 KS

21.6 KS

Naziv modela

MMY-AP1802FT8-E

18 KS

50.4 kW

56.5 kW

2 (22,4 kW+28,0 kW)

30

21.0 KS

40.5 KS

MMY-AP2002FT8-E

20 KS

56 kW

63 kW

2 (28,0 kW+28,0 kW)

33

14.0 KS

27.0 KS

MMY-AP2402FT8-E

24 KS

68 kW

76.5 kW

3 (22,4 kW+22,4 kW+22,4 kW)

40

16.8 KS

32.4 KS

MMY-AP2602FT8-E

26 KS

73 kW

81.5 kW

3 (22,4 kW+22,4 kW+28,0 kW)

43

18.2 KS

35.1 KS

MMY-AP2802FT8-E

28 KS

78.5 kW

88 kW

3 (22,4 kW+28,0 kW+28,0 kW)

47

19.6 KS

37.8 KS

MMY-AP3002FT8-E

30 KS

84 kW

95 kW

3 (28,0 kW+28,0 kW+28,0 kW)

48

21.0 KS

40.5 KS


supeR heAt RecoVeRy system

– pRegled

PREGLED: Leto 2012. Super Heat Recovery Multi Na dizajn novih S-HRMi spoljašnjih jedinica uticale su, pre svega, inovacije u pravcu energetske efikasnosti, kompaktne konstrukcije i proširenog opsega snaga. ■ Znatno poboljšane vrednosti efikasnosti u radi pri delimičnim opterećenjima ■ Novo: spoljašnja jedinica od 14 KS ■ 3 kompresora s 3 invertera u modelu od 12 i 14 KS ■ Kompaktan dizajn jedinice

Grejanje

MMY-MAP0804FT8-E

MMY-MAP1004FT8-E

MMY-MAP1204FT8-E

MMY-MAP1404FT8-E

8 KS

10 KS

12 KS

14 KS

Dizajn

Dimenzije (širina × dubina × visina) Snaga (kW)

Hlađenje Grejanje

990 × 780 × 1830 mm 22,4

1210 × 780 × 1830 mm 28,0

33,5

40,0

25,0

31,5

37,5

45,0

EER

4,25 (3,69)

3,70 (3,28)

4,00 (2,60)

3,54

COP

4,30 (3,97)

4,20 (3,61)

4,14 (3,68)

3,54

Pregled modela

S-HRM Model

Snaga u KS

Učinak hlađenja (kW)

Učinak grejanja (kW)

EER / COP

8

22,4

25,0

4,25/4,30

MMY-MAP1004FT8-E

10

28,0

31,5

3,70/4,20

MMY-MAP1204FT8-E

12

33,5

35,5

4,00/4,14 3,54/3,54

MMY-MAP0804FT8-E

MMY-MAP1404FT8-E

14

38,4

43,0

16 KS: 8 + 8

45

50,0

MMY-AP1804FT8-E

18 KS: 10 + 8

50,4

56,5

MMY-AP2004FT8-E

20 KS: 10 + 10

56,0

63,0

MMY-AP2204FT8-E

22 KS: 12 + 10

61,5

69,0

MMY-AP2404FT8-E

24 KS: 14 + 10

68,0

76,5

MMY-AP2604FT8-E

26 KS: 14 + 12

73,0

81,5

MMY-AP2804FT8-E

28 KS: 14 + 14

78,5

88,0

MMY-AP3004FT8-E

30 KS: 10 + 10 + 10

84,0

95,0

MMY-AP3204FT8-E

32 KS: 12 + 10 + 10

90,0

100,0

MMY-AP3404FT8-E

34 KS: 14 + 10 + 10

96,0

108,0

MMY-AP3604FT8-E

36 KS: 14 + 12 + 10

101,0

113,0

MMY-AP3804FT8-E

38 KS: 14 + 14 + 10

106,5

119,5

MMY-AP4004FT8-E

40 KS: 14 + 14 + 12

112,0

126,5

MMY-AP4204FT8-E

42 KS: 14 + 14 + 14

118,0

132,0

MMY-AP1604FT8-E

Serija S-HRMi će se, kako je predviđeno, isporučivati od avgusta 2012. godine.

TOSHIBA I 27


VRF-R410A-tehnologije

unutRAšnje jedinice

kAsetnA jedinicA Kasetne jedinice su idealno rešenje za kancelarije i zgrade sa spuštenim tavanicama, s tim da se mogu koristiti standardne plafonske ploče. Zavisno od modela, klimatizovani vazduh istrujava kroz jedan, dva ili četiri izlazna otvora. Kod 4-smerne kasetne jedinice može se izabrati između dva tipa panela: koji formiraju široku ili direktnu struju vazduha ■ Tipovi kasetnih jedinica: kompaktna 4-smerna kasetna jedinica (600 × 600), standardna 4-smerna kasetna jedinica, 1-smerna kasetna jedinica, kao i nove uske 2-smerne kasetne jedinice.

kAnAlskA jedinicA U velikim zgradama često se upotrebljavaju kanalske jedinice za snabdevanje vazduhom pojedinih delova zgrade. Konstruktorima Toshibe uspelo je da razviju različite tipove jedinica s tehnološki izvanrednim svojstvima, koje služe za sledeće namene: ■ tanke kanalske jedinice u slučajevima kada je prostor za kanale za provetravanje po visini ograničen (hoteli). ■ Kanalske jedinice sa visokim statičkim pritiskom – u slučajevima kada je potreban povišen eksterni statički pritisak. ■ Kanalske jedinice s normalnim statičkim pritiskom, kada je u pitanju prostorno ograničen sistem za vođenje vazduha (kancelarije). ■ Kanalska jedinica za svež vazduh – za raspodelu svežeg vazduha preko sistema za razvođenje vazduha u zgradi.

28 I TOSHIBA


SMMS -sistemi firme Toshiba nude veliki izbor unutrašnjih jedinica koje inženjerima i korisnicima omogućavaju da se u pogledu izgleda i snage lakše odluče za odgovarajući proizvod.

zidne i plAFonske jedinice Omiljeno rešenje za zgrade u kojima nije moguća ugradnja spuštene tavanice. To je savršen izbor u svim slučajevima u kojima se klima uređaj mora kombinovati sa već postojećom grejnim telima. Zidne jedinice SMMSi imaju sličan dizajn kao i jedinice za stambene prostore. Ovi tipovi proizvoda su tihi i imaju individualno upravljanje strujom vazduha, te imaju vrlo efikasan i kvalitetan filter za vazduh u prostoriji. ■ Toshiba nudu izbor dva modela: kompaktni model (MMK serije 4) i potpuno opremljeni model (MMK serije 3).

pARApetne jedinice Tipična primena – unutrašnja jedinica postavlja se na pod uza zid ili ispod prozora. Toshiba nudi sledeća rešenja: ■ Jedinice kod kojih je konzola skrivena iza maske, kako bi se jedinica potpuno uklopila u enterijer. ■ Klasična kućišta koja se obično postavljaju na mesta grejnih tela ili uz noseće stubove u zgradi. ■ Parapetne jedinice skrivene u kućištu su uske i visoke jedinice koje se mogu smestisti na različitium mestima.

TOSHIBA I 29


VRF-R410A-tehnologije

pAletA modelA unutRAšnjih jedinicA Tip modela

kasetna jedinica kompaktna 4-smerna kasetna jedinica mmu-Ap(...)mh

4-smerna kasetna jedinica mmu-Ap(...)h

2-smerna kasetna jedinica mmu-Ap(...)Wh

1-smerna kasetna jedinica mmu-Ap(...)yh/sh

kanalska jedinica tanka kanalska jedinica mmd-Ap(...)sph

standardna kanalska jedinica mmd-Ap(...)bh

Visokopritisna kanalska jedinica mmd-Ap(...)h

kanalska jedinica za svež vazduh mmd-Ap(...)hFe

plafonska jedinica mmc-Ap(...)h

parapetna jedinica jedinica bez kućišta mml-Ap(...)bh

klima orman mmF-Ap(...)h

konzola mml-Ap(...)nh-e

zidna jedinica serija 4 mmk-Ap(...)4mh-e

serija 3 mmk-Ap(...)3h

30 I TOSHIBA

KS

0,8

1,0

1,3

1,7

2,0

2,5

3,0

3,2

4,0

5,0

6,0

8,0

10,0

kW

2,2

2,8

3,6

4,5

5,6

7,1

8,0

9,0

11,2

14,0

16,0

22,4

28


kARAkteRistike unutRAšnjih jedinicA

Tip modela

4-smerna kasetna jedinica

Kompaktna 4-smerna kasetna jedinica

2-smerna kasetna jedinica

Naziv modela

Šifra učinka

Rashladni učinak (kW)

Grejni učinak (kW)

Naziv modela

Šifra učinka

Rashladni učinak (kW)

Grejni učinak (kW)

MMU-AP0092H

1,00

2,80

3,20

MMU-AP0122H

1,25

3,60

4,00

MMD-AP0074SPH-E

0,80

2,20

2,50

MMD-AP0094SPH-E

1,00

2,80

MMU-AP0152H

1,70

4,50

3,20

5,00

MMD-AP0124SPH-E

1,25

3,60

MMU-AP0182H

2,00

4,00

5,60

6,30

MMD-AP0154SPH-E

1,70

4,50

MMU-AP0242H

5,00

2,50

7,10

8,00

MMD-AP0184SPH-E

2,00

5,60

6,30

MMU-AP0272H

3,00

8,00

9,00

MMU-AP0302H

3,20

9,00

10,00

MMC-AP0154H-E

1,70

4,50

5,00

MMU-AP0362H

4,00

11,20

12,50

MMC-AP0184H-E

2,00

5,60

6,30

MMU-AP0482H

5,00

14,00

16,00

MMC-AP0244H-E

2,50

7,10

8,00

MMU-AP0562H

6,00

16,00

18,00

MMC-AP0274H-E

3,00

8,00

9,00

MMC-AP0364H-E

4,00

11,20

12,50

MMU-AP0074MH-E

0,80

2,20

2,50

MMC-AP0484H-E

5,00

14,00

16,00

MMU-AP0094MH-E

1,00

2,80

3,20

MMU-AP0124MH-E

1,25

3,60

4,00

MMU-AP0154MH-E

1,70

4,50

5,00

MMK-AP0074MH-E

0,80

2,20

2,50

MMU-AP0184MH-E

2,00

5,60

6,30

MMK-AP0094MH-E

1,00

2,80

3,20

MMK-AP0124MH-E

1,25

3,60

4,00

MMU-AP0072WH

0,8

2,2

2,5

MMU-AP0092WH

1,0

2,8

3,2

MMU-AP0122WH

1,3

3,6

4,0

MMK-AP0073H

0,80

2,20

2,50

5,0

MMK-AP0093H

1,00

2,80

3,20

1,25

3,60

4,00

MMU-AP0152WH

1-smerna kasetna jedinica

Standardna kasetna jedinica

Visokopritisna kanalska jedinica

4,5

1,7

Tip modela Tanka kanalska jedinica*

Plafonska jedinica

Kompaktna zidna jedinica

Zidna jedinica

MMU-AP0182WH

2,0

5,6

6,3

MMK-AP0123H

MMU-AP0242WH

2,5

7,1

8,0

MMK-AP0153H

1,70

4,50

5,00

MMU-AP0272WH

3,0

8,0

9,0

MMK-AP0183H

2,00

5,60

6,30

10,0

MMK-AP0243H

2,50

7,10

8,00

0,80

2,20

2,50

1,00

2,80

3,20

1,25

3,60

4,00

1,70

4,50

5,00

2,00

5,60

6,30

MML-AP0074BH

0,80

2,20

2,50

MML-AP0094BH

1,00

2,80

3,20

MML-AP0124BH

1,25

3,60

4,00

MMU-AP0302WH

3,2

9,0

MMU-AP0362WH

4,0

11,2

8,0

MMU-AP0482WH

5,0

14,0

16,0

MMU-AP0562WH

6,0

16,0

18,0

MMU-AP0074YH-E

0,80

2,20

2,50

MMU-AP0094YH-E

1,00

2,80

3,20

MMU-AP0124YH-E

1,25

3,60

4,00

MMU-AP0154SH-E

1,70

4,50

5,00

MMU-AP0184SH-E

2,00

5,60

6,30

MMU-AP0244SH-E

2,50

7,10

8,00

MMD-AP0074BH-E

0,80

2,20

2,50

MML-AP0154BH

1,70

4,50

5,00

MMD-AP0094BH-E

1,00

2,80

3,20

MML-AP0184BH

2,00

5,60

6,30

MMD-AP0124BH-E

1,25

3,60

4,00

MML-AP0244BH

2,50

7,10

8,00

MMD-AP0154BH-E

1,70

4,50

5,00

MMD-AP0184BH-E

2,00

5,60

6,30

MMF-AP0154H

1,70

4,50

5,00

MMD-AP0244BH-E

2,50

7,10

8,00

MMF-AP0184H

2,00

5,60

6,30

MMD-AP0274BH-E

3,00

8,00

9,00

MMF-AP0244H

2,50

7,10

8,00

MMD-AP0304BH-E

3,20

9,00

10,00

MMF-AP0274H

3,00

8,00

9,00

MMD-AP0364BH-E

4,00

11,20

12,50

MMF-AP0364H

4,00

11,20

12,50

MMD-AP0484BH-E

5,00

14,00

16,00

MMF-AP0484H

5,00

14,00

16,00

MMD-AP0564BH-E

6,00

16,00

18,00

MMF-AP0564H

6,00

16,00

18,00

MMD-AP0184H-E

2,00

5,60

6,30

MMD-AP0481HFE

5,00

14,00

8,90

MMD-AP0244H-E

2,50

7,10

8,00

MMD-AP0721HFE

8,00

22,40

13,90

MMD-AP0274H-E

3,00

8,00

9,00

MMD-AP0961HFE

10,00

28,00

17,40

MMD-AP0364H-E

4,00

11,20

12,50

MMD-AP0484H-E

5,00

14,00

16,00

MMD-AP0724H-E

8,00

22,40

25,00

MMD-AP0964H-E

10,00

28,00

31,50

Konzola

MML-AP0074NH-E MML-AP0094NH-E MML-AP0124NH-E MML-AP0154NH-E MML-AP0184NH-E

Parapetna jedinica bez kućišta

Klima orman

Kanalska jedinica za svež vazduh

Za informacije o mogućim kombinacijama obratite se ovlašćenom distributeru

TOSHIBA I 31


VRF-R410A-tehnologije

4-smerna kasetna jedinica Raspodela temperature MMU-AP0182H/RBC-U31PG(W)-E horizontalna ravan sloja strujanja

750 mm 2,050 mm

Model

Vazduh se raspoređuje u sve smerove

6,300 mm

MMU-AP***2H

Pojedinačno podešavanje otvora za vazduh Sva četiri otvora za vazduh mogu se pojedinačno podesiti, što omogućava da se vazdušna struja prilagodi potrebama korisnika. Tri vrste oscilovanja otvora za vazduh

RBC-U31PG(W)-E

(1) Standardno oscilovanje

RBC-U31PGS(W)-E*

(2) Dijagonalno suprotna oscilovanja

(3) Naizmjenična oscilovanja

Paneli

RBC-U31PG(W)-E RBC-U31PGS(W)-E Napomena: samo s RBC-AMT32E, RBC-AMS41E, RBC-AMS51E

Opcija

TCB-AX21E2 (Infracrveni daljinski upravljač) RBC-AX31U(W) (Prijemnik)

Model Učinak hlađenja/grejanja *1

Jednostavno instalisanje Panel se pričvršćuje na vijke koji se nalaze na unutrašnjem delu.

MMU-

AP0092H

AP0122H

(kW)

2.8/3.2

3.6/4.0

Strujno napajanje Električne karakteristike

Snaga električnog priključka 50 Hz

AP0152H

AP0182H

AP0242H

AP0272H

AP0302H

AP0362H

AP0482H

AP0562H

4.5/5.0

5.6/6.3

7.1/8.0

8.0/9.0

9.0/10.0

11.2/12.5

14.0/16.0

16.0/18.0

0.112/0.112

0.112/0.112

1-fazni 50 Hz 230 V (220 – 240 V) (unutrašnje jedinice moraju imati svoje napajanje) (kW)

0.021/0.021 0.021/0.021 0.023/0.023 0.026/0.026 0.036/0.036 0.036/0.036 0.043/0.043 0.088/0.088

Pogled na plafonski panel, modeli Spoljašnje dimenzije: unutrašnja jedinica

(mm)

256 (30)

256 (30)

256 (30)

256 (30)

256 (30)

256 (30)

256 (30)

319 (30)

319 (30)

319 (30)

Širina

(mm)

840 (950)*

840 (950)*

840 (950)*

840 (950)*

840 (950)*

840 (950)*

840 (950)*

840 (950)*

840 (950)*

840 (950)*

Dubina

(mm)

840 (950)*

840 (950)*

840 (950)*

840 (950)*

840 (950)*

840 (950)*

840 (950)*

840 (950)*

840 (950)*

840 (950)*

(kg)

18 (4)*

18 (4)*

20 (4)*

20 (4)*

20 (4)*

20 (4)*

20 (4)*

25 (4)*

25 (4)*

25 (4)*

(m3/h)

800/ 730/680

800/ 730/680

930/ 830/790

1050/ 920/800

1290/ 920/800

1290/ 920/800

1320/ 1110/850

1970/ 1430/1070

2130/ 1430/1130

2130/ 1520/1230

Ukupna težina: unutrašnja jedinica (panel)* Ventilator

Cevni priključci

RBC-U31PG(W)-E/RBC-U31PGS(W)-E*

Visina

Standardni protok vazduha (veliki/srednji/mali) Snaga motora

(W)

14

14

14

14

20

20

20

68

72

72

Strana usisa

(mm)

ø 9.5

ø 9.5

ø 12.7

ø 12.7

ø 15.9

ø 15.9

ø 15.9

ø 15.9

ø 15.9

ø 15.9

Tečnost

(mm)

ø 6.4

ø 6.4

ø 6.4

ø 6.4

ø 9.5

ø 9.5

ø 9.5

ø 9.5

ø 9.5

ø 9.5

38/33/30

43/38/32

46/38/33

46/40/33

Odvod kondenzata Nivo zvučnog pritiska *2 (visok/srednji/nizak)

25 (PVC cev) (dB(A))

30/29/27

30/29/27

* Podaci u zagradi za plafonske panele *1 standardne dužine cevi: 5 m glavna cev, 2,5 m cevni ogranci, 0 m visinska razlika *2 Vrednosti koje stvarno nastaju pri radu spolja generalno su veće od navedenih, jer se mora dodati i buka iz okoline

32 I TOSHIBA

31/29/27

32/29/27

35/31/28

35/31/28


4-smerna kasetna jedinica MMU-AP0092H do MMU-AP0562H 408

Istrujavanje vazduha 518

Upravljačka kutija

Dimenzija odvodne usponske cevi

397.5

Priključak za rashladnu cev (strana usisa) Priključak za rashladnu cev (tečnost)

112 44

30

172

157

263 105

106.5

18 9 12 9

337.5

Plafonski panel (dodatno se nabavlja)

Prethodno izvedeni otvor za kvadratni ogranak kanala Ø 150mm

241.5 72

Priključak za kondenzat

Priključak za kabl

Prostor potreban za instalisanje i održavanje 1000 Ili više

15 Ili više

16.5

351

15 Ili više

Donja ivica tavanice

105

Prethodno izvedeni otvor za kvadratni ogranak kanala 150 mm (i na zadnjoj strani)

1000 Ili više

1000 Ili više

Donja ivica tavanice

384

256.5

Vijak za kačenje M10 ili W3/8 – nije deo isporuke

77 10 5 74 *(137) 132 *(319) 25 6

Visina uspona 850 ili manje

Visina uspona 661 ili manje

(18 3) * 3 0 101 12 0 3 5

223.5

300 Ili manje

163.5

480

12 9

196.5

Revizioni otvor (450)

860 do 910 otvor u tavanici

690 ± 20 razmak ovjesa 950 panel – spoljašnja dimenzija

*( ): AP0362 - AP0562

200

860 do 910 stropni otvor

32 3 416.5

Z

Z pogled

780 razmak kačenja

269

15 5

64

18 7

57

.5

Prethodno izveden otvor za svež vazduh Ø 100 mm

950 Panel – spoljašnja dimenzija

32

28

61

Donja ivica tavanice

(Jedinica: mm)

* Slika prikazuje panel RBC-U31PG(W)-E

Pribor Zatvaranje ventilacionog otvora

Priključna prirubnica za svež vazduh

TCB-FF101URE2

TCB-BC1602UE

Ulazna kutija za svež vazduh

TCB-GB1602UE

Plafonski panel

RBC-U31PG(W)-E RBC-U31PGS(W)-E RBC-U31PGS(WS)-E

Svež vazduh i ram filtera

TCB-GFC1602UE Ram za podešavanje visine

TCB-SP1602UE

TOSHIBA I 33


VRF-R410A-tehnologije

Kompaktna 4-smerna kasetna jedinica (600 × 600) Savršeno za euroraster spuštene tavanice ■■ Ovaj kompaktan uređaj (575 x 575 mm) savršeno se uklapa u spuštenu raster tavanicu i u modernu arhitekturu enterijera, bez oštećenja postojeće tavanične konstrukcije. ■■ Nakon završetka rada lamele za istrujavanje vazduha se potpuno zatvaraju i tako doprinose estetskom izgledu.

Razvijeno za laku montažu i održavanje ■■ Kasetna jedinica visoka je samo 286 mm (uključujući električnu upravljačku kutiju)

Model

MMU-AP***4MH-E

■■ Jednostavno instalisanje sa ugaonim otvorima u panelu. Pomoću ovih ugaonih otvora visina se može podešavati i nakon instalisanja. ■■ Može se upotrebiti za visine prostorija do 3,5 m

* Infrarotfernbedienungen mit externem Empfängerkit TCB-AX21E2 können verwendet werden.

■■ Revizioni otvor pojednostavljuje kontrolu posude za kondenzat.

3.5 m

Maksimalna visina

Revizioni otvor za kondenzat

Panel

RBC-UM11PG(W)-E Model Učinak hlađenja/grejanja *1

MMU-

AP0074MH-E

AP0094MH-E

AP0124MH-E

AP0154MH-E

AP0184MH-E

(kW)

2.2/2.5

2.8/3.2

3.6/4.0

4.5/5.0

5.6/6.3

Strujno napajanje Električne karakteristike

1-fazni 50 Hz 230 V (220 – 240 V) (unutrašnje jedinice moraju imati svoje napajanje)

Snaga električnog priključka 50 Hz

(kW)

Visina

(mm)

Širina Dubina

0.034/0.034

0.036/0.036

0.038/0.038

0.041/0.041

0.052/0.052

RBC-UM11PG(W)-E

RBC-UM11PG(W)-E

RBC-UM11PG(W)-E

RBC-UM11PG(W)-E

RBC-UM11PG(W)-E

268 (27)*

268 (27)*

268 (27)*

268 (27)*

268 (27)*

(mm)

575 (700)*

575 (700)*

575 (700)*

575 (700)*

575 (700)*

(mm)

575(700)*

575(700)*

575(700)*

575(700)*

575(700)*

(kg)

17 (3)*

17 (3)*

17 (3)*

17 (3)*

17 (3)*

(m3/h)

552/462/378

570/468/378

594/504/402

660/552/468

762/642/522

Pogled na plafonski panel, model Spoljašnje dimenzije: unutrašnja jedinica (plafonski panel)* Ukupna težina: unutrašnja jedinica (panel)* Standardni protok vazduha (veliki/srednji/mali)

Ventilator

Cevni priključci

Snaga motora

(W)

60

60

60

60

60

Strana usisa

(mm)

ø 9.5

ø 9.5

ø 9.5

ø 12.7

ø 12.7

Tečnost

(mm)

ø 6.4

ø 6.4

ø 6.4

ø 6.4

ø 6.4

PVC cev

PVC cev

PVC cev

PVC cev

PVC cev

36/32/28

37/33/28

37/33/29

40/35/30

44/39/34

Odvod kondenzata Nivo zvučnog pritiska (visok/srednji/nizak)

*2

(dB(A))

* Podaci u zagradi za plafonske panele *1 standardne dužine cevi: 5 m glavna cev, 2,5 m cevni ogranci, 0 m visinska razlika *2 Vrednosti koje stvarno nastaju pri radu spolja generalno su veće od navedenih, jer se mora dodati i buka iz okoline

34 I TOSHIBA


Kompaktna 4-smerna kasetna jedinica (600 × 600) MMU-AP0074MH-E do MMU-AP0184MH-E

105

207 175 149

Revizioni otvor (450)

64

368. 5

300 Unutrašnja jedinica

Visina uspona 629,5 ili manje

64 142

Spoljašnja dimenzija panela 700

Razmak otvora 525

320. 5

Spoljašnje dimenzije 575

Upravljačka kutija

Dimenzije otvora u tavanici 595 do 660

Prethodno izveden otvor za priključak svežeg vazduha Ø 100 mm 29

Donja ivica tavanice

200

235

Otvor u tavanici 595 do 660

235

Spoljašnje dimenzije 575

Visina uspona 850 ili manje

70 105 93

φ162

145. 5

Donja ivica tavanice Prethodno izvedeni otvor za kvadratni ogranak kanala Ø 150mm

Donja ivica tavanice Cev rashladnog fluida (strana usisa)

158

120 142

Donja ivica tavanice

15 Ili više

1000 Ili više

1000 Ili više

268

220. 5

63 21

Prostor potreban za instalisanje i održavanje

Priključak odvoda

φ162

27

Priključak za kabl Prethodno izveden otvor za kvadratni ogranak kanala 150 mm

Vijak za kačenje M10 ili W3/8 – nije deo isporuke

256

145. 5

105 148

134

214 42

55

93 105 70

Dimenzije odvodne usponske cevi

1000 Ili više 15 Ili više

Spoljašnja dimenzija panela 700

97.5

190. 5

Otvor u tavanici 595 do 660

Otvor u tavanici 595 do 660

Cev rashladnog fluida (tečnost)

139. 5

177 Razmak kačenja 525

Prepreka

Plafonski panel

(Jedinica: mm)

Pribor Prirubnica za priključak svežeg vazduha

TCB-FF101URE2

Plafonski panel

RBC-UM11PG(W)-E

TOSHIBA I 35


VRF-R410A-tehnologije

2-smeRnA kAsetnA jedinicA Kompaktan dizajn za sve učinke Novi dizajn s ravnim panelom je atraktivno rešenje za prostorijer visine do 3,8 m, koje se zbog male visine od 295 mm (do veličine 152) savršeno uklapa u sve spuštene tavanice. 11 različitih veličina učinka ostvaruju idealan rashladni, odnosno grejni učinak, s tim da su dimenzije jedinice/panela identične za sve veličine modela.

Fleksibilnost u svakom pogledu: Model

■ Infracrveni prijemnik može se postaviti u unuztrašnju jedinicu ■ Uključena pumpa za podizanje kondenzata 850 mm

mmu-Ap***2Wh

■ Jednostavno instalisanje i fino podešavanje pomoću funkcije „adjust cover“

Paneli

■ Moguć dovod svežeg vazduha

Rbc-uW283pg(W)-e Rbc-uW803pg(W)-e Rbc-uW1403pg(W)-e

■ Raspoloživ je različit filtarski pribor

Opcija

Rbc-AX23u(W)-e (infracrveni daljinski upravljač)

Model

MMU- AP0072WH

Učinak hlađenja/grejanja *1

(kW)

2.2/2.5

AP0092WH AP0122WH AP0152WH 2.8/3.2

Strujno napajanje

Električne karakteristike

Snaga električnog priključka 50 Hz

3.6/4.0

4.5/5.0

AP0182WH AP0242WH AP0272WH AP0302WH 5.6/6.3

7.1/8.0

8.0/9.0

9.0/10.0

AP0362WH AP0482WH AP0562WH 11.2/12.5

14.0/16.0

1-fazni 50 Hz 230 V (220 – 240 V) / 1-fazni 60 Hz 220 V (unutrašnje jedinice moraju imati svoje napajanje) (kW)

0.029/ 0.029

Pogled na plafonski panel, modeli

0.029/ 0.029

0.029/ 0.029

0.030/ 0.030

0.044/ 0.044

0.054/ 0.054

0.054/ 0.054

0.064/ 0.064

0.076/ 0.076

0.088/ 0.088

RBC-UW803PG(W)-E

RBC-UW1403(W)PG-E

(mm)

295 (20)

345 (20)

345 (20)

(mm)

815 (1050)

1180 (1415)

1600 (1835)

(mm)

570 (680)

570 (680)

570 (680)

Ukupna težina: unutrašnja jedinica (panel)*

(kg)

Standardni protok vazduha (m3/h) (veliki/srednji/mali)

Cevni priključak

19 (10)

19 (10)

19 (10)

19 (10)

26 (14)

26 (14)

26 (14)

26 (14)

558/ 498/450

558/ 498/450

558/ 498/450

600/ 534/450

900/ 750/618

1050/ 840/738

1050/ 840/738

1260/ 900/780

36 (14)

36 (14)

36 (14)

1740/ 1800/ 2040/ 1434/1182 1482/1230 1578/1320

Snaga motora

(W)

20

20

20

20

30

40

40

50

70

70

70

Strana usisa

(mm)

ø 9.5

ø 9.5

ø 9.5

ø 12.7

ø 12.7

ø 15.9

ø 15.9

ø 15.9

ø 15.9

ø 15.9

ø 15.9

Tečnost

(mm)

ø 6.4

ø 6.4

ø 6.4

ø 6.4

ø 6.4

ø 9.5

ø 9.5

ø 9.5

ø 9.5

ø 9.5

ø 9.5

38/35/33

40/37/34

42/39/36

43/40/37

46/42/39

Prečnik odvoda kondenzata Nivo zvučnog pritiska (visok/srednji/nizak)

0.117/ 0.117

RBC-UW283PG(W)-E

Visina Spoljašnje dimenzije: Širina unutrašnja jedinica (plafonski panel)* Dubina

Ventilator

16.0/18.0

*2

(dB(A)) 34/32/30

25 (PVC cev) 34/32/30

34/32/30

* Podaci u zagradi za plafonske panele *1 standardne dužine cevi: 5 m glavna cev, 2,5 m cevni ogranci, 0 m visinska razlika *2 Vrednosti koje stvarno nastaju pri radu spolja generalno su veće od navedenih, jer se mora dodati i buka iz okoline

36 I TOSHIBA

35/33/30

35/33/30

38/35/33


MMU-AP0072WH do AP0152WH

151 295

1000

570 137.5 147.5 95 190 185 80 20

rashladnu cev

Tavanica

103

189

rashladnu cev (na strani usisa)

241

300 ili manje

Mesto potrebno za

609 ili manje

1000~1010 Otvor u tavanici 1050

Plafonski panel

850 ili manje

Donja ivica tavanice

880

20

77

620

Otvor u tavanici 380

680

panela

815

Prethodno izveden otvor

Dimenzija odvodne usponske cevi

(Jedinica: mm)

(samo na zadnjoj strani)

MMU-AP0182WH do AP0302WH

345

151

1000

570 137.5 147.5 95 190 185 80 20

rashladnu cev

242

rashladnu cev (na strani usisa)

Tavanica

291

300 ili manje

Mesto potrebno za

103

Plafonski panel

559 ili manje

1365~1357 Otvor u tavanici 1415

Donja ivica tavanice

850 ili manje

1245

20

77

620

Otvor u tavanici 380

680

panela

1180

Prethodno izveden otvor

Dimenzija odvodne usponske cevi

(samo na zadnjoj strani)

(Jedinica: mm)

MMU-AP0362WH do AP0562WH

345

570 137.5 147.5 95 190 185 80 20

rashladnu cev (na strani usisa)

Tavanica

Dimenzija odvodne usponske cevi

242

1000

rashladnu cev

291

300 ili manje

Mesto potrebno za

103

Plafonski panel

850 ili manje

Donja ivica tavanice

559 ili manje

1785~1795 Otvor u tavanici

20

77

151 255

120

380

Otvor u tavanici

620

680

panela

1600

Prethodno izveden otvor (samo na zadnjoj strani)

(Jedinica: mm)

Pribor

Plafonski panel RBC-UW283PG(W)-E RBC-UW803PG(W)-E RBC-UW1403PG(W)-E

Filterski sklop TCB-FC283UW-E TCB-FC803UW-E TCB-FC1403UW-E Dugotrajni filter TCB-LF283UW-E TCB-LF803UW-E TCB-LF1403UW-E

Naglavak TCB-FF151US-E

TOSHIBA I 37


VRF-R410A-tehnologije

1-smerna kasetna jedinica Savršen izbor za hotele i prostore recepcija ■■ tih rad, zadovoljava zahteve kancelarija ■■ idealna je za male prostorije, gde se traži samo 1-smerna raspodela vazduha ■■ moguće je pravo vođenje vazduha ■■ pumpa za odvođenje kondenzata je uključena

Model

■■ standardno opremljana dugotrajnim filterom

MMU-AP***4YH-E MMU-AP***4SH-E

Moguć je dovod svežeg vazduha ■■ prethodno je izveden priključak za okrugli kanal za vazduh

* Slika prikazuje serij MMU-AP∗∗∗4SH.

MMU-AP0074YH-E do AP0124YH-E Dimenzija otvora na tavanici 1010

Prostor potreban za

20

zija panela 470

245

235

Potporni materijal

18

Plafonski panel (nabavlja se odvojeno)

Visina uspona 150 ili manje

470

1050

100 ili manje Donja ivica tavanice

Izlaz vazduha

Visina uspona 350 ili manje

140

120

85

400

oder mehr

50

Sredina panela

100

200

455

20

395

110

150 225

zija jedinice 400

( 32mm PVC-cev )

Dimenzija otvora na tavanici 430

Razmak

20

20

Donji rub stropa Ulaz vazduha

Dimenzija odvodne usponske cevi

(Jedinica: mm)

MMU-AP0154SH-E do AP0244SH-E Prethodno izveden otvor za φ92mm

kondenzata

72 43 60

Strop

800

Prepreka

94

73.4

200 93 20

Donja ivica tavanice

38 I TOSHIBA

Prethodno izvedeni otvor

Visina uspona 850 ili manje

140 ili manje

76

154

706

1230

216 80

135

220 razmak

122 233

100

φ112

Plafonski panel (nabavlja se odvojeno)

Visina uspona 696 ili manje

20

20

Dimenzija otvora na tavanici 1190

20 Dimenzija otvora na tavanici 760

20

112

Prostor potreban za

Donja ivica tavanice

Dimenzija odvodne usponske cevi

(Jedinica: mm)


1-smerna kasetna jedinica

Model Učinak hlađenja/grejanja*1

MMU-

AP0074YH-E

(kW)

2.2/2.5

Strujno napajanje Električne karakteristike

Snaga električnog priključka 50 Hz

(kW)

Visina

(mm)

Širina Dubina

(kg)

Ukupna težina: unutrašnja jedinica (panel)*

Cevni priključak

AP0154SH-E

AP0184SH-E

AP0244SH-E

2.8/3.2

3.6/4.0

4.5/5.0

5.6/6.3

7.1/8.0

0.053/0.056

0.053/0.056

0.053/0.056

0.042/0.041

0.046/0.045

0.075/0.073

RBC-UY136PG

RBC-UY136PG

RBC-UY136PG

RBC-US21PGE

RBC-US21PGE

RBC-US21PGE

235 (18)*

235 (18)*

235 (18)*

200 (20)*

200 (20)*

200 (20)*

(mm)

850 (1050)*

850 (1050)*

850 (1050)*

1000 (1230)*

1000 (1230)*

1000 (1230)*

(mm)

400 (470)*

400 (470)*

400 (470)*

710 (800)*

710 (800)*

710 (800)*

22 (3.5)*

22 (3.5)*

22 (3.5)*

21 (5.5)*

21 (5.5)*

22 (5.5)*

540/480/420

540/480/420

540/480/420

750/690/630

780/720/660

1140/960/810

Standardni protok vazduha (m3/h) (veliki/srednji/mali)

Ventilator

AP0124YH-E

1-fazni 50 Hz 230 V (220 – 240 V) (unutrašnje jedinice moraju imati svoje napajanje)

Pogled na plafonski panel, modeli Spoljašnje dimenzije: unutrašnja jedinica (plafonski panel)*

AP0094YH-E

Snaga motora

(W)

22

22

22

30

30

30

Strana usisa

(mm)

ø 9.5

ø 9.5

ø 9.5

ø 12.7

ø 12.7

ø 15.9

Tečnost

(mm)

ø 6.4

ø 6.4

ø 6.4

ø 6.4

ø 6.4

ø 9.5

37/35/32

38/36/34

45/41/37

Prečnik odvoda kondenzata Nivo zvučnog pritiska *2 (visok/srednji/nizak)

25 (PVC cev) (dB(A))

42/39/34

42/39/34

42/39/34

* Podaci u zagradi za plafonske panele *1 standardne dužine cevi: 5 m glavna cev, 2,5 m cevni ogranci, 0 m visinska razlika *2 Vrednosti koje stvarno nastaju pri radu spolja generalno su veće od navedenih, jer se mora dodati i buka iz okoline

Pribor Prednji izlaz vazduha AP0071YH/AP0091YH/AP0121YH

TCB-BUS21HWE

Plafonski panel RBC-UY136PG

Prirubnica za priključak svežeg vazduha Plafonski panel

TCB-FF101URE2

RBC-US21PGE AP0152SH/AP0182SH/AP0242SH

TOSHIBA I 39


VRF-R410A-tehnologije

Standardni kanalski uređaj Prednosti ■■ potpuna fleksibilnost pri motaži ■■ vazdušni filter za usis sa zadnje strane uključen (veliki izbor filtera za poboljšanje kvaliteta vazduha može se nabaviti kao opcija) ■■ moguć je dovod svežeg vazduha

Visoki statički pritisak Eksterni statički pritisak može se povisiti do 110 Pa, kako bi se bez obzira na kompleksnost instalacije postigla optimalna raspodela temperature u svim delovima prostorije.

Model

MMD-AP***4BH-E

Pumpa za odvođenje kondenzata je uključena Snažna pumpa za odvođenje kondenzata sa visinom dizanja od 550 mm (mereno od donje ivice uređaja) omogućava fleksibilnost pri polaganju cevi.

MMD-AP0074BH-E do AP0564BH-E

25 B 130

Prethodno izveden otvor za vazduh 125mm

40

41

C

142

59 638

50

101

498 393

131 50

7 0 to 2 7 0

Izlaz vazduha

50

215

(strana usisa) 49

243

41

44

napajanja i upravljanja

240

271 ili manje

550 ili manje

Ulaz vazduha

Panel C, L

za rashladni Otvor u tavanici dimenzija D

196

Otvor u tavanici 470

Usis vazduha E 100 ili manje

Prostor potreban za

Dimenzije odvodne usponske cevi A

B

C

D

AP0074BH-E, AP0094BH-E, AP0124BH-E

616

AP0154BH-E, AP0184BH-E

766

550

350

600

470

700

500

750

620

AP0244BH-E, AP0274BH-E, AP0304BH-E

1066 1000

800

1050

920

AP0364BH-E, AP0484BH-E, AP0564BH-E

1416 1350 1150 1400 1270

(150)

E Revizioni otvor B 450

Revizijski otvor A 450

300

Model MMD-

Izlaz vazduha Otvor u tavanici

Filter za vazduh

(Jedinica: mm)

40 I TOSHIBA


stAndARdni kAnAlski uReđAj

Model

MMD- AP0074BH-E AP0094BH-E AP0124BH-E AP0154BH-E AP0184BH-E AP0244BH-E AP0274BH-E AP0304BH-E AP0364BH-E AP0484BH-E AP0564BH-E

Učinak hlađenja/grejanja *1

(kW)

Električne karakteristike

Spoljašnje dimenzije: unutrašnja jedinica

Snaga električnog priključka 50 Hz

*2

4.5/5.0

5.6/6.3

7.1/8.0

8.0/9.0

9.0/10.0

11.2/12.5

14.0/16.0

16.0/18.0

0.128/ 0.128

0.128/ 0.128

(kW)

0.033/ 0.033

0.033/ 0.033

0.039/ 0.039

0.039/ 0.039

0.050/ 0.050

0.060/ 0.060

0.060/ 0.060

0.071/ 0.071

0.107/ 0.107

320

320

320

320

320

320

320

320

320

320

320

700

1000

1000

1000

1350

1350

1350

800

800

800

800

800

800

800

Visina

(mm)

Širina

(mm)

550

550

550

700

Dubina

(mm)

800

800

800

800

(kg)

28

28

28

32

32

43

43

43

55

55

55

480/ 420/340

480/ 420/340

570/ 490/400

650/ 540/480

780/ 660/540

1140/ 990/870

1140/ 990/870

1260/ 1080/870

1620/ 1410/1200

1980/ 1710/1490

1980/ 1710/1490

Snaga motora

(W)

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

Eksterni statički pritisak (fabrički podešen)

(Pa)

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

Eksterni statički pritisak

(Pa)

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

Strana usisa

(mm)

ø 9.5

ø 9.5

ø 9.5

ø 12.7

ø 12.7

ø 15.9

ø 15.9

ø 15.9

ø 15.9

ø 15.9

ø 15.9

Tečnost

(mm)

ø 6.4

ø 6.4

ø 6.4

ø 6.4

ø 6.4

ø 9.5

ø 9.5

ø 9.5

ø 9.5

ø 9.5

ø 9.5

33/31/29

34/32/29

36/34/32

36/34/32

36/34/32

rečnik odvoda kondenzata

Vrednost zvučnog pritiska *2 (visok/srednji/nizak) *1

3.6/4.0

1-fazni 50 Hz 230 V (220 – 240 V) (unutrašnje jedinice moraju imati svoje napajanje)

Standardni protok vazduha 3 (m /h) (veliki/srednji/mali)

Cevni priključak

2.8/3.2

Strujno napajanje

Ukupna težina

Ventilator

2.2/2.5

25 (PVC cev) (dB(A))

30/28/26

30/28/26

31/29/27

31/29/27

32/30/28

33/31/29

standardne dužine cevi: 5 m glavna cev, 2,5 m cevni ogranci, 0 m visinska razlika Vrednosti koje stvarno nastaju pri radu spolja generalno su veće od navedenih, jer se mora dodati i buka iz okoline

pRiboR

Visokoefikasni filter 65 TCB-UFM11BFCE TCB-UFM21BFCE

Visokoefikasni filter 65 TCB-UFM11BE TCB-UFM21BE TCB-UFM31BE TCB-UFM41BE

Visokoefikasni filter 90 TCB-UFH51BFCE TCB-UFH61BFCE

Dugotrajni filter sa ramom

Visokoefikasni filter 90 TCB-UFH51BE TCB-UFH61BE TCB-UFH71BE TCB-UFH81BE

Kutija filtera TCB-FC281BE, TCB-FC501BE TCB-FC801BE, TCB-FC1401BE

Platneni nastavak

Zadnja završna ploča

TCB-CA281BE, TCB-CA501BE TCB-CA801BE, TCB-CA1401BE Plafonski panel RBC-UD281PE(W)/RBC-UD501PE(W) RBC-UD801PE(W)/RBC-UD1401PE(W)E

Vođica filtra Filter za vazduh

Komplet za dovod vazduha odozdo TCB-FK281BE TCB-FK501BE TCB-FK801BE TCB-FK1401BE

TOSHIBA I 41


VRF-R410A-tehnologije

Visokopritisni kanalski uređaj Prednosti ■■ zadovoljava sve zahteve ■■ eksterni statički pritisak do 196 Pa ■■ revizioni otvori olakšavaju pristup i održavanje ■■ visokoefikasni filter (klasa 65 odn. 90) može se nabaviti kao opcija ■■ pumpa za odvođenje kondenzata može se nabaviti kao opcija

Konstruktivne osobine

Model

■■ statički pritisak se može menjati u tri stepena ■■ postoje fleksibilni kanali za vazduh

MMD-AP***4H-E

■■ laka montaža i održavanje ■■ revizioni otvori olakšavaju pristup i održavanje

MMD-AP0484H-E

Z

Z

710

1060

Izlaz vazduha

Ulaz vazduha

Z Izlaz vazduha

Ulaz vazduha

70

26mm otvor za

(4- φ

Ulaz vazduha

1380

(4- φ Izlaz vazduha

MMD-AP0724H, AP0964H-E

7

70

MMD-AP0184H-E do AP0364H-E

(141) 226

Leva strana

200 150

250

406

250

29

45

90 40 380

Izlaz vazduha

Leva strana Izlaz vazduha

kanala (8x M6)

kanala (6x M6)

275 (150)

250

150 300

300

kanala (10x M6)

300 (150)

250

250

250

250 190

(Jedinica: mm)

1000

Revizioni otvor 600 Prostor za

(Jedinica: mm)

370

Prostor potreban za instalisanje

200

Prostor za

Revizioni otvor φ 1000 1000

1000

Prostor za

Prostor potreban za instalisanje

Z pogled

kanala (10x M6)

500

500

Prostor za

Revizioni otvor 600

42 I TOSHIBA

(47)

85 kanala (8x M6)

kanala (6x M6)

Prostor potreban za instalisanje

371 6

Z pogled

65

316 70

(47)

Z pogled

30 35

1

150 275

17

Izlaz vazduha

190 250

35

77

31

30

35 1

348

624 698

kondenzat (VP 25)

1200 316 164 316

( 1 4 1 ) 232 6

13

348

(202)

110

470

35

30

35 13

242

Izlaz za zrak 850

1250

660

kondenzat (VP 25)

Otvor za

Leva strana AP0361H

(strana usisa)

(strana usisa)

105 60

850 426

(182)

(141) 226

Leva strana AP0181H do AP0271H

110

90 40 380

660 105 60

kondenzata (VP25)

1328

700 740

35

(strana usisa)

napajanja i upravljanja (donja strana

100

700 740

700

i upravljanja

Prostor za

Prostor za

(Jedinica: mm)


VisokopRitisni kAnAlski uReđAj

Model Učinak hlađenja/grejanja *1

MMD-

AP0184 H-E

AP0244H-E

AP0274H-E

AP0364H-E

AP0484H-E

AP0724H-E

AP0964H-E

(kW)

5.6/6.3

7.1/8.0

8.0/9.0

11.2/12.5

14.0/16.0

22.4/25.0

28.0/31.5

Strujno napajanje Električne karakteristike

Spoljašnje dimenzije: unutrašnja jedinica

Snaga električnog priključka 50 Hz

(kW)

0.184/0.198

0.299/0.385

0.299/0.385

0.368/0.450

0.414/0.490

1.200/1.540

1.260/1.610

Visina

(mm)

380

380

380

380

380

470

470

Širina

(mm)

850

850

850

850

1200

1380

1380

Dubina

(mm)

660

660

660

660

660

1250

1250

(kg)

50

52

52

56

67

150

150

(m3 /h)

1080/900/720

2520/2100/1680

4320/3600/2880

5040/4200/3360

Snaga motora

(W)

160

160

160

260

260

370 × 3

370 × 3

Eksterni statički pritisak (fabrički podešen)

(Pa)

137

137

137

137

137

137

137

Eksterni statički pritisak

(Pa)

Strana usisa

(mm)

ø 12.7

ø 15.9

ø 15.9

ø 15.9

ø 15.9

ø 22.2

ø 22.2

Tečnost

(mm)

ø 6.4

ø 9.5

ø 9.5

ø 9.5

ø 9.5

ø 12.7

ø 12.7

40/38/36

49/47/45

50/48/46

Ukupna težina Standardni protok vazduha (veliki/srednji/mali) Ventilator

Priključak rashladnog medija

1-fazni 50 Hz 230 V (220 – 240 V) (unutrašnje jedinice moraju imati svoje napajanje)

1580/1320/1060 1580/1320/1060 1920/1600/1280

68.6 – 137 – 196 68.6 – 137 – 196 68.6 – 137 – 196 68.6 – 137 – 196 68.6 – 137 – 196 68.6 – 137 – 196 68.6 – 137 – 196

Prečnik odvoda kondenzata Vrednost zvučnog pritiska *2 (visok/srednji/nizak) *1 *2

25 (Schrauben) (dB(A))

37/35/33

40/38/36

40/38/36

40/38/36

standardne dužine cevi: 5 m glavna cev, 2,5 m cevni ogranci, 0 m visinska razlika Vrednosti koje stvarno nastaju pri radu spolja generalno su veće od navedenih, jer se mora dodati i buka iz okoline

pRiboR Kutija filtera TCB-FCY21DE, TCB-FCY31DE TCB-FCY51DE, TCB-FCY100DE Dugotrajni predfilter TCB-PF1D-1E TCB-PF2D-1E TCB-PF3DE

Visokoefikasni filter 65 TCB-UFM1D-1E, TCB-UFM2D-1E, TCB-UFM3DE Pumpa za kondenzat

Visokoefikasni filter 90 TCB-UFH5D-1E, TCB-UFH6D-1E, TCB-UFM7DE

TCB-DP31DE TCB-DP32DE

TOSHIBA I 43


VRF-R410A-tehnologije

Tanka kanalska jedinica Prednosti ■■ visina od samo 210 mm omogućava fleksibilnost primene ■■ statički pritisak se može menjati u 4 stepena ■■ instalacija skrivena u međuprostoru spuštene tavanice ■■ mogućnost dovođenja svežeg vazduha ■■ uključena je pumpa za odvođenje kondenzata s visinom dizanja od 850 mm (mereno od donje ivice uređaja)t

Model

MMD-AP***4SPH-E

Tanak i tih ■■ savršena ugodnost u celom prostoru ■■ može se kombinovati sa svakom rešetkom za ubacivanje vazduha ■■ tih ali snažan pogon

MMD-AP0074SPH do AP0184SPH-E*

210 21

803 (unutra)

21

103

Filter za vazduh

31 359 372 422 502

168

Model MMD-

40

67

120

80

φ9 2

>ABS <

511 645

19

4 - φ4

67

20 21

168 (unutra)

57

21

845

AP0074SPH-E

805 80

59

33 163

910

AP0094SPH-E AP0124SPH-E AP0154SPH-E

(prethodno izveden)

AP0184SPH-E

Dovod vazduha odozdo

Dovod vazduha sa zadnje strane

210 210

Izlaz vazduha 50

945

50

tavanica

Ulaz vazduha 645 Pod

Ulaz za vazduh

235 ili

tavanica

235 ili

210

645 745

Pod

(Jedinica: mm)

44 I TOSHIBA


Tanka kanalska jedinica

Model Učinak hlađenja/grejanja *1

MMD-

AP0074SPH-E

AP0094SPH-E

AP0124SPH-E

AP0154SPH-E

AP0184 SPH-E

(kW)

2.2/2.5

2.8/3.2

3.6/4.0

4.5/5.0

5.6/6.3

Strujno napajanje Električne karakteristike

Spoljašnje dimenzije: unutrašnja jedinica

(kW)

Visina

(mm)

210

210

210

210

210

Širina

(mm)

845

845

845

845

845

Dubina

(mm)

645

645

645

645

645

(kg)

22

22

22

23

23

(m /h)

540/470/400

540/470/400

600/520/450

690/600/520

780/680/580

Ukupna težina Standardni protok vazduha (veliki/srednji/mali) Ventilator

Priključak rashladnog medija

1-fazni 50 Hz 230 V (220 – 240 V) (unutrašnje jedinice moraju imati svoje napajanje)

Snaga električnog priključka 50 Hz

3

0.039/0.037

0.039/0.037

0.045/0.043

0.054/0.052

(W)

60

60

60

60

60

Eksterni statički pritisak (fabrički podešen)

(Pa)

6 (fabrički podešen) 16/31/46

6 (fabrički podešen) 16/31/46

5 (fabrički podešen) 15/30/45

5 (fabrički podešen) 15/30/45

4 (fabrički podešen) 14/29/44

Strana usisa

(mm)

ø 9.5

ø 9.5

ø 9.5

ø 12.7

ø 12.7

Tečnost

(mm)

ø 6.4

ø 6.4

ø 6.4

ø 6.4

ø 6.4

Snaga motora

Prečnik odvoda kondenzata Vrednost zvučnog pritiska * 2 (visok/srednji/nizak)

0.043/0.041

25 (PVC-cev: spolja Ø 32, unutra Ø 25)

Dovod vazduha odozdo Dovod vazduha sa zadnje strane

(dB(A))

36/33/30

36/33/30

38/35/32

39/36/33

40/38/36

28/26/24

28/26/24

29/27/25

32/30/28

33/31/29

* uključujući pumpu za kondenzat i standardni filter za vazduhr *1 standardne dužine cevi: 5 m glavna cev, 2,5 m cevni ogranci, 0 m visinska razlika *2 Vrednosti koje stvarno nastaju pri radu spolja generalno su veće od navedenih, jer se mora dodati i buka iz okoline

Pribor

Prirubnica priključka za svež vazduh TCB-FF101URE2

TOSHIBA I 45


VRF-R410A-tehnologije

Kanalska jedinica za svež vazduh Prednosti ■■ Eksterni statički pritisak do 230 Pa (za model 5 KS) ■■ Visokoučinski filter (isporučuje se opciono) ■■ Prethodno kondicioniranje svežeg vazduha blisko temperaturi prostorije ■■ Primarni transport svežeg spoljnog vazduha Model

Kondicioniranje potrebne količine svežeg vazduha

MMD-AP***HFE

Kanalska jedinica za svež vazduh

Često svež vazduh utiče na sistem, otežava normalnu regulaciju klima uređaja ili ga izlaže značajnim opterećenjima, koja smanjuju njegov učinak. Zbog toga se svež vazduh, pre nego što se dovede do glavnog klima uređaja, najčešće prethodno kondicionira do nekog stepena.

NAPOMENA: Kanalski uređaj za svež vazduh služi za kondicionirnje spoljnjedg vazduha, a ne za regulaciju temperature u prostoriji. Za eliminisanje toplotnog opterećenja koje se javlja u prostoriji, potrebno je predvideti odgovarajuću unutrašnju jedinicu.

SMMS i spoljašnja jedinica Unutrašnja jedinica

Koncepcija uređaja Proizvode se tri modela (14,0, 22,4 i 28,0 kW). To odgovara potrebama za svežim vazduhom pojedinih sistema. (Po sistemu dozvoljena su do dva kanalska uređaja za svež vazduh s učinkom od maksimalno 30% ukupne snage unutrašnjih jedinica).

Svež vazduh

Uslovi primene ■■ REŽIM GREJANJA: Ako je temperatura svežeg vazduha manje od 3 °C ispod zadate vrednosti, automatski samo ventilacija (pri temperaturi svežeg vazduha višoj od 15 °C bez obzira na zadatu vrednost, uvek ventilacija).

■■ REŽIM HLAĐENJA: Ako je temperatura svežeg vazduha manje od 3 °C iznad zadate vrednosti, automatski samo ventilacija (pri temperaturi svežeg vazduha nižoj od 19 °C uvek ventilacija, bez obzira na zadatu vrednost). Temperatura svežeg vazduha

(°C) −10 (°C) −10

0

10 10

0 5

5

20 20

Zadata vrednost

VENTILACIJA

Režim hlađenja

30 30

40 40

Temperatura svežeg vazduha

50 50

(°C) −10 (°C) −10

43 43

0

−5 −5

hlađenjE

Režim grejanja

Automatski startuje +3°C+3°C režim hlađenja

0

10 10

20 20

30 30

Zadata vrednost GREJANJE

40 40

50 50

43 43

VENTILACIJA

−3°C−3°C Automatski startuje režim grejanja

Režimi rada i podesivi raspon temperature dolaznog vazduha Režim rada

46 I TOSHIBA

Fabrički podešen

Područje podešavanja

Hlađenje

18°C

16 do 27°C

Grejanje

25°C

16 do 27°C


kAnAlskA jedinicA zA sVež VAzduh

Model Učinak hlađenja/grejanja ( ) *1

Električne karakteristike

Spoljašnje dimenzije

MMD-

AP0481HFE

AP0721HFE

AP0961HFE

(kW)

14.0/8.9

22.4/13.9

28.0/17.4

Strujno napajanje

(kW)

Snaga električnog priključka 50 Hz Visina Unutrašnja jedinica Širina Dubina

(kW) (mm) (mm) (mm) (kg) (m3/h) (kW)

Ukupna težina

1-fazni 50 Hz 230 V (220 – 240 V) (unutrašnje jedinice moraju imati svoje napajanje)

Standardni protok vazduha Snaga motora Ventilator Eksterni statički pritisak 50 Hz Protok vazduha (donja/gornja granična (m3/h) vrednost) Strana usisa (mm) Priključak Tečnost (mm) rashladnog medija Prečnik odvoda kondenzata (dB(A)) Vrednost zvučnog pritiska *2 (visok/srednji/nizak) (°C) Hlađenj ( *3) Područje primene (°C) Grejanje ( *4)

0.28/0.34 492 892 1262 93 1080 0.160 170-210-230

0.45/0.55 492 1392 1262 144 1680 0.160×2 140-165-180

0.52/0.65 492 1392 1262 144 2100 0.160×2 160-190-205

756/1188

1176/1848

1470/3310

ø 15.9 ø 9.5

ø 22.2 ø 12.7 25 (PVC cev) 46/45/44 5 – 43 -5 – 43

ø 22.2 ø 12.7

45/43/41 5 – 43 -5 – 43

* Zadata vrednost temperature 16 -27 °C (standardni uređaj 18 - 29°C) * Opcija ovlaživača ne postoji kod kanalske jedinice za svež vazduh * Maksimalna visinska razlika između kanalskih uređaja za svež vazduh 0,5 m. Maksimalna visinska razlika između unutrašnjih jedinica i kanalskih jedinica za svež vazduh 30 m.

46/45/44 5 – 43 -5 – 43

Nominalni uslovi

Hlađenje: Spoljašnja temperatura 33 °C ST/28 °C VT, zadata vrednost temperature 18 °C. Grejanje: Spoljašnja temperatura 0 °C ST/-2,9 °C VT, zadata vrednost temperature 25 °C. Cev za rashladni fluid: dužina 7,5 m, visina 0 m. *2 Vrednosti koje stvarno nastaju pri radu spolja generalno su veće od navedenih, jer se mora dodati i buka iz okoline. *3 Ako je temperatura svežeg vazduha manje od 3 °C iznad zadate vrednosti, automatski samo ventilacija. * pri temperaturi svežeg vazduha nižoj od 19 °C uvek ventilacija, bez obzira na zadatu vrednost. *4 Ako je temperatura svežeg vazduha manje od 3 °C ispod zadate vrednosti, automatski samo ventilacija. *1

kombinacija ■ Kanalski uređaj za svež vazduh može se koristiti sa SMMS-om,

■ FKanalske jedinice za svež vazduh primenjuju se samo sa uobičajenim

ali ne sa SHRM-om (Super Heat Recovery Multi System).

unutrašnjim jedinicama u jednom sistemu. Nije dozvoljen priključak kanalskuh uređaja za svež vazduh.

■ Zadržite visinsku razliku između kanalskih jedinica za svež vazduh ispod 0,5 m.

■ Ukupan učinak svih uređaja za svež vazduh ograničen je na 80 do

■ Po sistemu su dozvoljena do dva uređaja za svež vazduh. ■ Učinak ova dva kanalska uređaja sme da iznosi maksimalno 30% od

100% učinka spoljašnjig jedinica. Ovo ograničenje mora se poštovati radi pravilne raspodele rashladnog fluida.

ukupne snage unutrašnjih jedinica (zajedno sa snagom kanalskih jedinica za svež vazduh).

<30% ukupne snage

Visinska razlika: <0,5m

za nekoliko spratova

Nije dozvoljeno

Visinska razlika: <0,5m

pRiboR Kutija filtera TCB-FCY100DE TCB-FCY51DFE

Pumpa za kondenzat TCB-DP32DFE

Dugotrajni predfilte TCB-PF3DE TCB-PF4D-1E

Visokoefikasni filter 65 TCB-UFM3DE, TCB-UFM4D-1E Visokoefikasni filter 90 TCB-UFH7DE, TCB-UFH8D-1E

TOSHIBA I 47


VRF-R410A-tehnologije Posebne napomene 1. Ventilator uređaja za svež vazduh zaustavlja se tokom otapanja. Ova funkcija može da se postavi za trajan način rada. 2. Pri upotrebi centralnog daljinskog upravljača, unutrašnje jedinice i kanalska jedinica za svež vazduh moraju da se odvoje u posebne zone. 3. Iako postoji regulacija temperature ubacnog vazduha, prioritet ima regulacija učinka unutrašnjih jedinica u sistemu. 4. Kanalskim jedinicama za svež vazduh ne može da se upravlja uobičajenim daljinskim upravljačima za prostorije. 5. Ako temperatura svežeg vazduha u režimu grejanja padne ispod 5 °C, rad uređaja se automatski zaustavlja (ventilator se isključuje). 6. Ako temperatura svežeg vazduha u režimu hlađenja padne iospod 5 °C rad uređaja se automatski zaustavlja (ventilator se isključuje).

MMD-AP0481HFE do AP0961HFE

4- φ12 x 40 4- φ12 x 92

Iznad 200

1328

Tipovi 0481 0721, 0961

1262

vazduh 200

Iznad 1 0 0 0

Razmak ovjesa B

Revizijoni otvor

600

100

A

Kanalska jedinica

600

600

Primer polaganja cevovoda na objektu

Revizioni otvor

492

A

B

23

47

81

Otvor za izlaz Senzor izlaza vazduha Prirubnica otvora za izlaz (K)

Model MMD-

528.5

145.5

60

1262

G

35

F

704 850

J

K

Ulaz vazduha

C

D

E

F

G

H

I

J

M

N

1392 1260

250

250

250

250

250

250

250

250

10-M6 10-M6

Ø 22.2 lemljeni spoj

Ø 12.7 ivica

AP0721HFE

1392 1260

250

250

250

250

250

250

250

250

10-M6 10-M6

Ø 22.2 lemljeni spoj

Ø 12.7 ivica

AP0481HFE

892

215

215

250

250

Ø 15.9 obod

Ø 9.5 ivica

107.5 107.5

I

Prirubnica otvora za ulaz (L)

AP0961HFE

810

H

406

E

51

D

216 150

C

370

41

(stana usisa) M

8-M6

L

6-M6

(Jedinica: mm)

1. Revizioni otvor mora se predvideti sa desne strane izlaza za vazduh 2. Nagib (pad) cevovoda prema spolja 1/100. 3. Pri puštanju u rad proveriti odvod kondenzata.. 4. Nije pogodan za upotrebu u blizini mora ili u agresivnoj atmosferi kao što je neposredna okolina banja ili bazena za plivanje. 5.  Kadica za kondenzat mora da se očisti pre početka sezone hlađenja. Ako su kadica za kondenzat ili priključak odvoda prljavi, postoji opasnost od curenja vode i oštećenja zgrade na tavanici između spratova. 6.  U kanalskim jedinicama za svež vazduh nije uključen filter za vazduh. Potrebno je da se obezbedi odgovarajući kvalitet vazduha ugradnjom filtarskih kutija, predfiltera i visokoučinskog filtera. Pri radu bez filtera za vazduh dolazi do zaprljanja razmenjivača toplote, što ima za posledicu smetnje u radu i prekid rada. 7. Jedinica se postavlja horizontalno. 8. Radi sprečavanja prenosa vibracija na kanale za vazduh, moraju se predvideti elastične veze. 9.  Pri odvođenju kondenzata mora se predvideti odgovarajući sifon protiv neugodnih mirisa. 10. Kablovski priključak u upravljačkoj kutiji. Detaljne informacije u šemi veze. 11. Dimenzije MMD-AP0481HFE i MMD-AP0721HFE/MMD-AP0961HFE odstupaju zbog položaja upravljačke kutije.

48 I TOSHIBA


VRF opRemA zA pRoVetRAVAnje

Povezivanje sa sistemima za ventilaciju Pribor za ventilaciju može povezati postojeće razmenjivače toplote u sistemima za ventilaciju sa visokoučinskim SMMSi spoljašnjim jedinicama. Sastoji se od kontrolne jedinice i kompleta ventila (u zavisnosti od učinka).

Oprema spremna za upotrebu: Modeli

■ sastoji se od razvodnog ormana, štampane ploče i transformatpora

mm-dXc010

■ daljinski upravljač je uključen u isporuku

(kontrolna jedinica)

■ svi senzori su uključeni u isporuku

mm-dXV080

■ daljinski temperaturski senzor TCB-TC21LE2 (opciono)

(komplet ventila do 8 kW)

■ analogni modul za upravljanje pomoću 0-10 V signala RBC-FCP3-PE (opciono)

mm-dXV140

(komplet ventila do 14 kW)

mm-dXV280

(komplet ventila do 28 kW)

DX Kit kontrolna jedinica

DX Kit jedinica ventila

Učinak (KS)

Šifra učinka

Nominalna snaga, hlađenje (kW)

Nominalna snaga, grejanje (kW)

Minimalni protok vazduha (m3/h)

Standard (m3/h)

Maksimalni protok vazduha (m3/h)

MM-DXC010

MM-DXV080

2,0

0009

5,6

6,3

720

900

1080

MM-DXC010

MM-DXV080

2,5

0011

7,1

8,0

1060

1320

1580

MM-DXC010

MM-DXV080

3,0

0012

8,0

9,0

1060

1320

1580

MM-DXC010

MM-DXV140

4,0

0015

11,2

12,5

1280

1600

1920

MM-DXC010

MM-DXV140

5,0

0017

14,0

16,0

1680

2100

2520

MM-DXC010

MM-DXV180

8,0

0021

22,4

25,0

2880

3600

4320

MM-DXC010

MM-DXV180

10,0

0023

28,0

31,5

3360

4200

5040

TOSHIBA I 49


VRF-R410A-tehnologije

Plafonska jedinica Ugodno okruženje ■■ Najtiši uređaj u svojoj klasie - Novi dizajn smanjuje buku pri radu na polovinu u odnosu na uobičajene uređaje ■■ Upravljanje lamelama za vođenje vazduha - Ugao pod kojim vazduh struji automatski se prilagođava režimu grejanja ili hlađenja - Automatsko oscilovanje raspoređuje vazduh u sve delove prostorije radi veće ugodnosti

Model

MMC-AP***4h-E

U režimu hlađenja otvor za vazduh automatski osciluje unutar gornja 3 položaja

Opcija

RBC-AX22CE2 (Infracrveni daljinski upravljač)

TCB-DP22CE2

U režimu grejanja otvor za vazduh automatski osciluje unutar donja 3 položaja

1 2 30˚ 3 4 5

1 2 60˚ 3 4 5

Efikasna montaža

(Pumpa za kondenza)

Kačenje se izvodi jednostavno pomoću dva vijka na ulazu za vazduh, čime se izbegavaju kompleksne operacije s brojnim vijcima za pričvršćivanje.

MMC-AP0154H-E do AP0484H-E Z

Gornja cevna uvodnica * Uvodnica za strujno napajanje *

680

141

130

70

53

167

105

114

110 76

*: Predthodno izveden otvor 216 (strana usisa)

320

170

210

216

Uvodnica za kabl

50

128 84

Cevna uvodnica *

75

97 146

347

171

B

32

92

84

145

90

135

32

Uvodnica za strujno napajanje *

262

Rupa u zidu Otvor za ulaz vazduha 92 mm (prirubnica se nabavlja posebno)

50 I TOSHIBA

A

B

855

910

AP0244H-E, AP0274H-E

1125

1180

AP0364H-E, AP0484H-E

1540

1595

Donja ivica tavanice Jedinica

500

Model MMCAP0154H-E, AP0184H-E

Unutra 50

Z pogled

(prednji deo horizontalno centrirati)

(Jedinica: mm)


Plafonska jedinica

Model Učinak hlađenja/grejanja *1 Električne karakteristike

Spoljašnje dimenzije: unutrašnja jedinica

Cevni priključak

AP0154H-E

AP0184H-E

AP0244H-E

AP0274H-E

AP0364H-E

AP0484H-E

(kW)

4.5/5.0

5.6/6.3

7.1/8.0

8.0/9.0

11.2/12.5

14.0/16.0

Strujno napajanje

1-fazni 50 Hz 230 V (220 – 240 V) (unutrašnje jedinice moraju imati svoje napajanje)

Snaga električnog priključka 50 Hz

(kW)

0.033/0.033

0.038/0.038

0.050/0.050

0.050/0.050

0.091/0.091

0.110/0.110

Visina

(mm)

210

210

210

210

210

210

Širina

(mm)

910

910

1,180

1,180

1,595

1,595

Dubina

(mm)

680

680

680

680

680

680

(kg)

22

22

26

26

34

34

720/600/540

780/660/540

1110/900/840

1110/900/840

1650/1380/1200

1800/1560/1320

Ukupna težina

Ventilator

MMC-

Standardni protok vazduha (m3 /h) (veliki/srednji/mali) Snaga motora

(W)

30

30

40

40

80

80

Strana usisa

(mm)

ø 12.7

ø 12.7

ø 15.9

ø 15.9

ø 15.9

ø 15.9

Tečnost

(mm)

ø 6.4

ø 6.4

ø 9.5

ø 9.5

ø 9.5

ø 9.5

38/36/33

41/38/35

43/40/37

Priključak za kondenzat Vrednost zvučnog pritiska (visok/srednji/nizak) *1 *2

*2

20 (PVC cev) (dB(A))

35/32/30

36/33/30

38/36/33

standardne dužine cevi: 5 m glavna cev, 2,5 m cevni ogranci, 0 m visinska razlika Vrednosti koje stvarno nastaju pri radu spolja generalno su veće od navedenih, jer se mora dodati i buka iz okoline

Pribor

Ugaoni deo TCB-KP12CE2 TCB-KP22CE2

Pumpa za kondenzat TCB-DP22CE2

TOSHIBA I 51


VRF-R410A-tehnologije

Zidna jedinica (serija 3)

Karakteristike ■■ Kompaktan i moderan, ravan dizajn uređaja ■■ Veliki filter za vazduh za poboljšanje kvaliteta vazduha ■■ Vrlo nizak nivo buke – samo 28 db(A) (2,2, 2,8 i 3,6 kW modeli) ■■ Zajedno sa uređajem isporučuje se infracrveni daljinski upravljač

Model

MMK-AP***3h

Model Učinak hlađenja/grejanja *1

MMK-

AP0073H

AP0093H

AP0123H

AP0153H

AP0183H

AP0243H

(kW)

2,2 / 2,5

2,8 / 3,2

3,6 / 4,0

4,5 / 5,0

5,6 / 6,3

7,1 / 8,0

Strujno napajanje Električne karakteristike

Spoljašnje dimenzije: unutrašnja jedinica

1-fazni 50 Hz 230 V (220 – 240 V) (unutrašnje jedinice moraju imati svoje napajanje)

Snaga električnog priključka 50 Hz

(kW)

0,018

0,021

0,021

0,043

0,043

Visina

(mm)

320

320

320

320

320

320

Širina

(mm)

1050

1050

1050

1050

1050

1050

Dubina

(mm)

228

228

228

228

228

228

(kg)

15

15

15

15

15

15

570/450/390

600/480/390

600/480/390

840/660/540

840/660/540

1.020/750/570

Ukupna težina Ventilator

Cevni priključak

Standardni protok vazduha (m3 /h) (veliki/srednji/mali) Snaga motora

(W)

30

30

30

30

30

30

Strana usisa

(mm)

ø 9.5

ø 9.5

ø 9.5

ø 12.7

ø 12.7

ø 15.9

Tečnost

(mm)

Priključak za kondenzat Vrednost zvučnog pritiska *2 (visok/srednji/nizak) *1 *2

0,05

ø 6.4

ø 6.4

ø 6.4

ø 6.4

ø 6.4

ø 9.5

16 (PVC cev)

16 (PVC cev)

16 (PVC cev)

16 (PVC cev)

16 (PVC cev)

16 (PVC cev)

35/31/28

37/32/28

37/32/28

41/36/33

41/36/33

46/39/34

(dB(A))

standardne dužine cevi: 5 m glavna cev, 2,5 m cevni ogranci, 0 m visinska razlika Vrednosti koje stvarno nastaju pri radu spolja generalno su veće od navedenih, jer se mora dodati i buka iz okoline

MMK-AP0073H do AP0243H 1050

Prednji panel

Filter za vazduh

228

73. 5 50

50

Prethodno izveden

50

Prethodno izveden

7

7

73. 5

320

Ulaz vazduha

72 1325

68

200

kondenzat (0.5mm)

52 I TOSHIBA

78

150

(Jedinica: mm)


Kompaktna zidna jedinica (serije 4)

Prednosti ■■ Svojim atraktivnim, ravnim dizajnom najprikladnija je za male kancelarije, u kojima je poželjna elegantna unutrašnja jedinica ■■ Veliki vazdušni filter za poboljšanje kvaliteta vazduha ■■ Automatsko upravljanje lamelama za istrujavanje vazduha za optimalnu raspodelu vazduha

Model

■■ Zajedno sa uređajem isporučuje se i infracrveni daljinski upravljač

MMK-AP***4MH-E

Model

MMK-

AP0074MH-E

AP0094MH-E

AP0124MH-E

(kW)

2.2/2.5

2.8/3.2

3.6/4.0

Snaga električnog priključka 50 Hz

(kW)

0.017

Visina

(mm)

275

275

275

Širina

(mm)

790

790

790

Dubina

(mm)

208

208

208

(kg)

11

11

11

(m /h)

480/420/360

510/450/360

540/450/360

Učinak hlađenja/grejanja *1 Strujno napajanje Električne karakteristike

Spoljašnje dimenzije: unutrašnja jedinica

1-fazni 50 Hz 230 V (220 – 240 V) (unutrašnje jedinice moraju imati svoje napajanje)

Ukupna težina Standardni protok vazduha (veliki/srednji/mali)

Ventilator

Cevni priključak

3

Snaga motora)

(W)

30

30

30

(mm)

ø 9.5

ø 9.5

ø 9.5

Tečnost

(mm)

Vrednost zvučnog pritiska *2 (visok/srednji/nizak)

(dB(A))

ø 6.4

ø 6.4

ø 6.4

16 (PVC cev)

16 (PVC cev)

16 (PVC cev)

35/32/29

36/33/29

37/33/29

standardne dužine cevi: 5 m glavna cev, 2,5 m cevni ogranci, 0 m visinska razlika Vrednosti koje stvarno nastaju pri radu spolja generalno su veće od navedenih, jer se mora dodati i buka iz okoline

MMK-AP0074MH-E do AP0124MH-E

208

48

208 60

54.5

60

275

208

54.5

6

48 Prethodno izveden

Izlaz vazduha

60

48 Prethodno izveden 48

6

275

275

790

275

Ulaz vazduha

208

60

*2

0.019

Strana usisa Priključak za kondenzat

*1

0.018

rashladnog (strana usisa)

321

kondenzat

(Jedinica: mm)

TOSHIBA I 53


VRF-R410A-tehnologije

Skrivena jedinica (Parapetna jedinica bez maske)

Hladan vazduh za prijatnu klimu u prostoriji Da bi se postiglo efikasno hlađenje prostorije, uređaj se postavlja ispod prozora.

Lako održavanje ■■ Pojednostavljena izvedba ventilatora i cevi za kondenzat.

Model

MML-AP***4BH-E Model Učinak hlađenja/grejanja

*1

MML-

AP0074BH-E

(kW)

2.2/2.5

Strujno napajanje Električne karakteristike

Spoljašnje dimenzije: unutrašnja jedinica

AP0154BH-E

AP0184BH-E

AP0244BH-E

2.8/3.2

3.6/4.0

4.5/5.0

5.6/6.3

7.1/8.0

Snaga električnog priključka 50 Hz

(kW)

0.056/0.058

0.056/0.058

0.056/0.058

Visina

(mm)

600

600

600

600

600

600

Širina

(mm)

745

745

745

1045

1045

1045

Dubina

(mm)

220

220

220

220

220

220

(kg)

21

21

21

29

29

29

(m /h)

460/400/300

460/400/300

460/400/300

740/600/490

740/600/490

950/790/640

Standardni protok vazduha (veliki/srednji/mali)

Cevni priključak

AP0124BH-E

1-fazni 50 Hz 230 V (220 – 240 V) (unutrašnje jedinice moraju imati svoje napajanje)

Ukupna težina Ventilator

AP0094BH-E

3

0.095/0.110

Snaga motora

(W)

19

19

19

70

70

70

(mm)

ø 9.5

ø 9.5

ø 9.5

ø 12.7

ø 12.7

ø 15.9

Tečnost

(mm)

ø 6.4

ø 6.4

ø 6.4

ø 6.4

ø 6.4

ø 9.5

36/34/32

36/34/32

42/37/33

20 (PVC cev)

Vrednost zvučnog pritiska *2 (visok/srednji/nizak) *2

0.090/0.096

Strana usisa Priključak za kondenzat

*1

0.090/0.096

(dB(A))

36/34/32

36/34/32

36/34/32

standardne dužine cevi: 5 m glavna cev, 2,5 m cevni ogranci, 0 m visinska razlika Vrednosti koje stvarno nastaju pri radu spolja generalno su veće od navedenih, jer se mora dodati i buka iz okoline

MML-AP0074BH-E do AP0244BH-E (velika prirubnica izlaza za vazduh)

25

145

145 85

C (velika prirubnica izlaza za zrak)

100 10

123 65

2 x 4,7 mm otvor (levo i desno) 10

10

A 20

Prostor potreban za

50

5

B

PMV-kutija

170 135

54 I TOSHIBA

A 610 910

B 580 880

C 550 850

D 4 7

E 5 8

B 85 55

274 224

436 397

kondenzat rupa (otvor za 104

80

129 Model MMLAP0074BH-E do AP0124BH-E AP0154BH-E do AP0244BH-E

Filter za vazduh

140

φ (stezaljka za uzemljenje

(stezaljka za uzemljenje kod

315

402

600

φ4,7 mm otvor (prednja i zadnja strana)

110 155 220

(Jedinica: mm)


konzolA Bi-Flow konzola – jednostavna i tiha S obzirom na veliku fleksibilnost ugradnje i laku montažu, model konzola se sve više traži. Jednostavno rukovanje i vrlo tihi rad zahvaljujući ventilatoru s malim brojem obrtaja, čine konzolu ugodnim klima-uređajem za montažu na pod ili zid. Pritom se mogu optimalno iskoristiti različiti načini izduvavanja vazduha, tako da se bez dodatnih troškova može izabrati najbolje rešenje.

Ugodnost u svakom pogledu:

Model

■ Bi-Flow konzola sa istrujavanjem vazduha na gore i/ili dole

mml-Ap***4nh-e

■ „Podno grejanje“ malim protokom vazduha ■ Infracrveni daljinski upravljač uključen je u isporuku ■ Mogući su svi TCC-LINK kablovski daljinski upravljači i centralni upravljači ■ Podešavanje najvažnijih funkcija pomoću elemenata za upravljanje na samoj jedinici

Model Učinak hlađenja/grejanja

*1

MML-

AP0074NH-E

(kW)

2.2/2.5

AP0094NH-E

AP0124NH-E

AP0154NH-E

AP0184NH-E

2.8/3.2

3.6/4.0

4.5/5.0

5.6/6.3

Električne karakteristike

Strujno napajanje

Spoljašnje dimenzije: unutrašnja jedinica

Visina

(mm)

600

600

600

600

Širina

(mm)

700

700

700

700

700

Dubina

(mm)

220

220

220

220

220

Ukupna težina Ventilator

Cevni priključak

1-fazni 50 Hz 230 V (220 – 240 V) (unutrašnje jedinice moraju imati svoje napajanje)

(kg)

17

17

17

17

17

Standardni protok vazduha (veliki/srednji/mali)

3

(m /h)

510/366/282

510/366/282

552/408/324

624/484/384

726/528/426

Strana usisa

(mm)

ø 9,5

ø 9,5

ø 12,7

ø 12,7

ø 12,7

Tečnost

(mm)

ø 6,4

ø 6,4

ø 6,4

ø 6,4

ø 6,4

43/37/31

47/40/34

Priključak za kondenzat Vrednost zvučnog pritiska *2 (visok/srednji/nizak) *1 *2

600

16 (PVC cev) (dB(A))

38/32/26

38/32/26

40/34/29

standardne dužine cevi: 5 m glavna cev, 2,5 m cevni ogranci, 0 m visinska razlika Vrednosti koje stvarno nastaju pri radu spolja generalno su veće od navedenih, jer se mora dodati i buka iz okoline

mml-Ap0074nh-e, Ap0094nh-e, Ap0124nh-e, Ap0154nh-e, Ap0184nh-e

Potreban prostor za instalisanje i održavanje Zadnji deo Usisna rešetka za vazduh Prednji panel

Razmenjivač toplote

Filter za vazduh

Ulaz vazduha

Ulaz vazduha

Ulaz vazduha Razmak 300 ili više 300 ili više 300 ili više

Prečnik 80 mm

Vertikalni otvor za vazduh (izduvavanje vazduha na gore)

Prečnik 80 mm Mogući otvori

Izlaz vazduha pri podu

Prečnik 80 mm Mogući otvori

(Jedinica: mm)

TOSHIBA I 55


VRF-R410A-tehnologije

Klima-orman Tanak izgled za savršeni interijer Uzana jedinica kojom se štedi prostor (4,5-16,0 kW)

Širok izlaz za vazduh ■■ moguće je postavljanje i u uglu prostorije, sa automatskim upravljanjem levo-desno lamela za istrujavanje vazduha ■■ vertikalni smer vazduha može se ručno podesiti

auto swing

Model

MMF-AP***4H-E Model Učinak hlađenja/grejanja *1

MMF-

AP0154H

(kW)

4.5/5.0

Strujno napajanje Električne karakteristike

Spoljašnje dimenzije: unutrašnja jedinica

*2

AP0364H

AP0484H

AP0564H

5.6/6.3

7.1/8.0

8.0/9.0

11.2/12.5

14.0/16.0

16.0/18.0

(kW)

0.150/ 0.146

0.150/ 0.146

0.190/ 0.195

0.190/ 0.195

0.280/ 0.295

0.350/ 0.380

0.350/ 0.380

Visina

(mm)

1750

1750

1750

1750

1750

1750

1750

Širina

(mm)

600

600

600

600

600

600

600

Dubina

(mm)

210

210

210

210

390

390

390

48

48

49

49

65

65

65

900/ 780/660

900/ 780/660

1200/ 1020/840

1200/ 1020/840

1920/ 1680/1380

2160/ 1860/1560

2160/ 1860/1560

(m /h) 3

Snaga motora

(W)

37

37

63

63

110

160

160

Strana usisa

(mm))

ø 12.7

ø 12.7

ø 15.9

ø 15.9

ø 15.9

ø 15.9

ø 15.9

Tečnost

(mm))

ø 6.4

ø 6.4

ø 9.5

ø 9.5

ø 9.5

ø 9.5

ø 9.5

54/50/46

54/50/46

Priključak za kondenzat

20 (PVC cev: spolja 26, unutra 20)

Vrednost zvučnog pritiska *2 (visok/srednji/nizak) *1

AP0274H

Snaga električnog priključka 50 Hz

Standardni protok vazduha (veliki/srednji/mali)

Priključak rashladnog medija

AP0244H

1-fazni 50 Hz 230 V (220 – 240 V) (unutrašnje jedinice moraju imati svoje napajanje)

Ukupna težina Ventilator

AP0184H

(dB(A))

46/43/38

46/43/38

49/45/40

49/45/40

51/48/44

standardne dužine cevi: 5 m glavna cev, 2,5 m cevni ogranci, 0 m visinska razlika Vrednosti koje stvarno nastaju pri radu spolja generalno su veće od navedenih, jer se mora dodati i buka iz okoline

MMF-AP0154H-E do AP0564H-E 600 Izlaz vazduha

E Zid

Zid

21

200

Razmak

20

80

25

4

Razmak

500

(Prednja strana)

Zid

1750

Model Zidna uvodnica (s obe strane) (prethodno izvedena)

50

Zadnja cevna uvodnica (130 mm prethodno izvedena)

120

D

F A

B

Vijak za uzemljenje (M4)

C

D

E

F

AP0364H-E do AP0564H-E 380 125 120 160 390

40

MMF-AP0364H-E

358

165

120

631

56 I TOSHIBA

Ulaz vazduha 180

B

MMF-AP0154H-E

155

164

59 (s obe strane)

100

Konzola za

A

50

Uvodnica za kondenzat (s obe strane) (prethodno izvedena)

C

MMD-

AP0154H-E do AP0274H-E 200 107 132 157 210

204

Strana usisa

380

801 5

(Prednja strana)

165

215 215

Strana usisa

(Jedinica: mm)


Pribor unutrašnje jedinice Pribor unutrašnje jedinice Unutrašnja jedinica

Oznaka

Oznaka modela

Plafonski panel

RBC-U31PGS(W)-E

Kompatibilni model SMMS-i

NAPOMENA

Dodatne primedbe

RBC-U31PG(W)-E Potreban pribor

RBC-U31PGS(WS)-E Kutija za ulaz svežeg vazduha 4-smerna kasetna

Kompaktna 4-smerna kasetna (600 × 600)

2-smerna kasetna

Svež vazduh i ram filtera

TCB-GFC1602UE

Prirubnica priključka za svež vazduh

TCB-FF101URE2

Za jednostavni dovod svežeg vazduha primenom prethodno izvedenog otvora (prečnik 100 mm)

Okvir za prilagođavanje visine

TCB-SP1602UE

Visina = 50 mm

Zatvaranje ventilaconog otvora

TCB-BC1602UE

Podešavanje smera vazduha zatvaranjem v entilacionog otvora (3 kom.)

Plafonski panel

RBC-UM11PG(W)-E

Prirubnica priključka za sveži vazduh Plafonski panel

Plafonski panel

MMU-AP72/92/122/152 WH MMU-AP182/242/272/302 WH

Standardna kanalska jedinica

RBC-UY136PG

TCB-FF101URE2

Kutija filtera (dovod vazduha sa zadnje strane)

Visokoefikasni filter 65 (donji dovod vazduha)

Visokoefikasni filter 90 (donji dovod vazduha)

Plafonski panel (delimični panel za dovod vazduha sa donje strane) Platneni nastavak (dovod vazduha sa donje strane)

Kutija za ulaz svežeg vazduha

Potreban pribor

Potreban pribor

MMU-AP362/482/562 WH MMU-AP***4YH-E

RBC-US21PGE

Prirubnica priključka za svež vazduh

Upotrebljava se s TCB-GFC1602UE

Za jednostavni dovod svežeg vazduha primenom prethodno izvedenog otvora (prečnik 100 mm)

RBC-U803PG(W)-E

TCB-BUS21HWE

Visokoefikasni filter 90 (dovod vazduha sa zadnje strane)

MMU-AP***4MH-E

RBC-U283PG(W)-E

Prednji izlaz vazduha

Visokoefikasni filter 65 (dovod vazduha sa zadnje strane)

MMU-AP***2H

TCB-FF101URE2

RBC-UW1403PG(W)-E

1-smerna kaseta

Za dovod svežeg vazduha primenom prethodno izvedenog otvora i kutije filtera (prečnik 100 mm)

TCB-GB1602UE

Potreban pribor Potreban pribor

MMU-AP***4SH-E

Za jednostavni dovod svežeg vazduha primenom prethodno izvedenog otvora (prečnik 100 mm) Upotrebljava se s TCB-FC281BE

TCB-UFM11BFCE

MMD-AP0074/0094/0124BH-E

TCB-UFM21BFCE

MMD-AP0154/0184BH-E

TCB-UFM11BFCE (2 kom.)

MMD-AP0244/0274/0304BH-E

TCB-UFM21BFCE (2 kom.)

MMD-AP0364/0484/0564BH-E

Upotrebljava se s TCB-FC1401BE

TCB-UFH51BFCE

MMD-AP0074/0094/0124BH-E

Upotrebljava se s TCB-FC281BE

TCB-UFH61BFCE

MMD-AP0154/0184BH-E

TCB-UFH51BFCE (2 kom.)

MMD-AP0244/0274/0304BH-E

TCB-UFH61BFCE (2 kom.)

MMD-AP0364/0484/0564BH-E

TCB-FC281BE

MMD-AP0074/0094/0124BH-E

TCB-FC501BE

MMD-AP0154/0184BH-E

TCB-FC801BE

MMD-AP0244/0274/0304BH-E

TCB-FC1401BE

MMD-AP0364/0484/0564BH-E

TCB-UFM11BE

MMD-AP0074/0094/0124BH-E

TCB-UFM21BE

MMD-AP0154/0184BH-E

TCB-UFM31BE

MMD-AP0244/0274/0304BH-E

TCB-UFM41BE

MMD-AP0364/0484/0564BH-E

TCB-UFH51BE

MMD-AP0074/0094/0124BH-E

TCB-UFH61BE

MMD-AP0154/0184BH-E

TCB-UFH71BE

MMD-AP0244/0274/0304BH-E

TCB-UFH81BE

MMD-AP0364/0484/0564BH-E

RBC-UD281PE(W)

MMD-AP0074/0094/0124BH-E

RBC-UD501PE(W)

MMD-AP0154/0184BH-E

RBC-UD801PE(W)

MMD-AP0244/0274/0304BH-E

RBC-UD1401PE(W)

MMD-AP0364/0484/0564BH-E

TCB-CA281BE

MMD-AP0074/0094/0124BH-E

TCB-CA501BE

MMD-AP0154/0184BH-E

TCB-CA801BE

MMD-AP0244/0274/0304BH-E

TCB-CA1401BE

MMD-AP0364/0484/0564BH-E

Efikasnost filtriranja: 65% (NBS kolorimetrijska metoda)

Efikasnost filtriranja: 90% (NBS kolorimetrijska metoda)

Upotrebljava se s TCB-FC501BE Upotrebljava se s TCB-FC801BE

Upotrebljava se s TCB-FC501BE Upotrebljava se s TCB-FC801BE Upotrebljava se s TCB-FC1401BE

Za visokoefikasni filter

Efikasnost filtriranja: 65% (NBS kolorimetrijska metoda)

Efikasnost filtriranja: 90% (NBS kolorimetrijska metoda)

Visina podesiva pomoću platnenog nastavka 40 do 100 mm

TOSHIBA I 57


VRF-R410A-tehnologije Pribor unutrašnje jedinice Unutrašnja jedinica

Oznaka

Standardna kanalska jedinica

Filter komplet za donju stranu

Oznaka modela TCB-FK281BE

Visokoefikasni filter 65

Kompatibilni model SMMS-i MMD-AP0074/0094/0124BH-E

TCB-FK501BE

MMD-AP0154/0184BH-E

TCB-FK801BE

MMD-AP0244/0274/0304BH-E

TCB-FK1401BE

MMD-AP0364/0484/0564BH-E

TCB-UFM1D-1E

MMD-AP0184H

TCB-UFM2D-1E (2 kom.) TCB-UFM1D-1E (2 kom.)

MMD-AP0244/0274/0364H MMD-AP0484H-E

TCB-UFH6D-1E (2 kom.)

MMD-AP0244/0274/0364H-E

TCB-UFH5D-1E (2 kom.)

MMD-AP0484H-E

Upotrebljava se s TCB-FCY51DE Upotrebljava se s TCB-FCY100DE

TCB-PF1D-1E

MMD-AP0184H-E

Upotrebljava se s TCB-FCY21DE

TCB-PF2D-1E (2 kom.)

MMD-AP0244/0274/0364H-E

TCB-PF1D-1E (2 kom.)

MMD-AP0484H-E

TCB-FCY21DE

MMD-AP0184H-E

TCB-FCY31DE

MMD-AP0244/0274/0364H-E

TCB-FCY51DE

MMD-AP0484H-E MMD-AP0184H do 0484H-E

TCB-DP32DE

MMD-AP0724/0964H-E MMD-AP***4SPH

MMC-AP0244 do 0584H-E TCB-KP12CE2

MMC-AP0154/0184H-E

TCB-KP22CE2

MMC-AP0244 do 0584H-E

TCB-UFM3DE

MMD-AP0721/0961HFE

Visokoefikasni filter 65 TCB-UFM4D-1E TCB-UFH7DE

MMD-AP0481HFE MMD-AP0721/0961HFE

Visokoefikasni filter 90 TCB-UFH8D-1E TCB-PF3DE

MMD-AP0481HFE MMD-AP0724/0964HFE

Dugotrajni predfilter TCB-PF4D-1E

Upotrebljava se s TCB-FCY31DE Upotrebljava se s TCB-FCY51DE Upotrebljava se s TCB-FCY100DE

Za visokoefikasni ili dugotrajni predfilter

MMD-AP0724/0964H-E

TCB-DP31DE

Plafonska jedinica

Efikasnost filtriranja: 50% (težinska metoda)

MMD-AP0724/0964H-E

MMC-AP0154/0184H-E

58 I TOSHIBA

Upotrebljava se s TCB-FCY31DE

MMD-AP0724/0964H-E

TCB-DP22CE2

Pumpa za kondenzat

Efikasnost filtriranja: 90% (NBS kolorimetrijska metoda)

TCB-UFH7DE

Pumpa za kondenzat

Kutija filtera

Upotrebljava se s TCB-FCY51DE

Upotrebljava se s TCB-FCY21DE

TCB-FF101URE2

Kanalska jedinica za svež vazduh

Upotrebljava se s TCB-FCY31DE

MMD-AP0184H-E

Prirubnica priključka za svež vazduh

Ugaoni deo

Efikasnost filtriranja: 65% (NBS kolorimetrijska metoda)

TCB-UFH5D-1E

TCB-FCY100DE

Tanka kanalska jedinica

Upotrebljava se s TCB-FCY21DE

Upotrebljava se s TCB-FCY100DE

TCB-PF3DE

Pumpa za kondenzat

Komplet filtera za vazduh sa donje strane i pokrivna ploča za usis sa zadnje strane

MMD-AP0724/0964H-E

Dugotrajni predfilter

Kutija filtera

Dodatne primedbe

TCB-UFM3DE

Visokoefikasni filter 90

Visokopritisna kanalska jedinica

NAPOMENA

MMD-AP0481HFE

TCB-FCY51DFE

MMD-AP0481HFE

TCB-FCY100DE

MMD-AP0721/0961HFE

TCB-DP32DFE

MMD-AP0481/0721/0961HFE

Visina dizanja 330 mm ili manje (od donje ivice tavanice) Za dovod svežeg vazduha primenom prethodno izvedenog otvora (prečnik 100 mm) Visina dizanja 600 mm ili manje (od donje ivice tavanice)

Upotrebljava se s TCB-KP12CE2 Upotrebljava se s TCB-KP22CE2

Potrebno kod primene pumpe za kondenzat

Efikasnost filtriranja: 65% (NBS kolorimetrijska metoda)

Efikasnost filtriranja: 90% (NBS kolorimetrijska metoda)

Efikasnost filtriranja: 50% (težinska metoda)

Za visokoefikasni ili dugotrajni predfilter Visina dizanja 330 mm ili manje (od donje ivice tavanice)

Upotrebljava se s TCB-PF3DE Upotrebljava se s TCB-PF4D-1E Upotrebljava se s TCB-PF3DE Upotrebljava se s TCB-PF4D-1E Upotrebljava se s TCB-FCY100DE Upotrebljava se s TCB-FCY51DFE


1) Pribor za 4-smerne kasetne jedinice

Kombinacije

1

2

3

4

5

6

Plafonski panel

Kutija za ulaz svežeg vazduha + svež vazduh i kutija filtera

Svež vazduh i kutija filtera

Prirubnica za priključak svežeg vazduha

Okvir za podešavanje visine

Zatvaranje ventilacionog otvora

OK

OK

OK

OK

OK

1

Plafonski panel

2

Kutija za ulaz svežeg vazduha + svež vazduh i kutija filtera

OK

OK

OK

3

Svež vazduh i kutija filtera

OK

OK

OK

OK

4

Prirubnica za priključak svežeg vazduha

OK

OK

OK

OK

OK

5

Okvir za podešavanje visine

OK

OK

OK

6

Zatvaranje ventilacionog otvora

OK

OK

OK

OK

OK OK

2) Pribor za standardne kanalske jedinice 1

Kombinacije

2

3

4

5

Za dovod vazduha sa zadnje strane

1

Visokoefikasni filter 65

2

Visokoefikasni filter 90

3

Kutija filtera

4

Visokoefikasni filter 65

5

Visokoefikasni filter 90

6 7 8

(dovod vazduha sa zadnje strane)

(donji dovod vazduha)

(donji dovod vazduha)

Plafonski panel (delimični panel za dovod vazduha sa donje strane)

7

8

Platneni nastavak

Filter komplet na donjoj strani*

Za dovod vazduha sa donje strane

Visokoefikasni filter 65

Visokoefikasni filter 90

Kutija filtera

(dovod vazduha sa zadnje strane)

(dovod vazduha sa zadnje strane)

(dovod vazduha sa zadnje strane)

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

(dovod vazduha sa zadnje strane)

(dovod vazduha sa zadnje strane)

6

Visokoefikasni filter 65

Visokoefikasni filter 90

Plafonski panel

(donji dovod vazduha) (donji dovod vazduha) (delimični panel za dovod vazduha sa donje strane)

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

(za dovod vazduha sa donje strane)

Platneni nastavak (za dovod vazduha sa donje strane)

Filter komplet na donjoj strani*

OK

OK

* kod dovoda vazduha sa donje strane, potreban filter komplet

3) Pribor za visokoučinsku i kanalsku jedinicu za svež vazduh

Kombinacije

1

2

3

4

5

Visokoefikasni filter 65

Visokoefikasni filter 90

Dugotrajni predfilter

Kutija filtera

Pumpa za kondenzat

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

1

Visokoefikasni filter 65

2

Visokoefikasni filter 90

3

Dugotrajni predfilter

OK

OK

4

Kutija filtera

OK

OK

OK

5

Pumpa za kondenzat

OK

OK

OK

OK OK

TOSHIBA I 59


VRF-R410A-tehnologije

Dimenzionisanje cevi za rashladni fluid Dozvoljene dužinske/visinske razlike cevovoda za rashladni fluid T-račva za cevovod za tečnost rashladnog fluida

D Vođena jedinica 3

A Visinska razlika između spoljašnjih jedinica H3 ≤ 5 m

Glavna jedinica

<Ex. 1>

B

C

Vođena jedinica 1

Vođena jedinica 2

Y-račva za cevovod za gas rashladnog fluida

<Ex. 1>

Spoljašnja jedinica

OK

La

Lb

Lc

OK

Ld <Ex. 2>

LA

<Ex. 2>

LB

Glavni spojni cevovod između spoljašnjih jedinica T-račva za cevovod za tečnost

Y-račva za cevovod za gas

Visinska razlika između spoljašnjih i unutrašnjih jedinica H1 ≤ 70 m

IZBEGAVAJTE IZBEGAVAJTE Napomena: Prikazano spajanje T-račve nije dozvoljeno

Razdelnik

L1

Račvanje cevovoda L2

L7

Cevovod unutrašnje jedinice

Y-račva

a

OK

b

c

d

e

Unutrašnja jedinica

L3

Visinska razlika između unutrašnjih jedinica H2 ≤ 40 m

Identična dužina odgovara najudaljenijem cevovodu 235 m Identična dužina odgovara najudaljenijem cevovodu iza prve račve od 90 m

Y-račva

L6

L5

L4 f

g

h

i

j

Unutrašnja jedinica

Karakteristike sistema Maksimalan broj spoljašnjih jedinica

Maksimalna snaga spoljašnjih jedinica

Maksimalan broj povezanih unutrašnjih jedinica

4 jedinice

48 KS

48 jedinice

Maksimalan učinak unutrašnjih jedinica

H2 ≤ 15

135%

H2 > 15

105%

Primedba 1) Kombinacija spoljašnjih jedinica: vodeća jedinica (1 jedinica) + vođena jedinica (0 do 3 jedinice). Vodeća jedinica je spoljašnja jedinica koja je najbliža priključenim unutrašnjiim jedinicama. Primedba 2) Spoljašnje jedinice trebalo bi da budu instalisane u skladu sa svojom snagom. (Vodeća jedinica ≥ vođena jedinica 1 ≥ vođena jedinica 2 ≥ vođena jedinica 3). Napomena 3) Pri priključivanju cevovoda za gas rashladnih fluida na spoljašnju jedinicu upotrebite Y-račvu i postavite je horizontalno. Primedba 4) Cevovod prema unutrašnjoj jedinici trebalo bi da bude normalan u odnosu na cev spoljašnje jedinice i ne bi se smeo priključiti u smeru T-račve na cevovodu za tečnost kod vodeće spoljašnje jedinice.

Dozvoljene dužinske i visinske razlike cevovoda za rashladni fluid Weniger als 34 KS 34 KS ili više Tatsächliche Rohrleitungslänge Dužina cevovoda do najudaljenije tačke L ( *1) Ekvivalentna dužina Odgovarajuća dužina do cevovoda koji je najudaljeniji od prve račve Li ( *1)

Ukupna dužina cevovoda (cevovod za tečnost stvarna dužina)

Odgovarajuća dužina najudaljenijeg cevovoda između spoljašnjih jedinica LO ( ) *1

Stvarna dužina cevovoda Ekvivalentna dužina Maksimalna odgovarajuća dužina glavne spojne cevi spoljašnje jedinice Maksimalna stvarna dužina glavne spojne cevi unutrašnje jedinice Maksimalna odgovarajuća dužina između račvi Gornja spoljašnja jedinica Visina između unutrašnjih i spoljašnjih jedinica H1 Donja spoljašnja jedinica Visina između unutrašnjih jedinica H2 Visina između unutrašnjih jedinica H3 Maksimalna odgovarajuća dužina glavnog cevovoda

Tehnički podaci

Dozvoljena vrednost

Cevovod

300 m 500 m 190 m 235 m 90 m ( *2)

LA + LB + La + Lb + Lc + Ld + L1 + L2 + L3 + L4+ L5 + L6 + L7 + a + b + c + d+e+f+g+h+i+j

25 m 100 m ( *3) 120 m ( *3) 10 m 30 m 50 m 70 m ( *4) 40 m ( *5) 40 m 5m

( *1) : (D) spoljašnja jedinica koja je najudaljenija od prve račve, a (j) unutrašnja jedinica koja je najudaljenija od prve račve ( *2) : Ako visinska razlika H1 između unutrašnje i spoljašnje jedinice prelazi 3m potrebno je najmanje 65 m ( *3) : Ako maksimalna snaga spoljašnjih jedinica iznosi 46 KS ili više, tada odgovarajuća maksimalna dužina iznosi 70 m ili manje (stvarna dužina je 50 m ili manje) ( *4) : Ako visinska razlika (H2) između unutrašnjih jedinica prelazi 3 m, tada može biti 50 m ili manje ( *5) : Ako visinska razlika (H2) između unutrašnjih jedinica prelazi 3 m, tada može biti 30 m ili manje.

60 I TOSHIBA

LA + LB + Ld + L1 + L3 + L4 + L5 + L6 + j L3 + L4 + L5 LA + LB + Ld (LA + Lb, LA + LB + Ld) L1 Ld(La, Lb, Lc) a, b, c, d, e, f, g, h, i, j L2, L3, L4, L5, L6, L7 – – – –


Izbor cevi za rashladni fluid 6 Razdelnik

Cevni ogranak Vođena jedinica 2

Vođena jedinica 3

Vodeća jedinica

Vođena jedinica 1

Priključna cev unutrašnje jedinice

4

Spoljašnja jedinica 4

5

5

5

5

5

Kompenzaciona cev ø 9.5 1

1

1

1

2

1. račva

1

Unutrašnja jedinica

6 Y-račva

2 3 2

2

1

7

Glavni cevovod

Račva za spoljašnju jedinicu

Priključna cev spoljašnje jedinice

4

4

5

5

4

4

Priključna cev unutrašnje jedinice

5

5

5

Unutrašnja jedinica

1

Dimenzije cevi spoljašnje jedinice Naziv modela MMY-

Na strani gasa

Na strani tečnosti

MAP0804*

ø 22.2

ø 12.7

MAP1004*

ø 22.2

ø 12.7

MAP1204*

ø 28.6

ø 12.7

Od tipa 015 do tipa 018

ø 12.7

ø 6.4

MAP1404*

ø 28.6

ø 15.9

Od tipa 024 do tipa 056

ø 15.9

ø 9.5

MAP1604*

ø 28.6

ø 15.9

Od tipa 072 do tipa 096

ø 22.2

ø 12.7

Šifra ukupnog učinka spoljašnjih jedinica

*1

2

ø 28.6

ø 15.9

Od 22 do maksimalno 26 *

ø 34.9

ø 15.9

Od 26 do maksimalno 36

ø 34.9

ø 19.1

36 ili više

ø 41.3

ø 22.2

3

Dimenzije glavnog cevovoda Na strani gasa

Od 8 do maksimalno 12

ø 22.2

ø 12.7

Od 14 do maksimalno 22

ø 28.6

ø 12.7

Od 22 do maksimalno 36

ø 28.6

ø 15.9

Od 12 do maksimalno 14

ø 34.9

ø 19.1

Od 36 do maksimalno 46

ø 41.3

ø 22.2

ø 41.3

ø 22.2

46 ili više

Y-račva

ø 9.5

Šifra ukupnog učinka spoljašnjih jedinica *1

ø 9.5

ø 6.4

ø 12.7

ø 6.4

Naziv modela

*1

Ispod 6,4 Od 6,4 do maksimalno 14,2 Od 14,2 do maksimalno 25,2 25,2 ili više Ispod 14,2 Za 4 Od 14,2 do maksimalno 25,2 Ispod 14,2 Za 8 Od 14,2 do maksimalno 25,2

RBM-BY55E RBM-BY105E RBM-BY205E RBM-BY305E RBM-HY1043E RBM-HY2043E RBM-HY1083E RBM-HY2083E

7

Izbor račve Račve

Naziv modela Gas (Y-račva)

ispod 26

4

Šifra ukupnog učinka unutrašnjih jedinica *1

Na strani gasa

Na strani tečnosti

Od 2,4 ili manje

ø 12.7

ø 9.5

Račva za spoljašnju jedinicu 26 ili više

ø31.8

ø31.8

Tečnost (T-račva)

Kompenzacija (T-račva)

ø28.6

ø19.1

ø9.5

ø25.4

ø19.1 ø19.1

ø31.8

ø22.2

Od 2,4 do maksimalno 6,4

ø 15.9

ø 9.5

ø 22.2

ø 12.7

Od 12,2 do maksimalno 20,2

ø 28.6

ø 15.9

Od 20,2 do maksimalno 35,2

ø 34.9

ø 22.2

Meko

Srednje tvrdo ili tvrdo

35,2 ili više

ø 41.3

ø 22.2

OK OK OK OK NG *4 NG *4 NG *4 NG *4 NG *4

OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Šifra (kod) se utvrđuje prema koeficijentu učinka. Kada se primenjuje Y-račva za prvi ogranak, izbor bi trebalo izvršiti prema šifri učinka spoljašnje jedinice. Na cevi iza račve mogu se priključiti glavne unutrašnje jedinice ukupne snage od 6,0. *4 Ako prečnik cevi iznosi 19,0 ili više, tada se mora upotrebiti materijal naveden u priručniku. *5 Ako veličina cevi prelazi veličinu glavne cevi, tada treba odabrati jednaku veličinu kao što je veličina glavne cevi. *6 Ako je prva račva glavna račva sa šiframa učinka od 12 do 26, tada bi trebalo upotrebiti model RBM-HY2043E (4-račve) ili RBM-HY2083E (8-račvi), bez obzira na šifre ukupnog učinka naknadno spojenih unutrašnjih jedinica. *7 Maksimalna stvarna dužina glavnog cevovoda može biti 70 m.

ø9.5

RBM-BT14E

ø9.5 RBM-BT24E

ø9.5

ø28.6 ø22.2 ø22.2 ø9.5 ø9.5

Od 6,4 do maksimalno 12,2

Ako šifra (kod) ukupnog učinka unutrašnjih jedinica prevazilazi šifru spoljašnjih jedinica, tada se mora upotrebiti šifra učinka spoljašnjih jedinica..

*3

*2 *3

Glavna račva *2 *3 *6

Prečnik glavne cevi određuje se u skladu sa snagom spoljašnjih jedinica.

*2

Na strani tečnosti

6

Na strani tečnosti

Dimenzije cevi između račvi*5

Na strani gasa

Izbor račve Šifra ukupnog učinka unutrašnje jedinice

Na strani gasa

Od 16 do maksimalno 22

*7

Učinak uređaja Od tipa 007 Stvarna dužina 15 m ili do tipa 012 Stvarna dužina prelazi 15 m

Dimenzije cevovoda između spoljašnjih jedinica

*1

5

Cevi unutrašnje jedinice

8

Minimalna debljina kod primene R410A

Minimalna debljina (mm) 1/4" 3/8" 1/2" 5/8" 3/4" 7/8" 1.1/8" 1.3/8" 1.5/8"

6.35 9.52 12.70 15.88 19.05 22.20 28.58 34.92 41.28

0.80 0.80 0.80 1.00 1.00 1.00 1.00 1.10 1.25

TOSHIBA I 61


VRF-R410A-tehnologije

Potrebno dodatno punjenje rashladnog fluida ■■ Pošto se sistem vakumira, pumpu bi trebalo zameniti adapterom i napuniti instalaciju rashladnim fluidom

Proračun potrebne dodatne količine rashladnog fluida

Fabrički napunjena količina rashladnog fluida

Tehnički podaci 8 KS

10 KS

12 KS

14 KS

16 KS

Toplotna pumpa

11.5 kg

11.5 kg

11.5 kg

11.5 kg

11.5 kg

Samo hlađenje

10.5 kg

10.5 kg

11.5 kg

11.5 kg

11.5 kg

Ako je sistem fabrički napunjen rashladnim fluidom, tada cevovod u instalaciji ne sadrži rashladni fluid. Treba izračunati potrebnu količinu i dopuniti sistem.

■■ Proračun:

Proračun

Dodatna količina rashladnog fluida računa se na osnovu prečnika cevovoda za tečnost i prema njegovoj stvarnoj dužini.

Dodatna količina rashladnog fluida potrebna u instalaciji =

Stvarna dužina cevi za tečnost

Dodatna količina rashladnog fluida po metru cevi za tečnost

×

+

Kompenzacija sistema KS (tabela 2)

■■ Primer: Dodatna količina R (kg) = (L1 x 0.025 kg/m) + (L2 x 0.055 kg/m) + (L3 x 0.105 kg/m) + (3.0 kg) L1 : Stvarna dužina cevi za tečnost ø 6,4 (mm) L2 : Stvarna dužina cevi za tečnosti ø 9,5 (mm) L3 : Stvarna dužina cevi za tečnost ø 12,7 (mm)

Tabela 1 Prečnik cevi za tečnost Dodatna količina rashladnog fluida po metru

ø 6.4

ø 9.5

ø 12.7

ø 15.9

ø 19.0

ø 22.2

0.025 kg

0.055 kg

0.105 kg

0.160 kg

0.250 kg

0.350 kg

Tabela 2 Standardni model Ukupno konjskih snaga (KS) 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48

62 I TOSHIBA

Spoljašnja kombinacija (KS) 8 10 12 14 16 10 10 12 12 16 16 16 16 12 12 16 16 16 16 16 16

8 10 10 12 10 12 14 16 12 12 12 12 14 16 16 16

10 12 10 12 12 12 14 16

Visokoučinski model Kompenzacija sistema KS (kg)

Zajedničke konjske snage (KS)

1.5 2.5 3.5 8.5 10.5 0.0 3.0 5.0 7.5 8.5 9.5 11.5 12.5 3.0 4.0 6.0 7.0 8.0 10.0 12.0 14.0

– – – – 16 – – – 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48

Spoljašnja kombinacija (KS)

8

8

8 10 10 10 8 10 10 10 10 12 12 12 12

8 8 10 10 8 8 10 10 10 10 12 12 12

8 8 8 10 8 8 8 10 10 10 10 12 12

8 8 8 8 10 10 10 10 12

Kompenzacija sistema KS (kg) – – – – 0.0 – – – -4.0 -4.0 -2.0 0.0 -6.0 -6.0 -6.0 -6.0 -5.0 -4.0 -2.0 0.0 2.0


Ožičenje

Opšte ■■ Priključak strujnog napajanja u skladu sa propisima lokalnog elektrodistributera. ■■ Priključak strujnog napajanja unutrašnje jedinice i polaganja kablova od unutrašnjih i spoljašnjih jedinica izvesti prema uputstvima za ugradnju unutrašnje jedinice. ■■ Nikada nemojte strujno napajanje razdelne kutije (U1, U2, U3, U4, U5, U6) priključiti na upravljačke vodove. Oštetiće se oprema. ■■ Električne vodove tako položiti da se zagrejani delovi ne dodiruju, jer može da se istopi izolacija i javi opasnost. ■■ Nakon priključivanja razdelne kutije skinuti poklopac i pričvrstiti kabl uz kabl. ■■ Tokom vakuumiranja nemojte uključivati unutrašnju jedinicu.

Ukratko o električnoj instalaciji

Spoljašnji priključak na struju

Unutrašnji priključak na struju

■■ Izvedite električnu instalaciju prema MCA ■■ Radi bezbednosti ugradite zaštitni prekidač

■■ Električnu instalaciju odrediti prema ukupnoj jačini struje unutrašnjih jedinica ■■ Presek provodnika određuje se prema njegovoj dužini ■■ Radi bezbednosti ugradite zaštitni prekidač

Upravljački vodovi

■■ Uradite šemu povezivanja upravljačkih kablova - između spoljašnjih i unutrašnjih jedinica, - između unutrašnjih jedinica, - između unutrašnje jedinice i deljinskog upravljača, centralnog sistema upravljanja, sistema upravljanja zgradom ■■ Presek i tip kabla zavise od njegove dužine

Električna instalacija ■■ Presek kabla mora odgovarati lokalnim i nacionalnim propisisma ■■ Presek kabla za unutrašnju jedinicu odrediti prema broju unutrašnjih jedinica spojenih iza posmatrane jedinice

Zaštitni vod

trofazni 380-415 V, 50 Hz Ručna sklopka za zaštitni prekidač pogrešne struje Spoljašnji priključak na struju Priključna kutija Unutrašnji priključak na struju

Jednofazni 220 – 240 V 50 Hz Zaštitni prekidač pogrešne struje

Model

Spoljašnji priključak na struju

MMY-MAP/AP XXXX HT8, HT8-E

trofazni, 380-415 V, 50 Hz

TOSHIBA I 63


VRF-R410A-tehnologije

Električna instalacija

Strujno napajanje spoljašnje jedinice ■■ Priključak na struju i osigurač svake spoljašnje jedinice usvojite prema sledećoj specifikaciji: Četvorožilni kabl, tip 60245 IEC 6 ■■ Pri priključivanju spoljašnjih jedinica električni kablovi se ne smeju polagati jedan preko drugog, već se mora upotrebiti razvodna kutija (L1, L2, L3, N)

trofazni Spoljašnji priključak na struju 380-415 V, 50 Hz 380V 60Hz

■■ Presek kabla ne zavisi od strujnog napajanja spoljašnje jedinice

L1 L2 L3 N

L1 L2 L3 N

L1 L2 L3 N

L1 L2 L3 N

Šema povezivanja na mrežu

Model

Veličina kabla

Svi modeli unutrašnjih jedinica

2.0 m2 (AWG#14)

Maks. 20 m

3.5 m2 (AWG#12)

Maks. 50 m

Šema upravljačkih kablova ■■ Ukratko o upravljačkoj šemi

Vodeća spoljašnja jedinica

Vođena spoljašnja jedinica

U1 U2 U3 U4 U5 U6

U1 U2 U3 U4 U5 U6

Centralni upravljački uređaj

U1 U2 U3 U4

Upravljački kabl između spoljašnjih jedinica

Upravljački kabl između unutrašnjih i spoljašnjih jedinica Upravljački kabl između unutrašnjih jedinica

U1 U2 A B

Unutrašnja jedinica

64 I TOSHIBA

U1 U2 A B

Unutrašnja jedinica

U1 U2 A B

Unutrašnja jedinica

U1 U2 A B

Unutrašnja jedinica

A B

A B

A B

Daljinski upravljač

Daljinski upravljač

Daljinski upravljač (kontrola grupe)


Električna instalacija

Ograničenja upravljačkog voda ■■ Molimo da se pridržavate pravila o dužini i veličini upravljačkih kablova prema donjim tabelama Centralno upravljanje U1 U2 U3 U4

SMMSi Tabela-1

L4 U3 U4 U1 U2

U3 U4

U5 U6

U1 U2

U3 U4

U5 U6

U1 U2

U3 U4

U5 U6

U1 U2

U5 U6

U1 U2

U5 U6

U1 U2

U1 U2

A B

U1 U2

A B

U1 U2

U5 U6

Tabela-2

L2 U1 U2

U5 U6

Tabela-1

L5

L1

jedinica U3 U4

jedinica U3 U4

U3 U4

L3 U1 U2

A B

A B

U1 U2

U1 U2

A B

A B

Tabela-3

L7

U1 U2

U1 U2

A B

L6

Tabela 1

Tabela 2

Upravljački kabl između unutrašnjih i spoljašnjih jedinica (L1, L2, L3) Centralni upravljački kabl L4 Kablovi

Upravljački kabl između spoljašnjih jedinica (L5) Kablovi

Dvožični kabl, nepolarni

Tip

Dvožični kabl, nepolarni

Tip

Pun kabl

Presek /dužina

A B

Pun kabl

Presek /dužina

1,25 mm² do 1000 m / 2,0 mm² do 2000 m ( *1)

1,25 mm² do 2,0 mm² / do 100 m (L5)

Primedba (*1) : Ukupna dužina svih upravljačkih vodova za sve krugove rashladnog fluida ( L1 + L2 + L3 + L4)

Tabela 3 Kabl daljinskog upravljača (L6, L7) Kabl

Dvopolni

Dimenzije

0,5 mm² do 2,0 mm² • do 500 m (L6 + L7)

Presek /dužina

• Do 400 m za bežični daljinski upravljač za upravljanje grupom • Do ukupne dužine od 200 m za upravljačke kablove između unutrašnjih jedinica (L6)

Upravljanje grupom pomoću daljinskog upravljača ■■ Upravljanje grupom od više unutrašnjih jedinica (do 8 jedinica) s jednim daljinskim upravljačem

Unutrašnja jedinica br. 1

Br. 2

Br. 3.

Br. 4.

Br. 7.

Br. 8.

Daljinski upravljač

TOSHIBA I 65


VRF-R410A-tehnologije

dAljinski upRAVljAči bežični daljinski upravljač

TCB-AX21E2

kablovski daljinski upravljač

• Uklj/Isklj • Postavka temperature • Stepeni ventilatora • Funkcija vremenskog programatora

Kablovski daljinski upravljač

Mođe se izabrati“ može “UKLJ”, “ISKLJ” ili “CIKLUS” s minimalnim vremenom trajanja od 30 minuta. • Rukovanje je moguće pomoću 2 daljinska upravljača na jednom uređaju. Unutrašnjom jedinicom se na taj način može upravljati iz dva različita područja. • Indikacija koda greške

se upravljati (režim rada, temperatura, ventilator, lamele za vođenje vazduha) • vremenski programator uklj/isklj za 168 sati • mogućnost upravljanja s 8 unutrašnjih jedinica (u jednoj grupi) • temperaturski senzor (može se aktivirati) • indikacija čišćenja filtera • sistem za otkrivanje greške

• veliki pregledni LCD displej • jednostavno rukovanje • svim funkcijama klima-uređaja može

RBC-AMT32E

Jednostavni kablovski daljinski upravljač

Ugrađeni prijemnik

• Uklj/Isklj • Postavka temperature • Stepeni ventilatora • Indikacija koda greške

RBC-AX32U(W)-E za 4-smernu kasetnu jedinicu RBC-AS21E2 RBC-AX32U(W)-E RBC-AX32U(WS)-E

Daljinski upravljač s nedeljnim programatorom (7-dnevna funkcija) • Indikacija vremena • Nedeljni progamator

RBC-AX32CE2 za plafonske jedinice i 1-smernu kasetnu jedinicu (MMU-AP ***4SH)

Podešavanje nedeljnog profila (7-dnevni vremenski programator) Do 8 položaja po danu u nedelji

RBC-AX22CE2

RBC-AMS41E

RBC-AX23UW(W)-E za 2-smernu kasetnu jedinicu

* mogu se postaviti sledeći položaji: vreme rada, rad isklj/uklj, režim rada, postavka temperature, ograničenja u rukovanju

Komforni daljinski upravljač

RBC-AX23UW(W)-E

• Novi kablovski daljinski upravljač s nedeljnim programatorom

• Višejezičko vođenje kroz meni (D, E) • Moderni dizajn s funkcionalnim dirkama

TCB-AX21E2 za kompaktne 4-smerne kasetne jedinice (600 × 600), 2-smerne kasetne jedinice, standardne kanalske jedinice, tanke kanalske jedinice, parapetne uređaje, klima ormane, jednosmerne kasetne jedinice (MMU-AP****4YH) TCB-AX21E2 * Visokopritisnim jedinicama i kanalskim uređajima za svež vazduh nije moguće infracrveno upravljanje

66 I TOSHIBA

RBC-AMS51E-ES

za vođenje kroz meni i osvetljenom pozadinom • Dva “Hot Keys” (F1, F2) za jednostavno rukovanje funkcijama unutrašnjih jedinica • Jednostavno vođenje kroz meni • Rukovanje pojedinom jedinicom ili grupom od maksimalno 8 unutrašnjih jedinica • Prikaz temperature u koracima od po 0,5°C • Ugrađen daljinski temperaturski senzor


centRAlni dAljinski upRAVljAč Centralni daljinski upravljač • Individualno upravljanje sa do 64 unutrašnje jedinice • Individualno pridruživanje 64 unutrašnje jedinice u

• Upotreba s drugim centralnim upravljačima

do 4 zone (do 16 jedinica po zoni) • Priključak do 16 glavnih spoljašnjih jedinica • 4 varijante ograničenja individualnih postavki /rad po izboru • Moguće ograničenje na 4 zone

• Mogu se odabrati dva režima:

(do 10 upravljača u jednom krugu) - režim centralnog rukovanja - režim daljinskog upravljača • U kombinaciji s nedeljnim programatorom do 3 vremena UKLJ/ISKLJ po danu

TCB-SC642TLE2

Vremenski progamator

UKLJ-ISKLJ upravljanje

• Rad vremenskog programatora - 6 programa po danu - može se programirati 8 grupa - upravljati se može sa do 64 unutrašnje jedinice - 100 h memorijska baterija

• Individualno upravljanje sa do 16 unutrašnjih jedinica

• Moguć je priključak do 2 regulatora

• U kombinaciji s nedeljnim programatorom do 3 vremena UKLJ/ISKLJ po danu TCB-CC163TLE2

• Režim s nedeljnim programatorom TCB-EXS21TLE

- 7 nedeljnih profila i 3 uklopna vremena po danu - uklopna vremena u impulsima od po 1 minuta

Smart Manager BMS-SM1280HTLE Funkcije • Individualno upravljanje sa do 128 unutrašnjih jedinica Funkcija povratka na početno stanje

• Nadzor - Postavne vrednosti u zonama (2x 64 zone) • Individualan rad i ograničenja - indikacija greške - ulaz upravljanja - dojava režima rada - priključak na mrežu • Postavljanje vremena rada (uklj/isklj, postavna temperatura, režim rada, otključavanje/zaključavanje daljinskog upravljača) • Memorisanje grešaka u potrošnji energije • Na mestu ugradnje potreban PC, koji nije uključen u isporuku!

Lokalno napajanje (samo BMS-SM1280HTLE)

Smart Manager BMS-SM1280HTLE Zbirni vod

Smart Manager BMS-SM1280ETLE s analizom podataka • Funkcije

Zbirni vod

kao Smart Manager BMS-SM1280HTLE, ali još i dodatno: - analiza podataka - moguća ugradnja memorijskog modula (SD-kartica) - softver za grafički prikaz - dojava greške putem e-maila

TOSHIBA I 67


VRF-R410A-tehnologije

WebbAsed contRolleR ■ Ovaj vrlo napredni daljinski upravljač koncipiran je upravo za upotrebu u vrlo složenim instalacijama odnosno kada je potrebno vrlo sofisticirano upravljanje i/ili nadzor potrošnje energije. ■ Velika prednost upravljanja uz internetsku podršku u odnosu na sistem centralnog upravljanja je mogućnost automatskog povratnog slanja sistemskog alarma na do osam adresa elektronske pošte.

BMS-WB2561PWE (Webbased Controller)

■ Osim toga, moguće je odrediti koji uređaj treba slati alarme na različite adrese elektronske pošte.

■ Primenom ovog dodatnog glavnog upravljanja uz internetsku podršku – BMS-WB01GTE – moguće je do 2048 unutrašnjih jedinica povezati sa sistemom za upravljanje. ■ U tu svrhu glavna jedinica se upotrebljava kao čvorni uređaj HUB za više upravljanja uz internetsku podršku.

BMS-WE01GTE (Master Server)

bms-Wb2561pWe ( Webbased controller) Sistemski dijagram za povezivanje 256 FCU-jedinica ili manje TCS-Net-interfejs BMS-IFLSV4E

Webbased Controller BMS-WB2561PWE

TCS-Net-interfejs BMS-IFLSV4E

Lokalno napajanje

bms-Wb01gte (master server) Sistemski dijagram za povezivanje 2048 FCU-jedinica ili manje

Sistemski dijagram za povezivanje 257 FCU-jedinica ili više TCS-Net-interfejs BMS-IFLSV4E

Master Server BMS-WE01GTE

Webbased Controller BMS-WB2561PWE

TCS-Net-interfejs BMS-IFLSV4E Webbased Controller BMS-WB2561PWE

Lokalno napajanje

68 I TOSHIBA


touch scReen Touch Screen Controller Primena kontrolera s dodirnim ekranom. Velika prednost vrlo pregledni displej i jednostavno rukovanje. Preko dodirnog ekrana moguće je upravljanje sa do 512 jedinica Obračun potrošnje energije

Daljinski upravljač s dodirnim ekranom BMS-TP****ACE BMS-TP****PWE

■ Interfejs za strujno brojilo, (strujno brojilo nije deo isporuke)

RS-485

■ Energy Monitoring Relay I/F (BMSIFWH4E2) ■ Strujno brojilo (nije deo isporuke) maksimalno 10 pulseva po kWh (dužina pulsa 50 do 1000 ms) (maksimalno 8 strujnih brojila po interfejsu)

TCS-Net Relejni interfejs BMS-IFLSV4E

Relejni interfejs Zbirni vod

BMS-IFLV4E za TCS-Net

Zbirni vod

BMS-IFWH5E za nadzor potrošnje energije BMS-IFDD03E za digitalni ulaz/izlaz

TOSHIBA I 69


VRF-R410A-tehnologije

sistemi zA upRAVljAnje zgRAdom

■ Sistem za upravljanje zgradom (BMS) je kompjuterski sistem upravljanja, koji je instalisan u zgradama da bi upravljao i nadzirao mehaničke i električne uređaje. Tu se ubrajaju: ventilacija, osvetljenje, sistemi za strujno napajanje i sigurnosni sistemi zgrade. ■ Osnovna funkcija većine ovih sistema je upravljanje uslovima unutar zgrade. Može se upotrebiti za upravljanje uređajima za grejanje i hlađenje, kao i za upravljanje sistemom za raspodelu pripremljenog vazduha u zgradi.

bAcnet®-gateway BACnet®

■ Toshibin sistem za upravljanje BACnet® sastoji se od inteligentnog servera BMS-LSV6E i BACnet-serverskog softvera BMSSTBN08E, a može se preko TCS-Net-relejnog interfejsa spojiti s mrežom centralnog TCC-Link-upravljanja, kako bi se omogućilo upravljanje priključenim klima-uređajima iz BACnet-sistema za upravljanje zgradom. BMS-LSV6E

Lokalno napajanje BACnet® IP BMS-STBN08E

Inteligentni server (potreban je serverski softver BACnet®) BMS-LSV6E

70 I TOSHIBA

RS-485

TCS-NET Relejni interfejs BMS-IFLSV4E

Zbirni vod


sistemi zA upRAVljAnje zgRAdom

lonWorks® ln-interfejs ■ Toshiba Lonworks interfejs je 100% kompatibilan sa LonMark-om i konstruisan je za priključak Toshiba klima-uređaja na Lonworks sistem zgrade. ■ Interfejs se na strani klima-uteđaja spaja direktno s mrežom centralnog TCC–Link upravljanja Toshiba, a može se po želji kablom spojiti s unutrašnjom ili spoljašnjom stranom. ■ Tada je interfejs spojen s Lonworks upravljanjem zgradom i omogućava 28 različitih mogućnosti za sprovođenje naredbi i nadzora. TCB-IFLN642TLE

■ Više Toshiba Lonworks interfejsa može se povezati u TCC-Link mrežu i adresirati pomoću običnih sklopki na uređaju. Time se olakšava montaža, pre svega u zgradama sa odvojenim prostorima, gde se jedan interfejs može upotrebiti za svaki prostor, odnosno svaku etažu.

Zbirni vod Lokalno napajanje LN-interfejs TCB-IFLN642TLE

Analogni interfejs ■ Analogni relejni interfejs je uređaj koji se može direktno spojiti s mrežom TCC-Link upravljanja kako bi se upravljalo analognim i digitalnim ulazima i izlazima za upravljanje klima-uređajima iz sistema za upravljanje koji nisu razvijeni u Toshibi.

TCB-IFCB640TLE

■ Ovaj interfejs je idealan za integrisanje klima-uređaja Toshiba u jednostavne sisteme za upravljanje zgradom, koji eventualno postoje u starijim sistemima za upravljanje.

TOSHIBA I 71


VRF-R410A-tehnologije

sistemi zA upRAVljAnje zgRAdom

modbus®-interface

■ Interfejs Toshiba Modbus® konstruisan je za povezivanje klimatizacionih uređaja Toshiba sa Modbus sistemom za upravljanje zgradom. ■ Toshiba interfejs je direktno povezan s mrežom centralnog Toshiba TCC-Link upravljanja klima-uređajima, a može se po želji kablom spojiti s unutrašnjom ili spoljašnjom stranom. ■ Interfejs koristi Modbus-RTU protokol na bazi serijskog RS-485 protokola prenosa, kako bi se spojio s odgovarajućim Modbus masterom. Konačno je Modbus glavni uređaj spojen sa sistemom za upravljanje zgradom, pa omogućava upravljanje svim Toshiba klima-uređajima priključenim na ovaj sistem. Više Toshiba Modbus interfejsa može se povezati u TCC-Link mrežu i adresovati pomoću običnih sklopki na uređaj.

TCB-IFMB640TLE

■ Time se olakšava montaža, pre svega u zgradama sa odvojenim prostorima, gde se jedan interfejs može upotrebiti za svaki prostor, odnosno svaku etažu.

Lokalno napajanje Zbirni vod

RS-485

72 I TOSHIBA

Modbus®-Interface TCB-IFMB640TLE


sistemi zA upRAVljAnje zgRAdom

tcb-iFcb5-pe (prozorski kontakt prekidač i uklj./isklj.)

Ovaj modul se upotrebljava kako bi se omogućile dve različite upravljačke funkcije. To su: ■ funkcija prozorskog kontakt prekidača ■ prozorsko upravljanje uklj./isklj.

TCB-IFCB5-PE

Prozorski kontakt prekidač ima funkciju da isključi spoljašnju jedinicu čim se otvori neki prozor u klimatizovanoj prostoriji. Kada se prozor otvori (prekidač otvoren), unutrašnja jedinica se isključuje i ostaje van pogona dok se prozor ne zatvori. Postoje dva moguća postupka kada se prozor ponovno zatvori. ■ Standardni način rada Unutrašnja jedinica ostaje isključena. ■ Povratak na prvobitni način rada Unutrašnja jedinica počinje ponovno da radi s postavnim vrednostima koje su bile aktuelne pre nego što je prozor otvoren. TCB-IFCB5-PE-interfejs može upravljati jednom unutrašnjom jedinicom ili grupom do 8 unutrašnjih jedinica, čim se priključi glavna jedinica ove grupe. Neprekidno radimo na tome da Toshiba klima-uređaje oblikujemo tako da budu ekološki prihvatljivi i da našim kupcima širom sveta pruže istovremeno ugodnost, sigurnost, pouzdanost i uštedu troškova. Novi TCB-IFCB-5E-interfejs nije pritom nikakav izuzetak, razvijen je s namerom da se kupcima ponudi veća energetska efikasnost, pouzdanost, kao i da se omoguće veće uštede troškova primenom naših renomiranih proizvoda.

pRozoRski kontAkt pRekidAč i uklj./isklj.

Prozorski kontakt prekidač

TCB-IFCB5-PE

ISKLJ.

TOSHIBA I 73


VRF-R410A-tehnologije Pribor za upravljanje pomoću opcionih Modul-PC Boards u spoljašnjoj jedinici Prednosti i funkcije

Slika

Model

[1] Rasterećenje

TCB-PCDM4E

• Prednost Maksimalna snaga spoljašnjih jedinica ograničava se šemiranjem.

Dimenzije 71 × 85 (mm)

• Šemiranje Postavljanjam vrednosti SW07 na štampanoj ploči interfejsa mogu se odabrati dva profila upravljanja. nije uključeno u isporuku

TCB-PCDM4E ON

SW01 COM OFF SW02

* Ugradnja štampanih ploča u pravljačku kutiju glavnih spoljašnjih jedinica (opciono).

COM

Postavka SW01 UKLJ

SW02 ISKLJ

ISKLJ

UKLJ

SW07-1 ISKLJ UKLJ 0% (stop) do 60% 100% 100% (standardno) (standardno)

[Proširena funkcija] SW07-2 UKLJ Postavka SW01 SW02 ISKLJ

ISKLJ

UKLJ ISKLJ UKLJ

ISKLJ UKLJ UKLJ

SW07-1 ISKLJ UKLJ 100% 100% (standardno) (standardno) do 80% do 85% do 60% do 75% 0% (stop) do 60%

• Potrebno je osigurati čvrste i sigurne kontakte. • SW1 i SW2 se ne smeju istovremeno podešavati.

[2] Upravljanje ventilatorom za vreme snežnih padavina

SMC: hlađenje uklj

• Prednost Omogućava upravljanje ventilatorom da bi se sprečilo skupljanje snega na izlazu za vazduh (senzor za sneg nije uključen u isporuku) Dimenzije 55.5 × 60 (mm)

[Standardna funkcija] SW07-2 ISKLJ

• Šemiranje

Stezaljke

Ulaz

Funkcija

ON

SMC

Upravljanje ventilatorom za vreme snežnih padavina (spoljašnji ventilator uklj.)

OFF ON

Normalan rad (upravljanje isklj)

Šemiranje

TCB-PCMO4E

OFF

COM SMC

Hlađenje

[3] Externe ein/aus Steuerung * Ugradnja štampanih ploča u pravljačku kutiju glavnih spoljašnjih jedinica (opciono).

• Prednost Start i zaustavljanje sistema preko spoljašnje jedinice

• Upravljanje preko spoljašnjeg kontakta bez potencijala • Minimalno trajanje spajanja za uočavanje spoljašnjeg signala 100 msec

SMC: ulaz za start SMH: ulaz za stop Stezaljke

• Šemiranje

Ulaz

Funkcija

ON

Start svih unutrašnjih jedinica

SMC

TCB-PCMO4E

nije uključeno u isporuku

OFF ON

COM SMC

Hlađenje

SMH

OFF

Grejanje

TCB-PCM04E

Zaustavljanje svih unutrašnjih jedinica

SMH

• Osigurati čvrste i sigurne kontakte • Upravljanje pomoću spoljašnjeg kontakta bez potencijala • Minimalno trajanje spajanja za uočavanje spoljašnjeg signala 100 msec

[4] Noćni rad (smanjenje buke)

SMC: Ulaz

• Prednost Smanjenje buke pri radu kompresora i ventilatora s ograničenim brojem obrtaja

Stezaljke

nije uključeno u isporuku

Funkcija ON

Noćni rad (smanjenje buke)

• Šemiranje TCB-PCMO4E

Ulaz

SMC

OFF ON

Normalni rad

COM SMC

Hlađenje

[5] Prioritet grejanje/hlađenje

• Šemiranje nije uključeno u isporuku

COM Hlađenje Grejanje

74 I TOSHIBA

• Upravljanje preko spoljašnjeg kontakta bez potencijala • Minimalno trajanje spajanja za uočavanje spoljašnjeg signala 100 msec

SMC: ulaz samo hlađenje SMH: ulaz samo grejanje

• Prednost Zadavanje željenog režima rada

TCB-PCMO4E

OFF

SMC

SMH

SMC

SMH

Izabrani režim rada

UKLJ

ISKLJ

Dozvoljeno je samo hlađenje

ISKLJ

UKLJ

Dozvoljeno je samo grejanje

• Osigurati čvrste i sigurne kontakte


Prednosti i funkcije

Slika

Model

[6] Dojava rada/smetnje

L1

• Prednost Omogućava spoljašnju dojavu rada i smetnje

L2

• Šemiranje

: Indikacija rada : Indikacija greške

Dojava rada: Relej odmah zatvara kontakt, čim je spojena jedna ili više unutrašnjih jedinica. Dojava smetnje: Relej odmah zatvara kontakt, čim se dojavi kod greške u sistemu.

TCB-PCIN4E

Dimenzije 73 × 79 (mm)

TCB-PCIN4E Izlazni relej

POGON

Izlazni relej

EMG

nije uključeno u isporuku

Upravljački napon

L1

Upravljački napon

L2

NAPOMENA Potrebno je pripaziti na voltinsko razdvajanje izlaza. Maksimalna uklopna snaga releja za POGON i SMETNJU: 0,5A/240V (COSØ = 100%) Kod upotrebe relejnih kalema na L1 i L2, predvideti filter za otklanjanje smetnji. Ispod 1A/24V= (neinduktivno opterećenje) Kod upotrebe relejnih kalema na L1 i L2, predvideti balastni krug.

* Ugradnja štampanih ploča u pravljačku kutiju glavnih spoljašnjih jedinica (opciono).

pribor za upravljanje i opcionni moduli za unutrašnje jedinice Pogled

Model

Prednosti i funkcije [1] Daljinski modul uklj/isklj

TCB-IFCB-4E2

• PrednostI Start i zaustavljanje klima-uređaja pomoću spoljašnjeg signala kao i dojave rada i smetnje Dimenzije 200 × 170 × 66 (mm)

• Funkcija Nadzor - Status uklj/isklj (unutrašnja jedinica) - Dojava smetnje (sistem i unutrašnja jedinica) Ulaz uklj/isklj - Start i zaustavljanje klima-uređaja pomoću spoljašnjeg signala - Spoljašnje šemiranje kako je prikazano dole

uklj/isklj

TCB-IFCB5-PE

indikacija

interfejs

com

Modul za daljinsko uključivanje/isključivanje i prozorski kontakt prekidač • Prednost: - Spoljašnje uklj/isklj unutrašnje jedinice - Može se priključiti s prozorskim kontakt prekidačem

bez potencijala

• Funkcija - Spoljašnje uklj/isklj unutrašnje jedinice pomoću kontakata bez potencijala. - Pomoću prozorskog kontakt prekidača unutrašnja jedinica može se zaustaviti dok je prozor otvoren i tako štedi energiju. - Nakon zatvaranja prozora, unutrašnja jedinica može po želji ostati isključena ili se ponovno prebaciti na prethodni režim rada.

RBC-FDP3-PE

Spoljašnje upravljanje zadatim vrednostima • Spoljašnje upravljanje zadatim vrednostima temperature, režima rada, brzinom ventilatora; zadavanje preko spoljašnje vrednosti napona odnosno otpora • Zadate vrednosti podesive su pomoću otpornika ili signala od 0-10 V. • Zaključavanje/otključavanje • Dojava kvara/rada • Moguć priključak preko Modbusa

TOSHIBA I 75


VRF-R410A-tehnologije

Razmenjivač toplote vazduh-vazduh

Razmenjivač toplote vazduh-vazduh ■■ provetravanje uz rekuperaciju toplote ■■ proizvodi se 9 modela (s protokom vazduha od 150 do 2000 m3/h) ■■ vrlo efikasno snabdevanje svežim vazduhom

Model

■■ na raspolaganju je specijalni kablovski daljinski upravljač (NRC-01HE) (TCB-DP31HEXE) – opcija

VN-M***HE

■■ moguće je TCC-Link-spajanje (za centralno upravljanje) Nov rzmenjivač toplote vazduh-vazduh snabdev aprostorije svežim vazduhom koji se prethodno vrlo efikasno kondicionira energijom otpadnog vazduha. Na taj način znatno se smanjuje potrebna rashladna i grejna snaga u zgradi.

Tehnički podaci Model

VN-M150HE

VN-M250HE

VN-M350HE

VN-M500HE

VN-M650HE

VN-M800HE

VN-M1000HE

VN-M1500HE

1-fazno 220-240 V ~50 Hz / 220 V ~60 Hz

Strujno napajanje (V)

Snaga električnog priključka (W)

Protok vazduha (m³/h)

Eksterni statički pritisak (Pa)

Vrednost zvučnog pritiska (dB(A))

Temperaturska efikasnost razmene toplote (%)

Grejanje Entalpijska efikasnost razmene toplote (%) Hlađenje

(Vrlo velika)

68-78/76

123-138/131

165-182/209

214-238/260

262-290/307

360-383/446

532-569/622

756-804/937 1084-1154/1294

Velika

59-67/65

99-111/105

135-145/162

176-192/206

240-258/283

339-353/408

494-538/589

712-741/857 1032-1080/1220

Mala

42-47/45

52-59/54

82-88/94

128-142/144

178-191/206

286-300/333

353-370/411

600-630/700

702-742/818

(Vrlo velika)

150/150

250/250

350/350

500/500

650/650

800/800

1000/1000

1550/1500

2000/2000

Velika

150/150

250/250

350/350

500/500

650/650

800/800

1000/1000

1550/1500

2000/2000

Mala

110/110

155/155

210/210

390/390

520/520

700/700

755/755

1200/1200

1400/1400

(Vrlo velika)

82-102/99

80-98/97

114-125/167

134-150/181

91-107/134

142-158/171

130-150/185

135-150/154

124-143/165

Velika

52-78/59

34-65/38

56-83/33

69-99/63

58-82/68

102-132/102

97-122/120

97-125/92

92-116/102

Mala

47-64/46

28-40/22

65-94/39

62-92/44

61-96/52

76-112/58

84-127/55

102-131/95

110-143/87

(Vrlo velika)

26-28/27,5

29,5-30/31,5

34-35/35,5

32,5-34/33,5

34-36/35,5

37-38,5/38

39,5-40,5/41,5

40-41,5/41

42,5-43,5/44,5

Velika

24-25,5/24,5

25-27/25

30-32/29,5

29,5-31/29

33-34/34

35,5-37/35

38,5-40/39

38,5-40/38

41,5-43/42

Mala

20-22/20

21-22/21

27-29/23,5

26-29/24,5

31-32,5/29,5

33,5-35/32,5

34-35,5/33,5

36,5-38/35,5

37-38,5/36,5

(Vrlo velika)

81,5/81,5

78/78

74,5/74,5

76,5/76,5

75/75

76,5/76,5

73,5/73,5

76,5/76,5

73,5/73,5

Velika

81,5/81,5

78/78

74,5/74,5

76,5/76,5

75/75

76,5/76,5

73,5/73,5

76,5/76,5

73,5/73,5

Mala

83/83

81,5/81,5

79,5/79,5

78/78

76,5/76,5

77,5/77,5

77/77

79/79

77,5/77,5

(Vrlo velika)

74,5/74,5

70/70

65/65

72/72

69,5/69,5

71/71

68,5/68,5

71/71

68,5/68,5

Velika

74,5/74,5

70/70

65/65

72/72

69,5/69,5

71/71

68,5/68,5

71/71

68,5/68,5

Mala

76/76

74/74

71,5/71,5

73,5/73,5

71,5/71,5

71,5/71,5

71,5/71,5

73,5/73,5

72/72

(Vrlo velika)

69,5/69,5

65/65

60,5/60,5

64,5/64,5

61,5/61,5

64/64

60,5/60,5

64/64

60,5/60,5

Velika

69,5/69,5

65/65

60,5/60,5

64,5/64,5

61,5/61,5

64/64

60,5/60,5

64/64

60,5/60,5

Mala Dimenzije (dužina × dubina × visina) (mm)

71/71

69/69

67/67

66,5/66,5

64/64

65,5/65,5

64,5/64,5

67/67

65,5/65,5

900 × 900 × 290

900 × 900 × 290

900 × 900 × 290

1140 × 1140 × 350

1140 × 1140 × 350

1189 × 1189 × 400

1189 × 1189 × 400

1189 × 1189 × 810

1189 × 1189 × 810

140

140

Težina (kg)

36

36

38

53

53

70

70

Prečnik kanalskog priključka (mm)

100

150

150

200

200

250

250

Efikasnost filtra (%)

82

82

82

82

82

82

82

Područje rada spolja

-15°C~43°C, 80% rel.vl. ili manje

Područje rada unutra

-10°C~+40°C, 80% rel.vl. ili manje

76 I TOSHIBA

VN-M2000HE

unutra: Ø 250 spolja: 283 × 730 82

82


RAzmenjiVAč toplote VAzduh-VAzduh sA dX RAzmenjiVAčem toplote (s diRektnom ekspAnzijom) i oVlAžiVAčem* * Kompatibilnost samo sa SMMSi-spoljašnjim jedinicama.

Tehnički podaci Razmenjivač toplote vazduh-vazduh sa DX razmenjivačem toplote Modeli

MMD

Učinak hlađenja/grejanja ( *1)

VN502HEXE

VN802HEXE

kW

4.10 (1.30)

6.56 (2.06)

kW

5.30 (2.33)

8.61 (3.61)

Temperaturska efikasnost razmene toplote

Hlađenj Entalpijska efikasnost razmene toplote Grejanje

Snaga električnog priključka – razmenjivač toplote u funkciji

Radna struja

Standardni protok vazduha

Eksterni statički pritisak Protok vazduha - granice

4.10 (1.30)

6.56 (2.06)

8.25 (2.23)

5.30 (2.33)

8.61 (3.61)

10.92 (4.32)

1-fazni 50 Hz 230 V (220 – 240 V); unutrašnje jedinice moraju imati svoje napajanje

%

70.5/70.5

70.0/70.0

65.5

70.5/70.5

70.0/70.0

65.5

%

70.5/70.5

70.0/70.1

65.5

70.5/70.6

70.0/70.1

65.5

n

%

71.5/72.0

72.5/73.0

67.5

71.5/72.0

72.5/73.0

67.5

v

%

56.5/56.5

56.0/56.0

52.0

56.5/56.5

56.0/56.0

52.0

s

%

56.5/56.5

56.0/56.0

52.0

56.6/56.5

56.0/56.0

52.0

n

%

57.5/58.0

59.0/59.5

54.5

57.5/58.0

59.0/59.5

54.5

v

%

68.5/68.5

70.0/70.0

66.0

68.5/68.5

70.0/70.0

66.0

s

%

68.5/68.5

70.0/70.0

66.0

68.5/68.5

70.0/70.0

66.0

n

%

69.0/69.0

73.0/73.5

68.5

69.0/69.0

73.0/73.5

68.5

v

kW

0.300/0.365

0.505/0.595

0.550

0.305/0.365

0.530/0.620

0.575

s

kW

0.280/0.350

0.465/0.555

0.545

0.285/0.350

0.485/0.575

0.565

n

kW

0.235/0.250

0.335/0.390

0.485

0.240/0.290

0.350/0.400

0.520

v

A

1.31/1.59

2.25/2.77

2.46

1.48/1.83

2.37/2.89

2.56

s

A

1.19/1.47

2.07/2.59

2.47

1.32/1.56

2.14/2.69

2.51

n

A

0.98/1.37

1.46/1.79

2.16

1.10/1.43

1.54/1.85

2.31

v

m³/h

500/500

800/800

950

500/500

800/800

950

s

m³/h

500/500

800/800

950

500/500

800/800

950

n

m³/h

440/410

640/600

820

440/410

640/600

820

v

Pa

120/200

120/190

135

95/175

105/165

110

s

Pa

105/170

100/155

120

85/150

85/140

90

n

Pa

115/150

105/130

105

90/135

90/110

115

unt. Lis.

m³/h

330

480

640

330

480

640

ob. Lis.

m³/h

600

960

1140

600

960

1140

---

---

---

Učinak ovlaživanja

kg/h

---

---

---

MPa

---

---

---

Membranski ovlaživač 3.0/3.0

5.0/5.0

6.0

0.02~0.49

v

dB

37.5/40.0

41.0/43.0

43.0

36.5/40.0

40.0/42.0

s

dB

36.5/38.0

40.0/42.0

42.0

35.5/37.0

39.0/41.0

41.0

n

dB

34.5/36.5

38.0/37.0

40.0

33.5/35.5

38.0/39.0

39.0

Visina

mm

430

430

430

430

430

430

Širina

mm

1140

1189

1189

1140

1189

1189

Dubina

mm

1690

1739

1739

1690

1739

1739

kg

84

100

101

91

111

112

Toplocinkovane čelične ploče

Ukupna težina Razmenjivač toplote Filter za vazduh

42.0

Toplocinkovane čelične ploče

Razmenjivač toplote sa orebrenim cevima

Termoizolacioni materijal

Razmenjivač toplote sa orebrenim cevima

Fleksibilna poliuretanska pena

Fleksibilna poliuretanska pena

Standardni (G3) i visokoučinski filteri (F5)

Standardni (G3) i visokoučinski filteri (F5)

Upravljanje

Daljinski upravljač (deo pribora)

Daljinski upravljač (deo pribora)

Usisna strana

mm

Ø 9.5

Ø 12.7

Ø 12.7

Ø 9.5

Ø 12.7

Ø 12.7

Tečnost

mm

Ø 6.4

Ø 6.4

Ø 6.4

Ø 6.4

Ø 6.4

Ø 6.4

Priključak za kondenzat (nominalni Ø mm) Priključak za vodu

VNK1002HEXE

v

Svojstva

Priključak za hlađenje

8.25 (2.23) 10.92 (4.32)

Pritisak vode Vrednost zvučnog pritiska

Spoljašnje dimenzije

VNK802HEXE

s

Sistem Ovlaživanje

VNK502HEXE

1-fazni 50 Hz 230 V (220 – 240 V); unutrašnje jedinice moraju imati svoje napajanje

Strujno napajanje

Ventilator

sa DX razmenjivačem toplote i ovlaživačem

VN1002HEXE

25, savitljiva PVC cev

25, savitljiva PVC cev

---

R1/2

TOSHIBA I 77


VRF-R410A-tehnologije

Sigurnosne napomene Za rad

■■ Kako bi se osigurala pravilna upotreba, pre puštanja u rad pročitajte uputstvo za upotrebu. ■■ Pazite na namenu klima uređaja. Uređaji za hlađenje/grejanje, predstavljeni u ovom katalogu, služe isključivo standardnoj upotrebi od strane kupaca.

■■ Ove uređaje nemojte koristiti u područjima u kojima se radi sa hranom, životinjama, biljkama, preciznim instrumentima ili umetničkim predmetima.

■■ Nepridržavanje bi moglo dovesti do oštećenja ovih uređaja. ■■ Ove uređaje nemojte upotrebljavati za namene u automobilima ili brodovima. Nepridržavanje bi moglo dovesti do curenja vode i/ili strujnih udara.

Mere opreza pri upotrebi klima uređaja ■■ Pazite na ciklus otapanja Kada spoljašnja temperatura opada, na razmenjivačima toplote spoljašnjih jedinica se može stvoriti led. To vodi ka automatskom otapanju, zbog čega 5 do 8 minuta može potrajati period do ponovnog korišćenja funkcije grejanja.

■■ Pazite na uslove upotrebe i izbor uređaja (1) Izbegavajte primenu u sledećim okruženjima:

■■ U kiseloj ili alkalnoj atmosferi (sredina u kojoj se direktno usisava kiseli ili alkalan vazduh, kao što su izvori termalnih voda uz izdvajanje sumpornih gasova ili na mestima gde nastaju hemikalije, kiseline, gasovi sagorevanja itd.). Razmenjivači toplote i drugi delovi bi mogli korodirati.

■■ U sredinama bogatim parom, rashladnim fluidom ili uljem za bušenje (kao npr. u proizvodnji hrane ili industrijskoj proizvodnji). Moglo bi doći do korozije razmenjivača toplote, do stvaranja leda zbog postavljenih lamela, do ograničenja funkcije zbog ugrađenih filtera za vazduh, deformacije plastičnih delova, odvajanja izolacije, itd. (2) Pre puštanja u rad u sledećim sredinama posavetujte se s lokalnim distributerom ili nadležnim instalaterom:

■■ U sredinama u kojima nastaju pare od jestivih ulja (kao što su pekare, kuhinje, restorani koji rade sa jestivim uljima).

■■ Kao posledica moglo bi doći do uticaja na učinak uređaja, do curenja vode kroz ugrađene filtere, oštećenja plastičnih delova.

■■ Potrebno je predvideti protivmere, kao što su izmene instalacije, vodeći pritom računa o uslovima, primeni unutrašnjih jedinica prikladnih za kuhinje, ugradnji filtera za separaciju ulja, itd.

■■ U sredinama sa izdvajanjem hlora uslovljenog dezinfekcijom (rezervoari za vodu, itd.); metalni delovi razmenjivača toplote, motori itd. mogli bi korodirati.

■■ U sredinama sa visokim udelom soli (obalski pojasevi itd.). Da bi se sprečila korozija na spoljašnjim jedinicama, moraju se primenjivati odgovarajući uređaji.

78 I TOSHIBA

■■ U sredinama, u kojima se strujno napajanje odvija preko nezavisnih generatora. Napon ili frekvencija bi mogli varirati, što može dovesti do eventualnog pogrešnog funkcionisanja.

■■ U sredinama u kojima kvarovi nastaju zbog visoke frekvencije ili visokog napona (visokonaponsko zavarivanje i prerada plastike, visokofrekventna terapija, kao što je termoterapija itd.), time bi se moglo uticati na električne komponente, što bi opet moglo dovesti do neispravnog funkcionisanja.

■■ U sredinama sa elektronskom opremom. Emitovano zračenje bi moglo uticati na funkciju upravljanja. (3) NAPOMENA kod upotrebe u visokim prostorijama

■■ U prostorijama sa visokom tavanicom, upotreba ventilatora može poboljšati raspodelu vazduha tokom grejanja. (4) NAPOMENA kod upotrebe pri visokoj vlažnosti vazduha.

■■ Ugradnja u spuštene tavanice između spratova sa visokom temperature okoline i vlagom, kako je dole opisano, mogla bi dovesti do kondenzacije i kapljanja na spoljašnjoj strani unutrašnjih jedinica. U tom slučaju mora se postaviti dodatna izolacija. – Sredine za pripremu hrane, u kojima se tavanica između     spratova zagreva i vlaži. – Sredine u koje se dovodi neobrađen svež vazduh   kroz prostor između spratova. – Tavanice koje se nalaze direktno ispod krova   prekrivenog šindrom ili crepom. (5) I u isključenom stanju uređaji troše malo električne energije zbog zaštite sastavnih komponenata. Ako se uređaj stavlja van pogona u dužem vremenskom periodu, mora se isključiti glavna sklopka (osigurači). Međutim, dovod struje (osigurači) se moraju uključiti najmanje 12 sati pre ponovnog puštanja u rad.


www.toshiba-aircondition.com

AIR-COND Klimaanlagen Handelsgesellschaft m.b.H., Haushamer Straße 2, A-8054 Graz-Seiersberg, Austria, Tel.: +43 316 80 89, Fax: +43 316 82 63 71, E-mail: office@air-cond.com, www.air-cond.com

Ne odgovaramo za štamparske i tipografske greške SR / VRF / 03. 2012

VRF-R410A-tehnologije

Toshiba ovlašteni distributeri:

VRF_serbian_2012  

2012 / 13 BUSINESS R410A VRF-R410A-tehnologije Kanalske jedinice 40-48 Plafonska jedinica 50-51 Parapetne jedinice 54-56 Super Modular Multi...