Page 1

NovinePismo


www.aiesec.ba

AIESEC Banja Luka

exchange.banjaluka@gmail.com


Sadržaj

Hello AIESEC-eri!!! Pred vama je novo izdanje našeg newslettera. Primijetit æete da smo malo promijenili layout i uveli neke nove stvari, tako da sada oèekujemo vaše reakcije. Šaljite nam prijedloge, kritike i naravno pohvale ;)

1. iGCDP i PP//Iskustvo TL-a 3. ED Dogodovštine 5. OGX//Iskustvo BUDIMPEŠTA 7. PR & Marketing//Aktuelne prakse

Vaš PR & M tim

9. TM//CR & iGIP 11. AIESEC-er Roðendani 12. Prilike za AIESEC-ere


iGCDP i PP

Iskustvo TL-a

Poslije radnog jula došlo vrijeme da èlanovi ovog tima malo odmore, ali samo malo. Izabran je OCP za naredni Pbox i to Nataša Vukoviæ iz OGX tima ÈESTITAMO !!! Tim je naš tim podjeljen u tri dijela: 1. Pbox vrtiæ Kolibri: Dragana, Tatjana, Aleksandra, Nenad C., Aleksandar, Duško i Ana 2. Youth in Action: Nenad B, Danijel, Jelena, Duško i Gorana 3. Pbox E Trafika: Tatjana, Mirjana i Ana Na održanom sastanku sa vrtiæem Kolibri dogovoreno je da dovedemo 2 praktikanta, a da vrtiæ obezbijedi i smještaj i hranu. Jedini uslov je da bar jedan praktikant govori srpski jezik. U toku su intervjui i uskoro æemo ugostiti dvoje stranaca u našem gradu.

1

Pitali su me, èemu AIESEC i liderska pozicija za koju nisam novèano plaæena.Polugodišnja funkcija lidera u timu za odlazne prakse, još više me ubjedila da se trud ne mora uvijek nagraditi novcem, štaviše, on bi to pokvario. Èlanovi bi poèeli da rade za novac, a ne za ideju koja mjenja svijest, pokreæe i motiviše. Biti timlider u najveæoj studentskoj organizaciji na Svijetu, je laskavo, ali nije suština samo to biti. Tim treba voditi, usmjeravati, zadavati zadatke i pritom pronalaziti ono najbolje u svakom èlanu tima. Ovdje nema ega.


Svi smo jedno, i uspješni smo jer smo zajedno. Svaka pobjeda je zajednièka, ne moja ili tvoja. Ali neuspjeh, on je samo moj. To je tim lider. Iskustva, vještine, znanja, poznanstva i drugarstva, koje sam stekla radeæi u AIESEC-u, nijedan novac ne može nadoknaditi. Grabite svoje šanse i dajte mislima širinu.

Marija Raduloviæ èlanica tima za odlazne prakse, AIESEC Banja Luka

Youth in Action projekat je napisan! Prvi veliki projekat sa budžetom od preko 10.000 evra OE Aiesec Banja Luka su napisali zajednièkim radom Nenad B aka Veliki voða, Jelena i Duško, uz ogromnu pomoæ Gorane i Danijela, dok se veæina nas odmarala na moru. Ostale su jos neke sitnice da se popune i projekat se šalje. Vjerovatno ste veæ vidjeli da je novi TN taker eTrafika. Sa njima je dogovoreno da dovedemo 5 parktikanta (2 novinara, fotografa, programera i da pokušamo pronaæi karikaturistu). S obzirom da oni imaju tek malo više sredstava od nas, za ovaj projekat pišemo projekat J . U toku su pripreme za pisanje projekta kojim bi aplicirali na grant Helsinškog parlamenta graðana, a zatim isti planiramo prepakovati i poslati na adrese više fondacija.

2


EB Dogodovštine Rana zora, 11 èasova. Lokacija tajna i elitna, miriše na duvanski dim i sinoæ proliveno pivo. Ispred parkirana predsjednièka limuzina, bicikl najvišeg funkcionera. Unutra sedam pažljivo odabranih ljudi, naguranih kao sardine oko jednog stola. Ljilja ne skida oèi sa telefona i periodièno se oglašava sa: „hi hi hi... hi hi hi...“. Milanka se unijela u opisivanje momka kojeg je vidjela usput, Irena je sluša sa velikim smiješkom. (ovaj tekst ne pokazivati izvjesnom Lj. M. iz CERK-a) Nenad jedva drži oèi otvorene i duboko uzdiše, šireæi oko sebe auru jeftinog vina koje je tek malo prenoæilo. Marinela sabira cijene naruèenog piæa. Vanja otegnutim glasom objašnjava Jani kako ima nizak pritisak, Jana njoj kako se triput onesvjestila na putu ka sastanku. Nemanje nema, kasni.

3

Nakon eksiranja kafe, šefica vadi svoj novi blokèiæ kojim je, ponosna na sopstveni napredak, zamijenila salvete, papiriæe i podmetaèe za èaše, dosad korišæene u svrhe evidencije tema, a onda zapoèinje formalni dio sastanka energiènim rijeèima: „Eeeeee ljuuudi!“. Prva stavka je, naravno, analiza trenutnih dešavanja. Milanka je oduševljena radom svih, Nenad smatra da ih pola treba izbaciti. Iznad neèije kovrdžave kose se visoko podiže jedna ruka i oboje mlate u istom ritmu. Vanja daje rijeè Ljilji. „Jahamenkzlzod fshegfemf“. Nastaje tišina dok mozgovi svih ostalih procesuiraju stotinjak rijeèi ispaljenih u pet sekundi. Oteže se zajednièki uzvik: „ahaaaaa“, dok prisutni shvataju da je rekla: „Ja smatram da mentori treba da prenesu OCP-evima kakav je plan, a onda æemo ih zovnuti na naredni sastanak, koji može biti, recimo, u DFK“.


Ruka i kosa i dalje mlataraju, sad veæ prijeteæi da æe izbiti oèi osobama pored, pa Vanja daje rijeè Jani. „Ja sam nešto razmišljala i donijela sam jednu odluku“, tradicionalno zapoèinje, dok zabacuje kosu unazad. Nenad je protiv, Marinela smatra da nemamo para za to, Irena dodaje da ih neæemo ni nabaviti. Vanja se okreæe ka Nenadu i pita: „Hoæemo mi po jednu pivo“. Nakon potvrdnog klimanja glavom, poèinje drugi dio sastanka – rasprava o planovima za naredni period. Ljilja otpoèinje rijeèima: „Hgstrejc edpenreboiuoi“. Vanja je blijedo gleda jer ovaj put nije ništa razumjela. Nije ni Nenad, ali se izjašnjava da je protiv. Jana ponovo mlati rukom. Pola sata objašnjava svoju ideju i na kraju dodaje: „Eto, to je sve što sam htjela reæi“. Nenad iznosi prijedlog projekta, Milanka objašnjava kakve prezentacije ima u planu i koju je odjeæu pripremila za svaku od njih, Irena nabraja koga sve ne možemo kontaktirati jer su nas veæ odbili.

Pokreæe se žustra diskusija o svakoj od ideja i èaše se tresu od intonacija. Nenad je protiv svake, uljuèujuæi i svoju, jer je usput zaboravio da je njegova. Marinela tvrdi da se bezveze prepiru jer æemo ionako bankrotirati za dva mjeseca. Vanja povremeno klima glavom i okreæe je lijevo-desno da bi izgledalo da ih sve sluša, ali joj pogled luta u daljini, jer kafa popušta a pivo preuzima. Nakon tri sata, sastanak je završen. Dok svako istresa sitniš iz džepova, niko nije siguran šta je odluèeno. Marinela sumnja da smo skupili dovoljno da platimo raèun. U tome ulazi Nemanja, krivi glavu u stranu i sa smješkom govori: „Izvinite što kasnim, šta sam propustio“.

4


OGX Da bi jedan tim napredovao i postigao zavidne rezultate, potrebno je konstatno mijenjati i usavršavati naèin rada. Baš je u ovom duhu protekao mjesec avgust za èlanove OGX tima koji su imali pune ruke posla. Naime, došlo je do podijele na podtimove koji su imali razlièita zaduženja. Radi kvalitetnije procjene kandidata koji se javljaju za AIESEC praksu, jedan podtim je imao zadatak da se posveti pitanjima za intervju. Zbog velike razlike izmeðu GCDP i GIP praksi, sada postoje posebna pitanja koja æemo postavljati kandidatima u zavisnosti od prijave za odreðenu praksu. Na osnovu toga, vršiæe se procjena kandidata, te njegova kompatibilnost za samu praksu. Drugi podtim je bio posveæen tržištu rada, odnosno imao je zadatak da popiše sve fakultete u Banja Luci, te ustanovi koji fakulteti imaju obaveznu praktiènu nastavu u toku školovanja. U obzir su uzete i javne i privatne visokoškolske ustanove.

5

Iskustvo BUDIMPEŠTA Zoran Obradoviæ AIESEC experience je nešto što svako barem jednom mora doživjeti! Kako sam postao apsolvent te tako dobio neko 'slobodno' vrijeme, odlucio sam da ga upotpunim i...BINGO!:) Aplicirao sam na program razvojne prakse u Budimpešti u Fondaciji "Equal Chances Foundation", gdje sam radio sa fizicki i psihicki oboljelim osobama. To je ujedno bilo i moje prvo vece iskustvo vezano za socijalni rad, ali kako se ispostavilo ne i poslednje. Proveo sam 8 sedmica u Budimpešti. Rad u Fondaciji nije bio fizicki niti psihicki težak, zahvaljujuci stalno zaposlenom kadru, koji su cinili sve da me uvedu u svakodnevnicu rada Fondacije.


Rad sa ljudima sa posebnim potrebama je nešto što bi svi trebali raditi sa vremena na vrijeme, jer se tako citav sistem vrijednosti koje poštujemo nadograduje. Provoditi dane u Pešti i Budimu bilo je posebno iskustvo jer imati priliku svaki dan upoznavati ljude i njihovu kulturu (ili barem dijelove) je neprocjenjivo. Kako na pocetku tako i sada, te vjerovatno dovijeka ce mi ostati misterija zašto Brazilci toliko vole Budimpeštu. U trenutku pisanja, najmanje 12 ljudi iz Brazila je na projektima razvojne prakse, što je daleko veci broj u pogledu narodnosti od ostalih korisnika AIESEC iskustva:) 28. decembar je došao mnogo, mnogo brže nego sto sam ocekivao!

MUST DO EXPERIENCE!!!

Sada u bazi imamo kontakte svih fakulteta, te se nadamo uspješnoj saradnji. Ono što je od velike važnosti za naš tim, je svakako reorganizacija samog OGX tima. Sada svaki èlan ima svoje konkretno zaduženje. Osim komunikacije sa praktikantima preko našeg maila, sada osim VP OGX, Team Leader postoje i sljedeæe uloge: • Exchange participans manager • Local committee OGX coordinator • Tracking and quality manager. Nadamo se da æe ovakva struktura poboljšati rad OGX tima, ali i cijele AIESEC kancelarije. Takoðe, voljeli bismo spomenuti da od sada, odlukom izvršnog odbora AIESEC-a BiH, imamo novi cjenovnik za GCDP i GIP prakse. Zanimljiva su i iskustva naših èlanova, koji su zajedno sa nekoliko èlanova drugih timova, posjetili iTTT u Nišu, te ostarili znaèajne kontakte i poznanstva.

6


PR & Marketing Vrijeme godišnjih odmora i ljetovanja nije sprijeèilo PR & Marketing tim da i u avgustu mjesecu radi punom parom. Uobièajeno, na našoj fejsbuk stranici objavljeno je nekoliko interesantnih praksi koje su trenutno aktuelne, a neke od njih su ispreæene i od strane naših medijskih partnera. Uspješnost prvog newslettera nas je navela da od sada uvedemo praksu oglašavanja dva puta mjeseèno, pa je prva polovina avgusta u PR & Marketing timu bila poprilièno užurbana. Èlanovi su imali zadatak da pripreme èlanke za nove prakse koje smo izdvojili iz našeg sistema, rad na grafièkom dijelu kako plakata, tako i newslettera.

7

Aktuelne prakse

HRVATSKA (ZAGREB) Ovo je veoma humana i zanimljiva praksa volonterskog tipa, koja se realizuje u susjednoj nam državi. Praksu organizuje nevladina organizacija UIR koja pomaže mladim ljudima sa invaliditetom. Cilj ove prakse je poboljšanje kvaliteta života i edukacija ovih mladih ljudi. Praktikanti æe boraviti 6 nedjelja u Zagrebu. Smještaj i hrana su im obezbijeðeni, a imaæe fleksibilno radno vrijeme. Zadatak æe im se sastojati da poduèavaju mlade ljude stranim jezicima (engleski, italijanski, španski, francuski). Potrebno je dobro poznavanje srpskog ili hrvatskog jezika, pa je praksa jako dobra za naše studente.


RUMUNIJA (BRAŠOV) Struèna praksa namijenjena svima koji smatraju da dobro poznaju raèunare. Praktikant æe raditi u jednom od 15 najboljih kontakt centara u svijetu. Radi se o Computer Generated Solutions kompaniji. Praksa traje od 24 – 36 nedjelja, a praktikant æe primati platu u iznosu od 800$. Potrebno je poznavanje engleskog i njemaèkog jezika, te izvrsno poznavanje kako hardwera, tako i softwera. Ovo je odlièna prilika da usavršite svoje znanje.

Na posljednjem sastanku, naš tim je doèekala tužna vijest. Naš vrijedni osmijeh, VP Ljiljana Šipragiæ je odluèila da napusti AIESEC. Razlozi subjektivne prirode su u konkretnom sluèaju prevagnuli, te je Ljilja teška srca odluèila da (mi se nadamo, bar za kratko vrijeme) istupi iz naše organizacije. Svi smo svjesni da je trud koji je uložila u AIESEC dao i više nego odliène rezultate, te se najiskrenije nadamo da æe ovaj marljivi AIESEC-er nekad u buduænosti ponovo biti dio našeg tima.

8


TM bi htjeli da promjene tim u kojem se trenutno nalaze.

U mjesecu avgustu tekuæe godine, TM tim je nastavio sa svojim aktivnostima u nešto sporijem ritmu, zbog ljetne pauze i prilike studenata da odu svojim kuæama i dobiju zasluženi odmor.

Dobili smo jedan zahtjev na koji planiramo da odgovorimo u što kraæem roku, kada se sazove mali skup na kome æe se održati sastanak sa pomenutim kandidatom.

Popunjavanje CV AIESEC-a postaje intenzivnije svakim danom. Podaci o svim èlanovima unutar organizacije se vrijedno sakupljaju svaki dan i do polovine sljedeæeg mjeseca se oèekuje kompletirana baza podataka.

U planu imamo i internacionalne konferencije kojim bismo našim èlanovima ponudili najbolje od AIESECA u svijetu. Tražimo najpogodnije prilike za naše studente koje æe ih odvesti na sjajne edukacije i programe èime æe oni usavršiti svoje znanje u i o AIESECU.

Evaluacija LTS-a u Dubokoj je proslijeðena svim èlanova koji su prisustvovali pomenutom dogaðaju i završena je u ponuðenom roku. Rezultati su pozitivni i OC tim koji je bio zadužen upravo za ovu priliku je zadovoljan odgovorima. Alokacija koja se dešava dva puta godišnje je i ove godine, za mjesec septembar, bila spremna za sve one koji

9

Takoðe, TM-ovci za praæenje timova su vrijedno radili i ovog mjeseca. Došlo je do par promjena u organizaciji tog posla ali su se svi èlanovi jako brzo snašli u novim ulogama i zadovoljni su prilikom da nešto novo nauèe u svom timu. Nakon svakog sastanka popunjavaju se tabele za praæenje (Tracking Tool) i za nagraðivanje èlanova (R&R).


CR & iGIP U ovom mjesecu svi smo radili od kuce. Nije bilo sastanaka,ali smo imali raznih zaduženja. Odredeni clanovi CR-a su istraživali o kompanijama iz manjih, susjednih gradova: Gradiška, Laktasi, Srbac, Prijedor, Prnjavor,Doboj i Mrkonjic Grad, tako da se naša baza podataka povecala. Napisana je i posebna ponuda koju cemo slati notarskim kancelarijama u Banjoj Luci. Ispitali smo detaljno kakve benificije imaju preduzeca od sponzorstava i primanja praktikanata tj. kakve finansijske olakšice imaju naši sponzori/donatori/partneri od saradnje sa nama.

Jelena i Darija æe opet pokušati da ostavare saradnju sa Unicredit bankom, sa kojom imamo najveæu šansu da postanemo partneri. Nakon ovog mjeseca imamo preokret. Naš, još uvijek sadašnji, VP Irena Ivetiæ, napušta kancelariju, tako da æemo od sledeæeg mjeseca imati novog voðu. Takodje, izabrani su novi TL-ovi, a to su Tamara Mlaðenoviè i Gorjana Dmitroviæ.

10


AIESEC-er ROÐENDANI August

Sretan roðendan želimo našim AIESEC-erima koji su isti proslavili u ovom mjesecu :)

Vanja Safner 02.08.

Ðorðe Maksimoviæ 07.08.

Maja Desanèiæ 16.08.

Marijana Æup 19.08.

11

Ðorðe Novakoviæ 29.08.


Grab the

OPPORTUNITY


Prilike za AIESEC-ere

IYC Kruševo Jedanaesta po redu Meðunarodna konferencija mladih u Kruševu održaæe se od 19. do 23. septembra 2013. godine, a okupiæe preko 55 mladih ljudi iz jugostoène Evrope. Ukoliko imate preko 18.godina, aktivni ste u nekoj od omladinskih i nevladinih organizacija, poznajete engleski jezik i spremni ste da uèestvujete u radu tokom konferencije, prijavite se putem online aplikacije: http://www.krusevoconference.org.mk/applicat ion.php

Rok za prijavu je 10. 9. 2013. godine.

13

Hässlehus Švedska

Youth

Club,

Omladinski Klub Hässlehus u Švedskoj traži mlade volontere. Volonteri ce raditi svakodnevno odreden broj sati unutar omladinskog kluba, imati obezbijeden smještaj, rucak i casove švedskog jezika. Ukoliko imate preko 20 godina, i zainteresovani ste, više informacija o samom programu možete pronaci na email adresi: http://ec.europa.eu/youth/evs/aod/hei_form_e n.cfm?EID=64000558970


Noc istraživaca, Banja Luka

Makedonija, Bitola

Noc istraživaca poziva sve zainteresovane institucije, firme, udruženja, organizacije i pojedince da se prijave za ucešce u ovom jedinstvenom dogadaju i da konkurišu sa zanimljivim sadržajima koje bi predstavili mnogobrojnoj publici. Konkurs je otvoren do 10. septembra 2013. godine, a najzanimljivije, najedukativnije i inovativne prezentacije bice predstavljene na manifestaciji Noc istraživaca koja ce se održati u petak, 27.09. u Banjaluci.

Od 21. do 29. oktobra 2013. godineu Makedoniji æe se održati trening-kurs na temu smanjenja nezaposlenosti omladine. Ovaj seminar pruža priliku mladim ljudima da aktivno djeluju, razviju praktiène mietode u rješavanju ovog i sliènih problema, a sve u cilju unaprijeðenja zajednice. Svi troškovi smještaja su pokriveni,a putni troškovi æe biti refundirani u iznosu od 70 %. Prijaviti se možete do 15. 9. 2013. godine. Više informacija na stranici: http://www.mreza-mira.net/1831strengthening-competencies-of-youth-workersfor-reducing-unemployment/

14


AIESEC OE Banja Luka Newsletter August 2013  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you