Page 1

NovinePismo

oktobar ‘13


www.aiesec.ba

AIESEC Banja Luka

exchange.banjaluka@gmail.com


Sadržaj

Hello AIESEC-eri!!!

1. iGCDP i PP//OCP iskustvo 3. LCP Govor 5. OGX

Stiglo je i oktobarsko izdanje našeg Newsletter-a.

7. PR & Marketing 9. F & LA//AC

Uživajte! :)

11. CR & iGIP

Vaš PR & M tim

13. Izvještaj pomoæni LCP 15. TM//Iskustvo praktikanta 19. AIESEC-er roðendani//Tajna veèera


iGCDP i PP Ko o èemu mi o projektima J . Dosad nam je uzreèica bila “Pare nisu problem para nema”. Vrijeme je da nešto promjenimo. Grant na koji smo aplicirali da bi finansirali Pbox sa eTrafikom nam je dodjeljen, uveliko radimo na promociji i spamujemo sve moguæe grupe, stranice i mail-ove i oèekujemo 5 praktikanata u našem gradu sredinom novembra.

1

Došlo je do manje rokade. OCP Januarskog Pbox-a je Gorana Paniæ umjeto Jelene Bjelakoviæ. Pbox kodnog naziva Ruska zima èiji je cilj da se dovedu praktikanti samo iz ove zemlje. Trenutno su u fazi pisanja ponuda za saradnju sa više firmi i organizacijama koje posluju sa Rusijom. Dok ovo budete èitali Pbox sa vrtiæem Kolibri æe biti završen i naš dragi praktikant Kornelius (Konan) æe veæ biti kuæi. Mnogo æe nam nedostajati.


OCP iskustvo Preporuèio bih svima da bar jednom dožive ovakvo iskustvo, gdje se nastoje predvidjeti sveneoèekivane prepreke, i pravovremeno ih riješiti. Po mom skromnom mišljenju, postoji samo pozitivno OCP iskustvo, jer se uvijek nešto novo nauèi. Meni je ovo bilo prvo OCP iskustvo, za mene veoma važno, iako æe mnogi možda reæi da projekat nije bio uspiješan, ali prvi maèiæi se uvijek bacaju u vodu. Pored dobre organizacije i planiranja, najbitnija je želja da se to sve izvede kako treba.

Ne znam za ostale èlanove, ali ja svakako planiram opet aplicirati za OCp-a nekog projekta ili bar da budem èlan OC tima, jer iskustvo steèeno u OC timovima se ne može opisati, ne može se izraziti rijeèima, ali svi znamo da je tu, i da nam ono puno znaèi. Pored svega, bitno je dati sve od sebe a rezultati æe sami doæi. Aleksandar Kostiæ OCP za regrutaciju

2


LCP Govor

Biti predsjednik AIESEC studentske organizacije u Banjoj Luci i raditi sa našim ljudima na unaprijeðenju sredine je velika èast. Poèetni motiv ulaska u organizaciju je uglavnom liène prirode za veæinu èlanova, ali se vremenom pojavi nevjerovatna povezanost sa ljudima, suštinom organizacije i taj poèetni motiv prerasta u želju za promjenom, razvojem sredine u kojoj živimo.

3

Lokalna prièa i rad u našem gradu, te uticaj na mlade ljude jeste prioritet, ali tek kada se pogleda i šira slika AIESEC-a, postajete svjesni velièine organizacije, ali i moæi koju imate da utièete na sredinu u odreðenoj mjeri. European Congress je dešavanje koje svake godine okuplja studente, predsjednike kancelarija iz preko 50 AIESEC zemalja, koji tokom kongresa prolaze kroz edukacije i diskusije koje ih usmjeravaju i pomažu pri voðenju organizacije. Ove godine kongres je održan u Kijevu, u Ukrajini, gdje se ponovo


Ove godine kongres je održan u Kijevu, u Ukrajini, gdje se ponovo okupio ogroman broj mladih lidera koji žele da utièu na sredinu u kojoj žive. Nevjerovatan je osjeæaj biti okružen sa toliko mladih ljudi koji u razlièitim uslovima vode svoje kancelarije, ali svi imaju zajednièki cilj, a to je da radom i zalaganjem osiguraju bolje sutra, aktiviraju što veæi broj mladih ljudi koji æe istim razmišljanjem moæi napraviti neke promjene u svijetu.

U svakom sluèaju, bilo je to jedno nezaboravno iskustvo, èast da sam predstavljala AIESEC i naš grad na jednom takvom dešavanju, ali i ogromna motivacija za nastavak rada u organizaciji. Mnogo ideja se rodilo na kongresu, a nadam se da æu zajedno sa svojim èlanovima uspjeti da ih realizujem.

4


OGX

Iza nas je još jedan uspješan mjesec tokom kojeg smo se trudili da ispunimo kako svoja, tako i oèekivanja drugih. Na samom poèetku, OGX tim je dobio još jednog èlana. To je Aleksandar Kostiæ, OGX TM-ovac. On je zadužen da prati meðuljudske odnose u našem timu, te da nam svojim struènim savjetima pomogne ukoliko doðe do problema.

5

Oktobar je takoðe bio posveæen i jednom veoma bitnom projektu koji je bio uvertira za samu regrutaciju. Ovaj projekat je Open Day koji je na zanimljiv naèin promovisao rad tima za odlazne prakse. Na ovaj dogaðaj su bili pozvani svi naši potencijalni praktikanti koji su nam se javljali na mail, ali i svi ostali koji su željeli da prisustvuju. Dogaðaj je za osnovu imao pronalaženje praksi „na licu mjesta”. Naši studenti su trebali doæi sa popunjenim CV i EP obrascima, te su OGX èlanovi na osnovu tih podataka i uz pomoæ


raèunara odmah pronalazili prakse u našoj myaiesec bazi. Na taj naèin smo promovisati transparetnost u našem radu, a ujedno vršili kraæu edukaciju naših potencijalnih praktikanata. Takoðe smo uveli novo radno vrijeme naše kancelarije, koja se od sada nalazi na Univerzitetskom kampusu. Ponovo æemo biti dostupni svim studentima koji žele da dobiju taène informacije i struènu pomoæ oko odlaska na naše prakse.

Èlanovi OGX tima su dobili informacije i o FLMS konferenciji koja se održava poèetkom novembra, a o njenoj važnosti za sve èlanove naše kancelarije, zaista nije potrebno ni govoriti. Ono na šta smo posebno ponosni je i odlazak naše èlanice na volontersku praksu u Novi Sad. Naime, Nataša Antoniæ je primljena na praksu iz oblasti ekonomije, te æe narednih nekoliko sedmica biti u ovom predivnom gradu, te kroz svoja iskustva i nova znanja unaprijediti naš rad i ukazati na eventualne pogreške.

6


PR & Marketing

Deseti mjesec - odobren oktobarski rok. Bilo je teško organizovati sastanèenja najljepšeg tima. Ipak, dali smo maksimum i uspješno popratili sve aktivnosti AIESEC-a u ovom, poprilièno zahtjevnom mjesecu.Drugoj po redu ovogodišnjoj regrutaciji prethodio je Open Day i Big picture prezentacija, te smo, kako se bližio sam dogaðaj imali pune ruke posla, ukljuèujuæi izradu plakata, flejera, dopisa i saopšetenja za medije.

7

Kao i svaki mjesec, odradili smo nekolicinu promocija aktuelnih praksi koje smo odabrali za potencijalne praktikante.


Nakon završenih aktivnosti sa ciljem regrutacije, naš tim aktivno radi i na promociji Global citizen kampanje – projekta koji je usmjeren ka rješavanju aktuelnih društvenih problema.

U proteklom periodu, iz našeg tima su istupila dva èlana: Vanja Safner i Nikolina Škoro. Želimo im svu sreæu u daljem radu , te se nadamo da æe opet nekad da se pridruže Aiesec-erima. Za to vrijeme, išèekujemo njubije!

željno

8


F & LA Poèetak nove studentske godine je u odjeljenju za pravne i finansijske poslove donio mnogo zabave. Težak rad u ljetnjem periodu isplatio se kada je rukovodstvo F & LA i CR & iGIP tima odluèio održati zajednièko druženje timova. Skupljanje èlanova u suton obilježeno je sa velikim nabavkama namirnica potrebnih za dobru veèernju zabavu.

9

Èokolada, sladoled i velike kolièine opuštajuæeg piæa ovjekovjeèeni su sa mnogo fotografija èija sadržina ukazuje da su AIESEC èlanovi spremni za novu radnu sezonu.


AC Volio bih reæi da je još jedan mjesec u životu vašeg alumni koordinatora prošao mirno, istražujuæi stare dokumente, izbledjele memorije naših AIESEC predaka i kojekakve druge izvore koji, èini mi se, u poslednje vrijeme ne iskljuèuju i korpu za smeæe.

Ovaj mjesec definitivno nije bilo tako. Pored svega navedenog, poèeo sam sa ostalim alumni koordinatorima na državnom nivou raditi i na našem zajednièkom super tajnom zadatku o kojem vam mogu reæi samo „ahoj!“ Na poslijetku, želio bih da pohvalim rad mog asistenta, desne ruke, gasitelja požara i istomišljenika u pogledu regrutacije. Mentora Bosniæa bih pohvalio ali vjerujem da za to nema potrebe imajuæi u vidu da æe cijeli paragraf pod nazivom „Moldavski doseljenik sa novooribanim bojlerom“ biti posveæen iskljuèivo njemu.

10


CR & iGIP

Jedna od novijih vijesti iz CR&iGIP tima je odluka o novoizabranom team lideru, na èiju poziciju je došao naš poznati, viðeni, slavni, Vladan Žugiæ (zvani Žare) i prema podjeli tima, on æe vršiti funkciju koordinatora eksternih odnosa sa kompanijama, zajedno sa našom dragom Gorjanom (zvanom Goci) , koja vrši funkciju iGIP koordinatora.

11


Druga, takoðe jako važna vijest je da su èlanovi ovog tima prošli kroz funkcionalnu edukaciju, na kojoj su obnovili i utvrdili svoje AIESEC znanje, te ga povezali sa dosadašnjim radom u timu. Nauèili su kako obavljati pozive prema potencijalnim saradnicima, te kako funkcionisati na pravom sastanku sa našim buduæim poslovnim partnerima.

Formirali smo baze sa kompanijama, koje u narednom periodu planiramo kontaktirati i nadamo se nekoj ozbiljnijoj saradnji, sponzorstvu, koje æe Aiesec-u Banja Luka prvenstveno pomoæi u finansijskoj stabilnosti, a naravno i na buduæim projektima vezanim za sve naše aktivnosti.

12


Izvještaj Pomoæni LCP Nemanja Babiæ, AC Mnogo je naèina da se isprièa ili, vjerujuæi da bolje opisuje doživljaj, opjeva ova epopeja moja. Da sam mudar, rekao bih: „Nije sve onako kako izgleda.“ Kada bih želio biti slikovit, uporedio bih ovo isksutvo sa Rembrantovom „Noænom stražom.“ Dijapazon poslova seže od navedenog djela do Piksaove „Guernike.“ Za one kojim umjetnost nije predmet interesovanja, rekao bih se intenzitet aktivnosti kreæe od „mirnog mora“ do „razornog cunamija.“ Onakav kakav jesam mogu reæi da Vanjino prezime „Spartalo“ odgovara opisu njenog posla. Kako ne bih dužio sa prièama o kojekakvim filozofskopsihološkim porno trilerima, preæi æu na pravu prièu o mom LCP iskustvu.

13

Sve je poèelo u srijedu 9. oktobra kada me je ranije navedena gospoða Spartalo pitala da li želim da ju zamijenim dok ona prošuca po svim veæim gradovima odavde do Ukrajine. Ja sam, krajnje ozbiljno i odgovorno, odgovorio: „Nemam pojma.“ Nakon tog epohalnog odgovora koji je vjerovatno uticao na promjene u kosmiènom poretku, organizovao sam i prvi EBM 11. Sastanak je nadasve bio uspješan i produktivan. Vanja se borila sa lišæem, Tamara je jela èokoladu, a Nešo je, po ko zna koji put, ostavio pola limunade na polomljenom stolu jednog nerenomiranog ugostiteljskog objekta u samom centru grada.


Poslije uspješnog sastanaka uspijedio je i „Big Picture.“ Minutama smo se spremali da im isprièamo kako su se naši praktikanti po cijelom svijetu 'sparili' (i parili.) U sali 3 Ekonomskog fakulteta skupilo se 60ak osoba. Èini mi se da je bilo možda èak i 25 nepoznatih lica. Vjerujem da im se naša prièa o kovalentnim i jonskim meðu ajsekovim praktikantima (i èlanovima) svidjela kada su napisali èak 45 aplikacija! Nakon ovog nama milog dogaðaja otišli smo u Skadarliju gdje smo pokazali svoje pravo lice i poderali glasne žice. Preostalih deset dana radili smo svašta, sastajali smo se ponovo u navedenom nerenomiranom lokalu sa mnogo više lišæa (da doprinese tragiènom karakteru prièe) i bez èokolade (što je prava tragedija.)

Šalu na stranu, moram priznati da je moje kratko LCP iskustvo ostavilo znaèajan trag na mene. Odgovornosti predsjednika/ce kancelarije su zaista brojne i poprilièno raznovrsne. Uprokos tome, vjerujem da je ovo jedno od mojih najvrijednijih iskustava od ukljuèenja u AIESEC. Isto tako vjerujem da bi bilo korisno za kancelariju da svaki èlan, bar nekoliko dana, obavlja ovu funkciju. To bi bilo dovoljno da se shvate osnovne 'poluge i mehanizmi' koji pokreæu kancelariju i omoguæavaju joj razvoj. Isto tako se nadam da æe veæina, ponukana iskustvom mnogih, odluèiti da aplicira za funkcije tim lidera i predsjednika organizacionih komiteta koje su iz moje perspektive najznaèajnije za razvoj naše kancelarije a pružaju iste i veæe moguænost i za lièni i profesionalni razvoj.

14


TM

Iskustvo praktikanta Zašto baš Srbija? Nataša Antoniæ

“Zašto baš Srbija? Mogla si da odeš u neku od 117 zemalja svijeta, a ti si izabrala najbližu!“ To je bilo pitanje koje je poèelo da me proganja. Slušala sam ga i prije nego sam krenula na praksu, doèekalo me na samom dolasku. Bilo je toliko èesto da sam samoj sebi poèela da ga postavljam. Danas, kao nikad do sada èvrsto i ponosno stojim iza svoje odluke.

15


Da li je dovoljno dobar razlog da budem sigurna u svoju odluku to što provodim najljepše, najsreænije i najbezbrižnije dane u svom životu? To što sam se zaljubila u ovaj grad na prvi pogled? Da li su to ljudi koje sam upoznala ovdje? Ljude za koje sam „tuða, a njihova“. Èak sam dobila i zanimljiv nadimak - Novosaðanka od jedne ljupke dame. Znam da su to ljudi sakojima æu da ostanem u kontaktu sve dok budem koraèala ovom zemljom. Stekla sam, ako ne prijatelje, onda sigurno drugove za cijeli život.

Ne želim da pošaljem pogrešnu poruku. Ne želim da kažem da poenta volonterske prakse nije upoznavanje nove kulture i upoznavanje sebe u jednom sasvim novom okruženju. Naravno da jeste! Moja sledeæa destinacija æe sigurno da bude mjesto, kultura, obièaji, u potpunosti drugaèiji od ovih. Ono što želim da kažem jese da definitvno ne propuštam benefite prakse èak i ako se nalazim u zemlji u kojoj živi isti narod.

16


U lokalnoj kancelariji u Novom Sadu sam od poèetka prihvaæena kao njihov èlan. Prema meni se tako i ophode: radim na projektu, idem na sastanke, družim se... Živim treæu sedmicu ovdje i veæ sam stigla da budem èlan dva organizaciona tima. Nisam doživjela još jedan kulturni šok i pretpostavljam da neæu, ali sam ih definitivno proživjela s drugarima s kojim radim na praksi: Robertom iz Njemaèki i Davideom iz Italije.

17

Zanimljivo je upoznavati njihove mentalitete, a uz to sam potvrdila svoje mišljenje o velikoj razlici u mentalitetu izmeðu Srba i Njemaca. Robertu je teško da se prilagodi našem naèinu radu, fleksibilnosti. Oni su mnogo precizni, odgovorni, perfekcionisti. Na drugu stranu, potvrdila sam da Talijani imaju jako slièan mentalitet našem, tako da se prijatni Davide vrlo lako uklopio u veselu družinu.


Kadaje rijeè praksi, trenutno sam angažovana na projektu pod nazivom Fides. Projekat se bazira na radionicama koje nas troje praktikanta treba da vodimo u srednjim školama. Trenutno završavamo radionicu koja æe se baviti regionalnom ekonomijom u Italiji i Njemèkoj. U planu su još èetiri radionice koje æe biti povezane sa našom oblasti studiranja, ekonomijom.

Osim ovog, angažovana sam na još jednoj praksi. Rijeè je o novootvorenom hostelu „Kutak“. U ovom originalnom okruženju i prijateljskoj atmosferi, ljubazno osoblje ugošæava putnike namjernike ili sluèajne posjetioce iz èitavog svijeta.Sa ponosomo mogu da kažem da sam radeæi na ovim praksama stekla mnogo više praktiènog iskustva nego za dvije godine studiranja. Na kraju želim da se zahvalim divnim ljudima koje sam upoznala u ovom gradu i èlanovima lokalne kancelarije AIESEC-a Novog Sada koji su mi boravak ovdje uèinili nezaboravnim.Pozdrav za moju divnu Banja Luku. Vidimo se uskoro kada æu vam prenijeti još divnih utisaka.

18


AIESEC-er ROÐENDANI Oktobar Sretan roðendan želimo našim AIESEC-erima koji su isti proslavili u ovom mjesecu :)

Tamara Mlaðenoviæ 02.10.

Gorana Paniæ 16.10.

Tijana Bojaniæ 16.10.

Vladan Žugiæ 25.10.

Nataša Zoriæ 28.10.

Goran Ðuriæ 30.10.

19


Tajna veèera Nenad Bosniæ, VP iGCDP i PP

Bio je to lijep dan. Oktobarski, sunèan, topao, a onda se desio on – sufle. Da, sufle! Zateèeni i zaprepašteni gledali smo na fotografijama kako sufle postaje prehrambeno obilježje naše kancelarije. Hitni štab se odmah sastao. Pregovori su bili dugi i napeti, na momente na ivici opijanja. Odluka je donijeta, i bila je onakva kakva je jedino i mogla da bude – kontranapad!

Brz, neoèekivan i brutalan. Bojno polje – rezidencija D. G. Ionako izgleda kao bojno polje, pa je lako pripremiti zasjedu. Vrijeme – Sveta Neðelja, kako Bog pomaže. Šifra operacije – Tajna veèera. Taktika je odmah napravljena. Prvi odred je krenuo u napad na divlje životinje. Prasiæi i jagnjiæi su bili prebrzi, piliæi nisu umakli. Drugi odred je zaronio duboko u meðunarodnu diplomatiju, uspjevši da za potrebe ove akcije ujedini kapitalistièku koka-kolu i komunistièki samoupravni kubanski rum.

20


Treæi odred je imao najzahtjevniji zadatak. Ako želiš da pobijediš neprijatelja, koristi njegovo oružje. Kidnapuj kuvaricu. Kidnapuj PR kuvaricu. Izgledala je tako bezbrižno dok je šetkala Budžakom II sa plavom mašnicom u svojoj plavoj (kovrdžavoj, ne talasastoj) kosi. Nije znala ni šta ju je snašlo, samo se probudila kraj šporeta sa kutlaèom u ruci.

21

Pokolj je bio strašan. Mnogi piliæi su stradali, zatrpani gljivama, sosom i makaronima. U hektolitrima ruma i kokakole su se podavile kriške limuna i komadi leda, napravivši more zvano Cuba Libre. I to more presuši pod udarima hrabre mornarice, potpomognute jedinicama iz Amerike, Ukrajine, Drvara i drugih stranih, višemilionskih zemalja. Bitka je trajala do duboko u noæ.


Mnoga tijela su ostala da leže na podu, izmeðu ubrljavljenih tanjira i iskapljenih èaša. Ali je trijumf ostvaren. Brdskoplaninsko-krkanski imidž naše organizacije je ponovo uspostavljen! Dostojanstvo je vraæeno! Cuba libre, AIESEC libre!

22


AIESEC OE Banja Luka Newsletter October 2013