Примена на интерактивна табла во настава

Page 1

FizikaKviz9.notebook

May 17, 2015

Smartboard Jeopardy АТОМСКА И НУКЛЕАРНА ФИЗИКА Lesson notes

L. Harvey Almarode L. Harvey Almarode Instructor Instructor Memorial Hall 3625D MSC 6907 almarolh@jmu.edu Harrisonburg, VA 22807 almarolh.googlepages.co 540­568­4550 m

Title Page

1


FizikaKviz9.notebook

May 17, 2015

Предмет : Физика Наставник : Аида Петровска Наставна содржина : Тематско повторување – Атомска и нуклеарна физика Одделение: IXа,б,в Предзнаења : Сите поими од темите ­ Корппускуларност на супстанциите, Атомска и нуклеарна физика. Поими : Атоми, нуклеони, радиоактивност, радиоактивни зраци, реден број, атомски број, изотопи, период на полураспаѓање, итн. Форми : Работа во групи Методи : Демонстрација – интерактивен тест – квиз, метод на работа со компјутерска технологија. Техники : Минутно чекање. Цели на наставна содржина : Учениците да утврдат колку научиле на дадената тема. Исходи : Добро разбрани и совладани наставни содржини. Материјали и прибор: Интерактивна табла, квиз подготвен од наставникот, тетратка и молив за откривање на нумерички резултати. Активности : Наставникот ги објаснува правилата за решавањето на дадениот квиз со прашања и задачи, ги дели учениците во две групи (тимови) кои започнуваат со натпревар. Оценување : Формативно ­ усна повратна информација.

Lesson Notes

2


FizikaKviz9.notebook

May 17, 2015

Team 1 Score

ЗАОКРУЖИ

ДОПОЛНИ

Team 2 Score

ОДГОВОРИ

ОБЈАСНИ

ПРЕСМЕТАЈ

100

100

100

100

100

200

200

200

200

200

300

300

300

300

300

400

400

400

400

400

500

500

500

500

500

Jeopardy Board

3


FizikaKviz9.notebook

May 17, 2015

ЗАОКРУЖИ 1 ­ 100

Нуклеони се наречени: а) електроните и протоните б) протоните и неутроните в) јоните и електроните г) неутроните и јоните

б) протоните и неутроните Jeopardy Board

Category 1­100

4


FizikaKviz9.notebook

May 17, 2015

ЗАОКРУЖИ 1 ­ 200

Во атомско јадро нема: а) протони б) неутрони в) електрони г) енергија

в) електрони Jeopardy Board

Category 1­200

5


FizikaKviz9.notebook

May 17, 2015

ЗАОКРУЖИ 1 ­ 300

Деутериум и трициум се: а) различни хемиски елементи б) исти хемиски елементи в) изотопи на јаглерод г) изотопи на кислородот

б) исти хемиски елементи

Jeopardy Board

Category 1­300

6


FizikaKviz9.notebook

May 17, 2015

ЗАОКРУЖИ 1 ­ 400

Која од наброените честички има најголема маса? а) електрон б) протон в) неутрон г) α – честички

г) α – честички Jeopardy Board

Category 1­400

7


FizikaKviz9.notebook

May 17, 2015

ЗАОКРУЖИ 1 ­ 500 Периодот на полураспаѓање на радиумот Т = 1600 години. После колку години ќе се намали четири пати? а) t = 320 години б) t = 3200 години в) t = 250 години г) t = 2500 години

б) t = 3200 години Jeopardy Board

Category 1­500

8


FizikaKviz9.notebook

May 17, 2015

ДОПОЛНИ 2 ­ 100 Количеството електричество на протонот или електронот е најмало количество електричество кое се сретнува во природата и се вика _________________________________________

елементарно количество електричество Jeopardy Board

Category 2­100

9


FizikaKviz9.notebook

May 17, 2015

ДОПОЛНИ 2 ­ 200

Бројот на протоните во јадрото е основна карактеристика на секој атом, а се вика _________________________

реден број – атомски број ­ Z

Jeopardy Board

Category 2­200

10


FizikaKviz9.notebook

May 17, 2015

ДОПОЛНИ 2 ­ 300 Елементите кои сами од себе зрачат се викаат __________________________________________

радиоактивни елементи Jeopardy Board

Category 2­300

11


FizikaKviz9.notebook

May 17, 2015

ДОПОЛНИ 2 ­ 400

Претворање (преминувањето) на стабилни атомски јадра во нестабилни јадра подложeни на радиоактивното распаѓање, се вика ______________________________

вештачка радиоактивност Jeopardy Board

Category 2­400

12


FizikaKviz9.notebook

May 17, 2015

ДОПОЛНИ 2 ­ 500 Атомите на еден хемиски елемент кои имаат ист број на протони, а различен број на неутрони и кои имаат скоро исти хемиски особини и исто место во периодниот систем на елементите (ист реден број), а различна атомска маса се викаат ___________

изотопи Jeopardy Board

Category 2­500

13


FizikaKviz9.notebook

May 17, 2015

ОДГОВОРИ 3 ­ 100

Од што е составено атомското јадро?

протони и неутрони Jeopardy Board

Category 3­100

14


FizikaKviz9.notebook

May 17, 2015

ОДГОВОРИ 3 ­ 200

Што е масен број?

број на протони и неутрони Jeopardy Board

Category 3­200

15


FizikaKviz9.notebook

May 17, 2015

ОДГОВОРИ 3 ­ 300

Зошто протоните не се разлетуваат од атомското јадро?

поради нуклеарни сили Jeopardy Board

Category 3­300

16


FizikaKviz9.notebook

May 17, 2015

ОДГОВОРИ 3 ­ 400

Каков е редниот број, а каква е атомската маса кај изотопите?

редниот број или атомски број – ист, атомска маса – различна Jeopardy Board

Category 3­400

17


FizikaKviz9.notebook

May 17, 2015

ОДГОВОРИ 3 ­ 500

Каков електричен полнеж имаат протоните, а каков електроните и дали тие полнежи се разликуваат по големина?

протони – позитивни, електрони – негативни, полнежите се исти по големина Jeopardy Board

Category 3­500

18


FizikaKviz9.notebook

May 17, 2015

РАВЕНКА 4 ­ 100

Вилсоновата комора се користи за

детекција на јонизирачко зрачење Jeopardy Board

Category 4­100

19


FizikaKviz9.notebook

May 17, 2015

РАВЕНКА 4 ­ 200

Гајгер – Милеров бројач се користи за

детекција на радиоактивното зрачење но не и за идентификација кој вид зрачење е детектирано Jeopardy Board

Category 4­200

20


FizikaKviz9.notebook

May 17, 2015

РАВЕНКА 4 ­ 300

Како дејствуваат (што предизвикуваат) α и ß зраците на живите организми?

јонизација во клетките, течки изгореници, оштетување на очите, кожата, опаѓање на косата, општа слабост, повраќање Jeopardy Board

Category 4­300

21


FizikaKviz9.notebook

May 17, 2015

РАВЕНКА 4 ­ 400

Како дејствуваат (што предизвикуваат) ϒ зраците на живите организми?

ги уништуваат клетките во внатрешноста на организмот Jeopardy Board

Category 4­400

22


FizikaKviz9.notebook

May 17, 2015

РАВЕНКА 4 ­ 500

Дали има безопасна доза на радиоактивно зрачење?

нема – секоја доза носи одреден ризик Jeopardy Board

Category 4­500

23


FizikaKviz9.notebook

May 17, 2015

ПРЕСМЕТАЈ 5 ­ 100 Одреди го бројот на протони и неутрони во

92 протони и 146 неутрони Jeopardy Board

Category 5­100

24


FizikaKviz9.notebook

May 17, 2015

РАВЕНКА 5 ­ 200 Одреди го бројот на електрони во

колку протони, толку електрони – 92 Jeopardy Board

Category 5­200

25


FizikaKviz9.notebook

May 17, 2015

РАВЕНКА 5 ­ 300 Ако почетниот број на радиоактивните јадра е 800000, колку јадра ќе се распаднат за време од три полупериоди за даден елемент?

700000 Jeopardy Board

Category 5­300

26


FizikaKviz9.notebook

May 17, 2015

РАВЕНКА 5 ­ 400

Молекулата на вода се состои од два атоми на водород и еден атом на кислород. Колку електрони има во молекулата вода?

10 Jeopardy Board

Category 5­400

27


FizikaKviz9.notebook

May 17, 2015

РАВЕНКА 5 ­ 500

За колку време првобитниот број на јадра N0 се намалува на ¼ N0. Период на полураспаѓање е 15 дена.

3,75 дена = 90 часа Jeopardy Board

Category 5­500

28


FizikaKviz9.notebook

May 17, 2015

Рефлексија од одржаниот час:

Apr 19­11:48 PM

29