Наставен час за интерактивна табла

Page 1

FizikaKviz8.notebook

May 17, 2015

Smartboard Jeopardy ВНАТРЕШНА ЕНЕРГИЈА И

Lesson notes

ТОПЛИНА

L. Harvey Almarode L. Harvey Almarode Instructor Instructor Memorial Hall 3625D MSC 6907 almarolh@jmu.edu Harrisonburg, VA 22807 almarolh.googlepages.co 540­568­4550 m

Title Page

1


FizikaKviz8.notebook

May 17, 2015

Предмет : Физика Наставник : Аида Петровска Наставна содржина : Тематско повторување – Внатрешна енергија и топлина Одделение: VIII 1 и 2 Предзнаења : Сите поими од темите топлина, енергија и внатрешна енергија. Поими : Енергија, топлина, температура, дифузија, аномалија, работа, конвекција, кондукција, зрачење, изолација, линеарно ширење, волуменско ширење, итн. Форми : Работа во групи Методи : Демонстрација – интерактивен тест – квиз, метод на работа со компјутерска технологија. Техники : Минутно чекање. Цели на наставна содржина : Учениците да утврдат колку научиле на дадената тема. Исходи : Добро разбрани и совладани наставни содржини. Материјали и прибор: Интерактивна табла, квиз подготвен од наставникот, тетратка и молив за откривање на нумерички резултати. Активности : Наставникот ги објаснува правилата за решавањето на дадениот квиз со прашања и задачи, ги дели учениците во две групи (тимови) кои започнуваат со натпревар. Оценување : Формативно ­ усна повратна информација.

Lesson Notes

2


FizikaKviz8.notebook

May 17, 2015

Team 1 Score

ЗАОКРУЖИ

ДОПОЛНИ

Team 2 Score

ОДГОВОРИ

РАВЕНКА

ПРЕСМЕТАЈ

100

100

100

100

100

200

200

200

200

200

300

300

300

300

300

400

400

400

400

400

500

500

500

500

500

Jeopardy Board

3


FizikaKviz8.notebook

May 17, 2015

ЗАОКРУЖИ 1 ­ 100 Единица мерка за внатрешна енергија и топлина е:

а) ВАТ б) ЏУЛ в) КЕЛВИН г) ПАСКАЛ

в) ЏУЛ Jeopardy Board

Category 1­100

4


FizikaKviz8.notebook

May 17, 2015

ЗАОКРУЖИ 1 ­ 200 Во која агрегатна состојба дифузијата е најбрза?

а) тврда б) течна в) гасовита г) во сите состојби

в) гасовита Jeopardy Board

Category 1­200

5


FizikaKviz8.notebook

May 17, 2015

ЗАОКРУЖИ 1 ­ 300 На која температура водата има најголема густина?

а) 100˚C б) ­ 4˚C в) 0˚C г) + 4˚C

г) +40 С Jeopardy Board

Category 1­300

6


FizikaKviz8.notebook

May 17, 2015

ЗАОКРУЖИ 1 ­ 400

Во топлите краеви препорачливо е алиштата да се во:

а) темни бои б) светли бои в) шарени г) проѕирни

б) светли бои Jeopardy Board

Category 1­400

7


FizikaKviz8.notebook

May 17, 2015

ЗАОКРУЖИ 1 ­ 500 Кога загреваме тврдо тело, тоа и понатаму останува тврдо, но му се менува: а) масата б) тежината в) агрегатната состојба г) волуменот

г) волуменот Jeopardy Board

Category 1­500

8


FizikaKviz8.notebook

May 17, 2015

ДОПОЛНИ 2 ­ 100 При загревање на телата нивниот волумен се ________________________

зголемува Jeopardy Board

Category 2­100

9


FizikaKviz8.notebook

May 17, 2015

ДОПОЛНИ 2 ­ 200

Со зголемување на температурата на телото се зголемува и неговата ______________________

внатрешна енергија

Jeopardy Board

Category 2­200

10


FizikaKviz8.notebook

May 17, 2015

ДОПОЛНИ 2 ­ 300 При загревање на телата нивната маса ____________________

не се менува Jeopardy Board

Category 2­300

11


FizikaKviz8.notebook

May 17, 2015

ДОПОЛНИ 2 ­ 400 Во лето должината на телефонските жици се зголемува поради ________________________

ширење (издолжување) Jeopardy Board

при загревање

Category 2­400

12


FizikaKviz8.notebook

May 17, 2015

ДОПОЛНИ 2 ­ 500 Карактеристично за биметалната лента е дека е составена __________________________________ ___________________________________________

од две ленти со различен коефициент на линеарно ширење

Jeopardy Board

Category 2­500

13


FizikaKviz8.notebook

May 17, 2015

ОДГОВОРИ 3 ­ 100 Што ја сочинува внетрешната енергија на едно тело?

Вкупната енергија ­ кинетичка и потенцијална на сите молекули од телото.

Jeopardy Board

Category 3­100

14


FizikaKviz8.notebook

May 17, 2015

ОДГОВОРИ 3 ­ 200 Зошто е погодно грејните тела да се поставуваат во долниот дел од просторијата?

Топлиот воздух е полесен од студениот и се крева нагоре. Jeopardy Board

Category 3­200

15


FizikaKviz8.notebook

May 17, 2015

ОДГОВОРИ 3 ­ 300

Каде е најтопло во загреана просторија?

Во горните слоеви, под плафонот. Jeopardy Board

Category 3­300

16


FizikaKviz8.notebook

May 17, 2015

ОДГОВОРИ 3 ­ 400

На кои начини можеме да ја смениме внатрешната енергија на едно тело?

Со вршење работа и загревање. Jeopardy Board

Category 3­400

17


FizikaKviz8.notebook

May 17, 2015

ОДГОВОРИ 3 ­ 500 Зошто во зимскиот период есенските посеви не замрзнуваат иако се покриени со снег?

Снегот е добар топлински изолатор поради многу празнини исполнети со воздух Jeopardy Board

Category 3­500

18


FizikaKviz8.notebook

May 17, 2015

РАВЕНКА 4 ­ 100 За претворање на температурите од степени целзиусови во келвини се користи формулата:

Т = (273,15 + t) K

Jeopardy Board

Category 4­100

19


FizikaKviz8.notebook

May 17, 2015

РАВЕНКА 4 ­ 200 Ако една метална прачка ја загреваме, таа се шири линеарно. Должината на прачката по загревањето може да ја пресметаме со формулата:

ᶩ = ᶩ0(1 +αt) Jeopardy Board

Category 4­200

20


FizikaKviz8.notebook

May 17, 2015

РАВЕНКА 4 ­ 300

Топлината потребна за едно тело со маса m да се загрее за ∆t може да се пресмета со формулата:

Q = m · c · ∆t Jeopardy Board

Category 4­300

21


FizikaKviz8.notebook

May 17, 2015

РАВЕНКА 4 ­ 400

Ако една метална коцка ја загреваме, таа се шири волуменски. Волуменот на коцката по загревањето може да го пресметаме со формулата:

V= V0(1 +ßt)

Jeopardy Board

Category 4­400

22


FizikaKviz8.notebook

May 17, 2015

РАВЕНКА 4 ­ 500 Напиши ја равенката за топлинската рамнотежа меѓу две тела?

m1 · c1 (t ­ t1) = m2 · c2 (t2 – t)

Jeopardy Board

Category 4­500

23


FizikaKviz8.notebook

May 17, 2015

ПРЕСМЕТАЈ 5 ­ 100

Нормалната температура на човечкото тело е 37°С. Колкава е оваа температура изразена во К (келвини )

310К Jeopardy Board

Category 5­100

24


FizikaKviz8.notebook

May 17, 2015

РАВЕНКА 5 ­ 200 За колку ќе се промени температурата на телата при загревање од ­25 до 95 ?

120℃ Jeopardy Board

Category 5­200

25


FizikaKviz8.notebook

May 17, 2015

РАВЕНКА 5 ­ 300 На температура од 20ºС железна шина е долга 35m. За колку ќе се издолжи шината ако температурата се зголеми на 42ºС? (α=0,000012 1/˚С)

∆ᶩ = 0,00924 m Jeopardy Board

Category 5­300

26


FizikaKviz8.notebook

May 17, 2015

РАВЕНКА 5 ­ 400 Колку топлина е потребно за да се загрее водата чија маса изнесува 1 kg за да ја зголемиме температурата од 20 К до 100 К ? ( c = 4200 J / kgK)

Q = 336000J Jeopardy Board

Category 5­400

27


FizikaKviz8.notebook

May 17, 2015

РАВЕНКА 5 ­ 500 Куршум со маса 10 g лета во хоризонтална рамнина со брзина од 500m/s, пробива штица и излегува од неа со брзина од 300 m/s. Колкаво количество топлина примиле заедно штицата и куршумот?

Q = 800J Jeopardy Board

Category 5­500

28


FizikaKviz8.notebook

May 17, 2015

Рефлексија од одржаниот час:

Apr 19­11:48 PM

29