КВИЗ - Внатрешна енергија и топлина

Page 1


КВИЗ ВНАТРЕШНА ЕНЕРГИЈА И ТОПЛИНА


Единица мерка за внатрешна енергија и топлина е: А) ват Б) џул В) келвин Г) паскал


Б) џул


Во која агрегатна состојба дифузијата е најбрза? а) тврда б) течна в) гасовита д) во сите агрегатни состојби е иста


в) гасовита


На која температура водата има најголема густина? а) 100*С б) 0*С в) + 4*С г) – 4*С


胁) + 4*小


Во топлите краеви препорачливо е алиштата да се во: а) темни бои б) светли бои в) шарени г) безбојни


б) светли бои


При загревање на телата нивниот волумен се ___________________________


ЗГОЛЕМУВА


Со зголемување на температурата на телото се зголемува и неговата ____________________________________


Внатрешна енергија


При загревање на телата нивната маса ________________________________


не се менува


Во лето должината на телефонските жици се зголемува поради ___________________


ширење (издолжување) при загревање.


При загревање на телата нивната маса --------------------------------


останува иста.


Карактеристично за биметалната лента е дека е составена од -------------------------


две ленти со различен коефициент на ширење


Што ја сочинува внатрешната енергија на едно тело?


Вкупната енергија, кинетичка и потенцијална на сите молекули од телото.


Зошто е погодно грејните тела да се поставуваат во долниот дел од просторијата?


Топлиот воздух е полесен од студениот и се крева нагоре.


Каде е најтопло во загреана просторија?


Во горните слоеви под плафонот.


На кои начини можеме да ја смениме внатрешната енергија на едно тело?


Со вршење работа и загревање


Зошто во зимскиот период есенските посеви не замрзнуваат иако се покриени со снег?


Снегот е добар топлински изолатор поради многу празнини исполнети со воздух.


Напиши ја равенката за топлинската рамнотежа меѓу две тела.


m1•c1 (t – t1) = m2•c2(t2-t)


Нормална температура на човековото тело е 37*С. Колкава е оваа температура изразена во келвини?


310К


За колку ќе се промени температурата на телата при загревање од – 25*С до 95*С?


120*小


Колку топлина е потребно да се загрее вода со маса 1 kg за да ја зголемиме температурата од 20К до 100К? ( с=4200Ј/kgK)


Q = 336000Ј


Куршум со маса 10 грами лета во хоризонтална рамнина со брзина од 500 m/s, пробива штица и излегува од неа со брзина 300 m/s. Колкаво количество топлина примиле заедно штицата и куршумот?


Q = 800Ј


ООУ “Димитар Миладинов” Општина Центар Скопје наставник – Аида Петровска