Page 1

30 egun euskaraz Aiaraldean!

1.000 ahobizi eta 5.000 belarriprest armairutik ateratzeko prest!

UNITATE DIDAKTIKOA 1


Aiaraldea ahobizi eta belarriprest! 30 EGUN EUSKARAZ

PROPOSAMENA Euskararen Egunaren testuingurupean, aurten ere, AIARALDEKO EUSKALGINTZAREN KONTSEILUAk ekimen bateratzailea aurrera eramatea proposatu du kontseilukideen artean. Joan den ikasturteko azken bilkuran ontzat eman da egitasmoa, eta gainontzeko esparruetan landuko den bezala (merka-

EUSKALTZALEON ERRONKA Azaroaren 3tik abenduaren 3ra, 30 egunez iraungo duen herri-desafioa da kontseiluaren ekimen nagusia. Labur azalduta, ahobizi eta belarriprest funtzioa hartzeko konpromisoa hartuko duten lagunak bildu, eta txandaka, 30 egunez euskaraz bizitzeko apustuari heltzea da asmoa. Zehatzagoak izanda, 1.000 ahobizi eta 5.000 belarriprest lortu behar ditugu eskualdean desafioari behar bezala aurre egiteko. Baina zer dira ahobiziak eta belarriprestak? AHOBIZIAK: Aste beteko txandan zehar euskaraz aritzeko konpromisoa hartuko duten pertsonak dira. BELARRIPRESTAK: Euskaraz ondo jakin ez arren, eurengana euskaraz zuzendu daitezkeela adierazten duten lagunak dira. Ulertzen dutenez, euskaldunari gonbita luzatuko diote haiekin euskaraz aritzeko. Erronkak irauten duen 30 egunetan euskaraz entzuteko konpromisoa hartuko dute.

tariak, euskaltegiak, ostalariak, elkarteak, kultur eragileak...) HEZKUNTZA KOMUNITATEAn ere lanketa zehatz bat garatzeko unitate didaktikoa osatu nahi dugu.

Horregatik, urria eta azaroan zehar norbere egutegiaren arabera moldaketak egin eta egokitzeko xedez, dokumentu hau sortu dugu. Honela, ikastetxe bakoitzak nahieran antolatuko du bere barne agenda. Iazko txostenean oinarriturik dago eta aurtengo eskualde mailako erronka berria izango du jomuga: baietz 30 egun euskaraz bizi! . Errealitate ezberdinak aintzat harturik, litekeena da hemen idatzitako proposamen batzuk gauzatu ahal izatea, eta beste batzuk ez. Dena den, euskaraz bizitzeko erronka ate-joka dugula kontuan izanik, ziur gaude hauek eta beste ekintza dibertigarri eta konpromiso handikoak azalduko direla aurrerantzean ere!

Ekimenaren parte hartzaileak 14 urtez gorako gazte eta helduak izango dira. Dena den, ikastetxeetan martxan ipiniko ditugun dinamikek ekimenarekin bat egingo dute, eta ezinbestekoak izango dira haur eta gaztetxoen bidez familia anitzengana iristeko. Eskola komunitate osoak ere jendarteko gainontzeko sektoreekin batera erronkan parte har dezan lan egingo dugu, betiere modu ludiko eta didaktikoan.

Zehazki, bost urrats edo ikas-saio gidatzeko materialak sortu eta azaldu ditugu ondorengo txostenean. Zirriborro honetan denboran edo klase orduetan nahi beste luza daitezkeen edukiak eta materialak bildu dira. Irakasgai ezberdinetan lantzeko aproposak izan daitezke. Edukiei dagokienez, etaparen arabera egokitzen ahalegindu gara; alegia, jarduerak zein metodologiak adin tartearen arabera definitu dira. 2


Armairutik ateratzeko prest zaude? 3


DENBORALIZAZIOA Ondorengo taula adibide bat besterik ez da, epeetan moldagarria izan daiteke, beraz. Abiapuntu gisa, urriaren hirugarren astean; hots, urriak 16tik 20ra ikastetxeetan saioen prestaketarako tartea hartzea proposatzen da, barne mailan egutegiaren koordinazioa eta egokitzapena egiteko.

Baietz 1.0

00

ahobizi!


SAI OAK

Ur r i ak1 620 BARNEPRES TAKETA,EGUTEGIEGOKI TZAPEN ETAKOORDI NAZI O LANAK

ERRONKAZEI N DEN JAKI N NAHI ? Ur r i ak2327 • Azal pena:30egunezeus k ar azbi zi t z ek o des afio her r i t ar r aaur k ezt uk o dal ehen s ai oan,her r i k a * as t ebat 1. as t ebet ek ot x andakant ol at uzehunk abi zi l agunen k onpr omi s oakbi l t z er agoaz el aadi er azt ek o. “ Ahoakbi z iet a Kanpai nahas i er ai ndar t z eadahel bur ua; “Es k ol et at i ket x eet ar a, et x eet at i kk al er a! ” bel ar r i ak ziet aBel ar r i pr es tper t s onai enbi dezher r i er r onk ar enaur k ez pena. • Egi t ek oa:Ahobi pr es t ! ” • Bes t el ak oi dei ak :Ahobi z i enes k ul ana.

ARLOAK

Tut or et z a Eus k ar a Pl as t i k a

1_ERANSKI NA:Ahobi ziet aBel ar r i pr es tkomi ki a 2_ERANSKI NA:Es kul anet ar akot xant i l oi ak 2. “ Eus k ar a dant z an”

Ur r i ak30az ar oak1 0 * bias t e

KANTAZETADANTZAZASTI NDUDEZAGUN EUSKARA • Azal pena:Ek i menar en abes t i aet ak or eogr afiaLas ar t eOr i an er abi l i t ak o ber ber adaet adenon Gor put zHez k unt z a Mus i k a es kur adagos ar ean. As t ehonet anz ehark ant ai k as iet adant zat uzdi ber t i t uk ogar a. • Eduk i a:Ahobi z iet aBel ar r i pr es t enk ar aok eaet ak or eogr afiabi deoa. • Best el ak oi dei ak :Kor eogr afial ehi ak et akant ol at z eai k as t et x ean, flas hmobak… 3_ERANSKI NA:Kant aet akar aokear enyout ubekobi deoar enl ot ur a

3. “ i ngur uk o ahobel ar r i ak”

Az ar oak1 31 7 AHOBELARRI EN SEKRETUAKETA ZUHAI TZA * as t ebat • Azal pena:Nor ber ei ngur uk o Ahobi ziet a Bel ar r i pr es t ak i dent i fik at z ek o et a es kul an bi dez

• •

Eus k ar a Gaz t el er a i r udi k at z ek os ai oada. Hor r et ar ak ot x ant i l oibategongodaes kur a. Ar t eHez k unt z a Eduk i a:I k as l e bak oi t z ak ber ei ngur uk o Ahobi z iet a Bel ar r i pr es t ak i dent i fik at z ea.I ngur uk o Tek nol ogi aber r i ak er r eal i t at ear enhaus nar k et ar ak odi nami k a. t i on ar t ean ahobel ar r i en mapa er r al doi a os at z ea gel aka,mai l aka, Bes t el ak oi dei ak : Guz es k ol ak a…

4_ERANSKI NA:Ahobel ar r i enzuhai t zaegi t ekoi dei aket at xant i l oi a Az ar oak2024 4. * as t ebat “ es k ual dek o l i pdub l ehi ak et a ”

LI PDUBPRESTAKETAETAGRABAKETA • Azal pena: I kas t et xeka l i pdubak gr abat uko di r a,l ehi aket a abi at uko da azar oko azken hamabos t al di an#Eus k ar aDant zant r aol ar eki n. • Egi t ek oa:I k as t et x eet anl i pdubaant ol at z ea eogr afiapr opi oaks or t z ek o pr es tdauden gazt eakani mat z eaet aes k ol ak o • Bes t el ak oi dei ak :Kor Eus k ar ar enEguneanhai enl anaaur k ezt ek ot ar t eaegi t ea…

Tut or et z a Ar t eHez k unt z a Mus i k a

5_ERANSKI NA:Es kol akol i pduba 5. “ gur e i k as t et x ean 5egun eus k ar az !

GUREADAERRONKA! • Az al pena:I k as l ehel duenekk oor di nat uet adi nami zat ur i k,es k ol abar r uanbai et z5eguneus k ar az Az ar oak27 1 bi zi !es k ol aer r onk as or t z ea, pl ani fik at z eaet agauzat z ea. * as t ebat • Egi t ek oa:Her r i et ak odi nami k ai k as t et x ebar r uan, es k al at x i k i anegi t ea. • Bes t el ak oi dei ak:I k as t et x eet an neur gai l uakj ar t z ea5egunez,egunezegun z enbatAhobi ziet a Bel ar r i pr es tegondi r enes k ol an. Egunar enamai er anahobel ar r i enk al kul agai l uaeguner at u.

Tut or et z a Eus k ar a Pl as t i k a

6_ERANSKI NA:I kas t et xeer r onkar akoi dei aket aahobel ar r i enkal kul agai l ua EUSKARAREN EGUNA

AHOBELARRIEGUNA! • Az al pena:EUSKARAREN EGUNA!Ai ar al deko i kas t et x e,el kar t eet anor banako guzt i akUr duñan Abenduak3 el kar t uko gar a.Topaket a goi zean i zango da,egi t ar au bat er at u bat eki n.I zan er e,ar r at s al dean her r i et akoegi t ar aupr opi oakegondai t ezkeet ahor i et anpar t ehar t zer aani mat ukoduguj endea. • Egi t ek oa:Ahobi z iet aBel ar r i pr es tdi nami k ai k as t et x ek o pr ogr aman t x er t at z ea,abenduar en 3k o hi t z or duanpar t ehar t z er aani mat uz . Dei al di aes k ol ak omuni t at eos oar i . t s onal a:nor ber af ami l i aet al agunek i n Ur duñak oz i t abat er at z ai l er a • Ar dur a et ak onpr omi s oper j oat ea. Nor ber ei ngur uk oahobel ar r i enmapaer amanet aer ak us gaij ar t z ea. ol ekt i boa:gel et an edo i k as t et x et an egi ndak o aho et abel ar r ihandi ak , • Ar dur a et ak onpr omi s ok panpi nak ,el ement udek or at i boak ,t er momet r oedok al k ul agai l uak . . .Ur duñar aer amanet apl az an es k egi t z ek oz er egi nai z angodui k as t et x ebak oi t z ak .

GIDA DIDAKTIKOA Helburu orokorra: Euskararen normalizazioa eguneroko konpromiso pertsonal eta kolektiboen bidez lortuko dugula adieraztea. Helburu zehatzak: 

Aiaraldean elkarrekin eta modu dibertigarrian euskaraz aritzeko ditugun aukera handiez jabetzea.

Herri-erronka ezagutarazi eta parte hartzeko interesa piztea.

Gure herrian euskara erabiltzeko egon daitezkeen aukerak aztertzea: arnasguneak identifikatzea.

Konpromiso pertsonal eta kolektiboez hausnartu, jabetu eta norbere egitea.

Aldarrikapenerako jaialdia girotzea kantuan, dantzan... ekintza ludikoen bidez.

Ahobizi jarrera sustatzea eta Belarripresten funtzioa goraipatzea.

5 Unitate didaktikoaren aldaerak etapaka (*Beltzez daude saioetan lantzea lehenetsitako jarduerak)

Haur Hezkuntzako eta Lehen Hezkuntzako 1.Ziklorako unitate didaktikoa (0-9 urte)

Denok


GIDA DIDAKTIKOA Helburu orokorra: Euskararen normalizazioa eguneroko konpromiso pertsonal eta kolektiboen bidez lortuko dugula adieraztea. Helburu zehatzak: Aiaraldean elkarrekin eta modu dibertigarrian euskaraz aritzeko ditugun aukera handiez jabetzea. Herri-erronka ezagutarazi eta parte hartzeko interesa piztea. Gure herrian euskara erabiltzeko egon daitezkeen aukerak aztertzea: arnasguneak identifikatzea. Konpromiso pertsonal eta kolektiboez hausnartu, jabetu eta norbere egitea. Aldarrikapenerako jaialdia girotzea kantuan, dantzan... ekintza ludikoen bidez. Ahobizi jarrera sustatzea eta Belarripresten funtzioa goraipatzea. Unitate didaktikoaren aldaerak etapaka (*Beltzez daude saioetan lantzea lehenetsitako jarduerak) Haur Hezkuntzako eta Lehen Hezkuntzako 1.Ziklorako unitate didaktikoa (0-9 urte) Lehen Hezkuntzako unitate didaktikoa (9-12 urte) Bigarren Hezkuntza eta Batxilergoa (12-18 urte)

Baietz 5.00

0

belarripres

t!

6


Haur hezkuntza eta lehen hezkuntza (1.ZIKLOA) 

Bigarren Hezkuntza eta Batxilergoa (12-18 urte)

HAUR HEZKUNTZA ETA LEHEN HEZKUNTZA (1.ZIKLOA) EDUKI A

Ahoakbi z i et abel ar r i akpr es t !

Kant azet adant z az

METODOLOGI A

AUKERAPOSI BLEAK

NORK

Aur k ez penaet ak omi k ii pui na: Ahobi ziet aBel ar r i pr es t enkomi ki ar en Tut or eak “ Ahobi z iet a Bel ar r i pr es tpanpi nak s ar t uz ai z k i gu i k as gel ar a! ”Hai en i r akur ket a di nami z at z ek o i s t or i oaez agut unahi ?Komi k i ar eni r ak ur k et aegi t eandat z as ai oa. ek i nt z a Ahobi z i enes k ul ana: Kol or ez t at ueus k ar a:k ar et aedot x ot x ongi l ogi s ak ol or ez t at uet aos at u Tx apak , t x ant i l oi ak di t z ak egugur epr ot agoni s t ak . Hor r et ar ak ot x ant i l oi aker abi l idai t ez k e. Panpi nenes k ul ana:Gomaebar ek i n er r azegi ndai t ek eez pai ngor r ihandibat et abel ar r ier r al doi a. Begi aki t s at s i t a t x ot x ongi l ogi s aer abi l il i t ez k eer e. Ahobi z iet aBel ar r i pr es t enk ant aet adant z a Kant ak ar aok ea: Kant ai k as i k oduguyout ubek opi r r i t xet apor r ot x enk ar aok e/ dant z ar en h t t ps : / / www. yout ube. com/ wat ch? https://aiaraldea.eus/komunitatea/Aiaraldeko%20 Euskalgintza%20Kontseilua/1508146968409-egiozubi deoabal i at uz . Kor eogr afiaadi nar enar aber as i npl et udez ak egu. v =Tbv8_I i DKnA euskaraz-pirritx-porrotx-eta-marimotots-karaokea

Tut or eak Mus i k a Ps i k ogel a

Dant zat ut or i al a: https://aiaraldea.eus/komunitatea/Aiaraldeko%20Euskalh t t ps : / / www. yout ube. com/ wat ch? gintza%20Kontseilua/1508141218497-ahoa-bizi-belarriakv =gTmt V9C9HdA prest-dantza I ngur uk o ahobel ar r i ak

Ni r e ahobel ar r i en mapa: I k as l e bak oi t zak ber ei ngur uk o aho-Ahobel ar r i enmapai ndi bi dual ak bel ar r i en mapa i r udi k at uk o du t x ant i l oi a bal i at ut a; Ahobi ziet a egi t ek oi dei ak :A3k ar t ul i net an, Bel ar r i pr es t ena,hai nz uz en.Hor r et ar ak ol ehenbi z iz i r r i bor r o batapai ngar r i ak , z uhai t zgeneal ogi k oar en egi ngo du:z ei n ahobi z idi t uen i ngur uan,hai en mar r az k i akegi ngo f or ma, ni r eet x ek opl anoa, ni r el agunen di t uet aahobi z i enmar k aegi ngodi ei ngur uan( pegat akbanadai t ez k es ar ea… edot x ant i l oi abal i at ut a. ez pai n et abel ar r i ek i n) .Pr oz es u ber aegi ngo du bel ar r i pr es t ek i n er e. Eur en eguner ok oan i z an di t z ak et en eus k ar az k o har r emanet an Ahobi z iet abel ar r i pr es t enpegat ak : pent s at z enj ar r i k odi t uguhor r el a.Moment uabal i at uk oduguhai ek i nt amai nat x i k i ani npr i mat ur i khaur r ek haus nar k et at x oaegi t enhas t ek oet at al deank onpar t i t z ek o. moz t uet aeur enmapanpegat z ek o auk er aemanahaldi egu.

Tut or eak Eus k ar a Gaz t el ani a

Ar t eHez k unt z a

Gur e ahobel ar r i en mapa: Guzt bel ar r i enmapak ol ek t i boakegi t ek o i on ar t ean ahobel ar r i en mapa Ahoer r al doi a os at z ek o ahal egi na egi t ean dat z a.Gel ak a,mai l ak a edo i dei ak :Es k ol ak os ar r er an, pat i ok o es k ol ak a egi n dez ak egu ar i k et a.Mur al ar en t amai nar en ar aber ak oa hor mar enbat eanmur al amar got ut a, i z andai t ek e. Ahoet abel ar r ier r al doi akmar got uet ai ngur uaneus k ar az oi halbat engai neanj os i t ak ogauz ek i n ar i t z ek o er emuak edo s ol as k i deak i dent i fik at u et ai t s at s i z os at u egi t ea, bar andaedohes ier emubat dez ak egu. apai nt z ea…

Es k ual dek o l i pdubl ehi ak et a

Li pdubar enpr es t ak et aet agr abak et a Li pduber ak opr opi oaur r ei k us i t ak o Es k ol abez al ai k as l ehel duenekpr es t ak et aant ol at u, gai nont z ek oei . I k as t et x e dek or az i oet ael ement uak aur k ez t uet az ent r obez al al i pdubdi ber t i gar r ibatpr es t at z eai z angoda bak oi t z akdefini t uk odi t uber eak . ar i k et a.At r ez z oaet adek or az i oapr es t at ubehar k oda, bai t aes k ol ak o l i pdubar eni bi l bi deadi s ei nat uer e. I k as t et x eakper t s onaiedofigur a Li pdubagr abat z ek oeus k ar r iet a pr opi oakbadi t u, i nt er es gar r i al i t z at ek eber ai enpar t ehar t z eaer e bal di nt z at ek ni k oak . ar al deaGaurhedabi dear en ( Ar gi t x o. . . ) . Gr abak et agauz at z ek oAi l agunt z at ek ni k oaes k ai ni k oda.

Tut or eak Mus i k a

Sar es oz i al et anboz k et aet az abal penas us t at z ek obal i abi deakj ar r i k o di r aes k ur a. Gr abak et ar ak ooi nar r i aket ai r i z pi deakz ehaz t ur i k hel ar az i k odi r a.

Gur ei kas t et x ean 5eguneus kar az! Ahobel ar r ieguna!

I kas t et x ekoer r onka

* * *LehenHezkunt zakobi gar r en zi kl ot i kaur r er agauzat zeko pr opos amenada.

eAHO ETABELARRI AKpl az ar a F ami l i aguz t i aket aes k ol ak ol agunakUr duñanbat uk ogar aAhobi ziet a Gur es t aer r al doi azgoz at z ek o! er amangodi t ugu. Bel ar r i pr es t enf

7

Es kol a komuni t at ea


Lehen hezkuntza (2 ETA 3.ZIKLOAK) LEHEN HEZKUNTZA (2 ETA 3.ZIKLOAK) HELBURUA Ahoakbi ziet abel ar r i akpr es t !

Kant azet adant zaz

EDUKI A

MATERI ALA

Per t s onai enAbent ur akomi ki a Aur kezpenaet akomi kii pui na: Ahobi ziet aBel ar r i pr es tper t s onai enaur k ezpenaet aeur en nenes kul ana:Gomas puma abent ur a kont at zen duen komi ki ai r akur r i .Komi ki a Panpi eki negi ndai t ek e kol or ezt at u dezakegu t xur i bel t zean i npr i mat uz ger o,edogomaevar ezpai ngor r ihandibatet abel ar r i bak oi t zakber eet x er aer amandezan. er r al doi a. et an j ar t zeko panpi nak egi n Panpi nen es kul ana: Gel di t zak egu gomaes puma edo hal ak o mat er i al ak er abi l i z,Pi nak: Gomaevar eki net ai nper di bl eeki n et at enper aedos pr ayaker abi l i z. . . egi nl i t ezk e.

k as i k oduguyout ubek opi r r i t xet apor r ot x en Kant ai k ar aok e/ dant zar enbi deoabal i at uz.

NORK Tut or eak di nami zat z ek o eki nt za

Kant a( k ar aok ea) Tut or eak h t t ps : / / www. yout ube. com/ wat ch? Mus i k a https://aiaraldea.eus/komunitatea/Aiaraldeko%20 Euskalgintza%20Kontseilua/1508146968409-egiozuv =Tbv8_I i DKnA Gor put zhezkunt za euskaraz-pirritx-porrotx-eta-marimotots-karaokea

k as i k odugubi debat ez.Kor eogr afiaadi nar en Kor eogr afiai ar aber as i npl et ual ak onpl i k adezak egu. Dant zabak ar r i k https://aiaraldea.eus/komunitatea/Aiaraldeko%20 h t t ps : / / www. yout ube. com/ wat ch? Euskalgintza%20Kontseilua/1508141218497-ahoav =gTmt V9C9HdA bizi-belarriak-prest-dantza I ngur uk oahobel ar r i ak

ar r i enmapai ndi bi dual ak k as l ebak oi t zakber ei ngur uk o Ahobel Ni r eahobel ar r i en mapa:I t ekoi dei ak:A3k ar t ul i net an, ahobel ar r i en mapa i r udi kat uko du kar t ul i na bat ean.egi ngar r i ak, zuhai t z Hor r et ar ako l ehenbi zizi r r i bor r o bat egi ngo du: zei n apai ogi k oar enf or ma, ni r eet x ek o ahobi zidi t ueni ngur uan,hai enmar r azki akegi ngodi t uet a geneal anoa, ni r el agunens ar ea… ahobi zi en mar k a egi ngo di ei ngur uan ( pegat ak bana pl dai t ezk eezpai n et abel ar r i eki n) .Pr oz es u ber aegi ngo du ziet abel ar r i pr es t akpegat a bel ar r i pr es t eki n bai t a er e.Eur en eguner okoan i zan Ahobi r i et anet at amai nat x i ki an di t zak et en eus k ar azk o har r emanet an pent s at z en j ar r i k o or npr i mat ur i khaur r ekmozt uet a di t ugu or duan.Moment ua bal i at uko dugu hai eki ni enmapanpegat z ek oauk er a haus nar k et at x oaegi t enhas t ek oet at al deank onpar t i t z ek o.eur emanahaldi egu.

Tut or eak Eus k ar a Gazt el ani a

Ar t eHezkunt za Eus k ar a Tut or et za

i on ar t ean Ahobel ar r i enmapak ol ekt i boa Gur e ahobel ar r i en mapa er r al doi a: Guzt ahobel ar r i en mapa er r al doi a os at z ek o ahal egi na egi ngo egi t ek oi dei ak:Es k ol ak os ar r er an, dugu.Gel ak a,mai l ak aedoes k ol ak aegi ndezak eguar i k et a.pat i ok ohor mar enbat eanmur al a Mur al ar en t amai nar en ar aber ak oi zan dai t ek e.Aho et a mar got ut a, oi halbat engai nean bel ar r ier r al doi akmar got uet ai ngur uaneus k ar azar i t z ek oj os i t ak ogauz eki negi t ea, bar anda er emuak edo s ol as ki deak i dent i fik at u et ai t s at s i z os at u edohes ier emubatapai nt z ea… dez ak egumapa. Her r i k oedoauz ok omapa/ pl anoa har t ut ai dent i fik az i ol anbater eegi n dai t ek e, nonegi ndai t ek een eus k ar az , nondi r enbel ar r i pr es t ak . . . Es k ual dek ol i pdubl ehi ak et a

Li pdubekobal i abi deak Li pdubar enpr es t ak et aet agr abak et a Es k ol abez al ai k as l ehel duenekpr es t ak et aant ol at u, gai nont z ek oeiaur k ez t uet az ent r obez al al i pdub di ber t i gar r ibatpr es t at z eai z angodaar i k et a.At r ez z oaet a dek or az i oapr es t at ubehar k oda, bai t aes k ol ak ol i pdubar en i bi l bi deadi s ei nat uer e. I k as t et x eakper t s onaiedofigur a pr opi oakbadi t u, i nt er es gar r i al i t z at ek eber ai enpar t e har t z eaer e. Gr abak et agauz at z ek oAi ar al deaGaur hedabi dear enl agunt z at ek ni k oaes k ai ni k oda.

Tut or eak Mus i k a

Sar es oz i al et anboz k et aet az abal penas us t at z ek o bal i abi deakj ar r i k odi r aes k ur a, Ai ar al dea. eusat ar i ar en bi t ar t ez . Gr abak et ar ak ooi nar r i aket ai r i z pi deakz ehaz t ur i k hel ar az i k odi r a. Gur ei k as t et x ean 5eguneus k ar az !

r ot z eet amot i baz i odi nami k ak : I kas t et xeko er r onka: Eskual de mai l an egi ngo den Gi di nami kaber aes kal at x i ki an zent r o bakoi t zer aegoki t zea kuñakes k ol ak omegaf oni an, t x apa da asmoa.Hor r et ar ako nagusi enak ant ol akunt zan t ai l er r a, bi deol abur r enz abal pena, i npl i kat zeal i t zat ekei nt er es gar r i ena. . . domi nak , s er i gr afia. . .

I dei en ar t ean,i kas t et x eet an neur gai l uak j ardai t ezke 5 egunez,egunez egun zenbat Ahobi ziet a Bel ar r i pr es t egon di r en es kol an j aki t eko et a ezagut zer a emat eko. Hor r et ar ako egunar en amai er an 3mi nut u har t u behar ko di r a dat uak j aso et a Euskar ar en kal kul agai l ua eguner at zeko. . . LehenHez k unt z ak obi gar r enz i k l ot i kaur r er agauz at z ek o pr opos amenada. LehenHez k unt z ak oeknagus i en ( DBH/ Bat x i l er goa)i r i z pi deaket aant ol ak et aar auakj as ok o di t uz t eer r onk ahonet anpar t ehar t z ek o. Eus k ar ar eneguna!

eAHO ETABELARRI AKpl az ar a F ami l i aguz t i aket aes k ol ak ol agunakUr duñanbat uk ogar a Gur Ahobi ziet aBel ar r i pr es t enf es t aer r al doi azgoz at z ek o! er amangodi t ugu. Nor ber emapa i ndi bi dualet ak ol ek t i boaker e er ak us gaij ar r i k odi t ugupl az an.

Tut or eak Es pez i al i s t ak I daz k ar i t z a Langi l eak Gur as oak Es k ol ak omuni t at ea


Bigarren hezkuntza eta batxilergoa (12-18 URTE) BIGARREN HEZKUNTZA ETA BATXILERGOA (12-18 URTE) HELBURUA Ahoakbi z iet abel ar r i akpr es t !

EDUKI A

MATERI ALA

NORK

Abes t i aet adant zar enaur kezpena Ahobi ziet aBel ar r i pr es t enkomi ki a Tutoreak dinamizatzeko Ahobi z iet aBel ar r i pr es tper t s onai enaur k ez penaet aeur en ekintza abent ur ak ont at uher r ides afior enber r iemanez . Kant ak ar aok ea h t t ps : / / www. yout ube. com/ wat ch? https://aiaraldea.eus/komunitatea/Aiaraldeko%20 Euskalgintza%20Kontseilua/1508146968409-egiozu=Tbv8_I i DKnA I k as l eak es k ual de mai l ak o er r onk an par t e ak t i bo i z at er av ani mat uk odi t uguet aber enher r iet aauz oet anas t ebet ek o euskaraz-pirritx-porrotx-eta-marimotots-karaokea z abak ar r i k t x andak bet et z er a mot i bat uk o di t ugu.Eur ak er e eur en Dant t t ps : / / www. yout ube. com/ wat ch? s eni de et al agunak zi r i k at z ek ol anet an j ar t z ea pol i t ah https://aiaraldea.eus/komunitatea/Aiaraldeko%20 Euskalgintza%20Kontseilua/1508141218497-ahoa=gTmt V9C9HdA l i t z at ek e.Hor r et ar ak o mot i baz i o di nami k ak pr opos at uk ov bizi-belarriak-prest-dantza di r a.Es at er ak oj ar r ai an dagoen hau,i r ak ur r ix ehet as unak er ans k i nean. “ 24or duzahobi zi ”di nami kar enazal pena 7_ERANSKI NA:24or duzAhobi zi

24or duzahobi z i

BI DEOAKARGI TARATUETALEHI AKETA 45l agunek ot al deet anpr ofilj ak i nbat ek oper t s onabat 24or duzAhobi z ibi deoer edua zii z at ek o. Egunbat ezhar r emanguz t i ak l or t uk odut eAhobi eus k ar azegi ndaj as ot ak oer ant z unakedoj ar r er akk ont at u behar k odi t ubi deoan. Modudi ber t i gar r iet aumor et s uan egi t er aani mat uk odi t ugui k as l eak . Yout uber r enant z er a z i r i k at z ai l epaper ahar t udez ak et emoduhor r et an.

Tutoreak Musika Gorputz hezkuntza

Tal dear enl anai z angodabi deohor igr abat uet aedi t at z ea er e. Bi deoakAi ar al dek oEus k al gi nt z ar enemai l er abi dal i ar al dea. eus enar gi t ar at uk odi r a. behar k odi r a, et aai

I ngur uk oahobel ar r i ak

Tutoreak Sel fieakegi net ai npr i mat u. Mur al Ni r ei ngur ukoahobel ar r i ak ol ek t i bobatos at uet aer ak us gai Bak oi t z ak ber el agun ahobi z iet a bel ar r i pr es t en s el fie k Euskara ar r i . munt ai aos at ubehar k odu.Et agel ak i deek i nk onpar t i t uk oj Gaztelania dugumur aledoer ak us k et ahandibat ean. Ar gaz k i eidi gi t al k ibel ar r iedoez pai n mar r az k i aki t s as iahalz ai z k i ecol l age Gur eahobel ar r i enmapa: Guz t i on ar t ean ahobel ar r i en mapa er r al doi a os at z ek o moduk obategi nez .

ahal egi naegi ngodugu.Gel ak a,mai l ak aedoes k ol ak aegi n r udi menar ek i ngauz amor doaegi n dez ak egu ar i k et a.Mur al ar en t amai nar en ar aber ak oai z an I Arte Hezkuntza t ez k e, s or menaas t i ndu! dai t ek e.Aho et abel ar r ier r al doi akmar got u et ai ngur uan dai eus k ar azar i t z ek oer emuakedos ol as k i deaki dent i fik at uet a i t s at s i zos at udez ak egumapa. Eus kar ar enar nas guneak:ahobel ar r i enmapeoa Bak oi t zar en eguner ok o ger al ekuet an ( es k ol a,dendak, es k ol az k anpok o ek i nt z ak . . . )Ahobi z iedo bel ar r i pr es t en i dent i fikazi oa ( espazi o publ i koet an,t aber net an. . ) . I k as t et x ean mapamur albat ean egi t eadapr opos amena, et a nor ber ar en i bi l bi dean Ahobi ziedo Bel ar r i pr es t ak dauden er emuen i dent i fik az i oa egi t ea s ar es oz i al et an ( Adb. :Laudi oI k as t ol aAhobi z ida)

Es k ol ak ol i pduba

Her r i k oeus k ar ar enar nas guneak Li pdubpr es t aket aet agr abaket a mur aler edua Es k ol abez al ai k as l ehel duenekpr es t ak et aant ol at u, gai nont z ek oeiaur k ez t uet az ent r obez al al i pdub di ber t i gar r ibatpr es t at z eai z angodaar i k et a.At r ez z oaet a dek or az i oapr es t at ubehar k oda, bai t aes k ol ak ol i pdubar en i bi l bi deadi s ei nat uer e. I k as t et x eakper t s onaiedofigur a pr opi oakbadi t u, i nt er es gar r i al i t z at ek eber ai enpar t e har t z eaer e. Gr abak et agauz at z ek oAi ar al deaGaur hedabi dear enl agunt z at ek ni k oaes k ai ni k oda.

Tutoretza Musika Plastika

8_ERANSKI NA:Her r i koar nas guneakmur aler edua Gur ei k as t et x ean 5eguneus k ar az !

I kas t et xekoer r onka:

Tutoreak I r i z pi deaket aant ol ak et aar auak Espezialistak s or t uk odi t uz t egaz t eeker r onk a anpar t ehar t z ek o. Hor r ezgai n,Idazkaritza Es kual demai l anegi ngodendi nami kaber aes kal at x i ki an honet Langileak k ol ak omuni t at ear iaur k ez t uet a zent r o bakoi t zer a egoki t zea da as moa.Hor r et ar ako Es r onk ar enpr es t ak et ak oor di nat z eaz Gurasoak nagusi enak ant ol akunt zan i npl i kat zea l i t zat eke er Eskola komunitatea ar dur at uk odi r a. i nt er es gar r i ena. . . r ot z eet amot i baz i odi nami k ak : I dei en ar t ean,i kas t et x eet an neur gai l uak j ardai t ezke 5 Gi egunez,egunez egun zenbat Ahobi ziet a Bel ar r i pr es tkuñakes k ol ak omegaf oni an, t x apa ai l er r a, bi deol abur r enz abal pena, egon di r en es kol an j aki t eko et a ezagut zer a emat eko.t Hor r et ar ako egunar en amai er an 3mi nut u har t u behar ko kar t ell ehi ak et ak . . . di r a dat uak j aso et a Euskar ar en kal kul agai l ua eguner at zeko. . .

( DBH/ Bat x i l er goa)i r i zpi deaket aant ol aket aar auakj as oko

9


BESTEAK / IKASGELAK GIROTZEKO IDEIAK Unitatean proposatutako ariketez gain, beste ideia batzuk ere eraman daitezke aurrera. Ondorengo lerroetan idatzi ditugu horietako batzuk, edo gune bakoitzean sortutako beste hainbeste: 1) AHOBIZI ETA BELARRIPREST ESKOLARA DATOZ Ikastetxeko sarrera nagusian edo ikusgarria den lekuren baten guztion artean margotzeko mural polit bat diseinatzea. Ereduren bat eskura daiteke panpinak eskolako motxila eta jostailuekin girotuta. Irudi hauen bertsio propioa egin liteke, eskola apainduz. 2) EUSKARAREKIN LOTUTAKO KANTAK JARTZEA BOZGORAGAILUETATIK Ikastetxetako sarrera eta irteera orduetan edota jolas orduetan, euskara protagonista duten kanten bilduma jartzea, horretarako arduradun bat zehaztuz. Behar izanez gero, eskatu euskarazko abestien CDak edo erreferentziak. 3) GURE IKASTETXEAN 5 EGUN EUSKARAZ! Erronka girotzeko aste horretan zehar mahai guztietan kartulinazko afitxak ikusgai jarri, aste AHOBIZIAn gaudela gogoan izan eta erronkari arrakastaz heltzeko. Komunikazio kanpaina propioa diseina dezakete gazteek. 4) AHOBIZIAK IKUSGAI! 5 eguneko erronkak dirauen bitartean ikasle eta eskolako komunitateko kide guztiek Ahobizi (edo Belarriprest) pegata soinean eramatea.

10

UNITATE DIDAKTIKOA: 30 egun euskaraz Aiaraldean (2017)  

Aiaraldeko Euskalgintza Kontseiluak aurtengo euskararen eguneko testuinguruan antolatu duen "30 egun euskaraz" dinamika eskualdeko ikastetxe...

UNITATE DIDAKTIKOA: 30 egun euskaraz Aiaraldean (2017)  

Aiaraldeko Euskalgintza Kontseiluak aurtengo euskararen eguneko testuinguruan antolatu duen "30 egun euskaraz" dinamika eskualdeko ikastetxe...

Advertisement