Page 1


Penjelasan Ahmadiyah Muhammad Shadiq bin Barakatullah Al-Mubasysyir Al-Islamiy Al-Ahmadiy xii + 409 halaman, ukuran 15.5 X 24 Cm Judul Asli: “Penerangan Ahmadiyah� (Tulisan Arab Melayu) Penerbit: Jemaat Ahmadiyah Singapura, 111-116 Onan Road, Singapura, 1956 Cetakan Pertama: Februari 1956 Cetakan Kedua: Oktober 2014

Penyalin ke Bahasa Indonesia: Drs. Abdul Rozaq Penyelaras Bahasa: Ekky O. Sabandi Lay Out & Desain: Dadang Sumarta, S.Pd.I

Penerbit: e-Mail: neratja@gmail.com

ISBN: 978-602-70788-1-9


Daftar Isi Daftar Isi .......................................................................................................................... Pengantar Amir Jemaat Ahmadiyah Indonesia .............................. Catatan Penerbit ....................................................................................................... Pengantar Penulis .................................................................................................. Pendahuluan ..............................................................................................................

iii v vii ix xi

Bab Satu: Aqidah Ahmadiyah ........................................................................

1

1. Berkenaan dengan Allah ......................................................................... 2. Berkenaan dengan Malaikat .................................................................... 3. Berkenaan dengan Kitab .......................................................................... 4. Berkenaan dengan para Rasul .............................................................. 5. Berkenaan dengan hari Akhir ............................................................... 6. Berkenaan dengan Taqdir ..................................................................... 7. Jawaban Terhadap Beberapa Keraguan ............................................. 8. Siapakah Ahmadi itu? ..................................................................................

4 6 6 8 9 10 13 41

Bab Dua: Wafatnya Nabiyyullah Isaa.s. 1. 2. 3. 4. 5.

....................................................

Beberapa Keterangan dari Al-Quranul-Majid ..................................... Beberapa penjelasan Hadits ....................................................................... Ijma‘ Para Sahabat NabiS.a.w. ........................................................................ Jawaban beberapa Keraguan ................................................................... Makna “Turun” .................................................................................................

Bab Tiga: Arti Khãtaman Nabiyyîn 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

49 52 66 69 73 97

.......................................................... 107

Arti Khataman Nabiyyin ............................................................................ Tentang Hadits Laa Nabiyya Ba‘di .......................................................... Keterangan Beberapa Hadits .................................................................. Adanya Wahyu Lagi ................................................................................... Apa Arti Wahyu dan Ilham ....................................................................... Wahyu Kepada Para Wali .......................................................................... Apa kata Hadhrat Mirza Ghulam Ahmada.s. ....................................... Keterangan Hadits ....................................................................................... Apa Kata Hadhrat Abu Bakarr.a. ............................................................... Apa kata Al-Quranul Majid ........................................................................ Apa Arti Nabi ................................................................................................... Apakah ada Nabi lagi Menurut Al-Quranul Majid............................. Sabda Hadhrat Mirza Ghulam Ahmada.s. ............................................

111 117 132 145 145 150 153 156 163 171 175 182 191

iii


Penjelasan Ahmadiyah

__________________________________________________________________________________________

Bab Empat: Kedatangan Al-Masih & Al-Mahdi

................................. 193

1. Pertentangan Yang Hebat ......................................................................... 2. Keterangan-keterangan dari Al-Quranul Majid ............................... 3. Perkara Maulana Tsanaullah ................................................................... 4. Jamaah Ahmadiyah ..................................................................................... 5. Pendakwaan & Mu’jizat Hadhrat Mirza Ghulam Ahmada.s. ............. 6. Arti Mu‘jizat ..................................................................................................... 7. Macam-macam Mu’jizat .............................................................................. 8. Jawaban Terhadap Beberapa Keraguan .............................................

209 212 219 230 233 234 234 245

Bab Lima: Kedatangan Al--Mahdi Berdasarkan Hadits ................... 275 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Keturunan Imam Mahdi ............................................................................. Tempat Keluarnya Imam Mahdi ............................................................... Nama Imam Mahdi ........................................................................................ Berapa Lama Imam Mahdi Akan Hidup? ............................................ Tanda-tanda Imam Mahdi .......................................................................... Tarikh Hidup Hadhrat Mirza Ghulam Ahmada.s. ............................... Beberapa Keterangan ................................................................................. Moghul dan Bangsa Persia ....................................................................... Surat Pernyataan Bai’at ............................................................................... Syarat-syarat Bai’at (Perjanjian Ahmadiyah) .....................................

Bab Enam: Berbagai Macam Perkara 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

285 290 294 301 305 328 334 335 339 340

....................................................... 343

Perkara Jihad ................................................................................................... Tentang Ahmadiyah dan Inggris ........................................................... Tentang Khãtamul Aimmah dari Umat .............................................. Tentang Dua Pembahasan di Negeri Selangor ................................. Tentang Apa Mazhab Jamaah Ahmadiyah itu? ............................... Tentang Siapakah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu? .......................... Tentang Muhammadi Begum .................................................................. Tentang Mati di WC / Jamban .................................................................. Tentang Nabi-Nabi Dihidupkan .............................................................. Tentang Nabi-nabi di Dalam Baju .......................................................... Tentang Mu’jizat Nabi MuhammadS.a.w. ............................................... Tentang Kelompok Ahrrar ......................................................................... Kelompok Jamaah Islamiy .......................................................................... Mau’ududi dan Bukhari ............................................................................. Seruan Hadhrat Imam Jamaah Ahmadiyah ......................................

345 348 353 360 370 374 376 390 391 392 395 396 398 400 401

Daftar Pustaka ............................................................................................................ 403 Indeks ............................................................................................................................... 407

iv


PENGANTAR AMIR

Jemaat Ahmadiyah Indonesia Segala puji hanya milik AllahS.w.t., dengan kurunia-Nya buku PEJELASAN AHMADIYAH ini dapat diterbitkan dan sampai ke tangan pembaca. Buku ini adalah karya Maulana Muhammad Shadiq bin Barakatullah Al-Mubasysyir Al-Islamiy Al-Ahmadiy, Singapura, yang beliau tulis dalam Tulisan Arab Melayu dengan Judul PENERANGAN AHMADIYAH, ditulis dalam upaya memberikan penerangan dan klarifikasi atas berbagai tuduhan dan fitnah yang dialamatkan kepada Jemaat Ahmadiyah, di samping berisi pula dokumentasi Dialog antara Ahmadiyah dengan para Ulama Kerajaan Selangor, Malaysia yang dipimpin oleh Sultan Selangor pada 23 Juli 1951 M. Dari segi isi, buku ini kiranya dapat memenuhi himbauan Dirjen Bimas Islam DEPAG RI, Bp. Prof. DR. H. Nazaruddin Umar, MA dalam Dialog antara Ahmadiyah Indonesia dengan para Pejabat di lingkungan Ditjen Bimas Islam 21 Maret 2007 bahwa Ahmadiyah “agar membela diri melalui jalur yang ada, sehingga terbukti bahwa faham Ahmadiyah itu lebih dekat kepada Ahlus-Sunnah Wal-Jamaah, sehingga Ahmadiyah benar-benar dapat menjadi partner dalam membina kaum muslimin Indonesia�.

Semoga terbitnya buku ini dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi yang benar dan menjadi sumber penerangan Islam bagi siapa saja yang ingin mencari kebenaran.

Untuk itu, saya mengucapkan terimakasih kepada Dewan Naskah dan Sekertaris Isyaat Pengurus Besar Jemaat Ahmadiyah Indonesia yang telah berupaya agar Buku ini dapat diterbitkan. Demikian juga penghargaan yang setinggi-tingginya saya berikan kepada Drs. Abdul Rozak yang telah dengan tekun menyalin buku ini dari tulisan Arab Melayu ke dalam Bahasa Indonesia, dan juga kepada R.H. Munirul Islam Yusuf Sy, Abdul Wahab Mbsy dan Ruhdiyat Ayyubi Ahmad yang telah dengan teliti memeriksa isi naskah buku ini, serta kepada semua fihak yang telah berkontribusi dalam penerbitan buku ini, semoga AllahS.w.t. memberi ganjaran kepada mereka semua dan

v


Penjelasan Ahmadiyah

__________________________________________________________________________________________

keluarganya atas pengorbanannya serta memberkati mereka di dunia dan di hari kemudian.

Demikianlah, semoga buku ini dapat menambah wawasan setiap pembaca yang berniat mencari kebenaran dan AllahS.w.t. memberikan taufiq dan hidayah-Nya, Amin! Jakarta, Oktober 2014

Amir Jemaat Ahmadiyah Indonesia

H. Abdul Basit

vi


CATATAN PENERBIT

Untuk dicatat, bahwa kutipan dan sistem penomoran ayat AlQuran dalam buku ini menggunakan sistem menurut versi Jemaat Ahmadiyah, yakni ayat Bismillãhirrahmãnirahĩm dihitung sebagai ayat pertama dari setiap Surah. Kemudian, di dalam buku ini digunakan beberapa singkatansingkatan yang harus dibaca secara sempurna, seperti berikut:

S.w.t. adalah singkatan dari Subhãna wa Ta’ãla, yang berarti: “Yang Maha Suci dan Maha Tinggi” dan sealu ditulis di belakang nama Dzat AllahS.w.t.

S.a.w. adalah singkatan dari sallallãhu ‘alaihi wa sallam, yang berarti: “Semoga salam dan berkat Allah menyertainya” dan selalu ditulis di belakang nama Yang Mulia Nabi MuhammadS.a.w. atau RasulullahS.a.w.. a.s.

r.a.

adalah singkatan dari alaihis salãm yang artinya “Semoga salam dilimpahkan atasnya” yang dituliskan di belakang nama-nama para Nabi selain Yang Mulia RasulullahS.a.w.

adalah singkatan dari radhia-Allãhu anhu/anha/anhum yang berarti “Semoga Allah berkenaan dengannya/mereka” dan ditulis setelah nama-nama para sahabat Yang Mulia RasulullahS.a.w. dan Hadhrat Masih Mauda.s.

vii


‫ﻅ‬ ‫ﻉ‬

‫ﺹ‬

‫ﺽ‬ ‫ﻍ‬ TRANSLITERASI ‫ﻁ‬ ‫ﻯ‬ Sedikit pengantar mengenai transliterasi perlu disisipkan ‫ﻅ‬ sekedar menjelaskan pengalihan kata dan istilah ke dalam ‫ﺓ‬ transliterasi yang umumnya berlaku di Indonesia. ‫ﻉ‬ 1. K ata sandang al (............) yang bertemu dengan huruf-huruf As‫ﺍﻝ‬ Syamsiyah yakni: ta, tha, dhal, ra, za, sin, syin, shad, dhad, lam dan ‫ﻍ‬ nun dengan sendirinya ‫ ﺔ ﺓ‬bunyi al tersebut berubah menjadi bunyi huruf As-Syamsiyah misalnya: Al-Raghib menjadi Ar-Raghib; Al‫ﺍﺍ ء‬ ‫ ﻯ‬Al-Razi menjadi ArDurru Mantsur ‫ء‬menjadi Ad-Durru Mantsur; ‫ء‬ ‫ﺍ‬ Razi dst. ‫ﺍء‬ ‫ﺙ‬ ‫ ﺓ‬Sufyan, Abu Thalib 2. K ata Abu seperti‫ﺙء‬pada nama Abu Bakar, Abu ‫ﺍ‬ ‫ﺙ‬ ‫ء‬ ‫ﺍ‬ dsb. berubah menjadi ‫ ﺍﺙء‬Abi jika kata Abu tersebut didahului kata ‫ﺡ‬ Bin, Ibnu atau Binti, ‫ ﺡ‬misalnya: Ali Bin Abi‫ﺍﻝ‬Thalib, Aisyah binti Abi ‫ﺙ‬ Bakar dst. ‫ﺡ‬ ‫ﺙ‬ ‫ﺙ‬ ‫ﺡﺥ‬ 3. Huruf Ta bulat atau ‫ ﺔ ﺓ‬yakni huruf no 14 ‫ﺥ‬ ‫ ﺡ‬Ta Marbuthah (............) dibawah, berubah bunyinya menjadi bunyi huruf H dalam posisi ‫ﺥ‬ ‫ﺡ‬ ‫ﺡ‬ ‫ﺥ‬ ia berada pada akhir ‫ ﺫﺫ‬kata seperti Surat menjadi Surah, Jamaat menjadi Jamaah ‫ﺥ‬ dst.. Namun ia tetap berbunyi huruf T dalam ‫ﺥ‬ ‫ ﺫﺫﺥ‬akhir kata yang berbunyi panjang seperti posisi ia berada pada ‫ﺵ‬ Shalãt, Bai’ãt dst.‫ﺫﺵ‬ ‫ﺫﺫﺵ‬ ‫ﺵ‬ ‫ﺹ‬ 4. Transliterasi lebih ‫ﺹ‬ ‫ﺵ‬khas dipergunakan dalam buku ini untuk bunyi ‫ﺹ‬ ‫ﺵ‬ huruf-huruf sebagai ‫ ﺵ‬berikut: ‫ﺹ‬ ‫ﺍء‬ ‫ﺽ‬ ‫ﺽ‬ ‫ﺹ‬ ‫ﺍء‬ ‫ﺽ‬ ‫ﺹ‬ ‫ء‬ Konsonan ‫ﺹ‬ ‫ﺽ‬ ‫ﺍﺍﺙء‬ ‫ﻁ‬ ‫ﺍﺙء‬ ‫ﻁ‬ ‫ﺽ‬ ‫ﻁ‬ ‫ﺽ‬ ‫ﺍﺙء‬ ‫ﻁ‬ dh = ‫ﺽ‬ .8 a = ‫ﺙء‬ ‫ ﺍ‬.1 ‫ﻅﻅ‬ ‫ﺡﺙ‬ ‫ﻁ‬ ‫ﺡ‬ th = ts = ‫ﺙ‬ ‫ﻅ‬ ‫ﻁ‬ ‫ ﺡﺡ‬.2 ‫ ﻁ‬.9 ‫ﻅ‬ ‫ﺥﺙ‬ dz = ‫ﻉ‬ ‫ ﻉ‬.10 h = ‫ﺡ‬ ‫ﻅ‬ ‫ ﺥ‬.3 ‫ﻉ‬ ‫ﻅ‬ ‫ﺡ‬ ‫ﺥ‬ ‫ﻅ‬ ‫ ﻉ‬.11 ‘= ‫ﻍ‬ ‫ﺡ‬ kh = ‫ﺥ‬ ‫ ﺫﺫﺥ‬.4 ‫ﻍ‬ ‫ﻉ‬ ‫ﻍ‬ ‫ﻉ‬ gh = dz = ‫ﺥ‬ ‫ ﺫ‬.5 ‫ ﻉ‬.12 ‫ﻍ‬ ‫ﺫﺫﺥ‬ ‫ﺵ‬ ‫ﻯ‬ ‫ ﻍ‬.13 i/y = ‫ﻯ‬ sy = ‫ ﺵ‬.6 ‫ﻯ‬ ‫ﻍ‬ ‫ﺫ‬ ‫ﺵ‬ ‫ ﻍ‬.14 ‫ﺵ‬ t/h = ‫ﻯ‬ ‫ﺹ‬ sh = ‫ ﺫﺵ‬.7 ‫ﺓﺓﻯ‬ ‫ﺹ‬ ‫ﻯ‬ ‫ﺵ‬ ‫ﺹ‬ ‫ﺓﺓﻯ‬ ‫ﺹ‬ ‫ﺵ‬ ‫ﺽ‬ ‫ﺍﻝ‬ ‫ﺹ‬ ‫ﺓﺍﻝ‬ ‫ﺽ‬ viii ‫ﺓﺓﺍﻝ‬ ‫ﺹ‬ ‫ﺽ‬ ‫ﺽ‬ ‫ﺹ‬ ‫ﻁ‬ ‫ﺍﻝ ﺓﺓ‬ ‫ﺔ‬ ‫ﺽ‬ ‫ﺔﺍﻝ‬ ‫ﻁ‬ ‫ﺔﺍﻝ ﺓ‬ ‫ﺽ‬ ‫ﻁ‬


PENGANTAR PENULIS GARIS BESAR ISI BUKU Aqidah Ahmadiyah (surat kepada Syaikhul Islam Selangor). Kewafatan Nabi Isa (surat kepada Mufti Fairuq).

Arti KhĂŁtaman-NabiyyÄŠn.

Hadhrat Ahmad dan Kenabian. Kafir Mengkafirkan.

Jasa Jemaat Ahmadiyah.

Hadits Hadits Imam Mahdi.

Sejarah Hidup Hadhrat Ahmada.s..

Perjanjian Masuk Ahmadiyah. Dua bahasan di Selangor

Selain Jemaat Ahmadiyah Singapura, Jiram dan Borneo pada umumnya, saudara-saudara yang tersebut di bawah adalah kawan lain yang telah menolong dengan derma untuk mencetak buku ini, mudahmudahan mereka itu diberkati oleh AllahS.w.t. di Dunia dan di Akhirat! 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Tuan Hasan Alauddin (Malaka) Tuan Hasan Mardi Tuan Umar Khathab Tuan Ahmad Nadi Tuan As-Sayyid Abdurrahman Tuan T. Mahmud Tuan B. Habib Ahmad Tuan Aim Muhyiddin Tuan Abdul Hasan Tuan Watam Tuan Sukasan Tuan Hasan Munadi

ix


Penjelasan Ahmadiyah

__________________________________________________________________________________________

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.

Tuan Rasyidin Tuan A. M. Ayyub Tuan A. Abdul Majid Tuan Choudhry Rahmatullah Bajwah Tuan Mubarak Ahmadi DSP Tuan Nuruddin Mahmud Payanggede Tuan C. V Habib Tuan Hakim Thahir Muhammad Tuan Syarif Hasan Tuan F. A Quraisyi Tuan Abdurrozzaq Mastan Tuan Shubidar Syir Muhammad Tuan Ahmad Alang Puan Rabiah Hasan Tuan Muhammad Syihabuddin Tuan B. Muhammad Tuan V. Ayih Ahmad Tuan Mun bin Harun

Kemudian saudara Fathimah binti Mun di Jeram sudah wafat pada 9 September 1955 dan Tuan Sulung bin Mun sudah wafat pada 9 November tahun 1955 dan sudah dikebumikan di tanah kuburan kita di jalan Bukit Jeram. Diharapkan dua saudara kita itu pun akan didoakan mudah-mudahan AllahS.w.t. mencurahkan rahmat-Nya kepada dua saudara itu, amin!

x


ǶȈƷǂdz¦ ǶȈƷǂdz¦Ǻŧǂdz¦ Ǻŧǂdz¦ƅ¦ƅ¦ǶLjƥ ǶLjƥ 

PENDAHULUAN PENDAHULUAN PENDAHULUAN

Saudara-saudara sekalian, ƒ—†ƒ”ƒǦ•ƒ—†ƒ”ƒ•‡ƒŽ‹ƒǡ ƒ—†ƒ”ƒǦ•ƒ—†ƒ”ƒ•‡ƒŽ‹ƒǡ 

ǾƫƢǯ ǾƫƢǯ ǂƥÂǂƥÂƅ¦ƅ¦ƨŧ°Â ƨŧ°ÂǶǰǶǰ ȈǴǟȈǴǟ¿ȐLjdz¦ ¿ȐLjdz¦

 Sebelum saudara-saudara mulai membaca “PENERANGAN ‡„‡Ž— ‡„‡Ž— •ƒ—†ƒ”ƒǦ•ƒ—†ƒ”ƒ •ƒ—†ƒ”ƒǦ•ƒ—†ƒ”ƒ —Žƒ‹ —Žƒ‹ buku ‡„ƒ…ƒ ‡„ƒ…ƒ „—— „—— AHMADIYAH” ini, perlu dijelaskan bahwa Utusan Ahmadiyah yang Dz Dz  dz  dz‹‹ǡ ‹‹ǡ’‡”Ž— ’‡”Ž—†‹Œ‡Žƒ•ƒ †‹Œ‡Žƒ•ƒ„ƒŠ™ƒ „ƒŠ™ƒ–—•ƒ –—•ƒ utama di Singapura yaitu: Maulana Ghulam Husain Iyazul-Fadhl beliau Šƒ†‹›ƒŠ›ƒ‰—–ƒƒ†‹‹‰ƒ’—”ƒ›ƒ‹–—ǣƒ—Žƒƒ Š—Žƒ —•ƒ‹ Šƒ†‹›ƒŠ›ƒ‰—–ƒƒ†‹‹‰ƒ’—”ƒ›ƒ‹–—ǣƒ—Žƒƒ Š—Žƒ —•ƒ‹ sampai di sini pada •ƒ’ƒ‹ tahun 1935, kemudian Maulana Imamuddin dan

›ƒœ—ŽǦ ƒ†ŠŽ

›ƒœ—ŽǦ ƒ†ŠŽ „‡Ž‹ƒ— „‡Ž‹ƒ— •ƒ’ƒ‹ †‹†‹•‹‹ •‹‹’ƒ†ƒ ’ƒ†ƒ–ƒŠ— –ƒŠ—ͳͻ͵ͷǡ ͳͻ͵ͷǡ ‡—†‹ƒ ‡—†‹ƒ Tuan Abdul-Hayyee. ƒ ƒ—††‹†ƒ—ƒ„†—ŽǦ ƒ››‡‡Ǥ ƒ ƒ—††‹†ƒ—ƒ„†—ŽǦ ƒ››‡‡Ǥ ƒ—Žƒ ƒ—Žƒ  Pada 15ͳͷ‡•‡„‡” Desember 1949 saya telah mendapat perintah ƒ†ƒ ƒ†ƒͳͷ ‡•‡„‡”ͳͻͶͻ ͳͻͶͻ•ƒ›ƒ •ƒ›ƒ–‡ŽƒŠ –‡ŽƒŠ‡†ƒ’ƒ– ‡†ƒ’ƒ–’‡”‹–ƒŠ ’‡”‹–ƒŠ berangkat dariƒ„™ƒŠ Rabwah—–— untuk datang ke Singapura menggantikan „‡”ƒ‰ƒ– „‡”ƒ‰ƒ–†ƒ”‹ †ƒ”‹ ƒ„™ƒŠ —–—†ƒ–ƒ‰ †ƒ–ƒ‰‡ ‡‹‰ƒ’—”ƒ ‹‰ƒ’—”ƒ‡‰‰ƒ–‹ƒ ‡‰‰ƒ–‹ƒ Maulana Ghulam Husain Iyazul-Fadhl yang hendak kembali ke ƒ—Žƒƒ ƒ—Žƒƒ Š—Žƒ

Š—Žƒ —•ƒ‹ —•ƒ‹ ›ƒœ—ŽǦ ƒ†ŠŽ

›ƒœ—ŽǦ ƒ†ŠŽ›ƒ‰ ›ƒ‰Š‡†ƒ Š‡†ƒ‡„ƒŽ‹ ‡„ƒŽ‹‡ ‡ Pakistan, maka pada 22 Desember 1949 dengan kapal terbang saya ƒ‹•–ƒǡƒƒ’ƒ†ƒʹʹ‡•‡„‡”†‡‰ƒƒ’ƒŽ–‡”„ƒ‰•ƒ›ƒ–‡ŽƒŠ ƒ‹•–ƒǡƒƒ’ƒ†ƒʹʹ‡•‡„‡”†‡‰ƒƒ’ƒŽ–‡”„ƒ‰•ƒ›ƒ–‡ŽƒŠ telah sampai dengan selamat di Singapura. Saya dapati bahwa†‡‰ƒ dengan •ƒ’ƒ‹ •ƒ’ƒ‹ †‡‰ƒ †‡‰ƒ •‡Žƒƒ– •‡Žƒƒ– †‹†‹‹‰ƒ’—”ƒǤ ‹‰ƒ’—”ƒǤ ƒ›ƒ ƒ›ƒ †ƒ’ƒ–‹ †ƒ’ƒ–‹ „ƒŠ™ƒ „ƒŠ™ƒ †‡‰ƒ karunia Allah dan berkah usaha Maulana Iyaz, Jamaah Ahmadiyah ƒ”—‹ƒ ƒ”—‹ƒ ŽŽƒŠ ŽŽƒŠ †ƒ †ƒ „‡”ƒŠ „‡”ƒŠ —•ƒŠƒ —•ƒŠƒ ƒ—Žƒƒ ƒ—Žƒƒ

›ƒœǡ

›ƒœǡ ƒƒƒŠ ƒƒƒŠ Šƒ†‹›ƒŠ Šƒ†‹›ƒŠ yang kokoh sudah berdiri di Singapura dan sebelum Maulana Iyazul›ƒ‰‘‘Š•—†ƒŠ„‡”†‹”‹†‹‹‰ƒ’—”ƒ†ƒ•‡„‡Ž—ƒ—Žƒƒ ›ƒœ—ŽǦ ›ƒ‰‘‘Š•—†ƒŠ„‡”†‹”‹†‹‹‰ƒ’—”ƒ†ƒ•‡„‡Ž—ƒ—Žƒƒ ›ƒœ—ŽǦ Fadhl pulang ke Pakistan pada 20 November 1950 sudah berdiri pula ƒ†ŠŽ’—Žƒ‰‡ƒ‹•–ƒ’ƒ†ƒʹͲ‘˜‡„‡”ͳͻͷͲ•—†ƒŠ„‡”†‹”‹’—Žƒ ƒ†ŠŽ’—Žƒ‰‡ƒ‹•–ƒ’ƒ†ƒʹͲ‘˜‡„‡”ͳͻͷͲ•—†ƒŠ„‡”†‹”‹’—Žƒ cabang Jamaah Ahmadiyah di Jiram, Selangor. …ƒ„ƒ‰ ƒƒƒŠŠƒ†‹›ƒŠ†‹ ‹”ƒ‡Žƒ‰‘”Ǥ …ƒ„ƒ‰ ƒƒƒŠŠƒ†‹›ƒŠ†‹ ‹”ƒ‡Žƒ‰‘”Ǥ  Dalam masa 15 tahun itu beliau mendapat tantangan yang ƒŽƒ ƒŽƒ ƒ•ƒ ƒ•ƒ ͳͷ ͳͷ –ƒŠ— –ƒŠ— ‹–— ‹–— „‡Ž‹ƒ— „‡Ž‹ƒ— ‡†ƒ’ƒ– ‡†ƒ’ƒ– –ƒ–ƒ‰ƒ –ƒ–ƒ‰ƒ ›ƒ‰ ›ƒ‰ hebat dari para ulama yang suka menyebarkan fitnah sampai-sampai Š‡„ƒ–†ƒ”‹’ƒ”ƒ—Žƒƒ›ƒ‰•—ƒ‡›‡„ƒ”ƒˆ‹–ƒŠ•ƒ’ƒ‹Ǧ•ƒ’ƒ‹ Š‡„ƒ–†ƒ”‹’ƒ”ƒ—Žƒƒ›ƒ‰•—ƒ‡›‡„ƒ”ƒˆ‹–ƒŠ•ƒ’ƒ‹Ǧ•ƒ’ƒ‹ „‡Ž‹ƒ— „‡Ž‹ƒ— †‹’——Ž †‹’——Ž „‡„‡”ƒ’ƒ „‡„‡”ƒ’ƒ ƒŽ‹ǡ ƒŽ‹ǡ ƒƒ ƒƒ –‡–ƒ’‹ –‡–ƒ’‹ †‡‰ƒ †‡‰ƒ ’‡”–‘Ž‘‰ƒ ’‡”–‘Ž‘‰ƒ ŽŽƒŠ ŽŽƒŠ beliau dipukul beberapa kali, akan tetapi dengan pertolongan Allah ‡ƒŒ—ƒŠƒ†‹›ƒŠ–‹†ƒ†ƒ’ƒ–†‹ŠƒŽƒ‰ǦŠƒŽƒ‰‹‘Ž‡Šˆ‹–ƒŠǦˆ‹–ƒŠ ‡ƒŒ—ƒŠƒ†‹›ƒŠ–‹†ƒ†ƒ’ƒ–†‹ŠƒŽƒ‰ǦŠƒŽƒ‰‹‘Ž‡Šˆ‹–ƒŠǦˆ‹–ƒŠ kemajuan Ahmadiyah tidak dapat dihalang-halangi oleh fitnah-fitnah –‡”•‡„—–Ǥ –‡”•‡„—–Ǥ Š‹”›ƒ Š‹”›ƒ ’ƒ†ƒ ’ƒ†ƒ –ƒŠ— –ƒŠ— ͳͻͷͲ ͳͻͷͲ •—†ƒŠ •—†ƒŠ –‡”•‹ƒ” –‡”•‹ƒ” „—— „—— Dz Dz tersebut. Akhirnya pada tahun 1950 sudah tersiar buku “UTUSAN dz dz›ƒ‰ ›ƒ‰ •—†ƒŠ •—†ƒŠ •ƒ›ƒ •ƒ›ƒ Œƒ™ƒ„ Œƒ™ƒ„ ’ƒ†ƒ ’ƒ†ƒ –ƒŠ— –ƒŠ— ‹–— ‹–— Œ—‰ƒ Œ—‰ƒ †ƒ †ƒ•—†ƒŠ •—†ƒŠ MURTAD” yang sudah saya jawab pada tahun itu juga dan sudah –‡”•‡„ƒ” –‡”•‡„ƒ” †‡‰ƒ †‡‰ƒ ƒƒ ƒƒ DzdzǤ DzdzǤ —— —— Dzdz Dzdz ‹–— ‹–— tersebar dengan nama “KEBENARAN”. Buku “KEBENARAN” itu belum „‡Ž—†ƒ’ƒ–†‹Œƒ™ƒ„‘Ž‡Š—Žƒƒ›ƒ‰‡—•—Š‹Šƒ†‹›ƒŠ•ƒ’ƒ‹ „‡Ž—†ƒ’ƒ–†‹Œƒ™ƒ„‘Ž‡Š—Žƒƒ›ƒ‰‡—•—Š‹Šƒ†‹›ƒŠ•ƒ’ƒ‹ dapat dijawab oleh ulama yang memusuhi Ahmadiyah sampai hari ini. Šƒ”‹‹‹Ǥ Šƒ”‹‹‹Ǥ  pada tahun 1955 ini pula sudah terbit satu buku lagi yang Ya, ƒǡ’ƒ†ƒ–ƒŠ—ͳͻͷͷ‹‹’—Žƒ•—†ƒŠ–‡”„‹–•ƒ–—„——Žƒ‰‹›ƒ‰ ƒǡ’ƒ†ƒ–ƒŠ—ͳͻͷͷ‹‹’—Žƒ•—†ƒŠ–‡”„‹–•ƒ–—„——Žƒ‰‹›ƒ‰ berjudul “MUSANG BERBULU AYAM” yang mengandung keterangan„‡”Œ—†—ŽDz dz›ƒ‰‡‰ƒ†—‰‡–‡”ƒ‰ƒǦ „‡”Œ—†—ŽDz dz›ƒ‰‡‰ƒ†—‰‡–‡”ƒ‰ƒǦ keterangan yang lama yang dikutip dari siaran-siaran di Warta Melayu ‡–‡”ƒ‰ƒ ‡–‡”ƒ‰ƒ ›ƒ‰ ›ƒ‰dari Žƒƒ Žƒƒ ›ƒ‰ ›ƒ‰†‹—–‹’ †‹—–‹’ †ƒ”‹ •‹ƒ”ƒǦ•‹ƒ”ƒ •‹ƒ”ƒǦ•‹ƒ”ƒ †‹†‹ƒ”–ƒ ƒ”–ƒ dahulu. Maksud penyiaran buku †ƒ”‹ itu tidak lain dan tidak bukan ‡Žƒ›—†ƒŠ—Ž—Ǥƒ•—††ƒ”‹’‡›‹ƒ”ƒ„——‹–—–‹†ƒŽƒ‹†ƒ–‹†ƒ ‡Žƒ›—†ƒŠ—Ž—Ǥƒ•—††ƒ”‹’‡›‹ƒ”ƒ„——‹–—–‹†ƒŽƒ‹†ƒ–‹†ƒ hanya untuk mencari uang dan nama serta hanya untuk menyakiti „—ƒ „—ƒ Šƒ›ƒ Šƒ›ƒ—–— —–— ‡…ƒ”‹ ‡…ƒ”‹—ƒ‰ —ƒ‰†ƒ †ƒƒƒ ƒƒ •‡”–ƒ •‡”–ƒŠƒ›ƒ Šƒ›ƒ —–— —–— hati orang-orang Ahmadiyah saja, karena kebanyakan keterangan-

xi


Penjelasan Ahmadiyah

__________________________________________________________________________________________

keterangan buku itu dusta dan kotor serta berdasarkan kepada kejahilan dan kedengkian.

Saudara-saudara para hamba Allah Yang Suci itu adalah sebagai cermin yang bersih, maka orang yang melihat kekotoran di cermin itu sudah tentu dia sendiri kotor dan kalau dia melihat rupa binatang di cermin itu berarti dia sendiri… perlu ia memperbaiki keadaannya. Jadi, orang yang mengabarkan wajah yang mulia Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad Al-Qadiania.s. sebagai binatang sebenarnya dia melukai hati kita, akan tetapi perbuatannya sama benar dengan orang-orang kafir yang sehari-hari menyiarkan gambar Sayyidina MuhammadS.a.w. untuk menyakitkan hati kita kaum muslimin semuanya. Maka dari itu, kita minta perlindungan kepada AllahS.w.t. dari para ulama yang mengikuti langkah orang-orang kafir dan kita serahkan hal itu kepada Allah saja. Walhasil dalam buku ini, saya akan menjawab segala tuduhan dan keterangan “Musang Berbulu Ayam” dan juga keterangan buku “Perisai Orang Beriman” dan buku “Al-Qadiyaniyah” dan lain-lain seberapa boleh memuatnya insya AllahS.w.t.. Atas nama keadilan dan kejujuran, saya minta kepada para pembaca yang budiman agar sudi memperhatikan isi buku ini dan kalau ada orang yang hendak bertanya apa-apa, maka dengan hormat saya bersedia untuk menjawab segala pertanyaan itu, wabillãhi-Taufiq ke arah Tuhan! Majukanlah kebenaran dan keadilan dan lenyapkanlah kedustaan dan kebathilan agar manusia aman sentausa dan mendapatkan berkah serta rahmat Engkau di dunia dan juga di Akhirat, amin ya Rabbal-‘alamin. Singapura, Februari 1956

Muhammad Shadiq bin Barakatullah Al-Mubasysyir Al-Islamiy Al-Ahmadiy

xii


1

BAB SATU

1


2


ĂŠ ǜÊ ÇˆĂŠĆĽ ǜÊ ČˆĆˇĂŠÇ‚ÇłÂŚ ǺÊ ŧǂÊdzŒ Ć…ÂŚ ǜÊ ČˆĂŒĆˇĂŠÇ‚ĂŒÄ‹ÇłÂŚ ċǺÊ ĂˆĹ§ĂŒ Ç‚Ä‹ĂˆÇłÂŚĂŒ Ä‹Ć…ÂŚ ǜÊ ÇˆĂŒ ĂŠĆĽĂŒ ĂŠĹ‰ĂŒÇ‚ĂŠ Ç°Ăˆ ĂŒÇłĂŠÂŚĂŠ ÇžĂŠĂŠÇłČ‚ĂŒ LJÉ Â°Ăˆ Č„ĂˆÇ´Ç&#x;Ăˆ ȆÄ?Ç´Ç? Ăˆ Éǝ ’ǽƞÉ Ç¸Ĺ´ĂŒĂˆ Ĺ‰ĂŠĂŒÇ‚ĂŠ Ç°Ăˆ ĂŒÇłÂŚ ÇžÇłČ‚ĂŒ LJÉ Â°Ăˆ Č„ĂˆÇ´Ç&#x;Ăˆ ȆÄ?Ç´Ç? Ăˆ Ă‰ÇťĂ‚Ăˆ â€™ĂˆÇ˝ĆžĂ‰ Ç¸Ăˆ Ĺ´ĂŒ Ăˆ PASAL PERTAMA BABPERTAMA SATU PASAL

AQIDAH JEMAAT AHMADIYAH AHMADIYAH AQIDAHMUSLIM AQIDAH AHMADIYAH S.w.t. 

Dengan karunia Allah , kami Ahmadiyah adalah orang‡Â?‰ƒÂ?Â?ƒ”—Â?‹ƒŽŽƒŠsubhĂŁnahu wa taâ€˜ĂŁlaÇĄÂ?ƒÂ?‹ŠÂ?ƒ†‹›ƒŠ wa taâ€˜ĂŁlaÇĄÂ?ƒÂ?‹ŠÂ?ƒ†‹›ƒŠ orang ‡Â?‰ƒÂ?Â?ƒ”—Â?‹ƒŽŽƒŠsubhĂŁnahu yang beragama Islam, kami mempunyai keyakinan bahwa ƒ†ƒŽƒŠ ‘”ƒÂ?Â‰ÇŚÂ‘Â”ÂƒÂ?‰ ›ƒÂ?‰ „‡”ƒ‰ƒÂ?ƒ •ŽƒÂ?ÇĄ Â?ƒÂ?‹ Â?‡Â?’—Â?›ƒ‹ ƒ†ƒŽƒŠ ‘”ƒÂ?Â‰ÇŚÂ‘Â”ÂƒÂ?‰ ›ƒÂ?‰ „‡”ƒ‰ƒÂ?ƒ

•ŽƒÂ?ÇĄ Â?ƒÂ?‹ Â?‡Â?’—Â?›ƒ‹ agama Islam itulah satu agama yang sempurna yang tidak akan Â?‡›ƒÂ?‹Â?ƒÂ? „ƒŠ™ƒ ƒ‰ƒÂ?ƒ •ŽƒÂ? ‹–—ŽƒŠ •ƒ–— ƒ‰ƒÂ?ƒ ›ƒÂ?‰ •‡Â?’—”Â?ƒ Â?‡›ƒÂ?‹Â?ƒÂ? „ƒŠ™ƒ ƒ‰ƒÂ?ƒ

•ŽƒÂ? ‹–—ŽƒŠ •ƒ–—Siapa ƒ‰ƒÂ?ƒsaja ›ƒÂ?‰ •‡Â?’—”Â?ƒ dimansukhkan lagi sampai hari Qiamat. yang tidak ›ƒÂ?‰ –‹†ƒÂ? ƒÂ?ƒÂ? †‹Â?ƒÂ?•—Â?ŠÂ?ƒÂ? Žƒ‰‹ •ƒÂ?’ƒ‹ Šƒ”‹ ‹ƒÂ?ƒ–Ǥ ‹ƒ’ƒ •ƒŒƒ ›ƒÂ?‰ –‹†ƒÂ? ƒÂ?ƒÂ? Žƒ‰‹ •ƒÂ?’ƒ‹ ‹ƒÂ?ƒ–Ǥ ‹ƒ’ƒ •ƒŒƒ mengikuti Islam,†‹Â?ƒÂ?•—Â?ŠÂ?ƒÂ? maka kepercayaannya tidakŠƒ”‹ benar dan agamanya ›ƒÂ?‰ –‹†ƒÂ? Â?‡Â?‰‹Â?—–‹ •ŽƒÂ?ÇĄ Â?ƒÂ?ƒ Â?‡’‡”…ƒ›ƒƒÂ?Â?›ƒ –‹†ƒÂ? „‡Â?ƒ” †ƒÂ? ›ƒÂ?‰ –‹†ƒÂ?itu Â?‡Â?‰‹Â?—–‹

•ŽƒÂ?ÇĄ Â?ƒÂ?ƒ Â?‡’‡”…ƒ›ƒƒÂ?Â?›ƒ –‹†ƒÂ? „‡Â?ƒ” †ƒÂ? yang tidak akan dikabulkan. ƒ‰ƒÂ?lain ƒÂ?†‹Â?ƒ„—ŽÂ?ƒÂ?Ǥ ƒÂ?›ƒ›ƒÂ?‰Žƒ‹Â?‹–—–‹†ƒÂ?ƒÂ? ƒ‰ƒÂ?ƒÂ?›ƒ›ƒÂ?‰Žƒ‹Â?‹–—–‹†ƒÂ?ƒÂ?ƒÂ?†‹Â?ƒ„—ŽÂ?ƒÂ?Ǥ S.w.t. berfirman: Allah ŽŽƒŠ subhĂŁnahu wa Taâ€˜ĂŁla„‡”ˆ‹”Â?ƒÂ?ÇŁ ŽŽƒŠ subhĂŁnahu wa Taâ€˜ĂŁla„‡”ˆ‹”Â?ƒÂ?ÇŁĂŠ ĹŹÂŚ ĂŠ ƝÊ Č‰ÂŚĂŒ ĿÊȂǿÂÇžÇźĂŒÇˇĂŠ Ç˛ĆŚÇŹĂŒ ºȇÇşĂˆÇ´ÂşĂˆÇ§ƢÊÅǟȇŽÊ ¿ÊČ?Ăˆ LJČ?ÂŚ ÊǺȇ ĂŠÇ‚ĂŠ LJƢ ĂˆĂŒÇşÇˇĂŠÇşĂˆ¨ÊǡǂĆťÂ¨ĂŠĂŠÇ‚ĂˆČ‰ÂŚ ĂŠ ĂŠĂŒĂŒ ĂŠÇ‚ĂŒ ÂşČˆĂŒÇŁĂˆÇ‚ĂˆÂşČˆĂŒÇŁĂˆÇ˘ĂŠ ĂˆĆŹÇ˘ĆŚĂŒĂŠÂşČ‡ĂˆĆŹĆŚĂŒÇşÂşĂˆČ‡ÇˇÇşĂŒĂ‚ÇˇĂˆĂ‚Ăˆ ĂŠ É Ăˆ ÊÉ Ăˆ É ĂŒ ĂˆÇ‡Ć˘ ĹŹÂŚ Ǻȇ Ç‚ ĂŒ Ăˆ ĂŒ ĂˆĂˆ Ăˆ Ăˆ Ăˆ Ăˆ ĂŒ ÄżČ‚Ăˆ ÇżĂ‰Ă‚ĂˆĂˆ Ă‰ÇžÇźĂŒÇˇÇ˛Ăˆ ĂˆĆŚĂˆÇŹĂŒ ɺȇÇşĂŒ ĂˆÇ´ÂşĂˆÇ§ƢÅǟȇŽÂżČ?Ăˆ Ç‡ĂŒ Č?ÂŚ Ăˆ

“Dan, siapa saja yang sebagaiagama, agama,maka “Dan, siapa saja yangmemilih memilihselain selain Islam sebagai “Dan, siapa saja yang memilih selain Islamtermasuk sebagai agama, maka maka darinya tidak diterima dan Akhirat termasuk orangdarinya tidak diterima dan di di Akhirat orang-orang darinya tidak diterima dan di Akhirat termasuk orang-orang yang merugi� (Ali Imran, 3:86) orang yang merugi� yang merugi� (Ali Imran, 3:86) (QS. Ali Imran, 3:86)

 ÂŽÇŚ—”ƒÂ?—ŽnjƒŒ‹† ƒ†ƒŽƒŠ ˆ‹”Â?ƒÂ? ŽŽƒŠ ›ƒÂ?‰ •—…‹ †ƒÂ? ÂŽÇŚ—”ƒÂ?—ŽnjƒŒ‹† ƒ†ƒŽƒŠ ˆ‹”Â?ƒÂ? ŽŽƒŠ ›ƒÂ?‰ •—…‹ †ƒÂ? ƒ››‹†‹Â?ƒ —ŠƒÂ?Â?Ġ shallallĂŁhu ‘alaihi wa dan sallam ƒ†ƒŽƒŠ Al-Quranul-Majid firman Allah yangwa suci Sayyidina ƒ››‹†‹Â?ƒ —ŠƒÂ?Â?Ġ adalah shallallĂŁhu ‘alaihi sallam ƒ†ƒŽƒŠ „‡”’ƒÂ?‰Â?ƒ–S.a.w. Š –ƒÂ?ƒÂ?ÇŚÂƒÂ„Â‹Â›Â›Ă‚Â?Ǥ ‹†ƒÂ? ƒ†ƒ Â?‹–ƒ„ Č‹Â•Â›ÂƒÂ”Â‹ÇŻÂƒÂ–ČŒ „ƒ”— Žƒ‰‹ adalah berpangkat KhĂŁtaman-NabiyyÄŠn. Tidak Muhammad „‡”’ƒÂ?‰Â?ƒ– Š –ƒÂ?ƒÂ?ÇŚÂƒÂ„Â‹Â›Â›Ă‚Â?Ǥ ‹†ƒÂ? ƒ†ƒ Â?‹–ƒ„ Č‹Â•Â›ÂƒÂ”Â‹ÇŻÂƒÂ–ČŒ „ƒ”—ada Žƒ‰‹ ƒ –ƒ—ƒ„‹›ƒÂ?‰Â?‡Â?„ƒ™ƒƒ‰ƒÂ?ƒ„ƒ”—•‡•—†ƒŠ„‡Ž‹ƒ—‹–—Ǥ kitab (syari’at) baru lagi atau Nabi yang membawa agama baru ƒ–ƒ—ƒ„‹›ƒÂ?‰Â?‡Â?„ƒ™ƒƒ‰ƒÂ?ƒ„ƒ”—•‡•—†ƒŠ„‡Ž‹ƒ—‹–—Ǥ  sesudah beliau itu. Rukun Islam kami ada lima perkara: Rukun Islam kami ada lima perkara: Rukun Islam kami ada lima perkara: ͳǤ ‡Â?‰—…ƒ’Â?ƒÂ?†—ƒƒŽ‹Â?ƒŠÂ›ÂƒÂŠÂƒÂ†ÂƒÂ–ÇĄÂ›ÂƒÂ‹Â–Â—ÇŁ ͳǤ ‡Â?‰—…ƒ’Â?ƒÂ?†—ƒƒŽ‹Â?ƒŠÂ›ÂƒÂŠÂƒÂ†ÂƒÂ–ÇĄÂ›ÂƒÂ‹Â–Â—ÇŁ 1. Mengucapkan dua Kalimah Syahadat, yaitu:

ĂŠ žȂ É LJ° ŒƞǸŰ Àċ ĂˆÂ˘ ĆžČ€Ç‹ĂˆÂ˘ Ă‚Ăˆ ÉƅŒċČ?ʤċČ?Ǟdzʤ ĂŠÂ¤ĂˆÇžÇłÄ‹Č?ʤ Ä‹Č?Ă€ĂˆÂ˘Ă€ĂŒĆžĂˆÂ˘ Č€ĆžĂ‰Ç‹Č€ĂˆÉŒÇ‹ĂŒ Â˘ÉŒĂˆ ¢ ĂŠ ƅŒžȂ Ć…ÂŚ É LJÉ °ċÉ ŒċƞÅ Ç¸Ä‹Ă…ĂˆĹ°Ă‰Ä‹ ĂˆĂ€Ă‰Ä‹ ĂˆÂ˘ ƞÉ Č€ĂˆĂ‰Ç‹ĂŒ ĂˆĂˆÂ˘ĂŒ Ă‚Ăˆ ÉƅŒ Ăˆ ĂŒ Ă‰ĂˆĂŒ Ăˆ Ů?‍ل ا‏ Ů? ‍أَ ْﺡ َ Ů?ﺪ ŘŁŮŽ ْن ďťťďą ŘĽŮ?ďť&#x;َ ŘĽŮ?ďťťďą  اŮ? ŮŽŮˆ ŘŁŮŽ ْﺡ َ Ů?ﺪ ŘŁŮŽ ﹠ن Ů?ďł?ŮŽ ﹠ ًﺪا ďą Řą Ů?ﺳ‏

“Saya menyaksikan bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah, “Saya menyaksikan bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah, kecuali Allah; dan saya menyaksikan bahwa Muhammad itu “Saya menyaksikan bahwa Tuhan yang berhak disembah, kecuali Allah; dan saya tiada menyaksikan bahwa Muhammad itu utusan Allah.� kecuali Allah; dan saya menyaksikan bahwa Muhammad itu utusan Allah.� utusan Allah.� 

‍ﺔ ؊   ﺎ‏

3


Penjelasan Ahmadiyah

__________________________________________________________________________________________

2. ʹǤMendirikan Shalat lima waktu dalam sehari-semalam. ‡Â?†‹”‹Â?ƒÂ?ŠƒŽƒ–Ž‹Â?ƒ™ƒÂ?–—†ƒŽƒÂ?Â•Â‡ÂŠÂƒÂ”Â‹ÇŚÂ• ‡Â?ƒŽƒÂ?Ǥ ‡Â?†‹”‹Â?ƒÂ?ŠƒŽƒ–Ž‹Â?ƒ™ƒÂ?–—†ƒŽƒÂ?Â•Â‡ÂŠÂƒÂ”Â‹ÇŚÂ• ‡Â?ƒ ŽƒÂ?Ǥ 3.ʹǤ;ǤBerpuasa pada bulan Ramadhan ‡”’—ƒ•ƒ’ƒ†ƒ„—ŽƒÂ?ƒÂ?ƒ†ŠƒÂ? ‡”’—ƒ•ƒ’ƒ†ƒ„—ŽƒÂ?ƒÂ?ƒ†ŠƒÂ? 4.;Ǥ͜Membayar Zakat kalau sudah cukup nishab. Ǥ ‡Â?„ƒ›ƒ”ƒÂ?ƒ–Â?ƒŽƒ—•—†ƒŠ…—Â?—’Â?‹•Šƒ„Ǥ 5.͜͡ǤNaik haji ke Mekkah Al-Mukarramah kalau mampu. Ǥ ‡Â?„ƒ›ƒ”ƒÂ?ƒ–Â?ƒŽƒ—•—†ƒŠ…—Â?—’Â?‹•Šƒ„Ǥ ƒ‹Â?ŠƒŒ‹Â?‡‡Â?Â?ƒŠÂŽÇŚ—Â?ƒ””ƒÂ?ƒŠÂ?ƒŽƒ—Â?ƒÂ?’—Ǥ ͡Ǥ ƒ‹Â?ŠƒŒ‹Â?‡‡Â?Â?ƒŠÂŽÇŚ—Â?ƒ””ƒÂ?ƒŠÂ?ƒŽƒ—Â?ƒÂ?’—Ǥ Demikian juga Rukun kami adakami enamada perkara: Demikian juga Iman Rukun Iman enam perkara: Demikian juga Rukun Iman kami ada enam perkara: 1. ͳǤ Percaya kepada Allah Ta‘ala. ‡”…ƒ›ƒÂ?‡’ƒ†ƒŽŽƒŠƒǎƒŽƒǤ ͳǤ ‡”…ƒ›ƒÂ?‡’ƒ†ƒŽŽƒŠƒǎƒŽƒǤ 2. ʹǤPercaya kepada para Malaikat-Nya. ƒǤ ‡”…ƒ›ƒÂ?‡’ƒ†ƒ’ƒ”ƒƒŽƒ‹Â?ÂƒÂ–ÇŚ› ‡”…ƒ›ƒÂ?‡’ƒ†ƒ’ƒ”ƒƒŽƒ‹Â?ÂƒÂ–ÇŚ› 3.ʹǤ;ǤPercaya kepada Kitab-kitab-Nya. ›ƒǤƒǤ ‡”…ƒ›ƒÂ?‡’ƒ†ƒÂ‹Â–ÂƒÂ„ÇŚÂ?Â‹Â–ÂƒÂ„ÇŚ ‡”…ƒ›ƒÂ?‡’ƒ†ƒÂ‹Â–ÂƒÂ„ÇŚÂ?Â‹Â–ÂƒÂ„ÇŚ 4.;Ǥ͜Ǥ Percaya kepada Rasul-rasul-Nya.›ƒǤ ‡”…ƒ›ƒÂ?‡’ƒ†ƒÂƒÂ•Â—ÂŽÇŚÂ”ÂƒÂ•Â—ÂŽÇŚ›ƒǤ ‡”…ƒ›ƒÂ?‡’ƒ†ƒÂƒÂ•Â—ÂŽÇŚÂ”ÂƒÂ•Â—ÂŽÇŚ›ƒǤ 5.͜Ǥ͡ǤPercaya kepada Hari Qiamat. ‡”…ƒ›ƒÂ?‡’ƒ†ƒ ƒ”‹‹ƒÂ?ƒ–Ǥ ͡Ǥ ‡”…ƒ›ƒÂ?‡’ƒ†ƒ ƒ”‹‹ƒÂ?ƒ–Ǥ 6. ͸ǤPercaya kepada Taqdir Allah Ta‘ala. ‡”…ƒ› ƒÂ?‡’ƒ†ƒƒ“† ‹”ŽŽƒŠƒǎƒŽƒǤ ͸Ǥ ‡”…ƒ›ƒÂ?‡’ƒ†ƒƒ“†‹”ŽŽƒŠƒǎƒŽƒǤ Inilah

Â?‹ŽƒŠ kepercayaan Â?‡’‡”…ƒ›ƒƒÂ? kami Â?ƒÂ?‹ secara •‡…ƒ”ƒ ringkas. ”‹Â?‰Â?ƒ•ǤSekarang, ‡Â?ƒ”ƒÂ?‰ǥsaya •ƒ›ƒ

Â?‹ŽƒŠ Â?‡’‡”…ƒ›ƒƒÂ? Â?ƒÂ?‹ •‡…ƒ”ƒ ”‹Â?‰Â?ƒ•Ǥ ‡Â?ƒ”ƒÂ?‰ǥ •ƒ›ƒ hendak menjelaskan kepercayaan Ahmadiyah itu dengan mengambil Š‡Â?†ƒÂ?Â?‡Â?Œ‡Žƒ•Â?ƒÂ?Â?‡’‡”…ƒ›ƒƒÂ?ŠÂ?ƒ†‹›ƒŠ‹–—†‡Â?‰ƒÂ?Â?‡Â?‰ƒÂ?„‹Ž a.s. Š‡Â?†ƒÂ?Â?‡Â?Œ‡Žƒ•Â?ƒÂ?Â?‡’‡”…ƒ›ƒƒÂ?ŠÂ?ƒ†‹›ƒŠ‹–—†‡Â?‰ƒÂ?Â?‡Â?‰ƒÂ?„‹Ž keterangan †ƒ”‹ dari beberapa Mirza Ghulam Ahmad Â?‡–‡”ƒÂ?‰ƒÂ? „‡„‡”ƒ’ƒtulisan –—Ž‹•ƒÂ?Hadhrat ƒ†Š”ƒ– ŠÂ?Ġ ‘alaihis salam Â?•‡–‡”ƒÂ?‰ƒÂ? †ƒ”‹ „‡„‡”ƒ’ƒ –—Ž‹•ƒÂ? ƒ†Š”ƒ– ŠÂ?Ġ ‘alaihis salam sendiri: ‡Â?†‹”‹ǣ •‡Â?†‹”‹ǣ

BERKENAAN DENGAN ALLAH 1. BERKENAAN DENGANALLAH ALLAH BERKENAAN DENGAN

 Hadhrat ‡Ž‹ƒ—–‡ŽƒŠÂ„Â‡Â”Â•ÂƒÂ„Â†ÂƒÇŁ Mirza Ghulam Ahmada.s. telah bersabda: ‡Ž‹ƒ—–‡ŽƒŠÂ„Â‡Â”Â•ÂƒÂ„Â†ÂƒÇŁ ĂŠ ĂŠ ĂŠ

ĂŠ ĂŠĆĽ ÇşÇˇĂŠĆšĂŒ ɺǝ Ă€Ăˆ Č‚Ç¸ĂŠÇ´ÇˆÇ¸ĂŒÇłÂŚ ÇşĹ´ĂŒĂˆ Ƣċǝʤ ĆžĆˇĂˆ Ä‹ dzŒÊ ÂŽÇ‚ĂŒ Ç¨Ăˆ ĂŒÇłÂŚĂŠ ƅƢ ĂˆČ‹Č‹ĂŒÂŚ ĂŒÂŚĆžĂŠ ƞǸǸÇ? ÊÉ ĂŒ É É ĂŠ ĂˆÄ‹ Ç? ĂŠ ÉÊ ƞÊ ĆˇĂˆ dzŒ ÂŽ Ç‚ Ǩ Çł ÂŚ ƅƢ ĂŒ Ăˆ ĂŒ Ăˆ ĆĽ ǺÉ ÇˇĆšĂŒ ɺǝ Ă€Ăˆ ȂǸÉ Ç´ÇˆĂŒ ǸÉ ĂŒÇłÂŚ ǺÉ Ĺ´ĂŒĂˆ Ƣċǝ¤ Ăˆ

 “Kami beragama Islam, kami beriman kepada Allah Yang Maha “Kami beragama Islam, kami beriman kepada Allah Yang Maha “Kami beragama Islam, kami beriman kepada Allah Yang Esa, yang segala sesuatu bergantung kepada-Nya Yang Maha Esa, yang segala sesuatu bergantung kepada-Nya Yang Maha Maha Esa, yang segala sesuatu(Nurul-Haq, bergantung kepada-Nya Tunggal" Juz Tungga�l I, hal. 6). Yang Maha Tungga�l (Nurul-Haq, Juz I, (Nurul-Haq, Juz I, hal. 6).hal. 6).ƒ„†ƒÂ?›ƒÂŽÂƒÂ‰Â‹ÇŁ Sabdanya lagi: ƒ„†ƒÂ?›ƒÂŽÂƒÂ‰Â‹ÇŁ ĂŠ

ĂŠ Ă‚ ŒǂȇƞÊ ĂˆÇŤ Ć˘Ç ĂŠÇťĆ˘Ç? ĹƒĂŠ Ć˘Ç Ç´ĂŒĂŠÇł Àċ ĂˆÂ˘ Ĺ“ĂŠÇ´ĂŒ ÂşĂˆÇŤ ǜÊ ČˆÇ¸ĂŠ Ç? ǺǡÊ ƞÉ ÇŹĂŠ ĂˆĆŹÇ&#x;ĂˆĂŒ ¢ ĹˆÄ? ʤ DzÄ? ǯÉ Č„ĂˆÇ´Ç&#x;Ăˆ Œ°ÊÅ ĆžĂˆĆŹÇŹĂŒ ǡÉ ƢÅŝǂÊ ÇŻĂˆ ŒƞÅÊơŒ Ăˆ ĂˆĂŠ ĂŠĂŒ Ăˆ ÇşÇˇĂŒĂŠ ƞÉ ÇŹĂŠ ĂˆĆŹÇ&#x;ĂˆĂŒ ¢ ĹˆÄ? ʤÂ Ăˆ ĂŠ DzÄ? ǯÉ Č„ĂˆÇ´Ç&#x;Ăˆ Œ°Å ĆžĂˆĆŹÇŹĂŒ ǡÉ Ć˘Ă…ĹťÇ‚ÇŻĂˆ ŒƞÅ ĆˇÂŚĂ‚Ăˆ ĂˆÂŚÇ‚Č‡Ă… ÅƞÊ ĂˆÇŤ ƢǠÅ ÊǝƢÅ Ç? Ăˆ ĹƒĂŠ Ć˘Ç Ăˆ Ç´ĂŒ Çł Àċ ĂˆÂ˘ Ĺ“ĂŠÇ´ĂŒ ÂşĂˆÇŤ ǜÊ ČˆĂŒÇ¸Ç? Ăˆ ĂŒ Ăˆ Č„Ç¨Ăˆ ĆťĂˆ Ă‚Ăˆ Ç‚ĂˆČ€Ăˆ ĂˆÇ› Ć˘ÇˇĂˆ Č„Ç¨Ăˆ ĆťĂˆ Ă‚Ăˆ Ç‚ĂˆČ€Ăˆ ĂˆÇ› Ć˘ÇˇĂˆ 

 “Saya “Saya beraqidah daridari lubuk hatihati yang dalam bahwa Allah beraqidah lubuk yang dalam bahwa Allahituitu “Saya beraqidah dari lubuk hati yang dalam bahwa Allah itu adalah Yang menjadikan alam, Esa, Maha Kuasa, Maha adalah Yang menjadikan alam, DiaDia ituitu Esa, Maha Kuasa, Maha adalah Yang menjadikan alam, Dia itu Esa, Maha Kuasa, Maha Mulia menguasai segala sesuatu yang nampak danyang yang Mulia dandan menguasai segala sesuatu yang nampak dan Mulia dan menguasai segalaKamalatil-Islam, sesuatu yang nampak dan yang sembunyi� (Mir’atu hal. 384). sembunyi� sembunyi� (Mir’atu Kamalatil-Islam, hal. 384). (Mir’atu Kamalatil-Islam, hal. 384).4


Bab Satu: Aqidah Jemaat Ahmadiyah

__________________________________________________________________________________________

ƒ„†ƒ›ƒŽƒ‰‹ǣ Sabdanya lagi: ƒ„†ƒ›ƒŽƒ‰‹ǣ  ƒ„†ƒ›ƒŽƒ‰‹ǣ  

 Ê ƳȂÊƥ ǶÊƟƢÈǫ ʼnƾÊ Èǫ ƾÆ ƷÈ¢ Ê Ƭºȇ ŃÈ – ǽ®Ȃ ƢǯÈǂČÈnjdz¦ ÈȏÂÈ ¦ƾÅÊÈdzÂÈ ǀÌ Ƽċ Æ ¢ È Ì É È È Ê Ê È Ƣǯ ÈǂČÈnjdz¦ ÈȏÂÈ ¦ƾÅ ÈdzÂÈ ǀÌ ƼċƬºÈȇ ÌŃÈ – ǽ®ȂƳÉ ȂÉ ƥ ǶÆ ÊƟƢÉÈǫ ÆʼnÆ ƾÊ Èǫ ƾÆ ƷÈ È Ê Èǫ ƾÆ ƷÈ¢dandan Ê Ê Ê “Allah ituitu Tunggal, Kekal berdiri sendiri tidak beranak tidak Ê  Ƣ ǯ ǂČ nj dz¦ ȏ  ¦ ƾ dz  ǀ Ƽċ Ƭ º ȇ Ń – ǽ ®Ȃ Ƴ Ȃ ƥ Ƕ ƟƢ ǫ ʼn “Allah Tunggal, Kekal berdiri sendiri tidak tidak É É Æ È Æ ƾberanak È È ÈÈ È È Å È È Ì È ÌÈ

bersyarikat” “Allah itu Tunggal,bersyarika Kekal berdiri sendiriAtam, tidak beranak t” (Anjami hal. 267).dan tidak bersyarika t” (Anjami Atam, (Anjami Atam, hal. hal. 267).267). “Allah itu Tunggal, Kekal berdiri sendiri tidak beranak dan tidak ‡Ž‹ƒ—„‡”•ƒ„†ƒŽƒ‰‹ǣ bersyarikat” (Anjami Atam, hal. 267).

a.s. ‡Ž‹ƒ—„‡”•ƒ„†ƒŽƒ‰‹ǣ Beliau bersabda lagi:  Ç ‡Ž‹ƒ—„‡”•ƒ„†ƒŽƒ‰‹ǣ

Ê ¨ÊDŽċÊǠÊƥ ’ǾÉƟƢǓ °ÈÂÈ §ƢÈƥ Dzď ǯÉ ȄÈǴǟÈ ’ǾÇÉƥƢÈƥÂÈ ǾÇ ƳÌ ÂÈ Dzď ǯÉ ȄÈǴǟÈ ĺď°È ÈǾƳÌ ÂÈ © ǂÌ ºÈƯ¡ÊÊňď ʤ ǾÊÊdzÈȐÊ ƳÈ ÂÈ Êƅ¦ È É Ç Ê Ê ’ǾÉƟƢǓ ǂÌ ºÈƯ¡ ňď ¤ ǾdzÈȐƳÈ ÂÈ Çƅ¦ ¨DŽċǠÊƥÂÈ È È °ÈÂÈ §ƢÈƥ Dz ď ǯÉ ȄÇÈǴǟÈ Ê’ǾÉƥƢÈƥÂÈ ǾÊƳÌ ÂÈ Dzď ǯÉ ȄÈǴǟÈ Ê ĺď°È ÈǾƳÌ ÂÈÊ © É ǂÌ ºÈƯÇ¡ ÊÂÈ śƷ Dzď ǯÉ ľ ’ǾǠÈ ÇǷÈ ƢÈǻÈ¢ÂÈ ŖÌǫÂÈ Dzď ǯÉ Êľ ȆÊǠǷÈ Ê’Ê ǾċÊǻÈ¢ ǾÊÊƫDŽÇċÊǠÊÊƥÂÈÊÊ ƢǓ ÈƨǾÈdzÂƟƢÌ ®ÈǓ© ÊDzďǴǟǯÉ ¨ÊȄDŽċÊǠÈǴÊƥǟÈ Èǯ°ÈȄƅ¦ É ’ °  §Ƣ ƥ Dz ǯ Ȅ Ǵ ǟ ’ Ǿ ƥƢ ƥ  Ǿ Ƴ  Dz ǯ Ȅ Ǵ ǟ ĺ ° Ǿ Ƴ  © ǂ º Ư ¡ ň ¤ Ǿ dz Ȑ Ƴ Ê Ê Ç ď È Ê È È ď Ê É É È È É ǂ º Ư ¡  ś Ʒ Dz ǯ ľ ’ Ǿ Ǡ Ƿ Ƣ ǻ ¢  Ŗ ǫ  Dz ǯ ľ Ȇ Ǡ Ƿ ’ Ǿċ ǻ ¢ Ǿ ƫ DŽ Ǡ ƥ   Ƣ Ǔ ° Dz ď ď È È É È Ì Ì ċ È È Ì È É È É É É Ì È È È È È È ÈƨÈdzÂÌ ®È © È È ÊÈ Ê ď ÈÈ Ê È ÈÊ ǰƫ ÈÄďDŽÊ ȈȀÊ ƴƬÊdz ƨƦƷ ǺǰÉ ȇ ŃÈ ȂÈ Èdz řȈ ÊÉ ÈȐÌ ǷȍÊ ÌȦ ƾÊ ȇ ǞǷď ǶǠÊ ºǼÌǷ ňď ʤÈÂÈ řȈÊ ǨÌ ¼ ċ Æ È Èƫ °ȆÊÈ DzǿÈÂÈǯÉ ǺȄȇďÈǴƾǟdz¦ È Ê Ê Ê Ê Ç ÆňďƷÈʤÂÉDzď řȈ ÊÈÊǰÈ’ƫÂǾǠÈÄǷÈ DŽÊƢȈÈǻÈȀÊÈ¢ÂÈƴŖƬÊdz ÌǫÆÂƨÈċƦÌƷDzď ǯÉǺľǰÉÊÈ ȇ ȆŃÈÌ ǠǷÈȂÈÈdz’ÂÌǾċǻřȈ È¢ÊÌǾǨÌƫÈDŽċǰǠÊÈƥƫÂÈ ȆǨÌ ƢÇǰǿÂǓ ǯÉÊ ľ ¼Ê ÈȐǷÌ ȍÊÈƨÌȦdzÂÌƾÊ®ÈÌÈȇ © ǞÈ ǂǷÈÌ ºÈƯÈ¡ǶÆ ǠÈÂÈȺǼÌÈǷÉś ǨÌ È É È È Ì Ì È Ì È Ì È È È È È ǨÉ ºÌǻÈȋÈǺ̦ ȇďďǺƾdz¦ǷÊ Æ¹°Ê ÈƢÈǧ ÇÈdzDŽÊ ǼÌÈŠÊ ǾǼÌÊǷÊ ƢÈǻȢ’ǾȀƳ œÊǴÌ ºÈǫ ĿÊ Ê§ǂNjÌ È¢Â ƢčƦƷ ĺÊď° řÊ ǠǨÈ NjÈ Â ¼Ƣ Ê Èǧȉ̦ dž Ê ȏ ƨ È Ê Ê É È Ì Ê řȈ Ê ǨÌǰÈ ƫÈ ÄÈDŽÊ ȈȀÊÉƴÈƬÊdzǠÆǨƨÈÈċƦNjÈƷÈÂÈǺ̼Ƣ ÊǰȇÈ Ń ȂÌÊÈdzÂÈ ǨÉÈřȈ ºÌǻÈÊȋǨÌ Ì¦ ǰǺÈÈƫǷÊ ȆÈƹǿ°ÊÈÈÂƢÈÈǧÂÈǺÊ ȇďƾdz¦È Èȏ ƨÇÈdzDŽÊ ǼÌÈŠ¼Ê ÉÈǾȐǼÌǷÊǷÌ ȍÊƢÈǻ̦ȢÂÈƾ’ÈȇǾȀÈǞÈƳÌǷÈÈÂÈ ǶÆœǠÈʺǼÌǴǷɺÈǫÈ ňĿďʤÂȧ È¢ ƢȀǸÈ ǴǠºÉȇ ÈǧȉÌÈ̦ÂÈ dž È ǂÈśNjÌ È¢ǸÂÊÈdzÈƢƢǠÈčƦƷdzɦ ǺĺďǷÊ°È ƾÌ řƷÈ ÈǂÊÈNjÌ È¢ÂÈ ƢƦƷÆ Èĺ° ÈřÊÉǠÈǨÌ NjÈ Â ¼Ƣ Ê ǧȉ¦Â dž Ê ǨºǻÈȋ¦ ǺǷÊ ¹°Ê Ƣǧ ÊǴÌǸºÊÈǫ ÈdzƢĿǠÈÊÌdz¦§ Èȏ ƨÇÈdzDŽÊ ǼÌÈŠÊ ÉǾǼÌǷÊ ƢÈǻÈ¢ÂÈ ’ǾȀÈ ƳÌ ÂÈ œś Ǻ È È È È ÈǷÌ ƾÆÈƷÈ È ¢č ÉƢȀÈ ǸÉ ďÈǴǠÈÌ ºÈȇ È È È È È Ì È É Ì Ì È Æ È È  ś ǸÊ ÈdzƢǠÈ Ìdz¦ saya ǺÈ ǷÊ ƾÆ bersumpah ƷÈ “Dengan kemuliaan Allah È È ¢ ƢȀÈ ǸÉ ÈǴǠÌ ºÈȇ bahwa saya “Dengan kemuliaan Allah saya bersumpah bahwa saya segala perkara dan “Dengan kemuliaankeridhaan-Nya Allah saya melebihi bersumpah bahwa saya mengutamakan mengutamakan keridhaan-Nya melebihi segala perkara dan pintu-Nya melebihi segala pintu lain; dan kesukaan-Nya melebihi mengutamakan keridhaan-Nya melebihi segala bahwa perkarasaya dan “Dengan kemuliaan Allah saya bersumpah pintu-Nya melebihi segala pintu lain; dan kesukaan-Nya melebihi kesukaan orang lain dan bahwa beserta dengan saya setiap pintu-Nya melebihi segala pintuDia lain; dan kesukaan-Nya mengutamakan keridhaan-Nya melebihi segala perkara dan kesukaan lain dan bahwa Dia beserta dengan saya waktuorang danmelebihi saya pun mengikuti-Nya dalam segala hal;setiap dan saya pintu-Nya segala pintu lain; dan Dia kesukaan-Nya melebihi melebihi kesukaan orang lain dan bahwa beserta dengan waktu dan saya pun mengikuti-Nya dalam segala hal; dan saya telah mengutamakan kegiatan agama dan Dialah yang kesukaan orang Dia beserta dengan saya setiap saya setiap waktulain dandan sayabahwa punagama mengikuti-Nya dalam segala telah mengutamakan kegiatan dan Dialah yang mencukupi saya;pun walaupun saya tidak mempunyai harta-benda waktu dan saya mengikuti-Nya dalam segala hal; dan saya hal;dunia dan saya telah mengutamakan agama dan Dialah mencukupi saya; walaupun saya tidakkegiatan mempunyai harta-benda apa apa; aku mendapatkan kenikmatan meski tak ada telah mengutamakan kegiatan agama dan Dialah yang yang mencukupi walaupun saya tidaktertanam mempunyai hartadunia apa apa; akusaya; mendapatkan kenikmatan meski tak ada apa-apa disaya; tangan; cinta kepada Tuhan di hati saya mencukupi walaupun saya tidak mempunyai harta-benda apa-apa di tangan; cintaaku kepada Tuhan tertanam di hati saya benda dunia apa apa; mendapatkan kenikmatan meski tak dan saya mendapatkan pangkat ruhani yang tidak dapat dikenal dunia apa apa; aku mendapatkan kenikmatan meski tak ada dan ada sayaapa-apa mendapatkan pangkat ruhani yang tidak dapat dikenal di tangan; cinta kepada tertanam di hati oleh manusia mana sajaTuhan diTuhan masa sekarang” apa-apa di tangan; cinta kepada tertanam di hati saya oleh manusia mana saja di masa sekarang” (Tuhfatu Baghdad, hal. 19). saya dan saya mendapatkan pangkat ruhani dapat dan saya mendapatkan pangkat ruhani yangyang tidaktidak dapat dikenal (Tuhfatu Baghdad, hal. di 19). dikenal oleh manusia mana saja masa sekarang” oleh manusia mana saja di masa sekarang” ƒ„†ƒ›ƒŽƒ‰‹ǣ (Tuhfah Baghdad, hal.hal. 19). (Tuhfatu Baghdad, 19).

ƒ„†ƒ›ƒŽƒ‰‹ǣ  Sabdanya lagi: Ê Ê ƒ„†ƒ›ƒŽƒ‰‹ǣ

Ê ÈƬǬÌ Ƿ ƅȦ ¼É ÈȐǷȍ̦ ǶÈǴǬÈ Ìdz¦ ƶÊ NjÌ ° DzǯÉ ľÊ – ’ǽƾȇ É Ê°ÊÉ¢ÂÈ ŖÊ ƴÈ ȀÊÌ ǷÉ ƾÉ ǐ ÉÉ Ê É ¼É ÈȐǷÌ ȍÊ Ì¦ ǶÊÌÈǴǬÈ Ìdz¦ ƶÊ NjÌ °È Dzď ǯÉ ÈľÊď – ’ǽƾȇ ° ¢  Ŗ ƴ Ȁ Ƿ ƾ ǐ Ƭ Ǭ Ƿ É È È Ì É É È Ì É ÉƅȦ Ê waktu Ê ƴÈ ȀÌ ǷÉ ƾÉ ǐ ¼É ÈȐAllah ǷÌ ȍÊ Ì¦ ǶÊ saja NjÌ °È Dzď menuju; ǯÉ ľÊ – ’ǽpada ƾȇ “Kepada ÈǴǬÈ Ìdz¦ ƶÊsaya É °ÊÉ¢ÂÈ Ŗtiap-tiap ÈƬǬÌ ǷÉ ÉƅȦ pena saya

 “Kepada Allah saja saya menuju;bergerak” pada tiap-tiap waktu pena saya “Kepada Allah saja sayabergerak” menuju; pada tiap-tiap waktu pena “Kepada Allah saja saya menuju; pada tiap-tiap waktu pena saya sayabergerak” bergerak”

5


Penjelasan Ahmadiyah

__________________________________________________________________________________________

BERKENAAN DENGAN 2. BERKENAAN DENGAN MALAIKAT MALAIKAT BERKENAAN DENGAN MALAIKAT BERKENAAN DENGAN MALAIKAT

 Ahmada.s. telah bersabda: Hadhrat Mirza Ghulam ‡Ž‹ƒ—–‡ŽƒŠ„‡”•ƒ„†ƒǣ ‡Ž‹ƒ—–‡ŽƒŠ„‡”•ƒ„†ƒǣ ‡Ž‹ƒ—–‡ŽƒŠ„‡”•ƒ„†ƒǣ ِ Ê ‫وﻟِ ُﻜ‬Åƨǰ... Ê ‫ﻢ‬ƾÇ‫ﻬ‬Ʒ¦ Ê‫ﱢﻣْﻨـ‬Â‫ٍﺪ‬Dzď ‫اﺣ‬ Ê Êِ ٰÊ ِÊِٰ Ê ِ ‫م‬ ‫ﻮ‬ ‫ﻠ‬ ‫ﻌ‬ ‫ﻣ‬ ‫ﺎم‬ ‫ﻘ‬ ‫ﻣ‬ ¿Ȃ Ǵ Ǡ Ƿ ¿Ƣ Ǭ Ƿ Ƕ Ȁ º Ǽ Ƿ ُ ‫ﱠ‬ É َ Ì È ٌ ْ ٌ Æ Ì È Æْ È Ì É َ ْ ُ È ǰÉ ‫َو‬dzÂÈ ‫ﱢﻞ‬... َ È ƟÈȐٌ‫ﺔ‬ǷÈ‫ َﻜ‬Ǿ‫ﺌ‬ċǴ‫ﻠ‬dz‫ َﻣ‬Àċ‫ﻪ‬¤ّ‫ﻟﻠ‬ƾÉ‫ﱠن‬Ǭَ‫أ‬ÈƬǟÈÌ‫ُﺪ‬¢ÂÈ‫َواَ ْﻋﺘَﻘ‬ ÊÊdz Àċċ Êʤ ƾǬÊÊ ƬǟȢ ÊÊ Â DzDzď ǰǰÉ ÊÊdzdz ... ¿Ȃ ººǼǼÌÌǷǷÊÊ ƾƾÇÇ Ʒ¦ ÉÉǴǴǠǠÌÌ ǷǷÈÈ ¿Ƣ ¿Ȃ ¿ƢÆÆ ǬǬÈÈ ǷǷÈÈ ǶǶÌÌ ȀȀÉÉbahwa Ʒ¦ ... ÅÅƨƨǰǰÈÈ ÊÊƟƟÈÈȐ ȐǷǷÈÈ ǾǾÊÊ ċċǴǴmalaikat, dz À¤ ƾÉÉ ǬÈÈƬǟÈÌÌ ¢ÂÈÈ …masingÉ ÈÈ mempunyai ÆÆ beraqidah È ď “Aku Allah È “Aku beraqidah bahwa Allah malaikat, …masingِ ّ‫ ﻟِٰﻠ‬mempunyai masing dari mereka itu mempunyai ‫ﻪ‬ ‫ﺪ‬ ‫ﻤ‬ ‫اﳊ‬ ْ ُ ْ َ martabat masing dari mereka itu mempunyai martabatyang yangtertentu” tertentu” “Aku bahwa Allah malaikat, …masing“Aku beraqidah beraqidah Allah mempunyai mempunyai …masing(Mir'atu hal. 284) (Mbahwa iratuKamalatil-Islam, Kamalatil-Islam, hal.malaikat, 284) masing dari mereka itu mempunyai martabat yang tertentu” masing dari mereka itu mempunyai martabat yang ِ‫ﻚ اٰﻳﺎت اﷲ‬ ِ‫ ﺗ‬284) tertentu” ‫ﻚ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﻠ‬ ‫ﻋ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻫ‬ ‫ﻮ‬ ‫ﻠ‬ ‫ـ‬ ‫ﺘ‬ ‫ـ‬ ‫ﻧ‬ ‫ﻠ‬ (M iratu Kamalatil-Islam, hal. ْ َ ُ َ ْ َ َ َ ُ َ hal. 284) َْ Sabdanya lagi:(Miratuْ Kamalatil-Islam,ƒ„†ƒ›ƒŽƒ‰‹ǣ ƒ„†ƒ›ƒŽƒ‰‹ǣ ƒ„†ƒ›ƒŽƒ‰‹ǣ Ê DŽºÉǼǯÈ ǶŮÈÂDŽɺǻ Àċ ÈƘÊƥ ¾Â É ÌÉ ÉÊ Ê Ê Ê Ê Ê ǺÉ ǷÊƚÌ ÉºǻÂÈ ǶÌ ȀÊ ÊǧȂǨÉ Ǐ É ÂÈ ǶÌ ȀÊ ƬǷƢÈ ǬÈ ǷÈÂÈ ƅ¦ ƨǰÈ ƟÈȐÈŠ ǺÉ ǷƚÌ Éºǻ Ƣċǻʤ ÈÂÈ Ê Ê Ê ȐÈŠŠÊÊ ǺǺǷǷÊÊƚƚÌ Éººǻǻ ƢċƢċǻǻÊʤ¤ ÈÈ ÊÊ DŽDŽººÉǼǼǯǯÈ ǶǶŮŮÈÂÂDŽDŽÊɺºǻǻ ÀÀċċ ÈÈƘƘÊÊƥƥ ǺǺǷǷÊÊƚƚÌÊɺºǻǻ ǶǶȀȀÊÊ ÊÊǧȂ ¾Â ǬǬÈÈÊ ǷǷÈDŽÂÂȺǼǯƅ¦ ÊÂÂÈ LjǶǶÌÌǻȀȀȍÊÊ ÊÊƬƬ̦ǷƢ ¾Â Ǐ ºÌǻÈȋÈ Ì¦ ÉÉ Ì É ÈÈ ÉÉ É È ÌÌ ÉÉÈ ÉÉ°ÉƢÈȇďƾdz¦ ńÉÉÈ ¤ Ì°ÉƢÈÈȇďƾÌÌdz¦ ǧȂǺÈ ǷǨǨÉÉÊ Ǐ ÉÉÀƢ ÈÊ ÈȏƨƨÊ ǰǰ°ÊÈÈ ¦ȂÊƟƟÈÈÈȐ È ÉÈÉ ƅ¦ È È Ì ǷƢÈÈ ¾Â ÊÊ Lj ÊÊ DŽDŽººÉǼǼǯǯÈ Èȏȏ °°ÊÊ ¦¦ȂȂººÌǻǻÈÈȋȋ̦¦ ńÈÈ Êʤ¤ °°ÊÊ ƢƢÈȇďȇďƾƾdz¦dz¦ ǺǺÈ ǷǷÊÊ ÀƢ ÀƢ LjÈ ÌÌǻǻȍȍÊÊ Ì̦¦ ¾Â ¾Â °°ÊÊ ƢƢÈÈȇďȇďƾƾdz¦dz¦ ń ÉÉ É ÈAllah Ì dengan È ÈÈdan Ìdan È È È “Dan “Dan kamikami beriman kepada malaikat dengan beriman kepada malaikat

 martabat martabatmereka merekadan dankami kamiberiman berimanbahwa bahwaturunnya turunnyamereka mereka “Dan kami beriman kepada malaikat Allah dan dengan “Dan kami beriman kepada malaikat Allah dan dengan itu seperti turunnya nur, bukan seperti pindahnya manusia itu seperti mereka turunnya nur, bukan seperti manusia martabat dan kami beriman bahwa turunnya turunnya mereka martabat mereka dan kami beriman bahwa mereka dari satu negeri kenegeri negeri lain” dari satu negeri ke lain” itu seperti seperti turunnya turunnya nur, nur, bukan bukan seperti seperti pindahnya pindahnya manusia manusia itu (TuhfatuBaghdad, Baghdad,hal. hal.25). 25). (Tuhfah dari satu negeri negeri ke ke negeri negeri lain” dari satu lain” (Tuhfatu (Tuhfatu Baghdad, Baghdad, hal. hal. 25). 25).

BERKENAAN DENGAN KITAB  BERKENAAN DENGAN KITAB BERKENAAN KITAB 3. BERKENAANDENGAN DENGAN KITAB ‡Ž‹ƒ—–‡ŽƒŠ„‡”•ƒ„†ƒǣ  ‡Ž‹ƒ—–‡ŽƒŠ„‡”•ƒ„†ƒǣ a.s. Hadhrat Mirza GhulamAhmad bersabda: ‡Ž‹ƒ—–‡ŽƒŠ„‡”•ƒ„†ƒǣ Ê Êƥ ǺǷÂÉ Ê ¢ ǶÊǴLjǷ ǺǷÊƚÌ Ƿ ňďtelah Ê ÊÊ Ê ÊÊ ł¦ ǾÊ ÊƦÉƬǯÉÂÈ ƅƢ É Æ Ì É Æ É ¤ ǾdzÈȐƳÈ ÂÈ ƅ¦ ¨DŽċǠÊƥÂÈ Ê Ƴ ƅ¦ ÊÊ ÊÊƥƥ ǺǺǷÂÉ ÊÊ ¢¢ ǶǶÊÊǴǴLj ÊÊ ¨¨ÊÊDŽDŽċÊÊǠǠÊÊƥƥ  ł¦ ł¦ ǾǾÊÊ ÊÊƦƦÉÉƬƬǯǯÉÉÂÂÈÈ ƅƢ ƅƢ ǷÂÉ LjÌÌ ǷǷÉÉ ǺǺÆÆ ǷǷÊÊƚƚÌÌ ǷǷÉÉ ň ňďď Êʤ¤ ǾǾÊÊÊdzdzÈÈȐ ȐƳÈÈ ÂÈÈ ƅ¦ ċ ÈÈ Æ É Æ É “Aku bersumpah dengan kemuliaan Allah bahwa aku seorang

 muslim yang dengan berimankemuliaan kepada Allah dan Kitab-kitab-Nya” “Aku bersumpah Allah bahwa aku “Aku dengan Allah bahwa akuseorang seorang “Aku bersumpah bersumpah dengan kemuliaan kemuliaan Allah bahwa (Hamaamatul -Busyr aa, hal. 13). aku seorang muslim yang beriman kepada Allah dan Kitab-kitab-Nya” muslim yang beriman kepada Allah dan Kitab-kitab-Nya” muslim yang beriman kepada Allah dan Kitab-kitab-Nya” (Hamaamatul-Busyraa, (Hamaamatul hal. 13). (Hamaamatul-Busyr -Busyraa, aa,hal. hal.13). 13).ƒ„†ƒ„‡Ž‹ƒ—‘alaihis salãmŽƒ‰‹ǣ ƒ„†ƒ„‡Ž‹ƒ—‘alaihis salãmŽƒ‰‹ǣ Sabda beliau ‘alaihis salãm lagi: salãmŽƒ‰‹ǣ ƒ„†ƒ„‡Ž‹ƒ—‘alaihis Ê Êƥ ǾÊ ÊǴLJÉ °ÉÂÈ ǾÊ ÊƦÉƬǯÉÂÈ ǾÊ ÊƬǰÈ ÊƟÈȐǷÈÂÈ ƅƢ 

ƪ É ǼÌǷ¡È ÊǾǾÊ ÊÊǴǴLJLJ°°ÂÂ ǾǾÊÊ ÊÊƦƦÉƬƬǯǯÉÂÂ ǾǾÊÊ ÊÊƬƬǰǰÈ ÊÊƟƟÈȐ Ê Ê Ê Êƥ ƪ ǷǷÈÂÂÈ ƅƢ Ƿ¡ÈÈ ÉÉ ǼǼÌÌǷ¡ ÉÉ ÉÉ ÈÈ ÉAllah É ÈÈ È , ÈȐMalaikat-malaikatNya, È È ƅƢƥ ƪ “Aku beriman kepada Kitab-

 kitab-Nya dan Rasul-rasul-Nya” “Aku beriman kepada Allah, Malaikat-malaikatNya, Kitab“Aku kepada Allah ,, Malaikat-malaikatNya, Kitab“Aku beriman berimankitab-Nya kepada Allah Malaikat-malaikatNya, Kitab(Izaalatul-Auhaam, hal. 2). dan Rasul-rasul-Nya” kitab-Nya dan Rasul-rasul-Nya” kitab-Nya dan Rasul-rasul-Nya” (Izaalah-Auhaam, hal. 2).2). (Izaalatul-Auhaam, (Izaalatul-Auhaam, hal. hal. 2).

6


Bab Satu: Aqidah Jemaat Ahmadiyah

__________________________________________________________________________________________

Sabda beliaua.s. lagi: ƒ„†ƒ„‡Ž‹ƒ—‘alaihis ƒ„†ƒ„‡Ž‹ƒ—‘alaihissalãm salãm Žƒ‰‹ǣ Žƒ‰‹ǣ ِ ‫ﺎب اﷲِ اﻟْ ُﻘﺮ‬ ِ ‫آن وﻧـَﺘﱠﺒِﻊ أَﻗْـﻮ َال رﺳ‬ ِ َ‫ﺑِ ِﻜﺘ‬  ‫ﻮل اﷲِ َﻣْﻨﺒَ َﻊ‬ َُ َ ُ َ ِْ ‫ﻚ‬ ُ ‫ا ْﺷ َﻬ ُﺪوا إِﻧﱠﺎ ﻧـَﺘَ َﻤ ﱠﺴ‬ Êِƅ¦ Êƅ ÊÀ¡ ʾȂ Ê ¾Ȃ Ê ¦ ¦§Ƣ ʧƢ ÊǂǂǬÉǬÉÌdz¦Ìdz¦ ƅ Ê LJÉLJ°°ِ¾¦È¾¦ÈȂِȂºÌǫºÈÌǫ¢È¢ǞÉǞÊƦċƬÊƦºِÈċƬǻºÈǻ À¡ Ê ÈƬǰÊÈƬǰÊÊƥÊƥǮ ǪďǪďÈū¦ Ljċ‫ﺎن‬ ƾÉƾÉȀÈȀÈNjÌNjÌʦʦ ÌÈū¦ Ǯ Ljċ ǸÈ‫ﻓ‬ǸÈ‫ﺮ‬ÈƬºÈƬِ‫ﻌ‬ǻºÈǻْ‫ﻟ‬Ƣċ‫وا‬ǻƢċʤǻʤ‫¦ﻖ‬¦Â‫اﳊ‬ Ì ‫ﻳﺪ‬ǞÈ‫ﺰ‬ǞِÈÈƦ‫ﻧ‬ǼÌÈƦَ‫ﻻ‬ǷǼÈÌǷÈ ƅ¦ ِ ِ É É Ì È È É É Ì È È È ‫ﺎن‬ ‫ﻣ‬ ‫ﺰ‬ ‫اﻟ‬ ‫ﻚ‬ ‫اﻟ‬ ‫ﺬ‬ ‫ﺑ‬ ‫ﺎع‬ ‫ﲨ‬ ‫ﻹ‬ ‫ا‬ ‫ﻪ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﻠ‬ ‫ﻋ‬ ‫ﺪ‬ ‫ﻘ‬ ‫ﻌ‬ ‫ـ‬ ‫ﻧ‬ ‫ا‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻣ‬ ‫ﻞ‬ ‫ﺒ‬ ‫ﻘ‬ ‫ـ‬ ‫ﻧ‬ ‫و‬ ‫ﱠ‬ َ َ ‫ﱢ‬ ُ َ َ َ ُ َ ْ ْ ْ َ َ َ َ ْ َ ُ َ ْ َ َ َ ْ َ َْ ÊÊ Ê ÊÀƢ ÊÀƢ Ê ǷDŽǷċDŽċdz¦dz¦Ǯ Ê ÈǧǂÈǧǂÊǠÊǠÌdz¦Ìdz¦ ƾȇDŽÊDŽÊǻÈȏǻȏ ÀƢ ÌÀ̦ ¦ƢǷƢÈǷÈ DzÉDzÉÈƦǬÈƦÌǬ̺ÈǻºÈǻÂÈ ÀƢ ÈȏÈȏÂÈÂÈ ƢȀƢÈȀȺȈ̺ÈǴȈÌÈǟǴǟÈ ƾȇ È‫ﻬ‬dz¦dz¦‫ﻴـ‬ǀÈَ‫ﻠ‬ǀÈÊ‫ﻋ‬ƥÊƥ‫و‬ɸƢɸƢ‫ﻲ‬ÈŦÈÌŦ‫ﳓ‬ÌَȍÊȍÊ̦‫ﺎ‬Ì‫ ¦ﻬ‬Ǿ‫ـ‬Ǿ‫ﻴ‬ÊȈÌَ‫ﻠ‬ÈǴȈÌ‫ﻋ‬ÈǟǴǟÈ‫و‬ƾÈƾ‫ﺎ‬ÈǬÈ‫ﻬ‬ǬÈǟ‫ﻨـ‬ǟÈ‫ﻣ‬ɌِÈɌÈÀ‫ﺺ‬ ÈÈ ُ‫ َﳕ‬ÈǮ ‫َاد َﻋﻠَﻰ‬ÉÉ‫ َز‬È‫ْﻦ‬È‫ﻮت َوَﻣ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻘ‬ ‫ـ‬ ‫ﻨ‬ ‫ـ‬ ‫ﻧ‬ ‫ﻻ‬ ‫و‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻬ‬ ‫ـ‬ ‫ﻴ‬ َ َ َÊÊَْ‫َﻋﻠ‬Ì Ì ÈÈ ْ ْ ُ َ ْ َ َ ُ ْ ْ َ َ َ ُ َ َ َ Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê ¾ƢȾƢÈ ǬÈǬȺÌưºǷÌưǷ ƨƨǠȇÈǠȇÈǂÊǂÊnjċnjċ dz¦dz¦ǽǽǀǀǿÈǿÈ ȄȄÈǴÈǟǴǟÈ ®¦È®¦È±È±È ǺÌǺÌǷÈǷÂÈÂÈ ©Ȃ É©Ȃ Éǎ É ÉŶÈÉŶÈ ƢȀƢÈȀȺȈ̺ÈǴȈÌǟÈǴǟÈÂÈÂÈ ȆÈȆÈŴÌÈŴÌÈ ƢِȀƢÈȀȺȈÌِºÈǴȈÌÈǟǴǟÈÂِÈÂÈ ƢȀƢÈȀȺǼ̺ǷǼÌِǷِǎ É ǬÉǬɺǼ̺ÈǼÌǻºÈǻ ِ ‫ﺺ ِﻣْﻨـﻬﺎ أَو َﻛ َﻔﺮ ﺑـﻌ‬ ٍ ‫ﺎﻋﻴﱠ‬ ِ ‫ﻴﺪةِ إِ ْﲨ‬ ‫ﺔ‬ ‫ﻘ‬ ‫ﻘ‬ ‫ـ‬ ‫ﻧ‬ ‫َو‬ ‫أ‬ ‫ة‬ ‫ر‬ ‫ذ‬ ‫ﺎل‬ ‫ﻘ‬ ‫ـ‬ ‫ﺜ‬ ‫ﻣ‬ ‫ﺔ‬ ‫ﻳﻌ‬ ‫ﺮ‬ ‫ﺸ‬ ‫اﻟ‬ ‫ﻩ‬ ‫ﺬ‬ ‫ﻫ‬ ‫ﱠ‬ َ Êƅ¦ ÊÊَ ÊَÊÊ ÊَÊَ ÊْÊ ‫ ْ َ َ ﱠ‬ÊَÊ ǎǬÈǬºǻºǻÂÈÂÈ¢َ¢ ¨°ċ¨°ċ¯È¯È Ê َÉƨÉƨÈǼǠÈǼÌَǠÈdzَÈdz ǾÊǾÊȈÌَÈǴȈÈǠǴǠºÈǧºÈǧ ْƨÇƨÇċȈǟƢ ƨÊƨÊǰÈǰÈÊƟÈÊȐƟÈȐǸÈǸÈÌdz¦َÌdzÂȦÂÈ ƅ¦ ÈÈ È È Ì Ì Ì Ì È ċȈǟƢÈŦÈÌŦÌɌɌ¤Ê¤¨¨ƾȈÈƾȈÈ ǬǬǠÈǠºÈƥºÈƥǂÈǂǨÈÈǨÈǯÈǯÈ ÂÈÌÂÈÌ¢ ¢ƢȀƢÈȀȺǼ̺ǷǼÌǷ ǎ ِ‫َﲨﻌ‬ ِ ِ ِ ِ ِ ‫ﲔ‬ ‫أ‬ ‫ﱠﺎس‬ ‫ﻨ‬ ‫اﻟ‬ ‫و‬ ‫ﺔ‬ ‫ﻜ‬ ‫ﺋ‬ ‫ﻼ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﻟ‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫اﷲ‬ ‫ﺔ‬ ‫ﻨ‬ ‫ﻌ‬ ‫ﻟ‬ ‫ﻪ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﻠ‬ ‫ﻌ‬ ‫ـ‬ ‫ﻓ‬ ْ َ َ Ê Ê²Ƣċ َ َْ ś َÈ ǠÊǠÈŦÈ َÊ Ǽَdz¦ǼÂdz¦ÈÂÈ ُ َ ْ َْ َ َ Ì¢َ¢²Ƣċ Èś ÈÌŦÈ

“Bersaksilah kamu bahwa kami berpegang teguh kepada Kitab “Bersaksilah kamu bahwa berpegang teguh kepada “Bersaksilah kamu bahwa kami berpegang teguh kepadaKitab Kitab Allah Al-Quran dan kamikami mengikuti sabda Rasulullah yang Allah Al-Quran dan kami mengikuti sabda Rasulullah yang Allah Al-Quran dan kami mengikuti sabda Rasulullah yang menjadi sumber kebenaran dan ilmu makrifat, dan kami menjadi menjadisumber sumberkebenaran kebenarandan danilmu ilmumakrifat, makrifat,dan dankami kami menerima apa-apa yang telah telah diijma’kannya diijma’kannyapada padamasa masa itu, menerima apa-apa yang menerima apa-apa yang telah diijma’kannya pada masaitu, itu, kami apa-apa dan tidakpula pulamengurangi mengurangi kami tidak menambah kamitidak tidakmenambah menambahapa-apa apa-apadan dantidak tidak pula mengurangi apa-apa darinya dan kami hidup dan mati atasnya. Siapa saja apa-apa apa-apadarinya darinyadan dankami kamihidup hidupdan danmati matiatasnya. atasnya.Siapa Siapasaja saja yang dalam ataumengurangi mengurangi yang menambah yangmenambah menambahapa-apa apa-apadalam dalamsyari’at syari’atatau atau mengurangi atau mengafiri aqidah atau telah diijma’kan,maka iaakan akan ataumengafiri mengafiriaqidah aqidahyang yangtelah telahdiijma’kan, makaiaia akan mendapat kutukan Allah, manusia mendapat kutukanAllah, Allah,kutukan kutukanmalaikat malaikat dan manusia mendapat kutukan kutukan malaikatdan dan manusia (Anjami Atam, semuany a”(Anjami (AnjamiAtham, Atam,hal. semuanya” hal. 144). semuanya” hal.144). 144).

 a.s. ‡Ž‹ƒ—‘alaihis salãm„‡”•ƒ„†ƒŽƒ‰‹ǣ ‡Ž‹ƒ—‘alaihis salãm„‡”•ƒ„†ƒŽƒ‰‹ǣ Beliau bersabda lagi: 

ÊÊċċ ÊÊ ÊÊ Ê ÊÊǂǂǬÉǬÌdz¦Ìdz¦ľľÊÊ ’’ǾǾċǴċǯǴÉǯÉ ǂǂºȈȺŬ¦ ƢǷƢÈǷÈ ÀÈÀÈȂȂÉǤÉǤºÈƬºƦÌÈƬºÈƦÌȇºÈȇǺȇ Ì ÀċÀċʤÂʤÈÂÈ ÆƮȇ Æ ƾƾÊƷÈƷÈ ’’ǾǾǠÈǠÈǷÈǷÂÈÂÈ À¡À¡ ÌÌÉ ÈǺȇ ÈÈÌ ȈÌÌÈŬ¦ È ǀǀdz¦dzÂȦÂÈ ÀƢÀƢÈȈºÈȈƦºÌdzÈƦ¦Ìdz¦ľľ ’’ǾǾÉƬƦÉÌƬÈǴƦÌÈǗǴÈǗƮȇ ÊÊ ÊÊ ǮÊƠÈdzÊƠÂÈdzÂÉƘÉÈƘǧǧ ’’ǽǽ ¦ ¦°°Â Ǻȇ ÈÈ È ÈÈ ÈÈ È ÈǺȇ È ®Ƣ®ƢǠÈǠÈÌdz¦Ìdz¦ǺÈǺÈǷǷ Ǯ

 “Sesungguhnya semua kebaikan ada dididalam “Sesungguhnya semuakebaikan kebaikanada adadi dalamAl-Quran Al-Qurandan dan “Sesungguhnya semua dalam dan dalam Hadits yang tertuju dengannya. Mereka yang mencari dalam Hadits yang tertuju dengannya. Mereka yang mencari dalam Hadits yang tertuju dengannya. Mereka yang mencari selain darinya, maka orang-orang yang selain darinya,maka makamereka merekatermasuk termasuk selain darinya, mereka termasuk orang-orang orang-orangyang yang melanggar melanggarbatas” batas” melanggar batas” (Mawa hibur-Rahman,n,hal. (Mawahibur-Rahma hal.62). 62). (Mawahibur-Rahman, hal. 62). 

 salãm„‡”•ƒ„†ƒǣ ‡Ž‹ƒ—‘alaihis ‡Ž‹ƒ—‘alaihis salãm„‡”•ƒ„†ƒǣ a.s. Beliau bersabda:

Êƅ¦ ÊÊ ǦÊdzƢÊdzƢÈźÉźÉ ļƢ Ê §Ƣ ÊÊǷƢÈǷƢÈŮÌÈŮÌʤʤǺÌǺǷÊǷÊ ƢǷƢƢÅǷƢÈŮÌÈŮÌʤʤ© DzÌDzÌÈƥÈƥƅ¦ ďňÈ ď¢ ¢ ȄȄÈǴÈǟǴǟÈ ’’ǾċǾċǻÈ¢ǻÈ¢ƾÉƾÉÈŧÈ Ì¢ÂÈ¢ÂÈ ÉÉ È ļƢ ȧƢ ÈÌŧÈ É ƾÌƾÌƳÈƳÈÂÈÂÈ ƢǷƢÈǷÈ ňÈ È ÈƬǯÈƬǯǦ È Ì Å É© ÊÊ ď§ Ê§Ƣ Ê ÈƬǰÊÈƬǰÊÊƥÊƥ ƢǬƢÅǬÅÊǧ¦Êǧ¦ȂȂǷÉǷƢȀƢÈȀċǴċǯǴÉǯÉ © ś ď°È°È §Ƣ Èś È ǸǸÈdzƢÈdzǠƢÈǠÈÌdz¦Ìdz¦ § É ƾÌƾÌƳÈƳÈÂÈÂÈ ÈÈ É È É©

“Dan aku bersyukur kepada Allah karena aku tidak mendapatkan satu pun ilham dari ilham-ilhamku yang

7


Penjelasan Ahmadiyah

__________________________________________________________________________________________

“Dan aku bersyukur kepada Allah karena aku tidak “Dan aku bersyukur kepada Allah karena aku tidak mendapatkan satu pun ilham dari ilham-ilhamku yang mendapatkan satu punbahkan ilham dari ilham-ilhamku yang ilham, “Dan aku bersyukur kepada Allah karena aku tidak menyalahi aku mendapati segala menyalahiKitab Kitab Allah, Allah, bahkan aku mendapati segala ilham, menyalahi Kitab Allah, bahkan aku mendapati segala ilham, mendapatkan satu pun ilham dari ilham-ilhamku yang sesuai sekalian alam, alam,yaitu yaituAl-QuranulAl-Quranulsesuaidengan dengan Kitab Kitab Tuhan sekalian sesuai denganKitab KitabAllah, Tuhan sekalian yaitu Al-Quranulmenyalahi bahkan akualam, mendapati segala ilham, Majid” hal.96). 96). Majid”(Chamaamatul-Busyraa, (Hamaamatul-Busyraa, hal. Majid” Kitab (Chamaamatul-Busyraa, hal.yaitu 96). Al-Quranulsesuai dengan Tuhan sekalian alam, Majid” (Chamaamatul-Busyraa, hal. 96).

BERKENAAN DENGAN PARA RASUL 4. BERKENAAN DENGAN PARA RASUL BERKENAAN DENGAN PARA RASUL BERKENAAN DENGAN PARA ِ ‫ وﻟِ ُﻜ ﱢﻞ و‬... ٌ‫واَﻋﺘ ِﻘ ُﺪ أَ ﱠن ﻟِٰﻠّ ِﻪ ﻣ ٰﻠﺌِ َﻜﺔ‬ Hadhrat ‫ْﻮٌم‬a.s. ‫ْﻢ َﻣ َﻘ ٌﺎم‬bersabda: ‫ﱢﻣْﻨـ ُﻬ‬RASUL ‫اﺣ ٍﺪ‬ ُ‫ﱠﻣ ْﻌﻠ‬telah َْ َ Mirza Ghulam Ahmad َ َ َ ‡Ž‹ƒ—‘alaihis salãm–‡ŽƒŠ„‡”•ƒ„†ƒǣ ‡Ž‹ƒ—‘alaihis salãm–‡ŽƒŠ„‡”•ƒ„†ƒǣ ‡Ž‹ƒ—‘alaihis salãm–‡ŽƒŠ„‡”•ƒ„†ƒǣ Ê Ƭǰdz¦Â DzÊ LJǂdz¦ ¾ƢÊ LJ°ƜÊÊƥ ƢǼºȈǴǟ ǺǷ ÄǀÊ ċdz¦ ِǾÊ ǴِٰÊdz ƾ‫ﻤ‬ǸْÌ َÈ‫اﳊ‬ ¿ƢÊ ȈÊŬÊ ƢȈÊƦǻȋ¦ DzǠƳÂÊÈ Ƥ ūÈ¢ ¿ƢÊ ÈȈÊŬÊ ÈÈ ƢÈȈÊƦÈÌǻÈȋÈ Ì¦ÌÈDzÈ ÌǠÈ ÈƳÈ ÂÈÈ ÈƤ ƬÉǰÉ ÌdzɦÂÉÈ ÌDzÊÈLJÉ ǂČdz¦É Č¾ƢÊ LJÈ °Ì ƜÊÈÊƥ ÌƢÈǼºȈÌÈǴǟÈÈ ÌÈǺċÈ ǷÈ ċÄÈ ǀÊ ċdz¦ ǾÊ ËǴÊdz‫ﻪ‬ƾّÉ‫ﻠ‬Ë‫ﻟ‬ǸÌ ‫ﺪ‬ÈُÉūÈ Ì ¢ ْÌ ÊÊ ȈÊŬƦÊLj ƢǴÊdz Ȉ®ƢÊƦÌǻÈȋƫÂÈ̦ȋDzƢǯǠƳ¦ȂÂǻȂƤ Ê ƬÊǰÉ ÊÌdz¦ÂÊ DzÊ LJÊǂdz¦ ʾƢÊÊ LJ°ƜÊÊƥ ƢǟÈǼºȈÌÈǴȄċ Ê ƾÉƷǸÊÌȂċÈūÈ Ä ÌºƬdz¦¢ Ê ÉǼǀÊČǘċdz¦dzƢÊǾǯÊÈËǴÊdzÊƾȈ ÂÊÈǷÈ ǼƤ È ǨºÈǫǟÈÂǨǺºÈċǫƤ Ê ¿ƢÈƦƤ Č Ì Ƥ Ljċ ÈǴÈÊdzċ ®ƢÊÈ ÈƫÈÂÈÌ ȋÈÌƢÌǯÈ È̦ȂÈÉǻȂÈ ǰÉÈÉ ÈȈÊdzǰÉ  ƢÊÈȈÉdzÈȈÊdz ƢÂÈÌ ȋÈȈdzÂÈÌƢÌÊƥȋÉǶÌÌƢƥǿČÊ°ÊǶÌƢǿÈƯ°¡ ƢȄÈƯ¡ÈÌǴǟÈȄÈǴȄċ ǘ dzƢ ǯ ƾȈ Ʒ Ȃċ º Ƭ dz¦ È ِ É ‫ْﻴ‬Êَ‫َﻋﻠ‬ǼČǘ‫ﺎ‬dzƢ‫ﻮَﻫ‬ǯْ ُ‫ﺘـﻠ‬ƾȈ ‫اﷲ‬ ‫ﻚ اٰﻳ‬ Êdz ®ƢÊ ÊÈƫÂÈȋÌƢÊǯÈ ¦ȂÉǻȂÇ ǰÉ ȈÊdz  ƢÊÊ ȈÊdzÂÈȋÌƢÊƥ ǶǿÊ°Ê ƢÊÈƯ¡ ȄÈǴǟÊ ȄċÈǨºÈǫÂ‫ﻚ‬ Ê ȂċǐºƬdz¦‫ﺎت‬ ْÊَ‫ﻧـ‬ɨÌȐ َǴǟƤ َ ‫ﺗِْﻠ‬ Ê ُ Ê َ Ƥ Ʀ Lj Ǵ Ʒ È ċ Ű Ƥ Ƽċ Ǽ dz¦ ƨ Ʀ ŵ Dz LJ ǂ dz¦ Ś ƻ Ȅ ¿ Ȑ Lj dz¦  dz¦  Ǟ Ȉ Ǩ Nj  ś Ȉ Ʀ ċ Ǽ dz¦ ĻƢ ƻ ƾ Ǹ É È ċ É È Ê ď ċ È ÈÌ ÉÊ ƼċÈǼdz¦ÈÌ ÉƨƦÌŵÉÉ ÈÌÌDzÊ LJǂČdz¦É ČŚÊ ƻÌ ȄÈ ÈǴǟ ¿ÈÈȐÉLjċÈ dz¦Âċ ɨÈÈȐǐ ÊÌÈ ƻÈ ƾÇÈ Ǹċ ÈŰÉ ÈƤ ǞÊ ȈǨÊ NjÈ ÂÈ È ś ÈÈ ďȈÊÈƦċǼdz¦Ê ĻƢ ÈÊ Ê È É ÌÊ ÈÊ È É È ċ dz¦ÂÈ È Ê Ç Ê Ê Ê Ê Ê Ê ǞÊ ȈǨNjÈ ÂÈ Ǻȇ śÊďȈƦċǼdz¦ ĻƢÌdzȦ ƻÈǺȇÊ ǂÊƾǿƢǸċ ċÈǘŰÉÊdz¦ÊƤǾdz¡Ƽċ ċ dz¦ÂÈ Ìŵ¦ÂÉ Dzś DzÊȄǧǔ ¢ÂÈ¿É ÈÊƦȐś ÈÂÈ ǼǂÊdz¦Ǻȇ ̦ÂÈLJÉÊdzÂś Ê ÉǂƨÊ ÈƦƻȉ ÊÈǻǀÌLjċÊƦǸǻdz¦ǀÌdz̦ÈǸÉ Ę́dz¦ÈȐǐ È¢ÂÈǴǟÈÌǧÈś ÈǂċČÈȋdz¦dzÂÌċ¦ŚÈȋÌDzÊƻÈ̦ǔ Èƻȉ Ǻȇ ǂÊ ÈȀċÈ ċǘǂȀċǸÉǘÌdz¦ǸÉǺȇ ǂÊ ÈǿƢċǘdz¦ Ǿdz¡ÂÈ Ǻȇ Ì Ì È È È È È É È È È Ê ċǘdz¦ ǾÊÊdz¡Â ǺȇǂÊ ƻȉ Ê śÊdzÂċÈȋ̦ DzÊ ǔÌǧȢ śÊƦÊǻǀÌ ǸÌdz¦ Ȁċ ċǘbagi ǸÉ Ìdz¦ Ǻȇ ÈbaikÈ kepada È Èkepada “SegalaǺȇ È È telah̦ÂÈ berbuat É kami È ǂÊpuji È ǂÊ ǿƢAllah yang kami “Segalapuji bagiAllah yangtelah berbuat baik

“Segala bagi Allahpara yang telah berbuat baik kepada kami denganpuji mengutus dan Kitab-kitab Kitab-kitab dan telah dengan mengutus paraRasul Rasul dan dan telah dengan mengutus para Rasul dan Kitab-kitab dan telah “Segala puji bagi Allah yang telah berbuat baik kepada kami menjadikan tali untuk untukkemah-kemah kemah-kemah menjadikanNabi-nabi Nabi-nabiitu itu sebagai tali menjadikan Nabi-nabipara itu sebagai tali Kitab-kitab untuk kemah-kemah dengan mengutus Rasuldibelakang dan danwali-wali telah tauhid mereka tauhiddan danmenghubungkan menghubungkan dibelakang mereka wali-wali tauhid dan menghubungkan dibelakang mereka wali-wali menjadikan Nabi-nabi itu sebagai tali untuk kemah-kemah supayamenjadi menjadipaku pakubagi bagi tali-tali dan shalawat supaya shalawat dan dansalam salam supaya menjadi paku bagi tali-tali dan shalawat dan salam tauhid dan menghubungkan dibelakang mereka wali-wali kepada sebaik-baik dan semulia-mulia Rasul, yaitu kepada sebaik-baik danbagi semulia-mulia Rasul, yaituyaitu Khaatamunkepada sebaik-baik dan semulia-mulia Rasul, supaya menjadi paku tali-tali dan shalawat dan salam Khaatamun-Nabiyyiin dan yang akan memberi syafa’at untuk Nabiyyiin dan yang akan memberi syafa’at untuk orang-orang Khaatamun-Nabiyyiin dan yang akan memberiRasul, syafa’at untuk kepada sebaik-baik dan semulia-mulia yaitu orang-orang yang berdosa dan beliau itu lebih utama dari yang berdosayang danberdosa beliau lebih utama dariutama semua orang orang-orang dan beliau itu lebih dari Khaatamun-Nabiyyiin danitu yang akan memberi syafa’at untuk semua orang dahulu kemudian shalawat dan salam bagi para dahulu kemudian shalawat salam parautama pengikutnya semua orang dahulu kemudian shalawat dan salam bagi para orang-orang yang berdosadan dan beliaubagi itu lebih dari pengikutnya yang suci dan yang disucikan” pengikutnya yang suci dan yang disucikan” semua orang dahulu kemudian shalawat dan salam bagi para yang suci dan yang disucikan” (Anjaami Atahm, hal. 73). (Anjaami Atahm, hal. 73). pengikutnya yang suci dan yang disucikan” (Anjaami Athahm, hal. 73). (Anjaami Atahm, hal. 73).‡Ž‹ƒ—‘alaihis salãm„‡”•ƒ„†ƒŽƒ‰‹ǣ a.s. ‡Ž‹ƒ—‘alaihis salãm„‡”•ƒ„†ƒŽƒ‰‹ǣ bersabda lagi: Beliau ‡Ž‹ƒ—‘alaihis salãm„‡”•ƒ„†ƒŽƒ‰‹ǣ Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Â ƅƢ Ê ÊÈ Êƥ ƪÊƥ Ǽƪ ÉǷ¡ǼÌǷ¡È ǾÊ ÊǴLJǾ°ǴÂLJÉ °ÉǾÊÂÈÊƦƬǯǾÂƦÉƬǯÉǾÊÂÈÊƬǰÈǾÊƟƬȐǰÈ ǷƟÈȐ ǷÈƅƢÉÉ

È

ÉÌ

ÉÊ ÊÉ È Ê ÊÈ Ê Ê ÊÈ È Ê Ê È ǾǴLJÉ °ÉÂÈ ǾƦÉƬǯÉÂÈ ǾƬǰÈ ƟÈȐǷÈÂÈ ƅƢƥ ƪ É ǼÌǷ¡È Kitab-kitab “Aku beriman kepada Allah, kepada kepada malaikat-Nya, malaikat-Nya, “Aku beriman kepada Allah, Kitab-kitab“Aku beriman kepada Allah, kepada malaikat-Nya, Kitab-kitabNya dan p (Izaa ara Rasul-Nya” latul-Auhaam, hal.2)2) Nya para Rasul-Nya” (Izaalah-Auhaam, hal. Nya dandan para (Izaa Rasul-Nya” latul-Auhaam, hal. 2) “Aku beriman kepada Allah, kepada malaikat-Nya, Kitab-kitab Nya dan para Rasul-Nya” (Izaalatul-Auhaam, hal. 2) „‡Ž‹ƒ—‘alaihis salãmŽƒ‰‹ǣ ƒ„†ƒ a.s. Sabda lagi: „‡Ž‹ƒ—‘alaihis salãmŽƒ‰‹ǣ ƒ„†ƒ ƒ„†ƒ „‡Ž‹ƒ—‘alaihis salãmŽƒ‰‹ǣ Ê Ê Ê Ê Ê ÊȆƻÈ Ê ċ Ê ǟÈ ƅ¦ ȄċǴǏÇ ƾÇ Ǹċ ƸÉŠÊ ƢÊċƥ° ÊƅƢ Ì Èǧ É ȄċǴǏ ÈƾǸƸŠÊÂÈ ƢƥÈ° ƅƢ È ƥ ƢċǼƥǷ¡ƢċǼǷ¡ÈƢċǻʤ ƢċȆǻ¤ƻÈ ’ǾċǻÈ’ƘÊƥǾċǻƢċÈƘǼƥǷ¡ƢċÂǼǷ¡È ƢÂȈÈÊƦǻƢčȈǶƦÈǻċǴLJǶÈ ÂǴLJÈ ǾÊÂÈȈǴǟǾȈÌÈǴƅ¦ ¢Ƣȇ ¢ǶƢÈȇǴǟƢǶÌ ÈǴǧǟƢ

È č È È ÌÈ È É È ċ Ê ċÇÈ É ÊÈ ÊċÈ Ê Ê Ê È ÊÊÈƦċǼ¢dz¦ƢÌȇÈĻƢÌǶÈǴƻÈǟƢ Ê ÈƘÊƥ °ÊƢċǼƢÈǷ¡ÈǠɺÂȇÈ ƢƢǷÈčȈÊƦÈÈǻDzċ ǶÈǯÉ ċǴÈLJDzÈ ÂÈƦǬÌ ºÈǻǾÊ ȈÌÈȏÈǴǟÈ Éƅ¦ ’Ǿċǻµ Ȅ Ǵ Ǐ ƾ Ǹ Ƹ Š  Ƣ ƥ ° ƅƢ ƥ Ƣċ Ǽ Ƿ¡ Ƣċ ǻ ¤ Ȇ ƻÈ Ê ċ Ê ċ Ì È Ǻ ŧ ǂ dz¦ ƅ¦ Ǻ Ƿ ’ Ǿċ ǻ ¢ ÀƢ ǫ ǂ Ǩ dz Ƣ ƥ Ƣċ Ǽ Ƿ¡  ś Ȉ É Ì ċÊ È Ê È ÈÊ È È É È È ďȈÊÈƦċǼdz¦ď ĻƢÈ ÈƻÉÈÌ ÈÌ Èǧ µ È ÊÉ È É °ÊÉ ƢǠÈÊɺȇ ƢǷÈ Dzċ ǯÉ DzÉ ÈƦǬÌɺÈǻ ÈȏÂÈ ǺÊÈÈŧÌÊǂċÈdz¦ ƅ¦Ê ǺÈ Ƿ È’ÊǾċǻÈ¢ ÀƢÈǫǂÊÌ ǨÉ ÌdzƢÌÊƥ ƢċÊǼǷ¡È ÂÈÈ ś µ È ďȈƦċǼdz¦ ÉĻƢÈ ƻÈ É °ƢǠÈ Éºȇ ƢǷÈ Dzċ ǯÉ DzÉ ÈƦǬÌ ºÈǻ ÈȏÂÈ ǺÈŧÌ ǂċdz¦ ƅ¦ ǺÈ Ƿ ’ǾċǻÈ¢ ÀƢÈǫǂÌ ǨÉ ÌdzƢƥ ƢċǼǷ¡È ÂÈ ś

8


Bab Satu: Aqidah Jemaat Ahmadiyah

__________________________________________________________________________________________

 “Ketahuilah wahai saudaraku, kami beriman kepada Allah, “Ketahuilah wahai saudaraku, kami kepada Allah, “Ketahuilah saudaraku, kami beriman beriman kepada Allah, sebagai Tuhan wahai dan kepada Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sebagai Tuhan dan kepada Muhammad shallallahu ‘alaihi wa “Ketahuilah wahai saudaraku, kami beriman kepada Allah, sebagai Tuhan dan kepada Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam sebagai Nabi dan kami beriman bahwa beliau adalah sallam sebagai Nabi dan kami beriman bahwa beliau adalah sebagai Tuhan dan kepada Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam sebagai Nabi dan kami beriman bahwa beliau adalah Khaatamun-Nabiyyiin, kami beriman kepada Al-Quran bahwa Khaatamun-Nabiyyiin, kami beriman kepada Al-Quran bahwa sallam sebagai Nabi dan kami beriman bahwa beliau adalah Khaatamun-Nabiyyiin, kami beriman kepada Al-Quran bahwa ituitu dari Allah Yang Pemurah kami tidak menerima apa dari dan kami tidak Khaatamun-Nabiyyiin, kamidan beriman Al-Quranapa bahwa itu dari Allah Allah Yang Yang Pemurah Pemurah dan kamikepada tidak menerima menerima apa saja yang menyalahi Al-Furqan (Al-Quran) keterangansaja yang menyalahi Al-Furqan (Al-Quran) dan keteranganitu dari Allah Yang Pemurah dan kami tidak menerima apa saja yang menyalahi Al-Furqan (Al-Quran) dan keteranganketerangan dan hukum-hukumnya, kisah-kisahnya meskipun keterangan dan hukum-hukumnya, kisah-kisahnya meskipun saja yang menyalahi Al-Furqan (Al-Quran) dan keteranganketerangan dan hukum-hukumnya, kisah-kisahnya meskipun perkara timbul dari akal atau keterangan dan hukum-hukumnya, kisah-kisahnya meskipun perkara itu itu timbul dari ataudari daririwayatriwayatperkara itu timbul dariakal akal manusia manusia atau dari riwayatriwayat yang dinamakan Hadits oleh para Ahli Hadits atau perkara itu timbul dari akal manusia atau dari riwayatriwayat yang dinamakan Hadits oleh para Ahli Hadits atau riwayat yang dinamakan Hadits oleh para Ahli atau dari kata-kata sahabat dan tabi’in” riwayat yang dinamakan Hadits oleh para Ahli Hadits atau darikata-kata kata-katasahabat sahabatdan dantabi’in” tabi’in” dari (Tuh fatu Baghdad, ha l. 23). dari kata-kata sahabat dan tabi’in” (TuhfatuBaghdad, Baghdad,hal. hal.23). 23). (Tuhfah (Tuhfatu Baghdad, hal. 23).

 salãm„‡”•ƒ„†ƒŽƒ‰‹ǣ ‘alaihis a.s. ‡Ž‹ƒ— ‘alaihis salãm„‡”•ƒ„†ƒŽƒ‰‹ǣ ‡Ž‹ƒ— Beliau bersabda lagi: ‡Ž‹ƒ—‘alaihis salãm„‡”•ƒ„†ƒŽƒ‰‹ǣ ÊÊ ǸÉǴČǜdz¦ ǞÊÊǧ¦® ǺÊ ǸÊÊ ȈȀǸÌdz¦ °Ȃǻ ðȂÌdz¦ ǂºȈƻ ¦ƾǸċ Ű  Ƣ

ÊÊ Â ÀÀċċ ÈÈ¢¢ ƅ¦ É É Å È ƢǸÈÈÊÉǴČǜdz¦ ǞÉÉ ǧ¦®ÈÈ Ê ǺÊ ǸȈÌÌȀÈÈÊǸÉÉ Ìdz¦ °Ȃ Ű ƅ¦ ǻ à ° Ȃ dz ¦ ǂ º Ȉ ƻ ¦ ƾ Ǹ È Ì Ì É È È É ċ É É Å È È Ì ÈÃÈ °ȂÌÉdz¦ ǂºȈƻ ¦ƾÅ Ǹċ ŰÉ Àċ È¢ Âƅ¦ ÊÈÈ Â  ƢǸÈ ÉǴČǜdz¦ ǞÉ ǧ¦®È ǺÊ ǸȈÌȀÈ ǸÉ ÌÉdz¦ °Ȃ ǻ É É ÈÈ É Ì È È È “Demi Allah, Muhammad adalah semulia-mulia makhluk dan “Demi Muhammad Allah, “Demi Allah, Muhammadadalah adalahsemulia-mulia semulia-muliamakhluk makhlukdan dan beliau ang menghilangk itu Nur Allah y an segala kegelapan” “Demi Muhammad adalah semulia-mulia makhluk dan beliau itu Nur yang beliau menghilangk ituAllah, NurAllah Allah yangmenghilangkan ansegala segalakegelapan” kegelapan” beliau itu Nur Allah yang menghilangkan segala kegelapan” a.s. salãm„‡”•ƒ„†ƒŽƒ‰‹ǣ Beliau bersabda lagi: ‡Ž‹ƒ—‘alaihis ‡Ž‹ƒ—‘alaihis salãm„‡”•ƒ„†ƒŽƒ‰‹ǣ ‡Ž‹ƒ—‘alaihis salãm„‡”•ƒ„†ƒŽƒ‰‹ǣ ǪĎ Ʒ ƢÊÊ ȈÊÊƦǻÈȋ̦ ©¦DŽƴÊÊ ǠǷÂÉ DŽÈÈƴǠÌÌ ÊǷÉÉÂÈÈ ǪĎ ƷÈÈ ƢÈÈȈÊƦÌÌǻÈȋÊ̦ ©¦ ǪĎ ƷÈ  ƢÈȈƦÌǻÈȋÉ̦ ©¦ É DŽÈƴǠÌ ǷÉÂÈ

“Mu’jizat para Nabi itu benar” “Mu’jizat “Mu’jizat para para Nabi Nabi itu itu benar” benar” (Mir’aatu Kamaalaatil-Islaam, 367). (Mir’aatu Kamaalaatil-Islaam, hal. “Mu’jizat para Nabi ituhal. benar” (Mir’aatu Kamaalaatil-Islaam, hal. 367). 367). (Mir’aatu Kamaalaatil-Islaam, hal. 367).

BERKENAAN BERKENAAN DENGAN DENGAN HARI HARI AKHIR AKHIR BERKENAAN DENGAN HARI AKHIR 5. BERKENAAN DENGAN HARI AKHIR  salãm–‡ŽƒŠ„‡”•ƒ„†ƒǣ ‡Ž‹ƒ—‘alaihis ‡Ž‹ƒ—‘alaihis salãm–‡ŽƒŠ„‡”•ƒ„†ƒǣ

 ‡Ž‹ƒ—‘alaihis salãm–‡ŽƒŠ„‡”•ƒ„†ƒǣ Hadhrat Mirza Ghulam Ahmada.s. telah bersabda: ľÊÊ ƢƳ ƢǷ DzǯÉ ǪĎ Ʒ °ƢċǼdz¦Â ƨċǼŪ¦ Ì Â ǪĎ Ʒ ®ƢÊÊ LjƳÈȋ̦ ǂnjƷ Àċ È¢ ǺǷÊÊƚºǻÂ

ľ ÈÈ ƢÊ ƳÈÈ ƢǷÈÈ DzČČ ǯÉÂÈÈ ǪĎ ƷÈÈ °Ƣċ ÌÌ ȋ̦ ǂÈÈnjÌÌ ƷÈÈ Àċ È¢ ǺÉÉ ǷƚÌÌ ÉɺǻÊÂÈÈ Ì ÂÈÈ ǪĎ ƷÈÈ ®ƢLjÈÈÊ ƳÈ É Ǽdz¦ÂÈÈ ÉÉƨċǼÈÈŪ¦ ľ È ƢƳÈÊ ƢÊǷÈ DzČ ǯÉÂÈ ǪĎ ƷÈÉ °Ƣċ Ǽ dz¦  ƨ ċ Ǽ Ū¦  Ǫ Ʒ ®Ƣ LjƳÈȋ̦ ǂnjƷ ÊÀċ È¢ ǺÉ ǷƚÌ ÉºǻÂÈ Ì Ď ÊÊ È É¾Ȃ Ê ÈȈȈÊƦƦÌÌǻǻÈÈȋȋÌ̦¦ ǂǂɺºȈȈÌƻƻÈ ȂȂÈ ǿǿÉÂÂÉÈ ƅ¦ ǶǶÉ ƬƬÌÌƻƻÈ ÂÂÈ  Ƣ Ê ǂÌǬǬÉÉ ÌÌdzdz¦¦ ÉÉÈ LJLJÉ È°°È ƢƢÈÈǼǼÈǸǸÈ ċċǴǴǟǟÈÈ ƢƢÈǷǷÈ ÌDzDzČČ ǯǯÉÉÂÂÈ ÈǪǪĎĎÌƷƷÈ È À¡  Ƣ ƅ¦ ¾Ȃ ÉÉ ÈLJ° ÈƢǼǸċǴǟÈ ƢǷ DzÈ ǯÉ ÈǪĎ ƷÀ¡ǂÀ¡ ÌÊ Ê ¾Ȃ É ÈǶƬÌÈƻ ȠƢÊ ȈÊƦÌǻÈȋÉÌ¦Ì ÈǂºȈƻÈ É ȂÈ ǿ ƅ¦ Édz¦È ǦÊÊdzƢźÉ ƢÉǷÈ ƢǼºÈȈÈdzÈÊʤ ¦ÈDŽǟ ÈǺČǷ ÈǪĎ ƷÈ śÊÊǴLJǂÌǂǬÉ ǸÌdz¦ Ìdz¦ È ƾƾÊÊ ÈÈǫǫ ¨¨ÇÇ°°ċċ ¯¯ÈÈ É¾Ƣ ǂċ nj ȾƢÈ È ǬǬÈÈȺºÌÌưưǷǷÊÊ ÀÀÈÈÈ ƢƢÈÈǫǫǂǂÌ ǨǨÉÉ ÌÌdzdz¦¦ÂÂÉÈÌ È¸ ÉÉ dzƢÈÈźÉÊ ƢǷÈÈ ƢÈÈǼºȈÌÌÈdz¤ ¦DŽÈÈǟÈÈ ǺÌÌ ǷÈÈÂÈÈ ǪĎ ƷÈÈ ś È ǂċÌ njdz¦ Ǧ ¸ LJÈÈ ǂÊÌÌ ǸÉÉ Ìdz¦ ʤ ¦DŽÈǟÈ ǺǷ ǪĎ ƷÈÈ Ǵś ƾÊ Èǫ ¨Ç°ċ ¯È ¾ƢÈ ǬÈ ºÌưǷÊÊ ÀÈÌ ƢÈǫǂÌÈǨÉ Ìdz¦ÈÂÈ Ì ¸ ǂċ nj dz¦ Ǧ dz Ƣ ź Ƣ Ƿ Ƣ Ǽ º Ȉ dz È É È È É È È Ì ÌºÌǧȦ È È ǴLJÈ ǂÌ ǸÉ Ìdz¦ Ì ÀÀÈ ƢƢÈƬƬȀȀÌ ººƥƥ ȄȄÈƫƫÈÈ¢¢ÂÂÈ ƢƢÈǼǼººȈȈÈǴǴǟǟÈ Ã Ê Ƣ ǯ ƶȇ ǂ Ǐ ǂ º Ƭ Ǻȇ ŗ Ǽ Ǹ dz Ç Ì Ê È Ê Ì È È Ƣ ǯ ƶȇ ǂ Ǐ à ǂ º Ƭ Ǻȇ ŗ Ǽ Ǹ dz Ì Ç ÈÈ È Ì ÊÉÉ Ì È ÈÈ Ê È È Ì ÉÉ È ÈÈ È ÌÈÈ ÈÈ ÈºÌǧ¦ Ǻȇ Ç ǂǏ È ÀÈ ƢÈƬȀÌ Éºƥ ȄÈƫÈ¢ÂÈ ƢÈǼºȈÌÈǴǟÈ ÃǂȺÈƬºÌǧ¦ È ŗÈ ǼÌǸÉ ÌdzƢǯÈ ƶȇ

“Kami beriman bahwa kebangkitan sesudah mati itu benar, Surga dan Neraka itu benar dan segala apa yang ada di dalam

9


  “Kamiberiman berimanbahwa bahwakebangkitan kebangkitansesudah sesudahmati mati itu “Kami “Kami beriman bahwa kebangkitan sesudah mati itu itu Penjelasan Ahmadiyah benar, Surgadan danNeraka Nerakaitu itubenar benardan dansegala segalaapa apayang yang benar, Surga __________________________________________________________________________________________ benar, Surga dan Neraka itu benar dan segala apa yang adadididalam dalamAl-Quran Al-Quranitu itubenar benardan danapa-apa apa-apayang yang ada ada di dalam Al-Quran itu benar dan apa-apa yang diajarkanoleh olehRasulullah Rasulullahsemulia-mulia semulia-muliaNabi Nabidan dan diajarkan diajarkan oleh dan Rasulullah semulia-mulia Nabi dan Al-Quran itu benar apa-apa yang diajarkan oleh Rasulullah Penghulu semua Rasul (Muhammad) itu benar, dan Penghulu semua Rasul (Muhammad) itu benar, Penghulu semua Rasul (Muhammad) itu benar, dandan semulia-mulia Nabi dan Penghulu semua Rasul (Muhammad) siapa saja yang menuduh kami dengan perkara yang siapa saja yang menuduh kami dengan perkara yang saja menuduh kami dengan perkara yang itusiapa benar, danyang siapa saja yang menuduh kami dengan perkara menyalahi syari’at danAl-Quran Al-Quranwalaupun walaupun sedikit, menyalahi syari’at dan sedikit, menyalahi syari’at dan Al-Quran walaupun sedikit, makasungguh sungguh diatelah telah mengadakan kedustaan yang yangmaka menyalahi syari’at dan Al-Quran walaupun sedikit, maka dia mengadakan kedustaan yang maka sungguh dia telah mengadakan kedustaan yang nyatakepada kepada kami�yang nyata kepada sungguh dia telah mengadakan kedustaan nyata kami� nyata kepada kami� hdad,hal. hal. 25 (Tuhfah Bag hdad, (Tuhfah )) kami� (Tuhfah Baghdad, hal. hdad, hal. 25 (Tuhfah BagBag )2525)

  ƒ‰‹„ Ž‹ƒ—‘alaihis salĂŁmÂ„Â‡Â”Â•ÂƒÂ„Â†ÂƒÇŁ beliau ‡a.s. salĂŁmÂ„Â‡Â”Â•ÂƒÂ„Â†ÂƒÇŁ ƒ‰‹„ ‡Ž‹ƒ—‘alaihis Lagi bersabda:  salĂŁmÂ„Â‡Â”Â•ÂƒÂ„Â†ÂƒÇŁ ƒ‰‹„ ‡Ž‹ƒ—‘alaihis  

ĂŠÇ ÂşĂŠĆŚÇ ĂŒÇłÂŚÂşĆŚĂŒÇłÂżÂŚĂŠČ‚ÂżĂŠĂŠÂşČ‡Č‚Ă‚ÂşČ‡Ă‚ĂŠĆ¨ĂŠ Ç°ĂˆĆ¨ĂŠ ĂŠÇ°Ć&#x;ĂˆČ?ĂŠĆ&#x;ĂˆČ?Ç¸ĂŒÇłÇ¸Ć˘ĂŠĆĽĂŒÇłĂŠĆ˘ĂŠÇşĆĽ ÇşÇˇĂŠĆšÇˇĂŠÂşÇťĆšĂ‚ĂŒ ɺǝ ÊƎ ĂŠ dzŒÂƨċÊ ǟƨċÊŪŒ ÇźĂˆĹŞÂŚ ĂŠĂŒĂ‚Ăˆ Ă‚Ç ĂˆĆŽ °ÊƢċǟÇłÂŚÂ°ĂŠĂ‚ĂˆĆ˘Ä‹Â°ÇźĆ¨Ä‹ĂŠÇłÂŚĆ˘Ä‹Ă‚ÇźÇźĂˆĂˆĹŞÂŚ ĂŒ ĂˆĂ‚ĂˆĂˆĂŒĆŽ ĂŒ ÂşĂˆĆŚĂŒÇłÂŚ ĂŒ ÂżĂˆČ‚ĂŒĂˆÂşĂˆČ‡Ă‚Ăˆ ĂŒĆ¨ĂˆÇ°ĂŒĂˆĂˆ Ć&#x;ĂˆĂˆČ?Ç¸Ăˆ ĂˆĂŒÇłĆ˘ĂŠĆĽĂˆ ÇşĂ‰Ăˆ ÇˇĆšĂŒĂ‰ÂşÇťĂ‚ĂˆĂ‰ ĂŒ É Ăˆ Ăˆ

 

 

“Dan kami beriman kepada malaikat-malaikat, hari Kebangkitan, “Dan kamiberiman beriman kepadamalaikat-malaikat, malaikat-malaikat, hari “Dan kami kepada hari “Dan kami berimanSurga kepada malaikat-malaikat, hari dan Nerakaâ€? Kebangkitan,Surga Surgadan danNerakaâ€? Nerakaâ€? Kebangkitan, Kebangkitan, Surga dan Nerakaâ€? Juz I,hal. hal. (Nurul-Haq (Nurul-Haqq, Juz I,I,hal. 6) 6) q,q, Juz (Nurul-Haq q, Juz I, hal. 6) 6) (Nurul-Haq a.s. ƒ‰‹„‡Ž‹ƒ—‘alaihis salĂŁmÂ„Â‡Â”Â•ÂƒÂ„Â†ÂƒÇŁ beliau Lagi bersabda: salĂŁmÂ„Â‡Â”Â•ÂƒÂ„Â†ÂƒÇŁ ƒ‰‹„‡Ž‹ƒ—‘alaihis salĂŁmÂ„Â‡Â”Â•ÂƒÂ„Â†ÂƒÇŁ  ƒ‰‹„‡Ž‹ƒ—‘alaihis  

ÇŞĆˇÄŽĂˆ ÇźĆˇĂˆÇłÂŚÂ°Ć˘Ä‹ °Ƣċ ĆˇĂˆ ĂˆĆ¨Ä‹ÇźĂˆĂˆĆ¨ĹŞÂŚ Ä‹ÇźĂˆĹŞÂŚ ĂŒ ƞÀċ ÇŹĂˆĂŠÂ˘Ă€Ä‹ĆŹĂˆĆžÇ Â˘Ă‰ ÂşÇťÇŹĂŠĆžĂ‚Ă‰ĂˆĆŹÇŹĂŠÇ ĂŒ ĂˆĆŹÂşÇťÇ ĂŒĂ‚ĂˆÂşĂˆÇťĂ‚Ăˆ ÇźÇŞÇłÂŚÄŽĂ‚ÇźĂˆĆˇÇłÂŚĂ‚ĂˆÇŞÄŽ Ć¨ÇŞĆˇÄŽĂˆÄ‹ÇźĹŞÂŚ ĂŒ Ăˆ Ä‹ ÇŞÄŽĆˇĂˆÇŞÄŽ °Ƣċ Ă‚ Ă€ ¢ Ăˆ ĂŒ É ĂˆĂŒ Ăˆ Ăˆ Ăˆ Ăˆ Ăˆ ĂˆĂˆ

  “Kami beri’tiqad bahwa Surga dan Neraka itu benar� “Kamiberi’tiqad beri’tiqadbahwa bahwaSurga Surga danNeraka Nerakaitu itubenar� benar� “Kami “Kami beri’tiqad bahwa Surga dandan Neraka itu benar� (Miraati Kamaalaatil-Islam, hal. 387). (Miraati Kamaalaatil-Islam, hal. 387). (Miraati Kamaalaatil-Islam, 387). (Miraati Kamaalaatil-Islam, hal.hal. 387).

 

BERKENAAN DENGAN TAQDIR BERKENAAN DENGAN TAQDIR BERKENAAN DENGAN TAQDIR 6. BERKENAAN DENGAN TAQDIR

‡Ž‹ƒ—‘alaihissalĂŁmÂ„Â‡Â”Â•ÂƒÂ„Â†ÂƒÇŁ salĂŁmÂ„Â‡Â”Â•ÂƒÂ„Â†ÂƒÇŁ ‡Ž‹ƒ—‘alaihis ‡Ž‹ƒ—‘alaihis salĂŁmÂ„Â‡Â”Â•ÂƒÂ„Â†ÂƒÇŁ Hadhrat Mirza Ghulam Ahmada.s. bersabda:  

Âľ ÇžÇ°Ç¸ĂŒ Ç°ĆˇĂ‰Ç¸ĆˇĂ‰ÇˆÇžĂ‰ Ç¸ÇžĆŤĂ‰Ă‚ÇˆÇ¸ĂŒĂˆ Â Ć˘ÇˆĂˆĂŒĆŤĂ‚ĂˆÇ” Ç” ÇžÇˇĂŠĂ‚ÇźĂŒĂˆÇˇČ‡ĂŠĹ?ĂŠĂ‚ĂˆĂ‰Â Ć˘Ç°ĂŠĂ‰Â Ć˘ĂˆČ‡Ĺ?ĂŠÇłĂŒÂŚĂˆĂ‚Č‡Ĺ?Ç°ĂŠĂŒ Ç°ĆžĂŠĂŒÇłÂŚĂ‚ĂˆĆ´ĂŒÇłÂŚĂ‚ĂˆĆžĂ‰Ç¸Ć´ĆžÇłĂŒĂ‰ÂŚ Ć´ĂŒÇ¸Ăˆâ€™ÇžĂŒÇłÇ¸ĂˆÂŚÇłĂŒÇłâ€™ÂŚĆ…Çžâ€™ĂˆÇłÂŚÇžĂ‰ĂˆĆ… Çł Ć…ÂŚ ĂˆÂŚ Âľ Â°ĂˆĂŒ ÇžČ‹Â°ĂˆĂŒÇ¸ĂŒĂŒČ‹ÂŚ Ç°Ă‰ÇžĂŒÂŚ Ç¸ĂŒ ÇŹĂˆÂ°ĂŒÇłÇŹÂŚĂˆĂ‚ĆžĂˆĂŒÇłÂŚĂ‚ÇŹĂˆÂ°Ă‰ĂŒÇłÂŚĆžĂˆÂ°Ă‰ÇžÇŹĂˆĆžÇźĂŒÇłÇŹÇˇÂŚĂˆĂŠĂ‚ĂŒÇłĂ‰ÇžÂŚ ÇźĂŒĂ‰Â Ć˘ ĂˆĆŤĂ‚ĂˆĂ‰Â Ć˘ÇŹĂˆĂ‰Â Ć˘Ç” Ăˆ É É Ăˆ Ăˆ É Âľ Â°Ăˆ Č‹ ÂŚ ơ Çž Çł ÂŚ Ă‚ Ăˆ ĂŒ ĂŒ ĂŒ Ăˆ Ăˆ É ĂŒ É Ăˆ É É Ăˆ ĂŒ Ăˆ É Ăˆ Ăˆ É É Ăˆ É Ăˆ ĂŒ ĂŒ Ăˆ É ĂŒ Ăˆ Ăˆ É Ăˆ Ă‰Ăˆ Â Ć˘Â Ć˘Ç¸ÇˆÇ¸Ä‹ ÇˆÄ‹ÇłÂŚĂ‚ÇłÂŚĂ‚ Ă‰Â Ć˘Ç¸Ăˆ Ă‰ÇˆÄ‹ Ă‰ÇłÂŚĂˆĂ‚ĂˆĂˆ Ăˆ Ăˆ

  “Kepunyaan Allah Allah saja kemuliaan dan dan kebesaran, dan “Kepunyaan Allahsegala sajasegala segala kemuliaan dankebesaran, kebesaran, “Kepunyaan saja kemuliaan “Kepunyaan Allah saja segala kemuliaan dan kebesaran, dan dari-Nya qadar dan qadha’ dan perintah-Nya dari-Nyadan qadar dan qadha’ dan perintah-Nya didengar oleh dari-Nya qadar qadha’ perintah-Nya dan dari-Nya qadar dandan qadha’ dandan perintah-Nya didengar olehbumi bumidan danlangit� langit� didengar oleh bumi dandidengar langit� (Mawaahibur-Rahmaan, oleh bumi dan langit� hal. 116). (Mawaahibur-Rahmaan,hal. hal.116). 116). (Mawaahibur-Rahmaan, (Mawaahibur-Rahmaan, hal. 116).

Â?‹ŽƒŠ Â?‡’‡”…ƒ›ƒƒÂ? ŠÂ?ƒ†‹›ƒŠ ›ƒÂ?‰ –‡ŽƒŠ †‹Œ‡Žƒ•Â?ƒÂ? †ƒŽƒÂ? Inilah  kepercayaan Ahmadiyah yang telah dijelaskan dalam a.s. ‘alaihis salĂŁm•‡ „—Â?—nj„—Â?— ƒ†Š”ƒ–ŠÂ?Ġ Â?†‹”‹Ǥ sendiri. buku-buku Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad ‡Ž‹ƒ a.s. —‘alaihis salĂŁm„‡”•ƒ„†ƒÂŽÂƒÂ‰Â‹ÇŁ bersabda lagi: Beliau 

10

ĂŠ ơÊ ȂċºƏdzŒ Č„Ç´Ç&#x;Ă‚ řȇÊ ÂŽĂŠ ÂżĂˆČ?LJČ?ĂŠ ĂŒÂŚ Àċ ĂˆÂ˘ ÂŚČ‚Ç¸ĂˆÇ´Ç&#x;ĂŠÂŚ Ĺ™ČˆĂŠ ÇŹĂŠĂˆČ‡ ĆžČˆ ĂˆĂˆ Ăˆ ĂŒ ĂŒ Ă‰ĂŒ

“Ketahuilah bahwa Islam itu agamaku dan tauhid itu keyakinanku� (Miraati Kamaalaatil-Islam, hal. 388).
ĂŠ ơÊ ȂċºƏdzŒ Č„Ç´Ç&#x;Ă‚ řȇÊ ÂŽĂŠ ÂżĂˆČ?LJČ?ĂŠ ĂŒÂŚ Àċ ĂˆÂ˘ ÂŚČ‚Ç¸ĂˆÇ´Ç&#x;ĂŠÂŚ Ĺ™ČˆĂŠ ÇŹĂŠĂˆČ‡ ĆžČˆ Ăˆ Ăˆ Bab Ăˆ ĂŒ Satu: Aqidah ĂŒ É ĂŒ Jemaat Ahmadiyah

 __________________________________________________________________________________________“Ketahuilah bahwa Islam itu agamaku dan tauhid keyakinankuâ€? “Ketahuilah bahwaituIslam itu agamaku dan tauhid itu Miraati Kama ( alaatil-Islam, hal. 388). keyakinankuâ€? (Mir'aati Kamaalaatil-Islam, hal. 388). ‘alaihis salĂŁm „‡”•ƒ„†ƒÂŽÂƒÂ‰Â‹ÇŁ ‡Ž‹ƒ—a.s. Beliau bersabda lagi:

Ç ĂŠ ĂŠ Ă‰Â¸Ç‚Ä‹ĂŒ ÇŒÇłÂŚ Ć˘ÇżĂˆ ƞÉ Č€Ăˆ ÇŒĂŒ ĂˆČ‡ ĂˆČ? Ć¨ÇŹĂˆ ČˆÇŹĆˇĂˆ DzÄ? ǯÉ ÇşĂŒ ǡ Ă€Ăˆ Č‚Ă‰Ć Č‡Ç‚ĂŠĂˆĆĽ Ć˘Ä‹ÇťĂŠÂ¤Ă‚Ăˆ

 “Kami berlepas diri diri daridari setiap hakikat yang tidak “Kami berlepas setiap hakikat yang dibenarkan tidak olehdibenarkan syariat Islam� (Tuhfah Baghdad, oleh syariat Islam� hal. 25).

(Tuhfatu Baghdad, hal. 25). Adapun perbedaan yang terdapat di antara kami dengan orang-orang Islam lainnya itu sebagai berikut: †ƒ’—Â? ’‡”•‡Ž‹•‹ŠƒÂ? ›ƒÂ?‰ –‡”†ƒ’ƒ– †‹ ƒÂ?–ƒ”ƒ Â?ƒÂ?‹ †‡Â?‰ƒÂ? ‘”ƒÂ? Â‰ÇŚÂ‘Â”ÂƒÂ?‰ •ŽƒÂ?Žƒ‹Â?‹–—•‡„ƒ‰ƒ‹„‡”‹Â?—–ǣ 1. Kami beri’tiqad bahwa Allah itu satu Dzat-Nya, sifat-Nya dan af’al-Nya dan Dia tidak bertempat, bahkan Dia telah ada ͳǤsebelum ƒÂ?‹Â„Â‡Â”Â‹ÇŻÂ–Â‹Â“ÂƒÂ†„ƒŠ™ƒŽŽƒŠ‹–—•ƒ–—ÂœÂƒÂ–ÇŚÂ›ÂƒÇĄÂ•Â‹ÂˆÂƒÂ–ÇŚ›ƒ†ƒÂ? alam ini dijadikan. Akan tetapi orang-orang yang bukan ƒ ÇŻÂƒÂŽÇŚ›ƒ †ƒÂ? ‹ƒ –‹†ƒÂ? „‡”–‡Â?Â’ÂƒÂ–ÇĄ „ƒŠÂ?ƒÂ? ‹ƒ –‡ŽƒŠ ƒ†ƒ Ahmadiyah itu beri’tiqad bahwa Allah itu berada di langit. •‡„‡Ž—Â? ƒŽƒÂ? ‹Â?‹ †‹Œƒ†‹Â?ƒÂ?Ǥ Â?ƒÂ? –‡–ƒ’‹ ‘”ƒÂ?Â‰ÇŚÂ‘Â”ÂƒÂ?‰ ›ƒÂ?‰ 2. Orang-orang Ahmadiyah beri’tiqad bahwa malaikat itu suci†‹ „—Â?ƒÂ? ŠÂ?ƒ†‹›ƒŠ ‹–— Â„Â‡Â”Â‹ÇŻÂ–Â‹Â“ÂƒÂ† „ƒŠ™ƒ ŽŽƒŠAllah ‹–— „‡”ƒ†ƒ tidak berdosa, sedangkan orang-orang yang bukan Ahmadiyah ŽƒÂ?‰‹–Ǥ percaya bahwa ada malaikat-malaikat yang sudah berbuat dosa. ʹǤ ”ƒÂ?Â‰ÇŚÂ‘Â”ÂƒÂ?‰ ŠÂ?ƒ†‹›ƒŠ Â„Â‡Â”Â‹ÇŻÂ–Â‹Â“ÂƒÂ† „ƒŠ™ƒ Â?ƒŽƒ‹Â?ƒ– ŽŽƒŠ ‹–— 3. Orang-orang beriman bahwa Nabi-nabi itu „—Â?ƒÂ? suci •—…‹ –‹†ƒÂ?Ahmadiyah Â„Â‡Â”Â†Â‘Â•ÂƒÇĄ •‡†ƒÂ?‰Â?ƒÂ? ‘”ƒÂ?Â‰ÇŚÂ‘Â”ÂƒÂ?‰ ›ƒÂ?‰ danŠÂ?ƒ†‹›ƒŠ’‡”…ƒ›ƒ„ƒŠ™ƒƒ†ƒÂ?ƒŽƒ‹Â?ÂƒÂ–ÇŚÂ?ƒŽƒ‹Â?ƒ–›ƒÂ?‰•—†ƒŠ ma’shum, sedang orang-orang yang bukan Ahmadiyah mengakui bahwa „‡”„—ƒ–†‘•ƒ Ǥ ada pula di antara Nabi itu yang melanggar perintah Tuhan dan ada di antara mereka yang telah berdusta lain-lain. ŠÂ?ƒ†‹›ƒŠ „‡”‹Â?ƒÂ? „ƒŠ™ƒ ÂƒÂ„Â‹ÇŚÂ?ƒ„‹ ‹–— •—…‹ ;Ǥdan”ƒÂ?Â‰ÇŚÂ‘Â”ÂƒÂ?‰ †ƒÂ? Â?ÂƒÇŻÂ•ÂŠÂ—Â?ÇĄ •‡†ƒÂ?‰ ‘”ƒÂ?Â‰ÇŚÂ‘Â”ÂƒÂ?‰ „—Â?ƒÂ? ŠÂ?ƒ†‹›ƒŠ 4. Orang-orang Ahmadiyah beri’tiqad ›ƒÂ?‰ bahwa Allah telah Â?‡Â?‰ƒÂ?—‹„ƒŠ™ƒƒ†ƒ’—Žƒ†‹ƒÂ?–ƒ”ƒƒ„‹‹–—›ƒÂ?‰Â?‡ŽƒÂ?‰‰ƒ” mengutus para Nabi dan para Rasul-Nya kepada setiap umat ’‡”‹Â?–ƒŠ —ŠƒÂ?percayai †ƒÂ? ƒ†ƒserta †‹ ƒÂ?–ƒ”ƒ Â?‡”‡Â?ƒ mereka ›ƒÂ?‰ –‡ŽƒŠ dan wajib kami menghormati itu, „‡”†—•–ƒ†ƒÂ?Žƒ‹Â?ÇŚÂŽÂƒÂ‹Â?Ǥ sedangkan mereka yang bukan Ahmadiyah tidak mempercayai sedemikian. 5. Orang-orang Ahmadiyah beri’tiqad bahwa Allah tetap bersifat mutakallim (berbicara), maka sebagaimana Dia telah berkatakata dengan hamba-hamba-Nya di masa dahulu demikian juga Dia berkata-kata dengan hamba-hamba-Nya yang baik sesudah Nabi MuhammadS.a.w.. Adapun wahyu yang mengandung hukumhukum baru yang menyalahi syari’at Islam memang tidak akan turun lagi, sedangkan mereka yang bukan Ahmadiyah mengatakan bahwa tidak ada sembarang wahyu lagi, karena Allah tidak akan berkata-kata lagi sampai Qiamat.

11


Penjelasan Ahmadiyah

__________________________________________________________________________________________

6. Orang-orang Ahmadiyah percaya bahwa Nabi-nabi yang membawa syari’at baru atau Nabi yang tidak mengikuti Islam itu tidak ada lagi. Adapun Nabi yang taat kepada Islam bahkan mendapatkan pangkat kenabian pun karena dengan berkat mengikuti Nabi MuhammadS.a.w. memang boleh ada sesudah beliau hanya untuk memajukan Islam saja. Akan tetapi orangorang yang bukan Ahmadiyah percaya bahwa sembarang Nabi tidak ada lagi sesudah Nabi MuhammadS.a.w. dan mereka yang mengaku menjadi Nabi itu Dajjal adanya. 7. Orang-orang Ahmadiyah beri’tiqad bahwa Nabi Allah Isa ibnu Maryama.s. yang telah diutus kepada Bani Israil itu sudah wafat sebagaimana Nabi-nabi lainnya, akan tetapi orang-orang yang bukan Ahmadiyah berkeyakinan bahwa Nabi Isaa.s. itu masih hidup di langit dengan tubuh kasarnya sampai sekarang. 8. Orang-orang Ahmadiyah beri’tiqad bahwa Nabi Isaa.s. yang dijanjikan itu adalah seorang dari ummat Islam sendiri bukan Nabi Isa yang telah diutus kepada Bani Israil dahulu, akan tetapi orang-orang yang bukan Ahmadiyah percaya bahwa Nabi Isaa.s. yang telah diutus kepada Bani Israil itu juga yang akan diutus kepada ummat Islam. Dan di antara mereka ada yang mengatakan bahwa apabila Nabi Isaa.s. datang, ia tidak berpangkat Nabi lagi. 9. Orang-orang Ahmadiyah percaya bahwa adzab Neraka itu tidak kekal selama-lamanya, ada masanya adzab itu akan habis walaupun panjang lamanya, hanya nikmat Surga saja yang kekal selama-lamanya. Akan tetapi mereka yang bukan Ahmadiyah percaya bahwa ada manusia kafir yang akan dimasukkan ke Neraka untuk kekal selama-lamanya dan adzabnya tidak putus sampai kapan pun. 10. Orang-orang Ahmadiyah percaya bahwa Isra’ dan Mi’raj itu benar-benar tejadi akan tetapi Nabi MuhammadS.a.w. tidak naik ke langit dengan tubuh kasarnya, bahkan kejadian itu adalah satu kasyaf yang mulya. Ada pun orang yang bukan Ahmadiyah meyakini bahwa beliau sudah naik dengan tubuh kasarnya sampai di langit yang ketujuh bahkan sampai SidratulMuntaha dan Baitul-Ma’mur yang lebih tinggi dari langit yang ketujuh itu. 11. Orang-orang Ahmadiyah percaya bahwa semua ayat Al-Quran itu mengandung kebenaran-kebenaran yang kekal, tidak ada di dalamnya satu ayatpun yang bathil, akan tetapi mereka yang 12


Bab Satu: Aqidah Jemaat Ahmadiyah

__________________________________________________________________________________________

bukan Ahmadiyah percaya bahwa ada banyak ayat-ayat AlQuran yang tidak boleh dipakai lagi karena sudah dimansukh. 12. Orang-orang Ahmadiyah percaya bahwa tiada paksaan dalam agama, Islam hendak mengemukakan segala kebenaran dengan keterangan yang melapangkan pikiran dan menerangi akal dan menimbulkan keyakinan di hati, akan tetapi mereka yang bukan Ahmadiyah percaya bahwa sembarang orang kafir boleh dibunuh karena kekafirannya apalagi ketika Nabi Isaa.s. akan turun, dia akan membunuh segala babi dan menurut kata ulama dia akan membunuh pula semua orang-orang kafir yang tidak mau memasuki agama Islam (lihat Tafsir Al-Khazin Juz I, hal. 516 dan menurut fatwa Imam As-Syafi’i sembarang orang kafir boleh dibunuh karena kekafirannya saja lihat BidayatulMujtahid Juz I, fasal Jihad). Kepercayaan dan pengakuan Ahmadiyah ini berdasarkan kepada alasan-alasan Al-Quranul-Majid dan Hadits-hadits NabiS.a.w. serta kami senantiasa bersedia untuk mengemukakan segala alasan itu insya Allah.

Pembaca yang dihormati! Keterangan-keterangan tadi sudah pernah dikirim kepada Syeikhul-Islam Mahmud Zuhdi di Kalang menurut Titah dari Kebawah Dule yang maha mulia Sulthan Selangor pada permulaan Agustus 1951. Akan tetapi tidak dapat dibantah oleh Pejabat Agama sampai sekarang. Terjemah keterangan-keterangan bahasa Arab itu ditambah sekarang.

7. JAWABAN TERHADAP BEBERAPA KERAGUAN

Dengan keterangan-keterangan tersebut itu sudah jelas bahwa segala i’tiqad dan kepercayaan Ahmadiyah itu benar, karena berdasarkan kepada Al-Quranul-Majid dan Hadits-hadits NabiS.a.w., maka segala pengakuan dan kepercayaan yang berlawanan dengan ayat-ayat Al-Quran dan Hadits Nabi MuhammadS.a.w. itu bukan pengakuan dan kepercayaan Ahmadiyah.

Ahmad Dahlan pernah mengemukakan tiga pertanyaan kepada Maulana Iyaz: 1. Bagaimanakah i’tiqad Qadiyani terhadap Allah Ta’ala, MuhammadS.a.w. dan Al-Quranul-Karim? 13


Penjelasan Ahmadiyah

__________________________________________________________________________________________

2. Siapakah yang semulia-mulia makhluq Allah? 3. Kepada siapa wahyu akan diturunkan sesudah Nabi MuhammadS.a.w. dan bagaimana kepercayaan Qadiyani kepada Al-Masih, Al-Mahdi dan Mirza Ghulam Ahmad? Maka, Maulana Iyaz telah menjawab begini:

Jawaban pertama: Ahmadiyah beri’tiqad bahwa Allah itu Esa, tiada sekutu dengan seorang pun pada Dzat-Nya, sifat-sifat-Nya, af’al-Nya (perbuatan-Nya) dan MuhammadS.a.w. itu Nabi dan Rasul dan Khaatamun-Nabiyyin, tiada Nabi dan Rasul (yang membawa syari’at baru) sesudahnya dan Al-Quranul-Karim itu Kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi MuhammadS.a.w. bukan perkataan yang diada-adakan oleh manusia” Jawaban kedua: Berkenaan dengan pertanyaan yang kedua Maulana Ghulam Husain Iyaz berkata: “MuhammadS.a.w. itu ialah semulia-mulia makhluq dan tidak ada seorangpun yang lebih mulia daripadanya”.

Jawaban ketiga: Berkenaan ada wahyu atau tidaknya sesudah Nabi MuhammadS.a.w. itu Maulana Ghulam Husain Iyaz menjawab: “Wahyu (yang mengandung syari’at baru) itu tiada turun kepada siapa jua sesudah nabi MuhammadS.a.w.. Adapun wahyu (yang tidak mengandung syari’at baru) itu diturunkan kepada orang lain sesudah Nabi MuhammadS.a.w.”. Jawaban-jawaban yang diberikan oleh Maulana Iyaz itu cukup untuk memuaskan hati orang-orang yang jujur, dan dengan jawaban-jawaban yang pendek ini mereka yang belum mengenal Ahmadiyah itu dapat mengetahui kepercayaan dan i’tiqadnya.

Apa jawaban Ahmad Dahlan terhadap keterangan yang pendek tetapi tepat ini? Bacalah apa katanya: “Pengakuan yang telah tuan zhahirkan ini berlainan dengan pengakuan atau keterangan yang menjadi i’tiqad Qadiyani yang batin” (Musang Berbulu Ayam, hal.6)” Perkataan Ahmad Dahlan ini menunjukkan bahwa dia tidak berani menyalahi keterangan-keterangan yang telah dikemukakan oleh Maulana Iyaz, maka oleh karena itulah dia mencari jalan lari dan menuduh Ahmadiyah mempunyai dua macam i’tiqad:

14


Bab Satu: Aqidah Jemaat Ahmadiyah

__________________________________________________________________________________________

1. I’tiqad yang benar yang dijelaskan oleh Maulana Iyaz dan 2. I’tiqad yang tidak benar yang disebutkan oleh Ahmadiyah katanya.

Maka untuk membantah utusan Ahmadiyah ia menuduh Ahmadiyah lebih dahulu dengan beberapa tuduhan, kemudian ia sendiri pula yang menentangnya. Padahal Ahmadiyah tidak beri’tiqad dengan apa pun yang diada-adakan Ahmad Dahlan itu. Pembaca yang budiman! Sekarang marilah kita memperhatikan keterangan-keterangan Ahmad Dahlan itu. Ia berkata bahwa Hadhrat Ahmada.s. sudah menyebutkan wahyunya tentang Al-Quran itu begini:

Ê Éǧ ǺǷÊ ƪƳǂƻ ©ƢǸÊǴǯÈ ƅ¦ Ê Ê ȆǿȂ É ÈƬǯ ÀÈ ¡ǂÌ ǬÉ Ìdz¦ Àċ ʤ Ì Ì È È È Æ È È §Ƣ

“Bahwasanya Al-Quran itu Kitab Allah dan perkataanperkataan yang keluar dari mulutku” (Mirza).

Inilah alasannya untuk membantah keterangan-keterangan Maulana Iyaz yang nyata itu. Adapun yang menjadi musykil baginya di sini ialah siapakah yang dituju dengan kata “mulutku”. Allah atau Hadhrat Ahmada.s.? Dia mengira bahwa kata itu ditujukan kepada Hadhrat Ahmada.s., Jika begitu ilham itu menunjukkan bahwa Al-Quran itu keluar dari mulut beliau.

Saudara-saudara yang terhormat! Adapun susunan bahasa Arab itu bukanlah seperti susunan bahasa-bahasa lain, karena bahasa itu sangat luas dan undang-undangnya pun sangat luas pula, jika kita hendak menyamakan susunannya itu dengan susunan bahasa-bahasa lain maka sudah pasti kita akan keliru, saya ِ ِ ‫ و‬Al-Quran ِ‫ﻟِٰﻠّ ِﻪ ﻣ ٰﻠﺌ‬di‫أَ ﱠن‬sini, ‫َواَ ْﻋﺘَ ِﻘ ُﺪ‬silakan tuan‫ ﱠﻣ ْﻌﻠُ ْﻮٌم‬contoh ‫ﱢﻣْﻨـ ُﻬ ْﻢ َﻣ َﻘ ٌﺎم‬ayat ‫اﺣ ٍﺪ‬ kemukakan lima َ َ ‫ َوﻟ ُﻜ ﱢﻞ‬... ٌ‫َﻜﺔ‬saja tuan memperhatikan:

‫اﳊﻤﺪ ﻟِٰﻠ ِﻪ‬

ّ : ُ ْ َْ Pertama: Firman AllahS.w.t.

‫ﻚ‬ َ ‫ﺎت اﷲِ ﻧـَْﺘـﻠُ ْﻮَﻫﺎ َﻋﻠَْﻴ‬ َ ‫ﺗِْﻠ‬ ُ َ‫ﻚ اٰﻳ‬

“Inilah ayat-ayat Allah, Kami membacakannya kepada engkau dengan benar, wahai Muhammad!” (QS. Al-Baqarah, 2:253)

Kata “Kami” dalam ayat tersebut ditujukan kepada siapa? 15


Penjelasan Ahmadiyah

__________________________________________________________________________________________

Berlainankah dengan perkataan “Allahâ€?? Jika berlainan, ditujukan KeduaÇŁ ‹”Â?ƒÂ?ÂŽÂŽÂƒÂŠÇŁ siapa kata “Kamiâ€? itu? Kkepada eduaÇŁ ‹”Â?ƒÂ?ÂŽÂŽÂƒÂŠÇŁ ĂŠ ÉǝǀÉ ĂŠĆĽǞċǴdzŒÇśÇżÇ€Ăˆ ĆťĂˆĆ˜ĂˆÇ§Ć˘ĂˆÇźĂŠĆŤĆ˘Č‡Ć–ĂŠĆĽŒȂƼǀċ ÇŻĂˆ  ÇśĂŒ ĂŠÄ‘Č‚ É ÉÉ Ăˆ Ăˆ É Kedua: Firman Allah ĂŠ ǝǀÊƼS.w.t. ǜÊđȂ ǞċǴdzŒ:ÇśÇżÇ€ĆťĂˆĆ˜Ç§ƢǟÊƍƢȇƖÊƼŒȂƼǀċ ÇŻ

ĂŒ ÉÉ É É É Ăˆ Ăˆ Ăˆ Ăˆ ĂˆÉ Ăˆ

Ů?Ů?‍ﺑŮ? Ů?ﺏـŮ?ﺑ‏mendustakan Ů? ‍ ŮŽďť› ďą ďşŹďş‘â€ŹKami, maka Allah DzMereka itu‍‏telah ‍َﺧ َﺏ Ů? Ů?‏ ‍ﺎﺗŮ?َﺎ‏ayat-ayat ŮŽ ‍َﺄ‏karena َ‍ـŮ? ْا ﺑﺎٰ‏dosa-dosa Ů’ Ů?‍ا‏mereka Ů’ telah mengazab merekaÇł DzMereka itu telah mendustakan ayat-ayat Kami, maka Allah “Mereka itu telah mendustakan ayat-ayat Kami, maka Allah (Ali-Imran, 3:12). telah mengazab mereka karena dosa-dosa merekaÇł Ů?dosa-dosa Ů?‍ﺎﺋŮ?Ů? ŘŁŮ?ŮˆŮ°ďť&#x;ďşŒâ€Źkarena telah ‍ْﲪَŮ? ْﹾ‏mengazab ‍ ďťłŮŽďşŒŮ? Ů?ďş´ ْا Ů? ْ َع‏mereka ‍‏ ‍اŮ? ŮŽŮˆďť&#x;Ů?ŮŽďť˜â€Ź3:12). ‍ﺎت‏ ‍ ŮŽďť› ŮŽďť”Ů?ďşŽŮ’ŮˆŘ§ ďş‘Ů?ﺎٰ‏merekaâ€? â€ŤŮŽŮˆŘ§ďť&#x;ďą  Ů?ﺏ‏ (Ali-Imran, ŮŽ Ů’ ŮŽ ŮŽ (QS. Ali-Imran, 3:12).Â?ƒ–ƒ DzÂŽÂŽÂƒÂŠÇłÇ¨ „‡”Žƒ‹Â?ƒÂ?Â?ƒŠ ‡”Šƒ–‹Â?ƒÂ?ŽƒŠ Â?ƒ–ƒ DzƒÂ?‹dz †ƒÂ?

–—Œ—ƒÂ?‡”Šƒ–‹Â?ƒÂ?ŽƒŠ Â?‡†—ƒÂ?ƒŽ‹Â?ƒŠÂ?ƒ–ƒ ‹–—Ǎ‹†ƒÂ?ÇĄ•‡Â?ÂƒÂŽÂ‹ÇŚÂ?ƒŽ‹–‹†ƒÂ?Ǩ DzƒÂ?‹dz †ƒÂ? Â?ƒ–ƒ DzÂŽÂŽÂƒÂŠÇłÇ¨ „‡”Žƒ‹Â?ƒÂ?Â?ƒŠ Perhatikanlah ‹–—Ǎ‹†ƒÂ?ÇĄ•‡Â?ÂƒÂŽÂ‹ÇŚÂ?ƒŽ‹–‹†ƒÂ?Ǩ kata “Kamiâ€? dan kata “Allahâ€?! berlainankah –—Œ—ƒÂ? Â?‡†—ƒÂ?ƒŽ‹Â?ƒŠ kedua kalimah itu? Tidak, sekali-kali tidak! KetigaÇŁ ‹”Â?ƒÂ?ÂŽÂŽÂƒÂŠÇŁ tujuan KetigaÇŁ ‹”Â?ƒÂ?ÂŽÂŽÂƒÂŠÇŁ Ketiga: Firman Allah ĂŠ ĂŠ ȇƖÊƼÇşS.w.t.  ǞÊÄ?Ƽ°ŠƢ ÇˇĂŠĆšĂŒ Âş:ȇĹƒĂˆĂ‚Âť Ăˆ Ç‚Ç‡ĂˆÂ˘ǺǡĂ„Ç„ĂŠ ĹłĂŒĂˆ ÇŽ Ăˆ ÇłÇ€Ăˆ ÇŻĂˆĂ‚ ĂˆĂŠ ĂŠĂˆ ĂŠĂŒ É ĂŒ Ăˆ Ăˆ ĂŒ ĂŒ Ăˆ ĂŠ Ăˆ ǞÊÄ?ĆĽÂ°Ăˆ ŠƢ Ăˆ Ç‚ĂˆÇ‡Ăˆ Ăˆ ÇłÇ€Ăˆ ÇŻĂˆĂ‚Ăˆ ĂŒ ¢ÇşĂŒ ÇˇĂˆ Ă„Ç„ĂŠ ĹłĂŒĂˆ ÇŽ ĂˆČ‡Ć–ĆĽÇşĂŒ ÇˇĆšĂŒ ɺȇĂŒĹƒĂˆĂ‚Ăˆ Âť

“Demikianlah (Allah) membalas orang yang berlebih “Demikianlah Kami Kami (Allah) membalas orang yang berlebihlebihan dan tidak beriman kepada ayat-ayat Tuhan-nya� “Demikianlah Kami (Allah)kepada membalas orangTuhan-nya� yang berlebihlebihan dan tidak beriman ayat-ayat (Tha Ha, 20:128). lebihan dan tidak beriman kepada ayat-ayat Tuhan-nya� (QS. Tha Ha, 20:128). (Tha Ha, 20:128).

‹ƒ’ƒÂ?ƒŠ ›ƒÂ?‰ †‹Â?ƒÂ?•—† †‡Â?‰ƒÂ? Â?ƒ–ƒ DzƒÂ?‹dz †ƒÂ? †‡Â?‰ƒÂ? Siapakah yang dimaksud dengan kata “Kamiâ€? dan dengan Â?ƒ–ƒ Dz—ŠƒÂ?Â?Â›ÂƒÇłÇŤ ‡”Žƒ‹Â?ƒÂ?Â?ÂƒÂŠÇŤ ‹Â?ƒ „‡”Žƒ‹Â?ƒÂ?ÇĄ …‘„ƒŽƒŠ ‹ƒ’ƒÂ?ƒŠ ›ƒÂ?‰ †‹Â?ƒÂ?•—† †‡Â?‰ƒÂ? Â?ƒ–ƒ DzƒÂ?‹dz †ƒÂ?–—Â?Œ—Â?Â?ƒÂ? †‡Â?‰ƒÂ? kata “Tuhannyaâ€?? Berlainankah? Jika berlainan, cobalah tunjukkan •‹ƒ’ƒÂ?ƒŠ›ƒÂ?‰Â?‡Â?„ƒŽƒ•‘”ƒÂ?Â‰ÇŚÂ‘Â”ÂƒÂ?‰›ƒÂ?‰Â„Â‡Â”ÂŽÂ‡Â„Â‹ÂŠÇŚÂŽÂ‡Â„Â‹ÂŠÂƒÂ?‹–—’ƒ†ƒ Â?ƒ–ƒ Dz—ŠƒÂ?Â?Â›ÂƒÇłÇŤ ‡”Žƒ‹Â?ƒÂ?Â?ÂƒÂŠÇŤ ‹Â?ƒ „‡”Žƒ‹Â?ƒÂ?ÇĄ …‘„ƒŽƒŠ –—Â?Œ—Â?Â?ƒÂ? siapakah yang membalas orang-orang yang berlebih-lebihan itu Šƒ”‹‹ƒÂ?ÂƒÂ–ÇŤ •‹ƒ’ƒÂ?ƒŠ›ƒÂ?‰Â?‡Â?„ƒŽƒ•‘”ƒÂ?Â‰ÇŚÂ‘Â”ÂƒÂ?‰›ƒÂ?‰Â„Â‡Â”ÂŽÂ‡Â„Â‹ÂŠÇŚÂŽÂ‡Â„Â‹ÂŠÂƒÂ?‹–—’ƒ†ƒ pada hari Qiamat? Šƒ”‹‹ ƒÂ?ÂƒÂ–ÇŤ EmpatÇŁ ‹”Â?ƒÂ?ÂŽÂŽÂƒÂŠÇŁ Keempat: Firman AllahS.w.t.: EmpatÇŁ ‹”Â?ƒÂ?ÂŽÂŽÂƒÂŠÇŁ  Ć˘Ă…ĆŹČˆÇˇ¨Å ĆžĂˆ Ç´ĂŒ ºƼǞÊÊƼĆ˘ĂˆÇťÇ‚ÇŒĂˆ ĂŒÇťĂˆĆ˜ĂˆÇ§°Ç ĆžĂˆ ÇŹĂˆĂŠĆĽ Ƣǡ ƢÊ ǸLjċ dzŒǺǡÊ ÂžĂˆÇ„Ä‹ÂşĂˆÇťÄǀÊ ċdzŒÂ 

ĂŒĂˆĂŠĂˆ

ĂŒ

Ă… ĂŠĂˆ Ăˆ

ĂŠĂˆ

ĂŠ

Ăˆ

ċdzŒÂ dengan Ć˘Ă…ĆŹČˆĂŒyang ÇˇĂˆ Ă…Â¨ĆžĂˆ Ç´ĂŒ ÂşĂˆĆĽtelah ǞÊƼĆ˘ĂˆÇťÇ‚ĂŒ ÇŒĂˆmenurunkan Ç¸Ăˆ Ljċ dari dzŒÇşĂˆ ǡawan ÂžĂˆÇ„Ä‹ÂşĂˆÇťĂ„Ç€sesuai ĂŒÇťĂˆĆ˜ĂˆÇ§°Ç ĆžĂˆ ÇŹĂˆĂŠĆĽĂ…Â Ć˘ÇˇĂˆ  Ƣair “Dia juga Ăˆ yang“Kamiâ€? telah menurunkan air dari awan sesuai dengan “Dia juga kadarnya, maka hidupkan dengannya tanah yang kadarnya, maka “Kamiâ€? hidupkan dengannya tanah yang sudah “Dia juga yang telah menurunkan air dari awan sesuai dengan sudah keringâ€? keringâ€? (Az-Zuhruf, 43:12) kadarnya, maka “Kamiâ€? hidupkan 43:12) dengannya tanah yang sudah (QS. Az-Zuhruf, keringâ€? (Az-Zuhruf, 43:12)

‹ŽƒÂ?ƒÂ? ’‡”Šƒ–‹Â?ƒÂ? ƒ›ƒ– ‹Â?‹Ǩ ƒŽƒ— Â?‹–ƒ Š‡Â?†ƒÂ? Silakan perhatikan ayat ini! Kalau kita hendak membahasakan Â?‡Â?„ƒŠƒ•ƒÂ?ƒÂ?•—•—Â?ƒÂ?Â?›ƒÂ?‡Â?—”—–•—•—Â?ƒÂ?Â?›ƒ„ƒŠƒ•ƒÂ?‹–ƒ„‡–ƒ’ƒ ‹ŽƒÂ?ƒÂ?menurut ’‡”Šƒ–‹Â?ƒÂ? ƒ›ƒ– Bahasa ‹Â?‹Ǩ kita ƒŽƒ— Â?‹–ƒsusahnya Š‡Â?†ƒÂ? susunannya susunannya betapa •—•ƒŠÂ?›ƒÂ?ƒÂ?–‹Ǎƒ”‡Â?ƒÂ?ƒ–ƒDzÂŽÂŽÂƒÂŠÇł†ƒÂ?Â?ƒ–ƒDzƒÂ?‹dz‹–—Â?‡Â?’—Â?›ƒ‹ Â?‡Â?„ƒŠƒ•ƒÂ?ƒÂ?•—•—Â?ƒÂ?Â?›ƒÂ?‡Â?—”—–•—•—Â?ƒÂ?Â?›ƒ„ƒŠƒ•ƒÂ?‹–ƒ„‡–ƒ’ƒ nanti? Karena kata “Allahâ€? dan kata “Kamiâ€? itu mempunyai satu •ƒ–—Â?ƒÂ?•—†Ǥ •—•ƒŠÂ?›ƒÂ?ƒÂ?–‹Ǎƒ”‡Â?ƒÂ?ƒ–ƒDzÂŽÂŽÂƒÂŠÇł†ƒÂ?Â?ƒ–ƒDzƒÂ?‹dz‹–—Â?‡Â?’—Â?›ƒ‹ maksud. •ƒ–—Â?ƒÂ?•—†Ǥ Ů? ‍َﺧ َﺏ Ů? Ů? اŮ? ďş‘Ů? Ů?ﺏـŮ? ْﺑŮ?Ů? ْ‏ ŮŽ ‍َ ďą ďşŹďş‘Ů€Ů? ْا ďş‘Ů? ٰﺎَﺎﺗَﺎ َﺄ‏  S.w.t. Kelima: Firman Allah :  Ů? Ů? Ů?  ‍ ďťłŮŽďşŒŮ? Ů?ďş´ ْا Ů? ْ ŮŽŘą ْﲪَŮ? ْﹾ‏ ŮŽ Ů?â€ŤŮŽŮˆŘ§ďť&#x;﹠ﺏْ َ ŮŽďť› ŮŽďť”Ů?ďşŽŮ’ŮˆŘ§ ďş‘Ů?ﺎٰَﺎت اŮ? ŮŽŮˆďť&#x; ŮŽďť˜ďşŽďş‹Ů?Ů? ŘŁŮ?ŮˆŮ°ďť&#x;ďşŒâ€Ź 

16


Bab Satu: Aqidah Jemaat Ahmadiyah

__________________________________________________________________________________________

“Orang-orang yang telah mengingkari ayat-ayat Allah dan pertemuan dengan-Nya mereka itu sudah putus harapan dari rahmat-Ku” (QS. Al-Ankabut, 29:24)

Siapakah yang dimaksudkan dengan kata “Aku” kalau bukan Tuhan?

Cobalah perhatikan! Bukankah susunan wahyu Hadhrat Ahmad itu sama dengan susunan ayat satu, empat dan lima? Sudah jelas bahwa maksud kata-kata “Aku” itu Hadhrat Ahmad sendiri pun tidak mengapa karena Al-Quranul-Majid itu ditafsirkan oleh banyak ulama dan jika kita membaca Tafsir-tafsir mereka itu maka kita akan yakin bahwa tafsir sebagian ayat itu bukanlah tujuan ayat yang sebenarnya, bahkan semata-mata rekaan penafsir itu saja. Maka dengan wahyu ini Allah sudah menyuruh Hadhrat Ahmad supaya menyatakan kepada manusia bahwa Al-Quranul-Majid Kitab Allah yang suci dan tafsirnya yang sebenarnya ialah dijelaskan oleh beliau itu di masa sekarang. Adapun turunnya Al-Quranul-Majid S.a.w. kepada Nabi Muhammad Ǫď ÈūÌ ƢÊƥǮ dz¦©Ƣ ÉǴºƬ̺ÈǻǾÊ ċǴkeluarnya È ȈÌÈǴǟÈ ƢǿȂ È ǴÌÊƫ dari mulut beliau itu É Èȇ¦È Ǯ È dan sudah dipercayaiÊ oleh Hadhrat jelas beliau ÊDengan Ê ȇƖÊƥsendiri. ÊƠȇǮ ÊƠÈdzÂÉ¢ǾÊÊƟƢǬÈÊdzÂAhmad Ê ċǴdz¦©Ƣ ċ Ǿ ¦  ǂ Ǩ ǯ Ǻȇ ǀ dz ¦ Â È È È menulis: ŖÊÈŧÌ °È ǺÌ Ƿ¦ȂLj È É È È È É È 

ǺÌ ǷÊ «È ǂÈƻÈ ÂÈ ƢÈǼȈÊƦÈǻ ȄÈǴǟÈ ƢÅȈƷÌ ÂÈ ƢÅǫƾÌ ǏÊ ¾ÈDŽÊÉǻ ÄǀÊ ċdz¦ ȂÈ ǿÉ ’ǾċǻʤÂÈ ǾȈÊ Êǧ ÈƨȀÈ ºƦÌNjÉ ÈȐÈǧ ÀÉ ¡ǂÌ ǬÉ Ìdz¦ ƢǷċÈ¢ÂÈ ÀÈ ȂÉƥƢÈƫǂÌ ºÈƫ ǾȈÊ Êǧ ǶÌ ÉƬºÌǻȢȢ ǾȈÊ Êǧ Ê ƳȂÊƥ ǶÊƟƢÈǫ ʼnƾÊ Èǫ ƾÆ ƷÈ¢ Ê Ƭºȇ ŃÈ – ǽÊ ®Ȃ ƢǯÈǂČÈnjdz¦ ÈȏÂÈ ¦Âitu ǀÉ Ƽċ É É Æ Æ keraguan È È Ì mengandung “AdapunÈ Al-Quran tidak apa-apa di Ê Ê Ê Ê Ê dalamnya dan inilah yang telah diturunkan dengan sebenar ÄƾÈdzÂÈ ƨÈdzDŽǼÌÈŠ řď Ƿ ƪ È ÌǻÈ¢ benarnya kepada Nabi kita Muhammad shallallãhu ‘alaihi wa ȆÊƟƢkeluar ǯÈǂÈNjÉ ǺÈ ÌȇÈ¢dari ǶÌ ȀÊ ȇ®ƢÊ mulut ÈǼɺȇ¿ÈȂÌ ºÈȇÂÈ beliau itu, adakah kamu sallam dan sudah ini?” Ê ǯÈǂºƥ ǺǷÊ ƢȀČǴǯÉ Ǯ ¢ǂȺÈǧ Ãragu-ragu ƾÈ ÈƬºÌǫʦ ǾÊ ÊǴǏÈ ƘÊƥ dalam DzČ ďǜdzȦ Ȅhal ǨÈÈǘǐ ǸÉ Ìdz¦ ©Ƣ Èȏ ÀÈ ȉƢÌ Èǧ ÃÈ¢°È ƢǷÈ ÃÈ È ǴÌÊƫÂÈ Ì hal. Ì Al-Ilhamiyah, (Al-Khuthbah 94)ÈÈ Ì È Ê Ê Ê É ƻÈ¢ Ê ńÈ Ê¤ ÄǂÊ ǷÈ¢ µȂď ºÈǧɢ ƶÇ ǓƢ Ê Èǧ Ǯ ƅ¦ È ƬÌǿÈ ÈȏÂÈ ¬Ç ®ƢÈǧ È ¦°È ®±Ì ¦ »Ƣ È Ì É

Pendek kata, keterangan Ahmad Dahlan itu menunjukkan bahwa ia tidak mengetahui cara orang-orang Arab itu bercakapcakap dan ia tidak juga memperhatikan Al-Quran yang mengandung berpuluh-puluh ayat yang susunannya sama dengan susunan wahyu Hadhrat Ahmada.s. itu, jika sekiranya ia sudah mengetahuinya, berarti sudah pasti ia tidak berlaku jujur dalam hal ini. 17


„‡”’—Ž—Šnj’—Ž—Šƒ›ƒ–›ƒÂ?‰•—•—Â?ƒÂ?Â?›ƒ•ƒÂ?ƒ†‡Â?‰ƒÂ?•—•—Â?ƒÂ?™ƒŠ›— ƒ†Š”ƒ– ŠÂ?Ġ ‘alaihis salam ‹–—ǥ Œ‹Â?ƒ •‡Â?‹”ƒÂ?›ƒ †‹ƒ •—†ƒŠ Penjelasan Ahmadiyah ’ƒ•–‹†‹ƒ–‹†ƒÂ?„‡”ŽƒÂ?—Œ—Œ—”†ƒŽƒÂ?ŠƒŽ Â?‡Â?‰‡–ƒŠ—‹Â?Â›ÂƒÇĄ„‡”ƒ”–‹•—†ƒŠ __________________________________________________________________________________________ ‹Â?‹Ǥ 

ĂŠ Ç¸ĂŒÇłĆ˘ĂˆÇ§ Ä°Ê ĆžĂŒ ĂˆĆŤ ĆŞÇźĂŒÇŻĂ‰ Ă€ĂŒ ʤÂ Ă†Ć¨ĆŚČˆÇ? ĂŠ Ăˆ Ç´ĂŒĂŠĆŹĂˆÇ§ Ä°Ê ĆžĂŒ ĂˆĆŤ ĂˆČ? ĆŞÇźĂŒÇŻĂ‰ Ă€ĂŒ ĆœĂŠĂˆÇ§ ǜÉ ĂˆÇœÇ&#x;ĂˆĂŒ ¢ Ă‰Ć¨ĂˆĆŚČˆÇ? Ăˆ Ăˆ É Ăˆ Ăˆ ǡÉ ÇŽ“Jika engkau (ujian) dan jika engkau engkau tidak tidaktahu, tahu,maka makaitu itusuatu suatumusibah musibah (ujian) dan tahu, maka musibah (ujian) ituitu lebih besar lagi.� jika engkau tahu, maka musibah (ujian) lebih besar lagi.�

Š�ƒ† ƒŠŽƒ� �‡�„ƒ�–ƒŠ Žƒ‰‹ �‡–‡”ƒ�‰ƒ� ƒ—Žƒ�ƒ

Â›ÂƒÂœÇĄ Ahmad Dahlan membantah lagi keterangan Maulana Iyaz, Â?ƒ–ƒÂ?Â›ÂƒÇŁ “Pengakuan Dz‡Â?‰ƒÂ?—ƒÂ?tuan –—ƒÂ?berkenaan „‡”Â?‡Â?ƒƒÂ?dengan †‡Â?‰ƒÂ? Â?‡‡•ƒƒÂ? ŽŽƒŠ katanya: keesaan Allah itu ‹–— ƒ†ƒŽƒŠ dusta, Â†Â—Â•Â–ÂƒÇĄkarena Â?ƒ”‡Â?ƒberlawanan „‡”Žƒ™ƒÂ?ƒÂ?dengan †‡Â?‰ƒÂ? ’‡”Â?ƒ–ƒƒÂ? ‹”œƒ ›ƒÂ?‰ adalah perkataan Mirza yang Â?‡Â?‰ƒ–ƒÂ?ƒÂ? †‹”‹Â?›ƒ •‡„ƒ‰ƒ‹ DzÂ?ƒÂ? ÂŽÂŽÂƒÂŠÇł †‹ †ƒŽƒÂ? Â?‹–ƒ„Â?›ƒ mengatakan dirinya sebagai “Anak Allahâ€? di dalam kitabnya Al-ÂŽÇŚ Â—Â•Â›Â”ÂƒÇĄŠƒŽǤÍś›ƒÂ?‰ƒ”–‹ ‹”Â?ƒÂ?ŽŽƒŠÂ?‡’ƒ†ƒÂ?Â›ÂƒÇŁDz‡Â?‰ƒ”ŽƒŠÇĄ™ƒŠƒ‹ Busyra, hal. 4 yang arti Firman Allah kepadanya: “Dengarlah , wahai ƒÂ?ƒÂ?ÇŚ—Â‹Â”ÂœÂƒÇ¨ÇłČ‹—•ƒÂ?‰‡”„—Ž—›ƒÂ?ÇĄŠƒŽǤÍ¸ČŒÇ¤ anak-Ku Mirza!â€? (Musang Berbulu Ayam, hal. 6). ƒŽƒÂ?Â?‡ –‡”ƒÂ?‰ƒÂ?‹Â?‹†‹ƒ„‡”†—•–ƒ†‡Â?‰ƒÂ?Â?Â›ÂƒÂ–ÂƒÇŁ nyata: Dalam keterangan ini Ahmad Dahlan berdusta dengan a.s. ƒ–ƒÂ?›ƒ ÂŽÇŚ—•›”ƒ Â?‹–ƒ„Ahmad ƒ†Š”ƒ– ŠÂ?ĠAl-ƒǤ•Ǥ 1. KͳǤatanya bahwa„ƒŠ™ƒ Al-Busyra itu kitab‹–— Hadhrat padahal a.s. ’ƒ†ƒŠƒŽ ÂŽÇŚ—•›”ƒ Â?‹–ƒ„ berdusta? „‡Ž‹ƒ—Ǥ ’ƒ ‰—Â?ƒÂ?›ƒ . Apa gunanya Apa dengan Busyra bukan kitab beliau „—Â?ƒÂ? Â„Â‡Â”Â†Â—Â•Â–ÂƒÇŤ ’ƒ †‡Â?‰ƒÂ? Â?‡†—•–ƒƒÂ?Â?›ƒ ‹–— „‡Ž‹ƒ— ƒÂ?ƒÂ? kedustaannya itu Ahmad Dahlan akan mendapat rahmat dari Â?‡Â?†ƒ’ƒ–” ƒŠÂ? ƒ–†ƒ”‹ —Š ƒÂ?ÇŤ Tuhan? ‡Â?‰ƒÂ?—ƒÂ? ƒ†Š”ƒ– ‘alaihis salĂŁm ›ƒÂ?‰ 2. PʹǤengakuan Hadhrat Ahmada.s.ŠÂ?Ġ yang disebutkannya itu tidak †‹•‡„—–Â?ƒÂ?Â?›ƒ –‹†ƒÂ? „‡Â?ÂƒÂ”ÇĄdasar Â?ƒ”‡Â?ƒ ‹ŽŠƒÂ? ›ƒÂ?‰ Â?‡Â?Œƒ†‹ benar, karena ilham‹–— yang menjadi bagi keterangan itu †ƒ•ƒ”„ƒ‰‹Â?‡–‡”ƒÂ?‰ƒÂ?‹–—–‹†ƒÂ?„‡Â?ƒ”Â?ƒ”‡Â?ƒ‹ŽŠƒÂ?›ƒÂ?‰Œƒ†‹ tidak benar karena ilham yang jadi dasar bagi keterangan itu „ƒ‰‹Menurut Â?‡–‡”ƒÂ?‰ƒÂ? ‹–— –‹†ƒÂ? ŽƒÂ?‰•—Â?‰Ǥ tidak†ƒ•ƒ” langsung. keterangan penyusun Al-Busyra‡Â?—”—– satu Â?‡–‡”ƒÂ?‰ƒÂ?’‡Â?›—•—Â?ÂŽÇŚ—•›”ƒ•ƒ–—‹ŽŠƒÂ?•‡•—†ƒŠ†‹’—Â?‰—– ilham sesudah dipungut dari Al-Maktubatul-Ahmadiyah, Juz I, ÂŽÇŚƒÂ?Â–Â—Â„ÂƒÂ–Â—ÂŽÇŚŠÂ?ÂƒÂ†Â‹Â›ÂƒÂŠÇĄ —œ “Aku

ÇĄ ŠƒŽǤ ʹ;ǥ „—Â?›‹Â?›ƒ hal. †ƒ”‹ 23, bunyinya “Asma’u wa araâ€? artinya mendengar dan Dz•Â?ÂƒÇŻÂ—™ƒÂƒÂ”ÂƒÇłƒ”–‹Â?›ƒDzÂ?—Â?‡Â?†‡Â?‰ƒ”†ƒÂ?Â?Â‡ÂŽÂ‹ÂŠÂƒÂ–ÇłÇ¤ƒ–ƒ melihatâ€?. Kata Allah jadi sudah nyata, yaitu bahwa pengakuan itu salahŽŽƒŠŒƒ†‹•—†ƒŠÂ?Â›ÂƒÂ–ÂƒÇĄ›ƒ‹–—„ƒŠ™ƒ’‡Â?‰ƒÂ?—ƒÂ?‹–—•ƒŽƒŠ–—Ž‹•ǥ tulis, maka perkataan “Wa araâ€? itu sudah tertulis “Waladiyâ€? ’‡”Â?ƒ–ƒƒÂ? Dzƒ ÂƒÂ”ÂƒÇł ‹–— •—†ƒŠ –‡”–—Ž‹• DzÂƒÂŽÂƒÂ†Â‹Â›Çł dan Â?ƒÂ?ƒ kekeliruan itu sudah dibetulkan oleh penyusunnya, sehingga†ƒÂ? Â?‡•‹Žƒ’ƒÂ? ‹–—dalam •—†ƒŠsurat †‹„‡–—ŽÂ?ƒÂ? ‘Ž‡Š ’‡Â?›—•—Â?Â?Â›ÂƒÇĄ •‡Š‹Â?‰‰ƒ hal itu disiarkan kabar harian “Al-Fadhalâ€? tahun 9 ŠƒŽ‹–—†‹•‹ƒ”Â?ƒÂ?†ƒŽƒÂ?•—”ƒ–Â?ƒ„ƒ”Šƒ”‹ƒÂ?DzÂŽÇŚ ÂƒÂ†ÂŠÂƒÂŽÇł–ƒŠ—Â? ĂŠ ĂŠ ĂŠ Ä‹ bilangan 96 bahwa kalimat yang sebenarnya dalam ilham itu ÇŞ ĹŤ Ƣ ĆĽ ÇŽ Čˆ Ç´ Ç&#x; Ƣ ǿȂ Ç´ Âş ĆŹ Âş Çť Çž Ç´ dzŒ ŠƢ ȇŒ   ÇŽ Ç´ ĆŤ ĂŒ ĂŒ Ä? ĂˆÂ„ÂƒÂŠÂ™Âƒ Ăˆ ĂŒĂˆ Ăˆ Â?ƒŽ‹Â?ƒ– Ăˆ É Ăˆ Ăˆ •‡„‡Â?ƒ”Â?›ƒ Ăˆ É ĂŒĂˆ ›ƒÂ?‰ „‹ŽƒÂ?‰ƒÂ? ͝͸ †ƒŽƒÂ? ‹ŽŠƒÂ? ialahÍť“Wa araâ€? bukan “Waladiyâ€? yang artinya anak-Ku. ĂŠ ĂŠ ĂŠ ĂŠ ĂŠ ĂŠ ĂŠ ĂŠ Ä‹ Ä‹ ‹–—‹ƒŽƒŠDzƒÂƒÂ”ÂƒÇł„—Â?ƒÂ?DzÂƒÂŽÂƒÂ†Â‹Â›Çł›ƒÂ?‰ƒ”–‹Â?›ƒƒÂ?ƒÂ?ÇŚ—Ǥ É Ĺ–ĂŠĂˆĹ§ĂŒ Â°Ăˆ ÇşĂŒ ǡÊ ÂŚČ‚ÇˆĂ‰ ĂŠĆ ĂˆČ‡ÇŽ Ć  Çł Ă‚ ¢ Çž Ć&#x;Ƣ ÇŹ Çł Ă‚ Çž Ç´ dzŒ ŠƢ ȇƖ ĆĽ ÂŚ Ă‚ Ç‚ Ǩ ÇŻ Ǻȇ Ç€ Çł ÂŚ Ă‚ Ăˆ Ăˆ ĂˆĂˆ Ăˆ Ă‰Ăˆ Ăˆ Ăˆ Ăˆ Maka tidak syak lagi bahwa tidak ada ilham Allah “Asma’u ƒÂ?ƒ –‹†ƒÂ? •›ƒÂ? Žƒ‰‹ „ƒŠ™ƒ –‹†ƒÂ?“Asma’u ƒ†ƒĂŠ ‹ŽŠƒÂ? ŽŽƒŠ Dz•Â?ÂƒÇŻÂ— waladiyâ€? ÇşĂŒ ǡÊ kepada ÂŤĂˆÂ?‡’ƒ†ƒ Ç‚ĂˆĆťĂˆ Ă‚Ăˆ Ć˘ĂˆÇźČˆĂŠĆŚĂˆÇť beliau, Č„Â„Â‡ÂŽÂ‹ÂƒÂ—ÇĄ ÇŤÂ›ÂƒÂ?‰ ĆžĂŒ Ç?ĂŠ ÂžĂˆÇ„ĂŠada ÇťÂƒÂ†Âƒ ÄǀÊ Ä‹Çłialah ÂŚ Č‚Â‹ÂƒÂŽÂƒÂŠ ǿÉ â€™ÇžÄ‹ÇťĂŠÂ¤Ă‚Ăˆ Dz•Â?ÂƒÇŻÂ— ÇžČˆĂŠ ǧ ĂˆĆ¨Č€Ăˆ ÂşĆŚĂŒÇ‹Ă‰ wa Č?ĂˆÇ§Â™ÂƒĂ€araâ€? ǏÉ ĂŒÇłÂŚ ƢJadi, ÇˇÄ‹ĂˆÂ˘Ă‚Ăˆ a.s. ĂˆÇ´Ç&#x;Ăˆ Ć˘Ă…ČˆĆˇĂŒ Ă‚Ăˆ Ƣyang Ă… É ÂĄÇ‚ĂŒÂƒÂ”ÂƒÇł Ăˆ É Â™ÂƒÂŽÂƒÂ†Â‹Â›Çł ÂƒÂ†Â‹ÇĄ Ăˆ keterangan Ahmad Dahlan itu dusta semata-mata. Hadhrat Ahmad

Ă€Ăˆ Č‚Ă‰ĆĽĆ˘ĂˆĆŤÇ‚ĂŒ ÂşĂˆĆŤ ÇžČˆĂŠ Êǧ ÇśĂŒ Ă‰ĆŹÂşĂŒÇťĂˆÂ˘ĂˆÂ˘ ÇžČˆĂŠ Êǧ ĂŠ ĂŠ ĂŠĆĽ ǜÊĆ&#x;Ć˘ĂˆÇŤ ʼnƞÊ ĂˆÇŤ ƞÆ ĆˇĂˆÂ˘ ĂŠ ÉÉ Æ Æ Ăˆ ĂˆÂ Ć˘ÇŻĂˆÇ‚ÄŒĂˆÇŒÇłÂŚ ĂˆČ?Ă‚Ăˆ ŒÂǀÉ ĆźÄ‹ĆŹÂşĂˆČ‡ ĂŒĹƒĂˆ – ǽŽȂƳȂ ĂŠ ĂŠ ĂŠ ĂŠ “Allah itu Esa, kekal, berdiri dengan Dzat-Nya, Dia tidak beranak dan tidak ĂŠ Ă„ĆžĂˆÇłĂ‚Ăˆ Ć¨ĂˆÇłÇ„ÇźĂŒĂˆĹ  Ĺ™Ä? ǡ ĆŞ Ăˆ ĂŒÇťĂˆÂ˘ pula mempunyai sekutu dengan siapapunâ€?. ȆÊĆ&#x;Ć˘ÇŻĂˆÇ‚ĂˆÇ‹Ă‰ ÇşĂˆ ĂŒČ‡ĂˆÂ˘ÇśĂŒ ȀÊ ȇŽƢÊ ĂˆÇźĂ‰ÂşČ‡ÂżĂˆČ‚ĂŒ ÂşĂˆČ‡Ă‚Ăˆ ĂŠ ĂŠ ĂˆČ? Ă€Ăˆ Č‰Ć˘ĂŒ ĂˆÇ§ ĂƒĂˆÂ˘Â°Ăˆ Ć˘ÇˇĂˆ ĂƒĂˆÂ˘Ç‚ĂˆÂşĂˆÇ§ ĂƒĆžĂˆ ĂˆĆŹÂşĂŒÇŤĂŠÂŚ ǞÊ ĂŠÇ´Ç?Ăˆ Ăˆ Ç´ĂŒĂŠĆŤĂ‚Ăˆ ĂŒ ǸÉ ĂŒÇłÂŚ ÂŠĆ˘ÇŻĂˆÇ‚ĂˆÂşĂˆĆĽ ÇşĂŒ ǡ Ć˘Č€Ăˆ ÄŒÇ´ÇŻĂ‰ ÇŽ ĂŒ Ć˜ĂŠĆĽ Ç˛ÄŒ Ä?ÇœÇłĂˆÂŚ Â?Č„Ç¨ĂˆĂˆÇ˜Ç? 18 ĂŠ ĂŠ ĂŠ É ĆťĂˆÂ˘ ĂŠ Ĺ„Ăˆ ʤ Ă„Ç‚ĂŠ ÇˇĂˆÂ˘ ¾ȂÄ? ÂşĂˆÇ§Ă‰Â˘Ă‚ ƜÇ ǓƢ ĂŠ ĂˆÇ§ ÇŽ Ć…ÂŚ Ăˆ ĆŹĂŒÇżĂˆ ĂˆČ?Ă‚Ăˆ Ç ÂŽĆ˘ĂˆÇ§ ĂˆÂ ÂŚÂ°Ăˆ ÂŽÂąĂŒ ÂŚ Ƣ Ăˆ ĂŒ É sendiri bersabda:


 Ǫď ÈūÌ ƢÊƥǮ ȇ¦È Ǯ ǴÌÊƫ ÉǴºƬ̺ÈǻǾÊ ċǴdz¦©Ƣ È ȈÌÈǴǟÈ ƢǿȂ È É È Bab È Aqidah Jemaat Ahmadiyah Ê Satu: Ê ȇƖÊƥ¦ÂǂǨÈ ǯÈ ǺȇǀÊ ċdz¦Â __________________________________________________________________________________________ ŖÊÈŧÌ °È ǺÌ ǷÊ ¦ȂLjÉ ÊƠÈȇǮ È ÊƠÈdzÂÉ¢ǾÊÊƟƢǬÈ dzÂÈ ǾÊ ċǴdz¦©Ƣ È É È È

 Dan ini jugalah kepercayaan Ahmadiyah. Ê Ê Ê

ǺÌ Ƿ «È ǂÈƻÈ ÂÈ ƢÈǼȈÊƦÈǻ ȄÈǴǟÈ ƢÅȈƷÌ ÂÈ ƢÅǫƾÌ Ǐ ¾ÈDŽÊÉǻ Äǀċdz¦ ȂÈ ǿÉ ’ǾċǻʤÂÈ ǾȈÊ Êǧ ÈƨȀÈ ºƦÌNjÉ ÈȐÈǧ ÀÉ ¡ǂÌ ǬÉ Ìdz¦ ƢǷċÈ¢ÂÈ Ahmad Dahlan telah mengemukakan ÀÈ ȂÉƥƢÈƫǂÌ ºÈƫ ǾȈÊ Êǧ ǶÌ ÉƬºÌǻȢȢ ǾȈÊ Êǧ lagi satu a.s.ilham yang menurut fahamnya menunjukkan bahwa Hadhrat Ahmad mengaku Ê ƳȂÊƥ ǶÊƟƢÈǫ ʼnƾÊ Èǫ ƾÆ ƷÈ¢ Ê Ƣ ǯ ǂČ nj dz¦ ȏ  ¦  ǀ Ƽċ Ƭ º ȇ Ń – menjadi anak Allah È È É È ÌÈ ǽÊ ®Ȃ ÉÉ Æ Æ È È ÈÈ yaitu: Ê ÄƾÈdzÂÈ ƨÊÈdzDŽÊ ǼÌÈŠÊ řď ǷÊ ƪ È ÌǻÈ¢ Ê ºȇ¿Ȃºȇ “Engkau (Mirza) dari-Ku dengan anak-Ku ȆÊƟƢǯÈǂÈNjÉ ǺÈ(Allah) ÌȇÈ¢ǶÌ ȀÊ ȇ®ƢÈǼÉsetingkat È ÌÈÈ atau sebagai pangkat anak-Ku” (Al-Istifta’, hal. 82) Ê Ê Èȏ ÀÈ ȉƢÌ Èǧ ÃÈ¢°È ƢǷÈ ÃÈ¢ǂȺÈǧ ÃƾÈ ÈƬºÌǫʦ ǾÊ ÊǴǏÈ È ǴÌÊƫÂÈ Ì ǸÉ Ìdz¦ ©ƢǯÈǂȺÈƥ ǺÌ Ƿ ƢȀÈ ČǴǯÉ Ǯ Ì ƘÊƥ DzČ ďǜdzȦ ȄǨÈÈǘǐ Kami jawab: Ê ńÈ Ê¤ ÄǂÊ ǷÈ¢ µȂď ºÈǧɢ ƶÇ ǓƢ Ê Èǧ Ǯ ƅ¦ ƬÌǿÈ ÈȏÂÈ ¬Ç ®ƢÊ Èǧ È ¦°È ®Ê±Ìʦ »Ƣ É ƻÈ È È ¢ itu anak É Ì Ê Ê ċ Tidak disebutkan ilham ini bahwa beliau Ǫď ÈūÌ ƢÊdalam ƥǮ Ȉ Ǵ ǟ Ƣ ǿȂ Ǵ º Ƭ º ǻ Ǿ Ǵ dz¦ ©Ƣ ȇ¦   Ǯ Ǵ ƫ Ì È ÌÈ È È É Ì È É È È È Allah, yang disebutkan ialah bahwa setingkat dengan Êċ Ê ȇƖÊƥ¦ÂǂǨÈitu Ê Ê Ê beliau ŖÊÈŧÌ °È ǺÌ Ƿ¦ȂLjÉanak ƠÈȇǮ ÂÉ¢ǾÊÊƟƢǬÈÊdzÂoleh ǯÈ Ǻȇ È ÊƠÈdzAllah È ÉKristen È ǾċǴdz¦©Ƣ È ǀdz¦ÂÈ yakni Isaa.s. . orang yang dikatakan kaum

 Kata ǺÌ ǷÊ «È "waladiy" ǂÈƻÈ ÂÈ ƢÈǼȈÊƦÈǻ ȄÈǴǟÈ itu ƢÅȈƷÌ ÂÈ berarti ƢÅǫƾÌ ǏÊ ¾ÈDŽÊÉǻ “Orang ÄǀÊ ċdz¦ ȂÈ ǿÉ ’yang ǾċǻʤÂÈ ǾȈÊ Êǧdianggap ǂÌ ǬÉ Ìdz¦ ƢǷċÈ¢ÂÈ ÈƨȀÈ ºƦÌNjÉ ÈȐÈǧ ÀÉ ¡anakku” bukan artinya “anakku” sedang anggapan itu salah. Semua orang Ê Ê ºÌǻȢȢ ǾȈÊ Êǧ ÀÈ ȂÉƥƢÈƫǂtidak dan Al-QuranulIslam beriman bahwa AllahS.w.t. Ì ºÈƫ ǾȈǧ ǶÌ ÉƬbersekutu Majid menafikan semua sekutu itu. Akan tetapi sudah tersebut Ê Ê Ê Ê Ê Ê ǫ ÆʼnƾÈǫ S.w.t. ƢǯÈǂČÈnjdz¦ ÈȏÂÈ ¦ÂǀÉ ƼċƬºÈȇ ÌŃÈ – ǽ®ȂƳȂ ƾÆ ƷÈ É É ƥ ǶÆ ƟƢÈAllah È ¢ akan berfirman dalam Al-QuranÈ bahwa pada hari Qiamat, ÄƾÊ ÈdzÂÈ ƨÊÈdzDŽÊ ǼÌÈŠÊselain řď ǷÊ ƪ ¢ kepada mereka yang menyembah itu: È ÌǻÈAllah

 ȆÊƟƢǯÈǂÈNjÉ ǺÈ ÌȇÈ¢ǶÌ ȀÊ ȇ®ƢÊ ÈǼɺȇ¿ÈȂÌ ºÈȇÂÈ Ê ǯÈǂºƥ ǺǷÊ ƢȀČǴǯÉ Ǯ “Pada dimanakah ¢°È ƢǷÈ ÃÈ¢ǂȺÈdipanggil, ǧ ÃƾÈ ÈƬºÌǫʦ ǾÊ ÊǴǏÈ ƘÊƥ DzČ ďǜdzȦ ȄǨÈÈǘsekutu-sekutu-Ku” ǐ ǸÉ Ìdz¦ ©Ƣ Ì Èǧ ÃÈmereka Èȏ ÀÈ ȉƢhari È ǴÌÊƫÂÈ Ì Ì È È Ì È Hamim Sajdah, 47). Ê ńÈ Ê¤ ÄǂÊ(QS. Ê È ƬÌǿ Èȏ ¬Ç ®ƢÊ Èǧ ¦°®Ê±Ìʦ »Ƣ ƅ¦ ǷÈÌ ¢ µ È È È¢ É Ȃď ºÈǧɢ ƶÇ ǓƢÈǧ Ǯ È È É ƻÈ

Berkenaan dengan ayat ini sudah disebutkan di dalam Tafsir Kabir dan Tafsir Jami’ul-Bayan bahwa maksud dari kata “Sekutusekutu-Ku” ialah “Orang yang dianggap sekutu-Ku”, bukan sekutu yang sebenarnya karena Allah tidak bersekutu. Demikian jugalah arti kata “waladiy” dalam ilham beliau itu. Kita sama-sama maklum bahwa orang-orang Kristen menganggap Nabi Isaa.s. itu anak Allah sedang anggapan mereka itu tidak benar menurut firman Allah dalam Al-Quranul-Majid. Jadi, Allah menjadikan Hadhrat Ahmada.s. sebagai Utusan dalam ummat Muhammad sebagaimana Isa ibnu Maryam itu dijadikan Utusan dalam ummat Nabi Musaa.s. maka Allah ilhamkan kepada beliau yang maksudnya “Engkau di sisi-Ku sepangkat dengan Nabi Isa yang dianggap oleh orang-orang Kristen sebagai anak-Ku”. Tatkala Hadhrat Ahmada.s. memberi penjelasan berkenaan 19


— •‡’ƒÂ?‰Â?ƒ– †‡Â?‰ƒÂ? ƒ„‹ •ƒ ›ƒÂ?‰ †‹ƒÂ?‰‰ƒ’ ‘Ž‡Š ‘”ƒÂ?Â‰ÇŚÂ‘Â”ÂƒÂ?‰ ”‹•–‡Â?•‡„ƒ‰ƒ‹ƒÂ?ƒÂ?ÇŚ—dzǤ Penjelasan Ahmadiyah __________________________________________________________________________________________ ƒ–Â?ƒŽƒ ƒ†Š”ƒ– ŠÂ?Ġ ‘alaihis salam Â?‡Â?„‡”‹ ’‡Â?Œ‡Žƒ•ƒÂ? „‡”Â?‡Â?ƒƒÂ? †‡Â?‰ƒÂ? ‹ŽŠƒÂ? ‹Â?‹ǥ „‡Ž‹ƒ— Ž‡„‹Š †ƒŠ—Ž— Â?‡Â?—Ž‹•ǣ DzŽŽƒŠ S.w.t. dengan ilham ini, beliau lebih dahulu menulis: “Allah itu tidak ÂƒÇŻÂƒÂŽÂƒ ‹–— –‹†ƒÂ? „‡”ƒÂ?ƒÂ?Çł Č‹‹Šƒ– ÂŠÂƒÂ•Â›Â‹ÂƒÂŠČ€Â…ÂƒÂ–ÂƒÂ–ÂƒÂ? Â?ƒÂ?‹ ÂƒÂ“Â‹Â“ÂƒÂ–Â—ÂŽÇŚ beranakâ€? kaki•—†ƒŠ Haqiqatul-Wahyi hal. 86). ƒŠ›‹ ŠƒŽǤ(Lihat ÍşÍ¸ČŒÇ¤ Hasyiah/catatan ‡‰‹–— Œ—‰ƒ „‡Ž‹ƒ— Â?‡Â?„‡”‹ ’‡Â?Œ‡Žƒ•ƒÂ? Begitu juga beliau sudah memberi penjelasan berkenaan dengan „‡”Â?‡Â?ƒƒÂ?†‡Â?‰ƒÂ?‹ŽŠƒÂ?‹–—†ƒŽƒÂ?Â?‹–ƒ„Č‹ÂƒÂˆÂ‹ÇŻÂ—ÂŽÇŚÂƒÂŽÂƒÇŻÂŠÂƒÂŽÇ¤Í¸ČŒÇ¤‡Ž‹Šƒ– ilham itu dalam kitab (Dafi’ul-Bala’ hal.6). Melihat keterangan Â?‡–‡”ƒÂ?‰ƒÂ?ŠÂ?ĠƒŠŽƒÂ?‹–—ƒ†ƒŽƒŠÂ?‡Â?‰‹Â?‰ƒ–Â?ƒÂ? Â?‹–ƒ •ƒ–— ’‡’ƒ–ƒŠ Ahmad Dahlan itu adalah mengingatkan kita kepada satu pepatah Â”ÂƒÂ„ÇŁ Arab: 

ĂŠ ÇŒĂŠ ĂˆĹŤĆ˘ ÇŠČˆ ĂŒ ĂŠĆĽ ĆŽ É Ä‹ĆŚÇŒĂˆ ĂˆĆŹÂşĂˆČ‡ Ǫȇ É Ç‚ĂŠ ĂˆÇ¤ĂŒÇłĂˆÂŚ

“Orang yang tenggelam berpegang kepada rumput yang “Orang yang tenggelam berpegang kering� kepada rumput yang kering�

 ƒÂ?‹ orang ‘”ƒÂ?‰Ahmadiyah ŠÂ?ƒ†‹›ƒŠberiman „‡”‹Â?ƒÂ?bahwa „ƒŠ™ƒpenghulu ’‡Â?‰Š—Ž—segala •‡‰ƒŽƒ Kami Â?ƒÂ?ŠŽ—“ ‹ƒŽƒŠ ƒ››‹†‹Â?ƒ —ŠƒÂ?Â?Ġ •ŠƒŽŽƒŽŽ Š— ǎƒŽƒ‹Š‹ ™ƒ •ƒŽŽƒÂ?ÇĄ makhluq ialah Sayyidina MuhammadS.a.w., kepercayaan itu juga sudah Â?‡’‡”…ƒ›ƒƒÂ? Œ—‰ƒ •—†ƒŠ Ghulam †‹Â?‡Â?—Â?ƒÂ?ƒÂ?

Š—ŽƒÂ? dikemukakan‹–— oleh Maulana Husain‘Ž‡Š Iyaz ƒ—ŽƒÂ?ƒ kepada Ahmad —•ƒ‹Â? ›ƒœÂ?‡’ƒ†ƒŠÂ?ĠƒŠŽƒÂ?†ƒÂ?Â?ƒ™ƒÂ?ÇŚÂ?ƒ™ƒÂ?Â?›ƒǤ‡–ƒ’‹†‹ƒ Dahlan dan kawan-kawannya. Tetapi ia meminta keterangan itu Â?‡Â?‹Â?–ƒ Â?‡–‡”ƒÂ?‰ƒÂ? ‹–— †‡Â?‰ƒÂ? „‡”Â?ÂƒÂ–ÂƒÇŁ ’‡Â?‰ƒÂ?—ƒÂ? –—ƒÂ? dengan berkata: “Adapun pengakuan tuan Dz†ƒ’—Â? Ghulam Husain Al-Fadhil

Š—ŽƒÂ? —•ƒ‹Â? ÂŽÇŚ ƒ†Š‹Ž Â?‡Â?‰ƒ–ƒÂ?ƒÂ? ƒ„‹ —ŠƒÂ?Â?Ġ Â•ÂŠÂƒÂŽÂŽÂƒÂŽÂŽĂŁÂŠÂ— mengatakan Nabi MuhammadS.a.w. itu semulia-mulia makhluq itu ǎƒŽƒ‹Š‹ ™ƒ •ƒŽŽƒÂ? ‹–—berlawanan •‡Â?Â—ÂŽÂ‹ÂƒÇŚÂ?—Ž‹ƒ Â?ƒÂ?ŠŽ—“ Â?ƒ”‡Â?ƒ pun bohong karena dengan wahyu‹–—’—Â? Mirza „‘Š‘Â?‰ yang tersebut „‡”Žƒ™ƒÂ?ƒÂ? †‡Â?‰ƒÂ? ™ƒŠ›— ‹”œƒ ›ƒÂ?‰ –‡”•‡„—– †ƒŽƒÂ? Â?‹–ƒ„Â?›ƒ dalam kitabnya “Ainah Kamalati Islam, hal. 124â€? yang bunyinya: Dz‹Â?ƒŠ ƒÂ?ƒŽƒ–‹ ͳʹ͜dz ›ƒÂ?‰ „—Â?›‹Â?Â›ÂƒÇŁ DzÂ?— ‹”œƒ Ž‡„‹Š “Aku Mirza lebih •ŽƒÂ?ÇĄ mulia ŠƒŽǤ daripada Muhammadâ€? (Musang Berbulu Â?—Ž‹ƒ†ƒ ”‹’ƒ†ƒ—ŠƒÂ?Â?ÂƒÂ†ÇłČ‹—•ƒÂ?‰‡”„—Ž—›ƒÂ?ÇĄŠƒŽǤÍšČŒÇ¤ Ayam, hal. 7). ‡Â?‹nama Â?ƒÂ?ƒAllah ŽŽƒŠYang ƒÂ?‰Maha ƒŠƒ Â?‡Â?‰‡–ƒŠ—‹perkataan ’‡”Â?ƒ–ƒƒÂ?itu ‹–—atau ƒ–ƒ— Demi Mengetahui, ’‡”Â?ƒ–ƒƒÂ?›ƒÂ?‰•‡Â?ƒ…ƒÂ?‹–—–‹†ƒÂ?ƒ†ƒ†‹†ƒŽƒÂ?‹–ƒ„‹–—Ǥ‡”Â?ƒ–ƒƒÂ? perkataan yang semacam itu tidak ada di dalam Kitab itu. Perkataan ŠÂ?ĠƒŠŽƒÂ?‹Â?‹ƒ†ƒŽƒŠ•ƒ–—Â?‡†—•–ƒƒÂ?›ƒÂ?‰†‹ƒ„—ƒ–•‡Â?†‹”‹Ǥ Ahmad Dahlan ini adalah satu kedustaan yang dia buat sendiri. ƒŠƒ‹ —ŠƒÂ? ƒ†ƒÂ?ƒŠ ‘”ƒÂ?‰ •ŽƒÂ? ›ƒÂ?‰ „‡‰‹–— œŠƒŽ‹Â? †ƒÂ? Wahai Tuhan adakah orang Islam yang begitu zhalim dan ’‡Â?„‘Š‘Â?‰ǍƒŠƒ‹—ŠƒÂ?Ǩ†ƒŒ—‰ƒÂ?ƒŠ—ŽƒÂ?ƒ›ƒÂ?‰Š‹–ƒÂ?Â?—Žƒ‹†ƒ”‹ pembohong? Wahai Tuhan! Ada jugakah ulama yang hitam mulai Â?—Â?ƒ •ƒÂ?’ƒ‹ Â?‡Šƒ–‹Â?›ƒ †‹ ƒ–ƒ• Â?—Â?ƒ „—Â?‹ ‹Â?‹Ǎ ‡”Â?ƒ–ƒƒÂ? ŠÂ?Ġ dari muka sampai ke hatinya di atas muka bumi ini? Perkataan ƒŠŽƒÂ?‹–—ƒ†ƒŽƒŠ„‡”‹•‹Ç˛ÂˆÂ‹Â–Â?ÂƒÂŠÇłÇĄ•‡Â?ÂƒÂ–ÂƒÇŚÂ?ÂƒÂ–ÂƒÇĄ•‡„ƒ‰ƒ‹Â?ƒÂ?ƒ›ƒÂ?‰•—†ƒŠ Ahmad Dahlan itu adalah berisi “fitnahâ€?, semata-mata, sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh Maulana Iyaz. Di sini saya juga menyeru jika Ahmad Dahlan mempunyai rasa kemanusiaan, kejujuran dan keislaman sedikit saja, cobalah ia tunjukkan perkataan itu dari kitab “Ainah Kamalati Islamâ€? atau selainnya. Kalau ia tidak dapat menunjukkan, maka jelaslah wahai pembaca yang jujur! Bahwa Ahmad Dahlan itulah sebenarnya “Musang Berbulu Ayamâ€? dan pendusta besar, sebaliknya saya hendak menyebutkan pula apa yang sebenarnya tersebut dalam kitab “Ainah Kamalati Islamâ€? itu! Sesudah Hadhrat Ahmada.s. menulis bahwa, AllahS.w.t. sudah memberi bermacam-macam nikmat dan rahmat-Nya kepadanya, lalu beliau bersabda:

20


É Ì

Ì

„ƒŠ™ƒǡ ŽŽƒŠ•—†ƒŠ‡„‡”‹„‡”ƒ…ƒǦƒ…ƒ‹ƒ–†ƒ”ƒŠƒ–Ǧ Ê Ê Êƥ ǶÊƟƢÈǫ ʼnƾÊ Èǫ ƾÆ ƷÈ¢ Ê ÉÉ Æ Æ È È ƢǯÈǂČÈnjdz¦ ÈȏÂÈ ¦ÂǀÉ ƼċƬºÈȇ ÌŃÈ – ǽ®ȂƳȂ ›ƒ‡’ƒ†ƒ›ƒǡŽƒŽ—„‡Ž‹ƒ—„‡”•ƒ„†ƒǣ Ê Ê Ê Ê Ê Aqidah Jemaat Ahmadiyah È¢ ÄƾÈdz ƨÈdzDŽǼÌÈŠ řďBab Ƿ ƪÌǻSatu:

È È Ê ǯÈǂºƥ ǺǷÊ ƢȀČǴǯÉ Ǯ Ê ÊÊ ƥ ÊDzČ ďǜdzȦ ȄǨÈÈǘǐ Ƙ ǸÌdz¦ ©Ƣ Èȏ ÀÈ ȉƢÌ Èǧ ÃÈ¢°È ƢǷÈ ÃÈ ¢ǂÈȆºÈǧ ÊƟƢÃǯÈǂƾÈNjÈƬºÌǫÊǺ¦ ǾȇÈÊ¢ÊǴǏÈ Ì ÈÈ Ì È È ǴÌ ƫÂÈ ÉÈ È Ì ǶÌ Ȁȇ®ƢÈǼɺȇ¿ÈȂÌ ºÈȇÂÈ Ì É Ê ńÈ Ê¤ ÄǂÊ ǷÈ¢ µȂºǧɢ ƶÇ ǓƢ Ê È ƬÌǿ Èȏ ¬Ç ®ƢÊ Èǧ ¦Ê°®Ê±Ìʦ »Ƣ ƅ¦ È ǨÈÈǘÈ ǐ È Ƣ¢ȀČǴǯÉ Ǯ ƘÊƥ DzČÈǧ ďǜǮ ǴÌÊƫÂÈ dzȦ Ȅ ǸÉ Ìdz¦ È©ƢÈ ǯÈǂȺÈƥ ÉǺÌ ǷÊƻÈ Èȏ ÀÈ ȉƢÌ Èǧ ÃÈ¢°È ƢǷÈ ÃÈ¢ǂȺÈǧÌ ÃÉƾÈ ÈƬºďÌǫÊ¦È ǾÊ ÊǴǏÈ È Ì Ì È Ê ńÈitu Ê Èǧ Ǯ ʤ Ädari ƅ¦ ǂÊ ǷÈÌ ¢ µ Ȃď ºÈǧɢ ƶÇ ǓƢ ƻÈ Ç ®ƢÊ Èǧ È ¦°È ®Ê±Ìʦ »Ƣ DzSemuanya É shallallãhu È ƬÌǿNabi È ÈȏÂÈ ¬Muhammad È¢ É berkat-berkat

__________________________________________________________________________________________‘alaihi wa sallam, bayangan (Ahmad) telah mengikuti asalnya/Muhammad shallallãhu ‘alaihi wa sallam dan dia sudah S.a.w. melihat perkara-perkara yang ajaib danNabi kata beliau “Aku tidak “Semuanya itu dari berkat-berkat Muhammad , S.a.w. takut akan orang-orang suka menghinakan dan juga bayangan (Ahmad) telah yang mengikuti asalnya/Muhammad orang-orang suka perkara-perkara mencerca dan segala halajaib itu saya dan ia sudah yang melihat yang dan serahkan kepada Allah sajadz kata beliau “Aku tidak takut akan orang-orang yang suka (Miratu Kamalati Islam, hal. 7) menghinakan dan juga orang-orang yang suka mencerca dan segala hal itu saya serahkan kepada Allah saja” ƒ†‹ǡ ƒ†Š”ƒ– Šƒ† ‘alaihis salam ‹–— •‡„ƒ‰ƒ‹ „ƒ›ƒ‰ƒ (Miratu Kamalati Islam, hal. 7)

•‡†ƒ‰ ƒ„‹ —Šƒƒ† shallallãhu ‘alaihi wa sallam ‹–— •‡„ƒ‰ƒ‹ ƒ•Ž‹›ƒǤ Jadi, Hadhrat Ahmada.s. itu sebagai bayangan sedang Nabi MuhammadS.a.w. itu sebagai aslinya. —†ƒŠƒŠ ’‡„ƒ…ƒ ‡Ž‹Šƒ– ƒ’ƒ ›ƒ‰ †‹–—Ž‹• ‘Ž‡Š ƒ†Š”ƒ– Šƒ† ‘alaihis salam†ƒŽƒ‹–ƒ„‹–—ǫƒ…ƒŽƒ‰‹•ƒ„†ƒ„‡Ž‹ƒ—‘alaihis Sudahkah pembaca melihat apa yang ditulis oleh Hadhrat salamǡ„‡”‹—–‹‹ǣ Ahmada.s. dalam kitab itu? Baca lagi sabda beliaua.s., berikut ini: 

Ê Ê Ê Ê Â ǾÊ ÊƬǷċÉ¢ ľÊ ƢÈǻǂnjÈ Ʒ¦Â ǾÊÊƫǂǷ± ľÊ ƢÈǼºċǧȂºÈƫ ƢÈǼÈdz ÉǾǴÌ ǠÈ Ƴ¦ Ì ÂÈ ƢÈȈǬÌ LjČ dz¦ ƢÈǼÈdz ƢȀÈ ǴÌ ǠÈ Ƴ¦ Ì ÂÈ ǾǼȈÌǟÈ ǺÌ Ƿ ƢÈǼǬLJ¦ Ì È Ì Ì È È ÌÉ È Ê Ê Ê Ê Ê È ȋ̦ ľ Ǟċ ď °È ¨ǂÈƻȉ̦ÂÈ ńÂÉ È ƾdz¦ ¦ǀÈ ǿÈ ƢċǼǷ DzÌ ċƦǬÈ ºÈƬºÈǧ § È Ǩċnjdz¦ È ǨnjÈ ǸÉ Ìdz¦ ǞȈ È ƢǟČ

“Matikanlah kami dalam golongannya MuhammadS.a.w. dan “Matikanlah kami dalam golongannya Muhammad shallallãhu bangkitkanlah dalam umatnyakami dan dalam berilahumatnya pada kami ‘alaihi wa sallamkami dan bangkitkanlah dan minuman dari minuman mata airnya dan jadikanlah itu minuman berilah pada kami dari mata airnya dan jadikanlah itu S.a.w. kami yang tetap, dan jadikanlah ia Nabi Muammad itu minuman kami yang tetap, dan jadikanlah ia Nabi Muammad sebagai Syafi’ (yang memberi syafa’at) Musyaffa’ (yang shallallãhu ‘alaihi wa sallam syafi’ (yang dan memberi syafa’at) dan musyaffa’ (yang syafa’atnya dikabulkan) bagi dunia kami di dalam syafa’atnya dikabulkan) bagi kami di dalam dan di dunia dan di akhirat, Tuhanku, kabulkanlah doaini!” kami ini!” akhirat, wahaiwahai Tuhanku, kabulkanlah doa kami (Miratu Kama lati Islam, hal. 366). (Miratu Kamalati Islam, hal. 366).

 ƒŽƒ‹–ƒ„‹–—Œ—‰ƒ„‡Ž‹ƒ—‘alaihis salãm–‡ŽƒŠ‡—Ž‹•Žƒ‰‹ǣ Dalam kitab itu juga beliaua.s. telah menulis lagi: 

Ê Ê Dzď ǯÉ ǺÌ ǷÊ DzÉ ǔ È ÌǧÈ¢ÂÈ ś È ÌǧÈ¢ÂÈ DzÊ LJÉ ǂČdz¦ ǂɺȈÌƻÈ ƢÈǼÈdzȂLJÉ °È Àċ È¢ ƾÉ ǬÈƬǠÌ ºÈǻÂÈ È ǴLJÈ ǂÌ ǸÉ Ìdz¦ DzÉ ǔ È ďȈÊƦċǼdz¦ ÉĻƢÈ ƻÈ ÂÈ ś ÈȐƻÈ ÂÈ ļÊÌƘÈȇ ǺÌ ǷÈ

 “Dan kami beri’tiqad bahwa Nabi kita MuhammadS.a.w. “Dan kami beri’tiqad bahwa Nabi kita Muhammad shallallãhu lebih utama daripada semua Rasul dan beliau berpangkat ‘alaihi wa sallam lebih utama daripada semua Rasul dan beliau Khaataman-Nabyyin dan lebih mulia daripada semua manusia berpangkat Khaataman-Nabyyin dan lebih mulia daripada yang akan datang nanti dan yang sudah berlalu” semua manusia yang akan datang nanti dan yang sudah berlalu” (Miratu Kamalati Kamalati Islam, Islam, hal. hal. 387). 387). (Miratu‹ŽƒŠ –‹‰ƒ ‡–‡”ƒ‰ƒ †ƒ”‹ „‡”’—Ž—ŠǦ’—Ž—Š ‡–‡”ƒ‰ƒ ›ƒ‰ 21 –‡ŽƒŠ †‹•‡„—–ƒ †ƒŽƒ ‹–ƒ„ ‹–—ǡ „ƒ†‹‰ƒŽƒŠ ‡–‡”ƒ‰ƒǦ ‡–‡”ƒ‰ƒ ‹‹ †‡‰ƒ ‡†—•–ƒƒ †ƒ ‡’ƒŽ•—ƒ Šƒ† ƒŠŽƒ –‡”•‡„—–Ǥ ‹ƒ Š‡†ƒ ‡Ž—†ƒŠ‹ „—Žƒǡ ƒƒ –‡–ƒ’‹ —ƒ›ƒ •‡†‹”‹


Penjelasan Ahmadiyah

__________________________________________________________________________________________

Inilah tiga keterangan dari berpuluh-puluh keterangan yang telah disebutkan dalam kitab itu, bandingkanlah keteranganketerangan ini dengan kedustaan dan kepalsuan Ahmad Dahlan tersebut. Ia hendak meludahi bulan, akan tetapi mukanya sendiri yang terkena ludah itu. Saudara-saudara yang mulia! AllahS.w.t. berfirman bahwa ayatayat Al-Quran itu terbagi menjadi dua bagian:

1. Ayat-ayat Muhkamãt yang maksudnya jelas dan nyata.

2. A yat-ayat Mutasyãbihãt yang maksudnya tidak begitu jelas kalau tidak diperiksa betul-betul dan kalau tidak disesuaikan dengan ayat-ayat Muhkamãt.

Adapun menurut firman AllahS.w.t. orang-orang yang tidak jujur dan hatinya tidak lurus dan suka mengadakan fitnah, maka mereka itu mengikuti ayat-ayat Mutasyãbihãt saja, sedang ayat-ayat Muhkamat yang menjadi asal untuk memahami Mutasyãbihãt itu dibuang ke belakang (Lihat surah Ali-Imran, 3:7). Begitu jugalah kelakuan Ahmad Dahlan terhadap wahyu AllahS.w.t. kepada Ahmada.s.. Dengan demikian, benarlah sabda Nabi kita MuhammadS.a.w. tentang ulama yang semacam ini:

ÉƨÈǼºƬÌǨÊ Ìdz¦ «ǂÌţÈ ǶǿÊ ƾÊ ǼÌǟÊ ǺǷÊ ƨÉ ÈǼºƬÌǨÊ Ìdz¦ «ÉÉǂÉÉÌţÈ ǶÌÌ ǿÊ ƾÊ ǼÌǟÊ ǺÌÌ ǷÊ

 “Dari“Dari mereka itulah keluar barmacam-macam fitnah” mereka itulah keluar barmacam-macam fitnah” “Dari (Misykatul-Mashabih, mereka itulah keluar barmacam-macam (Misykatul-Mashabih, kitabul-ilmi) fitnah” kitabul-ilmi) (Misykatul-Mashabih, kitabul-ilmi) 

—ƒǦ–—ƒ ’‡„ƒ…ƒǨ ‡ƒ”ƒ‰ ƒ”‹ŽƒŠ ‹–ƒ ‡’‡”Šƒ–‹ƒ Tuan-tuan pembaca! Sekarang marilah kita memperhatikan —ƒǦ–—ƒ ’‡„ƒ…ƒǨ ‡ƒ”ƒ‰ ƒ”‹ŽƒŠ ‹–ƒ ‡’‡”Šƒ–‹ƒ „‡„‡”ƒ’ƒ keterangan ‡–‡”ƒ‰ƒyang ›ƒ‰sudah •—†ƒŠdikemukakan †‹‡—ƒƒ †ƒŽƒ „—— beberapa di †‹ dalam buku „‡„‡”ƒ’ƒ ‡–‡”ƒ‰ƒ ›ƒ‰ •—†ƒŠ †‹‡—ƒƒ †‹ †ƒŽƒsaya „—— ȋ—•ƒ‰Berbulu ‡”„—Ž— ›ƒǡ ŠƒŽǤ ͵͹Ǣ Ͷ͵Ǣ Ͷ͹ȌǤ ƒ –‡–ƒ’‹ •‡„‡Ž— •ƒ›ƒ (Musang Ayam, hal. 37; 43; 47). Akan tetapi sebelum ȋ—•ƒ‰ ‡”„—Ž— ›ƒǡ ŠƒŽǤ ͵͹Ǣ Ͷ͵Ǣdipersilakan Ͷ͹ȌǤ ƒ –‡–ƒ’‹ •‡„‡Ž— •ƒ›ƒ Œ‡Žƒ•ƒkepada ‡’ƒ†ƒ –—ƒǦ–—ƒǡ ’‡„ƒ…ƒ †‹’‡”•‹Žƒƒ ‡„ƒ…ƒ •‡ƒŽ‹ jelaskan tuan-tuan, pembaca membaca sekali Œ‡Žƒ•ƒ ‡’ƒ†ƒAhmadiyah –—ƒǦ–—ƒǡ ’‡„ƒ…ƒ †‹’‡”•‹Žƒƒ ‡„ƒ…ƒ •‡ƒŽ‹ S.w.t. ›ƒ‰ •—†ƒŠ Žƒ‰‹kepercayaan ‡’‡”…ƒ›ƒƒ Šƒ†‹›ƒŠ ‡’ƒ†ƒ ŽŽƒŠ †‹•‡„—–ƒ yang sudah disebutkan lagi kepada Allah Žƒ‰‹ ‡’‡”…ƒ›ƒƒ Šƒ†‹›ƒŠ ‡’ƒ†ƒ ŽŽƒŠ ›ƒ‰ •—†ƒŠ †‹•‡„—–ƒ –ƒ†‹ Ǥ di atas tadi. –ƒ†‹Ǥ Hadhrat ƒ†Š”ƒ–Šƒ†‘alaihis salãm„‡”•ƒ„†ƒŽƒ‰‹ǣ lagi: Ahmada.s. bersabda ƒ†Š”ƒ–Šƒ†‘alaihis salãm„‡”•ƒ„†ƒŽƒ‰‹ǣ  Ê Ê Ê Ê Ê ċÊ

ĎŅ±ÈÈ ¢ ÆʼnƾÈǫ ƾÆ Ʒ¦ Ê ÂÂÈ ǾdzÆǾdzʤ¤ ƢƢÈǼÈǼŮŮʤ¤ ÀċÀʤ¤ÂÈ ĎŅʱÈÈ ¢ ÆʼnƾÊ Èǫ ƾÆ Ʒ¦ ÈÆ È

22

 “Tuhan kami kami adalah Tuhan YangYang Satu,Satu, YangYang Qadim dan dan YangYang “Tuhan adalah Tuhan Qadim tidak adakami permulaan-Nya” (Mawahiburrahman, hal. 12). “Tuhan adalah Tuhan Yang Satu, Yang Qadim dan Yang tidak ada permulaan-Nya” tidak ada permulaan-Nya” (Mawahiburrahman, hal. 12). (Mawahiburrahman, hal. 12). 

‡Ž‹ƒ—‘alaihis salãm‡—Ž‹•Žƒ‰‹„‡”‡ƒƒ†‡‰ƒŽŽƒŠ ‡Ž‹ƒ—‘alaihis salãm‡—Ž‹•Žƒ‰‹„‡”‡ƒƒ†‡‰ƒŽŽƒŠ ƒǯƒŽƒǣ ƒǯƒŽ ƒǣ


tidak ada permulaan-Nya� (Mawahiburrahman, hal. 12).

 Bab Satu: Aqidah Jemaat Ahmadiyah ‡Ž‹ƒ—‘alaihis salĂŁmÂ?‡Â?—Ž‹•Žƒ‰‹„‡”Â?‡Â?ƒƒÂ?†‡Â?‰ƒÂ?ŽŽƒŠ ÂƒÇŻÂƒÂŽÂƒÇŁ a.s. Beliau menulis lagi berkenaan dengan AllahS.w.t.: 

__________________________________________________________________________________________

 ÄşĂŠĂ‚Ăˆ DzÆ ĂŒĆ°ÇˇĂŠ ĺÊ

“Tidak ada yang serupa dan yang sama dengan-Nya� “Tidak ada yang serupa dan yang sama dengan-Nya� (Titimmah (Titimmah Haqiqatul-Wahyi, hal. 36) Haqiqatul-Wahyi, hal. 36)

 Pendek kata, i’tiqad kami Ahmadiyah terhadap AllahS.w.t. ‡Â?†‡Â?Â?ƒ–ƒÂ‹ÇŻÂ–‹“ƒ†Â?ƒÂ?‹ŠÂ?ƒ†‹›ƒŠ–‡”Šƒ†ƒ’ŽŽƒŠ‹–—‹ƒŽƒŠ itu ialah i’tiqad •ŽƒÂ? seorang Islam sejati, mengikuti telah Â‹ÇŻÂ–Â‹Â“ÂƒÂ† •‡‘”ƒÂ?‰ Â•Â‡ÂŒÂƒÂ–Â‹ÇĄ Â?‡Â?‰‹Â?—–‹ ƒ’ƒ ›ƒÂ?‰ apa –‡ŽƒŠyang †‹•‡„—–Â?ƒÂ? disebutkan dalam Al-Quranul-Majid dan Hadits-hadits yang shahih, †ƒŽƒÂ? ÂŽÇŚ—”ƒÂ?—ŽnjƒŒ‹† †ƒÂ? ÂƒÂ†Â‹Â–Â•ÇŚÂŠÂƒÂ†Â‹Â–Â• ›ƒÂ?‰ Â•ÂŠÂƒÂŠÂ‹ÂŠÇĄ Â?ƒÂ?ƒ ‘”ƒÂ?‰ maka orang yang menuduh kami beri’tiqad salah, maka ia akan ›ƒÂ?‰ Â?‡Â?—†—Š Â?ƒÂ?‹ Â„Â‡Â”Â‹ÇŻÂ–Â‹Â“ÂƒÂ† Â•ÂƒÂŽÂƒÂŠÇĄ Â?ƒÂ?ƒ ‹ƒ ƒÂ?ƒÂ? „‡”–ƒÂ?‰‰—Â?‰ bertanggung jawab atas tuduhannya itu di hadapan AllahS.w.t. pada Œƒ™ƒ„ƒ –ƒ•–—†—ŠƒÂ?Â?›ƒ‹–—†‹Šƒ†ƒ’ƒÂ?ŽŽƒŠ’ƒ†ƒŠƒ”‹‹ƒÂ?ƒ–Ǥ hari Qiamat. ŠÂ?ĠƒŠŽƒÂ?„‡”Â?ƒ–ƒ„ƒŠ™ƒ ƒ†Š”ƒ–ŠÂ?Ġ‘alaihis salam  Â?‡Â?—Ž‹•ÇŁ Ahmad Dahlan berkata bahwa Hadhrat Ahmada.s. menulis:  Ç ÉǗ Âɯ Ć…ÂŚ Àċ ʤ Ç Ç‚ĂˆÇ&#x;Ăˆ Ă‚Ăˆ žȂ Č„Ç? Ăˆ Ĺ˘ĂŒĂ‰ ĂˆČ?Ă‚Ăˆ ĆžÄŒ Ç Ăˆ Ă‰ÂşĆŤĂˆČ? ƞÆ ĂŒČ‡ĂˆÂ˘Ă‚Ăˆ DzÆ ƳÉ Â°ĂˆĂŒ ¢ Ă‰ÇžĂˆÇł Âľ Ăˆ 

“Bahwasanya Allah dan lebar lebar dan “Bahwasanya Allahituitumempunyai mempunyaibatas batas panjang panjang dan dan mempunyai beberapa banyak kaki dan tangan yang tidak mempunyai beberapa banyak kaki dan tangan yang tidak terhitung dan tidak terhingga� (Taudhihul-Maram, hal.hal. 85)85) terhitung dan tidak terhingga� (Taudhihul-Maram, (Lihat Musang Berbulu Ayam, hal.hal. 46). (Lihat Musang Berbulu Ayam, 46).

ÂƒÂ—Â†ÂƒÂ”ÂƒÇŚÂ•ÂƒÂ—Â†ÂƒÂ”Âƒyang ›ƒÂ?‰terhormat! –‡”Š‘”Â?ƒ–ǨKitab ‹–ƒ„Taudhihul-Maram ÂƒÂ—Â†ÂŠÂ‹ÂŠÂ—ÂŽÇŚƒ”ƒÂ? Saudara-saudara •‡Â?ƒ”ƒÂ?‰ ’ƒ†ƒ kami. Â?ƒÂ?‹Ǥ Perkenankan ‡”Â?‡Â?ƒÂ?Â?ƒÂ? apa ƒ’ƒ yang ›ƒÂ?‰telah –‡ŽƒŠ sekarang Œ—‰ƒ juga ƒ†ƒ ada pada †‹•‡„—–Â?ƒÂ?‘Ž‡ŠÂ?›ƒ‹–—–‹†ƒÂ?ƒ†ƒ†‹†ƒŽƒÂ?Â?‹–ƒ„‹–—ǤÂƒÇĄ’ƒ†ƒŠƒŽǤ͚͜ disebutkan olehnya itu tidak ada di dalam kitab itu. Ya, pada hal. 74 S.w.t. †ƒÂ? „‡Ž‹ƒ—sudah •—†ƒŠmenjelaskan Â?‡Â?Œ‡Žƒ•Â?ƒÂ? „ƒŠ™ƒ ŽŽƒŠ –‡ŽƒŠmenjadikan Â?‡Â?Œƒ†‹Â?ƒÂ? telah dan ͚͡ 75 beliau bahwa Allah •‡‰ƒŽƒ Œ—‰ƒ yang ›ƒÂ?‰memeliharanya. Â?‡Â?‡Ž‹Šƒ”ƒÂ?›ƒǤKalau ƒŽƒ—Dia ‹ƒtidak –‹†ƒÂ? segala ƒŽƒÂ? alam †ƒÂ? dan ‹ƒ Dia juga Â?‡Â?‡Ž‹Šƒ”ƒ •—Â?‰‰—Š semua •‡Â?—ƒalam ƒŽƒÂ?ini ‹Â?‹akan ƒÂ?ƒÂ?binasa „‹Â?ƒ•ƒ ’ƒ†ƒ memelihara •‡•ƒƒ– sesaat •ƒŒƒ saja sungguh pada S.w.t. ‹–— ƒ†ƒŽƒŠ •‡„ƒ‰ƒ‹ •ƒƒ– ‹–— Œ—‰ƒǤ ÂƒÂ†Â‹ÇĄ Š—„—Â?‰ƒÂ? ƒŽƒÂ? †‡Â?‰ƒÂ? ŽŽƒŠ saat itu juga. Jadi, hubungan alam dengan Allah itu adalah sebagai ’‡”Š—„—Â?‰ƒÂ? ”—ŠǤUntuk Â?–—Â?memahamkan Â?‡Â?ƒŠƒÂ?Â?ƒÂ?hal ŠƒŽini ‹Â?‹ „‘Ž‡Š perhubungan„ƒ†ƒÂ? badan †‡Â?‰ƒÂ? dengan ruh. boleh †‹Â?ƒ–ƒÂ?ƒÂ? •‡„ƒ‰ƒ‹ ruh ”—Šdan †ƒÂ?semua •‡Â?—ƒalam ƒŽƒÂ?ini ‹Â?‹sebagai •‡„ƒ‰ƒ‹ dikatakan „ƒŠ™ƒ bahwa —ŠƒÂ? Tuhan sebagai ƒÂ?‰‰‘–ƒÂ?›ƒ Â?‹••ƒŽuntuk —Â?–—Â?menyatakan Â?‡Â?›ƒ–ƒÂ?ƒÂ?sedikit •‡†‹Â?‹– anggotanya DzƒÂ?ƒ “Maka ‹Â?‹ŽƒŠ inilah •ƒ–— satu misal S.w.t. ƒ–ƒ „‡Ž‹ƒ—Ǥ ÂƒÂ†Â‹ÇĄ ƒ‰ƒ” ’‡Â?„ƒ…ƒ ’‡”Š—„—Â?‰ƒÂ? ƒŽƒÂ? †‡Â?‰ƒÂ? ÂŽÂŽÂƒÂŠÇłÇ¤ perhubungan alam dengan Allah â€?, kata beliau. Jadi, agar pembaca †ƒ’ƒ–Â?‡Â?‰‡”–‹•‡†‹Â?‹–Â?‡ƒ†ƒƒÂ?Š—„—„—Â?‰ƒÂ?ŽŽƒŠ†‡Â?‰ƒÂ?ƒŽƒÂ?‹Â?‹ǥ dapat mengerti sedikit keadaan hububungan AllahS.w.t. dengan alam „‡Ž‹ƒ— Â?‡Â?‰‡Â?—Â?ƒÂ?ƒÂ? •ƒ–— „‡”ƒ”–‹beliau „‡Ž‹ƒ— ini, beliau mengemukakan satu’‡Â?ƒÂ?†ƒÂ?‰ƒÂ?ÇĄ pemandangan, „—Â?ƒÂ? bukan berarti Â„Â‡Â”Â‹ÇŻÂ–Â‹Â“ÂƒÂ† ŽŽƒŠS.w.t. Â?‡Â?’—Â?›ƒ‹ †ƒÂ?batas „ƒ–ƒ• ’ƒÂ?ŒƒÂ?‰ mempunyaiÂ?ƒÂ?‹ kaki –ƒÂ?‰ƒÂ? tangan dan panjang beri’tiqad „ƒŠ™ƒ bahwa Allah Ž‡„ƒ”•‡’‡”–‹Â?‹–ƒ‹Â?‹Ǥ lebar seperti kita ini. ƒ‹Â?ÂŽÂƒÂŠÇĄAhmad ŠÂ?ĠDahlan ƒŠŽƒÂ?ribut ”‹„—–mendengar Â?‡Â?†‡Â?‰ƒ”permisalan ’‡”Â?‹•ƒŽƒÂ?yang ›ƒÂ?‰ Baiklah, †‹Œƒ†‹Â?ƒÂ? ’‡Â?‰‡”–‹ƒÂ?dalam †ƒŽƒÂ?hal ŠƒŽitu, ‹–—ǥmaka Â?ƒÂ?ƒ dijadikan —Â?–—Â? untuk Â?‡Â?„‡”‹Â?ƒÂ? memberikan pengertian „ƒ‰ƒ‹Â? ƒÂ?ƒ’—Žƒˆ‹Â?‹”ƒÂ?Â?›ƒ–‡Â?–ƒÂ?‰ÂƒÂ›ÂƒÂ–ÇŚÂƒÂ›ÂƒÂ–†ƒÂ? ÂƒÂ†Â‹Â–Â•ÇŚ ƒ†‹–•›ƒÂ?‰ bagaimana pula pikirannya tentang ayat-ayat dan Hadits-Hadits •ŠƒŠ‹Š›ƒÂ?‰–‡”•‡„—–†‹„ƒ™ƒŠ‹Â?‹ǣ ͳǤ ŽŽƒŠÂ?‡Â?’—Â?›ƒ‹™ƒŒƒŠČ‹Â?—Â?ÂƒČŒÇĄˆ‹”Â?ƒÂ?ÂŽÂŽÂƒÂŠÇŁ 23 

ĂŠĂŒ Ă‚Ăˆ žÊ Č?Ăˆ ĂˆĹŞÂŚ ÂżÂŚĂŠÇ‚ĂˆÇŻĂŒ Č?ÂŚ ĂŒ ÂɯÇŽ Ăˆ Ä?ĆĽÂ°Ăˆ Ă‰ÇžĆłĂŒ Ă‚Ăˆ Č„ÇŹĂˆ ÂşĆŚĂŒÂşĂˆČ‡Ă‚Ăˆ
Ž‡„ƒ”•‡’‡”–‹‹–ƒ‹‹Ǥ ƒ‹ŽƒŠǡ Šƒ† ƒŠŽƒ ”‹„—– ‡†‡‰ƒ” ’‡”‹•ƒŽƒ ›ƒ‰ Penjelasan Ahmadiyah †‹Œƒ†‹ƒ —–— ‡„‡”‹ƒ ’‡‰‡”–‹ƒ †ƒŽƒ ŠƒŽ ‹–—ǡ ƒƒ __________________________________________________________________________________________ „ƒ‰ƒ‹ƒƒ’—Žƒˆ‹‹”ƒ›ƒ–‡–ƒ‰ƒ›ƒ–Ǧƒ›ƒ–†ƒ ƒ†‹–•Ǧ ƒ†‹–•›ƒ‰ •ŠƒŠ‹Š› ƒ‰–‡”•‡„—–†‹„ƒ™ƒŠ‹‹ǣ yang shahih yang tersebut di bawah ini:   ͳǤ ŽŽƒŠ‡’—›ƒ‹™ƒ ŒƒŠȋ—ƒȌǡˆ‹”ƒŽŽƒŠǣ 1. Allah mempunyai wajah (muka), firman Allah: ʹǤ S.w.t. ŽŽƒŠSubhanãhu wata’ala‡’—›ƒ‹†—ƒ–ƒ‰ƒǡˆ‹”ƒ  ŽŽƒŠǣ ÊÌ ÂÈ ¾Ê ȐÈ ÈŪ¦  ¿¦ÊǂÈǯÌ ȍ¦ Ì ÂɯǮ È ďƥ°È ÉǾƳÌ ÂÈ ȄǬÈ ºƦ̺ÈȇÂÈ  ʹǤ ŽŽƒŠSubhanãhu wata’ala‡’—›ƒ‹†—ƒ–ƒ‰ƒǡˆ‹”ƒ Êwata’ala‡’—›ƒ‹†—ƒ–ƒ‰ƒǡˆ‹”ƒ ÀƢ ʹǤ tinggal ŽŽƒŠSubhanãhu “Akan (selamat) muka Tuhan Yang Maha Agung ÈƬÈǗȂLj È Éǽ¦ƾÈ Èȇengkau, É ƦÌǷmuka ŽŽƒŠǣ “Akan tinggal (selamat) Tuhan engkau, Yang Maha ŽŽƒŠǣ dan Mulia”wata’ala‡’—›ƒ‹†—ƒ–ƒ‰ƒǡˆ‹”ƒ (QS. Ar-Rahman, 55:27). ʹǤ ŽŽƒŠSubhanãhu Agung dan Mulia” (Ar-Rahman, 55:27). “Kedua tangan AllahÊ itu terbuka” (Al-Maidah, 5:65). ŽŽƒŠǣ  ÀƢÊtangan, ƬǗȂLjƦǷǽ¦ƾÈ Èȇ 2. Allah S.w.t. mempunyai dua Allah: ÀƢÈÈÈƬÈǗȂÉ LjÉÌ ÈƦÌǷÈÉÉǽ¦firman ƾÈ Èȇ ƒŠƒ‡—”—–ƒ›ƒ–Žƒ‹ŽŽƒŠ‡’—›ƒ‹„ƒ›ƒ–ƒ‰ƒǡ “Kedua tangan Allah Ê ÈƬwa itu ÀƢ Ȃterbuka” LjÉta’alaǣ ƦÌǷÈ Éǽ¦ƾÈ(Al-Maidah, ÈǗterbuka” Ž‹Šƒ–ŽƒŠˆ‹”ƒŽŽƒŠSubhanãhu Èȇ(Al-Maidah,5:65). “Kedua tangan Allah itu 5:65).  “Kedua tangan Allah itu terbuka” (QS. Al-Maidah, 5:65). ƒŠƒ‡—”—–ƒ›ƒ–Žƒ‹ŽŽƒŠ‡’—›ƒ‹„ƒ›ƒ–ƒ‰ƒǡ Ç Ê Ê Ê “Kedua tangan 5:65). Ljċ dz¦ÂƢ ǿƢ ºȈ̺ÈǼºÈƥterbuka” tƾa’alaǣ ǻ¤ÂÈ ÀÈ Ȃ(Al-Maidah, ƒŠƒ‡—”—–ƒ›ƒ–Žƒ‹ŽŽƒŠ‡’—›ƒ‹„ƒ›ƒ–ƒ‰ƒǡ ÈǼwa Èitu ÌȇÈƘƥƢċS.w.t. ÉǠLJȂǸÉ Èdz banyak ÈAllah È lain È ƢǸayat Ž‹Šƒ–ŽƒŠˆ‹”ƒŽŽƒŠSubhanãhu Bahkan menurut Allah mempunyai tangan, Ž‹Šƒ–ŽƒŠˆ‹”ƒŽŽƒŠSubhanãhu wa t a’alaǣ  S.w.t. lihatlah Allah : firman “Dan langit, Kami meninggikan ƒŠƒ‡—”—–ƒ›ƒ–Žƒ‹ŽŽƒŠ‡’—›ƒ‹„ƒ›ƒ–ƒ‰ƒǡ Ç itu dengan Ê kekuatan tangan-

ƢǸLjdz¦ÂƢǿƢǼºȈºǼºƥƾȇÈƘÊƥƢċǻʤÂÀȂǠLJȂǸÈdz

ċLjdz¦ÈÂƢÈǿƢÈ ÌǼºÈwa Ê ÉǸÈdz Yang Mahatangan, dan È ƢÈǸsesungguhnya ȈÌȺÈǼºÈƥƾÇÌtÌȇÈa’alaǣ ƘÊƥKami ƢċǻÈʤÂÈ ÈÀÈ adalah ȂÉ ÉǠLJȂ Ž‹Šƒ–ŽƒŠˆ‹”ƒŽŽƒŠSubhanãhu ċ È È È È È meluaskan” (Adz-Dzariyat, 5É1:48) “Dan“Dan langit, Kami meninggikan itu itu dengan kekuatan tanganlangit, Kami meninggikan dengan kekuatan tangan-

“Dan langit,dan Kami meninggikan dengan tanganÇ ƘÊƥÊitu Ê kekuatan tangan, Yang tangan, ÊdzƢtangan, ǸÈsesungguhnya ǿƢ ºȈ̺ÈǼÈǴºÈƥadalah Ƣċ ǠLJȂ ǸɦÂYang dzºȇ ŃÈÂÈMahaÈ ÈǬÌ ÈȂǴƻMaha-meluaskan” ċsesungguhnya ÈǼÌ(Adz-Dzariyat, È Ƣadalah ǼÈÀadalah Ƣċ ǻ ¢ ǂ ¢ m ǷƢÅeluaskan ǠÈLj ºÌǻÈ¢dz¦ƢÂƢ ǼȇƾÊKami ȇÈÌÈ¢”ƪ ǸÊǟÈƾÌȇÈƢċKami ŲKami ǶÌ ǻÉYang ŮÊȤ  ÀÈ ȂǰÉ dan ǷÈ ƢÈsesungguhnya ŮÈ ǶÌ ȀÉ ºÈǧdan É MahaÈ È È ƢƢ(QS. Ì ÈÈ Ì È Adz-Dzariyat, 51:48) È51:48) meluaskan” (Adz-Dzariyat, 51:48)  langit, “Dan Kami meninggikan tanganÊǶitu ƢÈǼdengan ǬÌ Kami ǴƻÈadalah ƢċǻÈ¢ menciptakan ¦ÂÌǂÈkekuatan ºÈȇoleh ŃYang ÂÈÈ ¢ tanganƢÈŮÈ ǶÌ Ȁmereka ºÈǧmereka ƢǷƢÅ ǠÈsesungguhnya ºÌǻÈ¢tak ƢÈǼȇƾÊdari ȇÈmelihat, ¢ƪ ǴǸÊ ÊǟÈ yang ƢċŲbahwa ŮÈ dikerjakan ternak ÀÈ Ȃ“Apakah ǰÉ ÊdzƢÊǷÈ untuk È È È Ê Ê Ì É Ì Ì É apa Ì tangan, dan Kami Maha ÀÈ ȂǰÉ dzƢǷÈ ƢÈŮÈ ǶÌ ȀÉ ºÈǧƢǷƢÅ ǠÈ ºÌǻÈ¢ƢÈǼȇƾÌȇÈ¢ƪ ÈǴǸǟÈ ƢċŲǶÌ ÉŮÈ ƢÈǼǬÌ ÈǴƻÈ ƢċǻÈ¢ ¦ÂÌǂȺÈȇ ÌŃÈÂÈÈ ¢ Ìmenjadi Kami, lalu mereka pemilik dari (ternak) itu” “Apakahtangan mereka tak melihat, bahwa Kami menciptakan ternak untuk m eluaskan ” (Adz-Dzariyat, 51:48) “Apakah mereka tak(Ya melihat, bahwa Kami menciptakan Sin, 36:72) mereka dari “Apakah apa yang dikerjakan oleh tangan-tangan lalu mereka melihat, bahwa KamiKami, menciptakan ternak untukmereka merekatak dari apa yang dikerjakan oleh tangan menjadi pemilik dari (ternak) itu” (QS. Ya Sin, 36:72) ÊǶdikerjakan ternak untuklalu dari apaÊ yang tangan menjadi itu” È¢mereka ƻÈdari –ƒ‰ƒǡ ƢċǻÈ(ternak) ¢oleh ¦ÂÌǂȺÈȇ tanganǶÌ ȀÉ ºÈǧƢmereka ǷƢÅ ǠÈ ºÌǻmereka ƢÈǼȇƒǯƒŽƒ ƾÊ ÌȇÈ¢ƪ ǟÈ ƢċŲpemilik ŮÈ ƢÈǼǬÌ ÈǴdari Ȃtangan ǰÉ ÊdzƢǷÈ ƢÈŮÈKami, ͵Ǥ À •ƒŒƒ ŽŽƒŠ ÈǴǸ‡’—›ƒ‹ È—ƒ Ì É ÌŃÈÂÈÈ ¢„ƒŠƒ Ì Kami, lalu menjadi pemilik (ternak) itu” (Ya Sin, 36:72)  ‡’—›ƒ‹ Œƒ”‹ǦŒƒ”‹ Œ—‰ƒǤ ‡ŽƒŠ –‡”•‡„—– †ƒŽƒ ƒ†‹–• (Ya Sin, 36:72) 3. Bukan tangan, bahkan mempunyai saja AllahS.w.t. mempunyai›“Apakah ƒ‰•ŠƒŠ‹Š„‡‰‹‹ǣ jari-jari juga. Telah tersebut dalam‡’—›ƒ‹ Hadits yang shahih begini: mereka tak melihat, bahwa Kami menciptakan ͵Ǥ —ƒ •ƒŒƒ ŽŽƒŠ ƒǯƒŽƒ –ƒ‰ƒǡ „ƒŠƒ ͵Ǥ ternak —ƒ •ƒŒƒmereka ŽŽƒŠ dari ƒǯƒŽƒ ‡’—›ƒ‹ –ƒ‰ƒǡ „ƒŠƒ untuk apa yang dikerjakan oleh tangan‡’—›ƒ‹ Œƒ”‹ǦŒƒ”‹ Œ—‰ƒǤ ‡ŽƒŠ –‡”•‡„—– †ƒŽƒ ƒ†‹–• Ê Ê Ê Ê ċ Ê Ê ċ Ǻ ŧ ǂ dz¦ Ǟ ƥ Ƣ ǏÈ ¢ Ǻ Ƿ ś Ǡ º Ʀ ǏÉ ¢ ś º ƥ Ƣ Ȁ Ǵ ǯ ¿ ®¡ ř ƥ §Ȃ Ǵ º ǫ À ¤  ‡’—›ƒ‹ Œƒ”‹ǦŒƒ”‹ Œ—‰ƒǤ ‡ŽƒŠ –‡”•‡„—– †ƒŽƒ ƒ†‹–• Ê É É Ì ċKami, tangan itu” Ì È É Ì È Ì È menjadi È lalu È È È pemilik Ì mereka È È É dari (ternak) ›ƒ‰•ŠƒŠ‹Š„‡‰‹‹ǣ › ƒ‰•ŠƒŠ‹Š„‡‰‹‹ǣ (Ya Sin, 36:72)  semua manusia adalah diantara dua jari dari jari-jari “Hati “Hati semua manusia Ê adalah diantara dua jari dari jari-jari Allah Yang ʤ Ê Ǡ(Hadits Ê ƥ §ȂÉǴºÉǫ ÀċMashabih, ǺÊ ŧÌ ǂdz¦Pengasih ǞÊ ÊƥƢǏÈ¢ ǺǷitu” ś ºƦǏÉ¢ śºƥ Muslim, ƢȀċǴǯÉ ¿®¡ řMisykatu

ċ

Ê ÊÌ È ǠÉ ºÌƦǏɃǯƒŽƒ Ì ºƥ (Hadits Èś È ¿È ®¡ Ìbabul-Iman Muslim, Misykatu ÊƥÈƢǏÈ ǺÊAllah ŧÌ ǂċ•ƒŒƒ dz¦ ǞÊYang ¢ŽŽƒŠ ǺPengasih ¢itu” řÈÊÈƥ ȧȂ ͵Ǥ —ƒ Ì È É Ì babul-Iman Ì È ÈƢȀÈ ċǴǯÉ ‡’—›ƒ‹ È Èbil-qadar) ÈMashabih, È Èbil-qadar) È ÉǴºÉǫ Àċ ʤ –ƒ‰ƒǡ „ƒŠƒ ÌǷś ͶǤ wata’ala‡’—›ƒ‹„‡–‹•Œ—‰ƒǡ ŽŽƒŠSubhanãhu Œƒ”‹ǦŒƒ”‹ Œ—‰ƒǤ ‡ŽƒŠ †ƒŽƒ ƒ†‹–• “Hati semua manusia adalah diantara dua–‡”•‡„—– jari dari jari-jari ‡’—›ƒ‹ S.w.t. ˆ ‹”ƒ›ƒǣ “Hati semua manusia adalah diantara dua jari dari jari-jari 4. Allah›ƒ‰•ŠƒŠ‹Š„‡‰‹‹ǣ mempunyai betis juga, firman-Nya: Allah Yang Pengasih itu” (Hadits Muslim, Misykatu  Allah Yang Pengasih itu” (Hadits Muslim, Misykatu Mashabih, babul-Iman bil-qadar) Mashabih, babul-Iman bil-qadar) Ç LJ ¿ÈÊȂÌ ºÈȇǦ ȇǺÌ ǟ È¢ ǰś ÉƦǏÉnjÌ ÈƢȀ¼Ƣ  Ǻ Ê É Ê ċ Ê ŧ ǂ dz¦ Ǟ ƥ Ƣ ǏÈ ¢ Ǻ Ƿ ś Ǡ º º ƥ Ǵ Ê Ì ċ È Ì Ì È É Ì È Ì È È ǯÉ È ¿È ®¡ È řÊÈƥ §Ȃ È ÉǴºÉǫ Àċ ʤ  “Pada akan dibuka betisnya” (QS. Al-Qalam,:42) :42)  hari dibuka betisnya” (Al-Qalam, “Pada hariketika Qiamat akan  semua manusia adalah diantara dua jari dari jari-jari “Hati  Allah Yang Pengasih itu” (Hadits ƒ†‹–•ƒ„‹—Šƒƒ†shallallãhu ‘alaihi wa sallam Muslim, Misykatu ‡‡”ƒ‰ƒ Mashabih, babul-Iman bil-qadar) 24  

Ê ǾÊ ÊǫƢLJÈ ǺÌ ǟÈ ƢÈǼČºƥ°È Ǧ É njÌǰÈȇ


Ç

ÂżĂˆakan Č‚ĂŒ ÂşĂˆČ‡ÇŚ ÇŒĂŒ ŸƢLJ Ăˆ ǰÉȇÇşĂŒ Ç&#x; É dibuka Ăˆ betisnyaâ€? Ăˆ  (Al-Qalam, :42) “Pada hari Qiamat betisnyaâ€? (Al-Qalam, :42)wa sallam Qiamat akan dibuka “Pada hari ƒ†‹–•ƒ„‹—ŠƒÂ?Â?ĠshallallĂŁhu ‘alaihi wa sallam ƒ†‹–•ƒ„‹—ŠƒÂ?Â?ĠshallallĂŁhu ‘alaihi dibuka betisnyaâ€? (Al-Qalam, :42) Qiamat akan hari Â?‡Â?‡”ƒÂ?‰Â?ƒÂ? Â? “Pada ƒ†‹–•ƒ„‹—ŠƒÂ?Â?ĠshallallĂŁhu ‘alaihi wa sallam ‡Â?‡”ƒÂ?‰Â?ƒÂ?Bab Satu: Aqidah Jemaat Ahmadiyah __________________________________________________________________________________________ ‘alaihi wa sallam Â?ƒ†‹–•ƒ„‹—ŠƒÂ?Â?ĠshallallĂŁhu ‡Â?‡”ƒÂ?‰Â?ƒÂ?  ƒ†‹–•ƒ„‹—ŠƒÂ?Â?ĠshallallĂŁhu ‘alaihi sallam Â? ‡Â?‡”ƒÂ?‰Â?ƒÂ? ĂŠ ǰȇ ǞÊ ÊǍƢLJ ÇşÇ&#x;wa ĂŠ ǞÊ ĂŠÇŤĆ˘Ç‡Ăˆ ÇşĂŒ Ç&#x;Ăˆ S.a.w. Ć˘ĂˆÇźÄŒÂşĆĽÂ°Ăˆ ÇŚ ÇŒĂŒ Ć˘ĂˆÇźÄŒÂşĆĽÂ°Ăˆ ÇŚ É É ÇŒĂŒÇ°ĂˆČ‡ Ăˆ Ăˆ Ăˆ ĂŒ Â?Hadits ‡Â?‡”ƒÂ?‰Â?ƒÂ? Nabi MuhammadĂŠ ĂŠ menerangkan: ĂŠ ǞÊ ĂŠÇŤĆ˘Ç‡Ăˆ ÇşĂŒ Ç&#x;Ăˆ Ć˘ĂˆÇźÄŒÂşĆĽÂ°Ăˆ ÇŚ É ÇŒĂŒ  ĂŠ Ç°Ç°ĂˆČ‡Č‡ ǞǍƢLJ ÇşÇ&#x; ƢǟºƼ° ÇŚÇŒĂŒ

ĂˆÄŒĂˆ ÊÉ Allah “Pada hari Qiamat “Pada Allah membuka Ăˆhari ĂŒ Ăˆ Qiamat Ăˆ betis-Nyaâ€? akan membuka betis-Nyaâ€? ĂŠ ÊǍƢLJ Çşakan Çž Ç&#x; Ƣ Çź Âş ĆĽ ° ÇŚ ÇŒĂŒbabul-Hasyr) Ç°membuka ÄŒ Ăˆ É Muslim Ăˆ Misykat Muslim Ăˆdan ĂŒAllah ĂˆČ‡ dan Misykat (Al-Bukhari, (Al-Bukhari, babul-Hasyr) Ăˆ akan “Pada hari Qiamat betis-Nyaâ€? “Pada Allah akan membuka betis-Nyaâ€?  hari Qiamat (Al-Bukhari, Muslim dan Misykat babul-Hasyr) “Pada hari Qiamat Allah akan betis-Nyaâ€? “Pada hari Allah akan membuka betis-Nyaâ€? (Al-Bukhari, Muslim danmembuka Misykat babul-Hasyr) ͡Ǥ ŽŽƒŠÂƒÇŻÂƒÂŽÂƒÂ?‡Â?’—Â?›ƒ‹Â?ƒÂ?‹Œ—‰ƒ†ƒÂ?‹ƒƒÂ?ƒÂ? Qiamat ͡Ǥ ŽŽƒŠÂƒÇŻÂƒÂŽÂƒÂ?‡Â?’—Â?›ƒ‹Â?ƒÂ?‹Œ—‰ƒ†ƒÂ?‹ƒƒÂ?ƒÂ? (Al-Bukhari, Muslim dan Misykat babul-Hasyr) (Al-Bukhari, Muslim dan Misykat babul-Hasyr) ‡Â?ƒ•—Â?Â?ƒÂ?Â?ƒÂ?‹nj›ƒ†‹‡”ƒÂ?ÂƒÇĄƒ„‹Â„Â‡Â”Â•ÂƒÂ„Â†ÂƒÇŁ Â?͡Ǥ ŽŽƒŠÂƒÇŻÂƒÂŽÂƒÂ?‡Â?’—Â?›ƒ‹Â?ƒÂ?‹Œ—‰ƒ†ƒÂ?‹ƒƒÂ?ƒÂ? Â?‡Â?ƒ•—Â?Â?ƒÂ?Â?ƒÂ?‹nj›ƒ†‹‡”ƒÂ?ÂƒÇĄƒ„‹Â„Â‡Â”Â•ÂƒÂ„Â†ÂƒÇŁ

 ͡Ǥ  Â?ŽŽƒŠÂƒÇŻÂƒÂŽÂƒÂ?‡Â?’—Â?›ƒ‹Â?ƒÂ?‹Œ—‰ƒ†ƒÂ?‹ƒƒÂ?ƒÂ? ‡Â?ƒ•—Â?Â?ƒÂ?Â?ƒÂ?‹nj›ƒ†‹‡”ƒÂ?ÂƒÇĄƒ„‹Â„Â‡Â”Â•ÂƒÂ„Â†ÂƒÇŁ 5. A͡ǤllahS.w.t. mempunyai kaki juga dan Dia akan memasukkan ŽŽƒŠÂƒÇŻÂƒÂŽÂƒÂ?‡Â?’—Â?›ƒ‹Â?ƒÂ?‹Œ—‰ƒ†ƒÂ?‹ƒƒÂ?ƒÂ? kakiÂ? ĂŠ ĂŠ ‡Â?ƒ•—Â?Â?ƒÂ?Â?ƒÂ?‹nj›ƒ†‹‡”ƒÂ?ÂƒÇĄƒ„‹Â„Â‡Â”Â•ÂƒÂ„Â†ÂƒÇŁ Çž ǡ Ćž ÇŤ Ƣ Č€Čˆ ǧ Çž Ç” ȇ S.a.w. ÇžÇˇĆžĂˆÇŤ Ć˘Č€ČˆÇ§ Ǟǔȇ Ăˆ Ăˆ Ăˆ Ăˆ Nya Â? di‡Â?ƒ•—Â?Â?ƒÂ?Â?ƒÂ?‹nj›ƒ†‹‡”ƒÂ?ÂƒÇĄƒ„‹Â„Â‡Â”Â•ÂƒÂ„Â†ÂƒÇŁ É Ăˆ Ăˆ É Ăˆ ĂŠ bersabda: Ă‰Ăˆ Ăˆ É Ăˆ Ăˆ Neraka, Nabi Muhammad  Ăˆ ĂˆČ‡ Ă‰ÇžÇžÇˇÇˇĂˆ ĆžĆžĂˆ ĂˆÇŤÇŤ Ć˘Ć˘Č€Čˆ ĂˆČ€ČˆĂŠÇ§Ç§ ǞǞÉ Ç” ǔȇ

“Allah ituâ€? (AlÉ Ăˆ Ăˆ Ăˆ ĂŠmeletakkan Ăˆ dalam É Ăˆ Ăˆ Neraka “Allahkaki-Nya akan kaki-Nya dalam Neraka ituâ€? (Al akan meletakkan Çž ǡ Ćž ÇŤ Ƣ Č€Čˆ ǧ Çž Ç” Ăˆ Ăˆ Ăˆ Bukhari, Juz 4,akan bab MaaÉJaa’a Ăˆfiikaki-Nya Ăˆ Juz É bab ĂˆČ‡ rahmatallah “Allah Bukhari, 4,anna Maa Jaa’a fii qariib) anna rahmatallah qariib) meletakkan dalam Neraka (Al“Allah akan meletakkan kaki-Nya dalam Neraka ituâ€?ituâ€? (Al-Bukhari, “Allah akan meletakkan kaki-Nya dalam Neraka ituâ€? (AlBukhari, Juz 4, bab Maa Jaa’a fii anna rahmatallah qariib) Juz 4, bab MĂŁ Jã’a fÄŠ anna rahmatallĂŁhi qarÄŠb) Bukhari, Juz 4, bab Maa Jaa’a fii dalam anna rahmatallah qariib) “Allah akan meletakkan kaki-Nya Neraka ituâ€? (AlŽ‡ŠÂ?ƒ”‡Â?ƒ‹ƒÂ?‡Â?’—Â?›ƒ‹Â?ƒÂ?‹ǥÂ?ƒÂ?ƒ‹ƒ’ƒÂ?†ƒ‹Â„Â‡Â”ÂŽÂƒÂ”Â‹ÇŚ Ž‡ŠÂ?ƒ”‡Â?ƒ‹ƒÂ?‡Â?’—Â?›ƒ‹Â?ƒÂ?‹ǥÂ?ƒÂ?ƒ‹ƒ’ƒÂ?†ƒ‹Â„Â‡Â”ÂŽÂƒÂ”Â‹ÇŚ Bukhari, Juz 4, bab Maa Jaa’a fii anna rahmatallah qariib) Žƒ”‹ÂŒÂ—Â‰ÂƒÇĄƒ„‹Â?‹–ƒÂ„Â‡Â”Â•ÂƒÂ„Â†ÂƒÇŁƒŠ™ƒŽŽƒŠÂƒÇŻÂƒÂŽÂƒ„‡”ˆ‹”Â?ƒÂ?ÇŁ Ž‡ŠÂ?ƒ”‡Â?ƒ‹ƒÂ?‡Â?’—Â?›ƒ‹Â?ƒÂ?‹ǥÂ?ƒÂ?ƒ‹ƒ’ƒÂ?†ƒ‹Â„Â‡Â”ÂŽÂƒÂ”Â‹ÇŚ Žƒ”‹ÂŒÂ—Â‰ÂƒÇĄƒ„‹Â?‹–ƒÂ„Â‡Â”Â•ÂƒÂ„Â†ÂƒÇŁƒŠ™ƒŽŽƒŠÂƒÇŻÂƒÂŽÂƒ„‡”ˆ‹”Â?ƒÂ?ÇŁ

Oleh karena Dia mempunyai kaki, maka Dia pandai berlariŽ‡ŠÂ?ƒ”‡Â?ƒ‹ƒÂ?‡Â?’—Â?›ƒ‹Â?ƒÂ?‹ǥÂ?ƒÂ?ƒ‹ƒ’ƒÂ?†ƒ‹Â„Â‡Â”ÂŽÂƒÂ”Â‹ÇŚ juga, Žƒ”‹ÂŒÂ—Â‰ÂƒÇĄƒ„‹Â?‹–ƒÂ„Â‡Â”Â•ÂƒÂ„Â†ÂƒÇŁƒŠ™ƒŽŽƒŠÂƒÇŻÂƒÂŽÂƒ„‡”ˆ‹”Â?ƒÂ?ÇŁ lari Nabi kita bersabda: Bahwa AllahS.w.t. berfirman: Ž‡ŠÂ?ƒ”‡Â?ƒ‹ƒÂ?‡Â?’—Â?›ƒ‹Â?ƒÂ?‹ǥÂ?ƒÂ?ƒ‹ƒ’ƒÂ?†ƒ‹Â„Â‡Â”ÂŽÂƒÂ”Â‹ÇŚ Žƒ”‹ÂŒÂ—Â‰ÂƒÇĄƒ„‹Â?‹–ƒÂ„Â‡Â”Â•ÂƒÂ„Â†ÂƒÇŁƒŠ™ƒŽŽƒŠÂƒÇŻÂƒÂŽÂƒ„‡”ˆ‹”Â?ƒÂ?ÇŁ Ă…Ć¨ĂˆÇłĂ‚ĂˆÇ‚ĂŒ ÇżĂˆ ÇžČˆĂŠ ĂŠĆŤÂĄ Č†ÇŒĂŠ ĂŒĂˆĹť ĹˆĆ˘ĂŠ ĂˆĆŤÂĄ Ă…ÇşĆ¨ĂŒĂˆÇłĂ‚ÇˇĂˆÇ‚ĂŒ ÇżĂˆ ÇžČˆĂŠ ĂŠĆŤÂĄ Č†ÇŒĂŠ ĂŒĂˆĹť ĹˆĆ˘ĂŠ ĂˆĆŤÂĄ ÇşĂŒ ÇˇĂˆ Žƒ”‹ÂŒÂ—Â‰ÂƒÇĄƒ„‹Â?‹–ƒÂ„Â‡Â”Â•ÂƒÂ„Â†ÂƒÇŁƒŠ™ƒŽŽƒŠÂƒÇŻÂƒÂŽÂƒ„‡”ˆ‹”Â?ƒÂ?ÇŁ Ă…Ć¨ĂˆÇłĂ‚ĂˆÇ‚ĂŒ ÇżĂˆ ÇžČˆĂŠĂŠ ĂŠĂŠĆŤÂĄ Č†ÇŒĂŠĂŠ ĂŒĂˆĹť ĹˆĆ˘ĂŠĂŠ ĂˆĆŤÂĄ ÇşĂŒ ÇˇĂˆ  ƨdzÂǂǿ ÇžČˆĆŤÂĄ Č†ÇŒĹť ĹˆĆ˘ĆŤÂĄ Ǻǡ

ĂŒĂˆmaka Ă… Ăˆkepada-Ku, Ăˆ Akupun “Siapa datang Ăˆ ĂŒkepada-Ku, “Siapa maka Akupun datang Ăˆ ĂŒÇžČˆĂŠĂˆĂŠĆŤÂĄyang yang berjalan ĂŠ ĂŒĂˆĹťberjalan ĂŠ ƨ Çł Ă‚ Ç‚ Çż Ȇ ÇŒ ĹˆĆ˘ ĆŤ ÂĄ Çş Ăˆ Ă… Ăˆ “Siapa yang berjalan kepada-Ku, maka Akupun datang berlari-lari berlari-lari kepadanyaâ€? Ăˆ ĂŒ ÇˇĂˆ maka “Siapa yang berjalan berlari-lari kepadanyaâ€? ĂˆĂŒ kepada-Ku, Akupun datang (Muslim Misykat babkepadanyaâ€? Dzikrullah). kepadanyaâ€?(Muslim dan Misykat bab Dzikrullah). “Siapa yangdan berjalan kepada-Ku, maka Akupun datang (Muslim dan Misykat bab Dzikrullah). berlari-lari berlari-lari kepadanyaâ€? “Siapa yang(Muslim kepada-Ku, maka Akupun datang berjalan dan Misykat bab Dzikrullah). S.w.t. Misykat bab Dzikrullah). berlari-lari kepadanyaâ€? ŽŽƒŠÂƒÇŻÂƒÂŽÂƒ‹–—†—†—Â?†‹ƒ–ƒ•Â”ÂƒÂ•Â›ÇĄˆ‹”Â?ƒÂ?ÇŚÂ›ÂƒÇŁ itu duduk ͸Ǥ (Muslim di ŽŽƒŠÂƒÇŻÂƒÂŽÂƒ‹–—†—†—Â?†‹ƒ–ƒ•Â”ÂƒÂ•Â›ÇĄˆ‹”Â?ƒÂ?ÇŚÂ›ÂƒÇŁ 6.͸Ǥ Allah atasdan 'Arasy, firman-Nya: (Muslim dan Misykat bab Dzikrullah). ŽŽƒŠÂƒÇŻÂƒÂŽÂƒ‹–—†—†—Â?†‹ƒ–ƒ•Â”ÂƒÂ•Â›ÇĄˆ‹”Â?ƒÂ?ÇŚÂ›ÂƒÇŁ ͸Ǥ  ͸Ǥ ŽŽƒŠÂƒÇŻÂƒÂŽÂƒ‹–—†—†—Â?†‹ƒ–ƒ•Â”ÂƒÂ•Â›ÇĄˆ‹”Â?ƒÂ?ÇŚÂ›ÂƒÇŁ ċÉĽĂƒČ‚Ăˆ ÂşĂˆĆŹÇ‡ÂŚČ„ Ăˆ ³Ê Ç‚ĂŒ Ç Ăˆ ĂŒÇłÂŚ ċÉĽĂƒČ‚Ăˆ ÂşĂˆĆŹÇ‡ÂŚČ„ ĂŒ ĂˆÇ´Ç&#x; Ăˆ ³Ê Ç‚ĂŒ Ç Ăˆ ĂŒÇłÂŚ ĂŒ ĂˆÇ´Ç&#x; ͸Ǥ ŽŽƒŠÂƒÇŻÂƒÂŽÂƒ‹–—†—†—Â?†‹ƒ–ƒ•Â”ÂƒÂ•Â›ÇĄˆ‹”Â?ƒÂ?ÇŚÂ›ÂƒÇŁ ĂŠ Ä˝Ăƒ Č‚ Âş ĆŹ LJŒČ„ Ç´ Ç&#x; Âł Ç‚ Ç  Çł ÂŚ ċÉ Ăˆ Ăˆ ĂŒ ĂˆĂˆ ĂŒ Ăˆ ĂŒ  “Tuhan telah duduk diċÉĽĂƒ atas 'Arsyâ€? 10:4) ȂºƏLJŒČ„ Ç´Ç&#x;(QS. ³Ê Ç‚Ç ĂŒÇłYunus, ÂŚ

Ăˆ(Yunus, ĂŒ ĂˆĂŠĂˆdi 10 Ăˆ “Tuhan di atastelah Arsyâ€?Ăˆduduk telah duduk“Tuhan Ä˝Ăƒ Č‚ Âş ĆŹ LJŒČ„ Ç´Ç&#x; ÂłÇ‚ĂŒ Ç Ăˆ atas dzŒĂŒ :4)Arsyâ€? (Yunus, 10:4) ĂŒ ċÉ Ăˆ Ăˆ Ăˆ ĂŒ Ăˆ “Tuhan telah duduk di atas Arsyâ€? (Yunus, 10:4) ÇŽ”ƒ•›‹–—„‡”ƒ†ƒ†‹Â?ƒÂ?ƒÂ’Â—ÂŽÂƒÇŤ’ƒÂ?ƒŠ†‹ƒ–ƒ•ÂƒÂ‹Â”ÇŤƒ…ƒŽƒŠ ÇŽ”ƒ•›‹–—„‡”ƒ†ƒ†‹Â?ƒÂ?ƒÂ’Â—ÂŽÂƒÇŤ’ƒÂ?ƒŠ†‹ƒ–ƒ•ÂƒÂ‹Â”ÇŤƒ…ƒŽƒŠ ‘Arasy itu ÇŽ”ƒ•›‹–—„‡”ƒ†ƒ†‹Â?ƒÂ?ƒÂ’Â—ÂŽÂƒÇŤ’ƒÂ?ƒŠ†‹ƒ–ƒ•ÂƒÂ‹Â”ÇŤƒ…ƒŽƒŠ berada di mana pula? Apakah 10 di atas air? Bacalah “Tuhan telah duduk di atas Arsyâ€? •ƒ„†ƒƒ„‹—ŠƒÂ?Â?ĠshallallĂŁhu ‘alaihi:4) wa sallamÇŁ •ƒ„†ƒƒ„‹—ŠƒÂ?Â?ĠshallallĂŁhu wa sallamÇŁ •ƒ„†ƒƒ„‹—ŠƒÂ?Â?ĠshallallĂŁhu ‘alaihi wa(Yunus, sallamÇŁ S.a.w. ‘alaihi : sabda Nabi Muhammad “Tuhan telah duduk di atas Arsyâ€? (Yunus, 10 : 4)  

ĂŠĂ€Ć˘Ç¸ÇŻĂ‚ĂŒÇłÂŚ Č„ĂˆÇ´Ç&#x; ǞNjǂÇ&#x; Ă€Ăˆ Ć˘ÇŻĂˆĂ‚ ĂŠ Ç¸ĂŒÇłÂŚÂ Ć– ĂŠ  Ɩ Ăˆ ĂˆĂˆ Ăˆ Ăˆ É É ĂŒ Ăˆ Ăˆ Ăˆ Č„Ç¸ĂˆĂˆÇ´ĂŒÇłÇ&#x;ĂˆÂŚ Č„Ă‰ÇžÇ‹Ă‰ĂˆÇ´Ç&#x;ĂˆÇ‚ĂŒ Ç&#x;Ăˆ Ă‰ÇžÇ‹Ă‰Ă€ĂˆÇ‚ĂŒĆ˘Ç&#x;ÇŻĂˆĂ‚Ăˆ  Ɩ

 “Arasy-Nya adalah didiatas “Arasy-Nya adalah “Arasy-Nya adalah di atas air�air� “Arasy-Nya adalah atas air� di atas air� (Muslim dan Misykat, babul-Iman bil-Qadar) bil-Qadar) (Muslim dandan Misykat, babul-Iman (Muslim Misykat, babul-Iman bil-Qadar) bil-Qadar) (Muslim dan Misykat, babul-Iman

ÇŁ ‹Šƒ–ŽƒŠ’—Žƒˆ‹”Â?ƒÂ?ŽŽƒŠÂƒÇŻÂƒÂŽÂƒ„‡”‹Â?—– ÇŁ ÇŁini: ‹Šƒ–ŽƒŠ’—Žƒˆ‹”Â?ƒÂ?ŽŽƒŠÂƒÇŻÂƒÂŽÂƒ„‡”‹Â?—– ‹Šƒ–ŽƒŠ’—Žƒˆ‹”Â?ƒÂ?ŽŽƒŠÂƒÇŻÂƒÂŽÂƒ„‡”‹Â?—– Lihatlah pula firman AllahS.w.t. berikut  

ĂŠ ĂŠ ĂŠ Ă€Ăˆ Ć˘ÇŻĂˆĂ‚Ăˆ Ă€ĂˆĂ‰ÇžĆ˘Ç‹Ă‰ÇŻĂˆÇ‚Ă‚ĂˆĂŒ Ç&#x;Č„ Ăˆ ĂˆÇ´Ç&#x; Ăˆ Â Ć˘Ç¸Ăˆ ĂŒÇłÂŚ Ăˆ ÉǞNjÉ Ç‚ĂŒĂˆÇ´Ç&#x;Č„ ĂˆÇ&#x;Â Ć˘ĂˆÇ´Ç¸ĂˆÇ&#x;ĂŒÇłÂŚÂ Ć˘Ă€Ăˆ Ç¸Ć˘ĂˆÇŻĂˆĂŒÇłĂ‚ĂˆÂŚ ÉǞNjÉ Ç‚ĂŒ Ç&#x;Č„

“Arasy-Nya adalah di atas airâ€? (QS. Hud, 11:7) “di Arasy-Nya di atas “Arasy-Nya adalah atas airâ€? adalah (Hud, 11:7) “Arasy-Nya adalah di atas airâ€? (Hud, 11:7)airâ€? (Hud, 11:7)  ÇŽ”ƒ•›‹–—„‡”‰‘Â?…ƒÂ?‰†ƒÂ?„‡”‰‘›ƒÂ?Â‰ÇŚÂ‰Â‘Â›ÂƒÂ?‰ǥƒ„‹ ÇŽ”ƒ•›‹–—„‡”‰‘Â?…ƒÂ?‰†ƒÂ?„‡”‰‘›ƒÂ?Â‰ÇŚÂ‰Â‘Â›ÂƒÂ?‰ǥƒ„‹ ÇŽ”ƒ•›‹–—„‡”‰‘Â?…ƒÂ?‰†ƒÂ?„‡”‰‘›ƒÂ?Â‰ÇŚÂ‰Â‘Â›ÂƒÂ?‰ǥƒ„‹ 25 —ŠƒÂ?Â?ĠshallallĂŁhu ‘alaihi wa sallamÂ„Â‡Â”Â•ÂƒÂ„Â†ÂƒÇŁ —ŠƒÂ?Â?ĠshallallĂŁhu ‘alaihi wa sallamÂ„Â‡Â”Â•ÂƒÂ„Â†ÂƒÇŁ —ŠƒÂ?Â?ĠshallallĂŁhu ‘alaihi wa sallamÂ„Â‡Â”Â•ÂƒÂ„Â†ÂƒÇŁ  

ĂŠ Œ¯Ê¤ ĂŠ dzŒŒ¯Ƥǔǣ ĂŠ ĂŒÇłÂŚ ƞǡ ĂŠĹ„Ć˘Ç ÂşĂŒÇłÂŚĆŤĂŠÂŹÂ§Ç‚ Êʤ ĂŠ ǪLJƢǨ ÂłÇ‚Ç ĂŒÇłÂŚ ǞdzDŽºƏǿŒÂ ńƢǠºƍ §ǂ³ǂǠ dzŒ Ƥǔǣ ƞǡ ĂŒÇłÂŚ ǞdzDŽºƏǿŒǪ LJƢǨ


Ăˆ ĂˆĂŒĂˆ

 ĂŠ Ç¸ĂŒÇłÂŚ Ă€Ăˆ Ć˘ÇŻĂˆatas Ă‚Ăˆ ÉǞNjÉ Ç‚ĂŒairâ€? Ç&#x;Č„ĂˆÇ´(Hud, Ç&#x; Ăˆ  Ƣ11:7) Ăˆ 11:7) “Arasy-Nya adalah “Arasy-Nya adalah di di atas airâ€?Ăˆ (Hud, Penjelasan  Ahmadiyah __________________________________________________________________________________________ “Arasy-Nya adalah di atas airâ€? (Hud, 11:7) ÇŽ”ƒ•›‹–—„‡”‰‘Â?…ƒÂ?‰†ƒÂ?„‡”‰‘›ƒÂ?Â‰ÇŚÂ‰Â‘Â›ÂƒÂ?‰ǥƒ„‹ ÇŽ”ƒ•›‹–—„‡”‰‘Â?…ƒÂ?‰†ƒÂ?„‡”‰‘›ƒÂ?Â‰ÇŚÂ‰Â‘Â›ÂƒÂ?‰ǥƒ„‹

 —ŠƒÂ?Â?ĠshallallĂŁhu ‘alaihi sallamÂ„Â‡Â”Â•ÂƒÂ„Â†ÂƒÇŁ —ŠƒÂ?Â?ĠshallallĂŁhu ‘alaihi wawa sallamÂ„Â‡Â”Â•ÂƒÂ„Â†ÂƒÇŁ ÇŽ ”ƒ•›‹–—„‡”‰‘Â?…ƒÂ?‰†ƒÂ?„‡”‰‘›ƒÂ?Â‰ÇŚÂ‰Â‘Â›ÂƒÂ?‰ǥƒ„‹ ‘Arasy itu bergoncang dan bergoyang-goyang, —ŠƒÂ?Â?ĠshallallĂŁhu ‘alaihi wa sallamÂ„Â‡Â”Â•ÂƒÂ„Â†ÂƒÇŁ MuhammadS.a.w. bersabda: ĂŠ Ç¨ĂˆĂŠĂŒÇłÂŚ Ç¨ĂˆÂŹĂŒÇłÂŚ ƞʏǡƞÊ ÂŚÇˇÂŻĂˆ ĂŠÂ¤ÂŚÂŻĂˆ ʤ Ă‚Ăˆ ńƢ ÇłÂŚĂˆ Ƥ Âł Ç ĂˆĂˆÂşĂˆĆŤ Ç ĂˆÂ§ Ç” ĂˆÇłĂŒÇ„ĂˆÂşĂ‚ĂˆĆŹĂˆÇżÂŚĂŒ ńƢ ÄŒÂşĂˆĆŤ ǂ§ Ä‹ÄŒÇłÂŚÇ‚Ä‹Ć¤ Ăˆ ÇŁĂˆÇ”ÇŞÇŁĂˆĂ‰ LJƢǪÉ LJƢ É Ç‚Âł ĂŒĂ‰Ç Ăˆ ĂŒÇłÇ‚ĂŒÂŚ Ç ĂˆĂ‰ÇžĂŒÇłĂˆÂŚÇłÇ„ĂˆĂ‰ÂşÇžĂˆĆŹÇżÂŚ Ăˆ ĂˆĂ‰ É

Nabi

 ÂłÇ‚Ç ÇłÂŚ ǞdzDŽºƏǿŒÂ ńƢǠºƍ §ǂdzŒ Ƥǔǣ ǪLJƢ ĂŠ Ç¨Ăˆ ĂŒÇłÂŚ ƞÊ ǡ ÂŚÂŻĂˆ ʤ ÄŒ Ä‹dipuji, Ăˆ ĂŒ orang É marah Ă‰â€œApabila Ăˆ Ăˆ fasiq ĂŒ Ăˆ ĂŒ É ĂˆĂˆorang Ăˆ É dandan‘Arasy-Nya Ăˆ Ăˆ fasiq Ăˆ Ăˆ ĂˆAllah dipuji, Allah marah ‘Arasy-Nya “Apabila bergoncangâ€? bergoncangâ€? (Al-Baihaqi dalam Syiabil-Iman dan Misykat (Al-Baihaqi dalam Syiabil-Iman dan Misykat “Apabila orang fasiq orang dipuji, Allahdipuji, marah dan ‘Arasy-Nya bergoncangâ€? “Apabila fasiq Allah marah dan ‘Arasy-Nya bab Hifzhul-Lisan) bab Hifzhul-Lisan) (Al-Baihaqi dalam Syiabil-Iman dan Misykat bab Hifzhul-Lisan) bergoncangâ€? (Al-Baihaqi dalam Syiabil-Iman dan Misykat bab Hifzhul-Lisan) ƒŠÂ?ƒÂ?ƒ†ƒÂ?—”•‹nj›ƒ›ƒÂ?‰Â?‡Â?‰‡”‹—–nj”‹—–Ǥƒ„‹shallallĂŁhu ƒŠÂ?ƒÂ?ƒ†ƒÂ?—”•‹nj›ƒ›ƒÂ?‰Â?‡Â?‰‡”‹—–nj”‹—–Ǥƒ„‹shallallĂŁhu

Bahkan ada kursi-Nya yang mengeriut-riut. Nabi ‘alaihi sallamÂ„Â‡Â”Â•ÂƒÂ„Â†ÂƒÇŁ  ‘alaihi wawa sallamÂ„Â‡Â”Â•ÂƒÂ„Â†ÂƒÇŁ S.a.w. bersabda: Muhammad ƒŠÂ?ƒÂ?ƒ†ƒÂ?—”•‹nj›ƒ›ƒÂ?‰Â?‡Â?‰‡”‹—–nj”‹—–Ǥƒ„‹shallallĂŁhu  ‘alaihi wa sallamÂ„Â‡Â”Â•ÂƒÂ„Â†ÂƒÇŁÄŒ Ç&#x;Ăˆ ÉƅŒžÉDŽÊ ÇźĂŒÂžĂ‰ÂşĂˆČ‡Ç„ĂŠ ÇźĂŒÂşĂˆČ‡ DzÉ ƳÉDzÉǂċƳdzŒÉ Ç‚Ä‹ÉŒÇłÂŚĂ‰ ÂśÄŒÉŒĂ‰ Ă‰Ć˜ÂśĂˆČ‡ Ă‰Ć˜Ć˘ĂˆÇ¸Č‡Ăˆ ÇŻĆ˘ĂˆÇ¸Ăˆ ÂśÄŒÇŻĂˆ Ă‰Ć˜ÂśÄŒĂˆČˆÂşĂˆÇ§Ă‰Ć˜ĂˆČˆÇžĂŠÂşĂˆÇ§Ç‡ĂŠÇ‚ÇžĂŠĂŒÇ‡ÇŻĂ‰ĂŠÇ‚ĂŒČ„ÇŻĂ‰ ĂˆÇ´Č„Ç&#x;Ăˆ ĂˆÇ´Ă‰Ć…ÂŚ 

“Allah kursi-Nya kursi-Nya itu akan  akan turun Ă‰Ć˜ĂˆČ‡ Ć˘Ç¸Ăˆdi Ă‰Ć˜ĂˆČˆÂşĂˆÇ§ ǞÊkursi-Nya DzÉ akan ƳÉ ǂċdzŒ ÉŒdi ÂśÄŒ atas ÇŻĂˆ ÂśÄŒatas Ç‡ĂŠÇ‚ĂŒ ÇŻdan žÉDŽÊ Çźkursi-Nya É Č„ĂˆÇ´Ç&#x;Ăˆ dan ĂŒÂşĂˆČ‡ É turun ÉƅŒdankursi-Nya “Allah akan “Allah akan turun di atas kursi-Nya ituitu akan berkeriut-keriutâ€? berkeriut-keriutâ€? (Ad-Darimi dan Misykat babul-Hirdhi berkeriut-keriutâ€? (Ad-Darimi dan Misykat babul-Hirdhi (Ad-Darimi dan Misykat babul-Hirdhi wasy-Syafa’ah) “Allah akan turun di atas kursi-Nya dan kursi-Nya itu akan wasy-Syafa’ah) wasy-Syafa’ah) berkeriut-keriutâ€? (Ad-Darimi dan Misykat babul-Hirdhi  S.w.t. mempunyai 7. Allah rumahwasy-Syafa’ah) juga dan pada hari Qiamat sesudah ŽŽƒŠÂƒÇŻÂƒÂŽÂƒ ÂƒÇŻÂƒÂŽÂƒ Â?‡Â?’—Â?›ƒ‹”—Â?ƒŠ ”—Â?ƒŠŒ—‰ƒ Œ—‰ƒ†ƒÂ? †ƒÂ?’ƒ†ƒ ’ƒ†ƒŠƒ”‹ Šƒ”‹ ͚Ǥ ͚Ǥ ŽŽƒŠ S.a.w. Â?‡Â?’—Â?›ƒ‹

meminta izin beliau akan masuk di rumahNabi Muhammad ‹ƒÂ?ƒ– •‡•—†ƒŠ ƒ„‹ —ŠƒÂ?Â?Ġ shallallĂŁhu‘alaihi ‘alaihiwawa ‹ƒÂ?ƒ– •‡•—†ƒŠ ƒ„‹ —ŠƒÂ?Â?Ġ shallallĂŁhu Nya͚Ǥitu, beliau bersabda: ǽÊ°Ê ÂŚÂŽĂˆ ĞÊ ÄşÄ?Â°Ăˆ Č„ĂˆÇ´Ç&#x;Ăˆ ”—Â?ƒŠ ÀÉ ÂŻĂŠ ĂŒĆ˜ĂˆĆŹÇ‡Ăˆ ŽŽƒŠ ÂƒÇŻÂƒÂŽÂƒ Â?‡Â?’—Â?›ƒ‹ sallamÂ?‡Â?‹Â?–ƒ‹œ‹Â?„‡Ž‹ƒ—ƒÂ?ƒÂ?Â?ƒ•—Â?†‹”—Â?ÂƒÂŠÇŚ›ƒ‹–—ǥ ĂŒ Ć˜ĂˆÇ§ Œ—‰ƒ †ƒÂ? ’ƒ†ƒ Šƒ”‹ sallamÂ?‡Â?‹Â?–ƒ‹œ‹Â?„‡Ž‹ƒ—ƒÂ?ƒÂ?Â?ƒ•—Â?†‹”—Â?ÂƒÂŠÇŚ›ƒ‹–—ǥ ‹ƒÂ?ƒ– •‡•—†ƒŠ „‡Ž‹ƒ—Â„Â‡Â”Â•ÂƒÂ„Â†ÂƒÇŁ ǽÊ°ÊÂŚÂŽĂˆƒ„‹ Č„ĂˆÇ´Ç&#x;Ăˆ ÀÉ ÂŻĂŠ ĂŒĆ˜ĂˆĆŹÇ‡Ăˆ Ć˜ĂˆÇ§ shallallĂŁhu ‘alaihi wa ĞÊ ÄşÄ?Â°Ăˆ—ŠƒÂ?Â?Ġ „‡Ž‹ƒ—Â„Â‡Â”Â•ÂƒÂ„Â†ÂƒÇŁ ĂŒ sallamÂ?‡Â?‹Â?–ƒ‹œ‹Â?„‡Ž‹ƒ—ƒÂ?ƒÂ?Â?ƒ•—Â?†‹”—Â?ÂƒÂŠÇŚ›ƒ‹–—ǥ “Aku akan minta kepada Tuhan izin untuk masuk di rumah akan “Aku minta kepada Tuhan izindan untuk masukbabul-Hau di rumah-Nyaâ€? Muslim „‡Ž‹ƒ—Â„Â‡Â”Â•ÂƒÂ„Â†ÂƒÇŁ Nyaâ€? (Al-Bukhari, Misykat, dh) “Aku(Al-Bukhari, akan mintaMuslim kepadadan Tuhan izin untuk masuk di rumahMisykat, babul-Haudh)  Nyaâ€? (Al-Bukhari, Muslim dan Misykat, babul-Haudh) ƒ–ƒ‹Â?‹–‹‰ƒÂ?ƒŽ‹†‹•‡„—–Â?ƒÂ?‘Ž‡Šƒ„‹—ŠƒÂ?Â?ĠshallallĂŁhu Kata S.a.w. ini tiga kali disebutkan dalam ‘alaihi w a sallam †ƒŽƒÂ? ƒ†‹–• ‹–—Ǥ oleh Nabi Muhammad ƒ–ƒ‹Â?‹–‹‰ƒÂ?ƒŽ‹†‹•‡„—–Â?ƒÂ?‘Ž‡Šƒ„‹—ŠƒÂ?Â?ĠshallallĂŁhu Hadits itu. ‘alaihi wa sallam†ƒŽƒÂ? ƒ†‹–•‹–—Ǥ Ǥ ƒ„‹ —ŠƒÂ?Â?Ġ shallallĂŁhu ‘alaihi wa sallam ƒÂ?ƒÂ? Íşabi 8. N MuhammadS.a.w. akan berdiri di kanan Allah pada hari „‡”†‹”‹†‹Â?ƒÂ?ƒÂ?ŽŽƒŠ’ƒ†ƒŠƒ”‹‹ƒÂ?ÂƒÂ–ÇĄ•ƒ„†ƒÂ?Â›ÂƒÇŁ Íş Ǥ ƒ„‹ —ŠƒÂ?Â?Ġ shallallĂŁhu ‘alaihi wa sallam ƒÂ?ƒÂ? Qiamat, sabdanya: „‡”†‹”‹†‹Â?ƒÂ?ƒÂ?ŽŽƒŠ’ƒ†ƒŠƒ”‹‹ƒÂ?ÂƒÂ–ÇĄ•ƒ„†ƒÂ?Â›ÂƒÇŁ ĂŠ Ĺ› ĂŠ ĂŠĹťĂˆ ÇşĂŒ Ç&#x;Ăˆ ¿Ȃ Ć…ÂŚ É Ă‰ÇŤĂˆÂ˘ ċÉĽ

ĂŠ

ĂŠ

ĂŠ ĹťĂˆ ÇşĂŒ Ç&#x;di Ĺ› “Aku akanĆ…ÂŚberdiri Ă‰ÇŤĂˆÂ˘ ċÉĽ Allah kelakâ€? Ăˆ ¿Ȃ Ékanan “Aku akan berdiri di kanan Allah kelakâ€? (Ad-Dalami dan Misykat, babul-Hardh). (Ad-Dalami dan Misykat, babul-Hardh). “Aku akan berdiri di kanan Allah kelakâ€? Kalau begitu, (Ad-Dalami Misykat, babul-Hardh). ada puladan Tuhan mempunyai kiri! Saya yakin 

„‡‰‹–— ƒ†ƒ ’—Žƒ —ŠƒÂ? Â?‡Â?’—Â?›ƒ‹ Â?‹”‹Ǩ ƒ›ƒ ›ƒÂ?‹Â? ƒŽƒ— Ahmad Dahlan dan rekan-rekannya apabila membaca keterangan ŠÂ?ĠƒŠŽƒÂ?†ƒÂ?”‡Â?ƒÂ?nj”‡Â?ƒÂ?Â?›ƒƒ’ƒ„‹ŽƒÂ?‡Â?„ƒ…ƒÂ?‡–‡”ƒÂ?‰ƒÂ?‹Â?‹ ƒŽƒ— „‡‰‹–— ƒ†ƒ maka ’—Žƒ —ŠƒÂ? Â?‡Â?’—Â?›ƒ‹ Â?‹”‹Ǩ ƒ›ƒ bahwa ›ƒÂ?‹Â? ini mereka akan sadar, dapatkah mereka mengatakan Â?‡”‡Â?ƒƒÂ?ƒÂ?Â•ÂƒÂ†ÂƒÂ”ÇĄÂ?ƒÂ?ƒ†ƒ’ƒ–Â?ƒŠÂ?‡”‡Â?ƒÂ?‡Â?‰ƒ–ƒÂ?ƒÂ?„ƒŠ™ƒÂƒÂ›ÂƒÂ–ÇŚ ŠÂ?ĠƒŠŽƒÂ?†ƒÂ?”‡Â?ƒÂ?nj”‡Â?ƒÂ?Â?›ƒƒ’ƒ„‹ŽƒÂ?‡Â?„ƒ…ƒÂ?‡–‡”ƒÂ?‰ƒÂ?‹Â?‹ ayat-ayat lain palsu dan beranikah mereka mengatakan bahwa ƒ›ƒ– Žƒ‹Â? ’ƒŽ•— †ƒÂ? „‡”ƒÂ?‹Â?ƒŠ Â?‡”‡Â?ƒ Â?‡Â?‰ƒ–ƒÂ?ƒÂ? „ƒŠ™ƒ ÂƒÂ†Â‹Â–Â•Č‚ Â?‡”‡Â?ƒƒÂ?ƒÂ?Â•ÂƒÂ†ÂƒÂ”ÇĄÂ?ƒÂ?ƒ†ƒ’ƒ–Â?ƒŠÂ?‡”‡Â?ƒÂ?‡Â?‰ƒ–ƒÂ?ƒÂ?„ƒŠ™ƒÂƒÂ›ÂƒÂ–ÇŚ Hadits–hadits ini perkataan dari setan dan Iblis. Hadits-hadits Šƒ†‹–• ‹Â?‹ ’‡”Â?ƒ–ƒƒÂ? †ƒ”‹ •‡–ƒÂ? †ƒÂ? Â?‡Â?‰ƒ–ƒÂ?ƒÂ?

„Ž‹•Ǥ ÂƒÂ†Â‹Â–Â•ÇŚÂŠÂƒÂ†Â‹Â–Â• ‹–— †ƒ”‹ S.a.w. ƒ›ƒ– ’ƒŽ•— †ƒÂ? „‡”ƒÂ?‹Â?ƒŠ Â?‡”‡Â?ƒ „ƒŠ™ƒ ÂƒÂ†Â‹Â–Â•Č‚ penghulu segala Nabi. PerkataanituŽƒ‹Â? dari Nabi Muhammad ’‡Â?‰Š—Ž— •‡‰ƒŽƒ ƒ„‹Ǥ ‡”Â?ƒ–ƒƒÂ?nj’‡”Â?ƒ–ƒƒÂ? ‹Â?‹ Â?—”ƒÂ?‰Â?ƒŠ Šƒ†‹–• ‹Â?‹ ’‡”Â?ƒ–ƒƒÂ? †ƒ”‹ •‡–ƒÂ? †ƒÂ? „Ž‹•Ǥ ÂƒÂ†Â‹Â–Â•ÇŚÂŠÂƒÂ†Â‹Â–Â• †ƒ”‹ perkataan ini kurangkah dibandingkan dengan perkataan‹–— Hadhrat †‹„ƒÂ?†‹Â?‰Â?ƒÂ?†‡Â?‰ƒÂ?’‡”Â?ƒ–ƒƒÂ? ƒ†Š”ƒ–ŠÂ?Ġ salĂŁm›ƒÂ?‰ ’‡Â?‰Š—Ž— •‡‰ƒŽƒ ƒ„‹Ǥ ‡”Â?ƒ–ƒƒÂ?nj’‡”Â?ƒ–ƒƒÂ? ‘alaihis ‹Â?‹ Â?—”ƒÂ?‰Â?ƒŠ –‡ŽƒŠ†‹•‡„—–Â?ƒÂ?‘Ž‡ŠŠÂ?ĠƒŠŽƒÂ?‹–—Ǎ †‹„ƒÂ?†‹Â?‰Â?ƒÂ?†‡Â?‰ƒÂ?’‡”Â?ƒ–ƒƒÂ? ƒ†Š”ƒ–ŠÂ?Ġ ‘alaihis salĂŁm›ƒÂ?‰ –‡ŽƒŠ†‹ Â?‘Ž‡ŠŠÂ?ĠƒŠŽƒÂ?‹–—Ǎ 26 •‡„—–Â?ƒ ŠÂ?Ġ ƒŠŽƒÂ? „‡”Â?ƒ–ƒ Žƒ‰‹ †ƒŽƒÂ? Č‹—•ƒÂ?‰ ‡”„—Ž— ›ƒÂ?ÇĄ ŠƒŽǤÍśČŒ‹–—Dzƒ–ƒÂ?›ƒČ‹‹”œƒ†ƒŽƒÂ?Â?‹–ƒ„›ƒÂ?‰–‡”•‡„—–„‡”Â?ÂƒÂ–ÂƒÇŁ ŠÂ?Ġ ƒŠŽƒÂ? „‡”Â?ƒ–ƒ Žƒ‰‹ †ƒŽƒÂ? Č‹—•ƒÂ?‰ ‡”„—Ž— ›ƒÂ?ÇĄ 


ƒ›ƒ– Žƒ‹Â? ’ƒŽ•— †ƒÂ? „‡”ƒÂ?‹Â?ƒŠ Â?‡”‡Â?ƒ Â?‡Â?‰ƒ–ƒÂ?ƒÂ? „ƒŠ™ƒ ÂƒÂ†Â‹Â–Â•Č‚ Šƒ†‹–• ‹Â?‹ ’‡”Â?ƒ–ƒƒÂ? †ƒ”‹ •‡–ƒÂ? †ƒÂ? „Ž‹•Ǥ ÂƒÂ†Â‹Â–Â•ÇŚÂŠÂƒÂ†Â‹Â–Â• ‹–— †ƒ”‹ Bab Satu: Aqidah ‹Â?‹ Jemaat Ahmadiyah ’‡Â?‰Š—Ž— •‡‰ƒŽƒ ƒ„‹Ǥ ‡”Â?ƒ–ƒƒÂ?nj’‡”Â?ƒ–ƒƒÂ? Â?—”ƒÂ?‰Â?ƒŠ __________________________________________________________________________________________ †‹„ƒÂ?†‹Â?‰Â?ƒÂ?†‡Â?‰ƒÂ?’‡”Â?ƒ–ƒƒÂ? ƒ†Š”ƒ–ŠÂ?Ġ ‘alaihis salĂŁm›ƒÂ?‰ –‡ŽƒŠ†‹•‡„—–Â?ƒ Â?‘Ž‡ŠŠÂ?ĠƒŠŽƒÂ?‹–—Ǎ a.s. Ahmad yang telah disebutkan oleh Ahmad Dahlan itu? ŠÂ?Ġ ƒŠŽƒÂ? „‡”Â?ƒ–ƒ Žƒ‰‹ †ƒŽƒÂ? Č‹—•ƒÂ?‰ ‡”„—Ž— ›ƒÂ?ÇĄ Ahmad Dahlan berkata lagi dalam (Musang Berbulu Ayam, hal. ŠƒŽǤÍśČŒ‹–—Dzƒ–ƒÂ?›ƒČ‹‹”œƒ†ƒŽƒÂ?Â?‹–ƒ„›ƒÂ?‰–‡”•‡„—–„‡”Â?ÂƒÂ–ÂƒÇŁ 4) itu “Katanya Mirza dalam kitab yang tersebut berkata: 

(Œ¹ǂǡ) řÊ ơÉ ¹Ê Ć˘ĂˆĂ‰Ĺť Ă€Ăˆ Ć˘ÇŻĂˆ ĂˆÂ Ć˘ĂˆÇ˜ĂˆÇ¤ĂŒÇłÂŚ Ĺ…ĂŠ ÇŚ Ăˆ ÇŒĂˆ ÇŻĂˆ Ă€ĂŒ ĂˆÂ˘ ĆžĂˆ Ç ĂŒ ÂşĂˆĆĽ ĂˆĆ…ÂŚ Àċ ʤ

 “Allah telah membukakan perlindungan untukku dan di “Allah telahadalah membukakan perlindungan untukku dan kali�. di antaranya Dia bergurau dengan aku beberapa antaranya adalah Ia bergurau dengan aku beberapa kali�.

 Saudara-saudara! Perkataan ini tidak ada di dalam Kitab ÂƒÂ—Â†ÂƒÂ”ÂƒÇŚÂ•ÂƒÂ—Â†ÂƒÂ”ÂƒÇ¨ ‡”Â?ƒ–ƒƒÂ? ‹Â?‹di–‹†ƒÂ? †‹Hadhrat †ƒŽƒÂ? Ahmad Â?‹–ƒ„ Taudhihul-Maram dan tidak ada pula dalamƒ†ƒ Kitab ÂƒÂ—Â†ÂŠÂ‹ÂŠÂ—ÂŽÇŚƒ”ƒÂ? †ƒÂ? –‹†ƒÂ? ’—Žƒ †‹ †ƒŽƒÂ? Â?‹–ƒ„ ƒ†Š”ƒ– ŠÂ?Ġ yang lainnya. Jadi, perkataan ini hanya kedustaan semata. Ahmad ›ƒÂ?‰Žƒ‹Â?Ǥ ÂƒÂ†Â‹ÇĄ’‡”Â?ƒ–ƒƒÂ?‹Â?‹ŠƒÂ?›ƒÂ?‡†—•–ƒƒÂ?•‡Â?ƒ–ƒǤŠÂ?ĠƒŠŽƒÂ? ‹•ƒÂ?’‹Â?‰ ‹–— •ƒ›ƒ Š‡Â?†ƒÂ? „‡”–ƒÂ?Â›ÂƒÇŁ ƒ‰ƒ‹Â?ƒÂ?ƒÂ?ƒŠ ’‹Â?‹”ƒÂ? Dahlan dan kawan-kawannya tidak dapat menunjukkan perkataan †ƒÂ? Â?ƒ™ƒÂ?ÇŚÂ?ƒ™ƒÂ?Â?›ƒ –‹†ƒÂ? †ƒ’ƒ– Â?‡Â?—Â?Œ—Â?Â?ƒÂ? ’‡”Â?ƒ–ƒƒÂ? ‹–— †ƒ”‹ ŠÂ?Ġ ƒŠŽƒÂ? Â?‡Â?‰‡Â?ƒ‹ „‡„‡”ƒ’ƒ ’‡”Â?ƒ”ƒ ›ƒÂ?‰ †‹•‡„—–Â?ƒÂ? †‹ itu ‹•ƒÂ?’‹Â?‰ dari kitab-kitab Hadhrat yang mulia ituƒ‰ƒ‹Â?ƒÂ?ƒÂ?ƒŠ walaupun segala setan ‹–— •ƒ›ƒ Š‡Â?†ƒÂ? „‡”–ƒÂ?Â›ÂƒÇŁ ’‹Â?‹”ƒÂ? Â?Â‹Â–ÂƒÂ„ÇŚÂ?‹–ƒ„ ƒ†Š”ƒ– ›ƒÂ?‰ Â?—Ž‹ƒ ‹–— ™ƒŽƒ—’—Â? •‡‰ƒŽƒ •‡–ƒÂ? Â?‡”‡Â?ƒ „ƒ™ƒŠ‹Â?‹ǣ mereka berkumpul seumur hidup. ’‡”Â?ƒ”ƒ ›ƒÂ?‰ †‹•‡„—–Â?ƒÂ? †‹ ŠÂ?Ġ ƒŠŽƒÂ? Â?‡Â?‰‡Â?ƒ‹ „‡„‡”ƒ’ƒ „‡”Â?—Â?’—Ž•‡—Â?—”Š‹†—’Ǥ „ƒ™ƒŠ‹Â?‹ǣ ‹•ƒÂ?’‹Â?‰ ‹–— •ƒ›ƒ Š‡Â?†ƒÂ? „‡”–ƒÂ?Â›ÂƒÇŁ ƒ‰ƒ‹Â?ƒÂ?ƒÂ?ƒŠ ’‹Â?‹”ƒÂ? itu Č‹ÍłČŒ ŽŽƒŠ Â–Â‡Â”Â–ÂƒÂ™ÂƒÇĄ †‹•‡„—–Â?ƒÂ?pikiran †ƒŽƒÂ? Disamping saya hendak •‡„ƒ‰ƒ‹Â?ƒÂ?ƒ bertanya:›ƒÂ?‰ Bagaimanakah ŠÂ?Ġ ƒŠŽƒÂ? Â?‡Â?‰‡Â?ƒ‹ „‡„‡”ƒ’ƒ ’‡”Â?ƒ”ƒ †‹•‡„—–Â?ƒÂ? †‹ ƒ†‹–•ÂƒÂ„‹ǣ Ahmad Č‹ÍłČŒ Dahlanmengenai beberapa perkara yang disebutkan ŽŽƒŠ Â–Â‡Â”Â–ÂƒÂ™ÂƒÇĄ •‡„ƒ‰ƒ‹Â?ƒÂ?ƒ †‹•‡„—–Â?ƒÂ? †ƒŽƒÂ?di „ƒ™ƒŠ‹Â?‹ǣ bawah ini: ƒ†‹–•ÂƒÂ„‹ǣ ÇŽ ĂˆÇ§ ĂŒÂ•Â‡Â„ÂƒÂ‰ÂƒÂ‹Â?ƒÂ?ƒ Ăˆ Ć¸Ăˆ Ç” ŽŽƒŠ Č‹ÍłČŒ Â–Â‡Â”Â–ÂƒÂ™ÂƒÇĄ †ƒŽƒÂ? ĂˆČ‡ Ĺ•Ä‹ ĆˇĂˆ ȂÉÇ&#x;ĆžĂŒ ĂˆČ‡ žŒÉ Ç„ĂˆÂşĂˆČ‡ ĂˆČ?†‹•‡„—–Â?ƒÂ? S.w.t. (1) Allah tertawa, sebagaimana disebutkan dalam Hadits Nabi ƒ†‹–•ÂƒÂ„‹ǣ ÇŽ ĂŒ ĂˆČ‡ Ĺ•Ä‹ ĆˇĂˆ ȂÉÇ&#x;ĆžĂŒ ĂˆČ‡ žŒÉ Ç„ĂˆÂşĂˆČ‡ ĂˆČ?ĂˆÇ§ Ăˆ Ć¸Ăˆ Ç” S.a.w. : Muhammad “Orang itu akan tetap minta kepada Allah sehingga Allah  tertawaâ€? “Orang itu akan minta sehingga Allah ÇŽ Ć¸ĂˆJuz Ç” Ĺ• ȂÉÇ&#x;kepada ĆžĂŒ ĂˆČ‡ žŒÉ Ç„ĂˆÂşĂˆČ‡ ĂˆČ?Allah Ä‹ ĆˇĂˆbabush-Shirath ĂˆÇ§ Jasu ĂŒ ĂˆČ‡IV, Ăˆ tetap (Al-Bukhari, jahannam). tertawaâ€? “Orang itu akan tetap kepada Allah sehingga Allah (Al-Bukhari, Juz IV,minta babush-Shirath Jasu jahannam). “Orang itu akan tetapJuz minta kepada Allah sehingga Allah ‡”Â?‡Â?ƒƒÂ?†‡Â?‰ƒÂ?Â?‡Œƒ†‹ƒÂ?‹–—ÂŒÂ—Â‰ÂƒÇĄ–‡ŽƒŠ†‹•‡„—–Â?ƒÂ?„ƒŠ™ƒ tertawaâ€? (Al-Bukhari, IV, babush-Shirath Jasu jahannam). tertawaâ€? –ƒ–Â?ƒŽƒ ƒ•—Ž—ŽŽƒŠshallallĂŁhu ‘alaihi wa sallamÂ–Â‡Â”Â–ÂƒÂ™ÂƒÇĄ’ƒ”ƒ•ƒŠƒ„ƒ– ‡”Â?‡Â?ƒƒÂ?†‡Â?‰ƒÂ?Â?‡Œƒ†‹ƒÂ?‹–—ÂŒÂ—Â‰ÂƒÇĄ–‡ŽƒŠ†‹•‡„—–Â?ƒÂ?„ƒŠ™ƒ (Al-Bukhari, Juz IV, babush-Shirath Jasu jahannam).

„‡”–ƒÂ?›ƒÂ?‡’ƒ†ƒÂ„Â‡ÂŽÂ‹ÂƒÂ—ÇŁ Berkenaan dengan kejadian itusallamÂ–Â‡Â”Â–ÂƒÂ™ÂƒÇĄ’ƒ”ƒ•ƒŠƒ„ƒ– juga, telah disebutkan bahwa –ƒ–Â?ƒŽƒ ‘alaihi wa ƒ•—Ž—ŽŽƒŠshallallĂŁhu S.a.w. tertawa, para sahabat bertanya kepada tatkala Rasulullah „‡”–ƒÂ?›ƒÂ?‡’ƒ†ƒÂ„Â‡ÂŽÂ‹ÂƒÂ—ÇŁ ‡”Â?‡Â?ƒƒÂ?†‡Â?‰ƒÂ?Â?‡Œƒ†‹ƒÂ?‹–—ÂŒÂ—Â‰ÂƒÇĄ–‡ŽƒŠ†‹•‡„—–Â?ƒÂ?„ƒŠ™ƒ ĂŠ ÂžĆ˘Ăˆ ĂˆÇŤ Ć…ÂŚ ĂŠ žȂ ĂŠ ĂŠ beliau: Ĺ› Ǹ Ç´ Ç Çł ÂŚ § ° ÇŽ Ăˆ LJÉ Â°Ăˆ Ć˘ĂˆČ‡ ÇŽ ĂŒ ĂˆĆŤ ǜċ ǡÊ É Ć¸Ăˆ Ç” Ăˆ ÇşĂŒ ǡ wa –ƒ–Â?ƒŽƒ ƒ•—Ž—ŽŽƒŠshallallĂŁhu ‘alaihi sallamÂ–Â‡Â”Â–ÂƒÂ™ÂƒÇĄ’ƒ”ƒ•ƒŠƒ„ƒ– Ăˆ ĂˆĂˆ ĂŒ Ä? Ăˆ Ƹ ĂŒÇ“ ĂŠ ĂŠ Ăˆ LJ° Ƣȇ ÇŽ ĂŠ Ä?°ǎ ĂŠ Ç“ Ĺ› „‡”–ƒÂ?›ƒÂ?‡’ƒ†ƒÂ„Â‡ÂŽÂ‹ÂƒÂ—ÇŁ Ć¸Ăˆ Ç” ĂŒ ĂˆĆŤ ǜċ ǡÊ Ăˆ ÇşĂŒ ǡ ÂžĆ˘Ăˆ ĂˆÇŤ Ć…ÂŚ žȂ Ăˆ Ç¸ĂˆÇ´Ç Ăˆ ĂŒÇłÂŚ § Éwahai Ăˆ Ć¸ĂŒengkau Ăˆ Ăˆ É Rasulullah? “Mengapa tertawa Beliau 

“Mengapa tertawa wahai Rasulullah? Beliau bersabda: bersabda: tertawa Rabbul-‘alamin juga ĂŠ ÂžĆ˘Ăˆtertawa ĂŠ karena ĂŠ ĂˆÇ´Ç ĂŒÇłÂŚ engkau ĂŠ Aku Beliau Ĺ› § Ć¸ĂŒengkau Ç“ žȂ LJÉ Â°Ăˆ Tuhan Ć˘ĂˆČ‡ ÇŽ Ć¸Ăˆ Ç” ǜċ ǡÊ tertawaâ€? Ăˆ wahai Ä? Â°Ăˆ ÇŽ ĂˆÇŤ Ć…ÂŚ ĂŒ ĂˆĆŤ juga É Rasulullah? Ăˆ ÇşĂŒ ǡTuhan Ăˆ Ǹ“Mengapa Aku tertawa karena Rabbul-‘alamin Ăˆ tertawaâ€? bersabda: Aku tertawa karena Tuhan Rabbul-‘alamin juga (Muslim dandan Misykat babul-hardh wasy-Syafa’ah). (Muslim Misykat babul-hardh wasy-Syafa’ah). tertawaâ€? “Mengapa tertawa wahai Rasulullah? Beliau (Muslimengkau dan Misykat babul-hardh wasy-Syafa’ah). bersabda: Aku tertawa Tuhan Rabbul-‘alamin juga Č‹Í´ČŒ ƒ†ƒ Šƒ”‹karena ‹ƒÂ?ƒ– •‡‘”ƒÂ?‰ ŠƒÂ?„ƒ ŽŽƒŠ ƒÂ?ƒÂ? (2) Pada hari Qiamat seorang hamba Allah akan berkata kepada tertawaâ€? „ ‡”Â?ƒ–ƒÂ?Â‡Â’ÂƒÂ†ÂƒÇŚÂ›ÂƒÇŁ Nya: Č‹Í´ČŒ (Muslim ƒ†ƒ ‹ƒÂ?ƒ– •‡‘”ƒÂ?‰ ŠƒÂ?„ƒ ŽŽƒŠ ƒÂ?ƒÂ? danŠƒ”‹ Misykat babul-hardh wasy-Syafa’ah).

 „‡”Â?ƒ–ƒÂ?Â‡Â’ÂƒÂ†ÂƒÇŚÂ›ÂƒÇŁ ĂŠ ĂŒÇłÂŚ § Ĺ› Ĺ™Ä? ǡÊ ÂĽ  Šƒ”‹ ÄŒ Â°Ăˆ ĆŞ ĂˆĆŤĂˆÂ˘ É Ç„ĂŠ Č€ĂŒ ÂşĂˆĆŹÇˆĂŒ ŠƒÂ?„ƒ ƒ†ƒ ŽŽƒŠ ƒÂ?ƒÂ? Ăˆ Ç¸ĂˆÇłĆ˘Ç Ăˆ ‹ƒÂ?ƒ– Ăˆ ĂŒÇťĂˆÂ˘Ă‚ĂˆÂ•Â‡Â‘Â”ÂƒÂ?‰ ĂŠ ĂŠ ĂŠ „‡”Â?ƒ–ƒÂ?Â‡Â’ÂƒÂ†ÂƒÇŚÂ›ÂƒÇŁ Ăˆ Ăˆ Ĺ› Ǹ Çł Ƣ Ç  Çł ÂŚ § ° ĆŞ Çť ¢ Ă‚ Ĺ™ ǡ ÂĽ Ç„ Č€ Âş ĆŹ Lj ĆŤ ¢ Ăˆ Ăˆ ĂˆĂŒ ÄŒ Ăˆ Ăˆ ĂŒ Ăˆ Ä? É ĂŒ ĂˆĂŒ Ăˆ “Apakah engkau memperolok-olokkan hamba, sedangkan 

 Č‹Í´ČŒ 

Rabbul-‘a ĂŠ É Ç„ĂŠ Č€ÂşĂˆĆŹÇˆĂˆĆŤĂˆÂ˘laminâ€?? “Apakah Ĺ› ǸÊ ĂˆÇłĆ˘Ç Ăˆ ĂŒÇłÂŚ § Â°ĂˆEngkau ĆŞ ÄŒmemperolok-olokkan Ăˆengkau Ăˆ ĂŒÇťĂˆÂ˘Ă‚Ăˆ Ĺ™Ä? ǡ ÂĽ ĂŒ ĂŒ hamba, sedangkan Engkau Rabbul-‘alaminâ€??

 ŽŽƒŠÂƒÇŻÂƒÂŽÂƒƒÂ?ƒÂ?„‡”ˆ‹”Â?ƒÂ?ÇŁ “Apakah engkau memperolok-olokkan hamba, sedangkan  ŽŽƒŠÂƒÇŻÂƒÂŽÂƒƒÂ?ƒÂ?„‡”ˆ‹”Â?ƒÂ?ÇŁ

27


„‡”Â?ƒ–ƒÂ?Â‡Â’ÂƒÂ†ÂƒÇŚÂ›ÂƒÇŁ 

ĂŠ Ĺ› Penjelasan Ahmadiyah Ăˆ Ç¸ĂˆÇłĆ˘Ç Ăˆ ĂŒÇłÂŚ

ĂŠ É Ç„ĂŠ Č€ÂşĂˆĆŹÇˆĂˆĆŤĂˆÂ˘ § ÄŒ Â°Ăˆ ĆŞ Ăˆ ĂŒÇťĂˆÂ˘Ă‚Ăˆ Ĺ™Ä? ǡ ÂĽ ĂŒ ĂŒ

__________________________________________________________________________________________“Apakah engkau memperolok-olokkan hamba, sedangkan “Apakah engkau memperolok-olokkan hamba, sedangkan Engkau Rabbul-‘alamin�? Engkau Rabbul-‘alamin�? 

ŽŽƒŠÂƒÇŻÂƒÂŽÂƒƒÂ?ƒÂ?„‡”ˆ‹”Â?ƒÂ?ÇŁ Allah S.w.t. akan berfirman:

ÇŽ É Ç„ĂŠ Č€ĂŒ ÂşĂˆĆŹÇ‡Ăˆ Ăˆ ÇźĂŒÇˇĂŠ ÂĽ ĂŒ ¢ ĂˆČ? ĹˆÄ? ʤ

 –‡–ƒ’‹ “Aku „‡”Â?‡Â?ƒƒÂ? tidak memperolok-olokkan engkauâ€? Â?—Â?ƒˆ‹“ ŽŽƒŠ Â?ƒÂ? †‡Â?‰ƒÂ? ‘”ƒÂ?Â‰ÇŚÂ‘Â”ÂƒÂ?‰ tidak memperolok-olokkan engkauâ€? (Hadits Muslim (Hadits dan Misykat Bab al-Hardh wasy-Syafaah). “AkuMuslim „‡”ˆ‹”Â?ƒÂ?ÇŁ dan Misykat babul-Hardh wasy-Syafaah). Â?ƒÂ? –‡–ƒ’‹ „‡”Â?‡Â?ƒƒÂ? †‡Â?‰ƒÂ? ‘”ƒÂ?Â‰ÇŚÂ‘Â”ÂƒÂ?‰ Â?—Â?ƒˆ‹“ ŽŽƒŠ Akan munafiq AllahS.w.t. tetapi berkenaan „‡”ˆ‹”Â?ƒÂ?ÇŁ ċǴdzŒ ÇśĂŒ ĂŠÄ‘ĂŠdengan ÂĽ Ç„ĂŠ Č€ĂŒ ÂşĂˆĆŹÇˆĂŒ ĂˆČ‡ÉǞorang-orang É berfirman: 

ĂŠĂŠ

ÇśĂŒ Ä‘ÂĽ “Allah memperolok-olokkan merekaâ€? É Ç„ĂŠ Č€ĂŒ ÂşĂˆĆŹÇˆĂŒ ĂˆČ‡ÉǞċǴdzŒ (Al-Baqarah, 2:15). “Allah memperolok-olokkan merekaâ€? “Allah memperolok-olokkan merekaâ€? (QS. Al-Baqarah, 2:15) ‡–—ŽÂ?ƒŠŽŽƒŠÂƒÇŻÂƒÂŽÂƒ•—Â?ƒÂ?‡Â?’‡”‘Ž‘Â?nj‘Ž‘Â?Â?ƒÂ?ÇŤ (Al-Baqarah, 2:15).

 S.w.t. Betulkah Allah memperolok-olokkan? Č‹ÍľČŒ ‡ŽƒŠ suka †‹•‡„—–Â?ƒÂ? †ƒŽƒÂ? ƒ†‹–• ÂŽÇŚ—Â?Šƒ”‹ †ƒÂ? ‡–—ŽÂ?ƒŠŽŽƒŠÂƒÇŻÂƒÂŽÂƒ•—Â?ƒÂ?‡Â?’‡”‘Ž‘Â?nj‘Ž‘Â?Â?ƒÂ?ÇŤ —•Ž‹Â? „ƒŠ™ƒ ’ƒ†ƒ Šƒ”‹ ‹ƒÂ?ƒ– ŽŽƒŠ ƒÂ?ƒÂ? (3) Telah dalam Hadits Al-Bukhari dan Muslim Â?‡Â?†‡Â?ƒ–Â?ƒÂ? •‡‘”ƒÂ?‰ Â?—Â?Â?‹Â? †ƒÂ? ƒÂ?ƒÂ? Č‹ÍľČŒ disebutkan ‡ŽƒŠ †‹•‡„—–Â?ƒÂ? †ƒŽƒÂ? ƒ†‹–• ÂŽÇŚ—Â?Šƒ”‹ †ƒÂ? S.w.t. bahwa pada hariÂ?‡Ž‡–ƒÂ?Â?ƒÂ? Qiamat Allah akan mendekatkan seorang Â„ÂƒÂŠÂ—ÇŚ›ƒ ƒ–ƒ•Â?›ƒ •‡Š‹Â?‰‰ƒ —•Ž‹Â? „ƒŠ™ƒ ’ƒ†ƒ †‹ Šƒ”‹ ‹ƒÂ?ƒ– ŽŽƒŠ ƒÂ?ƒÂ? mukmin dan akanÂ?‡Â?›‡Â?„—Â?›‹Â?ƒÂ?Â?›ƒ meletakkan bahu-Nya atasnya Dzdi †ƒ”‹ ‘”ƒÂ?‰sehingga Žƒ‹Â? †ƒÂ?akan ƒÂ?ƒÂ? Â?‡Â?†‡Â?ƒ–Â?ƒÂ? •‡‘”ƒÂ?‰ Â?—Â?Â?‹Â? †ƒÂ? menyembunyikannya“ dari orang lain dan akan bercakap-cakap „‡”…ƒÂ?ÂƒÂ’ÇŚÂ…ÂƒÂ?ƒ’†‡Â?‰ƒÂ?Â?Â›ÂƒÇĄ„—Â?›‹Â?›ƒ„‡‰‹Â?‹ǣ Â?‡Ž‡–ƒÂ?Â?ƒÂ? Â„ÂƒÂŠÂ—ÇŚ›ƒ †‹ ƒ–ƒ•Â?›ƒ •‡Š‹Â?‰‰ƒ ƒÂ?ƒÂ? dengannya, begini: bunyinya Â?‡Â?›‡Â?„—Â?›‹Â?ƒÂ?Â?›ƒ Dz †ƒ”‹ ‘”ƒÂ?‰ Žƒ‹Â? †ƒÂ? ƒÂ?ƒÂ? ĂŠ ĂŠ „‡”…ƒÂ?ÂƒÂ’ÇŚÂ…ÂƒÂ?ƒ’†‡Â?‰ƒÂ?Â?Â›ÂƒÇĄ„—Â?›‹Â?›ƒ„‡‰‹Â?‹ǣ Ăˆ ĂˆČˆÂşĂˆÇ§ ÇşĂˆ ÇˇĆšĂŒ ǸÉ ĂŒÇłÂŚ ĹˆĂŠĆžĂŒ Éȇ ĂˆĆ…ÂŚ Àċ ʤ Ă‰Ç˝Ç‚Ă‰ÂşĂˆĆŹÇˆĂŒ ĂˆČ‡Ă‚Ăˆ Ă‰ÇžÇ¨Ăˆ ÂşÇźĂŒÇŻĂˆ ÇžČˆĂŒĂˆÇ´Ç&#x;Ăˆ ǞÉ Ç” “Allah akan mendekatkanĂŠ orang mukmin akan ĂŠmemeluknya ĂŠ Ç¸ĂŒÇłÂŚ dan Č‡Ă‚Ăˆmenyembunyikannya ÇžČˆĂŒĂˆÇ´Ç&#x;Ăˆ ǞÉ Ç” ĹˆĂŠĆžĂŒmukmin “Allah dan akan Ăˆ ĂˆČˆÂşĂˆÇ§ ÇşĂˆ ÇˇĆšĂŒorang Ă‰ÇžÇ¨Ăˆ ÂşÇźĂŒÇŻĂˆmendekatkan Ă‰Ç˝Ç‚Ă‰ÂşĂˆĆŹÇˆĂŒ Ăˆakan ĂˆĆ…ÂŚ Àċ ¤ lainâ€? Éȇ orang É dari dan akan memeluknya dan akan menyembunyikannya dari orang lainâ€? (Misykat Bab al-Hisab wal-Qashash). (Misykat babul-Hisab wal-Q ashash) . akan “Allah akan mendekatkan orang mukmin dan memeluknya dan akan menyembunyikannya dari orang lainâ€? Ketiga Hadits ini menunjukkan bahwa AllahS.w.t. tertawa, ‡–‹‰ƒ ƒ†‹–•(Misykat ‹Â?‹ Â?‡Â?—Â?Œ—Â?Â?ƒÂ? „ƒŠ™ƒ Â–Â‡Â”Â–ÂƒÂ™ÂƒÇĄ babul-Hisab wal-Q ashash)ŽŽƒŠ .

memperolok-olokkan dan memeluk; bukankah itu sama artinya Â?‡Â?’‡”‘Ž‘Â?nj‘Ž‘Â?Â?ƒÂ? †ƒÂ? Â?‡Â?‡Ž—Â?Ǣ „—Â?ƒÂ?Â?ƒŠ ‹–— •ƒÂ?ƒ ƒ”–‹Â?›ƒ dengan bersendau-gurau? †‡Â?‰ƒÂ?„‡”•‡Â?Â†ÂƒÂ—ÇŚÂ‰Â—Â”ÂƒÂ—ÇŤ ‡–‹‰ƒ ƒ†‹–• ‹Â?‹ Â?‡Â?—Â?Œ—Â?Â?ƒÂ? „ƒŠ™ƒ ŽŽƒŠ Â–Â‡Â”Â–ÂƒÂ™ÂƒÇĄ Â?‡Â?’‡”‘Ž‘Â?nj‘Ž‘Â?Â?ƒÂ? †ƒÂ? Â?‡Â?‡Ž—Â?Ǣ „—Â?ƒÂ?Â?ƒŠ ‹–— •ƒÂ?ƒ ƒ”–‹Â?›ƒ Ahmadiyah yakin bahwa perkataan-perkataan yang semacam ŠÂ?ƒ†‹›ƒŠ›ƒÂ?‹Â?„ƒŠ™ƒ’‡”Â?ƒ–ƒƒÂ?nj’‡”Â?ƒ–ƒƒÂ?›ƒÂ?‰•‡Â?ƒ…ƒÂ? †‡Â?‰ƒÂ?„‡”•‡Â?Â†ÂƒÂ—ÇŚÂ‰Â—Â”ÂƒÂ—ÇŤ ini adalah sebagai kata-kata kiasan saja tidak boleh diartikan sebagai ‹Â?‹ƒ†ƒŽƒŠ•‡„ƒ‰ƒ‹Â?ÂƒÂ–ÂƒÇŚÂ?ƒ–ƒÂ?‹ƒ•ƒÂ?•ƒŒƒ–‹†ƒÂ?„‘Ž‡Š†‹ƒ”–‹Â?ƒÂ?•‡„ƒ‰ƒ‹ ungkapan lahiriah. Akan tetapi saya menyalin beberapa ayat dan —Â?‰Â?ƒ’ƒÂ? ÂŽÂƒÂŠÂ‹Â”Â‹ÂƒÂŠÇĄ ƒÂ?ƒÂ? –‡–ƒ’‹ •ƒ›ƒ Â?‡Â?›ƒŽ‹Â? „‡„‡”ƒ’ƒ ƒ›ƒ– †ƒÂ? ŠÂ?ƒ†‹›ƒŠ›ƒÂ?‹Â?„ƒŠ™ƒ’‡”Â?ƒ–ƒƒÂ?nj’‡”Â?ƒ–ƒƒÂ?›ƒÂ?‰•‡Â?ƒ…ƒÂ? Hadits ini agar Ahmad Dahlan dapat mengetahui apa arti majaz dan ƒ†‹–•‹Â?‹ƒ‰ƒ”ŠÂ?ĠƒŠŽƒÂ?†ƒ’ƒ–Â?‡Â?‰‡–ƒŠ—‹ƒ’ƒƒ”–‹Â?ƒŒƒœ†ƒÂ? ‹Â?‹ƒ†ƒŽƒŠ•‡„ƒ‰ƒ‹Â?ÂƒÂ–ÂƒÇŚÂ?ƒ–ƒÂ?‹ƒ•ƒÂ?•ƒŒƒ–‹†ƒÂ?„‘Ž‡Š†‹ƒ”–‹Â?ƒÂ?•‡„ƒ‰ƒ‹ isti'arah dan apakah kata-kata majaz dan isti'arah itu terdapat di ‹•–‹ƒ”ƒŠ †ƒÂ? ƒ’ƒÂ?ƒŠƒÂ?ƒÂ? Â?ÂƒÂ–ÂƒÇŚÂ?ƒ–ƒ †ƒÂ? ‹•–‹ƒ”ƒŠ ‹–— –‡”†ƒ’ƒ– †‹ —Â?‰Â?ƒ’ƒÂ? ÂŽÂƒÂŠÂ‹Â”Â‹ÂƒÂŠÇĄ –‡–ƒ’‹Â?ƒŒƒœ •ƒ›ƒ Â?‡Â?›ƒŽ‹Â? „‡„‡”ƒ’ƒ ƒ›ƒ– †ƒÂ? S.a.w. tidak? ‘alaihi wa dalam‹–ƒ„ Kitab Allah Nabi † ƒŽƒÂ? ŽŽƒŠdan †ƒÂ?Hadits-hadits ÂƒÂ†Â‹Â–Â•ÇŚÂŠÂƒÂ†Â‹Â–Â• ƒ„‹ atau shallallĂŁhu ƒ†‹–•‹Â?‹ƒ‰ƒ”ŠÂ?ĠƒŠŽƒÂ?†ƒ’ƒ–Â?‡Â?‰‡–ƒŠ—‹ƒ’ƒƒ”–‹Â?ƒŒƒœ†ƒÂ? s‹•–‹ƒ”ƒŠ allamƒ–ƒ—–‹†ƒÂ?ÇŤ †ƒÂ? ƒ’ƒÂ?ƒŠ Â?ÂƒÂ–ÂƒÇŚÂ?ƒ–ƒ Â?ƒŒƒœ †ƒÂ? ‹•–‹ƒ”ƒŠ ‹–— –‡”†ƒ’ƒ– †‹ hati Ahmad ƒ„‹ DahlanshallallĂŁhu belum mati betul †ƒŽƒÂ? Saya ‹–ƒ„yakin ŽŽƒŠ kalau †ƒÂ? ÂƒÂ†Â‹Â–Â•ÇŚÂŠÂƒÂ†Â‹Â–Â• ‘alaihi wa ›ƒÂ?‹Â? Â?ƒŽƒ— Šƒ–‹ ŠÂ?Ġ ƒŠŽƒÂ? „‡Ž—Â? Â?ƒ–‹ „‡–—Ž sallamƒƒ›ƒ –ƒ—–‹†ƒÂ?ÇŤ Â?‡–‡”ƒÂ?‰ƒÂ?ÇŚÂ?‡–‡”ƒÂ?‰ƒÂ? ‹Â?‹ ƒÂ?ƒÂ? †ƒ’ƒ– Â?‡Â?‹Â?„—ŽÂ?ƒÂ? Â?‡ƒ†‹ŽƒÂ?ÇĄ 28 —ƒ›ƒ ™ƒŽƒ—’ Â? Ž‹†ƒŠÂ?›ƒ ›ƒÂ?‰ ‹–—ƒŠŽƒÂ? –‹†ƒÂ? „‡Ž—Â? Â?ƒ— Â?ƒ–‹ Â?‡Â?‰ƒÂ?—‹ ›ƒÂ?‹Â? Â?ƒŽƒ— Šƒ–‹Â?‘–‘” ŠÂ?Ġ „‡–—Ž Â?‡„‡Â?ƒ”ƒÂ?Â?›ƒǤ Â?‡–‡”ƒÂ?‰ƒÂ?ÇŚÂ?‡–‡”ƒÂ?‰ƒÂ? ‹Â?‹ ƒÂ?ƒÂ? †ƒ’ƒ– Â?‡Â?‹Â?„—ŽÂ?ƒÂ? Â?‡ƒ†‹ŽƒÂ?ÇĄ ™ƒŽƒ—’— Â? Ž‹†ƒŠÂ?›ƒ ›ƒÂ?‰ Â?‘–‘” ‹–— –‹†ƒÂ? Â?ƒ— Â?‡Â?‰ƒÂ?—‹


Bab Satu: Aqidah Jemaat Ahmadiyah

__________________________________________________________________________________________

ÊÌ DzÊ Èƥ LjÌǻȍ¦Êǐ ÊƨƥŚƥǾÊǐ Êȍ¦ ƢÊÌÌLjÈDzÌǻÊDzÊȍ¦ ÉǽǂȇÉǽÈǂȇȯƢʯƢÊ ÉǠǽÈǂȇǠÈǷÈǷȯƢÊȄȄǠÈǬÈǷǬÈÌdzÈÌdz¢È¢ȄȂÌȂÌǬÈdzÂÈdzÈÌÂÈÈ¢ƨȂÆŚ¨ÈÌŚÈÈdzÂǐ ǾÊLjÊLjÊÈƥǨÌǨ̺ÈǻǾʺÈǻLjȄÊȄǨÌÈǴÈǴǟºǻǟÈȄÀÉÀÉÈǴƢǟÈƢLjÈLjÈÌǻÀÉÌǻȍ¦ È ÈƥÊÈÌƥ DzÊ Èƥ È È Ê Ê Ê Ê Ê keterangan-keterangan ini akan dapat menimbulkan keadilan, È ǽ ǂȇ ¯Ƣ Ǡ Ƿ Ȅ Ǭ dz ¢ Ȃ dz   ¨ Ś ǐ ƥ Ǿ Lj Ǩ º ǻ Ȅ Ǵ ǟ À Ƣ Lj ǻ ȍ¦ Dz Ì Ì È È Æ Ì Ì Ê ÈƥǾÊ LjÊ ÈǨÌ ºÈǻÉȄÈÈǴǟÀÉ ƢLjÈƥÌǻȍ¦ É È È Èǽǂȇ¯ƢÊ ÈǠǷÌȄÈǬÈ ÌdzÈ¢ÈȂÈdzÂÈƨŚǐ  ÊÌ mau DzÊ Èƥ mengakui È É walaupun lidahnya yang kotor itu tidak È È È Ì È È È È Ê Êterhadap Ê saksi “Tidak, malahan manusia malahan manusia ÊÌ DzÊ Èƥ “Tidak, “Tidak, malahan manusia itu menjadi dirinya, ÉǽǂȇÈÊ ¯Ƣitu ǠÈÊǷÈÊmenjadi ȄituǬÈ ÌdzÈ¢menjadi ȂdzÂƨsaksi ŚÈsaksi ǐ LjÊÊ ǨÌ ºÈǻterhadap ȄÈǴǟÈ ÀÉdirinya, ƢLjÈ Ìǻdirinya, ȍ¦  ǽwalaupun ÊÈƥÌǾterhadap kebenarannya. ǂȇÈwalaupun ¯ƢÊ ǠÈwalaupun ǷÈ ȄǬÈ ÌdzÈ¢manusia ȂÌiaÈdzÂÈmengemukakan mengemukakan ŚÈ ǐmengemukakan ƥÈ itu ǾLjǨÌmenjadi ºÈǻȄÈǴÌǟÈÈÈÀÉdalih-dalihnya” ƢLj ǻ ȍ¦ Dz ƥ ƨia Ì dalih-dalihnya” ia “Tidak, malahan saksi terhadap dirinya, dalih-dalihnya” É È terhadap dirinya, È saksi “Tidak, malahan manusia itu menjadi 75:15-16) ia dalih-dalihnya” Ê ƥǾÊ LjÊ75:15-16) 75:15-16) Ê È¢(Al-Qiamah, walaupun ǽÉǂȇÈ ¯ƢÊ ǠÈwalaupun ǷÈ “Tidak, ȄǬÈ Ìdz(Al-Qiamah, ȂÌmengemukakan dzÂÈ(Al-Qiamah, malahan ¨iaŚÈ ǐ Ǩ º ǻ Ȅ Ǵ ǟ À Ƣ Lj ǻ ȍ¦ menjadi DzÊ Èƥ Ì È È Æ Ì Ì É manusia saksi terhadap dirinya, È È È itu mengemukakan dalih-dalihnya” È 75:15-16) (Al-Qiamah, “Tidak, malahan manusia itu menjadi saksi terhadap dirinya,

 walaupun ia mengemukakan dalih-dalihnya” (Al-Qiamah, 75:15-16) ‡ƒ”ƒ‰ “Tidak, malahan manusia itu menjadi Žƒ‰‹ saksi terhadap dirinya, ›ƒ‰ •ƒ›ƒ Š‡†ƒ ‡‰—’ƒ• Žƒ‰‹ •ƒ–— ‡–‡”ƒ‰ƒ ›ƒ‰ aksi terhadap dirinya,‡ƒ”ƒ‰ •ƒ›ƒ Š‡†ƒ ‡‰—’ƒ• •ƒ–— ‡–‡”ƒ‰ƒ walaupun ia mengemukakan dalih-dalihnya” ‡ƒ”ƒ‰ •ƒ›ƒ Š‡†ƒ ‡‰—’ƒ• Žƒ‰‹ •ƒ–— ‡–‡”ƒ‰ƒ ›ƒ‰ (Al-Qiamah, 75:15-16) “Tidak, malahan manusia itu menjadi saksi terhadap dirinya, walaupun ia mengemukakan dalih-dalihnya” alih-dalihnya” ‡ƒ”ƒ‰ •ƒ›ƒ Š‡†ƒ ‡‰—’ƒ• Žƒ‰‹ •ƒ–— ‡–‡”ƒ‰ƒ ›ƒ‰ (Al-Qiamah, 75:15-16) ‹ –‡ŽƒŠ † ‡—ƒƒ †ƒŽƒ „—— ȋ—•ƒ‰ ‡”„—Ž— ›ƒǡ ŠƒŽǤ –‡ŽƒŠ †ƒŽƒ „—— ȋ—•ƒ‰ ‡”„—Ž— ›ƒǡ ŠƒŽǤ –‡ŽƒŠ ††‹‹‡—ƒƒ ‡—ƒƒ †ƒŽƒ „—— ȋ—•ƒ‰ ‡”„—Ž— ›ƒǡ ŠƒŽǤ ͵͹ǡ ͵͹ǡ͵͹ǡ walaupun ia mengemukakan dalih-dalihnya” ‡ƒ”ƒ‰ •ƒ›ƒ Š‡†ƒ ‡‰—’ƒ• Žƒ‰‹ •ƒ–— ‡–‡”ƒ‰ƒ ›ƒ‰ 16) (QS. Al-Qiamah, 75:15-16) ‹ –‡ŽƒŠ † ‡—ƒƒ †ƒŽƒ „—— ȋ—•ƒ‰ ‡”„—Ž— ›ƒǡ ŠƒŽǤ ͵͹ǡ „‡‰‹‹ǣ „‡‰‹‹ǣ „‡‰‹‹ǣ ‡ƒ”ƒ‰ •ƒ›ƒ Š‡†ƒ ‡‰—’ƒ• Žƒ‰‹ •ƒ–— ŠƒŽǤ ‡–‡”ƒ‰ƒ ›ƒ‰ (Al-Qiamah, 75:15-16) –‡ŽƒŠ †‹‡—ƒƒ †ƒŽƒ „—— ȋ—•ƒ‰ ‡”„—Ž— ›ƒǡ ͵͹ǡ

•ƒ›ƒ Š‡†ƒ ‡‰—’ƒ• Žƒ‰‹ •ƒ–— ‡–‡”ƒ‰ƒ ›ƒ‰ „‡‰‹‹ǣ –‡ŽƒŠ ‡ƒ”ƒ‰ „‡‰‹‹ǣ †‹‡—ƒƒ †ƒŽƒ „—— ȋ—•ƒ‰ ‡”„—Ž— ›ƒǡ ŠƒŽǤ ͵͹ǡ ‰‹ •ƒ–— ‡–‡”ƒ‰ƒ ›ƒ‰ saya hendak mengupas lagi satu keterangan yang –‡ŽƒŠ †‹Sekarang ‡—ƒƒ †ƒŽƒ „—— ȋ—•ƒ‰ ‡”„—Ž— ›ƒǡ ŠƒŽǤ ͵͹ǡ Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê ƤȈ ǏÉ ¢  ƞ ǘ ƻÉ ¢ ƤȈ ƳÉ ¢ ¾Ȃ LJ ǂ dz¦ Ǟ Ƿ ň ¤ ƤȈ ǏÉ ¢  ƞ ǘ ƻÉ ¢ ƤȈ ƳÉ ¢ ¾Ȃ LJ ǂ dz¦ Ǟ Ƿ ň ¤ ‡ƒ”ƒ‰ •ƒ›ƒ Š‡†ƒ ‡‰—’ƒ• Žƒ‰‹ •ƒ–— ‡–‡”ƒ‰ƒ ›ƒ‰ „‡‰‹‹ǣ ď ď ƤȈ ǏÉ ¢  ƞ ǘ ƻÉ ¢ ƤȈ ƳÉ ¢ ¾Ȃ LJ ǂ dz¦ Ǟ Ƿ ň ¤ Ì ÉÊ(Musang Èď ÈÊ ÉƻÉ¢ ÉÉƤȈ ÉÊ È¢ÈÂÉÉƞÈǘÊÌÌbuku ÉÉƤȈdalam ‡”„—Ž— ›ƒǡ ŠƒŽǤ ͵͹ǡ telah hal. 37,͵͹ǡ „‡‰‹‹ǣ Ê ÉÉLJÊċċǂċdz¦ÉÈÈǞċÈÈǷBerbulu ǏÉ ƳÉ¢ȋ—•ƒ‰ ¾Ȃ ň‡”„—Ž— ď ¤ǞǷ ňʤ Ayam, –‡ŽƒŠ dikemukakan †‹‡—ƒƒ „—— ›ƒǡ ŠƒŽǤ †ƒŽƒ Ê Ì Ê Ê È É È É È É É ƤȈ ǏÉ ¢  ƞ ǘ ƻÉ ¢ ƤȈ ƳÉ ¢ ¾Ȃ LJ ǂ dz¦ ď begini: ċ É È É Ì ÉÊ Ê É È ÈÊ „‡‰‹‹ǣ

Ê Aku “Sesungguhnya Allah beserta (Mirza), Allah Allah beserta Allah “Sesungguhnya “Sesungguhnya AkuAku Allah beserta Rasul (Mirza), Aku Allah ƤȈ ǏÉÊ ¢ÂÈRasul ƞÉ ǘRasul ƻÉ ƤȈ ¢ ¾Ȃ LJÉ ǂċdz¦Aku ǞÈ ǷÈ ň ď ʤ Ì Ƿ¢(Mirza), ÊAllah ÊAku ÉƳÉÊ ¢salah Éď ʤ ƳÉberbuat memperkenankan, ƤȈ ǏÉ ¢  ƞ ǘ ƻÉ ¢ ƤȈ ¾Ȃ LJ ǂ dz¦ Ǟ ň “Sesungguhnya memperkenankan, berbuat salah dan betul” ċ berbuat dan berbuat betul” Aku beserta Rasul (Mirza), Aku Allah memperkenankan, berbuat salah dan berbuat betul” Ì É È ÈRasul (Mirza), Aku Allah É È É AkuÉAllah beserta “Sesungguhnya ǞǷÈ ňď ʤ Ê (Al-Istifta, hal. (Al-Istifta, hal. memperkenankan, berbuat salah dan betul” Ê Ê Ê72). (Al-Istifta, hal. 72). ƤȈ ǏÉ ¢  ƞ ǘ ƻÉ ¢ ƤȈ ƳÉ ¢ ¾Ȃ LJÉsalah ǂċdz¦72). ǞÈ Ƿberbuat ňď ʤ berbuat Aku Allah beserta (Mirza), Aku Allah memperkenankan, berbuat dan betul” Ì Aku Allah beserta Rasul (Mirza), AkuRasul Allah È É È É “Sesungguhnya É (Al-Istifta, hal. 72). “Sesungguhnya “Sesungguhnya Akumemperkenankan, Allah(Al-Istifta, beserta Rasul (Mirza), Akudan Allah berbuat berbuat betul” hal. 72). salah memperkenankan, berbuat salah dan berbuat betul” ‡”ƒŠƒŠ –—ƒǦ–—ƒ ‡†‡‰ƒ” ŽŽƒŠ „‡”„—ƒ– ‡•ƒŽƒŠƒ ul (Mirza), Aku Allah ‡”ƒŠƒŠ –—ƒǦ–—ƒ ‡†‡‰ƒ” ŽŽƒŠ „‡”„—ƒ– ‡•ƒŽƒŠƒ memperkenankan, berbuat salah(Al-Istifta, dan berbuat betul” ‡”ƒŠƒŠ –—ƒǦ–—ƒ ‡†‡‰ƒ” ŽŽƒŠ „‡”„—ƒ– ‡•ƒŽƒŠƒ hal. 72). “Sesungguhnya Aku Allah beserta Rasul (Mirza), Aku Allah (Al-Istifta, hal. 72). an berbuat betul” ‡”ƒŠƒŠ –—ƒǦ–—ƒ ‡†‡‰ƒ” ŽŽƒŠ „‡”„—ƒ– ‡•ƒŽƒŠƒ (Al-Istifta, hal. 72). •‡’‡”–‹ –—†—Š ƒƒ†œ †œƒ„‹‹ǫ ••‡’‡”–‹ –—†—Š ƒƒƒ†œ ††œƒ„‹‹ǫ ‡’‡”–‹ –—†—Š ƒ†œ œƒ„‹‹ǫ memperkenankan, berbuat salah danŽŽƒŠ berbuat betul” ‡•ƒŽƒŠƒ ‡”ƒŠƒŠ –—ƒǦ–—ƒ ‡†‡‰ƒ” „‡”„—ƒ– ). –—†—Šƒƒ†œ† œƒ„‹‹ǫ •‡’‡”–‹ ‡”ƒŠƒŠ –—ƒǦ–—ƒ ‡†‡‰ƒ” „‡”„—ƒ– ‡•ƒŽƒŠƒ (Al-Istifta, hal. 72). S.w.t. •‡’‡”–‹ –—†—Š ƒ ƒ†œ † œƒ„‹‹ǫ Pernahkah tuan-tuan mendengar Allah berbuatŽŽƒŠ kesalahan

–—ƒǦ–—ƒ ‡†‡‰ƒ” ŽŽƒŠ „‡”„—ƒ– ‡•ƒŽƒŠƒ Œƒ™ƒ„ǣ ‡„‡ƒ”›ƒ •‹ƒ’ƒƒŠ ›ƒ‰ ’‡†—•–ƒ †ƒ ‡”ƒŠƒŠ ƒ›ƒ Œƒ™ƒ„ǣ ‡„‡ƒ”›ƒ ›ƒ‰ ’‡†—•–ƒ †ƒ Œƒ™ƒ„ǣ ‡„‡ƒ”›ƒ •‹ƒ’ƒƒŠ ›ƒ‰ ’‡†—•–ƒ †ƒ ƒ›ƒ •‡’‡”–‹ –—†—Š ƒini? ƒ†œ †•‹ƒ’ƒƒŠ œƒ„‹‹ǫ ƒ›ƒ seperti tuduhan Kadzdzab ŽŽƒŠ „‡”„—ƒ– ‡•ƒŽƒŠƒ • ‡’‡”–‹ –—†—Š ƒ ƒ†œ † œƒ„‹‹ǫ ƒ›ƒ Œƒ™ƒ„ǣ ‡„‡ƒ”›ƒ •‹ƒ’ƒƒŠ ›ƒ‰ ’‡†—•–ƒ †ƒ •‹ƒ’ƒƒ Š›ƒ‰„‡ƒ”ǫ‡”•‘ƒŽƒ‹ ‹ƒ ƒ  Œ‡Žƒ••‡ƒ”ƒ‰Œ—‰ƒǤ •‹ƒ’ƒƒ Š›ƒ‰„‡ƒ”ǫ‡”•‘ƒŽƒ‹ ‹ƒ ƒ  Œ‡Žƒ••‡ƒ”ƒ‰Œ—‰ƒǤ •‹ƒ’ƒƒŠ›ƒ‰„‡ƒ”ǫ‡”•‘ƒŽƒ‹ ‹ƒ ƒŒ‡Žƒ••‡ƒ”ƒ‰Œ—‰ƒǤ ‡”ƒŠƒŠ –—ƒǦ–—ƒ ‡†‡‰ƒ” ŽŽƒŠ ›ƒ‰ „‡”„—ƒ– ‡•ƒŽƒŠƒ ƒ›ƒ Œƒ™ƒ„ǣ ‡„‡ƒ”›ƒ •‹ƒ’ƒƒŠ ’‡†—•–ƒ †ƒ •‹ƒ’ƒƒ ‹ƒ ƒ  Œ‡Žƒ••‡ƒ”ƒ‰Œ—‰ƒǤ Š›ƒ‰„‡ƒ”ǫ‡”•‘ƒŽƒ‹ •‡’‡”–‹ –—†—Š ƒ ƒ†œ † œƒ„‹‹ǫ ƒ›ƒ Œƒ™ƒ„ǣ ‡„‡ƒ”›ƒ •‹ƒ’ƒƒŠ ›ƒ‰ ’‡†—•–ƒ †ƒ •‹ƒ’ƒƒ Š›ƒ‰„‡ƒ”ǫ‡”•‘ƒŽƒ‹ ‹ƒ ƒ  Œ‡Žƒ••‡ƒ”ƒ‰Œ—‰ƒǤ jawab: Sebenarnya siapakah yang dan Saya ƒ›ƒ Œƒ™ƒ„ǣ ‡„‡ƒ”›ƒ •‹ƒ’ƒƒŠ ›ƒ‰ƒpendusta ’‡†—•–ƒ †ƒ ‡ŽƒŠ †‹•‡„—–ƒ †ƒŽƒ ‹–ƒ„ —‰Šƒ–—ŽǦ—Œ‹† „ƒŠ™ƒ ƒ–ƒ ‡ŽƒŠ †‹•‡„—–ƒ †ƒŽƒ ‹–ƒ„ —‰Šƒ–—ŽǦ—Œ‹† „ƒŠ™ƒ ƒ–ƒ ‡ŽƒŠ †‹•‡„—–ƒ †ƒŽƒ ‹–ƒ„ —‰Šƒ–—ŽǦ—Œ‹† „ƒŠ™ƒ ƒ–ƒ •‹ƒ’ƒƒ Š›ƒ‰„‡ƒ”ǫ‡”•‘ƒŽƒ‹ ‹ƒ Œ‡Žƒ••‡ƒ”ƒ‰Œ—‰ƒǤ siapakah yang benar? Persoalan iniƒakan jelas sekarang Š ›ƒ‰ ’‡†—•–ƒ †ƒ •‹ƒ’ƒƒ Š›ƒ‰„‡ƒ”ǫ‡”•‘ƒŽƒ‹ —‰Šƒ–—ŽǦ—Œ‹† Œ‡Žƒ••‡ƒ”ƒ‰Œ—‰ƒǤ ‡ŽƒŠ †‹•‡„—–ƒ †ƒŽƒ‹ƒ ‹–ƒ„ „ƒŠ™ƒ ǠÈ ºÈǫÂÈÈ ¢Ȍǡ DzŠ–ŠƒǯƒŽǦƒŒ—Ž—ȋ ÈƘÈƘǘÈǘƻÈ ľÈǘľÊÈÊŬ¦ ƘÊÈƘǘÊjuga. DzŠ–ŠƒǯƒŽǦƒŒ—Ž—ȋ ÌÉǾÉǾǠȍƒ–ƒ ÌÈŬ¦ ÈǘƻÈ ǠȺÈǫľÂȺÈǫÊÂÈÈ¢Ȍǡ ¢ÉǾȌǡ ¢ÈƘȌdz‹–—„‡”ƒ”–‹Dz—“ƒǯƒŠ— ‹ŽǦŠƒ–Šƒǯ‹ȋ DzŠ–ŠƒǯƒŽǦƒŒ—Ž—ȋ Ì ƘʄƒŠ™ƒ ÈǘÈŬ¦ Ì ¢Ȍdz‹–—„‡”ƒ”–‹Dz—“ƒǯƒŠ— ‹ŽǦŠƒ–Šƒǯ‹ȋ ÌƻÈ ƒ›ƒ Œƒ™ƒ„ǣ ‡„‡ƒ”›ƒ •‹ƒ’ƒƒŠ ›ƒ‰ ’‡†—•–ƒ †ƒ Ì ¢Ȍdz‹–—„‡”ƒ”–‹Dz—“ƒǯƒŠ— ‹ŽǦŠƒ–Šƒǯ‹ȋ ‡ŽƒŠ †‹•‡„—–ƒ †ƒŽƒ ‹–ƒ„ —‰Šƒ–—ŽǦ—Œ‹† ƒ–ƒ Ê ••‡ƒ”ƒ‰Œ—‰ƒǤ Ê È Ŭ¦ ľ Ǿ Ǡ º ǫ ÂÈ ¢ Ȍǡ Ƙ ǘ ƻÈ ¢ Ȍdz‹–—„‡”ƒ”–‹Dz—“ƒǯƒŠ— ‹ŽǦŠƒ–Šƒǯ‹ȋ Ƙ ǘ DzŠ–ŠƒǯƒŽǦƒŒ—Ž—ȋ Ì È È È È Ì É È ›ƒ‹ Dz‡›ƒŽƒŠƒ †ƒ ‡›‡•ƒ–ƒdzǤ ƒ†‹ǡ ƒ”–‹ ƒ–ƒ DzŠ–Š‹ǯ— È Ê ›ƒ‹ Dz‡›ƒŽƒŠƒ †ƒ ‡›‡•ƒ–ƒdzǤ ƒ†‹ǡ ƒ”–‹ ƒ–ƒ DzŠ–Š‹ǯ— •‹ƒ’ƒƒ Š›ƒ‰„‡ƒ”ǫ‡”•‘ƒŽƒ‹ ‹ƒ ƒ  Œ‡Žƒ••‡ƒ”ƒ‰Œ—‰ƒǤ ‡ŽƒŠ †‹•‡„—–ƒ †ƒŽƒ ‹–ƒ„ —‰Šƒ–—ŽǦ—Œ‹† ƒ–ƒ ›ƒ‹ Dz‡›ƒŽƒŠƒ †ƒ ‡›‡•ƒ–ƒdzǤ ƒ†‹ǡ ƒ”–‹ ƒ–ƒ DzŠ–Š‹ǯ— Ê ÈƘÈǘƻÈ ÂÈÈ ¢Ȍǡ ¢Ȍdz‹–—„‡”ƒ”–‹Dz—“ƒǯƒŠ— ‹ŽǦŠƒ–Šƒǯ‹ȋ ƘÈkata ǘƒ–ƒ DzŠ–ŠƒǯƒŽǦƒŒ—Ž—ȋ Ì ľ ÉǾǠÈ ºÈǫ„ƒŠ™ƒ ÈŬ¦ Ì dalam Telah †‹•‡„—–ƒ disebutkan Kitab Lughatul-Munjid bahwa ‡ŽƒŠ †ƒŽƒ ‹–ƒ„ —‰Šƒ–—ŽǦ—Œ‹† „ƒŠ™ƒ Ê Ê Ê Ê Dz‡›ƒŽƒŠƒ †ƒ ‡›‡•ƒ–ƒdzǤ ƒ†‹ǡ ƒ”–‹ ƒ–ƒ DzŠ–Š‹ǯ— Ê ȋ ƞ ǘ ƻÉ ¢ Ȍdz ‹–— †ƒ’ƒ– Œ—‰ƒ „‡”ƒ”–‹ Dz— ‡›ƒŽƒŠƒ †ƒ ‡›‡•ƒ–ƒdzǤ ȋȋƞ›ƒ‹ ǘ ƻÉ ¢ Ȍdz ‹–— †ƒ’ƒ– Œ—‰ƒ „‡”ƒ”–‹ Dz— ‡›ƒŽƒŠƒ †ƒ ‡›‡•ƒ–ƒdzǤ ÈƘ)” ¢Ȍdz‹–—„‡”ƒ”–‹Dz—“ƒǯƒŠ— ‹ŽǦŠƒ–Šƒǯ‹ȋ ƘÈǘÈŬ¦ DzŠ–ŠƒǯƒŽǦƒŒ—Ž—ȋ ǘÌƻÉ ¢ȌdzÌ ‹–—ƒ–ƒ †ƒ’ƒ– Œ—‰ƒ „‡”ƒ”–‹ Dz— †ƒƒ”–‹ ‡›‡•ƒ–ƒdzǤ Ì ľ ÉǾǠÈ ºÈǫÂÈÈ ¢Ȍǡ ÈǘƻÈ Ì ‡›ƒŽƒŠƒ ÉƞÉ“Akhtha’al-Rajulu ‫ƒ†ﺄَ اﻟﱠﺮ ُﺟ ُﻞ‬ Dz‡›ƒŽƒŠƒ ‡›‡•ƒ–ƒdzǤ ƒ†‹ǡ ƒ–ƒ (ÈƘÈǘƻÈ itu berarti “Auqa’ahu Fil-Khatha’i Šƒ–—ŽǦ—Œ‹†DzŠ–ŠƒǯƒŽǦƒŒ—Ž—ȋ „ƒŠ™ƒ َ‫َﺧﻄ‬ ǾǠÈ ºÈǫÂÈȍƒ–ƒ ¢Ȍǡ ¢Ȍdz‹–—„‡”ƒ”–‹Dz—“ƒǯƒŠ— ‹ŽǦŠƒ–Šƒǯ‹ȋ ƘʄƒŠ™ƒ ْ ‫أ‬Dz— Ì ľÊ DzŠ–Š‹ǯ— Ê ÌƻÉÉ ¢›ƒ‹ ÈǘÈŬ¦ Ì É ȋ ƞ ǘ Ȍdz ‹–— †ƒ’ƒ– Œ—‰ƒ „‡”ƒ”–‹ ‡›ƒŽƒŠƒ †ƒ ‡›‡•ƒ–ƒdzǤ ‡ŽƒŠ †‹•‡„—–ƒ †ƒŽƒ ‹–ƒ„ —‰Šƒ–—ŽǦ—Œ‹† Ì ”–‹ ‹‹ …‘…‘ ȋ•‡•—ƒ‹Ȍ „‡ƒ” †‡‰ƒ ˆ‹”ƒ ŽŽƒŠ ƒǯƒŽƒ †ƒŽƒ ŽǦ É ”–‹ ‹‹ …‘…‘ ȋ•‡•—ƒ‹Ȍ „‡ƒ” †‡‰ƒ ˆ‹”ƒ ŽŽƒŠ ƒǯƒŽƒ †ƒŽƒ ŽǦ Ê Ê ›ƒ‹ †ƒ ‡›‡•ƒ–ƒdzǤ ƒ†‹ǡ ƒ”–‹ ”–‹ ȋ•‡•—ƒ‹Ȍ „‡ƒ” †‡‰ƒ ˆ‹”ƒ ŽŽƒŠ ƒǯƒŽƒ †ƒŽƒ ŽǦƒ–ƒ DzŠ–Š‹ǯ— Ê̅‘…‘ ( ƘÈǘ‹‹ yakniDz‡›ƒŽƒŠƒ “Menyalahkan dan menyesatkan”. Jadi, arti kata ȋÈŬ¦ ¢ÉǾȌdz †ƒ’ƒ– Œ—‰ƒ „‡”ƒ”–‹ Dz— ‡›ƒŽƒŠƒ †ƒ ‡›‡•ƒ–ƒdzǤ ľƻÉ ǠÈ ºÈǫÂÈÈ ¢‹–— Ȍǡ)", — ‹ŽǦŠƒ–Šƒǯ‹ȋ ÌƞÉ ǘDz‡›ƒŽƒŠƒ ›ƒ‹ ‡›‡•ƒ–ƒdzǤ ƒ†‹ǡ ƒ”–‹ƒǯƒŽƒ ƒ–ƒ DzŠ–Š‹ǯ— ÈƘÈǘ†ƒ ľÊ ŽǦ ǫÂÈÈ ¢Ȍǡ ƻÈ ¢„‡ƒ” Ȍdz‹–—„‡”ƒ”–‹Dz—“ƒǯƒŠ— ‹ŽǦŠƒ–Šƒǯ‹ȋ ƘÊÈǘÈŬ¦ DzŠ–ŠƒǯƒŽǦƒŒ—Ž—ȋ Ì †ƒ Ê ƻÉ¢Ȍdz )” ”–‹ ‹‹ …‘…‘ ȋ•‡•—ƒ‹Ȍ †‡‰ƒ ˆ‹”ƒ ŽŽƒŠ †ƒŽƒ —”ƒǣ —”ƒǣ Ì ÉǾǠÈ ºÈ‡›‡•ƒ–ƒdzǤ —”ƒǣ ȋ ƞ ǘ ‹–— †ƒ’ƒ– Œ—‰ƒ „‡”ƒ”–‹ Dz— ‡›ƒŽƒŠƒ “Ukhthi’u ( itu dapat juga berarti “Aku menyalahkan dan Ì ȋ•‡•—ƒ‹Ȍ É Œ—‰ƒ ”–‹ ‹‹ …‘…‘ „‡ƒ” †‡‰ƒ ˆ‹”ƒ†ƒ ŽŽƒŠ ƒǯƒŽƒ †ƒŽƒ ŽǦ ƒ†‹ǡ ƒ”–‹ ƒ–ƒ DzŠ–Š‹ǯ— ȋ—”ƒǣ ƞÉ ǘʛƒ‹ ƻÉ ¢Ȍdz ‹–— †ƒ’ƒ– „‡”ƒ”–‹ Dz— ‡›ƒŽƒŠƒ ‡›‡•ƒ–ƒdzǤ Ì S.w.t. ”–‹ Dz‡›ƒŽƒŠƒ †ƒȋ•‡•—ƒ‹Ȍ ‡›‡•ƒ–ƒdzǤ ƒ†‹ǡ ƒ”–‹ ƒ–ƒŽŽƒŠ DzŠ–Š‹ǯ— menyesatkan”. Arti ini cocok (sesuai) benar dengan firman Allah ‹‹ …‘…‘ „‡ƒ” †‡‰ƒ ˆ‹”ƒ ƒǯƒŽƒ †ƒŽƒ ŽǦ —”ƒǣ Šƒ †ƒ ‡›‡•ƒ–ƒdzǤ ”–‹ ȋ•‡•—ƒ‹Ȍ ˆ‹”ƒ ŽŽƒŠ †ƒ ƒǯƒŽƒ †ƒŽƒ ŽǦ …‘…‘ Ê ÊưÊưǯÈǯȦŚǾÊǾÊƥưʆ‡‰ƒ Ê Ê ȋƞÉ ǘʋ‹ ƻÉ ‹–— †ƒ’ƒ– „‡”ƒ”–‹ Dz— ‡›ƒŽƒŠƒ ‡›‡•ƒ–ƒdzǤ dalam Al-Quran : Œ—‰ƒ„‡ƒ” ǯ Ǿ ƥ Dz ǔ ȇ ¦ Ś Dz ǔ ȇ Ì ¢Ȍdz —”ƒǣ ¦ Ś ƥ Dz ǔ ȇ È ÅŦŚÊưǯÅ ǾÊÊƥČČDzǔ  ŽŽƒŠ ƒǯƒŽƒ †ƒŽƒ ŽǦ ÊÉÉČȇ É ˆ‹”ƒ ŽŽƒŠ ƒǯƒŽƒ †ƒŽƒ ŽǦ —”ƒǣ ”–‹ ‹‹  „‡ƒ” ÊÉÊ Ê Å È ¦ŚÊưČǯ†‡‰ƒ …‘…‘ ȋ•‡•—ƒ‹Ȍ Å È ǾƥDzČ ǔÉȇ Ê Ê Ê —”ƒǣ

ÊƥDzČ ǔ “Allah menyesatkan kebanyakan dengan Al-Quran menyesatkan kebanyakan Al-Quran ini” “Allah “Allah menyesatkan orang dengan Al-Quran ini”ini” orang ¦ŚÅ ưorang ǯÈ Ǿdengan Êưkebanyakan Ê ȇ orang Éȇ Al-Quran menyesatkan ¦ŚÅkebanyakan ǯÈ ǾÊÊ(Al-Baqarah, ƥDzČ ǔ “Allah dengan ini” “Allah 2:27). (Al-Baqarah, 2:27). menyesatkan kebanyakan orang dengan Al-Quran ini” (Al-Baqarah, 2:27). É “Allah menyesatkan kebanyakan orang dengan Al-Quran ini” (QS. Al-Baqarah, 2:27). (Al-Baqarah, 2:27). Ê Ê Ê  Ê ¦ŚÅ menyesatkan ưǯÈ Ǿ(Al-Baqarah, ƥDzČ ǔÉȇ kebanyakan “Allah orang dengan Al-Quran ini” 2:27). “Allah menyesatkan kebanyakan orang dengan Al-Quran ini”Dz‡”„—ƒ– ‡‹‹ƒ ƒ–ƒ Dzƒ•Š „ƒ ȋ §Ƣ ǏÈ ¢ Ȍdz ‹–— ‡ƒ‰ „‡”ƒ”–‹ ‡‹‹ƒ ƒ–ƒ Dzƒ•Š „ƒ ȋ §Ƣ ǏÈ ¢ Ȍdz ‹–— ‡ƒ‰ „‡”ƒ”–‹ Dz‡”„—ƒ– ‡‹‹ƒ ƒ–ƒ Dzƒ•Š „ƒ ȋ §Ƣ ǏÈ ¢ Ȍdz ‹–— ‡ƒ‰ „‡”ƒ”–‹ Dz‡”„—ƒ– (Al-Baqarah, 2:27). ÈÈ ÈÈ È È  dengan Al-Quran ini” ‡‹‹ƒ (Al-Baqarah, 2:27). Demikian kata “ashãba ( )” itu memang berarti “Berbuat ƒ–ƒ Dzƒ•Š „ƒ ȋ–‡”•‡„—– §Ƣ ‹–— ‡ƒ‰ „‡”ƒ”–‹ Dz‡”„—ƒ– ƒ–ƒ È ȋ¢Ȍdz È ǏÈ „‡–—Ždzǡ ƒƒ –‡–ƒ’‹ •‡•—†ƒŠ ’—Žƒ †ƒŽƒ ‹–ƒ„ ŽǦ—Œ‹† „‡–—Ždzǡ ƒƒ –‡–ƒ’‹ •‡•—†ƒŠ –‡”•‡„—– ’—Žƒ †ƒŽƒ ‹–ƒ„ ŽǦ—Œ‹† “Allah menyesatkan kebanyakan dengan Al-Quran ini”Dz‡”„—ƒ– „‡–—Ždzǡ ƒƒ –‡–ƒ’‹ •‡•—†ƒŠ –‡”•‡„—– ’—Žƒ †ƒŽƒ ‹–ƒ„ ŽǦ—Œ‹† ‡‹‹ƒ Dzƒ•Š „ƒ §Ƣ ǏÈ ¢orang Ȍdz ‹–— ‡ƒ‰ „‡”ƒ”–‹ ). È È betul”, akan tetapi sesudah tersebut pula dalam kitab Al-Munjid „‡–—Ždzǡ ƒƒ –‡–ƒ’‹ •‡•—†ƒŠ –‡”•‡„—– ’—Žƒ †ƒŽƒ ŽǦ—Œ‹† (Al-Baqarah, 2:27). ‡‹‹ƒ ƒ–ƒ Dzƒ•Š „ƒ ȋ§ƢǏÈ¢Ȍdz‹–ƒ„ ‹–— ‡ƒ‰ „‡”ƒ”–‹ Dz‡”„—ƒ– Ê Ê

ɌÉɌÉ ɌÉ ɌÉ Ɍ É ɌÉ ɌÉ

È (È †ƒŽƒ ʦȌdz „‡–—Ždzǡ ƒƒ (ƒ–ƒ –‡–ƒ’‹ –‡”•‡„—– ’—Žƒ ‹–ƒ„ ŽǦ—Œ‹† ÌƘÈƬLJDz‡”„—ƒ– Dz•Š „ƒ•›Ǧ•›ƒ‹ǯƒ ƞdz¦È ȈċÌnj•‡•—†ƒŠ dz¦§Ƣ Dz •–ƒǯ•ŠƒŽƒŠ— ›ƒ‹ “Ashãbasy-syai’a yakni Dz•Š „ƒ•›Ǧ•›ƒ‹ǯƒ ȋȋƞÈƞÈȈċÌnj ǏÈ ¢ÈȌ ȋȋ „‡”ƒ”–‹ ǾǾÈȋǴÈǴǏǏ ‡‹‹ƒ ǏÈ ¢Ȍdz ‹–— ‡ƒ‰ Dz•Š „ƒ•›Ǧ•›ƒ‹ǯƒ ȈċÌnjȋdz¦Dzƒ•Š „ƒ ¢ȌȋǏÈ Dz •–ƒǯ•ŠƒŽƒŠ— ›ƒ‹ Ì)”¦Ȍdz›ƒ‹ ȧƢ ȦȌdz ÈǏÈ È§Ƣ È“Ista’shalahu È)¢ȌDz •–ƒǯ•ŠƒŽƒŠ— ȧƢ È ÌƘÌƘÈƬǾÈLJƬÌÈǴLJÌǏ Ȗ‡–ƒ’‹ ʦȌdz „‡–—Ždzǡ ƒƒ •‡•—†ƒŠ –‡”•‡„—– ’—Žƒ †ƒŽƒ ‹–ƒ„ ŽǦ—Œ‹† Ì Dz•Š „ƒ•›Ǧ•›ƒ‹ǯƒ ȋ ƞ Ȉċ nj dz¦ §Ƣ ǏÈ ¢ Ȍ Dz •–ƒǯ•ŠƒŽƒŠ— ȋ Ǿ Ǵ Ǐ Ƙ Ƭ LJ ›ƒ‹ ‡ƒ‰ „‡”ƒ”–‹ Dz‡”„—ƒ– “Membinasakan”. Jadi, artinya “Ushibu” itu ada juga yang berarti È È Ì Ǿ›ƒ‰ ʦȌdz„‡”ƒ”–‹ Ì ƒ”–‹›ƒ țƒ‰ Èdz¦ Ȗ‡”•‡„—– È ƒ†‹ǡ „‡–—Ždzǡ ƒƒ –‡–ƒ’‹ •‡•—†ƒŠ ’—Žƒ †ƒŽƒ ‹–ƒ„ ŽǦ—Œ‹† Ì ‡‹‹ƒ ƒ–ƒ ȋ §Ƣ ǏÈ ¢ Ȍdz ‹–— ‡ƒ‰ „‡”ƒ”–‹ Dz‡”„—ƒ– Dz•Š „ƒ•›Ǧ•›ƒ‹ǯƒ ȋƞDzƒ•Š „ƒ Ȉċ nj §Ƣ ǏÈ ¢ Ȍ Dz •–ƒǯ•ŠƒŽƒŠ— ȋ Ǵ Ǐ Ƙ Ƭ LJ ›ƒ‹ Dz‡„‹ƒ•ƒƒdzǤ ƒ”–‹›ƒ Dz•Š‹„—dz ‹–— ƒ†ƒ Œ—‰ƒ Dz‡„‹ƒ•ƒƒdzǤ ƒ†‹ǡ Dz•Š‹„—dz ‹–— ƒ†ƒ Œ—‰ƒ „‡”ƒ”–‹ È Dz‡„‹ƒ•ƒƒdzǤ ƒ†‹ǡ ƒ”–‹›ƒ Dz•Š‹„—dz ‹–— ƒ†ƒ Œ—‰ƒ ›ƒ‰ „‡”ƒ”–‹ È Ì È È ÈiniÈ adalah sama denganÈ firman ÈÌ “Aku membinasakan”. Maka arti †ƒŽƒ ‹–ƒ„ ŽǦ—Œ‹† ÌƘÈƬLJÌ Ê¦Ȍdz ›ƒ‹ Dz•Š „ƒ•›Ǧ•›ƒ‹ǯƒ ȋ ƞ Ȉċ nj dz¦ §Ƣ ǏÈ ¢ Ȍ Dz •–ƒǯ•ŠƒŽƒŠ— ȋ Ǿ ÈǴǏ Dz‡„‹ƒ•ƒƒdzǤ ƒ†‹ǡ ƒ”–‹›ƒ Dz•Š‹„—dz ‹–— ƒ†ƒ Œ—‰ƒ ›ƒ‰ „‡”ƒ”–‹ Ê Ì È È È È „‡–—Ždzǡ •‡•—†ƒŠ –‡”•‡„—– ’—Žƒ †ƒŽƒ ‹–ƒ„ ŽǦ—Œ‹† S.w.t.ƒƒ –‡–ƒ’‹ Ì Dz•Š „ƒ•›Ǧ•›ƒ‹ǯƒ ȋ ƞ Ȉċ nj dz¦ §Ƣ ǏÈ ¢ Ȍ Dz •–ƒǯ•ŠƒŽƒŠ— ȋ Ǿ Ǵ Ǐ Ƙ Ƭ LJ ¦ Ȍdz ›ƒ‹ Dz‡„‹ƒ•ƒƒdzǤ ƒ†‹ǡ ƒ”–‹›ƒ Dz•Š‹„—dz ‹–— ƒ†ƒ Œ—‰ƒ ›ƒ‰ „‡”ƒ”–‹ ÈÈ È Ì Allah : È È ÈÌ ÌƘÈƬLJÌ Ê¦Ȍdz ›ƒ‹Dz‡„‹ƒ•ƒƒdzǤ ƒ†‹ǡ ƒ”–‹›ƒ Dz•Š‹„—dz ‹–— ƒ†ƒ ƒŠ— ȋ ǾÈǴǏ Œ—‰ƒ ›ƒ‰ „‡”ƒ”–‹ Ê „‡”ƒ”–‹ È Dz‡„‹ƒ•ƒƒdzǤ Dz•Š „ƒ•›Ǧ•›ƒ‹ǯƒ ƒ†‹ǡ ȋƞÈ ƒ”–‹›ƒ ȈċÌnjdz¦ §Ƣ ¢Ȍ Dz •–ƒǯ•ŠƒŽƒŠ— ȋ Ǿ›ƒ‰ ›ƒ‹ ÈǴǏ ‹–— ƒ†ƒ Œ—‰ƒ ÈDz•Š‹„—dz È ÌƘÈƬLJÌ ¦Ȍdz È ǏÈ — ƒ†ƒ Œ—‰ƒ ›ƒ‰ „‡”ƒ”–‹ Dz‡„‹ƒ•ƒƒdzǤ ƒ†‹ǡ ƒ”–‹›ƒ Dz•Š‹„—dz ‹–— ƒ†ƒ Œ—‰ƒ ›ƒ‰ „‡”ƒ”–‹ 29

ɌÉ

ɌÉ


‡�‡� Ahmadiyah Penjelasan

ĂŠ Ă‰Â Ć˘Ç‹Ăˆ Ăˆ ¢ÇşĂŒ ÇˇĂˆ ǞÊÊƼĆ¤Čˆ É Ç?É¢ĺŒÊ Ç€Ăˆ Ç&#x;Ăˆ

__________________________________________________________________________________________ĂŠ ĂŠsiapa “Azabku aku kepada Étimpakan Â Ć˘Ç‹Ăˆ ǞÊÊƼĆ¤Čˆ Ç€Ăˆ Ç&#x;Ăˆ yang aku kehendakiâ€? Ăˆ ¢ÇşĂŒ ÇˇĂˆ (Al-A’raf, É Ç?É¢ĺŒ7:157).  “Azabku aku timpakan kepada siapa yang aku kehendakiâ€? “Azabku aku timpakan kepada siapa yang aku kehendakiâ€? Al-A’raf, 7:157). —†ƒŠ Œ‡Žƒ• „ƒŠ™ƒ(QS. Â?‡Â?—”—– „ƒŠƒ•ƒ ”ƒ„ ƒ”–‹ ‹ŽŠƒÂ? ƒ†Š”ƒ– (Al-A’raf, 7:157).

ŠÂ?Ġ ‘alaihis salĂŁm ‹–— ƒ†ƒŽƒŠ DzÂ?— Â?‡Â?›ƒŽƒŠÂ?ƒÂ? †ƒÂ? Sudah jelas†ƒÂ? bahwa arti ilham Hadhrat Â?‡Â?„‹Â?ƒ•ƒÂ?ƒÂ?Çł ƒ”–‹menurut ‹–— –‹†ƒÂ?Bahasa †ƒ’ƒ–Arab †‹•ƒŽƒŠÂ?ƒÂ? ‘Ž‡Š ŠÂ?Ġ —†ƒŠ Œ‡Žƒ• „ƒŠ™ƒ Â?‡Â?—”—– „ƒŠƒ•ƒ ”ƒ„ ƒ”–‹ ‹ŽŠƒÂ? ƒ†Š”ƒ– ituÂ?ƒ™ƒÂ?ÇŚÂ?ƒ™ƒÂ?Â?Â›ÂƒÇĄ adalah “Aku menyalahkan dan Žƒ‹Â? membinasakanâ€? danŽ—‰Šƒ– arti Ahmada.s. ƒŠŽƒÂ? † ƒÂ? Â?ƒ”‡Â?ƒ ƒ”–‹ •‡•—ƒ‹ †‡Â?‰ƒÂ? ŠÂ?Ġ ‘alaihis salĂŁm ‹–— ƒ†ƒŽƒŠ DzÂ?— Â?‡Â?›ƒŽƒŠÂ?ƒÂ? †ƒÂ? itu tidak dapat disalahkan oleh Ahmad Dahlan dan kawan-kawannya, ”ƒ„Â†Âƒâ€Ťďą‚â€Ź Â?•‡•—ƒ‹’—Žƒ ‰ƒÂ?ƒ›ƒ–ÂŽÇŚ—”ƒÂ?—ŽnjƒŒ‹†Ǥ Ů? ‍†ƒÂ?Š‏ Ů?‍Â?‡† ŮŽďą‚ ďťłďť â€Ź ‍Â?Ġ ŮŽŮˆŮŽďą‚Ů’ ‏ ‍ْﺪ‏sesuai ‍َ ًﺪا‏dengan ‍ﺝ‏ ‍Â?ÂƒÂ†Â‹Â–Ř§ŮŽ َﺣ ًﺪا‏ ‍ﺖ‏ ‍Â?ƒÂ?ŠƒŽƒ•‹† اŮ? َا‏ ‍ﺖ‏ ‍ َ Ů?ﺪ ŮŽŮƒ أَ‏pula ‍Š‡Ž‘ْﺡ‏ َ‍ďą? أ‏ Â?‡Â?„‹Â?ƒ•ƒÂ?ƒÂ?Çł َ‍ـŮ? ْďť&#x;ŮŽ ْﺪ ŮŽŮˆâ€Źlain ْ‍–ƒ’ƒ† ﹠ا اَ‏ ‍اďť&#x; Ů°ďť Ů‘ Ů? ﹠‏ ŮŽsesuai ŮŽlughat ŮŽ ْ‍﹠ اَ‏ َ‍ٰďť&#x;‏Arab ŮŽ ‹–— ŮŽ Ů’ ƒ”–‹ ْ‍ ا ﹢‏dengan karenaŮ’ arti dan ƒŠŽƒÂ? †ƒÂ? Â?ƒ™ƒÂ?ÇŚÂ?ƒ™ƒÂ?Â?Â›ÂƒÇĄ Â?ƒ”‡Â?ƒ ƒ”–‹ Žƒ‹Â? •‡•—ƒ‹ †‡Â?‰ƒÂ? Ž—‰Šƒ– ayat Al-Quranul-Majid. ”ƒÂ?Â‰ÇŚÂ‘Â”ÂƒÂ?‰†‡Â? Â?ƒˆ‹” •‡’‡”–‹ ‍†ƒÂ?Šًا اَ َﺣ ŮŒďşŞâ€Ź ‍ƒ™Šƒ„ ƒ–ƒÂ?”‡„ —–‹ Â?ƒŽŠƒَ Ů?ďťœ ْ ďť&#x;َŮ? Ů?ďť› Ů?‏ ”ƒ„†ƒÂ?•‡•—ƒ‹’—Žƒ ‰ƒÂ?ƒ›ƒ–ÂŽÇŚ—”ƒÂ?—ŽnjƒŒ‹†Ǥ Â?‡Â?—”—– ƒ›ƒ– ÂŽÇŚ—”ƒÂ?—ŽnjÂƒÂŒÂ‹Â†ÇĄ ŽŽƒŠ ‹–— ’‡Â?‹’— „‡•ƒ” Č‹Â?ÂƒÇŻĂąÂ†ÂœÂ— Orang-orang seperti Ahmad Dahlan itu berkata bahwa Â„Â‹ÂŽÂŽÂ ÂŠČŒÇĄÂ?ƒ”‡Â?ƒ–‡ŽƒŠ†‹•‡„—–Â?ƒÂ?†ƒŽƒÂ?ÂŽÇŚ—”ƒÂ?ÇŁ ”ƒÂ?Â‰ÇŚÂ‘Â”ÂƒÂ?‰ Â?ƒˆ‹” •‡’‡”–‹ ‹–— „‡”Â?ƒ–ƒ „ƒŠ™ƒ Ů? ‍†ƒÂ?ŠŮ°ďť&#x;‏ Ů?‍ اďť&#x;﹠ﺎ‏penipu Ů? ‍Â?ƒŽŠƒْ‏ ‍ َا‏S.w.t.‍—–‹‏ ‍ﺣ‏itu ‍ﲪ Ů?‏ ‍( ďş‘Ů? Ů’ďş´ Ů?‏na’Ŋdzu Ů° Ů’ ‍Â”ÂƒÂ•Â‡Â„Ř§ďˇ˛Ů? اďť&#x;﹠ﺎ‏ besar menurut ayat Al-Quranul-Majid, Ů?‍َ ا﹠اŮ? Ů?ďł?ŮŽ ﹠ ŮŒďşŞ ďą Řą Ů?ďşł ْŮ?‏Allah Â?‡Â?—”—– ƒ›ƒ– ÂŽÇŚ—”ƒÂ?—ŽnjÂƒÂŒÂ‹Â†ÇĄ ŽŽƒŠ ’‡Â?‹’— Č‹Â?ÂƒÇŻĂąÂ†ÂœÂ— billĂŁh), karena telah disebutkan dalam Al-Quran: ĂŠ Ǻȇ Â„Â‹ÂŽÂŽÂ ÂŠČŒÇĄÂ?ƒ”‡Â?ƒ–‡ŽƒŠ†‹•‡„—–Â?ƒÂ?†ƒŽƒÂ?ÂŽÇŚ—”ƒÂ?ÇŁ Ăˆ Ç‚ĂŠ ÇŻĆ˘Ç¸Ăˆ ĂŒÇłÂŚÇ‚Ă‰ÂşČˆĂŒĆťĂˆ Ă‰ÇžÄ‹Ç´ÇłÂŚĂ‚Ăˆ ÉǞċǴdzŒÇ‚ĂˆÇ°Ăˆ ÇˇĂˆĂ‚Ăˆ ÂŚĂ‚Ç‚Ă‰Ç°Ăˆ ÇˇĂˆĂ‚Ăˆ â€ŤŮˆďťŁ ŮŽďťœďşŽŮˆŘ§ ŮˆďťŁ ŮŽďťœďşŽŘ§ďˇ˛ ŮˆŘ§ďˇ˛ ﺧـﺎ اďť&#x;ْﺎŮ? Ů?ﺎ‏

ŮŽ Ů’ ŮŽ Ů? Ů’ ŮŽ Ů? ŮŽ Ů? ŮŽ ŮŽ ŮŽ Ů’Ů? ŮŽ ŮŽ

“Orang-orang dan pun menipu, ċǴdzŒÇ‚Ç°Ăˆ ÇˇĂˆdan Ǻȇ Ç‚ĂŠ ÊǯƢYahudi Ç¸Ăˆ ĂŒÇłÂŚtelah Ç‚Ă‰ÂşČˆĂŒĆťĂˆ telah Ă‚Ăˆ ÉǞmenipu Ç°ĂˆAllah ÇˇĂˆAllah Ă‚Ăˆ pun “Orang-orang menipu, ÉǞċǴdzŒmenipu ĂˆAllah Ăˆ Ă‚Ăˆ ŒÂǂÉ(Ali sedangYahudi sebaik-baik penipuâ€?. Imran, 3:54).  sedang Allah sebaik-baik penipuâ€?. (QS. Ali Imran, 3:54). “Orang-orang Yahudi telah menipu dan Allah pun menipu, ‡Â?–—ŠÂ?ĠƒŠŽƒÂ?•‡–—Œ—„‡Â?ƒ”†‡Â?‰ƒÂ?Â?‡”‡Â?ƒǨ‡‰‹Â?‹ŽƒŠ sebaik-baik (Ali Imran, 3:54). Beginilah Tentu sedang AhmadAllah Dahlan setuju penipuâ€?. benar dengan mereka!

Œƒ†‹Â?›ƒ „ƒ‰‹ •‡‘”ƒÂ?‰ Â?ƒÂ?—•‹ƒ ›ƒÂ?‰ –‹†ƒÂ? „‡”ŽƒÂ?— Œ—Œ—” –‡”Šƒ†ƒ’ jadinyaŽƒ‹Â? bagi†ƒÂ? seorang manusia yang tidak berlaku jujur–‹†ƒÂ? terhadap ‘”ƒÂ?‰ „‡‰‹Â?‹ŽƒŠ Šƒ•‹ŽÂ?›ƒ Â?ƒŽƒ— Â?ƒÂ?—•‹ƒ •—Â?ƒ ‡Â?–—ŠÂ?ĠƒŠŽƒÂ?•‡–—Œ—„‡Â?ƒ”†‡Â?‰ƒÂ?Â?‡”‡Â?ƒǨ‡‰‹Â?‹ŽƒŠ orang lain dan beginilah hasilnya kalau manusia tidak suka Â?‡Â?†ƒŽ ƒ Â?‹ Â?‡–‡”ƒÂ?‰ƒÂ?ÇŚÂ?‡–‡”ƒÂ?‰ƒÂ? ‘”ƒÂ?‰ ›ƒÂ?‰ †‹’ƒÂ?†ƒÂ?‰ •‡„ƒ‰ƒ‹ Œƒ†‹Â?›ƒ „ƒ‰‹ keterangan-keterangan •‡‘”ƒÂ?‰ Â?ƒÂ?—•‹ƒ ›ƒÂ?‰ –‹†ƒÂ?yang „‡”ŽƒÂ?— Œ—Œ—” –‡”Šƒ†ƒ’ mendalami dipandang sebagai Â?—•—ŠÂ? ›ƒǤ †ƒÂ? „‡‰‹Â?‹ŽƒŠ Šƒ•‹ŽÂ?›ƒorang ‘”ƒÂ?‰ Žƒ‹Â? Â?ƒŽƒ— Â?ƒÂ?—•‹ƒ –‹†ƒÂ? •—Â?ƒ musuhnya. Â?‡Â?†ƒŽƒÂ?‹ Â?‡–‡”ƒÂ?‰ƒÂ?ÇŚÂ?‡–‡”ƒÂ?‰ƒÂ? ‘”ƒÂ?‰ ›ƒÂ?‰ †‹’ƒÂ?†ƒÂ?‰ •‡„ƒ‰ƒ‹ ŠÂ?ĠƒŠŽƒÂ?–‡ŽƒŠÂ?‡Â?‰‡Â?—Â?ƒÂ?ƒÂ?Žƒ‰‹•ƒ–—™ƒŠ›— ƒ†Š”ƒ– Â?—•—ŠÂ?Ahmad ›ƒǤ telah mengemukakan lagi satu wahyu Hadhrat ŠÂ?Ġ ‘alaihisDahlan salamÂ›ÂƒÂ‹Â–Â—ÇŁ Ahmada.s. yaitu: ŠÂ?ĠƒŠŽƒÂ?–‡ŽƒŠÂ?‡Â?‰‡Â?—Â?ƒÂ?ƒÂ?Žƒ‰‹•ƒ–—™ƒŠ›— ƒ†Š”ƒ–

ĂŠ ¿Ȃ ŠÂ?Ġ‘alaihis salamÂ›ÂƒÂ‹Â–Â—ÇŁ É Ç?Ăˆ É Â˘Ă‚Ăˆ Ç‚Ă‰Ă‰Ç˜ĂŒÇ§ĂˆÂ˘Ă‚Ăˆ ¿Ȃ É Ă‰ÇŤĂˆÂ˘ žȂLJÉ ǂċdzŒ ÇžĂˆ ÇˇĂˆ ĹˆÄ? ʤ “Sesungguhnya Aku Allah beserta Rasul (Mirza), Aku berdiri, 

ĂŠ LJǂċdzŒRasul “Sesungguhnya Aku beserta ʤ 86). Aku berdiri, ¿Ȃ Â˘Ă‚Ăˆ ǂÉÉAllah ǘpuasaâ€? žȂ Ä? (Mirza), makan ĂŒÇ§ĂˆÂ˘Ă‚Ăˆ ¿Ȃ É Ç?Ăˆ É dan É Ă‰ÇŤĂˆÂ˘ (Al-Istifta, É ÇžĂˆ ÇˇĂˆ Ĺˆhal. makan dan puasaâ€? (Al-Istifta, hal. 86).

SubhĂŁnallĂŁh, subhĂŁnallĂŁh, subhĂŁnallĂŁh! baru kita dengar dari “Sesungguhnya Aku Allah beserta Rasul (Mirza), Aku berdiri, —„Š Â?ÂƒÂŽÂŽÂ ÂŠÇĄ •—„Š Â?ÂƒÂŽÂŽÂ ÂŠÇĄ •—„Š Â?ƒŽŽ Š „ƒ”— Â?‹–ƒ †‡Â?‰ƒ” †ƒ”‹ makanbahwa dan puasaâ€? hal.dan 86).berpuasa (Lihat Isa Palsu ibnu Maryam, Allah(Al-Istifta, itu makan

•ƒƒŽ•—‹„Â?—ƒ”›ƒÂ?ÇĄ„ƒŠ™ƒŽŽƒŠ‹–—Â?ƒÂ?ƒÂ?†ƒÂ?„‡”’—ƒ•ƒČ‹‹Šƒ– Berbulu Ayam, hal. 37) Musang —•ƒÂ?‰‡”„—Ž—›ƒÂ?ÇĄŠƒŽǤÍľÍšČŒ —„Š Â?ÂƒÂŽÂŽÂ ÂŠÇĄ •—„Š Â?ÂƒÂŽÂŽÂ ÂŠÇĄ •—„Š Â?ƒŽŽ Š „ƒ”— Â?‹–ƒ †‡Â?‰ƒ” †ƒ”‹

•ƒƒŽ•—‹„Â?—ƒ”›ƒÂ?ÇĄ„ƒŠ™ƒŽŽƒŠ‹–—Â?ƒÂ?ƒÂ?†ƒÂ?„‡”’—ƒ•ƒČ‹‹Šƒ– Ilham inipun sama dengan ilham yang terdahulu, oleh karena —•ƒÂ?‰‡”„—Ž—›ƒÂ?ÇĄŠƒŽǤÍľÍšČŒ kitab Lughatul-Arab tidak diperiksa, maka difahami salah dan hanya kesalah fahamnya itulah yang dijadikan dasar tuduhannya yang kotor itu. Jika dia menyelidiki kitab-kitab lughat Arab lebih dahulu, tentu dia dapat mengetahui apa maksud ilham itu yang 30


ƒƒ†‡‰ƒ‹ŽŠƒ›ƒ‰–‡”†ƒŠ—Ž—ǡ‘Ž‡Šƒ”‡ƒ ‹–ƒ„—‰Šƒ–—ŽǦ”ƒ„–‹†ƒ†‹’‡”‹•ƒǡƒƒ†‹ˆƒŠƒ‹•ƒŽƒŠ†ƒŠƒ›ƒ ’‡”Ž— ‡ ›‡Ž‹†‹‹‹–ƒ„Ǧ‹–ƒ„Ž—‰Šƒ–”ƒ„‹–—Ǥ †ƒŠ—Ž—ǡ ‹–—Ǥ ‹ƒ †‹ƒ‡‰‡–ƒŠ—‹ ‡›‡Ž‹†‹‹ ‹–ƒ„Ǧ‹–ƒ„ Ž—‰Šƒ– ”ƒ„ Ž‡„‹Š –‡–— –ƒ’‹‡”ƒ•ƒ ‘Ž‡Š ƒ”‡ƒ ƒ•—†›ƒ „—ƒ Š‡†ƒ ‡…ƒ”‹ ‡„‡ ‡•ƒŽƒŠˆƒŠƒ›ƒ‹–—ŽƒŠ›ƒ‰†‹Œƒ†‹ƒ†ƒ•ƒ”–—†—Šƒ›ƒ›ƒ‰‘–‘” †‹ƒ †ƒ’ƒ– ƒ’ƒ ƒ•—† ‹ŽŠƒ ‹–— ›ƒ‰ •‡„‡ƒ”›ƒǡ ƒƒ ƒƒ ƒŽƒŠˆƒŠƒ›ƒ‹–—ŽƒŠ›ƒ‰†‹Œƒ†‹ƒ†ƒ•ƒ”–—†—Šƒ›ƒ›ƒ‰‘–‘” †‹ƒ †ƒ’ƒ– ‡‰‡–ƒŠ—‹ ƒ’ƒ ƒ•—† ‹ŽŠƒ ‹–— ›ƒ‰ •‡„‡ƒ”›ƒǡ

ŽŠƒ‹‹’—•ƒƒ†‡‰ƒ‹ŽŠƒ›ƒ‰–‡”†ƒŠ—Ž—ǡ‘Ž‡Šƒ”‡ƒ „ƒŠƒ ƒ”‡ƒ Š‡†ƒ ‡‰ƒ†ƒƒ ˆ‹–ƒŠ •ƒŒƒǡ ƒƒ †‹ƒ –‹†ƒ ‹–ƒ„—‰Šƒ–—ŽǦ”ƒ„–‹†ƒ†‹’‡”‹•ƒǡƒƒ†‹ˆƒŠƒ‹•ƒŽƒŠ†ƒŠƒ›ƒ †ƒ†‹’‡”‹•ƒǡƒƒ†‹ˆƒŠƒ‹•ƒŽƒŠ†ƒŠƒ›ƒ ‡•ƒŽƒŠˆƒŠƒ›ƒ‹–—ŽƒŠ›ƒ‰†‹Œƒ†‹ƒ†ƒ•ƒ”–—†—Šƒ›ƒ›ƒ‰‘–‘” †‹ƒ †ƒ’ƒ– ‡‰‡–ƒŠ—‹ ƒ’ƒ ƒ•—† ‹ŽŠƒ ‹–— ›ƒ‰ •‡„‡ƒ”›ƒǡ ƒƒ ‹–—Ǥ ‹ƒ †‹ƒ ‡›‡Ž‹†‹‹ ‹–ƒ„Ǧ‹–ƒ„ Ž—‰Šƒ– ”ƒ„ Ž‡„‹Š †ƒŠ—Ž—ǡ –‡–— –‡–ƒ’‹ ‘Ž‡Š ƒ”‡ƒ ƒ•—†›ƒ „—ƒ Š‡†ƒ ‡…ƒ”‹ ‡„‡ƒ”ƒǡ ‹ƒ †‹ƒ‹–ƒ„—‰Šƒ–—ŽǦ”ƒ„–‹†ƒ†‹’‡”‹•ƒǡƒƒ†‹ˆƒŠƒ‹•ƒŽƒŠ†ƒŠƒ›ƒ ‡›‡Ž‹†‹‹ ‹–ƒ„Ǧ‹–ƒ„ Ž—‰Šƒ– ”ƒ„ Ž‡„‹ŠŠ‡†ƒ †ƒŠ—Ž—ǡ –‡–— –‡–ƒ’‹ ‘Ž‡Š ƒ”‡ƒ ƒ•—†›ƒ „—ƒ ‡…ƒ”‹ ‡„‡ƒ”ƒǡ ƒŠƒ ƒ”‡ƒ Š‡†ƒ ‡‰ƒ†ƒƒ ˆ‹–ƒŠ •ƒŒƒǡ †‹ƒ ‡”ƒ•ƒ ’‡”Ž— ‡ ›‡Ž‹†‹‹‹–ƒ„Ǧ‹–ƒ„Ž—‰Šƒ–”ƒ„‹–—Ǥ ƒƒ ƒŠ›ƒ‰†‹Œƒ†‹ƒ†ƒ•ƒ”–—†—Šƒ›ƒ›ƒ‰‘–‘” ‹–—Ǥ ‹ƒ †‹ƒ ‡›‡Ž‹†‹‹ ‹–ƒ„Ǧ‹–ƒ„ Ž—‰Šƒ– ”ƒ„ Ž‡„‹Š †ƒŠ—Ž—ǡ –‡–— ‡•ƒŽƒŠˆƒŠƒ›ƒ‹–—ŽƒŠ›ƒ‰†‹Œƒ†‹ƒ†ƒ•ƒ”–—†—Šƒ›ƒ›ƒ‰‘–‘” –‡–ƒ’‹ ‘Ž‡Š ƒ”‡ƒ ƒ•—†›ƒ „—ƒ„‡”ƒ”–‹ Š‡†ƒ ‡…ƒ”‹ ‡„‡ƒ”ƒǡ †‹ƒ †ƒ’ƒ– ‡‰‡–ƒŠ—‹ ƒ’ƒ ƒ•—† ‹ŽŠƒ ‹–— ›ƒ‰ •‡„‡ƒ”›ƒǡ ƒƒ „ƒŠƒ ƒ”‡ƒ Š‡†ƒ ‡‰ƒ†ƒƒ ˆ‹–ƒŠ •ƒŒƒǡ ƒƒ †‹ƒ –‹†ƒ ¿Ȃ ǏÈ ¢ dz ’ƒ†ƒ ‹•–‹ŽƒŠ •›ƒ”ǯ Dz— „‡”’—ƒ•ƒdz ƒƒ ƒ–ƒ Dz †ƒ’ƒ– ‡‰‡–ƒŠ—‹ ƒ’ƒ ƒ•—† ‹ŽŠƒ ‹–— ›ƒ‰ •‡„‡ƒ”›ƒǡ ƒƒ Bab Satu: Aqidah Jemaat Ahmadiyah ‡•ƒŽƒŠˆƒŠƒ›ƒ‹–—ŽƒŠ›ƒ‰†‹Œƒ†‹ƒ†ƒ•ƒ”–—†—Šƒ›ƒ›ƒ‰‘–‘” „ƒŠƒ ƒ”‡ƒ Š‡†ƒ ‡‰ƒ†ƒƒ ˆ‹–ƒŠ •ƒŒƒǡ ƒƒ †‹ƒ –‹†ƒ É É ‹ ‹–ƒ„Ǧ‹–ƒ„ Ž—‰Šƒ– ”ƒ„ Ž‡„‹Š †ƒŠ—Ž—ǡ –‡–— „—ƒ †‹ƒ †ƒ’ƒ– ‡‰‡–ƒŠ—‹ ƒ’ƒ ƒ•—† ‹ŽŠƒ ‹–—•ƒŒƒǡ ›ƒ‰ •‡„‡ƒ”›ƒǡ ƒƒ ƒ”‡ƒ „ƒŠƒ ƒ”‡ƒ Š‡†ƒ ‡‰ƒ†ƒƒ ˆ‹–ƒŠ ƒƒ †‹ƒ –‹†ƒ –‡–ƒ’‹ ‘Ž‡Š ƒ•—†›ƒ Š‡†ƒ ‡…ƒ”‹ ‡„‡ƒ”ƒǡ __________________________________________________________________________________________ ‹–—Ǥ ‹ƒ †‹ƒ ‡›‡Ž‹†‹‹ ‹–ƒ„Ǧ‹–ƒ„ Ž—‰Šƒ– ”ƒ„ †ƒŠ—Ž—ǡ –‡–— ‡”ƒ•ƒ ’‡”Ž— ‡›‡Ž‹†‹‹‹–ƒ„Ǧ‹–ƒ„Ž—‰Šƒ–”ƒ„‹–—Ǥ Ž‡„‹Š ‡”ƒ•ƒ ’‡”Ž— ‡ ›‡Ž‹†‹‹‹–ƒ„Ǧ‹–ƒ„Ž—‰Šƒ–”ƒ„‹–—Ǥ ‹–—Ǥ ‹ƒ †‹ƒ ‡›‡Ž‹†‹‹ ‹–ƒ„Ǧ‹–ƒ„ Ž—‰Šƒ– ”ƒ„ Ž‡„‹Š †ƒŠ—Ž—ǡ –‡–— ƒ’‹ ƒ”‡ƒ ƒ•—†›ƒ „—ƒ Š‡†ƒ ‡…ƒ”‹ ‡„‡ƒ”ƒǡ ‡”ƒ•ƒ ’‡”Ž— ‡ ›‡Ž‹†‹‹‹–ƒ„Ǧ‹–ƒ„Ž—‰Šƒ–”ƒ„‹–—Ǥ –‡–ƒ’‹ƒ –‹›ƒ’ƒ†ƒŽ—‰Šƒ–‹–—Dz—„‡”Š‡–‹dzǤ‡ŽƒŠ†‹•‡„—–ƒǣ ”„ƒŠƒ ƒ’ƒ‘Ž‡Š ƒ•—† ‹ŽŠƒ ‹–— ›ƒ‰ •‡„‡ƒ”›ƒǡ ƒƒ –‡–ƒ’‹ ‘Ž‡Š ƒ”‡ƒ ƒ•—†›ƒ „—ƒ Š‡†ƒ ‡…ƒ”‹ ‡„‡ƒ”ƒǡ ‡”ƒ•ƒ ’‡”Ž— ‡ ›‡Ž‹†‹‹‹–ƒ„Ǧ‹–ƒ„Ž—‰Šƒ–”ƒ„‹–—Ǥ ƒ”‡ƒ Š‡†ƒ ‡‰ƒ†ƒƒ ˆ‹–ƒŠ •ƒŒƒǡ ƒƒ †‹ƒ „‡”’—ƒ•ƒdz –‹†ƒ ƒƒƒƒ ‡‰‡–ƒŠ—‹ ǏÈ ¢dz ˆ‹–ƒŠ ’ƒ†ƒ ‹•–‹ŽƒŠ •›ƒ”ǯ „‡”ƒ”–‹ Dz— ƒ–ƒƒ’ƒ Dz¿Ȃ †‹ƒ †ƒ’ƒ– ƒ•—† ‹ŽŠƒ ‹–— ›ƒ‰ •‡„‡ƒ”›ƒǡ É ‡„‡ƒ”ƒǡ Ƀ’ƒ †ƒ’ƒ– ‡‰‡–ƒŠ—‹ ƒ•—† ‹ŽŠƒ ‹–— ›ƒ‰ •‡„‡ƒ”›ƒǡ ƒƒ †‹ƒ ƒ ƒ”‡ƒ Š‡†ƒ ‡‰ƒ†ƒƒ •ƒŒƒǡ ƒƒ †‹ƒ –‹†ƒ ƒ”‡ƒ ƒ•—†›ƒ „—ƒ Š‡†ƒ ‡…ƒ”‹ „ƒŠƒ Š‡†ƒ ‡‰ƒ†ƒƒ ˆ‹–ƒŠ •ƒŒƒǡ ƒƒ †‹ƒ –‹†ƒ ‡”ƒ•ƒ ’‡”Ž— ‡ ›‡Ž‹†‹‹‹–ƒ„Ǧ‹–ƒ„Ž—‰Šƒ–”ƒ„‹–—Ǥ ¿Ȃ ǏÈ ¢ dz ’ƒ†ƒ ‹•–‹ŽƒŠ •›ƒ”ǯ „‡”ƒ”–‹ Dz— „‡”’—ƒ•ƒdz ƒƒ ƒ–ƒ Dz sebenarnya, akan tetapi oleh karena maksudnya bukan hendak –‡–ƒ’‹ ‘Ž‡Š ƒ”‡ƒ ƒ•—†›ƒ „—ƒ Š‡†ƒ ‡…ƒ”‹ ‡„‡ƒ”ƒǡ ɔDz–‹›ƒ’ƒ†ƒŽ—‰Šƒ–‹–—Dz—„‡”Š‡–‹dzǤ‡ŽƒŠ†‹•‡„—–ƒǣ É¿Ȃ –‡–ƒ’‹ ‘Ž‡Š ƒ”‡ƒ ƒ•—†›ƒ „—ƒ Š‡†ƒ ‡…ƒ”‹ –‡–ƒ’‹ƒ ”ƒ•ƒ ’‡”Ž— ‡ ›‡Ž‹†‹‹‹–ƒ„Ǧ‹–ƒ„Ž—‰Šƒ–”ƒ„‹–—Ǥ „‡”ƒ”–‹ ƒ ‡‰ƒ†ƒƒ ˆ‹–ƒŠ •ƒŒƒǡ ƒƒ †‹ƒ –‹†ƒ ‡”ƒ•ƒ ‡ ›‡Ž‹†‹‹‹–ƒ„Ǧ‹–ƒ„Ž—‰Šƒ–”ƒ„‹–—Ǥ ǟ‡„‡ƒ”ƒǡ ʒƒ†ƒ ’ƒ†ƒ ‹•–‹ŽƒŠ •›ƒ”ǯ Dz— „‡”’—ƒ•ƒdz ƒƒ ǏÈ ¢dzbahkan ÊƟƢ’‡”Ž— Ê Ê Ê ƒ–ƒ Ê Ê ċ ¿Ȃ ǏÈ ¢ dz ‹•–‹ŽƒŠ •›ƒ”ǯ „‡”ƒ”–‹ Dz— „‡”’—ƒ•ƒdz ƒƒ ƒ–ƒ Dz Ê Ƕ Ǐ Ȃ Ȁ º ǧ Ǯ dz¦ ¯ Ś ǣ  Ś Lj dz¦  ¿ Ȑ ǰ dz ¦  §¦ ǂċ nj dz¦  ¿Ƣ Ǡ ǘ dz¦ Ǻ Ǯ Lj Ƿ ¦ : ¿Ƣ Ǐ „‡”’—ƒ•ƒdz É É Ì mencari kebenaran, karena hendak mengadakan fitnah saja, È dz ’ƒ†ƒ ‹•–‹ŽƒŠ •›ƒ”ǯ „‡”ƒ”–‹ Dz— ƒ–ƒ Dz È È É É È È È ċ –‡–ƒ’‹ƒ –‹›ƒ’ƒ†ƒŽ—‰Šƒ–‹–—Dz—„‡”Š‡–‹dzǤ‡ŽƒŠ†‹•‡„—–ƒǣ ” È È ƒƒ „ƒŠƒ ƒ”‡ƒ ˆ‹–ƒŠ •ƒŒƒǡ ƒƒ –‹†ƒ Ì ‡‰ƒ†ƒƒ È †‹ƒ Ì „ƒŠƒ ˆ‹–ƒŠ •ƒŒƒǡ †‹ƒ –‹†ƒ Ɋ‡†ƒ È È È Æ ƒ”‡ƒ È È È È È È DzÈ¿ȂŠ‡†ƒ †‹‹‹–ƒ„Ǧ‹–ƒ„Ž—‰Šƒ–”ƒ„‹–—Ǥ ǏÈ¢dz ̏‡‰ƒ†ƒƒ È ƒ–ƒ ’ƒ†ƒ ‹•–‹ŽƒŠ •›ƒ”ǯ „‡”ƒ”–‹ „‡”’—ƒ•ƒdz ƒƒ –‡–ƒ’‹ƒ maka dia tidak perlu menyelidiki kitab-kitab lughat –‡–ƒ’‹ƒ –‹›ƒ’ƒ†ƒŽ—‰Šƒ–‹–—Dz—„‡”Š‡–‹dzǤ‡ŽƒŠ†‹•‡„—–ƒǣ ”’‡”Ž— Émerasa ɛ‡Ž‹†‹‹‹–ƒ„Ǧ‹–ƒ„Ž—‰Šƒ–”ƒ„‹–—Ǥ ”–‹›ƒ’ƒ†ƒŽ—‰Šƒ–‹–—Dz—„‡”Š‡–‹dzǤ‡ŽƒŠ†‹•‡„—–ƒǣ ‡”ƒ•ƒ ‡›‡Ž‹†‹‹‹–ƒ„Ǧ‹–ƒ„Ž—‰Šƒ–”ƒ„‹–—Ǥ Dz— ’‡”Ž— ‡”ƒ•ƒ ‡ Ê ǠċǘArab Ê Ê Ê Ê ¿Ȃ ǏÈ ¢ dz ’ƒ†ƒ ‹•–‹ŽƒŠ •›ƒ”ǯ „‡”ƒ”–‹ Dz— „‡”’—ƒ•ƒdz ƒƒ ƒ–ƒ Dz Ê Ê Ê dz ’ƒ†ƒ ‹•–‹ŽƒŠ •›ƒ”ǯ „‡”ƒ”–‹ Dz— „‡”’—ƒ•ƒdz ƒƒ ǏÈ ¢ ƒ–ƒ Dz¿Ȃ Ƕ ƟƢ Ǐ Ȃ Ȁ º ǧ Ǯ dz¦ ¯ Ś ǣ  Ś Lj dz¦  ¿ Ȑ ǰ dz ¦  §¦ ǂċ nj dz¦  ¿Ƣ dz¦ Ǻ ǟ Ì È É É itu. È È –ƒ’‹ƒ –‹›ƒ’ƒ†ƒŽ—‰Šƒ–‹–—Dz—„‡”Š‡–‹dzǤ‡ŽƒŠ†‹•‡„—–ƒǣ ”  ”kata È LjÈ ǷÌȦ :¿ƢÈ Ǐ –‹›ƒ’ƒ†ƒŽ—‰Šƒ–‹–—Dz—„‡”Š‡–‹dzǤ‡ŽƒŠ†‹•‡„—–ƒǣ ÊƟƢǏ“¿ƢȂǏȀ„‡”’—ƒ•ƒdz É É –‡–ƒ’‹ƒ yakni ÈÊdz¦¯Èberarti È Ê ǂċÈnjdari ÈLjÈ ǷÌȦ È:¿ƢÈ ǏÈ È Ǯ ċǘÈ dz¦ ǺÊ ǟÈÈ Ǯ ǶÆDz— ºÈǧ”Æ Ǯ ŚÈÊÌÉǣÈ ÈÂÈ ŚÊȃƒ Ljċ “Dia dz¦ÂÈ ¿ÊÌÈȐberhenti ǰÈÈ Ìdz¦ÂÈÌ ċ§¦ dz¦ÈÂÈ ¿ƢÊ ǠÈmakan itu dan ”–‹›ƒ’ƒ†ƒŽ—‰Šƒ–‹–—Dz—„‡”Š‡–‹dzǤ‡ŽƒŠ†‹•‡„—–ƒǣ †ƒ ‹•–‹ŽƒŠ •›ƒ”ǯ „‡”ƒ”–‹ È È Ì È È È É È È –‡–ƒ’‹ƒ Êdz¦ºǧ¯È‹•–‹ŽƒŠ Ê ŚÊŚÊÌ Ljċ•›ƒ”ǯÂ Ê ǰÈǂċÌdznj¦Âdz¦Dz— Ê ¿ƢÊǂċǠÈnjċǘdz¦„‡”’—ƒ•ƒdz ƒ’‹ƒ”–‹›ƒ’ƒ†ƒŽ—‰Šƒ–‹–—Dz—„‡”Š‡–‹dzǤ‡ŽƒŠ†‹•‡„—–ƒǣ ċǘÈ dz¦LjÈ ǺÊǷÌȦǟÈ :¿Ƣƒƒ ƟƢȂ’ƒ†ƒ ƒ–ƒ DzǶ¿ȂÊƟƢǏÈ Ǐ¢ǶdzÊbercakap-cakap, ȀǏ Ȑċ ǰdz¦È„‡”ƒ”–‹ Âȧ¦ Ìdz¦ÂÈ¿ÊÈȐ§¦ ȂÈÈ Ȁɒƒ†ƒ Ǯ ǣÈ Âdz¦ÈÂÈberjalan ŚÊ¿ÌÊÈLj •›ƒ”ǯ ÂÈ ǺÊ¿ƢÊǟÈDz— ǠÈǮ LjÈ ǷÌȦ :¿ƢÈ Ǐ Èpada ÈŚÊÌÊǣÈdz¦ÂÈ¯È istilah ÈǏÈakan ÉÈ ºÈǧ¢dzǮ ÈǮ Ì ƒ–ƒ minum, dan lain-lainnya”. È È È ƒƒ È È È Šƒ–‹–—Dz—„‡”Š‡–‹dzǤ‡ŽƒŠ†‹•‡„—–ƒǣ ÆÉ É“ÈDzÆ¿Ȃ ǏÈ ‹•–‹ŽƒŠ „‡”ƒ”–‹ „‡”’—ƒ•ƒdz Kata ” syar’ĩ berarti “Aku berpuasa” Ê Ê Ê Ê Ê Ê ċ É É Ê Ƕ ƟƢ Ǐ Ȃ Ȁ º ǧ Ǯ dz¦ ¯ Ś ǣ  Ś Lj dz¦  ¿ Ȑ ǰ dz ¦  §¦ ǂċ nj dz¦  ¿Ƣ Ǡ ǘ dz¦ Ǻ ǟ Ǯ Lj Ƿ ¦ : ¿Ƣ Ǐ yakni kata “ ¿Ƣ Ǐ ” itu berarti “Dia berhenti dari makan dan Ì È È Ì ċ “Dia ÈǏÈ Ê”È ituÊÈ itu È ÈÊ ÈTelah –‡–ƒ’‹ƒ artinya È È ÈÈ Èdan ÈȂȀºÈǧ“Élughat Èdz¦ ǺÊ ǟ Ǯ kata ¿ƢÈǮ yakni ”–‹›ƒ’ƒ†ƒŽ—‰Šƒ–‹–—Dz—„‡”Š‡–‹dzǤ‡ŽƒŠ†‹•‡„—–ƒǣ tetapi pada ċǘdisebutkan: ǶÆ Êkata ƟƢÆǏ dz¦¯È Śberarti ǣÈberarti ÂÈÌ ÊÈŚÊÈÌÈ“Aku Ljċ “Dia dz¦ÂÈ ¿ÊÈberhenti”. ȐÊberhenti ǰÈ berhenti dz¦ÂÈ §¦ ǂċÈnjdari dz¦dari ÂÈ ¿ƢÊÈmakan ǠÈmakan LjÈ ǷÌÈȦ Ì:¿ƢÈ Ǐ Ì È È Ê –‡–ƒ’‹ƒ –‹›ƒ’ƒ†ƒŽ—‰Šƒ–‹–—Dz—„‡”Š‡–‹dzǤ‡ŽƒŠ†‹•‡„—–ƒǣ ” È È Ê Ì È È É Ê Ê Ê È ċ yakni “ ¿Ƣ Ǐ ” itu dan Ê minum, bercakap-cakap, berjalan dan lain-lainnya”. Ǯ ǣÈÊ ÂǠÈċǘŚdz¦Ì Ljċkata dz¦ǟÈbercakap-cakap, ÂÈÈǮ¿“ÈȐLj¿ƢÈ ǰÈǏǷÈ È¦Ìdz”‹‹ ¦:ÂÈ¿Ƣitu§¦ ǂċÈnjdz¦ÂÈberjalan ¿Ƣ†‹•‡„—–ƒ ǠÈ ǘdz¦ Ǻberhenti ǟÈ Ǯ LjÈ ǷÌȦdari :¿ƢÈ Ǐ ‹–ƒ„ berarti “Dia makan danÈ DzŽǦ minum, dan lain-lainnya”. ‡–‡”ƒ‰ƒ –‡ŽƒŠ †ƒŽƒ ÊÈ ǂċdz¦nj¯Èdz¦ÂŚyakni È Ì Ê ÈÊÈȐǰÈȂȇ—ƒ È ¦¯È ŚÊÌ ǣÈ ÂÈ ŚÊÌ Ljċ ǶÆdz¦ÂÈƟƢ¿Ǐ ¿Ƣ Ǻ Ǐ ÌdzȀɦÂȺÈǧ §¦ È dz¦ÈÂberarti Êdz¦È¯È ÈŚÊ “ǣÈÈ¿ƢÈÂǏÈÌ ŚÊ” Ljċitu È ȂÈȀºÈǧ Ǯ ÈǶÊƟƢǏ ÊǏberjalan minum, bercakap-cakap, dan ¿ÊÈȐberjalan ǰÈ ÌdzDz¦ÂÈ¿“Dia ǂċdz‹–— njberhenti dz¦ÂÈ ¿ƢÊlain-lainnya”. ǠÈ ċǘdan dz¦ dari ǺÊ ǟÈlain-lainnya”. Ǯ LjÈ ǷÌȦ :¿ƢÈdan Ǐ •ƒŒƒ È kata Èmakan minum, bercakap-cakap, ÌǏ”È ituÌ berarti Ȃ§¦ Šƒ›ƒ Dz„‡”Š‡–‹dz •—†ƒŠ Œ‡Žƒ• „ƒŠ™ƒ ƒ”–‹ —Œ‹†dz È yakni É Æ È È È Æ yakni kata “ ¿Ƣ “Dia berhenti dari makan danÈ È Ì Ê Ê È È minum, bercakap-cakap, berjalan dan lain-lainnya”. Ê Ê Ê ‡—ƒ ‡–‡”ƒ‰ƒ ‹‹ –‡ŽƒŠ †‹•‡„—–ƒ †ƒŽƒ ‹–ƒ„ Ê Ê ‡—ƒ –‡ŽƒŠ †ƒŽƒ ǶÆ ƟƢminum, Ǐ ȂÈ ȀÉ ºÈǧbercakap-cakap, Ǯ dz¦‡–‡”ƒ‰ƒ ¯È berhenti ŚÌ ǣÈ ÂÈ ŚÌ Ljċ dari dz¦berjalan ÂÈ ¿‹‹ ǰÈ Ìdz¦Âdan §¦dan ǂċÈnj†‹•‡„—–ƒ dz¦ÂÈ ¿ƢǠÈ ċǘdz¦ ǺÊ ǟÈ Ǯ LjÈDzŽǦ ǷÌȦ :¿ƢÈ Ǐ Dz “¿ƢǏ” itu ÈȐmakan yakni kata berarti “Dia È È ” itu berarti “Dia berhenti dari makan dan È È‹–ƒ„ È •‡„‡ƒ”›ƒǤ È È lain-lainnya”. ‡—ƒ ‡–‡”ƒ‰ƒ ‹‹ –‡ŽƒŠ †‹•‡„—–ƒ †ƒŽƒ ‹–ƒ„ DzŽǦ ¿ Ȃ Ǐ dz‹–— Šƒ›ƒ Dz„‡”Š‡–‹dz •ƒŒƒ —Œ‹†dz •—†ƒŠ Œ‡Žƒ• „ƒŠ™ƒ ƒ”–‹ Dz “Dia berhenti dari makan dan minum, yakni kata itu berarti yakni kata “ ” itu berarti “Dia berhenti dari makan dan yakni kata“¿Ƣ Ǐ ” itu berarti berhenti dari makan dan †ƒŽƒ Šƒ›ƒ‹–ƒ„ Dz„‡”Š‡–‹dz •ƒŒ —Œ‹†dz Œ‡Žƒ•“Dia „ƒŠ™ƒ Dz¿ÆȂÌ Ǐ Æ Ì È ƒ”–‹ ‹‹ –‡ŽƒŠ †‹•‡„—–ƒ DzŽǦ ȕ—†ƒŠ ȍ‡–‡”ƒ‰ƒ È dz‹–— dan minum, berjalan ‡—ƒ akap-cakap, berjalan lain-lainnya”. bercakap-cakap, ‡—ƒ ‡–‡”ƒ‰ƒ ‹‹lain-lainnya”. –‡ŽƒŠ †‹•‡„—–ƒ dz‹–— Šƒ›ƒ Dz„‡”Š‡–‹dz •ƒŒƒDzŽǦ —Œ‹†dz •—†ƒŠ Œ‡Žƒ• „ƒŠ™ƒ dan ƒ”–‹ Dz¿ÆȂÌ Ǐ bercakap-cakap, berjalan dan lain-lainnya” . †ƒŽƒ ‹–ƒ„ È •‡„‡ƒ”›ƒǤ minum, bercakap-cakap, berjalan dan lain-lainnya”. Šƒ›ƒ Dz„‡”Š‡–‹dz •ƒŒƒ ȂǏ •—†ƒŠ —Œ‹†dz „ƒŠ™ƒ ƒ”–‹ Dz¿berhenti ‡—ƒ ‡–‡”ƒ‰ƒ ‹‹ –‡ŽƒŠ †ƒŽƒ ‹–ƒ„ DzŽǦ •‡„‡ƒ”›ƒǤ yakni kata “Ìǧ¿Ƣ Ǐ ” itu berarti “Dia dari makan dan È dz‹–—Šƒ›ƒ minum, bercakap-cakap, berjalan dan lain-lainnya”. È¢dzǫƒ”‹ŽƒŠ‹–ƒ’‡”‹•ƒǡ•—†ƒŠ–‡”•‡„—–Dz ǂÉÉǘŒ‡Žƒ• ǂ•ƒŒƒ ’ƒ’—Žƒƒ”–‹Dz ¿ÆȂÌ ÆǏ Dz„‡”Š‡–‹dz —Œ‹†dz Œ‡Žƒ• „ƒŠ™ƒ ƒ”–‹ Dz†‹•‡„—–ƒ ÈǘÈǧ È ‹–ƒ„ •‡„‡ƒ”›ƒǤ È Ì dz‹–—  •—†ƒŠ È ‰ƒ‡—ƒ ‹‹ –‡ŽƒŠ †‹•‡„—–ƒ †ƒŽƒ DzŽǦ dz‹–— dalam Šƒ›ƒ Dz„‡”Š‡–‹dz •ƒŒƒ •—†ƒŠ —Œ‹†dz „ƒŠ™ƒ ƒ”–‹ berjalan Dz¿ÆȂÌ Ǐ ‡–‡”ƒ‰ƒ –‡ŽƒŠ †‹•‡„—–ƒ ‹–ƒ„ DzŽǦ •‡„‡ƒ”›ƒǤ ȆƒŽƒ keterangan ini telah kitab Al-Munjid minum, bercakap-cakap, dan lain-lainnya”. Semua ‹‹Œ‡Žƒ• •‡„‡ƒ”›ƒǤ ‡—ƒ ‡–‡”ƒ‰ƒ –‡ŽƒŠdisebutkan †‹•‡„—–ƒ †ƒŽƒ ‹–ƒ„ DzŽǦ ǂÈǘÈǧ ǂÉÉǘÌǧȋ‹ ¢dzǫƒ”‹ŽƒŠ‹–ƒ’‡”‹•ƒǡ•—†ƒŠ–‡”•‡„—–Dz ’ƒ’—Žƒƒ”–‹Dz Ê ¿ Ȃ Ǐ dz‹–— Šƒ›ƒ Dz„‡”Š‡–‹dz •ƒŒƒ „ƒŠ™ƒ ƒ”–‹ Dz È  ǂǷÈbahwa ǽÈƘnjÈ —Œ‹†dz ǂÈ’ƒ’—Žƒƒ”–‹Dz ƻÌ ¦„ƒŠ™ƒ ¦’ƒ’—Žƒƒ”–‹Dz NjÈ arti ƦÂÈÌ ÈÉǾǟÈ •—†ƒŠ ǂÉÉǘDzhanya dzǫƒ”‹ŽƒŠ‹–ƒ’‡”‹•ƒǡ•—†ƒŠ–‡”•‡„—–Dz ǂÈÈǘ sudah “dzǫƒ”‹ŽƒŠ‹–ƒ’‡”‹•ƒǡ•—†ƒŠ–‡”•‡„—–Dz ” itu “berhenti” sajaǂÈsebenarnya. dz‹–— Dz„‡”Š‡–‹dz Ǐ Œ‹†dz ɕ—†ƒŠ Dzdz¦¿ÆȂdzȋŽǦ—Œ‹†Ȍǡ›ƒ‹ƒ–ƒDz Èǘ•ƒŒƒ ÌǧÈ¢¿Šƒ›ƒ Ìǻ¦ÂÈ ÉǽÈ¢ƾȕ‡„‡ƒ”›ƒǤ Èǧdz‹–—„‡”ƒ”–‹ǣ ÈƬºÌƥŒ‡Žƒ• ǂ:ÉÉƞ ǘÈ ÌǧȈċÌÈ¢nj ÉǾċǬƒ”–‹ ºÈƬjelas È ƒ”–‹ É ÌȋŒ‡Žƒ• ȂÌ Ǐ dz‹–— Šƒ›ƒ Dz„‡”Š‡–‹dz •ƒŒƒǂÈÈǘÈǧ „ƒŠ™ƒ Ì Æ È Ê ‡—ƒ ‡–‡”ƒ‰ƒ ‹‹ –‡ŽƒŠ †‹•‡„—–ƒ †ƒŽƒ ‹–ƒ„ È ǂ ǘ ǧ ¢ dzǫƒ”‹ŽƒŠ‹–ƒ’‡”‹•ƒǡ•—†ƒŠ–‡”•‡„—–Dz ǂ ǘ ǧ ’ƒ’—Žƒƒ”–‹Dz ¦ÂÈÉǾ’ƒ’—Žƒƒ”–‹Dz ǟÈ ǂȺÈƬƻÌ ¦ ‡–‡”ƒ‰ƒ ǂǷÈȋ¦‡‰ƒ†ƒƒǡ dz¦dzȋŽǦ—Œ‹†Ȍǡ›ƒ‹ƒ–ƒDz ǂÈÈǘÈǧdz‹–—„‡”ƒ”–‹ǣ È ǂÈÈǘÈǧ ÈÈDzŽǦ Ìǻ¦ÂÈ ÉǽÈ¢ƾȇ—ƒ ÈƬºÌƥ‡ŽƒŠƒǡ ‹‹ –‡ŽƒŠ †‹•‡„—–ƒ †ƒŽƒ ‹ŽƒŠ ‹–ƒ„ ‡ƒ”›ƒǤ ÉǾċÊǬNjÈ :ǂÉƞÈÉǘÉ ȈċÌÌǧnjÌÈ¢dzǫƒ”‹ŽƒŠ‹–ƒ’‡”‹•ƒǡ•—†ƒŠ–‡”•‡„—–Dz ÉǽÈƘnjȎƒŠǦ„ ‡„‡ ‡—Žƒ‹ǡ ‡Œƒ†‹ƒdz •‡„‡ƒ”›ƒǤ ʦ¢ƾƬºƥǂ¦ÂǷÈȋÉǾÌarti Apa pula “ ”? Marilah kita periksa, sudah tersebut ǽÈ Ƙ nj ǻ ¦  ǽÈ ǟ ǂ º Ƭ ƻ ¦ ǂ ǷÈ ȋ ¦ dzȋŽǦ—Œ‹†Ȍǡ›ƒ‹ƒ–ƒDz ǘ ǧ dz‹–—„‡”ƒ”– Ǿċ Ǭ Nj : ƞ Ȉċ nj dz¦ È ǂ ǘ ǧ ¢ dzǫƒ”‹ŽƒŠ‹–ƒ’‡”‹•ƒǡ•—†ƒŠ–‡”•‡„—–Dz ǂ ǘ ǧ ’ƒ’—Žƒƒ”–‹Dz ǽÈ Ƙ nj ǻ ¦  ǽÈ ¢ ƾ Ƭ º ƥ ¦  Ǿ ǟ ǂ º Ƭ ƻ ¦ Ǿċ Ǭ Nj : ƞ Ȉċ nj dz¦ dzȋŽǦ—Œ‹†Ȍǡ›ƒ‹ƒ–ƒDz ǂ ǘ ǧ dz‹–—„‡”ƒ”–‹ǣ É È È Ì Ì È È Ì È È È È È È È È È È È È ÈÈ ÌÉ ‡ŽƒŠƒǡ ÌÉ ÈÌ É È È É Ì„ƒŠ™ƒ Ì É ƒ”–‹ ɕ—†ƒŠ È É ÌÉ È É •—†ƒŠ È Ì ‡—Žƒ‹ǡ É ÈɄƒŠ™ƒ È È Šƒ›ƒ ƒ”–‹›ƒ dz‹–— —Œ‹†dz ‡„‡ ‡Œƒ†‹ƒdz dz‹–— Šƒ›ƒ •ƒŒƒ DzDz¿ÆȂÌ Ǐ (Al-Munjid), yakni kataǂÈǘ“Èǧdz‹–—„‡”ƒ”–‹ǣ ” ‹ŽƒŠ ituDz„‡”Š‡–‹dz NjÈ ::ƞÈƞÈȈċÌnjȈċÌnjdz¦dz¦dzȋŽǦ—Œ‹†Ȍǡ›ƒ‹ƒ–ƒDz ǽÈ"ƘDznjÈÉǽÈƘǂÈÌǻnjÈÈǘ¦ÂÈÌǻÈǧ¦ÂÈÉǽÈdz¢ÉǽÈƾȎƒŠǦ„ ƬƾºÌƥÈƬ¦ÂºÌÈƥ¦ÂŒ‡Žƒ• ǾÉǟǾÈ ǂǟÈ ǂºÈÈƬºƻÈƬÌƻÌʦʦ Œ‡Žƒ• ǂÉǂǷÈÌ ȋ¦ ‡‰ƒ†ƒƒǡ ǂÈDz„‡”Š‡–‹dz ǘÈǧdz‹–—„‡”ƒ”–‹ǣ ǂɗŒ‹†dz ǂÈdzȋŽǦ—Œ‹†Ȍǡ›ƒ‹ƒ–ƒDz ǘÈǧ ”ƒ”–‹ È ¢ Ǿċ Ǭ Nj È ÉǘÌǧÈ¢dzǫƒ”‹ŽƒŠ‹–ƒ’‡”‹•ƒǡ•—†ƒŠ–‡”•‡„—–Dz È È È É É É È È ‡„‡ ‡ŽƒŠƒǡ ‡‰ƒ†ƒƒǡ ‡—Žƒ‹ǡ ‡Œƒ†‹ƒdz

‹ŽƒŠ ŽƒŠǦ„ Ê ‡„‡ ‡ŽƒŠƒǡ ‡‰ƒ†ƒƒǡ ‡—Žƒ‹ǡ ‡Œƒ†‹ƒdz

‹Žƒ ŽƒŠǦ„ È ǂ ǘ ǧ ¢ dzǫƒ”‹ŽƒŠ‹–ƒ’‡”‹•ƒǡ•—†ƒŠ–‡”•‡„—–Dz ǂ ǘ ǧ ’ƒ’—Žƒƒ”–‹Dz È ǂ ǘ ǧ ¢ dzǫƒ”‹ŽƒŠ‹–ƒ’‡”‹•ƒǡ•—†ƒŠ–‡”•‡„—–Dz ǂ ǘ ǧ ’ƒ’—Žƒƒ”–‹Dz ǂ ǘ ǧ dz ƒ”–‹›ƒ Dz É È ÈÈ È È È ÌÉǾÈǟÈ ǂȺÈƬƻÌ ¦ ǂÉǷÈÌ ȋÉ ¦ Ì ÉǾċǬNjÈ :ƞÈ ȈċÌnjdz¦dzȋŽǦ—Œ‹†Ȍǡ›ƒ‹ƒ–ƒDz ƘnjÈ Ìǻ¦ÂÈ ÉǽÈ¢ƾÈ ÈƬºÌƥɦÂÉÈmembelah-belahkan, ÈǘÈǧÈdz‹–—„‡”ƒ”–‹ǣ mengadakan, memulai, ǂÈmenjadikan” ÉǽÈberarti: •‡„‡ƒ”›ƒǤ „‡ƒ”›ƒǤ ‡„‡ ‡ŽƒŠƒǡ ‡‰ƒ†ƒƒǡ ‡—Žƒ‹ǡ ‡Œƒ†‹ƒdz

‹ŽƒŠ ŽƒŠǦ„ ‡„‡ ‡ŽƒŠƒǡ ‡‰ƒ†ƒƒǡ ‡—Žƒ‹ǡ ‡Œƒ†‹ƒdz

‹ŽƒŠ ŽƒŠǦ„ ǂ ǘ ǧ dz ƒ”–‹›ƒ Dz NjÈ :ƞÈ ȈċÌnjdz¦dzȋŽǦ—Œ‹†Ȍǡ›ƒ‹ƒ–ƒDz Inilahƒ”–‹›ƒ artinya “DzǂÈÈǘÈǧdz”ǂÈÈǘÈǧdz‹–—„‡”ƒ”–‹ǣ ÈÈ È Ê ‡ŽƒŠƒǡ ‡—Žƒ‹ǡ ‡Œƒ†‹ƒdz

‹ŽƒŠ ¿Ȃ ¢ǷÈƾÈ ƒ†‹ǡ‹ŽŠƒ‹–—–‡”–—Ž‹•ǣDz ƬºÌƥ¦¦ÂÈ ÉǾǟÈǾċǂÈǬºÈƬŽƒŠǦ„ ƻ ¦ ǂ ǷÈ ȋ ¦dzȋŽǦ—Œ‹†Ȍǡ›ƒ‹ƒ–ƒDz dz¦dzȋŽǦ—Œ‹†Ȍǡ›ƒ‹ƒ–ƒDz ǂÈÈǘÈǧdz‹–—„‡”ƒ”–‹ǣ ǂ ǘ ǧ dz ƒ”–‹›ƒ Dz È É ǏÈ É ¿Ȃ¢ÂÈǏÈǂÉ¢ÉÂǘÌǧǂÈ¢Éǘdzƒ”–‹›ƒǣ—Allah‡‰ƒ†ƒǦ È ÂÈ ÉǽÈ¢ƾÈ ÈƬºÌƥ¦ÂÈ ÉǾǟÈ ǂȺÉÈǽÈƬƻƘÌnjÈʦÌǻ¦ÂÈ ‡„‡ ǂÉǽȃ”–‹›ƒ ȋ ǂÈÈǘÈǧdz‹–—„‡”ƒ”–‹ǣ Nj : ƞ Ȉċ nj dz¦ Ì ǂ ǘ ǧ dz Dz ÉǾċǬNjÈ :ƞÈ ȈċÌnj‡‰ƒ†ƒƒǡ Ì È É È ÈDzǂǘÈ ǧÈdzÈ̏‡Œƒ†‹ƒdz É ƒ†‹ǡ‹ŽŠƒ‹–—–‡”–—Ž‹•ǣDz ǧÈ¢dzƒ”–‹›ƒǣ—Allah‡‰ƒ†ƒǦ É Ì ‡—Žƒ‹ǡ Ì ‡‰ƒ†ƒƒǡƒ”–‹›ƒ

‹ŽƒŠ É É È É È È¢dzǫƒ”‹ŽƒŠ‹–ƒ’‡”‹•ƒǡ•—†ƒŠ–‡”•‡„—–Dz È „‡”Š‡–‹dzǤ ǂÉÉǘÌǧ’ƒ ǂÈÈǘÈǧ ’ƒ’—Žƒƒ”–‹Dz ƒ†ƒƒ †ƒ Œ—‰ƒ ’—Žƒ ƒŽƒ— ‹–ƒ „ƒ…ƒ Jadi, itu tertulis : ’ƒ “¿Ȃ ” artinya: "Aku Allah mengada ƒ†‹ǡ‹ŽŠƒ‹–—–‡”–—Ž‹•ǣDz ǂÉÉǘÌǧÈ¢ƒ•—†›ƒǫ dzƒ”–‹›ƒǣ—Allah‡‰ƒ†ƒǦ ‡„‡ ‡ŽƒŠƒǡ ‡‰ƒ†ƒƒǡ ‡Œƒ†‹ƒdz

‹ŽƒŠ ŽƒŠǦ„ È ilham É ǏÈ É ¢Âȏ‡—Žƒ‹ǡ ƒ†ƒƒ †ƒ Œ—‰ƒ „‡”Š‡–‹dzǤ ’—Žƒ ƒ•—†›ƒǫ ƒŽƒ— ‹–ƒ „ƒ…ƒ „‡ŽƒŠǦ„’ƒ’—Žƒƒ”–‹Dz ‡ŽƒŠƒǡ ‡‰ƒ†ƒƒǡ ‡—Žƒ‹ǡ ‡Œƒ†‹ƒdz

‹ŽƒŠ È ƒ†‹ǡ‹ŽŠƒ‹–—–‡”–—Ž‹•ǣDz ¿Ȃ ǏÈ ¢  ǂ ǘ ǧ ¢ dzƒ”–‹›ƒǣ—Allah‡‰ƒ†ƒ É Ì dzǫƒ”‹ŽƒŠ‹–ƒ’‡”‹•ƒǡ•—†ƒŠ–‡”•‡„— É ‹‹ǡ •ƒ–— ‹ŽŠƒ †ƒŠ—Ž— •‡„‡Ž— ‹–ƒ kita †ƒ’ƒ– ȋ‹ǡ adakan dan juga berhenti”. Apa pula maksudnya? Kalau É ƒƒ ƒ†‹ǡ‹ŽŠƒ‹–—–‡”–—Ž‹•ǣDz ¿Ȃ ǏÈ ¢Âȏƒ•—†›ƒǫ ǂÉÉǘǂÌǧÉǘÈ¢Édzƒ”–‹›ƒǣ—Allah‡‰ƒ†ƒǦ ǧdz›ƒ‰ ƒ”–‹›ƒ DzǂÈÈǘ‹ŽŠƒ ƒ†ƒƒ Œ—‰ƒ „‡”Š‡–‹dzǤ ’ƒ ’—Žƒ ƒŽƒ— É ¿Ȃ É ‹ŽŠƒ ƒ†‹ǡ‹ŽŠƒ‹–—–‡”–—Ž‹•ǣDz ǏÈ ¢Â‹ŽŠƒ †ƒŠ—Ž— •‡„‡Ž— ƒƒ ‹–ƒ „ƒ…ƒ †ƒ’ƒ– ʦ›ƒ‰ ÌǧÈ¢dzƒ”–‹›ƒǣ—Allah‡‰ƒ†ƒǦ ›ƒDzǂÈÈǘ‡‰‡– É É È É njÈ •ƒ–— ǻbaca ¦ÂÈ ƒƒ†ƒƒ ǽÈɊ—‹„ƒŠ™ƒ‹ŽŠƒ‹–—„‡”Š—„—‰ƒ†‡‰ƒƒ†œƒ„ǡ‹ŽŠƒ›ƒ‰ ¢ƾȋŽŠƒ ƬȺÌƥƒ†ƒƒ ¦È†ƒ Ǿ ǟ ǂ º Ƭ ƻ ǂ ǷÈ ȋ ¦ dzȋŽǦ—Œ‹†Ȍǡ›ƒ‹ƒ–ƒDz ǂ ǘ ǧ dz‹–—„‡”ƒ”–‹ǣ Ǿċ Ǭ Nj : ƞ Ȉċ nj dz¦ È Èǧdz ÉǽÈƘ•ƒ–— ƒ†‹ǡ‹ŽŠƒ‹–—–‡”–—Ž‹•ǣDz ¿Ȃ ǏÈ ¢  ǂ ǘ ǧ ¢ dzƒ”–‹›ƒǣ—Allah‡‰ƒ†ƒǦ È É Ì Ì‡‰‡– È satu ilham yang dahulu sebelum ilham ini, maka kita dapat †ƒ Œ—‰ƒ „‡”Š‡–‹dzǤ ’ƒ ’—Žƒ ƒ•—†›ƒǫ ƒŽƒ— ‹–ƒ „ƒ… È ›ƒ‰ È È†ƒ Ì Œ—‰ƒ É È È•‡„‡Ž— Ì ’ƒ É É È ’—Žƒ ȃɊ—‹„ƒŠ™ƒ‹ŽŠƒ‹–—„‡”Š—„—‰ƒ†‡‰ƒƒ†œƒ„ǡ‹ŽŠƒ›ƒ‰ É É Ì †ƒŠ—Ž— ‹ŽŠƒ ‹‹ǡ ƒƒ ƒŽƒ— ‹–ƒ Ȇƒ’ƒ– „‡”Š‡–‹dzǤ ƒ•—†›ƒǫ ‹–ƒ „ƒ…ƒ dzƒ”–‹›ƒǣ—Allah‡‰ƒ†ƒǦ ƒ†ƒƒ †ƒ Œ—‰ƒ „‡”Š‡–‹dzǤ ’ƒ ’—Žƒ ƒ•—†›ƒǫ ƒŽƒ— ‹–ƒ „ƒ…ƒ È ‡”–—Ž‹•ǣDz ¿Ȃ ǏÈ ¢  ǂ ǘ ǧ ¢ É Ì ƒ•ƒ–— mengetahui bahwa ilham itu berhubungan dengan adzab, ilham †ƒŠ—Ž—‹–—„‡”„—›‹ǣ ƒ†ƒƒ †ƒ‹ŽŠƒ Œ—‰ƒ „‡”Š‡–‹dzǤ ’ƒ ƒ•—†›ƒǫ ƒŽƒ— ‹–ƒ „ƒ…ƒ ›ƒ‰ †ƒŠ—Ž— •‡„‡Ž— ‹ŽŠƒ ‹‹ǡ ƒƒ †ƒ’ƒ É ‡„‡ ɏ‡‰‡– ȆƒŠ—Ž—‹–—„‡”„—›‹ǣ É •ƒ–— Š—‹„ƒŠ™ƒ‹ŽŠƒ‹–—„‡”Š—„—‰ƒ†‡‰ƒƒ†œƒ„ǡ‹ŽŠƒ›ƒ‰ ‹ŽŠƒ ›ƒ‰ †ƒŠ—Ž— ‹ŽŠƒ ‹‹ǡ ƒƒ ‹–ƒ †ƒ’ƒ–‹–ƒ È¢dzƒ”–‹›ƒǣ—Allah‡‰ƒ†ƒǦ ƒ†‹ǡ‹ŽŠƒ‹–—–‡”–—Ž‹•ǣDz ¿Ȃ ǏÈ ¢•‡„‡Ž— Âȕ‡„‡Ž— ǂÉÉǘÌǧ’—Žƒ ‡ŽƒŠƒǡ ‡‰ƒ†ƒƒǡ ‡—Žƒ‹ǡ ‡Œƒ†‹ƒdz

‹ŽƒŠ ŽƒŠǦ„ dzȋŽǦ—Œ‹†Ȍǡ›ƒ‹ƒ–ƒDz dz‹–—„‡ •ƒ–— ‹ŽŠƒ ›ƒ‰ †ƒŠ—Ž— ‹ŽŠƒ ‹‹ǡ ƒƒ ‹–ƒ †ƒ’ƒ– É É yang dahulu itu berbunyi: Š‡–‹dzǤ ’ƒ ’—Žƒ ƒ•—†›ƒǫ ƒŽƒ— ‹–ƒ „ƒ…ƒ •ƒ–— ‹ŽŠƒ ›ƒ‰ †ƒŠ—Ž— •‡„‡Ž— ‹ŽŠƒ ‹‹ǡ ƒƒ ‹–ƒ †ƒ’ƒ– ‡‰‡– ‡‰‡– ƒŠ—‹„ƒŠ™ƒ‹ŽŠƒ‹–—„‡”Š—„—‰ƒ†‡‰ƒƒ†œƒ„ǡ‹ŽŠƒ›ƒ †ƒŠ—Ž—‹–—„‡”„—›‹ǣ ƒ†‹ǡ‹ŽŠƒ‹–—–‡”–—Ž‹•ǣDz ¿Ȃ ƒŠ—‹„ƒŠ™ƒ‹ŽŠƒ‹–—„‡”Š—„—‰ƒ†‡‰ƒƒ†œƒ„ǡ‹ŽŠƒ›ƒ‰ ÌǧÈ¢dzƒ”–‹›ƒǣ—Allah‡‰ƒ†ƒǦ É ǏÈ É ¢Â ǂÉÉǘ’ƒ ƒ†ƒƒ †ƒ Œ—‰ƒ ’—Žƒ ƒ•—†›ƒǫ ƒŽƒ— ‹–ƒ „ƒ…ƒ dz‹‹ǡ „‡”Š‡–‹dzǤ ƒ”–‹›ƒ ‡‰‡– ÈǧŠ—‹„ƒŠ™ƒ‹ŽŠƒ‹–—„‡”Š—„—‰ƒ†‡‰ƒƒ†œƒ„ǡ‹ŽŠƒ›ƒ‰ Š—Ž— •‡„‡Ž— ‹ŽŠƒ ƒƒ ȍ‹–ƒ †ƒ’ƒ– ‡‰‡– DzǂȃÈǘƒŠ—‹„ƒŠ™ƒ‹ŽŠƒ‹–—„‡”Š—„—‰ƒ†‡‰ƒƒ†œƒ„ǡ‹ŽŠƒ›ƒ‰ †ƒŠ—Ž—‹–—„‡”„—›‹ǣ †ƒŠ—Ž—‹–—„‡”„—›‹ǣ ¸Ƣ ǔ ƫ ²Ȃ dz¦ÂÈ nj ƫ µ¦ ǷÈ̏‡—Žƒ‹ǡ ¸Ƣ ǔ ƫ ²Ȃ Ǩ º Č Ǽ dz¦  ɌȋÌ ÈɌ¦Ì Ȧ ƒƒ ƒ †ƒ Œ—‰ƒ „‡”Š‡–‹dzǤ ’ƒ ’—Žƒ ƒ•—†›ƒǫ ‹–ƒ‹–ƒ „ƒ…ƒ†ƒ’ƒ– •ƒ–—†ƒŠ—Ž—‹–—„‡”„—›‹ǣ ‹ŽŠƒ ›ƒ‰ †ƒŠ—Ž— ‹‹ǡ É ÉÉ ÈǨÉ ºČǼɸƢ Éƫnjȵ¦ ÈɸƢ‹ŽŠƒ ȸƢÉǔÉȕ‡„‡Ž— ÉǂÈǷÈÌǂȋȃŽƒ— ‡„‡ŽƒŠǦ„ ‡ŽƒŠƒǡ ‡Œƒ†‹ƒdz †ƒŠ—Ž—‹–—„‡”„—›‹ǣ ɏ‡‰ƒ†ƒƒǡ ɵ¦ ƒ‹–—„‡”Š—„—‰ƒ†‡‰ƒƒ†œƒ„ǡ‹ŽŠƒ›ƒ‰  ƫ ²Ȃ Ǩ º Č Ǽ dz¦  ¸Ƣ nj ƫ ǂ ǷÈ ȋ Ɍ ¦ È É É É È ƒ Š—‹„ƒŠ™ƒ‹ŽŠƒ‹–—„‡”Š—„—‰ƒ†‡‰ƒƒ†œƒ„ǡ‹ŽŠƒ›ƒ‰ È É É Ì — ‹ŽŠƒ‡‰‡– ›ƒ‰ †ƒŠ—Ž— •‡„‡Ž— ‹ŽŠƒ ‹‹ǡ ƒƒ ‹–ƒ †ƒ’ƒ– É Ì È É È “Banyak penyakit akan dijangkitkan dan banyak manusia ǔ ²Ȃ ǨÉǔ ºČǼdz¦¿Ȃ ÂÈƫ ǏÈ ǂȸƢ ǷÈÌbanyak ȋnjɌÌ Èƫ¦ µ¦manusia È¢dzƒ”–‹›ƒǣ—Allah‡‰ƒ†ƒǦ ¢ÂnjÈÈ dan dz “Banyak –‹›ƒ Dz†ƒŠ—Ž—‹–—„‡”„—›‹ǣ Éƫ dijangkitkan ÉƫǂǨÉÉǘºČdan “Banyak ƒ†‹ǡ‹ŽŠƒ‹–—–‡”–—Ž‹•ǣDz penyakit akan manusia È ²Ȃ ɸƢ¸Ƣakan Édz¦ǂÌǧµ¦ ¸Ƣ ²Ȃ Ǽµ¦ ǂÈǷÈÌ ȋɌÌ È¦ akan ‰‡– ƒŠ—‹„ƒŠ™ƒ‹ŽŠƒ‹–—„‡”Š—„—‰ƒ†‡‰ƒƒ†œƒ„ǡ‹ŽŠƒ›ƒ‰ ɲȂ dibinasakan”. ÉČǼ¸Ƣ ÉnjɸƢ penyakit akan dijangkitkan banyak akan É ÈȋÉ ɌÌ ‹ŽŠƒ È É É É È ¸Ƣ ǔ ƫ Ǩ º Č Ǽ dz¦  ƫ µ¦ ǷÈ ȋ Ɍ ¦ É ǔ ƫ Ǩ º dz¦  ¸Ƣ nj ƫ ǂ ǷÈ ¦ È É É È É È É É È É É Ì È È É Ì É É “Banyak penyakit akan dijangkitkan dan banyak manusia akan ƒƒ dibinasakan”. É Ì È ‡•—†ƒŠ ‹ŽŠƒ ‹‹ŽƒŠǡ ŽƒŽ— †‹•‡„—–ƒ –ƒ†‹ǡ É È È É È —Ž—‹–—„‡”„—›‹ǣ dibinasakan”. Œ—‰ƒ „‡”Š‡–‹dzǤ ’ƒ ’—Žƒ ƒ•—†›ƒǫ ƒŽƒ— ‹–ƒ „ƒ…ƒ ilham ǨÉ ºČǼdz¦Âƒ†ƒƒ njÈ Éƫ µ¦ ǷȆƒ ɌÌ È¦“Banyak dibinasakan”. È Éƫ ²Ȃ ɸƢǔ É ǂÈSesudah Ì ȋ ‹–— inilah, lalu disebutkan ilham‹–— tadi, maka penyakit akan dijangkitkan danƒ†œƒ„ banyak manusia akan È É¸Ƣ•‡•—†ƒŠ ƒ•—† ™ƒŠ›— ‹–— –‹†ƒ ƒƒ ¸Ƣ ǔ ƫ ²Ȃ Ǩ º Č Ǽ dz¦  ¸Ƣ njÈ ‹ƒŽƒŠ ƫ µ¦ ǂÈǷÈ̄ƒŠ™ƒ ȋɌÌ dan ¦‹ŽŠƒ É È É É É È •ƒ–— ‹ŽŠƒ ›ƒ‰ †ƒŠ—Ž— •‡„‡Ž— ‹‹ǡ ƒƒ ‹–ƒ †ƒ’ƒ– É É É “Banyak penyakit akan dijangkitkan dan banyak manusia È É “Banyak penyakit akan dijangkitkan banyak manusia akan dibinasakan”. sesudah itu maksud wahyu itu –‡”ƒ†ƒ‰ ialah bahwa adzab itu ‡‰ƒ†ƒƒ tidak akan “Banyak penyakit akan dijangkitkan dan banyak manusia akan akan „‡”Žƒ— –‡”—•Ǧ‡‡”—• „ƒŠƒ ŽŽƒŠ ƒƒ dan ƒ†‹ǡ‹ŽŠƒ‹–—–‡”–—Ž‹•ǣDz dzƒ”–‹›ƒǣ—Allah‡ S.w.t. ‡‰‡– ƒ—†ƒ–‡”ƒ†ƒ‰–‹†ƒǤ Š—‹„ƒŠ™ƒ‹ŽŠƒ‹–—„‡”Š—„—‰ƒ†‡‰ƒƒ†œƒ„ǡ‹ŽŠƒ›ƒ‰ kit akan dijangkitkan banyak ǔ ²Ȃ ǨÉ ºČǼdz¦ÂÈ É¸Ƣnjbahkan µ¦ ȋɌÌ dibinasakan”. akan mengadakan berlaku terus-menerus terkadang Allah Ȧ dandibinasakan”. ƒ†œƒ„‹– Éƫdijangkitkan È akan È Éƫpenyakit ɸƢ É ǂÈǷÈÌ dibinasakan”. É manusia “Banyak akan banyak manusia akan dibinasakan”. †ƒŠ—Ž—‹–—„‡”„—›‹ǣ adzab itu dan terkadang tidak.  †ƒƒ †ƒ Œ—‰ƒ „‡”Š‡–‹dzǤdibinasakan”. ’ƒ ’—Žƒ ƒ•—†›ƒǫ ƒŽƒ— ‹–ƒ ƒŽƒ‹–ƒ„ŽǦ •–‹ˆ–ƒǯ‹–—Œ—‰ƒ ƒ†Š”ƒ–Šƒ† “Banyak penyakit akan dijangkitkan dan banyak manusia akan ‘alaihis salãm Dalam †ƒŠ—Ž— kitab Al-Istifta’ itu juga Hadhrat Mirza •‡†‹”‹–‡ŽƒŠ‡—Ž‹•ǣ –— ‹ŽŠƒ ›ƒ‰ •‡„‡Ž— ‹ŽŠƒ ‹‹ǡGhulam ƒƒ ‹–ƒ dibinasakan”. ¸Ƣ ǔ ƫ ²Ȃ Ǩ º Č Ǽ dz¦  ¸Ƣ nj ƫ µ¦ ǂ ǷÈ ȋ Ɍ ¦ Ahmada.s. sendiri telah menulis: È É É É È È É È É É ÈÌ Ì É

¿Ȃ É ǏÈ É¢

Êdz¦¯È ŚÊ ǣÈ Â ŚÊ Ljċ dz¦Â ¿ÊÈȐǰÈ Ìdz¦Â §¦ Ê Ê ǶÆ ÊƟƢǏ Ȃ Ȁ º ǧ Ǯ È È È LjÈ ǷÌȦ :¿ƢÈ Ì È Ì È È ÈÉ È ǂċÈnjdz¦ÂÈ ¿ƢǠÈ ċǘdz¦ ǺÊ ǟÈ Ǯ ¿ƢÈ Ǐ È

:

  : :  :   :  :  ǂÉÉǘÌǧÈ¢ :

:

¿ÆȂÌ Ǐ È

 :  njÌǻ¦ÂÈ ÉǽÈ¢ƾÈ ÈƬºÌƥ¦ÂÈ ÉǾǟÈ ǂȺÈƬƻÌ Ê¦ :ǂÉǷÈÌ ȋ¦ ÉǾǬċ NjÈ :ƞÈ ȈċÌnjdz¦ ǂÈÈǘÈǧǂÈÈǘÈǧ

¿Ȃ É ǏÈ É ¢ÂÈ ǂÉÉǘÌǧÈ¢

‡‰‡–ƒŠ—‹„ƒŠ™ƒ‹ŽŠƒ‹–—„‡”Š—„—‰ƒ†‡‰ƒƒ†œƒ„ǡ‹ŽŠƒ Ç Ìǫ ńÈ Ê¤ ǽÊŚÊ ƻÊ ÌƘÈƫ ċÉĽ ƪ Ç Ìǫ ńÈ Ê¤ ÀÈ ȂǟƢċǘdz¦ §¦ Ê ǀÈ ǟÈ ńÈ Ê¤ ƨ°ƢNjÈ Ê¤ ǾÊ ȈÌÊǧ ƪ É È È È “Banyak penyakit akan dijangkitkan dan banyak manusia akan ƒŠ—Ž—‹–—„‡”„—›‹ǣ “Bahwa ilham ini mengandung isyarat bahwa adzab taun dibinasakan”. “Bahwa ilham akan ini mengandung bahwa adzab taun terkadang berlaku danisyarat terkadang tidak”. terkadang akan berlaku dan terkadang tidak”. 

 

È Éƫ ²Ȃ ɸƢǔ É ǂÈǷÈÌ ȋɌÌ È¦ É ǨÉ ºČǼdz¦ÂÈ É¸ƢnjÈ Éƫ µ¦

Žƒ‰ƒŠŒ‡Žƒ•†ƒ›ƒ–ƒƒ•—†›ƒǨ

31

Ê ¢dz „‡Ž‹ƒ— Ê ‡‰‹–— Œ—‰ƒ „‡”‡ƒƒ †‡‰ƒ ‹ŽŠƒǣ DzƤȈ Ì É ǏÉ¢ÂÈ ƞÉ ǘƻÉ


ƪÌǫÂÈ ń¤ Ì È ÌƘÈƫÈ ċÉĽ ƪÌǫÂÈÈ ċÉń¤È ÀÈ ȂÌ ÉǟƢǘdz¦ È ǽŚƻ È È È§¦ÉǀÈ ǟÈ ń¤È ƨ°ƢÈÈ ÈNj¤ ÈǾȈǧÌ ÆÈ È

Ì

“Bahwa ilham ini mengandung isyarat bahwa adzab taun terkadang akan berlaku dan terkadang tidak”. “Bahwa“Bahwa ilham ini mengandung isyarat isyarat bahwa adzab ilham ini mengandung bahwataun adzab taun Penjelasan Ahmadiyah terkadang akan berlaku dan terka dang tidak”. terkadang akan berlaku dan terka dang tidak”. __________________________________________________________________________________________ Žƒ‰ƒŠŒ‡Žƒ•†ƒ›ƒ–ƒƒ•—†›ƒǨ  Žƒ‰ƒŠŒ‡Žƒ•†ƒ›ƒ–ƒ ƒ•—†›ƒǨ Žƒ‰ƒŠŒ‡Žƒ•†ƒ›ƒ–ƒ ƒ•—†›ƒǨ Alangkah jelas dan nyata maksudnya! Ê ¢dz „‡Ž‹ƒ— Ê ‡‰‹–— Œ—‰ƒ „‡”‡ƒƒ †‡‰ƒ ‹ŽŠƒǣ DzƤȈ Ì É ǏÉ¢ÂÈ ƞÉ ǘƻÉ 

Ê Ê ¢dzƞǘʄ‡Ž‹ƒ— ‡‰‹–—‡‰‹–— Œ—‰ƒ „‡”‡ƒƒ †‡‰ƒ ‹ŽŠƒǣ Dzilham: ƤȈ ǘÊ ƻÉ źÊÀÌÈ¢ ¢ǺÌdzǷ”Ê ńƢ ‘alaihis salãm–‡ŽƒŠ‡—Ž‹•’ƒ†ƒ‹–ƒ„‹–—’—ŽƒǣDz È ǠÈ ºÈƫÂÈ ÉǾÈǻƢƸÈa.s.ƦÌLJÉ dzǡ Œ—‰ƒ „‡”‡ƒƒ †‡‰ƒ „‡Ž‹ƒ— É ǏÉ¢ÂÈ “DzƞÉƤȈ Begitu juga berkenaan dengan‹ŽŠƒǣ beliau É ÌǏÉ¢ÂÈÈ ƞÉÌÉ ǘÌƻÉ Ê ńƢ ƒ”–‹›ƒǣ ŽŽƒŠpada ƒŠƒǦ•—…‹ †ƒ”‹ „‡”Žƒ— Šƒ† ƒŠŽƒ telah menulis kitab itu pula : “ ƞÈ ǘÊ ........ ÀÌ È¢ Ǻƞ ihis‘alaihis salãm–‡ŽƒŠ‡—Ž‹•’ƒ†ƒ‹–ƒ„‹–—’—ŽƒǣDz ÌźÉ•ƒŽƒŠǤ źÉÈ ÀǠÈÌ ºÈƫ¢ÂÈ ǺÌÉǾǷÈǻÊƢƸ ƫÂÈ”,ÉǾartinya: ǻƢƸ ƦÌLJÉ dzǡ salãm–‡ŽƒŠ‡—Ž‹•’ƒ†ƒ‹–ƒ„‹–—’—ŽƒǣDz ÈńƢ ÌÈ ǷǘÊ ƒ–ƒŽƒ ÈƦÌLJÉǠÈ ºÈdzǡ È Ì È ‡„ƒ…ƒ †—ƒ ‹ŽŠƒ ‹–— •—†ƒŠ –‡–— †‹ƒ ‡„ƒ…ƒ ’—Žƒ Allah Maha-Suci dari berlaku salah. Tatkala Ahmad Dahlan membaca ›ƒǣ ŽŽƒŠ ƒŠƒǦ•—…‹ †ƒ”‹ „‡”Žƒ— •ƒŽƒŠǤ •ƒŽƒŠǤ ƒ–ƒŽƒ Šƒ†Šƒ† ƒŠŽƒƒŠŽƒ†—ƒ ƒ”–‹›ƒǣ ŽŽƒŠ ƒŠƒǦ•—…‹ †ƒ”‹–‡–ƒ’‹ „‡”Žƒ— ƒ–ƒŽƒ ‡–‡”ƒ‰ƒ ‹‹ǡ ƒƒ †‹ƒ –‡ŽƒŠ ‡›‡„—›‹ƒ ‡–‡”ƒ‰ƒǦ dua ilham itu sudah tentu ia membaca pula dua ini, „ƒ…ƒ †—ƒ ‹ŽŠƒ ‹–— •—†ƒŠ –‡–— –‡–— †‹ƒ ‡„ƒ…ƒ ’—Žƒketerangan †—ƒ ‡„ƒ…ƒ †—ƒ tetapi ‹ŽŠƒ ‹–— •—†ƒŠ †‹ƒketerangan-keterangan ‡„ƒ…ƒ ’—Žƒ †—ƒ ‡–‡”ƒ‰ƒ‹–—†‡‰ƒ•‡‰ƒŒƒǤ‡”„—ƒ–ƒ›ƒ‹‹•ƒƒ„‡ƒ”†‡‰ƒ akan ia telah menyembunyikan itu ‡”ƒ‰ƒ ‹‹ǡ ƒƒ –‡–ƒ’‹ †‹ƒ –‡ŽƒŠ ‡›‡„—›‹ƒ ‡–‡”ƒ‰ƒǦ ‡–‡”ƒ‰ƒ’‡”„—ƒ–ƒ ‹‹ǡ ƒƒ –‡–ƒ’‹ †‹ƒ –‡ŽƒŠ ‡–‡”ƒ‰ƒǦ ‘”ƒ‰Ǧ‘”ƒ‰ ƒŠ—†‹‡›‡„—›‹ƒ †‹ƒ•ƒ —Šƒƒ† shallallãhu dengan sengaja. Perbuatannya ini samaƒ„‹ benar dengan perbuatan ‡”ƒ‰ƒ‹–—†‡‰ƒ•‡‰ƒŒƒǤ‡”„—ƒ–ƒ›ƒ‹‹•ƒƒ„‡ƒ”†‡‰ƒ S.a.w. ‘Ž‡Š ŽŽƒŠ ‡’ƒ†ƒ ‡–‡”ƒ‰ƒ‹–—†‡‰ƒ•‡‰ƒŒƒǤ‡”„—ƒ–ƒ›ƒ‹‹•ƒƒ„‡ƒ”†‡‰ƒ ‘alaihi wa sallamǡ ƒƒ ƒ’ƒ ›ƒ‰ †‹ˆ‹”ƒƒ , maka apa yang orang-orang Yahudi di masa Nabi Muhammadshallallãhu „—ƒ–ƒ ‘”ƒ‰Ǧ‘”ƒ‰ ƒŠ—†‹ †‹ƒ•ƒ ƒ„‹ —Šƒƒ† S.w.t. ’‡”„—ƒ–ƒ ‡”‡ƒ ‘”ƒ‰Ǧ‘”ƒ‰ ƒŠ—†‹ †‹ƒ•ƒ ƒ„‹ —Šƒƒ† shallallãhu ǡ †ƒ’ƒ– †‹—Žƒ‰ Žƒ‰‹ ‡’ƒ†ƒ Šƒ† ƒŠŽƒ †ƒkepada ƒ™ƒǦ kepada mereka, dapat diulang lagi difirmankan oleh Allah ihi wa sallamǡ ƒƒ ƒ’ƒ ›ƒ‰ †‹ˆ‹”ƒƒ ‘Ž‡Š ŽŽƒŠ ‡’ƒ†ƒ ‘alaihi wa sallamǡ ƒƒ ƒ’ƒ ›ƒ‰ †‹ˆ‹”ƒƒ ‘Ž‡Š ŽŽƒŠ ‡’ƒ†ƒ ƒ™ƒ›ƒǡ›ƒ‹–—ǣ Ahmad Dahlan dan kawan-kawannya, yaitu: ‡ƒǡ †ƒ’ƒ– †‹—Žƒ‰ Žƒ‰‹ ‡’ƒ†ƒ Šƒ† ƒŠŽƒ †ƒ ƒ™ƒǦ ‡”‡ƒǡ †ƒ’ƒ– †‹—Žƒ‰ Žƒ‰‹ ‡’ƒ†ƒ Šƒ† ƒŠŽƒ †ƒ ƒ™ƒǦ ™ƒ›ƒǡ›ƒ‹–—ǣ Ê ƦÌdzƢÊƥǪċ ū¦ ƒ™ƒ›ƒǡ›ƒ‹–—ǣ ÀÈ ȂǸÉ ÈǴǠÌ ºÈƫǶÌ ÉƬºÌǻÈ¢ÂÈ Ǫċ Èū¦ Ì ¦ȂǸÉ ÉƬÌǰÈƫÂÈ DzÊ ǗƢ È ÈÌ ¦ȂLjÉ ÊƦǴÌ ºÈƫȏÈÂÈ Ê Ê Ê 

Ê ǗƢƦÌdzƢƥǪċ Èū¦ ÀÈ ȂǸÉ ÈǴǠÌ ºÈƫǶÌ“Janganlah ƬºÌǻÈ¢ÂǪċ Èū¦ ǴÌ ºÈƫȏÈÂÈhaq dengan yang batil, dan Ì ¦ȂǸÉƬÌǰÈƫÂÈ Dzmencampurkan ÌÊ ¦ȂLj ÉÊƥǪƦċyang ÊƦǴÌ ºÈƫȏhaq Ê ÀÈÉȂǸÉÈÈǴǠÌ ºÈƫ“Janganlah ǶÌ ÉƬºÌǻÈ¢ÂÈÉkamu Ǫċ Èū¦ ȂǸÉ ÉƬÌǰÈ ÈƫÂmencampurkan Dz ǗƢ Ʀ dz Ƣ Ì Ì ¦kamu Ì ¦ȂLjyang ÈÂÈ dengan yang batil, È Èū¦ È yang janganlah pula menyembunyikan benarÉ sedang kamu mengetahuinya”

dan janganlah pula menyembunyikan yang benar sedang kamu “Janganlah kamu mencampurkan yang haq dengan (Al-Baqarah, 2:42).yang batil, mengetahuinya” (Al-Baqarah, 2:42). “Janganlah mencampurkan yang haq dengan yang batil, dan janganlah pulakamu menyembunyikan yang benar sedang kamu Ahmad Dahlan yang mengaku dirinya sebagai seorang mukmin mengetahuinya” (Al-Baqarah, 2:42). dan janganlah pula menyembunyikan yang benar sedang kamu sejati Šƒ†ƒŠŽƒ›ƒ‰‡‰ƒ—†‹”‹›ƒ•‡„ƒ‰ƒ‹•‡‘”ƒ‰—‹ entah apa yang akan dikeluarkan oleh mulutnya yang kotor mengetahuinya” (Al-Baqarah, 2:42).

itu terhadap keterangan-keterangan berikut ini: Šƒ†ƒŠŽƒ›ƒ‰‡‰ƒ—†‹”‹›ƒ•‡„ƒ‰ƒ‹•‡‘”ƒ‰—‹ •‡Œƒ–‹ ‡–ƒŠƒ’ƒ›ƒ‰ƒƒ†‹‡Ž—ƒ”ƒ‘Ž‡Š—Ž—–›ƒ›ƒ‰‘–‘”‹–— –‡”Šƒ†ƒ’‡–‡”ƒ‰ƒǦ‡–‡”ƒ‰ƒ„‡”‹—–‹‹ǣ –‹ ‡–ƒŠƒ’ƒ›ƒ‰ƒƒ†‹‡Ž—ƒ”ƒ‘Ž‡Š—Ž—–›ƒ›ƒ‰‘–‘”‹–— Šƒ†ƒŠŽƒ›ƒ‰‡‰ƒ—†‹”‹›ƒ•‡„ƒ‰ƒ‹•‡‘”ƒ‰—‹ (1) A llahS.w.t. menjadi kaki-tangan manusia, Nabi MuhammadS.a.w. Šƒ†ƒ’‡–‡ ”ƒ‰ƒǦ‡–‡”ƒ‰ƒ„‡”‹—–‹‹ǣ •‡Œƒ–‹ ‡–ƒŠƒ’ƒ›ƒ‰ƒƒ†‹‡Ž—ƒ”ƒ‘Ž‡Š—Ž—–›ƒ›ƒ‰‘–‘”‹–— Ê S.w.t.ǐberfirman: Ê Ê ƒǯƒŽƒ ȋͳȌ ǾÉƬƦÌÈƦƷÈ ƢÈđʔƒ‰ƒǦ‡–‡”ƒ‰ƒ„‡”‹—–‹‹ǣ NJ ǘÊ Ʀ̺Èȇ ŖÊċdz¦ ÉǽŽŽƒŠ ƾÈ Èȇbahwa ÂÈ ǾÊÊƥ ǂÉǐ ƦÌAllah ÄǀÊ ċdz¦ ÉǾǠÈ ÌÈũ ƪ –‡”Šƒ†ƒ’‡–‡ É ǼÌǯÉ ’ƒ—•‹ƒǡ Ì ¢ ¦¯È ƜÊÈǧ ƒ„‹ È ÈƥÂÈ ǾÊƥ ǞÉ ǸÈ LjÌ Èȇƒ‹Ǧ–ƒ‰ƒ É bersabda ɺȇ Äǀċdz¦ Éǽǂȏ‡Œƒ†‹ —Šƒƒ† shallallãhu ‘alaihiÊ wa sallam „‡”•ƒ„†ƒ ȋͳȌ ƒ„‹ Ê ƦºƢȇƒ‹Ǧ–ƒ‰ƒ ŽŽƒŠ ƢƒǯƒŽƒ ċdz„ƒŠ™ƒŽŽƒŠ„‡”ˆ‹”ƒǣ ÊċdzÈƥ¦ÂÈÉǾǾÊÈǴƳÊƥÌ °ÊǞÉÂÈǸÈ Lj̏ƒ—•‹ƒǡ đÊÄȆǀÊ njċdzʦ ÌÈŻÉǽǂÈŖ ¢ ¦¯È ƜÊÈǧ đÊ NJ ǘÊ Ʀ̺Èȇ Ŗʏ‡Œƒ†‹ ¦ ÉǽƾÈ ÈȇÂÈ ǾÊÊƥ ǂÉǐ ǐ ȇ Äǀċdz¦ ÉǾǠÈ ÌÈũ ƪ ǼÌǯÉ ’ǾÉƬƦÌÈƦƷÈ É Ì Ì È È È É É È —Šƒƒ† shallallãhu ‘alaihi wa sallam „‡”•ƒ„†ƒ ȋͳȌ ŽŽƒŠ ƒǯƒŽƒ ‡Œƒ†‹ ƒ‹Ǧ–ƒ‰ƒ ƒ—•‹ƒǡ ƒ„‹ „ƒŠ™ƒŽŽƒŠ„‡”ˆ‹”ƒǣ ƢÈđÊ ȆnjÊ ÌÈŻ‘alaihi ŖÊċdz¦ ǾÈǴƳÌ °ÊÂÈwa sallam „‡”•ƒ„†ƒ —Šƒƒ† shallallãhu “Apabila Aku Allah cinta kepadaÉ seorang hamba, maka Aku „ƒŠ™ƒŽŽƒŠ„‡”ˆ‹”ƒǣ Aku menjadi yang ia mendengar, dan matanya “Apabila Allahtelinganya cinta kepada seorang hamba, maka Aku menjadi “Apabila Aku dan Allahtangannya cinta kepada seorang hamba,dan maka yang iayang melihat yang ia memegang telinganya ia mendengar, dan matanya yang ia melihat dan Aku menjadi telinganya yang ia mendengar, dan matanya kakinya yang dan ia berjalan” tangannya yang ia memegang kakinya yang ia berjalan” yang ia melihatkitabur-Riqaq dan tangannya yang ia memegang dan (Al-Bukhari, babut-Tawadhu’). (Al-Bukhari,kakinya kitabur-Riqaq yang iababut-Tawadhu’). berjalan”

 (Al-Bukhari, kitabur-Riqaq babut-Tawadhu’). ‡ƒ”ƒŠ ŽŽƒŠ ‡Œƒ†‹ –‡Ž‹‰ƒǡ ƒ–ƒǡ –ƒ‰ƒ †ƒ ƒ‹ Benarkah AllahS.w.t. menjadi telinga, mata, tangan dan kaki ƒ—•‹ƒǫ‘„ƒŽƒŠŠƒ†ƒŠŽƒ„‡”–ƒ›ƒ‡’ƒ†ƒƒ™ƒǦƒ™ƒ›ƒ manusia? Cobalah kepada ‡ƒ”ƒŠ ŽŽƒŠ Ahmad ‡Œƒ†‹ Dahlan –‡Ž‹‰ƒǡ bertanya ƒ–ƒǡ –ƒ‰ƒ †ƒkawanƒ‹ –‡–ƒ‰ˆƒ–™ƒǦˆƒ–™ƒ ƒ†‹–•‹‹Ǥ kawannya tentang fatwa-fatwa Hadits ini. ƒ—•‹ƒǫ‘„ƒŽƒŠŠƒ†ƒŠŽƒ„‡”–ƒ›ƒ‡’ƒ†ƒƒ™ƒǦƒ™ƒ›ƒ –‡–ƒ‰ˆƒ–™ƒǦˆƒ–™ƒ ƒ†‹–•‹‹Ǥ ȋʹȌ ŽŽƒŠ ‡’—›ƒ‹ ‡”ƒ‰—ƒǤ ƒŽƒ ƒ†‹–• –‡”•‡„—–ǡ S.w.t. mempunyai keraguan. Dalam Hadits tersebut, telah (2) Allah –‡ŽƒŠ†‹•‡„—–ƒ’—Žƒˆ‹”ƒŽŽƒŠǣ S.w.t. : ƒŽƒ ƒ†‹–• –‡”•‡„—–ǡ pula firman Allah ȋʹȌ disebutkan ŽŽƒŠ ‡’—›ƒ‹ ‡”ƒ‰—ƒǤ –‡ŽƒŠ†‹•‡„—–ƒ’—Žƒˆ‹”ƒŽŽƒŠǣ Ê Ê ǨÌ ºÈǻ Ǻǟ Ä®Ê ®ČǂºÈƫ ’ǾÉǴǟƢ Ê Èǧ ƢÈǻÈ¢ ƞÇ ȈNjÈ Ǻǟ ©®Ì ®ċǂºÈƫ ƢǷ © È ȂÌ ǸÈ Ìdz¦ ÉǽǂÌÈǰÈȇ ǺÊ ǷƚÌ ǸÉ Ìdz¦ dž Ì Ì È É È ÈÈ ÌÈ È

32Ê Ê ’ǾǨÌÈƬºǻºÈƟƢǺLjǟǷ Ä’ǽǂ®Êǯ®ÌČǂÈ¢ºÈƫ ƢÈ’ǻÈ¢ǾÂÉǴǟƢ Ê © È ȂÌ ǸÈ Ìdz¦ ÉǽǂÌÈǰÈȇ ǺÊ ǷƚÌ ǸÉ Ìdz¦ dž É ®Ì ®ċǂȺÈƫ ƢǷÈÂÈ ÌÈ ÈÈ È È È Èǧ ƢÈǻÈ¢ ƞÇ ȈÌNjÈ ǺÌ ǟÈ © ’ǾÈƬºÈƟƢLjÈ ǷÈ ’ǽǂÈǯÌ È¢ ƢÈǻÈ¢ÂÈ “Aku Allah tidak bingung tentang sesuatu yang Aku

 hendak mengerjakan seperti Aku bingung tentang jiwa “Akumukmin Allah tidak bingung tentang sesuatu yangAku Aku seorang yang dia tidak suka mati, sedang hendak mengerjakan seperti Aku bingung tentang jiwa tidak suka menyusahkannya”.


ĂŠ Ç¨ĂŒ ÂşĂˆÇť ÇşĂŒ Ç&#x;Ăˆ Ă„ÂŽÂŽÄŒÇ‚ĂˆÂşĂˆĆŤ ’ǞÉǴÇ&#x;Ć˘ĂˆÇ§ Ć˘ĂˆÇťĂˆÂ˘ ƞÇ ČˆĂŒÇ‹Ăˆ ÇşĂŒ Ç&#x;Ăˆ Š Š Ăˆ Č‚ĂŒ Ç¸Ăˆ ĂŒÇłÂŚ Ă‰Ç˝Ç‚ĂŒĂˆÇ°ĂˆČ‡ ǺÊ ÇˇĆšĂŒ ǸÉ ĂŒÇłÂŚ dž É ÂŽĂŒ ÂŽÄ‹Ç‚ĂˆÂşĂˆĆŤ Ć˘ÇˇĂˆĂ‚Ăˆ â€™ÇžĂˆĆŹÂşĂˆĆ&#x;Ć˘ÇˆĂˆ ÇˇĂˆ â€™Ç˝Ç‚ĂˆÇŻĂŒ ĂˆÂ˘ Ć˘ĂˆÇťĂˆÂ˘Ă‚Ăˆ Bab Satu: Aqidah Jemaat Ahmadiyah

 __________________________________________________________________________________________ “Aku Allah tidak bingung tentang sesuatu yang Aku

hendak seperti Aku bingung “Aku Allah tidakmengerjakan bingung tentang sesuatu yang Akutentang hendakjiwa seorang mukmin yang dia tidak suka mati, sedang kerjakan seperti Aku bingung tentang jiwa seorangAku tidak sukamati, menyusahkannya�. mukmin yang ia tidak suka sedang Aku tidak suka menyusahkannya�.

‹Šƒ–ŽƒŠ ƒ†‹–• ›ƒÂ?‰ •ŠƒŠ‹Š ‹Â?‹ Â?‡Â?—Â?Œ—Â?Â?ƒÂ? „ƒŠ™ƒ –ƒ–Â?ƒŽƒ ŽŽƒŠ Š‡Â?†ƒÂ? Â?‡Â?…ƒ„—– Œ‹™ƒ ‘”ƒÂ?‰ Â?ƒÂ?ƒ ‹ƒ tatkala ”ƒ‰— †ƒÂ? Lihatlah Hadits yang shahih ini Â?—Â?Â?‹Â?ÇĄ menunjukkan bahwa S.w.t. „‹Â?‰—Â?‰ Allah Ǥ hendak mencabut jiwa orang mukmin, maka Dia ragu dan bingung. ‘Ž‡ŠÂ?ƒŠŽŽƒŠ„‹Â?‰—Â?‰†ƒÂ?Â”ÂƒÂ‰Â—ÇŚÂ”ÂƒÂ‰Â—ÇŤ Bolehkah AllahS.w.t. bingung dan ragu-ragu? Č‹ÍľČŒ ‡ŽƒŠ†‹•‡„—–Â?ƒÂ?Žƒ‰‹†ƒŽƒÂ? ƒ†‹–•„ƒŠ™ƒŽŽƒŠ ÂƒÇŻÂƒÂŽÂƒ (3) Telah „‡”ˆ‹”Â?ƒÂ?Â?‡’ƒ†ƒŠƒÂ?Â„ÂƒÇŚ›ƒ’ƒ†ƒŠƒ”‹‹ƒÂ?ÂƒÂ–ÇŁ disebutkan lagi dalam Hadits bahwa AllahS.w.t. berfirman kepada hamba-Nya pada hari Qiamat:ĹˆĂŠĆžĂŒ Ă‰Ç ÂşĂˆĆŤ ÇśĂŒ ĂˆÇ´ÂşĂˆÇ§ ĆŞ ĂŒ Ç‚ĂŠ ÇˇĂˆ ÂżĂˆ ÂŽÂĄ Ăˆ ÇşĂˆ ĂŒĆĽÂŚ Ć˘ĂˆČ‡ ÉǓ

“Wahai anak Adam (manusia), dulu Aku sakit, akan tetapi kamu “Wahai anak Adam (manusia), Aku sakit, akan tetapi engkau tidak menengok Akuâ€? tidak melihat Akuâ€? (Muslim dan Misykat bab ‘Iyadatul-Maridh). ’ƒÂ?ƒŠŽŽƒŠŒ—‰ƒ†ƒ’ƒ–Œƒ–—Š•ƒÂ?‹–Ǎ

(Muslim dan Misykat bab ‘Iyadatul-Maridh). ’ƒÂ?ƒŠŽŽƒŠŒ—‰ƒ†ƒ’ƒ–Œƒ–—Š•ƒÂ?‹–Ǎ  Apakah AllahS.w.t. juga dapat jatuh sakit? ƒŽƒ—ŠÂ?ĠƒŠŽƒÂ?„‡”Â?ƒ–ƒ„ƒŠ™ƒÂ?ƒÂ?•—† ƒ†‹–•‹Â?‹•—†ƒŠ ƒŽƒ—ŠÂ?ĠƒŠŽƒÂ?„‡”Â?ƒ–ƒ„ƒŠ™ƒÂ?ƒÂ?•—† ƒ†‹–•‹Â?‹•—†ƒŠ †‹Œ‡Žƒ•Â?ƒÂ? †‹ †ƒŽƒÂ? ƒ†‹–• ‹–— ÂŒÂ—Â‰ÂƒÇĄ Â?ƒÂ?ƒ Â?‹–ƒ Œƒ™ƒ„ „ƒŠ™ƒ „‡‰‹–— †‹Œ‡Žƒ•Â?ƒÂ? †‹Ahmad †ƒŽƒÂ?‹ŽŠƒÂ? ƒ†‹–• ‹–— ÂŒÂ—Â‰ÂƒÇĄbahwa Â?ƒÂ?ƒ Â?‹–ƒ Œƒ™ƒ„ „ƒŠ™ƒ „‡‰‹–— Kalau Dahlan ƒ†Š”ƒ– berkata maksud Hadits ini sudah Œ—‰ƒ Â?ƒÂ?•—† ŠÂ?Ġ ‘alaihis salĂŁm ‹Â?‹ •—†ƒŠ Œ—‰ƒ Â?ƒÂ?•—† ‹ŽŠƒÂ? ƒ†Š”ƒ– ŠÂ?Ġ ‘alaihis salĂŁm ‹Â?‹ •—†ƒŠ dijelaskan di dalam Hadits itu juga, maka kita jawab bahwa begitu †‹Œ‡Žƒ•Â?ƒÂ? †‹†ƒŽƒÂ? ‹ŽŠƒÂ? ‹–— Œ—‰ƒǤ ’ƒÂ?ƒŠ ŠÂ?Ġ ƒŠŽƒÂ? –‹†ƒÂ? a.s. †‹Œ‡Žƒ•Â?ƒÂ? †‹†ƒŽƒÂ? ‹ŽŠƒÂ? ‹–— Œ—‰ƒǤ Â?‡Â?‰‡–ƒŠ—‹ ’ƒÂ?ƒŠ ŠÂ?Ġ –‹†ƒÂ?•ƒ›ƒ ini sudah dijelaskan didalam juga maksud ilham Hadhrat Ahmad Â?‡Ž‹Šƒ–Â?Â›ÂƒÇŤ ƒ›ƒ •‡Â?†‹”‹ „‡Ž—Â? „‡–—ŽǥƒŠŽƒÂ? ƒÂ?ƒÂ? –‡–ƒ’‹ Â?‡Ž‹Šƒ–Â?Â›ÂƒÇŤ ƒ›ƒ •‡Â?†‹”‹ „‡Ž—Â? Â?‡Â?‰‡–ƒŠ—‹ „‡–—Žǥ ƒÂ?ƒÂ? –‡–ƒ’‹ •ƒ›ƒ ilham itu „juga. AhmadŠÂ?Ġ Dahlan tidak melihatnya? Saya †‡Â?‰ƒ” ƒŠ™ƒApakah Â?ÂƒÂ–ÂƒÇŚÂ?‡’ƒŽƒ ƒŠŽƒÂ? ‹–— „‡Ž—Â? Â„Â—Â–ÂƒÇĄ ™ƒŽŽ Š— †‡Â?‰ƒ” „ ƒŠ™ƒ Â?ÂƒÂ–ÂƒÇŚÂ?‡’ƒŽƒ ŠÂ?Ġ ƒŠŽƒÂ? ‹–— „‡Ž—Â? Â„Â—Â–ÂƒÇĄ ™ƒŽŽ Š— sendiri ÂƒÇŻÂŽÂƒÂ?Ǥbelum mengetahui betul, akan tetapi saya dengar bahwa ÂƒÇŻÂŽÂƒÂ?Ǥ mata-kepala Ahmad Dahlan itu belum buta, wallĂŁhu a’lam. ĂŠ ĂŠ

 °ÊÂƞÉ Ç? °ƢÉ Ç? ÄŒ dzŒĿÊŖÊċdzŒ§Ȃ ĂˆČ„ĂŒĆĽĂˆÇ¸Č‹ÂŚĂŒÇ ÂşĂˆĆŤČ„Č?ĂˆÇ¸ĂˆÇ ĂŒĆ˘Č€Ä‹ÂşĂˆĆŤºǝČ?ĆœĂŠĂˆĂˆÇ§Ć˘Č€Ä‹Ăˆ ÂşÇťĆœĂˆÇ§ ɌȄÉǴǸǏÉ ĂŒÇ ÇłÂŚÂşĂˆĆŤČ„ÇşÇ¸ĂˆÇ°ĂŠÇ ĂŒ ĂˆÇłÂşĂˆĆŤĂ‚ÇşĂŒÂ°Ć˘Ç°Ç?ĂˆÇłĂ‚ĂˆĆĽĂˆČ‹ÂŚ °ÊÂƞÉ Ç? dzŒĿÊŖÊċdzŒ§Ȃ Ç´ ÇŹ Çł ĂŒ ĂŒ ÄŒ É É Ăˆ É ĂˆĂŒ ĂŒ Ăˆ É Ăˆ ĂŒ ĂˆĂŒ 

 “Karena sesungguhnya bukan mata yang buta, melainkan yang “Karena sesungguhnya bukan mata yang buta, melainkan yang “Karena sesungguhnya bukan buta, melainkan buta ialah hatimata yang yang berada dalam dada� yang buta ialah hati yang berada dalam dada� buta ialah hati yang berada dalam dada� (Al-Hajj, 22:47) (Al-Hajj, 22:47) (QS. Al-Hajj, 22:47) 

 ‡Â?ƒ”ƒÂ?‰•ƒ›ƒŠ‡Â?†ƒÂ?Â?‡Â?‡”ƒÂ?‰Â?ƒÂ?„‡”Â?‡Â?ƒƒÂ?†‡Â?‰ƒÂ?‹ŽŠƒÂ? ‡Â?ƒ”ƒÂ?‰•ƒ›ƒŠ‡Â?†ƒÂ?Â?‡Â?‡”ƒÂ?‰Â?ƒÂ?„‡”Â?‡Â?ƒƒÂ?†‡Â?‰ƒÂ?‹ŽŠƒÂ? Sekarang saya hendaksalĂŁm menerangkan ƒ†Š”ƒ–ŠÂ?Ġ‘alaihis ÇĄÂ›ÂƒÂ‹Â–Â—ÇŁ berkenaan dengan ilham a.s. ƒ†Š”ƒ–ŠÂ?Ġ‘alaihis salĂŁm ÇĄ Â›ÂƒÂ‹Â–Â—ÇŁ , yaitu: Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad  ĂŠ ĂŠ ĂŠ

Ć˘Ç Ăˆ Ç´ĂŒ ÇłĂ…Ć¨Ä‹ĂˆĹ§ Â°Ăˆ Č?¤ċ ½Ƣ Ăˆ ĂˆÇźÇ´ĂŒ Ç‡Ăˆ Â°ĂˆĂŒ ¢Ć˘ÇˇĂˆĂ‚Ăˆ ĂŒ½Ƣ ĂˆÇ´ĂŒĂŠÇłĆ¨ĂˆÇłĹ§ ĂŠĂˆÇłĆ˘Ç Ĺ›Ç¸ ĂŠ śǸ ° Č?¤ Çź Ç´ LJ Â°Ăˆ ĂŒ Ăˆ ĂŒ Ă… Ăˆ Ăˆ Ăˆ Ăˆ Ăˆ Ăˆ ĂŒ ¢Ć˘ÇˇĂˆĂ‚Ăˆ Maksudnya: "Dan tiada Allah mengutus engkau melainkan untuk

 ƒÂ?•—†Â?Â›ÂƒÇŁ ƒÂ? –‹ƒ†ƒ ƒÂ?‹ Allah Â?‡Â?‰—–—• ‡Â?‰Â?ƒ— Â?‡Žƒ‹Â?Â?ƒÂ?—Â?–—Â?Â?‡Â?Œƒ†‹”ƒŠÂ?ƒ–„ƒ‰‹•‡Â?ƒŽ‹ƒÂ?ƒŽƒÂ?ǤDz Â?‹ƒ›ƒ–™ƒŠ›— Â?‡Žƒ‹Â?Â?ƒÂ?—Â?–—Â?Â?‡Â?Œƒ†‹”ƒŠÂ?ƒ–„ƒ‰‹•‡Â?ƒŽ‹ƒÂ?ƒŽƒÂ?ǤDz Â?‹ƒ›ƒ–™ƒŠ›— ŽŽƒŠ Â?‡’ƒ†ƒ ‹”œƒ †ƒÂ? †‹Â?‡Š‡Â?†ƒÂ?‹ †‡Â?‰ƒÂ? †ŠƒÂ?‹” Â?ƒ Ç˛Â˝Ăˆ Çł ‹–— ŽŽƒŠ Â?‡’ƒ†ƒ ‹”œƒ †ƒÂ? †‹Â?‡Š‡Â?†ƒÂ?‹ †‡Â?‰ƒÂ? †ŠƒÂ?‹” Â?ƒ Ç˛Â˝Ăˆ Çł ‹–— 33 ȋ‡Â?‰Â?ƒ—Â‹Â”ÂœÂƒČŒÇłÇ¤ƒ–ƒŠÂ?ĠƒŠŽƒÂ?Ǥ ȋ‡Â?‰Â?ƒ— Â‹Â”ÂœÂƒČŒÇłÇ¤ƒ–ƒŠÂ?ĠƒŠŽƒÂ?Ǥ ƒ›ƒ ÂŒÂƒÂ™ÂƒÂ„ÇŁ Â?ƒÂ? †‹Œ‡Žƒ•Â?ƒÂ? Â?ƒÂ?–‹ „ƒŠ™ƒ ’ƒ”ƒ ™ƒŽ‹ ŽŽƒŠ

S.w.t. ƒÂ?•—†Â?Â›ÂƒÇŁ ƒÂ? –‹ƒ†ƒ AllahAllah Â?‡Â?‰—–—• ‡Â?‰Â?ƒ— . “Ini ƒÂ?‹ ayat wahyu kepada menjadi rahmat bagi sekalian alam"


ŽŽƒŠ Â?‡’ƒ†ƒ ‹”œƒ †ƒÂ? †‹Â?‡Š‡Â?†ƒÂ? Â?‹ Allah Â?‡Â?‰—–—• ‡Â?‰Â?ƒ— Penjelasan Ahmadiyah ȋ‡Â?‰Â?ƒ—Â‹Â”ÂœÂƒČŒÇłÇ¤ƒ–ƒŠÂ?ĠƒŠŽƒÂ?Ǥ __________________________________________________________________________________________ ‹•‡Â?ƒŽ‹ƒÂ?ƒŽƒÂ?ǤDz Â?‹ƒ›ƒ–™ƒŠ›— Mirza dan dikehendaki dengan dhamir â€? ÂŒÂƒÂ™ÂƒÂ„ÇŁ itu (engkau Mirza)â€?.†‹Œ‡Žƒ•Â?ƒÂ? ‹–—Â?ƒÂ? Â?‹ †‡Â?‰ƒÂ? †ŠƒÂ?‹” Â?ƒ kaƒ›ƒ Ç˛â€œÂ˝Ăˆ Çł Kata Ahmad Dahlan. †ƒŽƒÂ? —Â?ƒ– •ŽƒÂ? ‹Â?‹ •—†ƒŠ „‹ƒ•ƒ Â?‡ ƒŒ‹† •‡„ƒ‰ƒ‹ ™ƒŠ›— Â?‡’ƒ†ƒ Â?‡”‡Â? S.w.t. Saya jawab: Akan dijelaskan nanti bahwa para Wali Allah „ƒŠ™ƒ ƒ†Š”ƒ– ŠÂ?Ġ ‘alaihis salĂŁ dalam umat Islam ini sudah biasa menerima ayat-ayat Al-Quranulsebagai wahyu kepadaÂ?—”‹†ƒ„‹—ŠƒÂ?Â?ĠshallallĂŁhu mereka. Dan akan dijelaskan pula ‘al Â?ƒÂ?–‹Majid „ƒŠ™ƒ ’ƒ”ƒ ™ƒŽ‹ a.s. mengaku dirinya ŽŽƒŠ menjadi murid Nabi bahwa Hadhrat Ahmad Œ‡Žƒ•Â?ƒÂ? ’—Žƒ „ƒŠ™ƒ ƒ†Š”ƒ– ŠÂ?Ġ S.a.w. dan sudah saya jelaskan pula bahwa Hadhrat Muhammad Â?‡Â?‡”‹Â?ƒ ÂƒÂ›ÂƒÂ–ÇŚÂƒÂ›ÂƒÂ– ÂŽÇŚ—”ƒÂ?—Žnj ĂŠ ČŒÇĄ),ƒ”–‹Â?›ƒ artinya bayangan bagi „ƒ‰‹ Nabi ƒ„‹ —Š Ahmada.s. itu adalah zhill ( ȋĎDzǛ „ƒ›ƒÂ?‰ƒÂ? S.a.w. Â?ƒǤ ƒÂ? ƒÂ?ƒÂ? . Jadi,†‹Œ‡Žƒ•Â?ƒÂ? kalau asal itu rahmat bagi’—Žƒ segala alam, tentu Muhammad sallamǤ Â?ƒŽƒ— ƒ•ƒŽ zhill dan muridnya yang sebenarnya pun ÂƒÂ†Â‹ÇĄ menjadi rahmat pula.‹–— ”ƒŠÂ?ƒ– „ƒ ĂŁm Â?‡Â?‰ƒÂ?— †‹”‹Â?›ƒ Â?‡Â?Œƒ†‹ Â?—”‹†Â?›ƒ›ƒÂ?‰•‡„‡Â?ƒ”Â?›ƒ’—Â?Â?‡Â?Œƒ Ahmad Dahlan dan kawan-kawannya tidak mengetahui laihi wa sallam†ƒÂ?•—†ƒŠ•ƒ›ƒ bagaimana AllahS.w.t. cinta kepada para Wali-Nya, akan tetapi ŠÂ?Ġ ƒŠŽƒÂ? †ƒÂ? Â?ƒ™ƒÂ?ÇŚ S.w.t. † ‘alaihis ‹–— ƒ†ƒŽƒŠ dan yang orang salĂŁm yang mempunyai perhubungan dengan œŠ‹ŽŽ Allah sudah bergaul dengan para Wali-Nya dan orang-orang yang suka „ƒ‰ƒ‹Â?ƒÂ?ƒŽŽƒŠ…‹Â?–ƒÂ?‡’ƒ†ƒ’ƒ”ƒ™ƒ †‡Â?‰ƒÂ? ’ƒ”ƒ Â™ÂƒÂŽÂ‹ÇŚ›ƒ †ƒÂ? ‘”ƒÂ?Â‰ÇŚÂ‘Â”ÂƒÂ?‰ ›ƒÂ?‰ •—Â?ƒwa Â?‡Â?„ƒ…ƒ ƒ”‹Â?Š ŠƒÂ?Â?Ġ shallallĂŁhu ‘alaihi membaca Tarikh mereka itu mengetahui benar’‡”Š—„—Â?‰ƒÂ? bahwa wujud para†‡Â?‰ƒÂ? Â?‡Â?’—Â?›ƒ‹ Â?‡”‡Â?ƒ‹–—Â?‡Â?‰‡–ƒŠ—‹„‡Â?ƒ”„ƒŠ™ƒ™—Œ—†’ƒ”ƒƒ„‹†ƒÂ?’ƒ”ƒ™ƒŽ‹ Nabi dan para Wali itu memang rahmat bagi manusia, kalau Ahmad

‹–—Â?‡Â?ƒÂ?‰ ”ƒŠÂ?ƒ–„ƒ‰‹ Â?ƒÂ?Â—Â•Â‹ÂƒÇĄÂ?ƒŽƒ—ŠÂ?ĠƒŠŽƒÂ?†ƒÂ?Â?ƒ™ƒÂ?ÇŚ ƒ‰‹ •‡‰ƒŽƒ ƒŽƒÂ?ÇĄ –‡Â?–— œŠ‹ŽŽ †ƒÂ? Dahlan dan kawan-kawan mengatakan bahwa para Nabi dan para Â?ƒ™ƒÂ?Â?‡Â?‰ƒ–ƒÂ?ƒÂ?„ƒŠ™ƒ’ƒ”ƒƒ„‹†ƒÂ?’ƒ”ƒ™ƒŽ‹‹–—„—Â?ƒÂ?”ƒŠÂ?ÂƒÂ–ÇĄ Wali itu bukan rahmat, bahkan laknat dan tidak ada wahyu lagi „ƒŠÂ?ƒÂ? ŽƒÂ?Â?ƒ– –‹†ƒÂ? ƒ†ƒ ™ƒŠ›— Žƒ‰‹ Â?‡’ƒ†ƒ •‡‘”ƒÂ?‰ ’—Â? †ƒŽƒÂ? ƒ†‹”ƒŠÂ?ƒ–Â’ —†ƒÂ? ŽƒǤ kepada seorang pun dalam umat Islam ini biarlah mereka itu —Â?ƒ– •ŽƒÂ? ‹Â?‹ „‹ƒ”ŽƒŠ Â?‡”‡Â?ƒ ‹–— „‡”Â?ƒ–ƒ „‡‰‹–— Â?‹–ƒ –‹†ƒÂ? •‡–—Œ— berkata begitu kita tidak setuju dengan mereka itu. Dalam hal ini †‡Â?‰ƒÂ?Â?‡”‡Â?ƒ‹–—ǤƒŽƒÂ?ŠƒŽ‹Â?‹‘”ƒÂ?Â‰ÇŚÂ‘Â”ÂƒÂ?‰›ƒÂ?‰Â?‡Â?‰ƒÂ?—„ƒŠ™ƒ orang-orang yang mengaku bahwa hanya para Dajjal dan Pendusta ŠƒÂ?›ƒ ’ƒ”ƒ ƒŒŒƒŽ †ƒÂ? ’‡Â?†—•–ƒ •ƒŒƒ ›ƒÂ?‰ ƒÂ?ƒÂ? „ƒÂ?‰Â?‹– †ƒŽƒÂ? —Â?ƒ– saja yang akan bangkit dalam umat Islam ini, bagaimana pula boleh

•ŽƒÂ? ‹Â?‹ǥ „ƒ‰ƒ‹Â?ƒÂ?ƒ ’—Žƒ „‘Ž‡Š „‡”Šƒ”ƒ’ „ƒŠ™ƒ ƒ†ƒ Œ—‰ƒ †ƒŽƒÂ? berharap bahwa ada juga dalam umat Islam ini hamba-hamba Allah —Â?ƒ– •ŽƒÂ?‹Â?‹ŠƒÂ?Â„ÂƒÇŚÂŠÂƒÂ?„ƒŽŽƒŠ›ƒÂ?‰Â?‡Â?Œƒ†‹”ƒŠÂ?ƒ–„ƒ‰‹†—Â?Â‹ÂƒÇŤ yang menjadi rahmat bagi dunia? ‡Â?‰ƒ”ŽƒŠ ƒ’ƒ Â?ƒ–ƒ Â?ƒ–ƒ ƒ†Š”ƒ– •njƒ››‹† „†—Žnjƒ†‹” ÂŽÇŚ Dengarlah apa kata kata Hadhrat As-Sayyid Abdul-Qadir Al ƒ‹ŽƒÂ?‹†‹†ƒŽƒÂ?Â?‹–ƒ„Â?›ƒ —–—Š—Žnj ÂŠÂƒÂ‹Â„ÇĄÂ?ƒ“ƒŽƒŠÂ?‘Â?‘”ÍłÍśČŒ–‡Â?–ƒÂ?‰ Jailani di dalam kitabnya Futuhul-Ghaib, makalah nomor 14) tentang ŠƒÂ?„ƒŽŽƒŠ›ƒÂ?‰•‡–‹ƒ™ƒÂ?‹–—Â?ƒ–ƒÂ?Â›ÂƒÇŁ hamba AllahS.w.t. yang setiawan itu katanya:

ÇŚÂ?ƒ™ƒÂ?Â?›ƒ –‹†ƒÂ? Â?‡Â?‰‡–ƒŠ—‹ ÂƒÂŽÂ‹ÇŚÂ›ÂƒÇĄƒÂ?ƒÂ?–‡–ƒ’‹‘”ƒÂ?‰›ƒÂ?‰ ŽŽƒŠ †ƒÂ? ›ƒÂ?‰ •—†ƒŠ „‡”‰ƒ—Ž ĂŠ ĂŠ Â°ĂˆĂŒ Č‹ĂŒÂŚ ŠƢ  ƢÊ Ç¸Ăˆ Ljċ ÇłÂŚĂ‚Ăˆ Âľ É ĂˆĆŚÂşĂˆĆŻ ÇśĂŒ ȀÊ ČˆÇ§

 "Yakni, oleh karena berkat wujud mereka itulah bumi dan langit Yakni, “oleh karena berkat wujud mereka itulah bumi dan langit itu selamat� itu selamat�

 Sabda ini menyatakan bahwa para Wali Allah itu memang ƒ„†ƒ Â?‡Â?›ƒ–ƒÂ?ƒÂ? „ƒŠ™ƒ ’ƒ”ƒsaja, ™ƒŽ‹bahkan ŽŽƒŠ ‹–— Â?‡Â?ƒÂ?‰ rahmat besar‹Â?‹ bukan hanya bagi manusia juga bagi ”ƒŠÂ?ƒ– „‡•ƒ” „—Â?ƒÂ? •ƒŒƒ „ƒ‰‹ Â?ƒÂ?—•‹ƒ Â•ÂƒÂŒÂƒÇĄ „ƒŠÂ?ƒÂ? „ƒ‰‹ •‡Â?‡•–ƒ semesta alam. ƒŽƒÂ?Ǥ Ada satu fitnah lagi yang ditaburkan oleh Ahmad Dahlan •ƒ–— ˆ‹–Â?ƒŠ Žƒ‰‹ ›ƒÂ?‰ †‹–ƒ„—”Â?ƒÂ? ‘Ž‡Š ŠÂ?Ġ ƒŠŽƒÂ? dengan†ƒ pengaruh kawan-kawannya di dalam kitab “Musang Berbulu †‡Â?‰ƒÂ?’‡Â?‰ƒ”—ŠÂ?ƒ™ƒÂ?ÇŚÂ?ƒ™ƒÂ?Â?›ƒ†‹†ƒŽƒÂ?Â?‹–ƒ„Dz—•ƒÂ?‰‡”„—Ž— ›ƒÂ?ÇĄ ŠƒŽǤ ;ʹdzǥ ›ƒ‹–— Dz ƒ–‹ŠƒŠ ÂŽÇŚƒ†‹›ƒÂ?‹ ‹–— „‡”„‡†ƒ †‡Â?‰ƒÂ? ÂŽÇŚ ƒ–‹ŠƒŠ›ƒÂ?‰–‡”Â?ƒÂ?–—„†ƒŽƒÂ?ÂŽÇŚ—”ƒÂ?—ŽnjÂƒÂŒÂ‹Â†ÇłÇĄÂ?ƒ–ƒÂ?›ƒǤ 34 ‡„‡Â?ƒ”Â?›ƒ’ƒ†ƒ–ƒŠ—Â?ͳ͝ʹ͜–‡ŽƒŠ†‹ƒ†ƒÂ?ƒÂ?•ƒ–—Â?‘Â?ˆ‡”‡Â?•‹ •‡Â?—ƒƒ‰ƒÂ?ƒ†‹‘Â?†‘Â?ÇĄ‘Ž‡ŠÂ?ƒ”‡Â?ƒ’‡Â?—Â?ÂƒÇŚÂ’Â‡Â?—Â?ƒ•‡Â?—ƒƒ‰ƒÂ?ƒ


Bab Satu: Aqidah Jemaat Ahmadiyah

__________________________________________________________________________________________

Ayam, hal. 32”, yaitu “Al-Fatihah Al-Qadiyani itu berbeda dengan AlFatihah yang termaktub dalam Al-Quranul-Majid”, katanya.

Sebenarnya pada tahun 1924 telah diadakan sebuah Konferensi semua agama di London, oleh karena pemuka-pemuka semua agama itu diundang untuk mengunjungi Konferensi itu, maka di antara orang-orang Islam di India, Imam kita Hadhrat Mirza Basyiruddin Mahmud Ahmad ayyadahullãhu ta’ala binashrihil‘azĩz diundang pula. Pada waktu itu beliau telah mengarang sebuah kitab yang sangat penting yang diberi nama: “Ahmadiyah atau Islam sejati”. Pada permulaan kitab itu beliau berdoa kepada AllahS.w.t. yang mengandung kalimah-kalimah dari surah Al-Fatihah itu. Oleh „ƒŠ™ƒbeberapa ŽǦ ƒ–‹ŠƒŠ Šƒ†‹›ƒŠ ‹–— Žƒ‹ ȋƒǯ—†œ—„‹ŽŽ Š †œ Ž‹Ȍ karena kalimah yang di dalam Al-Fatihah itu sudah‹ dipakai „‡‰‹‹ŽƒŠ’‡ƒŠƒƒ‘”ƒ‰‹‹Ǥ doa, maka Ahmad Dahlan dan kawan-kawannya ribut dengan mengatakan bahwa Al-Fatihah Ahmadiyah itu lain (na’udzubillãh ƒ—†ƒ”ƒǦ•ƒ—†ƒ”ƒǡ’ƒ”ƒ™ƒŽ‹†ƒ—Žƒƒ†‹ƒ•ƒ†ƒŠ—Ž—•‡ŽƒŽ— min dzãlik). Beginilah pemahaman orang ini. ‹‰‹ ‡’‡”‰—ƒƒ ƒ›ƒ–Ǧƒ›ƒ– ŽǦ—”ƒ—ŽǦƒŒ‹† †ƒŽƒ ƒ”ƒ‰ƒǦ ƒ”ƒ‰ƒ †ƒ •‡ƒ‰ Œ—‰ƒ ‡‰‰—ƒƒ ƒŽ‹ƒŠǦƒŽ‹ƒŠ ŽǦ—”ƒ Saudara-saudara, para Wali dan ulama di masa dahulu selalu †ƒŽƒ†‘ƒǦ†‘ƒ›ƒǤ ingin mempergunakan ayat-ayat Al-Quranul-Majid dalam karangan karangan dan senang juga menggunakan kalimah-kalimah Al-Quran ‡ŽƒŠ †‹•‡„—–ƒ †ƒŽƒ ƒˆ•‹”—ŽǦ—”‹ŽǦƒǯ–•—”ǡ Œ—œ ǡ ŠƒŽǤ ͳͳǡ dalam doa-doanya. „ƒŠ™ƒ’ƒ†ƒ•ƒ–—Šƒ”‹•‡‘”ƒ‰•ƒŠƒ„ƒ–„‡”†‘ƒ‡’ƒ†ƒŽŽƒŠ„‡‰‹‹ǣ Telah disebutkan dalam Tafsirul-Duril-Ma’tsur, juz I, hal. 11, Ê ȂǸsatu Êǂċdz¦ ǺŧÌ ǂċdz¦ ƪsahabat ÊÌ kepada Êƥ Ǯ ©¦ ƾÊ Èƥ ǶȈ ÄǀÊ ċdz¦ Ǯ dzȦ ď ʤ Ƕċ ȀÉ ċǴS.w.t. bahwa pada È ũƢ È ÉǴºÈƠLJÈ È ÌǻÈ¢ ċȏʤ ÈǾÈdzʤÈȏ berdoa Ì ¢ ňAllah É hari É È Ljċ dz¦ Ǟȇ É Ʒseorang begini: Ê °Èȋ¦Â ÀȂǰȈºǧ Ǻǯ Ǿdz ¾ȂǬºƫ ƢŶċƜÊǧ ¦ǂǷÈ¢ ©®°È¢ ¦¯Ê¤Â µ

É É ÈÈ Ì É É È É É È È È Å Ì È Ì È È È Ì ÌÈ ِ ِ ِ ‫اﻟ ٰﻠّﻬﻢ اِ ﱢﱐ أَﺳﺌـﻠُﻚ ﺑِﺎِ ِﲰ‬ ِ ِ ِ ‫ات‬ ‫ﻮ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﺴ‬ ‫اﻟ‬ ‫ﻊ‬ ‫ﻳ‬ ‫ﺪ‬ ‫ﺑ‬ ‫ﻢ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﺣ‬ ‫ﺮ‬ ٰ ْ ‫ﺖ اﻟﱠﺮ‬ َ ْ َ َْ ْ ‫ُ ﱠ‬ َ ْ‫ﻚ اﻟﱠﺬ ْي َﻻاٰﻟﻪَ اﱠﻻ اَﻧ‬ َ ٰ ‫ﲪ ُﻦ اﻟﱠ ْ ُ َ ْ ُ ﱠ‬ ƒ–ƒŽƒ †‘ƒ ‹–— †‹†‡‰ƒ” ‘Ž‡Š ƒ„‹ ‹–ƒ —Šƒƒ† ِ‫ض واِ َذا اَردت أَﻣﺮا ﻓَﺎ‬ ‫ﱠ‬ ِ ‫ن‬ ‫ﻮ‬ ‫ﻜ‬ ‫ﻴ‬ ‫ـ‬ ‫ﻓ‬ ‫ﻦ‬ ‫ﻛ‬ ‫ﻪ‬ ‫ﻟ‬ ‫ل‬ ‫ﻮ‬ ‫ﻘ‬ ‫ـ‬ ‫ﺗ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﳕ‬ ُ ُ َ َ ُ ُ َ ُ َ ْ َ ُ ْ shallallãhu ‘alaihi ْ َwaْ sallamǡ„‡Ž‹ƒ—‡›ƒ–ƒƒ‡•—ƒƒ›ƒǡ„—ƒ ْ َ َ ‫َو ْاﻻَْر‬ ً

•‡’‡”–‹ Šƒ†ƒŠŽƒƒŽƒŠ‡‰ƒˆ‹”ƒ†ƒ ‡†ƒŒŒƒŽƒ›ƒǤ S.a.w. , beliau Tatkala doa itu didengar oleh Nabi kita Muhammad menyatakan kesukaannya, bukan seperti Ahmad Dahlan malah ‘„ƒŽƒŠ „ƒ†‹‰ƒ †‘ƒ –‡”•‡„—– †‡‰ƒ mengkafirkan dan•ƒ—†ƒ”ƒǦ•ƒ—†ƒ”ƒ men-dajjal-kannya. ˆ‹”ƒŽŽƒŠ†ƒŽƒŽǦ—”ƒȋŽǦ ƒ–‹ŠƒŠǡͳǣͳȌ›ƒ‰„‡”„—›‹ǣ

Cobalah saudara-saudara bandingkan doa tersebut dengan Ê ċ ǶÊLjƥÊ 1:1) yang berbunyi: firman AllahS.w.t. dalam Al-Quran Ê Êǂċdz¦(ǺÊQS. ǶȈƷ ŧÌ ǂċAl-Fatihah, dz¦ǾǴdz¦

ÈÌ

Ê ǶÊ LjÊƥ ǶÊ ȈÌƷÊǂċdz¦ ǺÊ ÈŧÌ ǂċdz¦ ƅ¦ Ì †ƒƒ›ƒ–ŽǦ—”ƒȋŽǦƒ“ƒ”ƒŠǡʹǣͳ ͳ͸Ȍ›ƒ‰„‡”„—›‹ǣ Ê Ê dan ayat Al-Quran ʼnÊÌǂÊ ǰÈ Ìdz(Al-Baqarah, ¦ ǾdzȂLJ° ȄÈǴǟÈ ȆďǴǐ2:116) È berbunyi: Éǻ ’ǽƾÉ ǸŴÌyang È È È ÌÉ È Ê ȂǸLjċ dz¦ǞȇƾÊ ƥ Ê °ÈÌ ȋ¦Ì ÂÈ ©¦ ÀÉ ȂǰÉ ÈȈºÈǧǺÌ ǯÉ ÉǾÈdz¾Ȃ É ǬÉ ºÈȇƢÈŶċƜÊÈǧ¦ǂÅǷÈÌ ¢Ȅǔ È Èǫ¦¯È ʤÂÈ µ ÈÈ É È

PASAL PERTAMA Artinya: “Dia-lah Yang menjadikan langit dan bumi. Dan apabilaArtinya: “Dia lah Yang menjadikan langit dan bumi. Dan apabila Dia memutuskan (menjadikan) sesuatu, maka Dia hanya AHMADIYAH AQIDAH dzmaka jadilah ia.” berkata, DzJadilah! 35

 ‡ŽƒŠ–‡”•‡„—–Žƒ‰‹†ƒŽƒ ƒ†‹–•ȋ‹•›ƒ–ǡ„ƒ„•ƒƒǯ—ŽŽƒŠȌ ‡‰ƒƒ”—‹ƒŽŽƒŠsubhãnahu wa ta‘ãlaǡƒ‹Šƒ†‹›ƒŠ


Penjelasan Ahmadiyah

__________________________________________________________________________________________

Dia memutuskan (menjadikan) sesuatu, maka Dia hanya berkata, “Jadilah!” maka jadilah ia.”

Telah tersebut lagi dalam Hadits (Misykat, Bab Asmaa’ullah) bahwa suatu kali Nabi kita bersama dengan sahabatnya bernama Buraidah masuk mesjid, beliau mendengar Abu Musa Al-As’ari berdoa begini:

ِ ٰ ِ َ ‫ﱐ أَ ْﺷ َﻬ ُﺪ َك أَﻧ‬ َ ْ‫ﺖ اﷲُ َﻻاٰﻟﻪَ ﱠاﻻ اَﻧ‬ َ ْ‫ﱠﻚ اَﻧ‬ ْ‫ﺻ َﻤ ًﺪا َﱂْ ﻳَﻠ ْﺪ َوَﱂْ ﻳـُ ْﻮﻟَ ْﺪ َوَﱂ‬ َ ‫ﺖ اَ َﺣ ًﺪا‬ ْ‫اﻟﻠّ ُﻬ ﱠﻢ ا ﱢ‬ ‫ﻳَ ُﻜ ْﻦ ﻟَﻪُ ُﻛ ُﻔ ًﻮا اَ َﺣ ٌﺪ‬

Dan Hadits yang hampir sama dengan ini telah disebutkan juga ِ‫ ﺑ‬Abu Musa dalam Hadits At-Turmudzi ‫ﻪَ اِﱠﻻ‬Abu ‫ َﻻاٰﻟ‬Daud. ‫ﱠﺮِﺣْﻴ ِﻢ‬Mendengar ‫ﲪ ِﻦ اﻟ‬ ٰ ْ ‫ ْﺴ ِﻢ اﷲِ اﻟﱠﺮ‬doa ُ‫اﷲُ ُﳏَ ﱠﻤ ٌﺪ ﱠر ُﺳ ْﻮُﻻﷲ‬dan Al-Asy’ari ini beliau bersuka-cita pula. Bacalah doa ini dan bacalah pula surat Al-Ikhlash dan perhatikan bagaimana Hadhrat Abu Musa ‫اﻟْ َﻤﺎﻛِ ِﺮﻳْ َﻦ‬kalimah-kalimah ‫َﻜُﺮْوا َوَﻣ َﻜَﺮاﷲُ َواﷲُ َﺧْﻴـُﺮ‬surat ‫ َوَﻣ‬Al-Ikhlash itu. Al-Asy’ari telah menukar

Sekarang saya minta kepada Ahmad Dahlan supaya menyeru kepada kawan-kawannya dari para ulama dan mufti-mufti dan saudara-saudaranya yang lain dan dipersilakan memperhatikan dengan pikiran yang tenang lagi sadar betapa beraninya sahabat Nabi menukarkan beberapa kalimah surat Al-Ikhlash dan ayat 118 dari surah Al-Baqarah itu?

Dan dipersilakan juga memperhatikan dengan perhatian yang tenang lagi insaf betapa beraninya Nabi MuhammadS.a.w. membenarkan mereka berbuat begitu? Fatwa apa lagi yang mereka akan hadapkan kepada Nabi MuhammadS.a.w. dan sahabat-sahabat beliau, lalu hadapkanlah fatwa itu juga kepada Ahmadiyah, Ahmadiyah akan menerima fatwa itu dengan tangan yang terbuka dan pikiran yang tenang serta hati gembira insya Allah Ta’ala.

Doa para sahabat tersebut adalah doa yang mengandung ayatayat Al-Quranul-Majid yang telah ditukar. Sekarang saya hendak mengemukakan beberapa syair dari Wali Allah Ibnu ‘Arabi, yang mengandung beberapa ayat dan kalimah-kalimahnya sudah ditukar. Perhatikanlah dahulu ayat-ayat Al-Quranul-Majid dan sesudah itu perhatikanlah pula syair-syair beliau berikut ini: 36


‡‰ƒ†—‰ „‡„‡”ƒ’ƒ ƒ›ƒ– †ƒ ƒŽ‹ƒŠǦƒŽ‹ƒŠ›ƒ •—†ƒŠ †‹–—ƒ”Ǥ ‡”Šƒ–‹ƒŽƒŠ †ƒŠ—Ž— ƒ›ƒ–Ǧƒ›ƒ– ŽǦ—”ƒ—ŽǦƒŒ‹† †ƒ •‡•—†ƒŠ ‹–— ’‡”Šƒ–‹ƒŽƒŠ’—Žƒ•›ƒ‹”Ǧ•›ƒ‹”„‡Ž‹ƒ—‹–—Ǥ Bab Satu: Aqidah Jemaat Ahmadiyah

__________________________________________________________________________________________Ayat-ayat Al-Quranul-Majid Ayat-ayat Al-Quranul-Majid

(˼ ƨȇ¦ ǂȇȂǰƬdz¦ ¨°ȂLJ) © Ì ¦¯È ʤÂÈ É ÈƦÊŪ¦ Ì ǂȺďȈLJÉ ¾Ƣ Ê Ì ¦¯È ʤ  (˺˻ ƨȇ¦ ǂȇȂǰƬdz¦ ¨°ȂLJ) © Ì ǂÈǠď LJÉ ǶÉ ȈƸÈŪ¦ È Ê (˺˼ ƨȇ¦ ǂȇȂǰƬdz¦ ¨°ȂLJ) ƪ Ì ¦¯È ʤÂÈ Ì ǨÈ dz±ÌÉ¢ÉƨċǼÈŪ¦ ÊưǠºƥƷ°Ȃ ǂȇȂǰƬdz¦ © ǂnjÊ ÊƷÌÉƷǂ³Ȃ ȂƦÌdzǬ¦Ìdz¦¯È¦Ê¤¯Âʤ (̋ ¨°ȂLJ))) Ì© (̌̌ƨȇ¦ƨȇ¦°ƢǘǨǻȍ¦ ǂȇȂǰƬdz¦¨°ȂLJ ¨°ȂLJ Ì ÈǂÈnjÊ© ÉÉ ÉƷÉÉÉȂÉÉÌdz¦¦¯ÈÈÊÈʤÂÈÈ ÉÈÉ̳Ȃ ǂȇȂǰƬdz¦ ¨°ȂLJ)) © ³Ȃ Ìdz¦ǸȦǸ¯ÈÊǴǟȤÊǴÂÈǟ (((̌̌̌ƨȇ¦ƨȇ¦ƨȇ¦°ƢǘǨǻȍ¦ ǂƻċ È¢Âƪ© Ƿċ Ì ƾǂÈƾÈǫnjÈǫƢƷÉǷÈƢǷdž ÉdžǨÌ ǨºÈÌǻƷɺÈǻȂƪ Ì É °ƢǘǨǻȍ¦¨°ȂLJ ¨°ȂLJ) Ì©  ƪ Æ Ì ÈǂÈƻċ È¢ÂÈ Ìƪ Ì ÈǷċ È È Æ Ì ÈÊ È È (̌ƨȇ¦ °ƢǘǨǻȍ¦ ¨°ȂLJ) © ǂ ƻ ¢   ƪ Ƿċ ċ Ì È È Ì È ƾÈǫƢǷÈ dž Ì ǸÈ ǴǟÈ Æ ǨÌ ºÈǻƪ Syair Ibnu Arabi Syair Arabi SyairIbnu Ibnu Arabi Syair Ibnu Arabi ©ŚLJ ©ŚLJǂƼǏ ǂƼǏ¾ƢƦƳ ¾ƢƦƳ -- Ƣǿ°¦ƾǰǻƢƥ Ƣǿ°¦ƾǰǻƢƥƤǴǘ ƤǴǘƫ ƫ ©ŚLJ ǂƼǏ ¾ƢƦƳ -- ƢǿŚȈLjƫ Ƣǿ°¦ƾǰǻƢƥ ƤǴǘƫ ©ǂǠLJ ©ǂǠLJ°Ƣǻ°ƢǻǶȈƸƳ ǶȈƸƳ - ƢǿŚȈLjƫľľǂǜǼƫ ǂǜǼƫ ©ǂǠLJ °Ƣǻ ǶȈƸƳ -- ƢǿƾǫȂǷ ƢǿŚȈLjƫ ľ ǂǜǼƫ ƪǨdz ƪǨdz±±¦ ¦ƾǫƾǫƨǼŪ ƨǼŪ - ƢǿƾǫȂǷƢǿǂǠLJ ƢǿǂǠLJ ƪǨdzƾǫ±¦ ƢǿŐǫ ƾǫ ƨǼŪ - - ǺǷƢǿƾǫȂǷ ƢǿǂǠLJ ©ǂưǠƥ ƨǨƟƢǗ ©ǂưǠƥ ƾǫ ƢǿŐǫ - ǺǷ ƨǨƟƢǗƢȀǴƻƾȇ ƢȀǴƻƾȇ ©ǂưǠƥ ƾǫ ƢǿŐǫ ǺǷ ƨǨƟƢǗ ƢȀǴƻƾȇ ©ǂnjƷ ©ǂnjƷ³ȂƷ ³ȂƷÂƪdzƢǫ ƪdzƢǫ -- ȆǤƬƦƫ ȆǤƬƦƫƢǷƢǷƢŮƢŮƪǴǫ ƪǴǫ ©ǂnjƷ ³ȂƷ ƪdzƢǫ ȆǤƬƦƫ ƢǷ ƢŮ ƪǴǫ ©ǂƻ¢ ©ǂƻ¢ÂÂƪǷƾǫ ƪǷƾǫƾǫƾǫ -- ƢǷƢǷȆLjǨǻ ȆLjǨǻÃǂƫ ÃǂƫÀ¤Â À¤Â ©ǂƻ¢Â ƪǷƾǫ ƾǫ - ƢǷ ȆLjǨǻ Ãǂƫ À¤Â

(Lihatlah Al-Futuhatul-Makkiyah, Juz II, Juz hal.II, 283) (Lihatlah Al-Futuhatul-Makkiyah, hal. 283) (Lihatlah Al-Futuhatul-Makkiyah, Juz II, hal. 283)  (Lihatlah Al-Futuhatul-Makkiyah, Juz II, hal. 283)

Silakan baca lagi ayat-ayat Al-Quran yang tersebut di bawah ‹Žƒƒ„ƒ…ƒŽƒ‰‹ƒ›ƒ–Ǧƒ›ƒ–ŽǦ ‹Žƒƒ„ƒ…ƒŽƒ‰‹ƒ›ƒ–Ǧƒ›ƒ–ŽǦ——”ƒ ”ƒ›ƒ‰–‡”•‡„—–†‹„ƒ™ƒŠ‹‹ǣ ›ƒ‰–‡”•‡„—–†‹„ƒ™ƒŠ‹‹ǣ ini: ‹Žƒƒ„ƒ…ƒŽƒ‰‹ƒ›ƒ–Ǧƒ›ƒ–ŽǦ—”ƒ›ƒ‰–‡”•‡„—–†‹„ƒ™ƒŠ‹‹ǣ ((˻˻ƨȇ¦ƨȇ¦ǂȇȂǰƬdz njnjdz¦dz¦¦¯È¦¯Ê¤ ʤ Ì©°ÈȂ°ďȂǯďÉǯÉdž ÌǸċ ǂȇȂǰƬdz¦ ¦¨°ȂLJ ¨°ȂLJ)) -- © ÉdžǸċ È

ÌÈ É Ì Ê ǂȇȂǰƬdz¦ ¨°ȂLJ ¨°ȂLJ)) - © © (˻(˼˼ƨȇ¦ƨȇ¦ ǂȇȂǰƬdz¦ ° ƾ ǼǸċ Ì ǰÈ°Ȃǻď¦ǯÉ¿Ȃdž Ìdz¦Ǽnjdz¦¦¯Èdz¦¦¯ÈʤÂÈʤ¦Â¯È ¤ ÉÉ ƴČ ÉƴČ ƨȇ¦ ǂȇȂǰƬdz¦ ¨°ȂLJ) Ì© Ì È°ÈÈƾÈ ÈǰÈÌ Ìǻ¦É¿Ȃ É ÊÈ ÊÌǼÊdz¦¦¯È ¤ÂÈÊ (̀(˼ƨȇ¦ƨȇ¦ǂȇȂǰƬdz¦ ǂȇȂǰƬdz¦¨°ȂLJ ¨°ȂLJ) ) © °© ƾÈ ǂºǰÈďȈÌLJǻɦ¿Ȃ ƴČ ¾Ƣ É Ì É É È Ì (̀ƨȇ¦ ǂȇȂǰƬdz¦ ¨°ȂLJ) © ÈÌ ǂºÈ ďȈLJÉ ¾Ƣ Ì ¦¯È ¤ÂÈ É ÈƦŪ¦ ÈƦÊŪ¦ Ê ( ̀ ƨȇ¦ ǂȇȂǰƬdz¦ ¨°ȂLJ ) © ǂº Ȉ LJ ¾Ƣ Ʀ Ū¦ Ì É ((̊̊ƨȇ¦ƨȇ¦ǂǸǬdz¦ Ì È ďǂĎÉǂǬĎǬÈƬÊLjƬÌLjǷÉÈǷǂÇǂÇǷÌÈǷ¢¦¯ÈÈ¢DzČʤÂDzČÈǯÉÂǯÈÉ ǂǸǬdz¦¨°ȂLJ ¨°ȂLJ)) È ÊǧƬÈLjƨÌǤǷÊÉdzƢƥǂÇǷƨÌÈ¢ǸÌ Ê ǂǸǬdz¦¨°ȂLJ ¨°ȂLJ) ) ǂ Ǭ Dz ǯ Â Ê ((̌(̌̊ƨȇ¦ƨȇ¦ƨȇ¦ǂǸǬdz¦ °ǀČ Ǽ dz¦ Ǻ Ǥ º ƫ Ƣ Ǹ ǰ Ʒ É Ď Č Ê É È Ê Æ Æ Ì È Ì É Ì ÈÉ É°ǀČ ǂǸǬdz¦ ¨°ȂLJ) É ÉÇ Ǽdz¦ǺÊ ǤÌ ºÉƫƢÈǸÈ ÈǧÆƨÈǤÊdzƢÈ ÈƥÆƨÈǸÌ È ǰÈƷÊ (̌̀ ƨȇ¦ ǂǸǬdz¦ ¨°ȂLJ ) °ǀČǼÇdz¦ÈǺÊ ǤÌńɺÈƫʤƢÊǸ¸¦ċ ƥƾÌÆÈƨȇǸÌ ǰƷ ÈǧÊƾÆƨƾdz¦ÈǤdz¦dzƢɸȸ ƾÌ ÈȇÈ¿ÈȂ¿ÈÌȂºÈÌȇºÈȇ (̀ ƨȇ¦ ǂǸǬdz¦¨°¨°ȂȂLJLJ) ǂÇǂÇǰÉǰÉÉǻÉǻÉ  ȆNj ńÈ ¤Èʸ¦ċ ÌȆNj È É Ì (̀ ƨȇ¦ ǂǸǬdz¦ǺǷ¨°Ê ÊȂÀÈLJȂƳ)É ǂÌźÈ ǶÌǂÇǿÉǰÉ°ƢÉǻǐ  Ç ȆNj ńċÈ ƻʤɸ¦ċ ƾdz¦¸ƾȇ¿Ȃºȇ ÌÈ ƥÈ¢ÌƥÈÈ¢ƢǠÅƢǠÅnj ÈǺÈ ǷÀÈ ȂƳÉÉǂÉÌźÈ ǶÌ ǿÉÉ°ƢÉ Èǐ njċ ƻÉÊ É Ì È È Ì È Ê Ê ƾÈ ƳÈȋ¦Ì ǺÈ ǷÊ )ÀÈ ȂƳÉ ǂÉÌźÈǂǶnjÌÊ ǿÊÉÈƬ°ƢǼÉÌǷÉ ǐ ƥÈ¢ƢǠnjċ ÉƻɺǻÈƘǯÈ ª¦ ((́́ƨȇ¦ƨȇ¦ǂǸǬdz¦ ǂǸǬdz¦¨°ȂLJ ¨°ȂLJ) ÆǂÆnjÈƬǼÌǷÉÈ®¦Æ®¦ÆÌǂÈǂƳÈÈƳÈÅǶÌ ǶÌȀċ Ȁċ ºǻÈƘǯÈ ª¦ ƾÈÌƳÌ Èȋ¦Ì É Ê Ê Ê È ( ́ ƨȇ¦ ǂǸǬdz¦ ¨°ȂLJ ) ǂ nj Ƭ Ǽ Ƿ ®¦ ǂ Ƴ Ƕ Ȁċ º ǻ Ƙ ǯ ª¦ ƾ ƳÈȋ¦ ((˺˹ ˺˹ƨȇ¦ƨȇ¦ǂǸǬdz¦ ǂǸǬdz¦¨°ȂLJ ¨°ȂLJ)) Æ ÈÌ É Æ È È ǂÈǂƳÈÌƳʮɱ¦®É̱¦ÌÂÈÂÈÈÀÆÀÆȂȂÉǼůÌÉǼÈůÌÈȦÌȂ¦ȂÉdzƢÉdzÌÈǫƢÈǫ ÊÊÀÆÈƬȂºÌǻƢÉǼÈǧůÌȧȂ ¦ȂÉdzƢÉǴÈǫǤÌ ǷÈ ňÈ (˺˹ ƨȇ¦ ƨȇ¦ ǂǸǬdz¦ ¨°ȂLJ¨°ȂLJ ) ǂÈƳÊ ®É±¦ÌǂÂÌÈǐ ((˺˺ ˺˺ƨȇ¦ǂǸǬdz¦ ǂǸǬdz¦ ¨°ȂLJ)) ǂÌ ǐ ƬºÌǻƢÈǧƧȂ ď¢ ¢ ÉǴǤÌ ǷÈ ďňÈ È Æ Ê ƬºǻƢǧ§ȂǴǤǷňÈ¢ (˺˺ƨȇ¦ ǂǸǬdz¦ ¨°ȂLJ) °ƾÊ ÊÉǫƾÌ ÈǫǂÇ ÇǷÈÌ ¢ȄÈǴǟÈ ǂÌ Ƣǐ ((˺˼ È°È ƾÉǫƾÌ ÈǫǂǷÈÌ ¢ȄÈǴǟÈ ÉÉ ƢǸÈÈǸÈÌdz¦ÌdzȦȄȄÆǬÈǬºÈÈƬÌdzºÈƬƢÉÌdzÈǧƢÌÈǧÈ ď ˺˼ƨȇ¦ƨȇ¦ǂǸǬdz¦ ǂǸǬdz¦¨°ȂLJ ¨°ȂLJ)) Ê

37


Ç È Ê¤¸¦ċ (̀ ƨȇ¦(̀ǂǸǬdz¦ ƨȇ¦ ǂǸǬdz¦ ¨°ȂLJ)¨°ȂLJ)ǂÇ ǰÉ Éǻ ÇǂÇȆNj ƾÈdz¦Ê¤¸¦ċ É¸Ê ƾÌƾÈȇdz¦¿ÈȂÉ¸Ì ºÈȇƾÌ Èȇ¿ÈȂÌ ºÈȇ ÌǰÉ ÈÉǻ ńȆNj Ì È Êń Penjelasan Ahmadiyah ǺÈ ǷÊ ÀÈ ȂǺÈƳÉǷÊǂÉÌźÀÈ ȂǶÌƳÉ ǿǂÉ°ƢÉÌźÈ ǐ ÈǶÌ ÌƥÈǿÉ¢°ƢÉƢǠÅǐ Ènjċ ÌƥÈƻ¢ÉƢǠÅ njċ ƻÉ __________________________________________________________________________________________ ʺǻÈƘǯÈƾƳª¦ Ê (́ƨȇ¦(ǂǸǬdz¦ ́ƨȇ¦ ǂǸǬdz¦ ¨°ȂLJ)¨°ȂLJ) ǂÆnjÊ ÈƬǼÌǷÉǂÆ®¦ÆnjÊǂÈƬƳÈǼÌǷÉǶÌ®¦Æ Ȁċ ǂÉÈƳºÈǻÈƘǯÈǶÌȀċ Ì Èȋ¦Ì ƾÈ ƳÌ Èȋ¦Ì ɪ¦ (˺˹ƨȇ¦ (˺˹ ǂǸǬdz¦ ƨȇ¦ ǂǸǬdz¦ ¨°ȂLJ)¨°ȂLJ) ǂÈƳÊ ®É±¦Ì ÂǂÈ ƳÊÀÆ®ÉȂ±¦ÌÉǼÂůÌÈÈÀƦȂȂÉdzÉǼƢÈůÌǫÈ ¦ȂÉdzƢÈǫ Ê ÈƬºÌǻƢǂÈǧǐ Ê ÈƬºÌǻƢÉÈǴǧǤ̧Ȃ (˺˺ƨȇ¦ (˺˺ ǂǸǬdz¦ ƨȇ¦ ǂǸǬdz¦ ¨°ȂLJ)¨°ȂLJ) ǂÌ ǐ ďÉǴ¢ǤÌ ǷÈ ňÈ ď¢ Æ ǷÈÆňÈ Ì §Ȃ (˺˼ƨȇ¦ (˺˼ ǂǸǬdz¦ ƨȇ¦ ǂǸǬdz¦ ¨°ȂLJ)¨°ȂLJ) °È ƾÊ ÉǫƾÌ°ÈÈǫƾÊǂÇÉǫǷÈÌƾ¢ÌÈǫȄǂÈÇǴǟÈǷÈÌ ¢É ƢȄǸÈÈǴǟÈÌdz¦ÉȄ ƢǬǸÈ ºÈƬÌdzÌdz¦ƢÈǧȄǬÈ ºÈƬÌdzƢÈǧ Ê ÇÇƢċǻʤŴÈ ¿ÊÊȂºȇĿÊÊ ǂÌ Ǐ ((˻˹ ))ÈƢÅŹǂÌ°ÊǏ È ¨°ȂLJ È ¦ǂÅǏ ÈǶÌƢȀÊÅŹȈÌ°ÈÊǴǟÈǶÌƢȀÊÈǼǴÌȈÌLJÈǴÈǟÈ°ÈǂǂÌĘĘ¢ǸǸÊÊƢÈǼƢċÈƬƬǴÌǻLj ˻˹ƨȇ¦ ƨȇ¦ ǂǸǬdz¦ ǂǸǬdz¦¦ǂÅǏ ¨°ȂLJ LjÌÌLJ¤È °ÈǷǷÉÉÌ ¢dž džŴÌÌÈ ¿ȂÌÌ ºÈÈȇĿ Ê Ç ŴÌÈ ¿ÊȂÌ ºÈȇĿÊ ( ˻˹ ƨȇ¦ ǂǸǬdz¦ ¨°ȂLJ ) ǂ Ǹ Ƭ Ę ÈLjÌ ǷÉ dž

‹ŽƒŠ

‹ŽƒŠ ͳͳ ƒ›ƒ– ƒ›ƒ– †ƒ”‹ †ƒ”‹ •—”ƒ– •—”ƒ– –Ǧƒ™‹” –Ǧƒ™‹” †ƒ †ƒ ŽǦƒƒ”Ǥ ŽǦƒƒ”Ǥ ‡ƒ”ƒ‰ ‡ƒ”ƒ‰ ͳͳ †‹Šƒ”ƒ’ –—ƒǦ–—ƒ •—†‹ ‡’‡”Šƒ–‹ƒ •›ƒ‹”Ǧ•›ƒ‹” ƒ†Š”ƒ–

„— 11 ayat dari‡’‡”Šƒ–‹ƒ surat At-Takwir dan †ƒ Al-Qamar. Sekarang †‹Šƒ”ƒ’Inilah –—ƒǦ–—ƒ •›ƒ‹”Ǧ•›ƒ‹” ƒ†Š”ƒ–

„—

‹ŽƒŠ ͳͳ•—†‹ ƒ›ƒ– †ƒ”‹ •—”ƒ– –Ǧƒ™‹” ŽǦƒƒ”Ǥ ‡ƒ”ƒ‰ Ǯ”ƒ„‹’—Žƒǡ„‡Ž‹ƒ—„‡”ƒ–ƒǣ diharap tuan-tuan sudi memperhatikan syair-syair Hadhrat Ibnu „— Ǯ”ƒ„‹’—Žƒǡ„‡Ž‹ƒ—„‡”ƒ–ƒǣ †‹Šƒ”ƒ’ –—ƒǦ–—ƒ •—†‹ ‡’‡”Šƒ–‹ƒ •›ƒ‹”Ǧ•›ƒ‹” ƒ†Š”ƒ– ‘Arabi pula, beliau berkata: Ǯ”ƒ„‹’—Žƒǡ„‡Ž‹ƒ—„‡”ƒ–ƒǣ °ƾǰǻ¦ ©°Ȃǯ °ƾǰǻ¦ ƾǫ ƾǫ ƢȀǸų ƢȀǸų ©°Ȃǯ ƾǫ ƾǫ ƢȀLjſ ƢȀLjſÂ

°ƾǰǻ¦ƢȀǨǬLJ ƾǫ ƢȀǸų ©ǂƴLJ ©°Ȃǯ ƾǫƢǿ°ȂŞ ƢȀLjſ ǂǘǨǻ¦ ǂǘǨǻ¦ ƾǫ ƾǫ ƢȀǨǬLJ ©ǂƴLJ ƾǫ ƾǫ Ƣǿ°ȂŞ ǂǘǨǻ¦ ǂǷȋ¦ ƾǫ ƢȀǨǬLJ DzǏƢǧ ©ǂƴLJ ƾǫ Ƣǿ°ȂŞ ŗƬLjǷ ŗƬLjǷ ǂǷ¢ ǂǷ¢ ǂǷȋ¦Â DzǏƢǧ ǶǰƷ ǶǰƷ ǶǰūƢǧ ǶǰūƢǧ ŗƬLjǷ ƢǸǧ ǂǷ¢ ǂǷȋ¦Â DzǏƢǧ ǶǰƷ ǶǰūƢǧ °ǀǼdz¦ ƢǷ °ǀǼdz¦ ǺǤƫ ǺǤƫ ƢǸǧ ¾Ƣǫ ¾Ƣǫ ƢǷ DzưǷ DzưǷ ¾ȂǬƫ ¾ȂǬƫ ȏ ȏ °ǀǼdz¦ ń¤ ǺǤƫȆǟ¦® ƢǸǧ ¾Ƣǫ ¾¦ Ƕǯ Ƣǟ® ƢǷ DzưǷ ǂǰǻ ƞȈNj ƞȈNj ƾǫ ¾ȂǬƫ dzƢǫ ȏ ǂǰǻ ń¤ Ȇǟ¦® ¾¦ Ƕǯ Ƣǟ® ƾǫ ¦¦ȂȂdzƢǫ ǂǰǻ ƞȈNj ń¤ DzưǷ Ȇǟ¦® ¾¦ÀȂƳǂƼȈǧ Ƕǯ Ƣǟ® ƾǫ ¦ȂdzƢǫ ǂnjƬǼŭ¦ ǂnjƬǼŭ¦ ®¦®¦ǂǂŪ¦ Ū¦ DzưǷ ƢǠnjƻ ƢǠnjƻ ÀȂƳǂƼȈǧ ǂnjƬǼŭ¦ ®¦ǂśƷ Ū¦ DzưǷ ƢǠnjƻÃǂƫ ÀȂƳǂƼȈǧ ǂƳ®±Ƣǧ ǂƳ®±Ƣǧ ǶǿƢǟ® ǶǿƢǟ® śƷ ǶȀȈƦǻ ǶȀȈƦǻ Ãǂƫ ȂǴǧ ȂǴǧ ǂƳ®±Ƣǧ ǶǿƢǟ® śƷ ǶȀȈƦǻ Ãǂƫ ȂǴǧ ǂǐƬǻƢǧ ǂǐƬǻƢǧ ǦȈǠǓ ǦȈǠǓ ň¤ ň¤ ǾǴLJǂǷ ǾǴLJǂǷ Ƣǟ® Ƣǟ® ƾǫ ƾǫ ň¤ Ƣŭ¦ǾǴLJǂǷ °ƾǫ ƾǫ ƾǫǂǐƬǻƢǧ ǶȈǰƷ ǦȈǠǓ ǂǷ¢ ȄǴǟ ȄǴǟ ȄǬƬdz¦Ƣǟ®ŕƷ ŕƷƾǫ °ƾǫ ǶȈǰƷ ǂǷ¢  Ƣŭ¦ ȄǬƬdz¦ °ƾǫ ƾǫ ǶȈǰƷ ǂǷ¢ ȄǴǟ¨ƢǨƷ  Ƣŭ¦ ȄǬƬdz¦ ŕƷ ǂǸƬLjǷ ǂǸƬLjǷ džŴ džŴ ¿Ȃȇ ¿Ȃȇ ľ ľ ¦¦ǂǂLjƷ LjƷ ¨ƢǨƷ ƢưǠNj ƢưǠNj ǂǸƬLjǷ džŴ ¿Ȃȇ ľ ¦ ǂ LjƷ ¨ƢǨƷ (Al-Futuhatul-Makkiyah, Al-Juz III, babƢưǠNj 330) 

(Al-Futuhatul-Makkiyah, III, (Al-Futuhatul-Makkiyah, Al-Juz Al-Juz III, bab bab 330) 330)  ayatAl-Juz Lihatlah dalam (Al-Futuhatul-Makkiyah, 16 syair ini, berapa Al-Quran yang III, bab 330)ditukar

†ƒŽƒ •›ƒ‹” ‹‹ǡ ŽǦ—”ƒ ›ƒ‰ ‹Šƒ–ŽƒŠ †ƒŽƒ ͳ͸ •›ƒ‹” ‹‹ǡ „‡”ƒ’ƒ „‡”ƒ’ƒ ƒ›ƒ– ŽǦ—”ƒ ›ƒ‰ dengan‹Šƒ–ŽƒŠ nyata, maka kitaͳ͸ ingin mengetahui Ahmad Dahlan dan fatwaƒ›ƒ– †‹–—ƒ” †‡‰ƒ ›ƒ–ƒǡ ƒƒ ‹–ƒ ‹‰‹ ‡‰‡–ƒŠ—‹ ˆƒ–™ƒ Šƒ† †‹–—ƒ” †‡‰ƒ ›ƒ–ƒǡ ƒƒ ‹–ƒ ‹‰‹ Šƒ† kawan-kawannya terhadap Hadhrat Ibnu‡‰‡–ƒŠ—‹ Arabi rahimahullah itu,›ƒ‰ ‹Šƒ–ŽƒŠ †ƒŽƒ ͳ͸ •›ƒ‹” ‹‹ǡ „‡”ƒ’ƒ ƒ›ƒ–ˆƒ–™ƒ ŽǦ—”ƒ ƒŠŽƒ †ƒ ƒ™ƒǦƒ™ƒ›ƒ –‡”Šƒ†ƒ’

„— ”ƒ„‹ ƒŠŽƒ †ƒ ƒ™ƒǦƒ™ƒ›ƒ –‡”Šƒ†ƒ’ ƒ†Š”ƒ–

„— ”ƒ„‹ karena beliau sudah›ƒ–ƒǡ mempergunakan banyak ayat dalam †‹–—ƒ” †‡‰ƒ ƒƒ ‹–ƒ ‹‰‹ ˆƒ–™ƒ ‫‹—Šƒ–‡‰‡ْﻮﻟَ ْﺪ َوَْﱂ‬ ‫–ƒ”Š†ƒ ﻳُـ‬ ‫ ﻳَﻠِ ْﺪ َوَْﱂ‬Al-Quran ‫ﺻ َﻤ ًﺪا َْﱂ‬ ‫ا‬ ‫ﺪ‬ ‫ﺣ‬ ‫ا‬ ‫ﺖ‬ ‫ﻧ‬ ‫ا‬ ‫ﺖ اﷲُ َﻻاٰﻟﻪَ ﱠاﻻ‬ ْ َ َ َ ‫أَﻧ‬ َ ْ‫ﱠﻚ اَﻧ‬ َ ً َ َ Šƒ† ِ rahimahullah‹–—ǡƒ”‡ƒ„‡Ž‹ƒ—•—†ƒŠ ‡’‡”‰—ƒƒ„ƒ›ƒƒ›ƒ– ِ ٰ ٰ ‫ﱠ‬ rahimahullah‹–—ǡƒ”‡ƒ„‡Ž‹ƒ—•—†ƒŠ ‡’‡”‰—ƒƒ„ƒ›ƒƒ›ƒ– itu, bahkan ayat-ayat itu sudah ditukar-tukarkannya ƒ™ƒǦƒ™ƒ›ƒ –‡”Šƒ†ƒ’ ƒ†Š”ƒ–

„— ”ƒ„‹ ‫َْﱂ‬syair-syair ‫ƒŽŠƒْﺪ َو‬ ‫ﺻ َﻤ ًﺪا‬ ‫ا‬ ‫ﺪ‬ ‫ﺣ‬ ‫ا‬ ‫ﺖ‬ ‫ﻧ‬ ‫ا‬ ‫اﻻ‬ ‫ﻪ‬ ‫ﻟ‬ ‫ا‬ ‫ﻻ‬ ‫اﷲ‬ ‫ﺖ‬ ‫ﻧ‬ ‫ا‬ ‫ﱠﻚ‬ ‫ﻧ‬ َ ‫أ‬ ‫ك‬ ‫ﺪ‬ ‫ﻬ‬ ‫ﺷ‬ َ ‫أ‬ ‫ﱐ‬ ‫ا‬ ‫ﻢ‬ ‫ﻬ‬ ‫ﻠ‬ ‫اﻟ‬ ‫ﱢ‬ َ‫ƒ† َﱂْ ﻳَﻠ ْﺪ َوَﱂْ ﻳـُ ْﻮﻟ‬ ّ َ َ َُْ ْ ‫ُﱠ‬ َ َْ َ َ ً َ َ َ َْ َ ‹–—ǡُ „ƒŠƒ ‫ﻳَ ُﻜ ْﻦ ﻟَﻪُ ُﻛ ُﻔ ًﻮا اَ َﺣ ٌﺪ‬ ŽǦ—”ƒ †ƒŽƒ ‹–— ŽǦ—”ƒ †ƒŽƒ •›ƒ‹”Ǧ•›ƒ‹” •›ƒ‹”Ǧ•›ƒ‹” ‹–—ǡ „ƒŠƒ ƒ›ƒ–Ǧƒ›ƒ– ƒ›ƒ–Ǧƒ›ƒ– ‹–— •—†ƒŠ •—†ƒŠ †‹–—ƒ”Ǧ †‹–—ƒ”Ǧ rahimahullah‹–—ǡƒ”‡ƒ„‡Ž‹ƒ—•—†ƒŠ ‡’‡”‰—ƒƒ„ƒ›ƒƒ›ƒ– pula. ‫—–‹ ُﻜ ْﻦ ﻟَﻪُ ُﻛ ُﻔ ًﻮا اَ َﺣ ٌﺪ‬ǡ –—ƒ”ƒ›ƒ’—ŽƒǤ –—ƒ”ƒ›ƒ’—ŽƒǤ ŽǦ—”ƒ †ƒŽƒ •›ƒ‹”Ǧ•›ƒ‹” َ‫–ƒ›ƒ ƒŠƒ„ ﻳ‬Ǧƒ›ƒ– ‹–— •—†ƒŠ †‹–—ƒ”Ǧ  –—ƒ”ƒ›ƒ’—ŽƒǤ Lagi, kami orang-orang Islam membaca kalimah: ُ....................................”, ‫ﲪ ِﻦ اﻟﱠﺮِﺣْﻴ ِﻢ َﻻاٰﻟﻪَ اِﱠﻻاﷲُ ُﳏَ ﱠﻤ ٌﺪ ﱠر ُﺳ ْﻮُﻻﷲ‬ ٰ ْ ‫ﷲِ اﻟﱠﺮ‬ ِ ِ ِ ƾǸŰ ƅ¦ ȏ¤ Ǿdz¤ȏ ƒ‰‹ǡƒ‹‘”ƒ‰Ǧ‘”ƒ‰ •Žƒ‡„ƒ…ƒƒŽ‹ƒŠǣDz maka kalimah ‫ﱠﺮﺣْﻴ ِﻢ‬sudah ‫ﲪ ِﻦ اﻟ‬ ‫ ﺑِ ْﺴ ِﻢ‬oleh As-Sayyid ƾǸŰ ƅ¦ Asyȏ¤ Ǿdz¤ȏ ƒ‰‹ǡƒ‹‘”ƒ‰Ǧ‘”ƒ‰ •Žƒ‡„ƒ…ƒƒŽ‹ƒŠǣDz ٰ ْ ‫اﷲ اﻟﱠﺮ‬ditukar َ‫ َﻻاٰﻟﻪَ اﱠﻻاﷲُ ُﳏ‬itu ُ‫“ﱠﻤ ٌﺪ ﱠر ُﺳ ْﻮُﻻﷲ‬.......................” Syarif Ali bin Muhammad bin Ali As-Sayyid Az-Zaini Abil-Hasan Alȏ¤‫َﻜﺮ‬Ǿdz¤ȏ ƒ‰‹ǡƒ‹‘”ƒ‰Ǧ‘”ƒ‰ •Žƒ‡„ƒ…ƒƒŽ‹ƒŠǣDz ƅ¦ ƅ¦ ‫ُﺮ اﻟْ َﻤﺎﻛِ ِﺮﻳْ َﻦ‬ƾǸŰ ‫اﷲُ َﺧْﻴـ‬ƅ¦ ‫اﷲُ َو‬ ƅ¦ ¾ȂLJ° ¾ȂLJ°dzǡƒƒƒŽ‹ƒŠDz dzǡƒƒƒŽ‹ƒŠDz ƅ¦ ȏ¤ ȏ¤ Ǿdz¤ȏ Ǿdz¤ȏdz‹–—•—†ƒŠ†‹–—ƒ”‘Ž‡Š•Ǧƒ››‹†•›Ǧ dz‹–—•—†ƒŠ†‹–—ƒ”‘Ž‡Š•Ǧƒ››‹†•›Ǧ َ ‫َوَﻣ َﻜُﺮْوا َوَﻣ‬ Husaini Al-Jurjani Al-Hanafi (yang wafat pada tahun 816), yakni ia ِ ِ ‫ﻦ‬ ‫ﻳ‬ ‫ﺮ‬ ‫ﺎﻛ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﻟ‬ ‫ا‬ ‫ﺮ‬ ‫ـ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﺧ‬ ‫اﷲ‬ ‫و‬ ‫اﷲ‬ ‫ﺮ‬ ‫ﻜ‬ ‫ﻣ‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ﺮ‬ ‫ﻜ‬ ‫ﻣ‬ ‫و‬ ْ ›ƒ”‹ˆ Ž‹ „‹ —Šƒƒ† „‹ Ž‹ •Ǧƒ››‹† œǦƒ‹‹ „‹ŽǦ ƒ•ƒ ŽǦ َ َ ƅ¦ ¾ȂLJ° dzǡƒƒƒŽ‹ƒŠDz ƅ¦ ȏ¤ Ǿdz¤ȏ dz‹–—•—†ƒŠ†‹–—ƒ”‘Ž‡Š•Ǧƒ››‹†•›Ǧ ْ َ ُ ْ َ ُ َ ُ „‹ ›ƒ”‹ˆ Ž‹ „‹َ—Šƒƒ† œǦƒ‹‹ „‹ŽǦ ƒ•ƒ ŽǦ ْ ُ •Ǧƒ››‹† ََ َ َ َŽ‹ —•ƒ‹‹ ŽǦ —”Œƒ‹ ŽǦ ƒƒˆ‹ ™ƒˆƒ– ’ƒ†ƒ ͺͳ͸Ȍǡ ƒƒ†‹ƒ —•ƒ‹‹ ŽǦ —”Œƒ‹ ŽǦ ƒƒˆ‹ ȋ›ƒ‰ ȋ›ƒ‰ ™ƒˆƒ– ’ƒ†ƒ –ƒŠ— –ƒŠ— ͺͳ͸Ȍǡ ƒƒ†‹ƒŽǦ ›ƒ”‹ˆ Ž‹ „‹ —Šƒƒ† „‹ Ž‹ •Ǧƒ››‹† œǦƒ‹‹ „‹ŽǦ ƒ•ƒ ‡—Ž‹•’ƒ†ƒŠƒŽƒƒ›ƒ‰’‡”–ƒƒ†ƒŽƒ‹–ƒ„›ƒȋ–Ǧƒǯ”‹ˆƒ–ŽǦ ‡—Ž‹•’ƒ†ƒŠƒŽƒƒ›ƒ‰’‡”–ƒƒ†ƒŽƒ‹–ƒ„›ƒȋ–Ǧƒǯ”‹ˆƒ–ŽǦ —•ƒ‹‹ ŽǦ —”Œƒ‹ ŽǦ ƒƒˆ‹ ȋ›ƒ‰ ™ƒˆƒ– ’ƒ†ƒ –ƒŠ— ͺͳ͸Ȍǡ ƒƒ†‹ƒ 38 —”Œƒ‹Ȍ „‡‰‹‹ǣ ‡—Ž‹•’ƒ†ƒŠƒŽƒƒ›ƒ‰’‡”–ƒƒ†ƒŽƒ‹–ƒ„›ƒȋ–Ǧƒǯ”‹ˆƒ–ŽǦ —”Œƒ‹Ȍ „‡‰‹‹ǣ DzDzǾdzȏ¦ Ǿdzȏ¦ ȋ¦ ȋ¦ ȏ¦ ȏ¦ ȋ¦ ȋ¦ ȏȏ ȏ¢ ȏ¢dzǡ dzǡ ›ƒ‹ ›ƒ‹ Dz ‰ƒ–ŽƒŠ Dz ‰ƒ–ŽƒŠ „ƒŠ™ƒ „ƒŠ™ƒ –‹†ƒ –‹†ƒ ƒ†ƒ ƒ†ƒ ‹ƒ–Ǧ‹ƒ–‡Žƒ‹ƒ‹ƒ–ŽŽƒŠ•ƒŒƒdzǤ’ƒ„‡Ž‹ƒ—‹‹Œ—‰ƒƒƒ —”Œƒ‹Ȍ „‡‰‹‹ǣ Dz Ǿdzȏ¦ ȋ¦ ȏ¦ ȋ¦ ȏ ȏ¢ dzǡ ›ƒ‹ Dz ‰ƒ–ŽƒŠ „ƒŠ™ƒ –‹†ƒ ‹ƒ–Ǧ‹ƒ–‡Žƒ‹ƒ‹ƒ–ŽŽƒŠ•ƒŒƒdzǤ’ƒ„‡Ž‹ƒ—‹‹Œ—‰ƒƒƒƒ†ƒ


ÂƒÂ‰Â‹ÇĄÂ?ƒÂ?‹‘”ƒÂ?Â‰ÇŚÂ‘Â”ÂƒÂ?‰ •ŽƒÂ?Â?‡Â?„ƒ…ƒÂ?ƒŽ‹Â?ÂƒÂŠÇŁDz ƞǸŰ Ć…ÂŚ Č?¤ Ǟdz¤Č?

Ć…ÂŚ žȂLJ°dzǥÂ?ƒÂ?ƒÂ?ƒŽ‹Â?ƒŠDzƅŒ Č?¤ Ǟdz¤Č?Çł‹–—•—†ƒŠ†‹–—Â?ƒ”‘Ž‡Š•njƒ››‹†•›nj Bab Satu: Aqidah Jemaat Ahmadiyah

__________________________________________________________________________________________ Ž‹ „‹Â? —ŠƒÂ?Â?Ġ „‹Â? Ž‹ •njƒ››‹† ÂœÇŚƒ‹Â?‹ „‹Žnj ƒ•ƒÂ? ÂŽÇŚ †›ƒ”‹ˆ —•ƒ‹Â?‹ ÂŽÇŚ —”ŒƒÂ?‹ ÂŽÇŚ ƒÂ?ƒˆ‹ Č‹Â›ÂƒÂ?‰ ™ƒˆƒ– ’ƒ†ƒ –ƒŠ—Â? ÍşÍłÍ¸ČŒÇĄ Â?ƒÂ?ƒ†‹ƒ ‹ Â?‡Â?—Ž‹•’ƒ†ƒŠƒŽƒÂ?ƒÂ?›ƒÂ?‰’‡”–ƒÂ?ƒ†ƒŽƒÂ?Â?‹–ƒ„Â?›ƒČ‹–njÂƒÇŻÂ”Â‹ÂˆÂƒÂ–ÂŽÇŚ menulis pada halaman yang pertama dalam kitabnya (At-Ta’rifat AlJurjani) begini: â€?, yakni ada —”ŒƒÂ?Â‹ČŒ „‡‰‹Â?‹ǣâ€œÇ˛ÇžÇłČ?ÂŚ Č‹ÂŚ Č?ÂŚ Č‹ÂŚ Č? Č?¢dzǥ ›ƒÂ?Â?‹“Ingatlah Dz Â?‰ƒ–ŽƒŠbahwa „ƒŠ™ƒtidak –‹†ƒÂ? ƒ†ƒ ‡Â?†‡Â?Â?ƒ–ƒÂ„ÂƒÂŠÂ™ÂƒÇŁ nikmat-nikmat melainkan nikmat Allah sajaâ€?. Apakah beliau ini juga Â?‹Â?Â?ÂƒÂ–ÇŚÂ?‹Â?Â?ƒ–Â?‡Žƒ‹Â?Â?ƒÂ?Â?‹Â?Â?ƒ–ŽŽƒŠÂ•ÂƒÂŒÂƒÇłÇ¤’ƒ„‡Ž‹ƒ—‹Â?‹Œ—‰ƒƒÂ?ƒÂ? akan diberi Al-Kadzdzab (Pendusta) dan Dajjal oleh Ahmad Č‹ÍłČŒ gelar ƒÂ?‰ –‡”•‡„—– †ƒŽƒÂ? ’‡”Â?—ŽƒƒÂ? Â‹Â–ÂƒÂ„Â—ÂŽÇŚŠÂ?ƒ†‹›ƒŠ Dahlan itu? ‹–—ŠƒÂ?›ƒŽƒŠ†‘ƒ•ƒŒƒ›ƒÂ?‰Â?‡Â?‰ƒÂ?†—Â?‰Â?ÂƒÂ–ÂƒÇŚÂ?ƒ–ƒÂŽÇŚ ƒ–‹ŠƒŠǤ Pendek kata bahwa: Č‹Í´ČŒ

–— „—Â?ƒÂ? ÂŽÇŚ ƒ–‹ŠƒŠ ŠÂ?ƒ†‹›ƒŠ Â?ƒ”‡Â?ƒ –‹†ƒÂ? (1) Yang tersebut dalamŠÂ?ƒ†‹›ƒŠ permulaan Kitabul-Ahmadiyah itu hanyalah •‡‘”ƒÂ?‰ ’—Â? ’‡”Â?ƒŠ Â?‡Â?‰ƒÂ?—Â?ƒÂ? doa saja yang mengandung kata-kata Al-Fatihah. †‡Â?‹Â?‹ƒÂ?Ǥ Ů? Ů° Ů? ŮŽ ‍ďą? ŘŁŮŽ ْﺡ َ Ů?ﺪ ŮŽŮƒ أَ‏ ŮŽ ْ‍ﺖ اŮ? َاٰďť&#x;َ ďą Ř§ďťť اَ‏ ŮŽ ْ‍﹠ اَ‏ ْ‍ﺝ َ ًﺪا ŮŽďą‚Ů’ َ ْﺪ ŮŽŮˆŮŽďą‚Ů’ ـŮ? ْďť&#x;ŮŽ ْﺪ ŮŽŮˆŮŽďą‚â€Ź ŮŽ ‍ﺖ اَ َﺣ ًﺪا‏ ْ‍اďť&#x;ďť Ů‘ Ů? ﹠ ا ﹢‏ (2) Itu Al-Fatihah Ahmadiyah tidakǺŧǂdzŒseorang Ć…ÂŚ ÇśÇˆĆĽÇłÇĄ Č‹ÍľČŒ bukan ƒ†ƒ ’‡”Â?—ŽƒƒÂ? †‘ƒ ‍—–‹ا اَ َﺣ ŮŒďşŞâ€Ź ‍Â?ÂƒÂ†Â‹Â–ďťŞŮ? Ů?ďť› Ů?‏ Ů? َ‍ ƒ†ƒ ďťłâ€ŹÇ˛ÇśČˆĆˇÇ‚ÇłÂŚ ŮŽâ€Ťďťœ ْ ďť&#x;‏karena Ů‹ Ahmadiyah pun pernah mengakukan demikian. ›ƒÂ?‰Â?‡Â?Œƒ†‹•ƒ–—ƒ›ƒ–†ƒ”‹ÂŽÇŚ ƒ–‹ŠƒŠ‹–—Ǥ ‍َ اŮ?﹠‏ada ‍ Ů?ďł?ŮŽ ﹠‏tidak ‍Â?ÂƒÂ”ÂƒÂŠďşŽŮ?ﺣْ Ů? “ َاٰďť&#x;‏ ‍â€? ďş‘Ů? Ů’ďş´ Ů?‏, yang Ů° Ů’ ‍اŮ? اďť&#x;﹠ﺎ‏ (3) PČ‹ÍśČŒ ada permulaan â€ŤŮŒďşŞ ﹠‏itu ‍ﲪ Ů? اďť&#x;﹠‏ Ů?‍Šƒ›‹†ƒÂ?Šا‏ Ů?‍Ů?‏doa Ů’ ‍ÂŠÂƒÂ™Â–ÂƒÂˆŘą Ů?ﺳ‏ ‡Â?—”—– Š—Â?—Â?Â?›ƒ ÂŽÇŚ menjadi satu ayat dari Al-Fatihah itu. ƒ–‹ŠƒŠ †ƒŽƒÂ? •‡Â?„ƒŠ›ƒÂ?‰ ‹–— †‹‰ƒÂ?–‹ †‡Â?‰ƒÂ? †‘ƒ –‡”•‡„—–Ǥ â€ŤďťœďşŽŘ§ďˇ˛ ŮˆŘ§ďˇ˛ ﺧـﺎ اďť&#x;ْﺎŮ? Ů?ﺎ‏ â€ŤŮŽŮˆŮŽďťŁ ŮŽďťœŮ?ďşŽŮ’ŮˆŘ§â€Ź ŮŽ Ů’ ŮŽ Ů? Ů’ ŮŽ Ů? haram ŮŽ Ů? ŮŽ ŮŽ ‍ ŮŽŮˆŮŽďťŁâ€Źhukumnya (4) M enurut fatwah Ahmadiyah Al-Fatihah dalam sembahyang itu diganti dengan doa tersebut. Č‹ÍˇČŒ ‡Â?—ƒ ÂŽÇŚ—”ƒÂ?—ŽnjƒŒ‹† ›ƒÂ?‰ †‹…‡–ƒÂ? ‘Ž‡Š ƒÂ?ƒƒŠ ŠÂ?ƒ†‹›ƒŠ Â?‡Â?‰ƒÂ?†—Â?‰ ÂŽÇŚ ƒ–‹ŠƒŠ Â•ÂƒÂŒÂƒÇĄ „—Â?ƒÂ? †‘ƒ (5) Semua Al-Quranul-Majid yang dicetak oleh Jamaah Ahmadiyah ‹–—Ǥ mengandung Al-Fatihah saja, bukan doa itu. —ƒÂ?›‡‹Â?Š—ŠƒÂ?Â?ĠŠƒŠ‹” ƒŽƒŽ—††‹Â?Œ—‰ƒÂ?‡Â?›ƒŽƒŠÂ?ƒÂ? Tuan Â?ƒ”‡Â?ƒ Syeikh Muhammad Jalaluddin juga menyalahkan ŠÂ?ÂƒÂ†Â‹Â›ÂƒÂŠÇĄ ŠÂ?ƒ†‹›ƒŠThahir ’‡”…ƒ›ƒ „ƒŠ™ƒ ƒ„‹

•ƒ „‡”„ƒ’ƒÂ? Ahmadiyah, karena Ahmadiyah percaya bahwa Nabi Isa berbapak Č‹‹Šƒ–‡”‹•ƒ‹”ƒÂ?‰‡”‹Â?ƒÂ?ÇĄŠƒŽǤÍľÍśČŒ (Lihat Perisai Orang Beriman, hal. 34) ƒ›ƒ ÂŒÂƒÂ™ÂƒÂ„ÇŁ ƒ†Š”ƒ– ŠÂ?Ġ ‘alaihis salĂŁm Â?‡Â?—Ž‹• †ƒŽƒÂ? Saya jawab: Hadhrat Ahmada.s. menulis dalam kitabnya Â?‹–ƒ„Â?›ƒ„‡‰‹Â?‹ǣ begini:

Ç ¢ ĹšĂŠĂŒ ÇŁĂˆ ǺǡÊ Č„ÇˆČˆÇ&#x;ĂŠ ÇŞĂˆ ĂˆÇ´ĆťĂˆ ȂǿÉ ¨Ê ÂŽĂˆÇ‚Ä?Ć´Ăˆ ǸÉ ĂŒÇłÂŚ Â¨ĂŠÂ°Ăˆ ĆžĂŒ ǏÉ ĂŒÇłĆ˘ĂŠĆĽ Â§Ăˆ ĂŒ Ăˆ Ăˆ“Allah telah menciptakan Nabi Isa tanpa bapak, hanya dengan “Allah telah menciptakan Nabi Isa tanpa bapak,hal. hanya kekuasaan-Nya saja� (Mawahibur-Rahman, 72).dengan kekuasaan-Nya saja� (Mawahibur-Rahman, hal. 72).

Beliaua.s. menulis lagi dalam kitabnya begini: Menurut ‡Ž‹ƒ—Al-Quranul-Majid ‘alaihis salĂŁm Â?‡Â?—Ž‹• Žƒ‰‹ †ƒŽƒÂ? „‡‰‹Â?‹ǣ pengajaran kita beri’tiqad bahwaÂ?‹–ƒ„Â?›ƒ Siti Maryam itu ‡Â?—”—– ’‡Â?‰ƒŒƒ”ƒÂ? ÂŽÇŚ—”ƒÂ?—ŽnjƒŒ‹† Â?‹–ƒ Â„Â‡Â”Â‹ÇŻÂ–Â‹Â“ÂƒÂ† S.w.t. „ƒŠ™ƒ ‹–‹ (Hasymah hamil (mengandung) hanya dengan kekuasaan Allah ƒ”›ƒÂ? ‹–— 18) ŠƒÂ?‹Ž Č‹Â?‡Â?‰ƒÂ?†—Â?Â‰ČŒ ŠƒÂ?›ƒ †‡Â?‰ƒÂ? Â?‡Â?—ƒ•ƒƒÂ? ŽŽƒŠ Masihi, hal. Č‹ƒ•›Â?ƒŠÂƒÂ•Â‹ÂŠÂ‹ÇĄŠƒŽǤÍłÍşČŒ Kalau ada orang Ahmadiyah yang mengemukakan keterangan yang tidak setuju dengan keterangan ini, maka Jamaah 39
ȆǴ ĂŒ Ç‚Č€ĂŒÇœÇˇĂ‰ ÂżĂˆČ?ÉǤƼ Â˝ĂˆÇ‚Ä?Ă‰ÇŒĂˆĆŚĂ‰ÂşÇť Ƣċǝ¤ Ä? Ç Ăˆ ĂŒÇłÂŚĂ‚Ăˆ ÇŞÄ? ĂˆĹŤÂŚ “Kami memberikan kabar-suka kepada engkau dengan mendapat

Penjelasan Ahmadiyah

seorang anak laki-laki yang menzhahirkan kebenaran dan ketinggian. Ayat __________________________________________________________________________________________ ini dicuri Mirza Ghulam Ahmad dari surat Maryam ayat 6� (Musang Berbulu Ayam, hal. 36).

Ahmadiyah tetap menyalahkannya biarpun ia Muhammad Ali maupun Khawajah Kamaluddin atau lainnya. Jadi, Ahmadiyah tidak ƒŽƒ— „‡‰‹–— ƒ†Š”ƒ– —Œƒ††‹† ÂŽÇŚÂŽÂˆÂ‹Â–Â•ÇŚ•ƒÂ?‹ ‘alaihirsalah dalam hal ini. rahmah ‹–— Œ—‰ƒ •‡‘”ƒÂ?‰ ’‡Â?…—”‹ Â„Â‡Â•ÂƒÂ”ÇĄ Â?ƒ”‡Â?ƒ „‡Ž‹ƒ— –‡ŽƒŠ Â?‡Â?†ƒ’ƒ–Â?ƒÂ?‹ŽŠƒÂ?ÇŁ Ahmad Dahlan menulis lagi: 

ĹœĂˆ ĹšĂŒĂˆ Ă‰ÇžĂ‰ĹŠĂŒ ĂŠÂŚ ÂżĂ‡ĂˆČ?ÉǤÊƼ Â˝ĂˆÇ‚Ä?Ă‰ÇŒĂˆĆŚĂ‰ÂşÇť Ƣċǝʤ

 “Kami memberikan kabar-suka kepada engkau dengan mendapat seorang ƒŽƒ—ƒ†ƒ‘”ƒÂ?‰ŠÂ?ƒ†‹›ƒŠ›ƒÂ?‰Â?‡Â?‰‡Â?—Â?ƒÂ?ƒÂ?Â?‡–‡”ƒÂ?‰ƒÂ? “Kami Allah memberi kabar-suka kepada tentang anak laki-laki yang menzhahirkan kebenaran dan engkau ketinggian. Ayat ini ›ƒÂ?‰ –‹†ƒÂ? •‡–—Œ— †‡Â?‰ƒÂ? Â?‡–‡”ƒÂ?‰ƒÂ? ‹Â?‹ǥ Â?ƒÂ?ƒ ƒÂ?ƒƒŠ ŠÂ?ƒ†‹›ƒŠ jadinya seorang anak laki-laki yang bernama Yahyaâ€? dicuri Mirza Ghulam Ahmad dari surat Maryam ayat 6â€? –‡–ƒ’ Â?‡Â?›ƒŽƒŠÂ?ƒÂ?Â?›ƒ „‹ƒ”’—Â? †‹ƒ hal. —ŠƒÂ?Â?Ġ Ž‹ Â?ƒ—’—Â? (Maqamatul-Imam bir-Rabbani, cetakan Mesir). (Musang Ayam, hal.36, 36). Šƒ™ƒŒƒŠ ƒÂ?ƒŽ—††‹Â? ƒ–ƒ—Berbulu Žƒ‹Â?Â?›ƒǤ ÂƒÂ†Â‹ÇĄ ŠÂ?ƒ†‹›ƒŠ –‹†ƒÂ? •ƒŽƒŠ

 †ƒŽƒÂ?ŠƒŽ‹Â?‹Ǥ ‘„ƒŽƒŠŠÂ?ĠƒŠŽƒÂ?Â?‡Â?„ƒ…ƒƒ›ƒ–Íš•—”ƒŠƒ”›ƒÂ?•‡Â?ƒŽ‹ Kalau begitu Hadhrat Mujaddid Al-Alfits-Tsani ‘alaihir Žƒ‰‹†ƒÂ? „ƒÂ?†‹Â?‰Â?ƒÂ?‹Ž ŠƒÂ?‹Â?‹†‡Â?‰ƒÂ? ƒ›ƒ–‹–—ǥ•ƒÂ?ƒÂ?ƒŠƒ–ƒ—–‹†ƒÂ?ÇŤ rahmah itu juga seorang Pencuri besar, karena beliau telah ŠÂ?ĠƒŠŽƒÂ?Â?‡Â?—Ž‹•ÂŽÂƒÂ‰Â‹ÇŁ mendapatkan ƒ–Â?ƒŽƒilham: ƒÂ?ƒÂ? ‹–— †‹ŽƒŠ‹”Â?ƒÂ?ÇĄ Â?ƒÂ?ƒ ƒ†Š”ƒ– Â?ƒÂ? ƒ„„ƒÂ?‹

ȆÄ? ĂŠÇ´Ç Ăˆ—ŠƒÂ?Â?Ġ Ƣċǝʤ Â?‡Â?ƒÂ?ƒ‹ †‹ƒ †‡Â?‰ƒÂ? ‹ŽŠƒÂ? ‹–—Ǥ ƒ›ƒ ĂŒÇłÂŚĂ‚Ăˆ ÇŞÄ? ĂˆĹŤÂŚ ĂŒ Ç‚ĂŠ ȀÊ ĂŒÇœÇˇĂ‰ ÂżĂ‡ĂˆČ?ƒŠ›ƒ ÉǤÊƼ Â˝ĂˆÇ‚Ä?Ă‰ÇŒĂˆĆŚĂ‰ÂşÇťÂ?‡Â?—”—– „‹Â?„ƒÂ?‰Â?ÂƒÂŽÂƒÂ—ÇŚÂ?ƒŽƒ—ŠÂ?ĠƒŠŽƒÂ?„‡”Â?ƒ–ƒ’—Žƒ„ƒŠ™ƒ ƒ†Š”ƒ–ÂŽÇŚ “Kami Allah memberi kabar-suka kepada engkau tentang

Â?ƒÂ?”njƒ„„ƒ Â?‹•—†ƒŠÂ?‡Â?…—”‹ƒÂ?ƒÂ?‹–— †ƒ”‹ŽŽƒŠ Ǩ “Kami memberikan kabar-suka engkau dengan jadinya seorang anak laki-lakikepada yang bernama Yahyaâ€? mendapat seorang anak laki-laki yang menzhahirkan kebenaran dan ketinggian. Ayat (Maqamatul-Imam bir-Rabbani, hal. 36, cetakan Mesir). ‡Â?‰ƒÂ? Â?‡–‡”ƒÂ?‰ƒÂ?ÇŚÂ?‡–‡”ƒÂ?‰ƒÂ? –‡”•‡„—–ǥ ’ƒ”ƒ ini dicuri Mirza Ghulam Ahmad dari surat Maryam –—ƒÂ?ÇŚÂ–Â—ÂƒÂ? ayat 6â€? (Musang„ƒŠ™ƒ BerbuluŠÂ?Ġ Ayam, hal. 36). •ƒÂ?‰ƒ– „‡”ƒÂ?‹ ’‡Â?„ƒ…ƒ †ƒ’ƒ– Â?‡Â?‰‡–ƒŠ—‹ ƒŠŽƒÂ? Cobalah Ahmad Dahlan membaca ayat 7 surah Maryam sekali Â?‡Â?‰ƒ†ƒÂ?ƒÂ?ˆ‹–Â?ƒŠ†ƒÂ?•—Â?ƒ„‡”Â?ƒ–ƒ ›ƒÂ?‰–‹†ƒÂ?„‡Â?ÂƒÂ”ÇĄÂ?ƒÂ?ƒ•‡‰ƒŽƒ lagi dan bandingkan ilham ini dengan ayat itu, samakah atau tidak? ƒŽƒ— „‡‰‹–— ƒ†Š”ƒ– —Œƒ††‹† ÂŽÇŚÂŽÂˆÂ‹Â–Â•ÇŚ•ƒÂ?‹ ‘alaihirƒÂ?Â?‡†—•–ƒƒÂ?‹–—ƒ†ƒŽƒŠ•‡’‡”–‹„—‹Š†‹ƒ‹”›ƒÂ?‰ƒÂ?ƒÂ?Š‹ŽƒÂ?‰ ˆ‹–Â?ƒŠ† rahmah ‹–— Œ—‰ƒ •‡‘”ƒÂ?‰ ’‡Â?…—”‹ Â„Â‡Â•ÂƒÂ”ÇĄ Â?ƒ”‡Â?ƒ „‡Ž‹ƒ— –‡ŽƒŠ „‡‰‹–—•ƒŒƒǤŽŽƒŠÂƒÇŻÂƒÂŽÂƒ„‡”ˆ‹”Â?ƒÂ?ÇŁ Tatkala anak itu dilahirkan, maka Hadhrat Imam Rabbani Â?‡Â?†ƒ’ƒ–Â? ƒÂ?‹ŽŠƒÂ?ÇŁ menamai dia dengan Muhammad Yahya menurut ilham itu. Saya bimbang kalau-kalau Ahmad ĂŠDahlan berkata pula bahwa Hadhrat Ç‚Ä?Ă‰ÇŒĂˆĆŚĂ‰ÂşÇť Ƣċitu ǝʤ dari AllahS.w.t.! ĹœĂˆ ĹšĂŒĂˆ ÉǞmencuri Al-Imam Ar-Rabbani sudah Ă‰ĹŠĂŒ ÂŚ ÂżĂ‡ĂˆČ?ÉǤÊƼ Â˝Ăˆanak 

“Kami Allah memberi kabar-suka kepada engkau tentang para Dengan keterangan-keterangan tersebut, tuan-tuan jadinyamengetahui seorang anakbahwa laki-lakiAhmad yang bernama pembaca dapat DahlanYahyaâ€? sangat berani (Maqamatul-Imam bir-Rabbani, hal. 36, cetakan Mesir). mengadakan fitnah dan suka berkata yang tidak benar, maka segala fitnah dan kedustaan itu adalah seperti buih di air yang akan hilang begitu‘„ƒŽƒŠŠÂ?ĠƒŠŽƒÂ?Â?‡Â?„ƒ…ƒƒ›ƒ–Íš•—”ƒŠƒ”›ƒÂ?•‡Â?ƒŽ‹ saja. AllahS.w.t. berfirman: Žƒ‰‹†ƒÂ?„ƒÂ?†‹Â?‰Â?ƒÂ?‹ŽŠƒÂ?‹Â?‹†‡Â?‰ƒÂ?ƒ›ƒ–‹–—ǥ•ƒÂ?ƒÂ?ƒŠƒ–ƒ—–‹†ƒÂ?ÇŤ ĂˆÂ Ć˘Ç¨Ăˆ ƳÉ Ƥ É ÇżĂˆ Ç€ĂŒ ĂˆČˆÂşĂˆÇ§ ƞÉ ĂˆĆĽÇ„ÄŒÇłÂŚ Ć˘ÇˇÄ‹ĂˆÂ˘ ƒ–Â?ƒŽƒ ƒÂ?ƒÂ? ‹–— †‹ŽƒŠ‹”Â?ƒÂ?ÇĄ Â?ƒÂ?ƒ ƒ†Š”ƒ–

Â?ƒÂ? ƒ„„ƒÂ?‹ “Adapun buih, maka ia akan hilang dengan sendirinyaâ€? Â?‡Â?ƒÂ?ƒ‹ †‹ƒ †‡Â?‰ƒÂ? ƒŠ›ƒ Â?‡Â?—”—– ‹ŽŠƒÂ? ‹–—Ǥ ƒ›ƒ “Adapun—ŠƒÂ?Â?Ġ buih, maka akan hilang dengan sendirinyaâ€? „‹Â?„ƒÂ?‰Â?ÂƒÂŽÂƒÂ—ÇŚÂ?ƒŽƒ—ŠÂ?ĠƒŠŽƒÂ?„‡”Â?ƒ–ƒ’—Žƒ„ƒŠ™ƒ ƒ†Š”ƒ–ÂŽÇŚ sudah nyata bahwa tidak ada satupun keterangan yang Jadi,

Â?ƒÂ? ”njƒ„„ƒ Â?‹•—†ƒŠÂ?‡Â?…—”‹ƒÂ?ƒÂ?‹–— †ƒ”‹ŽŽƒŠ Ǩ Â?‡–‡”ƒÂ?‰ƒÂ? ÂƒÂ†Â‹ÇĄ •—†ƒŠ Â?›ƒ–ƒ –‹†ƒÂ? ƒ†ƒ •ƒ–—’—Â? ›ƒÂ?‰ tidak menunjukkan bahwa„ƒŠ™ƒ kepercayaan dan pengakuan Ahmadiyah –‹†ƒÂ? Â?‡Â?—Â?Œ—Â?Â?ƒÂ? „ƒŠ™ƒ Â?‡’‡”…ƒ›ƒƒÂ? †ƒÂ? ’‡Â?‰ƒÂ?—ƒÂ? ŠÂ?ƒ†‹›ƒŠ itu menyalahi Islam bahkan segala kepercayaan Ahmadiyah ‡Â?‰ƒÂ? Â?‡–‡”ƒÂ?‰ƒÂ?ÇŚÂ?‡–‡”ƒÂ?‰ƒÂ? –—ƒÂ?ÇŚÂ–Â—ÂƒÂ? ’ƒ”ƒ ‹–— Â?‡Â?›ƒŽƒŠ‹

•ŽƒÂ? „ƒŠÂ?ƒÂ? •‡‰ƒŽƒ–‡”•‡„—–ǥ Â?‡’‡”…ƒ›ƒƒÂ? ŠÂ?ƒ†‹›ƒŠ ’‡Â?„ƒ…ƒ †ƒ’ƒ– Â?‡Â?‰‡–ƒŠ—‹ „ƒŠ™ƒ ŠÂ?Ġ ƒŠŽƒÂ? •ƒÂ?‰ƒ– „‡”•‡•—ƒ‹ƒÂ? „‡Â?ƒ” †‡Â?‰ƒÂ? ÂƒÂ›ÂƒÂ–ÇŚÂƒÂ›ÂƒÂ– ÂŽÇŚ—”ƒÂ?—ŽnjƒŒ‹† †ƒÂ? „‡”ƒÂ?‹ ÂƒÂ†Â‹Â–Â•ÇŚ Â?‡Â?‰ƒ†ƒÂ?ƒÂ?ˆ‹–Â?ƒŠ†ƒÂ?•—Â?ƒ„‡”Â?ƒ–ƒ ›ƒÂ?‰–‹†ƒÂ?„‡Â?ÂƒÂ”ÇĄÂ?ƒÂ?ƒ•‡‰ƒŽƒ Šƒ†‹–•›ƒÂ?‰•ŠƒŠ‹ŠǤ 40 ƒÂ?Â?‡†—•–ƒƒÂ?‹–—ƒ†ƒŽƒŠ•‡’‡”–‹„—‹Š†‹ƒ‹”›ƒÂ?‰ƒÂ?ƒÂ?Š‹ŽƒÂ?‰ ˆ‹–Â?ƒŠ† „‡‰‹–—•ƒŒƒǤŽŽƒŠÂƒÇŻÂƒÂŽÂƒ„‡”ˆ‹”Â?ƒÂ?ÇŁ Siapakah Ahmadi itu? 


È ƢǨÈ ƳÉ Ƥ É ǿÈ ǀÌ ÈȈºÈǧ ƾÉ ÈƥDŽČdz¦ ƢǷċÈ¢“Adapun buih, maka akan hilang dengan sendirinya” “Adapun buih, maka akan hilangAqidah denganJemaat sendirinya” Bab Satu: Ahmadiyah

__________________________________________________________________________________________ ƒ†‹ǡ •—†ƒŠ ›ƒ–ƒ „ƒŠ™ƒ –‹†ƒ ƒ†ƒ •ƒ–—’— ‡–‡”ƒ‰ƒ ›ƒ‰

–‹†ƒ ‡—Œ—ƒ ‡’‡”…ƒ›ƒƒ †ƒ•ƒ–—’— ’‡‰ƒ—ƒ Šƒ†‹›ƒŠ ƒ†‹ǡ •—†ƒŠ„ƒŠ™ƒ ›ƒ–ƒ „ƒŠ™ƒ –‹†ƒ ƒ†ƒ ‡–‡”ƒ‰ƒ ›ƒ‰ ‹–— ‡›ƒŽƒŠ‹

•Žƒ „ƒŠƒ •‡‰ƒŽƒ ‡’‡”…ƒ›ƒƒ Šƒ†‹›ƒŠ –‹†ƒ ‡—Œ—ƒ „ƒŠ™ƒ ‡’‡”…ƒ›ƒƒ †ƒ ’‡‰ƒ—ƒ Šƒ†‹›ƒŠ bersesuaian benar dengan ayat-ayat Al-Quranul-Majid dan Hadits„‡”•‡•—ƒ‹ƒ „‡ƒ” †‡‰ƒ„ƒŠƒ ƒ›ƒ–Ǧƒ›ƒ– ŽǦ—”ƒ—ŽǦƒŒ‹† ƒ†‹–•Ǧ ‹–— ‡›ƒŽƒŠ‹

•Žƒ •‡‰ƒŽƒ ‡’‡”…ƒ›ƒƒ†ƒ Šƒ†‹›ƒŠ hadits yang shahih. Šƒ†‹–•›ƒ‰•ŠƒŠ‹ŠǤ „‡”•‡•—ƒ‹ƒ „‡ƒ” †‡‰ƒ ƒ›ƒ–Ǧƒ›ƒ– ŽǦ—”ƒ—ŽǦƒŒ‹† †ƒ ƒ†‹–•Ǧ Šƒ†‹–•›ƒ‰•ŠƒŠ‹ŠǤ Siapakah Ahmadi itu? 8. SIAPAKAH AHMADI ITU? Siapakah Ahmadi itu? ‡•—†ƒŠ‹ǯ–‹“ƒ†Šƒ†‹›ƒŠ†‹Œ‡Žƒ•ƒǡƒ†ƒ„ƒ‹›ƒŒ—‰ƒ•ƒ›ƒ Sesudah i’tiqad Ahmadiyah dijelaskan, ada baiknya juga saya Œ‡Žƒ•ƒ •‹ƒ’ƒƒŠ ›ƒ‰ †‹ƒ–ƒƒ Šƒ†‹›ƒŠ ‡—”—– ‡•—†ƒŠ‹ǯ–‹“ƒ†Šƒ†‹›ƒŠ†‹Œ‡Žƒ•ƒǡƒ†ƒ„ƒ‹›ƒŒ—‰ƒ•ƒ›ƒ jelaskan siapakah yang dikatakan Ahmadiyah menurut‡–‡”ƒ‰ƒ keterangan a.s.›ƒ‰ ƒ†Š”ƒ–Šƒ†‘alaihis salãmǡ„‡Ž‹ƒ—„‡”•ƒ„†ƒǣ Œ‡Žƒ•ƒ •‹ƒ’ƒƒŠ †‹ƒ–ƒƒ Šƒ†‹›ƒŠ ‡—”—– ‡–‡”ƒ‰ƒ Hadhrat Ahmad , beliau bersabda: ƒ†Š”ƒ–Šƒ†‘alaihis salãmǡ„‡Ž‹ƒ—„‡”•ƒ„†ƒǣ Ê §ƢƬÊǯ ǞƦċºƫ¦Â ¿ÊÈȐLJȍÊ Ì¦ ǺÊ ȇ®Ê ľÊ Dzƻ® ÄǀÊ ċdz¦ ċȏʤ ƢǼÊƬǟƢŦÈ ľÊ DzƻƾÌ ȇ Èȏ Ǻ ǼLJ ƅ¦

È È É È Ê È È ÈÊ È È ÊÌ Ê Ê ÈÊ È È Ê ċdz¦ ċȏÈʤ ÈƢǼÊƬÈǟƢŦÈ ľÉÊ ÉDzƻÈ ƾÌ ȇ Èȏ Ê Ǻ Ǽ LJ  ƅ¦ §Ƣ Ƭ ǯ Ǟ Ʀċ º ƫ ¦  ¿ Ȑ LJ ȍ ¦ Ǻ ȇ ® ľ Dz ƻ ® Ä ǀ Ì È Ê Êƥ ǺǷ¡Â ¿ƢÊ ÈÈǻÈȋÈ Ì¦ ÈŚÊ ƻ ƢÈǻÉƾÊ ÉďȈLJ È ƨċÊ ǼÈÈŪ¦ ÌÈ ÉÂÈ ÈǂÊ njÌ ċǼdz¦ÂÈÈ ǂÊ ÈnjÌ ÈūƢ ÌÈ ÈÊƥÂÈ È ǶÊ ȈƷÊǂċÌdz¦ ʼnÊǂÊ ǰÈ Ìdz¦ ǾÊÊdzȂLJÉÈ°ÈÂÈÈ ÈƅƢ Ê ÊƨċǼŪ¦ Ê Ê Ê ÈÊƥ ÈǺÈǷ¡ÂÊ ¿ƢÊ ÈǻÈȋÌ̦ ÈŚÊ ƻ ƢÈǻÈƾÊ ďȈLJ ÊƥÂÈ ǶÊ ȈÊƷǂċdz¦ ʼnÊǂÊ ǰÈ ÊÌdz¦ ǾdzÊȂLJÉ °ÈÂÈ ƅƢ ÂÈ ǂÊ njÌ ċǼdz¦ÂÈ ǂÊÊ njÌ ÈūƢ Ì Ì Ê Ì È Ê Ì ÂÈ È Ê ¦ǀÈ ǿÈ ȄÈǴǟÈ ©Ȃ É ÉÈŻÂÈ ¿ÈȐLJÌ ȍ̦ ǺÊ ȇ® ǂÈʺȈÌǣÈ ƢÅǼȇ® ȆÈÊ ǤÈƬƦÌʺÈȇ ǺÌ Èdz ’ǾċǻÈƘÈÊƥ ÈǂČǬÈÉȇÂÈÊ ƾÉ ǠÈȇÂÈÊ ǶÊ ȈƸÈŪ¦ ÊÊ̦ ǺÊ Êȇ®Ê ǂºȈÌǣÈ ƢÅǼȇ® ȆÊ ǤÈƬÊƦ̺Èȇ ǺÌ Èdz Ê’ǾċǻÈƘÊƥ ǂČǬÉȇÂÈ ƾÉ ǠÈȇÂÈ ǶÊ ȈƸÊ ÈÈŪ¦ ¦ǀÈ ǿÈ ȄÈǴǟÈ ©Ȃ Ì ÂÈ ÉÈŻÂÈǠÌdz¿¦ÊÈȐƅ¦ Ê LJÌ ȍ§Ƣ É ¿ÊċȐ ÈÊ Ê ÊÈƬǰƥÊ ƢÈÊǰÅ Ljď ǸÈ ÈƬǷÉ ¨ÈǂÈÌǘǨÌdz¦ ÊǺÊ ȇ® ǺÊÊ ȇďƾdz¦ ¿ċȐǠÈ Ìdz¦ ƅ¦ §ƢÈƬǰƥ ƢǰÅ Ljď ǸÈ ÈƬǷÉ ¨ÊǂÈÌǘǨÌdz¦ ǺÊ ȇ® ǺÊ ȇďƾdz¦

“Tidak boleh masuk masuk ke ke dalam dalam Jamaah Jamaah kita kita ini ini melainkan melainkan orang orang “Tidak boleh yang telah masuk agama Islam dan telah mengikuti yang telah masuk agama Islam dan telah mengikuti Kitab Allah “Tidak boleh masuk ke dalam Jamaah kita ini melainkanKitab orang (Al-Quranul-Majid) dan sunnah-sunnah penghulu segala Allah (Al-Quranul-Majid) dan sunnah-sunnah penghulu segala yang telah masuk agama Islam dan telah mengikuti Kitab Allah makhluk (Muhammad) dan telah yakin yakin benar berkenaan dengan makhluk (Muhammad) dan telah benar berkenaan (Al-Quranul-Majid) dan sunnah-sunnah penghulu segala Allah dan Rasul-Nya Yang Maha-mulia dan Maha-pengasih dan makhluk (Muhammad) dan telah yakin benar berkenaan dengan dengan Allah dan Rasul-Nya Yang Maha-mulia dan MahaQiamat, Sorga dan Neraka, lagi dia berjanji dan berikrar benarAllah dandan Rasul-Nya dan pengasih Qiamat,Yang SorgaMaha-mulia dan Neraka,dan lagiMaha-pengasih dia berjanji dan benar bahwa diadan tidak akan lagi mencari agama dan selain dari Islam Qiamat, Sorga Neraka, berjanji berikrar benarberikrar benar-benar bahwa diadia tidak akan mencari agama bahwa dia akantidak matiakan di atas agamaagama yang suci ini dari dengan dan benar bahwa mencari selain Islam selain dari Islamdia dan bahwa dia akan mati di atas agama yang berpegang teguh Kitab (Al-Quranul-Majid) Yang dan bahwa diamenurut akan mati di atas agama yang suciAllah ini dengan suci ini dengan berpegang teguh menurut Kitab (Al-QuranulMaha-tahu” (Mawahibur-Rahman, hal. 96) berpegang teguh menurut Kitab (Al-Quranul-Majid) Allah Yang Majid) Allah Yang Maha-Tahu” Maha-tahu” (Mawahibur-Rahman, hal. 96) (Mawahibur-Rahman, hal. 96) ‡”‡ƒƒ †‡‰ƒ ƒƒƒŠ ‹‹ŽƒŠ „—ŽǦ ƒ•ƒ Ž‹ ŽǦ —•ƒ‹‹

 ‹–—„‡”ƒ–ƒ ǣ ƒƒƒŠŠƒ†‹›ƒŠ‹‹‡—•—Š‹ •Žƒ†ƒ—Šƒƒ† ‡”‡ƒƒ †‡‰ƒ ƒƒƒŠ ‹‹ŽƒŠ „—ŽǦ ƒ•ƒ Ž‹ ŽǦ —•ƒ‹‹ Berkenaan dengan Jamaah inilah Abul-Hasan Ali Alshallallãhu ‘alaihi wa sallamǣ ‹–—„‡”ƒ–ƒ ǣ ƒƒƒŠŠƒ†‹›ƒŠ‹‹‡—•—Š‹ •Žƒ†ƒ—Šƒƒ† Husaini itu berkata: Jamaah Ahmadiyah ini memusuhi Islam dan shallallãhu ‘alaihi wa sallamǣ S.a.w. : Muhammad Ê DŽºÉƫ ƢȀċºǻʤ ƞÇ ȈNj DzǯÉ ľÊ ¿ÈȐLJȍÊ Ì¦ ǶƷ¦

ÌÈ ď

ÈÊ Ì

É ÈÊ È Ê

ƞÇ ȈÌNjÈ Dzď ǯÉ ľ ¿È ÈȐLJÌ ȍÊ Ì¦ ǶÉ Ʒ¦DŽȺÉƫ ƢȀċÈ ºǻ¤ “Dia dalamIslam segaladalam hal” (Al-Qadiyaniah hal. 21) menentang “Ia Islam menentang segala hal” “Dia menentang Islam dalam segala hal” (Al-Qadiyaniah hal. 21) (Al-Qadiyaniah hal. 21)

Kami tidak heran kalau ulama di masa sekarang berani berdusta dan berani menaburkan benih fitnah kepada manusia, karena hal ini telah dikabarkan lebih dulu oleh Nabi kita MuhammadS.a.w.. 41


Penjelasan Ahmadiyah

__________________________________________________________________________________________

Saudara-saudara, para pembaca yang mulia, perhatikanlah keterangan beliau yang tersebut dalam kitab (Kisyti Nuh, hal. 17), artinya begini: Wahai orang yang mengaku dirinya menjadi Ahmadiyah! Janganlah kamu mengira sudah bai’at dan bai’at itu saja sudah cukup bagi kamu, AllahS.w.t. melihat hati kamu, maka Dia akan berlaku terhadap kamu menurut niat kamu, wahai muridmuridku, dengarlah baik-baik, aku memenuhi kewajibanku dengan memberikan keterangan ini. Dosa itu adalah semacam racun, janganlah kamu makan racun itu; durhaka kepada AllahS.w.t. itu adalah maut (kematian) ruhani, maka jauhilah itu! Berdoalah, agar kamu terpelihara, orang yang tidak yakin waktu ia berdoa bahwa AllahS.w.t. Maha-kuasa (Qadir) ia bukan dari Jamaahku; orang yang tidak membuang kedustaan dan penipuan itu bukan dari Jamaahku; orang yang tamak kepada dunia dan ingat pun tidak kepada Akhirat itu bukan dari Jamaahku; orang yang mendahulukan urusan dunia daripada urusan agama itu bukan dari Jamaahku; orang yang tidak memelihara dirinya dengan sebenar-benarnya dari dosa dan dari amalan yang jahat, yakni minum tuak (arak), berjudi, memandang perempuan dengan nafsu birahi, berlaku khianat, memakan uang suap dan tidak bertobat dari segala perbuatan jahat itu bukan dari Jamaahku; orang yang tidak mengerjakan sembahyang lima waktu seharisemalam itu bukan dari Jamaahku; orang yang tidak istiqamah berdoa ke Hadhirat AllahS.w.t. dan tidak selalu tunduk kepada-Nya itu bukan dari Jamaahku; orang yang tidak menjauhi kawan-kawan yang jahat yang merusak kelakuan dan keimanannya itu bukan dari Jamaahku; orang yang tidak menghormati ibu-bapanya dan tidak menuruti kata-katanya yang baik yang tidak berlawanan dengan Al-Quranul-Majid dan tidak memelihara mereka itu bukan dari Jamaahku; orang-orang yang tidak bergaul dengan baik dan tidak berlaku lemah lembut kepada istrinya dan kaum kerabatnya itu bukan dari Jamaahku, orang yang tidak berbuat baik kepada tetangganya bukan dari Jamaahku; orang yang tidak mau memberi maaf kepada orang yang bersalah yakni ia mendengki dan dendam saja itu bukan dari Jamaahku; tiap-tiap suami yang berlaku khianat kepada istrinya dan tiap-tiap istri yang berlaku khianat kepada suaminya itu bukan dari Jamaahku; orang yang melanggar perjanjian bai’atnya itu bukan dari Jamaahku; orang yang tidak merpercayaiku sebagai Al-Mahdi dan Al-Masih Yang Dijanjikan dengan sebenarbenarnya itu bukan dari Jamaahku; orang yang tidak taat kepadaku dalam perkara-perkara yang baik itu bukan dari Jamaahku; orang yang duduk dalam majlis para musuh Ahmadiyah serta ia setuju dengan 42


Bab Satu: Aqidah Jemaat Ahmadiyah

__________________________________________________________________________________________

mereka itu bukan dari Jamaahku; tiap-tiap orang yang berbuat zina, yang fasiq, yang minum tuak (memabukkan) atau yang mencuri, yang main judi, yang khianat, yang makan suap, yang merampok, yang zhalim, yang berdusta kepada kawan sejawat mereka itu dan orang yang suka menuduh saudara-saudaranya, kalau mereka itu tidak bertobat kepada AllahS.w.t. itu bukan dari Jamaahku; Dosadosa ini adalah sebagai racun, kamu tidak akan hidup kalau kamu memakan racun-racun itu; dan kegelapan tidak dapat berkumpul dengan cahaya dalam satu tempat; tiap-tiap orang yang tidak berlaku lurus terhadap AllahS.w.t. itu tidak akan mendapat berkat dari-Nya sebagaimana orang-orang yang bersih hatinya itu akan mendapatkannya. Berbahagialah orang-orang yang membersihkan hatinya dan memenuhi perjanjian kesetiaannya kepada AllahS.w.t. karena mereka itu tidak akan disia-siakan; dan AllahS.w.t. tidak akan membiarkan mereka itu menjadi hina karena mereka itu menyerah kepada-Nya dan Dia akan memelihara mereka itu�.

Dalam kitab itu juga beliau bersabda lagi: “Orang-orang yang menjadi muridku itu perlu yakin bahwa AllahS.w.t. itu Qadir lagi Qayyum dan Khaliqul-Kulli (Yang menjadikan segala sesuatu), yang tidak ada permulaannya dan tidak pula ada penghabisannya, Dia tidak berubah, Dia tidak diperanakkan dan tidak pula beranak, Dia suci dari mati, meskipun Dia jauh tetapi Dia dekat juga, dan meskipun Dia dekat tetapi Dia jauh juga, Dia itu Esa, tetapi Dia menyatakan kekuasaan-Nya dengan bermacam-macam jalan ‌ perlu kamu beriman kepada-Nya, dan perlu kamu utamakan Dia melebihi dirimu sendiri dan daripada kesenanganmu dan perlu kamu dahulukan hubungan dengan Dia daripada segala hubungan yang lain, turutilah Dia dengan sebenar-benarnya dan setialah kepada-Nya, orang-orang dunia tidak mendahulukan Dia daripada kaum kerabatnya, tetapi kamu perlu mendahulukan Dia daripada segala sesuatu. Memperlihatkan tanda-tanda rahmat-Nya adalah sunnatullah, tetapi kamu boleh mengambil bagian dari rahmatNya itu, kalau kamu tidak bercerai dengan Dia, keridhaan-Nya hendaklah menjadi keridhaanmu dan kemauan-Nya hendaklah menjadi kemauanmu, biar kamu berhasil maupun gagal hendaklah kepala kamu tetap tunduk dihadapan AllahS.w.t., barulah kamu akan merasakan nur AllahS.w.t. dalam diri kamu, adakah di antara kamu orang yang tak berbuat demikian? Dan kamu jangan merasa kecil hati karena Qadha’ dan Qadar-Nya, maka melihat kepada musibahmusibah hendaklah kamu bertambah maju kepada-Nya (Allah), 43


Penjelasan Ahmadiyah

__________________________________________________________________________________________

karena inilah jalan kemenangan kamu, dan berusahalah kamu sedapat mungkin akan menyebarkan tauhid-Nya di atas muka bumi, cintailah hamba-hamba-Nya, janganlah berlaku aniaya kepada mereka itu, baik dengan tangan, dengan lidah maupun dengan jalan yang lain; berusahalah untuk berbuat kebaikan kepada makhluk, janganlah sombong walaupun terhadap orang yang berada di bawah perintah kamu; janganlah kamu mencaci-maki kepada siapapun, walaupun ia mencaci-maki kamu; hendaklah kamu bersifat rendah hati, penyabar dan suci hati agar kamu diterima oleh AllahS.w.t.; berapa banyak orang yang nampaknya penyabar akan tetapi hatinya ganas seperti harimau; berapa banyak orang yang bersih pada lahirnya, tetapi batinnya seperti ular, maka kamu tidak akan disukai oleh AllahS.w.t., kalau lahir dan batin kamu tidak sama. Orang-orang besar janganlah berani menghina orang-orang yang dipandang rendah, bahkan perlu mengasihi mereka itu; orang-orang alim janganlah berani merendahkan orang-orang bodoh, bahkan perlu memberi nasehat kepada mereka itu; orang-orang kaya janganlah berani menyombongkan diri kepada orang-orang miskin, bahkan perlu menolong mereka itu. Jauhilah semua jalan kebinasaan, takutlah kepada AllahS.w.t. dan bertaqwalah kepada-Nya dan janganlah menyembah kepada makhluk; tunduklah kepada AllahS.w.t. jangan tunduk kepada dunia; jadilah kamu milik AllahS.w.t. dan hiduplah untuk Dia, dan bencilah kepada segala dosa dan kotoran karena AllahS.w.t. Suci (Dia suka kepada yang suci juga); hendaklah setiap pagi (shubuh) itu meyakinkan bahwa pada malam yang lalu kamu telah hidup dengan taqwa dan hendaklah tiap-tiap malam itu menyaksikan bahwa pada siang yang lalu kamu telah hidup dengan taqwa juga; janganlah takut kepada laknat dunia, karena sebentar saja ia akan hilang seperti asap, akan tetapi perlu takut kepada laknat AllahS.w.t. karena Dia dapat menghapuskan orang yang dilaknat itu; kamu tidak dapat memelihara diri kamu sendiri dengan kebaikan yang berpura-pura, karena AllahS.w.t. dapat melihat segala isi hati kamu, apakah kamu dapat menipu Dia? Maka luruslah kamu dan bersih serta sucikanlah dirimu dari dosa-dosa lahir dan batin; dan jagalah dirimu, karena kalau terdapat kegelapan yang sedikit saja dalam hati kamu, maka ia akan dapat menghilangkan segala nur kamu; kalau pada diri kamu ada sifat takabur, ria (berpura-pura) dan kemalasan, maka kamu tidak layak diterima oleh AllahS.w.t., janganlah kamu tertipu dengan beberapa perkara saja karena AllahS.w.t. menyuruh kamu

44


Bab Satu: Aqidah Jemaat Ahmadiyah

__________________________________________________________________________________________

agar mengadakan perubahan yang luar biasa dalam diri kamu; berdamailah dengan manusia, berikanlah maaf kepada saudaramu, orang yang tidak suka berdamai itu akan dibuang, karena ia suka mengadakan perpecahan; janganlah menuruti hawa nafsu; meskipun kamu benar perlu juga kamu tunduk dan rendah hati agar kamu diampuni oleh AllahS.w.t.; janganlah menuruti hawa nafsu dan janganlah kamu memperbesarkan hawa nafsu itu karena orang yang menuruti hawa nafsunya itu tidak dapat masuk pintu kerajaan ruhani.

Betapa sialnya orang yang tidak mendapatkan apa-apa dari AllahS.w.t. sedangkan aku sudah menerangkannya.

Kalau kamu ingin bahwa AllahS.w.t. mencintaimu, maka bersatu padulah kamu seperti saudara-saudara yang seibu-sebapak ‌ orang yang jahat tidak dapat berbakti kepada AllahS.w.t., orang yang sombong tidak dapat berbakti kepada AllahS.w.t., orang zhalim tidak dapat berbakti kepada AllahS.w.t., orang khianat tidak dapat berbakti kepada AllahS.w.t., orang yang tidak cinta dengan sebenarnya kepadaNya itu tidak dapat berbakti kepada AllahS.w.t., orang yang mengejar dunia seperti anjing dan seperti elang mengejar bangkai dan seperti semut mengejar gula itu tidak dapat berbakti kepada AllahS.w.t., tiaptiap mata yang jahat itu jauh dari-Nya, tiap-tiap hati yang kotor tidak dapat mengenal Dia; orang yang masuk ke dalam api kesusahan karena Dia itu akan dipelihara dari api Neraka kelak; orang yang menangis karena Dia sekarang akan merasa senang di belakang hari; orang yang membuang dunia demi Dia itu akan dapat bertemu dengan-Nya; Cintailah AllahS.w.t. dengan segenap hatimu dan taatlah dengan setia kepada-Nya sehingga Dia mencintaimu; kasihilah orang yang berada di bawah perintah kamu, kepada orang-orang miskin, dan kepada istri-istri kamu agar kamu dikasihi oleh AllahS.w.t.. Dunia ini adalah tempat bahaya dan musibah, maka mintalah pertolongan kepada AllahS.w.t. agar Dia memelihara kamu dari itu; tidak mungkin akan turun suatu bahaya di atas muka bumi ini selagi belum ada perintah dari atas (Allah) dan tidak mungkin hilang satupun bahaya dari bumi selagi rahmat Tuhan belum turun�

Dan satu pelajaran lagi yang perlu kamu ingat yaitu janganlah engkau anggap Al-Quranul-Majid itu seperti barang yang terbuang (ia adalah satu barang yang tak dapat dinilai harganya), karena hidup (kemajuan) kamu bergantung dengannya, orang yang

45


‡Â?‰Â?ƒ— ƒÂ?‰‰ƒ’ ÂŽÇŚ—ƒÂ?—ŽnjƒŒ‹† ‹–— •‡’‡”–‹ „ƒ”ƒÂ?‰ ›ƒÂ?‰ –‡”„—ƒÂ?‰ Č‹Â†Â‹Âƒ ƒ†ƒŽƒŠ •ƒ–— „ƒ”ƒÂ?‰ ›ƒÂ?‰ –ƒÂ? †ƒ’ƒ– †‹Â?‹Žƒ‹ Šƒ”‰ƒÂ?Â›ÂƒČŒÇĄ Â?ƒ”‡Â?ƒ Š‹†—’ Č‹Â?‡Â?ƒŒ—ƒÂ?ČŒ Penjelasan AhmadiyahÂ?ƒÂ?— „‡”‰ƒÂ?–—Â?‰ †‡Â?‰ƒÂ?Â?Â›ÂƒÇĄ ‘”ƒÂ?‰ ›ƒÂ?‰ __________________________________________________________________________________________ Â?‡Â?‰Š‘”Â?ƒ–‹ ÂŽÇŚ—”ƒÂ?—ŽnjƒŒ‹† Â?‡”‡Â?ƒ ƒÂ?ƒÂ? †‹Š‘”Â?ƒ–‹ ‘Ž‡Š ŽŽƒŠ †ƒÂ? Â?ƒŽƒ‹Â?ÂƒÂ–ÇŚÂ?ƒŽƒ‹Â?ÂƒÂ–ÇŚÂ›ÂƒÇĄ ‘”ƒÂ?‰ ›ƒÂ?‰ Â?‡Â?†ƒŠ—Ž—Â?ƒÂ? ÂŽÇŚ—”ƒÂ?—Žnj ƒŒ‹††ƒ”‹’ƒ†ƒ•‡‰ƒŽƒ ƒ†‹–•†ƒÂ?ÂˆÂƒÂ–Â™ÂƒÇŚÂˆÂƒÂ–Â™Âƒ›ƒÂ?‰Žƒ‹Â?ÇĄÂ?‡”‡Â?ƒƒÂ?ƒÂ? menghormati Al-Quranul-Majid mereka akan dihormati oleh †‹†ƒŠ—Ž—Â?ƒÂ? ‘Ž‡Š ŽŽƒŠ SubhĂŁnahu wa Ta’alaǢ „ƒ‰‹ Â?ƒÂ?—•‹ƒ †‹ ƒ–ƒ• AllahS.w.t. dan malaikat-malaikat-Nya; orang yang mendahulukan AlÂ?—Â?ƒ„—Â?‹‹Â?‹–‹†ƒÂ?ƒ†ƒ•ƒ–—’—Â?Â?‹–ƒ„›ƒÂ?‰’‡”Ž—†‹‹Â?—–‹Â?‡Žƒ‹Â?Â?ƒÂ? Quranul-Majid daripada segala Hadits dan fatwa-fatwa yang lain, ÂŽÇŚ—”ƒÂ?—ŽnjƒŒ‹††ƒÂ?„ƒ‰‹ƒÂ?ƒÂ?nj…—…—†ƒÂ?–‹†ƒÂ?ƒ†ƒŽƒ‰‹ƒ•—Ž†ƒÂ? mereka akan didahulukan oleh AllahS.w.t.; bagi manusia di atas muka ‘”ƒÂ?‰ ›ƒÂ?‰ Â?‡Â?„‡”‹ Â•Â›ÂƒÂˆÂƒÇŻÂƒÂ– •‡Žƒ‹Â? †ƒ”‹ —ŠƒÂ?Â?Ġ hallallĂŁhu bumi w inia sallamdzǤ tidak ada satu pun kitab yang perlu diikuti melainkan Al‘alaihi Quranul-Majid dan bagi anak-cucu Adam tidak ada lagi Rasul dan S.a.w. . orang yang memberi syafa’at„‡”Â?‡Â?ƒƒÂ? selain dari Nabi Muhammad ‘Ž‡ŠÂ?ƒŠ †‹Â?ƒ–ƒÂ?ƒÂ?ÇĄ †‡Â?‰ƒÂ? ƒÂ?ƒƒŠ ŠÂ?ƒ†‹›ƒŠ ‹Â?‹ „ƒŠ™ƒ †‹ƒ „‡”ƒÂ?‹ Â?‡Â?›ƒÂ?ƒÂ?ƒÂ? ƒ†Š”ƒ– ŠÂ?Ġ ÂŽÇŚƒ†‹›ƒÂ?‹ Bolehkah dikatakan berkenaan‘alaihi denganwa Jamaah Ahmadiyah ini, †‡Â?‰ƒÂ?ƒ„‹—ŠƒÂ?Â?ĠshallĂŁllahu sallamÇŤ‹†ƒÂ?ÇĄ•‡Â?ÂƒÂŽÂ‹ÇŚ bahwa ia berani menyamakan Hadhrat Ahmad Al-Qadiyani dengan Â?ƒŽ‹–‹†ƒÂ?ǤÂ?ƒÂ?–‡–ƒ’‹’‡Â?‰ƒ”ƒÂ?‰Â?Â‹Â–ÂƒÂ„ÇŁDzÂŽÇŚƒ†‹›ƒÂ?Â‹Â›ÂƒÂŠÇł‹–—†‡Â?‰ƒÂ? S.a.w. ? Tidak, sekali-kali tidak. Akan tetapi pengarang Nabi Muhammad –‹†ƒÂ?Â?ÂƒÂŽÂ—ÇŚÂ?ƒŽ—„‡”Â?ÂƒÂ–ÂƒÇŁ kitab: “Al-Qadiyaniyahâ€? itu dengan tidak malu-malu berkata: 

ĂŠ ĂŠ ĂŠ ĂŠĂŠ ĂŠ É ǏÉ ÂşĂˆĆŤ Ć˘Č€Ä‹ÂşÇťĂˆÂ˘ ¨Ç ÂŽĆ˘Ăˆ ĂˆČ‡ÂąĂŠĂ‚Ăˆ ÇśĂˆ Ä‹Ç´Ç‡Ăˆ Ă‚Ăˆ ǞÊ ČˆĂŒĂˆÇ´Ç&#x;Ăˆ ÉƅŒ Č„Ä‹Ç´Ç? Ăˆ Ç´Ç‡Ăˆ Ç‚ĂŒ ǸÉ ĂŒÇłÂŚ ĆžÄ?ČˆÇˆĂˆ Çł ÇžĆŤĂ‚Ć˘Ăˆ ÇˆĂˆ ÉŠžȂ Ăˆ Ĺ› Ăˆ“Jamaah Ahmadiyah mengaku, bahwa pangkat Ahmad Al-Qadiani itu sama S.a.w. “Jamaah Ahmadiyah mengaku bahwa pangkat Ahmad Al-Qadiani dengan pangkat Nabi Muhammad bahkan lebih tinggi daripadanyaâ€? itu sama dengan pangkat Nabi Muhammad shallallĂŁhu ‘alaihi wa (lihat hal. 22) sallam bahkan lebih tinggi daripadanyaâ€? (hal. 22)

Laknat Allah alal-kĂŁdzibin, beliaua.s. bersabda lagi: “Wahai ƒÂ?Â?ƒ–ŽŽƒŠÂƒÂŽÂƒÂŽÇŚÂ? †œ‹„‹Â?ÇĄ„‡Ž‹ƒ—‘alaihis salĂŁm„‡”•ƒ„†ƒÂŽÂƒÂ‰Â‹ÇŁ murid-muridku! Kamu tidak akan menjadi murid-muridku pada sisi DzƒŠƒ‹ Â?—”‹†njÂ?—”‹†Â?—Ǩ ƒÂ?— –‹†ƒÂ? ƒÂ?ƒÂ? Â?‡Â?Œƒ†‹ Â?—”‹†njÂ?—”‹†Â?— AllahS.w.t. sebelum kamu bertaqwa, maka kerjakanlah shalat dengan ’ƒ†ƒ•‹•‹ŽŽƒŠ SubhĂŁnahu wa Ta’ala•‡„‡Ž—Â?Â?ƒÂ?—Â„Â‡Â”Â–ÂƒÂ“Â™ÂƒÇĄÂ?ƒÂ?ƒ khusyu’ seakan-akan kamu melihat Tuhan kamu dalam shalat itu; Â?‡”ŒƒÂ?ƒÂ?ŽƒŠ•ŠƒŽƒ–†‡Â?‰ƒÂ?Â?Š—•›—ǯ•‡ƒÂ?ƒÂ?ÇŚÂƒÂ?ƒÂ?Â?ƒÂ?—Â?‡Ž‹Šƒ–—ŠƒÂ? berpuasalah dengan ikhlas karena AllahS.w.t.; tiap-tiap orang yang Â?ƒÂ?—†ƒŽƒÂ?•ŠƒŽƒ–‹–—Ǣ„‡”’—ƒ•ƒŽƒŠ†‡Â?‰ƒÂ?‹Â?ŠŽƒ•Â?ƒ”‡Â?ƒÂŽÂŽÂƒÂŠÇ˘Â–Â‹ÂƒÂ’ÇŚ mempunyai nisab cukup wajib membayar zakat dan orang yang –‹ƒ’‘”ƒÂ?‰›ƒÂ?‰Â?‡Â?’—Â?›ƒ‹Â?‹•ƒ„…—Â?—’™ƒŒ‹„Â?‡Â?„ƒ›ƒ”œƒÂ?ƒ–†ƒÂ? ‘”ƒÂ?‰ ›ƒÂ?‰ •ƒÂ?‰‰—’ Â?‡ ‡Â?Â?ÂƒÂŠÇĄ †‹ƒ ™ƒŒ‹„ Â?ƒ‹Â?kalau ƒŒ‹ Â?ƒŽƒ— sanggup naikÂ?ƒ‹Â? Haji ƒŒ‹ ke Mekkah, ia wajib naik Haji tidak ada –‹†ƒÂ?ƒ†ƒŠƒŽƒÂ?‰ƒÂ?ÂƒÂ’ÂƒÇŚÂƒÂ’ halangan apa-apaâ€?.ÂƒÇłÇ¤ a.s. ƒ†Š”ƒ– ŠÂ?Ġ ‘alaihis salĂŁm Â?‡Â?›—”—Š menyuruh orang-orang ‘”ƒÂ?Â‰ÇŚÂ‘Â”ÂƒÂ?‰ Ahmadiyah naik Hadhrat Ahmad ŠÂ?ƒ†‹›ƒŠ ƒŒ‹ Â?‡ sehingga ‡Â?Â?ÂƒÂŠÇĄ pada •‡Š‹Â?‰‰ƒ HajiÂ?ƒ‹Â? ke Mekkah, tahun’ƒ†ƒ 1912–ƒŠ—Â? anak ͳ͝ͳʹ beliauƒÂ?ƒÂ? Hadhrat „‡Ž‹ƒ— ƒ†Š”ƒ– ‹”œƒ ƒ•›‹”—††‹Â? ŠÂ?Ġ ’—Â?Haji –‡ŽƒŠ Mirza Basyiruddin MahmudƒŠÂ?—† Ahmad pun telah naik keÂ?ƒ‹Â? Mekkah, ƒŒ‹ Â?‡ ‡Â?Â?ÂƒÂŠÇĄ ƒÂ?ƒÂ?Pengarang –‡–ƒ’‹ ‡Â?‰ƒ”ƒÂ?‰ Â?‹–ƒ„ DzÂŽÇŚƒ†‹›ƒÂ?‹dz ‹–— –‹†ƒÂ? akan tetapi kitab “Al-Qadiyaniâ€? itu tidak senang kalau •‡Â?ƒÂ?‰ Â?ƒŽƒ— –‹†ƒÂ? Â„Â‡Â”Â†Â—Â•Â–ÂƒÇĄ †‹ƒ Â?‡Â?—†—Š ŠÂ?ƒ†‹›ƒŠ Â?ƒ‹Â? ƒŒ‹ Â?‡ tidak berdusta, ia menuduh Ahmadiyah naik Haji ke Qadiyan ǰÉ ĂˆÇ§ĆšĂŒ ɺȇ Ň¢ ƒ†‹›ƒÂ?DzÀȂ "............................." begitu juga orang yang menuduh kita bahwa kita Ä‹ ÉƅŒ Ă‰ÇžĂˆÇ´ÂşĂˆĆŤĆ˘ĂˆÇŤÇł„‡‰‹–—Œ—‰ƒ‘”ƒÂ?‰›ƒÂ?‰Â?‡Â?—†—ŠÂ?‹–ƒ„ƒŠ™ƒ mengaku bahwa mesjid di Baitul-Muqaddas bukan Al-MasjidilÂ?‹–ƒ Â?‡Â?‰ƒÂ?— „ƒŠ™ƒ Â?ƒ•Œ‹† †‹ ÂƒÂ‹Â–Â—ÂŽÇŚ—“ƒ††ƒ• „—Â?ƒÂ? ÂŽÇŚÂƒÂ•ÂŒÂ‹Â†Â‹ÂŽÇŚ Aqsha. Itu jelas salah faham atau dengan sengaja hendak menipu “•ŠƒǤ –— Œ‡Žƒ• •ƒŽƒŠ ˆƒŠƒÂ? ƒ–ƒ— †‡Â?‰ƒÂ? •‡Â?‰ƒŒƒ Š‡Â?†ƒÂ? Â?‡Â?‹’— Kami Ahmadiyah percaya Al-Masjidil-Aqsha Â?ƒÂ?—•‹ƒǤmanusia. ƒÂ?‹ ŠÂ?ƒ†‹›ƒŠ ’‡”…ƒ›ƒ „ƒŠ™ƒbahwa ÂŽÇŚÂƒÂ•ÂŒÂ‹Â†Â‹ÂŽÇŚ“•Šƒ ›ƒÂ?‰yang disebutkan dalamÂŽÇŚ Â•Â”ÂƒÇŻ surah Al-Isra itu ›ƒÂ?‰ ialah –‡”Ž‡–ƒÂ? yang terletak di Baitul†‹•‡„—–Â?ƒÂ? †ƒŽƒÂ? •—”ƒ– ‹–— ‹ƒŽƒŠ †‹ ÂƒÂ‹Â–Â—ÂŽÇŚ Muqaddas, tidak ada seorang Ahmadiyah pun yang menafikan Â—Â“ÂƒÂ†Â†ÂƒÂ•ÇĄ–‹†ƒÂ?ƒ†ƒ•‡‘”ƒÂ?‰ŠÂ?ƒ†‹›ƒŠ’—Â?›ƒÂ?‰Â?‡Â?ƒˆ‹Â?ƒÂ?ŠƒŽ‹–—Ǥ hal a.s. bersabda lagi: “Tiap-tiap kebaikan perlu kamuÂ?ƒÂ?— kerjakan itu. Beliau ‡Ž‹ƒ— ‘alaihis salĂŁm „‡”•ƒ„†ƒ ÂŽÂƒÂ‰Â‹ÇŁ DzÂ‹ÂƒÂ’ÇŚÂ–Â‹ÂƒÂ’ Â?‡„ƒ‹Â?ƒÂ? ’‡”Ž— yang›ƒÂ?‰ sebaik-baiknya dan perlu Â?‡”ŒƒÂ?ƒÂ? dengan †‡Â?‰ƒÂ?cara …ƒ”ƒ •‡„ƒ‹Â?ÇŚÂ„ÂƒÂ‹Â?Â?›ƒ †ƒÂ? kamu ’‡”Ž— membuang Â?ƒÂ?— Â?‡Â?„—ƒÂ?‰Â?‡ŒƒŠƒ–ƒÂ?†‡Â?‰ƒÂ?Â?‡Â?„‡Â?…‹Â?‡’ƒ†ƒÂ?Â›ÂƒÇĄ›ƒÂ?‹Â?ŽƒŠ„ƒŠ™ƒ –‹ƒ†ƒ•ƒ–—’—Â?ƒÂ?ƒŽƒÂ?›ƒÂ?‰†ƒ’ƒ–•ƒÂ?’ƒ‹Â?‡’ƒ†ƒŽŽƒŠSubhĂŁnahu wa Ta’ala Â?ƒŽƒ— ‹ƒ Â?‘•‘Â?‰ †ƒ”‹ –ƒ“™ƒǤ •ƒ• †ƒÂ? •‡Â?†‹nj•‡Â?†‹ •‡–‹ƒ’ 46 ƒÂ?ƒŽƒÂ?†ƒÂ?Â?‡„ƒ‹Â?ƒÂ?‹ ƒŽƒŠ–ƒ“™ƒČ‹‹•›–‹—ŠǥŠƒŽǤÍłÍ˛ÇŚÍłÍśČŒÇ¤ 

�‹ŽƒŠ ƒŒƒ”ƒ� ›ƒ�‰ –‡ŽƒŠ †‹„‡”‹�ƒ� ‘Ž‡Š ƒ†Š”ƒ– Š�ƒ†


Bab Satu: Aqidah Jemaat Ahmadiyah

__________________________________________________________________________________________

kejahatan dengan membenci kepadanya, yakinlah bahwa tiada satupun amalan yang dapat sampai kepada AllahS.w.t. kalau ia kosong dari taqwa. Asas dan sendi-sendi setiap amalan dan kebaikan ialah taqwa (Kisyti Nuh, hal. 10-14).

Inilah ajaran yang telah diberikan oleh Hadhrat Ahmada.s. kepada murid-muridnya, apakah demikian ajaran orang-orang kafir dan murtad? Sebagian orang yang ternama seperti Syekh Muhammad Abduh, Rasyid Ridha, Jamaluddin Al-Afghani, Hasan AlBana’, Ath-Thanthawi Al-Jauhari, Muhammad Farid Wajdi dan lainlain itu mempunyai pengaruh besar di kalangan rakyat Mesir, akan tetapi pengaruh itu dipergunakan untuk mengadakan perolehan dalam hal duniawi bukan untuk mengadakan perolehan dalam hal ruhani, oleh karena itulah Mesir yang dipandang oleh seluruh umat Islam sebagai “Pusat ilmu pengetahuan Ruhani� itu kosong belaka dari gerakan-gerakan ruhani. Bermacam-macam gerakan untuk merebut kekuasaan dunia telah timbul di sana, akan tetapi belum ada satu pun gerakan yang diadakan untuk mencari kemerdekaan dari penjajah yang sangat zhalim itu, memang ada gerakan yang diadakan dengan nama agama seperti Ikhwanul-Muslimin dan sebagainya akan tetapi tujuannya pun hanya merampas kekuasaan dunia saja. Pendek kata, tidak ada di antara mereka itu seorang pun yang telah menetapkan kesucian ruhani sebagai syarat untuk menjadi muridnya, oleh karena itulah di negri itu senantiasa berlaku huru-hara dan selalu timbul keributan dan kerusuhan yang mengharukan pikiran rakyat pada umumnya. Adapun pekerjaan Hadhrat Ahmada.s. berasaskan kesucian ruhani semata-mata, beriburibu orang yang sudah membersihkan dirinya karena teladan yang suci, beratus-ratus orang yang sudah mengorbankan harta bendanya, bahkan jiwanya untuk memajukan Islam karena pengaruh ajaran beliaua.s. yang murni, dan beratus-ratus manusia yang sudah dapat keimanan dan keyakinan karena mu’jizat yang diperlihatkan oleh AllahS.w.t. dengan perantaraan beliau. Jadi, Jamaah beliau dalam segala hal menuju kepada keridhaan AllahS.w.t. akan tetapi tidak pula ketinggalan dalam hal duniawi. Beliaua.s. telah menyatakan kepada manusia bahwa, "Agama Islam mempunyai kehidupan ruhani, siapa saja yang hendak mencari kehidupan ruhani perlu ia mengikuti Islam, tidak seorang pun yang dapat menghidupkan keruhaniannya dengan meninggalkan agama Islam. Siapa yang hendak mendengar suara Allah, siapa saja

47


‡‹‰‰ƒŽƒ ‡‹‰‰ƒŽƒ •Žƒǡ

•Žƒǡ•‹ƒ’ƒ •‹ƒ’ƒ›ƒ‰ ›ƒ‰Š‡†ƒ Š‡†ƒ‡†‡‰ƒ” ‡†‡‰ƒ”•—ƒ” •— •‹ƒ’ƒ •‹ƒ’ƒ•ƒŒƒ •ƒŒƒ›ƒ‰ ›ƒ‰Š‡†ƒ Š‡†ƒ‡Ž‹Šƒ– ‡Ž‹Šƒ––ƒ†ƒǦ–ƒ†ƒ –ƒ†ƒǦ–ƒ†ƒ‡—ƒ•ƒƒ ‡—ƒ•ƒ Subhãnahu Subhãnahu wa Ta’ala Ta’ala†ƒ †ƒ•‹ƒ’ƒ •‹ƒ’ƒ›ƒ‰ ›ƒ‰Š‡†ƒ Š‡†ƒ‡† ‡ Penjelasan Ahmadiyah wa __________________________________________________________________________________________ ‡Š‹†—’ƒ ‡Š‹†—’ƒ”—Šƒ‹ ”—Šƒ‹†‹ƒ †‹ƒ’‡”Ž— ’‡”Ž—‡‰‹—–‹ ‡‰‹—–‹‡‰Š—Ž— ‡‰Š—Ž—•‡—ƒ •‡—ƒƒ ƒ››‹†‹ƒ ƒ››‹†‹ƒ—Šƒƒ† —Šƒƒ†shallallãhu shallallãhu‘alaihi ‘alaihiwa wasallamǡ sallamǡƒŽƒ— ƒŽƒ—– yang hendak melihat tanda-tanda kekuasaan AllahS.w.t. dan siapa –‹†ƒ –‹†ƒ ƒƒ ƒƒ‡†ƒ’ƒ–ƒ ‡†ƒ’ƒ–ƒ ƒ’ƒǦƒ’ƒǡ ƒ’ƒǦƒ’ƒǡ •ƒ›ƒ •ƒ›ƒ ƒ†ƒŽƒŠ ƒ†ƒŽƒŠ„—–‹ „—–‹›ƒ ›ƒ yang hendak mendapatkan kehidupan ruhani ia perlu mengikuti S.a.w. †ƒŽƒŠ †semua ƒŽƒŠ ƒŽ‹‹ǡƒ–ƒ„‡Ž‹ƒ—Ǥ ƒŽ‹‹ǡƒ–ƒ„‡Ž‹ƒ—Ǥ Penghulu Nabi, yaitu Sayyidina Muhammad , kalau tidak ia tidak akan mendapatkan apa-apa, saya adalah bukti yang nyata dalam hal ini", kata beliau. —ƒ”ƒ‹‹„‡Ž—’‡”ƒŠ†‹†‡‰ƒ”‘Ž‡Šƒ—•‹ƒ†‹ƒ„ —ƒ”ƒ‹‹„‡Ž—’‡”ƒŠ†‹†‡‰ƒ”‘Ž‡Šƒ—•‹ƒ†‹ƒ —Žƒƒ —Žƒƒ

•Žƒ

•Žƒ –‡”•‡„—–ǡ –‡”•‡„—–ǡ ƒ’ƒŽƒ‰‹†ƒ”‹ ƒ‰ƒƒ ƒ‰ƒƒ Žƒ‹ǡ†‡‰ƒ †‡‰ Suara †ƒ”‹ ini†ƒ”‹ belum pernah didengar oleh ƒ’ƒŽƒ‰‹ manusia di†ƒ”‹ abad 14 iniŽƒ‹ǡ •—ƒ”ƒ •—ƒ”ƒ „‡Ž‹ƒ— „‡Ž‹ƒ— ‘”ƒ‰ ‘”ƒ‰ ›ƒ‰ ›ƒ‰ •—†ƒŠ •—†ƒŠ ƒ–‹ •‡†ƒ‰ •‡†ƒ‰ †‹Š‹†—’ƒǡ †‹Š‹†—’ƒǡ ‘”‘ dari ulama Islam tersebut, apalagi dari agamaƒ–‹ lain, dengan berkat suara beliau orang yang sudah mati sedang–—Ž‹ dihidupkan, orang ’‡‰Ž‹Šƒ–ƒ ’‡‰Ž‹Šƒ–ƒ †ƒ †ƒ ‘”ƒ‰Ǧ‘”ƒ‰ ‘”ƒ‰Ǧ‘”ƒ‰ –—Ž‹ †‹„‡”‹ †‹„‡”‹’‡†‡‰ƒ”ƒǡ ’‡†‡‰ƒ”ƒǡ† buta penglihatan dan orang-orang tuli diberi pendengaran, dan „‡”ƒ’ƒŽƒƒŽƒ‰‹ •ŽƒƒƒƒŒ—†ƒ‡ƒ‰ǡ†ƒ—ƒ– •Ž „‡”ƒ’ƒŽƒƒŽƒ‰‹ •ŽƒƒƒƒŒ—†ƒ‡ƒ‰ǡ†ƒ—ƒ–

tidak berapa lama lagi Islam akan maju dan menang, dan umat †‹—Ž‹ƒƒ †‹—Ž‹ƒƒ Žƒ‰‹ Žƒ‰‹ ‘Ž‡Š ‘Ž‡Š ŽŽƒŠ ŽŽƒŠ

•›ƒ

•›ƒ ŽŽƒŠǡ ŽŽƒŠǡ ’ƒ†ƒ ’ƒ†ƒ ™ƒ–— ™ƒ–— ‹–— ‹–— •‡— •‡ Islam akan dimuliakan lagi oleh AllahS.w.t., insya Allah, pada waktu ›ƒ‰‡‰ƒˆ‹”ƒ†ƒ‡—”–ƒ†ƒ„‡Ž‹ƒ—ƒƒ‡›‡•ƒŽ ›ƒ‰‡‰ƒˆ‹”ƒ†ƒ‡—”–ƒ†ƒ„‡Ž‹ƒ—ƒƒ‡›‡•ƒ itu semua orang yang mengkafirkan dan memurtadkan beliau †ƒ †ƒ ƒƒ ƒƒ‡‰ƒ—‹ ‡‰ƒ—‹ •‡’‡”–‹ •‡’‡”–‹ •ƒ—†ƒ”ƒǦ•ƒ—†ƒ”ƒ •ƒ—†ƒ”ƒǦ•ƒ—†ƒ”ƒ —•—ˆ —•—ˆ‘alaihi ‘alai kelak akan menyesal dan akan mengakui seperti saudara-saudara a.s. Ê Ê Ê Ê ƻ ƢċǼǯÉƢċƢċǼǻǯÉʤ”Ƣċǻʤ” (sesungguhnya kami benar-benar orang-orang yang orang-oran Yusuf “: ś (sesungguhnya kami kami benar-benar benar-benar orang-or “Ơś È"......................."(sungguh ÈǗƢƠƻǗƢ È È bersalah). bersalah). bersalah).

48


22

BAB DUA

49


50


BAB DUA WAFATNYA NABIYULLAH ISAa.s.

Pembaca yang terhormat, dalam karangan Ahmad Dahlan telah dibahas pula berkenaan dengan hidup dan matinya Nabiyullah Isaa.s., akan tetapi tidak ditunjukkan satupun keterangan dari Al-Quranul-Majid atau pun Hadits yang menjelaskan bahwa Nabi Isaa.s. masih hidup dengan tubuh kasarnya di langit, ia hanya berusaha untuk membantah keterangan-keterangan Ahmadiyah saja. Marilah kita perhatikan ayat-ayat Al-Quranul-Majid dan Hadits yang menjelaskan dan menyatakan dengan terus terang bahwa sudah lama Nabi Allah Isa Israilia.s. itu wafat. Oleh karena keterangan-keterangan ini pernah saya serahkan kepada tuan Ismail bin Hadhrat Mufti dari Perak yang telah wafat, maka saya hendak mengemukakan di sini dengan lengkap. Kepada tuan Mufti yang mulia di Kuala Kangar (Perak)!

Menurut persetujuan kita bersama tuan tadi pagi, saya hendak menerangkan berkenaan dengan soal: “Masih hidupkah Nabiyullah Isa sampai sekarang atau sudah wafatkah? Jamaah Ahmadiyah mengatakan bahwa Nabiyullah Isaa.s. sudah wafat seperti para Nabi yang lain. Pengakuan Ahmadiyah ini berdasarkan firman AllahS.w.t. dalam Al-Quranul-Majid, sabda-sabda Nabi MuhammadS.a.w. dan ijma’ para Sahabatr.a., oleh karena kitab “Kebenaran” yang saya karang itu sudah ada di tangan saudara-saudara, maka ada baiknya saya mengemukakan lagi keterangan-keterangan yang tersebut dalam “Kebenaran” itu berkenaan dengan pengakuan Jamaah Ahmadiyah supaya saudara-saudara dapat memahami dengan mudah.

51


Penjelasan Ahmadiyah

__________________________________________________________________________________________

1. BEBERAPA KETERANGAN DARI AL-QURANUL-MAJID (1)Menurut Keterangan yang kita pertama. persetujuan bersama

Diupis (‫ )د ٔ�وﻓ�ﺲ‬tuan tadi Allah Subhãnahu wa Ta’ala hendak menyatakan orangS.w.t. Allah berfirman: pagi, saya hendak menerangkan berkenaan dengan kepada soal: “Masih Allah Subhãnahu wa Ta’ala hendak menyatakan kepada orangُ orang Islam bahwa terdahulu ْ ِ atau َ � ِ ْ‫ اﻧ‬Isa ْ َ‫ﻗَﺪْ َ�ﻠ‬wafatkah? ‫ﺖ‬yang ‫ﺤ �ﻤ ٌﺪ ا �ﻻ َر ُﺳﻮ ٌل‬Jamaah ‫َو َﻣﺎ ُﻣ‬ ‫ ﻗُ ِ� َﻞ‬sampai ‫ﺎت �� ْو‬ َ ‫ ْن َﻣ‬sekarang ‫ﻓَﺎ‬semua �� ‫ ِ� �اﻟﺮ ُﺳ ُﻞ‬Rasul �ْ َ‫ ِﻣ ْﻦ ﻗ‬sudah ‫ﻘَﻠَ ْﺒ ُ ْﱲ �َ َ ٓﲆ � ْﻋﻘﺎ‬sebagaimana َ (mati), hidupkah‫�ﲂ‬Nabiyullah � � orang Islam bahwa sebagaimana semua Rasul yang terdahulu (mati), “Tidaklah Muhammad itu shallallãhu melainkan seorang Rasul, semuaakan dengan jalan itu juga Rasulullah ‘alaihi wa sallam AhmadiyahRasul mengatakan bahwa Isajika ‘alaihis salamatau sudah “Tidaklah Muhammad itu melainkan seorang Rasul, semua sebelumnya telah Nabiyullah wafat, apakah ia wafat dengan jalan itu juga Rasulullah shallallãhu ‘alaihi wa sallam akan terbunuh kamu akan berpaling dari agama kamu (Islam ini)”? berlalu. wafat sepertiRasul parasebelumnya Nabi (QS. yang lain. Ahmadiyah telah mati,Pengakuan apakah jika dia mati atau ini Ali Imran, 3:145) berlalu. hariAllah peperangan Uhud tersiarlah kabar Nabi berdasarkanPada firman sabda-sabda Nabi terbunuh kamudalam akan Al-Quranul-Majid, berpaling dari agama kamubahwa (Islam MuhammadS.a.w. telah terbunuh, maka orang-orang munafiq berkata Allah Sِ ُ‫ﻗ‬ubhãnahu wayang Ta’ala hendakkamu menyatakan kepada orangkepada orang-orang Islam: “Kembalilah kepada agama kamu shallallãhu ‘alaihi waberarti sallam dan ijma’ para sahabat Muhammad ini)”? � َ � َ Kata “ ‫ﻞ‬ � ‫و‬ � ‫ﺎت‬ َ ‫ﻣ‬ ‫ن‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻓ‬ � ” “Apakah kalau dia mati atau � ْ ْ yang semula”. Jadi, karena itulah ayat tersebut diturunkan (Tafsir Al� ‫ﺎت‬ ِ ُ � َ � َ ‫ﻗ‬ Kata “ ‫ﻞ‬ � ‫و‬ � َ ‫ﻣ‬ ‫ن‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻓ‬ � ” yang berarti “Apakah kalau dia mati atau Jalalain, Juz I, hal. 59) dan (Tafsir Al-Khazin, hal. 359) � ْ orang Islam bahwa sebagaimana semua Rasul yang terdahulu (mati), ْ radhiyallãhuitu‘anhu , oleh karena “Kebenaran” yangdua, sayayaitu: karang terbunuh” menunjukkan bahwa jalan berlalu (1) � kitab (Ali Imran, 3:145)itu ada Dari ayat ini sudah jelas,bahwa bahwa semua Nabiitu ituada telah terbunuh” menunjukkan jalan berlalu dua,berlalu, yaitu: jalan itu juga Rasulullah shallallãhu ‘alaihi sallam akan (1) itudengan sudah adaterbunuh, diitudari tangan adawabaiknya atau (2)berlalu bukan naik ke mati bukan satusaudara-saudara, negeri ke langit. negeri maka lain, melainkan pergisaya dari dunia akhirat. atauke(2) terbunuh, bukan naik ke langit. mati ini berlalu. mengemukakan lagi keterangan-keterangan yang tersebut dalam S.w.t. menyatakan kepada orang-orang Allah Pada harihendak peperangan Uhud tersiarlah kabar bahwaIslam Nabi bahwa sebagaimana semua Rasulpengakuan yang terdahulu (wafat), dengan “Kebenaran” itu berkenaan dengan Jamaah Ahmadiyah S.a.w. akan berlalu. jalan itu juga Para Ahli Rasulullah Tafsir memberikan keterangan berkenaan dengan

Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam telah terbunuh, maka orangsupaya saudara-saudara dapatَ � memahami dengan mudah. berkenaan dengan Para memberikan keterangan Kata ““ ‫ﻗُ ِ� َﻞ‬Ahli ‫ﺎت �� ْو‬ َ ‫ﻣ‬Tafsir ‫ ””�ﻓﺎ ْن‬yang berarti “Apakah kalau iadiawafat matiatau atau � Kata yang berarti “Apakah kalau ayatorang itu begini: munafiq berkata kepada orang-orang Islam: “Kembalilah kamu � terbunuh” itu menunjukkan bahwa jalan berlalu itu ada dua, yaitu: ayat ituitu begini: terbunuh” menunjukkan bahwa jalannaik berlalu itu ada dua, yaitu: (1) (1) wafat atau (2) terbunuh, bukan ke langit. kepada agama kamu semula”. Jadi, karena itu ayat tersebut diturunkan Ahli Tafsirbukan memberikan keterangan berkenaan dengan (2) terbunuh, naik ke langit. mati atauPara (Tafsir Al-Jalalain, dan (Tafsir Al-Khazin, hal. 359) ayat itu begini: Juz I, hal. 59) ُ ‫ َﻣﺎﺗ َْﺖ ِﻣ ْﻦ ﻗَ ْ� ِ ِ� �اﻟﺮ ُﺳ ُﻞ ﻓَ َﺴ� َﻴ ُﻤ‬، ‫ َﻣﻀَ ْﺖ‬، ‫ﻗَﺪْ َ�ﻠَ ْﺖ‬ (a) Kalimat: ‫ﻮت ﻫ َُﻮ ��ﻳْﻀً ﺎ‬ ُ ‫ ُﻞ ﻓَ َﺴ� َﻴ ُﻤ‬KETERANGAN (a)Kalimat: Kalimat: ‫ﻳْﻀً ﺎ‬BEBERAPA �� ‫ﻮت ﻫ َُﻮ‬ ‫ َﻣﺎﺗ َْﺖ ِﻣ ْﻦ ﻗَ ْ� ِ ِ� �اﻟﺮ ُﺳ‬، ‫ َﻣﻀَ ْﺖ‬، ‫ﻗَﺪْ َ�ﻠَ ْﺖ‬ (a) (Tafsir Jilid I,I, hal. hal.584). 584).Artinya Artinya“ “ ‫” ”ﻗَﺪْ َ�ﻠَ ْﺖ‬ituituberarti (Tafsir Mazhhari, Jilid berarti Para Ahli Tafsir memberikan keterangan berkenaan “telah (Tafsir berlalu”, “telahAL-QURANUL-MAJID wafat semua“ ‫ﺖ‬ Rasul”, maka ْ َ ‫ﻠ‬bukan DARI Mazhhari, Jilid I, sebelumnya hal. 584). Artinya �َ ْ‫ ”ﻗَﺪ‬dengan itu berarti Sudah jelas bahwa semua Nabi itu telah berlalu, berlalu S.a.w. “telah berlalu”, akan “telahwafat matipula sebelumnya semuaitu.Rasul”, maka seperti mereka Muhammad ayat itu “telah begini: berlalu”, “telah mati sebelumnya semua Rasul”, maka dari satu negeri ke negeri lain,wamelainkan pergimati daripula dunia ini ke shallallãhu ‘alaihi sallam akan seperti Muhammad (b)Kalimat: Kalimat: ‫ﺎت َو ِﻣﳯْ ُ ْﻢ َﻣ ْﻦ ﻗُ ِ� َﻞ‬ َ ‫ ﻓَ ِﻤﳯْ ُ ْﻢ َﻣ ْﻦ َﻣ‬،‫( ﻗَﺪْ َ�ﻠَ ْﺖ‬Tabshirur-Rahman, Jilid I, (b) (Tabshirur-Rahman, shallallãhu ‘alaihi wa sallam akan mati pula seperti Muhammad Akhirat. mereka itu. (1) Keterangan yang pertama, Allah berfirman: hal. 771) Artinya: “ ‫”ﻗَﺪْ َ�ﻠ َ ْﺖ‬, adalah telah berlalu, di antara mereka mereka itu. �‫ْ ِ َ ِ ِ ُ ﻓَﺴ‬ ُ ‫ َﻣﺎﺗَﺖ ﻣ ْﻦ ﻗ ْ�� �اﻟﺮ ُﺳﻞ َ َﻴ ُﻤ‬، ‫ َﻣﻀَ ْﺖ‬، ‫ﻗَﺪْ َ�ﻠَ ْﺖ‬ (a)52Kalimat: ‫ﻮت ﻫ َُﻮ ��ﻳْﻀً ﺎ‬ ada yang telah mati dan ada yang telah dibunuh. َ


hal. 771) telah Artinya: “ dan ‫”ﻗَﺪْ َ�ﻠ َ ْﺖ‬, yang adalahtelah telah berlalu, di antara mereka dibunuh. adaadaduayang macam, mati yaitu: (1)ada lalu terdahulu denganْ mati danberlalu (2)َ lalu dengan sudah dengan mati atau terbunu ْ ُ َ ِ َ َ َ � ِ ‫ﻓ‬ � ‫ﺴ‬ ‫ﻘ‬ ‫ﻟ‬ ْ (c) Kalimat: � ‫ا‬ ‫و‬ � ‫ت‬ ‫ﻮ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﻟ‬ � ‫ا‬ ‫ﻮ‬ ‫ﻠ‬ � � ‫ﻮ‬ ‫ﻠ‬ � ‫ﻴ‬ (Sirajum-Munir, Jili َ ِ‫ْﻞ‬ ِ Babَ Dua: Wafatnya Nabiyyullahَ َ Isa a.s. ْ َ َ ْ ْ ُ َ ِ َ ِ ْ ‫ﳯْ ُ َْ�ﻢﻠ َﻣﻮا‬dan ْ ‫ﻣﻓ ْﻦَﺴ�ﻣَﻴ‬yang (c) __________________________________________________________________________________________ Kalimat: ‫�ﻟﻗُ َِ�ﻤ ْﻮَﻞت‬mati �‫ﺎتﻮ َو ِﻣ‬ ‫� َﻠ‬ada (Sirajum-Munir, Jilid I, hal. 584), ِ‫�� ِو اﻟﻘَ�ْﻞ‬telah adaKalimat: yang telah dibunuh. َ ِ َ َ ْ‫ﳯ‬ ْ ْ‫ﺪ‬ (b) ‫ﻦ‬ ‫ﻢ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﻓ‬ ، ‫ﺖ‬ ‫ﻠ‬ � ‫ﻗ‬ (Tabshirur-Rahman, Jilid I, َ َ ُ ْ diangkat ke langit. (d) Kalimat: ِ‫ْ� ِ ِ� �اﻟﺮ ُﺳ ُﻞ ِ�ﻟْ َﻤ ْﻮ ِت �� ِو اﻟْﻘَ�ْﻞ‬ artinya: “Nabi Muhammad pun akan seperti pa artinya: “Nabi pun berlalutelah seperti para Nabi yangberlalu ْ َ ‫ َ�ﻠ‬akan ْ‫”ﻗَﺪ‬,”, adalah Jilid I, hal. 771) Artinya: adalah telah berlalu, diantara antara hal. 771)Muhammad Artinya: ““ ‫ﺖ‬ berlalu, di mereka hal.dibunuh. 59), artinya: “Telah berlalu ُ‫ْ�ﻠ‬Kalimat: mereka ada yang yang telah َ َ ‫ﻮ‬ada َ‫( ﻓ‬Sirajum-Munir, (c) Kalimat: ‫ﻮ ِت �� ِو ا‬wafat ‫ َ�ﻠَﻮا ِ�ﻟْ َﻤ‬dan �(d) ‫ َﺴ� َﻴ‬pula Jilid I,mati hal. 584), ِ‫ﻟْﻘَ�ْﻞ‬telah ْ ْ ِ terdahulu sudah berlalu dengan atau ْ ِ ِ َ َ � ِ ُ ‫ﻘ‬ ‫ﻟ‬ ‫ﻗ‬ � ‫ا‬ ‫و‬ � ‫ت‬ ‫ﻮ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﻟ‬ � ‫ﻞ‬ ‫ﺳ‬ ‫اﻟﺮ‬ � � ‫ ِﻣ ْﻦ‬terbunuh”. ‫( ﻗَﺪْ َ�ﻠَ ْﺖ‬Jam ِ‫ْﻞ‬ ِ ُ ْ َ ْ � terdahulu berlalumati dengan matiyang atautelah terbunuh”. adasudah yang telah dan ada dibunuh. Rasul Jilid dengan mati584), atau terbunuh َ‫( ﻓ‬Sirajum-Munir, Kalimat: ‫ َ َ� َ�ﻠَﻮا ِ�ﻟْ َﻤ ْﻮ ِت‬pun ‫ َﺴ� َﻴ ْ�ﻠُﻮ‬akan I,Nabi ِ‫ �� ِو اﻟْ َﻘ�ْﻞ‬Muhammad (c)(c) Kalimat: (Sirajum-Munir, Jilid I,hal. hal. artinya: “Nabi berlalu seperti para yang Kita jawab: Perkataan “‫ َ�ﻠَ ْﺖ‬hal. ” yang berarti juga “diangkat ke 59), artinya: “Telah berlalu sebelumnya (M 584), artinya: “Nabi Muhammad pun akan berlalu seperti para Nabi salam juga Nabiterbunuh”. Isa artinya: “Nabi Muhammad pun mati akan berlalu seperti para‘alaihis Nabi yang yang terdahulu berlaludengan dengan caraatau wafat atau sudah berlalu terbunuh”. langit” itu macam, tidaksudah terdapat dalam Al-Quranul-Majid, tidak pula ada terdahulu dua yaitu: (1)di lalu dengan mati dan (2) lalu dengan Rasul dengan mati atau terbunuh”. Jadi, sudah j ْ ْ ِ َ ِ ِ ِ َ َ � ِ ُ ْ ْ‫ ﻗَﺪ‬tidak ‫ﻘ‬ ‫ﻟ‬ ‫ﻗ‬ (d) Kalimat: � ‫ا‬ ‫و‬ � ‫ت‬ ‫ﻮ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﻟ‬ � ‫ﻞ‬ ‫ﺳ‬ ‫اﻟﺮ‬ � � ‫ﻦ‬ ‫ﻣ‬ ‫ﺖ‬ ‫ﻠ‬ � (Jami’ul-B َ ِ‫ْﻞ‬ ِ ْ ُ ْ َ ْ � َ‫ �� ِِوت اﻟْ �� َﻘ ِو�ْﻞِاﻟْﻘ‬berlalu terbunuh,JilidJilid oleh ada ْ ‫( َ�ﻓَﻠَ َﺴ‬Sirajum-Munir, ْ‫( ﻗَﺪ‬Jami’ul-Bayan, (d) (d) Kalimat: ‫ت ْﻮ‬ ‫اﻟﺮ ُ ِﺳ�ﻟْ ُ َﻞﻤ ْ ِﻮ�ﻟْ ِ َﻤ‬ ‫ﺖ‬ I,karena ِ‫�ْﻞ‬sudah terdahulu dengan atau terbunuh”. َ ‫ ْ�ِﻣﻠُ ْﻮﻦ ﻗَ ْ�� ِ ِ� َ�ﻠ‬mati Kalimat: (Jami’ul-Bayan, Jilid � � (c) Kalimat: ‫ا‬ ‫ﻮ‬ ‫ﻴ‬ I, hal. 584), َ terdapat di dalam Hadits dan tidak pula terdapat di dalam lughat Arab, diangkat ke langit. ‘alaihis salam juga telah berlalu d Nabi Isa I, hal. 59), artinya: “Telah berlalu sebelumnya (Muhammad) semua hal. 59), artinya: “Telah berlalu sebelumnya (Muham terbunuh, maka sudah hal. 59), artinya: “Telah berlalu sebelumnya (Muhammad) semua Rasul dengan wafat atau terbunuh”. Jadi, jelas bahwa Nabi artinya: “Nabi Muhammad pun akansudah berlalu seperti para Nabi yangtentu belia َ َ ْ arti ini hanya dibuat-buat saja. Adapun arti “ ‫ﺖ‬ ‫ﻠ‬ � ” dan “ ‫ﻼ‬ � ” itu “mati” َ َ terbunuh, oleh karena tidak ada keterangan a.s. telah berlalu oleh karena Isa(d) juga َterbunuh, ِ ‫ﺳ ُﻞ‬wafat Kalimat: ‫�ﻟْ َﻤ ْﻮ ِت‬Rasul ‫ �اﻟﺮ‬dengan �ِ ِ �ْ َ‫ ﻗ‬atau ‫ ْﺖ ِﻣ ْﻦ‬mati ‫ ﻗَﺪْ َ�ﻠ‬atau (Jami’ul-Bayan, Jilid I,sudah jelasba ِ‫ �� ِو اﻟْﻘَ�ْﻞ‬dengan terbunuh”. Jadi, ُ biasabahwa saja, dengan Rasulada dengan matisudah ataulalu terbunuh”. Jadi, sudah jelas bahwa tidak keterangan bahwa beliau sudah terbunuh, maka sudah demikian semu terdahulu berlalu dengan mati atau terbunuh”. yaitu: (1) laluterdapat dengan mati dan (2) dengan 6 dalam Al-Quranul-Majid dan di dalam Hadits serta lughat ْ ْ ِ terbunuh, maka sudah tentu beliau sudah d َ ِ ِ ِ َ َ َ � ِ ُ ْ ْ‫ﺪ‬ (d) hal. Kalimat: �‫“ِو اﻟﻘ‬Telah � ‫ت‬dengan ‫�ﻟ َﻤ ْﻮ‬Nabi ‫ �اﻟﺮ ُﺳَﻞ‬wafat ��ْ ‫ﻗ‬sebelumnya ‫‘ ْﻦ‬alaihis ‫ﻣ‬secara ‫ﻗ َ�ﻠﺖ‬biasa (Jami’ul-Bayan, Jilid I, wafat ِ‫ْﻞ‬wafat tentu beliau sudah saja, dengan 59), artinya: berlalu (Muhammad) semua salam juga telah berlalu denga Isa ْ Kita jawab: Perkataan “ ‫ﺖ‬ ‫ﻠ‬ � ” yang berarti juga “diangkat ke َ َ ْ ‫ ”” َ�ﻠ‬dalam demikian Tafsir juga mengakui ““‫ﺖ‬ ayat dalamatau ayat itu ialah “tel ‘alaihisAhlisalam telah bahwa berlaluartidengan mati Nabi Isasemua Ta’ala berfirman: Arab. Allah Subhãnahu biasa saja, dengan demikian Ahli Tafsir me itu ialah “telah wafat”, wa bukan naik ke langit, walaupun arti itu semua jelas hal. 59), artinya: “Telah berlalu sebelumnya (Muhammad) semua Rasul dengan matisebagian atau terbunuh”. Jadi,tidak sudahsuka jelas bahwa bahwa terbunuh, oleh karena tidak ada keterangan langit” itu tidak terdapat di dalam Al-Quranul-Majid, tidak pula dan nyata. Akan tetapi orang yang menerima walaupun itu jelas danbahwa nyata terbunuh, oleh karena tidak ada keterangan bahwa beliau arti sudah َ ْ kebenaran itu berkata, bahwa arti “ ” dalam ayat itu ialah “telah “ ‫ﺖ‬ ‫ﻠ‬ � ” dalam ayat itu ialah “telah mati”, buka َ ْ ْ ِ Rasul dengan mati atau terbunuh”. Jadi, sudah jelas bahwa bahwa َ ِ ِ َ‫ﺖ ﻣ ْﻦ ﻗ‬ ُ ‫ �اﻟﺮ ُﺳ‬telah ْ sudah ْ‫( ﻗَﺪ‬Jami’ul-Bayan, ‫ اﻟ‬salam (d)Nabi Kalimat: ‫ت �� ِو‬tidak ‫ ْﻮ‬terbunuh, ‫ ِ�ﻟ َﻤ‬juga ‫ﻞ‬pula �ِ �ْ maka ‫ﻠ‬di�َ dalam Jilid I, denga ِ‫ﻘَ�ْﻞ‬dan ‘alaihis berlalu dengan mati atauwafat Isakata tentu beliau sudah terdapat di dalam Hadits terdapat lughat Arab, berlalu”, dan “berlalu” di situ sekurang-kurangnya ada dua tidak suka terbunuh, maka sudah tentu beliau sudah wafat dengan mati menerima secara kebenaran i macam pengertian, yaitu:salam (1) berlalu dengan cara wafat dan (2) atau walaupun arti itu jelas dan nyata, akan tetapi se ‘alaihis juga telah berlalu dengan mati Nabi Isa َ‫ َ�ﻠ‬berlalu hal. 59), artinya: “Telah berlalu sebelumnya (Muhammad) semua erkataan “‫ ْﺖ‬arti ” ini yang berarti juga “diangkat ke terbunuh, oleh karena tidak ada keterangan bahwa beliau sudah ْ ِ � َ ِ ٌ ِ َ ِ biasa saja, dengan demikian semua Ahli mengak َ َ َ ‫ﻤ‬ ‫ﻟ‬ ُ َ ْ ْ‫ﺪ‬ � ‫ﺴ‬ ‫ﻗ‬ ‫ﻦ‬ ‫ﻣ‬ ‫ﺖ‬ ‫ﻠ‬ � ‫ﻗ‬ ‫ل‬ ‫ﻮ‬ ‫ﺳ‬ ‫ر‬ ‫ﻻ‬ ‫ا‬ ‫ﱘ‬ ‫ﺮ‬ ‫ﻣ‬ ‫ﻦ‬ � ‫ا‬ ‫ﻴﺢ‬ ‫ا‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻣ‬ ‫ﻞ‬ ‫ﺳ‬ ‫اﻟﺮ‬ � � َ dengan cara diangkat ke langit. ْ َ hanya dibuat-buat saja. Adapun arti “ ‫ﺖ‬ ‫ﻠ‬ � ” dan “ ‫ﻼ‬ � ” itu “mati” َ َ ْ َ ُ ُ َ ُ ُ َ ْ ْ � ْ ayat itubahwa ialah arti “telahTafsir berlalu” seda biasa saja, dengan demikian semua Ahli� Tafsir mengakui tidak suka menerima kebenaran itu berkata bahw terbunuh, oleh karena tidak ada keterangan bahwa beliau sudah Rasul dengan mati Jadi, sudah jelas bahwa bahwabukan na dapat di dalam Al-Quranul-Majid, tidakatau َ ‫ﻠ‬dan maka sudah tentu wafat mati secara ‫ ْﺖ‬terbunuh”. �َ beliau ”” yang dalam ayat itu ialah “telah mati”, Kita jawab: Perkataan ““pula berarti jugadengan “diangkat ke terdapat dalam Al-Quranul-Majid di sudah dalam Hadits serta lughat َ ‫” َ�ﻠ‬terbunuh, ْ “ ‫ﺖ‬ dalam ayat itu ialah “telah mati”, bukan naik ke langit, langit” itu tidak terdapat di dalam tidak pula ayatAl-Quranul-Majid, itu ialah “telah berlalu” sedang “lalu” itu se terbunuh, maka sudah tentu beliau sudah wafat dengan mati secara ‘alaihis salam juga telah berlalu dengan mati atau Nabi Isa its dan tidakArab. pula terdapat di dalam lughat Arab, biasa saja, dengan demikian semua Ahli Tafsir mengakui bahwa arti terdapat di dalam Hadits dan tidak pula terdapat di dalam Kitab walaupun arti itu jelas dan nyata, akan tetapi sebagia ubhãnahu wa Ta’ala berfirman: Allah S walaupun artiarti itu seperti jelas danininyata, akan tetapi sebagiansaja. orang yang Lughat Arab, hanyaMaryam, dikarang-karang Adapun “Tidaklah Al-Masih ibnu melainkan seorang dengan semua Tafsirbukan mengakui bahwa arti bahwa arti karena tidak adaAhli keterangan bahwa beliau sudah َ �َ ””demikian artiarti “ “biasa ”�َ dalam “oleh itu“mati” “wafat” sebagaimana terdapat dalam uat saja. Adapun “َ ‫ﺖﻠ‬ ”dan dan “‫ﻼ‬ayat itu ‫ ْﺖ‬terbunuh, �َ ْ ”َ ‫ﻠ‬saja, itu ialah “telah mati”, naik ke berkata langit, tidak suka menerima kebenaran itu َ S.w.t. ْ tidak suka menerima kebenaran itu berkata bahwa arti “ ‫ﺖ‬ ‫ﻠ‬ � ” dalam َ Al-Quranul-Majid dan diRasul dalamyang Hadits serta Lughat Arab. Allah Rasul, semua sebelumnya sudah wafat” َ ْ “ ‫ﺖ‬ ‫ﻠ‬ � ” dalam ayat itu ialah “telah mati”, bukan naik kematilangit, َ terbunuh, maka sudah tentu beliau sudah wafat dengan secaraitu sekuran berfirman: uranul-Majid dan diwalaupun dalam Hadits arti ituserta jelas lughat dan akan“telah tetapiberlalu” sebagiansedang orang yang ayatnyata, itu“lalu” ialah “lalu” ayat itu ialah‫“ﺳ ُﻞ‬telah berlalu” sedang itu sekurang-kurangnya َ‫ ِﻣ ْﻦ ﻗ‬jelas ْ‫ﻮ ٌل ﻗَﺪ‬nyata, ‫( َ�ﻠ َ ْﺖ‬Al-Maidah, ‫ َ َﱘ ا �ﻻ َر ُﺳ‬akan ‫ﺮ‬5:76) ‫ ا ْ� ُﻦ َﻣ‬tetapi ‫ اﻟْ َﻤ ِﺴ� ُﻴﺢ‬sebagian ‫َﻣﺎ‬ �ِ ِ �ْ itu ُ ‫اﻟﺮ‬arti ْ � walaupun dan orang yangarti biasa saja, dengan demikian semua Ahli � berkataTafsir u wa Ta’ala berfirman: ْ َ‫ َ�ﻠ‬bahwa tidak suka menerima kebenaran itu bahwamengakui arti “‫ﺖ‬ ” dalam “Tidaklah Al-Masih ibnu Maryam, melainkan seorang Rasul, ْ‫ ” َاﻟ‬maka َ sudah �‫َﻤ ِﺴ‬bukan sudah sayatidak tadi terkecuali ‫ َﻣ ْﺮ‬mati”, ‫ﻴﺢ ا ْ� ُﻦ‬wafat” dalam ُ itu ْ َ‫ َ�ﻠ‬ke semua Rasul yang menerima kebenaran itu“ ‫ َﱘ‬berkata bahwa artinaik “‫ﺖ‬ ” dalam َ ‫ﻠ‬suka “kemukakan ‫ ْﺖ‬itu �َ ” ialah dalam ayat itu sebelumnya ialahkata “telah langit, ayat “telah berlalu” sedang “lalu” sekurang-kurangnya (QS. Al-Maidah, 5:76) ayat tadi terdapat kataarti ““telah ‫ﺤ �ﻤ ٌﺪ‬itu sebagai ganti kata “ ‫ َ َﱘ‬tetapi ‫ْﺮ‬itu ‫ ْ� ُﻦ َﻣ‬sekurang-kurangnya ‫ﻴﺢ ا‬sebagian ُ �‫ ” َاﻟْ َﻤ ِﺴ‬dalam َ ‫ ” ُﻣ‬jelas ayat itu ialah berlalu” sedang “lalu” walaupun dan nyata, akan orang yang “Tidaklah Al-Masih ibnu Maryam, melainkan seorang َ ‫ ﻣﺎ” ا َﻟْ�ﻠ‬dalam ْ Kata “ ‫ﺖ‬ pun sudah diakui oleh ulama, Kata “..............” dalam ayat ayat itu itu pun sudah diakui oleh ulama, � ِ َ ‫ﻤ‬ � ‫ﺴ‬ ‫ﻗَﺪْ َ�ﻠَ ْﺖ ِﻣ ْﻦ ﻗ‬ayat ‫ﺳﻮ ٌل‬berarti: ‫ ُر‬ini. ‫ﻻ‬ ‫ا‬ ‫ﱘ‬ ‫ﺮ‬ ‫ﻣ‬ ‫ﻦ‬ � ‫ا‬ ‫ﻴﺢ‬ ُ ْ ُ saya َ َ kemukakan َ � َ ْ َ sudah ْ‫ َ” َاﻟ‬maka dalam tadi ini terkecuali kata “bahwa ‫ َﻣ ْﺮ َ َﱘ‬dengan ‫ا ْ� ُﻦ‬arti ‫ﺖﻤ ِ“ﺴ� ُﻴﺢ‬ “telah wafat”. Sedang ayat sama bunyinya َ ayat ْ tidak suka menerima kebenaran itu berkata ‫ َ�ﻠ‬dalam ” dalam Rasul, semua yang sudah saya Rasul kemukakan tadisebelumnya terkecuali katasudah ‫ ْﺮ َ َﱘ‬dengan ‫ ُﻦ َﻣ‬wafat” �ْ ‫” َاﻟْ َﻤ ِﺴ� ُﻴﺢ ا‬ayat yang sudah saya kemukakan tadi terkecuali kata ““........................ ”maka maka berarti: “telah mati” sedang ayat ini sama bunyinya yang ِ ‫ ِ”ﺴ”� َاﻟْﻤ‬maka sudah saya““kemukakan tadi terkecuali kata “““‫ﻴﺢﺴ�ا ْ� ُﻴﺢُﻦا ْ� َ ُﻣﻦ ْﺮﻣ َ ْ َﺮﱘ َ َﱘ‬ dalam ‫ ” َاﻟْ َﻤ‬dalam dalam ayat tadi terdapat kata .......... sebagai ganti kata kata ayat tadi terdapat kata ‫ ُ”ﻣ”ﺤ ُﻣﻤ ٌﺪَﺤ“ �ﻤ ٌﺪ‬sedang sebagai ganti ِ ‫ َ ُ ” َاﻟْ َﻤ‬dalam َ ayat itu ialah “telah berlalu” “lalu” itu sekurang-kurangnya � ‫ﺴ‬ ayat tadi terdapat kata ” sebagai ganti kata “ ‫ﱘ‬ ‫ﺮ‬ ‫ﻣ‬ ‫ﻦ‬ � ‫ا‬ ‫ﻴﺢ‬ َ َ ُ ُ َ � ْ ْ dalam ayat ini. (Al-Maidah, ayat tadi terdapat kata5:76) “‫ ” ُﻣ َﺤ �ﻤ ٌﺪ‬sebagai ganti kata “ ‫ ” َاﻟْ َﻤ ِﺴ� ُﻴﺢ ا�ْ ُﻦ َﻣ ْﺮ َ َﱘ‬dalam ayat ini. ayat ini. Al-Masih ibnu Maryam, melainkan seorang Dalamlughat Lughat Arab pun telah disebutkan: Dalam Arab pun telah disebutkan : ‫ﺎت )ﻟﺴﺎن‬ َ ‫َ� َﻼ ﻓُ َﻼ ٌن ا َذا َﻣ‬ ayat ini. � mua Rasul yang sebelumnya sudah wafat” (‫ اﻟﻌﺮب‬yakni apabila dikatakan “ ‫ ” َ� َﻼ ﻓُ َﻼ ٌن‬maka artinya “orang itu sudah53 Dalam ayat lughat itu Arab pun pun telah disebutkan ) ‫ﺎت‬ َ ‫َﻣ‬ulama, ‫َ� َﻼ ﻓُ َﻼ ٌن ا َذا‬ Kata “‫ ” َ�ﻠ َ ْﺖ‬dalam sudah diakui: ‫ﻟﺴﺎن‬ oleh � ‫ﺎت‬ (Al-Maidah, pun telah disebutkan : ‫ﻟﺴﺎن‬ Dalam lughatDalam Arablughat pun Arab telah disebutkan : ‫ﻟﺴﺎن‬ ) َ ) ‫ﺎت‬ ‫�َ� َﻼ ﻓُﻓُ َﻼ ٌَﻼن ٌان َذ ا ََذﻣا َﻣ‬ mati”. 5:76) (‫ اﻟﻌﺮب‬yakni apabila dikatakan “ ‫ ” َ� َﻼ ﻓُ َﻼ ٌن‬maka artinya “orang itu sudah� �


(‫ اﻟﻌﺮب‬mati”. yakni apabila dikatakan “ ‫ ” َ� َﻼ ﻓُ َﻼ ٌن‬maka artinya “orang itu sudah (‫ اﻟﻌﺮب‬yakni apabila dikatakan “ ‫ ”َ َ� َﻼ � ُﻓُ َ َﻼ ٌن‬maka artinya “orang itu sudah mati”. � ‫ﰷ�َ ﻳَ�� ِن‬ ‫اﻟﻄ َﻌﺎ َم‬ mati”. Penjelasan Ahmadiyah __________________________________________________________________________________________ Dalam lughat Arab pun telah disebutkan : ‫ﺎت )ﻟﺴﺎن‬ َ ‫َ� َﻼ ﻓُ َﻼ ٌن ا َذا َﻣ‬ mati”. � َ ‫ﺎت‬ (‫اﻟﻌﺮب‬Yakni, yakniJuga apabila dikatakan artinya “orang itu sudah (Lisanul Arab). apabila dikatakan ““ ‫ﻼ ٌن‬ maka “Si ُ �ُ ‫ َﻼ �اﻟﺮ‬artinya terdapat kalimat: َ ُ‫ﻞ ��”” ْ َي� َﻣَﻼ ﻓ‬maka �َ (Aqrabul-Mawarid) ya Pulan sudah mati”.Juga terdapat kalimat: ‫ﺎت‬ َ � ُ َ ‫ﻣ‬ ‫ي‬ � ‫ﻞ‬ � ‫اﻟﺮ‬ ‫ﻼ‬ � (Aqrabul-Mawarid) yakni َ ْ َ ُ � “Adalah keduanya dahulu memakan (sekarang Juga terdapat kalimat: ‫ﺎت‬ �� makanan ‫ �اﻟﺮ ُ� ُﻞ‬artinya ‫( َ� َﻼ‬Aqrabul-Mawarid) yaknima mati”. َ َ �َ ‫َ ْي” َﻣ‬maka ُ apabila dikatakan “ ‫ﻞ‬ � ‫اﻟﺮ‬ ‫ﻼ‬ “Laki-lakiyakni itu sudah ُ � � ُ JugaJuga terdapat kalimat: ....................................(Aqrabul-Mawarid) terdapat kalimat: ‫ﺎت‬ َ ‫ﻣ‬ ‫ي‬ � ‫ﻞ‬ � ‫اﻟﺮ‬ ‫ﻼ‬ � (Aqrabul-Mawarid) َ ‫ ” َْ�ﻼ‬maka ُ � َ artinya apabila dikatakan “ ‫( �اﻟﺮ ُ� ُﻞ‬Al-Maidah, “Laki-laki itu sudah mati”. tidak“......................” lagi)” 5:76) َ ُ apabilaDemikian dikatakan “ ‫ﻞ‬ � ‫اﻟﺮ‬ ‫ﻼ‬ � ” maka artinya “Laki-laki ituitusudahyakni mati”.apab َ ُ yakni apabila dikatakan maka artinya � juga kalimat: ‫ﺎت‬ َ ‫“َﻣ‬Laki-laki ‫“ َﻼ ﻓُ َﻼ ٌن �� ْي‬Laki-laki �َ itu(Tajul-Arus) َ ُ apabila dikatakan “ ‫ﻞ‬ � ‫اﻟﺮ‬ ‫ﻼ‬ � ” maka artinya sudah mati”. َ ُ � kalimat: Demikian juga ‫ﺎت‬ َ ‫( َ� َﻼ ﻓُ َﻼ ٌن �� ْي َﻣ‬Tajul-Arus) yakni apabila sudah mati”. Demikian juga kalimat: .......................................(Tajul-'Urus) Demikian juga kalimat: ‫ﺎت‬ َ ‫ �� ْي َﻣ‬artinya ‫“ َ� َﻼ ﻓُ َﻼ ٌن‬Orang (Tajul-Arus) yaknimati”. apabilaPend َ ُ‫ ” َ� َﻼ ﻓ‬maka disebutkan “ ‫ن‬ ‫ﻼ‬ maka artinya “Orang itusudah sudah yakni apabila disebutkan “..................” itu ٌ َ َ َ � ُ � ُ Juga terdapat kalimat: ‫ﺎت‬ ‫ﻣ‬ ‫ي‬ � ‫ﻞ‬ � ‫اﻟﺮ‬ ‫ﻼ‬ � (Aqrabul-Mawarid) yakni Demikian juga kalimat: ‫ﺎت‬ َ ‫ﻣ‬ ‫ي‬ � ‫ن‬ ‫ﻼ‬ ‫ﻓ‬ ‫ﻼ‬ � (Tajul-Arus) yakni apabila َ َ ْ َ ْ ٌ َ ُ ُ‫” َ� َﻼ ﻓ‬Al-Quran disebutkan “ ‫ َﻼ ٌن‬dari maka artinya itu sudah mati”. Pendek mati”. Pendek kata ayat surah“Orang Ali� Imran tersebut َ َ ُ disebutkan “semua ‫ٌن‬S‫ﻼ‬ubhãnahu ‫ َ�ﻼ ﻓ‬surat ” maka artinya “Orang itu sudah mati”. Pendek kata ayat dari Imran tersebut menyatakan bahwa semua Ra menyatakan bahwa RasulAli yang diutus sebelum Nabi bahwa kita Firman Allah wa Ta’ala ini menyatakan َ َ َ ُ ُ apabila dikatakan “ ‫ﻞ‬ � ‫اﻟﺮ‬ ‫ﻼ‬ � ” maka artinya “Laki-laki itu sudah mati”. َ disebutkan “ ‫ن‬ ‫ﻼ‬ ‫ﻓ‬ ‫ﻼ‬ � ” maka artinya “Orang itu sudah mati”. Pendek َ ٌ ُ S.a.w.ayat dari surat Ali Imran � kata tersebut menyatakan bahwa semua Rasul itu sudah wafat, tidak ada yang hidup lagi, maka Muhammad kata dari surat Ali memakan Imran tersebut menyatakan bahwa semua Rasul a.s. punayat tentu sudah wafat pula. Nabi Isa yang diutus sebelum Nabi kita Muhammad shallallãhu ‘alaihi wa sall Nabi Isa dan ibu beliau tidak makanan lagi yakni sudah Demikian juga kalimat: َ menyatakan ‫ َ� َﻼ ﻓُ َﻼ ٌن �� ْي َﻣ‬bahwa (Tajul-Arus) yakni apabila kata ayatyang dari diutus surat Ali Imran tersebut semua Rasul sebelum Nabi kita‫ﺎت‬ Muhammad shallallãhu ‘alaihi wa sallam yangjadidiutus sebelum Nabi kita Muhammad shallallãhu ‘alaihiIsawa‘alaihis sallam sal (2) boleh Keterangan yang kedua. itu sudah wafat, tidak ada yang hidup lagi, maka Nabi mati, orang berkata bahwa Nabi Allah Isa hidup dengan َ َ ُ‫ ﻓ‬kita “ ‫ﻼ ٌن‬tidak ‫” َ�ﻼ‬ada maka “Orang ituNabi sudah mati”. yang diutus sebelum Nabi Muhammad shallallãhu waIsasallam ‘alaihis Pendek salãm itudisebutkan sudah wafat, yangartinya hidup lagi, maka‘alaihi S.w.t. ‘alaihis salãm itu sudah wafat, tidak ada yang hidup lagi, maka Nabi Isa Firman Allah lagi: pun tentu sudah wafat pula. tidak memakan apa-apa, kitayang jawab: Apakah adamenyatakan keterangan bahwa kata ayat dariada surat Ali Imran tersebut bahwa semua Rasul ‘alaihis salãm itu sudah wafat, tidak hidup lagi, maka Nabi Isa pun tentu sudah wafat pula. � َ ُ � pula. ‫اﻟﻄ َﻌﺎ َم‬ ‫َﰷ�َ ﻳَ�� ِن‬ pun tentu sudah wafat Nabi Isa masih hidup sampai sekarang dengan tidak memakan diutus sebelum kita Muhammad shallallãhu ‘alaihi wa sallam “Adalah keduanya (Nabi Nabi Isa dan Ibunya) dahulunya punAllah tentuyang sudah wafat pula. memakan makanan (sekarang sudah tidak lagi)” apa-apa? Bukan saja tidak adatidak keterangan apa-apa bahkan perkataan (QS. Al-Maidah, 5:76) salãm itu sudah adayang yang hidup firman lagi, maka NabiSubhãnahu Isaini‘alaihiswa (2) wafat, Keterangan kedua, Allah Ta (2) Keterangan yang kedua, firman Allah S ubhãnahu wa Ta’ala S.w.t. “Adalah keduanya dahulu memakan makanan (sekarang berlawanan dengan firman menyatakan bahwa badan parawa Ta’ala iniAllah menyatakan bahwa Nabi Isa dan ibu Firman (2) Allah Keterangan yangyang kedua, firman Allah Subhãnahu pun tentu sudah wafat pula. lagi: beliau(2)tidak memakanyang makanan lagi, yakni Allah sudah Swafat. Bolehwa jadi Keterangan kedua, firman ubhãnahu Ta’ala lagi: a.s.minuman, tidak ada tidak lagi)” (Al-Maidah, 5:76) Nabi itu dijadikan membutuhkan makanan dan itu hidup dengan ada orang yang berkata bahwa Nabi Allah Isa lagi: tidak memakan ada keterangan lagi: apa-apa. Kita jawab: Apakah a.s. seorang yang bahwa hidup tanpa masih bunyi hidup firman sampaiitu dalam Nabi Al-Quran Nabi memakan Allah Isa makanan, sekarang dengan tidak memakan apa-apa? Bukan saja tidak ada (2) Keterangan yang kedua, firman Allah Subhãnahu wa Ta’ala keterangannya, bahkan perkataan ini jugga berlawanan dengan begini: Ta’ala badan ini menyatakan yangSubhãnahu para Nabibahwa itu firman Firman AllahS.w.t.Allah lagi:menyatakanwa bahwa dijadikan membutuhkan makanan dan minuman, tidak ada seorang

Nabi Isa pundan yangibu hidup firmansudah itu Nabi beliautanpa tidakmemakan memakanmakanan, makananbunyi lagi yakni begini:

� ‫ﻮن‬ mati, boleh jadi orang‫ َﻌﺎ َم‬berkata Nabi ‫ َو َﻣﺎ‬Isa hidup dengan ‫ﺎﱒ َﺟ َﺴﺪً ا َﻻ‬ ‫اﻟﻄ‬ ْ ُ َ‫ َﺟ َﻌﻠْﻨ‬Allah َ ‫ ﻳَ�� ُ ُﳇ‬bahwa

(Allah) tidak menjadikan para Nabi itu mempunyai tidak “Kami memakan apa-apa, kita jawab: Apakah ada keterangan bahwa QS. Al-Anbiya’, 21:9) badan yang tidak memakan makanan”(

Nabi Allah masih hidup sampaibahwa sekarang dengan masih Jadi, Isa orang yang berkata Nabi Allah tidak Isaa.s.memakan

hidup dengan tidak makan makanan itu adalah perkataan yang maka tertolaklah denganini bertentangan AllahS.w.t., apa-apa apa-apa? Bukan dengan saja tidakfirman ada keterangan bahkan perkataan sendirinya.

berlawanan dengan firman Allah yang menyatakan bahwa badan para

54 Nabi itu dijadikan membutuhkan makanan dan minuman, tidak ada


Oleh karena beliau dan ibu beliau tidak memakan makanan

Bab Dua: Wafatnya Nabiyyullah Isa a.s.

__________________________________________________________________________________________

lagi, maka sudah tentu kedua beliau itu sudah wafat, tidak hidup lagi.

Oleh karena beliau dan ibu beliau tidak memakan makanan lagi, maka sudah tentu kedua beliau itu sudah wafat, tidak hidup lagi.

� ‫� ِن‬ َ ُ ��َ‫ ” َ”ﰷ�َ ﻳ‬itu Kalau ‫اﻟﻄ َﻌﺎ‬ Kalau dikatakan dikatakanbahwa bahwaarti: arti:“ “ ‫ َم‬........................ itu begini begini,

“keduanya adalah memakan makanan sekarang” maka sudah tentu

akan diakui pulamemakan bahwa Hadhrat Maryam juga masih bersama“keduanya adalah makanan sekarang” makahidup sudah tentu sama dengan Nabi Allah Isaa.s.. Maukah tuan-tuan percaya begitu? tidak Maryam akan percaya akanOrang-orang diakui pulaIslam bahwatentu Hadhrat juga begitu. masih hidup bersama-

Keterangan yang sama(3)dengan Nabi Allah Isa ketiga. ‘alaihis salam, maukah tuan-tuan percaya (4)

Allah berfirman lagi:tidak percaya begitu. begitu? Orang-orang Islam tentu ‫ﻮن‬ َ ‫ُﻮن َو ِﻣﳯْ َﺎ ُ ْﲣ َﺮ ُﺟ‬ َ ‫ِﻓﳱَﺎ َ ْﲢ َﻴ ْﻮ َن َو ِﻓﳱَﺎ ﺗ َ ُﻤﻮﺗ‬

(3)

S.w.t.

“Di bumi ini, kamu hidup dan di bumi ini pula kamu akan mati dan dari bumi ini kamu akan dikeluarkan” (QS. Allah Al-A’raf, Keterangan yang ketiga, S 7:26). berfirman

ubhãnahu wa Ta’ala “Di bumi ini, kamu danuntuk di bumi ini pula kamu akan Undang-undang ini hidup berlaku semua manusia, kalau

lagi:

Nabi Allah Isaa.s. hendak dikecualikan dari undang-undang itu perlu dan dari bumi untuk ini kamu akan dikeluarkan” ada nash darimati Al-Quranul-Majid menyatakan pengecualian itu, bukan? Akan tetapi tidak ada dalam Al-Quranul-Majid satu pun ayat a.s. sudah diangkat ke langit yang menyatakan bahwa Nabi Allah Isa7:26). (Al-A’raf, dengan tubuh kasarnya, bahkan tidak pula ada di dalam Hadits yang shahih yang menyatakan bahwa Nabi Isaa.s. sudah diangkat ke langit dengan tubuh kasarnya, maka tidak boleh dikatakan bahwa beliaua.s. dikecualikan dari undang-undang ini.

Undang-undang iniIsa berlaku untuk semua manusia, kalau Nabi a.s. masih hidup tentu menurut firman Jika sekiranya Nabi AllahS.w.t. ini beliaua.s. berada di bumi, akan tetapi beliaua.s. tidak Allah hendak undang-undang perlu nash wafat danada telah ada diIsaatas mukadikecualikan bumi, makadari tentu beliaua.s. telah itu keluar dari golongan orang yang masih hidup di atas muka bumi ini. dari Al-Quranul-Majid untuk menyatakan yang pengecualian itu, bukan? Keterangan ini pun nyata bagi orang-orang jujur dan yang suka memperhatikan firman-firman AllahS.w.t. dengan tenang.

Akan tetapi tidak ada dalam Al-Quranul-Majid satu pun ayat yang (4) Keterangan yang keempat.

menyatakan bahwa S.w.t. Nabi Allah Isa sudah diangkat ke langit dengan Firman Allah

yang tersebut dalam (QS. Ali Imran, 3:56):

tubuh kasarnya, bahkan tidak pula ada di dalam Hadits yang shahih         

yang menyatakan bahwa Nabi Isa sudah diangkat ke langit dengan 55 tubuh kasarnya, maka tidak boleh dikatakan bahwa beliau dikecualikan

dari undang-undang ini.


kematian biasa (alami).

Tatkala orang-orang Yahudi Beliau akan diangkat kepada Allah Ta’ala. Olehhenda kar Tatkalagenap orang-orang hendak membunuh NabiAllah AllahTa’ala. Isa ‘alaihis salãm , sudah AllahOleh Sgenap ubhãnahu Ta’al ng kedua sudah (lihat Yahudi surat Anperjanjian yang kedua (lihatwasurat Beliau akan karena Kedua: Beliau akandiangkat diangkatkepada kepada Allah Ta’ala. Oleh karena Kedua: Tatkala Beliau orang-orang Yahudi hendak membunuh akan diangkat kepada Allah Ta’ala. ّ Nabi Oleh Allah karena Kedua: َ a.s. S.w.t. ِ ِ ‘alaihis sudah salãmIsa , Allah Subhãnahu wa Ta’ala berkata kepada beliau: “ ‫ﱐ‬ ‫ا‬ َ َ ِ ‫ﻣ‬ ‫ﻓ‬ ‫ﱄ‬ ‫ا‬ ‫ﻚ‬ ‫ﻌ‬ ‫ﻓ‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫�ﻚ‬ ‫ﻮ‬ � ” artinya: “AkuAn(Allah) akay ُ َ , Allah berkata kepada beliau: “ ” artinya: ُ maka tentu perjanjian yang َ َ genap َ sudah � sudah Nisa’,kedua 4:159), maka perjanjian perjanjian (lihat surat perjanjianyang yang kedua sudah genap (lihattentu surat An� � “Aku (Allah) akan mewafatkan engkausudah (wahai, Isa!) (lihat dan Aku perjanjian yang kedua genap suratakan Anَ ‫ﻮ ِﻓ‬mengangkat ‫ا ِﻓ ُﻌ َﻚ ا َ �ﱄ‬pula. ‫�ﻚ َو َر‬ (Allah) akan mematikan engkau (wahai, engkau kepada-Ku”. Isa!) dan Aku akan mengangkat َ�‫ ” ُﻣ‬artinya: “Aku َ digenapi pertama telah digenapi pula. Nisa’, maka sudah tentu perjanjian Nisa’, 4:159), 4:159), maka sudah tentu perjanjian yang yangengkau ke � Nisa’, 4:159), maka sudah tentu perjanjian yang ayat ini mengandung dua perjanjian dari AllahS.w.t. Isa!) dan Aku akan Sepotong mengangkat engkau kepada-Ku”. pertama telah digenapi pula. pertama telah digenapi pula. kepada Nabi Isaa.s.: pertama telah digenapi pula.

angkat kepada Allah Ta’ala.Ahmadiyah Oleh Kedua: karena Penjelasan

Tuwuffiya

__________________________________________________________________________________________

S.w.t. sendiri dengan Pertama: Beliau akan diwafatkan oleh Allah Kata Tuwuffiya kewafatan biasa (secara alami).

Kata Tuwuffiya

Kata Tuwuffiya Kedua: Beliau akan diangkat kepada AllahS.w.t.. Oleh karena Kata Tuwuffiya perjanjian yang kedua sudah genap (lihat surah An-Nisa’, 4:159), maka sudah tentu perjanjian yang pertama telah digenapi pula.

eh para ulama di masa sekarang, padahal Kata “‫ ”ﺗ ُُﻮ ِ ّ َﰲ‬dibahas oleh para ulama di masa sekarang, pada Tuwuffiya ّ ‫”ﺗ ُ”ُﻮﺗ‬dipakai malam atau pada itu kata dengan arti malam atau tidur, padaapabila ituKata kata dipakai dengan arti erasal dari babtidur, “‫ �ﻌ َﻞ‬maka ‫”ﺗ َ َﻔ‬maka (2)Kata Fa’ilnya ِ ‫ ُ“ُﻮ‬oleh ِ ‫ﺗ ُُﻮ” ِﺗ ّ َُﰲُﻮ‬Allah kata “‫ّ َﰲ‬oleh ‫ ِ ُُّﻮ َ ِﰲ َ“”ﰲﺗ‬para itupara (1) berasal dari bab “‫ﺗ َ َﻔ �ﻌ َﻞ‬padahal ” padahal (2) Fa’ilnya 13 A1 “waktu ‫ ّ“ َﰲ‬waktu ulama didimasa sekarang, Kata ”dibahas dibahas ulama masa sekarang, Kata“mengambil “‫ ”ﺗ ُُﻮ ِ ّ َﰲ‬dibahas dibahas oleh para ulama masa sekarang,padahal padahal Kata: oleh para didimasa sekarang, menjadi (qiasan) yaitu ruh waktu karena matinya malam atau tidur, maka pada waktu itu kata “berasal ‫ُﻮ ِ ّ َﰲ‬tidur” ‫ﺗ‬tidur” ”ulama dipakai dengan arti menjadi (qiasan) yaitu “mengambil ruh waktu karena matinya ُ maf’ulnya seorang manusia (seperti yang ّ ّ ِ َ Ta’ala atau malaikat dan (3) maf’ulnya seorang manusia y َ َ apabila kata “ ‫ﰲ‬ ‫ُﻮ‬ ‫ﺗ‬ ” itu (1) berasal dari bab “ ‫ﻞ‬ ‫ﻌ‬ ‫ﻔ‬ ‫ﺗ‬ ” (2) Fa’ilnya Allah َ ِ َ َ َ apabila kata “ ‫ﰲ‬ ‫ُﻮ‬ ‫ﺗ‬ ” itu (1) dari bab “ ‫ﻞ‬ ‫ﻌ‬ ‫ﻔ‬ ‫ﺗ‬ ” (2) Fa’ilnya Allah(seperti 13 َ � � apabila kata: ........... Fa’il-nya ُ ُ itu (1) berasal dari Bab: .............(2) ّ ِ َ َ َ apabila kata “ ‫ﰲ‬ ‫ُﻮ‬ ‫ﺗ‬ ” itu (1) berasal dari bab “ ‫ﻞ‬ ‫ﻌ‬ ‫ﻔ‬ ‫ﺗ‬ ” (2) Fa’ilnya Allah َ Allah Ta’ala atau malaikat dan (3) maf’ul-nya seorang manusia � matinya ُ tidur manusia tidak tertentu dengan atau saja. manusia tidakhanyalah tertentu dengan tidur atau malam saja. menjadi (qiasan) yaituyang “mengambil ruh waktu tidur” maka artinya “mengambil ruh َ ّ ‫�َ َﻮ ِﻓ‬karena ‫ ُﻣ‬seorang ”,seorang maka artinya hanyalah “mengambil tersebut dalam ayat “‫�ﻚ‬ Ta’ala atau dan (3) maf’ulnya (seperti (seperti tersebut dalam ayat: ..................., makamanusia artinya Ta’ala ataumalaikat malaikat danmalam (3) maf’ulnya manusiahanyalah (sepertiyang yang Ta’ala atau malaikat dan (3)mematikan”, maf’ulnya seorang manusia (sepertidapat, yang “mengambil ruh dengan selain arti ini tidak tertentu dengan tidur saja. ّ mematikan”, ِ“‫�ﻚ ُُﻮ‬ ti manusia ini tidaktidak dapat,kecuali kecuali kalau kata “‫َﰲ‬atau ‫�ﻚ”“ َﺗ‬ kalau kata: ..............itu dengan tandadapat, yang nyata ruh dengan selain arti inihanyalah tidak kecuali kalau ‫” َ ُﻮﻣ ِﻓ ّ�َ َﻮ‬,َ�‫ﻣ‬disambung artinya hanyalah “mengambil tersebut dalam ayat َ ّ ‫ ِﻓ‬malam maka artinya “mengambil ruh kata “‫َﰲ‬ tersebut dalam ayat ُ ”,maka (qarinah sharifah) 'tidur', maka “mengambil pada waktu itu َ ّ ‫” ُﻣ�َ َﻮ ِﻓ‬,'malam' maka atau artinya hanyalah ruh tersebut dalam ayat seperti “‫�ﻚ‬ itu(qarinah kata “‫ُُﻮ ِ ّ َﰲ‬sharifah) ‫ ”ﺗ‬mematikan”, dipakai dengan arti kata:................dipakai dengan arti menjadi (qiasan) yaitu “mengambil apada yangwaktu nyata seperti 13 itu yang disambung dengan tanda yang nyata (qarinah dengan mematikan”, selain artiarti iniinitidak dapat, kecuali kalau kata dengan selain tidak dapat, kecuali kalau kata“‫ َﰲ‬sharifah) “ّ ِ ‫ ”ﺗ ُُﻮ” ِﺗ ّ َُﰲُﻮ‬sep Adapun dalam ayat-ayat berhubungan dengan Isa ‘ alaihis Adapun dalam ayat-ayat yang berhubungan dengan Isa ‘ alaihis ruh waktu tidur” karena matinya manusia tidak tertentu dengan dengan mematikan”, selain arti ini tidak dapat, kecuali kalau kata “‫”ﺗ ُُﻮ ِ ّ َﰲ‬ malam saja. “mengambil ruhtidur waktu karena matinya itu dengan tanda nyata (qarinah ituatau dengan tandayang yang nyata (qarinah sharifah)seperti seperti ِ َ ‫ُُّﻮ‬tidur” ِ ‫ ”ﺗ ُ”ُﻮﺗ‬ituitu tidak “disambung ‫ّ َ“ﰲ‬disambung memakai tanda apa pun yang salam makaitukata kata ‫ﰲ‬ tidak memakai apa pun yangsharifah) salam maka Adapun dalam ayat-ayat yang berhubungan dengan Isa ‘alaihis disambung dengan tanda yang tanda nyata (qarinah sharifah) seperti Adapun dalam ayat-ayat yang berhubungan dengan Isaa.s. maka engan tidur atau malam saja. membolehkan memutar artinya arti majazi, maka sudah َ ّ ِ ‫ ”ﺗ ُُﻮ‬itu maka kata “‫ﰲ‬........ itu tidakkepada memakai tanda pun yang salam membolehkan memutar artinya kepada arti majazi, maka sudah kata: tidak memakai tanda apaapa pun yang membolehkan memutar artinya kepada arti majazi, maka sudah tetaplah arti: َ ‫�ﻚ‬ َ ّ ‫ ” ُﻣ”�َ ُﻣَﻮ�َِﻓ ّ َﻮ ِﻓ‬ituituartinya dengan “.................. ‫ﻚ‬ yakni “akan mematikan tetaplah “‫�ﻚ‬ dengan: yakni “akan mematikan dengankepada “َ ‫” ُﻣ” ِﻤُﻣﻴ ِ ُﻤﺘﻴ ُﺘ َﻚ‬arti yakni “akan mematikan tetaplah arti arti...................itu “memutar membolehkan majazi, maka sudah engkau”.

Begitulah ayat itu diartikan oleh Hadhrat Ibnu Abbas (lihat AlBukhari, Juz III, tafsirIsa surah akhir). َ ‘alaihis َ ّ ‫�َ َﻮ ِﻓ‬ayat engkau”. Begitulah diartikan Ibnu (lihat ‫” ُﻣ‬ayat ituituitu dengan “‫ﻚ‬oleh ‫ ُﻣ ِﻤﻴ ُﺘ‬Al-Maidah ”Hadhrat yakni “akan mematikan tetaplah arti “‫�ﻚ‬ engkau”. Begitulah diartikan oleh Hadhrat IbnuAbbas Abbas (lihat yat-ayat yang berhubungan dengan

Menurut Bibel orang yang mati di atas Juz surat Al-Maidah akhir). Al-Bukhari, JuzIII, III,tafsir tafsir surat Al-Maidah akhir). engkau”. ayat itu diartikan oleh Hadhrat Ibnu Abbassalib (lihatitu terkutuk, ”Al-Bukhari, itu tidakBegitulah memakai tanda apa pun yang jadi orang-orang Yahudi mencari jalan supaya Nabi Isaa.s. dapat

di atas kayu salib, Juzdimatikan III,arti tafsirmajazi, surat Al-Maidah akhir).dengan demikian mereka hendak r Al-Bukhari, artinya kepada maka sudah menyatakan bahwa beliau bukan nabi yang benar, melainkan seorang Nabi yang palsu, terkutuk yang sangat rendah dalam

tu dengan “‫ َﻚ‬pandangan ‫ ” ُﻣ ِﻤﻴ ُﺘ‬yakni Allah “akandanmematikan pandangan yang mengikuti kitab Menurut Bibel salib jadi Menurut Bibelorang orangyang yangmati matididiatas atasorang-orang salibituituterkutuk, terkutuk, jadi itu diartikan oleh Hadhrat Ibnu Abbas (lihat orang-orang Yahudi mencari salam orang-orang Yahudi mencari jalansupaya supayadiNabi Nabi Isa‘alaihis ‘alaihis salamdapat dapat Menurut Bibel orang jalan yang mati atas Isa salib itu terkutuk, jadi 56 r surat Al-Maidah akhir). dimatikan kayu demikian mereka orang-orang jalan dengan supaya Isa ‘alaihis salamhendak dapat dimatikan diYahudi di atas atas mencari kayu salib, salib, denganNabi demikian mereka hendak


n memelihara engkau dan 14 n berhasil, karenaakaAku Aku akan mematikan engkau dengan ajal Ilayya Bab Dua: Wafatnya Nabiyyullah Isa a.s. danajal Aku akan memRãfi’uka kan engkau dengan uliakan eng __________________________________________________________________________________________ kau. Inilah arti “‫”را ِﻓ ُﻌ َﻚ‬. َ Ada sebagian orang mengatakan bahwa Rafi’uka ilayya ( ‫َو َرا ِﻓ ُﻌ َﻚ‬ ‫”را ِﻓ ُﻌ َﻚ‬. َ Taurat. AllahS.w.t. Yang Maha-mengetahui tentu tidak membiarkan S.w.t. tidak akan berhasil, karena Aku engkau,bukan? akan tetapi maksud mereka berfirman kepada Nabi hamba-Nya Maka dari itu Allah ‫ ) ا َ �ﱄ‬ituIsa berarti “dan Aku akan mengangkat engkau (Isa)begitu kepada-Ku” a.s. bahwa orang-orang Yahudi bermaksud Ada sebagian orang mengatakan bahwa Rafi’uka ilayyaterhadap ( ‫َو َرا ِﻓ ُﻌ َﻚ‬ � Rãfmereka akan memelihara engkau dana Ilay Aku akan engkauAku dengan ajal i’uk engkau, akan tetapi maksud tidak akanmematikan berhasil, karena ya َ kata Allah, asal arti kata ( ‫ﻊ‬ ‫ﻓ‬ ‫ر‬ ) ialah “mengangkat sesuatu dari bawah َ َ dan mengangkat Aku akan mematikan engkau dengan ‫ا َ �ﱄ‬akan ) itumemelihara berarti “danengkau Aku akan engkau (Isa) kepada-Ku” danAku Akuakan akanmemuliakan memuliakanengkau. engkau.Inilah Inilaharti: arti................. “‫”را ِﻓ ُﻌ َﻚ‬. � ajal dan َ ke atas”. َ kata Allah, asal arti kataKata ( ‫ َرﻓ َﻊ‬Rãfi’uka ) ialah “mengangkat sesuatu dari bawah Ilayya Ada seb n orang mengatakan bahwa Rafi’uka ilay ya ( ‫ِ َﻚ‬ ke atas”.Ada sebagianagiaorang yang mengatakan bahwa Rafi’uka ilayya ‫َو َراﻓ ُﻌ‬ ‫ ُﻌ ) َﻚ ا َ( �ﱄ‬itu ‫ َو َرا ِﻓ‬bera (.....................) iturtiberarti “danaka Aku akan mengangkat engkau (Isa) a Rafi’uka ilayya “dan Aku Rãfi’uka Ilayya n men gkatFa’ilnya engkauAllah (Isa) dan kepada-Ku” � Saya jawab:kata Di sini kataasal (1)arti Rafa’a ‫ﻓَ َﻊ‬gan ‫( ) َر‬2) kepada-Ku” Allah, kata:( .........ialah “mengangkat sesuatu katabawah dari atas”. -Ku” Allah,keasal ngkau (Isa) kepada arti kata ( ‫ ) َرﻓَﻊ‬ialah “mengangkat sesuatu dari baw ah maka artinya hanyalah (3) maf’ulnya seorang manusia َ (Isa), َ S.w.t. Saya jawab: Di sini kata (1) Rafa’a ( ‫ﻊ‬ ‫ﻓ‬ ‫ر‬ ) (2) Fa’ilnya Allah dan َ َ " (2) Fa’il-nya Allah Saya atas ”. jawab: Di sini kata (1) Rafa’a " ...... ngkat sesuatu darike bawah dan (3) maf’ul-nya seorang manusia (Isa), artinya hanyalah meninggikan derajat Ada atau sebagian mengangkat ruh,mengatakan selain itumaka tidak benar! Telah orang bahwa Rafi’uka ilayya ( ‫َو َرا ِﻓ ُﻌ َﻚ‬ seorangataumanusia (Isa), maka artinya (3)"meninggikan maf’ulnya derajat mengangkat ruh", selain itu tidakhanyalah benar! Telahdalam dalam Tafsir Al-Quranil-Hakim bahasa Melayu disebutkan Tafsir Al-Quranil-Hakim bahasa Melayuengkau pangkal(Isa) 6, kepada-Ku” َ ‫ ) ا‬itu ‫ �ﱄ‬disebutkan berarti “dan Aku akanruh, mengangkat meninggikan derajat atau mengangkat selain itu tidak benar! Telah pangkal 6, dikarang oleh Mushthafa Abdur Rahman Mahmud � keluaran pulau Pinang satu arti lagi berhubung dengan ayat dikarang olehkataMushthafa Abdur Rahman Mahmud keluaran pulau lain, SayAllah, a jaw ab: Di َ sini asal arti kata ( ‫ﻊ‬ ‫ﻓ‬ ‫ر‬ ) ialah “mengangkat sesuatu kata (1) Raf َ a’a َ َ ( ‫ﻊ‬ ‫ﻓ‬ ‫ر‬ ) (2) Fa’i lnya َ begini: dalam Tafsir Al-Quranil-Hakim bahasa Alladari َ Melayu pangkal h6,danbawah disebutkan (3) dan maf Pinanga satu lagi ayat lain, Allaharti ’ulnberhubung yaarti seo ‫( ) َر‬2) Fa’ilny rangdengan ke atas”. manusia (Isakepada-Nya” ),begini: maka keluaran “Allah mengangkat Isa sebagaimana arti nya han dikarangAdapun oleh Mushthafa Abdur Rahman Mahmud pulau yalah pada ayat 158 ialah mengangkat kepada tempat kemuliannya atau inggahikanyang hanyal der disukainya, maka artinya kemen atau mendengan gan gkaayat t ruh “bukan mengangkat , selabegini: in itu ke tidaatas k benlangit, ar! Telah Pinangtempat satu artiS.w.t. lagiajat berhubung lain, itu tidak bertempat di atas langit”. Hal lain sama karena Allah disebut Telah kan dala ain itu tidak benar! m Taffirman sir Al-QAllah uranil-pada keadaannya dengan Ash-Shaffat 99 Haksurah im bah asaَ Melayu ayat pangka l 6, Saya jawab: DiNabiyullah sini kata (1) Rafa’aa.s.:(“Saya ‫ ) َرﻓ َﻊ‬pergi (2) Fa’ilnya kepadaAllah dan tentang riwayat perkataan Ibrahim dika ransaya” gl 6,olehartinya pangka ahasa Melayu Tuhan Mushth diafa tempat yaitu di Abduryang Rahdisukai man MaTuhan hmudsaya, keluartinya aran pulhanyalah au seorang manusia (Isa), maf’ulnya negeri(3) Syam. Keterangan ini adalah diambil dari maka Tafsir Al-Ustadz Pinnangpulau satu Al-Imam Muhammad Abduh, ahlit lain Tafsir yang ternama di arti lagi berh Mahmud keluara ubungseorang dengan aya , begini: daerahmeninggikan Mesir. derajat atau mengangkat ruh, selain itu tidak benar! Telah ain, begini: Kebanyakandalam ahli Tafsir bahwa arti “Allah disebutkan Tafsirberkata Al-Quranil-Hakim bahasamengangkat Melayu pangkal 6, Isa kepada-Nya” ialah mengangkat Isa ke atas langit, badannya dan juga ruhnya. ini sebenarnya diambil dari ayat dikarangKeterangan oleh Mushthafa Abdur bukanlah Rahman Mahmud keluaran yang tersebut karena ayat tersebut hanya menerangkan mengangkat kepada-Nya bukan ke atas langit, tetapi diambil dari Hadits-hadits Pinang satu arti lagi berhubung dengan ayat lain, begini: Nabi yang menerangkan bahwa Isa akan turun dan turunnya itu memang dari tempat yang tinggi yaitu langit”. 57

pulau


Baiklah, saya kemukakan beberapa keterangan lagi untuk

Penjelasan Ahmadiyah

__________________________________________________________________________________________

menjelaskan arti kata itu: (2) Rasulullah shallallãhu ‘alaihi wa sallam bersabda: Pembaca yang mulia, sudah jelas bahwa ayat

tadi tidak dapat menunjukkan bahwa Nabi Isaa.s. diangkat ke langit dengan tubuhnya.

(1)Baiklah, Sudahsaya disebutkan dalam lughat Arab: kemukakan beberapa lagi untuk ِ ٓ َ ِ ‫ﺔ‬ ‫ﻌ‬ ‫ﺑ‬ ‫ﺎ‬ ‫اﻟﺴ‬ ‫ء‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻤ‬ ‫اﻟﺴ‬ ‫ﱃ‬ ‫ا‬ ‫ﷲ‬ ‫ َﻊ اﻟْ َﻌ ْﺒﺪُ َرﻓَ َﻌ ُﻪ‬keterangan َ‫ا َذا ﺗ ََﻮاﺿ‬ ِ ُ َ � � َ menjelaskan arti kata itu: � �

(1) Sudah disebutkan dalam Lughat Arab:

ِ ‫و ِﰱ �� ْ َﲰﺎ ٓ ِء‬ ‫ﻳﺐ‬ ِ ‫ﷲ اﻟﺮا ِﻓﻊ ﻫُﻮ � ِا�ي �ﺮﻓَﻊ اﻟْﻤ ْﺆ ِﻣ ِ� َﲔ ِ ْ� ��ﺳﻌﺎ ِد و ��و ِﻟﻴﺎء ُﻩ ِ�ﻟﺘ� ْﻘ ِﺮ‬

ُ ُ َْ َ ِ dirinya, � َ ْ َ َ ْ hamba merendahkan “Apabila َ seorang makaَ Allah

“Di antara nama-nama Allah itu ada pula satu nama-Nya “ArRafi” yang mengangkat, maksudnya Yang mengangkat orangorang mukmin dengan memberi berkah dan mengangkat Wali-wali-Nya dengan meninggikan derajat.” (An-Nihayah Ibnu Atsir dan Lisanul-Arab).

mengangkatnya sampai di langit yang ke tujuh”

(2)

“Di antara nama-nama Allah itu ada puladarisatuIbnu nama-Nya (Al-Kharaithy dalam Makarimal-Akhlaq Abbas Rasulullah shallallãhu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Ar-Rafi” rayang maksudnya Yang mengangkat danmengangkat, Kanzul-Ummal, Juz III/5720).

Jadi, bukan tubuh mereka yang diangkat.

orang-orang mukmin dengan memberi berkah dan

(2) RasulullahS.a.w. bersabda:

mengangkat derajat.” ‫اﻟﺴﺎ ِﺑ َﻌ ِﺔ‬ ‫اﻟﺴ َﻤﺎ ٓ ِء‬ ‫ َﻊ اﻟْ َﻌ ْﺒﺪُ َرﻓَ َﻌ‬meninggikan َ‫ا َذا ﺗ ََﻮاﺿ‬ ُ ‫ ُﻪ‬dengan � wali-wali-Nya � ‫ﷲ ا َﱃ‬

� ke langit dengan� tubuh kasarnya? Betulkah orang itu diangkat

(An-Nihayah Ibnu Atsir dan Lisanul-Arab).

“Apabila seorang hamba merendahkan dirinya, maka Allah mengangkatnya sampai di langit yang ke tujuh” (Al-Kharaithy dalam Makarimal-Akhlaq dari Ibnu Abbasr.a. dan Kanzul-Ummal, Juz III/5720).

(3)

“Apabila seorang hamba merendahkan dirinya, maka Allah Juga telah disebutkan dalam Kitab Tafsir:

Betulkah orang diangkat ke langit dengan tubuh Jadi, mengangkatnya bukan tubuhitumereka yang diangkat. sampai di langit yang ke tujuh” kasarnya?

(3) Juga(Al-Kharaithy telah disebutkan dalam Kitab Tafsir: dari dalam Makarimal-Akhlaq

َِ َ

َ

Ibnu Abbas

‫ﷲ ﻧ َ ِ��� ُﻪ َو َرﻓ َﻌ ُﻪ‬ ‫َﺣ �ﱴ ا‬ ُ ‫ذا َد�َﺎ‬Juz ra dan‫ �اﻟ ْﻴﻪ‬Kanzul-Ummal, � III/5720).

“Sehingga tatkala Allah telah memanggil Nabi-Nya (Muhammad) dan mengangkatnya kepada-Nya”.... (Maa Tsubita Bis-Sunnati dan Tafsir Shafi, hal. 143 dan Furu’ul-Kafi kitabur-Raudhah,. Hal. 14).

Betulkah orang itu diangkat ke langit dengan tubuh kasarnya?

Benarkah Nabi kita itu telah diangkat pula ke langit dengan tubuh kasarnya? 58 (3)

Juga telah disebutkan dalam Kitab Tafsir:


Hadhrat As-Sayyid Asy-Syekh Abdul Qadir Jailani bersabda: Dua: Wafatnya Nabiyyullah Isa a.s. Yang berarti: “Allah Ta’alaBabtelah tubuh kasarnya”. “Apabila engkau membuang hawamengangkat nafsu engkau sebenar__________________________________________________________________________________________ (4)

Kami yakin bahwa tidakengkau akan akan dapatAbdul menunjukkan satubersabda: misal pun benarnya, maka diangkat kepada Maha-raja, (4) Hadhrat As-Sayyid Asy-Syekh Qadir Jailani ِ ِ ‫ ُ �ﰒ �ُ ْﺮﻓَ ُﻊ ا َﱃ اﻟْ َﻤ‬Maqalah 28). seperti itu, insyaAllah Allah.Ta’ala”‫( َ ِﱪ‬Futuhul-Ghaib ‫� ْا �� ْﻛ‬ � “Apabila engkau membuang hawa nafsu engkau sebenarbenarnya, maka engkau akan diangkat kepada Maha-raja, Allah Ta’ala” (Futuhul-Ghaib Maqalah 28).

Kami heran melihat keadaan sebagian karena kalau “Apabila engkau hawa nafsuulama, engkau sebenarApa arti Rafa’a (" ‫ َرﻓَ َﻊ‬membuang itu? Apakah mengangkat tubuh manusia? Apa arti Rafa’a ") itu? Apakah mengangkat tubuh manusia?

Kami minta ditunjukkan satu misal saja seperti:

berkenaan dengan Nabi Isa, bahwa beliau makasatu diangkat Kami mintabenarnya, ditunjukkan misal sajapercaya seperti: ‫ ُﻣ ْﺆ ِﻣ‬mereka ‫�ًﺎ‬engkau ‫ﷲ‬ ‫ َرﻓَ َﻊ‬kepada Maha-raja, ُ ‫ﺮﻓَ ُﻊ‬akan ُ benar-benar ْ َ� ‫ﷲ ﻓُ َﻼ�ً �� ْو‬ telah mengangkat tubuh kasarnya”. Yangkepada berarti: “AllahdiS.w.t. telah pergi langit, akan tetapi kalau lain AllahAllah Ta’ala” (Futuhul-Ghaib Maqalah 28). orang Kami yakin bahwa tidak akan dapat menunjukkan satu misal pun

seperti itu,sudah insya Allah. mengakukan naik kepada Allah di langit, mereka mengafirkannya. Yang berarti: “Allah Ta’ala telahsebagian mengangkat tubuh kasarnya”. Kami heran melihat keadaan ulama, karena kalau Telah disebutkan dalam suatu Tafsir: Kalau Nabi Isa ‘alaihis salãm boleh naik kepada Allah, apakah berkenaan dengan Nabi percaya benar-benar bahwa Apa arti Rafa’atidak ( ‫ َرﻓَ َﻊ‬Isa, ) itu?mereka Apakahmenunjukkan mengangkat tubuh manusia? Kami yakin bahwa akan dapat satu misal pun beliau telah pergi kepada Allah di langit, akan tetapi kalau orang mustahil orang lainsudah naik tidak mereka mustahil, lain minta mengakukan naik kepada AllahKalau di langit, Kami ditunjukkan satupula misalkepada-Nya? saja seperti: seperti itu, insya Allah. mengafirkannya. Telah disebutkan dalam suatu Tafsir: mengapa dikafirkan? ِ ‫ا� َﻣ ِﻦ ا �د َﻋﻰ َﻣ َ�ﺎ ِﻟ َﺴ َﺔ‬ َ ِ ‫َو َﻛ َﺬ‬ ‫وج اﻟ َ ْﻴ ِﻪ‬ ُ ‫ﷲ َواﻟْ ُﻌ ُﺮ‬ � “Demikian itu kafirlah orang yang mengaku duduk bersama dengan Allah dan mengakukan naik kepada-Nya” (Asy-Syifa’ Qadhisebagian ‘Iyadh) ulama, karena Kami heran melihat keadaan

kalau Telah disebutkan dalam Al-Quranul-Majid berkenaan dengan “Demikian a.s. kafirlah orang yang mengaku duduk Kalau NabiNabi Isaitu boleh naik percaya kepada benar-benar Allah, apakah mustahil berkenaan dengan Isa, mereka bahwa beliau orang lain naik pula kepada-Nya? Kalau tidak mustahil, mengapa Nabi Idris ‘alaihisAllah salam, firman Allah: naik kepada-Nya” bersama dengan mengakukan dikafirkan? telah pergi kepada Allah didan langit, akan tetapi kalau orang lain (5)

(5) Telah sudah disebutkan dalam Allah Al-Quranul-Majid berkenaan dengan Qadhi ‘Iyadh)mereka mengakukan naik (Asy-Syifa’ kepada di langit, mengafirkannya. a.s. S.w.t. Nabi Idris , firman Allah

:

‫َو َرﻓَ ْﻌﻨَﺎ ُﻩ َﻣ َﲀ�ً �َ ِﻠ �ﻴﺎ‬ Telah disebutkan dalam suatu Tafsir:

“Kami telah mengangkat dia (Idris) ke tempat yang tinggi” (QS. Maryam, 19:57)

Makna ayatِ itu pun kata Pembela Islam di Bandung tidak ِ ‫ﺴ َﺔ‬dia ِ ‫ َو َﻛ َﺬ‬yang tinggi” َ tempat telah‫ﻟَ ْﻴﻪ‬mengangkat ‫وج ا‬ ‫ ِﻦ ا �د َﻋﻰ‬ke ‫ا� َﻣ‬ ُ ‫ﷲ َواﻟْ ُﻌ ُﺮ‬ َ ‫( َﻣ َ�ﺎ ِﻟ‬Idris) berarti “Kami “Mengangkat � tubuh”.

(6)

(Maryam, RasulullahS.a.w. bersabda:

19:57)

“Demikian itu kafirlah orang yang mengaku duduk

59

Makna itu Allah pun dan kata mengakukan pembela Islam Bandung tidak bersamaayat dengan naikdikepada-Nya”


Telah disebutkan dalam Al-Quranul-Majid, kata Hadhrat

(8)

Penjelasan Ahmadiyah

Ibrahim ‘alaihis salam begini:

__________________________________________________________________________________________

‫اﻟﺴ َﻤﺎ ِء‬ � ‫�ا �ن �اﻟﺮ ُ� َﻞ ﻟَ ُ ْﲑﻓَ ُﻊ ﺑِﺪُ �َﺎ ِء َو َ ِ� ِﻩ ِﻣ ْﻦ ﺑ َ ْﻌ ِﺪ ِﻩ َوﻗَﺎ َل ِﺑ َﻴ ِﺪ ِﻩ ﻓَ َﺮﻓَ َﻌﻬَﺎ َ ْﳓ َﻮ‬

"Orang yang sudah mati itu diangkat karena doa anaknya, Kemana? Beliau menunjuk َ‫ َوﻗ‬arah langit. Apakah ‫ ا َﱃ َر ِ ّﰊ‬tangannya ‫ﺎ َل ا ِ ّﱐ ُﻣﻬَﺎﺟِ ٌﺮ‬ke betul tubuh orang ke langit?" � itu diangkat � (Al-Muwaththa’ Imam Malik Bab Jami’ud-Dua’).

Orang yang sudah mati itu diangkat karena doa anaknya,

(7)

Hadhrat Amer bin Ash berkata:

Kemana? Beliau menunjuk tangannya ke arah langit.

“Saya hendak pindah kepada saya” ِ ِ Tuhan ِ‫ﻚ اِ َﱃ اﷲ‬ ِ ُ َ‫ﲔ ﻳـَ ْﻮًﻣﺎ ِ ْﰲ ﺑَﻄْ ِﻦ ْاﻻُ ﱢم َرﻓَـ َﻌ َﻬﺎ اﻟْ َﻤﻠ‬ َ ْ ‫ﺖ اَْرﺑَﻌ‬ ُ ‫اذَا َﻣ َﻜﺜَﺖ اﻟﻨﱡﻄْ َﻔ‬

Apakah betul tubuh orang itu diangkat ke langit? (Surat Al-Ankabut, 29:26). (Al-Muwaththa’ Imam Malik bab Jami’ud-Dua’). ‘alaihis salam

itu tinggal sampai 40 hari lamanya dikata dalamHadhrat (8) “Apabila Telah nuthfah disebutkan dalam Al-Quranul-Majid, perut ibu, maka malaikat mengangkatnya kepada Allah”. Apakah betul nuthfah-nuthfah Ibrahim begini: itu diangkat ke langit? (Nuzhatul-Majalis wa Muntahibun-Nafais, jilid II, hal. 27)

(8) T Benarkah elah disebutkan dalam kata Hadhrat salamAl-Quranul-Majid, ke langit? beliau‘alaihis Ibrahima.s. begini: (7) Hadhrat Amer bin Ash berkata:

‫َوﻗَﺎ َل ا ِ ّﱐ ُﻣﻬَﺎﺟِ ٌﺮ ا َﱃ َر ِ ّﰊ‬ � �

(9)

(9)

(10)

“Saya hendak pindah kepada Tuhan saya” (QS. Al-Ankabut, 29:26).manusia menyuruh

Allah Subhãnahu wa Ta’ala begini: َ‫�ا‬ ِ ‫ﱃ‬beliau ُ َ ‫ﻟْ َﻤ‬a.s.‫ﻬَﺎ ا‬ke ‫ َرﻓَ َﻌ‬langit? ‫ا َذ َﻣ َﻜ� َِﺖ اﻟﻨ� ْﻄ َﻔ ُﺔ �� ْرﺑ َ ِﻌ ْ َﲔ ﻳ َ ْﻮ ًﻣﺎ ِﰱ ﺑ َ ْﻄ ِﻦ ْا �� ِّم‬ ‫ﷲ‬ Benarkah � hendak “Saya pindah kepada Tuhan saya” �

AllahS.w.t. menyuruh manusia begini:

(Surat�‫ا‬ 29:26). ِ Al-Ankabut, ّ ٰ ‫ ﻓَ ِﻔ �ﺮوا ا َﱃ‬mukmin Berkenaan dengan orang-orang dalam Al-Quranul� “Apabila nuthfah itu tinggal sampai 40 hari lamanya di

“Berlarilah kamu kepada Allah” (QS. Adz-Dzariyat, 51:50)

Majid:

Apakah ayatmaka itu, kita berlarimengangkatnya ke atas langit? kepada dalammaksud perut ibu, malaikat

Benarkah beliau‘alaihis salam ke langit?

kepada Allah” (Adz-Dzariyat, 51:50) (10) “Berlarilah Berkenaan dengan orang-orang mukmin itu dalam Al-QuranulAllah”.kamu Apakah betul nuthfah-nuthfah diangkat ke Majid: ��‫ا�� ِ ٰ ّ ِ� وا‬ ‫ﻮن‬ َ ‫اﻟ َ ْﻴ ِﻪ َراﺟِ ُﻌ‬langit? � �َ � “Kami kepunyaan Allah dan kami akan kembali kepada-Nya” (9) Allah Subhãnahu wa Al-Baqarah, Ta’ala menyuruh Apakah maksud ayat (QS. itu, kita berlari ke atasmanusia langit?jilidbegini: (Nuzhatul-Majalis wa Muntahibun-Nafais, II, hal. 27) 2:157)

Apakah dengan tubuhnya, orang-orang mukmin kembali ke “Kami kepunyaan Allah dan kami akan kembali atas langit? 60

ِ ّ ٰ (Al-Baqarah, ‫ ﻓَ ِﻔ �ﺮوا ا َﱃ‬2:157) kepada-Nya”�‫ا‬ �


kepada Allah” atau “Allah mengangkatnya kepada-Nya” itu berarti Dua: Wafatnya Nabiyyullah Isa a.s. “Tubuh manusia sampai keBab langit” di harap supaya ia menunjukkan,

__________________________________________________________________________________________

akanSaya tetapi yakin tersebut bahwa ulama dapat mununjukkan rasakita 10 misal sudah tidak cukupakan untuk menyatakan

bahwa: 'Lari' kepada AllahS.w.t., 'kembali' kepada AllahS.w.t., 'pindah' S.w.t. satu kata pun, 'diangkat' yang seartikepada itu dalam AllahAl-Quranul-Majid dan 'diangkat'dan olehHadits kepada AllahS.w.t. S.w.t. kepada-Nya dan lain-lain seperti itu, tidak berarti bahwa Allah tubuh manusia sampai ke langit. dan bahasa Arab. Perlu diketahui maupun dalam Muhawarah

Kalau ada yang menyatakan “Diangkat bahwasanya bagiperkataan Allah Subhãnahu wa Ta’ala itubahwa tidak ada tempat yang kepada Allah” atau “Allah mengangkatnya kepada-Nya” itu berarti “Tubuh manusia sampai langit” di harap menunjukkan rendah dan tidak ada ketempat yang tinggi,supaya segala iatempat sama saja bagi (keterangannya), akan tetapi kita yakin bahwa ulama tidak akan dapat mununjukkan satu kata pun yang searti itu dalam Al-QuranulAllah Subhãnahu wa Ta’ala. Imam Asy-Sya’rani bersabda: Majid dan Hadits maupun dalam Muhawarah dan Bahasa Arab. Perlu diketahui bahwasanya bagi AllahS.w.t. itu tidak ada tempat yang rendah dan tidak ada tempat yang tinggi, segala tempat sama saja bagiِ AllahS.w.t.. Imam Asy-Sya’rani bersabda:

‫) َراﻓ ُﻌ َﻚ ا َ �ﱄ‬, itu berarti: Aku akan memulyakan engkau. Firman Allah � ِ ‫َوا �ن اﻟْ ُﻌﻠُ ِﻮ َ� ِت َﰷ �ﻟﺴ ْﻔ ِﻠ َﻴ‬ ‫ﺎت ِﰱ اﻟْ ُﻘ ْﺮ ِب ِﻣ�ْ ُﻪ‬ � yang diangkat. tidak mengatakan tubuh tempat Isa ‘alaihis salam ituyang hendak Lagi “Sesungguhnya yang tinggi seperti rendah juga dekatnya kepada Allah”

pula ulama yang masyhur telahwal-Jawahir, menerangkan (Al-Yawaqitu jilid I,berkenaan hal. 100) dengan kata

tempat yang tinggijelas itu seperti “Wa Rãfi’uka” itu“Sesungguhnya begini: Dengan semua keterangan tersebut benaryang bahwa

“Rafa’ahullãhu ilaihi” itu berarti AllahS.w.t. telah meninggikan dan a.s. rendah juga dekatnya kepada Allah” ke langit. ), bukan tubuhnya yang diangkat memulyakan beliau (Isa َ ِ َ ‫ﱄ‬ ‫ا‬ ‫ﻚ‬ ‫ﻌ‬ ‫ﻓ‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ), itu berarti: Aku akan memulyakan engkau. Firman Allah Dan "....................", Firman ُ َ itu berarti: Aku akan memulyakan engkau. � S.w.t. � a.s. tidak mengatakan tubuh Isa yang hendak diangkat. Lagi Allah (Al-Yawaqitu wal-jawahir, hal. tidak tubuh ‘alaihis jilid salamI,berkenaan yang100) hendak diangkat. Lagi ulama yang masyhur telahIsa menerangkan dengan (1) pula Dalam Tafsirmengatakan Kabir: kata “Wa Rãfi’uka” itu begini: (1)

pula ulama yang masyhur telah menerangkan berkenaan dengan kata

Dalam Tafsir Kabir:

“Wa Rãfi’uka” itu begini:

jelas benar bahwa ِ ‫ َﲆ �� �ن َرﻓْ َﻌ ُﻪ ِﰱ ﻗَ ْﻮ‬tersebut ِ ‫ َ �ﱄ ﻫ َُﻮ �اﻟﺮﻓْ َﻌ ُﺔ‬semua ‫ ِ� َو َرا ِﻓ ُﻌ َﻚ ا‬keterangan ‫��� َر َ� ِﺔ‬Dengan َ� ‫َوا�ْ َ ْﲅ �� �ن َﻫ ِﺬ ِﻩ ْا�ٓﻳ َ َﺔ َﺗ َﺪُ �ل‬ � “Rafa’ahullãhu ilaihi”‫ﺠِ ﻬَ ِﺔ‬itu telah meninggikan dan ْ‫ َﲀ ِن َواﻟ‬berarti ‫ﻤﻨَ ِﻘّ َ� ِﺔ َﻻ ِ�ﻟْ َﻤ‬Allah ُ ْ‫َواﻟ‬ (1) Dalam Tafsir Kabir: memulyakan (Isa),ayat bukan tubuhnya yang ke langit. Dan ( “Ketahuilah dia bahwa ini menyatakan bahwadiangkat RAFA’A yang tersebut dalam WA RÃFI’UKA ILAYYA itu ialah ketinggian derajat, bukan ketinggian tempat” (At-Tafsirul-Kabir, Jilid II hal. 457).

“Ketahuilah bahwa ayat ini menyatakan bahwa RAFA’A ‫َوا�ْ َ ْﲅ �� �ن َﻫ ِﺬ ِﻩ ْا�ٓﻳ َ َﺔ َﺗ َﺪُ �ل �َ َﲆ �� �ن َر ْﻓ َﻌ ُﻪ ِﰱ ﻗَ ْﻮ ِ ِ� َو َرا ِﻓ ُﻌ َﻚ ا َ �ﱄ ﻫ َُﻮ �اﻟﺮ ْﻓ َﻌ ُﺔ ِ��� َر َ� ِﺔ‬ � yang tersebut dalam WA RÃFI’UKA ْ‫ واﻟ‬ialah ‫ َﲀ ِن واﻟْﺠِ ﻬَ ِﺔ‬ILAYYA ‫ﻤﻨ ِﻘّ� ِﺔ َﻻ ِ�ﻟْﻤ‬itu َ

َ

َ َُ َ

ketinggian derajat, bukan ketinggian tempat” (At-Tafsirul-Kabir, Jilid II hal. 457).

61


itu, firman Allah: Wahai Isa Aku akan mematikan engkau

(2) Tafsirul-Quranil-Hakim: (3) Dalam DalamAhmadiyah Tafsir Jami’ul-Bayan: Penjelasan

dan Aku akanbahwa menjadikan engkau sesudah itu pada “Sudah diakui arti MUTAWAFFI itu mati mematikan, Dalam Tafsirul-Quranil-Hakim: tempat tinggiitu,pada sisi-Ku” maka tidak nyata arti yang RAFA’A selain dari mengangkat

__________________________________________________________________________________________

(2)

َ‫ َر ُﻣا ِ ِﻓﻤ ُْﻴﻌ ُﺘ َﻚ‬VI, ‫ي‬ruh” ‫(ﻊ ٍ ِﻋ ْﻨ ِﺪ‬Tafsirul-Quranil-Hakim, �‫�ﱃﺑ َ ْﻌ َﻣﺪَ َ� ا ِﻟْ ّﻞ َﻤ ْ َﻛﻮ َ ِﺮاتَﻣ ِ ِﱵﰱ َﻣ َﲀ ٍن َرِﻓ‬ ‫ر ا‬hal. ‫ﻓَﺎ‬ َ‫ﻟْ ُﻤﺘ‬20). َ َ ‫َو�ﱄ َ�ﺎ ِ�– ُ ا‬Jilid ُ ‫ َﺒﺎ ِد‬316). ‫ﻚا‬Jilid ‫ ِ ّ َﱐو‬hal. (Tafsirul-Quranul-Hakim, III, � � �

“Tanpa berfikir panjang saja dapat kita mengerti dari ayat itu, firman Allah: Wahai Isa Aku akan mematikan engkau dan Aku akan menjadikan engkau sesudah mati itu pada tempat yang tinggi pada sisi-Ku” Yang menjadi soal penting ialah bahwa menurut ayat Al-Quran Dalam Tafsir Jami’ul-Bayan: (Tafsirul-Quranul-Hakim, Jilid III, hal. 316).

“Aku akan mengangkat engkau ke tempat kemuliaan-Ku”

(3)

(Jami’ul-Bayan) Allah dan menurut persangkaan Isa ‘alaihis salam diangkat kepada Dalam Tafsir Jami’ul-Bayan:

(3)

kebanyakan orang perkataan itu menunjukkan bahwa beliau diangkat ‫َو َرا ِﻓ ُﻌ َﻚ ا َ �ﱄ – ا َﱃ َﻣ َ� ِ ّﻞ َﻛ َﺮا َﻣ ِﱵ‬ � � ke langit. (4) “Aku Dalam Tafsirul-Quranil-Hakim: akan mengangkat engkau ke tempat kemuliaan-Ku” (Jami’ul-Bayan)

(4)

Dalam “Aku Tafsirul-Quranil-Hakim: akan mengangkat engkau ke tempat kemuliaan-Ku”

maka

“Sudah diakui bahwa arti MUTAWAFFI itu mematikan, maka tidakdapat nyata arti RAFA’A itu, selainmenurut dari mengangkat ruh”Nabi barulah dikatakan bahwa ayat tadi (Tafsirul-Quranil-Hakim, Jilid VI, hal. 20).

Baiklah, sekarang kita tanyakan: “Dimanakah Allah itu ‫َو�َ َﲆ اﻟْﻘَ ْﻮلِ ِﺑ�� �ن اﻟﺘ� ُﻮ ِ ّ َﰲ ْاﻻ َﻣﺎﺗَ ُﺔ َﻻ ﻳ َ ْﻈﻬ َُﺮ‬ ِ‫( �اﻟﺮﻓْ ُﻊ َﻣ ْﻌ ًﲎ �اﻻ� َرﻓْ َﻊ �اﻟﺮوح‬Jami’ul-Bayan) � tinggal?” Apakah ada di langit? Kalau dijawab Dia bertempat di sana, Isa

(4) Dalam Tafsirul-Quranil-Hakim: ‘alaihis salam telah diangkat ke langit. Beranikah ulama mendakwakan Yang menjadi soal penting ialah bahwa menurut ayat Al-Quran Isa diangkat kepada Allah dan menurut persangkaan kebanyakan bahwa Allah bertempatitudimenunjukkan langit? orang perkataan bahwa beliaua.s. diangkat ke a.s.

langit.

‫و� َﲆ اﻟْﻘَﻮلِ ِﺑ��ن اﻟﺘﻮ ِ ّ َﰲ ْاﻻﻣﺎﺗَ ُﺔ َﻻ ﻳ ْﻈﻬَﺮ اﻟﺮﻓْﻊ ﻣﻌ ًﲎ اﻻ� رﻓْﻊ اﻟﺮوح‬

َ ُ � “Dimanakah � ْ َ َ AllahS.w.t. itu َ � ْ َ ُ � kitaُ َ tanyakan: ِ � َ sekarang Baiklah, � tinggal?” Apakah ada di langit? Kalau dijawab Dia bertempat di sana, Kalaudapat dikatakan bahwabahwa Allahmenurut memang di langit makaa)barulah dikatakan ayatberada tadi Nabi Isaa.s. telah diangkat ke langit. Beranikah ulama mendakwakan bahwa saja, bagaimana pula firman Tuhan yang berbunyi: di langit? AllahS.w.t. bertempat a) Kalau dikatakan bahwa Allah memang berada di langit saja, bagaimana pula firman Tuhan yang berbunyi:

‫اﻟﺴ َﻤ َﻮ ِات َو ِﰲ ْ �ا� ْر ِض‬ ُ ّ ٰ ‫َوﻫ َُﻮ‬ � ‫ا� ِﰲ‬

62


Maksud ayat itu adalah bahwa Allah itu tidak tinggal di suatu ‫اﻟﺴ َﻤﺎ ٓ ِء‬ � ‫ ِﰱ‬... ‫ٰﻫ ِﺬ ِﻩ ْا�ٓﻳ َ ُﺔ ِﻣ ْﻦ �� �ولِ ا�� َﻻﺋِﻞِ �َ َﲆ ��ﻧ � ُﻪ ﺗ َ َﻌ ٰﺎﱃ‬ tempat yang tertentu.

Bab Dua: Wafatnya Nabiyyullah Isa a.s.

__________________________________________________________________________________________

“Ayat ini salah satu keterangan yang utama bahwa Allah

“Dia-lah Allah yang di langit dan di bumi” (QS. Al-An’am, 6:4)

b)Maksud Imamayat Ar-Razi menulis berkenaan ayat:di itu adalah Allahdengan ituTafsir tidak satu tinggal Ta’ala tidakbahwa bertempat diS.w.t.langit” suatu tempat yang tertentu.

b)

(Tafsirberkenaan Kabir, Jiliddengan VII, hal.Tafsir 144) satu ayat: Imam Ar-Razi menulis

َ َ� ِ‫�ٓﻳ َ ُﺔ ِﻣ ْﻦ ��ولِ ا�� َﻻﺋِﻞ‬Ta’ala ‫اﻟﺴ َﻤﺎ ٓ ِء‬ ‫ ِﰱ‬... ‫ﲆ ��ﻧ � ُﻪ ﺗَ َﻌ ٰﺎﱃ‬pengakuan ‫ٰﻫ ِﺬ ِﻩ ْا‬ � nyata “Maka “Maka sudah sudah nyata bahwa bahwa pengakuan� Allah Allah Ta’ala berada berada “Ayat ini salah satu keterangan yang utama bahwa Allah Ta’ala di di langit langit itu itu adalah adalah pengakuan pengakuan Firaun” Firaun” c)

c)

(Tafsir Kabir, Jilid VII, hal. 144)

(Tafsir Jilid VII, hal. 113. “Ayat ini salah satuKabir, keterangan yang utama (Tafsir Kabir, Jilid VII, hal. 113. bahwa Allah Kata beliau lagi: Ta’ala tidak bertempat di langit” d) d)

d)

Kata beliautidak lagi: bertempat di langit”

ِ ‫ﻓَ َﻈﻬ ََﺮ �� �ن ﺗَ ْﻌ ِﺮ َﻳﻒ َذ ِات‬ ‫اﻟﺴ َﻤﺎ ٓ ِء ِد�ْ ُﻦ ِﻓ ْﺮ َﻋ ْﻮ َن‬ � ‫ﷲ ِ� َﻜ ْﻮ ِﻧ ِﻪ ِﰱ‬ (Tafsir Kabir, Jilid VII, hal. 144) “Maka Kata beliau lagi: Kata sudah beliaunyata lagi: bahwa pengakuan Allah Ta’ala berada di langit itu adalah pengakuan Fir'aun” (Tafsir Kabir, Jilid VII, hal. 113)

Kata beliau lagi:

َ ِ � ‫اﻧ � ٗﻪ ﺗَ َﻌ ٰﺎﱃ ﻟَ ْﻮ َﰷ َن َ� ِﺎﺻ ًﻼ ِﰱ اﻟْْ َ� ْ ِﲒ اﻟْْ ُﻤ َﻌ‬ ٰ c) Kata ٌ َ lagi: ِ َ beliau ‫ﺎﱃ‬ َ ِِ ‫ﲔ ﻟﻟَ ََﲀﲀ ََنن ََ��ﺎﺎ ِدد ًً�� ََوو ََذذ‬ ‫ا� ُُﻣﻣ ََ��ﺎﺎ ٌلل ﻓﻓَ�� ََ ََﺒﺒ ََﺖ‬ �‫ا‬ ‫�اﻧ � ٗﻪ ﺗَ َﻌ ٰﺎﱃ ﻟَ ْﻮ َﰷ َن َ� ِﺎﺻ ًﻼ ِﰱ اﻟ َ� ْ ِﲒ اﻟ ُﻤ َﻌ � ِﲔ‬ ‫ﺖ ����ﻧﻧ �ﻪ�ﻪ’’ ﺗﺗََ ََﻌﻌ ٰﺎﱃ‬ � ‫ُﻣﻣ��َ َﻌﻌﺎﺎ ٌٌلل ََﻋﻋ ِﻦﻦ ااﻟﻟْْ َ�� ْْ ِِﲒﲒ َووااﻟﻟْْﺠِﺠِ ﻬَﻬَ ِِﺔﺔ‬ َ َ ِ ََ ُ “Seandainya Allah Ta’ala berada di satu tempat yang tertentu, ِ (bukan maka‫َن‬sesungguhnya Qadim), ‫اﻟﺴ َﻤﺎ ٓ ِء ِد�ْ ُﻦ ِﻓ ْﺮ َﻋ ْﻮ‬ ‫ ِﻪ ِﰱ‬baru ‫ﷲ ِ� َﻜ ْﻮ ِﻧ‬ ‫ﻳﻒ َذ ِات‬ َ ‫َﺮ �� �ن ﺗَ ْﻌ ِﺮ‬sedang � Dia َ ‫ ﻓَ َﻈﻬ‬perkara ini mustahil, maka nyatalah bahwa Dia sunyi dari tempat” (Tafsir Kabir, Jilid V, hal. 176).

“Seandainya “Seandainya Allah Allah Ta’ala Ta’ala berada berada di di satu satu tempat tempat yang yang Pendek kata “WARÃFI’UKA” itu tidak dapat menunjukkan tertentu, maka sesungguhnya Dia baru Qadim), itu sesungguhnya telah diangkatDia hidup-hidup ke langit. bahwatertentu, Nabi Isamaka baru (bukan (bukan Qadim), a.s.

sedang perkara mustahil, maka Dia Ada pula orangini mengatakan bahwa bahwa di dalam sedang perkara iniyang mustahil, maka nyatalah nyatalah bahwa Diaayat ini hanya perjanjian saja, yakni “Aku akan mewafatkan engkau” bukan sunyi dari (Tafsir “Aku telah mewafatkan engkau”. sunyi dari tempat” tempat” (Tafsir Kabir, Kabir, Jilid Jilid V, V, hal. hal. 176). 176).

Saya jawab: Kalau begitu, tentu beliaua.s. juga belum diangkat, karena AllahS.w.t. berfirman: “Aku akan mewafatkan engkau dan Aku akan mengangkat engkau”, bukan telah mengangkat. Kalau

Pendek Pendek kata kata “WARÃFI’UKA” “WARÃFI’UKA” itu itu tidak tidak dapat dapat menunjukkan menunjukkan bahwa bahwa Nabi Nabi Isa Isa ‘alaihis ‘alaihis salam salam itu itu telah telah diangkat diangkat hidup-hidup hidup-hidup ke ke langit. langit. 63


diangkat, diangkat, saya saya jawab: jawab: Kalau Kalau beliau beliau sudah sudah diangkat, diangkat, maka maka sudah sudah tentu tentu beliau sudah pula, Penjelasan Ahmadiyah beliau sudah wafat wafat pula, karena karena perjanjian perjanjian wafat wafat itu itu lebih lebih dahulu dahulu

__________________________________________________________________________________________

daripada perjanjian mengangkat. daripada perjanjian mengangkat. ayat “RÃFA’AHULLÃHU ILAIHI” dikatakan sudah menyatakan bahwa

beliau sudah diangkat, saya jawab: Kalau beliau 'sudah diangkat', maka sudah tentu beliau 'sudah wafat' pula, karena (dalam surah Ali Imran ayat 56 itu) perjanjian 'wafat' itu lebih dahulu daripada 'mengangkat'. (5) perjanjian Keterangan (5) Keterangan yang yang kelima kelima ialah ialah firman firman Allah Allah Ta’ala: Ta’ala:

(5)

Keterangan yang kelima.

Firman AllahS.w.t.:

ِِ ّ ٰٰ ‫ُون‬ ِ� ٌٌ ‫ﻮن ���� ْﻣﻣ َﻮﻮ‬ ‫ات ��ََ ْْ ُُﲑﲑ ���� ْﺣﺣ��َﺎﺎ ٓٓ ٍٍءء َوو َﻣﻣﺎﺎ‬ ِِ ‫ُﻮن ِِﻣﻣ ْْﻦﻦ دد‬ ََ ‫ﻮن ﺷَﺷَ ��ْْ��ًًﺎﺎ ََوو ُُ ْْﱒﱒ ُُ ْْﳜﳜﻠﻠ ََ ُُﻘﻘ‬ ََ ‫ا� ََﻻﻻ ََ ْْﳜﳜﻠﻠُُ ُُﻘﻘ‬ ََ ‫�ﻦ ﻳﻳ ََﺪْﺪْ ﻋﻋ‬ ‫ات‬ ‫ﻮن‬ �‫ا‬ ‫ُﻮن‬ ‫ا� ََ�ﻦ‬ �‫ََوو � ِا‬ ّ ‫ُون‬ ََ َْ َ ْ ‫ﻮن‬ ‫ُﻮن‬ ََ ‫ون ���� ���� ََنن ﻳﻳُُ ْْﺒﺒ ََﻌﻌﺜﺜ‬ ََ ‫�� َْْﺸَﺸ ُُﻌﻌ ُﺮﺮ‬ ‫ُﻮن‬ ‫ون‬ ُ

“Orang-orang yang dipanggil (dianggap) oleh mereka (yang kafir) sebagai tuhan selain Allah itu tidak dapat menjadikan apa-apa, bahkan mereka sendiri sudah dijadikan, mereka sudah mati, tidak hidup lagi dan mereka itu tidak mengetahui kapankah mereka itu akan dibangkitkan lagi” (QS. An-Nahl, 16: 21-22)

“Orang-orang “Orang-orang yang yang dipanggil dipanggil (dianggap) (dianggap) oleh oleh mereka mereka (yang (yang kafir) kafir) sebagai sebagai tuhan tuhan selain selain Allah Allah itu itu tidak tidak dapat dapat menjadikan menjadikan Ayat ini menyatakan bahwa:

Sudah Sudah nyata nyata bahwa bahwa Nabi Nabi Isa Isa ‘alaihis ‘alaihis salãm salãm sudah sudah

a. Orang-orang musyrik itu menyembah kepada beberapa orang S.w.t. selain dari Allah . wafat tidak wafat (mati), (mati), tidak hidup hidup lagi, lagi, karena karena beliau beliau juga juga

b. Orang-orangdisembah yang disembah itu tidak menjadikan oleh pada firman Allah disembah oleh manusia manusia padadapat firman Allah itu. itu. suatu apapun. c. Orang-orang yang disembah itu sudah mati, tidak hidup lagi.

d. Keterangan Orang-orang yang disembah tidak mengetahui kapankah (6) yang keenam menyatakan bahwa Nabi Allah Isa (6) Keterangan yangdibangkitkan keenam yang yangkembali. menyatakan bahwa Nabi AllahNabi Isa mereka akan Sudah nyata bahwa Isaa.s. sudah wafat (mati), tidak hidup lagi, karena beliau juga ‘alaihis salãm sudah wafat, tidak hidup lagi. ‘alaihis salãmoleh sudah wafat,pada tidakfirman hidup Allah lagi. S.w.t. itu. disembah manusia

(6) Keterangan yang keenam yang menyatakan bahwa Nabi Allah Isaa.s. sudah wafat, tidak hidup lagi.

64

‫ُون‬ ِِ ‫َﲔ ِِﻣﻣ ْْﻦﻦ دد‬ ُُ ّّ ٰٰ ‫ََوواا ْْذذ ﻗﻗََﺎﺎ ََلل‬ ‫ُون‬ ‫وﱐ ََوو ���� ِِ ّّﻣﻣ ََﻲﻲ �ااﻟﻟ ََﻬﻬ ْْ َِِﲔ‬ ‫اﲣ ُُﺬﺬ ِِوﱐ‬ ‫ﺎس �� ِِاﲣ‬ ‫ﺖ ِِ��ﻠﻠﻨﻨ�� ِِﺎس‬ ‫ْﺖ ﻗُﻗُﻠﻠْْ ََﺖ‬ ‫�ﴗ اا ْ�ْ� ََﻦﻦ ََﻣﻣ ْْﺮﺮ ََ ََﱘﱘ ََءء ����ﻧﻧ ََْﺖ‬ ‫ا� ََ�� ِِ�� ََ�ﴗ‬ �‫ا‬ �� � ْ ِ ُ َ ُ ِ َ َ ‫ﺖ ﻗُﻗُﻠﻠْ ُُﺘﺘ ٗٗﻪﻪ ﻓﻓََﻘﻘَﺪَْﺪْ ��ََ ِﻠﻠ ْْﻤﻤﺘَﺘَ ٗٗﻪﻪ‬ ِ ّّ ٰٰ ُُ ‫َﻚ ََﻣﻣﺎﺎ ��ََ ُﻜﻜ‬ ‫ْﺲ ِِﱄﱄ ِِﲝﲝ ّّ ٍٍَﻖَﻖ �اا ْْنن ُﻛﻛ ْْﻨﻨ ُُﺖ‬ ‫ﻮن ِِﱄﱄ ���� ْْنن ����ﻗُﻗُﻮﻮ َلل ََﻣﻣﺎﺎ ﻟﻟَ�� ََْﺲ‬ ‫ﻮن‬ ‫ا� ﻗﻗََﺎﺎ َلل ُُﺳﺳ�� ْْﺒﺒ ََ��ﺎﺎﻧﻧ َََﻚ‬ �‫ا‬ � � ْ َ ُ ُ ْ‫ﻮب َﻣﺎ ﻗﻠ‬ ‫ﺖ ﻟﻟَﻬُﻬُ ْْﻢﻢ اا �ﻻﻻ ََﻣﻣﺎﺎ‬ ِِ ‫ْﺖ ��ََ ��ﻼﻼ ُُمم ااﻟﻟْْ ُُﻐﻐ ُُﻴﻴ‬ ‫�ﻚ ����ﻧﻧ ََْﺖ‬ ‫ﻚ �ااﻧﻧ ََ�ﻚ‬ ‫ﴘ ََوو ََﻻﻻ �����ْ�ْ ََ ُُﲅﲅ ََﻣﻣﺎﺎ ِِﰲﰲ ﻧﻧ ََ ْْﻔﻔ ِِﺴﺴ ََﻚ‬ ‫ﺗﺗ ََ ْْﻌﻌ ََ ُُﲅﲅ ََﻣﻣﺎﺎ ِِﰲﰲ ﻧﻧ ََ ْْﻔﻔ ِِﴘ‬ �� ‫ﻮب َﻣﺎ ﻗُﻠ ُﺖ‬ � ُ َ‫ﺖ ِِﻓﻓ ِِﳱﳱ ْﻢﻢ ﻓﻓََﻠﻠَ �ﻤﻤﺎﺎ‬ َ َ‫ﺷ‬ ََ ّّ ٰٰ ‫َﲏ ِِﺑﺑ ٖٖﻪﻪ ���� ِِنن اا ْْﻋﻋ ُُﺒﺒﺪُﺪُ وواا‬ ‫���� ََﻣﻣ ْْﺮﺮﺗﺗ َِِﲏ‬ ‫ا� ََرر ِِ ّّﰊﰊ ََوو ََرر�� �� ُُ ْْﲂﲂ ََوو ُﻛﻛ ْْﻨﻨ ُُﺖ‬ �‫ا‬ � ْ ‫ﺖ ��ََﻠﻠَﳱْﳱْ ِِ ْْﻢﻢ ﺷَ ﻬﻬِﻴﺪًِﻴﺪً اا ��ﻣﻣﺎﺎ ُُدد ْْﻣﻣ ُُﺖ‬


ِِ �‫ﺖ ِِ��ﻠﻠﻨﻨ‬ ِِ �� ‫ﺎس‬ ‫ُون‬ ََ ْْْ‫ْﺖ ﻗُﻗُﻠﻠ‬ ََ ‫�ﴗ اا�ْ� ََﻦﻦ ََﻣﻣ ْْﺮﺮ ََ ََﱘﱘ َءء ����ﻧﻧ‬ ِِ ْْ ‫وﱐ ََوو ���� ِِِ ّّﻣﻣ َﻲﻲ ااﻟﻟ َََﻬﻬ‬ ِِ ‫اﲣ ُُُﺬﺬ‬ ِِ ‫َﲔ ِِِﻣﻣ ْْﻦﻦ دد‬ ُُ ّّ ٰٰٰ ‫ََوواا ْْْذذ ﻗﻗََﺎﺎ َََلل‬ ََ ��ِِِ ��ََ �‫ا‬ ‫ُون‬ ‫َﲔ‬ ‫وﱐ‬ ‫اﲣ‬ ‫ﺎس‬ ‫ﺖ‬ ‫ْﺖ‬ ‫�ﴗ‬ �‫ا‬ � ِ � ْ َ ِ ِ ُ َ � � ْ َ ‫ﻠ‬ � ‫ﻟ‬ � � ‫ُون‬ ‫د‬ ‫ﻦ‬ ‫ﻣ‬ ‫َﲔ‬ ‫ﻬ‬ ‫ا‬ ‫ﻣ‬ � ‫و‬ ‫ﻲ‬ ‫وﱐ‬ ‫ﺬ‬ ‫اﲣ‬ ‫ﺎس‬ ‫ﻨ‬ ‫ﺖ‬ َ ‫ﻠ‬ ‫ﻗ‬ ‫ْﺖ‬ َ ‫ﻧ‬ � ‫ء‬ ‫ﱘ‬ ‫ﺮ‬ ‫ﻣ‬ ‫ﻦ‬ � ‫ا‬ ‫�ﴗ‬ � �‫ا‬ ِ َ ِ ْ � َ ْ َ َ ْ َ َ ُ ّ ‫َو��اذ ﻗَﺎل‬ �� َ ّ َ ِ ِِ� Isa ََ ‫ا� ﻗﻗََﺎﺎ ََلل ُُﺳﺳ�� ْﺒﺒ ََ��ﺎﺎﻧﻧ‬ ُ ‫ ََْﺲ ِﱄ ِﲝ ّ ٍَﻖ ا ْن ُﻛ ْﻨ‬Bab ‫ﺖ ﻗُﻗُﻠﻠْْْ ُُﺘﺘ ٗٗﻪﻪ ﻓﻓََﻘﻘَﺪَْﺪْ ��ََ ِِِﻠﻠ ْْﻤﻤﺘَﺘَ ٗٗﻪﻪ‬ �َ‫ َﻣﺎ ﻟ‬Dua: ‫ ْن ��ﻗُﻮ َل‬Wafatnya �� ‫ﻮن ِﱄ‬ ‫َﻚ‬ ّّ ٰٰٰ a.s. ُُ ‫ ََﻣﻣﺎﺎ ��ََ ُُُﻜﻜ‬Nabiyyullah __________________________________________________________________________________________ ‫َﻚ‬ �‫ا‬ ِ ْ َ َ َ � ‫ﺳ‬ ‫ﺖ ﻗُﻠ ُﺘ ٗﻪ ﻓَﻘَﺪْ �َﻠ ْﻤ َﺘ ٗﻪ‬ ‫ْﺲ ِِﱄﱄ ِِﲝﲝ ّّ ٍٍَﻖَﻖ ��اا ْْنن ُُﻛﻛ ْْﻨﻨ ُُﺖ‬ ‫ﻮن ِِﱄﱄ ���� ْْنن ����ﻗُﻗُﻮﻮ ََلل ََﻣﻣﺎﺎ ﻟﻟ ََ�� َْﺲ‬ ‫ﻮن‬ ‫ﻜ‬ � ‫ﺎ‬ ‫ﻣ‬ ‫َﻚ‬ ‫ﻧ‬ ‫ﺎ‬ � ‫ﺒ‬ ‫ل‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻗ‬ �‫ا‬ ّ ُ َ َ َْ ُ � َ ‫ﺗﺗ ََ ْْﻌﻌ ََ ُُﲅﲅ ََﻣﻣﺎﺎ ِِﰲﰲ ﻧﻧ ََ ْْﻔﻔ ِِﴘ و َﻻ ���ْ َ ُﲅ َﻣﺎ ِﰲ ﻧ َ ْﻔ ِﺴ‬ ُ ْ‫ﻮب َﻣﺎ ﻗُﻠ‬ ‫ﺖ ﻟﻟَََﻬُﻬُ ْﻢﻢ اا ���ﻻﻻ ََﻣﻣﺎﺎ‬ َ ‫ﻚ ااﻧﻧ ََ�ﻚ ��ﻧ‬ ِِ ‫ْﺖ ��ََ ���ﻼﻼ ُُمم ااﻟﻟْْْ ُُﻐﻐ ُُﻴﻴ‬ ‫ﺖ ﻟﻬُ ْْﻢ ��اﻻ َﻣﺎ‬ ‫ﻮب ََﻣﻣﺎﺎ ﻗُﻗُﻠﻠْْ ُُﺖ‬ ‫ﻮب‬ ‫�ﻚ ����ﻧﻧ ََْﺖ‬ ‫ﻚ ��اﻧ َ�ﻚ‬ ‫ﴘ َََوو ََﻻﻻ �����ْ�ْ ََ ُُﲅﲅ ََﻣﻣﺎﺎ ِِﰲﰲ ﻧﻧ ََ ْْﻔﻔ ِِﺴﺴ ََﻚ‬ ‫ﺗ َ ْﻌ َ ُﲅ َﻣﺎ ِﰲ ﻧ َ ْﻔ ِﴘ‬ ِ ‫ْﺖ �َﻼ ُم اﻟ ُﻐ ُﻴ‬ ُُ ‫ا� ََرر ِِ ّّﰊﰊ ََوو ََرر�� � ُُُ ْْْﲂﲂ � ََوو ُُُﻛﻛ ْْﻨﻨ‬ ُُ ‫ﺖ ��ََﻠﻠ َََﳱْﳱْ ِِ ْﻢﻢ ﺷَﺷَ ﻬﻬِﻴﺪًِﻴﺪً اا ��ﻣﻣﺎﺎ ُُدد ْْﻣﻣ‬ ‫ﺖ ِِِﻓﻓ ِِﳱﳱ ْﻢﻢ ﻓﻓََﻠﻠَََ � ��ﻤﻤﺎﺎ‬ ََ ّّ ٰٰٰ ‫َﲏ ِِﺑﺑ ٖٖﻪﻪ ���� ِِنن اا ْْﻋﻋ ُُﺒﺒﺪُﺪُ وواا‬ ِ ‫�� َﻣﺮﺗ‬ ‫ﺖ‬ ‫ﺖ‬ ْ ْ ‫���� ََﻣﻣ ْْْﺮﺮﺗﺗ َِِﲏ‬ �‫ا‬ ‫ا� َر ِ ّﰊ َو َر� ��ﲂ َوﻛ ْﻨ ُﺖ �َﻠﳱْ ِ ْﻢ ﺷَ ﻬِﻴﺪً ا �ﻣﺎ ُد ْﻣ ُﺖ ﻓ ِﳱ ْﻢ ﻓَﻠ �ﻤﺎ‬ َ ّ ‫َﲏ ِﺑ ٖﻪ �� ِن ا ْﻋ ُﺒﺪُ وا‬ َ َ� ‫�ﺐ ��َﻠﻠ ََﳱْﳱْ ِ ْﻢﻢ َوو ����ﻧﻧ ََْﺖ‬ ّّ ِِ ُُ ‫ﲆ‬ ‫ﺖ ����ﻧﻧ ََْﺖ‬ َ ‫ﺗﺗ َََﻮَﻮﻓﻓ�� ْْ��ﺘََﺘ ِِﲏ ُﻛ ْﻨ‬ ‫ﳾ ٍٍٍءء ﺷَﺷَ ﻬﻬِﻴِﻴ ٌٌﺪﺪ‬ ََ ‫اﻟﺮِِِﻗﻗ‬ ْْ َََ ‫ﰻ‬ ِّ ُ ‫ﲆ‬ ‫�ﺐ‬ ‫ْﺖ ���اﻟﺮ‬ ‫ﺖ ��ﻧ َْﺖ‬ ‫ﲏ ُُﻛﻛ ْْﻨﻨ ََﺖ‬ ‫ﺗ ََﻮﻓ� ْ�ﺘَ ِﲏ‬ ‫ﳾء ﺷَ ﻬِﻴ ٌﺪ‬ ‫ﳾ‬ ‫ﰻ‬ ‫ْﺖ ��ََ ََﲆ‬ ‫�ﺐ �ََﻠَﳱْ ِِ ْْﻢ ََو ��ﻧ َْﺖ‬ َ ‫اﻟﺮﻗ‬ ْ ‫ﰻ‬ “Dan ingatlah (wahai Muhammad)! ketika Allah akan berfirman: Wahai Isa ibnu Maryam! Apakah engkau katakan kepada manusia: Ambillah olehmu akan aku (Isa) dan ibuku sebagai dua tuhan selain Allah” Isa berkata: Maha suci Engkau! Tidak boleh aku berkata apa yang tiada aku berhak mengatakannya, jika aku telah mengatakannya, maka sesungguhnya Engkau telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku dan tiada aku mengetahui apa yang ada pada Engkau. Bahwasanya Engkau Tuhan Yang telah mengetahui yang gaib. Tiada aku berkata kepada mereka melainkan apa yang Engkau perintahkan kepadaku, yaitu sembahlah olehmu akan Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Dan adalah aku menjaga mereka selama aku berada di antara mereka. Tetapi “FALAMMA TAWAFFAITANI KUNTA ANTAR-RAQIBA ‘ALAIHIM”, tatkala Engkau telah mematikan aku, maka engkaulah yang menjaga (melihat) mereka dan memang Engkaulah yang menyaksikan segala sesuatu” (QS. Al-Maidah, 5:117-118).

“Dan ingatlah (wahai Muhammad)! ketika Allah akan “Dan “Dan ingatlah ingatlah (wahai (wahai Muhammad)! Muhammad)! ketika ketika Allah Allah akan akan berfirman: Wahai Isa ibnu Maryam! Apakah engkau berfirman: berfirman: Wahai Wahai Isa Isa ibnu ibnu Maryam! Maryam! Apakah Apakah engkau engkau katakan kepada manusia: Ambillah olehmu akan aku (Isa) katakan katakan kepada kepada manusia: manusia: Ambillah Ambillah olehmu olehmu akan akan aku aku (Isa) (Isa) dan ibuku sebagai dua tuhan selain Allah” Isa berkata: dan dan ibuku ibuku sebagai sebagai dua dua tuhan tuhan selain selain Allah” Allah” Isa Isa berkata: berkata: Maha suci Engkau! Tidak boleh aku berkata apa yang tiada Maha Maha suci suci Engkau! Engkau! Tidak Tidak boleh boleh aku aku berkata berkata apa apa yang yang tiada tiada aku berhak mengatakannya, jika aku telah mengatakannya, aku aku berhak berhak mengatakannya, mengatakannya, jika jika aku aku telah telah mengatakannya, mengatakannya, Dalam 2 ayat ini telah disebutkan bahwa pada hari Qiamat AllahS.w.t. akan berkata kepada Nabi Isaa.s.: “Wahai Isa, engkaukah yang menyuruh manusia Kristiani ini menyembah kepada engkau dan kepada ibu engkau sebagai dua tuhan?”.

Beliaua.s. akan menjawab: "Sekali-kali tidak! Aku tidak menyuruh mereka begitu, bahkan selama aku (hidup) berada di antara mereka, aku telah menjaga mereka dan menjaga segala keadaan mereka, mereka tidak berbuat begitu, akan tetapi tatkala Engkau telah mematikan aku, maka aku tidak mengetahui lagi keadaan mereka, hanya Engkau saja Yang melihat segala keadaan mereka itu (sepeninggalku). Kata-kata Nabi Isaa.s. ini menyatakan tentang dua hal, yaitu:

a. Selama beliaua.s. berada di antara orang-orang Kristiani, 65


Penjelasan Ahmadiyah

__________________________________________________________________________________________

beliaua.s. menjaga mereka, mereka tidak bertuhan kepada beliaua.s. dan tidak pula kepada ibunya.

b. Ketika beliaua.s. tidak berada di antara mereka lagi, karena sudah diwafatkan, maka beliaua.s. tidak mengetahui keadaan mereka lagi, hanya AllahS.w.t. saja Yang mengetahui keadaan mereka itu.

Menurut ayat-ayat ini, sebelum hari Qiamat beliaua.s. tidak mengetahui bahwa beliaua.s. dan ibu beliau telah dianggap sebagai tuhan oleh orang-orang Kristiani – kalau beliaua.s. masih hidup dan akan turun lagi ke bumi untuk membinasakan salib, tentu beliaua.s. mengetahui kepercayaan Kristiani ini dan tentu beliaua.s. tidak boleh menyangkal di hadapan AllahS.w.t. pada hari Qiamat, bahwa beliaua.s. tidak mengetahui apa yang telah atau sedang diperbuat oleh kaum Kristiani itu, hanya AllahS.w.t. saja yang mengetahuinya, bukan? Maka, berdasarkan kedua ayat tersebut sudah pasti bahwa

a.s. telah diwafatkan, tidak hidup lagi dan tidak akanSekarang datang beliaucukuplah tetapi rasanya dengan 6 keterangan tersebut.

lagi ke dunia ini, karena beliaua.s. mengaku di hadapan AllahS.w.t. tidak mengetahui telah bahwa beliau marilah kita a.s. renungkan pula sabdaorang-orang Nabi kitaKristiani Al-Mushthafa mempertuhan beliaua.s. dan ibunda beliau. Alangkah jelas dan nyata keterangan shallallãhu ayat Al-Quran ini! wa sallam berkenaan dengan hal yang Muhammad ‘alaihi

sedang kita bahas ini:

2. BEBERAPA PENJELASAN HADITS Walaupun masih ada lagi keterangan-keterangan dari Al(1) Nabi kitayang Al-Mushthafa Muhammad shallallãhu ‘alaihi wa wafat, Quranul-Majid menjelaskan bahwa Nabi Isaa.s. sudah akan tetapi cukuplah rasanya dengan 6 keterangan tersebut. sallam bersabda: Sekarang, marilah kita renungkan pula sabda Nabi kita Al-Mushthafa S.a.w. berkenaan dengan hal yang sedang kita bahas ini: Muhammad

(1) Nabi kita Al-Mushthafa MuhammadS.a.w. bersabda:

‫ﴩ َ�ﻦ َو ِﻣﺎﺋ َ َﺔ َﺳ�ﻨَ ٍﺔ‬ ِ ْ ‫ا �ن ِ�� َْﴗ ا ْ� َﻦ َﻣ ْﺮ َ َﱘ �َ َﺎش ِﻋ‬ �

“Sebenarnya Isa ibnu Maryam telah hidup dalam 120 tahun” (Ath-Thabrani dalam Al-Mustadrak, Hujajul-Kiramah, hal. 428)

66

“Sebenarnya Isa ibnu Maryam telah hidup dalam 120 tahun” (Ath-Thabrani dalam Al-Mustadrak, Hujajul-


Bab Dua: Wafatnya Nabiyyullah Isa a.s.

__________________________________________________________________________________________

Berkenaan dengan Hadits ini ada pernyataan sebagai berikut:

Berkenaan dengan Hadits ini ada pernyataan sebagai berikut:

ٌ َ‫ِر َ� ُ ُﺎ� ِﺛﻘ‬ ‫ﺎت َو َ ُ� ُﻃ ُﺮ ٌق‬

“Orang-orang yang meriwayatkan Hadits ini dipercayai dan Hadits ini diriwayatkan dari beberapa jalan.”

Jadi, Hadits yang shahih ini memastikan bahwa usia Nabi Isaa.s. 120 tahun – orang yang mengatakan bahwa beliau masih hidup dan berumur lebih dari 2000 tahun, tentu pengakuannya itu berlawanan dengan Hadits yang shahih ini – Pendapat manakah yang mau diikuti, sabda RasulullahS.a.w. atau pendapat ulama? Ahmadiyah memilih sabda Rasulullah Sayyidina MuhammadS.a.w. saja. Ada orang berkata: Telah disebutkan pada permulaan Hadits ini bahwa usia tiap-tiap Nabi yang di belakangnya itu separuh dari usia Nabi mendahuluinya – Kalau begitu usia Nabi Adama.s. bermilyun-milyun tahun jadinya – oleh karena maksud Hadits ini tidak masuk akal, maka tidak boleh dibenarkan.

Kita jawab: kalau naiknya Nabi Isaa.s. ke langit dengan tubuh kasarnya dan hidupnya sampai lebih 2000 tahun itu boleh masuk akal, mengapa panjangnya usia para Nabi lain tidak boleh masuk akal? Perlu diketahui bahwa Hadits ini menerangkan usia para Nabi yang terpercaya “ULUL-AZMI” oleh kaum Muslimin, bilangan mereka itu ada lima, yaitu: 1. Nabi Nuha.s. ; 2. Nabi Ibrahima.s. ; 3. Nabi Musaa.s. ; 4. Nabi Isaa.s. dan 5. Nabi MuhammadS.a.w. (Lihat kitab Mã Lã Budda Minhu, hal. 13)

Kita telah mengetahui bahwa usia Nabi kita Al-Mushthafa MuhammadS.a.w. adalah sekitar 60 tahun, sedang usia Nabi Nuha.s. adalah 950 tahun, maka jika kita hitung, kita akan mendapatkan hasilnya kira-kira begini: Usia Nabi Nuha.s. 950, usia Nabi Ibrahima.s. 475, usia Nabi Musaa.s. 237, usia Nabi Isaa.s. 119 dan usia Nabi MuhammadS.a.w. 60 tahun. Inilah perkiraan secara kasar. Dengan demikian tidak ada keraguan lagi tentang shahihnya Hadits ini karena riwayatnya shah dan maksudnya jelas. Orang yang mengatakan bahwa usia Nabi Isaa.s. hampir 2000 tahun tidak mempunyai keterangan sedikit pun, bahkan disalahkan oleh Hadits tersebut. 67


sallam bersabda:

Penjelasan Ahmadiyah

__________________________________________________________________________________________

(2) Nabi kita Al-Mushthafa MuhammadS.a.w. bersabda:

‫ﻻ� ا ِﺗ ّ َﺒﺎ ِﻋﻲ‬sudah ‫و َﺳ َﻌﻬُ َﻤﺎ ا‬bahwa ‫و ِ� َ�ﴗ‬Isa ‫ﻟَ ْﻮ َﰷ َن ُﻣ‬salãm pun sudah َ ‘alaihis َ ‫ َﺣ�� ْ ِﲔ ﻟ َ �ﻤﺎ‬Nabi َ ‫ﻮﳻ‬ Maka nyatalah �

wafat

“Jika Musa dan Isa itu hidup tentu keduanya mengikuti aku” wal-Jawahir, Jiliddalam II, hal. Hadits 22). seperti para(Al-Yawaqitu Nabi lainnya. Tidak ada yang

shahih

KataIsa itu menyatakan bahwa Nabikasarnya. Musaa.s. pun bahwa Nabi ‘alaihishidup” salam telah dilihat dengan tubuh Jadi, “Jika“jikalau Musa dan Isa a.s. itu hidup tentu keduanya mengikuti tidak hidup dan Nabi Isa pun juga tidak hidup lagi.

‘alaihis salãm sebagaimana Nabi-nabi lain dilihat, begitu jugaJilidNabi Isa aku” (Al-Yawaqitu wal-Jawahir, II, hal. S.a.w.22). telah naik (3) Tatkala Nabi kita Al-Mushthafa Muhammad mi’raj, beliau berjumpa dengan Nabi adama.s., Nabi Yahyaa.s., Nabi dilihat, maka sudah tentu bahwa sebagaimana Nabi-nabi lain sudah Isaa.s., Nabi Yusuf a.s., Nabi Ibrahima.s., Nabi Musaa.s. telah diakui bahwa mereka berjumpa dengan ruh mereka itu, bukan melihat tubuh wafat, begitu juga Nabi Isa ‘alaihis salãm juga sudah wafat. mereka seperti tubuh kita ini.

Kata “jikalau hidup” itu menyatakan bahwa Nabi Musa ‘alaihis

Maka nyatalah sudah bahwa Nabi Isaa.s. pun sudah wafat salãm punpara tidak hidup dan Tidak Nabi Isa tidakbahwa hidup seperti Nabi lainnya. ada‘alaihis dalam salãm Haditspun yangjuga shahih a.s. Nabi Isa telah dilihat dengan tubuh kasarnya. Jadi, sebagaimana (4) Tatkala kitabegitu Al-Mushthafa shallallãhu ‘alaihi maka sudah Nabi-nabi lainNabi dilihat, juga Nabi Muhammad Isaa.s. pun dilihat, lagi. tentu bahwa sebagaimana Nabi-nabi lain sudah wafat, begitu juga waa.s.sallam hampirwafat. wafat, beliau bersabda: juga sudah Nabi Isa

(4) Tatkala Nabi kita Al-Mushthafa MuhammadS.a.w. hampir wafat, beliau bersabda: (3) Tatkala Nabi kita Al-Mushthafa Muhammad shallallãhu ‘alaihi

ِ dengan � ‫ ﻗُ ُ� َﻮر‬mi’raj, َ‫ َﻣ َﺴﺎ�ِ ﺪ‬telah ‫�ﻧْ ِ��َﺎ ِء ِ ْﱒ‬naik ‫ﺎرى �اﲣ َُﺬوا‬beliau ‫ﷲ �َ َﲆ ا�ْﳱَ ُﻮ ِد‬ ‫ ﻟَ ْﻌﻨَ ُﺔ‬Nabi adam َ ‫ي َواﻟﻨ� َﺼ‬berjumpa wa sallam

“Kutukan Tuhan bagi orang-orang Yahudi dan Kristiani karena , Nabi Yahya , Nabi Isa mereka menjadikan kuburan Nabi-nabi mereka itu masjid” (Al-Bukhari, Juz III, bab Maridhun-Nabi)

‘alaihis salãm

‘alaihis salãm

‘alaihis

, NabiTuhan Yusuf bagi ‘alaihis salãm, Nabi Ibrahim ‘alaihis salãm, salãm “Kutukan orang-orang Yahudi dan Kristiani Hadits ini menyatakan bahwa Nabi Isa sudah wafat dan ‘alaihis salãm telah diakuiNabi-nabi bahwa mereka berjumpa sudah Nabi dikuburkan. Hadits ini juga menyatakan bahwa orang-orang karenaMusa mereka menjadikan kuburan mereka itu a.s.

Nasrani sudah menjadikan kuburan Nabi Isaa.s. itu sebagai mesjid S.a.w. seperti dengan ruh (Al-Bukhari, mereka itu,kita bukan melihat tubuh mereka tidak – dimana kuburan itu? Nabi Sayyidina Muhammad masjid” Juz III, bab Maridhun-Nabi) menjelaskan.

tubuh kita ini.

Inilah sepuluh keterangan Al-Quranul-Majid dan Hadits Nabi yang menunjukkan bahwa Nabi Isaa.s. itu sudah wafat.

68


Sekarang saya hendak mengemukakan ijma’ para Sahabat yang Sekarang saya hendak mengemukakan ijma’ para Sahabat yang Sekarang saya hendak mengemukakan ijma’ para Sahabat yang Bab Dua: Wafatnya Nabiyyullah Isa a.s. Sekarang saya hendak mengemukakan ijma’ para Sahabat yang __________________________________________________________________________________________ ‘alaihis salãm sudah wafat. Perhatikanlah menyatakan bahwa Nabi Isa ‘alaihis salãm sudah wafat. Perhatikanlah menyatakan bahwa Nabi Isa ‘alaihis salãm sudah wafat. Perhatikanlah menyatakan Isa ‘alaihis salãm sudah wafat. Perhatikanlah menyatakan bahwa bahwa3.Nabi Nabi Isa IJMA’ PARA SAHABAT NABIS.a.w. ijma’ ini dengan cermat: ijma’ ini dengan cermat: ijma’ ijma’ ini ini dengan dengan cermat: cermat: Sekarang saya hendak mengemukakan Ijma’ para Sahabat yang menyatakan bahwa Nabi Isaa.s. sudah wafat. Perhatikanlah Ijma’ ini ِ ‫َﻋﻦ َﻋﺒ ِﺪ‬ � ‫ َل ِا� ِﻠﺲ‬cermat: ‫ﷲ ا�ﻦ َﻋﺒ ٍﺎس ��ن ��� � ْﻜ ٍﺮ ﺧَﺮج و ُ َﲻﺮ � َ ِﳫّﻢ اﻟﻨﺎس ﻓَﻘَﺎ‬ ‫ ُ َﲻﺮ‬dengan

ْْ ‫ﷲ ا�ْْ ِِﻦ َﻋﺒ�� ٍﺎس �� ��ن �� ََ� �ََ ْْﻜ ٍﺮ ﺧ َََﺮ ََج ََو ُ َﲻ ُُﺮ �ُُ َ ِﳫّّ ُُﻢ اﻟﻨ�� ََﺎس ﻓَﻘَﺎ َل ِِا ْْ� ِﻠ‬ ِِ ‫َﻋ ْْﻦ َﻋﻋ ْْﺒ ِِﺪ‬ ‫ﺲ َََ�� ُُ ََﲻﲻ ُُﺮﺮ‬ ُ ِ ِ َ َ ٍ َ � � َ َ ‫ﻋ‬ ‫اﻟ‬ ‫ﲻ‬ ‫و‬ ‫ج‬ ‫َﺮ‬ ‫ﺧ‬ ‫ﺮ‬ ‫ﻜ‬ � � � ‫ن‬ � ‫ﺎس‬ ‫ﺒ‬ ‫ﻦ‬ � ‫ا‬ ‫ﷲ‬ ‫ﺲ‬ ‫ﻠ‬ � ‫ا‬ ‫ل‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻘ‬ ‫ﻓ‬ ‫ﺎس‬ ‫ﻨ‬ ‫ﻢ‬ ‫ﳫ‬ � ‫ﺮ‬ َ ٍ ِ ِ ‫ََﻋﻋ ْْﻦﻦ ََﻋ ْْﺒﺒ ِﺪﺪ‬ ‫ﷲ ا�ْْ ِ ِﻦ َﻋﺒ�� ٍﺎس �� ��ن �� ََ� �ََ ْﻜ ٍَﺮ ِﺧ َََﺮ ََج ُ ََو ُ َﲻ ُُُ َﺮ �ُُ َ ِﳫّ ُُﻢ اﻟﻨ�� ََﺎس ْﻓَﻘَﺎ َل ِا ْْ� ِﻠ ْْﺲ َ� ُ َﲻ ُُﺮ‬ ‫ﺎس ااﻟﻟ َ ْﻴﻴ ِﻪﻪ َوو��ََ َﺮﺮ ُﻛﻛﻮﻮاا ُ َﲻﲻ َﺮﺮ ﻓﻓََﻘَﻘَﺎﺎ ََلل ����ﺑﺑُُﻮﻮ ��َ ْﻜﻜ ٍٍﺮﺮ ���� ��ﻣﻣﺎﺎ ﺑﺑ ََ ْْﻌﻌﺪُﺪُ ََﻣﻣ ْْﻦﻦ ََﰷﰷ ََنن‬ ُُ ��‫ﺲ ﻓﻓََ���� ْْﻗﻗ�ََ� ََﻞﻞ اﻟاﻟﻨﻨ‬ ََ ‫ﻓﻓََ���� ََﰉﰉ ُُُ ََﲻﲻ ُُﺮﺮ ���� ْْنن ََ ْْﳚﳚ ِِﻠﻠ‬ ‫ﺎس‬ ‫ﺲ‬ ْ َ َ َ ِ ْ َ َ ُ ُ ‫ﺎس ��ااﻟﻟ َ ْﻴﻴ ِﻪﻪ َوو��ََ َﺮﺮ ُﻛﻛﻮﻮاا ُ ََﲻﲻ َﺮﺮ ﻓﻓََﻘَﻘَﺎﺎ ََلل ����ﺑﺑُُﻮﻮ ��َ ْﻜﻜ ٍٍﺮﺮ ���� ��ﻣﻣﺎﺎ ﺑﺑ ََ ْْﻌﻌﺪُﺪُ ََﻣﻣ ْْﻦﻦ ََﰷﰷ ََنن‬ ُُ ��‫ﺲ ﻓﻓََ���� ْْﻗﻗ�ََ� ََﻞﻞ اﻟاﻟﻨﻨ‬ ‫ﺎس‬ ‫ِﻓﻓََ���� ََُ ْﰉﰉ ُ ََﲻﲻ ُُﺮﺮ ���� ْْنن ََ ْْﳚﳚ ِﻠﻠ ََﺲ‬ ْ َ َ َ َ � ِ ُ � َ � ْ ِ ُ‫ﺎت َوو ََﻣﻣ ْْﻦﻦ ََﰷﰷ ََنن ِﻣﻣ ْ��ْ ُ ْﲂﲂ ﻳﻳ ََ ْْﻌﻌ ُﺒﺒﺪُﺪ‬ ََ ‫ﷲ ��ََﻠﻠ َ ْﻴﻴ ِﻪﻪ َ�وو َﺳﺳ � ََﲅﲅ ﻓﻓََﺎﺎ ��نن ُُﻣﻣ ََﺤﺤ �ﻤﻤﺪًﺪً اا ﻗﻗََﺪْﺪْ ََﻣﻣ‬ ُُ ‫ﲆ‬ �� ‫ِِﻣﻣ ْ��ْ ُُ ْْﲂﲂ ﻳﻳ ََ ْْﻌﻌ ُُﺒﺒﺪُﺪُ ُُﻣﻣ ََﺤﺤ ��ﻤﻤﺪًﺪً اا ََﺻﺻ‬ ‫ﲆ‬ �� ‫ﷲ �َﻠ ََ ْْﻴ ِِﻪ ََو ََﺳ �� َﲅ ﻓَ ��ﺎ �ن ُﻣ َﺤ‬ َ ْ‫ﺪ‬ ُ‫ﺎت ََوو ََﻣﻣ ْْﻦﻦ ََﰷﰷ ََنن ِِﻣﻣ ْ��ْ ُُ ْْﲂﲂ ﻳﻳ ََ ْْﻌﻌ ُُﺒﺒﺪُﺪ‬ َ‫ﺎت‬ ‫ﺎت‬ ‫ﻣ‬ ‫ﻗ‬ ‫ا‬ ً‫ﺪ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﷲ‬ ‫ﲆ‬ ُ َ � ‫ِﻣﻣ ْ��ْ ُ ْﲂﲂ ﻳﻳ ََ ْْﻌﻌ ُُﺒﺒﺪُﺪُ َ ُُﻣﻣ ََﺤﺤ ��ﻤﻤﺪًﺪً ِ اا ََﺻﺻ‬ َ َ‫ﺎس �ﻗَﻟ َﺪْﻢ ﻳَﻣﻌﻠ‬ ‫ﷲ ﻟﻓََ �ﺎ َ �ﲀنن ُﻣ اﻟَﺤﻨ �ﻤﺪً ا‬ ‫ َوو َﺳ َ ِﲅ‬:‫ﷲ و�َﻗَﻠﺎ ْﻴلﻪ‬ ‫ﲆ‬ ُ َ ِ � َ ‫�ﻦ‬ ‫ﺮ‬ ‫ﻛ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺖ ����ِِﻣ�ْْ� ََ ْﺰﺰﻦ ََللﻗََ ْ� ََ ِِﻫﻫ�ِِﺬﺬُ ِِﻩﻩ‬ ‫ﷲ‬ ‫ن‬ � ‫ا‬ ‫ﻮ‬ ‫ﻤ‬ ٌ َ َ ِ ََ ْْ َ‫ﺎسﻻﻻ� ﻟ ََ َْْﻢرر ُﻳﺳﺳََ ْْﻌﻮﻮﻠََ ٌُُﻤللﻮﻗﻗاََﺪْﺪْ �� ��ن ََ��ﻠﻠ‬ ُُ ‫اﻟﺸ� ﺎ َﻻﻻﻳﻳََِِﻛ ُﻤﻤ ِﺮ ََ�ﻦ‬ ‫ﷲ َووﻟَ َ �ﻣﻣ ََﺎﺎﲀ ُُ ََﻣﻣن ََﺤﺤاﻟ �ﻤﻤﻨ�� ٌٌﺪﺪ ُُ اا‬ � �� ِِ ‫ﷲ‬ ُُ ‫ ََوو‬::‫ﻮت ََووﻗَﻗَﺎﺎ َلل‬ ََْْ َََ‫ﷲ ُُُﻞﻞﻞﻓﻓََﺎﺎ �ااا �� ََننﱃﱃﱃ ﻗﻗﻗ‬ ََ‫اﻟﺮ ُُﺳﺳﺳ‬ ََ ���ِِ ِِِ ‫ﷲﻮﻮﻮ‬ �‫اﻟﺸ‬ ‫ﷲ‬ ‫اﻟﺮ‬ � ‫ﻮت‬ � ‫ﷲ‬ ‫ﷲ‬ ‫ﷲ‬ � ُ � ُ �‫اﻟﺸ‬ َ ‫اﻟ‬ َ ‫�ﻦ‬ ‫ﺮ‬ ‫ﻛ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺖ ����ِِﻣﻣ�ْ�ْ ََ ْْﺰﺰﻦﻦ ََللﻗﻗَ ْْ�� ََ ِِﻫﻫ��ِِﺬﺬ ِِﻩﻩ‬ ‫ﷲ‬ ‫ن‬ � ‫ا‬ ‫ﻮ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﻠ‬ ‫ﻌ‬ ‫ﻳ‬ ‫ﻢ‬ ‫ﻟ‬ ‫ﺎس‬ ‫ﻨ‬ ‫ن‬ ‫ﲀ‬ ‫ﻟ‬ ‫ﷲ‬ ‫اﻟﺮ‬ � ِ َ ٌ َ � � َ ْ � � َ � َ َ َ ُ ُ َ َ َ ُ ْ ٌ َ َ �� ْ ْ‫ﺪ‬ ْ ُ ِ ‫ﺖ‬ ‫ﻠ‬ � ‫ﻗ‬ ‫ل‬ ‫ﻮ‬ ‫ﺳ‬ ‫ر‬ ‫ﻻ‬ ‫ا‬ ‫ﺪ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﺤ‬ ‫ﻣ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻣ‬ ‫و‬ ‫ل‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻗ‬ ‫ﻮت‬ ‫ﻤ‬ ‫ﻳ‬ ‫ﻻ‬ � ‫ﷲ‬ ‫ن‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻓ‬ ‫ﷲ‬ ‫ﷲ‬ َ َ َ َ ِ ِ � ُ ُ َ َ َ َ ِ � َ َ َ َ � ُ ُ � ُ �‫اﻟﺸ‬ َ ‫اﻟ‬ َ ‫ﷲ‬ ‫ﷲ َوﻟﻟَﻣ َﺎﲀﲀ ُ ََﻣنن‬ ‫ َوو‬::‫ﻮت َووﻗَﺎ َل‬ ‫اﻟﺮ ُﺳﺳ‬ �� َ ��ِ ِ ‫ﷲﻮﻮ‬ ََ ْ َ‫ﺎسﻻ� ﻟﻟ َ َْْﻢﻢر ُﻳﻳﺳََ ْْﻌﻌﻮﻠﻠَ ٌُُﻤﻤلﻮﻮﻗااَﺪْ ��� ��نن َ� ِﻠ‬ ََ ‫�اﻟﺸ� ﺎﺎ َﻻﻳَِﻛﻛ ُﻤ ِِ ْﺮﺮ‬ َ‫ﺖ ��ﻣ�ْ َ ْﺰﻦ ِ َلﻗ‬ ْْ َ‫ﷲ ُﻞﻞﻓَ ��ﺎ ��اا � َنﱃﱃ ﻗﻗ‬ ُ ‫�ﻦ‬ ‫ﺎس َﺤ ُاﻟ �ﻤﳇﻨﻨ�� ٌﻬُﺪ ُُﻢ ��ا‬ ِ ‫ﷲ ُﻪ‬ ُ َ َ ‫�ﻦ‬ ‫ﺎس ْ� َﻫا�ِﺬﻻ�� ِﻩ‬ ‫ﷲ‬ ‫ﺎس‬ ‫ﷲ‬ ‫اﻟﺮ‬ ُ َ ِ َ َ ٓ َ َ � � َ � � ‫اﻟ‬ َ ‫اﻟ‬ � ‫ﻣ‬ ‫ﻓ‬ ‫ﻨ‬ ‫ﻦ‬ ‫ﻣ‬ ‫ا‬ ‫َﴩ‬ ‫ﻊ‬ ‫ﲰ‬ � ‫ﺎ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﻓ‬ ‫ﻨ‬ � ‫َﺎ‬ ‫ﻫ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻘ‬ ‫ﻠ‬ � ‫ﺮ‬ ‫ﻜ‬ � ‫ﻮ‬ ‫ﺑ‬ � ‫َﺎ‬ ‫ﻫ‬ ‫ﻼ‬ ‫ﺗ‬ ‫ﱴ‬ ‫ﺣ‬ ‫ﺔ‬ ‫ﻳ‬ � َ ْ ٍ َ َ ًً َ � ‫ْْْاا �� ٓٓﻳ ََ ََﺔ �ََﺣ � �ﱴ ﺗَ ََﻼﻫَﺎ ��ﺑُُﻮ �ََ ْْﻜ ٍﺮ ﻓَ�َﻠ ََﻘ�ﺎﻫَﺎ ِِﻣ ْ� ُﻪ اﻟﻨ�� ُُﺎس ُُﳇ��ﻬُ ْْﻢ � ﻓَ ََﻤﺎ �� ْ َﲰ ُُﻊ‬ ِِ ��‫َﴩاا ِِﻣﻣ ََﻦﻦ اﻟاﻟﻨﻨ‬ ��‫ﺎس ��ااﻻﻻ‬ �� ‫ْاا��ٓﻳﻳ َ َﺔﺔ َﺣﺣ‬ ‫ﺎس‬ ‫َﴩ‬ � َ ًً ََ �� ‫ﺎس ُﳇﳇ��ﻬُﻬُ ْْﻢﻢ ﻓﻓََ ََﻤﻤﺎﺎ ���� ْْ ََﲰﲰ ُُﻊﻊ‬ ُُ ��‫ﱴ ﺗﺗََ َﻼﻼﻫﻫَﺎَﺎ ����ﺑﺑُُﻮﻮ ��ََ ْْﻜﻜ ٍٍﺮﺮ ﻓﻓََ��ََﻠﻠ ََﻘﻘ��ﺎﺎﻫﻫَﺎَﺎ ِِﻣﻣ ْ��ْ ُُﻪﻪ اﻟاﻟﻨﻨ‬ ِِ �‫َﴩاا ِِﻣﻣ َﻦﻦ اﻟاﻟﻨﻨ‬ ‫ﺎس‬ ‫ﱴ‬ ُ َ ْ � َ � َ � � َ ‫اﻟ‬ � �‫ﻳ َ ْﺘﻠُُ ْاﻮ� ٓﻫﻳ َََﺎ َﺔ ﻓَ�� ََﺣ‬ ‫ﳇ‬ ‫ﻣ‬ ‫ﻓ‬ ‫ﺎس‬ ‫َﴩ‬ ‫ﻊ‬ ‫ﲰ‬ � ‫ﺎ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﻓ‬ ‫ﻢ‬ ‫ﻬ‬ ُ ‫ﺎس‬ ‫ﻨ‬ ‫ﻪ‬ � ‫َﺎ‬ ‫ﻫ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻘ‬ ‫ﻠ‬ � ‫ﺮ‬ ‫ﻜ‬ � ‫ﻮ‬ ‫ﺑ‬ � ‫َﺎ‬ ‫ﻫ‬ ‫ﻼ‬ ‫ﺗ‬ ‫ﱴ‬ ُ َ ْ ٍ َ َ ْ � � َ ُ ْ‫ﺎس َ�� ��اا ��َﻻﻻ� ْﻜﻜ ٍﺮﺮ‬ ُ ً ُ ِ ُ � ِ َ ِ َ َ ْ َ َ َ � � � ٌ ‫ﻤ‬ ‫ﻟ‬ ‫ﻌ‬ ‫ﺳ‬ ‫ﺴ‬ ُ ‫ﲻ‬ ‫ن‬ � ‫ﺐ‬ � ‫ا‬ ‫ﻦ‬ � ‫ﺪ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﱐ‬ ‫ْﱪ‬ � ‫ﺖ‬ ‫ﻌ‬ ‫ﲰ‬ ‫ن‬ � ‫ﻻ‬ ‫ا‬ ‫ُﻮ‬ ‫ﻫ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻣ‬ ‫ﷲ‬ ‫و‬ ‫ل‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻗ‬ ‫ﺮ‬ ِ � َ ِ َ ْ ُ ْ � ْ ُ َ َ ِ ْ ُ َ َ َ � ِ ْ ِ َ َ َ َ َ � � � ٌ ‫ﻤ‬ ‫ﻟ‬ ‫ﻌ‬ ‫ﺳ‬ ‫ﺴ‬ ُ ‫ﲻ‬ ‫ن‬ � ‫ﺐ‬ � ‫ا‬ ‫ﻦ‬ � ‫ﺪ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﱐ‬ ‫ْﱪ‬ � ‫ﺖ‬ ‫ﻌ‬ ‫ﲰ‬ ‫ن‬ � ‫ﻻ‬ ‫ا‬ ‫ُﻮ‬ ‫ﻫ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻣ‬ ‫ﷲ‬ ‫و‬ ‫ل‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻗ‬ ‫ﺮ‬ ِ � � َ ِِ ‫ﻳﻳﻳ ََ ْْﺘﺘﻠﻠُُﻮﻮﻫﻫَﺎَﺎ ﻓﻓَََ������� ََ َْﱪ ِِﱐ ََﺳﺳ ِِﻌﻌ ْْﻴ ٌٌﺪ ْ�ْ ُُﻦ اﻟﻟْْ ُُﻤﻤ ََﺴﺴ� � ِﺐ ��� ��ن ُُ ََﲻ ََﺮ ﻗََﺎ ََل ََو‬ ُُ ‫ﷲ َََﻣﻣﺎﺎ ﻫﻫ ََُﻮُﻮ ��ااﻻﻻ�� ���� ْْْنن ََ ِِﲰﲰ ْْْﻌﻌ‬ ‫ﺖ ���� َََ�� ��ََ ْْﻜﻜ ٍٍٍﺮﺮ‬ ‫ﺖ‬ ‫ﷲ‬ ِِ �� ��‫ْﱪ ِِﱐﱐ ََﺳ ِﻌ ْﻴﻴ ٌﺪﺪ �ْ� ُُﻦﻦ ااﻟْ ُُﻤ َﺴ‬ ََ َ ��ِ ���َ‫ﻳ ََ ْْﺘﺘﻠﻠُﻮﻮﻫﻫَﺎَﺎ ﻓﻓ‬ ِ ‫ﺐ� ��� ��وننﺣ ُ � َﲻﲻ ََﱴﺮﺮ ��ﻗﻗَﻫﺎﺎ َْﻮللﻳ ََ ُووﺖ ا‬ ُ ‫ضﻻ� ِِ��� ْنَﲔ َ َ ِﲰ ِِﲰْﻌ ْﻌ ُﺘ‬ ‫ﺐ‬ ‫ْﱪ‬ ‫ﺖ ﺗ��َ َ� َﻼ �ََﻫ َْﺎﻜ ٍﺮ‬ ‫ﷲﱃ َﻣ ْْﺎا �� ْﻫر ََُﻮ ِ ��ا‬ َ � َ ْ ِ ْ َ � ُ ‫ﻣ‬ ‫ﱴ‬ ‫ﺣ‬ ‫ت‬ ‫ﻪ‬ ‫ﻼ‬ � ‫ر‬ ‫ﲎ‬ ‫ﻠ‬ ‫ﻘ‬ ‫ﺗ‬ ‫ﺎ‬ ُ ُ ِ َ ْ ْ ِ َ َ َ �� ‫ت َﺣﺣ‬ �� ‫ﲎ ِِرر ْْ�� ََﻼﻼ ََ�� ََوو َﺣﺣ‬ ُُ ‫ﺗﺗﺗ َََ َََﻼﻼﻼﻫﻫﻫَﺎَﺎَﺎ ﻓﻓﻓَََ ِِﻘﻘﻘ ْْﺮﺮﺮ‬ ُُ ْْ‫ﱴ ����ﻫﻫ ََْﻮْﻮﻳﻳ‬ ‫ﲔ ََ ِﲰﲰ ْْﻌﻌ ُُﺘﺘ ُُﻪﻪ ﺗﺗََ ََﻼﻼﻫﻫَﺎَﺎ‬ � ِِ ‫ﺖ �اا ََﱃﱃ ْاا ���� ْْرر‬ ََ ��ِ ‫ض‬ ِِ �� ‫ﱴ ََﻣﻣﺎﺎ ﺗﺗُُ ِِﻘﻘﻠﻠ‬ ‫ﱴ‬ ‫ت‬ ‫ﲔ‬ ‫ض‬ ‫ﺖ‬ ‫ﱴ‬ ‫ﲎ‬ َ َ َ َ �� ‫ﺗ َ ََﻼﻫَﺎ ﻓََ ِِﻘ ْْﺮ ُت َﺣ �ﱴ َﻣﺎ ﺗُ ِِﻘﻠ‬ ِِ ‫ﺖ ��اا ََﱃﱃ ْْاا ���� ْرر‬ �� ‫ﲎ ِِرر ْْ�� ََﻼﻼ ََ�� َوو َﺣﺣ‬ ُُ ِ ْْ‫ﱴ ����ﻫﻫ َْﻮْﻮﻳﻳ‬ ‫ﲔ ََ ِِﲰﲰ ْْﻌﻌ ُُﺘﺘ ُُﻪﻪ ﺗﺗََ ََﻼﻼﻫﻫَﺎَﺎ‬ ‫ض‬ ِ ‫ﺎت ِِ�� ََﲔ‬ ‫ض‬ ‫ﺖ‬ ‫ﱴ‬ ‫ﲎ‬ ُ‫ﺗَﻼﻫَﺎ ﻓﻘ ْﺮ ُت َﺣ �ﱴ�َ ِِﻠ ْ َﻤﻣﺎ ُﺗ‬ ِ َ � َ � ْ َ َ ََ ‫ﷲ ��َﻠﻠَ ْْﻴﻴ ِﻪﻪ ََوو �� ََﺳﺳ � ََﲅﲅ ﻗﻗََﺪْﺪْ ََﻣﻣ‬ ُُ ‫ﲆ‬ ِِ ��‫ﺖﻘﻠ ���� ��نن اﻟاﻟﻨﻨ‬ �� ‫ﱯ ََﺻﺻ‬ � ُُ ‫��ََ ِﻠﻠ ْﻤﻤ‬ ‫ﲆ‬ ‫ﱯ‬ ‫ﺖ‬ ‫ﺎت‬ ‫ﷲ‬ � ِ � َ َ � ْ‫ﺪ‬ ‫ﲆ‬ ‫ﱯ ََﺻﺻ‬ ‫ﺖ ��� ��نن اﻟاﻟﻨﻨ‬ ‫ﺎت‬ ََ ‫ﷲ ��ََﻠﻠَ ْﻴﻴ ِﻪﻪ َوو َﺳﺳ � ََﲅﲅ ﻗﻗَﺪْ ََﻣﻣ‬ ُ � ِ � � ‫ﲆ‬ ‫ﱯ‬ ‫ﺖ‬ ‫��ََ ِِﻠﻠ ْْﻤﻤ‬ ‫ﺎت‬ ‫ﷲ‬ ُ � ِ َ‫ �َﻠَ ْْﻴ ِﻪ ََو ََﺳ � َﲅ ﻗ‬meriwayatkan ‫ﺎت‬ َ ‫ﺪْ َﻣ‬Abbas ‫ﷲ‬ ُ ‫ ُُﺖ �� �ن اﻟﻨ� ِ ��ﱯ َﺻ �ﲆ‬bahwa ْ “Hadhrat Ibnu tatkala r.a.

RasulullahS.a.w. wafat, Hadhrat Abu Bakarr.a. keluar sedang Umarr.a. bercakap-cakap dengan orang-orang di luar. Apa kata Umar? Telah disebutkan dalam riwayat lain bahwa beliaur.a. berkata: "Nabi kita belum wafat dan siapa saja yang mengatakan bahwa Nabi kita sudah wafat, akan saya pancung lehernya." Hadhrat Abu Bakarr.a. berkata kepada Umarr.a.: Wahai Umar, duduklah! – akan tetapi Umarr.a. tidak mau duduk, maka semua orang mengerumuni Hadhrat Abu Bakarr.a., lalu Hadhrat Abu Bakarr.a. pun mulai berkhutbah, kata beliau: "Amma ba’du, siapa di antara kalian menyembah Muhammad, maka hendaklah ia mengetahui bahwa MuhammadS.a.w. sudah wafat, dan siapa yang menyembah Allah, maka Allah itu hidup, tidak akan mati, Allah berfirman: Dan tidaklah Muhammad, melainkan seorang Rasul- sebenarnya semua Rasul yang sebelumnya itu sudah wafat." Kata Ibnu ‘Abbasr.a., demi Allah! Seakan-akan orang Islam belum mengetahui bahwa ayat itu sudah diturunkan oleh Allah Ta’ala sehingga ayat itu dibaca oleh Abu Bakarr.a., maka

“Hadhrat Ibnu Abbas radhiyallahu ‘anh meriwayatkan “Hadhrat Ibnu Abbas radhiyallahu ‘anh meriwayatkan “Hadhrat Ibnu Abbas radhiyallahu ‘anh meriwayatkan “Hadhrat Ibnu Abbas radhiyallahu ‘anh meriwayatkan “Hadhrat Ibnu Abbas radhiyallahu ‘anh meriwayatkan bahwa tatkala Rasulullah shallallãhu ‘alaihi wa sallam wafat, bahwa tatkala Rasulullah shallallãhu ‘alaihi wa sallam wafat, bahwa tatkala Rasulullah shallallãhu ‘alaihi wa sallam wafat, bahwa tatkala Rasulullah shallallãhu ‘alaihi wa sallam wafat, bahwa tatkala Rasulullah shallallãhu ‘alaihi wa sallam wafat, Hadhrat Abu Bakar radhiyallãhu ‘anh keluar sedang Umar Hadhrat Abu Bakar radhiyallãhu ‘anh keluar sedang Umar Hadhrat Abu Bakar radhiyallãhu ‘anh keluar sedang Umar Hadhrat Abu Bakar radhiyallãhu ‘anh keluar sedang Umar Hadhrat Abu Bakar radhiyallãhu ‘anh keluar sedang Umar radhiyallãhu ‘anh bercakap-cakap dengan orang-orang di radhiyallãhu ‘anh bercakap-cakap dengan orang-orang di radhiyallãhu ‘anh bercakap-cakap dengan orang-orang di radhiyallãhu ‘anh bercakap-cakap dengan orang-orang di radhiyallãhu ‘anh bercakap-cakap dengan orang-orang di luar. Apa kata Umar? Telah disebutkan dalam riwayat lain luar. Apa kata Umar? Telah disebutkan dalam riwayat lain luar. Apa kata Umar? Telah disebutkan dalam riwayat lain luar. Apa kata Umar? Telah disebutkan dalam riwayat lain luar. Apa kata Umar? Telah disebutkan dalam riwayat lain bahwa dia berkata: Nabi kita belum mati dan orang yang bahwa dia berkata: Nabi kita belum mati dan orang yang bahwa dia berkata: Nabi kita belum mati dan orang yang bahwa dia berkata: Nabi kita belum mati dan orang yang bahwa dia berkata: Nabi kita belum mati dan orang yang mengatakan bahwa Nabi kita sudah mati, akan saya mengatakan bahwa Nabi kita sudah mati, akan saya mengatakan bahwa Nabi kita sudah mati, akan saya mengatakan bahwa Nabi kita sudah mati, akan saya mengatakan bahwa Nabi kita sudah mati, akan saya‘anh pancung lehernya. Hadhrat Abu Bakar radhiyallãhu pancung lehernya. Hadhrat Abu Bakar radhiyallãhu ‘anh pancung lehernya. Hadhrat Abu Bakar radhiyallãhu ‘anh pancung lehernya. Hadhrat Abu Bakar radhiyallãhu ‘anh pancung lehernya. Hadhrat Abu Bakar radhiyallãhu ‘anh berkata kepada Umar radhiyallãhu ‘anh: Wahai Umar, berkata kepada Umar radhiyallãhu ‘anh: Wahai Umar, berkata kepada Umar radhiyallãhu ‘anh: Wahai Umar, berkata Umar radhiyallãhu ‘anh: Umar, berkata kepada kepada Umar radhiyallãhu ‘anh: Wahai Wahai Umar, duduklah! – akan tetapi Umar radhiyallahu ‘anh tidak mau duduklah! – akan tetapi Umar radhiyallahu ‘anh tidak mau duduklah! – akan tetapi Umar radhiyallahu ‘anh tidak duduklah! – akan tetapi Umar radhiyallahu ‘anh tidak mau mau

69


a.

wafatuhu) Penjelasan Ahmadiyah

Riwayat ini menyatakan bahwa:

__________________________________________________________________________________________

Riwayat ini menyatakan bahwa:menerima ayat itu dari Abu Bakar semua orang

, maka saya tidak mendengar seorang pun, melainkan membaca ayat itu. Dan Sa’id bin Musayyabr.a. memberi tahukan kepada saya r.a. Pada waktu Rasulullah bahwa a. Umar berkata: "Demi Allah! Mendengar ayat itu dibaca oleh Hadhrat Abu Bakar, maka seakan-akan kaki saya Sahabat Nabikaki saya tidak telah wafat, para Pada waktu Rasulullah sudah terpotong sehingga dapat menahan saya dan saya terjatuh ke bumi mendengar ayat yang dibacanya itu bahwa Nabi telah kitaS.a.wberkumpul. sudah wafat” Sahabat Nabi (Hadits Al-Bukhari Juz III, bab Maridhun-Nabi wa wafatuhu) r.a.

shallallãhu ‘alaihi wa sallam wafat, para

shallallãhu ‘alaihi washallallãhu sallam ‘alaihi wa sallam

berkumpul.

shallallãhu ‘alaihi wa sallam

Riwayatb.iniHadhrat menyatakan Umarbahwa: radhiyallãhu

‘anh tidak percaya bahwa Nabi

a. Pada waktu Rasulullah wafat, para Sahabat NabiS.a.w. telah shallallãhu ‘alaihi wa sallam telah b. Hadhrat Umar radhiyallãhu ‘anh tidakS.a.w. percaya bahwa Nabiwafat. berkumpul.

shallallãhu ‘alaihi wa sallamHadhrat telah wafat. keterangan Abu keterangan Hadhrat Abu Bakar Bakar itu. itu. Jadi, Jadi, sebagaimana sebagaimana SahabatSahabat-

b. Hadhrat Umarr.a. tidak percaya bahwa Nabi MuhammadS.a.w. telah wafat.

sahabat sudah berkenaan dengan wafatnya Nabi sahabat Nabi Nabi sudah ijma’ ijma’ berkenaan dengan‘anh wafatnya Nabiayat �‫َو َﻣﺎ ُﻣ َﺤ �ﻤ ٌﺪ اﻻ‬ c. Hadhrat Abu Bakar radhiyallãhu membaca c. Hadhrat Abu Bakarr.a. membacakan ayat (QS. 3, Ali Imran: 146): . � kita, begitu semua Sahabat itu sudah ijma’ pula bahwa ..................................... kita, radhiyallãhu begitu juga juga semua �‫ﻻ‬dan ‫‘اﻟﺮ ُﺳ ُﻞ‬anh ‫ِﻣ ْﻦ‬Sahabat ‫ﻗَﺪْ َ�ﻠَ ْﺖ‬ayat ‫ ٌل‬itu ‫ َر ُﺳﻮ‬sudah c. Hadhrat Abu Bakar ‫ َﺤ �ﻤ ٌﺪ ا‬menjelaskan ‫ ُﻣ‬ijma’ ‫ َو َﻣﺎ‬pula bahwa sebagaimana � �ِ ِ �ْ َ‫ﻗ‬membaca � baik Musa ‘alaihis semua Nabi yang terdahulu itu sudah wafat, dan menjelaskan bahwa sebagaimana semua Rasul yang semua yang terdahulu itu sudah wafat, baikwafat, Musa ‘alaihis َ‫ﻮ ٌل ﻗَﺪْ َ�ﻠ‬Nabi semua Rasul yang terdahulu sudah begitu juga Nabi kita ‫ ْﺖ ِﻣ ْﻦ ﻗَ ْ� ِ ِ� �اﻟﺮ ُﺳ ُﻞ‬terdahulu ‫ َر ُﺳ‬dan menjelaskan bahwa sebagaimana sudah wafat, begitu juga Nabi kita MuhammadS.a.w. ,, Isa ‘alaihis salãm maupun Nabi-nabi lainnya. salam pun telah Isa wafat. ‘alaihis salãm maupun salam shallallãhu wa Muhammad semua Rasul yang terdahulu sudah wafat, begituNabi-nabi juga‘alaihi Nabilainnya. kitasallam pun telah wafat.

d.

d. Mendengar khutbah Abu Bakarr.a. tersebut tidak ada Sahabat menolak keterangan Hadhrat Abu Bakar itu. Jadi, sebagaimana Sahabat-sahabat Nabi sudahmasa ijma’itu berkenaan denganBahrain wafatnya Nabi kita, begitu juga Pada juga, di negara Hadhrat Al-Jarud telah Pada masa itu juga, di negara Bahrain Hadhrat Al-Jarud telah d. Mendengar khuthbah Abu Bakar radhiyallãhu ‘anh tersebut semua Sahabat itu pun sudah ijma’ pula bahwa semua Nabi a.s. a.s. yang diterdahulu itu sudah wafat, baik Musa , Isa maupun berkhuthbah orang-orang Islam katanya: berkhuthbah di hadapan hadapan orang-orang katanya: tidak adaradhiyallãhu SahabatIslam Nabi, walau seorang pun yang telah menolak Nabi-nabi lainnya. Mendengar khuthbah Abu Bakar ‘anh tersebut

‘alaihiseorang wa sallampun pun yang telah wafat. Muhammad shallallãhu Nabi, walau telah

juga, dipun negara Hadhrat Al-Jarud telah tidak ada SahabatPada Nabi,masa walauituseorang yangBahrain telah menolak berkhutbah di hadapan orang-orang Islam katanya:

ِ ّ ٰ ِ ‫َاﺗَﻌﻠَﻤﻮن ��ﻧ � ٗﻪ َﰷن‬ ََ ‫� ����ﻧﻧْْ ِِ����َﺎﺎ ٌءء ِِﻓﻓﳰﳰ ََﺎﺎ ََﻣﻣ‬ ‫ﴣ؟؟ ﻗﻗََﺎﺎﻟﻟُُﻮﻮاا ﻧﻧ ََ ََﻌﻌ ْﻢﻢ ﻗﻗََﺎﺎ ََلل ﻓﻓََ َﻤﻤﺎﺎ ﻓﻓََ ََﻌﻌﻠﻠُُﻮﻮاا ﻗﻗََﺎﺎﻟﻟُُﻮﻮاا ََﻣﻣﺎﺎﺗﺗُُﻮﻮاا ﻗﻗََﺎﺎ ََلل ﻓﻓََﺎﺎ ��نن‬ ‫ﴣ‬ َ ٌ َ �ِ ّ ٰ ِ ‫َاﺗَ ْْﻌﻠَ ُُﻤ ْْﻮ ََن ��ﻧ � ٗﻪ َﰷ ََن‬ ْ �� ‫ﺎت ََ ََ�� ََﻣﻣﺎﺎﺗﺗُُﻮﻮاا‬ ََ ‫ُُﻣﻣ ََﺤﺤ �ﻤﻤﺪًﺪً اا ََﻣﻣ‬ ‫ﺎت‬ �

“Adakah kamu mengetahui bahwa ada juga Nabi-nabi Allah di masa dulu? Ya, kata mereka. Bagaimana keadaan mereka

70

“Adakah “Adakah kamu kamu mengetahui mengetahui bahwa bahwa ada ada juga juga Nabi-nabi Nabi-nabi Allah Allah di di masa masa dulu? dulu? Ya, Ya, kata kata mereka. mereka. Bagaimana Bagaimana keadaan keadaan mereka mereka


masa Nabi tetap mengaku bahwa semua Nabi yang diutus sebelum Nabi kita Muhammad shallallãhuBab ‘alaihi sallam adalah sudah Isa wafat. Dua:wa Wafatnya Nabiyyullah a.s. __________________________________________________________________________________________

(para Nabi) itu, ia berkata lagi: Semuanya telah wafat, jawab mereka. Maka Nabi kita pun sudah wafat seperti mereka itu, Tatkala Hadhrat Ali katanya lagi.” wafat, Hadhrat Hasan (Tarihul-Kamil Ibnu Atsir Al-Juzri, Jilid 2, hal. 179)

radhiyallãhu ‘anh

radhiyallãhu ‘anh berkhuthbah di hadapan orang-orang Islam, Kejadian ini juga menunjukkan bahwa orang-orang Islam di masa Nabi tetap mengaku bahwa semua Nabi yang diutus sebelum

demikian: Nabi kita MuhammadS.a.w. adalah sudah wafat.

Tatkala Hadhrat Alir.a. wafat, Hadhrat Hasanr.a. berkhutbah di hadapan orang-orang Islam, demikian:

‫ﴩ َ�ﻦ ِﻣ ْﻦ َر َﻣﻀَ َﺎن‬ ِ ْ ‫وح ِ�� َْﴗ ا�ْ ِﻦ َﻣ ْﺮ َ َﱘ ﻟ َ ْﻴ َ َ� َﺳ� ْﺒﻊ ٍ َو ِﻋ‬ ُ ‫َوﻟَﻘَﺪْ ﻗُ� َِﺾ ِﰱ ا�ﻠ � ْﻴ َ ِ� اﻟ � ِﱵ ُﻋ ِﺮ َج ِﻓﳱَﺎ ُر‬ “Hadhrat Ali sudah wafat pada malam ruh Nabi Isa itu diangkat, Di antara 4 Imam, Imam Malik yaitu Hadhrat pada 27 Ramadhan” (Thabaqat Ibnu Sa’ad, Jilid III, hal. 26)

rahmatullãh ‘alaih

malam ruh Nabi Isa itu berkata: “Hadhrat Ali sudah wafat pada a.s.

Jadi, hari wafatnya Nabi Isa dan Ali itu sama, yaitu 27 Ramadhan. diangkat, yaitu pada 27 Ramadhan” Di antara 4 Imam, Hadhrat Imam Malikrha berkata:

(Thabaqat ٌ Jilid ِ ‫ َل َﻣ‬III, �ِ ‫ﺎت‬ ‫ ُﻦ َﻣﺮ َ َﱘ‬Ibnu �‫ َ�ﴗ ا‬Sa’ad, َ ‫ﺎ� َﻣ‬ ‫ ﻗَﺎ‬hal. 26) ْ ْ

“Imam Malik berkata bahwa Isa bin Maryam sudah mati” (Ikmalul-Ikmal, Syarah Muslim, Juz I, hal 26).

Sedang Imam lainnya tidak menyalahkan perkataan salam dan Ali mati” ituImam sama, Jadi, hari3Malik wafatnya Nabi Isa ‘alaihis berkata bahwa Isa bin Maryam sudah itu. Malikrha“Imam

yaitu 27 Ramadhan. (Ikmalul-Ikmal, Syarah Muslim, Juz I, hal 26).

Alhamdulillah, saya dapat menunjukkan keterangan dari AlQuranul-Majid, Hadits-hadits Nabi, Ijma’ para Sahabat dan katakata Imam yang menyatakan bahwa Nabi Isaa.s. itu sudah wafat, tidak hidup lagi.

Tuan yang mulia! dengan hormat SedangMufti 3 Imam lainnyaSaya tidakmohon menyalahkan perkataansupaya Imam keterangan-keterangan ini diperhatikan, bukan untuk membantah dan menolak melainkan Malik rahmatullah itu. untuk mencari yang benar. Kemudian, kalau tuan-tuan tidak setuju dengan arti ayat dan Hadits yang saya sebutkan, saya harap dibantah satu persatu dengan keterangan pula.

Alhamdulillah saya dapat menunjukkan keterangan dari Al71

Quranul-Majid, Hadits-hadits Nabi, Ijma’ para Sahabat dan kata-kata


Mendengar Mendengar pertanyaan pertanyaan saya saya ini, ini, Tuan Tuan Haji Haji Asy’iya Asy’iya Qadhi Qadhi Penjelasan Kuala Kangar Campur Kuala Kangar Ahmadiyah Campur berkata: berkata: “Kita “Kita mau mau membahas membahas berkenaan berkenaan __________________________________________________________________________________________ dengan Ghulam Ahmad sebagai seorang Boleh dengan “Mirza “Mirza sebagai hormat seorangdanNabi”. Nabi”. Boleh juga, juga, Sekian Ghulam dulu, sayaAhmad sudahi dengan Assalamu'alaikum wa rahmatullahi, dari saya (Muhammad Shadiq-Al-Mubasysyir Aljawaban saya asal jawaban sayaAl-Ahmadiy). asal Tuan-tuan Tuan-tuan mau mau membahas!”. membahas!”. Islamiy Inilah keterangan yang telah saya serahkan kepada Tuan Mufti Fairuq yang dihormati itu pada 27 Juli 1952. Akan tetapi beliau berkata: “Tidak perlu kita membahas lagi”.

Akan Akan tetapi tetapi Tuan Tuan Mufti Mufti tidak tidak mau mau membahas membahas lagi. lagi.

Saya jawab: “Bagaimana perjanjian kita semalam?”.

Mendengar pertanyaan saya ini, Tuan Haji Asy’iya Qadhi Kuala Kangar Campur berkata: “Kita mau membahas berkenaan dengan Saudara-saudara ulama Al-Azhar dan sudah “Mirza Ghulam Ahmadpara sebagai seorang Nabi”. Boleh juga, jawaban Saudara-saudara para ulama Al-Azhar dan Mesir Mesir sudah saya asal Tuan-tuan mau membahas!”.

berfatwa berfatwa pula: pula: Akan tetapi Tuan Mufti tidak mau membahas lagi.

Saudara-saudara para ulama Al-Azhar dan Mesir sudah berfatwa pula:

ٍ ِ ِ ‫ﻟ ََ� َْﺲ ِِﰱ اﻟْْ ُُﻘ ْﺮ� ٓٓ ِن ْاﻟْ ََﻜ ِﺮ ِﱘ َو ََﻻ ِِﰱ اﻟاﻟ �ﺴ�ﻨ� ِِﺔ اﻟْْ ُﻤ ََﻄﻬ َ�ﺮ ِِة ُﻣﻣ ْﺴ� ََ ِِ� ٌٌﺪ ﻳ َ ْﺼﻠُُ ُﺢ ِِﻟﺘَ ْْﻜ ِﻮ‬ ‫ﱧ‬ ‫�ﻦ ََﻋﻋ ِﻘﻘ ْْ��ﺪَﺪَ ٍةة ﻳﻳ ََ ْْﻄﻄ ََﻤﻤ ِِ ��ﱧ‬ ‫ﻟ� َْﺲ ﰱ اﻟﻘ ْﺮ� ِن اﻟﻜ ِﺮ ِﱘ َوﻻ ﰱ �ﺴ�ﻨ�ﺔ اﻟ ُﻤﻄﻬ َ�ﺮة ُ ْﺴ��ﺪ ﻳ َ ْﺼﻠ ُﺢ ﻟﺘَﻜ ِﻮ ِ�ﻦ‬ ِ ُ ْْ‫ا�َﳱَْﳱْ َﺎ اﻟْْ َﻘَﻠ‬ ‫� اا ََﱃﱃ ْْاا�� ٓٓ ََنن ِِﻓﻓﳱْﳱْ ََﺎﺎ‬ �� ‫ْﴗ ُُررِِﻓﻓ ََﻊﻊ ِِ ََﲜﲜ ََﺴﺴ ِِﺪﺪﻩٖﻩٖ �اا ََﱃﱃ‬ �� ََ ‫اﻟﺴ ََﻤﻤﺎﺎ ٓٓ ِِءء ََوو ����ﻧﻧ �� ُُﻪﻪ‬ ‫ﺐ ِِﺑﺑ���� ��نن ِ���� ََْﴗ‬ ‫�ا� َﺎ اﻟﻘﻠ ُﺐ‬ ‫اﻟﺴ‬ �� � � � “Tiada dalam Al-Quranul-Majid ataupun dalam Hadits satupun keterangan yang patut dijadikan aqidah yang menetapkan hati bahwa Nabi Isaa.s. sudah diangkat ke langit dengan tubuh kasarnya dan ia masih hidup di sana” (Majalah Ar-Risalah 11 Mei 1942).

“Tiada “Tiada dalam dalam Al-Quranul-Majid Al-Quranul-Majid ataupun ataupun dalam dalam Hadits Hadits satupun keterangan yang patut aqidah satupun keterangan yangterkemuka patut dijadikan dijadikan aqidah yang yang Inilah fatwa para ulama di Mesir.

hati bahwa ‘alaihis salam sudah Dimenetapkan kota Amritsar adaIsa majalah menetapkan hati (Punjab) bahwa Nabi Nabi Isasatu ‘alaihis salamyang sudahbernama “BALAGH” yang diterbitkan para ulama yang memusuhi Ahmadiyah, langit dengan dia masih dalamdiangkat terbitanke tahunkasarnya 1933 iadan telah menyiarkan diangkat kebulan langit Januari dengan tubuh tubuh kasarnya dan dia masih a.s. keterangan berkenaan dengan wafatnya Nabi Isa . Ringkasnya hidup di (Majalah 11 1942). ialah bahwa Imam BesarAr-Risalah telah mengakui hidupbanyak di sana” sana” (Majalah Ar-Risalah 11 Mei Meiwafatnya 1942). beliau itu. Jangan jauh-jauh, Haji Rasul (ayah HAMKA) sudah menjelaskan dalam bukunya "AL-QAULUSH-SHAHIH” bahwa Nabi Isaa.s. sudah wafat. Sebelum

72

berdialog

dengan

Ahmadiyah,

Tuan

Hasan


Bab Dua: Wafatnya Nabiyyullah Isa a.s.

__________________________________________________________________________________________

Bandung sendiri sudah menulis begini: “Nabi Isa datang dengan membawa agama -selama ia masih hidup, tentu para pengikutnya mengerjakan agama menurut perintah-perintahnya dan setelah ia mati sampai di hari orang-orang hendak membikin Injil Baru, para pengikutnya masih juga mengerjakan agama menurut perintahnya (Pembela Islam, No. 6). Katanya lagi: “Bahwa Injil itu dikarang hanya oleh manusia pula dan lagi dikarang sesudah wafatnya Nabi Isaa.s.” (Pembela Islam No. 7)

4. JAWABAN BEBERAPA KERAGUAN

Kebenaran itu nyata, akan tetapi orang yang tidak jujur tidak RÃFI’UKA ILAYYA” iniseandainya diputar-putar olehmelihatnya, pihak Ahmadiyah” akan dapat melihatnya, ia dapat maka setidak-tidaknya ia suka menutupinya. Kelakuan orang-orang (MUSANG AYAM, hal.mereka 26). untuk beriman kepada Yahudi inilahBERBULU yang menghalangi S.a.w. dan kelakuan ini pula yang menghalangi untuk Nabi Muhammad menerima berkat dan rahmat Tuhan.

Keterangan yang menyatakan wafatnya Nabi Isaa.s. itu adalah jelas, akan Ahmad tidak menerimanya, bahkan Agartetapi terbukti siapa Dahlan yang memutar-mutar, maka saya hendak mencari jalan untuk menutupi kebenaran itu dengan menuduh Jamaah Ahmadiyah memutar ayat-ayat yang Al-Quranul-Majid, tentang menyebutkan keterangan-keterangan telah dia kemukakan. keterangan yang ke 4 dan yang ke 6, ia menulis: “Saya amat pelik kenapa “FALAMMA TAWAFFAITANI" dan "INNI MUTAWAFFĨKA Ahmadayat Dahlan menulis: “INNI MUTAWAFFĨKA WA RÃFI’UKA WA RÃFI’UKA ILAYYA” ini diputar-putar oleh pihak Ahmadiyah” (Musang hal. 26). maknanya “yang mematikan” itupun ILAYYA”Berbulu jikalauAyam, kita kehendaki

terbukti siapa yang memutar-mutar, maka saya hendak tidak Agar mengapa, tetapi bukan “telah mematikan”, maka arti ayat ini: menyebutkan keterangan-keterangan yang telah ia kemukakan. Ahmad Dahlan menulis: “INNI MUTAWAFFĨKA WA RÃFI’UKA ILAYYA” jikalau kita kehendaki maknanya “yang mematikan” itupun tidak mengapa, tetapi bukan “telah mematikan”, maka arti ayat ini:

َ ‫ا ِ ّﱐ ُﻣ�َ َﻮ ِﻓ‬ َ ِ ‫�ﻚ ﺑ َ ْﻌﺪَ �اﻟﺮﻓْﻊ ِ َوﺑ َ ْﻌﺪَ �ُ ُﺰ‬ ‫و� ا َﱃ ْا �� ْر ِض ِﰱ � ٓ ِﺧ ِﺮ �اﻟﺰ َﻣ ِﺎن‬ � �

“Bahwasanya Aku akan mematikan engkau sesudah diangkat kepada-Ku dan sesudah engkau turun ke bumi pada akhir zaman” (Musang Berbulu Ayam, hal. 21).

“Bahwasanya Aku akan mematikan engkau sesudah

diangkat kepada-Ku dan sesudah engkau turun ke bumi 73 pada akhir zaman” (Musang Berbulu Ayam, hal. 21).


Penjelasan Ahmadiyah

Pembaca yang mulia! Perhatikanlah arti yang disebutkan oleh

__________________________________________________________________________________________

Ahmad Dahlanyang itu!mulia! Menurut keterangannya ini disebutkan hendaknya oleh firman Pembaca Perhatikanlah arti yang Ahmad Dahlan itu! Menurut keterangannya ini hendaknya firman َ ّ ‫ ا ِ ّﱐ ُﻣ�َ َﻮ ِﻓ‬itu Allah ‫�ﻚ َو َرا ِﻓ ُﻌ َﻚ ا َ �ﱄ‬ Allah:.......................................... itu begini: begini: �

� َ ّ ‫ا ِ ّﱐ َرا ِﻓ ُﻌ َﻚ ا َ �ﱄ َو ُﻣ�َ َﻮ ِﻓ‬ َ ِ ‫�ﻚ ﺑ َ ْﻌﺪَ �ُ ُﺰ‬ ‫و� ا َﱃ ْا �� ْر ِض ِﰱ � ٓ ِﺧ ِﺮ �اﻟﺰ َﻣ ِﺎن‬ � � �

Jadi, menurut pikiran Ahmad Dahlan susunan firman AllahS.w.t. itu tidak betul, karena tidak sesuai dengan pemahamannya. Saudara-saudara! Jamaah Ahmadiyah beriman bahwa susunan Jadi, menurut pikiran Dahlan susunan yang firmanberhubungan Allah itu betulAhmad dan kejadian-kejadian firman AllahS.w.t. itu a.s. dengan Nabi Isa itu pun sudah terjadi menurut susunan firman tidak Allah betul,S.w.t.karena tidaktetapi sesuai dengan pemahamannya. Saudaraitu. Akan Ahmad Dahlan berkata bahwa kalimatkalimat ayat Al-Quran (Surah Ali-Imran ayat 56) itu tidak tersusun saudara! Ahmadiyah beriman “MUTAWAFFĨKA” bahwa susunan firman Ta’ala itu itu (tertib), menurutnya yang Allah didahulukan harusnya diletakkan dibelakang dan “WA RÃFI’UKA ILAYYA” yang di itu diletakkanyang di depan. betul belakang dan kejadian-kejadian berhubungan Nabi Isa a.s. itu pun bertanya jujur: sudah terjadiSekarang menurut kita susunan firman kepada Allah itu,pembaca akan tetapiyang Ahmad “Siapakah yang memutar ayat-ayat Allah? Ahmad Dahlan-kah atau Ahmadiyah?” Dahlan berkata bahwa kalimat-kalimat ayat Al-Quran itu tidak tersusun

Ahmad Dahlan membawa satu keterangan untuk (tertib), hendaknya “MUTAWAFFĨKA” yang didahulukan itu membenarkan pikirannya yang keruh itu. Katanya, bahwa di antara

“INNI MUTAWAFFĨKA” dan “RÃFI’UKA ILAYYA” itu ada kalimah diletakkan dibelakang dan “WA RÃFI’UKA ILAYYA” yang di belakang “WAWU” karena ayat itu bunyinya begini: “INNI MUTAWAFFĨKA WA RÃFI’UKA ILAYYA”. Jadi athaf dengan “WAWU” tidak memberi

itu didahulukan. faedah harus tertib, bahkan karena muthlaq jama’ (semata-mata jama’)”.

Kita tidak heran kalau Ahmad Dahlan itu berani menulis begitu, kita bertanya kepadanya: “Apakah haram "WAWU" itu Sekarang kitatertib bertanya kepada pembaca yang jujur: “Siapakah dipakai untuk menurut ilmu Lughat Arab?”. Sekali-kali tidak! Jadi, tidak ada larangan bahwa "WAWU" itu dipakai untuk tertib yang memutar ayat-ayat Allah? Ahmad Dahlankah atau Ahmadiyah?” (susunan).

Di antara Imam yang mengakui bahwa "WAWU" itu memberi faedah tertib (susunan) ialah Imam Qurthubi, Ar-Rib’iy, Al-Farra’, Tsa’lab, Abu Umar, Zahid, Hisyam, Imam Asy-Syafi’iy, Abu Abduh, Al-Muayyad Billah, Imam Abu bahkan Imam Ilmu Ahmad Dahlan membawa satu Thalib, keterangan untuksemua membenarkan Nahwu yang masyhur di dalam negeri Kufah itu mengatakan:

pikirannya yang keruh itu, katanya bahwa di antara “INNI 74 MUTAWAFFĨKA” DAN “RÃFI’UKA ILAYYA” itu ada kalimah


Nahwu yang masyhur di dalam negeri Kufah itu mengatakan:

Fuhul, hal. 25)

Bab Dua: Wafatnya Nabiyyullah Isa a.s.

__________________________________________________________________________________________

‫�ﺐ‬ ِ ‫اﳖ� َﺎ ِ� � ْﻠﱰِﺗ‬ � Lebih jauh telah disebutkan:

"Wawu itu memberi faedah tertib (susunan)" (Irsyadul-Fuhul, hal. 25)

Lebih jauh telah disebutkan:

‫�ﺐ �� ْﻛ َ ُﱶ َو ِﻟ‬ ‫ َﻌ ْﻜ ِﺴ ِﻪ ﻗَ ِﻠﻴ ٌﻞ‬berkenaan ْ � ‫و‬dengan ُ ‫اﻟﱰِﺗ‬ Dengarlah susunan َ Dengarlah apa apa kata kata ulama ulama berkenaan dengan susunan ayat-ayat ayat-ayat “Biasanya WAWU itu memberi faedah susunan dan jarang Al-Quranul-Majid. Hadhrat Fakhruddin Ar-Razi berkata: dipakai untuk Imam tidak memberi faedah susunan” Al-Quranul-Majid. Hadhrat Imam Fakhruddin Ar-Razi berkata: (Khasyiah Syudzurudz-Dzahab Li Ibni Hisyam Al-Anshari, hal. 168)

“Biasanya WAWU itu memberi faedah susunan dan

Apakah para Imam tersebut dan para Imam Ilmu Nahwu Kufah dipakaiundang-undang untuk tidak memberi faedah susunan” itu tidak jarang mengetahui yang disebutkan oleh Ahmad Dahlan atau Ahmad Dahlan-kah yang tidak paham dalam hal ini?

(Khasyiah Syudzurudz-Dzahab Li Ibni Hisyam Al-

Dengarlah apa kata ulama berkenaan dengan susunan ayatayat Al-Quranul-Majid. Hadhrat Imam Fakhruddin Ar-Razi berkata:

Anshari, hal. 168) ََ َ� ‫� ِم‬ َ َ ْ‫وا� َﲅ ��ﻧ � ٗﻪ ا َذا ��ﻣ َﻜﻦ َ ْﲪ ُﻞ اﻟ‬ ‫ﲆ ََﻇﻇﺎﺎ ِِﻫﻫ ِِﺮﺮ ِِﻩﻩ ََﰷﰷ َنن ااﻟﻟْْ َﻤﻤ ِِﺼﺼ ُُﲑﲑ اا ََﱃﱃ اﻟاﻟﺘﺘ� ْْﻘﻘ ِِﺪﺪ ِﱘﱘ َوواﻟاﻟﺘﺘ����� ِِ�� ْْ ِِﲑﲑ‬ � ‫ﲆ‬ � ‫م‬ َ ِ َ َ ْ‫ََوا ْ�ْ َ ْْﲅ ��ﻧ � ٗﻪ �ا َذا �� ْْﻣ َﻜ ََﻦ َ ْﲪ ُﻞ اﻟ‬ � َ ِ � � َ َ � � ‫��ََ ْْ ََﲑﲑ َ��ﺎﺎ�ِ�ِ ٍٍﺰﺰ‬ َ “Ketahuilah bahwa apabila kalam Allah itu dapat diartikan Apakah susunan para Imam tersebut danlaripara Imam Ilmu menurut yang zhahir, maka kepada taqdim dan Nahwu ta’khir itu tidak dibolehkan” (At-Tafsirul-Kabir, Juz V, hal. 177)

Kufah itu tidak mengetahui undang-undang yang disebutkan oleh

“Ketahuilah bahwa apabila kalam Allah itu dapat

“Ketahuilah apabila kalam Allah itu dapat Taqdim berarti bahwa mendahulukan kalimah yang di belakang Ahmad Dahlan atau Ahmad Dahlankah yang tidak paham hal Juga disebutkan dalam Tafsir Al-Kasysyaf begini: dan Ta’khir artinya membelakangkan kalimah yang dahulu,dalam seperti diartikan menurut susunan yang zhahir, maka lari Juga disebutkan dalam Tafsir Al-Kasysyaf begini: yang dibuat Ahmad Dahlan berkenaan dengan ayat “INNI diartikan menurut susunan yang zhahir, maka lari MUTAWAFFĨKA” ini. ini? kepada kepada taqdim taqdim dan dan ta’khir ta’khir itu itu tidak tidak dibolehkan” dibolehkan”

Juga disebutkan dalam Tafsir Al-Kasysyaf begini:

ِ hal.‫ ِﺎب‬177) َ ََ ‫ َو‬Juz ‫( ِِﰱ َﻣ ََﺬا ِِﻫﻫ ِِﺒ ِِﻪ ﺑ َ ََﻘ َﺎء‬At-Tafsirul-Kabir, َ‫� ُﻣ ُﻪ اﻟْْ ُﻤ ْﻌﺠِﺠِ ُﺰ ��� ْن ﻳﻳَﺘَ َﻌﺎﻫَﺪ‬ ‫َﺒﺎ ِِﻫ ُﺮ‬V,ْْ‫ﷲ اﻟﻟ‬ ِ ّ ِِ ‫َوو ِِﻣﻣ ْﻦﻦ َﺣﺣ ّّ ِﻖﻖ ُﻣﻣ ََﻔﻔ‬ َ‫ﴪ ِِﻛﻛﺘﺘ‬ ِ hal.‫ ِﺎب‬177) َ ‫ َو‬Juz ‫( ﰱ َﻣﺬا ﺒﻪ ﺑَﻘ َﺎء‬At-Tafsirul-Kabir, َ‫� ُﻣ ُﻪ اﻟ ُﻤ ْﻌ ُﺰ � ْن َﺘَ َﻌﺎﻫَﺪ‬ ‫َﺒﺎﻫ ُﺮ‬V,‫ﷲ ا‬ ِّ ُ َِ ْ َ َ ‫ﴪ‬ ‫اﻟاﻟﻨ� ْْﻈ ِﻢ �َ ََﲆ ُﺣﺣ ْﺴﺴ�� ِِﻨ ِِﻪ‬ ‫ﻨ�ﻈ ِﻢ �َﲆ ُ ْ ﻨﻪ‬

“Orang yang hendak menafsirkan Kitabullah itu wajib menjaga susunannya yang bagus itu dalam hal pengakuannya” Taqdim mendahulukan kalimah yang di belakang Taqdim berarti berarti (Al-Kasysyaf, mendahulukan Juz 1,kalimah hal. 145) yang di belakang

dan dan “Orang yang Kitabullah itu Ta’khir kalimah yang seperti “Orang membelakangkan yang hendak hendak menafsirkan menafsirkan itu wajib wajib Ta’khir artinya artinya membelakangkan kalimahKitabullah yang dahulu, dahulu, seperti yang yang menjaga susunannya yang dalam dibuat dengan menjaga Dahlan susunannyaberkenaan yang bagus bagus itu itu dalam hal halayat dibuat Ahmad Ahmad Dahlan berkenaan dengan ayat “INNI “INNI 75 pengakuannya” (Al-Kasysyaf, MUTAWAFFĨKA” ini. pengakuannya” (Al-Kasysyaf, Juz Juz 1,1, hal. hal. 145) 145) MUTAWAFFĨKA” ini.


Hadhrat Ibnu ‘Arabiy berkata: Hadhrat Ibnu ‘Arabiy berkata: Penjelasan Ahmadiyah

__________________________________________________________________________________________

Hadhrat Ibnu ‘Arabiy berkata:

‫ﺖ ََﻣﻣﺎﺎ ����ﺧﺧ َ�ﺮ�ﺮ ٗٗﻩﻩ ﻓﻓََﻬﻬ َُﻮُﻮ‬ َ ‫ﻓَﺎن ِﻣﻦ �� ْﲰﺎ ِء ِﻩ ﺗَﻌ َﺎﱃ اﻟْﻤﻘَ ِّﺪم واﻟْﻤﺆ ِﺧّﺮ ﻓَﺎ َذا ��ﺧ�ﺮ َت ﻣﺎ ﻗَ �ﺪﻣ ٗﻪ ﺗَﻌ َﺎﱃ ��و ﻗَ �ﺪﻣ‬ َ َ ‫ﻓَ ��ﺎ ��ن ِﻣ ْْﻦ �� ْ ََﲰﺎ ِء ِﻩ ﺗَ ََﻌ َﺎﱃ اﻟْ ُُﻤﻘَ ِّﺪ ُُم ََواﻟْ ُُﻤ ََﺆ ِﺧ ُُّﺮ ﻓَ ��ﺎ َذا ��ﺧ ْْ�ﺮ َت ََﻣﺎ ﻗَ �ﺪ ََﻣ ٗﻪ ﺗَ ََﻌ َﺎﱃ �� ْْو ﻗَ �ﺪ ْْﻣ َﺖ‬ َ � ِ َ ُ ‫�َ �ﺰا ٌٌع َﺧ ِِﻔ �ﻲ ﻳ ُ ِﻮر ُُث ُﺣ ْﺮ َﻣﺎ�ً ��� ََﻻ �َ َﺮا ُﻩ َﺻ ��ﲆ‬ َ ‫اﻟﺼ ََﻔﻔﺎﺎ ِِﰱﰱ ُُﺣﺣ ���� ِِﺔﺔ‬ �� ‫ﲆ‬ ‫اﻟﺼ‬ ‫ﷲ ��ََﻠﻠَ ْْﻴﻴ ِﻪﻪ ََوو ََﺳﺳ � ََﲅﲅ ﻟﻟَ ��ﻤﻤﺎﺎ ََﺻﺻ ََﻌﻌﺪَﺪَ ��ََ َﲆ‬ ‫ﷲ‬ ُ ‫�َ �ﺰاع َﺧﻔ �ﻲ ﻳ ُ ِﻮرث ُﺣ ْﺮ َﻣﺎ�ً �ﻻ �َ َﺮا ُﻩ َﺻﲆ‬ ِِ ‫اﻟﺼ ََﻔﺎ َواﻟْْ َﻤ ْﺮ َو ََة ِِﻣ ْﻦ ﺷَﺷَ َﻌﺎ ِ�ِ ِﺮ‬ ‫ﷲ ِِﺑﺑ ٖٖﻪﻪ‬ ُُ ���� َ‫ﷲ ُُ ��ﰒﰒ ﻗﻗََﺎﺎ ََلل ����ﺑﺑْْﺪَﺪَ ���� ِِﺑﺑ ََﻤﻤﺎﺎ ﺑﺑ ََﺪَﺪ‬ �� ‫ااﻟﻟْْ ََﻮﻮددَاَاععِِ ﻗﻗََ ََﺮﺮ ���� ���� ��نن‬ ‫ﷲ‬ ‫اﻟﺼﻔﺎ َواﻟ َﻤ ْﺮ َوة ﻣ ْﻦ َﻌﺎ� ِﺮ‬ ‫ﷲ‬ “Allah Ta’ala bersifat Al-Muqaddimu (Yang mendahulukan barang yang patut didahulukan) dan Al-Muakhkhir (Yang membelakangkan barang yang patut dibelakangkan) Jadi, apabila engkau membelakangkan apa yang didahulukan oleh Allah atau engkau mendahulukan apa yang dibelakangkan oleh Allah, maka berarti perbuatan engkau itu satu pertentangan yang tersembunyi dengan Allah Ta’ala, perbuatan mana akan menjauhkan engkau dari berkah dan rahmat Allah, tidakkah engkau ketahui bahwa tatkala Nabi menunaikan Haji Wada’ itu naik di atas gunung Shafa, beliau itu sudah membaca ayat “INNASH-SHAFA WAL-MARWATA” dan beliau bersabda: “Saya akan memulai dengan apa yang dimulai dengannya oleh Allah” maka beliau mulai keliling (Thawaf) dari gunung Shafa, karena Allah menyebutkan nama bukit Shafa itu lebih dulu daripada bukit Marwah.” (Al-Futuhatul-Makkiyah, Juz II, hal. 326)

“Allah “Allah Ta’ala Ta’ala bersifat bersifat Al-Muqdimu Al-Muqdimu (Yang (Yang mendahulukan mendahulukan barang barang yang yang patut patut didahulukan) didahulukan) dan dan Al-Muakhkhir Al-Muakhkhir (Yang (Yang membelakangkan membelakangkan barang barang yang yang patut patut dibelakangkan) dibelakangkan) Jadi, Jadi,

Lihatlah! Bagaimana Nabi kita MuhammadS.a.w. telah membuang undang-undang yang dipakai oleh Ahmad Dahlan dan beliauS.a.w. telah menyatakan bahwa perkataan yang dahulu disebut itulah seharusnya yang didahulukan.

Ahmad Dahlan tentu akan berkata bahwa pada masa Nabi kita, Kitab Alfiyah Ibnu Aqil belum ada, kalau ada tentu Nabi MuhammadS.a.w. mengikuti keterangan Ibnu Aqil itu dan tentu Nabi MuhammadS.a.w. tidak berani membuat seperti yang telah dibuatnya itu.

Kalau Ahmad Dahlan berani berkata begitu, maka Ahmadiyah akan menyebut Na’ũdzubillãhi minasy-ãyithanir-Rajĩm saja, karena Ahmadiyah yakin bahwa susunan Al-Quranul-Majid itu tidak perlu dirubah, dan Ahmadiyah lebih suka menjadi murid Nabi MuhammadS.a.w. daripada menjadi murid Ibnu Aqil itu. Al-Hasil, 76


tidak berharga sedikit pun. Bab Dua: Wafatnya Nabiyyullah Isa a.s.

__________________________________________________________________________________________

susunan ayatDahlan “INNĨ mengemukakan MUTAWAFFĨKA ayat WA Al-Quran RÃFI’UKA lagi: ILAYYA” itulah Ahmad yang benar dan pikiran Ahmad Dahlan yang karut-marut itu tidak berharga sedikit pun. Ahmad Dahlan mengemukakan ayat Al-Quran lagi:

‫اﻟﺼ َﻼ َة َو�ٓﺗُﻮا �اﻟﺰ َﰷ َة‬ � ‫�� ِﻗﳰُﻮا‬

“Dirikanlah shalat dan berikanlah zakat.”

Kemudian ia berkomentar: “Bukanlah yang dikehendaki oleh ayat itu "tunaikan olehmu shalat dan berikanlah olehmu zakat sesudahnya" (Musang Berbulu Ayam. Hal. 22). Jadi, Ahmad Dahlan mengatakan bahwa walau di dalam ayat ini tidak memberi faedah susunan –hal ini pun menyatakan bahwa ilmu pengetahuannya sangat dangkal. Apakah ia tidak mengetahui bahwa shalat itu lebih penting daripada zakat, di samping itu shalat diwajibkan tidak berapa lama sesudah Nabi MuhammadS.a.w. menjadi Nabi, sedangkan zakat diwajibkan sesudah Nabi kita hijrah ke Madinah. Jadi, shalat memang lebih dulu daripada zakat, maka oleh karena itulah perintah “Aqimush-shalah” itu didahulukan daripada perintah memberikan zakat.

Selanjutnya Ahmad Dahlan berkata: “Maka makna TUWUFFIYA itu “mengambil” masuk dalam bab "TAWAFFAITU MALIY" yaitu “Aku mengambil hartaku” dan juga makna TUWUFFIYA itu "AKHADZA SYAIA WAFIYAN yaitu "mengambil sesuatu dengan cukup atau dengan sempurna”, maka jadilah makna INNI MUTAWAFFIKA ILAYYA itu ialah "Aku yang mengambil engkau dengan sempurna" (jasad dan nyawa engkau diambil bersama-sama) dan yang mengangkat engkau ke Hadhirat-Ku. Bukan makna mengambil ruhnya saja tidak bersamasama dengan jasad, karena yang demikian tidak dinamakan mengambil sesuatu dengan sempurna”. (Musang Berbulu Ayam, hal. 21). Saudara-saudara yang terhormat! Dalam ayat-ayat INNĨ MUTAWAFFĨKA dan pada ayat FALAMMÃ TAWAFFAITANĨ itu kata TUWUFFIYA (1) Termasuk wazan TAFA’UL dan (2) FA'IL-nya Allah dan (3) MAF’UL-nya seorang manusia, yaitu Isaa.s.. Di samping itu tidak ada tanda apa-apa yang dapat memalingkan arti “TUWUFFIYA” itu dari makna asalnya kepada makna Majaz, maka sudah pasti arti “TUWUFFIYA” dalam dua ayat itu hanyalah dalam arti “Mengambil jiwa dengan mematikan”, selain itu tidak ada arti lain.

77


cari keterangan-keterangan yang dapat menyatakan kebenaran orang yang benar dan kepalsuan orang yang palsu, karena kita sendiri tidak Kamus Arab Asasul-Balaghah: boleh mengadakan lughat yang baru dan tidak juga boleh kita memutar

Penjelasan Ahmadiyah (2)

__________________________________________________________________________________________

Walaupun hal itu nyata, akan tetapi Ahmad Dahlan hendak arti kata-kata itu dengan kemauan sendiri. memutar-balikkan arti itu –dan kita ia telah mengemukakan contohcontoh yang tidak sesuai dengan ayat-ayat tadi, karena dalam ayat‫“ﻪ اﻟْ َﻮﻓَﺎ ُة‬TUWUFFIYA” ُ ‫ ��د َْر َﻛ ْﺘ‬: ‫ﷲ‬ ُ ‫ ﺗ ََﻮﻓ�ﺎ ُﻩ‬itu Tuhan AllahS.w.t. dan ayat tadi FA’IL-nya kalimah MAF’UL-nya seorang manusia. Sedangkan dalam contoh yang disebutkan tadi oleh Ahmad Dahlan, FA’IL-nya manusia dan MAF’ULnya hartanya. sudah tentu artinya berlainan pula. dengan kata Apa Jadi, keterangan Lughat Arab berkenaan

Diaperlihatkan telahberikut wafat.ini: (2) Sekarang, Kamus itu? ArabPerhatikanlah Asasul-Balaghah: marilah kita Kitab “TUWUFFIYA”

Lughat Arab dan kita cari keterangan-keterangan yang dapat menyatakan kebenaran orang yang benar dan kepalsuan orang yang palsu, karena kita sendiri tidak boleh mengadakan lughat yang baru dan tidak juga boleh kita memutar arti kata-kata itu dengan kemauan kita sendiri. (3) Kamus ‫ﻮ‬Al-Munjid: ُ ‫ﺗ ََﻮﻓ�ﺎ ُﻩ‬ َ ْ‫ ��د َْر َﻛ ْﺘ ُﻪ اﻟ‬: ‫ﷲ‬ (1) Kamus Arab Arab‫ﻓَﺎ ُة‬Tajul-Arus: Apa keterangan Lughat Arab berkenaan dengan kata “TUWUFFIYA” itu? Perhatikanlah berikut ini: Kamus Arab Al-Munjid:

(1)

(2)

َ ُ‫ﺗ ََﻮﻓ�ﺎ ُﻩ ﺗ‬ ُ‫ذا ﻗ‬wafat. ‫ﻪ‬Dia ُ �ُ ‫ﻣﺎ ُﺗ َر ُﻪو‬telah Kamus Arab Asasul-Balaghah: �� :َ �‫ﷲ‬ ُ ‫ﺎ ُ �ﻩا‬:� ‫ﷲ ََﻮﻓ‬ َ ‫ِﺾ‬

TAWAFFAHULLÃHU artinya "Allah telah mewafatkan dia".

(2)

(3)

Kamus Arab Asasul-Balaghah:

Allah Kamus Arab Tajul-Arus: َ‫ َﻛ ْﺘ ُﻪ اﻟْ َﻮﻓ‬mengambil ‫ﺎ ُة‬telah ‫ ��د َْر‬artinya :‫ﷲ‬ ‫ ﺗ‬ruhnya. ُ ‫ ََﻮﻓ�ﺎ ُﻩ‬Allah TAWAFFAHULLÃHU telah mematikan dia. TAWAFFAHULLÃHU artinya "Dia telah wafat".

Kamus Arab Tajul-'Urus:

(3)

(4)

Kamus Arab‫ ُﻪ‬Lisanul-Arab: �ُ ‫ ُرو‬Dia ‫ﻗُ� َِﺾ‬telah ‫ ا َذا‬: ‫ﷲ‬ ُ ‫ﺗَﻮﻓ�ﺎ ُﻩ‬ � wafat.َ

TAWAFFAHULLÃHU artinya "Apabila Allah telah mengambil ruhnya".

(4)

Kamus Arab Lisanul-Arab:

(5) (4)

Kamus Arab Al-Qamusul-Muhith:

ْ

ُ َ

َ �‫ اذا ﻗ‬: ‫ﷲ‬ ‫ﺗ ََﻮ‬ ُ ‫ﺴ‬Tajul-Arus: ُ ‫ﻓﺎ ُﻩ‬ruhnya. ُ ‫ِﺾ ﻧَﻔ‬mengambil (3) KamusAllah Arab‫ﻪ‬telah � (5) Kamus Arab Al-Qamusul-Muhhith: TAWAFFAHULLÃHU artinya "Apabila Allah telah mengambil jiwanya".

78

Kamus ArabAllah Lisanul-Arab: ‫ ُ� ُﻪ‬telah ‫ َِﺾ ُرو‬mengambil �ُ ُ‫ ا َذا ﻗ‬: ‫ﷲ‬ ‫ﺗ‬ ُ � ‫ ََﻮﻓ�ﺎ ُﻩ‬jiwanya. ‫ ﻗ� َِﺾ ُرو ُ� ُﻪ‬: ‫ﷲ‬ ُ � ‫ﺗ ََﻮﻓﺎ ُﻩ‬ ‫ِﺾ ﻧ َ ْﻔ ُﺴ ُﻪ‬ َ �ُ‫ َذا ﻗ‬mengambil ‫ا‬:‫ﷲ‬ ُ ‫ ﺗ ََﻮﻓ�ﺎ ُﻩ‬ruhnya. Allah telah � Allah telah mengambil ruhnya.


dengan badannya” seperti kata Ahmad Dahlan. Kita tidak minta Bab Dua: Wafatnya Nabiyyullah Isa a.s.

__________________________________________________________________________________________

(6) hanya Kamus Arab banyak, cukup satuIdris atauAl-Marbawiy: dua contoh saja.

TAWAFFAHULLÃHU artinya "Allah telah mengambil ruhnya".

(6)

Kamus Arab Idris Al-Marbawiy:

‫ﺗ ُُﻮ ِ ّ َﰲ‬dan ‫ﷲ َو‬ ‫ﺗ ََﻮﻓ�ﺎ ُﻩ‬ Kata “TUWUFFIYA” 25 kali telah ُ cawangan-cawangannya "Diwafatkan Tuhan akan dia".

disebutkan dalam Al-Quranul-Majid, di antaranya 2 kali berkenaan

Inilah beberapa keterangan dari beberapa kitab Lughat Arab– 2. semua Surat Ali Imran ayat 194: ituNabi membenarkan keterangan kitasurat dan mendustakan Ahmad dengan Isa ‘alaihis salãm dalam Ali Imran ayat 56 dan 2. Surat Ali Imran ayat 194: Diwafatkan Tuhan akan dia. Dahlan.

dalam surat Al-Maidah ayat 117 tadi.

3.2. 3.2.

Kita minta kepada Ahmad Dahlan dan kawan-kawannya agar mereka menunjukkan ayat Al-Quranul-Majid atau Hadits atau Lughat ‫“ﺎﺎ َوو ََﻛﻛ ِِﻔّﻔّ ْﺮﺮ‬TUWUFFIYA” ‫ َررﺑﺑ ��ﻨﻨََﺎﺎ ﻓﻓََﺎﺎ ْْﻏﻏ ِِﻔﻔ‬yang fa’il-nya Allah ‫ ََﻋﻋﻨﻨ��ﺎﺎ َﺳﺳ ِِ�� ّّ��ََﺎﺎ ِِﺗﺗﻨﻨََﺎﺎ‬kata ‫ َووﺗﺗ ََﻮَﻮﻓﻓ ����ََﺎﺎ ﻣ‬tentang ‫ ََﻊﻊ ْْ ��ا�ا��ْ� َﺮﺮ ِِارار‬Arab ََ‫ ْْﺮﺮ ﻟﻟََﻨﻨََﺎﺎ ُُذذﻧﻧ ُُﻮﻮﺑﺑ ََﻨﻨ‬manusia, َ keterangan ْ َseorang َ yang kitab atau Malaikat maknaLughat kata َ maf’ul-nya َbeberapa َ Inilah ْ ‫ ََﻣ‬dan dari beberapa itu berarti “Mengambil ruh dengan badannya” seperti kata Ahmad Dan 21 minta KALI banyak-banyak, DENGAN ARTI “Mengambil ruh dengan Dahlan. Kita tidak hanyakita cukup satu atau dua Arab–semua itu membenarkan keterangan dan mendustakan contoh saja.

mematikan sebagaimana tersebut dalam ayat-ayat berikut: Surat Ali Surat An-Nisa ayat 16: Ahmad Kata “TUWUFFIYA” dan cabang-cabangnya 25 kali SuratDahlan. Ali Imran Imran ayat 194: Surat An-Nisa ayatayat 16:194:

telah disebutkan dalam Al-Quranul-Majid, di antaranya 2 kali berkenaan dengan Nabi Isaa.s. dalam surah Ali Imran ayat 56 dan dalam surah Al-Maidah ayat 117 tadi. 1. Surat� Al-Baqarah ayat 235: � ّ‫َﺎﺳوو� ََﻛﻛ ِِْﻔّﻔﺮ‬ ُُ ْ�‫رﺑ َووَﻌﺗﺗ ًًَﺔَﻮَﻮﻓﻓ � ِِ��َﻣﺎﺎ‬lainnya ‫ِﺪُ ََﻋﻋﻨﻨو�اﺎﺎ � َﻠ ََﺳﺳﳱْﳱْ ِ�� ّّ��ََﺎﺎ � ِِﺗﻨﺎ�ﺗ‬dengan ِِ ‫ﰐ ﻳَ��� ِِﺗ َﲔ اﻟْْ ََﻔﺎ َِِﺣﺣررﺑﺑ �ﻨﻨَﺸَﺸَﺎﺎ ََﺔﻓﻓََﺎﺎ‬ruh ‫ﺮ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻨ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻨ‬ Dan � َ ََ ‫�ِ�ِ ُذذُﻧﻧ ُ ْْﲂﲂﻮﻮﺑﺑ‬arti َ ‫ﺸ‬ ‫ ََﺮﺮﺷَﺷَ ِِارارﻬﻬِﺪُِﺪُ وواا‬21 ‫ََﻣﻣ ْْﲂﲂ ََﻊﻊ ﻓﻓََﺎﺎْْ ْْ��ا�ا��ْ�نن‬kali � ‫ﻦ‬ ‫ﻬ‬ ‫ﻓ‬ ‫“ﻣﻣ ْْﻏﻏ ِِﻔﻔْْ ْْﻦﻦﺮﺮ ِِ�� ﻟﻟََﻨﻨََﺴﺴﺎﺎﺎﺎ‬Mengambil ْ َ ْ ْ ‫ﺎ‬ ‫ﻨ‬ ْ ‫َﺎﺳ‬ � ‫ﻣ‬ ُ‫ِﺪ‬ ‫ﺸ‬ � ‫ﺔ‬ ‫ﻌ‬ ‫ﺑ‬ ‫ر‬ � ‫ﻦ‬ ‫ﻠ‬ � ‫ا‬ ‫و‬ ‫ﻬ‬ ‫ َﲔ اﻟﻔﺎ َ � َ ﺔ‬berikut: ‫اﻟﻼ ِِﰐ ﻳَ�ﺗ‬ ‫ ََوو �اﻟﻼ‬dengan ‫ﻓ‬ َ � َ َ ْ ِ َ � ْ ْ َ َ َ َ ْ �� mematikan"ْ sebagaimana tersebut dalam ayat-ayat

1.

4. 4.

3. 3. 2. 3. 4.

4. 4.

5.

ْ

ِ ْ ِ

ُ ِ �َ

�� ‫َﺣﺣ‬235: ‫ت‬ ‫ ااﻟﻟْ َﻤﻤ ْﻮﻮ‬Imran ‫ﱴ ﻳﻳ ََﺘََﺘ َﻮﻓﺎﻫُﻦ‬ ‫ﻓﻓَ��� ْْﻣﻣ ِﺴﺴ ُﻜﻜﻮﻮﻫﻫ ��ُﻦُﻦ ِﰲﰲ ااﻟﻟْ ُﺒﺒ ُﻴﻴ‬ ِ 194: 2. SurahSurat ‫ ُُت‬Ali ‫ﻮت‬ Al-Baqarah َ ‫ﻮت‬ ْ َ ‫ﻮﻓ�ﺎﻫ ��ُﻦ‬ayat َ ‫ﱴ‬ayat ُُ

‫َﴩا‬ �� ‫ون �� ْز َوا ً�ﺎ ﻳ َ َ َﱰﺑ � ْﺼ َﻦ ِﺑ��ﻧْ ُﻔ ِﺴﻬ �ِﻦ‬ َ ‫َو � ِا� َ�ﻦ ﻳُﺘَ َﻮﻓ � ْﻮ َن ِﻣ�ْ ُ ْﲂ َوﻳ َ َﺬ ُر‬ ً ْ ‫وﻋ‬An-Nisa َ ‫ ْرﺑ َ َﻌ َﺔ �� ْﺷﻬُ ٍﺮ‬ayat Surat 16: Surat An-Nisa ayat 16: Surah Ali Imran ayat 194: Surat ‫َﻮﻓ��َﺎ َﻣ َﻊ‬98: ‫ ْ �ا� ْ� َﺮ ِار‬ayat Surat An-Nisa An-Nisa ayat 98: َ ‫َرﺑ�ﻨَﺎ ﻓَﺎ ْﻏ ِﻔ ْﺮ ﻟَﻨَﺎ ُذﻧُﻮﺑَﻨَﺎ َو َﻛ ِﻔّ ْﺮ َﻋﻨ�ﺎ َﺳ ِ� ّ�َﺎ ِﺗﻨَﺎ َوﺗ‬ Surah An-Nisa ayat 16:

ْ ُ ِ ِ ِ َ ِ ْ َ ‫َو ��اﻟﻼ ِﰐ ﻳَ�� ِِﺗ‬ ‫َﺎﺳ�� ََ ْْﺸﺸﻬﻬِﺪُِﺪُ وواا ��َﻠﻠ ََﳱْﳱْ ِِ �ﻦﻦ ���� ْررﺑﺑ َ َﻌﻌ ًًﺔﺔ ِِﻣﻣ�ْ�ْ ُُ ْْﲂﲂ ﻓﻓََﺎﺎ ْنن ﺷَﺷَ ﻬﻬِﺪُِﺪُ وواا‬ ‫ﲔ ااﻟﻟْ ََﻔﻔﺎﺎ ِﺣﺣﺸَﺸَ َﺔﺔ ِﻣﻣ ْْﻦﻦ ِ�� ََﺴﺴﺎﺎ�ِ� ُ ْﲂﲂ ﻓﻓ َْْﺎﺳ‬ ‫َواﻟﻼ ِﰐ ﻳَ��ﺗ َﲔ‬ ْ� ََ ْ � َ � ِِ ‫ﻓََ��� ْﻣ ِِﺴ ُُﻜﻮﻫ �ُﻦ ِﰲ اﻟْْ ُﺒ ُﻴ‬ ُُ ‫ﻮﻮﻓﻓ��ﺎﺎﻫﻫ �ُﻦُﻦ ااﻟﻟْْ َﻤﻤ ْﻮﻮ‬ayat ‫ﻮت َﺣ �ﱴ ﻳ َﺘ‬ 3. Surat ‫ت‬ ‫ﻓ� ْﻣﺴﻜﻮﻫ �ُﻦ ِﰲ اﻟ ُﺒ ُﻴ‬ ‫ت‬An-Nisa َ ‫ﻮت‬ ْ َ � ََ ‫ﺣ �ﱴ ﻳ ََ َﺘ‬16: Surah An-Nisa ayat 98: ُ ُ ُ ِ ُ ِ ِ َ ِ َ ْ ُ ُُ ��‫ا �ن �� ِِا� َ�ﻦ ﺗ ََﻮﻓ‬ ‫ﲔ ِِﰲﰲ‬ ‫ﺎﱒ ااﻟﻟْ ََﻤﻤ َﻼﻼ�ِ� َﻜﻜ ُُﺔﺔ ََﻇﻇﺎﺎ ِﻟﻟ ِِﻤﻤﻲﻲ ����ﻧﻧْْ ُُﻔﻔ ِﺴﺴﻬِﻬِ ْْﻢﻢ ﻗﻗََﺎﺎﻟﻟُﻮﻮاا ِﻓﻓ ََﲓﲓ ُﻛﻛ ْْﻨﻨ ُُ ْْﱲﱲ ﻗﻗََﺎﺎﻟﻟُﻮﻮاا ُﻛﻛﻨﻨ��ﺎﺎ ُُﻣﻣ ْْﺴﺴ��ﺘََﺘﻀْﻀْ ََﻌﻌ ِِﻔﻔ ََﲔ‬ ‫ﺎﱒ‬ ُ ‫�ا �ن ا� َ�ﻦ ﺗ ََﻮﻓ‬ � ْ ِ ُ ُ َ ِ ٰ ً ِ ِ � َ � � ِ‫ﺎﺟ‬ ُ‫َﳤ‬ ُ ‫ﺎ‬ ‫ﳱ‬ ‫ﻓ‬ ‫وا‬ ‫ﺮ‬ ‫ﻓ‬ ‫ﺔ‬ ‫ﻌ‬ ‫اﺳ‬ ‫و‬ �‫ا‬ ‫ض‬ ‫ر‬ � ‫ﻦ‬ ‫ﻜ‬ � ‫ﻢ‬ ‫ﻟ‬ � ‫ا‬ ‫ﻮ‬ ‫ﻟ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻗ‬ ‫ض‬ ‫ر‬ �‫ا‬ ّ َ ُُ ِ‫ ﻓَِﳤُ ََ ُ ْﺎﺟ‬98: ْْ ِ ‫َﺎﺳ� َْْﻦ ْﺸ �� ْْﻬرِﺪُ ُوا‬ Surat ‫ا� � ََﻦو �� ِْاﺳرﺑ َ ََﻌَﻌ ً ًﺔ‬ ‫ض ِ�ﻗَﺎ َﻟُﺴﺎﻮا�ِ ُ ��ﻟَْﲂ ْْﻢﻓ �ََ ْ ُﻜ‬ Surat An-Nisa An-Nisa ayat ‫ﻓَﺮﺎ ْوان ِﻓﺷَﳱَﺎﻬِﺪُ وا‬ayat ‫ﺔ ﻣ�ْﲂ‬98: ‫َو �اﻟﻼ ِﰐ ﻳَ�� ِﺗ َﲔ اﻟْ َﻔﺎ ِﺣﺸَ �ا�َﺔ ْر ِﻣِ ْﻦ‬ ِ ْ‫ض �َﻠَّٰﳱ‬ � ِ ‫ﻓَ�� ْﻣ ِﺴ ُﻜﻮﻫ �ُﻦ ِﰲ اﻟْ ُﺒ ُﻴ‬ 79 ‫ﻮت َﺣ �ﱴ ﻳَﺘَ َﻮﻓ�ﺎﻫ �ُﻦ اﻟْ َﻤ ْﻮ ُت‬ Surat Al-An’am ayat 62:


‫ﻮن‬ ‫َ َوُ�ُ ْ ْﺮ ِﺳ ُﻞ �َﻠَ ْ ْﻴ ُ ْﲂ َﺣ َﻔ َﻈ ًﺔ َﺣ �ﱴ �ا َذا َ�ﺎ ٓ َ َء �� َ�ﺪَ ُ ُﰼ اﻟْ َ َﻤ ْ ْﻮ ُت ﺗ َ ََﻮﻓ � ْ� ُﻪ ُ ُر ُﺳﻠُﻨَﺎ َ َو ُ ْﱒ َﻻ ﻳُ َﻔ ّ ّ ِﺮ ُﻃ َ‬ ‫�‬ ‫‪Penjelasan‬‬ ‫ﻓَ َﻤ ْﻦ �� ْﻇ َ ُﲅ ِﻣ �ﻤ ِﻦ اﻓْ َ َﱰى �َ َﲆ ٰ ّ ِ‬ ‫__________________________________________________________________________________________‪7.‬‬ ‫‪Surat‬‬ ‫‪َ Ahmadiyah‬ﻦ‬ ‫‪ِ Al-A’raf‬ﻣ‬ ‫‪ayat‬ﻨَﺎﻟُﻬُ ْﻢ ﻧ َِﺼ ْﻴﳢُ ُ ْﻢ‬ ‫ا� َﻛ ِﺬ ً� �� ْو َﻛ �ﺬ َب ِﺑ� ٓ َ� ِﺗ ٖﻪ ��‬ ‫‪127:‬وﻟ َ ِﺌ َﻚ ﻳ َ‬ ‫‪7.9.‬‬ ‫‪Surat‬‬ ‫‪Al-A’raf‬‬ ‫‪ayat‬‬ ‫‪127:‬‬ ‫‪Surat‬‬ ‫‪Yunus‬‬ ‫‪ayat‬‬ ‫‪47:‬‬ ‫‪9.‬‬ ‫‪Surat Al-A’raf‬‬ ‫‪Yunus ayat‬‬ ‫‪47:38:‬‬ ‫‪6.‬‬ ‫‪Surat‬‬ ‫‪ayat‬‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ٰ‬ ‫ﺪْ‬ ‫ا�‬ ‫ن‬ ‫ُو‬ ‫د‬ ‫ﻦ‬ ‫ﻣ‬ ‫ُﻮن‬ ‫ﻋ‬ ‫ﺗ‬ ‫ﱲ‬ ‫ْاﻟ ِﻜ�َ ِﺎب َﺣ �ﱴ ا َذا َ� َﺎءﲥْ ُ ْﻢ ُر ُﺳﻠُﻨَﺎ ﻳ َ َﺘ َﻮﻓ� ْﻮﳖَ ُ ْﻢ ﻗَﺎﻟُﻮا �� ْ� َﻦ َﻣ‬ ‫َ‬ ‫ّ‬ ‫ِ‬ ‫ْ‬ ‫‪62:‬ﺎ ُﻛ ْ‬ ‫َ‬ ‫‪38:‬ﻨ ُ ْ‬ ‫ْ‬ ‫ ‪6.5.‬‬ ‫‪Surat‬‬ ‫‪Al-A’raf‬‬ ‫‪ayat‬‬ ‫‪Surah Al-An’am ayat‬‬ ‫�‬ ‫ُ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫ٓ‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫ْ‬ ‫ُ‬ ‫ً‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫�‬ ‫�‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫�‬ ‫ﻠ‬ ‫�‬ ‫ﻠ‬ ‫ﺳ‬ ‫ُ‬ ‫ﻓ‬ ‫ﻮن‬ ‫ﻃ‬ ‫ﺮ‬ ‫ﻔ‬ ‫ﻳ‬ ‫ﻻ‬ ‫َﻮ‬ ‫ﺗ‬ ‫ت‬ ‫ﻮ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﻟ‬ ‫ا‬ ‫ﰼ‬ ‫ﺪَ‬ ‫�‬ ‫�‬ ‫ء‬ ‫ﺎ‬ ‫�‬ ‫ا‬ ‫ذ‬ ‫ا‬ ‫ﱴ‬ ‫ﺣ‬ ‫ﺔ‬ ‫ﻈ‬ ‫ﻔ‬ ‫ﺣ‬ ‫ﲂ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﱒ‬ ‫و‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻨ‬ ‫ر‬ ‫ﻪ‬ ‫�‬ ‫ُ‬ ‫ِ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫َ َ َ َْ َ ُُ َ َ ُ ّ َ‬ ‫َو�ُ ْﺮ ِﺳ ُﻞ ْ َ َ‬ ‫�‬ ‫َ‬ ‫ٓ‬ ‫ْ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َرﺑﺑ�ﻨَﺎ ٓ ��� ْﻓْ ِﺮ ْغ ��َﻠﻠ َ ْﻴﻴﻨَﺎ َﺻ ْْ ًﱪا َوﺗ ََﻮﻓﻓ ���َﺎ ُﻣﻣ ْﺴ ِﻠ ِﻤ َﲔ‬ ‫ا�ﻤ َﺷَﲔ‬ ‫‪38:‬ﺮﺟَِوﺗ ُﻌ ََﻮﻬُ ْ�ﻢَﺎ‬ ‫َوا �ﻣﺎ �ُ ِﺮﻳَﻨ� َﻚ ﺑ َ ْﻌ َﺾ �� ِا�ي ﻧ َ ِِﻌﺪُ ُ ْﱒ �َ�رْ �وﻨَﺎﻧَﺘَ� َﻓﻮﻓ�ِﺮ�َﻨغ� َ‬ ‫‪ٌ Al-A’raf‬ﺪ �َ ََ‬ ‫ﻬ‬ ‫ﲆ َﻣﻣﺎﺎ‬ ‫ِﻴ‬ ‫‪�� ُ ُُayat‬ﰒﰒ ْﺴ ٰٰ ّّﻠ ُُ‬ ‫ ‪6.‬‬ ‫‪Surah‬‬ ‫ﻚ ْﻓﻓﻨََ �ﺎﺎﺎﻟﻟ ََ ْْﻴﻴﻨﻨَََﺎﺎﺻ ًََﻣﻣﱪاْْ‬ ‫َو�ا َ�ﻣﺎ �ُ ِﺮﻳ َ�ﻨ� ْ َ َﻚ ﺑ َ ِ ْﻌ َﺾ ْ َ ِا�ي ﻧَﻌ َﺪُ ُ ْﱒ ٰ�� ْ ِو ﻧَﺘﻮﻓ��ﻨ َ‬ ‫ﺟِ‬ ‫ﻌ‬ ‫ﻢ‬ ‫ﻬ‬ ‫ُ‬ ‫ﺮ‬ ‫ﻚ‬ ‫ا�ﻨﺎﻟُﺷَﻬُﻢﻬِﻴﻧ ٌﺪَِﺼﻴ�ﳢُ ﻢَ‬ ‫ﲆ ِﻣﻦَ‬ ‫ُ‬ ‫ْ‬ ‫‪ayat‬ﻪ �� ��وﻟوَﻟ َ ِﺌ ِﺌ َ َﻚ‬ ‫ب ِﺑ ِﺑ��ٓ َٓ َ�� ِﺗ ِﺗ ٖ ٖﻪ‬ ‫‪127:‬ب‬ ‫ﻓﻤ ْﻦ �ﻇ ُﲅ ﻣﻤ ِﻦ اﻓ َﱰى �َﲆ ّا�‬ ‫ا� َﻛَ َﻛ َ ِ ِﺬﺬ ً ً َ�� � �� �� ْ ْوو َﻛ َﻛ � �ﺬﺬ ََ‬ ‫‪Surat‬ﻢ ِﻣ َ َﻦ ‪7.‬‬ ‫‪ْ ْ Al-A’raf‬ﻢ ﻧ َِﺼ ْ ْﻴﳢُ ُ ُ ْْ‬ ‫ﻚ ﻳ َﻳ َ َﻨَﺎﻟﻬُُ‬ ‫� ﻓَ َ َﻤ ْﻦ �� ْﻇ َ ُﲅ ِﻣ � �ﻤ ِﻦ اﻓْ َ َﱰى �َ َﲆ ٰ ّ ِ ﻳ َ ْﻔ َﻌﻠُُ‬ ‫ﻮن‬ ‫َ‬ ‫‪9.‬‬ ‫‪Surat‬‬ ‫‪Yunus‬‬ ‫‪ayat‬‬ ‫‪47:‬‬ ‫‪9.‬‬ ‫‪Surat‬‬ ‫‪Yunus‬‬ ‫‪ayat 47:‬‬ ‫‪ِ Surat‬‬ ‫‪6.‬‬ ‫ﺎب َﺣﺣ � �ﱴﱴ اا َذَذاا َ�� َﺎءﺎءﲥْﲥْ ُ ُ ْﻢﻢ ُرر ُﺳﺳﻠُﻠُﻨَﻨﺎﺎ ﻳ َﻳ َﺘﺘ َﻮﻮﻓﻳ�ﻓَ� ْْﻔﻮﻮ َﳖَﻌﳖَ ُﻠُ ْﻢﻢ َﻗَ‬ ‫ﺎب‬ ‫ا�‬ ‫ُﻮن ِ ِﻣﻣ ْ ْﻦﻦ‬ ‫ُﻮن‬ ‫‪َ38:‬ﻣﺎﺎ ُﻛ ُﻛ ْﻨ ْﻨ ُ ُ ْﱲﱲ‬ ‫ﻮنﻗَﺎﺎﻟُﻟُﻮﻮاا �� �� ْ�� َ َﻦﻦ َﻣ‬ ‫اﻟْاﻟْ ِﻜ ِﻜ�َ�َ ِ‬ ‫‪ayat‬ﺗَﺗَﺪْﺪْ ﻋﻋ ََ‬ ‫ا�ِ‬ ‫‪ Al-A’raf‬دد ْ ُْوُو ِ ِنن ٰ ّّٰ‬ ‫ِ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫�� َ ْ ُ‬ ‫َ ْ ْ‬ ‫‪8.‬‬ ‫ْ‪Surat Al-Anfal ayat 51:‬‬ ‫ ‪8.7.‬‬ ‫‪Surat‬‬ ‫‪SurahAl-Anfal‬‬ ‫‪Al-A’raf ayat‬‬ ‫‪ayat 51:‬‬ ‫‪127:‬‬ ‫َرﺑ�ﻨَﺎ ٓ ��ﻓْ ِﺮ ْغ �َﻠَ ْﻴﻨَﺎ َﺻ ْ ًﱪا َوﺗ ََﻮﻓ��َﺎ ُﻣ ْﺴ ِﻠ ِﻤ َﲔ‬ ‫َ‬ ‫ٰ‬ ‫‪10.‬‬ ‫‪Surat‬‬ ‫‪Yunus‬‬ ‫ﺾ �� ِِ‬ ‫ا�يي ﻧﻧ ََ ِِﻌﻌﺪُﺪُ ُُ ْْﱒﱒ ���� ْوو ﻧﻧ ََﺘَﺘَ َﻮﻮﻓﻓ����َﻨﻨ�� ََ‬ ‫ا� ﺷَﺷَ ﻬﻬ‬ ‫َوا �ﻣﺎ �ُ ِﺮﻳَﻨ� َﻚ ﺑ َ ْﻌ َ‬ ‫‪105:‬ﺮﺮﺟِﺟِ ُُﻌﻌﻬُﻬُ ْﻢﻢ‬ ‫‪ََ Surat‬ﻣﻣﺎﺎ‬ ‫ﲆ‬ ‫‪�� ُُayat‬ﰒﰒ ٰ ّّ ُُ‬ ‫ﻚ �ﻓﻓََ �ﺎﺎﻟﻟ ََ ْْﻴﻴﻨﻨََﺎﺎ ٓ ََﻣﻣ ْْ‬ ‫‪ِِ Yunus‬ﻴِﻴ ٌٌﺪﺪﳢُ ��ََ َ‬ ‫ا�‬ ‫ﻚ‬ ‫ا�‬ ‫ﲆ‬ ‫‪10.‬‬ ‫‪ayat‬‬ ‫‪105:‬‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫ٰ‬ ‫َ‬ ‫�‬ ‫�‬ ‫ٖ‬ ‫‪Al-Anfal‬ﻧ‬ ‫‪ayat‬وﻟ‬ ‫‪َ Surat‬ﻦ‬ ‫‪Surah‬ﻣ‬ ‫‪َAl-A’raf‬ﺼ ْﻴ ُ ْﻢ‬ ‫‪ayat‬ﺌﻚ ﻳَﻨَﺎﻟﻬُ ْﻢ‬ ‫‪�َ127:‬ﺗﻪ �‬ ‫‪�51:‬‬ ‫ﺾﻓْ َ َﱰى �َﲆ ّا� ﻛﺬ ً� � ْو ﻛﺬ � َب ِﺑ‬ ‫ﻓَو�� َاﻤ �ﻣ ْﺎﻦ �ُ �� ِﺮْﻳ َﻇﻨ� َ ُﲅ َﻚ ِﻣﺑ َ�ﻤ ْﻌ ِﻦَ ا‬ ‫ ‪7.8.‬‬ ‫‪Surat‬‬ ‫‪Al-A’raf‬‬ ‫‪9.7.‬‬ ‫‪Surat‬‬ ‫‪َ Yunus‬و ُُذ ْو ُﻗُﻮ ْْا‬ ‫‪َ ayat‬و ���د َْ� َر ُُ ْﱒ‬ ‫‪ayat‬ﻫﻫﻬُ ْﻢ‬ ‫‪ُ 127:‬و‬ ‫ﻮن‬ ‫‪ُ 47:‬ﺟﺟﻮﻮ َ‬ ‫ﻮن ْ ِ‬ ‫ْ َووﻟﻟََ ْﻮﻮ ��ََ َﺮى ا ْذ ﻳ َ َﺘﻮ �ﰱ � ِا� َ‬ ‫ﴬﺑﺑ ُ َ‬ ‫�ﻦ ََﻛﻛ ََﻔﻔ ُ ُﺮﺮواوا ااﻟﻟْْ َﻤﻤ ََ ﻳﻳﻼﻼََٓٓ�ِ�ِْْﻔﻔ ََﻌﻌ ََﻜﻜﻠﻠُ ُﺔﺔ ﻳﻳ ََ‬ ‫‪9.‬‬ ‫‪Surat‬‬ ‫‪Yunus‬‬ ‫‪ayat‬‬ ‫‪47:‬‬ ‫ا‬ ‫ﻮ‬ ‫ﻗ‬ ‫و‬ ‫ذ‬ ‫و‬ ‫ﱒ‬ ‫ر‬ ‫ْ�‬ ‫د‬ ‫�‬ ‫و‬ ‫ﻢ‬ ‫ﻬ‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫ﻮن َﻣ ُﺎو ُﻛ ْﻨ ُ ْﱲ ﺗَْﺪْ َﻋ ََ‬ ‫ﴬ ُ�ْ َﻦ َ‬ ‫ُﻮن َ ِﻣ ْ ْﻦ َد ْ ُْو ِن ٰ ّا�ِ‬ ‫ﺎبﺮى َﺣ ا� ْذﱴ ﻳ َا َﺘذََاﻮ �ﰱَ� َﺎء�ﲥِْا� ُ ْﻢ َ�ﻦ ُر ُﺳﻠﻨَﺎ ﻳَﺘَ َ َﻮﻓ� ْﻮﳖَ ُ ْﻢ ﻗَﺎﻟُ‬ ‫اﻟ َ ِﻜ ْ�َ ِ َ‬ ‫ﻮن ْﻮا ِ��‬ ‫�‬ ‫�‬ ‫‪51:‬ﻖ‬ ‫��ََ ََﺬﺬ َ‬ ‫اب اا َﻟﻟْْ َﺤﺤ ِِﺮﺮﻳﻳْ ِ‬ ‫‪8.‬‬ ‫‪Al-Anfal‬‬ ‫‪ayat‬‬ ‫ﻖ‬ ‫اب‬ ‫�‬ ‫‪ِِ ّ ٰٰ Surat‬‬ ‫ﻗُ ْﻞ َ� ٓٓ ��ﳞ� َﺎ اﻟﻨ� ُﺎس ا ْن ُُﻛ ْﻨ ُ ْﱲ ِﰲ ﺷَ ٍٍ ّﻚ ِِﻣ ْﻦ ِِد ِ َ‬ ‫ون ِ ِْ‬ ‫ِ‬ ‫َ‬ ‫ٓ‬ ‫ِ‬ ‫�‬ ‫َ‬ ‫ﻋ‬ ‫ﻌ‬ ‫ﺗ‬ ‫ﺪُ‬ ‫ﺪُ‬ ‫ا�‬ ‫ُون‬ ‫د‬ ‫ﻦ‬ ‫ﻣ‬ ‫ﺒ‬ ‫َ‬ ‫�ﻦ‬ ‫ا�‬ ‫ﺒ‬ ‫ْ‬ ‫�‬ ‫ﻼ‬ ‫ﻓ‬ ‫ﻳﲏ‬ ‫ِ‬ ‫ﻳﲏ ﻓَ َﻼٓ �� ْﻋ ُُﺒﺪُ � ِا� ََ�ﻦ ﺗ َ ْْﻌ ُُﺒﺪُ ََ‬ ‫ﻛ ِ ﺷَ ّ‬ ‫ُ ْ � اﻟ‬ ‫ا�‬ ‫ُون‬ ‫د‬ ‫ﻦ‬ ‫ﻣ‬ ‫ون‬ ‫ّ‬ ‫ِ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ ‪9.‬‬ ‫‪Surah Yunus‬‬ ‫‪ََ47:‬ﻮَﻮﻓ �ﻓ ��َ�َﺎﺎ ُ ُﻣ‬ ‫ﻗﻞ َ��ﳞ� َﺎ ﻨ� ُﺎس ��ا ْن ْﻨ ُ ْﱲ ﰲ ﻚ َﻣرﺑر�ﺑ � ْﻨَﻨَﻦﺎ ٓﺎ ٓ �� ��دﻓْﻓْ ِ ِ ِﺮﺮغ ْغ �َ�َﻠﻠَ ْﻴﻴﻨَﻨَﺎﺎ َ َﺻﺻ ْ ْ ً ًﱪاﱪا َووﺗ‬ ‫‪ayat‬ﺴﺴﻠ ِﻠ ِﻤﻤ َ َﲔ‬ ‫ْ‬ ‫ﻣ‬ ‫ﺗ‬ ‫ﲔ‬ ‫ا�َ ِِﻌﺪُي ُﻳ َ ْﱒﺘَ َ َﻮ�ﻓْ�و ُ ْﺎﰼﻧَﺘَ َوﻮ�ﻓ� ِ�َﻣ ْﻨ�ﺮ َُ ْ‬ ‫‪ََ َ�Yunus‬‬ ‫‪ْ َ 105:‬ﻦﻢ ا ُُﻟْْ �ﰒُْﻤ ْﺆ ِ ٰٰ‬ ‫ا�يي �� ِِﻧﻧ‬ ‫ﻚ‬ ‫ﻮنﺟِﺟِ َ ُِِﻌﻌﻣﻬُﻬُ‬ ‫ﲆ َﻣﻣﺎﺎ‬ ‫ا� َﲔﺷَﺷَ ﻬﻬِﻴِﻴ ٌٌﺪﺪ‬ ‫ﻚﻦﻦ ﺑﺑ ��ََ�� ْْﻌﻌ ْْﻋﻋ ََُﺒﺒﺪُﺪُ‬ ‫‪ayat‬ﻣﻣّّ ُُِِ��‬ ‫ﺾ ٰٰ��ّّ ََِِ‬ ‫ََوواا ��ﻣﻣﺎﺎ ��ُُ َ ِِووﺮﺮﻳﻳﻟﻟَََﻨﻨ�� ِِﻜﻜ ََ ْْ‬ ‫‪10.‬‬ ‫‪Surat‬‬ ‫ت ﻓﻓ��ََ�� �ﺎﺎ ْْﻟﻟ َننْْﻴﻴﻨﻨََ ����ﺎﺎ ُُﻛﻛ ََﻣﻣ ْْ َﺮﺮََ‬ ‫ا�َﻌﺪُي ُﻳ َ ْﱒﺘَ َ �ﻮ�ﻓْ�و ُ ْﺎﰼﻧَﺘَ َوﻮ�ﻓ� ِ�َﻣ ْﻨ�ﺮ َ‬ ‫ِ‬ ‫ﺾ‬ ‫ﻚ‬ ‫ﻚ‬ ‫ا�‬ ‫ﰒ‬ ‫ﻢ‬ ‫ﲆ‬ ‫�‬ ‫�‬ ‫‪10.‬‬ ‫‪Surat‬‬ ‫‪Yunus‬‬ ‫‪ayat‬‬ ‫‪105:‬‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫ﲔ‬ ‫ﺆ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﻟ‬ ‫ا‬ ‫ﻦ‬ ‫ﻣ‬ ‫ﻮن‬ ‫ت‬ ‫ا�‬ ‫ُ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫� َ‬ ‫‪7.‬‬ ‫� ‪Surat Al-A’raf ayat 127:‬‬ ‫�‬ ‫ُ‬ ‫ْ‬ ‫َوﻟَ ْﻮ �َ َﺮى ا ْذ ﻳَﺘَ َﻮ �ﰱ � ِا� َ�ﻦ َﻛ َﻔ ُﺮوا اﻟْ َﻤ َﻼٓ�ِ َﻜﻳﻳََُﺔ ْﻔﻔ ََﻌﻌﻳ َﻠﻠُ ْ ََِ‬ ‫ﻮن ُو ُﺟﻮ َﻫﻬُ ْﻢ َو ��د َْ� َر ُ ْﱒ َو ُذ ْوﻗُﻮ ْا‬ ‫ﴬﺑ‬ ‫ﻮنُ َ‬ ‫ﻮن‬ ‫�‬ ‫ ‪10.‬‬ ‫‪Surah‬‬ ‫‪Yunus‬‬ ‫‪ayat‬‬ ‫‪105:‬‬ ‫‪8.‬‬ ‫‪Surat Al-Anfal‬‬ ‫‪Al-Anfal ayat‬‬ ‫‪ayat 51:‬‬ ‫�َ َﺬ َاب اﻟْ َﺤ ِﺮﻳْ ِﻖ ‪51:‬‬ ‫‪8.‬‬ ‫‪Surat‬‬ ‫�‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫‪11.‬‬ ‫‪Surat‬‬ ‫‪Yusuf‬‬ ‫‪ayat‬‬ ‫‪102:‬‬ ‫ٰ‬ ‫ِ‬ ‫ﻌ‬ ‫ﺗ‬ ‫ﺪُ‬ ‫ا�‬ ‫ا�‬ ‫ُون‬ ‫د‬ ‫ﻦ‬ ‫ﻣ‬ ‫ون‬ ‫ﺒ‬ ‫َ‬ ‫�ﻦ‬ ‫ّ‬ ‫‪ Yusuf‬د ِِ‬ ‫‪�ََ 102:‬ﻦ ﺗَ ْْﻌ ُُﺒ َ‬ ‫ﻗُ ْﻞ َ� ٓٓ ��ﳞ� َﺎ اﻟﻨ� ُﺎس ا ْن ُُﻛ ْﻨ ُ ْﱲ ِﰲ ﺷَ ٍ ّﻚ ِﻣ ْﻦ ِد ِﻳﲏ ﻓَ ََﻼ ٓ �� ْﻋ ُﺒﺪُ �‬ ‫‪ِ Surat‬‬ ‫ا�‬ ‫ونﲔ ِﻣ ْْﻦ‬ ‫‪11.‬‬ ‫ُون ٰ ّ‬ ‫ﻗُ ْﻞ َ� ��ﳞ� َﺎ اﻟﻨ� ُﺎس ��ا ْن ﻛ ْﻨ ُ ْﱲ ِﰲ ﺷَ ٍ ّﻚَرﺑ�ﻨَِﻣﺎ ٓ ْﻦ��ﻓْ ِ ِدﺮ ِْغﻳﲏ�َﻠَ ْﻴﻓَﻨَﺎﻼ ٓ َ��ﺻ ْﻋ ْ ُﺒ ًﱪاﺪُ َوﺗ َِا�َﻮﻓ��َﺎ ُ ْﻣ‬ ‫‪ayat‬ﺴﺪُ ِﻠ ِﻤ َ َ‬ ‫ُ‬ ‫‪10.‬‬ ‫‪Surat‬‬ ‫‪ayat‬‬ ‫َوﻟََ ِِﻜ ْﻦ ��� ْﻋﻋ ُﺒﺪُﺪُ ٰٰ ّ َ �‬ ‫ﲔ‬ ‫ﻮن ِِﻣﻣ ََﻦﻦ اا‬ ‫ت ���� ْْنن ���� ُُﻛﻛ‬ ‫‪ََ105:‬‬ ‫‪10.‬‬ ‫‪Surat Yunus‬‬ ‫‪Yunus‬‬ ‫‪105:‬‬ ‫ا� � ِِا�‬ ‫ا�‬ ‫‪ayat‬ﻟﻟْْ ُُﻤﻤ ْْﺆﺆ ِِﻣﻣ ِِ�� ََﲔ‬ ‫ﻮن‬ ‫ا�يي ﻳﻳ ََ َﺘَﺘ ََﻮﻮﻓﻓ�� ُ ْْﺎﰼﺎﰼ ََوو ���� ِِﻣﻣ ْْﺮﺮ ُُت‬ ‫َوﻟﻜ ْﻦ � ْ ُﺒ ّ َ‬ ‫‪Yusuf‬ﱒ ٍ َ‬ ‫‪102:‬ﺎ ُﺟ ﻧ َﻮْﻌ َﻫﻤﻬُ ْ ُﻢﻞ ِﻣﻦ ﺳﻮ‬ ‫ﻮن ُﻛﻨ‬ ‫ﴬﺑﲅُ َﻣ َﺎ‬ ‫ﺎﱒ اﻟْ ْذ َﻤ َﻳ َﻳ َﺘﻼٓ َ�ِﻮ �َﻜ � ُﰱﺔ � َ� ِﻇ‬ ‫ ‪11.‬‬ ‫‪Surah‬‬ ‫� ِا� َ َ�ﻦوﻟوَﻟَ ْﺗ َﻮﺘَﻮ َ�َﻮ� َﻓ�ﺮﺮ ُىُ‬ ‫اﻟﺴ َ ِ َ‬ ‫ا�ا�ﺎ ِﻟ ِ َﻤ َ�ﻦ�ﻦﻲ َﻛ َﻛ �َﻔ� َﻔﻧُْ ُﻔﺮﺮ ِواﺴواﻬِااﻟْﻟْﻢ َﻤﻤﻓََ��ﻼﻟْٓﻼ ٓ�ِ�ِﻘَ ُ َﻜﻮَﻜا ُ ُﺔﺔ ﻳ َﻳ َ �ْ‬ ‫ِ‬ ‫اﻟﺴءﻤ َﺑَ َوو ُﻮ ُذذ ْ ْﲆووِﻗُﻗُ‬ ‫ْ‬ ‫اتﻮ ْﻮا ْا‬ ‫‪ayat‬ﻓَﺎَ َوو�� �ِ� ْﻃدد َ َﺮْ�ْ� َُ َرر ُ ُٓ ْ ْﱒ‬ ‫ﻳﺚ ْﻢ‬ ‫ﻮن �ا� ُ ُو� �وﺎ ُ ِﺟدﻮ َﻫِﻬُ‬ ‫ﰱ‬ ‫ﻮ‬ ‫ﺘ‬ ‫ذ‬ ‫ا‬ ‫ى‬ ‫ﺑ‬ ‫ﴬ‬ ‫ِ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫� ُ َو�َﻠ � ْﻤﺘَ ِ َ‬ ‫َ َر ْ ِ ّب َ َﻗََﺪْﺪْ � َ�ءاﺗﺗَ ْﻴ� ََ ِ َﲏ ِِﻣ َﻦ اﻟْْ ُﻤ ْْ ِِ‬ ‫ﲏ ِِﻣﻣ ْﻦﻦ ﺗﺗ َ����‬ ‫و‬ ‫ِﻳﻞِ ْْ �ا� ََ‬ ‫ﻳﺚ ﻓَﺎ ِﻃ ََﺮ ��‬ ‫اﻟﺴ ََﻤ ََ‬ ‫�‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﻠ‬ ‫�‬ ‫�‬ ‫ات‬ ‫ﻮ‬ ‫د‬ ‫ﺎ‬ ‫�‬ ‫و‬ ‫ﲏ‬ ‫ﺘ‬ ‫و‬ ‫َ‬ ‫َر ِ ّب ﻗ َءا َ ْﻴ� ِﲏ ﻣ َﻦا ا�ﻟن ُﻤ ٰ‬ ‫‪8.‬‬ ‫‪Surat Al-Anfal ayat 51:‬‬ ‫ﻮن‬ ‫ا� َ�َ ِﻠ َ ٌ�ﲓَ ْ َ َِﺑﺬَ ِ َﻤﺎ‬ ‫ّ‬ ‫َ‬ ‫اب ُﻛ ْﻨااﻟْ ُﻟْْ ْﱲ َﺤﺤﺗ َِ ِﺮﻳْﺮﻳﻌْ َ ِﻤ ِﻖﻠُﻖِﻳﻞِ َ‬ ‫اب‬ ‫َ‬ ‫ض ا ��ﻧ ْن َْﺖ ُﻛ ْﻨ َُو ِﻟْﱲ ِ ّ ِ �‬ ‫ُونَﲔ ٰٰ ّ ِِ‬ ‫ﲏ ُﺒ ُﺪُﻣ ْﺴ ��ﻠ ِِ‬ ‫ﻚﻧْ َﻴ ِِﻣﻣﺎ ْ�ﻦﻦََو ْْﺬ ِِددا� ٓٓ ِ َ ِِ‬ ‫ﻳﲏﺮ ِِةﻓﻓََﺗَ َ َﻼﻼَﻮٓٓﻓ �� ِ ���� ْْﻋﻋ‬ ‫ﻗُﻗُ ْْﻞﻞ َ�� ٓٓ ����ﳞ�ﳞ� َ َﺎﺎو ْْاﻟاﻟ ��ا�ﻨﻨ� ْر ُ ِِ‬ ‫ا�‬ ‫ون ِﻣﻦ‬ ‫ﺎس‬ ‫‪102:‬ﺗ َ ْﻌﺒِﺪُ ْ‬ ‫‪ِِ Yusuf‬‬ ‫ﲖﰲﰲ ِِ ﺷَﺷَﰲﰲ ٍٍ ّّا��ا��‬ ‫ﺧ‬ ‫ﻟﺼﺎﺎ ِِﻟﻟدد ِِ��‬ ‫�ﻦ َوو‬ ‫ا� ًﻤﻤﺎﺎ ََ‬ ‫ﲏ ََ‬ ‫‪11.‬‬ ‫‪Surat‬‬ ‫‪ayat‬‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ﻛ‬ ‫ﺪُ‬ ‫ا�‬ ‫ﺒ‬ ‫ﻳﲏ‬ ‫ا�‬ ‫�ﻦ‬ ‫ﻚ‬ ‫ﱲ‬ ‫ُ‬ ‫ﻨ‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ﺎس‬ ‫�‬ ‫ُونَﲔ ّ‬ ‫ْ‬ ‫‪11.‬‬ ‫‪Surat‬‬ ‫‪Yusuf‬‬ ‫‪ayat‬‬ ‫ﻧ‬ ‫ﻣ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ا�‬ ‫و‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﲖ‬ ‫ﻟ‬ ‫و‬ ‫ْﺖ‬ ‫َ‬ ‫ﻧ‬ ‫�‬ ‫ض‬ ‫ْ‬ ‫ة‬ ‫ﺮ‬ ‫ﺧ‬ ‫ون ِِ��ِﻣ ْْ��ﻦﻟﺼ‬ ‫‪��102:‬ﺗ��َﻟﻟ ْﻌ ُُﺒِﺤﺤﺪُ ْﻘﻘ ِِﲏ‬ ‫ﻠ‬ ‫ﺴ‬ ‫ﲏ‬ ‫ﻓ‬ ‫َﻮ‬ ‫ﺗ‬ ‫ِ‬ ‫ْ‬ ‫َ َ َوا� � ْر ُ � َ ِ ّ‬ ‫َ َ َ َ ِ ُُ ْ ً َ‬ ‫ا� �� ِِا�ي ﻳَﺘَ َﻮﻓ� ُُ ْْﺎﰼ َو �� ِِﻣ ْﺮ ُت �� ْن ��� ُُ‬ ‫ ‪12.‬‬ ‫‪Surah An-Nahl‬‬ ‫ﲔ‬ ‫ﻮن ِِﻣﻣ‬ ‫َووﻟﻟََ ِِﻜﻜ ْْﻦﻦ ���� ْْﻋﻋ ُﺒﺒﺪُﺪُ ٰٰ ّّ ََ‬ ‫‪ََ ayat‬ﻦﻦ ااﻟﻟْْ ُُﻤﻤ ْْﺆﺆ ِِﻣﻣ ِِ�� ََ‬ ‫‪29:‬ﻛﻛ ََ‬ ‫�‬ ‫�‬ ‫�‬ ‫ﻳ‬ ‫ُ‬ ‫ا�‬ ‫ا�‬ ‫ﲔ‬ ‫ﻮن‬ ‫�‬ ‫ن‬ ‫�‬ ‫ت‬ ‫ﺮ‬ ‫ﻣ‬ ‫�‬ ‫و‬ ‫ﺎﰼ‬ ‫ﻓ‬ ‫ﻮ‬ ‫ﺘ‬ ‫ي‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫اﻟﺴ ََ َﲅ َﻣﺎ ُُﻛﻨ�ﺎ ﻧ َ ْﻌ َﻤ ُﻞ ِِﻣ ْﻦ ُﺳ ٓﻮ ٍٍء ﺑ َ ََ‬ ‫�� ِِا� َ�ﻦ َﺗ َ َﺘ َﻮﻓ�� ُُ‬ ‫ﲆ‬ ‫ﺎﱒ اا ُﻟﻟْْ َﻤﻤ ََ�ﻼﻼٓٓ�ِِ� � ََﻜﻜ ُُﺔﺔ ََﻇﻇﺎﺎ ِِﻟﻟَ ِِﻤﻤﻲﻲ َ ����ﻧﻧْْ ُُﻔﻔ ْ ِِﺴﺴ َ َﻬِﻬِ ْﻢﻢِ ﻓﻓََ����ُﻟﻟْْﻘَﻘَ ُﻮﻮاا‬ ‫ُ‬ ‫�‬ ‫ُ‬ ‫ﻛ‬ ‫ﲆ‬ ‫ﺑ‬ ‫ء‬ ‫ﻮ‬ ‫ﺳ‬ ‫ﻦ‬ ‫ﻣ‬ ‫ﻞ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﻌ‬ ‫ﻧ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻨ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻣ‬ ‫ﲅ‬ ‫اﻟﺴ‬ ‫ﺎﱒ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫ٓ‬ ‫ِ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫ْ‬ ‫�‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫�‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫‪13.‬‬ ‫‪Surat‬ﻗﻮا‬ ‫‪َ An-Nahl‬ر ْﱒ َو ٓذ ْو‬ ‫‪ayat‬و ُﺟﻮ َﻫﻬُ ْﻢ َو�د َْ�‬ ‫َوﻟَا� ْﻮ َ�ﻦ�َ َﺗ َﺮﺘَ َىﻮﻓا ْذ ﻳَﺘَ َ َﻮﰱ ا� َ�ﻦ ﻛﻔ ُﺮوا اﻟ َﻤﻼْ�ﻜﺔ ﻳ َُ ْ‪ِ 33:‬‬ ‫ﴬﺑُ � َ‬ ‫ﻮن ُ‬ ‫‪12.‬‬ ‫‪Surat‬‬ ‫‪ِِ ayat‬دد ِِ‬ ‫ﲏ ِِﻣﻣ ََﻦﻦ ااﻟﻟْْا ُﻤﻤ �نْْ ِِ‬ ‫ب ﻗﻗََﺪْﺪْ � َءءااﺗﺗََ ْﻴﻴ�� ََ‬ ‫�ٰٰ‬ ‫ات‬ ‫ﻳﺚ ﻓﻓََﺎﺎ ِِﻃﻃ ََﺮﺮ‬ ‫ﻮن ََ��ﺎﺎ‬ ‫‪29:‬ﻠُُ ْْ َ��ا�ا�‬ ‫ﲏَﻤﺎ ِِﻣﻣ ُُْْﻛﻦﻦْﻨ ُﺗﺗََْﱲ���� ﺗ َوو‬ ‫ا�ََوو��ََ�َﻠﻠ �� ِِﻠ ْْﻤﻤﺘَﺘ‬ ‫ِﻳﻞِ‬ ‫َ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﻌ‬ ‫ﺑ‬ ‫ﲓ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ّ‬ ‫‪�� An-Nahl‬‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫ٌ‬ ‫َ‬ ‫�‬ ‫ﲏ‬ ‫اﻟﺴ ََﻤﻤ ََﻮﻮ ِِات‬ ‫اﻟﺴ‬ ‫ﻳﺚ‬ ‫ﲏ‬ ‫‪12.‬‬ ‫‪Surat‬‬ ‫‪An-Nahl‬‬ ‫‪ayat‬‬ ‫‪29:‬‬ ‫ِﻳﻞِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ََرر ِِ ّّب َ ْ‬ ‫ﻮن‬ ‫�ا ُ �ن ّ َ‬ ‫ا��َ�َﺬﻠ ٌﲓ َابِﺑ َﻤاﻟﺎْ َﺤﻛ ِْﻨﺮﻳُْ ْﱲ ِﻖﺗ َ ْﻌ َﻤﻠ َ‬ ‫ِ �‬ ‫ ‪13.‬‬ ‫‪Surah‬‬ ‫‪An-Nahl‬‬ ‫‪ayat‬‬ ‫‪33:‬‬ ‫‪11.‬‬ ‫‪Surat‬‬ ‫‪Yusuf‬‬ ‫‪ayat‬‬ ‫‪102:‬‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ٓ‬ ‫ْ‬ ‫�‬ ‫�‬ ‫ِ‬ ‫ْ‬ ‫ِ‬ ‫ﻧ‬ ‫ا��‬ ‫ﻣ‬ ‫ا�‬ ‫و‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﰲ‬ ‫ة‬ ‫ﺮ‬ ‫ﺧ‬ ‫ﲔ‬ ‫�‬ ‫ﻟ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻟﺼ‬ ‫�‬ ‫ﲏ‬ ‫ﻘ‬ ‫ﺤ‬ ‫ﻟ‬ ‫�‬ ‫و‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﻠ‬ ‫ﺴ‬ ‫ﲏ‬ ‫ﻓ‬ ‫َﻮ‬ ‫ﺗ‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫�‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ً‬ ‫ِ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ٓ‬ ‫‪11.‬‬ ‫‪Surat‬‬ ‫ْﺖ ََوو ِﻟﻟ ِِ ّّﲖ‬ ‫ض ����ﻧﻧ ََْﺖ‬ ‫ََوو ْْ ��ا�ا� ْْرر ِِض‬ ‫‪Yusuf‬ﺎﻟ� َﲔ‬ ‫‪ْ ayat‬ﻘ ِﲏ ِ� �ﻟﺼ‬ ‫‪ً102:‬ﻤﺎ َو ��ﻟﺤ‬ ‫ﲖ ِﰲ ا�� ﻧْ َﻴﺎ َوا�ﺧ َﺮة ﺗ ََﻮﻓ� ِﲏ ُﻣ ْﺴﻠ‬ ‫ﻮن‬ ‫� ِا� َ�ﻦ ﺗَ َﺘ َﻮﻓ� ُ ُ‬ ‫ﻮن َﺳ َﻼ ٌم �َﻠ َ ْﻴ ُ ُﲂ ا ْد ُ�ﻠُﻮا اﻟْ َﺠﻨ� َﺔ ِﺑ َﻤﺎ ُﻛ ْﻨ ُ ْﱲ ﺗَ ْﻌ َﻤﻠُ َ‬ ‫ﺎﱒ اﻟْ َﻤ َﻼٓ�ِ َﻜ ُﺔ َﻃ ِ ّﻴﺒ َِﲔ ﻳ َ ُﻘﻮﻟُ َ‬ ‫‪13.‬‬ ‫‪Surat‬‬ ‫‪13.‬‬ ‫‪Surat An-Nahl‬‬ ‫‪An-Nahl ayat‬‬ ‫‪ayat 33:‬‬ ‫‪33:‬‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َر ِ ّب ﻗََﺪْﺪْ َءاﺗﺗَ ْﻴ� ََ ِﲏ ِِﻣ َﻦ اﻟْْ ُﻤ ْْ ِِ‬ ‫�‬ ‫َ‬ ‫� َوو��َﻠﻠ �� ْﻤﻤﺘﺘَ ِﲏ ِ �‬ ‫ات‬ ‫اﻟﺴ َﻤﻤ‬ ‫ِﻳﻞِ ْْ �ا�ا�‬ ‫ﻳﺚ ﻓﻓَﺎﺎ ِﻃﻃ ََﺮﺮ ��‬ ‫‪12.‬‬ ‫‪Surat‬‬ ‫‪ayat‬‬ ‫‪��ََ 29:‬ﺎﺎ ِدد ِ‬ ‫َر ِ ّب ﻗ َءا َ ْﻴ� ِﲏ ﻣ َﻦ اﻟ ُﻤ‬ ‫‪ََ An-Nahl‬ﻮﻮ ِات‬ ‫ﻳﺚ‬ ‫ﲏ ِﻣﻣ ْْﻦﻦ ﺗﺗ ََ���ووِﻳﻞِ‬ ‫‪12.80‬‬ ‫‪Surat‬‬ ‫‪An-Nahl‬‬ ‫‪ayat‬‬ ‫‪29:‬‬ ‫� َ َ ْ َِ‬ ‫اﻟﺴ َ‬ ‫َو ْْ ��ا� ْر ِِض ��ﻧ َْﺖ َو ِِﻟ ِ ّﲖ ِﰲ ا�� ﻧْ َﻴﺎ َو ْْا� ٓٓ ِِﺧ َﺮ ِِة ﺗ ََﻮﻓ � ِ‪ِ 71:‬‬ ‫‪ِ ِ � An-Nahl‬‬ ‫‪14.‬‬ ‫‪Surat‬‬ ‫‪ْ ِ ْ ayat‬‬ ‫ﲔ‬ ‫ﻟﺼﺎﺎ ِﻟﻟ ِ�� ََﲔ‬ ‫ﲏ ِِ�� �ﻟﺼ‬ ‫ﲏ ُُﻣﻣ ْْﺴﺴ ِﻠﻠ ًًﻤﻤﺎﺎ ََوو ����ﻟﻟْ ِﺤﺤ ْﻘﻘ ِِﲏ‬ ‫َوا� ْرض ��ﻧ َْﺖ َوﻟ ِ ّﲖ ِﰲ ا�� ﻧْ َﻴﺎ َوا�ﺧ َﺮة ﺗ ََﻮﻓ � ِﲏ‬


ً ٍ َْ َ َْ ْ ِ ُ ُ ْ ُ َ ْ َ ْ َ َ ََ � َُ As-Sajdah ayat 12: 14. Surat ayat ‫ا� َ�َ ِﻠ ٌﲓ ﻗَ ِﺪ ٌ�ﺮ‬ 14. Surat ْ An-Nahl An-Nahl ayatَ َ 71: 71: َ ّ ٰ ‫� ِ ُ ْ ا �ن‬ ْ َ ِ ِ ِ ِ َ � َ‫ﺷ‬ ِ‫ل‬ Bab Dua: Wafatnya ‫ﻜ‬ ‫ﻟ‬ � ‫ﺎ‬ � ‫ﲅ‬ � ‫ﺪ‬ ‫ﻌ‬ ‫ﺑ‬ ‫ﻦ‬ ‫ﻣ‬ ‫ﲅ‬ ‫ﻌ‬ ‫ﻳ‬ ‫ﻼ‬ � ‫ﺮ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﻌ‬ ‫ﻟ‬ ‫ا‬ ‫ذ‬ ‫ر‬ � ‫ﱃ‬ ‫ا‬ ‫وﻣ�ْﲂ ﻣ �ﻦ �ﺮ �د‬Nabiyyullah ‫و ِﻣ�ْ ُ ْﲂ ﻣﻦ ﻳﺘﻮﰱ‬Isa a.s. ْ ً ِ ْ ْ ْ َ ُ َ َ ْ ْ ُ __________________________________________________________________________________________ ‫ََو ِﻣ�ْ ُ ْﲂ ََﻣ ْْﻦ ﻳ ُُﺘََ ََﻮ �ﰱ ََو ِﻣ�ْ ُ ْﲂ ََﻣ ْْﻦ �ُُ ََﺮ �د �ا َﱃ �� ْر َذلِ اﻟْ ُﻌ ُﻤ ِﺮ ِﻟ َﻜ ْ� َﻼ ﻳ َ ْﻌ َ َﲅ ِﻣ ْﻦ ﺑ َ ْﻌ ِﺪ ِ� ْ ٍٍﲅ ﺷَ �ْ�ًﺎ‬ � 17.

14.

Surah An-Nahl ayat 71:

ِ ‫� ِﻣ�اﻟْ ُ َﻤ ْﲂ ْﻮﻣ‬ ُ َ‫ا� َ�ﻠَﻘَﻗُ ُ ْ ْﻞﲂ ﻳ َُ َﺘ �ﰒ َﻮﻳﻓ�ﺘ ُ ْﺎﰼﻮﻓ � َﻣُ ْﺎﰼ‬ َ �� ّ ِ ‫تﻦ � � ِا�ﺮ �ديا َ ُوﱃ‬ ‫ﻮن‬ ‫ﲄ ُ َْﲂﻻ�ُ ْﻳ َﺮ ْﻌ َﺟَ َ ُﲅﻌ‬ ‫ﰻر َذِ�لِ ُ ْﲂ اﻟْ ُ ُﻌ �ﰒﻤا ِﺮَ ِﱃﻟ َ ِ�ر‬ َ ّ ْ ِ َ‫ﺷ‬ � ‫ﺎ‬ � ‫ﲅ‬ � َ‫ﺪ‬ ‫ﻌ‬ ‫ﺑ‬ ‫و‬ ْ ْ ً ْ ُُ ّّ ٰٰ ‫ََوو‬ ْ َ ْ َ ْ ْ ْ َ ُ ُ َ َ َ ِ ْ ِ َ 15. ‫ﺷَ �ْ�ًﺎ‬Surat ‫َ ْﻌﺪَ ِ� ٍٍﲅ‬Ar-Ra’d ‫ﲄ ﻻ ﻳ َ ْﻌ َﲅ ﺑ‬ ‫اﻟ ُﻌ ُﻤ � ِﺮ ﻟ‬41:ِ‫ا� َ�ﻠَﻘَ ُ ْﲂ ُ �ﰒ ﻳ ََﺘََ ََﻮﻓ � ُ ْﺎﰼ َوﻣ�ْﲂ َﻣ ْﻦ �ُُ َﺮ �د �اﱃ �� ْر َذل‬ ْ َ ayat 17. As-Sajdah ayat 12: � 17. As-Sajdah ayat 12: ‫ا� �َ ِِﻠ ٌﲓ ﻗََ ِِﺪ ٌ�ﺮ‬ ََ ّّ ٰٰ ‫اا ��نن‬ ‫�ﺮ‬ ‫ﺪ‬ ‫ﻗ‬ ‫ﲓ‬ ‫ﻠ‬ � �‫ا‬ َ ٌ ٌ َ ْ ْ َ َ ِ ‫ ﺑ َ ْﻌ ِﺪ ِ� ٍﲅ ﺷَ �ْ�ًﺎ‬ayat ‫ﻌ َﲅ ِﻣ ْﻦ‬41: ْ َ ‫َو ِﻣ�ْ ُ ْﲂ َﻣ ْﻦ ﻳُﺘَ َﻮ �ﰱ َو ِﻣ�ْ ُ ْﲂ َﻣ ْﻦ �ُ َﺮ �د ا َﱃ ��� ْر َذلِ اﻟ ُﻌ ُﻤ ِﺮ ﻟﻜ ْ�ﻼ ﻳ‬ 15. Surah Ar-Ra’d � 18. Surat Al-Mukmin ayat 78: ‫ﺎب‬ ُ ‫َوا ْن َﻣﺎ �ُ ِﺮﻳَﻨ� َﻚ ﺑ َ ْﻌ ُ َ ْﺾ � ِا� � ُي ْ ﻧ َ ِﻌ َﺪُ ُ ُ ْﱒ �� ْ ْو ﻧَﺘَ ِ َﻮﻓ��َﻨ�� ِ َﻚ ﻓَﺎﻧ � َِ ّﻤﺎ �َ ِﻠَ ُْﻴ ْ َﻚُ اﻟْ َﺒ ََﻼ ُغ ِ ُ َوْ�َﻠَ ْﻴﻨَﺎ اﻟْ ِﺤ َﺴ‬ َ ّ ِ ‫ﻗﻞ ﻳَﺘَ َﻮﻓ ُ ْﺎﰼ َﻣ َ� اﻟْ َﻤ ْﻮ ِت � ِا�ي � ُو‬ ‫ﻮن‬ َ ‫ﰻ ِ�� ُ ْﲂﲂ ُ ��ﰒﰒ اا َﱃﱃ َ ِرر��ّ ُ ْﲂﲂ ��ُ ْﺮﺮ َﺟﺟ ُﻌﻌ‬ � ُ ‫ﻗُ ْﻞ ﻳ َ َﺘ َﻮﻓ�ﺎﰼ َﻣ‬ َ ‫� اﻟ َﻤ ْﻮت ا�ي ُو‬ ‫ﻮن‬ ‫ﰻ‬ � ُ َ ُ َ َ ْ ّ 15. Surat Ar-Ra’d ayat 41: 16. Surah Al-Hajj ayat 5: 15. Surat Ar-Ra’d ayat � ayat41:12: 17. As-Sajdah Inilah 19 ayat Al-Quran yangَ mengandung kata Inilah 19 ayat ‫ﻌ َ َﲅ � ِﻣ ْ َﻦ ﺑ َ ْﻌَ ِﻟ َﺪ ِ� ْ ٍﲅ ﺷَ �ْ�ًﺎ‬Al-Quran ‫ر َذلِ � ِ اﻟْ ُﻌ ُﻤ ِِﺮ ِﻟ ُ َﻜ ْ� َ �ﻼ ﻳ‬yang �� ‫ﻦ �ُ َﺮ �د َ اﱃ‬mengandung ‫ ُ ْﲂ َﻣ ْﻦ ﻳُﺘَ َ ٰﻮ ِ�ﰱ َو ِﻣ�ْ ُ َْﲂ َﻣ‬kata �‫و ِﻣ‬ ْ ْ َ ْ ‫ﻓَ ْﺎﺻ ِ َ ْﱪ ْا �ن َو�ْﺪَ ّا� َﺣ �ﻖ ﻓﺎ �ﻣﺎ �ُ ِﺮﻳَﻨ�ﻚ � ﺑ َ ْﻌ َﺾ ا�ي ﻧَﻌﺪُ ْﱒ � ْو ﻧَﺘَ َﻮﻓ�َﻨ�ﻚ ﻓﺎ ْﻴﻨَﺎ‬ “TUWUFFIYA” itu ––Al-Hajj ayat-ayat kata “TUWUFFIYA” � itu � � dalam 16. Surat 5: ini “TUWUFFIYA” itu Al-Mukmin dalam ayat ayat-ayat “TUWUFFIYA” itu 17. Surah As-Sajdah ayat 18. Surat ayat12: 78: ini‫ﻮن‬kata 18. ُ ‫ﺴ‬Surat ْ Al-Mukmin ْ ‫ﻠﻠََ ْﻴ ََﻚ ا‬dengan ِِ �� Sengaja �� ‫ا�يي�ُ ْﻧﻧ ََﺮِِﻌﻌ َﺟﺪُﺪُ ُﻌ ُُ ْْﱒﱒ َ ���� ْوو ﻧﻧ ََ َﺘﺘَ َﻮﻮﻓﻓ‬ ََ ��‫ِِﺮﺮﻳﻳ ََﻨﻨ‬saya ََ 78: ‫ﺾ‬ ‫ََوواا‬ ‫ﻚ ﻓﻓََﺎﺎﻧﻧ �� ََﻤﻤ‬ ََ�� ‫ﺎﺎ‬ayat ُُ�� ‫ ْْنن ََﻣﻣﺎﺎ‬tidak ��‫��ََﻨﻨ‬mematikan”. tetap �‫ا‬ ‫ﻚ ُﺑﺑ ََْ ْْﻌﻌ ََ َﺾ‬ ‫ﻚ‬ ‫ﻚ‬ ‫ﺎب‬ ‫ﻟﻟْ ََﺒﺒ ََﻼﻼ ُُغغ ََوو��ََﻠﻠ ََ ْْﻴﻴﻨﻨََﺎﺎ ااﻟﻟْ ِِﺤﺤ ََﺴ‬ruh ‫ ْﻴ ُ ْﻚ ا‬dengan ُ “Mengambil ْ َ tetap berarti berarti‫ﺎب‬ “Mengambil ruh mematikan”. Sengaja saya tidak � ُ � ْ ُ َ ْ ِ ِ ِ ّ ُ � ُ ْ ِ ِ َ ‫ﻮن‬ َ ‫�� ﻗﻞ ﻳَﺘَ َﻮﻓﺎﰼ َﻣ� اﻟ َﻤ ْﻮت ا�ي ُوﰻ �ﲂ ﰒ � اﱃ َ �ر ّﲂ �ُ ْﺮ َﺟ ُﻌ‬ � 17. As-Sajdah ayat 12:pembaca mengartikan ayat-ayat ini supaya yang mulia suka melihat arti mengartikan ayat-ayat ini supaya pembaca 18. Surah Al-Mu'min ayat 78: yang mulia suka melihat arti ِ ّ ٰ َ‫ﻓَ ْﺎﺻ ِ ْﱪ ا �ن َو�ْﺪ‬ ِ �� ‫ا� َﺣ �ﻖ ﻓَﺎ �ﻣﺎ �ُ ِﺮﻳَﻨ� َﻚ ﺑ َ ْﻌ َﺾ‬ ‫ﻟ ََ ْﻴﻨَﺎ‬Surat ‫ﻮﻓ ���َﻨ� َﻚ ﻓَﺎ‬Muhammad َ َ‫ا�يي ﻧﻧ ََ ِِﻌﻌﺪُﺪُ ُُ ْْﱒﱒ ���� ْوو ﻧﻧ ََﺘَﺘ‬ kata ِ ّ ٰ َ‫ﻓَ ْﺎﺻ ِ ْﱪ �ا �ن َو�ْﺪ‬ 19. ayat 28: ِ َ َ َ َ ‫ﻟ‬ ‫ﻓ‬ ‫ﻳ‬ ‫ﻴ‬ � kata itu itu16.sendiri. sendiri. ‫ﻮ‬ �‫ا‬ ‫ﺾ‬ َ ‫ﻌ‬ ‫ﺑ‬ ‫ﻚ‬ ‫ﻨ‬ ‫ﺮ‬ � ‫ﺎ‬ ‫ﻣ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻓ‬ ‫ﻖ‬ ‫ﺣ‬ �‫ا‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻨ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻓ‬ ‫ﻚ‬ ‫ﻨ‬ � ِ � ُ � � ْ � � َ َ َ َ َ َ ْ ayat Surat 16. Suratْ � Al-Hajj Al-Hajj ayat 5:5: � � 18. Surat Al-Mukmin ayat 78: ‫ﻮن‬ ‫ﻌ‬ ‫ﺟ‬ ‫ﺮ‬ � َ ُ َ ْ ُ ُ َ ‫ﻗُ ْﻞ ﻳ َ َﺘ َﻮﻓ� ُ ْﺎﰼ َﻣ‬ َ ّ ِ ‫ﻮن ُو‬ ‫ﻮن‬ ‫� اﻟْ َﻤ ْﻮ �ُِ ْتﺮ َﺟ � ُﻌ ِا� َي‬ َ ‫ﰻ ِ� ُ ْﲂ ُ �ﰒ ا َﱃ َ ِ�ر ّ ُ ْﲂ �ُ ْﺮ َﺟ ُﻌ‬ � ayat 28: 19. Surah Muhammad Sedang ٓ ‫ ا َذا ﺗ ََﻮﻓ�ﳤْ ُ ُﻢ اﻟْ َﻤ َﻼ‬lagi ‫ﻓَ َﻜ ْ� َﻒ‬dalam ‫“د َْ� َر ُ ْﱒ‬TAWAFFA” �� ‫ﻮن ُو ُﺟﻮ َﻫﻬُ ْﻢ َو‬ ِ ْ itu َ ُ ‫ﴬﺑ‬ َ ‫ِ� َﻜ ُﺔ ﻳ‬disebutkan Sedang 22 kali kali kata kata “TAWAFFA” itu disebutkan lagi dalam AlAl� � َ ِ ‫ َﻚ ﻓَﺎﻟ ْﻴ‬Al-Quran ‫ﻧ َ ِﻌﺪُ ُ ْﱒ‬28: ‫ �ﻖ ﻓَﺎ �ﻣﺎ �ُ ِﺮﻳَﻨ� َﻚ ﺑ َ ْﻌ َﺾ ِا�ي‬kata ‫“ ٰ ّا� َﺣ‬TUWUFFIYA” َ‫ﻓَ ْﺎﺻ ِ ْﱪ ا �ن َو�ْﺪ‬ ‫ﻨَﺎ‬ayat 19.berikutSurat Muhammad �‫ �� ْو ﻧَﺘَﻮﻓ��ﻨ‬ayat Quran, ini: Inilah Quran,19.18. berikut ini: 19Muhammad Surat 28: � � � َ َ ayat Surat Al-Mukmin ayatyang 78: mengandung itu – dalam ayat-ayat ini kata “TUWUFFIYA” itu tetap berarti ‫ﻮن‬ َ ‫ �ُ ْﺮ َﺟ ُﻌ‬saya tidak mengartikan “Mengambil ruh dengan mematikan”. Sengaja ayat-ayat ini supaya pembaca yang mulia suka melihat arti kata itu sendiri. ‫ َر ُُ َْﱒ‬Al-An’am �َْ ‫ ُو ُﺟﻮ َﻫﻬُ ْﻢ َو ��د‬ayat ‫ﻮن‬ ‫ﻓَ ََِﻜ ْ� َﻒ ا ََذا ﺗ ََﻮﻓ�ﳤْ ُ ُﻢ اﻟْْ َﻤ ََﻼ ٓٓ ِ�ِ ََﻜ ُُﺔ ﻳ‬ ِ ْْ61: َ ِ ُ ‫ﴬﺑﺑ‬ َ 1. Surat � � ُ ‫ َو�ْﺪَ ﻓَ ٰ ّﻜ‬lagi ِ ‫ﻫ‬ 1. Surat Al-An’am ayat 61: ‫ﱒ‬ ‫ر‬ �ْ ‫د‬ � ‫و‬ ‫ﻢ‬ ‫ﻬ‬ ُ ‫ا� ْ� َ َﺣﻒ �ﻖ�اذﻓَاﺎ �ﻣﺗ‬ ‫ﻮ‬ ‫ﺟ‬ ‫و‬ ‫ﻮن‬ ‫ﴬ‬ ‫ اَﻟﻚ َﻤ ﺑ َ ْﻌﻼ� َﻜ‬itu ‫ﺎ ََﻮﻓ�ُ�ﳤْ ِ ُﺮﻳ َ ُﻨ�ﻢ‬disebutkan َ � ‫“ﺪُ ْﱒ ُ �� ْو‬TAWAFFA” ‫ ْﱪ ا �ن‬dalam ‫ﻓَﺎﻟ ْﻴﻨَﺎ‬2َ ‫ َﻚ‬kali َ ‫ﺾﺔ ﻳ َا� ِي ُ ﻧَﻌ‬ ِ ‫ ﻓَ ْﺎﺻ‬Al�‫ﻧَﺘَ ْ َﻮﻓ�َﻨ‬kata Sedang � � � � 19. berikut Surat Quran, ini:Muhammad ayat 28:

1.

19.

Surah Al-An’am ayat 61:

‫ﻮن‬ َ ‫�ُ ْﺮ َﺟ ُﻌ‬

ُ ُ � ‫ﴣ ���� ََ�� ٌٌﻞﻞ ُُﻣﻣ ََﺴﺴ ��ﻤﻤﻰﻰ ُُ ��ﰒﰒ‬ ‫ا�يي ﻳﻳ ََﺘَﺘَ ََﻮﻮﻓﻓ�� ُ ْْﺎﰼﺎﰼ ِِ����ﻠﻠ �� ْْﻴﻴﻞِﻞِ ََووﻳﻳ ََ ْْﻌﻌ ََ ُُﲅﲅ ََﻣﻣﺎﺎ ََﺟﺟ ََﺮﺮ ْْﺣﺣ ُُ ْْﱲﱲ ِِ���ﳯ��ﳯ� ََ ِِﺎرﺎر ُ ��ﰒﰒ ﻳﻳ ََ ْْﺒﺒ ََﻌﻌﺜﺜ ُُ ُْْﲂُﲂ ِِﻓﻓ�� ِِﻪﻪ ِِﻟﻟ ُُﻴﻴ ْْﻘﻘ ََﴣ‬ �‫ََووﻫﻫ ََُﻮُﻮ � ِِا‬ ‫ﻮند َْ� َر ُ ْﱒ‬ ِ ْ ‫ﻓَ َﻜ� َﻒ ا َذا ﺗَﻮﻓ�ﳤْ ُﻢ اﻟْﻤ َﻼٓ�ِ ُ َﻜ ُﺔ ﻳ‬ ُ ‫ﻮن و‬ َ ُ ‫ﴬﲂﺑ‬ ََ �� ‫ﺟ ْْﱲﱲﻮ َﺗﺗ ََﻫ ْْﻌﻌﻬُ ََْﻤﻤﻢﻠﻠُُ َو‬ayat ‫ﻮن‬ ُ ‫ ِِﺑﺑ ََﻤﻤﺎﺎ ُُﻛﻛ ْْﻨﻨ‬28: ‫ْ � �ااﻟﻟ ََ َْْﻴﻴ ِِﻪﻪ ََﻣﻣ ُ ْْﺮﺮﺟِﺟِ َُُﻌﻌ ُُ ْْﲂﲂ ُ ��ﰒﰒ ﻳﻳ ُُﻨﻨََ َ ِِ�� ّّ��ُُ ُُ ْْﲂ‬ Surat Muhammad “Allah itulah yang mengambil ruh kamu waktu� malam yakni menidurkan” (QS. Al-An’am, 6:61).

“Allah ِ�ٓ‫ﻟْ َﻤ َﻼ‬kamu “Allah itulah itulah yang mengambil ruh kamu waktu malam ‫ﻓَ َﻜ ْ� َﻒ ا َذ‬malam ‫د َْ� َر ُ ْﱒ‬yang �� ‫ َﻫﻬُ ْﻢ َو‬mengambil ‫ﻮن ُو ُﺟﻮ‬ ‫ا ﺗ ََﻮﻓ�ﳤْ ُ ُﻢ ا‬waktu ِ ْ َ ‫ َﻜ ُﺔ ﻳ‬ruh َ ُ ‫ﴬﺑ‬ � yakni yakni menidurkan” menidurkan” (Al-An’am, (Al-An’am, 6:61). 6:61).

81


Penjelasan Ahmadiyah

__________________________________________________________________________________________

2.

Surah Az-Zumar, ayat 42:

‫ﴣ ��ََﻠﻠََﳱْﳱْ ََﺎﺎ‬ ُُ ّّ ٰٰ ‫ﱵ ﻗﻗََ ََﴣ‬ ‫ﻚ ااﻟﻟ �� ِِﱵ‬ ‫ﺖ ِِﰲﰲ ََﻣﻣ��ََﺎﺎ ِِﻣﻣﻬﻬَﺎَﺎ ﻓﻓََ ُُ�� ْْﻤﻤ ِِﺴﺴ ُُﻚ‬ �‫ا‬ ‫ﱵ ﻟﻟ ََ ْْﻢﻢ ﺗﺗ ََ ُُﻤﻤ ْْﺖ‬ ‫ﲔ ََﻣﻣ ْْﻮﻮﲥِﲥِ ََﺎﺎ ََووااﻟﻟ �� ِِﱵ‬ ‫ﺲ ِِ�� ََﲔ‬ ‫ا� ﻳﻳ ََﺘََﺘ ََﻮﻮ ��ﰱﰱ ْْ ��ا�ا�ﻧﻧْْ ُُﻔﻔ ََﺲ‬ ‫ون‬ ََ ‫ت ِِﻟﻟﻘَﻘَ ْْﻮﻮ ٍٍمم ﻳﻳ ََﺘََﺘ ََﻔﻔﻜ�ﻜ� ُُﺮﺮ‬ ‫ااﻟﻟْْ ََﻤﻤ ْْﻮﻮ ََت‬ ‫ون‬ ‫� ََ�� ٓٓ ََ�� ٍٍت‬ �ََ ِِ ‫ت ََوو��ُُ ْْﺮﺮ ِِﺳﺳ ُُﻞﻞ ْْ ��ا�ا�ﺧﺧ ََْﺮْﺮىى �اا ََﱃﱃ ���� ََ�� ٍٍﻞﻞ ُُﻣﻣ ََﺴﺴ ��ﻤﻤﻰﻰ �اا ��نن ِِﰲﰲ ََذذ‬ � �

“Allah mengambil jiwa manusia waktu matinya dan jiwa manusia yang tidak mati dalam tidur” (QS. Az-Zumar, ayat 42).

Pada ayat pertama ini “Mengambil ruh pada waktu malam” “Allah jiwa manusia waktu dan ini menunjukkan bahwa “TUWUFFIYA” itu dipakai dalam arti “Allah mengambil mengambil jiwakata manusia waktu matinya matinya dan jiwa jiwa majaz, yakni 'menidurkan', karena mati tidak mesti harus di waktu manusia mati tidur” (Az-Zumar, ayat 42). malam, tapi yang yang tidak berhubungan dengan itu adalah manusia yang tidak mati dalam dalam tidur”malam (Az-Zumar, ayat “tidur”. 42).

Pada ayat kedua Allah telah berfirman “LAM TAMUT FĨ MANAMIHA” yakni “ia yang tidak mati dalam tidurnya”. Kata ini pun menyatakan terus terang bahwa kata “TUWUFFIYA” itu memang artinya ruh” “Mengambil juga, tetapi “Mengambil ruh” dalam ini ayat Pada “Mengambil ayat pertama pada waktu ayatdengan pertamaartiini ini“Menidurkan” “Mengambil ruh ruh padasambungannya waktu malam” malam”“LAM ini ini Pada dipakai karena TAMUT FĨbahwa MANAMIHA” sudah memalingkan artinya kepada arti menunjukkan kata “TUWUFFIYA” itu dipakai dalam arti majaz, menunjukkan bahwa kata “TUWUFFIYA” itu dipakai dalam arti majaz, majaz, yakni 'menidurkan'.

yakni tidak harus di tapi Adapun karena dalammati Shihhah Sittah, Muslim, yakni menidurkan menidurkan karena mati tidak mesti mesti harusAl-Bukhari, di waktu waktu malam, malam, tapiAtTurmudzi, Ibnu Majah, Abu Daud dan An-Nasaai- Enam kitab Hadits yang berhubungan malam itu “tidur”. masyhurdengan itu, maka “TUWUFFIYA” yangyang berhubungan dengan malamkata itu adalah adalah “tidur”. yang mengandung syarat-syarat tadi telah tersebut kira-kira 300 kali dengan arti “Mengambil ruh dengan mematikan” saja.

Pendek kata “TAWAFFAHULLÃHU FULÃNAN” itu artinya yang sebenarnya “Mengambil ruh seseorang dengan“LAM mewafatkan” – Kalau Pada ayat kedua Allah telah TAMUT FĨ kedua atau Allah“TIDUR” telah berfirman berfirman “LAM TAMUT FĨ adaPada tandaayat “MALAM” maka barulah kalimah itu dapat diartikannya dengan “Menidurkan” tetapi arti ini majazi namanya. MANAMIHA” yakni “Dia tidurnya”. Kata MANAMIHA” yakni “Dia tidak tidak mati mati dalam dalam tidurnya”. Kata ini ini pun punruh Adapun arti “TAWAFFAHULLÃHU FULÃNAN” itu “Mengambil manusia bersama dengan badannya” itu tidak ada sama sekali, baik menyatakan terus kata “TUWUFFIYA” itu dalam Al-Quranul-Majid, Lughat Arab. Arti itu menyatakan terus terang terang bahwa bahwaHadits kata maupun “TUWUFFIYA” itu memang memang hanya buatan sebagian ulama saja.

artinya ruh” artinya “Mengambil “Mengambil ruh” juga, juga, tetapi tetapi “Mengambil “Mengambil ruh” ruh” dalam dalam ayat ayat ini ini Ustadz Mahmud Saltut Pujangga Mesir berkata: ِِ ‫ﲎ ااﻟﻟْْ َﻤﻤ ْﻮﻮ‬ ِِ ‫َت‬ ْْ ‫“ َوو ََ ِِﳇﳇ ََﻤﻤ ُُﺔﺔ ﺗﺗ ََﻮَﻮ ��ﰱﰱ ﻗﻗََﺪْﺪْ َوو ََرردد‬LAM �� ‫ت ََﺣﺣ‬ ََ ‫ ََﺬﺬاا ااﻟﻟْْ ََﻤﻤ ْْﻌﻌ‬arti ََ ‫ ًًﲑﲑاا ِِﺑﺑ ََﻤﻤ ْْﻌﻌ‬karena ‫ﲎ‬ ‫“ ََﺻﺻ ََﺎرﺎر ََﻫﻫ‬Menidurkan” ‫ﱴ‬ ‫ﰱﰱ ااﻟﻟْْ ُُﻘﻘ ْْﺮﺮ�� ٓٓ ِِنن ََﻛﻛ ِِﺜﺜ‬sambungannya dipakai ‫ﲎ‬ ‫ﱴ‬ ‫ت‬ ‫ﲎ‬ ‫َت‬ dipakai dengan dengan arti “Menidurkan” karena sambungannya ْ َ ْ ْ ْ َ ِ ِ َ ٓ ُ ِ � ‫ﻛ‬ ‫“ ََو َ ِﳇ َﻤ ُﺔ ﺗ َََﻮ �ﰱ ﻗَﺪْ ََو َرد َْت ﰱ اﻟﻘ ْﺮ� ِن ﺜ ًﲑا ِﺑ َﻤ ْﻌ َﲎ اﻟ َﻤ ْﻮت َﺣﱴ َﺻ َﺎر َﻫﺬا اﻟ َﻤ ْﻌ َﲎ‬LAM ‫ﺐ ��ََﻠﻠََﳱْﳱْ ََﺎﺎ ااﻟﻟْْ ُُﻤﻤﺘََﺘ‬ َ ‫ َﻫ ََﺬا اﻟْْ َﻤ ْﻌ‬sudah ‫ﲎ ااﻻﻻ�� ََوو ِِﲜﲜَﺎَﺎ ِِ��ﳢِﳢِ ََﺎﺎ‬ ‫ ْْﻞﻞ ِِﰱﰱ ��ََ ْْ ِِﲑﲑ‬memalingkan ‫ََﺒﺒﺎﺎ ِِدد ُُرر ِِﻣﻣﳯْﳯْ ََﺎﺎ ََووﻟﻟََ ْﻢﻢ ��ُُ ْْﺴﺴ��ﺘََﺘ ْْﻌﻌ ََﻤﻤ‬artinya ‫ ﻫﻫ ََُﻮُﻮ ااﻟﻟْْﻐﻐَﺎَﺎ ِِﻟﻟ‬arti TAMU ُ kepada TAMU FĨ FĨ ‫ َََﻣﻣﻣﺎﺎﺎ‬MANAMIHA” MANAMIHA” ‫ﺐ �َﻠَﳱْ َﺎ اﻟْ ُﻤ َﺘ‬ ‫ﲎ ��اﻻ� َو ِﲜَﺎ ِ�ﳢِ َﺎ‬ ‫ ََﻫﻫ َﺬﺬاا ااﻟﻟْ ََﻤﻤ ْْﻌﻌ ََﲎ‬sudah ‫ ْﻞ ِﰱ �َ ْ ِﲑ‬memalingkan ‫َﺒﺎ ِد ُر ِﻣﳯْ َﺎ َوﻟَ ْْﻢ �ُ ْﺴ� َﺘ ْﻌ َﻤ‬artinya ‫ ُُﺐ‬kepada ‫ ﻫ َُﻮ اﻟْﻐَﺎ ِﻟ‬arti � ْ َ ‫ﴫ ِِﻓﳱَﺎ َﻋ ْﻦ َﻫ ََﺬا اﻟْْ َﻤ ْﻌ‬ majaz, �� ِِ ََ ‫ﻳﻳ‬ ََ ‫ﴫ ِﻓﻓﳱﳱَﺎﺎ ََﻋﻋ ْﻦﻦ ََﻫﻫ َﺬﺬاا ااﻟﻟْ َﻤﻤ ْﻌﻌ‬ ‫ﲎ‬ majaz, yakni yakni menidurkan. menidurkan. ‫ﲎ اااﻟﻟﻟْْ ُُﻤﻤﻤ َﺘﺘََﺘ ََﺒﺒﺒﺎﺎﺎ ِِِددد ُُررر‬ ‫ﲎ‬ ‫ﴫ‬ ْ َ � ِ َ‫ﻳ‬ ُ َ ُ َْ 82

“Kalimat “TUWUFFIYA” itu kerapkali disebutkan


Bab Dua: Wafatnya Nabiyyullah Isa a.s.

__________________________________________________________________________________________

“Kalimat “TUWUFFIYA” itu kerapkali disebutkan dalam AlQuranul-Majid dengan arti “mematikan” sehingga arti ini telah menjadi masyhur dan cepat dimengerti – dan kalimat itu tidak dipakai dengan arti lain, kecuali jika ia disertai dengan satu tanda yang memalingkannya dari arti yang cepat dimengerti itu” (Majalah Ar-Risalah Kairo, 11 Mei 1942).

Bukan itu saja bahkan di antara Ulama tafsir itu sendiri ada yang mengakui arti "MUTAWAFFĨKA" itu “yang mematikan”. Lihatlah Tafsir Jami’ul-Bayan, Tafsir Khazin, Tafsir Ruhul-Ma’ani dan Tafsir lainnya, sehingga tersebut dalam Al-Kamalain Hasyiyah Tafsir AlJalalain begini:

‫�ﴗ ﻗﻗََ ْْ�� ََﻞﻞ ََررﻓْﻓْ ِِﻌﻌ ِِﻪﻪ ﻓﻓََ ِِﻘﻘ�� ََﻞﻞ‬ ‫ت ِِ�� ََ�ﴗ‬ ‫ﻒ ِِﰱﰱ ََﻣﻣ ْْﻮﻮ ِِت‬ ‫ََووﻗﻗََﺎﺎ ََلل ََﺷﺷ�� ْْﻴﻴﺦُﺦُ ْْاا �ﻻﻻ ْْﺳﺳ ََﻼﻼ ِِمم اا ْ�ْ� ِِﻦﻦ ََﺣﺣ ََﺠﺠ ٍٍﺮﺮ ﻗﻗََ ِِﺪﺪ اا ْْﺧﺧ��ََﻠﻠ ََ ََﻒ‬ � ُ ِ ِ ِ ِ ِ ٓ ْ ْ َ � � َ ِ‫ول‬ َ ‫ﻧ‬ ُ ‫ﻗ‬ ‫اﻟﲋ‬ َ‫ﺪ‬ ‫ﻌ‬ ‫ﺑ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻴ‬ � ‫ﻮت‬ ‫ﻤ‬ ‫ﻳ‬ ‫ﰒ‬ ‫ﻪ‬ ‫ﻌ‬ ‫ﻓ‬ ‫ر‬ ‫ﻞ‬ � ‫ﺎت‬ َ ‫ﻣ‬ ‫ﻪ‬ � ‫ﻧ‬ � ‫ﺔ‬ ‫ﻳ‬ � ‫ا‬ ‫ﺮ‬ ‫ﻫ‬ ُ ُ � ِ‫اﻟﲋول‬ ُ ‫ﺎت ﻗَ ْْ� َﻞ ََرﻓْ ِﻌ ِﻪ ُ �ﰒ ﻳ ََ ُُﻤ‬ َ ‫�اا ََﱃﱃ ََﻇﻇﺎﺎ ِﻫ ِِﺮ ْا�ٓﻳ ََ ِﺔ ��ﻧ � ُﻪ ََﻣ‬ ُ � َ‫ﻮت َ� ِﻧ ًًﻴﺎ ﺑ ََ ْْﻌﺪ‬ � “Kata Syekhul- Islam Ibnu Hajar bahwa tentang wafatnya Isa sebelum diangkat itu Ulama sudah berselisih, ada yang berfatwa menurut zhahirnya ayat itu yakni beliau sudah wafat sebelum diangkat dan akan wafat sekali lagi sesudah turunnya.”

“Kata “Kata SyekhulSyekhul- Islam Islam Ibnu Ibnu Hajar Hajar bahwa bahwa tentang tentang matinya sebelum itu Keterangan bahwa antarasudah Ulama memang matinyainiIsa Isamenunjukkan sebelum diangkat diangkat itudiUlama Ulama sudah

ada yang mengakui bahwa “MUTAWAFFĨKA” itu berarti "Aku akan berselisih, ada mewafatkan engkau". berselisih, ada yang yang berfatwa berfatwa menurut menurut zhahirnya zhahirnya ayat ayat

a.s. itu beliau sudah diangkat dan akan sudah Dan menurut itumati jugasebelum kata mereka itu yakni yakni beliauarti sudah mati sebelum diangkatNabi dan Isa akan S.w.t. lebih dahulu, baru kemudian diangkat. diwafatkan oleh Allah Jadi, mereka mengakui pula bahwa susunan ayat tidak boleh mati sekali lagi sesudah turunnya.” mati sekali lagi sesudah turunnya.” dirubah.

Pendek kata, arti “MUTAWAFFĨKA” itu ialah “Aku akan mewafatkan engkau”. Arti ini adalah menurut ayat-ayat Al-QuranulMajid,Keterangan menurut Hadits-hadits yangbahwa shahih, menurut kitab-kitab ini di Ulama memang Keterangan ini menunjukkan menunjukkan bahwa di antara antara Ulama memang Lughat Arab dan menurut pengetahuan ulama Islam. Adapun arti yang dikemukakanbahwa oleh Ahmad Dahlan itu,itu maka berlawanan ada yang Aku adadengan yang mengakui mengakui bahwa “MUTAWAFFĨKA” “MUTAWAFFĨKA” itu berarti berarti Aku akan akan Al-Quranul-Majid, berlawanan dengan Hadits-hadits yang shahih dan berlawaan pula dengan kitab-kitab Lughat Arab. mematikan engkau. mematikan engkau. Memang ada sebagian ulama yang setuju dengan arti itu, akan tetapi ada pula ulama yang tidak setuju dengannya. Maka keterangan yang berdasarkan kepada sebagian ulama saja, kata mana yang tidak

Dan Dan menurut menurut arti arti dimatikan dimatikan oleh oleh Allah Allah lebih lebih

itu itu juga juga kata kata mereka mereka dahulu dahulu baru baru kemudian kemudian

Nabi Nabi Isa Isa sudah sudah 83 diangkat diangkat –– Jadi, Jadi,


Penjelasan Ahmadiyah

ِ ِِ ‫ﺎس ﻓﻓََﻬﻬ َُﻮُﻮ ِِﻣﻣ ْﻦﻦ ُُﻣﻣ ََﺆﺆﻟﻟ �� ََﻔﻔ‬ ‫ﺐ‬ ‫وز ���� ََ�� ِِدديي ََﺻﺻﺎﺎ ِِﺣﺣ ُُﺐ‬ ‫�ﻦ ااﻟﻟْْ ََﻔﻔ ْْ ُُﲑﲑ ِِوز‬ ‫ﺎت ََﻣﻣ ْْ�� ِِﺪﺪ اا ّّ ِِ�� ِِ�ﻦ‬ ‫ﺎت‬ ْ َ ‫���� ��ﻣﻣﺎﺎ ﺗﺗََ ْْﻔﻔ ِﺴﺴ ُُﲑﲑ اا ْ�ْ� ِِﻦﻦ ََﻋﻋ �ﺒ�ﺒ ٍٍﺎس‬ boleh menjadi hujjah dan dalil‫ﻮس‬ ‫ ااﻟﻟْْﻘَﻘَﺎﺎ ُُﻣﻣ‬hal agama. Sebagian ulama ‫ ِِﻮس‬dalam

__________________________________________________________________________________________

mengatakan bahwa Ibnu Abbasr.a. itu telah menulis dalam Tafsirnya begitu. Padahal Ibnu ‘Abbasr.a. tidak pernah mengarang satu kitab Tafsir apa pun. Adapun Tafsir yang dengan nama Tafsir Ibnu Abbas “Adapun Tafsir Ibnu ‘Abbas maka dikarang oleh “Adapun Tafsirbeliau Ibnumasyhur ‘Abbas itu, itu, maka dikarang oleh itu bukan karangan sendiri, telah disebutkan bahwa:

Majduddin Fairuzi Abadi pengarang Al-Qamus itu.”

Majduddin Fairuzi Abadi pengarang Al-Qamus itu.” (1) Dalam Kitab Ghayatul-Ma’ani, Jilid I, hal. 27, tertulis: (2) (2)

ِ ِ ِ ‫ﺎت َﻣ ْ� ِِﺪ ا ّ ِِ� ِ�ﻦ اﻟْْ َﻔ ْ ُﲑ‬ ِِ ‫��� �ﻣﺎ ﺗَ ْْﻔ ِِﺴ ُﲑ ا ْ� ِﻦ َﻋ �ﺒ ٍٍﺎس ﻓََﻬ َُﻮ ِِﻣ ْﻦ ُﻣ َﺆﻟ �� َﻔ‬ ‫ﺐ‬ ‫وز ���� ََ�� ِدديي ََﺻﺻﺎﺎ ِﺣﺣ ُُﺐ‬ ‫ﺎت َﻣ ْ�ﺪ ا ّ� ِ�ﻦ اﻟ َﻔ ْ ُﲑ ِوز‬ ‫� �ﻣﺎ ﺗَﻔﺴ ُﲑ ا ْ� ِﻦ َﻋ �ﺒﺎس ﻓﻬ َُﻮ ﻣ ْﻦ ُﻣ َﺆﻟ َﻔ‬ ِ ْ ‫ﻮس‬ ‫ااﻟﻟْﻘَﻘَﺎﺎ ُُﻣﻣ ِﻮس‬ Keadaan Tafsir itu telah disebutkan: Keadaan Tafsir itu telah disebutkan: “Adapun Tafsir Ibnu ‘Abbas itu, maka dikarang oleh Majduddin Fairuzi Abadi pengarang Al-Qamus itu.”

(2) Keadaan Tafsir itu telah disebutkan:

“Adapun Tafsir Ibnu ‘Abbas itu, maka dikarang oleh “Adapun itu, maka dikarang oleh � ِ ِ َ ِ ٍ‫‘ ََﻋﻋ �ﺒﺒ ٍﺎس‬Abbas ْ َ ‫ﻔ‬ ‫ﺗ‬ ِ‫ﲠ‬ ‫اﻟ‬ ‫ﻦ‬ � ‫ا‬ ‫ﲑ‬ ‫ﺴ‬ َ ‫ﺎ‬ ‫ﻖ‬ ‫ﺛ‬ ‫ﻮ‬ ‫ﻳ‬ ‫ﻻ‬ ‫ﱵ‬ ‫ﻟ‬ ‫ا‬ ‫ﲑ‬ ‫ﺎﺳ‬ ‫ﻔ‬ ‫ﺘ‬ ��ِِ ََ ‫ََوو ِِﻣﻣ ْْﻦﻦ ُُ ْْﲨﲨ‬ ‫ﻳﻖ‬ ‫ ﻓﻓََﺎﺎﻧﻧ �� ُُﻪﻪ ََﻣﻣ ْْﺮﺮ ِِوو‬Ibnu ‫ﺎس‬ ُ ُ ِ َ ِ � ِ ِ‫ ٌٌيي ِِﻣﻣ ْْﻦﻦ ََﻃﻃ ِِﺮﺮ ِﻳﻖ‬Tafsir ُ � ِ ِ َ ْ ِ ْ َ ‫ﻔ‬ ‫ﺗ‬ ِ‫ﲠ‬ ‫اﻟ‬ ‫ﻦ‬ � ‫ا‬ ‫ﲑ‬ ‫ﺴ‬ َ ‫ﺎ‬ ‫ﻖ‬ ‫ﺛ‬ ‫ﻮ‬ ‫ﻳ‬ ‫ﻻ‬ ‫ﱵ‬ ‫ﻟ‬ ‫ا‬ ‫ﲑ‬ ‫ﺎﺳ‬ ‫ﻔ‬ ‫ﺘ‬ ُ ُ ِ َ ِ � ِ ُ � ْ �� Abadi pengarang Al-Qamus itu.” Majduddin Majduddin Fairuzi Fairuzi Abadi pengarang Al-Qamus itu.” ْ ‫ِﲔ‬ ‫اﻟْاﻟ ََﻜﻜ ��ﺬﺬااﺑﺑ ََِﲔ‬

(2) (2)

“Diantara Tafsir-tafsir yang tidak boleh dipercaya ialah Tafsir Ibnu ‘Abbas, karena Tafsir itu diriwayatkan oleh orang-orang pendusta” Keadaan Tafsir itu telah (Al-Fawã'idul-Majmũ’ati Fil-Ahãditsil-Maudhũ’at Bab Keadaan Tafsir itu telah disebutkan: disebutkan: Famanãilil-Qurãn, hal. 104).

“Diantara “Diantara Tafsir-tafsir Tafsir-tafsir yang yang tidak tidak boleh boleh dipercaya dipercaya ialah ialah Tafsir Ibnu karena Telah Tafsirdisebutkan Ibnu ‘Abbas, ‘Abbas,pula: karena Tafsir Tafsir itu itu diriwayatkan diriwayatkan oleh oleh

� ‫ِ ٰﻫ ِِﺬ ِِﻩ اﻟ َﺘ� ِ َﻔ ِﺎﺳ ُﲑ‬ ‫اﻟﻄ �ﻮ � ُُال اﻟ �� ِ َﱵ �� ِ ْﺳ�ﻨَﺪُ وﻫَﺎ ْ ِاﻟ �� ِﱵ ا ْ� َﻦ َﻋ �ﺒ ٍٍﺎس �َ ْْ َﲑ َﻣ ْﺮ ِِﺿﻴ ِِﻪ ِ َو ِر َوا َ�َﳤُ َﺎ‬ ِ ِ � pendusta” ‫ﻔ‬ ‫ﺗ‬ ِ‫ﲠ‬ ‫ﻋ‬ � ‫ﺳ‬ ُ‫ﺪ‬ ‫ﻦ‬ � ‫ا‬ ‫ﲑ‬ ‫ﺴ‬ َ ‫ﺎ‬ ‫ﻖ‬ ‫ﺛ‬ ‫ﻮ‬ ‫ﻳ‬ ‫ﻻ‬ ‫ﱵ‬ ‫ﻟ‬ ‫ا‬ ‫ﲑ‬ ‫ﻳﻖ‬ ‫ﺎس‬ ‫ﺒ‬ ‫ﱵ‬ ‫ﻟ‬ ‫ا‬ ‫َﺎ‬ ‫ﻫ‬ ‫و‬ ‫ﻨ‬ � ‫ﱵ‬ ‫ﻟ‬ ‫ا‬ ‫ال‬ ‫ﻮ‬ ‫اﻟﻄ‬ َ ُ ُ َ ِ ِ ِ‫ ﻓﻓَ�َﺎﺎﻧﻧ �� َ ُُﲑﻪﻪ ََﻣﻣ ْْﺮﺮ ِووﺿﻴ ٌٌييﻪ ِ َﻣﻣو ِْْرﻦﻦ َوا�َﻃﻃﳤُ َِِﺮﺮﺎ ِﻳﻖ‬orang-orang ُ َ ِ َ ِ ْ � � ْ ‫ﺎﺳ ِِ�ﲑ اﻟ � ِﱵ َﻻ ﻳُﻮ ِﺛ ُﻖ ﲠِ َﺎ‬ ‫ََوو ِﻣﻣ ٰﻫ ْْﻦﻦﺬﻩ ُُ ْْﲨﲨاﻟ َﺘ� ِ��َﻔ اﻟاﻟﺎﺳﺘﺘ�� ََﻔﻔ ُﲑ ِﺎﺳ‬ ‫ﺗ َ ْﻔ ِﺴ ُﲑ ا ْ� ِﻦ َﻋ �ﺒ ٍﺎس‬pendusta” �� orang-orang ‫َﻣ ْ َ� َﺎ � ِِﻫﻴ ُﻞ‬ ‫ِﲔ‬ ‫َﻣاﻟْاﻟ َ� َﻜﻜﺎ �ﺬﺬﻫااﺑﺑﻴ‬ (Al-Qawaidul-Majmu’ati‫ ُ ََﻞِﲔ‬Fil-Ahaditsil-Maudhu’at bab

(Al-Qawaidul-Majmu’ati Fil-Ahaditsil-Maudhu’at bab Famanailil-Quran, Famanailil-Quran, hal. hal. 104). 104). TafsirTafsir yangIbnu panjang yangyang dibangsakan kepada Ibnu Maka, Abbas menukar susunan Al-Quranul“Diantara Tafsir-tafsir tidak boleh dipercaya ialah Tafsir yang panjang yang dibangsakan kepada Ibnu “Diantara Tafsir-tafsir yang Isa tidak itu boleh dipercaya ialahdi langit sekarang hidup Majid menerangkan bahwa Nabi ‘Abbas itu tidak disukai dan baru perawi-perawinya itu Allah , dan akan turun dan setelah turunnya akan dimatikan Tafsir Ibnu ‘Abbas, karena Tafsir itu diriwayatkan oleh ‘Abbas itu tidak disukai dan perawi-perawinya Telah disebutkan pula: Tafsir Ibnu ‘Abbas, karena Tafsir itu diriwayatkan itu oleh itu tidak benar. Telah disebutkan pula: majhul (yang tidak boleh diterima riwayatnya) majhul (yangorang-orang tidak bolehpendusta” diterima riwayatnya) orang-orang pendusta” (Al-Itqan, Jilid III, hal. 188) 84 (Al-Qawaidul-Majmu’ati Fil-Ahaditsil-Maudhu’at bab (Al-Itqan, Jilid III, hal. 188) (Al-Qawaidul-Majmu’ati Fil-Ahaditsil-Maudhu’at bab Famanailil-Quran, hal. 104). "Tafsir yang panjang yang dibangsakan kepada Ibnu ‘Abbas itu tidak disukai dan perawi-perawinya itu majhul (yang tidak boleh diterima riwayatnya)" (Al-Itqan, Jilid III, hal. 188)

a.s.

S.w.t.


Bab Dua: Wafatnya Nabiyyullah Isa a.s.

__________________________________________________________________________________________

Adapun arti MUTAWAFFĨKA itu MUMITUKA, kata Ibnu Abbas itu kita ambil dari Hadits Al-Bukhari – Kalau ada kata Ibnu Abbas seperti yang diterangkan oleh ulama dalam Al-Bukhari itu, kita minta ditunjukkan!

Kemudian Ahmad Dahlan menulis lagi: “Sekiranya dikehendaki makna kalimat “TAWAFFA” di sini “MATI” tidak berhajatlah kita menyebut “WA RÃFI’UKA ILAYYA” dan yang mengangkat engkau ke Hadhirat-Ku karena tiap-tiap ruh memang diangkat ke langit (Musang Berbulu Ayam, hal. 24). Kita sudah menjelaskan apa arti “WA RÃFI’UKA ILAYYA” arti itu sangat jelas. Adapun soal yang diajukan Ahmad Dahlan ini timbul karena ia tidak memahami arti “WA RÃFI”UKA ILAYYA” yang sebenarnya.

Sekarang, orang Islam yang berpengetahuan itu mengetahui bahwa Nabi Isaa.s. hendak dibunuh dan disalib oleh orang-orang Yahudi dan siapa yang disalib di atas kayu salib adalah orang terkutuk menurut keterangan kitab Taurat dan Injil. Jadi, kalau sekiranya Hadhrat Isaa.s. dapat dibunuh dan disalib oleh mereka tentu mereka itu berani mengatakan bahwa Isaa.s. itu Nabi palsu lagi terkutuk. Maka, Allah Ta’ala berjanji kepada beliau “AKU AKAN MEMATIKAN ENGKAU DAN AKU AKAN MEMULIAKAN ENGKAU” Jadi, perkara yang disebutkan dalam kata “WA RÃFI’UKA ILAYYA” ialah kemuliaan bukan mengangkat ruh saja.

Gunanya kata “WA RÃFI’UKA ILAYYA” itu ditambah, karena banyak orang mati dengan ajal dan tidak pula disalib di atas kayu salib akan tetapi tidak dimuliakan oleh Allah Ta’ala. Maka, Allah Ta’ala telah berjanji kepada beliaua.s.: "Walaupun orang-orang Yahudi hendak membunuh engkau dan hendak menghinakan engkau, akan tetapi Allah tidak akan membiarkan engkau dibunuh di atas kayu salib, bahkan Allah Ta’ala akan mematikan engkau dengan ajal (kematian alami) dan akan memuliakan engkau." Maka dari itu, telah menjadi nyata faedahnya kata “WA RÃFI”UKA” itu ditambahkan lagi.

Apa kata Ahmad Dahlan? Tiap-tiap ruh diangkat ke langit! Telah disebutkan dalam Hadits Muslim, Musnad Ahmad dan Hadits Ibnu Majah bahwa ruh orang yang jahat itu tidak diangkat ke langit 85


Penjelasan Ahmadiyah

__________________________________________________________________________________________

Saudara-saudara yang dikasihi! Kita orang-orang Islam Saudara-saudara yang dikasihi! Kita orang-orang Islam Saudara-saudara yang dikasihi! Kita orang-orang Islam Saudara-saudara dikasihi! Kitake langit, orang-orang Islam bahkan apabila ruh yang itu hampir sampai maka dikatakan hendaklah menafsirkan ayat-ayat Al-Quranul-Majid itu menurut oleh Malaikat kepadanya: hendaklah menafsirkan ayat-ayat Al-Quranul-Majid itu menurut hendaklah Al-Quranul-Majid itu menurut hendaklah menafsirkan menafsirkan‫اﻟﺴﻤﺎ ِء‬ayat-ayat ayat-ayat Al-Quranul-Majid itu menurut ِ َ ِ ‫ﻣ‬ ِ َ ً َ ْ � َ َ ِ‫ﺟ‬ ‫ﻔ‬ ‫ﺗ‬ �‫ﳖ‬ ‫اب‬ ‫ﻮ‬ ‫ﺑ‬ � � ‫ﺢ‬ � ُ ‫ﻻ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻓ‬ ‫ﺔ‬ ‫ﳰ‬ ‫ذ‬ ‫ﻲ‬ ‫ﻌ‬ ‫ر‬ ‫ا‬ َ َ َ َ ْ ُ ْ � َ َ keterangan Hadits-hadits yang shahih, karena Hadits-hadits yang � keterangan Hadits-hadits yang shahih, karena Hadits-hadits yang keterangan Hadits-hadits yang shahih, karena Hadits-hadits yang engkau ke bumi dalam karena keadaan hina, karena pintu keterangan “Kembalilah Hadits-hadits yang shahih, Hadits-hadits yang shahih itulah sebagai Al-Quranaul-Majid yang benar. Siapa langit tidaktafsir dibuka bagi engkau” (Misykãtul-Mashãbih, Babsaja shahih itulah sebagai tafsir Al-Quranaul-Majid yang benar. Siapa saja shahih tafsir Al-Quranaul-Majid yang Yuqãlu ‘inda man hadharahul-maũt). shahih itulah itulah sebagai sebagai Mã tafsir Al-Quranaul-Majid yang benar. benar. Siapa Siapa saja saja yang suka menafsirkan ayat-ayat Al-Quranul-Majid dengan S.a.w. yang sukaKami menafsirkan Al-Quranul-Majid dengan “Kembalilah engkauayat-ayat ke bumi dalam keadaan karena Ahmadiyah yakin bahwa sabda Nabihina, Muhammad yang menafsirkan ayat-ayat Al-Quranul-Majid dengan yang itusuka suka menafsirkan ayat-ayat Al-Quranul-Majid dengan benar, sedang kata Ahmad Dahlan itu tidak benar. Akan tetapi meninggalkan Hadits yang shahih, dikemudian tentu dia akan tersesat S.a.w. meninggalkan Hadits yang shahih, dikemudian tentu dia akan pun tersesat mengikuti Ahmad Dahlan tentu mau supaya Nabi Muhammad pintu langit tidak dibuka bagi engkau” meninggalkan Hadits yang shahih, dikemudian tentu dia akan meninggalkan Hadits yang billãhi shahih,mindzãlik). dikemudian tentu dia akan tersesat tersesat pikirannya, (na’ũdzu sebagai contoh ayat yang saya kemukakan “FALAMMA sebagai contoh ayat yang saya kemukakan “FALAMMA sebagai contoh ayat yang saya kemukakan “FALAMMA (Misykatul-Mashabih Yuqalu ‘inda man“FALAMMA Kemudian menulis lagi: sebagai contoh ayat Ahmad yang Dahlan sayabab Ma kemukakan “FALAMMA TAWAFFAITANI" artinya menurut keterangan Mufassirin yang TAWAFFAITANI” ini. TAWAFFAITANI” ini. TAWAFFAITANI” ini. terpandang itu Engkau telah mematikan aku” chadharahul-maut). TAWAFFAITANI” ini.bukan “Manakala tetapi artinya adalah manakala Engkau telah mengambil aku dengan Jangankan di dalam Hadits-hadits lain, di dalam Hadits Alsempurna (badanku bersama nyawaku)” (Musang Berbulu Ayam, Jangankan di dalam Hadits-hadits lain, di dalam Hadits AlJangankan di dalam Hadits-hadits lain, di dalam Hadits Jangankan di dalam Hadits-hadits lain, di dalam Hadits AlAlhal. 24). Bukhari yang diakui lebih shahih dari semua Kitab Hadits itu sudah Bukhari yang diakui lebih shahih semua Kitab itu sudah Bukhari yang diakui lebih shahih dari semua Kitab Hadits itu sudah Saudara-saudara yangdari dikasihi! Kita Hadits orang-orang Islam Bukhari yang diakui lebih shahih dari semua Kitab Hadits itu sudah Kami Ahmadiyah YAKIN BAHWA SABDA Nabi Muhammad hendaklah menafsirkan ayat-ayat Al-Quranul-Majid itu menurut tersebut tafsir ayat “FALAMMA TAWAFFAITANI”, sekurangtersebut tafsir ayat “FALAMMA TAWAFFAITANI”, sekurangketerangan Hadits-hadits yang shahih, karena Hadits-hadits yang tersebut tafsir ayat “FALAMMA TAWAFFAITANI”, sekurangtersebut tafsir ayat “FALAMMA TAWAFFAITANI”, sekurangshallallãhu ‘alaihi wa sallam itu benar, sedang kata Ahmad Dahlan itu shahih itulah sebagai tafsir Al-Quranaul-Majid yang benar. Siapa kurangnya ada 4 kali banyaknya Hadhrat Ibnu Abbas radhiyallãhu ‘anh kurangnya ada 4 suka kali banyaknya Hadhrat Ibnu Abbas radhiyallãhu ‘anh saja yang menafsirkan ayat-ayat Al-Quranul-Majid dengan kurangnya ada banyaknya Hadhrat Ibnu Abbas radhiyallãhu ‘anh kurangnya ada 44 kali kali banyaknya Hadhrat Ibnudikemudian Abbas radhiyallãhu tidak benar. Akan tetapi Ahmad Dahlan tentu mau supaya Nabi meninggalkan Hadits yang shahih, tentu ia‘anh akan shallallãhu meriwayatkan bahwa pada satu hari Nabi Muhammad tersesat sebagai contoh ayat saya kemukakanshallallãhu “FALAMMA meriwayatkan bahwa pada satu hariyang Nabi Muhammad shallallãhu meriwayatkan bahwa pada satu Nabi shallallãhu meriwayatkan bahwa pada ‘alaihi satu hari hari Nabi Muhammad Muhammad TAWAFFAITANI” ini. Muhammad shallallãhu wa sallam pun mengikuti fikirannya, ‘alaihi wa sallam sudah menerangkan keadaan-keadaan yang akan ‘alaihi wa sallam sudah menerangkan keadaan-keadaan yang akan ‘alaihi wa sallam sudah menerangkan keadaan-keadaan yang akan Jangankan di dalam Hadits-hadits lain, di dalam Hadits ‘alaihi wa sallam sudah menerangkan keadaan-keadaan yang akan Al(na’ũdzu billãhi mindzãlik). Ahmad Dahlan menulis lagi: “FALAMMA Bukhari yang diakui lebih shahih dari semua Kitab Hadits itu sudah terjadi di hari Qiamat –– berkaitan dengan hal itu beliau bersabda: terjadi di hari Qiamat berkaitan dengan hal itu beliau bersabda: terjadi di hari Qiamat – berkaitan dengan hal itu beliau bersabda: tersebut tafsir ayat “FALAMMA TAWAFFAITANI”, sekurang-kurangnya terjadi di hari Qiamat –artinya berkaitan dengan halketerangan itu beliau bersabda: TAWAFFAITANI menurut Mufassirinbahwa yang r.a. meriwayatkan ada 4 kali banyaknya Hadhrat Ibnu Abbas pada satu hari Nabi MuhammadS.a.w. sudah menerangkan keadaanterpandang itu bukan “Manakala Engkau telah mematikan aku”hal tetapi keadaan yang akan terjadi di hari Qiamat – berkaitan dengan itu beliau ُ ُ‫اﻟﺸﻤﺎلِ ﻓَ��ﻗ‬ ّ ِ ‫ُ �ﰒ ﻳُ ْﺆ� َُﺬ ِ� ِﺮ�ﺎلٍ ِﻣ ْﻦ �� ْﲱ َِﺎﰊ َذ َات اﻟْﻴ ِﻤﲔِ و َذ َات‬ �‫ﻮل �� ْﲱ َِﺎﰊ ﻓَ�ﻘَ ُﺎل ��ﳖ‬ ‫ُﻢ ﻟَﻢ‬bersabda:

ْْ ���� ‫ﻮل‬ ْْ ���� ‫ ََ��ﺎلٍﺎلٍ ِِﻣﻣ ْﻦﻦ‬aku ُُ َ‫َﺎﰊ ﻓﻓََ ُُ��ﻘَﻘ‬ ُُ ُ‫ ََﻤﻤﺎلِﺎلِ ﻓﻓََ����ﻗُﻗ‬Engkau ّّ ِِ ‫ات‬ ‫ﲱ‬ ‫اﻟﺸ‬ ََ ‫ﲔِﲔِ َََوو ََذذ‬telah ‫ات ااﻟﻟْْْ َََﻴﻴ ِِﻤﻤ‬ ََ ‫ ََذذ‬mengambil ‫َﺎﰊ‬ ‫ُُ ْْﺆﺆ�� َُُﺬَﺬ ِِ�� ِِﺮﺮ‬dengan ‫ُُُ ��ﰒﰒ ﻳﻳ‬ artinya‫ ْْْﻢﻢ ﻟﻟَََ ْْْﻢﻢ‬adalah ِِ manakala ِِ ‫ﲱ‬ ُُ �‫ﺎل ����ﳖ�ﳖ‬ ‫ﺎل‬ ‫َﺎﰊ‬ ‫ﲱ‬ ‫ﻮل‬ ‫اﻟﺸ‬ ‫ات‬ ‫ات‬ ‫َﺎﰊ‬ ‫ﲱ‬ ْ َ َ ُ ْ ْ ِ ِ ُ ُ ِ َ َ ُ ُ ّ ‫�ﰒ ﻳُ ْﺆ�َﺬ ِ� ِﺮ َ�ﺎلٍ ﻣ ْﻦ ��ﲱ َِﺎﰊ ذ َات اﻟ َﻴﻤﲔِ َوذ َات‬ ‫اﻟﺸ َﻤ ْﺎلِ ﻓَ��ﻗﻮل ��ﲱ َِﺎﰊ ﻓَ ُ�ﻘَﺎل ��ﳖ� ُ ْﻢ ﻟ ْﻢ‬ ِِ ‫اﻟﺼﺎ ِِﻟ ِﺢ‬ ُُ ُ‫�َ َﺰاﻟُُﻮا ُﻣ ْﺮﺗَ ِِّﺪ َ�ﻦ �َ ََﲆ ��� ْﻋ َﻘَﺎﲠِ ِ ْﻢ ُﻣ ْ� ُُﺬ ﻓََ َﺎر ْْﻗﳤَ ُ ْﻢ ﻓََ��� ُﻗ‬ ََ ‫ﻮل ََ ََ� ﻗََﺎ‬ َ‫�ﴗ اا�ْ� ُﻦﻦ َﻣﻣ ْﺮﺮ َﱘ‬ ‫ﻌ‬ ‫ﻟ‬ � ُ‫ﺪ‬ ‫ﱘ‬ ‫ﺒ‬ ‫ا‬ ‫ل‬ َ َ � َ ْ ْ ‫اﻟﺼ‬ ‫ﻮل ََ َ�� ﻗﻗ‬ ��� ‫ﲆ‬ ‫ � َﺰاﻟُﻮا ُﻣ‬hal. sempurna ََ ��ِِ ‫ﺎﺎ ِِﻟﻟ ِِﺢﺢ‬bersama �� ُ‫ﺎﺎ ََلل ااﻟﻟْْ ََﻌﻌ ْْﺒﺒﺪُﺪ‬nyawaku)” َ َ� ‫ ْْﺮﺮﺗﺗََ ِِّّﺪﺪ ََ�ﻦ‬Ayam, ُُ ‫( ََﺎرﺎرﺎر ْْﻗﻗﻗﳤَﳤَﳤَ ُُ ْْﻢﻢﻢ ﻓﻓﻓََ�����ﻗُﻗُﻗ‬Musang َ ََ‫ ْْْﻋﻋﻋﻘَﻘَﻘﺎﲠِﺎﲠِﺎﲠِ ِِِ ْْﻢﻢﻢ ُُُﻣﻣﻣ�ْ�ْ�ْ ُُﺬﺬﺬ ﻓﻓﻓ‬Berbulu ‫( َََﻣﻣ ْْﺮﺮ ََ َََﱘﱘ‬badanku ‫�ﴗ اا�ْ�ْ ُُُﻦﻦ‬ ‫�ﴗ‬ ‫اﻟﺼ‬ ‫ﻮل‬ ُ‫ﻮل َ� ﻗَﺎل اﻟ َﻌ ْﺒﺪ‬ ‫اﻟﺼﺎﻟ ِﺢ � َ�ﴗ‬ �� ‫ﲆ‬ ‫�ﻦ ��ََ َﲆ‬ ‫��َََ ََﺰﺰااﻟﻟُﻮﻮاا ُُﻣﻣ ْﺮﺗَ ّﺪ َ�ﻦ‬ � ُ َ ْ ْ ْ ْ ََ َ� ‫�ﺐ �َﻠ ََﳱْ ِ ْﻢ َو ��ﻧ َْﺖ‬ ّّ ِِ ُُ ‫ﲆ‬ ُُ ‫ﺖ ��َﻠﻠ ََﳱْﳱْ ِِ ْﻢﻢ ﺷَﺷَ ﻬﻬِﻴﺪًِﻴﺪً اا َﻣﻣﺎﺎ ُُدد ْْﻣﻣ‬ ُُ ‫َوو ُُﻛﻛ ْﻨﻨ‬ ََ ‫ﺖ ����ﻧﻧ‬ ََ ‫ﲎ ُُﻛﻛ ْﻨﻨ‬ ِِ ََ‫ﺖ ِِِﻓﻓ ِِﳱﳱ ْﻢﻢ ﻓﻓََﻠﻠ َََ ��ﻤﻤﺎﺎ ﺗﺗ ََﻮَﻮﻓﻓ�� ْْ��ﺘﺘ‬ ُُ ‫اﻟﺮِِِﻗﻗ‬ �� ‫ْﺖ‬ ‫ﺖ‬ ‫ﺖ‬ ‫ﰻ‬ ََ ‫�ﺐ ��ََﻠﻠ ََﳱْﳱْ ِِ ْْﻢﻢ ََوو ����ﻧﻧ‬ ‫اﻟﺮ‬ ‫ْﺖ‬ ‫ﺖ‬ ‫ﲎ‬ 24). ‫ﰻ‬ َ َ ُْ َ ْ ُ َ ََ ََ�� ‫ْﺖ‬ � َ ْ ْ َ َ‫ﺷ‬ � ّ‫ﰻ‬ ْ‫ﳱ‬ ‫ﻓ‬ ‫ﻬ‬ � ‫ﻛ‬ ُ ‫ﻗ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﻠ‬ ‫ﻓ‬ ‫ﻢ‬ ‫ﳱ‬ ‫ﻓ‬ ‫ﺖ‬ ‫ﻣ‬ ‫د‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻣ‬ ‫ا‬ ً‫ِﻴﺪ‬ ‫ﻢ‬ ‫َﻮ‬ ‫ﺗ‬ ‫ﻠ‬ � ‫ﺖ‬ ‫ﺘ‬ ‫ﰻ‬ ‫ﲆ‬ ‫ْﺖ‬ ‫�ﺐ‬ ‫اﻟﺮ‬ ‫ْﺖ‬ َ ‫ﻧ‬ � ‫ﺖ‬ َ ‫ﻨ‬ ‫ﲎ‬ ُ ِّ ِ ُُ ‫ﲆ‬ ِ ْ ِ َ َ ْ َ ِ ُ ‫�ﺐ �َﻠﳱْ ِ ْﻢ َو ��ﻧ َْﺖ �َﲆ‬ ُ ‫ََوو ُﻛﻛ ْْﻨﻨ ُُﺖ �َﻠَﳱْ ِ ْْﻢ ﺷَ ﻬِﻴﺪً ا َﻣﺎ ُد ْﻣ ُﺖ ِﻓ ِﳱ ْْﻢ ﻓَﻠ َ ��ﻤﺎ ﺗ َََﻮﻓ� ْْ�ﺘَ ِﺷَﲎ ُﻛ ٍْﻨ َﺖ ��ﻧ َْﺖ ��اﻟﺮِﻗ‬ ‫� ﺷَ ﻬﻬِﻴِﻴ ٍﺪﺪ‬ ٍٍ ْْ ��‫ََﺷﺷ‬ ‫� ﺷَﺷَ ﻬﻬِﻴِﻴ ٍٍﺪﺪ‬ � �ٍٍ ْْ ��‫ََﺷﺷ‬ 86


Bab Dua: Wafatnya Nabiyyullah Isa a.s.

__________________________________________________________________________________________

“Lalu akan ditangkap beberapa orang lelaki dari sahabatsahabat, aku dari kanan dan kiri (supaya dimasukkan ke Neraka), maka aku akan berkata: Orang-orang ini para sahabatku! Perkataan saya ini akan dijawab: Semenjak engkau berpisah dengan mereka, mereka sudah murtad - mendengar jawaban itu, aku pun akan berkata sebagaimana hamba Allah yang shaleh Isa akan berkata: Aku sudah menjaga mereka selama aku berada di antara mereka – Jadi, tatkala Engkau ya Tuhan! Sudah mematikan aku, maka Engkau sajalah yang menjadi Penjaga mereka dan Engkaulah Yang menjaga segala sesuatu” (Al-Bukhari Juz II, bab Udzkur Fil-Kitabi Maryam).

Di dalam Hadits ini, Nabi kita MuhammadS.a.w. mempergunakan perkataan Nabi Isaa.s. yaitu “FALAMMA TAWAFFAITANI” itu.

Tidak ada seorang pun di antara ulama Mufassir yang terpandang oleh Ahmad Dahlan mengatakan bahwa kata “FALAMMA TAWAFFAITANI” dalam Hadits Nabi kita ini berarti “Engkau telah mengambil aku dengan sempurna (badanku bersama nyawaku)” (Musang Berbulu Ayam, hal. 24). Hadits ini menunjukkan bahwa:

(1) S ebagaimana Nabi kita MuhammadS.a.w. telah menjaga sahabatsahabatnya semasa hidupnya, begitu juga Nabi Isaa.s. telah menjaga sahabat-sahabatnya semasa hidupnya.

(2) S ebagaimana Nabi kita MuhammadS.a.w. telah berpisah dengan sahabat-sahabatnya karena wafat, begitu juga Nabi Isaa.s. berpisah dengan sahabat-sahabatnya karena wafatnya, bukan karena diangkat ke langit. (3) S ebagaimana sebagian orang Islam telah murtad sesudah wafat beliauS.a.w., begitu juga sebagian para pengikut Nabi Isaa.s. telah berpaling dari kebenaran sesudah wafat beliau.

(4) S ebagaimana Nabi kita MuhammadS.a.w. belum mengetahui keadaan umatnya yang murtad itu, begitu juga Nabi Isaa.s. tidak mengetahui keadaan orang-orang yang sudah berpaling itu sampai hari Qiamat. 87


Penjelasan Ahmadiyah

__________________________________________________________________________________________

Empat perkara ini telah disebutkan dalam Hadits yang shahih itu dengan nyata. Jadi, kalau Nabi MuhammadS.a.w. atau Nabi Isaa.s. kembali lagi ke dunia, tentu beliau-beliau dapat mengetahui keadaan umatnya masing-masing dan tentu beliau-beliau tidak boleh mengatakan pada hari Qiamat “Kami tidak mengetahui keadaan mereka, Engkau sajalah wahai Tuhan Yang mengetahui keadaan mereka”.

Maka ayat dan Hadits ini menyatakan bahwa sebagaimana Nabi MuhammadS.a.w. sudah wafat sebelum murtadnya sebagian sahabat itu, begitu juga Nabi Isaa.s. telah wafat sebelum orangorang Nashrani berpaling dan mendakwakan Nabi Isaa.s. dan ibunya sebagai dua Tuhan.

Tafsir manakah yang hendak kita ikuti? Tafsir Ahmad Dahlan atau tafsir Nabi MuhammadS.a.w.? Ahmadiyah tetap beriman bahwa Tafsir yang dijelaskan oleh Nabi kita MuhammadS.a.w. itulah yang benar dan Tafsir itulah yang wajib kita ikuti, bukan Tafsir Ahmad Dahlan yang salah, karena ayat-ayat Al-Quranul-Majid di putar balikkan.

Pendek kata, ayat-ayat Al-Quranul-Majid dan Hadits-hadits yang shahih dan Ijma’ para shahabatr.a. menunjukkan bahwa Nabi Isaa.s. sudah wafat. Pengakuan Nabi Isaa.s. masih hidup dengan tubuh kasarnya di langit itu hanya berdasarkan persangkaan saja, bukan berdasarkan dalil yang shahih. Sebenarnya kepercayaan itu berasal dari kaum Nashrani yang pura-pura masuk Islam untuk menyokong kepercayaan mereka itu terhadap Nabi Isaa.s. dan ibunya sebagai Tuhan. Apakah tuan Ahmad Dahlan mau beri’tikad seperti orangorang Nasrani?

Di sini saya hendak bertanya kepada Ahmad Dahlan dan kawankawannya. Kalau Nabi Isaa.s. nanti datang, bagaimanakah beliau? Apakah beliaua.s. akan mengikuti Islam? Apakah beliaua.s. akan berhukum kepada Islam, sedangkan beliau sendiri belum pernah belajar Al-Quranul-Majid dan Hadits-hadits Nabi MuhammadS.a.w.? Kalau dikatakan beliaua.s. akan belajar dahulu kepada guru agama, maka kita bertanya lagi. Bolehkah seorang Nabi belajar agama kepada guru agama yang bukan berpangkat Nabi? Kalau dikatakan “Ya, boleh!” maka tentu diakui pula bahwa guru agama

88


Bab Dua: Wafatnya Nabiyyullah Isa a.s.

__________________________________________________________________________________________

yang bukan Nabi itu lebih pandai dalam hal agama daripada Nabi Isaa.s.! Kalau begitu, lebih baik guru agama itu saja ditetapkan untuk memperbaiki umat Islam dan lain-lainnya.

Lagi timbul pertanyaan, apakah Nabi Isaa.s. itu akan belajar kepada guru agama kaum tua atau guru agama kaum muda? Kalau beliau akan belajar kepada kaum muda, maka tentu beliau akan mendapat pertentangan yang hebat dari kaum tua – dan kalau beliau belajar kepada kaum tua, tentu beliau akan mendapat pertentangan yang bertubi-tubi dari kaum muda.

Lagi perlu ditanyakan bahwa apabila beliau akan turun, madzhab empat manakah yang akan beliau ikuti? Kepada Syafi’ikah, Hambalikah, Malikikah atau Hanafikah? Kalau tidak mengikuti madzhab manapun, tentu akan difatwakan oleh ulama empat madzhab bahwa beliau telah keluar dari Ahlus-Sunnah Wal-Jama’ah. Dan kalau beliaua.s. akan mengikuti madzhab, maka madzhab manakah yang akan beliau ikuti dan apakah alasannya? Kalau berkata bahwa Allah Ta’alaguru berfirman dalam Alakan belajar kepada agama mana dikatakan Ada Nabiorang Isaa.s. tidak pun, bahkan Allah sendiri yang akan mengajarnya, maka tentu akan a.s. salãm semua Quranul-Majid matinya Nabi Isabeliau ‘alaihis – sedang diakui pula bahwabahwa wahyusebelum akan turun lagi kepada menurut kata Ulama pintu wahyu sudah tertutup setelah wafatnya AhlikitaKitab (YahudiS.a.w..dan Nashrani) akan beriman kepada beliau, Nabi Muhammad Ada orang berkata firmannya demikian:

bahwa AllahS.w.t. berfirman dalam AlQuranul-Majid bahwa sebelum matinya Nabi Isaa.s. semua Ahli Kitab (Yahudi dan Nasrani) akan beriman kepada beliaua.s., firmannya demikian:

‫َوا ْن ِﻣ ْﻦ �� ْﻫﻞِ اﻟْ ِﻜ�َ ِﺎب ا �ﻻ ﻟَ ُﻴ ْﺆ ِﻣ َ �ﲍ ِﺑ ِﻪ ﻗَ ْ� َﻞ َﻣ ْﻮ ِﺗ ِﻪ‬ � �

“Dan tiap-tiap orang dari Ahli Kitab akan beriman kepadanya (Isa) sebelum matinya” (QS. An-Nisa, 4:159).

“QABLA“Dan MAUTIHI” ‘Abbasr.a. tiap-tiapsebelum orang darimatinya, Ahli Kitabkata akanIbnu beriman a.s. maksudnya adalah sebelum matinya Isa , begitu juga kata Al-Hasan dan Abu Malik. Jadi, semua Ahli Kitab akan beriman dahulu kepada kepadanya (Isa) sebelum matinya” (An-Nisa, 4:159. beliaua.s. di akhir zaman barulah beliau akan mati.

Kita jawab: Arti itu tidak dapat diterima, karena bertentangan dengan Al-Quranul-Majid. AllahS.w.t. berfirman

“QABLA MAUTIHI” sebelum matinya, kata Ibnu ‘Abbas

radhiyallahu ‘anh maksudnya adalah sebelum matinya Isa 89‘alaihis


Penjelasan Ahmadiyah

__________________________________________________________________________________________

kepada Nabi Isaa.s.:

‫َو َ�ﺎ ِ� ُﻞ � ِا� َ�ﻦ اﺗ � َﺒ ُﻌﻮكَ ﻓَ ْﻮ َق � ِا� َ�ﻦ َﻛ َﻔ ُﺮوا ٓ ا َﱃ ﻳ َ ْﻮ ِم اﻟْ ِﻘ�َﺎ َﻣ ِﺔ‬ �

“Aku akan menjadikan pengikut-pengikut engkau wahai Isa lebih tinggi daripada orang-orang yang ingkar sampai hari Qiamat” (QS. Ali Imran, 3:56)

menjadikanbahwa pengikut-pengikut engkau Ayat“Aku ini akan memastikan orang-orang yang ingkar a.s. kepada Nabi Isa tetap ada sampai hari Qiamat (Lihat pula ayat 15 wahai Isadikatakan lebih tinggi daripada yang ingkar Kalau bahwa orang orang-orang Yahudi dan Nashrani yang hidup –65 surah Al-Maidah).

sampai hari Qiamat” (Surat Alitiap-tiap Imran, 3:56) Lagi pula kalau bahwa Ahlipercaya Kitab akan pada waktu turunnya Isadipercayai ‘alaihis salãm itulah yang akan kepada

beriman kepada Nabi Isaa.s. sebelum kematian beliau, tentu akan dipercayai bahwa itu tiap-tiap Kitab itu akan hidup sampai beliau, makapula perkataan salah Ahli karena menurut firman Allah Ta’ala Nabi Isaa.s. turun dan sampai mereka beriman kepada beliau, akan tetapi tidak mempercayai demikian karena tadi tiap-tiap Ahli ada Kitaborang akanyang percaya kepada Nabi Isa ‘alaihis salãm kepercayaan demikian bertentangan dengan kejadian kitakepada lihat Ayat ini memastikan bahwa orang-orang yangyang ingkar sehari-hari, yaituAhli kaum Nasrani dan Yahudi sehari-hari tidak ditentukan Kitab yangtidak di akhir Zaman saja. senantiasa turun lagi. (Lihat pula ayat 15 ada yang mati, sedang beliau Nabi Isa ‘alaihis salam tetap adaa.s.sampai hari Qiamat

Kalau dikatakan bahwa orang Yahudi dan Nasrani yang hidup –65 surat Al-Maidah). a.s.

pada waktu turunnya Isa itulah yang akan percaya kepada beliau, maka perkataan itu salah karena menurut firman AllahS.w.t. Imam Az-Zujjaj punakan berkata: tadi tiap-tiap Ahli Kitab percaya kepada Nabi Isaa.s. tidak ditentukan Ahli Kitab yang di Akhir Zaman saja.

Lagi pula kalau dipercayai bahwa tiap-tiap Ahli Kitab akan

Imam Az-Zujjaj pun berkata:

kematian beliau, tentu beriman kepada Nabi Isa ‘alaihis ‫ ُل ﺑ َ ِﻌﻴ ٌﺪ‬salãm ‫و ٰﻫ َﺬا اﻟْﻘَ ْﻮ‬sebelum َ “Kata sebagian orang bahwa Ahli Kitab yang ada di akhir zaman

akan dipercayai pulaakan bahwa tiap-tiap Ahli Kitab itu akan hidup itu saja yang percaya kepada Nabi Isa ‘alaihis salãm itu sampai jauh dari maksud ayat itu”

Nabi Isa ‘alaihis salãm dan Juz sampai mereka beriman kepada (Tafsirturun Al-Khazin, I, hal. 516).

“Kata sebagian orang bahwa Ahli Kitab yang ada di akhir

beliau, akan tetapi saya tidak jelaskan ada orangmakna yang mempercayai demikian karena Sekarang, ayat itu yang sebenarnya. Telah disebutkan sebuah sebagai berikut: zaman itudalam saja yang akanTafsir percaya kepada Nabi Isa

‘alaihis

ْ‫اﻟﻀ� ِﻤ َﲑ �َ ْﺮﺟِ ُﻊ ا َﱃ اﻟ‬dengan kepercayaan ‫ ٍٍﺎس َو ��� ْْﻛ ََ ُﱶ اﻟْْ ُﻤ‬yang ‫و َﻣﺎ ِِﻣ ْﻦ ��� َ� ٍٍﺪ‬demikian ‫ِِﻜﻜ�َ ِﺎﰊ َواﻟْْ َﻤ ْﻌ ََﲎ‬bertentangan ‫ ﻓَﻘَﺎ‬lihat ِ ّ ِِ ‫ ََﻔﻔ‬kejadian َ‫ﴪ‬ �‫ ََلل اا��ْ ُُﻦﻦ ََﻋﻋﺒﺒ‬kita ْ‫�ﻦ ����� ��نن اﻟﻀ� ِِﻤ َﲑ �َ ْﺮﺟِ ُﻊ �ا ََﱃ ْاﻟ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﻟ‬ ‫ﲎ َََوو ََﻣﻣﺎﺎ ِﻣﻣ ْْﻦﻦ ��� ََ�� ٍﺪﺪ‬ ‫ﻌ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﻟ‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ﺎﰊ‬ � ‫�ﻦ‬ ‫ﴪ‬ ‫ا‬ ‫ﱶ‬ ‫ﻛ‬ � ‫و‬ ‫ﺎس‬ ُ ِ ِ َ ّ � ْ َ ْ ُ ْ ْ َ َ َ ِ �‫ �ن اﻟﻀ‬maksud ‫ﺎﰊ َواﻟ َﻤ ْﻌ َﲎ‬ ‫ﺟِ ُﻊ �ا‬jauh ‫ﻤ َﲑ �َ ْﺮ‬dari � ‫ﴪ َ�ﻦ‬ ‫ َو�ﻛ َ ُﱶ‬itu” ‫ﻓﻓََﻘَﻘَﺎﺎ َل ا ْ�ْ ُﻦ َﻋ �ﺒ� ٍﺎس‬ ِ ّ ِ ‫ اﻟ ُﻤ َﻔ‬ayat ِ َ�‫ﱃ اﻟﻜ‬itu salãm sehari-hari, yaitu ada �ََ ِِ ‫ﻮن ََذ‬ ‫ ْﻦ �َ ُُﻜ‬kaum ‫ ِﺎﰊ َوﻟََ ِِﻜ‬Nashrani �‫ْﻮ ِِت ََذ ِِ � ََ� اﻟْاﻟْ ِِﻜﻜ‬dan ‫ﻗﻗََ ْ� ََﻞ َﻣ‬Yahudi ‫ َﻦ ِﺑﺑ ِِﻌﻌ َ�ﴗ‬sehari-hari ‫ﻞِ اﻟْاﻟْ ِِﻜﻜ�َ ِﺎب اﻻ�� � ٓٓ َﻣ‬senantiasa ‫ِِﻣ ْﻦ ��� ْْﻫ‬ َ ُ � ‫ذ‬ ‫ﻮن‬ ‫ﻜ‬ � ‫ﻦ‬ ‫ﻜ‬ ‫ﻟ‬ ‫و‬ ‫ﺎﰊ‬ � � ‫ذ‬ ‫ت‬ ‫ﻮ‬ ‫ﻣ‬ ‫ﻞ‬ � ‫�ﴗ‬ ِ ‫ﻦ‬ ‫ﻣ‬ � ‫ﻻ‬ ‫ا‬ ‫ﺎب‬ � ‫ﻫ‬ � ‫ﻦ‬ ‫ﻣ‬ ِ ِ‫ﻞ‬ ِ َ ْ َ َ َ َ ْ َ ْ ْ ُ َ � ْ ُ ْ ِ َ ِ ِ ِ � ِ َ ِ َ َ �َ ِ ‫ﻮن ذ‬ ‫�ﴗ ﻗَ ْ� َﻞ َﻣ ْﻮت ذ‬ � ‫ﺎب �اﻻ‬ ِ َ�‫ﻣ ْﻦ �� ْﻫﻞِ اﻟﻜ‬ ِ َ�‫ِ َ� اﻟﻜ‬Al-Khazin, َ ‫ﻦ ِﺑﻌ‬I,َ ‫ٓ َﻣ‬hal. ُ ‫ﺎﰊ َوﻟﻜ ْﻦ �َﻜ‬ (Tafsir Juz 516). � ْ ِ َ ْ ‘alaihis salãm tidak turun lagi. yang mati, sedang beliau َ ْ ‫ﺤ‬ ‫ﻟ‬ ‫ﻳ‬ ‫ﻋ‬ ‫ﴩ َﻻﻳ َ ْﻨ َﻔ ُﻌ ُﻪ اﻳْ َﻤﺎﻧ ُ ُﻪ‬ ِ ْ ‫ﺎن ِﻋ ْﻨﻨﺪَﺪَ ااﻟْ َﺤ‬ ُ ‫ْااﻻﻻﻳﻳْْ َﻤﻤ‬ ‫ﴩ َﻻﻻﻳ ََ ْْﻨﻨ َﻔﻔ ُُﻌﻌ ُُﻪﻪ �ااﻳﻳْْ ََﻤﻤﺎﺎﻧﻧ ُُ ُُﻪﻪ‬ ِِ ْ ‫ﺎن ِﻋ ْْﻨﺪَ اﻟْ ََﺤ‬ ُُ ‫ْا �ﻻﻳْ ََﻤ‬ ‫ﴩ‬ ‫ﺎن‬ �� �� 90

Sekarang, saya jelaskan‘anh makna itu yangAhli sebenarnya. “Ibnu Abbas radhiyallãhu dan ayat kebanyakan Tafsir Telah


dari Ahli Kitab waktu mendekati kematiannya kelak akan terbuka pintu kebenaran dalam perkaraBab IsaDua: ‘alaihis salãm Nabiyyullah dan agama, Isa ketika Wafatnya a.s.itu

__________________________________________________________________________________________

barulah mereka hendak beriman kepadanya dengan sebenar-benarnya “Ibnu Abbasr.a. dan kebanyakan Ahli Tafsir berkata bahwa “HU” dalam kata “MAUTIHI” kembali kepada Ahli itu? iman, dhamir tetapi apakah memberikan faedah itu, kepada mereka waktu Kitab, maka makna ayat itu begini: Tiada seorang pun Ahli Kitab, melainkan sebelum matinya, ia akan beriman kepada Nabi Isaa.s., akan tetapi keimanannya di waktu kematian itu tidak akan memberikan faedah apa-apa kepadanya” (Tafsir Al-Khazin, Jilid I, hal. 515 ).

Arti ini bukan saja diterangkan oleh Ibnu ‘Abbas radhiyallãhu

Inilah makna sebenarnya ayat itu. Jadi, Hadhrat Ibnu Abbas ‘anh , bahkan oleh kebanyakan Ahli Tafsir juga. sendiri sudah menolak Tafsir yang dikemukakan sebagian orang

r.a.

tadi.

Dalam Tafsir Al-Quranul-Hakim, Juz VI, hal. 8, terbitan Pulau Pinang telah disebutkan: “Ayat 159 menerangkan bahwa tiap-tiap “QABLA MAUTIHI” dibaca juga “QABLA kelak MAUTIHIM” orang dari Ahli Kitab waktu mendekati kematiannya akan a.s. terbuka pintu kebenaran dalam perkara Isa dan agama, ketika (Lihat Tafsirmereka Ibnu Jarir Jilid VI, hal. 15kepadanya dan Tafsirdengan Al-Kasysyaf Jilid I, itu barulah hendak beriman sebenarbenarnya iman, tetapi apakah memberikan faedah kepada mereka hal. 397 waktu itu?serta Tafsir Ad-Durul-Mantsur, Juz II, hal. 241) meskipun

r.a. , bahkan ini bukan saja diterangkan oleh Ibnu ‘Abbasnamun qiraahArti ini bukan mutawatir, tapi hanya “qiraah syadzah” qiraah

syadzah samajuga. hukumnya oleh“Qiraah kebanyakan AhliituTafsir

dengan Hadits Ahad

sadzah itu sama hukumnya (martabatnya) dengan Hadis Ahad. Imam

untuk menerangkan ayat-ayatMAUTIHIM” itu” “QABLA MAUTIHI” dibacamaksud juga “QABLA (Lihat Tafsir Ibnu Jarir Jilid VI, hal. 15 dan Tafsir Al-Kasysyaf Jilid I, hal. 397 Asy-Syaukani berkata: serta Tafsir Ad-Durul-Mantsur, Juz II, hal. hal. 17). 241) meskipun qiraah ini (Irsyadul-Fuhul, bukan mutawatir, tapi hanya “qiraah syadzah” namun qiraah sadzah itu sama hukumnya (martabatnya) dengan Hadits Ahad. Imam AsySyaukani berkata: ‫َوﻟَﻬَﺎ ُﺣ ْ ُﲂ �� ْﺧ َ� ُﺎر ْا�ٓ َ�ﺎ ِد ِﰱ ا ِّ� َﻻ َ ِ� �َ َﲆ َﻣﺪْ ﻟُﻮ ِﻟﻬَﺎ‬ Tentang “QIRAAH SYADZAH” telah disebutkan lagi: “Qiraah syadzah itu sama hukumnya dengan Hadits Ahad untuk

menerangkan maksud ayat-ayat itu” (Irsyadul-Fuhul, hal. 17).

Tentang “QIRAAH SYADZAH” telah disebutkan lagi:

‫َاﻟْ َﻤ ْﻘ ُﺼﻮ ُد ِﻣ َﻦ اﻟْ ِﻘ َﺮ َاء ِة اﻟﺸ� ﺎ َذ ِة ﺗَ ْﻔ ِﺴ ُﲑ اﻟْ ِﻘ َﺮ َاء ِة اﻟْ َﻤ ْﺸﻬ َُﻮر ِة َوﺗ َ ْﺒ ِ� ُﲔ َﻣ َﻌﺎ ِ�ﳱَﺎ‬

“Maksud qiraah syadzah ialah menafsirkan qiraah yang mutawatir dan menerangkan maknanya” (Dairatul-Ma’arif Al- ‘Allamah Muhammad Farid Wajdi, Mesir, Jilid VII, hal. 713).

“Maksud qiraah syadzah ialah menafsirkan qiraah yang mutawatir dan menerangkan maknanya”

(Dairatul-Ma’arif Al- ‘Allamah Muhammad Farid Wajdi,

91


Penjelasan Ahmadiyah

__________________________________________________________________________________________

Jadi, yang disebut qiraah mutawatir itu adalah “QABLA MAUTIHI” dalam qiraah sadzah “QABLA MAUTIHIM”, maka berarti Telah disebutkan dalam Tafsir Maulwi Tsana’ullah yang “QABLA MAUTIHIM” itu tafsir dari “QABLA MAUTIHI”. Dengan demikian arti ayat itu menurut qiraah ini ialah: “Tidak seorang pun bernama AL-MAZHHARI sebagai berikut: di antara Ahli Kitab, melainkan sebelum matinya, ia akan beriman a.s. kepada Isa . Orang Yahudi akan beriman bahwa beliaua.s. itu benar dan orang Nashrani akan beriman bahwa beliaua.s. itu seorang Nabi saja, bukan sebagai Anak Allah.

�ِ ‫اﻟﺜ ِ�ﺎﱐ ا َﱃ‬tatkala ‫ْﺲ‬ ‫ ِﻣ ْﻦ �� ِﰊ ﻫ‬yang ‫ﻤﺎ ﻫ َُﻮ َز ْ ٌﰪ‬berkata ‫ر َ�ﺎ ِء اﻟﻀ� ِﻤ ِﲑ‬Hadhrat َ �َ‫ َُﺮْ� َﺮ َة ﻟ‬orang Ada ْ �ِ ‫ﺗَ�� ِوﻳ ُﻞ ْا�ٓﻳ َ ِﺔ‬Abu َ � ‫ َ�ﴗ َﻣ ْﻤ ُﻨﻮ ٌع �اﻧ‬bahwa � r.a. Hurairah menerangkan tentang Hadits turunnya Nabi� Isaa.s., maka ِ ‫ﺎ ِد‬dengan َ ِ ‫ َذ‬IN MIN AHLIL_KITÃBI” ‫ﻳﺚ‬ �َ �� ‫ ٍ� ِﻣ َﻦ ْا‬ayat �‫ا‬ beliaur.a. mengambil alasan ْ �‫“ ِﰱ َﺷ‬WA

tadi. Maksud beliaur.a. bahwa sebelum matinya Nabi Isaa.s. semua Ahli Kitab itu akan beriman kepada beliaua.s.. Jadi, dhamir “HU” dalam “QABLA MAUTIHI” itu kembali kepada Nabi Isaa.s..

Kita jawab: Hadits Nabi Isaa.s. yang Mengartikan ayatr.a.ituturunnya dan mengembalikan dhamirdiriwayatkan yang itu betul dan benar, akan tetapi pikiran Hadhrat Abu Hurairah Telah disebutkan dalam Tafsir Maulwi Tsana’ullah yang Telah disebutkan dalam Tafsir Maulwi Tsana’ullah yang beliau bahwa kata -sebelum matinya itu berarti sebelum matinya kedua (dalam QABLA MAUTIHI kepada Nabi Isa itu tidak a.s. Nabi Isa itu yang tidak benar- Apa sebab? Sebab pikiran itu tidak bernama AL-MAZHHARI sebagai berikut: bernama AL-MAZHHARI sebagai berikut: Abu Hurairah saja. beralasan. betul – itu hanya persangkaan Telah disebutkan dalam Tafsir Maulwi Tsana’ullah yang bernama AL-MAZHHARI sebagai berikut:

‫ْﺲ‬ ‫ﺗﺗ ََ���� ِِووﻳﻳ ُُﻞﻞ ْْاا��ٓٓﻳﻳ ََ ِِﺔﺔ ِِ�� ْْرر ََ��ﺎﺎ ِِءء‬ ِِ ‫اﻟﻀ� ِِﻤﻤ ِِﲑﲑ اﻟاﻟﺜﺜ‬ ََ ��ِِ ‫�ﺎﱐ اا ََﱃﱃ‬ ََ ��ََ‫�ﴗ ََﻣﻣ ْْﻤﻤ ُُﻨﻨﻮﻮ ٌٌعع ااﻧﻧ �� ََﻤﻤﺎﺎ ﻫﻫ ََُﻮُﻮ ََزز ْْ ٌٌﰪﰪ ِِﻣﻣ ْْﻦﻦ ���� ِِﰊﰊ ﻫﻫ ََُﺮُﺮ�ْ�ْ ََﺮﺮ ََةة ﻟﻟ‬ �‫اﻟﻀ‬ ‫ْﺲ‬ ‫�ﴗ‬ ‫�ﺎﱐ‬ � � Sebenarnya ijtihad Abu � Hurairah� radhiyallãhu �� ‘anh sangat ِِ ‫� ِِﻣﻣ ََﻦﻦ ْْاا ���� ََ��ﺎﺎ ِِدد‬ ََ ِِ ‫ََذذ‬ ‫ﻳﺚ‬ �‫ا‬ �ٍٍ ْْ ��‫ ِِﰱﰱ ََﺷﺷ‬tidak �‫ا‬ lemah, oleh karena itulah‫ﻳﺚ‬ijtihad beliau diterima para Ulama Islam,

"Mengartikan ayat itu dan mengembalikan dhamir yang kedua (dalamriwayat-riwayat QABLA MAUTIHI kepada itu tidak betul – itu hanya beliau Nabi yangIsaditerima – Imam hanya persangkaan Abu Hurairah saja".

Asy-

Syaukani Sebenarnya menulis: Mengartikan ayat mengembalikan dhamir yang Mengartikan ijtihad ayat itu itu dan dan dhamirlemah, yang Abu mengembalikan Hurairahr.a. sangat

oleh karena itulah ijtihad beliau tidak diterima para ulama Islam, kedua (dalam MAUTIHI kepada Isa itu kedua (dalam QABLA QABLA MAUTIHI kepada –Nabi Nabi Isa Asy-Syaukani itu tidak tidak hanya riwayat-riwayat beliau yang diterima Imam menulis:

betul hanya persangkaan Abu Hurairah saja. betul ‫ ِﻣ�ْ ُ––ﻪ‬itu itu ِ ‫واﻟْﺤ� ُﺔ اﻧ�ﻤﺎ‬saja. ‫ ِرواﻳ ِﺘ ِﻪ َﻻ ِﰱ ر �� ِﻳ ِﻪ و‬Abu ‫ﱔ ِﰱ‬Hurairah ‫و ُﳘﺎ‬hanya �ُ ُ ‫ﻗَﺪْ َ ْﳛ ِﻤ‬persangkaan َ َ

َ َ

َ َ

َ َ� �ُ َ

"Yang menjadi argumentasi (dalil) ialah riwayat sahabat, bukan ijtihadnya dan fikirannya" (Irsyadul-Fuhul, hal. 53).

Sebenarnya radhiyallãhu Sebenarnya ijtihad ijtihad Abu Abu Hurairah Hurairah radhiyallãhu 92 oleh karena itulah ijtihad beliau tidak diterima lemah, lemah, oleh karena itulah ijtihad beliau tidak diterima Islam, hanya riwayat-riwayat beliau yang diterima –

‘anh ‘anh sangat sangat para para Ulama Ulama Imam Asy-


Telah Telah disebutkan disebutkan lagi: lagi:

Bab Dua: Wafatnya Nabiyyullah Isa a.s.

__________________________________________________________________________________________

Telah disebutkan lagi:

ِ ْ َ ‫ُُ ُﱒ اﻟْْ َﻤ ْﻌ ُﺮ‬ ‫ُون ْْااﻻﻻ ْﺟﺟﳤِﳤِ َﺎﺎ ِِدد َووااﻟﻟْْ ََﻔﻔ ْْ�� ِِﻮﻮيي ََ ���� ِِﰊﰊ ﻫﻫ َُﺮُﺮ��ْ َﺮﺮ ََةة‬ ََ ‫ﻆِ ََووااﻟﻟْْ ََﻌﻌﺪَﺪَ ََ ِِا�ا� دد‬ ِ‫ون ِِ��ﻟﻟْ ِﺤﺤ ْْﻔﻔﻆ‬ ‫ون‬ َ ‫ُﱒ اﻟ َﻤ ْﻌ ُﺮ‬ َ َ ْ �� ‫ُون‬ َْ َ ٍٍ ِِ ‫َو ���� ََ ٍٍﺲ ا�ْ ِﻦ َﻣ‬ �‫ﺎ‬ �‫ﺎ‬ ‫َو��ﺲ ا ْ� ِﻦ َﻣ‬

‫اﻟﺮ �وواا ِِةة‬ ‫َاﻟﺜ ِ�ﺎﱐ ِﻣﻦ‬ � ‫َاﻟﺜ ِ�ﺎﱐ ِﻣ ََﻦ ��اﻟﺮ‬

"Macam yang kedua di antara sahabat-sahabat itu ialah sahabat yang ingatannya baik lagi adil, akan tetapi ijtihadnya dan fatwanya biasanya tidak benar" (Ushulusy-Syasyi).

Macam yang kedua di antara antara sahabat-sahabat sahabat-sahabat itu itu ialah ialah

Juga telahyang disebutkan: Macam kedua di

ُُ ‫ﺎ� ﻳﻳ َ ُُﻘﻘ‬ ِِ ‫َوو ََﰷﰷ َنن ����ﺑﺑ ُﻮﻮ ُُﻣﻣ ِِﻄﻄﻴﻴﻊﻊ ٍ ََااﻟﻟْْ َﺒﺒ‬ ُُ ْْ‫ﻮل ﻗُﻗُﻠﻠ‬ ‫ﺖ ِِ ���� ِِﰊﰊ‬ ��ًً ���� ‫ْﺖ َرر‬ ََ ��ََ ‫ْﺖ ﻟﻟ ََ ْﻮﻮ َررﺋﺋ‬ ََ ��ََ ‫ﷲ ََﻋﻋ ْْﻨﻨ ُُﻪﻪ ���� َررﺋﺋ‬ ُُ ‫ﴈ‬ ََ ِِِ ‫ ََﺣﺣ ِِِ��ﻴﻴ ََﻔﻔ َََﺔﺔ ََرر‬baik ‫ﴈ‬ ‫ﺖ‬ ‫ﻮل‬ �‫ﺎ‬ ‫ﷲ‬ َ yang ingatannya lagi adil, akan ْ َ ِ ُ � ُ ُ َ�َ‫ْﺖ ﻟﻟ ََ ْْﻮﻮ ََررﺋﺋ‬ َ � ِِ ‫ﻊﻊ ٍٍ ََااﻟﻟْْ ََﺒﺒ‬tetapi َ ‫ﺣ‬ � ‫ﻋ‬ ُ ‫ﺋ‬ ‫ﴈ‬ ‫ر‬ ‫ﺔ‬ ‫ﻔ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﰊ‬ � ‫ﺖ‬ ‫ﻠ‬ ‫ﻗ‬ ‫ﻮل‬ ‫ﻘ‬ ‫ﻳ‬ �‫ﺎ‬ ‫َََوو ََﰷﰷ َََنن ����ﺑﺑ ُُُﻮﻮ ُُﻣﻣ ِِﻄﻄﻴﻴ‬ ��ًً ���� ‫ْﺖ َََرر‬ َ‫ َْﺖ‬sahabat ‫ْﺖ‬ �sahabat ‫ْﺖ‬ َ � ‫ر‬ � ‫ﻪ‬ ‫ﻨ‬ ‫ﷲ‬ ُ َ ِ ُ ْ َ َ َ ِ ‫ َﺣ ِ�ﻴ َﻔ َﺔ ََر‬baik ُ ‫ﺎ� ﻳ َ ُﻘ‬ َ ‫ َﻋ ْﻨ ُﻪ �� ََرﺋ‬ingatannya akan tetapi ‫ ِ �� ِﰊ‬lagi ‫ ﻗُﻠْ ُﺖ‬adil, ‫ﻮل‬ ‫ﷲ‬ ُ ‫ﴈ‬ َ َ ْ َ ‫� َْﺖ‬yang َ ٍ ََ َ ‫ﺖ ﺗﺗ َﺪََﺪَ ُُعع َرر ����ﻳﻳ‬ ُُ ْْ‫ﻚ ِِﻟﻟ َﺮﺮ ���� ِِﻳﻳ ِِﻪﻪ ﻗﻗََﺎﺎ ََلل ﻧﻧ ََ ََﻌﻌ ْﻢﻢ ﻓﻓََ ُُﻘﻘﻠﻠ‬ ��ًً ���� ‫ْﺖ َرر‬ ََ ��ََ ‫ْﺖ ﻟﻟَ ْﻮﻮ َررﺋﺋ‬ ََ ��ََ ‫ﺖ ََ ُُ�� ���� َررﺋﺋ‬ ََ ‫َوو َرر ���� ََيي ���� ِِﰊﰊ ��َ ْْﻜﻜ ٍٍﺮﺮ َرر ���� ًً�� ����� ُُﻛﻛ ْْﻨﻨ‬ ‫ْﺖ‬ ‫ﺖ‬ ‫ﻚ‬ ‫ﺖ‬ َ ijtihadnya dan fatwanya biasanya tidak ِ ْ ْ َ َ��ً ���� ‫ْﺖ َرر‬ َ َ َ َ ِ َ ْ ‫ْﺖ ﻟﻟَ ْْﻮﻮ‬ ‫ﺖ‬ ‫ِﻟﻟ ََﺮﺮ ���� ِِﻳﻳ ِﻪﻪ ﻗﻗََﺎﺎ ََلل ﻧﻧ ََ ََﻌﻌ ْﻢﻢ‬biasanya ‫ﻚ‬ ََ ‫ ًً�� ��� ُُﻛﻛ ْْﻨﻨ‬benar ���� ‫َََوو َََرر ���� ََيي ���� ِِﰊﰊ ��ََ ْْﻜﻜ ٍٍﺮﺮ َََرر‬ tidak benar ‫ ََررﺋﺋ ََ�� ََْﺖ‬ijtihadnya ‫ َ ُُ�� ���� ََررﺋﺋ ََ�� ََْﺖ‬dan ‫ ﻓﻓََ ُُﻘﻘﻠﻠْ ُُﺖ‬fatwanya ‫ﺖ ﺗﺗ َﺪََﺪَ ُُعع ََرر ����ﻳﻳ ََ ََﻚ‬ ‫ﺖ‬ ً َ ‫ْﺖ‬ ْ ُُ ��� �ً ��� ‫َو َر ��� َي ُُ ََﲻ َﺮ َ َر‬ َ‫ﺖ ﺗﺗَﺪََﺪَ ُُعع َرر ����ﻳﻳ َ َﻚ‬ ‫ﻛ‬ ُ‫ﻚ ِِﻟﻟ َﺮﺮ ���� ِِﻳﻳ ِِﻪﻪ ﻗﻗََﺎﺎ ََلل ﻧﻧ ََ ََﻌﻌ ْﻢﻢ ُُﻛﻛ ْْﻨﻨ ُﺖ‬ ‫ﲇ‬ َ ‫ﻨ‬ ْ َ‫ﺖ ���� ََدد ُُعع ََرر ���� ِِﱚﱚ ِِِﻟﻟ ََﺮﺮ ���� ِِيي ُُﻋﻋﺜﺜْْ ََﻤﻤ َﺎن‬ ٍّ ٍ ِِ ََ��‫ﺎن ََوو‬ ّ‫ﲇ‬ ‫ﻛ‬ ‫ََوو ََرر ��� ََيي ُُ َﲻﲻ ََﺮﺮ ََرر ��� ًً�� ���� ُُﻛ ْْﻨﻨ ََﺖ‬ َ ‫ﲇ‬ ‫ﺖ‬ ‫ﺎن ََوو��ََ ِِ ٍٍ ّّﲇ‬ ‫(���� ََدد ُُعع ََرر ���� ِِﱚﱚ ِﻟﻟ ََﺮﺮ ���� ِِيي ُُﻋﻋﺜﺜْْ ََﻤﻤ ََﺎن‬Ushulusy-Syasyi). ‫ﻚ ِِﻟﻟ َََﺮﺮ ���� ِِﻳﻳ ِِﻪﻪ ﻗﻗََﺎﺎ ََلل ﻧﻧ ََ ََﻌﻌ ْْْﻢﻢ ُُﻛﻛ ْْﻨﻨ ُُﺖ‬ ‫ﺖ ﺗﺗَﺪََﺪَ ُُعع َََرر ����ﻳﻳ ََ ََﻚ‬ ‫َو َر �� َي َﲻ َﺮ َر �� ً� �ﻛ ْﻨ َﺖ‬ (Ushulusy-Syasyi). ٍِ ِ ‫اﻟﺼ َ��ﺎﺎﺑﺑ َ ِِﺔﺔ َﻣﻣﺎﺎ ��َﺪَﺪَ اا ���� َ�� ﻫﻫ َُﺮُﺮ�ْ� َﺮﺮ ََةة َوو ������ ََ ًﺴﺴﺎﺎ �ْ� َﻦﻦ َﻣﻣ‬ ٍ�‫ﺎ‬ ‫ب‬ ٍ‫ﺎ� َوو ََ ْْﲰﲰ َﺮﺮ ََةة �ْ� ََﻦﻦ ُُﺟﺟ ْ��ْﺪُﺪُ ٍب‬ �� ‫ََوو ََﺳﺳﺎﺎ ِ�ِ�ِ ِِﺮﺮ‬ ‫اﻟﺼ‬ َ َ َ َ َ َ َ ِ ً َ َ ْ َ َ َ ْ ْ ِ َ ٍ َ � � ‫ب‬ �� ‫ََوو ََﺳﺳﺎﺎ�ِ� ِِﺮﺮ‬ ٍ ِ ‫اﻟﺼ ََ��ﺎﺎﺑﺑ ََ ِﺔﺔ ََﻣﻣﺎﺎ ��ََﺪَﺪَ اا ��� ََ�� ﻫﻫ ََُﺮُﺮْ��ْ ََﺮﺮ ََةة ََوو ����� َ ًًﺴﺴﺎﺎ ْ��ْ ََﻦﻦ ََﻣﻣ‬ �‫ﺎ‬ ‫ﺎ� ََوو َ ْْﲰﲰ ََﺮﺮ ََةة ْ��ْ ََﻦﻦ ُُﺟﺟ�ْ�ْﺪُﺪُ ٍٍب‬ ‫اﻟﺼ‬ “Abu Muthi’ Al-Bakhi berkata: Saya telah bertanya kepada

Imam Abu Hanifah: Terangkanlah kepada saya kalau tuan ada satu ijtihad dan Abu Bakarr.a. pun ada satu ijtihad, maukah tuan tinggalkan ijtihad tuan karena ijtihad Abu Bakarr.a. itu? Dijawab: Ya! Cobalah terangkan lagi: Kalau tuan ada satu ijtihad dan Umarr.a. pun ada satu ijtihad, maukah tuan tinggalkan ijtihad tuan karena ijtihad Umarr.a. itu? Tanya saya, kata Abu Muthi’ lagi “Ya!” Demikian juga saya tinggalkan Juga telah disebutkan: Juga telahsaya disebutkan: ijtihad karena ijtihad Utsmanr.a., Alir.a. dan sahabatsahabatr.a. yang lainnya, kecuali Abu Hurairahr.a., Anas bin Malik dan Samrah bin Jundubr.a., kata Abu Hanifah” (Al-Mizan, Jilid I, hal. 54).

“Abu Muthi’ Al-Bakhi berkata: Saya telah bertanya kepada “Abu Muthi’ Al-Bakhi berkata: Saya telah bertanya kepada “Abu Muthi’ Al-Bakhi berkata: Saya telah bertanya “Abu Muthi’ Al-Bakhi berkata: Saya telah bertanya kepada kepada Imam Abu Hanifah: Terangkanlah kepada saya kalau tuan Imam Abu Hanifah: Terangkanlah kepada saya kalau tuan Imam Abu Hanifah: Terangkanlah kepada saya kalau Imam Abu Hanifah: Terangkanlah kepada saya kalau tuan tuan ada satu ijtihad dan Abu Bakar radhiyallahu ‘anhu pun ada ada satu ijtihad dan Abu Bakar radhiyallahu ‘anhu pun ada ada satu ijtihad dan Abu Bakar radhiyallahu ‘anhu pun ada satu ijtihad dan Abu Bakar radhiyallahu ‘anhu pun ada ada satu ijtihad, maukah tuan tinggalkan ijtihad tuan karena satu ijtihad, maukah tuan tinggalkan ijtihad tuan karena satu satu ijtihad, ijtihad, maukah maukah tuan tuan tinggalkan tinggalkan ijtihad ijtihad tuan tuan karena karena ijtihad Abu Bakar radhiyallahu ‘anhu itu? Dijawab: Ya! ijtihad Abu Bakar radhiyallahu ‘anhu itu? Dijawab: Ya! ijtihad Abu Bakar radhiyallahu ‘anhu itu? Dijawab: Ya! ijtihad Abu Bakar radhiyallahu ‘anhu itu? Dijawab: Ya!َ ْ ِ َ َ ِCobalah ِ ِ ْ َ َ ْ ْ ِ ِ َsatu � ijtihad ِ‫َﳤ‬ ‫ﻟ‬ ُ‫ﻀ‬ ‫ﻋ‬ ‫ﻌ‬ ‫د‬Cobalah ‫ ِارك َواﻻ ْﺟﳤِ َﺎ‬terangkan َ‫ﺪ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﻟ‬ ‫ا‬ ‫ﲆ‬ � ‫ﻢ‬ ‫ﻬ‬ ِ ‫ﻼ‬ ‫ﻃ‬ ‫ا‬ ‫م‬ َ‫ﺪ‬ � ‫و‬ ‫ﻢ‬ ‫ﻓ‬ ‫ﺮ‬ ‫ﻌ‬ ‫ﻣ‬ ‫ﺺ‬ ‫ﻘ‬ ‫ﻨ‬ �‫ا‬ ‫ذ‬ ‫ﻞ‬ ‫ﻌ‬ ‫ﻟ‬ ‫و‬ ‫ﻢ‬ ‫ﻬ‬ ُ ِ ِ َ َ َ ْ ْ lagi: Kalau tuan ada dan َ َ ‫ﻗَﺎل ﺑ‬ َ َ ِ َ َ ْ ْ ْ terangkan lagi: Kalau tuan ada satu ijtihad dan � � Cobalah Cobalah terangkan terangkan lagi: lagi: Kalau Kalau tuan tuan ada ada satu satu ijtihad ijtihad dan dan “Kata pun sebagian ulama bahwa kata Abu Hanifah ini begitu, Umar ada satu ijtihad, maukah tuan tinggalkan ijtihad Umar pun adaHurairah, satu ijtihad, maukah tuan tinggalkan ijtihad Umar pun satu maukah tuan tinggalkan ijtihad karena Abuada Anas dan Samrah itu kurang pandai Umar pun adaberijtihad” satu ijtihad, ijtihad, maukah tuan tinggalkan ijtihad (Al-Mizan, Jilid I, hal. 54). tuan karena ijtihad Umar itu? Tanya saya, kata Abu Muthi’ tuan ijtihad Umar itu? Tanya saya, kata Abu “Katakarena sebagian ulama bahwa kata Abu Hanifah ini Muthi’ begitu, tuan karena ijtihad Umar itu? Tanya saya, kata Abu Muthi’ tuan karena ijtihad Umar itu? Tanya saya, kata Abu Muthi’ Pendek kata, ijtihad Abu Hurairah tidakijtihad dapat saya kita jadikan lagi “Ya!” Demikian juga saya tinggalkan lagi “Ya!” Demikian juga saya tinggalkan ijtihad saya dalil, apalagi kebanyakan ulama Tafsir sudah membantah karena Abu Hurairah, Anas dan Samrah radhiyallahu lagi lagi “Ya!” “Ya!”itu.Demikian Demikian juga juga saya saya tinggalkan tinggalkan ijtihad ijtihad saya saya Tafsir Abu Hurairah karena ijtihad Utsman, Ali dan sahabat-sahabat yang karena ijtihad Utsman, Ali dan sahabat-sahabat yang ‘anhum itu kurang pandai berijtihad” karena ijtihad Utsman, Ali dan sahabat-sahabat karena ijtihad Utsman, Ali dan sahabat-sahabat yang yang lainnya, kecuali Abu Hurairah, Anas bin Malik dan Samrah lainnya, kecuali Abu Hurairah, Anas bin Malik dan Samrah 93 lainnya, kecuali Abu Hurairah, Anas bin Malik dan lainnya, kecuali Abu Hurairah,JilidAnas bin54). Malik dan Samrah Samrah (Al-Mizan, I, hal. bin Jundub radhiyallãhu ‘anhum, kata Abu Hanifah” bin Jundub radhiyallãhu ‘anhum, kata Abu Hanifah” r.a.

r.a.

r.a.


Ada orang berkata bahwa Allah Ta’ala berfirman dalam Al-

lantaran itu janganlah kamu ragu-ragu tentang itu dan

Quranul-Majid: Penjelasan Ahmadiyah

ikutilah Aku – Inilah jalan yang lurus” (Az-Zuhruf, 43:63).

__________________________________________________________________________________________

Ada orang berkata bahwa AllahS.w.t. berfirman dalam AlQuranul-Majid:

‫ﴏ ٌاط ُﻣ ْﺴ�ﺘَ ِﻘ ٌﲓ‬ ِ ‫َواﻧ � ُﻪ ﻟ َ ِﻌ ْ ٌﲅ ِ� �ﻠﺴﺎ�َ ِﺔ ﻓَ َﻼ ﺗَ ْﻤ َ ُﱰ �ن ﲠِ َﺎ َواﺗ � ِﺒ ُﻌ‬ َ ِ ‫ﻮن َﻫ َﺬا‬ � dengan Katanya lagi: Ayat itu sesungguhnya sudah terang

“Dan sesungguhnya ia (Isaa.s.) itu satu tanda bagi Qiamat itu janganlah kamu ragu-ragu tentang itu dan sendirinya,lantaran tetapi ada tafsirnya begini: ikutilah Aku – Inilah jalan yang lurus” (QS. Az-Zuhruf, 43:63).

Katanya lagi: Ayat itu sesungguhnya sudah terang dengan sendirinya, tetapi ada tafsirnya begini:

‫اﻟﺴﺎ�َ ِﺔ‬ � ‫ﻗَﺎ َل ا ْ� ُﻦ َﻋ �ﺒ ٍﺎس ﻳ َ ْﻌ ِﲏ �ُ ُﺰو َل ِ� َ�ﴗ ا ْ� َﻦ َﻣ ْﺮ َ َﱘ ِﻟ َﺒ َﻴ ِﺎن ِﻗ�َﺎ ِم‬

“Ibnu ‘Abbasr.a. berkata bahwa yang dimaksud dengan tanda Qiamat itu ialah turunnya Isa ibnu Maryam untuk menerangkan terjadinya Qiamat” danJilid adaIII,pula orang yang berkata (Tafsirtersebut Ibnu Abbas, hal. 341).

radhiyallãhu ‘anh “Ibnu ‘Abbas radhiyallãhu ‘anhu berkata bahwa yang

bahwa dia itu ialah Al-Quranul-Majid. Sebagaimana telah Kami jawab:

dimaksud dengan tanda Qiamat itu ialah turunnya Isa ibnu

(1) disebutkan: A INNAHU (sesungguhnya dia), siapakah 'dia' disitu? Kata W a.s. Maryam untuk menerangkan terjadinya Qiamat” kata Ibnu sebagaimana sebagian orang bahwa 'dia' itu Isa r.a. Abbas tersebut dan ada pula orang yang berkata bahwa 'dia' disitu ialah(Tafsir Al-Quranul-Majid. Sebagaimana telah disebutkan: Ibnu Abbas, Jilid III, hal. 341).

‫ﻗَﺎ َل اﻟْ َﺤ َﺴ ُﻦ َو َﲨَﺎ�َ ٌﺔ ��ﻧ � ُﻪ ﻳ َ ْﻌ ِﲏ �� �ن اﻟْ ُﻘ ْﺮ� ٓ َن ِ� �ﻠﺴﺎ�َ ِﺔ ﻳُ َﻌ ِﻠ ّ ُﻤ ُ ْﲂ ِﻗ�َﺎ َﻣﻬَﺎ َو ُ ْﳜ ِ ُﱪُ ْﰼ ِﺑ�� ْﺣ َﻮاﻟَﻬَﺎ‬

“Hasan dan jamaah Ahli tafsir lainnya berkata bahwa yang dimaksud dengan “INNAHU” ialah Al-Quran, yakni AlKami jawab: Quran itu adalah Ilmu Pengetahuan bagi Qiamat, karena ia mengajarkan tentang terjadinya Qiamat dan menerangkan hal-ihwalnya” (Tafsir Ma’alimut-Tanzil).

“Hasan dan jamaah Ahli tafsir lainnya berkata bahwa yang dimaksud dengan “INNAHU” ialah Al-Quran,

Jadi dhamir “HU” pada kata "INNAHU" itu tidak khusus bagi

(1) Isaa.s.WA INNAHU (sesungguhnya dia),dhamir siapakah itu?disitu Kata sebagian saja. Maka ada ihtimal bahwa "HU" untuk Al-

yakni Al-Quran itu adalah ilmu pengetahuan bagi

Quranul-Majidkah atau Nabi Isaa.s. kah?

orang bahwa dia itu Isa sebagaimana kata Ibnu Abbas

Qiamat, karena dia mengajarkan tentang terjadinya

Telah disebutkan dalam Kitab Ushul:

Qiamat dan menerangkan ‫ ﺑ َ َﻄ َﻞ ْاﻻ ْﺳ� ِﺘﺪْ َﻻ ُل‬hal-ihwalnya” ‫( ا َذا َ� َﺎء ْاﻻ ْﺣ ِ� َﻤ ُﺎل‬Tafsir �

“Yakni kata yang memakai ihtimal tidak boleh dijadikan dalil.”

Ma’alimut-Tanzil).

94

“Yakni kata yang memakai ihtimal tidak boleh Jadi dhamir “INNAHU” itu tidak dijadikan dalil.”khusus bagi Isa


turunnya Isa ‘alaihis salãm di akhir zaman itulah Ta’ala Nabi berfirman: Bab Dua: Wafatnya Nabiyyullah Isa a.s. __________________________________________________________________________________________ keterangannya – INNÃ LILLÃHI WA INNÃ ILAIHI RÃJI’UN a.s. S.w.t. (2)– K alau “ILMUN LIS-SA’Amusyrik H” itu Isaitu , maka berfirman: Apakah orang-orang percayaAllah bahwa Nabi Isa

‫ﻮن‬ َ ‫اﻟﺴﺎ�َ ِﺔ َواﻟ َ ْﻴ ِﻪ �ُ ْﺮ َﺟ ُﻌ‬ � ‫َو ِﻋ ْﻨﺪَ ُﻩ ِ� ْ ُﲅ‬

‘alaihis salãm itu masih hidup� di langit dan akan turun pada “Pada AllahS.w.t. ada ilmu Sa’ah dan kepada-Nyalah kamu akan dikembalikan” (QS. Az-Zukhruf, 43:85).

akhir zaman? Tidak sekali-kali. Jadi, bagaimana Allah Apakah kita semua akan naik ke langit kepada Nabi Isa itu mengemukakan mereka yang mereka itu “Pada kasar Allahkepada Ta’alainiada ilmu keterangan Sa’ah dan kepada-Nyalah dengan tubuh kita juga? a.s.

(4)

membenarkannya? Sungguh aneh danitu ganjil! Maka kamu dikembalikan” (Az-Zukhruf, 43:85). (3)tidak Dalam ayat akan itu disebutkan pula: “Dia ilmu bagi sudah Qiamat, maka janganlah kamu ragu-ragu tentang Qiamat itu”. Kata ini S.w.t. itu tidak benar. barang ditujukan kepada orang-orang kafir (musyrik olehtentu Allaharti karena hendak dikemukakan keterangan tentang kebenaran Qiamat itu, apakah keterangan itu? Ulama mengatakan bahwa Apakah kita naik ke langititulah kepadaketerangannya Nabi Isa ‘alaihis di akhir zaman turunnya Nabisemua Isaa.s. akan – INNÃ LILLÃHI WA INNÃ ILAIHI RÃJI’UN – Apakah oranga.s. Sebenarnya ulama salah ayat hidup itu, itu masih orang musyrik percaya itu dengan tubuhitukita kasar kita bahwa inimemahami juga?Nabi Isatentang salãm di langit dan akan turun pada Akhir Zaman? Tidak sekali-kali. S.w.t. mengemukakan kepada mereka Jadi, mereka bagaimana karena telah Allah mengira lebih dahulu bahwa Isa ‘alaihis keterangan yang mereka itu tidak membenarkannya? Sungguh Makaturunnya sudah barang tentu tanda arti itu salãm masihaneh hidupdan di ganjil! langit dan itu menjadi tidak benar. Qiamat. Padahal ada ulama yang menafsirkan ayat itu begini:

(4) S ebenarnya ulama kita salah memahami tentang ayat itu, karena mereka telah mengira lebih dahulu bahwa Isaa.s. masih hidup di langit dan turunnya itu menjadi tanda Qiamat. Padahal ada ulama yang menafsirkan ayat itu begini:

‫اﻟﺴﺎ�َ ِﺔ‬ � ‫َﻣﺎ ُو ِﺿ َﻌ ْﺖ �َ َﲆ ﻳَﺪَ ﻳْ ِﻪ ِﻣ ْﻦ �ا ْﺣ�َﺎ ِء اﻟْ َﻤ ْﻮ َﰏ َو�َ ْ ِﲑﻫَﺎ َﻛ َﻔﻰ ِﺑ ِﻪ َد ِﻟ ْﻴ ًﻼ �َ َﲆ‬

Apa yang telah diberi oleh AllahS.w.t. kepada Nabi Isaa.s. yaitu mu’jizat menghidupkan orang mati dan lain-lainnya itu cukuplah sebagai keterangan bagi Qiamat (Jami’ul-Bayan).

Keterangan ini jauh lebih jelas daripada keterangan turunnya Nabi Isaa.s. di Akhir Zaman.

(5) L agi pula Nabi Isaa.s. tidak ber-Bapak, maka beliaua.s. itu sendiri merupakan satu keterangan bagi berdirinya Qiamat – karena AllahS.w.t. yang dapat menjadikan manusia tanpa dengan perantaraan Bapak itu tentu dapat menghidupkan orangorang mati juga. Kalau begitu, kita tidak perlu percaya bahwa 95


Penjelasan Ahmadiyah

__________________________________________________________________________________________

beliau itu masih hidup dan akan turun di Akhir Zaman.

(6) B oleh juga kita mengatakan bahwa ayat-ayat ini berhubungan dengan orang-orang Yahudi. AllahS.w.t. berfirman:

‫ﴎااﺋِﺋِﻴﻴ ََﻞﻞ ََووﻟﻟ ََ ْْﻮﻮ �� ََﺸَﺸَ ﺎﺎ ُءء‬ ِِ ‫اا ْْنن ﻫﻫ ََُﻮُﻮ اا ���ﻻﻻ ََﻋﻋ ْْﺒﺒ ٌٌﺪﺪ ����ﻧﻧْْ ََﻌﻌ ْْﻤﻤﻨﻨََﺎﺎ ��ََﻠﻠ َََ ْْﻴﻴ ِِِﻪﻪ ََوو ََﺟﺟ ََﻌﻌﻠﻠْْْﻨﻨََﺎﺎ ُُﻩﻩ ََﻣﻣ�� ًًًَﻼَﻼ ِِِﻟﻟ ََﺒﺒ‬ ََ ْْ ‫ﲏ اا‬ ‫ﲏ‬ � ‫ﴎ‬ ‫ا‬ ‫ﲏ‬ ‫ﴎاﺋِﻴ َﻞ َوﻟ َ ْﻮ �َﺸَ ﺎ ُُء‬ َ ْ � ِ ‫��ا ْن ﻫ َُﻮ ��اﻻ َﻋ ْﺒ ٌﺪ ��ﻧْ َﻌ ْﻤﻨَﺎ �َﻠ ْﻴﻪ َو َﺟ َﻌﻠﻨَﺎ ُﻩ َﻣ� َﻼ ﻟ َﺒ‬ ِِ ‫ﻟﻟ ََ � َﺠﺠ َﻌﻌﻠﻠْْﻨﻨَﺎﺎ ِِﻣﻣ�ْ�ْ� ُُ ْْﲂﲂ ََﻣﻣ ََﻼﻼ ٓٓ�ِ�ِ ََﻜﻜ ًًﺔﺔ ِِﰲﰲ ْْ ��ا�ا� ْرر‬ ��ِِ ‫ﻮن ََووااﻧﻧ �� ُُﻪﻪ ﻟﻟ ََ ِِﻌﻌ ْْ �ٌٌﲅﲅ‬ ‫ﻠﺴﺎﺎ��ََ ِِﺔﺔ ﻓﻓََ ََﻼﻼ ﺗﺗ ََ ْْﻤﻤ ََ ُُﱰﱰ ��نن‬ ‫ض ََ ْْﳜﳜﻠﻠُُ ُُﻔﻔ‬ َ � ‫ض‬ ‫ﻠﺴ‬ ‫ﻮن‬ َ � ‫ﻮن َو��اﻧ � ُﻪ ﻟ َ ِﻌ ْ ٌﲅ ِ� �ﻠﺴﺎ�َ ِﺔ ﻓَ َﻼ ﺗ َ ْﻤ َ ُﱰ �ن‬ َ ‫ﻟ َ ََﺠ ََﻌﻠْﻨََﺎ ِﻣ ْ� ُ ْﲂ َﻣ َﻼ ٓ ِ� َﻜ ًﺔ ِﰲ ْ �ا� ْْر ِض َ ْﳜﻠُ ُﻔ‬ ٌ‫ﴏ‬ ‫اط � ُُﻣﻣ ْْﺴﺴ��ﺘََﺘ ِِﻘﻘ ٌٌﲓﲓ‬ ِِ ‫ﲠِﲠِ ََﺎﺎ ََووااﺗﺗ �� ِِﺒﺒ ُُﻌﻌ‬ ََ ِِ ‫ﻮن ََﻫﻫ ََﺬﺬاا‬ َِ ‫ﻮن َﻫ َﺬا‬ ‫اط ُﻣ ْﺴ� َﺘ ِﻘ ٌﲓ‬ ‫ﴏ ٌٌاط‬ ‫ﴏ‬ ‫ﻮن‬ ِ ‫ﲠِ َﺎ َواﺗ � ِﺒ ُﻌ‬

“Bukanlah ia (Isa) itu, melainkan seorang hamba yang telah Kami beri nikmat (kenabian) kepadanya dan kami menjadikan ia sebagai misal bagi kaum Yahudi – dan jika Kami mau tentu Kami dapat menjadikan di antara kamu malaikat yang tinggal di bumi ini dan ia adalah tanda bagi sa’ah (Qiamat), maka janganlah kamu ragu-ragu tentang Qiamat itu dan ikutilah Aku – Inilah jalan yang lurus” (QS. Az-Zukhruf, 43: 60-62).

“Bukanlah dia (Isa) itu, melainkan seorang “Bukanlah “Bukanlah dia dia (Isa) (Isa) itu, itu, melainkan melainkan seorang seorang hamba yang telah Kami beri nikmat (kenabian) hamba hamba yang yang telah telah Kami Kami beri beri nikmat nikmat (kenabian) (kenabian) kepadanya dan kami menjadikan dia sebagai kepadanya dan kami menjadikan dia sebagai kepadanya dan kami menjadikan dia sebagai Ayat ini menyatakan bahwa Nabi Isa diutus kepada orangmisal bagi kaum –– dan jika Kami mau orang Yahudi sebagai Nabi,Yahudi akan tetapi orang-orang misal bagi kaum Yahudi dan jika Kami mauYahudi tidak misal bagi kaum Yahudi – dan jika Kami beriman kepada beliau – Sebenarnya orang-orangmau Yahudi sudah tentu Kami dapat menjadikan di antara kamu mendustakan banyak Nabi yang terdahulu sampai ada juga yang tentu Kami dapat di kamu tentumaka KamiAllah dapat menjadikan menjadikan di antara antara kamudan akhirnya murka kepada mereka mereka bunuh, dibangkitkan dikalangan mereka tanpa bapa. Apa sebab Nabi Isa malaikat yang tinggal di bumi ini dan dia adalah malaikat yang di dan dia malaikattanpa yang tinggal tinggal di bumi bumi ini iniialah danbahwa dia adalah adalah ingin beliau dilahirkan bapa? Sebabnya Allah menyatakan kepada orang-orang Yahudi bahwa mereka itu tidak tanda bagi sa’ah (Qiamat), maka janganlah kamu tanda sa’ah (Qiamat), maka janganlah kamu tanda bagi bagi sa’ah maka janganlah akan berpangkat Nabi lagi(Qiamat), – Ini adalah satu hal yangkamu sangat penting sendiri kepada yang telah dinyatakan olehQiamat Nabi Isa ragu-ragu tentang itu dan ikutilah Akuorang-orang – ragu-ragu tentang Qiamat Yahudi, demikian beliau: ragu-ragukata tentang Qiamat itu itu dan dan ikutilah ikutilah Aku Aku –– Inilah jalan yang lurus” Inilah jalan yang lurus” “Aku berkata kepada kamu bahwa Inilah jalan yangkerajaan lurus” Allah (kenabian) akan diambil dari kamu dan akan diberikan kepada suatu (Az-Zukhruf, 43: bangsa lain yang akan mengeluarkan buahnya” (Az-Zukhruf, 43: 60-62). 60-62). (Az-Zukhruf, 60-62). (Injil Matius,43: 21:43) a.s.

a.s.

S.w.t.

S.w.t.

a.s.

Inilah Qiamat ruhani bagi orang-orang Yahudi. Oleh karena inilah Nabi MuhammadS.a.w. diutus dari bangsa Arab (Bani Ismail), S.w.t. diperintah Allah menerangkan maka Nabi MuhammadS.a.w. Ayat ini menyatakan bahwa Nabi Isa ‘alaihis salãm diutus Ayat ini menyatakan bahwa Nabi Isa ‘alaihis diutus a.s. Ayat orang-orang ini menyatakan bahwa NabiNabi Isa Isa ‘alaihisitu salãm salãm diutus sebagai tanda kepada Yahudi bahwa Qiamat ruhani Yahudi bagi kamu. raguorang-orang lagi bahwa kepada orang-orang sebagaiMaka Nabi,janganlah akan tetapi

kepada kepada orang-orang orang-orang Yahudi Yahudi sebagai sebagai Nabi, Nabi, akan akan tetapi tetapi orang-orang orang-orang Yahudi tidak Yahudi tidak beriman beriman kepada kepada beliau beliau –– Sebenarnya Sebenarnya orang-orang orang-orang Yahudi Yahudi Yahudi 96 tidak beriman kepada beliau – Sebenarnya orang-orang Yahudi


Bab Dua: Wafatnya Nabiyyullah Isa a.s.

__________________________________________________________________________________________

sekarang aku diutus oleh AllahS.w.t. dari bangsa lain, maka perlu mengikuti aku supaya kamu dapat memperoleh nikmat(1)kamu Allah Ta’ala berfirman: nikmat ruhani itu lagi. Inilah hikmahnya Nabi Isaa.s. dijadikan tanpa perantaraan Bapa dan inilah sebabnya beliau dikatakan sebagai tanda Qiamat.

‫�ﺑﲏ ءا َدم ﻗَﺪْ ���ْﺰﻟْﻨﺎ �َﻠَﻴ ُ ْﲂ ِﻟﺒﺎﺳﺎ ﻳﻮ ِاري ﺳﻮ� ٓ ِ� ُ ْﲂ و ِر�ﺸً ﺎ‬

َ َ َ َ ٓ ِbahwa ََ َ ُ ً tidak َ ْ menyatakan Pendek kataَ ayatْ َ ini pun Nabi Isaa.s. hidup di langit dan akan turun ke bumi di Akhir Zaman. 5. MAKNA TURUN “Wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah

kepadamu penutup auratmu Adamembuatkan orang berkata bahwa pakaian telah disebutkan dalam Hadits a.s. bahwa Nabi Isa “TURUN” nanti – kalau dia tidak berada di langit, danarti sebagai saranaitu?penghias.” (Al-A’raf, 7:27) maka apa pula “TURUN”

(1)

Allah Ta’ala berfirman: Saya jawab: Kata “TURUN” dalam Hadits itu bukan berarti

“TURUN DARI LANGIT”, cobalah perhatikan berikut ini: S.w.t. berfirman: (1) Allah Apakah pakaian dan harta

itu turun dari langit? ‫َ�ﺑ َ ِ ٓﲏ َءا َد َم ﻗَﺪْ ���ْ َﺰﻟْﻨَﺎ �َﻠَ ْﻴ ُ ْﲂ ِﻟ َﺒ ًﺎﺳﺎ ﻳُ َﻮ ِاري َﺳ ْﻮ� ٓ ِ� ُ ْﲂ َو ِر�ﺸً ﺎ‬

“Wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah membuatkan kepadamu pakaian penutup auratmu dan sebagai sarana penghias.” (QS. Al-A’raf, 7:27) Allah Ta’ala berfirman:

(Az-Zumar, 39:7).

(2)

“Wahai anak dan cucuharta Adam,itusesungguhnya kami telah Apakah pakaian turun dari langit?

S.w.t. binatang itu Apakah turun dari langitpenutup juga? auratmu membuatkan kepadamu pakaian berfirman: (2) Allah

� َِ

�ْ ِ َُْ َ �

‫(ل ﻟﲂ ﻣ َﻦ ا�ﻧْ َﻌﺎ‬Al-A’raf, ‫َو��ْ َﺰ‬ ْ � ‫ ِم ﺛ َ َﻤﺎﻧ َﻴﺔ‬penghias.” ٍ‫ز َواج‬sarana dan sebagai 7:27)

“Dan Dia (Allah) telah menurunkan bagimu dari binatang ternak delapan jodoh” (QS. Az-Zumar, 39:7).

(3)

Allah Ta’ala berfirman lagi:

Apakah binatang itu turun dari langit juga?

“Danpakaian Dia (Allah) telahitumenurunkan bagimu dari Apakah dan harta turun dari langit? S.w.t.

(3) Allah

(2)

berfirman lagi:

binatang ternak delapan jodoh”

‫َو ���ْ َﺰﻟْﻨَﺎ اﻟْ َ� ِﺪﻳﺪَ ِﻓ� ِﻪ ﺑَ�� ٌس ﺷَ ِﺪﻳ ٌﺪ َو َﻣ�َﺎ ِﻓ ُﻊ ِ�ﻠﻨ� ِﺎس‬

Allah Ta’ala berfirman:

“Kami telah menurunkan besi yang di dalamnya terdapat

97


Apakah benar besi itu turun dari langit?

Penjelasan Ahmadiyah

__________________________________________________________________________________________

“Dan tiada suatupun benda melainkan pada kami ada

“Kami telah menurunkan besi yang di dalamnya terdapat kekuatan yang dahsyat dan kegunaan bagi manusia” (QS. Al-Hadid, 57: 26).

khasanah” (Al-Hijr, 15:22).

Firman Allah Ta’ala:

(4)

Apakah benar besi itu turun dari langit?

(4) Firman AllahS.w.t.:

Jadi, tiap-tiap sesuatu itu turun. Apakah semua itu turun dari ‫ﳾ ٍء ا �ﻻ ِﻋ ْﻨﺪَ �َ ﺧ ََﺰآﺋِ ُﻨ ٗﻪ َو َﻣﺎ ﻧ َ ُِّﲋ ُ ٗ ٓ� ا �ﻻ ِﺑﻘَﺪَ ٍر َﻣ ْﻌﻠُﻮ ٍم‬ ْ َ ‫َوا ْن ِﻣ ْﻦ‬ � � � langit? “Dan tiada suatupun benda melainkan pada kami ada khasanah. Dan tidaklah kami menurunkannya melainkan dengan ukuran tertentu” (QS. Al-Hijr, 15:22).

(5) Allah Ta’ala berfirman berkenaan Nabi: dari Jadi, tiap-tiap sesuatu itulagi turun. Apakahdengan semuapara itu turun langit? (5) AllahS.w.t. berfirman lagi berkenaan dengan para Nabi:

para Nabi bersama Kitab-kitab mereka turun dari ‫ﻟْ َﺤ ّ ِﻖ‬Apakah �ِ ‫ﺎب‬ ِ ّ ِ َ�‫ا� اﻟﻨ� ِﺒ ِ� ّ َﲔ ُﻣ‬ ُ ّ ٰ ‫َﰷ َن اﻟﻨ� ُﺎس �� �ﻣ ًﺔ َوا ِ�ﺪَ ًة ﻓَ َ� َﻌ َﺚ‬ َ َ�‫ﴩ َ�ﻦ َو ُﻣ�ْ ِﺬ ِر َ�ﻦ َو �� ْ� َﺰ َل َﻣ َﻌﻬ ُُﻢ اﻟْ ِﻜ‬ langit?“Tadinya Nampaknya, bukan hanya Nabi Isa ‘alaihis salãm saja, bahkan Manusia itu merupakan satu umat, kemudian mereka berselisih diantara mereka, maka Allah membangkitkan para

semua Nabi Nabisebagai yang mempunyai Kitabsuka itu dan telahperingatan turun juga. pembawa kabar dan Allah

menurunkan Kitab bersama para Nabi yang mengandung kebenaran” (QS. Al-Baqarah, 2:214).

“Tadinya Manusia itu merupakan satu umat,

kemudian mereka berselisih diantara mereka, maka

Apakah para Nabi bersama Kitab-kitab mereka turun dari (6) biasa berkata: langit? Orang-orang Nampaknya,Arab bukan hanya Nabi Isaa.s. saja, bahkan semua Allah membangkitkan para Nabi sebagai pembawa Nabi yang mempunyai Kitab itu telah turun juga.

kabar suka dan peringatan dan Allah Ta’ala

(6) Orang-orang Arab biasa berkata:

menurunkan Kitab‫�ْ ِﺰ ُل‬bersama �� ‫ َﻣﺎ ِزﻟْ ُﺖ‬para Nabi yang mengandung kebenaran”

“Saya selalu turun, maksudnya berjalan jauh bukan turun dari langit” (Lihat Al-Munjid).

(Al-Baqarah, 2:214). “Saya selalu turun, maksudnya berjalan jauh bukan

Lagi, berkenaan dengan Isa Al-Masiha.s. itu telah disebutkan pula dalam Hadits: turun dari langit” (Lihat Al-Munjid). 98

Lagi, berkenaan dengan Isa Al-Masih ‘alaihis salãm itu telah


disebutkan pula dalam Hadits: Maryam” (Muslim, Jilid II, hal. 518), Bab Dua: Wafatnya Nabiyyullah Isa a.s.

bukan dengan kata “MENURUNKAN”.

__________________________________________________________________________________________

‫ﷲ ِ� َ�ﴗ ا ْ� ُﻦ َﻣ ْﺮ َ َﱘ‬ ُ ‫ﻓَ�َ ْﺒ َﻌ ُﺚ‬

Telah

“Allah akan membangkitkan Isa ibnu Maryam” Jilid II, hal. 518)." disebutkan(Muslim, lagi dalam Hadits:

Bukan dengan kata “MENURUNKAN”.

Telah disebutkan lagi dalam Hadits:

‫ا َذا �َ َﺰ َل ا� ُﻦ َﻣ ْﺮ َ َﱘ‬ ُ ‫�� ِر‬ ‫ﴍ ِ ِﰶ ِد َﻣ ْﺸ َﻖ‬ ْ َ ‫ﻳﺖ ا ْ� َﻦ َﻣ ْﺮ َ َﱘ َ ْﳜ ُﺮ ُج ِﻣ ْﻦ َ ْﲢ � ِﺖ اﻟْ َﻤﻨَ َﺎرْ ِة اﻟْ َﺒ ْﻴﻀَ ﺎ ٓ ِء‬

“Aku melihat kasyaf bahwa Isa itu keluar dari bawah menara putih sebelah timur Damsyiq” (Muntakhib Kanzul-Ummal, Khasyiah Ahmad jilid VI, hal. 58).

“Isa ibnu Maryam akan turun dari langit.”

“Aku melihatkata kasyaf bahwa Isasebagai itu keluar bawah Perhatikanlah “KELUAR” gantidari “TURUN”.

menara putihbahwa sebelahtelah timurdisebutkan Damsyiq” dalam KitabulAda orang berkata Asma’ wash-Shifat demikian: Jawabannya: akhir disebutkan ‫َﻣ ْﺮ َ َﱘ‬riwayat ‫�َ َﺰ َل ا ْ� ُﻦ‬Khasyiah ‫ا‬ini ‫ ا َذ‬telah Ahmad (MuntakhibPada Kanzul-Ummal, jilid juga: VI, hal. � “Isa ibnu Maryam akan turun dari langit.”

58).

Jawabannya: Pada akhir riwayat ini telah disebutkan juga:

‫ َر َوا‬dari langit.” ِ �‫ ُﻩ اﻟْ ُﺒ‬turun � ‫َﺎري ِﰱ‬akan ْ ‫اﻟﺼ ِﺤ‬ “Isa ibnu‫ﻴ ِﺢ‬Maryam

Hadits ini diriwayatkan juga oleh Imam Al-Bukhari dalam “KELUAR” sebagai kata ganti“MINASKitab Perhatikanlah Haditsnya. Kita kata minta supaya diperlihatkan SAMAI” (dari langit) itu dalam Hadits Al-Bukhari! Tidak ada kata “TURUN”. demikian itu dalam Kitab tersebut.

Hadits ini diriwayatkan olehiniImam Al-Bukharijuga: dalam Jawabannya: Pada akhirjuga riwayat telah disebutkan

Telah disebutkan lagi pada akhir riwayat Al-Baihaqi itu: Kitab Haditsnya. Kita minta supaya diperlihatkan kata “MINAS‫َو ��ﺧ َْﺮ َ� ُﻪ ُﻣ ْﺴ ِ ٌﲅ‬ SAMAI”Yakni, (dariorang langit)berkata dalam Tidak kata Ada bahwaHadits telah disebutkan dalam ada KitabulHadits ituitudiriwayatkan jugaAl-Bukhari! oleh Imam Muslim dalam ْ ِ ِ ‫ﺤ‬ ‫اﻟﺼ‬ ‫ﻟ‬ ‫“ � ْﻴ‬MINAS_SAMAI” ‫ َر َوا ُﻩ ا ُﺒ� َِﺎري ﰱ‬itu diperlihatkan Kitabnya. Kita minta supaya ‫ﺢ‬ ِ kata demikian itu dalam Kitab dari Hadits Muslim juga,tersebut. ternyata tidak ada kata itu dalam Hadits Asma’ wash-Shifat demikian: Muslim. Yakni, Hadits itu diriwayatkan juga oleh Imam Muslim dalam Riwayat itu memang telah disebutkan dalam Hadits Al-

Kitabnya. mintainisupaya kata “MINAS_SAMAI” ituAl-Bukhari diperlihatkan Hadits diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari Kita dan Muslim, akan tetapi kata “dari langit” dalam keduanyadalam Telah disebutkan lagi pada akhir riwayat Al-Baihaqi itu: tidak ada sama sekali. dari Kitab HaditsHaditsnya. Muslim juga, tidak adadiperlihatkan kata itu dalam Kita ternyata minta supaya kata Hadits “MINASMuslim. 99 kata SAMAI” (dari langit) itu dalam Hadits Al-Bukhari! Tidak ada demikian itu dalam Kitab tersebut.


“DARI “DARI LANGIT” LANGIT” itu itu berasal berasal dari dari Rasulullah Rasulullah shallallãhu shallallãhu ‘alaihi ‘alaihi wa wa Telah disebutkan lagi dalam riwayat Al-Baihaqi: sallam .. Itulah Penjelasan Ahmadiyahtatkala Imam As-Sayuthi menyalin riwayat itu sallam Itulah sebabnya sebabnya tatkala Imam As-Sayuthi menyalin riwayat itu __________________________________________________________________________________________ Pendek beliau kata, kata “DARI LANGIT” itu bukan berasaldari dari dari telah membuang kata “MINAS-SAMAI” dari Al-Baihaqi, Al-Baihaqi, beliau telah membuang kata “MINAS-SAMAI” dari Telah disebutkan lagi dalam riwayat Al-Baihaqi: Hadits Nabi, tapi tambahan‫ َﻤﺎ ٓ ِء‬dari ُ َ ‫َد �ُ ُﺰ‬lain Hadits ‫اﻟﺴ‬ ‫و� ِﻣ‬ ‫ َﻤﺎ �� َرا‬saja. � ‫َواﻧ‬ � ‫ َﻦ‬orang Hadits tersebut. tersebut. � Yakni, yang dimaksudkan dengan “TURUNNYA ISA” itu ialah “TURUN DARI LANGIT”. Jadi, kata “DARI LANGIT” itu ditambah oleh Imam Al-Baihaqi berdasarkan pikirannya sendiri, bukanlah kata S.a.w. . Itulah sebabnya tatkala “DARI Sebagian LANGIT” itu berasal dari Rasulullah orang mengemukakan Hadits yang diriwayatkan oleh Imam As-Sayuthi menulis: Yakni, yang dimaksudkan dengan “TURUNNYA itutelah ialah Imam As-Sayuthi menulis: Imam As-Sayuthi menyalin riwayat itu dari Al-Baihaqi,ISA” beliau membuang “MINAS-SAMAI” Imam Al-Hasankata Al-Bishri begini: dari Hadits tersebut.

“TURUN DARI LANGIT”. Jadi, kata “DARI LANGIT” itu ditambah Imam As-Sayuthi menulis:

oleh Imam Al-Baihaqi berdasarkan fikirannya sendiri, bukanlah kata ْ ِِ ‫ﻮل‬ ِِ ‫اﻟﺼ ََﻔﻔ‬ ُُ ‫ﺎت ﻗﻗََﺎﺎ ََلل ﻗﻗََﺎﺎ ََلل َرر ُﺳﺳ‬ ِِ ّّ ‫َﺎريي َوو ُُﻣﻣ ْﺴﺴ ِِ ٌٌﲅﲅ َووااﻟﻟْْ َﺒﺒﳱْﳱْ َ ِِﻘﻘﻲﻲ ِِﰱﰱ ْْاا ���� ْْ ََﲰﲰﺎﺎ ٓٓ ِِءء َوو‬ ‫ﷲ‬ ‫ﷲ‬ ‫ﻮل‬ ‫ﺎت‬ ‫اﻟﺼ‬ َ َ َ ْ َ ‫����ﺧﺧ ََْﺮْﺮ ََجج ���� ْْﲪﲪَﺪَُﺪُ ََووااﻟﻟْ ُُﺒﺒ�� َِِﺎر‬ َُ َ Pendek kata, kata “DARI LANGIT” bukan berasal dari ‫ َﺳ �� َﲅ ََﻛ ْﻴ َ ا‬itu ِ َ �� ‫َﺻﺻ‬ ْ‫�ﲂ‬ ‫ﻠ‬ ‫�ﲂ ََوواا ََﻣﻣﺎﺎ ُُﻣﻣ ُُ ْْﲂﲂ ِِﻣﻣ�ْ�ْ ُُ ْْﲂﲂ‬ ‫�ﴗ ��ََﻟَ ََ ْﻢﺰﺰ ََللﻳ َ ُﻤاا��ْ ْ ُُﻦﻦ‬ ‫ﻒ �ن ����ﻧﻧ ُُِ� ْْْﱲْﱲ َاا ََذذاا‬ ‫و‬ ‫ﻪ‬ ‫ﻴ‬ ُُ ‫ﲆ‬ ِ َ ْ َ ْ ُُ ‫ﺖ ََﻣﻣ ْْﺮﺮ ََ ََﱘﱘ ِِﻓﻓ‬ ‫ﷲ ��ََﻠ ْﻴﻪ َو َﺳ َﲅ ﻛ‬ ‫ﻒ‬ َ ‫ﻴ‬ ‫ﷲ‬ ‫ﲆ‬ � َ ْ ْ � �� Hadits Nabi, tapi tambahan dari orang� lain saja. "Imam As-Sayuthi berkata: Ahmad, Al-Bukhari, Imam Muslim dan Al-Baihaqi meriwayatkan dalam Al-Asma’ wash-Shifat: RasulullahS.a.w. bersabda: Bagaimana kamu jika Ibnu Maryam di kalangan kamu turun dan sebagai Imam di antara kamu" (Tafsirmengemukakan Durul-Mantsur, Jilid II, hal. 242).diriwayatkan Sebagian orang Hadits yang

“Sesungguhnya Isa tidak mati” (Tafsir Ibnu Jarir). Imam Imam As-Sayuthi As-Sayuthi berkata: berkata: Ahmad, Ahmad, Al-Bukhari, Al-Bukhari, Imam Imam Muslim Muslim dan dan Al-Baihaqi Al-Baihaqi meriwayatkan meriwayatkan dalam dalam Al-Asma’ Al-Asma’

oleh

Pendek Al-Bishri kata, kata “DARI LANGIT” itu bukan berasal dari Imam Al-Hasan begini: Hadits Nabi, tapi tambahan dari orang lain ‘alaihi saja. wa sallam Rasulullah wash-Shifat: Rasulullah shallallãhu sallammendengar Kitawash-Shifat: jawab: Imam Al-Hasanshallallãhu Al-Bashri‘alaihi sendiriwatidak Sebagian orang mengemukakan Hadits yang diriwayatkan

bersabda: Bagaimana kamu jika Ibnu di bersabda: Bagaimana kamubegini: jika IbnuwaMaryam Maryam di kalangan kalangan apa-apa dari Rasulullah shallallãhu ‘alaihi sallam karena beliau lahir oleh Imam Al-Hasan Al-Bishri ْ ‫ َ�ﴗ ﻟَ ْﻢ ﻳ َ ُﻤ‬Imam �ِ ‫‘ن‬alaihi ‫ﺖ‬sebagai kamu turun antara kamu � ‫ ا‬di kamuRasulullah turun dan danshallallãhu sebagai Imam kamu. Jadi, Hadits wa sallam setelah wafatnya � di antara “Sesungguhnya Isa tidak mati” (Tafsir Ibnu Jarir).

(Tafsir Durul-Mantsur, Jilid itu adalah “MURSAL” Telah dinyatakan: (Tafsir namanya. Durul-Mantsur, Jilid II, II, hal. hal. 242). 242).

Kita jawab: Imam Al-Hasan Al-Bashri sendiri tidak mendengar apa-apa dari RasulullahS.a.w. karena beliau lahir setelah wafatnya “Sesungguhnya Isa tidak mati” (Tafsir Ibnu namanya. Jarir). Telah S.a.w. . Jadi, Hadits itu adalah “MURSAL” Rasulullah dinyatakan:

‫َﻣ �ﺎﻟﺮ ُﺳ ُﻞ ﻓَﻠَ� َْﺲ ِ ُﲝ �� ٍﺔ‬

"Hadits-hadits Mursal dari Al-Hasan itu tidak boleh dijadikan Kita jawab: Imam(Tahdzibut-Tahdzib, Al-Hasan Al-Bashri sendiri tidak mendengar hujjah" Jilid II, hal. 26).

apa-apa Juga dari disebutkan Rasulullah shallallãhu ‘alaihi wa sallam karena beliau lahir lagi:

setelah wafatnya Rasulullah shallallãhu ‘alaihi wa sallam. Jadi, Hadits 100

itu adalah “MURSAL” namanya. Telah dinyatakan:


Juga disebutkan lagi: Bab Dua: Wafatnya Nabiyyullah Isa a.s.

__________________________________________________________________________________________

‫َﻣ َﺮا ِﺳ�ﻴ ُﻞ اﻟْ َﺤ َﺴ ِﻦ ِﻋ ْﻨﺪَ ُ ْﱒ َﺳﺎ ِﻗ َﻄ ٌﺔ‬ Kita jawab: disebutkan jugatidak dalam akhir oleh riwayat itu "Hadits Mursal Telah dari Hasan Bashri itu dipercayai ulama Hadits" (Asnil-Mathalib, hal 111).

“INNAHU YANZILU ‘AMIN” turun tiap-tiap sallam . Maka Kedua, Hadits iniKULLA diriwayatkan olehartinya seorangdiabernama Bandar, riwayat itu tidak boleh dipercayai. Hadits Mursal darimempercayai Hasan Bashriitu? itu tidak dipercayai tahun. Apakah tuan-tuan

berkaitan dengan ini telah disebutkan: Sebagian orang mengemukakan

Hadits

bahwa

Nabi

oleh Ulama (Asnil-Mathalib, 111).di negeri Syam melihatHadits Nabi Isa itu turun darihal langit Muhammad S.a.w.

sehingga dia menyembuhkan orang-orang sakit.

Kita jawab: disebutkan juga dalam akhir riwayat itu ِ ‫ب‬berikut Kedua, telahTelah disebutkan juga ini: ْ ‫ﻓ‬ ِ َ ْ ‫ﺑ‬ ‫ﳛ‬ ‫ﻦ‬ ‫ﻋ‬ ‫ي‬ ‫و‬ ‫ﺮ‬ � ‫ﺎ‬ ‫ﳰ‬ ‫ﺬ‬ ‫ﻜ‬ � ‫ا‬ ‫ار‬ َ‫ﺪ‬ ‫ﻨ‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ﻲ‬ َ ِ َ ُ ْ ْ َ � ْ ً َ َ “INNAHU YANZILU KULLA tiap-tiap tahun. َ ‘AMIN” artinya dia turun riwayat mempercayai itu tidak bolehitu? dipercayai. � Maka Apakah tuan-tuan Kedua, telah disebutkan juga berikut ini:

ِ َ�ْ‫ ِﺬ ِب اﻟ‬Hadits-hadits ‫ﺸ�ﻴﻊ ِ اﻟْ َﺒ ِﺎر ِد‬dalam ‫ﻫ َُﻮ ِﻣ َﻦ اﻟْ َﻜ‬ “Bandar berdusta yang

ini dustamengemukakan belaka (Asnil-Mathalib, hal.110). SebagianHaditsorang Hadits bahwa Nabi

diriwayatkan dari Yahya.” Ada satu riwayat‘alaihi bahwawaRasulullah melihat shallallãhu sallam melihat NabiIbrahim, Isa itu Musa turun Muhammad di Baitul-Muqaddas di waktu Isra’. Pada bernama waktu ituBandar, Isa dan Isa sallam . Kedua, Hadits ini diriwayatkan oleh seorang (Tahdzibul-Tahdzib, Jilid IV, hal.Dajjal. 70). Hadits ini dusta belaka (Asnil-Mathalib, hal.110). berkata: Aku akan turun dan akan membunuh dari langit di negeri Syam sehingga dia menyembuhkan orang-orang a.s.

S.a.w.

a.s.

berkaitan dengan ini telah disebutkan: Kita jawab: Pertama, Hadits ini menyatakan bahwa Isa sudah sakit. turun dari langit di masa Nabi kita MuhammadS.a.w.. Kedua, Hadits

ini diriwayatkan oleh seorang bernama Bandar, berkaitan dengan Jadi, perawi ini pendusta. satu riwayat bahwa Rasulullah shallallãhu ‘alaihi Ada ini telah disebutkan:

‫ا �ن ﺑ َ ْﻨﺪَ ًارا �َ ْﻜ ِﺬ ُب ِﻓﳰَﺎ �َ ْﺮ ِوي َﻋ ْﻦ َ ْﳛ َﻲ‬ wa sallam melihat Ibrahim, Musa dan Isa ‘alaihimus salãm di �

“Bandar berdusta dalam Hadits-hadits yang diriwayatkan dari (Tahdzibul-Tahdzib, Jilid itu IV, hal. Baitul-MuqaddasYahya.” di waktu Isra’. Pada waktu Isa 70).

‘alais salãm

Ada pula seorang yang meriwayatkan Hadits ini bernama Yazid ini pendusta. Akuperawi akan turun dan akan membunuh Dajjal. berkata:Jadi, “Bandar berdusta Hadits-hadits bin Harun. Sehubungan dengandalam itu, Imam Yahya binyang Muin berkata: Ada pula seorang yang meriwayatkan Hadits ini bernama diriwayatkan dari Yahya.” Yazid bin Harun. Sehubungan dengan itu, Imam Yahya bin Muin berkata:

(Tahdzibul-Tahdzib, IV, hal. 70). bahwa Isa sudah ini menyatakan Kita jawab: Pertama, Hadits Jilid ِ ‫�َ ِﺰﻳﺪُ ﻟَ� َْﺲ ِﻣ ْﻦ �� ْﻫﻞِ اﻟْ َ� ِﺪ‬ ‫ﻳﺚ َﻻ ﻳ ُ َﻤ ِ ّ ُﲒ َو َﻻ ﻳُ َﺒ ِﺎﱄ َ �ﲻ ْﻦ َر ِو َي‬ turun dari langit di masa Nabi kita Muhammad shallallãhu ‘alaihi wa Jadi, perawi ini pendusta.

101


Maka Hadits ini pun tidak boleh dijadikan dalil.

Penjelasan Ahmadiyah

__________________________________________________________________________________________

“Yazid itu bukan termasuk Ahli Hadits, karena dia tidak memilih dan tidak mempedulikan dari siapakah dia meriwayatkan Hadits-haditsnya” Ada pula orang yang mengemukakan pendapat Imam Hasan (Tahdzibut-Tahdzib, XI, hal. Kita jawab: Kata Imam HasanJilid Bashri itu368). tidak dapat dijadikan

Kita jawab: Kata Imam Hasan Bashri itu tidak dapat dijadikan Bashri: Maka Hadits ini pun tidak boleh dijadikan dalil. dalil dalil karena karena yang yang menjadi menjadi dalil dalil ialah ialah Kalamullãh Kalamullãh dan dan Hadits Hadits Nabi Nabi Ada pula orang yang mengemukakan pendapat Imam Hasan shallallãhu shallallãhu ‘alaihi wa wa sallam sallam,, bukan bukan perkataan perkataan orang. orang. Bashri: ‘alaihi ِ َ‫ﷲ ��ﻧ � ُﻪ ْا�ٓ َن ﻟَ َﺤ �ﻲ ِﻋ ْﻨﺪ‬ ِ ‫َو‬ ‫ﻮن‬ َ ‫ﷲ َوﻟَ ِﻜ ْﻦ ا َذا �َ َﺰ َل � ٓ َﻣ َﻦ ِﺑ ِﻪ �� ْ َﲨ ُﻌ‬ � “Demi Allah dia (Isa) sekarang hidup di sisi Allah dan apabila Adapun persumpahan beliau, maka adalah seperti persumpahan dia akan turun, maka semua orang akan beriman kepadanya.” Adapun persumpahan beliau, maka adalah seperti persumpahan

“Demi Allahradhiyallãhu dia Imam (Isa) sekarang hidup di sisi Allah dan ‘anhu sewaktu Nabi Muhammad Hadhrat Umar jawab: Kata Hasan itu tidak dapat dijadikan radhiyallãhu ‘anhuBashri sewaktu Nabi Muhammad HadhratKita Umar dalil karena yang menjadi dalil ialah Kalamullãh dan Hadits NabiS.a.w., apabila akan turun, shallallãhu ‘alaihi sallam wafat: bukan perkataan orang. shallallãhu ‘alaihi wa wadia sallam wafat: maka semua orang akan Adapun persumpahan beliau, maka adalah seperti beriman kepadanya.” persumpahan Hadhrat Umarr.a. sewaktu Nabi MuhammadS.a.w. wafat:

ْ ِِ ‫ﻮن ���� �نن َرر ُﺳﺳﻮﻮ ََلل‬ ‫ﲆ‬ ُُ ‫ﲆ‬ ََ ‫ﲔ ��ََ ْْﺰﺰ ََ ُُﲻﲻ‬ ‫ﷲ‬ ‫ﻓﻓََﻠﻠََ ��ﻤﻤﺎﺎ ﺗﺗ ُُُﻮُﻮ ِِ ّّ ََﰲﰲ ََﺻﺻ ��ﲆ‬ ‫ﷲ ََﺻﺻ ��ﲆ‬ ‫ﷲ‬ ‫ﷲ ��ََﻠﻠََ ْْﻴﻴ ِِﻪﻪ ََوو ََﺳﺳ �� ََﲅﲅ ﻗﻗََﺎﺎ ََمم ُُ ََﲻﲻ ُُﺮﺮ ﻓﻓََﻘَﻘَﺎﺎ ََلل ���� ��نن ِِرر ََ��ﺎﺎ ًًﻻﻻ ِِﻣﻣ ََﻦﻦ ااﻟﻟْ ُُﻤﻤﻨﻨََﺎﺎ ِِﻓﻓ ِِﻘﻘ ََﲔ‬ ُ َ � ‫ﻮن‬ ِِ ‫ﷲ ��ََﻠﻠََ ْﻴﻴ ِِﻪﻪ َوو َﺳﺳ �� َﲅﲅ ﺗﺗ ُُﻮُﻮ ِِ ّّ ََﰲﰲ َوو ����ﻧﻧ �� ُُﻪﻪ َوو‬ ‫ﺎت‬ ََ ‫ﷲ ََﻣﻣﺎﺎ ََﻣﻣ‬ ُُ ‫ﺎت‬ ‫ﷲ‬ َ َ ُ َ ََ ْ ‫ﷲ‬ “Tatkala RasulullahS.a.w. wafat , Umarr.a. berdiri mengatakan bahwa sebagian orang munafiq mengatakan bahwa RasulullahS.a.w. sudah wafat, demi Allah beliau belum wafat” (Tarikhul-Kamil, Jilid II, hal. 156).

“Tatkala “Tatkala Rasulullah Rasulullah shallallãhu shallallãhu ‘alaihi ‘alaihi wa wa sallam sallam wafat wafat ,, Jadi, persumpahan Hasan itu adalah seperti persumpahan Umar mengatakan sebagian orang Umar berdiri berdiri mengatakan bahwa bahwa sebagianmenurut orang pikiran , sumpah-sumpah itu adalah Hadhrat Umar r.a.

beliau-beliau itu saja - sebenarnya tidak betul. Pendek kata semua munafiq mengatakan bahwa Rasulullah shallallãhu riwayat yang dikemukakan oleh ulama untuk menyatakan munafiq mengatakan bahwa Rasulullah shallallãhu hidupnya a.s. Nabi Isa itu tidak shah dijadikan sebagai dalil. ‘alaihi ‘alaihi wa wa sallam sallam sudah sudah wafat, wafat, demi demi Allah Allah beliau beliau belum belum Begitulah keadaan keterangan-keterangan yang menjadi wafat” Jilid II, dasar bagi kepercayaan mereka, sedang wafat” (Tarikhul-Kamil, (Tarikhul-Kamil, Jilid Hadits-hadits II, hal. hal. 156). 156). yang shahih dan ayat-ayat yang menyatakan wafatnya Nabi Isaa.s.itu diputar-balik oleh mereka. lã haula walã quwwata illã billãhil-‘aliyil-‘azhĩm.

Jadi, Jadi, persumpahan persumpahan Hasan Hasan itu itu adalah adalah seperti seperti persumpahan persumpahan Hadhrat Hadhrat Umar Umar radhiyallãh radhiyallãh ‘anhu ‘anhu,, sumpah-sumpah sumpah-sumpah itu itu adalah adalah menurut menurut 102


Bab Dua: Wafatnya Nabiyyullah Isa a.s.

__________________________________________________________________________________________

Ada satu pertanyaan yang perlu dijawab yaitu mengapa Ahmadiyah mengutamakan soal hidup dan matinya Nabi Isaa.s.?

Jawab: Dosa yang sangat besar ialah syirik (menyekutukan Tuhan), sedang dari antara syirik yang bermacam-macam itu “pengakuan Allah beranak” itu adalah merupakan syirik yang lebih besar. AllahS.w.t. berfirman:

‫اﻟﺴ َﻤ َﻮ ُات ﻳَﺘَ َﻔ �ﻄ ْﺮ َن ِﻣ�ْ ُﻪ َوﺗَ�ْﺸَ �ﻖ ْ �ا� ْر ُض َو َ ِﲣ �ﺮ اﻟْﺠِ َﺒ ُﺎل َﻫﺪ�ا �� ْن َد َﻋ ْﻮا ِ� �ﻠﺮ ْ ٰﲪ ِﻦ َو َ ً�ا‬ � ‫�َ َﲀ ُد‬ “Hampir semua langit itu pecah oleh karenanya dan bumi terbelah dan semua gunung itu runtuh berkeping-keping karena mereka mengaku bagi Yang Maha Pemurah mempunyai anak laki-laki” (QS. Maryam, 19:91-92).

“Hampir semua langit itu pecah oleh karenanya dan

Maka untukdan menghapuskan dosa yang berkepingmaha dahsyat itu bumi terbelah semua gunung itu runtuh telah menyebutkan keterangan-keterangan yang nyata Allah S.w.t.

dalam Al-Quranul-Majid, umpamanya AllahS.w.t. berfirman:

keping karena mereka mengaku bagi Yang Maha

(1) Isaa.s. itu hanya seorang Rasul Allah.

Pemurah mempunyai anak laki-laki”

(2) Sebagaimana Rasul-rasul yang lain sudah wafat, maka beliaua.s. pun juga sudah wafat. (Maryam, 19:91-92).

(3) Selama dia hidup membutuhkan makan dan minum.

(4) Dia telah diperanakkan oleh seorang perempuan (Maryam) (Lihat untuk surat Al-Maidah ayat dosa 70). Akan tetapi dahsyat karena itu pengaruh Maka menghapuskan yang maha Allah Nasrani dan oleh karena salah faham tentang beberapa ayat AlQuranul-Majid dan Hadits-hadits Nabi, maka kebanyakan orang Ta’ala telah menyebutkan keterangan-keterangan yang nyata dalam AlIslam terpengaruh dalam hal itu dan mereka itu mengakukan bahwa Nabi Isaa.s. masih hidup di langit.

Quranul-Majid, umpamanya Allah Ta’ala berfirman:

(1)

(2)

Oleh karena pengakuan bahwa AllahS.w.t. beranak itu berdasarkan kepada hidupnya Isaa.s. dan sudah berkobar-kobar dengan hebatnya di masa sekarang, maka AllahS.w.t. mengutus Hadhrat Ahmada.s. untuk menyatakan apa yang benar dan untuk Isa ‘alaihispengakuan salãm itu hanya seorangsalah Rasulitu.Allah. merobohkan yang maha Nabi MuhammadS.a.w. juga telah bersabda: “WA YAKSIRUSH-SHALIB” (Al-Bukhari dan Muslim), yakni Al-Masih yang dijanjikan itu akan memecahkan salib dan akan menyatakan kesalahan orang-orang Nasrani.

Sebagaimana Rasul-rasul yang lain sudah wafat, maka dia

‘alaihis salãm pun juga sudah wafat.

103


Penjelasan Ahmadiyah

__________________________________________________________________________________________

Hadhrat Ahmada.s. telah menyatakan bahwa Isaa.s.sudah wafat dengan ajalnya karena beliau adalah salah seorang Rasul dari antara para Rasul yang telah diutus oleh AllahS.w.t. – sebagaimana para Rasul yang lain sudah wafat, begitu juga Nabi Isaa.s. pun sudah wafat.

Berdasarkan kenyataan ini pengakuan orang-orang Nasrani itu sudah batal dan asasnya berupa salib sudah roboh. Inilah sebabnya orang-orang Ahmadiyah senantiasa mengemukakan masalah wafatnya Nabi Isaa.s.. Telah disebutkan dalam kitab AlQadiyaniyah hal. 8 bahwa masalah hidup matinya Nabi Isaa.s. itu tidak berhubungan dengan masalah Islam dan tidak berguna apaapa. Apakah perkataan demikian itu benar? Wahai pembaca yang budiman! Perhatikanlah keterangan tadi dan pertimbangkanlah dengan jujur – inikah jalan untuk menolong Inggris? Tuan-tuan yang terhormat! Semua keterangan tentang wafatnya Nabi Isaa.s. itu nyata dan sah. Adapun keteranganketerangan yang dikemukakan untuk menunjukkan hidupnya beliaua.s. itu mengandung ihtimal (boleh jadi begini dan boleh jadi begitu) dan ada di antaranya yang dusta belaka, maka yang nyata dan sah itu tentu tidak boleh dibuang, karena yang tidak nyata dan tidak sah itu – Itulah sebabnya Ahmadiyah beri’tiqad bahwa Nabi Isaa.s. sudah wafat. Hadhrat Imam Malikr.h.a. pun mengakui demikian, Imam Ibnu Khazm dan ulama yang besar di Mesir seperti Syekh Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha, Mahmud Syaltut dan lainlainnya pun sudah berfatwa bahwa Nabi Isaa.s. itu sudah wafat. Jadi, kita heran mendengar kata Ulama Selangor pada 15 Desember tahun 1953 di istana Kuala lumpur bahwa para Ulama umat Islam telah ijma’ mengatakan bahwa Nabi Isaa.s. masih hidup di langit. Di manakah seluruh umat Islam itu berkumpul, tahun berapa dan pada hari manakah mereka ijma’ begitu? Sebenarnya Ulama Selangor itu berdusta di hadapan orang banyak di hari itu innã lillãhi wa innã ilaihi rãji’un. Kalau tidak mengaku berdusta, cobalah kemukakan keterangan ijma’ Ulama umat Islam atas hidupnya Nabi Isaa.s. itu?

Kita heran pula membaca kata tuan Syekh Muhammad Thahir Jalaluddin di dalam kitabnya (Perisai Orang Beriman, hal. 48) yang bunyinya: “Dan AllahS.w.t. amat kuasa membangkitkan dia dan 104


Bab Dua: Wafatnya Nabiyyullah Isa a.s.

__________________________________________________________________________________________

mengutus dia dengan keadaan hal yang menyalahi adat yang biasa�.

Kita jawab: Kalau Nabi Isaa.s. benar-benar akan dibangkitkan, mestinya lebih baik Nabi MuhammadS.a.w. saja yang dibangkitkan, karena beliauS.a.w. itu Penghulu semua Nabi. AllahS.w.t. memang Maha Kuasa, akan tetapi ayat Al-Quranul-Majid dan Hadits mana yang menyatakan bahwa kekuasaan AllahS.w.t. berlaku untuk menghidupkan Nabi Isaa.s. sekali lagi? Disamping AllahS.w.t. itu Maha Kuasa, Dia juga sanggup menjadikan beribu-ribu manusia seperti Nabi Isaa.s., maka apa gunanya Nabi Isaa.s. disimpan sampai sekarang? Pendek kata, ayat-ayat Al-Quranul-Majid, Hadits-hadits Nabi kita yang sah, ijma’ shahabat dan keterangan sebagian Imam dan Ulama itu menyatakan bahwa Nabi Isaa.s. sudah wafat seperti Nabi lainnya. Orang yang mengatakan bahwa Nabi Isaa.s. akan turun dari langit, perlu ia lebih dulu memberi keterangan bahwa beliaua.s. sudah naik ke langit- kalau beliaua.s. tidak naik ke langit, bagaimana pula beliaua.s. akan turun, sedangkan keterangannya tidak ada sedikit pun.

105


106


3

BAB TIGA

107


108


BAB TIGA ARTI KHÃTAMAN-NABIYYĨN

‫َﻻ ﺷَ �ﻚ �� �ن ُﻣ َﺤ �ﻤﺪً ا � ْ َُﲑ اﻟْ َﻮ َرى ﻧ ُُﻮر اﻟْ ُﻤﻬَ ْﻴ ِﻤ ِﻦ دَا ِﻓ َﻊ �اﻟﻈﻠُ َﻤﺎ ِء‬ Tidak ragu lagi, makhluk, Nur ��‫ا‬ ‫ﻮن‬ ‫ ا ِّ� ْﻛ َﺮ َوا�� َ ٗ� ﻟ َ َ�ﺎ‬S.a.w. ‫ﻦ �َ �ﺰﻟْﻨَﺎ‬itu ُ ‫ َ ْﳓ‬sebaik-baik َ ‫ ِﻓ ُﻈ‬Muhammad � Tuhan yang akan mengusir kegelapan. � ‫���َ َﺳ� ِ ّﻴﺪُ ْا �� �و ِﻟ َﲔ َو ْا�ٓ ِﺧ ِﺮ َ�ﻦ ِﻣ َﻦ اﻟﻨ� ِﺒ ِ� ّ ْ َﲔ‬ Kita orang-orang Islam mengakui bahwa AllahS.w.t. Yang Maha � ‫ َﺤ �ﻤ ٍﺪ َﺻ‬mengutus Pengasih‫��ﻧ � ٗﻪ‬lagi ‫ ا�� � ٓ َﻣ‬،�ِ �� �َ ‫ﲅ‬dan ‫ﷲ‬ ‫��ﺎ ِ� ِ� َر �� َو ِﺑ ُﻤ‬Nabi-nabi ‫ َو� ٓ َﻣ��ﺎ ِﺑ‬Penyayang ‫ �َﻠ َ ْﻴ ِﻪ َو َﺳ � َﲅ ﻧ َ ِ���ﺎ‬itu ُ ‫ﲆ‬sudah ْ َ �ْ ‫ ﻓَﺎ‬Rasul� rasul kepada manusia. ‫َﺎﰎ اﻟﻨ� ِﺒ ِ� ّ َﲔ‬ َُ � Apa gunanya Para Nabi dan para Rasul itu diutus? ‫َاﻟْ َﻤ ْﻌ َﲎ ��ﻧ � ٗﻪ َﻻ ﻳَ�� ِﰐ ﻧ ِ �َﱯ ﻳَ� ْ َﺴﺦُ ِﻣﻠ�ﺘَ ُﻪ َوﻟَ ْﻢ �َ ُﻜ ْﻦ ِﻣ ْﻦ �� �ﻣ ِ� ِﻪ‬ (1) S upaya mereka memperlihatkan mu’jizat dan tanda-tanda ‫ ُﺳ� ْﺒ َ�ﺎﻧ َﻪ’ ِ�ﻟ‬manusia �ِ �‫َوﺧ ِ َُﱲ ِﺑ ِﻪ اﻟﻨ‬ ‫ﷲ‬ ‫ﻮ َ�ﺪُ َﻣ‬manusia ‫اﻟﻨ� ِﺎس‬Allah ‫ﻊ ِ �َ َﲆ‬S.w.t. ‫ﴩﻳ‬ ِ ْ � �kepada ُ ‫ ْﻦ ﻳَ�� ُﻣ ُﺮ ُﻩ‬agar ُ‫ﻮن �� ْي َﻻ ﻳ‬ َ ��mempunyai kekuasaan keyakinan yang teguh dan keimanan yang kuat. (2) (3)

‫َﺎﰎ اﻟﻨ� ِﺒ ِ� ّ َﲔ ِ ��ﻧ � ٗﻪ‬ َ َ � ‫ﷲ �َﻠ َ ْﻴ ِﻪ َو َﺳ � َﲅ‬ ِ ْ � �‫ﻓَﺎﻧْﻘَ َﻄ َﻊ ُﺣ ْ ُﲂ ﻧُ ُﺒ �ﻮ ِة اﻟ‬ ُ ‫ﴩﻳﻊ ِ ﺑ َ ْﻌﺪَ ُﻩ َو َﰷ َن َﺻ �ﲆ‬ ْ‫ َ� َﺎء ِ�ﻟ‬dan kepercayaan Supaya mereka �‫ا‬ ِ ‫ َﳬَﺎلِ َوﻟَ ْﻢ َﳚ ِْﺊ �� َ� ٌﺪ ِﺑ َﺬ‬i’tiqad َ membetulkan manusia. ‫ِﴩعِ ُﻣ َﺤ �ﻤ ٍﺪ َﺻ �ﲆ‬ ُ ‫اﻟﴩاﺋِﻊ ِ ﻓَﺨ َ ََﱲ‬ ْ َ � ‫ﷲ َﻫ َﺬا اﻟﺘ� ْ ِﲋﻳ َﻞ‬ َ � ‫َو َﰷ َن ِﻣ ْﻦ ُ ْﲨ َ ِ� َﻣﺎ ِﻓﳱَﺎ ﺗ ْ َِﲋﻳ ُﻞ‬ Supaya mereka memperbaiki amalan dan akhlaq mereka ‫َﺎﰎ اﻟﻨ� ِﺒ ِ� ّ َﲔ‬ ‫و َﺳ � َﲅ ﻓَ َﲀ َن‬yang َ َ �teladan ُ yang perlu diikuti. َ ‫ﷲ �َﻠ َ ْﻴ ِﻪ‬ dengan mengemukakan suci

(4) S upaya mereka menerangkan hikmah-hikmah ajaran yang datang dari AllahS.w.t.. (5)

‫اﻟﴩاﺋِﻊ ِ ﻓَ َﻼ َر ُﺳﻮ َل‬ ُ ‫ِﴩعِ ُﻣ َﺤ �ﻤ ٍﺪ َﺻ �ﲆ‬ ُ ‫ﻗَﺪْ ﺧ َ ََﱲ‬ ْ َ � ‫ﷲ ﺗَ َﻌ َﺎﱃ‬ َ � ‫ﷲ �َﻠ َ ْﻴ ِﻪ َو َﺳ � َﲅ َ ِﲨﻴ َﻊ‬ Supaya persatuan َ � ‫�ُ ْﺮ َﺳ ُﻞ اﻟَ ْﻴ ِﻪ‬dengan ُ‫ ِﻪ اﻧ � َﻤﺎ ﻳ َ َﺘ َﻌ �ﺒﺪ‬mengadakan ‫ اﻟﻨ� ُﺎس‬mereka ‫ِﴩعٍ ﻳ َ َﺘ َﻌ �ﺒﺪُ ِﺑ ٖﻪ ِﰱ ﻧ َ ْﻔ ِﺴ‬ ‫ َﻻ ﻧ ِ �َﱯ ﺑ َ ْﻌﺪَ ُﻩ‬menghilangkan ‫ِﴩعٍ َو‬ ْ ْ َ � ‫ﺑ َ ْﻌﺪَ ُﻩ‬ segala syubhat� dan perselisihan manusia. � ‫ِﴩﻳ َﻌ ِﺘ ٖﻪ ا َﱃ ﻳ َ ْﻮ ِم اﻟْ ِﻘ�َﺎ َﻣ ِﺔ‬ ِ َ� � Dan tujuan semua itu ialah agar manusia mendapat keridhaan

AllahS.w.t. yang telah menjadikan mereka itu. Betapa besar dan penting gunanya para Nabi dan Rasul itu diutus! Maka oleh karena َ ‫ِﺼﻠ َ ْﺖ‬nikmat ُ َ ‫ ِﻣ‬rahmat ‫ ُ� اﻟﻨ� ُﺒ �ﻮ ُة اﻟْ َﲀ‬dan ‫ �ﱯ � ِا�ي ُﺣ‬Allah ِ �‫ َاﻟﻨ‬dan oleh karena itulah mereka disebut� S.w.t. telah mewajibkan manusia supaya percaya kepada itulah Allah mereka.

ُ‫ﻗُﻮﻟ‬ ‫ﻮﻟُﻮا َﻻ ﻧ ِ �َﱯ ﺑ َ ْﻌﺪَ ٗﻩ‬Rasulullah ‫ اﻟﻨ� ِﺒ ِ� ّ َﲔ َو َﻻ ﺗ َ ُﻘ‬S.a.w. ‫َﺎﰎ‬ َ َ � ‫ﻮا‬dijadikan KhãtamanMengapa Muhammad nabiyyĩn? ‫َﺎﰎ ْا ��ﻧْ ِ��َﺎ ِء َﻻ ﻧ ِ �َﱯ ﺑ َ ْﻌﺪَ ٗﻩ‬ ُ ‫َﺻ �ﲆ‬ ِ َ � ‫ﷲ �َ َﲆ ُﻣ َﺤ �ﻤ ٍﺪ‬ ‫َﺎﰎ ْا ��ﻧْ ِ��َﺎ ِء ﻓَﺎ�� ُﻛﻨ�ﺎ ُ َﳓ ِّﺪ ُث �� �ن ِ� َ�ﴗ � َِﺎر ٌج ﻓَ ْﺎن‬ َ َ � ‫َﺣ ْﺴ� ُﺒ َﻚ ا َذا ﻗُﻠْ َﺖ‬

109


Penjelasan Ahmadiyah

__________________________________________________________________________________________

Sebagaimana telah dijelaskan oleh AllahS.w.t. dan Rasul-Nya bahwa para Nabi yang diutus sebelum Nabi MuhammadS.a.w. itu hanya diutus kepada satu kaumnya saja. Jadi, ajaran mereka adalah tertentu untuk satu kaum, bukan bagi seluruh kaum dan bangsa di dunia. Nabi yang diutus kepada semua bangsa di dunia ini ialah Sayyidina MuhammadS.a.w., maka dari itu ajaran beliauS.a.w. yang terkandung dalam Al-Quranul-Majid dan Hadits yang sah itu adalah sempurna dan cukup bagi semua manusia pada setiap masa sampai hari Qiamat. Dengan demikian tidak perlu AllahS.w.t. menurunkan agama baru kepada manusia dan tidak akan mengutus Nabi lagi yang akan memansukhkan atau membatalkan agama Islam yang suci dan sempurna ini.

‫َﻻ ﺷَ �ﻚ �� �ن ُﻣ َﺤ �ﻤﺪً ا � ْ َُﲑ اﻟْ َﻮ َرى ﻧ ُُﻮر اﻟْ ُﻤﻬَ ْﻴ ِﻤﻦ دَا ِﻓﻊ �اﻟﻈﻠُﻤﺎ ِء‬ ‫ﻮن‬ َ ‫ا�� َ ْﳓ ُﻦ �َ �ﺰﻟْﻨَﺎ ا ِّ� ْﻛ َﺮ َوا�� َ ٗ� ﻟ َ َ�ﺎ ِﻓ ُﻈ‬ � � telah menurunkan “Sesungguhnya Kami (Allah) ُ‫ ���َ َﺳ� ِ ّﻴﺪ‬Al-Quran dan ‫ ِﺮ َ�ﻦ ِﻣ َﻦ اﻟﻨ� ِﺒ ِ� ّ ْ َﲔ‬Kami ‫َﲔ َو ْا�ٓ ِﺧ‬yang ‫ ْا �� �و ِﻟ‬menjaganya” sesungguhnya ‫ �ﻤ ٍﺪ َﺻ �ﲆ‬15:9) ‫ ا�� � ٓ َﻣ��ﺎ ِ� ِ� َر �� َو ِﺑ ُﻤ َﺤ‬،�ِ �� �َ ‫ﻓَﺎ�ْ َ ْﲅ‬ ‫(ﻠ َ ْﻴ ِﻪ َو َﺳ � َﲅ ﻧ َ ِ���ﺎ َو� ٓ َﻣ��ﺎ ِﺑ��ﻧ � ٗﻪ‬QS. َ� ‫ﷲ‬ ُ Al-Hijr, � Keterangan lain menyatakan ‫َﺎﰎ اﻟﻨ� ِﺒ ِ� ّ َﲔ‬ ُ َ � bahwa Al-Quranul-Majid mempunyai ajaran yang sempurna untuk semua manusia dan dijaga oleh Allah‫ ِﻪ‬S.w.t. �ِ ‫ ِﻣ ْﻦ �� �ﻣ‬untuk �� ‫ َاﻟْ َﻤ ْﻌ َﲎ‬begitu apa ‫ َوﻟ َ ْﻢ �َ ُﻜ ْﻦ‬selama-lamanya. ‫ﻧ � ٗﻪ َﻻ ﻳَ�� ِﰐ ﻧ ِ �َﱯ ﻳَ� ْ َﺴﺦُ ِﻣﻠ � َﺘ ُﻪ‬Kalau َ َ ِ AllahS.w.t. berfirman:

gunanya ajaran baru? Tentu hanya sia-sia saja bukan? Oleh karena agama Islam itu ِ ’‫ َ�ﺎﻧ َﻪ‬mencukupi ‫ﷲ ُﺳ� ْﺒ‬ ‫ َﻻ ﻳُﻮ َ�ﺪُ َﻣ‬manusia ‫ﻮن �� ْي‬ ‫ ِﺎس‬sempurna ‫َوﺧ ِ َُﱲ ِﺑ ِﻪ‬ ِ ْ � �‫�ﻟ‬dan ُ ‫ ْﻦ ﻳَ�� ُﻣ ُﺮ ُﻩ‬semua �‫ﴩﻳﻊ ِ �َ َﲆ اﻟﻨ‬ َ ���ِ �‫اﻟﻨ‬S.w.t.sampai yang hari Qiamat dan tidak akan ada lagi syari’at agama Allah memansukhkan ْ � �‫ ْ ُﲂ ﻧُ ُﺒ �ﻮ ِة اﻟ‬maka ‫ﻟﻨ� ِﺒ ِ� ّ َﲔ ِ ��ﻧ � ٗﻪ‬atau ‫ﻓَﺎﻧْﻘَ َﻄ َﻊ ُﺣ‬Nabi ‫َﺎﰎ ا‬ ‫ﷲ �َﻠ َ ْﻴ ِﻪ َو َﺳ‬ ‫ َن َﺻ �ﲆ‬syari’at ‫ﴩﻳﻊ ِ ﺑ َ ْﻌﺪَ ُﻩ َو َﰷ‬ َ َ � ‫ � َﲅ‬membatalkan ِ Islam, ُ Khãtaman-Nabiyyĩn, MuhammadS.a.w. diberi ْ‫ُﻮر� ٌاﺪﻟ‬ ْ‫ �ﻚ �� �ن ُﻣ َ� َﺤ � َﻤﺎءﺪً ِ ا�ﻟْ َ�ﳬَ ْ َُﲑﺎلِ اﻟ‬yakni ِ ‫ ِﻓ َﻊ �اﻟﻈﻠُ َﻤﺎ‬pangkat َ semuliaَ َ‫ﺷ‬ ‫ﻤ‬ َ ‫ﻬ‬ ِ ‫ء‬ ‫َا‬ ‫د‬ ‫ﻦ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﻧ‬ ‫ى‬ ‫ر‬ ‫ﻮ‬ ‫ﻻ‬ َ � َ �‫ا‬ ‫ﺬ‬ ‫ﺑ‬ � ‫ِﺊ‬ ‫ﳚ‬ ‫ﻢ‬ ‫ﻟ‬ ‫و‬ ِ ِ ُ ُ ْ َ َ َ ْ َ ْ mulia Nabi, Nabi lain tidak berhak mendapatkan pangkat itu karena syari’at mereka telah َ dimansukhkan ��‫ َِﲋﻳ ُاﻞ‬bersabda: َ ��‫ﷲ َواَﻫ‬ ‫اﻟﴩﻦاﺋِ �َﻊ ِ �ﺰﻟْﻓﻨَﺎ‬ ‫ َ � ْﳓ‬oleh ْ �‫ﺬا َ ٗ�اﻟ ﻟﺘ‬sendiri ْ Allah ‫ ٍﺪ َﺻ �ﲆ‬Rasulullah ‫ َﺤ �ﻤ‬itu ‫ِﴩعِ ُﻣ‬ ‫ َﻣﺎ ِﻓﳱَﺎ ﺗ‬Ta’ala �ِ َ ‫ن ِﻣ ْﻦ ُ ْﲨ‬dengan ُ َ telah َ َ � ‫ َ�ِﲋﻳﺎ ِﻓ َ ُﻞﻈ‬S.a.w. ُ ‫ﺨ َا ََﱲ ِّ� ْﻛ َﺮ‬pun ْ ‫ﻮن‬ َ ‫َو َﰷ‬ syari’at Islam. �

� َ‫ﷲ ���َ�َﻠَ ْﻴ َ ِﻪﺳ� ِ ّﻴ َوﺪُ َﺳ ْا � َﲅ �� �وﻓَِﻟ َ َﲀﲔ َن َو ْا��ٓ َ ِﺧ‬ ُ ‫َﺎﰎ ِﺮاﻟ َﻨ��ﻦِﺒ ِ� ّ ِﻣ َ َﲔﻦ اﻟﻨ� ِﺒ ِ� ّ ْ َﲔ‬ “Aku adalah penghulu ِ ‫�َﻠ َ ْﻴ‬semua ‫ﻪ َو َﺳ � َﲅ‬akan ‫ﷲ‬ ‫ﺻ �ﲆ‬Nabi ‫ َﺤ‬yang ‫ َر �� َو ِﺑ ُﻤ‬terdahulu �ِ �ِ ‫ ا�� � ٓ َﻣ��ﺎ‬،dan �ِ �� Nabi �َ ‫ﻓَﺎ ْ� َ ْﲅ‬ ‫ ﻧ َ ِ���ﺎ َو� ٓ َﻣ��ﺎ ِﺑ��ﻧ � ٗﻪ‬yang ُ datang” َ ‫( �ﻤ ٍﺪ‬Ad-Dailami). � ‫َﺎﰎ ُا‬ �� ‫ِﴩعِ ُﻣ َﺤ �ﻤ ٍﺪ َﺻ‬ َُ ‫ﲆ‬ ‫ﷲﻟﻨ� ِﺒ�َ ِ� ّﻠ َ ْﻴ َ ِﻪ‬ ‫اﻟﴩاﺋِﻊ ِ ﻓَ َﻼ َر ُﺳﻮ َل‬ ُ ‫ﻗَﺪْ ﺧ َ ََﱲ‬ ْ َ � ‫ﷲ ﺗَ َﻌ َﺎﱃ‬ َ � ‫ﲔ َو َﺳ � َﲅ َ ِﲨﻴ َﻊ‬ Di sini perlu dijelaskan bahwa umat Islam telah terbagi ِ ‫ِﴩﺴعٍﺦُ ﻳَﺘَ ِﻣَﻌﻠﺒ�ﺘَﺪُ ُﻪ ِﺑ ٖﻪ‬ � ِ َ‫ِﴩعٍ َو َﻻَاﻟْ ﻧﻤ ِ ْﻌ � ََﱯﲎﺑ َ ْﻌ ��ﻧﺪَ� ٗﻪُﻩ �ُ َْﻻﺮ َﻳ َﺳ�� ِ ُﻞﰐ اﻟ‬ ‫ �َ�ﻤ �ﺎﻣ ِ�ﻳ َِﻪﺘَ َﻌﺒ�ﺪُ اﻟ‬dalam ‫ﻨ� ُﺎس‬bagian � ‫�ﰱ ُﻜﻧ َ ْﻔ ْﻦ ِﺴ ِﻣ ِﻪ ْﻦاﻧ‬hal ْ َ � ‫ﺑ َ ْﻌﺪَ ُﻩ‬ menjadi tiga َ َ ْ ْ �َ َ ‫ﻧ ْﻴ ِﻪ �َﱯ ﻳ‬yaitu: َ ‫ َوﻟ َ ْﻢ‬kenabian, � � ‫ِﴩﻳ َﻌ ِﺘ ٖﻪ ا َﱃ ﻳ َ ْﻮ ِم اﻟْ ِﻘ�َﺎ َﻣ ِﺔ‬ ِ َ� ِ Al-Jahamiyah ِ ‫َوﺧ‬ (1) Golongan‫ﺎس‬ ِْ � �‫ﺎﻧ َﻪ’ ِ�ﻟ‬dan �َ ‫ﷲ ُﺳ� ْﺒ‬ ‫ َﻻ ﻳُﻮ َ�ﺪُ َﻣ ْﻦ ﻳَ�� ُﻣ ُﺮ ُ �ﻩ‬Mu’tazilah ‫ﻮن �� ْي‬ ‫ﴩﻳﻊ ِ �َ َﲆ اﻟ �ﻨ‬ ُ orang-orang َ ���ِ �‫ َُﱲ ِﺑ ِﻪ اﻟﻨ‬yang setuju dengan golongan itu mengakukan bahwa tidak akan ‫َﺎﰎ اﻟﻨ� ِﺒ ِ� ّ َﲔ ِ ��ﻧ � ٗﻪ‬ َ َ � ‫ﷲ �َﻠ َ ْﻴ ِﻪ َو َﺳ � َﲅ‬ ِ ْ � �‫ﻓَﺎﻧْﻘَ َﻄ َﻊ ُﺣ ْ ُﲂ ﻧُ ُﺒ �ﻮ ِة اﻟ‬ ُ ‫ﴩﻳﻊ ِ ﺑ َ ْﻌﺪَ ُﻩ َو َﰷ َن َﺻ �ﲆ‬ �ُ َ �‫ا‬ ‫ﺖﳚ َ ْ ُِﺊ� ��اﻟ َﻨ�� ُﺒ ٌﺪ�ﻮ ُةِﺑ َﺬاﻟْ ِ َﲀ َ ِﻣ‬ َ ْ ‫َاﻟﻨ� ِ َ� �ﱯ َﺎء ِ � ِ�ا�ﻟْ َيﳬَﺎلِ ُﺣ ِ َوﺼﻟ َﻠ َ ْﻢ‬ 110 ‫ِﴩعِ ُﻣ َﺤ �ﻤ ٍﺪ َﺻ �ﲆ‬ ُ ‫اﻟﴩاﺋِﻊ ِ ﻓَﺨ َ ََﱲ‬ ْ َ � ‫ﷲ َﻫ َﺬا اﻟﺘ� ْ ِﲋﻳ َﻞ‬ َ � ‫َو َﰷ َن ِﻣ ْﻦ ُ ْﲨ َ ِ� َﻣﺎ ِﻓﳱَﺎ ﺗ ْ َِﲋﻳ ُﻞ‬


Bab Tiga: Arti Khãtaman Nabiyyĩn

__________________________________________________________________________________________

ada sembarang Nabi sesudah Nabi MuhammadS.a.w. baik yang membawa syari’at baru maupun yang tidak membawa syari’at baru. Karena itu mereka mendustakan semua Hadits yang menerangkan Nabi Isaa.s. akan datang di kemudian waktu.

(2) G olongan Al-Manshuriyah, Al-Khithabiyah, Al-Bazi’iyah dan Al-Yazidiyah dan lain-lain yang mengakukan bahwa sembarang Nabi boleh datang sehingga satu golongan “AlBahaiyah” namanya percaya kepada kitab “AL-BAYAN” yang memansukhkan Al-Quranul-Majid bahkan mereka percaya kepada satu kitab lagi “AL-AQDAS” namanya, yang memansukhkan Al-Quranul-Majid dan “AL-BAYAN” sekaligus. Akan tetapi mereka tidak berani menyiarkan kitab-kitab itu, kecuali hanya kepada orang-orang yang sudah setuju dengan mereka saja, sebab kedua kitab itu mengandung bermacammacam perkara yang karut-marut. (3) G olongan Ahlis-Sunnah Wal-Jama’ah mengakukan bahwa Nabi yang membawa syari’at baru tidak akan diutus lagi. Adapun Nabi pengikut yang diperintah memajukan syari’at Islam itu boleh diutus. Hal ini nanti akan dijelaskan dengan keterangan-keterangan insya Allah.

Pembaca yang mulia! pikirkanlah puak (golongan) manakah yang benar dalam perselisihan ini! Jamaah Ahmadiyah mempunyai keyakinan bahwa pengakuan Ahlis-Sunnah Wal-Jama’ah itulah yang betul, karena pengakuan itu dibenarkan oleh ayat-ayat Al-Quran, Hadits-hadits Nabi dan kata-kata Waliyullah, sedang Ahmadiyah bersedia untuk mengemukakannya dimana diperlukan.

1. ARTI KHÃTAMAN-NABIYYĨN

Sebagian orang menyangka (berkata) bahwa Jamaah Ahmadiyah tidak percaya kepada Nabi MuhammadS.a.w. itu sebagai Khataman-Nabiyyin. Persangkaan itu tidak benar dan tidak berdasar sama sekali. Jamaah Ahmadiyah beriman bahwa Nabi MuhammadS.a.w. itu memang Khãtaman-Nabiyyĩn dan siapa yang ingkar kepadanya berarti tidak diragukan lagi bahwa ia itu seorang kafir. Boleh jadi ada orang yang mengatakan bahwa Ahmadiyah tidak beriman begitu, karena tiada keterangannya, maka untuk

111


‫َﻻ ﺷَ �ﻚ �� �ن ُﻣ َﺤ �ﻤﺪً ا � ْ َُﲑ اﻟْ َﻮ َرى ﻧ ُُﻮر اﻟْ ُﻤﻬَ ْﻴ ِﻤ ِﻦ دَا ِﻓ َﻊ �اﻟﻈﻠُ َﻤﺎ ِء‬ ‫ﻮن‬ ‫ �َ �ﺰﻟْﻨَﺎ ا‬dengan ‫ ا�� َ ْﳓ ُﻦ‬senang hati, saya َ ‫ ِّ� ْﻛ َﺮ َوا�� َ ٗ� ﻟ َ َ�ﺎ ِﻓ ُﻈ‬itu menghapuskan persangkaan � � Ahmad Al-Qadiyani kemukakan keterangan Hadhrat sendiri, beliau ِ ِ ‫���َ َﺳ� ِ ّﻴﺪُ ْا �� �وﻟ َﲔ َو ْا�ٓ ِﺧ ِﺮ َ�ﻦ ﻣ َﻦ اﻟﻨ� ِﺒ ِ� ّ ْ َﲔ‬ bersabda: ‫ﷲ �َﻠ َ ْﻴ ِﻪ َو َﺳ � َﲅ ﻧ َ ِ���ﺎ َو� ٓ َﻣ��ﺎ ِﺑ��ﻧ � ٗﻪ‬ ُ ‫ ا�� � ٓ َﻣ��ﺎ ِ� ِ� َر �� َو ِﺑ ُﻤ َﺤ �ﻤ ٍﺪ َﺻ �ﲆ‬،�ِ �� �َ ‫ﻓَﺎ ْ� َ ْﲅ‬ � ‫َﺎﰎ اﻟﻨ� ِﺒ ِ� ّ َﲔ‬ َُ � Ketahuilah ‫ ِﻪ‬wahai ٗ � ‫ َاﻟْ َﻤ ْﻌ َﲎ ��ﻧ‬kepada �ِ ‫ ْﻦ ِﻣ ْﻦ �� �ﻣ‬saudaraku, ‫ﺴﺦُ ِﻣﻠ�ﺘَ ُﻪ َوﻟَ ْﻢ �َ ُﻜ‬bahwa ِ ��َ‫ﻪ َﻻ ﻳ‬beriman َ ْ �َ‫ﰐ ﻧ ِ �َﱯ ﻳ‬kami Penjelasan Ahmadiyah

__________________________________________________________________________________________

Allah sebagai Tuhan kami dan kami beriman kepada Muhammad ‫ ُﺳ� ْﺒ َ�ﺎﻧ َﻪ‬kami ‫ﷲ‬ ‫ُﻮ َ�ﺪُ َﻣ‬beriman ‫ﻮن �� ْي َﻻ ﻳ‬ ‫اﻟﻨ� ِﺎس‬S.a.w. ‫�َ َﲆ‬sebagai ِ ْ � �‫’ ِ�ﻟ‬Nabi ُ ‫ﺮ ُﻩ‬dan َ bahwa ���ِ �‫َوﺧ ِ َُﱲ ِﺑ ِﻪ اﻟﻨ‬ ُ ‫ ْﻦ ﻳَ�� ُﻣ‬kami ِ ‫ﴩﻳﻊ‬ beliau itu benar-benar Khãtaman-Nabiyyĩn. ‫َﺎﰎ اﻟﻨ� ِﺒ ِ� ّ َﲔ ِ ��ﻧ � ٗﻪ‬ ‫ﷲ �َﻠَﻴ ِﻪ و َﺳ‬ ‫و َﰷ َن َﺻ �ﲆ‬hal. ‫ ْﻌﺪَ ُﻩ‬23). َ َ � ‫(� َﲅ‬Tuhfatu ِ ْ � �‫ﻓَﺎﻧْﻘَ َﻄ َﻊ ُﺣ ْ ُﲂ ﻧُﺒﻮ ِة اﻟ‬ ُ Baghdad, َ ‫ﴩﻳﻊ ﺑ‬

�ُ َ ْ َ ِ ْ َ َ َ ِ dan Keterangan lain�‫ا‬ ‫ �� َ� ٌﺪ ِﺑ َﺬ‬berpuluh-puluh ‫ َ� َﺎء ِ�ﻟﳬَﺎلِ َوﻟ ْﻢ َﳚ ِْﺊ‬keterangan yang semacam itu menyatakan bahwa Hadhrat Ahmad Al-Qadiyani dan َ ‫ َو َﰷ َن ِﻣ ْﻦ ُ ْﲨ‬S.a.w. � ‫ﻣ َﺤ �ﻤ ٍﺪ َﺻ‬beriman Jamaah ‫ﲆ‬ beliau ‫ﷲ َﻫ َﺬا اﻟ‬ ‫اﻟﴩا ِﺋﻊ ِ ﻓَﺨ َ ََﱲ‬ ُ sesungguhnya ُ ِ‫ِﴩع‬ ْ َ � ‫ﺘ� ْ ِﲋﻳ َﻞ‬bahwa َ‫ ِ� َﻣﺎ ِﻓﳱ‬Muhammad َ � ‫ﺎ ﺗ ْ َِﲋﻳ ُﻞ‬Nabi adalah Khãtamun-Nabiyyĩn. ‫َﺎﰎ اﻟﻨ� ِﺒ ِ� ّ َﲔ‬ َ َ � ‫ﷲ �َﻠَ ْﻴ ِﻪ َو َﺳ � َﲅ ﻓَ َﲀ َن‬ ُ

Apa arti Khãtamun-Nabiyyĩn itu? Nah, inilah satu pertanyaan yang sangat penting. Apa sebab? Orang-orang Islam di masa sekarang ‫ �اﻟﻈﻠُ َﻤﺎ ِء‬mengikuti ‫ ُُﻮر اﻟْ ُﻤﻬَ ْﻴ ِﻤ ِﻦ دَا ِﻓ َﻊ‬arti ‫رى ﻧ‬yang ‫ﺷَ �ﻚ �� �ن ُﻣ َﺤ �ﻤﺪً ا‬oleh ‫ َﻻ‬golongan kebanyakan mau َ ‫� ْ َُﲑ اﻟْ َﻮ‬digunakan ِ � َ َ � ِ ِ ٍ َ َ َ َ � � ‫ﲨ‬ ‫ﻠ‬ � َ ‫ا‬ ‫اﻟﴩ‬ ‫ﻊ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﲅ‬ ‫ﺳ‬ ‫و‬ ‫ﻪ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﷲ‬ ‫ﲆ‬ ‫ﺻ‬ ‫ﺪ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﺤ‬ ‫ﻣ‬ ‫ع‬ ‫ِﴩ‬ ‫ﺎﱃ‬ ‫ﻌ‬ ‫ﷲ‬ ‫ل‬ ‫ﻮ‬ ‫ﺳ‬ ‫ر‬ ‫ﻼ‬ ‫ﻓ‬ ‫ﻊ‬ ‫ﺋ‬ ُ ‫ﻗَﺪْ ﺧ َ ََﱲ‬ Al-Jahamiyah َ َ َ َ ْ َ ُ pada َ hal� َ ُ arti ُ َ dan ِ ْ itu َ َ‫ﺗ‬bertentangan ِ َ Al-Mu’tazilah, ْ َ ْ َ َ ِ ِ ّ ُ ‫ﻮن‬ ‫ﻧ َ َ ْ�ﻔﺎ ِﻓﺴﻈ‬dijelaskan ‫ِﴩ اع ﻳ� َﺘﻛ َﻌﺮﺒﺪُ َوا ِﺑ�� ٖﻪ ِ ٗ�ﰱﻟ‬ ‫ﺎ‬oleh dengan arti‫اﻟ‬yang َ‫ا ْﳓﻟَ ْﻴ ُﻦِﻪ �َ� �ﺰﻟَﻨ‬semua � ‫ﺑ َ ْﻌﺪَ ُﻩ‬ ‫ﻤﺎ ﻳ َ َﺘ َﻌﺒﺪُ ﻨ� ُﺎس‬telah ‫ َ �اﺳ�� ُﻞ‬saya ‫ﺪَ ُﻩ �ُ ْﺮ‬Imam ‫ ْﻌ‬sebutkan ْ َ beberapa َ ‫َو َﻻ ﻧ ِ �َﱯ ﺑ‬Ahlis-Sunnah َ َ � ‫ ِﻪ �اﻧ‬dahulu. � َ َ ٍ ْ rasanya ٍ‫ِﴩع‬ � Perlu Wal-Jama’ah di� masa � ‫ِﺘ ٖﺪُﻪ ْا َ ��ﱃ �و ِﻟﻳ َ ْﻮَﲔ ِم َاوﻟ ْا ِﻘ�َ�ٓﺎ َ ِﻣﺧ ِﺔﺮ َ�ﻦ‬Wal-Jama’ah ‫ِﴩَﻳﺳ َ�ﻌ ّﻴ‬ keterangan para ‫ﲔ‬ Imam di sini supaya َ ْ ّ �ِ ‫ ِﻣ َﻦ اﻟﻨ� ِﺒ‬Ahlis-Sunnah ِ َ َ��� � dapat diketahui oleh saudara-saudara kaum muslimin arti yang ‫ ا�� � ٓ َﻣ��ﺎ ِ� ِ� َر �� َو ِﺑ ُﻤ َﺤ �ﻤ‬،�ِ �� �َ ‫ﻓَﺎ�ْ َ ْﲅ‬ ‫“ ِﺑ��ﻧ � ٗﻪ‬Khãtamun-Nabiyyĩn” ‫ﷲ �َﻠ َ ْﻴ ِﻪ َو َﺳ � َﲅ ﻧ َ ِ���ﺎ َو� ٓ َﻣ��ﺎ‬ ُ ‫ٍﺪ َﺻ �ﲆ‬itu? benar kata

� َ ‫ﻟ‬ ‫ﻨ‬ ِ ‫ﺒ‬ ‫ﲔ‬ � ‫ا‬ ‫َﺎﰎ‬ � ُ ّ ِ � َ (1) Hadhrat Mulla Ali� ِ ‫ اﻟﻨ�ﺒﻮ ُة اﻟْ َﲀ‬berkata: ُ َ ‫ﻣ‬Al-Qari �ُ َ ‫َاﻟﻨ� ِﱯ � ِا�ي ُﺣ ِﺼﻠ َ ْﺖ‬ ِ‫َ ْ َﻻ ﺷَ �ﻚ ���َ �ن ُﻣ َﺤ �ﻤﺪً ا � ْ ْ َُﲑ اﻟْ َﻮ ِ َر �ى ُ � ﻧ َ ُُﻮر اﻟُْ ُﻤﻬَ ْﻴ ِِﻤ ِﻦ دَا ِِﻓ َِﻊ �اﻟﻈﻠُ َﻤﺎء‬ ‫اﻟ َﻤ ْﻌ َﲎ ��ﻧ � ٗﻪ ﻻ ﻳَ�� ِﰐ ﻧ ِ �َﱯ ﻳَ� َﺴﺦُ ﻣﻠ َﺘ ُﻪ َوﻟ ْﻢ �َﻜ ْﻦ ﻣ ْﻦ �� �ﻣ�ﻪ‬ َ ��‫ َوا‬berarti ‫�ﺰﺳﻟْ�ﻨَﺒﺎ�اﺎﻧ ِّ�َﻪ ْﻛ’ َ ِﺮ‬bahwa ‫�� ُﻣا��ﺮﻩ َ ْﳓ ُ ُﻦ‬tidak َ� ‫ﷲ‬ َ �‫ﴩﻳ ٗ�ﻊ ﻟ َ�َ َ� َﺎ ِﻓﲆ ُﻈاﻟﻨ‬ “Khãtamun-Nabiyyĩn َ datang � ‫ﻟ‬ ْ � � ‫َﺎﰎﻦ‬ ‫ﻮنِﺎس‬ ‫َوﺧ ِ َُﱲ ِﺑ ِﻪ‬ ِ َْ َ ‫�ﺪُ� َﻣ‬akan َ ���ِ �‫اﻟﻨ‬lagi َ ُ ْ ِ َ‫ﻧ ِ � �َﱯ ﺑ َ ْﻌﺪ‬memansukhkan ‫(اﻟﻳ َﻨ� ِ �ﺒ ِ�ُ ّ ُ َﲔ َو َﻻ ﺗ َ ُﻘﻮﻟُﻮا َﻻ‬membatalkan) ‫ﻮن �� ْي ﻻﻗُ ﻳ ُﻮﻟُﻮﻮ َا‬ sembarang Nabi‫ ٗﻩ‬yang agama ْ َ‫ �� �و ِﻟ َﲔ َو‬berasal ْ � ‫ ﺑﻌﺪَ ﻩ‬umat ‫اَﻟﻨ ِﺒ� ْﲔ‬dan َ ‫ا ْﻴ ِ�ﻪٓ ِﺧَو ِﺮَﺳ‬bukan � yang َ ‫�ﻦ َﲅ ِﻣ� َﻦ‬ ‫ﷲ �َﻠ‬ ‫ﲔ ِ ��ﻧ � ٗﻪ‬Islam ‫ﻓَﺎﻧْﻘَ َﻄ َﻊ ُﺣ ْ ُﲂ ﻧُ ُﺒ �ﻮ ِة‬ ِ ْ � �‫اﻟ‬beliau” ُ ‫ � َ�َو َﰷ َ َنﺳ� ِ ّﻴ َﺪُﺻ �اﲆ‬dari َ َّ�ِ ‫َﺎﰎ �اﻟ ِ ّﻨ� ِﺒ‬ ُ ْ َ ِ ‫ﴩﻳﻊ‬ (Al-Maudhu’at Lil-Qariy, hal. 59). ِ ‫ ا�� َ� �َﺎءٓ َﻣ ِ� ��ﺎﻟْ ِ َ�ﳬَ ِﺎلِ� َروﻟ َ� ْ�ﻢ َو ِﺑﳚ ُﻤ ِْﺊ َﺤ ��ﻤ ٍَ�ﺪ ٌﺪ َ ِﺑﺻ َ �ﺬ‬،�ِ �� �َ ‫ﻓَﺎ�ْ َ ْﲅ‬ ‫ﷲ �َﻠ َ ْﻴ ِﻪ َو َﺳ � َﲅ ﻧ َ ِ���ﺎ َو� ٓ َﻣ��ﺎ ِﺑ��ﻧ � ٗﻪ‬ َ‫ﲆ‬ ُ �‫ا‬ Alangkah jelasnya ‫َﺎﰎ‬ ‫ ﻧ ِ �َﱯ ﺑ َ ْﻌﺪَ ٗﻩ‬arti ‫� ِ� ّ�َﺎ َِءﲔ َﻻ‬ini! ِ‫َﺎﰎ ْااﻟ ��ﻨ�ﻧِْﺒ‬ ُ � ‫َﺻ �ﲆ‬ ِ َ َ �� ‫ﷲ �َ َﲆ ُﻣ َﺤ �ﻤ ٍﺪ‬ ُ �‫ِﴩعِ ُﻣ َﺤ �ﻤ ٍﺪ َﺻﲆ‬ ِ َ ‫َو َﰷ‬ َ ‫ﷲ‬ ِ ْ ‫ َن ِﻣ ْﻦ ُ ْﲨ َ ِ� َﻣﺎ ِﻓﳱَﺎ ﺗ‬menulis ُ ‫اﻟﴩاﺋﻊ ِ ﻓَﺨ َ ََﱲ‬ ْ َ � ‫ﻫﺬا اﻟﺘ� ْ ِﲋﻳ َﻞ‬Al-Muhaddats َ � ‫َﲋﻳ ُﻞ‬Ad-Dahlawiy (2) Hadhrat ‫ﺎن‬Waliyullah ُ ْ ُ ِ ِ ِ ْ ‫َﺎﰎ‬ َ � ‫َﺣ ْﺴ� ُﺒ َﻚ ا َذا ﻗُﻠ َﺖ‬ ‫�ﴗ �َ�ُﻜ ْ ِﻦَﺎر ٌجِﻣ ْﻓَﻦ� ْ �� �ﻣ‬ ‫ﲔَ ْﻢ‬ ‫َﺎﰎ �� ِﻣ�انﻟﻠ �ﻨ�ﺘَ ِﺒ ُ�ﻪِ� ّ َ َوﻟ‬ ُ‫ﷲا ��ﻧ � ���ٗﻧَْﻪ ِﻠ�َ ْ�ﻴَﺎ ِﻪَﻻء ﻳ َو�ﻓ�َ ِ�ﺎَ��ﺳﰐ � َﲅﻛﻧﻨِ�ﻓَﺎ �ََﱯﲀ َﳓﻳ َن� ْ ّﺪ َﺴ� ُﺦ‬ َ َ‫ث‬ ُ ‫َاﻟْ َﻤ ْﻌ َ َﲎ‬ tentang‫ ِ� ِﻪ‬Hadits: � ‫ﻫ َُﻮ ﺧ ََﺮ َج ﻓَﻘَﺪْ َﰷ َن ﻗَ ْ� َ ُ� َوﺑ َ ْﻌﺪَ ُﻩ‬ ‫ﴩﻳﻊ ِ �َ َﲆ اﻟﻨ� ِﺎس‬ ِ ْ � �‫ﷲ ُﺳ� ْﺒ َ�ﺎﻧ َﻪ’ ِ�ﻟ‬ ُ ‫ﻮن �� ْي َﻻ ﻳُﻮ َ�ﺪُ َﻣ ْﻦ ﻳَ�� ُﻣ ُﺮ ُﻩ‬ َ ���ِ �‫َوﺧ ِ َُﱲ ِﺑ ِﻪ اﻟﻨ‬ � َ ‫ﷲ َ�َِﲨﻠ َ ْﻴ َﻊ ِﻪ َو � َﺳ‬ ‫ﲔ ِ ��ﻧ � ٗﻪ‬ ‫ﺎﱃﺣ ْ� ُﲂ َ ﻧُ ْ ُﺒ‬ ‫ﴩﻳﻊَِﺻﺑ َ �ْﻌﲆﺪَ ُﻩ َ ُو‬ ِ ‫ِﴩ �ﻮعِ ِة ُﻣاﻟ َ�ﺤ� �ﻤْ ٍﺪ‬ ‫اﻟﴩا َﲅﺋِﻊ ِ�ﻓَ ََﺎﰎَﻼ ا َﻟرﻨ� ُ ِﺒﺳ ِ� ّﻮ َل‬ ُ‫ﷲ َﰷ�َنﻠ َ ْﻴ َِﻪﺻ َ �وﲆ َﺳ � َﲅ‬ ُ َ ‫ﷲﻘَ َﺗﻄﻌ َﻊ‬ ُْ‫ﻗَﺪْ ﺧ َ ََﱲ ﻓَﺎﻧ‬ 112 ِ‫ِﴩعٍ َو َﻻ ﻧ ِ �َﱯ ﺑ َ ْﻌﺪَ ُﻩ �ُ ْﺮ َﺳ ُﻞ َ� اﻟََﺎء ْﻴ ِﻪ�ﻟْ� َﳬَ ْﺎل‬ ‫ا�ﻧ � َﻤﺎ ﻳَﺘَ َﻌﺒ�ﺪُ اﻟﻨ� ُﺎس‬ ‫ِﴩعٍ َﻳ َوﻟ َﺘَ ْ َﻢﻌﺒ� َﺪُﳚ ِﺑِْﺊ ٖﻪ �� ِ َ�ﰱ ٌﺪﻧ َ ِْﻔﺑ َِﺬﺴ ِ ِﻪ َا‬ ْ َ � ‫ﺑ َ ْﻌﺪَ ُﻩ‬ � � ِ ِ ْ ‫اﱃ ﻳ‬ َ ِ ِْ ‫و َﰷن ِﻣﻦ ُ ْﲨ َ ِ� ﻣﺎ ِﻓ �ﳱﺎ َ ﺗ‬ ‫ِﴩعِ ُﻣ َﺤ �ﻤ ٍﺪ َﺻ �ﲆ‬ ُ ‫اﻟﴩ َا ْﺋِﻮﻊ ِ ِم ﻓَاﻟﻘﺨ�َﺎ ََﱲ َﻣﺔ‬ ْ َ َ ْ َ � ‫ﷲ َﻫ َﺬا اﻟﺘ� ْ ِﲋﻳ َﻞ‬ َ َ َ � ‫ِﴩﻳ َِﲋﻳَﻌﺘ ُ ٖﻞﻪ‬


‫ﻮن‬ ‫ا�� َ ْﳓ ُﻦ �َ �ﺰﻟْﻨَﺎ ا ِّ� ْﻛ َﺮ َوا�� َ ٗ� ﻟ َ َ�ﺎ ِﻓ ُﻈ َ‬ ‫‪� Arti Khãtaman Nabiyyĩn‬‬ ‫�‬ ‫‪Bab Tiga:‬‬ ‫__________________________________________________________________________________________‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ٓ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫�‬ ‫���َ َﺳ� ِ ّﻴﺪُ ا� �وﻟ َﲔ َوا�ﺧ ِﺮ َ�ﻦ ﻣ َﻦ اﻟﻨ� ِﺒ ِ� ّ ْ َﲔ‬ ‫‪“Tidak‬‬ ‫‪ ada‬ﻧ َ ِ���ﺎ َو� ٓ‬ ‫‪ْ َAllah‬ﲅ َ� �� ِ�‪ ،‬ا��‬ ‫‪َ akan‬ﻣ��ﺎ ِﺑ��ﻧ � ٗﻪ‬ ‫‪َ lagi‬و َﺳ � َﲅ‬ ‫‪َ� seorang‬ﻠ َ ْﻴ ِﻪ‬ ‫ﷲ‬ ‫‪َ �pun‬و ِﺑ ُﻤ َﺤ �ﻤ ٍﺪ‬ ‫‪َ ٓ �diperintah‬ﻣ��ﺎ ِ�‬ ‫ﻓَﺎ�ْ‬ ‫)‪َ (Nabi‬ﺻ �ﲆ ُ‬ ‫‪َ �ِ yang‬ر �‬ ‫”‪akan membawa syari’at baru kepada manusia‬‬ ‫�‬ ‫َﺎﰎ اﻟﻨ� ِﺒ ِ� ّ َﲔ‬ ‫‪ُ َ � tafhim 53).‬‬ ‫‪(At-Tafhimatul-Ilhamiyah,‬‬ ‫‪ْ tersebut.‬ﻌ َﲎ ��ﻧ � ٗ‬ ‫‪ِ dengan‬ﻣ ْﻦ �� �ﻣ ِ� ِﻪ‬ ‫‪ُ arti‬ﻪ َوﻟَ ْﻢ �َ ُﻜ ْﻦ‬ ‫َاﻟْ َﻤ‬ ‫‪َ� ِ nomor‬ﱯ ﻳَ� ْ َﺴ‬ ‫‪satu‬ﻪ َﻻ ﻳَ�� ِﰐ ﻧ‬ ‫‪pada‬ﺦُ ِﻣﻠ�ﺘَ‬ ‫‪Arti ini sesuai‬‬ ‫ِ َﻻ ﺷَ �ﻚ �� َ �ن ُﻣ َﺤ �ﻤﺪً ا � ْ َُﲑ اﻟْ َﻮ َرى ﻧ ُُﻮر اﻟْ ُﻤﻬَ ْﻴ ِﻤ ِﻦ دَا ِﻓ َﻊ َ �اﻟﻈﻠُ َﻤﺎ ِء‬ ‫ِ‬ ‫‪berkata:‬ﻻ ﻳُﻮ َ�ﺪُ َﻣ ْﻦ ﻳَ��‬ ‫ﷲ ُﺳ� ْﺒ َ�ﺎﻧ َﻪ’ ِ�‬ ‫ﻮن �� ْي‬ ‫ﺎس‬ ‫‪Abdul-Karim‬ﻟ� � ْ ِ‬ ‫‪ُ Al-Jailani‬ﻣ ُﺮ ُﻩ ُ‬ ‫ﴩﻳﻊ ِ �َﲆ اﻟﻨ�‬ ‫َوﺧ ِ َُﱲ ِﺑﻪ اﻟﻨ� ِ��� َ‬ ‫‪(3) Hadhrat As-Sayyid‬‬ ‫ْ‬ ‫ﻮن‬ ‫َ ْ َ َ ْ ُ ﻧُ ِ اﻟ� � ْ ا�� َ ْﳓ ُﻦ َ �َ �ﺰﻟﻨَﺎ ا � ِّ� ْﻛ َﺮ َوا�� َ ٗ� ﻟ َ َ�ﺎ ِﻓ ُﻈ َ‬ ‫َﺎﰎ اﻟﻨ� ِﺒ ِ� ّ َﲔ ِ ��ﻧ � ٗﻪ‬ ‫ﷲ � �َﻠ َ ْﻴ ِﻪ َو َﺳ � َﲅ � َ َ‬ ‫ﻓﺎﻧﻘﻄ َﻊ ُﺣﲂ ُﺒ �ﻮة ِ‬ ‫ﴩﻳﻊ ِ �ﺑ َ ْﻌﺪَ ُﻩ َوﰷ َن َﺻﲆ ُ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ٓ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫�‬ ‫ا�ﻦ اﻟﻨ� ِﺒ ِ� ّ ْ َﲔ‬ ‫ﲔ ِْﺊَوا ��� َ� ٌﺧﺪ ِﺮ ِﺑ َﺬ�ﻦ ِﻣ َ َ‬ ‫َ� �َ�ﺎء�َ ِ�ﻟْ َﺳَ�ﳬَِ ّﻴﺪُﺎلِ ا َوﻟ�َ ْ�ﻢوﻟ َ َﳚ‬ ‫ﷲ اﻟ�َﺘ�ﻠ َ ْﻴ ِﲋِﻳﻪ �‬ ‫‪“Kenabian‬‬ ‫ِﴩﻧ َ‬ ‫اﻟﴩَاوﺋِﺑ ُﻊﻤِ ﻓَﺤ‬ ‫‪َ ِ �� terputus‬‬ ‫�ِ�‪َ ،‬ﻣاﺎ�� ِ‬ ‫‪�ِ yang‬عِ��ﺎ ُﻣ َوﺤ� ٓ �ﻤَﻣ�ٍ�ﺪﺎ ِﺑ َ��ﻧﺻ� ٗﻪ�ﲆ‬ ‫ﷲﲆ َﻫ َﺬ ُا‬ ‫‪sudah‬ﻓ � ٓﳱََﻣﺎ��ﺎﺗ ْ ِ ِ�َﲋﻳ‬ ‫َوﻓََﰷﺎ�َْن َ ْﲅ ِﻣ َ ْ�ﻦ‬ ‫‪� syari’at‬ﻤﺨ ٍَﺪ ََﱲ َﺻ �ُ‬ ‫‪َ mengandung‬ﻞو َ�ﺳ َ َﲅ ْ‬ ‫‪ِ ُ baru‬ﻞ� َر �� َ‬ ‫‪ْ ُ menjadi‬ﲨ �‬ ‫‪dan Muhammad shallallãhu ‘alaihi wa sallam sudah‬‬ ‫َﺎﰎ اﻓَﻟﻨَ�‬ ‫‪karena‬ﻟﻨ� ِﺒ ِ� ّ َﲔ‬ ‫َﺎﰎ ا‬ ‫‪َ sudah‬و َ�ﺳ َ� َ ُﲅ‬ ‫ﷲ �َﻠ َ ْﻴ ِﻪ‬ ‫‪ِ beliau‬ﺒﲀ ِ� ّ َن َﲔ� َ َ‬ ‫‪ُ membawa syari’at‬‬ ‫‪Khãtamun-Nabiyyĩn,‬‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫‪yang sempurna‬‬ ‫اﻟﻈ ِ�ﻠُ ِﻪ َﻤﺎ ِء‬ ‫‪�ِ tidak‬ﻤ ِ ُﻜﻦ ْﻦد‬ ‫‪ada‬ﻠ � ُﺘَُﻮر ُﻪ اﻟﻤﻬَﻴ‬ ‫)‪ِ (Nabi‬اﰐ� ْﻧ َُِﲑَﱯاﻟْ ﻳَ َﻮ� ْ َر‬ ‫‪�� yang‬ن ﻣﺤﻤﺪً‬ ‫‪terdahulu‬ﻻ ﺷَ �ﻚ‬ ‫”‪ membawanya‬ﻧِﻣ‬ ‫‪َdan‬ا ِ ِﻣﻓ َ ْﻊﻦ �� � �ﻣ‬ ‫‪َseorang‬ﺴىﺦُ‬ ‫َاﻟْ َﻤ ْﻌ َﲎ ���ﻧ � ٗﻪ ُ َﻻ �ﻳَ�� �‬ ‫‪ُ َ telah‬وﻟَ ْﻢ ْ َ‬ ‫‪pun‬‬ ‫‪Juz‬ﻩ�َ �ﺰﻟْﻨَﺎﷲا ِّ�ﺳ�ْﻛﺒَﺮ�ﺎ َﻧواَﻪ��’ ِ َ ٗ��ﻟ� �ﻟ َ ْ َ�ﺎ ِﻓ ُ‬ ‫ﻮن‬ ‫‪ْ َ I, ��hal.‬ﳓ ُﻦ‬ ‫)‪ 98‬ا‬ ‫‪(Al-Insanul-Kamil,‬ﻈ �َ َ‬ ‫ﲆ‬ ‫ﻮن َﻌ �� َ ْ‬ ‫ﺎﱃي � ََﻻ ْﻳُ‬ ‫ﴩﻳ َﻊﻊ ِ َ�‬ ‫ﷲ ُ�َﻠ َ ْﻴ ْ ِﻪ َ َو� َﺳ � َﲅ َ ِﲨ ِﻴ‬ ‫ﺎس َر ُﺳﻮ َل‬ ‫اﻟﴩاﺋِاﻟﻊ ِﻨ� ﻓَ ِ َﻼ‬ ‫ﷲ ﺗَ‬ ‫ِﴩﻮعِ َ� ُﻣﺪُ َﺤ �َﻣﻤ ٍْﺪﻦ ﻳ َ َ��ﺻُﻣ ُ�ﺮ ُﲆ ُُ‬ ‫َو ﻗَﺧ ِﺪْ َُﱲ ِﺑﺧ ِﻪ َ ََﱲاﻟﻨ� ِ��� ُ‬ ‫‪Apakah arti‬‬ ‫?‪ini tidak ٓ �benar‬‬ ‫‪ini sesuai dengan kedua‬‬ ‫‪ِ Arti‬ﻪﰷ ْا َ�ن ��َ �وَِْﻟ‬ ‫ِﴩﺻعٍ�َﲔﻳ‬ ‫َﺎﰎ ﻳاَﻟﺘَﻨ� َﻌِﺒ �ﺒِ� ّﺪُ‬ ‫ﲆَﺘَو َْﻌا �ﺒ ُﺪُ‬ ‫ﺎس‬ ‫ﷲ ِﺧ ِﺑ�َِ ٖﺮﻠﻪَ ْﻴ َ�ﻦِﻪﰱ ِﻣَوﻧ َ َْﻔﻦﺳ ِ �ا َﺴﻟﲅﻨ�ﻪ ِﺒ ِ� ّ�ا ْﻧ � َ َﻤﲔ َﺎ‬ ‫ﴩﻳ�ُ ْﻊ ِﺮ ��ﺑ�ََﺳْﻌﺪَ ُﻞ َ ُﻩﺳ�ا ِﻟّﻴَ َ ْﻴوﺪُ َ‬ ‫ﺑ َ ْﻌﺪَﻓَﺎُﻩﻧْﻘَ� َ َﻄ َﻊ ْ‬ ‫!‪َ tersebut‬ﲔاﻟﻨ� ِ �ُ�ﻧ � ٗﻪ‬ ‫ِﴩعٍ ُﺣ َْو ُﲂ َﻻﻧُ ُﺒﻧ ِ �ﻮ ِ�ةَﱯ ﺑاﻟَ ْ�ﻌ�ﺪَْ ُﻩ ِ‬ ‫‪keterangan‬‬ ‫�‬ ‫�‬ ‫‪َ �sebagai‬ﺎء� ِ َ‬ ‫ِﴩ‬ ‫��ﻟْ َِ‬ ‫ﻓَﺎ�ْ َ ْﲅ َ� �� ِ‬ ‫�‪ ،‬ا�� � ٓ َﻣ��ﺎ َ�ِ‬ ‫‪َtelah‬ﺬ‬ ‫‪َ Ibnu‬و� ٓ َﻣ��ﺎ ِﺑ��ﻧ � ٗﻪ‬ ‫‪َ Arabi‬ﺳ � َﲅ ﻧ َ ِ���ﺎ‬ ‫ا�ﻴ ِﻪ َو‬ ‫‪ِmenulis‬ﺊَ اﺻﻟْ �� ِ�ﻘ�َ�ﲆﺎ ٌ َﺪﻣ ِﺔِﺑ ُ‬ ‫‪lagi‬ﻳرَ �ﳬَﻌ� ِﺘ ٖﺎلِ َﻪو ِﺑ �اُ َﻤوﻟَ َْﺤﱃﻢ �ﻤﻳ َ ٍْﺪﳚﻮ ِم ْ‬ ‫ﷲ ِ�َﻠ َ ْ‬ ‫‪(4) Hadhrat‬‬ ‫‪� berikut:‬‬ ‫اﻟﴩا ِﺋ�ﻊ َ ُ‬ ‫ِﴩعِ ُﻣ َﺤ �ﻤ ٍﺪ َﺻ �ﲆ‬ ‫َﺎﰎﻓَ اﺨﻟ َﻨ� ََِﱲﺒ ِ� ّ َﲔ ُ‬ ‫ﷲ َﻫ َﺬا اﻟﺘ� ْ ِﲋﻳ َﻞ � َ ْ‬ ‫َو َﰷ َن ِﻣ ْﻦ ُ ْﲨ َ ِ� َﻣﺎ ِﻓﳱَﺎ ﺗ ْ َِﲋﻳ ُﻞ � َ ِ‬ ‫َْ‬ ‫َ‬ ‫ا�ﻴﰐ ِﻪيﻧ َ ِو ُ�َﺣَﱯﺳ ِ�ﻳ َﲅﺼ� ْﻠ َ َﻓَ ْﺴ َ‬ ‫ﲔ َﻦ ُ� ِﻣ ْﻦ �� �ﻣ ِ� ِﻪ‬ ‫ﺖﺦُﲀ َن ُ ِ�ﻣﻠ � َﺘ�اﻟﻨُ�ﻪ َُﺒ َ‬ ‫َﺎﰎ � َﻮو ُﻟةَاﻟْﻢﻨ� ِاﻟْﺒ َِ� ّ َﲀُﻜ َِﻣ ْ‬ ‫ﷲﱯ ﻳ َ ��َ ِ�ﻠ َ ِ ْ‬ ‫اﻟ َﻤ ْﻌ َﲎ ��ﻧ � َاٗﻟﻪﻨ� ِ ُﻻ�‬ ‫‪“Sebagian‬‬ ‫ﻮن �� ْي َﻻ ﻳُﻮ َ�‬ ‫‪dari‬اﻟﻨ� ِﺎس‬ ‫‪yang‬ﻊ ِ �َ َﲆ‬ ‫ﴩﻳ‬ ‫ﷲ ُﺳ� ْﺒ َ�ﺎﻧ َﻪ’‬ ‫َوﺧ ِ َُﱲ ِﺑ ِﻪ‬ ‫‪�ِ diturunkan‬ﻟ� � ْ ِ‬ ‫‪dalam‬ﺮ ُﻩ ُ‬ ‫‪ialah‬اﻟﻨ� ِ���‪َ itu‬‬ ‫‪kenabian‬ﺪُ َﻣ ْﻦ ﻳَ�� ُﻣ ُ‬ ‫‪syari’at baru, maka dengan syari’at Nabi Muhammad‬‬ ‫‪shallallãhu‬‬ ‫‪َ‘alaihi‬‬ ‫‪َ menghabiskan‬اﻟﻗُ�ْ �‬ ‫ﷲﺣ ْﺗَ َُﲂﻌ ﻧُ َ ُﺒﺎﱃ�ﻮ ِة�‬ ‫‪ََ �wa‬ﱯ َو ِﲨﺑَ َﻴﺳْﻌ َﻊ�ﺪََﲅ ٗﻩ� �‬ ‫‪َ َ�sallam‬ﻠﻻَﺳ ْﻴ �ﻧ َِِﲅﻪ‬ ‫َﺎﰎ ُﻩا َﻟﺻﻨ�َ ِو‬ ‫‪َ ِ telah‬ﺤ�ﺑ �َﻤ ْﻌ َ ٍﺪَﺪَ‬ ‫ﴩﻳﻣﻊ‬ ‫اﻟﴩَا‬ ‫ﷲو‬ ‫َﺎﰎﺋِ اﻊ ِﻟﻨ� ِﻓَﺒ ِ� ّ َﻼ َﲔ َر ُ ِﺳ ��ﻧﻮ � ٗ َﻪل‬ ‫ﷲﺻ َﻻ��َ‬ ‫ﲆﻠََ ُْﻴﻘ ِﻪﻮﻟُ ُ‬ ‫‪ّ �َِ �Allah‬ﰷﲆ َ َنﲔ‪ُ َ َ itu‬‬ ‫ﻗَﺪْ ﻓَﺎﻧْﺧﻘ َ ََﱲَﻄ َﻊ ُ‬ ‫ِﴩ ْﻮﻟُعِﻮِ ُ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ﺒ‬ ‫ا‬ ‫ﻮ‬ ‫ﺗ‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫‪turunnya syari’at baru, oleh karena itulah Nabi kita menjadi‬‬ ‫”‪ِ Khãtamun-Nabiyyĩn‬ﰱ ﻧ َ‬ ‫ا�ْﻔ ِﺴ ِﻪ اﻧ � َﻤﺎ ﻳَﺘَ َﻌ �ﺒﺪُ اﻟﻨ� ُﺎس‬ ‫ِﴩ َعٍﳚ ﻳ َْﺘَِﺊ َﻌ �� �ﺒﺪَُ� ٌﺪِﺑ ٖ ِﻪﺑ َ ِﺬ‬ ‫ِﴩعٍ َو َﻻ ﻧ ِ �َﱯ ﺑ َ ْﻌﺪَ ُﻩ َ��ُ ْﺮ َﺎء َﺳ ِ� ُﻟْﻞ َاﳬﻟَ ْﻴﺎلِ ِﻪ � َوﻟَ ْﻢ ْ‬ ‫ﺑ َ ْﻌﺪَ ُﻩ � َ ْ‬ ‫�‬ ‫�‬ ‫‪(Al-Futuhatul-Makkiyah,‬‬ ‫)‪56‬‬ ‫‪َJuz‬ﻌ ِﺘ ٖﻪ ِ ا َ َﱃ ﻳ َ ْﻮ ِم اﻟْ ِﻘ ِ‬ ‫‪َِ ْ hal.‬ﲋﻳ �‪ُ II,‬ﻞ َ ِ‬ ‫َو َﰷ َن ِﻣ ْﻦ ُ ْﲨ َ ِ� َﻣﺎ ِ‬ ‫ِﴩﻳ �‬ ‫ِﴩعِ ُﻣ َﺤ �ﻤ ٍﺪ َﺻ �ﲆ‬ ‫ﺗ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﳱ‬ ‫ﻓ‬ ‫اﻟﴩاﺋ �ﻊ ِ ٍﻓﺨ َ ََﱲ َ ْ ُ‬ ‫ﷲ�َ �ﺎﻧْ َﻣَﻫﺔ َﺬ ِا اﻟ َﺘ� ْ ِﲋﻳ َﻞ � َ ْ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َﺻ �‬ ‫‪َ َ�mau‬ﲆ ُﻣ َﺤ‬ ‫ﷲ‬ ‫‪Islam‬ﻻ ﻧ ِ �َﱯ ﺑ َ ْﻌ‬ ‫َﺎﰎ ا� ِ��ﺎء‬ ‫‪� tidak‬ﻤﺪ �‬ ‫‪menerima‬ﲆ ُ‬ ‫‪orang‬ﺪَ ٗﻩ‪Apakah ada‬‬ ‫‪yang‬‬ ‫?‪arti ini‬‬ ‫َﺎﰎ َ اﻟﻨ� ِﺒ ِ� ّ َﲔ‬ ‫ﷲ �َﻠ َ ْﻴ ِﻪ َو َﺳ � َﲅ ﻓَ َﲀ َن ِ � َ َ‬ ‫ُ‬ ‫َﺣ ْﺴ� ُﺒ َﻚ ا َذا ﻗُﻠْ‬ ‫‪Abdul‬ﺎ ْن‪(5) Hadhrat‬‬ ‫‪Wahhab‬‬ ‫‪arti‬‬ ‫�ﴗ � َِﺎر ٌج ﻓَ‬ ‫‪ْ telah‬ا ��ﻧْ ِ��ﺎ ِء ﻓَﺎ�� ُﻛﻨ�ﺎ ُ َﳓ‬ ‫َﺎﰎ‬ ‫‪َ menerangkan‬ﺖ � َ َ‬ ‫‪ِّ Asy-Sya’rani‬ﺪ ُث �� �ن ِ� َ‬ ‫�‬ ‫‪ demikian:‬اﻟْ َﲀ ِﻣ َ ُ�‬ ‫َاﻟﻨ� ِ �ﱯ � ِا� َي ُ �ﺣ ِﺼﻠ َ ْﺖ ََ ُ� اﻟﻨ� ُﺒ �ﻮ ُة‬ ‫�‬ ‫‪Khãtaman-Nabiyyĩn‬‬ ‫ﻫ َُﻮ ﺧ ََﺮ َج ﻓَﻘَﺪْ َﰷ َن ﻗَ ْ� ُ� َوﺑ َ ْﻌﺪَ ُﻩ‬ ‫اﻟﴩاﺋِﻊ ِ ﻓَ َﻼ َر ُﺳﻮ َل‬ ‫ِﴩعِ ُﻣ َﺤ �ﻤ ٍﺪ َﺻ �ﲆ ُ‬ ‫ﻗَﺪْ ﺧ َ ََﱲ ُ‬ ‫ﷲ ﺗَ َﻌ َﺎﱃ � َ ْ‬ ‫ﷲ �َﻠ َ ْﻴ ِﻪ َو َﺳ � َﲅ َ ِﲨﻴ َﻊ � َ‬ ‫ِﴩعٍ َو َﻻ ﻧ ِ �َﱯ ﺑ َ ُْﻌﺪَ ُ ُﻩ �ُ ْﺮ َﺳ َ َ ِ‬ ‫ِﴩ َعﻻٍ ﺗﻳََ ُﺘَﻘ َﻌﻮﻟُﺒ�ﺪُﻮا ِﺑ ٖ َﻻﻪ ﻧِ ِﰱَﱯ ﻧ َﺑْﻔَ ْﻌ ِﺪَﺴ ِٗﻩﻪ اﻧ � َﻤﺎ ﻳَﺘَ َﻌﺒ�ﺪُ اﻟﻨ� ُﺎس‬ ‫ﺑ َ ْﻌﺪَ ُﻩ � َ ْ‬ ‫َﺎﰎُﻞ ا �ﻟاﻟﻨ� ِْﻴﺒ ِ� ّﻪ � َﲔ َ َ ْو‬ ‫ﻗﻮﻟﻮا � َ‬ ‫�‬ ‫�‬ ‫ِﴩﻳ َﻌ ِﺘ ٖﻪ ا َﱃ ﻳ َ ْﻮ ِم اﻟْ ِﻘ�َﺎ َﻣ ِﺔ‬ ‫�َ ِ‬ ‫�‬ ‫‪113‬‬

‫َﺎﰎ ْا ��ﻧْ ِ��َﺎ ِء َﻻ ﻧ ِ �َﱯ ﺑ َ ْﻌﺪَ ٗﻩ‬ ‫َﺻ �ﲆ ُ‬ ‫ﷲ �َ َﲆ ُﻣ َﺤ �ﻤ ٍﺪ � َ ِ‬ ‫َاﻟﻨ� ِ �ﱯ � ِا�ي ُﺣ ِﺼﻠ َ ْﺖ َ ُ� اﻟﻨ� ُﺒ �ﻮ ُة اﻟْ َﲀ ِﻣ َ�ُ‬ ‫َﺎﰎ ْا ��ﻧْ ِ��َﺎ ِء ﻓَﺎ�� ُﻛﻨ�ﺎ ُ َﳓ ِّﺪ ُث �� �ن ِ� َ�ﴗ � َِﺎر ٌج ﻓَﺎ ْن‬ ‫َﺣ ْﺴ� ُﺒ َﻚ ا َذا ﻗُﻠْ َﺖ � َ َ‬ ‫�‬ ‫�‬ ‫�‬


‫َﺎﰎ اﻟﻨ� ِﺒ ِ� ّ َﲔ ِ ��ﻧ � ٗﻪ‬ َ َ � ‫ﷲ �َﻠ َ ْﻴ ِﻪ َو َﺳ � َﲅ‬ ِ ْ � �‫ﻓَﺎﻧْﻘَ َﻄ َﻊ ُﺣ ْ ُﲂ ﻧُ ُﺒ �ﻮ ِة اﻟ‬ ُ ‫ﴩﻳﻊ ِ ﺑ َ ْﻌﺪَ ُﻩ َو َﰷ َن َﺻ �ﲆ‬ Penjelasan Ahmadiyah �‫ا‬ َ ِ ‫َ� َﺎء ِ�ﻟْ َﳬَﺎلِ َوﻟ َ ْﻢ َﳚ ِْﺊ �� َ� ٌﺪ ِﺑ َﺬ‬ __________________________________________________________________________________________ َ � ‫ﷲ َﻫ َﺬا اﻟﺘ� ْ ِﲋﻳ َﻞ‬ ‫ ٍﺪ َﺻ �ﲆ‬telah ‫ِﴩعِ ُﻣ َﺤ �ﻤ‬ ‫اﻟﴩاﺋِﻊ ِ ﻓَﺨ َ ََﱲ‬ ‫ﳱَﺎ ﺗ ْ َِﲋﻳ ُﻞ‬dengan ‫ﻦ ُ ْﲨ َ ِ� َﻣﺎ ِﻓ‬syari’at ُ segala ْ ‫َو َﰷ َن ِﻣ‬ ْ menghabiskan َ �syari’at “Allah َ‫� ْ َ ُوَﲑ َﺳاﻟْ � ََﲅﻮ َرﻓ‬ada Nabi Muhammad ‫ﷲ �ﻤﺪً�َاﻠَ ْﻴ ِﻪ‬ َ ‫ َىﲀ َنﻧ ُ�ُﻮر َا‬tidak ُ‫َﺤ‬lagi ‫َﺎﰎﻟ‬ ‫ﻨْ�ﻴﺒِﻤ ِ� ّ ِﻦ َﲔدَا ِﻓ َﻊ �اﻟﻈﻠُ َﻤﺎ ِء‬,‫ْ ُﻤاﻟ َﻬ‬maka ‫ �� �ن ُﻣ‬seorang ‫ َﻻ ﺷَ �ﻚ‬Rasul yang membawa syari’at baru sesudah beliau dan tidak pula seorang ‫ﻮن‬ ‫ ﻟ َ َ�ﺎ ِﻓ ُﻈ‬pun �ٗ َ ��‫ َوا‬yang ‫ ا ِّ� ْﻛ َﺮ‬mendapat ‫ ا�� َ ْﳓ ُﻦ �َ �ﺰﻟْﻨَﺎ‬syari’at baru untuk َ Nabi mengikutinya sendiri, � karena manusia � perlu mengikuti ِ � َ َ ‫ﷲ ﺗَ َﻌ‬ � ِ ِ ٍ َsyari’at َ (Al-Yawaqitu ‫ﷲ َﲔ�َﻠ ْﻴَو ْاﻪ‬ ‫ِﴩعِ ُﻣ َﺤ ���َ�ﻤ‬ ‫ﻓَﻼ َر ُﺳﻮل‬Muhammad ُ ‫ﻗَﺪْ ﺧ َ ََﱲ‬ َ َ ‫�ٓ َو ِﺧ ِ َﺮﺳ‬sampai ْ َ � ‫ﺎﱃ‬ ُ‫ﺪ َﺳ َ� ِ ّﻴﺻﺪ‬Qiamat” ‫�ﻦﲅ ِﻣ َ َﲨﻦﻴ َﻊاﻟﻨ� ِﺒ ِ� ّ � ْ َﲔ‬ ‫ﲆ ْا �� �و ُِﻟ‬hari ِ ‫اﻟﴩاﺋﻊ‬ Wal-Jawahir, Juz II, hal. 37, bahasan 35). ‫ِﴩ ٍعٍ ﻳَﺘَ َﻌﺒ� �ﺪُ ِﺑ ٖﻪ ِﰱ َﻧ َ ْﻔ ِ ِﺴ ِﻪ اﻧ � � َﻤﺎ ﻳَﺘَ َﻌﺒ�ﺪُ ٓ اﻟﻨ� ُﺎس‬ ْ َ � ‫ِﴩع و َﻻ ﻧ َِﱯ ﺑ َ ْﻌﺪَ ُﻩ �ﺮﺳ ُﻞ اﻟَﻴ ِﻪ‬ ْ َ � ‫ﺑ َ ْﻌﺪَ ُﻩ‬ ‫ﷲ �َﻠ ْﻴﻪ َو َ �ﺳ َﲅ ﻧ َ ِ���ﺎ َو� َﻣ��ﺎ ِﺑ��ﻧ � ٗﻪ‬ ُ ِ ‫ �ا�� � ٓ َﻣ��ﺎ ُِ ْ� َ ِ� َر �� ْ َو ِﺑ ُﻤ َ َﺤ �ﻤﺪ َﺻْﲆ‬،�ِ َ �� ٍ �َ ‫ﻓَﺎ�ْ َ ْﲅ‬ (6) Allamah Ibnu Khaldun Tarihnya � ‫ ٖﻪ ا َﱃ ﻳ َ ْﻮ ِم اﻟ ِﻘ‬dalam ‫�َﺎ َﻣﺔ‬menulis ‫ِﴩﻳﻌ ِﺘ‬ ِ َ � Muqaddimah ‫َﺎﰎ اﻟﻨ� ِﺒ ِ� ّ َﲔ‬ ُ �� َ S.a.w.

S.a.w.

itu bahwa Ulama Tashawwuf mengakukan arti KhãtamanNabiyyĩn itu demikian:

‫َاﻟْ َﻤ ْﻌ َﲎ ��ﻧ � ٗﻪ َﻻ ﻳَ�� ِﰐ ﻧ ِ �َﱯ ﻳَ� ْ َﺴﺦُ ِﻣﻠ�ﺘَ ُﻪ َوﻟَ ْﻢ �َ ُﻜ ْﻦ ِﻣ ْﻦ �� �ﻣ ِ� ِﻪ‬ �ُ َ ‫َ َاﻟﻨ� ِ �ﱯ � ِا�ي ُﺣ ِﺼﻠ َ ْﺖ َ ُ� اﻟﻨ� ُﺒ �ﻮ ُة اﻟْ َ �ﲀ ِﻣ‬ ‫ﴩﻳﻊ ِ �َ َﲆ اﻟﻨ� ِﺎس‬ ِ ْ �‫ﷲ ُﺳ� ْﺒ َ�ﺎﻧ َﻪ’ ِ�ﻟ‬ ُ ‫ﻮن �� ْي ﻻ ﻳُﻮ َ�ﺪُ َﻣ ْﻦ ﻳَ�� ُﻣ ُﺮ ُﻩ‬ َ ���ِ �‫َوﺧ ِ َُﱲ ِﺑ ِﻪ اﻟﻨ‬

“Nabi yang telah mendapat kenabian yang sempurna dalam ْ ‫ﻓَﺎﻧْﻘَ َﻄ َﻊ ُﺣ‬ ِ ‫ ُﲂ ﻧُ ُﺒ �ﻮ‬27). ‫ َﲔ ِ ��ﻧ � ٗﻪ‬segala ‫(و َﺳ � َﲅ‬Muqaddimah ‫ﺪَ ُﻩ َو َﰷ‬Khaldun, ‫ﴩﻳﻊ ِ ﺑ َ ْﻌ‬ َ َ �hal” ّ �ِ ‫َﺎﰎ اﻟﻨ� ِﺒ‬ ِ ْ � �‫ة اﻟ‬hal. ُ ‫ َن َﺻ �ﲆ‬Ibnu َ ‫ﷲ �َﻠ َ ْﻴ ِﻪ‬

‫ا�ﺑ َ ْﻌﺪَ ٗﻩ‬ َ�َ ِ �‫ﻗُﻮﻟُﻮا َ� َﺎء‬ َ ‫َﺎﰎﻟْ اَﻟﳬَﻨ� ِﺒﺎلِِ� ّ َ َﲔوﻟ َ ْ َﻢو َ َﻻﳚ ﺗ َ ْ ُِﺊﻘﻮ��ﻟُ َ�ﻮا ٌﺪ َِﻻﺑ َﻧﺬ ِ ِ �َﱯ‬

Apakah arti ini menyalahi Islam ?

‫ِﴩعِ ُﻣ َﺤ �ﻤ ٍﺪ َﺻ �ﲆ‬ ُ ‫اﻟﴩاﺋِﻊ ِ ﻓَﺨ َ ََﱲ‬ ْ َ � ‫ﷲ َﻫ َﺬا اﻟﺘ� ْ ِﲋﻳ َﻞ‬ َ � ‫َو َﰷ َن ِﻣ ْﻦ ُ ْﲨ َ ِ� َﻣﺎ ِﻓﳱَﺎ ﺗ ْ َِﲋﻳ ُﻞ‬

(7) H adhrat Imam Zurqani telah mengarang “Syarhul-Mawahibil� َِ ‫ﷲ‬ ‫َﺎﰎن‬ ‫ﷲ‬ َ �َِ ْ‫ ْا� ��ﻧ‬dalamnya Ladunniyah”‫ َ ْﻌﺪَ ٗﻩ‬yang ‫ﺎ ِاءﻟﻨ� ِﺒ َِﻻ� ّ ﻧ َِﲔ �َﱯ ﺑ‬diَ�‫َﺎﰎ‬ ُُ ‫ َﺻ �ﲆ‬menulis: bahwa ِ َ ‫��ََﻠ َ ْﻴﲆﻪ ُ َﻣو َﺤﺳ �ﻤ َﲅٍﺪ ﻓَ�َﲀ‬beliau “Khãtaman-Nabiyyĩn” itu dibaca dengan baris di bawah TA’ dan ُ ‫" ﻓَﺎ�� ُﻛﻨ�ﺎ‬Khatam" ْ‫ َذا ﻗُﻠ‬dibaca dengan ‫ ْن‬baris ‫� َِﺎر ٌج ﻓَﺎ‬di‫�ﴗ‬atas ‫ َﳓ ِّﺪ ُث‬Kalau ‫َﺎﰎ ْا ��ﻧْ ِ��َﺎ ِء‬ ‫ َﺣ ْﺴ� ُﺒ َﻚ ا‬dengan َ َ � ‫ َﺖ‬itu َ �ِ ‫ �� �ن‬TA’. � Al-Quranul� TA’ sebagaimana � baris di atas tersebut di dalam َ‫اﻟﴩاﺋِﻊ ِ ﻓ‬ ‫“ ِﻪَوﺑ َ َْﻌوﺪَ ُ َﻩﺳ � َﲅ َ ِﲨﻴ َﻊ‬AHSANUL-ANBIYAI ‫ﷲﻗَ ْ��ََ ُﻠ َ� ْﻴ‬ ‫ َﻼ َر ُﺳﻮ َل‬maka ُ ‫ِﴩﻫعِ َُﻮ ُﻣ َﺧﺤ َ �ﻤَﺮ َ ٍﺪج ﻓَ َﻘﺻَﺪْ �ﲆ َﰷ َن‬ ُ ‫ ﻗَﺪْ ﺧ َ ََﱲ‬WA Majid, ْ َ � ‫ﻌ َﺎﱃ‬KHALQAN َ � artinya: َ َ‫ﷲ ﺗ‬ KHULUQAN” ‫ِﴩعٍ ﻳ‬ ‫ﻧ � َﻤﺎ ﻳَﺘَ َﻌ �ﺒﺪُ اﻟﻨ� ُﺎس‬artinya: ‫(ا‬Syarhul-Mawahibil-Ladunniyah ‫“ٖﻪ ِﰱ ﻧ َ ْﻔ ِﺴ ِﻪ‬Dia ‫َﺘَ َﻌ �ﺒﺪُ ِﺑ‬sebaik-baik � ‫ ﺑ َ ْﻌﺪَ ُﻩ‬dalam ‫ َﻻ ﻧ ِ �َﱯ‬Liz-Zurqani, ‫ِﴩعٍ َو‬ َ‫ ﺑ َ ْﻌﺪ‬Juz ْ َ � ‫ْﺮ َﺳ ُﻞ اﻟَ ْﻴ ِﻪ‬Nabi ْ َ � ‫ُﻩ‬kejadian ُ III, hal. 163) hal � � ‫ِﴩﻳ َﻌ ِﺘ ٖﻪ ا َﱃ ﻳ َ ْﻮ ِم اﻟْ ِﻘ�َﺎ َﻣ ِﺔ‬ maupun kesopanannya. ِ َ�

Apakah Imam ini sesat dalam mengartikan KhãtamanNabiyyĩn itu?

�ُ َ ‫َاﻟﻨ� ِ �ﱯ � ِا�ي ُﺣ ِﺼﻠ َ ْﺖ َ ُ� اﻟﻨ� ُﺒ �ﻮ ُة اﻟْ َﲀ ِﻣ‬

(8) S elain para ulama dan Imam tersebut Sayyidatuna ’Aisyahr.a. bersabda:

‫َﺎﰎ اﻟﻨ� ِﺒ ِ� ّ َﲔ َو َﻻ ﺗ َ ُﻘﻮﻟُﻮا َﻻ ﻧ ِ �َﱯ ﺑ َ ْﻌﺪَ ٗﻩ‬ َ َ � ‫ﻗُﻮﻟُﻮا‬

“Katakanlah bahwa MuhammadS.a.w. itu Khãtamun-Nabiyyĩn akan tetapi janganlah kamu mengatakan bahwa tidak ada ٍ ‫ �َ َﲆ ُﻣ َﺤ �ﻤ‬beliau” ‫َﺎﰎ‬ ‫ﷲ‬ ‫ ْﻌﺪَ ٗﻩ‬sembarang ُ ‫َﺻ �ﲆ‬ َ ‫ ْا ��ﻧْ ِ��َﺎ ِء َﻻ ﻧ ِ �َﱯ ﺑ‬Nabi ِ َ � ‫ﺪ‬sesudah (Tafsir Ad-Durul-Mantsur, Juz V, hal. 204).

114

‫َﺎﰎ ْا ��ﻧْ ِ��َﺎ ِء ﻓَﺎ�� ُﻛﻨ�ﺎ ُ َﳓ ِّﺪ ُث �� �ن ِ� َ�ﴗ � َِﺎر ٌج ﻓَﺎ ْن‬ َ َ � ‫َﺣ ْﺴ� ُﺒ َﻚ ا َذا ﻗُﻠْ َﺖ‬ � � � ‫ﻫ َُﻮ ﺧ ََﺮ َج ﻓَﻘَﺪْ َﰷ َن ﻗَ ْ� َ ُ� َوﺑ َ ْﻌﺪَ ُﻩ‬


َ ِ ‫َ� َﺎء ِ�ﻟْ َﳬَﺎلِ َوﻟَ ْﻢ َﳚ ِْﺊ �� َ� ٌﺪ ِﺑ َﺬ‬ �‫ا‬ ِ‫اﻟﴩاﺋ‬ َ‫ﻊ ِ ُﻓ‬Bab َ � ‫ﷲ َﻫﺳ َ�ﺬَﲅا َاﻟ ِﲨﺘ�ﻴْ َِﻊﲋﻳ َﻞ‬ ‫ِﴩﻊ ِعِﻓَ ُﻣ َﻼ َﺤ َ�ﻤر ُ ٍﺪﺳﻮ َ َﺻل �ﲆ‬ ‫ﺎ ُﻣﺗ ْ َﺤ َِﲋ�ﻳﻤ ٍ ُﺪﻞ‬Arti ‫ � َﻣ َﺎ ْ ِﻓ‬Khãtaman �ِ‫ﷲ ْﻦﺗَ َﻌ ُ ْﲨ َ َﺎﱃ‬ ْ‫ﻗَﺪ‬ ‫ﷲﺨ� َﻠ َ ََﱲْﻴ ِﻪ َ ُو‬ ‫ َﺻ � َﲆ‬Tiga: ُ ‫ َوﺧ َﰷ ََﱲ َن ِﻣ‬Nabiyyĩn ْ ِ‫اﻟﴩاﺋ‬ َ‫ِﴩعِﳱ‬ __________________________________________________________________________________________ ‫ﷲﺳ ُ�ﻞَﻠ َ ْﻴاﻟَ ِ ْﻪﻴ ِﻪ َو� َﺳَ � َْﲅ‬ ‫َﺎﰎ ِاﻟﰱﻨ� ِﺒﻧ َِ� ّ ْﻔ ِ َﲔﺴ ِﻪ اﻧ � َﻤﺎ ﻳَﺘَ َﻌ �ﺒﺪُ اﻟﻨ� ُﺎس‬ َ ‫ِﴩعٍﻓَ َﻳ َﲀﺘَ َﻌن �ﺒﺪُ� ِﺑ َٖﻪ‬ ُ َ ‫ِﴩعٍ َو َﻻ ﻧ ِ �َﱯ ﺑ َ ْﻌﺪَ ُﻩ �ُ ْﺮ‬ ْ َ � ‫ﺑ َ ْﻌﺪَ ُﻩ‬ � � Pikirkanlah baik-baik � r.a. itu. Katanya ini ‫ﻟْ ِﻘ�َﺎ َﻣ ِﺔ‬kata ‫ َﱃ ﻳ َ ْﻮ ِم ا‬Siti ‫ِﴩﻳ َﻌ ِﺘ ٖﻪ ا‬ ِ ’Aَ isyah �

menunjukkan bahwa arti Khãtaman-Nabiyyĩn ini menunjukkan bahwa arti Khãtaman-nabiyyĩn “PENUTUP َ ‫ﷲ ﺗَ َﻌ‬ � ‫ َﺤ �ﻤ ٍﺪ َﺻ‬bahwa َ‫ﻗ‬SEMUA � ‫ � َﲅ َ ِﲨﻴ َﻊ‬beliau ‫�َﻠ َ ْﻴ ِﻪ َو َﺳ‬r.a.‫ﷲ‬ ‫ﲆ‬bukanlah ‫ِﴩعِ ُﻣ‬ ‫اﻟﴩاﺋِﻊ ِ ﻓَ َﻼ َرﺳﻮ َل‬ ُ berkata ُ ‫ﺪْ ﺧ َ ََﱲ‬Nabi ْ َ � ‫ﺎﱃ‬walaupun َ karena S.a.w. MACAM ُ NABI", Khãtamun-Nabiyyĩn kamu َ ‫ﻳَﺘَاﻟ َﻌﻨ� �ُﺒﺪُ�ﻮ ُة ِﺑ ٖﻪاﻟْ َِﲀ ِﰱﻣ َﻧ‬akan ‫ ُ�ْﻔ ِﺴ ِﻪ اﻧ � َﻤﺎ ﻳَﺘَ َﻌ �ﺒﺪُ اﻟﻨ� ُﺎس‬adanya, ‫ﱯ�ُ ْﺮ � َ ِا�ﺳ ُيﻞ اﻟَُﺣْﻴ‬janganlah �ُ ٍ‫ِﴩ َع‬ ‫ﺖ‬ ْ ْ َ َ ‫ ِﻪﺼ �ﻠ‬tetapi ْ َ � ‫ ﺑ َ ْﻌﺪَ ُﻩ‬berani � ‫ِﴩعٍ َو َﻻ ﻧ ِ �َﱯ ﺑ َاْﻌﻟﻨ�ﺪَ ِ ُﻩ‬ � � mengatakan bahwa tidak ada sembarang Nabi lagi sesudah Nabi ‫ِﴩﻳ َﻌ ِﺘ ٖﻪ ا َﱃ ﻳ َ ْﻮ ِم اﻟْ ِﻘ�َﺎ َﻣ ِﺔ‬ ِ َ� MuhammadS.a.w.. �

ُ‫( َﲔ َو َﻻ ﺗ َ ُﻘﻮﻟ‬Tafsir (9) T elah disebutkan Juz ‫ �َﱯ ﺑ َ ْﻌﺪَ ٗﻩ‬lagi ‫ﻗُﻮﻟُﻮ‬ َ َ � ‫ا‬Ad-Durul-Mantsur, ّ �ِ ‫َﺎﰎ اﻟﻨ� ِﺒ‬ ِ ‫ﻮا َﻻ ﻧ‬dalam V, hal. 204) bahwa pada satu hari seorang telah berkata di �ُ َ ‫ اﻟْ َﲀ ِﻣ‬bin ‫اﻟﻨ� ُﺒ �ﻮ ُة‬Syu’bah �ُ َ ‫ ُﺣ ِﺼﻠ َ ْﺖ‬r.a.‫(ي‬sahabat �‫ َاﻟﻨ� ِ �ﱯ � ِا‬NabiS.a.w.): hadapan Mughirah ‫َﺎﰎ ْا ��ﻧْ ِ��َﺎ ِء َﻻ ﻧ ِ �َﱯ ﺑ َ ْﻌﺪَ ٗﻩ‬ ُ ‫َﺻ �ﲆ‬ ِ َ � ‫ﷲ �َ َﲆ ُﻣ َﺤ �ﻤ ٍﺪ‬ ُ‫ ِ� ّ َُﲔ َو ُ َﻻ ِﺗ َ ُﻘ ُﻮﻟ‬rahmat ُُ َ ‫ﻮاْا ��ﻧْ� ِ�� َﺎ‬kepada َ ‫َﱯ ﺑ‬Allah � َ ِ ‫ﻮ��ا �ن َﻻ ِ�ﻧ‬memberi “Mudah-mudahan ‫�ﴗ ْﻌﺪَ� ٗﻩ َِﺎر ٌج ﻓَﺎ ْن‬ ‫َﺎﰎ ِء اﻟﻓَﻨ�ﺎ ِﺒ�� ﻛﻨ�ﺎ َﳓ ّﺪث‬ ‫َﺎﰎ‬ ‫َﺣ ْﺴ� ُﺒ َﻚ ا َذا‬ َ ‫ﻗُﻠْ َﺖ �ﻗ َﻮﻟ‬Muhammad َ � � � Khãtaman-Nabiyyĩn yang tidak ada Nabi lagi sesudahnya.” ‫ﻫ َُﻮ ﺧ ََﺮ َج ﻓَﻘَﺪْ َﰷ َن ﻗَ ْ� َ ُ� َوﺑ َ ْﻌﺪَ ُﻩ‬ Mendengar perkataan orang itu Hadhrat Mughirah َ‫َﺎﰎ ْا ��ﻧْ ِ��َﺎ ِء َﻻ ﻧ ِ �َﱯ ﺑ َ ْﻌﺪ‬ ُ ‫َﺻ �ﲆ‬ ِ َ � ‫ﷲ �َ َﲆ ُﻣ َﺤ �ﻤ ٍﺪ‬ Syu’bah berkata‫ ٗﻩ‬kepadanya: ‫َﺎﰎ ْا ��ﻧْ ِ��َﺎ ِء ﻓَﺎ�� ُﻛﻨ�ﺎ ُ َﳓ ِّﺪ ُث �� �ن ِ� َ�ﴗ � َِﺎر ٌج ﻓَﺎ ْن‬ َ َ � ‫َﺣ ْﺴ� ُﺒ َﻚ ا َذا ﻗُﻠْ َﺖ‬ � � � ‫ﻫ َُﻮ ﺧ ََﺮ َج ﻓَﻘَﺪْ َﰷ َن ﻗَ ْ� َ ُ� َوﺑ َ ْﻌﺪَ ُﻩ‬

bin

“Cukuplah engkau berkata bahwa Nabi Muhammad itu Khãtamun-Nabiyyĩn, karena kami (sahabat nabi) menerangkan Hadits NabiS.a.w. bahwa Isa akan keluar. Jadi, jika ia keluar maka sudah tentu ada Nabi sebelum Muhammad dan sesudahnya.”

Riwayat ini menunjukkan dengan hati-hati bahwa para sahabat Nabi tidak mengakukan bahwa arti Khãtaman-Nabiyyĩn itu dengan “Penutup semua macam Nabi”, karena mereka mengerti benar tentang Hadits Nabi yang menerangkan bahwa Nabi Isaa.s. itu akan datang di akhir zaman.

Riwayat ini menunjukkan lagi bahwa Nabi Isaa.s. akan keluar. Jadi, kata “TURUN” dalam riwayat-riwayat yang lain itu diganti dengan kata “KELUAR”. Maka, orang yang berdalil dengan kata “TURUN” atas hidupnya Nabi Isaa.s. di langit itu tidak benar. (10) Semua Imam Ahlis-Sunnah Wal-Jama’ah yang telah menulis

115


‫‪Penjelasan Ahmadiyah‬‬

‫__________________________________________________________________________________________‬

‫‪Tafsirul-Quranil-Majid tatkala awal menerangkan tafsir‬‬ ‫‪Khãtaman-Nabiyyĩn, maka mereka telah menjelaskan pula‬‬ ‫‪kedatangan Nabi Isaa.s. di akhir zaman dan mereka berkata:‬‬

‫ِﴩﻳ َﻌ ِﺘ ِﻪ‬ ‫َوا َذا �َ َﺰ َل اﻟ �ﺴ� ِ ّﻴﺪُ ِ� َ�ﴗ َ ْﳛ ُ ُﲂ � َ ِ‬ ‫�‬ ‫ِ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ُ‬ ‫ْ‬ ‫ﻳ‬ ‫ُ‬ ‫�‬ ‫ﻳ‬ ‫ﺆ‬ ‫ﻣ‬ ‫ﻪ‬ ‫ﻨ‬ ‫ﺪ‬ ‫ﺑ‬ ‫ل‬ ‫ﲋ‬ ‫ﻳ‬ ‫�ﴗ‬ ‫و‬ ‫�‬ ‫ا‬ ‫ﺪً‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫‪َ akan‬‬ ‫‪َ mengikuti dan‬‬ ‫‪akan turun,ّ maka beliau‬‬

‫‪“Apabila Isaa.s.‬‬ ‫”‪berhukum kepada syari’at Nabi MuhammadS.a.w.‬‬ ‫‪(Tafsirul-Jalalaini).‬‬

‫ِﴩﻳ َﻌ ِﺘ ِﻪ‬ ‫َا � ِ�ي ﻧ �َﺺ �َﻠَ ْﻴ ِﻪ اﻟْ ُﻌﻠَو َاﻤﺎَذ ُاء �َﺑ َ َﺰ ْﻞ َل اﻟﺴ� ِﻴﺪُ َِ� ِ َ�ﴗ ُ َ ُ ْﳛ ُ ُﲂ � َ ِ‬ ‫�‬ ‫ِ‬ ‫�‬ ‫�‬ ‫ِ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ‬ ‫ﻠ‬ ‫ﻣ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ﻪ‬ ‫ﺘ‬ ‫ﲆ‬ ‫�‬ ‫و‬ ‫ﲅ‬ ‫ﺳ‬ ‫و‬ ‫ِ‬ ‫ُ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫�ﴗﺴَ�ﻳ َ ِﻴ ِﺪَُﲋل َ ِ� ِﺑ َﺪﻳﻨ‬ ‫و� َ‬ ‫ِﴩﻳ َﻌ ِﺘ ِﻪ‬ ‫�ﴗﻪ َ ُﻣ ْﳛ َﺆُ ِﻳ ّ ُﲂﺪً �ا َ ُ� ِ‬ ‫َوا َذا �ََ َﺰ َل َ اﻟ � ّ‬ ‫�‬ ‫‪“Isa akan turun dengan agama Nabi Muhammad‬‬ ‫‪dan akan‬‬ ‫ِ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ُ‬ ‫ْ‬ ‫‪َ (Jami’ul-Bayan).‬و� َ�ﴗ ﻳ َ ِﲋل ِﺑﺪﻳﻨﻪ‬ ‫”‪ُ menolongnya‬ﻣ َﺆ ِﻳّﺪً ا‬ ‫‪menguatkannya dan�ُ akan‬‬ ‫ِﴩﻳ َﻌْ ِﺔﲋ ُل ُﻣ ِ َﺤﰱ�ﻤ ٍ� ٓﺪ ِﺧ َ ِﺮﺻ �ﲆ �اﻟﺰ َﻣ ِ ُﺎن‬ ‫�ﴗﻟْ ُﻌﻧ ِﻠَ َﻤ�َﱯﺎ ُء َوﺑ َر‬ ‫َﻻ َا ِ�� ِ� َﻼ‬ ‫ف � �� �‬ ‫َﺺن َِ�ﻠَ ْﻴ َ ِﻪ ا‬ ‫‪َ fatwa:‬ي ﻧ‬ ‫ﷲ �َﻠَ ْﻴ ِﻪ‬ ‫‪ُ ْmengeluarkan‬ﻞﺳ ��ﻮ ْ ٌ َلﲨ ُﻌ َوﻮ��اﻧ � ُﻪ�َﻠ َ ْﻴ َﻻ ِﻪ ِ� َ ْﳛَﻼ َُ ُﲂف � ��ﻧَ � ُﻪ ِ‬ ‫‪Hadhrat‬‬ ‫‪Imam Ibnu Hajar Al-Hasymi‬‬ ‫َو َﺳ � َﲅ َو�َ َﲆ ِﻣﻠ � ِﺘ ِﻪ‬ ‫ﷲ �َﻠَ ْﻴﻪِ‬ ‫ِ‬ ‫�‬ ‫ٍ‬ ‫َا � ِ�ي ﻧ �َﺺ �َﻠَ ْﻴ ِﻪ اﻟْ ُﻌﻠَ َﻤﺎ ُء ﺑ َ ْﻞ �� ْ َﲨ ُﻌﻮا �َﻠ َ ْﻴ ِﻪ َ ْﳛ ُ ُﲂ � َ ِ‬ ‫ِﴩﻳ َﻌﺔ ُﻣ َﺤ �ﻤﺪ َﺻﲆ ُ‬ ‫َا ْ �� َ�ﺎ ِد ُ‬ ‫ﻳﺚ اﻟْ َﻮ ِار َد ُة ِ َوﰱ َﺳ�ُ ُ � َﺰﲅ َولِو�َ َ ِ�ﲆ َ ِﻣﻠ �‬ ‫اﻟﺴ َﻼ ِم ُﻣ�َ َﻮا ِ� َﺮ ٌة‬ ‫�ﴗِﺘ ِﻪ�َﻠَﻴ ِﻪ �‬ ‫‪� menjelaskan,‬اﻟﺰ َﻣ ِﺎن‬ ‫‪�� bahkan‬ﻧ � ُﻪ ﻳ َ ْ ِﲋ ُل ِﰱ � ٓ ِﺧ ِﺮ‬ ‫‪َ sudah‬ﻻ ِ� َﻼ َف‬ ‫’‪ijma‬ﺳﻮ ٌل َو ��ﻧ � ُﻪ‬ ‫‪“Ulama telah‬‬ ‫‪apabila‬ن ِ� َ�ﴗ ﻧ ِ‬ ‫َﻻ ِ� َﻼ َف �� �‬ ‫‪َ� bahwa‬ﱯ َو َر ُ‬ ‫�‬

‫َِ‬

‫ِﴩﻳ َﻌﺔ ُﻣ َﺤ �ﻤ ٍﺪ َﺻ‬ ‫�� ْ َﲨ � ُﻌ ّﻮا �َﻠ ْﻴﻪ َ ْﳛﲂ � َ ِ‬ ‫ﷲ �َ‬ ‫‪disebutkan:‬ﲆ ُ‬ ‫‪telah‬ﻠ ْﻴﻪ‪Juga‬‬

‫‪S.a.w.‬‬

‫َﻻ‬

‫‪a.s.‬‬

‫‪Isa ‘alaihis salãm akan datang kelak, beliau akan berhukumkan‬‬ ‫‪dengan‬‬ ‫‪Nabi‬‬ ‫ﴍ ِﺧعٍ ِﺮ ُﳜَﺎ ِﻟ � ُ‬ ‫ﴍ ِﻋﻲ‬ ‫‪َ shallallãhu‬ﻻﺑ َ ِْﻌ� ِﺪ َﻼ َيف�َ �� ُﻜ‬ ‫‪ ‘alaihi‬ﻧَ ِو َر�َﱯ ُﺳ ��ﻮ ْيٌل َ َﻻو �� �ﻧ ُِﻪ �َﱯ‬ ‫�ﴗي ﻧ ِ َو �َﱯ َﻻ‬ ‫‪wa‬ﻌ َ ِﺪ‬ ‫ﲆﰱ َ � ْٓ‬ ‫ﻮن ْ ِﲋ�َ‬ ‫‪َ ُMuhammad‬ل ِ‬ ‫‪sallam‬ﻮ �ن َل ِ�ﺑ َ ْ‬ ‫ُ‬ ‫‪ْ َ syari’at‬‬ ‫ِﻓ�َ َﻼ َ َرفُﺳ ��‬ ‫اﻟﺰ َﻣﻒ ِﺎن‬ ‫ﻳ‬ ‫ﻪ‬ ‫�‬ ‫ﻧ‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫”‪dan akan mengikuti agamanya‬‬ ‫�ﴗ ُﺣ�َ ْﻠَ‬ ‫ﻮن َ ِ� ْﲢ َﺖ‬ ‫‪154).‬اﻮ َذِارا َد ُةَﰷ‬ ‫َا ْ �� َ�ﺎ ِد ُ ﺑ‬ ‫‪ِ Al-Haditsiyah,‬ﻴﲂ ِﻪ َ ِ‬ ‫‪َ ِhal.‬نﰱ �َ�ُ ُُﻜﺰ ُولِ‬ ‫ﴍﻳ � َ‬ ‫‪َ �ِ (Al-Fatawa‬ﺮ ٌة‬ ‫اﻟﺴﻌ ِ َﻼﱵ ِم ُﻣ�َ َﻮا‬ ‫ﻳﺚَ ْاﻞﻟْ َ‬

‫�‬

‫‪Inilah sepuluh‬‬ ‫‪�َ yang‬ﴗ �َﻠَﻴ ِ‬ ‫ﻳﺚ اﻟْ‬ ‫‪ُ ُ�saya‬ﺰولِ ِ‬ ‫‪َ di sini untuk‬ا ْ �� َ�ﺎ ِد ُ‬ ‫اﻟﺴ َ‬ ‫‪ُ keterangan‬ﻣ�َ َﻮا ِ� َﺮ ٌ‬ ‫‪ِ sebutkan‬ار َد ُة ِ‬ ‫�‬ ‫ة‬ ‫م‬ ‫ﻼ‬ ‫ﻪ‬ ‫ﰱ‬ ‫ﻮ‬ ‫�‬ ‫ِ‬ ‫َ‬ ‫‪menjelaskan arti Khãtaman-Nabiyyĩn. Ahmadiyah yakin bahwa‬‬ ‫‪�َ arti‬ﻻ� ﻧْ ِي �َﱯ َ‬ ‫ﻒ ﺑ َ َْﻌ ِْﺪ‬ ‫ﴩ َع‬ ‫ﲆ ُد َ ِﺑ ِْﻪ‬ ‫‪tersebut‬ا‬ ‫ﻮن اﻟْ�َ ُﻤ َﺮ‬ ‫‪َ benar‬ﻻي َر�َ ُﺳ ُﻜﻮ َ ُل‬ ‫ﷲﺑ َ ْﻌ�َ ِﻠﺪَ ْﻴ ِﻪي َو‬ ‫ﲆﻮ َل ُ‬ ‫ﴍعٍ َﻻ ُﻣﳜ ََﺎ ِﻟ ُ �‬ ‫ﴍ ِﻋيﻲ‬ ‫‪dan‬ﻻﺑ َ ْﻧﻌ ِ ِﺪ�َﱯ ﺑيَ ْﻌ َ ِوﺪ‬ ‫‪َ Khãtaman-Nabiyyĩn‬ﻻﺳﻧ ِ � َﲅ �َﱯ‬ ‫َوﻗَ ْﻮ ُ ٗﻓَ� َﻼﺻ َر� ُﺳ‬ ‫‪keterangan-keterangan‬‬ ‫‪yang terkandung dalam keterangan-keterangan‬‬ ‫ْ‬ ‫‪َ ُ َ َ itu juga benar.‬‬

‫ﴍﻳ َﻌ ِﱵ‬ ‫ﺑ ْﻞ اذا ﰷن �ﻜ‬ ‫ﻮن ْﲢ َﺖ ُﺣ ِﲂ َ ِ‬ ‫ﻓَ َﻼ َر ُﺳﻮ َل ﺑ َ ْﻌ ِﺪي َوَ َﻻ ﻧ � ِ �َﱯ �� ْ َي َ َﻻ ﻧ ِ � َُﱯ ﺑ َ ْﻌ ِﺪي �َ ُ‬ ‫ﴍعٍ ُﳜَﺎ ِ‬ ‫ﻮن �َ َ‬ ‫ﴍِ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫ﻲ‬ ‫ﻋ‬ ‫ﻒ‬ ‫ﻟ‬ ‫ﲆ‬ ‫ﻜ‬ ‫ُ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫‪Kalau musuh-musuh Ahmadiyah hendak mengafirkan kami,‬‬ ‫ﻗَ‬ ‫ﻮن َ ُﻣ ِﻘَ‬ ‫ﻮن � َ‬ ‫‪َ ِ ّKhãtaman-Nabiyyĩn‬ﺮﻌ ًِراﱵ ِﻟ َ‬ ‫‪ُ maka‬ء َوا َذا �َ َﺰ َﺑلَ ْ ِﻞ�‬ ‫ﴩﻳ َﻌ ِﺔ ُﻣ َﺤ �ﻤ ٍﺪ َﺻ �ﲆ‬ ‫اﻟﺰ َْﻣﲢ َِﺎن‬ ‫‪sudah‬ﺎ َل اﻟْ ُﻌﻠَ َﻤﺎ‬ ‫‪ِ arti‬‬ ‫ﺖ �َ ُ ُﺣﻜ ْ ِﲂ ُ‬ ‫ﴍﻳ‬ ‫‪tersebut,‬ا َ َذا‬ ‫‪karena mengatakan‬‬ ‫�ﴗ َﰷِ َنﰱ َ� ٓ ُِﻜﺧ ِﺮ ُ‬ ‫�‬ ‫�‬ ‫‪َ Imam‬ﲑ‪tentu para‬‬ ‫‪Ahlis-Sunnah‬‬ ‫‪menjadi‬‬ ‫‪Wal-Jama’ah‬ﺪَر ُﺳ َرﻮ ُ َﺳل اﻮلِﻟْ ُﻤ َﺮا ُدِ‬ ‫‪dan‬وﻗَ ْﻮ ُ‬ ‫‪akan‬دًا َﻻﻟَﻬﻧ َِﺎ � َِﱯ ��ﻧﺑ َ ْ�ﻪﻌ’ ِ‬ ‫ﷲ َو�َﻠَﺳ ْﻴ � َِﻪﲅ‬ ‫ﴩِ‬ ‫ﷲ�ﲆ�َ‬ ‫‪ُ kafir‬‬ ‫‪َ �ٗ Imam‬ﺻ‬ ‫ِﴩﻳَع َﻌﺑ َ ٍﺔ ْﻌ ِﺪ�َ ْي‬ ‫‪َ kalau‬و ُﻣ َ�ﺳ ِّ �ﺪ َﲅ‬ ‫‪para‬ﻠَ ْﻴ ِﻪ ُ‬ ‫ﷲ ِﺑ َِﻪ ْﳛ ُ َﻻ ُﲂ ُﻣ � َ َ �‬ ‫‪Sebaliknya,‬ﺪ َﻻﻧي ِ �َوَﱯ ﺑَﻻ ْﻌ َ‬ ‫َ‬ ‫‪murtad bersama-sama‬‬ ‫‪Ahmadiyah.‬‬ ‫‪ulama‬ﻴ ِﻪ َو َﺳ �‬ ‫َﺎﰎ اﻟﻨ� ِﺒ ِ� ّ َﲔ‬ ‫‪َ ada‬وﻧ َ ِ�ﳱ� َﺎ �‬ ‫‪ِ ٓ � lagi‬ﺧ ُﺮ‬ ‫‪َ bagi‬ﲅ ِ ��ﳖ� َﺎ‬ ‫‪mengafirkan‬ﻣ َﺤ �ﻤ ٍﺪ َﺻ‬ ‫‪ُ َ tidak‬‬ ‫َِ‬ ‫‪�untuk‬ﲆ ُ‬ ‫ﴍﻳ َﻌ ِﺔ ُ‬ ‫‪itu benar, maka‬‬ ‫‪َ � jalan‬‬ ‫ﷲ �َﻠَ ْ‬ ‫اﻟﴩاﺋِﻊ ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ْ‬ ‫�‬ ‫َ‬ ‫�‬ ‫ِ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ﴩ َع ﺑ َ ْﻌﺪي‬ ‫‪Ahmadiyah.‬‬ ‫َوﻗَ ْﻮ ُ ٗ� َﺻﲆ ُ‬ ‫ﷲ �َﻠ ْﻴﻪ َو َﺳ َﲅ ﻻ ﻧ ِ �َﱯ ﺑ َ ْﻌﺪي َوﻻ َر ُﺳﻮل اﻟ ُﻤ َﺮا ُد ِﺑﻪ ﻻ ُﻣ َ �‬ ‫ﴩﻳ َﻌ ِﺔ ُﻣ َﺤ �ﻤ ٍﺪ َﺻ �ﲆ‬ ‫ﻮن ُﻣﻘَ ّ ِﺮ ًرا ِﻟ َ ِ‬ ‫ﻗَﺎ َل اﻟْ ُﻌﻠَ َﻤﺎ ُء َوا َذا �َ َﺰ َل ِ� َ�ﴗ ِﰱ � ٓ ِﺧ ِﺮ �اﻟﺰ َﻣ ِﺎن �َ ُﻜ ُ‬ ‫اﻟﲋ َﲑولِ‬ ‫اﻟﺴِّﺪد َﻼًا ُمﻟَﻬﻧ َِﺎ � َِﱯ ��ﻧ َو�ﻪ َ’ر ُﺳ َﻻﻧ ِﻮ �ٌلَﱯ ﺑﻗََ ْ�ﻌﺪَ َﻞ َر ُ�اﻟﺮﺳﻓْﻊ ِﻮلِ َو ِﰱ ِ‬ ‫اﻟﺴ َُﻤ ُﲂﺎ ِء� َوﺑ َ ِْﻌ‬ ‫ِﴩﻳﺪََﻌ ٍﺔ ��َ ُ ْ‬ ‫ﷲ َ � ْﳛ‬ ‫ﷲ) ِ� َﻠَ ْﻴَ ِﻪ‬ ‫�ﴗ َ�و( َﺳ�َ �ﻠ ََﲅ ْﻴ ِﻪ َو ُﻣ َ� �‬ ‫ﻓَﻬ َُﻮ ُ‬ ‫ْ‬ ‫ِ‬ ‫ُ‬ ‫ﴩﻳ َﻌ ِﺔ ُﻣ َﺤ �ﻤ ٍﺪ َﺻﲆ�‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ٓ‬ ‫ﻮن ُﻣﻘَ ّ ِﺮرا ﻟ َ‬ ‫�ﴗ� ِﻠَﻴﰱ َ ِﻪوﺑ َ� ْﻌوﺧﺪَ ِﺳﺮا �ﻟْﲅ َﻤ �ِْاﻟﺰﻮ َﻣ�� ِﳖ� ِ‬ ‫ﻗَﺎ َل َ اﻟِﻌﻠﻤﺎء واذا �ﺰل � َ‬ ‫ﺎن ���َﻳْٓ ِﻀًﻜﺧ ُﺎﺮ ُ �‬ ‫َﺎﰎ اﻟﻨ� ِﺒ ِ� ّ َﲔ‬ ‫تﺎ‬ ‫اﻟﴩاﺋًِﻊ ِ َوﻧ َ ِ�ﳱ� َِﺎ � َ ُ‬ ‫ﴍﻳ ُ َﻌ َِﺔ ُُﻣ ََﺤ �ﻤ ٍﺪ َ ََﺻ �ﲆ ُ‬ ‫ﷲ َْ ََ َ َ‬ ‫َ‬ ‫ﷲ �َﻠَ ْﻴ ِﻪ َو َﺳ � َﲅ َو ُﻣ َ� ِّﺪدًا ﻟَﻬَﺎ ِ ��ﻧ �ﻪ’ َﻻﻧ ِ �َﱯ ﺑ َ ْﻌﺪَ َر ُﺳﻮلِ ِ‬ ‫ِﴩﻳ َﻌ ٍﺔ �َ ْ َﲑ‬ ‫ﷲ َ ْﳛ ُ ُﲂ � َ ِ‬ ‫ُ‬ ‫‪116‬‬ ‫َﺎﰎ اﻟﻨ� ِﺒ ِ� ّ َﲔ‬ ‫اﻟﴩاﺋِﻊ ِ َوﻧ َ ِ�ﳱ� َﺎ � َ ُ‬ ‫َِ‬ ‫ﴍﻳ َﻌ ِﺔ ُﻣ َﺤ �ﻤ ٍﺪ َﺻ �ﲆ ُ‬ ‫ﷲ �َﻠَ ْﻴ ِﻪ َو َﺳ � َﲅ ِ ��ﳖ� َﺎ � ٓ ِﺧ ُﺮ � َ‬ ‫اﻟﲋولِ‬ ‫ﻓَﻬُﻮ ) ِ� َ�ﴗ( �َﻠَﻴ ِﻪ اﻟﺴ َﻼم ﻧ َﱯ ورﺳﻮ ٌل ﻗَ� َﻞ اﻟﺮﻓْﻊ ِوﰱ اﻟﺴﻤﺎ ِء وﺑﻌﺪَ � ُ‬


Bab Tiga: Arti Khãtaman Nabiyyĩn

__________________________________________________________________________________________

2. TENTANG HADITS LÃ NABIYYA BA’DI Sebagian orang yang tidak menyelidiki keteranganketerangan agama Islam dengan seksama akan mengatakan bahwa RasulullahS.a.w. sendiri sudah bersabda “LÃ NABIYYA BA’DIY” artinya tidak ada sembarang Nabi sesudahku, dengan demikian Hadits ini menunjukkan bahwa tiap-tiap orang yang mengaku sebagai Nabi itu adalah pendusta.

a. Penjelasan Pertama:

‫ِﴩﻳ َﻌ ِﺘ ِﻪ‬ ِ َ � ‫َوا َذا �َ َﺰ َل اﻟ �ﺴ� ِ ّﻴﺪُ ِ� َ�ﴗ َ ْﳛ ُ ُﲂ‬ Sebagaimana Nabi kita bersabda: “LÃ� NABIYYA BA’DIY” begitu ‫“ ﻳ َ ْ ِﲋ ُل ِﺑ ِﺪﻳ ِﻨ ِﻪ‬NABIYULLAH ‫َو ِ� َ�ﴗ‬ �ُ َ ‫ ُﻣ َﺆ ِﻳّﺪً ا‬bahwa juga beliau juga bersabda ISA” akan datang

di akhir Zaman. Lihat Hadits Muslim, Juz II, Bab Dzikrud-Dajjal dan Hadits Ibnu Majah) di dalam Hadits Nabi kita tersebut, Nabi Isaa.s. itu telah disebutkan dengan sebutan “NABIYULLAH” hingga empat ِ ِ ‫ِﴩﻳ َﻌ‬ ‫َا � ِ�ي ﻧ �َﺺ �َﻠَ ْﻴ َ ِوﻪا َذاﻟْا ُﻌ�ﻠَ َﻤﺰﺎ َل ُء ﺑاﻟَ �ْﻞﺴ� ِ ّﻴ��ﺪُ ْ َﲨ ُﻌِ�ﻮا َ �َﻠ‬ َ ِ � َ ‫�ﴗَ ْﻴ َِﻪ ْﳛ َُ ْﳛُﲂ ُ� ُﲂ‬ kali. ‫ﷲ �َﻠ َ ْﻴ ِﻪ‬ ُ ‫ِﴩﺘﻳ َِﻌﻪ ِﺔ ُﻣ َﺤ �ﻤ ٍﺪ َﺻ �ﲆ‬

ِ�ِ َ

Hadits ini bukan saja ‫َ ُول َ ِﺑﺳ ِﺪَﲅﻳ ِﻨ َ ِوﻪ�َ ُﻣ َﲆﺆ ِﻳ‬bahkan ‫ َو ِ� َ�ﴗ ﻳ َ ْ ِﲋ‬dibenarkan oleh semua �‫ّﺪًﻣاﻠ ِﺘ َ ُﻪ‬shahih, Ulama Ahlis-Sunnah Wal-Jama’ah, sampai-sampai Syekh Ibnu ‘Arabiy menulis:

َ ‫َا � ِ� َﻻي ِ�ﻧ � َﻼ‬ ‫َﺺف�َﻠَ�� ْﻴ � ِنﻪ ا ِ�ﻟْ ُﻌﻠَ َﻤﺎ‬ ‫ﷲ �اﻟﺰ َﻣ�َﻠَ ْﻴ ِﺎن ِﻪ‬ ‫ِﴩﻳ‬ ِ َ َ ‫�ﴗ ُء ﻧ ِﺑ َ � َْﱯﻞ ��َو َْر َﲨ ُُﻌﺳﻮاﻮ ٌل�َﻠ َْﻴو �� ِﻧﻪ� ُﻪ َ ْﳛ َﻻ ُ ُﲂِ� � َﻼ‬ ُ ‫ف َﻌ �� ِﻧﺔ� ُﻪ ُﻣﻳ َ َْﺤ ِ �ﲋﻤ ُ ٍلﺪ ِ َﰱﺻ � ٓﲆ ِﺧ ِﺮ‬ ‫ ِﻣﻠ � ِﺘ ِﻪ‬antara ‫ﺳ � َﲅ َو�َ َﲆ‬Ulama َ ‫َو‬ “Tidak ada perselisihan di Ahlis-Sunnah WalJama’ah bahwa Isa itu berpangkat Nabi dan Rasul, dan tidak ُ ‫ َا ْ �� َ�ﺎ ِد‬Wal-Jama’ah ِ‫ ِﰱ �ُ ُﺰول‬Ahlis-Sunnah ‫اﻟﺴ َﻼ ِم ُﻣ�َ َﻮا ِ� َﺮ ٌة‬ ‫ﻳﺚ اﻟْ َﻮ ِار َد ُة‬ َ� ‫ ِ� َ�ﴗ‬Ulama � di‫ﻠَﻴ ِﻪ‬antara ada perselisihan bahwa ia akan turun di akhir Zaman” ‫( �اﻟﺰ َﻣ ِﺎن‬Al-Futuhatul-Makkiyah, ‫ٌل َو ��ﻧ � ُﻪ َﻻ ِ� َﻼ َف ��ﻧ � ُﻪ ﻳ َ ْ ِﲋ ُل ِﰱ � ٓ ِﺧ ِﺮ‬Juz ‫ ُﺳﻮ‬II,‫ َو َر‬hal ‫ ﻧ ِ �َﱯ‬3). ‫َﻻ ِ� َﻼ َف �� �ن ِ� َ�ﴗ‬

ِ‫ﴍ‬ ‫ﻋﻲ‬Telah ‫ﴍعٍ ُﳜَﺎ‬ ‫ﻓَ َﻼ َر ُﺳﻮ َل ﺑ َ ْﻌ ِﺪي َو َﻻ ﻧ ِ �َﱯ �� ْي َﻻ ﻧ ِ �َﱯ ﺑ َ ْﻌ ِﺪي �َ ُﻜ‬ ُ lagi: ْ َ ‫ ِﻟ ُﻒ‬disebutkan ْ َ ‫ﻮن �َ َﲆ‬ َ ‫ﻮن‬ ُ ‫ﺖﻴ ِﻪ ُﺣ ْ ِ �ﲂ‬ َ ‫�ﴗ ْﲢ �َﻠ‬ ُ ‫َا ْ �� َ�ﺎ ِد‬ ‫ﱵﻮا ِ� َﺮ ٌة‬ ‫اﻟﺴ َ َﻼ ِ ِم‬ َ ُ �ِ ‫ﻳﺚ اﻟْ َﻮ ﺑ َِار َْدﻞ ُة �ا ِ َذاﰱ �َُﰷُﺰ َنولِ�َﻜ‬ َ َ�‫ﴍﻳ َﻌ ُ ِﻣ‬ “Hadhrat Imam Asy-Syaukani berkata bahwa Hadits-hadits yang menerangkan turunnya Isaa.s. di akhir Zaman itu � ُ ‫ ِﻟ ُ َﻻ ُﻣ‬mutawatir” َ ْ‫ﴩ‬ ‫ﴍع ِﻋﺑ َ ْﻌﻲ ِﺪي‬ ‫ﻮن ُﺳ�َﻮ َ َلﲆ اﻟْ َ ُﻤ َْﺮ‬ ‫( َ ُر‬Hujajul-Kiramah, ‫َوَﱯ َ ��ﺳ �ْ َﲅي َﻻَﻻ ﻧﻧ ِ ِ �َﱯَﱯ ﺑﺑَ َ ْ ْﻌﻌ ِ ِﺪﺪيي �َو ُﻜ َﻻ‬hal. ‫ﷲي �ﻠَﻴ ِﻪ‬ ُ ‫ﲆ ْﻌ ِﺪ‬ �َ َ ‫ﻒ‬ ‫ﴍاعٍُد ُِﺑﳜِﻪَﺎ‬ َ ‫ﻓَ َوﻗََﻼ ْﻮ َرٗ� ُﺳ َﻮﺻ َل ﺑ‬ � � ِ ‫ ََو ْ َﻻ ﻧ‬434). َ

ْ

َ

ُ

َ َ

‫ﻳ َﻌ ِﱵ‬Hadits-hadits ‫ﴍ‬ ِ َ ‫ﻮن ْﲢ َﺖ ُﺣ ِﲂ‬ ُ ‫ﻜ‬Mutawatir َ� ‫ ﺑ َ ْﻞ �اذا ﰷ َن‬ditetapkan bahwa Jadi, kalau dalam seorang Nabi akan datang di Akhir Zaman, maka bagaimana َ‫ ﻗ‬tidak ِ ‫ﺰ َل ِ� َ�ﴗ‬sembarang ‫ﻮن ُﻣﻘَ ّ ِﺮ ًرا ِﻟ‬ ‫ﺤ �ﻤ ٍﺪ َﺻ �ﲆ‬orang ‫ﰱ � ٓ ِﺧ ِﺮ �اﻟﺰ َﻣ ِﺎن �َ ُﻜ‬bahwa ِ َ dapat ُ mengatakan َ َ� ‫ﺎ َل اﻟْ ُﻌﻠَ َﻤﺎ ُء َوا َذا‬Nabi َ ‫ﴩﻳ َﻌ ِﺔ ُﻣ‬ mungkin akan datang ِ ِ‫ﻮل‬Nabi � ‫ﷲ َ ْﳛ ُ ُﲂ‬ ‫ﺪَ رﺳ‬Muhammad ‫ ﻟَﻬَﺎ ِ ��ﻧ �ﻪ’ َﻻﻧ َِﱯ ﺑ ْﻌ‬S.a.w. ‫ﷲ �َﻠَﻴ ِﻪ �وﺳ � َﲅ و ُﻣ?� ِّﺪدًا‬ ‫ِﴩﻳﻌ ٍﺔ �َ ْ َﲑ‬ ِ َ sesudah ُ ‫ﴩ َع ﺑ َ ْﻌ ِﺪ َي‬ ُ ‫َوﻗَ ْﻮ ُ ٗ� َﺻ �ﲆ‬ � َ ‫ﷲ �َ ْﻠَ ْﻴ ِﻪ َ َ َو َﺳ � ََﲅ َﻻ ﻧ ِ �َﱯ ﺑ َ ْﻌ ِﺪي َو َﻻ َر � ُﺳ َﻮ َل اﻟَْ ُﻤ ُ َﺮا ُد ِﺑ ِﻪ َﻻ ُﻣ‬ ‫َﺎﰎ اﻟﻨ� ِﺒ ِ� ّ َﲔ‬ ُ َ � ‫اﻟﴩاﺋِﻊ ِ َوﻧ َ ِ�ﳱ� َﺎ‬ َِ ُ ‫ﴍﻳ َﻌ ِﺔ ُﻣ َﺤ �ﻤ ٍﺪ َﺻ �ﲆ‬ َ � ‫ﷲ �َﻠَ ْﻴ ِﻪ َو َﺳ � َﲅ ِ ��ﳖ� َﺎ � ٓ ِﺧ ُﺮ‬ ‫ﴩﻳ َﻌ ِﺔ ُﻣ َﺤ �ﻤ ٍﺪ َﺻ �ﲆ‬ ِ َ ‫ﻮن ُﻣﻘَ ّ ِﺮ ًرا ِﻟ‬ ُ ‫ﻗَﺎ َل اﻟْ ُﻌﻠَ َﻤﺎ ُء َوا َذا �َ َﺰ َل ِ� َ�ﴗ ِﰱ � ٓ ِﺧ ِﺮ �اﻟﺰ َﻣ ِﺎن �َ ُﻜ‬

117


‫َو ِ� َو َ َﺳ‬ ‫�ﴗ� َﲅﻳ َ ْ َوِﲋ�َ ُلَ ِﺑ‬ ‫ﲆ ِﺪ ِﻣﻳﻠِﻨ� ِﺘﻪ ِﻪ ُﻣ َﺆ ِﻳّﺪً ا َ ُ�‬ ‫‪Penjelasan Ahmadiyah‬‬

‫__________________________________________________________________________________________‬

‫َﻻ ِ� ََﻼا � َ ِ�في �� ﻧ �ن � ِ�‬ ‫ف ُ ��ﻧُﲂ� ُﻪ� ﻳ َ ْ ِ ِﲋ‬ ‫�ﴗ ِﻪﻧ ِاﻟْ�َﱯُﻌﻠَ َ َﻤو َﺎر ُء ُﺳﺑ َﻮ ْﻞ ٌل �� َ ْو ��َﲨﻧ � ُﻌُﻪﻮا َﻻ�َ ِ�ﻠ َ ْﻴ َِﻼﻪ َ َ ْﳛ‬ ‫َﺺ َ�َﻠَ ْﻴ‬ ‫ﷲ �َﻠَ ْﻴ ِﻪ‬ ‫ِﴩﻳ ُ َلﻌﺔِ ُﰱﻣ �َٓﺤ �ِﻤﺧ ٍِﺪﺮ َ �ﺻاﻟﺰ َ �ﻣﲆ ِﺎن ُ‬ ‫‪Perkara ini tidak sulit difahami kalau Saudara-saudara dapat‬‬ ‫‪َ tersebut. Walaupun begitu‬و َﺳ � َﲅ َو�َ َﲆ ِﻣﻠ � ِﺘ ِ‬ ‫‪keterangan‬ﻪ ‪mengerti benar sepuluh‬‬ ‫‪saya merasa perlu menyebutkan beberapa keterangan tentang‬‬ ‫َا ْ �� َ�ﺎ ِد ُ‬ ‫”‪ِBA’DIY‬م ُﻣ�َ َﻮا ِ� َﺮ ٌة‬ ‫اﻟﺴ َﻼ‬ ‫ﻳﺚ اﻟْ َﻮ ِار َد ُة ِﰱ �ُ ُﺰولِ ِ� َ�ﴗ‬ ‫‪َ�tersebut.‬ﻠَﻴ ِﻪ �‬ ‫‪Hadis “Là NABIYYA‬‬ ‫َﻻ ِ� َﻼ َف‬

‫ِ‬

‫ٌ‬

‫َِ َ‬

‫ِٓ‬

‫ْ ُ‬

‫‪� Syekh‬اﻟﺰ َﻣ ِﺎن‬ ‫‪ِ Ibnu‬ﰱ �ﺧ ِﺮ‬ ‫‪‘Arabi‬ﻧ � ُﻪ ﻳ َ ِﲋل‬ ‫‪berkata:‬ﻻ�ﻼ َف ��‬ ‫�� �ن � َ�ﴗ ﻧ ِ �َﱯ َو َر ُﺳﻮل َو ��ﻧ � ُﻪ‬ ‫‪(1) Hadhrat‬‬

‫ﻮن � َ‬ ‫ﴍ ِﻋﻲ‬ ‫ﻓَ َﻼ َر ُﺳﻮ َل ﺑ َ ْﻌ ِﺪي َو َﻻ ﻧ ِ �َﱯ �� ْي َﻻ ﻧ ِ �َﱯ ﺑ َ ْﻌ ِﺪي �َُ ُﻜ ُ‬ ‫ﴍعٍ ُﳜَﺎ ِﻟ ُﻒ َ ْ‬ ‫ﲆ َْ‬ ‫ِﴩﻳ َ َﻌ ِﺘﻪِ‬ ‫�ﴗ َﺖ َ ْﳛﺣ ُﲂ ْ � َ ِ‬ ‫َوﺑا َذْﻞا ا�َ َ َذﺰا َل َﰷاﻟن �ﺴ�� ِ ّﻴ ُﻜﺪُ ِ� َ‬ ‫ﴍﻳ َﻌ ِ �ﱵ‬ ‫�ﴗ ِﲂ�َﻠَﻴﻪِ‬ ‫ﻮنﺰ َولِْﲢ ِ� َ ُ‬ ‫اﻟﺴ َﻼ ِم ُﻣ�َ َﻮا� َﺮ ٌةِ‬ ‫َا ْ �� َ�ﺎ ِد � َ ُ‬ ‫ﻳﺚ � اﻟْ َﻮ ِار َد ُة َ ِﰱ �ُ ُُ‬ ‫ِ‬ ‫‪َ tidak akan ada‬و ِ�‬ ‫‪�َ ialah‬ﴗ ﻳ َ ْ ِﲋ ُل ِﺑ‬ ‫”‪ِ BA’DIY‬ﺪﻳ ِﻨﻪ ُﻣ َﺆ ِﻳّﺪً ا َ ُ�‬ ‫‪“Maksud Hadits “Là NABIYYA‬‬

‫‪lagi Rasul dan Nabi yang mengikuti syari’at yang menyalahi‬‬ ‫‪syari’atku‬‬ ‫‪nanti ia akan mengikuti‬‬ ‫ﴍﻣعٍ َ‬ ‫‪ِ ada‬ﺪَر ُﺳيﻮ�َ َلُﻜ اﻟْ ُﻤ‬ ‫‪apabila‬ﺮا�َ ُد َ ِﺑﲆ ِﻪ َ َﻻْ ُ‬ ‫َوﻗَ ْﻮ ُ ٗ� َﻓَﺻ � َﻼﲆ َر ُﺳ ُ‬ ‫‪� ُ bahkan‬‬ ‫‪ِ Nabi‬ي �َﱯ َ‬ ‫ﻮن َ‬ ‫ﴍ ِﻋﻲ‬ ‫”‪syari’atku‬وﺑ َ ْ َﻻﻌ‬ ‫ﷲﻮ َل�َﻠَﺑ َ ْﻴﻌ ِﻪ ِﺪ َوي َ َﺳو � َﲅﻻ ﻧ ِ َﻻ � ﻧَﱯ ِ � �َﱯ ْيﺑ َ ْﻌ َِﻻﺪ ﻧ‬ ‫ﴩﳜَﺎَع ِﻟ ُﺑ َ ْﻌﻒ ِﺪ َي ْ‬ ‫‪hukum‬‬ ‫َا � ِ�ي ﻧ �َﺺ �َﻠَ ْﻴ ِﻪ اﻟْ‬ ‫ِﴩﻳ َْﻌ ِﺔ ُﻣ َﺤ �ﻤ ٍﺪ َﺻ �‬ ‫‪Juz‬ﻌﻮا �َﻠ َ ُ ْﻴ ِﻪ ُ ُ‬ ‫‪ُ 73).‬ﻌﻠَ َﻤﺎ ُءﺑ ْ � ْ َ‬ ‫ﷲ �َﻠَ ْﻴ ِﻪ‬ ‫‪(Al-Futuhatul-Makkiyah,‬ﲆ ُ‬ ‫ﴍﻳ َﻌ ِﱵ‬ ‫ﻮن َ ْﳛ َ ْﲢﲂ َ�ﺖ َ ُِﺣﲂ َ ِ‬ ‫‪َhal.‬ﺑ َ ْﻞﻞ‪II,‬ا �َذاﲨ َ ُﰷ َن �ﻜ ُ‬

‫ِ‬

‫َ‬ ‫� َو َﺳ � َﲅ َو�َ َﲆ ِﻣﻠ � ِﺘ ِﻪ‬ ‫‪Hadhrat‬‬ ‫ﻮن ُﻣﻘَ ّ ِﺮ ًرا ِﻟ‬ ‫‪َ Imam‬ﺤ �ﻤ ٍﺪ َﺻ �ﲆ‬ ‫ﴩﻳ َﻌ ِﺔ ُﻣ‬ ‫‪� Asy-Sya’rani‬اﻟﺰ َﻣ ِﺎن �َ ُﻜ‬ ‫‪َ menulis:‬ﺰ َل ِ� َ�ﴗ ِﰱ � ٓ ِﺧ ِﺮ‬ ‫‪ِ َ Abdul‬‬ ‫ﻗَﺎ َل اﻟْ ُﻌﻠَ َﻤﺎ ُء َوا َذا �َ‬ ‫‪ُ Wahhab‬‬ ‫َِ �‬ ‫ﷲﺳ � َ�ﲅَﻠَﻴ َو ِ ُﻪﻣ َ�و ِّﺪدﺳًا � َﻟﲅَﻬَﺎ َﻻ ِ ﻧ �� ِﻧ �ﻪَﱯ’ ﺑ َ ْﻌ َﻻﻧ ِﺪ �َﱯي ﺑ َ ْﻌوﺪَ َﻻ َرر ُﺳﺳﻮﻮلِ َل اﻟْﻤ ِ‬ ‫ﷲَﺮا َ ُد ْﳛ ِﺑُ ُِﲂﻪ �ﻻَ ُﻣ ِ‬ ‫َوﻗَ ْﻮ ُ ٗ� ُ‬ ‫ﴩٍﺔ َع �َﺑ َ ْ ْﻌ َﲑ ِﺪي‬ ‫ِﴩَﻳ َﻌ �‬ ‫ﷲ َﺻ�َﻠ � ْﻴﲆﻪ َو َُ ْ َ َ‬ ‫َ َُ ُ‬ ‫�‬ ‫ف ٓ ِ��ﺧﻧ �ُ ُﺮﻪ ﻳ َ ْ ِ �ﲋ ُ َل‬ ‫�ﴗ َﻧ ِﺻ �َﱯﲆ َو َر‬ ‫ﺎنﻟﻨ� ِﺒ ِ� ّ َﲔ‬ ‫‪ُ WALA‬‬ ‫َﺎﰎ ِا‬ ‫ﷲﺳﻮ�َﻠَ ٌ ْلﻴ ِﻪ َو �� َﻧ �و ُﻪ َﺳ � ََﻻﲅ ِ� ��ﳖ�َﻼ َ َﺎ �‬ ‫ف َﻌ �� ِﺔ �ن ُﻣ ِ� َﺤ �ﻤَ ٍﺪ‬ ‫ﴍﻳ‬ ‫‪“LÃ‬ﰱ َ�و ٓﻧ َ ِ� ِﳱ�ﺧ َ ِﺎﺮ � �اﻟﺰ َﻣ ُ‬ ‫َﻻ ِ�‪َ itu‬ﻼ َ َ ِ‬ ‫اﻟﴩاﺋِﻊ ِ‬ ‫‪“Sabda Nabi‬‬ ‫‪NABIYYA BA’DIY‬‬ ‫”‪RASULA‬‬

‫)‪(2‬‬

‫‪S.a.w.‬‬

‫‪berarti:Tidak ada Nabi dan Rasul yang membawa syari’at‬‬ ‫”‪sesudahku‬‬ ‫ﴩﻳ َﻌ ِﺔ ُﻣ َﺤ �ﻤ ٍﺪ َﺻ �ﲆ‬ ‫اﻟﺰ َﻣ ِﺎن �َ ُﻜ‬ ‫ﻮن ُﻣﻘَ ّ ِﺮ ًرا ِﻟ َ ِ‬ ‫ﻗَﺎ َل اﻟْ ُﻌﻠَ َﻤﺎ ُء َوا َذا �َ َﺰ َل ِ� َ�ﴗ ِﰱ � ٓ ِﺧ ِﺮ �‬ ‫‪ُ baru‬‬ ‫‪(Al-Yawaqitu‬‬ ‫‪Wal-Jawahir,‬‬ ‫ﻳﺚ اﻟْ‬ ‫‪ُ ِ 22).‬‬ ‫َ ِ َا ْ ���ﺎ ِد� َ‬ ‫‪hal.‬ﻮ ِار‪َ II,‬د ُة ِ‪Juz‬ﰱ �ُ ُﺰولِ ِ� ٌ َ َ‬ ‫�ﴗ �َﻠَﻴ ِﻪ ْ اﻟﺴ َﻼم ُﻣ�َﻮا ِ�ﺮ ٌة �‬

‫ﷲ َ �َﻠَ‬ ‫اﻟﺴﻣ َ�ﻼ ِّ ُﺪمدﻧًاِ �ﻟََﱯﻬَﺎ َو ِ َر��ﻧ ُ�ﻪﺳ’ﻮل َﻻﻧ ِﻗ ْ��َﱯ َﻞﺑ َ ْﻌﺪَ �اﻟﺮﻓ َرﻊ ِ ُﺳ َ �و ِﻮلِﰱ ِ �ِ‬ ‫ﷲ‬ ‫اﻟﲋ �َولِ ْ َﲑ‬ ‫ِﴩﻳ َﻌ ُ ٍﺔ‬ ‫اﻟﺴ َﻤ َﺎ ْﳛء َُ ُﲂَوﺑ َ� ْﻌ َﺪَ ِ‬ ‫ﻓﻬ َُﻮ )� ُ‬ ‫�ﴗ ْﻴ َ( ِﻪ �ََوﻠ ْﻴَﺳﻪ � َﲅ َ �وَ ُ‬ ‫‪Hadhrat‬‬ ‫‪�َ menulis‬وَﺑﻠَ ْﻌْﻴﺪَِﻪ اَﻟْو َ َﻤﺳْﻮ �‬ ‫اﻟﴩاﺋِ‬ ‫‪َ Thahir‬ﲅ ِ ِ‬ ‫َﺎﰎ اﻟﻨ� ِﺒ ِ� ّ َﲔ‬ ‫‪Muhammad‬ﻊ ِ َوﻧ َ ِ�ﳱ� َﺎ‬ ‫ﷲ‬ ‫‪ُ َ �Imam‬‬ ‫َِ‬ ‫ﴍﻳ َﻌ ِﺔ ُﻣ َﺤ �ﻤ ٍﺪ َﺻ �ﲆ ُ‬ ‫ت �� ��ﳖ�ﻳْ َﺎﻀً � ٓﺎ ِﺧ ُﺮ � َ‬ ‫‪Dengan‬‬ ‫ﻮن �َ َ‬ ‫‪ُ Hadits‬ﻒ َ‬ ‫‪“LÃ‬ﲆ َ‬ ‫ﴍ ِﻋﻲ‬ ‫ﴍعٍ ُﳜَﺎ ِﻟ‬ ‫‪ُ NABIYYA‬ﻜ‬ ‫”‪َ BA’DIY‬ﻻ ﻧ ِ �َﱯ ﺑ َ ْﻌ ِﺪي �‬ ‫‪itu‬ي َو َﻻ ﻧ ِ �َﱯ �� ْي‬ ‫‪َ Nabi‬ل ﺑ َ ْﻌ ِﺪ‬ ‫‪kitaS.a.w.‬ﻓَ َﻼ َر ُﺳﻮ‬ ‫ُ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫‪bermaksud mengatakan bahwa tidak ada lagi Nabi yang‬‬ ‫‪�َ beliau.‬ﴗ( �َﺑﻠَﻴ ْﻞِﻪ ا َذا‬ ‫ﻮنو َر َ ُْﲢﺳ َﻮﺖ ٌل ُﻗَﺣ ْ� ْ َِﲂﻞ َ ِ‬ ‫اﻟﺴ َﰷ َﻼ َ ُنم �ﻧَ ِ ُﻜ �َﱯ ُ‬ ‫‪memansukhkan‬‬ ‫‪syari’at‬‬ ‫)‪(membatalkan‬ﻓْ‬ ‫اﻟﲋولِ‬ ‫‪ Bunyi‬ﻓَﻬ َُﻮ ) ِ�‬ ‫ﴍﻳ َﻊﻌِ ِ َوﱵ ِﰱ‬ ‫اﻟﺮ‬ ‫اﻟﺴ َﻤﺎ ِء َوﺑ َ ْﻌﺪَ � ُ‬ ‫�‬ ‫�‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫�‬ ‫‪perkataannya itu begini: “IRADAN LÃ� NABIYYA YANSAKHU‬‬ ‫‪ْ “LÃ‬ﻮ ِت ��ﻳْﻀً ﺎ‬ ‫‪ْNABIYYA‬ﻌﺪَ اﻟْ َﻤ‬ ‫َوﺑ َ‬ ‫‪SYAR’AHU”. Yakni, maksud‬‬ ‫‪BA’DIY ialah tidak ada‬‬ ‫‪lagi Nabi yang memansukhkan syari’at Nabi MuhammadS.a.w..‬‬ ‫ﴩ َع ﺑ َ ْﻌ ِﺪي‬ ‫‪hal.‬ي‪َ ,‬و َﻻ َر ُﺳﻮ َل اﻟْ ُﻤ َﺮا ُد ِﺑ ِﻪ َﻻ‬ ‫‪ 85).‬ﺑ َ ْﻌ ِﺪ‬ ‫ﷲ �َﻠَ ْﻴ ِﻪ َو َﺳ � َﲅ َﻻ ﻧ ِ �َﱯ‬ ‫َوﻗَ ْﻮ ُ ٗ� َﺻ �ﲆ ُ‬ ‫‪ُ Majma’ul-Bihar‬ﻣ َ �‬ ‫‪(Takmiluhu‬‬

‫)‪(3‬‬

‫‪(4) Telah disebutkan dalam sebuah Kitab:‬‬

‫ﴩﻳ َﻌ ِﺔ ُﻣ َﺤ �ﻤ ٍﺪ َﺻ �ﲆ‬ ‫ﻮن ُﻣﻘَ ّ ِﺮ ًرا ِﻟ َ ِ‬ ‫ﻗَﺎ َل اﻟْ ُﻌﻠَ َﻤﺎ ُء َوا َذا �َ َﺰ َل ِ� َ�ﴗ ِﰱ � ٓ ِﺧ ِﺮ �اﻟﺰ َﻣ ِﺎن �َ ُﻜ ُ‬ ‫ﷲ �َﻠَ ْﻴ ِﻪ َ�و َﺳ � َﲅ َو ُﻣ َ� ِّﺪدًا ﻟَﻬَﺎ ِ ��ﻧ �ﻪ’ َﻻﻧ ِ �َﱯ ﺑ َ ْﻌﺪَ َر ُﺳﻮلِ ِ‬ ‫ِﴩﻳ َﻌ ٍﺔ �َ ْ َﲑ‬ ‫ﷲ َ ْﳛ ُ ُﲂ � َ ِ‬ ‫ُ‬ ‫َﺎﰎ اﻟﻨ� ِﺒ ِ� ّ َﲔ‬ ‫اﻟﴩاﺋِﻊ ِ َوﻧ َ ِ�ﳱ� َﺎ � َ ُ‬ ‫َِ‬ ‫ﴍﻳ َﻌ ِﺔ ُﻣ َﺤ �ﻤ ٍﺪ َﺻ �ﲆ ُ‬ ‫ﷲ �َﻠَ ْﻴ ِﻪ َو َﺳ � َﲅ ِ ��ﳖ� َﺎ � ٓ ِﺧ ُﺮ � َ‬ ‫اﻟﲋولِ‬ ‫اﻟﺴ َﻤﺎ ِء َوﺑ َ ْﻌﺪَ � ُ‬ ‫اﻟﺴ َﻼ ُم ﻧ ِ �َﱯ َو َر ُﺳﻮ ٌل ﻗَ ْ� َﻞ �اﻟﺮﻓْﻊ ِ َو ِﰱ �‬ ‫ﻓَﻬ َُﻮ ) ِ� َ�ﴗ( �َﻠ َ ْﻴ ِﻪ �‬ ‫َوﺑ َ ْﻌﺪَ اﻟْ َﻤ ْﻮ ِت ��ﻳْﻀً ﺎ‬

‫‪118‬‬


Bab Tiga: Arti Khãtaman Nabiyyĩn

__________________________________________________________________________________________

“Ulama Ahlis-Sunnah Wal-Jama’ah berkata bahwa apabila Nabiyullah Isa akan datang di akhir Zaman, beliau akan menguatkan dan memajukan syari’at Nabi MuhammadS.a.w. saja, karena tidak ada sesudah Sayyidina MuhammadS.a.w. seorang Nabi pun yang berhukum dengan syari’at selain syari’at beliau – syari’at Islam adalah penghabisan semua syari’at dan RasulullahS.a.w. adalah Khãtamun-Nabiyyĩn” (Al-Mukhtasharut-Tadzkiratul-Qurthubiyah, hal. 151).

Keterangan ini menyatakan bahwa ulama Ahlis-Sunnah WalJama’ah mengakukan bahwa: (a) Seorang Nabi Allah akan datang di Akhir Zaman. (b) Nabi itu hanya akan mengikuti, menguatkan dan memajukan syari’at Islam saja. (c) Nabi yang tidak boleh datang lagi ialah Nabi yang membawa syari’at baru.

Empat keterangan ini cukuplah untuk menyatakan arti dan maksud Hadits “LÃ NABIYYA BA’DIY” itu.

Pembaca yang mulia! Ulama madzhab Hanafi, madzhab Maliki, madzhab Syafi’i dan madzhab Hambali mengakukan bahwa Isa AlMasih akan datang di akhir Zaman dan beliau itu tetap berpangkat Nabi dan Rasul – akan tetapi hanya sebagai Nabi pengikut bagi Nabi MuhammadS.a.w. bukan sebagai Nabi yang membawa syari’at baru. Maka, semua Ulama Ahlis-Sunnah Wal-Jama’ah mengakukan bahwa masih ada Nabi lagi sesudah Nabi MuhammadS.a.w..

Jadi, apabila ulama atau Imam itu menulis bahwa tidak ada sembarang Nabi lagi sesudah Nabi kita, dan apabila menulis bahwa barang siapa yang mengaku menjadi Nabi itu pendusta, maka maksud mereka hanya satu saja, yaitu tidak ada sembarang Nabi yang membawa syari’at baru, dan barang siapa yang mengaku menjadi Nabi yang membawa syari’at baru, pasti ia itu seorang Nabi palsu – selain itu tidak! Ya tidak! Maka, keterangan yang telah dikemukakan oleh tuan Syekh Muhammad Thahir Jalaluddin dalam kitabnya “PERISAI ORANG BERIMAN” hal. 43 dan 44 itu tidak cukup – Kalau keterangan-keterangan itu dikemukakan dengan cukup tentu menjadi nyata bahwa keterangan Hadhrat Imam Al-Ghazali dan Imam Ibnu Jarir Ath-Thabrani bersesuaian dengan semua keterangan Imam Ahlis-Sunnah Wal-jama’ah yang lain. 119


‫ﴍ ِﻋﻲ‬ ُ ‫ﻓَ َﻼ َر ُﺳﻮ َل ﺑ َ ْﻌ ِﺪي َو َﻻ ﻧ ِ �َﱯ �� ْي َﻻ ﻧ ِ �َﱯ ﺑ َ ْﻌ ِﺪي �َ ُﻜ‬ ْ َ ‫ﴍعٍ ُﳜَﺎ ِﻟ ُﻒ‬ ْ َ ‫ﻮن �َ َﲆ‬ ‫ﴍﻳ َﻌ ِﱵ‬ ِ َ ‫ﻮن َ ْﲢ َﺖ ُﺣ ْ ِﲂ‬ ُ ‫ﺑ َ ْﻞ ا َذا َﰷ َن �َ ُﻜ‬ � Sebagian orang mengatakan bahwa apabila Isa Al-Masih

Penjelasan Ahmadiyah

__________________________________________________________________________________________

datang, maka ia tidak berpangkat Nabi lagi, karena “Telah habis tempo lembaga Kenabiannya” (Lihat Warta Jabatan Agama Jauhar, ُ ‫َوﻗَ ْﻮ‬ َ ‫ ِﺑ ِﻪ َﻻ ُﻣ‬12). ‫ﴩ َع ﺑ َ ْﻌ ِﺪ‬ ‫َل اﻟْ ُﻤ َﺮا ُد‬Keterangan ‫ �َﱯ ﺑ َ ْﻌ ِﺪي َو َﻻ َر ُﺳﻮ‬ini ‫ﷲ �َﻠَ ْﻴ ِﻪ َو َﺳ‬ ُ ‫ ٗ� َﺻ �ﲆ‬bahwa ِ ‫ � َﲅ َﻻ ﻧ‬menunjukkan � hal. bilangan ‫ي‬XIX, pengarang Warta Jabatan Agama Jauhar itu tidak menemukan jalan untuk lari (mengelak), selain dari menolak Hadits Nabi dalam Hadits Muslim dan Ibnu Majah tersebut yang menerangkan bahwa َ ‫َ َﻤﺎ ُء َوا‬keterangan ‫ َﺻ �ﲆ‬Isa” ‫ ُﻣ َﺤ �ﻤ ٍﺪ‬akan ‫ﴩﻳ َﻌ ِﺔ‬ ‫ﻮن ُﻣﻘَ ّ ِﺮ ًرا‬ ‫ِﺮ �اﻟﺰ َﻣ‬ia‫ � ٓ ِﺧ‬menyalahi ‫ذا �َ َﺰ َل ِ� َ�ﴗ ِﰱ‬jiwa ‫ﻗَﺎ َل اﻟْ ُﻌﻠ‬ ِ َ ‫ ِﻟ‬datang ُ ‫ ِﺎن �َ– ُﻜ‬dan “Nabiyullah semua Imam Ahlis-Sunnah َ‫ﷲ �َﻠ‬ ِ ِ‫ َر ُﺳﻮل‬Wal-Jama’ah َ‫ ﻟَﻬَﺎ ِ ��ﻧ �ﻪ’ َﻻﻧ ِ �َﱯ ﺑ َ ْﻌﺪ‬yang ‫ َو ُﻣ َ� ِّﺪدًا‬telah ‫ ْﻴ ِﻪ َ�و َﺳ � َﲅ‬menjelaskan ‫ِﴩﻳ َﻌ ٍﺔ �َ ْ َﲑ‬ ِ َ � ‫ﷲ َ ْﳛ ُ ُﲂ‬ ُ bahwa Isa yang akan datang itu tetap berpangkat Nabi dan Rasul.

‫َﺎﰎ اﻟﻨ� ِﺒ ِ� ّ َﲔ‬ ُ َ � ‫اﻟﴩاﺋِﻊ ِ َوﻧ َ ِ�ﳱ� َﺎ‬ َِ ُ ‫ﴍﻳ َﻌ ِﺔ ُﻣ َﺤ �ﻤ ٍﺪ َﺻ �ﲆ‬ َ � ‫ﷲ �َﻠَ ْﻴ ِﻪ َو َﺳ � َﲅ ِ ��ﳖ� َﺎ � ٓ ِﺧ ُﺮ‬

Telah disebutkan dalam Tafsir Ruhul-Ma’aniy, Jilid IX, hal. 60 demikian:

ِ‫اﻟﲋول‬ ُ � َ‫اﻟﺴ َﻤﺎ ِء َوﺑ َ ْﻌﺪ‬ � ‫اﻟﺴ َﻼ ُم ﻧ ِ �َﱯ َو َر ُﺳﻮ ٌل ﻗَ ْ� َﻞ �اﻟﺮﻓْﻊ ِ َو ِﰱ‬ � ‫ﻓَﻬ َُﻮ ) ِ� َ�ﴗ( �َﻠ َ ْﻴ ِﻪ‬ ‫َوﺑ َ ْﻌﺪَ اﻟْ َﻤ ْﻮ ِت ��ﻳْﻀً ﺎ‬

“Isaa.s. tetap sebagai Nabi dan Rasul baik sebelum diangkat, ketika di langit, maupun sesudah turun dan sesudah wafatnya juga.”

Maka Isaa.s. itu tetap berpangkat Nabi dan Rasul. Pendek kata, Hadits ini memastikan adanya Nabi lagi sesudah Nabi MuhammadS.a.w.. Baiklah saya kemukakan beberapa Hadits lagi yang menyatakan bahwa boleh jadi Allah Ta’ala mengutus para Nabi dalam umat Islam ini.

b. Penjelasan Kedua:

RasulullahS.a.w. bersabda sebagai berikut:

‫ﻮن ﻧ ِ �َﱯ‬ َ ‫��ﺑُﻮ �َ ْﻜ ٍﺮ � ْ َُﲑ اﻟﻨ� ِﺎس اﻻ� �� ْن �َ ُﻜ‬ � ْ “Abu Bakar itu ‫ﺮ‬lebih �َ ‫ َﻫ ِﺬ ِﻩ ْا �� �ﻣ ِﺔ‬semua ‫( ْﻦ �� ِﰊ �َﻜ‬mulia) ‫ِﻠﻴ َﻔ ٌﺔ � ْ ٌَﲑ ِﻣ‬daripada ‫ﻮن ِﰱ‬ ُ ‫ ُﻜ‬manusia, َ ‫ ٍﺮ َو ُ َﲻ‬afdhal َ� kecuali kalau nanti ada Nabi lagi” (Ath-Thabrani, Al-Jami’ush-shaghir hal. 5 dan ‫�َ َﺎش ﻟَ َﲀ َن ِﺻ ِﺪّﻳﻘًﺎ ﻧ َ ِ���ﺎ‬Lis-Sayuthi, ‫َوﻟ َ ْﻮ‬ Kanzul-Ummal, Jilid VI, hal. 137 dari Salamah bin Al-Akwa’).

’�َ ‫اﻟﺼ َ�ﺎﺑ َ ِﺔ َو َ ��ﻧ �ﻪ’ ﻟ َ ْﻢ ﻳ َ ْﻈﻬ َْﺮ‬ ٌ ‫َوﻫ َُﻮ َ ِﲺ‬ � ‫ﻴﺐ ِﻣ َﻦ اﻟﻨ� َﻮا ِوي َﻣ َﻊ ُو ُرو ِد ِﻩ َﻋ ْﻦ ﺛ َ َﻼﺛَ ٍﺔ ِﻣ َﻦ‬ Keterangan ini menyatakanُ bahwa boleh ada Nabi sesudah ’�‫ ﺗَ�� ِوﻳ‬yang akan menjadi orang yang Nabi MuhammadS.a.w. dan dialah nanti ِ ‫ﲱ َﺒ ُﺔ اﻟْ َ� ِﺪ‬ ْ ُ ‫�� �ﻣﺎ‬ ‫ﻳﺚ ﻓَ َﻼ ُﺷ�ﳢْ َ َﺔ ِﻓ� ِﻪ ِ ��ﻧ �ﻪ’ َر َوا ُﻩ ا�ْ ُﻦ َﻣﺎ َ� ٍﻪ َو�َ ْ ُﲑ ُﻩ َ َ� َذ َﻛ َﺮ ُﻩ‬ ‫ا�ْ ُﻦ َﺣ َﺠ ٍﺮ‬ 120 ‫َ ٗ� ُﻃ ُﺮ ُق ﺛَ َﻼ ٍث ﻳ َ ْﻘ ِﻮي ﺑ َ ْﻌﻀُ ﻬَﺎ ِﺑ َﺒ ْﻌ ٍﺾ‬


Bab Tiga: Arti Khãtaman Nabiyyĩn

__________________________________________________________________________________________

lebih afdhal daripada Abu Bakarr.a.. Hadhrat Muhammad bin Sirin ‫ﻮن ﻧ ِ �َﱯ‬ ‫ ِﺎس اﻻ� �� ْن‬Imam ‫��ﺑُﻮ �َ ْﻜ‬ juga berkata berkenaan �‫ٍﺮ � ْ َُﲑ اﻟﻨ‬Mahdi: َ ‫�َ ُﻜ‬dengan

� ْ ‫ﻮن ِﰱ َﻫ ِﺬ ِﻩ ْا �� �ﻣ ِﺔ َ� ِﻠﻴ َﻔ ٌﺔ � ْ ٌَﲑ ِﻣ ْﻦ �� ِﰊ �َﻜ ٍﺮ َو ُ َﲻ َﺮ‬ ُ ‫�َ ُﻜ‬ “Nanti akan ada di‫ِ���ﺎ‬umat ini َ َ�seorang َ ‫ ِﺻ ِﺪّﻳﻘًﺎ ﻧ‬Islam ‫ﺎش ﻟَ َﲀ َن‬ ‫ َوﻟَ ْﻮ‬Khalifah yang lebih afdhal daripada Abu Bakar dan Umar ” ’�َ ‫اﻟﺼ َ�ﺎﺑ َ ِﺔ َو َ ��ﻧ �ﻪ’ ﻟ َ ْﻢ ﻳ َ ْﻈﻬ َْﺮ‬ ‫ ُو ُرو ِد ِﻩ َﻋ ْﻦ ﺛَ َﻼﺛ َ ٍﺔ ِﻣ َﻦ‬hal. ‫ي َﻣ َﻊ‬386). ‫ﻴﺐ ِﻣ َﻦ اﻟﻨ� َﻮا ِو‬ ٌ ‫َوﻫ َُﻮ َ ِﲺ‬ � (Hujajul-Kiramah, ’�‫ﺗَ�� ِو ُﻳ‬ Penjelasan Ketiga: ‫ﲱ َﺒ ُﺔ اﻟْ َ���ﺑُ ِﺪﻮ �َ ِ ْﻜ‬ َ ‫ﺎس� ِﻪا ِﻻ� ��ﻧ ���ﻪ ْ’ن َ�َر َ ُﻜوا ُﻩ‬ ْ ُ ‫�� �ﻣﺎ‬ ‫ﻳﺚ ٍﺮﻓَ �َﻼ ْ َُﲑُﺷ�ﳢْاﻟ َﻨ� َﺔ ِ ِﻓ‬ ‫ﻮنا�ْ ﻧ ُ ِﻦ �َﱯ َﻣﺎ َ� ٍﻪ َو�َ ْ ُﲑ ُﻩ َ َ� َذ َﻛ َﺮ ُﻩ‬ � RasulullahS.a.w.َ ُ bersabda ketika ‫ ْ ُ ٌﻦَﲑ ِﻣ َﺣ ْﻦَﺠ ٍ��ﺮ ِﰊ �َ ْﻜ ٍﺮ َوﲻ َﺮ‬tentang ‫ﻮن ِﰱ َﻫ ِﺬ ِﻩ ْا‬ ْ��‫ �� �ﻣ ِﺔ َ� ِﻠﻴ َﻔ ٌﺔ ا‬putranya, ُ ‫ ُﻜ‬Ibrahim َ� r.a.

c.

wafat sebagai berikut:

‫َ ٗ� َو ُﻟَﻃ ْ ُﻮﺮ ُ�َق ﺛ َﺎش َﻼ ﻟَ ٍ َثﲀ ﻳ َن ْﻘ ِﻮ ِﺻي ِﺪّﻳﺑ َﻘًْﻌﺎﻀُﻧ َ ِ�ﻬ��َﺎﺎ ِﺑ َﺒ ْﻌ ٍﺾ‬ “Jika anakku hidup tentu َِ‫ ِدَﻀْ ِﻩ ُﻞَﻋ ْﻦ ﺛ‬berumur َ �� ‫ﻴ ِﻣﻪ َ َﻦﻣ ْﻦ‬ini ْ َ ‫( َو َ ��ﻧ �ﻪ’ ﻟ َ ْﻢ ﻳ‬Ibrahim) ‫ َوﻫ َُﻮ َ ِﲺ‬ia ’�َ ‫ﻈﻬ َْﺮ‬akan ‫اﻟﺼﺸَ َ�ﺎٓﺑ َُء ِﺔ‬ ‫ﷲ َﻳﻼُﺛ َ ْﺆ ٍ ِﺗﺔ‬ ‫ا�ر ﻓو‬ ‫ا ِوي َﻣ‬panjang, ‫ﻮ‬seorang ٌ Nabi” ُ ‫ َذ َﻊ ِ ُ َو‬juga َ �‫ﻴﺐ ِﻣ َﻦ اﻟﻨ‬ menjadi seorang Shiddiq dan ِ �‫ ِﻣ َﻦ اﻟﻨ‬Majah, َ��� ‫(ﺒ ِ� ّ َﲔ‬Ibnu ‫ َﺳ� ِ ّﻴﺪُ ْا‬Janaiz). ‫ُو ْاﻳ�’ ٰﻻ ِﺧ ِﺮ َ�ﻦ‬Juz َ ‫ ﺗَ��َﲔ ِو‬I,‫ �� �و ِﻟ‬kitab َ َ kita ُ ‫� ُﻜ �� �ﻣﺎ‬ itu ِ ‫�ﲂ َﻣ‬ ‫�� َﺔْن ِﻓ�َ� ِﻪُﻜ ِ �� َﻧ‬ayat �ُ‫ﺎﺷَ ﻓَﺎء َﻼ ُﺷ‬Khãtaman-Nabiyyĩn ‫ﻳﺚ‬ ‫ﲱ ُﺒ َﺒ � ُﻮﺔ ُة اﻟِْﻓ َ� ُ ِ ْﺪ‬ ‫ َﺗ� َﻌ ٍﻪ َو‬ingat, ‫ﷲﺎ‬ َ ْ‫ﷲﳢ‬ َ ‫ﻮن�ﻪ’ُ �ﰒ‬ ‫ َﻼﻓَ ٌﺔ‬Perlu �ِ‫ﻮنَﻛ َﺮ ُﻩ‬ ُ‫ر� َواﺮﻓَُﻩﻌﻬا�َْﺎ ُﻦ َﻣ‬bahwa �‫ﻮن اﻟ ْﻨ‬ َ� ‫ﺎﱃ�َ ْ ُ �ﰒﲑ ُﻩ‬ ُ ‫ َ ُﻜ� ذ‬pada ُ َ meninggal S.a.w. diturunkan tahun ُ 5 ْ َ Hijriyah dan َ putra beliau ‫ َﺣ َ َ–ﺠ‬Pada ْ‫ﻮن ُﻣﻠ‬ dunia‫ ًﲀ‬pada beliau ‫ﺗَ َﻌ َﺎﱃ ُ �ﰒ‬9‫ﷲ‬ ‫ﻮن ٍﺮ ُ �ﰒ �َ ْﺮﻓَ ُﻌﻬَﺎ‬ ‫ﷲ �� ْا�ْن ُ�َﻦ ُﻜ‬ ‫ َﻣﺎﺷَ َﺎء‬kewafatan ‫ َﲆ ِﻣﳯْ َﺎجِ اﻟﻨ� ُﺒ �ﻮ ِة‬putra ُ Hijriyah ُwaktu َ� َ�S.a.w. ُ ‫ ُﻜ‬tahun mengeluarkan sabda tersebut. itulah beliau َ ‫ﷲ ْﻌﺗَ ٍَﻌ‬ ‫ﻮن ُﻣﻠْ ًﲀ َ� َ ِﱪﻳ � ًﺔ‬ ُ ‫�َﺎﺿ� ﺎ ﻓَ�َ ُﻜ‬ ُ ‫ﺾﺎﱃ ُ �ﰒ �َ ُﻜ‬ ‫ﻮن َﻣﺎﺷَ َ ٗ�َﺎء ُﻃ ُ ُﺮ‬ ‫ﷲ ُ ��ق ْﺛنَ � َﻼ ُﻜ ٍث َﻳ‬ ‫ﻮنَ ْﻘ ُ ِﻮ �ﰒ �يَ ْﺮﺑ َﻓَ ْ ُﻌﻬﻀَُﺎﻬَﺎ ِﺑ ُ َﺒ‬ َ ‫ﷲ ﺗَﻌ‬bahwa َ‫ﻮن َﻣﺎﺷ‬ ْ‫ﻓَ ًﺔ �َ َﲆ ِﻣﳯ‬ini ‫ ِ� َﻼ‬menyatakan ‫ﻮن‬ ‫ﷲﻌﻬﻳَﺎ‬ ‫ﻮن‬ ‫ﷲ �� َْذن ِ �َ َ ُﻜ‬ ُ ‫ َﺎء‬Ibrahim ُ ‫ﺎﱃﺸَ ُ �ﰒ �َ ُﻜ‬ ُ ِ َ‫ ُ ُ �ﰒﻞ �َ ْﺮﻓ‬seandainya ُ ‫ ﻓَ�َ ُﻜ‬itu tidak ِ‫ َﺎج‬Sabda ْ‫ا� ﻓ ََﻀ‬ َ � ‫ ْﺆ ِﺗﻴ– ِ ُﻪ َﻣ َ ْﻦ‬akan ُ wafat, ia berpangkat‫ ﺎ ٓ ُء‬Nabi tetapi kewafatan Ibrahim itu َ –‫ َﻜ‬misalnya ‫ ﻧ ُ ُﺒ �ﻮ ٍة ُ �ﰒ َﺳ‬Zaid mengatakan: Kalau anak menghalangi Kenabiannya‫ﺖ‬ ‫ َﻦ اﻟ‬menjadi ‫ﻨ� ِﺒ ِ� ّ َﲔ‬ia ‫�َ – َﺳ� ِ ّﻴﺪُ ْا �� �و ِﻟ َﲔ‬kata �� ini menunjukkan ‫ َو ْا ٰﻻ ِﺧ ِﺮ َ�ﻦ ِﻣ‬Profesor saya tidak mati tentu ْ ْ ِ ِ ِ َ � � ٖ ‫ﻤ‬ ‫ﻟ‬ � ‫ي‬ ‫ﺪ‬ ‫ﻬ‬ ْ ‫ا‬ ‫و‬ ‫�ﴗ‬ ‫ﻦ‬ ‫ﻣ‬ ‫ز‬ ‫ﻪ‬ ‫ﺑ‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫ﺮ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﻟ‬ ‫ا‬ ‫ن‬ � ‫ﺮ‬ ‫ﻫ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻟﻈ‬ ‫ا‬ ِ َ َ َ َ ُ ituَ ُ tidak � ُ tertutup; penyebab anak َ َ Profesor bahwa pintu menjadi ْ iaُ ‫ ِﻓ‬telah ‫ ِ� َﻼﻓَ ٌﺔ‬menjadi ‫ﻮن‬ ‫ﷲ ﺗ َ َﻌ‬ ‫ﻮن ُ �ﰒ‬ ‫�ﲂ َﻣﺎﺷَ َﺎء‬ ‫ﻮن اﻟﻨ� ُﺒ �ﻮ ُة‬ ‫ �َ ُﻜ‬begitu ُ ‫ �َ ْﺮﻓَ ُﻌﻬَﺎ‬hanyalah ُ karena ُ ‫ َﺎﱃ ُ �ﰒ �َ ُﻜ‬Profesor, ُ mati, َ ‫ﷲ �� ْن �َ ُﻜ‬ Zaid tidak ٌ ِ � َ َ َ َ ٌ ْ‫ �ﻮة ُ ﻗﻂْ َ اﻻ ﺗَ ِﺒ َﻌﳤ‬tidak ‫َﺖ ﻧ ُ ُﺒ‬ jugalah‫ﻠْ ًﲀ‬Kenabian pintunya ُ َ� ‫ﷲ َﺎﺗَ َﻌ–� َﺎﱃﻼﻓ ُﺔ�ﰒ‬ ُ ْ َ� ‫َﻣ �� ْنﺎﰷﻧ‬tertutup َ َ� Ibrahim َ‫�ﻮ ِة َﻣﺎﺷ‬hanya ‫ ِﻣﳯْ َﺎجِ اﻟﻨ‬saja ‫ﻌ‬ ‫ﻓ‬ ‫ﻣ‬ ‫ﻮن‬ ‫ﻜ‬ ‫َﺎ‬ ‫ﻬ‬ ‫ﺮ‬ � ‫ﰒ‬ ‫ﻮن‬ ‫ﻜ‬ ‫ﷲ‬ ‫ﺎء‬ ‫ﺒ‬ ‫ﲆ‬ � ُ ُ ُ � ُ ُ َ � ْ ُ َ َ tidak menjadi berpangkat Nabi, karena ia telah wafat pada waktu ‫ﻮنِﻌ‬ ‫ﺜ ُ �ﰒ ُْﺖ�َ ْﺮﻓ َ ُ ِﻌﻬﺎﲢ‬Kenabian �ُ ‫َﺎًﺎ َو‬pintu َُ‫ﷲ �� ْن �َاﻧ � َُﻜﻤﺎ ﺑ‬ �‫ �َﺎﺿ‬sekali, ‫ﻮن َﻣ‬ ‫ﻮن ُﻣ‬ ‫ﷲَﺎ ِﺗ َ ًﻤ َﻌﺎ َﺎﱃ ُ �ﰒ‬ ‫ﺎﺷَ َﺎء‬tertutup masih‫ ًﺔ‬kecil. ُ itu ُ ‫ﺎ ﻓَ�َ ُﻜ‬sama ُ ‫�َ ُﻜ‬sekiranya � ‫ﻠْ ًﲀ َ� َ ِﱪﻳ‬Kalau � tentu sabda itu mestinya berbunyi seperti demikian: “WALAUPUN ُ ُ‫ﺎﱃاﻟْ َﻔ‬ ‫ﻮن ���ْ ِ ِ�ﻠ َ َﻖﻼﻓَ ًﺔ �َ َﲆ‬ ‫ﻮن َﻣ‬ ُ ‫َﺎء‬IAَ‫ﺎﺷ‬TIDAK ُ ‫ﻤﺎ‬INI ُ ‫ ﻓَ�َ ُﻜ‬BOLEH َ ‫ ُﻜ‬UMUR, ِ‫ ِﻣﳯْ َﺎج‬IBRAHIM َ� ‫ﷲ �� ْن‬ ‫ َ ُﺳ‬PANJANG ‫ﷲ� َﺒﺗَ َﻌﻖ َ َو‬ ‫َﺎﰎ ُﻌ ِﻟﻬَﺎَﻤﺎ‬ ُ َ‫ﻮن ُ َاﻟْ�ﰒ��َ ْ ِﺮﻓ‬ َ ‫ﺎ �ﰒ ِﺗ ُ�َﺢﻜ ِﻟ‬HIDUP ANAKKU MENJADI NABI”. Akan tetapi ‫ﺳ َﻜ َﺖ‬beliau َِ ‫ﻧ ُ ُﺒ �ﻮ ٍاةﳖ� ُﻤ�ﰒﺎ‬S.a.w. tidak bersabda demikian, ْ ِ ِ S.a.w. � ‫ﻘ‬ ‫ﻟ‬ ‫ﺔ‬ ‫ﻣ‬ ‫ﺎ‬ � ‫ا‬ ‫م‬ ‫ﻮ‬ ‫ﻳ‬ ‫ﱵ‬ ‫ﻣ‬ � ‫ﰱ‬ � َ َ َْ ِ َ ُ “JIKA SEANDAINYA IA HIDUP melainkan beliau َ bersabda: � ْ ْ � ٖ BERUMUR PANJANG, AKAN MENJADI ‫ﻦ ِ� َ�ﴗِ ِ َوا ْﻟ‬IA ‫ َﻤﻬْ ِﺪ ِي‬TENTU ‫ﻣ‬ ‫ز‬ ‫ﻪ‬ ‫ﺑ‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫ﺮ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﻟ‬ ‫ا‬ ‫ن‬ � ِ َ َ َ ُ � ‫ َا �ﻟﻈﺎ ِﻫﺮ‬SEORANG NABI”. ‫ا �ن اﻟﺘ� َﻼ ُ ِﻣ� َﺬ اﻟﺘ�ﺎ ُ ِﺑ ََﻊ ا َذا َﰷ َن �� ْﻣ ُﺮ ٗﻩ ﲠِ ٰﺬﻩ اﻟ ُﻤﺜَﺎﺑَﺔ ﻓَ َﻤﺎ َﻇﻨ� َﻚ ِ�ﻟ �ﺸ� ْﻴ ِﺦ‬ � ْ ‫ َﻣ َﺎﰷﻧ‬telah berkata: � Ada orang ‫ٌﺔ‬berkata: “Hadits ini َ‫ �ﻮ ٌة ﻗ‬Nawawi َ‫ﻻ� ﺗَ ِﺒ َﻌﳤْ َﺎ ِ� َﻼﻓ‬Imam ُ ‫ﻧ‬ ‫ا‬ ‫ﻂ‬ ْ ‫ﺒ‬ ‫َﺖ‬ ُ َ � َِ ‫َا� ٰﻠ ّﻬ �ُﻢ َﺻ ِ ّﻞ �َ َﲆ ُﻣ َﺤ �ﻤ ٍﺪ َو�َ َﲆ ٰالِ ُﻣ َﺤ �ﻤ ٍﺪ � َ� َﺻﻠ ْﻴ َﺖ �َ َﲆ ا ْ� َﺮا‬ ‫ﻫ‬ batal”.ِ‫ﲓ َو� َ َﲆ ٰال‬ � ‫�اﻧ � َﻤﺎا ْ�ﺑَُ ِﺮاﻌﺜ ِﻫ ُ َﲓْﺖ اﻧﻓَ ِ َ�ﻚﺎﲢًﺎ َ َِﲪوﻴ� ٌﺪَﺎ ِﺗ ً َﻤﻣﺎﺠِ ﻴ ٌﺪ‬ � � 121 ِ ْ ‫ْﺲ َﻤﺎِﻣ ْ َﻦﺳ� �َ�ﺒ َﻫﻖِ َو‬ ‫َﺎﰎ ِﻟ‬ ِ‫ْ�اﻟْ َاﻔﻧ �ﺎ ِٗﺗﻪ ُﺢ َ َ ِﲻﻟ َﻤ ٌﺎﻞ ���َ�ْ ْ ِﻠ ُﲑ َﻖ َﺻﺎﻟ ٍﺢ‬ َ ُ �َ‫ﻗَﺎ َل َ�ﻧ ُُﻮح اﻧَا�ﻟ ٗﻪ�ﻟ‬ � � ‫اﳖ� ُ َﻤﺎ ِﰱ �� �ﻣ ِﱵ ﻳ َ ْﻮ َم اﻟْ ِﻘ�َﺎ َﻣ ِﺔ‬


‫ﻮن ﻧ ِ �َﱯ‬ ‫��ﺑُﻮ �َ ْﻜ ٍﺮ � ْ َُﲑ اﻟﻨ� ِﺎس اﻻ� �� ْن �َ ُﻜ َ‬ ‫�‬ ‫ﻮن ِﰱ َﻫ ِﺬ ِﻩ ْا �� �ﻣ ِﺔ َ� ِﻠﻴ َﻔ ٌﺔ � ْ ٌَﲑ ِﻣ ْﻦ �� ِﰊ �َ ْﻜ ٍﺮ َو ُﲻ َﺮَ‬ ‫�َ ُﻜ ُ‬

‫‪Penjelasan Ahmadiyah‬‬

‫__________________________________________________________________________________________‬

‫‪Kami jawab: Tentang perkataan Nawawi ini Imam Asy‬‬‫َوﻟ َ ْﻮ �َ َﺎش ﻟَ َﲀ َن ِﺻ ِﺪّﻳﻘًﺎ ﻧ َ ِ���ﺎ‬ ‫‪Syaukani berkata:‬‬

‫اﻟﺼ َ�ﺎﺑ َ ِﺔ َو َ ��ﻧ �ﻪ’ ﻟ َ ْﻢ ﻳ َ ْﻈﻬ َْﺮ َ�’‬ ‫َوﻫ َُﻮ َ ِﲺ ٌ‬ ‫ﻴﺐ ِﻣ َﻦ اﻟﻨ� َﻮا ِوي َﻣ َﻊ ُو ُرو ِد ِﻩ َﻋ ْﻦ ﺛ َ َﻼﺛَ ٍﺔ ِﻣ َﻦ �‬ ‫��ﺑُﻮ �َ ْﻜ ٍﺮ � ْ َُﲑ اﻟﻨ� ِ‬ ‫‘‬ ‫ﻮن ﻧ ِ �َﱯ‬ ‫ﺎس ِو ا ُﻳ�ﻻ�’ �� ْن �َ ُﻜ َ‬ ‫ﺗَ�� �‬ ‫‪Hadits‬ﻼ َ� ُ ِﻠﺷ�ﻴﳢْ َﻔ َ ٌﺔَﺔ ِﻓ�� ْ‬ ‫‪“Perkataan‬‬ ‫‪ganjil‬ر َﰊوا�َُﻩ ْﻜ‬ ‫‪itu‬ﻫ ِ ِﺪﺬ ِﻩ ِ ْا‬ ‫‪ِ diriwayatkan‬ﺔ اﰱﻟْ َ�َ‬ ‫‪ٌ ِ karena‬ﻪَﲑ ِ ِﻣ��ﻧ ْ�ﻪﻦ’ �� ِ‬ ‫�� �ﻣ�َﺎ ُﻜ ُ ْ ُ‬ ‫‪ini‬ا ْ� ٍﺮ ُﻦ َو َ ُﻣ َﺎﲻ َ َ�ﺮ ٍ‬ ‫‪ُ ْ َ�Nawawi‬ﲑ ُﻩ َ َ� َذ َ‬ ‫ﻮن َﺒ ُ‬ ‫ﻳﺚ �� �ﻓَﻣ ِﺔ َ‬ ‫ﲱ‬ ‫ﻩ‬ ‫ﺮ‬ ‫ﻛ‬ ‫و‬ ‫ﻪ‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫”‪oleh tiga sahabat – rupanya tidak nyata arti Hadits itu baginya‬‬ ‫‪(Imam‬ﻧ َ ِ���ﺎ‬ ‫)‪Nawawi‬ﻦَن َﺣِﺻ َﺠ ِﺪ ٍّﻳﺮﻘًﺎ‬ ‫َوﻟ َ ْﻮ �َ َﺎش ﻟَ ا َْ�ﲀ ُ‬ ‫‪(Al-Fawa’idul-Majmu’at, hal. 135).‬‬ ‫اﻟﺼﺒ‬ ‫ﺾ َو َ ��ﻧ �ﻪ’ ﻟ َ ْﻢ ﻳ َ ْﻈﻬ َْﺮ َ�’‬ ‫ﻮن ْﻌﻧَ� ِﺎٍﺑ َ�َﱯِﺔ‬ ‫ﻴﺐ ِﻣ َﻦ اﻟﻨ� َﻮا ��ِوﺑُﻮ َي ٗ��َ َﻣ ْﻜ َُﻊﻃٍﺮ ُ ُﺮو ُ�رق ْوُﺛََﲑِد ِﻩ َﻼاﻟﻨ� ٍَﻋثِ ْﻦﻳ َ‬ ‫َوﻫ َُﻮ َ ِﲺ ٌ‬ ‫ﺎس ْﺛﻘَ اِﻮ َﻼﻻ�ﺛَي ٍﺔ�� ﺑ َْ ِْنﻌﻣﻀَُ�َﻦ ُﻜﻬَﺎ �ِﺑ َ َ‬ ‫‪Al-‘Allamah Syihab berkata‬‬ ‫‪ berkaitan dengan Hadits itu‬ﺗَ�� ِو ُﻳ� �‬ ‫’‬ ‫ِ‬ ‫ٓ‬ ‫ِ‬ ‫ا� ﻓ َ� ِﻠَﻀْﻴ َﻔ ُ ٌﻞﺔ � ْ ِ‬