ΦΕΚ Πυροπροστασίας

Page 1

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. οικ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/55904/2019

Κανονισμός

πλησίον

ΟI YΠΟΥΡΓΟΙ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις παρ. 6 και 8 του άρθρου 28 του ν. 4067/2012 «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός» (Α’ 79).

2. Την παρ. 6 του άρθρου 167 του ν. 4662/2020 «Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης

Κινδύνων, Αναδιάρθρωση

κής Προστασίας, Αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώματος και άλλες διατάξεις» (Α’ 27).

3. Τον ν. 998/1979 «Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας» (Α’ 289).

4. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

5. Το άρθρο 75 του ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (Α’ 114).

6. Το π.δ. 41/2018 «Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων» (Α’ 80).

7. Την 2000/367/ΕΚ απόφαση

2000 «για την εφαρμογή

9. Το υπό στοιχεία GROW/E3/AS/ZB/vk (2023) 1600454/ 22.02.2023

10. Το π.δ. 575/1980 «Περί κηρύξεως

(Α’ 157).

11. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.)» (Α’ 160).

12. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

13. Την υπ’ αρ. 2/07-01-2021 κοινή υπουργική απόφαση του Πρωθυπουργού

αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νικόλαο Ταγαρά» (Β’ 45).

14. Το π.δ. 70/2021 «Σύσταση Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 161).

15. Το π.δ. 71/2021 «Διορισμός Υπουργού και Υφυπουργού» (Α’ 162).

16. Την υπ’ αρ. 1/13-09-2021 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελο Τουρνά» (Β’ 4215).

17. Το π.δ. 141/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εσωτερικών

ή
Πυροπροστασίας Ακινήτων εντός
δασικών εκτάσεων.
ΚΑΙ
- ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Κρίσεων και Αντιμετώπισης
της Γενικής Γραμματείας Πο-
Εθελοντισμού Πολιτι-
λιτικής Προστασίας, Αναβάθμιση
της οδηγίας
ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά την κατάταξη των δομικών προϊόντων των δομικών έργων και μερών τους ανάλογα με τις επιδόσεις αντίστασης στη φωτιά» (ΕΕ L 133/6.6.2000, σ.26 επ.). 8. Τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2016/364 της Επιτροπής της 1ης Ιουλίου 2015 «για την ταξινόμηση των δομικών προϊόντων με βάση τις επιδόσεις αντίδρασης στη φωτιά, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) υπ’ αρ. 305/ 2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» (ΕΕ L 68/15.3.2016, σ.4 επ.).
της Επιτροπής της 3ης Μαΐου
89/106/
έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με θέμα «Κοινοποίηση
πυροπροστασίας ακινήτων εντός ή πλησίον δασικών εκτάσεων/Αποδοχή από την Επιτροπή του κατεπείγοντος αιτήματος που επικαλείται βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 7 της οδηγίας (ΕΕ)
2023/56/GR Κανονισμός
2015/1535».
ευαίσθητων εις πυρκαγιάς περιοχών δασών και δασικών εκτάσεων ως επικινδύνων»
ιδιαιτέρως
και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ανάθεση
(Α’ 180), σε συνδυασμό με το άρθρο 12 του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123) και το άρθρο 1 του π.δ. 40/2021 «Μεταφορά Υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων και Γενικών Γραμματειών, σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών» (Α’ 100) και το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119). 18. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’  2).
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ E 24 Μαΐου 2023 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3475 37031
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α T ΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37032 Τεύχος B’ 3475/24.05.2023 19. Την υπό στοιχεία Υ22/17-06-2021 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, Στυλιανό Πέτσα» (Β’ 2607), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Υ9/12-05-2022 (Β’ 2357) απόφαση του Πρωθυπουργού.
Την υπό στοιχεία 12030 Φ.109.1/10-5-1999 κοινή υπουργική απόφαση «Ρύθμιση θεμάτων συνεργασίας του Πυροσβεστικού Σώματος με τους άλλους εμπλεκόμενους Φορείς στην πρόληψη και καταστολή των δασικών πυρκαγιών» (Β’ 713).
Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 Κώδικας νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα
Α’ 98) όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133). 22. Το γεγονός ότι υφίσταται ανάγκη βελτίωσης της πυροπροστασίας των ακινήτων που βρίσκονται εντός και πλησίον δασικών περιοχών, για την αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας εξάπλωσής της και την ενίσχυση της τρωτότητας στη φωτιά των κατασκευών. 23. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
20.
21.
(π.δ. 63/2005,

B’ 3475/24.05.2023 « » : . : 1: 2: 3: 4: 5: 6: 1:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α T ΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37033 Τεύχος
, , , , , , , . , , , : . ( , , , , ) ( , , , ) . ,
. , , , ,
,
(
).

3475/24.05.2023 2: : , : 1. .1, 2 3 3 .998/79, . 2. , . 1 5 . . 32/2016, , 3. ( ) . 3 5 . 32/2016. . (300) . , . 4 3 .998/79, (300) . . , . 4 3 .998/79, . , 9 ( 1923/ /2021) 3: , : 1. . 2. , , , , (15%) 20.000 , .4495/2017, . 3. , ( . .) , , 4. , , , 5. – , .

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α T ΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37034 Τεύχος
B’

B’ 3475/24.05.2023

6. , , 7. ( ) .

8. : ( 1), ( 2), ( 3) ( 4). 9. . , ( , ), ( , ), ( , )

10. 2 . 11. , 12.

13. 2 . , ’23, 2.000 , , 40

14. ( ) .

15. (300) 16. , ( , ).

17. 18. , , 19. , , .

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α T ΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37035 Τεύχος
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α T ΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37036 Τεύχος B’ 3475/24.05.2023 4: , : , , . (1) (2) (3) (4) 1: , , , 5: , ., : ) , , ) , , ) , ) , , , ) , , , , ) , 575/1980 ( ’ 157) « ".

B’ 3475/24.05.2023

5.1

5.1.1

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α T ΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37037 Τεύχος
.
, ,
,
. , , , 5.1.2 / , , , , ( ) , , , . 5.1: , , (1) 5.1.1 , , (4) (1) 5.1.2 (2)
,
, ,
, ,
,

3475/24.05.2023 (3) . (4)

5.2

5.2.1 , , Köppen, 2007 . , (5) (11) , ( ).

1.S: , « » : 1.Bsh: ( ) 2.Bsk: 2.Cf: ’ , 2000 :

1.Cfa: , ( ) 2.Cfb: , ( )

3.Cs: ( ) 2000 , . : 1.Csa: 2.Csb: 4.Df: ’ , 2000 . : 1.Dfa: , 2.Dfb: , 3.Dfc: , ( )

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α T ΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37038 Τεύχος
B’
2 :
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α T ΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37039 Τεύχος
9
B’ 3475/24.05.2023
5.Ds: ( ) 2000 .
3 4 - 5 (
5.2:
Dfa:
(1) Csb: (2) Cfa:
(3) 5.2.1
(4) (1) (2) (3) 5.2.2
(4) 2
1.Dsa: 2.Dsb: 5.2.2 , , ,
).
Cfb: , ( )
, Dfb: , Dfc: , ( ) Dsa: Dsb:
, ( )
( Köppen) Csa: Bsh: ( ) Bsk: .
(B )
:
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α T ΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37040 Τεύχος B’ 3475/24.05.2023 5.3
(200)
1).
1: 200 . (100 . ) . = / = 80 . / 200 . = 0,40 = 40% 5.3: < 15% (1) 16 - 30% (2) 31 - 45% (3) 5.3.1 > 46% (4) 2 :
5.3.1 . , , , . . ( ),
(
, .

3475/24.05.2023

1 Abies alba

2 Abies borosii regis

3 Abies cephalonica

4 Cupressus sempervirens

5 Olea europaea var. oleaster

6 Picea abies

7 Pinus brutia

8 Pinus hapelensis

9 Pinus heldreichii

10 Pinus nigra 11 Pinus peuce

12 Pinus pinaster

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α T ΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37041 Τεύχος
5.4.2
B’
5.4
5.4.1 , , , . , , , , . , . , ( ), , , , / . , , .
, , , , , ( 1) . /

13 Pinus pinea

14 Pinus sylvestris

15 Taxus baccata

1 Berberis sp.

2 Buxus sempervirens

3 Calicotome villosa

4 Ceratonia siliqua

5 Cistus sp.

6 Colutea arborescens

7 Erica sp.

8 Juniperus sp.

9 Paliurus australis

10 Phillyrea latifolia

11 Pistacia lentiscus

12 Prunus spinosa

13 Rhamnus sp.

14 Rhus cotinus

15 Quercus coccifera

16 Sorbus sp.

2 i:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α T ΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37042 Τεύχος B’
3475/24.05.2023
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 5.4.3 , ( ). (5) : 1. , , ( ), , ( , ) (2) :

B’ 3475/24.05.2023

Oleo-Ceratonion ( ). Quercion-ilicis ( ).

2. , , . (2) : Ostryo-Carpinion.

Quercion confertae ( ).

3. H, (1800-1900 ). (2) : Abietion cephalonicae ( )

Fagion moesiacae ( - ),

4. H , (2) :

Pinion heldreichii

Vaccinio – Piceion

Pinus sylvestris Picea abies ( ).

Pinus heldreichii

5. , , , ,( ).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α T ΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37043 Τεύχος
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α T ΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37044 Τεύχος B’ 3475/24.05.2023 5.4:(1) 1 (1) 1 (2) 1 (2) (3) 5.4.1 / (4) (1) 5.4.2 (4) (1) (1) - (2) (3) 5.4.3 . (4) 2 ii: –5.5 –5.5.1 , 5.5.2 ,

B’ 3475/24.05.2023

5.5.3 , .

5.5.4 (2)

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α T ΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37045 Τεύχος
> 4,00 (1) > 4,00 (2) 4,00 . (3) 5.5.1 < 4,00 (4) , < 500 . (1) , < 1.500 . (2)
< 2.500
(3)
>
> 20 .
10 20
5 10 .
< 5
5.5.4 , 5.5:–
,
.
5.5.2 ,
2.500 . . (4)
(1)
(2)
(3) 5.5.3
(4) (1)

. (3) . (4) 2 :

5.6

5.6.1 ,, 2010-2019,( ). : (« » ) ( ) ( ).

5.6.2 575/1980 575/1980 ( 157/ /1980), ’ 25 . 998/1979 ( 289/ /1979). ( ) 575/80 ’ ’ . 73751/2992/14-4-93 / , ( ).

5.6.1 ( ) . (4)

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α T ΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37046 Τεύχος B’ 3475/24.05.2023
(1) (2) (3)
5.6:
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α T ΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37047 Τεύχος B’
(1)
(3) 2 : 6: , , . , , : = 1 = 2 = 3 = 4 3: : 2: ( - V)
3475/24.05.2023
(2) 5.6.2 575/1980 . ( )
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α T ΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37048 Τεύχος B’ 3475/24.05.2023 . : 1: 2: 3: 4: , : , ( ). : ) ) . . 1: , / , , , , ( , , ) . 3:
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α T ΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37049 Τεύχος
– , , , ,
. ,
(
. , , 2: 2.1 2.1.1 ( , , , ). (30) , , (3,5) (3,00) . (4,00) (8,00) , , , .
B’ 3475/24.05.2023 , ( ), , , . « », ( ), , , ( , ), , .
,
,
)
,
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α T ΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37050 Τεύχος B’ 3475/24.05.2023
, . , , , (10) ( ) , 1,2 3. 4: ( 1) (2,00) , . ’ , , , ( 2) (3,00) 1. , , (1,00) , . 2 , . ( 3) (5,00) , (5,00) , :
2.1.2
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α T ΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37051 Τεύχος B’
)
) (3,00)
(5,00)
3 (5,00)
, , 5: , / (10) , 2 2 3, ( 6.).
3475/24.05.2023
(3,00) .
, ,
. ) ) , /
,
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α T ΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37052 Τεύχος B’ 3475/24.05.2023 . 3 . 1 2 ( ) , , 3. 3, 1. , 2 , 2. 6:

B’ 3475/24.05.2023 (5,00) , , « » 1,2 3 ( 7). , « » , 4. 7: / (31 %) , , (50%). , 3 (1/3). (6,00) , , 1. , , ,

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α T ΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37053 Τεύχος

2.1.3 1 2.

2.1.4 , , . (3,00) . , : ) ( ), ) , ) (5) ( ) ,

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α T ΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37054 Τεύχος
B’ 3475/24.05.2023
: • ( , ,
, , • , • , , , , , , 1.2 . (10) , . (R)EI-30 13501-2. . . , ,
. .
)
(10) (1,50)

B’ 3475/24.05.2023 .3852/2010 ( ’ 87) ( .3463/2006, ’ 114) 9 , 2.1.5

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α T ΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37055 Τεύχος
2.2 2.2.1
, , ,
, , , , . ’
. , ,
,
, , , , , . . ( ).
,
,
/ , , /
,
, . , ,

B’ 3475/24.05.2023 ( ) , , , , . ( , , , ) , , . ( , )

2.2.2 ) , (R)EI-30 13501-2., 30 13501-2 60 (R) EI60. ) 1 2-s1,d1 13501-1. C-s2,d2.

B-s2,d2. ) , 30 , 30. ) , , ,

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α T ΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Τεύχος
37056
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α T ΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37057 Τεύχος
(1,50)
B’ 3475/24.05.2023 . , ( ) ) . ( ), (1) (25) . ( , ) , (fire dampers / fire collars . . .). , , ) , / (1,00) , .
. , , (0,5) (1) ) . 1 2L-s1,d0. , . , ,

(15)

16925, 12845, NFPA 13 NFPA 13D).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α T ΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37058 Τεύχος B’ 3475/24.05.2023
, –, , , , . , –)
, – . , : 1. : , ,
2.3 : ) , . ) . (1) (20)
.
(

B’ 3475/24.05.2023 ( ) , , , 0,5 bar. , . , , 2. : (1/2) . , , , , , ( 4).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α T ΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37059 Τεύχος
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α T ΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37060 Τεύχος B’ 3475/24.05.2023 4:

. ( 1) (1,00) , (2,00) ( 2) (1,50) : ) (3,00) , ) , ) , , , 2 3. (3,00) ( 3) : ) , ) . 2.1.2 2. ) : ) (1,5) ) .

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α T ΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37061 Τεύχος
3.1.1
3.1.2 .2.1.2
B’ 3475/24.05.2023 3: 3.1
( , , , . . ). (30) , , , , (3,5) (3,00) .
2,

3.1.3

(3,00) 3.1.5 . 2.1.5 2. 3.2 1. , : ) . (1)

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α T ΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37062 Τεύχος
B’ 3475/24.05.2023 / (31 %) , 3 (1/3).
. 2.1.3 2 . ’ , : ) 31.12.2030. , , . , , (10) , 120 (R)EI-120, . ) , 60 (R)EI-60, . , (1,50) 3.1.4 . 2.1.4 2, ( )
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α T ΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37063 Τεύχος
(1,00) (1,00) , , (0,5) (1) ) ,
2. , , , : . ( . , , , .
, , ,- 15 30 .
B’ 3475/24.05.2023 (25) . , , , , ( , ) ) 1 2L-s1,d0. , ) . ,
)
)
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α T ΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37064 Τεύχος B’ 3475/24.05.2023 . , , , , , . , , . , 2.2.2 2. , 3.3 . 2.3 2. , ( 5).

B’ 3475/24.05.2023

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α T ΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37065 Τεύχος
5:

. , ,, ( ). 10 . , ., . , :

« / » : ( ) 100 , . ( ) / ( 15182 , NFPA 1964), 15182 , « / » :,, . - / , /

. 4. , , ( ).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α T ΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37066 Τεύχος B’ 3475/24.05.2023 4:
5
2.1.2 3.1.2
1.
, 3
, , .
2
2.
3.

5.

B’ 3475/24.05.2023

(1)

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α T ΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37067 Τεύχος
/ , 6.
, , , 0,4 ./ , , / , , , . . : , 1: , 2: 3: 1: , , . , : 1. , , , ( , , , , ). 2. , . 3. , , , , , , , , e- .

.4495/17, , 2024 (31/03/2024). (30/4),

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α T ΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37068 Τεύχος B’
, « » , , , . , . 2: , , , 80 % . , 60% 10% . ( « » ), . , , , ,
3475/24.05.2023 ,, 28
,
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α T ΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37069 Τεύχος
. 3: ,
1. . , 0,10 0,20 . . . 0,30 . . . 0,50 . . . 250 , (1) , , (2) , . , 250 , , , (50%) . , 2. , (2) , , 250 , (2) , ( , , ) 500 . 3. ,
B’ 3475/24.05.2023 . , . , , ,
,

2023)

( 2024). . 31/03/2025 31/03/2026 , , ,

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α T ΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37070 Τεύχος B’ 3475/24.05.2023 , 100 4. , , IV. : 1: 2: 1: . 1. , . 2.
3.1 3
: , , 31/3/2024. (
, .
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α T ΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37071 Τεύχος B’
)
3 3. , , , . . 2: ’ ’ :
3475/24.05.2023
,
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α T ΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37072 Τεύχος B’ 3475/24.05.2023 ’: * *

1,310,010,001,32 1,310,000,001,32 1,320,000,001,32 1,320,000,001,33 1,320,010,001,33 1,330,010,001,33 1,330,010,001,33 1,330,010,001,34 1,340,010,001,34 1,330,010,001,34 1,340,010,001,36 1,360,010,001,37 1,360,010,001,37 1,360,010,001,37 1,400,010,001,41 1,430,020,001,46 1,440,010,001,46 1,450,010,001,47 1,470,010,001,49 1,460,030,001,50 1,480,020,001,51 1,490,020,001,51 1,500,010,001,52 1,510,020,001,54 1,510,020,001,54 1,530,020,001,57 1,530,030,001,58 1,540,030,001,60 1,550,050,001,64 1,570,040,011,64 1,570,040,011,65 1,560,050,011,66 1,580,050,001,67 1,570,060,001,68 1,610,050,011,70

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α T ΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37073 Τεύχος B’ 3475/24.05.2023 ’: .. . =3 . >=4 ..*(1+..(3)+..(4-5))

1,600,080,001,73 1,610,070,011,73 1,620,060,001,73 1,600,080,001,74 1,630,050,011,74 1,630,070,001,75 1,640,060,011,75 1,650,090,011,81 1,680,100,011,87 1,690,100,011,87 1,710,100,011,90 1,710,110,011,91 1,720,110,011,93 1,720,110,011,93 1,730,120,011,95 1,740,110,021,96 1,740,110,021,96 1,760,110,011,97 1,730,130,011,97 1,750,110,021,98 1,750,140,012,00 1,780,120,012,00 1,750,140,012,01 1,770,130,012,01 1,760,140,012,02 1,770,140,012,03 1,780,120,022,03 1,790,140,022,07 1,780,140,032,08 1,810,140,022,10 1,860,160,022,19 1,820,190,022,20 1,850,200,032,26 1,870,180,032,27 1,880,190,032,28 1,890,190,022,29 1,910,180,022,30 1,890,190,032,31 1,900,200,032,33 1,910,190,042,34 1,930,220,042,43 1,960,210,042,46 1,960,230,052,50

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α T ΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37074 Τεύχος B’ 3475/24.05.2023

3475/24.05.2023 1,990,220,062,54 2,040,230,042,59 2,100,230,082,76 2,120,260,062,81 2,130,250,092,86 2,140,250,092,86 2,200,270,052,91 2,150,260,102,92 2,160,250,102,92 2,210,280,052,95 2,220,270,062,95 ( ) 2,210,280,072,97 2,200,270,093,00 2,240,300,063,04 ( ) 2,240,310,053,05

( ) 2,220,340,043,05 2,270,320,063,12 2,260,260,133,13 2,260,250,133,14 2,280,270,133,18 ( ) 2,290,380,043,24 2,310,270,143,25 2,310,270,143,25 2,310,270,143,26 2,320,270,143,26 2,310,310,113,26 2,320,270,143,27 2,320,270,143,27 2,320,340,093,32

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α T ΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37075 Τεύχος
B’
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α T ΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37076 Τεύχος B’ 3475/24.05.2023 ’: –* * : 1978
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α T ΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37077 Τεύχος B’
3475/24.05.2023

1 5.8156,27332,6513,215.3814,096,188,55 2 2.1262,29231,939,213.8082,896,095,86 3 1.1561,2550,782,024060,3112,515,26 4 2.4212,61179,017,114.1673,174,304,67

5 1.3521,46136,755,432.5721,955,324,07 6 4930,5364,402,569040,697,123,40 7 6.1176,5942,521,692.6181,991,623,30 8 1.4251,5485,913,412.1111,604,073,01 9 1.6281,7694,893,772.9522,243,212,91 10 2.2382,4189,273,553.6362,762,462,80

3.8624,1652,852,102.6362,002,002,76

2.0912,2578,493,124.2423,221,852,41

3.9664,2849,031,955.4614,150,902,37

2.3302,5157,222,272.6412,012,172,32

3.5063,7838,691,542.5061,901,542,29

8260,8976,373,032.7142,062,812,25

4.4364,7825,371,012.9912,270,852,21

3.7504,0433,971,353.2712,491,042,14

6310,6833,651,347780,594,332,11

2.3772,5641,921,672.2901,741,832,02

1.4911,6126,831,079040,692,971,88

1.7721,9156,442,244.4413,371,271,81

2.0352,1938,821,542.5191,911,541,76 25 6610,7113,700,543560,273,851,70 26 1.6951,8338,951,552.3761,811,641,67 27 1.1911,2839,251,561.8231,392,151,67

28 1.6251,7548,981,954.4193,361,111,60

29 4610,5045,861,821.9241,462,381,57 30 1.4911,6140,221,604.9903,790,811,34

31 1.2931,3931,511,252.6362,001,201,28

32 1.4041,5111,680,466410,491,821,27

33 1.8031,9419,880,792.1541,640,921,22 34 1.0971,1835,921,433.5162,671,021,21 35 2.3972,5815,950,633.9683,010,401,21 36 2.2182,3914,680,582.5431,930,581,18 37 1.3301,4328,421,133.3842,570,841,13

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α T ΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37078 Τεύχος B’ 3475/24.05.2023 ’: 2010-2019 / % KE (km2) KE% (km2)% % ..
13
14
15
16
17
18
21
22
23
24
11
12 1.4651,5859,072,351.4961,143,952,62
19
20

38 1.7041,8423,350,933.6832,800,631,13

39 1.2801,3814,070,561.0360,791,361,10

40 1.3271,4320,420,812.1541,640,951,06

41 1.2461,3413,790,551.7931,360,770,89

42 1.6291,767,240,291.7011,290,430,82

43 1.5151,637,590,301.6621,260,460,80

44 1.1611,2510,630,421.5151,150,700,79

45 1.0221,1014,640,582.9182,220,500,73

46 1.0961,188,690,351.5161,150,570,70

47 8730,9414,000,563.4682,630,400,63

48 7800,848,620,341.7201,310,500,56

49 3600,397,560,302.1201,610,360,35

50 5930,643,850,152.2911,740,170,32

51 2010,221,570,061.8691,420,080,12

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α T ΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37079 Τεύχος
B’ 3475/24.05.2023
: / 2010-2019 % : % / 2010-2019 KE(km2) : / 2010-2019 % : / 2010-2019 ..(km2) : / .% : % / % : % / / . : / / (%+%+%)/3
92.7621002.518100131.621100>100
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α T ΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37080 Τεύχος B’ 3475/24.05.2023 ’: . . 575/1980
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α T ΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37081 Τεύχος
1. –, 2. , . 3. , 4. , 5. ( , , ). 6., , , , , 7. : ) • , • ,• , . • • . • • ) • ( , , , . . ) • . • , , • . • .
B’ 3475/24.05.2023 ’: :
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α T ΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37082 Τεύχος B’ 3475/24.05.2023 • • - . • . . • • • . • • . , .
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α T ΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37083 Τεύχος
,
: ,
B’ 3475/24.05.2023 ’: ( , , ) ( ,
)

* , . 6 22 . 1599/1986, /

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α T ΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37084 Τεύχος B’ 3475/24.05.2023
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α T ΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37085 Τεύχος
,
B’ 3475/24.05.2023 ’: ( , , ) ( , , ) :
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α T ΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37086 Τεύχος B’ 3475/24.05.2023

climate (1).kmz + 575 , http://mapsportal.ypen.gr/layers/geonode:gr_clc2018 http://mapsportal.ypen.gr/layers/geonode:pelop_dis http://mapsportal.ypen.gr/layers/geonode:kriti_dis http://mapsportal.ypen.gr/layers/geonode:ioniwn_niswn_dis http://mapsportal.ypen.gr/layers/geonode:voreio_aigaio_dis http://mapsportal.ypen.gr/layers/geonode:notiou_aigaiou_dis http://mapsportal.ypen.gr/layers/geonode:anat_mak_thr_tel http://mapsportal.ypen.gr/layers/geonode:dut_mak_dis http://mapsportal.ypen.gr/layers/geonode:ken_mak_tel http://mapsportal.ypen.gr/layers/geonode:ipeiros_tel http://mapsportal.ypen.gr/layers/geonode:thessalia_dis http://mapsportal.ypen.gr/layers/geonode:dut_ell_dis http://mapsportal.ypen.gr/layers/geonode:sterea_tel http://mapsportal.ypen.gr/layers/geonode:attiki_dis

’ . 20/2022 « » ( 1301/ /2022)

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α T ΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37087 Τεύχος
’:
B’ 3475/24.05.2023
: https://gis.ktimanet.gr/gis/forestsuspension
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α T ΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37088 Τεύχος B’ 3475/24.05.2023
Δεύτερο Ο παρών κανονισμός να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο παρών κανονισμός ισχύει από την ημέρα δημοσίευσής του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 19 Μαΐου 2023 Οι Υπουργοί Υφυπουργός Περιβάλλοντος Αναπληρωτής Και Ενέργειας Υπουργός Εσωτερικών ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥΡΝΑΣ
Άρθρο
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α T ΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37090 Τεύχος B’ 3475/24.05.2023 *02034752405230060* Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054 ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180) Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ.
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30 Ιστότοπος: www.et.gr Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: webmaster.et@et.gr Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο και αλληλογραφία: grammateia@et.gr Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικώνεκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58). 1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) • Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον ιστότοπο www.et.gr. • Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν. • Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. • Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό. Πείτε μας τη γνώμη σας, για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας. μας τη γνώμη σας,
210 5279167, 210 5279139)
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.