Page 1

REGULAMIN II EDYCJI PROGRAMU PARTNERSKIEGO AgroPlus Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania Programu AgroPlus organizowanego przez „Agrochem Puławy” Sp. z o.o. W szczególności Regulamin niniejszy określa prawa i obowiązki Organizatora Programu oraz uczestniczących w nim osób.

§ 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Program lojalnościowy jest prowadzony pod nazwą AgroPlus. 1.2. Organizatorem programu jest AGROCHEM PUŁAWY Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Puławach, oddział 77-300 Człuchów, ul. Mickiewicza 5, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000433141, Regon 061470020, NIP 7162813547, o kapitale zakładowym 50.000.000,00 PLN, w całości opłaconym. 1.3. Program jest prowadzony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Uczestnictwo w Programie i podanie związanych z nim danych jest całkowicie dobrowolne. 1.4. Program prowadzony jest sezonowo od dnia 1.01.2017 do dnia 31.12.2017 roku. Przedmiotem Programu jest promocja sprzedaży środków ochrony roślin, materiału siewnego oraz nawozów. 1.5. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Programie. Zapisy niniejszego Regulaminu określa wyłącznie Organizator. 1.6. Uczestnik oświadcza, przez złożenie podpisu na Formularzu Rejestracyjnym, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje wszystkie jego zapisy. § 2. Wyjaśnienie pojęć. 2.1.Regulamin – oznacza niniejszy regulamin Programu lojalnościowego AgroPlus. 2.2. Program – Program Lojalnościowy pod nazwą AgroPlus prowadzony jest przez Organizatora. 2.3. Uczestnik – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna, która bierze udział w Programie. 2.4. Organizator – oznacza AGROCHEM PUŁAWY Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedziba w Puławach, Oddział w Człuchowie. 2.5. Katalog Nagród – lista dostępnych nagród oferowanych Uczestnikom przez Organizatora w ramach Programu. 2.6. Punkty Dodatkowe – Punkty przyznawane dodatkowo, np. okresowo lub za wybrane formy aktywności zakupowej. Strona 1 z 12


2.7. Karta Uczestnika – karta Programu AgroPlus potwierdzająca uczestnictwo w Programie. 2.8. Konto Uczestnika – indywidualne konto, na którym są rejestrowane wszystkie transakcje, powodujące naliczenie lub odliczenie punktów, gromadzonych przez Uczestnika w ramach Programu. 2.9. Stan Konta – liczba zgromadzonych przez Uczestnika Programu punktów. 2.10. Formularz Rejestracyjny – formularz, zawierający dane Uczestnika oraz jego akces do Programu. § 3. Warunki udziału w Programie. 3.1. Uczestnikiem Programu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna, posiadająca bądź dzierżawiąca gospodarstwo rolne, która zgłosiła akces uczestnictwa w Programie i której wydano Kartę Uczestnika. Posiadanie lub dzierżawa gospodarstwa rolnego jest warunkiem koniecznym uczestnictwa w programie. Zgłoszenie do Programu może się odbyć w każdym dniu jego trwania. 3.2 Do programu nie mogą przystąpić pracownicy, oraz osoby wchodzące w skład organów spółki Organizatora i członkowie najbliższej rodziny tych osób. Za członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków, osoby pozostające we wspólnym pożyciu oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia. 3.3. Formularz Rejestracyjny dostępny jest u Organizatora, a także na stronie www.agrochem.eu Formularz należy wypełnić czytelnie, w sposób kompletny i zgodny z prawdą. 3.4. Karta Uczestnika jest wydawana przez Organizatora w oparciu o prawidłowo złożony u Organizatora formularz rejestracyjny. Kartę uczestnika Organizator przesyła listem poleconym na adres wskazany w formularzu rejestracyjnym. Uczestnik otrzymuje tylko i wyłącznie 1 (jedną) Kartę Uczestnika. 3.5. Uczestnik przez złożenie podpisu na Formularzu Rejestracyjnym oświadcza, iż: - wyraża zgodę na uczestnictwo w Programie AgroPlus, - zapoznał się z Regulaminem i akceptuje wszystkie jego zapisy, - potwierdza autentyczność zawartych w Formularzu Rejestracyjnym danych. 3.6. Wypełniając i przekazując Formularz Rejestracyjny Uczestnik wyraża także zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w Formularzu Rejestracyjnym przez Organizatora. Dane osobowe będą przetwarzane w celach reklamowych i marketingowych. Uczestnik wyraża jednocześnie zgodę na otrzymywanie ofert handlowych oraz korespondencji drogą elektroniczną (na adres poczty elektronicznej lub sms-em). Dane osobowe Uczestnika są chronione zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U.2014 r. poz.1182 z późn. zm) oraz Ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204).

Strona 2 z 12


3.7. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych oraz prawo do żądania ich poprawiania, uzupełniania, lub usunięcia zgodnie z art. 32—35 Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r. poz. 1182 z późn zm.). 3.8. Karta Uczestnika wydawana jest bezpłatnie. W przypadku uszkodzenia karty Uczestnik może wystąpić o jej wymianę na nową. W tym celu należy złożyć wniosek do Działu Biura Obsługi Klienta. 3.9 Warunkiem otrzymania nagrody w programie jest zakup u Organizatora produktów premiowanych: środków ochrony roślin, materiału siewnego, nawozów w okresie trwania programu na wartość odpowiadającą ilości 50 000 pkt. zgodnie z §4pkt. 2

§ 4. Zapisywanie transakcji, gromadzenie korzyści. 4.1. Uczestnik gromadzi Punkty poprzez zakup produktów premiowanych od Organizatora. Do produktów premiowanych zaliczamy: środki ochrony roślin

(herbicydy, fungicydy, insektycydy,

zaprawy nasienne, adiuwanty, nawozy dolistne, regulatory wzrostu), materiał siewny oraz nawozy. 4.2. Wartość transakcji zostaje przeliczona na Punkty w następujący sposób: GRUPA 1. środki ochrony roślin: zakup za 100 zł netto = 100 pkt GRUPA 2. produkty linii ViTotal Agro: zakup za 100 zł netto = 200 pkt GRUPA 3. materiał siewny: zakup za 100 zł netto= 100 pkt. 4.3. Za zakup towarów z każdej z grup określonych w par. 4 ust. 2, za które w przeliczeniu Uczestnik uzyska minimum 50 000 pkt na koncie uczestnika doliczane będą punkty dodatkowe za zakup nawozów. Punktacja dodatkowa za zakup nawozów jest następująca: zakup nawozów o wartości 100 zł netto = 20 pkt. 4.4. Punkty mogą być naliczane tylko jeden raz za daną transakcję. Za zdobyte punkty Uczestnik uzyskuje prawo do wyboru Nagród z Katalogu. Stosownie do stanu konta Uczestnik może wybrać jedną bądź więcej nagród w trakcie trwania programu. 4.5 W ramach konkursów oraz działań promocyjnych Uczestnikom mogą być przyznane Punkty Dodatkowe lub Nagrody Dodatkowe, na zasadach określonych odrębnie dla prowadzonych okresowo akcji. 4.6. Uczestnik może scedować przysługujące mu punkty, ale tylko na innego Uczestnika Programu, który jest członkiem jego rodziny (zstępnym lub wstępnym w I pokoleniu).

Oświadczenie o

dokonaniu cesji punktów stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu. 4.7 W przypadku zaistnienia zastrzeżeń, co do transakcji zapisanych na Koncie Uczestnika, istnieje możliwość złożenia reklamacji zgodnie postanowieniami niniejszego Regulaminu.

Strona 3 z 12


4.8. Zgromadzone Punkty zachowują ważność od momentu dokonania transakcji do końca okresu trwania Programu. Po zakończeniu Programu Organizator zamyka konta punktowe Uczestników, a niezamienione na nagrody, zgromadzone na koncie punkty zostają anulowane w terminie 14 dni po zakończeniu programu. § 5. Wymiana Punktów na nagrody. 5.1. Zgromadzone Punkty mogą zostać wymienione na Nagrody z Katalogu Nagród, który stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. Warunkiem wydania nagrody jest zapłata za wszystkie faktury stanowiące podstawę do przyznania nagrody w terminie ich płatności. 5.2. Uczestnik Programu będzie co miesiąc otrzymywał wiadomość e-mail z informacją o stanie Konta Uczestnika. W przypadku, gdy Uczestnik nie udostępni adresu e-mail informacja nt. stanu Konta będzie przesyłana do Doradcy Agrotechnicznego opiekującego się Uczestnikiem. 5.3. Katalog Nagród zawiera informacje o wartości punktowej umieszczonych w nim nagród, która jest niezmienna w okresie obowiązywania Katalogu. W wypadku niedostępności określonej nagrody na rynku Organizator posiada prawo do zastąpienia zamówionego produktu innym podobnym o zbliżonej wartości i istotnych cechach odpowiadającym cechom zamówionej nagrody. 5.4. W celu wymiany punktów na Nagrody, Uczestnik, po zgromadzeniu odpowiedniej ilości punktów, powinien dokonać pisemnego zamówienia u Organizatora wybranej nagrody bądź wybranych nagród. Zamówienie musi zawierać oprócz nazwy nagrody podstawowe dane uczestnika oraz nr Karty Uczestnika. Zamówienie musi być złożone nie później jak 14 dni po zakończeniu programu, niedochowanie tego warunku skutkuje utratą prawa do nagrody. 5.5. Punkty odpowiadające wartości nagrody zostaną odjęte z Konta Uczestnika w momencie przyjęcia do realizacji zamówienia. 5.6. Nagroda z Katalogu Nagród zostanie wydana Uczestnikowi na zasadach indywidualnie uzgodnionych z Uczestnikiem. 5.7.Warunkiem wydania nagrody jest pisemne potwierdzenie jego odbioru. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestników. Nagrody nie podlegają wymianie na równowartość w gotówce, ani zwrotowi w zamian za punkty lub wymianie na inne nagrody. 5.8.Organizator poniesie koszty związane ze zobowiązaniami podatkowymi wynikającymi z przyznania nagród. Organizator doręczy Uczestnikowi PIT -8C w pierwszym kwartale 2018 roku.

Strona 4 z 12


§ 6. Procedury reklamacji. 6.1. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w naliczaniu punktów Uczestnik ma prawo do złożenia reklamacji na piśmie pocztą na adres Organizatora 6.2. Podstawą reklamacji jest posiadanie faktur, które potwierdzą fakt dokonania reklamowanych transakcji. 6.3. Przedmiotem reklamacji mogą być wyłącznie transakcje nie starsze niż 1 miesiąc od dnia złożenia reklamacji. 6.4. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie 30 dni od jej otrzymania i powiadomi Uczestnika o jej wyniku. § 7. Postanowienia końcowe. 7.1. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie w czasie jego trwania, jeżeli jest to uzasadnione potrzebą uproszczenia lub zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania Programu, a w szczególności zapobieganiu nadużyciom. Wszelkie zmiany będą obowiązywały po upływie 14 dni od daty ich wprowadzenia przez Organizatora. W przypadku, gdy Uczestnik nie wyraża zgody na zmiany w Regulaminie, ma prawo do złożenia przed upływem wejścia w życie zmian, rezygnacji z uczestnictwa w Programie Lojalnościowym AgroPlus poprzez pisemne oświadczenie o rezygnacji z uczestnictwa i przesłanie go pocztą na adres siedziby Organizatora lub złożenie w siedzibie oddziału Organizatora w Człuchowie. Uczestnik potwierdza rezygnację z Programu własnoręcznym podpisem na oświadczeniu. Nie wyłącza to, ani nie ogranicza prawa Uczestnika do rezygnacji z uczestnictwa w Programie w każdym czasie, zgodnie z postanowieniem § 7.4. 7.2. Organizator powiadomi Uczestników o zmianach w Regulaminie poprzez umieszczenie informacji na stronie www.agrochem.eu oraz przesyłając e-mail do wszystkich Uczestników Programu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia od niego niezależne w tym w szczególności działania poczty, firmy kurierskiej oraz ukryte wady nagrody. 7.3. Uczestnik Programu jest zobowiązany powiadomić Organizatora o każdej zmianie swoich danych osobowych. 7.4 W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Programie Uczestnik powinien złożyć taką deklarację na piśmie na adres Organizatora i najpóźniej w tym dniu dokonać zamówienia nagrody, jeśli nabył prawo do jej otrzymania. 7.5. Regulamin Programu AgroPlus jest stale dostępny do wglądu u Organizatora ul. Mickiewicza 5, 77-300 Człuchów oraz na stronie internetowej www.agrochem.eu. Strona 5 z 12


Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo - promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego regulaminu. 7.6. Regulamin wprowadzony decyzją Organizatora obowiązuje od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

Strona 6 z 12


ZAŁĄCZNIK 1 DO II EDYCJI PROGRAMU AgroPlus KATALOG NAGRÓD 1. Kategoria PRIMARY – nagrody od 50 tys pkt (do wyboru) Czajnik bezprzewodowy DeLonghi wartość 50 tys. pkt. Masażer stóp Bosch o wartości 50 tys. pkt Odkurzacz Zelmer o wartości 50 tys. pkt Nożyce akumulatorowe do krzewów Bosch o wartości 50 tys. pkt Podkaszarka elektryczna Bosch o wartości 50 tys. pkt Wkrętarka udarowa Bosch o wartości 60 tys. pkt Odkurzacz Electrolux o wartości 60 tys. pkt Wiertarko –wkrętarka udarowa Makita o wartości 65 tys. pkt Golarka męska Philips o wartości 65 tys. pkt Odkurzacz Philips o wartości 65 tys. pkt Suszarka do włosów Babyliss o wartości 70 tys. pkt Grill ogrodowy, gazowy Landmann o wartości 70 tys. pkt Alkomat Promiler o wartości 75 tys. pkt Tablet Lenovo o wartości 75 tys. pkt Zestaw garnków Gerlach o wartości 80 tys. pkt Żelazko systemowe Philips o wartości 80 tys. pkt Smartfon HUAWEI o wartości 80 tys. pkt Parownica Karcher o wartości 90 tys. pkt Odkurzacz akumulatorowy o wartości 95 tys. pkt Smartfon Lenovo o wartości 95 tys. pkt Myjka ciśnieniowa Karcher o wartości 95 tys. pkt

Strona 7 z 12


2. Kategoria SILVER- nagrody od 100 tys pkt (do wyboru) Ekspres ciśnieniowy Philips o wartości 100 tys. punktów Elektryczna deskorolka Fitkraft o wartości 100 tys. punktów Wyjazd weekendowy dla 2 osób w Hotelu 4* w Polsce wartość 110 tys. punktów Skok ze spadochronem w tandemie z instruktorem i filmowaniem- wartość 100 tys. punktów Kurs windserfingu 5 godz. + nocleg 1 os- wartość 105 tys. punktów Rajdowa szkoła jazdy Mitsubishi evo + nocleg 1 os - wartość 110 tys. punktów Wyprawa offroadowa 2 godz. + nocleg dla 2 osób - wartość 115 tys. punktów Wyjazd na koncert zagranicznej gwiazdy w Polsce 2 os + nocleg - wartość 100 tys. punktów Karta przedpłacona o wartości 1000 zł- wartość 100 tys. punktów

3. Kategoria GOLD- nagrody od 200 tys pkt Indywidualny Kurs nurkowania w Polsce- wartość 210 tys. punktów Kurs Kiteserfingu 5 godzin + nocleg 2 os - wartość 200 tys. punktów Bilet na mecz Bundesligii Borussia Dortmund - Bayern Monachium dla 1 osoby- - wartość 230 tys. punktów Karta przedpłacona o wartości 2000 zł - wartość 200 tys. punktów Pakiet Silver (wejściówka na wyścig niedzielny Formuły F1 w Budapeszcie) z noclegiem w 4* hotelu w pokoju dwuosobowym- wartość 200 tys. punktów Pakiet South Grandstand Orange (wejściówka na wyścig niedzielny Formuły F1 w Niemczech) z noclegiem w 4* hotelu w pokoju dwuosobowym- wartość 200 tys. punktów

4. Kategoria PLATINUM- nagrody od 300 tys pkt Bilet na mecz La Liga Barcelona - Real Madryt- wartość 300 tys. punktów Wycieczka statkiem po Morzu Śródziemnym 4 dni, 2 os., kabina wewn.- wartość 350 tys. pkt. Bilet na wybrany mecz Ligi Angielskiej z noclegiem - wartość 310 tys. punktów Karta przedpłacona o wartości 3000 zł- wartość 300 tys. punktów

5. Kategoria DIAMANT- nagrody od 500 tys pkt Wycieczka na Kretę lub Rodos 7 dni 2 os standard 4*- wartość 520 tys. punktów Wycieczka na Cypr 7 dni 2 os standard 4*- wartość 600 tys. punktów

Strona 8 z 12


Wycieczka weekendowa, dla 2 osób do Paryża. Zawiera przelot, zakwaterowanie w hotelu, zwiedzanie, wyżywienie w postaci 3 śniadań i 3 obiadokolacji -wartość 630 tys. punktów Wycieczka weekendowa, dla 2 osób do Mediolanu. Zawiera przelot, zakwaterowanie w hotelu, zwiedzanie, wyżywienie w postaci 3 śniadań i 3 obiadokolacji -wartość 680 tys. punktów Karta przedpłacona o wartości 5000 zł- wartość 500 tys. punktów

Strona 9 z 12


ZAŁĄCZNIK NR 2 DO II EDYCJI PROGRAMU AgroPlus Protokół przekazania nagrody w programie lojalnościowym AgroPlus

Ja……………………………………………………………………………………………… zamieszkały/ -ła :……………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………. legitymujący/-ca się dowodem osobistym (seria i numer): …………………………………………….………………………………………………

oświadczam, że dnia …………….. roku została mi przekazana nagroda tj. ………………………………………………………………………………………………… Potwierdzam odbiór nagrody.

………………………………………………. Data i podpis

Strona 10 z 12


ZAŁĄCZNIK NR 3 DO II EDYCJI PROGRAMU AgroPlus Protokół przekazania nagrody w programie lojalnościowym AgroPlus

Ja……………………………………………………………………………………………… zamieszkały/ -ła :……………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………. legitymujący/-ca się dowodem osobistym (seria i numer): …………………………………………….……………………………………………… oświadczam, że dnia …………….. roku została mi przekazana nagroda tj. Karta przedpłacona PEKAO SA o wartości ……………………………. Potwierdzam odbiór nagrody. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Regulaminu Użytkownika Kart Przedpłaconych Banku PeKaO S.A, który stanowi załącznik do niniejszego protokołu i akceptuję wszystkie jego postanowienia. ………………………………………………. Data i podpis

Strona 11 z 12


ZAŁĄCZNIK NR 4 DO II EDYCJI PROGRAMU AgroPlus ………………………………. Miejsce i data

……………………………………. Imię i nazwisko Uczestnika

…………………………………….. …………………………………….. adres

Oświadczenie o dokonaniu cesji punktów zebranych w Programie AgroPlus Ja niżej podpisany …………………………………………………………………………….. zamieszkały/ -ła :……………………………………………………………………………… legitymujący/-ca się dowodem osobistym (seria i numer): …………………………………… oświadczam, że dnia …………………….…….. roku dokonałem cesji …………… punktów, zebranych w II edycji Programu AgroPlus na rzecz ……………………..…………………… zamieszkałego/ -łej: …………………………………………………………………………… legitymującego/-cej się dowodem osobistym (seria i numer): ………………………………… Osoba ta jest dla mnie wstępnym/zstępnym* w pierwszym pokoleniu i jest uczestnikiem Programu AgroPlus.

………………………………………………. Data i podpis

*niepotrzebne skreślić

Strona 12 z 12

Regulamin program lojalnościowy ii edycja 2017 tekst jednolity  
Regulamin program lojalnościowy ii edycja 2017 tekst jednolity  
Advertisement