Page 1


AUKCJA DZIEツ」 SZTUKI niedziela, 23 marca 2014, godz. 1900 Hotel BRISTOL Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieナ田ie 42/44

WYSTAWA Galeria Agry-Art - Warszawa, ul. Wilcza 55 10 - 22 marca 2014 w dniu aukcji od 1300 do 1800 w Hotelu Bristol internet - www.agraart.pl


REGULAMIN AUKCJI

DOM AUKCYJNY AGRA-ART PRZEPROWADZA LICYTACJÊ WED£UG SYSTEMU ANGLOSASKIEGO, STOSOWANEGO W EUROPIE I USA, M.IN. PRZEZ DOMY AUKCYJNE SOTHEBY'S I CHRISTIE'S. MO¯NA LICYTOWAÆ PRZEZ INTERNET RAZEM Z SAL¥ (LIVE) NA STRONIE www.agraart.pl ZLECENIA TELEFONICZNE - (22) 625 08 08, E-MAIL agra@agraart.pl S£OWNIK TERMINÓW: Dom Aukcyjny Agra-Art SA, z siedzib¹ w Warszawie przy ul. Wilczej 55/63, nr KRS 101181. ESTYMACJE - przedzia³ cen, w którym w wyniku licytacji z najwiêkszym prawdopodobieñstwem mo¿e znaleŸæ siê cena uzyskana. Estymacje maj¹ charakter orientacyjny, s¹ okreœlane przez Dom Aukcyjny na podstawie wyników aukcji podobnych obiektów, aktualnej tendencji rynkowej itp. W ¿adnym wypadku estymacje nie maj¹ na celu ograniczania ceny uzyskanej - która mo¿e zarówno znaleŸæ siê poni¿ej lub powy¿ej tego przedzia³u. CENA WYWO£AWCZA - cena, od której aukcjoner rozpoczyna licytacjê obiektu. SPRZEDAJACY - osoba zg³aszaj¹ca obiekt do sprzeda¿y (wliczaj¹c agenta, wykonawcê, lub osobistego reprezentanta). KUPUJ¥CY - osoba bior¹ca udzia³ w aukcji. NABYWCA - osoba (lub mocodawca, w przypadku licytacji przez pe³nomocnika), która zg³osi³a najwy¿sz¹ ofertê zaakceptowan¹ przez aukcjonera. UMOWA - umowa zakupu zawarta miêdzy Domem Aukcyjnym a Nabywc¹ w momencie zaakceptowania przez aukcjonera uderzeniem m³otkiem najwy¿szej oferty Nabywcy (art. 70 § 2 KC) PREMIUM - prowizja p³acona przez Nabywcê Domowi Aukcyjnemu, w wysokoœci 15% od Ceny Uzyskanej. C ENA REZERWOWA - cena znana jedynie domowi aukcyjnemu/aukcjonerowi, za któr¹ w³aœciciel obiektu zgodzi³ siê go sprzedaæ. O ile nie jest oznaczone inaczej, cena rezerwowa mieœci siê zawsze miêdzy cen¹ wywo³awcz¹, a doln¹ estymacj¹. CENA ZAKUPU - jest to cena przybita m³otkiem razem z Premium. CENA UZYSKANA - najwy¿sza oferta zaakceptowana przez aukcjonera przez uderzenie m³otkiem, lub w przypadku sprzeda¿y poaukcyjnej - uzgodniona cena sprzeda¿y. CENA GWARANTOWANA - cena, jak¹ Dom Aukcyjny uzgodni³ przed aukcj¹ z Kupuj¹cym, za któr¹ Kupuj¹cy zobowi¹zuje siê nabyæ obiekt. Kupuj¹cy zostaje Nabywc¹ obiektu, je¿eli cena gwarantowana nie zostanie przebita.

d. Informacje o stanie zachowania obrazów mog¹ byæ podane na ¿yczenie. Brak informacji o stanie obiektu w opisie katalogowym nie wyklucza faktu, ¿e by³ poddany konserwacji. e. Oœwiadczenia i poprawki og³oszone w czasie sprzeda¿y uzupe³niaj¹ katalog.

DOM AUKCYJNY

1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE a. Przedmiotem aukcji s¹ dzie³a sztuki oraz inne obiekty kolekcjonerskie, powierzone Agra-Art do sprzeda¿y. Wszystkie obiekty s¹ ubezpieczone. b. Dom Aukcyjny zastrzega sobie prawo do wycofania obiektów ze sprzeda¿y bez podania przyczyn i nie ponosi z tego tytu³u ¿adnej odpowiedzialnoœci. c. Dom Aukcyjny zastrzega sobie prawo uniemo¿liwienia uczestnictwa w aukcji bez podania przyczyn. d. Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialnoœci za ukryte wady fizyczne i prawne oferowanych obiektów. e. Wszelkie reklamacje rozpatrywane bêd¹ zgodnie z przepisami prawa polskiego.

2.

OPISY I PREZENTACJA OBIEKTÓW a. Dom Aukcyjny gwarantuje zgodnoœæ cech obiektów opisanych w katalogu ze stanem faktycznym. b. Opisy katalogowe obiektów s¹ przygotowywane przez historyków sztuki posiadaj¹cych rozleg³e i udokumentowane doœwiadczenie, potwierdzone prac¹ zawodow¹. Wszystkie obiekty s¹ równie¿ oceniane przez konserwatora dzie³ sztuki. c. Wszystkie obiekty sprzedawane na aukcji mo¿na ogl¹daæ w Domu Aukcyjnym na ok. 14 dni przed aukcj¹ oraz na wystawie poprzedzaj¹cej aukcjê (w Hotelu Bristol). Dom Aukcyjny zaleca wykorzystanie tej mo¿liwoœci do bli¿szego zapoznania siê z obiektami, ich opisem katalogowym i stanem faktycznym.

3.

4.

CENA WYWO£AWCZA I REZERWOWA. ESTYMACJE. a. Wszystkie obiekty, o ile nie s¹ oznaczone inaczej, posiadaj¹ cenê rezerwow¹, znan¹ jedynie Domowi Aukcyjnemu, która mieœci siê w przedziale miêdzy cen¹ wywo³awcz¹, a doln¹ estymacj¹. b. W katalogu podano orientacyjne ceny wywo³awcze oraz estymacje. W³aœciciel obiektu mo¿e zmieniæ cenê rezerwow¹ na ni¿sz¹ do 24 godzin przed rozpoczêciem aukcji. Dom Aukcyjny zastrzega sobie mo¿liwoœæ zmiany ceny wywo³awczej przed aukcj¹. c. Aukcjoner mo¿e w zale¿noœci od zainteresowania obiektem rozpocz¹æ licytacjê od ni¿szej lub wy¿szej ceny wywo³awczej umieszczonej w katalogu. d. Estymacje maj¹ charakter orientacyjny, a nie wi¹¿¹cy. Wyra¿aj¹ prawdopodobieñstwo, a nie pewnoœæ. e. Sprzeda¿ obiektu nastêpuje w momencie, gdy najwy¿sza oferta zaakceptowana przez aukcjonera jest równa lub wy¿sza od ceny rezerwowej danego obiektu. Ten fakt jest potwierdzony przybiciem m³otka i publicznym oœwiadczeniem aukcjonera. OZNACZENIA OBIEKTÓW W KATALOGU Niektóre obiekty mog¹ posiadaæ nastêpuj¹ce oznaczenia: Obiekt nie posiada ceny rezerwowej, akceptacja ceny wywo³awczej (lub wy¿szej) równoznaczna jest ze sprzeda¿¹ za t¹ cenê. Obiekt posiada cenê gwarantowan¹.

5.

PRZYST¥PIENIE DO AUKCJI a. Osoby nie bêd¹ce dotychczas klientami Agry-Art, a pragn¹ce dokonaæ powa¿niejszych zakupów proszone s¹ o wczeœniejsze skontaktowanie siê z biurem Domu Aukcyjnego w celu ustalenia warunków p³atnoœci. b. Do udzia³u w licytacji dopuszczane s¹ osoby, które wczeœniej dokonywa³y zakupów w Domu Aukcyjnym i bezproblemowo wywi¹zywa³y siê ze swoich zobowi¹zañ. c. W przypadku osób, które nie s¹ znane Domowi Aukcyjnemu wziêcie udzia³u w licytacji mo¿e byæ uwarunkowane podaniem wiarygodnych referencji, podaniem numeru karty kredytowej lub wp³aceniem wadium, zwracanego w wypadku nie dokonania zakupu. d. Wp³ata wadium w wysokoœci 1 000 z³ upowa¿nia do dokonania zakupów o wartoœci w granicach 10 000 - 15 000 z³. Osoby pragn¹ce licytowaæ powy¿ej tej kwoty, proszone s¹ o wp³acenie wadium w wysokoœci 10% planowanych wydatków . e. Osoba dopuszczona do licytacji otrzymuje numer identyfikacyjny. f. Dane osobiste Kupuj¹cego pozostaj¹ do wy³¹cznej wiadomoœci Domu Aukcyjnego. Otrzymuj¹c numer identyfikacyjny Kupuj¹cy wyra¿a zgodê na „Warunki kupna i sprzeda¿y w Domu Aukcyjnym Agra-Art“ (Regulamin Aukcji).

6.

LICYTACJA TELEFONICZNA a. Kupuj¹cy pragn¹cy zachowaæ anonimowoœæ po uprzednim uzgodnieniu z Domem Aukcyjnym mog¹ wzi¹æ udzia³ w licytacji przez telefon. W takim przypadku, Kupuj¹cy podaje numery obiektów, które zamierza licytowaæ oraz numer telefonu, pod który pracownik Domu Aukcyjnego zadzwoni przed licytacj¹. b. Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialnoœci za brak mo¿liwoœci wziêcia udzia³u w licytacji telefonicznej z powodu trudnoœci z po³¹czeniem z numerem podanym przez klienta.


c. Istnieje mo¿liwoœæ licytacji telefonicznej w jêzyku angielskim, francuskim lub niemieckim. d. Osoby chc¹ce wzi¹æ telefoniczny udzia³ w aukcji proszone s¹ o wczeœniejsze (min. 24h przed aukcj¹) zg³aszanie siê do Domu Aukcyjnego, poniewa¿ liczba linii telefonicznych udostêpnionych w trakcie licytacji jest ograniczona. 7.

LICYTACJA W IMIENIU KUPUJ¥CEGO - ZLECENIA a. Klienci mog¹ zleciæ Domowi Aukcyjnemu licytowanie w ich imieniu. W takim przypadku nale¿y wype³niæ formularz zamieszczony na koñcu katalogu aukcyjnego lub w Internecie (http://www.agraart.pl). b. Dom Aukcyjny bêdzie licytowa³ do kwoty maksymalnej, oznaczonej na formularzu zlecenia. Dom Aukcyjny do³o¿y wszelkich starañ, by zakupiæ obiekt po najni¿szej mo¿liwej cenie, poni¿ej limitu podanego przez Klienta. c. Formularz nale¿y przes³aæ faxem, lub jego podpisany skan mailem na adres agra@agraart.pl, najpóŸniej 24 godziny przed aukcj¹. d. Dom Aukcyjny nie przyjmuje zleceñ bez limitu.

8.

LICYTACJA PRZEZ INTERNET W CZASIE RZECZYWISTYM (LIVE) a. Dom Aukcyjny udostêpnia mo¿liwoœæ licytacji w czasie rzeczywistym przez Internet razem z sal¹ aukcyjn¹. b. Warunkiem uczestnictwa jest zarejestrowanie siê na stronie internetowej http://live.agraart.pl oraz uzyskanie statusu VIP. c. Status VIP mo¿na uzyskaæ kontaktuj¹c siê z Domem Aukcyjnym lub wp³acaj¹c wadium przez Internet - szczegó³y techniczne s¹ dostêpne w serwisie http://live.agraart.pl d. Dom Aukcyjny nie bierze odpowiedzialnoœci za wszelkie problemy, utrudnienia, a w szczególnoœci brak mo¿liwoœci licytacji spowodowany trudnoœciami lub awari¹ techniczn¹ po stronie klienta lub operatora ³¹cza internetowego.

9.

PRZEBIEG AUKCJI a. Licytacjê prowadzi Aukcjoner, który okreœla post¹pienia w licytacji (podwy¿szenie stawki), rozstrzyga wszelkie spory i wskazuje Nabywcê obiektu. b. Aukcjoner stosuje post¹pienia ustalone wczeœniej wg tabeli, która jest dostêpna w katalogu poni¿ej oraz na stronach internetowych Domu Aukcyjnego. Aukcjoner mo¿e stosowaæ wielokrotnoœæ minimalnych post¹pieñ. Minimalne stawki post¹pieñ nie mog¹ byæ zmieniane, z uwagi na spójnoœæ z internetowym systemem licytacji Live. TA B E L A M I N I M A L N Y C H P O S T ¥ P I E Ñ

PRZEDZIA£ CENOWY

MINIMALNE POST¥PIENIE

do 5 000 z³

100 z³

5 000 - 10 000 z³

500 z³

10 000 - 100 000 z³

1 000 z³

100 000 - 200 000 z³

2 000 z³

200 000 - 500 000 z³

5 000 z³

powy¿ej 500 000 z³

10 000 z³

c. Oferta potencjalnego Nabywcy jest wi¹¿¹ca po zaakceptowaniu jej przez aukcjonera. d. Aukcjoner ma prawo, o ile uzna to za niezbêdne, wycofaæ ofertê, odmówiæ przyjêcia oferty, wycofaæ obiekt lub ponownie zaproponowaæ obiekt do licytacji. e. Aukcjoner ma prawo otwieraæ licytacjê ka¿dego obiektu dzia³aj¹c w imieniu w³aœciciela obiektu. Mo¿e równie¿ sam sk³adaæ oferty (kolejne, lub w odpowiedzi na oferty Kupuj¹cych) a¿ do poziomu ceny rezerwowej.

f. Uderzenie m³otkiem i wskazanie przez Aukcjonera Nabywcy obiektu jest równoznaczne z zawarciem Umowy (zgodnie z art. 70 § 2 Kodeksu Cywilnego). g. Obiekty, których licytacja zakoñczy³a siê poni¿ej ceny rezerwowej nie zostaj¹ sprzedane. Aukcjoner wówczas poinformuje o takim fakcie, wskazuj¹c osobê, która zaoferowa³a najwy¿sz¹ cenê. Obiekt mo¿e byæ sprzedany po aukcji pod warunkiem uzyskania akceptacji w³aœciciela. Taka licytacja nie koñczy siê uderzeniem m³otka. 10. OP£ATY I ZASADY P£ATNOŒCI a. Bezpoœrednio po zakoñczeniu licytacji Nabywca zobowi¹zany jest do potwierdzenia zawarcia umowy w formie pisemnej oraz do wp³acenia zadatku w wysokoœci 10% wartoœci zakupionych obiektów. b. Do wylicytowanej ceny doliczona zostanie op³ata organizacyjna (Premium) w wys. 15 % (w tym zawarty jest podatek VAT i droit de suite). c. Prawo w³asnoœci obiektu przechodzi na Nabywcê z chwil¹ zap³acenia ca³ej ceny. d. O ile nie uzgodniono inaczej, Nabywca obowi¹zany jest wp³aciæ nale¿noœæ za zakupione obiekty w terminie 10 dni od dnia aukcji. Wp³at mo¿na dokonywaæ przelewem bankowym lub gotówk¹ oraz kartami p³atniczymi w siedzibie Domu Aukcyjnego. Dom Aukcyjny przyjmuje p³atnoœci kartami Visa, Mastercard/Eurocard, JBC. e. Numer konta bankowego podany jest w katalogu aukcyjnym i na stronach internetowych. f. W przypadku dokonania p³atnoœci przelewem bankowym, wszelkie koszty transferu œrodków i op³aty bankowe pokrywa Nabywca. W przypadku dokonywania przelewów z zagranicy i w walutach obcych, kwoty bêd¹ ksiêgowane w z³otówkach po kursie stosowanym przez bank prowadz¹cy konto Domu Aukcyjnego. 11. ODST¥PIENIE OD UMOWY a. W przypadku niedotrzymanie warunków Umowy przez Nabywcê, Dom Aukcyjny uprawniony jest do odst¹pienia od Umowy oraz zatrzymania wadium i wp³aconej zaliczki tytu³em kary umownej. b. Dom Aukcyjny zastrzega sobie równie¿ prawo s¹dowego dochodzenia realizacji Umowy i obci¹¿enia Nabywcy wszelkimi kosztami wynik³ymi z tego tytu³u. 12. ODBIÓR OBIEKTÓW a. Wydanie obiektu Nabywcy nastêpuje po zaksiêgowaniu ca³ej nale¿nej kwoty. b. Dom Aukcyjny wydaje potwierdzenie dokonania zakupu podpisane przez historyka sztuki. c. Odbiór zakupionych obiektów odbywa siê w siedzibie Domu Aukcyjnego. Na ¿yczenie kupuj¹cego Dom Aukcyjny mo¿e wys³aæ obiekt pod wskazany adres, je¿eli wszelkie koszty wysy³ki, zapakowania i ubezpieczenia pokryje Nabywca. d. Dom Aukcyjny jest zwolniony z odpowiedzialnoœci z chwil¹ odbioru obiektu w siedzibie Domu Aukcyjnego lub z chwil¹ nadania tego obiektu w urzêdzie pocztowym lub firmie przewozowej. e. O ile nie ustalono inaczej, za zakupione obiekty nie odebrane w terminie 30 dni od daty aukcji, Dom Aukcyjny Agra-Art bêdzie liczy³ sk³adowe w wysokoœci 40 z³ dziennie za jeden obiekt. 13. REKLAMACJE a. Reklamacje rozpatrywane bêd¹ wed³ug przepisów ustawy z dn. 23 IV 1964 Dz. Ust. nr 16 poz. 93 z póŸniejszymi zmianami (Kodeks cywilny). 14. ZASTRZE¯ENIA KOÑCOWE a. Zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami wywóz dzie³ sztuki z Polski jest dozwolony, o ile obiekt nie jest starszy ni¿ 50 lat lub jego wartoœæ nie przekracza limitów wymienionych w Ustawie o Ochronie Zabytków. Wiêcej informacji mo¿na znaleŸæ na stronach internetowych Agra-Art. b. Dom Aukcyjny jest zobowi¹zany do zbierania danych osobowych klientów dokonuj¹cych transakcji powy¿ej 15 tys. euro.


1 MICHA£ P£OÑSKI (Warszawa 1778 - Warszawa 1812)

KOSZYKARZ, 1805 akwaforta, papier 28,5 x 22,5 cm (w œwietle passe-partout) sygn. na p³ycie po lewej, pod scen¹ centraln¹: M P³oñski f 1805

5 000 z³

estymacja: 10 000 - 15 000

Uznawany za najlepsz¹ graficzn¹ pracê P³oñskiego „Koszykarz, daje nam zgrupowany na jednej rycinie przegl¹d niemal¿e ca³ej twórczoœci i zainteresowañ artysty /.../ Jasna w walorze, precyzyjnym konturem rysowana postaæ handlarza wystêpuje na szarym w ogólnej tonacji tle sterty koszów, w których gêsto k³adziona krótka kreska pozwala nam odczytaæ niemal¿e rodzaj splotu wikliny. Ciemna plama kapelusza tworzy centralny akcent walorowy kompozycji, wyodrêbniaj¹c zarazem z t³a twarz modela. /.../ Marginesy ryciny wype³nia a¿ 12 drobnych kompozycji: znajdziemy tu zarówno scenki rodzajowe, rzadki u artysty szkic pejza¿owy, jak i przede wszystkim piêknie rysowane i wnikliwie charakteryzowane g³owy. Znajdziemy te¿ /.../ psy, bêd¹ce tak czêstym tematem grafiki P³oñskiego“. (K. Czarnocka)

Jako wybitne dzie³o grafiki polskiej pocz¹tku XIX wieku Koszykarz by³ wielokrotnie opisywany i reprodukowany. Najwa¿niejsze opracowania to: - E. Rastawiecki, S³ownik rytowników polskich, Poznañ 1886; - W. Tatarkiewicz, Micha³ P³oñski, Monografie artystyczne pod red. M. Tretera, Tom X, Warszawa 1929, il. ok³adka oraz ostatnia tabl.; - K. Czarnocka, Pó³tora wieku grafiki polskiej, Warszawa 1962, s. 61, il. na s. 60; - I. Jakimowicz, Piêæ wieków grafiki polskiej, Muzeum Narodowe w Warszawie, Warszawa 1997, s. 58, 350, il. na s. 56, nr kat. 457.

W twórczoœci artysty jest ta rycina „ukoronowaniem rodzajowej tematyki“, dzie³em odznaczaj¹cym siê „nie tylko ogromn¹ precyzj¹ kreski, ale i wielk¹ subtelnoœci¹, i elegancj¹ ujêcia, a tak¿e tak istotn¹ dla P³oñskiego charakterystyczn¹ psychologi¹“. (I. Jakimowicz)

INFORMACJA O ARTYŒCIE: Micha³ P³oñski - rysownik, grafik i malarz miniatur; najwybitniejszy obok A. Or³owskiego - uczeñ Jana Piotra Norblina w Warszawie, przej¹³ od nauczyciela metodê bezpoœredniej obserwacji natury i zainteresowania tematami rodzajowymi, nierzadko humorystycznie ujmowanymi. W latach 1795-1799, towarzysz¹c mistrzowi, jeŸdzi³ wraz z innymi uczniami do Nieborowa. W 1796/1797 przebywa³ we W³oszech, po powrocie nadal utrzymywa³ kontakt z Norblinem. W 1800 wyjecha³ za granicê - pocz¹tkowo do Danii, póŸniej Holandii. Przez kilka lat mieszka³ w Amsterdamie, gdzie doskonali³ sw¹ technikê akwaforty i prowadzi³ studia nad grafik¹ Rembrandta. Tam te¿ opracowa³ i - w 1802 - wyda³ swe g³ówne dzie³o graficzne - tekê Recueil de 19 planches etudes des figures dessinees d’apres nature a Amsterdam en 1802 et gravees spirituellement a l’eau forte par

M. P³oñski a Paris (póŸniej jeszcze trzy wzbogacone wydania paryskie). Po kilku latach artysta przeniós³ siê do Pary¿a, gdzie pracowa³ w Gabinecie Rycin i wykona³ wiele akwafort, bêd¹cych kopiami obrazów Rembrandta i innych mistrzów dawnego malarstwa. Malowa³ te¿ miniaturowe portrety. W 1810 wróci³ do Warszawy, przez pewien czas uczy³ rysunku w Nieborowie i malowa³ miniatury. Dalsz¹ jego twórczoœæ uniemo¿liwi³a choroba psychiczna; artysta zmar³ w warszawskim szpitalu ksiê¿y Bonifratrów. Z prac jego znane s¹ przede wszystkim rysunki i ryciny; najwiêkszy ich zbiór, przejêty z Nieborowa znajduje siê w Muzeum Narodowym w Warszawie, szereg prac tak¿e w zbiorach Gabinetu Rycin Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, w Muzeum Narodowym w Krakowie, Bibliotece Ossoliñskich i kolekcjach innych muzeów czy bibliotek.


2 WOJCIECH KOSSAK (Pary¿ 1856 - Kraków 1942)

G£OWA KONIA, 1937 olej, p³ótno naklejone na tekturê, 20,3 x 28,5 cm dedykacja i sygn. u do³u: Miko³ajowi Podinkowi (?) | Wojciech Kossak | 19[3]7 Calif na odwrocie o³ówkiem numer 729 3 000 z³

estymacja: 6 000 - 10 000

Informacja o artystach - kat. nr 8, www.agraart.pl


3 JERZY KOSSAK (Kraków 1886 - Kraków 1955)

BIA£Y ARAB, przed / lub 1936 olej, sklejka, 43,5 x 55 cm (sklejka nierówno przyciêta) sygn. p.d.: Jerzy Kossak nad sygnatur¹ autorska dedykacja, w ca³oœci widoczna w podczerwieni: J. W. Pani Zofii Biesiada | w dniu Imienin 1936 Na odwrocie czêsto stosowany przez Jerzego Kossaka stempel potwierdzaj¹cy autorstwo (faksymile autografu artysty): „Stwierdzam autentycz= | noœæ [tego] obrazu | Jerzy Kossak“ Ponadto, ni¿ej okr¹g³y stempel: w polu œrodkowym herb „Kos“ | Nr. 0845 (napis odrêczny) w otoku napis: * JERZY KOSSAK * Kraków pl. Kossaka 4 * 2 000 z³

estymacja: 5 000 - 7 000


4 ANTONI KAMIEÑSKI

5 STANIS£AW GIBIÑSKI

(Wilno lub Jary³ówka na GrodzieñszczyŸnie 1860 - Warszawa 1933)

(Rzeszów 1882 - Katowice 1971)

PORTRET MʯCZYZNY

NAGANIACZE

kredka, o³ówek, gwasz, papier 61,9 x 47,7 cm (w œwietle ramy 60 x 46 cm) sygn. p.d.: A Kamieñski na papierze znaki wodne znanej firmy francuskiej: nieczytelny p.d.; napis przy l. krawêdzi: CANSON & MONTGOLFIER

akwarela, papier, 24,3 x 34 cm (w œwietle passe-partout) sygn. l.d.: S. Gibiñski

1 000 z³

estymacja: 3 000 - 5 000

3 800 z³

Informacja o artystach - www.agraart.pl

estymacja: 5 000 - 6 000


6 W£ODZIMIERZ £USKINA (Stare Sio³o na WitebszczyŸnie 1849 - Kraków 1894)

WESELE EL¯USI BOHATYROWICZÓWNY I FRANCISZKA JAŒMONTA Ilustracja do Nad Niemnem Elizy Orzeszkowej tusz, pêdzel, pióro, papier, 17,5 x 25,7 cm (w œwietle passe-partout) sygn. o³ówkiem l.d.: £uskina napis kredk¹ ku prawej: Z pow nad Niemnem Na odwrocie oprawy s³abo widoczny stempel. 2 500 z³ Informacja o artyœcie - www.agraart.pl

estymacja: 6 000 - 7 000


7 JÓZEF BRANDT (Szczebrzeszyn 1841 - Radom 1915)

ZALOTY, po³owa lat 70. XIX w. o³ówek, kredka, akwarela, papier, 33,2 x 39,9 cm sygn.l.d.: Józef Brandt | z | Warszawy Na papierze znaki wodne firmy francuskiej: napis przy l. krawêdzi: M (FRANCE), reszta nieczytelna 30 000 z³

estymacja: 40 000 - 50 000

W latach 1874-1875 Józef Brandt namalowa³ kilka obrazów o ró¿nej kompozycji zatytu³owanych Zaloty (Muzeum Narodowe w Warszawie), Kozak i dziewczyna przy studni (Muzeum Narodowe w Kielcach), Zaloty. Kozak i dziewczyna (Agra Art - katalog aukcji z dnia 22.03.2009). Pomys³ na ukazanie sielskich scen rodzajowych w oto-

czeniu wiejskich zabudowañ zaczerpn¹³ artysta zapewne podczas licznych w tym czasie podró¿y na Kresy. Zachowa³o siê kilka szkiców akwarelowych z tego czasu, ukazuj¹cych wiejskie dziewczyny w strojach ludowych. Widoczna na obrazach postaæ Kozaka zdradza nie tylko te same rysy twarzy, ale równie¿ powtarzaj¹ce siê elementy stroju oraz zastosowan¹ kolorystykê szat. Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e Brandt szkicowa³ w plenerze. Taki sposób pracy wymaga³ szybkiego przygotowania rysunku kompozycji. Niezwykle swobodny szkic o³ówkowy widoczny na oferowanej pracy, zosta³ podkolorowany akwarel¹ w celu zaznaczenia barw. Wykonanym „na ¿ywo“ szkicem kompozycyjnym, móg³ autor pos³u¿yæ siê w pracowni do przygotowania szczegó³owego obrazu olejnego. Wiadomo, ¿e powsta³o p³ótno malowane olejno (obecnie zaginione) o bardzo podobnej kompozycji (repr. w W. Husarski, Józef Brandt, Gdynia 1949). Prezentowana praca powsta³a na papierze u¿ywanym przez artystê do szkiców rysunkowych i akwarelowych w po³owie lat 70. XIX wieku. [...] Sygnatura artysty nie budzi zastrze¿eñ. dr Mariusz Klarecki


8 WOJCIECH KOSSAK (Pary¿ 1856 - Kraków 1942)

JAN III I CESARZ LEOPOLD I. POCHÓD JUBILEUSZOWY 1908 tusz, gwasz, o³ówek, papier, 32 x 29,6 cm sygn. p.d.: WKossak (inicja³y wi¹zane) Na odwrocie nalepki: - 1. z napisem o³ówkiem: Król Jan III (W. Kossak) i Leopold I (baron Wedkbecker); - 2. nalepka (druk, atrament) o treœci: SALON SPRZEDA¯Y DZIE£ SZTUKI PRZY T.P.S.P-. W KRAKOWIE | plac Szczepañski 4. Telefon Nr. 8. | Autor Kossak Wojciech 0696 | Adres --- | --- | Rodzaj gwasz 15 000 z³

estymacja: 20 000 - 25 000

Rysunek powsta³ z myœl¹ o przygotowywanym do druku tomie Wspomnieñ Wojciecha Kossaka. Ilustrowaæ mia³ rozdzia³ „Pochód jubileuszowy (1908)“, w którym Kossak ze swad¹ opisuje defiladê urz¹dzon¹ w Wiedniu z okazji 60 rocznicy wst¹pienia na tron cesarza Franciszka Józefa. Uroczysty pochód przesuwaj¹cy siê przed trybun¹ cesarza by³ g³ówn¹ atrakcj¹ tych uroczystoœci. Jego uczestnicy zgrupowani byli w dwóch grupach: historycznej, przedstawiaj¹cej dzieje Austrii a¿ do chwili gdy cesarz wst¹pi³ na tron oraz „etnograficznej“ wyra¿aj¹cej ho³d ludów cesarstwa. Kossak uczestniczy³ w przygotowaniach tej parady, sam te¿ odegra³ w niej rolê Jana III jad¹cego w towarzystwie cesarza Leopolda, którego odgrywa³ baron Weckbecker. I tu we Wspomnieniach nastêpuje barwny opis

kossakowskich perypetii zwi¹zanych z parad¹; chodzi³o m.in. o to, by polski król Jan zajmowa³ w pochodzie bardziej eksponowane miejsce ni¿ austriacki cesarz Leopold. Godna polecenia, kapitalna lektura! W rezultacie jednak rysunek nie znalaz³ siê w wydaniu Wspomnieñ, artysta zdecydowa³ siê na inaczej skomponowan¹, barwn¹ ilustracjê. Porównaj: - W. Kossak, Wspomnienia, wyd. G. Gebertner, Warszawa - Lublin - £ódŸ - Kraków 1913, repr.; - A. von Kossak, Erinnerungen, Berlin 1913, repr.; - W. Kossak, Wspomnienia (wstêp i oprac. K. Olszañski) Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1973 (brak rzeczonej ilustracji).

INFORMACJA O ARTYŒCIE: Wojciech Kossak - powszechnie znany malarz, postrzegany przede wszystkim jako œwietny batalista. Syn i uczeñ Juliusza Kossaka kszta³ci³ siê w krakowskiej Szkole Sztuk Piêknych, w Akademii monachijskiej oraz w Pary¿u. W latach 1895-1902 przebywa³ g³ównie w Berlinie, pracuj¹c dla cesarza Wilhelma II. Wiele podró¿owa³, m.in. do Hiszpanii i Egiptu, gdzie wykonywa³ szkice do zamierzonych panoram. W póŸniejszych latach kilkakrotnie wyje¿d¿a³ do Stanów Zjednoczonych wykonuj¹c zamówienia portretowe. W 1913 by³ mianowany profesorem warszawskiej Szko³y Sztuk Piêknych.

W latach I wojny œwiatowej pe³ni³ s³u¿bê wojskow¹. By³ wspó³autorem panoram: Rac³awice (1893-1894), Berezyna (1895-1896), Bitwa pod piramidami (1901) oraz szkiców do niezrealizowanej Somosierry (1900). Z temperamentem i swobod¹ tworzy³ szeroko malowane, dynamiczne sceny batalistyczne, historyczne, rodzajowe oraz liczne portrety. Z upodobaniem malowa³ konie. Jego obrazy, gloryfikuj¹ce dawne i wspó³czesne artyœcie polskie wojsko i bohaterstwo ¿o³nierzy, trafia³y do patriotycznych uczuæ odbiorców i cieszy³y siê ogromna popularnoœci¹.


9 STANIS£AW WYSPIAÑSKI (Kraków 1869 - Kraków 1907)

STUDIUM RZE•BY RENESANSOWEJ, 1887 o³ówek, tusz na papierze 15,5 x 19,5 cm (w œw. oprawy), 26 x 28,8 cm (wymiary ca³ej karty) Rysunek opisany przez autora w dolnym prawym rogu o³ówkiem: Koœció³ OO. Dominikanów | (lewa strona drzwi wschodnich) Poni¿ej p.d. innym o³ówkiem póŸniejszy monogram wi¹zany: SW Na „plecach“ dedykacja w³aœcicieli rysunku Stanis³awa i Ewy Augustynowiczów ofiarowuj¹cych rysunek biskupowi M. Godlewskiemu (1872-1956) o treœci: Jego Ekscellencji Ks. Biskupowi Micha³owi Godlewskiemu | w 25 rocznicê Sacry Biskupiej z wyrazami najg³êbszej czci, ho³du | i oddania | Stanis³aw i Ewa Augustynowiczowie | Kraków 4. lutego 1942 r.Poni¿ej nalepka krakowskiej galerii (druk, rpis): MALARSTWO - RZE¯BA | SPRZEDA¯ - KUPNO - OCENA | HALINA GRZYBOWSKA | Kraków, ul. Zwierzyniecka 14 | Lb. 544 | Autor: Stanis³aw Wyspiañski | Tytu³: „grobowiec Kmity“ | Rodzaj i wymiar: rys. piórkiem | Cena Z³

Poni¿ej fragment obszernej ekspertyzy pani Marty Romanowskiej, znawczyni oeuvre artysty, b. kustosza Muzeum Stanis³awa Wyspiañskiego w Krakowie, autorki licznych publikacji i wystaw poœwiêconych jego twórczoœci (pe³ny tekst za³¹czeniu). Rysunek jest niew¹tpliwie prac¹ Stanis³awa Wyspiañskiego z roku 1887, roku matury artysty i jego podró¿y krajoznawczej po Galicji wschodniej. Plonem tej intensywnej poznawczo podró¿y by³y liczne inwentaryzacyjne rysunki zabytków Stanis³awowa, Bohorodczanów, Rohatyna, Halicza, Drohobycza i Lwowa. [...] Du¿y zespó³ rysunków z tej podró¿y znajduje siê w Muzeum Narodowym w Krakowie, jeszcze inne nale¿a³y do - rozproszonych dzisiaj - zbiorów W³odzimierza ¯u³awskiego. 8 000 z³

Informacja o artyœcie - www.agraart.pl

estymacja: 12 000 - 15 000


10 STANIS£AW WYSPIAÑSKI KRAKOWSKI KOŒCIÓ£ OO. FRANCISZKANÓW OD STRONY PREZBITERIUM, 1891 o³ówek, papier, 21,8 x 14,7 cm (w œw. passe-partout: 20,8 x 14 cm) napis l.d.: Kraków 1891 Ponadto p.d. nieczytelny œlad sygnatury lub napisu. Na odwrocie szkic kaktusa w donicy. 9 000 z³

estymacja: 15 000 - 20 000

Rysunek pochodzi z krakowskiej kolekcji rodziny prof. Karola Estreichera. W za³¹czeniu ekspertyza p. Marty Romanowskiej, znawczyni oeuvre artysty, b. kustosza Muzeum Stanis³awa Wyspiañskiego w Krakowie, autorki licznych publikacji i wystaw poœwiêconych jego twórczoœci (m.in. wystawa Opus magnum w krakowskim Muzeum Narodowym).


11 LEON WYCZÓ£KOWSKI (Huta Miastkowska k. Siedlec 1852 - Warszawa 1936)

KRU¯GANKI DZIEDZIÑCA ZAMKU NA WAWELU, 1918

Ciekawie - z ni¿szego punktu obserwacji (I piêtro) - ujêty, widok czêœci wawelskich kru¿ganków skrzyd³a po³udniowego i wschodniego z obiegaj¹cym je barwnym, malowanym fryzem Dionizego Stuby z lat 1535-1536.

kredka, akwarela, papier, 23,3 x 31,5 cm (w œwietle passe-partout) sygn. p.d.: LWyczó³ 1918 8 000 z³

estymacja: 10 000 - 15 000

Informacja o artyœcie - www.agraart.pl


12 LEON WYCZÓ£KOWSKI (Huta Miastkowska k. Siedlec 1852 - Warszawa 1936)

DÊBY, lata 20. XX w. kredka barwna, papier, 33 x 42 cm (w œwietle ramy 31 x 40 cm) sygn. p.d.: LWyczó³ 9 000 z³

estymacja: 15 000 - 20 000


13 W£ADYS£AW SZERNER

14 JULIAN FA£AT

(Warszawa 1836 - Monachium 1915)

(Tulig³owy k. Lwowa 1853 - Bystra k. Bielska 1929)

PANCERNY, lata 1885-1890

ROZLEWISKO W OSIEKU, 1917

akwarela, papier, 27,7 x 20,8 cm sygn. p.d.: W³adys³aw Szerner Na odwr.ocie oprawy napis atramentem: W³adisl. Szerner [9] [cz] | München

akwarela, papier, 31,7 x 53,4 cm (w œwietle passe-partout) sygn. l.d.: JFa³at (inicja³y wi¹zane) | Osiek 1917 Na tzw. plecach naklejone dwa tekturowe fragmenty oryginalnej oprawy z odrêcznymi napisami: -1. Stwierdzam, ¿e obraz Juliana Fa³ata | sprzeda³em p. Gutt/...../ | Kraków d. 28?5. 936 Alfred Kutsch [ca³oœæ przekreœlona]; - 2. Stwierdzam, ¿e obraz ten pochodzi z moich zbiorów | i jest prac¹ œp. Juliana Fa³ata. - | Kraków d. 25 czerwca 1936 | Alfred Kutsch

8 000 z³

estymacja: 10 000 - 12 000

Porównaj obraz Pancerni w drodze, nr kat. 27. Wiêcej o artystach - www.agraart.pl

10 000 z³

estymacja: 15 000 - 25 000

Motyw malowany podczas któregoœ z licznych pobytów Fa³ata w Osieku k. Oœwiêcimia, gdzie - pocz¹wszy od lat 90. XIX wieku artysta czêsto i chêtnie przebywa³, odwiedzaj¹c goœcinny dom pañstwa Oskara i Gabrieli Rudziñskich. W Osieku powsta³o wiele pejza¿y - „laguny osieckich stawów“, stary drewniany koœció³ czy powtarzaj¹cy siê w jego malarstwie - motyw rzeki wij¹cej siê wœród œniegów. Jak wa¿nym dla artysty miejscem by³ Osiek, œwiadczy fragment listu malarza do Gabrieli Rudziñskiej (1923), w którym pisa³, ¿e - Osiek bêdzie figurowa³ obok Nieœwie¿a - innej ukochanej krainy malarza. (wiêcej o artyœcie - www.agraart.pl)


15 FERDYNAND RUSZCZYC (Bohdanów 1870 - Bohdanów 1936)

BRZEG MORSKI. RUGIA, 1896 olej, p³ótno naklejone na tekturê 25,3 x 32 cm sygn. p.d.: F Ruszczyc Na odwrocie napisy: - niebiesk¹ kredk¹ po lewej: Rugia Bornholm | F Ruszczyc | 49; po prawej: 1602; - o³ówkiem: [1896] oraz: kat. wyst. 1964 - poz. 52; - tuszem: Z 40 oraz: /52. Nalepki: - 1. z niebiesk¹ ramk¹-obwódk¹ i odrêcznym tekstem: F.Ruszczyc | cykl Rugia Bornholm | olej | w³. Rodziny w Bohdanowie; - 2. nalepka wystawowa (druk, maszynopis) o treœci: Towarzystwo Przyjació³ Sztuk Piêknych w Krakowie | R. 1937 Grudzieñ Nr. 2091/49/ | Autor Ferdynand Ruszczyc | Adres Wystawa poœmiertna | Brzeg morski | Wykonanie olej cena. Na nalepce stempel: WYSTAWA POŒMIERTNA | FERD. RUSZCZYCA; - 3. nalepka z numerem: 1244/42/71; - 4. nalepka wystawy monograficznej w MN Kraków II-IV 2002, Muz. Okrêg. Toruñ IV-V 2002, MN Warszawa VII-IX 2002, LDM w Wilnie X-XII 2002. Obraz pochodzi ze zbiorów rodziny artysty.

35 000 z³

estymacja: 45 000 - 55 000

Obraz opisany i reprodukowany w: - Katalog wystawy poœmiertnej prac malarskich i rysunkowych Ferdynanda Ruszczyca, Wilno paŸdziernik 1937, s. 25, nr kat. 49 [w³asnoœæ rodziny artysty]; - Ferdynand Ruszczyc 1870-1936, Przewodnik 127, TZSP Warszawa, listopad - grudzieñ 1937, s. 31, nr kat. 49 [w³asnoœæ rodziny artysty]; - Ferdynand Ruszczyc 1870-1936. Katalog wystawy poœmiertnej, TPSP w Krakowie, grudzieñ 1937 - styczeñ 1938, s. 20, nr kat. 49 [w³asnoœæ rodziny artysty]; - Ferdynand Ruszczyc 1870-1936. Katalog. [red. J. Ruszczycówna], Muzeum Narodowe w Warszawie 1964, s. 47, nr kat. I/52 [w³asnoœæ rodziny artysty];

- Morze w malarstwie polskim XVII-XX w., Katalog wystawy, Muzeum Narodowe w Gdañsku, VI - VIII 1978, s. 31, poz. 209; - J. Ruszczycówna, Ferdynand Ruszczyc (1870-1936). Krajobrazy i wnêtrza, Katalog wystawy, Muzeum Okrêgowe w Bia³ej Podlaskiej 1881, s. 8, nr kat. 9 [w³asnoœæ rodziny artysty]; - F. Ruszczyc, Dziennik, Czêœæ pierwsza, Ku Wilnu 1894-1919, [wybór ok³ad, opracowanie i wstêp E. Ruszczyc], Warszawa 1994, il. 26; - Ferdynand Ruszczyc 1870-1936. ¯ycie i dzie³o, [S. Krzysztofowicz-Kozakowska, A. Kroplewska-Gajewska], Muzeum Narodowe w Krakowie, Kraków 2002, s. 84, nr kat. 24 [w³asnoœæ rodziny artysty].


16 VLASTIMIL HOFMAN

17 W£ODZIMIERZ TETMAJER

(Praga 1881 - Szklarska Porêba 1970)

(LudŸmierz na Podhalu 1862 - Kraków 1923)

STARZEC, 1923

DZIEWCZYNA Z BRONOWIC

olej, tektura, 26,5 x 30,5 cm sygn. p.g.: Wlastimil Hofman 1923 Na odwrocie farb¹ napis: R

olej, p³ótno naklejone na tekturê 31 x 20 cm (w œwietle oprawy)

6 000 z³

Informacja o artystach - www.agraart.pl

estymacja: 8 000 - 10 000

5 000 z³

estymacja: 8 000 - 10 000

Urzekaj¹ce studium postaci dziewczyny wiejskiej malowane z absolutn¹ swobod¹ i pewnoœci¹ rêki.


18 wed³ug WOJCIECHA KOSSAKA (Pary¿ 1856 - Kraków 1942 )

PORTRET PORUCZNIKA HENRYKA ZANDBANGA, po 1936 olej, p³ótno, 91 x 101 cm Na odwr. napis farb¹ na p³ótnie: Maurycy (sic!) Franciszek Zandbang | ur. 12 XI 1905 | Skoñczy³ s³u¿bê dla Ojczyzny 16. V. 1936. | porucznik 7-go pu³ku U³anów Lubelskich im. Genera³a Sosnkowskiego | Kandydat do Wy¿szej Szko³y Wojennej | Odznaczony srebrnym Krzy¿em Zas³ugi i oficerskim krzy¿em | de l’Etoile Noire | 11 XI 1936 | Mianowany rotmistrzem 19. VI 1937 | Wspó³twórca fundacji im. Rotmistrza Zandbanga | Jego koñ. Danneborg

5 000 z³

estymacja: 8 000 - 10 000

Obraz jest kopi¹ Portretu porucznika Henryka Zandbanga (z koniem Danneborgiem) namalowanego przez Wojciecha Kossaka w 1931 i obecnie znajduj¹cego siê w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie. Mo¿na domniemywaæ, ¿e po tragicznej œmierci porucznika, kopiê jego portretu wykonano na zamówienie macierzystego 7. pu³ku u³anów lubelskich im. Gen. Kazimierza Sosnkowskiego.

Henryk Franciszek Zandbang (1905-1936) syn lekarza warszawskiego Henryka i Marii Anieli z Wodziñskich. Bardzo zdolny, ukoñczy³ korpus Kadetów w Modlinie z pierwsz¹ lokat¹, a nastêpnie Oficersk¹ Szko³ê Kawalerii w Grudzi¹dzu. Oficer 15 Pu³ku U³anów Poznañskich. W 1932 roku w randze porucznika przeniesiony do 7 Pu³ku U³anów Lubelskich. Mi³oœnik konnej jazdy terenowej. W³ada³ biegle kilkoma jêzykami europejskimi, dlatego te¿ zosta³ powo³any do Sztabu Wojskowego w Warszawie celem przydzielenia go do attachatów zagranicznych. W wolnych chwilach para³ siê publicystyk¹ wojskow¹. 16 maja 1936 roku po powrocie z urlopu zosta³ przypadkowo zastrzelony podczas sprawdzania czujnoœci wartownika (noc¹ w czasie s³otnej, wietrznej pogody). Wartownik strzeli³ nie czekaj¹c na has³o, czy te¿ nie s³ysz¹c odzewu - trafiaj¹c oficera w g³owê. Poœmiertnie odznaczony Srebrnym Krzy¿em Zas³ugi, a w 1937 roku awansowany na rotmistrza. (patrz: J. £oœ, Rotmistrz Zandbang. Wspomnienie. [Warszawa] 1938. „Biblioteka Polska“)


19 STANIS£AW ¯UKOWSKI (Jêdrychowice k. Grodna 1875 - Pruszków 1944)

MAJ, 1922 olej, p³ótno, 62,5 x 75 cm sygn. dwukrotnie: l.d.: S ¯ukowski | „Maj“ p.d.: S. Joukovsky | 1922 /./ Na odwrocie napis: S. Joukovsky | [cyrylic¹] Wystawka w Amierike | 1923 - 25 goda. [alfabetem ³aciñskim] Moskou| /./ 28. | [cyrylic¹] „Maj“ | Akadiemik S. Ju. ¯ukowskij | Moskwa

80 000 z³

estymacja: 100 000 - 140 000

Znane s¹ jeszcze dwie póŸniejsze wersje tego motywu, obrazy ró¿ni¹ce siê miêdzy sob¹ formatem i szczegó³ami kompozycji - porównaj: aukcja D.A. Agra-Art z 22 maja 2005 (ol. p³. 105 x 89 cm; 1923) oraz obraz znajduj¹cy siê w zbiorach Muzeum - Mieszkania I.I. Brodskiego w Petersburgu (ol. p³., 73 x 60 cm; 1923; patrz katalog: S. J. ¯ukowskij, Moskwa 1972, il.36, nr kat. 36)

INFORMACJA O ARTYŒCIE: Stanis³aw ¯ukowski - malarz pejza¿ysta; w latach 1892-1901 studiowa³ w Moskiewskiej Szkole Malarstwa, RzeŸby i Architektury, m.in u Siergieja Korowina, Abrama Archipowa i Isaaka Lewitana. Po studiach pozosta³ w Rosji. Od 1896 uczestniczy³ w wystawach Towarzystwa Pieriedwi¿ników; w roku 1907 otrzyma³ tytu³ akademika. Od 1923 stale mieszka³ w Warszawie, gdzie wielokrotnie wystawia³ w Towarzystwie Zachêty Sztuk Piêknych. By³ przede wszystkim znakomitym pejza¿yst¹; malowa³ tak¿e wnêtrza i rzadziej portrety. Jego obrazy, zawsze wysoko cenione, niejednokrotnie by³y

odznaczane medalami na wystawach - m.in. w roku 1912 na miêdzynarodowej wystawie w Monachium nagrodzono z³otym medalem Jesienny wieczór. Podczas pobytu w Rosji, artysta najczêœciej podpisywa³ swoje prace cyrylic¹, póŸniej alfabetem ³aciñskim. Wiele jego obrazów znajduje siê w polskich zbiorach muzealnych oraz w muzeach Moskwy, Petersburga i Miñska. Katalog znanych dzie³ artysty zawiera bogato ilustrowana monografia, autorstwa M.U. Gorie³owa [Stanis³aw Julianowicz ¯ukowskij, Moskwa 1982].


20 JACEK MALCZEWSKI (Radom 1854 - Kraków 1929)

POWRÓT, 1920 olej, sklejka 68,5 x 57,5 cm sygn. dwukrotnie: u do³u wzd³u¿ lewej krawêdzi: J Malczewski na szarfie wieñca ¿a³obnego: MAL | 920 Obraz posiada ekspertyzê p. Agnieszki £awniczakowej (Poznañ, 24.05.2003). Poni¿sz¹ notê opracowano wedle tego tekstu.

120 000 z³

estymacja: 160 000 - 180 000

Obraz Powrót to fantastyczna scena z dwoma faunami, które przynios³y do domu martwe cia³o mê¿czyzny i z³o¿y³y je na œcie¿ce prowadz¹cej pod ganek dworu, na którym stoi postaæ w czarnej szacie. Faunom towarzyszy dziewczyna w krótkim futerku, trzymaj¹ca wieniec ozdobiony szarf¹, na której widoczny jest napis: MAL | 920. Obraz zawiera treœci autobiograficzne i stanowi poetyck¹ refleksjê Jacka Malczewskiego nad kolejami i sensem w³asnego ¿ycia. Ukazuje dwór i fragment parku w Lus³awicach, gdzie mieszka³y siostry artysty i dok¹d on sam w latach dwudziestych zesz³ego stulecia przyje¿d¿a³ na d³ugie, malarskie i rodzinne pobyty. Motyw lus³awickiego dworu, jako swoistej ziemskiej Arkadii i uosobienie rodzinnego domu, artysta w³¹czy³ do wielkiego malarskiego tematu rozwa¿aj¹cego cykl egzystencji up³ywaj¹cej pod nieuchronnym znakiem œmierci. Kontekst autobiograficzny Powrotu poœwiadcza nie tylko widok Lus³awic, ale równie¿ fragmentaryczne napisy na szarfie zwisaj¹cej z ¿a³obnego wieñca w rêkach dziewczyny. Przedstawienie to wpisuje siê w szereg - powstaj¹cych od ok. 1911 r. - wyobra¿eñ poœmiertnego powrotu do domu, do miejsca ciszy, ukojenia i harmonii. Wyobra¿enie takie - podobnie jak tutaj - przedstawia zwykle fauny przynosz¹ce przed dom cia³o artysty na marach (faun

u Malczewskiego to zazwyczaj znak twórczoœci i artyzmu). Towarzyszy im zwykle dziewczyna w futerku, bêd¹ca zapewne reminiscencj¹ sybirskiej zes³anki Ellenai, czêstej, przejêtej od S³owackiego bohaterki obrazów Malczewskiego (porównaj m.in.: Powrót w rodzinne strony, ok. 1911, MNK; Powrót na marach, 1918, w³. pryw.; Powrót, 1914, aukcja D.A. Agra-Art z 17.06.1993). Niewykluczone, ¿e prezentowany obraz mo¿na ³¹czyæ z siedmiocz³onowym cyklem dzie³ namalowanych przez Malczewskiego w latach 1918-1920, a nazwanym Ju¿ ³an z¿êty. Sugeruje to przypuszczalna, osnuta wokó³ zagadnienia œmierci symbolika tego zespo³u, domniemywana z tytu³ów poszczególnych jego ogniw oraz klimatu i lus³awickich motywów powtarzaj¹cych siê w obu znanych dziœ obrazach tego cyklu.

Obraz opisany i reprodukowany w: - J. Puciata-Paw³owska, Jacek Malczewski, Wroc³aw - Warszawa Kraków 1968, s. 243, il. poza tekstem 162 (tu omy³kowo podana inna technika i wymiary, co nie jest w tej ksi¹¿ce wyj¹tkiem).

INFORMACJA O ARTYŒCIE: Jacek Malczewski, wybitny przedstawiciel malarstwa polskiego modernizmu, studia artystyczne rozpocz¹³ w krakowskiej Szkole Sztuk Piêknych, gdzie w latach 1872-1875 uczy³ siê pod kierunkiem Feliksa Szynalewskiego, W³adys³awa £uszczkiewicza i Jana Matejki, do którego pracowni uczêszcza³ ponownie w 1877-1879. Nastêpnie kszta³ci³ siê w Paryskiej École des Beaux Arts u E. Lehmanna (1876 -1877). W 1880 podró¿owa³ do W³och. W 1884-1885 wzi¹³ udzia³ jako rysownik - w naukowej ekspedycji Karola Lanckoroñskiego do Pamfilii i Pizydii w Ma³ej Azji. Wówczas by³ tak¿e w Grecji i we W³oszech. W latach 1885-1886 przebywa³ przez kilka miesiêcy w Monachium. Po powrocie zamieszka³ na sta³e w Krakowie, sk¹d wyje¿d¿a³ jeszcze do Monachium i do W³och. W 1896-1900 uczy³ w kra-

kowskiej Szkole Sztuk Piêknych, a w latach 1911-1922 by³ profesorem i dwukrotnie rektorem krakowskiej Akademii. Lata 1914-1915 spêdzi³ w Wiedniu, w 1916 wróci³ do Krakowa. W ostatnich latach ¿ycia przebywa³ g³ównie w Lus³awicach i Charzewicach k. Zakliczyna. By³ wspó³za³o¿ycielem Towarzystwa Artystów Polskich „Sztuka“ (1897) oraz cz³onkiem grupy „Zero“ (1908). We wczesnym okresie twórczoœci malowa³ portrety, sceny rodzajowe i - przede wszystkim - obrazy o tematach zwi¹zanych z martyrologi¹ Polaków po powstaniu styczniowym (Œmieræ Ellenai, Niedziela w kopalni, Na etapie, Wigilia na Syberii). PóŸniej, od lat 90. XIX w. tworzy³ obrazy o treœciach symbolicznych z przenikaj¹cymi siê w¹tkami patriotycznymi, biblijnymi, baœniowymi, literackimi i alegoryczno-fantastycznymi.


21 WIKTOR KORECKI

22 WIKTOR KORECKI

(Kamieniec Podolski 1890 - Komorów k. Warszawy 1980)

(Kamieniec Podolski 1890 - Komorów k. Warszawy 1980)

G£USZEC, 1933

ZACHÓD S£OÑCA NAD STAWEM

olej, p³ótno, 52 x 44,5 cm sygn. p.d.: WIKTOR KORECKI | 1933

olej, p³yta, 55 x 85,3 cm sygn. l.d.: WIKTOR KORECKI

6 000 z³ Informacja o artyœcie - www.agraart.pl

estymacja: 8 000 - 10 000

6 000 z³

estymacja: 7 000 - 9 000


23 TADEUSZ RYBKOWSKI

24 W£ADYS£AW SZERNER

(Kielce 1848 - Lwów 1926)

(Warszawa 1836 - Monachium 1915)

ODPOCZYNEK KOZAKÓW NA STEPIE, 1886

NA GAWÊDCE, ok. 1885

olej, deska mahoniowa, 26 x 39,5 cm sygnowany i datowany po lewej stronie u do³u: Tadeusz Rybkowski | 1886 na odwrocie o³ówkiem: # | 95

olej, p³ótno, 44 x 35,3 cm; sygn. p.d.: W³adys³aw Szerner

45 000 z³

estymacja: 50 000 - 60 000

Informacja o artystach - www.agraart.pl

40 000 z³

estymacja: 50 000 - 60 000

Motyw konnego wojaka gwarz¹cego z kobiet¹ na ulicy ma³ego miasteczka W³adys³aw Szerner powtarza³ kilkakrotnie, zmieniaj¹c drobne szczegó³y kompozycji kolejnych obrazów. Malowa³ wiêcej lub mniej œniegu na drodze i dachach domostw, domalowywa³ ró¿ne postacie, psa na pierwszym planie czy wie¿e koœcio³a w oddali. Porównaj np.: „Tygodnik Powszechny“ w 1884 (I pó³rocze, s. 9; reprodukcja drzeworytnicza). „Tygodnik Ilustrowany“ z 1888 r. (I pó³rocze, s. 8; reprodukcja drzeworytnicza); aukcja Agry w roku 1997 (patrz strona: www.agraart.pl).


25 ANTONI KOZAKIEWICZ (Kraków 1841 - Monachium 1915)

NA TARGU W GALICYJSKIM MIASTECZKU olej, deska 20,5 x 31 cm sygn. l.d.: A Kozakiewicz ponadto na odwrocie wydrapana sygn.: A Kozakiewicz Na odwrocie nalepki domu aukcyjnego Van Ham w Kolonii.

43 000 z³

estymacja: 50 000 - 60 000

INFORMACJA O ARTYŒCIE: Antoni Kozakiewicz naukê malarstwa rozpocz¹³ w Krakowie - w latach 1857-1866 studiowa³ w tamtejszej Szkole Sztuk Piêknych pod kierunkiem W. £uszczkiewicza i F. Szynalewskiego. W roku 1863 zaci¹gn¹³ siê w szeregi powstañcze, wzi¹³ udzia³ w bitwie pod Miechowem, a za udzia³ w powstaniu zosta³ póŸniej na krótko uwiêziony. W 1868 wyjecha³ do Wiednia i studiowa³ w tamtejszej Akademii. Na wystawie akademickiej w roku 1870 pierwsz¹ nagrod¹ odznaczono jego obraz Pro Deo et Patria albo nauki dziadunia. W 1871 otrzyma³ stypendium cesarskie i wyjecha³ do Monachium. Tu dzieli³ pracowniê z Franciszkiem Streitem i Aleksandrem Kotsisem, przyjació³mi jeszcze z czasów krakowskich. Razem z nimi czêsto jeŸdzi³ na „malarskie wyprawy“ w góry Bawarii. W Monachium artysta spêdzi³ prawie trzydzieœci lat, a jego obrazy poszukiwane i zamawiane przez Kunsthandlerów, cieszy³y siê powodzeniem w Niemczech, Anglii, Francji, Australii i Stanach Zjednoczonych. W roku 1900 wróci³ do kraju, zamieszkuj¹c w Warszawie a nastêp-

nie w Szczawnicy. We wczeœniejszym okresie Kozakiewicz malowa³ widoki miejskie, zajmowa³y go motywy literackie i sceny historyczne. Niejednokrotnie siêga³ te¿ po tematy powstañcze, wysnute b¹dŸ to z w³asnych wspomnieñ (Niespodziewani), b¹dŸ te¿ inspirowane sztuk¹ Artura Grottgera (Trzy pokolenia). Jednak przede wszystkim malowa³ obrazy rodzajowe - sceny z ¿ycia polskich wsi lub ma³ych miasteczek. Tworzy³ te¿ portrety oraz scenki z bohaterami dzieciêcymi - sentymentalne kompozycje o rozbudowanej anegdocie, czêsto podkreœlonej jeszcze tytu³em (Ca³usa albo ciê nie puszczê, Nie becz Jasiu, pójdziesz lulu, Pierwsze kroki). Obrazy te podoba³y siê powszechnie, by³y nagradzane na wystawach a recenzenci zauwa¿ali, ¿e „jest w nich zawsze œwie¿oœæ myœli, urok, ciep³o, szczegó³y pysznie wykoñczone, kompozycja obmyœlana z wdziêkiem“. Wczeœniejsze prace odznaczaj¹ siê czêsto wysokim stopniem artyzmu, p³ótna z póŸniejszego okresu nie osi¹ga³y ju¿ tego poziomu, a czêsto bywa³y powtórzeniami dawniejszych kompozycji.


26 ZYGMUNT SIDOROWICZ

27 W£ADYS£AW SZERNER

(Lwów 1846 - Wiedeñ 1881)

(Warszawa 1836 - Monachium 1915)

PEJZA¯ PO ZACHODZIE, 1878

PANCERNI W DRODZE, ok. 1885-1890

olej, deska, 21,5 x 42 cm sygn. l.d.: Sidorowicz 1878

olej, p³ótno, 44 x 35 cm sygn. l.d.: W³adys³aw Szerner

Na odwrocie karta (maszynopis opatrzony imiennymi stemplami) z orzeczeniem dra Kazimierza Buczkowskiego, który potwierdzaj¹c autorstwo Sidorowicza zauwa¿a, ¿e obraz ten „w ca³ej pe³ni reprezentuje talent tego nieprzeciêtnego artysty odczuwaj¹cego g³êboko piêkno krajobrazu polskiego“.

40 000 z³

28 000 z³

estymacja: 30 000 - 40 000

estymacja: 50 000 - 60 000

Motyw kilkakrotnie powtarzany i przetwarzany przez artystê. Zbli¿ona wersja kompozycji reprodukowana by³a m.in. w „Tygodniku Ilustrowanym“ z 1887 r. (I pó³rocze, nr 226, repr. drzeworytnicza na s. 289). Postaæ pierwszoplanowego jeŸdŸca znalaz³a siê tak¿e na akwareli wystawionej na naszej aukcji (por. nr kat. 13).


28 ALFRED WIERUSZ-KOWALSKI (Suwa³ki 1849 - Monachium 1915)

KAUKASKI ZWIAD, 1880 olej, p³ótno 61 x 101 cm sygn. p.d.: A. Wierusz-Kowalski Z ty³u na ramie nalepka londyñskiej firmy William & Son’s

650 000 z³

estymacja: 800 000 - 900 000

Motywy kaukaskie pojawia³y siê w obrazach Wierusza-Kowalskiego g³ównie w latach 1880-1885. Artysta, który podobnie jak i inni malarze monachijscy zafascynowany by³ egzotyk¹ tematu i „romantyczn¹“ aur¹ opowieœci o Szamilu i walkach ludów Kaukazu o niepodleg³oœæ, czêsto malowa³ czerkieskich jeŸdŸców, przemierzaj¹cych górskie bezdro¿a. W roku 1880 na Salonie paryskim wystawi³ inny Kaukaski zwiad i Górali kaukaskich, podobny obraz pt. Czerkiesi w 1892 pokaza³ tak¿e w warszawskim TZSP.

Obraz opisany i reprodukowany w: - H. P. Bühler, Jäger, Kosaken und polnische Reiter. Josef von Brandt Alfred von Wierusz-Kowalski, Franz Roubaud und der Münchner Polenkreis, Hildesheim - Zürich - New York 1993, il. 121 na s. 123 (Kaukasische Auklärung); - H. P. Bühler, Józef Brandt, Alfred Wierusz-Kowalski i inni, Warszawa 1998, il. 121 na s. 119 (Kaukaski zwiad).

INFORMACJA O ARTYŒCIE: Alfred Wierusz-Kowalski, jeden z najwybitniejszych polskich malarzy tzw. szko³y monachijskiej by³, obok Józefa Brandta i W³adys³awa Czachórskiego, tak¿e najpopularniejszym z polskich artystów osiad³ych i stale dzia³aj¹cych w Monachium. Zamieszka³ tam w roku 1873, ju¿ po studiach w Warszawie i w DreŸnie. Przez rok uczy³ siê jeszcze w monachijskiej Akademii Sztuk Piêknych pod kierunkiem Alexandra Wagnera, a nastêpnie przeniós³ siê do prywatnej pracowni Brandta. Uznanie krytyki i publicznoœci zdoby³ wczeœnie; jego obrazy, odznaczane medalami na wystawach by³y rozchwytywane przez kolekcjonerów i niemieckich handlarzy. W roku 1890 zosta³ honorowym profesorem Akademii monachijskiej. Malowa³ sceny rodzajowe i rodzajowo-historyczne z motywami jeŸdŸców, rycerzy, myœliwych, koni, wilków i œniegów. Po podró¿y do Afryki w roku 1903 podejmowa³ te¿ tematy orientalne. W polskich zbiorach muzealnych znalaz³o siê stosunkowo niewiele prac artysty - jego obrazy sprzedawane g³ównie na rynku niemieckim w wiêkszej liczbie trafia³y do kolekcji prywatnych, g³ównie w Niemczech i Stanach Zjednoczonych. Obecne czêsto pojawiaj¹ siê i na polskim rynku sztuki, zawsze budz¹c zainteresowanie kolekcjonerów. Fotografia „kaukaskiego“ modela w pracowni A. Wierusza-Kowalskiego


29 JAN BOHUSZEWICZ (Osowiec k. M³awy 1878 - Santa Margerita Ligure we W³oszech 1935)

CYPRYSY NA STOKU PAGÓRKA, 1931 olej, karton, 24,5 x 32 cm sygn. niebiesk¹ farb¹ p.d.: Jan Bohuszewicz 931. Na odwrocie napisy autorskie: - fioletow¹ kredk¹: L Margherita - 31 | J. Bohuszewicz; o³ówkiem: Cyprysy na stoku. Ponadto napisy obc¹ rêk¹: z³. 20 oraz 25/874. Resztka nalepki z napisem: Krakó[.] | Œw. Jana. W prawym górnym rogu nalepka z napisem naniesionym rêk¹ ¿ony artysty (atrament): 874 | Jan Bohuszewicz | „Cyprysy na stoku pagórka“ | (Ciressi sul pondio di collina) | (Cypres sur la ponte de colline) | Ste Margherite Lig. 1931 8 000 z³

estymacja: 9 000 - 10 000

Obraz wymieniony - pod numerem 874 - w rêkopiœmiennym Katalogu obrazów Jana Bohuszewicza sporz¹dzonym przez ¿onê artysty Józefê Bohuszewicz i z³o¿onym w Muzeum Narodowym w Warszawie w jêzyku polskim, francuskim i angielskim. Informacja o artyœcie - www.agraart.pl


30 IWAN TRUSZ (Wysocko 1869 - Lwów 1941)

ARABKI, lata 20. XX w. Obraz z cyklu Z podró¿y do Egiptu i Palestyny olej, tektura, 47,3 x 37 cm sygn. p.d.: Iw. Trusz Na odwrocie napisy: 37 x 47 cm | [...?] | [K?] 300. Ponadto poni¿ej stempel: Jan Hoffmann | Sk³ad farb i materia³ów | Lwów, Rynek 34. 10 000 z³

estymacja: 15 000 - 20 000

Iwan Trusz by³ w Egipcie i Palestynie w roku 1912, ale wspomnienia, motywy i reminiscencje z tej podró¿y powraca³y w jego malarstwie jeszcze przez lata. Prezentowana tu kompozycja Arabki znana jest tak¿e z mniejszego szkicu przechowywanego w zbiorach lwowskich. (Porównaj katalog: O. Bi³a, S³oneczne akordy w palecie Iwana Trusza, Prace ze zbiorów Muzeum Narodowego we Lwowie im. Andrzeja Szeptyckiego, Pañstwowa Galeria Sztuki, Sopot 2011, s. 88, nr kat. 129 [olej, tekt. 37,2 x 26,1 cm] Informacja o artyœcie - www.agraart.pl


31 JAN GRUBIÑSKI

32 CONRAD WIMMER

(Warszawa 1874 - Rabka Zdrój 1945)

(Wiedeñ 1844 - Monachium 1905)

LAS ZIM¥

NA POLOWANIE

olej, p³ótno 68 x 107 cm sygn. p.d.: J. Grubiñski

olej, p³ótno, 61,5 x 49,3 cm; sygn. p.d.: C. Wimmer. Na odwr. owalny stempel zak³adu artyku³ów malarskich (czytelny czêœciowo): "Malerein.... und ... | .... | A. Schutzman | in München

9 000 z³

estymacja: 10 000 - 15 000

6 000 z³

estymacja: 10 000 - 15 000

INFORMACJA O ARTYŒCIE:

INFORMACJA O ARTYŒCIE:

Jan Grubiñski - malarz, znany jako twórca nastrojowych, nostalgicznych pejza¿y - w latach 1896-1897 by³ uczniem Jacka Malczewskiego w krakowskiej Szkole Sztuk Piêknych. Naukê kontynuowa³ w Pary¿u u Raphaela Collina. Po powrocie do kraju zamieszka³ w Warszawie. By³ cz³onkiem Towarzystwa Zachêty Sztuk Piêknych, gdzie wystawia³ w latach 1899, 1900, 1925-1927, 1933.

Conrad Wimmer - malarz, grafik i akwarelista, artysta ze szko³y niemieckiëj; znany g³ównie jako twórca pejza¿y i obrazów marynistycznych. Studia malarskie rozpocz¹³ w Akademii w Wiedniu, pod kierunkiem Petera Johanna Nepomuka Geigera. W 1862 przyjecha³ do Düsseldorfu, by w tamtejszej Akademii studiowaæ malarstwo pejza¿owe. ZaprzyjaŸni³ siê wówczas z Ludwigiem Munthe, nieco starszym koleg¹ ze studiów, który wywar³ nañ znacz¹cy wp³yw. Razem wyje¿d¿ali na wieœ i malowali zimowe i jesienne pejza¿e; czêsto pejza¿e leœne ze zwierzyn¹ ³own¹. Z Düsseldorfu Wimmer wyjecha³ do Pary¿a, gdzie wystawia³ na paryskich Salonach. W 1878 wyró¿niony zosta³ medalem na paryskiej Wystawie Œwiatowej. Z sukcesem wystawia³ tak¿e w Wiedniu (medal w 1876 i 1894), Berlinie (medal 1872), w Amsterdamie i Londynie.


33 KAZIMIERZ POCHWALSKI

INFORMACJA O ARTYŒCIE:

(Kraków 1855 - Kraków 1940)

Kazimierz Pochwalski kszta³ci³ siê pod kierunkiem Jana Matejki w krakowskiej Szkole Sztuk Piêknych, u Aleksandra Wagnera i Oskara Seitza w Akademii monachijskiej, a nastêpnie w Wiedniu i w Pary¿u. Podró¿owa³ do W³och, Grecji, Egiptu i Turcji. Od 1893 stale mieszka³ w Wiedniu, gdzie w latach 1894-1918 by³ profesorem Akademii Sztuk Piêknych. Malowa³ sceny rodzajowe, ale przede wszystkim zas³yn¹³ jako portrecista, wysoko ceniony za mistrzostwo techniczne i umiejêtnoœæ trafnej charakterystyki modela. Portretowa³, m.in. cesarza Franciszka Józefa, Henryka Sienkiewicza, z którym by³ zaprzyjaŸniony (MN Kraków), W³odzimierza Dzieduszyckiego (MN Wroc³aw) i szereg osób z krêgów dworu i arystokracji. Po roku 1918, mimo wci¹¿ nies³abn¹cej popularnoœci i powodzenia, na sta³e powróci³ do rodzinnego Krakowa.

DZIEWCZYNA W STROJU KRAKOWSKIM, 1923 olej, sklejka, 41 x 47,5 cm sygn. p.d.: Kaz. Pochwalski | 1923.Na odwrocie ma³a nalepka z wpisanym rêcznie numerem: 270 5 000 z³

estymacja: 8 000 - 10 000


34 LUDWIK GRABOWSKI

INFORMACJA O ARTYŒCIE:

(1884 - 1982)

Ludwik Grabowski - malarz pejza¿ysta, studiowa³ w Szkole Sztuk Piêknych w Warszawie 1911-1913. Wystawia³ w Warszawskim Towarzystwie Sztuk Piêknych w latach 1919-1938. Po wojnie nadal malowa³, g³ównie pejza¿e.

PEJZA¯, przed 1926 olej, p³ótno, 33,5 x 41,5 cm sygn. l.d.: L. GRABOWSKI. na odwrocie na kroœnie: - odrêcznie napis tuszem: wygra³ 412.t. | 24/IV 1926 r.; - d³ugopisem: p. Nowogrodzki ponadto pozosta³oœæ nalepki: [...] Zakup 13 III 192[6] [...] na p³ótnie œlad po starej nalepce oraz nalepka z wpisanymi odrêcznie danymi obrazu i informacjami na temat artysty 3 000 z³

estymacja: 4 000 - 6 000


35 W£ADYS£AW CHMIELIÑSKI (Warszawa 1911 - Warszawa 1979)

SANIAMI PRZEZ WIEŒ olej, tektura, 25 x 35,5 cm sygn. p.d.: W³. Chmieliñski. 3 000 z³ Informacja o artystach - www.agraart.pl

estymacja: 5 000 - 6 000


36 JÓZEF CHE£MOÑSKI (Boczki k. £owicza 1849 - Kuklówka k. Grodziska Mazowieckiego 1914)

„BA£WANKI“ NA JEZIORZE olej, p³ótno, 22 x 35 cm sygn. l.d.: J. CHE£MOÑSKI 25 000 z³

estymacja: 50 000 - 70 000

Pejza¿ z rozlewiskiem, w którego p³ytkich wodach myœliwi rozstawili tzw. ba³wanki, makiety kaczek czy gêsi, maj¹ce zwabiæ przelatuj¹ce ptactwo. Obraz pochodzi z póŸniejszego okresu twórczoœci artysty, byæ mo¿e z lat 1906-1910 i jego wyjazdów na Polesie.


37 MICHA£ GORSTKIN WYWIÓRSKI (Warszawa 1861 - Warszawa 1926)

ZIMA W GÓRACH olej, p³ótno naklejone na tekturê, 18,5 x 29,5 cm sygn. l.d.: M. G. Wywiórski Na odwrocie nalepki: - 1. nalepka galeryjna: KUNSTHANDLUNG | TOPP | 6250 LIMBURG/LAHN | GRABENSTRASSE 31.; - 2. nalepka domu aukcyjnego Van Ham w Kolonii. 3 000 z³

estymacja: 4 000 - 5 000


38 W£ADYS£AW PODKOWIÑSKI (Warszawa 1866 - Warszawa 1895)

NAD STAWEM, ok. 1893 olej, p³ótno, 36 x 56,4 cm sygn. p.d.: Podkowiñski 39 000 z³

estymacja: 40 000 - 60 000

Obraz powsta³ zapewne ju¿ po powrocie Podkowiñskiego z Pary¿a i jest plonem letniego wyjazdu artysty do któregoœ z maj¹tków przyjació³ - Mokrej Wsi, Chrzêstnego czy Sobótki w Sandomierskiem. Informacja o artystach - www.agraart.pl


39 ARNULF de BOUCHÉ

40 GIOVANNI GIORDANO LANZA

(Monachium 1872 - Langkampten w Tyrolu 1945)

(Neapol 1827 - Rzym 1889)

MARTWA NATURA Z SUCHYMI KWIATAMI W WAZONIE, 1941

PAESTUM. ŒWI¥TYNIE POSEJDONA I HERY

olej, p³ótno, 80,5 x 71 cm sygn. p.g.: - A. de Bouché - | 41. Na odwr. po lewej u góry autorski napis: A. de Bouché - | München 13 7 000 z³

estymacja: 8 000 - 9 000

akwarela, papier, 39,3 x 72,5 cm (w œwietle ramy) sygn. p.d.: GG LANZA Na plecach drukowana nalepka paryskiej firmy ramiarskiej MOIRINAT. 7 000 z³

estymacja: 9 000 - 12 000

INFORMACJA O ARTYŒCIE:

INFORMACJA O ARTYŒCIE:

Arnulf de Bouché - portrecista, malarz martwych natur i aktów - syn malarza i witra¿ysty Carla de Bouché (1845-1920). Arnulf de Bouché pierwsze lekcje rysunku i malarstwa pobiera³ u ojca, póŸniej studiowa³ w ASP w Monachium, gdzie by³ uczniem Gabriela von Hackla i Paula Höckera. Artysta znany jest przede wszystkim jako malarz aktów kobiecych. Swoje modelki, ujmowane w zmys³owych, wyrafinowanych pozach, bardzo czêsto przedstawia³ w orientalnej scenerii, nadaj¹c obrazom odpowiednie, znacz¹ce tytu³y Saida, Tamara, Fatma, Bajadera czy Odaliska. Od roku 1901 regularnie uczestniczy³ w wystawach urz¹dzanych w monachijskim Glaspalast, a w 1914 wzi¹³ udzia³ w Wielkiej Wystawie Sztuki w Berlinie. Jego obrazy znajduj¹ siê w zbiorach muzeów niemieckich (m.in. Autoportret z roku 1912 w Stadtmuseum w Norymberdze), ale wiêkszoœæ z nich trafi³a do kolekcji prywatnych. Prace artysty czêsto pojawiaj¹ siê na europejskich aukcjach dzie³ sztuki, a ostatnio tak¿e i w Polsce.

Giovanni Giordano Lanza - w³oski malarz pejza¿y, wedut i wnêtrz. Tematykê tê przej¹³ po swoim mistrzu, neapolitañskim malarzu Giacinto Gigante. Pierwszy sukces odniós³ w roku 1852, otrzymuj¹c srebrny medal za du¿y obraz Wnêtrze koœcio³a Santa Chiara. Nagrodzono równie¿ jego póŸniejsz¹ pracê Wnêtrze zakrystii San Martino, malowan¹ na zlecenie rodziny Burbonów. Malowa³ liczne widoki pa³aców (Palazzo Reale w Caserta), miast i wybrze¿y (Neapolu, Amalfi, Sorrento itp.), staro¿ytnych ruin w Paestum, Pompei czy na ateñskim Akrolpolu. Najchêtniej pos³ugiwa³ siê technik¹ akwareli, w której osi¹gn¹³ mistrzostwo.


41 KONSTANTY MACKIEWICZ

42 EDWIN THOMAS ROBERTS

(Ma³oryta k. Brzeœcia nad Bugiem 1894 - £ódŸ 1985)

(Londyn 1840 - Londyn 1917)

KATEDRA ŒW. WITA W PRADZE

DZIECI ZE SZCZYG£EM, 1880

olej, tektura, 49 x 29,5 cm sygn. p.d.: KMackiewicz (inicja³y wi¹zane)

olej, deska, 35,5 x 30,4 cm sygn. l.d.: Edwin Roberts | 1880

4 000 z³

estymacja: 6 000 - 8 000

5 000 z³

estymacja: 7 000 - 8 000

Informacja o artystach - www.agraart.pl


43 RICHARD BIRNSTENGEL

44 JÓZEF RAPACKI

(Drezno 1881 - Drezno 1968)

(Warszawa 1871 - Olszanka k. Skierniewic 1929)

ULICZKA W MIEŒCIE, 1916

POCI¥G PRZESZED£, 1903

olej, tektura, 43,7 x 33,5 zatarta sygnatura p.d. Na odwrocie napisy w jêzyku niemieckim z nazwiskiem artysty i dat¹ 1916.

tusz, gwasz, papier, 44 x 62 cm sygn. p.d. bia³ym gwaszem: JÓZEF RAPACKI 1903

8 000 z³

estymacja: 10 000 - 12 000

Informacja o artystach - www.agraart.pl

5 000 z³

estymacja: 7 000 - 9 000

Obraz opisany i reprodukowany w: - Nasze ryciny [w:] „Tygodnik Ilustrowany“ 1904, I pó³rocze; tekst s. 137, il. na s. 131.


45 W£ADYS£AW CHMIELIÑSKI

46 EDWARD KARNIEJ

(Warszawa 1911 - Warszawa 1979)

(Wilno 1890 - Toruñ 1942)

ZIMA W WARSZAWIE

KOŒCIÓ£ NAJŒWIÊTSZEJ MARII PANNY W TORUNIU, 1940

olej, p³ótno, 55,2 x 65,3 cm sygn. p.d.: W³ Chmieliñski 5 000 z³ Informacja o artystach - www.agraart.pl

estymacja: 6 000 - 8 000

olej, tektura, 66,5 x 53 cm sygn. l.d.: E. KARNIEJ 1940 r. Na odwrocie o³ówkiem napis: N 23007 8 000 z³

estymacja: 10 000 - 12 000


47 ERNST HUGO LORENZ-MUROWANA

48 VITTORIO CAPESSIERO

(Murowana Goœlina (poznañskie) 1872 - Berlin przed 1950)

(1836 - 1891)

£ODZIE RYBACKIE W PO£UDNIOWYM S£OÑCU, 1945

ZNAD ZATOKI NEAPOLITAÑSKIEJ. RYBAK W ¯AGLOWEJ £ODZI

olej, p³ótno, 70,5 x 100,5 cm sygn. i data l.d.: 19 Lorenz Murowana 45 Na odwrocie autorski napis na p³ótnie: „Fischerbote in Mittagsonne, Zuidersee | Ernst H. Lorenz-Murowana“; na górnej listwie krosna drukowana nalepka z numerem: 798 4 000 z³

estymacja: 5 000 - 7 000

olej, deska fazowana 31 x 16 cm sygn. p.d.: V. Capessiero Na odwrocie nalepka 82 aukcji krakowskiej DESY (nr kat. 37) 2 000 z³

estymacja: 3 000 - 5 000

INFORMACJA O ARTYŒCIE:

INFORMACJA O ARTYŒCIE:

Ernst Hugo Lorenz-Murowana - artysta czynny w Berlinie. Malowa³ nokturny, widoki Berlina, jego okolic i Poczdamu, pejza¿e z Pomorza i znad Ba³tyku oraz kwiaty. By³ tak¿e konserwatorem.

Vittorio Capessiero - malarz w³oski, czynny w Neapolu; autor malowanych na deseczkach niewielkich, wdziêcznych obrazów przedstawiaj¹cych rybaków znad Zatoki Neapolitañskiej, czêsto z widokiem na masyw Wezuwiusza lub dalekie brzegi wyspy Capri.


49 VITTORIO CAPESSIERO (1836 - 1891)

ZNAD ZATOKI NEAPOLITAテ全KIEJ. DWAJ RYBACY W ツ」ODZI olej, deska fazowana, 12 x 30,5 cm sygn. p.d.: V. Capessiero Na odwrocie nalepki 82 aukcji krakowskiej DESY (nr kat. 35) 2 000 zツウ

estymacja: 3 000 - 5 000


50 FERDYNAND RUSZCZYC (Bohdanów 1870 - Bohdanów 1936)

OSTY NA BRZEGU MORZA. RUGIA, 1896 olej, p³ótno naklejone na tekturê, 22,8 x 29,5 cm sygn. p.d.: F R Na odwrocie napis o³ówkiem: Ze zbiorów | Olgi z Ruszczyców | Ranischowej | ofiarowa³a mi jej córka | Helga Pistorus | w grudniu 1966 r. | JR. Napis ten naniesiony zosta³ przez Janinê Ruszczycównê, córkê artysty; w tekœcie wzmiankowana jest siostra malarza Olga z Ruszczyców Ranischowa i jego siostrzenica Helga Pistorus. Nalepka wystawy monograficznej w MN Kraków II-IV 2002, Muz. Okrêg. Toruñ IV-V 2002, MN Warszawa VII-IX 2002, LDM w Wilnie X-XII 2002. Ponadto ma³a karteczka z napisem: A1/12 Obraz pochodzi ze zbiorów rodziny artysty. 35 000 z³

estymacja: 40 000 - 50 000

Obraz opisany i reprodukowany w: - Morze w malarstwie polskim XVII-XX w., Katalog wystawy, Muzeum Narodowe w Gdañsku, VI - VIII 1978, s. 31, poz. 210; - J. Ruszczycówna, Ferdynand Ruszczyc (1870-1936). Krajobrazy i wnêtrza, Katalog wystawy, Muzeum Okrêgowe w Bia³ej Podlaskiej 1881, s. 8, nr kat. 6; - Ferdynand Ruszczyc 1870-1936. Malarz i rysownik, Muzeum Okrêgowe, Lublin, 1984, s. 7, poz. 5; - F. Ruszczyc, Dziennik, Czêœæ pierwsza, Ku Wilnu 1894-1919, [wybór ok³ad, opracowanie i wstêp E. Ruszczyc], Warszawa 1994, il. 27; - Ferdynand Ruszczyc 1870-1936. ¯ycie i dzie³o, [S. Krzysztofowicz-Kozakowska, A. Kroplewska-Gajewska], Muzeum Narodowe w Krakowie, Kraków 2002, s. 84, nr kat. 23. Informacja o artyœcie - www.agraart.pl


51 UMBERTO ONGANIA

INFORMACJA O ARTYŒCIE:

(Wenecja ok. 1860/65 - Wenecja ok. 1896)

Umberto Ongania - wenecki malarz, akwarelista i ilustrator; krewny (brat?) znanego wydawcy Ferdinando Ongania. Malowa³ liczne widoki Wenecji; kana³y, pa³ace, koœcio³y itp. Wiadomo, ¿e w roku 1887 bra³ udzia³ w wystawie w Wenecji (La Porta della Carta), a w 1888 w Bolonii (Il Palazzo Ducale di Venezia). Jako ilustrator wspó³pracowa³ przy opracowaniu albumu Basilica di San Marco in Venezia (wyd. F. Ongania, Venezia 1880-1893) .

WENECJA. CANALE GRANDE Z WIDOKIEM NA KOŒCIÓ£ SANTA MARIA DELLA SALUTE akwarela, papier, 22 x 40 cm sygn. p.d.: U. Ongania na odwrocie w l.d. rogu okr¹g³y stempel: ONGANIA FINE ARTS VENICE. Na kroœnie napis o³ówkiem: Umberto Ongania; Canal Grande with a view of Santa Maria della Salute. 3 000 z³

estymacja: 4 000 - 5 000


52 PAUL LOTHAR MÜLLER

INFORMACJA O ARTYŒCIE:

(Berlin 1869 - Berlin 1956)

Paul Lothar Müller - malarz niemiecki; studiowa³ w Akademii Sztuk Piêknych w Berlinie. Podró¿owa³ na Ba³kany, do Turcji, W³och, do Hiszpanii i pó³nocnej Afryki. Malowa³ pejza¿e i widoki miast, a tak¿e sceny bajkowe ze skrzatami czy krasnalami.

CAPRI. SKA£Y FARAGLIONI olej, p³ótno, 60,5 x 80,5 cm sygn. l.d.: Paul Lothar Müller Na dolnej listwie krosna drukowana nalepka: Capri (Die 3 Faraglionen) | Gemälde: Paul Lothar Müller. Na listwie górnej napis o³ówkiem: Capri die Faraglionen Paul Lothar Müller

3 000 z³

estymacja: 4 000 - 5 000


53 MATHURIN MOREAU

54 LEON WYCZÓ£KOWSKI

(Dijon 1822 - Pary¿ 1912)

(Huta Miastkowska k. Siedlec 1852 - Warszawa 1936)

WRÓ¯KA Z KWIATAMI (LA FÉE AUX FLEURS)

KACZEÑCE, ok. 1910

br¹z patynowany, wys.45,5 cm sygn. na podstawie: Math MOREAU; na boku tabliczka: LA FÉE AUX FLEURS | SALON DES BEAUX-ARTS

pastel, papier, 33,5 x 45 cm sygn. l.d.: LWyczó³

7 000 z³

35 000 z³

estymacja: 10 000 - 15 000

INFORMACJA O ARTYŒCIE: Maturin Moreau - syn i uczeñ Jean-Baptiste Moreau; studiowa³ w Szkole Sztuk Piêknych w Pary¿u, w 1842 uzyska³ drug¹ Prix de Rome. Autor licznych nagrobków, pomników, popiersi, oraz rzeŸb dekoracyjnych, m.in. pracowa³ na potrzeby koœcio³ów St-Augustin i la Trinité, Hôtel de Ville w Pary¿u, Opery, pa³acu Tuilleries i innych. Autor licznych figur i grup o pogodnej i dekoracyjnej tematyce, które cieszy³y siê wielkim powodzeniem. Stworzy³ kilka prac o identycznym tytule Wró¿ka z kwiatami.

estymacja: 40 000 - 50 000

Wyczó³kowski szczególnie czêsto i z upodobaniem malowa³ kwiaty i martwe natury z kwiatami. Bo - jak wspomina³ jego uczeñ, Teodor Grott - „kwiaty Wyczó³ kocha³, kwiatami by³ obdarowywany, roi³o siê w jego pracowni od przepiêknych okazów ró¿, anemonów, goŸdzików, rododendronów, azalii, a nawet storczyków [...]. Ulubionym kwiatem Wyczó³a by³y kaczeñce, które malowa³ w ró¿nych wariantach...“ [cytat wg: Leon Wyczó³kowski, Listy i wspomnienia (opracowa³a M. Twarowska) Wroc³aw 1960, s. 271]. Wiêcej o artyœcie - www.agraart.pl


55 LEA REINHART

INFORMACJA O ARTYSTCE:

(Brünn / Brno 1877 - Wiedeñ 1970)

Lea Reinhart (Reinhardt) - wiedeñska malarka i miniaturzystka, znana tak¿e jako Lea Brunek. By³a uczennic¹ Roberta Schaffera i Adalberta Franza Seligmanna. Malowa³a portrety i martwe natury przedstawiaj¹ce najczêœciej porcelanowe figurki zakochanych par, ró¿norodne bogato zdobione tkaniny, szk³o, stare zegary i inne zabytkowe przedmioty, których detale, fakturê czy lœnienie potrafi³a znakomicie i wiernie odtworzyæ.

WNÊTRZE Z GOBELINEM olej, tektura, 50 x 40 cm; sygn. p.g.: L. REINHART. Na odwr. napis atramentem: Original, Unikat | Malerin Lea Reinhart Wien VII. Ponadto napisy: - czerwon¹ kredk¹: 25; - o³ówkiem kopiowym: 80435. Kilka trudnych do odczytania stempli oraz karta maszynopisu z informacj¹ o artystce. 5 000 z³

estymacja: 6 000 - 7 000


56 ALEXANDER THIELE

INFORMACJA O ARTYŒCIE:

(ur. Monachium 1924)

Alexander Thiele - malarz niemiecki; studiowa³ w Akademii w Monachium. Podró¿owa³ po Europie, wyje¿d¿a³ tez do Afryki, Indii i Ameryki, maluj¹c liczne obrazy rejestruj¹ce wra¿enia i motywy z odwiedzanych miejsc i krajów. Tematyka jego prac jest szeroka pejza¿e, widoki i sceny miejskie, wnêtrza, martwe natury, kwiaty, zwierzêta. Specjaln¹ popularnoœci¹ ciesz¹ siê tak¿e jego postimpresjonistyczne p³ótna przedstawiaj¹ce kawiarnie, ogródki piwne, sceny z pikników (Ogródek-kawiarnia nad Chiemsee, Piknik nad jeziorem, Ogródek piwny w monachijskim Ogrodzie Angielskim, Cafe Luitpold w Monachium).

OGRÓDEK KAWIARNIANY W MONACHIUM olej, p³ótno, 60 x 50 cm sygn. p.d.: A. THIELE 4 000 z³

estymacja: 6 000 - 10 000


57 JULES (Johan Hubert Julius) BROUWERS

58 W£ADYS£AW CHMIELIÑSKI

(Gulpen 1869 - Vilvoorde 1955)

(Warszawa 1911 - Warszawa 1979)

MARTWA NATURA Z KWIATAMI I OWOCAMI

WARSZAWA, STARE MIASTO. UL. ŒWIÊTOJAÑSKA Z WIDOKIEM NA ZAMEK KRÓLEWSKI

olej, p³ótno, 50 x 60 cm; sygn. l.d.: Jules Brouwers. pin [.] 5 000 z³

estymacja: 6 000 - 7 000

INFORMACJA O ARTYŒCIE: Jules Brouwers - urodzony w Holandii, ale osiad³y w Belgii malarz, rysownik i grafik. W l. 1894-94 by³ uczniem Paula J.C. Gabriela w Hadze, póŸniej studiowa³ na Uniwersytecie w Löwen i w Akademii Lüttich. Malowa³ przede wszystkim pejza¿e, widoki wiejskie i martwe natury ³¹cz¹c tradycje realistyczne z impresjonistyczn¹ wra¿liwoœci¹ na grê koloru i œwiat³a. W 1910 uczestniczy³ w œwiatowej wystawie w Brukseli. Prace artysty znajduj¹ siê w muzeach Brukseli i Gandawy.

olej, p³ótno, 50,2 x 35 cm sygn. p.d.: W³. Chmieliñski 5 000 z³ Informacja o artyœcie - www.agraart.pl

estymacja: 10 000 - 15 000


59 EMMANUEL VILLANIS

60 TADEUSZ STYKA

(Lille 1858 - Pary¿ 1914)

(Kielce 1889 - Nowy Jork 1954)

DIANA, ok. 1900

PORTRET M£ODEJ KOBIETY Z PIESKIEM

br¹z, wys. 55 cm sygn. na ramieniu: E.Villanis na podstawie kolisty stempel paryskiego Société des Bronzes, dzia³aj¹cego w latach 1875-1900.

olej, tektura, 54,8 x 45,7 cm sygn. przy lewej krawêdzi: TADÉ STYKA. Na odwrocie l.g. nalepka: NO 55 [czerwonym flamastrem] | T. Styka „La | Femme au | chien“; - p.g.: La Femme | au chien Na odwrocie tektury stempel firmy oferuj¹cej materia³y malarskie: kartusz z kotwic¹ i kaduceuszem. Ponadto stempel „10“ oraz drukowana owalna nalepka francuskiej firmy: FOURNITURES GENERALES | POUR | LA PHOTOGRAPHIE | DROGEURIE CANTON | BAYONNE - BIARRITZ | PYROGRAVURE | PEINTURE. AQUARELLE.

8 000 z³

estymacja: 10 000 - 12 000

INFORMACJA O ARTYŒCIE: Emmanuel Villanis - rzeŸbiarz francuski, pochodzenia w³oskiego, urodzony wg jednych Ÿróde³ w Lille, wg innych - we W³oszech. Od 1896 do 1914 wystawia³ na Salonie paryskim. Na jego du¿y dorobek artystyczny, pozostaj¹cy pod silnym wp³ywem Art Nouveau, sk³adaj¹ siê przede wszystkim figury i popiersia m³odych kobiet, najczêœciej z umieszczonymi na podstawach dekoracyjnymi, secesyjnie stylizowanymi imionami bohaterek, które wed³ug tradycji maj¹ rysy jego córki.

15 000 z³ Informacja o artyœcie - www.agraart.pl

estymacja: 20 000 - 25 000


61 CYPRIAN GODEBSKI

62 PARA LICHTARZY

(Méry-sur-Cher 1835 - Pary¿ 1909)

br¹z patynowany i czêœciowo z³ocony; wys. 28,5 cm Francja (?), ok. 1840

L’AMOUR MENDIANT (Amor ¿ebrz¹cy) br¹z patynowany; wys. 34 cm na podstawie tabliczka: L’AMOUR MENDIANT | PAR GODEBSKI 4 000 z³

estymacja: 5 000 - 6 000

RzeŸba reprodukowana w: - H. Berman, Bronzes. Sculptors & founders 1800-1930, t. III, nr 2382.

2 000 z³

estymacja: 3 000 - 4 000

Lichtarze na trójk¹tnych podstawach, patynowane, ze z³oconymi rozetami na podstawach, bazach i zwieñczeniach trzonu oraz profitkami.


63 HENRI CHAPU

INFORMACJA O ARTYŒCIE:

(Le Mée 1833 - Pary¿ 1891)

Henri Chapu - uczeñ Pradiera i Dureta, w latach 1853-1861 przebywa³ w Rzymie. Jeden z oficjalnych rzeŸbiarzy III Republiki, pozostawi³ bogaty dorobek. Jego prace zdobi¹, m.in. znane budynki paryskie jak Hotel de Ville, gmach Sorbony, operê, Gare du Nord, Pa³ac Sprawiedliwoœci, liczne koœcio³y. W 1870 przedstawi³ na salonie rzeŸbê Joanna d’Arc w Domrémy nazywan¹ te¿ Joanna d’Arc s³uchaj¹ca g³osów, w 1872 ukoñczy³ jej wersjê marmurow¹, zakupion¹ przez pañstwo (Musée d'Orsay). Zdoby³a du¿¹ popularnoœæ i by³a powielana w ró¿nych wielkoœciach i z rozmaitych materia³ów (Barbedienne oferowa³ j¹ w szeœciu rozmiarach).

JOANNA D’ARC W DOMRÉMY (Joanna d'Arc s³uchaj¹ca g³osów) br¹z patynowany, wys. 30 cm Na boku podstawy grawerowane: h Chapu, F. BARBEDIENNE Fondeur Paris, stempel REDUCTION MECHANIQUE | A COLLAS | BREVETE, numer 359 4 000 z³

estymacja: 6 000 - 8 000


64 STANIS£AW IGNACY WITKIEWICZ (Warszawa 1885 - Jeziory na Wo³yniu 1939)

PORTRET MÊSKI, 1 IX 1938 pastel na papierze szarym (naklejonym na tekturê) 64,6 x 50 cm sygn. p.d.: Ign Witkiewicz | 1938 1/IX NP2 (T.B)

30 000 z³

estymacja: 40 000 - 45 000

Portret mê¿czyzny w œrednim wieku ujêtego frontalnie w pó³postaci, ubranego w zielon¹ marynarkê z szerokimi klapami, ró¿ow¹ koszulê i czerwony krawat jest skrajnie realistyczny w odwzorowaniu twarzy modela. Artysta skrzêtnie zaznaczy³ zarówno poziome zmarszczki na czole oraz fa³dy obfitego podbródka mê¿czyzny, jak i brodawkê na jego lewym policzku. Pe³ne wyrazu, jasnoniebieskie oczy s¹ intensywnie, ale i z pewnym zaciekawieniem, wpatrzone w portretuj¹cego artystê, a w efekcie - tak¿e w widza. Model ma wyraŸnie zaczerwienion¹ twarz, ma³e czerwone usta, krótko przystrzy¿ony w¹sik i ciemne, lekko siwiej¹ce, g³adko zaczesane do góry w³osy ze sporymi zakolami nad czo³em. S¹ to cechy charakterystyczne dla póŸnego okresu twórczoœci Witkacego, który tworzy³ wówczas wizerunki odznaczaj¹ce siê wysokim poziomem realizmu w ujêciu twarzy - fotograficznie podobne do modeli, z niezwyk³ymi, jakby „szklanymi“ oczami. Ubranie modeli artysta traktowa³ szkicowo, z pewn¹ nonszalancj¹, a nawet z humorem, czego przejawem jest w tym wypadku fantazyjnie wystaj¹cy spod marynarki d³ugi koniec ko³nierzyka, co nadaje wizerunkowi powa¿nego i wyraŸnie niem³odego ju¿ modela nieoczekiwanej lekkoœci, a nawet fantazji.

Nie ma wiêc w¹tpliwoœci, ¿e to dzie³o jednoosobowej Firmy Portretowej „S. I. Witkiewicz“ powo³anej do ¿ycia przez artystê w 1925 r. i dzia³aj¹cej do koñca jego ¿ycia - tj. do 1939. Portret doskonale spe³nia za³o¿enia Regulaminu Firmy okreœlaj¹cej typ B - oznaczenie (T. B) obok sygnatury - jako „rodzaj bardziej charakterystyczny, jednak bez cienia karykatury [...] Stosunek do modela obiektywny.“ Adnotacja „NP2“ informuje nas, ¿e w momencie wykonywania portretu artysta nie pali³ papierosów od 2 dni. Witkacy umieszcza³ takie informacje na rysowanych przez siebie portretach, gdy¿ uwa¿a³, ¿e wszelkie konsumowane przezeñ substancje (lub ich brak) maj¹ wp³yw na jego postrzeganie œwiata, a co za tym idzie tak¿e na proces twórczy. Portret nie by³ dot¹d publikowany, nie notowano go tak¿e na rynku sztuki. Jego pojawienie siê stanowi interesuj¹ce dope³nienie obrazu póŸnej twórczoœci Witkacego. Opracowa³a Anna ¯akiewicz historyk sztuki, witkacolog bioinfo: www.witkacy.hg.pl

INFORMACJA O ARTYŒCIE: Stanis³aw Ignacy Witkiewicz uczy³ siê w domu pod kierunkiem ojca, Stanis³awa Witkiewicza. W 1903 zda³ maturê we Lwowie. W 1904 zacz¹³ podró¿owaæ, m.in. do Wiednia, W³och, Monachium, Pary¿a, Londynu. W latach 1904-1910 odbywa³ studia w ASP w Krakowie u prof. Józefa Mehoffera, przerywane okresami nauki u W³adys³awa Œlewiñskiego. W 1914 wyjecha³ z ekspedycj¹ Bronis³awa Malinowskiego do Australii, stamt¹d zaœ wprost do Petersburga, gdzie po wybuchu I wojny œwiatowej zaci¹gn¹³ siê do wojska rosyjskiego. W Rosji by³ œwiadkiem rewolucji bolszewickiej. Po powrocie do kraju w 1918 zosta³ cz³onkiem grupy „Formiœci", z któr¹ wystawia³

w latach 1918-1922. W malarstwie tego okresu by³ najbli¿szy wcielenia w ¿ycie w³asnej teorii Czystej Formy, sformu³owanej w czasie wojny (stosowa³a siê ona równie¿ do dramatu). Obok Leona Chwistka by³ g³ównym teoretykiem ugrupowania. Po 1924 dzia³a³ jako jednoosobowa „Firma Portretowa S. I. Witkiewicz’’ wykonuj¹ca portrety na zamówienie. Jednoczeœnie kontynuowa³ twórczoœæ literack¹ (dramaty, powieœci) i filozoficzn¹, przede wszystkim zaœ uprawia³ spajaj¹c¹ wszystkie formy jego aktywnoœci, docenion¹ dopiero u schy³ku XX wieku „sztukê ¿ycia’’. Pope³ni³ samobójstwo na pocz¹tku II wojny œwiatowej, nazajutrz po agresji sowieckiej na Polskê.


65 TADEUSZ JÓZEF MAKOWSKI (Oœwiêcim 1882 - Pary¿ 1932)

MʯCZY•NI PRZY STOLE, ok. 1930 o³ówek, papier 24 x 31,7 cm (w œwietle passe-partout: 23,5 x 31 cm) Na odwrocie rysunku atest (tekst rêkopiœmienny) wystawiony przez prof. W³adys³awê Jaworsk¹, autorkê monografii artysty: Stwierdzam, ¿e jest to oryginalny | rysunek Tadeusza Makowskiego | W³adys³awa Jaworska | 20.06.1992 Warszawa oraz w prawym górnym rogu o³ówkiem naniesiony numer 12 1 800 z³ Informacja o artyœcie - www.agraart.pl

estymacja: 2 000 - 4 000


66 LEON CHWISTEK (Kraków 1884 - Barwiszcze k. Moskwy 1944)

CYRK o³ówek, tusz, pióro, pêdzel, papier, 12 x 23 cm sygn. l.d. pod kadrem kompozycji: L. Chwistek napis autorski p.d.: Cyrk 15 000 z³

estymacja: 20 000 - 25 000

INFORMACJA O ARTYŒCIE: Leon Chwistek - wybitny matematyk i filozof, malarz i teoretyk sztuki; od 1922 wyk³adowca matematyki na Uniwersytecie Jagielloñskim (habilitacja 1928), od 1930 profesor logiki matematycznej na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie. Przez pewien czas, na prze³omie 1903 i 1904, kszta³ci³ siê pod kierunkiem Józefa Mehoffera w krakowskiej ASP, w 1910 w Wiedniu samodzielnie studiowa³ malarstwo weneckie, a w latach 1913-1914, podczas pobytu w Pa-

ry¿u uczy³ siê rysunku, poznaj¹c równoczeœnie twórczoœæ kubistów. W czasie I wojny œwiatowej s³u¿y³ w Legionach. By³ wspó³za³o¿ycielem i czo³owym teoretykiem powsta³ej w 1917 awangardowej grupy Ekspresjonistów Polskich (Formistów) i uczestniczy³ w jej wystawach. Opublikowa³ szereg artyku³ów, wyk³adaj¹c w nich swoje teorie artystyczne (m.in. Wieloœæ rzeczywistoœci w sztuce, 1918; Wieloœæ rzeczywistoœci, 1921). W 1922 sformu³owa³ zasady tzw. strefizmu, w³asnej „matematycznej“ teorii malarskiej, w myœl której kompozycja obrazu winna byæ budowana „wed³ug jakoœci kszta³tów, barw, tempa wydarzeñ itp.“ tworz¹c wyodrêbnione, ale przechodz¹ce jedna w drug¹, strefy pokrewnych form i barw. Zajmowa³ siê tak¿e portretem, m.in. w latach 1926-1930 namalowa³ wizerunki wielu znacz¹cych postaci ze œrodowiska krakowskiego. W 1941 artysta wyjecha³ ze Lwowa do Rosji; wyk³ada³ na Uniwersytecie w Tyfilisie, w 1943 znalaz³ siê w Moskwie, gdzie dzia³a³ w Zwi¹zku Patriotów Polskich. Indywidualne wystawy prac artysty odby³y siê w 1927 w Krakowie i w 1934 we Lwowie, a po wojnie w 1971 w Krakowie. Wówczas te¿ ukaza³a siê pomnikowa monografia artysty pióra prof. Karola Estreichera (Leon Chwistek, Biografia artysty, (1884-1944), Kraków 1971).


67 JAN SZANCENBACH

68 TYMON NIESIO£OWSKI

(Kraków 1928 - Kraków 1998)

(Lwów 1882 - Toruñ 1965)

JEZIORO W GÓRACH

ARLEKIN, ok. 1955

olej, tektura 49,6 x 69,6 cm sygn. p.d.: Szancenbach

olej, p³ótno, 89 x 71,5 cm sygn. p.d.: Tymon Na odwr. stempel na p³ótnie: Wyra¿am zgodê | na wywóz za granicê. Poni¿ej drugi stempel, czêœciowo czytelny: URZ¥D KONSERWA...

12 000 z³

estymacja: 15 000 - 20 000

Informacja o artystach - www.agraart.pl

28 000 z³

estymacja: 35 000 - 45 000


69 WAC£AW BOROWSKI (£ódŸ 1885 - £ódŸ 1954)

POWRÓT ZE SPACERU olej, p³ótno, 98 x 78 cm

15 000 z³

estymacja: 40 000 - 180 000

Artysta zacz¹³ wystawiaæ doœæ póŸno, a na widowni powojennego ¿ycia Polski pojawi³ siê jako malarz dojrza³y. Nale¿a³ obok ¯aka do najtypowszych przedstawicieli Rytmu, poniewa¿ g³ówn¹ w³aœciwoœci¹ jego malowide³ by³ przemyœlany, staranny i p³aski uk³ad elementów: stylizowanych postaci ludzkich i zwierzêcych, kobiecych aktów i dzieci, drzew, krzewów oraz fragmentów architektury, jakie sk³ada³y siê na jego obrazy z przedstawieniem prac wiejskich, ró¿nych scen idyllicznych, obrzêdów, spotkañ, wyjazdów, zajêæ pasterskich i ³owów. P³ótna i pastele z lat 1920-32, jeœli nawet odnosi³y siê do czynnoœci powszednich, sprawia³y wra¿enie mitologicznych kreacji dziêki stosowaniu zabiegów, jakie zamienia³y ludzi w herosów, a dosiadane przez nich konie w antyczne rumaki. Wyobra¿one przez artystê postacie nie mia³y odpowiedników w œwiecie rzeczywistym. Zwraca³y uwagê wyd³u¿eniem proporcji, afektown¹, opart¹ np. na kontrapoœcie poz¹ oraz klasyczn¹ urod¹ cia³. Ukazywane w obrazach istoty, trochê tajemnicze, ¿yj¹ce w idealnej i sennej przestrzeni, nosi³y dziwaczne, jakby antykizowane stroje, suto drapowane tuniki lub p³aszcze, to znowu wysokie kapelusze i obcis³e nogawice. Wraz z uproszczonymi sylwetami drzew i schematyczn¹ architektur¹ tworzy³y zgaszone powierzchnie barwne, typowe dla pasteli i gwaszów. Ich barwy zestraja³y siê w rozmyœlnie bezdŸwiêczne harmonie, a ich tonacje, chocia¿ rozmaite, wydawa³y siê zawsze do siebie podobne. Powodem tego by³y nieznaczne tylko ró¿nice walorowe i œwiat³ocieniowe, poniewa¿ ani œwiat³a nie by³y zbyt ¿ywe, ani cienie zbyt g³êbokie. Te œwiat³a i cienie, rozmieszczane na „d³u-

giej fali“, kszta³towa³y powierzchnie mieni¹ce siê rytmicznie w obrêbie rezedowych zieleni, b³êkitów, ró¿ów, szaroœci i bieli. Takie stylizowanie obrazu by³o typowe dla wczeœniejszego zw³aszcza okresu twórczoœci malarza, który póŸniej próbowa³ uproszczenia i bardziej jednolitego koloru. Swoisty urok tych temperowych lub pastelowych, rzadziej olejnych obrazów (których styl popularyzowa³y tak¿e barwne autolitografie) pog³êbia³y jeszcze takie cechy, jak umiarkowany eklektyzm i archaizacja oraz czerpanie z dorobku ró¿nych okresów historycznych, z greckiego antyku, wczesnego renesansu, baroku, zw³aszcza zaœ z klasycyzmu Poussina, a tak¿e empiru. Niemal rygorystyczna budowa obrazowej p³aszczyzny sprawia³a, ¿e g³ówn¹ cech¹ utworów Borowskiego by³a znaczna jednolitoœæ, okupiona jednak zubo¿eniem ich wewnêtrznego ¿ycia. Malowanym przezeñ obrazom brak by³o ekspresji, zast¹pionej aur¹ spokoju i osamotnienia, „poezj¹ milczenia i têsknoty“. Chocia¿ przedstawia³y tak¿e sceny w zasadzie dynamiczne, np. jeŸdŸców na wspinaj¹cych siê do skoku koniach lub ³owców dopadaj¹cych zwierzynê, wyra¿a³y pozaczasowe trwanie w jakimœ fikcyjnym kraju wyobraŸni. Zaciera³y wreszcie ró¿nice miêdzy tzw. klasycyzmem a romantyzmem, i to w silniejszym bodaj stopniu ni¿ twórczoœæ Eugeniusza ¯aka. Tamten by³ melancholijnym romantykiem, Borowski raczej ch³odnym klasycyst¹. Tadeusz Dobrowolski, Nowoczesne malarstwo polskie, tom III, Warszawa 1964, s. 179-180.

INFORMACJA O ARTYŒCIE: Wac³aw Borowski - malarz, grafik, scenograf - w latach 1905-1909 studiowa³ w Krakowie malarstwo u Józefa Mehoffera w Akademii Sztuk Piêknych i, równolegle, historiê sztuki na Uniwersytecie Jagielloñskim. W latach 1909-1913 przebywa³ w Pary¿u. Zafascynowany dawnym malarstwem, kopiowa³ wiele obrazów w muzeach. W okresie 1911-1914 podró¿owa³ do W³och, studiuj¹c sztukê renesansu. Lata 1914-1919 spêdzi³ w Szwajcarii. Po powrocie do kraju mieszka³ w Warszawie, gdzie w latach 1927-1933 by³ profesorem malarstwa i kompozycji w Instytucie Sztuk Plastycznych. Czynny na wielu polach, zajmowa³ siê malarstwem sztalugowym, dekoracyjnym malarstwem œciennym (m.in. polichromie na Zamku Królewskim, na Rynku Starego Miasta w Warszawie), uprawia³ grafikê (trzy teki litografii), projektowa³ plakaty, ilustracje ksi¹¿kowe i scenografie dla te-

atrów Warszawy, Krakowa i £odzi. By³ wspó³za³o¿ycielem i prezesem grupy „Rytm“, cz³onkiem Stowarzyszenia Grafików „Ryt“, nale¿a³ do Towarzystwa Artystów Polskich „Sztuka“. Wiele wystawia³ tak w kraju jak i za granic¹, a jego prace wielokrotnie odznaczane by³y medalami i nagrodami. Twórczoœæ Borowskiego nale¿y do „klasycyzuj¹cego“ nurtu polskiego malarstwa, zwi¹zanego m.in. z artystami skupionymi wokó³ grupy „Rytm“. Jego obrazy wyró¿nia zarówno d¹¿noœæ do syntezy i swoistego uproszczenia a nawet pewnej geometryzacji form, jak miêkkoœæ i statyka uk³adów kompozycyjnych, opartych na rytmie ruchu, linii i p³aszczyzn. Wra¿enie ciszy, ³adu i harmonii podtrzymuje ³agodne œwiat³o i subtelna, pastelowa kolorystyka wspó³tworz¹ca liryczny nastrój pogodnej melancholii.


70 RAJMUND KANELBA

71 WAC£AW BOROWSKI

(Warszawa 1897 - Londyn 1960)

(£ódŸ 1885 - £ódŸ 1954)

CH£OPIEC GRAJ¥CY NA FLECIE

BURZA. KONIE SP£OSZONE PRZEZ BURZÊ

tusz, akwarela, papier, 29 x 19 cm (w œwietle passe-partout) sygn. p.d.: Kanelba

pastel, papier, 42,5 x 54 cm (w œwietle passe-partout) sygn. p.d.: Wborowski

1 000 z³ Informacja o artyœcie - www.agraart.pl

estymacja: 5 000 - 7 000

7 000 z³ Informacja o artyœcie - kat. nr 69

estymacja: 8 000 - 10 000


72 OLGA BOZNAÑSKA (Kraków 1865 - Pary¿ 1940)

PORTRET WOJSKOWEGO, lata 1915-1920 olej, tektura, 75,3 x 47,5 cm sygn. u góry poœrodku o³ówkiem: Olga Boznañska Na odwrocie odrêczne napisy: -1. reprodukowane w „Odrodzeniu“ | wyst. 1948 Pa³. Szt. Krak.; -2. Olga Boznañska - mal. w Pary¿u w r. 1915 | Portret oficera francuskiego - Che³moñskiego. | Wnuka znakomitego malarza Józefa Che³moñskiego.; -3. Stwierdzam autentycznoœæ | niniejszego obrazu - | A Karpiñski

60 000 z³

estymacja: 80 000 - 100 000

W za³¹czeniu ekspertyza p. El¿biety Charaziñskiej (z 28.04.1992), w której autorka zamieszcza uwagi na temat to¿samoœci portretowanego i rozwa¿a okolicznoœci powstania obrazu. Obraz wymieniony w: - Wystawa poœmiertna obrazów Olgi Boznañskiej. Grafiki Tadeusza Cieœlewskiego (syna). Wystawa zbiorowa Eugeniusza Gepperta, Towarzystwo Przyjació³ Sztuk Piêknych, Kraków, styczeñ-luty 1946, s. 8 nr kat. 38 (okreœlony jako Portret m³odego Che³moñskiego).

INFORMACJA O ARTYŒTCE: Olga Boznañska - wybitna malarka polska - kszta³ci³a siê w Krakowie, pocz¹tkowo pod kierunkiem matki, nauczycielki rysunków Eugenii Mondan, póŸniej u J. Siedleckiego, H. Lipiñskiego, K. Pochwalskiego. W latach 1884-1886 uczêszcza³a tak¿e na Wy¿sze Kursy Artystyczne dla Kobiet przy Muzeum Techniczno-Przemys³owym. W 1886 wyjecha³a do Monachium gdzie uczy³a siê pod kierunkiem Karla Kricherdorfa i Wilhelma Dürra. Od 1889 pracowa³a samodzielnie i mia³a w Monachium w³asn¹ pracowniê. Od 1895 naucza³a w prywatnej szkole malarstwa Theodora Humla. Z Monachium wielokrotnie jeŸdzi³a do kraju, a tak¿e do Francji i Szwajcarii. W 1898 przenios³a siê na sta³e do Pary¿a, gdzie - przez lata - by³a jedn¹ z czo³owych postaci polskiej kolonii artystycznej. Debiutowa³a

w roku 1886 na wystawie w krakowskim Towarzystwie Przyjació³ Sztuk Piêknych i odt¹d stale uczestniczy³a w wystawach krajowych i zagranicznych, zdobywaj¹c medale i wyró¿nienia. W roku 1910 otrzyma³a francusk¹ Legiê Honorow¹, w roku 1938 order Polonia Restituta. Nale¿a³a do wielu znacz¹cych - polskich i europejskich stowarzyszeñ artystycznych. G³ówn¹ domen¹ jej twórczoœci by³ portret - we wczeœniejszym, monachijskim okresie czêsto ca³o postaciowy, monumentalny i zwarty w formie; w czasach paryskich bardziej kameralny, nastrojowy, o zró¿nicowanych walorowo plamach barwnych podporz¹dkowanych dominacji jednego tonu, gubi¹cych kontury i zacieraj¹cych ostroœæ planów. Malowa³a te¿ martwe natury i - rzadziej - pejza¿e miejskie czy kompozycje rodzajowe.


73 EUGENIUSZ EIBISCH (Lublin 1896 - Warszawa 1987)

MARTWA NATURA Z BIA£YM DZBANKIEM I BLEJTRAMEM, 1942 olej, tektura, 51 x 65,5 cm sygn. l.d.: Ebiche Na odwrocie obrazu: nr 9. [w kó³ku]; dwa stemple: KOLEKCJA OBRAZÓW | [...] | [adres]. Ponadto dane obiektu wpisane na piecz¹tce: AUTOR EUGENIUSZ EIBISCH | TYTU£ DZIE£A MARTWA NATURA Z BLEJTRAMEM” [wype³nienia czerwonym tuszem]; - korekta d³ugopisem: MARTWA NATURA z bia³ym dzbankiem w tle | RODZAJ ol/tekt | 51 x 65;- napis niebiesk¹ kredk¹: Eug. Eibisch | mal. 1942 roku | [nieczytelnie]; - u do³u: I RZUT [d³ugopisem]; W.O. [w kó³ku czarnym flamastrem] Na ramie nalepka wystawy w Muzeum Lubelskim w Lublinie: mnie interesuje tylko malarstwo Eugeniusz Eibisch 1896-1987 | 12.X.2007 - 15.XII.2007 20 000 z³

estymacja: 35 000 - 45 000

Obraz opisany i reprodukowany: - mnie interesuje tylko malarstwo. Eugeniusz Eibisch wystawa w 20. rocznicê œmierci artysty, [red. D. Kudelska; tekst M. Paroszkiewicz]; Muzeum Lubelskie, Lublin 2007, s. 135, nr kat. 78, il. 78 na s. 93. Informacja o artystach - www.agraart.pl

74 STANIS£AW ELESZKIEWICZ (Czutowo k. Po³tawy 1900 - Pary¿ 1963)

MʯCZYZNA W KASZKIECIE olej, karton, 27 x 22 cm sygn. l.d.: SEleszkiewicz 6 500 z³

estymacja: 8 000 - 12 000


75 RAJMUND KANELBA

76 ZYGMUNT MENKES

(Warszawa 1897 - Londyn 1960)

(Lwów 1896 - Riverdale, Nowy Jork 1986)

TAÑCZ¥CE KOBIETY, ok. 1950

GO£ÊBIE POKOJU

olej, p³yta, 76,3 x 63,2 cm sygn. p.d.: Kanelba Na odwr. l.g. farb¹: DANCING WOMEN; o³ówkiem: by KAN/../BA (pod zdart¹ nalepk¹); poœrodku: nalepka z numerem pisanym odrêcznie: 31 [w kó³ku]; poni¿ej flamastrem: 31 [w kó³ku]

olej, p³ótno, 56,2 x 41 cm sygn. p.d.: Menkes Na kroœnie l.g. zachowany fragment drukowanej nalepki z fragmentem tekstu: ASSOCIAT...| 711 FIFT .... Na „plecach“ nalepka (maszynopis) z wpisanym odrêcznie nazwiskiem autora, technik¹ (olej) oraz nazwiskiem w³aœciciela obrazu: M. Pesin. Ponadto napisy tuszem: 6 [w kó³ku] oraz numer 1734-B

15 000 z³

estymacja: 20 000 - 30 000

Informacja o artystach - www.agraart.pl

28 000 z³

estymacja: 35 000 - 55 000


77 RAJMUND KANELBA (Warszawa 1897 - Londyn 1960)

KWIATY akwarela, papier, 76 x 55 cm (w œw. passe-partout: 74,7 x 51,8 cm) sygn. l.d.: Kanelba na odwrocie poœrodku napisy: - tuszem: 243 (w kó³ku); ni¿ej o³ówkiem: Kane[...] | 30 x 211/2 8 000 z³

estymacja: 10 000 - 15 000


78 CZES£AW RZEPIÑSKI (Strusów k. Trembowli 1905 - Kraków 1995)

S£OÑCE POPO£UDNIOWE, 1976 olej, p³ótno, 42,3 x 62 cm sygn. p.d.: Rzepiñski Na odwr. - na p³ótnie i kroœnie - stempel: KOLEKCJA OBRAZÓW | [...] | [adres]. Napis flamastrem na p³ótnie: Czes³aw Rzepiñski | „S³oñce popo³udniowe“ | (Brody); Na dolnej listwie krosna napis d³ugopisem: 12 wrzeœnia 76 (niedziela) w pracowni w […] | „S³oñce popo³udnie“ 76 („BRODY“); - na listwie górnej: CZES£AW RZEPIÑSKI | „S£OÑCE POPO£UDNIOWE“ | ol/p³ | 1976 (BRODY) | 42 x 62. Na ramie cztery stemple firmy ramiarskiej i o³ówkowa nota: POPRAWKA 62 x 42,5 obraz | OBRAZ; niebiesk¹ kredk¹ nr: 18// 5 000 z³

estymacja: 8 000 - 12 000

Obraz opisywany i reprodukowany: - Czes³aw Rzepiñski. Katalog malarstwa..., Muzeum w Grudzi¹dzu, Grudzi¹dz czerwiec-wrzesieñ 1979, s. nlb, kat. nr 36; - Wystawa jubileuszowa w 60-lecie pracy twórczej, BWA Kraków, paŸdziernik-listopad 1983; - Czes³aw Rzepiñski. Malarstwo [Album; wstêp: W. Ochman; tekst: J. Madeyski] KAW, Kraków 1986, nr kat. prac 65, il. kolorowa 65; - Czes³aw Rzepiñski. Malarstwo. W setn¹ rocznicê urodzin, w dziesiêæ lat od œmierci Artysty, Galeria Krakowskiego Banku Spó³dzielczego. Kraków 2005, nr kat. 13, il.

Informacja o artystach - www.agraart.pl


79 JAKUB (JACQUES) ZUCKER

80 JAN CYBIS

(Radom 1900 - Nowy Jork 1981)

(Wróblin na Œl¹sku Opolskim 1897 - Warszawa 1972)

BUKIET KWIATÓW

MOTYW Z KU•NICY NA HELU, lata 1970-1972

olej, p³ótno, 60 x 50 cm sygn. l.d.: J. ZUCKER

olej, p³ótno 65 x 81 cm sygn. p.d.: J. Cybis Na odwrocie, na p³ótnie autorski napis farb¹: JAN CYBIS - WARSZAWA | ul. Karowa 14

8 000 z³

estymacja: 10 000 - 15 000

Informacja o artystach - www.agraart.pl

30 000 z³

estymacja: 40 000 - 50 000

Tytu³ obrazu podany przez p.Jacka Cybisa.


81 RAFA£ MALCZEWSKI

82 JUDYTA (JEHUDITH) SOBEL

(Kraków 1892 - Montreal 1965)

(Lwów 1924 - Nowy Jork 2012)

PEJZA¯ GÓRSKI, po 1939

PEJZA¯, 2. po³owa lat 60. XX w.

akwarela, papier, 36,5 x 53,5 cm (w œwietle ramy) sygn. l.d.: R. Malczewski

olej, p³ótno, 76 x 61 cm sygn. p.d.: J. SOBEL

5 000 z³ Informacja o artystach - www.agraart.pl

estymacja: 6 000 - 8 000

9 000 z³

estymacja: 12 000 - 15 000


83 MICHA£ GORSTKIN WYWIÓRSKI (Warszawa 1861 - Warszawa 1926)

SADZAWKA W LESIE, 1900-1914 olej, p³ótno naklejone na tekturê, 12,8 x 20,5 cm 3 500 z³

estymacja: 4 000 - 5 000

Obraz pochodzi ze zbiorów rodziny artysty i wraz z ca³¹ kolekcj¹ w liczbie 150 pejza¿y i pejza¿owych studiów malarskich - by³ pokazany na wystawie w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu w roku 2004. Wystawie tej towarzyszy³ obszerny katalog, zawieraj¹cy opisy i reprodukcje wszystkich wystawionych prac artysty, ujêtych w kilka zespo³ów pejza¿y. Prezentowany tu obraz znalaz³ siê w rozdziale zatytu³owanym Portrety drzew i wnêtrza lasu [1906-1914]. Obraz reprodukowany i opisany w: - M. Go³¹b, Micha³ Gorstkin Wywiórski - pejza¿e. Miêdzy niebem a ziemi¹, Centrum Kultury Zamek w Poznaniu, [Poznañ 2004], Roz dzia³: VI Portrety drzew i wnêtrza lasu, s. 122, nr kat. 115, il. na s. 96. Informacja o artystach - www.agraart.pl


84 JAN CYBIS (Wróblin na Œl¹sku Opolskim 1897 - Warszawa 1972)

STOCZNIA RYBACKA, 1962 olej, p³ótno, 65 x 81 cm sygn. p.d.: J. Cybis Na odwrocie napis farb¹ na p³ótnie: S JAN CYBIS Warszawa [...] 65 x 81 | S „Stocznia rybacka“ 1962. Poni¿ej stempel kolekcji; stempel ten powtórzony tak¿e z ty³u na ramie. Ponadto na ramie nalepka w³asnoœciowa oraz nalepka z „metryczk¹“ obrazu. 40 000 z³

estymacja: 45 000 - 55 000

Bibliografia: - T. Dominik, Jan Cybis, Warszawa 1984, s. 134, nr kat. 321. Porównaj tak¿e: - Jan Cybis. Obrazy olejne, akwarele, rysunki. Katalog, Muzeum Narodowe w Warszawie, Warszawa 1965, s. 39, nr kat. 370, il. 370 (kompozycja zbli¿ona)


85 ALFONS MARIA MUCHA (Eibenschütz (Mähren) 1860 - Praga 1939)

SETTINGS AND MODELS teka 10 fotografii ¿elatynowo-srebrowych wykonanych w 1975 r. z oryginalnych negatywów powsta³ych ok. 1895-1919. fotografie czarno-bia³e, papier Kodak, 9,8-12,5 x 7,8-17 cm naklejone na karton, 38 x 31,7 cm, pod zdjêciem numerowane: 14/75 oraz oznaczone faksymile podpisu: Mucha teka numerowana tuszem na stronie tytu³owej: 14 Academy Editions, London / Graphics International Limited, Washington D.C. Numer: 14/75 ca³oœæ w oryginalnej, oklejonej p³ótnem oprawie z wyt³oczon¹, z³ocon¹ kompozycj¹ artysty na licu

4 000 z³

estymacja: 6 000 - 10 000 I.

Spis fotografii: I. Podwójnie naœwietlony autoportret, USA, 1905 II. Modelka do Documents Décoratifs, Pary¿, ok. 1900 III. Studium m³odej dziewczyny w stroju narodowym, ok. 1900 IV. Studium do pawilonu Boœni i Hercegowiny na Wystawie Œwiatowej, Pary¿, 1900 V. Studium do Figures Décoratives, Pary¿, ok. 1901 VI. Modelka do Figures Décoratives, Pary¿, ok. 1901 VII. Studium do panneau L’Etoile du Soir, ok. 1902 VIII. Studium z podró¿y do Rosji, 1913 IX. Studium do Poca³unku Wiosny, ok. 1919 X. Gauguin graj¹cy na fisharmonii w domu Muchy, ok. 1895

Fotografie reprodukowane w: - Graham Ovenden, Alphonse Mucha. Photographs, Londyn, Academy Editions, 1974; - Josef Mucha, Jirí Rapek, Alfons Mucha, Praga, Torst, 2000; - Sarah Mucha, Alfons Mucha, Warszawa, PWN, 2008. W paryskiej pracowni, gdzie fotografowa³ dos³ownie codziennie, z regu³y nie ustawia³ modelek pod k¹tem jakiegoœ projektu, tylko pozwala³ im swobodnie improwizowaæ przed obiektywem. W ten sposób tworzy³ sobie archiwum ró¿nych wariantów. […] W drugiej po³owie lat 90. XIX stulecia Mucha wykona³ imponuj¹c¹ liczbê fotografii modelek i modeli w pracowni przy Rue du Val-de-Grâce. [...] Jego fotografie s¹ czymœ wiêcej ni¿ form¹ szkicu, poniewa¿ cudownie oddaj¹ niepowtarzaln¹ atmosferê pracowni Muchy, która sama w sobie by³a ju¿ dzie³em sztuki. Sarah Mucha, Alfons Mucha, Warszawa, PWN, 2008.


II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.


86 JAN LEBENSTEIN

87 JAN LEBENSTEIN

(Brzeœæ Litewski 1930 - Kraków 1999)

(Brzeœæ Litewski 1930 - Kraków 1999)

FIGURA, 1960

FIGURA OSIOWA, 1959

tusz pióro, d³ugopis, papier milimetrowy 22,8 x 58,8cm (w œwietle passe-partout) sygn. d³g. l.d.: Lebenstein 1960 Na odwr. nalepka z danymi pracy w jêzyku angielskim

tusze barwne pióro, lawowanie, papier milimetrowy 59 x 30,5 cm (w œwietle passe-partout) sygn. tuszem p.d.: LEBENSTEIN 59

6 000 z³

estymacja: 8 000 - 12 000

9 000 z³

estymacja: 12 000 - 18 000

Obraz wystawiany i reprodukowany: - Jan Lebenstein. Warszawa - Pary¿. Prace z lat 1956-1972, katalog wystawy w warszawskiej Zachêcie 25 VI - 28 VIII 2010, Warszawa 2010, s. 60 (reprodukcja barwna).

INFORMACJA O ARTYŒCIE: Jan Lebenstein w latach 1948-1954 studiowa³ malarstwo w ASP w Warszawie pod kierunkiem prof. Eugeniusza Eibischa i Artura Nachta-Samborskiego. W 1955 wzi¹³ udzia³ w wystawie w warszawskim Arsenale. ZaprzyjaŸniony w czasie studiów z Mironem Bia³oszewskim, sw¹ pierwsz¹ wystawê indywidualn¹ pokaza³ w 1956 w Teatrze na Tarczyñskiej. W 1959 zdoby³ Grand Prix de la Ville de Paris na I Biennale M³odych w Pary¿u i w tym roku przeniós³ siê na sta³e do Pary¿a. Po seriach „figur kreœlonych“ (na papierze milimetrowym) i „figur hieratycznych“ z lat 1955-1958 malowa³ cykl „figur osiowych“ (1958-1962), które wystawia³ w Pary¿u i USA. Równolegle w 1960 zacz¹³ rysowane „karnety“, rodzaj dziennika, który w przysz³oœci dostarczy motywów wykorzystanych w obrazach. W latach 1964-1965 malowa³ „Bestiarium“, cykl fakturowych, archaizowanych stworów przypominaj¹cych prehistoryczne wykopaliska. Bezpoœred-

nio po nich wprowadzi³ do swych obrazów postaci ludzkie i fantastyczne, odgrywaj¹ce sceny ni to mitologiczne, ni to ze snu, czêsto przesycone erotyk¹. W 1970 projektowa³ witra¿e dla Centre du Dialogue w Pary¿u. W 1971 otrzyma³ obywatelstwo francuskie. By³ silnie zwi¹zany ze œrodowiskiem Instytutu Literackiego i paryskiej „Kultury“. W 1974 powsta³y gwasze inspirowane Folwarkiem zwierzêcym George’a Orwella. W latach 1976-1989 tworzy³ wy³¹cznie w technice gwaszu i pastelu, podejmuj¹c tematykê mitologiczn¹ i zaczerpniêt¹ z Biblii: cykle ilustracji do Ksiêgi Hioba (wyd. 1979) i do Apokalipsy (wyd. 1986) w nowych przek³adach Czes³awa Mi³osza. W 1989 powróci³ do malarstwa olejnego (cykl „Pergamon“). Artysta otrzyma³ m.in. nagrodê Fundacji im. Alfreda Jurzykowskiego w 1976, Nagrodê Muzeum Archidiecezji Warszawskiej w 1985, Nagrodê im. Jana Cybisa w 1987.


88 IGOR MITORAJ (Oederan, Niemcy 1944, mieszka w Pary¿u i Pietrasanta, W³ochy)

TORSO br¹z patynowany na czarno wysokoœæ 50,5 cm sygn. p.d.: MITORAJ | 3/8 na cokole u góry okr¹g³a pieczêæ odlewni FONDERIA ITALY

45 000 z³

estymacja: 60 000 - 80 000

INFORMACJA O ARTYŒCIE: Igor Mitoraj ukoñczy³ liceum plastyczne w Bielsku-Bia³ej, nastêpnie studiowa³ malarstwo w ASP w Krakowie, m.in. u Tadeusza Kantora (1967-1968). W 1968 wyjecha³ z Polski. Przez kolejne dwa lata kontynuowa³ studia w Ecole Nationale des Beaux-Arts w Pary¿u. W po³owie lat 70. poœwiêci³ siê rzeŸbie, tworz¹c zrazu kameralne g³owy, torsy itp. w charakterystycznych zawojach czy banda¿ach. Pokaza³ je na pierwszej wystawie indywidualnej w 1976 w Pary¿u, która przynios³a mu sukces u publicznoœci i marszandów. Dalsze lata swej kariery artysta dzieli miêdzy Pary¿ i okolice Carrary we W³oszech. Pracuje w klasycznych technikach (rzeŸba w kamieniu i br¹zie), tworz¹c zarówno rzeŸbê kameraln¹, jak monumentaln¹. W swej sztuce odwo³uje siê do tradycji antyku, traktuj¹c jego spuœciznê jako relikty z³otego wieku kultury i wiecznotrwa³e wzory. Wyrazem tej œwiadomoœci jest nie tylko wybór rzeŸby jako g³ównego œrodka wyrazu (poza ni¹ artysta wykonuje tylko rysunki), ale te¿ nawi¹zywanie do kanonu piêkna i d¹¿enie do harmonii w tematyce i opracowaniu rzeŸb, wreszcie - dba³oœæ o warsztat i czysto techniczn¹ doskona³oœæ prac. Artystê, znanego i cenionego za granic¹, w Polsce przypomnia³a wystawa „Jesteœmy“ w 1990, po której przysz³y dalsze prezentacje indywidualne i na wystawach zbiorowych, jak „Ars Erotica“ w warszawskim i „To lubiê“ w krakowskim Muzeum Narodowym (1994 i 1996).


89 WITOLD - K.

90 JERZY DUDA GRACZ

(Warszawa 1932, mieszka w Denver, USA)

(Czêstochowa 1941 - £agów 2004)

P - 1973 - 06 - 2960, 1973-2007

OBRAZ 1495 (GMINA ZAKOPANE WITKACEMU. EDYP TATRZAÑSKI), 1992

olej, p³ótno 41 x 61 cm sygn. l.g.: Witold - K. 1973 - 2007 6 000 z³

estymacja: 10 000 - 15 000

Informacja o artystach - www.agraart.pl

olej, tektura, 66,5 x 49,5 cm sygn. l.d.: DUDA GRACZ. 1495/92. na odwrocie na tekturze napis: 1495 oraz nalepka autorska z danymi obrazu 15 000 z³

estymacja: 25 000 - 35 000


91 ALFRED LENICA

92 ZDZIS£AW BEKSIÑSKI

(Pabianice 1899 - Warszawa 1977)

(Sanok 1929 - Warszawa 2005)

TALIZMANY, 1968

C 2, 1999

olej, p³ótno, 97 x 129 cm sygn. p.d.: Lenica na odwrocie: A. LENICA | WARSZAWA | 1968 | „TALIZMANY“ [podkreœlone] na p³ótnie l.d. stempel wywozowy, nalepka w jêzyku niemieckim z danymi obrazu i nalepka z nr. 30 na p³ótnie zawiniêtym na krosno p.g.: nalepka: DI 859/73 EB. BBB

olej, p³yta pilœniowa, 132 x 98 cm sygn. na odwrocie na p³ycie: C 2 [w ramce] | BEKSIÑSKI | 1999

28 000 z³

Informacja o artystach - www.agraart.pl

estymacja: 30 000 - 40 000

Obraz wystawiany i opisany: - Alfred Lenica. Malarstwo, CBWA Zachêta, Warszawa III 1974, kat. 561 – Talizmany, 1968, olej, 97 x 130 cm.

55 000 z³

estymacja: 60 000 - 90 000

Obraz opisany i reprodukowany w: - Zdzis³aw Beksiñski, t. 2, wyd. BOSZ, Olszanica 2002, il. b. s. 86.


93 STEFAN GIEROWSKI (Czêstochowa 1925, mieszka w Warszawie)

OBRAZ CCXXVIII, 1968 olej, p³ótno 92 x 92 cm sygn. na odwr. p.g.: S. gierowski | Obraz CCXXVIII | 1968., obok strza³ka na kroœnie l.g. nalepka: D. I \ 234 \ 69 | DU BBB

55 000 z³

estymacja: 70 000 - 90 000

INFORMACJA O ARTYŒCIE: Stefan Gierowski studiowa³ malarstwo w ASP w Krakowie (m.in. u Jerzego Fedkowicza i Zbigniewa Pronaszki) i historiê sztuki na Uniwersytecie Jagielloñskim. W 1949 przeniós³ siê do Warszawy. W 1955 wzi¹³ udzia³ w wystawie w Arsenale. W tym okresie uprawia³ malarstwo figuratywne o akcentach egzystencjalistycznych. W 1957 powsta³ pierwszy obraz oznaczony numerem I - od tej pory artysta nie stosuje literackich tytu³ów, nazywaj¹c swe prace Obrazami i numeruj¹c je liczbami rzymskimi. Artysta zwi¹za³ siê z warszawsk¹ Galeri¹ Krzywe Ko³o, gdzie mia³ wystawy indywidualne w 1957 i 1959. Jego obrazy wy³amuj¹ siê z definicji zarówno abstrakcji typu informel, jak te¿ sztuki postkonstruktywistycznej, choæ nosz¹ cechy obydwu tych kierunków. Odznaczaj¹ siê, zw³aszcza we wczesnym okresie, wyszukan¹ gr¹ faktury i kolorów, co pozwala widzieæ w Gierowskim kontynuatora szko³y polskiego koloryzmu. W latach 60. w obrazach o zdecydowanej kompozycji

eksponowa³ efekty walorowe. Od lat 70. wiêcej uwagi skupia³ na wzajemnych oddzia³ywaniach pól barwnych, to skontrastowanych, to rozbitych na plamy czystego pigmentu. Ten w¹tek w latach 80. zyska³ znacz¹ce uzupe³nienie. Artysta podj¹³ poszukiwania form i uk³adów kompozycyjnych, które mog³yby staæ siê plastycznym ekwiwalentem pojêæ werbalnych (cykl „Malowanie Dziesiêciorga Przykazañ“ z 1986). W latach 1961-1995 Gierowski by³ pedagogiem w Akademii warszawskiej, od 1976 - profesorem, w latach 1975-1981 dziekanem Wydzia³u Malarstwa. Prowadzi³ pracowniê wyró¿niaj¹c¹ siê programem i poziomem intelektualnym, z której wysz³o wielu wybitnych malarzy. W 1983 zosta³ wybrany przez Senat Akademii na rektora, lecz wybór nie zosta³ zatwierdzony przez w³adze. Przyczyni³a siê do tego postawa artysty wobec stanu wojennego - w czym równie¿ by³ wzorem dla swych uczniów.


94 ZBIGNIEW MAKOWSKI

95 JAN TARASIN

(Warszawa 1930, mieszka w Warszawie)

(Kalisz 1926 - Anin 2009)

LABIRYNT, 1961/1962

PRZEDMIOTY POLICZONE, 1981

tusz pióro, lawowanie, papier kremowy czerpany 47,8 x 64,6 cm sygn. p.g. pionowo (na koñcu tekstu): ZBIGNIEW MAKOWSKI 1961 | 1962 [daty w s³upku jedna nad drug¹, oddzielone kresk¹]

tusz pêdzel, karton, 68 x 50,2 cm sygn. tuszem p.d.: Jan Tarasin 81 [sygnatura obciêta u do³u] sygn. na odwr. d³g. p.d.: Jan Tarasin | Przedmioty policzone 1981 w l.g. rogu o³.: 130 [w kó³ku]

6 000 z³ Informacja o artystach - www.agraart.pl

estymacja: 8 000 - 12 000

5 000 z³

estymacja: 7 000 - 12 000


96 TADEUSZ BRZOZOWSKI (Lwów 1918 - Rzym 1987)

MORES, 1965 olej, p³ótno 135 x 60 cm sygn. na odwrocie na p³ótnie: upside (strza³ka) góra | t. Brzozowski. | 1965 na kroœnie: T. BRZOZOWSKI | „MORES“ 1965. | 135 x 60

50 000 z³

estymacja: 90 000 - 150 000

Obraz wystawiany i opisany: - Polnische Kunst 1965, Kolonia Kunsthaus Lempertz Contempra (wystawiono razem z obrazami: Mankamenta, Ponsy i Wanna); - Tadeusz Brzozowski 1918-1987, Muzeum Narodowe w Warszawie, Warszawa 1997, kat. red. Anna ¯akiewicz, poz. 163.

INFORMACJA O ARTYŒCIE: Tadeusz Brzozowski od 1936 studiowa³ malarstwo w Akademii Sztuk Piêknych w Krakowie, w latach 1940-1942 kontynuuj¹c naukê w Kunstgewerbeschule, powsta³ej w miejsce Akademii. W czasie okupacji zwi¹zany by³ z Teatrem Podziemnym Tadeusza Kantora gra³ w Balladynie (1943) i g³ówn¹ rolê w Powrocie Odysa (1944). W tym okresie zajmowa³ siê te¿ konserwacj¹ dzie³ sztuki, co okaza³o siê owocne dla jego w³asnej techniki malarskiej w przysz³oœci. W 1945 ostatecznie ukoñczy³ studia w krakowskiej ASP. Do 1948 wystawia³ z Grup¹ M³odych Plastyków, uczestnicz¹c w najwa¿niejszych wystawach m³odego ruchu artystycznego, a¿ do narzucenia przez w³adze socrealizmu jako obowi¹zuj¹cego stylu obrazowania. W latach 1950-1955 nie uczestniczy³ w oficjalnym ¿yciu artystycznym, zajmuj¹c siê w tym czasie malowaniem polichromii koœcielnych, konserwacj¹ i nauczaniem rysunku na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej (do 1954). W 1954 przeniós³ siê do Zakopanego, gdzie podj¹³ pracê pedagogiczn¹ w Szkole Kenara. Pracowa³ w niej do 1969, w latach 1959-1961 jako dyrektor; w Zakopanem mieszka³ do koñca ¿ycia. W tym okresie, w toku samodzielnych prób i doœwiadczeñ sta³ siê wirtuozem techniki malarskiej. Kolor, faktura, gra laserunków i walorów, ca³a „alchemia“ jak¹ stosowa³ w swoich

obrazach z³o¿y³y siê na niepowtarzalne zjawisko malarstwa abstrakcyjnego, które zdolne by³o „opowiadaæ“ sam¹ sw¹ form¹. W 1955 powróci³ do udzia³u w wystawach, uczestnicz¹c w licznych pokazach w Polsce i za granic¹, organizuj¹c te¿ wiele wystaw indywidualnych. W 1957 wszed³ w sk³ad reaktywowanej Grupy Krakowskiej. Od 1958 wspó³organizowa³ „Salony Marcowe“ w Zakopanem. W 1959 w Pary¿u zwi¹za³ siê z miêdzynarodowym ruchem „Phases“. W latach 1962-1979 by³ pedagogiem w Pañstwowej Wy¿szej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu (od 1977 profesorem), a w latach 19791981 profesorem ASP w Krakowie. Otrzyma³ wiele nagród i odznaczeñ pañstwowych oraz m.in. nagrodê Fundacji im. Alfreda Jurzykowskiego (1983). Wœród retrospektyw artysty za jego ¿ycia wymieniæ nale¿y wystawê w Muzeum Narodowym w Poznaniu (1974) i wystawê rysunków w Muzeum Okrêgowym w Radomiu (1986). Wielka wystawa poœmiertna eksponowana by³a w Muzum Narodowym w Warszawie, a nastêpnie w muzeach w Zakopanem, Wroc³awiu i Krakowie w latach 1997-1998. Towarzyszy³ jej katalog oeuvre artysty w dziedzinie malarstwa i rysunku: Tadeusz Brzozowski 19181987, pod red. Anny ¯akiewicz, Muzeum Narodowe, Warszawa 1997.


97 TADEUSZ DOMINIK

98 JAN TARASIN

(Szymanów 1928, mieszka w £omiankach k. Warszawy)

(Kalisz 1926 - Anin 2009)

KOMPOZYCJA, po³owa lat 70. XX w.

EKRAN, 1963-1965

akryl, p³ótno, 56 x 71 cm sygn. l.d.: Dominik na odwr. na p³ótnie napis o³ówkiem: PROF. T. DOMINIK £. 600,Na kroœnie nalepka firmy ramiarskiej z Londynu.

olej, p³ótno, 70 x 60 cm sygn. p.d.: 63-5 J. Tarasin na odwrocie na p³ótnie sygn. i napis autorski: Jan TARASIN 63 | 65 | „EKRAN“, obok strza³ka; na kroœnie: MISC

16 000 z³

estymacja: 20 000 - 25 000

Informacja o artystach - www.agraart.pl

60 000 z³

estymacja: 90 000 - 110 000


99 TADEUSZ BRZOZOWSKI

Praca wzmiankowana w katalogu oeuvre artysty: - Tadeusz Brzozowski 1918-1987, red. naukowa Anna ¯akiewicz, MNW, Warszawa 1997, s. 270, kat. II. 1111.

(Lwów 1918 - Rzym 1987)

MAYSTRÓWA, 1986 tusz pióro, papier czerpany kremowy, 21,8 x 15,2 cm sygn. l.g.: „maystrówa“, p.d.: T.B. 86.; na podk³adzie u d. d³g: „J.W. Pan J.CH.R przyj¹æ raczy „TO“ | od T. BR. 4 000 z³

estymacja: 6 000 - 9 000


100 JAN LEBENSTEIN (Brzeœæ Litewski 1930 - Kraków 1999)

FIGURA, 1963 tusz pióro, pêdzel, gwasz, papier milimetrowy, 58,2 x 41,5 cm sygn. tuszem l.d.: lebenstein 1963 „Figure“

9 000 z³

estymacja: 12 000 - 16 000


101 ANDRZEJ SZEWCZYK (Szopienice k. Katowic 1950 - Cieszyn 2001)

LI TAI PO ODPOCZYWA, 1993 œcinki kredek, technika w³asna, deska, 185 x 20 cm sygn. na desce na odwr.: Andrzej | Szewczyk | 1993 (podkreœlone) | Li Tai Po | odpoczywa 12 000 z³

estymacja: 15 000 - 24 000

Informacja o artyœcie - www.agraart.pl

102 JERZY NOWOSIELSKI (Kraków 1923 - Kraków 2011)

KOBIETA W OKULARACH, 1972 olej, p³ótno, 64,8 x 50 cm na odwrocie na p³ótnie czerwon¹ farb¹: JERZY NOWOSIELSKI | 1972 oraz o³ówkiem: NOWOSIELSKI | 94 90 000 z³

estymacja: 100 000 - 130 000

Informacja o artyœcie - www.agraart.pl


103 TADEUSZ DOMINIK

104 JACEK SIENICKI

(Szymanów 1928, mieszka w £omiankach k. Warszawy)

(Warszawa 1928 - Warszawa 2000)

PEJZA¯ II, 1978

SKRZYPCE, 1998

akryl, p³ótno, 67 x 90 cm; sygn. l.d.: Dominik na odwr. na p³ótnie l.g.: DOMINIK 1978 | PEJZA¯ II | AKRYLE 67 x 90

olej, p³ótno, 72,8 x 65 cm sygn. wydrapana w mokrej farbie p.g.: J. SIENICKI | 98

14 000 z³

estymacja: 20 000 - 25 000

Informacja o artystach - www.agraart.pl

17 000 z³

estymacja: 20 000 - 25 000


105 JAROS£AW MODZELEWSKI (Warszawa 1955, mieszka w Warszawie)

PÓ£ PSA, 1996 olej, p³ótno, 120 x 160 cm 25 000 z³

estymacja: 30 000 - 45 000

Obraz opisany i wystawiany: - Obrazy, Galeria Prowincjonalna, S³ubice 1996; - M. Kurzac, J. Michalski, M. Sitkowska, M. Tarabu³a, Jaros³aw Modzelewski Obrazy 1977-2006, Galeria Zderzak, Kraków 2006, kat. s. 188, poz. 255.

Informacja o artyœcie - www.agraart.pl


106 LEON TARASEWICZ (Stacja Wali³y na Bia³ostocczyŸnie 1957, mieszka we wsi Wali³y i w Warszawie)

BEZ TYTU£U, 2008 akryl, technika w³asna, deska, 50 x 50 cm sygn. na odwrocie: L. Tarasewicz 2008 | 50 x 50 14 000 z³ Informacja o artyœcie - www.agraart.pl

estymacja: 15 000 - 20 000


107 ZBIGNIEW ROGALSKI

108 W£ADYS£AW HASIOR

(D¹browa Bia³ostocka 1974, mieszka w Warszawie)

(Nowy S¹cz 1928 - Kraków 1999)

BEZ TYTU£U (TRYPTYK), 2004

Z CYKLU „KAPLICZKA DOMOWA“ - CHLEB POLSKI, 1992

olej, p³ótno, wymiary ka¿dej czêœci: 81 x 60 cm sygnowany: cz. 1 - na p³ótnie zawiniêtym na krosno p.g.: Zbigniew Rogalski 2004 | (1); cz. 2 - na p³ótnie zawiniêtym na krosno œr.g.: Zbigniew Rogalski 2004 (2); wzd³u¿ p. krawêdzi: Zbigniew Rogalski 2004 oraz nalepka berliñskiego domu aukcyjnego Grisenbach; cz. 3 - na p³ótnie zawiniêtym na krosno œr.g.: Zbigniew Rogalski 2004 (3) 22 000 z³

estymacja: 25 000 - 30 000

Informacja o artystach - www.agraart.pl

sklejka, collage, tkanina, chleb, prêty, metal, 52,5 x 40 cm na odwrocie na papierze naklejonym na sklejkê napis autorski i sygnatura: Z cyklu Kapliczka Domowa | pt: „Chleb Polski“ | 1992 | HasiorW³ 10 000 z³

estymacja: 15 000 - 20 000


109 ALFONS MAZURKIEWICZ

110 W£ADYS£AW HASIOR

(Dusseldorf 1922 - Wroc³aw 1975)

(Nowy S¹cz 1928 - Kraków 1999)

BEZ TYTU£U, 1967

PAMIÊCI PRZYJACIELA, 1980

olej, p³ótno, 100 x 120 cm na odwrocie na kroœnie nalepka BWA Wroc³aw: ATEST r. 1/ AM/82. poz. 26 | ALFONS MAZURKIEWICZ | BEZ TYTU£U (1967) | olej p³., 100 x 120 cm. Niesygnowany | Katalog - Wroc³aw 1976, poz. 188 | [okr¹g³a piecz¹tka] Dyrektor | mgr B. Górecki WROC£AW

sklejka, p³yta pilœniowa, olej, taœma bawe³niana i aksamitna, kapelusz filcowy 70,5 x 50,5 cm sygn. na odwrocie na sklejce: 1.II 85 | Hasiorw | „Pamiêci przyjaciela“ 1980.

9 000 z³

estymacja: 12 000 - 18 000

Obraz opisany i wystawiany: - M. Hermansdorfer, Alfons Mazurkiewicz, BWA Wroc³aw 1976, kat. poz. 188, wystawa w Galerii Sztuki Wspó³czesnej „Awangarda“, Wroc³aw XII 1976 - I 1977.

10 000 z³

estymacja: 15 000 - 20 000

Informacja o artystach - www.agraart.pl


111 ANDRZEJ SZEWCZYK (Szopienice k. Katowic 1950 - Cieszyn 2001)

A PROPOS SZMINEK M. MONROE, 1992 œcinki kredek, olej, p³yta pilœniowa, 49,8 x 35 cm Na odwrocie na p³ycie nalepka autorska: Andrzej Szewczyk | ul. Pocztowa 9 | 43-417 Kaczyce | Poland | Andrzej Szewczyk | 1992; wzd³u¿ prawej krawêdzi: „A propos szminek M. Monroe“ 5 000 z³

estymacja: 9 000 - 15 000


112 ANDRZEJ SZEWCZYK (Szopienice k. Katowic 1950 - Cieszyn 2001)

A PROPOS SZMINEK M. MONROE, 1992 œcinki kredek, olej, p³yta pilœniowa, 49,3 x 35 cm Na odwrocie na p³ycie nalepka autorska: Andrzej Szewczyk | Pogwizdów | Andrzej | Szewczyk | 1992 wzd³u¿ prawej krawêdzi: „A propos szminek M. Monroe“ 5 000 z³ Informacja o artyœcie - www.agraart.pl

estymacja: 9 000 - 15 000


113 ZDZIS£AW BEKSIÑSKI (Sanok 1929 - Warszawa 2005)

BEZ TYTU£U, 1982 olej, p³yta pilœniowa 87,5 x 73 cm sygn. na odwrocie na p³ycie: BEKSIÑSKI | 1982 Na odwrocie na p³ycie nieczytelna prostok¹tna piecz¹tka.

90 000 z³

estymacja: 110 000 - 130 000

INFORMACJA O ARTYŒCIE: Zdzis³aw Beksiñski studiowa³ w latach 1947-1952 na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. By³ artyst¹ samoukiem, który osi¹gn¹³ niekwestionowan¹ pozycjê w polskiej sztuce wspó³czesnej, potwierdzon¹ obecnoœci¹ jego prac na presti¿owych wystawach i w kolekcjach muzealnych. Pocz¹tkowo zajmowa³ siê fotografi¹, któr¹ interesowa³ siê od lat studenckich, po 1956 zyskuj¹c uznanie jako twórca fotogramów o estetyce opartej o efekty fakturowe. W latach 1958-1962 tworzy³ abstrakcyjne obrazy-reliefy o bogatej fakturze, g³ównie metalowe, bêd¹ce odmian¹ malarstwa materii. Pod koniec tego okresu powstawa³y a¿urowe formy o kszta³tach figur i pe³noplastyczne rzeŸby w metalu. Kolejnym etapem jego twórczoœci by³y lata 1962-1974, kiedy poœwiêca³ siê g³ównie rysunkowi. W latach 60. rysowa³ piórkiem i tuszem figuralne kompozycje odznaczaj¹ce siê karykaturaln¹ deformacj¹ postaci. Od koñca lat 60. tworzy³ rysunki wêglem i kredkami, bêd¹ce monochromatyczn¹ odmian¹ jego równoleg³ej twórczoœci malarskiej. Od 1974 zajmowa³ siê niemal niepodzielnie malarstwem. Jego charakterystyczny styl bazowa³ na perfekcji technicznej, której towarzyszy³a niezwyk³oœæ wizji. Malowa³ œwiat po katastrofie, naznaczony piêtnem œmierci i rozpadu. Jego obrazy zaludniaj¹ postaci i stwory o ludzkich wprawdzie b¹dŸ zwierzêcych kszta³tach, lecz o cechach fantomów, automatów lub rozpadaj¹cych siê truche³. Artysta nie nadawa³ swym obrazom

i rysunkom tytu³ów (poza porz¹dkuj¹cymi symbolami), akcentuj¹c w ten sposób swój brak zainteresowania dla literackiej strony przedstawieñ. Sam mówi³, ¿e maluj¹c ca³kowicie poddaje siê wizji, „fotografuje“ j¹. W ostatnich latach w³¹czy³ do swego warsztatu artystycznego elektroniczne techniki generowania obrazu, które wykorzystywa³ do tworzenia komputerowych fotomonta¿y. Sztuka Beksiñskiego, wielokrotnie wystawiana i omawiana, budzi skrajne emocje wœród znawców i publicznoœci. Najwiêksza, systematycznie uzupe³niana kolekcja jego prac w kraju znajduje siê w Muzeum Historycznym w Sanoku, za granic¹ - w Pary¿u, w posiadaniu Piotra Dmochowskiego, który od 1983 kolekcjonuje prace i promuje twórczoœæ artysty. Zorganizowa³ on wystawy indywidualne Beksiñskiego m.in. w Galerie Valmay w Pary¿u w 1985, 1986 i 1988 oraz sta³¹ ekspozycjê we w³asnej Galerie Dmochowski - Musée-galerie de Beksiñski, istniej¹cej w latach 1989-1996. Jego te¿ nak³adem ukaza³y siê monumentalne albumy artysty w 1988 i 1991. W Polsce monografiê Beksiñskiego pióra Tadeusza Nyczka opublikowa³y Arkady w 1989 (II wydanie w 1992). Wiosn¹ 2005 roku w Pa³acu Opatów w Gdañsku Oliwie mia³a miejsce du¿a wystawa obrazów Beksiñskiego, a dyrektor Muzeum w Sanoku Wies³aw Banach wyda³ obszern¹ monografiê artysty.


114 JAN LENICA (Poznañ 1928 - Berlin 2001)

CHUSTA V ŒWIATOWEGO FESTIWALU M£ODZIE¯Y I STUDENTÓW W WARSZAWIE 1955 tkanina drukowana, 82,5 x 81 cm sygn. drukowana p.d.: LENICA 3 000 z³

estymacja: 4 000 - 5 000

Chusta opisana i reprodukowana w katalogu: - Powinnoœæ i bunt. Akademia Sztuk Piêknych w Warszawie 19442004, ASP, Zachêta Narodowa Galeria Sztuki, Warszawa 2004, s. 167, il. s. 170, kat. 248, s. 396. Charakterystycznym elementem Festiwalu by³y chusty. Motyw chusty Picassa, zaprojektowanej przez artystê na III Œwiatowy Festiwal M³odzie¿y i Studentów w Berlinie w 1951, powtórzony zosta³ m.in. na plakacie Olgi Siemaszkowej. Chusty festiwalowe projektowali równie¿ inni artyœci, w tym z ASP: Lenica, Tomaszewski, Stachurski, Mroszczak.


115 RYSZARD ZAJ¥C (Kosów 1929, mieszka w Szwajcarii)

ZIELONA RYBA, 1965 olej, p³ótno, 60,5 x 81 cm; sygn. l.g.: RY | ZA | 65 na odwrocie na p³ótnie sygnatura i napis autorski: RYSZARD ZAJ¥C | ZIELONA RYBA (60x81) | 1965 | ZURICH 3 000 z³

estymacja: 5 000 - 10 000


116 JAN BERDYSZAK (Zawory w Poznañskiem 1934, mieszka w Poznaniu)

INTER CONCENTRATIVE AREAS III, 1975 akryl, karton, wyciêcie, collage , 66 x 66 cm na odwr. sygnatura tuszem na nalepce œr.g.: JAN | BER | DYSZ | AK | 1975| INTER CONCENTRATIVE AREAS III | 22" x 22" 4 000 z³

estymacja: 5 000 - 6 000


117 RYSZARD WINIARSKI (Lwów 1936 - Warszawa 2006)

PRZYPADEK W GRZE 7 x 7, 1999 akryl, o³ówek, p³ótno; 50 x 50 cm sygn. na odwrocie: przypadek w grze 7 x 7 | Winiarski ‘99 11 000 z³

estymacja: 15 000 - 20 000


118 JACEK PA£UCHA

119 JACEK YERKA

(Czêstochowa 1966, mieszka w Czêstochowie)

(Toruñ 1952, mieszka w Warszawie)

JESTEŒMY U RITZA PANIENKO, 2013

KIESZONKOWA D¯UNGLA - £AZIENKA, 2013

olej, p³ótno, 70 x 55 cm sygn. p.d.: J. Pa³ucha 2013 Na odwrocie na p³ótnie napis autorski i sygnatura: „Jesteœmy u Ritza | panienko“ ! | J. Pa³ucha 2013

akryl, p³ótno, 65 x 81 cm sygn. p.d.: YERKA 13 na odwrocie na dolnej listwie krosna: JACEK YERKA | >>KIESZONKOWA D¯UNGLA - £AZIENKA<< | AKRYL 2013

3 000 z³

estymacja: 4 000 - 6 000

28 000 z³

estymacja: 30 000 - 35 000

Informacja o artystach - www.agraart.pl


120 TOMASZ SÊTOWSKI

121 KAZIMIERZ MIKULSKI

(Czêstochowa 1961, mieszka w Czêstochowie)

(Kraków 1918 - Kraków 1998)

SPOJRZENIE NOWEGO WIEKU, 2013

OCZY NIEBA, 1995

olej, p³ótno, 70 x 100 cm sygn. p.d.: T. Sêtowski na odwrocie na p³ótnie napis autorski i sygnatura: „Spojrzenie nowego wieku“ | Tomek Sêtowski; p.g.: 70 x 100 cm | olej, p³ Do blejtramu przymocowana koperta z 2 certyfikatami.

olej, p³ótno, 81 x 65 cm sygn. na odwrocie na p³ótnie: „Oczy nieba“ | KMikulski | Kraków 1995

17 000 z³

Informacja o artystach - www.agraart.pl

estymacja: 18 000 - 25 000

50 000 z³

estymacja: 60 000 - 90 000


DOM AUKCYJNY AGRA-ART SPÓ£KA AKCYJNA 00-679 Warszawa, ul. Wilcza 55/63 tel. (0-22) 625-08-08, (0-22) 625-06-09, fax (0-22) 625-06-28

ZARZ¥D Zofia Krajewska-Szukalska prezes zarz¹du

Konrad Szukalski wiceprezes

Rafa³ Krajewski wiceprezes

Anna JóŸwik historyk sztuki (sztuka tradycyjna)

Jolanta Krasuska historyk sztuki (sztuka wspó³czesna)

Gra¿yna Zieliñska malarstwo rzemios³o artystyczne

Joanna Dziewulska historyk sztuki (sztuka tradycyjna)

Marcin Zieliñski projekty graficzne

Agnieszka Warska ksiêgowoœæ

Piotr Borkowski dyrektor zarz¹dzaj¹cy

RADA NAUKOWA Anna Tyczyñska historyk sztuki, malarstwo

Renata Lisowska konsultacje konserwatorskie

Anna Prugar-Myœlik historyk sztuki, malarstwo

Maryla Sitkowska historyk sztuki, grafika, rysunek

AUTORKI KATALOGU Anna Tyczyñska - historyk sztuki, absolwentka Uniwersytetu Jagielloñskiego, pracownik Muzeum Narodowego w Warszawie w latach 1971-2005, znawca malarstwa polskiego XIX/XX w., starszy kustosz zbiorów malarstwa polskiego, wspó³autorka wielu wystaw i katalogów organizowanych w MNW. Anna Prugar-Myœlik - historyk sztuki, absolwentka Uniwersytetu Jagielloñskiego, pracownik naukowy Muzeum Narodowego w Warszawie w latach 1976-2005, starszy kustosz zbiorów sztuki wspó³czesnej, autorka wielu publikacji, katalogów i wystaw organizowanych w MNW i innych polskich i zagranicznych muzeach. KONSULTACJE Jacek Cybis, Mariusz Klarecki, Tadeusz Matuszczak, Anna ¯akiewicz, Fundacja Nowosielskich Roczna prenumerata katalogów (Sztuka Wspó³czesna i Tradycyjna) wysy³anych przed ka¿d¹ aukcj¹ w pierwszej kolejnoœci oraz wszelkie inne okazjonalne katalogi Agry-Art - 120 z³ Wp³aty: RCB BANK, oddzia³ Warszawa, numer konta: 28 1750 0009 0000 0000 0356 5408

Zdjêcia do katalogów Tomasz Pra¿mowski, Marcin Zieliñski, £ukasz Macheta

WYDAWCA: Agra-Art SA Wszelkie prawa zastrze¿one.


AGRA-ART DOM AUKCYJNY

Imiê i nazwisko, nazwa firmy

Adres

Numer telefonu, faxu, e-mail

FORMULARZ ZLECENIA LICYTACJI NA AUKCJI 23 MARCA 2014

W celu z³o¿enia pisemnej oferty kupna na obiekty wystawione na aukcji nale¿y wype³niæ niniejszy formularz zg³oszeniowy i przes³aæ poczt¹ lub faxem - numer tel. (22) 625 08 08, 22 625 06 09.

Nowych Klientów - przed przyjêciem zlecenia - Dom Aukcyjny mo¿e poprosiæ o podanie pe³nych danych osobowych, referencji bankowych lub o wp³acenie wadium.

Proszê o rezerwacjê linii telefonicznej nr telefonu do licytacji Proszê o licytowanie w moim imieniu nastêpuj¹cych obiektów: Numer katalogowy

Autor, tytu³

Oferowana cena (bez op³aty organizacyjnej)

Zlecenia licytacji z limitem Dom Aukcyjny Agra-Art S.A. gwarantuje poufnoœæ informacji podanych w formularzu. Oferta - jej treœæ i proponowana cena - pozostaje do wy³¹cznej wiadomoœci Domu Aukcyjnego. Dom Aukcyjny bêdzie reprezentowaæ w licytacji Zleceniodawcê do podanej kwoty. Dom Aukcyjny nie uwzglêdnia zleceñ bez limitu.

Zlecenia licytacji telefonicznej Prosimy o podanie numeru telefonu aktualnego w czasie aukcji. Pracownik Domu Aukcyjnego po³¹czy siê z Pañstwem przed rozpoczêciem licytcji wybranych obiektów. Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialnoœci za problemy z uzyskaniem po³¹czenia z podanym numerem.

Wp³ata wadium przelew na konto gotówka

Oœwiadczenie Akceptujê wszystkie postanowienia Regulaminu Aukcji zawarte w katalogu aukcyjnym. W szczególnoœci zobowi¹zujê siê do zap³acenia wylicytowanej kwoty wraz z doliczon¹ op³at¹ organizacyjn¹ w ci¹gu 10 dni od daty aukcji. Zgadzam siê na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji niniejszego zlecenia. Zosta³em poinformowany o mo¿liwoœci wgl¹du, poprawienia lub usuniêcia moich danych.

karta kredytowa (nazwa karty) nazwisko w³aœciciela nr karty wa¿na do

Data

3 cyfrowy kod

Podpis

Konto: RCB BANK, o/Warszawa, nr konta: 28 1750 0009 0000 0000 0356 5408


INDEKS

ARTYSTÓW

Zdzis³aw Beksiñski Jan Berdyszak

92, 113 116

Edward Karniej

46

Wiktor Korecki

21, 22

Jerzy Kossak Wojciech Kossak

3 2, 8

Józef Rapacki

44

Lea Reinhart

55

Edwin Thomas Roberts

42

Zbigniew Rogalski

107

Richard Birnstengel

43

Antoni Kozakiewicz

25

Ferdynand Ruszczyc

Jan Bohuszewicz

29

Giovanni Giordano Lanza

40

Tadeusz Rybkowski

23

Wac³aw Borowski

69, 71

86, 87, 100

Czes³aw Rzepiñski

78

Arnulf de Bouché

39

Alfred Lenica

Tomasz Sêtowski

120

Olga Boznañska

72

Jan Lenica

114

Zygmunt Sidorowicz

Tarasewicz Leon

106

Jacek Sienicki

Józef Brandt Jules Brouwers

7 57

Jan Lebenstein

Ernst Hugo Lorenz-Murowana

91

47

15, 50

26 104

Judyta (Jehudith) Sobel

82

Tadeusz Styka

60 67

Tadeusz Brzozowski

96, 99

W³odzimierz £uskina

6

Vittorio Capessiero

48, 49

Konstanty Mackiewicz

41

Jan Szancenbach

Henri Chapu

63

Tadeusz Józef Makowski

65

W³adys³aw Szerner

Józef Che³moñski

36

Zbigniew Makowski

94

Andrzej Szewczyk

35, 45, 58

Jacek Malczewski

20

Jan Tarasin

66

Rafa³ Malczewski

81

W³odzimierz Tetmajer

17

Alexander Thiele

56

Iwan Trusz

30

Emmanuel Villanis

59

Alfred Wierusz-Kowalski

28

105

Conrad Wimmer

32 117

W³adys³aw Chmieliñski Leon Chwistek Jan Cybis

80, 84

Alfons Mazurkiewicz

109

Zygmunt Menkes

76

90

Kazimierz Mikulski

121

Eugeniusz Eibisch

73

Igor Mitoraj

Stanis³aw Eleszkiewicz

74

Jaros³aw Modzelewski

Julian Fa³at

14

Maturin Moreau

53

Ryszard Winiarski

Tadeusz Dominik

97, 103

Jerzy Duda Gracz

88

13, 24, 27 101, 111, 112 95, 98

Stanis³aw Gibiñski

5

Alfons Maria Mucha

85

Stanis³aw Ignacy Witkiewicz

64

Stefan Gierowski

93

Paul Lothar Müller

52

Witold-K.

89

Cyprian Godebski

61

Tymon Niesio³owski

68

Leon Wyczó³kowski

Ludwik Grabowski

34

Jerzy Nowosielski

102

Jan Grubiñski

31

Umberto Ongania

51

108, 110

Jacek Pa³ucha

118

Vlastimil Hofman

16

Micha³ P³oñski

1

Antoni Kamieñski

4

Rajmund Kanelba

70, 75, 77

W³adys³aw Hasior

Stanis³aw Wyspiañski Micha³ Gorstkin Wywiórski

11, 12, 54 9, 10 37, 83

Jacek Yerka

119

Ryszard Zaj¹c

115

Kazimierz Pochwalski

33

Jakub (Jacques) Zucker

79

W³adys³aw Podkowiñski

38

Stanis³aw ¯ukowski

19


Agra-Art S.A. Warszawa

ul. Wilcza 55 (22) 625 08 08 (22) 745 10 20 www.agraart.pl agra@agraart.pl

Katalog aukcji 23.03.2014  

Katalog aukcji dzieł sztuki dawnej i współczesnej Agra-Art z dn. 23 marca 2014 Agra-Art auction of fine and contemporary art of 23 march 2...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you